ivak`maSaIlaa taM~ainakotana

,
ana, darapaUr

Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT Wara saMcaailata,

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr.
taa. dyaadyaapaU-paUr, ija. AmaravataI à 444814, (maha. rajya.)
(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaI Wara maanyataa pa`apta)
(maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLaSaI saMlagna)

sqaapanaa : vaYavaYa- 2010
DTE CODE :- D-1247
INSTITUTE CODE :- 1444

Ç pa`staavanaa :à
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI saur]vaata vaYa- 2010 paasauna JaalaI Asauna taM~ainakotana Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala
T/sT, AmaravataI Waro saMcaailata ivaivaQa SaOXaiNak saMsqaapaOkI ek Aaho. taM~ainakotanaacaI svata:caI caar maMjalaI svataM~a [maarta Asauna
naivana ivastaarIta [maartaIcao baaMQakama paUNa- Jaalao Aaho. taM~ainakotanaacyaa pairsarata Da^. saaO. kmalataa[- gava[- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI
mahaivaValaya AaiNa sama`aT ASaaok AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa kaya-rta Aaho.
Ç ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI zLk vaOiSaYTyao.
1. WI-FI [MnTrnaoTcaI sauivaQaa.
2. {cca ivaVaivaBauiYata iSaXak vaga-.
3. vasaitagaRh va basacaI vyavasqaa.
4. ipaNyaacyaa paaNyaacaI vyavasqaa.
5. sausajja ga`Mqaalaya va pa`yaaogaSaaLa.
6. ijamaKaanaa.
7. ga`MqapaoZI.
8. ik`DaMgaNa va KaoLacyaa saMpaUNa- sauivaQaa.
9. paaik-MgacaI vyavasqaa.
10. pa`tyaok ivaVaqyaa-MkDo vaOyai@tak laXa.
11. sava- yaM~asaamauga`I yau@ta Asao vak-Saa^pa.
12. caarhI baajaunaI baMidsqa Asaa SaOXaiNak pairsar va ekca pa`vaoSaWar.
13. AByaasaasaazI SaaMta va inasa-garmya vaataavarNa.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

14. {pahargaRh.
Ç {palabQa AByaasak`ma.
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaQyao KaalaIla AByaasak`ma {palabQa Aahota.
A.k`
1
2
3

AByaasak`maacao naava
sqaapatya AiBayaaMi~akI
(Civil Engineering)
ivaVuta AiBayaaMi~akI
(Electrical Engineering)
yaM~a AiBayaaMi~akI
(Mechanical Engineering)

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI
4

(Electronics & Tele Communication
Engineering)

sava- AByaasak`ma sa~a pawtaIcao (semester Pattern) Asauna pa`tyaok AByaasak`maacaa kalaavaQaI saha sa~aaMcaa Aaho.
Ç pa`vaoSaasaazI AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa (pa`qama vaYavaYa)ivaVaqaI- dhavaIcyaa parIXaota ikmaana 35 T@ko gauNaasah {<aINa- Asaavaa.

pa`vaoSa paa~ataocyaa ATI : maharaYT/ rajyaacaa AjaAjadar
-dar AsaNyaaba_la :
A. ivaVaqaI- vaga- 8,9 va 10 maharaYT/ataIla SaOXaiNak saMsqaotaUna {<aINa- Jaalaa Asalaa paaihjao.
ba. maharaYT/ataIla rihvaaSaI Asalaolyaa vyai@taMcyaa maulaamaulaIMcaI paa~ataa parIXaa maharaYT/ rajyaabaahorIla SaOXaiNak
saMsqaotaUna {<aINa- kolaolyaa Asalyaasa tao pa`vaoSa paa~a rahtaIla.

k. koMd` Saasanaacao kma-caarI ikMvaa koMd` SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla Asao kma-caarI kI jao maharaYT/ata badlaUna
Aalao va jao sadr Aja- saadr krNyaacyaa AMtaIma taarKaocyaa AaMta saovaota r]jaU Jaalao, ASaa kma-cyaa%yaacao maharaYT/
rajyaabaahorIla SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINa- Jaalaolao paalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla.

D. maharaYT/ rajya Saasanaacao ikMvaa maharaYT/ rajya SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla Asao kma-caarI kI jao [tar
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

rajyaataUna maharaYT/ata badlaUna Aalaolao Aahota ikMvaa [tar rajyaataUna kaya-Baar saMpavaUna maharaYT/ata parta Aalao va jao
sadr Aja- saadr krNyaacyaa AMitama taarKaocyaa AaMta saovaota r]jaU Jaalao, ASaa kma-cyaa%yaaMcao maharaYT/
rajyaabaahorIla SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINa- Jaalaolao paalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla.

[. ivaVaqaI- vaga- 8,9 va 10 maharaYT/ rajyaataIla SaOXaiNak saMsqaotaUna {<aINa- Jaalaa Asaola AaiNa Aa[-óvaDIla
maharaYT/ rajya Saasanaacao ikMvaa maharaYT/ SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla kma-caarI Asauna jyaaMcaI badlaI haovaUna
tao pa`vaoSa Aja- isvakarNyaacyaa AMtaIma idnaaMkacyaa AaMta jyaa ijalHyaata r]jaU Jaalao AsataIla, Aja-dar ivaVaqaI- tyaa
ijalHyaataIla 70N jaagaaMmaQaUna pa`vaoSaakrItaa paa~a rahIla.

pa`vaoSa AjaAja- saadr krtaovaoLI AavaSyak AsalaolaI pa`maaNapa~ao
• jaata pa`maaNapa~a ( Caste Certificate ) : sava- maagaasavagaI-ya {maodvaaraMnaa sava- AByaasak`maasaazI laagaU
• naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a : (Non-Creamy Layer Certificate) id. 31ó03ó2013 paya-Mta vaOQataa Asalaolao

(SC, ST {maodvaarasa laagau naahI.)
• jaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate )
• maharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate)
• BaartaIya naagarIktvaacao pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate)
• vaga- 8,9 ,10 va 12 cyaa gauNapai~aka (gauNapai~aka nasalyaasa pa`aofamaa- Z mauKyaaQyaapakacyaa svaaXarIsah)
• SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa (Leaving Certificate T.C.)
• {tpaÙaacaa daKalaa. (Income Certificate)
• 3 paasapaaoT- saa[-ja faoTao.
• iSaXaNaata KaMD paDlyaasa (Gap Certificate)
• raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao Ainavaaya-, paasabauk caI Cayaapa`ta.

(ba^Mkocaa MICR NO & IFSC CODE)

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

çAitamahtvaacyaa saUcanaa ç
Saulk savalataIcao AjaAja- pa`vaoSaacao vaoLI BarNao AinavaayaAinavaaya- Aaho. Anyaqaa paUNa-a- Saulk AakarNyaata
yao[la.
-la. iSaYyavaR<aI Ajaa-saaobata KaalaIla pa`maaNapa~a
Ajaasaao
aaNapa~a jaaoDNao AinavaayaAinavaaya- Aaho. (SC,ST,VJ,DT,NT,OBC&SBC)
(Aja(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 15 idvasaaMcao AaMta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jaataIcao pa`maaNapa~a
{tpaÙaacaa daKalaa naayaba tahisaladar yaaMcaa (ek laKaacao AaMta)
naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (SC,ST vagaLUna)
` 20 óà cao sT^mpa var vaDIlaaMcao {tpaÙaaivaYayaI pa`ita&aapa~a.
1 paasapaaoT- saa[-ja faoTao
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)
paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.

(maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa kravaI
laagaola.)

TIpa : Aja-layaata imaLtaIla.
Aja- kayaakayaalayaata

if`SaIpa AjamaaNapa~a (SC,ST,VJ,DT,NT,OBC&SBC)
Aja- BartaovaoLI saadr kravayaacao pa`maaNapa~a
(Aja(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 20 idvasaaMcao AaMta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vaDIlaaMcao 2011à12 cao mahavaar pagaar pa`maaNapa~a (caar laaKaacao AaMta)
jaataIcao pa`maaNapa~a
naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (SC,ST vagaLUna)
` 20 óà cao sT^mpa var vaDIlaaMcao {tpaÙaaivaYayaI pa`ita&aapa~a.
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

7. paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.
8. jaataIcao vaOQataa pa`maaNapa~a (Cast Validity Certificate) Ainavaaya- rahIla.

ivaYaoSa saucanaa : jaataIcao vaOQataa pa`maaNapa~a (Cast Validity Certificate) nasaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa jaata paDtaaLNaI Aja- id.
30ó10ó1012 paya-Mta saMsqaota saadr kravaa laagaola. Anyaqaa if`SaIpacao Aja- isvakarlao jaaNaar naahI.
(maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa kravaI
laagaola.)

[baIsaI
-baIsaI Qaark ivaVaqyaaivaVaqyaaMk- rItaa AavaSyak pa`maaNapa~a (Aaopana)
(Aja(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 20 idvasaaMcao AaMta)
1.
2.
3.
4.
5.

{tpaÙaacaa daKalaa (naayaba tahisaladar) (ek laKaacao AaMta)
roSana kaD-caI Jaora^@sa pa`ta
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)
paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.

(maa. sahsaMcaalak , taM~aiSaXaNa, ivaBaagaIya kayaa-laya AmaravataI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta
AavaSyak kagadpa~aacaI pauta-taa kravaI laagaola.)

TIpa : Aja-layaata imaLtaIla.
Aja- kayaakayaalayaata
------------------------------------------------------------------------------------------------

naamaaMkNa Aja- pa`vaoSaacao vaoLI Baravayaacao AsalyaamauLo saaobata daona paasapaaoT- saa[-ja daonhI kana idsataIla Asao va (3.5 saomaI á 4.5
saomaI) Aakaracao kRYNa Qavala (bla^k A^nD vha[-T) faoTao va
`

210óà Saulk laagaola Anyaqaa pa`vaoSa r_ samajaNyaata yao[-la.

------------------------------------------------------------------------------------------------

qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa pa`vaoSaacao vaoLI ema. esa. Aar. baI. TI. [-. naagapaUr yaaMcao paa~ataa pa`maaNapa~aakrItaa
(maak-iSaT, TI. saI., kasT saTI-fIkoT, naa^na ik`maIlaoAr saTI-fIkoT, ema. esa. saI. Aaya. TI. parIXaa pa`maaNapa~a (Asalyaasa)
[tyaadIMcaI CayaaMkIta pa`ta) ASaa sava- AavaSyak kagadpa~aaMcaI paUta-taa kravaI laagaola va ` 110óà Saulk laagaola.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

------------------------------------------------------------------------------------------------

pa`vaoSaanaMtar parIXaa Aja- M.S.B.T.E. yaa kayaa-layaanao inaiScata kolaolyaa taarKaocyaa AaMta BarNao Ainavaaya- rahIla. Anyaqaa parIXaolaa
basataa yaoNaar naahI.
------------------------------------------------------------------------------------------------

mah<vaacaI
mah<vaacaI saucanaa :à sava- maagaasavagaI-ya (SC/ST/VJ/DT/NT/OBC/SBC) iSaYyavaR<aI Qaark ivaVaqyaa-McaI maMjaUr JaalaolaI
iSaYyavaR<aI ba^Mk KaatyaamaQyao jamaa krNyaacao dRYTInao tyaaMnaI kaoNatyaahI raYT/IyakRta ba^Mkota (kaoAr ba^Mk sauivaQaa AsalaolaI) svata:cao
naavaacao bacata Kaatao {GaDNao AavaSyak Aaho. sadr bacata Kaataok`maaMk pa`vaoSaacao vaoLI saadr kravaa laagaola. Anyaqaa kaoNataahI
iSaYyavaR<aI Aja- isvakarlyaa jaaNaar naahI.

AaiqaAaiqak- savalataI :à
1. A.) iSaYyavaR<aI (Scholarship) : AnausaUicata jaataI, jamaataI, ivamau@ta jaataI, jamaataI va [tar maagasavagaI-ya (vaaiYa-k {tpaÙa
inaQaa-irta mayaa-dopaya-Mta) ivaVaqyaa-MkrItaa {palabQa Asalaolyaa Baarta sarkarcyaa iSaYyavaR<yaa imaLivataa yaotaata. paa~a ivaVaqyaaMnaI kayaa-layaataUna imaLNaa%yaa zraivak namaunyaata idnaaMk 14 Aa^gasT paya-Mta Aja- kravaa.

ba.) ` 1,00,000óà cao var va ` 4,00,000óà paya-Mta {tpaÙa QaarkaMnaa if`SaIpa Aja- Bartaa yao[l- a.
2. Saulk maafIcaI savalata (E.B.C. Concession) : yaa savalataIkrItaa AavaSyak AsaNaaro {tpaÙaacao daKalao ({tpaÙa mayaada ` 1,00,000óà paya-Mta) pa`vaoSa GaotaovaoLI saadr kravao laagataIla.

mahtvaacaI saucanaa :
1. saMsqaotaIla pa`vaoSa r_ krtaaMnaa kaoNatyaahI pa`vagaa-cyaa ivaVaqyaa-Mcao saMpaUNa- Saulk Barlaa Asalaa paaihjao va sava- AavaSyak
kagadpa~aódaKalao saMsqaota jamaa kolao Asalao paaihjao. tyaa iSavaaya Gaotalaolao pa`vaoSa r_ krtaa yaoNaar naahI.
2. Barlaolyaa Saulka maQauna parta haoNaarI r@kma.
A) SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI- pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacao AMMtaIma idnaaMkacao AaMta pa`vaoSa haovaU Saklyaasa
` 1000óà [takI r@kma kapaUna {va-irta r@kma parta krNyaata yao[l- a.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

ba.) SaOXaiNak sa~a saur] JaalyaanaMtar pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacao AMtaIma idnaaMkacao AaMta pa`vaoSa haovaU
Saklyaasa (ekuNa Saulk ó12) yaacaa ek Baaga ikMvaa 1000óà yaa paOkI mah<ama r@kma kapaUna {va-irta r@kma kapaUna {vairta r@kma parta krNyaata yao[l- a.

k.) pa`vaoSaacao AMtaIma idnaaMkanaMtar pa`vaoSa r_ kolyaasa saurXaa inaQaI saaoDUna kaoNataIhI fI parta kolyaa jaaNaar naahI.
ivaSaoYa saucanaa :
1. ivaVaqyaa-MnaI inayamaItapaNao drraoja mahaivaValayaacyaa saucanaa flakavar saucanaa pahavyaata. flakavarIla saucanaa na
paaihlyaamauLo ivaVaqyaa-Mcao kahIhI nauksaana Jaalyaasa tao svata: jabaabadar rahtaIla. saMsqavar tyaacaI kaoNataohI jabaabadarI
rahNaar naahI.
2. gaNavaoSa : ivaVaqyaa-MnaI mahaivaValayaanao zrvaUna idlaolaa gaNavaoSa pairQaana kr]na yaavao. Anyaqaa tyaaMnaa mahaivaValayaata pa`vaoSa
imaLNaar naahI. gaNavaoSa va tyaasaMbaMQaIcaI maaihtaI saucanaa flakavar laavaNyaata yao[l- a.
3. yaa maaihtaIpa~akata ilaihlaolyaa inayamaata SaasakIya staravar]na kahI badla Jaalyaasa tasao saMsqaocyaa saucanaa flakavar
laavaNyaata yao[l- a. tyaasaazI ivaVaqyaa-MnaI drraoja saucanaa flak nyaahaLNao AavaSyak Aaho.

Aao
AaoLKa pa~a : yaa taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalaolyaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mnao AaoLKa pa~a saaobata baaLgaNao AavaSyak Aaho. Anyaqaa tyaaMnaa
mahaivaValayaata pa`vaoSa imaLNaar naahI. AaoLKa pa~a mahaivaValayaataUna doNyaata yao[l- a.

taM~ainakotanaataUna naava inaGaNao va paunha pa`vaoSa imaLivaNao
1. kaoNatyaahI karNaastava ivaVaqyaa-Mcao naava taM~ainakotanaataUna kaZlao gaolao ASaa ivaVaqyaa-Mnaa paunha pa`vaoSa GaoNyaapaUvaI- doNao AsalaolaI
sava- Saulk Baravaa laagaola AaiNa pauna-pa`vaoSaacaI paunha Saulk Baravaa laagaola.
2. SaOXaiNak sa~aacyaa maQyaoca mahaivaValaya saaoDUna gaolaolyaa ivaVaqyaa-kDUna tyaa vaYaa-caI paUNa- Saulk vasaUla krNyaata yao[l- a.
3. pairXaolaa basaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa baaoDa-cyaa pairXaocao Aja- BarNyaapaUvaI- (No dues certificate) doNao Ainavaaya- rahIla.
{paisqataI : pa`tyaok ivaYayaata 75 T@ko {paisqataI AinavaayaAinavaaya- Aaho. tyaapaoXaa kmaI {paisqataI Asalyaasa ivaVaqyaa-Msa baaoDa-cyaa
pairXaosa basataa yaoNaar naahI. kmaI {paisqataIcaa pairNaama [. baI. saI. iSaYyavaR<aI va [tar savalataIvar hao[l- a va jyaa maihnyaacaI 75
T@ko {paisqataI nasaola tyaa maihnyaacaI saMpaUNa- Saulk ivaVaqyaa-sa Baravaa laagaola. tyaa iSavaaya ASaa ivaVaqyaa-Msa pairXaolaa basataa
yaoNaar naahI.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

AnaupaisqataI :à AajaaramauLo vagaa-ta gaOrhjar Asalyaasa vaOVikya pa`maaNapa~a (Medical Certificate) AnaupaisqataIcaa Aja- kayaalayaata doNao AavaSyak Aaho. ASaa ivaVaqyaa-Mnaa sauTItaIla kalaavaQaIcao f@ta 10N {paisqataIcaI savalata imaLU Saktao. sauTIcao
kalaavaQaItaIla ApaUNa- rahIlaolao SaOXaiNak kaya- paUNa- kr]na GaoNyaacaI jabaabadarI ivaVaqyaa-var rahIla.
parIXaa pawtaI :à
: maharaYT/ rajya taMM~aiSaXaNa maMDLanao maanya kolaolyaa AByaasak`maacyaa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI maMDLakDUna
parIXaa GaotalaI jaa[-la AaiNa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI ek caacaNaI parIXaa va pa`atyaaiXak parIXaa GaotalaI jaa[-la. {<ar pai~akocyaa
faoTaoka^fI va AavaSyak Saulkasah paoparcao pauna-maulyaaMkna (Reassessment) pawtaI saur] Aaho.
Hyaa saMsqaota saoimasTr pa^Tn- a (sahamaahI) nausaar ma. ra. taM~aiSaXaNa maMMDL, mauMba[- kDUna parIXaa GaoNyaata yaotaata. tyaa saMbaMQaI
sava- saucanaa saucanaaflakavar laavaNyaata yaotaata. ivaVaqyaa-MnaI saucanaa flak drraoja inayamaItapaNao nyaahaLNao AavaSyak Aaho.
pairXaolaa yaotaaMnaaóbasataaMnaa pa`vaoSa pa~a (Hall Ticket), AaoLKapa~a tasaoca pairXaa Saulk BarlyaacaI paavataI parIXaaqaI- javaL AsaNao
AavaSyak Aaho. tyaaiSavaaya parIXaolaa basaU idlao jaaNaar naahI. va tyaamauLo haoNaa%yaa nauksaanaacaI saMpaUNa- jabaabadarI saMbaMQaIta parIXaaqaIcaI rahIla. yaakirtaa saMsqaa jabaabadar rahNaar naahI.

ivaVaqyaaivaVaqyaaMk- DUna ApaoXaa :
1. ivaVaqyaa-Mnaa D/a[-MgacaI {pakrNao, D/a[-Mga baaD-, pa`^@TIkla naaoTbau@sa [tyaaid vastaU KarodI krNao AavaSyak Aaho.
2. vagaa-taIla, pa`yaaogaSaaLotaIla, pa`atyaaiXakataIla AaiNa TyaUTaoirAlsa maQaIla {paisqataIcao pa`maaNa 75N AsaNao AavaSyak Aaho.
inarinaraLyaa ivaYayaaMcao Tma- vak- inayamaItapaNao krNao Apairhaya- Aaho. taM~ainakotanaacyaa caacaNaI parIXaa, hjaorI, vata-NaUk yaa
baabataIta ivaVaqyaa-Mcao kaya- samaaQaanakark na vaaTlyaasa tyaalaa parIXaosa basaU na doNyaacaa AiQakar pa`acaayaa-Mnaa Aaho.
3. ivaVaqyaa-McaI SaOXaiNak pa`gataI va Aaraogyaacao dRYTInao saMsqaocao pairsarata Ba`maNaQvanaI saMca (maaobaa[-la faona) javaL baaLgaNyaasa
va vaaparNyaasa sa@ta manaa[- Aaho. sava- ivaVaqaI- va ivaVaqaI-naInaI yaabaabata sahkaya- kravao. yaa inayamaacao {llaMGana kolyaasa
ivaVaqyaa-Mvar kayadoSaIr karvaa[- kolaI jaa[-la.

r^igaMga saMbaMQaI saucanaa :à
maharaYT/ r^igaMga pa`itabaMQa AiQainayama 33 sana 1999 nausaar saMsqaotaIla sava- ivaVaqyaa-Mnaa saUcanaa doNyaata yaotao kI, saMsqaocyaa
pairsarata Aqavaa baahor kaoNaIhI ivaVaqaI-óivaVaqaI-naI r^igaMga krtaaMnaa Aqavaa krNyaasa dusa%yaalaa pa`vaR<a krtaaMnaa AaZLlyaasa
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

saMbaMiQataasa maharaYT/ Saasanaacao varIla AiQainayamaacao tartaUdInausaar daona vaYaa-caa karavaasa tasaoca dha hjaar r]payaapaya-Mta dMD tasaoca
saMsqaotaUna paaca vaYaa-krItaa kaZUna TakNyaata yao[l- a. yaacaI sava- ivaVaqyaa-MnaI naaoMd GyaavaI.
ivaYaoSa saucanaa :
1. jyaa ivaVaqyaa-MnaI 11 vaI ikMvaa 12 vaI maQyao [-. baI. saI. savalata GaotalaI Asaola tyaalaa pa`qama vaYaa-ta paUNa- Saulk Baravao laagaola.
2. taM~ainakotanaanao saMmata kolaolyaa inayamaacao paalana kr]na pa`tyaok ivaVaqyaa-Mnao iSastaInao vaagaNao Ainavaaya- Aaho. taM~ainakotanaata
AsataaMnaa Aqavaa taM~ainakotanaabaahor vaavartaaMnaa ivaVaqyaa-Mnao AapalaI vaagaNaUk {tkRYT zovaavaI. baoiSasta ivaVaqyaa-Mnaa
taM~ainakotana saaoDUna jaaNyaacaa AadoSa doNyaata yao[l- a.
3. pa`vaoSa paa~ataosaMbaMQaI SaasanaakDUna vaoLaovaoLI haoNaaro badla tasaoca iSaXaNaSaulk , vaaiYa-k va [tar Saulkata vaoLaovaoLI haoNaaro
badla ivaVaqyaa-Mnaa baMQanakark rahtaIla.
4. pa`vaoSa pa`ik`yaocao ivastaRta vaoLapa~ak pa`vaoSa inayamaavalaI saaobata jaaoDlaolao Aahota.
5. ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSa fo%yaabaabata taarIKa AaiNa vaoLocaI maaihtaI saUcanaa flakavar]naca paDtaaLUna pahavaI.
6. pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMnaI saMpaUNa- SaOXaiNak sa~aata pa`tyaok maihnyaalaa ikmaana ekda paalyaacyaa pa`gataI ivaYayaI pa`acaayaaMSaI saMpak- saaQaNao AavaSyak Aaho.

7. taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya (maharaYT/ rajya) mauMba[- Waro tayaar kolaolaI pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI padivakaàpa`vaoSa inayamaavalaI
2012à13 hI pa`tyaok Aja-dar ivaVaqyaa-Msa baMQanakark rahIla.

Ajaa-saaobata KaalaIla maUL pa`maaNapa~aaMcyaa satyapa`taI jaaoDNao A
AavaSyak
avaSyak Aaho.
Ajaasaao
1. SaalaaMta pairXaocao gauNapai~aka va pa`maaNapa~a.
2. SaaLaómahaivaValayaasa saaoDlyaacaa AVavata daKalaa (TI. saI.)
3. baaravaI ikMvaa vyaavasaaiyak AByaasak`ma (vhaokoSanala) paasa kolyaacaI gauNapai~aka.
4. [MTr, ga`oD D/a^[Mg- a parIXaa pa`maaNapa~a (laagau Asalyaasa)
5. daona vaYa- kalaavaQaIcaa Aaya. TI. Aaya. {taINa- Aja-darasa SaalaaMta parIXaocaI gauNapai~aka.
6. ivahIta namaunyaata vaOVkIya daKalaa (SaarIirk ApaMgatva Asalyaasa)
7. kond`IMya kma-cyaa%yaaMcyaa paalyaabaabata maharaYT/ata badlaI Jaalyaacaa va saovaota r]jau Jaalyaacaa daKalaa.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

8. {tpaÙaacaa daKalaa saXama AiQaka%yaaMkDUna pa`maaiNata Asaavaa.
9. AiQavaasa daKalaa (Daomaoisayala saTI-ifkoT)

maagaasavagaI-saazI yaa vyaitarI@ta KaalaIla pa`maaNapa~a jaaoDNao AavaSyak Aaho.
maagaasavagaIya-ya ivaVaqyaaivaVaqyaasaazI
1. jaataIcao pa`maaNapa~a. (ivahIta namaunyaata)
2. ik`maIlaoArmaQyao yaota nasalyaaba_lacao ivahIta namaunyaata id. 31ó3ó2013 paya-Mta vaOQataa Asalaolao pa`maaNapa~a (SC/ST vagaLUna)
saucanaa :
sava- satyapa`taI tyaaMcyaa SaaLocaoómahaivaValayaacao mauKyaaQyaapakópa`acaaya-, rajapai~ata AiQakarI ikMvaa ivaYaoSa kaya-karI
dMDaiQakarI yaaMcaokDUna pa`maaiNata Asaavyaata.
3á4.5 saoM. maI. saa[-ja 3 kRYNaQavala Cayaaica~a (bla^k A^ND vha[-T faoTao) saaobata AaNaavaota. (kayaa-layaIna {payaaogaakrItaa)

Ç pa`vaoSa pa`ik`yaa :à
ekuNa pa`vaoSa Xamataocyaa 80 T@ko jaagaa maharaYT/ Saasanaacyaa maaQyamaatauna Barlyaa jaataata. yaa krItaa varIla namaud
kolaolyaa SaOXaiNak paa~ataocyaa ivaVaqyaa-MnaI maharaYT/ Saasanaacyaa taM~aiSaXaNa saMcaalanaalayaa maaf-ta pa`kaiSata kolaolaI maahItaI pauistaka
ivakta GaovaUna [MnTrnaoTcyaa maaQyamaatauna Online Aja- karavaa.
maahItaI pauistaka kaozo {palabQa Aaho?
maahItaI pauistaka sava- SaasakIya taM~ainakotanaa iSavaaya ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr yaoqao {palabQa Aaho.
ikmaMta ` 400óà Kaulaa pa`vaga- (Open Category) ikmaMta ` 300óà maagaasavagaI-ya pa`vaga- (Backward Category)
Online AjaAja- ksaa karavaa?

ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaaf-ta Online Aja- krNyaacaI maaofta sauivaQaa {palabQa Aaho. pa`vaoSaasaazI [cCuk
ivaVaqyaa-MnaI kayaa-layaIna vaoLota(sakaLI 11 tao 5 vaajaopaya-ta) yaovaUna saMgaNak pa`yaaoga SaaLota Online Aja- kravaa. Online AjakrNyaakrItaa ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaatafo- sava-taaoparI sahayya kolao jaa[-la. Online Aja- krNyaakrItaa kaoNatyaahI pa`karcao Saulk
Aakarlao jaaNaar naahI.
Ç SaOXaiNak kjakja- :à
taM~ainakotanaataIla pa`vaoSaIta sava- ivaVaqaI- SaOXaiNak kjaa-krItaa paa~a AsataIla.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

SaOXaiNak kja
kja-- mhNajao kaya?
vyaavasaayaIk AByaasak`ma paUNa- krNyaakrItaa raYT/IyakRta ba^Mkamaaf-ta ivaVaqyaa-Mnaa tyaaMcyaa SaOXaiNak KacaBaagaivaNyaakrItaa kja- idlao jaatao. ASyaa kjaa-laa SaOXaiNak kja- Asao mhNataata. Asao kja- sava- raYT/IyakRta ba^Mkamaaf-ta idlao jaatao.
({da. BaartaIya sToT ba^Mk, saonT/la ba^Mk, ba^Mk Aa^f maharaYT/,donaa ba^Mk, [tyaaid.)
SaOXaiMNak kjaa-saazI naomaka kaozo AjakjaasaazI
Aja- kravaa?
ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao kayamasvar]paI vaastavya jyaa izkaNaI Asaola taoqao ikMvaa ivaVaqaI- jyaa izkaNaI AByaasak`maata
pa`vaoiSata Asaola taoqaIla raYT/IyakRta ba^Mkota Aja- krtaa yaotaao.
SaOXaiNak kjaa-krItaa kaoNatyaa kagadpa~aaMcaI AavaSyaktaa Asatao?
kjaakrItaa
taM~ainakotanaatafo- taIna vaYaa-krItaa laagaNaa%yaa Kacaa-cao AMdajapa~ak (Estimate) SaOXaiNak kjaa-krItaa [-cCuk
ivaVaqyaa-Mnaa pa`dana kolao jaatao. yaa iSavaaya ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao kayamavaastavya paUravaa, {tpannaacao s~aaota , AaoLKapa~a [tyaaid.
kagadpa~a ba^Mkota jamaa kravaI laagataata.
SaOXaiNak kjaakjaacaI
-caI partafoD kQaI va kSaI kravaI?
SaOXaiNak kjaa-caI partafoD iSaXaNa paUNa- Jaalyaavar ikMvaa naaokrI laagalyaanaMtar TppyaaTppyaanao krayacaI Asatao.
pa`tyaok ba^Mkota vaogavaogaLo inayama Asataata.
ivaVaqaIivaVaqaI- Anau<aINaaINa- ónaapaasa Jaalyaasa SaO
SaOXaiNak
aiNak kjakja- imaLNao baMd haotao ka?
ka?
naahI. ivaVaqaI- Anau<aINa- ónaapaasa Jaalyaasa SaOXaiNak kja- imaLNao baMd haota naahI. jaovha ivaVaqaI- paUZIla vaYaa-ta
pa`vaoSa Gaotaao tyaavaoLI taao SaOXaiNak kja- pa`apta kr] Saktaao.

ivak`
ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr
SaOXaiNak kjakja- pa`apta ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- aI yaaid.
A.k`.
1.
2.
3.

ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- ao naaMva

ba^Mkocao naaMva

ku. pallavaI isayaalao

(saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, rajaura baajaar)

ica. jaafrKaana pazaNa

(ba^Mk Aa^f maharaYT/ caMDIkapaU
IkapaUr)

ica. saaOrBa paarQaI

(paMjaaba na^Sanala ba^Mk , ballaarSaa)

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

4.
5.
6.
7.
8.

ica. maaohmmad rahIla

(saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, KaaolaapaUr)

ica. sauimata baolasaro

(saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, KaaolaapaUr)

ica. AiBaYaok KaaDo

(BaartaIya sToT ba^Mk , dyaadyaapaU-paUr)

ica. rajaidpa saavaLo

(BaartaIya sToT ba^Mk , dyaadyaapaU-paUr)

ica. AMkIta ramaokr

(BaartaIya sToT ba^Mk , dstaur nagar, AmaravataI)

SaOXaiNak kjaakjaacyaa
-cyaa AjaaAjaasaao
-saaobata saadr kravayaacaI kagadpa~ao.
1. taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalyaacaa pauravaa.
avaa.
2. pa`vaoSa GaoNyaapaUvaI-aI- {<aINa{<aINa- kolaolyaa pairXaaMcyaa gauNapai~aka.
3. maagaIla 6 maihnyaata ba^Mko SaI kolaolyaa vyavaharacaI pa`ta.
4. daona paasapaaoT- Aakaracao faoTao.
5. inavaDNauk AaoLKapa~a va kayama vaastavyaacaa pauravaa.
6. Aayakr partaavaa (maagaIla dao
-caa) svayaMraojagaaróSaotakrIólaGauvyavasaaiyakómajaurI krNaaro yaaMnaa laagau naahI.
daona vaYaavaYaacaa)
7. taM~ainakotanaatafo- kjaa-krItaa idlao jaaNaaro daonaótaIna vaYaa-cao AMdajapa~ak.
kjaakrItaa
vaYaacao
8. {tpannaacaa daKalaa (naaokrI krNaa%yaa krItaa fa^ma-a- naMbar 16)
9. janmaacaa daKalaa.
daKalaa.
10. baaonaafa[-fIkoT.
aafa[D- saiTsaiTfIko
Ç Saulk , savalata , pa`vaoSa r_ krNao va partaavaa.

çSaulk
1. SaOXaiNak Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

2. ivakasa Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
3. parIXaa Saulk :à
maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- eka vaYaa-ta daona sa~a parIXaa Gaotalyaa jaataata. pa`tyaok sa~a pairXaocao Saulk
` 310 ß pa`k`Iyaa Saulk 10 ã 320. eka sa~aacao Saulk `320 yaapa`maaNao paUNa- vaYa-Baracao Saulk ` 640 rahIla. ivaVaqyaa-MnaI

pa`vaoSaacyaa vaoLI ` 640 Bar]na maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI GyaavaI. jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI AjakrtaIla tyaaMnaa maharaYT/ Saasanaatafo- ho Saulk parta kolao jaatao tyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnaa raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak
Aaho.
4. naaoMdNaI Saulk :à
maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- pa`tyaok vaYaI- navyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaa-McaI naaoMdNaI kolaI jaatao. ih naaoMdNaI f@ta
ekdaca krayacaI Asauna AByaasak`ma paUNa- hao[p- aya-Mta naaoMdNaI k`maaMk kayama rahtaao. yaa krItaa navyaanao pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaakM Duna ` 200 r]. naaoMdNaI Saulk ß ` 10 r]. pa`k`Iyaa Saulk ã ` 210 r]. Gaotalyaa jaataata. pa`tyaok navyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaaMnaa naaoMdNaI kr]na GaoNao AavaSyak Aaho. naaoMdNaI Saulk f@ta ekdaca Barayacao Asatao. naaoMdNaI Saulk Barlyaavar maharaYT/
rajya taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI ivaVaqyaa-MnaI GyaavaI.
3. [tar Saulk à ijamaKaanaa Saulk , vaacaNaalaya Saulk , [MnTrnaoT Saulk , vaaYaI-k snaoh sammaolana Saulk , AaOVaogaIk BaoT
Saulk , pa`yaaogaSaaLa va vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova.

çvyavasqaapanaanao vaoLaovaoLI inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
çsavalata à
çKaulaa pa`vagaaga- (OPEN CATEGORY)
1. SaOXaiNak Saulk (Tution Fees) à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
2. ivakasa Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
3. [tar Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
çSC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC pa`vagaa-saazI.
agaasaazI.
saa
1. SaOXaiNak Saulk à paUNa- maaf (kahIca naahI.)
2. ivakasa Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
3. [tar Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
ç(OBC) [tar maagaasavagaI-saazI.
maagaasavagaIya-ya pa`vagaaagaasaazI.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

1. SaOXaiNak Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50N (AQao-)
2. ivakasa Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50N (AQao-)
3. [tar Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50N (AQao-)
Ç ivaYaoSa saucanaa :à

parIXaa Saulk va naaoMdNaI SaulkacaI paavataI ivaVaqyaapaya-vao-vaoXakanao maagaNaI kolyaasa
ivaVaqyaaMn- aI japaUna zovaavaI va sa~a pairXaolaa paya
basataaaa yaoNaar naahI.
daKavaavaI. jyaa ivaVaqyaaivaVaqyaaMk- Do parIXaa SaulkacaI Aqavaa naaoMdNaI SaulkacaI paavataI nasaola tyaaMnaa pairXaolaa basat
pa`vaoSa r_ krNao va Saulk partaavaa.
pa`vaoSa inayaM~aNa samaItaI, maubaM[-cyaa idSaainadoS- aaAnausaar jyaa ivaVaqyaa-MnaI paUNa- iSaXaNa Saulk va [tar Saulk Barlao
Asaola tyaacapa`maaNao mauL kagadpa~a jamaa kolaI AsataIla tyaaMcaa pa`vaoSa r_IkrNaacyaa ivanaMtaIcaa ivacaar kolaa jaa[-la. yaa krItaa
ivaVaqyaa-MnaI pa`pa~a à M Bar]na (duyyama pa`taImaQao) ivanaMtaI Aja- kravaa.

pa`vaoSa r_IkrNaacao Saulk paUZIla pa`maaNao rahIla.
isqataI

A.k`.
1

2

3

SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaaAaQaI pa`vaoSa r_IkrNaa saMbaMQaI pa`apta JaalaolaI
ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU
Saktaao.
SaOXaiNak sa~a saur] Jaalyaavar parMtau pa`vaoSaacyaa AMitama idnaaMkapaUvaI- pa`vaoSa
r_IkrNaacaI pa`apta JaalaolaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa
ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU Saktaao.
SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI-ónaMtar pa`apta JaalaolaI pa`vaoSa r_IkrNaacaI
ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar pa`vaoSa Gaotaa yaota naahI.

partaavaa
` 1000 kapaUna saMpauNa- Saulk parta kolao

jaa[-la.

çProrata tatvaavar partaavaa imaLola.
saurXaa zovaI iSavaaya kaoNataahI partaavaa
imaLNaar naahI.

mahtvaacaI saucanaa : ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- yaa KaatyaamaQyao iSaYyavaR
iSaYyavaR<aIcaI r@kma jamaa JaalyaaiSavaaya pa`vaoSa r_ haoNaar naahI. Anyaqaa
ivaVaqyaaivaVaqyaaMl- aa paUNa-a- SaulkacaI Barpaa[Barpaa[- kravaI laagaola.

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

ga`Mqaalaya : saMsqaocao AByaasaaopayaaogaI paustakaMcao samaRw Asao ga`Mqaalaya AsaUna tyaasa 3139 [takI paustako , 16 inayatakailako , maaisako
4 va 5 dOinak vata-maanapa~a ivaVaqyaa-MkrItaa {palabQa Aahota. tasaoca paustakpaoZI yaaojanaoAMta-gata ivaVaqyaa-Mnaa AByaasak`maacaI paustako
idlaI jaataata. sana 2013à14 paya-Mta tyaaMcaI saMKyaa 9000 paya-Mta vaaZivaNyaacaa pa`yatna yaa taM~ainakotanaatafo- kolaa jaa[-la.
J-Gate :-

cyaa maaQyamaatauna javaLpaasa 23000

E-Journal

caI {palabQataa vaacaNaalaayaata kr]na doNyaata AalaI Aaho.

tyaakrItaa taM~ainakotanaatafo- ` 66,000 evaZo naaoMdNaI Saulk ekavaYaa-cyaa kalaavaQaIkrItaa Barlao Aaho. ivaVaqyaa-Mnaa tyaaMcyaa
SaaKaotaIla GaDamaaoDIMcaI AVavata maahItaI vhavaI yaa {_oSaanao 36 ivaivaQa pa`karcaI maaisako saur] krNyaata AalaI Asauna tyaasaazI vaaYaIk ` 36,000/- evaZo Saulk taM~ainakotanaanao Barlao Aaho. sava- maaisako vaacaNaalayaata {palabQa Asauna Jaora^@sa maiSanacaI sauivaQaa
vaacaNaalayaata {palabQa Aaho.
OPAC pa`NaalaI :à
:
ivaVaqyaa-Mnaa vaacaNaalayaata iSarNyaapaUvaI- paustakaMcaI {palabQataa kLavaI yaa krItaa Open Access pa`NaalaI saur]
krNyaata AalaI Aaho.
SOUL :-

vaacaNaalayaacao vyavasqaapana saurLIta vhavao yaa krItaa
30,000/- ikmaMtaIcao Software GaoNyaata Aalao Aaho.
vaacaNaalayaacao Saulk :à
Borrower’s Ticket (BT)

Software For University Library (SOUL )

ho `

Saulk ` 50 /- yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa daona paustako idlyaa jaataIla.

saurXaa jamaa zova :à ` 100 /- naivana pa`vaoSa Gaotalaolyaa ivaVaqyaa-Mnaa vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova mhNauna 100 r]. ekdaca Barayacao
Asauna kaosa- paUNa- Jaalyaavar hI vaacaNaalaya saurXaa jamaa zovaI parta kolyaa jaa[-la. yaa krItaa ivaVaqyaa-MnaI taM~ainakotanaatauna padivaka
pa`apta kolyaavar taIna maihnyaacyaa Aata Aja- krNao AavaSyak Aaho. Anyaqaa ha inaQaI ivaVaqaI- klyaaNa inaQaI maQyao samaaivaYz kr]na
Gaotalaa jaa[-la.
ga`MqapaoZI :à AiBayaaMi~akI va taaMi~akI ivaYayaacyaa paustakaMcaI Barmasaaz ikmaMta laXaata GaovaUna yaa taM~ainakotanaatafo- ga`MqapaoZI yaaojanaa
saur] krNyaata AalaI Aaho. yaa yaaojanaocaI zLk vaOiSaYTyao paUZIla pa`maaNao Aaho.
çyaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa mauL ikMmataIcyaa 10 T@ko r@kma Bar]na ivaVaqaI- eka sa~aasaazI paustako vaapar] Saktaata va
parIXaa dovaU Saktaata.
ç 10 T@ko r@kma paustakacao BaaDo mhNauna GaotalaI jaatao va taI parta imaLta naahI.
ç yaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa saMKyaovar kaoNataohI mayaa-da naahI.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

ç ivaVaqyaa-caI AavaDósaucanaa yaa AaQaaro paustakaMcaI {palabQataa kr]na idlaI jaatao.
Ç ijamaKaanaa :à taM~ainakotanaatafo- ijamaKaanaa (Gymnasium) caI sauivaQaa saur] krNyaata AalaI Asauna jyaa ivaVaqyaa-Mnaa yaa
sauivaQaocaa laaBa Gyaayacaa Asaola tyaaMnaI pa`a. saI. esa. [Mgaaolao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`maaMk 9422236534 var saMpak- saaQaavaa.
ijamaKaanyaata vyaayaamakrNyaasaazI AavaSyak ASaI sava- yaM~asaamauga`I {palabQa Aaho.
ijamaKaanaa naaoMdMNaI Saulk : à ` 50/- (ekdaca Barayacao parta na imaLNaaro.)
maaisak Saulk : à ` 25 /- pa`ita maihnaa.
Ç KaoL va spaQaaspaQaa- :à ivaVaqyaa-Mcyaa savaa-MgaINa ivakasaamaQyao KaoLacao mahtva laXaata GaovaUna IEDSSA (INTER ENGINEERING
GaoNyaata Aalao Asauna
DIPLOMA STUDENT’S SPORT ASSOCIATION) cao sadsatva yaa taM~ainakotanaatafoIEDSSA tafo- Aayaaoijata haoNaa%yaa sava- spaQaa-maQyao ivaVaqyaa-Mnaa Baaga GaoNyaasaazI pa`aotsaahna idlao jaatao. yaamaQyao ik`koT, kbaDDI,
KaaoàKaao, vha^laIbaa^la, bauiwbaL, k^rma, A^qala^iT@sa [tyaaid KaoL pa`karcaa samaavaoSa Aaho. jyaaMnaa KaoLamaQyao Baaga GaoNyaacaI [cCa
Asaola tyaaMnaI pa`a. saMtaaoYa yaavalao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`. 9422158798 var saMpak- saaQaavaa.
Ç ta&a vyaaKyaana :à
:
ivaVaqyaa-Mnaa ta&a vya@tyaacao maaga-dSa-na imaLavao yaa {_oSaanao ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaatafo- vaoLaovaoLI ta&a
vyaaKyaanao Aayaaoijata kolao jaataata. SaOXaiNak vaYa- 2010à11 ,2011à12 yaa vaYaa-ta KaalaIlapa`maaNao ta&a vyaaKyaanaaMcao Aayaaojana
krNyaata Aalao haotao.
A.k`. ta&a va@tyaacao naava
ivaYaya
padnaamaóhu_a
Da^.mMaaohnaa caMd`SaoKar
1
taNaavaacao vyavasqaapana (MBBS,MD) svaanaMd samaupadoSa koMnd`, rajaapaoz, AmaravataI
kuLkNaIvairYT AiQavyaaKyaataa, AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya,
2
pa`a. saMjaya paaTIla
vaoLocao vyavasqaapana
Akaolaa.
3

pa`a. saMjaya dhaD

sakaratmak dRiYTkaona

4

pa`a. AanaMd doSamauKa

vyai@tamatva ivakasa

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivaBaaga pa`mauKa ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI, SaasakIya
AiBayaaMi~akI mahaivaValaya, AmaravataI.
AiQavyaaKyaataa, kmalaidpa kinaYT mahaivaValaya, fulaAamalaa,
taa. naaMdgaava (KaMDoSvar), ija. AmaravataI.

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

5.

A^D. Ea`I. gaNaoSa
hlakro

“navyaa jagaacaI AaoLKa”

A^DvhaokoT

6.

A^D. Ea`I. pa`idpa [Mgaaolao

“vaastauSaas~a ek
qaaoTaMD”

A^DvhaokoT

Ç iSaXakaMcao ivaVaqyaaivaVaqyaaMk- Duna maulyaaMkna :à
:
jyaa ivaVaqyaa-McaI {paisqataI 80 T@ko paoXaa jaasta Aaho. ASyaa ivaVaqyaa-MkDuna iSaXakaMcao maulyaaMkna kolao jaatao.
tyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnaa 100 gauNaaMcaI 20 pa`Sna AsalaolaI pa`Sna pa~aIka idlaI jaatao. jyaamaQyao iSaXakaMcyaa maulyaaMknaa saMbaMQaI pa`Sna
Asataata. {da.
1. iSaXak vaoLovar vagaa-ta yaotaata kaya?
2. iSaXakanao paUNa- AByaasak`ma iSakvaIlaa kaya?
ivaVaqyaa-Mlaa pa`tyaok pa`SnaasaazI iSaXakacyaa kamagaIrI Anausaar ikmaana 1 gauNa va kmaala 5 gauNa dyaayacao Asataata.
ASyaapa`karo iSaXakaMnaa svata:cyaa kamagaIrI maQyao sauQaarNaa krNyaasa madta haotao.
Ç vaaiYavaaiYak- snaoh sammaolana :à
ivaVaqyaa-Mcyaa saupta gauNaaMnaa vaava imaLavaa yaa {_oSaanao drvaYaI- jaanaovaarI maihnyaacyaa SaovaTcyaa AazvaDyaata snaoh
sammaolanaacao Aayaaojana kolao jaatao. yaa maQyao samauh naRtya, naklaa, gaayana, saMgaIta [tyaaid pa`karaMcaa samaavaoSa Asataao.
Ç AaOVaoigak
igak BaoTI :à
:
taM~aiSaXaNaamaQyao paustakI &aanaapaoXaa pa`atyaaiXakalaa jaasta mahtva Asatao. tyaamauLo yaa taM~ainakotanaatafo- inayamaItapaNao
AaOVaoigak BaoTI Aayaaoijata kolyaa jaataata. SaOXaiNak vaYa- 2010à11,2011à12 maQyao KaalaIla pa`maaNao AaOVaoigak BaoTIMcao Aayaaojana
krNyaata Aalao haotao.
A.k`. {Vaoga samauhacao naava
1.

jaaQava igayasa-

2.

jaaQava Aayaka^na

3.
4.

pa^Dsana pa`ayavhoT ila.
JS ka^rpaaoroSana

maaihtaI pa~ak 2012à13

izkaNa
AmaravataI.
Akaolaa.

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

5.
6.
7.
8.
9.

ihndusqaana yauinalaIvar
satyama fuDsa\
durdSa-na koMnd`
saMjaya [nD/sT/Ija

10.

dugaa- [nD/sT/Ija

11.

NTPC Power Plant

maaOda, naagapaUr.

12.

VE Commerical Vehical Ltd.

ipatamapaUr, [MdaOr

Reliance Polymers

KaamagaaMva

dyaa-paUr

Ç saMkotasqaL :à taM~ainakotanaacaI maahItaI jagaacyaa kanaakaopa%yaata paaohcaavaI mhNauna taM~ainakotanaacyaa saur]vaataIpaasauna taM~ainakotanaacao
svataM~a svataM~a saMkotasqaL ivaksaIta krNyaata Aalao Asauna tyaacaa pa<aa www.vikramshiladarapur.org Asaa Aaho.
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI saMpaUNa- maahItaI yaa saMkotasqaLavar {palabQa Asauna Mandatory Disclosure yaa sadra AMta-gata
taM~ainakotanaataIla iSaXak kma-caarI, pa`yaaogaSaaLotaIla {pakrNao, vaacaNaalayaataIla sauivaQaa [tyaaid baabaIMcaI saivastar maahItaI
maahItaIcyaa kayaVaAMta-gata savaa-saazI {palabQa Aaho.
savaa-saazI
-saazI {GaD krNao pa`tyaok taM~ainakotanaalaa baMQanakark Aaho.)
(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaIcaa maanaka nausaar ASaI maahItaI savaa

Ç satata SaOXaiNak pa`gataI AaZavaa :à taM~ainakotanaatafo- ivaVaqyaa-Mcyaa SaOXaiNak pa`gataIcaa satata AaZavaa GaoNyaata yaotaao. yaa krItaa
pa`tyaok sa~aamaQyao daona GaTk caacaNaI parIXaa va kaOSalya caacaNaI parIXaa GaoNyaata yaotaata va tyaaMcaa Ahvaala paalakaMnaa SMS cyaa
maaQyamaatauna Mobile var paazivalaa jaataao. yaa sauivaQaocaa laaBa GaoNyaakrItaa paalakaMnaI svata:cyaa maaobaa[-la naMbarcaI naaoMdNaI pa`a. maMjauYaa
kLsakr yaaMcyaakDo kravaI. tyaacapa`maaNao naMbar maQyao badla Jaalaa Asalyaasa ikMvaa naivana naMbar Gaotalaa Asalyaasa taao AVavata kr]na
Gyaavaa.
pa`a. maMjauYaa kLsakr à maaobaa[-la naMbar à 9763346824.
aa[la

Ç ivaivaQa iSaYyavaR<aI yaaojanaa
taM~aiSaXaNa jarI pa`qamadSa-naI mahaga vaaTta Asalao tarI Saasanaacyaa ivaivaQa iSaYyavaR<aIcyaa maaQyamaatauna ivaVaqyaa-Mnaa BarGaaosa
Aaiqa-k madta kolaI jaatao. tyaamauLo saamaanya laaok sauwa Aaja taM~aiSaXaNa GaovaU Saktaata. javaLpaasa 95N ivaVaqyaa-Mnaa hI iSaYyavaR<aI
{palabQa Asatao.
ivaivaQa iSaYyavaR<aIcaI maahItaI paUZIla pa`maaNao Aaho.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya iSaYyavaR
iSaYyavaR<aI
SC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC

yaa pa`vagaa-ta AsaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa ih iSaYyavaR<aI imaLtao. yaa iSaYyavaR<aIcao

svar]pa pauZIla pa`maaNao Aaho.
1. paUNa- iSaXaNa Saulk Saasanaatafo- maaf kolao jaatao. (ih r@kma saaQaarNata: ` 22,000 /- paasauna tao ` 30,000/- paya-Mta Asau
Saktao à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.)
2. inavaa-h Ba<aa va parIXaa Saulk ivaVaqyaa-Mcyaa ba^Mkocyaa Kaatyaata Saasanaamaaf-ta jamaa kolao jaatao. hI r@kma qaoT Electronics
Clearance System (ECS) Waro ivaVaqyaa-Mcyaa Kaatyaata jamaa kolaI jaatao. yaa krItaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa svata:cao
raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak Asauna tyaacaa naMbar taM~ainakotanaalaa kLvaavaa.
inavaa-hBa<aa:à
inavaahBa<aa:à
inavaa-hBa<yaacaI r@kma ivaVaqyaa-Mnao taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalyaapaasauna SaOXaiNak vaYaa-cyaa SaovaTcyaa idvasaapaya-Mta maaojalaI jaatao. ih
r@kma samaajaklyaaNa kayaa-layaamaaf-ta zrvalaI jaatao. inavaa-hBa<yaacaI r@kma yaa pa`vagaa-taIla ivaVaqyaa-MsaazI saaQaarNata: ` 3500/pa`ita vaYa- Asau Saktao.
parIXaa Saulk :à
: pa`ita sa~a ` 320 /- pa`maaNao vaYa-Barata daona sa~aasaazI ` 640/- rahIla.
[tar maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya iSaYyavaR<aI (OBC) :à OBC pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa sava- ivaVaqyaa-naa ih iSaYyavaR<aI idlaI jaatao. iSaYyavaR<aIcao
svar]pa paUZIlapa`maaNao.
1. iSaXaNa Saulkacyaa 50N r@kma maaf.
2. ivakasa Saulk 50N maaf.
3. [tar Saulk 50N maaf.
sava- Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
TFWS mhNajao kaya?
TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme) maQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaXaNa SaulkamaQyao saMpaUNa- sauT imaLtao. tyaakrItaa pa`vaoSa

Aja- BartaaMnaa paalakaMcaa {tpaÙaacaa daKalaa saaobata jaaoDNao AavaSyak Aaho. yaamaQyao ekuNa sqaaipata Xamataocyaa 5 N jaagaa {palabQa
Asataata. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaakrItaa SaaKaainahaya pauZIla pa`maaNao TFWS krItaa jaagaa {palabQa Aaho.
SaaKaa

{palabQa jaagaa

Mechanical Engineering

03

Civil Engineering

03

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

Electrical Engineering

03

Electronics & Tele Comm. Engineering

03

AlpasaMKyaaMk iSaYyavaR<aI :à AlpasaMKyaaMk ivaVaqyaa-sM aazI ` 30,000óà paya-Mta iSaYyavaR<aI.

yaaojanaocao naaMva

QamaQamaAByaasak`ma

yaaojanaa k`. 1.

yaaojanaa k`. 2.

koMd` SaasanaacaI gauNava<aa àinaàsaaQana yaavar AaQaairta iSaYyavaR<aI.

maharaYT/ SaasanaacaI {cca vyaavasaaiyak
iSaXaNaasaazI iSaYyavaR<aI.

mauislama,baaOw,iKa`Scana,iSaKa va paarSaI ivaVaqyaa-MsaazI

mauislama,baaOw,iKa`Scana,iSaKa,paarSaI va jaOna
ivaVaqyaa-MsaazI

padvaI va padvyau<ar padvaI vyaavasaaiyak ótaaMi~ak AByaasak`ma.

padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI
vyaavasaaiyak ótaaMi~ak AByaasak`ma.

AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta jaasta ` 20,000óà
iSaYyavaR<aIcaI r@kma

va pairXaNa Ba<aa ` 5,000óà (Do ska^lar) ikMvaa ` 10,000óà

AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta
jaasta ` 25,000óà

haosTolar.
Aja-daracaa pa`vaoSa saamaaiyak pa`vaoSa parIXaa (saI[-TI) spaQaa- pairXaoWaro
maaQyaimak SaalaaMta parIXaa maharaYT/ rajyaataUna
Gaotalaolaa AsaNao AavaSyak Aaho Aqavaa Aja-daranao {cca maaQyaimak
{<aINa- kolaolaI AsaavaI.
ópadvaI pairXaomaQyao ikmaana 50 T@ko gauNa pa`apta kolaolao Asaavao.
ATI va SataISataI-

naUtanaIkrNa
AMitama idnaaMk

yaaojanaaMcaI maaihtaI va AjaAjakrNyaacaI pawtaI.

1.

Aja-dar maharaYT/acaa rihvaaSaI AsaNao AavaSyak Aaho.

2.

Aja-dar dusa%yaa kaoNatyaahI iSaYyavaR<aIósTayapaoMD yaaojanaocaa laaBaaqaI- nasaavaa.

3.

Aja-daracyaa kuTuMbaacao vaaiYa-k {tpanna ` 2.5 laaKaapaoXaa jaasta nasaavao.

4.

30 T@ko iSaYyavaR<aI maulaIMsaazI raKaIva.

iSaYyavaR<aIcyaa nautanaIkrNaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao pauZcyaa vagaa-maQyao pa`vaoSa GaoNao AavaSyak.
ivaVaqyaa-MnaI Aa^na laa[-na pawtaInao Aja- Baravaa va ipa`nT kaZuna AavaSyak kagadpa~aasah saMsqaocao pa`acaayaa-kDo id.
16ó08ó2012 paya-Mta saadr kravaa.
Ajaa-caa namaunaa, AByaasak`maacaI yaadI, ATI va SataI-, AavaSyak kagadpa~ao, vaoLapa~ak, inavaD Jaalaolyaa ivaVaqyaa-McaI
yaadI [tyaadI saivastar maaihtaI saMsqaocao pa`acaaya-, saMcaalanaalaya va sahsaMcaalak, taM~a iSaXaNa ivaBaagaIya kayaa-layao (mauMba[-,
pauNao, naaiSak, AmaravataI, AaOrMgaabaad, naagapaUr) yaaMcyaakDo tasaoca KaalaIla saMkotasqaLaMvar {palabQa Aaho.
http://www.dte.org.in http://minorityaffairs.gov.in

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

http://mdd.maharashtra.gov.in
iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta [-saIesa Waro jamaa krNyaata yao[l- a yaacaI naaoMd
GyaavaI.

Aaiqa-kdRYTyaa maagasavagaIAaiqakdR
maagasavagaIya-ya savalata óiSaYyavaR<aI. (EBC Concession)
çpa`vaoSaacyaa vaoLI jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao {tpanna 1 laaKa r]payao vaaYaI-k paoXaa jaasta nasaola tyaaMnaa ih iSaYyavaR<aI pa`dana kolaI
jaatao.
çEBC savalataIkrItaa paalakaMnaI tahisaladaróikMvaa SDO (Subdivisinal Officer) óikMvaa ijalhaiQakarI yaaMcao kDuna
{tpannacao pa`maaNapa~a pa`apta kravao.
çiSaYyavaR<aIcaIósavalataIcaI r@kma Saasanaanao vaoLaovaoLI jaahIr kolyaapa`maaNao.
caI iSaYyavaR<aI.
aI.
iSaYyavaR<aIcyaa ATI.
A.) pa`qama pa`vaoSa GaoNaaro ivaVaqaIivaVaqaI.- (fresh Candidates)
1. ivaVaqyaa-nao pa`qamaca padvaIkomaQyao pa`vaoSa Gaotalaolaa Asaavaa.
2. dhaivacyaa pairXaota kmaIta kmaI 70N gauNa Asaavao.
MSBTE

3. paalakaMcao {tpanna `3,00,000óà (taIna laaKaapaoXaa) jaasta nasaavao.
4. ivaVaqaI- [tar kaoNatyaahI iSaYyavaR<aI Aqavaa Freeship caa laaBaaqaI- nasaavaa.
ba.) iSaYyavaR<aIcaI r@kma : ` 7,000 óà

saucanaa : jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcaa maRtyau Jaalaa Asaola va varIla ATI paUNa- krta AsataIla tao yaa iSaYyavaR<aIcaa laaBa GaovaU
Saktaata.
k) iSaYyavaR<aI paUZo saur] rahNyaakrItaa.
iSaYyavaR<aI paUZo saur] rahNyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao daona sa~a imaLuna 60 T@ko gauNa pa`apta krNao AavaSyak Aaho.
AjaAja- krNyaacaI pawta :à MSBTE cyaa saMkotasqaLavar taM~ainakotanaamaaf-ta Online Aja- kravaa.
AjaAja- krNyaacaa AMitama idnaaMk :à Aja- krNyaacaI AMitama taarIKa 30 iDsaoMbar rahIla. 30 iDsaoMbar naMtar Aalaolao Aja- ivacaarata
Gaotalao jaaNaar naahI.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

Ç taM~ainakotanaacyaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSa
vaYaalaa
ç taM~ainakotanaacyaa ekuNa sqaaipata Xamataocyaa 10 T@ko jaagaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaaazI {palabQa AsataIla (ivak`maSaIlaa
taM~ainakotanaamaQyao pa`tyaok SaaKaosaazI pa`tyaokI 6 jaagaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaazI {palabQa AsataIla.
ç baaravaI (taaMi~ak óvyaavasaayaIk ) pairXaota ikmaana 50 T@ko gauNa (maagaasavagaI-ya ivaVaqyaa-MsaazI ikmaana 45 T@ko gauNa) AavaSyak
ç I.T.I. (ikmaana 60 T@ko gauNa AavaSyak )
ç baaravaI (ikmaana kaOSalyaavar AaQaarIta AByaasak`ma) ikmaana 60 T@ko gauNa AavaSyak Aaho.
ç (CTS ),I.T.I, ATS AaiNa M.C.V.C. AByaasak`maataIla ivaVaqyaa-Mnaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaazI naivana paa~ataocao inakYa
pauZIla pa`maaNao Aaho.
naaoT :à
: I.T.I. va CTS AByaasak`ma ha 2 vaYa- AvaiQacaa Asaavaa.
ek vaYa- AvaiQacyaa ATS va CTS AByaasak`maacao ivaVaqaI- qaoT iWtaIya
vaYaa-laa pa`vaoSaasa paa~a nasataIla.
vaastavya :à
: f@ta maharaYT/ rajyaata rahNaaro ivaVaqaI- qaoT iWtaIaya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasa
paa~a AsataIla.
AarXaNa
AarXaNa :à
: qaoT iWtaIya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasaazI jaata, ilaMga, ApaMgatva [tyaaid AaQaaravar
kaoNataohI AarXaNa {palabQa nasaola. pa`vaoSa f@ta (HSC,MCVC va ITI)
cyaa gauNaaMcyaa AaQaaravar idlaa jaa[-la.

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

Sr.No
.

1

Diploma
Programme

Mechanical
Engineering
(Regular Pattern)

Eligible ITI (CTS) Courses

Eligible ATS Courses

1 Machinist Grinder
2.D1man Mech.
3. Fitter
4. Turner
5. Machinist
6. Tool & Die Maker ( J&F)
7.Tool& Die Maker ( M&D)
8. Mech. Machine Tool
Maint./ Mechanic
Millwright Maint
9 Mechanic Ref. & Air
Conditioning
10. Operator Adv. Machine
Tool
1 I .Marine fitter
12.Lift Mechanic
13. Mechanic Mechatronics
14. Mechanic Motor Vehicle

1. Pump Operator Cum Mech.
2. Machinist Grinder
3 D'man Mech.
4. Fitter
5. Turner
6. Machinist
7. Tool & Die Maker ( J&F)
8.Tool& Die Maker ( M&D)
9. Mech. Machine Tool
Maint./ Mechanic Millwright
Maint.
10.Mechanic Ref. & Air
conditioning
11 .Steam Turbine cum
auxiliary Plant Operator
12. Mechanic (Dairy Maint.)
13. Mat. Handling Equip.
Mechanic cum Op.
14. Operator cum Mechanic
(power plant)
15. Operator Adv. Machine
Tool
16. Mechanic (Agri.
Machinery)
17. Maint. Mechanic (Chem.
Plant)
18. Mechanic (earth moving
Machinery)
19. Mechanic Maint. (Textile
Machinery)
20. Mechanic (Mining
Machinery)
2 1. Pipe Fitter
22. Mech. Motor Vehicle
23. Mech. Diesel
24. Driver Cum Fitter
25. Auto Mech. 213 Wheeler

maaihtaI pa~ak 2012à13

Eligible MCVC
Courses

Backlog Subjects of
1st semester

For ITI / ATS
Courses
1. Mechanical
Technology
(K4/K5/K6)
1. Auto
Engineering
Technician
(K I /K2/K3)

1. Basic Mathematics
(12003) (TH)
2. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

For MCVC Courses
1. Basic Mathematics
(12003) (TH)
2. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

Backlog Subjects of 2nd semester

For ITI / ATS Courses
1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Engineering Mechanics
(12015)(TW)

For MCVC Courses
1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Engineering Mechanics
(12015) (TW)

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

26. Mech. Marine Diesel
27. Construction Machinery
cum Operator
28. Auto Electrician
29. Mechanic Advance
Machine tool Maint.

For ITI / ATS Courses
For ITI / ATS
Courses

2

Civil Engineering
(Regular Pattern)

1. D'man Civil
2. Surveyor
3. Architectural D'man
(SCVT)

1. D'man Civil
2. Surveyor
3. Pipe Fitter

1. Building
Maintenance
(J7/J8/J9)

1. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

For MCVC Courses
1. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

I. Communication Skills (12012)(TW)
2. Engineering Mathematics (12013)
(TH)
3. Applied Science (Civil) (12020)
(TH & PR)
4. Engineering Mechanics (1201 5)
(TH & TW)

For MCVC Courses
I. Engineering Mathematics (12013)
(TH)
2. Applied Science (Civil) (12020)
(TH & PR)
3. Engineering Mechanics
(12015) (TH & TW)

For ITI / ATS Courses

3

4

Electrical
Engineering
(Regular Pattern)

Electronics &
Telecommunicati
on Engineering
(Regular Pattern)

1. Electrician
2. Lift Mechanic

1. Electronic Mechanic
2. Mechanic Consumer
Electronics
3. Mechanic. Cum Operator
Electronic Communication
System

maaihtaI pa~ak 2012à13

1. Electrician
2. Auto Electrician
3. Electrician Air Craft
4. Cable Jointer
5. Electrician (Mines)
6. Armature Winder

1. Electronic Mech.
2. Mechanic Radio &
Radar Air Craft
3. Mechanic Television
(Video)
4. Info. Tech. &

1. Electric
Appliances
Maintenance
(J4/J5/J6)
2. Repairing &
Rewinding of
Electric Motor
(T 1 /T2/T3)

1. Electronics
Technology
(J1/J2/J3)

I. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

1. Communication Skills (12012) TW)
2. Engineering Mathematics (12013)
(TH)
3. Web Page Designing
(12028) (PR)

For MCVC Courses

For MCVC Courses

I. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Web Page Designing
(12028) (PR)

For ITI / ATS
Courses

For ITI / ATS Courses

For ITI / ATS
Courses

For MCVC Courses

1. Engineering Mathematics
(120 13) (TH)
2. Applied Science (Electronics)
(1 202 1) (PR)

1. Basic Mathematics

For MCVC Courses

1. Basic Mathematics
(12003) (TH)

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

4. Mechanic Radio & TV
5. Info. Tech. & Electronic
System Maintenance
6. Mechanic Industrial
Electronics
7. Instrument Mechanic
8. Instrument Mechanic
(Chemical Plant)

Electronic System
Maintenance
5. Instrument Mechanic
6. Instrument Mechanic
(Chemical Plant)

(12003) (TH)

H.S.C. Science with Technical/Vocational Subjects

1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Applied Science (Electronics)
(12021) (PR)

Eligible for Diploma Course in

(50% Marks for open & 45% for reserved)
Mechanical Maintenance – A2

Mechanical Engineering

Scooter & Motor Cycle Servicing – A3

Mechanical Engineering

Electronics & Telecommunication Engineering

Electronics & Telecommunication Engineering,

Electronics – C2
Computer Science – D9

H.S.C (Tech.) with Engineering Drawing & Workshop Technology

Electronics Engineering, Mechanical Engineering,
Civil Engineering

Electrical Maintenance (A1)

Electrical Engineering


Civil Engineering
Revised Eligibility Criteria for the pass outs of 2 Years IT1 (CTSI ATS) and MCVC courses for direct admission to 3rd,
General Civil Engineering (A-4)

Semester of Diploma courses from the academic year 2011-2012 (GR. No. PPN 2009/(222/09)TE-5 of Higher & Technical Education
epartment, dated 15th June, 2009) taM~ainakotanaata

pa`vaoSaasaazI {maodvaar ITI/ATS/MCVC 60 T@ko gauNa GaovaUna {<aINa- Asaavaa. ek vaYaa-caa ATS/CTS
Abyaasak`ma krNaaro ivaVaqaI- qaoT iWtaIya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasaazI Apaa~a AsataIla.

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

Important Note;- 1) Candidates are eligible to appear for examination of all backlog subjects in any term examination, provided term
work of such backlog subjects is completed by the candidate before appearing for the theory examination. It is responsibility of the
institute to arrange extra Practicals and Lectures for completing the terms of such candidates. 2) Students who have passed MSCIT
examination before admission to I11 semester will get exemption in Computer Fundamentals - PR & TW (12006). Eligibility:- (S.S.C.
Pass with Maths, Science & English)+ (2 Years Duration -Trade of ITIIATSlMCVC Pass with 60% marks)

Ç qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaacaI pawta
vaYaalaa
pa`vaoSa GaoNyaasa [-cCuk ivaVaqyaa-McaI yaaid tyaaMcyaa gauNaaMcyaa AaQaaro tayaar krNyaata yao[l- a jyaaMnaa gauNava<aa yaaidvar
AaXaopa Asaola tyaaMnaI yaaid naaoTIsa baaoDv- ar laavalyaavar tyaaca idvaSaI tyaaMcaa AaXaopa ikMvaa tak`ar naaodMvaavaI.
naaoT :à
: padivakocyaa sava- AByaasak`maaMcao maaQyama [Mga`jaI rahIla.
mahtvaacaI saucanaa :à
: maharaYT/ rajya maaQyaimak va {cca maaQyaimak iSaXaNa maMDL. paUNao yaaMcao pairpa~ak k`. ramaMópaaf[-ósaamaanya
gaiNataó4050,id. 02ó06ó2008 Anausaar dhaivacyaa staravar saamaanya gaiNata (General Mathematics) ha ivaYaya GaovaUna
paasa haoNaaro ivaVaqaI- pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI padivakosaazI Apaa~a Aahota.
Note :- Student passing SSC examination from Maharashtra Secondary and Higher Secondary Board from
Maharashtra State with “General Mathematics” subject at SSC level are not eligible for seeking admission
to First Year of Engineering & Technology Diploma Course.

Ç AiQasaucanaa :à
: pa~a k`. :à k`maaMk : 2AóeDIemaó2011ópa`maaNapa~aoó10 idnaaMk :à 4 foba`uvaarI,2011
ivaYaya :à SaOXaiNak vaYa- 2011à12 maQaIla vyaavasaaiyak AByaasak`maacyaa pa`vaoSaasaazI
AavaSyak AsalaolaI pa`maaNapa~ao pa`apta kr]na GaoNyaabaabata….
vyaavasaaiyak padivaka, padiva tasaoca padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMcyaa pa`vaoSaasaazI paa~a {maodvaaraMnaI koMid`Bauta pa`vaoSa pa`ik`yaocaa
pa`vaoSa Aja- saadr krtaovaoLI Saasana inayamaanausaar ivaihta namaunyaataIla pa`maaNapa~ao saadr krNao baMQanakark Aaho. tyaa AnauYaMgaanao
SaO. vaYa- 2011à12 maQyao pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI, AaOYaQainamaa-NaSaas~a, vaatauSaas~a va ha^Tola ma^naojamaoTM A^MD k^TrIMga To@naaolaa^jaI
padvaI tasaoca 10 vaI va 12 vaI naMtarcyaa padivaka, emabaIeóemaemaesa, emasaIe, ema. fama-saI padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMsa
koMd`IBaUta pa`vaoSa Gao{] [icCNaa%yaa sava- {maodvaaraMnaa saUicata krNyaata yaotao kI, tyaaMnaI KaalaI namaUd kolyaapa`maaNao saMbaMQaIta
AByaasak`maasaazI AavaSyak pa`maaNapa~ao pa`apta kr]na GyaavaIta. saMbaMQaIta AByaasak`maacyaa pa`vaoSa Ajaa-cyaa svaIkRtaIcyaavaoLI jar
AavaSyak pa`maaNapa~ao saMbaMQaIta {maodvaar saadr kr] Saklaa naahI, tar tyaasa saMbaMQaIta pa`vagaa-cyaa AarXaNaacaa fayada imaLNaar
naahI va tyaacaI sava-svaI jabaabadarI saMbaMQaIta {maodvaaracaI rahIla, yaacaI naaoMd GyaavaI.
çjaata pa`maaNapa~a ( Caste Certificate ) : savasava- maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya {maodvaaraMnaa savasava- AByaasak`maasaazI laagaU :
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saXama pa`iQaka%yaaMnaI sadr jaata maharaYT/ Saasanaacyaa maagaasavagaI-yaaMcyaa
AiQakRta yaadImaQyao maaoDta Asalyaacao saMbaMiQata ivaVaqyaa-Mcyaa naavao idlaolao jaata pa`maaNapa~a AavaSyak Aaho. sadr pa`maaNapa~aamaQyao
maayaga`oSana,Aqavaa jaata maharaYT/abaahorIla rajyaataIla Aaho Asao namaUd kolaolaI jaata pa`maaNapa~a maagaasavagaI-ya {maodvaar mhNauna
pa`vaoSaasaazI ga`aHya QarlaI jaaNaar naahI. ASaI pa`maaNapa~ao saadr kr]na pa`vaoSa Gaotalyaasa kaoNatyaahI Tppyaavar sadr {maodvaarcaa
pa`vaoSa r_ krNyaaata yao[l- a va tyaacaI sava-svaI jabaabadarI saMbaMQaIta {maodvaaracaI rahIla yaa baabaIcaI naaoMd GyaavaI.
çnaa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a : (Non-Creamy Layer Certificate) :
maharaYT/ Saasana, samaajaklyaaNa, saaMskRitak kaya- va ik`Da ivaBaaga Saasana inaNa-ya k`. saIbaIsaI10ó2008ópa`. k`.
697ómaavakà5, id. 13 jaanaovaarI, 2009 Anvayao AnausaUicata jaataI va AnausaUicata jamaataI vyaitair@ta VJ/DT(A)/NT-B/NTC/NT-D/OBC/SBC yaa sava- maagaasavagaI-ya pa`vagaa-taIla {maodvaaraMnaa pa`gata va {tpanna gaTacao (naa^na ik`maI laoArcao) tatva laagaU
kolaolao Aaho. tyaanausaar maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saMbaMQaIta pa`iQaka%yaaMnaI idlaolao id. 31ó03ó2013 paya-Mta vaOQataa
Asalaolao naa^na ik`maI laoAr pa`maaNapa~a (Non-Creamy Layer Certificate) {parao@ta namaUd kolaolyaa sava- AByaasak`maasaazI
laagaU rahIla.
çjaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate ) :
maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saXama pa`iQaka%yaaMnaI saMbaMiQata ivaVaqyaa-Mcyaa naavao idlaolao jaata vaOQataa pa`maaNapa~a
padivaka AByaasak`maavyaitarI@ta {parao@ta namaUd kolaolyaa sava- padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maasaazI laagaU rahIla.
çmaharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate) :
maharaYT/ rajyaataIla sava- {maodvaaraMnaa maharaYT/ rajyaacao AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate)
AavaSyak rahIla.
tasaoca SaOXaiNak vaYa- 2012à13 maQyao vyaavasaaiyak padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMsa pa`vaoSa GaoNaa%yaa
sava- {maodvaaraMnaa “BaartaIya naagarIktvaacao pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate)” saadr krNao baMQanakark Aaho.
pa`vaoSaabaabatacaI [tar sava- maaihtaI yaa saMcaalanaalayaacyaa www.dte.org.in yaa saMkotasqaLavar vaoLaovaoLI {palabQa
kr]na doNyaata yao[l- a. AiQak maaihtaIkrItaa yaa saMcaalanaalayaacyaa 022 30233444ó45ó46 yaa holpalaa[-na k`maaMkavar saMpa-k
saaQaavaa.
Ç padivakonaMtar {palabQa
{palabQa saMQaI :à
çpadivaka (Diploma) pa`qama Ea`oNaI maQyao paUNa- krNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa AiBayaaMi~akI (B.E.) maQyao pa`vaoSa Gaotaa
yaotaao.
ç[Midra gaaMQaI raYT/Iya Kaulyaa ivaVapaIzata

B.E./B.Tech. AByaasak`maakrItaa pa`vaoSa

çB.Sc. (Science/Math) laa pa`vaoSa Gaotaa yaotaao.
maaihtaI pa~ak 2012à13

Gaotaa yaotaao.

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

çAiBayaaMi~akI pa`vaoSaasaazI Diploma/Polytechnic cyaa ivaVaqyaa-saazI raKaIva jaagaa Asataata.
çDiploma maQyao jar iWtaIya Ea`oNaIta padivaka imaLalaI tar pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI maQyao pa`vaoSa imaLU Saktaao.
ç{<ama taaMi~ak paayaaBaUta iSaXaNa tasaoca pairpaUNa- &aana.
çnaao
naaokrIcyaa saMQaI :à
: naaOdla, hvaa[- dla, durQvanaI AiBayaaMi~akI ivaBaaga, taM~a iSaXaNa ta&aó

inadoS- ak (iSaXaNa ivaBaaga),

TV/Radio Station, Air line, Railway, Posts.

çsvaya: raojagaar.
çPart time B.E. {palabQa.
çdusa%yaa padivakaMmaQyao pa`vaoSa saMQaI.
çkMpanaI maQyao naaokrIcyaa saMQaI.
Ç ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacao inayama va iSasta :
1. maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacyaa inayamaanausaar pa`tyaok ivaVaqyaa-McaI {paisqataI 75N AsaNao AavaSyak Aaho.
{paisqataI 75N paoXaa kmaI Asalyaasa ASaa ivaVaqyaa-Mlaa pairXaolaa basataa yaoNaar naahI.
2. Da^. saaO. ko. jaI. Aaya. [-. TI. cyaa pa`aMgaNaata drraoja haoNaa%yaa raYT/gaItaalaa {paisqata rahNao baMQanakark Aaho.
3. pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa gaNavaoYa pairQaana krNao baMQanakark Aaho. jao ivaVaqaI- gaNavaoYa pairQaana krNaar naahI tyaaMnaa
taaisakolaa basataa yaoNaar naahI. ( f@ta gaur]vaarI gaNavaoYa pairQaana krNyaapaasauna sauT rahIla. )
4. iSaYyavaR<aI GaoNaa%yaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa ba^Mkota Kaatao {GaDNao AavaSyak Asauna tyaa ba^Mkocaa MICR (Magnetic Ink
kaoD va IFSC (India Financial System Code)kaoD taM~ainakotanaalaa
kLivaNao baMQanakark Aaho. iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta [-saIesa Waro jamaa
krNyaata yao[l- a yaacaI naaoMd GyaavaI.
5. ba^Mkota Kaatao {GaDNyaakrItaa va maharaYT/ rajya pairvahna maMDL (S.T.) caI paasa imaLNyaakrItaa idlyaajaaNaa%yaa
Character Recognition)

Bonafide Certificate krItaa pa`tyaokI `

10 Saulk Aakarlao jaa[-la.

6. SaOXaiNak kjaa-krItaa idlyaa jaaNaa%yaa (Bank estimate) AMdajapa~aka krItaa ` 10 Saulk AakarNyaata yao[l- a.
7. taM~ainakotanaacyaa pa`aMgaNaata AaoLKapa~a (Identity Card) baaLgaNao baMQanakark Asauna tyaa iSavaaya vaacaNaalayaata va
pa`yaaogaSaaLota pa`vaoSa idlaa jaaNaar naahI.
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

8.

AMta-gata spaQaom- aQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa KaoLacyaa paaoSaaKaacaa Kaca- (Sport dress ) caa KacaivaVaqyaa-MnaI svata: krayacaa Aaho. taM~ainakotanaamaaf-ta f@ta maafk drata spaQaoc- aa paaoSaaKa {palabQa kr]na idlaa jaa[-la.
9. IEDSSA AMta-gata spaQaom- aQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa pa`vaasaacyaa , Baaojanaacyaa va rahNaacyaa Kacaa-caI 50N r@kma
ivaVaqyaa-Mnaa taM~ainakotanaamaaf-ta idlaI jaa[-la. tyaakrItaa paa~ataa inakYa paUZIlapa`maaNao Aaho.
A.) ivaVaqaa-Mnao iSaYyavaR<aIcaI r@kma vagaLtaa [tar sava- Saulk Barlaolao Asaavao.
ba) daonhI sa~aacyaa pairXaocao Saulk , naamaaMkNa Saulk (Enrollment fees), vaacaNaalaya Saulk , AaoLKapa~a Saulk
(Identity Card), vaacaNaalaya saurXaa zova [tyaaid Saulk Ada kolaolao Asaavao.
k) sava- pa`karcyaa dMDacaI r@kma Ada kolaolaI AsaavaI.
IEDSSA

10. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa ba^Mkocaa IFSC (India Financial System Code) kaoD imaLivaNyaata ADcaNa yaota Asaola tar
tyaaMnaI Ea`I dSa-na Qaanaaorkr yaaMcyaa saaHyaanao
http:// bankifsccode.com yaa saMkotasqaLavar svata:cyaa ba^Mkocaa kaoD SaaoQauna Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavaa.
10. taaisakomaQyao ivaVaqyaa-Mnaa maaobaa[-lacaa vaapar krtaa yaoNaar naahI.

ivaYaoSa saucanaa : à
a[-,- maharaYT/
yaa maahItaIpa~akata namaud kolaolao Saulk , AarXaNa va [tar Qyaoya QaaorNaata taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya mauMba[
-Saapa`maaNao inaNa-yaapa`maaNao badla haovaU Saktaao
Saasana va vyavasqaapanaanao vaoLaovaoLI kolaolyaa idSaainadoSaapa`
inaNayaapa`
Saktaao.
Ç basa va vasaitagaRh sauivaQaa :à
Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT cyaa maaQyamaatauna taM~ainakotanaakrItaa ekuNa Aaz basaosa {palabQa kr]na idlyaa
Aahota. basacao Saulk vaaiYa-k ikMvaa maaisak pawtaInao Bartaa yao[l- a.
basacao vaaiYavaaiYak- Saulk :à `12,000óà
basacao maaisak Saulk :à `12,00óà

naaoT :à basacaI sauivaQaa naa nafa naa taaoTa yaa tatvaavar caalaivalaI jaatao yaacaI paalakaMnaI naaoMd GyaavaI.
Ç vasaitagaRh :à
: vasaitagaRh taXaiSalaa mahaivaValaya ka^ga`osa nagar , AmaravataI yaoqao {palabQa Asauna tyaacaI Xamataa pauZIla pa`maaNao
Aaho. vasaitagaRh (Hostel Fees) `10,000óà vaaiYa-k.

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

maulaoa (Boy’s) :à200
maulaI (Girls) :à 200
Ç KaanaavaL (Mess) :à KaanaavaL taXaiSalaa mahaivaValaya ka^ga`osa nagar , AmaravataI yaoqao {palabQa Asauna tyaacao maaisak va
vaaiYa-k Saulk pauZIlapa`maaNao Aaho.
KaanaavaL Saulk vaaiYavaaiYak- Saulk :à `12,000 vaaiYa-k.
Ç Jaora^@sa :à vaacaNaalayaata Jaora^@sa maiSanacaI sauivaQaa {palabQa Asauna pa`ita Jaora^@sa `1 Saulk Aaho.
Ç ga`ahkaopayaaogaI BaaMDar gaRh (Student’s Co-operative Stores) :à
: taM~ainakotanaacyaa pairsarata ga`ahkaopayaaogaI vastaucao
BaaMDargaRh Aaho. yaoqauna ivaVaqaI- dOnaMdIna garjaocyaa vastau jasao paona, paonsaIla, D/a^[g- asaazI laagaNaaro saahItya, vaHyaa naaoTbauk ivakta
GaovaU Saktaata. Student’s Co-operative Stores maQyao Jaora^@sa maiSana sauwa {palabQa Aaho.

Ç ivaVaqaIivaVaqaI- va paalakaMcyaa saaoyaIk
aIkrItaa saMpakak- AiQaka%yaaMcaa tapaiSala
AiQaka%yaacao naavaóhu_a

Ba`maNaQvanaI k`maaMk

(Name of Staff))

(Mobile Number))

1

pa`a. DI. vhI. iSarBaatao

9226743354, 9420898784

2

Ea`I. esa. ema. ivarKaro

9370309321

iSaYyavaR<aI, Saulk BarNao, vasataIgaRh, basa, pa`vaoSaasaMbaMQaI
maahItaI [tyaaid.

3

pa`a. ku. jaI.esa ibajavao

8275282893

pairXaocaa fa^ma- BarNao, naamaaMkNa

4

pa`a. maMjauYaa kLsakr

9763346824

5

pa`a. rivakaMta baaorkr

8600646065

AaOVaoigak BaoTI, ivaVaqyaa-caa SaOXaiNak AaZavaa, ivaVaqyaa-McaI
{paisqataI.
IEDSSA Ata-gata spaQaom- aQyao Baaga GaoNyaakrItaa naava
naaoMdivaNao.

6

pa`a. saMtaaoYa yaavalao

9422158798

IEDSSA spaQaoc- yaa pa`iSaXaNaakrItaa

7

pa`a. saI. esa. [Mgaaolao

9422236534

ijamaKaanaa.

8

pa`a. pa`idpa KaDsao

9921966878

kaya-SaaLa (Workshop)

9

Ea`I. dSa-na Qaanaaorkr

9960401602

baaonaafa[-D pa`maaNapa~a, ba^Mkocao AMdajapa~ak (Bank
estimate), Saulk BarlyaacaI paavataI.

10

pa`a. saagar k qalao

9922838548

AaoLKapa~a.

11

Ea`ImataI vaOSaalaI zakur

9730024532

vaacaNaalaya Saulk BarNao, (Practical Journal, Xerox.

A.k`.

maaihtaI pa~ak 2012à13

kamaacaa tapaiSala
pa`acaayaa-cyaa saMbaMQaIta sava- kayaa-krItaa

)

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

Ç paalakaMsaazI ivaYaoSa saucanaa :à
pa`vaoSaacyaa vaoLI maQyama Aakaracao svata:caa saMpaUNa- pa<aa ilahuna caar ilafafo Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavao
pa`tyaok ilafaFyaavar 5 r]payaacao paaosTacao iTkIT laavaavao. yaa ilafaFyaacaa {payaaoga pairXaocaa Ahvaala va SaOXaiNak pa`gataI AaZavaa
paalakaMnaa Garpaaoca paazivaNyaakrItaa kolaa jaa[-la.
Ç ivaVaqyaaivaVaqyaaMs- aazI ivaYaoSa saucanaa :à
ivaVaqyaa-MnaI svata:cao caar paasapaaoT- Aakaracao faoTao fa^ma-cyaa maagaIla baajausa svata:cao saMpaUNa- naava ilahuna Ea`I. esa.
ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavao. AaoLKapa~aavar AcaUk faoTaoo CapaNyaakrItaa faoTaocyaa maagao svata:cao saMpaUNa- naava ilahNao AavaSyak
Aaho.
Ç vyavasqaapana
vyavasqaapana kaoTa (Management Quota ) maQyao pa`vaoSa :à
vyavasqaapana kaoTa mhNajao kaya?
sqaaipata Xamataocyaa 20 T@ko jaagaa yaa Saasanaanao vyavasqaapanaa krItaa AariXata kr]na zovalyaa Aaho.
vyavasqaapana kaoTyaamaQyao kaoNaalaa pa`vaoSa imaLtaao?
jao ivaVaqaI- Saasanaacyaa kond`Iya pa`vaoSa pawtaI CAP (Centralized admissition Process ) maQyao ivahIta maudtaImaQyao
Aja- krta naahI tyaaMnaa pa`vaoSaacaa [tar kaoNataahI payaa-ya nasataao . Asao ivaVaqaI- Management Quota (Institute Level
Quota) maQyao pa`vaoSa GaovaU Saktaata.
vyavasqaapana kaoTyaacao Saulk iktaI Asatao?
iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalaolao saMpaUNa- Saulk BarNyaasa vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqaI- baaQya Asataao.
vyavasqaapana kaoTyaamaQyao SaasanaakDuna SaulkamaQyao kahI savalata imaLtao kaya?
vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mlaa kaoNatyaahI pa`karcaI savalata imaLta naahI.
Ç mauL pa`maaNapa~a ódstaaeovaja parta imaLNyaabaabata inayamaavalaI
ivaVaqyaa-Mnaa ivaivaQa karNaakrItaa mauL pa`maaNapa~aacaI AavaSyaktaa Baasatao {da.
çsaOnya BartaI parIXaa
çrolvao ikMvaa [tar Saasaikya parIXaa
çinavaDNauk pa`MmaaNapa~a (Election Card) [tyaaid.
ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSa GaotalyaanaMtar tyaaMcyaa pa`maaNapa~aacaI {da. ( maak-iSaT, SaaLa saaoDlyaacao pa`maaNapa~a, jaataIcaa daKalaa
[tyaaidcaI.) ivaBaagaIya kayaa-layaamaaf-ta tapaasaNaI kolaI jaatao. tyaacapa`maaNao jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI paa~a Asataata tyaaMcyaa
pa`maaNapa~aacaI tapaasaNaI samaajaklyaaNa ivaBaagaamaaf-ta kolaI jaatao. tyaakrItaa mauL pa`maaNapa~a kayamasvar]paI taM~ainakotanaata raKaUna
maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

zovalaI jaataata. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa mauL pa`maaNapa~aacaI garja Asaola tyaaMnaI pa`acaayaa-MkDo irtasar Aja- kr]na mauL pa`maaNapa~a saurXaa
zova jamaa kravaI. (Original document security Deposit) `500 rahIla. mauL pa`maaNapa~aacaI garja saMpalyaanaMtar
ivaVaqyaa-MnaI mauL pa`maaNapa~a taM~ainakotanaakDo saupaUta- kravao va mauL pa`maaNapa~a saurXaa zova parta imaLvaavaI. mauL pa`maaNapa~a parta
kolyaavar `10 pa`ita dstaaeovaja yaa pa`maaNao kayaa-layaIna Saulk kapaUna [tar r@kma parta kolaI jaa[-la.
Ç paalakaMcyaa maahItaI krItaa ivaivaQa SaulkaMcaa ta@taa.
Saulkacao ivavarNaótapaiSala

A. k`.
1.

SaulkacaI r@kma (AMdajao)

iSaXaNa Saulk (Tuition Fee )

iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao.

2.
3.

ivakasa Saulk (Development Fee)
AaoLKapa~a (Identity Card)

4.

ijamaKaanaa (Gymnasium) (vaOklpaIk)

5.
6.
7.
8.
9.

vaacaNaalaya saurXaa zova (Library Security Deposit )
saurXaa zova (Causion Money Deposit)
naaoMdNaI Saulk (Enrollment Fee)
parIXaa Saulk (daona sa~aakrItaa)
paustak maagaNaIpa~a Saulk (B.T. Card Fees)

iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao.
`30óà
`50óà naaoMdNaI Saulk.
`25óà maihnaa.
`100óà
`100óà
`210óà
`620ß20 (pa`ik`yaa Saulk)
`50óà

10.
11.
12.
13.
14.

Bonafide Certificate Fees
Bank estimate Fees
gaNavaoYa
basa (vaOklpaIk)
vasaitagaRh (Hostel Fees) (vaOklpaIk)

`10óà
`10óà
`500óà
`12,000óà vaaiYa-k.
`10,000óà vaaiYa-k.

15.

AaOVaoigak BaoT Saulk

`300óà vaaiYa-k.

18.

gaTivamaa (Group Insurance)

50óà

naaoT :à varIla maaihtaIpa~akamaQyao AICTE cyaa ósaMsqaocyaa inayamaapa`maaNao kuzlaahI badla Jaalyaasa tyaata sava- badla krNyaacaa
AiQakar saMsqaolaa rahIla

maaihtaI pa~ak 2012à13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

SaOXaiNak vaoLapa~ak (2012à 13)
13)
(maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, maubaM[- yaaMnaI 11 mao 2011 raojaI pa`isaw kolyaapa`maaNao.)

A.k`.

mahtvaacyaa GaDamaaoDI

kalaavaQaI

1.

pa`qama sa~a

23 jaulaO tao 10 naaovhoMbar 2012

2.

pa`qama GaTk caacaNaI

10 tao 15 sapToMbar 2012

3.

iWtaIya GaTk caacaNaI

5 tao 10 naaovhoMbar 2012

ihvaaLI parIXaa vaoLapa~ak (2012à 13)
13)
A.k`.

mahtvaacyaa GaDamaaoDI

kalaavaQaI

1.

parIXaocaa Ajao BarNao (saamaanya Saulkasah)

2.
3.
4.
5.

parIXaocaa Ajao BarNao (saamaanya Saulkasahß200 ivalaMba Saulka sahIta)
parIXaocaa Ajao BarNao (1500 dMDa sahIta)
pa`atyaaiXak parIXaa
mauKya ihvaaLI parIXaa

parIXaocaa Aja- pa`vaoSaacyaa vaoLI Bar]na
Gaotalaa jaa[-la.
AMtaIma taarIKa 15 sapToMbar 2012
17 sapToMbar tao 26 Aa^@TaoMbar 2012
16 tao 23 naaovhoMbar 2012
3 tao 13 iDsaoMbar 2012

naamaaMkNa pa`ik`yaa
1

maaihtaI pa~ak 2012à13

naamaaMkNa fa^ma- BarNao

pa`vaoSaacyaa vaoLI AMitama taarIKa 16 Aa^gasT 2012

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

( saamaanya Saulka sahIta)
naamaaMkNa fa^ma- BarNao
2

17 Aa^gasT tao 15 sapToMbar, 2012 paya-Mta

(ivalaMba Saulka sahIta)

Ç yaa SaOXaiNak saMkulaata Asalaolyaa [tar SaOXaiNak saMsqaacaI
qaacaI qaaoD@yaata maaihtaI.

Da^. saaO. kmalataa[kmalataa[- gava[gava[- [insTTyauT Aa^f [MijainaArIMga A^nD To@naaolaa^jaI, darapaUr.
A.k`.

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

1

Computer Science & Engineering

60

4 vaYa-

2

Electrical Engineering

60

4 vaYa-

3

Mechanical Engineering

120

4 vaYa-

4

Electronics & Tele Communication Engineering

120

4 vaYa-

5

Information & Technology Engineering

60

4 vaYa-

saMpakak- :à Ea`I. homaMta QaumaaLo à 9822931740

sama`aT ASaaok AaOVaoigak pa`iSaXaNa
SaXaNa saMsqaa, darapaUr.
A.k`.

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

1

Welder (pa`staaivata)

16

2 vaYa-

2

Fitter (pa`staaivata)

16

2 vaYa-

3

Electronics

16

2 vaYa-

4

Electrical

16

2 vaYa-

saMpakak- :à pa`acaayacaaya,- pa`a. Ataula iba. vaanaKaDo à 9860350812
maaihtaI pa~ak 2012à13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful