ISSSZPUPUO 2012

Ψ

ISPITIVANJE STRUKTURE SISTEMA STAVOVA ZAPOSLENIH PREMA ULOZI PSIHOLOGA U ORGANIZACIJI

Ψ

Teorijski pristup problemu

• Stavovi
– Stavovi kao prediktori ponašanja – Predrasude i stereotipi – Vrijednosti

• Uloga psihologa u organizaciji
Šuajb Solaković

– Kadrovska psihologija – Organizaciono ponašanje – Uloga psihologa u radnom okruženju

Ψ

Predmet i ciljevi istraživanja

Ψ
• Naučni

Ciljevi istraživanja

• Polazišni predmet istraživanja predstavlja sagledavanje distribucije i prirode stavova zaposlenih prema ulozi psihologa u organizaciji
– Kognitivni – Afektivni – Konativni

– Ispitivanje mogućnost elaboracije strukture sistema stavova zaposlenih prema ulozi psihologa u organizaciji – Provjeravanje metrijskih karakteristika instrumenata konstruisanih posebno za potrebe istraživanja

• Specifičan predmet istraživanja je ispitivanje latentne strukture sistema stavova zaposlenih prema ulozi psihologa u organizaciji

• Pratkični
– Korištenje saznanja do kojih se dođe ispitivanjem prema ulozi psihologa u organizaciji u svrhu promocije značajnosti uloge psihologa u svijetu rada

Ψ

Metodologija istraživanja -uzorak ispitanika-

Ψ

Instrumenti za prikupljanje podataka

• Upitnik za prikupljanje podataka o socijalno statusnim obilježjima ispitanika • Skala za ispitivanje opšteg stava prema ulozi psihologa u organizaciji (.853) • Skala za ispitivanje spremnosti za aktivno zalaganje za angažovanje psihologa (.901) • Skala za procjenu vrste područja u radu organizacije u kojma je psiholog potreban kao stručnjak (.931)

1

Ψ

Rezultati istraživanja

Ψ

• Distribucija stavova prema ulozi psihologa u organizaciji
– Opšti stav prema ulozi psihologa u organizaciji – Akciona komponenta stava – Vrste poslova u kojima se psiholog prosjenjuje kao potreban stručnjak – Faktorska struktura opšteg stava prema ulozi psihologa u organizaciji – Faktorska analiza sistema stavova prema ulozi psihologa u organizaciji

Ψ

Spremnost za aktivno zalaganje za angažovanje psihologa

Ψ

Osobine zaposlenih kojima bi se psiholog trebao baviti kao stručnjak

Ψ
Koliko je psiholog potreban u navedenim vrstama poslova?

20. Razvoj kriterija i vrednova... 19. Rad na pripremi i realizaciji... 18. Selekciji menadžera. 17. Provocenje intervjua kod ... 16. Preduprecenje stresa kod ... 15. Razvoj timskog duha na ... 14. Procjena radne uspješnost... 13. Savjetovanje manadžmenta. 12. Izgradnja razvojne strategi... 11. Analiza radnih mjesta i ... 10. Planiranje i upravljanje ... 9. Sagledavanje faktora ... 8. Organizovanje slobodnog ... 7. Obezbjecenje participacije ... 6. Procjena radne uspješnosti ... 5. Marketing. 4. Psihološko savjetovanje, ... 3. Prevencija i suzbijanje ... 2. Prilagocavanje radnika novi... 1. Razvijanje motivacije za rad.

Ψ
• Dva faktora

Faktorska struktura opšteg stava prema ulozi psihologa u organizaciji

• Preko 51% varijanse

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2

Ψ

Faktorska analiza sistema stavova prema ulozi psihologa u organizaciji

Ψ

Faktor 2 – Uloga psihologa u organizacionom ponašanju

• Varimaks rotacija • Sedam faktora • 64% varijanse sistema stavova Faktor 1 – Uloga psihologa u planiranju i upravljanju u organizaciji (39% varijanse)

Faktor 3 – Spremnost na aktivno zalaganje za angažovanje psihologa u organizaciji

Ψ

Faktor 4 – Diskriminativni odnos prema ulozi psihologa u organizaciji

Ψ

Faktor 6 – Uloga psihologa u praćenju rada neposrednih izvršilaca

Faktor 7 – Nepovjerenje prema obrazovnom sistemu kada je u pitanju psihologija u organizacijama Faktor 5 – Uloga psihologa u upravljanju ljudskim resursima

Ψ
• Psiholog bi se “trebao” baviti:

Zaključci

Ψ
HVALA ☺

• Stavovi zaposlenih prema ulozi psihologa u organizaciji su pozitivni

– Sprečavanju stresa i konflikata na poslu – Ponašanjem na poslu – Savjetodavnim radom i rukovodilaca i neposrednih izvršilaca

• Većina odgovora ispitanika kada su u pitanju savremeni aspekti uloge psihologa u organizaciji grupiše se u središnjem dijelu skalnih vrijednosti

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful