Uluslar arası alanda güvenlik

:
1-) Ulus devletin güvenlik anlayışı: Vatandaşların refah düzeyi ,ülkesel varlığını koruma ve geliştirme 2-)Sistemin bütününe yönelik güvenlik anlayışı:Tüm devletlerin ortak olarak tehdit saydıkları durumların değişmesi Sorunların çözümünde birden çok devlet işbirliği içinde barışçıl önlemler alarak önlemleri kurala bağlayabilirler.Kurallar bu türden bir anlaşmaya taraf olan devletler için bağlayıcıdır, dolayısıyla bazı devletlerin söz konusu kuralları kendi güvenlikleri açısından yararlı bulmaları rahatlıkla mümkün olabilmektedir.Ancak zaman içinde işbirliğine katılımcılar çoğalır ise güvenlik kuralları kısmen de olsa evrensel bir nitelik kazanır.Evrensel sorunlar çerçevesinde bir araya gelen devletlerin oluşturdukları işbirliğine taraf olmayan devletler anlaşma dışında kaldıklarında ve güvenlik açısından her zaman bir tehdit oluşturmazlar. Bu tür devletler bir ua güvenlik oluşumunun politikalarını kendileri için tehdit kabul etmeyen ancak içine dahil olduklarında benimsemek zorunda kalacakları kuralları istemeyen devletlerdir.Öte yandan sorunların çözülüş yöntemleri çıkarlarıyla uyuşmayan hatta zarara uğradığı algılamasında olan devletler bu tür anlaşmalara taraf olmayabilir.İşbirliğinin kuralları bu tür devletler açısından tehdit olarak algılanırken evrensel işbirliği içindekiler tarafından da bu devletler ua güvenliği tehdit edenler arasında sayılır, kendilerine yaptırım uygulanabilir, çatışma çıkabilir ve bu durumda aslında yeniden ua güvenlik normları yaratılmasına yol açabilir.Sorunların çözümü sırasında bir çok devlet işbirliği içindeyken de barışçıl önlemler alma yoluna gitmeyebilir. Evrensel işbirliği içindeki devletlerin biri yada bir kaçı güçlerini birleştirerek caydırıcı yöntemlerle sorunun çözümüne gidebilirler.Askeri yöntemler kullanılmış, taraflar zarar görmüş hatta bazı aktörler sistemden silinmiş dahi olsa sorunu çözen yada çözenler yeni kuralları belirlerler.Bunlar ua güvenlik kurallarına ilave edilir.Bu kurallara karşı çıkarak kendi kurallarını koymak isteyen aktör yada aktör grubunun bir öncekinden daha etkin olması ve çatışmayı göze alması gerekir.Çatışmayı göze almayanlar ise belirlenmiş kurallara uygun davanırlar.Güvenlik normlarını hazırlayıp uygulamaya koyanlar ve ua güvenlik tanımını bu yolla yapanlar ua güvenliğin bekçisi olurlar.Güvenlik, askeri önlemler gerektirdiğinden bunları koyanlar maliyetin altına girerler.Kural koyan birden çok aktör varsa maliyet paylaşılır.En güçlü aktör maliyet ve sorumluluğun büyük oranını üstlenir geri kalanı aynı anlayıştaki aktörler paylaşır.Sistemin dışında kalan, güvenlik koruyucu mekanizmalardan yararlanamadığı gibi tehdit atında da kalır.Bu durumdaki bir aktör ya alternatif güvenlik oluşumlarını teşvik eder yada karşı tarafın güvenliğini tehdit eder yada sistemden en çok zarar gören taraf olur.Gücü oluşturan özelliklerin bileşkesi o aktörün varlığını ve amacını belirleyebildiği gibi güvenlik araçlarını da belirler. Güç bir devletin yada farklı bir oyuncunun başka oyuncular karşısında avantaj yada dezavantajlarının toplamı değil bileşkesidir.söz konusu bileşkenin nominal büyüklüğünden çok yarattığı etki bir değişken olur.Bu haliyle güç, ancak karşılaştırılabilir olduğunda bir anlam taşır.Dolayısıyla her aktör güvenliğini esasa bağlamadan önce kendi durumunu dikkate alarak betimler.Güvenlik sağlayıcı donanımları örn:ordusu istihbaratı iletişim olanakları ekonomisi coğrafyası istikrarsız bölgelere yakınlığı denizlerle çevrili olup olmadığı nüfus yoğunluğu demografik özellikleri doğal kaynaklara sahip olup olmaması gibi unsurları benzerleri ile karşılaştırarak tamamlar.Aktör bunları tamamladıktan sonra gereksinimlerini saptar.Gereksinimler orta ve uzun vadeye göre hesaplanır.Doğal olarak aktörlerin gereksinimleri güç unsuru oluşturan

her ortak güvenlik sisteminin bir yada birkaç temel ortak tehdit algılayışı bulunmaktadır. Bu nedenle ikinci sıklıktaki güvenlik tehdit halkası burada oluşmuştur.(terörizm ABD için 2.Bunları karşılamaları için kapasitenin arttıtılması gerekmektedir. Halka İsviçre için üçüncü halkadır)Güvenlik halkaları sıralaması değişmese de önem verilen konular bakımından ülkenin gücüne göre değişkenlik gösterir. 2-)Yakın Çevre: Tehlike veya güvenlik halkası ülke sınırlarına komşu yada yakın olan devletler Bir devletin çıkarlarını genişletmesi için en uygun ortam yakın coğrafyadır.Bazı bakımlardan üçüncü halkayla ikinci halka yer değiştirebilmektedir.Canlı hücre çoğalmasında olduğu gibi birleşme ve bölünme döngüsü içinde hemen her devlet fiziken yakın coğrafyada genişleyip daralma eğilimi göstermektedir.Bu nedenle aktör varlığını koruma ve sürdürme faaliyetleri sırasında tehdit tanımlarını yapar.Hiçbir aktörün tek başına neden olmadığı bir tek aktörden bağımsız ve küresel tehditlerdir.Gereksinimlere ulaşabilirlik yeteneği ve rakiplerin davranışları ile doğru orantılıdır.Söz konusu üç tehdit türü birbiriyle ilintilidir.Karşı taraf yada öteki taraf olarak nitelendirilen bu ortak tehdit kötüdür ve ona karşı verilen her türlü mücadele müttefikler tarafından meşru kabul edilir.ulusal ve uluslar arası toplumu buna inandırabilirler.özellikle coğrafya nüfus askeri hazırlık kapasitesi ile doğru orantılıdır. ekonomik modeli siyasi sistemi ve ideolojisi belirlenmiş ve her zaman yazılı olmasa da kurala .Çünkü “ötekiler” de aynen öyle yapmaktadır. Her devlet aynı biçimde davrandığında tehdidin de öncelikle bu halkadan gelmesi beklenmektedir.Eldekini yitirme riski 2. İkinci halkanın dışındaki bölgesel savaş ve çatışmalar küresel savaşlar küresel krizler doğal çevrenin belirlenmesi önemli ua ticaret yataklarının risk altına girmesi gibi bir çok alt başlık bu halkaya dahildir. Güvenlik tanımı siyasal iktidar tarafından belirlenir.Tehdit genel olarak 3 biçimde ortaya çıkar: 1. sistemde daha fazla etkili olabilmek için güçlerini birleştirerek ittifak içine girerler ve hemen her alanda (askeri ekonomik mali çevresel) ortak güvenlik sistemlerini kurarlar.Dolayısıyla da bu coğrafyada kendisinden izler bırakmaktadır.Her ne biçimdeki tehdide göre olursa olsun her aktör üç halkalı güvenlik sistemi kurmak zorundadır.: İç tehditler yakın çevre.Başka bir aktörün elinde yada etkisinde olanı ele geçirememe veya üçüncü güce kaptırma 3. 3-)Küresel tehditler:Gevşek bir halkadır. Tehdit tanımlanması bu türden kademeli gibi görünen tehditlerin bileşkesini almayı gerektirir.Çoğu zaman devletler çıkarlarını gerçekleştirmek ve diğer aktörler üzerinde egemenlik kurmak için sanal tehditler ortaya atabilirler.Aktörün varlığını koruma ve sürdürme konumuna bağlı olarak sağlayacağı gereksinimleri nerden ve hangi yöntemle sağlayacağını belirleyebilecek esnek bir yapılanması olması gerekir. Dış politikada benzer amaçlar taşıyan aktörler. küresel tehditler. 1-)İç tehditler: Aktörün kendi iç güvenlik sistemi.Askeri stratejisi. Belirli bir rejimin doktrinin siyasi iktidarın sosyo ekonomik sistemin devamlılığını sağladığı halka.

Devletler böyle bir gelişme olduğunda güvenlik.Statükonun güvenlik anlayışı.Bu yöntem müttefiklerin kopmalarına engel olan bir tür karşılıklı bağımlığın da yaratılması anlamına gelmektedir. var olan dengelerinden yararlandıkları yada bunu varsaydıkları sürece güvenlik anlayışında statükonun sürdürülmesi üzerine oturtur.Dolayısıyla daha önce statükocu davranan aktör sistemdeki değişme ile revizyonist yada emperyalist politikalar üretebilir.bağlanmıştır. tüm toplumun güvenlik içinde bulunmaları ile değil ortaya çıkan bazı gelişmelerin kendi aleyhine durum yaratması noktasına gelmesi ile ilgilenir.Tersi bir durum olduğunda ise revizyonist politika üretirler. yeni gelişmeler karşısında en avantajlı pozisyonun alınması biçiminde kendisini gösterir. Aktörler birlikte yada değil ua sistemdeki yerlerinde sistemin İşleyişinden. . Güvenlik her türlü önlemler ile isteklerin birlikteliği sistemidir ve çok değişkenli kombinasyonlar ile kurulur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful