You are on page 1of 2

−Ö֐ָüß ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖэúÖÓ−ÖÖ ‹ú¸üú´Öß ú•ÖÔ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü

µÖÖê•Ö−ÖÖ »Ö֐Öæ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú-µÖã†Ö¸ü²Öß-1807/¯ÖÏ.Îú. 459/7-ÃÖ,
ÃÖÆüúÖ¸ü, ¯ÖÖ−Ö ¾Ö ¾ÖáÖÖêªÖêÖ ×¾Ö³Ö֐Ö,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 032.
פü−ÖÖӍú - 10/3/2008
¾ÖÖ“ÖÖ - 1) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ, ÃÖ.¯Ö.¾Ö ¾Ö.×¾Ö³Ö֐Ö,Îú.µÖã†Ö¸ü²Öß-1807/¯ÖÏ.Îú.459/7-ÃÖ, פü−ÖÖӍú 26/6/2007
2) ÃÖÆüúÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡Ö
Îú´ÖÖӍú - −Ö֐ָüß ²ÖэúÖ/›üß-4/‹ú¸üú´Ößü ¯Ö.±êú. µÖÖê•Ö−ÖÖ/2008, פü. 29/2/2008
3) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1960 “Öê ú»Ö´Ö 157
4) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ ×−ÖµÖ´Ö, 1961 “Öê ×−ÖµÖ´Ö 49

¯ÖÏßÖÖ¾Ö−ÖÖ -
¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ −Ö֐ָüß ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖэúÖÓ−Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ¤üÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö •Öã−µÖÖ †−Ö㟯ÖÖ¤üú
ú•ÖÔ ÖÖŸµÖÖÓ´Ö¬Öæ−Ö −Ö֐ָüß ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖэúÖÓ−ÖÖ †×¬Öú Ÿ¾Ö¸êü−Öê ¾ÖÃÖæ»Öß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Æüß ²ÖÖ²Ö
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ²ÖэúÖÓ−Öß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Îú. 1 “µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ −Ö֐ָüß ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖэúÖÓÃÖÖšüß
»Ö֐Öæ êú»Ö껵ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö ±úÖ¸ü¿Öß ¾ÖÃÖæ»Öß ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
ÃÖÆüúÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Îú. 2 “Öê
¯Ö¡ÖÖ−¾ÖµÖê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−Öê“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß ú¸üµÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖэúÖÓ−ÖÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †›ü“֝Öß ¯ÖÆÖüŸÖÖ ²ÖэúÖÓ“µÖÖ ‹−Ö.¯Öß.‹.
´Ö¬Öᯙ ¸üú´ÖÖ ¯ÖϳÖÖ¾Ö߯֝Öê ¾ÖÃÖæ»Öß ÃÖÖšüß †×¬Öú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿Öß ‹ú¸üú´Öß ú•ÖÔ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü µÖÖê•Ö−ÖÖ »Ö֐Öæ
ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †¿Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Öß †ÖÆêü. †¿Öß“Ö ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ −Ö֐ָüß ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖòӍúÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖõÖÖ
ÃÖÖê›ü׾֝µÖÖÃÖÖšüß ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ TAFCUB −Öê ¤êüÖᯙ êú»Öß †ÖÆêü.
−Ö֐ָüß ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖэúÖÓ“µÖÖ †−Ö㟯ÖÖ¤üú ú•ÖÖÔ´Ö¬Öᯙ ¯ÖϳÖÖ¾Öß ¾ÖÃÖã»ÖßÃÖÖšüß ÃÖÆüúÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö
×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê µÖÖÓ−Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ êú»Ö껵ÖÖ ‹ú¸üú´Öß ú•ÖÔ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü
µÖÖê•Ö−ÖêÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ªÖ¾Öß †ÃÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´Ö֝Öê †Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖ †ÖÆêü -

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ :-
µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¯Ö׸ü׿Ö™ü '†' ´Ö¬Öᯙ ‹ú¸üú´Öß ú•ÖÔ ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖÃÖ
¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüŸÖ †ÖÆêü. Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö,
1960 “µÖÖ ú»Ö´Ö 157 −ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¹ý−Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ −Ö֐ָüß
ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖэúÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü—Ö¾ÆÔü ²Öэêú“µÖÖ ´Ö֐ÖÔ¤ü¿Öԍú ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ
†ÖÖµÖÖ¯Öæ¸üŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ ×−ÖµÖ´Ö, 1961 “µÖÖ ×−ÖµÖ´Ö 49 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß´Ö¬Öæ−Ö ÃÖæ™ü ¤êüŸÖ
†ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê»ÖÖ Ã£ÖÖµÖß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê (Standing Orders) þֹý¯Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖæ−Ö µÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ
ŸÖ¯Ö׿ֻÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê Æêü ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß
†ÃÖŸÖß»Ö.
ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü פü−ÖÖӍú 26/6/2007 “ÖÖ Ãִ֍Îú´ÖÖӍúÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ
¸ü§ü Ãִ֕֝µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ www.maharashtra.gov.in µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖӐ֝֍ú ÃÖÖӍêúŸÖÖӍú 20080310153147001 †ÃÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê,

( ²Öß.‹ÃÖ. µÖ´Ö¯Ö»»Öê )
×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖµÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö,
ÃÖÆüúÖ¸ü, ¯ÖÖ−Ö ¾Ö ¾ÖáÖÖêªÖêÖ ×¾Ö³Ö֐Ö.
¯ÖÏןÖ,
1. ´ÖãµÖ ´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍ú (−Ö֐ָüß ²ÖэúÖ), ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü—Ö¾ÆÔü ²Öэú, ÃÖë™Òü»Ö †Öò×±úÃÖ,
1 »ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ÖÖ¸ü´Öë™ü ÆüÖ‰úÃÖ, ¾Ö¸üôûß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô- 400 018,
2. ˆ¯Ö ´ÖãµÖ ÃÖ¸ü¾µÖ¾ÖãÖ֯֍ú, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü—Ö¾ÆÔü ²Öэú, ÃÖë™Òü»Ö †Öò×±úÃÖ,1 »ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ,
ÖÖ¸ü´Öë™ü ÆüÖ‰úÃÖ, ¾Ö¸üôûß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô- 400 018
3. ÃÖÆüúÖ¸ü †ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö ×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê
4. ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ ÃÖÆü×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ
5. ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ
6. ´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ÃÖד־Ö, פü ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †²ÖÔ−Ö úÖê-†Öò¯Ö ²ÖÑŒÃÖ ±úê›ü¸êü¿Ö−Ö ×»Ö.,
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×Îú›üÖ ´ÖÓ¤ü߸ü,4 £ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ¯Öß.²Öß.−ÖÓ.7120,¾Ö›üÖôûÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 400 031.
7. †¬µÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü Ùêü™ü úÖê.†Öò¯Ö. ²Öэú †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö ×»Ö., ´ÖãÓ²Ö‡Ô
8. ×−Ö¾Ö›ü −ÖßÖß.

¯ÖÏŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃŸÖ¾Ö -

1 ´ÖÖ. ´ÖÓ¡Öß (ÃÖÆüúÖ¸ü) µÖÖÓ“Öê Ö֕֐Öß ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 32.


2 ´ÖÖ. ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß (ÃÖÆüúÖ¸ü) µÖÖÓ“Öê Ö֕֐Öß ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô - 32.
3 ´ÖÖ. ¯ÖϬÖÖ−Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÃÖÆüúÖ¸ü) µÖÓÖ“Öê þÖßµÖ ÃÖÆüֵ֍ú,ÃÖÆüúÖ¸ü, ¯ÖÖ−Ö ¾Ö ¾ÖáÖÖêªÖêÖ ×¾Ö³Ö֐Ö,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32