Sree Dakshinamoorthy Sthothram

io Z£n-Wm-aqÀ¯n kvtXm{Xw

PK-ZvKpcp {io i¦-cm-Nmcy kzman-IÄ

{io Z£n-Wm-aqÀ¯n kvtXm{Xw
PK-Zv-Kpcp {io i¦-cm-Nmcy kzman-I-fm hnc-Nn-X-amb Hcp {]I-cW {KÙw
8 ]Zy-§Ä DÅXp-sIm-−pw, kvtXm{X-ambn kvXpXn-¡p-¶-Xp-sIm-−pw, D]-\n-j-¯n\v
kam-\-am-bn«v {_Ò-kXyw PK-ßnYy F¶ alm-hmIy¯n\v kZr-iy-am-bn-«pÅ hymJym-\am-b-Xp-sIm−pw, Cu {KÙs¯ {io Z£n-Wm-aqÀ¯n AjvSIw/{io Z£n-Wm-aqÀ¯n
D]-\n-jXv F¶pw ]d-bp-¶p.
Hcp-]mSv kvtXm{X-§fpw IrXn-Ifpw \½psS ]qÀÆn-I-·mcv \s½ A\p-{K-ln-¡m³ th−n
AXXv Ime¯v, Cu XmXv]-cy-s¯, Ejn GtXXv kXy-s¯-bmtWm Is−-¯n-b-Xv, B
Is−-¯-en-eqsS AhÀ ssIh-cn¨ B\μw hcpwXe-ap-dbv¡pw \pI-cp-hm³ km[n-¡s«
F¶ Imcp-Wy-¯n \n¶mWv C¯cw {KÙ-§Ä D−m-bn-«p-Å-Xv.
Cu {KÙ-¯nÂ
Rm³ BcmWv? Cu {]-]©w F´mWv? Ch X½n-epÅ _Ôw F´mWv? CXv Adn-bp-¶Xp-sIm-−pÅ t\«w F´mWv? CXymZn Imcy-§-fmWv ]d-bp-¶-Xv.
(1)
hnizw ZÀ¸W Zriy-am\ \Kcn Xpeyw \nPm´ÀKXw
]iy-¶m-·-\n-am-b-bm-_-l-cn-thmXv `qXw bYm \n{Z-bmXv
bXv km£mXv IpcptZ {]t_m-[-k-atb kzmßm-\-ta-hm-Zzbw
Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \a-bnXw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb
]Zw apdn-s¨-gp-Xp-t¼mÄ – ZÀ¸W Zriy-am\ \Kcn Xpeyw, \nPm-KÀK-Xw, hnizw bYm
\n{Z-bm-Xv, XYm, Bß-\n-am-bbm _lln Ch, ]iy³, {]t_m-[-k-a-tb, AZzbw
kmßm\w Gh, b, km£mXv Ipcp-tZ, Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯-tb, Z£n-Wm-aqÀ¯tb
CZw \ax
AÀ°w þ hnizw \nPm-´ÀKXw = Cu hnizw Xsâ DÅn-em-Wv. Rm³ ico-c-a-Ã, _p²n-bÃ, Al-¦m-c-aà F¶ Adn-hn-te¡v Hcp DW-cev D−v.- kz kzcq-]s¯ A\p-k-Ôm\w
sNbvXv Dd-¸p-h-cp-¯-Ww. (kqcy N{μ \£-{Xm-Zn-IÄ DÄs¸-Sp¶ Cu alm KmeIvkn
Fsâ AI-¯m-sW¶p ]d-bp-t¼mÄ, AsX-§ns\ Fsâ AI-¯mIpw F¶v tNmZn-¡p-¶Xv, icoc at\m _p²n D]m-[n-I-fn A`n-am-\n-¡p¶ Rm³ F¶ Al-¦m-c-am-Wv. AXpsIm-−mWv a\-Ên-em-hm³ _p²n-ap-«v). BNmcy kzman-IÄ ]d-bp¶p þ

at\m_p²y-l-¦m-c-Nn-¯m-\n-\mlw
\t{im-{X-Pntlz \P-{Km-W-t\t{X
\P-thym-a-`q-hnÀ \tX-tPm-\-hmbp
NnXm-\-μ-cq] inthmlw inthmlw
ZÀ¸W Zriy-am-\-\-Kcn Xpeyw = I®m-Sn-bn ImW-s¸-Sp¶ ]«Ww t]mse, Bß\n =
Bßm-hn (t_m-[-¯nÂ), ambbm = amb-bm (A-Úm\w tlXp-hm-bn), _lnln
DZvt_m[w = ]pd¯v DÅ-Xp-t]mse tXm¶p-¶p, bYm \n{Zbm = Dd-¡-¯n F{]-Im-c-amtWm, XYm = A{]-Im-c-¯nÂ, ]iy³ = tXm¶p-¶p, {]t_m-[-k-atb = DW-cp¶ thfbn (F-Ãm-än \n¶p-apÅ DWÀ¨/\ma-cq-]m-Xn-I-fn \n¶pÅ DWÀ¨.
\n{Zsb
AÚm\w F¶p Xs¶-bmWv BNm-cy-·mÀ ]d-bp-¶-Xv), Bßm\w Gh = Xs¶-X-s¶,
AZzbw = c−n-ÃmsX (X-¶n \n¶-\y-ambn H¶pw Xm³ I−n-«nà F¶v Adn-bp-¶-h-\m-bn¯o-cpw), A§-s\-bn-cn-¡p¶ kaÀ°-\v, Z£n-Wm-aqÀ¯n¡v {]Wm-aw. Z£n-Wm-aqÀ¯n =
Z£nWx AaqÀ¯n (cq-]-an-Ãm-¯-Xv). B cq-]-an-Ãm¯ t_m[-¯n-\m-bn-s¡m−v Fsâ
{]Wm-aw.
________________________________________________________________________
kzman kμo]v ssNX-\y-bpsS {]`m-j-W-¯n \n¶v
Fw. _n. kpIp-am-c³ tat\m³
Page 1 / 5

io Z£n-Wm-aqÀ¯n kvtXm{Xw

PK-ZvKpcp {io i¦-cm-Nmcy kzman-IÄ

\ma-cq]w kXy-amWv F¶v Icp-Xp-¶Xv Xs¶ AÚm-\w. Cu AÚm-\s¯ CÃm-sX-bm¡m-\pÅ {]{In-b-sb-bmWv [ym\w F¶p ]d-bp-¶-Xv. hntiz-iz-cs\/t_m[s¯ Bc-dn-bp¶p, Ah³ \ma-cq-]m-Zn-I-fn \n¶v hn«p-t]m-Ip-¶p. BcmWv temI-¯nse _Ô\-§sf
tOZn-¡p-¶-Xv, Ah³ ambsb XcWw sN¿p-¶p (_-Ô\-§-sfÃmw kXy-amWv F¶p IcpXp-¶Xv thsdmcp amb/AÚm-\w).
kmcw: Cu hniz-¯nsâ \ne-\nÂ]pw, B \ne-\nÂ]nsâ B[m-cs¯ At\z-jn¨p
t]mbv¡-gn-ªmÂ, X¶n \n¶-\y-ambn H¶p-an-Ãm-sb-¶pw, X¶n \n¶-\y-ambn tXm¶p¶Xv AÚm\w tlXp-hm-bn-«m-sW-¶pw, B AÚm-\-s¯-bmWv amb F¶p ]d-bp-¶sX¶pamWv H¶m-as¯ tÇmI-¯n ]d-bp-¶-Xv.

amb þ At\z-jn-¨m CÃm-¯-Xpw, At\z-jn-¡m-¯n-S-t¯mfw Imew DÅ-Xpw.
“\n§Ä ico-c-amWv F¶p hnNm-cn-¡p-t¼mÄ, \n§Ä Cu {]]-©-¯n \n¶pw thdn«p
\n¡p-¶p þ hnth-Im-\-μ³ ”. {]]©w thsd Rm³ thsd F¶v Fs¶-s¡m−v A\p-`hn-¸n-¡p-¶-Xn\v Imc-W-ambn `hn-¨n-cn-¡p-¶Xv B AÚm-\-am-Wv.

hyh-lm-c-¯n Rm\p-−v, ]c-amÀ°oI kXy-¯n Rm\n-Ã.
(2)
_oPky A´x Ch A¦pcx PKZv CZw {]mIv \nÀÆn-Iev]w ]p\x
ambm Iev]nX tZi-Ime Ie\m sshNn-{X-Nn-{Xo-Ir-Xw
ambmhn Ch hn{Pw`-bXn A`nbx tkzObm
Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb
CZw PKZv = Cu hnizw (D-−m-bn, \ne-\n-¶v, CÃm-sX-bm-Ip-¶-Xn-s\-bmWv PKXv F¶p ]dbp-¶-Xv), {]mbv = ap¼v (Cu PKXv BhnÀ`-hn-¡p-¶-Xn\v ap¼v), \nÀhn-Iev]w = bmsXmcp
hnI-ev]hpw CÃm-¯-Xm-bn-cp-¶p, _oPky A´x = hn¯nsâ DÅnÂ, A¦pcx Ch = apf
t]mse (hn-¯n-\-I¯v F{]-Imcw apf A´Àeo-\-ambn \ne-sIm-Åp-¶pthm þ hn¯nÂ
Hcp ]qÀ® hr£-¯nsâ FÃm-ap-−v), ]p\x = ]ns¶, ambm Iev]nX = amb-bm Iev]n-XamÀ¶, tZi-Ime = tZihpw Ime-hpw, Ie\m sshNn-{X-Nn-{Xo-Ir-Xw = At§-bäw hnNn-{Xamb kz`m-h-t¯m-Sp-Iq-Sn, ambmhn Ch = F§n-s\-bmtWm Hcp C{μ-Pm-e-¡m-c³ C{μPmew D−m-¡p-¶-Xv, almtbmKo Ch = AYhm Hcp alm-\mb tbmKn F¶-t]m-se,
tkzÑ-bmXv = kz´w CÑ-bmÂ/B{K-l-¯m hn{Pw`-bXn = AXns\ {]I-S-am-¡p-¶Xv,
A§s\ {]I-S-am¡n {]Im-in-¸n¨ B Kpcp-aqÀ¯n-¡m-bn-s¡m−v \a-kvIm-cw.

Cu {]]-©-s¯-¯s¶ {]I-S-am-¡p-¶Xv Rm³X-s¶-bm-Wv.
(3)
btÊh kv]pcWw kZm-ßIkZv Iev]mÀ¯Iw `mktX
km£mXv XXz-akn CXn thZ-h-Nkm tbmt_m-[-b-Xym-{in-Xm³
bXv km£m-XvI-c-Wm-`-th¶ ]p\-cm-hÀ¯nÀ `hmw-t_m-¶n[u
Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb
]Z-tOZw: bky Gh-kv]p-cWw kZm-ß-Iw, AkZv Iev]mÀ¯Iw `mk-tX, km£mXv
XXzw Akn blm t_mt[Xn B{in-Xm³, bZv km£m-XvI-c-WmXv `thZv \ ]pcmtW
BhnÀt¯ `hm t_m¶n-[u, Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-WmaqÀ¯tb.
bky = bmsXm-cp-h-sâ, kZm-ßIw Gh kv]pcWw = kZv`m-h-amb B kv]pcWw/B
Adnhv, Gh = AXp-X-s¶, AkZv Iev]mÀ¯Iw = Ceym-¯-Xm-bn-«pÅ/Ceym-¯-hbv¡v
kZr-iy-§-fmbn (\m-a-hpw, cq]-hpw), `mktX = A§s\ {]Im-in-¡p-¶p-thm, blm B{inXm³ = ChnsS B{i-bn-¡p-¶-h-sc, XZv Xzw Akn = AXv \obm-Ip-¶p, CXn thZ-h-Nkm =
AXv km£mXv Bbn«v X¶n \n¶v A\y-a-ÃmsX t_m[n-¡p-¶p, bZv km£m-ZvI-c-WmXv
________________________________________________________________________
kzman kμo]v ssNX-\y-bpsS {]`m-j-W-¯n \n¶v
Fw. _n. kpIp-am-c³ tat\m³
Page 2 / 5

io Z£n-Wm-aqÀ¯n kvtXm{Xw

PK-ZvKpcp {io i¦-cm-Nmcy kzman-IÄ

= bmsXm-¶nsâ km£m-XvImcw tlXp-hm-bn-«m-tWm, `hmw t_m¶n[u = Cu kwkm-c-kmK-c-¯n-ev, \ ]p\x BhÀ¯nx = ho−pw Hcp hchv D−m-Ip-¶p-Ã.

kmcw: bmsXm-cp-hsâ/Ahsâ {]Im-i-amWv Cu hnizw apgp-h\pw {]Im-in-¡p-¶-Xv,
AXn CÃm-¯-Xm-bn-«pÅ ]eXpw DÅ-Xm-bn«v tXm¶pw, AXmWv amb. XXz-akn almhmIyw D]-tZ-in-¡-s¸-«n-«pÅ thZ-¯nse Cu alm-hm-Iyw, F§n-s\-bp-Å-h\v D]-tZ-in-¨p,
B D]-tZ-i-¯nsâ ^e-ambn km£m-XvI-cn-¡p¶ B kXyw, BcpsS A\p-{Klw sIm−v
km£m-XvI-cn-¡p-¶p, B Kpcp-aqÀ¯n-¡m-bn«v \a-kvIm-cw.
(4)
\h-Zzm-tc-]ptc tZln = 9 Zzmc-§-fpÅ Hcp IpS-¯n-\-I-¯n-cn-¡p¶ Hcp Nncm-Xv (9 Zzmc-§fpÅ Hcp a¬]m-{X-amWv \mw), Cu Nncm-XmWv t_m[w. CutPymXn 9 Zzmc-§-fn-eqsS
B NncmXv
]pd-t¯¡p hcp-¶p. I®n\v ImgvN-bm-bn, ImXn\v tIÄhn-bm-bn………..
sI«m FÃmw Ign-ªp, Pm\man CXn = Rm³ Adnbp-¶p, `m´w Xw Ghx = {]Im-in¡p¶ Ah³ Xs¶. kaØw GZXv PKXv = AXns\ ]n³Xp-SÀ¶p-sIm−v FÃmw
AXnsâ \ne¡v {]I-S-am-Ip-¶p. tZl¯n\v (]©-`q-X-§-fm \nÀ½n-X-amWv Cu ico-cw)
6 hn[-¯n-epÅ ]cn-Wm-a-§Ä kw`-hn-¡p-¶p-−v. AkvXn, Pmb-tX, hÀ²-tX, hn]-co-W-atX, A]-£o-b-tX, hn\-iyXn CXn. Rm³ ico-c-am-Wv, a\-Êm-Wv, Cf-Ip¶ _p²n-bmWv,
Rm³ H¶p-an-Ãm-bva-bmWv … Ahcv hnh-c-an-Ãm¯ kv{XoIÄ, hr²À, Ip«n-IÄ, AÔ-·mÀ,
Ch-scm-s¡-bm-Wv. ambm-iàn sIm−pw, AXnsâ Iev]\ sIm−v D−mbn-«pÅ
almhymtam-l-t¯bpw kwl-cn-¡p¶ Z£n-Wm-aqÀ¯n¡v Fsâ \a-kvIm-cw.
(5)
cml-tIXp Znhm-I-tcμp kZrix ambm ka-Om-Z-\mXv
k³am{X kI-tcmW kw`-c-¶Xx bl A`qXv kpjp-]vX-]p-am³
{]mIv A]vkzmkyw CXn {]t_m-[-k-atb {]Xy-`n-Úm-btX
Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb
bl ]qam³ = bmsXmcp t_m[-am-tWm, Ic-tWm] kwK-c-WXx = Úmt\-{μn-b-§-fpsS
\nb-a-\w, k³am{X = k³am-{X-bnÂ/kXv am{X, ambm kam-Om-Z-\mXv = Ahn-Zy-bm adbv¡-s¸-«-Xn-\mÂ, cml-tIXp Znhm-I-tcμp kZrix = cmlp-hm {Kkn-¡-s¸« kqcy-N-{μ-·msc-t¸mse kpjp-]vXnsb {]m]n-¨-h-\m-bn-cn-¡p-¶p-thm, bmsXm-cp-h-\mtWm {]t_m-[-k-ab¯v (D-WÀÆn-ev) DW-cp-¶Xv (Xp-cobw = \mem-a-s¯), {]mIv A]vkzmkyw CXn = ap³]v
Rm³ Dd-§n-bn-cp¶p F¶-dn-bp-¶-Xv ({]-`mX ka-b¯v DW-cp-t¼mÄ, Rm³ Dd-§p-I-bm-bncp¶p F¶v BcmtWm Adn-bp-¶-Xv), Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£nWm-aqÀ¯tb.
(6)
_meym-Znjp A]n Pm{K-Xm-Znjp XYm
kÀÆmkp Ah-Ømkp A]n hymhr-¯mkp A\p-hÀ¯-am\w
Alw CXn A´-k-]p-c´w kZm-km-ßm\w {]I-Sn-I-tcmXn
`PXmw bl `{Zbmw ap{Zbmw
Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb
hymhr-¯mkp = h¶p-s]m-bvs¡m-−n-cn-¡p¶ _meyw, Iuam-cw, buÆ-\w, hmÀ²¡yw
CXymZn Ah-Øm-t`-Z-§-fv, AXp-t]m-se-Xs¶ Pm{K-Xv, kz]v\w, kpjp]vXn CXym-Zn-Ifv,
kÀÆmkp Ah-Ømkp = FÃm Ah-Ø-I-fnepw A\p-hÀ¯-am\w = A\p-hÀ¯n¨p
sIm−n-cn-¡p-¶-Xpw, kZm A´ Alw CXn kv]pc´w = Chn-sS-sbms¡ {]Im-in-¨p-sIm−n-cn-¡p-¶-Xp-amb H¶p−v þ Alw CXn. B t_m[-kz-cq-]s¯ bmsXm-cp-h-\m-tWm,
________________________________________________________________________
kzman kμo]v ssNX-\y-bpsS {]`m-j-W-¯n \n¶v
Fw. _n. kpIp-am-c³ tat\m³
Page 3 / 5

io Z£n-Wm-aqÀ¯n kvtXm{Xw

PK-ZvKpcp {io i¦-cm-Nmcy kzman-IÄ

`{Zbm ap{Zbm = `{Z-amb tim`-\-amb ap{Z-bm (Nn-·p-{Z-bmÂ) tim`n-¸p-¡p-¶-Xv, B
t_m[-h-kvXp-hn-\m-bn-s¡m−v \a-kvIm-cw.

kmcw: GsXmcp Poh\pw GsXms¡ A\p-`-h§
- -fn-eqsSbmWv IS¶p hcp-¶-Xv, Cu A\p`h Zi-Isf Ah-Øm-cq-]-§-fmbn F®n, AXn _mey-sa¶pw Iuam-c-sa¶pw buÆ-\-sa¶pw, H¸w \mw A\p-`-hn-¡p¶ {]]-©m-\p-`-h-§-sf, B {]]-©m-\p-`-h-§-fn Rm³
F¶ Alw-t_m-[s¯ tImÀ¯n-W-¡n-s¡m-−v, Rm³ Cu hnizs¯ A\p-`-hn-¡p-¶p.
BcmtWm KV-kp-jp-]vXn-bn Rm³ H¶pw Adn-ªnà F¶p ]d-ªXv, GsXmcp
Rm\mtWm Pm{KXv Ah-Ø-bn CXn-s\-sbms¡ I−p, tI«p, cpNn-¨p.. Fs¶ms¡ ]dª-Xv, GsXmcp Rm\mtWm kz]v\w I−-Xv, Cu t_m[-kz-cq-]-\m-bn-s¡m−v \a-kvImcw.
(7)
hnizw ]iyXn Imcy-Im-c-W-Zbm kzkzman kw_-ÔXx
injym-Nm-cy-Xbm XssYh ]nXr-]p-{Xm-²ym-ß\m t`ZXx
kz]vt\ Pm{KXn hm b Gj ]pcpjx ambbm ]cn-{`m-anXx
Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb
]pcpjx = ]qÀ®-\m-b-h³ (th-Xm´ imkv{X-¯n ]pcp-j³ F¶ i_vZw ]pc-¯nÂ
ibn-¡p-¶-h³ F¶ `mh-¯n-em-Wv.
AXp-t]mse ]qÀ®-\m-bn-cn-¡p-¶-h³ F¶pw.
A]qÀ®-Xm-t_m[w Im¯p-kq-£n-¡m-¯-h-scÃmw ]pcp-j-·m-cm-Wv), ]qÀ®³ F¶-Xn\v
C\nbpw ]e AÀ°-§-fp-−v. 1. Xm³ {_Ò-amWv F¶ Adn-hn-te-¡p-W-cm³ tbmKy-\m-bn«p-Å-h³. 2. kv{Xo]p-cpj `mh-¯nse kv{Xo`mhw IqSn {]IS-am¡n¡gn-ªm ]qÀ®-\mbn. B \ne-bnÂ, am\p-jnI `mhw \ÂInb Cuiz-c-·m-cn {ioIr-jvW-\mWv ]qÀ®³.
ambbm ]cn-{`m-anXx = amb-bm ]cn-{`-an-¡-s¸-«-h-\m-bn-«v, tbjx = Ch³, hnizw ]iyXn
Imcy-Im-c-W-Zbm = temIs¯ Imcy-Im-cW kw_-Ô-ambn hne-bn-cp-¯p-¶p. DZm: Fsâ
kzman-bm-Wv, injy\pw BNm-cy-\pw, ]nXmhv ]p{X³ CXymXn _Ô-§-fmWv temI-¯nÂ
DÅ-Xv. CsXÃmw amb-bm-epÅ ]cn-{`m-´n-bm-Wv. ]ns¶ Kpcp-hp-an-Ã, injy-\p-an-Ã, ]nXm-hpan-Ã, ]p{X-\p-an-Ã. Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb. B
t_m[-kz-cq-]-\m-bn-t¡m−v \a-kvIm-cw.

Hcn-¡Â l\p-am³ ]dªp þ
tZl-_p-²ymsXm Zmtkm-lw, Poh-_p-²ymsXm Awi-Ix, Bß-_p²ym Xzta-hmlw.
AÀ°w : tZl-_p-²n-bm Rm³ Zmk-\m-Wv, Pohsâ \ne-hm-c-¯nsem Rm³ Awi-\mWv, ]c-amÀ°nI Xe-¯n Rm³ Xs¶-bmWv A§v.
(8)
`q A¼mkn A\ex A\nex Aw_cx AlÀ\mY lnamwip ]pam³
CXn B`mXn Ncm-N-cm-XvaIw CZw bky Gh aqÀ¯y-jvTIw
\ A\yXv In©\ hnZytX hnaÀiXmwv bkamZv ]c-kvamXv hnt`m
Xkvssa {io Kpcp-aqÀ¯tb \ax CZw {io Z£n-Wm-aqÀ¯tb
`qan, Pew, Aán, hmbp, BIm-iw, kqcy³, N{μ³, ]pcp-j³ (Po-h³) CXmWv AjvS-aqÀ¯n. {Ia-¯n ]d-bp-I-bm-sW-¦n þ BImiw þ hmbp þ Aán þ Pew þ `qan F¶n-§s\-bmWv DXv]-¶-am-b-sX¶v thZw ]d-bp-¶p. `qan þ Huj-[n-Ifv (ta-L-§-fn \n¶v, agbn \n¶v) þ A¶w þ ]pcp-j³.
Cu 8 {]Im-c-¯n-epÅ Fsâ {]IrXn F§pw tim`n¡p¶p/hne-kp-¶p.
AXnÂ, hnaÀinXmw = Nn´n-¡p-¶-hÀ¡v, ]c-kvamZv hnt`m =
]caImc-W-am-b«v hnhn[ BIr-Xn-IÄ {]m]n-¨-Xm-bn«v Ah-\-dn-bp-¶p. bkvamZv \ A\yXv
________________________________________________________________________
kzman kμo]v ssNX-\y-bpsS {]`m-j-W-¯n \n¶v
Fw. _n. kpIp-am-c³ tat\m³
Page 4 / 5

io Z£n-Wm-aqÀ¯n kvtXm{Xw

PK-ZvKpcp {io i¦-cm-Nmcy kzman-IÄ

In©\ hnZytX = bmsXm-cp-h-\n \n¶-\y-ambn H¶pw Xs¶bnà F¶v Bc-dn-bp-¶p.

{]Ir-Xn-bmWv Cuiz-c³.

^e-{ipXn:
kÀÆm-ß-Xz-anXn kv]pSn-Ir-X-anXw bkvam-X-ap-jvan³Øth
tX\m-ky-{i-h-WmÀ°-aÀ°-a-Z-\mXv [ym\m-À° k¦oÀ¯-\mXv
kÀÆm-ßXz almhn`q-Xn-klnXw kymXo-iz-cXzw kzXx
kn²oÀ XXv ]p\-c-jvS[m ]cn-WXw N sFiz-cya-hym-lXw
AÀ°w: Ajvan³Øth CZw kÀÆmßXzw = C{]-Imcw Cu kvtXm{X-¯n kvXpXn-¡s¸-«n-«pÅ B {]Xo-Im-ßm-hnsâ kzcq-]-s¯-¡p-dn-¨pÅ hnh-cWw kv]pSo-IrXw = kv]jvSam-¡-s¸«p F¶ ImcWw sIm−p-X-s¶, tX\ Aky-{i-h-WmXv = AXnsâ {ihWw
sIm−v, XZÀ°-a-\km = AXnsâ kmcs¯ {Kln-¡p-¶-Xn-eq-sS, [ym\mXv = [ym\w
sIm−pw, k¦o-À-¯-\mXv = k¦oÀ¯\w sIm−pw (t_m-[n-¨-Xns\ kl-P-cp-ambn ]¦p-hbv¡p-¶XpsIm−pw), kÀÆm-ßXz almhn`q-Xn-klnXw = kÀthm-Ûm-h-am-Ip¶ B
alm hn`qXn kln-X-am-bn-«pÅ Cuiz-cXzw kzXx = Cuiz-c-`m-h-am-Ip¶ \nXyX `hn-¡pw,
]p\x AjvSXm ]cn-WXw = B AjvS sFiz-cy-§fpw h¶p tNcpw.

ip`w

mbsukumaran@gmail.com

________________________________________________________________________
kzman kμo]v ssNX-\y-bpsS {]`m-j-W-¯n \n¶v
Fw. _n. kpIp-am-c³ tat\m³
Page 5 / 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful