SISTEMICA PROCESULUI DECIZIONAL

TERMINOLOGIE • luarea deciziei (decision-making) • rezolvare de probleme (problem solving) • alegere/optiune (choice)

CONSIDERATE IMPREUNA • Caracteristici esentiale: – timpul de luare a deciziei – calitatea deciziei .CONTEXT • DECIZIA ESTE ABORDATA IN CONTEXTUL ORGANIZATIILOR – DECIZII INDIVIDUALE – DECIZII DE GRUP • DECIZIA: REZULTAT AL UNUI PROCES.

ABORDAREA TRADI IONALĂ (1) • tratarea problemei deciziei în termenii optimalită ii • decizia apare drept un act de exercitare a puterii • decizia este în eleasă ca o comandă optimă pe care sistemul trebuie să o primească şi să o aplice pentru a adopta un comportament adecvat. ra ional determinat .

ABORDAREA TRADI IONALĂ (2) • Decidentul dispune a-priori de un evantai de op iuni posibile. şi anume aceea care satisface în cea mai mare măsură un anumit criteriu sau un set de criterii . disjuncte • Dintre acestea se alege cea optimă.

. algoritmi) care să facă posibilă specificarea deciziei necesare întro situa ie dată.IMPLICA II • în ipostaza de comandă optimă decizia este calculabilă şi se ob ine printr-un demers formalizat • rolul teoriei deciziei este de a dezvolta procedee (modele. • actul decizional constituie o aplicare a acestor principii şi procedee standardizate • teoria deciziei are un caracter normativ: – solu ia problemei decizionale este presupusă unică şi impersonală – orice decident ar urma acceaşi procedură şi ar ob ine acelaşi rezultat.

statistica matematica şi cercetările opera ionale • a fost adoptată şi promovată în învă ământul superior cu profil de economie. organizare şi afaceri .DE CE PERSISTA ABORDAREA TRADITONALA ? • alternativă credibilă şi opera ională la ira ionalitatea practicilor decizionale bazate pe voluntarism. hazard • are un pronun at caracter aplicativ • aparatul matematic sofisticat de fundamentare a deciziei: teoria probabilită ilor. arbitrar.

decidentii sunt cei care trebuie sa le identifice si sa le structureze . intui ia şi creativitatea deciden ilor • nu se pretează la solu ionarea problemelor complexe • presupune ca problemele de decizie sunt gata formulate. imagina ia.REDUC IONISMUL ABORDARII TRADITIONALE • face abstrac ie de aspecte umane: deliberarea. in practica.

de care nu poate fi separată • decizia se defineşte drept procesul prin care un subiect individual sau colectiv stabileşte pertinen a unei anumite modificări a comportamentului său şi elaborează alternative în acest sens. proiectiv (ghidat de anumite scopuri) şi care se desfăşoară întotdeauna într-un anumit cadru organiza ional. selec ionând una dintre acestea drept curs de ac iune adoptat pentru atingerea scopului urmărit .ABORDAREA SISTEMICĂ A DECIZIEI • decizia este tratata drept un proces cognitiv complex.

• decizia este un act de concep ie. prin care devin posibile: – în elegerea proiectivă a situa iilor – identificarea şi structurarea problemelor respective. respectiv un proces secven ial şi proiectiv de rezolvare de probleme • solu iile problemelor decizionale sunt de natura unor direc ii de ac iune în vederea atingerii obiectivelor urmărite de către deciden i. . astfel încât ele să fie formulate de o manieră inteligibilă deciden ilor.CONTRIBUTIILE LUI HERBERT SIMON ipoteze fundamentale referitoare la natura procesului decizional: • decizia este un act de reprezentare inteligentă a situa iilor şi problemelelor de rezolvat.

prin tatonări sau analogii. despre care se consideră că. de exemplu. algoritmii de calcul al solu iilor optime ale unor tipuri determinate de probleme). . EURISTIC • Euristicul este un tip de ra ionament formalizat de rezolvare de probleme. va conduce la o solu ie satisfăcătoare a problemelor de decizie. dar nu sigur. în mod plauzibil. • Algoritmicul este un tip de ra ionament a cărui convergen ă a fost demonstrată în prealabil şi despre care se ştie sigur că va conduce la solu ionarea problemelor de decizie (de exemplu.ALGORITMIC VS.

de scopurile urmărite de deciden i . pe întreg parcursul său.CARACTERUL PROIECTIV AL PROCESULUI DECIZIONAL • decizia este o problemă ce intervine in virtutea angajarii decidentilor in realizarea anumitor proiecte • procesul decizional este ghidat.

decât comiterii de erori procedurale în rezolvarea lor . ci sunt întotdeauna construite • situa iile de eşec se datoreaza eludării sau definirii improprii a problemelor decizionale.AGENDA DECIZIONALA • problemele de decizie nu constituie un dat.

corespunzătoare fazelor procesului decizional: – culegerea şi asimilarea informa iilor (intelligence) – proiectarea alternativelor de solu ii (design) – alegerea solu iei problemei de decizie (choice) • Parcurgerea fazelor procesului respectiv nu este strict secven ială. ci implică eventuale reconsiderări ale unor rezultate par iale sau chiar reluarea unor itera ii deja parcurse .STRUCTURA PROCESULUI DE LUARE A DECIZIILOR (SIMON) • Conjunc ia a 3 subsisteme stabile.

Structura procesului decizional .

ceea ce justifică necesitatea de a se interveni printr-o decizie • rezolvarea problemelor de decizie este direc ionată prin scopuri. în scopul identificării de probleme de decizie şi al formulării inteligibile a acestora.FAZA DE CULEGERE ŞI ASIMILARE A INFORMA IEI (INTELLIGENCE) • constă în activită i de explorare şi analiză a contextului. • identificarea problemelor de rezolvat se bazează pe sesizarea de abateri ale "realului perceput" fa ă de "realul proiectat" • pe această cale sunt relevate aspectele de ineficacitate existente în situa ia de fapt existentă. . care se vor regăsi şi în fazele următoare.

FAZA CONCEP IEI (DESIGN) • include elaborarea şi evaluarea alternativelor de solu ii posibile ale problemei de decizie • deciden ii elaborează solu ii prin care îşi propun în mod explicit să rezolve problemele specificate în faza anterioară .

care urmează a fi pusă în aplicare. .FAZA ALEGERII • constă în selectarea multicriterială a unei alternative fezabile.

: – durata proceselor de decizie este întotdeauna limitată mai ales în cazul problemelor decizionale care implică urgen ă • deciden ii ac ionează întotdeauna în condi ii de informa ie incompletă • deciden ii sunt expuşi unor stări de disonan ă cognitivă care pot conduce la erori .CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DECIZIONAL ÎN ORGANIZA IILE CONTEMPORANE • varietatea şi dificultatea crescânde ale problemelor de decizie • accentuarea presiunii timpului: – timpul este un factor critic pentru calitatea deciziei şI constituie o restric ie pentru decident.

MODELE ALE COMPORTAMENTULUI DECIZIONAL • Modelul econologic • Modelul ra ionalită ii limitate • Modelul favoritului implicit .

cu consecin ele aferente fiecăreia – o selectează pe cea mai convenabilă. ea rămânând egal valabilă pentru orice decident .MODELUL ECONOLOGIC • presupune că decidentul: – este complet informat. care apare ca solu ie optimă a problemei de decizie • ordinea în care alternativele sunt luate în considerare să nu influen eaza solutia problemei de decizie • solu ia este normativă. fiind în posesia tuturor alternativelor decizionale posibile – urmăreşte o extremizare ra ională a unuia sau mai multor parametri de performan ă • după definirea problemei. decidentul: – stabileste criteriile de evaluare a alternativelor decizionale – generează toate aceste alternative.

SIMON (1) • rationalitate: caracteristica a comportamentului uman capabil sa actioneze pentru realizarea unor anumite scopuri sub incidenta unor constrangeri • limitari ale rationalitatii: – informationala – computationala .MODELUL RA IONALITĂ II LIMITATE AL LUI H.

SIMON (2) • decidentul: – consideră diversele alternative decizionale întrun mod secven ial. şi nu sinoptic – foloseşte procedee euristice (de tip tatonare) pentru identificarea de alternative promi ătoare – optează pentru o solu ie satisfăcătoare în urma unei CĂUTĂRI MODERAT DE LABORIOASE • durata şi efortul mental de căutare a solu iei satisfăcătoare variază de la un decident la altul • ordinea în care fiecare decident ia în considerare variantele îi influen ează alegerea finală • solu ia rezultată nu este normativă .MODELUL RA IONALITĂ II LIMITATE AL LUI H.

experien a şi gândirea sintetică ale decidentului – solu ia avansată de decident nu poate fi formalizată – încrederea în pertinen a ei substituie argumentele logice – responsabilitatea individuală a decidentului este foarte mare .MODELUL FAVORITULUI IMPLICIT • decidentul: – identifică de la început un plan preferat de ac iune pe baza evaluării câtorva (pu ine) variabile – mizează pe confirmarea ulterioară a planului respectiv • procesul decizional este neprocedural. personalizat: – face apel la intui ia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful