You are on page 1of 4

´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ µÖÖÓס֍úß

−ÖÖîúÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷ÖÖÖ·µÖÖ ÆüÖµÖïÖß›ü ×›ü—Öê»Ö ŸÖê»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö


´Öã滵־֬ÖáŸÖ ú¸üÖ“Öß (VAT) ¯ÖÏן֯ÖæŸÖá
ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ........
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
éú×ÂÖ,¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö,¤ãü÷¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú : ´ÖŸÃµÖ×¾Ö-1005/¯ÖÏ.Îú.174/¯Ö¤ãü´Ö-14
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 0 32.
פü−ÖÖӍú : 31 ´ÖÖ“ÖÔ, 2008.
¾ÖÖ“ÖÖ :
1) ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú.‹´Ö‹ÃÖ™üß-1295/ÃÖ߆ָü-105/™òüŒÃÖê¿Ö−Ö-3,
פü.22.11.1996
2) éú×ÂÖ ¾Ö ¯Ö¤ãü´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú´ÖÖӍú-´ÖŸÃµÖ×¾Ö-4625/(137)/¯Ö¤ãü´Ö-14,
פü. 14 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 1997 “Öê †¬ÖÔ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ¯Ö¡Ö.
3) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö6ÖÔµÖ, éú×ÂÖ ¾Ö ¯Ö¤ãü´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú´ÖÖӍú-´ÖŸÃµÖ×¾Ö-1094/¯ÖÏ.Îú.49/¯Ö¤ãü´Ö-14,
פü.27 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß,1999
4) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ´Ö滵־ÖÙ¬ÖŸÖ ú¸ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 2002-´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸ü6ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖú Îú.1/2005,
פü. 9 ´ÖÖ“ÖÔ, 2005
5) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö6ÖÔµÖ, éú×ÂÖ ¾Ö ¯Ö¤ãü´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,Îú´ÖÖӍú-´ÖŸÃµÖ×¾Ö-1005/¯ÖÏ.Îú.174/¯Ö¤ãü´Ö-14,
פü−ÖÖӍú 3 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,2005
6) †ÖµÖ㌟Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ“Öß Îú´ÖÖӍú-´ÖŸÃµÖ (ÃÖÖ)/052502/163/2007,
פü.29/8/2007 “Öê ¯Ö¡Ö

¯ÖÏßÖÖ¾Ö−ÖÖ -

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß−Ö Îú. 1 µÖê£Öß»Ö ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ×¤ü.22.11.1996 †−¾ÖµÖê
´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖÓס֍ú −ÖÖîêúÃÖÖšüß (1-6 ×ÃÖ»Öë›ü¸ü) »ÖÖ÷Ö6ÖÖ·µÖÖ ÆüÖµÖïÖß›ü
×›ü—Öê»Ö¾Ö¸ü 100 ™üŒêú ׾֍Îúߍú¸ü ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö6µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ−ÖÖ µÖÖÓס֍ú −ÖÖîúÖÓÃÖÖšüß ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ׬Ö−Ö 2 µÖê£Öᯙ †¬ÖÔ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ¯Ö¡ÖÖ−¾ÖµÖê
šü¸ü×¾Ö6µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ×−֍úÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ6Öê †ÖµÖãŒŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ×›ü—Öê»Ö úÖê™üÖ ×−Ö¬ÖÖÔ׸üŸÖ ú¸ü6µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
´Ö滵־ÖÙ¬ÖŸÖ ú¸ü¯ÖÏ6ÖÖ»Öß (VAT) »ÖÖ÷Öæ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸üÆß ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö6ÖÔµÖ ×¤ü.3.9.2005 †−¾ÖµÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖÓ“µÖÖ µÖÖÓס֍ú −ÖÖîúÖÓ−ÖÖ (1 ŸÖê 6 ×ÃÖ»Öë›ü¸ü) »ÖÖ÷Ö6ÖÖ·µÖÖ ÆüÖµÖïÖß›ü ×›ü—Öê»Ö¾Ö¸ü 100% ׾֍Îúߍú¸üÖŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ
¤êü6µÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö6µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö6ÖÔµÖÖ−¾ÖµÖê ×›ü—Öê»Ö¾Ö¸üᯙ ´Ö滵ÖÖ¾Ö¬ÖáŸÖ ú¸üÖ“Öß ¯ÖÏן֯ÖæŸÖá
ú¸ü6µÖÖ“Öê ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸ü6µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü †ÖµÖ㌟Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ−ÖÖ ¤êü6µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÓãÖÖÓ−ÖÖ ×›ü—Öê»Ö¾Ö¸üᯙ ´Ö滵־֬ÖáŸÖ ú¸Ö“Öß ¯ÖÏן֯ÖæŸÖá ú¸ü6µÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓ“Öê´Ö¬µÖê †ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×−Ö´ÖÖÔ6Ö
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. Æüß ²ÖÖ²Ö »ÖÖÖÓŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ¤ü¸ü †×¬ÖúÖ¸üÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸ü6µÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬Öß−Ö ÆüÖêŸÖß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ׬Ö−Ö †−ÖãÎú´ÖÖӍú 5 ´Ö¬Öᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö6ÖÔµÖ ×¤ü.3.9.2005 ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸ü6ÖÖ ú¹ý−Ö ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖ6Öê †Ö¤êü¿Ö ¤êü6µÖÖŸÖ
µÖêŸÖ †ÖÆêü :-
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ :-

¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖÓ“µÖÖ µÖÖÓס֍ú −ÖÖîúÖ¬ÖÖ¸üúÓÖ−Öß (1 ŸÖê 6 ×ÃÖ»Öë›ü¸ü) Ö¸êü¤üß êú»Ö껵ÖÖ
ÆüÖµÖïÖß›ü ×›ü—Öê»Ö¾Ö¸ü 100% ´Ö滵־֬ÖáŸÖ ú¸üÖ“Öß ¯ÖÏן֯ÖæŸÖáÏ ú¸ü6µÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö6µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ
¯Öæ¾Öá¯ÖÏ´ÖÖ6Öê“Ö ÃÖÖ÷Ö¸üß ×•Ö»ÊÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô, šüÖ6Öê, ¸üÖµÖ÷Ö›ü, ¸üŸ−ÖÖ×÷Ö¸üß ¾Ö ØÃÖ¬Öã¤ãü÷ÖÔ µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖÓŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖÓ−Öß µÖÖÓס֍úß −ÖÖîúÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Ö6ÖÖ¸êü ÆüÖµÖïÖß›ü ×›ü—Öê»Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Ö滵־֬ÖáŸÖ ú¸üÖÃÖÆüßŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¤ü¸üÖ−Öê Ö¸êü¤üß
ú¸üÖ¾Öê ¾Ö 100% ×›ü—Öê»Ö¾Ö¸üᯙ ´Ö滵־֬ÖáŸÖ ú¸üÖ“Öß ×²Ö»Öê/¯ÖÏßÖÖ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÃÖÆü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ
ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ“Öêú›êü ¯ÖÏן֯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏן֯ÖæŸÖá²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ×²Ö»Öê/¯ÖÏßÖÖ¾ÖÖ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß ú¹ý−Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓãÖÖÓ−ÖÖ 100% ´Ö滵־֬ÖáŸÖ ú¸üÖ“Öß
¯ÖÏן֯ÖæŸÖá ¹ý¯ÖÖ−Öê ¯ÖÖ¡Ö ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖÓ−ÖÖ ¸üŒú´Ö †¤üÖ ú¸üÖ¾Öß. ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ÃÖÓãÖÖÓ“µÖÖ µÖÖÓס֍úß −ÖÖîúÖÓ−ÖÖ
»ÖÖ÷Ö6ÖÖ-µÖÖ ÆüÖµÖïÖß›ü ×›ü—Öê»Ö¾Ö¸üß»Öü ´Ö滵־֬ÖáŸÖ ú¸ü (VAT) ¯ÖÏן֯ÖæŸÖá“Öê ÃÖÓ¯Öæ6ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÃÖÆüÖµµÖú
´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖϤüÖ−Ö ú¸ü6µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü :-
2. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê¢Ö¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ´Æü6Öæ−Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö6µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ü µÖÖê÷µÖ ׸üŸÖß−Öê ¾Ö ÃÖã¸üôûߟ֯Ö6Öê
¸üÖ²Ö×¾Ö6µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖ6Öê úÖµÖÔ¯ÖÏ6ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö-
†) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÊÖ“Öê ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú Æêü "†ÖÆü¸ü6Ö ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸ü6Ö" †×¬ÖúÖ¸üß
¸üÖÆüŸÖß»Ö.
²Ö) †ÖµÖ㌟Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ−Öß µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß †£ÖÔÃÖӍúÛ»¯ÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †Ö¾Ö¿µÖúŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ׬֟Ö
וֻÊÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Öæ−Ö ¤êü6µÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ÆüÖ Ö“ÖÔ ´ÖÖ×Ã֍ú òú¿Ö-°»ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖ6Öê ÆüÖê‡Ô»Ö, µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
ú) ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−ÖÖ ¯Öß‹»Ö†ê ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü6µÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¤êü6µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß »ÖÖ÷Ö6ÖÖ¸üß ¸üŒú´Ö »ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖ÷ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö úÖœü6µÖÖ“Öß
¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖэêúŸÖß»Ö Ã¾ÖßµÖ ¯ÖϯÖÓ•Öß ÖÖŸµÖÖŸÖ •Ö´ÖÖ ú¸ü6µÖÖ“Öß †−Öã´ÖŸÖß ¤êü6µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
›üú) ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö6ÖßÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú Æêü
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö6Öß †×¬ÖúÖ¸üß †Ö×6Ö ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æêü ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖúßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß †ÃÖŸÖß»Ö.
‡Ôü) ¿ÖÖÃÖ−Ö´ÖÖ−µÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×›ü—Öê»Ö Óú¯Ö−Öß»ÖÖ †ÖµÖ㌟Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Æêü ×›ü—Öê»Ö ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ
ú¸üŸÖß»Ö. ¿ÖÖÃÖ−Ö †.¿ÖÖ. ¯Ö¡Ö פü−ÖÖӍú 14.1.1997 ´Ö¬Öᯙ ×−֍úÂÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †ÖµÖ㌟Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ×›ü—Öê»Ö
úÖê™üÖ šü¸ü×¾Ö6µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
3. ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖꓵÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ µÖÖÓס֍úß −ÖÖîúÖÓ−ÖÖ (1 ŸÖê 6 ×ÃÖ»Öë›ü¸ü) »ÖÖ÷Ö6ÖÖ·µÖÖ
ÆüÖµÖïÖß›ü ×›ü—Öê»Ö¾Ö¸üᯙ ´Ö㻵־֬ÖáŸÖ ú¸üÖ“Öß ¯ÖÏן֯ÖæŸÖá ú¸ü6µÖÖÃÖÖšüß ×›ü—Öê»Ö“Öß ¤êüµÖêú ´Ö㻵־֬ÖáŸÖ ú¸ ü ¯Ö¸üŸÖÖ¾µÖÖÃÖÖšüß
†−Öã–ÖêµÖ šü¸ü×¾Ö6µÖÖÓŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß.
4. †ÖµÖãŒŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, Æêü µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öê ×−ÖµÖÓ¡Ö6Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¸üÖÆüŸÖß»Ö, ŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“Öß ¯ÖϳÖÖ¾Ö߯Ö6Öê
†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö6Öß ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
5. ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖ×Ã֍ú Ö“ÖÔ êú»µÖÖ“Öß ‹ú×¡ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖ
´Ö×Æü−µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ 10 ŸÖÖ¸üÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö †ÖµÖãŒŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ“Öêú›êü
¯ÖÖšü¾ÖÖ¾Öß. ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÊÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö †ÖµÖãŒŸÖ ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ−Öê ¤ü¸ü ´Ö×Æü−µÖÖ»ÖÖ 25 ŸÖÖ¸üÖê¯ÖµÖÕŸÖ
¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß.
ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß ÆüÖê6ÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ ÖÖ»Öᯙ »ÖêÖÖ׿ÖÂÖÖÔŸÖæ−Ö ³ÖÖ÷Ö×¾Ö6µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.-
´ÖÖ÷ÖÖß Îú´ÖÖӍú ›üß-7
2405 - ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
103 - ÃÖÖ÷Ö¸üß ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
(01)(03)- ÆüÖµÖïÖß›ü ×›üü—Öê»Ö ŸÖê»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö׍Îúú¸üÖ“µÖÖ
¯ÖÏן֯ÖæŸÖáÃÖÖšüß †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ
33 - †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ (2405 127 8)
7. ÆÓüê †Ö¤êü¿Ö פü−ÖÖӍú 1 ‹×¯ÖÏ»Ö 2008 ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
8. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö6ÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ׸üú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Îú´ÖÖӍú 4/¾µÖµÖ-1 פü.24.1.2008 †−¾ÖµÖê ¾Ö ŸµÖÖ
×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü´ÖŸÖß−Öê ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸ü6µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
9. ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö6ÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÏÃÖÖ׸üŸÖ ú¸ü6µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖӍêúŸÖÖӍ
20080331134941001 †ÃÖÖ †ÖÆêüú
´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê,

(´Ö.Æü.ÃÖÖê−֍ãúÃÖ¸üêü)
ˆ¯ÖÃÖד־Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
éúÂÖß, ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö, ¤ãü÷¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö

¯ÖÏןÖ,
†ÖµÖ㌟Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-51 (5 ¯ÖÏŸÖß)
¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÃÖÓ“Öֻ֍ú, †£ÖÔ ¾Ö ÃÖÖÓۏµÖúß ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÃÖÆüÃÖÓ“Öֻ֍ú, »ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖÖ÷ÖÖ¸êü, ÃÖÓ÷Ö6֍ú úÖ, −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ³Ö¾Ö−Ö,
5¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô (2 ¯ÖÏŸÖß)
»ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, †ÖµÖ㌟Ö, ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
ÃÖÆüֵ֍ú ´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖãÓ²Ö‡Ô/šüÖ6Öê/†×»Ö²ÖÖ÷Ö/ ¸üŸ−ÖÖ×÷Ö¸üß/ØÃÖ¬Öã¤ãü÷ÖÔ (¯ÖÏŸµÖêúß 2 ¯ÖÏŸÖß)
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö,´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü-1/2(»ÖêÖÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ)/(»ÖêÖÖ ¾Ö †−Öã–ÖêµÖŸÖÖ), ´ÖãÓ²Ö‡Ô/−ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü
†×¬Ö¤üÖ−Ö ¾Ö »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
×−Ö¾ÖÖÃÖß »ÖêÖÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
וֻÆüÖ úÖêÂÖÖ÷ÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß, šüÖ6Öê/ ¸üÖµÖ÷Ö›ü (†×»Ö²ÖÖ÷Ö)/ ¸üŸ−ÖÖ×÷Ö¸üß / ØÃÖ¬Öã¤ãü÷ÖÔ
´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (¯Ö¤ãü´Ö) µÖÖÓ“Öê ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
´ÖÖ.¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß (¯Ö¤ãü´Ö) µÖÖÓ“Öê ÖÖ•Ö÷Öß ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö (¾µÖµÖ-1)/(†£ÖÔÃÖӍú»¯Ö-3)/ (†£ÖÔÃÖӍú»¯Ö-14/ †£ÖÖì¯ÖÖµÖ ), ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ,
úÖµÖÖÔÃÖ−Ö †×¬ÖúÖ¸üß, ¯Ö¤ãü´Ö-12/13/16, éúÂÖß ¾Ö ¯Ö¤ãü´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
×−Ö¾Ö›ü −ÖßÖß.