Efectele insolvenţei asupra contractului de leasing

1. Noţiuni generale Caracteristic operaţiunilor comerciale este producerea profitului şi menţinerea pe piaţa concurenţială, dar având în vedere caracterul dinamic pronunţat al acestui domeniu, operatorii economici trebuie să fie apţi de a menţine un echilibru între dezvoltarea afacerii şi cheltuielile efectuate în acest scop. Din aceste considerente, comercianţii trebuie să apeleze la noi instrumente de finanţare. Un astfel de instrument îl constituie şi contractul de leasing, ca şi tehnică modernă de contractare1. Astfel, comercianţii au reuşit să găsească o modalitate mai puţin costisitoare de dotare a societăţilor cu bunuri de ultimă generaţie sau o alternativă de creditare redusă ca şi risc în comparaţie cu contractele de credit bancar.2 În dreptul naţional, leasingul este reglementat de O.G. nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, completată cu alte prevederi ale Codului Fiscal în ceea ce priveşte aspectul său contabil şi alte dispoziţii legale. Art.1 alin.(1) defineşte operaţiunile de leasing ca fiind acelea prin care “o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă achită toate obligaţiile asumate prin contract.” Chiar dacă textul legal se referă la operaţiunile de leasing, definiţia în sine desemnează contractul de leasing ca modalitate de efectuare a operaţiunilor de leasing. Caracterele principale ale contractului de leasing sunt universal acceptate ca fiind existenţa a două părţi, finanţatorul şi utilizatorul, separarea posesiei de proprietate, obligaţia
1 2

A se vedea E.Turcu, Contractul de leasing, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2008, p.35. A se vedea http://www.aafdutm.ro/revista/anul-ii/contractul-de-leasing/

iar dacă consideră oportun poate opta pentru cumpărarea acestor bunuri. Bucureşti.15-16. caz în care locatarul se va afla în imposibilitatea achitării ratelor de leasing. p. cu executare succesivă şi intuitu personae. investiţia sa fiind astfel minimă în raport cu avantajul obţinut.. comutativ. .92-99. În ceea ce priveşte caracterul intuitu personae al contractului.ro/articole/118/Avantaje_si_riscuri_in_contractul_de_leasing 6 A se vedea E. avantajele de ordin economic sunt diverse. Ed. răspunzând cerinţelor pieţei.Turcu. op. Contractul de leasing. p. având posibilitatea de a indexa ratele de leasing în funcţie de fluctuaţiile monetare. ratele de leasing pot fi înregistrate ca fiind cheltuieli. acesta se aplică doar în cazul utilizatorului căreia îi incumbă obligaţia de a-i prezenta finanţatorului acte din care să rezulte situaţia sa financiară. iar asigurarea bunului se face pe cheltuiala acestuia.euroavocatura. Nu în ultimul rând. Insolvenţa este definită de Legea nr.cit. operaţiunea de leasing poate reprezenta o modalitate de dezvoltare a produselor şi de testare a acestora. De asemenea. Problema care face obiectul acestei analize o reprezintă efectul insolvenţei societăţii care utilizează bunul asupra contractului. Utilizatorul va plăti o rată lunară. impozitul în acest caz fiind mult mai avantajos decât în cazul cumpărării bunurilor.. sinalagmatic. negociat. 2010. 5 http://www. operaţiunile de leasing prezintă şi un factor de risc. op. contractul de leasing este un contract comercial. p.Universul Juridic. A se vedea E. Prin acest instrument juridic şi economic furnizorul reuşeşte să păstreze proprietatea bunului şi nu este afectat de devalorizarea monetară.Popovici.5 Pentru furnizor. Utilizatorul este expus riscului pieirii sau distrugerii bunului.Turcu. locatarul dobândeşte dreptul de folosinţă asupra unor bunuri ce vor contribui la dezvoltarea afacerii sale.cit.locatarului de a achita rata de leasing şi existenţa unui drept de opţiune la finalul perioadei determinate prin contractul de leasing. Din punctul de vedere al utilizatorului. oneros.3 Contractul de leasing este un contract numit.4 Dinamica derulării acestor raporturi contractuale poate fi analizată din prisma avantajelor şi dezavantajelor pe care leasingul le are pentru fiecare parte contractantă. În primul rând. din punct de vedere fiscal. dată fiind natura sa speculativă. Finanţatorul consimte la încheierea contractului doar după ce apreciază aptitudinile de comerciant ale cocontractantului său. consensual. Pentru finanţator există riscul de insolvabilitate al utilizatorului.85/2006 ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata 3 4 A se vedea S. prin încheierea contractului.6 În pofida avantajelor de ordin economic şi juridic.40-42.

2008. p. Rezilierea este o cauză de încetare a unui contract sinalagmatic cu executare succesivă. fiind evident că prin consimţirea la încheierea contractului în aceste circumstanţe. vol.203-204. 2008.cit. Ed. în cazul încălcării esenţiale.” Dreptul conferit finanţatorului are ca şi scop evitarea includerii bunului în masa credală.G. societatea de leasing e îndeptăţită să ceară deschiderea procedurii insolvenţei faţă de societatea utilizatoare a bunului. această prerogativă o are debitorul care consideră că starea sa de insolvenţă este inevitabilă sau creditorul care deţine o creanţă certă. Ed. 10 A se vedea S.8 Astfel. Dacă finanţatorul era informat la momentul încheierii contractului despre situaţia financiară precară a utilizatorului care se afla în stare de reorganizare. Ed.” Deschiderea procedurii insolvenţei poate fi făcută numai la cerere. publicată în Culegerea de practică judiciară în materie comercială 2005-2006.Beck.Bîrsan. dacă la momentul 7 A se vedea I.datoriilor exigibile. locatorul şi-a asumat riscul insolvabilităţii locatarului. p. Wolters Kluwer.14 alin.(1) din O.nr.7 Procedura insolvenţei poate fi deschisă şi la cererea unui creditor a cărei creanţă derivă din contractul de leasing.51/1997 „în cazul în care locatarul/utilizatorul refuză să primească bunul la termenul agreat cu furnizorul şi/sau în contractul de leasing ori dacă se află în stare de reorganizare judiciară şi/sau faliment.73-83. ca urmare a aparenţei dreptului de proprietate şi sustragerea locatorului de la concursul celorlalţi creditori.1192/2005 a Tribunalului Bucureşti.H.9Conform art. Drept civil.Popovici.Stătescu. Bucureşti.10 În legătură cu această situaţie. C. a obligaţiilor sale contractuale.II.Teoria generală a obligaţiilor.. se impun câteva precizări.460-464. op. doctrina consideră că nu se mai pune problema rezilierii contractului.Hamangiu. locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune-interese. Bucureşti. II. p.p. Tratat teoretic şi practic de drept comercial.Turcu. Efectele insolvenţei asupra derulării raporturilor contractuale în cazul leasingului Insolvenţa utilizatorului este prevăzută ca şi cauză de reziliere a contractului de către finanţator. de către una dintre părţi. care nu a fost plătită în termen de 30 de zile de la scadenţă din cauza incapacităţii debitorului de a-şi achita datoriile din sumele de bani de care dispune. 9 A se vedea C. 8 . lichidă şi exigibilă. Bucureşti 2008. în cazul neachitării ratelor de leasing pe o perioadă ce depăşeşte 30 de zile de la data scadenţei. C.93. Este foarte important momentul la care intervine rezilierea contractului pe baza acestui motiv. Totuşi. A se vedea Sentinţa nr.

Wolters Kluwer. op. 2006.CH Beck.. regulile.90 alin. care este o sancţiune specifică situaţiilor de neexecutare a obligaţiilor asumate. Chiar dacă potrivit adagiului latin pacta sunt servanda.203-206. realitatea.85/2006 privind procedura insolvenţei se poate deduce ca şi principiu scopul maximizării averii debitorului. proprietarul acestui bun are dreptul de a-l recupera.ro/144001/contractul-de-leasing-financiar-in-procedura-insolventei-unsubiect-de-practica-neunitara-a-curtilor-de-apel. art. Raţiunea acestei reguli derogatoare de la dreptul comun aplicabil raporturilor contractuale este redresarea activului debitorului pentru a putea acoperi pasivul. În doctrină13 s-a pus problema fundamentului acordării de daune interese. rezultă că finanţatorul. indiferent de culpa debitorului în neexecutarea acestora. Cocontractantului nu i se oferă posibilitatea de a se prevala de excepţia de neexecutare.Insolvenţa:legea. având totodată dreptul şi la daune interese. Bucureşti. având în vedere că bunul este recuperat. 14 http://www.cit. op.G. contractul devine anulabil pentru vicierea consimţământului prin dol şi nu se pune problema rezilierii.51/1997. Bucureşti. în caz contrar fiind obligate la 11 12 Ibidem.Turcu. în cazul insolvenţei utilizatorului. cu excepţia cazurilor în care debitorul deţine o garanţie asupra acelui bun.14 De cele mai multe ori părţile prevăd o clauză penală în contract care să reglementeze acordarea de daune interese în cazul rezilierii.Tiţa-Nicolescu. A se vedea G. ascunde finanţatorului situaţia sa financiară. p.12 Din prevederile Legii nr.(2) prevede că dacă în posesia debitorului insolvent se află un bun care aparţine unei alte persoane.11 Regula în procedura insolvenţei este continuarea sau denunţarea contractelor debitorului aflate în curs de executare la data deschiderii procedurii prin simpla manifestare de voinţă a administratorului judiciar sau a lichidatorului.. prin manopere dolosive.Ed.contractării. Neglijenţa legiuitorului în reglementarea exactă şi cu mai multă consideraţie a acestei probleme a generat o practică neunitară la nivelul instanţelor naţionale.(1) din O. p. Art. generând ceea ce doctrina numeşte paradoxul priorităţii faptelor asupra legii.a. S.Piperea. p.2 indică în mod expres scopul legii ca fiind „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. utilizatorul. A se vedea E. părţile sunt obligate să execute prestaţiile asumate. Coroborând aceste prevederi cu cele ale art. Tot legea insolvenţei prevede o derogare de la regula comună. Ed.304-309.juridice. iar orice rate neachitate până în momentul respectiv pot fi recuperate prin înscrierea creanţelor în tabelul aferent efectuat în procedura insolvenţei.cit. 2008.html 13 . poate notifica administratorul judiciar sau lichidator în vederea rezilierii contractului şi recuperării bunului.606.230-232 ş. G.Popovici. Leasing.p.14 alin.

Curtea de Apel Timişoare a respins recursul şi a menţinut sentinţa Tribunalului Arad. în componenţa cărora intră capitalul. în practică el este unul de adeziune. toate acestea se transformă automat. este ştiut faptul că. neputând determina. În primă instantă.A.plata unor daune. redevenţă. Tribunalul Arad a respins acţiunea şi societatea de leasing a declarat recurs. prin ea însăşi. deşi din punct de vedere al teoriei dreptului. a ratelor scadente la data rezilierii. au aceleaşi clauze generale).info/jurisprudenta-obiect/procedura-insolven%C5%A3ei-contesta%C5%A3ie-latabelul-de-crean%C5%A3e-contract-de-leasing-clauze-%C3%AEndoielnice-consecin%C5%A3e-26365/ 15 . reţinând că „sunt neîntemeiate susţinerile creditoarei în sensul că. dat fiind faptul că în funcţie de momentul rezilierii utilizatorul rămâne de obicei cu mai multe rate neplătite. a restului ratelor de leasing. aşa cum susţine creditoarea). ca o consecinţă a rezilierii declarate de către finanţator pentru neplata integrală a ratelor de leasing timp de mai mult de 60 de zile de la data scadenţei obligaţiei . totuşi situaţia nu e atât de simplă şi trebuie analizată pentru a nu se ajunge la aplicarea abuzivă a unor astfel de clauze. de care se prevalează recurenta. pentru aceasta trebuind să existe o clauză penală prin care părţile să fi evaluat anticipat despăgubirile datorate creditorului în acest fel. Această clauză nu este decât una de principiu. Ca atare. în daune-interese pentru neexecutare. societatea de leasing şi-a înscris în tabelul de creanţe o valoare a creanţelor ce însuma şi ratele ce nu se vor plăti în viitor. Pentru ca acest lucru să se întâmple ar fi fost imperios necesar ca părţile să fi prevăzut în cuprinsul contractului. (ca şi cum ar fi fost facturată o rată din timpul derulării leasingului). conform contractului. concluzia că debitoarea ar fi ţinută să plătească daune-interese în cuantumul ratelor viitoare. ceea ce nu au făcut. până la expirarea perioadei de contract. http://www. utilizatorul fiind ţinut să-l semneze.spete. În acest sens a fost motivată şi Decizia nr. nu îl scuteşte pe utilizator de plata integrală a ratelor pentru trecut (adică.220/2011 a Curţii de Apel Timişoara. care reprezintă legea părţilor – acestea fiind ţinute să-l respecte întocmai potrivit adagiului latin pacta sunt servanda –. asigurare bun.15 În fapt. leasingul este un contract negociat. de regulă. fără dobândă. neputându-se înţelege cu certitudine dacă încetarea contractului. în forma propusă de finanţator.V. dar neplătite) sau pentru viitor (adică. din analiza clauzelor. în care recurenta deţine calitatea de finanţator. plată T. societatea creditoare a făcut contestaţie la tabelul de creanţe invocând clauza respectivă şi cerând modificarea tabelului în conformitate cu sumele datorate în temeiul acelei clauze. conform unei clauze a contractului care prevedea că partea în culpă datorează şi daune pentru acoperirea integrală a prejudiciului cauzat. Or. o clauză expresă în acest sens. aşa cum se întâmplă şi în cazul contractelor de credit bancar (dovadă în acest sens fiind împrejurarea că toate convenţiile de leasing. începând cu momentul încetării acestuia.

care afirmă că aceste clauze inserate de finanţator în contractul de leasing apar ca „veritabile clauze leonine în care finanțatorul a prevăzut o contraprestație în favoarea sa cu A se vedea G.17 Nu putem să ne raliem opiniei Tribunalului Olt. fără a fi vorba despre insolvenţă. chiar dacă prevederile clauzei contractuale dispun că în caz de reziliere a contractului din culpa debitoarei.com/Contestatie-impotriva-tabelului-creantelor. în caz contrar finanţatorul s-ar fi îmbogăţit fără o justă cauză. Dar în cazul insolvenţei de care locatarul nu se face culpabil. În acest sens a fost şi motivarea judecătorului sindic în sentinţa comercială nr. ci pe culpa în producerea stării de insolvenţă. 2006. Considerăm că este greşită identificarea culpei ca rezultând din neplata ratei de leasing. p.orice clauză îndoielnică îi este imputabilă exclusiv acesteia din urmă. iar art. 983 din Codul civil statuează că atunci când este îndoială. Bucureşti. În acest sens sunt şi susţinerile doctrinare potrivit cărora daunele interese ar fi justificate doar în cazul în care starea de insolvenţă ar fi fost provocată din culpa utilizatorului. Tribunalul a omis să analizeze dacă există o culpă a debitoarei în declanşarea insolvenţei. În acest caz finanţatorul ar putea justifica în mod legal existenţa unui prejudiciu ca urmare a atitudinii culpabile a locatarului şi astfel i s-ar recunoaşte dreptul de a pretinde daune interese. penalităţi aferente şi după caz daune interese.-Daune-interese-dincontracte-de-leasing.html 18 http://jurisprudentacedo. este inechitabil ca finanţatorul să fie despăgubit în detrimentul debitorului insolvabil. se aplică principiul general de drept privind forţa obligatorie a contractului şi a admis înscrierea în tabelul de creanţe a sumei reprezentând respectivele daune.231-232.Beck. convenţia se interpretează în favoarea celui ce se obligă. având în vedere şi caracterul intuitu personae a contractului în ceea ce îl priveşte pe locatar. atunci considerăm că finanţatorul ar fi fost îndreptăţit la plata unor daune interese. În cazul în care rezilierea ar fi intervenit ca urmare a neplatei ratelor. având în vedere dispoziţiile cu caracter special al legii insolvenţei care nu se axează pe culpa neexecutării obligaţiilor.Tiţa-Nicolescu.” În acest caz. Ed. Tribunalul Olt a decis că în cazul inserării unei clauze penale ce prevede obligaţia debitorului aflat în insolvenţă de a achita în cazul rezilierii cu titlu de daune interese totalitatea ratelor viitoare. http://jurisprudentacedo. În acest caz. care în speţa de faţă este intimata. pronunţată de Tribunalul Arad18.H. Leasing.com/Judecatorului-sindic-sa-respinga-cererea-de-deschidere-aprocedurii-insolventei-fata-de-sine-motivat-de-faptul-ca-nu-are-calitatea-de-debitoare-a-creditoarei.3489/2009. având în vederea că într-un astfel de caz nu există o bază legală pentru datorarea lor. C.html 17 16 .16 Într-un caz similar celui prezentat mai sus. aceasta datorează ratele de leasing până la finalizarea contractului. este admirabilă decizia Curţii de a nu acorda automat daune interese.

practic. Tribunalul Arad a motivat sentinţa urmând aceleaşi principii ale doctrinei19. nr. Ed.cit. 1195/3 decembrie 2009). iar dacă finanţatorul ştia situaţia precară a averii cocontractantului şi consimte totuşi la încheierea leasingului.All Beck. care în general constau în plata tuturor ratelor viitoare.07. Finanţatorul poate profita de situaţia utilizatorului. ca la scurt timp după aceea să solicite rezilierea unilaterală a contractului ca urmare a intrării în stare de insolvenţă a debitorului.Tiţa-Nicolescu. publicată în Monitorul Oficial partea I.307-308. Unele instanţe consideră că existenţa unei clauze penale înseamnă automat acordarea daunelor interese.. sunt contrare prevederilor art.jurisprudenta.219-221. se susține că disp.20 Există mult mai multe cazuri cu soluţii contradictorii în ceea ce priveşte caracterul abuziv al acelor clauze penale şi inexistenţa practică a unui drept de acordare a daunelor interese prevăzute în acel titlu. sentinţa nr. constatând că dacă s-ar accepta contrariul celor mai sus consemnate.2002. prin poziția comercială pe care acesta o are. 11. ceea ce duce la încheierea unor contracte în care predomină aceste clauze leonine. 549/26.Turcu. pentru cealaltă parte>> și că utilizatorul <<este practic obligat de către finanțator. fiind inclusă într-un contract dinainte redactat de finanțator și pe care debitorul nu a avut posibilitatea să o negocieze. Bucureşti. nelimitat clauze împovărătoare în contractul de leasing. p. ar însemna să se anuleze. si de cont. acestuia îi profită insolvenţa. 15 din OG nr. să accepte clauze pe care. principiul îmbogățirii fără just temei în folosul creditoarei. http://www. ci din contră. p. ba mai mult putem afirma că locatorul nu suferă un prejudiciu.14.21 A se vedea E. 162/2002. Bistrita-Nasaud. sect. având în vedere că el este cel care ia decizia de a încheia contractul în virtutea aptitudinilor de comerciant ale utilizatorului. adm. com. nu se justifică acordarea unor daune interese. sens în care s-a exprimat și Curtea Constituțională prin Decizia nr. în alte condiții nu le-ar fi acceptat>>”. dar și o clauză abuzivă. fără a fi necesară analizarea acestei clauze sub aspectul condiţiilor abuzive impuse de finanţator (Trib.mult mai mare decât beneficiul cocontractantului său. În motivarea excepției de neconstituționalitate. 20 19 . alin. Regimul juridic al operaţiunilor de leasing. O astfel de situaţie este extrem de dezavantajoasă pentru utilizator şi creează un dezechilibru al obligaţiilor contractuale ce contravine principiilor generale de drept. 134.com/speta/interpretarea-contestatoarei-conform-c%C4%83reia-sedatoreaz%C4%83-daune-interese-const%C3%A2nd-%C3%AEn-plata-ratelor-p%C3%A2n%C4%83-q7617 21 A se vedea G. op. 51 1997 rep. care dezechilibrează serios egalitatea părților contractante.. 2003. 1 și 2 din Constituția României deoarece <<finanțatorul are facultatea și chiar dreptul de a insera în mod practic. art.

ar trebui să sesizeze Procurorul General de pe lângă ÎCCJ în vederea unui recurs în interesul legii. obligând finanţatorul să continue un contract care îi poate fi neprofitabil. p. atitudinea sa reprezintă un mod tacit de acceptare a rezilierii.23 Este de apreciat opţiunea legiuitorului francez în vederea condiţionării continuării contractului de posibilitatea reală de achitare a ratelor de leasing.22 În dreptul comparat. 22 .juridice. op.510-511. spre deosebire de prevederile interne care derogă în mod exagerat de la principiul libertăţii contractuale. prevăzută în art. după ce primeşte notificarea finanţatorului privind rezilierea contractului. există o practică neunitară în ceea ce priveşte acordarea de daune interese în cazul rezilierii contractului pe motivul insolvenţei utilizatorului. ar fi indicat ca legiuitorul să prevadă acordarea daunelor interese sub condiţia culpei debitorului în ceea ce priveşte crearea stării de insolvenţă. Oricât de important este pentru creditori să îşi recupereze creanţele în caz de insolvenţă a debitorilor. decizia finală e luată de administratorul judiciar/lichidator. Trebuie menţionat că şi în situaţia derogatoare de la legea insolvenţei.cit. la nivelul instanţelor din România. daunele fiind http://www.. iar specific sistemului de common-law sunt clauzele de reziliere inserate în contractele de leasing. dacă administratorul consideră că menţinerea sa este vitală pentru redresarea sau continuarea activităţii debitorului. care în virtutea practicii neunitare existente.Piperea. conferindu-i-se administratorului judiciar posibilitatea negocierii continuării contractului dacă poate demonstra că debitorul are fonduri suficiente pentru a achita ratele de leasing.Putem afirma că din păcate. 24 A se vedea G. legea acordă prioritate redresării debitorilor.op. rezilierea ca urmare a instalării falimentului utilizatorului nu conduce automat la revenirea bunului în patrimoniul finanţatorului. Astfel.24 În dreptul italian.90 alin.html 23 A se vedea S. Pasivi nu ar trebui să rămînă nici colegiile de conducere ale Curţilor de Apel.(2). administratorul îşi poate da acordul privind rezilierea sau poate refuza dacă continuarea contractului este importantă pentru reorganizarea utilizatorului sau pentru continuarea activităţii acestuia.Popovici.p.cit.205. în virtutea beneficiului contractului pentru situaţia debitorului. În acest caz se consideră că dacă în termen de 30 de zile administratorul nu răspunde la notificare..ro/144001/contractul-de-leasing-financiar-in-procedura-insolventei-unsubiect-de-practica-neunitara-a-curtilor-de-apel. situaţia se prezintă puţin diferit. Dreptul francez nu prevede în mod automat rezilierea contractului în caz de insolvenţă a utilizatorului. De lege ferenda.

Întoarcerea bunului în patrimoniul propriu şi recuperarea creanţelor anterioare insolvenţei ar fi o reparare suficientă a prejudiciului în cazul în care 25 26 A se vedea S. legea este foarte darnică în ceea ce îl priveşte pe finanţator. Locatarul nu are opţiunea de a decide rezilierea contractului. Negocierea contractului de leasing se axează foarte mult pe caracterul intuitu personae în ceea ce îl priveşte pe utilizator. Posibilitatea acestuia de a suporta plata ratelor de leasing este hotărâtoare în consimţirea încheierii contractului de către finanţator. Contractul de leasing s-a dovedit a fi un mijloc profitabil atât finanţatorilor. administratorul va lua decizia continuării sau denunţării contractului.25 Un alt aspect. D.cit. este ce se întâmplă cu acest contract în cazul insolvenţei societăţii de leasing. Bucureşti.. După cum am precizat mai sus. Conform prevederilor legale.Gheorghiu.acordate cu titlu de compensare în cazul leasingului financiar. p.Lumina Lex. Operaţiunile de leasing.Popovici. care îşi plasează astfel pe piaţă produsele mult mai uşor. care în cazul insolvenţei debitorului şi rezilierii contractului. utilizatorul neputându-se prevala de aceleaşi beneficii juridice conferite finanţatorului în caz de insolvenţă a utilizatorului. op.205-206. p. bunul se va reîntoarce în patrimoniul societăţii de leasing. 2000. având în vedere că opţiunea utilizatorului de a achiziţiona bunul în momentul respectiv nu poate fi considerată decât benefică pentru averea debitorului insolvent.94.Clocotici. iar utilizatorul se va putea înscrie în tabelul de creanţe ca şi credit chirografar în vederea recuperării prejudiciului suferit. Concluzii Nu putem nega că avantajele contractului de leasing sunt responsabile de dezvoltarea economiei de piaţă. se impune ca dreptul de opţiune al utilizatorului să fie respectat şi în acest caz. cât şi utilizatorilor. este despăgubit peste măsură pentru prejudiciul suferit. De lege ferenda. A se vedea Gh. Derularea contractului devine problematică în momentul instalării stării de insolvenţă.26 III. . cărora li se permite să dispună de investiţii sau tehnologii necesare afacerii lor la un preţ redus faţă de alte posibilităţi juridice de investiţie. ceea considerăm a fi o omisiune gravă a legiuitorului. mai puţin analizat de doctrinari. care accentuează şi mai mult dezechilibrul contractual. Dacă administratorul judiciar al finanţatorului decide încetarea raporturilor contractuale. unde deprecierea este evidentă. Ed.

G. Noul Cod Civil atribuie instanţei posibilitatea de a interveni în reducerea cuantumului prevăzut de aceste clauze atunci când. obligaţia principală a fost executată în parte. considerăm că se impune o revizuire a prevederilor legale pentru a evita abuzurile excesive ale societăţilor de leasing şi pentru a combate regimul juridic inechitabil aplicat utilizatorului.ro/detalii-articole/stiri/cum-schimba-noul-cod-civil-contractele-de-leasing- 162476. conform art. Nu este echitabil ca un debitor aflat deja în dificultate financiară să fie obligat a repara un prejudiciu inexistent. Noul Cod Civil nu aduce schimbări în ceea ce priveşte exonerarea totală a debitorului de obligaţia plăţii daunelor interese. fiind păstrat principiul obligativităţii clauzelor contractuale. Chiar dacă insolvenţa e o circumstanţă ce permite nenumeroase derogări de la dreptul civil comun. nr. 27 http://www. Invocarea clauzelor penale inserate în contract ca şi fundament pentru acordarea daunelor interese trebuie analizată de instanţă şi din perspectiva existenţei unui prejudiciu real.27 În concluzie. totuşi în acest caz ar trebui să fie analizată problema din perspectiva îmbogăţirii fără justă cauză.(1). este de apreciat rolul activ conferit instanţelor în ceea ce priveşte reducerea cuantumului penalităţii.51/1997 care prevede acest drept al finanţatorului.1541 alin. profitând creditorului sau dacă cuantumul prevăzut în clauza penală este excesiv în comparaţie cu prejudiciul ce putea fi avut în vedere de părţi în momentul încheierii contractului. Oricum. problema efectelor insolvenţei utilizatorului asupra contractului de leasing este una de maxim interes şi în virtutea celor prezentate mai sus.html . Din fericire.insolvenţa nu se datorează culpei utilizatorului.capital. având în vedere că este o practică generală a societăţilor de leasing să indice ca şi valoare a penalităţilor totalitatea ratelor viitoare. Această problemă ar trebui să facă obiectul unei modificări a O.

Turcu Ion. regulile. Wolters Kluwer.H. Stătescu Constantin.All Beck. Gheorghiu Gheorghe. Leasing. Regimul juridic al operaţiunilor de leasing. Bucureşti. Ed. 7. 2008. Contractul de leasing. Piperea Gheorghe.Beck. 2003. 4. realitatea. Ed. C.ro/revista/anul-ii/contractul-de-leasing/ . 2008. 3. http://www. Bucureşti. Ed. vizitate în data de 20.aafdutm.04. Popovici Sergiu. Ed. Ed. 2008. 8. 2006. Bucureşti 2008. Operaţiunile de leasing.H. Surse virtuale.Universul Juridic. Tratat teoretic şi practic de drept comercial. Tiţa Nicolescu Gabriel.2012 1.Wolters Kluwer. Bîrsan Corneliu. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1. Tiţa-Nicolescu Gabriel.Hamangiu. Tribunalul Bucureşti: Culegerea de practică judiciară în materie comercială 2005-2006. Ed.Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Turcu Elena. vol. Bucureşti. 6. 2000. Bucureşti. 2010. 2.Lumina Lex. 2008. Ed. Bucureşti. Clocotici Dorin.Beck. C. 9. Ed. Contractul de leasing. Ed. Drept civil. Insolvenţa: legea.II. 5. Bucureşti.Hamangiu.

spete.com/speta/interpretareacontestatoarei-conform-c%C4%83reia-se-datoreaz%C4%83-dauneinterese-const%C3%A2nd-%C3%AEn-plata-ratelorp%C3%A2n%C4%83-q7617 8.ro/144001/contractul-de-leasingfinanciar-in-procedura-insolventei-un-subiect-de-practica-neunitara-acurtilor-de-apel.juridice.euroavocatura.http://www.html 7.http://jurisprudentacedo.info/jurisprudenta-obiect/procedurainsolven%C5%A3ei-contesta%C5%A3ie-la-tabelul-decrean%C5%A3e-contract-de-leasing-clauze-%C3%AEndoielniceconsecin%C5%A3e-26365 5.html 6.2.http://www. http://www.ro/articole/118/Avantaje_si_riscuri_in_cont ractul_de_leasing 3.com/Judecatorului-sindic-sarespinga-cererea-de-deschidere-a-procedurii-insolventei-fata-de-sinemotivat-de-faptul-ca-nu-are-calitatea-de-debitoare-a-creditoarei. http://www.juridice.ro/144001/contractul-de-leasingfinanciar-in-procedura-insolventei-un-subiect-de-practica-neunitara-acurtilor-de-apel. http://jurisprudentacedo.capital.http://www.html 9.ro/detalii-articole/stiri/cum-schimba-noulcod-civil-contractele-de-leasing-162476.html .http://www.com/Contestatie-impotriva-tabeluluicreantelor.jurisprudenta.-Daune-interese-din-contracte-de-leasing.html 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful