You are on page 1of 517

Applied AutoCAD

Drafting 2D

Written By

Robert Tin Aye

rl y d k i f
R.T.A

Bottom Up Distributor

A(1)

A(2)

Robert Tin Aye OD;pD;wnfaxmifaom

QUICKCAD COMPUTER CENTER
(Since 1998)
(10)ESpfumvtwGif; ,aeYjynfwGif;jynfyvkyfief;cGifrsm;wGiftvkyfvkyfudkifvQuf½Sd
Muaom CAD OPERATOR rsm;pGmudk þoifwef;ausmif;rSarG;xkwfay;cJhygonf/

tpOfajymif;vJwdk;wufaeaom enf;ynmopfrsm;udk rsufajcrjywfoifMum;ydkYcsay;
vQuf½dSygonf/

ajymif;vJwdk;wufrSlESifhtnD qef;opfvmaom oif½dk;rsm;udk pHepfwusoifMum;ydkYcs
ay;Edkifaom t&nftcsif;jynfh0onfh q&mrsm;jzifhzGJUpnf;wnfaxmifxm;ygonf/
Center (1)
tcef;(21-22) trSwf - 158^168? 'kwd,xyf?
r[mAE¨Kvyef;NcHvrf;(bm;vrf;)tv,fbavmuf? &efukef/ Phone : 243282
Center (2)
trSwf(B/7)?yxrxyf (tif;0pmtkyfqdkiftay:buf)
taemf&xmtdrf&m0ef;? vSnf;wef;vrf;qHk(urm&Gwf)? &efukef/ Phone : 504137
Center (3)
trSwf - 68? pwkw¦xyf? Nrdwftoif;wdkuf?
vJSwef;vrf; (tv,fbavmuf)? vrf;rawmf? &efukef/ Phone : 212824
qxufxrf;ydk;wdk;wufatmifjrifEdkifMuygap..
QUICKCAD (2009)
A(3)

A(4)

oifwef;om;rsm;odkYtrSmpm ...
AutoCAD Software onf AutoDesk ukrP
Ü rD S xkwv
f yk af om Engineering Design Software wpfckjzpfygonf/ urÇmESifht0Srf; vkyfief;cGiftrsdK;rsdK;wGif AutoCAD udk wGifus,fpGm

tok;H csvyk u
f ikd v
f Qu½f MdS u&m ta&;ygaom Software wpfct
k jzpf tcdik t
f rm&yfwnfvQu½f ydS gonf/
txl;ojzifh AutoCAD onf wdusaomtwdkif;twmrsm;jzifh 2D Design ykHrsm;udka&;qGJ
Edkifonfjzpf&m tyfwpfacsmif;rSonf tmumovGef;ysH,mOftxd Design vkyfief;rsdK;pkHtwGuf
tokH;csEdkifygonf/
pma&;olonf 1998 ckESpfrSpí AutoCAD udk oifwef;zGifhvSpfoifMum;ydkYcsvmcJh&m
,cktcg Overseas jynfyEdkifiHrsm;wGif CAD Operator tjzpftvkyfvkyfudkifvQuf½SdMuaom
oifwef;qif;rsm; &mESifhcsDí ½SdaeNyD; vkyfudkifaeMuaom vkyfief;rsm;rSmvnf; trsdK;pkHonfudk
awGU½Sd&ygonf/ vuf½Sdoifwef; ausmif;wGif wufa&mufaeMuaom oifwef;om;rsm;wGifvnf;
Overseas oG m ;a&muf v k y f u d k i f & ef &nf ½ G , f o l r sm;yg0if & m pma&;ol t aejzif h tenf ; i,f
ajymMum;vdkygonf/
vkyfief;cGifwGifvkyfudkif&mü vkyfief;tay:em;vnfuRrf;usifrIESifh tokH;jyKonfh Software tay:uRrf;usifrI ESpfrsdK;jynfhpkH&ef vkdtyfygonf/ vkyfief;obm0rSm trsdK;rsdK;½Sdonfhtjyif
tvkyfwlnDonfhwdkif wpfae&mESifhwpfae&m owfrSwfpHñTef;rsm;vnf; uGmjcm;wwfygao;onf/
tvkyv
f yk rf nfo
h o
l nf rdrv
d yk u
f ikd rf nfv
h yk if ef;udk tMurf;tm;jzifh em;vnfo½d x
dS m;&ef vdt
k yfygonf/
vkyfief;uRrf;usifrIudk tvkyfuom oifoGm;ygvdrfhrnf/ Software uRrf;usifrIudkrl rdrdbufrS
pHepfwusoif,lavhusifhjcif;jzifh jynfhpkHatmifjyifqifxm;Edkifygonf/ odkYrSom tvkyfcGifwGif
tvkyfwpfckwnf;udkom tm½kHpdkufvkyfudkifEdkifrnfjzpfygonf/ vkyfief;uRrf;usifrI wpfOD;ESifhwpfOD;
wlnDvmonfhtcg Software udk uRrf;usifolu ydkívkyfEdkifNyD; trsm;\,kHMunfpdwfcs tm;udkrIudk
&½SdEdkifygonf/

A(5)

pifppf Software skills ½Sd NyD; Nature of job udkvnf; em;vnfolwpfOD;twGuf tvkyf
rcufcJyg/ vkyfief;cGif vlawGUppfaq;rIwGif Keyboard ay: vufwifvIyf½Sm;a&;qGJykHudk Munfhf½kHjzifh
xdkol rnfrQuRrf;usifonfudk ppfaq;olu odygonf/ xdktcsufudk aumif;pGmowdcsyfoifhyg onf/
Oyrmqdk&aomf pufbD;aumif;pGmpD;wwfolESifh pD;wwfcgpolwpfOD;\ pD;[efudk jrif½kHjzifhcGJjcm;
od½EdS ikd o
f uJo
h yYkd ifjzpfonf/ ,aeY Overseas wGif atmifjrifpmG tvkyv
f yk u
f ikd af eMuaom pma&;ol\
oifwef;qif;tcsdKUonf tif*sifeD,mbGJU&rsm;r[kwfbJ tjcm;bGJU&rsm;jzpfaomfvnf; AutoCAD
udkuRrf;usifatmif tcsdef,lavhvmoiffMum;cJhMuolrsm;jzpfaeonfudk owdjyKrdygonf/
xdaYk Mumifh oifwef;om;rsm;taejzifh BuKd ;pm;oif,Ml uNy;D oifNy;D aemufwiG v
f nf; vufawGU
avhusifha&;qGJjcif;rsm; jyKvkyf&efvdkygonf/ Overseas xGuf&ef pdwfrapmoifhyg/ AutoCAD
onf qlvG,f eyfvG,f Software wpfckr[kwfbJ toufarG;0rf;ausmif;ynm&yfwpfckjzpf&m
tvQifpvdk oif,ljcif;rsm; rjyKvkyfbJ tcsdef,lavhvmoifMum;Mu&ef wdkufwGef;tyfygonf/
þpmtkyfonf 2D a&;qGJjcif;ESifh ywfoufí tajccHod½Sdoifhonfrsm;udk xkwfEkwf
a&;om;xm;NyD; avhvmolrsm;twGuftaxmuftuljyKEdkifvdrfhrnf[karQmfvifhygonf/

av;pm;pGmjzifh

Robert Tin Aye
29th March ,2009

A(6)

Applied AutoCAD

PART 1
AutoCAD Fundamentals

(1)

Applied AutoCAD

(2)

Applied AutoCAD

Installing AutoCAD 2009
AutoCAD 2009 Installer onf 1.58 Gb &So
d jzifh DVD csyEf iS hf xkwv
f yk af &mif;csMuonf

udkawGU&ygonf/ AutoCAD 2009 onf Windows XP SP2 ESifhtxufwGifom Install vkyfEdkif
ojzifh Windows XP SP1 wifxm;ygu Windows XP SP2 ESit
hf xufuakd jymif;í wif&efvt
kd yf
ygonf/
Install vkyf&ef DVD csyfudk xnfhygu Autorun wufvmrnf/

Install Products udE
k ydS yf g/

(3)

Applied AutoCAD

Select the Products to Install wGif AutoCAD 2009, Autodesk Design Review 2009
wdkYudk Install vkyfEdkifonf/
Design Review udk Install rvkyv
f ykd gu Uncheck vkyx
f m;yg/
NyD;vQif Next udkESdyfyg/

I Accept udkESdyfí Next udkESdyfyg/
(4)

pOfwi G f Material Library (Rendering jyKvyk &f mü toHk.vQif Next udkESdyfyg/ Review .jyKonf/) xnfh&eftwGuf Configure Button udkESdyfyg/ (5) . Last Name. ü 653-12354321 udkxnfhyg/ First Name. Organization wGif vd& k mjznfyh g/ NyD.Install acgif.Configure .Applied AutoCAD Product and User Information wGif Serial No.

Applied AutoCAD Select the License Type wGif Stand-alone license wGifxm.í Next udkESdyfyg/ Select the Installation Type wGif Custom udE k ydS í f Select features to install wGif Scroll udk a&TUí Material Library udk Check vkyfyg/ Ny.D vQif Configuration Complete Button udEk ydS yf g/ (6) .

vQif Next udkESdyfyg/ (7) .vQif Finish udkESdyfítqHk.Applied AutoCAD NyD.owfyg/ Desktop ay:wGif AutoCAD 2009 Icon udkawGU&ygrnf/ Icon udkESdyfí AutoCAD 2009 udk Run yg/ AutoCAD 2009 Product Activation ay:vmrnf/ Active the Product wGif Check vkyfyg/ NyD.vQif Install Button udEk ydS yf g/ Install vkyfNyD.

yg/ NyD. rsm.exe) File udkESdyfyg/ (8) .xm. Copy ul.H90D TU5V V8JK 9FP3 6PRJ JNL3) wdkYudk Mouse jzihf Select vkyfí Ctrl+C ESdyfNyD.Applied AutoCAD Register Today Dialog Box ay:vmrnf/ Request code tuGufwGif&Sdaom Code No.vQif DVD csyfwGifyg0ifaom Crack Folder udkzGifhyg/ Folder twGif. (Oyrm .&Sd (xf-acad9-32-BITS.

aom Code rsm.vHk.udk Select vkyfí Ctrl+C ESdyfNyD.tm.lxm. Copy ul.ay:vmrnf/ xdk Code rsm.vQif Generate Button udkESdyfygu Activition Code rsm.. ul.yg/ NyD. udkoGif.yg/ Quit udkESdyfí KeyGen udkjyefydwfyg/ (9) .Applied AutoCAD Request Code tuGufwGif Select vkyfí Ctrl+V udkESdyfNyD.

vQif Next udkESdyfyg/ NyD.udk ac:wifyg/ NyD. don't show me this again udkESdyfyg/ Ok udkESdyfyg/ AutoCAD 2009 tm. Activation Code rsm.vQif Finish udkESdyfyg/ New Features Workshop wGif No.pwiftoHk.jyKEdkifygNyD/ (10) .yg/ Text Box twGif.wGif Click csí Ctrl+V ESdyfNyD.Applied AutoCAD Register Today Dialog Box wGif Enter and activation code udk ESy fd yf g/ atmufzufwiG f Paste the activation code Button wGix f m.

jzpfay&m Drawing wpfck wGiftMurf.ajzmifh? rsOf.qGJ&eftwGuftxl.aom Engineering Software wpfck jzpfonfhtm.? rsOf.tm.owfrSwfxm. [laom tcsufudkowdjyK&efvdktyfayonf/ Engineering Drawing wpffckudkMunfhvQifyHkrsm.ay:rlwnfNyD. BPOLY (11) o½kyjf yyHk .jzifhrsOf. RELATED COMMANDS 1.? trSwf? pm? twdkif. rsm.auG.a&. ENTITYTYPE zGifhqdkcsuftusOf.udkatmufygtwdkif.POLYGON wpfwGJwpfqufwnf.jcif.avQmfpGm AutoCAD udkavhvmrnfqdkygu yxrOD.? pmrsm.ESifhtwdkif..auG.pDrHjyKvkyfxm.wdkUjzifhomwnf aqmufxm.yg0ifoenf. CIRCLE puf0ikd . LINE rsO.rsm.pGm AutoCAD Drawing wpfckwGifrnfonhf0x¦KyHkypönf.f jywf ARC 4. LWPOLYLINE (Light Weight) Polyline PLINE. ARC puf0ikd .rsm.auG. (Graphical Objects) rsm.&Sd RECTANG.yg0if onfudkawGU&ygrnf/ yHkrsm.onfudk awG h&Sd&ygonf/ No.twmrsm.f CIRCLE 3. rsOf.f LINE 2.xyfrHí tao.f ) 5. twm ponfjzifhtajccH Object (5)rsdK.? rsOf.DONUT.[kqdk&mü rnfonfhyHkudkrqdk rsOf. ELLIPSE tDvpf ELLIPSE (tDvpf\tpdwt f ydik .pdwfcGJjcm. yg&Sdonf[krSwf..ESifh Object wdkU\obm0? Geometry wnfaqmufyHktaetxm.udk&&dSjzpfay:apaom Command rsm. AutoCAD ENTITY TYPES 0x¦KADZtrsdK.tpm.Applied AutoCAD AutoCAD Entity Types AutoCAD onf Drawing rsm.lEdkifygonf/ odkUaomf AutoCAD wGifxdk Object rsm.

&Sd PFACE.EDGESURF wpfww JG pfqufwnf.udkjrif Edik af omtqH.rJhrsOf.&Sdonf) 12.k rJrh sO.? rsOf.nDtqiftuGuf yHkpHtrsdK. (12) o½kyjf yyHk .auG.NydKifaMumif. POINT ae&mjytrSwftom. XLINE Construction Line XLINE tqHk. 7.rsm. Polygon Mesh 3D. ENTITYTYPE 6.ESifh RULESURF rsOf.f 10.uGef. 9.REVSURF rsOf. RAY Construction Line RAY wpfzufpGef. TABSURF NURBS (Non Uniform SPLINE Rational B-spline) Irregular shape curves 8. 11. HATCH Hatch Pattern HATCH tcsdK.ufrsm. POINT (yHkpHuGJrsm. POLYLINE SPLINE zGifhqdkcsuftusOf.ELLIPSE Polyface Mesh. RELATED COMMANDS 2D Polyline.Applied AutoCAD No.&Sad om MLINE rsOf.rsdK. MLINE wpfpw k pfww JG nf. 3D Polyline 3DPOLY.

Diametric.Applied AutoCAD No. Jogged Dimensions 19.(txl&SdEdkifonf) TRACE 14.rsm. 18. TEXT Single-line text TEXT. DTEXT 16.l XREF. (13) o½kyjf yyHk . TOLERANCE Feature Control Frame TOLERANCE twdik . Rotated. MINSERT (BLOCK wpfqifhjyefíac:. Ordinate. XATTACH REFERENCE) toHk. Dimension Commands Radial. LEADER tñTef.Angular.jyrQm. DIMENSION twdkif. SOLID A filled 2D Area SOLID 15. MLEADER INSERT Block Reference INSERT. See.jyKxm.jyrQm. LEADER tñTef.f twmESiq hf ikd af om tajcjyZ.twmrsm. 17. Aligned.m. ATTDEF Attribute ATTDEF pmrsm.&SdaompmaMumif. RELATED COMMANDS 13.aom Object 21. Arc Length. MTEXT Multiline text MTEXT wpfwGJwnf. TRACE rsOf. ENTITYTYPE zGifhqdkcsuftusOf. 20. MULTILEADER 22..

CYCLINDER 3D Object EXTRUDE. SURFACE tom.&SdaomrsufESmjyif EXTRUDE SURFACE (14) o½kyjf yyHk .INTERSECT REVOLVE.f auG. 3D c&kywfrsO. VIEWPORT Viewport MVIEW.kH uG. REGION tom.SECTION. IMAGE 25.BPOLY 30. 3DFACE oHk.CONE. 3DSOLID xktom.&Sdaom BOD.axmifh 3DFACE yHk&SdrsufESmjyifrsm.VPORTS MVSETUP 27.&Sdaom 2D {&d. HELIX 29.mrsufESm REGION. IMAGE ½kyyf u kH m. EXTRUDED- tom. WIPEOUT EdkifaomrsufESmjyif{&d.WEDGE 31.udz k . RELATED COMMANDS Shape File SHAPE rSac:.&SdaomrsufESmjyif ACISIN. HELIX 2D.m 26.axmifh(odkY)av.Applied AutoCAD No. SHAPE zGifhqdkcsuftusOf.aom Object 24.SPHERE TORUS.lxm.EXPLODE 32. WIPEOUT Object rsm. ENTITYTYPE 23.af y. 28.

lxnfhoGif.&SdaomrsufESmjyif SWEEP tom.jcif. DWF Underlay (15) o½kyjf yyHk .m. ENTITYTYPE 33. XREF Design Web Format File DWFATTACH tm. PLANESURFACE 36. XREF 41.&SdaomrsufESmjyif PLANESURF tom.Applied AutoCAD No.jcif. DGNATTACH ac:. RELATED COMMANDS tom.xm.uGuf TABLE SURFACE 34. LOFTEDSURFACE 37.&SdaomrsufESmjyif REVOLVE tom. SWEPT- zGifhqdkcsuftusOf. OLE 38.xm. DGN Underlay 42. LIGHT Light LIGHT MicroStation File tm. CAMERA Camera CAMERA 40.ac:.&SdaomrsufESmjyif LOFT OLE Objects INSERTOBJ Z. ACAD_TABLE 39. REVOLVEDSURFACE 35.lxnfhoGif.

xm.jcm. ARX Object o½kyjf yyHk rsm. ARCALIGLED tauG.oefY Object rsm.yg/ AutoCAD Drawing wGifyg0ifaom Object rsm. az:jyay.fwul od&dSEdkifygonf/ (16) .tm. Entity Types rsm. ATTRIB wkdUonfvnf.twGuftpm. ENTITYTYPE zGifhqdkcsuftusOf.tjzpff oD. RELATED COMMANDS 43.xdk. SEQEND. RTEXT ATEXT ( Express Tools) Remote Text RTEXT ( Express Tools) txufygpm&if.D aom APPLOAD.aompm TEXT 45.&yfwnf raeojzifhxnfhoGif.razmfjyxm.jzifh tvG. ACAD_PROXY ObjectARX ESiz hf efw.\ Entity Types rsm.tjyif VERTEX. Vertex ESifh Seqend ( End Sequence ) wdo Yk nf POLYLINE wGix f yfqifyh g0ifaeaom Sub Entity rsm.udkod½dSvkdygu List Command udktoHk.jzpfNyD.Applied AutoCAD No.aomObject 44.jyKíodvkdaom Object udk Select vkyfíMunfhjcif.jzpfí Attrib onf BLOCK REFERENCE wGix f yfqifyh g0ifEikd af om Sub Entity jzpf&m oD.o@mefa&.

xm.fuGJvGJaeaom Object tcsdKUESifh Entity Type wpfckwGifxyfrHí uGJjym.csuftaeESifh Entity Type ESifh Object Type tac:ta0: tenf.udk (Object Type) 0x¦Ktrnfrsm.qG&J mü AutoCAD Graphical Objects rsm.csuftaeESifh Entity Types tcsdKUwGif 0x¦KADZtrsdK.jzifh Object Type [lívnf.jzifah c:a0:oH.udk Object Types rsm.&avonf/ yHrk sm.Applied AutoCAD >> Object Types Entity Type udkwpfenf.udk atmufwGifaz:jyxm.i.xyfryH g0ifae&m xdyk g0ifaeonfh Object wpfckcsif.uGrJ sm. Geometry wnfaqmufyEkH iS t hf ajctaeuGv J aJG om Object rsKd .tm.k pGyJ gonf/ cRif.xyfrHowfrSwfícGJjcm.tpm.wlaomfvnf.ygonf/ Entity Types Object Types (Common Name) LWPOLYLINE Polyline POLYLINE 2D Polyline 3D Polyline Polyface mesh Polygon mesh ATTDEF Attribute DIMENSION Rotated Dimension Aligned Dimension Angular Dimension Radial Dimension Diametric Dimension Ordinate Dimension Arclength Dimension Jogged Dimension INSERT Block Reference External Reference IMAGE Raster image (17) .ac:a0:edkifygonf/ cRif.yg0ifaeaom Object Types rsm.a&.

ay:rllwnfí obm0*kPfowÅdrsm.ygonf/ xkaYd Mumifh AutoCAD Drawing wpfcw k iG yf g0ifaom Object rsm.udkavhvmvkdvQif Qselect Command \ Quick Select Dialog Box &dS Object type: wGifavhvmEdkifygonf/ Qselect Command wGifMunfhyg/ --------------00------------- (18) .\ Entity Type ESihf Object Type twlwyl ifjzpfonf/ Object trsK.&yfwnfaejcif.d wdo Yk nf wpfcEk iS w hf pfck tquftpyfr½dS oD.udak ocsmpGmcJjG cm.jcm.Applied AutoCAD Entity Types Object Types (Common Name) EXTRUDEDSURFACE SWEPTSURFACE REVOLEDSURFACE PLANESURFACE LOFTEDSURFACE Surface (Extrusion) Surface (Sweep) Surface (Revolve) Surface (Planar) Surface (Loft) txufaz:jyygpm&if.jzifh Type wpfckrSwpfckodkYajymif.jzwf (Modify) jyKvkyfjcif.rSví JG usef Object rsm.jzwf vkyfaqmifEdkifrnfjzpfygonf/ AutoCAD Object Types rsm.wdkY\ Type rsm.onf .if.vJoGm.d r[kwb f J .rsK. Edkifygonf/ Object rsm.d rsK.uGmjcm.if. odjrifro S mvQif rdrdvdkovkdwnf.wdkYudkjyKjyif wnf.tm.

udk Drawing Database wGif Symbol Tables rsm.jyKíxm.om.rnfqdkygpdkY/ AutoCAD wGif Text rsm.udk toHk.fEdkifNyD.jyKvdkvQifOD. xkdyHkpHrsm.xm.vnf.a&G.Edkifygonf/ vuf&SdtoHk.yg0ifygonf/ Oyrmtm.a&.cs.udv k nf.om.f&Sm.rsdK.&Sdygonf/ atmufwGif Drawing wpfcküyg0ifEdkifaom Named Objects rsm.ygonf/ (1) Blocks (Including Xref names) (2) Dimension Styles (3) Layers (4) Layouts (5) Linetypes (6) Lineweights (6) Mline Style (8) Named UCSs (9) Named View (10) Plot Styles (11) Group Names (12) Shape Names (13) Text Styles (14) Viewport Configurations (Named Viewports) Graphic Screen ay:&dS Graphical Objects rsm.udkazmfjyxm.f&Sm.jcif.jzifh Drawing Area ay:ü Text pmwpfaMumif.jyKpkrSwf om.&mü Text Font ac:pmvHk.k rjyKvadk wmhaom Named Objects rsm.jyKvkyf&ygonf/ xdk Text Style udt k oH.uJhodkY xdawGUudkifwG.pGmoHk.tjzpf pm&if. Purge Command jzifjh yefí z.tjyif Graphical Object rsm.yHkpHtrsdK.aom Named Items rsmudkrlz.ír&yg/ AutoCAD 2009 New Drawing wpfcu k zkd iG í hf Status Command jzifh Drawing Status udkMunfhygu Default tjzpf t*FvdyfpHepfwGif Named Objects (126) ck ESifh rufx&pfpHepfwGif (110) yg0ifaeonfudkawGU&ygonf/ (19) .cs.fír&aom Nongraphical Objects rsm.vkdaom Font udka&G.a&.k jyKí Text udak &.fí Text Style wpfcktrnfay.om.udkzsufvdku Erase Command ESifh zsuEf ikd o f uJo h Ykd toH.yHkpH Text Style onf Nongraphcial Object (or) Named object jzpfygonf/ Nongraphical Information rsm.udv k ckd siaf om Font yHpk jH zifh &&dyS grnf/ Graphic Screen ay:wGi&f &daS om Text onf Graphical Object jzpfí xkpd mydik q f ikd af om pmvHk.Applied AutoCAD >> AutoCAD Named Objects AutoCAD Drawing wpfckwGifazmfjyyg Graphical Objects rsm.jzifh pmaMumif.

aom Standard Setting rsm.jzpo f nf/ Drawing Exchange File (.rSm- (20) .DWG taeESifhawGU&ygrnf/ Template Drawing File(.aom CAD Software rsm.rSmtjcm.uGJrsm.tpm. yg0ifonfh File rsm.jzifh .rSm Drawing rsm.DWS (AutoCAD Standard Drawing File) (4) .jzifhtrnfESifh.DXF) rsm.vmwwfygonf/ vuf½SdawGUjrif&onfh .if.ESifh udkufnDrI½Sdr½Sd wdkufqdkifppfaq.rsm.dwg >> AutoCAD Drawing File Types AutoCAD Drawing File rsm.DWS) rsm.vnf.DXF File Format rsKd.Applied AutoCAD AutoCAD Drawing File Types File wpfckwGifyHkrSeftm.DWT onf tvGefta&.DWG ESifh .&efjyKvkyfxm.twGuf .udkawGUjrif&rnfh Extension rsm.onf rdro d wfrw S x f m.DWG (AutoCAD Drawing File) (2) .pGJ Ekdifaom File Type jzpfonf/ >> Different Types of . xyfrHwdk.aom? tcsdefukefoufomap&ef Setting rsm.foHk.jzpfonf/ yHkqGJvkyfief.qufwdkufqdkovkd xGufaeonfESifhtrQ AutoCAD Drawing File Formats topfrsm.ESihf tjyeftvSef zvS.aemufwGif Extension (File trsKd.DXF Formats AutoCAD New Release rsm.yGg. (1) .onfyHkqGJ&eftwGufBudKwifíjyifqifxm.Gasket.rSm.aom Standard rsm.aom File rsm.DWT (AutoCAD Template Drawing File) (3) ..DXF (Drawing Exchange File) - - - AutoCAD Drawing File wpfckudkyHkrSeftm.DWT) rsm.BudKwifjyKvkyfxm.ygonf/ Standard Drawing File (.) [lí yg½Sdonf/ trnfESifh Extension Mum.íawGU&rnf/ Oyrm.wGif Dot wpfpufjcm.DWG and .

fEkdifygonf/ (21) .pOf Save Drawing as Dialog box rS Files of Type wGifrdrdodrf.DWG Format . Saveas Command rsm.ESifh Save vkyfodrf.cs.Applied AutoCAD AutoCAD 2007 AutoCAD 2004/LT2004 AutoCAD 2000 AutoCAD R14 / LT98 /97 AutoCAD R13 / LT95 AutoCAD R12 / LT2 AutoCAD 2007 AutoCAD 2004/LT2004DXF AutoCAD 2000 DXF AutoCAD R14 / LT98 / LT97 DXF AutoCAD R13 / LT95 DXF AutoCAD R12 / LT2 DXF .vkdaom Type ESifh Format udka½G. Qsave.DXF Format New Drawing wpfckudk Save.

BAK File rsm.xm.rsm.rsKd.t f pm.fvkyfudkif&aom tjcm.qGNJ y.BAK) & Auto-Save File (.BAK tm.DWG tjzpf Rename vkyE f idk o f nf/ vuf&dS File vnf. Drawing wpfcu k zkd iG í hf jyefvnfjyKjyifa&.AutoCAD 2007 File Format ESifh Save vkyfxm.qnf.aom .ydkíMumvm wwfygonf/ xkdYaMumifh Drawing File Size rsm.ESio hf m Save vkyaf y.udk .yg/ .Ekdifygonf/ AutoCAD Drawing File Size File wpfc\ k t½G. .if .udkjyefívdkcsifvQif .ydkrsm.ud k v nf .r&dSap&ef Audit (ppfaq.) Error rsm.yg0ifaerIay:rlwnfít½G.qnf.ay.&ygrnf/ ydí k edraYf om Version rsm. File rsm.ygu File rsm.ygonf/ (rodrf.qnf.ydkoHk.ESifhSetting rsm.aMumifhjzpfonf/ yHkrsm.D jyefvnfí Save vkyv f u kd yf gurlv Old Drawing udk .jcm.BAK File tjzpfESifh odrf.) rsm.rSm Default Setting rsm.tzGJUtpnf.oifhygonf/ (22) .rS odrf.SV$) ½SNd y.wGifNew Version ukdtoHk.vQif rvkdtyfaom Setting rsm.rsm.udkvdktyfonfxufydkraeap&efyHkqGJNyD. qnf .udk Purge (zsufjcif.atmifConfigure vkyfí&ygonf/odkYaomfrvkyfoifhyg/) xdkyHka[mif.awGUEdkifygonf/ AutoCAD 2009 New File wpfck\ File Size onf 53KB cefY&Sdonf/ xdkwef.udk Bytes ESiahf zmfjyonf/ AutoCAD Drawing rsm.ygu Rename vky&f mwGif File trnfukd vuf½dS File Name ESifhrwlatmifoD. jyKvkyfNyD.D om.rSm rdrdESifhqufoG.BuD.udkrl New Version wpfckutukefzGifhEkdifygonf/ >> Backup File (.ud k C:\Windows\Temp Folder atmuf w G i f a wG U &ygrnf / .ay.aom Drawing udx k x kd ufapmaom AutoCAD Old Version wpfcjk zifh zGií hf r&yg/ Oyrm.vmonfESifhtrQ File Size vnf.&Sad eao.rjyKao.DWG tjzpftrnfajymif.\ File Size udkyHkrsm.SV$ rsm. vmygrnf/ File Size BuD.? pmrsm.aom Automatic save File .ESifh Same Folder atmufwGiftwlwuGawGU&ygrnf/ puf r S t vk d t avsmuf o d r f . .vmonfESifhtrQ Memory vnf.aomtcsufwpfckjzpfonf/ taMumif.udk Save vkyfaomtcg Old File Format rsm.DWG File rsm.rS Old File Format rsm.jcif.zdk.Applied AutoCAD rSwfcsuf/ New Version wpfck\ New File Format jzifhodrf.ftpm. ay.qnf.trsKd.íjyefvnfoHk.vm&ojzifh Drawing Editing Time vnf.ydkBuD.DWG File wpfckudk AutoCAD 2004/2005 wdkYESifhzGifhír&yg/ þtcsufonf ta&.

Applied AutoCAD

AutoCAD Drawing Scales

AutoCAD Drawing rsm;rSm Engineering Drawing rsm;jzpfojzifw
h u
d saom Scale rsm;ESihf
puúL ay: wGif azmfjyavh½dSonf/ tcsKdU Electrical Drawing rsmüom Scale onft"durus
ojzihfrvdktyfay/ twdkif;twmrsm; ESifhtwdtusazmfjy&aomyHktm;vHk;wGif Drawing Scale

rsm;azmfjyyg½Sdonf/
Scale rsm;udkazmfjy&mü Oyrm-wpfvufrudkq,fay Scale qdkvQif1" : 10' [kazmfjy
avh½Sdonf/ 1" onf (Plotted Size) puúLay:½Sd t½G,f jzpfNyD; 10' onf (Actual Size)
yuwdt½G,fjzpfonf/ puúLay:wGifaywHESifhwdkif;Munfhí 1" ½dSvQiftjyifü 10' ½dSonf[k
qdkvdkjcif;jzpfonf/ Scale factor ESifhajymvQif 1 = 120 Scale jzpfonf/
atmufwiG f Standard Engineering Drawing Scales rsm;udak zmfjyxm;onf/
tcsdKUEdkifiHrsm;wGif Architectural & Civil Engineering Drawing rsm;udv
k nf;
Metric Scale udk toHk;jyKía&;qGJMuygonf/ Metric Scale onf Detail (tao;pdwf)azmfjyrIIrsm;
rSwfcsuf/

Civil Engineering Scales

Architectural Scales
Plotted Size
1/40"
1/20"
1/16"
1/8"
1/4"
1/2"
3/4"
1"
3"
6"
1'

Actual Size
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'

Plotted Size

Scale Factor

1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

480
240
192
96
48
24
16
12
4
2
1

(23)

Actual Size
:
:
:
:
:
:
:
:

10'
20'
30'
40'
50'
60'
80'
100'

Scale Factor
120
240
360
480
600
720
960
1200

Applied AutoCAD

Metric Scales
Plotted Size
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Actual Size

Scale Factor

5000
2000
1000
500
200
100
75
50
20
10
5
1

5000
2000
1000
500
200
100
75
50
20
10
5
1

Standard Paper Sizes( in Millimeter )
A4
A3
A2
A1
A0

297 x 210 mm
420 x 297 mm
594 x 420 mm
841 x 594 mm
1189 x 841 mm

twGufayvu®xufydkíwdus½Sif;vif;vG,fuljcif;onfvnf;taMumif;wpfcsufjzpfonf/
txuf a zmf j yyg Standard Scales rsm;tjyif y H k E S i f h p uú L t½G , f t pm;ay:rl w nf í
rdrpd w
d Bf uKd uo
f wfrw
S f ay; xm;aom Custom Scales rsm;udv
k nf; Drawing rsm;üawGUEdik yf gonf/

--------------00-------------

(24)

Applied AutoCAD

Using AutoCAD Commands
yHkrsm;a&;qGJ&ef AutoCAD Commands rsm;udktoHk;jyK&mü Command rsm;udk ac:,l
toHk;jyKEdkifaomae&mtawmfrsm;rsm;yg0ifaeygonf/ Command rsm;udktoHk;jyK&ef1. Command Line
2. Menu
3. Screen Menu
4. Toolbars
5. Tool Palettes
6. Ribbon (AutoCAD 2007/08 wGif Dashboard) wdkYrS ac:,ltoHk;jyKEdkifonf/
odkY&mwGif yHka&;qGJoltrsm;pkonf Command Line wGif Keyboard rS Command rsm;

udka&;oGif;íom t"dutoHk;jyKMuygonf/
>> AutoCAD Standard Commands
AutoCAD onfBu;D rm;us,jf yefaY om Software Program wpfcjk zpf&m Command
rsm; &mESifhcsDíyg0ifavonf/ AutoCAD 2009 wGif Standard Command aygif; ( 549 ) ESifh
Command uJhodkYyif toHk;jyKEdkifaom System Variable aygif; ( 626 ) ckyg0ifonf/ Command
wpfcktwGif;ü Options ac:a½G;cs,fp&m vrf;rsm;vnf;xyfrHyg½Sdwwfavonf/
System Variable rsm;rSm Command rsm;\aemufu,
G rf S Default Setting rsm;udv
k o
kd vdk
Set vkyfay;Edkifaom Control rsm;jzpfygonf/
AutoCAD Command name rsm;udk Keyboard rS½kdufítoHk;jyK&mü Upper Case ESifh
Lower Case ESpfrsKd;pvHk;udkoHk;Edkifygonf/ Case Sensitive r½Sdyg/
yg0ifaom Command trsKd;tpm;rsm;udk AutoCAD Menu Title rsm;tvdkuf tMurf;

tm;jzifhcGJjcm;avhvmEdkifygonf/
Menu Title rsm;

Command trsKd ; tpm;rsm;

File

-

Edit

-

Drawing File rsm;topf j yKjcif ; ? zG i f h j cif ; ? od r f ; jcif ; ?
yHkxkwfjcif;wdkfYESifhqdkifaom Command rsm;?
Windows Editing Command rsm;?
(25)

Applied AutoCAD

View

-

Insert

-

Format

-

Tools
Draw
Dimension
Modify
Window
Help

-

yHkrsm;udk teD;? ta0;? ½IaxmifhtrsKd;rsKd;ESifhMunfh½Ijcif;qdkif&m
Command rsm;?
tjcm; File rsm;udkac:,lxnfhoGif;toHk;jyKjcif;ESifhqkdifaom
Command rsm;?
yHkqGJ&müvdktyfaom Setting rsm;ESifh Style rsm;udkowfrSwf
a½G;cs,fjcif;qdkif&m Command rsm;?
yHkqGJrItaxmuftuljyK Command rsm;?
yHkrsm;a&;qGJonfh Command rsm;?
twdkif;twmESifhqdkifaom Command rsm;?
yHkrsm;udkvdkovdkwnf;jzwfjyKjyifonfh Command rsm;?
Windows System Command rsm;?
AutoCAD Help File rsm;?

>> Undefining and Redefining AutoCAD Commands
AutoCAD \ Command wpfcjk zpfaom Undefine Command onf AutoCAD Builtin Command rsm;\trnfrsm;udktcdkufwefYtoHk;rjyKEdkifatmifz,f½Sm;Edkifonf/ wpfzef Redefine Command udo
k ;kH íyHrk eS jf zpfatmifjyefíjyKvyk Ef ikd o
f nf/ Oyrm- Command line wGif Undefine
[k½dkufí Enter acgufyg/ Enter command name: wGif Line [k½dkufí Enter acgufyg/ Line
f g/ Line [k½u
kd v
f Qif Unknown Command “Line” [kay:
Command toH;k jyKí &awmhrnf r[kwy
vmygrnf/ Command Line wGifRedefine [k½dkufí Enter acgufyg/ Enter Command name:
wGif Line [kjyefajymyg/ Line Command yHkrSef jyefoHk;Edkifygrnf/ xkd Command rsm;udk Program
a&;&eftwGufoHk;ygonf/ tu,fí Command wpfckckoHk;ír&ygu Command name a½SU wGif
Dot wpufxnfhNyD;oHk;Munfhyg/ (Oyrm-Line) oHk;í&vQifxdk Command udk Undefine vkyfxm;
aMumif;odEdkifygonf/ Redefine jyefvkyfvdkufyg/ Undefine onf AutoCAD \ Built-in Command rsm;udo
k m Undefine vkyEf idk í ARX (od)Yk AutoLISP Application rsm;\ Command name
rsm;ESifh System Variable rsm;udkrjyKvkyfEdkifyg/

(26)

Applied AutoCAD

>> Transparent Commands
Transparent Command rsm;onf Command wpfckudktoHk;jyKaecdkuf Mum;jzwfí
toH;k jyKEikd af om Command rsm;jzpfonf/ Keyboard Function Key rsm;ESihf Status Bar wGi½f adS om
Command rsm;onf Transparent Command rsm;yifjzpfonf/ Transparent Command rsm;udk
Toolbars rsm;rSvnf;tvG,w
f ul toH;k jyKEikd o
f nf/ Oyrm-Zoom Toolbar \ Zoom Command

rsm;/
Command Line rS½dkufoGif;toHk;jyKrnfqdkvQifTransparent Command rsm;\a½S hwGif
( ‘ )Quote cHíoHk;&ygrnf/ Oyrm- ‘DIST

toHk;jyKEdkifaom Transparent Command rsm;pm&if;/
About
Aperture
Assist
Attdisp
Base
* Cal
Color
-Color
Ddptype
Delay
Dist
Elev

Fill
* Filter ( fi )
Grid
Grips
Graphscr
Help
Id
Isoplane
Layer
-Layer
Limits
Linetype
-Linetype

Lineweight ( lw )
Ltscale (lts)
Ortho
Osnap (os)
-Osnap(-os)
Pan (P)
Qtext
Redraw
Redrawall
Regenauto
Resume
Script (scr)
Setvar

Snap
Spacetrans
Spell (sp)
Status
Style (st)
Textscr
Treestat
Time
Units (un)
-Units (-un)
* -View ( -v)
Zoom (z)

Command Line rS½dkufoGif;toHk;jyK&eftoHk;rsm;onfh Command tcsdKUudk * jzifh

az:jyay;xm;ygonf/
Setvar Command onf AutoCAD System Variable rsm;udk Set vkyaf om Command
jzpfojzifh System Variable tm;vH;k udk Transparently toH;k jyKEidk af vonf/

(27)

Applied AutoCAD

>> Suppressing Dialog Boxes from AutoCAD Commands
k oH;k jyKxm;&mxdk ComtcsKUd aom AutoCAD Command rsm;onf Dialog box rsm;udt
mand rsm;udk Dialog box rygbJ Command Line rSoHk;vkdygu Command name \ ta½SUwGif
(-) tEIwv
f u©Pmxnfí
h toH;k jyKEikd yf gonf/ atmufwiG f Dialog box EIwx
f w
k x
f m;aom Command rsmudkazmfjyxm;ygonf/
-Array
-Block
-Bhatch
-Boundry
-Ch
-Color

-Dimstyle
-Image
-Imageadjust
-Insert
-Layer
-Linetype

-Mledit
-Osnap
-Purge
-Plot
-Style
-Toolbar

-Units
-View
-Wblock
-X bind
-X ref

Dialog box rsm;udkz,f½Sm;Edkifaomtjcm;wpfenf;rSm System Variable wpfckjzpfaom
Filedia ud k 0 od k Y Set vk y f x m;jcif ; jzif h a tmuf y g Command rsm;ud k Dialog box

rygbJtokH;jyKEdkifygonf/
Bmpout
Import
Menuload
Menuunload
Mslide

New
Open
Psetupin
Qsave
Recover

Save
Saveas
Script
Vbaload
Vslide

Dialog box EI w f x k w f j cif ; onf Program rsm;ES i f h Command Scripts

rsm;a&;&mürsm;pGmtoHk;0ifygonf/
>> Other Command Sources
AutoCAD wGif Standard Command rsm;tjyif User Defined Functions rsm;udv
k nf;
Extended commands rsm;tjzpfxnfo
h iG ;f toH;k jyKEikd yf gao;onf/ xdk Command rsm;\ Source
rSm AutoCAD User-definable Programming Interface rsm;jzifzh efw;D xm;aom Application File
rsm;jzpfygonf/
(28)

Applied AutoCAD

vuf½SdtoHk;jyKEdkifaom Application Program rsm;rSm AutoLISP Programming,

ObjectARX Programming, ObjectDBX Programming, AutoCAD VBA Programming (Including ActiveX ) rsm;jzpfMuygonf/ AutoCAD \ Standard Command rsm;wGiv
f nf; Builtin Command rsm;tjyif xkd Program rsmjzifah &;xm;aom Application rsm;yg0ifNy;D oH;k pGo
J nft
h cg
tvdt
k avsmuf Load vkyo
f mG ;ygrnf/ oH;k pGo
J rl x
S yfrjH znfph u
G t
f oH;k jyKvakd om Application rsm;udrk l
Load vkyfNyD;rSoHkpGJEdkifygonf/
Application rsm;udk Load vky&f ef Command Line wGif Appload [k½u
dk í
f Enter acgufyg/
odrYk [kwf Tools Menu rS Load Application udEk ydS v
f u
kd yf g/Load / Unload Application Dialog
Box ay:vmygrnf/

Load / Unload Application Dialog Box
(29)

Applied AutoCAD

Load vkyfíokH;Edkifaom Application File Types rsm;rSm .ARX - ObjectARX Application File
.DVB - AutoCAD VBA Application File
.DBX - ObjectDBX Application File
.LSP
.FAS
AutoLISP Application Files wkjYd zpfonf/
.VLX
erlemtaeESihf AutoLISP Program wpfcjk zpfaom Gardenpath.vlx Application File udk
Load vkyMf unfr
h nfqykd gpd/Yk AutoCAD 2002 atmuf½dS Tutorial Directory udzk iG yhf g/ xdrk S VisuaLISP
Directory udkqufzGifhyg/ Files of Type wGif Type tm;vHk;udkawmif;xm;ygu Gardenpath .vlx
File udkawGUvdrfhrnf/ xdk File udk Select vkyfí Load Button udkESdyfvkdufyg/ Dialog Box
\b,fatmufaxmifhwGif Gardenpath.vlx successfully loaded [kay:vmrnf/ Close
udkESdyfvdkufyg/ Command Line wGif Type GPATH to draw a garden path. [ktoHk;jyK&rnfh
Command trnfay:vmygrnf/ tkwp
f aD vQmufvrf;wpfcu
k jkd yKvyk jf yxm;aom Automation Program wpfckjzpfonf/
Application rsm;udt
k NrJ Load vkyx
f m;vdv
k QiSf tartup Suite ½Sd Contents.. udEk ydS í
f Startup
Suite Dialog Box \ Add .. Button jzifh Load vkyfxm;Edkifygonf/

>> AutoCAD Express Tools
Express Tools onf AutoLISP ESifh ARX Application rsm;jzifhzGJUpnf;xm;aom
Extended Commands rsm;jzpfygonf/ AutoCAD 2009 Installer wGif Express Tools yg0ifNy;D
jzpfygonf/ Express Tool Commands rsm;udk AuotCAD \ Default Commands rsm;uJo
h yYkd if

vdktyfovdktoHk;jyKEdkifygonf/
>> AutoCAD Command Aliases
AutoCAD Standard Command name rsm;onftwdtusowfrSwfxm;aom
trnfrsm;jzpf&m Command Line wGif½dkufoGif;toHk;jyK&mü ykdrdkvG,fuljrefqefNyD; vkyfief;wGif
us,af p&eftwGuf Command name rsm;udt
k rnftwdak umufrsm;ay;xm;Edik o
f nf/ Oyrm- Line
(30)

Applied AutoCAD

[ktjynfh½dkufxnfh&rnfhtpm; L wpfvHk;wnf;½kduf,HkESifh Line Command udkoHk;Edkifygonf/
AutoCAD Command Aliases rsm;udk Acad.pgp Program Parameters File wGiaf &;om;
Edik yf gonf/ AutoCAD \ Default Aliases rsm;tjyifaemufxyf rdrv
d o
kd vdx
k yfrjH znfph u
G f a&;om;
Edkifonf/
jznfhpGufa&;om;&eftwGuf atmufygtwdkif;aqmif&GufEdkifygonf/

(1)
(3)
(4)

Tools Menu, Customize wGif Edit Program Parameter(acad.pgp) udEk ydS yf g/ (acad.pag
File) udk Notepad ESifhzGifhay;rnf/
Acad.pgp File yGiv
hf mvQif Scroll Bar udak ½TUí -- Sample aliases for AutoCAD Commands --acgif;pOfatmuffodkYoGm;yg/

rdrEd pS o
f uf&mudx
k nfo
h iG ;f a&;Edik yf gonf/ *½kjyK&rnfrmS twdak umuf emrnfrsm;udk rxyfyg
apESifh/ Oyrm-L udk Line [kay;xm;onfhtjyif Limits [kvnf;xyfay;vQif wpfckom
rSefygrnf/ xdkpm (2)aMumif;rSatmufaMumif; udkomtwnf,lygvdrfhrnf/ emrnf twdk
aumufaemufwiG f Comma cHa&;&Ny;D Command name a½SUwGif ( * ) asterisk cH&ygrnf/
(31)

Applied AutoCAD

(5)
(6)

a&;NyD;vQif File udk Save vkyfyg/ Exit ESifhxGufyg/
AutoCAD Command Line wGif Reinit [k½u
kd x
f nfí
h Enter acgufyg/ Re-initialization
Dialog Box ay:vmrnf/ PGP File udk Click vkyfyg/ OK udkESdyfyg/ Aliases rsm;udk
pwiftoHk;jyKEdkifygvdrfhrnf/

Re-initialization Dialog Box

rSwfcsu
suff / AutoCAD \ Standard Command name rsm;tjyif Loaded Applications
tm;vH;k \ User defined command name rsm;udv
k nf; PGP File ESijhf yefí Alias vkyEf idk yf gonf/

Using Mouse in AutoCAD
Drawing a&;qGJ&mü Mouse onft"duypönf;jzpfavonf/ xkdUaMumifh Draftsman rsm;
taeESifh trsdK;tpm;aumif;rGefaom Mouse udktoHk;jyK&eftxl;vkdtyfygonf/ Mouse udk

rdrv
d o
kd vdpk w
d w
f ikd ;f usa½TU,lEikd rf o
S mvQif yHq
k &JG mwGit
f aESmift
h ,Surf &Syd q
J EJG idk yf grnf/ yHq
k o
JG t
l wGuf
Mouse onft½k;d t½Si;f qH;k (2) Button Scroll Mouse om toifah wmfq;kH jzpfygvdrr
Yf nf/ Mouse
\ Left Button vufñdSK;wifaomcvkwfonf Graphic Screen ay:wGif Pick vkyfaom? tvkyf
vkyfaomcvkwfjzpfí? Right Button onftvkyfudktqHk;owfaom Enter cvkwf[k tMurf;
rSwf,lEkdifonf/
Left Click wGifDouble Click ESpfcsufqifhESdyftoHk;jyKjcif;ESifh Press and Drag zdxm;í
vdk&modkUqGJ,ljcif; wdkUjyKvkyfEdkifonf/ Right Click udk Shortcut menu rsm;ac:,lonfh tcgwGif
vnf;oH;k Edik o
f nf/ Scroll jzifh Zoom, Pan ponfwYkd tok;H jyKEikd o
f nf/
(32)

Right Button rsm.pOfukd Expand vkyMf unfyh gu Object rsm.k jyK&mü Keyboard ESiw hf zJG ufívnf. Scroll.udk odvykd gu Command wGif CUI [k½u kd í f Custom User Interface udzk iG yhf g/ Double Click Actions acgif.tvdu k f Double Click ESy d &f mwGio f ufa&mufrrI sm.k jyKEikd o f nf/ vufawGUjyKvyk Mf unf&h ef (33) .udt k oH.D Action rsm.jyKvy kt f oH.ay:rlwnfNy.udMk unf½h EI ikd o f nf/ Using Mouse Buttons Mouse \ Left.tpm.Applied AutoCAD Double Click Actions Mouse \ Left Botton ESihf Object rsm.udx k ad wGUí Double Click ESyd o f nft h cgwGif Object trsKd . Shortcut rsm. wpfcE k iS w hf pfcrk wlnaD y/ Double Click Actions rsm.

lEikd Nf y.k jyKvyk Mf unfyh grnf/ erlemtjzpf Erase-All udjk yKvyk Mf unfrh nf/ (34) .D Ctrl+Shift+Click udx k yfí Expand vkyyf g/ Button 2 onf Mouse Right Click udq k v kd í kd Button 3 onf Scroll udq k v kd o kd nf/ vuf&dS Button 2 onf Snap Menu udak c:.ljcif.? Ctrl ESiv hf nf.aumif.wpfcu k kd tpm.pOfukd Expand vkyNf y. Shift ESihf vnf.D jzpf&m Ctrl+Shift twGuf tjcm.jzpf&m Snap Menu tm.xd.Applied AutoCAD Command wGif CUI [k½u kd í f Customize User Interface Dialog Box udzk iG yhf g/ Mouse Button acgif.aumif. wGzJ ufíac:.

J Nl y.rsm.pOf\atmuf&dS Command pm&if.rS Erase udk Left Click zdEy dS f qG.Applied AutoCAD Command List acgif.D Button 2 pmay:odv Yk w G cf syg/ Button 2 ae&mwGif Erase udjk rif&rnf/ (35) .

í tm.yg/ (Semicolumn) wpfco k nf Enter acgufjcif.k udk Erase vkyaf p&ef a&.xm.pOfwiG f avhvmMunf½h yI g/) (36) .udk Writing ToolBar Macros acgif.om.enf..vH. [ka&.k udk Erase vkyo f mG .ESin hf o D nf/ Erase Command \ Select Objects wGif All awmif.vH.f tenf.D Ctrl+Shift udEk ydS x f m.onfuakd wGU&ygrnf/ (Macro rsm.í Right Click ESyd v f u kd yf gu tm.jzpfonf/ Apply Button udE k ydS í f Ok jzifh Dialog Box udyk w d yf g/ vufawGU Screen ay:wGif rsO.qGNJ y.a&.fa&.Applied AutoCAD wpfzuf&dS Properties tuGu\ f Macro ae&mwGif ^C^C_erase.jcif.i.all.

fEdkifaompm&if.Line Command ESifhrsOf.jzifhtvkyfvkyf&mü.owfoGm.pku Command Mode wGif ENTER udkomESpfoufMuonfudk awGU&ygonf/ Default rSm Shorcut Menu: enabled when command options are present wGif&Sdonf/ Enter wGifxm.qGJaeonfqdkygpdkU/ Right click udkESdyfvQif Enter acgufouJhodkUtqHk.jcif.cs..k jyK&mü rdro d .fEdkifcGifh&Sdonf/ Command Line wGifOptions [k½kdufí Enter acgufyg/ Options Dialog Box ay:vmrnf/ xdkUaemuf User Preferences Tab udkEdSyfvdkufyg/qufvufí Right-Click Customization. Button udkESdyfyg/ rdrdESpfouf&ma&G. Oyrm.rnf/ aemufxyf Pop-up menu xyfírcHawmhyg/ Option Dialog Box > User Preference Tab > Right-click Customization (37) . tcsKd Uudk a&G.ay:vmygrnf/ rS w f c su suf / yHkqGJoltrsm.Applied AutoCAD >> Right-Click Customization AutoCAD wGif Mouse \ Right Click udt k oH.kH vdo k nfh taetxm.cs..

Applied AutoCAD

Using Keyboard in AutoCAD
AutoCAD wGif Command rsm;udk ae&mtrsdK;rsdK;rS ,liiftoHk;jyKEdkifonf udkaz:jy

cJhNyD;jzpfonf/ odkY&mwGif yHkqGJolwpfOD;onf b,fvufESifhnmvufudk tcsKd;us toHk;jyKEdkifrSomvQif
tcsd e f M umjrif h p G m ouf a wmif h o uf o myH k q G J E d k i f r nf j zpf y gonf / Mouse udkifaomvufonf
yHkqGJonfhvkyfief;udk xrf;aqmif&onfhtjyif Command rsm;udkvnf; ac:,lay;ae&vQif
Mum&SnftvkyfvkyfEdkif rnfr[kwfyg/ tjcm;taMumif; wpfcsufrSm rdrdoHk;aeusr[kwfaom
AutoCAD Version wpfckwGif Menu, Toolbar wkdYonfvnf; wpfcgwpf&Hyg0ifrItaetxm;rsm;
ajymif;vJoGm;wwfav&m vdkcsifaom Command udk½kwfw&uf½Sm&cufEdkifygonf/ Keyboard rS
Command rsm;ud½
k u
kd o
f iG ;f toH;k jyKvQirf rl nfonfh Version rSmrqdt
k wlwyl ifjzpfonf/ Keyboard
udktoHk;jyK&mü Text Command rsm;oHk;ípm½dkufonfhtcgrSvGJí Spacebar ESifh Enter Key
wdkYonf “Enter” oabm udkomaqmifygonf/ rsm;aomtm;jzifh Command rsm;rSmtwdkaumuf
pmwpfvHk; ESpfvHk;cefYom ½dkufoGif;&onfjzpf&mb,fvufESifhom½dkufí Spacebar udkb,fvufr
ESifhykwfvdkufyg/
atmufwiG f Keyboard jzifv
h yk af qmifEikd af om Function Key rsm;ESihf Keyboard Shortcuts
rsm;udkazmfjyxm;ygonf/
>> Function Keys
Function Key rsm;onf Keyboard wpfck\tay:qHk;wef;wGif½dSaom ( F ) ESifh
paomcvkwfrsm;jzpfonf/ ,if;cvkwfrsm;ESifh Transparent Command rsm;udk tvG,fwul

toHk;jyKEkdifygonf/
Function Keys

tusKd ; ouf a &muf r I

F1

Displays Help

F2

Toggles Text Window

F3

Toggles OSNAP
(38)

Applied AutoCAD

F4

Toggles TABMODE

F5

Toggles ISOPLANE

F6

Toggles UCSDETECT

F7

Toggles GRIDMODE

F8

Toggles ORTHOMODE

F9

Toggles SNAPMODE

F10

Toggles Polar Tracking

F11

Toggles Object Snap Tracking

F12

Toggles Dynamic Input

>> Keyboard ShortCuts
atmufwGif Default tjzpfyg0ifaom Keyboard Shortcuts rsm;udkazmfjyxm;ygonf/
tusKd ; ouf a &muf r I
Keyboard

Shortcuts Keys
ALT+F11

Displays the Visual Basic Editor

ALT+F8

Displays the Macros dialog box

CTRL+0

Toggles Clean Screen

CTRL+1

Toggles Properties palette

CTRL+2

Toggles DesignCenter

CTRL+3

Toggles the Tool Palettes window

CTRL+4

Toggles Sheet Set Manager

CTRL+6

Toggles dbConnect Manager

CTRL+7

Toggles Markup Set Manager
(39)

Applied AutoCAD

Keyboard
Shortcuts Keys

tusKd ; ouf a &muf r I

CTRL+8

Toggles the QuickCalc palette

CTRL+9

Toggles the Command Line window

CTRL+A

Selects all the objects in drawing that are not locked or
frozen

CTRL+SHIFT+A

Toggles Groups

CTRL+B

Toggles Snap

CTRL+C

Copies objects to the Windows Clipboard

CTRL+SHIFT+C

Copies objects to the Windows Clipboard with Base
Point

CTRL+D

Toggles Dynamic UCS

CTRL+E

Cycles through isometric planes

CTRL+F

Toggles running object snaps

CTRL+G

Toggles Grid

CTRL+H

Toggles PICKSTYLE

CTRL+SHIFT+H

Toggles the display of palettes with HIDEPALETTES and
SHOWPALETTES

CTRL+I

Toggles the Coordinates display

CTRL+J

Repeats last command

CTRL+K

Inserts a hyperlink

CTRL+L

Toggles Ortho mode
(40)

Applied AutoCAD

Keyboard
Shortcuts Keys

tusKd ; ouf a &muf r I

CTRL+M

Repeats last command

CTRL+N

Creates a new drawing

CTRL+O

Opens an existing drawing

CTRL+P

Plots the current drawing

CTRL+SHIFT+P

Toggles the Quick Properties interface

CTRL+Q

Quits AutoCAD

CTRL+R

Cycles through the viewports on the current layout

CTRL+S

Saves current drawing

CTRL+SHIFT+S

Displays up the Save As dialog box

CTRL+T

Toggles Tablet mode

CTRL+V

Pastes data from the Windows Clipboard

CTRL+SHIFT+V

Pastes data from the Windows Clipboard as a Block

CTRL+X

Cuts objects from the current drawing to the Windows
Clipboard

CTRL+Y

Cancels the preceding Undo action

CTRL+Z

Reverses the last action

CTRL+[

Cancels current command

CTRL+\

Cancels current command

CTRL+PAGE UP

Moves to the next layout tab to the left of the current tab

CTRL+PAGE DOWN Moves to the next layout tab to the right of the current tab
(41)

Applied AutoCAD

rSwfcsu
suff/ + \t"dyÜ,frSma½SUcvkwfudkzdxm;pOfaemufcvkwfudkxyfíESdyfjcif;udkqdkvkdonf/
wpfNydKifwnf;ESdyfjcif;r[kwfyg/
Keyboard Shortcuts rsm;tvG e f r sm;jym;ojzif h pwif t oH k ; jyKrsm;tzd k Y tm;vH k u d k
od&Sdae&efrvdktyfay/ toHk;rsm;vmvQiftvdktavQmufrSwfrdod½Sdvmygvdrfhrnf/ tajccHtm;jzifh
tenf;qHk;odxm;oifhaom Shortcuts rsm;udk * jzifhazmfjyxm;ygonf/
Keyboard Shortcuts rsm;udkrdrdvkdovkdxyfrHívnf;jyKvkyfEdkifygonf/ jyKvkyf&eftwGuf
Command wGif CUI [k½u
kd í
f Custom User Interface Dialog Box udzk iG yhf g/

(42)

Applied AutoCAD

vufawGU- Ctrl+J udk Audit Command tjzpf jyKvkyftoHk;jyKMunfhygrnf/ (Ctrl+J \
Default rSm Repeats Last Command jzpf&m toHk;jyKaeaom Command wpfckudkjyefac:&mü
Spacebar ykwf½HkESifhjyefac:Edkifojzifhþ Shortcut udkoHk;p&mrvdkyg/)
Keyboard Short acgif;pOfudk Expand vkyí
f ,if;atmufrS Shortcut Key udk Expand
vkyyf g/ Command List rS Audit Command udk Mouse Left Click ESihf zdq,
JG í
l Shortcut Key
acgif;pOfatmufwGifvGwfcsyg/ Shortcut Key acgif;pOfatmufwGif Audit Command udkawGUjrif
&rnf/

Properties acgif;pOfatmuf&Sd Macro ae&mwGif ^C^C_audit;y; udka&;oGif;yg/ Audit
Command twGuf Fix any errors detected?[Yes/No]<N>: ar;cGef;twGuf Yes udk tNyD;

ajzxm;jcif;jzpfonf/
Access acgif;pOfatmuf&dS Key(s) tuGuw
f iG f
Click csí ...Button tm;ESdyfygu Shortcut
Keys Dialog Box ay:vmrnf/

(43)

Applied AutoCAD

Ctrl+J udkESdyfygu Text Box wGif Ctrl+J udkjrif&rnf/ Ok ESdyfyg/

Apply udkESdyfNyD; Ok ESdyfí Custom User Interface Dialog Box udkydwfyg/
Ctrl+J udkESdyfMunfhygu Drawing udk Audit jyKvkyfoGm;onfudkawGU&rnf/

>> Other Keys
Escape Key
Keyboard \vuf0Jay:axmifh½dS Esc Key onfvuf½dSvkyfvufptvkyfudk "Cancel"
&yfwefYypf&efoHk;onf/ wpfckckrSm;í&yfcsifvQif Esc udkESdyfyg/
Shift (or) Ctrl + Mouse Right Click
Object snap Pop-up menu udkac:,ljcif;jzpfonf/

(44)

Applied AutoCAD

Hold down Shift key within select objects
Command wpfc\
k Select objects: prompt wGif Object rsm;udk Select vkyaf epOf Shift
Key udkzdxm; íka½G;xm;aom Object rsm;udkjyefífk Select vkyfjcif;jzifha½G;cs,fxm;jcif;rS jyeffí

z,f&Sm;Edkifonf/
Hold down Shift+Spacebar key within select objects
Command wpfck\ Select objects: prompt wGif Object rsm;udk Select rvkyfrSD
Shift+Spacebar udz
k x
d m;jy;D rS select vkyv
f Qiw
f pfcEk iS w
hf pfcx
k yfaeaom Overlapping Objects
rsm;ESihf Pickbox twGi;f a&m0ifaeonfw
h pfcEk iS w
hf pfct
k vGeef ;D uyfaeaom Object rsm;xJrrS rd v
d &kd m
Object udka½G;,lEdkifonf/ Click wpfcsufESdyfwdkif; Object wpfckNyD;wpfcka½G;jyaernf/ vdkcsifonfh
Object udk&vQif Enter ESdyfvkdufyg/
Hold down Ctrl Key +Mouse left click for 3D Solids Sub Objects Selection
d í
f Mouse left click ESyd Nf y;D
3D Solid Object rsm;\ Sub Object rsm;udk Ctrl Key udk ESy

a&G;cs,fEdkifonf/
Press Spacebar (or) Enter to repeat recently used command
Command wpfcu
k t
kd oH;k jyKNy;D aemufwpfBurd q
f ufíoH;k OD;rnfqv
kd Qif Spacebar (od)Yk Enter

udkESdyfvkdufvQifjyefíoHk;Edkifygonf/
Up & Down Arrows
Up Arrow udkESdyfíoHk;cJhNyD;aom Command rsm;udktvG,fwuljyef,loHk;Edkifonf/
ausmfoGm;ygu Down Arrow udkESdyfíjyef½SmEdkifonf/
Left & Right Arrows
Left Arrow ESifh Command Line wGif Keyboard rSrSm;í½dkufoGif;rdaompmvHk;rsm;qD
odkYaemufjyefa½TU,lNyD;a&;Ekdifonf/ Right Arrow jzifha½SUodkYjyefoGm;Edkifonf/Text Command

rsm;ESifhpma&;&mwGifvnf;oHk;Edkifygonf/

(45)

Applied AutoCAD

Backspace
Command Line wGif½dkufaompmrSm;vQif Backspace ESifhzsufEdkifonf/ Text Command

rsm;ESifhpma&;&mwGifvnf;oHk;Edkifygonf/
Delete
k oH;k rjyKbzJ suv
f akd om Objects rsm;udk Mouse ESiOhf ;D pGm
AutoCAD Erase Command udt
Select vk y f x m;jyD ; Delete Key ud k E S d y f í zsuf E d k i f o nf / (OLE Objects rsm;ud k r l Erase
ESifhomzsufEdkifonf/)
Tab
Running object snaps wGif osnaps rsm;wpfckxufydkíawmif;xm;pOf osnap rsm;
eD;uyfa&maxG;aeygu Tab key udkwpfcsufjcif;ESdyfírdrdvdkaom osnap udka½G;,lEdkifonf/

--------------00-------------

(46)

Applied AutoCAD

AutoCAD Directory Structure
AutoCAD toH;k jyKoo
l nf AutoCAD Directory Structure udo
k ½d x
dS m;&ef vkt
d yfayonf/
taMumif;wpfcck ak Mumifh Subdirectory rsm;yHrk eS ?f ae&mrSerf ½Sv
d Qif aeom;wus jyefvnfxm;ay;&ef
vdktyfayonf/ odkYrSom AutoCAD onf yHkrSeftvkyfvkyf Ekdifygvdrfhrnf/
AutoCAD 2009 \ Support Files rsm;rSm Hidden Folder atmufwi
G f wnf&dS aeojzifh
yxrOD;pGm File rsm;udkjrifawGUEdkif&ef Show Hidden Files and Folders udk awmif;xm;&ygrnf/
Windows Explore udz
k iG yhf g/

Tools Menu \ Folder Options... udk ESdyfyg/

(47)

pOfatmufwGif Show Hiden Files and Folders udk Check vkyfyg/ Apply udkESdyfí Ok udkESdyfyg/ atmufwGif AutoCAD 2009 \ Directory Structure udak zmfjyxm.CER Drv en-US Express (48) .pOfudkESdyfyg/ Hidden Files and Folders acgif.Applied AutoCAD Folder Option Dialog Box wGif View acgif.ygonf/ (1) AutoCAD 2009 \ Main Folder udk C:\Program Files\ atmufwi G f AutoCAD2009 Folder tjzpfawGU&rnf/ xdk Folder atmufwGif.

&efvdktyfygonf/ (49) .ay.jyK&mü Error r&SdyJ toHk.&SdaerSom AutoCAD udktoHk.2\enu\ wGif Support Template ponfh Folders rsm.tjzpfawGU&rnf/ ( Support Folder atmuf w G i f AutoCAD \ Menu Files rsm. File rsm. ae&ma&GUae? ysufaeygu rl&if.udk C:\Document and Settings\User Account Name(rdru d eG yf sLwmwGif ay.tjzpfawGU&rnf/ txufaz:jyyg Folder rsm.jyKEdkifygvdrfhrnf/ Folder rsm.aomtrnf) \Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\r17. Support Folders rsm.xm.jzifh Program Files rsm.jyefvnfxm.aomtrnf) \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\r17.2\enu\ wGif Data Links Migration Plot Styles Plotters Support ponfh Folders rsm.Applied AutoCAD Fonts Help Sample Setup Support UPI UserDataCache WebDepot WebServices ponfh Folders rsm.twdkif. yg0ifaeonf/ (2) AutoCAD 2009 \ Support Folders rsm.yg0ifonf/) (3) AutoCAD 2009 \ tjcm.xm.udk C:\Document and Settings\User Account Name(rdru d eG yf sLwmwGif ay.onf ae&mrSeftwdkif.? File rsm.

rSm Support.udk Support File Search Path wGiftoday.azmfjyay.yg0ifaom Directory rsm. k yf ikd f Drawing rsm.vdkaom Path udkay.vdku Command Line wGif Options [k½u kd í f Enter acgufyg/ Options Dialog Box yGiv hf mygrnf/ Files Tab udEk ydS yf g/ xkdrS Support File Search Path udkzGifhvdkufyg/ Add . Button udkESdyfírdrday.tjyiftoH.Ekdifonf/ Search Path wGifxnfhoGif.Edkifonf/ (50) .udk pufrSzwfNyD.k jyKorl rS rd \ d ud.udk vnf.rStoHk.? Application rsm.jyKí&onfjzpf&m zwf&rnfh File rsm.&avonf/ Search Path wGiy f rkH eS af wGU&rnfh Directory rsm.Applied AutoCAD >> Support File Search Path AutoCAD udkpwifEdkif&efvdktyfaom File rsm..BudKwifízwfrSwfap&ef Search Path wGifxnfhoGif. azmfjyxm. Fonts ESihf Help Directory wdjYk zpfonf/ xdk Directory rsm.

rdygu AutoCAD Alert ay:vmrnf/) Apply..rnf/ Path rsm.vdkawmhvQif Remove ESifhjyefzsufEdkifonf/ >> AutoCAD Files to Backup AutoCAD wGit f "duvdt k yfaom Support File rsm.Linetype Library File .LIN .jyKvdkvQifjyefvnf&½SdEkdifrnfjzpfonf/ atmufwGif Backup vkyfodrf.udkroHk.aom Path onfr½Sdaomtrnfrsm.udkBudKwifí Backup ul. Button udkESdyfvQifpufrScsufjcif.rS rdrpd w d Bf uKd ujf yifq f if Ekdifaom File rsm.Pattern File >> AutoCAD Shared Files AutoCAD 2009 udk Install jyKvkyfaomtcg AutoCAD \ Shared Files rsm.jyefítoHk.zwfay.udkazmfjyxm.oifhaom File rsm.Unit Definition File .lodrf.k pJo G rl sm.xm.Linetype Library File .LIN .fí rdrday.PAT ACADISO.qnf.xm.Applied AutoCAD (tu.xm.ay.Program Parameters File ACAD.qnf.onfvnf.qnf.UNT .ygonf/ ACAD.CUI ACAD.PAT ..Customization Menu File ACADISO.&efvkdtyfygonf/ odkUrSomrlvtwdkif.Pattern File ACAD.ae&mrSefuefpGm&Sdae&efvdktyfygonf/ ----------00------------ (51) .ESihf oH.PGP ACAD.udk C:\Program Files\Common Files atmufwi G f Autodesk Shared trnfjzifh Folder jyKvyk í f odrf.onf/ xdk Folder ESifh Folder xJwGifyg0ifrIrsm.

jyKaeus jrifuGif.Applied AutoCAD Using AutoCAD Interface AutoCAD 2009 Default Workspace AutoCAD 2009 ud k z G i f h v Qif txuf y gjrif u G i f .aqmif&Guf&ygrnf/ (1) Status Bar \nmbufwGif&Sdaom Workspace Switching Icon udk Click vkyfyg/ NyD.tzdYk Default Workspace udEk pS o f ufMuvdrrhf nfr[kwaf y/ xdaYk Mumifh oHk. jyefvnfjyKjyifvdkygu atmufygtwdkif. ud k a wG U &S d & ygrnf / AutoCAD ud k umvMumjrifph mG oH.vQif AutoCAD Classic udka&G.k pGv J molrsm.pGJaeusyHkpHtwdkif.ay:vmrnf/ (52) .vdkufyg/ xdktcgtoHk.twdkif.

tpm.ay:vmrnf/ (53) . pmrsm. Use Icon udk Click vkyfí Uncheck vkyfyg/ Icon rsm.fzuf Icon wpfckcky:wGif Pointer udkwifí Right Click ESdyfNyD.Applied AutoCAD (2) Status Bar \b.

Edkifonf/ (54) .udk Display az:jyay.Sujf zpfapEdik yf gonf/ Object Type udk odvakd omtcg List Command jzifh tvG. tvkyfvkyf&mü MuefYMum taESmifh t.aejcif.odx Yk ad wGaY omtcgwGif Object Type rsm. Right Click ESdyfí Options udkESdyfyg/ Option Dialog Box ay:vmrnf/ (4) Option Dialog Box wGif Display Tab udE k ydS yf g/ Show Rollover Tool Tips udk Uncheck vkyyf g/ Rollover Tool Tips onf Cursor udk Object rsm.w f ul ppfaq.Applied AutoCAD (3) Graphic Screen ay:wGif Cursor udkxm.jzpfNyD.NyD.

vQif Apply and Close udkESdyfyg/ (55) .pkonf Black Screen udo k mESpo f ufMuygonf/ Ny.Applied AutoCAD (5) Color Button udkESdyfyg/ 2D model space \ Color udkajymif.&ef Color tuGufwGif Black udak &G.D vQif Context: tuGufwGif 3D parallel projection udk a&G.cs.NyD.y f g/ yHq k o JG t l rsm. Color wGif Black udkESdyfyg/ NyD.

Applied AutoCAD (6) Option Dialog Box wGif User Preferences Tab udE k ydS yf g/ Right-Click Customization Button udkESdyfyg/ Command Mode wGif Enter udk Check vkyfyg/ NyD.vQif Apply and Close udkESdyfyg/ ( 7) Option Dialog Box wGif User Preferences Tab udkESdyfyg/ Display ViewCube udk Uncheck vkyfyg/ 3D yHka&.laeap&efjzpfonf/ (56) .qGJ&mü ViewCube onf rvdktyfyJ Screen ay:wGifae&m r.

D vQif Visual Effect Settings udEk ydS yf g/ Indicate Selection Area udk Uncheck vkyfyg/ Windows. Option Dialog Box udy k w d yf g/ Status Bar &Sd Dyn (Dynamic Input) udk Off vkyfyg/ yHkrsm.udk Display vkyfraeap&efjzpfonf/ (57) . Uncheck vkyfyg/ Object rsm. Crossing Windows Selection rsm.laomtcg rvdktyfyJ Highlight jzpfraeap&ef jzpfonf/ Ny.udk raz:jy&efjzpfonf/ OK udkESdyfyg/ Apply udkESdyfNyD.odkY Cursor udka&TU.k tm.jyKvkyf&mü ta&mifrsm.Applied AutoCAD (8) (9) (10) Option Dialog Box wGif Selection Dialog Box udkESdyfyg/ Selection Preview wGif When a command is active ESihf When no command is active ESpc f pk vH.a&.qGJ&mü Screen ay:wGif rvdktyfyJ Coordinates rsm.

NyD. yHkudk Zoom vkyf&mí oGufvufjrefqefap&efjzpfonf/ (13) ToolBar wpfckay:ü Pointer udkxm.ap&efjzpfonf/ (12) Command wGif Vtenable ½dkufí wefzdk.udka&G.udk 1 odkY Set vkyfyg/ New File awmif.cs. Right-Click ESdyfygu ToolsBar pm&if. ay:vmrnf/ rdrdzGifhxm.jyKNyD.aomtcg Create New Drawing Startup Dialog Box az:jyay.Applied AutoCAD (11) Command wGif Startup [k½dkufí Enter New Value For STARTUP wefzdk.udk 0 odkY Set vkyfyg/ Zoom Command udktoHk.vdkaom Tools Bar trnfrsm.fízGifhyg/ (58) .

qGJ&mü taESmifht.pOfudk Select vkyfíSearch Location tm.udk Uncheck vkyfyg/ Balloon Notification wGifvnf. ay:rvmap&ef jzpfonf/ (59) .Applied AutoCAD (14) AutoCAD 2009 Title Bar \nmzufaxmifhwGif&Sd Info Center wGif Mouse Arrow udkwifí Right Click ESdyfNyD.a&.vHk. uncheck vkyfyg/ yHkrsm. Search Setting udk Click vkyfyg/ Info Center Setting DialogBoxay:vmrnf/SearchLocation acgif.Sufjzpfaprnfh Help Information rsm.

jzpfygonf/ (60) .ltoHk.ckjyKvkyfxm.qnf.Applied AutoCAD (15) Status Bar &Sd Workspace Switching udkESdyfí Save Current As udk ESdyfyg/ Save Workspace Dialog Box ay:vmvQif rdrdBudKufepfouf&mtrnfwpfckudka&.í Save udkESdyfyg/ Oyrm.aom Workspace udk tqifoifhjyef vnfac:.xmjcif.myspace / .jyKEdkif&ef Save vkyfodrf.

Applied AutoCAD (16) jyKvkyfxm.cktcg AutoCAD 2009 udk toHk.cs.pwiftoHk.fí Ok udkESdyfyg/ .jyKaeusyHkpHtwdkif.jyKEdkifNyDjzpfygonf/ (61) .aom Workspace trnfudk a&G.aom Default Workspace tjzpftoHk.jyKvdkygu Status Bar \ Workspace Settings udkESdyfyg/ My Workspace ae&mwGif jyKvkyfxm.

Applied AutoCAD 1 2 3 7 4 8 5 6 10 General Features: (1) Title Bar (2) Menu Bar (3) Toolbars (4) Drawing Area (5) Layout Tabs (6) Command Line (7) Cursor (8) UCS Icon (9) Scroll Bars (10) Status Bar (11) Text Window (12) Screen Menu Not Shown (62) 9 .

dwg] [k.f Edik o f nf/ Menu File rsm.aom New Drawing jzpf y gu [Drawing1.m.MNS File rsm.&ao.udkac:wifítoHk.k pGo J rl x S yfrjH znfph u G t f oH.Dowfrw S af y.MNU.awGUjrif&rnf/ Menu Bar wGif AutoCAD Standard Menu tjyif Partial Menu ac: oH. .k jyKaeaom AutoCAD Version ESiv hf uf&zSd iG í hf xm.jyKEdkifonf/ Loading a Partial Menu Partial Menu udk Load vkyf&ef Command Line wGif Menuload [k½dkufyg/ Load/Unload Customization Dialog Box ay:vmygrnf/ (63) .CUI.xnfo h iG .jyK&efae&mjzpfonf/ Menu Bar wGif AutoCAD \ Standard Menu udak wGU&ygrnf/ AutoCAD Command rsm.tjzpf .udk Menu Title rsm.udv k nf.k jyKaom Menu rsm.onf / trnf r ay.udk ac:.vdrrhf nf/ >> Menu Bar Menu Bar onf Menu rsm.Applied AutoCAD >> Title Bar Title Bar wGiv f uf&t Sd oH.aom Drawing name ud k a zmf j yay. .ltoHk.tvku d cf jJG cm.

H jyKcsiaf om Menu File rsm.cs..ud&k mS azGa&G.cui tjzpftvdktavQmuf jyKvkyfay.cs.Applied AutoCAD Menu Groups Tab wGif Browse.mns file rsm.mnu. . files of type wGif a½G.í f load vkyEf ikd o f nf/ Load vkyfvQif .cui udak &G. udk Click vkyfyg/ Select Menu File Dialog Box ay:vmygrnf/ tok.rnf/ (64) .í Open udEk ydS yf g/ .udv k nf.Ef ikd o f nf/ erlemtaeESihf dbcon.

onf/ þae&mwGirf azmfjyawmhyg/ (65) .udk Unload vkyf&mü Custom user interface wGif jyKvkyfjcif.pOfwGif Expand vkyfMunfhygu Load vkyfxm.u ydkrdkjrefqefygonf/ Command wGif CUI [k½kdufí Dialog box udk zGifhyg/ Partial CUI Files acgif. Unload vkyyf g/ Menu rsm.udk ud.vHk.udk awGU&rnfjzpfNyD.toH.wGif DBCONNECT trnfudkawGU&rnf/ Close ESifh Dialog Box udk ydwfyg/ Menu Bar wGif dbcon.k udk Load/Unload Customization Dialog Box \ Unload Button udkESdyfNyD.udk Unload vkyfvkdufvQif AutoCAD Base Menu ESifh System Toolbar omusef&dSygawmhrnf/ AutoCAD Main Menu-ACAD.vH.CUI udkjyefí Load vkyfyg/ Partial Menu rsm.fí Menu Group tm.jzKwfxkwfEdkifonf/ tu. k yf ikd jf yKvyk í f vnf.aom Partial Menu rsm. Unload vkyfvdkaom Name udk Select vkyf í Right Click ESdyfNyD.cui \ Menu-Data View udkjrifawGU&ygrnf/ AutoCAD Standard Menu (od)Yk Partial Menu tm.Applied AutoCAD Load Button udE k ySd yf g/ Loaded pm&if.k jyKEikd yf gao.

lcsiv f Qiv f uf&jSd rifawGUae&aom Toolbar wpfcck w k iG f Mouse Pointer xm. Style.u ydkíaumif. Windows Software rsm.CUI wGifjyKvkyfjcif.Applied AutoCAD >> Toolbars AutoCAD Toolbars rsm.udkjrifawGU&rnf/ Toolbar rsm.Edkifonf/ AutoCAD Classic Workspace Default jrifuGif.okH.udk taESmuft.\ Command Button rsm.rGefygonf/ odkYrSom rdrd Toolbar rsm.k jyKEikd yf gonf/ Toolbar rsm. Toolbar topfjyKvyk í f toH. Layer. Object Properties Toolbar rsm.kH vkad om tjcm. topfjyKvkyf&mü AutoCAD \ Main Menu.ACAD.í Right Click udE k ydS v f u dk yf gu ac:.jyKvkyfjcif.pGJolrsm.o f .wdkYudk jyKvyk Ef ikd o f nf/ Toolbar rsm.? topfxyfrHjyKvkyfjcif. xuf Partial Menu topfwpfckjyKvkyfí Toolbar rsm.uJhodkYyifvdkovkdjzKwfEdkif wyfEdkifae&ma&TUajymif.tjyif aemufxyfrr d t d vG. tokH.udk raysmufysufatmifxdef.EdkifNyD. Command ESihf Command Options rsm.odrf. Workspace.ltoH.Sufrjzpfapyg/ (66) .wGiftxufü Standard .udkrdrdpdwfBudKufxyfrHac:.udv k nf.rvdku Unload vkyfEdkifojzifh tjcm.udktjcm.ljcif.udak c:. Object Properties.k jyKEikd af om Toolbar List Shortcut Menu ay:vmrnf/ Customizing Toolbars Standard Toolbars rsm.

qif.onfhtwdkif.ygESifh) Notepad yGifhvmrnf/ yHkwGifjyxm.Edkifonf/ pmaMumif.vQif Enter acgufí aemufwpfaMumif.oGif.rjyK&yg/ pmaMumif.rS File udk Save vkyf &ygrnf/ Save vkyf&eftwGuf Notepad \ File Menu rS Save As udkESdyfyg/ (67) .txd Spacebar toHk.NyD.NyD.tprStqHk.Applied AutoCAD Partial Menu topfwpfckjyKvkyf&eftwGufCommand wGif Notepad [k½dkufí Enter ESpfcsufacgufyg/ (Spacebar udkroHk.yg/ ***menugroup=newtool newtool ae&mwGif BudKuf&mtrnfudkay.a&.

mnu udy k gxnhaf &.Applied AutoCAD File Name ae&mwGif Mytool.&rnfuo kd wdjyKyg) [kay.mnu (File Extension .í Save vkyfyg/ Notepad udkydwfyg/ (68) .

f qnf.rnfjzpfNyD. Toolbar acgif.cui File udk tvkdtavsmufjyKvkyf ay.pOfwGif Right Click ESdyfí New Toolbar udk Clcik vkyfyg/ (69) .mnu udak &G.Applied AutoCAD Command Line wGif Menuload [k½u kd í f Load/Unload Customization Dialog Box udzk iG yhf g/ Browse udEk ydS í f Select Customization Dialog Box ay:vmvQif Files of Type wGif Legacy Menu Template (.mnu udk Select vkyfNyD.cs.wGif Menugroup name-NEWTOOL udak wGU& rnf/ Close ESyd í f Dialog Box udyk w d yf g/ Command Line wGif CUI [k½u kd í f Customize User Interface Dialog udzk iG yhf g/ Partial CUI Files acgif. Loaded pm&if.pOf udk Expand vkyfygu NEWTOOL trnfudk awGU&rnf/ NEWTOOL udk Expand vkyfNyD. Open udkESdyfyg/ Load Button udkESdyfygu .jyKvyk cf ahJ om mytool.y f g/) rdro d rd .

udkpwiftoHk.Start.Start.Direction ESifh Arc. Mouse Pointer ESifhzdqGJ.udkjrifawGU ae&rnf/ Command rsm.MyArc Tool [ktrnfay.vHk.Applied AutoCAD Toolbar1 [kay:vmvQifBudKuf&mtrnfwpfckjyifay.lí MyArc Tool tay:odkYvTwfcsyg/ Apply udkESdyfí Ok ESifh Dialog Box udkydwfyg/ Screen ay:wGif My Arc Tool.pOfatmufwGif AutoCAD \ Command tm.Edkifonf/ Oyrm.End.Radius wdkYudk wpfckcsif. Toolbar topfudkawGUjrif&ygrnf/ Command rsm.End.vdkufyg/ Command List acgif.txJrS Arc.jyKEdkifNyDjzpfonf/ (70) .

Arc Tool udk jyefzGifhxm.ck aemuftopfjyKvkyfrnfh Command onf udk.New Tool-Toolbars.jyK Edkifao.k jyKEikd o f uJY odkY rdrdpdwfBudKufvnf.udk ac:.yg/ vuf½SdwGif Arc Command ESpfck&SdaeonfudkawGU&rnf/ .fwdkifjyKvkyfa&.lxnfo h iG .toHk.om.onf/ qufvufí txufwiG jf yKvyk x f m.om.rnfh Command jzpfojzifh Command List acgif.pOf atmuf Create a new Command Icon udk Click vkyfyg/ (71) .Applied AutoCAD Writting Toolbar Macros Tools Bar topfwpfcw k iG f AutoCAD Command rsm.odkY Command topfwpfckxnfhoGif. Tool Bar twGif.jyKvkyfMunfhygrnf/ Command wGif CUI [k½u kd í f Customize User Interface Dialog Box udk jyefízGiyhf g/ Partial CUI File.a&.aom MyArc Tool. Macro rsm.f toH.

[ka&.Applied AutoCAD Properties acgif.yg/ (tprStqH.k xd Spacebar ryg0ifonf udkowdjyKyg/) (72) .pOfatmuf Command Name wGif Command1 trnfjzifh ay:vm rnf/ Command1 udk Select vkyfí 9"column [ktrnfay.vdkufyg/ .jyKygu 9" t&G.5.\c.f Column wpfck&&Sdap&efjyKvkyfMunfhrnfjzpfonf/ Macro tuGuw f iG f Click csí ^C^Cpolygon.4.4.ckjyKvkyfonfh Command udktoHk.

ckjzpfay:vmrnfh Command twGuf Button Image jyKvkyf&ef Button Image tuGufwGif&Sd Edit Button udkESdyfyg/ Button Editor Dialog Box ay:vmrnf/ Clear udkESdyfí vuf&Sd ½kyfyHkudk zsufvdkufyg/ Button Editor wGif&Sd Tools rsm.jyKí rdrdpdwfBudKufyHka&.Applied AutoCAD .qJG Edkifonf/ (73) .udktoHk.

&ef Create File Dialog Box ay:vmrnf/ File Name wGif BudKuf&mtrnfay. 9"column ab.yg/ Oyrmtjzpf (col9.D Command List acgif.axmifhuGufwpfckudka&.bmp) tjzpfodrf.Applied AutoCAD erlemtjzpfav.vdkufyg/ Save udk ESdyfí Dialog Box udkydwfvdkufyg/ Button Editor udk Close ESiy hf w d yf g/ Button Image ae&mwGif av.wGif Icon udjk rifae &rnf/ (74) .pOfatmufwiG v f nf.axmift h uGuf Image udjk rifae&rnfjzpfNy.qGJyg/ NyD.vQif Save As udkESdyfygu yHkudkodrf.íodrf.

Customize User Interface udkydwfyg/ (75) . Ok wdkYudk ESdyfNyD.f odx Yk nfv h u kd yf g/ Apply.Applied AutoCAD 9"column Command udk Mouse Left jzifz hq d í JG Arc Tool twGi.

k jyKaom Characters rsm.jzpfygonf/ >> Drawing Area Drawing Area onfyHkrsm.? Point rsm. Enter acgufjcif.aom Space wpfckjzpfonf/ Layout Tab rsm.rSm (1) .pGJolrSvkyfaqmifay. jzpfonf/ Toolbar Macros rsm.jcif.Applied AutoCAD Arc Tool Toolbar Screen ay:xGuf txufygtwdkif.om.&mwGif Menu Macro Syntax rsm.twdkif.jyK&mü vkyfaqmif&rnfhtqifhrsm.onfydkíodomjrifoma&wGufEdkifygonf/ Space onf Enter oabmudkaqmif aeojzifh Space Bar tydkrsm.ponfwUkd jzpfonf/ Select vky&f mü Single Object udo k m Select jyKvyk cf iG &hf o Sd nf/ (3) ^C Ctrl+C udkqdkvkdonf/ Ctrl+C onf Windows Accelerator Key wGif Copy jzpfaomfvnf. .ukd Command Prompt rSaeítoHk.rSm User input yg0ifjcif.&rnfhae&m/ Select vkyfjcif.rykwfygESifh/ (2) \ onf User input jzpfonf/ oHk.csufrSm Single Object udkom Select vkyfEdkifjcif.a&.qJG&rnfh Graphic Screen Area yifjzpfonf/ Drawing Area wGif Model Space ESifh Layout (Paper Space) [lí Space (2)ckyg&dSonf/ Model Space onfvuf&jSd rifawGU&aomtrJa&mifjrifuiG .xufydkíomvGefjcif.enf. Cancel jzpfonf/ Toolbar macros rsm.aom Command Strings rsm.udkESdyfvkdufvQif Paper Space odkYa&mufEdkifonf/ Paper (76) .axmufjyjcif.jzifhazmfjyEdkifaomfvnf. Toolbar udkjrif&rnf/ 9"column Command udkvufawGUoHk.xJrt S oH. ESifhazmfjyjcif.BudKwifí a&.udkazmfjyonf/ Enter udk Space jcm. tm.pGJMunfhyg/ Special Characters using in Toolbar Macros Macro onf AutoCAD Command rsm.azmfjyxm. Macro wGifazmfjyvQif AutoCAD Standard Accelerator Key twdkif.ía&.onf Command Script rsm.jzpfNyD.f jzpfí Paper Space onfyx kH w k &f eftwGupf rD x H m.

wpfco k Ykd Windows Copy ESit hf vG.rsm.jcif. Model rSmuJo h yYkd q kH jJG cif.jyKEdkifaom Multiple Drawing Interface yg0ifvmonf/ Command Line wGif SDI [k½u kd yf g/ SDI wefz.zGiEhf ikd o f nf/ 1 jzpfvQif Single Drawing Interface jzpfonf/ Drawing Area ü Drawing ESpfckudkwpfNydKifwnf.zGifhtoHk.wpfckzGifhyg/ Menu Bar rS Window udkESdyfí Drop Down List rS Cascade udk Click vkyfyg/ wpfzef Drop Down List rS Tile Vertically udkxyfESdyfygu Drawing Area wGif Drawing ESpc f u k akd b.? pma&..Edkifygonf/ ajymif.Applied AutoCAD Space wGiv f nf.udkajymif.D Drawing rsm.udt k jcm.k 0ifygonf/ toH.f ..kd 0 wGi&f adS evQif Multiple Drawing Interface jzpfNy.onf Drawing wpfc&k Sd Object rsm.vkdygu Command Line wGif Options [k½u kd í f Option Dialog Box udzk iG yhf g/ Display Tab &Sd Colors.udkwpfNydKifwnf.jyKvyk Ef ikd o f nf/ AutoCAD2000 rSpí Drawing File rsm.k jyKNy.csi.w f ul Copy ul.SOí f jrifawGU&rnf/ þenf.udw k pfNyKd iw f nf.Munfhí Edit vkyfcsifvQif Drawing (2)ckudkwpfckNyD. Button udkESdyfyg/ Model Tab ESifh Layout Tab \ Background Color rsm.azmfjyjcif.?twdik .f twmrsm.Edkifygonf/ (77) .lEikd o f nft h wGuf vGepf mG toH.D vQirf vkcd siaf om Drawing udk Close vkyí f usef Drawing udk Maximize jyefvy k v f u dk yf g/ Drawing Area \ Background Color udkESpfoufovkdajymif.

jzpfonf/ >> Layout Tab Layout Tab onftxufwGifazmfjycJhonfhtwdkif.qdkcsufrsm.jyK ol\wkejYf yefrI User input udak pmifq h ikd .? trnfajymif.D wpfqifh qufí vkyaf qmif&jcif.aejcif.udktoHk. toHk.l&efoufouf r[kwf bJ oH.Edkifatmif Command Line ac: AutoCAD Command Window yg&daS vonf/ AutoCAD onf Command rsm.rsm.jzpf&m Command Line onf Command rsm.vJay.wpfaMumif.udk Command Line wGif½dkufoGif.aqmifívrf.yifjzpfavonf/ xdaYk Mumifh AutoCAD oH.ñTerf rI sm.rsOf.k pGo J rl q S v JG adk omae&mudk Screen ay:ü Mouse jzifhaxmufjyí¤if.k pGo J o l nf Command Line: wGifay:vmaom Prompt rsm.udkrd rdvkdovkdtopfjyKvkyfjcif.aom Tabs rsm.jyKítvkyfvkyf&aomaMumifh Command Line rygvQiftvkyfvkyfEdkifrnfr[kwfay/ Oyrm.k pGo J u l kd OD.? Coordinates ac:ae&mjy wefzdk.Edkifygonf/ þenf.í¤if.? zsufjcif.apvkdyg/ Color rsm.NyD.jcif.udkajymif.pk ESpfoufaomta&mifrsm.qGJrnfqdkygpdkY/ Keyboard rS Line [k½dkufoGif.Applied AutoCAD Background rsm.udak c:. Layout1.tm.udk rjywfzwf½I&efvkdtyfygonf/ (78) . prSwfudkazmfjyay. Spacebar ykwfvdkufvQif Command Line ü Specify First Point: qGJrnfhae&mudkazmfjyyg[kpmwef.onf vuf&SdtcsdefwGiftoHk.ay.f aeygrnf/ oH. Layout2 wdk hudkawG h&ygrnf/ >> Command Line AutoCAD wGif Graphic Window tjyifrdrdjyKvkyfvkdaomawmif.jzifh Model.ay:vmNyD. Model ESifh Paper Space rsm.jzifC h ommand Line üay:vmaom Prompt rsm.\ta&mifudkrvkdtyfbJrajymif.jyKoltrsm.jcif.udzk wfíwpfqifNh y.onfrsufpdudk xdcdkufapEdkif ygonf/ 2D model space background colour udk Black ESifh Sheet/Layout colour udk White xm.?wdkYudkjyKvkyfEdkifonf/ Layout Tabs wGifyHkrSeftm.yifjzpfonf/ Layout rsm.udk Keyboard rSaeí½dkufoGif.

6.Edkifonf/ yHkrSeftm.7 cefYonftoHk. Yes udkESdyfíydwfEdkifonf/ >> Cursor Mouse Pointer onf Windows Desktop ay:wGif Arrow taeESifh&dSaomfvnf.jzifh(3) aMumif.rsm.ftpm.vJay.vkdvQif Command Line wGif Cursorsize [k½u kd yf g/ Cursorsize 100 xm.jyK&efoifhawmfygonf/ (79) .fudkajymif.udk vkdovkd ajymif.vQif Crosshair udkjrifuGif.jzifh 5 wGif&Sdonf/ Pickbox \t&G.Applied AutoCAD Command Window \ Text Lines ta&twGufudkvdkxm.Edkifonf/ Crosshairs twdkt&Snfudkajymif.vJvkdygu Command Line wGif Pickbox [k½dkufyg/ rlvonf 3 &dSí Pickbox Size 5. AutoCAD Graphic Area wGiC f ursor taeESiahf wGU&ygrnf/ AutoCAD \ Cursor wGif Crosshairs ESifh Pickbox wdkYyg0ifygonf/ Crosshairs ESifh Pickbox wdkY\t&G.yg &dSonf/ Commnd Line Window udk Ctrl+9 Key udkESdyfí tzGifhtydwfjyKvkyfEdkifonf/ ydwfrnfqdkygu Alert Box ay:vmrnfjzpfNyD.tjynfhawGUygrnf/ yHkrSeftm.

Drawing wpfckvHk.aomfvnf.faMumifrh sO.[k (80) .f rsO.udjk rif&ygrnf/ rsO.tm. tb. 0.f aMumif.ygrnf/ 3D UCS Icon wGif Box aysmufomG .fpm.rSaeí ajymif.0.jcif. owfrSwfvdkufvQif 2D UCS Icon wGif World wHqdyfaysmufoGm.f udk UCS Origin 0.0.f onf UCS icon \ Origin rSpraebJyw kH iG jf rif&onfh twdik .jzpf ygonf/ UCS Icon \ x y vufwHESpfckonf x y axis rsm.aeaom oauFwtrSwftom. aumif .0 jzpfygonf/ UCS udv k o dk vkad &TUEdik f ojzifh UCS vuf&dSa&muf&dSaeaom ae&m\ Coordinate onf 0. ? taetxm. jyKol r S w ae&mod k Y UCS ud k a &T U íaomf ¤ if .0) Point jzpfonfukd azmfjycJNh y.jyKazmfjyay. aeonfudk od&dSEdkif&efjzpfonf/ Controlling the display of UCS icon UCS Origin Point onf (0.0 jzpfonf/ xko d Ykd UCS udo k .ay:vmvQif Screen tvnfavmufwi G f Left Click udEk ydS í f Enter acgufvu kd yf g/ yHw k iG jf yxm.jzpfygonf/ UCS onfa&TUvsm.Edkifaom Coordinate System wpfckjzpfNyD.Applied AutoCAD >> UCS Icon UCS Icon onf UCS (User Coordinate System) udkudk.xm.vQif0.í wdkif.onf UCS Origin rSvSrf.rnf/ vuf&Sd UCS onfrv l tdro f rYkd [kwf rlvtaetxm.kH pGo J rl v S o dk vkad &TUEdik o f nfh twGuf User Coordinate System [ktrnfay.lEdkifapumrlolUwGifrlvae&mowfrSwfcsuf&dSavonf/ xkdrlvtdrfwGif&dSpOf UCS udk WCS (World Coordinate System) [líac:ygonf/ rlvae&mwGif&dSpOf 2D UCS Icon Style wGifW wHqdyfudkawGU&ygrnf/ 3D UCS Icon Style wGif Box udkawGU&rnf/ toH k .0 rSaeíqGx J m.wmaejcif. jzpfonf/ UCS udkvkdovkda&TU.f vGaJ csmaf eoenf.vJa&TUvsm.vef.onft h wdik .zufudkñTefjyxm.0.0 [k½kdufí Spacebar ykwfvkdufyg/ Rubber Band wef.\Coordinate wefzdk.vHk.onf/ UCS Origin Point onftNrw J ef.jyif í aomf v nf .D jzpfygonf/ AutoCAD New Drawing wpfckudkzGifhvkdufyg/ Command Line wGif Line [k½dkufyg/ Specify First Point: [kqGJrnfhae&mudkazmfjycdkif.\ taygif.

5X [k½dkufNyD.0 Origin onf Graphic Screen \tpGefqHk.vJay. Enter acgufyg/ xkdYaemuf Command Prompt wGif .rsOf. Lower left corner wGif&dSae&mxdkae&mü UCS Icon udkjyobddkYae&mrvHkavmufyg/ t"dyÜg.odaYk &TUvQiU f CS icon twGuf Display vky&f efae&m rvHak vmuf ygub.0.jzpfygonf/ yHk(2) wGifjyxm.©KwifjycJhonfherlemonf UCS Icon \ Display ESifhywfowfíod&dSEdkif&efjzpfygonf/ UCS Icon onf Graphic Screen ay:wGifwpf0ufwpfjywf Display rvkyfEdkifyg/ Icon udktjynfht0jrifEdkif&ef Graphic Screen ay:wGiv f akH vmufaom ae&mud&k &drS o S mvQio f l \ae&m rSef udkazmfjyygrnf/ yxr UCS 0.onf UCS Icon \ Origin rSpaeonfudkjrif&ygrnf/ .Applied AutoCAD ar.fatmufbufaxmifhwGifomaeusefcJhygrnf/ Zoom ESifhcsKHUíMunfhvkdufygrSolUtwGuf ae&m&dSvmvQifa&muf&dS aeaomae&mudk trSeftwdkif.frSm UCS icon onfolUtwGuf Display vkyf&efae&mr&dSvQif Graphic Screen \jrifomaomb.&ef&dSygonf/ Command Line wGif Zoom [k½dkufNyD.Edkifygonf/ Command Line wGif Ucsicon [k½u kd í f Enter acgufyg/ atmufyg Command Prompt udkjrif&ygrnf/ Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: (81) .jyo ygvdrfhrnf/ UCSICON Command jzifh UCS icon \yHkoP²mefESifh Display udkajymif. Enter acgufyg/ Zoom ESifhcsLHUíMunfhvdkufjcif.ae&mrsm.fatmufbufaxmifw h iG o f muyfíaeygrnf/ xkaYd Mumifh UCS Origin udk Screen \ Boundary tpGet f zsm.onfhtwdkif.

rIrsm.wGif½Iyfíraeap&ef Noorgin awmif.onfhtwkdif.? ta&mifponfwdkYudkrdrdvkdovkd ajymif.fEdkifonf/ (82) .xm.ü UCS udkjyefjrifvdkvQif All udkoHk.yg/ Program rsm.&müom UCS \vIyf&Sm.vJay.Edkif ygonf/ 2D Drawing rsm. Icon twGufae&mr&dSvQifawmhb.faxmifhrSmom usefaeapjcif.onf/ Noorigin N ½dkufyg/ No Origin onf UCS udkvkd&modkYa&TUíoHk.&mrS Vierports wdkif.cGJíMunfhaecsdefwGifUCS Icon udkrjrifvkdbJazsmufxm.faxmifhrSmomjyaernf/ Properties P ½dkufyg/ UCS Icon Dialog Box ay:vmygrnf/ yHkwGifjyoxm.udkrjrifapvkd - - íazsmufxm.&mü UCS Icon udk UCS aemufodkYvkdufíraebJb.yg/ - OFF UCS Icon udkrjrifvkdbJazsmufxm.cs.qGJ&mü Zoom Command ESifhyHkudkMunfh&mwGif UCS Icon onfjrifuGif.a&.wwfonf/ All View Ports rsm. UCS Icon \ yHkpH? t&G.Applied AutoCAD - ON UCS icon udkjrifawGUaevkdvQif ON xm.twGuf 2D Icon Style udka&G.Edi k o f nf/ Default rSm Origin jzpfonf/ ORigin OR ½dkufyg/ UCS a&muf&dSaeaomae&mudk UCS Icon utNrJjyoaeygrnf/ azmfjycJhonfhtwdkif.jzifh OFF udkroHk.csifvQif OFF ½dkufvdkufyg/ yHkrSeftm.fatmufaxmifhrSmomaeusefcJhap&efjzpfonf/ UCS a&TUonfah e&mü UCS Icon udk Display vky&f efae&m&do S nfjzpfap? r&do S nfjzpfap b. jzpfonf/ 2D Drawing rsm.ftpm.

Edik yf gonf/ Command Line wGifOp [k½dkufyg/ Options Dialog Box > Display Tab acgif. Limmax) (83) .uJo rnf/ Scroll Bars udEk pS o f uforl sm.vuf&zSd iG x hf m.aom Drawing wpfck\ Drawing Limits udktvG.EdkifNyD.fwultoHk.f azmfjyEdik o f nf/ Oyrm.kH pGo J rl t S vG.pOfudkESdyfyg/ Window Elements tuGuf&dS Display Scroll bars in drawing window udk (Uncheck) jzKwfvdkufyg/ OK Button udkESdyfyg/ Scroll Bars aysmufoGm.D rESpo f ufyguazsmufxm.jyKvkyfEdkifygonf/ Status Bar wGif Coordinates Display tjyifo.\vuf&dStajctaeudkjrifawGUaeEdkif&efESifh tvG.jyKEdkif&ef azmfjyay.udv k nf.udak wGU&yg tjcm.Applied AutoCAD >> Scroll Bars h yYkd if Drawing window wGif Scroll Bars rsm. ygonf/ Status Bar &dS Command Button rsm.toH.xnfo h iG .f yg/) Limits $(getvar. or .ygrnf/ >> Status Bar Status Bar wGif Coordinates Display tjyifyHkqGJrItaxmuftuljyK Drawing Aids Command rsm.fwulod&dSjrifawGUaecsifonfqdkygpdkY/ Command Line wGif Modemacro [k½u kd í f Enter acgufyg/ Enter new value for MODEMACRO.dk rsm.w f ulo&d jSd rifawGUaecsiaf om System Variable wefb. Right Click ESdyfí Setting vnf.oGi.udk Click vkyfítzGifh? tydwfoHk.k jyKEikd Nf y. for none <"">: (atmufygtwdi k .f a&. Windows Program rsm.

rjyKvkdawmhvQif Modemacro udkjyefac:í Prompt wGif Dot wpfpuf½dkufxnfhNyD.mnl udkzGifhíatmufqHk.oHk. Limmax) Style $(getvar.xGufíjyefzGifhvQifaysmufoGm.csifvQif MenuLISP File Acad. Enter acgufyg/ odkYr[kwf AutoCAD rS Exit ESifhtNyD. Textstyle) ponfjzifh.. (Command "modemacro" "Limits $(getvar.Applied AutoCAD Enter acgufvu kd v f Qif Status Bar wGiv f uf&Sd Drawing Limits udjk rif&ygrnf/ Limmax onf Limits \ Upper Right Corner wefz.yg/ AutoCAD jyefízGifhvQiftNrJjrifawGUae&ygrnf/ (84) .ay.wGif.jzpfonf/ wpfckxufydkíazmfjycsifvQifOyrm. Limmax)" ) [kjznfp h u G af &.udk String wpfct k aeESit hf a&SUrSmay:aeap&efa&SUwGif Limits [kxnfí h a&.xm.om.wpfqufwnf.Edkifonf/ toHk.kd jzpfonf/ Limits pmwef..ygvdrfhrnf/ tNrJwef.a&.oGm. jcif.Limits $(getvar..

Edik yf gonf/ Screen Menu udkjrifcsifvQif Command Line wGif Options [k½dkufí Enter acgufyg/ Display Tab udEk ydS yf g/ Window Elements wGif Display Screen Menu udk Check vkyv f u dk yf g/ Apply udEk ydS v f Qif Screen Menu udkjrif&ygrnf/ (85) .k rjyKbx J m.Edkifonf/ Text Window wGifrdrdjyKvkyfcJhaomtvkyfrsm. Bar ay:½Sd Icon rsm.f í Close vkyNf y.wifay.log Log File udkawGU&ygrnf/ Log hf zwfEikd ?f a&.D vQif AutoCAD Directory atmufwGif Drawing trnfygaom .xm.udk rdrdBudKufovdk tzGifh tydwfjyKvkyfEdkifonf/ >> Text Window AutoCAD wGif Graphic Window (Drawing Area) ESifh Command Window (Command Line Area) tjyif Text Window vnf.cJh aomfvnf.fírdrdjyKvkyfcJhaomtvkyftm.vQit f NrJ Log File rsm.om.a&.qnf.vHk. Save vkyo f rd .Edik yf gonf/ Command Scripts rsm.udkrSwfwrf.vHk.tm.&mü File onf Text File wpfcjk zpfízGií Log File onftoH.jzifhodrf. File tm.yg&dSygao.udk jyefvnf Munf½h EI ikd &f efrw S w f rf. wGifoHk.udkoHk.onf/ Text Window rS Scroll Bar udak &TUíjyefvnfMunfEh ikd o f nf/ tu.k 0ifygonf/ Log File on xm.yg0ifojzift h oH.f aeygrnf/ rvkdcsifvQif Command ü Logfileoff [kjyefí½dkufyg/ >> Screen Menu AutoCAD Screen Menu onf wpfcsdefu AutoCAD DOS Version rsm.onf/ Text Window udk F2 Function Key udE k ySd í f tzGit hf ydwjf yKvyk Ef ikd yf gonf/ Command Line rS½u kd x f nfv h Qif Textscr ESihf Graphscr Command rsm.Applied AutoCAD Status Bar ay:wGif Right Click ESdyfNyD.xm. Windows Version wGirf l Toolbar rsm.csif vQiyf rkH qGrJ DS Command wGif Logfileon [k½u kd yf g/ Drawing udk Save vkyo f rd .

Edik o f nf/ Texture Maps Search Path rsm.&SdapEdkifrnfh Setting tcsdKUudk az:jyxm.? .Edkifonf/ Drawing Template File Location jyifqifowfrw S af y.udk oH.Command Line wGif Config (odkY) Options (or) op [k½dkufí¤if.onf/ Configure jyKvy k &f eftwGu-f .Drawing Area ay:wGif Mouse Right-Click ESdyfí Shortcut Menu rS Options udk Select vkyfí¤if.k pGo J rl sm.? .udktoHk.jyKolrS pdwBf uKd ujf yefvnf pDrjH cif.jzpfonf/ AutoCAD \rlv Default Setting rsm.onf AutoCAD \ System Defaults rsm.? Option Dialog Box udkac:.Applied AutoCAD >> Making Your Own Profiles Configuration jyKvkyfjcif.Edkifonf/ (86) .jyKítusdK.Toolbar Menu rS Options udk Select vkyfí¤if.jznfhpGufay. taejzifh rdrdpdwfBudKufjyefvnfjyKjyifpDrHEdkifonf/ atmufwGif toHk.lEdkifygonf/ (1) Files Tab - Files Tab wGif Support File Search path rsm.jznfhpGufay.

fxm.cs.Edkifonf/ Password ay.oGif.zGifh.rnfqdkygu Security Options Button udkESdyfyg/ Password tuGufwGif BudKuf&ma&.Edik o f nf/ Security Options jzifh rdrad &.Edkifonf/ Automatic Save wGif Savetime owfrw S af y.jzKwE f ikd w f wfEikd o f nf/ vkt d yfonft h cg Graphic Screen Background Color ajymif.Applied AutoCAD (2) Display Tab - Scroll Bar ESihf Screen Menu rsm.Save as Files Type a&G.ay.yg/ aemif wpfBudrfþ Drawing udkzGifhygu Password rSefatmifay.qGaJ eaom Drawing udk tjcm.yg/ Ok udkESdyfygu Confirm Password ay:vmrnfjzpfNyD. User rsm.cJhaom Password udak emufwpfBur d jf yefvnfa&.EdkifrSomzGifhEdkifrnf/ (87) .lMunfh½Ir&atmif Password ayí ydwfxm.Edi k o f nf/ (3) Open and Save Tab .oGi.f yg/ Ok udk ESyd í f ydwyf g/ Drawing udk Save vkyfíodrf.

Edkifonf/ (7) Drafting - txl.udkvnf.jyKvkyfp&mr½Sdyg/ (9) Selection - Selection Preview. aom tcgü DWF (Design Web Format File) tjzpfwpfcgwnf.jyKvkyfp&mr½Sdyg/ (6) User Preferences Tab .jyKjyifp&mr&dSyg/ (8) 3DModeling - 2D a&. owfrSwfz:jyxm.Applied AutoCAD (4) Plot and Publish - Printer rsm.qGJjcif.udk Insert vkyf&ef Insertion Scale Unit rsm.Edik o f nf/ Automatic DWF Publish Setting Button udk ESdyfí Setting rsm.cs. Visual Effect Settings.f qnf..odr. Drawing rsm.roH. vdu k Auto Publish acgif. rsm.twGuf txl.qGJjcif.Edkifonf/ (88) .qGaJ eaom Drawing udk Save vkyo f rd .f qnf. vdkovdk Set vkyfEdkifonf/ yHkxkwf&mü Plote Stamp ac: puúLay:wGif yHkESifhywfoufí az:jyapvdk aom Text rsm.a&G.udk Plot Stamp Setting Button udEk ydS í f Set vkyfEdkifonf/ (5) System Tab - 2D a&.pOfatmufwiG f Automatic DWF Publish udk Check vkyx f m.Right-Click Customization jyKvy k Ef ikd o f nf/ Block rsm.twGuf txl.k vdu k Uncheck vkyfxm.Edik ?f Edit vkyfEdkifonf/ DWF vuf&adS &.E f ikd o f nf/ Plot Style Table BuKd u&f ma&G..

arg Profile Text File tjzpfrdrdESpfouf&mae&mwGif Save vkyfodrf.aom Setting rsm.udktcsdefra&G.rjyKrSD Profile Tab &dS Profile Name tuGufwGif <<AutoCAD 2009 unnamed profile>> wpfckomjrifawGU&ygrnf/ yxrOD.Applied AutoCAD (9) Profiles Profiles onf Options Dialog Box \ta&.qnf.jyefvnfac:.udkrdrdpdwfBudKufjyifqif&ygrnf/ (89) .xm.udk .f jzpfyg onf/ Option Dialog Box wGif Set vkyfxm.xm.pGm Profile wpfckrjyKvkyfrSD Setting rsm.Edkifatmif Profile jyKvkyfodrf.Edkifonf/ Profile Setting udk Workspace Setting ESifh wGJzufítoHkjyKEdkifonf/ Profile jyKvkyftoHk.ygaomtpdwt f ydik .&ygrnf/ Profile rsm.qnf.l oHk.

jyKvkdvQif Import Button udkEdSyfvkdufyg/ Import Profile Dialog Box rSvc dk siaf om Profile name udk Select vkyí f Open udEk ydS yf g/ Profile name tuGufüESpfouf&mtrnfudkay..vQif Profiles Tab rS Export.arg File tjzpfodrf. ay.Applied AutoCAD NyD. Button udkESdyfvdkufyg/ Export Profile Dialog Box yGifhvmvQif File name wpfckay.qnf.udkjyefítoHk.í Save udkESdyfygu .Edkifonf/ (90) .ygrnf/ Profile rsm.

Ribbon ponfwdkY\ taetxm. Workspace tjzpfodrf.udkjyKvkyfodrf.ygu rdrdvkdcsifaomyHkpHjyef&&ef Import rSaeí .ltoHk.jyKEdkifygonf/ Avialable Profile rStrnfrsm.f&Sm.wGiaf wGU&rnf/ Command Line wGif cprofile [k½dkufívnf.onf/ (91) .fívuf&t Sd oH.lyHkudk txufwGifaz:jyNyD.fwulac:.Edkifao.jzifh Profile trsKd.Applied AutoCAD Description vnf.xnho f iG .udk o.kH vkad ompufwiG f xnho f iG .udk Profile tjzpf Save vkyfodrf.onfhtwdkif.udk tcsdefra&G.oGm.onf/ Workspace onftoHk.vkdygu Delete udkESdyfíjyefz. Set vkyfay.qnf.xm.ygrnf/ þenf.jyefvnftoHk.ía&.rsm.rsKd.k jyKaeaom Display Setting onftaMumif.k jyK aeaom Current Profile name udk Options Dialog Box \acgif.k jyKEikd o f nf/ toH.ay.arg File udkjyefíac:wif&ygrnf/ Profile File .udkroHk.í l rdro d .qnf.f toH.qnf.jyefvnfac:.NyD.k jyKor l sm.jyK olrS pdwfBudKufpDrHxm.pdwBf uKd uf pDpOfxmaom Setting rsm.f azmfjyEdik o f nf/ Apply and Close udEk ydS yf g/ Profiles Tab \ Available Profile wGif Profile nameudak wGU&ygrnf/ Profile name udk select vkyí f Set Current udkESdyfyg/ xkdYaemuf OK udkESdyfvkdufvQifrdrd Configure jyKvkyfxm.Edkifonf/ vuf&dS Current jzpfaeaom Profile udkrl Delete vkyfír&yg/ tu.f.MunfhEdkifygonf/ Workspace Options Dialog Box wGif toH.wpfcck ak Mumifyh pkH aH jymif.jyKEdkif&efodrf.arg rsm.udkvnf.pnf.jzpfonf/ xdkYtjyif toHk.aom jrifuGif.aom Menu.qnf.jyKolrS Screen ay:wGif pDrHae&mcsxm. Toolbars.qGJrnfhyHkay:rlwnfíoufqdkif&m Profile udktvG. Pallet.

udk Select vkyfyg/ Save Workspace Dialog Box ay:vmrnf/ odr Yk [kwf Command Line wGif wssave [k ½dkufívnf.aom Workspace rsm.vdkaomtrnfudk ½dkufxnfhyg/ Save udk Click vkyfyg/ jyKvyk o f rd .ac:Edkifonf/ Name ae&mwGif rdrday.xm.yg/ Workspace Setting Dialog Box ay:vmrnf/ (92) ..ltoH..pGm rdred pfoufaomyHpk t H wdik .udk jyefvnfac:.f Menu. Toolbar ponfwu Ykd kd ae&mcsyg/ Status bar &Sd Workspace switching udk Click vkyí f Save Current As.k jyKvykd gu Workspace Switching rS Workspace Settings udk Select vkyy f g/ odrYk [kwf Command wGif Workspace [k ½dkufí Option xJrS SEttings udka&G.f qnf.Applied AutoCAD Workspace jyKvy k &f efyxrOD.

Right Clcik ESdyfí Delect udk Click jcif.jyKvdkaom Workspace trnfudka&G.pm&if.rS rdrdtoHk.Edkifonf/ toHk.cs.Applied AutoCAD Workspace Settings rsm.pOfatmufwGif rvdktyfaom trnfudk Select vkyfNyD.jcif.fxm.jzifhzsufEdkifygonf/ ----------0---------- (93) .udkzsufvdkygu Command wGif CUI [k½dkufNyD. jzifh Default tjzpfxm.lEdkif onf/ My Workspace ae&mwGif rdrdtNrJtoHk. Customize User Interface udkzGifhyg/ Workspace acgif.rjyKvdkawmhaom Workspace rsm.jyKvdkaom trnfudk Select vkyfíac:.

atmufzufodkY 3.r½dS ) Specify next point or [ Undo ] :@4.-3 ( vuf½dfSae&mrSaeí Y twdkif.Applied AutoCAD Specifying Coordinates in AutoCAD >> Cartesian Coordinate System UCS ( User Coordinate System ) \ Origin Point onf 0.faqmifaom ) @ oauFwudk x.taygif.kd ryg 0ifojzifh x.y \ta½SUrSxm. 4 Units ESifh teH 3 Units ½dSaomU yHkoP²mefwpfckudkqGJrnfqdkvQif.jzpfygonf/ Point wpfckudk UCS Origin rSvSrf. Command: L ( onf Enter udkqdkvdkonf ) Specify First Point : ( Screen wpfae&m&mwGif Pick vkyfyg/) Specify next point or [ Undo ] :@0. zuf o d k Y 3 Units tuG m wG i f ½SdaomtrSwfudk azmfjyvdkvQif 4.rsm.3 [kazmfjyEdkifygonf/ tEIwfzufwGif½Sdygu wefzdk.z jzifah zmfjyygonf/ 2D Drawing wGif 3D Space ( z ) wefz.y jzifhomazmfjy&efvkdygonf/ Oyrm.íwdkif.y..0 trSwfjzpfonfudkazmfjycJhNyD.udk Absoulute Coordinates [kac:ygonf/ Cartesian Cordinate System wG i f Point wpfc\ k wnf½aSd eaomae&mudk x.udkqufíazmfjyvkdvQif ( þae&mrSaeí [kt"dyÜg. íwd k i f .0 ( vuf½dSae&mrSaeí X twdkif. Y wefzdk.r½dS ) (94) .rsm.ud k t NrJ w ap UCS Origin rS v S r f .twdkif. 4. wmae&vQif oH. X wefzdk.u f v l S yg/ xdaYk Mumift h vkyv f yk &f mü vuf½aSd &muf½aSd eaom trSwaf e&mudt k rSjD yKí aemuftrSwfrsm.UCS Origin rSaeí x 0if½dk. taygif .k pGo J t l zdrYk vG.a½SUwGiftEIwfvu©Pmjzifh azmfjyygonf/ od k Y & mwG i f t rS w f r sm.udk Relative Coordinates [kac:ygonf/ Oyrm-tvsm.wmazmfjyaom Coordinates wefzdk.0.íazmfjyEdkifygonf/ þodkYazmfjyaom wefzdk.zufodkY 4 Units ESifh y 0if ½ d k . twd k i f .

rS m Distance<Angle [k Angle wef z d k ..3 (vuf½dSae&mrSaeí Y twdkfif. System wpfckrSm Polar Coordinate System jzpfNyD.udak &wGuo f nf/ Clockwise twdkif.Applied AutoCAD Specify next point or [ Close / Undo ] :@0. zuf t &yf r S Counterclock-wise twdik .f Direction udk Angle jzif h a zmf j yaomenf . Command : L Specify First Point : (Screen wpfae&m&mwGif Pick vkyfyg/) Specify next point or [ Undo ] :@3<270 (vuf½dSae&mrS 3 tuGmta0.a&wGufvQifAngle udktEIwfjzifh azmfjyEdkifygonf/ Cartesian rSmuJhodkYyif Relative Coordinates udktoHk.½dSaom 90 'D*&Dt&yfodkY) qufrqGJawmhojzifh Enter wpfcsufxyfacgufyg/ (95) . jzpf o nf / a&.½dSaom 270 'D*&Dt&yfodkY ) Specify next point or [ Undo ] :@4<0 (vuf½dSae&mrS 4 tuGmta0.trSwfwpfck\ wnfae&m udkazmfjy&mü UCS Origin Point rSxkdtrSwf½dS&modkY wdu k ½f u kd f tuGm ta0.½dSaom 0 'D*&Dt&yfodkY) Specify next point or [ Close / Undo ] :@3<90 (vuf½dSae&mrS 3 tuGmta0.ESit hf nTe.tay:odkY 3.qGJrnfqdkvQif.jzifhtxufazmfjyygOyrmudka&. \a½S U wG i f < oauFwcHía&.enf . X wefzdk.f Angle rsm.jyKEdkifygonf/ þenf.&ygonf/ t&yf r suf E S m ud k X 0if ½ d k . \taygif .r½dS) qufrqGJawmhojzifh Enter wpfcsufxyfacgufyg/ >> Polar Coordinate System tjcm.

aeaomrsOf. Object rsm.wefbdk.xm.wef.qGJ&ygrnf/ þenf.aeaom rsOf.jzifhrSefaomfvnf.yg/ Command : L Specify first point : (Screen wpfae&m&mwGif Pick vkyy f g/) Specify next point or [Undo] :3 (mouse udkatmufzufodkYqGJwef.jzifhtxufazmfjyygOyrmudka&.m&pfrsm.rwdusEdkifyg/ (96) .jzifh x y Axis rsm.udka&.twdkif.lvkdaomtcgrsm..\ Initial value onf 0 jzpfonf/ >> Direct Distance Entry Direct Distance Entry onfrdrdoGm.jzpfNy.twdkif.jzpfygonf/ txl.rdrdoGm.u f t l oH.twdkif. 3 [k½dkufyg/) qufrqGJawmhojzifh Enter acgufyg/ Direct Distance Entry enf. 3 [k½dkufyg/) Specify next point or [Undo] :4 (mouse udknmzufodkYqGJwef.qGJrnfqdkygutuGmta0.wGif tvG.y axis rsm.rsm.lítuGmta0.D txufwiG af zmfjycJah om Oyrmrsm.rsm.jzifhoma&.udkwdkuf½dkufaz:jyay.udk Direct Distance Entry enf.k 0ifaomenf..NyD.Applied AutoCAD rSwfcsu suff/ Angbase ESifh Angdir System Variable rsm.wefzdk.yHkrSeftm.xm.kd rsm.rsm.NyD.taMumif.wnf½dSaomrsOf.vJowfrSwfay.wef.raebJapmif.xm.vnfap&efwifjyjcif.ojzifh x y 0if½dk. rsm.qGJrnfqdkvQif.tm.twdkif.jyKEkdifonf/ Status Bar ½dS Ortho Button udk ON xm. rsm.onf vGepf mG vG.fwultoHk.jzifhtoHk.aomenf.qGJvkdaomtcg (odkY) x y 0if½dk.tapmif.NyD. Ortho udk on xm.NyD.udk½dkufxnfhEdkifygonf/ þenf.rSm Coordinate System rsm.axmifhrsm. 4 [k½dkufyg/) Specify next point or [Close/Undo] :3 (mouse udktay:zufodkYqGJwef.udka&.a&mufvdkaomt&yfudk mouse jzifh ñTefjyí tuGmta0.vkdaom Direction bufodkY mouse udka½TU.Edkifaomfvnf.ude k m.udkajymif.jyKavhr½dSyg/ Angbase ESifh Angdir wefz.onft&yfrsuEf mS 'D*&DtñTe.udka½TUvdk? ul.f ESiv hf uf0-J vuf.rsm.omjzpfívufawGUwGirf l x .

twGuf Polar Tracking ESifh Polar Angle Setting oHk.udkBudKwif rSef.Applied AutoCAD tapmif.wGifavhvmEdkifygonf/ Status Bar \ Coordinates Display wGif Relative udk Polar System ESifhazmfjyay.í Absolute udk Cartesian System ESifhazmfjyay.rsm.qEdkif &efMunfh½IEdkifNyD. Mouse ESifh Status Bar \ Coordinates Display udkxdí Click vkyfNyD.qGJenf.Munfh vkdaomyHkpHudkajymif.í Direct Distance Entry jzifha&.rsOf.rsm.ay.Edkifygonf/ --------------.pmrsm.0 -------------- (97) .ygonf/tuGmta0.udkaemufoifcef.

udk azmfjyxm.xJrS toHk.cs.fcH&aom Object rsm.awmhrS Enter acgufvdkufyg/ atmufwGif Standard Selection Options rsm.udkxdíaumufjcif.frn S modaYk xmufíaumufjcif.cf &H aom Object rsm.lNyD.v f u kd v f Qit f a½G.NyD.aom Object rsm.em. JG v l mNy.fEdkifygonf/ wpfBudrfa½G.Applied AutoCAD AutoCAD Object Selection AutoCAD wGif Object rsm.wdkif. Select objects: Prompt jyefíay:vmrnf/ a½G.cs.a½G.xm.fzufwGif jyefaxmuf jcif.b.oGm.wpfpyg0ifaom Object rsm.udk Select vkyfrdvdrfhrnf/ wpfyidk .odjrifap&ef Highlight vkyfay.onf Dashed Line toGio f Ykd ajymif.wGif Click vkyfínmzuf jcrf.udk Select rvkyyf g/ nmrSb.? Mouse ESifhwpfck csif.rSm (1) Pick - (2) Window - (3) Crossing-window - vkdcsifaomypönf. (3)enf.f wGif Command Line wGifSelect objects: Prompt udkawGU&ygrnf/ Select vkyf&mü wpfBudrfomr[kwfbJtBudrfBudrf a½G.ygonf/ Select objects: Prompt wG i f r nf o nf h Option rS ½ d k u f x nf h p &mrvk d b J Select vkyfEkdifaomenf. tjyifwpfydkif.cs. rSaeíaxmifhjzwfqGJ.0ifaom Options rsm./ Window ESit hf jrif uGv J aJG p&efabmifukd Dashed line taeESifhjyonf/ Window selection ESifhjcm. ygrnf/ a½G. csufrSmtuGufxJwGiftjynfht0 0ifaom Object rsm.? Screen \ nmbuf jcrf.f wpfp0ifaom Object rsm.fEdkif&eftwGuf Object Selection Method yg½daS vonf/ Object wpfcx k ufyí kd tajrmuftrsm.odaYk xmifh jzwfq.jzpfonf/ qufíra&G.&f rnft h cgwdik .D vdck siaf omae&mwGijf yefí Clickvk y f y g/ xk d a bmif t uG u f x J w G i f tjynf h t 0 0ifoGm.foaYkd xmufíaumufjcif.cs.cs.udkrdrdvkdovdka½G. jcif./ b.udkcJGjcm.udkyg Select vkyfygvdrfhrnf/ (98) .vdkufaxmufíaumufjcif./ Mouse udk Graphic Screen \b.cs.fzufjcrf.

axmufrdvQifU ½dkufoGif.yg/ (99) .faomenf.axmifh pyfpyf r[kwb f rJ rd v d o kd vdak xmufíaumufomG .íaumufjcif.í undo vkyfEdkifygonf/ tu.Crossing-window obm0twdkif.yg/ taxmufrSm.udk Fence ESifhjzwfaumufvQifpmvHk. Window uJhodkY av.ítoHk. a½G.jzpfNyD.rS Fence Line jzwf o G m .vHk.jyK&aom Options rsm.vkdaom Object rsm.wpfvHk.vkdaom Object teD.fíabmifrsm.f axmuf yg/ Fence Line udk Dashed line rsOf. ud k a ½G .rSm (1) WPolygon .wpfvHk.ukd jzwfírsOf. wpfae&mudkaxmufyg/ Specify end point of line or [undo] : Object rsm.wm. polygon segments cannot intersect.udk xdrdatmifwm.Edik yf gonf/ abmifrsm.vQif Invalid point.udjk zwfí vSr./ a½G.wpfckESifhwpfckvdrfoGm. wpfckESifhwpfck vdrfí jzwfoGm.om.Edkifygonf/ CP [k½dkufyg/ (3) Fence . [kowday. WP rSmuJhodkYyif abmifudk rdrdvdkovdk axmufíaumufoGm.Applied AutoCAD Select objects : Prompt wGif Keyboard rS½dkufoGif.ygrnf/ (2) CPolygon .NyD.ESifhwpfvHk.jzpfonf/ F [k½dkufyg/ First fence point : a½G.Window \oabmobm0twdkif.jzwfoGm. rd r nf r [k w f y g/ pmaMumif.rSpmvHk.yg/ rSm.jzpfNyD.ír&yg/ WP [k½dkufyg/ First polygon point : wpfae&m&mudak xmufyg/ Specify end point of Line or [Undo]:vdo k vkq d ufvufí f axmuf oGm.vQif U [k½dkufxnfhí undo jyefí jyKvkyfEdkifonf/ rSwfcsuf/ pmaMumif.Mum.rsm.ESifhazmfjyonf/ vkdovdkqufíaxmufoGm.ygupmaMumif .cs.

Applied AutoCAD (100) .

Edkifonf/ (6) Last .í Select vkyfvQif Remove objects: jzpfNyD.udkMudKwif Select vkyfxm.NyD.oGm.qG J c J h a om Object ud k a ½G .udka½G.rnf/ tu.cs.udk Remove vkyf&eftaumif.cs.fvdkygu Group name udkazmfjyEdkifonf/ G [k½dkufyg/ Enter group name: a½G.udkjyefí a½G.Remove objects: prompt wGif A [k½u kd v f u kd yf gu Select objects: jyefjzpfrnf/ (a½G.aom Object rsm.aom Layer rsm.Drawing wG i f a emuf q H k .udka½G.aemufqHk.ay.rnf/ wpfcgwpf&H Previous selection udk&.udkjyefíz.udk jyefa½G.enf.udkrlra½G.vkyfcJhaomtvkyfü a½G.rS Object rsm.qHk.vdkaom Group \trnfudkay.vQif Remove jzpfoGm.&efjzpfonf/ Freeze ESifh Lock vkyfxm.vkdvQif R [k½dkufyg/ Select objects: rSaeí Remove objects: prompt ajymif.Object rsm. Edkifyg/ (8) Remove .All [k½dkufyg/ Drawing wpfckvHk.vTwfvdkufvQif Select objects: jyefjzpfygrnf/ (101) .aemufqHk.rdaom Object rsm.ay.vHk.Applied AutoCAD (4) Group .ay.fvdkvQifaemufwpfBudrfxyfaumufaep&mrvdkbJ P [k½dkufvdkuf vQijfyefa½G.l&eftwGuf Select Command udktoHk.f½Sm. vk d v Qif L [k½u kd yf gua½G.fí Last object udk ( Erase ) zsuv f u kd v f Qif L onf'kwd.fcJhaom Object(s) rsm.rnf/ (9) Add .ía&G.NyD.½dS Object tm.rSm.Group tkyfpkzGJUxm.om. Object rsm.rnf/ a½G.cs.jyKí Object rsm.rSm Shift Key udkzdxm. Object jzpfvdrfhrnf/ (7) All .yg/r½dSonfh trnfudkay.rdvQif Invalid group name: [kwek jYf yefygrnf/ (5) Previous . a&.

p&m½dSaerSomvQif Remove / Add Options rsm.ívkyfrdvQifundo jyefac:Edkifonf/ U [k½kdufyg/ txufyg Standard Object Selection Method tjyif rdrda½G.f jyefí&½dSap&ef twGufatmufyg Selection modes rsm.jyKEdkifygonf/ Qselect.rIrsm.&efvdktyfygonf/ Selection modes rsm.fEdkifaom Object selection filters rsm.ay:rlwnfíppf.wGifavhvmyg/ >> Checking the Default Selection Modes Object rsm. toHk.½daS evQif rlvyHrk eS t f wdik .udkvnf.jyefa½G.cs.udkoHk.jyifqifEidk o f nf/f Command line wGif Ddselect [k½u kd yf g/ (102) .vkdaom Object Type ESifh Object Properties rsm.ukdppfaq.yg/ ) (10) Undo .udk Select vky& f mü yHrk eS rf [kwb f w J pfcck v k rJT mS .Applied AutoCAD tajrmuftrsm.la½G.Select rSm. Filter Command rsm.udk Options Dialog Box ½dS Selection Tab wGiv f nf.

Set vkyfEdkifonf/ Default selection modes rsm.Noun / Verb Selection Command ray.k ír&awmhyg/ (103) .rSCommand utaemufrSvdkufjcif.xm.xm.yg/ Dialog Box : Uncheck . Pickadd 0 jzpfaevQif Object rsm.Edkifonf/ aemufwBudrf xyfa½G.yg/ Dialog Box : Check .? Window Selection ESifh aomf¤if.udkwpfBudrfoma½G.Use Shift to add to selection.NyD.vJ &mwGiftxl.bJ Mouse jzifhyHkrsm.udkt&ifa½G.udkajymif. qGJrSom&awmhrnf/ (4) Pickauto 1 wGifxm.? aumufMunfhygu tjyma&mif Grip rsm.Implied windowing Pickauto 0 jzpfaevQif Window.jzifh Object rsm. Lineweight tp½dSonfh properties rsm.ívnf. ygrnf/ Object rsm.foGm.jzpfí Noun / Verb Selection [ktrnfay. Color.aom Object rsm.rSmatmufygtwdkif. vQif yxra½G.toHk.NyD.Press and drag Pickdrag 1 jzpfaevQif Select vkyfonfhtcg Left ClickudkrvTwfbJ zdxm.udkrSwfom.yg/ Dialog Box : Uncheck .oH.udkawGU&ygrnf/ xdkaemufrS Editing Command wpfcc k u k adk c:vdu k yf g/ (Oyrm.rS tBudrfBudrf a½G.NyD.Edkifrnf/ (3) Pickdrag 0 wGifxm.Erase ) a½G.xm. Keyboard rS½dkufoGif.ukdaxmufíaomf¤if.\ Layer.Applied AutoCAD Variable name rsm. Linetype.0ifygonf/ (2) Pickadd 1 wGifxm.xm.jzpfonf/ (1) Pickfirst 1 wGifxm.aom selection set rSmysufjy.ygonf/ Pickfirst 0 jzpfaevQifr&yg/ Noun / Verb Selection onf Object rsm.vdrhfrnf/ Shift key udkzdxm.yg/ Dialog Box : Check .udk zsuo f mG . Crossing-window selection rsm.

axmifu Box jzpfonf/ Default rSm 3 wGif½dSonf/ rdrdpdwfBudKuft½G.fEdkifonf/ rdrda&G.fEdkifonf/ -------.yg/ Dialog Box : Pickbox Size Control bar h u G jf zpfNy.cs. rcJGjcm. wpfckESifhwpfck tvGefeD.Ekdifawmhyg/ >>To Select Overlapping Objects Object rsm.udk Select vkyo f nft h cg Highlight rjzpfawmhbJ a½G.0 --------- (104) .fvdkaom Object onf Highlight jzpfvmaomtcg Spacebar ykwfí a&G.D Object rsm.Applied AutoCAD (5) Pickbox 5 wGifxm.f½aSd v.Edkifygonf/ Pickbox Size 5 onfoifhawmfygonf/ (6) Highlight 1 wGifxm.uyfae? xyfae aomtcgüxdkxyfaeaom Object rsm.rS wpfckudk Select vkyfvdkonfhtcgwGif Shift+Spacebar+Left Click udkwpfcsufcsif. Click vkyfí vdk&mudk a&G.fxm.yg/ ( Dialog Box .cs.Option r½dS ) Highlight 0 jzpfaevQif Object rsm.cs.ra½G.udk Select vkyo f nfh Pickbox onf Cursor tv.

rnfjzpf onf/ Zoom Real time udktoHk.ESifhvkdovkdMunfh½IEkdif&ef Zoom Command udktoHk.tjyif Zoom Command udktoHk.trsKd.jyKívnf.) ta&SUodv Yk rdS v hf Qif Zoom In (tBu.wGiZ f oom onf wpfct k yg t0ifjzpf onf/ Drawing Area ay:&dS Object rsm. tzdkY Zoom udk Scroll jzifhomjyKvkyfMuygonf/ System Variable wpfcjk zpfaom ZOOMWHEEL onf Zoom vky& f mü Zoom In ESihf Zoom Out udk ta&SUodv Yk rdS jhf cif.D csUJ Munfjh cif.vJay. Zoom Original (Zoom ESir hf Munfrh t DS ½G.)f .Applied AutoCAD Zooming and Panning the Drawing uGeyf sLwm\ txl.Edik o f nf/ rlvwefzdk.jyK pOfü Mouse Right Click udkESdyfNyD.k vkv d Qif Enter acgufvu dk yf g/ Mouse Pointer udkrSefbDvl. or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: real time .yHkjzifhjrif&rnfjzpfNyD.jyKEdkifojzifh yHkqGJolrsm.onf/ Command Line wGif Zoom (or) Z [k½u kd yf g/ Specify corner of window.l toHk. Zoom Window.f &nfrsm. uyf vmrnfjzpfNyD.vuf&Sd Active jzpfaeaom Option jzpfíoH.íoGm.tvG.vkyaf qmifay.w f uljyKvyk Ef ikd o f nf/ Ykd rdS v hf Qif Zoom Out (csKH UíMunfjh cif.w f ulac:íoH. Scroll taetxm. Zoom vkyfEdkifao.udk ajymif.jzifhtvkyfvkyfaepOftwGif. tcsdefra&G.rSm 0 jzpfí 1 onfajymif.rsdK.udkteD.jyKEdkifonf/ Real Time udk Standard Toolbar rSvnf.ta0.ESihf taemufov Ykd rdS jhf cif. Zoom Extents ponfwu Ykd kd ac:.jyefjzpfonf/ 0 jzifhomoHk. enter a scale factor (nX or nXP). yHkpHtrsdK. Shortcut Menu rS Pan.jyK&ygrnf/ >> Zoom AutoCAD wGif Mouse \ Scroll Button udk vSr dí hf Zoom udt k vG.pGJyg/ Scroll jzihf Zoom vkyfjcif.toHk.ítxufzufodkY Mouse udka½GUvQif (Zoom in) yHkeD. Left Click udkzdxm.rsKd.k Edik o f nf/ (105) .)? ESihf taemufov wdkYjyKvkyfEdkifonf/ Command rsm. atmufodkYa½GUvQif (Zoom out) a0.Ekid af ompGr.

P [k½dkufxnfhyg/ vuf&dSjrifuGif.onf/ Window .½dkufxnfhp&mrvkdyg/ wdkuf½dkuftoHk.lEdkifonf/ Standard Toolbar rStvG.jcif.fwulac:íoHk.A [k½dkufyg/ Zoom All onf Limits Area ESifhwuG Drawing Area ay:wGif&dSo rQyHktm.twdkif. ta0.Edkifonf/ Previous .5X [k½dkufxnfhyg/ XP onf Paper Space wGiftoHk.rsm.jzpfonf/ Oyrm.jyKEdkifonf/ Scale wGif X ESifh XP (2)rsKd . ay:rlw nfí teD. toH k .udk wpfqifhjcif.udkteD.jyK&aom Model Space ESifh Paper Space wkdY\tcsKd. tqESi fh azmfjyay.onf/ Extents .ESifhjrifEdkifatmifoHk.xuf (2)qcsJUvkdvQif 2X [k½dkufxnfhEkdifonf/ vuf&dSxufwpf0ufcsKHUíMunfhvkdvQif .jzpfonf/ .omvdkcsifvQif Center (106) . \A[dkwGifxm.udkjrifawGUEdkif&efoHk.íMunfhcsifaomae&mudkazmfjyyg/ Enter magnification or height : wGif Scale factor udkazmfjy Edkifonf/ (Oyrm.2x.udk tcsKd.vHk.Applied AutoCAD All . taetxm.vuf&dSjrif uGif. jyK Ed k i f & m X onf vuf& dSj rifu Gi f.½dkufxnfhp&mrvkdyg/ wdkuf½dkuftoHk.vHk.C [k½u kd yf g/ Specify Center Point: wGif Drawing Area (od)Yk Viewport jrifuGif.jzpfonf/ Preparing for Plotting wGiaf vhvmyg/ Scale .E [k½dkufyg/ Zoom Extents onf Drawing Area ay:&dS Object tm.rwdkifrSD MunfhcJhaom jrifuGif. 1/8 xp) vuf&dStaetxm. jyefí ac:.qHk.jyKEdkifonf/ rdrdteD.uyfcsJUí Munfhvkdaom Object udk Window Selection ESifhaumufíMunfhjcif.

jzifh Object Munfh½IEdkifonf/ >> Pan AutoCAD wGif Pan udk Mouse \ Scroll Button udz k í d vd&k mwGe.loHk.wGiv f &kd modt Yk jrefq.uyfMunfhvdkaom Object udk Select vkyfay.Edkifonf/ Pan onf Transparent Command wpfckjzpfítcsdefra½G.rsm. Pan ESifh Zoom Window (3) rsK. tcsdefra&G.fudkcsdefEdkifonf/ yxrPanning View Box (tv.k jyKíMunfv h adk omae&mESiMhf unfv h adk om t½G.l jcif.D [k½u kd yf g/ View Box udt k oH.csdefí Enter Dynamic acgufyg/ Dynamic udkac:vkdufvQifyxrOD.jyKvkyfEdkifonf/ Pan Command udktoHk.Mum.vHk.fwuljyKvkyfEdkif&eftwGuf Aerial View udktoHk.ta0. Shortcut Menu rSaeí Zoom Command rsm.Edkifygonf/ Standard Toolbar rStvG. ouJhodkyifjzpfonf/ .udk a½GUMunfhEdkifonf/ Right Click udkESdyfívnf. vkyaf qmifay.o l .ukdjrifEdkifatmif Zoom All jyKvkyfay.Applied AutoCAD Enter acgufyg/ Zoom Center onf Pan ESihf Zoom Scale (2) rsK.toHk.jyKívnf.jcif.jyKaepOftwGif.jcif.kH yg/ Mouse Pointer udkvufz0g.onf/ Command Line wGif Pan (or) P [k½u kd yf g/ odrYk [kwf Standard Toolbar rS.vkyaf qmifay.Edkifonf/ (tvGeBf u.pGmyHktm.kH Munf½h jI cif. jzifh tvG.f a&TUjcif.d udk wpfqufwnf.jzwfíoHk.fwulac:íoHk. Left Click udkzdxm.ygonf/) jzifhMunfhvkdaomae&mudk Click vkyfyg/ xkdYaemuf Zoom View Box ESifhteD.a½TUajymif.udk .ojzifh Zoom Dynamic onf Zoom All.d udw k pfqufwnf.udk wpfae&mrS wpfae&modu Yk . Pan jyKvkyfEdkifao.fwGifMuufajccwftrSwftom.tvG.yHkpHjzifhjrif&rnfjzpfNyD.ouJo h Ykd jzpfonf/ .D aomyHrk sm.í vkd&modkY jrifuGif.jyKEdkif ygonf/) (107) .fwul Pan vkyfEdkifonf/ Command rsm.ESihf Object rsm.Zoom jzifhteD.

rsOf .lvQio f ufa&mufr½I rSd nfr[kwyf g/ Oyrm. rS w f r sm.av.ay:rlwnfNyD.udak c:.udak c:.lNyD.if.ESifh cGJjcm.uyfvkdufí t0ga&mif snap marker ay:vmNyDqdkvQif vdkcsifaomae&mudkxdawGUEdkifNyDjzpfaMumif.apjcif.udkazmfjyxm.l toHk.a&mufxdawGUEdkifap&eftwGuf Object Snaps rsm.udkpíqGJrnfqdkvQif Line Command udk t&ifac:..rSoufqdkifaom Object snaps "Midpoint" udkac:.today.frSwfrsm.vnf.odkY tv. wpf a Mumif .wpfaMumif.onf/ Object snap wpfckudkawmif.jyKjcif.wdkYESifhoufqdkifaom Object Snaps rsm.odkYxdawGUEdkifaom Object snaps (Osnaps) rsm.D taMumifrhJ Object snaps rsm.uGJjym.jyK&rnfjzpfonf/ atmufwGif Object rsm. jzpfygonf/ Object \trsKd.onfhoabmjzpfygonf/ wpfckowdjyK&rnfrSm Command wpfckckudkoHk.ESifh wpfrsKd.udktoHk.if.rsm. Object odkYxdawGUcsOf.trSwfrsm.wkdY\yHkoP²efrsm.qDodkYtwdtusoGm.wpfaMumif.wGif.Applied AutoCAD AutoCAD Object Snaps Object rsm.wwfavonf/ Snaps rsm.frSwfrSaeíaemufrsOf.iSg Object snap marker ac:yHkjytrSwftom.½dSygonf/ Oyrm. wG i f t pG e f .jyK&mwGif wpfrsKd.k jyKí&Ny.tvdkufae&mjyydkifqdkifrIrsm.pGJaepOftcdkufüomvQif Object snaps rsm. tpm.odkY ENDpoint INTersection wpfckESifhwpfckqHkrSwfjzwfrSwfrsm.ygonf/ OSNAP MARKER xd a wG U rnf h a e&m pqHk. wpf 0 k d i f .udktoHk.odkY MIDpoint axmifhrSwfcs&ef PERpendicular NEArest APParent intersection Object ay:wpfae&m&modkY wpfckESifhwpfckqHkrnfhae&m&Sm&ef (108) o½k y f j yyH k .azmfjy ay.NyD.l toH.rsOf.uGJjym.½d S í puf 0 d k i f .xm.\tv. wG i f A [d k r S w f ½ d S y gvd r f h r nf / xkdtrSwfrsm.

twGi. Ellipse wd\ Yk A[dkrSwfodkY QUAdrant Circle. Ellipse wd\ Yk o½k y f j yyH k Quadrant rsm. Attdef.Midpoint twGuf Mid) ac:.. Arc.udk Command rsm.&ef >> Using Object Snaps Osnap rsm.k jyK&onf/tu. Ellipse wd\ Yk Tangent xd&ef NODe INSertion Point Object odYk Text.D onft h wdik .f&Sm.NyD.k vH.Command Line wGiaf ½SUoH. (Oyrm.csifaom Osnap udkxyfíac:&onf/ (109) .Applied AutoCAD OSNAP EXTension MARKER xd a wG U rnf h a e&m +----- qufía&mufEdkifaomwpfae&m&modkY PARallel tNyKd iq f &JG ef CENter Circle.udk.rS¤if.udkajymif.kH pGJ Edkifygonf/ azmfjyNy.lo.fí Osnap wpfckudkac:xm.rSaemufwpfrsKd.f üomtoH. Arc. .vkdvQif Osnap "none" udkt&ifjyefac:NyD. Osnap Toolbar rsm.k ud½ k u kd x f nfí h ¤if. InsertwdkY\Insertion Point odYk NONe Current Osnap udkjyefz.f Osnap rsm. Mtext. Arc.rS ajymif. . Shape.Ctrl (odkY) Shift Key + Mouse Right Click udkEdSyfí Osnap Pop-up Menu rS¤if. .qDodkY TANgent Circle.Standard Toolbar.

NyD. enf.jyK&mwGif taumif.udka½G.fNyD.udt aom Osnap rsm.vQif Button rSmedrfh0ifaeygrnf/ Osnap Button udk Keyboard F3 cvkwfESifhvnf.k jyKaepOftwGi.D tzGit hf ydwv f yk v f u kd F3 cvkwu f kd zdxm..jyKEdkifonf/ rSwcf su/f Running object snaps wGif Osnap rsm.udkac:. on xm.k jyKb½Ykd aSd eygu Running Object Snap wGiBf uKd wifí rdro d . vdkcsifaom Osnap udka½G.f ..aevQif Keyboard rS Tab Key udkwpfcsufjcif..Edkifygonf/ Osnap Button onf on / off vkyf EdkifNyD.kH &ef Status Bar rS Osnap Button udk Right Click EdSyfí Setting.lEdkifygonf/ (110) .vkdu on írvku d off vkyx f m..kH vkd Osnap rsm.. Transparently oHk.ü Object ay:wGif Osnap rsm.jyKvdkaom Object Snap rsm.twGif.onf Osnap rsm.Edik o f nf/ toH.Applied AutoCAD Running Object Snaps k Burd Bf urd t f oH.k jyKaomtcgrsm.jzpfygonf/ Running object snaps udo k .udw k pfcx k ufyí kd Set vkyt f oH. udk command rsm. udk Click vkyfyg/ Drafting Setting Dialog Box yGiv hf mygrnf/ Command Line wGif Osnap [k½u kd í f vnf.uyfa&maxG.udktoHk.cs.qHk.m.ac:Ekid f onf/ toHk. OK ESdyfyg/ Setting. on / off jyKvkyfEdkifonf/ toHk.Edkifonf/ þenf.wpfckESifhwpfcktvGefeD.tcdsefra½G.í toHk.ESdyf oGm.lxm.

yif AutoCAD wGifyHkrsm.oefYydkifqdkifrIrsm.udk Layer rsm.cGJjcm.½dSouJhodkY Object trsKd. udkxyfíMunfhxm.aom yHkwpfyHk\yHkrsm.twmrsm.oefY ydik q f ikd rf rI sm.tjzLa&mifrsOf.½dSavonf/ Oyrm.ESifh Layer wpfckpDwGiftcsdefra½G.ESifhoufqdkifaom General Properties rsm.qGJEdkifavonf/ AutoCAD \ Layer rsm.udkz.jcm.Applied AutoCAD AutoCAD Object Properties Object wdkif.fxkwfívdk&mudk MunfhEdkifyg vdrfhrnf/ xdkoabmtwdkif.rSm (1) Layer (2) Color (3) Linetype (4) Linetype Scale (5) Lineweight (6) Hyperlink (7) Plot Style ponfwdkYjzpfygonf/ >> Layer AutoCAD Objects tm.üydik q f ikd Ef ikd af om Property wpfcjk zpfavonf/ Object tm.qGJNyD.udk Layer wpfckrSwpfckodkYtvG.qGJxm.Text rsm.wGifydkifqdkifrIrsm.EdkifaomtajctaeESifh ydkifqdkifrI (States & Properties) rsm.vHk.wpfaMumif.fwulajymif.tpm.cGJía&. Sheets rsm.ESifhoufqdkifaom General Properties rsm.onf tjzLa&mifudkydkifqdkifí? teDa&mifrsOf. Oyrm.aom yHkrSomvQif rdrdrvdkaom Sheets rsm.½dSaejcif.a½GUEdkifjcif.\t"duydkifqdkifrIonf Layer yifjzpfygonf/ puúLwpf½Guf ay:wGifa&.ía&.aomyHrk sm. Text style ponfwrYkd mS Text ESio jzpfygonf/ Object tmvHk.ay: rlwnfíoD.ay:wGifoD.rSma&.xufomvGejf cif.onf Transparent Sheet rsm.jyifqif owfrSwfay.? pmrsm.yifjzpfonf/ (111) .udkoD.xJrS yHkrsm.oefY cGJxkwf Munfhvdkygu&Edkifrnfr[kwfyg/ Transparent Sheets rsm.wGif Text Height.vHk.vJ½dSwwfygonf/ hf mqdik af omoD.onf teDa&mifudkydkifqdkifygrnf/ xdaYk Mumift h a&mif (Color) onf Object rsm.? twdkif.qGx J m.wpfaMumif.

Continuous Linetype.½dSaeaomaMumifh Layer wpfckwGifa&.udkjyKvkyf&mwGiftajccHtm.twdkif.jym.EdkifNyD.) ponfh tcsuf tvufrsm.Color.owfrSwfMuygonf/ Architectural Drawing rsm.&½dSjzpfay:vmygrnf/ Making Layers rnfonfh Layer rSrjyKvkyfrSD 0 Layer onf AutoCAD \ Default Layer tjzpf tNrJwnf½dSaeygrnf/ Layer rsm.udt k opfjyKvyk af omtcg xdk Properties rsm. Door.udkowfrSwfay.qGaJ vh &Sdonf/ Layer rsm.tvdkuf Standard Layer rsm.onf 0 Layer ay:wGifom½dSygrnf/ 0 Layer udk White Color.jzifh pHepfwusowfrw S af &.Wall.vHk.jyKvkyf&eftwGuf Command Line wGif Layer (or) La [k½dkufyg/ odrYk [kwf Layers Toolbar rS Layer Properties Manger Button udEk ydS yf g/ Layer Properties Manager Dialog Box ay:vmygrnf/ (112) .qGJMuonfudk jrifawGU&ygonf/ Layer rsm. Linetype.wGifyg0ifrI trsKd.Edkifygonf/ Layer rsm.Text. Dimension.) (2) Object trsKd. Default Lineweight wdjY kzifjh yKvyk x f m. (Oyrm.. (Oyrm.ojzifh Layer tajrmuftrsm.trnfrsm..rsm. Lineweight ..udkvkyfief.jyefvnfjyifqifowfrSwfay.onfuakd wGU& ygrnf/ Layer rsm.xyfrHjyKvkyfjcif. Block .qGJaomyHktm.qGJvdkufaom Object rsm.ay:rlwnfícGJjcm. vdkovkdvnf.rsm.xm. (Oyrm.jyKvkyfa&..rSm (1) Color (2) Linetype (3) Lineweight (4) Plot Style wdjYk zpfygonf/ Layer rsm.trnfrsm.r½dSygu a&.Applied AutoCAD Layer Properties Layer wpfckwGifydkifqdkifEdkifaom Properties rsm..) (3) General Properties rsm..wGif xdkodkY rlydkif ydkifqdkifrIrsm.onfxdk Layer \ydkifqdkifrIrsm.jzifh (1) Drawing \yg0ifrItrsKd.tpm. Column .

&mü Space jcm.a&G. Roof-Pat qufvufí Layer wpfcp k t D wGuf Properties rsm.&efyxr Center Layer \ Color Column ae&mwGif Click vkyyf g/ Select Color Dialog Box ay:vmygrnf/ Standard Color wpfcka½G.Applied AutoCAD topfjyKvkyf&ef New Layer Button udkESdyfyg/ Name ae&mwGifay. New udkESdyfNyD.vQi-f Layer1.vdrrhf nf/ a&.ESifh Layer (6) ckudkjyKvkyfMunfhyg/ Center.Edkifonf/ þenf.twdkif.oGi. Roof-Line.udkvnf.wpfck jyKvkyfEdkifygonf/ vufawGUavhvm&eftwGufatmufygtrnfrsm. Door.vkdaomtrnfudk S wfrw S af y.Edkifonf/) (113) .f í Enter acgufyg/ trnfray.udo k wfrw S af y.Red) OK udkESdyfyg/ (Index Color tjyif True Color rsm. Wall. Layer rsm.wpfckNyD.vkdufyg/ (Oyrm. Layer2 ponfjzifph ufro trnfrsm.ay. Roof-Face.

. Button udkESdyfyg/ (114) .rnfqdkygpdkY/ yxrOD.pGm Center Line udk Load vkyf&eftwGuf Load..Applied AutoCAD Linetype owfrw S &f ef Linetype Column wGif Click vkyyf g/ Select Linetype Dialog Box ay:vmygrnf/ Center Linetype udkowfrSwfay.

Center Line udk½SmazGí Select vkyfyg/ OK udkESdyfvQif Select Linetype Dialog Box wGif Center Line udjk rifawGU&rnf/ Center Line udk Select vkyfí OK udkESdyfyg/ (115) .Applied AutoCAD Load or Reload Linetype Dialog Box ay:vmygrnf/ Scroll Bar udka½TUNyD.

fvdkufyg/ NyD.jyKí Layer rsm.jzifx h kd Object \ Layer udk Current jzpfapvkyd gu Layers Toolbar rS Make Objects Layer Current Button udk oHk.ESifhawGU&ygrnf/ Layer rsm.jyK&eftwGuf Layers Toolbar ½dS Layer Control Drop Down List wGifoHk. pD u d k oif h a wmf o vk d a&.D wpfck Properties rsm.&½dSjzpfay:vmygrnf/ vuf a wG U Layer wpf c k p D u d k Current xm.udkta&mif (7) rsKd. (7) aMumif.vQif OK udkESdyfyg/ qufvufíusef Layer rsm. Layer \ydkifqdkifrItwdkif.fxif&mS .udv k nf.aom Object udk Select vkyjf cif.D vQif OK ESyd v f u dk yf gu Layer (6) ckupkd wifí toH.qGx J m.tvdktavsmufpDay.Edkifygonf/ vuf½dS Layer rwdkifrSDoHk.cs.30) udka½G.cJhaom Layer udk Layer Previous Button ESifh jyefac: Edkifonf/ Layer States ac: Layer \tajctaersm.írsOf .vkdaom Layer udk Select vkyfvdkufvQifxkd Layer Current jzpfoGm.owfrw S Mf unfyh g/ rwlnD aom Color wpfcpk o D wfrw S v f u dk yf g/ Ny.udktoHk.25 mm txuf (Oyrm.qGJvkdufyg/ 0 Layer tygt0if Layer rwlnDaomrsOf.jyKEdkifaom Layer States rsm.qGJvdkufaom yHkrsm.rSm (116) .k jyKEikd Nf yD jzpfygonf/ Layer name rsm.udktoHk.vdrfhrnf/ Using Layers Layer rsm.onf xkd Layer wGif½dSrnfjzpfNyD.rnf/ a&.25 mm &d& S m Center Line udk yHrk eS x f uftenf.0.Applied AutoCAD Lineweight owfrSwf&ef Lineweight Column wGifClick vkyfyg/ Lineweight Dialog Box ay:vmrnf/ Default Lineweight rSm 0.udk Alphabet twdkif. wpf a Mumif .apcsif onfqdkygu 0.udk Current jyKvy k &f müa&.wpfcNk y.udk vdkovkd pDpOfEdkif ygonf/ Layer wpfckpDwGif toHk.i.

udkjrif&onf/ odkYaomf Edit vkyfír&yg/ xkd Object rsm.vQifxkd Layer ½dS Object rsm..jyKEdkifygonf/ Current Layer udk Lock vkyfxm.½daS e½kyyf u kH kd Click vkyyf guESi. rnf/ Layer wpfckudk Freeze vkyx f m.f oGm.rnf/ Editing Command rsm.Erase Command \ Select objects wGif All [k½u kd yf gu xdk Object rsm.udkrjrif&yg/ Edit vkyí f vnf. Edit vkyE f ikd yf gonf/ Oyrm.Applied AutoCAD (1) on / off Layer wpfckudk off vkyfvkdvQif Object Properties Toolbar ½dS Layer List rSoufqikd &f m Layer name ½drS . Freeze.Erase wGif All [kajymvQifxdk Layer ½dS Object rsm.ygysuo f mG .aysmufuG.f yGiyhf o kH Ykd ajymif.\ Select objects Prompt wGiA f ll Option udo k .Current Layer udk Off vkyfEdkifonf/ Freeze Lock rjrif&/ Edit vkyfír&/ jrif&/ Edit vkyfír&/ Osnap udkoHk.vQifxkd Layer ½dS Object rsm.\ Osnap rsm.wpfckESifhwpfckuGmjcm. r&yg/ Oyrm.vQix f dk Layer ½dS Object rsm.Edkifygonf/ Off.udkygoufa&mufvdrfhrnf/ (2) Freeze / Thaw Freeze vkyv f akd om Layer ab.udkrltoHk. a&.yHkudk atmufwGifxyfrHEIdif.oGm.kH yguxkd Object rsm.ygrnf/ aemufwpfBudrfjyef ESdyfvQif (on) jzpfrnf/ Layer wpfckudk off vkyfxm.yHu k kd Click vkyyf g/ vuf½Sd Current jzpfaeaom Layer udrk l off rvkyf&yg/ vkyfrdvQifyHkrsm.rnf/ Layer wpfckudk Lock vkyfxm.qGJygujrif&rnfr[kwfyg/ vufawGU Center Layer udkydwfMunfhyg/ xdk Layer ay:½dSrsOf.udkrjrif&aomfvnf.Edkifonf/ Current Layer udk Freeze vkyfír&/ Current Layer udk Lock vkyfEdkifonf/ odkYaomfyHkqGJvQifjrif& rnfr[kwf/ (117) .rjrif&/ .udkrzsufEkdifyg/ Current Layer udk Freeze jyKvkyfír&yg/ (3) Lock / Unlock Lock vkyv f adk om Layer ab. Lock States rsm.ygonf/ Off .½daS omhyu kH kd Click vkyyf g/ Lock jzpfomG .Edit vkyfEdkifonf/ .SOfjyo xm.D oD.

udpk pf.Edkifonf/ (5) New Vport Freeze and Current Vport Freeze vuf½dS Model Space wGiftoHk.k rsm.pDwGif rwlnDaom Color Line Type.aom Layer (6) ckrt S rd.f ESihf oufqikd af om Layer rsm.cJhvdrfhrnf/ Current Layer tygt0if Layer tm.Applied AutoCAD (4) Plot / Don't Plot Layer Properties Manager Dialog Box udkzGifhíyHkxkwf&mwGifrxnfhvdkaom Layer ½dS Printer yHkudk Click vkyfvQifxkd Layer ½dS Object rsm. Line Weight rsm.jyKír&yg/ Layout ac: Paper Space wGif½dS Viewport rsm.k jyKaomtcgü Layer Toolbar ½dS Layer Control Drop Down List wG i f Layer rsm.ESifhoufqdkifaom States rsm.í f Drop down List wGifxm.&mESic hf sí D tajrmuftrsm.a&.f ½ S m azG & onf r S m rvG .ud k a ½G .udktoHk.vHk.qG&J ef Roof trnfEiS phf onfh Layer rsm.Edkif&eftwGuf Layer Filter rsm. f u l y g/ xkaYd Mumifv h uf½rSd rd jd yKvyk af eaomtpdwt f ydik .l rnfqdkygpdkY/ (118) .toH.udk Don't Plot awmif.udv k nf.udo k ma½G.xm.wGif avhvm Edkifonf/) Layer Filters Layer rsm.cs.udkcsefvSyfxm. cs. owfrw S Ef ikd o f nf/ ( Preparing For Plotting tcef.jyKEdkifygonf/ Layer Properties Manager Dialog Box udjk yefzi G yhf g/ vufawGUjyKvyk x f m.jzpfonf/ View Port wpfckcsif.

qGJxm..NyDaom toHk.xJrS vuf&SdyHkrsm.a&. All Used Layers rSm Layers rsm.udkomaz:jy&efjzpfonf/ Filter topfjyKvkyf&eftwGuf .aom Layer tm..vHk.Roof )ay.xnfhyg/ Filter Menu wGif Roof ESifhpaom Layer rsm.Applied AutoCAD Filter rsm.vHk.udka½G.aom Layer rsm.udkomjrifae&rnf/ Ok udkESdyfyg/ Layer Properties Manager \tuGufwGif Roof trnfESifh Filter topfudkjrif&rnf/ (119) .topfrjyKvy k rf DS Filter tuGuüf All ESihf All Used Layers ESpcf u k akd wGU&rnf/ All rSmjyKvkyfxm.yg/ Roof ESifhpaom Layer tm.udkaz:jyay.&efjzpfNyD.xkwf&ef Name tuGufwGif Roof * [k a&.jyKNyD. New Property Filter Button udkESdyfyg/ Layer Filter Proterties Dialog Box yGiv hf mygrnf/ Filter name wGifESpfouf&mtrnfwpfck (Oyrm.

Applied AutoCAD Group Filter Filter ESifh Layer rsm.toHk. Wall [ktrnfay.onf/ New Group Filter Button udkESdyfyg/ Filter tuGuw f iG f Group Filter 1 [kay:vmrnf jzpfNyD.vdkufyg/ (120) .udkppfxkwf&mü Group Filter udkvnf.jyKEdkifao.

0ifygonf/ Xref Layer rsm.D Right Click ESyd í f Invert Selection udk click vkyfívnf.Applied AutoCAD Filter &Sd All Button udkESdyfyg/ Layer Name rsm.Ny.fxkwfEdkifonf/ Layer rsm.rjrifvdku þenf. vdkcsifaom Layer rsm.cs.rS Door ESifh Wall udk Ctrl Key ESdyfí Select vkyv f u kd yf g/ Ny.D vQif Mouse Left Click zdíqG.udk Select vkyaf &G. J Nl y.lEdkifaomaMumifh txl.udkvnf. toHk.jzifh z.D Wall Filter trnfay:odv Yk w G cf svu kd yf g/ Wall Filter udkESdyfMunfhygu Door ESifh Wall Layer ESpfckudkomawGU&rnf/ Group Filter onf rdrd pdwfBudKuf Layer rsm.cs.udk Select vkyfa&G.fppf.udk a&G.& f mü rjrifvakd om Layer rsm.udk Select vkyx f m.Edkifonf/ (121) .

qnf.&ef Layer tm.l oHk.d rsK.NyD.d xm.lxmaom rdrdtoHkjyKvdk onfh Layer rsm.udkrdrdvdkcsifaom States rsm.xm.k jyK&mwGif tajctaewpfcu k kd csujf cif. Layer Properties Manager Dialog Box udkydwfyg/ Layers Toolbar wGif ppf. jyefí&&dSap&ef Save State jzifh Save vkyfxm.í Ok ESdfyfyg/ (122) .udkomjrifawGU&rnfjzpfNyD.vHk.Edkifygonf/ Save vkyf&efOD.jyKvdkaom Filter trnfudk Select vkyfxm.Applied AutoCAD Filter rsm.jyKvdkygu toHk.½dSyg/ Oyrm.udktoHk.ítoH. tvkyfvkyf&mü vG.trsK.EdkifNyD.pGm Layer rsm.udk on xm.fulpGm tvkyfvkyfEdkifygrnf/ Saving Layer States Layer States & Properties rsm.yg/ Layer Tools Bar rS Layer States Manager Button udkESdyfyg/ odkYr[kwf Command Line wGif Layerstate [k½u kd x f nfEh ikd o f nf/ Layer State Manager Dialog Box yGiv hf mrnf/ New Button udk ESdyfí All Lay on trnfay.twdkif.All lay on trnfjzifh Layer States wpfckjyKvkyfodrf. Restore State ESifhjyefac:.

Applied AutoCAD (123) .

jcif.rSm Rename Command udk toHk.f qnf. Layer rsm.ud k t oH k .jyKvkyfrdygu yHkxkwfvQifyg0ifrnfr[kwfyg/ Layer Tools Layers II Toolbar Layer rsm.Applied AutoCAD xdk State twdik .azmfjyonft h cg Defpoints Layer udpk ufrS tvdt k avsmufjyK vkyfay. Delete rsm.fEdkifonf/ Export .Edkifygonf/ tjcm. jyKEd k i f o nf / Command wGif½dkufxnhfíaomfvnf.jyKEdkifonf/ (124) .D Inport ESiv hf nf.f Edik Nf y.jzpfí Rename.twGufjyKvkyfay.jyefac:Edik yf gonf/ Renaming & Deleting Layers ½dSNyD.rjyKbJydkaeaom Layer rsm.twdkif.? Layers II Toolbar jzifhvnf.vH.udk Layer tvdkufvdkovdk udkifwG.f Ed k i f & ef Layer ES i f h y gwf o uf a om Command rsm.wpfenf.k udk odr.vkdvQif Layer Properties Manager Dialog Box udk zGiyhf g/ ajymif.D Delete Layer Button udEk ydS í f zsuf Edkifonf/ Dimension twdi k .aumif.f jyefvnfvckd siyf gu Restore Button udEk ydS ½f jkH zifL h ayer tm.udkjyefí Rename vkyfEdkifonf/ toHk.udk toHkrjyKvdkawmhygu Delete Button udk ESdyfíz.jyK í Layer rsm.aumif. Button udE k ydS í f .qGJjcif.LAS File tjzpford .cJhonfh State rsm. toHk.rjyKvy k &f yg/ Defpoints Layer onf Non-plottable Layer wpfcjk zpfíxkd Layer wGiyf rkH sm. a&.toHk. xm.jyKíyHkqGJaomtcgwGif Object rsm..jyefvnf&&Sdygrnf/ State rsm.k udk Select vkyNf y.vH.rnfjzpfygonf/ Dimension Information rsm.udktrnfjyefajymif.csiaf om Layer udk Select vkyí f Right Click ESdyfyg/ Drop down List rS Rename Layer udk Click vkyfítrnfjyifay.udk Delete vkyf&ef Layer Properties Manger Dialog Box udz k iG yhf g/ Ctrl+A ESyd í f Layer tm.f twmrsm.

qGx J m.fNyD.aom Object wpfckudk Select vkyfygu Object rsm.rnf/ Name Option udk a&G.vdkaom Object rsm.udk wpfcEk iS w hf pfck Layer twljzpfap&ef ajymif.udk xdkae&modkYajymif.udka&G.cs.cs.aom Object rsm.f&rnf/ Select objects on destination layer or [Name] : ajymif.vdkaom Layer wGif a&.vdkaom Object rsm.ay.ygu Change to layer dialog box ay:vmrnf/ rdrdajymif.vdkaom Layer trnfudka&G.Applied AutoCAD (1) Command : Laymch þ Command onf Layer rwlaom Object rsm.ay.udk vuf&dS Current jzpfaeaom Layer odkY a&T.vdku toHk.Edkifonf/ Select objects to be changed: Layer ajymif. OK ESdyfyg/ (2) Command : Laycur þ Command onf a&.qGJ xm.ajymif.udk Select vkyfyg/ (125) .jyKEdkifonf/ Select objects to be changed to the current layer : Current Layer odkYajymif.

onf/ rdrdepfouf&mudkoHk.jyKEdkifonf/ (5) Command : Copytolayer þ Command jzifh Object rsm.rnf/ (4) Command : Layuniso Layiso command jzifh ydwx f m.vdkaom Layer wGifxm.rnfr[kwfyg/ Off vkyfxm.rsm.fvdkaomae&mwGifPick vkyfyg/ (126) .aomyHkrsm.vHk. Off onf rjrifatmifydwfay.vdkaom Object rsm.udk rSdefxm.&SdEdkif&eftoHk.rnf/ owdjyK&efrmS Layiso Command jzifhr[kwfyJ rdrdzmom ydwfxm.yg/ Select object on destination layer or [Name] <Name>: Laymach command rSmuJhodkYyif rdrdxm.jzifh Off udkomtoHk.rjyKvdkaom Layer rsm.udk udi k f wG.&mü Object rsm..? Name Option udt k oH.onf/ Select Object wGif csefxm.jyKEdkifonf/ Select objects on the layer (s) to be isolated or [Settings] : Setting Option wGif Enter Setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] <Off>: Lock and fade onftoHk.k jyKí Dialog Box wGif Destination Layer trnfukd a&G. &&Sdvmaom Object rsm.aom Layer rsm.udk ydwfypf&ef toHk.udk jyefziG ahf y.ívnf.vdkaom Layer &Sd Object udk Select vkyfay.vHk.wGif rdrdMunfh½Ivdkaom Layer wpfck (odkYr[kwf wpfckxufydkEdkifonf/) udkom csefxm.jyKEdkifonf/ Select object to copy: Copy ul.ay.Applied AutoCAD (3) Command : Layiso Layer rsm.vdkaom Layer \ Object wpfckudk Select vkyaf y.udk zGifhvdkygu Layon Command udktoHk.pGmyg0ifa&.aom Layer rsm.ívnf.udk rdrdxm.udk Copy ul.Edkifonf/ trsm.aumif.yg/ xdk Object \ Layer rSvGJíusef Layer rsm.ay. Layer owfrSefEdkifonf/ Specify base point or [Displacement/eXit] <eXit>: Copy ul.rnfjzpfNyD. aom Layer tm.lEdkifNyD.tm.ydwfoGm.í usef layer tm.udka&G.udk zGifhay.tm.aumif.qGJxm.vHk.

layulk þ Command rsm.&mwGif txl.udk Freeze. Lock. Munfh½Ippfaq. Edkifonf/ rdrdMunfh½Ivdkaom Layer trnfudk Mouse jzifh Select vkyfívnf.udkESdyfívnf.0if onf/ (7) Layrfz.tjcm.aumif.rnf/ Object rsm. Off.jyK&vG.aumif.Applied AutoCAD Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: rdrdxm.ygu Dialog box udkydwfonfhtcgwGif Select vkyfxm. rnfonfhaersm. layoff.vdkaom ae&mwGif Pick vkyfyg/ (6) Command : Laywalk þ Command jzifhrnfonfh object rsm.toHk.aom Layer rsm. rlvtwdkif.wGif&Sdaeonfudk Munfh½Ippfaq.vQif Dialog box udkydwfonfhtcgwGif Layer rsm. laylck. UnLock vkyfaom Command rsm. Off jzpfoGm.wGif&Sdr&Sdudk ppfaq. Restore on exit udk ydwfxm.onf Layer rsm.fulojzifhraz:jyawmhyg/ (127) . owfrSwfxm.aom Layer (wpfckodkYr[kwf wpfckxufydkEdkifonf/) omvQif usefcJhNyD. vdkovdktoHk. Layer rsm.Edkifonf/ Restore on exit udk Check vkyfxm.jzpfNyD.jyKEdkifonf/ toHk.? Keyboard rS Up/Down Arrow key rsm.½SdaernfjzpfNyD.

fultqifajyapygrnf/ (128) .tpm.Ekid jf cif. Layer name udk Double Click ESy d í f Current xm.fwul toHk.xkd.jyKEkdifygonf/ Layer Manager \ Filter panel udk collapses jyKvkyfjcif.Edkifonf/ Layer tm. lock/Unlock ponfh Status rsm.udk tvG.udk tpm. toHk.wkdYaMumifh tvkyfvkyf&mü ydkrdk vG. Freeze/Thaw.jyKvmMu&m LCD rsm.vHk.jzifh ae&m csHKYxm.udk jrifawGYae&NyD.Applied AutoCAD Docking Layer Properties Manager Window .rSm tvsm. LCD Monitor rsm.&Snaf om Wide Screen rsm.? vkt d yfovkd On/Off.cktcg CRT Monitor rsm.jyKEkdifjcif.jzpfMuojzifh Layer properties Manager Window udkrydwfbJ Dock csí toHk.

f rsm.qGJvkdygura&.vkdaom Color Number udk½dkufxnfhyg/ Color rsm.\ydkifqdkifrIonfoufqdkif&m Layer \ydkifqdkifrIrsm. udk Select vkyfNyD.k jyKvadk om Linetype udOk .udk Bylayer [kac:a0:owfrSwfygonf/ wpfcgwpf&Hvuf½dS Layer \ta&mifudkroHk. Lineweight.f trSwfpOf (255) txdowfrSwfxm.tm.aom Template Drawing rsm. Plotstyle ponfh Properties rsm. udk Select vkyfyg/ odkYr[kwf Command Line wGif Linetype (or) Lt [k½u kd yf g/ Linetype Manager Dialog Box ay:vmygrnf/ (129) .d rsK..D jzpfygonf/ Layer rsm. Select Color Dialog Box rSBudKuf&mta&mifudka½G.ía&.fEdkifygonf/ odkYr[kwf Command Line wGif -Color [k½dkufíoHk.twdtus owfrw S jf yKvyk f xm.w f ulcjJG cm.udktoHk.yif½dSaernfjzpf&mxkdydkifqdkifrIrsm. Linetype.k vkb d x J x Ydk ufyí kd a½G. Linetype jyKjyifowfrw S jf cif.jyKavh&SdMuonf/ >> Linetype Object twGuo f jD cm.cs.jyKygonf/ Design vkyi f efrsm.onf/ xkdodkYta&mifowfrSwfí a&..fydkif Color.xm.qGEJ ikd &f m rdrt d oH.d jzifah &. jrifawGU od½dSEdkif&ef Layer tvdkuf Color rsm.azmfjycJNh y.ta&mifoHk.wGif Standard Layer & Color rsm.udr k oH.d rwlaomypön.twdkif. Standard Color Red udk Number (1) xm. &&dSrnfjzpfygonf/ t"dutm.üudk.v f v dk Qif Drop Down List rS Other.cGJjcm.D pGm Load vky& f ygrnf/ Object Properties Toolbar \ Linetype Control Drop Down List rS Other.tm.jzifh Color udk trsK.í tpDtpOftwdi k . tvG.r½dyS gu Bylayer twdik .Applied AutoCAD >> Color Object wk\ Yd t"duydik q f ikd rf o I nf Layer jzpfaMumif.½dSojzifh Object rsm.f om ½dyS grnf/ Object rsm.udk Linetype yHpk t H rsK.vkdbJxkd Layer rSmyif Object wpfckudktjcm.jyKvkyfítoHk.qGJ vdkufaom Object \ Color onf Bylayer r[kwfawmhbJowfrSwfta&miftwdkif.cs.Edkifygonf/ Standard Color rsm.qGJrSD Object Properties Toolbar \ Color Control rS Drop Down List wGifBudKuf&mta&mifwpfck udka½G.

k vkad om Linetype rsm.udk roHk.cs.fyg/ tu.Applied AutoCAD Load Button udE k ydS yf g/ Load or Reload Dialog Box wGit f oH.vkdbJ (130) .udk ½SmazGa½G.fívuf½dS Linetype Definition File rS Linetype rsm.

cs.udw k pfcx k ufyí kd a½G.jyKjyifowfrw S yf u kH kd Preparing for Plotting tcef.udk Changing Object Properties wGifMunfh½Iyg/ (131) .cs.&&dS&efjzpfNyD.r[kwfbJowfrSwf Linetype twdkif.ESihf Inserted Objects rsm. Polyface Mesh.k jyKEikd yf gonf/ a&.Applied AutoCAD tjcm. Trace. jyK&mü Linetype tpd w f t BuJ t ½G .&rnf/ yHt k vGeaf o.íyHkBuD.ay:wGif tusK.D Linetype Scale Bu.wG i f ¤ if .fí Linetype Scale Bu.ía½G.&&dSygrnf/ Linetype owfrw S jf cif.udk Linetype Manager Dialog Box wGifjrifawGU&rnf/ OK ESdyfyg/ oHk..Lin File ud½ k mS azGEikd yf gonf/ Linetype rsm. Polygon Mesh.vQif Linetype Scale udk k vGeBf u.aom Linetype File rsm.jrif uGif.wGiMf unf½h yI g/ Ltscale onf Object tm. rsKd .ftpm. k yf ikd jf yKvyk x f m. 3D Polyline. Linetype rsm.D Ny.Edkifygonf/ Command Line wGif Ltscale (or) Lts [k½dkufyg/ Enter new Linetype Scale Factor <1. ud k t oH k .udkawGUjrif&rnfr[kwfyg/ yHx k w k &f mwGif Linetype Scale rsm. f t pm.ftpm.0000>: wGifay.v f v dk Qif Ctrl Key udzk x d m. Point.cs.rSm yHk\ t½G.D aevQi¤f if.cs.jyifqifvydk gu Ltscale udrk oH.ud.jzifhyHkao. Button udEk ydS í f oH.ESifh yHkudkMunfh½IaomteD.ay.ud k v k d o vk d owfrSwfay.vkdaom Scale udk½dkufxnfhyg/ Linetype Scale onf puúLay:wGifyHkxkwfonfhtcgvkdcsifaom Linetype tpdwftBuJ t½G.onf Bylayer twdkif.ESifhoufqdkifaom Overall Linetype Scale jzpfygonf/ Object wpfc\ k Linetype Scale udo k . ? Zoom jzif h t vG e f e D . Viewport.d oufa&muf rIr½dSyg/ >> Linetype Scale Linetype trsKd . Drawing Area wGifvuf½dSjrifawGUae&aomt½G.Ef ikd o f nf/ OK udkESdyfyg/ a½G.v f v dk Qif File.D jcm.i.qGaJ om Object rsm.rSa½G. í a0.D ay.? yHt ao.ftpm.f a evQif ¤ if .vkdaom Linetype udk Drop down List rSa½G.íMunf h o nf h t cgrsm.vkdufaom Linetype rsm.tm.í f toH.vHk.vQif Linetype Scale udkao.k bJ Change Properties ESifhjyifqifjcif. 3DFace. Solid.i.ta0. Text rsm.ay:rlwnfygonf/ tMurf.k vkad om .onf Mline.

ía&.omxGufygrnf/ Width rsm.Edkifonf/ Lineweight Display udz k iG x hf m.onfjzpfapydwx f m.l toHk.wGiMf unf½h yI g/ (132) .ESifh Trace line rsm.k jyKoifyh gonf/Lineweight ay.aom Wide Polyline rsm.udk cGJjcm.jyifqiffívnf.ujrif awGUEdkifonf/ tvkyfvkyf&mwGiftaESmifht.qGJxm.owfrw S jf cif.vkdygu Command line wGiL f weight (or) Lw [k½u kd yf g/ Lineweight Setting Dialog Boxay:vmygrnf/ ti.25mm xufBuD.oD. oef Y r owf r S w f y gu Object rsm.jyKEdkifonf/ Object wpfc\ k Default Lineweight onf 0.onfjzpfapyHx k w k &f mwGio f wfrw S f Lineweight twdkif.aomrsOf.ay. tay:wGif Lineweight onftusdK.api.oufa&mufrIr&Sdyg/ yHx k w k &f ef Lineweight rsm.om½dSygrnf/ Linetype uJhodkYyif Lineweight rsm.\ Lineweight onf Bylayer twdkif.Edkifonf/ Initial value rSm 25 jzpfonf/ trsm.udk Preparing for Plotting tcef.ESit hf vkyv f yk &f mwGifInitial value twdik .k jyKEi dk o f nf/ Lineweight rsm.Sufrjzpf&efrjrifvkdu (off) vkyfxm.f txlxufBuD.ay.jrifawGUcsifvQif Status Bar ½Sd LWT Button udk (on) xm.xm.11mm txdvkd&m a½G.fapcsifvQif 0.rsm.udk Object Properties Toolbar rS Lineweight Control Drop Down List rSvnf.fqHk.ac:.i.fay.Edkifygonf/ Lw command udk Transparently toH.f omtoH. 0.rdrdpdwfBudKufowfrSwfxm.25mm ½daS vonf/ xkaYd Mumifyh w kH iG f yHrk eS rf sO.Applied AutoCAD >> Lineweight Lineweight oD .05mm rS2.&ygrnf/ Lineweight \ Default value udk Lwdefault wefzdk.oefYowfrSwfay.

cs.Ny.pDudk Plot style rsm.yg/ OyrmColor jyifvdkvQif Color Column wGif Click vkyyf gu Drop Down List wGiv f &kd m ta&mif udk a½G.udk Properties Window wGifazmfjyay. File rsm.Edik &f m Hyperlink onfvnf.Applied AutoCAD >> Hyperlink Object wpfcp k u D t kd jcm.udk tvG.ESihf Link vkyx f m.Edik o f nf/ odrYk [kwf Layer wGif Plot style owfrw S x f m.lyg/ Select Objects Button udkESdyfíodvkdaom Object udk Select vkyfvQifxkd Object \ Properties tm.bHkydkifqdkifaom? wlnD aomProperties rsm.D Bylayer jzifhvnf.jyKaom Drawing wGif Object wpfckcsif.? Modify f 4if.udk jyifqifvkdvQif xkd Object udk Select vkyfí jyifvadk om Property udk ListwGiaf ½G.ygrnf/ wpfckxufydkí Select vkyfvQifxkd Objects rsm.oefo Y wfrw S af y.udk a½G.wGiMf unf½h yI g/ >> Changing Object Properties Object wpfck\ydkifqkdifrIrsm.oD.vdrfhrnf/ Object wpfck\ Properties rsm.fjyifqifEdkifonf/ (133) .fwul od½dSEdkif&efESifh vkdtyfovkdjyifqifEdkif&ef Command Line wGif Ch [k½dkufí¤if.xkwfazmfjyay.Edkifygonf/ Preparing for Plotting tcef.oHk. Object wpfckwGifydkifqdkifEdkifaom Property wpfcktaeESifhyg½dSonf/ Hyperlink Command wGifMunfh½Iyg/ >> Plot Style Named plot style udktoHk.xm.vHk.? Propmenu rSProperties udk Select vkyí erties Window udak c:.

cs.Wall Layer wGif½dS Line udk Select vkyfxm.f Select vkyfjcif.jyvdkyguwpfckwnf.wltjcm.ygrnf/ xkdenf.jzpfaom Layer.wpf c k x uf y d k í Scale BuD. twl w l w G i f w pf c k u d k t jcm.oefYjyifqifEdkifygonf/ xkdokdY jyifqif jcif.fjyifqifEdkifygonf/ Object wpfck\ Linetype Scale udk Overall Linetype Scale rjyifbJ Individually jyifqifvv kd QiPf roperties Window udzk iG v hf u dk yf g/ jyifvadk om Object udk Select vkyv f Qix f dk Object \ Properties rsm. uGufí Scale jyifqifEdkifygonf/ General Properties rsm.vH k .\ Linetype Scale udkoD. Linetype.fwuljyifqif Edkifygonf/ Oyrm.fwulvkd&mudka½G.\ Properties rsm.Applied AutoCAD Properties Window onf Object rsm. Lineweight rsm.ojzif h tvG.Center Linetype csif .\ Linetype Scale udkrxdckdufyg/ Oyrm .udkvnf.jzifh tvG. Properties Window wGifay:vmygrnf/ Properties Window ½dS Linetype Scale Column onf Overall Linetype Scale (Ltscale) ESifhrqdkifbJ Object wpfckcsif.jzifh tjcm.yg/ Properties Toolbar rS Layer Drop Down List udkzGifhí Door Layer udk Select vkyfvdkufyguxkdrsOf.udk tvG.a½TUoGm.aom Object rsm. Color.&efrvdkbJrdrdjyifqifvkdaom Object(s) rsm. ud k azmf j yay. Properties rsm.tm.jyKjyifMunfhyg/ (134) .onf Door Layer odkYajymif.udk Mouse ESifht&if Select vkyfí Properties Toolbar rSjyifqifvkdaom Properties udka½G.tm.cs.q f .kH jyKjyifvkdvQif Properties Window udkoHk.

Layer.pGm Source Object udk Select vkyfyg/ xkdYaemufxdk Source Object \ Properties rsm.Applied AutoCAD >> Match Properties Object rsm.\ Properties rsm. Lineweight.vkdaomObject(s) rsm.ESifh wlapvkdaomajymif.rSm Match Properties ac:"gwfu.vH. Line type.rSm Color.cJhcsifvQif Source Object udk Select vkyfNyD.l .k udk "gwfu.udk Select vkyfyg/ Match vkyfay.fí Source Object \ Properties rsm.vJEi kd af omtjcm.jzpfygonf/ Standard Toolbar rSpw k w f yH o kH P²mef Match Properties Button udE k ydS yf g/ Command Line wGif Matchprop [k½u kd í f vnf.rSrvkdcsifaom Properties rsm.Edkifaom Properties rsm.lvu kd f jcif.jzpfonf/ tu. Linetype scale.wpfenf.udkcsefvSyf xm.enf. Thickness ponfwjYkd zpfonf/ Source Object \ydi k q f ikd rf t I m.oH.csdefwGif Command Line Prompt \ Select destination object(s) or [setting]:wGif S [k½u kd yf g/ Property Settings Dialog Box ay:vmygrnf/ (135) .k Ekid o f nf/ yxrOD.l aomenf.udak jymif.

Texts..fwul ul.cJhcsifaom Properties rsm.vkdaom Object rsm.&eftwGufrsm. Hatch patterns rsm.pGmtoHk.udkwlnDatmiftvG.0ifygonf/ ----------00------------ (136) .udka½G.fxkwfvkdufyg/ xkdaemuf OK udkESdyfíajymif.fyg/ Match Properties onf Dimensions.Applied AutoCAD csefxm.lay.cs.udk (Uncheck) z.

udOk .jzifhjyí English ESifh Metric pHepfESpfrsKd.jyKEkdifonf/ Engineering Units onf English pHepfjzpfNyD.f wefz.twGuftoHk.udktydkif.kd rsm.3.wefzdk.jzifh azmfjyonf/ Fractional Units wGiftpdwftykdif.D pGmazmfjyygrnf/ >> Drawing Units AutoCAD wGit f oH.jyKEdkifonf/ (137) .pvHk.7854 r N 45d 0’0” E Units of Length - - Scientific Units udk Engineering Drawing rsm.*Pef.3½” 15½ Decimal degree Degree/minutes/seconds Grads Radians Surveyor’s Units 45.rSmUnits of Length Example Units of Angle Example Scientific Decimal Engineering Architectural Fractional 1.50 1’ .xm.k jyKEikd af om Drawing Unit Formats rsm. ayvu®wGif vu®tpdwftydkif.D ayvu®wi G v f u®tpdwt f ydik .udkBudKwifjyifqifowfrSwfay.0 45d 0’0” 50.Applied AutoCAD Setting Up a Drawing New Drawing wpfcu k rkd pwifrrDS rd ad &.qGrJ nfh Drawing ay:rlwnfí Drawing Setting rsm.udk 'órjzifh azmfjyonf/ Architectural Units onf English pHepfjzpfNy.vHk.teufrS Drawing Units ESihf Limits Setting rsm.50” 1’ .f udt k ydik .f *Pef.000 g 0.wGijf rifawGU&avhr½dy S g/ Decimal Units wGit f pdwt f ydik .rsm.55E+01 15.taMumif.Edkifygonf/ Drawing Setting rsm.twGuftoHk.ud'k órESiahf zmfjyí English ESihf Metric pHepf (2) rsKd.

cs.udka½G.ESifhazmfjyonf/ .frsm.Surveyor's Units onf angle udkt&yfrsufESmtñTef.Decimal degree onf'D*&Dudk'órtpdwftykdif.ESifhazmfjyonf/ .ESix hf yfíazmfjyonf/ .ESifhazmfjyonf/ .Radians onf angle udk Radians wefzdk.fEdkif&eftwGuf Command Line wGif Units (or) Un [k½dkufxnfhí Drawing Units Dialog Box wGifrdrdtoHk.Applied AutoCAD Units of Angle .Degree/minutes/seconds onf'D*&Dudk Unit i.yg D/M/S ESifhazmfjyonf/ Units rsm.jyKrnfh Unit ESifh Precision udka½G.Edkif ygonf/ (138) .Grads onf angle udk Gradients wefzdk.fowfrSwfay.cs.

wpfayajcmufvu® t½SnfudkqGJvkdvQif 1'6 (odkY) 18 [k ½dkufxnfhEdkifygonf/ Decimal Units Format udt k "dutm.udk English ESifh Metric pHepfrsm.aeonf h tjyifa&.udrk l Engineering ESiA hf rchitectural Units rsm.kH Unit jzpfaMumif.wpfaMumif.qGEJ ikd yf gonf/ xko d o Ykd wfrw S af &. twG u f r l (") oauFwudk½dkufxnfh&efrvdkyg/ Oyrm.qGJ&ygonf/ Actual Size twdkif.jzpf N yD .d ESiyhf x kH w k v f Qif 1 mm = 10 meter (1 mm = 10000 mm) pau.f owfrSwfxm.tm.qG J c J h y guxd k y H k u d k 1:10 tcsK. rm.trsm.qGJxm. 'ór? tydkif.qGJ&mwGif Base Unit tm.Edkifygonf/ (139) .qG&J jcif. 1Unit udk 1 mm jzifha&.jzift h oH.Applied AutoCAD twkid .rsm.udkwpfvu®[k owfrSwf ygonf/ wpf a yqG J v d k v Qif a yoauF w 1' [k ½ d k u f x nf h a y.twmyHkrsm.f tao.qG J a omtcgyuwd t ½G .vHk. Civil Layouts rsm.fq.jzifh Metric pHepftwGut f oH.udkvnf.jyKía&.wGif½dkufoGif.jzifhaz:jyEdkifonf/ tydkif.od&NSd y.k Unit ud k Base vk y f í a&.vkdygu Scale command udktoHk. wpfESpfydkif.qH.qH k .f twmpHepfwiG f English ESihf Metric pHepf (2) rsK.udk Unit Formats tm. ayvu®oauFwrsm.udk toHk.jyK&mü English ESifh Metric pHepfESpfrsKd.rS m vG e f p G m BuD . 1 Mile pojzifrh rd pd w d Bf uKd uo f wfrw S í f a&.jyKEdkifjyD.k jyKvo kd nft h cg ayodUk r[kwv f u®wefz.4 qcsKHUcsJUíajymif.wefzdk.vJ ay. 25.ud k a &.&onf/ Decimal Units udktoHk. rsm.kd rsm.twGuf vGwfvyfpGm toHk.udk 1mm [kowfrSwfygonf/ 'órESifhtydkif.k jyKEikd o f nf/ xdUk aMumifh English pHepfukd Decimal ESihf Fractional Units rsm. 1 Unit udk 1 Meter.*Pef.qG J r nf q d k y gu wef z d k .udka&.jzpfygrnf/ tvGeu f s. ud e f .yHkrSeftwdkif. wefzdk.qGJ&mü wef z d k . f Actual Size twdkif.rSm yHrk eS t f wdik .ud k t ao.jyKEdkif.oma&.Hkru tuGmta0.qGJaomyHkudk 1:10 tcsKd. rsm.ESifhyHkxkwfvQif 1 mm = 10 mm pau. Unit jyef í zG J U ae&aomtvk y f y d k v mygvd r f h r nf / xd k o d k Y a omyH k B uD .aomyHkrsm.Edkifyg ao.rsm. *Pef ..onf/ Oyrm.fq. (1-1/ 2) [k½dkufoGif.wpfydkif.jf yefaY om Mapping rsm.wpfaMumif.qGJ&mü Drawing Area wGif 1 Unit t&SnfrsOf. 1Unit ud k 1 meter [k o wf r S w f a &.*Pef. 1 Unit \wefzdk. ½dkufvQif.wpfckrSwpfckajymif.rS v G J í Drawing rsm.wGio f m½du k o f iG .kH Unit jzpfí Metric wGirf v D rD w D monfti.pvHk.k jyK&m Drawing Area wGif1 Unit t½SnfrsOf.toHk.rdrdpdwfBudKuf&nf½G. rsm.d &S&d mü English pHepfwiG f vu®onf ti.*Pef.a&.&ygrnf / vu® w ef z d k .D jzpfygonf/ ayvu®twdkif.twGuf Engineering ESifh Architectural Units rsm.jyKNyD.f toH.

twmrsm.rsm.mtwdkif.jcif.udo k v d ykd gu Command Line wGif Limmax [k½u kd í f MunfEh ikd yf gonf/ its tus.mabmiftuefYowfomjzpfNyD.jzifhatmufyg tusKd.ft0ef.qD.udkvkdufí Limits udkBudKwifowfrSwfxm.? yHkrSeftm.r½Sdapumrl yHk\t½G.9.rjzpfawmhyg/ Limits {&d.0000.faejcif.mtuGufwpfckjzpfygonf/ Limits {&d.qGJ&müxdk Limits tuGufudkvSpfvsL½Ií Drawing Area ay:wGif rnfonfhae&mwGifrqdkvGwfvyfpGma&. yHkMurf.D wdik .aomyHkwpfyHkwGiftwdkif.y coordinate wefz.mudkausmfíyHkrsm.jrifuGif.qGJxm.qGJEdkifygonf/ odkY&mwGif Limits udktoHk.0000>: {&d.a&.1500 [ON/OFF] Options wGif ON onfowfrSwf Limits {&d.ESifh awGUjrifEdkifygonf/ yHkrsm.udk - a&.mudk Grid rsm.rsm.udv k o kd vdjk yifqifowfrw S af y.rsm.fwulcefYrSef.csíyHkrsm.qGJjcif.tm.jzifh OFF wGif½Sdrnf/ Limits jyifqifowfrw S Nf y.qGJEdkif atmif wm.? ao.onf/ a&.©Ktcg Limits ESifhyHkxkwfjcif.udk toHk. udkazmfjyyg/ Oyrm1500.udkra&.i.y Coordinate udkazmfjy&efjzpfonf/ rdrdvkdcsifaom{&d.udk Limits {&d.mowfowfrSwfrSwfxm.f Command Line wGif Zoom [k½u kd í f Enter acgufNy.a&.frsm.fjyKvkyfEdkifygao.mtwdkif.jzifhtvG. qGJEdkifonf/ ykHrsm. Plot vkyfEdkifonf/ . Limits udkMunfhjcif.kd udak zmfjyay.íjyifp&mrvkyd g/ Specify upper right corner <12.tvG.t Limits {&d.jzifh (0.Applied AutoCAD >> Drawing Limits Limits onf Drawing Area ay:½dSowfrSwf{&d.EdkifNyD.m\nmtay:axmifh x.rjyKawmh aomfvnf.D All ud½k u kd í f Enter acgufyg/ rdrday.0000.&efjzpfonf/ yHr k eS t f m.udk {&d.udk&½dSEdkifygonf/ - Limits twGif.jzifha&.NyD.vkdufaom Limits {&d.&ef Command Line wGif Limits [k½dkufxnfhyg/ Specify lower left corner or [ON/OFF]<0.jcif.a&.fatmufaxmifh - x.ojzifh Grid ESihf Snap udt k oH.jzpf ygonf/ Limits onf 2D {&d.udk tqifoifhjyifqifvkdufjcif.aejcif.k jyKí Design rsm.twGufowfrSwfcsufr½dSyg/ (140) .0)wGio f mxm.qGJ vkdufaom yHkonfvuf½dSjrifuGif.od½dSEdkifonf/ Limf 0ef.xuftvGefBuD.xkwfMunfhjcif.azmfjyxm.mtus.0.mudk F7 Function Key ESdyfíMunfhygu Drawing Area ay:wGif Grid tpufi.mtus.t f 0ef.0000>: {&d.ftpm.jzifah zmfjyay.m\b. Z wefzdk.qGJvkdaomyHk\t½G.ftpm.tm.

jcif.jyKEdkif&eftwGuf English (Feet and Inches) ESifh Metric [lí Default Setting (2) ckudkjyKvkyfay.pOfrsm.í f zGiEhf ikd f onf/ Start From Scratch .New Drawing wpfcktm.ojzifh AutoCAD udk&Hzef&HcgtoHk. toHk.jyKEdkifygonf/ Default English ESifh Metric Setting (2)cktwGufBudKwifowfrSwf (141) .twGufvG.jzpfonf/ twdtus&nf½G.xm. a&.tzdYk Startup Dialog Box udEk pS o f ufMuonf/ Dialog Box udt k oH.rsm.k jyK&eftwGuf Command Line wGif Startup [k½dkufxnhfí 1 odkY Set vkyfNyD.fvifhwul toHk.avonf/ txll.jyKolrsm.jyKípwif&efjzpfygonf/ AutoCAD wGiftvG.jyKEdkif&ef twGufjyKvkyfay.Applied AutoCAD >> Using Startup Dialog Boxes for Setting up a drawing AutoCAD 2009 wGif Default tjzpf Startup Dialog Box ryg0ifay/ AutoCAD udo k .bJyHkMurf.fcsufr½dSao.kH pGaJ eMuolrsm. xm.AutoCAD odp Yk wif0ifa&mufpOfrrd zd iG v hf akd om Drawing udak ½G. AutoCAD \ Default Setting wpfckckudk toHk.toHk.cs.fwultoHk.rSmOpen a drawing .jyKEdkifygonf/ Startup Dialog Box wGifyg0ifaom acgif.qGJ&mwGif vnf.

xm.xm.jzpfygonf/) (142) .&mrSayvu®yHkrsm.rsm.ae&ygrnf/ ajymif.NyD.5 0.xm.jcif. 0 xm. Acadiso.vQifayvu®twdkif.jcif.xm.udkajymif. Acad.pat Acad.twmtwGufjzpfNyD.Applied AutoCAD ay.rnf odk hyif½dSapta&. Fillet Radius.rSmxuf Definition rsm.onf/ toH.tcsdK.Lin Source File rsm.tjyif Chamfer Distance.usBudKwifowfrSwfay.lin txufygpm&if.2 ANSI31 Standard Acad.twGufrltoHk.udktoHk.twGu&f nf½.4 qBuD.rDvDrDwmyHkrsm.Lin 420 x 297 Decimal 10 10 Standard (txt.pat ESifh Acad.jyKojzifh Initial Value rsm.vJowfrw S af y.? English pHepfawmif.5 Standard (txt.? ao..ay.jyKvkyfay.5 ANGLE ISO-25 Acadiso.jyKaom Source File rsm.vQif Metric twdkif.rjyKbt J oH.k jyKaomtcg Value rsm. Mline Scale.&ef Command Line wGif Measurement [k½dkufxnfhyg/ Enter new value for MEASUREMENT <0>: Measurement wefzdk. Trace Width.pat ESihf Acadiso.shx) 0.udk 25. Sketch Increment tp½dSaom Initial Value rsm.xm.shx) 2.rSmrlvwefzdk.qGJvkdonfhtcgwGif¤if.rwlojzifh Metric pHepfudkawmif.a&. G í f Acad File rsm.ygonf/ Settings English Metric Drawing Limits Drawing Units Snap Spacing Grid Spacing Text Style Initial Textsize Initial Hpname Dimension Style Pattern File in use Linetype File in use 12 x 9 Decimal 0.k jyKonf/ (Acadiso File rsm.yg/ Linetype ESifh Hatch Pattern rsm.udkvnf.D ay.qGJvdkvQif¤if.jcif.ukt d oH.jyKygonf/ 1 xm. Edik yf gonf/ ajymif.wGif rDvr D w D myHrk sm.twmtwGufjzpfNyD.vJ owfrSwfay.aom Drawing Setting rsm.SOfaz:jyxm.pat Acadiso.ía&.udkrdrdvdkovdkaz:jytoHk.k jyKí&aomf vnf.vJ owfrSwfay.rBuD.Lin Source File rsm.udt k vGeBf u.udkatmufwGifEIdif. Source File rsm. Scale Factor rsm.

udpk eH pfwusBuKd wifjyKvyk f toHk.dwt ESifh Acadiso. Acad.owfrSwf xm.d BuKd wifjyK vkyfxm.twGuf Text style trsK.d rsL.cs&rnfjzpfygonf/ Template Drawings rsm.ESiyhf wfowfaom Template File rsm.onf/ yHq k v JG yk if ef.toH.taeESifh Template File pm&if.Edik o f nf/ Limits tus.kd rsm.owfrw S af y.dwt File rsm.wGifawGUEdkifygao.wGifBudKwifjyifqifxm.Applied AutoCAD Use a Template .yifjzpfygonf/ txufwi G af zmfjycJah om Start From Scratch \ Default Setting rsm.twGurf rd d vkyif ef.Edkifonf/ Limits ay:rlwnfí Grid & Snap Spacing rsm.k jyK&rnfrmS Template Drawing file rsm.udv k nf.ft0ef.Edkifaom Setting rsm.k jyKrnfh Font rsm.udkowfrSwfxm.ygonf/ (1) Unit type and precision (2) Drawing Limits (3) Grid & Snap Spacing (4) Text style - yHt k wGuf Unit ESi'hf órwefz.k jyKor l sm.rsm.twGut f "dutoH.AutoCAD toH.udkatmufwGifazmfjyxm.Edkifonf/ .Edkifonf/ (143) .xm.

udk Load vkyfxm.Applied AutoCAD (5) Dimension Style - (6) Linetype (7) Layer - (8) Plot Style (9) Layout - (10) Title Block - (11) Viewport - (12) Materials & Lights - twdik t f wmrsm.cs.ay:wGif Drawing Scale rsm.udk Layout rsm.Edkifygonf/ Template Drawing wpfckudkjyKvkyf&mwGif English (odkY) Metric Default setting wpfckckudktajccH ípwifEkdifygonf/ Setting rsm. jyKvyk í f Layer states.tjyif Template Drawing wpfcw k iG f rdrpd w d u f .? taetxm.cs.Ekdifonf/ Layout rsm.jzifh Layout rsm.ft0ef.Edkifonf/ Rendering twGuf Materials & Lights rsm.fwulod½dSEkdifaom trnfudk ay. Standard Layer rsm.Edkifonf/ toHk.Edkifonf/ yHkxkwf&ef puúLt½G.pm.fowfrSwfxm.ud k Setup vkyfxm.wGiftqifoifhxnfhoGif.vdkrnfh Linetype rsm.ay 100 ywfvnf tus.udkBudKwifac:. twGuf &nf ½ G .twGif.Ekdifonf/ txufazmfjyyg Setting rsm.ukd tao.jyKvkyfNyD.&ygrnf/ Save udEk ydS v f u kd v f Qif Template Description Dialog Box ay:vmygrnf/ (144) .ftpm.jyK&mwGif tvG. properties.dwt udka½G.Edkifonf/ vkyfief. Filters rsm.xm.qGJrnfhtaqmuftODrsm.fí Filename udkjyefvnftoHk.Edkifonf/ Plot style table rsm.twGuf yHEk iS o hf ufqikd rf nfh Dimension Style trsKd.BudKwif jyifqifae&mcsxm.onfhtcg Files of type wGif .jyKvkyfxm.vQif Saveas Command jzifh Save vkyfodrf.xm.tvku d f Viewport rsm.ESifhyHktrsKd. f í Landscapes.l ½do S vkBd uKd wif jyifqifrIt rsKd.jyKvkyfa½G. Lighting rsm.Edkifonf/ vkyfief.rsKd.qnf.pdwf pDpOfxm.? Layout Setting rsm. rsKd.a&.ay:rlwnfNyD.Edkifonf/ Oyrm.twGufoufqdkif&m Title Block rsm.jyKvkyfxm.lxm.jyKvkyfxm.

cs.yf g/þa½G.jf cif.fay. Metric a½G.a½G.yg/ Template Drawing udjk yefítoH.jzpfygonf/ Drawing Template File Location rdrdjyKvkyfxm.k jyKaomtcg Startup Dialog Box \ Template Description wGir f rd t d oH.aom Template File rsm.udk Detail azmfjyxm.Applied AutoCAD Description wGir f rd \ d Template Drawing ESiyhf wfowfaom yg0ifrt I csut f vufrsm.qnf.cs.l toHk.udk Startup Dialog Box rS tvG.D onfh twdkif.twGuf Source File rsm. Linetype ESifh Pattern rsm.jcif.jyKEdkif&eftwGuf Folder wpfckwnfaqmufNyD.cs.yg/ Template File Location udkowfrSwf&eftwGuf Command wGif options [k½dkufí Option Dialog Box udz k iG yhf g/ (145) .udk odrf.dwt File rsm.k jyKrnfh Template ESiyhf wfowfítcsut f vuf tjynft h pHu k kd od½dS jrifawGU&ygrnf/ Measurement tuGuw f iG f English.fwulac:. .xm.onfazmfjyNy.

aomtcg Startup Dialog Box \ Use a Template: wGif rdrdjyKvkyfxm.aom dwt file rsm.xm.Applied AutoCAD Files Tab acgif. zsufvdkufyg/ xdkYaemuf Browse Button udkESdyfNyD.ltoHk.udkawGUjrif&rnfjzpfNyD.fwulac:.Edkifonf/ Apply udkESdyfí Option Dialog Box udkydwfyg/ New Drawing topfwpfcz k iG x hf m.aom Folder udk &SmazGí Template File Location tjzpfowfrSwfay. rdrdwnfaqmufxm.pOfatmuf Template Setting wGif Drawing Template File Location udkawGU&rnf/ AutoCAD \ Default Location udk Select vkyfí Remove Button udkESdyfNyD.jyKEdkifygonf/ ----------00-----------(146) . tvG.

Applied AutoCAD PART 2 Learning AutoCAD Commands (147) .

Applied AutoCAD (148) .

wGif Options ac:a½G.yg0ifavh&Sd ygonf/ Options rsm.D wpfqifh od&adS vhvmoifah om tpDtpOftwdik .qGJ&mü trsm.udk aemufoifcef.k toH.k rsm.k jyK&rnfh Frequently used commands rsm. useaf om Options rsm.Applied AutoCAD Learning Commands I (Most Frequently Used Commands ) AutoCAD 2009 wGif Command ESihf System variable aygif. oHk.aom Command rsm. toHk.xm.jzpfygonf/ Oyrmtjzpf Command wpfckudk avhvmMunhfyg/ Command : ucsicon Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON> < > onf v uf & d S Active jzpf a eaom Option ud k a zmf j yNyD .ftoHk.rcJb G J wpfqifNh y.ygu ydkí vG.vnf. Properties twGuf P.onf½dkufoGif.a&.udk [ ] twGif.BuD.&rnfh Command rsm.k jyK vdv udk½dkufxnfhay.ORigin twGuf OR.cs.fulygvdrfhrnf/ Command Options Command rsm.xdktxJrS Upper Case (pmvHk.jyK&rnfhpmvHk.udOk .jyKoGm.üazmfjyay. jyKvd k v Qif xyfrHazmfjyp&mrvdkbJ Enter acgufvdkuf½Hkyifjzpfygonf/ k Qif Upper Case ESiahf &.jzpfygonf/ xkd Command rsm. yg0ifygonf/ trsm.&ygrnf/ (Oyrm. azmfjycJhNyD.udt k rsK.rnfjzpfípwifavh vmolwpfOD.NyD.f azmfjyxm.taeESifhtpOftwdkif.) rsm. OFF twGuf OFF ) (149) .&SdouJhodkY&Hzef&HcgrSomvQiftoHk.pm rsm.rsm.toHk.D pGmpwifo&d dS &rnfjzpfojzifh Command rsm.aom pmvH.qH.jyK&aom Command rsm.udk toH.ygonf/ azmfjyNyD.d tpm.qHk.rsm. 1175 ck yg0ifaMumif.wGif xnfhoGif.xJwGifyHkrsm.avhvmoGm. toH k .xm.jyKEdkifaom tcef.

írnfuJhodkY a&.cGef.vnf.udkpHepfwusolUae&mESifhol toHk.vdkí D15 [k½dkufxnfhír&yg/ D udkt&if½dkufí Enter acgufNyD.0ifyHkrsm.rsKd.ypönf.pHkvifatmifxnfhoGif.r0ifrSDüoHk.qGJ&rnf [laomowfrSwfcsufvHk.vif.) ponfwdkYudkazmfjy&müvdktyfcsufESifhrqDavsmfvQif Error Message rsm. rsm.rSmtwwfEdkifqHk.rS 15 udk½dkufxnfh&ygrnf/ Numeric value oufoufudkom vufcHygonf/ Command rsm.vnfrnfr[kwfyg/ xkdYaMumifhCommand rsm.vGwfvyfpGma&. oGif. ü String (tu©&m)ESifh Number rsm.azmfjyay.rsm.Applied AutoCAD Data Entry Command Prompt wGifwefzdk.udk vdktyfygu xnfhoGif.xm.r&dSyg/ Oyrm.í&rnfr[kwfyg/ Units wGif Decimal Unit awmif. awmif .udktuRrf.tjym.udk oHk.yg0ifwwfygonf/ oHk.pGJolrsm.a&.qGJEdkifygonf/ odkY&mwGif Command rsm.puf0dkif.trsm.a&.udk tjrJ z wf ½ I M unf h & ef v k d t yf a yonf / wef z d k . ayvu®wefzdk.ygrnf/ yHkrsm.ojzifh tvGeftoHk.twGufxda&mufrI&dSap&efvufawGU Apply vkyf&rnfh Option rsm.ay:vmygrnf/ Oyrm.xm.ta&twGufudkawmif.cswwfrnfqdkygu ydkívG.pDwGif toHk.NyD. ½dkufxnhfvQifem.\ Options rsm. Diameter udkay.azmfjyoGm.? tEIwfwefzdk.trsKd.pGJolonf Command Prompt rS Message rsm.&aomtcg Integer (udefjynfh) Real (Unit wefzdk.rsm.udk t"du &Sif.ful oufomtusKd.rsKd.ü 'órwefzdk.&dSEdkifygonf/xkdaMumifh Command wpfckcsif.jzpfaom Option rsm.wpfck\tcsif.xm.a&míazmfjy&jcif.eJaom? roHk.ygonf/ (150) .0r&dSbJrdrdoabmtwdkif.qGJ&müyHkwpfyHkudkrnfonfh Command rsm. qd k j cif .aomar.azmfjyay.vnf.

rSm. xdpyfaeaomrsOf.csif.r[kwfbJ prSwfqHk.qGJvkdufaomrsOf.ízGifhvkdufyg/ (151) .qGJvkdufaomrsOf.ygrnf/ C vuf&dSa&mufaeaomtrSwfrSprSwfodkYtvdktavsmufrsOf.rSwfrsm.jyefíqkwfoGm.pDDomjzpfygonf/ vufawG havhvm&ef New Drawing wpfckudk Start From Scratch rS Default Metric Setting awmif.ydwfí Command udk tqHk.Applied AutoCAD LINE ( Entity Type: LINE ) Draw Menu > Line Draw Toolbar > Line Command: L Specify First point : pqGJrnfhae&mudkazmfjyyg/ Specify next point or [Undo]: qGJvkdonfhae&mudkazmfjyyg/ Specify next point or [Close / Undo]: qufqv JG o kd nfah e&mudak zmfjyyg/ vdkovdkqufqGJoGm.yg/ qufrqGJvkdvQif Enter acgufyg/ Options: U a&.wpfaMumif.rsm.íoGm.owfay.wxpfcsif.onfwpfwGJwpfqufwnf.vQif Undo jyefac:Edkifonf/ U wpfBudrf ½dkufwdkif.ygrnf/ a&.

cs.udk tvkyfvkyfaepOftwGif.vQif Enter acgufyg/ (Select Objects vkyf&mü Object Selectionenf.15 Specify next point or [Close/Undo]: c ERASE Modify menu > Erase Modify Toolbar > Erase Command : E Select Objects: zsufvkdaom Object (s) rsm.rnf/ UNDO Command : Undo Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/ Back]<1>: (152) .udkvufawGUavhusifhMunfhyg/) rSwfcsuf/ aemufqHk. Erase jyKvkyfcJhaom Object (s) rsm.trsKd.rsKd.í 15½dkufxnfhyg/ Specify next point or [Undo]: @20<65 Specify next point or [Close/Undo]: @-30.jzpfonf/ U wpfBudrfac:wdkif. Oops Command udkoHk.aemufokdYwpfBudrfcsif.jyefíqkwfoGm.lEdkifonf/ U Edit menu > Undo Standard Toolbar > Undo Keyboard Shortcut > Ctrl + Z Command : U vkyfcJhaomtvkyfrsm.Applied AutoCAD Command: L LINE Specify first point: pqGJvkdaomwpfae&mwGifaxmufyg/ Specify next point or [Undo]: <Ortho on> 15 Ortho on xm.fyg/ NyD.udka½G.udkjyefíbGmcwfjcif.Ny.íjyefac:.D Mouse udknmzufodkYqGJwif. tcsdefra½G.

fomG .ypfvdrfhrnf/ rqkwfvkdu No [kajzyg/ erlemtaeESifhrsOf.qGJyg/ Undo command ac:íf[k½dkufyg/ rsOf.Ekdifonf/ Mark udkwpfBudrfxufydkívnf. (Oyrm-'DZdkif.onf twnfr[kwaf o. Undo wGiftBudrfta&twGufazmfjyíwpfBudrfwnf.Edkifonf/ End option udkjyefac:rS Begin option ysujf y.xkwfMunfhjcif. (2)aMumif.atmifwm.) rsm.f&Sm.xm.OK ? <Y>: Prompt udak wGU&rnf/ Yes ajzvQiftpodk hwkdifatmiftm.fwuljyefí z.ukdz.wpfaMumif.aomae&odkYjyef qkwfay.5 [k½dkufvQif 5 BudrfpmjyefqkwfoGm.Undo wGif BE udak c:xm.rnf/ REDO Edit menu > Redo Standard Toolbar > Redo Keyboard Shortcut > Ctrl + Y Command : Redo (153) .ESifhqkwfEdkifonf/ (Oyrm.rnf/ rdrdjyKvkyfcJhaomtBudrfta&twGuf rSwfrdp&mrvkdbJ tvG.qGJ jcif.oyfa&.vQif U odYk Undo jyKvy k yf gu Begin xufausmí f Undo rvkyfypfEkdifyg/ vkdonfxufvGefíroGm.vHk.aomae&modkYjyefqkwfay.rnf/) Useful options: Sd ajctaerS qufvufívkyaf qmifrrI sm.lbJ jyefí zsufvkdvQif Undo wGif B [k½kdufygu Mark vkyfxm.rSwfcJhEdkifonf/ Back jyefac:vQif Mark &dS&modkYwpfpkpDjyef qkwfay.rnf/ Mark r&dSbJ Back vkyfvQifrl This will undo everything.f&Sm.rnf/ BEgin / End .xyfqGJyg/Undo command ac:í B [k½dkufyg/ Mark vkyfxm.Edkifonf/ twnfr .bJ Mark / Back -vuf&t prf.tjym.jyefíqkwfvkdvQif U udktBudrfBudrfac:&rnfhtpm.Applied AutoCAD tBudrfta&twGuftrsm.jyKvkyfrnfqdkygu Undo wGif M [k½dkufí Mark vkyfxm.

jyK&rnf/ Options wGif All onf Undo tm.cs.udkazmfjyay.onfrsm.vHk.qGJxm.aom Object rsm.jzpfonf/ U tBudrfBudrfvkyfxm.k Redo vkycf siyf gu MRedo Command udktoHk.jyKEdkifonf/ List Command udkoHk.udkcGJjcm.udkom Redo vkyf&efjzpfonf/ LIST Tools Menu > Inquiry > List Inquiry Toolbar > List Command : Li Select objects : pm&if.udkjrifawGU&ygrnf/ F2 Function Key udkESdyfí Text Screen udkjyefydwfEdkifonf/ (154) .jzifh tm.onfrsm.\ Entity Type. Properties.wpfBudrfudkomjyefíac:ay.wpfBudrfwnf. udo k mjyKvyk af y.udk Redo vkyf&efESifh Last onf Undo jyKvkyfxm.udk wpfBudrf wnf.Edik o f jzifh Undo tBurd Bf urd jf yKvyk x f m.jyKrS&onf/ Undo udkjyefíbGmcwfjcif.fyg/ List Command onf AutoCAD \ Inquiry Command wpfcjk zpfygonf/ Drawing wpfckwGifa&.udk tm. jyefítoHk. Measurements rsm.aom aemufqHk.xkwfMunfhcsifaom Object wpfck (odkY)trsm.NyD. csif.vH.rnf/ MREDO Command : MRedo Enter number or actions or [All/Last] : MRedo Command onf Undo tBudrfMudrfjyKvkyfxm.ygrnf/ Object rsm.udka&G.Applied AutoCAD Redo Command udk U odkY Undo Command udktoHk.vHk.csufjcif.jyKNyD.udk Redo vkyfEdkifygonf/ Redo Command onf Undo wpfBudrfwnf. Coordinates.ygu Redo onfaemufqHk.od&dSEdkif&eftoHk.íodvdkaom Object udk Select vkyfvQif Text Screen wGifxkd Object ESifhywfowfaom tcsuftvufrsm.

a&. rS Diameter wefzkd.a&.ay.udkazmfjyyg/ Options: 3P 2P Ttr trSwf (3) rSwfudkazmfjyípuf0dkif.rsm. rod b J Diameter wef z d k .Hrk QEiS rhf nfonfh Object jzpfonfurkd odEikd yf g/ List vkyMf unfh yg/ vufawGUrsOfwpfaMumifa&.udkjzpfapjyefvnfjyKjyifa&.udk vkdtyfyguppfaq.fwdkifa&.wpfckudk Radius wefzkd. ud k o d v Qif D [k ½ d k u f y g/ NyD .rMumcPjyKvkyf&rnfjzpf&m Drawing wGifyg0ifaom Object rsm.Munfh&efvkdygonf/ Oyrm.qGJNyD.dk udak zmfjyyg/ Radius wef z k d .? trSwf (2) rSwfudkazmfjyípuf0dkif.qGJjcif.aom Drawing rsm.vkdaomae&mwGif Pick vkyfyg/ Specify radius of Circle or [Diameter]: qGv J adk ompuf0ikd .wpfa. List vkyfMunfhyg/ CIRCLE ( Entity Type: CIRCLE ) Draw Menu > Circle Draw Toolbar > Circle Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Center xm.í a&.qGJjcif.mufa&.? Object (2)ckudk tangent xdaeaompuf0dkif.qGJ&ef? vufawGUavhvm&ef New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif.av.udkjzpfap? wpfOD.ízGifhvkdufyg/ (155) .qGJxm.f \ Radius wefz.qGJaom Drawing rsm.axmifh uGuw f pfcu k kd Drawing wGiaf wGU.qGJjcif.Applied AutoCAD udk.

f ESpaf Mumif.vkdaomae&mwGif Pick vkyfyg/ Specify radius of circle or [Diameter] <1.f tMurf.yg/ Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:3p Specify first point on circle: p1 wGif Pick vkyfyg/ Specify second point on circle: p2 wGif Pick vkyfyg/ Specify third point on circle: p3 wGif Pick vkyfyg/ (156) .xm.Applied AutoCAD (1) Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Center xm.wpfaMumif.xm.0000>: 2 (2) Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Center xm.yg/ Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius) ]:2p Specify first end point of circle's diameter: p1 wGif Pick vkyfyg/ Specify second end point of circle's diameter: p2 wGif Pick vkyfyg/ (4) Line Command jzifr h sO.a&.0000>: 3.qGv J u kd yf g/ Running Osnap wGif Endpoint awmif.vkdaomae&mwGif Pick vkyfyg/ Specify radius of circle or [Diameter] <1.5 (3) Line Command jzifhrsOf.0000>: d Specify diameter of circle <4.qGJvkdufyg/ Running Osnap wGif Endpoint awmif.a&.onft h wdik .udyk w kH iG jf yxm.

rnf/) Specify point on object for second tangent of circle: 'kwd.ESpfaMumif.qGJí puf0dkif.rsKd.usifvmvQif csíqGJp&mrvkdbJ pdwful.ESifh ydkif.a&. uyfvQufa&.udk tangent jyyg/ (Osnap wGifTangent awmif.qGJ&mü Tangent jyoaomae&may:rlwnfítaetxm.udk tangent jyyg/ Specify radius of circle: 1 puf0dkif.rsm.p&mrvdkyg/ tvdktavsmufawmif.qGJ Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:T Specify point on object for first tangent of circle: yxrrsOf.ay.udk cefYrSef.udk yHkwGifjyxm. twdkif.onfhtwdkif.udk jyxm.xm.rsOf.Munfh Edkifonf/ Tangent xd&rnfhae&mrsm. qGJípdwfydkif.&&dSEdkif onf/ vufawGUavhvmEdkif&ef Radius 1 ESifh 1. (2)ck \ Center udkjzwfoGm. qGJMunfhyg/ Tangent xd&rnfh ae&mrsm.rsm.Edkif&ef puf0dkif.udk (4)pdwf (twdtusr[kwf) rSef. ttr ESifha&. tMurf.Applied AutoCAD (5) vdkufyg/ Line Command jzifh rsOf.wpfaMumif.xdía&.ay. Radius 3 &dSaom puf0dkif.wpfcktm.trsKd.ajcrsOf. (odkY) Curved Object (2)ckudk Tangent xdaeaompuf0dkif. (2)ckudk azmfjyygtae txm.vdkufyg/ uRrf.wpfaMumif.wpfckudk Tangent ae&m trsKd.aom cefYrSef.5 &dSpuf0dkif.onf/ (157) .rsKd.qGJNyD.q rsOf.

rsm.udk 0 wGifjyefxm.f tay:odYk jri§ w f ifjcif.&ef Chamfer distance rsm.kd udk azmfjyyg/ 2D Drawing wGifrvkdyg/ 3D View ESifhMunfhrSom X Y Plane rStay:odkYjr§ifhwufaeonfudkjrif&rnf/ Fillet : a&.&mwGiftoHk.kH Edik o f nf/ (3P Option udk Osnap Tangent awmif.rsm.ay.Applied AutoCAD 3 Points wGit f em.&rnf/ rvkdtyfyguaemufwpfBudrfoHk.azmfjyay.udkvHk.yg/ (158) . azmfjyay.&rnf/ aemufwpfBudrftoHk.udkvHk.udk Tangent xdíqGv J v dk Qif Draw menu > Circle rS Tan.Tan.oH.qGJvkdufaom Rectangle \axmifhpGef.vQif Fillet Radius 0 jyefxm.k em.udkwdjzwfay.ESit hf wlwyl ifjzpfonf) axmifhrsm.jyKvQif Chamfer distance rsm.qGJvkdufaom Rectangle \axmifhcRef.jzpfonf/ jri§ w hf ifvadk om wefz.&ef Radius wefzdk.0ifonf/ RECTANGLE ( Entity Type: LWPOLYLINE ) Draw menu > Rectangle Draw Tool > Rectangle Command : Rec Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: qGJvkdaom wpfae&mwGifpick vkyfyg/ Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: Mouse udkaxmifhjzwfa&TUívkdcsifaomae&m wGif Pick vkyfyg/ Options: Chamfer a&.qGjJ cif.udk tNrJ jzwf aernf/ (Chamfer Command udak vhvmyg/) Elevation: Z direction twdi k .ía&.ay.Tan udo k .yg/ odkYr[kwfu axmifhxdyfrsm.

az:jyyg/ Specify other corner point or [Dimensions]: rsuEf mS rlvakd ombufujkdyEkid o f nf/ Dimensions: Option jzifhwefzdk.az:jyyg/ Specify width for rectangles <0.D a&.awmhvQif 0 jyefxm.qGJvdkaom {&d.oef haz:jyvdkvQifoHk.f r[kwyf J atmufajctem.qGx J m.jzpfonf/ roHk.rsm.jcif.kd wpfcjk zihaf &.yg/ Specify First Corner Point udjk yNy.qGJ vdkygu Rotation wGif 0 jyefowfrSefay.0000>: y twdkif.Edkifonf/ Rotation Rectangle udak &.udkaz:jyyg/ Dimensions: x y wefzdk.axmifh wefz.2nd Point axmufjyívnf.wpfckpDaz:jy&mü Drawing Area ay:wGif mouse jzifh 1st Point .wefzdk.ía&.Angle wefz.jzpfonf/ Rectangle \ Object Type onf Polyline jzpfojzifh Polyline Width owfrSwfay.qGJrnfh Rectangle udk x.Edkifonf/ a&.qGv J ykd gu Angle wefz.&rnf/ (159) .kd udak z:jyNy.Applied AutoCAD Thickness: Z direction twdkif.mESifh a&.qGEJ ikd o f nf/ owd j yK&ef r S m . {&d.ft0ef.jzpfonf/ xnfhvkdaomxktxludkazmfjyyg/ 2D Drawing wGifrvkdyg/ roHk.wefzdk.txlxnfhjcif.mwefzdk.udk tapmif.xkxnfhjcif.D aemuf aemufwpfBurd af &.Ny.0000>: x twdkif.oD.kd ay.udkazmfjyay.qG&J mü a&jyifnt D wdik .qGv J Qif yHrk eS t f wdik .t&Snfrsm.Ekdifonf/ Specify length for rectangles <0.D vQix f yfay:vmrnfh Option rsm.y twdkiftwmjzifhr[kwfyJ tus.yg/ Width: rsOf.f jyefa&.Area rdrda&.qGJ vdkuoHk.awmhvQif 0 jyefxm.

80 qGJvkdaomae&mwGif pick vkyfyg/ wefzdk.ízGiv hf u dk yf g/ Command: rec Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Specify other corner point or [Dimensions]: @120.0000>:80 Specify other corner point or [Dimensions]: rsuE f mS rlvakd ombufuakd ½G.Applied AutoCAD vufawGUavhvm&ef New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default Metric Setting awmif.Ekid o f nf/ (160) .qGJvkdvQifCommand: rec Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: qGJvkdaomae&mwGif pick vkyfyg/ Specify other corner point or [Dimensions]:d Specify length for rectangles <0.wpfckpDazmfjyía&.0000>:120 Specify width for rectangles <0.

k trsm.k ckrmS 3 points.jyK&mü Command Line wGif Options rsm.Applied AutoCAD ARC ( Entity Type: ARC ) Draw menu > Arc Draw Toolbar > Arc Command : a Specify start point of arc or [Center]: qGJvkdaomae&mwGif Pick vkyfyg/ Specify second point of arc or [Center/End]: 'kw.trSwfwpfae&mudk Pick vkyfyg/ Arc Command onfrnfonfh Option rS r awmif .D jzpfaom Sub-commands rsm.rsm. StartEnd-Radius ESihf Start-End-Direction wdjYk zpfonf/ (161) .fwul odEdkif&efo½kyfjyyHkwGifMunfhyg/ vufawGUwGif Arc udt k oH.toifah wmif.udk.jyKjcif.lítoHk.½du k x f nfjh cif.xuf Draw Menu &dS ArcrS Option rsm.k Option oH.qH.onftvG.udk tvG.Ny.tEIef.k jyK&mütoH.rSwfudkjyovQifArc udk&rnf/ Arc udktoHk. vQif 3 points Option jzpfítrSwfoHk.jzpfonf/ toHk. d trSwt f wGuw f pfae&mudk Pick vkyfyg/ Specify end point of arc: aemufqHk.fulqHk.

End.Radius udk Click vkyy f g/ Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Specify second point of arc or [Center/End]: _e Specify end point of arc: p2 wGif Pick vkyfyg/ Specify center point of arc or [Angle/Direction/ Radius]: _r Specify radius of arc: 5 Draw Menu > Arc > Start.pGm 6 x 2 Rectangle wpfcka&.Applied AutoCAD vufawGUavhvm&ef New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif.qGJyg/Running Osnap wGif Midpoint ESifh Endpoint awmif.End. Osnap on xm.NyD.í zGifhvkdufyg/ (1) yxrOD.yg/ (2) Command: a Specify start point of arc or [Center]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Specify second point of arc or [Center/End]: p2 wGif Pick vkyfyg/ Specify end point of arc: p3 wGif Pick vkyfyg/ Draw Menu > Arc > Start.Radius udk Click vkyfyg/ Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Specify second point of arc or [Center/End]: _e Specify end point of arc: p2 wGif Pick vkyfyg/ (162) .

k írsurf eS .qGNJ y.Direction udk Click vkyy f g/ Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Specify second point of arc or [Center/End]: _e Specify end point of arc: p2 wGif Pick vkyfyg/ Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _d Specify tangent direction for the start point of arc: Ortho on xm.vQifpuf0dkif.ESpfaMumif.qGJyg/ Draw Menu > Arc > Start.jy.Radius 2.ojzifh Start Point.wmMunfh&rnf/ rsufrSef.f a&.D Mouse udt k ay:bufqw JG if. End Point wdkYjyorItay:rlwnfí tcHk. &&dSrnfr[kwfyg/ Oyrm.yg/ Start.jyKEdkifonf/ yxrOD. End.ESifhqGJojzifh wdusaomwefzdk. End.5 twd&dSaom Arc udkjyefqGJjcif.pdwfudk&rnf/ Free hand qGJvkdvQif Ortho udk Off vkyfxm.udk Update (163) .udk Counter clock wise twdkif.End.oma&. Direction oH.udkaxmifhrSefa&.ajymif.&&dSonfudkowdjyKyg/ (3) 2 units rsOf. Direction udk Model rsm.tcGufrsm.jzifh rdrd vkdcsifaomyHkpHudkwdusaomwefzdk.Radius jzifh 2.qGJay.jzifh&&dSEdkifygrnf/ REGEN View menu > Regen Command : Re Regen onf Drawing wpfck\aemufqHk.512 &onfqdkygpdkY/ vuf&dS Arc udkjyefzsufí Start.jyKvkyf&mwGiftoHHk.í Enter acgufyg/ Ortho on xm.vJrItajctaersm. udk Start.End.Applied AutoCAD Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _r Specify radius of arc: 5 yHkrsm.pGm rdrv d cdk siaf omyHpk t H aetxm.D vQif &&dv S m aom Arc \ Radius udkwdkif.

ta0.yg/ qufrqGv J Qif Enter acgufyg/wpfww &dSaomrsOf. Munfh½Iaomtcg Regenerate rvkyfay.Munf½h &I mwGif Set Size Relative to Screen jzpf&ef Regen vkyf&ygrnf/ tcsKdUaom Command rsm.pGm avsmeh nf.vkt d yfygoenf.pufajyjypfrIr&dSbJ jrifawGU& wwfonf/ (yHkxkwf&mESifhrqdkifyg/) Regen jyKvkyfvdkufyguyHkrSefjyefíjrif&ygrnf/ Point Objects rsm. [laomtcsufudkOD.fwul od&dSEdkifonf/ (164) .pGmavhvmMunfhyg/ (1) Polyline wpfco k nfwpfppD&aSd eaomrlv0x¬Krsm. jyKNyD .jyKEdkifonf/ (3) Closed Polyline (ywfvnfabmifydwf Polyline ) wpfck\ Area udk tvG.vnf. oGm. vJ r I u d k Update vk y f a y.udk&rnf/ Polyline onf t a&.ftoHk.ESifh System Variable rsm.ta0.ygu rlvtwdkif. vQif Regen jyefvkyf&efvkdtyfaom Command rsm.rSm Fill Hide Qtext Render Splframe PLINE (on/off ) (on/off ) (0 / 1) ( Entity Type : LWPOLYLINE ) Draw menu > Polyline Draw Toolbar > Polyline Command : pl Specify Start Point : pqGJvkdonfhae&mudkazmfjyyg/ Specify next Point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: qufqGJvkdaom JG pfqufwnf.qGo J nfyh rkH sm.ygaom Object Type wpf c k j zpf y gonf / AutoCAD wGiaf &.Applied AutoCAD jyKvkyfjcif.xuf Memory rsm.onf/ (2) Single Object tjzpf&dSojzifhvG.udv k nf.trsKd. ae&mudak zmfjyyg/ vd&k modq Yk ufqo JG mG .&daS om yHrk sm.udk Zoom Command ESifhteD.teD.ü tb.rsKd.vd r f h r nf / toH k .faMumifw h pfww JG pfqufwnf.jzpfonf/ Curved Objects rsm.fulpGmudkifwG.0dkif.udk Set vkyf&mwGif Regen vk y f r S o mvQif a jymif .

yg&dSae&m Object Type rsm.udk New Release rsm.yHkudkod&dS&efvkdtyfygonf/ AutoCAD wGifrlvü Polyline Entity Type wpfckom&dSNyD.udk Convert rvkyfyg/ xyfrHa&.xyfrHtao.onf/ (165) .yg0ifaeonf/ (Oyrm.pdwfcGJjcm.&ygonf/ xkUd tjyif Polyline [kac:&mwGif Entity Type tm.xm.ygonf/ ) Entity Type ESifh Object Type (Common name) tac:a0:rsm.xkwfvsuf&dS&m Lwpolyline onf Polyline xuf Memory rsm.f½IyfaxG.ESifhzGifhvQifrlv Polyline Entity Type rsm.ygonf/ ( Entity List vnf.Ny.jyKEdkifaom Command rsm.qGJaom Polyline rsm.uGJjym.pGmavsmeh nf. AutoCAD R14 rSpíxdak e&mwGif Lwpolyline Entity type udt k pm.vif.atmiftNrJtm.xyfrHac:a0:owfrSwfay.D Program a&.Extrude) Polyline Entity Type wGif0x¬KADZwlaomfvnf.qGJaom Polyline rSmrl Lwpolyline ud& k &drS nf/ 2 xm.qGjJ yKvyk af om Polyline tm.f jyKvyk cf &hJ ma&. Old Polyline tjzpfom&dr S nf/ 1 xm.qGo J rQvnf.xm.d xnfo h iG .vif.xk.udk Convert vkyo f nf/ a&.vQif yHak [mif.udk Lwpolyline Entity Type tjzpf Convert vkyyf pfygrnf/ Plinetype System Variable udk 0 xm.atmif atmufwGifazmfjyxm.jzifh Lwpolyline ESihf Polyline [líESpfrsKd.udk Convert rvkyfyg/ a&.vQif yHka[mif.vQif yHka[mif.tenf.Applied AutoCAD (4) AutoCAD wGif Closed Polyline tjzpf&dSaom Object udkomvQif qufvuf toHk.csurf mS Memory yifjzpfygonf/ AutoCAD wGif Memory udkenf. Lwpolyline &&drS nf/ Default rSm 2 wGif&dSaernf/ Lwpolyline ESihf (Old) Polyline wd\ Yk t"duuGmjcm.vnf.k onf Lwpolyline (Light Weight Polyline) Entity Type tjzpf&&dNS y.D Obk t l ajymif.EdkiforQenf.aejyef&mwpfckESifhwpfckuGmjcm.aeojzifh&Sif.onfh Object rsm.vH.vnf.tvGrJ &Sd Polyline Object Type [komac:a0:ygonf/ rlv ject Type (trnf)udr (Old) Polyline Object udr k l 2D Polyline Object Type [kowfrw S af c:a0:ygonf/ R14 rwdkifrSD Old Drawing rsm.&mü ydkívG.i.ful&Sif.uGmjcm.

if. Pedit.if.k udk qdkvkdygonf/ Polygon Mesh. Polygon.udk Object Type rsm.k pGo J jzifh Polyline [kqykd gu Lwpolyline omjzpfygonf/ 2D Polyline Object Type rSm Ellipse Command jzifah &.Edkifyg ao.Applied AutoCAD Entity Type LWPOLYLINE POLYLINE &&dSjzpfay:apaom Command rsm. apjcif.ESihf 3D Polyline rsm. Pline. Rectangle. 2D Polyline tm. Bpoly Sketch ( if Skpoly set to 1 ) Object Type (Common name) Polyline Ellipse ( if Pellipse set to 1 ) Pedit ( Spline Option ) 2D Polyline 3dpoly 3D Polyline 3D. Donut.onf/ rSwcf su/f wpfcgwpf&H Command Prompt rsm.qGaJ om Ellipse Shape Polyline ESihf Pedit Command jzifjh yKjyifxm. Edgesurf. Tabsurf Polygon Mesh Pface Polyface Mesh AutoCAD wGif Object rsm. Convertpoly Command ESifh Lwpolyline tjzpfjyefíajymif.aom Splinef ySd gonf/ Ellipse Shape fit Polyline (2)ckom (Old) Polyline (or) 2D Polyline tjzpfuse& Polyline udkvnf.jzifah c:a0:oH. Polyface Mesh rsm. Revsurf Rulesurf.rSmrl Polyline Entity Type tjzpfqufvufwnf&dSaeygonf/ .onf Polyline.ü 2D ESifh 3D Polyline udu k jJG ym.vH.iSg Select 2D Polyline: [kazmfjywwf&m.wdkYudk Lwpolyline tjzpfrajymif.Edkifyg/ (166) .

f jzpfonf/ Polyline rsm.udka&.jzifh wpfqufwnf.onf/ Pline Options rsm.ygonf/ rsm.auG.rsm.udkatmufwGifaz:jyxm.yg0ifonfh avhusifh&eferlemrsm.qGcJ ahJ om Direction twdi k .xJrStoHk.í 5 ½dkufyg/ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 2 Mouse udkatmufzufodkYqGJwif.rsm.rS Pedit Command udkoHk. azmfjyxm.kH rSwf Intersection trSwf rsm.udk tpOfvdkufa&wGufonf/ yg0ifaomrsOf.1 Specify ending width <0.onf/ vufawGUavhvm&ef (1) New Drawing wpfckudk Start From Scratch rS Default English Setting awmif.1000>: Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5 Mouse udknmzufodkYqGJwif.ízGifhvkdufyg/ Function key F8 udkESdyfí Ortho on xm.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Specify starting width <0.f wpfcpk u D kd Segment [kac:í Segment wpfcpk \ D prSwq f .? rsOf. &dSaom rsOf.enf.yHkxGufatmifqGJjcif.ygonf/ Polyline wpfc\ k prSwq f .qGJNyD.udk Vertex [kac:íprSwfrSaeí Vertex rsm.0000>: .qGJ&mwGif Pline udkoHk.a&.í 2 ½dkufyg/ (167) .jyKvkyf&müvufawGUwGifyHkrsm.kH rSwo f nf Polyline udak &.udktoHk.aomtm. tpdwt f ydik .0ifaom Option rsm.Applied AutoCAD Polyline wpfckwGifyg0ifaomtpdwftydkif.yg/ Command: pl Specify start point: pqGJvdkonfhae&mwGif Pick vkyfyg/ Current line-width is 0.í Polyline rsm.jyKvkyfavh&dSygonf/ (Pedit Command wGifMunfhyg/) Pline Command ESifhwpfcgwnf.

qGJjcif.í 5 ½dkufyg/ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c Wide Polyline rsm.yg/ Fill Command wGif OFF Option awmif.0000 (168) .xm.qGJEkdifonf/ Width rvkdu 0 jyefxm.a&.5000>: .5 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 1 Mouse udknmzufodkYqGJwif.1000>: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2 Mouse udknmzufodkYqGJwif.\ Fill udk rjrif& atmifydwfxm.0000>: .Applied AutoCAD Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5 Mouse udkb.vnf.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Specify starting width <0.1 Specify ending width <0.ygu Wide Polyline rsm.a&.fzufodkYqGJwif.0000>: Specify ending width <0.qGJvkdvQif Command wGif Plinewid [k½dkufíqGJvkdaom Width udkBudKwifowfrSwf NyD. Command: pl Specify start point: pqGJvdkonfhae&mwGif Pick vkyfyg/ Current line-width is 0.Edkifonf/ Fill Command wGiMf unfy h g/ (2) Command: pl Specify start point: pqGJvdkonfhae&mwGif Pick vkyfyg/ Current line-width is 0.í 1 ½dkufyg/ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Specify starting width <0.í 2 ½dkufyg/ Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (3) Pline jzifh Spiral wpfckudka&.

wefzdk.fzufodkYqGJwif.í 1 ½dkufyg/ Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: OFFSET Modify menu > Offset Modify Toolbar > Offset Command : O Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <1.000>: offset jyKvkyfvkdaom tuGmta0.Applied AutoCAD Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: d Direction owfrw S &f ef Mouse udt k ay:zufoq Ykd w JG if.fzufodkYqGJwif.í 3 ½dkufyg/ Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 2 Mouse udkb.í 4 ½dkufyg/ Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 3 Mouse udknmzufodkYqGJwif.íwpfae&mwGif Pick vkyyf g/ Specify the tangent direction for the start point of arc: Specify endpoint of the arc: 5 Mouse udknmzufodkYqGJwif.udk azmfjyyg/ Select Object to offset or <exit>: offset jyKvy k v f adk om Object udx k í d aumufvu dk yf g/ Specify point on side to offset : jzpfay:vmrnfh Object topfudkvuf&dSrlv Object (169) .í 5 ½dkufyg/ Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 4 Mouse udkb.í 2 ½dkufyg/ Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 1 Mouse udknmzufodkYqGJwif.

udk Offset jyKvkyfEdkifonf/ Mline.&&Sdapvdku Source wGifxm.zufodkY Offset vkyfaomtcgOffset wefzkd.vQijf yKvyk cf siaf om Object udq k ufíaumufNy.Edkifyg/ (170) .wGiftoHk.wpfckwGifrlv Object ESifhtvm.aevQif Offset rvkyfay.D txufygtwdik . Arc.aom Command wpfckjzpfonf/ Line. Ellipse. Oyrm. Circle.f rsm.NyD. Trace ponfr h sO.yg/ Specify through point: topfjzpfay:vmrnfh Object a&muf&dSvkdaom ae&mudkazmfjyyg/ Erases : rl&if.auGUaeaom Polyline rsm.Rectangle. Xline. Object udk Offset vkyfNyD.qHk. Spline.Edkifonf/ Offect udkrlv Object rSaeívkdcsifaomtuGmta0.&trsm.wl (t&G. Circle wdkY\twGif.csdefü rusef&SdapvdkvQif E udk½dkufí Erase source object after offsetting? [Yes/No] <No>: Yes ajzyg/ Layer: Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Current>: Offset jyKvkyf&mü topfjzpfay:vmaom Object udk rl&if. jzpfay:apvdku Current wGifxm.udrk jyKvyk Ef ikd yf g/ tvGefaxmifhusOf.yg/ qufrvkyfcsifvQif Enter acgufyg/ Option Through : Select object to offset or <exit>: Object udak &G.ajrmif. Current Layer twdkif. Ray ponfh Object rsm.f wljzpfcsifrSjzpfrnf) Object wpfckudk&&dSEdkif&eftoHk.jyKonf/ Offect onf AutoCAD \ Modify Command rsm.Applied AutoCAD \rnfonfb h uf wGiv f cdk sio f nfukd azmfjy&efjzpfírlv Object \ wpfzufwpfcsufvkdcsifaombuf Drawing Area wpfae&mü Pick vkyfvkdufyg/ Select Object to offset or < exit > : aemufxyfxyfrH offset vkyc f siaf o. 3D Polyline.pGmcsKd. Object \ Layer twdkif.onf&dSonfhae&mxuf ydkíBuD.f qufí jyKvkyfoGm. Polyline.udk Offset jyKvkyfvQif vkdcsifaom &v'fudkr&Edkifyg/ abmifywfvnf&dSaomypönf.

f wpfaMumif.udk Select vkyfyg/ Specify point on side to offset: puf0dkif.Applied AutoCAD rSwcf su/f Ellipse wpfcu k kd Offset jyKvyk v f Qif Spline Object ud&k &do S nf/ Ellipse jyefrf &yg/ vufawGUavhvm&ef/ New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default Metric Setting awmif.tjyifbufwGif Pick vkyfyg/ Select object to offset or <exit>: rsOf.f ESit hf &Snf 150 rsO.udk oifah wmfovkd qGJvkdufyg/ Command: O Specify offset distance or [Through] <1.bufwGif Pick vkyfyg/ Select object to offset or <exit>: rlvpuf0dkif.udkjyefí Select vkyfyg/ Specify point on side to offset: puf0dkif.\atmufzufwGif Pick vkyfyg/ Select object to offset or <exit>: (171) .f wpf0ikd .\txufzufwpfae&mwGif Pick vkyfyg/ Select object to offset or <exit>: rlvrsOf.ízGiv hf u kd yf g/ yxrOD.udkjyefaumufyg/ Specify point on side to offset: rsOf.udk Select vkyy f g/ Specify point on side to offset: rsOf.0000>: 20 Select object to offset or <exit>: puf0dkif.pGm Radius 50 &daS ompuf0ikd .twGif.

k udk Fillet vkyfay.D vnf.udkvHk.rysuf qufvufíusef&dS aeapcsifaomtcg N ½dkufí No trim awmif.oH.Edkifonf/ ( Trimmode Variable udk Command Line rSBuKd í Set vkyNf y.wpfckESifh axmifhrsm.kd wpfcjk zifh Fillet jyKvy k v f akd om Polyline udk Pick vkyfyg/ Polyline wGiy f g0ifaeaomaxmifch sK.d tm.yg/ Trim : Enter Trim mode Option [Trim / No trim]< Trim >: Radius wefzkd.rvHk.rnf/ Radius: Specify Fillet Radius < 0.vH.í Fillet jyKvyk v f akd om ae&mrsm. Radius = 0.Applied AutoCAD FILLET Modify menu > Fillet Modify Toolbar > Fillet Command : F Current Setting : Mode = TRIM.csifbJtwdvdkcsifvQif 0 xm.5000 Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple] : Fillet jyKvy kv f o dk nfh Object ESpfckrSwpfckudk Pick vkyfyg/ Select Sercond object : usef Object wpfckudk Pick vkyfyg/ Options: Undo : Fillet jyKvy k &f mü Multiple Option udak wmif.udk Fillet jyKvkyfaomtcg trSm.&Sdygu Undo jyKvkyfEdkif&efjzpfonf/ Polyline : Select 2D Polyline : Radius wefz. 1 onf Trim jzpfonf/) Multiple : Fillet udk wpfae&mxufydkNyD.kd udak zmfjyyg/ axmifhrsm.rjyKvkyfbJ taetxm.? qufjcif.k Edi ko f nf/ Trimmode 0 onf No trim.rsm.aomtcgrlv Object rsm.5000 > : Fillet vkycf siaf om Radius wefz.wGif jyKvkyfvdkygu Mul(172) .udkjzwfjcif.tjym. ae&mtrsm.

Ray wdjYk zpfNy.D 3D Polyline. Mline. Object Type rsm.owfay.xm.onf/ puf0idk .f auG.om Fillet vkyfrnf/ Fillet Radius wefzkd. G af y.ESifh rqDavsmfbJtvGefBuD.udk vH. Arc.f odr Yk [kwf Line ESihf Fillet jyKvyk v f Qiw f pfqufwnf.jyKrdu Undo vkyfEdkifonf/ Fillet onfwpfckESifhwpfck Intersection jzpfaeaom (odkY) jzpfEdkifaomtaetxm.rsm.twdkif. Polyline.&dSaom Polyline udk&rnf/ Width wefzkd.jcif.ae ao.ponfh Curved Object rsm. Trace wdu Yk kd Fillet rjyKvyk Ef ikd yf g/ Polyline rsm.aeygu Fillet jyKvkyfay.f tpm.í Fillet vkyEf ikd Nf y.onf Fillet jyKvkyfrnfh Object (2)ck\t&G.jyefíowfrSwfay.kd ay.? Fillet jyKvy k Ef ikd Nf y. Xline.ay.vuf&dS Radius wefzkd.dk &daS om Wide Polyline wpfcE k iS hf Line udk Fillet jyKvyk v f Qix f dk Width twdkif.&ygrnf/ odkYr[kwfu vuf&dS Radius twdkif.? Line ESiahf omf¤if.D tjcm.? tem.D Fillet jyKvyk v f Qix f dk Object (2) ckukd Arc Object wpfcE k iS q hf ufo. Ellipse.ESifh Fillet jyKvkyfír&yg/ Polyline udk Polyline tcsi. wGif&dSaomrsOf. Spline.Applied AutoCAD tiple Option awmif.jcif.f (2)ckuq kd ufpyfay.udv k nf.udk Fillet rvkyfEdkifyg/ Fillet jyKvy k Ef ikd af om Object rsm. Circle.jcif.f csi.\ xdawGUaeonfh (odkY) xdawGUvQifjzpfay:vmrnfhaxmifhudk twdtustem. Single Polyline Object wpfct k jzpf&&drS nf/ Width wefz.f aomf¤if.udk Polyline tcsi.f csi.jzpfonf/ axmifhrsm.vHk.vdrrhf nf/ Fillet Radius 0 ESirhf l Curved Object rsm.yif wpfqufwnf.rSm Line.udktNrJMunfh½I&efvkdtyfygonf/ rdrdjyKvkyfvkdaom Radius wefzkd.ESpfaMumif.f rsO.wpfqufwnf.&&dSrnf/ Fillet jyKvkyfrnfhtcgwdkif. Fillet Radius wefz.Ekdifrnfr[kwfyg/ xdktcg Radius is too large (okdY) Not valid with radius <--> ponfh Error message rsm.k aomtcg Arc Object wpfcEk iS rhf v l rsO.jyKvkyfjcif.jzifh tBudrfBudrfjyKvkyfEdkifonf/ trSm.rwlaom Polyline (2)ckudk Fillet vkyfygurlv Width rsm.ay:vmrnf/ (173) .

azmfjy ay.pGe.&efrvkdyg/ 3DSolid Object \tem.ESpfaMumif.udkoifhawmfovdka&.ízGiv hf u dk yf g/ (1) wpfckESifhwpfckjzwfaeaomrsOf.qGJyg/ (174) .f rsm.Applied AutoCAD cRi.udv k nf.ygrnf/ Radius wefzkd.udkqufoG.kH &eftem.jcrf.vH.ESpfaMumif. Fillet Command udo k .fay.Edik o f nf/ þae&mwGifrazmfjyawmhyg/ vufawGUavhvm&ef New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif.f csut f aeESihf Intesection rjzpfbt J NyKd ijf zpfaeaom Line Object (2)ckukd Fillet jyKvkyfygupuf0dkif.ESifh xkdrsOf.k ay.

15 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: p Select 2D polyline: Rectangle udjk yyg/ 4 lines were filleted (175) . Radius = 1.qGJyg/ Command: f Current settings: Mode = TRIM.Applied AutoCAD Command: f Current settings: Mode = TRIM.0000>: 1.5000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r Specify fillet radius <0.pGm 6 x 3 Rectangle wpfcka&. Radius = 0.5000>: 1 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Select second object: p2 wGif Pick vkyfyg/ (2) yxrOD.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r Specify fillet radius <1.

Chamfer vkyfay.yg/ Select Second Line: usefwpfaMumif.udka&G.&Sdygu Undo jyKvkyfEdkif&efjzpfonf/ Polyline: Select 2D Polyline: Chamfer jyKvyk v f adk om Polyline udk Pick vkyyf g/ Polyline wGifyg0ifaeaomaxmifhcsKd.25 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Select second object: p2 wGif Pick vkyfyg/ CHAMFER Modify > Chamfer Modify Toolbar > Chamfer Command : cha (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.f twGuf Chamfer distance owfrSwf ay.yg/ Specify second chamfer distance <0.5000> 'kwd. Radius = 1.fcGmía&.tm.Applied AutoCAD (3) Radius 2 &SdCircle ESpfcktenf.vHk.udk Fillet jyKvkyfaomtcg trSm.5000 Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/Multiple]: Chamfer jyKvkyfrnfhrsOf. twGufowfrSwf ay.rsOf.i. Dist2 = 0.5000.yg/ Options: Undo : Fillet jyKvy k &f mü Multiple Option udak wmif.í Fillet jyKvyk v f akd om ae&mrsm.qGJyg/ Command: f Current settings: Mode = TRIM.5000>: Chamfer jyKvy kv f adk om yxrrsO.udka&G.rnf/ Distance: Specify first chamfer distance <0.wpfaMumif.5000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r Specify fillet radius <1.5000>: 1.yg/ (176) .

Xline.udkom Chamfer jyKvkyfEdkifNyD.jzpfonf/ oHk.onf h vkyfaqmifcsufrSmtwlwlyifjzpfonf/ Chamfer wGifyxrESifh'kwd.í Chamfer onfaxmifu h ckd w k jf zwfay.onf/ Chamfer onf Line.yg/ Specify chamfer angle from the first line <0>: yxrrsO.csvdkaomaxmifhwefzkd. Curved Object rsm. rScsKd.udk azmfjyay.jzifh tBudrfBudrfjyKvkyfEdkifonf/ trSm.udk Chamfer rvkyfEdkifyg/ Fillet (177) .ud k t em.wGif jyKvkyfvdkygu Multiple Option awmif.NyD.kH ay. rsm. Ray ponfh Object rsm.udkaz: jyyg/ Trim: Enter Trim mode option [Trim / No trim] <Trim>: rlvrsO.d ay. ae&mtrsm.udkazmfjyEdkifonf/ Fillet wGifaxmifhudkvHk. twl w l y if j zpf o nf / Fillet onfaxmifu h v kd .000>: yxrrsO.fay.f rScsK.owf a y.rsOf.jcif.tjym.Applied AutoCAD Angle: Specify chamfer length on the first line <1.jyKrdu Undo vkyfEdkifonf/ Chamfer onf Fillet ES i f h o abmtm.f twGuf Cham fer length owfrSwfay.&efrvkdtyfvSyg/ Fillet udk wpfae&mxufydkNyD.vH k .f rsm.&rnf/ odkYr[kwfyxrrsOf.Ekid o f nf/ xkaYd Mumifh Fillet Radius (0) ES i f h Chamfer distance (0) tajctaewG i f a xmif h rsm. \ Intersect rSjzwfvkdaomtuGmta0.wdkY\ Intersect rSaeíjzwfvkdaom tuGmta0.ESifhxkd rsOf.aomf Arc Object wpfckESifqufoG.udr k &l if.twdik . Chamfer wGif Line Object ESiq hf ufay.jcif.f qufvufusef&dSvkdygu N Method Multiple : [kazmfjyyg/ Distance (or) Angle owfrSwfay. Polyline.xm.vkad om angle wefzkd.

5 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Select second line: p2 wGif Pick vkyfyg/ (178) . Dist2 = 0.udk¤if.5000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d Specify first chamfer distance <0.? Chamfer jyKvkyfvQif Single Object wpfcktaeESifhwqufwnf.pGe.&rnf/ 3DSolid \tem.f rsm.0000>: 1.udv k nf.5000>: 1 Specify second chamfer distance <1.Edik o f nf/ þae&mwGirf azmfjyawmhyg/ vufawGUavhvm&ef New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif.csif.qGJyg/ Command: cha (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0. Chamfer jyKvyk af y.? Polyline tcsif.ESpfaMumif.udkoifhawmfovdka&.Applied AutoCAD rSmuJhodkYyif Line ESifh Polyline udk¤if.ízGifhvkdufyg/ (1) wpfckESifhwpfckjzwfaeaom 5 t&Snf rsOf.5000.

Applied AutoCAD (2) wpfckESifhwpfckjzwfaeaom 5 t&Snf rsOf.5000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a Specify chamfer length on the first line <1.0000.5000>: Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: p Select 2D polyline: Rectangle udjk yyg/ 4 lines were chamfered (179) .qGJyg/ Command: cha (TRIM mode) Current chamfer Length = 1.pGm 6 x 3 Rectangle wpfcka&.0000>: .qGJyg/ Command: cha (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 1.ESpfaMumif. Angle = 60 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d Specify first chamfer distance <1. Dist2 = 1.5 Specify second chamfer distance <0.0000>:1.25 Specify chamfer angle from the first line <0>: 60 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: p1 wGif Pick vkyfyg/ Select second line: p2 wGif Pick vkyfyg/ (3) yxrOD.2500.udkoifhawmfovdka&.

udv k o kd vkad jymif.0.wGif&Hzef&HcgomtoHk.wpfaMumif.&ef UCS Command udkjyefac:í Enter acgufyg/ Select Object to align UCS : E Option udk UCS Command Option rsm.jyK&rnfjzpfojzifh Toolbar ac:wifp&mrvdb k J Command rS½u kd o f iG .Applied AutoCAD Learnning Commands VII ( General Commands ) UCS Tools Menu > New Ucs UCS Toolbar > UCS Command : UCS Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: hf aetxm.aemufrlvae&modkYjyefíxm.onf/ New : Specify origin of new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/View/X/Y/Z] <0.qGJ&mwGif toHk.ítpGe.yg/ New Option \ SubOption wpfckjzpfaom OBject ESifhtwlwljzpfNyD.rS 2D a&.\ tpGef.ltoHk.f rSwu Orgin awmif.f ítoH.fulygonf/ (326) . E Option udkwdkuf½dkuf ½dkufxnfhEdkifí oHk.&efvkdtyfaomfvnf.rSwf wpfckodkY f jkd yyg/ View Menu>Display>UCS icon> wGif a&TUvkv d Qif Osnap Endpoint awmif.jyK&rnfjzpfí UCS Toolbar udkac:.qGJvQif UCS udktBudrfBudrftoHk.xm.&ydkí vG.jyKa&.qG& J mü UCS udt k "dutoH.a&.lxm. rS UCS icon a&TUvsm.wGiv f nf.rsm.ygrnf/ World : E: UCS udka&TU.&dSygonf/ 3D Drawing rsm.lxm.a&.lEikd o f nf/ UCS Command jzifh UCS \wnfae&mESit 3D Drawing rsm.D 2D Drawing rsm.vJa&TU.0>: UCS udka&TUvkdonfhae&mudkazmfjyyg/ Oyrm-rsOf.qG&J rnfjzpfNy.ojzifh Icon yHkwGif W trSwfwHqdyfaysmufoGm.k jyKía&. UCS Command toHk.udkazmfjyxm.oGm.jyKNyD.k jyKEikd o f nf/ UCS Command Option rsm. 2D Drawing rsm.onfudkjrif&ygrnf/ UCS onfrlv World Coordinate System rSaeía&TU.jyKEdkifonfh Options rsm.qGJ&jcif.xJwi G rf azmfjyxm.

4.4.tMurf.fultqif ajyrnfr[kwfyg/ X Y 0if½dk. Viewport ponfwdkUjzpfonf/ tjcm.zGJUjcif.rSoma&.fí UCS udk rsOf.0000>: X 0if½.lvakd omae&mudak z:jyyg/ Specify point on positive portion of X-axis <3.0.rSwfaz:jyí Object ESifh Align vkyfjcif.twdik . Trace.\ tapmif.0>: UCS a&TU.0449. Object Type rsm.\tapmif.k d Align vkyv f ak d om direction uda k z:jyyg/ Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane<2.0.rsm.fulonf/ UCS udktrSwfoHk.wyfqifjcif.NyDjzpfojzifh Insert jyKvkyfjcif.jyKvkyfvkdygu vuf&dStajctaewGifa&.9852.wpfzufudk rsufESmrlvkd vQifrsOf.jzpfonf/ Specify new origin point <0.vSnfhNyD.ayguf? wHcg.ízGiv hf u kd yf g/ tapmif.wpfaMumif.f aMumif.? yHkrsm.qGJ&vG.onftaqmuftODwpfck\eH&HjzpfonfqdkygpdkY/ xkdeH&HwGifjywif.twdkif.ESifh UCS tvkdufoifhjzpfoGm.rSm Line.udkPick vkyf&mü P2 trSwfzufodkY uyfí Pick vkyfyg/ UCS udq k ufítoH.twdkif.&dSaomrsOf.rsm.qGJGEdkifygonf/ Command : UCS Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: e Select Object to align UCS : P1 trSwfzufodkYuyfírsOf. ygrnf/ tu. hf l ( Align vky)f Edik o f nf/ 3: Option wGifrazmfjyxm.twdkif.a&.qGJvQif vG.rsm.aMumif.f UCS udv k n S .fulygrnf/ xkdYaMumifhra&.fuloGm.\ tapmif.9531.qGJjcif.qufí a&.udk Pick vkyfyg/ UCS onf P1 trSwfodkYrsOf. Hatch.a&muf&SdoGm.k rjyKvQif UCS Command jyefac:í Enter acgufNyD. Polyline.aMumif.ayguf rsm.0.rsOf.\tjcm. Text. wdkuf½dkufoHk.rsm.yg/ New Option \ Sub-Option wpfck jzpfaom 3point ESifh twlwljzpfNyD.? tcef.0000>: 2D Drawing twGuaf z:jyp&mrvdí k Enter acgufyg/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English default setting awmif.ygrnf/ rsOf.qGJvdkufyg/ xkdrsOf.jyKvkyf&ef vG. World ae&modkYjyefydkYEdkifonf/ UCS E Option jzifh align vkyE f ikd af om Object Type rsm.6128. Align jyKvkyfa&.EdkifíydkvG.Applied AutoCAD E (Entity) Option jzifr h sO.ESifh align vkyfvdkygu UCS 3 Option (327) .qGJrSD UCS udkxkd rsOf.

2855.twdkif.9142.jyKEdkifygonf/ txuf y gOyrmtwd k i f .twnfhvSnfh.udkjyefac:ygurlvtwdkif.twdkif.udkjyefí a&mufvkdygu Command : Plan Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: W World Option .twdkif. apmif .qGJjcif.0000>: PLAN View Menu > 3D View > Plan View Command : Plan Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: UCS Command jzifh UCS udk Line Object tapmif.0.yg/ Command: Plan Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: Enter acgufvdkufygu yHkudkjrifuGif.3. &mwG i f UCS ud k A lign vkyfxm.í P1 trSwu f jkd yyg/ Specify point on positive portion of X-axis <7.l&eftwGuf Plan Command udktoHk.5165.4. rsOf .0000>: Osnap Endpoint awmif.í P2 trSwfudkjyyg/ Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane <5.fultqifajyonfhwdkifyHkudk Munfh½I&mwGifrltapmif.udk 3 Option ESifh align vkyfMunfhygrnf/ Command : UCS Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: 3 Specify new origin point <0.Munfh½Iae&ygonf/ xkdxufydkí oufompGmMunfh½IEdkif&ef yHkudkjrifuGif.0.D jzpfygonf/ txufygOyrmü taqmuftODeH&Htwdkif.jyef&ygrnf/ (328) .jyKEkdifonf/ txufaz:jyygrsOf.twdi k .ü vG.0>: Osnap Endpoint awmif.0838. UCS udk Align jyKvkyfíyHka&.rlvjrifuGif.om twnfhjyKvkyf ay.f Align jyKvyk yf u kH kd azmfjycJNh y.qGJNyD.0.Applied AutoCAD udktoHk.ygrnf/ yHka&.

kH Edik o f nf/ Command: Ucsfollow Enter new value for UCSFOLLOW <0>:1 txufygOyrmrSrsOf.twdik ..udkodrf. rSm.Gif.udk jrifuiG .rI&dScJhygu Audit Command jzifhjyefí jyifqifEdkifavonf/ AutoCAD New Release rsm.cs.qnf. Power supply.vdku 0 odkYjyef Set vkyfyg/ AUDIT File Menu > Drawing Utilities > Audit Command : Audit Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y Drawing wpfck\ Database Record wGif Graphical (or) Nongraphical Objects rsm.jcif.qGyJ u kH kd azmfjycJ&h m tu.tjym.yf g/ Drawing wpfcka&.udkrSwfom.f vSn.wGif Software Error tvGefenf.qnf.&daS eygu Ucsfollow udo k .&mü Hardware.onfydkíaumif.k jyKí tapmif.udk UCS Command jzifh Align vkyfvkdufyg/ Plan Command udkac:p&mrvkdbJjrifuGif.ukdtvdktavsmuftwnfhvSnfhay.&mü Audit jyKvkyfodrf.rGefygonf/ RECOVER File Menu > Drawing Utilities > Recover Command : Recover Select File Dialog Box wGif Recover jyKvy k v f akd om File udak &G.f &daS eaomyHrk sm.qG&J ef trsm. Software Error wpfckckaMumifh Data rsm. Drawing rsm. hf í l Munf½h aI &.Applied AutoCAD UCSFOLLOW ( System Variable ) Command: Ucsfollow Enter new value for UCSFOLLOW <0>: UCS ESihf Plan wdu Yk kd toH.ygrnf/ Ucsfollow udkroHk. hf al &.qGJaepOf Fatal Error wpfckckaMumifh Drawing udkqufvuf a&.fíxko d v Ykd n S .qGJí (329) .aomfvnf.

f wGiY f es ajzyg/ trnfray.f Drawing udk Save rvkyr ft SD aMumif.jcif.tm.aeygrnf/ Save vkyo f rd .a&.½IH.Applied AutoCAD r&ygu AutoCAD Fatal Error Message ay:vmygrnf/ xkt d cgvuf&t Sd ajctaeudk odr.qnf.6877.sv$ Extension udk . Recover vkyfEdkifygonf/ tu.oGm.rIrjzpfap&ef Savetime owfrSwfay.sv$ ponf jzifhawGU&rnfjzpfNyD.qGaJ epOftwGi.? rD.ygrnf/ AutoCAD udkjyefí0ifNyD. tvdktavsmufodrf.wpfpw kH pf&maMumifh qHk.xm.aom Drawing jzpfygueHygwfrsm.Edkifygonf/ Savetime udkrowfrSwfbJxm.D tcsed jf ynfw h ikd .twma&mufwdkif.ygrnf/ Command wGif Recover [k½dkufxnfhNyD.ysujf cif.udka&G.cGe.f qnf.&aom File jzpfygu Drawing Directory atmufwi 1-1-1.cs.f tvkt d avsmuf Save vkyí f ay.dwg trnfjzifh qGJvufp Drawing udkodrf.Surf sm.f rD.apEdkifonf/ Oyrm .xkd Drawing udk Open vkyfygu Recover jyKvkyf&ef vkdtyf aMumif.vQif <120>: rdepfwGifwpfBudrf Autosave vkyfay.Edik Nf y.aom Autosave File udk C:\Windows\Temp G f. trnfay.sv$ Extension ESiahf wGU&rnf/ trnfray. AutoCAD Message ay:vmygrnf/ Yes ajzvQif Corrupted Data rsm.f ívnf.NyD.ponfjzifh taESmift h .udk Audit vkyí f Drawing File udk Recover vkyaf y.xm.íjyefvnf&.ay.fí Recover jyKvkyfír&atmif Internal Error: rsm.qHk.dwg odkYajymif.ay.½IH.lEdkifygonf/ (330) . vkrd vkd ar.usjcif.jzifh owfrSwftcsdeftwdkif.&ao.qnf.f qnf.rnf/ Savetime udr k rd pd w d Bf uKd uf 5 rdepf?10 rdepfponfjzifo h wfrw S af y.&dSaeygu New Drawing wpfckudkzGifhíxkd Drawing udk Insert Command jzifh Insert jyKvkyfMunfhyg/ SAVETIME ( System Variable ) Command : Savetime Enter New value for SAVETIME < 120 >: Drawing wpfcak &.ay.aom Drawing jzpfygu unnamed. Select File Dialog Box wGif Damage File rsm. a&SUwGiftrnfjzifhazmfjyrnf/ .aMumifh qGJvufprsm.qGaJ epOftwGi.

om.fwul jyKvkyfEdkifygonf/ File name BudKuf&mtrnfwpfckay.azmfjyxm.jzifh Background udkz.bJ Notepad jzifhvnf. Windows Explorer wdUk udv k nf.jcif.k jyKEikd f atmif Acad. File rsm.pgp ( Program Parameters File ) wGiaf &. Pbrush .vkt d yfygu Command line rSac:. EXPLORER Command: Notepad .xm.vdkygu Bmpout Command jzifhtvG.bmp ) tjzpfodrf. ponfwdkYonf AutoCAD Command Prompt wGif ½du k o f iG . Expolorer Notepad. Explorer.fxkwfEdkifonf/ NOTEPAD.udk zGifhzwfEdkif? Edit vkyfEdkifonf/ Paint Brush.yg/ Select Objects wGif Image File tjzpfor d . PBRUSH.f vkad om Object rsm.udk Select vkyyf g/ Background Color udktjzLa&mifajymif.jzpfygonf/ MS DOS udkroHk.lo.Applied AutoCAD BMPOUT Command: Bmpout Create BMP File Dialog Box ay:vmrnf/ Drawing rsm.aom External Commands rsm. Pbrush.qnf.udk Image File ( .f toH.kH Edik o f nf/ ----------00------------ (331) .

&eftwGuf Command rsm.tjyifpmrsm.Applied AutoCAD Learning Commands VIII ( Text Commands ) STYLE Format Menu > Style Text Toolbar > Style Command: St Text Style Dialog Box yGiv hf mrnf/ Engineering Drawing wpfckwGifyHkrsm.yHkpHrsm.om.D Annotative Style wGif Size ae&m ü Annotative udk Check vkyx f m.onfuakd wGU&rnf/ Annotative Text rsm.pGJEdkifaom Font trnfrsm.oefY az:jyygrnf/ Text Style rsm.cs.a&.udk oD.a&.taMumif.fEdkifygonf/ Dialog Box \ Font name: Drop Down List wGif oHk.vnf.jyKvkdaom Text Font ac:pmvHk.Ny.udk a&G.azmfjy&efvkdtyfay&m AutoCAD wGif Text rsm.rjyKvy k rf DS Default tjzpfStandard ESihf Annotative wdu Yk kd Styles tuGuw f iG af wG&Y &dS ygrnf/ Standard Text Style wGif Size ae&mü Annotative udk Uncheck vkyx f m.udkawGU&rnf/ (332) .yg0ifygonf/ Text Style rsm. jyKvkyf&mü rdrdtoHk.om.

? AutoCAD Fonts rsm.vkdygu Oblique Angle wGifapmif.jyKoifhonf/ Default tjzpf Style Name Standard udk Txt..shx ( Compiled Shape File ) rsm.a&.jyKvkyf&mü Text Height udk Height ae&mwGif wpfcgwnf.w f ulrw S rf Ed ikd rf nft h rnfuo kd may. RS.&mü Fonts Style Regular. AutoCAD Fonts rsm.fulygonf/ Oyrm.yf g/ Ny.fzsuEf ikd o f nf/ vuf&t Sd oH.Edkifygonf/ pdwfBudKuf Text Style rsm.&ef Windows Text Fonts rsm.k jyKaomtcgtvG.jyKvkyfay.vkdawmhaom Style rsm.a&.NyD.)? Italic (pmvHk.&vG.) ponfjzifh vkd&m a&G.ojzifhyHkrsm. Vertical wdUk udv k t kd yfyguoH.cs.rSm C:\Program Files\Acad 2009\Fonts Directory wGiy f g&daS om . OK ESdyfyg/ Font name wGif Isocp.rSm C:\Windows\Fonts Directory wGi& f aSd om .ab.om. jzifh jyefvnftoHk.©K Standard.shx udka&G.onf Windows Font rsm.shx Font udktoHk.ESi¤hf if.udk Delete Button ESyd í f y.aom AutoCAD Fonts rsm.udkoHk.rSm (1) wGif&dSrnf/ Upside down.owfrSwfay.k r&dyS g/ AutoCAD (.wGif True Type Fonts rsm.shx Font jzifhjyKvkyfay.jzpfNyD. Bold (pmvHk.xJrSqufvufroHk.? ( Expansion & Compression ) rsm.aom Style ESihf Default Style Standard wdUk udrk l Delete (333) .onf/ True Type Fonts rsm.a&.k jyKxm.wyf&mwGiftoHk. Button udkESdyfyg/ New Text Style Dialog Box \ Style Name wGijf yKvy k rf nfh Style trnfuakd y.udkazmfjyay. cGjJ cm.TTF ( True Type Fonts ) rsm.oifyh gonf/ trnfuv kd nf.jyKEdkifNyDjzpfygonf/ jyKvkyfxm.vkdonfh Angle wefzkd.jzift h oH.udt k oH.shx udak &G.? csKHUjcif. Button udkxyfESdyfí IS [ka&.aom Style rsm.Edkifonf/ Obligue Angle onfyHkrSef (0) wGif&dSrnf/ Width Factor jzifhpmvHk.udkvkdovkdtapmif.&rnf/ Style rsm.udkab.udk T trSwt f om.Edkifonf/ rl&if. IS [lí Style oHk.jyK&müa&.oGif.jcif.wdkufcsJUjcif.Romans.jyKvkyf&eftwGuf New.D vQif Apply Button udkESdyfyg/ RS trnfjzifh Style wpfckudk&&dSygrnf/ New.avsmfpGmpmrsm.xufydkíayghyg..udk A trSwt f om. Backwards.ygonf/ Style rsm.wGif Dimension ESifh Label rsm.udk trnfay.rnf.D oefjY yKvyk x f m.apmif. Edkifonf/ odkYr[kwf pma&.k Edik o f nf/ yHrk eS t f m.k jyKEikd o f nf/ AutoCAD wGio f .azmfjyxm. ESifh¤if.yg0ifavonf/ Windows Fonts rsm.xm.&mwGiftoHk.&mü rdrjd yefvnftoH.ívnf.vnf.í Apply udkESdyfyg/ .Applied AutoCAD AutoCAD onf Windows Software wpfckjzpfonfhtm.shx ) Font rsm.onfhtcgrSvkdovkdowfrSwfay.jzpfonf/ Drop Down List \ Font Name rsm.ckudkpma&.Edkifonf/ Text rsm.Edkifonf/ vufawGU Style name wGif RS [k½dkufyg/ OK ESdyfyg/ Text Style Dialog Box \ Style name wGif RS udak wGU&rnf/ Font Name Drop Down List udEk ydS í f Romans.xm.jyKvkdygu RS [ktrnfay. wdkEdkiforQwdkwkd ay.

jzpfí Enter onfaemufwpfaMumif.Ny.tpm.rnfhprSwfae&mudkazmfjyyg/ Specify height <0.wGif jyKjyifvdkufonfhtwdkif.\ Font trsdK.udka&.aom Text rsm.azmfjyay.Edkifonf/ jyKvkyfNyD.xm.xm.D aom Text rsm.&rnf/ Enter Text : a&. ajymif. vJvQir f l a&.om.jzifh (0) wGifxm.kd ajymif.om.Edkifonf/ &&dSaom Object rsm.jcif. DTEXT ( Entity Type : TEXT ) Draw Menu > Text > Single Line Text Text Toolbar > Single Line Text Command: DT (or) Text Current text style: "Standard" Text height: 0.tjzpf&&dSygrnf/ Text Object \ Osnap rSm Insert jzpfonf/ (334) .vkdaompmrsm.vJrIudkawGU&ygrnf/ Height wefz.Applied AutoCAD rvkyfEdkifyg/ trnfjyefjyifvkdvQif Rename Button jzifhtrnfjyifay.wGif ajymif. Command udktqHk.owfEdkifonf/ Text (or ) Dtext Command jzifh Single Line Text a&.vJr&I rdS nfr[kwyf g/ AutoCAD Text Font erlemtcsdKUudkatmufwGiftrnftvkdufa&.ygu Enter (2)csuf acgufNyD.2000>: Text height azmfjyyg/ Specify rotation angle of text <0>: pmaMumif.oD.oefY Text Object rsm.onfhtcsdefwGif Spacebar onf Space jcm.a&.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: pmpa&.udk jyefvnfjyKjyifygu a&.odkYajymif.yg/ pma&.aom Tex Style rsm.onf/ owd j yK&ef TEXT.axmifhudkazmfjyyg/ yHkrSeftm.vkdaomtapmif.csif.onf wpfaMumif.&efjzpfonf/ qufra&.

Applied AutoCAD Options: Justify: Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/ BC/BR]: Justify udkoD.rsm. a&.obm0rsm.Align. MC wdkYjzpfonf/ vufawGUjyKvkyf&ef/ (1) Command: dt Current text style: "Standard" Text height: 0.udkjyefí Edit vkyfaomtcg Justification point ay:rlwnfNyD.toHk.ygonf/ Justification points trsm.k owfrnfah e&mudak zmfjy&ef Ortho on xm.vQif Text onf Left Justify wGif&dSonf/ Text rsm.qHk. Fit.rSm.oefYray.D 2 [k½dkufyg/ 2 Units t&Snt f wGi.f pm.&efjzpfonf/ (335) . Right. JG Nl y.í Mouse udn k modq Yk .2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: a Specify first endpoint of text baseline: pmaMumif.jyK&rnfh Option rsm.tqH.pa&.rnfhae&mudk Pick vkyfyg/ Specify second endpoint of text baseline: 2 pmaMumif.uGm.jcm.

rnf/ Text Height udkt"duxm.aom Baseline wGif twdtus0ifatmif xnfhoGif.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: f Specify first endpoint of text baseline: pmaMumif.Edkifonf/ (2) Command: dt Current text style: "Standard" Text height: 0.rsm.rnfhae&mudk Pick vkyfyg/ Specify second endpoint of text baseline: 2 pmaMumif.vQifpmvHk.ü&dSap&efoHk.vQif Text Height ao.vkdaompmrsm.udk owfrSwfae&mtwGif.vQif Text Height BuD.a&enf.i. JG Nl y.D 2 [k½u kd yf g/ 2 Units t&Snf Specify height <0. Align onfa&.2000>: Enter text: For your eyes only Enter text: twGif.tvHk.aom Text Height jzifhpm rsm.rnf/ pmvHk.a&.í a&.xm.udk (Expand) um.a&rsm.bJ a&.vQif pmvHk.íae&mcsay.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: r (336) .frnfjzpfonf/ Text t&G.tqHk.Edkifonf/ (3) Command : DT Current text style: "Standard" Text height: 0.udo k wfrw S x f m.ftpm.azmfjyay.csifaomae&mwGif twdtus&dS ap&efoHk.udk (Compress) csKHUíqefYatmif xnfhay.udka&.rnfjzpfNyD.Applied AutoCAD Enter Text: Enter Text: a&.&mürdrdowfrSwfay.udk t"durxm.udk a&.rnf/ pmvHk.pm.a&rsm.í Mouse udk nmodq Yk .rsm.vkdaompmrsm.pa&.ay.rnf/ pmvHk.vkdaompmrsm.a&.vku d af ompmrsm.yg/ Oyrm.a&enf.For your eyes only.owfrnfhae&mudk azmfjy&ef Ortho on xm.rsm.2 ESifha&.&efjzpfonf/ Text Height udv k uf&Sd 0.om.&ef Enter acgufyg/ Fit onfowfrSwf Baseline ay:wGifpmrsm.a&. tvHk.

wyfonft h cg eHygwfpOfrsm.\ t&Snfay:wGifrlwnfí twdkt&Snf ajymif.jyKí Baseline t&Snfudkvkdo vkdcsKHUEdkif? csJUEdkifjyKjyifEdkifonf/ Text \qHk.rnf/ pmaMumif.\A[dkrSwfxm.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: mc Specify middle point of text: pmaMumif.f trSwpf Ofrsm.Edkifonf/ Right JustifyESifha&.vdkaomae&mudkaz:jyyg/ Specify height <0.wpfzufwpfcsufodkY wdkay.aompmvHk.xm.udkA[dkcsufwpfckrSra&GUbJ&dS aeapcsifvQif oHk.yg/ xdaYk Mumifh MC Option udpk uf0ikd .2000>: Specify rotation angle of text <0>: Enter text: For your eyes only. Enter text: pmaMumif.vJrnf/ (4) Command: dt Current text style: "Standard" Text height: 0. BuD. Align awmif.tqH.\ prSwfzufü omjyefjyifa&.yguqHk.rSwfae&mudkae&mcsíazmfjyvkdvQif Right Option udkoHk.aompmrsm.\ Middle- Center tv.rSwfae&mrS Grip udk Click vkyfívdk ovkdcsKHUcsJUyg/ (337) .vmvQifabmiftjyifxGuf roGm.udjk yefíjyifqifygupmaMumif.\ A[dkcsuf rSmajymif.k owfvakd omae&mudak z:jyyg/ Specify height <0.\qHk.Applied AutoCAD Specify right endpoint of text baseline: pmaMumif.Edkifonf/ Justify wGif Fit.ía&.íha&.f abmiftwGi. pmaMumif.om.xm.f A[dkwnfhwnfhrSab.aompmaMumif.&Snfay. Enter text: MC Option awmif. om.udk Grip udktoHk.rsm.udkjyefí jyKjyifa&.xm.ap&efESifh pmrsm.2000>: Specify rotation angle of text <0>: Enter text: For your eyes only.aompmaMumif.vJroGm.rSwfrSmyHkaoae&mwGif &dSNyD.

jcif.jzifh&&SdEdkifygonf/ atmuf wGiftoHk.Applied AutoCAD Style: Enter style name or [?] <Standard>: Style Option jzif h Current xm.om.udk Enter ESpfcsufacgufítqHk.jzifh Annotative Text udk&rnf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudk Metrix pepfawmif.&mü Keyboard rS½dkufxnfh&efryg0ifonfhoauFwtcsdKUudk Control Codes rsm.ay:vmygrnf/ Using Annotative Text Style Text Style jyKvy k &f mü Annotative Style udt k oH.ítoH k . cs.ízGifhyg/ (338) .jyKEdkifaom Control Codes rsm.vkd&m Style trnfudk½dkufoGif.az:jyxm.jyKvyk Ef ikd o f nf/ Annotative Style jyKvkyf&ef Text Style wGif Size ü Annotavie udk Check vkyfjcif.a&.k jyKívnf.xnfh oGif.onf/ pmaMumif." [kazmfjyay.udkazmfjyay.f E d k i f o nf / jyKvkyfxm. jyKvk d a om Style ud k a &G . Enter acgufyg/ Enter style name or [?] <Standard>: ? Enter text style(s) to list <*>: Text Window wGif Style rsm.udkrrSwfrdawmhygu ? udk½dkufNyD.om..a&.rnf/ Style trnfrsm. yg/ >> Control Codes For Single Line Text Text rsm.fírdrd½dkufxnfhaomtrnfrSmr&dSygu Cannot find text style ".ygrnf/ F2 udkESdyfíjyefydwfNyD.aom Style Name udk½dkufxnfhyg/ tu.owfrSoauFwrsm.

yg/ Oyrm ano-isocp [kay. Annotative udk Check vkyfxm. Text Height az:jy&mü yHkxkwfpuúLay:wGif rdrdaz:jyvdkaom Height udkowfrSwfaz:jy &efjzpfonf/ .yg/ Size tuGufwGif Annotative udk Uncheck vkyfxm.onfudk awGU&rnf/ Annotative Text onf Annotative Scale ESifh wGJzufí toHk.4mm owfrSwfvdkufyg/ Apply udkESdyfí Set Current udkESdyfNyD.qGaJ om Drawing jzpf&m erlemtjzpf Paper Text Height ae&mwGif 2. Close ESifhydwfyg/ (339) .shx udka&G.onfhtcgü Height [kaz:jyNyD.jyK&efjzpfNyD.pGm Select vkyfxm.NyD.yg/ Font Name wGif isocp. New udk ESdyfyg/ New Text Style wGif Style Name trnfwpfckay.ck Drawing onf Metrix pHepfjzifah &.vJaz:jyxm.Applied AutoCAD Command wGif ST [k½dkufí Text Style Dialog Box udkzGifhyg/ Annotative Text jyKvkyf&eftwGuf Annotative udk OD.vQif Paper Text Height [kajymif.

wGif Viewport taMumif.rnfudkawGU&ygrnf/ txl.4 jzifh&&Sdygrnf/ tu.Applied AutoCAD Text rsm.wGif 1:20 udak &G.av.vJoGm. 1:10 jzifhyHkxkwfvQifpuúLay:ü Text Height 2.cka&.rsdK.cs.fajymif.rsm.jzifhyHkxkwf.jrifae&rnf/) Dtext command udktoHk.ESifhyHkxkwf&ef&nf&G.rSD Status Bar &Sd Annotative Scale udE k ydS í f 1:10 udak &G.tvdkuft&G.qGJrnfhyHkudk 1:10 pau.udk 1:20 jzifah jymif.vdu k yf g/ t"dygÜ .ckpmonf yHkxkwfpau.vQif t0ga&miftrSwftom.ojzifh Annotative Text rsm.fxm. f rl nfqykd gu Annotative pau. Automatically add scales wdu Yk kd On vdu k yf g/ (On xm.onfudk qdkvdkonf/ Status Bar &Sd Annotation Visibility.l &mü toHk.vJxw k .v f u kd yf g/ Text Height onf pau.ra&.jyKí Screen ay:wGifpmwpfaMumif.0ifonf/ Preparing for Plotting tcef.udkavhvmyg/ (340) .a&.frmS .vdkufyg/ .fí yHx k w k pf au.udk Layout ay:wGif Viewport trsdK.

oGm.vk d a omae&m rsm.jcif. MText.NyD. aep&mrvkyd g/ xkaYd Mumifh yHq k o JG rl sm. Attribute pmrsm. .a&.Edkifonf/ vufawGUpmwpfaMumif.aomtcg pmwpf B ud r f t &if a &.udkjyefíjyifa&.yg/ Enter a justification option [Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Left>: jyefíjyifay.pDudk Double Click ESdyfívkdovkdjyKjyifa&.jyefíjyKjyifEikd yf gonf/ (341) .í xk d p mud k Copy ul .k jyKavh&MSd uonf/ pmwpfaMumif. Text rsm.Edkifonf/ AutoCAD jzifhpmrsm.jyifMunfhyg/ JUSTIFYTEXT Modify Menu > Object > Text > Justify Text Toolbar > Justify Text Command : Justifytext Select objects: Text Justification jyefíjyifcsia f ompmaMumif.D om.\ Justification udt k csed rf a&G.udak &G. Attribute Objects.udt k Burd Bf urd af c:í pma&.wGiaf e&mcsum Ddedit jzifhjyefjyifa&.om.vdkaompmudk Select vkyfyg/ Shoutcut > Double Click Text. a&.l N yD .u oufomaomþenf. Ddedit ESifh Text.a&.Edkifonf/ trsm.tjym.Ny. jyifp&m&Sd vQif Ddedit udk oHk.jzifh Text command rsm.vkdaom Option udk½dkufxnfhyg/ Justifytext jzifah &. csif.udt k oH. MText.Applied AutoCAD DDEDIT Text Toolbar > Edit Text Command : Ed Select an annotation object or [Undo]: jyefíjyifqifa&.

udka&G.2000>: jyifvkdaom Height topfudkazmfjyyg/ odkYr[kwf Match Object Option awmif.wpfaMumif.udk Scale Text jzifh Height topfowfrSwfay.wGi&f aSd eaom Text Justify twdik .udw k pfNyKd iw f nf. tvGefuGma0.íjyifvdkaomf Scale Factor Option udkawmif.\ Height rsm.íjyifqifvkdonfudkazmfjyEdkifonf/ xkd Point onf Text \udk.&dSaeaom Object rsm.lvkdaom Text udkjyyg/ Refrence awmif.fomG .udk Height jyifaomtcgü pmaMumif.íjyifEdkifygonf/ Reference wGifvuf&dS Text Height udkazmfjyí New Length wGifajymif.Edkifonf/ rSufcsuf/ pmydk'f (Paragraph) taeESifh&dSaeaom Text Object rsm.ygrnf/ xkdodkYrjzpfvkdygu pmydk'ftaeESifh&dSaom Single Line Text rsm.udk Scale jyifaomtcgrnfonfh Justification Point udk Base Point xm.f [kqv kd dk onf/ Specify new height or [Match object/Scale factor] <0.BuD.í Screen ay:&Sd t&G.ESifhwpfaMumif. vmygu pmrsm.Edik Nf y.rSefuefawmhrnfr[kwfyg/ pmvHk.ESihf wpfaMumif.f&.udk Text Height jyifcsifvQif Scale Command wGifReference Option awmif.oGm.yg/ Enter a base point option for scaling [Existing/Left/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Left>: pmvHk.fydkif Justification ESifhrqdkifbJ Scale jyif&eftwGuf Base Point tjzpfowfrSwf&efomjzpf onf/ Existing onfvuf&Sd Text rsm.rsm. csiaf om Height udak zmfjyyg/ (342) .D Height ao.Applied AutoCAD SCALETEXT Modify Menu > Object > Text > Scale Text Toolbar > Scale Text Command : Scaletext Select Objects : Text Height jyefíjyifcsifaompmrsm.Mum.i.yg/ Scale Text ESihf Text Objects rsm.tuGmta0.wpfcEk iS w hf pf ckxyfomG .rsKd.jyifEikd o f nf/ rwlnaD om Height trsKd.rsm.ygu wpfaMumif.

ay.rsm. Line Spacing ponfwdkYBudKufovkdowfrSwfípmrsm.&müowfrSwf{&d.Applied AutoCAD MTEXT ( Entity Type : MTEXT ) Draw Menu > Text > Multiline Text Draw Toolbar > Multiline Text Command : t (or) mt Current text style: "Standard" Text height: 0.om.jyKEdkifonf/ (343) .ía&.Edkifonf/ pmrsm.rnf/ {&d. Rotation Angle wdv Yk nf.&mwGif Horizontal Fraction tydkif.udka&.&efjzpfNy.a&.a&G.jyKonf/ Single Line Text ESifhtydkif.om.rsm.? tydkif.Edkifyg/xkdYaMumifhtydkif. Justification. qufí a&.wnf.D Rectangle a&.*Pef.Ef ikd o f nf/ Find and Replace vnf.*Pef.owfrSwfEdkifonf/ No wrap xm.vQifpmaMumif.vkdvQif¤if.a&.&mwGif ¤if.azmfjyvkdygu Mtext udktoHk.om.mtvsm.om.k Edi k o f nf/ Mtext udktxl.ojzifhpmydk'f&Snfrsm.2000 Specify first corner: Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: pmyd'k af &.rnf/ Properties wGif Text style.*Pef.vko d nfah e&mabmiftuGuu f o kd wfrw S af y.udka&.toHk.ay.qGJouJhodkU abmif aumufvkdufyg/ Multiline Text Editor ay:vmrnf/ AutoCAD \ Multiline Text Editor onf Word Processor wpfcu k o hJ yYkd if Character.om.cs.qif. a&. Properties.abmiftuefYtowf (Width) udk Properties Tab \ Width wGifjyefí vkdovkdvnf.udk wpfaMumif.*Pef.mabmifodkYa&mufvQiftvkdtavsmufwpfaMumif.a&.om.tppfyHkpH udkra&.oH.rsm.

Edkifonf/ Style wGif Fraction (Horizontal).xm.NyD.jynfh*Pef.f *Pef.*Pef.*Pef.ía&. 1/2 Mum.vQiftydkif.t&G.rnf/ (tu.jcif.vQif Enter acgufvdkufyg/ tvkdtavsmuftydkif.kd ryg)udk Mouse ESihf Select vkyí f Right Click ESyd yf g/ Shortcut Menu ay:vmvQif Properties udk Select vkyv f u dk yf g/ AutoStack Properties Dialog Box Stack Properties Dialog Box Stack Properties Dialog Box ay:vmrnf/ AutoStack.ygrnf/ ) tydik .wGif Space jcm.ESifhudef. Don't Show this dialog again. Shortcut Menu wGif Stack udk Select vkyfygutydkif.&rnf/ OK ESdyfíjyefydwfyg/ Stack Properties Dialog Box \ Text Size wGif 100% udkajymif.yHkpHajymif. (a&SUrSued .oGm.*Pef..f *Pef. Other Corner axmufyg/ Multiline Text Editor ay:vmrnf/ Multiline Text Editor wGif 4 1/2 [k½dkufyg/ 4 ESifhtydkif.f jynfw h efz.jzifh tydkif.*Pef.yHpk u H rkd rd v d o kd vdjk yKjyifEikd &f eftydik . Remove leading blank: Convert it to a horizontal fraction. Portion wGif Center wdkY&dSaernf/ (344) .&rnf/ a&.*Pef. Button udx k yfEydS yf gu AutoStack Properties Dialog Box xyfay:vmrnf/ Dialog Box wGif Enable AutoStacking.Applied AutoCAD vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k k d Start From Scratch rS Default English Setting awmif.fírajymif.jzpfoGm.fwlxm.ízGiv hf u d k yf g/ Command: t First Corner.udk Select vkyfí Right Click ESdyfNyD. wdkUwGif Check vkyfxm.

a&G.pGmjyKvkyfí Current xm. twGuf Setting rsm. Drawing Area ay:odkYvTwfcsvkdufyg/ MText taeESifh Drawing twGif.rsm.rS Text rsm.vkdaom Style r[kwfyguBudKuf&mjyifEdkifonf/ Expolorer udktoHk.bJtjcm.vnf.jyKí Text import jyKvkyf&mwGif .&rnf/ Multiline Text Editor wGit f jcm.doc File rsm.Edkifonf/ Symbol Button udkESdyfí Other.udk Drawing wGif..yg0ifaom Mtext udk Explode vkyv f Qif Symbol rsm. ? tydkif. Text File rsm.odkY 0ifvmygrnf/ tu.D rSxnfy h g/ Current jzpfaeaom Textstyle udo k &d v Sd ykd gu Command wGif Textstyle [k½dkufxnfhíMunfhEdkifNyD.udkac:.ygrnf/ udef.udv k uf&Sd Text Style odkYajymif.jyKvkyfNyD.ía&. rSwqifh Character Map wGifxnfhvkdaom Symbol rsm.*Pef.lEi kd o f nf/ Command wGif Explorer [k½u kd í f Enter acgufNy.udk Drag & Drop vkyfvQif OLE Object tjzpfESifhom Embedded jzpfvmygrnf/ Text tjzpfxnfhoGif.f *Pef.D Windows Explorer udzk iG yh f g/ nmtay: axmifh Restore Button udkESdyfíjrifuGif.*Pef. Button yg0ifonf/ . Mum.toHk.udak c:.txt ESifh .vkdygu Pastespecial Command udktoHk.rtf (2)rsKd.exe File pufwGifr&dSvQiftoHk.½dkufvQiftvkdtavsmuf Stack vkyfay.wGif Space jcm.fí Text Style owfrSwfay.vJypfNyD.rsm.txt ESihf .udkomjyKvkyfEdkif&m . Text File rsm..udkjyefí Edit vkyfvkdygu Double Click ESdyfí¤if.rnfjzpfírazmufcGJoifhyg/ Mtext rsm.jynfhESifhtydkif.ao.rtf File rsm.lxnfhoGif.*Pef.Txt File udk&Smí Mouse ESifh Select vkyfízdqGJNyD.D Save Current Setting udk Select vkyyf g/ OK ESyd í f xGuyf g/ tykikd .rjyKEdkifyg/) Mtext udk Explode vkyfvQif Text Object udk&rnf/ Symbol ESit hf ydik .ud k w d k u f ½ d k u f Drag & Drop vkyfxnfhjcif.odkY Import vkyfEdkifaomenf.jyKEdkifygonf/ >> Importing Texts Mtext udkroHk.txt ESifh . wpf e nf .udak c:.jzpfonf/ File Extension .NyDjzpfojzifh tydkif.lEikd &f ef Import Text. rsm. wpfppDjzpfíoGm.Ny. rS m Windows Explorer rS a eí Text File rsm.rtf File Types rsm.f *Pef. Ddedit Command udk¤if.Applied AutoCAD Defaults Button udE k ydS Nf y.vdkygu Drag & Drop rvkyfrSD Style udkOD.Edkifonf/ (Charmap. rdrdoHk.vkdufyg/ vkdcsifaom .jyKEdkifonf/ (345) .

wGif Text udk Select vkyfyg/ OK ESdyfu Drawing Area wGif Mtext tjzpf&&dSygrnf/ QTEXT Command: Qtext Enter mode [ON/OFF] <OFF>: on Drawing wpfckwGif Text ESifh Mtext Object rsm.vQif Regen vkyfyg/ Command: Re Text rsm.tjzpfawGUjrif&NyD.tajrmuftrsm.axmifhuGufrsm.doc File wpfcu k kd Open vkyfyg/ Ctrl + A .m.jzifh yHkudkydkíjreffqefoGufvuf apEdkifygonf/ Qtext wGif ON ½dkufNyD.yg0ifaeygu Screen Display udk Zoom jzifhajymif.jcif.udkav. Copy rsm.jyKvkyfyg/ MS Word udkjyefíydwfyg/ AutoCAD Menu rS Edit wGif Paste Special udk Select vkyfyg/ Paste Special Dialog Box ay:vmygrnf/ Paste jyKvkyfvkdaomtrsKd. Ctrl + C wdkUudkESdyfí Select all.yHkrSmayghyg.udk Bounding Box taeESifh.tpm.oGm.jyefjrifvkdvQif Qtext off vkyfí Regen jyefvkyfyg/ (346) .Applied AutoCAD erlemtaeESihf Start Menu rSwqifh Microsoft Word od0Yk ifí .Dazsmufxm.vJ&mwGif Regenerating Time Mumjrifhaeygrnf/ xkdYaMumifh Text Object rsm.ygrnf/ Text rsm.

onf Drawing wGifa&.udkvdkufí &SmazGjyifp&mrvkdbJ Find ESifhjyKjyifEdkifygonf/ Command : Find (347) .teufrS jyefíjyifqifvkdaom Sentence.om.udkajymif.jzifhtwnfhtwdkif.xkd.jyKjyifEdkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef Dtext Command jzifh 6mm Thick Glass [kpmwpfaMumif.jcif.jyef&&dS ygrnf/ xkdodkYrjzpfap&eftwGuf Mirror rjyKvkyfrSD Mirrtext udk 0 odkY Set vkyfxm. Alphabet wdkYudk Find Command jzifh&SmazGítpm.udk Mirror Command jzifh Mirror vkyfaom tcgwGif pmrsm.Applied AutoCAD MIRRTEXT ( System Variable ) Command: Mirrtext Enter New Value for MIRRTEXT <1>: 0 Text (or) Mtext Object rsm.csif.ae&mwGif 8mm xlaomrSefudkjyifoHk.jzpfonfqdkygpdkY/ xkdypönf.rnfqdkygu wpfaMumif.aomyHkwGifae&mtESHUwGif&dSaeaompmrsm.qJGxm.jyefí&&dS apygrnf/ FIND Edit Menu > Find Standard Toolbar > Find and Replace Shortcut Menu > Right Click in Drawing Area Command: Find Find and Replace Dialog Box ay:vmrnf/ Drawing wpfckwGifyg0ifa&.Ny.D Copy (3) ckymG . Word.xm.a&.vku d yf g/ xkdpmrsm.aompmrsm.

fyg/odkYr[kwftm.aeonf[k.cs.aygif.fEdkifonf/ Entier Drawing wGifxm.rSefaevQif Spelling Check Complete.Applied AutoCAD Find & Replace Dialog Box \ Find Text String: wGif 6mm [ka&.rsm.vdkufyg/ (348) .udk Dtext ESiahf &. AutoCAD Message Dialog Box ay:vm rnf/ pmvHk. Current Space/layout.NyD.aeaom Word wpfckjzpfonfqdkygpdkY/ Command: Sp Select Objects: Watar udka&G. Mtext rsm. Replace All udkESdyfjcif.yg/ Find where: wGif Entire Drawing.cs.D Watar vufawGU Aung ESihf Watar pmESpaf Mumif.aygif.vku onfpmvHk.yg/ Replace With: wGif 8mm udka&. ppfvkdvQif All [k½dkufyg/ pmvHk. Selected objects ponfjzifh a&G.udka&G.vGJrSm.jzifh jyifqifEdkifonf/ SPELL Tools Menu > Spelling Command : Sp Select Object: pmvHk.vHk.rSm.lqvQif Check Spelling Dialog Box ay:vmygrnf/ d yf g/ Aung onftrnfjzpfNy.ppfvkdaom Text.Gif.aygif..aygif.

D a&.udkaemiftcgüpmvHk.yg0ifygonf/ Attribute udk Text.qnf.ESdyfEdkifonf/ Aung pmvHk.ESifhwGJzufítoHk.udk Spell ESifhppfygutrSm.aemuf Insert jzifhjyefíac:.kd udk a&.Edkifygonf/ Notepad ESihf AutoCAD 2002\Support Directory atmufwi G &f Sd Sample.l xm.wGif Imformational Text tjzpfwGJzuftoHk.xufydkygu Change all.NyD.? vdypf mrsm.l xnfo h iG .&ef toHk.0gusESifhoabmjcif. oHk. ESifhywfowfaom Words rsm.wlnDygonf/ Object rsm.jyifay.rnf/ odrYk [kwt f jcm.cGef.cus File wGifxnfhoGif.cGe.rSmwpfvHk.a&.jyefzsufEdkifygonf/ >> Working With Attributes ATTDEF ( Entity Type: Attdef ) Draw Menu > Block > Define Attributes Commands: Attdef Attribute Definition Dialog Box ay:vmrnf/ AutoCAD wGif Text.jzpfonf/ ypön.uJo h t Ykd Nrt J oH.f azmfjyjcif. Ignore all Button rsm.rnf/ vkdcsifaom Word udk Select vkyfí Change Button udkESdyfvQiftrSm.r[kwfbJ Block Object rsm.jyKEdkifaom Attribute ac:pmwpf rsKd.ESifhwGJítwlwuG Block vkyfodrf.f .\trnfrsm.jcif.jzpfEikd af om Words rsm.f jzpfíh150 Kyts onftajzjzpfygonf/ Attribute onftar.NyD.onf ar.jyKjcif.dk udak zmfjy&mü ( Price = 150 Kyts ) wGif Price onfar. Mtext rsm.cus File udzk iG Nhf y.azmfjyay.oGi.rSef[ktNrJowfrSwf&ef Add Button udkESdyfí trSef pm&if.udk ypön.Edik o f nf/ ukrP Ü rD sm.pGJolrS wefz. Mtext wdkYuJhodkYyHkrSefpmrsm.a&.udv k nf.jzifx h dk ypön.rnf/ Aung udk Select vkyMf unfv h Qif Suggestions: wGif Aunt udak wGU&rnf/ Aung rSmtrnfjzpfojzifhjyifqif &efrvkdvQif Ignore udkESdyfyg/ jyifqif&efpmvHk.jyK&efjyKvkyf xm.Applied AutoCAD Check Spelling wGif Current Word: Water jzpfí Suggestion wGif Water omvQijf zpf Edik af Mumif. xnfhyg/ rvkdtyfawmhvQifvnf.f wpfc\ k wefz.atmufwiG af zmfjyay.k jyKae&aom vkyif ef.lqatmif Sample.f aomtcg Attribute rsm.om.tjzpfaqmif&Gufay.vnf.tjyif Block rsm.udk Attribute rsm.aygif.f ESihf wGzJ ufí &&dSvmygrnf/ (349) .oGi.f ESiyhf wfoufaomtcsuf tvufrsm.[kr.

udkvdktyfygupm&if.5 Rectangle wpfcka&.jyKay.aom Computer oHk.jyKjcif. Insert Command jzifhjyef Insert jyKvkyfaomtcgwGif&&dSvmonfh Block Reference Object \ Entity Type: INSERT wGif Sub Entity Type ATTRIB trnfjzifhjyefvnfíyg0ifvmygrnf/ Attributes rsm.jzifhwGJzufxnfhoGif.om.rsm. ESifhwGJzufítwlwuG Block vkyfodrf.udktoHk.vkdufNyD.if.tm.udk ypönf.qGJvdkufyg/ Command: Attdef Attribute Definition Dialog Box ay:vmrnf/ (350) .jyKí Data rsm.&&daS om Attribute Object \ Entity Type rSm ATTDEF jzpfonf/ .jzifhypönf.udktvG.ízGiyhf g/ erlemtjzpf Office Room wpfckwGifwyfqifxm.qnf.Edkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English Default Setting awmif.\ Data rsm.fwulod&SdEdkif.udktoHk. Attubutes rsm.vHk.Applied AutoCAD Attdef Command jzifah &.Hk oufoufr[kwfbJxkd Data rsm.Munfhygrnf/ Computer tjzpf 2 x 1.

rnf/ Constant uJhodkUudef.onf/ Attdisp Command jzifhvnf.tvGJr&dSEdkifonfh (Oyrm.udk rjrif&ap&ef azsmufxm.udkwpfNydKifwnf.bJvnf.jrifae&jcif.pOfatmufü Tag onf Attdef jzifha&.aor[kwfbJxkd Data udk tcsdefra&G.jzifh Insert vkyfaomtcgtqifoifhaz:jyay.cGef.rnfjzpfí Verify mode oHk.½dkufxnfhay.Edkifonf/ Prompt onf Insert vkyfaomtcgrdrdudkar.udkwefzkd.rSm ½dkufxnfh&rnfh Data rsm.cGef.xm.onf/ Insert vkyfaomtcg Dialog Box udkoHk.tjynfht0udk azmfjy&ygrnf/ (351) .Applied AutoCAD Mode acgif.ay.jzifh Insert vkyfaomtcg Data rsm.ypönf.&onfxufomvGefjcif.ay.jcif.aojzpfNyD.awmhyg/ tNrJtajymif.Edkifonf/ Constant onf Data rsm.taoay.? OK ESdyfírydwfrcsif.xm.BudKufovkdtcgcg jyifqifaeEdkifjcif.oGm.pOfatmufü Invisible onf Attribute yg0ifaom Block udk Insert jyefvkyfaomtcg Data rsm.azsmufEdkif?azmfEdkifíxkd Option udkroHk.aom Data onfudef.xm.pOfudkrSwfrd&ef twdkaumufazmfjyEdkifonf/ Space ESifh (!) wdkYrSvGJíBudKuf&ma&.jzpfonf/ Preset Constant uJhodkYyif Data rsm.udk½dkufxnfhvQifrSm.Edkifonf/ Constant mode ESifhxnfhoGif.jcif.onf Command Prompt wGif½dkufoGif.&efrvkdyg/ Dialog Box oHk.xm.rsm.k bJ Command line rSaeíwefzkd.ygujyifqifEdkifatmifwpfBudrfapmifhqdkif.udkwefzkd. jyefí Edit vkyfEdkifygonf/ Attribute acgif.&efrar. (odkY) acgif.yifjzpfonf/ þae&mwGif ar.BudKwifaz:jyay.Gif..cGef.jcif.rnfhar.í&&dSvmrnfh Attribute pmyifjzpfonf/ xkdpmudkar. Edit jyefvkyfír&awmhyg/ Verify onf Insert vkyaf omtcgü Attribute Dialog Box udr k oH.trnf) ponfwdkYü oHk.

vQif Rectangle \atmuf wpfae&mwGif Pick vkyfyg/ Dialog Box jyefay:vmvQif OK ESdyfíydwfyg/ OBJECT pmwef.cs.Edkif&mtu.NyD.NyD.fí aemufxyfa&.xm.pmaMumif.ay. Prompt wGif Price (in Kyat) jyifa&.Ef ikd Nf y. OK ESdyfyg/ tm. Mtext rsm.k Uncheck vky&f iS .rsm. Preset mode rsm.Ny.Applied AutoCAD Value onf Mode wGif Constant.vdu k yf g/ Tag wGif Processor.D Insertion Point wGif Pick Point jzifhBudKuf&mae&mxm.udk Double Click ESdyfyg/ Edit Attribute Definition Dialog Box yGiv hf mrnf/ Tag ae&mwGif Purchase.jrif&ygrnf/ Block vkyfodrf.tvJr&dS xyfraH zmfjyp&mrvko d jzifh Constant mode xm.pOfatmufü Attribute twGuf Text yHp k t H aetxm.udkawGUY&ygrnf/ Attributes rsm. OK ESdyfyg/ pwkw¬pmaMumif.D Start Point [kar. Prompt ae&mwGif Date of purchase jyifa&.yg/ (352) .Edkifonf/ .rsm.í Ddedit ESijhf yifjcif.uJhodkYyif Ddedit jzifhjyefíjyifa&. a&.wGif Mode Option rsm.udk Text.jzpfonf/ Pick Point Button udEk ydS yf gu Dialog Box ydwo f mG .a&G.oHk. Prompt wGif Processor and RAM [ka&. Pick Point Button udkESdyfí Object pmwef.NyD. Value wGif Computer [ka&.jcm.onf/ Attdef Command udx k yfac:í Mode wGit f m.vkdufyg/ wwd.&ef Block Command udkay.udk Copy (2)ckatmufwGifqifhyGm.&efr&dSyguvuf&dS Attribute udk Copy yGm.oD.jzifh tcsed u f ek o f ufomapEdik yf gonf/ PROCESSOR pmwef.Mode wGif Constant udkESdyfyg/ Tag wGif Object.NyD.udkawGUY&ygrnf/ Attribute rsm.&ef ae&mjzpfonf/ Text Options acgif.ygu wefzkd.vHk.oGif.atmufwGifae&mcsvkdufyg/ OK ESdyfyg/ PROCESSOR pmwef.udktNrJ Upper Case ESifhaz:jyay.rnfh Attribute rsm.vH.vku d jf cif.udk Double Click ESdyfí Tag: wGif Price.vQif azmfjyyg yHktwdkif.f vif.yg/ Computer onf Computer yifjzpfítajymif.

yg/ Insert vkyaf omtcg Dialog Box udktoHk.&eftwGuf Insert Command jzifh jyefíac:wifygrnf/ Insert Command udktoHk.ygonf/ Drawing wGif Computer rsm.yg/ OK ESdyfvQifBlock vkyfodrf.©Ktcg Com trnfESifh Attribute rsm.udk tpDpOftvdkufjzpfap&ef Rectangle udkt&if Select vkyNf y.íaumufyg/ odkYrSom ar.Applied AutoCAD Command: B Name ae&mwGif Com [kay. rjyKrSDyxrOD.pGm Attreq ESifh Attdia System Variable rsm.udk Check vkyf&ygrnf/ Command: Attereq Enter new value for ATTREQ <1>: Attreq ( Attribute Request ) onf 1 wGi& f aSd erSomvQif Insert vkyaf omtcg Attribute rsm.vHk.udk wpfcpk t D pDtpOf tvku d f Select vkyfyg/ odkYr[kwf Fence ESifhwm.oGm.yg0ifaom Block wpfckudk&&dSxm. jyKEdkifygrnf/ 0 jzpfaevQif 1 wGifxm.ygrnf/ .D Attribute rsm.cGe.vkdaomae&m wGif Pick vkyfygu Enter Attributes Dialog Box ay:vmygrnf/ (353) .yg/ Command : Attdia Enter new value for ATTDIA <0>: Attdia ( Attribute Dialog Box ) onf 0 wGi& f aSd evQi1f odaYk jymif.udkxnfhoGif.jyKEdkif&efjzpfonf/ Command : I Insert Dialog Box ay:vmrnf/ Name wGif Com udkawGU&rnf/ OK udkESdyfyg/ Mouse Pointer wGifyHkygvmygrnf/ xm.yg/ Attribute rsm.toHk.f wGit f pDtpOf tvku d f jyefí&&dyS grnf/ Pick Point Button udEk ydS í f Rectangle \ Lower left Corner wGif Pick vkyfvkdufyg/ Objects acgif.D Select Objects Button udkESdyfí Rectangle ESifh Attribute tm.udktoHk.udk Select vkyfyg/ Select vkyf&mwGif Attribute rsm.pOfatmuf wGif Delete udkESdyfxm. rvkdbJ yHkudkomvkdcsif onfhtcg 0 wGifxm.Ny.

Applied AutoCAD Dialog Box wGif Constant wefzdk.00 PII 500 MHZ.oGif.oGif. 64MB 10-8-1999 230000.Cyrix 300 MHZ.©KxnfhoGif. 32MB Date of Purchase . 64MB 25-12-1999 320000.cJhaom Object trnfESifh Tag rSvGJíusefoHk.180000.00 (354) .00 NyD.udk Screen ay:wGifawGU&ygrnf/ þenf.udkawGU&ygrnf/ . Insert vkyfvkdufyg/ Intel Celeron 466 MHZ.wlaemufxyf (2)ckatmufygtwdkif.a&.ck\ Prompt rsm.rnfh Computer ESifh oufqdkif&mtcsufrsm.10-5-1999 Price (in Kyat) .a&.yg/ OyrmProcessor and RAM .xm.vQif OK ESdyfyg/ Computer ESifh Data rsm.

udkazgufcGJrdvQif vuf&dS Data rsm.NyD.xm.xkd.yg0ifaom Block Reference rsm.00 ESifhtpm. f cifu DDatte udkoHk.rvkdvQif azsmufxm.\ Data rsm.onf Block Reference rsm.cJp onf Normal jzpfí Uncheck vkyfcJhvQif Visible onf Normal jzpfonf/ rlv Definition twdkif. Properties rsm.íjyefzGifhvkdufyg/ >> Editing Attribs vuf&dS &dSaeaom Object rsm.vHk. 320000.jyifqifMunfh&ef xdk Block Reference udk Double Click EdSyfvdkufyg/ Enhanced Attribute Editor Dialog Box ay:vmrnf/ Price udak &G. vkdufyg/ tjcm.00 ae&mwGif 315000.f oGm. Block vkyfrodrf.vdktyfygujyifqifEdkifygonf/ Attribs rsm.jzpfygonf/ Block Reference wGiy f g0ifaom Attribs rsm.Applied AutoCAD >> Attribute Display Drawing wGif&dS Computer oHk.omjyefay:vmygrnf/ (355) .rSDtajctaetwdkif.aysmufuG.Edkifygonf/ Command: Attdisp Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] <Normal>: h Ofu Invisible udk Check vkycf yhJ gu Invisible Normal onf Attribute Definition ay.udkvnf.EIef.aysmufoGm.udjk yefvnfí Edit vky&f eftwGu.NyD.[kqdkvkdonf/ ON /OFF onf Normal State rnfodkY&dSapumrlzGifhEdkifydwfEdkifonf/ OFF [k½dkufyg/ Attribute rsm.ygrnf/ ON (odkY) Normal xm.rlv Tag rsm.udkvdkrSomMunfhNyD.í Value wGijf yifqifa&.Edkifygonf/ PII Computer \aps. Eattedit jzifYydkíjynfYpHkpGmjyifqifay.

lípm&if.xm.udk tpOftwdkif.jyKvkyfEdkifonf/ yxrOD.udjk yKjyifEikd o f uJo h Ykd Attribute Prompts rsm.xkwfay.aom Data rsm..pGmyHw k iG &f aSd eaom Computer wpfv. Select objects: Rectangle ESifh Attributes rsm.Applied AutoCAD >> Re-defining Attributes a&.pGm.pGm Attribute Extraction Template File wpfckudkjyKvkyf&eftwGufyHkwGif Tag rsm.kH udk Copy ul.rsm.ygrnf/ vuf&dS Block Reference rsm.i.\pmvHk. aomfvnf.oefYjyKvkyf&ygrnf/ xkdUaMumifh Attribute rsm.a& (8) vHk.oGi.rsm.tvkdufa&... Enter name of the block you wish to redefine: com Select objects for new Block.oD.udktoHHk.fydkí (10) vHk.Edkifygrnf/ OD.jyKjcif.wGif&dSaeaom Attribute Data rsm..udk csufjcif.udk Ddatte ESifhxdíMunfhvQif¤if.twGuf rltcsdefrsm. C:ATtredef loaded.jyKpkygu tyef.ta&twGufudkrSwfom. Attredef Command jzifhjyefíjyKjyifjcif. Select vkyfyg/ Specify insertion base point of new Block: Lower left Corner wGiP f ick vkyyf g/ Re-defined jzpfoGm.jzpf&m tenf.[krSwfyg/ Processor Tag wGifa&.azmfjyxm.xnfv h Qi¤f if.? Prompt wGif Price (in Yen) ukdawGU&ygrnf/ >> Extracting Attribute Data Block Reference Objects rsm.? topfxnfhjcif.D OK ESy d yf g/ Command: Attredef Initializing.oefYpm&if.jzifhvkdtyfaompm&if. jyKpkay.aom Data rsm.Edkifygonf/ tenf.om.aompmrsm.í Explode ESiahf zgufcv JG u dk yf g/ xkt d cg Tag rsm.pmudk &SmazGía&wGufMunfhyg/ (356) .om.rBuD.wGif Tag (4) ckyg&dSí Object Tag \ Computer onfpmvHk.pGmaomta&twGufrsm.Ny.udk oD. Start command with AT or ATTREDEF.rS t&SnfqHk.jyefay:vmrnf/ Ddedit Command jzifh Price udk Select vdu k yf g/ Edit Attribute Defintion ay:vmvQif Prompt wGif Price (in Kyat) udk Price (in Yen) [kjyifa&.a&wGuf&ygrnf/ yHkrsm.faomta&twGufudkrl rdrdzmompm½dkufpm&if.? Insert Command jzifah emufxyf Block Reference rsm.f xm.udv k nf.i.

10 / pmvHk.wpfaMumif.vkdufyg/ xkdYtwlusef Purchase ESifh Price Tag rsm.yg/ OBJECT C010000 PROCESSOR C030000 PURCHASE C015000 PRICE N010002 Format rSm OBJECT Numeric Value Tag name Space twGuf 'órvdkvQif ae&mta&twGuf Character ('órygaom Numeric pmrsm.yg/ Oyrm.30 xm..vdkufyg/ Tp.C:\ atmufwGifxm.15.txt File udk Select vkyfyg/Open udkESdyfyg/ (357) .Applied AutoCAD Oyrm.a&xufydkaomta&twGufudkay.a&.xnfhoGif.qif.vkdyguxm.aevQif Field Overflow ac:ae&mrqefYrIjzpfyg vdrfhrnf/ Command: Notepad Notepad yGifhvmygrnf/ atmufygtwdkif.yg/ File wGif Save as udE k ydS í f Tp [ktrnfay.csif. Button udkESdyfNyD.txt File C:\ atmufwGif&&dSaeygrnf/ Note pad udkjyefíydwfyg/ Command: attext Attribute Extraction Dialog Box ay:vmrnf/ File Format wGif Space Delemited File (SDF) udak &G.aomta&twGufrSmenf.a&.a&rsm.vku d yf g/ Save in wGif My Documents atmufü rxm.vQif Enter acgufí aemufwpfaMumif.r[kwfygESifh? wpfaMumif.\pmvHk.a&. C:\ atmuf&dS Tp.vkdaomae&majymif.&efvkdtyfygonf/ pmvHk.a&xufrdrday.a&wGuf&mwGif Space rsm.udkvnf.yg/ Template File.NyD.a&wGuf&ygrnf/ ta&twGufowfrSwf&mwGif pmvHk.aomtcg Space tydkrsm.rSwf vkdufyg/ Oyrm.udkvnf.

f vkad omae&mwGiSf ave vkyyf g/ Output File.wGif Computer.©Ktcg Computer.k a&xuf enf.fulpGm qufvufjyKpkEdkif ygonf/ (358) .txt File rsm.lMunfhcsifygu Windows Explorer udzk iG Nhf y.aeí jzpfonf/ jyefíjyifa&.udk Excel Spread Sheet ay:odkYwifí pm&if. [kazmfjyygrnf/ tu.aejcif..txt udjk rif&rnf/ Output File..Gif.NyDjzpfí ac:.udk&&dSygrnf/ xdk .. rSm.aomae&mta&twGuo f nf pmvH.rsm. Button udEk ydS yf g/ Output File Dialog Box File name wGit f rnfwpfcak y.rsm.jyKvkyfNyD.txt ud&k mS í Drag and Drop vkyv f u kd yf g/ Drawing Area ay:wGifpm&if.Applied AutoCAD Template File tuGuw f iG f Tp.yg/ ** Field overflow in record .udk vG.D Computer. [kay:vmygurdrad y.rsm. [kay:vmvQifTemplate File wGifa&.yg/ Oyrm-Computer odr.fí ** Invalid field specification .rIrsm..txt udak wGU&rnf/ OK ESyd yf g/ Command Line wGif 3 records in extract file.txt File wGifpm&if.oGif.ab.yg/ ..udkqdkvdkonf/ jyefíjyifa&.

yHkwGifyg0ifaomrsOf.oHk.fírdr\ d Computer onf vuf&r Sd nfonfh Printer ESirhf cS sw d q f ufírxm.pGmoufqdkif&m Driver File rsm.yguyHx k w k &f eftoH.\ txltyg. kd m.fowfrSwfjcif.Da&G.udk Install jyKvkyfxm.o f wfrw S fI n s t a l l jyKvkyfxm.pOfrsm.&efvkdtyfygonf/ AutoCAD wGifvkyfief.? .a&G.jcif.jyKEdkifNyD.&efvkdtyfygonf/ Printer wpfcu k kd Default Output Device taeESihf Install jyKvyk &f eftwGuf Windows Start Menu Bar > Settings rSwpfqifh Printers and Faxes udkESdyfyg/ (359) .aom HDI System Driver rsm.rsm.ESifh aq.rsm.? Choosing Paper Size & Plot Scale .Applied AutoCAD Preparing For Plotting AutoCAD Drawing wpfcu k pkd uúLay:wGif yHx k w k .tpm.&ao.om.cs.udk Computer ESifhcsdwfqufítoHk.? rnfonfh Printer udkrqdk Windows System Printer tjzpf Install jyKvy kx f m.pdwfjzmMunfhrnfqdkygu (1) (2) (3) Installing A Hard Copy Device . xif&Sm.yHkxkwfrnfh puúLt&G. Attaching Plot Styles cs.ESihf oufqdkifaom vkyfief. f &l eftwGuf yxrOD.ESifh yHkxkwfpau.yHkxkwf&ef Printer pDpOfowfrSwfjcif.pDrHxm.rI ponfwdkYtwGufpDpOfowfrSwfay. .pGm yHx k w k jf cif.jyKEdkif&eftwGufyxrOD.udk Non-system Printer tjzpftoHk.k jyKEikd yf gonf/ tu.ftpm.yg&Sdygonf/ HDI Driver yg&Sdaom Printer trsdK. Printer tcsdKUtwGuftxl. ponfjzifhtajccHtcsuf(3)csufudkawGU&ygrnf/ (1) Installing A Hard Copy Device Printer rsm.vQif Windows Operating System \ Default System Printer tjzpf Printer wpfcc k u k .udkcGJjcrf.

cs.yf g/ OyrmtaeESi-hf Cannon trsKd.vQifxkd Printer udk Default System Printer tjzpf&&dyS grnf/ (360) .cs.fNyD.NyD.tpm. Cannon Bubble Jet BJ-230 udka&G.d tpm.rnf/ odkYr[kwf CD Drive rSwpfqifh Windows Installation CD udkxnfhxm.NyD. Finish udkESdyfyg/ tu.Applied AutoCAD Add Printers udk Double Click ESdyfyg/ Add Printer Wizard wGif Next udkqufESdyfyg/ Local Printer udak &G.vHk. í Next ud k E S d y f y g/ Printer Name wG i f Printer trnfudkawGU&rnf/ Next qufESdyfyg/ Text Page wGif NO udkESdyfNyD.fí Computer xJwGif Windows Cab File rsm. Install vkyfEdkifonf/ tm.í Next qufEy dS yf g/ Printer trsK.wpfcu k akd &G.&dSaeygu Driver File rsm.xm. Next udkqufESdyfyg/ Printer Port wG i f LPTI Printer Port ud k a &G .udk Install vkyfay.

NyD.jyKvkdaom Paper ESifh Orientation udka&G.D yHkxkwf&efpwiftoHk.xm.rjyKvkyfygu Default Value tjzpf&Sdaeap&ef jzpfonf/ Add Printer jzifh Printer rsm.udkwpfckxufydkívnf.jyKonfhtcgxyfrHjyifqifowf rSwfjcif.jyKEdkifygonf/ Apply udkESdyfíjyefydwfyg/ (361) .Applied AutoCAD Printer Icon udk Select vkyfí Right Click ESdyfNyD. Apply udkESdyfyg/ Printer udktoHk. Install vkyfxm.Edkifygonf/ AutoCAD udkzGifhvdkufyg/ Command wGif Options [k½dkufí Options Dialog Box \ Plotting Tab udE k ydS yf g/ Use as default output device wGif System Printer trnfukd awGU&rnfjzpfNy. Properties udkESdyfyg/ xdkUaemuf Paper Tab udkESdyfyg/ yHkrSeftoHk.

udk trsKd.aumif. .udk .ívnf.ltoHHk.NyD.aep&mrvdkbJ .PC3) System Printer or Non-System Printer (Plotter) rsm.ay.udk toHk.qnf.pc3 File rsm.ygrnf/ Oyrmtm.xm.Applied AutoCAD Creating Plotter Configuration File (. Orientation .xm..apumrl .Protrait tjzpfowfrw S x f m.aumif.d jyKvyk x f m.jyefíjyKjyifay.pc3 File Type jzifh AutoCAD 2002\Plotters Directory wGif odrf.udk yHkxkwf&ef . twGuf Plotter Configuration File rsm.xyfrHowfrSwf ay.jyK&mü xkd Printer rsm.rsKd.jyK Edkifonf/ xkdYaMumifh Papersize rwlaom Drawing trsKd. toHk.rsKd.A4. Button rSwpfqifhvnf. Landscape ponfjzifh Printer \ Properties rsm.trsK.udk jyKvkyfEdkifonf/ (362) .jzifh Windows System Printer \ Properties wGif Default Value tjzpf Papersize .pc3 File udkac:.jyKEdkifygonf/ File Menu rS Plotter Manager udk a&G.d rsK. jyKvyk í f A3.jcif.? Options Dialog Box \ Plotting Tab wGifAdd or Configure Plotters.jyKvkyf xm.jzifh Default Printer Setting udktoHk.jyKonfhtcgwdkif.pc3 File rsm.Edik yf gonf/ Plotter Configuration File rsm.pc3 File rsm.

Applied AutoCAD vufawGUjyKvyk &f ef -Command wGif OP [k½dkufí Options Dialog Box udkzGifhNyD.ESi. Button udkESdyfyg/ topfjyKvyk &f ef Add-A-Plotter Wizard Icon udk Double-Click ESy d yf g/ Introduction Page wGif Next udq k ufEydS yf g/ (363) ..jyKvkyfMunfhygrnf/ Add or Configure Plotters.udk awGU&rnf/ vuf&dS System Printer tjzpf Install jyKvkyfxm. aom Canon Bubble-Jet BJ-230 Printer twGuf xyfrHí .hf pc3 File rsm. Plotting Tab udkESdyfyg/ Use as default output device List wGif toHk.jyK Edik af om Printer rsm..pc3 File rsm.

Edkifonf/ Canon Bubble-Jet BJ-230 a&G.ltoHk.í Next udkqufESdyfyg/ Import PCP or PC2 wGif Old Version rsm.PC3 File tjzpfac:.Edkifonf/ Next udkqufESdyfyg/ Plotter Name wGif PC3 File trnfudk ay.yg&dSonfh Non System Printer rsm.jyK&mü rSwfrdvG.PC3 File wGif A4 puúL? Orientation Landscape udjk yKvy k rf nfqydk gu Canon BJ230-A4-LAND ponfjzifh Printer. vJay.&ygrnf/ trnfrsm.PC3 tjzpfajymif.vkd&mudka&G. Orientation wdu Yk kd azmfjyxm.jyKEdkifygonf/ Windows System Printer twGuf System Printer udk Select vkyNf y.rS (.udk .jzift h vG.PCP ESifh PC2 File rsm.D Next udq k ufEydS yf g/ System Printer wGif Install vkyfxm.pc2) Configuration File rsm. oHk. Network Plotter wdYk jzifh AutoCAD rS Support vkyx f m. Network.Applied AutoCAD Begin wGif My Computer.udk awGU&rnfjzpfNyD.w f uloEd ikd yf grnf/ trnfayNy.udkjyeftoHk. Paper.ESifh AutoCAD Plot to File Driver rsm.udk .a&G.\ trnfpm&if.&ef Import File udkESdyfí .&ef vdktyfygonf/ .fatmif ay.jcif. Plotter Server ESifh System Printer Button (3)ckawGU&ygrnf/ My Computer.D Next udkESdyfyg/ (364) . .aom System Printer rsm.©KrdrdjyKvkyfrnfh .pcp.aom HDI Driver rsm.

Button udE k ydS yf g/ (365) .. Button udE k ydS yf g/ Plotter Configuration Editor Dialog Box ay:vmygrnf/ Custom Properties.Applied AutoCAD Finish wGif Add Plotter Configuration..

D toH.cs.Applied AutoCAD A4 puúLESifh Orientation wGif Landscape udka&G.yg/ Apply udkESdyfyg/ OK udkESdyfygu Canon BJ230-A4-LAND.pc3 udk a&G.k jyKEi kd f ygonf/ (366) .pc3 Icon udkawGU&rnf/ Close eJYydwfvdkufyg/ Use as default output device List wGif Canon BJ230-A4-LAND.Nf y.

udkBudKwifod&dSNyD.rSomvQif yHkESifhywfowfaomtwdkif.qía&.om.udkowfrSwf&efjzpfavonf/ xkdodkY owfrSwf jyifqifNyD.jzifh a&.? Custom Paper Size owfrw S jf cif.udkowfrSwf Standard Text Size rsm.cs.faomypönf.wpf qufwnf.ft0ef.a&.rsdK.rsm.?f rnfonfh Scale wdkYjzifhyHkxkwfrnf[laomtcsuftvufrsm.cf yhJ gu Plotter Model wGit f oH.aomtm.? Printable Area jyifqifowfrSwfjcif.onfyHka&.k jyKygu User-defined Paper Size & Calibration wGifPlotter Calibration jyKvy k jf cif.qGJNyD.tvdkuf trsdK.aomyHrk sm.axmifh (367) .wpfckrSNrdKUjyajryHkBuD.jyKvkyfxm.fí Begin wGif My Computer udak &G.twmrsm.cs.EdkifyHkudk Units Command wGifazmfjycJhNyD.rsm.rwlnb BuD.rsm.Applied AutoCAD tu.wGif Title Block ac: yHkESifh ywfoufonfh Description rsm.? pmrsm.udyk MkH urf.rjyKvkyfrSDyHkxkwf&ef owfrSwfjyifqif&ygrnf/ (rdrda&.rsm.qdik &f myHx k w k jf cif.jzifh AutoCAD udk&Hzef&HcgoHk.\yuwdt&G.jzpfvQifrl Annotation rsm.qGJ&müyHkxkwfpau.D pD.azmfjycJhNyD.yg jyKvkyfEdkifygonf/ PC3 File rsm.udk a&.aejcif.udk owfrSwft&G.ftrsKd.rsKd.rsKd.D rm.cGifwGifyHkrsm.csed w f iG f yxrOD.&dSEdkifygonf/ (2) Choosing Paper Size & Plot Scale tvGefao.csdefwGif yHkESifhywfowfaomazmfjycsuf (Annotations) rsm.csdefwGifpmrsm.aeao.azmfjy&efae&myg&dSonfh av.udk AutoCAD jzifha&.k jyKvakd om Non-system Printer udak &G.udk Printer rsm.qGNJ y.qGMJ uavonf/ Bu.&dSaomyHkrsm.qGJazmfjyEdkif&efvkdygonf/ xkdYaMumifhyHkwpfyHka&. D J yHx k w k af vh&ySd gonf/ xkt d cgyHw k pfyEkH iS hf wpfykH Text Height rsm.rsKd.jzpfíyHkxkwfpau.vkyfaqmifEdkifygonf/) Model Space and Paper Space Plotting a&.qGJaeusyHkrsm.jzpfaeEdkifygonf/ vkyfief.rsKd. owfrw S í f yHrk sm.fudk yHkESifhEIdif.k aqmif&u G &f rnfv h yk if ef.i.jzpfygonf/ yHw k pfyakH &.om.rSmxkyd u kH rkd nfonfph uúLt&G.txdt&G.f a&.qGJ&mü Model Space ay:wGifoufqdkif&m Units.a&.trsKd.qGaJ omyHrk sm.ESifhyHktrsKd.aomyHkESifhqDavsmfrnfht&G.rsm.qGJNyD.f (Actual Size) twdik .xkwMf unfo h nft h cgrSví JG vkyif ef.jzifh twdtusa&.om. Limits tus.? Dimension Text Height rsm.twGuf Base Unit (1 unit ) udktrsKd.pGJolrsm.rsm.qH.azmfjyEdkifygvdrfhrnf/ rsm.f tpm.twmrsm.om.E f ikd o f nf/ Non-system Printer udt k oH.qGJxm.owfrSwfxm. trsKd.rsKd.? twdkif.

xm.&SdNyD.pGJ&rnf [líuefYowfxm.csufrsm.&dSaeygao.D xkyd rkH sm.rsKd.ü&v'frSefuefaumif.udk&&dSrnfjzpfygonf/ AutoCAD wGiy f rkH sm.lxnfhoGif.cifutrsm.udk oD.qGJxm.a&.fqHk.jyK&rnfhenf.? (3) Model Space wGifa&.enf.pm.\t&G.jyKvkyfEdkifygonf/ þoHk.d rsK.qG&J ef Model Space udjk yKvyk x f m. rnfonfhenf.csrnfqdkygutaumif.onf/ trSeftm.k jyKMuygonf/ vkyif ef.oefYxnfhoGif.jcif.d rsK.oHk.twmrsm.? (2) Paper Space wGifa&.jzpfonf/ þenf.Xmeay:rlwnfí Title Block rsm.&Sdygonf/ Paper Space wGifvnf.rSoHk.aqmifEdkifjcif.pHepfudk oHk.d jzifMh unf½h í I yHx k w k v f v dk Qi¤f if.qGJazmfjyEdkifygonf/ xkdYaMumifhyHkwpfyHkudka&.udk &SmazGjyKvkyfay.udyk x kH w k &f eftwGuf Paper Space (Layout) udkjyKvkyfxm.fudk Scale csKHUcsJUíxnfhvQifaemufqufwGJjyóemrsm.wpfckuJhodkY&dSNyD. rsKd .&v'f? tusKd.trsKd.azmfjyvkdvQif - ¤if.Ny.enf. rpGrf. ud k t&G .aqmifEdkifjcif.udk toHk.onfyHkrSeftoHk.udk qufvufoHk.qGJxm.&m xkdenf.[líoHk.í Plot vkyfjcif. f t pm.onf.udk yg&&Sdjcif. jzpfonf/ xkdodkYyHkxkwf&mü Title Block rsm.qHk.rSm yHw k pfyu kH pkd uúLwpf&u G w f nf.aomyHkwpfyHkudk Model Space rSyifyHkxkwfjcif.pGJolrsm.jzifh yHkxkwf&efrpGrf.pHepfjzpfygonf/ Model Space rSyHkxkwfjcif.? (Oyrm3D yHkwpfyHk) Detail tao.jzifhyHkxkwfjcif.qHk.ay:wGi½f aI xmift h rsK.r&dSyg/ odkY&mwGif Software Developer rsm.pGJae jcif.enf.&ifqdkif&ygrnf/) ponfwkdYtjyif XRef ESifhyHkudkac:.laomtcg rvkdtyfbJ Title Block rsm.qGJ jyKvkyfxm.pHepfrsm.taumif.oHk.aomyHkESifhqefY0ifrnfh Scale twdkif.udkBudKwifa&.d awGUEdik yf gonf/ Model Space Plotting onfa&.rsKd. Model Space rSmuJhodkYyifyHkrsm.rGef&efomt"dujzpfNyD.twGuf tvG. ay:wG i f t &G .qGJí Paper Space wGifyHkxkwfjcif.qGJí Paper Space wGifyHkxkwfjcif.?pmrsm.? puú L wpf & G u f w nf .? (yHkrsm. jzpfatmifenf. vuf&dStcsdeftxdwdkifxkdodkY yHkxkwfjcif.tvk d u f pau. f r wl n D a omyH k t rsKd .qGJyHkxkwf&mü (1) Model Space wGifa&.pHepfrsm.pdwfjyovkdaomae&mrsm.ac:.a&.\tm.trsK.Applied AutoCAD abmifuu G u f t kd oH.qGJí Model Space wGifyHkxkwfjcif. (368) .?twdkif.rsm.wGiftrSwf (3) enf.rsm. Insert Command jzifha&.

NyD.pOfatmufwiG &f Sd Options tm.&dSr&dS Munfh½Iyg/ tm.qGJyg/ a&.qGJ&efomoHk.udk tjynht f 0toH.a&.vdkufyg/ Viewports Toolbar Layout elements (369) . yHkwpfyHka&.vnf.ízGifhyg/ Units udk Engineering. tay:zufwGif uyfxm.50' odkY Set vkyfNyD.&dSygao. Drawing Screen ay:wGif Horizontal Position twdkif. Limits udk 50'.onf/ xkdYaMumifh Model Space udkyHkrsm.k csEikd &f ef Layout elements acgif.jzifhowfrSwfyHkxkwfrnfqdkygu yHkxkwf&eftqifh qifhjyKvkyfyHkrsm.vHk.yHkxkwf&mwGif Paper Space udkom tpOfojzifhtoHk.twdkif.aom tm.aomyHkonf taqmuftODwpfck\ Roof Plan yHk[kqdkygpdkY/ xkdyHkudk A4 puúL 1/8'' = 1' ( 1 : 96 ) pau.twmrsm.jcif.udk atmufwGifazmfjyxm. Zoom-All vkyfyg/ yHkwGifjyxm. onfhtwdkif.csEdkif&ef Command wGif Toolbar [k½dkufí Customize Dialog Box \ Toolbar Tab wGif Viewports Toolbar udk Check vkyfNyD.csufrsm.vHk.qGJxm.Applied AutoCAD ponfjzifhtjcm.ygonf/ Command wGif Options [k½u kd í f Options Dialog Box udzk iG Nhf y.udk Check vkyfxm.jyKoifhygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef erlem (1) New Drawing wpfckudk English Default Setting awmif. Check jzpfaevQif OK ESdyfíjyefydwfyg/ Viewports Toolbar udktoHk.D Display Tab udEk ydS yf g/ Layout elements rsm.enf.

udMk unfí h xkyd o kH nfrnfonfyh jkH zpfonfuo kd Ed ikd yf grnf/ Layout wGif Set vkyfrnfh Paper size ufdktrnfwGifxnfhoGif.jzpfNyD. Layout1.az:jyoifhygonf/ A4-Roof Plan Tab udk Click vkyfvdkufygu Page Setup Manager Dialog Box ay:vmygrnf/ Modify udE k ydS yf g/ (370) .Applied AutoCAD Model Space rSaeí Paper Space odkYul. wdkYrSm Default twdkif.&mü trnfrsm.í Right Click ESyd Nf y. tNrJ awGU&dS&rnfh Layout rsm.? topfjyKvkyfjcif.udkjyKvkyfEdkifygonf/ Layout Tab wGif Mouse Pointer udx k m.udt k rnfay. A4-Roof Plan [ktrnfajymif. Layout rsm.k jyKEikd &f m Layout2 Tab wGif Mouse udkxm. ponfrsm.jcif. wdkYudkjrifawGU&ygrnf/ Layout1.vdkufyg/ Layout rsm.udk pHepfwusowfrw S af y.NyD.jcif.D Shortcut Menu udt k oH.jyKEdkifygonf/ vuf&dS Layout Tab wGif Model.udkzsufjcif.ajymif. Layout2. Layout2.? Copy ul.í Right Click ESdyfyg/ Shortcut Menu rS Delete Button udkESdyfí Delete vkyfvdkufyg/ usef Layout1 udkvnf.&ef txl.&ef Layout Tab udktoHk. Right Click ESdyfí Rename udka&G.? trnfajymif.vdt k yfygonf/ odrYk o S mLayout name rsm.

Applied AutoCAD (371) .

d udak wGU&rnfjzpfaomfvnf.&rnf/ . Custom 1.oefYavhvmyg/) (3) Paper Size wGifyHkxkwf&eftoHk.ckyHkonf English pHepfjzpffí inches udk a&G.vdkcsifonfudk Drawing Orientation wGif Portrait (axmifvdkuf)? Landscape (tvsm.&f rnf/ (2) Plot Style wGif Style rsm.cs.&rnf/ Landscape udka&G.jyKrnfh Paper Size-A4 udka&G.f wmowfrw S jf yKvyk x f m.cs.cs.fyg/ (2) yHx k w k rf nfyh o kH nf English (or) Metric wGirf nfo h nfh pHepfjzifah &.fEdkifonf/ ( Plot Style rsm.ay.d rsK.vdkuf) a&G.jyK&efjzpfygonf/ Paper Space ü yHx k w k jf cif.t f wdik .wGif a&mufaeygu Layout odkYjyefía&TUxm.yg/ (Plot Upside-down onf yHkxkwf&mü 180 'D8&DvSnfhíxkwfay.jyKjcif.fay.cs.yg/ Scale Drop Down List wGif Plot Scale trsK. Button rsm.ESifh ywfowfí Plot Style taMumif.rsm.ípuúLay:wGifyHk xGufvmrnfhae&mtaetxm.jzpfí þae&mwGifyHkxkwfpau.mudkom yHkxkwf.Applied AutoCAD Page Setup Dialog Box wGif (1) Printer/plotter name \ Drop Down List wGit f oH.y wefzdk.Edkifonf/ OK udkESdyfyg/ Page Setup Manager Dialog Box jyefíay:vmrnf/ (372) . udka&TUay.pOfatmufü Layout Button wGiftNrJ&dS&ygrnf/ tjcm.yg/ Scale 1 : 1 azmfjyay.ljcif.rnf/) (4) Plot Area acgif.onf yHx k w k rf nfph uúL\yuwdt&G.k jyKrnfh Printer (od)Yk Plot Configu ration File (.onfyh jkH zpfonfukd inches ESifh mm udka&G.yg/ (5) Plot Scale wGif Scale 1:1.rSmtNrJ 1:1 omjzpfrnf/ (6) Plot offset wGif x. aom {&d.toHk.rnf/ (3) puúLudktvsm.a&G.cs.wGifoD. ESifh roufqdkifyg/ Model rSykHxkwfonfhtcgwGiftoHk.fazmfjyay.pc3) uda k &G.vdkuf odkYr[kwf axmifvdkuftaetxm.f wdik .qGx J m. Drawing Units 1 wdkYwGifxm. Paper Space üyHx k w k jf cif.

Entity Type: (373) .xm.axmifhabmifjzifh Model ay:rSyHkrsm.odrf.Edik af om Area udk Dashed Line jzifah zmfjyay.xm.EdkifNyD. Non-tiled Viewport (or) Floating Viewport [lívnf.cJy h gu UCS Origin onf Printable Area \ Lower Left Corner rSxdkweffzdk.Applied AutoCAD (Setting rsm.udkjrifawGU&rnf/ xdkabmifonf Viewport Object jzpfNyD.vJawGUjrif&rnf/ A4 puúLyHk\ ywfvnfwGif Printable Area yHx k w k af y.l toH..udak emifwpfBurd f tvG.0) Point onf Printable Area \ Lower Left Corner wGiw f nf&o Sd nf/ Page Setup Dialog Box wGif Plot offset wefz.0.kd rsm.0 UCS udk Paper Space Icon yHkpHjzifhajymif. ay.twdkif.ac:onf/ Viewport Paper Space wGiy f x kH w k jf cif.xm.k jyKcsiyf gu New Button udEk ydS í f New Page Setup wGiftrnfay.onf/ Paper Space wGif UCS Origin (0.ü Viewport onft"du Object wpfcjk zpfygonf/ Viewport onf Paper Space ESifhomoufqdkifaom Paperspace \ Object wpfckjzpfNyD. Import.qnf.lEdkifonf/ ) OK ud k E S d y f í Page Setup Manager Dialog Box ud k y d w f y gu Paper Space udkjrifawGU&ygrnf/ Margin Paper Shadow Paper Background Viewport UCS Origin 0.a&GUaeygrnf/ Printable Area ay:wGif av.jf yefíac:. ESifhjyefac:.

rnf/ jyefíxGuv f v dk QiV f iewport abmif\tjyifbuf Paper Space ay:wGif Mouse Double Click jyefESdyfí Paper Space odkYxGufEdkifonf/ Status Bar &dS Model or Paper Space Button udkESdyfívnf.vJ Munf½h EI ikd af vonf/ Viewport twGi.ygonf/ (1) (2) Viewport onf Paperspace \ Object wpfckjzpfNyD.wmNyD.jzifh xkd Viewport udk Active jzpfapEdkifonf/ (374) .xl.wpf c k x uf y d k í Paper ay:wGiaf c:wifxm.cGJíMunfh½IEdkif&m .f od0 Yk ifa&mufcsiv f Qif Viewport twGi.udkrl toHk.if.í Double Click ESdyfNyD.f odYk 0ifí Model Space odkYa&muf&dSaecsdefwGif Paper Space ay:wGif Mouse udk Arrow tjzpfESifh omjrifawGU&ygrnf/ atmufwGif Viewport ESifhywfowfaomtcsuftvufrsm.ayguftwGif.fír&yg/ odkYaomfxkdyHk&dyfrsm.wdkYonf Named Viewport rsm.csufwpfckrSm Viewport jywif.udu k ikd w f . Model Space odkYul.wGifjrifawGU ae&aomyH&k yd f (Model Space Geometry) rsm.f Mouse udk Click vkyfjcif.udk toHk.pGmod&dSem.odkY 0ifa&mufNyD.ygu Mspace ESi0hf ifaom tcg tvkyv f yk v f adk om Viewport twGi.jcm.udkvSrf.twGuf txl.wdkif.odkY0ifvdkvQifMspace (MS) [k½dkufí jyef x G u f v k d v Qif Pspace (PS) [k ½ d k u f y g/ Viewport rsm.f rsm.ayguf[krSwf.r&dSojzifh þae&mwGifrazmfjyawmhyg/) Paper Space Plotting udkavhvm&ef yxrOD.íMunfh½IjrifawGUEdkifygonf/ yHkrsm.pGm Viewport Object udk aumif.vnf&ef vkdtyfygonf/ Viewport udk Paperspace ay:wGifazgufíxm. xdawGUudkifwG. Model Space odkY0ifa&mufEdkifygonf/ xkdodkY 0ifa&mufEdkifjcif.cs Edkifygonf/ xkdYaMumifhOsnap rsm.cJMG unfjh cif.udk teD.jzpfonf/ Viewport twGif.frsm.udkod&Sd rSwfom.jyK Edkifygonf/ Viewport twGi.ajymif.Edkifjcif.lEdkif ygonf/ xkdtaygufrSwpfqifh Model ay:wGif&dSaom yHkrsm.wGifjrifawGUae&aom Model Space Object rsm.twmrsm.f Mouse udk Double Click EdyS yf gu Model Space odaYk &muf&o Sd mG .D Viewport Object r[kwy f g/ Model space wGijf rifuiG . t0iftxGufvkyfEdkifonf/ Command udktoHk.azmfjyEdkifygonf/ Viewport \tjcm.rsm. Edkif&efazmfjyxm.odkY Mouse Cursor udkxm.jyKygu Viewport twGif.udkjrif&aomfvnf.aom jywif.toHk. Osnap rsm.udkoHk.Applied AutoCAD VIEWPORT jzpfonf/ ( Model Space wGif Tiled viewport ac:jrifuGif.f i.í Viewport jrifuGif.aMumifh Viewport wGijf rifawGUae&aom jrifuiG . G í f r&aomfvnf.udk Paper Space wGiftwdkif. Viewport jrifuGif.onf 2D Drawing rsm.jzpfNy.\ Osnap rsm.ta0.

vJEdkifonf/ Mview Command \ OFF Option udt k oH.k jyKí Viewport rsm.jzifh Copy yGm. Circle.udktoHk. t&G .f rsm.udkrlqufvufjrifawGUaeEdkifygonf/ Viewport wpfckxufydkí ac:.udkrvkdu Erase vkyfEdkifNyD.abmifrsm.rsm.udk Vplayer Command jzifh Freeze vkyfxm.jcif. Ellipse wdkUudk Viewport tjzpfajymif.Applied AutoCAD (3) (4) (5) (6) (7) (8) Viewport onf Object wpfcjk zpfojzifh Copy.? rsm. Stretch Command jzifh¤if. Layout wpfco k Ukd Copyclip. jrifuGif. Closed Polyline. Viewport jrifuiG .aomtcg Viewport wpfckcsif.f udk rjrif&atmif ydwfxm.jcif.jcif.? a&TUjcif. Mview Command jzif¤ h if.yg/ Command : Mview Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: Printable {&d.Edkifonf/ vufawGUqufvufvkyfaqmif&ef Paper ay:wGifjrifae&aom Viewport udk Erase vkyf vdkufyg/ VP trnfjzifh New Layer wpfcu k jkd yKvyk í f yHx k w k v f Qirf ygatmif Plot wGif Don't Plot awmif.t f pm.jyKí taetxm. ? vkdcsifygu Mview Command jzifh Paper Space ay:wGit f csed f ra&G.rSmtvkdtavsmuf OFF jzpfaernfjzpfNyD.pDwGif Layer rsm.í Curent xm.íxkd Layer udk OFF vkyx f m. Move Command rsm. f u d k c sKH U csJ U jyKjyif E d k i f o nf / Vpclip Command jzif h v nf .? ta&twGurf a&G.fudkjyKjyifEdkifonf/ Viewport rsm.onf Viewport wpfcc k si. t&G.f ESio hf moufqikd í f tjcm.lxm.jzifh Viewport jywif.udk Layout wpfcr k t S jcm. Cutclip Command rsm. xkdodkYabmifudk azsmufxm.jcif.? Grips rsm.jyKvkyfEdkifNyD.jyKí¤if.EdkifNyD.ra&G.\jrifuiG .lEikd o f nf/ Mview Command \ Object Option jzifv h nf.? t&G.ac:.Ny.D oefx Y m.? ae&ma&TUjcif.jyKvkyfEdkifonf/ Paste jyefvkyfaomtcg Viewport jrifuGif.rysuf Copy ul.wGif Freeze rjzpfyg/ Viewport rsm.aomfvnf. ON jyefívkyfay.udk rjrif&atmifazsmufxm. Viewport \jywif . ON ESifhjyefízGifhEdkifonf/ Viewport rsm.udk Layer wpfco k .Edkifonf/ xkdodkY Freeze vkyfxm.D Right Click ESyd í f Shortcut Menu rSwpfqifh¤if.EdkifNyD.f Rectangle qGo J uJo h Ykd aumufvu kd yf gu Viewport wpfcu k &kd &drS nf/ (375) .mtwGi. Viewport udk Select vkyx f m.udktoHk. Closed Spline.

Applied AutoCAD .udk vG. owfrw S yf x kH w k f Edkifygonf/ erlem (2) erlem (1)wGif Drawing wpfcu k Bkd uKd wif&nf&.udkESdyfí Drop Down List xJrS 1/8'' = 1' udka&G.qGJxm. &&dSatmifrwGufcsuf&ao.aomyHkudk A4 puúLay:wGifyHkxkwf.ESix hf w k rf nfyh rkH sm. wdjYk zifh Paper Space ay:wGif yHkxkwf&ef jyifqifyHkudkazmfjycJhonf/ .ygrnf/ Pan Command jzifhvkdtyfvQifyHkudk ae&m a&TUEdkifygonf/ Mouse udk Viewport tjyifzufwGif Double Click jyefESdyfí Paper Space odkYxGufyg/ Standard Toolbar rSPlot Preview udkESdyfí Preview MunfhEdkifygonf/ Preview Munfh NyD.aomyHkudk A4 puúLay:wGif1/8'' : 1' pau.yg/ Viewport twGif.aomwefzdk.©Ktcga&.ygrnf/ rQm.ftpm.l&eftqifoifhtaetxm.fvdkufyg/ yHkudk 1/8'' : 1' (1 : 96) pau.u f pl mG pau.cs.ckwpfzef t&G.vQifRight Click ESdyfí Exit ESifhjyefxGufyg/ . yHkudkpuúLay:wGifvkdcsif aompau.odkYajymif.f Standard Scale rsm.)udkaz:jyay.xm.?f ykx H w k pf au.qGJxm.©Ktcga&.lEdkifNyD jzpfaomfvnf. Mouse udk Double Click ESdyfí Model xJodkY0ifyg/ Ucsicon udk Model wGifjrifawGU&yg rnf/ Viewports Toolbar wGifvuf&SdyHk\ Plot Scale tq ( Paper Space Units udk Model Space Units ESifhpm. G x f m.twdik .aom puúLt&G.rwlnDaom (376) .jzifhyHkxkwf.odkY&&dSNyDjzpfonf/ þenf.vJíay.

&mvuf&Sdt&G.jzpfygu Layer rsm.jcm.jzifhvnf.rwlnDaomypönf.D pGmESyd í f Printer owfrw S yf g/ Layout Settings Tab wGif A4.NyD. pau.jzifh yHkxkwfMunfhygrnf/ OD. Current xm.f Double Click ESyd í f Model od0Yk ifNy. 1000 t&G.udk qufí avhvmygrnf/ New Drawing wpfcu k kd Metric Default Setting awmif.qGJvkdufyg/ xdkt&G.ESpfckudk A4 puúLay:wGif oifhawmfaom oD. (4)cktxd &atmifvkyfEdkifonf/) tay: Viewport twGi.fajymif.í Zoom .jcm.wGifwpfckxm.ízGiyhf g/ Limits udk 1000.rsm.yHkudk tay: Viewport wGifyHkxkwf&efoifhawmfaom t&G.wpfckESifh 100.yg/ (Mview Command \ 2/3/4 Option rsm.fcGmí a&.onfo.udk Set vkyfNyD.f&atmif Zoom jzifhcsdefvdkufyg/ NyD.&Srd aebJa&maxG.fíyHrk sm.D puf0ikd .ftpm.yg/ Command : Mview Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: puúLtay:zufjcrf. Viewport udkwpfNydKifwnf.50 Rectangle wpfckudkwpfckESifhwpfcktenf.ípm&Gufatmufzufjcrf.\ Plot Scale udkod&dSEdkif&ef xdk Viewport wGif.D jcm.©Ktcg puf0dkif.w0ufcefUwGiV f iewport udkaumufvdkufyg/ xdk Viewport udk Copy yGm.rsm.All jyKvkyfyg/ Radius 250 &dSaompuf0dkif.pGm Layout2 udk Delete vkyfNyD.pDwGufcsufí yHkxkwfjcif.cGí J xm.oD.&dS Rectangle udkrjrif&atmif Viewport abmifudk Stretch vkyfí Rectangle yHkaysmuf oGm.udkomjrifapí ab.D Vplayer command jzifhrjrif&atmifazsmufxm.odkY Double Click (377) . Portrait.vQif Viewport tjyifzufwGif Double Click jyefESdyfí Paper Space odkYxGufyg/ Viewport üpuf0dkif.f udk yHx k w k &f efoifah wmfaom t&G.aeaomyHrk sm.f tpm.Edkifygonf/ Vplayer command wGifavhvmyg/) .ftpm. Scale 1:1. mm. OK ESdyfyg/ Paper Space odkYa&mufrnf/ Paper ay:wGif&SdaeaomViewport udk Erase vkyfvdkufyg/ VP trnfjzifh New Layer wpfckjyKvkyfí Don't Plot Option awmif.i. Layout ponfrsm.Ny. Layout1 udk A4-Parts [k Rename vkyfí Paper Space odkU0ifyg/ Page Setup Dialog Box wGif Plot Device Tab udO k .onftxdcsKHUvdkufyg/ (tu.Applied AutoCAD yHk(2)yHkudk Paper wpfck ay:wGif oifhawmfaompau.jzifh &&dSxm.

udkjyifqifay.jzpf N yD . or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: 1/10xp XP onf Paper space units ES i f h Model space units tcsd K .Applied AutoCAD ESdyfí0ifvdkufyg/ Viewports Toolbar wGifvuf&Sdt&G.f\ Scale tqudkjrif&rnf/ Scale tcsKd.&ygrnf/ Command : Z Specify corner of window. enter a scale factor (nX or nXP).ygrnf/ 'kwd.wGufMunfhEdkifygonf/ Command : Cal Initializing.>> Expression: 1/0.jzifhrnfrQjzpfaeonfudk od&dS&ef atmufygtwdkif. yH k u d k 1:10 Scale odkYtwdtusjyKjyifay.&ef Zoom Command udkoHk.9395 &ygrnf/ vuf&dSpau.yg/) 10...tm.9395 jzpfavonf/ xdkUaMumifh xdkyHkudk1:10 Scale jzifhxkwfvQifoifhawmfygrnf/ wdusaompau.091412 (1 udkwnfí Viewports Toolbar wGifjrifae&aomwefzdk.onf 1:10.ESifhpm. Viewport udkvnf. Double Click ESifh0ifí Zoom Command jzifh Rectangle (378) .

ftpm. rjrifapvdkaomtpdwftydkif. or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: 1/2xp 1:2 Scale odkYjyKjyifay.D rS Plot Scale jyefí wGucf suf ..&SdaeaomyHkrsm.udkpuúLay:wGif BudKufonfhae&mcsxm.Viewports Toolbar wGif 0.jzifh A4 puúLay:wGif yHkxkwf&efjyifqifNyD.f OD.pau.f ust&G.udk toHk.pGmpDpOfNy.403609 2.udkawGUae&rnfqdkygpdkY/ Command : Cal Initializing. jzpfygonf/ Circle yHkudk Scale 1:10 in Millimeter jzifh¤if.rnf/ Paper Space odkYjyefxGufyg/ .403609 wefzkd.jzpfygu txufyg uJhodkU Viewport abmifudkcsHKUNyD.rwlnDaom yHrk sm.jcm.ftpm.rsm.udk puúLwpf&u G w f nf.41165 jzpfaeojzifh 1:2 odkUr[kwf 1:3 vdk&mudk Zoom jzifhjyefíjyKjyifyg/ Command : Z Specify corner of window.rsm.jcm.>> Expression: 1/0.rsd K . 1:2.fcsdefyg/ Oyrm .©Ktcgt&G. enter a scale factor (nX or nXP)..jyKí &rnfr[kwfyg/ (379) .rwlnDaomyHk (2)yHkudkoD.41165 vuf&dSpau.aomyHkrsm.ay:wGi&f &Syd grnf/ Viewport rsm.jzif h yH k x k w f j cif .puúLwpf&u G w f nf.ay:wGiSf cale trsd K .fazsmufaomenf.cGJíjyovdkaom yHkrsm.lyHkwdkUudkavhvmawGU&Sd&ygrnf/ Plot Preview Viewport ESifh Scale rsm.udk uG.r[kwfbJ yHkwpfyHk\ a&maxG.onf txufygOyrmrSmuJhodkU wpfyHkpD oD.rsm.í aeaomtpdwftydkif.? Rectangle yHu k kd Scale 1:2 in Millimeter jzif¤h if.udka&TUí yHkrsm.Edkifygonf/ þOyrmwGif t&G.udk puúL ay:wGif xkwv f akd om pdww f ikd . ES i f h S cale BudKwifí rodEdkifao.Applied AutoCAD yHkudkoifhawmfaomt&G.

qGNJ y.xm.ürjrifapvdkaomtpdwftydkif.onfukd jrif&rnf/ (380) .f ay.D aemuf Vplayer Command jzifh Viewport wpfckcsif.rS tok.H 0ifaom Properties rsm.Applied AutoCAD Before Freeze After Freeze xdo k Ukd yHw k pfy\ kH tpdwt f ydik .rsm.Edkifygonf/ Vplayer Command wGifMunfhyg/ Viewport Properties Viewport wpfc\ k abmifukd Select vkyí f Right Click ESyd Mf unfyh gu Pop-Up Menu wGif Viewport Properties rsm.f rsm.\ Layer rsm.udw k pfppDcí JG jyovdyk gu yHu k kd Layer rsm.cGí J a&.udk xnfo h iG .udk Freeze vkyfxm.

jyKí jyKvkyfay.axmufjyívnf.? Polygonal Option udk tokH.qGjJ cif.udktus.vQif xdk IconESdyfí Minimize jyefvkyfEdkifonf/ Command Line wGif ½dkufxnfh tokH.udk okH. Pan Command rsm.jyKí rdrdvdkovdk trSwfrsm. tokH. Maximize vkyfEdkifonf/ rdrdtus.jyKvQif Vpmax.Edkifonf/ 2. Maximize Viewport Maximize Viewport onf Viewport twGi.jyKEdkifonf/ NyD. Clip vkyfEdkifonf/ 3.NyD.fcsJUMunfhvdkaom Viewport udk Mouse jzifh Select vkyfíStatus Bar Maxi mize Viewport Icon udkESdyfívnf. Zoom. Viewport Clip Viewport Clip onf Vpclip Command jzpfí Viewport udk rdrdvdkovdk Clip vkyf jzwfawmuf Munfh½I&efjzpfonf/ jzwfawmuf&mü Paper Space ay:wGif a&.onf Viewport wGif vuf½Sdcsdefxm.jzihf On/Off vkyfEdkifonf/ -Vports Command udk tokH.Applied AutoCAD 1.jcif.aumif. Vpmin Com mand rsm.jcif. jyKvyk f &mwGif Model Space wGif tvkyfvkyfouJhodkY jrifuGif.qGJxm.rsm. Display Viewport Objects Display Viewport Objects onf Viewport wGif jrifae&aom jrifuGif.aom Viewport Scale udk rxdcdkufyg/ Viewport udk Double Click ESdyfívnf.Edik af tmif Display On/Off jyKvyk Ef ikd o f nf/ Yes/No udk vd&k ma½G.f 0ifa&mufí yku H jdk znfph u G af &.jzpfonf/ (381) .fcsJUay.udv k nf.H jyKEikd o f nf/ xdo k Ydk Zoom jyKvyk jf cif. pdwBf uKd ut f ok.aom Object udk Viewport tjzpftokH.jyKívnf.udk rjrifvdku azsmufxm.aumif.

Edkif&m xdkowfrSwf ay. Display Locked Display Locked onf Viewport twGi.rnf/ Display Locked vkyx f m.f od0 Yk ifí yku H kd Zoom vkyaf omtcg csed x f m.fzsuNf y.onfh rl&if.udk Model wGif a&.jyKEdkifrnf/ 6.twdik .jzifh csdefxm.onfrsm.Applied AutoCAD 4.aom Viewport Scale udk rysuaf pbJ puúLudo k m Zoom vkyaf y.\ Layer Properties rsm. Shade Plot (382) .Edkifonf/ 5.f jyefjzpfatmif Remove Viewport Overrides udktokH.udk jyefvnfí y.f wGif jrif&aom0w¦Kypön.oefYowfrSwfay.ESifhrwlnDatmif oD. Remove Viewport Overrides For All Layers Viewport wpfc\ k jrifuiG . jcif.D rl&if.xm.f rsm.qGJxm.aom Viewport Scale udk rxdcdkufatmif umuG.fxm.xm.

wGif ydí k tok.&efjzpfonf/ txl. Viewport Properties rsm.pdwu f kd Viewport udk Select vkyí f Right ESyd Nf y. tao.D Properties udk Click vkyfí Munfh½IjyifqifEdkifygonf/ (383) .ra½G.cs.ojzifh 3D Drawing rsm.fygu As Displayed ( vuf½Sdjrifae&onfhtwdkif.af y.) ykHxkwfay.H 0if onf/ txl.Applied AutoCAD Shade Plot onf ykHxkwf&mü Viewport wGif jrifae&aom jrifuGif.rnf/ tjcm.udk rnfonfhykHpHjzifh ykx H w k v f o kd nfukd a½G.cs.

VP Linetype.udk layer trsKd .D aemuf Layout ay:wGiy fx Hk w k f &ef Viewport rsm.onf rl&if.udkaomfvnf.r½SdbJ xdk Viewport wpfckwnf.ESifhom oufqkdifygonf/ xdkodkY owfrSwfNyD.rsKd .f pDwiG f rlv Layer rsm.jzifh ac:wifonft h cg Viewport wpfcck si.twdkif. oufa&mufjcif.Applied AutoCAD Layer Properties in Viewports Model space wGif Object rsm.\ Properties rsm. jyefxm.Edkifonf/ owfrw S af y.aemuf rl&if. Viewport rsm.? tjcm.vdkaom Layer udk Layer Properties Manager wGif Select vkyí f Right ESyd yf g/ (384) . jyefvdkcsifygu rl&if. owfrw S f vdkaom Viewport twGif. VP Plotstyle pojzifh Properties rsm. Layer rsm.wGif Viewport twGuf VP Color.ESihf a&.okdY 0ifa&mufí Layer Properties Manager Dialog Box udk zGifhyg/ Layer rsm.udk vdkovdkowfrSwfEdkifonf/ xdkodkYowfrSwfjcif.aumif.udkaomfvnf.udk xyfrHowfrSwfay. VP Lineweight.ESifhrwlnDaom Layer Properties rsm.twdkif.&ef Layout ay:wGif Mspace Command jzifPh roperties topfrsm.aumif.qGNJ y.

In Current Viewport only ESifh In All Viewports Sub-menu rsm. Remove Viewport Overrides for All Layers udk Select vkyfí tvG.aom Layer Properties tm.D rdrEd pS o f ufovdk a½G.Edik o f nf/ Viewport wpfcw k iG f Overrides vkyx f m.cs.ay. Layer Properties rsm.f jyefxm.f½Sm.fwul jyefz.Applied AutoCAD Pop-up Menu wGif Remove Viewport Overrides for udk Select vkyfygu Selected Layers ESifh All Layers Sub-menu udk xyfawGU&rnf/ Selected Layers ESihf All Layers wpfckpDwGifvnf.í f rl&if.Edkifygonf/ ----------00------------ (385) .udk Viewport abmifukd Selcet vkyfí Right ESdyfNyD.twdik . xyfyg0ifNy.vkH.

yg/ vuf&Sd Viewport udk Erase vkyfvdkufyg/ azmfjyxm.Title [lí ay.xm.vdu k yf g/ Tab udEk ydS í f Page Setup Dialog Box \ Plot Device Tab wGif .k jyK&mü Title Block rsm.aom Printable Area onf Printer rS trSefwu.vQif File Menu rS Save as udkESdyfí Wing Title [ktrnfay.Dwt File rsm.qnf.ü vkyfief.í a&TU.udk Model Space wGifa&.Applied AutoCAD Using Layout Templates Drawing rsm.av. Scale 1:1 ponfwu Ykd kd Set vkyyf g/ Printable Area udk a&. Layout.Dwg odkU .udk xnfhoGif.tqifoifh&&dSEdkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English Setting awmif. .NyD.jyK&ef Title Block rsm.qGJí Drawing File tjzpfodrf. vdkcsifaomtcg Insert Command jzifhjyefí ac:.jzifh English pHepf twGuf Title Block wpfckudk jyKvkyfMunfh&ef Layout Tab rS Layout wpfckudk Delete vkyfíusefwpfckudk Rename vkyfyg/ trnfukd erlemtjzpf A3-Land -English -Wing Co.ay.ay:rlwnfí Title Block udkjyKvkyfyg/ Title Block udk b.om jzpfygrnf/ xkdtus. Layout Template tjzpfjyefí ac:.? teHtwdkif. (Printer \ Pen a&mufEdkifaom tuGmta0.ltoHk.toHk.lEdkifygonf/ Title Block udk vdktyfovdkjyKvkyfNyD.rSwf xm.NyD. inches.Dwt vdk&m File Type ESifhodrf.cifu Title Block rsm. Landscape.fatmufaxmifhwGif uyfraebJ puúL\tv.vdkufyg/ OK udkESdyfyg/ Paper Space oda Yk &mufrnf/ Title Block twGuf Layer wpfcjk yKvyk í f Current xm.fwGif &dSaeap&ef File Menu rS Page Setup udkjyefac:í Plot Offset wGif X.twkdif.jyKMuonf/ Layout rsm. yHkxkwfMunfhyg/ tu.toHk.&dSbdkY vkdtyfygonf/ .buftjynfh r&&dS bJ jywfaeygu Printable Area onf &&dSaom tvQm.qGJNyD.udkwpfwGJwnf.f t0ef.udt k oH.udk BudKwifjyKvkyfxm.vdkufyg/ (386) .f xkwfay.PC3 File Set vkyfyg/ Layout Setting wGif A3.)ESifh udkufnDrI&dSr&dS aocsmap&ef Printable Area tus.Y wefzdk.ízGiyhf g/ A3 puúL Landscape taetxm.ft0ef.udk Layout rsm.rsm.qnf. Rectangle wpfckudka&.jyKEdkifojzifh Layout Setting ESifh Title Block rsm.Edkifaom tus.qnf.ft0ef. .ESifh oufqdkifaom Title Block rsm.ay:wGiaf &.tjzpfodrf.rsm.qGí J .xm.Dwg.NyD.fí &&dSaomyHkwGif abmifEIwfcrf.lxnfhoGif.

ízGiyhf g/ Layout Tab wGif Mouse udk Right Click ESy d í f Shoutcut Menu rS From Template udEk ydS yf g/ Select Template From File Dialog Box ay: vmrnf/ Wing Title File udk a&G.Applied AutoCAD erlemtjzpf Layout wpfckomjyKvkyfcJhaomfvnf.qnf.Edkifygonf/ New Drawing wpfcu k kd Default English Setting awmif.cs. Layout tajrmuftrsm.udk Drawing wpfckxJwGif jyKvkyfodrf.fí Open udkESdyfyg/ (387) .xm.

qHk.oifcef.vH.k jyKEi kd af om Layout rsm.k jyKcyhJ gonf/ Layout Command udk toHk.Applied AutoCAD Insert Layout(s) Dialog Box ay:vmrnf/ &.jyKívnf. Template Drawing rsm.wGifwpfckomjrif&rnf/ Select vkyfí OK udkESdyfyg/ Layout Setting ESifh Title Block udk tvG.pHepfwusjyKvyk o f rd .Ny.fwul tqifoifh&&SdtoHk.rnft h pm.qGJjcif.ygonf/ LAYOUT Insert Menu > Layout Layouts Toolbar > Layout Command : Lo Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] <set>: yHx k w k &f efjyifqifjcif.cGifwGiftaumif.f qnf.Edik o f jzifh tjynfph q kH . rnf/ vuf&dS Layout wpfckom&dSí pm&if.udk atmufwiG f azmfjy xm. Layout rsm.onf vufawGUvkyfief.vdkaom Layout \trnfudk azmfjyyg/ Enter layout name for copy <Layout1 (2)>: Layout topf\trnfudk azmfjyyg/ Enter name of layout to delete <Layout1>: zsufvdkaom Layout trnfudk azmfjyyg/ (388) .jzpfygonf/ qufvufí yHx k w k jf cif.udk vdkovdkpDpOfEkdifygonf/ Options: Copy Delete Enter name of layout to copy <Layout1>: Copy ul.D tqifoifzh iG í hf a&.jyKEdkifygrnf/ rSwfcsuf/ Template Drawing rsm.udk azmfjyay.kH jzpfygonf/ xkaYd Mumifh Layout Template oufouf om jyKvyk x f m.jyKjcif.onf Drawing wpfckvHk.xm.pmü Shortcut Menu jzihf Layout udt k oH.ltoH.ESio hf ufqikd af om od&&Sd rnfh Command rsm.jyKvkyftoHk.k jyKvy k x f m.twGuf vdktyfaom Setting tm.

onf/ Enter layout to make current <Layout1 (2)>: vuf&dS Current xm.vdak om Viewport rsm.dwt File wpfckoD.Applied AutoCAD New Template Rename SAveas Set Enter new Layout name <Layout3>: topfjyKvkyfvdkaom Layout \trnfudkazmfjyyg/ Select Template From File Dialog Box ay: vmrnf/ Layout Template rsm.vdkaomtrnfudkay.&ef trnfajymif.udk a&G. ajymif.wpfzufudkazmfjyyg/ Viewport wpfck&&Sdrnf/ Options: OFF Select Objects : Viewport jrifui G .vdak om Layout trnfudk azmfjyyg/ MVIEW Command : MV Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: Viewport twGuf axmifhpGef.f udk OFF vkyx f m.f udrk jrif&atmif ydwí f xm.qnf.yg/ ON Select Objects : Viewport jrifui G .udk trnfajymif.ltoHk. twdtus&&dSvdkvQif Fit udkoHk.ay.oefYjyKvkyfodrf.Edkifonf/ (389) .vdkaom Layout udkazmfjyNyD.axmifhpGef.udka&G.jyK&efjzpfonf/ Enter layout to rename <Layout1 (2)>: Enter new layout name: Layout rsm.udkac:.wpfae&mudk azmfjyyg/ Specify opposite corner: Rectangle a&.yg/ Viewport topfudk Printable Area t&G.ftwdkif.qGJouJhodkY tjcm.&mrS jyef On &ef Viewport Fit rsm.yg/ Enter layout to save to template <Layout1 (2)>: Layout wpfckudk .

&&dSvdkaomta&twGufESifh taetxm.vJypf&efa&G.Edkifonf/ Polygonal Specify start point: Specify next point or [Arc/Length/Undo]: Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: Polyline qGo J uJo h Ykd trSwrf sm.qGrJ rI sm.udk&&dSrnf/ 2 3 4 Enter viewport arrangement [Horizontal/Vertical] <Vertical>: [Horizontal/Vertical/Above/Below/Left/Right] <Right>: Specify first corner or [Fit] <Fit>: Viewport rsm.jyKjyifqifa&.aeygrnf/ Viewport twGi.jzifh Viewport topfwpfckudk&&dSapEdkifonf/ Restore Enter viewport configuration name or [?] <*Active>: Vports Command jzihf Model Space wGif jyKvy k cf ahJ om Named Viewport trnfrsm.r[kwfbJ yHkpHtrsKd. jzifh&&dSEdkifonf/ (390) . Circle tp&daS om Object rsm. Region.jcif.cs.yg/ View Lock vkyfxm.qGJEdkif&eftoHk. Viewport rsm.udk azmfjyyg/ Viewport aumufaomtcg xkd Named Viewport \ Viewport Configuration twdkif.D ywfvnfabmifyw d w f pfcjk yKvyk jf cif.udk azmfjyay. jyKvyk f vdkaomtcgrlv Plot Scale udkrysufapbJ Zoom toHk.fyg/ Viewport udk Rectangle twdkif.udk wpfNydKifwnf.udk Viewport tjzpfodkY ajymif. Spline.jyKEdkifonf/ Object Select object to clip viewport: ywfvnfabmifyw d &f aSd om Polyline.jcif.f od0Yk ifí jyifqifa&.jyKaomtcg Model Space udk Zoom rvkyfbJ Paper space udo k m Zoom vkyaf y.Applied AutoCAD Shadeplot Shade plot? [As Displayed/Wireframe/Hidden/Visual styles/Rendered] <As Displayed>: yHkxkwfvdkaom Style udkaz:jyyg/ Lock Viewport View Locking [ON/OFF]: ON Select Objects : Lock vkyfvdkaom Viewport udka&G.jzifh Viewport wpfcktwGif.odkY Double Click ESifh Model odkY0ifa&mufaecsdefü Zoom Command udk toHk. Ellipse.jzifh jyovdkvQifoHk.axmufNy.rsKd.

Edkifonf/ Named Viewports Tab wGif Model Space ü trnfay.twdkif. Layout Toolbar > Display Viewports Dialog Command : Vports Viewports Dialog Box ay:vmrnf/ New Viewports Tab wGifvdkcsifaomyHkpHESifh ta&twGufudka&G.udk&&dSygrnf/ rSwfcsuf/ Multi -Viewports rsm. twdkif.cJhaom Named Viewport rsm.fEdkifonf/ Setup wGif 2D (odkY) 3D yHktwGuf Standard View rsm.tjyif (391) .twmrsm. Viewport rsm..cs.vdkcsifvQif 3D udka&G.qnf.cs. First Corner.udkjyKvkyf&mü Mview.Applied AutoCAD VPORTS View Menu > Viewports> Named Viewports.fEdkifonf/ OK udkESdyfNyD.odrf. Opposite Corner azmfjyvQif vdkcsifaomtaetxm.. Vports Command rsm.&dSygu a&G.

Applied AutoCAD Layoutwizard . Vports Command rsm.f od0Yk ifí UCS.&dSae&ef rvdktyfyg/ Rotate View jzifh Viewport twGi.f wGi&f aSd om yH&k yd rf sm. Mvsetup wdkYjzifh wpfNydKifwnf.ap&ef Align vkyEf ikd o twGi. bJ Move Command jzif h Osnap ud k toH k .íjrifuGif. jyKvkyfEdkifonf/ MVSETUP Command : MVsetup (wpfBudrfac:oHk.wpfckESifhwpfck Align vkyfEdkifygonf/ þenf.f udk vSnahf pmif.jyKvyk Ef ikd yf gonf/ Mview.rnfjzpfí Viewport abmifrsm.Mvsetup Command rsm.abmifrsm.jzpfygonf/) Specify basepoint in the viewport with the view to be rotated: wGif View vSnv hf akd om Viewport twGi.udk f nf/ Viewport udak &TUvdu k jf cif.qHk.0ifygonf/ vufawGUwGif yHkxkwf&mü Viewport jywif. Viewport (4)ckomjyKvkyfEdkifí Layoutwizard.aemufydkif.awGU&rnf/ Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]: Mvsetup onf AutoLISP Program wpfckjzpfNyD. Vertical aligment wdkYjzifh Viewport jrifui G . yHk&dyfrsm.f yH&k yd rf sm.jzpfonf/þ Option ud k r oH k . Plan Command rsm.NyD.f a&TUjcif. MVS [k twdk½dkufEdkifonf/) Paper Space wGiftoHk.\ Layer udk off vkyfxm.r[kwb f J Viewport wpfcEk iS hf wpfck NyKd iw f ef. Viewport tajrmuftrsm.jzifh wpfBudrfwGiftrsm.Edik o f nf/ (Viewport twGi.&dSEdkifaom Options tcsdKUyg0if &mvdktyfygu toHk.udk oHk. udo k mwpfcEk iS hf wpfck Align jzpfatmif (Pan) jrifuiG .ay. Horizantal.f &dS jrifui G . wpfnDwpfnmwnf. jyKí Viewport ud k a &T U ívnf .ygonf/ Useful Options: Align Enter an option [Angled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/ Undo]:Angle.jzifv h nf. tusKd.udk vSnfhay.jcif.f Rotation Base Point jyKvkdaomae&mudkjyyg/ (392) .jyKyguatmufyg option rsm.jyKEdkif&ef azmfjyxm.onftoHk.

Applied AutoCAD Before Align Aligned with mvsetup Aligned with move command Rotate 90 degree Specify angle from basepoint: wGif angle wefz.yg/ Set zoom scale factors for viewports.kd azmfjyyg/ yHu k v kd n S ahf pmif. Interactively/<Uniform>: Uniform udak wmif.D oefaY zmfjyvdu k oH.rnf/ Scale Viewports .rnf/ Interactively onf wpfcc k si.k Edik o f nf/ Enter the number of paper space units <1.nDpau.0>: 1 Enter the number of model space units <1.k udw k pfajy.ay.udka&G.f Scale rwlbo J .csed af y.vQif Viewport tm.vH.0>: 3 ( Scale 1:3 &&dSygrnf/ ) (393) .Select Objects : Plot Scale Set vkyfvdkaom Viewport rsm.

jyKEdkifonf/ VPLAYER yHrk sm.udk nDnDnmnmtajrmufrsm.jyKvkyfvdkygu Array of Viewports udkoHk.qGx J m.vdkcsifaom Viewport ta&twGufudkazmfjyyg/ Specify distance between viewports in X direction <0. Corner udkjyyg/ Enter number of viewports in X direction <1>: 2 X twdkif.csdefEdkifojzifh toHk.udk oD.wefzdk.&ef eHygwfpOf (3) udk½dkufyg/ Specify first corner of bounding area for viewport(s): First Corner udkjyyg/ Specify opposite corner: tjcm. 0: None 1: Single 2: Std.odkY Double Click ESdyfí Model odkY0ifxm.Edkifonf/ Freeze vkyf&ef yxrOD.pGm Freeze vkyfvdkaom Viewport twGif. .udk azmfjyyg/ Specify distance between viewports in Y direction <0.cJyh gu Vplayer Command jzifh Viewport wpfckpDü Layer rsm. . Engineering 3: Array of Viewports Enter layout number to load or [Redisplay]: 3 Viewport tajrmuftrsm.vkdcsifaom Viewport ta&twGufudkazmfjyyg/ Enter number of viewports in Y direction <1>: 3 Y twdkif.jyKvkyfvdkygu toHk.cGgvdkaomtuGmta0.udk wlnDaom Scale wpfNydKifwnf.yg/ (394) .0ifaom Option jzpfonf/ Create Enter option [Delete objects/Create viewports/Undo] <Create>: Enter acgufygu Text Window ay:vmrnf/ Available layout options: .Applied AutoCAD Viewport tajrmufrsm.a&.1>: Viewport (6) ckudkwpfckESifhwpfck 0.1 jcm.0>: . Freeze vkyfxm.qGaJ omtcg Layer rsm.jcm.cGí J a&.1 Viewport wpfckESifhwpfckMum.í&&Sdygrnf/ Viewports rsm.

udk Munfh½IvdkvQifvnf.k bJ Layer Command jzifv h nf.ygrnf/ tjcm.Applied AutoCAD Command : Vplayer Enter an option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]: f Enter layer name(s) to freeze or <select objects>: Select Objects : Freeze vkyfvdkaom Object rsm.udk a&G.Edkifonf/ VPCLIP Command : Vpclip Select viewport to clip: Viewport udk Select vkyy f g/ Select clipping object or [Polygonal] <Polygonal>: Specify start point: Specify next point or [Arc/Length/Undo]: Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: Vpclip jzifh &dSNyD.wGif Freeze rjzpfyg/ Vplayer roH.\ Layer rsm.? jyefíjyifqifvdkvQifvnf.azmfjyoGm.í Closed Boundary wpfckjyKvkyfNyD. Clip vkyfEdkifonf/ PAGESETUP File Menu > Page Setup Layout Toolbar > Page Setup Command : Pagesetup Page Setup Dialog Box ay:vmrnf/ Pagesetup Command jzifh Page Setup Dialog Box udkjyefac:í vuf&dS Layout Setting rsm. Layer Properties Manager Dialog Box wGif Current Freeze wGif Freeze.D vQif Enter rsm.om.aumif.udk Freeze vkyfí azsmufay. Viewport wpfckudk Polyline a&.acgufí Command rSxu G yf g/ xkd Object rsm.qGJouJhodkY trSwfrsm.aumif.yg/ Ny.Edkifonf/ (395) .udk jyefíjyKjyif Edkifonf/ vuf&dS layout \ Setting rsm.? Pagesetup Command udkoHk. Thaw vkyfay. Viewport rsm.

toH. wpfck Standard tjzpfowfrSwfNyD.078 in) rS 3mm (0.&mü Paper ay:wGif a&. Model Space wGif wGufcsufa&.fawmfjzpfojzifh xdktwGif.118 in) twGi.ESifhqdkifaom Text rsm.ftpm.wGif tokH.rSm 2mm (0.jzpfygonf/ h Ykd xkaYd Mumifh Paper Space ay:wGif Text rsm.&mwGif xif&Sm.rnfr[kwfyg/ yHkqGJ vkyfief.jzpfí yHkxkwfpau. wGif Text Height udkoifhawmfaumif.rGefaomt&G.f onf trsm.vQif Exit ESifh Preview rSjyefxGufEdkifonf/ Creating Texts on Paper Space and Model Space Paper Space üyHx k w k jf cif.jcif.udk Model Space wGif yHkrsm.om.azmfjyNyD. yHkwGifyg0ifaom 0x¬Kypönf.f wmowfrw S jf yK vkyfxm.ftwdkif.jyKavh½SdMuonf/ Paper Space wGif Title.mudkom yHkxkwf.rSm tNrJxm0pOf 1:1 jzpfaMumif. udk a&.udk wGufcsufay.k jyKygonf/ Text Size rsm.aom {&d.f Text Height twdik .f Plot Scale \ tqtwdkif.aevQif Munfh½I&efcufrnf jzpfNyD. Description tp&dSaom yHkESifhywfowfaom taMumif.D Right Click ESyd í f Plot jzifyh x kH w k Ef ikd Nf y.a&.ljcif.&efyifjzpfygonf/ pmrsm.Applied AutoCAD PREVIEW File Menu > Plot Preview Standard Toolbar > Plot Preview Command : Preview Preview Command jzifh Plot Preview MunfE h ikd Nf y.ftpm.a&.t&mrsm.aevQifae&m.D ? yHkrxkwfvdk ao.ír&bJ puúLay:wGif a&muf&dSaeaom yHkxkwft&G.onfyx kH w k rf nfph uúL\ yuwdt&G.om.om.jrifom aom t½G. od&dScJhNyD. a&.t f wdik .azmfjywwfygonf/ Model Space wGifpmrsm.ftwdkif.ESifhtwl a&.lonfh tjyifMunfh½Iívnf.om.om.k t&G.rsm. Paper Space ay:wGif jrifawGU&rnfjzpfygonf/ Spacetrans Command onf Paperspace Units ESifh Model Space Units wdkY\ Text Height tcsKd. Drawing Scale.aumif.a&.om.aeouJo yifjzpf&m a&.&ygrnf/ odkYrSom rdrdvkdcsifaom t&G.f wdik .onf puúLay:wGif pma&. tvGefBuD.vdak ompmvH.om.pGmjrifEdkifaom t&G.ouJhodkY Text Height yuwdt&G.Edkifygonf/ (396) .rsm.om.f a&.jzpf&efvdktyfygonf/ tvGefao.

Ny.20000000000000 Model ay:wGif pma&.a&.cka&.jcif.0000>: vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudk English pHepfawmif.vdu k yf g/ .jzpf&m yHkxkwfvQif 0.jyKvkyfjcif.2000>:0.D Paper Space od0 Yk ifyg/ Viewport twGi. wGufcsufay.ygrnf/ Dtext ESifhpma&.fText udk&ygrnf/ Model wGifpm.2 jzifha&.EdkifaMumif.vQif Text Height 19.vdkufyg/ Oyrm. Viewports Toolbar rS Plot Scale 1/8" = 1' uda k &G.ízGifhvdkufyg/ Layout Tab udkESdyfí Page Setup wGif A4.aompmonf Paper ay:wGifa&.fpmwpfaMumif.xm. &&drS nfjzpfonf/ Viewport tjyifzufwiG f Double Click ESyd í f Paper Space odkYjyefxGufyg/ Paper Space ay:wGif Dtext Command jzifh Text Height 0. vdkufygu Paper ay:wGif a&.2" t&G.jzifh wdusaom Text Height rsm.Applied AutoCAD SPACETRANS Text Toolbar > Convert Distance Between Spaces Command : Spacetrans Specify paper space distance <1. inches awmif.2 19.aom yxrpmESifh t&G.Concrete [ka&.f Double Click ESyd í f Model odkY0if NyD.xm.rS Model ay:wGif Annotation rsm.&eftwGuf Viewport twGif.xm.odkY Double Click ESifh0ifa&mufyg/ Command : Spacetrans Specify paper space distance <0.vdkufyg/ .©Ktcg Plot Scale 1/8":1' jzify h x kH w k &f ef taetxm.fwlyifawGU&ygrnf/ þenf.udk&&dSEdkifygonf/ (397) . a&.2" t&G.jzifh rdrdyHkxkwf&mwGif &&dSvdkaom Text Height udk wGufcsufNyD.

ESpaf Mumif.&eftwGuf Linetype Definition File udkzGifhí avhvmrSwfom.toHk. Definition rsm.wGi(f *)ESiphf í aemufwiG f linetype trnfukd Upper Case ESiahf &. jyKa&.lin.qG J & mü yk H x k w f & mwG i f puú L ay:wG i f Linetype tpdyftBuJrsm. Limits udk 50'.Applied AutoCAD Linetype Scaling on Paper Space and Model Space Lintype trsKd . rsKd .pGm Linetype Definitions rsm.udk od&dSxm.udak wGU&ygrnf/ Linetype Definition wpfcw k iG f pmaMumif.om.lin File rsm.í Zoom-all jyKvy k yf g/ trsm.udk avhvm&ef vdt k yfygonf/ English pHepf twGuf Acad.ESifhoufqdkifaom linetype rsm.ízGiyhf g/ Units udk Engineering .udk azmfjyEdkifonf/ (398) .yg0ifNy.2\enu\Support atmuf&S d Acad.Lin File udkzGifhyg/ Linetype Definition rsm. Enter (2)csufacgufyg/ Notepad ay:vmvQif File rS Open jzifh C:\Documents and Settings\your account name\Application Data\Autodesk\AutoCAD2009\R17.New Drawing wpfcu k kd English Default Setting awmif.udk avhvmMunfh½I&ygrnf/ vufawGUjyKvkyf&ef .\ rl&if. ud k toH k .qHk.xm.50' xm.jyK&rnfh rdrd\vkyfief.&avonf/ Linetype trnf\aemufwi G f Comma cHí Linetype Description ESijhf zpfay:vmrnfyh pkH yH MkH urf.udk vdktyfovdk twdtus&&dSEdkifap&eftwGuf yxrOD.D yxrpm aMumif. Metric pHepftwGuf Acadiso.&efvdkygonf/ Command wGif Notepad [k½dkufNyD.

D ay.©Ka&.í Paper Space odkY 0ifa&mufyg/ Viewport wGif yHkudk Dashed Linetype jzifhjrifae&ygonf/ Viewport udk zsufvdkufyg/ Command : MV Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: 2 Enter viewport arrangement [Horizontal/Vertical] <Vertical>: h Specify first corner or [Fit] <Fit>: Printable Area twdkif.5.toHk.5 Units t&Snf&dS Dashed Line udk&&dS ygrnf/ Linetype Scale udk Bu.tpwGif AutoCAD Linetype oauFw A udk azmfjy&rnf/ Positive Number onf a&.5 ESifh Gap .jyKEdkifygonf/ .qGJvdkonfh rsOf.onf Gap jzpfonf/ 0 wefzdk. -.NyD.25 jcm.ftpm.udk jrif&rnfr[kwf yg/ Layout Tab wpfckudkESdyfí Page Setup wGif A4.vQif tcsKd . ygqGJvdkufyg/ yHkt&G.faeojzifh Linetype rsm.jzpfonf/ Oyrm .qGJrnfhyHkt wGuf Dashed Linetype udktoHk. Viewport txufatmuf (2)ck&&dSrnf/ (399) .ESifhpmvQif vuf&dS Ltscale (1) onf tvGefi.vdu k v f Qif .í 1Unit t&Snf Dashed Line udk&&dSygrnf/ Notepad rS Exit ESifhxGufyg/ Object Properties Toolbar rSaeí Dashed Linetype udk Load vkyfí Current xm. .Ltscale (2) xm.20' t&G. .DASHDOT Linetype udkMunfhyg/ *DASHDOT.onf Dot tpufcsjcif.25 Linetype rsm.25.25 &dSavonf/ Ltscale (1)ESifha&.5 jcm. __ . A.jyKrnfqdkygpdkY/ Dashed Linetype wGif Dash rsOf.vdkufyg/ 30'.udk rdrdzmompdwfBudKufxyfrHjznfhpGufa&. Dash dot __ .qGJvdkufvQif Drawing Area ay:wGif . Inches.jywft&Snfjzpfí? tEIwfwefzdk. -.f Rectangle wpfckqGJí axmifjzwfrsOf.om.usBu. Protrait awmif.rsm.D vmygrnf/ Oyrm.ívnf.t&Snf .Applied AutoCAD aemufwpfaMumif. 0.

vdkufygu 1/8 Scale odkYajymif.©Ktcg Properties Dialog Box udktoHk.Applied AutoCAD ta&SUoifcef.oD.k jyKí Scale jyKjyifyu kH akd zmfjycJNh y.ygrnf/ KeyBoard rS Esc Key udk ESyd í f Current Selection udk Cancel vkyyf g/ atmufzuf Viewport udk Mouse ESihf Select vkyí f Standard Scale wGif 1/8" = 1' udka&G. Drop Down List Arrow udkESdyfí 3/16" = 1' udka&G.pmrsm.D jzpf&m .udk Window wGijf rifawGU&rnf/ Misc acgif.udk jyifvdkufojzifh Viewport rsm.jzpfaeygrnf/ Properties Window udkjyefydwfvdkufyg/ View Scale rsm.rnf/ Esc Key udkESdyfyg/ . Set vkyfyHkudkaz:jyygrnf/ Modify Menu rS Properties udkESdyfí Properties Window udkzGifhyg/ tay:zuf Viewport udk Mouse ESihf Select vkyv f u kd yf gu xkd Viewport \ Properties rsm.udk Regenerate jyKvkyf&ef Regenall Command udktoHk.jyKí Standard Scale rsm.jyK&ygrnf/ (400) .pOfatmuf Standard Scale tuGufudk Select vkyfNyD.vdkuf ygu yHkudk 3/16 Scale jyifay.? toD.wGif Viewport Toolbar udt k oH. ay.©Ktcgtay:yHkonf 3/16 pau.? atmufyHkonf 1/8 pau.

qGx J m.ygrnf/ . jrifae&rnf/ Command wGif Psltscale [k½dkufyg/ Psltscale 1 Ltscale 0.vHk.f vdkcsifygu ltscale udkjyifvdkufyg/ Command : Ltscale Enter new linetype scale factor <1.ftpm.25" t&G.jzif& h &dyS grnf/ Dashed Linetype udk .5 Command : Psltscale Enter new value for PSLTSCALE <1>: Paper Space Linetype Scale Variable \ initial Value onf 1 jzpfonf/ Psltscale 1 jzpfaecsdefwGif Paper Space ay:wGif jrifawGUae&aom Object tm.Applied AutoCAD Command : Regenall Viewport tm. Linetype tpdwftBuJudk azmfjyvdkygu Psltscale udk (0) okdY Set vkyf&ygrnf/ Psltscale 0 Ltscale 32 Command : Psltscale Enter new value for PSLTSCALE <1>: 0 Command : Regenall Veiwport wGif Linetype rsm.tvkduf yHk\teD.vHk.0000>: .nDwnf.lqapí Linetype udk vuf&Sd Overall linetype Scale (Ltscale) \wefz.ta0.uJo h Ykd .aom Object rsm.f Dashes rsm. Zom Scale Factor ay:rlwnfNyD.f&&dSygrnf/ yHkxkwfpau.25" t&G. (1) jzpfojzifhyHkxkwfvQifDashed Linetype udk .&dSaeapygonf/ .5 yHkwGif Dashed Line udk .udk jrifawGU&awmhrnfr[kwfyg/ (401) .udk Paper ay: wGiaf &.f wpfajy.©Ktcg yHk(2)yHkudk wlnDaom Linetype t&G.5" t&G.©Kvuf&dS Ltscale wefzdk.twdkif.udk Regen vkyfoGm.kd twdik .

owfrSwfí a&.p&mrvdkyg/ (owfrSwfay.jyKa&.f trsK.twGur f x l kd Viewport rsm.tvdu k rf sO.aumif.? (4) Solid Hatch Pattern jzifha&.aumif.qGJEdkifavonf/ yHkxkwfvQif owfrSwfay.toHk. 2D Solid.Edkifjcif.owfrSwfay.aumif.d yg0ifa&.©Ktcgtay: Veiwport wGif Dashed Linetype udk .qG&J avh&&Sd m puúLay:wGif yHx k w k &f mü ypön.fulapEdkifygonf/rsOf.vd k u f y g/ (. Hatch wdu Yk kd yHrk sm.rjyKbJ rsOf.tvku d t f pdwt f BurJ sm.vdkufjcif.NyD.f txltyg.rsm.aom Object rsm.ta&mifxif&Sm.jyKrnfqdkygu atmufygtusKd.udk xyfrH&&dS Edkifygonf/ (1) yHküaq.jzifh Munf½h &I mwGif &Si.&&dSEdkifygonf/ odkY&mwGif Plotstyle rsm.rStytjcm.csa&.ud&k &dyS grnf/ (3) Attaching A Plot Style Drawing yHw k pfcw k iG f trsK.qGJjcif.f trsK.rsm. Viewport rsm. Lineweight txltyg.udk toHk.d tpm.udk toHk.&&dSygrnf/ xkdYaMumifh Drawing wpfckudk Plot Style rsm.d rwlaom 0x¬Kypön.pGmprf.ay:rlwnfNy. Wide Polyline. a&.tajctaetwdkif.? (6) Plot Style rsm.? (2) Polyline rsm.udk owfrSwfay.qGJjcif.fESifh&&dSrnfjzpfNyD.udk Width owfrSwfa&.onf Model Space \rl&if.udk Width owfrSwfa&.r&yg/) xdk Object rsm.jzifhvnf.jzpfonf/) Command: Ltscale Enter new linetype scale factor <0. &dSrnfjzpfí Ltscale udk Plot Scale twdkif.twdkif.jzifhvnf.txltyg.? (3) 2D Solid rsm.jcif.rsm.jzifhvnf.udk OD.rsm. &&dSrnf jzpfNyD.cs.fay.qGJjcif.cJhaom Lineweight rsm.rsm.rsm.vrf.txltyg.udt k xltyg.rItEkt&ifhrsm.jzifhvnf.jcif.jyifqifay.qGJjcif.aumif.5000>: 32 .aumufaMumif.D vdkovdktoHk.25" t&G. (402) .om.Zl.onfhtwdkif.qGJjcif.jzifhvnf.d rsK.aus.ay.udk yHkxkwf&mwGif a&.ívnf. vG.? (5) Lineweight txltyg.\yHpk t H aetxm.wpfcgwnf.qGJEdkifygonf/ xdk Object rsm.f vif.rsm. &&dSEdkifygonf/ Trace.25" t&G .aumif.jyojcif.ppfMunfhrnfqdkygu (1) Trace rsOf.qGJxm.udk &&dSapEdkifaom enf.jzifh cGjJ cm.Applied AutoCAD Paper Space Linetype udkroHk.awmhojzifh yHkrsm.&ygrnf/ tay:zuf 3/16 (1":64") yHkudk Linetype Scale twd t us jyovd k y gu Ltscale ud k 32 ay.owfrw S v f ykd gu Lineweight rsm.xyfrHowfrSwfay.aumif.jzifhvdktyfaomtaetxm.rsm. f tpdwftBuJ&&dSap&ef Plot Scale wpf0ufay.twdkif.\ View Scale rsm.jzifhvnf. owfrSwfa&. tjcm.

\ Color.ctb File rsm.udk .jcif. Lineweight.jyKvkyfowfrSwfay.tjzpfvnf.Edkifjcif.jzifh vdkovdk ajymif.Edik af om Color Dependent Plot Style ESifh ta&mifay: wGif rSDcdkraebJ vGwfvyfpGmtrnfay.? Named Plot (403) .vJay. Line join style ESihf Solid Hatch Pattern \ Fill Style ponfwu Ykd kd Plotstyle wGif jyefí owfrSwfay. ESpfpm.owfrw S af y.wdkYjzpfygonf/ Using Plot Styles Plotstyle ü ta&mifay:wGiw f nfrí DS cGjJ cm.Edkifaom Named Plot Styles [lí ESpfrsKd.&dSygonf/ Color Dependent Plot Styles rsm.Applied AutoCAD (2) Drawing wGifjyKjyifajymif. Linetype.p&mrvdkbJ Drawing &dS Object rsm.aumif. Line end style.vJyHkxkwfay.

D Named Plot Style udktoHk.stb BudKuf&ma&G.cs.qnf.xm. jyKvkyfíodrf.jyK Edkifygrnf/ Named Plot Style udkawmif.jyKvkyfodrf. Use Named Plot Style udk check vkyfyg/ Default Plot Style wGif Acad.qnf. vuf&dS Drawing udk Close vkyfvdkufyg/ New Drawing wpfckudk awmif.Edkifyg/ Color Dependent Plot Style (. Edkifonf/ File Menu rS Plot Style Manager.udk . udE k ydS yf gu vuf&Sd Plot Style Table File rsm.fyg/ OK ESdyfí Option Dialog Box rS xGufNyD.aom Plot Style Mode udt k oH.wGif Object Properties Toolbar Plot Style Control udjk rif&ygrnf/ Plot Style Mode udk Options wGiaf emufwpfBur d f jyefíajymif.ctb and .udk roHk.udak wGUjrif& ygrnf/ topfjyKvkyf&ef Add-A-Plot Style Table Wizard udk Double Click ESdyfyg/ Add Plot Style Table wGif Next udkESdyfyg/ (404) .&ygrnf/ Command wGif Options [k½u kd í f Options Dialog Box udzk iG Nhf y.jyKvkdygu ajymif.stb plot style table files Color (od k Y ) Named Plot Style rsm.vQif Named Plot Style udk pwifítoHk.xm. (2)rsKd.jyKEdkifNyD.ud k toHk.rjyKvyk o f í New Drawing tm.Edkifonf/ Drawing wpfcktwGuf .Applied AutoCAD Style rsm.k jyKrnfjzpfonf/ Creating .stb File rsm.tjzpfvnf.ojzifh Object Properties Toolbar \ nmtpGefqHk.jyK&ef BudKwifí Plot Style Table Files rsm.awGU&rnfjzpfNyD.aumif.D Plotting Tab udEk ydS yf g/ Plot Style Table Settings Button udE k ydS yf g/ Plot Style Table Settings Dialog Box wGif Color ESifh Named Plot Style Mode rsm.ctb) onf Default Plot Style tjzpf&aSd ernfjzpfNy.xm. wpfNydKifwnf.stb udka&G.vJowfrSwfay.vJowfrw S jf cif.k onf vuf&Sd Set vkyx f m.pvHk.. vH.ftoHk.cs.ctb (odkY) .

pGmjyKvkyfMunfh &ef CTB udka&G.yg/ CTB udk OD.Applied AutoCAD Begin wGif Start from Scratch onf pdwfBudKuftopfjyKvkyf&efjzpfonf/ Start from Scratch udkESdyfí Next udkESdyfyg/ Color ESifh Named Plot Style Table (2)rsKd.í Next udkESdyfyg/ (405) .rS jyKvkyfvdkaom Table udka&G.

Next udkESdyfyg/ Finish wGif Plot Style Table Editor Button udE k ydS yf g/ (406) .Applied AutoCAD File name wGif erlemtjzpf A [ktrnfay.NyD.

D From View Tab wGi& f adS ernf/ Plot Styles: acgif.pOfatmufwiG f Color 255 rsKd.Applied AutoCAD Plot Style Table Editor ay:vmNy.udk a&G.udk awGU&rnf/ Color ay: trSDjyKíjyKvkyfaom Plot Style jzpfojzifh ta&mifwpfckpDudk rwlnDaom Properties rsm.í Style wpfrsKd.jyKrnfh (407) .pDjyKvkyfEdkifygonf/ Properties rsm. jyKjyifowfrSwfvdkaom Color udk Mouse ESifh Select vkyf í Properties wGifjyifqifowfrSwfEdkifonf/ Properties acgif.udkawGU&rnfjzpfNyD.pOfatmuf Color wGif Use Object Color udkawGU&rnf/ toHk. wzufwGif Style wpfckwGif ydkifqdkifEdkifaom Properties rsm.

xm.rIudkowfrSwfay.í Black xm.xkwjf cif.íxm.ESihf Trace.fEdkifonf/ Line Joinstyle wGifvnf.rsm.jyKonf/ Dither udk On xm.aom tom.&eftoHk.íyHkxkwfvdkygu Plot Styles &dS Color List tm.jznfhae&mrsm.rnf/ Linetype Scale udk General Tab wGif Apply Global Scale factor to non-ISO Linetypes wGif Check vkyfxm.Edkifonf/ Lineweight wGif Object Lineweight udak wGU&rnf/ Object rsm. Screening wGif 50 jyif½dkufyg/ Screening jzifh yHk\xif&Sm.qGJ&mürSifavQmhoHk.vdkufyg/ Color tm.&dS Color 1 (Red) udk Select vkyfxm. Scale factor jyifay.udak &.Applied AutoCAD Printer onf Color Printer jzpfNyD.udk Black awmif.\ End Style yHkpHa&G.NyD.xm.\ta&miftwdik .vHk.rnfjzpfonf/ tu.jcif.&efjzpfonf/ Lineweight jyifqifowfrw S v f u kd v f Qif Object wGif ay.cs.bJyHkxkwf&ef Color tm.vQif yHkwGifteDa&mifjzifha&.qGJaom rsOf.a&.NyD.í yHkxkwfay.jcif.jyKvkyfcJhygonf/ Save & Close udkESdyfíydwfyg/ Finish udkESdyfyg/ Plot Style Icon wGif A.jznfh yHMk urf.ygrnf/ txl.vdkufyg/ Color 1 udka&G.Edkifonf/ Default rSm 100 wGif&dSí 50 xm.fxm.vHk.f yHx k w k af y. jyifqifowfrw S f Edkifygonf/ Oyrm Plot Style tuGufrS xdyfqHk.ía&.ESifh Color No1 udk Screening 50 wGifxm. Color jzifh yHkxkwfvdkygu Drawing wGifa&.vQif yHkrSefxufaq.bJ Black udkomoHk.ojzifh Screening udk S nfh tom. Solid Hatch Patten tp&do ae&mrsm.om.qGJaom Object rsm.NyD.NyD.©K A. axmifhcsKd.udk tjcm.jzifh yHkwGif Linetype rnfoy Ykd ifjzpfap jyifqifowfrw S f ay.qGJcJhaomfvnf.f yHx k w k af y.udk yHkpHowfrSwfEdkifonf/ Fill Style onf Solid Hatch Pattern jzifha&.qGcJ ah J om Lineweight rsm.fxm. tjyma&mifESifh yHkxkwfay.aom Linetype twdik .&rnf/ Linetype wGifjyifqifowfrSwfjcif.ap&efjzpfonf/ odrYk [kwf BuKd u&f m Color udv k nf.tqiftuGufyHkpHajymif.wpf0ufazsmhoGm.fí Color roHk.twdik .udk Mouse jzifh Select vkyfxm.k awmhbJ jyifqifvu kd af om Lineweight twkdif.aom Lineweight udr k oH. Color Drop Down List rS Black udka&G.Edkifonf/ .udk yHkxkwfvQif Black Color jzifhomyHkxkwfay.txlrsm. 2D Solid.vHk. Color Drop Down List rS Blue udka&G.f yHx k w k af y.rnf/ vufawGUjyKvkyf&ef Color tm. (2)rsKd.ctb wGif Color roHk.cs.ctb udkawGU&ygrnf/ (408) .vHk. yHkwGif&&dSrnf/ Line end style onf Lineweight ay.udka&G.cs. Wide Polyline.

Applied AutoCAD qufvufí .stb File wpfckjyKvkyf&ef Add-a-plot Style Table Wizard udk Double Click udkESdyfyg/ Next rsm.omyg&dSonfudk jrif&ygrnf/ Properties acgif.udkESdyfí Table Type wGif Nmaed Plot Style Table udka&G.r[kwfojzifh Plot Styles tuGufwGif Normal pmwpfvHk.rSm (409) .pOfbufjcrf. Next ESdyfyg/ Finish wGif Plot Style Table Editor udk ESdyfygu Plot Style Table Editor ay:vmrnf/ From View Tab udkESdyfyg/ Named Plot Style onf Color tay:wnfrSDíjyKvkyfjcif.yg/ Next ESdyfí File Name wGif B [k trnfay.NyD.

oifhygonf/ erlemtjzpf Black [k ay.om&dSaprnf/ Named Style rsm.udk awGUjrif&ygrnf/ Edit udE k ydS í f .o f wfrw S af y.D aemuf New Drawing wpfct k opfziG yhf g/ Rectangle wpfcktMurf. Display Plot Styles wGif Check vkyfí Paper Space odkY0ifyg/ Paper ay:wGif av.axmifhuGufrsm.ctb wGif Color tm.D jzpfygonf/ Save & Close udEk ydS yf g/ Finish ESit hf qH.fvdkufyg/ Copy wpfckyGm.Ctb File rsm.í teDa&mifuGufudk aq.Ctb (odkY) .qnf.k owfyg/ B.Ctb and .NyD.vdkufyg/ ABC. jyKvyk Ef ikd o f nf/ New Button jzifh File topfjyKvkyfEdkifonf/ Display Plot Style wGif Check vkyfxm.xm.azsmhíawGU&ygrnf/ Save as jzifh ABC trnfay.\ Properties twdkif. .om.a&.k jyKí Drawing wpfcu k kd a&.yg/ Add Style xyfESdyfí Sc50 trnfay.Edkifonf/ Plot Style Name udk rdrd Set vkyv f o kd nfh Properties rsm. Paper Space wGif jrif&rnf/ vufawGUjyKvkyf&ef k oH.pmwGijf yKvyk cf ahJ om A.rsdK. wpfckudk Red Color jyifvdkufyg/ Layout Tab udE k ydS f Page Setup Dialog Box \ Plot Device Tab wGif Plot Style Table List rS A.qGJí Bhatch Command jzifh Solid Patten cs.vHk.qGMJ unf&h ef Ny.jyK vQif Object rsm.Stb File trsdK.Ctb File rsm.udk jyefziG í hf Munf½h EI ikd Nf y.Stb .udk yHkxkwf&mwGif Black awmif.jyKvdkygu Layout odkY0ifaomtcg Page Dialog Box \ Plot Device Tab wGif Plot Style Table üa&G.Edik yf gonf/ Color Dependent Plot Style Mode jzifh zGifhaom Drawing jzpfaevQif . ay.vnf.vHk.ojzifh tm.udk awGUjrif&rnfjzpfNyD.Applied AutoCAD twlwlyifjzpfonf/ Normal udk toHk.Ctb udk a&G.jyKvkyf&ef Add Style Button udk ESdyfyg/ Add Plot Style Dialog Box wGif Plot Style Name ay. Red Color udk Screeing 50 wGix f m.©Ktcg Named Style (2)ckjyKvyk Nf y.D cJah omoifcef.udkawGU&rnf/ A.udk rSwfrdapEdkifaomtrnfrsm. Screening wGif 50 jyifvdkufyg/ .NyD. Named Plot Style Mode jzpfygu .Stb.ctb udt New Drawing wpfcz k iG yhf g/ vuf&Sd Named Plot Style Mode wGi&f aSd eygu Options wGif Color Dependent Plot Style udjk yef Set vkyí f Apply vkyNf y.stb Icon udkjrifawGU&ygrnf/ Using .vdkufyg/ Plotstyle t uGufwGif Black udkawGU&rnf/ Select vkyfí Color wGif Black udka&G.Stb File rsm.D jyifqifrrI sm.yg/ Sc50 udk Select vkyfí Color wGif Black.í Drawing udkodrf.cs.udktoHk.vQif yHkxkwfvQif&&dSrnfhyHkpHtwkdif.udktrJa&mifjzifhjrif& rnfjzpfNyD.dwg udk&rnf/ (410) .

cJah om Old Drawing wpfcu k kd STB toH.Applied AutoCAD Converting A Drawing From Color-dependent to Named Plot Styles CTB ESic hf sw d q f ufa&.aom . jyKxm.ctb File udk Convert vkyfí .f qnf.cJah om ABC.qGx J m.stb topfwpfck&&dSatmif jyKvkyf&ygrnf/ Command : Convertctb Select File Dialog Box ay:vmrnf/ (411) .Dwg udjk yefziG v Drawing wGuf vuf&dStoHHk.vJEikd yf gonf/ odr.pGm tjzpfoYkd jyefí ajymif.xm.k jyK Drawing wpfck hf u kd yf g/ yxrOD.

ctb [kyiftrnfay.ctb udk Select vkyí f Open ESyd yf g/ Create File Dialog Box ay:vmrnf/ File Name wGif BudKuf&mtrnfay.od&dSEdkifygonf/ Save udkESdyfyg/ AutoCAD Alert ay:vmvQif OK udkESdyfyg/ (412) .ctb ESifh A.stb wdkYwGif wlnDaom Properties rsm.vdkufyg/ trnfwl ay.Edkifonf/ A.yg0ifaMumif.Applied AutoCAD Select File wGiA f .jcif.jzifh A.

jyKvkyfvdkygu Object Properties Toolbar \ Plot k ydS yf g/ Style Control Drop Dow List rS Other.ívnf.cJ&h m A.xm.NyD.vdkaom Style udk Drop Down List wGif Current xm.yg/ (tjcm.d jyKvy k o f wfrw S af y.stb wGif Style_1 ESifh Style_2 taejzifh jyefíjyKvkyfay. Stb File rsm.jzpfygonf/ Named Plotstyle rsm.Ctb ESifh Match rjzpfojzifh vufcHrnfr[kwfyg/) Open udkESdyfyg/ Command Line wGif Drawing converted from Color Dependent mode to Named plot style mode.onfudkjrif&ygrnf/ Named Style rsm.udk Layer tvdkufvnf. [kay:vmygrnf/ A.Stb udak &G..aumif.udk Drawing wGifaeom.? odkYr[kwf oHk.aumif.jznfhpGufjyKvkyfjcif.udk a&G. udE (413) .ctb File wGif Black Color ESihf Screeing 50 (2)rsK.vQif A.jyKEdkifonf/ jyifqifjcif.Applied AutoCAD qufvufí Drawing udk Color-dependent rS Named Plotstyle odYk Convert vky&f ef - Command : Convertpstyles AutoCAD Alert ay:vmrnf/ OK udkESdyfyg/ Select File Dialog Box ay:vmrnf/ Plot Style wGif A.rsm.wusjyefí Attach vkyfxm. toHk.

Style rsm.rsm.udk Layer tvdkufowfrSwfxm.jzpfíoGm.jyKvyk &f mwGif Lineweight owfrw S pf &mrvdo k nfuo kd wdjyKyg/ Plot Style wGif Lineweight owfrSwfvdkufygu Layer (odkU) Object wGif owfrSwfxm.Applied AutoCAD Current Plot Style Dialog Box wGif Active Plot Style Table trnfukd awGU&rnfjzpfNy.S u f r jzpf a tmif OFF vkyfxm.udk toHk.ygvdrfhrnf/ Lineweight rsm.Edkifygonf/ Lineweight rsm. vdk&m Style udka&G. jyKvkyfEdkifygonf/ Named Plot Style rsm. Layer wpfcktwGif.jyKNyD.jrifawGUaeEdkif&ef Status Bar &dS LWT Button ud k E S d y f x m.udk Lineweight Named Plot Style rsm. oD. udkESdyf ívdk&mudkjyKjyifjznfhpGufjcif.ay..udk yHkxkwf&mwGif &&dSrnfhtwkdif.lEdkif ygonf/ --------------00------------- (414) . Attach vkyfvkdygu Drop Dow List wGif Bylayer tpm.owfrSwfí Bylayer jzifhtoHk.jyK&mü Layer rsm.Edkifonf/ rSwfcsuf/ Xref jzifhac:íxm. pdwfBudKuf jyefvnffjyifqifowfrSwfí ykHxkwf.aom Lineweight onf tcsnf.ESD.wGif Style rsm.Edkifojzifh Layer wGif Lineweight owfrw S t f oH.k jyKvQif Plot Style rsm.aom External Reference Drawing \ Xref Dependent Layer rsm.D Editor .jcm.yg/ Model wG i f t vk y f v k y f a epOf ü taES m if h t .

vJxnfYoGif.udkjrifawGU&rnf/ Dimension wpfckpwifa&.k jyKaomtcg Arrowhead yHpk yH akH z:a&.udr k avhvmrSD yxrOD.qGJtNyD.udk Nested Blocks rsm.avonf/ Dimension onf Unnamed Block (415) .jzpfNyD.twmrsm. owfrSwfjyifqifyHkudk od&SdcJhNyD.udkpkaygif.frsm. xdo k t Ykd oH. Arrowheads rsm.f wpfckjzpfavonf/ Dimension Commads rsm.Applied AutoCAD Dimensioning Drawing wpfcka&.ay.tjzpfxnfhoGif.ajymif.wyfonfESifh Defpoints Layer udk pufrjS yKvyk í f Dimension Information rsm.f rsm. (Associate) jyKvkyfxm.rsm.jyKEdkifNyD.udt k oH.onf Solid ESihf Dimension Text onf Mtext wdUk jzpfygonf/ Dimension Object onfxdk Object rsm.(Elements of Demension) udkavhvmMunfhygrnf/ Dimension wpfckwGif(1) (2) (3) (4) Dimension Lines Extension Lines Arrowheads Dimension Text wdy Yk g0ifygonf/ Dimension \ Dimension ESifh Extension Lines wdkUonf Line Object rsm.pGm Dimension wpfcw k iG yf g0ifaomtpdwf tydik .onf/ Default Arrowhead (Solid ) \ae&mwGifArrowhead yHkpHtrsKd. toHk.&eftwGuf Dimension Commads rsm.f twm(Dimension) onf Enginnering Drawing wGit f a&.jzpfygonf/ qufvufíyHkESifhywfoufaomtwdkif.qGx J m.udo k rd .aom Block Reference rsm.ay.rsKd.f qnf.ygaom tpdwt f ydik .ü Printer puúLESifhyHkxkwfpau.udkaz:jyay.aom Unnamed Block Reference Object wckjzpfygonf/ Extension Line rsm.\xdyfwGif Definition Point (Defpoints) ac: Dot tpufi.k jyK&ygrnf/ twdik .

az:jy&mwGifwdkif. 2 wGif&Sdygu Dimension udka&.xm.vJomG .wyfyguwpfppD&Sdaeaom Exploded Dimension udk&&Sdygrnf/ ( Block rsm.udk Insert vkyfpOfü Explode Option BudKíawmif.fcsHKcsJU jyKjyifvdkufygu Dimension rsm.wpfppDom&&Sdygrnf/ Dimassoc \wefzdk. 0 wGif&SdvQif Dimension a&.udkatmufygtwdkif.f &&Sv d mygrnf/ Object udk Move vkyv f u kd v f Qif vnf.tpm.wyfaomtcg Dimension Object tjzpf&&S.xGmyHktrsdK.Applied AutoCAD Reference jzpfojzifh Explode Command jzifhazgufcGJEdkifonf/ SystemVariable wpfckjzpfaom Dimassoc wefbdk.wyfc&H aom Geometric Object ESiyhf g Dimension Object onf Associate jzpfaeygrnf/ xdkaMumifhGeometric Object udkt&G.\twdkif.udk 0 odkUSet vkyfxm.wdkUrSm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Rotated Dimension Aligned Dimension Arc Length Dimension Jogged Dimension Angular Dimension Radial Dimension Diametric Dimension Ordinate Dimension wdUk jzpfonf/ (416) .twmrsm.avonf/ 4if.rsm.xm. d o kH mrubJa&.onft h &G.t f wdik .cGJjcm.ay:rlwnfí Dimension Object Types rsm.wyfaomtcg Dimension Object tjzpf&&Sdrnf/ Dimassoc wefzdk.wyfaomtcg Dimension Object taeESifhr&&SdbJ Object rsm. 1 wGif&SdvQifDimension a&. Dimension rsm.ygtwGJvdkuf vdkufygvmygrnf/ >> Creating Dimensions 0x¬Kypönf.vQif Dimension wpfckudka&.rsm.ygtvdt k avQmufajymif.onfESifhoabmwlnDygonf/) Dimassoc \ Initial Value onf 2 wGi& f ydS grnf/ Dimassoc \wefzdk.

k jyKonf/ txufygazmfjyyga&.f udx k v d u kd yf g/ Mouse udk tay:odq Yk w JG ifí Dimension udk xm.í OSNAP ON xm.onf Object udk Select vkyfía&.wmjcif.udk avhvmMunfy h grnf/ (1) Rotated Dimension Rotated Dimension onf trsm.yg/ (417) . vufawGU wGif wdkif.jyKEdkif&ef Dimension Toolbar udkac:wifxm.wyfenf.k jyK&rnfh Dimension Type wpfcjk zpfonf/ Linear Dimension [kvnf.f Rhomboid yHkwpfckudk&&dSygrnf/ xdkyHkudk tajcjyKí Dimension rsm.wmvdkaomtrSwfae&mrsm.qH.0ifygonf/ a&.onft h wdik . nmzufodkY 3 Units Stretch vkyv f u kd yf g/ yHw k iG jf yxm.udk jzwf aumufí Ortho on xm.vdak omwpfae&mwGif Pick vkyv f u kd yf g/ Rotated Dimension wpfckudk&&dSygrnf/ Rotated Dimension udk txl. Vertical rsm.udk Toolbar rSwpfqifhtoHk.twdi k .ojzifh Object wpfcktm. Horizontal.f Rectangle wpfckudka&.ízGiy hf g/ Dimension Commands rsm.u ydkítoHk.3 t&G.f wdik .ac:ygonf/ Dimension Menu > Linear Dimension Toolbar > Linear Dimension Commmand : Dimlinear Specify first extension line origin or <select object>: Select object to dimension: P1 .k toH.Applied AutoCAD vufawGUavhvm&ef New drawing wckukd Default English Setting awmif.wyfjcif.wyfjcif.a&.azmfjyí wdkif.yg/ OTRACK udkyg ON xm.wyfcJhaom Dimension udk jyefí Erase vkyv f u kd yf g/ Running Osnap wGif Endpoint ESihf Midpoint awmif.f wmvdv k Qit f oH.yg/ 4.NyD.qGJyg/ Stretch Command jzifh Rectangle \ tay:zufjcrf.P2 rsO.jzpfNyD.

Dimension wefz.kd \ta&SU (od)Yk taemufww Ykd iG f xyfrí H jznfph u G f a&.aumif.lí 1 [k½dkufyg/ Dimension Line udk Object rSaeí 1 tuGmta0. oHk.yg/ Specify first extension line origin or <select object>: P2 trSwfudkjyyg/ Specify second extension line origin: P1 .om.aumif.Toolbar rS Linear Dimension udka&G.yg/ ± oauFway:vmrnf/ (418) .Edik o f nf/ twdik .D Dimension Line udk Objects rS 0.P2 rsOf.\ tv.xnfhvdkvQifvnf.frSwfudkjyyg/ [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: M Multiline Text Editor ay:vmygrnf/ Mtext option udk rl&if.f \ tv.yg/ Specify first extension line origin or <select object>: P1 trSwfudkjyyg/ Specify second extension line origin: P1 .Applied AutoCAD .om.? Symbols rsm.P2 rsO.yg/ Specify first extension line origin or <select object>:P1 trSwu f jkd yyg/ Specify second extension line origin: P2 trSwu f jkd yyg/ [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: 1 Alignment Path ay:vmatmif Mouse udktay:odkYtomqGJ.udk xnhfoGif.Toolbar rS Linear Dimension udak &G.wGif twd tus &&dSygrnf/ .f twm\ wefz.Toolbar rS Linear Dimension udak &G.vdkvQifvnf.0000>: half [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:.udk awGU&rnfjzpfNy.5 tuGm wGif&&dSygrnf/ .jyKEdkifonf/ Flex pmaMumif.kd udrk oH.frSwfudkjyyg/ [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:T Enter dimension text <2.5 Text Option jzifh Dimension Text udBk uKd u& f mjyefvnfazmfjy a&.Edkifonf/ Text Editor wGif Symbol Button udE k ydS í f Plus-Minus udak &G.k bJrrd ad zmfjy vdk&mudka&.Edkif&ef toHk.

Toolbar rS Linear Dimension udak &G.yg/ .udk tvG.P4 ESifh P2 . twdkif.&&dSygrnf/ qufvufí P1 .í a&.l vdkufyg/ Alignment Path ay:vmu Click vkyv f u kd yf g/ [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: 1 P4 trSwo f Ykd jyefícsO.udk P4 trSwfjzifh Vertical twdkif.í OSNAP. Offset tuGmta0. Vertical rsm. wpfwef.f wm Munfhygrnf/ .\ Extension Line rsm.wnf. jzpfygonf/ þenf. OTRACK (3)ckpvHk.yg/ Specify first extension line origin or <select object>: P4 trSwfudkjyyg/ Specify second extension line origin: P3 trSwfudkjyyg/ [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:R Specify angle of dimension line <0>: P2 trSwu f jkyd yg/ Specify second point: P3 trSwu f jkd yyg/ [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: (419) .udk wdik . ON xm.f NyKd i(f 2)aMumif.onf yHkudk½IyfaxG.twdkif.q f . ORTHO.P3 rsO.Toolbar rS Linear Dimension udak &G.P2 rsOf.D Alignment Path ay:vm vQif Mouse udk b.jzifh Horizontal twdkif.yg/ Specify first extension line origin or <select object>: P4 trSwfudkjyyg/ Specify second extension line origin: P1 trSwu f kd csOf.1 xyfjznfah &. Edik af omenf.wyfenf.Mum.a&.rsm.apygonf/ xkdodkYrjzpf&ef OTRACK ESifh ORTHO oHk.f uyfNy.ygaom Dimension Line \ Arrow Endpoint udjk yyg/ Dimension (2)ck wpfwef.a&.jzpfygonf/ OK udE k ydS í f Mtext udyk w d yf g/ half pmwef.yg/ Tolerance rsm.fbufodkYqGJí 1 [k½dkufyg/ Dimension \ Extension Line rsm.fbufodkY wnfhwnfh qGJ. wpfcE k iS w hf pfck Muufajccwf ausmfjzwfaejcif.a&.kH owfrw S af y.udk Horizontal.wyfMunfhyg/ qufvufí P1 .wyfaomtcg Dimension rsm.twmrsm.Applied AutoCAD aemufwiG f 0. wyfMunfhygrnf/ Running Osnap wGif Endpoint awmif.&&dSygrnf/ Dimension rsm.uyfí Mouse udkb. wnf.

wGi&f &drS nf/ X. wdkif.raebJ apmif.oH. Vertical Option rsm.P3 rsOf.NydKif (2)aMumif.P3 rsOf.d tnDtaetxm. Vertical twdik .twdkif.udkvnf.aumif.P3 rsOf.? Coordinate wefzdk. Mouse udkvdk&modkY qGJ.0000 Dimension line ESihf axmifc h sK.Mum.f udk Dimlinear jzifh Horizatal.lívnf.twdkif.tapmif.Applied AutoCAD tNydKifrsOf.rSm txl.\t&Snfudk wdkif. a&.P3 rsOf.aumif.lí 3. &&dSrnf/ -Toolbar rS Linear Dimension udak &G. Mouse udk atmufzufodkY qGJ.udkazmfjyí vnf.wmazmfjyEdkifouJhodkY rsOf.k p&mrvdt X.0000 Dimension \ Arrow Head wGif Pick vkyfyg/ P1 .yg/ Specify first extension line origin or <select object>: P2 trSwfudkjyyg/ Specify second extension line origin: P3 trSwu f jk yd yg/ [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: 1 atmufoq Ykd í JG Alignment Path ay:vmvQi1f ½du k yf g/ P2 .rsm.udk P3 trSwfESifheD.yg/ k yfbJ (Dimension Command \ Horizatal.\ Length udkazmfjy&mwGif toHk.wyfEdkifonf/ Angle Option onf Dimension Text udkvdktyfygu Angle apmif.f wefzdk.P3 t&Snw f efz. Offset tuGmta0.rsm.kd ud&k &dyS grnf/ UCS Command udjk yefac:í Enter acgufNy.\t&Snfwefzdk.onf/ P2 .aeaomrsO. Y twdkif.P4 ESifh P2 .aomae&mwGif Select vkyfyg/ UCS udk P2 .udk &&dSrnf/ Dimension Line udk 3.Edkifygonf/) (2) Aligned Dimension Aligned Dimension jzifh Object rsO.wmMunfh&ef Command : UCS Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] E P2 .f wef.ay. UCS Command udktoHk.wyfEikd o f jzifh Object rsOf.jyKonf/ (420) .f ESit hf NyKd if Dimension Line udak &.D UCS udk World wGifjyefxm. Y twdi k .apmif.csí azmfjyEdkifygao.

rsOf.ojzifh Radius wefzdk.vdku Angle Option wGif 'D*&DazmfjyEdkifonf/ Specify jog location : acgufcsdK.D rxnfv h u kd Dimension Style wGif jyKjyifEi kd o f nf/ Dimesion Style tcef.udk qGq J efv Y u kd v f Qif &rnft h ½Sn)f udk wdik .BuD.f ay.Applied AutoCAD Dimlinear wGif UCS udkvSnfhí Object rsOf.wyfEdkifygonf/ Dimension Menu > Aligned Dimension Toolbar > Aligned Dimension Command: Dimaligned Specify first extension line origin or <select object>: P2 udkjyyg/ Specify second extension line origin: P3 udjk yyg/ Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle]: oifhawmfaomwpfae&mwGif Click vkyfvdkufyg/ (3) Arc Length Dimension Command: Dimarc Select arc or polyline arc segment : Arc Length Dimension onf Arc wpfc\ k Arc Length (Arc \tauG.wGif Munfyh g/ (4) Jogged Dimension Command: Dimjogged Select arc or circle : a&.\t&Snfudkwdkif.wyfvdkaom arc udk Select vkyfyg/ Specify center location override : center tjzpf azmfjyvdak om ae&mwGif Click vkyy f g Specify dimension line location or [Mtext / Text / Angle]: Text ay:vdak om ae&mwGif Click vkyfyg/ Text udk Angle apmif.jyvdkaom ae&mwGif Click vkyfyg/ Jogged Dimension onf txl.aom Arc wpfck\ Radius udk (421) .Edik o f nf/ Dimension Text \ta½SUwGif Arc Symbol yg0ifNy.jycJh&m Dimaligned Command jzifh UCS udkvSnfhp&mrvdkbJ a&.

yg/ Select arc.uGmaomaMumifh Arc \ Center ae&mrSefrS Dimension Line udk razmfjyawmhbJ Jogged ykHpHjzifh azmfjyay.udw k ikd .P2 rsOf. circle.jcif.jzpfonf/ (5) Angular Dimension axmifrh sm.Toolbar rS Angular Dimension udak &G.P4 rsOf.wmEdkifonf/ Running Osnap wGif Endpoint ESifh Nearest awmif.jyKíaz:jyvdkaom trSwf (2)ae&müSelect vkyfjcif.yg/ . or <specify vertex>: Specify angle vertex: P4 trSwu f Mkd unfyh g/ Specify first angle endpoint: P1 .udk P2 trSwfem.zuf oifhawmfaomae&mwGif Click vkyfyg/ trSwf(3)rSwfazmfjyívnf.toHk.udk P2 trSwfem.&mwpfae&mudkjyyg/ Specify second angle endpoint: Ortho on xm.f qGJ.P3 rsOf.axmifhudkazmfjyvdkvQiftwGif. line.Applied AutoCAD azmfjy&mü Arc \ Center onf ykH\jrifuGif.í Mouse udk P4 trSwfrS tay:odkY tenf.k jyKonf/ Dimension Menu > Angular Dimension Toolbar > Angular Dimension Command: Dimangular Select arc.i.f wm&ef Angular Dimension udt k oH. line.ay: P4 trSwfESifh eD.wGif Select vkyfyg/ Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: twGif.jzifhaxmifhudkazmfjyEdkifonf/ (422) .wGif Select vkyfyg/ Select second line: P2 .xm.rS a0.lí Click vkyfvdkufyg/ Dimension ukd ae&mcsvdkufyg/ Arc wpfckudk Angle wyf&ef Arc Object udk Select vkyfEdkifonf/ Circle wpfckudk Osnap rsm.wdkif. or <specify vertex>: P1 . circle.

onf trsm.wyfrDS atmufyg Variable rsm.0uf 1.D Dimension Text udk rdrv d o kd vdk vGwv f yfpmG azmfjy Edkif&efvdktyfygonf/ xdUk aMumifh Dimension ra&.udk Set vkyfyg/ Command : Dimatfit Enter new value for DIMATFIT <3>: 1 Command : Dimupt Enter new value for DIMUPT <OFF>: on Dimension a&.udk Select vkyfyg/ Radial ESihf Diametric Dimension rsm.ESifh tjyifwGifvGwfvyfpGm azmfjyEdkif ygrnf/ Radius ud k puf 0 d k i f . tjyif w G i f a zmf j yonf h t cg puf0dkif. tm.twGif.0900>: -.5 &dSaom puf0dkif.yg/ vufawGUjyKvkyf&ef tcsif.wyf&Ny.vQif Center Line udk&&dSrnf/ (423) .jzifh Mechanical Drawing rsm.Applied AutoCAD (4) Radial Dimension Circle.xm.\ Radius wefzdk.wyfvQif Dimension Text udk puf0dkif.09 tEIwfwefzdk.wGif a&.onf/ Dimension Menu > Radius Dimension Toolbar > Radius Dimension Command: Dimradius Select arc or circle: Radius azmfjyvda k om Cirlcle odkY Arc udka&G.yg/ Select arc or circle: puf0dkif. Arc Object rsm.udkazmfjy&efoHk.qGJyg/ -Toolbar rS Radius Dimension udak &G.wGif Center Line udk azmfjyvdkvQif Radius rwyfrSD Dimcen udk Set vkyfEdkifonf/ Command: Dimcen Enter new value for DIMCEN<0.wpfckudka&.ay.rsm.

wyfEdkifygonf/ (5) Diametric Dimension Circle.udk&&dSygrnf/ (424) .a&.rsm.\ Center trSwf ae&mtxd Extension Line udkazmfjyvdkygu Command: Dimtofl Enter new value for DIMTOFL <OFF>: on Dimtofl on xm.Applied AutoCAD Dimcen udk 0 xm.wyf&ef oHk. Diameter wefzdk.\ Diameter wefzdk.rsm.vQif Center Mark ray:atmif azsmufxm.ygu Center Mark (or) Line udk r&Edkifyg/ Center Mark (or) Line jyvdv k Qif Dimcenter Command jzifhoD.oefYa&.onf/ Dimension Menu > Diameter Dimension Toolbar > Diameter Dimension Command : Dimdiameter Dimradius ESifhoabmtwlwlyifjzpfNyD. Arc Object rsm.Edkifonf/ puf0dkif.

wmazmfjyaomenf.í xkrd aS eNy.udk vSrf.D vdkcsifaomt&Snfwefzdk.qufvu kd yf g/ yHw k iG f jyxm.lxm.udk wdkif.fzufoq Ykd .jzpfonf/ vufawGUjyKvkyf&ef 4.vrf.wm Munfhygrnf/ Base Point wGifwefzdk.½dkufxnfhvdkufyg/ þenf.udk Mid to Mid Line rsm.rsm.f wpfavQmufwiG v f nf.0> Endpoint awmif. xdktrSwfrSvSrf. wyfMunfyh g/ Mouse udk b.Ny.D Toolbar rS Ordinate Dimension udak c:vdu k yf g/ Specify feature location: P4 trSwu f jkd yyg/ Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/ Text/Angle]: Mouse udkatmufzufodkYqGJ.Ny.f Rectangle wpfcka&.qGv J v kd QiO f rtho on xm.twdkif. rsufESmjcif.rsm.udk 0 Base rSaeí wdik . JG Nl y. tuGmta0.0 jzpfap&eftwGufUCS udk P4 trSwfodkY OD.f wm ay.0.kd rsm.&rnf/ Base Point tjzpf P4 trSwu f x kd m.íwdkif.pGma&TU.í P4 trSwfudkjyyg/ UCS P4 trSwfwGifa&muf&dSrnf/ Running Osnap wGif Endpoint awmif.ygrnf/ qufvufí Y 0if½.wyf (425) .D tuGm ta0.Applied AutoCAD (6) Ordinate Dimension Definition Point trSwfwpfckudk Base vkyfNyD.onfhtwdkif.qdkif tem.kd pGe. 0.yg/ wefz.l&rnf/ Command : UCS Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/ Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: O Specify new origin point <0.í X.twdkif.yg/ Extension Line udt k wnfah &.Y 0if½dk.P3 wpfavQmufqufvufíwyfomG .qGJNyD.rsm. P4 . 3 t&G.D a&.xm.rsm.

Applied AutoCAD Edik o f nf/ a&.aom Dimension rS qufvuf íwyf&ef Dimension topfwpfck csdwfqufay:vmrnfjzpfNyD.í usef Dimension rsm.udk qufcgqufcga&.onfh (426) .xm.udk Erase jyefvy k v f u kd yf g/ Dinlinear Command jzifh yHkwGifjyxm.jyKEdkifonf/ 0 Level ae&mwGif UCS udka&TUxm.vdkufygu yHkwGifjrif&onfhtwdkif.udkwpfnDwpfnm wnf. 'kwd.omru taqmuf t OD y H k r sm.íwyfyg/ >> Other Dimension Commands Dimcontinue Dimension Menu > Continue Dimension Toolbar > Continue Dimension Command: Dimcontinue Rotated. Aligned.csif.jyKEdkifNyD. &&dSrnf/ Running Osnap wGif Endpoint awmif.pGm Dimension wpfcu k kd a&.twGuftoHk.owfrw S af y.xm.wyfvu kd yf g/ Toolbar rS Continue Dimension udak &G.Edik yf gonf/ Mechanical Drawing rsm. Dimcontinue udr k oH.yg/ yxrwyfíxm.t wmrsm.ud k Level tvdkufazmfjy&mwGif toHk.f Rectangle wpfcka&.kH ívnf.k rSD yxrOD. qGJNyD.wyfay.wyfay.a&.\tjrif h a yrsm.uGufudk a&.&efvykd gonf/ xkad &.wyf xm.oGm.ízGiyhf g/ 2 Square t&G.uyfvQuf (5)ck Copy yGm.owfvdku Esc Key udkESdyfí Cancel vkyf vkdufyg/ Dimension rsm.aom Dimension rSaeí twdkif.wyfvakd omzufukd Xdatum. Ydatum Options wku Yd o kd .oGm.yg/ t qHk. Copy Command jzifhab.rnf/ yxr Dimension wpfcu k o kd m csex f m.wyfomG . Angular ESifh Ordinate Dimension rsm.ygrnf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English Default Setting awmif.wyfay.wyfvu kd yf g/ qufvufía&.yg/ yxrDimlinear Command jzifh b.ftpGef uGuu f kd Dimension a&.

&rnf/ xkd Dimension rS qufía&.xm. Aligned.rnf/ Dimcontinue ESifh uGmjcm.aom Dimension rSaeí qufwyf&efcsdwf qufxm.Applied AutoCAD twdik .rnf/ Dimcontinue rSmuJhodkYyif Dimension wpfckudk OD.wefzdk.udk OD.a&.udkazmfjyay.wyfxm.wyfoGm.Toolbar rS Continue Dimension udjkyefac:yg/ Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: .rIrSmqufvufí a&.f Vertical Dimension wpfcw k yfvu kd yf g/ .pGm jyifqifowfrw S f ay.tuGmta0.wyfrSDü Dimdli wefzdk.pGma&.wyf vdkaom Dimension ud k j yef v nf í Select vkyf aomtcg wGif Base vkyfrnfh Extension Line udk Select vky& f ygrnf/ Baseline Dimension wGif Dimension Line rsm.Edik o f nf/ Command wGif Dimdli [k½dkufí Mum.wyfay. Angular Dimension trsm.wyf&rnfzh uf&Sd Extension Line udk Select vkyfyg/ xkdYaemuf Dimension rsm.&ef Enter acgufvu kd yf g/ Select Continued Dimension: yxra&.qufía&.udk Default twdi k . wpfckESifhwpfckMum.tuGmta0.kH Edik o f nf/ Dimbaseline onf Base Point wpfckudk Base vkyfí xdkrSqufvufí Dimension rsm.twGuo f .©Ktcg Continue Dimension onf aemufqHk.f r[kwb f J vdo k vdo k wfrw S f azmfjy csifvQif ra&.aom Dimension \ qufvufa&.vdrfhrnf/ xkdYaMumifhjyefícsdwfqufvdkaom Dimension udkazmfjyay.udk owfrSwfyg/ (427) .wyfxm.Edkifygrnf/ Dimbaseline Dimension Menu > Dimension Toolbar > Command : Dimbaseline Rotated.wyfay.

yg Enter value or [Auto] < Auto > : 0 (Zero) ½du k yf g Dimension rsm. Angular Dimension rsm.H jyKEikd f onf/ (428) .a&.rnf/ Break vkyx f m.vdv k Qif Remove Option udk tok.wGif break vkyfay.f jyefxm.D aemuf a&. a&.aom Dimension tm.Edkifonf/ erlemykHwGifMunhfyg Command : Dimspace Select base dimension : A udak ½G. rlvtwdik .wyfNy.vdrfhrnf/ Dimension Break Linear.yg Select dimension to space : B ESifh C udka½G.wyfpOfu rnDrnmjzpfaecJy h gu Dimension Space ESifh nDnmatmif jyefñSday.Applied AutoCAD Dimension Space Linear ESihf Angular Dimension rsm.Edkifonf/ erlemykHwGifMunhfyg Command : Dimbreak Select dimension to add / remove break or [Multiple]:Dimension line udk Select vkyy f g Select object to break dimension or [Auto/Manual/Remove] < Auto > M ½du k yf g Specify first break point : A ae&m Dimension line ay:wGijf yyg/ Specify second break point : B ae&m Dimension line ay:wGijf yyg/ A ESifh B Mum.Edkif&ef okH. cHaeygu Dimension Line udk xdkae&mwGif Break vkyfjzwfawmufí jyay.wyfaomtcg Dimension azmfjyonfhae&mwGif 0w¦Kypönf.udk nDatmifñSday.

Ordinate Dimension a&.k udk Select vkyy f g/ Specify dimension line position. or [Add/eXit] <eXit>: (429) .udk wpfNydKif wnf.wyfEdkifonf/ txl.udk Select vkyfcJh&ygrnf/ Indicate dimension point to remove.Radial Dimension rsm.Continuous Dimension a&. atmufzufodkYqGJcsvQif Dimension rsm.Baseline ESihf Ordinate Dimension rsm.Diametric Dimensionrsm.Applied AutoCAD Quick Dimension Dimension Menu > Quick Dimension Dimension Toolbar > Quick Dimension Command : Qdim Qdim jzifh Continue.wyf&mwGif toH.twGuf Base Point owfrSwfay. a&.wyf&ef Staggered .&efEdit .twGuf toH. Ordinate.&&dSygrnf/ Options: Continous .d wyf&ef&o Sd nfh Mechanical Drawing rsm.wyf&ef Datum Point . Diametric Dimension rsm.a&. Baseline tp&do S nfh Linear Dimension rsm.twGuf toHk.a&.k jyKEi kd Nf y.udk Select vkyfí wpfNydKifwnf.a&.wyf&ef BaseLine .Edit Option udt k oH.Staggered Dimension a&.ojzifh Linear Dimension rsm.k jyKvykd gu Select Object vkyf&mwGif Edit vkyfvdkaom Dimension rsm.r0ifyg/ vufawGU Dimcontinue oifcef.k 0ifonf/ Architectural Drawing rsm.vH. or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit]<Ordinate>:c Continuous udkwyf&ef C [k½dkufNyD.Baseline Dimension a&.udk Object rsm.wyf&ef Radius .wyf&ef Ordinate .wyfMunfhY&ef Toolbar rS Quick Dimension udk Click vkyy f g/ Select geometry to dimension: tm.pmwGif jyKvkyfcJhaom yHkudka&. Radial.D Dimension trsK.d rsK.wyf&ef Diameter .

udk Osnap Endpoint awmif.\ Definition Point rsm.fxw k Ef ikd o f nf/ Add Option ac:ívnf. xyfrHjznfhpGufa&.azmfjyay.D z.wGif MuufajccwftrSwr f sm.í Click vkyNf y.wyf&ef Geometric Tolerance Dialog Box ay:vmrnf/ Geometric Tolerancing pmrsuE f mS wGiaf vhvmEdik o f nf/ Inspection (430) .rnfjzpfNy.Applied AutoCAD Dimension rsm.wyfEdkifonf/ Tolerance Dimension Menu > Tolerance Dimension Toolbar > Tolerance Command : Tolerance Geometric Tolerancing twGuf Feature Control Frame a&.xm.fxw k v f kd vdak om Dimension rsm.D z.

oefa Y &.f wku Yd kd xnfo h iG .pGm Select vkyfxm.wyfEdkifyg/ Dimradius.wyfxm.wyf &mwGif Center Mark onf Radial.f azmfjy&ef toH.ESifh wpfwGJwnf.kd owfrw S í f Center Mark a&.rS Dialog Box udk zGifhyg? Remove Inspection Button udk ESdyfí OK jzifh ydwfygu jyefvnfz.? Inspection Dimension Dialog Box udkzGifhyg/ Label a&.ESifh qufpyf rIr&dSojzifh Center Mark t&G.jyK&efjzpfonf/ Center Mark Dimension Menu > Center Mark Dimension Toolbar > Center Mark Command : Dimcenter Select arc or circle: Arc. Diametric Dimension rsm.wyfvQif Line Object rsm.wGif Label odkYr[kwf Inspection Rate &mcki d Ef eI .taeESio hf m&&drS nfjzpfNy. Dimdiameter Command rsm.udk Center Mark ra&.vkdygu Inspection yg0ifa&. Circle rsm. Center Mark \t&G. OK ESdyfyg/ Inspection Dimension udkjyefí z.twGuf t"du toHk.f udak &.rnf/ Inspection Dimension rSm Mechanical ESifh Industrial Goods rsm.onfh Dimension udk OD.NyD.aumif.f&Sm.Ekdifonf/ Inspectoion Rate wGif azmfjyvko d nfh &mEIe.fudk Edit jyefrvkyfEdkifyg/ Dimcenter ESifh Ellipse rsm.? Toolbar rS Inspection udk EdSyfívnf.fudkvnf.jzifh Dimcen wefz.k jyKEikd o f nf/ Command wGif Diminspect [k ½dkufívnf. jyefí Edit vkyfEdkifonf/ (431) .&dSaeNyD.Applied AutoCAD Tolarance uJhodkY Inspection Dimension ac: Dimension wefzkd.aumif.wyfvkdygu Label wGif a&.ay.f&Sm.wyf&efjzpfonf/ Dimcenter ESihf oD.twGuf Center Mark a&.Ekid o f nf/ Select Dimension Button udk ESyd í f Screen ay:&Sd Dimension object udk Select vkyfNyD.D Dimension rsm.

pGm Leader Style wpfcjk yKvy k &f ef Toolbar rS Multileader Style udk ESy d yf gu Multileader Style Manager Dialog Box ay:vmrnf/ topfjyKvkyf&ef New udkESdyfyg/ New Style name wGif trnfwpfckay.yg/ yxrOD.ckyg0ifonf/ (432) .oHk.pGm ac:wifxm. Continue udk ESdyfyg/ Leader style wGif Leader fomat.twGuf Multiteader udk toHk.wyfjcif. Dimension style rsm.jyKEdkifygonf/ Multileader Toolbar udk OD. leader Structure ESifh Content acgif.jyKEkdifonf/ Multileader wG i f v nf .yg/ Oyrm Mystyle .Applied AutoCAD Multileader Leader oHk. jyKvk y f o uJ h o k d Y Leader Style rsm.pOfBuD.í Label rsm. jyKvkyftoHk. a&.

Applied AutoCAD

Leader Format acgif;pOf - General wGif
Type - Leader \rsOf;udk tajzmifh odkYr[kwf Spline a&G;Edkifonf/ Color, linetype,
lineweight rsm; vdktyfovkd ay;Ekdifonf/
Arrowhead wGif Arrowhead yHkpHa&G;cs,fEkdifonf/
Size wefz;dk udk rl&if;twki
d ;f omxm;yg/ tBu;D tao;udk yHx
k w
k pf au;ay:rlwnfí Overall
scale wGif ay;ygrnf/
Leader Break wGif Break size rl&if;twki
d ;f omxm;yg/ Leader Break udk Manual omoH;k ygrnf/
Leader Structure acgif;pOfwGifConstraints ü - Maximum Leader points onf yHkrSef 2 wGif&Sdrnf/ leader udk (2)

qpfcsdK;xufydkí vdkcsifvQif wefzkd;jyifay;Edkifrnf/ yHkrSeftm;jzifh (2) qpfcsdK;om a&;wyfygonf/
(433)

Applied AutoCAD

First Segment angle onf Leader pqGJonfh rsOf;jzpfNyD; a&;wyfaom Leader rQm;rsm;
tm;vHk;udk tapmif;axmifh wnDwnf;&Sdapvdku Check vkyfNyD; wefzkd;azmfjyyg/
( Oyrm - 45 ) Second Segment angle rSm (2) qpfcsdK;twGuf rvkdtyfyg/
Landing Settings wGif Automatically include landing ud k Check vk y f y g/ od k Y r S o m Landing rsOf ;

('kwd,qpfcsdK;rsOf;) a&;wyfay;rnf/
Set Landing Distance wGif Landing rsOf;t&Snfudk rl&if;twkdif;omxm;yg/ Default
wefzkd;tm;vHk;rSm wpfckESifhwpfck tcsdK;us jyKvkyfxm;NyD;jzpfojzifh Overallscale wGifom
wefzkd;owfrSwfa&;wyfygrnf/
Scale wGif Specify Scale onf Multileader wpfckvHk;\ Overallscale jzpfNyD; Scale wefzkd;udk
(434)

Applied AutoCAD

yHkxkwfpau;ay:rlwnf wGufcsufí ay;&ygrnf/
Scale wGufyHkrSm Dimension Scale wGufcsufyHkESifh twlwlyifjzpfonf/ Oyrm ,ckyHk\
pau;rSm (1 : 96 ) pau;jzpfNyD; yHkxkwf&mü azmfjyvkdaom Text Height rSm 0.09" jzpfonfqkdygpdkY?
azmfjyvkdaom Text Height 0.09 udk Default Leader Text Height 0.18 ESifhpm;íyHkxkwfpau;
96 ESifhajrSmufyg/ ( 0.09/0.18) x 96 = 48 &ygrnf/ Specify Scale wGif 48 a&;oGif;yg/

Content acgif;pOfwGif
Multileader Type ü Mtext, Block, None wkdhudk a&G;Ekdifygonf/ Block wGif toifhjyKvkyfNyD; Block yHkpHrsm;udk
jrifawGY&rnf/ odkYr[kwf rdrdpdwfBudKufvnf; User Block udk ESdyfí Block trnfa&G;cs,fí
oHk;Edkifonf/ pmrsm;a&;xkd;&ef twGuf Mtext udkom toHk;jyKrnf/
(435)

Applied AutoCAD

Text option wGif Default Text tuGufü pmrsm;udk taoa&;wyfvkdygu a&;oGif;xm;
Edkifonf/ yHkrSeftm;jzifh Leader xkd;onfhtcgüom rdrdvkd&mudk a&;oGif;rnfjzpfonf/ Text Style,
Angle, Color wkdYwGif BudKuf&m a&G;Edkifonf/ Text size udk rl&if;twkdif; 0.18 wGifomxm;yg/
Leader Connection wGif left, Right attachment rsm;tnD (middle of top line) udk
a&G;cs,x
f m;Ekid o
f nf/ OK udEk ydS í
f ydwyf g/ ,cktcg Multileader style wpfcu
k kd jyKvyk Nf y;D jzpfygonf/
Multileader rsm; a&;xkd;jcif;

Multileader Toolbar wGif Multi leader, Add leader, Remove leader, Align Multileaders,
Collect Multileader Tools rsm;udk awGjY rif&rnf/
Multileader a&;wyf&ef Multi leader Tools udk ESdyfí screen ay:wGif Click vkyfyg/
Leader Arrow ay:vmNyD; rdrdpmudk azmfjyvkdaom ae&mwGif click vkyfyg/ Mtext Editor
ay:vmvQif a&;vkdaom pmudka&;í OK ESdyfyg/

a&;wyfxm;aom Leader udk Add Leader jzifh xyfrí
H Leader rQm;rsm; Add vkyEf idk o
f nf/
Add leader udk Edy
S í
f leader rQm;udk select vkyjf cif;jzifh leader rsm; xyfrí
H xnfEh idk o
f nf/ leader
rsm; xyfwkd;&mü Text \ b,fnm (2) zufpvHk;wGifxyfwkd; Ekdifonfudk owdjyKyg/
Remove leader udk toHk;jyKí rvdktyfygu leader rsm;udk jyefvnf z,f&Sm;Ekdifonf/
Align Multileaders onf text rsm;udk vertical twkid ;f wwef;wnf;wnDwnm azmfjyvkv
d Qik f

(436)

Applied AutoCAD

tvdktavQmuf nd§,lay;&ef toHk;jyKEdkifonf/
Align Multileaders udk ESdyfí yHkwGif jyxm;onfhtwkdif; n§dvkdaom B, C Leader rsm;udk
Select vkyy
f g/ xkaYd emuf Select multileader to align to or [Options]: wGif A leader udk Select
vkyyf g/ Ortho on xm;Ny;D Mouse udk Vertical twkid ;f qG,
J jl cif;jzifh pmrsm;udk wwef;wnf;&&Syd grnf/

Collect multi leader onf multi leader type Block udk toHk;jyKí a&;wyfxm;aom
leader rsm;twGufom toHk;0ifonf/ leader rsm;udk leader wpfckwnf; tjzpfaygif;NyD; block

rsm;udk wef;pDazmfjyay;onf/

----------0----------

(437)

Applied AutoCAD

Dimension Scale
Dimension \t&G,t
f pm;udk Dimscale wefz;kd jzifjh yKjyifay;Edik yf gonf/ Dimscale \ Default
wefzdk;rSm (1) jzpfonf/
vufawGUjyKvyk Mf unf&h ef New Drawing wpfcu
k kd Default English Setting awmif;ízGiNhf y;D
4 Units t&G,frsOf;wpfaMumif;udk Ortho on í tvsm;vdkufa&;qGJvdkufyg/
Dimlinear jzifh Dimension a&;wyfvu
kd yf g/
Command : Dimscale
Enter new value for DIMSCALE <1.0000>: 2
txufygrsOf;udk Linear Dimension wpfckxyfrHa&;wyfvdkufyg/ yxr Dimension xuf

(2)qBuD;í&&dS ygrnf/
Dimscale onf Overall Scale jzpfNy;D Dimension Style wpfcü
k Set vkyx
f m;aom Default
Value tm;vHk;udktcsKd;us BuD;^ao; jyKvkyfay;Edkifojzifh Dimension wpfck\t&G,fudk Dimscale
udktoHk;jyKíjyKjyifjcif;onf taumif;qHk;jzpfygonf/
Dimension rsm;a&;wyf&mü owfrw
S af &;wyfvakd om Text Height t&G,t
f pm;ud&k &daS p&ef
Dimscale weffzdk;udk Dimension Style rsm;jyKvkyf&mü wpfcgwnf; ay;xm;Edkifygonf/

Creating Dimension Styles
twdik ;f twmrsm;a&;wyf&mü Dimension Style trsK;d rsK;d jyKvyk t
f oH;k jyKEikd yf gonf/ Dimension
Style wpfcjk yKvy
k &f mwGif Dimension Lines, Extension Lines, Arrowheads, Dimension Text
ponfh Dimension Elements rsm;\ t&G,t
f pm;? yHpk t
H aetxm;ponfwu
Ykd kd a&;wyfrf nfh Drawing
trsKd;tpm;ay:rlwnfí a&G;cs,f owfrSwfNyD; Style trnfay;odrf;qnf;xm;Edkifavonf/
txl;ojzifh Template Drawing rsm;wGif Dimension Style rsm;BudKwifjyKvkyf odrf;qnf;
xm;jcif;jzifh tqifoifha&;wyfEdkifygrnf/
DDIM
Dimension Menu > Style
Dimension Toolbar > Dimension Style
Command : D
(438)

qq

Applied AutoCAD

vufawGUtaeESihf Architectural Drawing wpfcu
k kd Dimension a&;wyf&eftwGuf Dimension Style wpf ckjyKvkyfMunfhygrnf/
jyKvyk rf nfh Dimension ü Arrowhead udk Architectural Tick, Dimension Text Height udk
2.3 mm (.09 in) t&G,f? Text Font udk Isocp.shx yHkpHwdkYjzifh jyKvkyfvdkonfqdkygpdkY..
New Drawing wpfc
f u
k kd English Default Setting awmif;ízGiyhf g/
Command wGif D [k½u
kd yf gu Dimension Style Manager Dialog Box ay:vmygrnf/
Style acgif;pOfatmufwGif Annotation, Standard trnfjzifh Default Style ESpfckudkjrif&rnf/
(Metric Default Setting awmif;cJy
h gu Annotation, ISO-25 trnfjzifah wGU&ygrnf/)
Annotative Dimension rSm topfyg0ifvmrIjzpfNyD; toHk;jyKyHk tjynfhtpHkudk Advanced User
rsm;twGufoD;oefYpmtkyfjzifh azmfjyoGm;ygrnf/

Standard Style onf toHk;jyKolrS oD;oefY Style rsm;rjyKvkyfbJ tqifoifha&;wyfEdkif&ef
Default tjzpf Arrowhead, Dimension Text wd\
Yk t&G,rf sm;ESihf Dimension Variable rsm;tm;vH;k udk
tcsKd;usowfrSwfjyKvkyfay; xm;aom Style jzpfavonf/ xkdYaMumifh Default Style udk tajcjyKí
rdrdvdk&myHkpHtaetxm;udk tenf;i,fjyKjyif ay;jcif;jzifh Style topfwpfcktvG,fwul &&dSEdkif
ygonf/ New Button udkESdyfyg/ Create New Dialog Box ay: vmrnf/
(439)

qq

Applied AutoCAD

New Style Name tuGuw
f iG f My Archi
[ktrnfay;vdkufyg/ Start With wGif
Standard udkawGU&rnf jzpfNyD; Standard
Style udktajccHí New Style jyKvkyf
&efjzpfonff/ Continue udk qufESdyfyg/

New Dimension Style Dialog Box wGif acgif;pOfBuD; (7)ckyg0ifonfudk awGU&rnf/

(440)

qq

Applied AutoCAD

Lines
Lines Tab wGif Dimension Lines, Extension Lines tcef;(2)ckyg0ifygonf/
Dimension lines
- Color
Dimension Line \ Color owfrSwfEdkifonf/ Dimension Line ESifh Extension Line

rsm;udka&;qGJaomyHk0x¬KESifh a&maxG;raebJ uGJuGJjym;jym;jrifawGUEdkif&ef ta&mifa&G;cs,fowfrSwf
ay;xm;wwfayonf/ Color a&G;cs,f&efü Model ESifh Paper Space (2)ckpvHk;\ (tjzLESifh
trJaemufcHrsm;wGif) xifxif&Sm;&Sm;jrifawGU&aom ta&mifrsm;udkoma&G;cs,foifhonf/ (Oyrm
- Blue udka&G;vdkufyg/)
- Lineweight
Dimension Line \ Lineweight owfrw
S af y;Edik o
f nf/ Default twdik ;f xm;vdu
k yf g/
- Extend Beyond Ticks
Architectural Tick ESihf Oblique Arrowhead Style rsm;ESio
hf mywfowfí Tick rsO;f apmif;
f adk omwefz;kd ay;Edik o
f nf/ Default rSm tpGe;f rxkwf
\tjyifzufwiG D
f imension Line tpGe;f xkwv

xm;yg/
- Base Line Spacing
Baseline Dimension (Dimdli) twGujf zpfNy;D Default Value 0.38 twdi
k ;f oH;k Edik o
f nf/
- Suppress
Dimline 1, Dimline 2 (Dimsd1, Dimsd2) wdjYk zifh Dimension \ Dimension Line rsm;udk
azsmufxm;Edik o
f nf/ Dimension a&;wyfaomtcg First Definition Point píjyaombufonf
Dimline 1 jzpfonf/
Extension Lines
- Color

Color Blue owfrw
S v
f u
kd yf g/
(441)

qq

Applied AutoCAD

- Lineweight

Extension line rsm;udy
kx
kH w
k &f mü yH0k x¬K\ rsO;f rsm;ESiu
hf jJG ym;ap&ef Lineweight
avQmhíjy Edkifonf/ Oyrmtjzpf Lineweight 0.18 odkY ajymif;vdkufyg/

-Extend Beyond Dimmlines (Dimexe)
-Offset From Origin (Dimexo)

txl;jyKjyifp&mrvdkyg/

yHkESifh Extensionn Line rsm;udkcGmí jyvdkvQifwefzdk;
owfrSwfay;Edkifonf/ trsm;tm;jzifh Dimension a&;wyf NyD;rS
yHkay:rlwnfí vdkovdkjyefvnfNyD; owfrSwfay; avh&dSonf/
Default twdi
k ;f yifxm;cJyh g/

-Fix Length Extension Lines Length (Dimfxlon)

yHkwGif erlemjyxm;onfhtwkdif; tuGmta0;rnDaom yHkrsm;udk Dimension wyf&mü Fix
length udk toHk;jyKjcif;jzifh Extusion line rsm;udk wpfnDwpfnmwnf; &&SdapEkdifonf/ Fix length
wGif Check vkyí
f Length udk rdrv
d t
dk yfaom Extension Line t&Snu
f kd azmfjyyg/ Overall scale
(1) wGif Length (1) azmfjyygu 1t&Snf&rnf/ Overall scale (2) jzpfygu 1 t&Snfay:vkdvQif
0.5 azmfjy&rnf/ Overall Scale \ wefzkd;ay: rlwnfí wGufcsufazmfjyay;&rnf/

(442)

qq

Radius Jog Dimension.udk vdt k yfvQif azsmufxm. Arc Length Symbol.Applied AutoCAD Suppress Extline 1. Center marks. Dimse2)wdjYk zifh Extension Line rsm.yg0ifygonf/ Arrowheads (443) qq .Edkifonf/ Symbol and Arrows Symbol and Arrows Tab wGif Arrow Heads. Dimension Break.rsm. Linear Jog Dimension tcef. Extline 2 (Dimse1.

vdkvQif 2 wGifxyfa&G.tjzwf xnfv h ydk gu Dimbreak Commad udk toHk.oGm.Ekdifonf/ Radius Jog Dimension Arc wpfck\ Radio udk wkdif. Line vdk&ma&G.cs.aomtcg center udk Joy jzifhazmfjyonfhtcg Jog \ Angle udk azmfjyay.tm.jyKEdkifonf/ odkYr[kwfBudKuf&ma&G.vdkonfh wefzkd.18 jzpfNy.rsKd.y f g/ 2nd Arrowhead yg tvdt k avsmufajymif.ygrnf/ Center Mark For Circles None.jzifh Manual option udk toHk.&efESifh razmfjyvkdu None wGifxm.rnf/ nd Arrowhead rsm.udk azmfjyxm.f xm.Edkifonf/ Dimension Break Dimension Line wGif Break Mum. tBuD.cs.cJhyg/ Arc Length Symbol Arc wpfc\ k Length t&Snu f kd Dimarc Command jzifh a&. Command \ Auto option jzifh a&.Edkifonf/trsm.wyfvQif jzwfay.BuD.wyf&mü Arc Symbol udk azmfjyvkdaom ae&ma&G.toHk.udk Dimscale wefzdk.wm&mü Arc length wkdí Radius wefzkd.yg/ t&G. Mark.Applied AutoCAD Arrowheads acgif.jyKEkdifNyD.xm.a&G.t f pm.tao.jyKojzifhþae&mwGif Break size udk BudKwifazmfjyay.wpfzufwpfrsKd.&efjzpfonf/ tajctaeay:rlwnfíowfrSwfEkdifonf/ (444) qq .D Default twdi k .Edkifonf/ Arrowsize (Dimasz) \ Default Value 0.&efrvkdyg/ Default twdkif.xm.jzifhowfrSwfay.fEdkifonf/ 1st Arrowhead Drop Down List rS Architectural Tick udak &G.Edkifonf/ Leader udk Default twdkif.pOfü Arrowhead yHkpHtrsKd.

fudk csdef.aemuf rdrdvkdovkd jyefvnfajymif.wyfNyD.ftpm.vJowfrSwfí vkd&mt&G.Applied AutoCAD Linear Jog Dimension Linear Dimension wpfcw k iG f Jog xnfah omtcg Jog \ t&G. (3)ckyg0ifonf/ (445) qq . Text Placement ESihf Text Alignment tcef.&ef jzpfonf/ a&.lyg/ qufvufí Text acgif.pOfudk ESdyfyg/ Text Text wGif Text Appearance.udk owfrSwfay.

fEdkifonf/ Center onf Text udk Dimline tv.ESdyfíxGufNyD.a&G.Applied AutoCAD Text Appearance -Text Style Dimension Text twGuf Style owfrw S &f ef --Button udEk ydS yf gu Text Style Dialog Box ay:vmrnf/ New Style Name IS [k trnfay.omxm.f udk ude. f Text ud k & rnf [ k q d k v d k o nf / Default twdkif.ajymif. Outside.18" t&G .yg/ þae&m ü Height owfrSwfcJhvQif Dimscale weffzdk.vJowfrSwf aomfvnf.f *Pef.\ t&G. J1S av.wyfaom 0x¬Kypönf.D Dimscale 1 jzifh a&.ESifh ta0. Above.Red) -Text Height (Dimtxt) Default tjyif 0.Edik o f nf/ Default wefzdk.f jynf*h Pef. Text Height rSmtcsKd. Close Button rsm.bufwGif&dSaprnf/ (446) qq .vdkufyg/ -Text Color (Dimclrt) BudKuf&mta&mifowfrSwfEdkifonf/ (Oyrm .yg/ -Fraction height scale Fractional Unit Format ESihf a&.í Isocp.wyfygu 0.fwGif&dSaprnf/ Above onf Horizantal twdkif.18 wGi& f rSd nfjzpfNy. Edi Center.xm.yg/ Height udk 0 wGifxm.wyfygu tydi k .shx Font udka&G.wG i f a bmif c yf í jyvd k u Check vkyfEdkifonf/ Text Placement -Vertical k &f ef Dimension Text udk Dimension Line wGif txufatmufae&m a&TUajymif.\t&G.fwljzpfonf/ -Draw Frame around text Dimension Text \ab.xm.rsKd.qHk. Text Style wGif IS udka&G.wyfvQif Dimline \txufwGif Text &dSaernf/ Outside onf Text udka&.x f ufi.usajymif. a&.cs.fíjyvdyk gujyifay.vJawmhrnfr[kwfyg/ Apply.(1) rSm t&G.

a&.rnf/ Architectural Drawing rsm.&dSNyD.wGit f oH.f Text udk Align jyKvyk af y.wyfvQif ab.&dSygu Align twdkif.Applied AutoCAD xdYk aMumifh Dimension udk atmufzufqw JG wfvQif Dimline atmufwiG &f &dNS y.udk Horizontal twdi k .Radius or Diametric Dimension rsm.jyif p&mrvkdyg/ Text Alignment -Horizontal Dimension Text rsm.fEdkifonf/ yHkrSefrSm Center wGifomxm.tuGmta0.twGuo f .kH onf/ -Aligned With Dimension Line onf Dimension Line twdi k . Text onf Dimension line tjyifwiG &f ySd gu Horizontal twdik .wGif avhvmMunfEh ikd yf gonf/ Archi Drawing twGuf Above udak &G. txl. Horizontal twdkif.cs.vdkonfudka&G.wGiMf unfyh g/) Archi Drawing twGuf Alinged udak &G.vdu k yf g/ (447) qq .f om tNr&J aSd ponf/ Mechincal Drawing rsm.f &daS ernf/ (Oyrm .ygonf/ -Offset From Dimline (Dimgap) Text ESifh Dimline wdkY\Mum.wyfvQif Text udk Above wGif &dSapNyD.k jyKonf/ -ISO Standard Text onf Dimension Line twGif.jzpfNyD.D ? txufzufqw JG ifvQif Dimline txuffwGif&dSrnf/ J1S onf Japanese Industrial Standard jzpfNyD. Vertical (odkY )Aligned a&.vdu k yf g/ -Horizontal Dimension Text udk Dimension Line wpfavQmuf rnfonfhae&mwGif xm.wGif &daS ponf/ erlemyHrk sm.

D oifah wmfaom taumif.Applied AutoCAD qufvufí Fit acgif.apvdo k nfuakd &G.frsm. Fine Tuning tcef.i.ojzifh Text Placement udk Above wGifrxm.wyfaomtcg Extension Lines (2)cktwGif.udk jyKvkyfay.bJ Cen- (448) qq . (4)cef. Text Placement.ae&mrqefYygu rnfodkYazmfjy ay.cs. Scale For Dimension Features.Edik o f nf/ Default rSm Best Fit wGi&f rSd nfjzpfNy.pOfudkESdyfyg/ Fit Fit Tab wGif Fit Options.aom tuGmta0.taetxm. qHk.ajrmif.udk a&.af y.ygrnf/ txl.ü Arrowhead ESifh Dimension Text rsm. yg0ifygonf/ Fit Options Fit Option onf usOf.

fudk wpfnDwnf. jzifh ac:wifxm.\ t&G.09 in) &&dSap&eftwGuf Dimension wefzdk.wGif Dimension \t&G.rsKd.&ef -Supress Arrows if they don’t fit inside the extension lines (Dimsoxd) udk Check vkyfxm.fEdkifonf/ -Beside the dimension Line -Over the Dimension Line With Leader -Over the Dimension Line Without a Leader Over the Dimension Line With Leader udak &G.rsm.cs.5 jzpfojzifh 2.5 &&dSaomwefzdk.wyfvQif Viewport tm.wyf&mü Dimension Text ESihf Arrowhead rsm.&&dSatmif pufrStvdktavsmuf Dimscale udk wGufcsufa&.©KjyKvyk rf nfh My Archi -Dimension Style udk Scale 1:1 twGuaf &.18 = 0.udk rdrv d ckd siaf omt&G.09/0.ay. rnfrQxm.&ygrnf/) Overall Scale tuGufwGif 1 tpm.wyfvQif Text Height 2.&rnf/ . wGufcsufEdkifygonf/ rdrad &.5 ESifh pm.tjyifxkwf&ef -Text ae&mrqefYu Text rsm.3 udkwnfí 2. Scale trsKd. 0.onf Scale 1:1 twGuf Dimscale wefzdk.&f &daS tmif Dimscale jyifqif owfrSwfay.vQifae&mrqefYu Arrowheads rsm. 2.xnfhírazmfjyawmhyg/ Text Placement ae&mrqefvQif Text rsm.ygu Viewport rsm.vdkufyg/ -Scale dimension to layout (Paperspace) onf Paper Space wGif Multi Viewport rsm.ygu ae&mrvHkavmufrIydkíjzpfygonf/ -Arrows ae&mrqefYu Arrowhead rsm.rSmyifxm.t f pm. Entension Line (2)ck twGif.Applied AutoCAD tered wGifxm.vHk.twGi.tjyifxkwf&ef -Both text & arrows ae&mrqefYu (2)ckpvHk.5 jyifa&.3mm (0.yg[kazmfjya&G.wyfay.vdu k yf g/ Scale for Dimension Features Use overall Scale onf Dimscale jzpfonf/ Dimension rsm.yg/ 0. a&.onf/ (449) qq . tjyifxkwf&ef -Alway keep text between ext Lines (Dimtix) ae&mrqefaY omfvnf.ay.&rnfudk atmufygtwdkif.udk rnfodkYxm.jzpfygonf/ (Metric Default Setting wGif(Dimtxt)wefzdk.f od0Yk ifí Dimension a&.wyfvo kd nfh Text Height udw k nfí (Dimtxt) Dimension Text Height ESiphf m.

Applied AutoCAD Fine Tuning -Place text manually when dimensioning (Dimupt) onf Dimension a&.wyf&mwGiftoHk.a&.a&.kH Edik o f nf/ -Always draw dimline between ext lines (Dimtofl) udv k nf. Diametric Dimension rsm.pOfudkESdyfyg/ Primary Units Primary Units Tab wGif Linear Dimension ESihf Angular Dimension wdt Yk wGuf Setting rsm.wyfonfhtcg Text udv k w G v f yfpmG Dimension Line wpfavQmufa&TUí ae&mcsxm. Diametric Dimension rsm.jyKEdkifygonf/ qufvufí Primary Units acgif.Edik &f efjzpfonf/ puf0ikd .jyKvkyfEdkifonf/ (450) qq .udk Radial.wyf&mwGio f .f rsm. Radial.

ygu 1.ygu tydkif. tqrsm.qHk.twmwefzdk. 1.wmvQif 1.rnf/ Oyrm .yg/ wGif 'órwefzdk. teD.udk Dimension a&. 0.twmwef zdk.wyfygu 2.50.18 &Snfaom rsOf..25.Edkifonf/ Oyrm.rsm.xm.udk a&.rnf/ Measurment Scale Measurment Scale \ Scale Factor (Dimflac) owfrw S jf cif.xm.azmfjyay.wefzdk.*Pef.udk xdk Scale tqESifh ajr§mufía&. 2 .cs.wyfvQif 1. Comma.twmwefzdk.xm. Space oHk.Edkifonf/ 1/8a&G.rsKd.rnf/ Decimal Seperator wGif Period.udk wdkif.wdkY \twdkif.udk a&.azmfjyvdkonfrsm.wyf&müom oufa&muf aprnf/ (451) qq . 1.25 [kazmfjyay.wyfvQif 0w¬Kypönf.vdkufyg/ Architectural (od)Y k Fractional Units Format rsm.udk &&dSrnf/ (1.5 [kazmfjyay.75.azmfjyvdkonfrsm.Edik Nf y.*Pef.Ef ikd o f nf/ Decimal Units Format ESio hf moufqikd o f nf/ Round off wefzdk.udk twd t usrazmf j yawmh b J owf r S w f w ef z d k .Edkifonf/ Dimension Text \aemufwGif xnfhoGif.twGuf M [k a&.twmrsm.*Pef.Meter twdkif.twd k i f .Edkifonf/ Horizontal onf tydkif.Round off wefzdk.wdkY\ Precision udka&G.rnf/ Dimension Text \a&SUwGif xnfhoGif.wyfay.Applied AutoCAD Linear Dimensions -Unit Format -Precision -Fractional Format -Decimal Seperator -Round Off -Prefix -Suffix wGif Architectural udak &G. pojzifh twdkif.25 M [kazmfjyay.ygu 5Units t&Snf&dSaomrsOf.yHkpHudk azmfjyvdkaomyHkpHa&G.ay.tppfyHkpH a&.rsm.rnf/ Oyrm Scale Factor wGif 0.D Dimension a&.5 ay.rnf/ -Apply to Layout dimension only wGif Check vkyfygu Paperspace wGif a&. (odkY) tydkif. 1.awmif.jzifh Dimension a&.xm. a&G.25 xm.wyfay.vQif twdkif.

20 udk 1.0.Edkifonf/ oHk.25 udk .2 [kazmfjyrnf/ 0 Feet.25 [kazmfjy rnf/ Trailing onf wefzdk.kd udk English ESihf Metric pHepf (2)rsK.jzifh oufa&mufyHkrsm. Zero Supression [lí owfrw Edik o f nf/ qufvufí Alternate Units TabudEk ydS yf g/ Alternate Units Alternate Units onf Dimension wefz.Applied AutoCAD Zero Sppresion onf wefzdk. azmfjyay.1.udk jzKwfay.wpfck\aemuf&dS 0 rsm.rnf/ Oyrm .vdkvQif Display alternate units udk Check vkyfxm.&rnf/ (452) qq . 0 Inches wkdYudk Uncheck vkyfvdkufyg/ -Leading Angular Dimensions S f Angular Dimension twGuf Units Format.udkjzKwfay. Precision.rnf/ Oyrm .wpfck\a&SUü&dS 0 rsm.udk atmufwGifMunfh½IEdkifonf/ 0 Feet.vdk vQifoHk.0 Inches wdkYudk Check / Uncheck vkyfjcif.d jzifh wpfNyKd iw f nf.

jzifh azmfjyEdik o f nf/ (453) qq .wpfay udka&.pOfudkESdyfyg/ Tolerances Mechanical Drawing rsm.azmfjy&mü Symmetrical. Basic yHp k rH sm.k rjyKví kd Display alternate units udk Uncheck vkyx f m. Metric Setting jzifz h iG hf xm.oGif. rsm.30M] [kazmfjy ygrnf/ My Archi Style twGut f oH. Deviation.? Multliplier for alt Units wGif 0. Suffix wGif M a&.azmfjyay.ayvu®wefzdk.jzifh aemufwGif Meter wefzdk.vQif 0.03937 &dyS grnf/ ayvu®EiS hf rDvDrDwmwefzdk.aemufwGif Meter jzifhazmfjyvdkygu Units Format wGif Decimal.udk xnfhoGif.jzpfonf/ Oyrm.jcif.udk ajymif.wGif Tolerance wefzdk.xm.4 &dSrnfjzpfNyD. Limts.wyfvQif 1'-0" [0.yg/ qufvufí Tolerances acgif.rnf/ Oyrm.NyD. Precision (2) vHk.vJ&ef ajr§mufazmfudef.0254 a&.Applied AutoCAD -Multiplier for alt units: wGif English Default Setting ESifh zGifhvQif 25.

onf/ owfrSwfay.í New.yg/ Continue Button udEk ydS yf g/ jzpfNy.wGif Upper ESifh Lower Value azmfjy&NyD.Edkifygonf/Command wGif D ½dkufí Dimension Style Manager udkjyefzGifhyg/ Style: wGif My Archi udk Select vkyf xm.vdk&mudk a&G.Applied AutoCAD Deviation ESifh Limits rsm.jyKvkyfjcif.Edkifonf/ >> Creating Substyles Dimension Style wpfckwGif Substyle rsm. oHk. jzifhajz&Sif. Button udkESdyfyg/ Create New Dimension Style Dialog Box wGif Use for: ü All Dimensions udak wGU&rnf f Radius Dimension udak &G. Symmetrical wGif Tolerance Value wpfckomazmfjy&onf/ Basic udk Text Frame jzifhazmfjyay.vdkufyg/ OK ESdyfyg/ (454) qq .Edkifygonf/ My Archi k f cJ&h m Radial..vQif pwiftoHk.wyf&ef roifhawmfay/ xkdYaMumifh Substyle rsm.cs.fí Current xm.xyfrHíjyKvkyfxm.a&.NyD.k jyKíjyKvy ESifh Angular Dimension rsm.pOfü 2nd wGif Close Filled udka&G.p&mrvdkojzifh OK udkESdyfíydwfyg/ Dimension Style Manager wGif Styles ü My Archi udak wGU&rnf/ Set Current Button udkESdyfí Current xm. Diametric Dimension Style udk Architectural Tick Arrowhead toH.D Drop Downlist udEk ydS í Line & Arrows Tab wGifArrowheads acgif.jyKEdkifygonf/ Dimension Toolbar rSvnf.

rsm.udktcsdefra&G.wyfygu Arrowhead .rIudk wdkufqdkifppfaq. wpfckESifhwpfckyg0ifaom Setting rsm.jyKvkyfEdkifygonf/ odkY&mwGif Standard Style \ Default Setting rsm. Diameter ESifh Angular wdkYudk qufívkyfaqmifyg/ >> Renaming & Deleting Dimension Styles Dimension Style wpf c k u d k a omf v nf . Edik &f eftwGuf Dimension Style Mannager Dialog Box \ Compare. Delete jyKvkyfEdkifygonf/ Standard Style udkvnf. uGmjcm.Arrow udk&ygrnf/ þenf.rIukd Compare vkyEf ikd yf grnf/ >> Comparing Dimension Styles Dimension Style rsm.Applied AutoCAD Style ü My Archi \atmufwGif Substyle Radial trnfudkawGU&ygrnf/ Radial Dimension a&. aumif . Button udEk ydS yf g/ Comf akd om Dimension Style (2)ckukd pare Dimension Styles Dialog Box ay:vmrnf/ Compare vkyv (455) qq .jyKvkyfvdk ygu xdk Style udk Select vkyfí Right Click ESdyfNyD.twdkif. Rename. aumif .jcif.. Substyle rsm.ud k v nf .jyefvnfMunfh½IEdkif&efrzsufypfbJ xm.oifhygonf/ odkYrSom Standard Setting ESihf rdrjd yKvy k af om New Dimension Style wd\ Yk uGmjcm. trnf ajymif.

Applied AutoCAD Compare: ESihf With: ae&mrsm.&mütoHk.rS vd&k mudo k m uGuí f jyKjyifcsiyf gu Override udt k oH.yg/ vufawGU Compare wGif My Archi xm.D aom Dimension Style wpfcu k kd vdt k yfovdjk yefvnfjyifqifcsiyf gu Dimension Style Manager Dialog Box \ Modify.udk tvdktavsmuf Update vkyfay. Button udk ESy d í f jyKjyifEikd o f nf/ jyKjyifNyD.ygrnf/ rdrda&.0ifonf/ >> Modifying Dimension Styles jyKvyk x f m.vJrIudk jrif&rnfr[kwfyg/ Dimension Toolbar rS Dimension Update udkESdyfyg/jyKjyifvdk aom Dimension rsm.vHk.k udk Update vkyaf y.Edkifygonf/ (456) qq .NyD.&m tu.tm.vH.aom Drawing rsm.vdkawmhygu < style overrides > udk Select vkyí f Right C l i c k ESdyfNyD.fyg/ OK udkESdyfygu < style overrides > udk DimenG Sf ubstyle wpfcu k o hJ Ykd awGU sion Style \atmufwi jrif&rnf/ Close ESifhydwfyg/ Drawing wGifjyKjyif ajymif.ygrnf/ roHk.qGJxm.aom Dimension rsm.aomtcg Close udkESdyfí Dimension Style Manager rSxGufvQifxdk Dimension Style jzifha&.vH.jrifawGU&ygrnf/ >> Overriding Dimension Styles Dimension Style wpfcu k kd Modify jyKvyk yf guvuf&aSd &..rIrsm.í With: wGif Standard udka&G.wyfxm.aom Dimension rsm. Dimension Style odkYxnfhvdkygu Save to current style udka&G.Ny.wyfxm.udk atmufwGifazmfjyay. Delete jzifhzsufEdkifonf/ rl&if.k udr k jyifvb kd J a&.wGiaf &G.fítm.wyfxm.a&.. cs. jyifqifvdkufonfhtwdkif. Button udkESdyfyg/ jyKjyifvdkaom Setting udka&G.qGJaom Drawing r[kwfbJ wpfpHkwpfOD.udk Select vkyfygu Override vkyfoGm.aom Dimension tm.udk ppfaq.jcm.vdkufyg/ uGm.k jyKEikd yf gonf/ Dimension Style Manager \ Override.

Set vkyNf y. jzwfoef. rvdktyfbJ ½IyfaxG.twmrsm.\ jrifui G .twmrsm.txd wdusatmifazmfjyEdkifojzifh AutoCAD udktoHk.wwf&ygrnf/ Extension Lines.wyf xm. . jzpfygonf/ (2) jynfhpHkjcif.vHk.wyfaomtcg wGifrl Model Space wGifvnf.wpfckudk twdkif.f &dyS &kH yd f (Model Space Geometry) rsm.vQifvnf.f twmrsm./ twdkif. *½kjyK&ygrnf/ (3) &Sif.qGJNyD.wyf&mü jynfph rkH &I rSd &du S kd txl.f udk taumiftxnfazmfEikd yf grnf/ xdaYk Mumifh Dimension a&.wyf&m Arrowhead style. Text Style & Position ponfwdkYrSmrsm.k jyKí Paper Space ay:ü Dimension a&.wyfjcif.udk twdkif.if.twmtm.udk 'ór(8)vHk.aerIrsm.a&SmifusOf&ygrnf/ Architectural ESifh Civil Drawing rsm.twmrsm. a&.ojzifh Mechanical Drawing rsm.jyK a&. Dimension Lines rsm.onf xdawGUudik f wG.vif.pGm azmfjyay.? a&.rIr&dSwwfyg/ xdkYaMumifh twdkif.wyf&mü atmufygtcsurf sm. vGefpGm½IyfaxG.apEdkifojzifh vdkonfxufrydkatmifvnf.twmrsm.onf twdkif. aumif .udk toH. wpfckESifhwpfck a&maxG. azmfjycJNh y.twmrsm.D rS Osnap rsm.ygaom tpdwt f ydik .onf wdusrSefuefrI&dS&efvdktyfonf/ AutoCAD wGiftwdkif. aomyHkudk Model Space wGif Dimension ra&.qGJjcif.onf vdktyfonfxufydkNyD.vif.udk Paper Space Dimensioning [kac:ygonf/ (457) qq .jzifu h u kd n f &D efvt kd yfygonf/ (1) wdusrSefuefjcif. a&.a&.½IyfaxG.í f r&aomfvnf.pGmt"du rusbJ wdusrSefuefrI? jynfhpHkrI? &Sif.twmrsm.f jzpfygonf/ Drawing wpf ckukd twdi k .twmrsm.udk twwfEdkifqHk.wyfEdkifavonf/ Paper Space \ Viewport rsm.aumif.aooyfrIwdkY &dSbdkY&efom t"dujzpf ayonf/ >> Model Space and Paper Space Dimensioning yHkrsm.k jyKEikd af Mumif.qGJxm./ 0w¬Kypönf.Applied AutoCAD Dimensioning a Drawing Engineering Drawing wpfcw k iG f Dimension onf ta&.aemuf xdkyHkrsm. rG e f a omyH k w pf y H k j zpf & ef t wG u f twdkif.*½jkyK&efvdk tyfygonf/ xdkYtjyiftwdkif.D jzpfygonf/ xdkYaMumifh a&.qGJ&mü Model Space wGifoma&. udkazmfjy&mü &Sif.aooyfrI&dSbdkY vdktyfygonf/ txll.twmrsm.&wwf&m Munfh½IívG.a&.aumif.vif.azmfjy&mü jynfhpHkrI&dS&efvdktyfygonf/ odrYk o S m xd'k ZD ikd .? Paper Space wGifvnf. wGifrltwdkif./ t&nf t aoG .udka&.wyfbJ Paper ay:wGif Viewport rsm.aooyfrI&dSjcif.f wGi.wd\ Yk Osnap rsm.fultqifajy atmif*½kjyKa&.twGuf wdusrIudk&&dSNyD.udk toH.

k wGif Dimension rsm.í Zoom . Paper Size A4.jf zify h kH xkwfvQif&&Sdygrnf/ Move Command jzift h ay: Viewport udk atmufodkY vnf.yg/ Dimension Toolbar wGif Current Dimension Style onf My Archi jzpfraeygu Current xm.qGJNyD.Applied AutoCAD vufawGUavhvm&ef Creating Dimension Style oifcef.rsm.pmwGif English Default Setting jzifh My Archi trnfEiS hf Dimension Style wpfckjyKvkyfcJh&m xdk Dimension Style udk toHk.aumif.k wGi&f aSd omyHrk sm. pGm Layout Tab udEk ySd í f Page Setup Dialog Box wGif Printer.wyfMunf& h ef yxrOD.trSeftwdkif. inches.udk Dimension a&.íViewport tm. qufvu kd yf g/ xdyk o kH nf taqmuftODwpfc\ k Plan Drawing wpfct k jzpf Dimension rsm. Portrait ponfwdkY Set vkyfNyD.3 mm(0.wefzdk.wyfvu kd yf g/ Viewport (2)ckpvH.wyfMunfhygrnf/ New Drawing wpfc f u k kd English Default Setting awmif.udkxnfhí Select vkyf&efrvdkbJtvdktavsmuf Viewport (458) qq .3 mm t&G. Limits udk 50'.50' xm.udk Midpoint to Midpoint rsO.Ny.30' t&G.all vkyy f g/ 40'.D Current xm.qdkiftem.f rsm.f Rectangle wpfcka&.a&.vdkufyg/ atmufzuf Viewport &dS Plot Scale 3/32" = 1" ajymif. Plotstyle.vQif ac:wifxm.a&TUMunfhyg/ Dimension rsm. Viewport twGuf Layout topfwpfcjk yK vkyí f Don't Plot awmif.vdu k yf g/ tay:zuf Viewport udk Plot Scale 1/8" = 1" ajymif. a&. Paper Space odkY0ifyg/ Paper Space wGif vuf&dS Viewpoint udk Erase vkyfvdkufNyD. aumif.qGJNyD.jyKí yHkwpfyHka&.udy k \ kH rl&if.&&SdonfudkawGU&ygrnf/ My Archi Dimstyle udk Text Height 2.udk 2.xm.wGif Dimension Text rsm.vHk.vdu k yf g/ Viewport (2)ckpvH.ízGiyhf g/ Units udk Architectural.? atmuf Viewport udk tay:odkYvnf. rsufESmjcif.yg/ Mview Command jzifh Viewport (2)ckukd txufatmuf jyK vkyv f u kd yf g/ Viewport Toolbar ac:rwif&ao.09 in) &&SdatmifjyKvkyfxm.

ajymif. Double Click ESifh0ifí Viewports Toolbar rS3/32"=1" udka&G. twdi k .vdkufyg/ Dimension rsm.5) ESifh Plot Scale 96 udkajr§mufí &&dSaomwefzdk.vHk.vnf.aom Vertical Line udk Move Command jzifh Ortho on xm.&ef Dimregen Command jzifh Regenerate jyKvkyfEdkifygonf/ Command : Dimregen Dimension rsm.udktoHk.&ygrnf/ .nmzufodkY 5' a&TUvdkufyg/ Layout Tab udkjyefESdyfíMunfhyg/ Dimension rsm. Arrowheads ESihf Dimension Text wdkYwGif Grips rsm.qGx J m.vJa&.NyD.©K My Archi Dimension Style jzifhyHkudk Scale 1:1 twGuf a&.&f &d&S ef vuf&Sd Dimscale (0.3 t&G.twdkif. vG.vJoGm.r0ifyg/ Editing Dimensions >> Editing Dimension & Extension Lines Extension Line rsm.aom taetxm.wyfvQif Text Height 2.aumif.wyfvykd gu Plotscale tvdu k f Dimscale \ wefz. aumif.3mm &&dS&m tu.udkawGU&ygrnf/ Arrowhead rsm.onfukd jrif&ygrnf/ rSwfcsuf/ Model Space wGif Dimension a&.Edkifonf/ (459) qq .vdkufyg/ xdkYtwl 3/32 ScaleESifh Viewport udk 1/8 odkYajymif.Applied AutoCAD ESifhtwlvdkufygaeygrnf/1/8 Scale Viewport twGif.yHkESifh Associate jyefjzpfoGm. Viewscale ajymif.&ygrnf/ Paper Space Dimensioning wGif Qdim Command onf toHk.vJomG .aom Viewscale rsm.fulpGm Edit vkyfEdkifygonf/ Dimension Object wpfcu k kd Select vkyMf unfyh gu Defpoints.udk Dimscale tjzpf Overall scale wGifjyefíowfrSwfay.\twdkt&Snfudk Grip rsm.f ajymif.tm.jyKívnf.ygrnf/ Model Tab udkESdyfí Model Space odkYjyef0ifvdkufyg/ Rectangle wGif Mid to Mid a&.udk ajymif.\ Grip rsm.kd udjk yefí owfrSwf ay.wyfxm.wyfrnfqy kd gu puúL ay:ü 2.vJoGm.? Stretch Command jzifhvnf.rS udkifwG.NyD.fí Extension Line udk vdkovdktwdkt&SnfjyKjyif ay.f í Plot Scale 1/8" = 1' (1" = 96") jzifh xkwfrnfhyHktwGuf Model Space wGif Dimension a&.vdkuf ygajymif.

\ Quadrant udkjyyg/ NyD.5 Radius &dS aom puf0dkif.jcif.udk Dimension a&.wpfzufwGif A[dkxm.rnf/ puf0dkif. &&dSrnf/ Dimlinear Command jzifh rsOf.wpfcka&.udk Trim vkyfygu Associate ysufoGm.íowfrSwfvdkvQif Grip udkroHk.ygrnf/ (460) qq .tpGef.onf True Association udk ysufjy.í puf0dkif.vQif Enter acgufyg/ Defpoint udk puf0dkif.jzifh True Associate Dimension udk&&dSygrnf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English Default Setting awmif.fapygonf/ xdkY aMumifh Defpoints rsm..wpfaMumif.rnf/ Specify first extension line origin or [Select object] <next>: First Dimension \ Defpoint udO k .qGJyg/ azmfjyygyHktwdkif.í a&TU.D pGmjyrnfjzpf&maemufwpfzufuv kd ckd siv f Qif Enter acgufyg/ Specify second extension line origin <next>: Osnap awmif.Applied AutoCAD Dimension rsm.jcif.udk ae&ma&TUajymif.bJ Dimreassociate Command udktoHk..udk av.\ Quadrant odkY Grip udkroHk. Text &dSaombufudk Trim vkyfygu Associate rysufyg/ Defpoint bufjcrf. Select objects: Dimension udak umufvu kd yf g/ Defpoint wGif Associate jzpfaeaMumif.qGJvdkufyg/ rsOf.lygrnf/ Command : Dimreassociate Select dimensions to reassociate . \ Quadrant odkYa&TUay.udk Horizontal twdkif.NyD.aMumif.jyKí owfrSwfay.udk Move Command jzifha&TUMunfhygu Dimension onf Associate jzpfaeaMumif.ízGiyhf g/ Ortho on xm.udk ae&ma&TUajymif.axmifhuGufwGif Muufajccwf jzifhjyrnf/ tu.í 0. 2 t&SnfrsOf.bJ Dimreassoiate udkoHk.fí Associate jzpfraeygu Muufajccwfjzifhjyay.wyfvdkufyg/ puf0dkif.udkawGU&rnf/ Ordinate Dimension \ Extension Line udk Trim vkyfEdkifNyD. a&.\ Defpoint rsm.

rsm.jzif h tNyKd iaf zmfjyvdyk gu Dimedit Command udo k .ESifhNydKifwef. ay:rlwnfí Extension Line rsm.f rsm.vdkufyg/ Command udk jyef ac:í P4-P3 rsOf.íjyoay.aom Dimension udka&G.pmwGifa&.udk a&.udk Architectural Drawing rsm.udk a&.yg/ Enter obliquing angle (press ENTER for none): 180 Extension Lines rsm.aom Dimension udk a&G.wGif&dSavonf/ 0w¬Kypönf.rsm.twmrsm.\ t&Snfrsm.fí tapmif.ESifh P3P2 rsO.wyfvu kd yf g/ yHkwGifjyxm.udk 0w¬ K ypö n f . 45 ay.onf yHrk eS t f m.k jyK avh&NSd y. f oH.kH Edik f ygonf/ Command : Dimedit Enter type of dimension editing [Home/New/ Rotate/Oblique] <Home>: O Select objects: P3 .Applied AutoCAD >> Making Extension Lines Oblique Rotated Dimension ESihf Aligned Dimension wd\ Yk Extension Lines rsm.qGJvdkufyg/ xdkyHkudk ajruGufwpfck\yHktjzpf tem.wyfxm.\ taetxm. P4-P3 rsO.ESit hf NyKd if Horizontal twdik .udkazmfjy&mü Extension Line rsm.udk apGapmif. &&dSygrnf/ xdkodkYtwdkif.axmifhudkrodygu Dimangular Command jzifhaxmifhudk t&ifwdkif.jyK Edkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef Dimension oifcef.D rS Oblique vkyyf g/ þenf. \wpf z uf t em.udk P1-P2 .wyfxm.rsm.rsm.yg/ Extension Line rsm.f &&daS p&ef Oblique wefzdk.vdkufyg/ tu. 180 ay.onfhtwdkif.ap&ef Oblique wefzdk.D MechaniwmNy.udk wdkif.P2 rsOf.Edkif&ef Dimedit Command udktoHk.f udk Dimaligned Command jzifh Dimension a&.wGit (461) qq .jzifh Dimension Lines ESifh axmifhrwftaetxm.udk P4-P1. P3-P2 rsOf.wmjyo&eftwGuf P4-P3 rsOf.qGJaom Rhomboid yHkudkjyefía&.

30'D*&D ay.qGJxm.twnfh&&dS&ef Oblique wefzdk.udka&G.qG& J mü rsm.P4 rsOf.jyKí OD.tm. 90.udk Dimension a&.aomyHkwpfyHkudk Dimension rsm.pGm Dimension rsm.udk Oblique jyKvkyfjcif.vdkufyg/ NyD.yg/ Enter obliquing angle (press ENTER for none): 90 Vertical twdkif. jyKvkyfEdkifonf/ >> Dimensioning an ISOmetric Drawing Isometric enf.jzifha&.wyfEdkifygonf/ þenf.Applied AutoCAD cal Drawing rsm. udk Oblique wefzdk.yg/ Enter obliquing angle (press ENTER for none): 30 Isometric Drawing \tapmif.udka&G.pGef.a&.\ Dimension rsm. 90 ay.a&.vQif Dimension (2)ckudk Grips rsm.wyfNyD.wyfvu kd yf g/ Command : Dimedit Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: O Select objects: P1-P2 ESifh P2-P3 tem. wpfnDwnf.&dSatmifn§d.udk 3D yHkpHtwdkif.aemuf Extension Line rsm.vdkufyg/ þenf.k 0ifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef tvsm. 150 'D*&Drsm.jzifh Aligned Dimension rsm.udk Dimaligned Command jzifh Dimension a&.toHk.wGif Dimension rsm.pGmtoH.a&.rsm.twm rsm.jzifha&.jzifh twdkif.? teH? tjrifh tem.ay.a&.wyfEi kd o f nf/ (462) qq .onf Illustration Drawing rsm.jyKí Arrowhead rsm.axmifhtwdkif. 4 teH 2 tjrifh3 &dSaom av.wpfckudk Isometric enf. rsm.a&. 30.lvdkufyg/ Command : Dimedit Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: O Select objects: P3 .wyfvy kd gu Dimaligned Command udkt oHk.axmifhwHk.qGJyg/ tvsm.í Isometric Drawing rsm.wyf&efae&mrvHa k vmufygu Oblique vkyí f jyojcif.

a&.aom Dimension Text rsm.oefjY yifqifvy kd gu jyKjyifvakd om Dimension udk Select vkyí f Right Click ESyd Nf y.jyKEdkifygonf/ Command : Dimedit Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: N Multiline Text Editor ay:vmrnf/ jznfhpGufjyifqifvdkonfrsm.udk wpfNydKifwnf. ay. vdkygu Dimedit udktokH.rSm Properties windows udktoHk.enf. qHk.rnf/ Other Options: Rotate : Rotate vkyfvdkaom 'D*&Dwefzdk.udk jyifa&.udk vSnfhapmif.jcif.EdkifNyD.Applied AutoCAD >> Editing Dimension Texts Dimension \ Text rsm.jcif.ay.Edkifonf/ Home : Rotate Option jzifv h n S ahf pmif.jyKíjyifqifjcif.udkazmfjyay.jzpfygonf/ (463) qq .jzpfojzifh Ddedit Command jzifh Edit vkyfEdkifygonf/ Miltiline Text Editor wGif rdrv d &kd mjznfah &.onf Mtext rsm.yg/ OK ESdyfíydwfygu Select Objects Prompt ay:vmygrnf/ jyifqifvdkaom Dimension rsm.udt k ao. Text rsm.jyifqifay.udk rlv twdkif.wefz. jyifa&. Dimension trsm.jyefí xm.Edik yf gonf/ >> Editing Dimension Properties Dimension wpfcp k \ D Properties rsm.lvdk vQif < > jyefa&.rsm.xm.pdwf Individually jyKjyifvykd gu taumif.kd udk jyef&.udk Select vkyfygu wpfNydKifwnf.D Shortcut Menu wGiv f ckd siaf om Position udjk yifay.jzifh Dimension Text rsm.jyKvyk Ef ikd o f nf/ rl&if. ay.rnf/ Dimension Text Position udk Individnally oD.jzifh &Edkifygonf/ Dimedit jzifh Dimension wpfckcsif.jyifqifjcif.jcif.

udk a&G.fjyifqifEdkifonf/ xkdodkY jyifqifay.onfvuf&dS Current jzpfaeaom Dimension Style udkrxdcdkufyg/ ----------0---------- (464) qq .udk Windows wGifawGUjrif&ygrnf/ jyifqifvdkaom Properties rsm.cs.jcif.Applied AutoCAD Properties Windows udz k iG í hf jyKjyifvakd om Dimension udk Select vkyyf g/ xdk Dimension \ Properties rsm.

aumif.jyKvyk Nf y.? Plot vkyfEdkifygonf/ PLOT File Menu > Plot Standard Toolbar > Plot Keyboard Shortcut> Ctrl+P Command: Plot Plot Dialog Box ay:vmrnf/ (465) .aumif.D vQif Computer ESihf csw d q f ufxm.aom Printer jzifh yHkxkwfEdkif NyDjzpfygonf/ Plot Preview wGif Ritght Click ESdyfí Plot udk Select vkyfí vnf.Applied AutoCAD Plotting yHx k w k &f ef tqifqifjh yifqifrrI sm.? yHx k w k v f akd om Layout Tab udk Right Click ESyd í f Plot udk Select vkyí f vnf.

Applied AutoCAD Plot Dialog Box onf PageSetup Dialog Box ESit hf wlwl yifjzpfygonf/ Plot Options wGif Plot Stamp on yg0ifonf/ Plot Stamping Plot Stamp ESifh Drawing ESifhywfowfaom tcsuftvufrsm.udk yHkxkwf&mwGif puúLay:wGiaf zmfjyay.Edik o f nf/ Plot Stamp on udk Check vkyí f Settings Button ESyd yf gu Plot Stamp Dialog Box ay:vmrnf/ (466) .

Applied AutoCAD Plot Stamp Fields wGif Drawing üazmfjyEdkifaom Information rsm.udk awGU&rnf/ yxrOD.vQifOpen udkESdyfyg/ User Define Fields \ Add/Edit Button udE k ySd í f rdrdjznfhpGufvdk&mrsm..f&ygrnf/ NyD.pGm Plot Stamp Parameters File wpfckudk Load vkyf&ef Load Button udkESdyfyg/ Inches.udk Add Button jzifh xyfrHa&.Edkifonf/ (Oyrm ukrÜPDtrnf? vdyfpm? ponf jzifh.pss wdkYudkawGU&rnf/ Drawing Unit tvdkufa&G.) (467) .cs.pss ESifh mm.

fxm.Edkifonf/ Advanced Button udE k ydS yf g/ Advanced Options Dialog Box ay:vmrnf/ Advanced Options wGif Location.cs.owfrSwfay.jyKEdkifygonf/ ----------0---------- (468) .Edkifygonf/ yHkxkwfonfhtcgazmfjyxm.vdkygu Save-as udkESdyfí .puúLay:wGif&&dSygrnf/ Title Block roHk.onfhtwdkif.bJxkwfaomyHkrsm.fEdkifonf/ Column (2)ckwGif (2)rsKd.Applied AutoCAD OK ESifhydwfí User defined fields \ Drop Down List wGif vdk&ma&G.wGiftoHk.Edkifonf/ OK ESdyfíjyefydwfyg/ Plot Stamp setting udkjyefoHk.cs.a&G.pss File wpfcktjzpfSave vkyfxm. Text Font & Height rsm.

Pat File tm.xm. Furnitures rsm.\trnfomru Drawing üyg0ifaeaom Named Objects rsm.vHk.rS - (1) .) ponf wdkYudk BudKwifa&.cs.jcm.Edkifonf/ (4) Drawing rsm.jyKEdkifNyD.\trnf rsm.f odYk Image Attach (2) Image File rsm.twGuf Doors.Architectural Drawing rsm. Acadiso Pat File rsm. Internet tp&dSonfh Source tm. Layers.NyD.udk Preview MunfEh ikd o f nf/ Open vkyEf ikd o f nf/ Current Drawing twGif.jyKjcif.udk Preview MunfEh ikd o vkyfEdkifonf/ (3) Drawing rsm.jzpfygonf/ (469) .rS Drawing rsm.yg/ trSwf 3.Dwg Drawing File rsm.yH?k vly?kH opfyifykH ponfh Illustration twGufvdktyfaomyHkrsm. Linetypes.Edkifonf/ Block Icon rsm.ESio hf ufqikd af om Symbols rsm.Applied AutoCAD AutoCAD DesignCenter AutoCAD udktoHk. toHk. Table Styles wdkYudk Drag and Drop vkyfí Current Drawing twGif.qnf. (Oyrm . Xrefs. .odkY Insert (or) Xref attach jyKvkyfEdkifonf/ f nf/ Current Drawing twGi.? armfawmfum.odkY vG. Windows.udk Preview Image ESifhwuG jrifawGU&rnf/ (5) AutoCAD \ Acad.udktoHk. Layouts.jyKMuavonf/ Design Center onf Local Drive.odkY tvG.udkyg xdk.jzpfygonf/ xdt Yk wlyif rdrv d yk if ef.4.fulpGmac:.vHk.vHk. jyefvnfxnfhoGif.jyKEdkifygonf/ Design Center udktoHk.csíyHkqGJvkyfief.fulpGmHatch a&. Network Drives. Text Styles.Websites.\ Named Objects (Named Drawing Components) rsm.tzdkY toifhjyKvkyfxm.fEdkifonf/ trSwf 1 ESifh 2 rSmyHkrSeftm.vkyfudkifolrsm.jyKMuonfudk azmfjycJhNyD.onfh Drawing Setting rsm.jyKrSom&&dSEdkifaomt"dutusKd.lwifoGif.fwul ac:.udktoHk.qGJjyKvkyfodrf.vG.jzifh Source tm.rsm.azmuf&SmazGay.omrutjcm. Multileaders.jzifhvnf.toHk.yg0if onfh Drawing Templates rsm. jyKvkyfEdkifojzifhrxl.udk Current Drawing twGif.lxnfhoGif.5 onf Design Center udktoHk. Dim Styles.wGiyf g0ifaom Blocks.

wlygonf/ Windows Explorer rSmuJo h Ykd b.Applied AutoCAD > Using AutoCAD Design Center Tools menu >AutoCAD DesignCenter Standard Toolbar >AutoCAD DesignCenter Command : Adcenter Keyboard Shortcut > Ctrl+2 DesignCenter Window onf Windows Explorer ESifhtvm.fzufwiG f Navigation Pane (Tree View) &dí S nmzufwiG f Content Pane (Palette) yg&do S nf/ Windows Explorer DesignCenter (470) .

udo k mazmfjyNy.udkrazmfjyawmhyg/ .Dwg File rsm.dwg > Blocks Acad. .D Design Center wGif Folder rsm.udk aemufwpfqifhxyfí Explore zGifhEdkifaomaMumifhjzpfonf/ (2) Explorer \ Content Pane wGif Folder wGiy f g0iforQ Sub Folder rsm. .udk Double Click ESy d yf gu Predefined Pattern Icon rsm.udk Preview Image ESifhwuGawGU&rnf/ kitchen.vH. xkd Named Object Iconrsm.Dwg File. toHk.rjyKEdkifaom File rsm.Dwg ESifh .udkDoubleClick xyfESdyfjcif.udk Double Click ESdyfygu Named Objects rsm.Pat File rsm.jyKEdkifrnfhyg0ifrIpm&if.ltoHk.Pat File rsm.ESihf Image Files.Pat File rsm.ESihf File tm. .Applied AutoCAD Windows Expolorer ESifhrwlnDaomtcsuf (2)ckrSm (1) Explorer \ Navigation Pane ü Folder rsm.pat > Patterns (471) .k udk azmfjyonf/ Design Center \ Content Pane wGif Sub Folder rsm.jzifhac:. udkawGU&rnf/ .Pat File rsm.Dwg .tjyif.udyk gazmfjyonf/ taMumif.rSvGJítjcm.rSm DesignCenter jzifh . udkawGU&rnfjzpfNyD.

f&Sm.Applied AutoCAD DesignCenter \ Palette wGif Preview ESifh Description twGufae&moD.aom Drawing rsm.vdkygu Select vkyfxm. Drawing ESifh Block rsm.Open Drawing Icon udkESdyfvQif vuf&dSzGifhíxm.f vdv k Qif Select vkyx f m.Treeview Toggle udkESdyfí Navigation Pane (Tree View) udk ydwfjcif.toHk. wpfckESifhwpfck Drawing Contents rsm. udkESdyfyg/ Open Tree View off (472) .udk Favourite wGif xnfo h iG .jyKavh&dSonfh Folder ESifh File rsm.fEdkifonf/ . Right Click ESdyfí Organize Favourites.toHk.rnf/ Favourite rSjyefí z.udk awGUEdkifonf/ zGifhxm. zvS.NyD.udkazmfjyonf/ File rsm.Histroy jzifh aemufqHk.pm&if.us.ygu Shoutcut tjzpf Favourite wGif azmfjyay.oefYyg0ifNyD.aom Drawing rsm.D Right Click ESyd í f Add to Favourites udk a&G.pm&if.ESihf Folder rsm.jyKcJhaom File rsm..pm&if.fjzifhMunfh½IEdkifonf/ . Preview MunfhEdkifygonf/ Design Center \ Standard Buttons Bar wGif .Ny.qHk.lEdkifonf/ .jzifh Palette udk jrifuGif.Favourites wGif trsm. rsm.udk jyefíMunfh½IEdkif ac:.

kH jcif.Pat Files rsm.udk&SmazGí Load vkyEf ikd o f nf/ Load vkyf csiaf om File udk a&G. Pallette ay:odYk Load vkyEf ikd o f nf/ (Windows Explorer rSvnf.cs.jzifh Load vkyfEdkifaomfvnf. Delete Key ESdyfízsufyg/ .uom ydí k aumif.Lnk File udk Select vkyfNyD.Load udkESdyfí Load vkyfcsifaom .qH.udk Drag vkyfí Pallette ay:wifay.&f mS azG&ef taumif.jzpfygonf/ Double Click ESy d í f wpfcgwnf.k jyKEikd af om File Type oD. Image Files.oefaY zmfjyray. . toH.f&Sm.ojzifh Load udo k .Applied AutoCAD Windows Explorer wGifjyefz.vdkaom .Dwg. Load vkyfvdkaom File rsm. rGeyf gonf) (473) .k enf.jcif.

udk wG i f & S m azG E d k i f o nf / Windows \ Find uJ h o d k Y y if &Smvdak om Drive &SmvdkaomtrnftjynhftpHk (odkY) tpudkazmfjyay. Block rsm.Edkifonf/ Drawing rsm.\trnfrsm.fEdkifonf/ (474) .Views jzifh Palette wGif Munfh½IvdkaomyHkpHudk a&G.tvdkuf&SmazGEdkifygonf/ .Find udkESdyfygu Find Dialog Box ü Drawing trnfESifh Named Object rsm.cs.Preview Button udkESdyfí Preview Pane udkzGifhíDrawing .Description udkESdyfí Description Pane udkzGifhEdkifonf/ .Applied AutoCAD .aeYpGJtvdkuf? File t&G.ud k & S m &mü Date Modified ESifh Advanced Tab rsm.udktoHk. Image.udk Preview MunfhEdkifonf/ .ftpm.jyKívnf.

Drawing wpfckwGifyg0ifaom Block rsm.jyKjcif.í Zoom ..f udk Drawing File wpfcpk jD yKvyk x f m.fulygonf/ (1) vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English Default Setting awmif.udk vufawGUjyKvkyfMunfh jcif.udk Design Center jzifh ac:.udk&SmazG&ef Select Drawing File Dialog Box wGif Drawing wpfcc k si. Limits udk 10'.Edkifonf/ Design Center \ t"du&nf&G.&ojzifh Drawing File rsm. Shortcut Menu rS Open in Window udka&G.yGaeygonf/ .yg/ ..jyKjcif.SOfMunfhvQif . wdE Yk iS hf jyKvyk Ef ikd o f nf/ Drawing udk Mouse ESifh Drag vkyí f Drawing Area ay:wGif Drop vkyjf cif.xm.NyD.jzifh ydkíem.&efrvdkbJ Drawing wpfckwnf.ltoHHk.f udo k m Preview jrif&Ny.udkEIdif.Drawing wpfckudk Current Drawing odkY Insert (odkY) Xref jyKvkyfvdkygu Right Click ESdyfí Shortcut Menu rSwpfqifh Insert as Block .D DesignCenter wGif Block Icon tm.jyKvkyfí yHkrsm.Applied AutoCAD > How to use .jyKjcif.pGm tjcm..onf . Attach as Xref .jzifv h nf.udk Drawing wpfckpDtaeESifhodrf.vnfoabmaygufEdkifygonf/ yxrOD.&mü yHkwpfyHkudk Drawing File wpfckpDjyKvkyfodrf.Insert udktoHk.cifuuJhodkUyHkrsm.all jyKvy k yf g/ (475) .Insert ESihf ac:oGi.yGawmhyg/ (2) .Image File udk Right Click (od)Yk Drag vkyí f Current Drawing odUk Attach vkyEf ikd yf gonf/ .jzifh Drawing File rsm.Dwg File udk Select vkyí f Right Click ESdyfNyD.razmif.xufomvGefrIrsm.qnf. Drawing rsm.Drawing wpfcu k kd Open vkyv f yfkd gu Palette wGizf iG v hf akd om .vH. .f &mü yHw k pfyckH si..jyK&müvG.udk Current Drawing odkY DesignCenter jzifhac:.ltoHk. Insert vkyEf ikd o f nf/ .qnf.jcif.k udk Preview Image ESifhjrifawGUaeEdkifojzifhtoHk.ízGiyhf g/ Units udk Engineering Units .udkac:.ltoHk.rS Block rsm.qnf.10' ajymif.fcsufjzpfaom Block rsm.jyK&mü File rsm.udk Drag vkyfí Current Drawing odkY xnfhoGif.Named Objects rsm.pGmudkodrf.tvGefazmif.lxnhfoGif.ü Block rsm. Insert jzifhac:.

yg/ Insert Units wGif Inches ü&daS eygrnf/ Description wGif 3' x 2' Table Plan View Units -Inches [k a&.ay.rf eS t f wdik .yGJrsm.qGJvdkufyg/ xdkyHkrsm.tjzpfjyefítoHk.pOfatmufwGif Retain udka&G.xm.udk Select vkyfyg/ Pick Point Button udkESdyfí pm.f Rectangle wpfESifh 3.fatmufaxmifhwGif Pick vkyfyg/ Objects acgif.ygrnf/ Command : B Block Definition Dialog Box ay:vmrnf/ NamewGiT f able-in [ka&. aom 3' x 2' yHkBuD.ygrnf/ Retain wGifxm.jyK&ef Block vkyfodrf.udkpm.vHk.2 t&G.NyD.yg/ Select Objects Button udEk ydS í f t&G.f Rectangle wpfckudka&.ojzifh yHkudkrl&if. qufvufjrifawGUae&rnf/ (476) .f a&.vQif OK ESdyfygu Block vkyfodrf.twdkif.qnf.2' t&G.yg/ tm.Applied AutoCAD 3'.qGx J m.yGJ\b.

jzpfonf/ xkdYaMumifh 3.qJGcJh onfudkazmf jyjcif.fatmufaxmifhwGifjyyg/ Insert Units wGif Feet udka&G.2 t&G.ízGiyhf g/ (477) .vdkufyg/ File rS Close jzifh Drawing udkydwfvdkufyg/ New Drawing wpfcu k kd Metric Default Setting awmif.qGJxm.©K Drawing wGif Block (2)ckyg0ifaeygonf/ File Menu rS Save as udEk ydS í f AutoCAD 2009 atmuf wGif Tables trnfjzifh Save vkyfodrf.ygrnf/ Description wGif 3'x2' Table Plan View Units -Feet [ka&.yg/ OK udkdESdyfygu Block vkyfíodrf.ygrnf/ .yg/ a&.aomyHkonf aywefzdk.tjzpfowfrSwfa&.qnf.yg/ Select Objects Button udkESdyfí 3.Applied AutoCAD Command : B Block Definition Dialog Box ay:vmrnf/ Name wGif Table-Ft [ktrnfay.oGm.2 b.fudk 3' x 2' [kowfrSwfay.

aom Rectangle onf 10ay ywfvnftcef.dwg udka&G. Open ESdyfygu Palette wGif Named Object rsm. udkjrifawGU&rnf/ Blocks Icon udk Double Click ESdyfízGifhyg/ Table-Ft ESifh Table-in wdkYudk jrifawGU&rnf/ Command : Un Drawing Units Dialog Box ay:vmrnf/ Drawing Units for DesignCenter Blocks wGif Millmeters udkawGU&ygrnf/ vuf&dSa&.aomyHkqdkygpdkU/ Ctrl + 2 ESdyfí DesignCenter udkac:vdkufyg/ Menu Button Bar rS Load udkESdyfí Table.All vkyy f g/ 3000.aomyHk\ Units rSm Millimeter jzpfojzifh OK ESdyfíjyefydwfyg/ Table-Ft ESifh Table-In Block (2)ckudkwpfckNyD.NyD.qGJxm.©Ka&.wpfck Drag vkyfíxnfhygu Millimeter (478) .qGJ xm.wpfcef.Ny.5000 xm.qGyJ g/ .yHkudk rDvDrDwmjzifha&.D Zoom .3000 &dS Rectangle wpfcak &.Applied AutoCAD Limits udk 5000.qGJxm.

jzpfygonf/ yHHktm.\ Description udkjrifawGUEdkifrnf/ (479) .f Rectangle wpfcka&.jzpfygrnf/ Command : Un Drawing Units Dialog Box ay:vmrnf/ Drawing Units for Design Center Blocks wG i f Meters ud k a &G .qG J a omyH k u d k Base Unit .Applied AutoCAD jzifht&G.vQiftcsKd. 3. cs.fwlyif&&dSygrnf/ DesignCenter rS Block ESifhvuf&Sd Drawing Units udk Auto Scaling vkyfay.udk Erase jyefvkyfvdkufyg/ Limits udk 10.10 odkYjyefjyifí Zoom-All jyefvkyfNyD.© K a&.us&&dSygrnf/ Palette wGif Description Pane udk zGifhxm.vHk.jzifh Block rsm.jcif.f v d k u f y g/ OK ud k E S d y f y g/ Table-Ft ES i f h Table-In wd k Y u d k Drag vkyfqGJoGif.qGJyg/ .jcif.3 t&G.Meter tjzpf o wf r S w f r nf q d k y gu 3 Meter ywfvnftcef.

udk Rotation taetxm.jyKEdkifygonf/ (1) vuf&Sd Drawing \ Base Unit udk Drawing Units Dialog Box wGio f wfrw S af y.xuf rsm.&rnf/ Oyrm pm.pGmomvGefaumif.rSudkifwG.udk wdusaomae&mwGifxnfh&ef Osnap rsm.oHk. vQif World UCS ud k E S d y f í UCS ud k World wGifjyefxm.onf Hatch a&.cs.udk Grips rsm. rS Patten rsm.Applied AutoCAD DesignCenter wGif Block rsm. NyD .d xnfv h ykd gu UCS Command udt k oH.d rsK.Edkifaom AutoCAD Pat File r[kwfonfh tjcm.yg/ Insertioin Point wpfckomr[kwfbJ Object \ Grips tm.ftoHk.cs.trsK.jyKEdkifNyDjzpfojzifh xnfhoGif. a&.BudKíawmif.foHk. Pat File rsm.xm.f&efae&mrsm.fay.D UCS udv k n S x hf m.udk Drag vkyfíxnfh&mü atmufygtwdkif.Edkifonf/ rS w f c suf / Block Reference rsm.aom Block Reference rsm.í Hatch a&.axmifhwGifae&mcsEdkif&ef Osnap Endpoint awmif.pat File rsm.ízGiyhf g/ Design Center udz k iG yhf g/ Favorites udEk ydS yf gu acad.cs.jyKjcif.udak wGU&rnf/ (480) . tjym.udkvnf.twGuf Hatch Command udktoHk.yg0ifaomyHkrsm.xm.toHk. xm.cJh&m tcef. rGefonfudkawGU&ygonf/ xdkYtjyif Hatch Command jzifh rjyKvkyfay.fjcif.ud k Cutting Edge tjzpf Trim vk y f & mwG i f toHk.xm.í udkifwG.topfwpfcktjzpf yg0ifaeygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English Default Setting awmif.trsm.yGJudk Lower Left Corner wGif Insertion Point tjzpfxm.jyKEdkifygrnf/ > Hatching With DesignCenter DesignCenter udkoHk.Edkifojzifh t&nftcsif.NyD.k jyKEikd o f nf/ UCS Toolbar \Object UCS jzifh Align vkyv f akd om Edge udjk yNy.&rnf/ (2) Block rsm.í Block ud k Drag vk y f a c:oG i f .vdkygu Command wGif Gripblock [k½dkufí 1 wGifxm.udk azmufcGJypf&efrvdkonfudk owdjyKyg/ Block Reference rsm. xnfhEdkifonf/ (3) Block rsm.vHk.pat ESifh Acadiso. Ed k i f o nf / oH k .

Acadiso.fudkawGU& rnfjzpfNyD.fí Hatch Patten wpfrsKd. Paste vkyfEdkifonf/ Hatch Pattern Scale owfrw S v f ykd gu Hatch rcs.jzifh vG.qGJvdkufyg/ a&.rnf/ Design Center udkydwfxm.fvdkaom Pattern udk Drag vkyfípuf0dkif.a&.fEdkifojzifh tvGefjrefqef vG.EdkifNyD.pat File rsm.fvdkaomtwGif. ( Search Path wG i f & d S a ep&mrvd k y g/) Design Center jzif h z G i f h í Hatch rsm.fvdkaom Pattern udkSelect vkyfí Right Click ESdyfNyD. vTwfcsjcif.cs.twGif.fwdkifjyKvkyfaom .udkae&mrsm.cs.&d S y guvnf .tjyifudk.wnf.Applied AutoCAD Acad.fEdkifygonf/ (481) .pat File rsm. Hatch udk Paste vkyfía&. Rectangle rsm.udk jrif&ayrnf/ Treeview Toggle udkydwfí Palette udc k sUJ vdu k yf g/ Preview Pane rvkt d yfojzifyh w d x f m.a&.cs. Copy udk Select vkyfyg/ Drawing Area ay:wGif Right Click ESdyfí Paste udk a&G.cs.rf D Command wGif Hpscale [k½u kd í f Hatch Scale wefz.mudk Pick vkyfygu Hatch cs.yg/ Drawing Area ay:wGif Circle.? Rectangle rsm.pGmü a&.Edik yf gonf/ Hatch angle udk Hpang jzifo h wfrw S Ef ikd o f nf/ AutoCAD \ Acad.fay.cs.fEdkifygonf/ tu.a&.cs. tMurf.f&ef&dSygu a&.{&d. aemufxyf Windows Copy wpfckxyfírjyKvkyfrcsif.pat.pat udk Double Click ESdyfygu Predefined Pattern rsm.fulpGm Hatch a&.fulygonf/ Ctrl+V udkESdyfívnf.kd BuKd íowfrw S x f m.cs.ygu Pointer wGif Hatch tuGufi.

jyKxm. View.w f ul tok.vJac:.íom tokH. Dock rcsbJ tvsm.udk ESdyfMunfhygu oufqdkif&m Command rsm. yg0ifonfudkawGU&onf/ acgif.ltok. Tool.jyKMuojzifh Ribbon udktokH.ay.kd Command rsm.onf/ Dock csxm.u Ribbon \ Menu Bar ay:wGif Right Click ESdyfí Undock udk Click vkyf jyefjzKwfEdkifonf/ Ribbon \ Menu Bar ay:wGif Ribbon udk Minimize-Maximize jyKvkyf&ef cvkyfi.onfukd awGU&onf/ tok.NyD.tvdu k f pkpnf.udk trsKd .ESiw hf uG azmfjyay.vdkuftwdkif. AutoCAD 2009 wGif Dashboard udk Ribbon tjzpf ajymif.w f ul ½Sm.H jyKrnfqykd gu wpfcgwpf&t H ok.onf/ Command Line wGif Ribbon [k½u kd í f Ribbon window udk zGifhEdkifonf/ Ribbon udk Dashboard uJhokdY axmifvdkuftaetxm.H 0ifEikd yf gonf/ Command rsm. Menu Bar ESifhtNydKif Dock csokH. Annotate.ltokH.xm.jyKvmcJholrsm.H jyKEikd &f ef ykrH sm.udk tvG.pGmrvdktyfvSay/ okdY&mwGif aemufw. Output ponfh acgif.ltok.H jyKEikd yf gvdrrhf nf/ (482) .ojzifh tvG.jyK&ef rsm.udk Command Line wGifa&.oGif.udk Ribbon rS ac:.rsm.jzifh ac:.twdkif.jyKEdkifonf/ AutoCAD udk umv MumjrifhpGm tokH.twGufwGif Command rsm.Applied AutoCAD Ribbon AutoCAD 2008 txdwGif Dashboard yg0ifNyD.ltokH.xm.pOfBuD.fyg0ifonf/ Ribbon wGif Home.pOfrsm.&ef ykHpHjyKvkyfxm.tpm. Blocks & References.H jyKvakd om Command udk oufqdkif&m½kyfykH Icon ay:wGif Click vkyfjcif.

xyfrHjznfhpGufjyKvkyfEkdifonf/ Tool Palettes Window udkzGifh&ef Ctrl + 3 udk ESdyfyg/ Tool palettes wGif palette ESihf palette group [lí ESpr f sKd .yg0ifNyD.ltoHk. pdwfBudKuf Palettes rsm.yg0ifonf/ palette topfwpfck jyKvkyf&eftwGuf yxrOD.pGm rdrdjyKvkyfrnfh palettes rsm.tm.EdkifNyD.fwkdifvnf.oefY palette group atmufwGif (483) .aom Graphical (or) Non-Graphical objects rsm.udk oD. udk.qnf.aom Palettes rsm.ay.Applied AutoCAD Tool Palettes Tool palettes onf BudKwifpDrHjyKvkyfxm.xm.ay.fwul jyefvnf ac:.jyKEkdifojzifh tvGeftoHk.udk odrf.vHk.xm. tvG.ESifh Command rsm.0ifaom pHepfwpfckjzpfygonf/ Tool palettes wGif Default tjzpf xnfhoGif.

Edkif&ef Palette Group wpfckudk OD.pGm jyKvkyf&ygrnf/ Tool palettes Window Bar ay:wGif mouse pointer udw k ifí Right Click ESyd yf g/ Pop-up menu rS customize palettes udk click vkyy f gu customize dialog box ay:vmrnf/ (484) .Applied AutoCAD pHepfwus odrf.qnf.

odkY a&TYcsí mouse pointer udk vuf&Sd Palette Groups \ atmufqHk.pGm Palette group wpfckudk jyKvkyf&ef Palette Groups tuGufü scroll bar udk atmufqHk.Applied AutoCAD Dialog Box wGif Palettes ESifh Palette Groups acgif.D (press and drag) My group palette atmufwiG x f m.vkdufyg/ (Oyrm.kH xd a&TYcsí ae&mvGwfwGif pointer udkwifí Right Click ESdyfNyD.yg/ My Tools trnf My group palette atmufwiG af &muf (485) .pOf (2) ckudk awGY&rnf/ yxrOD.ae&mvGwfwGif xm.NyD.ck My group trnfjzifh Palette group wpfckudk &&Sdygrnf/ qufvufí palettes topfwpfcjk yKvyk &f ef palettes tuGu\ f scroll bar udk atmufq.yg/ (Oyrm .my tools ) &&Sdjzpfay:vmaom My tools palette udk My group Palette Group atmufwGif xm.My group) .&S&d eftwGuf my Tools palettes ukd select vkyí f mouse left click ESyd í f zdqNJG y. Right Click ESdyfyg/ pop-up menu rS New Group udk click vkyfyg/ New group trnfjzifh Palette group wpfckjzpfay:vmrnf/ trnfukd BudKuf&m trnfwpfck ay. new palette udk click vkyfyg/ new palette trnfjzifh palette topfwpfck jzpfay:vmrnf/ BudKuf&mtrnfwpfckay.

D rdrx d m.wGif My Group udk awGY&rnf/ My group udk Select vkyfvkdufyg/ .Applied AutoCAD &SdoGm.Ekdifonf/ Customize Dialog Box udk Close ESdyfí ydwfyg/ Tools Palettes Window Bar ay:wGif pointer udx k m.onfudk awGY&rnf/ þenf.xm.tm.jzifh Palettes rsm.udk rdrv d o kd vkd Create vkyNf y.onfudk awGY&rnf/ (486) .cktcg My Tools palette wGif rnfonfh yg0ifrIrQ r&Sdao.í Right Click ESdyfygu Palette Group pm&if.vkad om Palette Group atmufodkYxnfhoGif.

udk xnfhoGif.ESifh vGwfonfhrsOf.udk Tool palettes wGif xnfhoGif.udk xnfo h iG .pmudk select vkyfí zdqGJ. Tool palettes twGif.tm.vkdufyg/ (eg.Applied AutoCAD Palettes wpfc\ k twGi.a&.f odv Yk w T cf svu dk yf g/ Line command ESit hf wl tjcm.i.toHk.jyKvdkygu atmufygerlemtwkdif.jyKvdkygu atmufyg erlemtwkdif. vTwfcsygu Dtext command Tool palettes twGif.\ wae&mwGif cursor udkwifí left Click ESy d zf q d .yg/ rsOf.onf Hightlight jzpfaeNyD.jyKvkyfEkdifonf/ Graphic Screen ay:wGif line Command jzifh rsOf. JG Nl y.D Properties udk select vkyyf g/ (487) .jyK&efAutoCAD Command rsm. 2D Draw command rsm. a&muf&SdoGm. Tool palettes twGif. wpf aMumif.t&mrsm.toHk.fa&. grip rsm. 0ifa&mufvmonfudk awGY&rnf/ Variable rsm.vHk.udk mouse jzifh select vkyfxm.k jyKEidk o f nf/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Commands and variables Blocks Dimensions and Leader Tables Materials Lights Cameras (8) Visual Styles (9) (10) Hatch patterns Macros Command and variable rsm.udktoHk.jyKvkyfyg/ Graphic screen ay:wGif Dtext command jzifh pmtenf.qGJyg/ xkdrsOf.onfudk awGY&rnf/ Tool palettes twGif.a&muf&Sdaom dtext command udk select vkyí f Right click ESyd Nf y. abc) txufyg erlemtwkdif.f wGif atmufygtaMumif.lNyD. jrifawGYae&rnf/ Grip rsm.D palettes tuGut f wGi.f í toH.udkvnf.

toHk. xnfhoGif.k jyKvo kd nfh Block rsm.yg/ .jyKvkdygu atmufygtwkdif. .pGm vuf&Sd Drawing (488) .cktcg Tool palettes ay:wGif Pellipse 1 trnfjzifh Tools udk awGY&rnfjzpfNyD.udk zsufí pellipse.toHk.udk click vkyfygu pellipse udk 1 odkh set vkyfay. yg0ifaom Blocks rsm.wGif yg0ifaom jyefvnftoH.ygrnf/ Drawing rsm.udk Tool Palettes twGif.jyKvkyfEdkifonf/ vuf&Sda&. xnfhoGif.twGif.jyKjcif.qGJaeaom Drawing twGif. wpfckonf Enter acgufjcif./ rdrd computer twGi. [k a&.f &Sd aeaom Drawing File rsm.1.&Sd Block rsm.Applied AutoCAD Tool properties Window yGiv hf mrnf? erlemtjzpf pellipse variable udk 1 odhk set vkyMf unfyh grnf/ Name tuGuw f iG f Pellipse 1 [k jyif½u kd yf g/ command string tuGuw f iG f vuf&&dS adS e aom text rsm.if.ESifh nDrQygonf/ OK udk EdSyfí Tool properties udk jyefydwfyg/ .udk xnfhvdkygu yxrOD.oGif.

lNyD. Materials.vTwfcsyg/ tjcm.oefYazmfjyygrnf/ þae&mwGif razmfjyawmhyg/ (489) . Lights. Tables.jyKvdkaom Block rsm.jyKvkdaom Block Object udk mouse jzifh select vkyfí zdqGJ.xnfhoGif.twGufoD. (Dimension. Diesel Language wk d h j zif h v nf .í save vkyf odrf.twdkif.aom Drawing File rsm. Macro rsm.qnf.NyD.&ygrnf/ odrf.rS Block rsm.ftoHk.vdkygu atmufygtwkdif.vQif graphic screen ay:wGif&Sdaom rdrdjyefvnftoHk.cktxufyg azmfjyonfh enf. Tool Palettes twGif.udk Tool Palettes twGif.qnf.jyKEkdifygonf/ Advanced User rsm. Hatch pattens) ponfwkdYudk Tool palettes twGif.jyKvkyfyg/ Ctrl + 2 udk EdSyfí DesignCenter udkzGifhyg/ ( DesignCenter wGif avhvmyg/) DesignCenter wGif rdrdtoHk. Press and Drag jzifh Tool Palettes twGif.ud k a&. yg0ifonfh Drawing udk &SmazGí Block udk select vkyfNyD.Applied AutoCAD udk trnfwpfckay.xnfhoGif.om.toHk.Edkifonf/ . Cameras.jyKEkdifygonf/ xk d Y t jyif AutoLisp Function. xnfhoGi.

ae&mwGif jyifqifxm.? (2) Acad.rS File rsm.udkf Acad.vQifvnf.pgp File wGifa&.aumif.vQif Startup Dialog Box ray:vmyg/ A > (1) Command Line wGif Filedia [k½dkufNyD. BuHKawGU&wwfygonf/ xdkodkYBuHKawGUygu &SmazGMunfh½IEdkif&ef trsm. 1 odkY Set vkyfyg/ Q >File rsm. 0 odkY Set vkyfyg/ Single Drawing Interface udkydwfxm. jyifqifa&.om.rIrsm.ESifhtrsm. wpfNydKifwnf.ygonf/ Q > File .Open awmif.jzpf wwfaomjyóemrsm.udk pkpnf.zGifhEdkifonf/ Q > Mouse Right Click ESdyfvQif Enter rjzpfbJ Shoutcut Menu xyfícHaeonf/ A > Right Click Customization jyKvy k &f ygrnf/ Using Mouse in AutoCAD acgif. 1 odkY Set vkyfyg/ Q > File . wpfckNyD.yg/ Notepad jzifhzGifhí rlv Alias rsm.jyK&mü tcuftcJ tenf.íwif jyxm.twGuf toHk.aumif.&m (1) wpfpHkwpfOD.yg/ tu.xm.? jzpfEdkifygonf/ Acad.&onf/ A > Command wGif SDI [k½dkufNyD.? Line [ktjynft h pH½k u kd í f aomfvnf.new awmif.aumif.Applied AutoCAD Troubleshooting AutoCAD Software udk pwifavhvmtoHk.fí Line twGuf L ½du k í f aomfvnf.aevQif vnf.qHk.pOfwGifzwfyg/ Q > Keyboard rS Command twdkaumuf (Oyrm.pgp udk Support atmufwGifjyefxm.vQif Select File Dialog Box ray:vmyg/ A > Command wGif Filedia [k½dkufNyD. 1 odkY Set vkyfyg/ (2) Command Line wGif Startup [k½dkufNyD.csolrsm.pgp onfae&mrSefwGifr&dSbJ (Search Path wGif&SmrawGU) aysmufqHk. (490) .azmfjyxm.u Alias rsm.L) ½dkufxnfhvQifrodawmhyg/ A > Command Alias rsm. &dSr&dSjyefppfaq.wpfck Open vkyfír&yg/ wpfckzGifhvQif vuf&dS File udkydwfay.

íjzpfonf/ Redefine Command jzifh Redefine jyefvyk yf g/ Q > Double Click Editing rsm.Applied AutoCAD aumif.xm.Line [k½u kd Mf unfyh g/ oH.bJ ckefaeonf/ A > Snap Mode yGifhaeíjzpfonf/ Status Bar wGif SNAP udk jyefíESdyfNyD.aom Segments rsm.a&. Drag vk y f v Qif Windows tuGufrjrif&yg/ > Spline a&.pGm Select vkyfxm. jyefíysufjy.qGJvQifbmrSray:yg/ A > Current Layer udk OFF vkyfxm.qG J a omtcg First Corner aumuf N yD .onf/ A > Command wGif Pickauto [k½dkufí 1 odkY Set vkyfyg/ Q > Rectangle a&.í Select Objects vkyf&mwGif wpfBudrfomvkyfEdkifNyD.NyD.rvnf ygu xdk Command a&SUwGif Dot wpfpufcí H .vQif tvkyfrvkyfyg/ A > Noun /Verb Selection Mode ydwfaeíjzpfonf/ Options Dialog Box Selection Tab \ Selection Modes wGif Noun /Verb Selection udk Check vkyfyg/ Q > Object rsm.qGJvQif qGJcJhNyD.onfrsm.Double Click Editing wGif Check vkyy f g/ Q > Object rsm.D User preference Tab \ Windows Standard Behavior .k í&vQif xdkd Command udk Undefine vkyf xm.udk OD.foGm.íjzpfonf/ Layer udk jyefí ON yg/ Q > Mouse Pointer onf acsmarGUpGmra&TUvsm. oHk.ydwfvdkufyg/ (491) . 1 odkY Set vkyfyg/ Q > Command oHk.udk Select vkyfvQif Highlight rjzpfawmhyg/ A > Command wGif Highlight [k½dkufNyD.udk rjrif&yg/ A > Command wGif Dragmode [k½dkufí Auto odkY Set vkyfyg/ Q > yHkrsm. aemufwpfBudrfxyfí Select vkyfvQifyxra&G.ír&yg/ A > Command wGif Options [k½u kd í f Options Dialog Box udk zGiNhf y. em. Command ay.

qGJ&mwGif tom.rjrif&yg/ Command wGif Fill [k½dkufNyD. ON odkY Set vkyfyg/ Regen jyefvkyfyg/ Q > Solid Command jzifh Solid a&.udk Double Click ESdyfí Edit vkyfr&yg/ A > Command wGif Pickstyle [k½dkufNyD.íjzpfonf/ Command wGif St [k½u kd f Style Dialog (492) .rsm.onf/ A > Scrool udk tokH.aomtcg Height udkowfrSwfír&yg/ A > Text Style wGif Height taoay.aomtcg av.yg/ A > Command wGif Fill [k½dkufNyD.yg/ A > Command wGif Fill [k½dkufNyD.a&.jyKí Zoom vkyfaomtcgwGif Zoom In-Zoom Out wdkYudk Zoomwheel system Variable jzifh jyKjyifEi kd o f nf/ Command wGif Zoomwheel [k½u kd í f Default wefz. ON odkY Set vkyfyg/ Regen jyefvkyfyg/ Q > UCS aysmufaeonf/ A > View Menu > Display > UCS icon > wGif ON udkESdyfyg/ Q > Text pmrsm.rcs.fay. Overlap jzpfNyD.omjzpfaeonf/ pmray:yg/ A > Qtext ON xm.íjzpfonf/ Command wGif Qtext [k½u kd í f OFF vkyNf y.xm.cs.kd Zero jyefay.yg/ Q > Hatch rsm.faomtcg rjrif&yg/ A > Fill Mode Off jzpfaevQif Hatch Pattern rsm.fay. a&maygif.axmifhuGufrsm.aeíjzpfonf/ Bpoly Command jzifh Boundary topf wpfck jyefíjyKvkyfyg/ Q > Hatch Pattern rsm.Applied AutoCAD Q > Scroll udk ta½SUodkYvSnfhí Zoom vkyfonfhtcg csJUrvmbJ csKHUíoGm.D Regen jyefvyk yf g/ Q > Text pmrsm.a&. On Set vkyfyg/ Regen jyefvkyfyg/ Q > abmifydwf&dSaom Polyline jzpfaomfvnf. 1 odkY Set vkyfyg/ Q > Polyline udk Width xnfhaomtcg xktom.udk rcs. Region vkyfír&yg/ A > Polyline wGifrsOf.

us rajymif.vJyg/ A > Dimension Text twGuf Text Style wGif Height tao.aomfvnf.yg/ Q > pmrsm.rSm Scale tvkduftcsdK.jyefay:aeonf/ A > Mirrtext udk 0 odkY Set vkyfyg/ Q > Dimension Scale udk ajymif.xm.rSefaxmifvQif ajymif.Applied AutoCAD Box wGif Height udk 0 odkYjyefxm. Dimension Text rsm.ay.íjzpfonf/ Text Style Dialog Box wGif Height 0 xm.vJygrnf/ ----------0---------- (493) .rSom Dimscale tvdu k f Text Height ajymif.

Edkifonf/) Edge - Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <Extend>: Cutting Edge ESifh Trim vkyfrnfh Object wdkYonfwpfckESifhwpfcktrSefwu.í Intersect jzpfEdkifygvQif.Edkifonf/ None xm.udk Crossing Selection ESifh a&G.&ef/ ( jzwfvkdonfh Object rsm. Edge=Extend Select cutting edges .f Intersect jzpfraeaomfvnf.cs..vQiftoHk.Edkif onf/ ) (180) . Cutting Edge \tpGe.f rsm.f rxd awGUaomfvnf.\ jzwfypfvdkaomzufudk Pick vkyfyg/ Options: Fence : Object rsm.udk Implied Edge taeESifhtoHk.wpf c k E S i f h w pf c k Trim jyKvk y f E d k i f a tmif UCS.jzifh Intersect jzpfaeo uJhodkYxyfíaeaom Object rsm. Select objects: jzwfxkwfvkdaom Object rsm. tjriftm.udq k ufí qGMJ unhrf nfqykd gu jzwfvkdonfh Object odkYoGm.if.abmiftowftjzpf&dSaernfh Object rsm. Command Line rSBudKwifí Set vkyfxm.udka&G. View taetxm.twGuftem..onf UCS plane wpf c k a y:wG i f t wl w uG & d S r aeí wpf c k E S i f h w pf c k trS e f w u.f&efjzpfonf/ Crossing : Object rsm.&efr[kwfyg/ ) Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/ Undo]: jzwfxkwfvkdaom Object rsm.f&efjzpfonf/ Project - Enter a projection option [None/Ucs/View] <Ucs>: Object rsm.cs.udka&G. Command Line rSBudKwifíSet vkyfxm.rjyKEdkifyg/ ( Projmode Variable jzifhvnf.Applied AutoCAD TRIM Modify Menu > Trim Modify Toolbar > Trim Command : Tr Current settings: Projection=UCS.jyKEdkif&ef E (Extend) [k½dkufyg/ N ½dkufvQifrjyKvkyfEdkifyg/ (Edgemode Variable ESifhvnf.wd k Y owfrSwfay.udk Fence Selection ESifha&G.

[lí 0x¬KESpfrsKd.rSm Line. Xline.&mü Intersect jzpfaeaom Object (2)ckudkwpfckESifh wpfcktjyef tvSefjzwfvkdygu(2)ckpvHk. Ray.k jyKEi kd af om Object rsm.jzwfxkwfEdkifonf/ xkdYaMumifh Complex Objects rsm.k jyK&mü Cutting Edge tjzpftoH.Edkifonf/ (181) . 3D Polyline.udk Cutting Edge tjzpf Select vkyfNyD.abmif tjzpfowfrSwfNyD.tjzpfoHk.. Text. Ellipse.if. Polyline. Viewport. Text.zsufvdku Mumjzwf oHk.udkvkdovkd Trim vkyfEdkif&eftwGuftm.fxm.usefwpfck\ qHkrSwfrSydkxGufaeaom tpGef.ESijhf zwfvo dk nfh Object rsm. Dimension lines wdjYk zpfonf/ ( Mline. Arc.Edkifaomfvnf.tm. Circle.rSwpfcu k kd tem. Xline. Mtext.k jyK&rnfh Object rsm.wdkYudk Trim rvkyfEdkifyg/) Cutting Edge tjzpfa&G. Polyline. Spline.cs.Edkifonf/ Undo .ESpfpm. Viewport.udkjzwf xkwfypfjcif. Circle. Block Reference. Arc.r[kwfyJ Object wpfckvHk.yg0ifaeygonf/ Cutting Edge tjzpftoH. Region ponfwdkYjzpfonf/ Trim vkyEf ik d af om Object rsm. Spline.Applied AutoCAD eRase : Trim ESifhjzwfawmufjcif. Block Reference.jzpf onf/ xkaYd Mumifh Trim udt k oH.vHk.rSm.rSm Line. Mline. Ellipse.udk Cutting Edge taejzifha&G. Mtext. Ray. Region wdkYonf Cutting Edges rsm. 3D Polyline.íjzwfrdvQif Undo jyefac:Edkifonf/ Trim onfwpfckESifhwpfck Intersect jzpfaeaom (od)Yk jzpf&ef&a Sd om Object rsm.

...a&.ESpfaMumif.a&. Select objects: axmifvdkufrsOf.rsm.. Edge=Extend Select cutting edges .udk Select vkyfyg/ Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: f f ½du k í f fence selection awmif. Edge=None Select cutting edges . Select objects: tm.udk Select vkyfyg/ (182) .qGJyg/ Command: tr Current settings: Projection=UCS.qGJyg/ Command: tr Current settings: Projection=UCS.rsOf.udktMurf.Applied AutoCAD vufawGUavvm&ef (1) az:jyygtwdkif.yg/ First fence point: P1 wGif Pick vkyfyg/ Specify endpoint of line or [Undo]: P2 wGif Pick vkyy f g/ Specify endpoint of line or [Undo]: Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (2) az:jyygtwdkif.yHkMurf.vHk.

twlwlyifjzpfNyD.í Extend jyKvkyfEkdifygonf/) EXTEND Modify Menu > Extend Modify Toolbar > Extend Command : Ex Current Setting : Projection = UCS.í P1 wGif Pick vkyfyg/ Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: shift key udkzdxm.vHk..Mum. Y w k ?f &Snx f w k v f adk om Object(s) a&muf&v Sd adk omtem.abmifowf Select Objects : qefx Object (s) udk Select vkyf&ef Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: qefYxkwf? &Snfxkwfvkdaom Object rsm.í P2 wGif Pick vkyfyg/ Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: ( Shift key udkzdxm.Applied AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: e Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: e Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: rsOf.ESpfaMumif.puf0ef. Edge tjzpftoHk.vnf.jyKaom Object ESifh ExtendjyKvkyfEdkifaom Object rsm. Trim rSmuJhodkYyifjzpfonf/ (183) .wGif Pick vkyfyg/ Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: shift key udkzdxm. Edge = Extend Select boundary edges .yg/ (Pick vkyf&mwGif boundary Edge object &dSaomzufodkYuyfíaumufyg/ ) Options: (Trim \ Options rsm..ESifhtwlwlyifjzpfonf/) Extend onf Trim ESifhoabmw&m.tm..udka&G.

zufodkYuyfíjyo&rnf/ tjcm.Applied AutoCAD Extend wGifowdjyK&rnfrSm Extend jyKvkyfrnfh Object udk Pick vkyf&mü Boundary tem.udk Select vkyfyg/ Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: P1 wGif Pick vkyfyg/ Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: P2 wGif Pick vkyfyg/ Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: shift key udkzdxm.vdrfhrnf/ vufawGUavvm&ef Command: ex Current settings: Projection=UCS.tpGef.owf&dStpGef..vHk.puf0ef. Select objects: tm.Mum.zufuyfíjyordvQif No Edge in that direction [kowday.ESpfaMumif.írsOf..wGif Pick vkyfyg/ Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: ( Shift key udkzdxm. Edge=Extend Select boundary edges .ífh Trim jyKvkyfEkdifygonf/) (184) .

rnfhae&mudkjyyg/ mOde onf Copy ul.l&mü wpfckwnf.f.&Sif.Copy Modify Toolbar .vkdaom Object rsm.. rnf h Object (s) udkudkifwG.rnfh ae&mudkjyyg/ Specify Second point of displacement or < use first point as displacement > : xm.udkrl Copy jyKvkyfír&onfudkowdjyKyg/ MOVE Modify Menu .cs. ul.cs.vkdaomae&mudkjyyg/ qufíryGm...Move Command : M Select Object : a&TUvkdaom Object(s) udka&G.udkxyfí yGm. (odkY) trsm.Edkifonf/ yHkrSefrSm Multiple wGiftNrJ&Sdonf/ Specify Second point of displacement or < use first point as displacement > : udkifwG.laqmifoGm.udka&G.vkdawmhvQif Enter acgufyg/ Copy onf½dk.Edkifonf/ Lock vkyfxm.l&ef Single Multiple a&G.f.laqmifoGm.fyg/ Specify base point or [displacement/mOde]: Copy ul .tjym.vkad omae &mudkjyyg/ (185) .f.jzpfonf/ rnfonfh Graphical Object udkrqdk Copy ul.Copy Command : Cp Select Objects : Copy yGg.aom Command wpfckjzpfygonf/ vuf&dS Object rsm.Applied AutoCAD COPY Modify Menu .aom Layer rS Object rsm.Move Modify Toolbar .yg/ Specify base point or displacement : a&TUvkdaom Object(s) udkudkifwG.laqmifvmaom Object(s) udkxm.ljcif.fay.

ypön.NyD.yg/ Specify first point of mirror line: rSefcsyfudkxm.udkrSefaxmifay.udk a&.Edkifonf/ Text rsm.qGJp&mrvkdbJ rSef&dyfudkjyefí xif[yfay.yg/ (186) .jcif.lvkdufjcif.ypönf.jzifh &&dSjzpfay: apEdkifygonf/ 2D.rnfhyxrae&mudkazmfjyyg/ Specify Second point of mirror Line: rSec f sy\ f aemufwpfzufpeG .wdkYonf txufatmufb.rnfh 'kw.vkad omae&mwdu Yk akd zmfjyay.xm.ajymif.udkae&&ma&TUEdkifonf/ Copy Command uJhodkYyif Base Point ESix hf m.vHk. Object udz k suyf pf&efvrdk vkad r.jyefray:ap&eftwGuf Mirror rjyKvkyfrSD Command wGif Mirrtext [k½dkufí 0 Set vkyfxm.udka&TU.a&.twnfhrSef axmifvkdvQif Ortho on xm.aomtcgwGif pmrsm..rSrSefaxmifyg/ vuf a wG U avh v m&ef / az:jyygtwdkif.lvu dk jf cif.Hyk ifjzpfonf/ Copy ul.qGJNyD.udkrSefaxmifay. d ae&mudkazmfjyyg/ x y 0if½dk. Mouse udk vd k & mbuf o d k Y qG J w if .vQif aemufwpfzufudka&.onfr&l if. 3D Objects tm..qGJyg/ Command: mi Osnap Endpoint awmif. í wpf a e&m&mwG i f axmufjyEdkifonf/ Delete Soruce object [Yes/No] <N>: rl&if.jzpfonf/ rvkdu Enter acgufyg/ zsufypfvkdvQif y [kajymyg/ yHk0x¬Krsm.jzpfygonf/ MIRROR Modify Menu > Mirror Modify Toolbar > Mirror Command : Mi Select Objects : Mirror vkyfcsifaom Object udka&G.jcif.jcif.Applied AutoCAD Move jzifh Object rsm.f udx k m.Bwd*HwpfckyHkMurf.fnm Symmetrical tcsKd.yg/ NyD.twdkif.f udk yGm. jzpfí Move onfrl&if.nD&dSwwfMuav&mwpfzufjcrf.

NyD.Edkifonf/ Array wGif Rectangular Array ac: Object rsm.ljcif.jyKEdkifonf/ Rectangular Array vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd Start from Scratch rS Default English Setting awmif.udk x y 0if½dk.í Mouse udkab.ízGiv hf u dk yf g/ (187) . Copy yGm.NyD.wpfae&mwGifaxmufyg/ Delete source objects? [Yes/No] <N>: -ARRAY Command: -AR Array onf Copy Command uJhodkYyif Object rsm.ljcif.wpfae&mwGifaxmufyg/ Delete source objects? [Yes/No] <N>: Command: Select objects: Bwd*HESpfckudk Select vkyfyg/ Specify first point of mirror line: P1 wGif Pick vkyy f g/ Specify second point of mirror line: Ortho udk on xm.NyD. Copy yGm.twdkif...í Mouse udktay:qGJwif.ESifh Polar Array ac:A[dkrSwfwpfckudkywf0dkif.Applied AutoCAD Select objects: Bwd*Hudk Select vkyfyg/ Specify first point of mirror line: P1 wGif Pick vkyy f g/ Specify second point of mirror line: Ortho on xm. (2) rsKd.rsm.udk Copy yGm.odk hqGJwif.toHk.ay.

fpuf0dkif.fatmufaxmifh wpfae&m wGif a&.a&.wpfavQmufyGm.puf0dkif.qGJvkdufyg/ Command: -AR Select Objects : Rectangle udk Select vkyfyg/ Enter the type of array [Rectangalar/Polar ]< R >: Rectangalar Array jyKvy k &f ef Enter acgufyg/ Enter the number of rows (---)<1>: 2 y 0if½dk.xdyfzuf Quadrant wGif 0.f&dSaom Rectangle wpfckudkb.wpfckESifhpuf0dkif..AR Select Objects : rsOf.A[dkrSwfudkjyyg/ Enter the number of items in the array : 15 yGm.qGJyg/ Command : ..wpfavQmuftuGmta0.wpfavQmufyGm.udk yHkwGifjrif&onfhtwdkif.aMumif.5 x 0if½dk.5 t&SnfrsOf.vmrnfh Object (188) .wpfaMumif.lvkdaomta&twGuf/ (xdkta&twGufonfrl&if.wpfckESifhwpfcktuGmta0.azmfjyyg/ Polar Array vufawGUjyKvkyf&ef Radius 2 t&G.udk Select vkyfyg/ Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p Polar array jyKvy k &f ef P [k½u kd yf g/ Specify Center point of array or [Base]: Polar Array jyKvy k rf nfAh [dck sut f rSwu f akd zmfjy&ef Osnap Center awmif.lvkdaomta&twGufudkazmfjyyg/ Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 2 y 0if½dk.tygt0ifjzpfonf/) Specify the angle to fill (+ = CCW.lvkdaomta&twGufudkazmfjyyg/ Enter the number of Columns (111) <1>: 3 x 0if½dk.ypönf..wpfavQmuf Object rsm. .= CW) <360>: yGm.udk azmfjyyg/ Enter the distance between columns (111): 2.NyD.Applied AutoCAD 1 unit square t&G.

wefzdk.ywfvnf tjynfhwGifae&mcsay.tuGmta0.ESifhazmfjyvQif Counterclockwise jzpfítEIwfESifhazmfjyvQif Clockwise direction rsm.twdik .&ef Enter acgufyg/ tu.Applied AutoCAD rsm.vkdaom angle udkazmfjyEdkifygonf/ (189) .wpfckESifhwpfck Mum.\ta&twGufudkrodbJ xkd Object rsm.yGm.ay.fíywfvnf 360° tjynfhwGifae&mrcsvkdbJowfrSwf Angle twGif.í N ajzvQirf &l if.&efvdkrvdkazmfjy&efjzpfonf/ Y ajzvQiv f n S ahf y.udk A[dkcsuf trSwfudkrsufESmrl ívSnfhay.vQif Angle between items: udkawGU&ygrnf/ þae&mwGif Object wpfckESifhwpfckMum.Angle udo k mod&ySd gu Enter the number of items in the array: wGit f a&twGuf razmfjybJ Enter acgufyg/ xkdYaemuf Specify the angle to fill ( + = CCW.omvkdcsifvQif angle udkazmfjyyg/ taygif.uGm.ay.twdkif.rnf/ Rotate arrayed objects? [Yes / No] <y>: yGm.udkpuf0dkif.vkdufaom Object rsm. Object \vuf&t Sd aetxm.= CW)<360>: azmfjyNyD.rnf/ Polar Array jyKvkyf&mü Object rsm.f omyGm. .jcm.

D cJah omerlemtwdifk .5.Munf&h ef Rows tuGuw f iG f 2. Column tuGuw f iG f 3.jyKí Array jyKvkyfjcif.jznfv h u kd yf g/ nmtay:axmifh Select objects Button udEk ydS í f Rectangular udk Select vkyNf y. Angle of array wGif 45.D Enter (190) . Row offset wGif 2.jzpfonf/ -AR Command uJhodkYyifjzpfonf/ Rectangular Array wGif Angle of Array Option topfwpfckydkíygvmonf/ Ny. toD. Column Offset wGif 2.Applied AutoCAD ARRAY Modify Menu > Array Modify Toolbar > Array Command : Ar Dialog Box toHHk.oD.f ? Rectangle udk Array yGm.

rSefuefvQif Accept udkESdyfyg/ rBudKufao. Total number of items & Angle between items.vQif Modify udkESdyfívkdovkdjyefíjyifqifEdkifygonf/ Polar Array wGif Total number of items & Angle to Fill.Applied AutoCAD acgufyg/ Preview < Button udkESdyfíjzpfay:vmrnfhyHkpHudk Preview Munfh½IEdkifonf/ vkdcsifonfhtaetxm. Angle to fill & Angle between items atmufzufwi G f Rotate items as copies wGif Check/Uncheck vkyfEdkifonf/ ROTATE Modify Menu > Rotate Modify Toolbar > Rotate Command: Ro Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select Objects vSnv hf adk om Object (s) udka&G.yg/ Specify base point: Object udr k nfo h nfah e&mwGiaf xmufívSnrhf nfuakd zmfjy&efjzpfonf/ (191) .

a&.ay.udr k rd v d adk om angle twdik .r[kwfí Rotate jyKvkyf&mü angle udkrazmfjybJ Reference jzifhvSnfhEdkifygonf/ Oyrm.la&muf&dSvdkaom ae&mudkomodyguReference option udktoHk. B udk A &dS&modkYvSnfh.vufwef.onfhtwdkif. Endpoint udkjyyg/ rsOf.jyKEdkifonf/ vufawGUavhvm&ef/ rsOf.Ny. B udk A \tapmif.yg/ Specify Base point : A ESifh B qHkrSwfudk Basepoint tjzpfjyyg/ Specify Rotation angle or [Reference] : R Specify the Reference angle <0> : A ESifh B qHkrSwfudkjyyg/ Specify Second point : rsOf.yg/ Command : Ro Select Object : rsOf. B \wpfzufpGef.d rsm.csiv f Qif Angle azmfjyp&mrvkb d J Ortho on xm.jzifhazmfjyvQif Clockwise twdkif.&&dSygrnf/ (192) .xm.D Mouse udv k akd ombufukd qGJwif. B udka&G.twGif.twdik .f vSnahf pmif.&rnfh Angle udktwdtusrodbJ vSnfh.f vSnahf pmif.ívSnfhEdkifonf/ Rotate jyKvkyf&müvSnfhapmif.ESpfaMumif.twdkif.udkyHkwGifjyxm. A \wpfzufpGef.&dS angle onfwdusaomwefzdk.lrnfqdkygpdkY/ Running Osnap wGif Endpoint awmif. vSnfhrnf/) Rotate jzifh Object rsm. Endpoint udkjyyg/ Specify the new angle : rsOf.rsOf.Applied AutoCAD Specify rotation angle or [Reference]: rdrdvSnfhvkdaom angle udkazmfjyyg/ (tEIwfwefzdk.(2)aMumif.Edik o f nf/ 90° axmifch sK.qGJyg/ rsOf.

rsm.twdkfif.f Rectangle 0x¬Kypönf.&&dSatmif ajymif..usajymif.fudkajymif.yg/ Specify Base point : Osnap Endpoint awmif. Command : Sc Select Objects : Rectangle udak &G.jcif. ay.jyK&ygrnf/ Oyrm. rsm.Applied AutoCAD SCALE Modify Menu > Scale Modify Toolbar > Scale Command : Sc Select Objects : pau.5 x 1 t&G. f t pm.vdkaomt&G.udka&G.vJay.ajymif.vkdonfqdkygu.? ao. wd k Y u d k r l v tcsKd .Edkifygao.tem.25 t&G.vJ ay.BuD .írDvDrDwmESifhvu®yHkrsm.csifaomtrSwfudkazmfjyyg/ Specify Scale Factor or [Reference]: csKUH csUJ ay.ajymif.udak zmfjyyg/ Scale Command jzif h 0 x¬ K ypö n f .&jcif.vkdaom Object rsm.vJay.vJ&mü vufawGUwGif(2)q ? (3)q ponf tqESifhajymif.vka d ompau.jcif.íb.xuf rdrdvkdcsifaomwefzdk.\ twdkif.2.jyKíypönf.fatmuf axmifhudk Base tjzpf jyyg/ Specify Scale factor or [Reference]: r Specify reference length <1>: 2.twmwefzdk.ajymif.rnf/) Reference udktoHk.5 Specify new length : 4..wpfzufrSmtcsKd.&jcif.ay.jyKvkyfEdkif onf/ Scale Command udkoHk. tpm.wpfck\ 2.jyKí Scale ajymif.25 (tjcm.udk rod&dS aomfvnf.\t&G.wpfckrSwpfckodkY 25.4 qtcsKd.udk 4.fodkYajymif.onf/ (193) .om ydkíBuHKawGU&rnfjzpf&m Reference Option udktoHk.yg/ Specify Base point : Base vkyfípau.vJoGm.jyKvkyfEdkifonf/ Scale Command udktoHk.rsm.rysuf t &G .vJay.rsm.5 tem.frsm.ajymif.

pGef. P1 trSwfwGifxyfqifhxm.qGJyg/ Running osnap wGif Endpoint awmif.Edkif&m First Source point onf Object udka&TU.pGmbHkqifhwpfckyHkMurf.xm.twm rsm.Applied AutoCAD yHkwGifazmfjyxm.&ef jzpfonf/ Specify First Destination point : a&TU.aombHkqifhudk tcsKd. Scale Command rsm.l&müudkifwG.udkazmfjyyg/ (194) .ae&m wpfzuf pGef.yg/ Specify Base point : P1 trSwfwGifjyyg/ Specify Scale factor or [Reference]: R Specify Reference Length <1>: P1 trSwfwGifjyyg/ Specify Second point : P2 trSwfwGifjyyg/ Specify new length: P3 trSwfwGifjyyg/ ALIGN Modify Menu > 3D operation > Align Command : Al Specify First Source point : Align jzifh Move.la&muf&v Sd adk omae&mudak zmfjyyg/ Specify Second Source point : Second Source point wG i f Object \vSnfhapmif.ay.íyHkrSmjyxm.f vkdaom Base point udkazmfjyay.onfhtwdkif.vkyfaqmifay.vdkufyg/ Command : Sc Select objects : tay:bHkqifhudka&G.vkdonfhtem.udkwpfNydKifwnf.\wpfzufaxmifhudkazmfjyyg/ Specify Second destination point : vSnfhajymif.&ef vuf&dStwdkif.a&.yg/ bHkqifhudk copy ul.udkod&dS&efrvkdyg/ yxrOD.a&muf&dSrnfh tapmif. Rotate.ustay:wGif xyfíxyfíqifhoGm.

vkdu Enter acgufyg/ STRETCH Modify Menu > Stretch Modify Toolbar > Stretch Command : S Select Objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon.Applied AutoCAD Specify third source point or <continue>: Scale objects based on oligned points? [Yes / No] <N>: tu.rsm. f v l mvkad omtrSwu f jkd yyg/ okdYr[kkwf Screen wpfae&mukdaxmufjyyg/ Specify Second point of displacement or <Use first point as displacement>: a&muf&v Sd adk om ae&mudk¤if..udk Crossing-window odkY Crossing-polygon Selection enf.\tem.udk Select vky& f mü Crossing-window (or) Crossing-polygon udo k mtoH.vdkao.fí Align jyKvkyfaom Object udk First & Second Destination point (2)ckMum.jzifjh zwfíaumufyg/ Specify base point or displacement : Base point tjzpfui kd w f .k jyKEikd o f nf/ (195) . G . azmfjyEdkifonf/ Stretch Command jzifh Object rsm. Select Objects: qGJqefYvkd(odkY) csKHUvkdaom0x¬K\tem.vkdygu Yes ajzyg/ rajymif.twdkif.fudkBuD.? wefzdk.rsm.t&G.tuGmta0.rsm.udkcsKHUEdkif? qefYEdkifonf/ tem.½dkufxnhfí¤if.

lía&TUvkdaomwefzdk.kH udk Window Selection enf.nmzufodkY Mouse udkqGJ.kH Edik o f nf/ (196) . 3D Face wdjYk zpfonf/ Stretch Command udo k .onf/ Select object wGif P1.jzifhae&majymif. Arc. polyline.jzifh NcKH íaumufvu dk yf gu Move Command uJo h yYkd if Object udv k &dk ma&TUEdik o f nf/ atmufygerlemk wGif Door udkNcHKíaumufNyD.? Leader. Stretch vkyfvkdygu Crossingpolygon udo k . Viewport.udk Stretch vkyfjcif. Spline.eH&Hrsm.rSm Line. Solid.a&TUyHkudkjyxm.Applied AutoCAD Stretch vkyfEdkifaom Object rsm. Trace. P2 trSwfrsm.enf.udk½dkufxnfhEdkifonf/ Stretch Command jzifh Object (2) ckudkwpfBudrfwnf.kH í Object wpfcv k .udk Crossing-window jzifah umufyg/ Base point tjzpf Screen wpfae&m&mudk Pick vkyfyg/ Ortho on xm.NyD. Dimension \ Dimension Line ESihf Extension Line rsm. Mline.wpfenf.

qGJ&ef Command : Pol Enter Number of sides <6>: 6 Specify center of polygon or [Edge]: A[kt d jzpfxm.rS 1024 txda&.ponfhay.qG&J ef New Drawing wpfcu k kd Start from Scratch rS Default English d wmif.wpfckodkYaxmihfrwfrsOf.l Edkifonf/ Polygon wpfckudka&.Applied AutoCAD POLYGON ( Entity Type : LWPOLYLINE ) Draw Menu > Polygon Draw Toolbar > Polygon Command : Pol Polygon Command jzifhA[k*Hrsm.wefzdk.D Mouse udn k mzufoq Ykd í JG 2.ta&twGuf 3 em.qGJ.5 &dSaom (6)axmifh Polygon wpfckudka&. A[dkrSwfrS tem.wpfck\ t&Snfwefzdk.\t&Snf 2.xm. A[dkrSwfrSaxmifhwpfckodkY tuGmta0.5 (197) .qGJ&ef - Command : Pol Enter number of Sides <4>: 6 Specify Center of polygon or [Edge]: E Specify first point of Edge : wpfae&m&mudak xmufyg/ Specify Second point of edge : Ortho on xm.qGJ&mü - (1) (2) (3) tem. ay:rlwnfía&.ízGiv hf u dk yf g/ Setting uka tem.Ny.vkad omwpfae&mudak xmufyg/ Enter on option [Inscribed in Circle / Circumscribed about Circle] <I> : I Specify radius of circle : 2.csufwefzdk.udktem.5 [k½u kd yf g/ A[dkrSwfrSaxmifhodkY 2.qGJEdkifygonf/ vufawGUa&.tuGmta0.wpfem. (3)rsKd.wefzdk.5 &dSaom (6)axmifh Polygon wpfcka&.

? Format menu > Point style ..ESiafh &.vQif Polygon udktem.csrw S af &.cs. rdrdxm.f r S w f r S u d k i f w G .NyD.xm.qGjJ cif.udo k auFwyHpk u H rJG sm.vdkaomyHkpHay:rlwnfí I . 2. C Option rsm.5 &dSaom (6)axmifhudka&.fvmí Circumscribed udkawmif.5 Inscribed ESihf Circumscribed Option rsm. rS¤if.rsm.qG&J mü Inscribed ukad wmif.wpfzufokdY axmifhrwftuGmta0.xm.rnfah e&mudjk yyg/ Enter on option [Inscribed in Circle / Circumscribed about circle] <I>: C Specify radius of Circle: 2.0000 Specify a point : point trSwc f svadk omae&mudjk yyg/ Point ud k t rS w f t om.awmif.fEdkif&ef Command wGif Ddptype ü½dkufí¤if.ypö n f . wpf c k u d k tjcm.lí xm.&ygrnf/ Point trSwr f sm..jyKvyk Ef ikd o f nf/ Point Object udkxdawGU&ef Osnap wGif Node udkawmif.ay.wpfae&modkY ra&TUrSDol\rlvae&mudkrSwfom.rsm. Data rsm.pGm toH.rSudkifwG.Applied AutoCAD A[dkrSwfrStem. jyKEd k i f o nf / Oyrm.üvnf.jyKvk y f & mütoH k . cJEh ikd o f nf/ Mapping rsm. Edkifonf/ POINT ( Entity Type: POINT ) Draw Menu > Point Draw Toolbar > Point Command : Po Current point modes : PDMODE = 0 PDSIZE = 0.vkdygu ra&TUrSD Point csírSwfom. f v monf u d k owd j yKyg/ wpf c gwpf & H w ef z d k .k jyKvadk om yHkpHudka&G.? Point Style Dialog Box udak c:.wpfck\ tv.xm.vkdaom ae&modkYqGJ.vQif Polygon udkaxmifhpGef.udk Point rsm.lEikd o f nf/ (198) .qGJ&efCommand : Pol Enter number of side <6> : 6 Specify Center of polygon or [Edge]: A[dx k m.&m Point rcsryDS xrOD.jyKvyk x f m. twd t usrod a omf v nf .

zsufypfp&mrvkdbJ azsmufxm.tuGufonf Blank jzpfíxkt d uGuu f kd awmif.lvQif Radius 2.udt k oH.jyKavh&dSMuonf/ Point Style \'kwd.avonf/ ½kww f &uf Zoom ESiu hf yfMunfí h Edik af tmif Set Size Relative to Screen jyKvyk x Point rsm.d jyKvyk x f m.ay.jzifh Point rsm.taeESihf yHkxkwf&mü xnfhoGif.tcsdefra&G.t f pm.udk Object rsm.o f nf Rectangle wpfc\ k t&G.&jcif.jzifh Muufajccwf _ yHkoP²mefudk Point cs&eftoHk.ftpm.k jyK&mü Zoom teD.tvGefBuD.toHk.5 &dSonf/ (199) .ta0.f twmrSm Square yHk&dSaom Point \t&G.jyKEdkif&efjzpfonf/ xkdodkYyHkxkwf&müxnfhoGif.jcif. jyefí Munfh½IEdkifygonf/ Point rsm.frSefjyefjzpfoGm.jyKrnfqdkygu Point Style Dialog Box wGif Set Size in Ablolute Units udkawmif.frSef twdkif.udkrjrifvkdu Erase ESifhtNyD.Applied AutoCAD Point Style Dialog Box Point Style Dialog Box wGifoHk.Edik yf gonf/ xdaYk Mumifyh w kH iG &f aSd om Point trSwfrsm.aevQif Regen jyKvkyfygut&G.fEdkifonf/ rsm.xm.aomtm.\&nf&.NyD.yg/ (Point \t&G.udk Point Size wGifay.udak zsmufxm.cs.ygrnf/ Point yHp k t H rsK.d rsK.udt k NrjJ rifawGU f m.Munfah omtcg Point trSwrf sm.vQif 5 square &dSrnf/ puf0dkif.vkdaomyHkpHudka&G.&dSonf/ ) Point Size 5 xm.yg/ xdkYaemufyHkwGifay:apcsifaomt&G.yHkudk.twdik . G cf suw f pfcrk mS Point rsm.toHk.

f rsm.xJrw S pfaMumif.&dS Single Polyline Object tjzpfjyKvkyf&ef¤if.rSvkdtyfygu wpfqufwnf.Applied AutoCAD PEDIT Modify Menu > Object > Polyline modify Toolbar > Edit Polyline Command : Pe Pedit Command jzifh Line. Polyline jyKvy k Ef ikd o f nf/ New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif.? pqH. Arc.vHk.ponfjzifhtrsKd.a&. Polyline rsm.onft h wdik .toHk. Arc Object rsm. 3D Mesh Object rsm.vJ&ef¤ f if.jyKvkyf&ef Mul- (200) .u f yl gonf/ yHrk sm.xufyHkrsm.qGJNyD.k jyKí Polyline jzpfatmifjyKvyk jf cif. Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: wpfqufwnf.auG.a&.udk wpfNydKifwnf.qGJNyD.rsm.jyKEdkifonf/ 3D Polyline.k rSwrf sm.a&. Polyline Object rsm.udk Polyline tjzpfwpfqufwnf.&dSaeNyD.ízGiv hf u dk yf g/ vufawGUjyKvyk &f efyw kH iG jf yxm.qGv J u dk yf g/ xdk Line rsm.toHk.jyKEdkifonf/ Making Polylines Polyline rsm.udk Polyline Command ESifha&.udk Select vkyfjyKvkyfyg/ 5 Segments added to polyline.uydí k vG.udk Polyline Object tjzpfajymif.rsKd.xdpyfaeaom Line.rsm.f Line rsm.tMurf.udkjyefí Edit jyKvkyf&efvnf.qGJjcif.udk Pick vkyyf g/ Object selected is not a polyline Do you want to turn it into one? <Y> Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j Select Objects : rsOf.? qufjcif.. Edit vkyf&efrsm.udw k pfww JG pfqufwnf. a&.qG&J müvdk ovkjd zwf jcif.tm.? rsOf.rS Pedit Command udt k oH.jyKvkyf&ef Command: Pe Select Polyline on [Multiple]: rsO. Polyline ud&k rnf/ wpfpHkxufydkaomxdpyfrsOf.

. (2) aMumif.E f ikd o f nf/ .wd&Yk aSd om rsO.rSm 0.udv k nf.-]: xdpyfaeaomrsOf.pqHk. tjzpfodkYtoD..rnf/ Multiple option udt k oH.cs.rsm. (od)Yk rxdb[ J íaejcif.-]: J Join Type = Extend Enter Fuzz distance on [Join type] <0.rsm.jzwfay.vdkufyg/ 2 segments added to polyline Enter an option [Close/Open/Join/.jyKEdkifonf/ yHkwGifjyxm.5 xuf rausmfvGefygu 0.k rSwrf sm.f ? rsO.]: J Join type = Extend Enter fuzz distance or [Join type] <0.tMurf.qGJvkdufyg/ Command : Pe Select Polyline on [Multiple]: M Select Object: tm.&efjzpfonf/ tuGmta0. rxdbJ[íaeaomrsOf.a&.onfhtwdkif. udkaz:jyay..qufoGm.Applied AutoCAD tiple Option udktoHk.rsm. Polyline tjzpfjyKvyk Ef ikd yf gonf/ yHkwGifjyxm....wefzdk.. (3)pkcGJírsOf...wpfaMumif.vHk.k rsK.rsm..twdtusxpd yfraebJ wpfcEk iS w hf pfcak usmjf zwf aejcif. Polyline rsm..-]: Join type Option wGif [Extend/Add/Both] oH.qGJyg/ Command : Pe Select Polyline on [Multiple] : M Select Objects: rsOf.d a&G.ESifhwpfckudk ausmfjzwffaeaom rsOf.0000>: 5 Segments added to 3 Polylines Enter on option [Close/Open/Join/ .rsm.udk Select vkyfyg/ Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y> Enter on option [Close/Open/Join/ .f auG.onfhtwdkif.k jyKípqH.Extend onf[ae ydkaeaomtpGef.udk Select vkyfvkdufyg/ Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y> Enter option [Close/Open/Join/.udkqufay.a&...oD..0000> : 0.udkqufay.rnf/ (201) .5 Fuzz distance onf[aeaom (odkY) ausmfjzwfíaeaomt pGef.rsm.wefzdk.rSwfrsm..vHk..&rnfhtuGmta0...rsm.5 ay.tm..wdkYudktMurf...? jzwfxkwfay.rsm.

wpfckESifhwpfck Intersect jzpfEdkifvQif Extend vkyfay.ízGifhvkdufyg/ Format Menu > Point style Dialog Box wGiaf v.Add onf[ae ydkaeaom tpGef.jyK.Applied AutoCAD .csvkdufyg/ Linetype Control rS Other udkESdyfí Dashed Line type udk Load vkyfNyD.vku d yf g/ Point Command jzifhyHkwGifjyxm.udkaemufxyfrsOf. yH k w G i f jyxm.qGJ&mürSm. Polyline jyKvkyfvkdaom Object rsm.ü[aetpGef.jzwfEdkifonf/ vufawGUavhvm&ef/ New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif.Both onfrxdawGUbJ[íaeaom Object rsm.jzifh Polyline rsm.qGJaomyHkrsm. Intersect rjzpfEdkifygu Add vkyfay.twd k i f .yg/ Osnap Node awmif .onfhtwdkif. Current xm.Edkifojzifh toHk.rsm.0ifaom Option wpfckjzpfygonf/ Fuzz Distance onfvnf.rnf/ .udkwpfBudrfwnf.fay.xGufaejcif.qufay.jyKEdkifygonf/ odkYaomf AutoCAD Drawing trsm. New Option wpfckjzpfNyD.jzpfEdkifí Fuzz Option udktoHk.jzpfojzifh a&.udk Pedit Command ESifhjyefvnfíjyKjyifwnf.NyD.rsm.rSma&. í Pline Command jzif h Polyline ud k Point rsm.oD.pkonftvGefwdusaom Engineering Drawing rsm.trSwf (6)ckcefUrSef.ygrnf/ rSwfcsuf/ Multiple Option onf AutoCAD 2002 \ New Option wpfckjzpfNyD.qGJyg/ Polyline udk Dashed Linetype jzifhjrif&ygrnf/ (202) .vkdtyfygutoHk.Gif.tjzpftoD.wpfckESifhqufoG.rIrsm..axmify h kH Point Style udak wmif.onfhtwdkif.HkjzifhwdusrSefuefaomyHkwpfyHk&rnfr[kwfyg/ Editing Polylines Polyline rsm.

rnf/ rlv Vertex rsm. Segment wpfqpfcsi.rSaoGzDroGm.0.k rSwE f iS phf rSwf udq k ufay. jyef&&ef Decurve D [k½dkufyg/ Spline onf Spline-Fit Polyline toGifajymif.f udo k .vkad om Width ay.rnf/ rl&if.05 ) Width rvkdvQif 0 xm.\ twdkt&Snfay:rlwnfí Linetype rSmnDnmrIr&dSEdkifay/ xkdYaMumifh Polyline tprStqH. oGm.ESifhwnfaqmufay.íabmifyw d jf yK vkyfEdkifonf/Closed Polyline jzpfoGm.f taejzifo h m Linetype rsm.jzpf&ef Decurve jyefvkyfEdkifonf/ Ltypegen Enter Polyline Linetype generation option [ON/OFF]: Polyline \ Vertex wpfcE k iS w hf pfcMk um.ay.Edkifonf/ yxrOD.rnf/ rl&if.yg/ (Oyrm.rSa&TUvsm. twdkif.udjk zpfay:ap&m? Segment rsm.f wpfcck si.Applied AutoCAD Command : Pe Select Polyline on [Multiple]: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Close Option onf Polyline qH.twdkfif.vQif Close Option ae&mwGif Open udkawGU &rnf/ O jyef½dkufu Open jyefjzpfrnf/ Width Option onf Polyline udk Width txlxnf& h efo.kH onf/ Specify New Width for all Segments: wGiaf jymif.f wpfct k aeESihf nDnmpGmjzpf ay:ap&ef ON udkoHk.Enter polyline linetype generation option [ON/OFF] <Off>: (203) .tjzpf&dSaeaomfvnf.yg/ Fit onf Arc-Fit Polyline tjzpfajymif.ay.Edkifonf/ rlv Vertex rsm.D oefY rsO.bJ Arc rsm.rsO.k txduw kd pfqufwnf. Curve rSm Vertex rsm.onf Control Point rsm.pGm Spline Option jzifh Spline jyKvkyfMunfhyg/ Linetype udknDnmpGmawGU&rnfr[kwfyg/ L ½du k í f .

Applied AutoCAD ON ½dkufyg/ Linetype udkwpfnDwpfnmwnf.k Ny. _.D vQif X ½du k í f Exit ESifhjyefxGufyg/ Insert .wGifjzwfawmufay.vQif Vertex rsm. B Vertex udkazsmufvkdu A Vertex odkY ½dkufyg/ (204) _ Marker udka&TUí S .Ekdifonf/ Next Option ESifhpjzwf vdkaomae&modk h_ Maker udka&TUyg/ pjzwfrnfh Vertex a&mufvQiB f ½du k yf g/ Enter qufacgufíjzwfvadk om Vertex txdomG .jyefacgufyg/ Sub-Option rSjyefxu G v f v dk Qif _ (Exit) ½du k í f xGuyf g/ Break .aeonfujkd rif&rnf/ tqH.rSm- [Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/ eXit] <N>: ON u uSement Next / Previous - Next Option udak c:í Enter acgufomG .Vertex (2)Mum.Mum.rnf/ oH.ygaom Polyline twGuf Regen jyKvkyfay.Marker ay:vmygrnf/ yg0ifaom Sub-option rsm.yg/ G ½du k v f Qif Vertex rsm.udkjyefíazsmufEdkifonf/ Oyrm.rsOf.Move ESifh Vertex rsm.rsm.k rSwaf &mufvQi&f yfomG rnf/ aemufjyefoGm.aemufxyf Vertex wpfckudkxyfíjyKvkyfvkdvQif I ½dkufyg/ Specify Location for new Vertex: wGifaemuf Vertex topftwGuf ae&mudkjyyg/ Exit ESifhjyefxGufyg/ Move .auG.wGif Break vkyaf y.Vertex A ESifh C Mum.awGU&rnf/ Edit vertex Option udak c:vku d v f Qif Polyline \prSww f iG Mf uufajccwf trSwt f om.udkvkd&ma&TUEdkifonf/ Regen .vkdvQif P ½dkufí Previous Option udkac:NyD.wpfcr k S wpfco k Ykd _Marker a&TUvsm. Enter rsm.Edkifonf/ Straight - Straight jzifh Vertex rsm.Break onf Vertex (2)ckMum.

... Fit vkya f y.qGJ&mütoHk. Radius 1 jzifha&.owfrSwfay.oD. i.jcm.í&&dSaernf/ (205) .jzpfonf/ Fit Option udk Contour rsOf.Undo jyefvkyfjcif.rsm.qGJvkdufyg/ Command : Pe Enter an option [Close/ ..]: puf0ikd ..xm.fao.x f uftenf.jyKEkdifonf/ Vertex rsm..Edkifonf/ eXit Undo - Sub-Option rSjyefxGuf&ef X ½dkufyg/ ..qGJEdkifonf/ vufawGUjyKvkyf&ef Eight-sided Polygon wpfckudk Circumscribed Option.f oP²mef 2D Polyline (Spline-Fit Polyline) wpfc&k &drS nf/ Command wGif Splframe [k½u kd yf g/ Enter new value for SPLFRAME <0> :1 Command : Re (Regen jyefvy k yf g/) rl&if....ojzifh ContourLine rsm.udkrlv Data rsm. Frame jyefíjrif& ygrnf/ Spline-Fit Curve onfrv l Frame t&G.jzifh Fit vkyfaomtcg Arc rsm.a&.Applied AutoCAD Tangent - Width - Enter an option [Next/Previous/Go/eXit] <N>: C odaYk &mufatmif Enter acgufoGm.jyKí Egg Shape a&.ajyjypfpGm&&dSonf/ Spline Option udktoHk.twkdif.jcif. Tangent xdyHkudkjyKjyifEdkifonf/ Vertex (2)ck M um..twdkif.]: S Enter an option [Close/ .yg/ xkdUaemuf G [k½dkufyg/ B Vertex aysmufoGm.. Starting width ES i f h Ending width rsm.rnf/ Fit Option twGuf Tangent direction udkawmif.

tjzpfowfrSwfEdkif&m tEIwfwefzdk.xm.onfhtwdkif.vQifrsOf... taygif..]: S Enter an option [Close/ .onf Polyline udk Arc rsm.D ay.twdik .rsm.yg/ (206) .ajzmifhrsm. aom Polyline wpfckjzpfavonf/ rsOf.ESifhcsKd.faom rsO.rl&if.ay: rlwnfí &&dSonf/ Command : Splinesegs Enter new value for splinesegs <8> : Splinesegs \ intial value rSm 8 jzpfonf/ Segment wpfckudk Curve yHkoP²mef&&ef rsOf.f twdtus&&dES ikd &f ef Spline-Fit Polyline rvkyrf w DS iG f Splinetype udkBudKwifowfrSwfay.f ajzmifrh sm.ay. Frame twdkif.ydk ípdwfvmrnf/ wefzdk.D xm.ír&yg/ Splinesegs wefzdk.ygrnf/ txufygyHkudk Pedit jzifh Decurve jyefvkyfyg/ Splinesegs wefzdk.rsm..t f pm.]: yHkwGifjyxm.jzifh wGq J ufzefw...udk -32768 rS 32767 txday.jcif.ESifh wGJqufay.jzifhwGJqufay. -2 ay.Applied AutoCAD vkcd siaf omt&G.EdkifNyD.xm..Edkifonf/ txufygyHkudk Pedit Command jzifh Decurve jyefvkyfvdkufyg/ Command wGif Splinetype [k½u kd yf g/ Enter new value for SPLINETYPE <6> : 5 Splinetype value (5) Quadratic B-Spline ESihf (6) Cubic B-Spline (2)rsK..rsm.rsm.udk Negative & Positive wefzdk.ygrnf/ Command : Pe Enter an option [Close/ ..wefzdk.twdtus &dSaom Spline-Fit Polyline udk&rnf/ Negative & Positive values of Splinesegs vuf&&Sd &daS om Spline-Fit Curve onfao.ajzmifh (8) aMumif..auGUay.ta&twGufrSm Splinesegs wefzdk.jzpfonf/ wefzdk.. (2) rsKd. 0 wefzkd.NyD.d &d& S m Quadric B-Spline onfrv l Frame udk Tangent xdaom Spline-Fit Polyline udzk efw..i.vQifrsOf.

f tay:xdyyf ikd .twGufae&mudkjyyg/ Specify distance to other axis or [Rotation] : Center rSaemuf axis wpfzufpe G .onft h wdik .5 Stretch vkyMf unfyh g/ 2 x 2.f udk 0.pGe.Applied AutoCAD (Segments rsm.wdusaomt&G.udkaz:jyyg/ Options: Center : Specify center of ellipse: Ellipse udt k em.vdrfhrnf/ Pedit jzifh Spline-Fit Polyline jyefvkyfyg/ rlv Frame wGif Segment (8) ck&dSí Arc (32) ckESifh wnfaqmufxm.onf/ Splinesegs (2) jzpfvQif Segment wpfcu k rkd sO.eJ&efwefz.azmfjyyg/ (207) .qGJ&ef Center ae&mudkjyyg/ Specify endpoint of axis: A[dkrSwfrStem.f wpfzufrpS íra&.tuGmta0.d ay.wpfzufpGef.jzifhtem.f&dS Egg Shape wpfckudk&&dSygrnf/ þenf.jzifch sK.kd eJíay.fí Arc (16)ckESifh wnfaqmuf vkdvQif Splinesegs (-1) ay.ay.5 Bounding Box twGif.rsm.wpfzufpGef.qGv J b dk J A[dkrSwfae&mazmfjyía&.í Splinesegs (-2) jzpfvQif Segment wpfcu k kd Arc (4) ckjzifhcsKd.f odYk tuGmta0.f ajzmifh (2)aMumif.aom Spline .Fit Curve wpfck&&dSygrnf/ tu.xm.Edkifonf/ &&dSaom Spline-Fit Curve udkvkdcsifaom Egg Shape &&dS&ef Stretch Command jzifh Stretch vkyE f ikd o f nf/ erlemtjzpfyw kH iG jf yxm.udkvkdovkdtzufzufodkY Stretch vkyfí Design vkyfEdkifygonf/ rlv Frame udkjyefazsmuf&ef Splframe 0 xm.í Regen jyefvkyfyg/ ELLIPSE ( Entity Type : ELLIPSE ) Draw Menu > Ellipse Draw Toolbar > Ellipse Command : El Specify axis end point of ellipse or [Arc / Center]: qGv J adk omwpfae&mwGijf yyg/ Specify other end point of axis : tjcm.

udkazmfjyyg/ Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: -Specify other endpoint of axis: -Specify distance to other axis or [Rotation]: .D .qGjJ yKvyk v f ydk gu Ellipse ra&.zuf wGif&dSrnf/ Specify end angle or [Parameter / Included Angle]: Arc \qH.f rSpíqGyJ gupí Pick vkyfonfhtrSwfudk 0 angle tjzpfowfrSwfí pqGJrnfhae&mudk Counterclock wise twdik .rwlnDaom0if½dk.f 0 onf X 0if½.yg/ Ellipse yHkwGiftuGmta0.t&Snfudk Major axis twdkudk Minor axis tjzpfowfrSwfonf/ Ellipse wGif Circle uJhodkYyif Quadrant ESifh Center trSwrf sm.f rsm.xyfíay:vmrnf/ Specify Start angle or [Parameter]: Ellipse udt k em.&do S nf/ Ellipse t pdwt f ydik .if.udkazmfjyay. Arc wdkYjzifhwGJqufír&ojzifh Ellipse Shape yg0ifaom0x¬Kypön.cJv h Qiyf rkH eS t f wdik .f wGuí f azmfjyyg/ tu. (2)zufyg0ifNyD.kd \taygif.rSm Ellipse omjzpfNy.vQifatmufyg Prompt rsm.rsm.&ygrnf/ Elliptical Arc udk Polyline tjzpf Line.0if½dk.k vdak om angle ae&mudkazmfjyyg/ Included angle udkazmfjyvkdvQif I awmif.yHr k eS t f wdik .f tuGmta0.kd udOk .&rnf/ (208) .tuGmta0. 0if½dk. azmfjyNyD.uJhodkY Radius udkazmfjyír&bJ Axis rsm.udak &.Applied AutoCAD Specify distance to other axis or [Rotation]: Arc : A[dkrSwfrStjcm.f udk Elliptical Arc [kac:Ny.qGrJ DS Pellipse wefz.pGef.D pGm owfrw S f ay.twmudkazmfjy&mü puf0dkif.wpfzufpeG .D Arc r[kwyf g/ Ellipse wpfck\twdkif.\t&Snfwefzdk.fí Center awmif.

Mouse udknmzufodkYqGJwif.ESifh vkdovkdqufí Single Polyline Object tjzpfjyKvkyfEdkifygonf/ vuf a wG U avh v m&ef / New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif. Arc rsm.jzifha&.ízGifhvkdufyg/ Command: el Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: pqGv J adk omwpfae&mwGiaf xmufyg/ Specify other endpoint of axis: 8 Ortho on xm.Applied AutoCAD Command: Pellipse Enter new value for PELLIPSE <0>: 1 1 odkY Set vkyfxm.jyKEdkifygonf/ Isometric Drawing wGiaf vhvmyg/ (209) .í 8 ½dkufxnfhyg/ Specify distance to other axis or [Rotation]: 2.vQif Ellipse Command wGif Isocircle Option yg0iftoHk.NyD.qGJvkdufaom Ellipse udk 2D Polyline tjzpf&&dSrnfjzpf&m Line.5 rS w f c suf / Isometric Snap Style udkxm.jcif.

Mtext. Arc. Explode ESifhazmufcGJMunfhyg/ rSwfcsuf/ Wide Polyline rsm. Circle./ vufawGU Pline Command jzifh Polyline a&.rSD rl&if.yHkudkatmufwGifazmfjyxm. Arc Line.Edkifonf/ Explode jyKvkyfjcif.. Tolerance Region. Block Reference. Arc Line Text Line. Block Reference. Mtext Line.jzifh Object Type rsm. Spline Region Block vkyfrodrf. Ellipse. Surface Line.tp&Sdaom Basic Object Types rsm.vJoGm.. Arc.qGJNyD.Applied AutoCAD EXPLODE Modify Menu > Explode Modify Toolbar > Explode Command : X Select Objects : azmufcGJvkdaom Object rsm. Solid.udka&G. Ellipse . Arc Line 3Dface 3Dface Line.udk Line. Object(s) rsm.ajymif.onf/ Object Type Explode Polyline 2D Polyline 3D Polyline Polyface mesh Polygon mesh Mline Hatch Mtext Dimension Leader - 3DSolid Region Surface Block Reference - &&SdEdkifaom Object Type rsm. Line.ygrnf/ (210) . Spline.udk Explode jyKvkyfygu Line rsm.tjzpf&aomtcg Polyline width aysmufíoGm.yg/ Explode Command jzifh Geometry wnfaqmufyHkt&wGJqufaeaom Compound Object Types rsm. Solid.tjzpfodkYcGJxkwfay.

azmfjyay.twdkif. Stretching ponfwUkd udk vd& k mwefz. Ellipse ponfww Ykd iG f Grips rsm. (5) onfoifhawmfaom t&G.udk Edit jyKvkyfvkdyguyxrOD.w f uljyKvyk Ef ikd Nf y.onf Object rsm.udk Object Snaps rsm.onf/ Grips System Variable \ Initial Value rSm (1) jzpfNy.wGif¤if.EdkifNyD. tvG.ay:wGifrlwnfygonf/ Basic Objects rsm.vkdaom Grip rSwfudk Click vkyfygu Griphot ac:teDa&miftrSwt f jzpfxyfraH wGU&ygrnf/ Base point ay:rlwnfí Moving.udak &G.\ Control Point rsm.jzifhjrifawGU&ygrnf/ Grips rsm. ponfjzifh Object ay:rlwnfíazmfjyay.rsm.D (0) xm.k rjyK Edkifyg/ Grips rsm. Circle. arc.k Edik o f nf/ (211) .\t&G.vQif Grips rsm.udk Command roHk.udk toH.bJ Mouse ESifh Select vkyfMunfhygutjyma&mif Grip tuGufuav.Applied AutoCAD GRIPS ( System Variable ) Command : Grips Enter new Value for Grips <1> : Object rsm.jzpfNyD.jzifh Object rsm.jzpfaom Line.oH.Grip wpfco k Ukd ¤if.fjzpfonf/ Grips rsm.? Spline rsm.fwulxdawGUEdkifaom Strategic Points rsm.fudk Gripsize Variable jzifhjyifay.? tjcm.ü Vertex wGif¤if.í f vnf.D Mouse Right Click udE k ydS í f Shortcut menu rS Editing Command rsm.odkYtvG.pGm Edit vkyfvkdaom Object(s) udk Select vkyfyg/ Grips rsm.azmfjyNyD.cs.aomae&mrsm.kd az:jyí¤if. Polyline rsm.xJrS Base point tjzpfoHk.rSm Object Type rsm.

Style = STANDARD J nfah e&mudak zmfjyyg/ Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: pqGr Specify next point or [Undo]: qGv J o dk nfah e&mudak zmfjyyg/ Specify next point or [Close / Undo]: qufqv JG o dk nfah e&mudak zmfjyyg/ vdo k vkd qufqJG oGm.wpfckESifhwpfck Mum.jyKvk y f x m.tuGmta0.rsm. Scale = 1.udkOD.cs.Edkifonf/ Mline Style rsm.kH (Bottom) tv.00.Applied AutoCAD Learning Commands II (General Commands) MLINE ( Entity Type : MLINE ) Draw Menu > Multiline Draw Toolbar > Multiline Command : ml Current settings: Justification = Top.fA[dkwnfhwnfh (Zero) wdkYrSpvkdaomae&mudk a&G.00>: Elements rsOf.í MunfhNyD.ESifhtwlwlyifjzpfonf/ (212) .pGmMunfh½IEdkifonf/ Textscreen wGifazmfjyay.ygua&.udk vdkovdkowfrSwfay.qG J v k d a om Style trnfudkazmfjyay.ygu F2 jyefESdyfyg/ Line Options rsm.k (Top)? atmufq.yg/ qufrqGJvdkvQif Enter acgufyg/ Options: Justification - Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>: Pickpoint tjzpf Mline \tay:qH.f Edkifonf/ Scale - STyle - Undo/Close - Enter mline scale <1.Edkifonf/ odkYr[kwf (?) ½dkufí Style trnfrsm.

50´ Limits owfrw S í f Zoom .udk Trim Command jzifh Trim vkyfEdkifonf/ Mline rsm.qGJyg/ Running Osnap Endpoint awmif.00.yg/ Limits Command jzifh 50´.&dSaeygrnf/ Mline rsm.udk Explode Command jzifhazmufcGJí Line rsm.jyKía&. Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: j Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>: z Current settings: Justification = Zero.udka&.Applied AutoCAD Mline jzifhrsOf. Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: s Enter mline scale <1.00.20´ Rectangle wpfckudka&. Scale = 9.qGJMunfhygrnf/ Command: ml Current settings: Justification = Top.yg/ 9 vufrtxleH&Hudk Mline udktoHk.txdyg0ifaomtNydKifrsOf.All jyKvyk x f m.jyKvkyfxm. (16) aMumif.rsm.yg0ifaom Default Standard Style tjzpf&dSrnf/ Mline udka&. Scale = 1.00>: 9 Current settings: Justification = Zero. Scale = 1.qGJvQif Polyline odkYyifwpfqufwnf. Style = STANDARD (213) .Edkifygonf/ vufawGUavhvm&ef/ yxrOD.pGm Units Command jzifh Engineering Unit awmif.yg0ifaom Elements (rsOf. wpfwGJwnf.r&dSao.00.rsm.) vnf.ESpfaMumif.&&dSNyD.tjzpfajymif.yg/ Wall \ Center Line tjzpf 30´.vQifrsOf.jcif.qGJEdkifonf/ Mline Style rsm.xm.

tjzpf&&dSNyD.udkjyKvkyfxm.qGJEdkifygrnf/ (214) .Applied AutoCAD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: p1 wGif Pick vkyy f g/ Specify next point: p2 wGif Pick vkyfyg/ Specify next point or [Undo]: p3 wGif Pick vkyy f g/ Specify next point or [Close/Undo]: p4 wGif Pick vkyy f g/ Specify next point or [Close/Undo]: c vdktyfygu &&dSaom Mline udk Explode jzifhazmufcGJjcif.tm.jcif. vkdovkd Edit vkyfEdkifygrnf/ MLSTYLE Format Menu > Multiline Style Command : Mlstyle Multiline Style Dialog Box ay:vmrnf/ Mline Style rsm.udkBudKwifíjyKvkyfodrf.xm.jzifh tcsdefukefoufompGm rsOf.NydKif rsm.0ifrnfh Style rsm.jyKEdkifygonf/ vkyfief.ltoHk.jzifh Line rsm.ESifhywfowfítoHk.NyD.udka&. jyefvnfac:.qnf.

5 [k½dkufyg/ xkdYaemuf Add udkESdyfyg/ þenf.rsm.twdkif.xm.ízGiv hf u dk yf g/ Command: mlstyle Multiline Style Dialog Box ay:vmrnf/ Mline Style topfwpfcjk yKvyk &f ef New Botton udkESdyfyg/ Name tuGufwGif Glass [k½dkufí Continue udkESdyfyg/ New Multiline Style Dialog Box ay:vmrnf/ Elements wGifvuf&dS 0.udkvnf. Button udkESdyfvkdufyg/ Cyan udka&G.udk Center line ESifh Cyan color xm.&dSaeygrnf/ Delete Button udkESdyfvQifrsOf.f wpfaMumif.xdyfwGif (Caps) tydwfvkdvQifxnfhay.csi.zsufvkdufyg/ vuf&dS 0.rsOf.ygonfh rsOf.tjyifrsOf.vdkufyg/ (215) .0ifvmrnf/ usefaeaom -0. -3 ponfhjzifh½dkufí Add vkyfoGm.jyKvy k &f müyg0ifvadk om rsO. Select vkyfí Delete Button udkESdyfNyD.ysufoGm.0 udka&G.wpfaMumif.fwGif Center Line wpfaMumif..jzifhjyKvkyfMunfhygrnf/ New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default Metric Setting awmif.5 Offset wefzdk. (2)aMumif.0 Offset rsOf. 3.rnf/ Add Button udkESdyfyg/ 0.omusefygawmhrnf/ Offset tuGufwGif Cursor csí 1.0 Offset rsOf.Edkifygonf/ vufawGUtaeESifhrSefwpfcsyf\ Section udktv.wpfaMumif.5 Offset rsOf.5 ESifh -0.yg/ tv.f \ Color. Linetype ponfh Properties rsm.ftlaMumif.(5)aMumif.5.f aMumif.Applied AutoCAD Style rsm.í Color.ta&twGu?f rsO.rsOf. -1.rnfqdkygpdkY/ 0.topfwpfaMumif.

udkESdyfí Check vkyfyg/ OK udkESdyfvdkufyguvuf&dSjyKvkyfxm.. Load vkyfEdkifonf/ k í f a&. End Check Box rsm.&ef Save .wpfckjyKvkyfEdkifonf/ toHk. Button udkESdyfyg/ Save Multiline Style Dialog Box wGif acad.aom Style udkjrif&ygrnf/ Save vkyfodrf.mln File udak wGU&rnf/ Save udE k ydS yf g/ þenf.íoHk.Edkifonf/ aemiftoHk.wpfckNyD.í OK ESdyfyg/ Caps wGif Line tuGuf\ Start..qGv J adk om Style trnfuakd zmfjyNy.vQif Center udka&G. Button udkESdyfívnf.Applied AutoCAD Linetype.. Button udkESdyfyg/ Load udkqufEdSyfí Center Line udk Load vkyfyg/ Load vkyfNyD.k jyKEikd o f nf/ odkYr[kwf ML Command wGif ST ½du Load Multiline Style Dialog Box (216) .jyKvkdaom Style udk Current wGifxm.jzifh Style rsm..jyKvkdaomtcg Load.D toH.

tjzpfodkY Explode vkyfíoHk.udk Cutting Edges taeESihf Trim vky& f mwGit f oH.uydkívG.Applied AutoCAD MLEDIT Modify Menu > Object > Multiline Command : Mledit Multiline Edit Tools Dialog Box ay:vmrnf/ Mline rsm.aomae&mrsm.udkom Trim vkyfEdkifítjcm.? Vertex rsm.? rsm.jcif.wGifvkdovkd Trim vkyfEdkif&ef¤if.? jzwfjcif.xyfwdk.? qufjcif.csif.wpfckESifhwpfckjzwfíoGm.ESifhrlrjyKvkyfEdkifyg/ Mline rsm.jcif.k jyKEikd af omfvnf.wdu Yk rkd l Trim jyK vkyfír&yg/ xkdkYaMumifh Mline rsm.? Mledit udkoHk.? avQmhjcif.if. .udkvkdovkd Edit vkyfEdkif&ef Line rsm.rsm.fulygonf/ (217) .Edkifonf/ Mledit jzifh Intersect jzpfaeaom Mline tcsif.vkyf&ef¤if.Object rsm. jyKvkyf&ef¤if.

k jyKvakd om Option udak z:jyyg/ (218) .udk wpfcjk cif.yg/ OK udkESdyfyg/ Select first mline: p1 wGif Pick vkyfyg/ Select second mline: p2 wGif Pick vkyfyg/ Select first mline or [Undo]: XLINE ( Entity Type: XLINE ) Draw Menu > Construction Line Draw Toolbar > Construction Line Command : Xl Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: toH.udk az:jyay.ESy d Mf unfyh gu atmufwiG f trnfrsm.qGJxm.yg/ Command : Mledit Multiline Edit Tools Dialog Box \ Image rsm.Applied AutoCAD vuf a wG U avh v m&ef / Mline (2)ckudk wpfckESifhwpfckjzwfía&.vdrfhrnf/ erlemtjzpf Open Cross udka&G.

f wpfaMumif.udkazmfjyyg/ Select a line object : Offset jyKvkyfrnfh Line udka&G.\ Endpoint (od)Yk Nearest point wpfae&mudkjyyg/ Specify angle end point : user f sO.qGjJ cif.f wpfaMumif.udk k t kd rSjD yKí Side View yHak &.Ny.\ twGi.rJh Construction Line rsm.) Xline rsm.a&.45 ) Biset : Specify angle vertex point : axmifc h sK.kH Edik yf gonf/ (Oyrm.qGv J v dk Qio f .qGjJ cif.Edik yf grnf/ Xline udk Trim jzifhwpfzufjzwfvQif Ray Object udk&NyD.yg/ Ang : Enter angle of Xline(0) or [Reference]: a&.qGJvkdaom angle udkazmfjyyg/ (Oyrm.a&.wGif Pick vkyfoGm.udt k oH.k ygu rvkv d Qif Off vkyx f m.yg/ Specify side to offset : vkdcsifaombufudkjyyg/ qufrvkyfvQif Enter acgufyg/ Xline jzifhtqHk.wGif Pick vkyfoGm.k jyKvQif Layer wpfco k .D oefx Y m.vdkaomae&mrsm.f axmifh udkxuf0ufydkif.vkdaomae&mrsm.D oH.qGJ&ef Intersect axmifhudkjyyg/ Specify angle start point : rsO.aeaom Xline udka&.udkxm.udjk yí Enter acgufyg/ Offset : Specify offset distance on [Through] <1.udkxm.rsm.rsm.yg/ Ver : Specify through point: Vertical rsOf.qGJEdkifonf/ Construction rsOf.Front View yHu Plan View yHu k t kd rSjD yKí Elevation View yHak &.rsm.000>: Offset jyKvkyfvkdaom wefzdk.f (2)aMumif.d rsO.Applied AutoCAD Options: Hor : Specify through point: Horizonal rsOf.? trSjD yKíyHrk sm.aemufwpfzufudkxyfí Trim vkyfvQif Line Object tjzpf&&dSrnf/ (219) .

xm.jzpfonf/ odkUaomf Wide Polyline rsm.udjk yoGm.qG&J müaemuftopf wpfaMumif.rSomyxrqGJxm.wefvkdovkdcsKHUcsJUítvG. rsm.a&.Edkifjcif.kH Edik o f nf/ wpfae&mudkA[dkjyKíjzmxGufaom Construction Line rsm.Edkifonf/ tqHk.D vk&d mbufoYkd Mouse udak &GUí Click vkyyf g/ Specify through point: qGv J akd omae&mrsm.udka&.ygutom.jyKíav.txludkazmfjyyg/ Specify Start Point : pqGJrnfhae&mudkazmfjyyg/ Specify next Point : qGv J adk omae&mrsm.Applied AutoCAD RAY ( Entity Type: RAY ) Draw Menu > Ray Command : Ray Specify Start point : Ray rsO.f trSwu f x kd m.rJhwzufpGef. jcm.wGijf yyg/ qufrqGJvkdvQif Enter acgufyg/ Ray onf Xline uJo h yYkd if Construction Line rsm.udk Trim rvkyfEdkifyg/ Fill Command wGifOFF Option awmif.Ny.rsm.f a&.uJhodkU Trace rsOf.yg/ Trace rsO.qGJvkdvQifoHk.csuf r S m Grips rsm.0500>: qGJvkdaomrsOf.tjzpfo.f \wpfzufpe G .udk Trim vkyfvkdufvQif Line Object tjzpf&&dSygrnf/ TRACE ( Entity Type: TRACE ) Command : Trace Specify Trace Width <0.vkad omae&mwGifPick vkyyf g/ X.bufav.qGJNyD.f twnfv h v dk Qif Ortho on xm.qG J E d k i f o nf / Trace \xl .udktoHk.fwulyHkpHtrsKd.rsKd.jyifay. Y twdi k .udkrjrif&yg/ (220) .udkjrif&ygvdrfhrnf/ qufrqGJvkdvQif Enter acgufyg/ Trace jzif h Width &d S a omrsOf .aomrsOf.

Diameter udk 0 xm.f Diameter udkazmfjyyg/ Specify outside diameter of donut < 1.vkad omae&mudjk yyg/ qufrqGJcsifvQif Enter acgufyg/ Donut jzifhvufaumufuGif.oP²mef Polyline rsm.jzpfonf/ Fill .Edkifonf/ twGif.rsm.tjzpfomjrif&rnf/ Fill Command wGifMunfhyg/ SOLID ( Entity Type: SOLID ) Draw Menu > Surfaces > 2D Solid Sunfaces Toolbar > 2D Solid Command : Solid Specify first Point: qGJvkdaomae&mudkazmfjyyg/ Specify second point: aemufwpfae&mudkazmfjyyg/ Specify third point: aemufwpfae&mudkjyyg/ Specify fourth point or <exit>: aemufwpfae&mudkjyyg/oHk.udkrjrif&bJtpif.vQiftaygufrygaomtpuftaysmuf (Dot) rsm.aMumif.yHkqGJvkdvQif Donut udkoHk.axmifhvkdcsifvQif Firstpoint wGijf yefíjyyg/ Specify third Point: qufrqJGvkdvQif Enter acgufyg/ (221) .Applied AutoCAD DONUT ( Entity Type: LWPOLYLINE ) Draw Menu > Donut Command : Donut Specify Inside diameter of donut < 0.jcif.off jzpfaevQiftom.f \twGi.000 >: tjyif Diameter udak zmfjyyg/ Specify center of donut or <exit>: Center xm.jyKvkyfEdkifonf/ Circle wpfckudk Width xnfhír&ojzifhtxl&dSaompuf0kdif.jzifhjyKvkyfxm.jyKvkyfEdkifonf/ Dimension \ Dot Arrow Style udkþenf.5000 >: vufaumufui G .

wef vkdovkd csKHUcsJUí yHkpHtrsKd.cs.udktoHk.yg0ifonf½h yI af xG.twGuf Standard Patterns rsm.f tpm.pGJolrsm.aomtqiftuGuf (Predifined Patterns) rsm.fEdkifonf/ a&.? ISO ESifhpaom Linetype Pattern rsm. Trace.&efvkdygonf/ xkd{&d.yg0ifonf/ ANSI (American Standard) Patterns rsm.aom{&d.jyKEdkifaomtjcm.om.k bJ Bhatch command jzifhvG.mrsm.xm.aom Hatch Patterns rsm.off jzpfaevQiftom.? AR ESihfpaom Architectural ESihfqdkifaom Pattern rsm.pat File wGifa&. ygonf/ (Metric pepftwGuf Acadiso.ude k yH gwfpOfjzifo h mazmfjyxm.fEdkifygonf/ Trace uJhodkUyif Solid onf Grips rsm. a&.udkrjrif&yg/ Fill Command wGifMunfhyg/ BHATCH ( Entity Type: HATCH ) Draw Menu > Hatch Draw Toolbar > Hatch Command : h Hatch & Gradient Dialog Box ay:vmrnf/ Bhatch Command udktoHk.ütrnfa&SUwGif ANSI jzifhpaom Materials rsm.xm.aom Area rsm.qGJay.pGm abmifydwf{&d.Applied AutoCAD Solid jzifhtom.fvkdaomae&monf abmifydwf{&d.fulpGmtom.mwpfck jyKvkyfay.udkod&dSvkdygu (222) .twdkif.tvdkuftoD.&m oHk.udkvkdtyfaomyHkpHESifht&G.oD.jyKí av.ESifhtaxGaxGtoHk.fxm.m&pf tpDtpOftwdkif.udk Acad.rSmtrnfrsm.xm.pat Pattern definition File wGiaf &.jyKítoifhjyKvkyfxm.cs.cs.udk Wide Polyline.Edkifonf/ Fill .mwpfckr[kwfygu yxrOD.onf/) BudKwifa&.cs. Patterns rsm.mtwGif.axmifhvkdcsifvQif Third point trSwfudkjy&müaxmifhjzwfjyefíjy&rnf/ vuf0J? vuf. jyvQif MuufajccwfoP²mef&&dSrnf/ AutoCAD R14 rSpí Hatch pattern wGif Solid pattern yg0ifvm ojzifh Curve rsm. Pattern rsm. Solid rsm.rsKd.udkjyKvkyfEdkifonf/ av.udka&.cs.taejzifh Material rsm.jyifay.fEdkifonf/ AutoCAD \ Predefined Patterns rsm.udrk oH.om.oufqdkifaom Patterns rsm.bufav.

udkvnf. Rubber ANSI35 Fire brick.Applied AutoCAD Acad. Magnesium. Glass ANSI37 Lead. Stone masonry ANSI32 Steel ANSI33 Bronze.vkdtyfvQif Pat File wGifzwf½IMunfhEdkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd Start from scratch rS English Default Setting awmif.xm.ygonf/ ANSI31 Iron. Slate.fwulod&SdEdkif&efatmufwGifazmfjyay. Refractory material ANSI36 Marble. Brick.ízGiv hf u dk yf g/ 1 x 1 Rectangle wpfckudka&.pat File udkzGifhízwf MunfhEdkifygonf/ Command Line wGif Notepad [k½dkufí zGifhMunfh Edkifonf/ tvG. Sound/Heat/Electrical Insulation ANSI38 Aluminum Archi: ESifhqdkifaom Pattern rsm.qGJyg/ Command : h Boundary Hatch Dialog Box ay:vmrnf/ (223) . Brass. Zinc. Copper ANSI34 Plastic.

Button udkESdyfí Hatch Pattern Palette Dialog Box wGifacgif.vQif Preview jyefíMunfhNyD.mtwGif.owfyg/ Hatch cs.f&ef Pattern rsm.cs.f rnfh{&d.&&dSygu OK udkESdyfítqHk. txuf y gyH k u d k Aluminum Section wpfcktjzpfa&.fía&.aomyHkonf Polyline r[kwfbJ Line rsm.cs.udkjrifEdkifonf/ tpdwftBuJjyifvkdygu Esc jyefacgufí Scale tuGufwGif wefzdk..udkMunfh½Iívdk&ma&G..udkESdyfí Drop Down List wGif ANSI38 udka&G.fatmufaxmifh&dS Preview Button udkESdyfyg/ xkdtcgrdrd\yHkwGifjzpfay:vmrnfh Pattern taexm.í Select internal point: wGifa&.vQif Space Bar ykwfvkdufyg/ Dialog Box jyefay:vmrnf/ b.jzifh abmifydwf&dSaeaom {&d.qGJxm.vkdcsifaomtaetxm. tvdkufMunfh½Ia&G.fEdkifygonf/ (224) .wGif&Sdaom.fvdkygu Pattern Drop Down List ab.Applied AutoCAD Type: wGif Predefined uda k wGU&ygrnf/ Current Pattern onf ANSI31 wG i f & d S N yD .f&efrQm.pOfrsm.jyif ay.cs.Ekdifonf/ NyD.cs.m jzpfygu Pick Points Button udkoHk.vkdufyg/ Select Objects Button udE k ydS í f Rectangle udk Select vkyyf g/ (tu. wpfae&mudk Pick vkyf&ygrnf/) Select vkyfNyD.

qGJ vkdufyg/ .fwuloHk.yHpk t H wdik .vkdutvG.Ny.qG& J mü Hatch Orign udo k wfrw S af y.awGU&dSae&ygrnf/ qufoHk.í Limits udk 50´ x 50´ ywfvnfowfrw S yf g/ Zoom .udka&.Applied AutoCAD Bhatch Command ud k a emuf w pf B ud r f j yef a c:vQif Dialog Box wG i f a emuf q H k .wpfc\ k rsuEf mS usut f jzpf 2 ayywfvnf rsuEf mS usuf ausmuf jym.f &&dyS grnf/ Hatch rsm.qGx J m.ygu rd r d p d w f B ud K uf Spacing owfrSwfay.twdkif. cs.f x m.EdkifyHkudk atmuferlemwGifMunfhyg/ User defined Pattern Type wG i f User defined pattern ud k a &G .fEdkifygrnf/ vufawGUjyKvyk &f ef Engineering Unit udak wmif.aom Area udt k cef.udr k &l if.udk Boundary twGi.vku d yf g/ Spacing tuGufwGif 2´ [kjyifí½dkufyg/ (225) .uyfrnfqdkygpdkY/ Command : h Boundary Hatch Dialog Box ay:vmrnf/ Type: wGif User defined udak &G.tay:oufa&mufrI&dSojzifh Current Linetype onf Continuous Linetype jzpfaerSom Pattern rsm.cs.Edkifonf/ owdjyK&rnfrSm Current Linetype onf Pattern rsm. toHk.vQif 20´ x 10´ t&G.©Ka&.a&.rsm.f Rectangle wpfckudkwpfae&mwGif a&.D Hatch rsm.All jyKvkyfyg/ NyD.rsm.f ae&mcsxm.EdkifaomtNydKifrsOf.jyKcJhaomtajctaersm.

xm.onfcs.r&dSbJ a&.udk Swatch: wGiaf wGU&ygrnf/ Pick points awmif.jzifh Bottom left udk Default tjzpf owfrSwfay.onfudkawGU&ygrnf/ User defined pattern udk Continuous Line rsm.xm.jzifh Hatch cs.Edkifonf/ (tu.fEdkifygonf/ (226) .rsKd.ía&.Applied AutoCAD av.vQif Spacebar ykwfvkdufyg/ Preview Buttom udkESdyfí Preview Munfhyg/ (rsufESmusuf) Patterns rsm.fí rdrdoabmtavsmufBudKuf&mae&mudk owfrSwfay.ay.Ny. Area uGufudktwdtuspdwfydkif.qGaJ y.NyD. Linetype yHkpHtrsKd.cs.aomfvnf.vkcd sio f jzifh Double check box wGif Click vkyv f u dk yf g/ av.Edkifonf/ Store as default orign udkvnf.af omaMumifh Hatch patterns rsm.jzwfjcif.f wma&.csifygu (Bottom right.udk UCS Origin rSaeí wdik . Check vkyfxmjcif. Center) ponfwdkYudkvnf. Screem ay:wGif owfrSwfvdkaomae&mudkaxmufjyEdkifonf/) Preview Botton udE k ydS Mf unfyh g/ rsufESmusuftuGufrsm.jzifjh yKvyk x f m. BudKuf&ma&G.cs. Top right.vdku Specify Orign wGif Click to set new orign udkESdyfNyD.jcif.axmifu h u G rf sm.onfudk jrif&ygrnf/ taMumif.f wpfae&mudk Pick vkyv f u dk yf g/ NyD.fvkdaom Area udk nDnmpGmydkif. Top left.fxm.rSm Hatch Orign wGif Use Current Orign xm.jzpf onf/ Dialog Box \ Hatch Orign wGifSpecify Origin udk Check vkyy f g/ atmufwiG f Default to boundary extents wGif Check vkyy f g/ Boundary extents onf Bottom left wGi&f adS ernf/ Bottom left wGifrxm. Curent Linetype trsKd.axmifu h u G rf sm.rsKd.D Rectangle twGi.

ía&.omusef&dSaecJhygrnf/ Default rSm Associative wGif&dSaernf/ Pickstyle Variable udk (3) okdY Set vkyfvdkufygu Associative hatch ESifha&.cs.aom Pattern rsm.cs.fcJhygu Area Boundary udkjyKjyif csKHUcsJUvdkufvQif Pattern rsm.ljcif.cs.fxm.ía&.mwpfckwnf.f&mü Boundary {&d.cs.f&mwGif a&.Applied AutoCAD Create Separate Hatches Hatch a&.&dSNyD.? rsm.jcif.vnf.cs. aomyHkwGif Pattern rsm.oefYtaejzifh &&Sdap&eftwGuf Create separate hatches udk Check vkyf&rnf/ odkYrSom Pattern rsm.rSmrlvtwdkif.c f v hJ Qif Area Boundary udkjyKjyifvkdufvQif cs.udk wpfckpD oD. twGJvkdufa&GU.fxm.aomtcgü &&Sdvmaom Pattern rsm. jyifqifvkdufaom Area twdkif.ESifh Boundary onfwpfwGJwnf.r[kwfyJ wpfckxufydkaom {&d.af omtcg Boundry Hatch Dialog Box \ Composition wGif Associate ESifh Nonassociate Radio Button (2)ckawGU&ygrnf/ Associate awmif.cs.ay:vmrnfjzpfNyD.cs.jyKvkyfEdkifonf/ (227) .m rsm.udk wpfBudrfwnf.udk wpfckpDjyefí Edit jyKvkyfEdkifrnf/ Associative and Nonassociative hatch Hatch Pattern rsm.fNyD.a&.? Copy ul.? Nonassociate awmif.a&.

yg/ xdkyHkudk yHkxkwfpau.udk jrifawGU&rnf/ Status Bar &Sd Anntation Scale wGif 1:4 udka&G.jyKEdkifonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudk English pHepfjzifhzGifhyg/ 10x5 t&G.qGJyg/ Status Bar \ Annotation Scale Icon udkESdyfí List xJrSm 1:2 udka&G.fvdkufyg/ Hatch Pattern rsm.wGi&f adS om Annotation and scales Icon rsm.aemufwGif yHkxkwfpau.cs.oGm. Scale 1 wdkYjzifha&. ANSI31.vJoGm.qGx J m.f&mü Pattern wdkY\tpdyftBuJpau.rsm. wpfckrsm.onf yHx k w k pf au.&efrvdktyfyJ tvdk tavsmuf pau.onf Assocative Pattern rsm.wpfckodkYajymif.rsm.vJaomtcg jyefvnfjyifqifay.jzpfonf/ (228) .ajymif.vdkufygu Pattern rsm.cs.onfujkd rif&rnf/ Annotative Pattern rsm.Applied AutoCAD Annotative Hatch Pattern rsm.fxm.udk a&.f&Sd Rectangle wpfckudka&.fNyD.f&ef Hatch Command udk &dkufyg/ Hatch Dialog Box wGif Annotative udk Check vkyfNyD.a&.onfhoabmjzpfonf/ ab.xm.tvdu k f pau.ap&eftwGuf Annotative Option udktoHk.aom Rectangle tuGufudk Hatch a&.cs.udk On vdu k yf g/ a&. 1:2 jzifhxkwfvkyfrnf[k&nf&G.ajymif.cs.

cs.3 puf0dkif.Edkifygonf/ Island Detection Hatch cs. Area (Island) rsm.cs.fvkdaom Area twGif.trsKd.cJhaom Pattern rsm.cs.udk Match Properties udktoHk. jcif .vkad om Hatch pattern udk Select vkyv f u dk yf g/ Select Internal point wGirf rd cd s.udka&.udka&.Applied AutoCAD Heatch Pattern and Draw Order Hatch rsm.qGJvkdufyg/ Command : h Hatch & Gradient Dialog Box ay:vmvQif More Options udE k ydS v f u dk yf g/ (229) .xyfrHyg0ifaeygu . ? z. ? rsm.fítoHk.rsKd.jyKvkyfEdkifonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd Start From Scratch rS Default English Setting awmif.2.0dkif.f & mwG i f x nf h o G i f .wpfckESifh wpfckwlnDatmif "gwful.üa&.fay.rnf/ Hatch Pattern rsm.fxm.cs.wGifaemufxyf Area i.a&.f&mü &&Sdaom Pattern ESifh Boundary wdkYudk wpfcgwnf.f x k w f j cif .ízGiyhf g/ yxrOD.twdkif.a&.xyfrHtoHk. twG i f .cs.xJrS xdktaetxm.fay.jyKvdkygu Inherit Properties Button udkESdyfíyHkwl ul.Edkifonf/ Inherit Properties Hatch Pattern rsm.oHk.ud k Hatch a&.twdkif.jyKívnf.v f adk om Area udkjyyg/ xkd Pattern taetxm.if .frsm.txuf atmufae&mcsxm.cs.pGm Center rSwfwlaom Radius 1.jyKaomyHkrsm.ay.Edkif&ef Draw Order a&G.

af y.cs. (2)ckMum.af y.fay.NyD.cs.udkygcs. Preview jyefMunfhygu A ESifh B Mum.ygrnf/ Space Bar ykwfíwpfzef Outer Button udkESdyfNyD. Ignore (3)ckawGU&ygrnf/ vuf&Sd Normal wGif&dSaernf/ Pick Point Button udkESdyfí A ESifh B puf0dkif.udk Select vkyfvkdufNyD.vQif Remove Islands Button udkESdyfyg/ Select island to remove: wGif B puf0dkif.fay.udkrdrdvkdovkda&G.ygtjynfch s.ygvdrfhrnf/ þenf.Applied AutoCAD Island detection style wGif Normal.D Preview Munfyh gu twGi.rnf/ Space Bar ykwí f Ignore udEk ydS Nf y.wGif Pick vkyfNyD. Area udkoma&.f Area rsm.f Area udw k pfcak usmcf s. Outer. Space Bar ykwfyg/ Preview Button udE k ydS í f Munfyh g/ Hatch Pattern onf twGi.jzifh Island rsm.onfukd awG h&rnf/ wpfzef Space Bar ykwfí Normal Button udkjyefESdyfNyD.fí Hatch vkyfEdkifygonf/ (230) . Enter acgufyg/ Preview MunfhvQif B puf0dkif. C udkcsefxm.

cs.Ef ikd af omfvnf.udk Gradient Fill a&. Viewport. rsm.f&mü Hatch Scale onfrdrdcs.rnf/ >> Gradient Fill Hatch a&. [k message azmfjyay.cs.D vd&k ma&G.k jyKía&.aevQif Unable to hatch the boundary.jf cif.udk a&. (Non-planer Surfaces rsufESmjyifauG. 3D Solid \rsuE f mS jyif Plane rsm.udk Explode vkyfvQif Line Object rsm.mxuftvGefBuD.&f rnf/ 2D yHr k sm.ESiahf &.udk Island tjzpfowfrSwfay.& f mwGif Solid Pattern ESihf ta&mifrsm. Closed Spline.rSm Circle.rsm. Closed Polyline.pyfudka&.qGJ aomyHrk sm.udk&&dSygrnf/ Fill .cs. odkYr[kwf ESpfrsdK.udkrjrifawGUY&yg/ Fill Command wGifMunfhyg/ Hatch cs.cs. Ellipse.onf/ Hatch Pattern rsm.faom{&d. 3D Face. Closed Mline.Off jzpfaevQif Hatch rsm. ta&mifajy.cs.Applied AutoCAD Area tjzpfowfrSwfí Hatch a&.cs. (od)Yk Isometric enf.fEdkifaom Object rsm.ryg0ifyg/) wdkYjzpfonf/ Text Objects rsm.v f u kd Gradient Fill udt k oH.udk a&.fEdkifonf/ (231) .jzifh Presentation jyKvy k Ef ikd o f nf/ Bhatch Command \ Bounday Hatch and Fill Dialog Box &dS Gradient Tab udE k ydS Nf y.cs. Region.í f Hatch vkyEf ikd o f nf/ ta&mifwpfrsdK.cs.

k jyKEikd o f nf/ Pattern.Applied AutoCAD HATCHEDIT Modify Menu > Object > Hatch Modify II Toolbar > Edit Hatch Command : He Shortcut > Hatch pattern udx k í d Double Click ESyd yf g/ Hatch Edit Dialog Box ay:vmrnf/ Hatch Pattern rsm.kd 2.k rjyKEidk yf g/ 1 wGijf yefxm.udk a&. Angle ponfrsm. Scale.yg/ (232) .Edkifygonf/ Pickstyle wefz. 3 wdUk wGi& f adS evQif Double Click udt k oH.cs.D aemuf jyefvnfíjyKjyif&ef Hatchedit udt k oH.jyefvnfjyKjyifay.Nf y.

udkyHkwGifjyxm.twGut f oH.a&.rsm.ywfvnftydwf &dSaeaom Area wpfcktwGuf New Polyline Boundary wpfckudk¤if. Overlap jzpfaejcif.ü Line rsm.onfhtwdkif.rsOf. (4)aMumif.udk Region.xm.? jyKvkyfEdkifonf/ Polyline jzpfaomfvnf.xGufaejcif.Applied AutoCAD BOUNDARY (or) BPOLY Draw Menu > Boundary Command : Bo Boundary Creation Dialog Box ay:vmrnf/ Boundary Command jzifhwpfwGJwpfqufwnf.? tpGef.r&dSaomfvnf.wpfae&mwGif Click vkyfí Enter acgufyg/ xkdae&mü Closed Polyline topfwpfckudk&&dSrnf/ Region vdkcsifvQif Object type wGif Region udka&G. Extrude ponfh Command rsm.rsm.? Region wpfckudk¤if. udkoefYpifaom Closed Polyline topfwpfck&&dSap&ef Boundary udt k oH.qGJyg/ Command: Bo Boundary Creation Dialog Box ay:vmrnf/ Pick points Button udkESdyfítwGif. Overlap jzpfía&maygif.k jyKEikd o f nf/ ywfvnfrydwb f [ J íae aom Area udrk l Boundary rjyKvyk Ef ikd yf g/ vufawGUjyKvkyf&ef MuufajccwfrsOf.rsm.aeaomroefYpifaom Polyline rsm.k jyKír&ay/ xko d dk yh rkH sm.Edkifygonf/ (233) . tem.

Solid.vJru I jkd rifawGUEdik &f ef Regen Command jzifh Update vkyfay.jyKía&.aomfvnf. Solid wdkYudk 3D Isometric View jzifhMunfhvQiFf illing udkjrifawGU&rnfr[kwfyg/ xdk haMumifh 3D View wGiftom. Edkifonf/ Fill [ON/OFF] odYk Fillmode (0 / 1) ajymif.D ajymif.jyKwdkif.jyK&ygrnf/ (234) .udkac:.vQit f wGi.udkrjrifawGUEdkifojzifh Hatch cs.faomtcg Fill udo k wdjyK&efvydk gonf/ Fill udk ON xm.fjyvkdvQif Solid Hatch Pattern toHk. Trace.af y.onf/ On xm.\ Filling udk xdr.udck s.f om.Applied AutoCAD FILL Command : Fill Enter mode [ON/OFF] <ON>:: Fill Command onf Wide Polyline.ltoHk.D Off vkyx f m.ay.udkajymif.rsm.f csKyaf y.&ygrnf/ xkdYaMumifh Fill Command udktoHk.cs. Regen jyefíjyKvkyf&ygrnf/ Fill OFF jzpfaevQif Hatch Pattern rsm.vkdvQifOption rsm. Hatch tp&dSonfh Object rsm.Ny. Wide Polyline.íazsmufxm.f Edkifygonf/ LENGTHEN Modify Menu > Lengthen Modify Toolbar > Lengthen Command : Len Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: vuf&t Sd &Snu f o kd v d adk om Object udk Select vkyfyg/ vuf&dSwefzdk.Edi k Nf y.cs. Trace.

onf/ wpfae&m&mwGif Click vkyfyg/ xyfrjyifvdkvQif Enter acgufyg/ (235) .0000>: rlvrsO.ud k v uf w ef . vkdaomtcgoHk.zufudkxdyg/ U [k½dkufí Undo jyef a c:Ed k i f o nf / wpf B ud r f x d w d k i f .f t&Snu f kd Full Percent tjzpf owf r S w f N yD .Enter delta length or [Angle] <0. rsm.Specify total length or [Angle] <1.Enter percentage length <100.0000>: vuf&dSrsOf.? wdkay.0000>: ajymif.f zufujkd yyg/ xyfjyif p&mr&dSvQif Enter acgufyg/ Total . qG J í &S n f a y.udkxyfí &Snfvkdwkdvkd aomt&Snf yrmPudkazmfjyyg/ wdck siv f Qiw f efz.apcsifaomrsOf.Applied AutoCAD Options: DElta . owfrSwf t&SnfyrmPudk xyfíjyifay.wpf0ufvkdcsif vQif 50 [k½dkufyg/ Select an object to change or [Undo]: jyifvadk om tpGe.Select object to change or [Undo]: rsOf. jyif v k d a om Percent udkazmfjyyg/ Oyrm.udkxdvkdufyg/ Specify new end point: rsOf .k d udt k EIwjfzifah zmfjyyg/ Select an object to change or [Undo]: t&Snjf yifvadk om Object udjk yifvadk om tpGef.f zufujkd yyg/ xyfjyif p&mr&dSvQif Enter acgufyg/ Dynamic . aernf/ xyfrjyifcsiv f QiE f nter acgufyg/ Percent .\ Total Length udak zmfjyyg/ Select an object to change or [Undo]: jyifvadk omtpGe.

rnf/ Option: First point: Specify first break point: yxrjzwfrw S u f akd zmfjyyg/ Select object jyKvkyf&müyxrjzwfrSwfudkwpfcgwnf.k 0ifygonf/ cRif.wpfckudkjzwfvkdvQif Counterclock Wise twdkif. azmfjyíjzwfxkwfEdkifonf/ puf0dkif.twdtusjzwfvkdvQif F option udk toHk.csuftaeESifh Lengthen \ Dynamic Option udk Polyline ESifh 3D Polyline rsm.jzwfrSwfudkazmfjyyg/ Break jzifh Cutting Edge rvkdbJjzwfxkwfvkdaom ae&mudkyxrESifh 'kwd.rSwfudkwpfae&mwnf.vJay.trSwf(2)ckMum.Edik af om Object rsm.Edkifonf/ (236) .\yxrjzwfrSwfae&mudkjyyg/ Specify second break point or [First point]: 'kwd.twGuyf g toH.rSm Line. ESpfydkif.rjyKEdkifyg/ BREAK Modify Menu > Break Modify Toolbar > Break Command : Br Select object : jzwfvkdaomrsOf. Elliptical Arc wdjYkzpfonf/ Lengthen udk 3D Space wGiv f o dk vkt d oH.Applied AutoCAD Lengthen jzif h r l v rsOf .udkvkdcsifaomtcgrsm.wGifoHk.oefYjyefíazmfjyjcif.razmfjycJhbJ Select vkyfNyD. vJ E d k i f o nf / Lengthen jzifah jymif.yxrESifh 'kwd.ud k a jymif .twGuf toHk.trSwfudkazmfjy&rnf/ yxrESifh'kwd.Edkifonf/ jzwfp(2)p pvHk.jzpfonf/ wefzdk. 3D Polyline.jyK &ygrnf/ Specify Second break point: 'kwd.rSoD. rsm. Polyline.wGifazmfjyívnf.ydkif.k jyKEikd o f jzifh 3D Drawing rsm.\t&S n f y rmPrsm. Arc.udk Break vkyfay.trSwfrsm.jzwfrSwfae&mudkjyyg/ yxrESifh 'kwd.

xdawGUaeaomfvnf.udkjy &efjzpfonf/ Join Command onf ESpfydkif.jzpfonf/ qufrnfhrOf.rsm.udk wpfaMumif.jzifh wGJquf&ef rsOf.qGJNyD.jywfaeaomrsOf.kH rSwrf sm.rnf r[kwfyg/ vufawGU rsOf.wnf. Direction rwlnu D qufay.udkjyyg/ Select lines to join to source : yxrjyxm.wpfaMumif.a&.Applied AutoCAD JOIN Modify Menu > Join Modify Toolbar > Join Command : Join Select Source object : qufvkdaomrsOf.wln& D rnf/ prSwq f .jzwfí Join Command jzifhjyefí wGJqufMunfyg/ ----------00------------ (237) .aomrsOf.jcif. Direction vnf.rSwfwGif xdawGUae&rnfjzpfNyD. Break Command jzifh ESpfydkif.onf rlvrsOf.ESifh prSwfqHk.jzpfatmifjyefí qufay.tydkif.

aom Drawing tjyifaemufxyf New awmif.&ef/ Arrage icons .jf zpfNy.zGifhxm.D .o f nf Maximize csUJ xm.&ef oHk.ESifh twlwlyifjzpfonf/ tile Horizontal . Inserting Commands) SYSWINDOWS Window Menu > Command: Syswindows Enter an option [Cascade/tile Horizontal/tile Vertical/Arrange icons]: Options: Cascade - AutoCAD Graphic Windows Screen udkyHkrSefjrifawGUae&aom t&G.udrk v l t&G.ltoH.pDay.udD k rawing Area üwpfNydKifwnf.toHk.tvG. pD a y.k jyKEikd o f nf/ vufawGUjyKvyk &f efvuf&zSd iG x hf m.r&dSyg/ SDI Variable (0) wGif&dSaevQif Drawing rsm.k jyKonf/ Window Menu title rSvnf.aom Drawing rsm.txl.udk Vertical twdkif.if.aom Drawing rsm.udkwpfyHkxufydkízGifhEdkif&m zGifhíxm.aom Drawing rsm.zGifhxm.ygu tqihfqifhtxyfvkduf jrifawGU&rnf/ Menu Bar \nmtay:axmifh Restore Button udkESdyfjcif.aomt&G.o f Ykd jyifay.Applied AutoCAD Learning Commands III (Pasting .ud k Horizontal twd k i f .udkwpfckxufydkízGifhxm.Edkifonf/ Munfh½I&mü Vertical uydkítqifajyygonf/ tile Vertical .Munfh½IEdkif&ef Syswindows udt k oH.í Drawing topfwpfckxyfízGifhyg/ Window Menu rS Cascade udkESdyfyg/ (238) .w f ulac:.rnf/ Drawing rsm.

wGif Paste vkyfEdkifonf/ ( Docment file rsm. Pasteorig Edit Menu > Shortcut Menu > Mouse Right Click on Drawing Area.wifEdkifygonf/ Clipboard rSwqifhtjcm.avsmpf mG AutoCAD Graphical Objects rsm. Command: Copyclip.rSD tjzLa&mifajymif.udk Windows Clipboard ay:odkY Copy ul. Pasteclip. Cutclip.odYk Image tjzpfu. Pasteblock.jcif.fxkwfEdkifonf/ ) Copy ul. twdkif.jzifh Background Color udkz. Pasteclip. Windows Application rsm.wdu k t f aetxm.xm. Pasteorig AutoCAD onf Windows Software jzpfonft h m. jzif h Drawing ud k Current jyKvk y f E d k i f o nf / wpf y H k w nf . wpfNydKifwnf. Copybase.jyKvkdaom Drawing Area wGif Click vk y f j cif . jyef í jrif c sif v Qif rdrMd unfv h adk om Drawing \ Drawing Title bar nmtay:axmifrh S Maximize Button udEk ydS yf g/ Copyclip.jyKEdkifyg onf/ (239) .&ef Drawing Area wGif Mouse udk Right Click ESy d í f Shortcut Menu rStoHk.l wifvv dk Qif AutoCAD Model Space Background Color udk Copy rul.Applied AutoCAD Window Menu rS Tile Vertically udx k yfEydS yf g/ Drawing (2)ckukd ab. Cutclip. Pasteblock. Copybase.jrifawGUEdkifonf/ Mouse Pointer udktoHk.

lvkdaom Object rsm. (240) .Lower Left Corner udk Insertion Point tjzpfowfrw S af y.l x m.udk Select vkyfí Copy ul.em.csuf r S m ul .lxm.udk Select vkyí f Copy ul.&mü rdro d wfrw S f vkdaom Insertion Base point udkazmfjyí Copy ul.fxkwfvkdaom Object rsm.aom Object ud k tjcm.aom Object rsm.onf/ Copy with base point (Copybase) jzifh Object rsm..Edkifojzifh tvGef Paste toHk.Applied AutoCAD Cut (Cutclip) jzifha&TUvdk? z. .Edkifonf/ AutoCAD \ Copy Command ES i f h j cm.0ifygonf/ (Pasteclip) jzifhul.udkvuf&Sd Drawing wGifjzpfap? tjcm.udk Select vkyfíjzwfxkwfEdkifonf/ Copy (Copyclip) jzifh Copy ul.rnfonfh Drawing wGifrqdkjyefí Paste vkyfEdkifonf/ Paste vkyfvQif Object rsm..\ Bounding Box .

f xnfh ay..aom Object (s) udt k cdserf a&G.qGc J ahJ omrl&if.udk Select vkyfyg/ Right Click ESdyfNyD..lEdkifojzifhtvGeftoHk.vdkaomae&mwGif Paste vkyfMunfhyg/ Clipboard ay:odkYaemufxyf Copy topfwpfckrul. Applications file rsm.onf/ (Oyrm.qGJyg/ Drawing Area wGif Mouse udk Right Click ESdyfí Shoutcut Menu rS Copy with base point udka&G.Applied AutoCAD Drawing Filersm.taMumif.vuf&dS Copy ul.? tjcm.udk Block Command wGifqufí avhvmEdkifonf/ Paste to Original Coordinates (Pasteorig) jzifh Copybase ESifh Copy ul..A$C421C6BEF) Block rsm.rnf/ vufawGUjyKvkyf&ef Drawing (2)ckudkwpfNydKifwnf. Drawing File wGifjyefíxnfhvQif Object(s) udak &.lvkdaomae&mwGif Paste vkyfyg/ 'kwd.yg/ Specify Base Point: wGif Center udjk yyg/ Select Objects: wGifpuf0dkif.udk Copy ul.aom Object(s) udk Drawing rsm.lxm. Drawing Area ay:wGif Mouse udk Click vkyfyg/ Right Click ESdyfí Paste udk Click vkyfírdrdxm. Drawing wpfckodkY¤if.onf/ Block name udkpufrS tvkd tavsmufowfrSwfay.wpfcka&. Coordinate twdik .zGifhí Tile Vertically jyKvkyfxm.ljcif.lxm.onf Model ESifh Paper Space wpfckrSwpfckodkU¤if.wGiB f lock Object wpfcktjzpf Paste vkyfay.0ifygonf/ (241) . Paste vkyEf ikd yf gonf/ aemufxyf Windows Copy topfwpfcjk yKvyk v f Qif yxr Copy udkjyefírac:.wGifjzpfap? tjcm.aom Object(s) udktjcm. Objects rsm..wGifjzpfap tBudrfBudrf Paste vkyfEdkifonf/ Paste as Block (Pasteblock) onf Copy ul. Paste udk Click vkyfírdrdul..lEdkif awmhyg/ Windows Copy ul.xm.rcsif.yg/ yxr Drawing wpfckwGifpuf0dkif.

l&&dSaom Object onf Block Reference jzpfNyD.wdkYuGmjcm.udktjcm.ESihf Windows Copy toHk.Edkifavonf/ xdkodkY Insert jzifhjyefíac:.f omjyefí&&dSEdkifygonf/ Block rsm.ESifhoufqdkifjcif.qGJvdkufyg/ (242) . Entity Type: INSERT jzpfonf/ Object rsm.xm.d rsK.Edkifonf/ Copy ul.toHk.t f pm.udk Block vkyo f rd .t&G. t&G.jyKvkdaomyHkrsm.ay.r&dSyg/ xkaYd Mumifh Drawing wpfcw k iG yf g0ifaom Block rsm.f omr[kwb f J vko d vkd Scale udjk yifqifEikd Nf y.&mü Block name rsm. Drawing rsm.Applied AutoCAD BLOCK Draw Menu > Block > Make Draw Toolbar > Make Block Command : B Block Definition Dialog Box ay:vmrnf/ Block Command udktoHk.jyKEdkifyHkudk DesignCenter wGifavhvmyg/) Block wpfckvufawGUjyKvkyf&ef 12 vufraumfvHtjzpf 12 Units Square &da S om Rectangle wpfckudka&.íodrf.d Rotate vkyEf ikd o Object rsm.udk Block vkyo f rd .qnf.&m xkd Block Table onf Current Drawing ESifhomoufqdkifNyD.ftpm.jyKvkdvQif DesignCenter jzifhtoHk.xm.udt k Burd Bf urd jf yefvnftoH.odr.f qnf.jcif.lxnfhoGif.wGifxnfhoGif.rsKd.jyKjcif.udk Insert Command jzift h jcm.udkudkifaqmifxm.twdik . toHk.f qnf.udk Insert command jzifhjyefíac:.Edkifojzifh Data tajrmuftrsm. Drawing wpfckwGif Insert vkyfír&yg/ ( Drawing wpfckwGifyg0ifaeaom Block rsm.k jyKjcif.EdkifNyD.ay.tjcm.aom Object rsm.D Position trsK.udk Paste jyefvnfvy k af omtcg rl&if.louJhodkY Block rsm.k jyKEikd yf gonf/ Windows Copy udk Paste ESifhjyefíac:. Block rSm Block name trsKd.k jyK&eftwGuf Block udt k oH.udk AutoCAD Symbol Table wpfcjk zpfaom Block Definition Table wGipf ufrrS w S o f m.xm.rIrSm Windows Copy jzifh Data wpfckudkomudkifaqmifxm.jyKí tBudrfBudrf jyefvnfxnfhoGif.udkjyefí Insert jyKvkyfaomtcg rl&if.ac:.f qnf. Drawing rsm.jzift h cdserf a&G. f nf/ twdik .ltoH.

&mü Space Bar oHk. Convert to block ESifh Delete ponfh Button oHk.vdkufyg/ Select Objects Button udkESdyfí Rectangle udk Select vkyfyg/ Pick Point udkESdyfí Insertion Base Point udkowfrSwfay.udrk xm.pOfatmuf&dS Retain. Object udzk suyf pfay. ay.rnf/ rl&if. vdkufyg/ (243) .Edkifonf/ < > / \ " : ? * | .vdak wmhvQif Delete wGix f m.roHk.í xdktrSwf wGifjyyg/ Objects acgif.&/ Oyrm.Rectangle \A[dktrSwfudk&Smxm.yg/ Oyrm.omusef&dSaeaponf/ .Convert to block onf Screen ay:&Sd rl&if.ckwGi-f Retain onfrl&if.yg/ trnfay.Column [kay. Object udkrl&if.rnf/ .twdkif.Delete onfr& l if.Applied AutoCAD Command : B Block Definition Dialog Box ay:vmrnf/ Name: tuGufwGiftrnfwpfckay.= 'rsm. Object udkyg Block tjzpfodkYajymif.

Applied AutoCAD Setting acgif.f ygu Insert jzifh jyefxnfo h iG ..oefaY z:jyygrnf/ Scale Uniformly.ESio hf ufqikd Nf y.f aomtcg yHu k rkd nfonft h wdik . Design Center rSaeíxdk Block udk Drag vkyí f xnfo h iG .omxm..pOfatmufwi G f Annotative onf yHx k w k pf au.pOfatmuf&Sd Block Unit onf Design Center ESifhoufqdkifNyD.onft h wdik .ygrnf/ rSwfcsuf/ Block Reference wpfcu k x kd yfrí H Block vkyo f rd .yg/ OK udkESdyfygu Block tjzpfodrf.f xm. Insert Toolbar > Insert Block Command : I Insert Dialog Box ay:vmygrnf/ (244) . Allow Exploding wdu Yk kd Check vkyx f m.apvdkonfudk az:jy&efjzpfonf/ DesignCenter wGiaf vhvmyg/ Hyperlink.onfhtwdkif.qnf. Hyperlink wGiaf vhvmyg/ Open and Block Editor udk Uncheck jyKvkyfxm.D oD.ay.f twmUnit tjzpf owfrSwf.yg/ Behavior acgif.lq ay.f aomtcg &&Sv d maom Block Reference wGix f kd Block Reference onf Nested Block tjzpfjzifhxyfqifhyg0ifaeygrnf/ INSERT Insert Menu > Block.

vQif Block Reference udk Insert jyKvyk f aomtcg Drawing ay:üxnfhoGif.rnf/ Scale .í Design udkjyKjyifcsifyguwpfckcsif.Edik af omaMumifjh zpfygonf/ xdt k csuo f nf Block rsm.ae&mwGif Rounded Column wdkifvHk.r[kwfbJ X.jcif.jzifhvnf.aom Block Reference udk (5) ckcefY Copy rsm.rSmtaqmuftOD Drawing wpfc\ k Column rsm.fpuf0dkif.rl&if.0 Origin udk Insertion Point tjzpfowfrSwfay.udkrvdktyfbJrazmufcGJoifhyg/ taMumif.\t"du&&dES ikd af om tusK.xdk.yg/ Block Unit tuGuw f iG f xnfo h iG .k jyKjcif. vQif 0. Re-define vkyfíBudKuf&myHkpHjyefvnfjyKjyif ay.wpfckudkwae&mwGifa&.Specify on Screen ESy d x f m.udkawGUygrnf/ Insertion Point . yGm.if.lEdkifygonf/ .Edkifonf/ Scale udk Uniform twdkif.qGJvkdufyg/ - Command : B Name: wGif Column [kay. Z wefzdk.jcif.rSm Object rsm.azmufcGJcJhcsifvQif Insert Dialog Box b. Object rsm.jzpfonf/ (245) .Edkifonf/ rajymif. Insert tcgcgvkyfp&mrvkdbJyGm. Y.©KawGUjrifae&aom Column rsm.udkvkdufjyifqifp&mrvkdbJ Re-define jyKvkyfEdkifavonf/ Radius 6 t&G.yg/ Rotation .fatmufaxmifhrS Explode check Box udk Check vkyfxm.vkdu Uncheck vkyfxm.Specify on Screen (odkY) angle tuGufwGifBudKuf&mazmfjyyg/ Rotate rvkyfvkdygu Uncheck vkyfxm.wpfckjzpfygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef Insert vkyfxm.rsm.vkdaom ae&mudkpdwfBudKufazmfjy&efjzpfí Uncheck vkyfxm.yg/ vuf&dS Block \trnftwdkif.jyefíay.udk Scale ajymif.udt k oH.vQif Insert vkyfaomtcg Block Reference \t&G.Specify on Screen Check vkyfxm.ftpm.0.d aus.onf Block Reference rsm.wdkYudk tcsdefra&G.taeESifh&dSaeygu. vdkufyg/ Block Reference udk Copy ul.jzifhtpm. BudKufovkdjyifay..tjzpfjyefvcdk siyf gu Explode Command jzifhazmufcGJEdkifonf/ Insert vkyfaomtcgüwpfcgwnf.f rnfh Block \ Insertion Scale Unit udk awGjY rifEikd o f nf/ vufawGU Block Command ESifhjyKvkyfcJhaom Column udk Insert vkyfMunfhyg/ &&dv S maom Object onf Block Reference jzpfNyD.jzpfonfqykd gpdUk / xkd Column rsm.wpfckcsif.Edkifygonf/ Block Reference rsm.Applied AutoCAD Name ae&mwGif Insert jyKvkyfEdkifaom Current Drawing &dS Block name rsm.Zl.

Star Drawing udjk yKjyifa&.fvmrnf/ &&dSaomyHkonfrl&if.fEdkifonf/ Star. .dwg .Applied AutoCAD - Select Objects Button udkESdyfí puf0dkif.udkrvkdawmhojzifh Delete Button wGifxm..Edkifonf/ (246) . Block Reference taeESix fh nfo h iG .f Edik o f nf/ Drawing udk Block Reference taeESihf copy ul. ( Link jzpfaejcif.vkdufyg/ xdktcg Star.udk Redefine tBudrfBudrfjyKvkyfEdkifygonf/ Insert Command onf Current Drawing wGif&Sdaom Block rsm.cs. .jzifh Block Reference rsm.aom Drawing File rsm.yg/ Pick Point udkESdyfípuf0dkif.HkrubJ Current Drawing twGif.udkvnf.í Save vkyf odrf.puf0dkif.lxnfo h iG .fí Open udkESdyfyg/ Insert Dialog Box \ Name tuGufwGif Star trnfudkawGU&rnf/ OK udkESdyfyg/ Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: wGifxm.udka&G. jzpfí &&dSaom Block Reference onfrl&if.wpfNydKifwnf.ygrnf/ þenf.? Block Objects rsm. Mu.udx k nfo h iG .vkdufyg/ Command : I Insert Dialog Box wGif Browse.Y scale udkvdktyfygu Block.qGv J Qiaf omf¤if.csNyD.qGJvdkufyg/ Save udkESdyfí Save as Dialog Box \ File name wGif Star trnfay. Star.Edkifojzifh Drawing wpfck\ X .Y scale factor rsm.\ Center udkjyyg/ OK udkESdyfyg/ AutoCAD Alert Dialog Box ay:vmrnf/ Yes udkESdyfyg/ Column wdkifrsm.New Drawing wpfckudkzGihfvkdufNyD.vHk.r&dSyg/ rSwfcsuf/ Insert Command jzifh Drawing File rsm.cs.©Kyu kH kd vma&muf ywfoufjcif.jzpfoGm.. udE k ydS yf g/ Select Drawing File Dialog Box wGif .xml File Types rsm.) r&dSyg/ vufawGUjyKvkyf&ef .udkom Insert jyKvkyf Edkif. Insert Command wdk hudktoHk.0 rSudkifwG.jyifqifay.fyHkpHwpfckyHkMurf.csifaomwpfae&m&mudk Pick vkyfvkdufyg/ Star Drawing \yg0ifrIrsm.Drawing ESifhqufvufíoufqdkifaejcif.jyKjyifNyD.udk Select vkyfyg/ rl&if.udk&&dSygrnf/ Insert vkyf&mü Base Point udk 0.f aomtcg X .odkYtjcm.dwg Drawing File wpfckudk&&dSygrnf/ New Drawing wpfckudkawmif.f jcif.dxf .udkBudKufovdkjyifqifowfrSwfay.? zsuyf pfvQi¤f if.tm.dwg udk a&G. .dwg \ Copy omjzpfírl&if.

qGJxm.jyKEkdif ygonf/ Drawing wpfckudk Insert ESifhac:.&mü Annotative Option yg0ifNyD.qGJxm.udk Block jyKvkyfodrf.udk &&dSrnfr[kwfyg/ Annotative Block Object rsm.jyK&müxkd Drawing \ Model space wGif a&. Paper Space wGifa&. Annotative (247) .aomyHkrsm.qnf.udk Cutting Edges tjzpftoHk.aomyg0ifrIrsm.udkomvufcH&&dSrnfjzpfjyD.Applied AutoCAD Object rsm.udk Trim vkyf&ef Block Reference rsm.ltoHk.

f qnf.vJxnfhoGif.jyKaomtcgü udkifwG.qGJvkdufyg/ (248) .jyKvkyfxnfhoGif. cJhygu yHkxkwfpau.twGufom toHk.rSm Annotation Scale ac: yHx k w k f pau. vdkufvHajymif.udk tvG.tao. Drawing wpfckwGifxnfhoGif.aom Block wpfckudk t&G.onf yHkxkwfjcif.0 Origin jzpfonf/ vufawGU New Drawing wpfckwGifpuf0dkif.0.fvmrnfh Base Point jzpfonf/ Base Point udk txl.jcif.fwul&&SdEdkifonf/ owdjyK&efrSm Annotative Block jyKvkyfjcif.jyKaom Title tuGur f sm.ajymif.Edik o f nf/ Annotative Block rsm.k jyK&mwGif Annotative Block tjzpf odr.wpf0dkif.toHk.rsdK.jyK&rnf jzpfNyD. jyK&rnfjzpfonf/ BASE Draw Menu > Block > Base Command: Base Base Command jzifh Drawing File wpfc\ k Insertion Base Point udo k wfrw S af y.Edik o f nf/ Drawing wpfc\ k Insertion Base Point qdo k nfrmS xkd Drawing udk Insert Command jzift h jcm.tvdkuf Title rsm.udk Block jyKvyk Nf y.owfrSwfray.tay:rlwnfí t&G.ftpm. jyKvkyfxm.vdkvQif Insertion Scale udkomtoHk.vQif Drawing wpfck\ Insertion Base Point onf 0.ESifh roufqdkifyg/ jyKvkyf xm.vJaeonf/ xdkYaMumifhyHkxkwf&mü toHk.ftpm.aom Block udk pau. trsdK.D jyefvnftoH.Applied AutoCAD Block tjzpfjyKvy k o f rd .tBuD.f qnf.

í Drawing File wpfcu k kd Insert command jzifh Current Drawing wpfct k wGi.xJrBS w*d yH u kH kd Drawing File wpfct k jzpfo.yHk? Bwd*HyHk? av.cs.D oefo Y rd .0.0.toHk.mufa&.qnf.udak &G.jyKvkdaom tpdwftydkif.f qnf. kd w f ikd af &.0000.D oeYcf x JG w k o f rd .0000.Archi: k yg&daS eaomopfyifyw kH pfc)k xkyd u kH o kd .jyKygu Insertion Base Point onfpuf0dkif.jzifh Insert Command jzifhvkdtyfonfhtcgac:.qGx J m.rS Drawing File wpfck f Drawing File rsm.aom Object rsm. aom Drawing wGifjzpfap tNrJwaptoHk.rsm.toHk.fvmygrnf/ Base Command udo k .D wpfa.f odYk Block tjzpfxnfhoGif.a&.aemuf Insert Command jzifhtjcm.jyKEdkifonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudkzGifhí puf0dkif.EdkifyHkudkazmfjycJhNyD.í Save vkyfodrf.csio f nfqykd gpd/Yk Command : W Write Block Dialog Box ay:vmygrnf/ (249) .\ A[dkrSwfrSaeí udkifwG.jcif.Applied AutoCAD Command : Base Enter base point <0.qGaJ om Drawing wpfcrk jS zpfap? wpfO.Edkifonf/ WBLOCK Command: W Wblock jzifh Drawing wpfcw k iG yf g0ifa&.jzpfygonf/ wpfcgwpf&rH rd u d .jyKvyk Ef ikd o f nf/ taeESio fh . jyefí owfrSwfay.D oefY Drawing File wpfct k aejzifh cGx J w k í f Drawing wpfcü odrf.NyD.f qnf. Drawing wpfckwGifxnfhoGif.xm.l xnhfoGif.qGJ xm.vdak om Object rsm.0000>: wGif Center Point udjk yvku d yf g/ xkd Drawing udktrnfay.kH í Drawing wpfc\ k Insertion Base Point udt k csed rf a&G.qnf.axmifhyHk (3)ck tMurf.qGyJ g/ xkyd rkH sm.yg&dSaeygu (Oyrm.

udk New File vkyfay. Object(s) rsm.oefY File jyK vkyfay.Source acgif.ra&G.udka&G.Applied AutoCAD .pOf\ Block onfvuf&dS Drawing wGif Block rsm.udkoD.taeESifhom&Sdrnf/ Block Reference r[kwy f g/ Entire Drawing onf Object wpfckcsif.vQif New File wGiv f nf.rnf/ Objects onf oD.fbJ Drawing wpfckvHk.&dSaeyguxkd Block rsm.f&efjzpf onf/ (Block Reference uda k &G.oefY Drawing File tjzpfcGJxkwfvkdaom Object rsm.cs.cs. Block Reference tjzpf&&So d nfukd owdjyKyg/) (250) .Edkifonf/ jzpfay:vmaom New File wGifrl&if.

rm.oD.yHk ponfjzifh Drawing rsm.rnf/ OK udkESdyfvQif Triangle.pnf.cGJxkwfía&.yg/ aemifwpfcsed f Insertion Base Point udjk yifcsiyf gu xko d ufqikd &f m Drawing udzk iG í hf BASE Command jzifjh yefí Base Point owfrw S af y.yg/ Oyrm.jzifh Complete Drawing wpfckudkjyefíjyKvkyfavh&dSygonf/ xkdtcgrsm. Insertion Point udk 0.dwg File taeESifhBwd*HyHkudk Drawing File wpfckjyKvkyfí odrf.jyK vkdaomyHkrsm.wGifjyefítoHk.omxm.Destination \ File name & Path wGif Save vkyfodrf.0 Origin twdkif.\tpdwftydkif.0. vkdufygrnf/ vlyHk? um.qGJNyD.Edik yf gonf/ tvGefBuD.oefYowfrSwf ay.f aomtcg udik af qmifvmapcsif onfh Insertion Base Point udo k wfrw S af y.udk Wblock jzifh File vkyí f odr.aomtcgwGif Base Point udjk yefvnfxnfo h iG .twdus &&dSEdkifygonf/ (251) .aomajryHkuJhodkYyHkrsm.Triangle [kay.ü Wblock jyKvkyfaomtcg Base Point udkoD.Bwd*H\wpfae&m&m) .0.yg/ .csifvQif Path udkazmfjyyg/ ray.f qnf.rsm.0 Origin twdkif. jcif.oefYrazmfjybJ 0.qnf.jzifhae&mr.aygif.vQif My Documents atmufü Save vkyfay.rS xref Command jzifhxnfhoGif.Applied AutoCAD Objects wGif Click vkyfxm.jyefíxnfhjcif.vkdaom Drawing name udkay. toD.Gif.udk Wblock ESifh Drawing File rsm.í Attach jyefvkyfaom tcgüvnf.vkdufyg/ Location oD.Select Object Button udE k ydS í f Bw*d u H kd Select vkyyf g/ Base Point twGuf Pick Point Button udkESdyfíBudKuf&mae&mudkjyyg/ (Oyrm.

tm.udkawGU&rnf/ ydkí aeaom Items tm.&d&S m Named Objects rsm.tjzpf Current Drawing wGio f rd .vmygrnf/ xkdYaMumifh Symbol Tables rsm.tvku d yf g0ifaom Items rsm.f qnf.udk pm&if. rsm.Applied AutoCAD PURGE File Menu > Drawing Utlities > Purge Command : Pu Purge Dialog Box ay:vmrnf/ Drawing wpfckwGifyg0ifaom Named objects rsm.jyKEdkifonf/ Purge Dialog Box wGif Purge vkyfEdkifaom Named Objects rsm.fxkwfjcif.vm onfESifhtrQ File Size vnf.rSjyefí z.udk Symbol Tables rsm.rStoHk.vHk.rjyKbJydkíaeaom Items rsm.jzifh Memory udkavsmheJap&ef Purge Command udktoHk.ydkíBuD.xm.udkzsufvdkygu Purge All Button udkEdSyfyg/ Comfirm each item to be purged wGif Check vkkyfxm.vQif Confirm Purge ay:vm (252) .

vkdaom Item udk Select vkyfygu Old name: tuGufwGifxkdtrnfudkawGU&rnf/ atmuftuGufwGif Cursor csíajymif.yg/ NyD.Applied AutoCAD Ny.fz. Purge Button udkEdSyfyguy.cs.yg/ Item wpfckcsif.fzsufay. Dialog Box udkjyefydwfyg/ (253) .udzk surf zsuf Confirm vkyEf ikd o f nf/ rvkyv f u dk Uncheck vkyx f m.D ydak eaom Item wpfcjk cif.fxkwfvkdu oufqdkif&m Named Object udkzGifhí Item udk Select vkyfNyD.vQif Rename to: Button udkESdyfvQif Rename vkyfay.rnf/ RENAME Format Menu > Rename Command : Ren Rename Dialog Box ay:vmrnf/ Rename Command jzifh AutoCAD Named Objects rsm.\trnfudk Rename vkyEf ikd yf gonf/ Rename vkycf siaf om Named Object udk Select vkyv f Qiyf g0ifaom Item Names rsm.vkdaom trnftopfudk a&.udka&G.ygrnf/ OK udkESdyfNyD.udkwpfzufwGifawGU&ygrnf/ trnfajymif.

odkY ac:. Imange File. DWF.l Attach vkyfEdkifonf/ Attach DWG udk Select vkyfí rdrd attach jyKvkyfvdkaom Drawing udk a&G.cs... DGN.udk Current Drawing twGif.fí Attach vkyfEdkifonf/ Attach DWG udkESdyfygu Select Reference File Dialog Box ay:vmrnf/ (254) .Applied AutoCAD XREF Insert Menu > Xref Manager Reference Toolbar > External Reference Command : Xref External Refrences Dialog Box ay:vmrnf/ External Refrence Dialog Box rS DWG. File rsm.

Applied AutoCAD rdrd Attach vkyfvdkaom Drawing udk Select vkyfí Open udkESdyfyg/ External Reference Dialog Box ay:vmrnf/ (255) .

Djyefvnfz. Path Type yg0ifonfrSvGJí usef Option rsm.m.D z. Reload udkESdyfíjyefvnfac:wifEdkifonf/ rdrcd sed q f x JG ma.f&Sm.EdkifNyD.vdu k Detach udEk ydS í f (256) .om Drawing udt k oH.pOfwGifMunfhyg/ Ok udkESdyfygu xdk Drawing udk External Reference tjzpf Current Drawing wGif&&Sdrnf/ UnLoad and Detatch External Reference File csdwfqGxm.rSm Insert Command ESifhtwlwlyifjzpfonf/ Reference Type taMumif.aom XREF Drawing udk Unload udkESdyfí.Applied AutoCAD External Reference Dialog Box wGif Reference Type.aom Drawing Name udk External References Dialog Box wGifjrifawGU ae&rnf/ Drawing Name wGif Right Click ESdyfygu Pop-up List udkawGU&rnf/ Attach vkyfxm.udk Reference Type acgif.f&mS .k rvdak wmhonft h cg tNy.

Drawing rsm.udk Current Drawing twGi.toHk.&&dSaom Block Reference onfrlvDrawing ESifhqufvufoufqdkifaejcif.udk Bind acgif.lxnfo h iG .jzifhvnf.rIrSmDrawing wpfcu k kd Insert Command jzifah c:.Applied AutoCAD z.f wpfct k jzpf&&do S nf/ Xref Command jzifx h nfo h iG .Edkifonf/ (257) . Command Line wGif Xopen [k½dkufí XREF yHkudk Select vkyfjcif.Dazsmufxm.tm.Edkifonf/ Open udk ESdyfí xdk XREF Drawing File rl&if.onf Xref wGifoufa&mufaernf/ wpfenf.&&dSaom Xref Object onfrlv Drawing ESifhwdkuf½dkuf ywfowfaeNyD.rjzKwfbJvnf.jyKEdkifaom Command wpfckrSm Xref jzpfygonf/ Xref Command udt k oH.jyKEdkifyHkudkazmfjycJhNyD. Xref Object udktvkdr&dSawmhygu Detach vkyfEdkifNyD.tcsdefra&G.odkYxnfhoGif. tm.f odYk Block Reference taeESifhxnfhoGif.f&Sm. Drawing File udkzGifhMunfhEdkifonf/ Bind taMumif.onf Drawing File Size udt k xl.pOfwGifMunfh½Iyg/ Insert Command udt k oH. Entity Type: rSm INSERT yifjzpfonf/ Block Reference ESifh Xref wdkY Entity Type twlwlyifjzpfonf/ Xref ESifh Block Reference wdkY\uGmjcm. rl&if.udk zGifhMunfhEdkifonf/ tvkyfvkyfaepOftwGif.k jyKítjcm.toHk.udk Current Drawing twGif.vJapyg/ - Drawing wpfckudk Insert Command jzifhxnfhoGif.jcif.wpfckr[kwfbJ Reference wpfckom jzpfonf/ xkaYd Mumifh Xref Attached vkyx f m.) omjzpfonf/ - Block Reference ud k t vk d r &S d y gu Erase vk y f & rnf j zpf N yD .rlv Drawing \jyKjyifajymif.r&dSawmhyg/ Xref Command jzifhxnfhoGif.jcif. (Link vkyfxm.vHk.f &&daS om Xref Object onf Current Drawing \udk. Drawing File rsm.tm.f &&daS om Object udk External Reference (Xref) [kac:NyD.vJrIrsm.m.jzpfygonf/ Insert uJhodkYyiftjcm. Unload vkyfí.jzifhqdkaomf Xref onfrlv Drawing udkac:.jyefí Attach vkyfEdkifonf/ tNyD.lMunfh½Iaejcif.f &&daS omBlock Reference onf Current Drawing \tpdwy f ikd .fydkiftpdwftydkif.rajymif.k jyKíxnfo h iG .

tNrJvkd&dSaewwfygonf/ Oyrm. Drawing udk Open jyKvkyfwdkif.wdkYudk Dependent Symbols (or) Dependent Named Objects rsm.dwg wGif Xref attach jyKvkyfxm.lEdkifonf/ Xref onftrsm.vJrIrsm.csif.D Xref Object udk Explode rjyKvyk Ef ikd yf g/ - Drawing wpfcu k kd Block Reference tjzpf Insert vkyaf omtcgxkd Object ESihf qufpyf aeaom Named Objects rsm. Mechanical.vnf.xnfhay.vHk.fí&.onf/ Xref Object \ Named Objects rsm.udkxif[yfawGUjrifae&rnfjzpfNyD. Host Drawing wGifxnfhoGif.udk Host Drawing (vufcH Drawing) \ Symbol Tables rsm.odkYtNyD.taqmuftODwpfck\ Architectural Drawing udktrSDjyKí Architectural Background ay:wGif Structural.dwg udk C.dwg wGif XRef taeESifhac:í toHk.udk toD.ajymif.udkvkd&ma&G.tm.B.aygif.rSmwpfcEk iS w hf pfck trSjD yKqufpyfaeonfh tjyif tydik .[kac:NyD.jcm.xyfrH&dSaeygurdrd Drawing üvnf.onf Host Drawing \ Symbol Tables wGifryg0ifbJoD.dwg udk B.í avhvmMunfhyg/ A.rNyD.rqHk.jzifh Architectural Drawing wGifajymif.toHk.BuD.cs.qGJrIrsm.wGifr&dSrjzpftoHk.rsm.vJa&.&dSaeí .jyKjcif.jyKvkdygu Xbind Command jzifh Item wpfckcsif.ESifhvkyfaqmif&aomvkyfief. xdkajymif. xyfrHía&.onfqdkygpdkY/ xkd B.if.ltoHk.rsm.jyKaom tcgwGif B wGifyg0ifaeaom Xref A udkyg Nested Xref tjzpf C Drawing wGifvufcH&&dSrnfjzpfygonf/ Nested Xref udk External Reference Dialog Box wGifaz:jyay.ESifhtnD vkdtyfaomjyifqifa&.qGJrIrsm.oD.vJrIrsm.jyK&rnfh tpdwf k vkyif ef.xm.Applied AutoCAD - Block Reference udk Explode jzifah zmufcE JG ikd Nf y.jyKvkyfEdkifygvdrfhrnf/ Nested Xrefs and Circular References - Nested Xref onfwpfqifc h H Xref wpfcjk zpfonf/ A.f wpfcjk zpfygonf/ Project wpfc\ vkyfief.C Drawing (3)yHu k ekd rlemxm.qGJMu&ygonf/ xdktcg Architectural Drawing udk Xref tjzpfac:. Electrical ponfh Drawing rsm.onfudk awGU&rnf/ (258) . tajctaeudkvkdufíjyifqifajymif.vJrIrsm.

wpfzef B.jzifh ESpfOD.onfqdkygpdkY/ A.jzpfonf/ Oyrm.A.ESpfzufvHk.vJrIrsm.dwg udk Xref attach jyKvkyfygu Circular reference detected continue? [lí AutoCAD Alert ay:vmygrnf/ Yes ajzygu A ESihf B Drawing (2)cktjyeftvSef Circular Reference tjzpf Link jzpfaeygrnf/ tjyeftvSef Link vkyfxm.od&dSjrifawGU ae&ygrnf/ (259) .jcif.dwg udkzGifhNyD.udk toD.\ jyKjyifajymif.dwg udk B.oD.Applied AutoCAD - Circular Reference onf Drawing (2)cktjyeftvSef Link jzpfaejcif.dwg wGif Xref attach jyKvkyfxm.

yg/ Rectangle wpfckudk tMurf.aomtcg Nested Xref tjzpf A yg vmawmhrnfr[kwfyg/ xkaYd Mumifrh rd d Drawing wGit f rsm.toHk.udk Xref tjzpfxnhfoGif.yg/ A. Drawing rsm.yg/ yxr Wall trnfjzifh Layer wpfckudk Yellow Color jzifhjyKvkyfxm.yJ Xattach jzifhvJwdkuf½dkuf XREF csdwfEdkifonf/ Select Reference File Dialog Box ay:vmrnf/ a.ESirhf oufqikd af om Reference wpfcck sw d v f ydk gu Overlay jzifhjyKvkyfjcif.olrsm.qGJvdkufyg/ xdkYaemuf File Menu>Save as udkESdyfí A trnfESifh Save vkyf odrf.jzifhxnfhoGif.cJhygu xkd B.f attachment wGi&f aSd eíxkd B.cs.dwg wGiX f ref tjzpfxnfo h iG .if.ízGifhvdkufyg/ yxr Wall trnfjzifh Layer wpfckudk Red Color jzihfjyKvkyfí Current xm.f aomtcg A udk Nested Xref tjzpf C wGif vufcH &&dyS gonf/ tu.fí A udk B wGif attach vkyf&mí Reference Type wGif Overlay udk a&G.wdkYrSm Attachment ESifh Overlay wdkYjzpfygonf/ txufygerlemwGif A udk B wGif Xref atttach jyKvy k &f mü Referance Type onf default twdik .yg/ xkdYaemuf Command wGif Xattach [k½dkufyg/ XREF Command udkroHk.dwg udk Select vkyfí Open udkESdyfyg/ (260) .rSrdrd Drawing udk Xref vkyfaomtcg Nested Xref taeESifhxkd Reference a&mygvmawmhrnfr[kwfbJ rdrd Drawing oufoufudkomvufcH&&dSygrnf/ XREF taMumif.Applied AutoCAD Reference Types Xref Command jzifhtjcm.f xm.dwg udk C.dwg trnfjzifh Drawing wpfck&&dSrnf/ File menu rS Close udkESdyfí Drawing udkydwfvdkufyg/ New Drawing wpfckudkxyfíawmif.dwg wGif Xref tjzpfxnfhoGif.jyK&mü Reference Type (2)rsKd.vufawGUavhvm&ef New Drawing wpfckudk English Default Setting awmif.Edkifygonf/ .dwg udk C.a&.jzifh tjcm.

.f xm.vJrrI sm.rnf/ Command wGif Xref [k½dkufyg/ External References Dialog Box ay:vmrnf/ XRef Manager wGifvuf&dS Attach vkyfxm.vQif OK ESdyfyg/ a.vJMunfh jcif.qnf.twdkif.udkrl vdkovdkjyKjyifEdkifygonf/ a|wall Layer udk off jyKvkyfMunfhjcif.xm.0 twdik . Color udk ajymif.udkodrf.NyD.Edkifonf/ Insertion point wGif Specify on Screen udk Uncheck vkyí f 0.vdu k yf g/ NyD.DtoH.rsm. ajymif.Applied AutoCAD External Reference Dialog Box ay:vmrnf/ Reference type wGif Attachment ESifh Overlay BudKuf&ma&G.om jyefívkdcsifvQif Visretain System Variable udk 0 odkY Set vkyfíxm.k jyKjcif.D aemufwpfBurd f Drawing udjk yefziG yhf gu Xref \rl&if.ay.toHk.onf .jyKír&yg/ odkY&mwGif Xref Layer \ Layer States & Properties rsm.m.cJh Edkifonf/ Default rSm 1 wGif&dSNyD.0.dwg udk XRef tjzpfjrifawGU&ygrnf/ Properties toolbar rS Layer Drop Down List udkMunfhvQif Xref layer udk a|wall trnfESifhawGU&dS&ygrnf/ Xref Layer wpfckudk Current xm.omjzpfNy.jyKvkyfMunfhyg/ xkad jymif. udkESdyfvQif Bind Xref Dialog Box ay:vmrnf/ (261) .vJrIrsm.aom a udkjrifaeygrnf/ a udk Select vkyfí Right Clcik ESdyfyg/ Bind Option Bind.

Wall Layer wpfckom&dSrnf/ - Insert onf Xref Drawing wGiy f g0ifaom Dependent Symbols rsm.D Bind Type wGif Insert udka&G.awGU&dS&ygrnf/ Bind onf Xref wGiy f g0ifaom Dependent Symbols rsm.udk Current Drawing \ Named Objects rsm.cs.udv k uf&Sd Drawing \ Symbol Tables odkYaygif. twdkif.jzpfygonf/ Bind Type wGif Bind ESifh Insert [lí (2)rsKd.fEdkifjcif.f jcif.jcm.f a udk Select vkyí f Bind udEk ydS Nf y.yg/ OK ESdyfvkdufvQifyHkudk Yellow Color jzifhjrif&ygrnf/ Layer wGifrlvtwdkif.jcif.xnfhay.rnfjzpfNy. OK ESy d í f ydwv f u kd Nf y.udkrloD.&&dSapygrnf/ xkdYaMumifh Xref \ Dependent Named Objects rsm.D Layer List wGiMf unfyh g/ a$0$Wall [líoD.yg0if oGm.rnf/ .apvkdygu Bind Type Insert tpm.ESifhra&maxG.Edkifygonf/ (262) .aygif.onf Xref Drawing udk Current Drawing wGif.xnfhaomtcg vufcH Drawing wGif Item rsm.©K Current Drawing wG i f Wall trnf & d S Layer yg&d S N yD .xufyí kd omvGeaf om tcsuf rSm Bind Type a&G.onf Insert jzifh Drawing udx k nfo fh iG .xnfh&mütrnfopfwpfckjyKvkyfíxnfhay.r&daS wmhyg/ Insert Command jzifh Drawing udk Insert vkyfouJhodkYyifjzpfonf/ Nested Xref rsm.odkYtNyD.xnfh&efjzpfonf/ xkdodkYtNyD.xnfhvkdufygu Xref onf Block Reference taejzifh Drawing wGiftNyD.&&dSygrnf/ Bind vkyfMunfhyg/ OK ESdyfyg/ Xref Manager Dialog Box udkvnf. Xref wG i f v nf .apbJ oD.dwg \ Wall Layer ESifhra&maxG.jzifh Current Named Items \ Properties rsm.oefY Layer awGU&ygrnf/ Command wGif U ½dkufí Xref Command udk Undo jyefvkyfyg/ xkdYaemuf Xref Command jyefíac:vdu k yf g/ txufygtwdik . Wall trnf j zif h Layer yg0ifaeygonf/ Bind vkyfaomtcg a. trnfwl&dS aeygu xkd Item odkUaygif.aygif.Applied AutoCAD Bind jyKvkyfjcif.jcm.D Xref tjzpfqufvufí Link jzpfaejcif.udv k uf&Sd Drawing \ Symbol Tables odkYaygif. Bind rjyKvkyfEkdifyg/ Bind jyKvy k jf cif. Bind udkoHk.

\ Color udk oD.vHk.qGaJ om Drawing \ Layer rsm.Applied AutoCAD Xref Drawing udk Background tjzpftrSjD yKí Drawing a&.udk omvufc&H &drS nfjzpfjy.jyK &müowdjyK&rnfhtcsufwpfckrSm.ltoH.f½Sm.D a&.rS Xref vkyfEdkifygrnf/ Drawing wpfcu k kd Xref ESiahf c:.wGif Current Drawing \ Block onfvuf&dStoHk.udkom Layer Drop Down List wGifjrifawGUap&ef Layer Properties Manager Dialog Box udkzGifhí Group Filter jzifh z. aomyg0ifrrI sm.k jyK&müxkd Drawing \ Model space wGif a&.fzsufNyD.? toHk.qGJ xm.qGrJ nfyh u kH kd Xref yHkESifha&maxG.odkY Xref ESifhac:.oefU ta&mifwpfco k Ukd ajymif.rvkdaom Block jzpfaeygu Purge Command jzifhOD.ud&k &dS rnfr[kwfyg/ XBIND Modify Menu > Object > External Reference > Bind Reference Toolbar > Command : Xb Xbind Dialog Box ay:vmrnf/ (263) .ay:wGiaf &.qGx J m.rnfh Drawing ESifhemrnfwlaom Block wpfck&dSaernfqdkyguxkd Drawing udk Xref jyKvkyfí &rnf r[kwfyg/ ** Error: "a" is already a standard block in the current drawing. Drawing wpfckudk Current Drawing wGif.k jyK&mürdrad &.D Layout rsm.íraebJMunfh&vG. *Invalid* [k Error Message udkjrifawGU&ygrnf/ xkdtcgrsKd.ltoHk.fí Current Drawing wGif Xref tjzpfxnfhoGif.jyK aevQifxkd Block udk Rename Command jzifh Rename jyKvkyfí¤if.tu.qGEJ idk yf gonf/ Layer toH.Ny.fulatmif Xref Layer tm.pGmy.Edkifonf/ Layer taMumif.qG& J mwGirf rd ad &.wGifavhvmyg/ rSufcsuf/ tjcm.aomyg0ifrrI sm.

dwg udk Attach vkyfvkdufyg/ Zoom Command jzifh Zoom ..? rdrad zmfjyvkad omtydik .odkY Insert jzifv h nf.kH vk&d mudak &G.toHk.aom Drawing rsm. Xref rsm.jzifx h dk Drawing wpfcv k .jzifh Xref \ Dependent Named Object rsm.f Select vkyfNyD.cs.ay:vmygrnf/ xkdrSwpfqifh Named Object rsm.udkzGifhíxnfhvkdaom Item udka&G.cs.toHk.cs.f wpfcu k o kd m jyo vkjd cif.D XBind rSm Xref \ Dependent Symbols rsm.xnfhjcif.D aygif.rSo.l Edkifonf/ rSm.kH udk vkt d yfjcif.ftm.lxnfhoGif.ud¤ k if.jyKEdkifojzifh Xbind onftoHk.aumif.xm.rm.r[kwb f x J dk Drawing rSae&mwpfae&m (ok)Yd tpdwt f ydik . vu©PmudkESdyfí zGihfvkdufygu Named Object rsm.yg/ Xref Command jzifh AutoCAD 2002\Sample directory wGif&dSaom City Base map. Add > Button udkESdyfí ul.f &mütrSew f u.aumif.f udo k mjzwf.udka&G.udkac:.cs.0ifaom Command wpfckjzpfavonf/ XCLIP Reference Toolbar > External Reference Clip Command : Xclip Select Objects : Clip vkyfvkdaom Block (odkY) Xref Object udk Select vkyfyg/ Enter clipping option [ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>: Rectangle qGo J uJo h yYkd if rdrv d cdk siaf om tydik .udv k nf.f xnfhoGif.í l jyo&ef Xclip udkoHk.jzpfNy.xJrS Current Drawing odkYxnfhoGif.jzpfygu Clip vkyfívdk&mudkom&.Edkifonf/ Xclip onfBuD.? Xref Command jzif¤h if.jyKjcif.pm&if.lEdkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudkawmif.r[kwfonfudkowdjyKyg/ Xbind Dialog Box \ Xrefs tuGufwGif Xref Drawing udkawGU&rnf/ taygif.xnfjh cif.toHk.ía&G.? Refer jyKvkyfvkdjcif.Applied AutoCAD Xbind jzifh Xref wGifyg0ifaom Dependent Symbols rsm.udkrdrd\ Drawing twGif.all jyKvkyfvkdufygu ajryHkudkawGUjrif&ygrnf/ (264) .frdvQi<f Remove Button udkjyefESdyfEdkifonf/ þenf.omjzpfí Xref udk Drawing odkYaygif.f udak umufvu dk yf g/ Block rsm.Edkifonf/ Xref Manager \ Bind Option rSm Xref udk Block Reference taeESifh Drawing wGit f Ny.jyKvkdaom Item rsm.fíxnfhoGif.ac:oGi.

ygrnf/ þenf.jzifhabmifudk av.rnf/ (265) .avh&dSojzifh Enter acgufyg/ Specify first corner: Specify other corner: rdrd Clip vkyfvdkufaom Rectangle twGif.zsufay.tjynfhtpHkjyefíjrifvkdygu OFF vkyfyg/ ON jyef vkyv f Qijf yefí Clip vkyaf y.rnf/ OFF onf Clipping Boundary udktNyD.jzifhrdrdazmfjyvkdaomae&mudkom Clip vkyfíjyEdkifonf/ Useful Options: ON/OFF Clip vkyfxm.m. usefae&mrsm.Edkifonf/ Delete Clip vkyx f m. r[kwfbJ.axmifhomoHk.rS aysmufuG.Applied AutoCAD xkdajryHkonf Xref Object jzpfojzifh Xclip jzifhjyvdk&mae&mudk Clip vkyfEdkifygonf/ Command: Xclip Select Objects : ajryHkudk Select vkyfyg/ Enter clipping option [ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>: Specify clipping boundary: [Selectpolyline/Polygonal/Rectangular]<Rectangular>: yHkrSeftm.aomyHkudkrl&if.f&Sm.zsufjcif.üomyHkudkjrif&NyD.Dz.yHktwdkif.f jyefí&&d&S ef Delete vkyEf ikd o f nf/ Boundary udktNyD.foGm.&mrSrv l twdik .jrifuGif.

odkY Copy ul.yg/ rlvrSm 0 wGif&dSrnf/ REFEDIT Refedit Toolbar > Modify Menu > Command : Refedit Select reference: Xref Object udk Select vkyfyg/ (Or) Double Click the Xref Object Reference Edit Dialog Box ay:vmrnf/ Refedit Command udktoHk.jyKí Xref rsm.all jzifhMunfhyg/ Xref yHkudk Double click ESdyfygu Reference Edit Dialog Box ay:vmrnf/ (266) . íjyef Clip vkyfEdkifrnf/ Delete old boundary(s)? [Yes/No] <Yes>: wGif Yes ajzyg/ Clip vkyfaomae&m\ab.jzpfygonf/ Refedit Command udt k oH.azmfjycJhNyD.Applied AutoCAD New Boundary Clip vk y f x m.wpfckr[kwfonfhtwGuf Block Object uJhodkY Explode jzifhazmufcGJír&aMumif.íjyifqifa&. Edit jyKvkyfEdkifonf/ Xref Object onf Current Drawing \tpdwftydkif.vdkufyg/ CD csyfwGif.aomae&mjyif c sif v Qif New jyef a wmif .ywfvnfwGif Clipping Frame udkjrifcsifygu Xclipframe wefzdk.dwg udk My Documents twGif. Drawing udzk iG í hf jyifqifp&mrvkdbJ Current Drawing rSvSrf.qGJEdkifonf/ vufawGUjyKvkyf&efNew Drawing topfwpfckawmif.k jyKí Xref Object udk Edit vky&f ef rl&if.rS City Base Map.xnfhyg/ Xattach Command jzifhxdk Drawing udk attach vkyfí Zoom .udk 1 odkYxm.

tm.omjzpfNy.D rl&if.udkvnf.rSed f (Dim) íoGm.onf .fxkwfíxm.qGv J adk om ae&mudk uGufíMunfh½IEdkifNyD.qGJEdkifonf/ jyKjyifa&.vH.yg/ Ok ESdyfyg/ Refedit Toolbar ay:vmygrnf/ Toolbar wGif Add Objects to working set ESifh Remove Objects from working set wdkYudkawGU&yg rnf/ Remove Object ESifhjyKjyifcsifaomae&mrSvGJíusefae&mrsm.qGjJ cif.ygrnf/ þenf. Drawing wGit f ajymif.jzifrh rd jd yKjyifa&.Applied AutoCAD Dialog Box wGif Reference Drawing Name udkjrif&rnfjzpfNyD.af e&mrsm.cs.\trnfrsm.m.vJrjzpfapvku d (267) .awGU&rnf/ tu.DjyKjyifjcif.k udak rS.udk Working Set rSz.fí Block wpfckudkom Edit jyKvkyfvdkygu Block Name udk Select vkyfí zGifhEdkifonf/ atmufwGif Automatically Select all nested objects wGifomxm. Drawing Name atmufwGif xdk Drawing wGifyg0ifaom Block rsm.vkd ovkdjyKjyifa&.Edkifonf/ Remove Objects Button udE k ydS í f jyifqif&müryg0ifvadk omae&mrsm.udk Select vkyyf gu a&G.udkaz:jyay.qGJ&efrlv Drawing \ Layer rsm.rnf/ jyKjyifa&.

udkoGm. Drawing File wGif jyifqifrIrsm.Applied AutoCAD Discard Changes to Reference udkESdyfyg/ Save Back Changes to reference udkESdyfvQif AutoCAD Alert Dialog Box ay:vmygrnf/ OK udkESdyfvQif XRef \rl&if.Ny.lxnfo h iG .f xm.aygufwpfayguf\yHkudk Block vkyf odr.? Bedit Command udt k oH. Edit vkyfEdkifonf/ vufawGYjyKvkyf&ef Window.k jyKEikd o f nf/ odrYk [kwf Block object udk Double Click vkyfívnf. Dynamic Blocks rsm.onfukd awGu&rnf/ xdk Block Object udk Edit jyefvyk f &ef Double Click ESdyfyg/ Edit Block Definition Dialog Box ay:vmrnf/ Ok ESdyfyg/ (268) .rnf/ Editing Blocks Block Object rsm.f xm.dwg udkzGifhyg/ Drawing wGif jyLwif.aumif.aumif.D jyefvnfac:.tjzpf jyKvyk &f müvnf.udk jyefvnfjyKjyif&eftwGuv f nf.a&mufí Save vkyfay.

onf/ Dynamic Block jyKvkyf&eftwGuf &SdNyD.D .Edkifatmif pDrHxm.twdkif.qGJNyD.ESihf taexm.if.aumif.udk jyKjyifay.t f pm.Applied AutoCAD Block Editor Window Screen ay:vmrnf/ yHu k kd ESpo f ufovdk jyifqí JG Windows Border &Sd Close Editor udEk ydS yf g/ Save Changes to window? ay:vmvQif Yes ajzyg/ Block udkjyKjyifa&.aumif.? Block jyKvkyfpOftcgu Block Defination Dialog Box \b.&&Sdrnf/ Dynamic Blocks Dynamic Block rsm.wd\ Yk t½G.yg0ifNy. Block Object udk Double Click ESdyfívnf.onf Parameter rsm. Block Edit Window udkzGifhEdkifonf/ (269) .fatmufaxmifhwGif Open in block editor udk Check vkyfívnf.

ESifhcsdwfqufxm. Database Connection rsm.jcif.oefpY mtkyjf zifh azmfjyay.Edkifojzifh Object rsm.EdkifaomaMumifh Attribute rsm.udrk w S f om.qH.Applied AutoCAD Dynamic Block rsm. Dynamic Block rsm.&ef tvG.Electrical Drawing wpfckwGifyg0ifaom Electrical Parts wpfckudk xkdypönf.Edkifygonf/ vufawGUjyKvkyfMunhf&ef Rectangle wpfcka&. Text File ponfjzifhtjcm.jzifh tvG.\ Detail Information rsm.f csi. Hyperlink jyKvkyfxm.twGuf oD.k enf.u f q l . ygrnf/ AutoCAD wGif toifhjyKvkyfNyD.ESifh Link vkyfxm.vHk.yg0if&m Tool Palettes rSwpfqifh ac:.qGJvkdufyg/ Command wGif Hyperlink [k½dkufyg/ Select Objects : wGif Rectangle udk Select vkyfyg/ Insert Hyperlink Dialog Box ay:vmygrnf/ (270) .w f ulMunf½h EI ikd yf gonf/ AutoCAD Drawing File tcsi.pHepfwpfcjk zpfygonf/ File Types tm.kH ESit hf aumif.udk&.ESifh ywfouf aomtcsut f vufrsm.udk Drawing File.f vnf.lEdkifygonf/ Oyrm.jyKEdkifygonf/ HYPERLINK Insert Menu > Hyperlink Standand Toolbar > Insert Hyperlink Command : Hyperlink Select Objects : Link vkyfvkdaom Object(s) udk Select vkyfyg/ Insert Hyperlink Dialog Box ay:vmygrnf/ Hyperlink onf Drawing wpfck&dS Graphical Objects rsm.aom Document File wpfckjzifh Hyperlink vkyx f m.ltokH. File rsm. xufydkíjynfhpHkpGm Information rsm.ESifh Image "gwfyHkudkygazmfjyxm. Image File.jyKvy k yf u kH kd Advanced User rsm.

fí Open udkESdyfyg/ a&G..\trnf/ File udk Link vkyf&ef File.odYk Mouse pointer udc k sO.fvkdufaom File trnfESifh Path udk Type the file or Web page name: wGif awGUae&ygrnf/ OK udkESdyfyg/ Rectangle tem.cJh aomtrnf udkawGU&ygrnf/ (271) .cs.xkdypönf.f uyfvu dk v f Qif Hyperlink Icon yHkESihfrdrday. Button udkESdyfyg/ BudKuf&m File wpfckudka&G.cs.Applied AutoCAD - - Text to display: tuGufwGif BudKuf&mazmfjyEdkifonf/ Oyrm.

Hyperlink csdwfxm.jzifh Hyperlink udkygwpfygwnf.Applied AutoCAD Ctrl+Click udkESdyfí Hyper Link csdwfxm.aom File udkzGifhMunfhEdkifonf/ Object udk Select vkyfí Right Click ESdyfNyD.? Windows Copy jzifh¤if.lEdkifojzifh Drawing wpfckrSwpfck odkYvnf. udkESdyfívnf.0ifygonf/ Block vkyfpOf Block Definition Dialog Box &dS Hyperlink.fí Open udkESdyfyg/ (272) .jzifh Insert vkyfaomtcg Hyperlink csdwfNyD.jcif.fwul Copy .zGifhMunfhEdkifonf/ Edit Hyperlink .vnf.Paste vkyfEdkifygonf/ Object rsm.om.jyefí Edit vkyfEdkfifonf/ Link qufírvkyfxm. Button udkESdyfí Hyperlink csdwfcJhyg/ IMAGE FILES Insert Menu > Image Manager Reference Toolbar > Image Command : Im External References Dialog Box ay:vmrnf/ Attach Image udak &G. tvG.. Copy ul.pOfu &&dSrnfh Block Reference twGufwpfcgwnf..ljcif. Block Reference rsm.aom Objects rsm.csifvQif Edit Hyperlink Dialog Box &dS Remove Link Button udkESdyfyg/ Hyperlink csdwfxm. &.D rdrBd uKd u& f m Image File udka&G.udk Copy Command jzifh¤if..ygu Select Image File Dialog Box ay:vmrnfjzpfNy.udk Block vkyfodrf.pGmtoHk..udk&&dSEdkifojzifhrsm.cs.

Applied AutoCAD (273) .

jyKíyxrOD.cs.jzifh AutoCAD Drawing wpfckudk &&dSEdkifygrnf/ DGN FILES Microstation Software \ Design File .qGJNyD.yg/ xkd Image yHkudk Sketch.odkY Dgnimport.lxnfhoGif.udk AutoCAD Drawing twGif.udktoHk.D Open udkESdyfyg/ Import DGN File Dialog Box ay:vmvQif Ok udkESdyfyg/ DGN File udk AutoCAD Drawing wpfcktjzpf&½Sdrnf/ (274) .qGJEdkifygonf/ a&.pGmyHkudkac:.udk AutoCAD wGifxnfhoGif.Nf y. Dgnattach Commnad rsm.Applied AutoCAD Image Dialog Box ay:vmrnf/ Image Dialog Box onf Insert Command ESifhtwlwlyifjzpfonf/ OK ukdESdyfygu Image udk&&dSrnf/ XRef rSmuJhodkYyif Image rsm.udk Detach.aomtcg Image udkjyefí Detach (odkY) Unload jyKvkyfjcif.jyKvkyfEdkifonf/ Imageframe Command jzifh Image \ Boundary udk ON/OFF vkyfEdkifonf/ Xclip uJhodkYyif Image rsm.Edkifonf/ Command :Dgnimport Import DGN File Dialog Box yGiv hf mrnf/ Import vkyrf nfh DGN File udk a&G.í jyefvnfNyD.jyKíxnfhoGif. a&.udk Imageclip Command jzifh Clip vkyfEdkifonf/ "gwfyHk? ajryHkuJhokdYaom Image yHkrsm. Pline. Reload rsm.\ rdrdvdkcsifaomtpdwftydkif. Unload. Spline ponfwdkYjzifhaumufaMumif.qGJ vkdaomtcg Image Command udktoHk.xyfa&.dgn File rsm.

Applied AutoCAD (275) .

Applied AutoCAD Command : Dgnattach Select DGN Dialog Box ay:vmvQif DGN File udka&G.jzpfonf/ Dgnclip Command jzifh yHkudkvdkoavmufjzwfMunfhEdkifNyD.ljcif. DGN File udk Attach vkyfEdkifonf/ &&Sdvmaom Object \ Entity type rSm DGN Underlay jzpfonf/ DWG udk Xref tjzpfac:.louJhodkY DGN File udk External Reference tjzpfac:.xm.&rnf/ (276) . Clip frame udkjrifcsifu Dgnframe udk 1 ay.í Open ESdyfyg/ Attach DGN Underlay Box ay:vmrnf/ Xref Command rSvnf.

pc3 udka&G.D pGmzGiyhf g/ Command wGif DWF [k½dkufygu Plot Dialog Box ay:vmrnf/ Plotter wGif DWF6 ePlot.odkY External Reference tjzpfjyefvnfac:.udk Munfh½Ippfaq.tpm.rnf/ (277) .udkvnf.lEdkifao. Dettach vkyfEdkifonf/ DWF FILES DWF (Design Web Format) File rsm.onf/ To Create DWF File DWG File wpfcu k kd DWF File tjzpfjyKvyk v f ykd gu Drawing File udOk .Edkifaom File trsdK. OK udkESdyfyg/ Plot File Dialog Box ay:vmvQif Save udkESdyfyg/ DWF File tjzpfxkwfay.jyKí Drawing rsm. AutoCAD Drawing twGif.rSm Autodesk Design Review udktoHk.yg/ yHkxkwf&ef Paper Size wpfckowfrSefNyD.Applied AutoCAD DGN Underlay tm.jzpfonf/ xdk DWF File rsm. jyefvnf jzKwfxkwfcsifygu Xref command wGif Select vkyfí Right Click ESdyfNyD.

í Open udkESdyfyg/ (278) . Attach DWF udk a&G.yg/ Select DWF File Dialog Box wGif csdwfrnfh DWF File udka&G.Applied AutoCAD To Attach DWF File DWF File udk Attach vky& f ef Xref Command jzifh Dialog udkzGifhNyD.

yg/ tu.vdkaom Object onftjcm.rStxufatmufaetxm.jyifvkd aomObject udka&G.fía&G.00-------------------- (279) .Applied AutoCAD Attach DWF Underlay Dialog Box ay:vmvQif OK udkESdyfyg/ &&Sdvmaom Entity type rSm DWF Underlay jzpfonf/ Dwfclip Command jzifh vdk&mtpdwftydkif.udk jzwfawmufMunfh½IEdkifonf/ DRAWORDER Tools Menu > Display Order Modify II > Draworder Command: Draworder Select objects: wpfcE k iS w hf pfcx k yfíaeaom Object rsm.vdkaom Option udkaz:jyyg/ -----------------. Object \atmufwGif a&mufae ygu Ctrl Key udkzdfí Select vkyfyg/ Enter object ordering option [Above object/Under object/Front/Back] <Back>: txufatmufxm.

aom tolerance wef z d k .aom Splinefit Polyline rsm. tuG m ta0.aom 0x¬Kypönf.wGiftwdkif. twdkif.vQifSpline onf Fit Point rsm.aomtrSwf Spline Fit Point rsm.ud k Spline tjzpfodkYajymif.rS ay. Select Objects: Pedit Command udt k oH.rsm.Applied AutoCAD Learning Commands IV (General Commands) SPLINE ( Entity Type : SPLINE ) Draw Menu > Spline Draw Toolbar > Spline Command : Spl Specify First Point or [Object]: pqGJrnfhtrSwfudk Pick vkyfyg/ Specify next point: qufqGJvkdaomae&mudkjyyg/ Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: qufqGJvdkaomae&mudkjyyg/ Specify start tangent: Specify End Tangent: qufrqGJvkdvQiE f nter acgufyg/ razmfjyvQif Enter acgufyg/ razmfjyvQif Enter acgufyg/ Options: Object : Select Objects to convert to splines.&efjzpfonf/ Close : prSwf? qHk.twmudkt"duxm.&dSaernf/ yHkrSeftm. rsm.rSwfydwfay.k jyKíjyKvyk x f m.xm..onf Fit tolerance 0 jzpfvQif Spline onf Fit Point rsm.jzifh 0 wGifxm.ESifhyHkpH (Shape) (280) .ay.ay.udkjzwfí wnf&dSrnf/ Fit tolerance wefzdk.&ef/ Fit tolerance: Specify Fit tolerance < 0.xm.0000 >: axmufíqGJoGm.onf/ 0x¬Kypönf.

qufía&.xyfíqGJEdkifonf/ þenf.rsm.vQif X udkESdyfí Exit ESifhtqHk.qGJaeonfrsm. twdkif.jyKvyk &f mwGif (281) .f tpdwt f ydik .aom 0x¬Kypönf.udka&.jcif.qGJvufpcJwHudkrvdkufjcif.D wefz. uyfpGm&dSrnf/ Sketch.D \ pufypön.twmonf t"durusbJ ajyjypfvSyaomyHkpHjzpf&efBudKufovkdjyKvkyfEdkifavonf/ Spline udk Irregular Shape &dSonfhtwdkif.jzpfíarmfawmfum.x l m.jzifh Free hand Sketch Line ud& k rnf/ &yfem.rsm.? zefxnfypön.dk ao.\ Body udk.pGm Data Point rsm.twmt"dur[kwfaomyHkrsm.xyfEdkifonf/ Spline udk Grip rsm.fxnfrSm twdkif.qGJ&mü ajyjypf aomrsuEf mS jyifrsm.qGJEdkifonf/ Sketch outline &dSxm.udkvnf.vuf&dSa&.k jyKEikd yf gonf/ (Oyrm-Contour Linersm.qGv J ufpudk R ESyd í f twnf. tauGUrsm.&&dES ikd &f eftoH.rnfjzpfNy.wpfp.vdv k Qif Mouse Left Click udkESdyfyg/ <Pen up> a&.owfyg/ Options: Pen Exit Quit Record .f twm&dS aom0x¬Kypönf.eD.qGr J nfrh sO.&&dS&ef Spline jzifhaumufaMumif. Exit.\ Length udak zmfjy&efjzpfonf/ wefz.a0.) Spline udka&.jyKí vkdovkdjyefí tvG.Applied AutoCAD udkt"duxm.1000 >: a&.vQif Segment rsm.<Pen up> <Pen down> udk P ESdyfívnf.qGJNyD. Erase rsm.qGJavh&dSygonf/ Point trSwf rsm.ajyjypf aomtcsKd.í Spline jzifhxkdtrSwfrsm.toHk.twmtuGmta0.&dSMuonf/ Oyrm.udkrvkdcsifvQif Quit ESihfxGufEdkifonf/ .udkvkdcsifaom twdkif.fwul Edit vkyfEdkifygonf/ SKETCH ( Entity Type : LINE ) Command : Sketch Record increment < 0.pGmrSwfom.qGJ&müyxrOD. Pen eXit Quit Record Erase Connect pqGJrnfhae&mudk Pick vkyfyg/ Mouse Button udkzdxm.a&.rsm.armfawmfum.f rsm.jzifh Quit.aomyHkrsm.jzifh <Pen up> <Pen down> jyKvkyfNyD.kd Bu.jyKvkyfEdkifonf/ .f Segments rsm.wGifOD.f rsm.onfhtcg Exit ESifhxGuf&ef/ .D vQif Segments rsm.onf wdusaom twdik .jzpfonf/ qGJvkdonfhae&mudk Mouse udka&TUí Mouse Left Click ESdyfNyD.qGJEdkifonf/ qGJíNyD.p&mrvkdbJ Mouse udkqGJvkd&modkYa&TUjcif.csía&.

Applied AutoCAD Erase Connnect a&mygroGm.D a&.a&.Edkifonf/ .f wdrk sm.Edkifonf/ Increment Value ay.qGJvufpudkjyefíqkwfEdkifonf/ qkwfvkdonfhae&mudka&mufvQif Mouse Left Click ESdyfyg/ . rsm.f rsm.jzifzh efw.qGaJ y.udk 1 odkYt&if Set vkyfxm.jyKí Image rsm.qGJrSD Skpoly wefzdk.rSwfrsm.jyKí Object rsm.fxm.? Free hand yHkrsm.atmifumuG. Line.a&muf&dSaeaomae&mrSqufqGJEdkif&ef Mouse udq k .udkaumufaMumif.vnf.&mrsO.jyK vkyfEdkifonf/ txl.yg/ Enter the number of Segments or [Block]: ydkif.tnDtrQ (282) . Arc.vdkufjcif.qGJNyD. Spline ponfwdkYjzifhyHkacsmjyefxyfí a&.Munfhvkdaom Object udka&G.vkdonfhta&twGufudkazmfjyyg/ Divide Command udktoHk.kH a&mufaeaomqH.Move to endpoint of line aemufqHk.onft h wdik .kH rSwo f Ukd a&TUí.vkdcsifygura&.Edkifonf/ Sketch ESifhyHkMurf.ESifhrqdkifyg/) Sketch udktoHk.qGJjcif.f rsO.lvQit f vdt k avQmuf Connect vkyaf y.a&.rnf/ (Connect onfaemufq.Edik í f tjcm.xm.rsm.k rSwu f o kd m Connect vkyaf y.udk Polyline tjzpfwpfqufwnf. aomqHk.jyKvkyfEdkifonf/ DIVIDE Draw Menu > Point > Divede Commmand : Div Select Object to divide: tnDtrQpdwfydkif.qGJ&müoHk.a&.ojzifhajryHkrsm. qGJjcif.udk owfrSwfta&twGuf twdkif.

udk (5) pdwftnDpdwfay.f auG.twdi k .f jcm.qGJyg/ Command: div Select Object of divide: Line udk Select vkyfyg/ Enter the number of Segments or [Block]: 5 rsOf.Applied AutoCAD pdwfydkif.f &mü Insert vkyo f nft h cg Block Object rsm. 20' jyifí Zoom .xm.f auG.rnf/ (283) .Edik af om Object rsm.ay. Polyline.ray.a&.bJ twnfx h nfah y.a&. Arc.wGijf yítcH.í Radius 30' &daS om Arc udx k rkd sO.udk rsO.twdik .pGma&G.ygrnf/ (2) New Drawing wpfckudk Default English System awmif.qGv J u dk yf g/ Command : div Select Object to divide: Arc udk Select vkyfyg/ Enter the number of Segments or [Block]: B Enter name of block to insert : A Align block with object ? [Yes/No]<Y>: rsO.f apmif.omjzpfonf/ Divide ESiy hf ikd .jzpfatmifjzwfypfjcif.All jyKvkyfyg/ Rectangle Command jzifh 2.rsm.qGJNyD.k taetxm.fxm.f wdkifwpfacsmif.f auG.MunfhEdkifygonf/ Object udktydkif. Ellipse.udpk w d yf ikd .ESifhtnDtrQydkif.r[kwfbJ Point trSwfrsm.f tvku d o f ifah pmif. Circle.rS Line.udka&.jcif.ydkif.jcm. Block name A [kay.ízGifhyg/ Units udk Engineering Units awmif.kH rSwrf sm.rSom Node trSwfrsm.ESihf Divide vkyf&mwGif Point Style udkOD.ay.wpfaMumif.qGJyg/ Draw Menu > Arc> Start End Radius awmif.yg/ rsOf. udkjrif&rnfjzpfonf/ vufawGUjyKvkyf&ef (1) Format Menu > Pointstyle udkzGifhí Point Style MuufajccyfyHkudka&G.f \prSwq f . (odkYr[kwf) Block Object rsm. Spline wdkYjzpfonf/ Point rsm.&ef vkdrvkdazmfjy&efjzpfonf/ No ajzvQif Block Object udk rsO.30 t&G.cs.wpfaMumif.udktMurf.í Base Point udkwdkif\atmufajc Midpoint rSaumufum Block vkyfyg/ ay20 t&SnfrsOf.vdkufyg/ Limits udk 20' .

rnf/ vufawGUjyKvkyf&ef txufyg Divide wGifjyKvkyfcJhaomvuf&ef.udkjyefízsufvkdufyg/ Command : me Select Object to measure: P1 tpGe.f ydik .rnf/ Divide udk toHk.vkad omtpGe.uJhodkY ta&twGufESifhydkif.twdkif.udk twdtusowfrw S í f ydik .f zufuyfíjyyg/ Specify Length of Segment or [Block]: B Enter name of block to insert: a Align block with object ? [Yes/No]<Y>: N Specify Length of Segment : 9.jzpfonf/ xkdYaMumifh Measure wGifydkif.rjynfhawmhvQif&yfoGm.jyKEdkifonf/ ta&twGuEf iS rhf [kwb f w J pfcEk iS w hf pfck Mum.pdkufxlay.twlwljzpfNyD.f xm.f jcm.twdik .udktydkif.jcif.jcm.f zufuu kd yfí Select vky&f rnf/ xkd Select vkyfaomtpGef. jcm.Ny. wefzdk.wdkifrsm.Munfhvkdaom Object udka&G.vkdaom Object udk Select vky& f mütuGmta0.rsm.Munfhjcif.jyKEdkifygonf/ MEASURE Draw Menu > Point > Measure Command : me Select Object to measure: pdwfydkif.jcm.vmrnfjzpfNyD.wefzdk.ay.6 Mum.jzpfí Measure onf Object udkydkif.jcm.xm.\wpfckESifhwpfckMum.&ef tuGmta0.tuGmta0. vkdaomf Measure Commmand udktoHk.yg/ Specify Length of Segment or [Block]: pdwfydkif.jcm.f jcm. Divide onf Object udkta&wGuf ESifhtnDtrQydkif.oGm.tuGmta0. qufíydkif.auG. ydkif. (20) tnDtrQydkif.D ydak eaomtpGe.owfrSwfíydkif.f udk P2 zufwiG f jrif&ygrnf/ (284) .Applied AutoCAD N [k½dkufyg/ Enter the number of segments: 20 Block Object rsm.6 P1 trSwr f aS eí9.udkazmfjyyg/ Measure onf Divide Command ESifhoabmw&m.jcif.csifaomtcg toHk.vkdaom tuGmta0.jcm.ay.&mü Mum.tuGm ta0.jcm.jzifhrsOf.zufrSaeí owfrSwftuGmta0.jyKívuf&ef.wdkifrsm.ESiyhf ikd .rsm.

fulpGm Select vkyfEdkifjcif.ütwGJvkduf&dSaeapcsifaomObject rsm.onft"du&nf&G.axmifhESifhBwd*H yHk(3)yHktMurf.Parts.Edik yf gonf/ tkypf zk UJG xm.udk Group zGJUxm.qGJyg/ Command : G Object Grouping Dialog Box ay:vmrnf/ Group Name wpfckay.a&.? av.jzifh Object rsm.k jyKí Object rsm.jcif.fcsufyifjzpfonf/ ½IyfaxG.yg/ (Oyrm.jcif.jzifhvG.udkvG.aom yHkrsm. tvkyfvkyf&mütqifajyygrnf/ vufawGUjyKvkyf&ef puf0dkif.fulpGm Select vkyfEdkifNyD.Applied AutoCAD GROUP Command: G Object Grouping Dialog Box ay:vmrnf/ Group Command udt k oH.udt k pkzUJG xm.) (285) .

laxm.aom Group udk Highlight vkyfazmfjyay.Edkifonf/ vufawGUwGif Ctrl+H Keyboard Shortcut udo k .rnf/ Find name < udkESdyfítrnfodvkdaom Group udk Select vkyfMunfhvQif Group Member List Dialog Box wGif Group name udkazmfjyay.pOfatmuf&dSRemove < jzifh Group xJrSrvkdaom Object rsm.kH jcif.vkdufyg/ Group Name wGif Parts udkawGU&rnf/ OK udk ESdyfí ydwfvkdufyg/ Object rsm.í Rename Button udkEdSyfvQif trnf Explode Selectable ajymif.onfyí kd vG.rnf/ Change Group acgif.jzpfonf/) (286) .u f jl refqefyg onf/ (Pickstyle Variable udk (0 / 1) tvSnfhusajymif.fí Check rjzpfaevQif Check vkyfíxm.pOfatmufwGif Selectable udk Check vkyfxm.ygvdrfhrnf/ tu.awGU&rnf/ Copy Command jzifh Copy wpfpHkyGm.vkdufyg/ &&Sdaom Copy onfrlv Group \ Group name r[kwfawmhbJpufrSoD..udkjyefz.azmufcGJjcif.ay.jcif. rnf/ jzifG h roup udkjyefí Explode vkyfíazsmufzsufEdkifonf/ onf Group udktNyD.m.rnf/ Include Unnamed Check Box udk Check vkyfvkdufyg/ *A1 trnfESifh Copy ul.Applied AutoCAD Create Group acgif.r[kwfbJ Object rsm.DjyefícGJxkwfxm.udkxdMunfhygu twGJvdkufjzpfaeaMumif.pOfatmuf&dSHighLight < rSmGroup name wGifvuf&dS Select vkyfxm.udkvkdovkd Edit vkyfEdkif &ef.xnfhEdkifonf/ Rename Group name wGiftrnftopfjyifa&.oefY Group name jyKvkyfay.ygrnf/ Group Command udkjyefíac:vkdufyg/ Command : G Group Name wGifvuf&dS PARTS wpfckudkomawGUae&ygOD.&rnf/ New < Button udkESdyfyg/ Select Objects wGifyHk (3)yHkudka&G.aom Group udkawGU&ygrnf/ Group Name wpfckudk Select vkyfvkdufyg/ Group Indentification acgif.fxkwfEdkifonf/ Add < jzifh Group xJodkYaemufxyf Object xyfrHaygif.

Layer rsm.qnf.jyefvnfac:. tcsdefra&G.Applied AutoCAD VIEW View Menu > Named Views Command : V View Dialog Box ay:vmrnf/ View Command udktoHk.rdyguaemifwpf csdef xkdjrifuGif.qGJyg/ yHkrsm.xm.aomyHu k kd View Save taqmuftODwpfcu k kd Perspective View jzifph w vkyfírodrf.f wpf0ikd .jyKí Plot vkyfEdkifonf/ View onf Transparent Command wpfcjk zpfojzifh Mapping uJo h yYkd BkH u.Edkifojzifh View udktoHk.jzifh xdkjrifuGif.ízGifhvkdufyg/ Drawing Area \b.xm.xm.qnf.vnf.f usMunf½h x I m.udk Transparently ac:.udk Named View tjzpf Save vkyfíodrf.rSm - - - rdrdpdwfwdkif.jcif.ltoHk.qnf.rsm.qGyJ g/ nmtay:axmifw h iG f 1 Square Rectangle wpfcka&. odrf.jzifh&&dSEdkifaomtusKd.lMunfh½IEdkifonf/ Named View rsm.jyKNyD.xm.fulvQifjrefapygonf/ vufawGUavhvm&ef New Drawing wpfckudk Default Metric Setting awmif.udk tzGifhtydwfvkyfEdkifonf/ Named View udktoHk.Zl.ay.udkvkdcsifygu tvG.jyKívuf&dSjrifae&maom Display jrifuGif.aomjrifuGif.lMunfh½I tvkyfvkyf Edkifygonf/ Named View rsm.aus. Save vkyfxm.i.twdkif.yg0ifaom Drawing File wpfckudk Open ESifhzGifhaomtcgwGif Parital Open ac:rdrjd yKjyifva dk om? Munf½h v I adk om View udo k muGuí f zGiEhf ikd o f jzifh tvkyv f yk &f m wGif vG.D rsm. jyefvnfac:.jzihf Munfh½Ixm.vQif Edit vkyf&mü View rsm.rSmao.fwuljyef&Edkifrnf r[kwfawmhyg/ View odrf.xm.udk raysmufrysufodrf.EdkifNyD.aomtcg vuf&SdzGifhxmaom Layer rsm.EdkifNyD.fpGm Drawing Area ay:wGifjrifawGUae&rnf/ (287) .jyKvkyfodrf.fatmufaxmifw h iG f Radius 1 &daS ompuf0ikd .wGif View rsm.udk Save vkyfí odrf.f a&.jcif.ustaetxm.csEdkifygonf/ Oyrmd w f ikd .

pGmpuf0dkif.f&&dSatmif Zoom ESifhtem..udk Drawing Area ay:wGifxif&Sm.pGmjrifawGU&aom t&G..uyfíMunfhvkdufyg/ Command : V View Dialog Box ay:vmrnf/ New.. Button udkESdyfyg/ (288) .Applied AutoCAD yxrOD.

aom Layer State twdkif.xm.xyfrHjyKvkyfygu vuf&Sd View udkjyefac:.aom Layer rsm.ckvuf&z dS iG x hf m.All jyefvkyfvkdufyg/ yHktm.udk zGifhjcif.yg/ ( Oyrm-Ball ) Vies Type wGif Still twdkif.ay.f udk Ball trnfjzifh odrf.wl Square udkvnf.qnf.NyD. Layer rsm.Applied AutoCAD New View wGif View name ay.All jyefvkyfvkdufyg/ xkdenf.ygrnf/ OK ESdyfyg/ Drawing udk Zoom .rlvtwdkif.f odr.&Sdaernf/ View Properties \ Setting wGif Save laver snap shop with view onf .udkjyefvnf&&SdEdkifonf/ OK udkESdyfyg/ View Dialog Box wGif Ball udak wGU&rnf/ vuf&jSd rifae&maom jrifui G .tm.vHk. Zoom ESifhMunfhí View name Sq [kay.twdik .&efjzpfonf/ tu.jzifh odrf.rsm.ydwfjcif.l jcif. View Save vkyfvkdufyg/ Drawing udk Zoom .vHk.jyefjrif&rnf/ (289) .f ay.fí Layer rsm.

vkdufyg/ Vtest.lvdkufjcif. Center udkjyyg/ Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: '-v View Command udMk um.jzpfygonf/ Drawing File udk File Menu > Save as udkESdyfí Vtest trnf ay. Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: View Sq udkawGUYjrif&rnfjzpfNyD.&Sd rQm.udkjrifawGUae&ygrnf/ Command : Cp Select Objects puf0dkif.vkdaomwpfae&m&mwGif Pick vkyfíxm.udkxm.jyefí&&dSNyD.uGmaom ae&m(2)cktm.dwg udkjyefzGifh&ef File Menu > Open udkESdyfyg/ Open Button ab.yg/ Specify base point or displacement or [Multiple]: puf0dkif.jzwftoH.fwul Copy ul. View udktoHk. Save vkyfodrf. puf0kdif..udka&G.k jyK&efa&SUwGif Quote oauFwjzifh '-v ud½ k u kd Nf y.Applied AutoCAD Command : V View Dialog Box &dS Ball udka&G. Set Current Button udkESdyfyg/ Ok udkESdyfyg/ View Ball jrifuGif.udkESdyfí Drop Down List rS Partial Open udk Select vkyfyg/ Partial Open Dialog Box ay:vmrnf/ (290) .jyD.puf0dkif. udkcsufjcif.vkdufyg/ Drawing udk Zoom .NyD.dwg File udk&&dSygrnf/ File Menu > Close udkESdyfí Drawing File udk ydwfvkdufyg/ Vtest.jyKítvG.D Enter acgufyg/ >>Enter an option [?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: r >>Enter view name to restore: sq Resuming COPY Command .All jyefMunfhyg/ wpfckESifhwpfcka0.

All vkyfMunfhyg/ puf0dkif.udkom Partially zGifhMunfhxm.ívkd&mudk Paritally zGiEhf ikd yf gonf/ Patially zGií hf a&.jzifh Drawing wpfckwGif Named View rsm. Square udkawGU&rnfr[kwf awmhyg/ Ball View wpfckwnf.Edkifonf/ Drawing wGif Xref rsm.xJrS rdrdzGihfMunfhvkdaom Layer udkoma&G.D jyefí Save vkyo f rd .yHkudkomawGU&rnfjzpfNyD.cs.Applied AutoCAD View geometry to load wGif Ball ESifh Sq View name rsm. OK udkESdyfyg/ Square yHkudkygjyefjrif&ygrnf/ þenf.aemufwpfBurd jf yefziG v hf Qif (291) .Ny.udkoHk.jcif.qGNJ y.yg&SdaeygurvdktyfvQif Unload all Xrefs on open wGif Check vkyfyg/ Open udkESdyfyg/ Drawing wGifpuf0dkif.f qnf.udkjrifae&ygrnf/ Ball udka&G.udk Check Box wGif Check vkyfía&G.yHkudkjrifawGU&rnf/ Zoom .jzpfonf/ tu.fvdkvQif Layer wpfckcsif.vkdufyg/ Layer geometry to load atmuf&Sd Load All Button udE k ydS yf g/ tu.fí Layer rsm.D aemuf .fí Sq View udkygxyfzGifhvkdvQif File Menu > Partial Load udkEdSyfyg/ Patial Load Dialog Box ay:vmrnf/ Sq name udk Select vkyfí Load all Button udkESdyfNyD.

dwg File udkzGifhyg/ Command : AV Dsviewer Screen wGifajryHkwpfckvHk.Applied AutoCAD AutoCAD Alert ay:vmygrnf/ wpfyHkvHk. Click vkyfvkdufvQif tv.udkjrifawGU&rnf/ Mouse Pointer udk Dsviewer Screen ay:odkYa&TU.ygonfh Panning View Box ay:vmrnf/ ( Zoom .w f ul jyKvkyfEdkif&ef Aerial View udkoHk.D rm.fwGif Muufajccwf trSwftom.aomyHrk sm.Dynamic ESifh (292) .pdwMf unf½h EI ikd &f ef Zooming & Panning udk tvG.lvdkufNyD.wGit f ao.Edkifonf/ vufawGUjyKvkyfEdkif&ef AutoCAD 2002\Sample atmuf&dS City Base Map. jyefzGihfcsifvQif Restore udkESdyfyg/ DSVIEWER View Menu : Aerial View Command : Av Dsviewer Windows Screen ay:vmrnf/ tvGeBf u.udkjyefzGihfcsifvQif Fully Open udkESdyfíaemufqHk.zGihfcJhaom tajctaetwdkif.

odUk a&TU íyHw k pfyv kH .Applied AutoCAD oabmcsif.udkESdyfíjyefydwfEdkifonf/ Dsviewer onf Transparently toH. wdkYudka0.vHaom ae&mwpfae&mrS wpfae&modkYtvG.tao.NyD. Mouse udk axmifhjzwfa&TUítBuD.wlygonf/) Mouse Pointer udkwpfae&mwGifxyfí Click vkyfvkdufyg/ Zoom View Box jzpfoGm. Copy ul.? a&TUjcif.csdefEdkifonf/ vkdcsifaomt&G.f&vQif Click vkyfygu Panning View Box udjk yefí&rnfjzpfNy.fwuljyKvkyfEdkifygonf/ Dsviewer Screen (293) .jcif.k jyKEi kd o f jzifh Object rsm.D Munfv h adk omae&mrsm.tm. Dsview rSxGufyg/ Dsview udkqufroHk.kH udk View vkyEf ikd yf gonf/ Munfh½Ivkd? tvkyfvkyfvkdaomae&mudkawGUvQif Right Click ESdyfyg/ xkdYaemuf Drawing Area ay:odkY Mouse udka&TUí Right Click ESdyfNyD.vdkvQif Close Muufajccwftom.

k jyKEikd o f nf/ Revcloud jzifh a&. Spline Object rsm. Polyline . (294) .2000>: . Ellipse.w f ulo&d ESd ikd f &ef abmifcyfazmfjyjcif.qGx J m.wGif xyfrjH yifqifaom tpdwt f ydik .udk tvG.udk Revcloud tjzpfajymif.5 Specify maximum length of arc <0.uyfvdkufvQif tvdktavsmufabmifydwfí tqH.qGv J u kd yf g/ Command : Revcloud Minimum arc length: 0.Applied AutoCAD REVCLOUD (Entity Type : LWPOLYLINE) Draw Menu : Revision Cloud Toolbar : Revcloud Command : Revcloud Revised Drawing rsm.rnf/ Revcloud \ Arc Length udv k nf.twGut f oH.a&. Circle.2000 Maximum arc length: 0.qGJEdkifonf/ Start point odkYjyefícsOf.aom Line . vufwef.vJEi kd o f nf/ odrYk [kwf Start point azmfjyívnf.5000>: Specify start point or [Object] <Object>: Rectangle udk Select vkyy f g Select object: Reverse direction [Yes/No] <No>: Revision cloud finished.Edik f onf/ vufawGUjyKvyk &f ef Rectangle wpfcak &.k owfay.qGrJ DS vdo k vdBk uKd wifowfrw S x f m. ra&.qGí J &&dv S maom Object onf Polyline Object jzpfonf/ abmifyw d yf pkH aH &.f ae&mrsm.4000 Specify start point or [Arc length/Object] <Object>: a Specify minimum length of arc <0. Arc.

qGJ xm.k jyKEikd o f nf/ (295) .af zsmufay.udk Wipeout tjzpfjyKvyk Ef ikd o f nf/ Arc.aom Polyline udk Select vkyyf g/ Earase polyline? [Yes/No] <No>: rl&if.yg0ifaom 'DZikd .f rsm.qGx J m.fí tauG. Ellipse. Circle.ü toHk.Edik o f jzifh Object rsm.ltoH.ESifh Arc rsm.i.aom Closed Polyline rsm.jyKvyk v f ykd gu Pedit Command Spline Option jzifh Curve jyKvyk Nf y.jzifh ao. Edik o f nf/ Wipeout tay:wGif tjcm.jzifh abmifydwfa&.faom Line rsmtjzpfajymif.jyKEdkifonf/ Line Object rsm.udk xyfíxm.udz k suv f u kd Yes ajzyg/ Wipeout Object ud& k &Srd nf/ Wipeout jzifh rjrifapvda k omae&mudk uG. uJo Y Ykd Curve Object rsm. wpfcEk iS hf wpfckxyfía&.D Explode jzifjh yefvnfazgufcjJG cif.Edkifyg/ tu.udk rjyKvkyfay.k jyK&mü Draworder ESiw hf zJG ufítoH.af zsmufay.vJjyKvy k Ef ikd o f nf/ Wipeout udt k oH.rsm. Object rsm.qGjJ cif. qGJvdkaomtcgrsm.jcif.Applied AutoCAD WIPEOUT (Entity Type : Wipeout) Draw Menu > Wipeout Command : Wipeout Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: Select a closed polyline: abmifyw d af &.? a&.yg0ifaom PolyLine rsm.rsm.jyKvyk Ef ikd o f nf/ Wipeout yg0ifaom Object udk Block jyKvy k í f jyefvnfac:.k jyK&efvt kd yfonf/ Wipeout Obf aSd erS uG.ygrnf/ Frame Option jzifh Wipeout ject onf aemufcH Object \ Front wGi& udrk jrifawGUapvdu k Off vkyx f m.

B \qHk.tqHk.jyKEdkifonf/ 3D Drawing rsm.wpfcka&.qGJcsifonfqdkygpdkY/ xkdtcgrsOf.í A rsOf.xz.jzifh Point Filter rsm.yz Filter rsm. xy.y. A ay:wGifpuf0dkif.onfhrsOf.tqHk.wGiftoHk. .uyfvQif Intersection trSwfudk awGU&ygrnf/ Click vkyfvQifpuf0dkif.qGrJ nfh A ay:wGif &daS omtrSwo f nf B rsOf.udkjyyg/ (need YZ) : Osnap Endpoint awmif.Applied AutoCAD Learning Commands V (Drawing Aids Commands) >> Using Point Filters Shortcut Menu > Shift (or) Ctrl + Right Click > Point Filters > Command : .ípuf0dkif. B ESifhwnfhwnf hrsOf.x.wnfhwnfhwGif&&dSygrnf/ þenf. B rsOf.\A[dk trSwfudk&ygrnf/ yHk(2) wGifjyxm.onfhrsOf.x Point Filter udktoHk. .xz. A ESifh B wd k Y ( 2) ck q H k r nf h t rS w f u d k Apparent Intersect Osnap udktoHHk.í B rsOf. .yg/ B rsOf.udkcsOf.\qHk.wGif Point Filter onfvGefpGmtoHk.jyK&ygrnf/ Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: .qGEJ ikd yf grnf/ a&.dk wl ojzifh .wdkY onf Parallel jzpfae&m Apparent Intersect udkoHk.ítrSwfrsm.qGJEdkifygonf/ Command : C Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Osnap Apparent Intersect udkawmif.rSwfESifh X Coordinate wefz.x Osnap Endpoint awmif.jyKía&.k jyKía&.udk 3D Drawing rsm.A[dkrSwfudk B rsOf.wpfckqJGcsifonfqdkygpdkY/ xkdtcg A.udkoHk. .xy. . .tpGef.udktvG.0ifygonf/ (296) .fwul&SmEdkifonf/ .ír&ojzifh Point Filter udt k oH.rSwfwnfhwnfhae&mrsOf.udkjyí Click vkyfyg/ xkdYaemuf A rsOf. A ay:wGifA[dk xm.yz yHk(1) wGifjyxm.wpfzufzufudkjyvdkufyg/ puf0dkif.

udk Track vkyEf ikd yf gonf/ yHw k iG jf yxm.frSwfudkudkifwG.fwul&Sm.f use&f pfco hJ nfuakd wGU&rnf/ Mouse udk Screen \ nmzufoYkd wnfw h nfah &TU. a&.wdq Yk rkH nft h rSwu f kd Alignment path (2)aMumif.yg/ qufvufNyD.fa&GU.udk Pick vkyfjcif.f rsO.fudk Base Point tjzpf&. Parallel jycJh aomae&mwGit f aygif. A \tv.qJMG unf&h ef yxrOD.wnf.f apmif. ES d y f í Otrack on xm.yg/ Status Bar rS OTRACK Button ud k v nf .f trSwEf iS H hf orizontal twdik .yg/ Command : L Specify First Point : B rsOf.f wpfwef.aumif.jyKí Point rsm.frSwfrsm.lvdkygu Move Command jzihf Base Point jyaomtcgwGif Ctrl+Right Click ESdyfí Mid Between Tow Point udka&G.\ Endpoint udkjyí Click vkyfyg/ xkdYaemufrsOf.\tv. B wdkYudkqGJxm. trS w f (2)rS w f t wG i f .vu©Pmi.qGJ&mü vnfaumif.NyD.ESpfem.onft h wdik .wpfaMumif.jzifah zmfjyay. tem.jyKí tvG.lEdkifonf/ >> Using OSNAP + OTRACK Object Snap ESifh Object Snap Tracker wdkYudktoHk.fa&GU.ygrnf/ xkt d csed w f iG f Mouse udk Click vkyjf cif.l&müvnf.jzifh Rectangle \tv.udk A \ wpfzufpeG .pGm Running Osnap wGif Endpoint ESifh Parallel udkawmif.Applied AutoCAD >> Using Mid Between 2 Points Object rsm.rSwfrSaeí A ESifhtNydKifrsOf.jzifh yHkaojyxm.jzifh rdrq d v JG dk aomtrSwu f kd &&dSygrnf/ (297) . B \ tqHk.onfh Rectangle udk tv.f ESihf Ortho rsO.f (2) aMumif.f r S w f u d k Mid Between Two Point udktoHk.í Osnap on xm.lvmvQif tNyKd irf sO. A ESihf Ortho rsOf.udk udkifwG.fae&mcefYudkxdawGUvQif Osnap Parallel ay:vmygrnf/ qufvufí Mouse udk A \qHk. yHka&.lEdkifonf/ Oyrmtm. \tv.yg/ Ortho udk off vkyfxm.rSwfodkYa&TUvkdufvQif Osnap Endpoint ay:vmNyD.

a&.nDBwd*Hwpfckudk a&.udkygrdrdqGJvkdaom Polar Angle rsm.fí Tooltip rsm. xkdrSwqifh 36º wdk.aeygrnf/ AutoTrack Tooltip pmwef.onfhtwdkif.wefzdk.jyKrnfh angle onfxkdpm&if.wpf zuft&Snf5 &dSaom (2)em.jyKí Ortho rsOf.wdkif.jyKEdkifaom angle rsm.yg/ (298) . Setting udkac:vkdufyg/ Drafting Setting Dialog Box ay:vmygrnf/ Polar Angle Setting acgif.aernf/ tu.jzpfygonf/ Direct Distance Entry jzifhOrtho tpm.qGJ rnfqdkygpdkY/ yxrOD. 36º apmif.aeaom tem.xm.jyKí Direct Distance Entry jzifhyHkrsm.Applied AutoCAD >> Using POLAR Tracking Ortho udktoHk.jzpfNyD.oGm. Polar Tracking udktoHk.udkrjrif&ygu Options Dialog Box > Drafting Tab > AutoTrack Setting wGif Display AutoTrack tooltip udk Check jyefvkyfay. 36º a&mufvQif Alignment Path ay:vmrnf.azmfjyay.udkaz:jyay.taMumif. omr[kwfbJ rsOf.wGifazmfjycJhNyD.xyfrHíwpfywf vnfvHk.qGJEdkifavonf/ vufawGUjyKvkyf&ef yHkwGifjyxm.qGJyHkudk Coordinate System rsm.udkawGU&rnf/ rdrdtoHk.a&.rsm.rsm.pOfatmuf&dS Increment angle: wGif 90º udkawGU&rnf/ Arrow udkESdyfMunfhygu Drop Drawing List wGiftoHk.apmif.aomaMumifh 0 'D*&DrSaeí Clock Wise (or) Counterclock Wise twdkif.jzifh vnf.oGif.yg/ Increment angle wGif 36 awmif.pGm Status Bar &dS POLAR Button udkxdí Right Click ESdyfNyD.Edkifygonf/ 90 ae&mwGif Click vkyfí 36 [ka&. Set vkyfía&.wGifryg ygu rdrdpdwfBudKufwefzdk.rsm.twnfhrsm.

jyaernfr[kwfyg/ Polar Angle Measurement wGif Absolute wGifxm. 5 [k½dkufyg/ Specify next point or [Undo]: 5 Mouse udkaemuf Alignment Path jrif&onfhtxdatmufzufodkYa&TU.lNyD.xm.Edik yf gonf/ Additional angles wGifxyfjznfhí awmif.oefUxyfíay.vkyd gu xyfrjH znfph u G af y.kd oD. 5 [k½dkufyg/ Specify next point or [Close/Undo]: C (299) .aom Angle onfrdrday.lvkdufNyD. OK ESdyfyg/ Command : L Specify First Point : wpfae&mwGifaxmufyg/ Specify Next Point or [Undo]: 5 Mouse udk 36º Alignment Path jrif&onftxdnmtay:axmifhzufodkYa&TU.xm.aom Angle wefzdk.Applied AutoCAD Drafting Setting Dialog Box atmuf&Sd Additional angles rSm angle wefz.yg/ Polar Tracking On(F10) wGif Check vkyfNyD. wpfckudkomazmfjyrnfjzpfí Increment angle uJhodkYwpfywfvnfvHk.

wpfck\ Plan ykHtjzpfa&. 35' t&G.f Rectangle wpfckudka&.ízGifhyg/ Units udk Engineering Units wGifxm. Otrack wdE Yk iS t hf wl Polar Tracking udo k .kH í Point rsm.lcyhJ g/ Alignment path (2)aMumif .qGJMunfhygrnf/ Status Bar &dS Polar Button udk Right Click ESdyfí Setting udk Click vkyfNyD. On xm.Applied AutoCAD >> Using POLAR + OSNAP + OTRACK Osnap.NyD.vkdufyg/ Command : L Specify first Point: P1 Endpoint udkjyyg/ Specify next point or [Undo]: P1 ESifh P2 Mum.yg/ Limits udk 50'.yg/ NyD.D vQiM f ouse udt k ay:odw Yk nfw h nfah &TU. Drafting Settings Dialog Box udkzGifhyg/ Increment angle wGif 45º udka&G. OSNAP. Midpoint wdkYudkawmif. OTRACK oHk.all jyKvkyfyg/ 20'.vQif Ok ESdyfyg/ Status Bar wGif POLAR.qGJvkdufyg/ xkd Rectangle udkacgifrdk. ay:vmvQif Click vkyfyg/ (300) . 50' ajymif.ygvdrfhrnf/ Track Orthogonally Only wGifClick vkyfyg/ Object snap Tab udkESdyfí Osnap Endpoint.ckpvHk. Midpoint ae&mudkjyyg/ Ny.xm.xm.yg/ Object Snap Tracking Setting acgif.udk Track vkyEf ikd yf gonf/ vufawGUjyKvkyf&efNew Drawing wpfckudk English Default Setting awmif.pOf atmufü Track using all polar angle settings wGif Click vkyfxm. Zoom .

f toH. vdktyfvQif tvG. aumif. wdw Yk iG f vd&k mudak &.jzifh &SmazG Edkifonf/ &&Sdvmaom wefzdk.oGi. Text Box wGif a&.qGJvkdufyg/ Roof Plan udk&&dSygrnf/ >> Using Calculator Command : Quickcalc Quickcalc Window ay:vmrnf/ Quickcalc wG i f Calculator wpf c k u J h o d k Y taygif .tjyif tvkyfvkyfaepOftwGif.Edkifaom 'cal twGuf Variable rsm.aMumif.fwGif rsOf.jzwfoHk.f ívnf.aumif.rsmudk tvkyfvkyf aepOfxnfo h iG .fwulwGufcsufEdkif onf/ Unit Conversion jyKvkyf&eftwGuf Unit type. rsm.f í Enter acgufjcif.? tEIw?f tajrmuf? tpm. Convert To.Applied AutoCAD Specify next point or [Undo]: P2 wGif Pick vkyfyg/ Specify next point or [Close/Undo]: þenf.rsm.udk vnf.yg0ifonf/ taygif.oGi.udkvnf.Mum. Cos uJhodkY Trigonomy rsm.aemufwpfzufjcrf.k jyKvykd gu Paste Value to command line udk click vkyfjcif.qGJMunfhyg/ NyD.? Scientific Calculation? Unit conversion rsm.twdkif. Convert From. jyKvkyfEdkifonf/ Sin.aemuf tv. udk Number Pad wGif Click vkyfívnf.jzifh Command Line wGif &&SdEdkifonf/ (301) . ? tEk w f ? tajrmuf ? tpm.

4651>: 'cal >>>> Expression: rad >>>> Select circle.onf/ Variable udr k rd u d .wpfckudk ab.4651>: 1.k Edik af om Variable rsm.qGaJ y. Specify radius of circle or [Diameter] <1. arc or polyline segment for RAD function: a&. Transparently tokH.m.aom Arc \ Radius twdik .jyKEdkifaom 'cal Command wGif ½dkufoGif.qGJxm.qGv J u kd yf g/ xdk Arc ESihf Radius wlnaD om puf0dkif.f Circle udak &.rnfjzpfonf/ oH.oGm.wGiaf z:jyxm.aom Arc udk Select vkyfyg/ Resuming CIRCLE command.qGx J m.a&.jyK&efjzpfonf/ vufawGUjyKvkyf&efDrawing Area wGif Arc wpfcu k kd vufwef. xyfrjH znfph u G jf yKvyk Ef ikd f onf þae&mwGifraz:jyawmhyg/ (302) .udk Z.49930995 a&.Applied AutoCAD Variable rSm tvkyfvkyfaepOftwGif.toHk.wGifa&.qGJvdkonfqdkygpdkY/ Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: qGJvdkaomae&mwGif Pick vkyfyg/ Specify radius of circle or [Diameter] <1. kd w f ikd v f nf.

Applied AutoCAD >> Using GRID & SNAP Command : Grid Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0.fwula&.qGJEdkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudk English Default Setting awmif.vkdufyg/ Drafting Setting Dialog Box (303) .ft0ef.tjzpf awGUjrifEdkifygonf/ F7 Function Key udkESdyfítzGifhtydwfjyKvkyfMunfh½IEdkifygonf/ Grid uGur f sm.tvG.vkdaomtuGmta0.udkMunfhNyD.onf Limits Area udak zmfjy.qGJ&mwGif Grid rsm.ízGifhvkdufyg/ Drawing Units wGif Engineering udkawmif.k jyKí yHrk sm.tpuf i.wefzdk.5000>: Grid uGufrsm.twdkif.Ho k ufoufr[kwb f J Snap udt k oH.udk Drawing Area ay:ü Drawing Limits tus.udkazmfjyyg/ Grid uGufrsm. a&.jcm.frsm.

vJay.rGef tuGmta0.Applied AutoCAD Limits udk 100'.a&.jzpf onf/ puúLay:wGifcJwHjzifha&.udk vGwv f yfpmG a&.0ifygonf/ Isometric yHkrsm.aumfvHrsm.vG.zufjrifyHkpHrsm.jyKvdkygu Grid.vkdufonfhtwGuf Mouse Cursor udk Isoplane twdkif.vSnfhí ay.rsm.ftay: axmifh&dSSnap on wGif Uncheck vkyfxm.oD.wlxm.&&dSygrnf/ Grid uGufrsm. Snap command rsm.uydí k aumif.qGJaom 3D Drawing r[kwfbJ 2D Plane ay:wGifoHk.udkrwlnDatmifxm.rsm.udkwefzkd.qGJjcif.owfrSwfay.jcm.qGJMunfhEdkifygonf/ SNAP.rsKd.qGJouJhokdYjzpfonf/ Isometric Drawing onfa&.& ygrnf/ Status Bar &dS SNAP Button udkxdí Right Click ESdyfNyD.xm.jyKí Isometric ac:oHk.fayjcm.zufjrifyHkpHwla&.jcif.a&.qGEJ ikd &f ef Snap Mode udyk w ygonf/ NyD.pOfatmufwGif Isometric snap Button udkESdyfyg/ b.vQif OK udkESdyfyg/ Isometric Snap awmif.qGJ&efyxrOD.jcif.udkroHk.onfukd awGUjrif&ygrnf/ rsuEf mS jyifo.kH zufEiS t hf vku d o f ifh Cursor udv k n S Ehf ikd &f ef F5 Func(304) .5000">: 10' Grid ESifh Snap Spacing rsm.csifvQif Status Bar wGif Click vkyfí tzGifhtydwfjyKvkyf Edkifygonf/ Horizontal & Vertical Spacing rsm.jzifh taqmuftODwpfckudk yHkpHjyKvkyf MunfhrnfqdkygpdkY/ Command : Grid Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0'-0.qGJ&müvG.\ Aspect Option wGifwefzdk.100' xm.pGm Snap Style udk Isometric Snap okdYajymif.ítoHk.udka&.jzifh Mouse Pointer wpfcsufckefvQif 10' tuGmta0.udkMunfhí'DZdkif.yg/ Snap mode udkroHk.fulpGma&.qGJ&mwGiftoHk.vkdíjzpfonf/ d x f m.Ekdifonf/ >> Using SNAP For Isometric Drawing Snap Command ukdtoHk. GRID rsm.All jyKvkyfyg/ ay100ywfvnfjrifuGif. Setting udk Click vkyfygu Drafting Setting Dialog Box ay:vmrnf/ Snap type & style acgif.ay:wGif q.fulNyD.tcsdefukefoufomonfhtwGuf Illustration Drawing rsm.trsKd.í Zoom .qGJEdkifonf/ Isometric Drawing onf 3D Space wGifa&.5000">:10' Command : Snap Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <0'-0.

5. Offset.&ygrnf/ (4) Copy.kH ír&yg/ Ellipse Command udkoHk.a&.rS 30 'D*&D csKd.k ? axmifah uG.NyD. Extend wdkYudkt"duoHk.yg/ (2) Ortho udk On xm.fulaumif.wpfwHk.qG&J ef Circle.rGefaomenf.qGJ Edkifonf/ Isoplane Right twGufrsufESmjyifudk X 0if½dk.5.toHk.rsm. Left. Arc wdu Yk o dk .rjyK&yg/ vufawGUa&.½dkufoGif.yg/ Snap on udk Uncheck vkyfxm.a&.jzifha&.vJNyD. wpfckudkaxmifhwpfckrS Section jzwfxm.vGwfvyfpGma&.jyD.Applied AutoCAD tion Key udkESdyfEdkifygonf/ F5 Key udkwpfcsufcsif.ESit hf aygufrsm.lí Direct Distance Entry enf. Trim.tvdkuf Cursor taetxm.qGJ&rnfjzpfNyD.qGMJ unfh ygrnf/ Status Bar \ SNAP udk Right Click ESdyfí Setting rSwpfqifh Drafting Setting Dialog Box udkzGifhNyD.\tv.jzifhwefzdk.axmifhwHk.a&.rsm. F5 Key ESifh Isoplane udkvkdovkdvSnfh. rsufESmjyifrsm.qGJEdkif&ef Snap Mode udkydwfxm.ESdyfí Top.aommyHw k pfyu kH kd erlemtjzpf a&.yg/ Polar Tracking Tab udkESdyfí Increment Angle 30 awmif.aom rsOf.qGJ&ef New Drawing wpfckudk English Default Setting awmif.rsm.ftaygufwpfayguf yg0ifaomypönf.5 t&G. xm. 3 t&G. Snap Type & Style wGif Isometric Snap udkawmif.udk ajymif.ygonf/ (1) wefzdk.qGJazmfjyonf/ Iso Drawing a&.qGJ&efvG.ía&.qGJyg/ (3) Iso rsuE f mS jyiftcH. Polar ON xm.udkatmufwGifazmfjyxm.fwGif 1.rsm.25.f&dSav.ízGifhyg/ 4. Right. Fillet Command rsm.yg/ OK ESdyfyg/ Command : L Specify First Point : wpfae&mwGifaxmufyg/ (305) .

f (2)aMumif.f rsm.rsKd.axmifhwHk.av.íyHw k iG f jyxm.Applied AutoCAD Specify next point or [Undo]: 4.jyKvkyfvdkufyg/ Polar roHk.f rsm.25 Mouse udknmatmufaxmifhzufqGJwif.í Alignment path ay:vmvQif 3 ½dkufxnfhyg/ Specify next point or [Close/Undo]: oHk.í Alignment path ay:vmvQif 4.udka&.í Alignment path ay:vmvQif5.25 ½dkufxnfhyg/ Specify next point or [Undo]: 5. rsm.onf/ Specify center of isocircle: Intersection trSwfudkjyyg/ Specify radius of isocircle or [Diameter]: 1.ud k z suf y pf v k d u f v Qif vkdtyfaomyHkudk&&dSygrnf/ þerlemtwdkif.qGJ&ef I Option udkawmif.k jyKírvkad om rsO.qufqGJvdkufyg/ Trim.\Mid to Mid rsO.onfh twdkif.. qGyJ g/ F5 key udkESdyfí Isoplane Top wGifxm.NyD.udt k oH. Isometric Drawing trsKd.yg/ Osnap Midpoint awmif.oH k .5 ½dkufxnfhyg/ Specify next point or [Close/Undo]: 3 Mouse udktay:wnfhwnfhqGJwif.? uG .zuf jrif rsuf E S m jyif t wG u f tajccH t em.yg/ Command : EL Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/ Isocircle]: I Iso Circle a&.5 Isocircle ESiMhf uufajcrsO. Erase Command rsm. f a ernf h a e&mrsm.qGJEdkifygonf/ (306) .rStxufatmufrsOf.5 Mouse udknmtay:axmifhzufodkYqGJwif.lvkdufyg/ xkdYaemuf Intersection trSwfrsm. tay:rsufESmjyifrsufESm csi.a&.f qdik rf sO.awmhí OFF vkyfxm. zuf &&dNS yjD zpfojzifh Copy Command jzifh Copy ul.f (2)aMumif.udk atmufrsuE f mS jyifokdY Copy ul.

k \ Entity Database rsm.fEdkifonf/ (3) Qselect jzifh Object rsm.w f ulo&d ESd ikd o f nf/ (2) Qselect udktoHk.udk Quick Select Dialog Box wGiftvG.qGv J u dk af om Object tm.&ma&..xm.udkpufrSrSwfom.jyKí Drawing wpfckwGifyg0ifonfh Object rsm..fwulMunfh½IEdkifygonf/ vufawGUjyKvkyfMunfh&ef New Drawing wpfckudkzGifhvkdufyg/ Mouse udk Graphic Screen ay: wGif Right Click ESdyfygu Shortcut Menu ay:vmrnf/ Quick Select .vH.qGJawmhvQif Drafting Setting wGif Rectangular Snap okdYjyefíxm.udk (Count) a&wGufEdkifygonf/ AutoCAD Graphic Screen ay:wGiaf &.cs.qGJxm.Applied AutoCAD Iso yHkrsm.cs.\ Object Type rsm.xJrS Object Types & Properties ay:rlwnfírdrda&G.yg/ QSELECT Command : Qselect Shortcut > Right Click in the drawing area > Quick Select .fvkdaom Object rsm.udt k vG.qufíra&.udkppf.la&G. (1) Qselect jzifh Drawing wpfcw k iG yf g0ifaom Object Type rsm.ay.aom Object rsm.udk Click vkyfvdkufyg/ AutoCAD Alert Dialog Box ay:vmygrnf/ (307) .

Quick Select .wpfaMumif..a&.Applied AutoCAD vuf&dS Drawing wGifrnfonfh0x¬Kypönf.qGJvkdufNyD.qGJ&ao.onfhtwGuf Record r&dSyg/ OK ESdyfí Dialog Box udkydwfvdkufyg/ rsOf. udkjyefac:yg/ Quick Select Dialog Box yGifhvmrnf/ (308) .rSra&.

f (2)ckuakd &.cs.D wpfa.jcif.qG J í wpf a Mumif .rSra&G.aom Drawing rsm.xm.? tjcm.qGJorQ Object Type rsm.fí Drawing wpfckvHk.udk ppf. Object Type trnfwpfck r[kwfyg/ Quick Select Dialog Box wG i f Object Type tm. udkppfaq.aom Object rsm.cs.cs.apvkdygu ab.udkomqdkvdkonf/ Paper Space udkrqdkvkdyg/) &dS Object rsm.l a&G.yg/ Apply to: wGif Current Selection pmwef. Ellipse ponfjzifhxyfrHa&.cs.jyKyg/ >> Filtering Objects Qselect udktoHk.vHk. udka&G.udkawGU&ygrnf/ Drawing wpfckvHk.rSvkd&ma&G.qGx yg0ifrIrsm.Applied AutoCAD Object Type wGif Line udkawGU&rnf/ Cancel udkESdyfíjyefydwfyg/ xkdYaemuf Arc. rdr\ d Drawing rsm.jzpfNyD.udkazmfjyay.fEdkifygonf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudkzGifhvkdufyg/ Line ES p f a Mumif .ojzifhvG.xJrSom a&G. \ ta&mif u d k Bylayer r[k w f bJ Yellow Color ajymif.f&efjzpfonf/ tu.wpfO. (vuf&dS Model Space \yg0ifrIrsm.qGyJ g/ Radius 1 udk Bylayer r[kwfbJ Yellow Color ajymif.wGi¤f if.fulpGmod&dSa&G.f&efjyKvkyfay.mufa&.aeonfudkawGU&ygrnf/ Object Type wpfckxufydkvmvQif Object type: List wGif Multiple udkawGU&ygrnf/ Multiple onf Object Type tm.jyKí Object Type & Properties rsm.&dS Select Objects Button udkESdyfí Select vkyfay.vkdufyg/ Radius 1 ESihf 1.vkdbJrdrd Select vkyfay. Circle.vHk.fay.wGi¤f if.udk Quick Select Dialog Box \ Object type: wGifazmfjyay.qGJMunfhygua&.5 &daS ompuf0i kd .azmfjyay.ay:vmrnf/ (309) .Munfh½Ivkdygu Qselect udktoHk.cs.ay:rlwnfí Object rsm.ud k a vh v mvk d y gu Quick Select Dialog Box wGifavhvmEdkifygonf/ Polyline Object Type rsm.udkcGJjcm.fEdkifygonf/ J m.vkdufyg/ Drawing ay:wGif Object (4) ckudk&&dSygrnf/ Right Click ESdyfí Quick Select Dialog Box udkzGifhyg/ Apply to: wGif Entire Drawing pmwef.aomaMumifh AutoCAD Object Types rsm. a&.

Applied AutoCAD

Object type: wGifrdrda&G;cs,fvkdaom Object type udka&G;cs,f&efjzpfonf/
Properties: a&G;cs,fxm;aom Object type rSxyfítao;pdwfydkifqdkifrIrsm;udk ppf,l

a&G;cs,f&eftoHk;jyKEdkifonf/
erlemtjzpf rsOf; rsm;udka&G;cs,fMunfh&ef Object type: wGif Line udka&G;xm;yg/
Properties: wGifa&G;ay;p&mrvkdyg/
Operator: wGif Drop Down List rS Select all udka&G;vdkufyg/
Line Object Type rSeforQtm;vHk;udka&G;ay;&efjzpfonf/
OK udkESdyfygu Line rsm;udk Select vkyfxm;onfudkawGU&ygrnf/
(2) t0ga&mif Object rsm;udka&G;cs,f&ef Object Type wGif Multiple udkxm;yg/
Properties wGif Color udka&G;yg/
Operator wGif = Equals xm;yg/
Value wGif Yellow udka&G;yg/
OK udkESdyfygu Yellow Color tm;vHk;udka&G;cs,fay;rnf/
(3) Radius 1 &dSaompuf0dkif;udka&G;cs,f&ef Object Type wGif Circle udka&G;yg/
Properties wGif Radius udka&G;xm;yg/
Operator wGif = Equals xm;yg/
Value tuGufwGif 1 [k½dkufyg/
Ok udkESdyfygu Radius 1 &dSaompuf0dkif;udka&G;cs,fay;ygrnf/
Quick Select Dialog Box \ How to apply: wGif Invert Selection Filter oH;k Edi
k o
f nf/
Exclude udkESdyfxm;vQifvuf&dSazmfjyxm;aom Object Type & Properties rSvGJíusef Object
rsm;udk Select vkyfrnf/ yHkrSefrSm Include wGifxm;&rnf/
Append to Current Selection set rSm vuf&dSwpfckckudka&G;cs,fxm;pOf Qselect udk
toHk;jyKNyD;aemufxyf Object rsm;udka&G;cs,faomtcg vuf&dS Selection udk ry,fzsufbJxyfí
aygif;xnfhay;&eftoHk;jyKEdkifonf/
Qselect jzifhaemufxyf Object rsm;xyfrHa&G;cs,f&mü Apply to: wGif Entire drawing udk OD;pGm
(1)

(310)

Applied AutoCAD

jyefvnf a&G;xm;ay;&efowdjyKyg/
Qselect jzifh Object rsm;udka&G;cs,faomtcga&G;cs,fvdkufaom Objects rsm;\ ta&
twGufudk Command Line wGifazmfjyay;ygonf/ Oyrm- rsOf; (2)aMumif;udka&G;cs,frdygu 2
item(s) selected. [líazmfjyay;ygrnf/
xdkYaMumifh Qselect jzifh Object rsm;udk Count vkyf&eftwGufvnf;toHk;jyKEdkifygonf/
Oyrm- Mechanical yHkwpfckwGif Radius 0.5 jzifh Fillet jyKvkyfxm;aomaxmifhrsm;rnfrQ
yg0ifonfudka&wGufppfaq;vkdygu Qselect udkoHk;í Object Type: wGif Arc, Properties: wGif
Radius, Value wG i f 0.5 xm;NyD ; Select vk y f y gu Fillet vk y f x m;aomae&mrsm;ES i f h
ta&twGufudkyg csufjcif;od&dSEdkifygrnf/
FILTER
Command : Fi
Object Selection Filters Dialog Box ay:vmrnf/
Filter Command onf Qselect uJo
h yYdk if Object rsm;udpk pf,al &G;cs,&f eftoH;k jyKEikd o
f nf/
Qselect xufydkíomvGefonfhtcsufrsm;rSm (1)
Filter onf Transparent Command wpfckjzpfí Select Objects Prompt rsm;wGiMf um;

jzwfítoHk;jyKEdkifonf/
(2)
wpfBudrfwnf; Object type ESpfrsdK; udka&G;cs,fay;Edkifonf/
(3)
toHk;jyKcJhaom Filter rsm;udkaemufwpfBudrftvG,fwultoHk;jyKEdkif&ef Save vkyf
odrf;qnf;xm;Edkifonf/
Filter Command onf AutoLISP Program wpfcjk zpfNy;D Object rsm;udak &G;cs,p
f pf,&l mü
Object rsm;\ Object Type ESifh Properties rsm;ay:rlwnfía&G;cs,fay;onf/ cRif;csuftaeESifh
Lwpolyline ESifh Polyline rsm;udkwpfaygif;wnf; Polyline taeESifhomowfrSwfa&G;cs,fay;í
Qselect rSmuJo
h Ykd Polyline Object Type tao;pdwcf jJG cm;a&G;cs,rf ay;yg/ Text ESihf Mtext udv
k nf;
Text taeESifhomowfrSwfonf/
Object rsm;uda
k &G;cs,pf pf,&l mütNrv
J t
dk oH;k jyKavh&aSd om Filter Criteria rsm;udk Named
filter taeESifh Filter.nfl File wGifodrf;qnf;xm;Edkif&m a&G;cs,fvkdaomyHkpHudk toHk;jyKwdkif; jyefí
owfrSwfay;aep&mrvkdbJ Named Filter udkjyefíac:,ltoHk;jyKEdkifonf/
(311)

Applied AutoCAD

vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfckudkzGifhí Line ESpfaMumif;? Rectangle ESpfck? Circle ESpfckwdkY tMurf;
a&;qGJyg/ Line wpfaMumif;udk Bylayer r[kwfbJ Yellow Color ajymif;xm;vdkufyg/

(1)

Rectangle rsm;udka&G;ía½TU,l&ef Command: M
Select objects: 'Fi ( Filter command udk Transparently oHk;&ef )
Object Selection Filters Dialog Box ay:vmrnf/
Object Selection Filter List wGifa&G;cs,fxm;jcif;rsm;&dSaevQif Clear List Button

udkESdyfí½Sif;vif;vdkufyg/
Select Filter \ Drop Down List wGif Polyline udk&Smía&G;yg/ NyD;vQif Add to List
Button udkESdyfyg/
Filter List wGif Object = Polyline [kawGUjrif&rnf/ Apply Button udkESdyfyg/
Select Objects: Prompt wGifAll [k½dkufí Enter acgufyg/ Rectangle rsm;udk Select
vkyfay;ygrnf/
(312)

Applied AutoCAD

(2)

t0ga&mifrsOf;udka&G;cs,f&ef Command : Fi
Clear List Button udkESdyfyg/ Drop Down List wGif Line udk&Smía&G;jyD; Add to List
Button udkESdyfyg/
Drop Down List wGif Color ud&
k mS ía&G;yg/ X: tuGuw
f iG f Equal oauFwudjk rif&rnf/
0.0000 udkzsufí 2 [k½dkufyg/ Color rsm;udkazmfjy&mü Color Number rsm;jzifhom

azmfjyay;&rnf/
Add to List udkESdyfygu Object = Line Color = 2-Yellow wdkUudk Filter List
wGifawGU&rnf/
Apply udkESdyfNyD; Select Objects wGif All ajzyg/ Yellow Color line udka&G;cs,fay;rnf/
(3)

rsOf;rsm;ESifhpuf0dkif;rsm;udka&G;&ef Command : Fi
Clear List Button udkESdyfyg/
Select Filter List wGif ** Begin OR udka&G;NyD; Add to List Button udkESdyfyg/
Select Filter List wGif Line udka&G;NyD; Add to List ESdyfyg/
Select Filter wGif Circle udka&G;NyD; Add to List ESdyfyg/
Select Filter wGif ** End OR udka&G;NyD; Add to List ESdyfyg/
OR onf Logical Operator wpfckjzpfNyD; Object Type wpfckxufydkygu Begin OR
ESifh End OR Mum;wGif a&T;cs,fvdkaom Object Type rsm;udkaz:jyítoHk;jyKEdkifonf/

Apply udkESdyfNyD; Select Objects wGif All ½du
k yf gu Line ESifh Circle rsm;udak &G;ay;ygrnf/
Named Filter tjzpf Save vkyfodrf;&ef Filter command udkjyefac:yg/ puf0dkif;ESifhrsOf;rsm;udk
aemifwpfcsdefa&G; cs,fvkdygu jyefí Set vkyfaep&mrvdkbJtvG,fwuloHk;Edkif&ef Named Filter
tjzpf Save vkyfodrf;qnf;vdkygu Save as: tuGufwGif Cursor csítrnfay;yg/ Oyrm- LC
[ka&;oGi;f Ny;D Save as: Button udEk ydS v
f u
kd yf g/ Current tuGuw
f iG yf g LC udak wGU&rnf/ þenf;jzifh
rdrd Save vkyfvdkaom Filter rsm;udkwpfckNyD;wpfck Save vkyfodrf;qnf;xm;NyD; Current: Drop
down List rSa&G;cs,fac:,líjyefvnfoHk;Edkifygonf/

(313)

Applied AutoCAD

toH;k rjyKvadk wmhaom Named Filter rsm;udk Delete Current Filter List udEk ydS í
f jyefzsuf
Edkifonf/
BLIPMODE
Command : Blipmode
Enter mode [ON/OFF]: < OFF > Graphic Screen ay:okdY Mouse ESifh Pick vkyfaom
ae&mrsm;wGifBlip trSwfi,frsm;jrifawGUcsifygu ON

xm;yg/
Blipmode on xm;vQiftvkyfvkyf&mü Mouse jzifh pick vkyfaomae&mrsm;wGif Blip
trSwfi,frsm;usef&dSaeapjcif;tm;jzifhrdrd Pick vkyfcJhaomae&mrsm;udkjyefíjrifawGUaeEdkifygonf/
Oyrm- Solid Command jzifh Solid rsufESmjyifwpfcka&;qGJ&mü Blipmode udkzGifhxm;jcif;jzifhrdrd
Pick vkyfcJhaomae&mrsm;udkjrifawGUae&ojzifh vG,fulpGma&SUqufí Point rsm;udk Pick vkyfay;
f Qif Regen Command udt
k oH;k jyKíazsmufEikd yf gonf/ Blip
Edik yf grnf/ Blip trSwrf sm;azsmufcsiv
rsm;udkxyfíroHk;vdkawmhygu Blipmode off jyefívkyfyg/

--------------00-------------

(314)

Applied AutoCAD

Learning Commands VI
( Inquiry Commands )
AutoCAD Inquiry Command rsm;xJrt
S "dujzpfaom List Command udak zmfjycJNh y;D jzpfyg
onf/ qufvufítjcm;toHk;0ifaom Inquiry Command rsm;udkazmfjyygrnf/

DIST
Tools Menu > Inquiry > Distance
Inquiry Toolbar > Distance
Command : Dist
Specify First Point : yxrtrSwu
f jkd yyg/
Specify Second Point : yxrtrSwr
f S Distance odvadk om'kw,
d trSwu
f jkd yyg/
yxrtrSwrf aS eí'kw,
d trSwo
f t
Ykd uGmta0;? tapmif;axmifEh iS hf x, y, z 0if½;kd rsm; twdik ;f

tuGmta0; rsm;udkazmfjyay;rnf/
Dist Command udktrSwf (2)ckMum;tuGmta0;ESifh x,y plane rStapmif;axmifhrsm;udk
od&dS&eftoHk;jyKEdkifonf/ List Command jzifhvnf;xkdwefzdk;rsm;udkod&dSEdkifaomfvnf; Dist Command onf Transparent Command wpfcjk zpfí tcse
d rf a&G;toH;k jyKEikd o
f nf/ Mum;jzwfo;kH vkv
d Qif
a&SUwGif Quote cHí ( 'Dist ) [koHk;yg/
ID
Tools Menu > Inquiry > ID Point
Command : Id
Specify Point: Coordinate odvadk omtrSwu
f jkd yyg/
x, y, z Coordinate wefzdk;rsm;udk Command Line wGifazmfjyay;ygrnf/
ID Command udktrSwfwpfck\vuf&dS Coordinate udkod&dSvkdvQif¤if;? Last Indentify
Point aemufq;kH rSww
f pfcjk yKvyk x
f m;vdv
k Qi¤f if; toH;k jyKEikd o
f nf/ Graphic Screen ay:odYk Mouse
jzifhaemufqHk; Pick vkyfvkdufaomtrSwf ( Last Point ) udkpufrSrSwfxm;&m xkdtrSwfudkjyefí
ñTef;vkdygu @ udktoHk;jyKíjyefvnf &,lEdkifygonf/
(315)

Applied AutoCAD

vufawGUjyKvkyf&ef Command : ID
Specify Point : aemufqHk;trSwftjzpfowfrSwfvkdaomwpfae&mudk Pick vkyfvkdufyg/
Command : L
Specify First Point : @ 3,0
ID Point ay;cJhaomae&mrSaeí X twdkif; 3 Units tuGmta0;rSrsOf;pwifygrnf/
owdjyK&rnfrSm ID Point awmif;NyD;aemuf Graphic Screen ay:wGif Mouse
udkxyfí Pick vkyfrdyguaemufqHk; Pick vkyfaomae&monfom Last Indentify Point

jzpfygvdrfhrnf/
ID Command onf Transparent Command wpfckjzpfíMum;jzwfoHk;Edkifonf/

AREA
Tools Menu > Inquiry > Area
Inquiry Toolbar > Area
Command : area
Specify First Corner Point or [ Object / Add / Subtract ]:
Area Command jzifh Area odvkdaomae&mwpfck\axmifhrSwfrsm; azmfjyay;jcif;jzifh¤if;?
Circle, Ellipse, Spline, Polyline, Region, Solid ponfh Object rsm;\ Area rsm;ukd¤if; &SmazG
ay;Edik yf gonf/ yHrk eS t
f m;jzifyh wfvnfabmifyw
d af e&mwpfck \ Area ud&k mS azGay;jcif;jzpfí Closed
Polyline, Closed Spline r[kwfbJtem;wpfzuf[aeyguxkd Object rsm;\ Area udkwGuf
csuf&mwGif [aeaomae&mtwGufprSwfESifhqHk;rSwfudk rsOf;ajzmifhydwfí&&dSrnfh Area udkwGufcsuf
ay;ygrnf/ Arc Object udk Area wGufvkdyguOD;pGm Pedit jzifh Polyline ajymif;vJNyD;rS wGufcsuf

Edkifonf/
(1)
rdrdod&dSvkdaomae&mudk Point rsm;azmfjyíwGufcsuf&ef New Drawing wpfcu
k k d Start From Scratch rS Default English Setting awmif;ízGiv
hf u
d k yf g/
yHkwGifjyxm;aomtwdkif;twmrsm;twdkif; Ortho ON xm;í Direct Distance Entry
enf;jzifh Line rsm;a&;qGJvdkufyg/ wpfppD&dSaomrsOf;rsm;jzpfojzifh xkd{&d,mudkod&dS&ef
Point rsm;azmfjyíwGufcsufEdkifygonf/
(316)

Applied AutoCAD

yxrOD;pGmrdrdaxmufjycJhjyD;aomtrSwfrsm;udkrSwfrdjrifawGUae Edkif&ef Blipmode udk ON
vkdufyg/
Command: Blipmode
Enter Mode [ON/OFF ] < OFF > ON
Running Osnap wGif Endpoint awmif;í Osnap on xm;yg/

Command: Area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:
axmifhwpfae&mudkjyyg/
Specify next corner point or press ENTER for total:
vuf,m&pf(okdkY ) vuf0J&pf
tpDtpOfvdkuf Point rsm;jyoG m ;yg/ axmif h r S w f r sm;qH k ; vQif Enter acguf y g/

(píaxmufaom prSwfudk jyefíaxmuf&efrvdkyg/)
Area = 18.0000, Perimeter = 20.0000
Command Line wGifxkdtuGuf\ Area ESifh Perimeter udkazmfjyay;rnf/
(2)

Object wpfck\{&d,mudkwGuf&ef -

Line rsm;uJhodkYwpfppDr[kwfbJ Circle, Ellipse, Polyline ponfuJhodkY Single Object
rsm;\{&d,m udkwGufcsufvkdygu Object Option udktoHk;jyKívG,fulpGmod&dSEdkifonf/ xkdYaMumifh
Line, Arc tauGUt0dkufrsm; jzifh½IyfaxG;aeaom Area wpfckudkwGufvkdyguOD;pGm Pedit Command jzifh Polyline jyKvy
k Nf y;D vG,u
f pl mG &SmazG Edik o
f nf/ trSwrf sm;azmfjyaeyguyifyef;ítcsed u
f ek Nf y;D

rSm;,Gif;rIrsm;&dSEdkifygonf/

(317)

Applied AutoCAD

yxrerlemwGifazmfjyxm;aom yHkudk Pedit Command toHk;jyKí Polyline jyKvkyfvdkufyg/
Blipmode roHk;vkdawmhojzifh Off jyefvkyfvkdufyg/
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects: yHkudkxdvdkufyg/
Area = 18.0000, Perimeter = 20.0000
Command Line wGif Area ESifh Perimeter udkawGU&rnf/ trSwfrsm;wpfrSwfcsif;azmfjy

ay;&onfxuf rsm;pGmvG,fulonfudkawGU&ygrnf/
tu,fírdrd&SmazGcsifaom Area onf yHkwGifjyxm;onfhtwdkif; Pedit jzifh Polyline
jyKvkyf&eftem;pGef;rsm; xdpyfraeygu Boundary
k oH;k jyKíxkt
d uGuu
f kd New Polyline
Command udt
Boundary topfwpfck&&dS atmifOD;pGmjyKvkyfNyD;
Area udktvG,fwul&Sm Edkifygonf/ Boundary
h yI g/
Command wGiMf unf½
Area rsm;aygif;jcif;? EIwfxkwfjcif; Area wpfco
k Ykd Area rsm;aygif;xnfjh cif;? EIwx
f w
k jf cif;rsm;jyKvyk Ef ikd yf gonf/vuf&aSd &;qGx
J m;
aom yHkwGif Rectangle Command udkoHk;íazmfjyygtwdkif; 2,1 ESifh 1,1.5 Rectangle
(2)ckudkxyfíjznfhpGufa&;qGJyg/ xkdtcg Polyline Objects (3) ckudkf&&dSygrnf/
yHk&dS Area (A) ESifh Area (B) wdkYudkaygif;NyD; Area (C) udkjyefíEIwfxkwfMunfhygrnf/
(3)

Command : Area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a
Specify first corner point or [Object/Subtract]: O
(ADD mode) Select objects: Polyline A udak &G;yg/
Area = 18.0000, Perimeter = 20.0000
Total area = 18.0000
(ADD mode) Select objects: Rectangle B udak &G;yg/
Area = 2.0000, Perimeter = 6.0000
Total area = 20.0000
(ADD mode) Select objects:
(318)

Applied AutoCAD

Specify first corner point or [Object/Subtract]: s
Specify first corner point or [Object/Add]: O
(SUBTRACT mode) Select objects: Rectangle C udak &G;yg/
Area = 1.5000, Perimeter = 5.0000
Total area = 18.5000
(SUBTRACT mode) Select objects:
Specify first corner point or [Object/Add]:
A , B Area (2)ckaygif;rS C Area udkjyefíEIwfxkwfay;ygonf/ Total area = 18.5000 jzpfonf/
Area wpfckrSwpfckudkEIwfxkwfvkdygu Add Option jzifhyxrvkdcsifaom Area udkt&if
Select vkyfNyD;rS Subtract Option udkac:íEIwfxkwfcsifaom Area udk Select vkyfyg/
Subtract Option wpfckwnf;toHk;jyKír&yg/
Area Command jzifhajrrsufESmjyif Area rsm;? taqmuftODwpfck\ tcef;zGJUpnf;rI
{&d,mrsm;udkvG,fulpGm &SmazGwGufcsufEdkifygonf/ Area \wefzdk;udkvuf&dSawmif;xm;aom Unit
Format twdkif;azmfjyay;ygrnf/ ayvu®oHk; Engineering Drawing rsm;twGuf Engineering
(or) Architectural Unit rsm;OD;pGmowfrSwfay;xm;ygu Area udkayvu®wefzdk;jzifh&&Sdygrnf/

>> Region Modelling
REGION

( Entity Type: REGION )

Draw Menu > Region
Draw Toolbar: > Region
Command : Reg
Select Objects : Region Object tjzpfajymif;vJapvkad om Object rsm;udak &G;cs,y
f g/

tem;owfabmifydwftaexm;&dSaom Object rsm;\{&d,mudk Area Command
jzif h w G u f c suf f E d k i f y H k u d k azmf j ycJ h N yD ; jzpf y gonf / ajrrsuf E S m jyif ? tcef ; ponf w d k Y w G i f Area
udkomt"duod&dS&efvkdtyfaomfvnf; Gasket, Aluminum Die uJhodkYaomypönf;'DZdkif;rsm;jyKvkyf
aomtcg Area wpf c k E S i f h r vH k a vmuf b J xk d y pö n f ; rsm;\ Mass Properties tm;vH k ; ud k
wGufcsufay;&efvkdtyfygonf/ xkdodkY Model rsm;jyKvkyfjcif;udk Region Modelling [kac:onf/
AutoCAD onfxkduJhodkUpuf½kHrSxkwfvkyfrnfhypönf;rsm;twGuftvGefwdusaom Model rsm;udk
(319)

qGJwGufcsufay.udkwpfckESifhwpfckaygif.vJay.jcif. cs.ygrnf/ Union Command onf Region.jzpfoGm.xGufaejcif.rsm.udk Region Command jzifh Region Object jzpfatmifjyKvkyfEdkifygonf/ Region Object rsm.©K Region Object (3) ckudk&&dS&mtjyifpuf0dkif. Object oHk.xGufaeaomjcif.f Rectangle wpfca k &.Applied AutoCAD a&.wpfckESifh wpfckaygif.? EIwfjcif.ckudk Region tjzpfajymif.ck&dSNyD.vHk.wnf. Spline.rsm.ukd Region Object odkYajymif.udk Select vkyfyg/ 3 loops Extracted .pyfay.qGJyg/ yHkwGifjyxm.5 Circle (2)cka&.aom Object oHk.azmfjyay.\ Midpoint wGif Radius 1.? [aejcif.aomyHkrsm.Edkifygonf/ Region onftom. Ellipse.ESifh pwk*Hudkwpfaygif.jzpf atmifjyK vkyfMunfhygrnf/ Command : Uni Select Objects: tjyifpuf0dkif. 2 Regions Created [kay:vmygu Object wpfck onf Region rjzpfbJusefaeaMumif.©Kvuf&dSa&.rnf/ tu.rsm. Circle.ckudkjrifawGU&ygrnf/ .fía&G.jzpfNyD.ESifhpwk*Hudk Select vkyfvkdufyg/ Region ypönf.yg/ .qGJ yg/ tay:tem. 3DSolid Object rsm.owdjyK&rnf/ xkdtcg Line rsm.vnf. [aejcif.ízGiyhf g/ 4.aMumif.&dSr&dS jyefíppfaq.jyK&ygrnf/ Command : Reg Select Objects : Object tm.? tpGef.&ef Region Command udktoHk. Overlap jzpfaejcif.&daS om 2 Dimensional Area wpfcjk zpfonf/ Line.Edkifygonf/ (320) .qGJxm. Polyline ponfh Object rsm.tpGef.rSm Polyline ESifh Circle Object Type rsm.onfhtwdkif. 3 Regions Created .jzifhabmifydwfwnfaqmufxm.jyKvkyfEdkifonf/ Region jyKvkyfrnfh Object rsm.fxm. Command Line wGif Object oHk. Arc. ESifh 1.r&dSaom Boundary jzpf&ygrnf/ vufawGUjyKvkyf&ef New Drawing wpfcu k kd English Default Setting awmif.wnf.aom Object rsm.2 t&G.rsm.onf wpfqufwnf. (2)ckwpfaygif. Polyline jzpfaep&mrvkdaomfvnf. xkd Object rsm.

Select objects: tjyifypönf. Mass Properties rsm.udkawGUjrif&ygrnf/ (321) .vdkufyg/ tom.vQif View Menu rS Shade wGif 2D Wireframe jyefíawmif.jyK&ygrnf/ Command : Massprop Select Objects : ypönf.vdkufyg/ &&dSaom Region Model udk Mass Properties rsm.taygufudka&G.fjy ygrnf/ MunfhNyD. Enter acgufyg/ Subtract Command jzifhEIwfxkwfvkdufjcif.udjk rifEikd &f ef Shade Command jzifh Shade vkyí f MunfEh ikd yf gonf/ Menu Bar \ View Menu rS Shade wGif Flat Shaded udka&G.í Enter acgufyg/ Select solids and regions to subtract .udkawGUjrif&ygrnf/ Region \rsuE f mS jyiftom.fí Enter acgufyg/ Text Window ay:vmNyD.udka&G.rSEIwfxkwfMunfhygrnf/ Command : Su Select solids and regions to subtract from .fwGiftaygufygaom Region Object wpfckudk&&dSygrnf/ Region \rsufESmjyiftom.©Ktcgtv.vQif View Menu rS Shade wGif 2D Wireframe jyefíawmif.udkcs.fjyygrnf/ MunfhNyD.taygufudkxkdypönf..vdkufyg/ tom.wGucf su&f ef Massprop Command udktoHk.udkcs.vdkufyg/ &&dSaom Region Model udk Mass Properties rsm.. Select objects: EIwfxkwfrnfhtwGif.udka&G.wGucf su&f ef Massprop Command udktoHk.fí Enter acgufyg/ Text Window ay:vmNyD.NyD.udkjrifEdkif&ef Shade Command jzifh Shade vkyfíMunfh Edkifygonf/ Menu Bar \ View Menu rS Shade wGif Flat Shaded udka&G.jyK&ygrnf/ Command : Massprop Select Objects : ypönf.udka&G.cs.jzpfygonf/ .cs. Mass Properties rsm.Applied AutoCAD qufvufítwGif.

0000 0.0000] .©KawGUjrif&aom Properties rsm.1991 Y: 284.6954 Y: 5.f &daS ernfjzpfí Centroid wefz.7.0 Centroid wefzdk.0 wGif&dSaeNyDjzpfí Mass Properties jyefíwGuf &ygrnf/ Command : Massprop Select Objects : Object udka&G.Applied AutoCAD ---------------.0000 1.9956 Bounding box: X: 3.0 jzpfatmifyu kH akd &TUT ay.&eftwGuf F2 Function Key udkESdyfí Text Window udkjyefzGifhvdkufyg/ vuf&dS Centroid wefzdk.0 odkYa&mufatmif 0.2938 Y: 5.kd 0.REGIONS ---------------Area: 8.udkul.udktrSeftwdkif.2038 Base point ay.0000] J: 11.a&.foaYkd &muf atmifjrifuiG .3927 Perimeter: 19.9299 along [1. Centroid 0.8693 along [0.f udk a&TUvdkufyg/ .0 ½dkufxnfhí Enter acgufyg/ yHu k kd Zoom .8183 Principal moments and X-Y directions about centroid: I: 7.8889 -.7418 Radii of gyration: X: 5.all ESijhf yefíMunfyh g/ vkt d yfvQif Pan ESihf Screen tv.twdi k .í Enter acgufyg/ Text Window wGif Object \ Mass properties rsm.6954 -.yg/ Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 0.3889 Centroid: X: 5.&ygrnf/ odrYk o S m Bounding Box wefzdk.©Ktcg Object \ Centroid onf 0.qGJxm.5.wGif Centroid wefzdk.onfyHkudka&.0 (322) . 0.6954.2038 Moments of inertia: X: 235.udkjrif&rnfjzpfNyD.aomae&m\ Coordinates rsm.rsm. &&dSygrnf/ Enter acgufíf Text Window udkjyefydwfvdkufyg/ Command : M Select Objects : yHkudkjyí Enter acgufyg/ Specify base point or displacement: 5.6954 Y: 3.1123 Product of inertia: XY: 248.7.rsm.

REGIONS ---------------Area: 8.6954 -.0000] (323) .f? nm? txuf? atmuftpGefqHk.udk Select vkyv f u kd yf g/ Text Window Menu rS Edit wGif Copy udk Select vkyfyg/ NyD. Screen ay:wGifay:vmrnf/ Move Command jzifh vkd&m a&GUyg/ ---------------.0000 1.udktrSeftwdkif.8889 -.vQif F2 ESdyfí Text Window udkjyefydwfyg/ AutoCAD Edit Menu rS Paste udkESdyfyg/ pmrsm.wefzdk.udk File zGUJ íodr.D Mouse jzifph mrsm.6954 Y: 5.2938 Y: 5.3889 Centroid: X: 5.7.rsm.9299 along [1.onf Object wpfck\ Centroid trSwfrS b.rsm.1123 Product of inertia: XY: 248.8693 along [0.mpr File tjzpfor d .1991 Y: 284.0000 0.ygrnf/ rodrf.2038 Moments of inertia: X: 235.awGU&ygrnf/ Bounding Box wefzdk.3927 Perimeter: 19.f vky d gu Y ajzvQif Create Mass and Area Properties File Dialog Box ay:vmNyD.jzpfygonf/ Write analysis to a file? [Yes/No] <N>: Mass Properties rsm.f qnf.udkazmfjy&ef Text Window udk F2 ESy d í f zGiNhf y. .6954 Y: 3.txdtuGmta0.qnf.Applied AutoCAD wGi&f í Sd Bounding Box wefzdk.vkdu Enter acgufyg/ Drawing Area ay:wGif Properties rsm.0000] J: 11.8183 Principal moments and X-Y directions about centroid: I: 7.7.7418 Radii of gyration: X: 5.ay.9956 Bounding box: X: 3.

January 27.yg/ Polyline uJo h Ukd yif Region udk Explode vkyv f Qif Line.qGJ&müpkpkaygif. Region vkyE f ikd yf gonf/ Boundary Creation Dialog Box \ Object type wGif Polyline tpm.udkvdktyfovkdazmfjyay. Arc.owfabmifydwf&dSaeaomypönf.438 Next automatic save in: 0 days 01:59:53.MumjrifhonfhtcsdefwdkYudkod&dSEdkifygonf/ txl.vQif jynfhpHkaom Model wpfckudk&&dSygrnf/ rSwfcsuf/ tem. 1999 at 3:58:59:578 AM Last updated: Wednesday.ojzifh Drawing udkpwifa&.udkod&dSEdkif&eftom.0ifygonf/ tcsdefodvkdaom Drawing udkzGifhí Command wGif Time [k½dkufxnfhyg/ Current time: Friday.©K Model onf Copper Plate wpfckjzpf ygu ANSI33 jzifhcs.xm.rsm.qGJcJhaomaeYpGJudk jyefíMunfh½Iod&dSEdkif&eftwGuf toHk. 2002 at 5:42:24:710 PM Times for this drawing: Created: Wednesday. ponfjzifh Base Objects rsm.udk Boundary Command jzifhvnf. February 15.udkjyef&&dfSrnf/ TIME Tools Menu > Inquiry > Time Command : Time Time Command jzifh - (1) (2) (3) (4) vuf&dSaeYpGJESifhtcsdefem&D Drawing udkpwifa&...ae&mudk Hatch cs. Region udak wmif.cs. March 24.fí Drawing udkjyefvnfjyKjyifa&.&ygrnf/ Hatch cs.twmrsm.f&mü oufqdkif&m Material twdkif.fay.f&ygrnf/ Oyrm.qGJcJhaomaeYpGJESifhtcsdefem&D tu.Applied AutoCAD Model yHkwGift0dkif.&dSvQif Last update vkyfcJhaomtcsdef Drawing a&. 1999 at 2:30:27:270 AM Total editing time: 0 days 00:32:15.ayguf&dSaMumif.458 Elapsed timer (on): 0 days 00:32:15.173 Enter option [Display/ON/OFF/Reset]: (324) .fvdkufyg/ twdkif.NyD. Hatch Pattern udka&G.qGJrIrsm.

0000" Snap resolution is X: 0'-0.7022" Insertion base is X: 0'-0.Applied AutoCAD Text Window wGifazmfjyay.0000" thickness: 0'-0.4758" Display shows X: -17'-5.8287" Y: 25'-4.onf/ vdktyfygu Drawing wpfck\ Status udktjrefqHk.0000" (Off) X: 120'-0.0000" Y: 90'-0. (325) .0 Mbytes (out of 990.5000" Current space: Model space Current layout: Model Current layer: "0" Current color: BYLAYER -.8660" Y: -2'-7.8691" X: 26'-9. Midpoint.4 MBytes Free temp disk (C:) space: 13269.0000" Fill on Grid off Ortho off Qtext off Snap off Tablet off Object snap modes: Center.DWG Model space limits are X: 0'-0.udkazmfjyay.\ta&twGufESifh Drawing wpfck\ Current Status rsm."CONTINUOUS" Current material: BYLAYER -.0 Mbytes (out of 2388.4M). Free swap file space: 2096.5000" Y: 0'-0.5280" Y: 20'-1.0000" Model space uses X: 2'-3.0000" Y: 0'-0.4 MBytes Free physical memory: 614.0000" Z: 0'-0. Quadrant Press ENTER to continue: Free dwg disk (C:) space: 13269.2085" X: 51'-3.5000" Y: 0'-0. Endpoint.4968" Y: 2'-7.Munfh½IEdkifygonf/ Command: status 192 objects in C:\NAN."Global" Current lineweight: BYLAYER Current elevation: 0'-0. Intersection.rnf/ F2 udkESdyfí Text Window udkjyefydwfyg/ STATUS Tool Menu > Inquiry > Status Command : Status Status Command onf Drawing wpfcw k iG yf g0ifaom Graphical and Nongraphical Objects rsm.0000" Y: 0'-0.1M).5000" Grid spacing is X: 0'-0.7 (white) Current linetype: BYLAYER -.