AdisÜ>kZt

BjEg]viàh
(aRËxHith)

Source:http://malayalamebooks.blogspot.com

ആദിശ ര ത

ഭജേഗാവി ം
(അ ഥസഹിതം)

Source:http://malayalamebooks.blogspot.com

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
ഭജേഗാവി ം ഭജേഗാവി ം
േഗാവി ം ഭജ ഢമേത
സം ാേ സ ിഹിേത കാേല
ന ഹി ന ഹി ര തി
കരേണ

1

േഗാവി െന ഭജി , േഗാവ െന ഭജി . േഹ ഢാ, നീ
േഗാവി െന
ഭജി .
മരണം

േ ാ
കരേണ (സം തധാ പാഠ ിെല ഒ
ം)
ട ിയ
ലൗകിക
ാനെമാ ം
നിെ
ര ി കയി
ഢ ജഹീഹി ധനാഗമ
ാം

ിം മനസി വി
ാം
യ ഭേസ നിജക േമാപാ ം
വി ം േതന വിേനാദയ ചി ം
േഹ

നിെ
ലഭി

2

ഢാ, ധനം സ ാദി വാ
ത ജി ്
ി ം മന ി ൈവരാഗ ം വള
ിെയ
.

ിെ
ഫലമായി നിന ് എ ്
േവാ, അ െകാ ് മന ിെന
ിെ
.
നാരീ നഭരനാഭീേദശം
ാ മാ ഗാ േമാഹാേവശം
ഏത ാംസവസാദിവികാരം
മനസി വിചി യ വാരം വാരം

ീക െട

േമാഹിതനാകാതിരി


.

നാഭീേദശ ം
ഇവ
മാംസം,
3

3
ക ി ്
െകാ ്

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
എ ിവ െട
പാ രം മാ മാെണ
വീ ം വീ ം ചി ി റ ി .
നളിനീദളഗത ജലമതിതരളം
തദ
ീവിതമതിശയചപലം
വി ിവ ാധ ഭിമാന

േലാകം േശാകഹതം ച സമ ം

മന ി

4

താമരയിതളിലിരി
നീ
ി അതീവ തരളമാണ്.
അ േപാെല അതിശയകരമാം വ ം അ ിരമാണ്
ജീവിത ം.
േരാഗം,
അഹ
എ ിവയാ
സി െ ്
എ ാ
ജീവിക ം
ഃഖ ാ

രാെണ ം അറി ക.
യാവദ് വിേ ാപാ
നസ ാവനിജപരിവാേരാ ര ഃ
പ ാ ീവതി ജ
രേദേഹ
വാ
ാം േകാപി ന
തി േഗേഹ

5

എ േ ാളം കാലം നിന ് ധനം ആ
ി ാ
കഴി
േവാ അ േ ാളം കാലം മാ േമ നിെ

് നിേ ാട് താ പര
ാ . പി ീട്
ശരീരം
ലമായി ജീവി േ ാ സ ം വീ ി ,
ഒ വാ ് േപാ ം േചാദി ാ ആ ം ഉ ാ കയി .
യാവ പവേനാ നിവസതി േദേഹ
താവ
തി ശലം േഗേഹ
ഗതവതി വാെയൗ േദഹാപാേയ
ഭാര ാ ബിഭ തി ത ി കാേയ
4

6

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
എ േ ാളം
കാലം
ശരീര ി
ാണ
നി
േവാ അ േ ാളം കാലേമ വീ കാ നിെ
ശലം അേന ഷി ക
.
ാണ േപായ േശഷം
േദഹം ചീ
ട ിയാ ഭാര േപാ ം ആ േദഹം
ക ് ഭയ
.
ബാല ാവത് ീഡാസ ണ ാവത് ത ണീസ ഃ
ാവത് ചി ാ മ ഃ
പരേമ
ണി േകാപി ന സ
ഒ വ ബാല
യൗ ന ി
വാ ക
ി
എ ാ
പര
രാ
ി .

7

ി
കളികളി
കി ജീവി
.
വതികളി
ആസ നായിരി
.
ചി കളി
കി
കഴി
.
ി
ആ ം തെ
ആസ

കാ േത കാ ാ കേ

സംസാേരായമതീവ വിചി ഃ
കസ ത ം കഃ ത ആയാതം ചി യ തദിഹ ാതഃ

8

ആരാ
നിെ
ഭാര , ആരാ
നിെ
,

േലാകജീവിതം
അതീവ
വിചി മാണ്.
േഹ സേഹാദരാ, നീ ആ െടയാണ്, നീ ആരാണ്,
എവിെട നി ം വ
എ ി െന
പരമാ ഥ

ി ചി ി .

5

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
സ ംഗേത നി ംഗത ം
നി ംഗേത നി േ ാഹത ം
നി േ ാഹേത നി ലത

നി ലതേ
ജീവ
ിഃ

9

സത്സംഗ ി (ന
െക ്) നി ം നി ംഗത ം
(നി മമത)
ഉ ാ
.
നി ംഗതയി
നി ്
േമാഹമി ാ
ഉ ാ
. േമാഹമി ാ യി
നി ്
നി ലതത
ിെ
ാനം (പരമാ
ാനം)
ഉ ാ
. അേതാെട ജീവ
ിെയ ം ാപി
വയസി ഗേത കഃ കാമവികാരഃ
േ നീേര കഃ കാസാരഃ
ീേണ വിേ
കഃ പരിവാരഃ
ാേത തേ
കഃ സംസാരഃ

10

വയ ായി ഴി

കാമെമവിെട, െവ ം വ ി
േ ായാ
ളെമവിെട, ധനം േശാഷി േപായാ
ംബെമവിെട,
പരമതത മറി

സംസാര
ഃഖെമവിെട.
മാ
ധന ജന യൗവന ഗ വം
ഹരതി നിേമഷാ കാലഃ സ വം
മായാമയമിദമഖിലം

പദം ത ം വിശ വിദിത ാ

11


്, ആ ബലം, യൗവനം എ ിവയി ഒരി

അഹ രി ാതിരി . ഒ
നിമിഷം െകാ ് കാലം
സകലതിെന ം
നാമാവേശഷമാ
.
ഇെത ാം
6

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
നശ രമാെണ റി

പദെ
അതി
ിര തി നാ .

സാ

ദിനയാമിന ൗ സായം ാതഃ
ശിശിരവസ ൗ നരായാതഃ
കാലഃ ീഢതി ഗ ത ാ ദപി ന
ത ാശാവാ ഃ

രി ്

12

പക ം,
രാ ി ം,
സായാ

ഭാത ം,
ശിശിര ം വസ
ം വീ ം വീ ം വ
.
കാലം കളി കയാണ്, ആ
് തീ ക ം െച
,
അ െനയാെണ ി ം
ആശ
മ ഷ െന
വി
േപാ
ി .
ദ ാദശ മ രികാഭിരേശഷഃ
കഥിേതാ ൈവ ാകരണൈസ ഷഃ
ഉപേദേശാ ത് വിദ ാനി ൈണഃ
ീമത് ശ രഭഗവ രൈണഃ
ഈ ദ ാദശമ രിക (പ
് േ ാക

) ആ
ൈവ ാകരണേനാട് വിദ ാനി ണനായ
ീ ശ ര
ഭഗവ പാദ ഉപേദശി താണ്.

7

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”

ദശ മ

രികാ േ ാ ം

കാ േത കാ ാ ധനഗത ചി ാ
വാ ല കിം തവ നാ ി നിയ ാ
ിജഗതി സ ന സംഗതിേരകാ
ഭവതി ഭവാ
വ തരേണ നൗക

13

എ ി ഭാര േയ ം ധനെ
ം റി ് ചി ി
?
േഹ
ാ ാ, നിനെ ാ
നിയ ാവിേ ?
േലാക ി ം സ ന
െട സഹവാസം മാ മാണ്
ലൗകികജീവിതമാ
കടല് കട ാ
നൗകയാ
ത്. (േ ാകരചന: പ പാദ )
ജടിേലാ

ിതേകശഃ
കാഷായാംബര ബ
തേവഷഃ
പശ പി ച ന പശ തി േഢാ
ഹ ദരനിമി ം ബ
ത േവഷഃ

14

ജടാധാരി, തല
നം െച യാ , തലയിെല ഓേരാ
േരാമ
ം പി െത
യാ ഇ െന കാഷായ േവഷം
ധരി
പല വിധ േവഷ
. (സത െമെ
്)
കാ

ി ം അതിെന അറിയാ
കഴിയാ
ഢ മാ വയ ിഴ ിനായി മാ ം വിവിധ േവഷം
ധരി വരാണ്. (േ ാകരചന: േതാടകാചാര )
അംഗം ഗളിതം പലിതം

ദശനവിഹീനം ജാതം

േ ാ യാതി ഹീത ാ ദ ം
തദപി ന
ത ാശാപി ം
8

15

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
ശരീരെമ ാം
തള
,
തല ം
നര ,
വായ്
പ ി ാ തായി ഴി
. വടി
ി ിടി ്
നട
നീ
, അേ ാ
േപാ ം അയാ
ആ ഹ
െട
ഭാ െ
ൈകവി ി .
(േ ാകരചന: ഹ ാമലകന്)
അേ വ ി േ ഭാ
രാ ൗ
കസമ ിത ജാ ഃ
കരതലഭി
തലവാസഃ
തദപി ന
ത ാശാപാശം

16

ി

അ ി, പി ി
ര ; രാ ി താടി
കാ
ിേല ി നി
ഇരി ്; കരതല ി ഭി ,
മര വ ി
വാസം. എ ാ ം ആശെയ
പാശം
അവെന വി േപാ
ി . (േ ാകരചന: േബാധ )
േത ഗംഗാസാഗര ഗമനം
തപരിപാലനമഥവാ ദാനം
ാനവിഹീനഃ സ വമേതന
ിം ഭജതി ന ജ മശേതന

17

ഗംഗാസാഗര ിേല ് (തീ
ാടന ി ) േപാ
;
തമ
ി
അെ ി
ദാനം
െച
.
പേ ,
ാനമി ാ വന് ഇെതാെ അ
ി ാ ം
ജ മ
കഴി
ാ ം േമാ ം ലഭി കയി
എ ാണ് എ ാവ െട ം അഭി ായം. (േ ാകരചന:
േരശ രാചാര )

9

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
രമ ിര ത ലനിവാസഃ
ശ ാ തലമജിനം വാസഃ
സ വപരി ഹേഭാഗത ാഗഃ
കസ
ഖം നഃ കേരാതി വിരാഗാഃ

18

േദവാലയ ളി ം
ണലി ം താമസം; മ ില്
കിട ക ം മാ
േതാ

ക ം െച
.
സ വസ

ഖേഭാഗ ം
ത ജി ിരി
.
ഇ ര ി
ൈവരാഗ ം ആ
ാണ്
ഖം
ന ാ ത്? (േ ാകരചന: നിത ാന
)
േയാഗരേതാ വാ േഭാഗരേതാ വാ
സംഘരേതാ വാ സംഘവിഹീനഃ
യസ
ണി രമേത ചി ം
ന തി ന തി ന േത വ

19

േയാഗ

ി
വനാകെ
േഭാഗ ി
വനാകെ സംഘം േച
വനാകെ സംഘം
േചരാ വനാകെ , ആ െട മന ാേണാ
ി
രമി
ത് അവ
ആന ി
, ആന ി
,
അവ
മാ ം
ആന ി
.
(േ ാകരചന:
ആന ഗിരി)
ഭഗവദ്ഗീതാ കി ിദധീതാ
ഗംഗാജലലവകണികാ പീതാ
സ ദപി േയന രാരി സമ ാ
ിയേത തസ യേമന ന ച ാ

10

20

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
ഭഗവദ്ഗീത റെ ി ം പഠി ി
വ , ഗംഗാജലം
റെ ി ം പാനം െച വ , രാരിെയ (
െന)
ഒരി െല ി ം ശരിയായി അ ന െച ി
വ ;
അവേനാട് യമ ച
് (വഴ ിന്) നി
ി .
(േ ാകരചന: ഢഭ ന്)
നരപി ജനനം നരപി മരണം
നരപി ജനനീ ജഠേര ശയനം
ഇഹ സംസാേര ബ
ാേര
പായാ പാേര പാഹി രാേര
ജനന ം
മരണ ം,
കിട

വീ ം
മറികട ാ
വളെര
ഇഹേലാകജീവിത ി
രാേര!
പേയാെട
നിത നാഥ )

21


െട ഗ ഭപാ
ി
വീ ം
സംഭവി
.
യാസ
തായ ഈ
നി ം (സംസാരം) േഹ
ര ി ാ ം. (േ ാകരചന:

രഥ ാച പടവിരചിതക ഃ
ണ ാ ണ വിവ
ിതപ ഃ
േയാഗീ േയാഗനിേയാജിതചിേ ാ
രമേത ബാേലാ
വേദവ

22

കീറ റി
വ ം ധരി ി
വ ം,

ി ം
പാപ ി ം
അ റ
പ ാവി െട
ചരി
വ ം,
േയാഗഭ ാസ ി െട
ചി ം
ഏകാ മായവ മായ േയാഗി
ബാലെനേ ാെലേയാ

െനേ ാെലേയാ
രമി
.
(േ ാകരചന:
നിത നാഥ )
11

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
കസ്ത ം േകാഹം തഃ ആയാതഃ
കാ േമ ജനനീ േകാ േമ താതഃ
ഇതി പരിഭാവയ സ വമസാരം
വിശ ം ത
ാ സ വിചാരം

23

ആരാ
നീ? ആരാ
njാ ? njാ എവിെട നി ്
വ ? ആരാെണെ
മാതാപിതാ
? അസാരമായ
(അ
മി
തായ)
സ വേലാകേ


ല മായി ക തി ത ജി ി ് േമ പറ
കാരം
വിചാരം െച . (േ ാകരചന: േര
)
ത യി മയി ചാന ൈ േകാ വി ഃ
വ ഥം പ സി മ സഹി ഃ
ഭവ സമചി ഃ സ വ ത ം
വാ സ ചിരാദ് യദി വി ത ം

24

നി ി ം എ ി ം മെ ായിട ം ഒേരെയാ
വി വാ
ത്. അസഹി വായി ് നീ എേ ാട്
വ ഥമായി േകാപി
. വി ത ം േവഗം തെ
ാപി വാ
നീ ഇ ി
െവ ി , എേ ാ ം
സമചി നായി ഭവി . (േ ാകരചന: േമധാതിഥി)
ശ ൗ മിേ
േ ബ ൗ
മാ
യ ം വി ഹസ ൗ
സ വ ി പി പശ ാ ാനം
സ വേ ാ ജ േഭദ
ാനം

േളാേടാ
േളാേടാ

മി

േളാേടാ
ി
ാ വാേനാ
12

25
ാേരാേടാ
കലഹി

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
വാേനാ യ ിേ
. എ ാവരി ം തെ തെ
കാ ക. േഭദചി സ വ ഉേപ ി ക ം െച ക.
(േ ാകരചന: േമധാതിഥി)
കാമം േ ാധം േലാഭം േമാഹം
ത ക്ത ാ ാനം പശ തി േസാഹം

ാനവിഹീനാ ഢാ
േത പച േ നരകനി ഢാ

26

കാമം, േ ാധം, േലാഭം, േമാഹം എ ിവ ത ജി ്
സ യം 'അതാ
njാ ' (njാ
മാണ്) എ
മന ിലാ .

ാനമി ാ
ഢ ാ
നരക ി
ബ രായി
യാതനയ ഭവി ം.
(േ ാകരചന: ഭാരതിവംശ )
േഗയം ഗീതാ നാമ സഹ ം
േധ യം ീപതി പമജ ം
േനയം സ നസംേഗ ചി ം
േദയം ദീനജനായ ച വി ം

27

ഗീത ം
(വി വിെ )
സഹ നാമ ം
പാ ക,
ീപതി െട
(വി വിെ )
പം
ഇടവിടാെത
ധ ാനി ക. സ ന സ
ിേല ് മന ിെന
നയി ക, ദീനജന
് ധനം ദാനം െച ക.
(േ ാകരചന: മതി)

13

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
ഖതഃ ിയേത രാമാ േഭാഗാഃ
പ ാത് ഹ ശരീേര േരാഗാഃ
യദ പി േലാേക മരണം ശരണം
തദപി ന
തി പാപാചരണം

28

മ ഷ ന്
ഖകര ളായ
േഭാഗാ ഭവ ളി
രമി
.
പി ീട്
ശരീര ിന്
േരാഗ ം

ിെവ
.
ഇഹേലാക ി
മരണമാണ്
ഏവ
ം ശരണം എ റി
ി ം അവ
െച ാതിരി
ി .
അ ഥമന ഥം ഭാവയ നിത ം
നാ ി തതഃ ഖേലശ ത ം
ാദപി ധനഭാജാം ഭീതിഃ
സ ൈ ഷാ വിഹിതാരീതിഃ

ം (സ
എേ ാ ം ചി ി
എ താ
സത
േപാ ം
ഭീതി
എ ായിട ം ഇ

29

്) അന
ം ഉ ാ
താെണ ്
. അതി േലശം േപാ ം ഖമി
ം. ധനവാ ാ

ാരി നി
േനരിടാം.

ിെ
രീതി
തെ യാ
.

ാണായാമം ത ാഹാരം
നിത ാനിത വിേവകവിചാരം
ജാപ സേമത സമാധിവിധാനം
വവധാനം മഹദവധാനം
ാണായാമം,
ത ാഹാരം,
ഏെത
വിേവകേ ാെട
14

30

നിത ം അനിത ം
വിചാരം, ജപേ ാെട

ആദിശ ര ത “ഭജേഗാവി ം”
സമാധി പരിശീലനം, ഇവ
േയാെട, െച .

േയാെട, മഹ

ചരണാം ജ നി ഭര ഭക്തഃ
സംസാരാദ് അചിരാദ് ഭവ ക്തഃ
േസ ിയമാനസനിയമാേദവം
സി നിജ ദയ ം േദവം

ായ

31

വിെ
പാദാരവി
ളി
നി ഭരമായ ഭക്തി
വേന, ഈ െലൗകിക ജീവിത ി
നി ം
െപെ
തെ
നീ ക്തനായി ീ ം. ഇ കാരം
ഇ ിയ
േട ം മന ിെ
ം നിയ ണ ി െട നീ
സ ദയ ിലധിവസി
ഈശ രെന ദ ശി

െച ം.
ഢഃ ക

ന ൈവയാകരേണാ
കരണാധ യന രീണഃ
ീമ രഭഗവത് ശിൈഷ ഃ
േബാധിത ആസീേ ാദിതകരണഃ
ീമദ് ശ ര ശിഷ

ഢനായ
ചി നായി.

ാരാ

15

ഇ കാരം േബാധവാനാ
വ ാകരണ വിദ ാ ഥി

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful