คําสั่ง ประธานคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา

ที่ ๒ / ๒๕๕๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมหองสอบธรรมสนามหลวง
ประจําป ๒๕๕๑


ตามที่แมกองธรรมสนามหลวง ไดกําหนดวันสอบธรรมสนามหลวง (ครั้งที่ ๒) ธรรมศึกษาทุกชั้นสอบในวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเชาเวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชา
เรียงความแกกระทูธรรม ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรม วิชาพุทธะ และวิชาวินัย ใหเวลาวิชาละ ๕๐ นาที
ใชขอสอบแบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ พรอมกันทั่ วราชอาณาจักร

ดังนั้น เพื่อใหการสอบธรรมสนามหลวงประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒) ในสวนของสนามสอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา เปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบปฏิ บัติในการสอบธรรมสนามหลวง จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการ กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมสนามหลวง ประจําป ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการสอบธรรมสนามหลวง โรงเรี ยนปาขนุ นเจริ ญวิทยา
๑. พระปลัดสมพงษ สมจิตฺโต เจาคณะตําบลคุงตะเภา ประธานกรรมการ
๒. พระครูสุธรรมาจารย เจาอาวาสวัดปากลวย รองประธานกรรมการ
๓. พระวินัยธรสมศักดิ์ สิรินฺธโร เจาอาวาสวัดหนองปลอง กรรมการ
๔. พระครูประดิษฐธรรมธัช เจาอาวาสวัดคุงตะเภา กรรมการ
๕. พ.ต.สงัด ศิริมา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลคุงตะเภา กรรมการ
๖. นายวิชัย ดีแท ผูอํานวยการโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
๗. นายอุดม รั ตนสังข ผูอํานวยการโรงเรียนหาดเสือเตน กรรมการ
๘. นายชาญ สรรเชื้อไพบูลย ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอพระ กรรมการ
๙. นายประวเรศ เพ็ชรชาง ผูอํานวยการโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา กรรมการ
๑๐. นายปยะ ปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนบานคุงตะเภา กรรมการ
๑๑. นายอํานวย คงอินทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวหาด กรรมการ
๑๒. นายบวรศักดิ์ วิไลรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
๑๓. นายพีระ แกวดวงนอย ครูโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
๑๔. นางขวัญตรัย กันพรอม ครูโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
๑๕. พระใบฎีการะพิณ จารุวณฺโณ เจาคณะตําบลทาแฝก ผูแทนแมกองธรรมฯ
๑๖. พระสมุหสมชาย จีรปุ.ฺโญ เลขานุการเจาคณะตําบลคุงตะเภา กรรมการ/เลขานุการ
๒. กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมศึกษาชั้นตรี หอง ก
๑. พระอภิชาติ ยตินฺ ธโร ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดใหมเจริญธรรม
๒. นางศุภลักษณ กลิ่นมาลี ครูโรงเรียนบานหาดเสือเตน
๓. นายไกรฤกษ ทองคํานุช ครูโรงเรียนบานบอพระ
๔. นายประไพ บัวคําหอม ครูโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา

๓. กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมศึกษาชั้นตรี หอง ข
๑. พระสันติ สุทฺธิสีโล ครูสินพระปริยั ติธรรมวัดใหมเจริญธรรม
๒. นางรัตนาภรณ กําแพงแกว ครูโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา
๓. นายประเสริฐ เสือเกิด ครูโรงเรียนบานบอพระ
๕. กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมศึกษาชั้นตรี หอง ค
๑. พระ ร.ต.ชํ านาญ อุตตโม ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดปากลวย
๒. พระอู ป.ฺญาวชิโร ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดคุงตะเภา
๓. นางศศิธร มากคลาย ครูโรงเรียนบานหาดเสือเตน
๔. นางประทุ ม ปกรณ ธาดา ครูโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา
๖. กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมศึกษาชั้นตรี หอง ง
๑. สามเณรเทวประภาส มากคลาย ป.ธ.๔ ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดคุงตะเภา
๒. นางประทุ ม ปกรณ ธาดา ครูโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา
๓. นายประสู ตร คลายกัน ครูโรงเรียนบานคุงตะเภา
๔. นายสาคร สุนะ ครูโรงเรียนบานหัวหาด
๘. กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมศึกษาชั้นตรี หอง จ
๑. พระเฉลย กุสลจิตฺโต ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดคุงตะเภา
๒. พระณรงค ฐิตลาโภ ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดใหมเจริญธรรม
๓. นางสรัญญา จินดากุล ครูโรงเรียนบานหาดเสือเตน
๔. นางศิริวรรณ เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบานหัวหาด
๙. กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมศึกษาชั้นโท
๑. พระมหาสมาน อคฺคป.ฺโญ ป.ธ.๔ ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดใหมเจริญธรรม
๒. นายฉัตรชั ย เพ็ชรชาง ครูโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา
๓. นางสุภาพ เลี้ยงประเสริ ฐ ครูโรงเรียนบานหัวหาด
๔. นายสมจิตร คงยิ่ง ครูโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา
๕. นายสุชาติ ทองอู ครูโรงเรียนบานบอพระ
๑๐. กรรมการควบคุ มหองสอบธรรมศึกษาชั้นเอก
๑. พระสมศักดิ์ ฐานิสฺสโร ครูสอนพระปริ ยัติธรรมวัดหาดเสือเตน
๒. นายสุนทร วงษฑัณฑ ครูโรงเรียนบานคุงตะเภา
๓. นางวันดี เสาร แดน ครูโรงเรียนปาขนุนเสริมวิทยา

ขอใหคณะกรรมการควบคุ มห องสอบแตละชั้ นที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบั ติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรี ยบรอย ตาม
ระเบียบสอบธรรมสนามหลวงบําเพ็ญศาสนกิจนี้ดวยกุศลจิต จงรวมดําเนินการใหลุล วงไปดวยดี บริสุทธิ์ ยุติ ธรรม เพื่อ
ความเจริญรุงเรืองแหงพระศาสนาสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิ กายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ลงชื่อ)
(พระปลัดสมพงษ สมจิตฺโต)
เจาคณะตําบลคุงตะเภา
ประธานคณะกรรมการสนามสอบโรงเรี ยนป าขนุนเจริญวิทยา

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful