A hálózatok tudománya

:

Hálózatok mindenhol vannak. Az agy axonok által összekötött idegsejtek hálózata, maguk a sejtek pedig biokémiai reakciók által összekötött molekulák hálózatai. A társadalmak szintén hálózatok, olyan emberek hálózatai, akiket a barátság, a családi kapcsolatok és szakmai kötelékek kötnek össze.

Még a nyelv is. az elektromos hálózatok. valamint a szállítási rendszerek csupán néhány példa erre. . amit gondolataink közvetítésre használunk.• A hálózatok átjárják a technológiát is: az internet. önmagában véve nem más. mint szintaktikai kapcsolatokkal összekötött szavak hálózata.

betegségek és olyan számítógépes vírusok járványait okozva. Hogyan eredményez rákot számos hibásan működő gén kölcsönhatása egy komplex genetikai hálózatban? Hogyan képes olyan gyorsan elterjedni bizonyos társadalmi és kommunikációs hálózatokon keresztül. a mindent átható hálózatok fontosságának ellenére a tudósok kevéssé értették meg struktúrájukat és tulajdonságaikat.• Mégis. mint például a Love Bug? .

például figyelemreméltóan szilárddá tehetik véletlen hibákkal. hogy a komplex hálózatok olyan alapvető szerkezettel jellemezhetők. amelyek erősen kapcsolódnak más csomópontokhoz. Ezek a fontos csomópontok. a „középpontok” nagymértékben befolyásolhatják egy hálózat általános viselkedését. amelyet egyetemes alapelvek irányítanak. Felfedeztük például. azonban rendkívül sebezhetővé összehangolt támadásokkal szemben.• Az újabb keletű kutatások kezdték megválaszolni az ilyen kérdéseket • Az elmúlt néhány év során különböző területeken dolgozó tudósok felfedezték. . hogy számos hálózatot – a world wide webtől a sejt anyagcsererendszerén át a hollywoodi színészekig – viszonylag kisszámú csomópont ural.

. hogy ezek a jellegzetességek a társadalmi rendszereken túl is lényegesek lehetnek. A társadalmi hálózatok ilyen tulajdonsága „a hatlépésnyi távolságként” vált ismertté John Guare briliáns Broadway-színdarabja és filmje után (Guare. hogy a társadalmi hálózatok csomópontjai kis halmazokba csoportosulnak. baráti és ismeretségi köröket jelölve. Vagyis. „kisvilágban” élünk. 1990). ahol a statisztikus mechanika eszközei kapóra jönnek – a teljes web sajátságaira kell következtetnünk egy véges számú mintából. A kérdés az: követi-e az internet és a WWW ezt a paradigmát? A helyes válaszhoz szükségünk van a web teljes térképére.• • • 19 lépésnyi távolság Stanley Milgram harvardi szociológus 1967-ben merész állítással lepte meg a világot: a társadalomban két személy tipikusan öt-hat kézfogásra van egymástól (Milgram. Azonban. előreláthatatlan volt. 1999). 1973). Míg az ilyen helyi csoportosulás és kisvilág-viselkedés megfelel ösztönös megérzéseinknek. 1998. 1967). A szociológusok ismételten vitatták. Ez az. amelyekben minden csomópont hozzákapcsolódik minden más csomóponthoz. még a legnagyobb keresőgépek is csupán a web 16 %-át fedik le (Lawrence – Giles. amint Steve Lawrence és Lee Giles 1998-ban megmutatták. bolygónk hatmilliárd lakosa ellenére. csupán gyér számú kapcsolattal kötődve a kinti világhoz (Granovetter.

A hálózatok új tudománya • Könyve. . és több országban felkerült a bestseller listára. és mit jelent ez a tudományban. egy detektív szívósságával: Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz. látszólag egyszerű kérdést kutat. mint a vírusok leküzdése.• Behálózva . A Behálózva című könyvet 13 nyelvre fordították le. Hazánkban 2003-ban jelent meg először. mint minden igazi tudomány. Az azóta eltelt időszakban a könyv megindult a világranglistán. szintén Vicsek Mária fordításában. az üzleti és a mindennapi életben? „A világunkban meglévő hálózatok valódi természetének megértésével olyan. a terrorizmus visszaszorítása vagy akár az emberi társadalom gondjainak megoldása. a gazdasági válságok kezelése. az emberiséget foglalkoztató kérdésekben kerülhetünk közelebb a válaszhoz.

• Álmodó robotok vagyunk .Barabási új könyve a hálózatkutatásról .

egy bonyolult. • Az emberi társadalomban is.A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig • ENGBARABÁSI ALBERT-LÁSZLÓ .• Behálózva . mindent átszövő hálónak a része.10. 2005. a világban is minden mindennel összefügg. mind azt valaha is remélhettük volna.10. hogy a természetben és a társadalomban megjelenő hálók zöme sokkal inkább hasonlít egymáshoz.VII. és viselkedésük leírható néhány egyszerű törvénnyel. Az előadás e törvényszerűségek megértésének módjáról beszél. Az elmúlt években a hálózatelmélet néhány megdöbbentő felfedezéssel ajándékozott meg bennünket: kiderült. . szemeszter.

Halozatok Boloni Helga es Marton Brigitta .

vagy egyéb módon történő összekapcsolása. és lehetőleg állandó fizikai.Mi a hálózat? Számítógépes hálózat A számítógépek közvetlen. az elektronikus jelek gyors átvitelére alkalmas átvivő közeggel. .

A tarsadalmi halozat • A „hálózati társadalom” kifejezés az 1990-es évek elején jelent meg a szociológiában. A fogalom ismertté válása Manuel Castells munkásságának köszönheti. . a hálózatok csomópontjaiban [hub] felgyülemlett tudásra építve. amelynek mőködését a mikroelektronikára épü• lı információs és kommunikációs technológiák biztosítják. dolgoznak fel és továbbítanak információkat. • olyan társadalmi berendezkedés. A hálózati társadalomban ugyanis számítógé• pes hálózatok segítségével állítanak elı.

. Egy növekedésben lévő hálózatban akkor beszélünk preferenciális kapcsolódásról. a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja A komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. Ő és kutatócsoportja a web "méretét" is meghatározta.) - • • • • • - világhírű fizikus az Indiana állambeli Notre Dame Egyetem professzora volt 2007-ig – jelenleg Bostonban dolgozik a Northeastern Egyetemen és a Harvardon. március 30. ha egy csúcs kapcsolatgyűjtő képessége a már összegyűjtött kapcsolatainak számával arányosan növekszik. Az általa és tanítványa által kidolgozott modell a Barabási–Albert modell szócikkben található. Kutatásai a hálózatokról a kommunikációelmélet egyik kedvelt tézisét. Az ő munkája nyomán vált fontos kutatási területté a skálafüggetlen hálózatok tanulmányozása. A skálafüggetlen hálózatok megjelenését Barabási a preferenciális kapcsolódás jelenségével magyarázta. 1967. illetve a a hatlépésnyi távolság törvényét is megerősíti. e szerint átlagosan 19 kattintásra vagyunk a jelenleg fellelhető bármely internetes oldaltól.Barabási Albert-László (Karcfalva. a világfalu elméletet.

de nem törvénys z e rű. e l enyé s ző siker r el (Small wo r ld phenomenon). Az eredeti kis világ ötletet s z ámos t u d omá n y ág á tve t t e. A hat „ l i n k e n" ke r e s z tüli elérés s zoc iológi ai k u t a t á s ok e r e dmé n y e. központi elemek (a s zoc iológi ában „ e x t r a o r d i n a ry people". gyenge kapcsolatok stb. kis vi l ágok. va gyis a l e g k ü l ö n b ö z ő bb t u d omá n y á g a k b an k imu t a t h a t ók (Ba r abá s i. F e l t e v é se szerint ahhoz. A h á l ó z a t ok bizonyos j e l l emz ői ( ská l a függe t l ens ég.) mai ismereteink szerint u n i v e r z á l i s n ak t ekinthe tők. A Magyar Tudomány 2006/11 s z ámát a h á l ó z a t o k n ak szentelte.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A kis vi l ágok (small world) e lmé l et a s zoc iológia t e rül e t é ről s z á rma z ik. Ma m ár a h á l ó z a t ok t u d omá n y á r ól be s z é lhe tünk. Az embereket e g ymá s t ól t ehát (virtuális é r t e l emb e n) hat má s ik ember „vá lasztja e l" (Small W o r ld Project). a s zoc iológi ában leírt mű k ö d é si elvek má s h ol is a lka lma zha tóak. 2006). „ c o n n e c t o r s " ). biológi a. Az eredeti kí s é r l e t et Duncan Watts fejlesztette t o v á b b. Cser mely. T o v á b bi j e l l e m z ő. 2003). m íg m á s ok csak egy-két „ l i n k e n" ke r e s z tül k a p c s o l ó d n ak az e g é s z h ez (Ba r abá s i. k ö z g a z d a s á g t a n. 1967ben Stanley M i l g r am v é g e z te az első kí s é r l e t et a kis v i l á g o k k a l. amelynek csak egy r é s z ét k é p e z ik a kis v i l á g o k k al kapcsolatos kut a t á sok. amelyek sok kapcsolattal rendelkeznek. . ennél lehetnek szorosabb és l a z ább kapcsolatok is adott rendszer (jelen esetben a t á r s a d a l om) pontjai (az egyes em berek) közöt t. 2003. hogy b á rme ly s z emé ly elküldjön egy üz ene t et b á rme ly más s z emé l y n ek a F ö l d ö n. 2005). á t l agos an hat ember közve t í t é s é re van szük s ég. pol i t ika terü letén t a n u lmá n y o z z ák a há lóz a tokat (Hálózatok. hogy az i lyen kapcsolatrendszerekben vannak ún. a Kovács László megjelent t a n u lmá n y ok az informatika.

A véletlen háló-elmélet -Erdős Pál magyar matematikusok -Rényi Alfréd 1 huzal csomópont 2 .

1 2 .

de a társadalomra ez nem érvényes -Lehetnek-e a hálók véletlenszerűek?  ~Nem.a sejtekben. mert létezik egy belső rend minden hálózatban (pl.-nem minden csomópont egyformán szerencsés -demokratikus hálózat. a társadalomban). 1 2 .

Renyi) -skalafuggetlen halozatok .A halozatok lehetnek: -veletlenek (Erdos.

.

WWW vagy röviden Web) azinterneten működő. egymással úgynevezett hiperlinkekkel összekötöttdokument umok rendszere. Csomopontok: site-ok (8 milliard oldal van a vilagban) Huzalok: linket -19 kattintas kell h az egyiktol a masikig erj el .A világháló (angol eredetiben World Wide Web.

• • • • Mas rendszerek: -repuloterek -a sejtek -szexualis halo (a nemi betegsegek AIDS) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful