nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2.

<˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT

ˆˆ z+ uÛ Ñ ÷ s¡ T “¤ e : dü « :
‘· ‘ · ‡ $‘· T s¡ « π s D´+
uÛ Ñ s √Z < ˚ e dü ´ BÛ e TVæ ≤
~Û j Ó ÷ jÓ ÷ q: Á|ü # √<ä j · ÷ ‘Y ˆˆ

www.e-gurukul.net
www.e-gurukul.net

1

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
n<Û ë ´j· T eTT ` 2

www.e-gurukul.net

2

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

2. <˚ y êdü T s¡ dü + Á>±eTeTT
<˚ e dü + dü ÿ è‹ ~–«»j· T j· ÷ Á‘·

j·TT>∑eTT\ |ü⁄qsêeè‘·eTT ` u≤<Ûä, bÕ|üeTT, |ü‘·qeTT jÓTTø£ÿ
\ø£Då eTT\T j˚TyÓ‘’ ˚ sT÷Hê&ÉT ø£ì|ædüTHÔ êïjÓ÷ n$ sTT~ei≈£î ≈£L&É e⁄HêïsTT. bÕ|üeTT
ø£*j·TT>∑eTT˝À ‘·|üŒìdü] nH˚ Ä˝À#·q ˇø£ ÁuÛ≤+‹e÷Á‘·y˚T. á j·TT>±ìøÏ ` bÕbÕìøÏ
jÓT≥Te+{Ï dü+ã+<ÛäeTT ˝Ò<äT. Ç|ü&ÉTqï≥Te+{Ï |ü]dæ‘ú ·T\T n˙ï sTT~ei≈£î »]–q
j·TT>∑eTT\ |ü⁄qsêeè‘·y˚T. ás√E ìqï{Ï |ü⁄qsêeè‘·y˚T. Ç|üŒ{Ï es¡¸ãTT‘·Te⁄ ÁøÏ+<ä{Ï
dü+e‘·‡s¡ ãTT‘·Te⁄ jÓTTø£ÿ |ü⁄qsêeè‘·yT˚ . ø±\eTT˝À n˝≤ ãTT‘·Te⁄\T ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+{≤sTT.
dü+e‘·‡s¡ø±\eTT |ü⁄qsêeè‘·eTÚ‘·Te⁄+≥T+~. ø±˙ eTìwæ jÓT<äT>∑T‘·÷e⁄+{≤&ÉT. Ç|ü&ÉT
2 e ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·T+fÒ— ÁøÏ+<ä{Ï dü+e‘·‡s¡eTT 1 e ‘·s>¡ ‹∑ #·~yêeTqïe÷≥. ‘·s>¡ ‘∑ T· \T
ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø±\eTTe÷Á‘·eTT |ü⁄qsêeè‘·eTÚ‘·T+~. Ç<˚$<Ûä+>± bÕ|üeTT, ø£cÕº\T,
|ü‘·q+ ˝≤+{Ï$≈£L&É |ü⁄qsêeè‘· eTÚ‘êsTT. ø±˙ eTìwæ jÓT<ä>±*. m˝≤¬>‘’ ˚ ãTT‘·Te⁄\T
eTi\, eTi\ edüT+Ô {≤jÓ÷ n˝≤π> j·TT>∑eTT\T ≈£L&É eTi\ eTi\ edüT+Ô {≤sTT.
dü‘·´j·TT>∑eTT ‘·s¡Tyê‘· Á‘˚‘êj·TT>∑eTT, ‘·sê«‘· <ë«|üs¡j·TT>∑eTT, Ä ‘·sê«‘· ø£*j·TT>∑eTT
|ü⁄qsêeè‘·eTÚ‘·T+{≤sTT. j·TT>±\T ny˚ nsTTHê #˚‘·q‘·«eTT e÷s¡T‘·T+~. #˚‘·q‘·«eTT
#ê˝≤ ô|ø’ Ï jÓT<äT>∑T‘·T+~. ÁøÏ+<ä{Ï ø£*j·TT>∑eTT˝À e⁄qï~ sT÷ ø£*j·TT>∑eTT˝À e⁄+&É<äT.
mH√ï¬s≥T¢ jÓT‘·TÔ≈£î eTìwæ jÓT<ä>±*. m<äT>∑T<ä\ ˝Ò<ä+fÒ ÁøÏ+~øÏ C≤i≤y˚TyÓ÷
>∑eTì+#·Tø√yê*. ø±˙ kÕ<Ûës¡D+>± Á|üø£è‹˝À n˝≤ »s¡T>∑<äT.
www.e-gurukul.net
www.e-gurukul.net

3

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

<ä T Áwü Œ eè‘· T Ô \ T, Ädü T ØÁ|ü e è‘· T Ô \ T dü ‘ · ´ j· T T>∑ e TT˝ÀqT e⁄HêïsTT,
Á‘˚‘êj·TT>∑eTT˝ÀqT e⁄HêïsTT, <ë«|üs¡j·TT>∑+˝Àq÷ e⁄HêïsTT. yê{Ï ìj·T+Á‘·D ≈£L&É
nìï ø±˝≤\˝ÀqT ˇπø˝≤>∑ »]π>~.
j·T<ëj·T<ëVæ≤ <Ûäs¡àdü´ >±¢ìs¡“¤e‹ uÛ≤s¡‘·: ˆ
nuÛÑT´‘êúqeT<Ûäs¡àdüà ‘·<ë--‘êàq+ düèC≤eT´Vü≤yéT ˆˆ (^‘· nˆˆ4, XÀ¢7ˆˆ)
ns¡úeTT : ns¡T®Hê! m|ü&Ó|ü&ÉT <Ûäs¡àeTTq≈£î Vü‰ì ø£*– n<Ûäs¡àeTT
$»è+_Û d ü T Ô + <√ n|ü  &Ó \ ¢ H˚ qe‘· ] +‘· T qT. kÕ<Û ä T »qT\qT s¡ ø Ï å + #· T ≥≈£ î qT,
<äTsêàs¡TZ\qT ìs¡÷à*+#·T≥≈£îqT, <Ûäs¡àeTTqT dæús¡+>± Á|ü‹wæ˜+#·T≥≈£îqT Á|ü‹
j·TT>∑eT+<äTqT H˚qT Á|üø£≥eT>∑T<äTqT.
m|ü&Ó|ü&ÉT sTT˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú ·T\T e#êÃjÓ÷ n|ü&É|ü&ÉT <˚e‘êX¯≈£î\Ô ˙ï
ø£\dæ ÄdüTØX¯≈£î\Ô ô|’ ÄÁø£eTD #˚ùd$. e÷s¡ÿ+&˚j·T|ü⁄sêDeTT˝À 73 e n<Ûë´j·TeTT
qT+&ç 85 e n<Ûë´j·TeTT ei≈£L <˚e‘êX¯≈£î\Ô T dü+|òüT{Ï‘·yÓTÆ ÄdüTØX¯≈£î\Ô qT jÓT˝≤
˝§+>∑BdüT≈£îHêïjÓ÷ $|ü⁄\eTT>± #Ó|üŒã&çq~. ndüTs¡T\ô|’ $»j·TeTT <äTsêZ<˚$ e\¢
kÕ<Ûä´eTj˚T´~. uÛÑ>∑er <äTsêZ<˚$H˚ eTVü‰X¯øÏ>Ô ± #ÓbÕÔs¡T. á eTVü‰X¯øÏÔ jÓTTø£ÿ Ä$sꓤeeTT
<˚e‘êX¯≈£î\Ô j˚Tø°ø£s¡D e\q »]–q~. sêeD≤düTs¡Tì e<Ûäø=i≈£î ãTTwüß\T s¡ø£øÔ £D≤\
düeTT<ëj·TeTT jÓT˝≤ d”‘·>± Ä$s¡“¤$+∫+<√, n˝≤π> eTVü‰‘·Tà\ <˚eX¯øÏÔ Áø√&ûø£]+|üã&ç
ndüTs¡X¯≈£î\Ô qT HêX¯qeTT #˚düT+Ô ~. M≥ìï+{ÏøÏ eT÷\eTT˝À Ä<Ûës¡eTT>± ÁbÕDX¯øÏÔ
e⁄qï~. á ÁbÕDX¯øÏHÔ ˚ >±j·TÁ‹ nì ≈£L&É n+{≤s¡T. <ëìì j˚T ù|s¡T‘√ |æ*∫Hê,
M≥ìï+{ÏøÏ eT÷\eTT˝À Ä<Ûës¡eTT>± ÁbÕDX¯øÏÔ e⁄qï~. ÁbÕDX¯πøÔ >±j·TÁrø£<ë? n+fÒ
düs«¡ <˚e‘·\ düeTT<ëj·TeTT nì. ndüTs¡T\qT rdæyù˚ d eTVü‰X¯øÔÏ ÁbÕ<äTsꓤeeTT #ê˝≤kÕs¡T¢
»]–+~.

www.e-gurukul.net

4

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

1. eT<ÛäT¬ø’≥uÛÑT\T
düècÕº´~øÏ |üPs¡«+ $wüßeí ⁄ yÓ≈’ £î+sƒ¡+˝À ìÁ<äb˛‘·THêï&ÉT. Äj·Tq Hê_ÛqT+&ç
ÁãVü≤à<˚e⁄ì Ä$sꓤeeTT »]–+~. $wüßeí ⁄ jÓTTø£ÿ #Ó$˝Àì eT\eTT‘√ eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\T
nH˚ sTT<äi
› T sêø£då üT\T Ä$s¡“¤$+#ês¡T. yês¡T ÁãVü≤àô|’ <ë&ç#˚dæ #·+ù|kÕÔeTì nHêïs¡T.
Bì n+‘·sês¡yú ˚T$T≥+fÒ ‘·|ü&ÉT e÷≥\T $+fÒ düè»Hê‘·àø£‘· ã<äT\T
HêX¯qeTT »s¡T>∑T‘·T+~ nì. Ç+ø√ $wüj·TeTT ≈£L&É Á>∑Væ≤+#ê*. >∑Ts¡Te⁄\ Á|üD≤[ø£
$+{≤s¡T #ê˝≤eT+~. ˇø£ÿkÕ] $Hêïø£, e÷≈£î Äj·Tq #Ó|Œæ +~ ns¡eú TsTT´+~ nqT≈£î+{≤s¡T.
Ç˝≤ nqT≈£î+fÒ yês¡T eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\ eX¯eTT˝À e⁄qïfÒ.¢ >∑Ts¡Te⁄\ Á|üD≤[ø£qT ˇø£kÕ]
$ì, ns¡eú TT #˚düT≈£îH˚ kÕúsTT kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄ì˝À e⁄+&É<äT. $qï<ëìï u≤>± eTqqeTT
#˚düTø√yê*. n|ü&É~ Ä#·s¡D>± e÷s¡T‘·T+~. ø£qø£ eTqqeTT #˚düT≈£î+fÒ eTq˝À
e⁄qï düè»Hê‘·àø£‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~ nH˚ø£<ë! ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT #˚ùd~ düè»H˚ø£<ë!
áHê&ÉT >∑Ts¡Te⁄\ \ø£´å eTT uÛÑ÷$Tì dü«s¡eZ TT>± e÷s¡Ã&É+. yê]yê] •wüß´\T
<ëìøÏ ‘·>∑Z yê‘êes¡DeTT ìsêàDeTT #˚j·÷*. Ç˝≤ #˚j·T&É+˝À kÕ<Ûës¡D+>± ô|q’
#Ó|ü≈£îqï≥T¢ >∑Ts¡Te⁄\T #Ó|æŒ+~ ˇø£f…‘Æ ˚ $qïyês¡T ns¡eú TT #˚düT≈£îH˚~ eTi=ø£≥T+≥T+~.
n+fÒ nø£ÿ&É eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\T e#êÃs¡qïe÷≥. $+≥Tqï<ëìøÏ eTq eTqdüT‡˝À n|üŒ{Ïπø
e⁄qï n_ÛÁbÕj·TeTT‘√ z‘·Áb˛‘·eTT #˚kÕÔeTT. ˇø£ e´øÏÔ Væ≤+<äTyÓ‘’ ˚ n‘·qT Ä $qï<ëìï
Ä ø√D+˝À ns¡eú TT #˚düT≈£î+{≤&ÉT. Á¬ød’ üeÔ ⁄&ÉT ‘·q |üèwüu˜ ÛÑ÷$Tì nqTdü]+∫ ns¡eú TT
#˚düT≈£î+{≤&ÉT. n+fÒ $+≥Tqï|ü&ÉT eTq n_ÛÁbÕj·TeTT\T ø£\e&É+‘√ dü«s¡÷|üeTT
e÷]b˛‘·T+~ø£<ë! ‘Ó\ì¢ ã≥º≈£î s¡+>∑T n~›q≥T¢>± e⁄+≥T+~ n|ü&ÉT. $qï‘·sê«‘· <ëì
>∑T]+∫ #·]Ã+#·T≈£îH˚≥|ü&ÉT≈£L&É u≤>± e÷{≤¢&˚ e´øÏÔ $T>∑‘êyê]ì H=πøÿdüT+Ô {≤&ÉT.
˝Ò<ë <ÛäqeTTqïyê&ÉT ‘·q &ÉãT“‘√ m<äT{Ïyê] H√s¡T eT÷sTTdüTeÔ ⁄+{≤&ÉT. n˝≤ ø±≈£î+&Ü
n+<äs¡T düe÷q+>± <ëì˝À bÕ\T|ü+#·T≈£î+fÒ n|ü&ÉT |üì düe´+>± »s¡T>∑T‘·T+~.
www.e-gurukul.net
www.e-gurukul.net

5

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT
düπs ø£<∏ä˝ÀøÏ eùdÔ ‘·qqT eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\T #·+|ü⁄‘êeTq>±H˚ ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT Ä~X¯øÏìÔ
ÁbÕ]úkÕÔ&ÉT. Ä~X¯øÏÔ $sê≥TŒs¡Twüßì ìÁ<ä˝Ò|æ+~. |ü⁄s¡Twüß&ÉT nq>± |ü⁄s¡eTT˝À ìe•+#˚yê&ÉT
nì. qe<ë«s¡eTT\T ø£*–q e÷qe X¯Øs¡y˚T |ü⁄s¡eTT. Çø£ÿ&É *+>∑uÛÒ<äeTT ˝Ò<äT. X¯Øs¡eTT˝À
e⁄qï #˚‘·q‘·«eTT ìÁ<ëedü˝ú À e⁄qï~. <ëìï C≤>∑è‘·eTT #˚j·÷*. s¡øÏ+å #ê*. Ä |üì jÓTeiT
#˚j·T>∑\s¡T? eTVü‰e÷j·T #˚j·T>∑\<äT. ìÁ<ä˝Ò∫q $sê≥TŒs¡Twüß&Óq’ $wüßeí ⁄ sêø£då üT\‘√ 5000
dü+e‘·‡s¡eTT\T j·TT<äe∆ TT #˚kÕÔ&ÉT. nsTTHê $»j·TeTT kÕ~Û+#·˝Ò<äT.
n|ü&ÉT eTVü‰e÷j·T ‘·q e÷j·÷X¯øÏìÔ sêø£då üT\ô|’ Á|üjÓ÷–+#·>±, yês¡T Ä
e÷j·T≈£î ˝Àã&çb˛sTT $wüßeí ⁄‘√ sTT˝≤ n+{≤s¡T. ª ˙e⁄ jÓT˝≤>∑T z&çb˛‘êe⁄. ø£qø£ y˚TeTT
ˇø£ es¡$TkÕÔeTT. ø√s¡Tø√.µ yÓ+≥H˚ $wüßeí ⁄ ªMT ]<äi› T Hê #˚‹˝À eTs¡D+Ï #ê*µ nì ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT.
‘·<äqT>∑TD+>± yês¡T eTs¡DÏkÕÔs¡T. eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\T nq>± eTìwæ eTqdüT‡.
uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ÁX¯<ä,∆ $XÊ«düs¡÷|ü⁄&ÉT. eTqøÏ <˚ìMT<ä ÁX¯<ä∆ e⁄+≥T+<√ Ä |üH˚
#˚kÕÔeTT. eTq ÁX¯<ä∆ >∑Ts¡Te⁄\ |üìMT<ä e⁄+fÒ |üè~∏«ô|’ dü«sêZe‘·s¡D≈£î |üì#˚kÕÔeTT. ‹]–‹]–
Á|üjT· ‘·ïeTT #˚dTü qÔ ï|ü&ÉT eTìwæ˝Àì $XÊ«düeTT ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø£qø£ uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT n+fÒ eTq˝Àì
ÁX¯<ä,∆ $XÊ«düeTT. m|ü&Ó‘’ ˚ eTqTwüß´\˝À ÁX¯<ä,∆ $XÊ«düeTT\T ‘·>∑T‘Z êjÓ÷ n|ü&ÉT |ü]dæ‘ú ·T\T
~>∑C≤iT‘êsTT. áHê{Ï e÷qe⁄&ÉT <˚ìì qeTà&TÉ , <˚ìMT<ë ÁX<¯ ∆ä ˝Ò<Tä . n˝≤+≥|ü&ÉT düe÷»+˝À
ø£wü‘º ·s¡yÓTqÆ |ü]dæ‘ú ·T\T @s¡Œ&É‘êsTT. n|üsê<Ûë\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. eTqøÏ eTq |æ\\¢ +fÒ jÓT+‘·
sTTwüyº Ó÷ <Óy’ êìøÏ ‘·q düèwæº n+fÒ n+‘˚ sTTwüeº TT. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Áù|eTdü«s¡÷|ü⁄&ÉT>∑qø£ eTìwæ
#˚düTqÔ ï ‘·|ü\qT yÓTT<ä≥ Áù|eT‘√ ~<ä{› ≤ìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. n˝≤ kÕ<Ûä´|ü&Éø£b˛‘˚ n|ü&ÉT
kÕeT, <ëq, uÛÒ<ä, <ä+&√bÕj·÷\qT Á|üjÓ÷–kÕÔ&ÉT. @$T #˚dæHê |ü]dæ‘ú ·T\qT dü¬sq’ dæ‹ú ˝ÀøÏ
‘ÓkÕÔ&ÉT. ‘·q eTVü‰e÷j·TqT Á|üjÓ÷–kÕÔ&ÉT.
<˚e‘·\T $»j·T+ kÕ~Û+∫q‘·s¡Tyê‘· eTVü‰e÷j·TqT ª|üs¡eTCÀ´‹j·Tì,
eTVü‰ÁbÕDeTì, Ä<ä´X¯øÏj
Ô ·Tì, düs¡«ø±s¡Ddü«s¡÷|üµ eTì ø°]kÔ ÕÔs¡T. á X¯≈£î\Ô ˙ï uÛÑ>∑e‹ >±j·TÁr
jÓTTø£ÿ $X‚wüD≤˝Ò. >±j·TÁr nq>± ÁV”≤+, l+, ø°+¢ X¯≈£î\Ô ø£\sTTø£. >±j·TÁr n+fÒ ø±\eTT,
eqs¡T\qT düèwæ+º #˚ X¯øÏ.Ô >±j·TÁ‹ì |üs¡e÷‘·àjÓTTø£ÿ Ád”Ô dü«s¡÷|ü+>± ˝Òø£ ÁbÕø£è‹ø£X¯øÏ>Ô ± ˝Òø£
e÷‘·èX¯øÏ>Ô ± uÛ≤$+#·e#·TÃ.
www.e-gurukul.net

6

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

2. eTVæ≤cÕdüTs¡T&ÉT
eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\ e<Ûä »]–q ‘·sê«‘· ø=+‘· ø±˝≤ìøÏ ªeTVæ≤wüß&ÉTµ nH˚ eTiÀ
sêø£ådüT&ÉT <˚e‘·\qT z&ç+∫ dü«s¡ZeTTqT ÄÁø£$TkÕÔ&ÉT. <äT:œ‘·T˝…’q <˚e‘·\T ÁãVü≤àqT
eTT+<äT+#·T≈£îì Vü≤]Vü≤s¡T\e<ä≈› î£ düeTkÕ´ ìyês¡D≤s¡eú TT yÓfi‘¯ ês¡T. $wüjT· eTT $q>±H˚ ÇiTe⁄]
eTTKeTT\ qT+&ç nH˚ø£ X¯≈£î\Ô T ñ<䓤$kÕÔsTT. $T>∑‘ê <˚e‘·\qT+&ç ≈£L&É X¯≈£î\Ô T Ä$s¡“¤$kÕÔsTT.
yê{Ïqìï+{Ïì @ø°ø£s¡D #˚kÕÔs¡T. @ø°ø£s¡D ø±s¡D+>± Ä$s¡“¤$+∫q eTVü‰X¯øÏÔ ˇø£ÿ VüQ+ø±s¡eTT
#˚düT+Ô ~. <ëì‘√ eT÷&ÉT ˝Àø±\T n‘·˝≤≈£î‘·\eTÚ‘êsTT. Ä <˚$jÓTTø£ÿ VüQ+ø±s¡eTT $qï
eTVæ≤wüß&ÉT yÓTT<ä≥>± ‘·q ùdHê|ü‹ ª∫≈£îå s¡T&ÉTµì j·TT<ë∆ìøÏ |ü+|ü⁄‘ê&ÉT.
ª∫≈£åîs¡T&ÉTµ nq>± ÁøÏ$Tø°≥ø±\ e˝… J$+#˚yê&ÉT. dü+ø°s¡yí ÓTqÆ J$‘·$<ÛëqeTT
ø£*–e⁄qïyê&ÉT. e÷qeX¯Øs¡eTTqT uÛÑ>∑e+‘·Tì Ä\j·TeTT>± #ÓbÕÔs¡T. <˚e‘ê\j·÷ìï jÓT+‘·
|ü$Á‘·+>± #·÷#·T≈£î+{≤yÓ÷, eTq X¯Øs¡eTTqT ≈£L&É n+‘· |ü$Á‘·+>± #·÷düTø√yê*. n˝≤
#˚j·Tø£b˛‘˚ eTq X¯Øs¡eTTMT<ä eT\eTT ù|s¡T≈£î+≥T+~. n|ü&ÉT |ü⁄s¡T>∑T\T ≈£L&É Á|üy˚•kÕÔsTT.
n|ü&ÉT eTq X¯Øs¡+˝À ∫≈£îå s¡T&ÉT nH˚ ÄdüTØX¯øÏÔ e⁄qï~ nì ns¡eú TT. mø£ÿ&É |ü⁄s¡T>∑T\T e⁄+fÒ
nø£ÿ&É ∫≈£îå s¡T&ÉT nH˚ ÄdüTØX¯øÏÔ e⁄+<äqïe÷≥. eTVü‰e÷j·T sTT‘·&çì e~ÛdüT+Ô ~.
n|ü&ÉT eTVæ≤wüß&ÉT ª#êeTs¡T&ÉTµ nH˚ ùdHê|ü‹ì j·TT<ë∆ìøÏ yÓfi¯fleT+{≤&ÉT.
#êeTs¡T&ÉT nq>± XÊØs¡ø£ kÂ+<äs¡´eTTq≈£î ÁbÕeTTK´‘·ì#˚Ãyê&ÉT. ã÷´{°bÕs¡s¢ ¡˙¢ ï á ø√e≈£î
#Ó+~qy˚. nø£ÿ&É XÊØs¡ø£ kÂ+<äs¡´eTT‘·|üŒ n+‘·:kÂ+<äs¡´eTTq≈£î ‘êe⁄˝Ò<äT. düTdü+kÕÿsê\
n_Ûeè~∆ nø£ÿ&É »s¡T>∑<äT. $yêVü≤ ìX¯Ãj·÷\˝À #·s¡àkÂ+<äs¡´eTTq≈£î ÁbÕeTTK´‘· ìùdÔ nø£ÿ&É
#êeTs¡T&ÉT |üì#˚düTHÔ êï&Éqïe÷≥. <˚$ sTT‘·&ç˙ e~ÛdüT+Ô ~.
eTVæ≤wüß&ÉT yÓ+≥H˚ ªñ<äÁ>∑T&ÉTµ nH˚ eTiÀ ùdHê|ü‹ì |ü+|ü⁄‘ê&ÉT. ñ<äÁ>∑T&ÉT
nq>±ñ<äs¡|üsêj·TDT&ÉT. Ç˝≤+{Ïyê&çøÏ ‹+&ç‘·|üŒ sTT+πø$T nø£ÿi˝Ò<äT. X¯Øs¡eTTq≈£î ã\eTT
#˚≈£Ls¡{≤ìøÏ jÓT|ü&ÉT jÓT+‘· ÄVü‰s¡+ rdüTø√yê˝À düeTj·÷qTkÕs¡+>± n+‘· ÄVü‰s¡+
www.e-gurukul.net
www.e-gurukul.net

7

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

‘·|üŒø£ rdæø√yê*. n+‘·≈£î$T+∫ rdüT≈£îqïyê&˚ ñ<äÁ>∑T&ÉT. n˝≤π> s¡T#·T\MT<ä j·÷ee⁄Hêï
Ä˝≤+{Ï e´øÏÔ ñ<äÁ>∑dæ‹ú ˝À J$düTqÔ ïfÒ.¢ Ä<ä´X¯øÏÔ sTT‘·ìì n+‘·eTT #˚dæ+~.
yÓ+≥H˚ eTVæ≤wüß&ÉT ªndæ˝Àe÷µ nH˚ eTiÀ <Ó‘’ ·T´ì |ü+|ü⁄‘ê&ÉT. ndæ˝Àe÷
nq>± s√eTs√eTeTTq+<äT Væ≤+düe⁄qïyê&ÉT nì. eTq ◊<äT ø£πsà+Á~j·÷˝‘√ jÓTeiÏø√
ˇø£]øÏ m|ü&ÉT u≤<Ûä ø£*–düTeÔ ⁄+&É≥y˚T ndæ˝ÀeT nH˚ dæ‹ú . eTVü‰<˚$ sTT‘·&çì ≈£L&Ü
j·TeTTìe<ä≈› £î |ü+|ü⁄‘·T+~.
M&ç‘·sê«‘· eTVæ≤wüß&ÉT ªyêwüÿ˝Ÿµ nH˚ <äTwüÿs¡Tì j·TT<ë∆ìøÏ |ü+|ü⁄‘ê&ÉT. yêwüÿ˝Ÿ
nq>± m<äT{Ïyês¡T u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+fÒ #·÷dæ Äq+~+#˚ Á|üeè‹Ô ø£\yê&ÉT nì. Ç~ Á|ü‹
eTìwæ˝ÀqT ø=<√›>=b˛Œ e⁄+≥T+~. m<äT{Ïe´øÏÔ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+fÒ #·÷dæ ªnjÓ÷´bÕ|ü+µ n+fÒ
˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT, ‘·–q düVü‰j·TeTT n+~+#ê*.
<˚e<˚$ sTT‘·ìì ≈£L&É j·TeT˝Àø±ìøÏ |ü+|ü⁄‘·T+~. ákÕ] ª$&É˝≤≈£åî&ÉTµ
nH˚ ndüTs¡Tì |ü+|ü⁄‘ê&ÉT eTVæ≤wüß&ÉT. $&É˝≤≈£îå &ÉT nq>± |æ*˝¢ ≤+{Ïyê&ÉT nì. |æ*ì¢
Ä<Ûë´‹àø£yê<äT\T ás¡¸´≈£î dü+πø‘·+>± #Ó|ü⁄‘ês¡T. ás¡¸´ n+fÒ ndü÷j·T. ndü÷j·T e⁄qïyê&ÉT
>∑Ts¡Te⁄\ e<ä› eTq˝Ò&ÉT. eTVü‰X¯øÏÔ sTT‘·ìì ≈£L&É ô|’ sêø£då üT\ ø√e˝ÀøÏ #˚s¡TdüT+Ô ~.
ª<äTs¡∆s¡T&ÉTµ nq>± Äø£‘êsTT, ª<äTs¡TàKT&ÉTµ n+fÒ ≈£î{Ï\T&ÉT ˝Òø£ yÓ÷dü>±&ÉT
nì ns¡eú TT. M]ì <˚$‘√ ‘·\|ü&ÉeTì |ü+|ü⁄‘ê&ÉT eTVæ≤wüß&ÉT. eTVü‰<˚$ M]ì ≈£L&Ü
j·TeTTì düìï~ÛøÏ #˚s¡TdüT+Ô ~. n|ü&ÉT eTVæ≤wüß&˚ dü«j·T+>± j·TT<ë∆ìøÏ ekÕÔ&ÉT. eTVæ≤wüß&ÉT
nq>± |ü+#·‘·‘·Ô«eTT\‘√ ‘·j·÷¬s’q eTqdüT‡ ø£\yê&ÉT nì. Ç˝≤+{Ï eTqdüT‡
sêø£då üÁ|üeè‘·T\Ô yÓ|’ ü⁄ yÓTT>∑T#Z ·÷|ü⁄‘·T+~. eTqdüT‡øÏ eT+∫e÷≥\T #Ó|æŒHê $q<äT. ãT~∆øÏ
eT+∫ ‘Ó\TdüT. ø£qø£ ãT~∆ eT+∫ #Ój·T´eTH˚ #Ó|ü⁄eÔ ⁄+≥T+~ eTqdüT‡øÏ. eTqdüT‡ jÓT|ü&Ó‘’ ˚
ãT~∆ #Ó|æŒq≥T¢ $+≥T+<√ n|ü&ÉT eTVæ≤wü e<Ûä »]–qfÒ.¢ eTqdüT‡ nH˚ø£ e÷j·T\T,
yÓ÷kÕ\T #˚düT+Ô ~. n+<äTπø j·TT<ä+∆ ˝À eTVæ≤wüß&ÉT nH˚ø£ e÷j·÷s¡÷bÕ\T <Ûä]+#ê&ÉT nì
#Ó|ü⁄‘ês¡T. ∫e]øÏ <˚$ ‘·q |ü⁄*yêVü≤qeTTô|q’ T+&ç <ä÷øÏ, eTVæ≤wüß&çì ‘·q ¬s+&ÉTø±fi¯fleT<Ûä´
Ç]øÏ+#·T≈£îì ø£‹‘Ô √ qs¡T≈£î‘·T+~.
www.e-gurukul.net

8

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

Bì ns‘·sês¡úy˚T$T≥+fÒ >∑Ts¡Te⁄jÓTTø£ÿ ¬s+&ÉT bÕ<ë\qT >∑qø£ •wüß´&ÉT ˝Òø£ kÕ<Ûä≈£î&ÉT
ÄÁX¯sTT+∫, Äj·Tq #Ó|æŒq |üqT\qT #˚düTÔe⁄+fÒ ÄdüTØÁ|üeè‘·TÔ\T yê]CÀ*øÏ sêe⁄.
m+<äTø£+fÒ $y˚ø£eTT nH˚ ø£‹Ô ìs¡+‘·s¡eTT sêø£ådüT\qT n+‘·eTT #˚düTÔ+~ø£qø£.
eTìwæ˝À |üs¡e÷‘·à #˚‘·q‘·«eTT e⁄qï~. <ëìï >∑Ts¡T#˚‘·q‘·«eTT nì ≈£L&É
nqe#·TÃ. >∑Ts¡T#˚‘q· ‘·«eTT X¯Øs¡+˝Àì düeTdü<Ô e˚ ‘êX¯≈î£ \Ô ì ˇπø#√≥ øπ +ÁBø£è‘·eTT #˚jT· >∑\<äT.
Ç˝≤ #˚düTqÔ ï|ü&ÉT eTìwæ˝Àì nH˚ø£ <äTÁwüŒeè‘·T\Ô T n&ÉT‘¶ ·>∑T\T‘êsTT. n$ n&ÉT‘¶ ·>∑\≈£î+&Ü
e⁄+&Ü\+fÒ eTìwæ Ä˝À#·q\˝À e÷s¡TŒ sêyê*. Ç˝≤ e÷]qyês¡+<äs¡÷ ˇø£#√≥
@ø£Á‹‘·yÓT‘Æ ˚‘·|üŒ <˚eX¯øÏÔ |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚j·T<äT. <˚e‘·\ ø£\sTTø£ n+fÒ Çø£ÿ&É kÕ<Ûä≈£î\
ø£\sTTø£ nì ns¡eú TT #˚düTø√e#·TÃ. Ç+ø=+#ÓeTT düŒwü+º >± #ÓbÕŒ\+fÒ mes¡T @ <˚M<˚e‘·\qT
ñbÕdædTü HÔ êï yês¡+‘ê ø£\yê*. ø=+<äiT <äTs¡ìZ , ø=+<äiT \øÏàÎ ì.......... Ç˝≤ ñbÕdædTü eÔ ⁄+{≤s¡T.
yês¡+<äs¡÷ ˇπø \ø£´å eTT‘√ ø£\yê*. áHê&ÉT ø£\yê*‡+~ ñqï‘·kÕúsTT kÕ<Ûä≈£î\T. kÕ<Ûä≈£î\T
ø£\e˝Òø£b˛‘·THêïs¡T n+fÒ <äTsêZdü|üXÔ ¯‹ Á|üø±s¡+ yês¡T ndüTs¡T\ #˚‹˝À z&çb˛‘·TqïfÒ.¢ mes¡T
@ <˚e‘·ì ñbÕdædTü HÔ êïs¡T nì |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü n+<äi÷ nK+&É>T∑ s¡T#˚‘q· ‘·«eTTq≈£î düeTs¡ŒD
#˚düTø√yê*. Ç˝≤+{Ï kÕ<Ûä≈£î\T ø£*ùd—Ô <˚e‘·\T`sêø£då üT\ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T nì
#Ó|æŒq≥T¢>± Ms¡T≈£L&É <äTÁwüŒeè‘·T\Ô ô|’ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡T. n|ü&ÉT q\TyÓ|’ ü⁄\ XÊ+‹|üeHê\T
MkÕÔsTT.
<äTsêZdü|üXÔ ¯‹˝Àì <äTsêZ<˚$ kÕeT÷Væ≤ø£ <˚e‘êX¯øÏ.Ô n+fÒ >±j·TÁ‹X¯πø.Ô >±j·TÁr
>∑Ts¡TeT+Á‘·eTT. ø£qø£ >∑Ts¡T|üs¡+|üs¡ n+‘ê ˇø£ÿfÒ.
ø£<∏ä˝ÀøÏ eùdÔ eTVæ≤wüß&ÉT n+‘·eTj·÷´ø£ n‘·ì ‘˚»düT‡ eTVü‰e÷j·T˝À
©qeTÚ‘·T+~. $&ç>± ndüTs¡X¯øÏÔ j˚TMT ˝Ò<äT. eTq˝À e⁄qï <äTÁwüŒeè‘·T˝Ô Ò ô|q’ #Ó|æŒq ndüTs¡T\T.
M]e\q eTq X¯Øs¡ ìsêàDeTT düÁø£eT+>± »s¡>∑˝Ò<äT. <˚e‘·\qT <ÛäHê‘·àø£X¯øÏøÔ Ï, ndüTs¡T\qT
ãTTD≤‘·àøX£ ø¯ øÔÏ Ï dü+øπ ‘·+>± #ÓãT‘ês¡T. ˇø£{eÏ ⁄qï#√≥ s¬ +&Ée~ e⁄+&É˝<Ò Tä . <˚e‘êX¯øÔÏ ne‘·sD¡ ≈£î
eTìwæ X¯Øs¡eTTq≈£î $T+∫q~ düèwæ˝º À ˝Ò<äT nì ñ|üìwü‘·T\Ô T |òüTÀwædüTHÔ êïsTT.
www.e-gurukul.net
www.e-gurukul.net

9

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

3. X¯ó+uÛÑìX¯ó+uÛÑT\T
eTi= ø£<∏ä˝À ª X¯ó+uÛÑìX¯ó+uÛÑTµ \H˚ sêø£då üT\T ekÕÔs¡T. <˚e‘·\T M]ì
e~Û+∫ ˝Àø£ø£fi≤´D+ #˚j·TeTì eTVü‰e÷j·Tì X¯s¡DTy˚&çq|ü&ÉT uÛÑ>∑e‹ bÕs¡«‹
jÓTTø£ÿ <˚Vü≤+ qT+&ç n+_ø±s¡÷|ü+ yÓ\Te&ÉT‘·T+~. Ä$&É dü«s¡÷|üeTT n‘·´+‘·
kÂ+<äs¡´ì~Û. ÄyÓT n+<ëìï #·÷∫ ‘·qqT ô|[fl #˚düTø√eTì X¯ó+uÛÑT&ÉT ÄyÓT≈£î dü+<˚X¯+
|ü+|ü⁄‘ê&ÉT. n|ü&ÉT <˚$ ªqqTï mei…‘Æ ˚ j·TT<äe∆ TT˝À z&çkÕÔs√ yê]H˚ H˚qT $yêVü≤+
#˚düT≈£î+{≤qì Á|ü‹»„ #˚XÊqTµ nì ‹]– es¡eÔ ÷q+ |ü+|ü⁄‘·T+~.
X¯ó+uÛÑT&ÉT ª<Ûä÷ÁeT˝À#·qT&ÉTµ nH˚ sêø£då üT&çì j·TT<ë∆ìøÏ |ü+|ü>± yê&çì
<˚$ ø£Då e÷Á‘·+˝À n+‘·+ #˚düT+Ô ~.
‘·sê«‘· ª#·+&ÉeTT+&ÜdüTs¡Tµ \qT |ü+|ü⁄‘ê&ÉT. ø±[ nH˚ <˚e‘ês¡÷|ü⁄
<Ûä]+∫ yê]ì ≈£L&É <˚$ #·+|æy˚düT+Ô ~.
‘·sê«‘· ªs¡ø£Ô;E&ÉTµ nH˚yê&çì |ü+|ü⁄‘ê&ÉT. n‘·ì˝Àì $X‚wüy˚T$T≥+fÒ
n‘·ì s¡ø£eÔ TT ˇø£ÿ #·Tø£ÿ uÛÑ÷$TMT<ä |ü&ç‘˚ eTiÀ s¡ø£;Ô E&ÉT |ü⁄&É‘ê&ÉT. n~ n‘·ì
>=|üŒ‘·qeTT. yÓ+≥H˚ uÛÑ>∑e‹ n+_ø£ `ø±∞e÷‘·‘√ Ç˝≤ n+≥T+~. ªH˚qT s¡ø£;Ô E&çì
e~ÛkÕÔqT. n‘·ì s¡ø£+Ô H˚\MT<ä |ü&É≈£î+&Ü qTe⁄« #·÷&ÉTµ nì yÓ+≥H˚ n‘·ìì ≈£L&É
e~ÛdüT+Ô ~.
Çø£ÿ&É kÕ<ÛäHê‘·àø£ $es¡D #Ó|ü≈£î+<ëeTT. kÕ<Ûäq˝À s¡ø£eÔ TT jÓTTø£ÿ
}s¡«ú >±$T‘·«eTT Çø£ÿ&É nq«sTT+|üã&ç+~. kÕ<Ûä≈£îì <äèwæº jÓT\¢|ü&É÷ ÄC≤„#·Áø£+,
<ëìøÏ ô|’q e÷Á‘·y˚T e⁄+&Ü*. kÕ<Ûä≈£îì <äèwæº ìs¡+‘·s¡eTT ÄC≤„#·Áø£+˝À ˝Òø£
>∑Ts¡TbÕ<äTø£\MT<ä ≈£î<äTs¡T≈£îì e⁄+fÒ <äèwæº ÁøÏ+~ #·Áø±\ Á|üuÛ≤e+˝ÀøÏ eTs¡\<äT.
s¡ø£;Ô » e<Ûëq+‘·s¡eTT ìX¯ó+uÛÑT&ÉT j·TT<ë∆ìøÏ ekÕÔ&ÉT. Ç‘·qT <˚$
#˚‹˝À Vü≤‘·T&Í‘ê&ÉT.

www.e-gurukul.net

10

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

∫es¡>± X¯ó+uÛÑT&ÉT ekÕÔ&ÉT. Ä‘·qT <˚$ <ä>∑sZ ¡ e⁄qï nwüeº ÷Á‘·Tø£\qT
#·÷kÕÔ&ÉT. yê]‘√ sTT˝≤ n+{≤&ÉT. ª MTs¡+<äi÷ eTVü‰e÷j·T Ä<Ûës¡+>± j·TT<ä+∆
#˚düTHÔ êïs¡T. Ç~ dæ>∑T|Z ü&Ée*‡q $wüj·TeTT.µ yÓ+≥H˚ Ä<ä´X¯øÏÔ ª ne˙ï Hê $$<Ûä X¯≈£î\Ô T.
H˚qT yê{Ïì Hê˝ÀøÏ düe÷Væ≤‘·+ #˚düT≈£î+{≤qTµ nì #Ó|æŒ ‘·q X¯≈£î\Ô qT ‘·q˝À ©q+
#˚düT≈£î+≥T+~.
Çø£ÿ&ÉTqï kÕ<ÛäHê $X‚wüy˚T$T≥+fÒ ` m|ü&Ó‘’ ˚ kÕ<Ûä≈£îì <äèwæº ÄC≤„#·Áø£+˝À
ì*∫ n+‘·s¡TàK eTÚ‘·T+<√— u≤Vü≤´Á|ü|ü+#·eTT <ëì˝À ©qyÓTbÆ ˛‘·T+~. nwüeº ÷Á‘·Tø£\T
eTVü‰e÷j·T˝À ©qyÓTÆq≥T¢, u≤Vü≤´Á|ü|ü+#·eTT˝Àì eTH√ãT~∆∫‘êÔVü≤+ø±sê\T,
|ü+#·‘·HêàÁ‘·\T, |ü+#·‘·‘·«Ô eTT\‘√ @s¡Œ&çq düèwæº n+‘ê ˝À|ü*øÏ ©qyÓTbÆ ˛‘·T+~.
nwüeº ÷Á‘·Tø£\T <˚$˝À ©qyÓTqÆ ‘·sê«‘· X¯ó+uÛTÑ &ÉT <˚e<˚$‘√ j·TT<ä+∆ #˚kÕÔ&TÉ .
Çø£ÿ&ÉTqï kÕ<ÛäHê dü+ã+<Ûä $X‚wüeTT @eTq>± ` eTqdüT‡ >∑Ts¡TbÕ<äTø£\˝À ˝Òø£
ÄC≤„#·Áø£eTT˝À ì*∫q|üŒ{ÏøÏ ªH˚qT ` nH˚ nVü≤+ø±s¡eTTµ $T–˝Òe⁄+≥T+~. n+<äTø£H˚
X¯ó+uÛÑT&ÉT neTàyê]‘√ j·TT<ë∆ìøÏ ~>±&ÉT. yÓ+≥H˚ <˚$ n‘·ìì j·TT<ä∆eTT˝À
‘·T~eTT{Ïdº üT+Ô ~. n+fÒ kÕ<Ûä≈£îì˝Àì H˚qT nH˚ nVü≤+ø±s¡eTT ≈£L&É q•+∫b˛‘·T+~
nH˚~ á dü+|òüT≥q dü÷∫düT+Ô ~.
X¯ó+uÛÑTì eTs¡D≤q+‘·s¡eTT <˚e‘·\T Ä<ä´X¯øÏÔì sTT˝≤ ÁbÕ]úkÕÔs¡T.
ªùV≤ eTVü‰e÷j·T! ˙e⁄ $|ü‘T· \Ô ˝À e⁄qï e´≈£î\Ô qT s¡økåÏ ÕÔe⁄. ˙e⁄ á düeTdüÔ Á||ü +ü #·eTTq≈£î
‘·*$¢ . nìï $<ä´\T, n+<äiT <˚e‘·\÷ ˙y˚µ. n|ü&ÉT uÛÑ>∑e‹ <˚$ Ç˝≤ nqï~.
ª m|ü&Ó|ü&ÉT |üè~∏«ô|’ ndüTs¡T\ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+<√— n|ü&É|ü&ÉT H˚qT ne‘ês¡eTT
<Ûä]+∫ yê]ì n+‘·eTT #˚kÕÔqTµ nì <ÛÓs’ ¡´+ #Ó|æŒ+~. <˚e‘·\ ˝≤π> kÕ<Ûä≈£î\≈£î ≈£L&É
Ä <˚$ nuÛj
Ñ T· Vü≤dü+Ô ‘·qô|’ e⁄+&Ü* nH˚ rÁe‘·sy¡ TÓ qÆ Äy˚<qä e⁄+&Ü*. n|ü&ÉTe÷Á‘·yT˚
<˚$ nqTÁ>∑Vü≤eTT \_ÛdüT+Ô ~‘·|üŒ kÕe÷q´kÕúsTT kÕ<Ûäq ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT. eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝À
ns¡Tq® T&ÉT ≈£L&Ü uÛ>Ñ e∑ +‘·T&Óq’ lø£èwüßìí n‘·´+‘· e´<ÛëuÛ]Ñ ‘·V≤ü è<äjT· +‘√ X¯sD¡ Ty˚&TÉ ‘ê&ÉT.
www.e-gurukul.net
www.e-gurukul.net

11

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT
ø±s¡ŒD´<√c˛|üVü≤‘·dü«uÛ≤e: |üè#êä$T‘ê«+ <Ûäs¡àdüeT÷à&ÛÉ #˚‘ê: ˆ
Ô Vü≤+ XÊ~Û e÷+ ‘ê«+ Á|üdüqïyéT ˆˆ
j·TÁ#˚äj·TkÕ‡´ìï•Ã‘·+ Áã÷Væ≤ ‘·H˚à •wü´ùd-

(^‘· nˆˆ2`XÀ¢ˆˆ7)
ns¡úeTT : ø£ècÕº! XÀø£eTT#˚ yê´≈£î\bÕ≥T |ü&ÉT‘·Tqï Hê eTqdüT‡ <Ûäsêà<Ûäs¡à
$#·ø£åD #˚j·TT kÕeTs¡ú´eTT ˝Òø£ eT÷&ÛÉ‘·«eTT H=+~q~. ø±e⁄q ìqï&ÉT>∑T‘·THêïqT. Hêπø~
ÁX‚j·Tdüÿs¡yÓ÷ <ëìï ìs¡ísTT+∫ #Ó|üeTT. H˚qT ˙≈£î •wüß´&ÉqT. ˙e⁄ Hê≈£î >∑Ts¡T&Ée⁄.

e÷s¡ÿ+&˚j·T|ü⁄sêD+˝Àì <äTsêZdü|üXÔ ¯‹ ù|s¡T‘√ Á|üU≤´‹>±+∫q sT÷ 3 ø£<∏ä\T
>±j·TÁr˝Àì 3 bÕ<äeTT\qT dü÷∫kÕÔsTT. Çø£ÿ&É eT÷&ÉT ø±\eTT\˝À »]–q dü+|òüT≥q\
es¡qí e⁄qï~.
1. düèwæøº £Hêï eTT+<äT Ä$s¡“¤$+∫q eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\ e<Ûä.
2. |ü+#·‘·‘êÔ«\‘√ düèwæº @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· ñ<䓤$+∫q eTVæ≤cÕdüTs¡Tì e<Ûä.
3. #Ó&ÉTÁ|üeè‘·T\Ô T $dü]Ô +∫q y˚fi¯ »]–q X¯ó+uÛÑìX¯ó+uÛÑT\ e<Ûä.
1) ô|]|ò”]j·T˝Ÿ HÓs¡«dt dædüyº éT : eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\T ` C≤„H˚+Á~j·TeTT\ `
ø£πsà+Á~j·TeTT\ düeTq«j·T+ ` u≤Vü≤´»>∑‘·T.Ô
2) dæ+|ü~∏{Ïø˘ HÓs¡«dt dædüyº éT : ãT~∆ ` ìX¯ó+uÛÑ
3) bÕsêdæ+|ü~∏{Ïø˘ HÓs¡«dt dædüyº éT : ∫‘·eÔ TT, ìÁ<ä ` X¯ó+uÛÑ
4) m+&√Á¬øH’ é dædüyº éT : eTVæ≤wüß&ÉT
1) ô|]|ò”]j·T˝Ÿ HÓs¡«dt dædüyº éT : C≤„H˚+Á~j·÷\ qT+&ç C≤„qeTT‘√ ø£πsà+Á~j·÷\≈£î
Ä<˚XÊ\T sTTkÕÔeTT. ø£πsà+Á~j·÷\T u≤Vü≤´»>∑‘·T˝Ô À |üì#˚kÕÔsTT.
2) dæ+|ü~∏{Ïø˘ HÓs¡«dt dædüyº éT : düÁøÏj·T‘·qT ø£\T>∑CÒdüT+Ô ~. ìs¡j
í ·÷‘·àø£yÓTqÆ ãT~∆ì
ø£\T>∑#˚düT+Ô ~.
3) bÕsêdæ+|ü~{∏ øÏ ˘ HÓs«¡ dt dædyºü Té : ∫‘êÔìøÏ dü+ã+~Û+∫q~. ìÁ<ä≈î£ dü+ã+~Û+∫q~.
n\yê≥¢≈£î dü+ã+~Û+∫q~.
4) m+&√Á¬øH’ é dædüyº éT : ô|’ eT÷&ç+{Ï düeTq«j·TeTT.
www.e-gurukul.net

12

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT

Ç<˚ <˚yêdüTs¡ dü+Á>±eTeTT. eTìwæ˝À eTH√ãT~∆∫‘êÔVü≤+ø±s¡eTT\T e⁄+{≤sTT.
n+fÒ eTVæ≤wüß&ÉT, eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\T, X¯ó+uÛÑìX¯ó+uÛÑT\T e⁄+{≤s¡ì. ndüTs¡T\T m|ü&Ó‘’ ˚ e⁄+{≤s√
n|ü&ÉT yê]ì e~Û+#·{≤ìøÏ eTVü‰e÷j·T ne‘·]dü÷HÔ ˚e⁄+≥T+~. Ç<=ø£ #·Áø°j·TÁø£eTeTT.
m|ü&Ó‘’ ˚ kÕ<Ûä≈£îì˝À eTH√ãT~∆∫‘êÔVü≤+ø±s¡eTT\T HÓ‹¬ÔøøÏÿ #Ó&ÉTe÷s¡eZ TT˝À eTdü\T‘êjÓ÷
n|ü&ÉT uÛÑ>∑e‹ >±j·TÁr dü<äT“~∆ì Á|ükÕ~+#˚+<äT≈£î ~–edüT+Ô ~. >±j·TÁ‹ ` ÁV”≤+, l+, ø°+¢
X¯≈î£ \Ô y˚T\Tø£\sTTø£. <äTsêZd|ü XüÔ ‹¯ ˝À ÁV”≤+ ` eTVü‰düsd¡ «ü ‹, l+ ` eTVü‰\øÏàÎ , ø°+¢ ` eTVü‰ø±∞\
es¡qí e⁄qï~. Bìã{Ϻ >±j·TÁrj˚T eTVü‰e÷j·T nì düŒwüeº TÚ‘·Tqï~. >±j·TÁ‹˝À eT÷&ÉT
nedü\ú es¡qí e⁄qï~. >±j·TÁreT+Á‘·eTT˝Àì eT÷&ÉT bÕ<äeTT\˝À #Ó|üŒã&çe⁄qï C≤>∑è‘·,
dü«|üï, düTwüßbÕÔedü\ú es¡qí qT ns¡eú TT #˚düTø√yê*.
C≤>∑è<ëedü˝ú À ` eT<ÛäT¬ø≥’ uÛÑT\T nq>± $ìøÏ&ç |üì#˚düT+Ô ~. Çø£ÿ&É X¯ãe› TTqT
n+<äs¡T $qe#·TÃ.
dü«bÕïedü˝ú À ` eTVæ≤wüß&ÉT n+fÒ Çø£ÿ&É |ü+#·‘‘· êÔ«qTuÛ÷Ñ ‘·T\qT kÕ«|æï≈£î&ÉT e÷Á‘y· T˚
Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT‘·|üŒ u≤Vü≤´»>∑‘·T˝Ô Àìyê]øÏ Ä nqTuÛÑ÷‹ e⁄+&É<äT.
ø±s¡D»>∑‘T· ˝Ô À ` X¯ó+uÛìÑ X¯ó+uÛTÑ \T |üì#˚kÕÔsT¡ . Çø£ÿ&É øπ e\+ nVü≤+ø±s¡eTT e÷Á‘y· T˚
e⁄+≥T+~.
á eT÷&ÉT dæ‘ú ·T\ düeTq«j·Ty˚T >±j·TÁ‹.
u≤Vü≤´»>∑‘·T˝Ô À <˚yêdüTs¡ dü+Á>±eTeTT.
kÕ<Ûä≈£î\+<äiT ø£*dæ #˚ùd~ u≤Vü≤´»>∑‘·T˝Ô Àì dü+Á>±eTeTT. |üsêÁ|üø£è‹˝À e⁄qï
n<äèX¯´eTVü‰dü‘êÔ jÓT|ü&É÷ yÓqTø£H˚ e⁄+≥T+~. ø£qø£ kÕ<Ûä≈£î\+<äi÷ ø£*‡ Ä$&ÉqT ÄyêVü≤q
#˚ùdÔ <äTÁwüŒeè‘·T\Ô qT HêX¯qyÓTT+~+#·{≤ìøÏ ‘·|üŒø£ edüT+Ô ~. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü eTq X¯Øs¡+˝Àì
dü÷s¡´#·Áø£eTT˝À øπ +ÁBø£è‘·yTÓ ‘Æ ,˚ u≤Vü≤´»>∑‘T· ˝Ô À dü÷s¡´uÛ>Ñ y∑ êqTì˝À øπ +ÁBø£è‘·yTÓ eÆ ⁄qï~. dü÷s¡T´&ÉT
e÷qe X¯Øs¡+˝À Vü≤è<äj·T+˝À e⁄+{≤&ÉT. qeÁ>∑Vü≤k˛ÔÁ‘·+˝À sTT~ #Ó|üŒã&çe⁄qï~.
nX¯«y˚T<Ûä Á|üD≤[ø£, $~Û$<ÛëqeTT, dü+|òüT≥q, ø£s¡àø±+&É sT÷ <˚yêdüTs¡
dü+Á>±eT|ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔsTT. nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT\ \ø£´å eTT uÛÑ÷$TMT<ä dü«s¡eZ TTqT rdüTø=ìe#·TÃ≥.
www.e-gurukul.net
www.e-gurukul.net

13

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 2. <˚yêdüTs¡dü+Á>±eTeTT
\ø£´å eTTqT eTs¡Te≈£î+&Ü |üì#˚ùdÔ Ä <˚$ ‘·|üŒø£ eTq≈£î n+&É>± e⁄+≥T+~. nsTT‘˚
kÕ<Ûä≈£î\ e÷qdæø£dæ‹ú ˝À e÷s¡TŒ sêyê*. >∑Ts¡Te⁄ •wüß´&çì mø£ÿ&Éô|&ç‘˚ nø£ÿ&É, @ |üì
#˚sTTùdÔ Ä |üì #˚dü÷,Ô m˝≤+{Ï dæ‹ú ˝À e⁄+∫‘˚ n˝≤+{Ï dæ‹ú ˝À e⁄+&Ü*. >∑Ts¡Te⁄øÏ
düs¡«düeTs¡ŒD #˚düTø√yê*.

eTìwæ˝À <Ó’e‘·« ne‘·s¡D nX¯«y˚T<Ûäj·T»„ $<ÛëqeTT˝À
»s¡T>∑T‘·T+~. ‘·<ë«sê eTìwæ neTs¡T&ç>± e÷s¡T‘ê&ÉT.
nsTT‘˚ eTìwæ ãT~∆ jÓT|ü&É÷ ô|&É<ë]|ü{≤º\ì #·÷dü÷eÔ ⁄+≥T+~. n˝≤+{Ï
sTTã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&É{≤ìπø >∑Ts¡Te⁄\T >±j·TÁreT+Á‘·eTTqT kÕs¡«»˙qeTT #˚XÊs¡T.
‘·<ë«sê |üè~∏«MT<ä ˇø£ düT+<äs¡ yê‘êes¡DeTTqT HÓ\ø=\Œ{≤ìøÏ ;C≤\T y˚XÊs¡T.

n+<ä i ÷ ì‘· ´ eTT ìj· T $T‘· dü e Tj· T +˝À,
ìj· T $T‘· dü + K´˝À
>±j· T Ár»|ü e TTqT #˚ j · T +&ç .
<ëì‘√ \_Û + ∫q X¯ ø Ï Ô ‘ √— mø£ ÿ &É nX¯ « y˚ T <Û ä j · T »„ e TT
»]–Hê <ëìï ~–«»j· T eTT #˚ j · T +&ç .
ˆˆ X¯óuÛÑ+ uÛÑ÷j·÷‘Y ˆˆ

www.e-gurukul.net

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful