മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

മനീഷാപകം
ീശ രാചാരസ ാമിക
്.
അൈദ തം
അതിയാണ് .
എല
! ാവ#$ം
അഭവമ&'മാണ
അതിെന$റി+്
(

ചി,ിയ-യാ.
അതിെ/ മഹ1 ം മനസിലാ23ിെല
! േ3യ&
( 5 . അൈദ താതി ലഭി+
ആപ
7 8ാ9െട വാക;ളായ ഉപനിഷ>കെള വിശദീകരി$കയം
വവസ@െ?ട>കയം
(
(
(
െചAക
( എ3ത് തെ/ ക#1വമായി ീശ രാചാരസ ാമിക ക9തി.
അൈദ ത ത1 വിചാരം Bചരി?ി$3തിനായി ആചാരസ ാമിക CDസE1ിം
5

ഉപനിഷ>ക$ം ഗീതയ$ം
ഭാഷ; എഴതി
( . സാധക8ാ#-് കീ#1ന1ിം

മനന1ിം േവIി ധാരാളം കീ#1ന;ളം
( സേതാE;ളം
( BകരണJന@;ളം
( അേKഹം
രചി+(. അവയി. വളെര Bധാനെ?L ഒ9 െചറJന
@മാണ് മനീഷാപകം..
(
മനീഷാപകം
ഈ പക1ിെ/ അവസാനെ1 വാ$ക, 'മനീഷാ മമ' എ3ാകയാലാണ് ഇതിന്
'മനീഷാപകം' എ3 േപ# വ3ത് . അൈദ തം, അത് അതിയി. വ91ാ& മാ#ഗം
R ,
STപേദശ1ിെ/ ആവശം, S9വിെ/ ലUണം, അതി എ3ിവെയ സംേUപി+്
ഉപേദശി$3 ഈ മനീഷാപകം േവദാ,സാരസംJഹമാ2V. സാധക8ാ#-് പഠി+(
Jഹി+( മനനം െചAാX ഈ ലഘZതി
ഉപേയാഗെ?ട1ാം
.
(
(
േവദാ,Jന@;ളെട
വഖാതാവം
_ X നായ#
( േവാദാ,Bഭാഷകമായ െBാഫ. ജി. ബാലZഷ
(
ഈ Jന@ം വാഖാനി+ിരി$V. ീരാമZഷ
_ മഠം, പറനാLകര
, `a# ഈ Jന@ം അ+ടി+്
(
(
Bസിbീകരി+ിരി$3ത് .
cടാെത, ഈ Zതിെയ അധികരി+് CD ീ െനാ+#
െവ LരാമX നട1ിയിL&
5
(

Bഭാഷണപരdരയെട
ഓഡിേയാ gാ-് MP3 ആയി േ യസ് െവബൈസkി.
(sreyas.in)
(

്.
നിVം വി-ാം, ഡൗvേലാഡ് െചയ'
നി;ളെട
സൗകര1ി. േക-ാവ3'മാണ
(
(

് സy#ശി$ക. (http://sreyas.in)
cടത.
ആwീയ ഇ-ബ$ക
-് േ യസ് െവബൈസk
(
(

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

മനീഷാപകം - Bാരംഭം
Bാരംഭഃ
അ3മയാദ3മയമഥവാ ൈചതനേമവ ൈചതനാത്
യതിവര ദരീക#
>ം വാസി കീം Cഹി
ഗച
.
‚ ഗേചതി
‚
5
5
അല
! േയാ യതിവര, അ;് ശീരരെ1 ഉേKശി+ാേണാ അേതാ ആwാവിെന ഉേKശി+ാേണാ മാറി

് , മാറി നിലƒ
് . ശരീരെ1 ഉേKശി+ാെണ ി. എല

നിലƒ
എV പറയ3ത
! ാ ശരീര;ളം
(
(
! ാ.
അ3മയ;തെ3. ആwാവിെന ഉേKശി+ാെണ ി. ആwാവ് ൈചതനമാEനാണേല

കിം ഗംഗാബനി
ച„ാലവീഥീപയഃ
( ബിംബിേതമബരമണൗ


പേരവാ,രമസതി
കാനഘടീ, …ത2ംഭേയാ#
വാംബേര!
5


Bതഗ സ'നി
നിസതരംഗസഹജാനyാേബാധാംബധൗ
(
വിേBായം ശ പേചാ യമിതപി മഹാX േകായം വിേഭദ†മം:
ഗംഗാജല1ിലം
ഓടയിെല െവ&1ിലം
,
5
( ച„ാലെ/ മdില&
(
(
( Bതിഫലി$3 സരം
സ #ണ
_ $ട1ിെല ആകാശ1ിം മv2ട1ിെല ആകാശ1ിം ത‡ിലം
( എ,ാണ് േഭദം?
തരംഗരഹിതമായ
സഹജമായിരി$3

സമˆംേപാെല
ശാ,മായി,
(

Bതഗാwവസ'വി.
,
'ഇവX

അന,സ+ിദാനyലUണമായി,

വിBX,

ഇവX

ച„ാലX'

എ3ി;െനയ&
േഭദബbി$
സ@ാനെമവിെട?
(
(
കാശിയി.വ+്

ശ രാചാര9െട

അൈദ ത‰ാനദാ#ഢെ1
പരീUി-ാX
ച„ലTപിയായി വ3 വിശ നാഥX , ഉ3യി+ ഈ Bശ
‹ 1ിന് സമാധാനമായി ആചാരX

നലകിയ
മറപടിയേE
മനീഷാപകം.
(

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

മനീഷാപകം േശ
! ാകം ഒ3് – വാഖാനം
് (
ജാJ പ
‹ സഷപ
യാ സംവിദŽംഭേത
( ( 7 ിഷ( സഫടതരാ
(
യാ CDാദിപിപീലികാ,തഷ( േBാതാ ജഗാUിണീ
്  ിതി ഢ B‰ാപി യസാസതി
് േചത്
ൈസവാഹം ന ച ശവസത
് S9രിേതഷാ മനീഷാ മമ.
് സ ' ദ ിേജാസ'
ച„ാേലാസ'
യാ സംവിത് = ഏെതാ9 േബാധമാേണാ;ജാJ പ
‹ സഷപ
‹ 1ിലം
( ( 7 ിഷ( = ഉണ#വിലം
( , സ പ
( ,
് (
ഉറ-1ിലം
= മെk,ിേന-ാളം
( ; സഫടതരാ
( വ‘മായി; ഉŽംഭേത = സദാ Bകടമായി
െ-ാIിരി$3ത് , യാ = ഏെതാ9 േബാധമാേണാ; ജഗാUിണീ = ജഗ1ിെന മഴവX
( (
്;
Bകാശി?ി+െകാI
CDാദിപിപീലികാ,തഷ(
=
CDാവമത.
ഉറdവെരയ&
(
( (
(
(
ശരീര;ളി.; േBാതാ = േകാ#1ിണ-െ?Lിരി$3ത് ; സാ ഏവ അഹം = ആ േബാധം


തെ3യാണ് ഞാX; ശവസ'നച
= ഉIായി മറയ3
ജഡശ;െളാVം ഞാനല
! തെ3; ഇതി
(

= ഇBകാരമ&
േചത് =
( ; ഢB‰ാ അപി = ഉറ?ായ അറിെവ ിലം
( ; യസ അസതി

ഒരാ$െI ി.; സ: ' = അയാ;ച„ാല:അസ'
= ജനനംെകാI( ച„ലാനായിരി
് = അഥവാ CാDണനായിരി-െL; S9 = S9വാണ് ; ഇതി ഏഷാ = എV&
-െL; ദ ിജ:അസ'
ഇ-ാരം; മമ മനീഷാ = എെ/ സംശയാതീതമായ തീ9മാനമാണ് .
ഏെതാ9 േബാധമാേണാ ഉണ#“ിലം
‹ 1ിലം
( സ പ
( ഉറ-1ിലം
( മെk,ിേന-ാളം
( വ‘മായി
് , ഏെതാ9 േബാധമാേണാ ജഗ1ിെന മഴവX
സദാ Bകാശി+െകാIിരി$3ത
Bകാശി?ി+(
( (
(

െകാI( CDാവ( മത.
ഉറdവെരയ&
ശരീര;ളി. േകാ#1ിണ-െ?Lിരി$3ത് ; ആ
(
( (
(
േബാധംതെ3യാണ്
ഞാX;
ഉIായിമറയ3
ജഡശ;െളാVം
ഞാനല
! തെ3;
(
എ3ി;െനയ&
ഉറ?ായ അറിെവ ിലം
ഒരാ$െI ി. അയാ ജനനംെകാI(
(
(
ച„ാളേനാ

അഥവാ

CാDണേനാ

ആയിര-െL;

S9വാണ് .

ഇ-ാരം

എെ/

സംശയാതീതമായ തീ9മാനമെE.
ഉണ#“ിലം
‹ 1ിലം
( 'ഞാX ഞാX' എ3 Tപ1ി. ‰ാനസ Tപനായ
(
( സ പ
( , ഉറ;േdാഴം


േചതനX സപഷടമായി
Bകാശി$V . CDാവ( മത.
ഉറdവെരയ&
എല
! ാ Bാണികളെട
(
(
(
(

ജഡശരീര;േളയം
േബാധസ
Tപനായ
അേത
േചതനXതെ3
( Bകാശി?ി+് ചലി?ി+െകാI 

(

! ാെത ആ േബാധസ1യി.
ജഗാUിയായി വ#1ി$V. ഞാX ആ േചതനനാണ് . അല

ഉIായിമറയ3
ജഡശ;െളാVം ഞാനല
! . ഉറ?ായ ഈ േബാധം പേരാUമായിെL ിലം
(
(
ഓരാ$െI ി. അേKഹം എെ/ S9വാണ് . അേKഹ1ിെ/ ശരീരം TപംെകാI'
ച„ാല2ല1ിലാകെL, അഥവാ CാDണ2ല1ിലാകെL;അ' സാരമില
! , ഇെതെ/ ഉറ?ായ
തീ9മാനമാണ് .
അവനവെന

പഠിേ+ാ

അഥവാ

Bപെ1

പഠിേ+ാ

േവണമേല
! ാ

ഒരാ

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

സതാേന ഷണ1ിേല#െ?ടാX.
അവനവേനേയാ
Bപേ1േയാ
പഠി-ാX
് . അതേE ഉIായി മറയ3
'ട;3യാ
-് ഒ9 കാരം വ‘മായി േവ#തിരിയ3താണ
(
(
(

ജഡ;ളേടയം
ഒ9 േചതനേ/യം
( നിതമായി നിലനില$3
( cടി-ല#?ാണ് Bപം എ3ത് .
(
ഉIായി മറയ3
ജഡശ;-് വിഷയെമVം വിഷയെ1 അറി”ഭവി$3 േചതനന്
(
വിഷയവിഷയികളെട
സ Tപവം
cടികല#?ം
നമ$
േപരിടാം.
(
(
(
(


വിവരി+െകാIാണ
ശ രഭഗവതപാദ#
CDസEഭാഷം
ആരംഭി$3'തെ3
.
വിഷയവം
5
(
(
വിഷയിെയVം


് ്
ഇവയവിഷയിയം
( cടി-ല#3ിരി$3തായി നമ( ് േതാVVI് . എ3ാ. വാസതവ1ി.

് വിഷയവം
cടി-ലരാX പkേമാ
? ഇ9Lം
െവളി+വംേപാെല
പരസപരവി9b;ളാണ
(
(
(
(
് ; മേk' സദാ നിലനില$3ത

് . ഒ3് നിര,രപരിണാമി;
വിഷയിയം
(
( . ഒ3് ഉIായിമറയ3ത
മേkത്

് . വിഷയം മെkാ3ിെന ആ യി+മാEം
കാണെ?ട3ത
(
(

Bകാശി?ി$3ത് . ഇ;െന േനാ$േdാ പരസപരവി9b;ളായ

വികാരെമാVമില
! ാെത

മk&വെയെയല
! ാം
(
ഇവയെട
ബ•ം എ;െനയാണ് നി#ണ
_ യി$3ത് ? അനിതവം
(
(
( നിര,രപരിണാമിയമായ
വിഷയം നിതവം
വിഷയിയിനിVം ഉIാ23താെണV പറയാX പkില
! . ഇേത
( നി#“ികാവമായ
(

നായ1ാ.1െ3 മറി+ം
! . ഇ9Lി. നി3് െവളി+േമാ െവളി+1ി. നി3്
( പറയാX പാടില
് അസംബ•മായിരി$ം. ഇ9Lം
ഇ9േLാ ഉIാ2VെവV പറയ3ത
(
( േപാെല
( െവളി+വം

പരസപരവി9b;ളായ
രെIണ
_ ം cടി-ല9VെവV ക9'3'ം ശരിയായിരി$കയില
! .
ഇതാണ്
സ@ിതിെയ ി.
ജഡBപ1ിെ/യം
േചതനസ1യെടയം
(
(
(

്?
പരസപരബ•െമ,ാണ

–
െവറം
സ ലജനമായ
†മവം
മേkത് നിതമായ
(
(
്.
നിതമായ
േചതനശ‘ിയി.,
കയറി.
െതളിയ3ത
(
–
് എല
സ ല;
െവറെത
അധസി+Iാ-ി-ാ—3താണ
! ാ
(
(

േചാദ1ിെല>േdാഴാണ്


വസ'സ1യമാെണV
(
സ#?െ1െയ3േ?ാെല,

ഒV

–
ജഡശ;ളം
കാ—3 പാd് കയറി. നിVം ഉIാവകേയാ
(
( . കയറി. സ ലജനമായി
–
–
കയറമായി
cടി-ലരകേയാ െചAാതിരി$3'േപാെല , സ ലകലതി;ളായ
ജഡശ;
(
േചതനനി.നിVം ഉIാവകേയാ
േചതനമായി cടി-ല9കേയാ െചA3ിെല
! V&താണ്
(
(


വാസതവം
. ജഡശ; ഉIാവകേയാ
cടി-ല9കേയാ െചA3ിെല
! ി. അവയേടതായ
(
(
(

ജനനമരണസഖദഃഖാദിധ#
‡;െളാVം േചതനെന അ—േപാലം
സപ#
ശി$3ിെല
! Vം
(
(
(


സപഷടമാണേല
! ാ. അ'േപാെല േചതനത േമാ, നിതത േമാ, സ യം Bകാശത േമാ ഒVം
ജഡ;ളിലം
! Vം തീ#+ . Bപ1ിെ/ ഈ സതസ@ിതി
( ഒരി-ലം
( സം˜മി$കയിെല
™
മനസിലാ-ി
ഞാX
ജഡശമല
! ,
നിതേചതനനാണ് ,
എVറ?ി-ണെമ3ാണ്
ആചാരസ ാമിക.
'മനീഷാപക'1ിെല
്.
സതാേന ഷികേളാടാവശെ?ട3ത
(

ഒ3ാം

പദം

െകാI്

ജഡെമVം േചതനെനVം, അഥവാ വിഷയെമVം വിഷയിെയVം, അെല
! ി. ശെമVം
െ-Vം ഒെ- പറയ3വ
ഒേര ദ y 1ിെ/ പരായ;തെ3. ഇവയി. വിഷയം സ#“E
(
അഭവേഗാചരമാ2VI് . വിഷയി അഥവാ േചതനX അ;െന അഭവേഗാചരമാ23ില
! .

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

പിെ3െയ;െനയാണ്

ഞാX

േചതനനാെണVറ?ി$ം ?

േചാദ1ി1രമാണ്

േശ
! ാക1ിെല ആദെ1വരി. ഓരാ-് ജഡവിഷയ; അഭവേഗാചരമാ23ത് മ3
5 ്
ഉണ#3ിരി$േdാ
നിരവധി
ബാഹവിഷയ;െള
ഉ&തായി
തല;ളിലാണേല
! ാ.
കIഭവി-ാX


സ പ
‹ 1ി. šദയതല1ി.1െ3 ഒേLെറ വസ'-
ഉറ-1ി. ഒരി9I ആവരണം തെ3 മടി-ളയ3തായം
(
(
5

ഇടവ9V.

കIഭവി-ാനിടവ9V.

േബാbമാ2V. Bപെ1 അഭവി$വാX നാലാമെതാ9 തലമില
! . ഈ മ3
5 ് തല1ിലം
(
അഭവിഷയമാ23 ശ; ഭി3;ളാണ് . ഒ9 തല1ി. അഭവി+ ശ; മെkാ9
തല1ിെല>േdാ പാെട മാ”മറയV
‹ 1ി.
( . ഉണ#“ി. അഭവി$3െതാVം സ പ
(
കാ›ാനില
! . സ പ
‹ 1ി. കാ—3െതാVം ഉണ#“ിേലാ ഗാഢനിˆയിേലാ കാ›ാനില
! .
ഗാഢനിˆയിെല അ‰ാനാവരണം അേ?ാഴല
! ാെത മെkാരി-ലം
! . എ3ാ.
(
( അഭവെ?ട3ില


മാറിമാറിവ93
ശതല;ളി.
നിVെകാI്
താല-ാലിക;ളായ
കാഴചകെള
കIഭവി$3യാ

ഉണ#“ി.

തെ3യാണ്

കIഭവി+ത് .

ഒരി-ലം
മാറ3ില
! .
(
(
സ പ
‹ 1ിലം
വിവിധശ;
(

പല'ം

കIഭവി+

'ഞാX'

സ പ
‹ ം കIെകാIി93
(
് . ആവരണ1ി. ഒളി”ി93
ഞാXതെ3യാണ് ഉറ-1ി. ഒരാവരണ1ാ. മടിേ?ായത
5
് ് വ93ത് . ഇ;െന മാറിമാറി വ93
'ഞാX'തെ3യാണ് ഉണ#3് വീIം
( പറേ1യ(
് (
് (
ശതല;ളിെലല
! ാം 'ഞാX മാറാെത സഫടതരം
Bകാശി+( െകാIിരി$V. 'സഫടതരാ
' എ3

ശബദം
താരതേമന
cടത.
വ‘മായി
എ3
അ#œ1ിലാണ്
ആചാരX
(
് താരതമം. ജഡശ;െള-ാ cടത.
ജഡശ;ളമായിLാണ
(
(
ജഡശ;ളി. മാറാെതനിV
വ‘മായി 'ഞാX' Bകാശി$Vെവ3#œം. മാറ3
(
് (
Bകാശി$3ത് സഫടതരമായ
Bകാശി-ലാെണV പറേയIതില
! േല
! ാ. മാEമല
! . 'ഞാX'
Bേയാഗി+ിരി$3ത് .

ഇെല
! ി. വിഷയ;െളാVം Bകാശി$കയില
! . 'ഞാനി'െന മെkാV Bകാശി?ി$3തായി
കാ—Vമില
! . സരX
ഇെല
! ി. പദാ#œ;െളാVം Bകാശി$കയില
! . സരെന
മെkാVം
5
5
Bകാശി?ി$3തായി കാ—Vമില
! . Bപാഭവ;ളിെലല
! ാം സരെനേ?ാെലയാണീ
'ഞാX'
5

സ യം Bകാശി$കയം
മെkല
! ാkിേനയം
( തെ/ മ3ിെല>3
( Bകാശി?ി$കയം
( െചA3ത
(
(

് (
സഫടതരമായ
Bകാശി-ലാെണV സിbമാണേല
! ാ. ഇനിയം
വരിവരിയായി നീ;3
(
(
േമഘപടല; മറ+ാ. സരX
Bകാശി$3തായിേനരിL( നമ! V വരാം.
5
( ് േബാbെ?Lിെല

് ്
എ ിലം
േമഘപടല1ി. ഇടയ-ിടയവിടവIാ2േdാ
തെ/ Bകാശമാണ്
(
(
് സരX
േമഘ;െളെയാെ- Bകാശി?ി$3െതV െവളിെ?ട1ിെ-ാI
ഉŽംഭി$3ത്
(
5
് ശതല;ളായ
കാണാം. േമഘപടലെമ3േപാെല ഒ3ിപറെക
മാറിമാറി കറ;3വയാണ
(
(
ജാJ പ
‹ സഷപ
'ഞാX ഞാX' എ3 Tപ1ി.
( ( 7 ിക. എ ിലം
( അവസരം കിLേdാെഴാെ(
േബാധസ Tപമായ ആwസ1 ശ;ളെട
ഇടയി.ƒടി െപാ,ിവ3് എല
! ാവ#$ം
(
അഭവെ?ടാറI
! ി. ജാJേ1ാ, സ പ
‹ േമാ, സഷപ
( ് . 'ഞാX' പറകിലിെല
( ( 7 ിേയാ അഭവി-ാX
(

പkിെല
! V തീ#+യേല
! ? ഇ;െന സ യം Bകാശി+ം
! ാkിേനയം
( Bകാശി?ി+ം
( എല
( ഇ-ാരം
cെടƒെട വ‘മാ-ിയം
! ാവ#$ം അഭവെ?LെകാIിരി$3
ആwാവാണ് േചതനX .
( എല
(
ഇ'തെ3യാണ് േചതനെ/ ഉŽംഭണമായി ആചാരX വിവരി$3ത് . ഇEെയാെ-യായിLം
(

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

് ചില#-് സംശയം.
േചതനനായ ആwാവേIാെയ3ാണ
(
ഇനിയം
ചില#-് മെkാ9 സംശയം വരാം . Bപാഭവ;ളി. ഞാX ഞാX എ3്
(
Bകടമായിെ-ാIിരി$3ത് േചതനനായ ആwാവാെണV&തിന് എ,ാണ് െതളിവ് ?
™
േദഹേമാ മനേസാ
ഒെ- ആകാവ3തേല
! യ&
'ഞാെന'V പറയ3'ം
(
( ( ? Bപാഭവ;െള
(
് ് പഠി-ാX മി+ിLില
വ‘മായി വിശകലനം െചയത
! ാ1 ഒരാേള ഇ1രം േചാദ;

് സ പനാഭവമIാ23ത
്.
ഉ3യി$കയ&
_ മായം
( 5 . ബാഹശരീരെ1 പ#
( വിസമരി+ിLാണ
5 ണ
(
് ഗാഢനിˆയെട
സ പ
‹ ാഭവെ1 മഴവX
പറംത&ിയിLാണ
അഭവം. ഗാഢനിˆയി.
(
( (
(
നിVണ93 മാEയി. 'ഞാം' എെ3 മറ+ി93 അ‰ാനാവരണവം
( േവ#തിരി+തെ3
(


് ് വിഷയമാ2VI് . അ'െകാI് ജാJത് സ പ
സമരണയ‹ സഷപ
( ( 7 ികളി. എെ/ അറിവി
വിഷയമാ23 ഒVം ഞാനെല
! V െതളിയV
! ാkിേനയം
അറിയ3
ഞാX സ യം
( . എല
(
(
Bകാശി$3വം
മk&വെയ
Bകാശി?ി$3വമായ
‰ാനസ Tപനായ
(
െചളി$Iി.
വീ—കിട$3
രം
വ‘മായി
പ9ഷനാെണVം
െതളിയV
( .
(
–
Bകാശി-ാ1'േപാെല
†മകലിത;ളായ
ജഡശ;ളമായി
cടി-ല93'െകാI്
(
േചതനX
Bപാഭവേവളയി.
പ#
_ മായി
Bകാശി$3ിെല
! േ3യ&
മാEമല
!
( (.
5 ണ
ജഡ;ളേടതായ
ജനനമരണസഖദഃഖാദി
വികാര; അവേയാട് േച#V നിVെകാI(
(
(
(
! ാം
തേ/താെണV †മി$കയം
( െചAV
( . ഇതാണ് അവിദ. ജനനമരണാദി വികാര;െളല

ജഡസ ഭാവം.
നി#“ികാരത വം
നിതത വം
േചതനസ ഭാവം.
ഇവ
പരസപരം
(
(
ൈകമാkെ?ടാവ3േതയല
! . †മശ;ളെടെയല
! ാം അധിഷ
ž ാനമായ േചതനസ1 നിതമായ
(
(
േബാധസ Tപമാെണ3്
ചി,ി$3
ആ#$ം
െതളി”കിLം
ഇ-ാരമാണ് .
'യാ
(
( .

് . സംവിത് എ3 പദ1ിന്
സംവിബŽംഭേത
' എ3് ആചാരസ ാമിക Bസതാവി$3ത
(
‰ാനം അഥവാ േബാധം എ3#œം.

് (
അവനി. സംവി Tപമായ ആwസ1സഫടതരമായി
Bകാശി$VെIV സ‡തി-ാം .
ജഗ1ിെല എല
! ാ ശ;ളിലം
ഇേത ആwസ1 തെ3യാണ്
Bകാശി$3ത്
(
എ3തിെന,ാണ് െതളിവ് ? Bപം അറിവി. അഥവാ േബാധ1ിലാണ് നിലനിVേപാ93ത് ,

് ക9'ക; എ,ായിരി$ം
Bപ1ിനാെക അറിവ് അഥവാ േബാധം നഷടെ?ടVെവ3
(
സ@ിതി?
എല
! ാ
Ÿbaനം.
അേ?ാ
Bപ1ിെ/
മഴവX
അടി1റ
ഒ9
( (
േബാധസ1യാെണ3
കാര1ി.
േബാധസ1ഉIാവകയം
നശി$കയം
(
(
(

സംശയി-ാേനയില
! .
എ3ാ.
ഇ3്

െചA3
നിരവധി നാമTപ;ളി. cടിമാEേമ
(

Bകാശി$V&(.
േബാധസ1െയ
ഇ3്
പലതാ-ി-ാണി$3ത്
ഉIായിമറയ3
(
നാമTപ;ളാെണ3്
ച9-ം
. Bപനാടക1ിെല െകടാവിള-ാണ്
േബാധസ1.
(
നാടകേവദിയിേല-് കടVവ93 എല
! ാ േവഷവിധാന;െളയം
( അവിെട Bകാശി?ി$3
വിള-് അവേയാട് േച#Vനി3് Bകാശി?ി$V. േവഷാവിധാന;െളല
! ാം േപായക3ാലം
(
വിള-്

സ യം Bകാശി+് വിരാജി$V. അ'േപാെല CDാവമത.
ഉറdവെരയ&
(
( (
( (
ജീവിത; നിമിഷംBതി Bപനാടകേവദിയിലം
( മറയകയം
(
( െചAV
( ആവി#ഭവി$കയം
( .

മനീഷാപകം
അറിവ്

അഥവാ

http://sreyas.in/
േബാധസ1യാകെL

അേനകേവഷ;െള

ഒ9മി+( Bകാശി?ി$V.
മറയ3വെയ
ൈകവിLിL( വV േച93വെയ വീIം
(
5
( Bകാശി?ി$V. ഈ B˜ിയ സUി+
(
പഠി+ാ.1െ3 േബാധസ1 നാമTപ;െള Bകാശി?ി$Vെവ3ല
! ാെത േബാധസ1യെട
(
് . േബാധസ1യെട
Bകാശന1ി. നാമTപ;$ യാെതാ9 പ മിെല
! 3് െതളിയ3താണ
(
(
–


സാ3ിb1ി.മാEം ഉ&തായി Bകാശി$3 താല-ാലിക;ളായ
അലBതിഭാസ;ളാണ

എല
! ാ നാമTപ;ളം
! ാം മറ”ാലം
കഴിവ&
( സ യം Bകാശി+നില-ാX
(
( നാമTപ;െളല
(

അ…തസ Tപമായ നിതസ1യാണ് േബാധം. അ…തസ Tപമായ േബാധെ1 അഥവാ
‰ാനെ1 ഉIായിമറയ3
നാമTപ;ളി.ƒടി വിവിധമായി കാ—3താണ് അവിദ.
(
നാമTപ;െളല
! ാം. മിഥെയ3റി”് അഖ„മായ േബാധ1െയ അഭവി$3ത് േമാUം.
േബാധസ1െയ പലതാ-ി-ാണി$3 ഘടക; ജഡശ;ളെട
നാമTപ;
(
മാEമാെണ ി.

നാമTപ;െളല
! ാം
അക3ാ.
അവേശഷി$3ത്

ഒ9
സതാേന ഷി
അഖ„േബാധസ1യായിരി$െമ3്
പറേയIതില
! േല
! ാ.
േബാധസ1യി. Bകാശി+െകാIിരി$3തെ/
വ‘ിശരീര1ിെ/ ജഡBതിഭാസ;െള
(
പറംത&ി
അറിവിെ/ അഖ„തല1ി. എ1ിേ+9േdാ തെ/ ശരീരേ1ാെടാ?ം
(

Bപ1ിെല
എല
! ാ
ജഡശ;െളയം
Bകാശി?ി+(
ചലി?ി+െകാIിരി$3ത
(
(

ഒരഖ„േബാധസ1യാെണ3് അവിത#-ിതമായം
കെI>V. ചി,ി-ാX കഴിവ&
(
(
ഒരാളെട
യ‘ി$േപാലം
! . ഉIായി മറയ3
(
(
( ഇ-ാരം േബാbെ?ടാX BയാസമIാ23തല
(
(
എല
! ാ ജഡശ;േളയം
പരമാwസ1െയയാണ്
( നി#“ികാരമായി Bകാശി?ി+െകാIിരി$3
(
േവദാ,ിക സാUിസ TപX എV വിളി$3ത് . 'യ CDാദിപിപീലികാ,തഷ( േBാതാ
ജഗാUിണി' എ3 വരിയി. പരമാwസ Tപിണിയായ ഈ േബാധസ1െയയാണാ
ആചാരസ ാമിക 2റി$3ത് .
് ് പഠി+( . താം Bപവം
ഒ9 സതജി‰ാസതെ3യം
( Bപേ1യം
( വിശകലനം െചയത
(
(
വിഷയ1ിെ/യം
( വിഷയിയെടയം
(
( അഥവാ ശ1ിെ/യം
( -ിെ/യം
( cടി-ല#?ാെണV
!
വിഷയം താ.-ാലികവം
ജഡവമാെണVം
വിഷയി നിതം
േബാbെ?L(. മാEമല
(
(
േചതനമാെണVം അറിയാX കഴി”( . അ'തെ3യമല
അ…തസ Tപനായ േചതനനി.
( !
–

് വിഷയ;െളല
വസ'സ1െയാVമില
! ാെത †മകലിത;ളാണ
! ാെമVം െതളി”( . ഇEയം
(
–
അറിയാX കഴി”ാ. താX †മകലിതമായ
ജഡവികാരെമാVമെല
! Vം അഖ„മായ
േചതനസ1യാെണV&
അറിവിെ/
തല1ി.
അേന ഷകെ/
ബbി
(

സ ാഭാവികമായി1െ3
െചV
നില$ം
.
ഇ1രം
പേരാU‰ാനം
ഉറ?ായി


ഉIായി-ഴി”ാലം
Bാരബധക#
‡; അഖ„ാതിെയ 2റ+( കാലേ1യ$cടി
(

് വരാം. അഖ„ാതി വ3ിെല
തട”െവ3
! ി.േപാലം
(
( ഉറ?ായ പേരാU‰ാനെമ ിലം
(
ഉ&യാ
സാധാരണ
ലൗകികെനേ?ാെല
ശരീര†മ1ി.െ?LഴലാX
ഇടവ93ില
! .
(
അ;െനയ&യാളിെ/
ശരീരം TപംെകാIത് CDണ2ല1ിേലാ ച„ാല2ല1ിേലാ
(
ആയാലം
! ആ ‰ാനി$ പിെ3 ശരീരം േക
! ശകാരണമല
! . അേKഹെ1 S9വായി
( േവIില
ആരാധി$3തി.
ഒ9
െതkമില
CാDണനായാലം
CD‰ാനമില
! ാ1യാ
(
( ! .

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

ആwേന ഷണ1ി. S9വാകാX അ#ഹനല
! . ച„ാല2ലജാതനായാലം
( CD‰ാനി
S9വാകാX അ#ഹനാണ് . ഇതാണ് ീശ രഭഗവത് പാദ9െട Bഖാപനം.


ീശ രഭഗവതപാദ#
കാശിയി. താമസി+ി93േ?ാ 'മനീഷാപകം' രചി+െവ3ാണ
(
‹
അേKഹവം
ശിഷ8ാ9ം
ഗംഗാസാന1ി
േപാവകയായി9V
.
Bസിbി. ഒരി-.
(
(
സതനിഷ
ž െന ിലം
( ൈനമിഷികമായ േദഹഭാവന ചിലേ?ാെഴാെ- അേKഹെ1 ബാധി+ി9V .

ത3ി. സ#“ാ#?ണം െചയത
ഒ9 യതീശ രന് അ;െന സംഭവി$3ത് ജഗദീശ രX

ഇഷടെ?ടകയില
! . അ'െകാI് ീ പരമശിവXതെ3 ഒ9 ച„ലാെ/ േവഷം ധരി+് നാല(
(

് ആചാരപാദ#-ഭിമഖമായിെ+V
നായ-ളെമാ3ി+
. െപLVIായ േദഹഭാവനനിമി1ം
(
(
ീശ രX ച„ാലേനാട് വഴിമാറിേ?ാകാX ആവശെ?L( . ഇ' േകL ച„ാലX

അേKഹ1ിെ/ CDേബാധെ1 ആേUപി+( പല'ം പറയാനിടയായി. CDാവ( മത.
(

ഉറdവെര
എല
! ാ CDസ TപമാെണV ശിഷേരാട്
ഉദേഘാഷി$കയം
തേ3ാട(
(
( (െചA3ത
പരസപരം
വി9bമാെണ3യാ ചIി-ാLി
.
5
(
™
് . െപെL3് േനാ$േdാ ച„ാലം
അേ?ാഴാണ് ആചാര തെ/ െതk( മനസിലായത
™
. ഈ
നായ-ളം
നിV മറ”തായം
( കI( . അേKഹ1ിന് കാരം മനസിലായി
(
( മdി.
മാറിേപാകാX

പറയകയം
(
(


് പാടിയതാണ് 'മനീഷാപകം'. ഇ3െ1 അഭസതവിദ#

സംഭവെ1 അസമരി+െകാI
-്
(
ഇ1രം
കഥകെളാVം
അE
9ചിെ+Vവരില
! . ജഗ3ിയ,ാവായ
സ#േ“ശ രെ/
സ#“ശ‘ിത ം അറിയ3
േവദാ,ി-് ഇെതാെ- അ•വിശ ാസമാെണV ത&ി-ളയക
(
(
വA. ഇനി െകLകഥയായാ.
തെ3 അ' െവളിെ?ട>3
ചില മഹ1ായ സത;
(
(

ചഴി”ിറ;ി-ാണാX
ഒ9 ˜ാ,ദ#ശിേ- കഴിയ5 . അവിദാജനമായ ജഡാധാസം ഒ9
(
സതനിഷ
ž െനേ?ാലം
ചില നിമിഷ;ളി. അലLിെയVവരാം . സ+ിദാനyസ Tപനായ
(


ശിവെ/ ഉതകടമായ
BതUഭവം െകാIമാEേമ
അ' നിേശ
¡ ഷം മാറി-ിL5 . വസ'ത
(
ഇതാെണ ി.
അവിദാജനമായ
ജഡാധാസ1ി.െ?L്
അതിെന
സതമായി
വാേമാഹി+ഴല3
ലൗകികX എ¢കIാലം
( ഒ9 സതദ#ശി-യാേളാട( സഹാതിേ( (
വഴിയ&
( (.
േചതനം ജഡവം
_ 1ിെ/ cടി-ല#?ാണ് BപെമV നാം ഒ3ാം
( ഇ;െന രെIണ
™ ് 'ട;ിയ ജേഡാപാധികേളാട്
േശ
! ാക1ിെ/ വാഖാന1ി. കIവേല
! ാ. ബbി
(
( , മനസ
േച9േdാഴാണ് േചതന തെ3 ZEിമമായി ആവി#ഭവി$3താണ് ഉപാധിഷ
ž മായ ജീവിത ം.

കൃEിമമായി
ഉIാ$കയം
ഇല
! ാതാ$കയം
െചAാവ3താണ
ജീവത ം. CDത ം
(
(
(

വസ'സ
( . ജീവത ം ZEിമമായി ആവി#ഭവി$3തിമdം
( ( ജീവിത ം ZEിമമായി 
ഭാവവം
നിലവില&േ?ാഴം
ഇനിേമ. ജീവത ം ഇല
! ാതായാലം
സ ഭാവസിbമായ CDത 1ി
(
(
(
യാെതാ9 മാkവം
ഭവി$3ില
! . അbാേരാപവം
അപവാദവം
bി+( പഠി+ാേല ഈ
(
(
(

ജീവCDേഭദം െവളിെ?ട5. നാടക1ി. ഒ9 പ9ഷX
സEീേവഷം
െകLV
െവ3് ക9'ക.
(
(


സEീയെട
Tപം േതാ3ി$വാX ആവശമായ ZEിമേവഷവിധാന; െവ+െകL3താണ
(
(
(

അbാേരാപം. ആ േവഷവിധാന; മാkി പ9ഷത
(
( . പ9ഷX
( 
ം Bകടമാ$3ത് അപവാദവം

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

–സEീേവഷം
െകL3ിട>
പ9ഷത
(
( സEീത 
ം സ ഭാവസിbവം 
ം ZEിമമായി അലേനരേ1(


ഉIാ-ി-ാണി$3'മാണ് . സEീേവഷം
െകL3തിമdം
െകLി ഇനിേമ.
( ( സEീേവഷം
(

സEീേവഷം

ഉേപUി$േdാഴം
പ9ഷX
പ9ഷX
തെ3യാണ് . ഇവിെട പ9ഷത
(
(
(
( 


സ ഭാവസിbവം
സ‡ി Tപമായി-ാണെ?ട3
(
( സEിത
( . േചതന ജഡ;ളെട 
ം ZEിമവം
(
1െ3 നിര,ര
Bപ1ിലം
ഒV സ ഭാവസിbവം
മെkാ3് ˜Eിമവം
(
(
(
( . കvമdി.
ജനനമരണപരിണാമ;$ വിേധയമാ23 ജഡം ZEിമം. ഒ3ാം പദ1ി. നാം
വിശമാ-ിയേപാെല മാറിമറി”െകാIിരി$3
ജഡശ;െള മാറാെത നി3ഭവി$3
(
േചതനX സ ഭാവസിbX.
ഈ ജീവCDേഭദം വകwായി ധരി$െമ ി. CDസEഭാഷ1ി.
ആചാരസ ാമിക
5
ആവ#1ി+( Bഖാപി$3 ഒ9 കാരം ധരി-ാX Bയാസം വരില
! . CDസ Tപം അഥവാ
െകാIIാ-ിെയടേ-Iതല
! . സ ഭാവസിbമായ
(
(
ഉIാ-ിെയടേ-I
കാരമേIാ
? CDസ Tപം അഥവാ േമാUം
(
(

േമാUം

ക#‡ം

നിതസതമാണ് .

അതി.

ക#‡ചലനംെകാI(

ZEിമമായി

ഒ3ിെന

പിെ3

സ ഭാവസിbമായ

ത.-ാലേ1യ-ാ

വി#ഭവി$3താണ് ജീവX. ക#‡ംെകാI( ജീവഭാവം ഉIാ$കേയാ ഇല
! ാതാ$കേയാ െചAാം.
സ ത:സിbമായ CDസ Tപ1ി. ക#‡1ിയാെതാ9 Bസ‘ിയമില
( ! . ജീവത ം
നിലനി.$േdാഴം
CDത ം
നശി+ിLില
! .
നശി-ാ1
CDത െ1
പിെ3
(

ഉIാ-ിെയടേ-I
കാരമേIാ
? സEീേവഷം
െകLിയാടേdാഴം
പ9ഷത
! .
(
(
(
(
( 
ം നശി+ിLില

നശി-ാ1 പ9ഷത
‹ േമയില
! . പ9ഷനി.
സEീത
(
( 
െ1 ഉIാ$കെയ3 Bശ 
ം ZEിമമായി
ഉIാ$കേയാ
ഇല
! ാതാ$കേയാ
െചAാം.
പെU
അ'െകാെIാVം
പ9ഷത
( മkം
ക#‡േയാഗം വാഖാനി$േdാ ഈ
നഷടമാ23തല
! . ഭഗവതഗീതയിേലയം
(
(
CDസ TപTപ1ി. ക#‡1ി Bസ‘ിയില
! ാ1'െകാIാണ് ഗീതേപാലം
( പതിെനLാം


അbായ1ി.
CDസാUാതകാരെ1
'ൈനഷ-#
മസിbി'
പ#
_ മായ ക#‡വിരാമം െകാേI CDസിbിൈകയ്
വ9
5 ണ

എV
വിവരി$3ത് .
എ3ാണ്
ആ പദം

വ‘മാ$3ത് .
–

് വിസമരി+

വസ'തയിതാെണ ിലം
( ജിവ8ാ# സ സ Tപമായ CDസ@ിതി അലേനരേ1(
േപാ23'െകാIാണേല
! ാ
അനാദിയായ
സംസാരനാടകം
നടV
െകാIിരി$3ത് .

സEീേവഷം
െകLി രംഗ1ഭിനയി+െകാIിരി$േdാ
നടX തെ/ പ9ഷത
( 
ം ഒെLാV
(

വിസമരി$ക
സ ാഭാവികമാണ് .
കളി
നി#1ി
അണിയറയിേല-്
തിരി”ാ.
സ ഭാവസിbമായ പ9ഷേബാധം
ആവി#ഭവി-കയായി . അ'േപാെല ജീവX ജഡTപ;ളി.
(
™
് അ,#‡ഖത
നിസംഗനായി
'താനാര് ' എ3 േചാദവം
േനട3
നിമിഷം മത.
(
( േചാദി+െകാI
(
(
(

് (
സ ഭാവസിbമായ
CDത ം
സഫരി-ാനാരംഭി$V
.
നടX
അണിയറിയിെല1ി

േവഷവിധാന;െളല
! ാം അഴി+( മാk3േതാെട
സEീത
! ാതാ2V .
( ഇല 
1ിെ/ ലാനേപാലം
(
–
അ'േപാെല
ധാനമനന;ളി.ƒടി
പ#
_ മായ
ഏകാJത
േനടി
സ ലനിേരാധം
5 ണ


സാbമാ-ിയാ. ZEിമജനമായ ജീവത ം അസതമി+
( . സ ഭാവസിbമായ Cഹമത ം അഥവാ

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

േമാUം

സ സ Tപമായി1ീ9V.
അേതാെട
ZEിമമായ
ജീവഭാവം
തെ/
സ Tപ1ിെനാരി-ലം
മ;. േച#1ി93ിെല
! Vം െവളിവാ2V. നടX രംഗ1്
(
അഭിനയി+െകാIി93േ?ാ
മk&
േവഷ;െള ഇ¤നായം
തിേലാ1മയായം
ഒെ(
(
(
(

കണ-ാ-ിയി9V. താX കളി നി#1ിയേതാെട മk&വ9െട
തല-ാലTപ;ളം
( തിക+ം
(
(

സതദ#ശി-് എല
! ാ
ZEിമമാെണ33റിയV
(
( . അ'േപാെല സ സ Tപം CDാെണ3റിയ3
Bപഘടക;ളിേലയം
ജീവത ം ക#‡ജനമായ മിഥാBതിഭാസമാെണ3റിയാX ഒ9
(
Bയാസവമില
! ാം സ ഭാവസിbമായ നിതസ@ിതി CDTപം തെ3യാണ് .
(
( ! . അവയെടെയല

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

മനീഷാപകം േശ
! ാകം രI് – വാഖാനം

് Bപം ഉെI3് േതാV3ത് .
സ സ Tപമായ CDഭാവം അറിയായകെകാIാണ
™
പ#
_ മായ ആwേബാധം ഉദയം െചA3
നിമിഷം അതില
! ാതാ2ം. മനസിേനയം
( വാ-ിേനയം
(
5 ണ
(

് CDസ Tപം. ശാശ തമായ ആ
നിതŸbവം
നിതമ‘വമാണ
(
(
(
പരCDവസ'തെ3യാണ
ഞാX.
ഉ¥ ലമായ

സാUാതകാരദശയാണ
കടV


നില$3'ം


'മനീഷാപക'1ിെല രIാം പദം വിവരി$3ത് . ഇBകാരമ&
സാUാതകാരം
ഉറ?ായി
(
േനടിയ ആളാണേല
! ാ സ@ിതB‰X അഥവാ ജീവമ‘X
. ജനനംെകാI് ച„ാലനായാലം
(
(

CാDണനായാലം
( സ@ിതB‰ത സിbി+യാ പരമാചാരXതെ3യാണ് Bസ'തപദം
Bഖാപി$3ത് . ഇനി നമ( ് പദെമാV വായി-ാം.


ജഗ+ സകലം ചി8ാEവിസതാരിതം
Cൈഹമവാഹമിദം
–
സ#“ം ൈചതദവിദയാ EിSണയാേശഷം മയാ കലിതം
ഇœം യസ ഢാ മതിഃ സഖതേര
നിേത പേര നി#‡േല
(
് S9രിേതഷാ മനീഷാ മമ.
് സ ' ദ ിേജാസ'
ച„ാേലാസ'
അഹം CD ഏവ = ഞാX CDം തെ3യാണ് ; ഇദം നിഖിലം ജഗത് ച = ഈ മഴവX
ജഗ>ം;
( (

ചി8ാEവിസതാരിതം
= േബാധസ1യെട
തെ3 BകടTപമാണ് ; ഏത#“ം =
(
™ ്,
പലതായി-ാ—3 ഈ സ#“വം
_ മായി;EിSണയാ = സ1 ം, രജസ
( , അേശഷം = സd#
5 ണ
–
™ ് എ3 മV
തമസ
Sണ;േളാടcടിയ
; അവിദയാ = അവിദവഴിയായി, മയാകലിതം
=
(
(
–
് ; സഖതേര
എ3ാ.തെ3 സ ലി+
= അതിരk സഖസ
(
(
(
( ; നിേത = 
Tപവം
( കാണെ?ട3താണ
അഴിവില
! ാ1'ം; പേര = Bപ1ിെ/ പരമകാരണവം
( ; നി#‡േല = കള മk'ം ആയ

CDവസ'വി.
;

യസ

=

ഏെതാരാ-് ;ഇœം

ഢാ

മതിഃ

=

ഇBകാരം

ഉറ?ായ


ബbിവVേച9Vേവാ
; സഃ'ച„ലാഃ അസ'
= അയാ ച„ാളനായിെ-ാ&െL;
(
് = അഥവാ CDണനായിെ-ാ&െL; S9ഃS9വാണ് ; ഇതിഏഷാ = ഇ-ാരം; മമ
ദ ിജഃഅസ'
മനീഷാ = എെ/ ഉറ?k
( നി¦യമാണ് .
ഞാX

CDംതെ3യാണ് .

ഇ-ാ—3

മഴവX
ജഗ>ം േബാധസ1യെട
തെ3
(
( (
BകടTപമാണ് ; പലതായി-ാണെ?ട3
ഈ Bപം മഴവX
EിSണാwികയായ അവിദ
(
( (
–
് . അതിരk സഖസ
വഴിയായി എ3ാ. സ ലി+
! ാ1'ം,
(
(
( അഴിവില 
Tപവം
( കാണെ?ട3താണ
Bപ1ിെ/ പരമകാരണവം
( കള മk'മായ BD1ി. ഏെതാരാ-് ഇBകാരം ഉറ?ായ
ബbി
വV േച9Vേവാ അയാ ജനനം െകാI് ച„ാളേനാ CാDണേനാ ആകെL ,
(
S9വാണ് . ഇത് എെ/ ഉറ?k
( നി¦യമേE.
CDസ TപXതെ3യാണ് . ഈ ജഗ>മഴവം
ആ ‰ാനമ#
(
( (
5 1ിയടതെ3
നാമTപ; EിSണാwികയായ അവിദെട
Bകടനമാണ് . ഭി3;ളായി-ാണെ?ട3
(
(
ഞാX

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

–
കലനകളം
ഈ സതസ@ിതി
( നിതവം
( നാമTപരഹിതവം
( പവിEവമായ
(
( ആനyസ Tപവം
ഉറ?ായി ആ#$ൈകവ3ിLേIാ
അയാ ശരീരം െകാI( ച„ാലനായാലം
േവIില
!
(
(

CാDണനായാലം
! , S9വാണ് . ഇെതെ/ സനി¦ിതമായ
തീ9മാനമേE.
(
( േവIില

CDസ Tപമാണ് താെന3റി”( . ജഗ>ം പ#
_ മായി ആ സ+ിദാനyമ#
5 ണ
5 1ിയാെണV

െവളിെ?L(. ഈ സാUാതകാരേ1ാെട
വ#1ി$3 ഒ9 ജീവ8‘െ/
മXപിലം
(
(
(

. പെU അവ ഒരി-ലം
ഒ9 സ@ിതB‰ന്
Bതിഭാസി+െവVവരാം
(
(

ബ•കാരണ;ളായി1ീ93ില
! . മ9മിയിെല കാന.ജലം മിഥയാെണV ശാസEീയമായി


െതളി”െവ3ിരി-െL
ഈ വസ'ത
ധരി+ിL&യാ
$ം മbാ§1ി. മ9മിയിേലയ$
(
(
നാമTപ;

േനാ-ിയാ.

െവ&ം

അലയടി$3തായി

േതാ3ിെയVവരാം.

എ3ാ.

െവ&ം

2ടി$വാX അയാ ഒരി-ലം
! . ഈ അറിവ് ഇല
! ാ1 മാXേപടക
(
( ഓടിയണയകയില
…ഗ`ഷ
_ െയ പിX'ട#V ദാഹം വ#bി+( നിലംപതി$കയം
െചAം
(
( . അ'േപാെല


Bാരബധഫലമായ
ശരീരം
നിലനില$3ിടേ1ാളം
ജീവ8‘ം
നാമTപ;
(
! .
Bതിഭാസി+െവV
വരാം. പെU അവ ഒരി-ലം
( അേKഹ1ിന് ബ•കാരണമായി1ി93ില
(

നിതനായ േചതനനി. അധാസTപിണിയായ അവിദയെട
രേജാമ„ലം. ആനyെ1യം
(
(
് 5
‹


Bസഫരി?ി$3
േസഹികാരണാദി
അതിസUമജഡാധാസമാണണ
അവിദയെട
(
5
പതാwകമായ
ജഗ1ിലം
വ‘ിയിലം

സ1 മ„ലം.
(
(


സUമസ
( . ആകാശം അതി സUമമായ
5
5 @ലജഡാbാസ; േവ#തിരി+( കാണാX കഴിയം
5
സ1 ജഡമാെണ ി.
വായ(
cെറƒടി
സ5 @ലTപം
Bാപി+
രാജസജഡമാണ് .
ജഡBതിഭാസ;ളെട
ഈ താരതമമാണ് Sണമ„ല;-ാധാരം. ബാഹജഡBപം
(
േനരിL് പരമാwസ1യി. EിSണാwികയായ അവിദയെട
അധാേരാപമാണ് . വ‘ിഗതമായ
(
സഖദഃഖ;ളം
ക#¨ത േഭാ©ത ;ളം
വ‘ിശരീരഗത;ളായ
അഹംേബാധ1ി.
(
(
(
(
–
് . അവിദയെട
േവ#തിരി”&
ഇ1രം ജഡാbായസ;െള ആെക
അവിദാകലിത;ളാണ
(
(
സമാഹരി$3താണ്
രIാമെ1

വരി.

"സ#“ം

–
ൈചതദവിദയാEിSണയാ േശഷം മയാ കലിതം
” എ3

അവിദാമ„ല1ി.നിV

േനാ$േdാ

ക#1ാവം
(

േഭാ‘ാവം
(
നിതŸbബbമ‘സ
(
( 
ഭാവനായ

Sണമ„ല;ളം
എല
! ാം
ഭി3മാെണV
േതാ3ാം.
(

േചതനെ/ തല1ിെല>േdാ അവിെട ജഡാbാസ;െളല
! ാം അസതമി$V
. ആ അദ യാ
നyസ1െയ സാUാദഭവി$3യാ അരായാലം
അഭിവyമായ ആചാരപദവി-്
(
അ#ഹXതെ3.

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

മനീഷാപകം േശ
! ാകം മ3
5 ് – വാഖാനം
ശശ 3ശ രേമവ വിശ മഖിലം നി¦ിത വാചാ Sേരാ#
നിതം CDനി,രം വി…ശതാ നി#വാജശാ,ാwനാ 
തം ഭാവി ച ദഷZതം
Bദഹതാം സംവി8േയ പാവേക
( ്
സമ#?ിതം സ വപരിേതഷാ
മനീഷാ മമ.

Bാരബധായ
(
Sേരാഃവാചാ = S9വചനം വി+് , അഖിലം വിശ ം = ഇ-ാ—3 Bപം മഴവX
, ശശ ത്
( (
നശ രേമവ = സദാ നശി+െകാIിരി$3'തെ3യാ2V
, നി¦ിത = തീ9മാനി+ിL് ,
(
™
നി#വാജശാ,ാwനാ = കള മk ശാ,മനേസാടcടി
, നിതം നിര,രം = നിതവം
(
(, CD വി…ശതാ = CDവസ'വിന
വിചാരം െചയതറിയ3യാ
,
ഇടതി;ിനില$3'മായ
(
സംവി8േയ പാവേക = സതേബാധമാ23 ‰ാനാ«ിയാ., തംഭാവി ച ദഷZതം
=
( ്
് , സ വപ( : സ ,ം
സിതവം
ക#‡സയെ1 , Bദഹതാ = ദഹി?ി+െകാI
(
( ആഗാമിയമായ
(


സമ#?ിതം = Bാരബധാഭവ1ിേവIി
സമ#?ി$കയം
ശരീരം, Bാരബധായ
( െചAV
( .
ഇതി ഏഷാ = ഇ-ാരം, മമ മനീഷാ = എെ/ ഉറ+ തീ9മാനമാണ് .

STപേദശംവഴി ഇ-ാ—3 Bപം മഴവX
സദാ നശ രംതെ3യാെണV തീ9മാനി+് ,
( (


നിഷ-ള šദയേ1ാടcടി
ശാശ തവം
ഇടതി;ിനില$3'മായ
CDെ1 വിചാരം
(
(

െചയതറിയ3യാ
‰ാനാ«ിയി.
സിതവം
ആഗാമിയമായ
ക#‡സയെ1
(
(
(
് സ ശരീരെ1 Bാരബധാഭവ1ി3ായി

എരി+കള”ിL
വിLെകാട$V
. ഇത് എെ/ ഉറ+
(
(
(
തീ9മാനമാണ് .
കാണെ?ട3
Bപശ;െളല
! ാം നി¦യമായം
( നശ രമാണ് . STപേദശ1ി. നി3് ഇ'
(
വ‘മായി ധരി-ണം. നിതമായ CDസ1െയ ഇടതടവില
! ാ1 വിചാരം െചAണം.

ശമദമാദികെകാI് ചി1െ1 നിഷ-ള മാ-ി
ശാ,തല1ിെല1ി-ണം. ഇEയമായാ.
(
ഉ&ി. ‰ാനാ«ി ജ ിലി+വ9ം
. അതി.െ?L് സിതവം
ക#‡; ദഹി+(
(
( ആഗാമിയമായ
(
™

‡ം അഭവി-ാനായി നിസേ ാചം
നിേയാഗി$കയം
ചാdലാ2ം. ശരീരെ1 Bാരാബധക#
(
™

െചAാം. എനി-് നിസംശയമായം
വസ'തകളാണിവെയാെ.
( േബാbെ?LിL&
(

കഴി” രI( പദ;ളി. CDസ Tപവം
( Bപസ Tപവം
( വ‘മായി ച#+െചയ'
കഴി”( .CDസ Tപ1ി. ബbിയറ+വX
ആരായാലം
(
(
( S9തെ3യാെണV Bഖാപി+( .


ഇE വിശിഷടമായ
CDാതി ൈകവരാ& ഉപായവം
അ¬തി സ 9പവമാണ
(
(

Bസ'തമായ
മ3ാമെ1
പദ1ി. Bതിപാദി$3ത് . സതാതി െകാതി$3 ഒരാ
5
™
വിശ 1ിെ/ നശ രത മനസിലാ-ി
േലാകേഭാഗ;ളി. വിര‘നായി1ീ9കയാണ് ആദമായി
േവIത് . Bപം സതവം
ക9'3യാ-് പിെ3 മെkാ9 സതെ1
(
( സഖകരവമാെണV
(
അേന ഷിേ-I
ആവശമില
! േല
! ാ.
ൈവരാഗ1ി.
ആരംഭി$3
സതാേന ഷണം

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/


ൈവരാഗ1ി. തീUണതയസരി+( വള#V ശ‘ിെ?ടകയം
( െചAV
(
( . താX തല-ാലം
അഭവി+െകാIിരി$3
േലാകവം
ഇനി
ക#‡ംെകാI(
േനടിെയട-ാവ3
(
(
(
(

സ #ഗാദിവിശിഷടേലാക;
േവെറയെI ി.
അവയെമാെവ‘മായം
(
(
(
R
നശ രമാെണ3റിയണം. Bപശ;ളെട
ഈ സ#വേതാ8ഖമായ
നശ രത ഒ9
(
(
് Jഹി-ാX കഴിയാ1യാ
് എ;െന Jഹി-ാX കഴിയം
സാമാനബbി(
( ? യ‘ിെകാI
(

് സ#വസ Tപമായി
S9പേദശം പ#
_ മായി വിശ സി-ണം. സതെ1 സാUാതകരി+
5 ണ
–
അഭവി+ിL&
ആwനിഷ
ž 8ാ# സ#വBപവം
( മ9മരീചികേപാെല അവിദാകലിത;ളായ
(
മിഥാBതിഭാസ;ളാെണV സംശേയേലശമേന Bഖാപി+ിLI
(
( ് . ആwാതിയി. ബbി


ഉറയ$േതാറം
( െചAം
( ഒരാ-് സ യം െവളിെ?ടകയം
(
( . ഭാഗവതം ഏകാദശസക•1ി.
™
സതജി‰ാസവായ
ഉbവ#-് ഭഗവാX ഇേതമLി. Bപൈവരാഗവം
(
( നിസംഗത
( 
വം
ഉപേദശി$VI് . ഭഗവാെ/ വാ$ക bി$ക.
BതേUണാമാേനനാഗേമനാwസമവിദാ
™

ആദ,വദസദ‰ാത
വിചേരദിഹ 
ാ നിസംേഗാ

ഒരാ$ തെ/ ചkപാടം
നിര,രം ജനി+( മരി$3ത് േനരിLകI
( കാണെ?ട3െതാെ(
( (
(
™
് ക#‡ജനമായി എ¢ Tപരിണാമം
Bപ1ിെ/ നശ രത മനസിലാ-ാം
. ബbിയ&വന
(
(
എവിെടയIായാലം
(
( . ഇ' രIം
( അെതാെ- Uണികമാെണ3് ഊഹി+റിയാം കഴിയം
(
കഴിയാ1വ# തിവാക;ളി.
ƒടി സതദ#ശികളെട
അ9ള?ാടകളി.
വിശ സി+( Bപം
(
(
(
മിഥയാെണV ധരി-ണം. ഇെതാVമിെല
! ി. അവനവനി.1െ3 ആwാനാwവിേവചനം

് ്
െചയത

വിധമായാലം
ആദിയം
(
(

അ,വമ&െതല
! ാം വാസതവ1ി.
ഇല
! ാ1വയാെണV ധരി-ാX ഒ9 Bയാസവമില
( (
( ! .
ആwാവല
! ാ1െതാെ-

അസതമാെണ3റിയണം . ഏ'

ഇ'റ?ായി േബാbെ?Lാ. പിെ3 ഒേ3 െചAാ&(. അ3V വVേച93 േലാകകാര;
™
തിക+ം
നിറേവkക
5
( നിസംഗനായി
( . ഈ ക#‡പരിപാടിതെ3യാണ് മനീഷാപകം മ3ാം


പദ1ി. ആചാരഭഗവതപാദ9ം
നി#േദശി$3ത് .

Bപം നശ രമാെണ3് അടി-ടി േബാbെ?ട3േതാെട
പിെ3യIാ23
ഒേര ഒ9 ചി,
(
(
ശാശ തമായി ഇവിെട വല
! 'മേIാ
എV&താണ് . ശാശ തമായ ഒ9 പരമകാരണ1ിലല
! ാെത
(
–
അശാശ തമായ
ഒVം Bതിഭാസി-ാX
പkകയില
! . ഇ' നിയമമാണ് . അലെമാ9
(
™
് ശാശ തമായ ഒ9
വിശകലനശ‘ിയെI ി.
ഈ നിയമം ആ#$ം മനസിലാ-ാവ3'മാണ
(
(

സതം ൈനമഷിക;ളായ Bതിഭാസ;-്
അധിഷ
ž ാനമായി ഉെIV& വസ'ത
ഒVമാEമാണ്

ജിവിതെ1
സൗരയഥഘടക;ള
എല
! ാ
5
( െ?L

അെല
! Vവ3ാ.
അ#œവ1ാ-ി1ീ#$3ത് .
ജീവിത;ളം
അവസാന1ി.
തിക+ം
(
(

ഉപേയാഗaന;െള3്
തീ9മാനിേ-Iിവ9ം.
ഒ9
സതജി‰ാസ(
താെ?L
™
സകല1ിെ/യം
നശ രത മനസിലാ-ി
ഇടവിടാെത ശാശ തസതെ1 അസ•ാനം
(
െചേAIതാണ് . ഭാഗവശാ. ഭാരതീയരായ ഋഷിശ ര8ാ# ആ സതസ Tപെന േനരിL(

കIഭവി+െകാI
(

അഭവ1ിെ/

സ ഭാവം

െവളിെ?ട1ി13ിLമI
(
( ( ്.

നിതമായ

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

CDസ1 സ+ിദാന;ളെട
ഘനീഭബതTപമാണ് . അദ യമായ ആ CDസ1യെട
(
(


അേന ഷണം ഇല
! ായമയി.
നി3് ഉ›യിേല$ം ഇ9Lി. നിVം െവളി+1ിേലയ$ം

അ…ത1 1ിേലയ$മ&
(
ചി1ം വിഷയവാസനകളക3്

മരണ1ി.നിVം
ശ‘ിcടിയാ.

Bയാണമാണ് .

സതാേന ഷണ1ിന്
നി#‡ലമായി1ീ9ം . ചി1ം ഇ;െന

വിഷേയാപശമം
ഉപശമി$3േതാെട സതാതി-് ശ‘ിയം
( cടം
( . ചി11ില&വാ23
(
മാEമാണ് സതദ#ശന1ി& ഉപായം. ഉപാസനകളം
നാമജപ;ളം
ആരാധനകളം
(
(
(
ധാനമനന;ളം
വിഷേയാപശമം േനടാ& ഉപായ;മാEം. കള ; അക3ാ.
(
™
്.
സ തഃസിbമായ ആwസ Tപം സ യം Bകാശി$ം. ഇെതാെ- മനസി.
കIെകാIാണ
(
“നി#വാജശാ,ാwാവായി നിര,രം CDാസ•ാന1ിേല#െ?ടണ”െമ3് ആചാരX
്.
ആവശെ?ട3ത
(
വിഷേയാപശമവം
7 ിെയ വള#>V.
( CDാസ•ാനവം
( സാധകെ/ šദയ1ി. ‰ാനദീപ
‰ാനം സാധകനി. സ തഃസിbമാണ് . അരണിയി. അ«ിെയ3േപാെല. തീയIാ-ാനായി
(


അ«ിയIാ2ം
.
cLിയരയ$3
തടി-Uണ;ളാണേല
! ാ അരണി. അരണി cLിയര+ാ.
(
(
(
് ഉരസ.െകാI' BതUെ?ട3ത
്.
അരണിയി. േനരെ1തെ3 അ«ിയ&'െകാIാണ
(
(
അരണയിെല ഘനമായ ജഡത ം അ«ിെയ മറ+ി9Vെവേ3യ&
( ( . അ'േപാെല സാധകെ/
™

് ഈ ജഡത ം എ;െന
ഉ&ിെല ഘനീതമായ ജഡത ം ‰ാനെ1 മറയ$V
. മനസിന
ഫേലചേയാടcടിയ&
ക#‡ാഷ
ž ാനം െകാI് അLിയLിയായി വള93
(
‚
(
വാസനാസയം
തെ3യാണ്
ചി1െ1
തേമാമയമാ-ി
ഘനീഭവി?ി$3ത് .

തല-ാലജീവിത1ി.
Bകടമാകാെത ചി11ിെ/ അടി1Lി. അടി”cടികിട$3
(
വVേച#V?

വാസനാസയം
തെ3യാണ്
നശി?ി-െ?ടാ1ിടേ1ാളംകാലം 

തകാലദഷZതം
അഥവാ
സിത
ക#‡ം .
( ്
അസംഖം
ജ8;-്

സിതക#‡ം


കാരണമായി1ീ9ം. വി> കിട3ാ. മളയ-ാെത
തരമില
! േല
! ാ. ഈ ജ81ി. Bകടമാകാെത
(
™

വാസനക ഇ9Icടി
ഘനീഭവി+( കിട$3 ഒറ( തേമാമ„ലം മനസിെI3
(
™
മേനാനിയ¯ണം ശീലി+വ#െ-ാെ- അറിയാX കഴി”ിLI
സ Tപവം
(
( ് . മനസിെ/
™ °
് മനസIായിരി$3'വെര
Bവ#1നവിധവം
േനരിL( പരീUി+റ?ി+ിL&'െകാIാണ
(
(
(
ജനനമരണ; 'ടേരIിവ9െമ3് േവദാ,ം േഘാഷി$3ത് . പരീUി+റ?ി-െ?L
(

ശാസEത1
അവിശ സി$3വ# സ യം
( 
;െള ആ പരീUണ;െ-ാVം മതിരാെത

് ഒVം വരാനില
പതി$െമ3ല
! ാെത ശാസE1ിന'െകാI
! , തേമാമയമായ വാസനാമ„ലം
ജ8;െളയളവാ-ി
ഫേലചേയാടcടിയ
ക#‡;-് ഇടമ9ളകയാെണ ി.
ആ ക#‡;
(
‚
(
(ഭാവിയി.പിെ3 ഒ9 ക#‡പരdരയ$&
വാസനകെള വീI( ±ഷടി+െവVവരാം
. ഇതാണ്
(
ഭാവിക#‡ം അഥവാ ആഗാമി ക#‡ം. സിതക#‡ം ജ8;െള ഉIാ$V. ജ8;
ആഗാമിക#‡;-് Tപം ന.2V. ഈ B˜ിയ അവസാനമില
! ാെത 'ട#V േപാ2ം. ഇതിന്
ഒേര ഒ9 േപാവഴിേയയ&
CDസ1െയ ശരണം Bാപി$ക.
( 5 . സ#“ഥാ ക#‡വിമ‘മായ
(
™ °

അരണിക cLിയരസ3'േപാെല
വിഷയJാഹിയം
മനസക
(
( സതാേന ഷണ തതപരവമായ
(
(
cLിയരസണം
. ധാനമനന;ളാണ് ഈ ഉരസ. B˜ിയ. ഉരസ. ശ‘ിെ?ട3േതാെട
(
(

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

CD‰ാനമാ23 അ«ി ജ ലി-ാX 'ട;ം
തീയIാ-ിയ
(
(
( . അരണിയി. തീയIായാ.
അരണിതെ3യാണ് ആദം എരി”( ചാdലാ23ത് . അ'േപാെല CD‰ാനം ജ ലി-ാX
™ ്
.
'ട;ിയാ.
അതി.
അ‰ാനജനമായ
മനസ
സ യം
എരി”നശി$V
(
സിതക#‡;ളെടയം
! ാം
( ആഗാമിക#‡;ളെടയം
( ആവാസേക¤വം
( ഭാവിജ8;െ-ല
(
(
™
വി>മായിL&
മനസിെ/
തേമാമ„ലം ‰ാനാ«ിയി. പ#
_ മായം
( എരി”ട;V
( .
5 ണ
(
‰ാന1ിം ക#‡1ിം ത‡ില&
ബ•ം അ«ി$ം വിറകിം ത‡ില&
ബ•മാണ് .
(
(
് . േനെരമറി+് സ യം നശി+് ത3ി. ഒളി”ി93
വിറക് അ«ിെയ ഉIാ$കയല
! െചA3ത
(

അ«ിെയ

Bകടമാ$കയാണ്

് . അ'േപാെല
െചA3ത
(

ക#‡ം

നശി+്

സ യം

ഉദയം

Bദഹതാ സംവി8േയ പാവേക” എV
െചേAIതാണ് ‰ാനം "തം ഭാവി ച ദഷZതം
( ്


Bഖാപി$3 ആചാരഭഗവതപാദ#
ഇെതല
! ാം ആ വരിയി. ഉ&ട-ം െചയതിരി$V
െവ3റിേയIതാണ് . ഭഗവാX ഗീതയി. Bഖാപി$3' േനാ$ക.
യൈഥധാംസി സമിേbാ «ിഃ


ഭസമസാത29േത
#²ന
‰ാനാ«ിഃസ#“ക#‡ാണി


ഭസമസാത29േട
തഥാ. (ഗീ. 4.37)
ജ ലി$3 അ«ി വിറകിെന എരി+( ചാdലാ$V. അ#²ന, അ'േപാെല ‰ാനാ«ി എല
! ാ

.
ക#‡;േളയം
( ഭസമീകരി$V
നിതാനിതവിേവചനം

് ;
െചയ'

ധാനമനനാദിക

അഷ
ž ി+(;

‰ാനാ«ി

ഉ&ി.

് . ഇനിേയാ? ഈ േചാദ1ി1രമാണ്
ജ ലി+യ#
V; തഭാവിക#‡; ഒട;കയം
( െചയ'
( (
(
ആചാരസ ാമിക ഒടവിലെ1
വരിയി. Bഖാപി$3ത് , േമ.വിവരി+ കാര;
(
േനടി-ഴി”യാളാണ് ജീവ8‘X
. മാംസമയമായ ശരീരവം
(
( േപറി ജീവി+ിരി$V എ ിലം
(
എല
! ാ ശരീരബ•;ളി. നിVം േമാചനം േനടി ജീവി$3യാളാണ് അേKഹം . ഒ9
ജീവ8‘െ/യം
കാ—VIേല
! ാ എV ചില#
( ശരീരം പല ക#‡;ളം
(
( െചA3തായി
(

സംശയിേ+-ാം. ആwദ#ശനം േനടി ആwരതിയം
7 മായി കഴിയ3
ജീവ8‘X
( ആw`പ
(
(
ശരീരംെകാI് നിര,രം Bവ#1ി+െവVവരാം
. എ3ാ. ആ ശരീരചലന;െളാVം
(

അേKഹെ1

അ—മാEവം
ബാധി$3ില
! . േവദാ,ം കെI1ിയിL&
³ഢമായ ഒ9
(
(
ജീവിതരഹസമാണിത് .
ആwാവിെന
അേന ഷിƒ.
ആwസ1െയ
േവI
വണ
_ ം
അറി”'ട;ിയാ.
അതി. നിVം ഒട;ാ1
ആനyവം
( സ ത¯മായി ലഭി$ം.
(
(
( ശാ,ിയം
ആwാനy1ി. മഴകിെ-ാI
( . ആ
( (
( നിര,രം േലാക1ിേവIി Bവ#1ി$വാം കഴിയം
Bവ#1ിെയാVം

ബ•കാരണമായി

ഭവി$കയമില
( ! .

ഇവിെടയാണ്

ക#മം

േയാഗമായി

് . ഏെത ിലം
മാറ3ത
അഭവ1ി േവIിയാണേല
! ാ ഒ9 ശരീരം Tപം
(
( ചില ക#‡;ളെട
(
് . ആwാഭവം േനടി-ഴി”ാലം
െകാ&3ത
( ഏ' Bേതക ക#‡ാഭവ1ിേവIിയാേണാ
(

തതകാലശരീരം
Tപം െകാIത് , ആ ശരീര1ിന് അതഭവി+( തീ#േ-Iിവ9ം . ഇതിെനയാണ്

മനീഷാപകം

Bാരബധക#
‡ം

http://sreyas.in/
എV

് . അഭവി$വാX
പറയ3ത
(

'ട;ിയേ?ായ

ക#‡െമ3#œം.


് . ഒ9 പŸവിെന പലിയാെണV
Bാരബധക#
‡ം വില
! ി. നിVം വിL അdേപാെലയാണ
(
(

;
അd(
വിLകഴി”േശഷം
അ'
െതkിbരി+െകാI
അd(
വിLെവ3ിരി-െL
(
(
(

പŸവാെണ3റിയാX കഴി”( . പെU ഫലമില
! േല
! ാ. അd് ലU1ി. തറയ$കതെ3

െചAം
( . അ'േപാെല ചില ക#‡; അഭവി-ാനായി ഒ9 ശരീരം സ ീകരി+( . അധികം

് .
താമസിയാെത ആwാവിെന അറി”( ക#‡;ളെട
നിഷBേയാജനത
െവളിെ?ടകയം
( െചയ'
(
(
പെU 'ട;ിയ ക#‡ം അഭവി+തീ#
േ1 പk5 . അ'െകാI് ജീവ8‘X
സ ശരീരെ1
(
(

Bാരബധക#
‡ാഭവ1ിനായി വിLെകാട$V
. ആശരീര1ിെനെ,ാെ- സംഭവി+ാലം
(
(
(
് (
തനിെ-ാ9 നഷടവമിെല
! 3് ‰ാനി വ‘മായറിയV
( . ശരീരനാശം എ;െന സംഭവി+ാലം
(
അവ#െ-ാVമില
! . അേരാഗഢഗാEനായി ശരീരം െവടി”ാലം
( , കഠിനേരാഗ; ബാധി+്

ചീ”ളി”് അ'േപUി-െ?Lാലം
േവദനെകാI് പിയേdാ
അ' നഷടമായാലം
(
(
(

ജീവ8‘ന
അതി.
ഒരസ ാസ@വമില
മഹ1ായ
ഒരഭവരഹസമാണിത് .
(
( ! .
ഇതറിയാെതയാണ്
അവതാരപരഷ8ാ#
$ം േരാഗം വ9VIേല
! ാ അവ9ം േവദന
(

അഭവി$3തായി

കാ—VIേല
! ാ

് . എ,്
ശ ി+േപാ23ത
(

ക#‡ാഭവ1ി േവIി തതകാലശരീരം
'ട;ിേയാ അത് അവ# അഭവി+തീ#
$V .
(
എെ3ാെ-

ചില#

േരാഗമാെണ ി. േരാഗം, േവദനയാെണ ി. േവദന. പെU ഈ േരാഗവം
( േവദനെയാV
ആനyസ Tപമായ ആwാവിെന ഭാവി ബ•;ളി. അകെ?ട1ി
േക
! ശി?ി$കയിെല
! 3്
(


അവ#-് നല
! നി¦യമI
Bാരബധക#
‡ാഭവരഹസം വാസനാമയമായ
( ് . ഒ9 ജീവ8‘െ/
(
ക#‡ബ•;ളി.െ?Lഴല3
ഒരാ-്
Jഹി$വാേനാ
സാbമല
! .
ഇ9cL9െടയം
(
( (
ക#‡െ1 ഭഗവാX വിവരി$3ത് േനാ$ക:
യ‘ഃ
ക#‡ഫലം ത‘ ാ
(
ശാ,ിമാേപ
‹ ാതി ൈനഷ
ž ികീം
അയ‘ഃ
കാമകാേരണ
(
ഫേല സേ‘ാ നിബbേത. (ഗീത- 5.12)
™ °

ജീവ8‘X
ശരീരംെകാI്
ഇടതടവില
! ാെത
Bവ#1ി+ാലം
മനസെകാI
(
(
് ആwനിഷ
ക#‡ഫലമേപUി+
ž മായ ഒട;ാ1
ശാ,ി അഭവി$V. ആwാേന ഷണം
(
(
™ °
് ക#‡ഫലെ1 മറെകപിടി+
് ഒട;ാ1
നട1ാ1 അ‰ാനി മനസെകാI
ക#‡
(
( (
Bവാഹ1ി. ഒഴ2V
. ആwദ#ശനം െകാI( മാEേമ ക#‡മ‘ി
സാbമാവ5 . ജീവ8‘െ/
(
(
(
് ആചാരX
ഈ ക#‡ാഭവരഹസം സംശയാതീതമായി തനി-് േബാbെ?LിLെI3ാണ
(

'Bരബധായ
സമ#?ിതം സ വപരിേതഷാ
മനീഷാ മമ' എ3വരിയി. Bഖാപി$3ത് .
(

് ഇEേയെറ ക#‡ം െചയത
് മെkാ9
ീശ രഭഗവതപാദെരേ?ാെല
ജീവ8‘നായി9VെകാI
(
വ‘ി ഉേIാെയV സംശയമാണ് . നമ$ം
ആ ആചാരെ/ പാദ;െള1െ3 പിX'ടരാം.
(

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

മനീഷാപകം േശ
! ാകം നാല് – വാഖാനം
നിര,രമായ

CDാധാനം

െകാI്

ചി1

Ÿbി

േനടണം.

ശരീരെ1


Bാരബധക#
‡ാഭവ;-ായി വിLെകാട$കയം
( േവണം. സതാതി$ െകാതി$3
(
(

ജീവിതം പ#
_ സാUാതകാരംവെര
'ട#V േപാേകI ദിനചരയാണ് ആചാരപാദ# ഇ;െന
5 ണ
മ3ാം
േശ
! ാക1ി. വിശദമാ-ിയത് . ഇവിെട ഒ9 സംശയം വരാം. നിര,രമായി CDാധാനം
5

െചAണെമV പറ”വേല
! ാ. പെU BതUവിഷയമല
! ാ1 ഒ9 വസ'വിേനയം
(
(
അസ•ാനം െചAാX സാധി$ം എ3ാെര ിലം
( ക9'VെI ി. ആ അസ•ാനം
എ;െനയ&തായിരി$ം
?
നി#Sണവം
നി¦ലവമായ
േവദാ,സതെ1
തിരയാX
(
(
(
ആJഹി$3വ9െടയ&ി.
സ ഭാവികമായി െപാ,ിവരാവ3
ഈ സേyഹ;$
(
(
് മനീഷാപക1ിെല നാലാം േശ
വ‘മായ മറപടിയാണ
! ാകം .
(

് ( µഹേത
യാ തിരങനരേദവതാഭിരഹമിത,ഃ
സഫടാ

യദഭാസാ
šദയാUേദഹവിഷയാഭാ,ി സ േതാ േചതനാഃ
് 5 1ിം സദാ ഭാവയX
താം ഭാൈസഃപിഹിതാ#-മ„ലനിഭാം സഫ#
േയാഗീ നി#¶തമാനേസാ ഹി S9രിേതഷാ മനീഷാ മമ.
മമ

യാ = ഏെതാ9 േബാധമാേണാ ;തിരങനരേദവതാഭിഃ
= പUി…ഗാദിജ¢-ളാലം
( മഷരാലം
(
് (
േദവ8ാരാലം
šഗേത = ഉ&ി.
( ; അഹം ഇതി = ഞാX ഞാX എ3ിBകാരം; അ,ഃ സഫടാ


സപഷടമായി

്;
Jഹി-െ?ട3ത
സ തഃഅേചതനാഃ
സ േത
=
അേചതന;ളായ;
(
™ ് , ഇ¤ിയ;, ശരീരം, വിഷയ; എ3ിവ; യദഭാസാ

šദയാUേദഹവിഷയ: = മനസ
=
യാെതാ3ിെ/

െവളി+ം

െകാI( മാEം ;ഭാ,ി = Bകാശി$Vേവാ, ഭാൈസ =

് 'ലമായി; താം
ശപദാ#œ;െളെ-ാI് ; പിഹിത#മ„ലംനിഭാം = മറയ-െ?L
സരന
5
് 5 1ിം ഭാവയX = ആ Bകാശസഫരണെ1
് (
് ് ; സദാേയാഗീ = സദാ അതിെന
സഫ#
ഭാവനെചയത
അഭവി+് ; നി#¶തമാ നസസഃ = പ#
_ സം`പ
7 നായി കഴിയ3യാ
; S9ഃ = Sരവാണ് ; ഇതി
(
5 ണ
ഏഷാ മമ മനീഷാ = ഇ-ാരം എെ/ സംശയരഹിതമായ തി9മാനമാണ് .
ഏെതാ9 േബാധമാേണാ പUി…ഗാദിജ¢-ളിലം
( മഷരിലം
( േദവ8ാരിലം
( 'ഞാX ഞാX'
™ ്


് , സ േത അേചതന;ളായ മനസ
എ3ി;െന സപഷടമായി
ഉ&ി. Jഹി-െ?ട3ത
(
ഇ¤ിയ;, േദഹം, വിഷയ; എ3ിവ യാെതാ3ിെ/ Bകാശം െകാI( മാEമാേണാ
് , സരX

ഉ&തായി അഭവെ?ട3ത
േമഘപടലംെകാI( മറയ-െ?ട3'േപാെല

(
(
5
™ ് , ആ സത1ി.

് ് മനസ
േബാധം ശപദാ#œ;ളാ. മറയ-െ?Lിരി$V
എV ഭാവെചയത
േയാജി?ി+് നിത`പ
7 നായി-ഴിയ3
േയാഗി S9വാണ് . ഇ-ാരം എെ/ ഉറ+ നി¦യമേE.
(
പUി…ഗാദികളം
നരേദവാദികളം
'ഞാX ഞാX' എ3ി;െന ഉ&ി. വ‘ിമായി
(
(
™ ്,
അഭവTേപണ Jഹി$3ത് ആwസ Tപം തെ3യാണ് . സ േത ജഡTപ;ളായ മനസ

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/


ഇ¤ിയ;, േദഹ;, ബാഹവസ'-
ഇവെയല
! ാം ഈ േബാധസ1യെട
അറിവിെന
(
് ഉളളവയായി അറിയെ?ട3ത
് . ഇ;െന അറിയെ?ട3
ആ യി$3'െകാIമാEമാണ
(
(
(
™  Tപെ1 സരെന
നിരവധി ജഡശ; ആ ഉ¥ ലേജാതിസ
േമഘപടലെമ3േപാെല
5
മറ+ിരി$V. അേ?ാ േമഘപടലം മാറിയാ. സരബിംബം
എ;െന Bകാശി$േമാ
5
് നിര,രം
അ'േപാെല ജഡശ;ളക3ാ. ഉ&ില&
ആwസ1യം
( െതളി”വിള;െമ3
(
(
(
് ് അഭവി+റിേയIതാണ് . ഭാവന ഉറയ$കയം

് (
ഭാവെചയത
െതളിയകയം
( ആwസഫരണം
(
(
െചA3േതാടcടി
േയാഗി ആനyവം
( ക#3് നിര ൃത മാനസനായി 1ീ9V . ആ
(
( ശാ,ിയം
(
നി#¶തി േനടിയയാ ഏത് 2ല1ി. ജനി+യാളായാലം
( S9തെ3യാണ് .

CDസ Tപെ1$റി+് ഒ9 പിടിയമില
! ാ. പിെ3െയ;െനയാണ് ആ സതെ1
( ! േല
അസ•ാനം െചAക
( ? ഈ സേyഹ1ിന് സമാധാനമാണ് ആദെ1 വരി. CDസതം
തീ#>ം അഭവവിഷയമാ23ിെല
! V ക9'3ത് ശരിയല
! . എല
! ാ ജീവജാല;ളെടയം
( ഉ&ി.
(

്?
'ഞാX ഞാX' എ3 േബാധം ഉളവാ-ിെ-ാI് അഭവവിഷയമാ23 വസ'െവ,ാണ

എവിെട ആരിലായാലം
േക¤ം 'ഞാX' എ3 േബാധമാണ് . ഈ 'ഞാനി'െ/
( Bപാഭവ;ളെട
(

സ1െയ നിേഷധി-ാX ഒ9 നിരീശ രവാദി$ം സാbമല
! . േവദാ,ം ആവശെ?ട3ത
(
്.
അഭവ1ിെ/ മഴവX
േക¤മായ ഈ 'ഞാനി'െന അേന ഷി+( കIപിടി$വാനാണ
( (
(
ബbിയ&
നിരീശ രവാദി$േപാലം
നിരസി-ാX
(
R
(
( േവദാ,1ിെല സതാേന ഷണമാ#ഗെ1
കഴിയാതിരി$3ത് ഇ-ാരണ1ാലാണ് .
'ഞാX' അറിയെ?ടVIേല
! ാ, ഇനിെയ,േന ഷി-ാനാണ് എ3് ചില#-് സംശയം വരാം.
(

ഇേ?ാ
അഭവവിഷയമായിെകാIിരി$3
'ഞാX'
ഉദി+സതമി$3
ഒേLെറ
്;
ച?ം
ചവറം
നിറ”
2ഴിയി.
ജഡശ;ളമായി
ഇടകല#3ാണറിയെ?ട3ത
(
(
(
(

അവയ$&ി.
കിട$3 ഒ9 രെമ3േപാെല. അേനകം മലിനപദാ#œ;ളെട
ഉ&ി.ƒടി
(
് ് കാണെ?ടVെIV&ത
് വാസതവം

ആ ര1ിെ/ ഒ9 െചറകിരണം
പറേ1യതെ3.
(
(
(
ര1ിെ/ BഭതLി ച?ം
( േപാലം
(
( Bകാശി$3വയായി കാണെ?ടVെവV&'ം
( ചവറം

സതംതെ3.

പെU

ച?ം
ചവറം
cടി-ിട$3ിടേ1ാളം
ര1ിെ/
(
(
പ#
_ Tപെമ,ാെണ3റിയാേന
സാധി$കയില
! .
ആനyTപമായ

wരെ1
5 ണ
മറ+ിരി$3 ച?ം
ചവറം
എെ,ാെ-യാെണ3ാണ് േശ
! ാക1ിെ/ രIാം വരിയി.
(
(
™ ് , ഇ¤ിയ;, േദഹം, ബാഹശ; ഇവയാണ്
ആചാരപാദ# Bതിപാദി$3ത് . മനസ

അwസ Tപതെ1 പ#
_ മായി BകടമാവാX അവദി-ാെത മറ+ിരി$3വ . ആwാവ്
5 ണ

്.
മdം
രെമ3േപാെല Bകാശി+െകാIിരി$3
നിതവസ'വാണ
( ( , ഇVം, ഇനിേമലം
(
(
2ഴിയി.
കിട$3
ര1ിന്
Bകാശേമാ
Ÿbിേയാ
പ'തായി
(
ഉIാ-ിെ-ാടേ-Iകാരമില
! . ച?ം
( ഒ3കkിയാ. മതി അ' സ യം Bകാശി+(
(
( ചവറം
വിരാജി+െകാ&ം
അEകI് അതിെ/ Bകാശം 2ടിcടി
( അകലേമാ
(
( . എEകI് ച?ം
(
( ചവറം
അഭവെ?LെകാIമിരി$ം
. മായാനി#‡ിത;ളായ ശ;ളി.െ?Lേപാെല കാണെ?ട3
(
(
(
ആwാവിെ/യം
കഥയി'തെ3. ച?ിം ചവറിം സ േത Bകാശമിെല
! Vം അവയി.
(

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/


് െവളിയിേലയ$

തല-ാലം
കാണെ?ട3
Bകാശം എേ;ാ ഒളി”കിടVെകാI
Bകാശം
(
(
പര>3
ര1ിേ/താെണVം
ധരി-ാX
കഴിയ3യാ
ഒ9
നിമിഷംേപാലം
(
(
കാ>നി.-ാെത രെ1 കെI1ാX മി$െമV&' തീ#+യേല
! ? ആwാ#œതേയാ

േലശെമ ിലം
ചി,ാശ‘ിേയാഉ& എ' ജി‰ാസവിനാണ
നിര,രം മാറിമറയ3
(
(
(

്,

വികാരവിചാര;ളാ.
മറയ-െ?L
എ3ിLം
അവയ-ിടയി.
ƒടി
മാറാെത
(


Bകാശി+െകാIിരി$3
'അഹം' േബാധസ Tപമായ സതവസ'വിെന
കാണാX കഴിയാ1് ?
(
സ േത അേചതന;ളായ 'šദയാUേദഹവിഷയ;' അവിടവിെട CDസ Tപെ1
മറ+കള”േ?ാ
അവയിേലാേരാ3ിലംcടി
പറേ1$
Bകാശി$3

(
(
(
അഖ„സത1ിെ/ കിരണ;തെ3യാണ് എല
! ാ ജീവികളിലം
'അഹം'
( 2ടിെകാ&3
(
േബാധം. കേഠാപനിഷ1ിെ/ Bഖാപനം േനാ$ക:

അ«ിരൈഥേകാ ¬വനം Bവിഷേടാ
Tപം Tപം BതിTേപാ ബവ

ഏകസതഥാ
സ#വതാ,രാwാ
Tപം Tപം, BതിTേപാ ബഹി¦ (കഠം 5.9)
അ«ി ¬വന1ി. സ#വE വാപി+ിരി$V. െവ&1ി.േപാലം
( ആ«ി ഒളി”ിരി?െI3
(
കാര1ി. ആ#$ം ഇVം സംശയമില
! . അ«ി ഒേ3 ഉ&താം
. എ ിലം
( അവിടവിെട അ'
(

Bകടമാവേdാ
ഉപാധിേഭദമസരി+് നാം പലതായി കാ—V. ഓേരാ3ിലം
ഓേരാ
(
(
് ഒേര
Tപ1ി.. അ'േപാെല എല
! ാ ജീവജാല;ളേടയം
( അ,രാwാവായി കാണെ?ട3ത
(
(

് സ#“E ഒളി”ിരി$കയം
CDസ1തെ3യാണ് . അ' ശ;ളാ. മറയ-െ?L
( െചAV
( .
എ3ാ.

'šദയാUേദഹവിഷയ';ളി.ƒടി

Bകടമാവേdാ
(

'തിരങനരേദവദി
' വിവിധ Tപ;ളി. കാണെ?ടVെവേ3യ&
( (.
(

ഉപാധിേഭദമസരി+്


ഇEയം
കഴിയെമ ി.
'ഞാX, ഞാX' എ3 Tപ1ി.
( കാര; മനനം െചയതറിയാX
(

Bകടമായിെ-ാIിരി$3 സതവസ'വിെ/
പ#
_ Tപം കെI>വാ& മാ#ഗം
R
5 ണ
വിേശഷി+വിവരിേ-Iതില
! . സത1ിെ/ പ#
_ Tപം െവളിെ?Lകഴി”ാ.
അതിെന
5 ണ
(
(
മറ+ി93 ശ;ളെട
സ@ിതിെയ,ാ2െമVം പറേയIതില
! . ഒ9 േയാഗി നിതാനിതവിചാരം
(
് , മനനധാന; പരിശീലി+ം
െചയ'ം
( ആwസ1യി. നിVം ശTപ;െള അകkാX
് ആwസ Tപം cടത.
ശTപ;െള അകkകയാണ
മി$V. ആwാവിെന മടിയിരി$3
(
5
(
cടത.
െതളിയാ& മാ#ഗം
R . ആwാവി. നിVം അകkെ?Lാ. ശ; സ യം
(
–°
അേചതന;ളായ' െകാI് നിലനിലേപാലമില
(
( െചAം
( ! ാെത എേ;ാ േപായി മറയകയം
( .
മേനാനിയ¯ണം േനട3
ഒ9 സാധകന് ഈ ജീവിതരഹസം അറിയാX ഒ9 Bയാസവമില
(
( ! .
ഭാവിയി. ഒ9 വലിയ ധനികനാകണെമVം അേനകം െകാLാര; പണിയണെമVം

വിചാരി+ി93െയാരാ
സംസ#ഗംെകാI
˜േമണ
BപൈവരാഗംവV
R
–
–
സതമാ#ഗ1ി.
ചരി$Vെവ3ിരി-െL . ധനസ ല;ളം
ഭവനല ല;ളം
ഇേ?ാ
R
(
(

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

–
വിLമാറിയിരി$V
. എ3ാ. ഈ സ ല;െളാെഎേ;ാL( േപായിെയ3്
(
–
ആ#െ- ിലം
പറയാX
കഴിയേമാ
?
അലദിവസം
മdവെര
cെടƒെട
(
(
( (
േകാപതാപ;െ?Lഴ3ി93
ഒരാ നിര,മായ ഈശ രധാനം െകാIം
R
( സ¥നസംസ#ഗം
(
നിേശ
¡ ഷം

െകാIം
അവയി.
നിെ3ാെവിമ‘ി
േനടിെയ3ിരി-െL.
എ3ാ.

(
(
? ഒ9
േകാപതാപ;െളല
! ാം ഇേ?ാ എേ;ാL( േപാെയ3് ആ#െ- ിലം
(
( പറയാX കഴിയേമാ
–
–°
സാധകനാ. ഉേപUി-െ?ട3
സ ല;ളം
സ ,ം നിലനിലേപാലം
(
(
(
( വികാര;ളം
( അവയെട
് െചA3ത
് . േനെരമറി+( സ .പശ;
ഉേപUി+് എെ;3ില
! ാെത മറയകയാണ
(
(
ഉേപUി-െ?ട3േതാെട
സാധകെ/ 'അഹം' േബാധം cടത.
cടത.
ആനyഘനമായം
(
(
(
(
Bകാശസ Tപമായം
വികസി$3തായം
അഭവെ?ടV
വികാര;ളം
(
(
( . സ .പ;ളം
(
(
–°
് െചA3ത
്. .
അവയെട
സ ,ം നിലനിലേപാലം
! ാെത മറയകയാണ
(
(
( ഉേപUി+് എെ;3ില
(
സ .പ;ളം
(

വികാര;ളെമാെഉേപUി-െ?Lാലം
ബാഹശ;
(
(

കാണെ?ടമേല
! . സ .പ;ളം
( ! ാെയV ചില# ശ ിേ+-ാം . അ' സാരമില
( വികാര;ളമാണ
(

ആwസ Tപമേ1യം
ബ•ി$3 ചരടക
. ബ•ി$3
( ബാഹശ;െളയം
( പരസപരം
(
ചരടക
െപാLി-ഴി”ാ. സ ത¯മായ ആwാഭവ1ിെ/ മdി.
മTമിയി.
(
(

െവ&െമ3േപാെല
പറേമ
കാ—3
വസ'-
Bതിഭാസി+(
െകാIി93ാലം
(
(
–


സതസ Tപെ1 മറയ-ാX
അവയ$
കഴിയ3തല
! . ഇ;െന ശസ ല;ളം
(
( വികാര;ളം
(
അക3ാ. േമഘമ„ലമക3് സരബിംബം
െതളിയ3'േപാെല
ഒ9 സതാേന ഷി-്
(
5
–
ആwസ Tപം െതളി”വ9V
. നിരവധി ശസ ല;ളി.
െ?L( മ;ി-ിട3ി93 'ഞാX'
(

™
തെ3യാണ് ˜േമണ േജാതിഃസ Tപമായി െതളിയ3െതVം
നിസംശയം
െവളിെ?ടം
(
( .
ആwസ Tപ1ിെ/ െതളിവ് സ ത¯വം
അതിരk'മായ ആനyാഭവെ1 ദിവേസന
(
–

വ#bി?ി$കയം
െചAം
ആwസ Tപം െതളി”ഭവി$3
(
( . സ ലശ;ളക3
അവസ@തതെ3യാണ്

േയാഗാഭവം.

േയാഗാഭവം

കരഗതമാ23

ഒര

സതാേന ഷി

ആനy1ിലം
7 ിയിലം
നി#¶തനായി ഭവി$ം. ഈ േയാഗB˜ിയയം
( തതഫലമായ
( സം`പ
( മഴകി
( (

ഭഗവാX
ഗീതയി.
നി#¶തിയമാണ
േശ
! ാക1ിെല
ഉ1രാ#b1ിെല
Bതിപാദം.
(

'ദഖസംേയാഗവിേയാഗം
' എVവിവരി$3 േയാഗം Bപ1ിെ/യം
സത1ിെ/യം
(
(
(
യഥാ#œസ@ിതി ൈകയിെല െനല
! ി-േപാെല േവ#തിരി+കാണി$3
ആwാഭവമാണ് .
(
സമാധഭാസ പ#
CDനിഷ
ž മായ
(
5 “കമായ േയാഗാഭവ1ിന് ദാ#ഢം cടിവ9േ,ാറം
് േനാ$ക.
ആനyാഭവം വ#bി+( വ93താണ് . ഭഗവാX ഗീതയില പറയ3ത
(
യ·േ3വം
സദാwാനം
(
േയാഗീ വിഗതകലഷഃ
¸

2േഖന CDസംസപ#
ശ...........
മത,ം സഖമശ
‹ ുേത. (ഭ.ഗീ- 6.28)
(
സ+ിദാനyസ Tപമായ

ആwാവി.


ചി1മറ?ി+
(

സദാ

ആwാതിയി.

മഴ23
( (

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

™ ് കള ;െളല
േയാഗിയെട
മനസ
! ാമക3് നി#‡ലമായി1ീ9V . അേ?ാ cടത.
cടത.
(
(
(
CDേബാധം വള#3്
അന,മായ സഖം
അതിവിഷയമായിതീ9കയം
െചAV
(
(
( .
ഇ-ാരമാണ് 'േയാഗീ നി#¶തമാനേസാ ഹി' എ3് ആചാരപാദ# വിവരി+ിരി$3ത് . ഈ
CDാതി േനടാX കഴി”യാ ജനി+' ച„ാല2ല1ിലായാലം
( S9തെ3യാണ് .

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

മനീഷാപകം േശ
! ാകം അ് – വാഖാനം
–
ആwസ1െയ മറ+ിരി$3 ജഡസ ല;ളം
(
(
( വികാര;ളം
( ഒെ3ാ3ായി അകല3േതാടcടി
–
ആ ആനyനിധി cടത.
cടത.
െതളി”വ9ം
. ഒടവി.
സ ല;െളല
! ാം നിേശ
¡ ഷം മാറി
(
(
(
(
ഉ¥ ലമായ

സതം
അേന ഷകെ/
സ Tപമായി1ീ9കയം
െചAം
(
( .

സതാഭവരഹസമാണ് 'മനീഷാപക'1ിെല അവസാനേശ
! ാക1ി. വിവരി$3ത് .
യൗഖാംബധേലശേലശത
ഇേമ ശ˜ാദേയാ നി#¶താഃ
(
്  ാ മനി#
യ+ിേ1 നിതരാം Bശാ,കലേന ലബധ
3ി#¶തഃ
(

യസമിX
നിതസഖാംബധൗ
ഗളിതധീ#CൈD ന CDവിദ്
(
(
യഃ കിത് സ സേര¤വyിതപേദാ
ºനം മനീഷാ മമ.
(
യത്

സൗഖാബധിേലശേലശതഃ
= ഏെതാ9 സഖസമˆ1ി.
നിVം േലശേലശം
(
(
( 
ക#3ിLാേണാ; ശ˜ദായഃ നി#¶താഃ = ഇ¤ാദിേലാകപാല8ാ# ആനyനി#¶തരായി
–
് ; നിതാരം Bശാ,കലേന = Bപസ ല;
-ഴി”cട3ത
അത,ം ഉപശമി+; ചിേ1
( (
്  ാ = യാെതാ9 സതെ1 കIറി”ിLാേണാ; മനിഃനി#
= šദയ1ി.; യല
! ബധ
¶ത =
(

സതദ#ശി മൗനാനy1ി. ആIിരി$3ത് ; യസമിX
നിതസഖാം
ബധൗ
= ആ
(
(
നിതസഖസമˆ1ി.
; ഗളിതധീഃ = ബbി
അലി”േച#
3 ആ; CDവി = അേKഹെ1
(
(
(
(
CDെ1 അറിയ3യാ
എ3ല
! പറേയIത് , CD ഏവ = CDം തെ3യാണ് ; യഃ ക¦ിത്
(
അ;െനെയാരാളെI ി.
;
സഃസേര¤വyിതപദഃ
അേKഹം
ഇ¤നാ.േപാലം
(
(
(
വyി-െ?േടI പാദ;േളാടcടിയ
ആളാണ് ; ºനം മമ മനീഷാ = ഇതെ/ സനി¦ിതമായ
(
(
തീ9മാനമാണ് .
=

ഏെതാ9 സഖസമˆ1ിെ/
േലശേലശം ക#3ിLാേണാ ഇ¤ാദിേലാകപലാക8ാ#േപാലം
(
(
(
–
് , േലാകസ ല;
പ#
_ മായി ഉപശമി+ ചി11ി.
ആനyനി#¶തരായികഴി”cട3ത
( (
5 ണ

ഏെതാ3ിെന സാUാതകരി+ിLാേണാ
സതദ#ശി മൗനാനy1ി. ആIിരി$3ത് , ആ
സഖസമˆ1ി.
ബbി
അലി”( േച#3യാെള CDെ1യറിയ3യാളായിLല
!
സാUാ.
(
(
(
(
CDമായി1െ3യാണ് ക9േതIിയിരി$3ത് . അ;െനെയാരാളെI ി.
അേKഹ1ിെ/
(
പാദ1ി. ഇ¤Xേപാലം
( 2dിL( നമി$V. ഇെതെ/ ഉറ+ തീ9മാനമാണ് .
് . ഇ¤X 'ട;ിയ േദവ8ാ#േപാലം
CDസ Tപം അന,മായ ആനyസമˆമാണ
(
( അതിെ/
–
് . വികാരസ ലചലന;െള
േലശേലശം ആസ ദി+ാണ് സഖനി#
¶തി അടയ3ത
പ#
_ മായി
(
(
5 ണ
ഉപശമി?ി-ാX
കഴിവ&
േയാഗി

സതസ Tപെ1
സ šദയ1ി.1െ3
(

സാUാതകരി+ഭവി+ാനyി$V
.

˜േമണ

ബbി
പ#
_ മായം
CDാനyസമˆ1ി.
(
(
5 ണ
(
നിലയി. എ1ി-ഴി”ാ. പിെ3 CDെ1

അലി”േച#
േ3കീഭവി$V . ഈ
(
അറിയകയല
!
CDസ Tപമായി1െ3
(

തീ9കയാണ് .

നിലയിെല1ിയ

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

ആെര ിലമെI ി.
ഇ¤Xേപാലം
അേKഹ1ിെ/ പാദ;ളി. തല2നി+് നമി$V.
( (
(

്.
ഇെതനി-് ഉറ?ായി േബാbം വ3ിL&
വസ'തയാണ
(
ആwസ Tപം
ആനyമാണ് .
ആര്
എവിെട
എ,്
സഖമഭവി+ാലം
അത്
(
(
്.
ൈത1ിരീേയാപനിഷ1ി.
ആwസ Tപ1ി.
നിVം
പക#VകിL3'മാണ
(

CDാേന ഷണതതപരനായി
െചല
! ( 3 പEനായ
»Sവിേനാട( പിതാവായ വ9ണX ഇ-ാരം
(

സംശയേലശെമേന Bഖാപി+ിLമI
! ാ Bപശ;ളം
( Tപം
( ( ് . ആനy1ി.നി3ാണ് എല
് ; ആനy1ിലാണ് അവ നിലനിVേപാ93ത് ; തിരിെക ആനy1ി.1െ3
െകാ&3ത
(
അവെയല
! ാം

ലയി$കയം
(

CDBപരഹസം

െചAം
(
( . അ,ിമമായി വ9ണX »Sവി കാLിെ-ാട$3
ഇതാണ് . 'ആനyം CDേണാ വിദ ാX ന ബിേഭതി കദാചന'.

CDാനyം എെ,3റിയ3യാ
ഒVെകാIം
ഒരി-ലം
ഭയെ?ട3ില
! . അത,ം
(
(
(
(
സാധാരണെമV ക9തെ?ട3
േലാകസഖ;
േപാലം
ആനyനിധിയായ ആwാവിെന
(
(
(
അനാ¶തമാ-ി അഭവി$3വതെ3യാണ് . െവറം
( ˜Eിമ;ളായ ഉപായ; സ ീകരി+്
് ് ആwസാ3ിb1ിെല1ി സഖി$V
േലാകജീവിക വല
! േ?ാഴം
.
( ഒ9 നിമിഷേനരേ1യ(
ഉപായം ഇല
! ാതാ23േതാെട വീIം
ആwാവ് ആ¶തമായിേ?ാ23'െകാI് സഖവം
(
(
(

. േലാകസഖ;ളി.
പരമമായ സഖം
അഭവി$3ത് സ #ഗാധിപതിയായ
നഷടമാ2V
R
(
(
്.

ഇ¤നാെണ3ാണേല
! ാ
ക9തെ?ട3ത
ഇ¤േപാലം
സഖാഭവ1ിന
ZEിമമായ
(
(
(
ഉപായ;ളെട
സഹായം
േതേടIിയിരി$3തിനാ.
ഉIായി
മറയ3
(
(
™ °
ൈനമിഷികസഖംമാEേമ
അഭവി-ാX
കഴിയV&
അപ
™ രസകളെട
¼1േമാ
(
(
(.
(
ഗ•#“8ാ9െട ഗാനേമാ ഒെ- ഉ&േ?ാ ഇ¤െ/ ആwസ Tപം ചില നിമിഷ;ളി.
–
അലെമാ3നാ¶തമായി
ആനyം കിLിെയV വരാം. സാധാരണ ലൗകിക# ഇ¤െ/ ആനyം
അ'ം ൈനമിഷികമാെണV കാണാX
മഹ1ായി കണ-ാ$V. സUമവിശകലന1ി.
5
വിഷമമില
! . ZEിമമായ ഉപായംെകാI( അനാ¶തമായി ഇ¤പക#V കിL3
ൈനമിഷികമായ
(
ആwാനyം
ഇE
മഹ1ാെണ ി.
ആവരണം
പാെട
മാറി
സദാ
സ‚ചമായി
Bകാശി+െകാIിരി$3
ആwാനy1ിെ/ കഥെയ,ായിരി$ം ? അ' ഘനീഭവി+
(
് പറേയIതില
അന,മായ ഒ9 സഖസമˆംതെ3യായിരി$െമ3
! . ആ സഖസമˆ1ിെ/
(
(
(
(
േലശേലശം മാEേമ ഇ¤ാദിക$േപാലം
തീ#+ . ബbിയ&
ഒരാ
(
( ലഭി$V&െവV&'ം
(
(
പല
ZEിേമാപായ;ളം
െകാI്
ആwാവിെന
അനാ¶തമാ$േdാ
ലഭി$3
(
് പഠി+് ആZEിമമായി1െ3 ആwാവിെന
വിഷയാനy1ിെ/ സ Tപം വിശകലനം െചയ'

എെ3േ3യ$മായി
ആവരണം മാkി അഭവി-ാ& യ1ി. ഏ#െ?േടIതാണ് .
മനീഷാപപകം
ഒടവിലെ1
േശ
! ാക1ി.
ആദമായി
ഇ¤ാദികേപാലം
(
(
് ആചാരസ ാമിക
CDാനyസമˆ1ിെല
േലശേലശം ക#3ാണ് നി#¶തിയടയ3െത3
(
(
പറയേdാ
ഇ-ാര;െളാെ- അേKഹം അതി. ധ ിന?ി+ിരി$കയാണ് .
(

ആവരണം എെ3േ3യ$മായി
അക3് സഹജമായ ആwാനyം ആ#-ാണ് ലഭി$ക? ഈ
–
േചാദ1ി1രമാണ് അട1
വരി. സ ല;െളയം
_ മായി ഉപശമി?ി+്
( വികാര;െളയം
( പ#
(
5 ണ

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/


് ശാശ തമായ ആwാനy1ിെ/ കവാടം
±ഷടികാര;ളി.
െ?Lഴലാെത
കഴിയ3
മനി(
(
(
–
'റVകിLV
, വാസനാUയം ഇവ ഒ9മി+ഭസി$3
( . ത1 ‰ാനം, സ ലനാശം

ഒരാ$മാEെമ നിതരാം Bശാ,കലനമായ ചി1ം അചിേരണ ൈകവT. അദ യമായ
ആwസ1യാണ്
നിതെമVം
ഇ-ാ—3
നാമTപ;െളാെഅതിലളവാ23
(

മിഥാBതിഭാസ;ളാെണVം
മനനം
െചയതറിയണം
.
എ3ിL്
ഒ9
സതാേന ഷി
നിതജീവിത1ിെല എല
! ാ ചലന;ളിലം
സതേബാധം അഭവി+റിയാX മി$കയം
(
(
–
™
് ് തടസമായി
േവണം. ഇതാണ് ത1 ‰ാനം. സതഭാവനയവരാവ3
സ ല;
െ-ാVം
(
ഉIായി വികസി-ാX ഉ&ി. ഇടമവദി-ാതി93ാ. മേനാനാശ1ിെ/ ആദഘLം
–
സിbമാ2ം. സ ല;െള
അവയെട
അ രാവസ@യി.1െ3 തിരി+റിയാം തട”്
(
–
നശി?ി-ാം ക9>Iാകണം. എ ിേല മേനാനാശം ഫലവ1ായിതീT. സ ലനാശം
™ ് പ#
െകാIം
മനസ
_ ായി Uയി$3ില
! . അേബാധാതല1ി. അടി”cടി-ിട$3
(
(
5 ണ
™
വാസനപടല;ളാണ് മനസിെ/
ബീജം. നിരവധി പ#
5 “ജ8;ളിെല ക#‡;ളി.ƒടി
സമാ#¥ി+താണെതാെ-. ഫേലചേയാടcടി
െചA3
ഏെതാ9 ക#‡വം
‚
(
( വാസനTപം
(
ൈകെകാI് ക#1ാവിെ/ സUമശരീരമായി
വ#1ി$V എ3 േവദാ, സിbാ,ം
5
അലംഘനീയമായ ഒ9 Bപനിയമമാെണ3റിേയIതാണ് . ഭാഗവത1ി. ഒരിട1് നാരദX
™
Bാചീന ബ#ഹിെസ3
UEിയേനാട് ഇ;െന പറയV
( .
് (
േയനാവാരഭേത ക#‡ േതനാവാമE
( തതപമാX
് 
ങ് േ‘ ഹവവധാേനന ലിങേഗന
മനസാ സ യം (ഭ. 4.29.60)
ക#‡ം

'ട93ിടേ1ാളം

ലിംഗശരീരം

ജീവെന

വിLേപാ23ില
! .
ച9-1ി.
(
(
–
് ലിംഗശരീരെമ3#œം. സ ലTപ1ി.
പറേമയഷ
ž ി$3 ക#‡;ളെട
സUമTപമാണ
5
(
(
് ലിംഗശരീരെമ3്
വികസി+ം
(
( വാസനാTപ1ി. ലയി+ം
( വ#1ി-ാX കഴിവ&'െകാIാണ
വിളി$3ത് . ഒ9 ജീവി ഇഹേലാക1് ഏത് ലിംഗശരീരെ1 ആ യി+ാേണാ ചലി$3ത്

അേത ലിംഗശരീരവം
( േപറി1െ3യാണ് ആ ജീവി പരേലാകെ1>3ത് . ലിംഗശീരര;ളെട
(
Sണാംശ;ളി. cടത.
2റവകളIാകാെമ3ല
! ാെത സംസാരബ•ം 'ട93ിടേ1ാളം
(
(
(
ലിംഗശരീര1ിന്


നാശമIാ23ില
! .
മഹ1ായ

ജീവിതരഹസം,
വിസമരി+
(
(
േപാ23'െകാIാണ് മഷX എല
! ാ ദ#
( “ാസനക$ം വഴ;ിേ?ാ23ത് . അേ?ാ
ഒെ3ാ3ായി
അേബാധതല1ി.
അടി”ƒടി-ിട$3
വാസനകെളയം
(
(

് നശി?ി$േdാ മാEേമ 'നിതരം Bശാ,കലനത ം' ൈകവT. ഒ9
െപാ,ി+െകാIവ3
(
(
–
™ ് ഏകാJെ?L് ധാന1ി. ഉറയ$3േതാടcടി

സാധകെ/ മനസ
സവികലസമാധിദശക
(
–
ആരംഭി$V. സവികലസമാധിദശക
നിതവം
നിയേമന പരിശീലി$3 േയാഗി-്
(
് അദ¬തേ1ാടം

വാസനാപടല; െപാ,ിവ3് വിവിധTപ; Bദ#ശി?ി+ മറയ3
കാഴച
(
(

് ഒ9
ആനനyേ1ാടം
( . Bതിദിനം മാറിമാറി വ93 ഈ കാഴചകളാണ
( േനാ-ി-ാണാX കഴിയം
്.
േയാഗി-് തെ/ പ#
വ‘മായ േബാധം േപാലം
(
5 “ജ8;െള$റി+&
( ഉളവാ-ിെ-ാട$3ത
(
പ'തായി
വാസനാപടലെമാVം ഇനി െപാ,ിവരാനില
! ാെയ3് പ#
_ നി¦യം വ93'വെര
(
5 ണ

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

–
സവികലസാമധിപരിശീലനവം
ആwവിചാരവം
'ട#VേപാേകIതാണ് . ത1 ‰ാനവം
(
(
(
–

സ ലനാശവം
വാസനാUയവം
ഇ;െന Bതിദിനം പരസപരം
സഹായി+് വള#3്
(
(
് . അ;െന ചി1ം പ#
പഷടിBാപിേ-Iതാണ
_ മായി ഉപശമി$3 ഒ9 ഘLം വVേച9ം .
( ്
5 ണ
ഇതാണ് േയാഗാTഢനില അഥവാ ചി11ിെ/ പ#
_ മായ സമനില. ചി1ം ഈ സമനിലെയ
5 ണ
േയാഗി
Bാപി$3േതാെട േയാഗി-് ഇടതടവില
! ാ1 CDാതി ൈകവ9V. ഇ;െനയ&
(

്.
±ഷടിെയ
ജയി$Vെവ3ാണ് ഭഗവാX ഗീതയി. പറയ3ത
(
ഇൈഹവ ൈത#¥ിതഃ സേ#ഗാ
R
േയഷാം സാേമ സ@ിതം മനഃ
നി#േKാഷം ഹി സമം CD

് CDണി േത സ@ിതാഃ (ഗീതഃ 5.19)
തസമാദ
™ ്
മനസ


Bാപി+ിL&വ#
ഈ ജീവിത1ി.1െ3 ±ഷടിെയ
ജയി$V.
(
നി#േKാഷമായ
സമസ@ിതിതെ3യാണ്
CDസ Tപം.
അ'െകാI്

സമനിലെയ

ചി11ിെ/

അ;െനയ&വ#
സദാ
(
സതാതിരഹസമാണ്

് . മഹ1ായ ഈ
CD1ി.1െ3 സ@ിതിെചA3വരാണ
(
ആചാരസ ാമി
േശ
! ാക1ിെ/
രIാമെ1
വരിയി.

വ‘മാ-ിയിരി$3ത് .
വാസനാനാശം െകാI&
സമനില ചി11ിന് ൈകവ3് ഇടതടവില
! ാ1 CDാഭാതി
(


ലഭമായാ.േപാലം
Bാരബധക#
‡േഹ'വായ
ചി1ം
2േറ-ാലേ1യ$cടി
(
ചി1ം േവവി+ണ-ിയ
വി>േപാെലയാെണ3ാണ്
നിലനിVെവVവരാം. ജീവ8‘െ/
(
(

സതദ#ശിക

വിവരി$3ത് .

ജ8േഹ'കമായ

അതിെകാIാ23ില
! .

ബീജാവസ@

പി3ീെടാരി-ലം
(
CDസ Tപമാണ് ' എ3

ചി1മ&േ?ാ
1െ3യം
'താX
(
(
അഭവ1ിന് ഹാനിയം
തL3ില
! . അ' സാധാരണ-ാ#-് േബാbമാകX വിഷമമ&
(
(
(

മഹ1ായ ഒരഭവരഹസമാണ് . Bാരബധെ1
¬ജി+മാEേമ
Uയി?ി-ാX പk5 .
(


േഭാഗംെകാI( ജീവ8‘െ/
Bാരബധചി1ം
Uയി+Uയി+വ9V
. അ;െന Uയി$3
(
(
(
ചി1ം ˜േമണ പ#
_ മായം
CDസമˆ1ി.
ഗളിതധീയായി ഭവി$V. അേതാെട
(
( (
5 ണ
– ° ത3ിലലിെല
CDസ Tപ1ി. നിVം ഭി3മായയാെതാ9 നിലനിലം
! 3് അഭവി+റിയാം
കഴിയV
( .

നിലയില&
സ Tപാഭവ1ി. മഴകിയിരി$3
ഒ9 ‰ാനിെയ
(
( (

അേKഹെ1
CDസ Tപമായി1െ3
CDേവദിെയV
പറയ3ത
ശരിയല
! .
(

കണ-ാേ-Iതാണ് . CD‰ാനം ആരംഭി+( വള#V വികസി+( പരിപക മായിപ#
_ ത
5 ണ
Bാപി$3ത് ഈ നിലയിലാണ് . ഈ B˜ിയ ഭഗവാX ഗീതയി. ഒെരk േശ
! ാക1ി. എE

യ‰ദാനാദികെകാേIാ േവദാbയനം
™ °
െകാേIാ േദഹെ1 ദ„ി?ി$3 കഠിനതപസക
െകാേIാ ഭഗവാെന ലഭി$3തല
! .
മേനാഹരമായി

Bതിപാദി$VെവVേനാ$ക.

ഇ-ാരം വ‘മായിL( ഭഗവാX പറയV
( .
ഭ‘ാ ത നനയാശക

മനീഷാപകം

http://sreyas.in/

അഹേമവം വിേധാ #²ന
് ( ചതേ1 ന
‰ാ'ം ˆഷടം
് ( ച പര,പ. (ഗീ. 11.54)
Bേവഷടം
'അ#²ന,

സ#“ാ#?ണബbിയ&
(
(

ഇടതടവില
! ാ1

ഭ‘ിെകാIമാEേമ
എെ3 ഈ
(
Tപ1ി. അറിയാX പk5. അ1രം നിര,രാസ•ാനTപിണിയായ ഭ‘ിയെI ി.
(
് ഒടവി.
അറിയവാX
മാEമല
! എെ3 കാ—വാം കIകI
ഞാനായി1െ3 തീ#3് എ3ി.
(
(
(
ഗീതാേശ
! ാക1ിെ/ ഒ9 വിശദീകരണം
കടVകയറി ലയി$വാം സാധി$ം' േമലbരി+
(
തെ3യാണ് മീഷാപക1ിെല അവസാന പദം. ഛാേyാഗപനിഷ1ിെല ത1 മസി എ3
മഹാവാക1ിെ/ അഭവനിഷ
ž മായ വിവരണംതെ3യാണിത് . വിഷയാനyം, േയാഗാനyം


് േശ
ആwാനyം, CDാനyം ഇവയെട
ഉതZഷടTപ;ളാണ
! ാക1ിെല ഓേരാ വരിയിലം
(
(
വിഷയാനyം

നിലയി.
വിവരി+ിരി$3െതVം
കാണാX
Bയാസമില
! .
CDാനy1ിെല1ിേ+േരIതാെണV& ഒ9 നി#േKശവം
-്
(
( ഇവിെട ചി1ാŸbിയ&വ#
ധ നി+( േക-ാX കഴിയം
( .

േലശമാEമായ ഇ¤െ/ വിഷയാനyം മാറിമാറി പ#
_ CDാനyമായി വികസി$3 B˜ിയ
5 ണ
നാം കIവേല
! ാ. അേ?ാ ഇ¤ാനyവം
CDാനyവം
ബിyവം
സമˆവം
േപാെല
( (
(
(
(
(
(
്.
േഭദമ&വയാണ
അ'െകാIതെ3
ഒ9
CD‰ാനിയെട
മdി.
ഇ¤X
(
(
(
(
അ—BായനാെണV

െതളിയVെവേല
! ാ.
(

സ@ിതി$

CDനിഷ
ž X

സേര¤വyിതപദനായ1ീ93തി.
ഒLംതെ3
അതിശയി-ാനില
! .
(
(

േവദാ,ം Bപം മിഥയാെണV പറയവാX
മാEമ&
ഒ9 ശാസEമാെണV
മyബbിക
(
(
(
ധരി+േപാകാറI
( ് . മഷേനാട് 'നീ ഈശ രനാണ് ' എ3് ആവ#1ി+( പറ”( െതളിയി+് ആ
(

വസ'ത
അവെന അഭവി?ി-ാ&താണ് േവദാ,ം മനീഷാപകം േപാെലയ&
(
െചറZതിക
മനഃപാഠമാ-ി ഉ9വിടകയം
ഒരാ അചിേരണ
( മനനം െചAകയം
( െചAെമ ി.
(
(
(
(
CDനിഷ
ž നായി1ീ93താണ് .

മഷനി.

ഒളി”കിട$3
ഈശ രത ം
(
അറി”ഭവി-ാX എല
! ാവേരയം
( ജഗദീശ രX കാ9ണംെപാഴി+് അJഹി$മാറാകെL.
ഓം ശാ,ിഃ ശാ,ിഃ ശാ,ിഃ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful