You are on page 1of 1

PRIJAVA NA NATJE AJ ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA ZANIMANJE POLICAJAC

U MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

IME *_______________________________________ PREZIME * ______________________________

IME OCA * __________________________________ IME MAJKE * ____________________________

DATUM RO ENJA * __________________________ MBG _________________________________

MJESTO RO ENJA * _________________________ DRŽAVA RO ENJA * _____________________

DRŽAVLJANSTVO *__________________________ NACIONALNOST ________________________

ŽUPANIJA STANOVANJA * ____________________________________________________________________

ADRESA STANOVANJA * _____________________________________________________________________

MJESTO STANOVANJA * ___________________________ BROJ POŠTE * __________________________

TELEFON * _______________________________________ MOBITEL _______________________________

UZ PRIJAVU NA NATJE AJ PRILAŽEM *: UKOLIKO POTREBE SLUŽBE DOZVOLJAVAJU
(ZAOKRUŽITI PRILOŽENO) ŽELIM RADITI U:*
(ZAOKRUŽITI UPRAVU)

1. RODNI LIST (preslik) 1. BJELOVARSKO-BILOGORSKA
2. BRODSKO-POSAVSKA
2. DOMOVNICA (preslik) 3. DUBROVA KO-NERETVANSKA
4. ISTARSKA
3. UVJERENJE O URE ENOJ VOJNOJ OBVEZI 5. KARLOVA KA
(original) 6. KOPRIVNI KO-KRIŽEVA KA
7. KRAPINSKO-ZAGORSKA
8. LI KO-SENJSKA
4. ORIGINAL UVJERENJA DA NIJE POD ISTRAGOM 9. ME IMURSKA
10. OSJE KO-BARANJSKA
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA
5. SVJEDODŽBE 1., 2., 3. I 4. RAZREDA (preslik) 12 PRIMORSKO-GORANSKA
13. SISA KO-MOSLAVA KA
6. ZAVRŠNA SVJEDODŽBA (preslik) 14. SPLITSKO-DALMATINSKA
15. ŠIBENSKO-KNINSKA
7. POTVRDA O PREBIVALIŠTU (original) 16. VARAŽDINSKA
17. VIROVITI KO-PODRAVSKA
8. DOKAZ O POLOŽENOM VOZA KOM 18. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ISPITU B KATEGORIJE 19. ZADARSKA
20. ZAGREBA KA

Datum, ____________________________ POTPIS: ____________________________________

NAPOMENA:
PODATKE UZ KOJE STOJI ZVJEZDICA OBVEZATNO JE POPUNITI.
PODATKE TREBA POPUNITI TISKANIM SLOVIMA.