You are on page 1of 33

95

PRIJEVOD EUROPSKOG STANDARDA ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

U nastavku je priloen prijevod:

CEN/TC 288/WG 7 N 032 E EUROPEAN STANDARD

EXECUTION OF SPECIAL GEOTECHNICAL WORK: JET - GROUTING

FINAL DRAFT
February, 1996

Napomena: Nomenklatura i oznake u ovom poglavlju zadrane su prema originalnom tekstu standarda.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

96

1. OPSEG STANDARDA
1.1 ST Ovaj standard se primjenjuje na izvoenje, testiranje i praenje radova mlaznog injektiranja. Odreena razmatranja u vezi projektiranja su takoer priloena.

1.2

ST Izvoenje radova mlaznog injektiranja zahtijeva znanje i iskustvo s takvom vrsti konstrukcija. NAPOMENA: 1. Postupak mlaznog injektiranja treba razlikovati od postupaka injektiranja koji su obraeni u standardu EN... Visoki pritisci koji se primjenjuju u postupku mlaznog injektiranja uzrokuju veliku brzinu mlaza koji razara odreeni volumen tla, ali nema utjecaja na okolno tlo.

2.

1.3

ST 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 : 11 : i dodacima:

Predmet ovog standarda sadran je u sljedeim tokama: Opseg standarda Srodni standardi Definicije Bitni zahtjevi Geotehnika istraivanja Materijali Projektiranje Izvoenje Kontrola ispitivanja i praenje Zapis o izvoenju Posebni uvjeti

NORMATIVNI INFORMATIVNI

DODATAK A: DODATAK B:

Uvjeti projektiranja Posredna ispitivanja

NAPOMENA: Svaka podtoka je oznaena s jednom od sljedeih kratica, ime je odreen stupanj obveze:

RQ PO PM

Uvjet (Requirement) Mogunost (Possibility) Dozvola (Permission)

RC ST

Preporuka (Recommendation) Izjava (Statement)

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

97

2. SRODNI STANDARDI

2.1.

Openito ST Ovaj Evropski predstandard ukljuuje odredbe iz drugih publikacija pomou datiranih i nedatiranih izvora. U sluaju datiranih izvora, kasniji amandmani ili kasnije verzije tih publikacija primjenjuju se na ovaj predstandard jedino ukljuivanjem amandmana ili novom revizijom predstandarda. U sluaju nedatiranih izvora, primjenjuje se posljednje izdanje takve publikacije.

2.2.

Normativni izvori ENV1992-1-1 Eurocode 2: Projektiranje betonskih konstrukcija Dio 1: Opi propisi Opi propisi i propisi za zgrade Eurocode 7: Geotehniko projektiranje Dio 1: Opi propisi (Kolovoz 1994) Metode ispitivanja cementa Cement - Sastav, specifikacije i kriteriji usklaivanja Dio 1: Obini cementi (Listopad 1992). Voda za spravljanje betona - Specifikacije i ispitivanja.

ENV1997-1-1

EN196 ENV197

prEN1008

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

98

3. DEFINICIJE
3.1. Mlazno injektiranje: postupak koji se sastoji u razaranju strukture tla (ili slabe stijene) i mijeanju s cementnim vezivom, odnosno djelominom zamjenom s cementnim vezivom; razaranje se postie velikom energijom mlaza fluida koji istovremeno moe biti i injekcijska smjesa. Mlazno injektirani element: volumen tla obuhvaen mlaznim injektiranjem iz jedne buotine. Najtipiniji elementi su: Mlazno injektirani stup: mlazno injektirani valjkasti element (Sl. 1a) Mlazno injektirani panel: mlazno injektirani ravninski element (Sl. 1b)

3.2.

Sl. 1a: Mlazno injektirani stup 3.3.

Sl. 1b: Mlazno injektirani panel

Mlazno injektirana konstrukcija: skup mlazno injektiranih elemenata. Najtipinije konstrukcije su: Mlazno injektirana zavjesa: zid izveden od barem djelomino preklopljenih elemenata (Sl. 2a) Mlazno injektirana ploa: vodoravna konstrukcija oblikovana od barem djelomino preklopljenih elemenata (Sl. 2b)

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

99

Sl. 2a: Mlazno injektirana zavjesa

Sl. 2b: Mlazno injektirana ploa

Mlazno injektirani svod: oblikovan od barem djelomino preklopljenih horizontalnih ili subhorizontalnih elemenata (Sl. 2c)

Sl. 2c: Mlazno injektirani svod Mlazno injektirani blok: trodimenzionalna konstrukcija oblikovana od barem djelomino preklopljenih elemenata

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

100 3.4. Jednofluidni sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje i cementacija tla provodi energijom jednog fluida, obino cementnom injekcijskom smjesom (Sl. 3a).

Sl. 3a: Jednofluidni sustav

3.5.

Dvofluidni (zrak) sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje i cementacija tla provodi energijom jednog fluida (obino cementnom injekcijskom smjesom) uz pomo drugog fluida u obliku zranog plata (Sl. 3b).

Sl. 3b: Dvofluidni (zrak) sustav

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

101 3.6. Dvofluidni (voda) sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje tla provodi mlazom vode velike energije, a cementacija se istovremeno provodi odvojenim mlazom injekcijske smjese (Sl. 3c).

Sl. 3c: Dvofluidni (voda) sustav 3.7. Trofluidni sustav: postupak mlaznog injektiranja u kojem se razaranje tla provodi mlazom vode velike energije1 uz pomo mlaza u obliku zranog plata, a cementacija se istovremeno provodi odvojenim mlazom injekcijske smjese (Sl. 3d).

Sl. 3d: Trofluidni sustav 3.8. Horizontalno mlazno injektiranje: postupak koji se provodi kroz horizontalne ili subhorizontalne buotine (u rasponu od 20 od horizontalne ravnine). Builica za mlazno injektiranje: rotacijska builica kojom se automatski regulira rotacija i izvlaenje pribora.

3.9.

U posebnim sluajevima voda moe biti zamijenjena nekom drugom odgovarajuom tekuom smjesom.
1

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

102 3.10. Cijev za mlazno injektiranje: buae cijevi s jednostrukim, dvostrukim ili trostrukim unutarnjim cijevima, ovisno o odabranom postupku (broj fluida). 3.11. Monitor (glava pribora za mlazno injektiranje): ureaj postavljen na kraju cijevi za mlazno injektiranje kojom se smjesa injektira u tlo. 3.12. Mlaznica: posebno izraen ureaj ugraen u monitor (glavu pribora za mlazno injektiranje) i projektiran tako da transformira visoki tlak fluida iz cijevi u mlaz velike brzine usmjeren u tlo.

3.13. Radijus utjecaja: efektivna udaljenost do koje je tlo razoreno djelovanjem mlaza, mjereno od osi pribora. 3.14. Isprani materijal (spoil return): mjeavina estica tla i injektiranog fluida koji se pojavljuje za vrijeme trajanja injektiranja i koji dolazi na povrinu terena kroz obod buotine. 3.15. Parametri mlaznog injektiranja: - tlak fluida2 u cijevi za - protok fluida mlazno injektiranje - sastav injekcijske smjese - brzina izvlaenja i brzina rotacije ipki pribora za mlazno injektiranje 3.16. Predinjektiranje: postupak u kojem je mlazno injektiranje nekog elementa olakano prethodnom fazom razaranja tla mlazom vode ili mlazom vode i zraka3. 3.17. Kontinuirani postupak: nain izvoenja u kojem se mlazno injektirani elementi izgrauju jedan za drugim s preklopom ne ekajui da se injekcijska smjesa stvrdne (Sl. 4a).

Sl. 4a: Izvedba svjee u svjee

Obino se taj pritisak mjeri na pumpi. U sluaju dugih prikljunih cijevi ili vrlo dubokog injektiranja, treba uzeti u obzir i linijske gubitke. 3 Predinjektiranje se naziva i predispiranje ili predrezanje.
2

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

103 3.18. Naizmjenini postupak: nain izvoenja u kojem izvoenje elementa koji se preklapa ne moe poeti prije vremena stvrdnjavanja ili prije nego to je postignuta traena vrstoa susjednih elemenata koji su prethodno izgraeni (Sl.4b).

Sl. 4b: Izvedba na preskok

3.19. Mlazno injektirani materijal volumena tla: materijal od kojeg se sastoji tijelo mlazno injektiranog elementa. 3.20. Armirano mlazno injektirani volumen tla: mlazno injektirani stupovi (volumen) ojaani elikom ili nekim drugim materijalom visoke vrstoe.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

104

4. BITNI ZAHTJEVI

4.1.

RQ

Sljedei podaci trebaju biti poznati prije projektiranja i izvoenja mlaznog injektiranja:

- detaljni opis profila tla i njegovih geotehnikih znaajki u okvirima predvienog zahvata; - hidrogeoloki uvjeti u tlu; - rubni uvjeti (postojee susjedne graevine, ukopane graevine i vodovi, eventualni uvjeti ogranienja rada, pristup); - zahtjevi zatite okolia; naroito mogunost odlaganja ispranog materijala; - dozvoljeni iznos deformacija graevine koja se podupire (osigurava) ili susjednih graevina. 4.2. RQ Projektne pretpostavke u skladu s EC7 - Poglavlje 2 moraju biti ispunjene, a ukoliko je potrebno i izmijenjene, u skladu s podacima dobivenim u fazi izvoenja. PO Zbog prirode radova mlaznog injektiranja, cijeli projekt ili dio projekta moe napraviti investitor, glavni izvoa, specijalistiki izvoa ili projektant.

4.3.

4.4. RQ Dodjeljivanje projektantskih, izvoakih i nadzornih aktivnosti, te odgovornosti svih sudionika mora biti jasno naznaena u ugovornoj dokumentaciji. 4.5. RC Projektiranje i izvoenje moraju ukljuivati slijedee aktivnosti (prema prikazu u sljedeoj tablici). Napomena: Naznaeni redoslijed u tablici ne predstavlja nuno i vremenski redoslijed izvoenja.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

105

PREPORUENI POPIS AKTIVNOSTI

REDNI BROJ 4.5.1 4.5.2.

AKTIVNOST

IZVRITELJ

4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6. 4.5.7. 4.5.8. 4.5.9. 4.5.10. 4.5.11. 4.5.12. 4.5.13. 4.5.14. 4.5.15. 4.5.16.

4.5.17. 4.5.18. 4.5.19. 4.5.20. 4.5.21. D: C: E:

Dobavljanje podataka o istranim radovima za izvoenje radova mlaznog injektiranja Odluka o koritenju mlaznog injektiranja, o probnom polju i prethodnih ispitivanja, (ako se to zahtijeva), izrada tehnikih uvjeta Prikupljanje svih dozvola neophodnih za izvoenje od ovlatenih institucija i od tree strane Cjeloviti projekt mlazno injektirane konstrukcije i definiranje geotehnike kategorije Razmatranje odgovarajuih vremenskih faza izvoenja Ocjenjivanje podataka istranih radova u vezi s projektnim pretpostavkama Ocjena podobnosti izgradnje projektiranog rjeenja Izvoenje prethodnih ispitivanja, ako se to zahtijeva i potrebnih odgovarajuih ispitivanja Ocjena rezultata probnog polja, prethodnih ispitivanja i ispitivanja Odabir metode mlaznog injektiranja Ocjena odabrane metode mlaznog injektiranja i definiranje radnog postupka Definiranje dimenzija, poloaja i orijentacije mlazno injektiranih volumena (stupova) tla Usmjerenje faza izvoenja, ako se to zahtijeva Definiranje faza rada Upute svim sudionicima o kljunim tokama projektnih kriterija na koje treba obratiti posebnu panju Tehniki opis kontrole utjecaja radova mlaznog injektiranja na susjedne graevine (vrsta i tonost mjernih ureaja, uestalost mjerenja), i interpretacije rezultata kontrole Odreivanje dozvoljenih granica utjecaja radova mlaznog injektiranja na susjedne graevine Izvoenje radova mlaznog injektiranja, ukljuujui kontrolu parametara mlaznog injektiranja Nadzor nad radovima, ukljuujui odreivanje uvjeta kakvoe Kontrola utjecaja radova mlaznog injektiranja na susjedne graevine i prikaz rezultata kontrole Kontrola kakvoe radova Investitor preko svog tehnikog osoblja (projektant ili nadzor) Izvoa Ostali

D D

D D D C C C D+C E C E D C D D

D C D E D+C

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

106

5. GEOTEHNIKI ISTRANI RADOVI

5.1.

RQ Mlazno injektiranje je metoda obrade (poboljanje osobina) tla i mora imati projekt koji se temelji na poznavanju geotehnikih znaajki tla; prema tome bitni su pouzdani geotehnik istrani radovi. RQ Svi geotehniki istrani radovi moraju biti izvedeni u skladu sa zahtjevima i preporukama iz ENV - 1997-1-1- Eurocode 7 - DIO 1, a naroito u odnosu na geotehnike kategorije u tokama 2.1., 3.2. i 3.3. Ukoliko je to mogue, potrebno je proiriti geotehnike istrane radove na granice podruja zahvata tako da se profili mogu dobiti interpoliranjem izmeu istraenih osi, a ne ekstrapoliranjem izvan tih osi. Posebnu panju treba posvetiti slijedeim geotehnikim uvjetima:

5.2.

5.3.

RC

5.4.

RQ

- koherentni slojevi ili lee krutog ili lakognjeivog konzistentnog stanja; - visoki sadraj organskih tvari; - bujajua tla; - vrlo osjetljive gline; - cementirani slojevi ili lee; - razina podzemne vode (poloaj vodnog lica); - prisutnost artekih uvjeta ili zatvorenog vodonosnog sloja; - veliki hidrauliki gradijenti; - agresivno tlo ili voda; - zbijenost krupnozrnatih slojeva; - obluci i/ili ulomci stijene; - velike praznine (rupe) ili velika propusnost; - kemijski otpad ili talog 5.5. RQ Osim litolokog sastava i strukture tla u skladu s ENV1997-1-1 Eurocode 7 Dio 1, potrebno je odrediti i slijedee parametre:

- granulometrijski sastav, vlanost, Atterbergove granice; - mjeru izravnog ili neizravnog stupnja zbijenosti; - mjeru izravne ili neizravne posmine vrstoe.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

107

6. MATERIJALI

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

RC ST PO

Svojstva materijala moraju odgovarati CEN standardima. Uobiajeno se primjenjuju smjese vode i cementa. Mogu se primjenjivati i druga hidraulika veziva osim cementa.

RC U smjesama vode i cementa vodocementni faktor (teinski) mora biti u granicama od 0,5 do 1,5. PO Mogu se primjeniti dodaci za smanjenje koliine vode, stabilizatori, plastifikatori, dodaci za smanjenje propusnosti i drugo. Smjesi se mogu dodati i drugi materijali kao npr. bentonit, punilo, letei pepeo. Ako se bentonit dodaje smjesi, bentonitna suspenzija mora se pripremiti i potpuno hidratizirati prije dodavanja cementa. Pitka voda je prihvatljiva za pripremanje injekcijske smjese bez posebne kontrole.

6.5.

6.6. 6.7.

PO RC

6.8. 6.9.

PO

RQ Voda koja ne dolazi iz vodoopskrbnog sustava mora se analizirati kako bi se provjerilo da nema tetan uinak na stvrdnjavanje, na trajnost smjese, ili na koroziju armature. RQ Ako cement ne udovoljava standardu ENV 197, moraju se provesti odgovarajui pokusi kako bi se provjerilo da su zadovoljeni uvjeti kakvoe kao npr: vrijeme vezanja, stvrdnjavanje, vrstoa i trajnost. RC Posebnu panju treba posvetiti eventualnom prisustvu veih estica u materijalu za spravljanje smjese jer to moe uzrokovati zaepljenje mlaznica. Smjesa treba biti tako odabrana da ne izazove tetan uinak na okoli, ukljuujui podzemnu vodu.

6.10.

6.11.

6.12.

RQ

6.13.

RQ Kriteriji primanja i metode ispitivanja vode prema zahtjevima iz podtoke 6.9. moraju udovoljavati propisu prEN1008. RQ U sluaju kada se kao armatura koriste eline ipke materijal mora zadovoljavati Eurocode 2 - Dio 1 - Toka 3 i 6. RQ U sluaju kada se kao armatura koriste drugi materijali osim elinih ipki, oni moraju zadovoljavati nacionalne standarde ili tehnike uvjete zadane projektom.

6.14.

6.15.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

108

7. PROJEKTIRANJE 7.1. Openito


Mlazno injektiranje moe se primijeniti kao privremeni ili trajni zahvat za razliite svrhe, kao npr:

7.1.1. ST

- temeljenje za novu graevinu (Sl. 5a); - podupiranje postojeih temelja (Sl. 5b); - stvaranje slabopropusnih barijera; - izgradnja potpornih konstrukcija; - upotpunjavanje drugih geotehnikih zahvata; - ojaanje odreenog volumena tla.

Sl. 5a: Temeljenje budue graevine

Sl. 5a: Underpinning postojeeg temelja

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

109 7.1.2. RQ Svrha mlaznog injektiranja mora biti projektom jasno definirana, a u vezi s navedenim fizikalnim i geometrijskim znaajkama mlazno injektiranih elemenata ili konstrukcije. 7.1.3. RQ Uvjeti koji utjeu na radne faze elemenata moraju biti navedeni, a detaljni redoslijed izvoenja mora biti pokazan na izvedbenim nacrtima. 7.1.4. RQ Ako projektiranje radova mlaznog injektiranja ne moe biti dovreno zbog nedostatnih istranih radova, a nije mogue dobiti nedostajue informacije daljnjim istranim radovima, treba pristupiti izvedbi probnog polja. 7.1.5. RQ Izvedbu mlaznog injektiranja na probnom polju s pozitivnim rezultatom treba provesti do dubine i u tlu koje odgovara glavnim radovima, koritenjem opreme, materijala i postupaka koji su predvieni za izvoenje glavnih radova. 7.1.6. RC Za dobivanje pouzdanog rezultata potrebno je izvesti barem jedan mlazno injektirani pokusni element uz predvieni postupak rada. U znatno heterogenim uvjetima u tlu bit e neophodno izvesti nekoliko pokusnih elemenata uz nekoliko postupaka rada za konanu potvrdu kakvoe. 7.1.7. RC U sluaju kada e se mlazno injektiranje izvoditi u tekim uvjetima, prije izvoenja probnog polja treba laboratorijski ispitati uzorke tla kao i injekcijske smjese i to u rasponu koji obuhvaa sve pretpostavljene mjeavine. 7.1.8. RQ Projektom trbaju biti odreeni uvjeti ispitivanja mehanikih svojstava i traena kakvoa uzoraka injektiranog tla.

7.1.9. RC U odreivanju doputenih odstupanja od zahtijevane kakvoe mora se uzeti u obzir tonost predloene metode ispitivanja, naroito u sluaju neizravnih metoda, kao to je navedeno u toki 9.3. 7.1.10. RQ U sluaju kada se potvrda kakvoe odreuje na osnovi ispitivanja uzoraka jezgre mlazno injektiranog tijela, poloaj uzimanja uzoraka jezgre u mlazno injektiranoj konstrukciji treba biti propisan projektom.

7.1.11. RC Projektni parametri kakvoe moraju uzeti u obzir potekoe u izvoenju koje mogu umanjiti djelotvornost mlaznog injektiranja. 7.1.12. RQ Treba uzeti u obzir redoslijed i brzinu izvoenja, vrijeme vezivanja i stvrdnjavanja, te promjer mlazno injektiranog valjka, kako bi se izbjegao lokalni slom tla, preveliko slijeganje ili uzdizanje.

7.2.

Geometrija

7.2.1. ST Dimenzije poprenog presjeka mlazno injektiranog elementa ne zavise samo o postupku i kontroli izvoenja, nego i o vrsti tla i njegovoj heterogenosti.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

110 7.2.2. RQ Projekt treba odrediti doputena odstupanja, prema odredbama navedenim u tokama 8.4.3., 8.4.4. i 8.5.7., ili predloiti druge vrijednosti odstupanja. 7.2.3. RQ U nacrtima treba biti jasno pokazano slijedee: - minimalne dimenzije poprenog presjeka koje treba postii u razliitim slojevima tla na koje e se naii prilikom izvoenja radova; - doputena odstupanja od poloaja i nagiba osi elementa mlazno injektirane konstrukcije (toka 8.4.). 7.2.4. RQ Ako se ne moe ukloniti eventualna postojea podzemna prepreka, potrebno je odrediti utjecaj te prepreke, a zatim predvidjeti odgovarajuu konstrukciju mlaznog injektiranja (ili neku drugu), kako bi se izbjegla teta neprihvatljive veliine.

7.3.

Karakteristike vrstoe i deformabilnosti

7.3.1. ST vrstoa mlazno injektiranog tla ne zavisi samo o postupku mlaznog injektiranja, o parametrima injektiranja, i o kontroli, nego i o vrsti tla i njegovoj heterogenosti. 7.3.2. RQ U primjeni mlaznog injektiranja za ojaanje temelja (underpinning), takoer trebaju biti provjerena privremena svojstva kakvoe mlazno injektiranih stupova (prije stvrdnjavanja injekcijske smjese). 7.3.3. RQ U sluaju kada su deformacije mlazno injektiranih elemenata ili mlazno injektiranje konstrukcije vane, projektom treba biti propisana maksimalna vrijednost ili raspon vrijednosti deformacijskih parametara. Potrebno je predvidjeti kontrolu tih parametara u ispitivanjima za potvrdu kakvoe, kao i odgovarajue prosjene vrijednosti (prosjek u elementu, na veim dijelovima konstrukcije, na cijeloj konstrukciji). 7.3.4. RC Kad god je to mogue, u projektu je potrebno jasno odrediti dozvoljena odstupanja parametara vrstoe i deformabilnosti, a ovisno o uvjetima u tlu. 7.3.5. ST U mnogim sluajevima nee biti mogue ustanoviti stvarni stupanj odstupanja zbog ogranienih iskustva. U takvim uvjetima odstupanje e se moi ustanoviti tek na osnovu podataka probnog polja. 7.3.6. RQ Kad se primjenjuju neizravna ispitivanja za provjeru kakvoe mlaznog injektiranja, kriteriji kakvoe moraju se odrediti u projektu, definiranjem mjernih parametara. 7.3.7. PO Mlazno injektirani stupovi tla mogu biti ojaani s elementima visoke vrstoe (eline ipke, cijevi, nosai) koji se ugrauju za vrijeme ili poslije izvedbe mlaznog injektiranja. 7.3.8. RQ U sluaju kada se kao materijal za ojaanje ne upotrebljavaju eline ipke, projekt treba biti usklaen s nacionalnim standardima, odnosno treba ih projektom odrediti.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

111

7.4.

Propusnost

7.4.1. ST U sluaju kada se mlazno injektiranje koristi za obranu od podzemne vode, uspjenost zahvata ovisi o geometrijskoj tonosti izvedenih mlazno injektiranih elemenata i o propusnosti mlazno injektiranog volumena tla. 7.4.2. RQ Traene propusnosti moraju se odrediti u projektu pomou graninih vrijednosti parametara propusnosti koje treba potvrditi ispitivanjima (acceptance test). Projektom treba propisati uvjete ispitivanja propusnosti mlazno injektiranog materijala, kao i ukupne vododrivosti mlazno injektirane konstrukcije.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

112

8. IZVOENJE 8.1. Openito


Za izvedbu radova mlaznog injektiranja treba odrediti, kao minimum, slijedee:

8.1.1. ST

- oblik zahtijevanog mlazno injektiranog elementa; - odgovarajui postupak mlaznog injektiranja ovisno o vrsti tla. 8.1.2. ST Metoda izvoenja mlazno injektiranog stupa

Postupak izvoenja obino se sastoji od: - buenje buotine prethodno odreene duljine; - uvoenje na dno buotine pribora za mlazno injektiranje (ova operacija se ne izvodi ako se za buenje i mlazno injektiranje koristi isti pribor - to je najei sluaj); - mlazno injektiranje fluida (cementna smjesa) kroz monitor uz istovremeno izvlaenje i rotiranje ipke, uz prethodno odreene parametre injektiranja (brzina izvlaenja i rotiranja ipki, tlak fluida i protok injekcijske smjese). 8.1.3. ST Metoda izvoenja mlazno injektiranog panela

Faze izvoenja su iste kao i za mlazno injektirane stupove, uz iznimku da se za vrijeme mlaznog injektiranja ipke izvlae bez rotacije, odnosno s rotacijom do ogranienog kuta. Gotovi panel se izvodi u predvienoj ravnini zavjese, ili se zavjesa formira od panela koji su izvan njene ravnine (cik-cak raspored panela). 8.1.4. ST Alternativne metode izvoenja

Ako to zahtijevaju uvjeti u tlu, mogu se primijeniti i alternativne metode izvoenja, kako za stupove tako i za panele. Meu alternativnim metodama najea je prethodno injektiranje -prejetting (vidi 3. 16.). Osim toga mlazno injektirani element moe takoer biti izveden silaznim postupkom: najprije se sa ua buotine provede postupak do odreene dubine, zatim se nakon ponovnog buenja injektiranog tla postupak ponovi na veoj dubini, i tako dalje, sve dok se ne dostigne projektirana dubina injektiranja. 8.1.5. RC Prije nego to se pristupi izvoenju radova mlaznog injektiranja izvoa treba napraviti plan izvoenja radova. Plan mora sadravati barem slijedee informacije: - identifikaciju, svrhu i opseg radova mlaznog injektiranja; - opis tla; - tehnike uvjete; - postupak mlaznog injektiranja; - projekt zahvata mlaznog injektiranja; - radni postupak (buenje, injektiranje, redosljed izvoenja); - parametre mlaznog injektiranja; - materijale (za buenje i za injektiranje);

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

113 - plan gradilita i radnih povrina; - injekcijsku stanicu i opremu; - odvoz vika materijala; - postupke kontrole kakvoe u skladu s ugovorom; - radnu dokumentaciju (nacrti, izvjetaji). 8.1.6. RQ Za radove mlaznog injektiranja u geotehnikoj kategoriji 3 izvoa treba izraditi plan rada koji treba sadravati informacije nabrojene u podtoki 8.1.5. 8.1.7. RC U sluaju prahovitog i glinovitog tla plan rada mora sadravati opis mjera opreza koje e se poduzeti kako bi se izbjeglo neprihvatljivo izdizanje tla. 8.1.8. RC Plan rada mora sadravati opis posebnih postupaka u vezi:

- mjera poduzetih za osiguranje tonosti buenja; - moguih prekida za vrijeme postupka injektiranja; - mjera poduzetih kako bi se osiguralo da se injektiranje zavrni do vremena poetka vezivanja mlazno injektiranog materijala; - eventualnih izmjena parametara mlaznog injektiranja za vrijeme radova; - metoda ispitivanja.

8.2.

Oprema
Oprema za mlazno injektiranje obino se sastoji od:

8.2.1. ST

- pribora za buenje; - pribora za injektiranje (to je obino isti pribor za buenje) koji je snabdjeven ipkama za injektiranje, monitorom i ureajima za voenje ipki za injektiranje uz prethodno odreenu brzinu rotacije i izvlaenja ipki; - mjealice i pumpe koje dovode injekcijsku smjesu (ili smjese); - visokotlane vodove koji povezuju pumpno postrojenje s builicom. 8.2.2. RQ Oprema za mlazno injektiranje mora biti u mogunosti izvesti radove mlaznog injektiranja za odabranu metodu, osiguravajui: - translacijsko i rotacijsko pokretanje builice projektiranom brzinom; - opskrbljivanje builice fluidima koji dolaze iz postrojenja uz zahtjevani tlak i protoku. 8.2.3. RC Duljina ipki, i visina buaeg tornja, ne smije biti kraa nego to je duljina projektiranog mlazno injektiranog elementa. Ako je taj zahthev iz nekog razloga nemogue osigurati (npr. velika dubina buenja ili ograniena visina pristupa), ipke mogu biti podijeljene, ali na minimalni broj elemenata, kako bi se to vie ograniila potreba prekidanja postupka mlaznog injektiranja. 8.2.4. ST ipke za mlazno injektiranje su, ovisno o postupku, definirane:

- za jednofluidni sustav, kao jedna cijev za cirkuliranje cementne smjese pod visokim tlakom; - za dvofluidni sustav, kao dvije cijevi koje odvojeno transportiraju dva fluida (zrak i cementnu smjesu, odnosno vodu i cementnu smjesu);
EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

114 - za trostruki sustav, kao tri cijevi koje omoguuju cirkulaciju vode pod visokim tlakom, komprimiranog zraka i cementa pod tlakom. Viestruke cijevi nalaze se zajedno jedna u drugoj. 8.2.5. ST Monitor se, ovisno o postupku injektiranja, sastoji od:

- za jednofluidni sustav, kao jedna ili vie okruglih mlaznica koje omoguuju istiskivanje smjese; viestruke mlaznice su smjetene na istoj razini ili na razliitim razinama, a pravilno su rasporeene po obodu monitora; - za dvofluidni (zrak) sustav, kao jedna ili vie dvostrukih mlaznica (smjetenih na istoj razini ili na razliitim razinama) koje omoguuju istovremeno istiskivanje zraka i injekcijske smjese. Mlaznica za zrak je prsten oko okrugle mlaznice za injekcijsku smjesu; - za dvofluidni (voda) sustav, kao jedna ili vie mlaznica za vodu pod visokim pritiskom i jedna ili nekoliko nie poloenih mlaznica za injektiranje cementnom smjesom. - za trostruki sustav, kao jedna ili vie dvostrukih mlaznica koje omoguuju istovremeno istiskivanje zraka i vode, te kao jedna ili vie jednostavnih mlaznica smjetenih na nioj razini za injektiranje. Openito, svaki par zrak-voda i injekcijska mlaznica je meusobno zakrenut za 180; viestruki parovi mlaznica pravilno su rasporeeni po obodu monitora. 8.2.6. ST Osnovni dijelovi postrojenja za mlazno injektiranje, ovisno o metodi, su:

- za jednofluidni sustav: spremite za cement i ostale materijale, koloidna mjealica, posude za doziranje, visokotlana pumpa. Ako se zahtjeva, postrojenje moe sadravati i ureaj za hidrataciju bentonita; - za dvofluidni (zrak) sustav: isto kao i za jednofluidni sustav, te zrani kompresor; - za dvofluidni (voda) sustav: isto kao i za jednofluidni sustav, te visokotlana pumpa za vodu; - za trostruki sustav: isto kao i za dvofluidni (voda) sustav, te zrani kompresor.

8.3.

Pripremni radovi

8.3.1. RC Potrebno je osigurati stabilni i vrsti radni plato, a poloaj svake buotine za mlazno injektiranje mora biti tono odreen. 8.3.2. RC 8.3.3. RQ ela. Potrebno je osigurati sustav za prikupljanje i odlaganje ispranog materijala. Za horizontalno izvoenje mlaznog injektiranja mora se osigurati stabilnost radnog

8.3.4. RC Prije izvoenja mlaznog injektiranja potrebno je napraviti toan plan rada kako bi se ustanovio redoslijed postupaka. 8.3.5. RQ Projektne pretpostavke o geometrijskim i konstruktivnim znaajkama postojeih susjednih graevina (naroito temelja) moraju se provjeriti prije izvoenja radova mlaznog injektiranja.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

115

8.4.

Buenje

8.4.1. ST Buenje se moe izvoditi s vodom, zrakom, isplakom ili pjenom kao sredstvom za ispiranje. Ako je potrebno upotrebljava se zacjevljenje. 8.4.2. RC Ako je buotina nestabilna ili dolazi do znatnog gubitka isplake, ili ako uvjeti u tlu na neki drugi nain sprjeavaju ispiranje materijala, moraju se primjeniti odgovarajue zatitne mjere. U to je ukljuena upotreba zacjevljenja ili prethodno injektiranje. 8.4.3. RQ Odstupanje sredita buotine od teoretskog poloaja mora biti manji od 50 mm, ako nije drugaije odreeno u projektu. 8.4.4. RC Otklon buotine od teoretske osi mora biti manji od 2% za buotine do 20 m dubine. Za vee dubine i za horizontalno mlazno injektiranje, ovo ogranienje mora biti definirano projektom. 8.4.5. RC Prstenasti prostor izmeu plata buotine i pribora za mlazno injektiranje mora biti dovoljan da dozvoli slobodan tok ispranog materijala do ua buotine. U sluaju nailaska na neoekivane podzemne prepreke moraju se poduzeti odgovarajue mjere.

8.4.6. RC

8.5.

Mlazno injektiranje
Mlazno injektiranje mora izvoditi i nadzirati osposobljeno i iskusno osoblje.

8.5.1. RQ

8.5.2. RC Kod izvoenja izduenih panela smjer susjednih elemenata ne smije odstupati od predviene ravnine kako bi se osigurala veza izmeu panela i posljedino tome i neprekinutost membrane. 8.5.3. RQ Kod izvoenja izduenih panela treba paljivo kontrolirati poloaj mlaznica.

8.5.4. RQ Kod izvoenja ojaanja temelja moraju se poduzeti odgovarajue mjere kako bi se osigurao intimni kontakt izmeu gornje povrine mlazno injektiranog volumena tla i donje plohe temelja. 8.5.5. RC Mlazno injektiranje mora se izvoditi s dovoljnom debljinom sloja tla izmeu gornje mlaznice i povrine terena, da bi se izbjegao lokalni hidrauliki lom tla. Debljina ovog sloja moe biti izmeu 0,5 m za vertikalne buotine do 2,0 m za horizontalne buotine, a moe se smanjiti ako postoji odgovarajua prepreka na povrini terena, ako npr. ploa ili zid. 8.5.6. RC U sluaju horizontalnog mlaznog injektiranja ue buotine mora se zatvoriti (zaepiti) odmah nakon to je injektiranje zavreno. 8.5.7. RC U sluaju horizontalnih mlazno injektiranih stupova kritina je sedimentacija injektirane mase tla. Prema tome dimenzije kontaktne zone s okolnim tlom moraju biti provjerene.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

116 8.5.8. RQ Ako se postupak mlaznog injektiranja prekine, nastavak rada mora se obaviti tako da se osigura kontinuitet elementa. 8.5.9. RQ Ukoliko nije drugaije odreeno projektom, dozvoljena odstupanja poloaja poetka i kraja mlazno injektiranog elementa od njegove osi moraju biti takva da duljina elementa ne bude kraa od projektirane duljine.

8.6.

Isprani materijal

8.6.1. RQ Za vrijeme izvoenja mlaznog injektiranja mora se stalno vizualno pratiti isprani materijal na uu buotine kao i protok injekcijske smjese. 8.6.2. PO Dodatna moe se obuhvatiti mjerenje posebnih fizikalnih ili kemijskih znaajki ispranog materijala kao npr. gustoa ili pH. 8.6.3. RC Ako se za vrijeme mlaznog injektiranja uoi neoekivano velika koliina ispranog materijala, treba korigirati parametre izvedbe mlaznog injektiranja i/ili metodu mlaznog injektiranja.

8.6.4. RQ Neoekivano smanjenje koliine ispranog materijala moe ukazivati na zaepljenje prostora izmeu buotine i pribora za injektiranje, i mora se odmah ustanoviti razlog, te eventualno poduzeti odgovarajue mjere. 8.6.5. RQ Ako se za vrijeme mlaznog injektiranja ustanovi pojava zaepljenja, treba korigirati parametre izvedbe mlaznog injektiranja i/ili metodu mlaznog injektiranja.

8.7.

Ugraivanje armature

8.7.1. PO Armatura se moe ugraditi u svje mlazno injektirani materijal za vrijeme ili odmah nakon zavretka mlaznog injektiranja, ili moe biti ugraena u buotinu koja je izvedena u mlazno injektiranom elementu nakon stvrdnjavanja.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

117

9. NADZOR, ISPITIVANJE I OPAANJE 9.1. Openito

9.1.1. ST Bitne znaajke mlazno injektiranog elementa koje treba kontrolirati su: - geometrija; te, ako je primjereno: - vrstoa mlazno injektiranog materijala; - deformabilnost mlazno injektiranog materijala; - propusnost mlazno injektiranog materijala. 9.1.2. ST Openito je nepraktino ili nemogue izravno mjeriti dimenzije i svojstva materijala na velikom broju mlazno injektiranih elemenata. 9.1.3. RQ Minimalno prihvatljiva kontrola kakvoe treba se sastojati od praenja (registriranja) parametara mlaznog injektiranja i promatranja koliine ispranog materijala na svim elementima. 9.1.4. ST Pretpostavlja se da u slinim (usporedivim) uvjetima u tlu isti parametri mlaznog injektiranja proizvode elemente istih dimenzija i svojstava. Ovime se pretpostavlja da je i koliina ispranog materijala ista u svim elementima. 9.1.5. RC U poetku izvoenja radova treba tonije i ee mjeriti dimenzije elemenata i svojstva materijala na odreenom broju elemenata kao bi se omoguilo kasnije usporeivanje. 9.1.6. PO Ispitivanje nakon izvoenja moe se izostaviti jedino kod radova u Geotehnikoj kategoriji 1, kada postoji iskustvo s istim sustavom mlaznog injektiranja u slinim uvjetima u tlu. 9.1.7. RC Ako ne postoji dokumentirano iskustvo u slinim uvjetima u tlu, treba projektirati i izvesti probno polje kako bi se obuhvatili svi bitni uvjeti na koje se moe naii u tlu, a da bi se: - potvrdilo da rezultati odgovaraju projektiranim zahtjevima uz koritenje odabrane metode i radnih parametara; - ustanovio najuinkovitiji postupak i radni parametri (dobiveni izvedbom nekoliko injekcijskih tijela uz koritenje raznih parametara rada). 9.1.8. RC Ako je izvedeno probno polje, te ako je mogu iskop, procjena geometrijskih i mehanikih znaajki mlazno injektiranih elemenata provodi se vizualno na otkopanim mlazno injektiranim elementima, te laboratorijskim ispitivanjima uzoraka koji su izvaeni izravno iz injekcijskog tijela. 9.1.9. RC Ako je izvedeno probno polje, a mlazno injektirani elementi se ne mogu otkopati, kontrola rezultata (uglavnom dimenzije elemenata) provodi se jezgrovanjem i eventualno pomou neizravnih ispitivanja4.
4

Razni elementi utjeu na pouzdanost neizravnih metoda kontrole kao i laboratorijskih ispitivanja uzoraka dobivenih jezgrovanjem. Iz tih razloga uzorci moraju biti paljivo odabrani. U dodatku B navedeno je nekoliko neizravnh metoda kojima se mogu dobiti podaci o geometriji, cjelovitosti i mehanikim karakteristikama mlazno injektiranih elemenata.
EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

118 9.1.10. RQ Ako se jezgrovanje ili neizravno ispitivanje koristi za provjeru dimenzija elemenata izvedene konstrukcije (as built), a vizualna kontrola elemenata probnog polja je mogua, iste metode e se primijeniti i na elemente probnog polja, a njihovi rezultati e se usporediti vizualnom kontrolom, kako bi se provjerila pouzdanost metode.

9.2. Nadzor i kontrola izvedbe


9.2.1. RQ Manometri i ostali mjerni instrumenti koji e se koristiti za kontrolu parametara mlaznog injektiranja moraju biti provjereni (atestirani) prije poetka radova. 9.2.2. PO U sluaju radova koji traju kroz dulje vremensko razdoblje, kontrola kakvoe moe traiti dodatno provjeravanje ureaja. 9.2.3. RQ Nagib mlazno injektiranih elemenata moe se ocijeniti mjerenjem nagiba pribora za mlazno injektiranje na povrini prije i za vrijeme buenja, ako nije drugaije odreeno projektom. 9.2.4. RQ 9.2.5. RC Koliina ispranog materijala mora se vizualno promatrati i opisno zabiljeiti. Gustoa ispranog materijala mora se povremeno mjeriti.

9.2.6. PO Reprezentativni uzorci ispranog materijala mogu se uzimati i dati na ispitivanje tlane vrstoe prema uputama projektanta ili nadzornog organa. 9.2.7. RC Treba provesti slijedea ispitivanja injektiranog materijala, kako prije tako i za vrijeme izvoenja radova.

PRELIMINARNA ISPITIVANJA voda: pH, sadraj karbonata (tvrdoa), sadraj klorida, sadraj sulfata, sadraj organskih sastojaka (ako se ne radi o pitkoj vodi); granulometrijski sastav (ukoliko ga nije dao proizvoa); gustoa; dekantacija - bleeding (3 sata na 1000 cm3, promjer 60 mm, valjak); viskozitet (ako se koristi bentonit); vrijeme vezanja; jednoosna tlana vrstoa na valjkastim uzorcima (omjer visina/promjer je 2.0) nakon 3, 7 , 28 dana; 56 dana u sluaju kada se koriste smjese s polaganim ovrivanjem.

cement: smjesa:

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

119 ISPITIVANJA ZA VRIJEME IZVOENJA smjesa: gustoa (dnevno), viskoznost (dnevno, ako se koristi bentonit), dekantacija bleeding (dnevno), vrijeme vezivanja (dnevno), eventualno tlana vrstoa.

9.2.8. RC Povremena kontrolna ispitivanja trebaju se provoditi ee na poetku radova (sve dok se ne dobiju rezultati nakon odgovarajue starosti materijala).

9.3.

Ispitivanje izvedenih mlazno injektiranih elemenata

9.3.1. Openito 9.3.1.1 RQ 9.3.1.2 RQ Jezgrovanje se izvodi nakon to je prolo vrijeme ovravanja. Ako se provodi jezgrovanje, treba voditi rauna da se jezgrovanje izvede korektno (pouzdana oprema, vrsta jezgrovanja, dimenzije jezgre itd.). Posebnu panju treba posvetit jezgrovanju mlazno injektiranih elemenata izvedenih u glinovitim i prainastim tlima, u heterogenom tlu (koje npr. sadri oblutke) ili u sluaju niske vrstoe mlazno injektiranog materijala.

9.3.2. Kontrola geometrijskih karakteristika 9.3.2.1 ST Najuinkovitiji nain odreivanja dimenzija je vizualna kontrola i izravno mjerenje; to ukljuuje velike iskope do (skoro) pune duljine elementa, a rijetko je izvodljivo na elementima koji su sastavni dio konstrukcije.

9.3.2.2 PO U sluaju kada vizualna kontrola nije mogua, podaci o dimenzijama poprenog presjeka nekog elementa mogu se dobiti jezgrovanjem u smjeru koji je otklonjen prema osi elementa. Mjerenje irine elementa jezgrovanjem paralelno s njegovom osi postaje znatno oteano s porastom vitkosti elementa, a praktiki se iskljuuje kada je omjer duljine i promjera vei od 15. 9.3.2.3 RC U sluaju kada se jezgrovanje pod nagibom izvodi s vanjske strane elementa, treba postaviti privremeno zacjevljenje u tlu prije izvoenja elementa, a prije jezgrovanja. 9.3.2.4 RC Kada se jezgrovanje provodi u svrhu odreivanja geometrije, treba mjeriti nagib osi jezgrovanja, a poloaj i nagib mlazno injektiranog elementa mora se odrediti prije toga.

9.3.3. Mehanika ispitivanja 9.3.3.1 RQ Kada se provode terenska ispitivanja za mjerenje mehanikih znaajki mlazno injektiranog materijala (penetrometar, presiometar ili bilo koje drugo ispitivanje koje zahtijeva buenje elementa), poloaj mjernog ureaja mora biti definiran u odnosu na geometriju elementa i na tlocrtnu dispoziciju.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

120 9.3.3.2 RQ Tlano ispitivanje mora se provesti na uzorcima jezgre s omjerom H/D = 2.0.

9.3.3.3 RC Kada se mehanike znaajke dobivaju ispitivanjima jezgre, treba voditi rauna o uincima vaenja i pripreme uzorka, te postupka ispitivanja. 9.3.3.4 ST Porast vrstoe i modula s vremenom bitno ovisi o vrsti tla, pri emu je znatno produljeno vrijeme prirasta u sluaju kada je u tlu prisutna vea koliina finih estica. 9.3.3.5 PO Brazilski vlani pokusi5 i pokusi izravnog smicanja mogu se takoer provoditi na uzorcima jezgre ako je to uvjetovano vrstom konstrukcije. 9.3.3.6 PO Terensko probno optereenje mlazno injektiranih elemenata je primjereno ako se mlazno injektiranje koristi kao duboko temeljenje. 9.3.3.7 RQ Sva mehanika ispitivanja provode se nakon vezanja mlazno injektiranog materijala, uzevi u obzir zahtjeve konstrukcije i utjecaj tla na vrijeme ovravanja mlazno injektiranog materijala. 9.3.3.8 RC Svi uzorci uzeti za mehanika ispitivanja moraju biti spremljeni u uvjetima kontrolirane vlage i temperature. 9.3.4. Ispitivanje vodopropusnosti 9.3.4.1 RC Ukupna vododrivost mlazno injektirane konstrukcije mora se mjeriti pomou probnog crpljenja ili pomou piezometara. 9.3.4.2 RQ Ukupna vododrivost mlazno injektirane konstrukcije oko i/ili ispod graevne jame u geotehnikim kategorijama 2 i 3 mora se mjeriti probnim crpljenjem i piezometrima prije nego to se pone s iskopom ispod izvorne razine podzemne vode. 9.3.4.3 PO Vodopropusnost elemenata moe se mjeriti pokusima u buotinama izvedenim unutar mlazno injektiranih elemenata.

9.4.

Opaanje

9.4.1. ST Opaanje elemenata mlaznog injektiranja za vrijeme izvoenja radova mlaznog injektiranja bitno je za kontrolu kakvoe rezultata. 9.4.2. RQ U geotehnikim kategorijama 2 i 3, moraju se, za sve elemente, kontinuirano pratiti slijedei parametri (osim u kratkim razdobljima za vrijeme eventualnih kvarova opreme): - tlak i koliina protoka fluida; - brzina izvlaenja i rotacije pribora.

Brazilski pokus se provodi na valjkastim uzorcima (H/D = 0,5) tako da se uzorak tlano optereti du izvodnice, a izraava se pomou vrijednosti vlane vrstoe uzorka.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

121 9.4.3. RQ Kad se radovi mlaznog injektiranja izvode u okolnostima u kojima postoji visoki rizik nedozvoljenih deformacija susjednih graevina, mora se koristiti odgovarajue praenje, kao i odrediti sustav uzbunjivanja. 9.4.4. RC Kod primjene mlaznog injektiranja za ojaanje temelja, zgrade iji se temelji ojaavaju, moraju se pratiti geodetski (precizni nivelman) ili pomou automatskih senzora za mjerenje slijeganja.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

122

10. IZVEDBENA DOKUMENTACIJA

10.1. Dokumentacija potrebna na gradilitu


10.1.1. RQ Na gradilitu se mora nalaziti slijedea dokumentacija:

- tehniki uvjeti; - izvedbeni nacrti; - plan rada, ako se zahtijeva (vidi 8.1.5.); - geotehniki izvjetaj o uvjetima u tlu; - tehniki opis injekcijske stanice; - opis karakteristika materijala; - izvjetaj o probnom polju, ako je izvedano. 10.1.2. RQ Izvedbeni nacrti mlaznog injektiranja moraju sadravati slijedee podatke:

- geotehniki profil; - oblik elemenata; - broj elemenata, s jasno oznaenim brojem svakog elementa; - poloaj i orijentaciju svakog elementa, te dozvoljeno odstupanje poloaja; - poloaj moguih podzemnih prepreka, vodova i kanalizacije; - redoslijed izvoenja, u sluajevima kada je to vano.

10.2. Dokumentacija koja se vodi na gradilitu


10.2.1. RQ Zapisi o izvoenju mlaznog injektiranja moraju biti sauvani. Za svaki mlazno injektirani element potrebno je biljeiti: - parametre injektiranja; - komentare o ispranom materijalu; - neoekivane dogaaje; - datum i vrijeme izvoenja. 10.2.2. RQ Na gradilitima na kojima je izvedeno probno polje, mora biti sastavljen detaljni izvjetaj o tom izvoenju, ukljuujui sve rezultate ispitivanja, a vezano na uvjete u tlu i na postignute dimenzije mlazno injektiranih elemenata. 10.3. RQ Plan izvoenja radova mlaznog injektiranja kao i ostali zapisi moraju se uvati nakon zavretka radova.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

123

11. POSEBNI UVJETI


11.1. RQ Prilikom izvoenja radova mlaznog injektiranja moraju se potovati svi nacionalni standardi, preporuke i ostali propisi u vezi: - sigurnosti na gradilitu; - pouzdanosti radnih procesa: - sigurnosti pribora za buenje, mlazno injektiranje, te pomonog pribora i alata; - zatite okolia.

11.2.

Sigurnost na gradilitu

11.2.1. RQ Treba poduzeti odgovarajue mjere kako bi se zatitilo zdravlje i sigurnost radnika i ostalih osoba prisutnih na gradilitu ili u blizini gradilita. 11.2.2. RQ Minimalno treba uzeti u obzir slijedee aspekte sigurnosti:

- praina od finih, sitnozrnih materijala (cement, punilo) koja je kodljiva za kou, za oi ili za disanje; - injekcijske smjese, dodaci i isprani materijal koji su tetni u dodiru s koom ili oima; - kretanje opreme i njena stabilnost; - mogue pucanje cijevi ili spojeva pod pritiskom. 11.2.3. RQ Treba poduzeti posebne mjere za zatitu osoblja kada se radi u zagaenom podruju.

11.3. Zatita okolia


11.3.1. RQ Treba poduzeti odgovarajue mjere kako bi se ograniio ili izbjegao tetan utjecaj na okoli. 11.3.2. RQ Treba uzeti u obzir slijedee opasnosti po okoli:

- prouzrokovane deformacije u tlu ili u susjednim graevinama; - oneienje povrinskih i podzemnih voda; - neprihvatljive promjene prirodnog toka podzemne vode; - oneienje zraka; - buku. 11.3.3. Posebnu panju treba posvetiti postupanju s ispranim materijalom, ukljuujui: - prikupljanje na povrini tla uz buotine; - privremeno uskladitenje na gradilitu; - eventualnu obradu; - konano odlaganje.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

124

NORMATIVNI DODATAK A PROJEKTNI UVJETI

Ovaj dodatak sadri projektne uvjete koji e biti ukljueni ili zamijenjeni odredbama Eurocoda 7 kada njegov Dio 4 bude objavljen. 1. RQ Predviena naprezanja u mlazno injektiranim elementima moraju se kontrolirati uzimajui u obzir mogue uinke promjenjivosti tla na vrstou elemenata. RQ Kod mlazno injektiranih elemenata i konstrukcija koji slue za ojaanje temelja ili kao potporne konstrukcije, treba provjeriti generalnu stabilnost ukljuujui koncept parcijalne sigurnosti iz Eurocoda 7.

2.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

125

INFORMATIVNI DODATAK B POSREDNA ISPITIVANJA

1.

PO Cross-hole geofizika mjerenja mogu se izvesti u cilju provjere kontinuiteta niza meusobno preklopljenih mlazno injektiranih elemenata. PO U sluaju kad se zahtijeva velika geometrijska tonost, poloaj buotina za geofizika mjerenja ili za jezgrovanje treba provjeriti inklinometrom. RC U cross-hole pokusu treba mjeriti brzine uzdunih i poprenih valova.

2.

3. 4.

ST Vrijednosti E i G modula u podruju malih deformacija (e < 10-4) mogu se posredno dobiti mjerenjem brzina u cross-hole pokusima. PO Geometrija mlazno injektiranog elementa moe se takoer odrediti pokusom statike penetracije kroz element prije vezivanja. Ova metoda primjenjuje se uglavnom kod tla s visokim otporom prodiranja, u usporedbi sa slabim otporom svjee injektiranog materijala.

5.

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

126

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE

127

EUROPSKI STANDARD ZA MLAZNO INJEKTIRANJE