You are on page 1of 11

defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6.

y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 1

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT

ˆˆ z+ uÛ Ñ ÷ s¡ T “¤ e : dü « :
‘· ‘ · ‡ $‘· T s¡ « π s D´+
uÛ Ñ s √Z < ˚ e dü ´ BÛ e TVæ ≤
~Û j Ó ÷ jÓ ÷ q: Á|ü # √<ä j · ÷ ‘Y ˆˆ

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 2

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
n<Û ë ´j· T eTT ` 6

www.e-gurukul.net
6. yT<ÛëjT»„eTT\T

defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 3

6. y˚ T <Û ë j· T »„ e TT\T

j·T»„ kÕ+Á|ü<ëj·TeTT˝À y˚T<Ûëj·TC≤„\≈£î #ê˝≤ $•wüºyÓTÆq


kÕúqeTTqï~. ø±˝≤qT>∑TD´+>± y˚iTy˚iT ø±˝≤\˝À <ëìì y˚iTy˚iT>± e]í+#ês¡T.
<Ûäs¡à+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ˝Òìyês¡T ªy˚T<Ûëµ nH˚ X¯ãe› TTq ø£s¡eú TT ªã*µ sTT#·TÃ≥>±
d”«ø£]+#ês¡T. n+‘˚ø±<äT <ëìï ‘·eT kÕ«s¡úeTTq≈£î e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£îì,
j·T»„ø£s¡àø±+&É≈£î ø£fi¯+ø±ìï ÄbÕ~+#ês¡T. nC≤„q+‘√ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\T sT÷
e÷≥\qT $ì <ë]‘·bÕŒs¡T. Bìì dü]#˚j·Te*‡q nedüs¡eTTqï~.
y˚<ë\˝À j·TC≤„\T 4 s¡ø±\T>± e⁄+{≤ j·Tì #Ó|üŒã&çe⁄qï~.
1. düs¡«y˚T<ÛäeTT.
2 qs¡y˚T<ÛäeTT.
3. >√y˚T<ÛäeTT.
4. nX¯«y˚T<ÛäeTT.

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 4

1. qs¡y˚T<ÛäeTT :
eTìwæ≈£îqï XÊØs¡ø£, Ä<Ûë´‹àø£, ≈£î≥T+ã|üs¡, uÛÖ‹ø£dü+|ü<ä\ìï+{Ïì
jÓT+#·T≈£îqï eTTK´\ø£´å eTT˝À $ìjÓ÷–+#·T≥. ‘êeTT q$Tàq dæ<ë∆+‘·eTTq≈£î
ÁbÕD$T#ÓÃHÌ ê düπs nqT≈£îqï \ø£´å eTTqT kÕ~Û+#ê\H˚yês¡Te÷Á‘·y˚T qs¡y˚T<Ûäj·T»„eTT
#˚j·÷*. Ç~ e´øÏ>Ô ∑‘· j·T»„eTT. n+<äT˝À ˇø£ e´øÏÔ ‘·qqT ‘êqT ˇø£ \ø£´å eTTq≈£î
dü+|üPs¡eí TT>± düeTs¡ŒD #˚düT≈£î+{≤&ÉT.
\ø£å´eTT ` qT nqT |ü<äeTTqT ø=ìïkÕs¡T¢ e´‹πsø£~X¯˝À ≈£L&É
e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£î+{≤&ÉT ø=+‘·eT+~ ô|&Éyê<äT\T. eTTK´+>± ñÁ>∑yê<äT\T. \ø£´å +
ø√dü+ ÁbÕD$T#˚à eTq:dæ‹ú >=|üŒ<˚ø±e#·TÃ>±ì, n~ düe÷»eTTq≈£î Vü‰ìø£sy¡ TÓ qÆ |ü&ÉT
j·T»„eTT nì|æ+#·Tø√<äT. e÷s¡Dø±+&É nì|æ+#·T≈£î+≥T+~. ø±ã{Ϻ \ø£å´eTT
ñqï‘·yÓTqÆ ~>± e⁄+&É≥eTT nH˚~ n‘·´+‘· ÄeX¯´ø£yÓTqÆ $wüj·TeTT. Ç˝≤ \ø£´å +
ø√dü+ düeTs¡ŒD #˚düT≈£îH˚yêπs uÛÑ$wü‘·TÔ »qà\˝À yê©àøÏ˝≤+{Ï >=|üŒ ‘·|üdüT«\T>±
e÷s¡T‘ês¡T. kÕe÷qT´\≈£î jÓT˝≤+{Ï ñqï‘· \ø£´å eTT\T e⁄+&Ée⁄. yê] J$‘·eTT
øπ e\eTT ÄVü‰s¡eTT, ìÁ<,ä uÛj Ñ T· eTT, yÓT<Æ TäÛ qeTT\˝À e÷Á‘y· T˚ $ìjÓ÷–+|üã&ÉT‘·T+~.
Ä<äs¡ÙeTT e⁄+fÒ Á|ü|ü+#·eTT˝À <˚ìHÓH’ ê ‘·´õ+#·e#·TÃ.
lsêeTTì J$‘·eTT Ä<äs¡ÙÁbÕj·TyÓTqÆ ~. n˝≤π> <˚M d”‘· J$‘·eTT
≈£L&É Ä<äs¡ÙÁbÕj·TyÓTqÆ <˚. Ä<äs¡ÙeTT eTTK´+. ‘·sê«‘˚ u≤<Ûä´‘·\T. Ç˝≤>∑ J$+∫q
eTôVAqï‘· e´øÏÔ uÛÑs¡‘·T&ÉT.
áHê&ÉT eTqTwüß´\T Ä<äs¡Ù+ ˝Ò≈£î+&Ü, πøe\eTT u≤<Ûä´‘·\qTe÷Á‘·y˚T
d”«ø£]düTHÔ êïs¡T. uÛÖ‹ø£»>∑‘T· ˝Ô À eTTK´+>± |üPC≤~ø±\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï|ü&ÉT Ä<äsÙ¡ eTT
nH˚~ ˝Ò≈£î+&Ü n~ |üPs¡eí Te<äT. Ç˝≤+{Ï |üPC\T esêíÁX¯eT<Ûäs¡àeTT\≈£î, ãTTwæ
kÕ+Á|ü<ëj·TeTTq≈£î ø£fi¯+ø£eTT e+{Ï$.

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 5

Ä<äs¡ÙeTT e⁄qï~ n+fÒ \ø£´å eTTqïfÒ.¢ <ëìï nqT≈£îqï düeTj·÷ìøÏ


|üP]Ô#Ój·÷´*. Bìø√dü+ nqTcÕ˜Hê\ (\ø£´å eTTqT ìj·T$T‘· ø±\+˝À |üP]Ô
#˚j·TT≥) e+{Ï$ Ä#·]+#ê*. eTìwæ ‘·qT y˚ùd Á|ü‹ n&ÉT>∑T Ä<äs¡Ù+ yÓù’ |
y˚j·÷*. e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+˝À Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq J$‘·eTTe÷Á‘·y˚T J$kÕÔqT,
$T–*qyê{ÏøÏj˚T $<ÛäyÓTqÆ ÁbÕeTTK´‘· sTTe«qT nH˚ e÷qdæø£dæ‹ú . n+fÒ ‘·|üd”«
J$‘·eTT. nq>± Ç+Á~j·T, ns¡,ú yê≈£îÿ, düeTj·Tdü+j·TeTeTT\T bÕ{Ï+#·T≥.
düeTj·TeTTqT <˚ìøÏ yÓ∫Ã+#ê*? yê≈£îÿì jÓT˝≤+{Ï \ø£´å eTT˝À dü$Tà[‘·eTT
#˚j·÷*? Ç+Á~j·TeTT\qT j˚T Ä<äs¡ÙeTT yÓ|’ ü⁄ e⁄|üjÓ÷–+#ê*? dü+|ü<äqT
j˚T e⁄qï‘ê<äs¡ÙeTT yÓ|’ ü⁄>± eT[fl+#ê*? eTìwæ ‘·qT #˚ùd Á|ü‹|ü˙ Ä Hê\T>∑T
Ä<Ûës¡uÛÑ÷‘·dü+ú uÛ≤\MT<˚ ì\ã&ç #˚j·÷*.
Ä<äs¡Ùj·TTø£+Ô >± qs¡y˚T<ÛäeTT #˚dæqyê]˝À ``` >±+BÛ, Væ≤≥¢sY,
eTTk˛‡*˙ yÓTT<ä\>∑Tyês¡T eTTKT´\T. dü+e‘·‡sê\T>± n\yê≥T˝À e⁄qï
˝ÀuÛÑyÓ÷Vü‰<äT\qT »sTT+∫, |ü⁄Á‘˚wüD, $‘˚wÔ üD, ˝ÀπøwüD \qT e~*ô|{≤º*.
Çe˙ï Ä#·s¡D˝ÀøÏ sêyê\+fÒ J$‘·eTT˝À Áù|eT, $X¯«»˙quÛ≤eq\qT u≤>±
nuÛÑ´dæ+#ê*.
nsTT‘˚ eTìwæ˝Àì ã\V”≤q‘· j˚T$T≥+fÒ ≈£îdü+kÕÿs¡eTT\T dü+∫‘·
dü+kÕÿs¡eTT\T>± e⁄+{≤sTT. n$ sT÷ \ø£´å eTT yÓ|’ ⁄ü eTìwæ n&ÉT>∑T\T y˚jT· {≤ìøÏ
n&ÉTì¶ \ã&É‘êsTT. Ç~ e´øÏ>Ô ∑‘· nes√<ÛäyÓT‘Æ ˚— ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T |ü\T$<Ûë\T>±
n&É+¶ ≈£î\qT ø£\T>∑CÒj·Te#·TÃ.

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 6

2. >√y˚T<ÛäeTT :
yê≈£îÿì Wwü<Ûä+˝≤>∑ $ìjÓ÷–+#·T≥. ìÁ<äb˛‘·Tqï
düÁ‘·Œeè‘·T\Ô qT C≤>∑è‘·eTT #˚j·TT≥≈£î kÕ«<Ûë´j·TeTT #˚j·TT≥,
<ëìøÏ ø±e*‡q •ø£Då , øöX¯\eTTqT ô|+#·Tø=qT≥, @<√y=ø£ $<ä´˝À
ì|ü⁄D‘·qT dü+bÕ~+#·T≥...... Çe˙ï >√y˚T<Ûj ä T· »„eTT˝Ò. á˝≤+{Ï
J$‘·eTT >∑&çù|yês¡T düe÷»eTTq≈£î Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT\T.

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 7

3. düs¡«y˚T<ÛäeTT :
‘·q düs¡«dü«eTTqT düe÷»eTTq≈£î n]Œ+#·T≥.
ø±sê´\j·T+ (˝ø£´å +ø√dü+ düeTs¡ŒD #˚düT≈£îH˚yês¡T) ˝À u≤>±
|üì#˚j·TT e´≈£î\Ô T BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D\T.

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 8

>√y˚T<ÛäeTT : yê≈£îÿjÓTTø£ÿ X¯øÏìÔ düÁ‘·ŒjÓ÷»qeTT\≈£î $ìjÓ÷–+#·T≥.


$<ë´s¡T\ú T Bìì uVüQ#·ø£ÿ>± Ä#·s¡D˝À ô|&É‘ês¡T.
düs¡«y˚T<ÛäeTT : düs¡«dü«eTTqT ˝Àø£ø£fi≤´DeTTq≈£î, düe÷»eTTq≈£î ˝Òø£
Ä<äs¡ÙeTTq≈£î yÓ∫Ã+#·T≥.
≈£î≥T+ãô|<ä› Bìì u≤>± #˚kÕÔ&ÉT.
>√y˚T<Ûä, qs¡y˚T<Ûä, düs¡«y˚T<Ûä j·TC≤„\ |òü\ÁX¯ó‹>± nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT #˚kÕÔs¡T.
M{Ï‘√bÕ≥T eTiÀ j·T»„eTTqï~. n<˚ sê»dü÷j·Tj·T»„eTT. M{Ï<ë«sê
sêE\qT ìj·T+Á‹+#·e#·TÃ. sêE\+<äiÏ kÕeTs¡´ú eTT\qT ˝Ò<ë Á|ü‹uÛÑ\qT ˇπø ~X¯˝À
Á|üjÓ÷–kÕÔs¡T. ñ<눈 ◊ø£´sê»´dü$T‹ nH˚~ Á|ü|ü+#·eTT˝À e⁄qï sêE \+<äiÏMT<ä
ìj·T+Á‘·D ø£*–e⁄qï dü+dü.ú Bìï ãTTwüß˝Ò kÕú|æ+#ês¡T.
á sê»dü÷j·Tj·T»„eTT #˚j·T>∑*π>yês¡+<äiÏì ˇπø Á‘ê{ÏÁøÏ+<ä≈£î #˚πsÃ
Á|üj·÷ùd nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT. sê»dü÷j·Tj·T»„eTT #˚j·T>∑*π> sêE\+<äiÏì ˇπø sê»´+,
ˇπø #·Áø£e]Ô XÊdüq+ ÁøÏ+<äøÏ rdæ¬øfi¯fl&ÉeTH˚~ nX¯«y˚T<ÛäeTT.
yê»ù|j·Tj·T»„eTT : nX¯«y˚T<Ûj ä T· »„eTTq≈£î eTiÀ s¡÷bÕ+‘·sD¡ . eTqTwüß´\≈£î
ˇø£ Ä<äs¡Ù+ yÓ|’ ü⁄ Áù|s¡D ìe«{≤ìøÏ, <ëìø=iπø J$+#·eTì #Ó|üŒ{≤ìøÏ Ä‘·àC≤„q
dü+|üqTï˝…’q |ü\TeT+~ e´≈£îÔ\T ~–«»j·Tj·÷Á‘·≈£î ãj·T\T<˚πsyês¡T. |üPs¡«eTT
kÕ+πø‹ø±_Ûeè~∆, s¡yêD≤kÂø£sê´\T sT÷Hê&ÉTqï≥T¢>± ˝Òe⁄>∑qTø£ yês¡T ~–«»j·Tj·÷Á‘·
bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê #˚ùdyês¡T. áHê&ÉT Ç$ n‘·´+‘· n_Ûeè~∆ì kÕ~Û+#êsTTø£qø£,
Ä<ÛäTìø£ e´edü\ú qT e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£îì eTq Ä˝À#·q\qT düs¡«yê´|üø£+ #˚j·Te#·TÃqT.
Ç~ e´øÏ>Ô ∑‘·+>± #˚ùdÔ yê»ù|j·Tj·T»„ eTÚ‘·T+~. ñ<눈 ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\T bÕDÏÁ>∑Vü≤D
dü+kÕÿs¡+ <ë«sê ø£*ùdÔ n~ Ä ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ yê»ù|j·Tj·T»„ eTÚ‘·T+~. e´øÏ>Ô ∑‘·
Ä˝À#·q\T, ø√]ø£\T j˚T ~X¯ yÓ|’ ü⁄ yÓ[‘˚ Ä ~X¯ yÓ|’ ü⁄ kÕeTsêú´ìï $ìjÓ÷–ùdÔ n~
yê»ù|j·Tj·T»„ eTÚ‘·T+~.

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 9

kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄ì J$‘·eTT πøe\eTT ÄVü‰s¡ìÁ<ëuÛÑj·TyÓT<Æ ∏äTHê\πø


|ü]$T‘·yÓTÆ e⁄+≥T+~. ‘êHÓ+<äT≈£î J$düTHÔ êï&ÉT nH˚ Ä˝À#·q sê≈£î+&Ü, ìdü‡‘·TeÔ >±,
˙s¡dü+>±, s¡dü$V”≤q+>± J$kÕÔ&ÉT dü>∑≥TeTìwæ. Ç˝≤+{Ï J$‘·+ qT+&ç
‹s√>∑$T+#ê\+fÒ ‘·qøÏ ‘êqT ˇø£ ñqï‘· \ø£´å eTTqT @s¡Œs¡#·Tø√yê* eTìwæ.
düe÷»+˝À j˚T e´øÏÔ Ä˝À#·q\T ã\+>± e⁄+{≤jÓ÷ Ä Ä˝À#·q˝Ò
s¡÷|ü⁄<ë*à düe÷»+˝À bÕ{Ï+#·ã&É‘êsTT. •]&ûkÕsTT, uÛÑ>∑yêHé dü‘·´kÕsTT
yÓTT<ä\>∑Tyê] Ä˝À#·q\T düe÷»eTTqT XÊ•düTÔHêïsTT. kÕ<Ûës¡D e´øÏÔ ‘·q
Ä˝À#·q\qT M] Ä˝À#·Hê<Ûës¡‘√ dü$Tà[‘·+ #˚j÷· *. Ç$ n|ü&ÉT yê»ù|j·Tj·TC≤„\T
ne⁄‘êsTT. HÓeTà~>± Ms¡+<äiìÏ ˇπø \ø£´å eTTyÓ|’ ⁄ü øπ +ÁBø£]+|üCùÒ dÔ n~ sê»dü÷j·Tj·T»„
eTÚ‘·T+~. Ç~ HÓeTà~>± Á||ü +ü #·eT+‘ê yê´|æ+∫ nX¯«y˚T<Ûj ä T· »„+>± s¡÷|ü⁄<ë\TdüT+Ô ~.
>√y˚T<Ûä+˝À eTìwæ Á|üø£è‹düVü≤»+>± J$kÕÔ&ÉT. ñ<눈 |üdæ|æ\\¢ T, Äe⁄.
Ç+Á~j·TeTT\ <ë«sê e#˚Ã<ëìï y˚T<Ûä˝À <Ûës¡D #˚j·TT≥ >√y˚T<ÛäeTT. eTìwæ @&ÉT
dü+e‘·‡s¡eTT\ei≈£î Ä≥bÕ≥\˝À >∑&ÉT|ü⁄‘ê&ÉT.
qs¡y˚T<Ûä+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚dü]øÏ e´øÏ‘Ô ·«eTT yÓTT<ä˝Ö‘·T+~. ÇcÕºsTTcÕº\T,
Äø£*<ä|ü\T, ø√]ø£\T yÓTT<ä\>∑Tq$ Á|üy˚•kÕÔsTT. Ç~ 7 e dü+e‘·‡s¡+qT+&ç 14 e
dü+e‘·‡s¡+ ei≈£î e⁄+≥T+~.
düs¡«y˚T<ÛäeTT˝À XÊØs¡ø£e÷s¡TŒ\T u≤>± ekÕÔsTT. ≈£î≥T+ãJ$‘êìøÏ
ø±e*‡q yê‘êes¡DeTTqT ì]à+#·T≈£îH˚ e÷qdæø£dæ‹ú j˚Ts¡Œ&ÉT‘·T+~. ‘·qø√dü+ ø±ø£
≈£î≥T+ã+ø√dü+ J$kÕÔ&ÉT. düs¡«y˚T<ÛäeTT˝À eTqdüT‡˝À e⁄qï dü+ø°s¡kí Õ«s¡|ú üs¡‘·qT
e<äT\Tø√yê*.
á eT÷&ÉT j·TC≤„\T y˚iTy˚iT>± #˚j·Tqedüs¡+ ˝Ò<äT. düVü≤»+>±H˚
»]–b˛‘êsTT.

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 10

4. nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT :
Bì˝À X¯Øs¡ã\eTT, ãT~∆ã\eTT ø£\>∑\TkÕÔsTT. ãT~∆ì, X¯Øs¡eTTqT
˝§+>∑Bùd~ nX¯«y˚T<Ûeä TT. XÊØs¡ø㣠\eTT ˝Ò<ë ø£+&Éã\eTTqT |üPs¡«eTT øå±Á‘ã· \eTT
nH˚yês¡T. eTdæÔwüÿã\eTTqT ˝Ò<ë ãT~∆ã\eTTqT ÁuVü≤àã\eTT nH˚yês¡T.
C≤„H˚+Á~j·T, ø£πsà+Á~j·TeTT\ düeTq«j·TeTT kÕ~ÛùdÔ n~ nX¯«y˚T<Ûäy˚T ne⁄‘·T+~.
>∑Ts¡Te⁄\+<äiT nX¯«y˚T<Ûeä TTqT #˚kÕÔsT¡ . nsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ ˇø=ø£ÿ y˚T<Ûëj·T»„+˝À
Á|üMDT˝Ö‘ês¡T. ñ<눈 ns¡$+<äeTVü≤]¸ ` nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äq∆ T
eVæ≤+#ês¡T. n˝≤π> |üP»´>∑Ts¡T<˚e⁄\T |ü+&ç‘· lsêeTX¯s¡àÄ#ês¡´ ‘·q ◊<äT
X¯ Ø s¡ e TT\qT Á|ü | ü + #· + ø√dü + j· T C≤„ – ï˝À ÄVü Q ‹>± dü e T]Œ+#ês¡ T .
düs¡«y˚T<Ûäj·T»„+>± >∑Ts¡T<˚e⁄\T ‘·eT≈£î ÁbÕ|æ+Ô ∫q »$T+<ëØ ÄdæìÔ , e÷‘êJ
‘·q q>∑\qT >±j·TÁr|ü]yêsY dü+kÕú ìsêàD≤ìøÏ düeT]Œ+#ês¡T.
j·T»„$<ÛëqeTT nH˚~ ÁbÕø£è‹ø£Jeq$<ÛëqeTTqT Á|ü‹bÕ~düT+Ô ~.
y˚<ë\T <ëìï>∑T]+∫ |òTü Àwæ+#êsTT. yê{Ïì nqTdü]+∫q+‘·ø±\eTT uÛ≤s¡‘<· X˚ e¯ TT
»>∑<äTZs¡Te⁄>±, s¡‘êï\sê•>±, s¡‘·ï>∑s¡“¤>± e⁄+&˚~. m|ü&Ó’‘˚ y˚<äC≤„qeTT
\T|üyÔ ÓTbÆ ˛sTT+<√ <˚X¯eTT nsê»ø£+ bÕ\sTT´+~. y˚<ä$<ä´qT e~* nq´$<ä´\
yÓ|’ ⁄ü <äèwæº kÕ]+#˚≥|üŒ{ÏøÏ <˚X+¯ |ü‘H· êedü≈ú î£ #˚sT¡ ≈£îqï~. y˚<$ä <ä´qT dü+‘êH√‘·Œ‹Ôø,Ï
Ç+Á~j·Tdü+‘·è|æÔøÏ e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£î+fÒ!! y˚<ä$<ä´qT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·e*‡q
nedüs¡eTTqï~. ‘·<ë«sê düTKXÊ+‘·T\‘√ ≈£L&çq ~e´ JeqeTTqT >∑&ÉT|üe#·TÃ.
BìøÏ eTT+<äT e´øÏÔ ‘·qMT<ä ‘êqT Ä~Û|ü‘·´eTTqT kÕ~Û+#ê*.
lsêeTX¯s¡àÄ#ês¡´, lsêeTø£èwü|í üs¡eTVü≤+dü yÓTT<ä\>∑Tyês¡T Ä dæ‹ú ì kÕ~Û+#ês¡T.
C≤„qeTT` j˚T~ düe´yÓTqÆ ~ nì dü÷∫düT+Ô <√ X¯Øs¡eTT <ëìï Ä#·]+#ê*. Ç~
e´øÏ>Ô ∑‘·+>± »]π> nX¯«y˚T<ÛäeTT. n+fÒ J$‘·+˝À j·TeT`ìj·Te÷\T ñ#·Ãdæ‹ú ˝À
bÕ{Ï+#·ã&Ü*. kÕ<Ûä≈£î&ÉT sT÷ dæ‹ú ˝À jÓT|ü&É÷ dü+‘√wü+>±qT, X¯óÁuÛÑ+>±q÷,

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 6. y˚T<Ûëj·T»„eTT\T 11

‘·|üd”«>±qT e⁄+{≤&ÉT. ‘·|üdüT‡ Ç+Á~j·÷\MT<ä Ä~Û|ü‘·´eTT ìdüT+Ô ~. M{Ï‘√bÕ≥T


ÄdüqÁbÕD≤j·÷e÷\T nuÛ´Ñ dæ+#ê*. ‘·sT¡ yê‘· Á|ü‘ê´Vü‰s¡, <Ûës¡D\T J$‘·+˝À uÛ≤>∑+>±
e÷sê*. Ä‘·sê«‘· <Ûë´qeTT J$‘·+˝À ˇø£ eTTU≤´+>∑+>± e⁄+&Ü*. Bì‘·s¡Tyê‘·
düe÷~Ûdæú‹ì nuÛÑ´dædü÷Ô e⁄+fÒ, n|ü&ÉT |üP]ÔkÕúsTT˝À nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT˝À
bÕ\T|ü+#·Tø√e#·TÃ.
yê{Ïì Á|üø£ÿqT+∫ nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+˝§ bÕ\T|ü+#·Tø√yê\qT≈£îH˚yês¡T
ì‘·´eTT ‘·|Œü ìdü]>± ìj·T$T‘· düeTj·T+˝À, ìj·T$T‘·d+ü K´˝À, ìsê∆]+#·ã&çq dü\ú +˝À
≈£Ls¡TÃì uÛ≤ej·TTø£+Ô >±, ÁX¯<ä>∆ ±, @ø±Á>∑‘·‘√ >±j·TÁreT+Á‘·»|üeTT #˚j·÷*.
n+<äT#˚‘· ô|’ ìj·TeTeTT\qT bÕ{Ïdü÷Ô qs¡y˚T<Ûä, >√y˚T<Ûä, düs¡«y˚T<Ûä
j·T»„eTT\qT≈£L&É ì‘·´J$‘·+˝À Ä#·s¡D˝À ô|{Ϻqyês¡T nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT˝À
uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’ j·T»„uÛÑ>∑yêqTì |üP]Ô nqT<ëHê\qT bı+<äe#·TÃ.

ˆˆ X¯óuÛÑ+ uÛÑ÷j·÷‘Y ˆˆ

www.e-gurukul.net