s]¿Ønse

]nXr°fpdßp∂ InwKvkv
]m¿°v. kzm≥ dnhdn\p
apIfnse ]meØneqsS
bm{X sNøptºmƒ ]pgbn¬
\o¥nØpSn°p∂
Acb∂ßsf aIƒ
ImWn®pX∂p.
sIm°pcpΩnbpw
Hmf∏c∏n¬\n∂pw
sX√p s]mßn∏d∂pw
Ah \ocmSp∂p. kmb¥\
taL߃ ]pg°v
tase tabp∂p≠v.
timWh¿WØn¬ ]q°ƒ
Nm¿Øn CSbnsems°
]™nØqfpIsf∂p
tXm∂p∂
taL°p™p߃.

2012
Pq¨ 10
Rmb¿

8

kmPnZ A_vZp-dlvam≥
Hmkvt{S-enb≥
hntijw
1979 Im-e-L-´-Øn¬ ]-{X-am-[y-a-ß-fn¬
B-i-¶-bp-sS sXm-߬ Nq-Sn h-∂ H-cp hm¿Ø-bm-bn-cp-∂p kv-ssI-em-_v F-∂ _-lncm-Im-i tÃ-j-s‚ Im-em-h-[n I-gn-™-Xn\p ti-j-ap-≈ Xn-cn-®p-h-c-hv. a-\p-jy-cn-√mØ B t]-S-Iw F-hn-sS ]-Xn-°p-∂p-sh-∂Xn-s\ Ip-dn-®v H-cp-]m-Sp Du-lm-t]m-l-ß-fmbn-cp-∂p. C-¥y≥ a-lm k-ap-{Z-Øn-em-°m≥
\-S-Øn-b ]-cn-{i-a-߃ im-kv-{X-⁄-cp-sS
{]-Xo-£-°v hn-cp-≤-am-bn. F-∂m¬ h-en-b
am-‰-an-√m-sX X-s∂ A-Xn-\-Sp-Ø H-cp {]-tZi-Øv kv-ssI-em-_v F-∂ t]-S-Iw ]-Xn-°p∂-Xn-\p tl-Xp-hm-bn. ]-Sn-™m-d≥ Hm-kvt{S-en-b-bp-sS X-e-ÿm-\-am-b s]¿-Øn-s‚
{]m-¥ {]-tZ-i-Øm-Wv A-Xn-s‚ A-h-in-„߃ Xn-cp-ti-jn-∏p-I-fm-bn ho-W-Sn-™-Xv.
km≥ {^m≥-kn-kt-v Im-bn-se im-k{-v X-⁄¿
H-cp k-Ωm-\ hm-Kv-Zm-\-hpw A-∂p \¬-In-bncp-∂p. A-Xn-s‚ H-cp Ip-™p I-jv-W-sa-¶nepw a-\p-jy-cp-sS I-øn¬ In-´p-Ib
- m-sW-¶n¬
A-Xm-Zyw In-´p-∂-bmƒ-°v ]-Xn-\m-bn-cw Ata-cn-°≥ tUm-f¿ ]m-cn-tXm-jn-Iw F-∂mbn-cp-∂p hm-KvZ- m-\w. F-kv]
- c
- ≥-kv F-∂ {Kma-Øn-se H-cm-´n-S-b-\m-Wv I-øn¬ In-´n-b
A-h-in-„-ß-fp-am-bn Cu Xp-I ssI-∏-‰m≥
{^m≥-kn-kv-tIm-bn-te-°v ]-d-∂-Xv. F-s‚
a-I-fpw Ip-Spw-_-hpw s]¿-Øn-se Xm-a-k°m-cm-b-Xp sIm-≠v A-∂p ]-{X-Øm-fp-Ifn¬ \n-d-™p \n-∂n-cp-∂ Cu {]-tZ-iw ]n∂o-sS-\n-°v k-µ¿-in-°m≥ `m-Kyw kn-≤n®p.
Un-kw-_¿ am-kw ap-X¬ ta-bv B-Zy]m-Zw h-sc Z-£n-Wm¿-[ cm-Py-ß-fn-se Imem-h-ÿ {Ko-jv-a-am-sW-¶n-epw s]¿-Øn-se
Nq-Sv B-kz-Zn-°m≥ X-s∂ R-߃ Xo-cp-am\n-®p. a-t[y-jy-bn-se a-cp-`q-an-bn-e-\p-`-hn°p-∂ Xm-]-Øn-s‚ tXm-X-\p-k-cn-®v A-Xp
H-∂p-a-√m-bn-cp-∂p. Iq-Sn-b Xm-]w 35 ap-X¬
38 Un-{Kn sk¬-jy-kv am-{Xw. t]m-cm-Ø-Xn\p tem-I-sØ c-≠m-a-sØ G-‰-hpw Iq-SpX¬ Im-‰p ho-ip-∂ \-K-c-sa-∂ Jym-Xn-bpw
s]¿-Øn-\p kz-¥w. a-Iƒ ]-e-t∏m-gm-bn Ab-®p-X-∂n-´p-≈ Nn-{X-ß-fn¬ \n-∂pw A-hnSp-sØ {]-Ir-Xn ku-µ-cyw B-kz-Zn-°-Wsa-∂ Nn-¥ ]n-s∂-sbm-∂pw t\m-°m-sX
bm-{X-°v th-≠ H-cp-°-ß-fn-se-Øn-®p. Zp_m-bn¬-\n-∂pw Un-kw-_¿ C-cp-]-Ø-©n\p knw-K-∏q¿ h-gn R-߃ s]¿-Øn-seØp-tºm-tg-°pw R-ß-fp-sS G-Xm-\pw aWn-°q-dq-Iƒ \-„-am-bn-cp-∂p. Pn.-Fw.-Sn A\p-k-cn-®v Zp-_m-bv ssSw tkm-Wp-am-bn \mep a-Wn-°q¿ ap-∂n-em-Wv s]¿-Øv. C-cp-]Øn-bm-dmw Xn-b-Xn D-®-°m-Wv R-ß-f-hnsS-sb-Øp-∂X
- v. h-en-b B¿-`m-Sß
- f
- n-√m-Ø
H-cp F-b¿-t]m¿-´v. H-‰ t\m-´-Øn¬ ap-jv-Ip≈-h-sc-∂p tXm-∂p-sa-¶n-epw s]-cp-am-‰Øn¬ am-\y-cpw ku-ay-cp-am-b Po-h-\-°m¿.
F-s∂ B-I¿-jn-®-X-hn-sS t\-sc I-≠ Hcp ]-c-ky t_m¿-Um-Wv. in-ip-]o-U-\-߃
(ssN¬-Uv tam-sf-kv-s‰-j≥) A-Xy-¥w in£ e-`n-°p-∂ Ip-‰-Ir-Xy-am-sW-∂pw A-hnSp-sØ Ip-™p-߃ B cm-{„-Øn-s‚ kzØm-sW-∂pw D-Zv-t_m-[n-∏n-°p-∂ hm-N-I߃. H-cp-th-f Rm≥ Nn-e F-b¿-t]m¿-´n¬

s]¿Ønse InwKvkv ]m¿°v
\-Ω-sf F-Xn-tc¬-°p-∂ kz¿-W-°-S-I-fpsS h¿-Wm-`-am-b ]-c-ky-∏-e-I-Iƒ Hm¿-Øpt]m-bn.Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-°v sIm-≠p-h-cp-∂
km-[-߃ F-s¥m-s°-bm-h-W-sa-∂v Ahn-Sp-sØ Ip-Sn-tb-‰ h-Ip-∏v \n-jv-I¿-jn-°p∂p-≠v. A-X\
- p-kc
- n-®v Nn-e [m-\y-߃, £otcm¬-∏∂
- ß
- ƒ A-Sß
- n-b `-£W
- ]
- Z- m¿-∞߃, a-c-߃ sIm-≠p-≠m-°n-b Iu-Xp-Ih-kv-Xp-°ƒ, k-ky-e-Xm-Zn-Iƒ Xp-S-ßn-bh-sbm-∂pw A-tßm-´-Sp-∏n-°m-\m-hn-√. Zp_m-bn¬ \n-∂p-≈ bm-{X-bm-b-Xn-\m¬ R߃ A-Ø-c-Øn-sem-∂pw I-cp-Xn-b-Xp-an-√.
A-Xn-\m¬ X-s∂ Un-¢-b¿ sN-øm≥ R߃-s°m-∂p-an-√m-bn-cp-∂p. F-∂n-cp-∂m-epw
Un-¢b
- ¿ sN-øm-s\m-∂p-an-s√-∂v bm-{X-°m¿
t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂ _m-Kp-Iƒ A-h-cp-sS
{]-tXy-I ]-cn-io-e-\w In-´n-b izm-\-\p ap∂n-se-Øn-°p-sa-∂-Xv en-Jn-X \n-b-aw. Ah≥ X-s‚ \m-km-c-{‘-ß-fp-sS ssh-`-hw
Im-Wn-®v _m-Kp-Iƒ-°p-≈ hn-[n I¬-∏n-°pw.
R-߃ ss[-cy-tØm-sS _m-Kp-Iƒ izm-\\p ap-∂n-se-Øn-®p. F-s‚ a-I-s‚ _m-Iv-]m°m-Wv A-h≥ hn-´p-X-cm≥ hn-k-Ω-Xn-®-Xv.
Hm-^o-k¿ Xp-d-∂p Im-Wn-°m≥ B-h-iys∏-´-X-\p-k-cn-®v a-I≥ Xp-d-∂p. Hm-^o-k¿
R-ß-sf t\m-°n Nn-cn-®p. F-∂n-´v H-cp sNdn-b s]m-Xn R-ß-sf Im-Wn-®p-]-d-™p,
A-h-cp-sS hn-iz-kv-X-s\ A-tem-k-c-s∏-SpØn-b-Xv B s]m-Xn-bp-sS K-‘-am-sW-∂v.
a-I≥ hn-i-∂-t∏mƒ knw-K-∏q¿ F-b¿ t]m¿´n¬-\n-∂pw I-gn-°m≥ hm-ßn-b _¿-K-dmbn-cp-∂p B s]m-Xn. ]n-∂o-Sv R-ß-sf t]mIm-\-\p-h-Zn-°p-∂ t\-c-Øv B an-Sp-°≥ \mb-bp-sS hm-bn-te-°v G-Xm-\pw _n-kv-°-‰pIƒ {_m-shm Kp-Uv-t_m-bv F-∂pw ]-d-™p
A-h-s‚ ]-cn-io-e-I C-´p sIm-Sp-°p-∂p-≠mbn-cp-∂p.]p-d-tØ-°v I-S-∂-t∏mƒ R-߃ {]Xo-£n-® Nq-sSm-∂pw a-[ym-”a
- m-bn-cp-∂n-´pw
A-\p-`-h-s∏-´n-√. Rm≥ tam-tfm-Sv A-Zv-`p-XtØm-sS tNm-Zn-®p: C-Xm-tWm \o ]-d-™v

t]-Sn-∏n-® Nq-Sv? H-cp s]m-´n-®n-cn-tbm-sS Ahƒ {]-Xn-I-cn-®p-Xp-S-ßn. C-√ D-Ωm, F-\n°-dn-bmw Zp-_m-bn-sb A-t]-£n-®v C-sXm∂p-as
- √-∂v. F-∂m-epw C-Xm-Wp C-hn-Sp-sØ
ITn-\-Nq-Sv. A-¥-co-£-Øn-s‚ Du-jv-am-h\p-k-cn-®v ]p-gp-°-Øn-s‚ tXm-Xv h-f-sc Ipd-™X
- m-Wv. ]-s£ kq-cy-In-cW
- Ø
- n-s‚ IpØp-∂ s]m-≈-em-Wv I-cp-Xn-bn-cn-t°-≠-Xv.
\-√ kp-J-ap-≈ Im-‰pw ]p-gp-°-an-√m-bv-a-bpw
B-fp-I-sf Iq-Sp-X¬ ]p-d-Øn-d-ßm≥ t{]-cn∏n-°p-sa-¶n-epw A-]-I-S-Im-cn-I-fm-b kq-cyc-iv-an-I-fm-Wv i-co-c-Øn¬ Xp-f-®v I-b-dp-∂Xv. sXm-en-∏p-d-sØ A¿-_p-Z-Øn-\p Im-cW-am-Ip-∂ Aƒ-{Sm h-b-e-‰v c-iv-an-Iƒ C-Xneq-sS hn-In-c-Ww sN-ø-s∏-Sp-∂p. F-¥m-bmepw ]p-d-Øn-d-ßm-sX C-cn-°m-\m-hn-√. t\cn-´v kq-cy-c-iv-an-I-tf¬-°m-sX {i-≤n-®m¬
a-Xn-sb-∂p am-{Xw. k¨ _m-Øv sN-øp-I,
G-sd t\-cw sh-bn-e-Øv tPm-en-sb-Sp-°p-I
C-sXm-s° I-Sp-Ø th-\-en¬ k¿-°m-cpw
ap-∂-dn-bn-∏v \¬-Im-dp-≠v.R-ßf
- p-sS h-ch
- p {]-am-Wn-®v a-°ƒ tPmen-bn¬ \n-∂pw A-h-[n-sb-Sp-Øn-cn-°-bmbn-cp-∂p. a-cp-a-I≥ h-f-sc k-a-b-_-‘n-X-amb {Sm-h¬ sF-‰n-\-dn X-s∂-X-øm-dm-°n sh®n-cp-∂p. B sj-Uyqƒ {]-Im-cw k-a-bw \„-s∏-Sp-Øm-sX Hm-tcm Zn-h-k-ß-fn-epw GsXm-s° ÿ-e-߃ k-µ¿-in-°-W-sa-∂v
R-ß-tfm-Sv \n¿-t±-in-®p. sN-∂ A-∂p sshIp-t∂-cw X-s∂ s]¿-Øn-se ]n-Xr-°-fp-dßp-∂ Inw-Kv-kv ]m¿-°v Im-Wm≥ t]m-bn.
kzm≥-dn-hd
- n-\p ap-If
- n-se ]m-eØ
- n-eq-sS bm{X sN-øp-tºmƒ ]p-g-bn¬ \o-¥n-Øp-Sn-°p∂ A-cb
- ∂
- ß
- s
- f a-Iƒ Im-Wn-®p-X∂
- p. shfp-Ø \n-d-Øn-ep-≈-Xpw I-dp-Ø \n-d-Ønep-≈-Xp-am-b km-am-\yw \-√ h-en-∏-ap-≈
A-c-b-∂-߃. sIm-°p-cp-Ωn-bpw Hm-f-∏-c∏n¬ \n-∂pw sX-√p s]m-ßn-∏-d-∂pw \o-cmSp-∂p. km-b-¥-\ ta-L-߃ ]p-g-°v ta-se
ta-bp-∂p-≠v. tim-W-h¿-W-Øn¬ ]q-°ƒ
Nm¿-Øn C-S-bn-sem-s° ]-™n-Øq-fp-I-sf∂p tXm-∂p-∂ ta-L°
- p-™p-߃ Zq-sc Im-

Wp-∂ a-e-I-sf e-£y-am-°n \o-ßp-∂p-ap≠v. Inw-Kv-kv ]m¿-°v ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv \K-cm-Xn¿-Øn-bn¬ C-Øn-cn D-b¿-∂ H-cp `q{]-tZ-i-am-b F-en-k a-e-\n-c-I-fp-sS Xm-gvhm-cØ
- n-em-Wv. B-bn-cØ
- n-ap-∂q-dv G-°t- dmfw ]-c-∂p In-S-°p-∂ Xm-gv-h-c sh-dp-sam-cp
]q-¶m-h-\-a-√. A-£-cm¿-∞-Øn¬ N-cn-{Xw
a-b-ßp-∂, A-Y-hm N-cn-{Xw kw-km-cn-°p∂ H-cp B-c-Wy-Iw X-s∂-bm-Wv. F¨-]Xn¬ ]-cw ]-£n-I-fpw ap-∂q-‰n-]-sØm-ºXn¬ Iq-Sp-X¬ X-t±-i hr-£-ß-fpw t]-c-dnbm-Ø h-≈n-∏-S¿-∏p-I-fpw b-tY-„w Im-Wm\m-hp-∂ Cu D-Zym-\w h-en-∏-Øn¬ \yqtbm¿-°n-se sk‚¿ ]m¿-°n-t\-°m-fpw hnim-e-am-Wv. 1872 ¬ s]¿-Øv ]m¿-°v F-∂
t]-cn¬ cm-Py-Øn-\p k-a¿-∏n-® D-Zym-\w ]n∂o-Sv F-tUz¿-Uv G-gm-a-s‚ Im-e-Øv 1901 ¬
Inw-Kv-kv ]m¿-°m-bn \m-a-I-c-Ww sN-ø-s∏´p. kv-t‰-‰v hm¿ sa-tΩm-dn-b-em-bn C-∂p _lp-am-\n-°p-∂ Cu D-Zym-\-Øn¬ F-√m h¿j-hpw G-{]n¬ 25 \p B≥-km-Iv tU F∂ t]-cn¬ B-N-cn-°p-∂p. cm-Py-Øn-\p th≠n t]m-cm-Sn-b c-‡-km-£n-I-fp-sS Hm¿-a
Zn-h-k-am-bn ]p-e¿-s® A-©-c a-Wn-°v GI-tZ-iw \m¬-∏X
- n-\m-bn-ct- Øm-fw B-fp-Iƒ
tUm¨ k¿-ho-kv ({]-`m-X Iq-Zm-i) \-S-Øphm≥ H-Øp tN-cp-∂p.-.-. sN-dn-b s]-cp-∂m-fn\pw h-en-b s]-cp-∂m-fn-\pw Cu-Zp-Km-lmbpw s]¿-Øn-se ap-kve
- nw-Iƒ Inw-Kvk
- v ]m¿°n-s‚ H-cp `m-K-sØ D-]-tbm-Kn-°m-dp-≠v.Im-Sn-\p ap-I-fn¬-\n-∂pw C-cpƒ ]-Xps° Xm-gvh
- m-cØ
- n-te-°c
- n-®n-dß
- p-∂p-≠v. \S-∏m-XI
- ƒ-°n-cp h-iß
- f
- n-epw X-eb
- p-b¿-Øn
\n¬-°p-∂ Hm-°v a-cß
- f
- n¬ ]-eh
- ¿-Wß
- ƒ
tZ-l-Øv ]q-in-b X-Ø-Iƒ tN-t°-dm-\mbn I-e-]n-e Iq-´n F-Øp-∂p-≠v. R-߃ AXn-i-b-tØm-sS Cu Im-gv-N-I-fn¬ a-Xn-a-d∂p \o-ßn. Hm-tcm a-c-߃-°v ap-∂n-epw \m´n-bn-cn-°p-∂ t]-cp-Iƒ ]-Xn-® π-°m¿-UpIƒ. H-∂pw c-≠pw tem-I a-lm-bp-≤-ß-fnepw hn-b-‰v-\mw, sIm-dn-b≥ bp-≤-ß-fn-epw
cm-Py-Øn-\p-th-≠n bp-≤w sN-bv-Xv ho-c-ar-

bp≤kvamcIw

Xyp h-cn-® ssk-\n-I-cp-sS t]-cm-Wv A-Xn¬
F-gp-Xn-bn-cn-°p-∂-Xv. Hm-tcm c-‡-km-£nI-fp-tS-bpw Hm¿-a-bv-°m-bn Hm-tcm a-c-߃.
am-{X-a-√, \-S-∏m-X-I-fn-se Np-Æm-ºp I-√nepw A-h-cp-sS t]-cp-Iƒ B-te-J-\w sN-bvXn-cn-°p-∂p. Iq-Sm-sX ]m¿-°n-\p G-I-tZ-iw
\-Sp-hn-em-bn H-cp kv-ar-Xn-a-fi-] kv-Xq-]w.
A-Xn-\p Np-‰p-ap-≠v c-‡-km-£n-I-fp-sS t]cp-Iƒ. K-X-Im-e-Øn-s‚ sIm-Spw-]o-U-Iƒ
A-b-hn-d-°n Hm-tcm t]-cp-I-fpw Xp-dn-®v t\m°p-∂-Xp-t]m-se. Po-hn-®v sIm-Xn-Xo-cm-sX
a-c-W-sØ h-cn-®-h¿. A-h-cp-sS {]-W-bw,
]n-Xr-Xzw, hm-’-eyw F-√mw Im-e-sØ km£n-bm-°n H-Sp-ßn-bn-cn-°p-∂p. A-Sp-°n-bSp-°n sh-´n-b ]m-X-tbm-c-ß-fn¬ \n-∂pw \Zn-bp-sS a-t\m-l-c Zr-iyw A-\p-`-hn-°m-\mbn R-߃ Ip-d-®p-t\-cw A-hn-sS I-≠ s_©p-I-fn¬ \-Zn-°-`n-ap-J-am-bn-cp-∂p. \-Zn-°∏p-dw \-K-c-Øn-s‚ {]-Im-i [-h-fn-a. km‘y-cm-K-ß-fn¬ Xp-Sp-Øv \n¬-°p-∂ A-cb-∂-ß-fp-sS \-Zn. \-Zn-°n-cp-h-i-hpw k-©mc-tbm-Ky-am-b \-S-∏m-X-bpw ssk-°nƒ ]mX-bpw. {In-kv-a-kv Im-e-am-b-Xn-\m¬ Iq-‰≥
{In-kv-a-kv a-c-߃ Zo-]m-ew-Ir-X-am-bn-cn-°p∂p. Rm-\m-Zyw kw-i-bn-®p {In-kv-a-kv a-c߃ Ir-{Xn-aa
- m-tWm F-∂v. A-Sp-Øp sN-∂t∏m-gm-Wv hn-kv-Xr-X-am-b Im-fi-tØm-sSbp-≈ Po-h-\p-≈ a-c-am-W-sX-∂p a-\- n-emb-Xv. tZ-h-Zm-cp-°-fpw {In-kv-a-kv a-c-ß-fpw
Hm-°pw P-{Im-¥-bpw ]m-X-tbm-c-ß-sf hiykp-µ-c-am-°n-bn-cn-°p-∂p. \n-d-sb C-fw h-be-‰v ]q-°p-e-Iƒ t]-dn-b P-{Im-¥ aq-h-¥n
t\-c-Øv ho-Yn-I-fn¬ h¿-Wm-`-am-b in-tcmh-kv-{X-a-Wn-™-h-sf t]m-se tXm-∂n ®p.C-cpƒ ]-c-∂n-´pw k-µ¿-i-I-cp-sS h-c-hv

c≠p Ihn-X-I-ƒ
jlodm \ko¿

Fgp-tIm¨ tPmbv{]-kmZv

]oen-Øp-≠p-Iƒ
A£-c-sh-fn®w sXfn-bpam {iotIm-hn-en˛
\¶Ww A{ip-_n-µp-°-fm¬ IpXn¿∂n´v
c≠p kwh¬kcw sImgn-bp-∂p-sh-¶nepw
\n≥ aµ-lmkw ambp-In√o ]pWy-`q-an-bn¬
]q°fpw ]pkvX-I-Øm-fnse ]pg-Ifpw
DΩ X≥ sam©p≈ IY-bnse XØbpw
A{`-]m-fn-bn¬ I≠ {`a-chpw
]oen hnS¿Øn-bm-Snb abnepw ag-hn√pw
am{X-am-bn-cp-∂n-t√-sbs‚ s]mt∂m-at\
\n∂nfw a\- nse Pohn-X-°m-gvN-Iƒ
Hcp \nanjw sIm≠m ]p©n-cn-∏q-Øncn
DuXn-s°-Sp-Øn-b-Xm-sc-∂-dn-bn√
hn[ntbm Ae-kamw a\p-jy-a-kvXn-jv°tam?
IY-b-dn-bm-Xp-d-ßn-bm-∏q-\n-em-Øp-≈ntbm
Cu Ip™nfw Im¬]mSv ambp-∂-Xn≥ apt∂
]nt∂bpw tI´p _kn-\p-≈nse Ipcp-Xn-Iƒ
Rm\p-samcp _knse ]n©p-Ip-™p-߃ X≥
ssI ]nSn-®n-d-°p∂ te_¿ hnk-°m-c≥
AS-®n´ Pme-I-hm-Xn-ep-Iƒ°p-≈n-em˛
bn\n-bpsamcp Poh≥ ]nS-b-cp-tXm¿°pI
Ah-fp≠v NmcØv tN®n X≥ {]mW-\mbv
Ct∏mƒ Xgp-Inb kvt\l-Øn≥ XW-embv
Ime-ap-W-°mØ apdn-hp-am-bp-g-ep∂
Zp:Jm‘-Im-c-Øn≥ imZz-e-`q-an-bn¬
Cu a¨sN-cm-Xn-se-bn-Øn-cn-sh-´-ambv
Cu sIm®p-hm-°p-Iƒ ImWptam DΩbpw _m∏bpw?
Fhn-SmWm Ipgn-amSw Rm\pam kvarXn-am-S˛
∏S-hnse aÆn-sem-∂-a¿Øn-®pw-_n-t®m-s´.
(c≠p h¿jw apºv CtX Znhkw Zam-anse
Hcp kvIqƒ _kn-\-IØv sh®v izmkw ap´n acn®
^nZ tamfpsS Hm¿a-bv°m-bn)

\n-e-®n-´n-√. Hm-tcm h¿-j-hpw A-º-Xv e-£tØm-fw B-fp-Iƒ Cu ]m¿-°n¬ k-µ¿-iI-cm-sb-Øm-dp-≠-t{X. Ip-´n-I-fpw am-Xm-]nXm-°-fpw I-an-Xm-°-fpw kp-lr-Øp-°-fpw
hr-≤-cpw A-S-ßp-∂ H-cp-]m-Sv a-\p-jy¿ ]m¿°n-s‚ ]-e-bn-S-ß-fn-em-bn Nn-X-dn \-S-°p∂p-≠v. Np-cp-°w Nn-e¿ H-‰-°v \-Zn-bn-te-°v
Zr-„n ]m-bn-®v G-Im-¥-X B-kz-Zn-°p-∂p≠v. H-cp ]-‰w s]¨-Ip-´n-Iƒ D-d-s° Nn-cn®pw B-Àm-Zn-®pw R-ß-fp-sS A-Sp-Øv Imdn¬-\n-∂pw C-d-ßn. A-Xn-sem-cp-hƒ a-cp-aI-s‚ A-Sp-Øp h-∂v A-h-fp-sS Im-a-d \o-´n
H-cp t^m-t´m F-Sp-Øp sIm-Sp-°m-\m-h-iys∏-´p. Im-dn-\p ap-I-fn-epw t_m-W-‰n-epw Hs° C-cp-∂p t]m-kv sN-bv-Xp. A-h-cn-semcp s]¨-Ip-´n-bp-sS ss{_-U¬ j-h¿ BWp-t]m-epw A-∂v. (\-Ωp-sS ssa-em-©n-°eym-Ww t]m-se-sbm-∂m-Wv ss{_-U¬ jh¿). A-Xm-tLm-jn-°m≥ A-h¿ sX-cs
- ™Sp-Ø-Xv C-cp-´n¬ B-flm-°-fp-sS Zp-cq-l-X
\n-d-™ I-Y ]-d-bm≥ sh-ºp-∂ Cu D-Zym\-tØ-bpw. a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw ta-L-ß-fpsS \n-g-en¬ sN-e-h-gn-®-Xn-s‚ sP-‰v-em-Kv
F-∂ {]-Xn-`m-kw F-s∂ X-f¿-Øm≥ Xp-Sßn. C-t∏mƒ cm-hv X-s‚ I-dp-Ø I-ºf
- w Xmgv-hm-c-sØ ]p-X-∏n-®n-cn-°p-∂p. kp-jp-]v-Xnbn-te-°v B Im-\-\w A-en-bpw ap≥-t] hosS-Øm-sa-∂v Hm¿-Øp. ]-d-™p-Xo¿-°m≥
C-\n-bpw H-cp ]m-Sp-s≠-∂v R-ß-sf Hm¿-an∏n-°p-∂ hr-£-߃ Z-bm-]q¿-hw X-tem-Sn
R-߃ ]-Xp-s° R-ß-fp-sS hm-l-\-Øn\-Sp-tØ-°v \o-ßn. A-I-se c-≠p Im-´p-Xmdm-hp-Iƒ Im-X-c-]q¿-hw sIm-°p-cp-Ωp-∂-Xv
I-≠p. ]-cn-`-h-tam, kv-t\-l-tam F-∂-dn-bmØ aq-I-{]-I-S-\w.

iq\yX
Hcn-g-b-Sp-∏-Øn¬ \ns‚

ssaem©n
ssaem©n aWap≈
s]Æn-s\-°p-dn-®m-Wbmƒ Fgp-Xn-bXv
hcn-I-fn-e-{Xbpw \nd™ tNm∏ns‚
h¿WNn{X߃
Hcp sagpIv tcJ-bn¬ \o≠p-sa-en™
kz¿Wta\n
F¥nepw tNmc s]øn-°p∂
Ip\pØ apƒIp-an-fp-Iƒ
apdn-°p≈n¬ NS®pt]mb
Ah-sf∂ ssaem-©nsb
]S¿Øm\-dn-bmsX,
Xf¿Øm\-dn-bm-sX,
Abmƒ XqenI \nd-s®-gp-Xn.
Hcmbp ns‚ Bfl-_‘w
hm°pIƒ°v ssIh-cn-°m-\m-Im-sX,
hoWpt]mb ]S¿∏pIfn¬
lrZbØns‚ hnc-ep-Iƒ tN¿°msX,
Ah-fn¬ \n∂pw thdn´
as‰mcp ]S¿∏mImt\ Abmƒ°mbp≈p

ap∂nep≠mbncp∂p Rm≥
{]Xo-£-bpsS kz¿Wshfn®w
P\-e-gn-I-fn¬ hoWv apdn-th-‰Xv
C∂-se-I-fn¬ Ft∂m \obpw
t\m°n \n∂n-´p-≠m-Imw
F¶n-epw; Fs‚ {]W-b-I-¬]-\-Isf
Nmcp-X-tbmsS hmcn \o¿Ønb
Hm¿Ωs®cm-Xp-Isf
Hcp sXfn\o¿ XSm-I-Øns‚
Ic-bn-e-en™ kz]v\ taL-ßsf
Fhn-sStbm ad™
L\-iyma km^ey IpSp-°p-I-fn¬
Rm\pw t\Zn-®n-cp-∂p, Hcn-°epw hncn-bmØ
A¿[\nao-en-X, ap√ ae¿sam-´p-Iƒ
C∂n-hnSw ]mgvhoSns‚ CS-\m-gn-Iƒ
Xo¿°th
\n\°v ]d-∂-Sp-°m≥, NndIv hncn-s®mcp
ag-°m-esØ FXn-tc-¬°m≥
\nd™ a\- ns‚ Xfn¿Ø Nn√-sbm-∂n-Xm˛
\n\°v am{X-ambv XmgvØnØcp-∂p-≠n∂v Rm≥.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful