DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

Department of Environmental Engineering
PROF. DR. S. RAPSOMANIKIS, Director,
Laboratory of Atmospheric Pollution and of Pollution Control
Engineering of Atmospheric Pollutants
P.O Box 447, 67100 Xanthi, GREECE
Tel: +3025410-79380 Fax: +3025410-79379,
email:rapso@env.duth.gr url: www.env.duth.gr/APL

Ξάνθη 23/12/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
“ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Ο.Ε.Δ.Α) ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ’
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΕΔΑ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΗ “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

1

Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της “Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης
Αποβλήτων” (Ο.Ε.Δ.Α) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση ‘Μαύρο
Βουνό’ Γραμματικού. Η ΜΠΕ ανετέθη από την Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε στην Κοινοπραξία:
‘ENVIROPLAN Α.Ε. – ΕΠΕΜ Α.Ε. και Ι. Φραντζής και Συνεργάτες
Α.Ε.’ και φέρει ημερομηνία παράδοσης τον Σεπτέμβριο 2003.
Η γνωμοδότηση αποτελείται από δύο βασικές ενότητες οι οποίες όμως
έχουν απόλυτη σχέση, συνάφεια και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η
τεχνική ενότητα (Ενότητα Ι) αναλύει τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου
και τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από αυτό, πάντα με γνώμονα την
ισχύουσα νομοθεσία και τις περιγραφές του τεχνικού έργου στην ΜΠΕ.
Η ενότητα Νομικής Συμβατότητας (Ενότητα ΙΙ) αναλύει την ισχύουσα
νομοθεσία, κυρίως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την εφαρμογή της
στην παρούσα περίπτωση. Η απόφαση του ΣΤΕ αναλύεται σε αυτή την
ενότητα διεξοδικά. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ενοτήτων είναι
αυτονόητη.
H Ενότητα Ι συνοψίζεται ακολούθως, με κυρίους γνώμονες την ανάλυση
των τεχνικών λεπτομερειών και της νομικής ασυμβατότητας της ΜΠΕ.
Αν και η μελέτη κατετέθη τον Σεπτέμβριο 2003 δεν έλαβε υπ’ όψιν την
οδηγία 1999/31/ΕΚ η οποία απο τον Μάρτιο 2003 είναι και νόμος του
Ελληνικού Κράτους. Κατά τον Ελληνικό νόμο, με βάση την οδηγία
75/442/ ΕΟΚ του 1975, η

υπουργική απόφαση 114218/1997 θέτει

πλαίσιο προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων καθώς και γενικές κατευθύνσεις πολιτικής διαχείρισής τους,
αναφέροντας προδιαγραφές και τρόπους διαχείρισης ΧΥΤΑ. Ενώ
σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ,
το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει την απόφαση
2003/33/ΕΚ σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι
2

διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ. Η Ελλάδα προχωρεί
σταδιακά στην αντικατάσταση των χωματερών με ολοκληρωμένα
συστήματα διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων έχοντας αναθέσει
στις τοπικές αυτοδιοικήσεις αλλά και σε ιδιώτες τη διαχείριση των
αντίστοιχων έργων. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή αλλά και την εθνική
νομοθεσία επιβάλλονται, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των μη
επικίνδυνων απορριμμάτων και τελικά τη μείωση των όγκων που
στέλνονται

στους

ΧΥΤΑ,

τα

ακόλουθα:

-Έως το 2007, κλείσιμο και εξυγίανση όλων των χωματερών.
-Έως το τέλος του 2005, υποχρέωση ανάκτησης τουλάχιστον 50% των
συσκευασιών

(στην

Ελλάδα

ανακυκλώνεται

μόνο

το

8%

των

απορριμμάτων).
-Μέσα στην επόμενη δεκαετία, υποχρέωση κομποστοποίησης κατά 65%
των οργανικών υπολειμμάτων (στην Ελλάδα κομποστοποιείται το 0,7%).
-Υποχρέωση ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών
απορριμμάτων όπως παλαιά οχήματα, λάστιχα, ηλεκτρικές συσκευές,
έπιπλα

κ.α.

-Τέλος, έμφαση δίνεται και στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν οι
ΧΥΤΑ

με

πολιτικές

ενημέρωσης/πληροφόρησης

αλλά

και

με

επιβεβαιωμένο σωστό σχεδιασμό τους, ώστε να εξομαλυνθούν οι
αντιδράσεις των κατοίκων που γειτνιάζουν σε επιλεγμένους χώρους
κατασκευής ΧΥΤΑ.
Στους παραπάνω περιορισμούς και κατευθύνσεις προσετέθη η οδηγία
2006/12/ΕΚ η οποία αναθεωρήθηκε με την 2008/98/ΕΚ.
Η βασική θεώρηση του έργου ότι η περιοχή της ΟΕΔΑ είναι μακρυά από
κατοικίσιμες περιοχές, δεν υπάρχει οπτική επαφή με αυτήν αν και δεν
υπάρχει δρόμος πρόσβασης, υποδεικνύει αρχική σκέψη για κατασκευή
χωματερής (ΧΑΔΑ). Ο σχεδιασμός για μονάδα κομποστοποίησης και
βιολογικής ξήρανσης αγνοεί τις βασικές αρχές μείωσης του όγκου του
αρχικού οργανικού φορτίου στο 65% του φορτίου του 1996. Ο
σχεδιασμός της ΟΕΔΑ γύρω από τον ΧΥΤΑ υποδεικνύει την λανθασμένη
3

βασική φιλοσοφική αντίληψη περί αστικών απορριμμάτων την οποία
αποτρέπουν οι οδηγίες της Ε.Ε. Δηλαδή, η Ε.Ε προωθεί την φιλοσοφία
“Τα αστικά απορρίμματα είναι Προϊόντα περαιτέρω Βιομηχανικής
Επεξεργασίας για βελτιστοίηση του Ποσοστού (η της μάζας)
Ανακύκλωσης και όχι απορρίμματα προς ταφή”.
Η ΜΠΕ αναφέρει τις διεργασίες της διαχείρισης, όπως θα έπρεπε, αλλά
δεν αναφέρεται σε κατατεθειμμένη τεχνική έκθεση του έργου. Δηλαδή,
αποδίδει μερική εικόνα του έργου χωρίς οι αναγνώστες να έχουν
ολοκληρωμένη τεχνική εικόνα. Η ΜΠΕ δεν πρέπει να αντικαθιστά την
τεχνική έκθεση και ανάλυση του έργου. Το έργο εκτός του γεγονότος ότι
είναι προσανατολισμένο σε ΧΥΤΑ δεν δίνει λύση στην μείωση του
οργανικού φορτίου

στο 65% του 1996. Χρησιμοποιεί διεργασίες μη

συμβατές με τη σύγχρονη τεχνολογία στεγανότητας για τα στραγγίσματα
και τα αέρια που προκύπτουν από την επεξεργασία
Γι’αυτό τον λόγο οι τεχνολογίες ταφής

απορριμμάτων.

έχουν εγκαταλειφθεί πριν

δεκαετίες στις χώρες τις Ε.Ε. Στην παρούσα έκθεση, δεν υπάρχει
αξιοποίηση του παραγόμενου αερίου (κυρίως του καύσιμου μεθανίου)
για παραγωγή ηλεκρικής και εκμετάλευση της θερμικής ενέργειας. Η
απλή καύση μετατρέπει το μεθάνιο σε διοξείδιο του άνθρακα (αέριο του
θερμοκηπίου, αποδεδειγμένα μικρότερου

δυναμικού ώθησης του

κλίματος). Όμως είναι αδύνατο να συγκεντρώνεται το μεθάνιο από μια
έκταση τοποθέτησης οργανικών ενεργών υλικών,

η οποία δεν είναι

στεγανοποιημένη για αέρια. Έπίσης, η αεροβική ζύμωση και ξήρανση
των 40,000 τόνων ετησίως είναι μια άνευ νοήματος διεργασία, εφ όσον
δεν διατίθενται ως λίπασμα στην αγορά.
Το ανάγλυφο της περιοχής και τα γεω-φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του
υπεδάφους

καθιστούν

ΑΔΥΝΑΤΗ οικονομικά

και

χρονικά

την

απομάκρυνση 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων εδάφους (μαρμαρικών
και άλλων πετρωμάτων) στα επόμενα 20 έτη. Το παραπάνω υποδεικνύει
βουνά σκουπιδιών εκτός και αν δημιουργηθεί λεκάνη έκτασης 150,000
4

τμ και βάθους 27-30μ μετά από σκάψιμο και απομάκρυνση εδαφών και
μαρμαρικών κοιτασμάτων.
Οι επιμέρους τεχνικές ανακρίβειες, λάθη και τεχνικά ατοπήματα
αναλύονται διεξοδικά, σελίδα προς σελίδα (της ΜΠΕ) στην παρούσα
γνωμοδότηση.
Η Ενότητα ΙΙ αναλύει την παρούσα νομοθεσία της Ε.Ε. και καταδεικνύει
την ασυμβατότητα της ΜΠΕ με αυτήν. Στην περίληψη αυτή παρατίθενται
ενδεικτικά μερικά παραδείγματα. Η ισχύουσα νομοθεσία για την
διαχείριση αστικών αποβλήτων είναι η ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα, που αντικαθιστά την οδηγία
2006/12/ΕΚ.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ παραμένει ως η οδηγία τεχνικής

εφαρμογής των προηγουμένων και παρόντων νομοθεσιών. Το ακόλουθο
άρθρο 1 της “Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ” υποστηρίζει ότι:
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές
επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και
περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και
βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.

Επίσης το άρθρο 4 αναφέρει:

Άρθρο 4
Ιεράρχηση των αποβλήτων
1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση
των αποβλήτων ισχύει ως κατευθυντήρια αρχή η ακόλουθη ιεράρχηση
5

όσον αφορά τα απόβλητα:
α) πρόληψη·
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση·
γ) ανακύκλωση·
δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας· και
ε) διάθεση.
2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να
προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό ενδέχεται να
απαιτεί ειδικές ροές αποβλήτων που παρεκκλίνουν από την ιεράρχηση
εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων
αποβλήτων.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές της προστασίας του
περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού
και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων καθώς και
τον γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία
και την κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 13.

Ενώ το άρθρο 13 αναφέρει:
Άρθρο 13
Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η
διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και
ιδίως:
6

α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος,
τα φυτά ή τα ζώα·
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές· και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 28
Συμμετοχή του κοινού
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ
κοινό να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπόνηση των
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και να έχουν πρόσβαση σε αυτά
μετά την εκπόνησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ ή,
ανάλογα με την περίπτωση, την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη τοποθετούν τα σχέδια και τα
προγράμματα σε ιστοχώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.
Επίσης το άρθρο 4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 1999/31/ΕΚ
αναφέρει:
4. Έλεγχος των αερίων
4.1. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγχεται η συγκέντρωση
και η μετανάστευση των αερίων του χώρου ταφής (παράρτημα III).
4.2. Τα αέρια του χώρου ταφής πρέπει να συλλέγονται από όλους τους
χώρους ταφής που λαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, να
υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται. Εάν τα
συλλεγόμενα αέρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή
ενέργειας, πρέπει να καίγονται.
7

4.3. Η κατά το σημείο 4.2 συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αερίων του
χώρου ταφής πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
ζημίες ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για τη δημόσια
υγεία.
Οι

υπογραμμισμένες

ασυμβατότητας

των

με

κίτρινο

τεχνικών

φράσεις

είναι

παραδείγματα

προδιαγραφών

του

έργου,

όπως

περιγράφονται στην περιβαλλοντική μελέτη. Αναλυτικότερα :
1. Σε σχέση με το

αρθρο 10 (β): στην ΜΠΕ

δεν αναφέρονται

πουθενά εγκαταστάσεις μέτρησης οσμών και θορύβου, έξωτερικά
του χώρου ΟΕΔΑ.
2. Σε σχέση με το αρθρο 10 (γ): στην ΜΠΕ δεν αναφέρεται το πως

θα μετακινήσουν 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πετρωμάτων ώστε
να μην δημιουργηθούν βουνά απορριμμάτων και μετατραπεί ο
ΧΥΤΑ σε ανεξέλεκτη χωματερή, μιας και δεν πρεπει να
επηρεάσουν δυσμενώς το τοπίο (πρέπει και οπτικά να το αφήσουν
ως έχει).
3. Σε σχέση με το αρθρο 11 (δ) στην ΜΠΕ: φυσικά δεν γίνεται λόγος

για την ανάκτηση ενέργειας από το βιοαέριο, διότι σε διάρκεια 10
ετών μέχρι να καλυφθεί με μεβράνη ο μισός χώρος του ΧΥΤΑ, το
βιοαέριο θα έχει διαχυθεί στην ατμόσφαιρα.
4. Σε σχέση με το αρθρο 11 (ε): στην ΜΠΕ, δεν αναφέρεται ότι θα

διατίθεται ως λίπασμα το κομποστοποιημένο απόβλητο. Η διάθεση
αυτή θα συμβάδιζε και με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου
(υπογραμμισμένες με κίτρινο φράσεις).
5. Το άρθρο 28 είναι σαφές για την πληροφόρηση συμμετοχή και
εννοείται σύμφωνη γνώμη του κοινού στην διαδικασία διάθεσης
των αποβλήτων.
6. Σε σχέση με το άρθρο 4.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας

1999/31/ΕΚ:

δεν υπάρχει μέριμνα για την ακριβή ποσοτική,
8

χημική ανάλυση του βιοαερίου. Η βιβλιογραφία βρίθει από
παραδείγματα ύπαρξης οργανομεταλλικών πτητικών ενώσεων στο
βιοαέριο. Κατά την καύση τέτοιας σύστασης βιοαερίου σε πυρσό
διασκορπίζονται βαρέα μέταλλα στην ευρύτερη περιοχή (ανάλογα
με τις μετεωρολογικές συνθήκες). Επιπλέον, η μετανάστευση του
αερίου θα γίνεται προς τα επάνω χωρίς αμφιβολία, διότι είναι
ελαφρύτερο του αέρα και ενώ υπάρχει πλάγια κάλυψη από
μεμβράνη, το άνωθεν στρώμα αργίλου δεν στεγανοποιεί αέρια.
7. Σε σχέση με το άρθρο 4.2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας

1999/31/ΕΚ: αδυνατεί κανείς να καταλάβει πώς θα συγκεντρωθεί
το βιοαέριο αφού δεν θα υπάρχει μεμβράνη κάλυψης για δέκα
χρόνια.
8. Σε σχέση με το άρθρο 4.3 του παραρτήματος Ι της οδηγίας

1999/31/ΕΚ: χρειάζεται τεχνολογία επεξεργασίας των αερίων μέσω
μεμβρανών διαχωρισμού. Η καύση δημιουργεί και οσμές και
σωματίδια και βαρέα μέταλλα και διοξίνες κτλ. Δεν υπάρχει
μέριμνα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων.

9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΕΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
“ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

10

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Το έργο το οποίο πραγματεύεται η Μ.Π.Ε. αφορά την :

Το οποίο αφορά τέσσερα κατασκευατικά έργα, ήτοι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
11

Στο κεφάλαιο 1 της ΜΠΕ αναφέρονται τυπικότητες της ανάθεσης, στο
κεφάλαιο 2 αναφέρονται περιληπτικά όλα τα στοιχεία της μελέτης, όπου
εκτός από το γεγονός ότι
ατοπήματα

εμπεριέχει ανακρίβειες και επιστημονικά

οι σοβαρές ενστάσεις και αντικρούσεις εστιάζονται στα

αναλυτικά κεφάλαια που ακολουθούν. Όμως χαρακτηριστικά σημεία
χρήζουν περαιτέρω ανάλυση:
1. Ενώ αναφέρεται στην ΜΠΕ τακτικά και χωρίς παράληψη η κατασκευή
μονάδας βιολογικής ξήρανσης, αυτή δεν αναφέρεται στα εγκεκριμένα
έργα, σελίδα 2-16.

2. Στην σελίδα 2-17 αναφέρεται η επιλογή των μεθόδων προεπεξεργασίας
αποκρύπτοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της μεθόδου ξήρανσης:

12

Ενώ τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την Μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης,
ούτε εδώ ούτε στην αναλυτική περιγραφή της μονάδας εξηγείται ότι
οσμές, αέρια του θερμοκηπίου, παθογόνοι οργανισμοί και ιοί, και
παραπροϊόντα της βιοαποδόμησης θα ελευθερόνονται στην ατμόσφαιρα.
3. Στην σελίδα 2-19 η τελευταία παράγραφος υποβάλλει στον αναγνώστη
ότι η παύση λειτουργίας των ανεξέλεγκτων ΧΔΑ επιβάλλει την εκτέλεση
του έργου. Ενώ, αυτή είναι γενικά μια υποχρέωση της πολιτείας
ανεξαρτήτως χωροθέτησης και καταλληλότητας η μη του εξεταζόμενου
έργου.

13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Στο κεφάλαιο 3 εξετάζονται στοιχεία της γεωγραφικής θέσης του έργου.
Το ενδιαφέρον σημείο εδώ είναι η μορφολογία του εδάφους, όπου:

Στην παρπάνω περίπτωση με οικόπεδο 100 στρεμμάτων ανάντη και 50
στρεμμάτων κατάντη στην μικρή μισγάγγεια, με μέση κλίση 30% και
χωρίς λεκάνη απορροής στην ανάντη μεριά της λεκάνης, προβλέπει
κανείς, ότι με την ελάχιστη μετακίνηση πειφανειακού εδάφους, θα
δημιουργηθεί χωμάτινο τοίχος στην μία πλευρά (προς το ρέμα περιοδικής
ροής), ύψους 50 έως 70 μέτρων. Μετά την πλήρωση των κοιλωμάτων της
περιοχής, για να τοποθετηθούν 4 εκ κυβικά μέτρα ΣΑ θα δημιουργηθεί
τεχνητός λόφος από τα ΣΑ. Έτσι η περιοχή δεν θα είναι απομονωμένη
οπτικά, ειδικά από τον Ευβοϊκό κόλπο. Στην ΜΠΕ δεν εμπεριέχεται
τρισδιάστατο διάγραμμα του χώρου και υπολογισμοί του διαθέσιμου
όγκου πριν η και μετά την μετακίνηση επιφανειακών εδαφών.

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Στο

κεφάλαιο

4

περιγράφεται

η

υφιστάμενη

κατάσταση

του

Περιβάλλοντος όπου τυχόν ελλείψεις και παραλλείψεις είναι δύσκολο να
εντοπισθούν στα πλαίσια της παρούσας αντίκρουσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Το κύρια στοιχεία και ο κύριος όγκος της μελέτης εμφανίζεται στα
κεφάλαια 5-8. Αναλυτικότερα για το κεφάλαιο 5 σελίδα 5-9
επιβεβαιώνεται ότι ενώ τα εγκεκριμένα έργα έργα είναι:

πρέπει να υπάρχει και προεπεξεργασία σε μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης
η οποία θα επιφέρει μείωση του όγκου των ποσοστού βιοαποδομήσιμων
υλικών, όπως επιβάλλει η οδηγία 1999/31 της Ε.Ε. Όμως σε κανένα
σημείο

της

ΜΠΕ

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ

δεν

υπολογίζεται

ΥΛΙΚΩΝ

αυτο

ΜΕΤΑ

το

ΤΗΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ

ΞΗΡΑΝΣΗ.
Η διαστασιολόγηση της μονάδας ΟΕΔΑ στο Γραμματικό αρχίζει με
αυτήν της Μονάδας Βιολογικής Αερόβιας Ξήρανσης.
1. Από την σελίδα 5-19 εως την σελίδα 5-27 συζητείται η
διαστασιολόγηση και λειτουργία της μονάδας Βιολογικής Αερόβιας
Ξήρανσης.

Δεν αναφέρεται πουθενά ο όγκος του εργοστασίου

παραλαβής και προεπεξεργασίας των ΑΣΑ για την προώθησή τους στα
15

κλειστά ανοξείδωτα δοχεία. Παρά το γεγονός ότι η μονάδα θα
παραλαμβάνει περίπου 400 τόνους (μετά από συμπίεση 300 κυβικά
μέτρα) ημερησίως για τις 312 ημέρες τον χρόνο που θα είναι ανοικτή, δεν
υπάρχει διαστασιολόγηση των μονάδων (δοχείων-κτιρίων) αερισμού που
θα είναι ερμητικά κλειστά για 5-7 ημέρες. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι η
ολική περιεκτικότητά τους θα πρέπει να είναι της τάξης των 3,000
κυβικών μέτρων για συνεχή τροφοδότησή τους επί 7 ημέρες και άν το
ύψος τροφοδοσίας τους είναι 3 μέτρα τότε η χρειαζόμενη επιφάνεια είναι
περίπου 1,000 τμ. Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά η ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ σε αυτές τις διατάξεις, ώστε να διαστασιολογηθούν οι
πύργοι ψύξης νερού. Φυσικά δεν είναι δυνατόν έτσι να διαστασιολογηθεί
και η αντιρυπαντική τεχνολογία ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται
από την μονάδα αυτή. Μια τέτοια μονάδα είναι δυνατό να είναι μονάδα
θερμικής οξείδωσης όπως φένεται παρακάτω ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Όμως
ο όγκος αερίου και ο όγκος και το κόστος καυσίμου που χρησιμοποιεί θα
έπρεπε να είχαν υπολογισθεί. Εννοείται ότι τα απαέρια της μονάδας αυτής
δεν εμπεριέχουν μόνο CO2 και H2O, αλλά και άλλους μη ¨ευγενείς”
ρύπους.

Regenerative Thermal Oxidizer System Schematic

16

Επίσης η παραπάνω μονάδα θα πρέπει να έχει διαστασιολογηθεί έτσι
ώστε να επεξεργάζεται και την ατμόσφαιρα όλου του εργοστασίου
παραλαβής και επεξεργασίας των ΑΣΑ. Πουθενά σε όλη την ΜΠΕ δεν
αναγράφεται ο όγκος αυτός.
Ενώ δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα μετράται η συγκέντρωση
των αιωρουμένων σωματιδίων στον χώρο της μονάδας ΒΑΞ των ΑΣΑ,
αλλά ούτε και των οσμογόνων χημικών ενώσεων, αναφέρεται στην
παράγραφο 5.6.1.5 ότι τα σακκόφιλτρα έχουν απόδοση 98%. Η δήλωση
αυτή είναι άκρως λανθασμένη, επιστημονικά άτοπη και άκρως
παραπλανητική. Η απόδοση των σακκόφιλτρων έχει σαν συνάρτηση τον
λόγο παροχής πρός επιφάνεια σακκόφιλτρου, την διαπερατότητα του
πλακούντα, συντελεστή διαχωρισμού Νs οποίος είναι συνάρτηση της
διαμέτρου των σωματιδίων

της διαμέτρου της ίνας του σακκόφιλτρου

και της πυκνότητας του σωματιδίου. Έτσι σακκόφιλτρα μπορεί να έχουν
98% γι ασωματίδια μεγάλης διαμέτρου που δεν εισέρχονται στο
αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, αλλά 0% (μηδέν) απόδοση γι
17

ασωματίδια με διάμετρο < 2.5 μικρομέτρων που επιφέρουν αναπνευστικά
προβλήματα από επικάθηση στους πνεύμονες.
Η διαστασιολόγηση, η τεχνική περιγραφή και έτσι οι Επιπτώσεις από την
μονάδα αυτή ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ.
2. Όσον αφορά τον ΚΔΑΥ, ενώ στην περιγραφή του εξοπλισμού του,
περιγράφεται στην σελίδα 5-31 η ανάγκη συστήματος εξαερισμού του
κτιρίου:

Δεν αναφέρεται πουθενά η επεξεργασία των απαερίων του κτιρίου
αυτού.

3. Ακόμη λιγότερες πληροφορίες παρέχονται για την μονάδα
κομποστοποίησης, όπου δεν επεξηγείται πιά από τις τεχνολογίες θα
εφαρμοστεί. Έτσι είναι αδύνατο να συμπεράνει κανείς το μέγεθος των
Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων.

Παρέχονται

μόνο

οι

συνήθεις

Τεχνολογίες στην σελίδα 5-42.

18

Για

όλες τις παραπάνω τεχνολογίες δεν εξηγούνται οι μέθοδοι

απόσμησης των απαερίων.
4. Στην σελίδα 5-45 αναφέρεται ότι:

Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει δημιουργία λόφου σκουπιδιών, εφόσον η
μισγάγγεια δεν έχει αρκετό όγκο για να δεχθεί 4 εκατομύρια τόννους ΣΑ.
5. Στην σελίδα 5-49 όπου αναφέρονται τα έργα συλλογής και
επεξεργασίας στραγγισμάτων:

είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση των οσμών και η διασπορά τους δεν
έχουν προβλεφθεί.
6. Στην σελίδα 5-49 όπου το βιοαέριο θα καίγεται με πυρσό καύσης:

19

δεν αναφέρεται η τεχνολογία η οποία εγγυάται την καύση του βιοαερίου
(σε περίπτωση που το μεθάνιο βρίσκεται σε συγκέντρωση < 15%
vol/vol), όπως και την θερμοκρασία καύσης.
7. Στην σελίδα 5-51 το διάγραμμα σχηματισμού κυττάρων υποδεικνύει
ΕΜΦΑΝΩΣ ότι δεν είναι δυνατή η στεγανοποίηση των ΣΑ με χώμα όσον
αφορά το βιοαέριο και τις οσμές.

8. Στις σελίδες 5-86 και 5-87 δεν αναφέρονται κτιριακές εγκαταστάσεις
για τις μονάδες ΒΑΞ και Κομποστοποίησης. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ η
απαγωγή οσμών και ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ η ΜΟΝΑΔΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ??????
9. Στην σελίδα 5-88 αναφέρεται το κόστος αερίου για την οξειδωτική
πυρόλυση. ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ η ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΥΤΗΣ ??????????????
10. Στην σελίδα 6-24 αναφέρεται μι ατυπική ανάλυση αερίων που
εκλύονται

από

ένα

ΧΥΤΑ.

Αν

και

ανάλυση

πλησιάζει

την

πραγματικότητα, λείπουν πολλές ενώσεις βαρύνουσας σημασίας, όπως
20

ανόργανα και οργανικά οξέα, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, πτητικές
οργανομεταλλικές ενώσεις και υδρίδια μετάλλων κ.α. (βιβλιογρ) .
11. Στην σελίδα 6-27 η ΜΠΕ αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ΜΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ του ΧΥΤΑ σε αέρια και φυσικά στην διαρροή μεθανίου
και αερίων του Θερμοκηπίου από τον ΧΥΤΑ.

12. Στις σελίδες 6-23 εως 6-35, η ανάλυση και το μοντέλλο για εκπομπές
των ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ είναι παιδαριώδης ακόμη και με
λάθη στην βασική Χημεία. Το θερμοκηπιακό αέριο είναι Ν2Ο
(πρωτοξείδιο η υποξείδιο του αζώτου) και ΟΧΙ ΝΟ2!!!!!!
13. Στις σελίδες 6-35 εως 6-38 αναφέρεται το πρόβλημα διαφυγής των
οσμών, όπου το μοντέλλο διασποράς τους είναι παιδαριώδες, αναληθές,
ανακριβές και μή σύνομο.

21

Ένα από τα λίγα
κατοχύρωση

Gaussian μοντέλλα διασποράς που έχουν νομική

είναι

το

“AERMOD”

της

εταιριας

“LAKES

ENVIRONMENTAL”, μοντελο που αναπτύχθηκε από την Αμερικανική
“EPA”.
Είναι απαραίτητη η ανάλυση όλων των σεναρίων με ΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ μοντέλο και όχι θεωρίες με απλοϊκά γραμμικά
μοντέλα τα οποία δεν έχουν φυσικά κανένα νομικό βάρος.
14. Στις Σελίδες 6-44 εως 6-49 αναλύονται οι παράμετροι ρύπανσης από
τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ. Ενώ χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ο
ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής για την περίπτωση των οσμών, σε αυτή την
περίπτωση

λαμβάνουμε

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ

ΤΙΜΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ!!!!!!!!
15. Στην σελίδα 6-58 ΔΕΝ αναφέρεται ότι το ανάγλυφο της περιοχής θα
αλλάξει μετά από την χρήση του ως ΧΥΤΑ, λόγω δημιουργίας ΛΟΦΟΥ
σκουπιδιών σε 20 έτη. Μπορεί επί του παρόντος να μην υπάρχει ορατότης
της περιοχής αλλά σε 20 έτη θα υπάρχει.

16. Όσον αφορά την αστοχία έργων για τον περιορισμό διαφυγής αερίων
του θερμοκηπίου και οσμών στις σελίδες 6-63 εως 6-55, αυτή ΕΙΝΑΙ
δεδομένη.

22

17. Στις σελίδες 6-66 εως 6-68 δεν αναλύεται πια είναι η τεχνολογία
απομάκρυνσης των οσμών. Τα βιόφιλτρα κατασκευάζονται “επί του
τόπου χρήσης τους”. Είναι εξιδικευμένες κατασκευές που χρησιμοποιούν
μεγάλες επιφάνειες πεδίου και υλικό με μεγάλη επιφάνεια προσρόφησης.
ΕΧΟΥΝ ΔΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ (μεγιστο 15
ημέρες). ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρεται στην ΜΠΕ πως θα αναγεννούνται
πως θα ελέγχεται η λειτουργία τους και η αποτελεσματικότητά τους.
18. Αν λάβει κανείς υπόψιν τα παραπάνω τότε οι επιπτώσεις κατα την
φάση λειτουργίας του έργου από το
(Α) βιοαέριο (σελ 6-78 εως 6-82) είναι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ και βλαβερές στο
κλίμα του πλανήτη.
(Β) καύση βιοαερίου, ΒΛΑΒΕΡΕΣ στην υγεία των κατοίκων, λόγω
διασποράς βαρέων μετάλλων, και (Πολυαρωματικών Υδρογονανθράκων)
ΠΑΥς η διοξινών σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας του πυρσού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΠΕ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΥΤΑ

ΣΤΟ

“ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ”

ΔΕΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ‘ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’
ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ). ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ.
ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Η ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΣΜΕΣ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΕΙΝΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
23

Στο κεφάλαιο αυτό αναγράφονται οι προτεινόμενες λύσεις.

1. Σελίδα 7-12 βιοαέριο

Δεν αναφέρεται ο τρόπος ελέγχου της στοιχειομετρίας της καύσης
(φλόγας) ώστε να επιτυγχάνεται η ζητούμενη θερμοκρασία. Επειδή η
καύση θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες άνω των 1473 Κ και το
βιοαέριο δεν έχει πάντα την ίδια σύσταση και συνήθως 35-50% σε όγκο
CO2, θα πρέπει να υπάρχει αυτόματος έλεγχος της στοιχειομετρίας
επαληθευόμενος από την θερμοκρασία της φλόγας. Η έλλειψη της
τεχνικής πληροφορίας αυτής καθιστά τον πυρσό επικίνδυνο για την υγεία
των κατοίκων διότι είναι πιθανή η εκπομπή διοξινών. Η εκπομπή βαρέων
μετάλλων από την καύση οργανομεταλλικών τους ενώσεων ΕΙΝΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΗ. Βλέπε παραάδειγμα πυρσού:

24

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

2. Σελίδα 7-15 για την απόσμηση

Δεν περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των φίλτρων αυτών.
3. Σελίδα 7-29 για τις προδιαγραφές λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας
στραγγισμάτων, δεν αναφέρονται τιμές βαρέων μετάλλων

αν και θα πρέπει να υπάρχουν απτά παραδείγματα από τον ΧΥΤΑ Δ.
Αττικής.
4. Στην Σελίδα 7-61 περιγράφεται ελλειπώς ο τρόπος απόσμησης του
αέρα που προέρχεται από την μονάδα ΒΑΞ. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

25

πουθενά τα τεχνικά χαρακτηριστικά (και η διαστασιολόγηση) της
μονάδας θερμικής οξείδωσης.

Αν δε στις

μονάδες αυτές επέρχετο η τέλεια καύση τότε δεν θα

συζητούσαμε για συγκέντρωση ολικού ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ άνθρακα
< 5mg/m3………….. Ρύποι και έλεγχός τους πρέπει να γίνεται και για
τις μονάδες αυτές.
5. Στην ίδια σελίδα αναγράφονται και τα παρακάτω επιστημονικά άτοπα,
περί 98% αποκονίωσης (μεγέθους και πυκνότητας σωματιδίων???) και
μείωσης οσμών (98% οποίας αρχικής συγκέντρωσης επικυνδύνων
ατμοσφαιρικών ρύπων????).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
26

Σελίδα 8-4 για τον έλεγχο και την ποιότητα των εισερχομένων
αποβλήτων.
Η ακριβής ανάλυση των εισερχομένων αποβλήτων ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΗ είναι νομικό απαιτούμενο!!!!!!!!!!!
Στην σελίδα 8-7 αναφέρονται οι γεωτρήσεις για τον έλεγχο διαρροής στην
μεμβράνη του ΧΥΤΑ, όταν δηλαδή είναι αργά για τον υδροφόρο
ορίζοντα. Ενώ ΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του γεωλογικού και
πλαστικού καλύματος τοποθετηθούν γεωλογικά υγρασιόμετρα θα είναι
δυνατό να ανιχνευθεί η διαρροή, άμμεσα.

Τι πίεση θα μετρούν τα πιεζόμετρα????????????????
Στην σελίδα 8-9 αναφέρονται οι έλεγχοι για το βιοαέριο

27

ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΤΑΤΕΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΟΙ
ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ, ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ, ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ??? ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ!!!!!!!!!!!!!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Παραγραφος 10.2
Η οδηγία 1774/2002 της Ε.Ε ορίζει ότι εκτός του ότι η μονάδα
κομποστοποίησης χρειάζεται αδειοδότηση για να λειτουργήσει και να
παράγει εμπορεύσιμο προϊόν

(ΑΡΘΡΟ 15 της 1774/2002), οι όροι

υγειονομικού ελέγχου του προϊόντος αυτού είναι αυστηρότατοι:
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στοιχειώδης πρόβλεψη για βιολογικό έλεγχο του
κομπόστ σε ΣΗΜΕΙΟ που ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για την
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Τα περί συστάσεως του κομπόστ σε βαρέα μέταλλα
είναι περιτά.
Φυσικά δεν ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ για την υγεία των εργαζομένων αφού δεν
υπάρχουν βιολογικοί έλεγχοι στην μονάδα αυτή.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Η ισχύουσα νομοθεσία για την διαχείριση αστικών αποβλήτων είναι η
ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
28

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα,
που αντικαθιστά την οδηγία 2006/12/ΕΚ.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ

παραμένει ως η οδηγία τεχνικής εφαρμογής των προηγουμένων και
παρόντων νομοθεσιών. Το ακόλουθο άρθρο 1 της “Οδηγίας 2008/98/
ΕΚ” υποστηρίζει ότι:
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές
επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και
περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και
βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.
Επίσης το άρθρο 4 αναφέρει:
Άρθρο 4
Ιεράρχηση των αποβλήτων
1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση
των αποβλήτων ισχύει ως κατευθυντήρια αρχή η ακόλουθη ιεράρχηση
όσον αφορά τα απόβλητα:
α) πρόληψη·
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση·
γ) ανακύκλωση·
δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας· και
ε) διάθεση.
2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να
προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό ενδέχεται να
απαιτεί ειδικές ροές αποβλήτων που παρεκκλίνουν από την ιεράρχηση
εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων
29

αποβλήτων.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές της προστασίας του
περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού
και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων καθώς και
τον γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία
και την κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 13.
Ενώ το άρθρο 13 αναφέρει:
Άρθρο 13
Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η
διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και
ιδίως:
α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος,
τα φυτά ή τα ζώα·
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές· και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
Άρθρο 28
Συμμετοχή του κοινού
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ
κοινό να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπόνηση των
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και να έχουν πρόσβαση σε αυτά
μετά την εκπόνησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ ή,
ανάλογα με την περίπτωση, την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με
30

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη τοποθετούν τα σχέδια και τα
προγράμματα σε ιστοχώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.

Επίσης το άρθρο 4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 1999/31/ΕΚ
αναφέρει:
4. Έλεγχος των αερίων
4.1. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγχεται η συγκέντρωση
και η μετανάστευση των αερίων του χώρου ταφής (παράρτημα III).
4.2. Τα αέρια του χώρου ταφής πρέπει να συλλέγονται από όλους τους
χώρους ταφής που λαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, να
υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται. Εάν τα
συλλεγόμενα αέρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή
ενέργειας, πρέπει να καίγονται.
4.3. Η κατά το σημείο 4.2 συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αερίων του
χώρου ταφής πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
ζημίες ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για τη δημόσια
υγεία.
Οι

υπογραμμισμένες

ασυμβατότητας

των

με

κίτρινο

τεχνικών

φράσεις

είναι

παραδείγματα

προδιαγραφών

του

έργου,

όπως

περιγράφονται στην περιβαλλοντική μελέτη. Αναλυτικότερα :
1. Σε σχέση με το αρθρο 13 (β): στην ΜΠΕ δεν αναφέρονται πουθενά
εγκαταστάσεις μέτρησης οσμών και θορύβου, έξωτερικά του χώρου
ΟΕΔΑ.
2. Σε σχέση με το αρθρο 13 (γ): στην ΜΠΕ δεν αναφέρεται το πως θα
μετακινήσουν 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πετρωμάτων ώστε να μην
δημιουργηθούν βουνά απορριμμάτων και μετατραπεί ο ΧΥΤΑ σε
31

ανεξέλεκτη χωματερή, μιας και δεν πρεπει να επηρεάσουν δυσμενώς
το τοπίο (πρέπει και οπτικά να το αφήσουν ως έχει).
3. Σε σχέση με το αρθρο 4 (δ) στην ΜΠΕ: φυσικά δεν γίνεται λόγος
για την ανάκτηση ενέργειας από το βιοαέριο, διότι σε διάρκεια 10
ετών μέχρι να καλυφθεί με μεβράνη ο μισός χώρος του ΧΥΤΑ, το
βιοαέριο θα έχει διαχυθεί στην ατμόσφαιρα.
4. Σε σχέση με το αρθρο 4 (ε): στην ΜΠΕ, δεν αναφέρεται ότι θα
διατίθεται ως λίπασμα το κομποστοποιημένο απόβλητο. Η διάθεση
αυτή θα συμβάδιζε και με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου
(υπογραμμισμένες με κίτρινο φράσεις). ΟΜΩΣ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΕΙΑΣ

1774/2002 της Ε.Ε.

ΕΤΣΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 40,000 τοννων ετησίως ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ!!!!!!!!!!!!!!!!
5. Το άρθρο 28 είναι σαφές για την πληροφόρηση συμμετοχή και
εννοείται σύμφωνη γνώμη του κοινού στην διαδικασία διάθεσης των
αποβλήτων.
6. Σε σχέση με το άρθρο 4.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας
1999/31/ΕΚ: δεν υπάρχει μέριμνα για την ακριβή ποσοτική, χημική
ανάλυση του βιοαερίου. Η βιβλιογραφία βρίθει από παραδείγματα
ύπαρξης οργανομεταλλικών πτητικών ενώσεων στο βιοαέριο. Κατά
την καύση τέτοιας σύστασης βιοαερίου σε πυρσό διασκορπίζονται
βαρέα

μέταλλα

στην

ευρύτερη

περιοχή

(ανάλογα

με

τις

μετεωρολογικές συνθήκες). Επιπλέον, η μετανάστευση του αερίου θα
γίνεται προς τα επάνω χωρίς αμφιβολία, διότι είναι ελαφρύτερο του
αέρα και ενώ υπάρχει πλάγια κάλυψη από μεμβράνη, το άνωθεν
στρώμα αργίλου δεν στεγανοποιεί αέρια.
7. Σε σχέση με το άρθρο 4.2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας
1999/31/ΕΚ: αδυνατεί κανείς να καταλάβει πώς θα συγκεντρωθεί το
βιοαέριο αφού δεν θα υπάρχει μεμβράνη κάλυψης για δέκα χρόνια.
32

8. Σε σχέση με το άρθρο 4.3 του παραρτήματος Ι της οδηγίας
1999/31/ΕΚ: χρειάζεται τεχνολογία επεξεργασίας των αερίων μέσω
μεμβρανών διαχωρισμού. Η καύση δημιουργεί και οσμές και
σωματίδια και βαρέα μέταλλα και διοξίνες κτλ. Δεν υπάρχει μέριμνα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων.
9. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ στο άρθρο της 27 για πρότυπα μη υπάρχοντα
σε νομοθεσία αναφέρει ότι αυτά μπορούν να θεσπισθούν.
Άρθρο 27
Στοιχειώδη πρότυπα
1. Είναι δυνατόν να θεσπίζονται στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα για
τις δραστηριότητες επεξεργασίας που απαιτούν άδεια σύμφωνα με
το άρθρο 23, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι, χάρη στα στοιχειώδη
αυτά πρότυπα, θα προκύψει όφελος από πλευράς προστασίας της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά που
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας, με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο
άρθρο 39 παράγραφος 2.
2. Τα στοιχειώδη αυτά πρότυπα καλύπτουν μόνον τις δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων που δεν καλύπτονται ή που δεν
προσφέρονται για κάλυψη από την οδηγία 96/61/ΕΚ.
3. Τα στοιχειώδη αυτά πρότυπα:
α) αφορούν τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
δραστηριότητας επεξεργασίας αποβλήτων·
β) εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13·
γ) λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές· και
δ) ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με
την ποιότητα της επεξεργασίας καθώς και τις διαδικαστικές απαιτήσεις.
33

4. Θεσπίζονται στοιχειώδη πρότυπα για δραστηριότητες που
απαιτούν καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 23 στοιχεία α) και β),
όταν υπάρχουν στοιχεία ότι, χάρη στα στοιχειώδη αυτά πρότυπα,
θα προκύψει όφελος από πλευράς προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος ή ότι θα αποφευχθεί η διαταραχή της
εσωτερικής αγοράς, καθώς και στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά
προσόντα των συλλεκτών, των μεταφορέων, των εργολάβων ή των
μεσιτών.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του
άρθρου 36 παράγραφος 2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση και την υπάρχουσα νομοθεσία, οι
τεχνικές προδιαγραφές του έργου

ΟΕΔΑ στη θέση “Μαύρο Βουνό”

Γραμματικού:
1.ΔΕΝ Προστατεύουν το περιβάλλον και την

ανθρώπινη υγεία

εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και
της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της
χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους.
2. Η διοίκηση της Ελληνικής Πολιτείας, εγκρίνοντας το έργο αυτο, ΔΕΝ
λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, της
προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής
βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων καθώς και τον γενικό αντίκτυπο
στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και την κοινωνία,
34

σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
3. Η διοίκηση της Ελληνικής Πολιτείας, εγκρίνοντας το έργο αυτο,
ΔΕΝ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η διαχείριση
των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η
ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:
α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος,
τα φυτά ή τα ζώα·
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές· και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
4. Κατά την παράγαρφο 4.3. της 1999/ 31 / ΕΚ, Τα αέρια του χώρου
ταφής πρέπει να συλλέγονται από όλους τους χώρους ταφής που
λαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, να υποβάλλονται σε επεξεργασία
και να χρησιμοποιούνται. Εάν τα συλλεγόμενα αέρια δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας, πρέπει να καίγονται. ΟΜΩΣ
η κατά το σημείο 4.2 συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αερίων του
χώρου

ταφής

ΔΕΝ

πραγματοποιείται

κατά

τρόπο

ώστε

να

ελαχιστοποιούνται οι ζημίες ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.
5. Οι παρακάτω επίσης είναι λόγοι ΑΚΥΡΩΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ βάση της
199/31/ΕΚ.
1. Σε σχέση με το αρθρο 13 (β): στην ΜΠΕ δεν αναφέρονται πουθενά
εγκαταστάσεις μέτρησης οσμών και θορύβου, έξωτερικά του χώρου
ΟΕΔΑ.
2. Σε σχέση με το αρθρο 13 (γ): στην ΜΠΕ δεν αναφέρεται το πως θα
μετακινήσουν 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πετρωμάτων ώστε να μην
δημιουργηθούν βουνά απορριμμάτων και μετατραπεί ο ΧΥΤΑ σε

35

ανεξέλεκτη χωματερή, μιας και δεν πρεπει να επηρεάσουν δυσμενώς
το τοπίο (πρέπει και οπτικά να το αφήσουν ως έχει).
3. Σε σχέση με το αρθρο 4 (δ) στην ΜΠΕ: φυσικά δεν γίνεται λόγος
για την ανάκτηση ενέργειας από το βιοαέριο, διότι σε διάρκεια 10
ετών μέχρι να καλυφθεί με μεβράνη ο μισός χώρος του ΧΥΤΑ, το
βιοαέριο θα έχει διαχυθεί στην ατμόσφαιρα.
4. Σε σχέση με το αρθρο 4 (ε): στην ΜΠΕ, δεν αναφέρεται ότι θα
διατίθεται ως λίπασμα το κομποστοποιημένο απόβλητο. Η διάθεση
αυτή θα συμβάδιζε και με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου
(υπογραμμισμένες με κίτρινο φράσεις). ΟΜΩΣ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΕΙΑΣ

1774/2002 της Ε.Ε.

ΕΤΣΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 40,000 τοννων ετησίως ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ!!!!!!!!!!!!!!!!
5. Το άρθρο 28 είναι σαφές για την πληροφόρηση συμμετοχή και
εννοείται σύμφωνη γνώμη του κοινού στην διαδικασία διάθεσης των
αποβλήτων.
6. Σε σχέση με το άρθρο 4.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας
1999/31/ΕΚ: δεν υπάρχει μέριμνα για την ακριβή ποσοτική, χημική
ανάλυση του βιοαερίου. Η βιβλιογραφία βρίθει από παραδείγματα
ύπαρξης οργανομεταλλικών πτητικών ενώσεων στο βιοαέριο. Κατά
την καύση τέτοιας σύστασης βιοαερίου σε πυρσό διασκορπίζονται
βαρέα

μέταλλα

στην

ευρύτερη

περιοχή

(ανάλογα

με

τις

μετεωρολογικές συνθήκες). Επιπλέον, η μετανάστευση του αερίου θα
γίνεται προς τα επάνω χωρίς αμφιβολία, διότι είναι ελαφρύτερο του
αέρα και ενώ υπάρχει πλάγια κάλυψη από μεμβράνη, το άνωθεν
στρώμα αργίλου δεν στεγανοποιεί αέρια.
7. Σε σχέση με το άρθρο 4.2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας
1999/31/ΕΚ: αδυνατεί κανείς να καταλάβει πώς θα συγκεντρωθεί το
βιοαέριο αφού δεν θα υπάρχει μεμβράνη κάλυψης για δέκα χρόνια.
36

8. Σε σχέση με το άρθρο 4.3 του παραρτήματος Ι της οδηγίας
1999/31/ΕΚ: χρειάζεται τεχνολογία επεξεργασίας των αερίων μέσω
μεμβρανών διαχωρισμού. Η καύση δημιουργεί και οσμές και
σωματίδια και βαρέα μέταλλα και διοξίνες κτλ. Δεν υπάρχει μέριμνα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων.

Με εκτίμηση

Σ. Ραψομανίκης

37