SC SHIPPING SA

Ediţia 1 Revizia 0

PROCEDURA AUDITUL INTERN
COD: PG 8.2.2/4.5.5 Data aplicării: 15.03.2010

AUDITUL INTERN
COD: PG 8.2.2/4.5.5

Numele şi Prenumele Elaborat Verificat Aprobat Dana Marin Ionel Popa Ion Popescu

Funcţie RMI Director Administrativ Director Executiv

Data
15.03.2010 15.03.2010 15.03.2010

Semnătura

iar personalului care nu are acces direct i se distribuie pe un CD controlat. Este menţinut un exemplar martor tipărit gestionat de RMI.SC SHIPPING SA Ediţia 1 Revizia 0 PROCEDURA AUDITUL INTERN COD: PG 8.5.03.2010 ÎNREGISTRAREA EDIŢIILOR ŞI REVIZIILOR Ediţia/Revizia Pag/Cap Cauza reviziei Descrierea modificării Autorul modificării Data 1/0 - - Documentaţie iniţială RMI 15.A. SHIPPING S.03. .5 Data aplicării: 15.2010 DIFUZARE Prezenta procedură este accesibilă întregului personal al S.C.2. pe serverul acesteia.2/4.

ISO 14001. resursele naturale. incidentelor şi neconformităţilor (PG 8.3 Standardul ISO 14001: 2004.5.5 Data aplicării: 15. criterii de audit – ansamblu de politici. 3. flora. 4. apa. Alte definiţii conform standardelor ISO 9000. SHIPPING S.2 Procedura Acţiuni corective (PG 8.A. Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. precum şi pentru determinarea eficacităţii Sistemului Integrat de Management aplicat.2. 5. fauna.5.1 Procedura Tratarea accidentelor.4 OHSAS 18001: 2007. Auditorul nu poate aparţine zonei auditate de către acesta.2010 1. 3. în scopul verificării conformităţii cu prevederile stabilite şi documentate.3).1. 2. 4.mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie.1 Standard ISO 9001: 2008.persoană care are competenţa de a efectua un audit. 4.A.2. Cerinţe cu ghid de utilizare. auditat – organizaţie care este auditată. mediu . Cerinţe 3.2/4. 3. Scop Procedura reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit intern al Sistemului Integrat de Management în cadrul S. Documente de referinţă 3. Sisteme de management de mediu.SC SHIPPING SA Ediţia 1 Revizia 0 PROCEDURA AUDITUL INTERN COD: PG 8. Domeniu de aplicare Procedura se aplică Sistemului Integrat de Management pentru auditurile interne desfăşurate în cadrul S. oamenii şi relaţiile dintre acestea.5.C. Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Definiţii şi abrevieri 5.3). OHSAS 18001.2/4.0-4. SHIPPING S. independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.03. care include aerul. auditor . observaţie a auditului – constatare a faptelor făcută în cursul unui audit şi susţinută de dovezi obiective. Sisteme de Management al Calităţii – Principii fundamentale şi vocabular.5. Sisteme de Management al Calităţii.3.5..5.3/4.3 Procedura Acţiuni preventive (PG 8. Documente conexe 4. Manualul de Management Integrat (MMI 01). risc . Cerinţe cu ghid de utilizare.C. Definiţii audit – proces sistematic. proceduri sau cerinţe.3).combinaţie a probabilităţii de apariţie a unui eveniment periculos sau expunerii la acesta şi a severităţii rănirii sau îmbolnăvirii profesionale care poate fi cauzată de eveniment sau de expunerea la acesta. . solul. Sisteme de management de mediu.

precum şi cunoştinţe şi abilităţi în procese.SC SHIPPING SA Ediţia 1 Revizia 0 PROCEDURA AUDITUL INTERN COD: PG 8.2.4. 6.3. 6.3.5 Conducătorii zonelor auditate 6. 6.5.2. inclusiv servicii pentru a înţelege contextul tehnologic în care se efectuează auditul.3 Asigură disponibilitatea şi autoritatea necesare tuturor persoanelor implicate în activitatea de audit intern.5. Directorul Executiv 6.2 Propune componenţa echipelor de audit intern.2/4.2/4.2/4.5-01) şi Planul de audit intern (F 8.5. 6.5.4 Auditorii 6. 6.2.2. produse. 6.5 Data aplicării: 15.1 Planifică şi conduce auditurile interne.1.2.3 Execută activitatea de audit conform planului de audit.1 Aprobă Programul de audit intern (F 8.2 Aprobă componenţa echipelor de audit intern.2 Evaluează rezultatele auditului şi elaborează Raportul de audit intern (F 8.2.1 Auditorii trebuie să aibă cunoştinţe şi abilităţi în tehnicile şi metodele din domeniu pentru a permite examinarea sistemelor integrat de management şi a genera constatările şi concluziile de audit corespunzătoare.3-01).4.2 Pregătesc efectuarea auditului intern.5-03) şi Rapoarte de neconformitate (F 8. .2.2010 5.0/4. 6. 6.4 Analizează constatările făcute prin audit intern şi informează Directorul Executiv asupra desfăşurării acestei activităţi.5 Asistă auditorul şef la elaborarea raportului de audit şi a rapoartelor de neconformitate. cu sprijinul membrilor echipei şi al auditatului. 6.1.4 Consemnează observaţiile şi raportează auditorului şef rezultatele auditului. instrucţiunilor auditorului şef şi prezentei proceduri.3 Auditorul şef 6.2.2/4.4. Reprezentantul Managementului Integrat (RMI) 6.1 Elaborează şi prezintă spre aprobare planul auditurilor interne. 6. Abrevieri RAP – Raport de acţiuni preventive RMI – Reprezentantul Managementului Integrat RNC – Raport de neconformitate SIM – Sistem Integrat de Management 6.4.03.1 Informează personalul implicat asupra obiectivelor şi programului auditului. 6.2. 6.1. 6.3.2. Responsabilitate şi autoritate 6.5. 6.1.5.4.3 Dispune măsurile operative în pregătirea şi derularea auditurilor interne.5-02).

Programul este aprobat de Directorul Executiv.1. astfel încât fiecare element al sistemului să fie verificat cel puţin de 2 ori pe an. 7.5. 7.2010 6. 7.6 Răspund de înlăturarea cauzei neconformităţilor în termenul stabilit. programul este redifuzat.2. conform procedurii Acţiuni corective (PG 8. aceste modificări sunt operate. Generalităţi 7.1. pe lângă auditurile elementelor SIM. atunci când astfel de audituri sunt necesare pentru identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a serviciului respectiv.1. . 6. Întreprind în timp util corecţiile şi acţiunile corective pentru eliminarea deficienţelor constatate.5 Data aplicării: 15. 7.1.1. şi audituri de proces sau de produs (serviciu).5.5. Desfăşurarea activităţilor 7.8.evaluarea conformităţii Sistemului Integrat de Management proiectat şi aplicat de societate faţă de cerinţele standardelor de referinţă. În prima perioadă de funcţionare a sistemului.2. auditurile interne pot fi realizate şi de către personal specializat din afara organizaţiei.4.5.3 Pun la dispoziţie echipei de audit toate resursele necesare. 6. până la formarea şi calificarea auditorilor interni proprii.03./4. Evaluarea conformării se face cu ocazia auditului intern şi ori de câte ori este cazul. utilizând un chestionar cu întrebări din reglementările de mediu şi . c) elementele de sistem/ procesele auditate (funcţie de tipul auditului).6. Programele de audit conţin informaţii referitoare la: a) perioada de desfăşurare a auditului. 7. sau se consideră necesar a se efectua anumite audituri de produs sau de proces care nu au fost iniţial programate. Auditurile sunt de regulă dispuse de către conducerea societăţii şi constituie un instrument de supraveghere al acesteia prin care se urmăreşte: . iar noul program este supus aprobării ca şi programul iniţial. în scopul de a se asigura un audit eficient.7.5. 6. Auditurile interne sunt efectuate semestrial de către personal calificat pentru efectuarea acestei activităţi în domeniul definit pentru SIM.2.2. exprimând punctul de vedere propriu.5.2/4. Atunci când din anumite motive sunt necesare modificări în datele conţinute în program.4 Propun corecţiile şi acţiunile corective necesare pentru înlăturarea cauzelor neconformităţilor identificate în timpul auditului. 7./4. planificând auditarea în funcţie de natura şi importanţa activităţii care urmează a fi evaluată. programul este difuzat şefilor compartimentelor care urmează a fi audiate. După aprobare. Programul de audit intern (F 8.1.5.1. La începutul fiecărui an RMI elaborează Programul de audit intern (F 8.3).1. b) zonele care vor fi auditate. 7.SC SHIPPING SA Ediţia 1 Revizia 0 PROCEDURA AUDITUL INTERN COD: PG 8.5.5-01) poate conţine.2.5.5-01).1.2.5 Propun termenele de rezolvare a neconformităţilor.5. 6.5.determinarea eficicacităţii şi punerea în evidenţă a posibilităţilor de îmbunătăţire a SIM. După aprobare.2/4.2 Desemnează persoanele care însoţesc membrii echipei de audit pe parcursul auditului. 7.3.1.

0/4.4.4 Membrii echipei de audit analizează documentaţia în baza căreia se efectuează auditul.2. Pregătirea auditului 7.2.3.2.2/4.SC SHIPPING SA Ediţia 1 Revizia 0 PROCEDURA AUDITUL INTERN COD: PG 8.3 Rapoartele de audit.2 Pentru neconformităţile care pot conduce la nerealizarea obiectivelor SIM se stabilesc acţiuni corective de către şeful zonei auditate şi se completează Rapoarte de neconformitate (F 8. la care sunt ataşate Rapoartele de neconformitate (F 8.1.2. d) locurile unde se difuzează raportul.1 Rezultatele auditului. 7. b) componenţa echipei de audit şi persoanele de contact din partea zonei auditate.3. 7.3-01). 7. 7. auditorul şef convoacă membrii echipei de audit în vederea pregătirii auditului şi elaborării planului de audit.5-04).4. acestea sunt discutate şi stabilite în timpul acestei şedinţe. Raportul conţine: a) identificarea şi obiectivele auditului.5. . Auditul debutează cu o şedinţă de deschidere la care participă echipa de audit şi conducătorii zonelor care urmează să fie evaluate.2/4.3.5-02). Documentarea auditului 7.4.2. 7. După terminarea examinărilor. Se stabilesc sarcinile fiecărui auditor.4.2.2.3-01).3 Planul de audit este transmis conducătorilor zonelor care urmează a fi evaluate cu cel puţin o săptămână înainte de audit.5. acţiunile corective sau preventive şi termenele de soluţionare a acestora sunt stabilite de comun acord. zilele şi orele de desfăşurare a auditului precum şi elementele de sistem care vor fi verificate în fiecare zonă. La şedinţa de închidere sunt comunicate conducătorilor zonelor auditate constatările făcute în timpul auditului. numit Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe (F 8.3.2.5. 2.5 Data aplicării: 15.5. 7. 7. rapoartele de la auditurile anterioare realizate în zonele care vor fi auditate. c) elementele de sistem şi documentele aplicabile. prin care se stabileşte scopul şi amploarea auditului. Auditorul şef prezintă planul de audit şi dacă sunt propuneri de modificare.5-03) întocmit de auditorul şef.3.2/4. documentele care trebuie analizate de aceştia şi strategia de efectuare a auditului.03. Efectuarea auditului propriu-zis 7.2010 sănătate – securitate ocupaţională aplicabile organizaţiei.2/4. 7.2 Auditorul şef elaborează Planul de audit (F 8.0/4. documentele de referinţă.3.3. precum şi observaţiile rezultate sunt documentate în Raportul de audit (F 8. se difuzează la Directorul Executiv şi la conducătorii zonelor auditate. 7.2. acţiunile corective iniţiate şi alte înregistrări aplicabile. 7. Auditorul şef decide care dintre acestea necesită iniţierea de acţiuni corective şi care vor fi raportate doar ca observaţii.5.1 Cu cel puţin o săptămână înainte de efectuarea auditului.5. echipa de audit discută rezultatele examinărilor şi deficienţele constatate.

SC SHIPPING SA Ediţia 1 Revizia 0 PROCEDURA AUDITUL INTERN COD: PG 8. 7.4 Raportul de audit difuzat Directorului Executiv. conform prevederilor din procedura Acţiuni corective (PG 8.5-01).3.5.03.5. 7. Formular Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe (F 8.4. Urmărirea realizării măsurilor corective 7.5-04). Program de audit intern (F 8.2010 7.5.5-02).2/4.504).2/4. Raport de audit intern (F 8. care ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiei Directorului Executiv. 8.5. Formular Program de audit intern (F 8. se păstrează de către RMI.1.2. Formular Plan audit intern (F 8.4. Auditul de urmărire se realizează în acelaşi mod ca şi cel iniţial. 8.2/4. .5. Raport de neconformitate (F 8. 9.5.5.5.5.5.5.5 Data aplicării: 15. În cazul în care acţiunile corective nu se verifică în cadrul unui audit de urmărire. cu dispoziţia acestuia.5-03).5.2.2.2/4.5.3. 9. 8. fie printr-un audit de urmărire.2. Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe (F 8.2/4.2/4.2/4.5./4. Auditorul şef decide necesitatea efectuării auditului de urmărire în funcţie de numărul şi importanţa acţiunilor corective iniţiate.5-02).2. Anexe 9. Formular Raport de audit intern (F 8.2/4. 7.5-01). Formulare şi înregistrări 8. 9. 9.5.2.3. 8.5-03).3).0/4.1.4.2. 8.2. 7.5. auditorul şef inspectează modul în care acestea au fost realizate.2.2. Acţiunile corective iniţiate în urma efectuării auditului se verifică fie printr-o inspecţie la finalizarea termenului de soluţionare specificat în Raportul de neconformitate.1. cu menţiunea că verificările se vor limita numai la zonele în care au fost depistate neconformităţi.4.2.2.2/4. Plan de audit intern (F 8.2.5.5.3-01).3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful