Text actualizat de AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ Legea nr.

67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Act de bază Legea nr. 67/2004, republicată Acte modificatoare Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 1219/2007 OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 20/2008 Legea nr. 35/2008 OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 32/2008 OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 36/2008 Legea nr. 129/2011 CAP. 1 DispoziŃii generale Art. 1 - (1) Prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru autorităŃile administraŃiei publice locale - consilii locale, consilii judeŃene, primari şi preşedinŃi ai consiliilor judeŃene. (2) Consiliile locale şi consiliile judeŃene, primarii şi preşedinŃii consiliilor judeŃene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. (3) Consiliile locale şi consiliile judeŃene se aleg pe circumscripŃii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporŃionale. (4) Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi preşedinŃii consiliilor judeŃene se aleg pe circumscripŃii electorale, prin scrutin uninominal. (5) VicepreşedinŃii consiliilor judeŃene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judeŃene, respectiv consiliile locale. (6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale şi la primari, precum şi cele privitoare la circumscripŃiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti se aplică în mod corespunzător şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi primarului

general al municipiului Bucureşti, precum şi circumscripŃiei electorale a municipiului Bucureşti, dacă nu se dispune altfel. Art. 2 - (1) CetăŃenii români exercită, în mod egal, drepturile electorale, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate prevăzut la art. 126. Art. 3 - (1) Au dreptul de a alege cetăŃenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. (2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeŃean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeŃean fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. (3) Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul. (4) CetăŃenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinŃa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puŃin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă, potrivit prevederilor prezentei legi. Art. 4 - (1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinŃi ai consiliilor judeŃene cetăŃenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puŃin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din ConstituŃia României, republicată. (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităŃii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese. (3) La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector. Art. 41 - (1) CetăŃenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinŃa în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiŃii ca şi cetăŃenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi. (2) CetăŃenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi numai în funcŃia de consilier local şi consilier judeŃean. (3) În sensul prezentei legi, prin cetăŃenii Uniunii Europene se înŃelege cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România. Art. 5 - (1) Nu pot alege:

a) debilii sau alienaŃii mintal, puşi sub interdicŃie; b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. (2) Nu pot fi aleşi: a) cetăŃenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din ConstituŃia României, republicată; b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1). Art. 6 - (1) Candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile judeŃene, precum şi cele pentru primari şi preşedinŃi ai consiliilor judeŃene se propun de partidele politice sau de alianŃele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se pot depune candidaturi şi de către alianŃele electorale constituite în condiŃiile prezentei legi, de către organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale prevăzute la art. 7, precum şi candidaturi independente. Listele de candidaŃi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeŃene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe. (2) AlianŃele electorale se pot constitui între partide politice sau alianŃe politice la nivel judeŃean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la acelaşi nivel, decât dintr-o singură alianŃă electorală. (3) AlianŃele electorale se înregistrează la biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană sau a municipiului Bucureşti, iar în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (1) sau în situaŃia în care se organizează alegeri întro singură circumscripŃie electorală comunală, orăşenească sau municipală, la biroul electoral judeŃean ori al municipiului Bucureşti, respectiv la biroul electoral al circumscripŃiei în care au loc alegeri. (4) *** Abrogat (5) O persoană poate candida pentru un singur consiliu local şi un singur consiliu judeŃean şi numai pentru o singură funcŃie de primar sau de preşedinte al consiliului judeŃean. (6) O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcŃia de consilier local, de consilier judeŃean şi de primar. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcŃia de consilier local, de consilier judeŃean şi de preşedinte al consiliului judeŃean. O persoană nu poate candida, în acelaşi timp, pentru funcŃia de primar şi pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean. (7) Numărul de candidaŃi de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu până la un sfert din numărul mandatelor; fracŃiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea acestora.

000 de persoane.OrganizaŃiile prevăzute la art. data naşterii. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetăŃenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca aparŃinând minorităŃii respective. adresa. să depună o declaraŃie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor.(1) Data alegerilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. republicată. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul unor alegeri parŃiale. împreună cu aceasta. 9 . precum şi de Legea nr. (3) Alegerile au loc într-o singură zi. Art. dar nu mai puŃin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeŃe şi pentru municipiul Bucureşti. care poate fi numai duminica. seria şi numărul actului de identitate. Dacă din operaŃiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracŃiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore. Persoana care a întocmit lista este obligată ca. numele şi prenumele membrilor. se reduc la jumătate. denumirea. lista membrilor trebuie să cuprindă cel puŃin 25.(1) În sensul prezentei legi. . semnăturile acestora.000 de persoane domiciliate în cel puŃin 15 din judeŃele Ńării şi în municipiul Bucureşti. În acest caz. 8 . data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puŃin 35 de zile înaintea votării. care prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri. cât şi ca independent sunt nule de drept. (4) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la alin. cu cel puŃin 75 de zile înaintea votării. Art. Art. termenele prevăzute de prezenta lege. (3) Pot depune candidaturi şi alte organizaŃii ale cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃilor naŃionale legal constituite. rotunjirile se fac în plus. FracŃiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul. (2) Pot depune candidaturi organizaŃiile cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃilor naŃionale reprezentate în Parlament. 215/2001. precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. (5) Lista membrilor se întocmeşte pe localităŃi şi pe judeŃe şi trebuie să cuprindă: denumirea organizaŃiei.(8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidaŃi sau atât pe liste. 7 pot participa la alegeri şi pot depune liste de candidaŃi numai sub denumirea şi cu semnul electoral ale respectivei organizaŃii. prin minoritate naŃională se înŃelege acea etnie care este reprezentată în Consiliul MinorităŃilor NaŃionale. organizate în situaŃiile prevăzute de Legea nr. (3) este mai mare de 25. 7 . cu excepŃia celor de 24 de ore.

constituie o circumscripŃie electorală. potrivit prevederilor art.(1) Numerotarea circumscripŃiilor electorale din fiecare judeŃ. municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului constituie o circumscripŃie electorală.2. 10 . precum şi a circumscripŃiilor electorale de sector al municipiului Bucureşti se face de către prefect.(1) SecŃiile de votare se organizează după cum urmează: a) în localităŃile urbane. fiecare comună. oraş. SECłIUNEA a 2-a SecŃiile de votare Art. (2) Pentru alegerea consiliilor judeŃene.CAP. în ordinea alfabetică a fiecărei categorii de unităŃi administrativ-teritoriale.Numărul circumscripŃiei electorale se aduce la cunoştinŃă alegătorilor de către primar. 15. 13 . (2) *** Abrogat . 12 .2.(1) Pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor. 11 . Numerotarea circumscripŃiilor electorale judeŃene şi a municipiului Bucureşti se face prin hotărâre a Guvernului.000 de locuitori. de regulă în fiecare sat. prin ordin.000 de locuitori. (2) Numerotarea se face începând cu municipiul reşedinŃă de judeŃ şi continuă cu celelalte municipii. în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor. Art. pot fi organizate secŃii de votare şi în satele sau în grupurile de sate cu populaŃie de până la 500 de locuitori. Art. câte o secŃie de votare la 500 . respectiv municipiul Bucureşti. câte o secŃie de votare la 1. fiecare judeŃ. a preşedintelui consiliului judeŃean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 2 Organizarea alegerilor SECłIUNEA 1 CircumscripŃiile electorale Art.000 . odată cu aducerea la cunoştinŃă a delimitării şi numerotării secŃiilor de votare. oraşe şi comune. b) în comune.

(5) Împotriva soluŃiei date de primar se poate face contestaŃie în termen de 24 de ore de la comunicare. (2) În municipiul Bucureşti. la cererea şi pe cheltuiala acestora. (2) În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente. precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti. alegătorii votează pentru consiliul local al sectorului. Art.(1) Centrul NaŃional de Administrare a Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative selectează şi prelucrează datele privind cetăŃenii cu drept de vot cuprinse în Registrul naŃional de evidenŃă a persoanelor.(1) La aceeaşi secŃie de votare alegătorii votează pentru consiliul local. pentru primarul sectorului. pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeŃean. tipăreşte şi pune la dispoziŃia primarilor listele electorale permanente. primarul este obligat să pună la dispoziŃia partidelor politice. SECłIUNEA a 3-a Listele electorale Art. ContestaŃia se soluŃionează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare. care se aduce la cunoştinŃă alegătorilor în termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. 14 .Art. potrivit prevederilor alin. 16 . înscrierilor greşite sau oricăror erori din liste se fac în scris şi se depun la primar. 15 . în scris.Delimitarea şi numerotarea secŃiilor de votare se fac de către primari. Termenul de punere la dispoziŃia primarilor a listelor electorale permanente de către Centrul NaŃional de Administrare a Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor este de 35 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor. consiliul judeŃean. (1). Întâmpinările împotriva omisiunilor. (3) CetăŃenii au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale permanente. la aceeaşi secŃie de votare. pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. copii de pe listele electorale permanente. de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea. (4) Primarul este obligat să se pronunŃe. în două exemplare. în cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării. precum şi de pe listele electorale suplimentare. prin dispoziŃie. Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unităŃii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale. Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabilă şi se .

precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. Al treilea exemplar al copiei se păstrează de către primar. cât şi la sediul secŃiei de votare. care cuprind alegătorii din fiecare secŃie de votare. codul numeric personal. cu 3 zile înainte de data alegerilor.Copiile întocmite potrivit art. (6) cuprind: numele şi prenumele alegătorului. numărul circumscripŃiei electorale. în două exemplare. preşedintelui biroului electoral al fiecărei secŃii de votare. Solicitarea se face în scris sau telefonic. (6) Centrul NaŃional de Administrare a Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pune la dispoziŃia primarilor. Solicitările telefonice sunt consemnate într-un registru special. Art. Copiile de pe listele electorale permanente se predau.comunică persoanei interesate şi primarului în termen de 24 de ore de la pronunŃare. 16 alin. pe baza actului de identitate. (7) Orice neconcordanŃă între lista electorală permanentă şi copia întocmită potrivit alin.(1) La cererea cetăŃenilor cu drept de vot. în 3 exemplare. de către primar. copii de pe listele electorale permanente. (6) se soluŃionează de primar. pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă. de secretarul unităŃii administrativ-teritoriale. 18 . atât la sediul primăriei. (8) Orice modificare intervenită în lista electorală permanentă. seria şi numărul actului de identitate. după trimiterea copiilor la biroul electoral al secŃiei de votare. domiciliul. în termen de cel mult 24 de ore. Art. aceştia sunt înscrişi de către primar într-o listă electorală suplimentară. 17 . 19 . de îndată. Un exemplar este pus la dispoziŃia alegătorilor pentru consultare şi un exemplar este utilizat în ziua alegerilor.Primarii asigură condiŃiile necesare consultării de către alegători a copiilor de pe listele electorale permanente. (2) Primarul solicită radierea persoanei respective din copia de pe lista electorală permanentă de la domiciliul acesteia. (9) Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar. pe bază de proces-verbal. de şeful serviciului public comunitar judeŃean de evidenŃă a persoanelor şi de şeful structurii teritoriale a Centrului NaŃional de Administrare a Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor. se comunică acestuia de către primar. Art. care şi-au stabilit cu cel puŃin 3 luni înaintea scrutinului reşedinŃa în circumscripŃia electorală în care au loc alegeri. . numărul secŃiei de votare.

22 .Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală. în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. 21 . Art. (3) În situaŃia prevăzută la alin. că domiciliază în raza secŃiei de votare respective.(3) În ziua votării. Art. 125. persoanele prevăzute la alin. în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară. Art. pe baza actului de identitate. în regim de urgenŃă. Birourile electorale de circumscripŃie asigură publicitatea numărului total de alegători prin afişare la sediile acestora. Art. serviciul de evidenŃă informatizată a persoanei eliberează. Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti comunică numărul total de alegători atât birourilor electorale de circumscripŃie de sector.(1) Primarul comunică biroului electoral de circumscripŃie comunală. (5) Modelul şi conŃinutul listei electorale suplimentare se stabilesc în condiŃiile art. (1). pe baza cărŃii de identitate provizorii. (1). precum şi biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare.(1) Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toŃi cetăŃenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în . (2) În ziua alegerilor. alegătorul este înscris în lista electorală suplimentară de către preşedinte. 221 . 20 . (4) În lista suplimentară sunt înscrise de către preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare şi persoanele omise din copia de pe lista electorală permanentă. sunt înscrise în lista suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare. cât şi Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti. (2) Numărul definitiv de alegători se comunică de către primari birourilor electorale de circumscripŃie cu 5 zile înaintea datei alegerilor. o carte de identitate provizorie. acesta îşi exercită dreptul de vot în circumscripŃia electorală a noului domiciliu. necuprinse în listele suplimentare. la cererea celui interesat. orăşenească sau municipală. care se prezintă la vot şi fac dovada. după caz.(1) În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în altă circumscripŃie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală permanentă la biroul electoral al secŃiei de votare. la biroul electoral al secŃiei de votare de la noul domiciliu. pe baza cărŃii de identitate provizorii. cu actul de identitate. pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente.

Copiile de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar. în temeiul comunicării făcute primarului de către instanŃa de judecată. data şi locul naşterii. (3) Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare originale şi se semnează de primar. numărul circumscripŃiei electorale. În caz de deces. 222 . cu 3 zile înainte de data alegerilor. împreună cu formaŃiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări. realizează copii de pe listele electorale complementare. actualizează listele electorale complementare anual.evidenŃele Oficiului Român pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinŃa în localitatea pentru care se întocmeşte lista. iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. (3) Primarii. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar. În anul în care au loc alegeri.(1) Listele electorale complementare cuprind în mod obligatoriu următoarele: numele şi prenumele alegătorului. (5) Persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală complementară. Listele electorale complementare se păstrează în registre speciale.(5) ale art. (6) În cazul în care nu mai îndeplinesc condiŃiile de exercitare a dreptului de vot prevăzute de prezenta lege sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisă adresată primarului. 16 se aplică în mod corespunzător. adresa la care locuieşte în România. Un exemplar este pus la dispoziŃia alegătorilor pentru consultare. (2) DispoziŃiile alin. Art. până la data de 1 martie. în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. de secretarul unităŃii administrativteritoriale şi de şeful formaŃiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări. cetăŃenii Uniunii Europene sunt radiaŃi de către primar din listele electorale complementare. (2) . statul membru de origine. birourilor electorale ale secŃiilor de votare. cu file detaşabile. . radierea cetăŃenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe baza comunicării efectuate de către Oficiul Român pentru Imigrări. actualizarea listelor se face în cel mult 45 de zile de la data stabilirii zilei votării. precum şi în caz de deces. în două exemplare. (2) Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaŃiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări. împreună cu formaŃiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări. (4) Primarul. pe bază de proces-verbal.

de către primar în lista electorală complementară. a) şi b). adresa la care locuieşte în România. după trimiterea copiilor la biroul electoral al secŃiei de votare. (3) se soluŃionează de primar. de îndată. la cerere. respectiv contractul de vânzare-cumpărare. a). Art. d) documentul eliberat de primărie. contractul de închiriere şi altele. 223 . se comunică acestuia de către primar. preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare înscrie în lista electorală suplimentară cetăŃenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinŃa în raza teritorială a secŃiei de . (6) Orice neconcordanŃă între lista electorală complementară şi copia întocmită potrivit alin. pentru mediul rural. de secretarul unităŃii administrativ-teritoriale şi de şeful formaŃiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări.(1) CetăŃenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinŃa în circumscripŃia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenŃele Oficiului Român pentru Imigrări sunt înscrişi. din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol.(4) Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar. pe baza unui document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă adresa la care locuiesc. (5) Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele şi prenumele alegătorului. b) declaraŃia scrisă a găzduitorului. c) declaraŃia pe propria răspundere a solicitantului. (3) Prin document care atestă adresa se înŃelege unul dintre următoarele acte: a) acte încheiate în condiŃiile de validitate prevăzute de legislaŃia română în vigoare. numărul circumscripŃiei electorale. 18 se aplică în mod corespunzător. 224 . pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. prin care se certifică existenŃa unui imobil. statul membru de origine. de primire în spaŃiu. persoană fizică sau juridică. faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată. (7) Orice modificare intervenită în lista electorală complementară. numărul secŃiei de votare şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. data şi locul naşterii. însoŃită de nota de verificare a poliŃistului de ordine publică. privind titlul locativ. pe baza datelor cuprinse în lista electorală complementară. însoŃită de unul dintre documentele prevăzute la lit. Art. (2) DispoziŃiile art. în termen de cel mult 24 de ore.(1) În ziua votării.

. în baza oricărui document valabil de identitate însoŃit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau.(1) Birourile electorale de circumscripŃie comunală se constituie din 7 membri. din 15 membri. (3) În situaŃiile prevăzute la alin. în ziua alegerilor. cu oricare dintre documentele emise de Oficiul Român pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele prevăzute la art. îşi schimbă adresa la care locuieşte în altă circumscripŃie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secŃiei de votare. de îndată. iar cel al municipiului Bucureşti şi cele ale judeŃelor. acesta îşi exercită dreptul de vot în circumscripŃia electorală pe a cărei rază teritorială locuieşte. care atestă adresa actuală. în vederea exercitării dreptului de vot. după caz. cetăŃean al Uniunii Europene. 24 . în condiŃiile prezentei legi: Biroul Electoral Central.(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaŃiunilor electorale se înfiinŃează. pe lista electorală suplimentară. de cartea de rezidenŃă permanentă ori de permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară. membrii acestora exercită o funcŃie ce implică autoritatea de stat. (2). 223 alin. (2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăŃeni cu drept de vot. (3). Totodată. municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. CandidaŃii nu pot fi membri ai birourilor electorale. birouri electorale de circumscripŃie şi birouri electorale ale secŃiilor de votare.votare respective. cetăŃeanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere. pentru înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară. însoŃit de o adeverinŃă eliberată de formaŃiunea teritorială competentă a Oficiului Român pentru Imigrări. birouri electorale judeŃene. primarul comunică. SECłIUNEA a 4-a Birourile electorale Art. alegătorul este înscris. (3) În realizarea atribuŃiilor ce revin birourilor electorale. (3). 23 . Art. 223 alin. Exercitarea corectă şi imparŃială a acestei funcŃii este obligatorie. însoŃită de unul dintre documentele prevăzute de art. cererea cetăŃeanului Uniunii Europene. de către preşedintele secŃiei de votare în a cărei rază teritorială se află noua adresă la care locuieşte persoana respectivă. biroului electoral al secŃiei de votare. cele ale oraşelor. (2) În cazul în care alegătorul. din 9 membri.

. care nu fac parte. potrivit declaraŃiei pe propria răspundere. (5) Desemnarea preşedintelui şi a locŃiitorului acestuia se face în şedinŃă publică de către preşedintele tribunalului. potrivit declaraŃiei pe propria răspundere. precum şi prin afişare la uşa instanŃei. în cazuri deosebite. prin tragere la sorŃi.(2) Biroul electoral de circumscripŃie comunală este format din preşedinte. cu cel puŃin 48 de ore înainte. (8) Data şedinŃei în care se va efectua tragerea la sorŃi se aduce la cunoştinŃă publică prin presă. Desemnarea se face. Lista trebuie să cuprindă: numele. din niciun partid politic şi care au cel puŃin studii medii. domiciliul. semnat de preşedinte. de către preşedintele tribunalului. dintre magistraŃii şi ceilalŃi jurişti existenŃi în judeŃ sau în municipiul Bucureşti. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care participă la alegeri în circumscripŃia electorală respectivă. (6) În lista prevăzută la alin. a titularilor. (4) Biroul electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti şi birourile electorale de circumscripŃie judeŃeană sunt formate din preşedinte. nu fac parte din niciun partid politic. Rezultatul tragerii la sorŃi se consemnează într-un proces-verbal. cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faŃa locuitorilor. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care participă la alegeri în circumscripŃiile electorale respective. locul de muncă. (7) În cazul în care numărul magistraŃilor şi al celorlalŃi jurişti este insuficient. de către prefect. un locŃiitor al acestuia şi din 5 reprezentanŃi ai partidelor politice. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care participă la alegeri în circumscripŃia electorală respectivă. Lista magistraŃilor care participă la tragerea la sorŃi se întocmeşte de către preşedintele tribunalului. un locŃiitor al acestuia şi din 7 reprezentanŃi ai partidelor politice. pentru înlocuirea. un locŃiitor al acestuia şi din 13 reprezentanŃi ai partidelor politice. telefoanele şi semnăturile de luare la cunoştinŃă ale persoanelor propuse. municipală şi din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din preşedinte. împreună cu preşedintele tribunalului şi câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar. (5) trebuie nominalizaŃi numai jurişti care. iar cea a celorlalŃi jurişti. lista este completată de către prefect. MagistraŃii şi ceilalŃi jurişti din listă care nu sunt desemnaŃi preşedinŃi sau locŃiitori ai acestora rămân la dispoziŃia preşedintelui tribunalului. la propunerea primarilor. prenumele. (3) Biroul electoral de circumscripŃie orăşenească. în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. Listele trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare de 10% decât cel necesar.

alianŃă politică sau alianŃă electorală pentru consiliul judeŃean sau pentru preşedintele acestuia. constituit potrivit alineatelor precedente. de către preşedintele biroului electoral. operaŃiunea de desemnare a reprezentanŃilor se repetă până la ocuparea tuturor locurilor. (12) Biroul electoral de circumscripŃie. alianŃele politice şi alianŃele electorale care au comunicat reprezentanŃi. La această fază participă numai partidele politice. respectiv în municipiul Bucureşti. (8) constituie actul de învestitură. alianŃele politice şi alianŃele electorale . la care se adaugă. (14) Completarea birourilor electorale de circumscripŃie cu reprezentanŃii partidelor politice. respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. În cazul biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană. îndeplineşte toate atribuŃiile ce îi revin potrivit prezentei legi. alianŃelor politice sau a alianŃelor electorale. se are în vedere numărul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic.(9) Tragerea la sorŃi se face pe funcŃii: preşedinte şi locŃiitor. precum şi adresele şi numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripŃie. înregistrate în judeŃ. (10) Procesul-verbal prevăzut la alin. Dacă numărul total de reprezentanŃi comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decât cel al membrilor biroului electoral. în scris. după definitivarea candidaturilor. (11) La solicitarea scrisă a partidelor politice. lista cuprinzând datele necesare pentru a fi contactaŃi ale preşedinŃilor birourilor electorale de circumscripŃie şi ale locŃiitorilor acestora. în termen de 48 de ore de la solicitare. respectiv a municipiului Bucureşti. în ordinea descrescătoare a numărului de candidaŃi propuşi de fiecare partid politic. în prezenŃa persoanelor delegate de partidele politice. dacă este cazul. în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor. candidatul la funcŃia de primar. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale se face. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare. precum şi candidatul pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean. urmând a fi completat cu reprezentanŃii partidelor politice. preşedintele tribunalului împreună cu prefectul întocmesc şi pun la dispoziŃia acestora. precum şi pentru consiliile locale şi primari. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care participă la alegeri în circumscripŃia respectivă. birourilor electorale de circumscripŃie numele şi prenumele reprezentanŃilor lor care fac parte din acestea. alianŃă politică sau alianŃă electorală pentru consiliul local în cauză. Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de reprezentanŃi pentru acelaşi birou electoral. filialele locale ale partidelor politice. (13) În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale trebuie să comunice.

d) comunică biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană. (7). ai unei alianŃe politice sau alianŃe electorale în biroul electoral de circumscripŃie se stabilesc în ordinea menŃionată în comunicarea prevăzută la alin. ai alianŃelor politice şi alianŃelor electorale aflate în situaŃie de egalitate să fie incluşi în componenŃa biroului electoral. potrivit alin. precum şi candidaturile pentru primar şi constată rămânerea definitivă a acestora. care au depus liste complete de candidaŃi. în limita locurilor neocupate de reprezentanŃii partidelor politice. ai alianŃelor politice şi alianŃelor electorale în cauză.care au propus mai mulŃi reprezentanŃi pentru acelaşi birou electoral. o alianŃă politică sau o alianŃă electorală nu poate avea mai mult de 3 reprezentanŃi în biroul electoral al aceleiaşi circumscripŃii. alianŃe politice sau alianŃe electorale au propus acelaşi număr de candidaŃi. Un partid politic. (14). (17) În cazul în care partidele politice. prin tragere la sorŃi. denumirea partidelor politice. Tragerea la sorŃi se face dintr-o listă întocmită potrivit alin. incluzând în acesta. alianŃele politice şi alianŃele electorale nu nominalizează reprezentanŃi. 25 . persoane care nu fac parte din niciun partid politic. într-o situaŃie mai favorabilă. în prezenŃa delegaŃilor partidelor politice. b) verifică dacă listele electorale permanente şi complementare au fost actualizate şi veghează la întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi de pe listele electorale complementare. (16) În cazul în care două sau mai multe partide politice. Art.(1) Birourile electorale de circumscripŃie au următoarele atribuŃii: a) urmăresc aplicarea dispoziŃiilor legale privitoare la alegeri în circumscripŃia electorală în care funcŃionează. (13). alianŃelor politice şi alianŃelor electorale aflate. preşedintele biroului electoral de circumscripŃie procedează la completarea biroului. preşedintele acestuia procedează la tragerea la sorŃi. . (15) Persoanele care au calitatea de reprezentanŃi ai unui partid politic. alianŃelor electorale şi organizaŃiilor cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale. c) înregistrează listele de candidaŃi şi candidaturile independente pentru consiliile locale. în termen de 24 de ore de la solicitarea preşedintelui biroului electoral de circumscripŃie. respectiv a municipiului Bucureşti. reprezentanŃii lor fac parte din biroul electoral de circumscripŃie. alianŃelor politice. precum şi la organizarea secŃiilor de votare. dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentanŃii tuturor partidelor politice.

buletinele de vot întrebuinŃate şi necontestate. proceseleverbale şi celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri. după care transmite consiliului judeŃean. în vederea validării mandatelor. i) biroul electoral de circumscripŃie comunală. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv preşedintelui consiliului judeŃean şi primarului general al municipiului Bucureşti. h) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaŃiile cu privire la operaŃiunile birourilor electorale ale secŃiilor de votare. f) stabilesc. 22 alin. g) distribuie birourilor electorale ale secŃiilor de votare buletinele de vot. totalizează voturile exprimate pentru consiliul judeŃean. în a căror rază teritorială funcŃionează. k) organizează. Biroului Electoral Central şi Guvernului şi aduc la cunoştinŃa populaŃiei din cuprinsul circumscripŃiei electorale. totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatul alegerilor pentru circumscripŃia electorală în care funcŃionează.e) fac publicaŃiile şi afişările necesare cu privire la listele de candidaŃi şi candidaturile independente pentru consilieri şi la candidaturile pentru funcŃia de primar şi preşedinte al consiliului judeŃean. respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti. orăşenească. precum şi pe cele anulate. şi stabileşte rezultatul alegerilor. pe baza numărului de alegători înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare. prin biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. listele electorale utilizate. prin orice mijloc de publicitate. certificatul doveditor al alegerii. m) primesc de la birourile electorale ale secŃiilor de votare şi predau judecătorilor. (5). în conformitate cu prevederile art. dacă este cazul. . municipală. rezultatul alegerilor. (7). respectiv a municipiului Bucureşti. l) comunică date cu privire la alegeri şi rezultatul acestora. numărul de susŃinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente. ştampila de control şi ştampilele cu menŃiunea "votat". pentru preşedintele consiliului judeŃean. 99 alin. ştampilele şi celelalte materiale necesare votării. respectiv de sector al municipiului Bucureşti. eliberează consilierilor şi primarului aleşi certificatul doveditor al alegerii. (2) Prin listă completă de candidaŃi se înŃelege lista care cuprinde numărul maxim de candidaŃi pentru funcŃia de consilier. prevăzute la art. eliberează consilierilor. desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari. 6 alin. (1). j) biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. comunicat conform dispoziŃiilor art. respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

. jurişti care. lista întocmită de prefect potrivit alin. precum şi programul de activitate al acestora. 24 alin. de regulă. Lista trebuie să conŃină elementele prevăzute la art. Persoanele prevăzute în listă. a titularilor stabiliŃi potrivit alin.În termen de două zile de la constituirea birourilor electorale de circumscripŃie. în ordinea descrescătoare a numărului de candidaŃi propuşi. (6) Desemnarea preşedintelui şi a locŃiitorului acestuia se face cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor. (5). Art. (5) Prevederile art. potrivit declaraŃiei pe propria răspundere. un locŃiitor al acestuia şi 5 membri în cazul secŃiilor de votare din comune şi oraşe. la propunerea primarilor. 27 . Tragerea la sorŃi se face pe funcŃii. prefecŃii aduc la cunoştinŃă publică sediile unde acestea îşi desfăşoară activitatea. cel puŃin studii medii. care au. în cazuri deosebite. (2) Preşedintele şi locŃiitorul acestuia sunt desemnaŃi de preşedintele tribunalului. 28 . (2) se completează cu alte persoane propuse de primar. conform prevederilor art. (2). (3) Preşedintele şi locŃiitorul acestuia sunt. rămân la dispoziŃia preşedintelui tribunalului pentru înlocuirea. care nu sunt desemnate preşedinŃi sau locŃiitori ai acestora. îndeplinind în mod corespunzător şi celelalte atribuŃii prevăzute în prezenta lege pentru biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. nu fac parte din niciun partid politic. (4) În cazul în care numărul juriştilor este insuficient. 24 alin. dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de prefect.(1) Birourile electorale ale secŃiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte. Art. respectiv 9 membri în cazul secŃiilor de votare din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti. Lista cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. se bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte din niciun partid politic. (14).(3) Birourile electorale de circumscripŃie judeŃeană şi a municipiului Bucureşti acreditează observatorii interni. Art. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care participă la alegeri. 26 . prin tragere la sorŃi. (7) Birourile electorale ale secŃiilor de votare se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice. de regulă. 24 alin.Biroul electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti organizează alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general al municipiului Bucureşti. (8) şi (11) se aplică în mod corespunzător.

orăşenească. (8). numărul de candidaŃi propuşi de fiecare partid politic. numele şi prenumele reprezentanŃilor partidelor politice preşedintelui biroului electoral al secŃiei de votare. (14) se aplică în mod corespunzător. de îndată. alianŃele politice. preşedintele biroului electoral de circumscripŃie comunică preşedinŃilor birourilor electorale ale secŃiilor de votare. numele şi prenumele reprezentantului lor. pe baza comunicărilor prevăzute la alin. alianŃele electorale sau organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale care au propus candidaŃi la funcŃia de primar şi/sau preşedinte al consiliului judeŃean care participă la al doilea tur de scrutin nu au reprezentanŃi în birourile electorale ale secŃiilor de votare sau în biroul electoral al circumscripŃiei respective. alianŃă politică sau alianŃă electorală. (10) Prevederile art. (8). În acelaşi termen. Art. după caz. (11). preşedintelui biroului electoral de circumscripŃie comunală. (15) . Cererile se depun în scris în termen de 48 de ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. 24 alin. birourile se completează cu câte un reprezentant al acestora. partidele politice. (14) Dacă partidele politice. municipală sau de sector comunică. în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (13) Birourile electorale ale secŃiilor de votare se constituie la data încheierii procesului-verbal prevăzut la alin. municipală ori de sector. orăşenească. în prezenŃa delegaŃilor desemnaŃi de partidele politice. (11) OperaŃiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al secŃiei de votare se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură. Preşedintele biroului electoral de circumscripŃie comunală. Prevederile art. (12) Desemnarea membrilor biroului electoral al secŃiei de votare şi încheierea procesului-verbal se fac în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. Prevederile alin.(8) În vederea desemnării membrilor biroului electoral al secŃiei de votare. tragerea la sorŃi efectuându-se de către preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare. alianŃele politice şi alianŃele electorale. prin organizaŃiile locale. (9) Desemnarea membrilor biroului electoral al secŃiei de votare se face de către preşedintele acestuia. alianŃele politice şi alianŃele electorale care au depus liste de candidaŃi ori propuneri de candidaŃi pentru funcŃia de primar în circumscripŃia respectivă sunt obligate să comunice preşedintelui biroului electoral al secŃiei de votare sau. (8) se aplică în mod corespunzător.(17) se aplică în mod corespunzător. 24 alin. (2).Birourile electorale ale secŃiilor de votare au următoarele atribuŃii: . 29 .

respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Art. în ziua alegerilor. h) furnizează. 30 . respectiv al municipiului Bucureşti. date privind prezenŃa populaŃiei la vot. c) conduc operaŃiunile de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secŃiei de votare şi în jurul acesteia. a hotărârilor Biroului Electoral Central şi urmăresc modul de aplicare şi respectare a acestora. conform unui calendar de termene stabilit de către Biroul Electoral Central. în mod distinct pentru consiliul local. pentru consiliul judeŃean şi pentru preşedintele consiliului judeŃean. b) primesc de la birourile electorale de circumscripŃie buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la secŃia respectivă. c) efectuează instruirea preşedinŃilor birourilor electorale de circumscripŃie comunală.Birourile electorale de circumscripŃie judeŃeană şi a municipiului Bucureşti îndeplinesc în mod corespunzător atribuŃiile prevăzute la art. respectiv din municipiul Bucureşti. 25. orăşenească. b) asigură aducerea la cunoştinŃă celorlalte birouri electorale din judeŃ. f) întocmesc şi înaintează biroului electoral de circumscripŃie dosarele prevăzute la art. . ştampilele şi celelalte materiale necesare votării. precum şi pe cele anulate. e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate. copiile de pe listele electorale complementare şi listele electorale suplimentare şi asigură condiŃiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători. d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării pentru circumscripŃiile electorale pentru care s-a votat la secŃia respectivă. g) predau cu proces-verbal biroului electoral de circumscripŃie buletinele de vot întrebuinŃate şi necontestate. pe baza comunicării primite de la birourile electorale de circumscripŃie comunală. municipală. respectiv primarul general al municipiului Bucureşti. 92. listele electorale utilizate. orăşenească. municipală şi de sector al municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secŃiilor de votare din cuprinsul judeŃului.a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente. precum şi următoarele atribuŃii: a) urmăresc aplicarea dispoziŃiilor legale privitoare la alegeri în toate circumscripŃiile electorale din cuprinsul judeŃului. d) realizează centralizarea numărului de liste complete depuse de partidele politice. alianŃele politice. alianŃele electorale şi organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale. pentru primar. ştampila de control şi ştampilele cu menŃiunea "votat".

36 alin. ContestaŃiile asupra modului de organizare şi asupra componenŃei biroului electoral judeŃean se soluŃionează de tribunal. (1). (2). Art. orăşeneşti sau municipale se constituie un birou electoral judeŃean format din 2 dintre judecătorii în exerciŃiu ai tribunalului. iar competenŃa de soluŃionare a contestaŃiilor asupra modului de organizare şi a componenŃei biroului electoral de circumscripŃie aparŃine tribunalului. orăşenească. 37 alin. e) primesc de la birourile electorale de circumscripŃie comunală. în termen de 24 de ore de la întocmire. art. (1) şi la art.respectiv de sector al municipiului Bucureşti. acesta se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare. 127 sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripŃie. . municipală. (4) În judeŃele în care se organizează alegeri parŃiale într-o singură circumscripŃie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeŃean. (5) Prevederile alin. şi transmit Biroului Electoral Central situaŃia centralizată. (1) şi (2) îndeplinesc în mod corespunzător atribuŃiile prevăzute în prezenta lege pentru Biroul Electoral Central. stabiliŃi prin tragere la sorŃi efectuată de preşedintele tribunalului. art. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. respectiv pe municipiul Bucureşti. 37 alin. (6) În situaŃiile prevăzute la alin. alianŃe electorale şi pe candidaŃi independenŃi şi le dau publicităŃii. 7. se consemnează într-un proces-verbal. procesele-verbale conŃinând rezultatul alegerilor.(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul municipiului Bucureşti. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) atribuŃiile prevăzute la art. Celelalte prevederi ale art.(1) În judeŃele în care se organizează alegeri locale parŃiale în cel puŃin două circumscripŃii electorale comunale. (2) În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral judeŃean potrivit alin. h) făcându-se de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripŃia electorală respectivă. potrivit prevederilor prezentei legi. respectiv de sector al municipiului Bucureşti. alianŃe politice. 56 alin. soluŃionarea sesizărilor prevăzute la art. (1) lit. Judecătoria se pronunŃă în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaŃiilor. Rezultatul centralizării datelor pe judeŃ. 31 . (1) . Tragerea la sorŃi se face pe funcŃii: preşedinte şi locŃiitor. (3) Birourile electorale judeŃene constituite potrivit alin. care se transmite Biroului Electoral Central. pe partide politice. centralizează rezultatele pe judeŃ.

33 . 34 . (2) Prevederile art. municipală şi de subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor. Completarea se face de preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare. 28. Art. respectiv art. primar general. 28 alin. în ordinea descrescătoare a . (1) .În cazul prevăzut la art. respectiv de organizaŃia municipiului Bucureşti. care depun candidat la funcŃia de primar. orăşenească. în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. (3) şi (4). potrivit dispoziŃiilor art. 24 alin. 24 alin. în limitele prevăzute la art. municipală. operaŃiunea de completare se repetă până la constituirea biroului cu numărul de membri legal stabilit. respectiv de preşedinte al consiliului judeŃean.(6). respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau pentru preşedintele consiliului judeŃean. ale cărui prevederi se aplică în mod corespunzător.(1) În cazul în care în aceeaşi circumscripŃie electorală se organizează alegeri locale parŃiale atât pentru consiliul local. ca membri. cât şi pentru primar. (1). orăşenească. care depun candidat la funcŃia de primar. se constituie birouri electorale de circumscripŃie comunală. Completarea se face de preşedintele biroului electoral de circumscripŃie. ale partidelor politice parlamentare. (1) . 32 alin. (2). 24. de subdiviziune administrativ-teritorială a unui municipiu sau judeŃeană se organizează alegeri numai pentru primar. respectiv birourile electorale ale secŃiilor de votare se constituie potrivit art. respectiv de preşedinte al consiliului judeŃean. 24 se aplică şi în cazul în care se organizează alegeri pentru consiliul judeŃean. (4) Birourile electorale ale secŃiilor de votare se completează cu reprezentanŃi propuşi de organizaŃiile judeŃene.(11). (1) birourile electorale ale secŃiilor de votare se constituie în condiŃiile şi după distincŃiile prevăzute la art. (3) Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai mare decât numărul de partide parlamentare. în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. birourile electorale de circumscripŃie. respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti. în limitele prevăzute la art.(1) În cazurile în care într-o circumscripŃie electorală comunală. Art. Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaŃi ai fiecărui partid. (2) Birourile electorale de circumscripŃie se completează cu reprezentanŃi propuşi de organizaŃiile judeŃene.Art. ale partidelor politice parlamentare. 32 . primar general. după caz. pentru primarul general al municipiului Bucureşti. respectiv de organizaŃia municipiului Bucureşti. respectiv pentru preşedintele consiliului judeŃean. 28 alin. ca membri.

A se vedea Legea nr. 35 din Legea nr. *) Legea nr. Dacă un partid politic parlamentar nu are organizaŃie în municipiul Bucureşti. preşedintele şi vicepreşedinŃii AutorităŃii Electorale Permanente şi 11 reprezentanŃi ai partidelor politice. (3) se aplică în mod corespunzător. de către . desemnaŃi de organizaŃiile municipale ale partidelor politice parlamentare. 36 . 373/2004*) pentru alegerea Camerei DeputaŃilor şi a Senatului. 36 şi 89 din Legea nr. în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor. 373/2004 a fost abrogată. se organizează şi oficiile electorale de sector prevăzute la art. 373/2004*). prin tragere la sorŃi dintre judecătorii în exerciŃiu ai judecătoriei sectorului.numărului cumulat de senatori şi deputaŃi ai fiecărui partid. Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaŃi ai fiecărui partid. (2) Oficiile electorale prevăzute la alin. cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile alin. de către preşedintele Tribunalului Bucureşti. (5) Dacă oficiul electoral nu poate fi completat cu numărul de membri prevăzut de lege. (2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinŃă publică.(1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorŃi au dreptul să participe reprezentanŃi ai partidelor politice parlamentare. (3) Preşedintele şi locŃiitorul acestuia sunt magistraŃi desemnaŃi de preşedintele Tribunalului Bucureşti. Data şedinŃei publice de tragere la sorŃi se anunŃă în scris partidelor politice parlamentare. în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. cu modificările şi completările ulterioare. (6) Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti îndeplinesc în mod corespunzător atribuŃiile prevăzute la art. (4) Completarea oficiului electoral cu reprezentanŃii partidelor politice parlamentare se face de către preşedintele oficiului. prin tragere la sorŃi. Art. cu două zile înainte de data desfăşurării. 35/2008.(1) Dacă în municipiul Bucureşti au loc alegeri numai pentru autorităŃile administraŃiei publice de la nivel municipal. Art. desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrală a partidului. (1) se constituie dintr-un preşedinte şi un locŃiitor al acestuia şi din 6 membri. operaŃiunea de completare se repetă până la organizarea oficiului cu numărul legal de membri. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale. întrucât numărul partidelor parlamentare este mai mic decât al membrilor oficiului. cu cel puŃin 15 zile înainte de data alegerilor. 35 .

biroul se completează cu preşedintele şi vicepreşedinŃii AutorităŃii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare. alianŃelor politice. Completarea se face în funcŃie de numărul candidaturilor depuse pentru consiliile judeŃene de către partidele politice. care constituie actul de învestire. legal constituite. partidele politice neparlamentare. Rezultatul tragerii la sorŃi se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de consultantul-şef al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. Data şedinŃei pentru tragerea la sorŃi se aduce la cunoştinŃă publică prin presa scrisă şi audiovizuală. altele decât .preşedintele Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. Art. şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscripŃie. c) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziŃiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al Ńării. b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României. preşedintele Biroului Electoral Central şi locŃiitorul acestuia. pot propune câte un reprezentant în Biroul Electoral Central până la completarea numărului de 11 membri. cei 7 judecători aleg din rândul lor. (4) În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central. de către preşedintele Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. componenŃa şi activitatea birourilor electorale de circumscripŃie judeŃeană şi a municipiului Bucureşti. alianŃele politice şi alianŃele electorale ale acestora. imediat după constituirea acestora. alianŃelor electorale şi organizaŃiilor cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale. cu cel puŃin 24 de ore înainte. iar în caz de egalitate. (5) În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor. care au dreptul să participe la alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale. alianŃele politice şi alianŃele electorale. Partea I. e) primeşte şi soluŃionează orice contestaŃie cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii autorităŃilor administraŃiei publice locale. asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora.(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuŃii: a) urmăreşte întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale complementare. d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaŃiile cu privire la modul de constituire. care au depus liste complete pentru consiliile judeŃene în cel puŃin 18 judeŃe. dintre judecătorii în exerciŃiu ai acesteia. prin tragere la sorŃi. prin vot secret. a denumirii şi a semnelor electorale ale partidelor politice. 37 . (3) În termen de 24 de ore de la învestire.

totalizează rezultatele la nivel naŃional. şi în presă. în sarcina cărora s-a reŃinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor. consiliile judeŃene. i) îndeplineşte orice alte atribuŃii care îi sunt stabilite prin lege. j) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenŃa populaŃiei la vot. la propunerea Ministerului Afacerilor Externe. cu excepŃia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei liste de candidaŃi sau a unor propuneri de candidaturi independente. pe partide politice. Partea I. precum şi delegaŃii mass-media străini şi soluŃionează contestaŃiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditării de către biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană sau a municipiului Bucureşti a observatorilor interni.cele care. h) soluŃionează sesizările privitoare la frauda electorală. prin prezenta lege. g) primeşte procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripŃie judeŃeană şi a municipiului Bucureşti. . Noile alegeri au loc în aceleaşi condiŃii. în astfel de cazuri. în cazul în care constată. folosindu-se aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaŃi şi candidaturi independente. dispune repetarea scrutinului. alianŃele politice. f) centralizează. pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscripŃie judeŃeană şi a municipiului Bucureşti. municipală şi de sector al municipiului Bucureşti. pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o. ExistenŃa fraudei electorale se stabileşte de Biroul Electoral Central de la caz la caz. în termen de 24 de ore de la întocmire. sunt date în competenŃa birourilor electorale de circumscripŃie sau a instanŃelor judecătoreşti. care are loc în termen de cel mult două săptămâni de la constatarea fraudei. alianŃe electorale şi pe candidaŃi independenŃi. primari. precum şi pentru preşedinŃii consiliilor judeŃene şi asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României. alianŃele electorale şi organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale şi comunică SocietăŃii Române de Televiziune şi SocietăŃii Române de Radiodifuziune situaŃia centralizată. în baza unui eşantion reprezentativ la nivel judeŃean şi naŃional. că votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripŃia electorală respectivă. întocmite de birourile electorale de circumscripŃie comunală. numărul de liste complete depuse de către partidele politice. putând dispune anularea alegerilor dintr-o circumscripŃie electorală. alianŃe politice. observatorii străini. (2) Biroul Electoral Central acreditează. orăşenească. separat pentru consiliile locale. împreună cu proceseleverbale conŃinând rezultatul alegerilor. pe baza probelor administrate.

de Biroul Electoral Central. Cererea trebuie soluŃionată până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României. (5) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României. (2) ContestaŃiile se soluŃionează de biroul electoral de circumscripŃie comunală. Partea I. cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripŃie electorală se poate face numai de către partidele politice. în cazul admiterii contestaŃiei. în cazul preşedintelui biroului electoral şi locŃiitorului acestuia. orăşenească sau municipală. de la data aducerii la cunoştinŃă în şedinŃa publică. de la completarea birourilor electorale cu reprezentanŃii partidelor politice. dacă privesc biroul electoral al secŃiei de votare. alianŃele electorale sau candidaŃii independenŃi care au participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării. Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia.(1) ContestaŃiile asupra modului de organizare şi asupra componenŃei birourilor electorale se pot face în termen de 48 de ore de la desemnarea preşedinŃilor şi a locŃiitorilor acestora sau. .Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României. municipală sau de sector al municipiului Bucureşti. dacă privesc biroul electoral de circumscripŃie comunală. de biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană sau a municipiului Bucureşti. Cererea trebuie motivată şi însoŃită de dovezile pe care se întemeiază.(3) În cazul unei fraude electorale. (4) În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin Biroul Electoral Central emite hotărâri care se aduc la cunoştinŃă în şedinŃă publică şi prin orice mijloc de publicitate. în termen de 24 de ore. după caz. Partea I. dacă privesc Biroul Electoral Central. Art. (3) Hotărârea pronunŃată este definitivă şi irevocabilă şi se comunică. Art. 39 . a rezultatului alegerilor. şi de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. respectiv de sector al municipiului Bucureşti. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din Ńară. potrivit prevederilor prezentei legi. orăşenească. 38 . sub sancŃiunea decăderii. dacă privesc biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană sau a municipiului Bucureşti. în termen de două zile de la înregistrarea contestaŃiilor. preşedintelui tribunalului care. precum şi pentru toate organismele cu atribuŃii în materie electorală. Partea I. alianŃelor politice sau alianŃelor electorale. procedează la o nouă desemnare. alianŃele politice.

pe baza listei susŃinătorilor. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege. listele se .Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripŃie sau ai birourilor electorale ale secŃiilor de votare candidaŃii în alegeri. soŃii.Birourile electorale lucrează în prezenŃa majorităŃii membrilor care le compun şi adoptă hotărâri cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. precum şi persoanele care nu au exerciŃiul drepturilor electorale. 45 . iar în cazul candidaŃilor independenŃi. de către partidele politice. rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv. potrivit prevederilor Legii nr. îmbolnăviri sau accidente. Art.Art. 40 . republicată. cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior. până în preziua votării. Dacă alianŃele electorale se constituie la nivel comunal. la cererea celor care i-au propus. SECłIUNEA a 5-a Candidaturile Art.(1) Propunerile de candidaŃi se fac în scris. apreciate de la caz la caz. orăşenesc. În caz de egalitate de voturi. 215/2001. alianŃele electorale sau organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale care participă la alegeri.Propunerile de candidaŃi pentru consilierii locali. reprezentanŃii partidelor politice în birourile electorale pot fi înlocuiŃi. 41 . în 4 exemplare. chiar şi în ziua alegerilor.(1) ReprezentanŃii partidelor politice.Numărul consilierilor pentru consiliile locale şi pentru consiliile judeŃene este cel stabilit prin ordin al prefectului. Art. sub semnătura conducerii organizaŃiilor judeŃene ale acestora. Art. 43 . listele cu propuneri de candidaŃi trebuie semnate şi de conducerile judeŃene ale fiecărui partid politic din alianŃă. pentru primari şi pentru preşedinŃii consiliilor judeŃene se fac pe circumscripŃii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscripŃie cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor. (2) În cazul alianŃelor electorale dintre partide politice. municipal sau de sector al municipiului Bucureşti. consilierii judeŃeni. Art. 44 . votul preşedintelui este hotărâtor. 42 . (2) Pentru motive întemeiate. iar în caz de deces. alianŃele politice.

denumirea. prenumele. pentru consiliul judeŃean. ocupaŃia.O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripŃie electorală. partidul politic sau alianŃa care l-a propus. profesiunea. Art. care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripŃia pentru care candidează. domiciliul.(1) CandidaŃii independenŃi pentru funcŃia de consilier trebuie să fie susŃinuŃi de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripŃia respectivă. Art. semnate şi datate de candidaŃi. candidaŃii independenŃi trebuie să prezinte o listă de susŃinători. (4) Listele de candidaŃi trebuie să fie însoŃite de declaraŃiile de acceptare a candidaturii. şi partidul politic care i-a propus. de 100 în cazul localităŃilor urbane de rangul II şi III şi de 1. 46 . ocupaŃia şi apartenenŃa politică a candidatului. CandidaŃii independenŃi pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean trebuie să prezinte o listă de susŃinători. dar nu mai puŃin de 50 în cazul comunelor. (2) Pentru funcŃia de primar. un candidat pentru funcŃia de primar şi un candidat pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean. Art.000 în cazul judeŃelor. cu excepŃia cazului în care candidatura se depune atât pentru un consiliu local. seria şi numărul actului de identitate. 300 în cazul oraşelor. dar nu mai puŃin de 200 în cazul comunelor. cât şi pentru consiliul judeŃean. conform actului de identitate. (5) DeclaraŃia de acceptare a candidaturii cuprinde numele.semnează de conducerea alianŃei şi se contrasemnează de conducerea fiecărei organizaŃii locale din coaliŃie. care să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente . 48 . profesiunea şi apartenenŃa politică a candidaŃilor. prenumele. 1. domiciliul. municipiului Bucureşti. sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităŃilor urbane de rangul I. 47 . (3) Listele de candidaŃi trebuie să cuprindă numele. iar în cazul alianŃelor.Partidele politice. locul şi data naşterii.000 în cazul municipiului Bucureşti. precum şi precizarea că întruneşte condiŃiile prevăzute de lege pentru a candida. consimŃământul expres al acestuia de a candida pentru funcŃia respectivă. alianŃele politice şi alianŃele electorale pot propune câte o listă de candidaŃi în fiecare circumscripŃie electorală pentru consiliul local.000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5.

(4) Adeziunile susŃinătorilor se dau pe propria lor răspundere. la rubrica "Denumirea. 50 . 49 . (5) Lista de susŃinători trebuie însoŃită de declaraŃia de acceptare a candidaturii. Candidaturile care nu îndeplinesc condiŃiile legale de fond şi de formă se resping de către biroul electoral de circumscripŃie. precum şi ale listei susŃinătorilor. Art. împreună cu aceasta. (2) Două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de circumscripŃie. şi se depune la biroul electoral al circumscripŃiei pentru care candidează. numele şi prenumele candidatului. .(1) Biroul electoral de circumscripŃie examinează respectarea condiŃiilor legale pentru ca o persoană să poată candida. numele şi prenumele susŃinătorului. funcŃia pentru care candidează. (3) Nu se admit liste de candidaŃi independenŃi pentru funcŃia de consilier. (4) şi (5). dată în condiŃiile art. Persoana care a întocmit lista este obligată ca. Un susŃinător poate sprijini câte un singur candidat la funcŃia de consilier local. Candidaturile care îndeplinesc condiŃiile legale sunt înregistrate.(1) Lista susŃinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor. cu toate consecinŃele prevăzute de lege. câte unul la funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean şi câte unul la funcŃia de primar. dar nu mai puŃin de 3. precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. respectiv la tribunal. semnătura acestuia. seria şi numărul documentului eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări. să depună o declaraŃie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susŃinătorilor.000. Art.şi în listele electorale complementare din circumscripŃia pentru care candidează. câte unul la funcŃia de consilier judeŃean. seria şi numărul actului de identitate. respectarea condiŃiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaŃi. Celelalte două exemplare. denumirea. data naşterii. adresa. seria şi numărul actului de identitate" se înscriu denumirea. cetăŃenia. certificate de biroul electoral de circumscripŃie prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei. (3) SusŃinătorii pot fi numai cetăŃeni români sau cetăŃeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinŃa în circumscripŃia electorală în cauză. se restituie depunătorului. În cazul cetăŃenilor Uniunii Europene. (2) Lista susŃinătorilor constituie un act public. 45 alin. unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripŃia electorală pentru care se depune candidatura.

data şi semnătura contestatarului şi indicarea. în a cărei rază teritorială se află circumscripŃia electorală. Hotărârea nu se comunică. 53 . partidele politice. birourile electorale de circumscripŃie încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor. la care se adaugă. în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea candidaturii. unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afişează de către biroul electoral de circumscripŃie la sediul acestuia. aceştia depun la biroul electoral de circumscripŃie o declaraŃie de renunŃare. termenele prevăzute la art. respectiv tribunalul. În acest scop. dacă este cazul. Candidaturile definitive se afişează la sediul biroului electoral de circumscripŃie. (4) ContestaŃia şi. adresa şi calitatea contestatarului. (2). Art. alianŃele politice sau alianŃele electorale care au propus candidatura respectivă. precum şi la sediul . cererea de recurs se depun la instanŃa competentă să le soluŃioneze. (5) ContestaŃiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluŃionează în termen de 48 de ore de la înregistrare. (5) şi (6). 52 alin. (6) Împotriva hotărârii date în contestaŃie se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronunŃare. dacă este cazul. (2) Respingerea de către biroul electoral de circumscripŃie a unei candidaturi poate fi contestată de către candidat.(1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscripŃie a unei candidaturi poate fi contestată de către cetăŃeni. de către judecătoria.După expirarea termenului de depunere a candidaturilor. a persoanei desemnate să îl reprezinte.CandidaŃii pot renunŃa la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. numele şi prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau respinsă. Recursul se soluŃionează în termen de 24 de ore de la înregistrare. alianŃele politice şi alianŃele electorale. semnată şi datată de cel în cauză. (1). Art. Art. 51 .(3) În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi. Candidaturile acestor persoane se resping de către biroul electoral de circumscripŃie. 52 . în termen de cel mult 48 de ore de la respingere. dacă este cazul. la instanŃa ierarhic superioară. (4) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc condiŃiile legale pentru a fi alese. partidele politice. prezentarea temeiurilor contestaŃiei. sub sancŃiunea nulităŃii. la loc vizibil. (7) Hotărârea pronunŃată în recurs este definitivă şi irevocabilă. (3) ContestaŃiile trebuie să cuprindă numele şi prenumele.

531 . ocupaŃia. apartenenŃei politice. statul membru de origine. SECłIUNEA a 6-a Buletinele de vot . Candidaturile definitive pot fi făcute publice. prin orice mijloace de informare în masă. Propunerile de candidaturi se depun în aceleaşi condiŃii ca şi pentru cetăŃenii români. 223 alin. (4) Odată cu depunerea candidaturii. ocupaŃia. cu precizarea numelui şi prenumelui. (3). prenumele. profesia şi apartenenŃa politică. DeclaraŃia de acceptare a candidaturii este însoŃită de un document care atestă adresa din România.(1) CetăŃenii Uniunii Europene pot candida în unitatea administrativ-teritorială în care au domiciliul. a). (4) lit. b) că nu deŃin funcŃii în alt stat membru al Uniunii Europene. biroul electoral de circumscripŃie respinge prin hotărâre toate propunerile de candidaturi care nu conŃin în declaraŃia pe propria răspundere menŃiunea prevăzută la alin. potrivit art. statul membru de origine. consimŃământul expres al acestuia de a candida pentru funcŃia respectivă.secŃiilor de votare. (2) În cazul în care listele de candidaŃi cuprind cetăŃeni ai Uniunii Europene. pe lângă documentele necesare cetăŃenilor români. după constituirea birourilor electorale ale acestora. (3) În cazul candidaturii unui cetăŃean al Uniunii Europene. în urma unei hotărâri judecătoreşti penale sau civile definitive. adresa din România. în dreptul acestora se înscriu următoarele menŃiuni: numele. prenumele. echivalente funcŃiilor incompatibile în România cu statutul de ales local. profesiunii şi ocupaŃiei candidatului. precum şi precizarea că întruneşte condiŃiile prevăzute de lege pentru a candida. şi partidul politic care i-a propus. Art. sau de un document emis de Oficiul Român pentru Imigrări. declaraŃia de acceptare a candidaturii cuprinde numele. de asemenea. iar în cazul alianŃelor. cheltuielile fiind suportate de cei interesaŃi. (5) În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii. locul şi data naşterii. cetăŃenii Uniunii Europene prezintă un document care le atestă identitatea şi o declaraŃie pe propria răspundere care cuprinde următoarele menŃiuni: a) că nu sunt lipsiŃi de dreptul de a candida în statul membru de origine. adresa la care locuiesc în România. profesia şi apartenenŃa politică.

Pe paginile interioare ale buletinului de vot se imprimă patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi. (7) Buletinele de vot se tipăresc pe hârtie asigurată din rezervele de stat. iar în unghiul din partea dreaptă sus se imprimă semnul electoral. (4) şi (5). alianŃa politică sau alianŃa electorală care a depus lista. (8) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidaŃi sau candidaŃi independenŃi pentru consilieri.Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi sunt diferite pentru consiliile locale. în afara elementelor prevăzute la alin. şi pentru primari. (4) În patrulaterele fiecărui buletin de vot se imprimă listele de candidaŃi. şi continuând cu primul patrulater al coloanei din dreapta. (3). (6) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către biroul electoral de circumscripŃie. precum şi de spaŃiul necesar pentru imprimarea numelui candidaŃilor şi a celorlalte date prevăzute la alin. câte două coloane pe aceeaşi pagină. respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti. alianŃei electorale sau a organizaŃiilor cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale care participă la alegeri ori. Ńinând seama de numărul patrulaterelor. numerotarea continuând până la ultimul patrulater. precum şi pentru preşedinŃii consiliilor judeŃene. începând cu primul patrulater al coloanei din stânga a primei pagini interioare. alianŃei politice. 54 . menŃiunea "Candidat independent". 55 . Art. (2) Patrulaterele se imprimă paralel între ele. care primeşte numărul de ordine 2. după caz. în aşa fel încât ultima pagină să rămână albă pentru aplicarea ştampilei de control a secŃiei de votare. paginile buletinului de vot se numerotează.Art. care primeşte numărul de ordine 1.(1) Buletinul de vot este format din mai multe file. pentru consiliile judeŃene. numele şi prenumele candidatului. (3). în condiŃiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. (5) Pentru alegerea primarului şi a preşedintelui consiliului judeŃean se imprimă în patrulaterele buletinului de vot. Buletinele de vot se capsează. Patrulaterele se numerotează. candidaŃii se identifică pe listă prin nume şi prenume şi se înscriu în ordinea stabilită de partidul politic. pentru primari. precum şi pentru preşedinŃii consiliilor judeŃene se procedează astfel: . (3) În unghiul din partea stângă sus a fiecărui patrulater se imprimă denumirea partidului politic. respectiv toŃi candidaŃii independenŃi. respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

pe care le comunică Biroului Electoral Central în termen de 10 zile de la constituirea acestuia. alianŃele politice şi alianŃele electorale ale acestora se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinului de vot. municipală şi de sector al municipiului Bucureşti. în ordinea rezultată din tragerea la sorŃi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripŃie comunală. respectiv din municipiul Bucureşti. listele depuse de partidele politice parlamentare. alianŃele politice şi alianŃele electorale care conŃin cel puŃin un partid politic parlamentar se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorŃi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană. alianŃele electorale şi organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale îşi pot stabili semne electorale. listele depuse de partidele politice neparlamentare. (10) Pentru fiecare candidat independent. a) este valabilă pentru toate circumscripŃiile electorale din judeŃ. orăşenească. Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte . respectiv a municipiului Bucureşti. alianŃele politice şi alianŃele electorale care au participat la alegerile locale anterioare îşi pot păstra semnele electorale. în care aceştia sunt înscrişi în ordinea înregistrării candidaturilor. municipală şi de sector al municipiului Bucureşti. (8) . orăşenească. respectiv de preşedintele biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană şi a municipiului Bucureşti. respectiv de către preşedinŃii birourilor electorale de circumscripŃie comunală. în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorŃi. în prezenŃa majorităŃii membrilor acestuia. având obligaŃia să le comunice Biroului Electoral Central potrivit alin. (1). (12) Tragerea la sorŃi prevăzută la alin. Ordinea stabilită potrivit alin. a) şi b) este valabilă şi în cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului şi a preşedintelui consiliului judeŃean. inclusiv pentru circumscripŃia electorală judeŃeană. b) în etapa a doua. (8) lit. inclusiv pentru candidaŃii independenŃi la funcŃia de primar şi cea de preşedinte al consiliului judeŃean. (8) se face în prezenŃa reprezentanŃilor partidelor politice. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care depun liste de candidaŃi. respectiv a municipiului Bucureşti.a) în prima etapă. (11) Ordinea stabilită potrivit alin. Art. alianŃele politice. se imprimă un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot. (8) lit.(1) Partidele politice. (2) Partidele politice. (9) Ordinea stabilită potrivit alin.(10) se comunică prefectului de către preşedintele biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană. 56 .

aceleaşi caractere şi aceeaşi cerneală. oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. prin grija prefecŃilor. formate la nivel naŃional. alianŃele politice şi alianŃele electorale. (3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept şi bunelor moravuri şi nu pot reproduce sau combina simbolurile naŃionale ale statului român. (7) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinŃă publică semnele electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. ale altor state. (3) Prin grija prefecŃilor. până la data rămânerii definitive a candidaturilor. de către birourile electorale de circumscripŃie. ale organismelor internaŃionale ori ale cultelor religioase. dacă acelaşi semn este solicitat de mai multe partide politice. respectiv al partidelor care au alcătuit alianŃa iniŃială. buletinele de vot sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la înscrierea partidului politic sau a alianŃei politice. respectiv judeŃean. din fiecare circumscripŃie electorală. semnul electoral sau denumirea partidelor politice. Fac excepŃie partidele politice care sunt membre ale unor organizaŃii politice internaŃionale. într-un număr egal cu al alegătorilor înscrişi în listele electorale. (2) Pentru întreaga circumscripŃie electorală. alianŃe politice sau alianŃe electorale decât cu consimŃământul scris al celor cărora le-au aparŃinut. trebuie să folosească acelaşi semn electoral. (1) şi le comunică prefecŃilor. alianŃei politice ori alianŃei electorale care a înregistrat prima respectivul semn. atribuirea se face în beneficiul partidului politic. partidele politice. fiind interzisă utilizarea aceloraşi simboluri grafice. Dacă nu se poate stabili prioritatea. (6) În cazul semnelor electorale noi. un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot. 57 . cu un plus de 10% . alianŃe politice ori alianŃe electorale.partide politice.(1) Imprimarea buletinelor de vot se asigură. Art. . Aceştia au dreptul să solicite prefectului retipărirea buletinelor de vot dacă numele candidaŃilor. se procedează la tragerea la sorŃi efectuată de preşedintele Biroului Electoral Central. este prezentat membrilor biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană. a alianŃelor politice ori a alianŃelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile. (5) În toate circumscripŃiile electorale. în vederea imprimării lor pe buletinele de vot. (4) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebească clar de cele anterior înregistrate. acestea putând utiliza semnul organizaŃiei respective ca atare sau într-o combinaŃie specifică.

în şcoli. 60 . alianŃelor electorale sau a candidaŃilor independenŃi care participă la alegeri. pe bază de procesverbal.Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor. 62 . împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripŃie. Art. adunări. alianŃelor politice. (2) Distribuirea şi predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăŃi.(1) Buletinele de vot se distribuie circumscripŃiilor electorale prin grija prefecŃilor. (2) În timpul campaniei electorale se asigură candidaŃilor. Art. şi se păstrează în încăperi speciale. cel mai târziu în preziua alegerilor. câte un buletin de vot din fiecare categorie.(4) Buletinele de vot trebuie să fie tipărite cel mai târziu cu 10 zile înaintea alegerilor. . 61 . pentru fiecare. cămine culturale şi cinematografe şi se asigură pe bază de înŃelegere cu privire la cheltuielile de întreŃinere. pe bază de proces-verbal. Art. universităŃi. în mod nediscriminatoriu. precum şi cetăŃenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare.La sediul primăriei şi al biroului electoral de circumscripŃie. partidele politice. SpaŃiile pot fi amplasate la sediul primăriei. precum şi la sediile secŃiilor de votare se afişează. 58 . câte un buletin de vot din fiecare categorie. alianŃele electorale.La cererea partidelor politice. spaŃii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. în termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare. alianŃele politice. Buletinele de vot se predau preşedinŃilor birourilor electorale ale secŃiilor de votare. Buletinele de vot se preiau de către primar. prin mitinguri. la ora 7. radioului. biroul electoral de circumscripŃie eliberează. vizat şi anulat. SECłIUNEA a 7-a Campania electorală Art. presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă. după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripŃie. utilizarea televiziunii. case de cultură. 59 .00. încuiate şi sigilate.(1) În campania electorală. Art. candidaŃii.

în care candidaŃii îşi pot prezenta programele politice şi activităŃile de campanie electorală. în cadrul serviciilor de programe audiovizuale. (3) Emisiunile prevăzute la alin. 63 . organizaŃiilor cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale şi candidaŃilor. în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute. jurnaliştii. tehnica votării şi activităŃile de campanie ale candidaŃilor. (4) Este interzisă organizarea acŃiunilor de campanie electorală în unităŃile militare. opiniile şi mesajele cu conŃinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni: a) emisiuni informative . (2) Posturile private de radio şi televiziune. trebuie să servească următoarelor interese generale: a) ale electoratului. astfel încât să poată vota în cunoştinŃă de cauză. echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice.(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. 64 . (1) nu pot fi considerate publicitate electorală.în care pot fi difuzate informaŃii privind sistemul electoral. alianŃele politice. de a se face cunoscuŃi şi de a-şi prezenta platformele.(1) Campania electorală prin serviciile de programe audiovizuale. informaŃiile privind sistemul electoral. în cadrul propriei grile de programe.în care candidaŃii. analiştii şi alŃi invitaŃi pun în discuŃie programele electorale şi temele de interes public. alianŃelor politice. tehnica votării. b) emisiuni electorale . c) ale radiodifuziunilor. alianŃelor electorale. Art.(1) În timpul campaniei electorale. emisiuni de tipul celor prevăzute la alin. pot organiza. c) dezbateri electorale . (1). de a-şi exercita drepturile şi responsabilităŃile care decurg din profesiunea de jurnalist. b) ale partidelor politice. inclusiv de televiziune prin cablu. alianŃele electorale. Art. de a primi informaŃii corecte. . organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale. desfăşurarea unei campanii electorale echitabile. precum şi pentru toŃi candidaŃii. programele politice. (2) Radiodifuzorii publici şi privaŃi sunt obligaŃi să asigure. publice şi private. programele politice şi ofertele electorale. precum şi în spaŃiile din şcoli şi universităŃi în perioada de desfăşurare a cursurilor. calendarul campaniei electorale.

Timpul de antenă acordat în aceste situaŃii trebuie să fie proporŃional cu numărul listelor complete de candidaŃi depuse în teritoriul respectiv şi se calculează de Societatea Română de Televiziune şi de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central. este gratuit. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale ale acestora. alianŃele politice şi alianŃele electorale ale acestora au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune şi de televiziune numai în măsura în care depun liste de candidaŃi în minimum 50% din circumscripŃiile electorale de pe cuprinsul unui judeŃ ce intră în raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. alianŃele politice şi alianŃele electorale care depun liste complete de candidaŃi în cel puŃin 50% din circumscripŃiile electorale din 15 judeŃe. (3) Până la calcularea timpilor de antenă. dacă participă la alegeri cu liste de candidaŃi în circumscripŃiile electorale din judeŃe şi în mod proporŃional cu ponderea lor în totalul populaŃiei judeŃului. Partidele politice neparlamentare.(1) Accesul partidelor politice parlamentare. (5) Este interzisă cumpărarea de spaŃii de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale. b) şi c).(4) Spoturile publicitare de 20 . respectiv a României. alianŃelor electorale. Art. La serviciile publice naŃionale de radiodifuziune şi de televiziune au acces partidele politice neparlamentare. conform alin. 65 . alianŃele acestora şi organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale reprezentate în Parlament primesc timpi de antenă proporŃional cu ponderea lor parlamentară. inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora. alianŃelor politice. (4) Accesul partidelor politice. precum şi al candidaŃilor independenŃi şi al organizaŃiilor cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale la posturile private de radiodifuziune şi de . (1) şi (2) partidele politice parlamentare. (1) lit. precum şi al candidaŃilor independenŃi la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune. Timpul de antenă se acordă după rămânerea definitivă a candidaturilor. trebuie să fie proporŃional cu numărul listelor complete de candidaŃi depuse şi se calculează de Societatea Română de Televiziune şi de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central. (2) OrganizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale au acces la serviciile publice teritoriale şi naŃionale de radiodifuziune şi de televiziune.30 de secunde care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau o listă de candidaŃi pot fi difuzate numai în interiorul emisiunilor prevăzute la alin.

joi şi vineri. în condiŃiile art. miercuri. în proporŃiile stabilite de aceştia. marŃi. . (5) Este interzisă contractarea de timpi de antenă în scopuri publicitare. inclusiv cele prin cablu. alianŃele politice şi alianŃele electorale. au acces la serviciile publice naŃionale de radiodifuziune şi de televiziune în acelaşi interval de timp de cel mult 5 minute. pentru şi în favoarea participanŃilor la campania electorală. (8) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui partid politic. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale. instituŃiile publice. se face gratuit numai în cadrul emisiunilor care au caracter electoral. însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei electorale. se acordă partidelor politice. sau cedarea timpilor de antenă candidaŃilor de către societăŃile comerciale cu capital public sau privat.(1) În perioada campaniei electorale. CandidaŃii independenŃi din circumscripŃiile electorale din municipiul Bucureşti şi cei din municipiile reşedinŃă de judeŃ.televiziune. (6) Partidele politice. semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naŃionale ale României ori ale altui stat. (2) În perioada campaniei electorale. (7) Timpii de antenă la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private. potrivit dispoziŃiilor art. fiecărei alianŃe politice şi alianŃe electorale. după caz. 66 . candidaŃii independenŃi. candidaŃii şi reprezentanŃii partidelor politice aflate în competiŃie nu pot fi producători. realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privaŃi. candidaŃilor independenŃi şi ai organizaŃiilor cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale se realizează în direct sau se înregistrează. inclusiv televiziune prin cablu. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antenă. studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antenă. (9) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori. însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei electorale. de cel mult 5 minute. în fiecare din zilele de luni. cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor. organizaŃiile neguvernamentale sau persoanele fizice. candidaŃii şi reprezentanŃii partidelor politice aflate în competiŃie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în considerare. Art. care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio. la studiourile teritoriale. conducerii posturilor de radiodifuziune şi de televiziune publice şi private sau. 64. precum şi organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale au obligaŃia să solicite. 64 şi 65. 63.

pe lângă punctul de vedere al autorităŃilor trebuie prezentat şi un punct de vedere opus. invitaŃii încalcă dispoziŃiile art. 68 . (2) În cadrul emisiunilor electorale. după caz. (2) Emisiunile informative se supun obligaŃiei de obiectivitate. religie. e) să intervină atunci când. echilibrat şi imparŃial. d) să asigure menŃinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite. oferind fiecărui candidat participant la discuŃii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale. Art. b) să nu facă afirmaŃii care pot aduce atingere demnităŃii umane sau moralei publice. 67 .(1) Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaŃilor condiŃii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare. Art. echitate şi de informare corectă a publicului. . acestea trebuie însoŃite de următoarele informaŃii: a) denumirea instituŃiei care a realizat sondajul. c) să formuleze clar întrebările.Art. în cazul în care invitaŃii nu se conformează solicitărilor. reflectarea campaniei electorale în mod echitabil. prin măsuri tehnice şi redacŃionale.(1) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conŃinut electoral. (2). 70 . candidaŃii au următoarele obligaŃii: a) să nu pună în pericol ordinea constituŃională. ordinea publică. Art. orientare sexuală sau etnie. moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii. sex. c) să probeze eventualele acuzaŃii cu incidenŃă penală sau morală aduse unui alt candidat. (4) În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau evenimente speciale de interes public. prin comportamente sau exprimări. 69 .Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaŃii: a) să fie imparŃiali. fără a fi tendenŃioase sau părtinitoare. naŃionalitate. d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă. 68 alin. (3) CandidaŃii care au deja funcŃii publice pot apărea în emisiunile informative strict în probleme legate de exercitarea funcŃiei lor. b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii.(1) Radiodifuzorii publici şi privaŃi au obligaŃia de a asigura. pluralismul opiniilor şi echidistanŃa. siguranŃa persoanelor şi a bunurilor.

c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare. decizia luată. d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului. nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.(1) CandidaŃii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică. în cazul neacordării dreptului solicitat. în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat. în situaŃia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală. (4). c) să difuzeze. b) să comunice solicitantului. în termenele prevăzute la lit. decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării. Art. înainte de închiderea votării. 73 alin. (2) CandidaŃii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaŃii inexacte beneficiază de drept la rectificare. 71 .În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne. rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării. b) invitarea sau prezentarea candidaŃilor în programe. (3) Radiodifuzorii au următoarele obligaŃii privind dreptul la replică şi rectificare: a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris. Art. Art. a). telefonic şi/sau în scris.b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată.Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise: a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală. c) comentarii privind campania electorală. 72 . . rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării. 73 . (2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă. în rândul electoratului. motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului NaŃional al Audiovizualului. în situaŃia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală. cu excepŃia situaŃiilor prevăzute la art.

alianŃă electorală ori candidat independent. în cazul în care Consiliul NaŃional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului. (3) Este interzisă utilizarea de către un partid politic.(1) Primarii sunt obligaŃi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziŃie locuri speciale pentru afişaj electoral. 504/2002. pe durata campaniei electorale şi timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor. (2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie Ńinute la dispoziŃia Consiliului NaŃional al Audiovizualului.74 atrage aplicarea sancŃiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic.(1) Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiŃiile stabilite de Consiliul NaŃional al Audiovizualului. candidaturi pentru funcŃia de primar. alianŃă politică. precum şi de candidaŃii independenŃi. imediat după emisiunea informativă de seară. replica sau rectificarea în termenul şi în condiŃiile comunicate radiodifuzorului. Art. 75 . . 74 . cu modificările şi completările ulterioare. 63 .d) să difuzeze. alianŃă politică. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care declară că depun liste de candidaŃi. 76 . (2) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice. Ńinând seama de numărul partidelor politice. (4) În preziua votării. radiodifuzorii trebuie să prevadă în program.(1) Nerespectarea dispoziŃiilor art. Art. Pe un panou electoral fiecare partid politic. alianŃă electorală ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. un spaŃiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie. alianŃă politică. alianŃă electorală ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăŃeni. Art. fără stânjenirea circulaŃiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităŃi din localităŃile respective. (2) Faptele se constată şi sancŃiunile se aplică de Consiliul NaŃional al Audiovizualului care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaŃi. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care participă la alegeri şi candidaŃilor independenŃi.

77 . (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură. orăşenească. Art. sesizează autorităŃile competente. iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală. soluŃionând plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic. că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancŃiuni contravenŃionale ori penale. (6) În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel naŃional. după caz. respectiv la biroul electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti. (5) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. administratorilor sau.(1) Birourile electorale de circumscripŃie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripŃia în care funcŃionează. (4) SoluŃionarea plângerilor şi a contestaŃiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor. pentru al doilea tur de scrutin începe de la data comunicării oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin.(4) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (5) Campania electorală. (3) Împotriva soluŃiei date de biroul electoral de circumscripŃie comunală. (7) Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale. (1) afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor. cu excepŃia campaniei electorale efectuate prin serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune. al deŃinătorilor. alianŃă electorală ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiŃiile prevăzute de lege şi cu respectarea deontologiei electorale. cu ocazia soluŃionării plângerii. soluŃia dată asupra contestaŃiei este definitivă. (6) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naŃionale ale României ori ale altui stat. iar hotărârile date se publică în presă şi se afişează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis. 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. municipală sau de sector al municipiului Bucureşti se poate face contestaŃie la biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune repartizează noi timpi de antenă pentru partidele politice care au candidaŃi în al doilea tur de . (2) Dacă biroul electoral de circumscripŃie consideră. alianŃă politică. iar împotriva soluŃiei date de biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană sau de biroul electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti se poate face contestaŃie la Biroul Electoral Central. la nivel naŃional.

acreditaŃi în acest scop. urne şi ştampile de votare.00. 79 .(1) Fiecare secŃie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine. Preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secŃiei de votare. (2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară activitatea preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare şi membrii acestuia. 3 Desfăşurarea alegerilor Art. Art. până la o distanŃă de 500 metri. . (2) La desfăşurarea operaŃiunilor de votare pot asista observatori străini şi observatori interni. împreună cu membrii acestuia.00. verifică urnele. care se asigură de către primari. Art. (3) Pot fi acreditaŃi ca observatori interni reprezentanŃi ai organizaŃiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului şi sunt legal constituite. pe ultima pagină a acestora. trebuie să fie prezent la sediul secŃiei de votare. 80 . preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare. în prezenŃa celorlalŃi membri. existenŃa listelor electorale. fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaŃiunilor de votare. În acest scop puterile lui se întind şi în afara localului secŃiei de votare. 78 . precum şi pentru candidaŃii independenŃi.scrutin. (3) Preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare.(1) În ziua alegerilor.(1) Preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiŃii. Persoanele desemnate de aceste organizaŃii nu pot fi membri ai vreunui partid politic. după care închide şi sigilează urnele prin aplicarea ştampilei de control a secŃiei de votare. în mod proporŃional cu numărul de candidaŃi. la ora 18. (2) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control a secŃiei de votare pe buletinele de vot. CAP. cabinele. (4) Preşedintele dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot. în ajunul zilei alegerilor. a buletinelor de vot şi a ştampilelor necesare votării. la ora 6.

un nou buletin de vot. Art.Votarea are loc într-o singură zi. făcându-se menŃiune despre aceasta în procesul-verbal al operaŃiunilor de votare. Ea începe la ora 7. aplicând ştampila cu menŃiunea "votat" în patrulaterul care cuprinde lista de candidaŃi sau numele candidatului pe care îl votează. şi unde sunt înscrişi în copia de pe listele electorale permanente. (7) În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat. după verificarea înscrierii în lista electorală a celui în cauză.(4) Acreditarea observatorilor interni poate fi contestată la Biroul Electoral Central. (6) Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului. alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă. (1). puse la dispoziŃie prin grija prefecŃilor. potrivit delimitării făcute conform art.00 şi se închide la ora 21. preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare are la dispoziŃie mijloacele de ordine necesare. (6) Pentru menŃinerea ordinii în localul secŃiei de votare şi în împrejurimile acestuia. 19 alin. îi încredinŃează buletinele de vot şi ştampila cu menŃiunea "votat". precum şi reprezentanŃilor mass-media români şi străini. 15. dacă secretul votului este asigurat. (5) După ce au votat. în cabine închise. candidaŃilor.(1) Alegătorii votează numai la secŃia de votare la care este arondată strada sau localitatea. 81 . în copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar conform dispoziŃiilor art. numai o singură dată. acesta se anulează şi se dă alegătorului. (4) Ştampila cu menŃiunea "votat" trebuie să fie rotundă şi astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică. având grijă să nu se deschidă. persoanelor acreditate potrivit legii. 82 . Art. . Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secŃiei de votare care. nicio altă persoană nu poate staŃiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.00. (2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. (5) În afara membrilor biroului electoral al secŃiei de votare. (3) Alegătorii votează separat.

(9) Preşedintele poate lua măsuri ca staŃionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menŃiunea "votat" şi data scrutinului. iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în acelaşi timp. ştampilele. Suspendarea nu poate depăşi o oră şi este anunŃată prin afişare la uşa localului de vot cu cel puŃin o oră înainte.(1) Preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menŃinerea ordinii votează la secŃia de votare unde îşi îndeplinesc atribuŃiile. Art.CandidaŃii şi alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În cazul în care contestaŃia este întemeiată. 82 alin. Aceştia trebuie să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare în lista suplimentară şi trebuie să fie radiaŃi din copia de pe lista electorală permanentă existentă la secŃia de votare în a cărei rază domiciliază. urnele de votare. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărŃii de identitate. consemnează faptul într-un proces-verbal şi sesizează autorităŃile poliŃieneşti. (5). încredinŃată pentru votare. Art. (1). menŃionând şi data scrutinului. 86 . constatate de preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare. dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la secŃia respectivă. identitatea celui în cauză se stabileşte de preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare prin orice mijloace. au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare pe timpul suspendării operaŃiunilor. (2) În timpul suspendării. (2) Alegătorul care. nu poate să voteze singur are dreptul să . 85 . buletinele de vot şi toate lucrările biroului electoral rămân sub pază permanentă. 84 . (3) Persoanele care. care o aplică pe actul de identitate. 83 . din motive temeinice. În asemenea cazuri.(8) Ştampila cu menŃiunea "votat".(1) PrezenŃa oricărei persoane în cabinele de vot.Prin excepŃie de la prevederile art. se restituie preşedintelui. preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare îl opreşte de la vot pe alegătorul contestat. 80 alin. Art. este interzisă. în afara celei care votează. preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secŃiilor de votare. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi două ore. la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secŃiei de votare. Art. potrivit art.

în scopul de a-l ajuta. după cum urmează: . 88 . (1). iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secŃie. copia listei electorale complementare sau a listei suplimentare existente la secŃia respectivă. În raza unei secŃii de votare se utilizează o singură urnă specială. după caz. Art. pentru a se efectua votarea. (2) În cazurile prevăzute la alin. 224 alin.cheme în cabina de votare.(1) După închiderea secŃiei de votare.(1) Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate. ca o echipă formată din cel puŃin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării . CAP. (3) În modalitatea prevăzută la alin.La ora 21.ştampilă cu menŃiunea "VOTAT" şi buletine de vot . (1) sau art.00 preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare declară votarea închisă. preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare poate aproba. Art. (1) şi (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a secŃiei de votare respective şi numai dacă se asigură secretul votului. Lista se semnează de preşedinte şi se ştampilează. art. în prezenŃa membrilor biroului electoral. Persoanele care candidează în circumscripŃia în a cărei rază teritorială se află secŃia de votare respectivă nu pot însoŃi alte persoane în cabina de votare în scopul de a le ajuta să voteze. 87 . (1) şi (2). condiŃiile prevăzute de art. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secŃiei de votare.la locul unde se află alegătorul. 89 . 221 alin. 4 Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor SECłIUNEA 1 Stabilirea rezultatelor votării Art. (1). preşedintele. CetăŃenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească. declanşează operaŃiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării. votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente. la cererea scrisă a acestora. 223 alin. un însoŃitor ales de el.

prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menŃiunii "ANULAT" sau prin aplicarea unei ştampile cu menŃiunea "ANULAT". f) citeşte cu voce tare. d) stabileşte numărul alegătorilor prezenŃi la urne. (2). după caz. dacă la consemnarea rezultatelor sunt . respectiv pentru preşedintele consiliului judeŃean. alianŃe electorale şi de candidaŃi independenŃi şi sunt numărate şi legate separat. buletinele de vot deschise sunt selectate în funcŃie de consiliul local. 103 lit. alianŃe politice. Rezultatele sunt consemnate în procesul-verbal la pct. modificări sau completări. respectiv voturile nule pentru consiliul local. pentru consiliul judeŃean. e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă. b1. după caz. la deschiderea fiecărui buletin de vot. numele şi prenumele candidatului independent ori numele şi prenumele candidatului pentru funcŃia de primar sau numele şi prenumele candidatului pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean care a fost votat şi arată buletinul de vot celor prezenŃi. desemnat de preşedinte. 90 alin. 90 alin. Este interzis. b) anulează buletinele de vot neîntrebuinŃate. altele decât cele rezultate din aplicarea art. (3). DispariŃia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoŃi predarea materialelor primite la biroul electoral de circumscripŃie.a) sigilează fanta urnei. respectiv b3 şi b4 din modelul prevăzut de art. b2. (3). sub sancŃiunea art. de către un membru al biroului electoral al secŃiei de votare. ca pe aceste liste să existe ştersături. preşedintele consiliului judeŃean sau. primar. Numărul acestor buletine se înscrie la rubrica f) a procesului-verbal prevăzut de art. după caz. consiliul judeŃean. Rezultatul numărării se înscrie la pct. sunt aşezate în funcŃie de partide politice. respectiv a2 din modelul procesului-verbal prevăzut de art. lista de candidaŃi care a fost votată sau. consiliul judeŃean. 90 alin. respectiv în copia listei electorale complementare primite din partea primarului unităŃii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îşi are sediul secŃia de votare. (3). preşedintele consiliului judeŃean şi. c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente. primar. 87 alin. pentru primar. Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti. evidenŃiindu-se separat voturile valabil exprimate. a1. g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru consiliul local. în funcŃie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de primarul general al municipiului Bucureşti. prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secŃia de votare. o). introduce ştampilele cu menŃiunea "VOTAT" întrun plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secŃiei de votare.

şi câte un proces-verbal pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi câte unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti. a = pct. a2 + pct. separat pentru consiliul local. Acreditarea delegaŃilor se face de către birourile electorale de circumscripŃie comunală. la cererea scrisă a conducerilor organizaŃiilor judeŃene ale partidelor politice. (2) În municipiul Bucureşti. g) se înscriu şi numărul total al votanŃilor. precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare. a3 + pct. deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului. buletinele de alt model decât cel legal aprobat. din care: . pentru consiliul judeŃean. numărul total al voturilor nule.prezenŃi şi candidaŃi. reprezentanŃii tuturor partidelor politice. (3) Procesul-verbal cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secŃia de votare (pct. orăşenească. a1 + pct. ca delegaŃi. după caz. preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare încheie. tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale. şi numele şi prenumele candidaŃilor pentru funcŃia de primar şi ale candidaŃilor pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanŃi în biroul electoral al secŃiei de votare. precum şi unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti. preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare încheie. Votul este valabil în cazul în care. făcută cu cel puŃin două zile înaintea datei alegerilor. listele de candidaŃi sau. după caz. după acelaşi model. aceştia au dreptul să întocmească şi ei un tabel. buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila "VOTAT" sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. pentru primar. (2) Deschiderea urnelor se face numai în prezenŃa membrilor biroului şi. opŃiunea alegătorului este evidentă. municipală sau de sector.(1) După numărarea voturilor. a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. a4). Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. în cazul municipiului Bucureşti se întocmesc şi un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. după caz. 90 . precum şi pentru preşedintele consiliului judeŃean câte un proces-verbal. în două exemplare. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale. numele şi prenumele candidaŃilor independenŃi. h) în tabelele prevăzute la lit. i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secŃiei de votare. Art. La numărarea voturilor pot participa.

e >/= pct. f). (4) Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi de membrii biroului electoral al secŃiei de votare şi poartă ştampila de control. b4). d) (pct. g) numărul voturilor valabil exprimate. b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. d + pct. Semnăturile se pun în dreptul numelui şi prenumelui şi.a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală permanentă (pct.pct. c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. a2 >/= pct. a3 >/= pct. b . obŃinute de fiecare listă de candidaŃi sau de fiecare candidat independent pentru funcŃia de consilier. înscrişi în listele electorale existente la secŃie (pct. b4). b3). înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă. numărul voturilor valabil exprimate. b3 + pct. obŃinute de fiecare candidat pentru funcŃia de primar sau pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean. a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. înscrişi în copia de pe lista electorală complementară. după caz. b = pct. c + pct. b2 + pct. c </= pct. h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluŃionare a acestora. b1). b2). în cazul cărora s-a folosit urna specială. precum şi a contestaŃiilor înaintate biroului electoral de circumscripŃie. înscrişi în listele electorale suplimentare. i) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării. din care: b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinŃate şi anulate. a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. ori. a1 >/= pct. . c = suma voturilor valabil exprimate la pct. d) numărul voturilor nule. a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. e) numărul buletinelor de vot primite (pct. b1 + pct. al apartenenŃei politice. după caz. g). a4 >/= pct. b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezintă.

biroul electoral de circumscripŃie comunală. municipală şi de sector al municipiului Bucureşti procedează la ordonarea acestora pe categorii de autorităŃi ale administraŃiei publice locale pentru care au avut loc alegeri.(1) Pentru consiliul local. Art. de către preşedintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. se întocmeşte câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal şi contestaŃiile formulate. precum şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale. precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate. SECłIUNEA a 2-a Constatarea rezultatelor alegerilor Art. se transportă cu pază militară şi se predau biroului electoral de circumscripŃie de către preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare. (2) Biroul electoral al secŃiei de votare hotărăşte de îndată asupra întâmpinărilor formulate. 93 . (3) Împotriva soluŃiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestaŃii în scris. de numărare şi totalizare a voturilor. Dosarele se sigilează. orăşenească.(1) După primirea dosarelor de la birourile electorale ale secŃiilor de votare.(1) În timpul operaŃiunilor de votare. Art. de deschidere a urnelor. care eliberează depunătorului o dovadă de primire. 91 . pentru consiliul judeŃean. Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal. pentru primar. 92 . se pot face întâmpinări cu privire la aceste operaŃiuni. la cerere. respectiv pentru preşedintele consiliului judeŃean. Preşedintele menŃionează motivele care au împiedicat semnarea. se ştampilează. . Preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare trebuie însoŃit de cel puŃin 2 membri ai biroului. în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. (6) Membrilor birourilor electorale ale secŃiilor de votare li se eliberează. ContestaŃiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secŃiei de votare.(5) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influenŃă asupra valabilităŃii procesului-verbal şi a alegerilor. (2) Predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal. stabiliŃi prin tragere la sorŃi de către preşedinte.

Art. respectiv a municipiului Bucureşti. (2) şi numărul de dosare predate efectiv. desemnat prin tragere la sorŃi efectuată de preşedintele biroului. municipală.(1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier. respectiv biroul electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti. (3) Predarea dosarelor către biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană se face pe bază de proces-verbal în care se consemnează. reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripŃia respectivă. pe întreaga circumscripŃie.Alegerile pentru consilieri. care. respectiv la funcŃia de primar general al municipiului Bucureşti. precum şi persoanele prevăzute la art. la pragul de . respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (3) Biroul electoral de circumscripŃie comunală. în condiŃiile prezentei legi. procedează la totalizarea voturilor exprimate şi la atribuirea mandatelor. 95 . 92 se predau locŃiitorului preşedintelui biroului electoral de circumscripŃie electorală pe bază de proces-verbal.(2) Dosarele conŃinând procesul-verbal cu rezultatul numărării voturilor pentru consiliul judeŃean. pentru primari şi pentru preşedinŃii consiliilor judeŃene sunt valabile. (1). şi celelalte documente prevăzute la art. orăşenească. 96*) . însumează numărul de voturi obŃinute de fiecare candidat la funcŃia de primar. 94 . În cazul alianŃelor politice sau alianŃelor electorale. de sector al municipiului Bucureşti şi judeŃeană. municipală. separat pentru fiecare listă de candidaŃi sau candidaŃi independenŃi. biroul electoral de circumscripŃie comunală. în mod obligatoriu. respectiv biroul electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti. împreună cu un alt membru al biroului. (4) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripŃie pot asista candidaŃii şi persoanele acreditate în acest scop. numărul de dosare prevăzute în procesul-verbal menŃionat la alin. le transportă cu pază militară şi le predă biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană. orăşenească. Art. 89 alin. de sector al municipiului Bucureşti.(1) După primirea dosarelor conŃinând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secŃiilor de votare şi după soluŃionarea contestaŃiilor formulate. indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot. biroul electoral de circumscripŃie stabileşte pragul electoral al circumscripŃiei. numărul de voturi obŃinute. Art. (2) În acest scop biroul electoral de circumscripŃie consemnează.

5% se adaugă pentru al doilea membru al alianŃei 2%. Pentru alianŃele cu cel puŃin 3 membri, pragul electoral este de 8% . (2) Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere numai partidele politice, alianŃele politice, alianŃele electorale şi candidaŃii independenŃi care au întrunit pragul electoral prevăzut la alin. (1). (3) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel: a) în prima etapă, biroul electoral de circumscripŃie stabileşte numărul de mandate ce revine fiecărei liste de candidaŃi, precum şi candidaŃilor independenŃi, pe baza coeficientului electoral, determinat prin împărŃirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele şi candidaŃii independenŃi care au întrunit pragul electoral la numărul total al mandatelor de consilier din circumscripŃia respectivă; biroul electoral de circumscripŃie repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral se include în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectivă; de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a obŃinut un număr de voturi cel puŃin egal cu coeficientul electoral. Se consideră voturi neutilizate pentru fiecare listă de candidaŃi a partidelor politice, alianŃelor politice şi alianŃelor electorale voturile care au rămas după atribuirea mandatelor, precum şi cele inferioare coeficientului electoral; b) în a doua etapă, biroul electoral de circumscripŃie repartizează mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzând partidele politice, alianŃele politice şi alianŃele electorale care au întrunit pragul electoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizează partidelor politice, alianŃelor politice şi alianŃelor electorale, în ordinea înscrierii acestora în tabel, câte unul pentru fiecare partid politic, alianŃă politică şi alianŃă electorală. Dacă nu se reuşeşte repartizarea tuturor mandatelor, operaŃiunea se repetă până la epuizarea acestora. (4) În cazul în care niciuna dintre organizaŃiile cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale, alta decât cea maghiară, nu a obŃinut cel puŃin un mandat, se atribuie un mandat de consilier, din cele rămase din prima etapă, organizaŃiei care a întrunit pragul electoral şi a obŃinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizaŃii. (5) Dacă în cursul operaŃiunilor prevăzute la alin. (3) se constată că două sau mai multe partide politice, alianŃe politice sau alianŃe electorale au acelaşi număr de voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat rămas de repartizat, acesta este repartizat partidului politic, alianŃei politice sau alianŃei electorale care a obŃinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate; dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorŃi.

(6) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral de circumscripŃie în ordinea înscrierii candidaŃilor pe listă şi începe cu lista de candidaŃi pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi. (7) Dacă unui partid politic, alianŃă politică sau alianŃă electorală i se cuvin mai multe mandate decât candidaŃii înscrişi în listă, mandatele rămase se atribuie celorlalte liste de candidaŃi sau candidaŃilor independenŃi, potrivit prevederilor alin. (3). (8) În situaŃia în care niciun partid politic, nicio alianŃă politică sau alianŃă electorală nu realizează pragul electoral, iar numărul candidaŃilor independenŃi care au realizat pragul electoral este mai mic decât numărul mandatelor de consilier din circumscripŃia respectivă, diferenŃa de mandate este repartizată primelor 3 partide politice, alianŃe politice sau alianŃe electorale, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecărui partid politic, fiecărei alianŃe politice sau alianŃe electorale i se repartizează câte un mandat. OperaŃiunea se repetă până la epuizarea tuturor mandatelor. (9) CandidaŃii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraŃi supleanŃi în listele respective. În caz de vacanŃă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaŃi, supleanŃii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianŃele politice ori alianŃele electorale pe listele cărora au candidat supleanŃii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeŃene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianŃe politice sau alianŃe electorale, că supleanŃii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit alianŃele politice sau alianŃele electorale, după caz. (10) În caz de vacanŃă a mandatului unui consilier independent sau al unui consilier aparŃinând unui partid politic, unei alianŃe politice sau alianŃe electorale, care nu mai are supleanŃi pe listă, precum şi în cazul unui consilier ales pe lista unui partid politic care a fost radiat, în condiŃiile legii, din registrul partidelor politice, indiferent de motivul radierii, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe lista care a obŃinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. *) Curtea ConstituŃională, prin Decizia nr. 1219/2007, a constatat că prevederile art. 96 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 sunt neconstituŃionale. Art. 97 - (1) Pentru funcŃia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripŃie.

(2) Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. (3) În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar candidaŃii care se află în această situaŃie. Art. 971 - (1) Pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. (2) Este declarat ales preşedinte al consiliului judeŃean candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. (3) În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa numai candidaŃii care se află în această situaŃie. Art. 98 - În cazul în care situaŃia de balotaj intervine între 2 candidaŃi la funcŃia de primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceştia decedează, renunŃă sau nu mai îndeplineşte condiŃiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripŃie declarându-l primar pe celălalt candidat. Art. 99 - (1) Biroul electoral de circumscripŃie comunală, orăşenească, municipală, de sector al municipiului Bucureşti şi de circumscripŃie judeŃeană, respectiv a municipiului Bucureşti încheie separat câte un procesverbal pentru consiliul local şi pentru primar, respectiv pentru consiliul judeŃean şi pentru preşedintele consiliului judeŃean, precum şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, privind toate operaŃiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor. (2) Procesul-verbal cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzuŃi în listele electorale din circumscripŃia electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care: a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. a1 >/= pct. b1); a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 >/= pct. b2);

numărul total al voturilor valabil exprimate. a4 >/= pct. înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare. g) numărul total al voturilor valabil exprimate. h) numele şi prenumele candidaŃilor aleşi pentru consiliul local. a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. i) numele şi prenumele primarului. înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente. j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaŃiilor formulate şi a hotărârilor pronunŃate de biroul electoral de circumscripŃie. d + pct. b3 + pct. (3) Procesele-verbale se întocmesc în două exemplare şi se semnează de către preşedinte şi ceilalŃi membri ai biroului electoral de circumscripŃie şi poartă ştampila acestuia. c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. (pct. înscrişi în listele electorale suplimentare. a3 >/= pct. e >/= pct. alianŃa politică sau alianŃa electorală care i-a propus. b4). în cazul cărora s-a folosit urna specială. c + pct. b1 + pct. d). e) numărul buletinelor de vot primite (pct. c </= pct. respectiv consiliul judeŃean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. alianŃa politică sau alianŃa electorală care l-a propus ori menŃiunea de candidat independent. b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. înscrişi în listele electorale din circumscripŃia electorală (pct.a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. partidul politic. respectiv de primar general al municipiului Bucureşti.pct. b = pct. b4). g). b3). de preşedinte al consiliului judeŃean. . f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinŃate şi anulate. după caz. f). d) numărul total al voturilor nule. Hotărârile pronunŃate de birourile electorale de circumscripŃie sunt definitive. obŃinute de fiecare candidat pentru funcŃia de primar. respectiv menŃiunea de candidat independent. sau. b . respectiv ale primarului general al municipiului Bucureşti ales şi partidul politic. b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. b2 + pct. obŃinute de fiecare listă de candidaŃi sau de fiecare candidat independent pentru funcŃia de consilier. din care: b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. preşedintelui consiliului judeŃean. b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne.

după caz. iar în cazul primarului general al municipiului Bucureşti. formând câte un dosar. în vederea validării mandatelor. la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripŃia electorală pentru care au avut loc alegeri. (8) Biroul electoral de circumscripŃie comunală. la Tribunalul Bucureşti. pentru consiliul judeŃean. republicată. 99 alin. în termen de 24 de ore. eliberează certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali şi primarului. respectiv a municipiului Bucureşti. cu pază militară. republicată. respectiv consilierilor judeŃeni şi preşedintelui consiliului judeŃean. Art. 215/2001. membrilor birourilor electorale de circumscripŃie ori reprezentanŃilor partidelor politice. Pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeŃean. Consiliului General al Municipiului Bucureşti. în vederea validării mandatelor. împreună cu întâmpinările. (5) şi (6) şi a propriului proces-verbal. contestaŃiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secŃiilor de votare. municipală sau de sector al municipiului Bucureşti se trimite. (5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local. la biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. 215/2001. după caz. Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal. (7) La cerere. se înaintează consiliului local. în mod obligatoriu. sigilat şi semnat de preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripŃie. respectiv consiliului judeŃean sau. alianŃelor politice şi alianŃelor electorale care au depus listele de candidaŃi. 100 . Preşedintele menŃionează motivele care au împiedicat semnarea. precum şi pentru membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti.(1) Pe baza proceselor-verbale prevăzute la art. orăşenească. (9) Pentru primarul general al municipiului Bucureşti. de către preşedintele sau vicepreşedintele biroului electoral o copie certificată de pe procesul-verbal respectiv. biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. la judecătoria sau. certificatele doveditoare ale alegerilor se eliberează de Biroul electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti. dosarul format potrivit prezentului alineat se înaintează. de către biroul electoral de circumscripŃie de sector. municipală sau judeŃeană. respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. după caz. (6) Al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripŃie comunală. precum şi candidaŃilor independenŃi li se eliberează. potrivit prevederilor Legii nr. iar pentru consilieri şi pentru primarul de sector. în cel mult 48 de ore.(4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de circumscripŃie nu are nicio influenŃă asupra valabilităŃii procesului-verbal. potrivit prevederilor Legii nr. . orăşenească.

b = pct. respectiv pentru primar. b2 + pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. a = pct. a1 >/= pct. b4). a1 + pct. . b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. a2 + pct. sau. alianŃe politice. obŃinute de listele de candidaŃi la funcŃia de consilier. pentru preşedintele consiliului judeŃean şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti. precum şi în funcŃie de candidaŃii independenŃi. în termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscripŃie. d + pct. a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. din care: b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. după caz. e) numărul buletinelor de vot primite (pct. b . b1). f). b3). alianŃe electorale şi candidaŃi independenŃi şi încheie câte un proces-verbal pentru consilierii locali. b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. d). a4 >/= pct. pentru consilierii judeŃeni şi pentru consilierii municipiului Bucureşti. b1 + pct. c + pct. b3 + pct. în cazul cărora s-a folosit urna specială. care s-au prezentat la urne (pct. alianŃe politice sau alianŃe electorale. înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente. c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare.respectiv a municipiului Bucureşti centralizează voturile şi rezultatul alegerilor pe judeŃ. a2 >/= pct. a3 >/= pct. şi cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzuŃi în listele electorale din circumscripŃiile electorale din judeŃ (pct. a4). din care: a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. numărul total al voturilor valabil exprimate. a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. e >/= pct.pct. b2). b4). înscrişi în listele electorale suplimentare. f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinŃate şi anulate. g). a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. (pct. a3 + pct. c </= pct. d) numărul total al voturilor nule. (2) Procesul-verbal se încheie în două exemplare. grupate în funcŃie de partide politice. pe partide politice. g) numărul total al voturilor valabil exprimate. b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale din judeŃ.

grupate în funcŃie de partide politice. orăşenească şi municipală se aplică în mod corespunzător şi birourilor electorale de circumscripŃie de sector al municipiului Bucureşti şi. grupate în funcŃie de partide politice. 102 . Locurile .(1) DispoziŃiile prezentului capitol privitoare la birourile electorale ale secŃiilor de votare se aplică în mod corespunzător şi birourilor electorale ale secŃiilor de votare din municipiul Bucureşti. (5) Un exemplar al procesului-verbal se înaintează. 1001 .obŃinute de candidaŃii pentru funcŃia de primar şi de candidaŃii pentru funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean. la Biroul Electoral Central. în mod corespunzător. dacă este cazul. are drept de vot şi conduce şedinŃele consiliului judeŃean.Candidatul care a fost ales în funcŃia de preşedinte al consiliului judeŃean face parte din acesta. Art. alianŃe politice. (6) Biroul electoral de circumscripŃie judeŃeană. în termen de 10 zile de la data ultimei validări. alianŃe politice. 101 . conform prevederilor legale. prin monitorul oficial al judeŃului. grupate în funcŃie de partide politice. respectiv de circumscripŃie a municipiului Bucureşti. şi poartă ştampila acestuia. (3) Procesul-verbal se semnează de preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripŃie judeŃeană. cu pază militară. (2) DispoziŃiile privitoare la birourile electorale de circumscripŃie comunală. rezultatul alegerilor pentru judeŃul în cauză. respectiv a municipiului Bucureşti. şi biroului electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti. dă publicităŃii. împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscripŃii. în termen de 24 de ore de la întocmire. (4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului nu are nicio influenŃă asupra valabilităŃii procesului-verbal. Art. Preşedintele menŃionează motivele care au împiedicat semnarea. după caz. cât şi în funcŃia de consilier judeŃean sunt obligaŃi ca. (3) DispoziŃiile privitoare la birourile electorale de circumscripŃie judeŃeană se aplică. biroului electoral de circumscripŃie a municipiului Bucureşti. i) numărul total al mandatelor pentru funcŃia de primar.CandidaŃii aleşi atât în funcŃia de consilier local. alianŃe electorale şi în funcŃie de candidaŃii independenŃi. să opteze pentru una dintre cele două calităŃi. alianŃe politice. alianŃe electorale şi în funcŃie de candidaŃii independenŃi. respectiv pentru municipiul Bucureşti. h) numărul total al mandatelor de consilieri. Art. alianŃe electorale şi în funcŃie de candidaŃii independenŃi.

(9) şi (10).devenite astfel vacante se completează potrivit art. c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente şi listele electorale complementare în condiŃii necorespunzătoare. 49. 103 . a unui alegător în mai multe liste electorale. e) efectuarea de operaŃiuni în listele electorale permanente şi listele electorale complementare de către persoane neautorizate. de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau. h) distrugerea. 80 alin. 80 alin. 5 ContravenŃii şi infracŃiuni Art. inclusiv de către candidaŃi. m) refuzul de a se conforma dispoziŃiilor preşedintelui biroului electoral al secŃiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi. CAP. d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente şi listele electorale complementare. (5) în localul de vot. acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale. cu bună ştiinŃă. murdărirea. în ziua votării. f) necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie. (1).Constituie contravenŃii următoarele fapte: a) înscrierea. înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot. l) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. semnarea listei susŃinătorilor cu încălcarea prevederilor art. . potrivit dispoziŃiilor art. k) neaducerea la cunoştinŃa publică de către membrii birourilor electorale de circumscripŃie a propunerilor de candidaturi. 96 alin. j) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale în mai multe liste de candidaŃi pentru aceeaşi autoritate publică. (1). i) afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale. deteriorarea. Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul membrilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti. a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunŃuri de propagandă electorală. 80 alin. b) încălcarea dispoziŃiilor referitoare la afişarea listelor de candidaŃi şi a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale. delimitat potrivit art. g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale. precum şi distribuirea. care nu pot fi în acelaşi timp şi membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. în perimetrul secŃiilor de votare.

de ecusoane. de la activitatea acestora. m). precum şi înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate. b). respectiv art. d). care prezintă actul de identitate. 103 lit. 16 alin. r) purtarea. k). 89 şi întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispoziŃiilor art. 103 lit. . cu amendă de la 1.000 lei. j). e) şi h). iar cele prevăzute la lit. (2). q). alianŃe electorale ori candidaŃi independenŃi.ContravenŃiile prevăzute la art. cu amendă de la 1. 103. p). cele prevăzute la lit. r). l). pentru faptele prevăzute la art. precum şi sfătuirea alegătorilor. c). e) şi f). h).000 lei la 1. o). 80 alin. i). 104 . t) nerespectarea de către primar a prevederilor art. pe durata votării. de către membrii biroului electoral al secŃiei de votare sau de către persoanele acreditate. stabiliŃi potrivit prevederilor prezentei legi. pentru faptele prevăzute la art. 61. o) încălcarea de către preşedintele biroului electoral al secŃiei de votare a prevederilor art. Art. a). la sediul secŃiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art.000 lei. n) şi q).200 lei la 3. p) părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secŃiei de votare înainte de stabilirea rezultatului alegerilor şi de semnarea procesuluiverbal. cu amendă de la 2. s) absenŃa nejustificată a preşedintelui. g). să voteze sau să nu voteze anumite partide politice. prin lansarea. s) şi ş). cele prevăzute la lit. h). a locŃiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale. l) şi t) se sancŃionează cu amendă de la 600 lei la 1.400 lei la 2.000 lei. 90. b). q) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispoziŃiilor art. în ziua votării. i).400 lei. ş) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locŃiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăŃite potrivit prevederilor prezentei legi. (1). 104. alianŃe politice. afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip. Art. m) şi n). se fac de: a) poliŃişti.(1) Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor prevăzute la art. 105 .n) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare alegătorului înscris în listă. a). g). b) primari şi împuterniciŃii acestora. 103 lit. insigne sau alte însemne de propagandă electorală. k).

103 le sunt aplicabile dispoziŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. Art. t). 103 lit. 106 . (2) Contravenientul poate achita.(1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciŃiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. d) preşedintele biroului electoral. (2) Înscrierea. în cazul săvârşirii contravenŃiilor de către preşedinŃii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locŃiitorii acestora.(1) MenŃionarea în declaraŃia de acceptare a candidaturii a unor date neadevărate constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.c) preşedintele biroului electoral de circumscripŃie. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. (1) s-a pricinuit o vătămare a integrităŃii corporale sau a sănătăŃii. o infirmitate permanentă fizică ori psihică. 103 lit. p) şi r). . (2) În cazul în care prin fapta prevăzută la alin. în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală permanentă sau în lista electorală complementară constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. pentru faptele prevăzute la art. 107 . d). 104. o). (3) ContravenŃiilor prevăzute la art. b). pentru faptele prevăzute la art. pentru faptele prevăzute la art. sluŃirea. în cazul săvârşirii contravenŃiilor de către membrii biroului electoral. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor. j). 180/2002. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. încetarea funcŃionării acestora. care necesită pentru vindecare îngrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre următoarele consecinŃe: pierderea unui simŃ sau a unui organ. c). 103 lit. e) şi f). după caz. cu ştiinŃă. Art. cu modificările şi completările ulterioare. ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior. 103 lit. e) împuterniciŃii preşedintelui AutorităŃii Electorale Permanente. de la data comunicării acestuia. a). agentul constatator făcând menŃiune despre această posibilitate în procesulverbal. f) prefecŃi şi subprefecŃi. s) şi ş). pentru faptele prevăzute la art.

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al secŃiei de votare ori de către alte persoane constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. ruperea sigiliilor constituie infracŃiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. precum şi primirea acestora de către alegători constituie infracŃiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte. Art. Art. precum şi utilizarea urnei speciale în alte condiŃii decât cele prevăzute la art. dacă fapta nu constituie o infracŃiune mai gravă. precum şi utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infracŃiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. 112 . precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaŃi ori un anumit candidat pentru funcŃia de primar. 109 . (1) se aplică şi persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Tentativa se pedepseşte. consilier sau de preşedinte al consiliului judeŃean.(1) Promisiunea. furtul urnei sau al documentelor electorale.(1) Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Tentativa se pedepseşte. bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale. oferirea sau darea de bani. 87 constituie infracŃiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.avortul ori punerea în primejdie a vieŃii persoanei. Art. .(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secŃiei de votare.(1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării. (2) Tentativa se pedepseşte. pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani. falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale. Art. (2) Pedeapsa prevăzută la alin. 111 . 108 . Art. 110 . introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine faŃă de cele votate de alegători.

CAP. municipală şi de sector al municipiului Bucureşti. după caz.(1) ÎncredinŃarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secŃiei de votare constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. a primarilor şi a preşedinŃilor consiliilor judeŃene. oraşelor. după caz. i) şi r) ori a infracŃiunilor prevăzute la art. săvârşite în legătură cu desfăşurarea alegerilor. 116 .Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenŃiilor prevăzute la art. 117 . (3) Tentativa se pedepseşte. împreună cu prefecŃii. 115 . orăşenească.Limitele pedepselor pentru infracŃiunile prevăzute în Codul penal ori în legile penale speciale. statisticienilor şi personalului tehnic auxiliar li se acordă o indemnizaŃie stabilită prin hotărâre a Guvernului. (2) Sediul. municipiilor. ale judeŃelor sau al municipiului Bucureşti. se majorează cu jumătatea maximului special. precum şi cele ale secŃiilor de votare. 114 . 6 DispoziŃii tranzitorii şi finale Art. . dotarea şi cheltuielile Biroului Electoral Central se asigură de către Guvern. (2) Aceeaşi pedeapsă se aplică şi persoanei care transportă urna specială fără a face parte din biroul electoral al secŃiei de votare.(1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă din bugetele locale ale comunelor. Art. Sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripŃie judeŃeană şi.Art. împreună cu preşedinŃii consiliilor judeŃene şi cu prefecŃii. (3) Membrilor birourilor electorale. iar cele ale birourilor electorale de circumscripŃie comunală. 113 .Pentru toate infracŃiunile prevăzute în prezenta lege. Art. 103 lit. sectoarelor municipiului Bucureşti. acŃiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Art. săvârşite în legătură cu alegerea consilierilor. de către primar. 109 şi 110 sau rezultate din comiterea acestora se confiscă. ale birourilor electorale judeŃene se asigură de către primarii municipiilor reşedinŃă de judeŃ.

(1) Judecarea de către instanŃă a întâmpinărilor. 118 . nu există cale de atac. statisticienii şi personalul tehnic auxiliar necesar. iar în ziua votării. cu participarea obligatorie a procurorului. Ei nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.(1) Guvernul. care au calitatea de angajat cu contract de muncă sau sunt numiŃi într-o funcŃie publică. Art. având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităŃi. precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancŃiunilor legale. . de către Institutul NaŃional de Statistică. 121 . pe perioada cât funcŃionează acestea. se consideră detaşaŃi. pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea. Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă. 120 . pentru sprijinirea activităŃii birourilor electorale. (2) Membrii birourilor electorale. statisticienii şi personalul tehnic auxiliar.Art. Art. la birourile electorale. sub sancŃiunea demiterii din funcŃie. contestaŃiilor şi a oricăror alte cereri prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanŃa preşedinŃială. decât în situaŃia în care demisionează cu cel puŃin 50 de zile înaintea datei alegerilor. (2) Împotriva hotărârilor definitive şi irevocabile. anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea. alianŃe electorale ori candidat independent sau încercarea de a influenŃa opŃiunea alegătorului. Art. 119 . pronunŃate de instanŃele judecătoreşti potrivit prezentei legi.PrefecŃii şi subprefecŃii nu pot candida şi nu pot participa la acŃiunile din campania electorală. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic. unei alianŃe politice. iar statisticienii necesari. (3) DelegaŃii acreditaŃi pot asista la operaŃiunile electorale numai dacă prezintă actul de acreditare. preşedinŃii consiliilor judeŃene şi primarii trebuie să asigure. îndepărtarea imediată a persoanei respective din secŃia de votare.Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

pe întreaga durată stabilită prin hotărâre. hotărârea privind cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiŃii a alegerilor locale şi hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acŃiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiŃii a alegerilor pentru autorităŃile administraŃiei publice locale se publică împreună în Monitorul Oficial al României. Art. orăşeneşti sau municipale în care au loc alegeri. Partea I. în măsura în care se solicită această modalitate de vot. birourile electorale şi instanŃele de judecată trebuie să asigure permanenŃa activităŃii necesare în vederea exercitării de către cetăŃeni a drepturilor electorale.(1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă nu participă la vot şi nu sunt avute în vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor. se calculează din ziua când încep să curgă până. 87 privind urna specială.În sensul prezentei legi. (2) Pentru persoanele deŃinute în baza unui mandat de arestare preventivă se aplică în mod corespunzător dispoziŃiile art. prin hotărâre. în ziua în care se împlinesc. organizaŃiile cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃilor naŃionale legal constituite sunt asimilate partidelor politice.(1) Odată cu data alegerilor. 122 . Programul de activitate al acestora pentru toată perioada electorală este afişat la loc vizibil şi respectat cu stricteŃe. 123 . 124 . la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a AutorităŃii Electorale Permanente. Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor. la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a AutorităŃii Electorale Permanente. 125 .(1) Termenele pe zile. prin hotărâre. Guvernul stabileşte. (2) votează numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a circumscripŃiei electorale comunale. Art. inclusiv. măsurile tehnicoorganizatorice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor. OrganizaŃiile cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃilor naŃionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice parlamentare. Guvernul stabileşte.Art. prevăzute de prezenta lege. (2) În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor. (2) Pe întreaga perioadă a alegerilor. chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare. (3) În condiŃiile alin. Art. calendarul acŃiunilor din cuprinsul perioadei electorale şi cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiŃii a alegerilor locale. modelul .

cu toate consecinŃele prevăzute de lege.(1) Prin act de identitate. Art. pentru cetăŃenii români. modelul copiei de pe listele electorale complementare. buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic sau de serviciu. primarului şi preşedintelui consiliului judeŃean. 127. iar în cazul elevilor din şcolile militare. precum şi al ştampilelor birourilor electorale de circumscripŃie şi ale Biroului Electoral Central. în sensul prezentei legi. Guvernul stabileşte. În acelaşi termen. condiŃiile acreditării sunt cele prevăzute în art. modelul timbrului autocolant. 128 . cartea de identitate provizorie. aflată/aflat în termenul de valabilitate. declaraŃia se dă pe propria răspundere şi constituie act de drept public. Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României. se înŃelege cartea de identitate.copiei de pe listele electorale permanente. numai la cererea organizaŃiilor menŃionate la art. Partea I. (3) Cu cel puŃin 20 de zile înainte de data alegerilor. (4) Predarea şi primirea formularelor. (3) şi sunt menŃionate în actul de acreditare. modelul listei electorale suplimentare. modelul extrasului de pe lista electorală suplimentară şi al listei susŃinătorilor. (2) CetăŃenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul la vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea. . la propunerea Institutului NaŃional de Statistică. 120 alin. modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării. acreditarea se acordă pentru toate secŃiile de votare de pe raza circumscripŃiei electorale judeŃene sau a municipiului Bucureşti.Birourile electorale de circumscripŃie judeŃeană şi a municipiului Bucureşti îi acreditează ca observatori interni numai pe cetăŃenii cu drept de vot împuterniciŃi de o organizaŃie neguvernamentală care are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului. înfiinŃată legal cu cel puŃin 6 luni înaintea începerii campaniei electorale. Art. ştampilelor şi celorlalte materiale necesare votării se fac pe bază de proces-verbal.Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic. 126 . însoŃită de declaraŃia scrisă a fiecărui observator că va respecta condiŃiile de acreditare. 127 . carnetul de serviciu militar. prin hotărâre. Art. modelul ştampilei de control şi al ştampilei cu menŃiunea "VOTAT". modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor.

OrganizaŃiilor neguvernamentale prevăzute la art. art. 368 din 31 decembrie 1994. 48 alin. 87.244. Art. pentru primarul general al Municipiului Bucureşti. 132 . 37 alin. (2). art. cu modificările ulterioare.Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale şi programe de informare a cetăŃenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor electorale şi a modalităŃii de exercitare a acestora. inclusiv a municipiului Bucureşti. precum şi ca urmare a invalidării sau declarării vacante a funcŃiei de primar sau de preşedinte al consiliului judeŃean. a celor contestate.Guvernul stabileşte durata şi condiŃiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinŃate. 90 alin. municipală. 100 alin. 126 şi 1321 transpun Directiva Consiliului 94/80/CE din 19 decembrie 1994 privind stabilirea modalităŃilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile municipale pentru cetăŃenii Uniunii care au reşedinŃa într-un stat membru a cărui cetăŃenie nu o deŃin. 130 . 82 alin. orăşenească. 99 alin. 79 din 18 aprilie 1996. 120 alin. şi judeŃeană. a). (1) lit. cu modificările şi completările ulterioare.Legea nr.Art. Art. (2). art. primari. 133 . 531. art. c) . (1).Prin denumirea birou electoral de circumscripŃie. 27. art. . art. (2). art. (3). Art. pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 127 le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. art.e) şi q). precum şi a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului. (1) şi (2). 89. 70/1991 privind alegerile locale. folosită în prezenta lege. art. 22. 49 alin. 25 alin. Prevederile art. consiliile judeŃene. art. 129 . a ştampilelor şi a celorlalte materiale necesare votării. (1) şi (3). 221 . Art. nr. (1) lit. 131 . preşedinŃi ai consiliilor judeŃene. se înŃelege biroul electoral de circumscripŃie comunală. 1321 . ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori judeŃene sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului Bucureşti ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. se abrogă. art. precum şi a celor neîntrebuinŃate. 41. 106 alin. 103 lit. publicată în Jurnalul Oficial al ComunităŃilor Europene nr. art. Partea I. Art. art. (3).(1) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător alegerilor organizate pe durata unui mandat. art. republicată în Monitorul Oficial al României. (2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale. b) şi f).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful