რეგისტრირებულია

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროში
სარეგისტრაციო კოდი
190.010.000.11.117.006.602

საქართველოს ფიანასთა მინისტრის
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 511
2004 წლის 28 ივლისი ქ. თბილისი
საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო
დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების
დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 5 თებერვლის საქართველოს კანონის
“ბუღალტრული
აღრიცხვისა
და
ანგარიშგების
რეგულირების
შესახებ”
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე N 4(1), 1999 წ.), საქართველოს მთავრობის
2004 წლის 21 მაისის N 39 დადგენილების “საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
დებულების დამტკიცების შესახებ” (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე N 54(462),
2004 წ.) შესაბამისად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში პირველადი აღრიცხვის
მოწესრიგების მიზნით, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო
დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმები დანართის თანახმად.
2. კონტროლი აღნიშნული ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის
მოადგილეს ლაშა გოცირიძეს.
3. ეს ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზ. ნოღაიდელი
დანართი
საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო
დოკუმენტებისა და სააღრიცხვაო რეგისტრების
ფორმების ჩამონათვალი
N
რიგზ

1
1
2

ჩამონათვალი

2
სალაროს შემოლსავლის ორდერი
სალაროს გასავლის ორდერი

ფორმის N

3
ფორმა N სო-1
ფორმა N სგო-1

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23

24
25

26

სალაროს წიგნი
საბიუჯეტო ორგანიზაციის ძირითადი
საშუალებების მიღება-ჩაბარების აქტი
ძირითადი საშუალებების შიდა გადაადგილების
ზედდებული
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი
საშუალებების ჩამოწერის აქტი
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სატრანსპორტო
საშუალებების ჩამოწერის აქტი
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი
საშუალებების აღრიცხვის საინვენტარო ბარათი
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი
საშუალებების აღრიცხვის საინვენტარო ბარათი
(ცხოველების, მრავალწლიანი ნარგავებისა და
მიწების გაუმჯობესებაზე კაპ. ხარჯებისათვის)
ძირითადი საშუალებების ჯგუფურრ აღრიცხვის
საინვენტარო ბარათი
ძირითადი საშუალებების საინვენტარო სია
მცირეფასიანი ინვენტარის ჩამოწერის აქტი
საინვაენტარიზაციო აღწერა (შედარებითი
უწყისი)
ინვენტარიზაციის შედეგების აქტი
ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული
გადახრების უწყისი
საინვენტარიზაციო აღწერა (არამატერიალური
აქტივები)
საპასუხისმგებლო შესანახად მიღებული
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების
საინვენტარიზაციო აღწერა
ძვირფასი ლითონებისა და მათგან
დამზადებული ნაკეთობების ინვენტარიზაციის
აქტი
ძირითადი საშუალებების დაუმთავრებელი
რემონტების ინვენტარიზაციის აქტი
ნაღდი ფულადი საშუალებების
ინვენტარიზაციის აქტი
ფასიანი ქაღალდების და მკაცრი აღრიცხვის
ბლანკების საინვენტარიზაციო აღწერა
ბრძანება ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ
არამატერიალური აქტივებისა და ძირითადი
საშუალებების ინვენტარიზაციის შედეგების
უწყისი
ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი
შედეგების უწყისი
დეტალების ნახევარფაბრიკატების, კვანძების,
დანადგარების, ხელსაწყოების და სხვა
ნაკეთობების შემადგენლობაში არსებული
ძვირფასი ლითონის საინვენტარიზაციო აღწერა
მყიდველებთან, მომწოდებლებთან და სხვა
დებიტორ-კრედიტორებთან ანგარიშსწორების

ფორმა N სწ-1
ფორმა N ძს-1
ფორმა N ძს-2
ფორმა N ძს-4
ფორმა N ძს-4ა
ფორმა N ძს-6
ფორმა N ძს-8

ფორმა N ძს-9
ფორმა N ძს-13
ფორმა N მფ-1
ფორმა N ინვ-1
ფორმა N ინვ-2
ფორმა N ინვ-3
ფორმა N ინვ-4
ფორმა N ინვ-5

ფორმა N ინვ-6

ფორმა N ინვ-7
ფორმა N ინვ-8
ფორმა N ინვ-9
ფორმა N ინვ-10
ფორმა N ინვ-11

ფორმა N ინვ-12
ფორმა N ინვ-13

ფორმა N ინვ-14

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

ინვენტარიზაციის აქტი
ძირითადი საშუალებების ბრუნვითი უწყისი
საბიუჯეტო ორგანიზაციების
ბიბლიოთეკებიდან ამოღებული ლიტერატურის
ჩამოწერის აქტი
ორგანიზაციების საჭიროებისათვის გაცემული
მასალების უწყისი
ზედდებული, (მოთხოვნა)
საკვებისა და ფურაჟის გაცემის უწყისი
ცხოველების აღრიცხვის დავთარი
მატერიალური მარაგების ჩამოწერის აქტი
მატერიალური ფასეულობების რაოდენობრივთანხობრივი აღრიცხვის ბარათი
მატერიალური მარაგების ბრუნვათა უწყისი
მასალების სასაწყობო აღრიცხვის დავთარი
ჭურჭლის მსხვრევის სარეგისტრაციო ჟურნალი
სალაროდან ანგარიშვალდებულ პირებზე
თანხის გაცემის უწყისი
ხელფასისა და სტიპენდიების გასაცემად
დამრიგებლებზე ფულის გაცემის აღრიცხვის
დათარი
მკაცრი აღრიცხვის ბლანკების დავთარი
შრომის წიგნაკების ბლანკების და მისი
ჩანართების ჩამოწერის აქტი
დეპონირებული თანხების რეესტრი
ქვითარიN 000000 სერია
საავანსო ანგარიში
საბავშვო დაწესებულებებში ბავშვთა
შენახვისათვის მშობლებთან ანგარიშსწორების
უწყისი
ბავშვთა დასწრების აღრიცხვის ტაბელი
სტუდენტთა ფასიანი სწავლების
ანგარიშსწორებისათვის ბრუნვითი უწყისი
სამუშაო დროის გამოყენების და ხელფასის
გაანგარიშების აღრიცხვის ტაბელი
საანგარიშო-საგადამხდელო უწყისი
საგადასახადო უწყისი (ხელფასისა და ავანსის
გასაცემად)
ბუღალტრული ცნობა
ტიპიური ხელშეკრულება
საბუთების ჩაბარების რეესტრი
ბრუნვითი უწყისი (ანგარიში N)
მიღების აქტი
შეტყობინება
მემორიალური ორდერები – დამაგროვებელი
უწყისები
მემორიალური ორდერი N 5 (ხელფასებისა და
სტიპენდიების საანგარიშსწორებო უწყისების
ნაერთი)
მემორიალური ორდერი N 6 (სხვადასხვა

ფორმა N 001
ფორმა N 002

ფორმა N 003
ფორმა N 004
ფორმა N 005
ფორმა N 006
ფორმა N 007
ფორმა N 008
ფორმა N 009
ფორმა N 010
ფორმა N 011
ფორმა N 012
ფორმა N 013

ფორმა N 014
ფორმა N 015
ფორმა N 016
ფორმა N 017
ფორმა N 018
ფორმა N 019

ფორმა N 020
ფორმა N 021
ფორმა N 022
ფორმა N 023
ფორმა N 024
ფორმა N 025
ფორმა N 026
ფორმა N 027
ფორმა N 028
ფორმა N 029
ფორმა N 030
ფორმა N 031
ფორმა N 032

ფორმა N 033

60

61

62

63

64

65

66
67

68

დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან
ანგარისწორებათა დამაგრრვებელი უწყისი
მემორიალური ორდერი N 7 (გეგმიური
გადასახდელების წესით ანგარიშსწორებათა
დამაგროვებელი უწყისი)
მემორიალური ორდერი N 8
(ანგარიშვალდებულ პირებთან
ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი)
მემორიალური ორდერი N 9 (ძირითადი
საშუალებების გასვლისა და გადაადგილების
დამაგროვებელი უწყისი)
მემორიალური ორდერი N 10 (მცირეფასიანი და
სწრაფცვეთადი საგნების გასვლისა და
გადაადგილების დამაგროვებელი უწყისი)
მემორიალური ორდერი N 11 (კვების
პროდუქტების შემოსვლის დამაგროვებელი
უწყისების ნაერთი)
მემორიალური ორდერი N 12 (კვების
პროდუქტების ხარჯვის დამაგროვებელი
უწყისის ნაერთი)
მემორიალური ორდერი N 13 (მასალების
ხარჯვის დამაგროვებელი უწყისი)
მემორიალური ორდერი N 14 (მიზნობრივი
შემოსავლების დარიცხვის დამაგროვებელი
უწყისი)
მემორიალური ორდერი N 15 (ბავშვთა მოვლაშენახვისათვის მშობლებთან ანგარიშსწორებათა
უწყისების ნაერთი)

ფორმა N 034

ფორმა N 035

ფორმა N 036

ფორმა N 037

ფორმა N 038

ფორმა N 039

ფორმა N 040
ფორმა N 041

ფორმა N 042

ფორმა N სო-1
_______________________________________________________________________
ორგანიზაცია
_______________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი
სალაროს შემოსავლის ორდერი N ............................
საბუთის
ნომერი

დებეტი
სტრუქტუ
რული
ქვედანაყოფის
კოდი

მოკო
რესპონდ.
ანგარიში

ანალი
ზური
აღრიც
ხვის კოდი

კრედიტი

თანხა
ლარი,
თეთრი

მიზნო
ბრივი
დანიშნუ
ლების
კოდი

შედგენის
თარიღი

მიღებულია _______________________________________________
სახელი, გვარი
საფუძველი: _______________________________________________
თანხა ___________________________________________________
სიტყვიერად
________________________ ლარი ______________ თეთრი
მათ შორის ____________________________________________

დანართი ______________________________________________

მთავარი ბუღალტერი
გავეცი

___________________
_____________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)
___________________
_____________________
მოლარე (ხელმოწერა)
(სახელი, გვარი)

_____________________________________
ორგანიზაცია

ქვითარი N
სალაროს შემოსავლის ორდერი N _____
____________________ 200 წ.

მიღებულია __________________________________
_____________________________________________
საფუძველი: _________________________________________
___________________________________________________
თანხა _____________ ლარი ______________ თეთრი
____________________________________________________
სიტყვიერად
____________________________________________________
__________________ ლარი ______________ თეთრი
მათ შორის ___________________________________________
............ ................................................... 200 წ.
ბ. ა.

მთავარი ბუღალტერი ________________ ____________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფ.)
მოლარე _____________________
მოლარე (ხელმოწერა)

__________________
(სახელი, გვარი)
ფორმა N სგო-1

............................................................................................................................................
ორგანიზაცია
................................................................................................................................................
სტრუქტურული ქვედანაყოფი

საბუთის
ნომერი

შედგენი

თარიღი

სალაროს გასავლის ორდერიN .................................

დებეტი
სტრუქტუ
რული
ქვედანა
ყოფის
კოდი

მოკორეს
პონდ.
ანგარიში

ანალი
ზური აღრიც
ხვის კოდი

კრედი
ტი

თანხა
ლარი,
თეთრი

მიზნობ
რივი
დანიშნუ
ლების
კოდი

გაიცეს __________________________________________________________________
სახელი, გვარი
საფუძველი: _______________________________________________________________
თანხა ____________________________________________________________________
სიტყვიერად
__________________________________________ ლარი ___________________ თეთრი

დანართი _______________________________________________________________

______________________________________________________________________
ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი _________________ _________________ _________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

მთავარი ბუღალტერი

____________________________
_________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

მივიღე ___________________________________________________________
თანხა სიტყვიერად
___________________________________________ ლარი _______________ თეთრი
............ .................................... წ.

ხელმოწერა ..............................................

_________________________________________________________________________
მიღების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის დასახელება

________________________________________________________________________
ნომერი, გაცემის თარიღი და ადგილი

გავეცი

_____________________
მოლარე (ხელმოწერა)

____________________
(სახელი, გვარი)

ფორმა N სწ-1
სალაროს წიგნი
"______" __________________ ________ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზირებული ბუღალტერია) _________________________

წიგნში დანომრილია და ზონარგაყრილია
( ______ ) ____________________________________ ფურცელი
(ხელმოწერა)
ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი

___________
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

მთავარი ბუღალტერი ___________ ____________________
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

"______" __________________ ________ წ.

ფორმა სწ-1 მე-2 გვერდი
სალარო "____" ______________ ______ წ.


ვისგა

მიღე

მოკო
რესპ
ონ-

ბიუჯეტით

არასაბიუჯეტო
სახსრები

საბ
უთ
-ის

ვისგან
მიღებ
ული ან

მოკო
რეს
პონ-

ბიუჯეტი

არასაბი
უჯეტო
სახსრები

N

1

ბული
ან
ვისზე
გაიცა

2
ნაშ
თი
დღის
დასა
წყისი
სთვი

N

დენ
ტო
ანგა
რი
შის N

3

შემო
სავა
ლი

გას
ავა
ლი

შემო
სავალი

გას
ავა
ლი

4

5

6

7
X

1

ვისზე
გაიცა

2

დენტ

ანგა
რი
შის N

3

შემ
ოს
ავა
ლი

გას
ავა
ლი

4

5

შე
მო
სა
ვა


6

გასა
ვალი

7

გადატა
ნილია

სულ დღიური
ბრუნვა
X

X

ნაშთი დღის
ბოლოს
X
X
მ.შ. ხელფასზე
ფულადი სახსრების მთლიანი ნაშთი
სალაროში დღის ბოლოს
მოლარე ____________
_____________
(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

სალაროს წიგნის ჩანაწერები შევამოწმე
და საბუთები, რაოდენობით
შემოსავლის
_________________________
(სიტყვიერად)
გასავლის ________________________ მივიღე
(სიტყვიერად)
მთავარი ბუღალტერი ____________ _________
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

გადატანილია

ფორმა სწ-1 მე-3 გვერდიN

1

ვისგან
მიღებ
ული
ან
ვისზე
გაიცა

2
ნაშთი
დღის
დასა_
წყისი
სთვის

მოკო
რესპო
ნ-დე
ნტო
ანგარ
იშის N

3

ბიუჯეტით

არასაბიუჯე
ტო სახსრები

შემოს
ავალი

გას
ავალი

შემოს
ავალი

გას
ავალი

4

5

6

7
X

საბ
უთის
N

1

ვისგა

მიღე
ბულ
ი ან
ვისზ

გაიც

2
გადა
ტანი
ლია

მოკო
რესპო
ნ-დენ
ტო ანგა
რიშის
N

3

სულ დღიური
ბრუნვა
ნაშთი დღის
ბოლოს
მ.შ. ხელფასზე

ბიუჯეტით

შემ
ოსა
ვა
-ლი
4

გასა
ვა
ლი
5

არასაბიუ_
ჯეტო
სახსრები

შემ
ოსა
ვალი
6

გასა
ვალი
7

X

X

X

X

ფულადი სახსრების მთლიანი ნაშთი
სალაროში დღის ბოლოს
მოლარე ____________
_____________
(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

სალაროს წიგნის ჩანაწერები შევამოწმე
და საბუთები, რაოდენობით
შემოსავლის
_________________________
(სიტყვიერად)
გასავლის ________________________ მივიღე

(სიტყვიერად)
მთავარი ბუღალტერი ____________ _________
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

გადატანილია

ვამტკიცებ

ვამტკიცებ

ორგანიზაციის ___________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა)
_____________________
ხელმოწერა გარკვევით)
"______” _______ ____ წ.

ფორმა N ძს-1

ორგანიზაციის ___________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა)
_____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
"______” _______ ____ წ.

(გამგზავნი)

(მიმღები)

საბიუჯეტო ორგანიზაციის ძირითადი
საშუალებების მიღება-ჩაბარების
აქტიN_
"_______" _________________ _______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________
ობიექტის დასახელება
_______________________________________
დაფინანსების წყარო
_______________________________________
ზომის ერთეული: ლარი
_______________________________________

გამგზავნი
დაწესებუ
ლება
(სტრუქტუ
რული
ქვედა
ნაყოფი)

დასახელე_
ბა
1

პასპორტი,
ნახაზი,

მიმღები
მატერ

ალუ
რად
პასუხ

სმგე
ბელი
პირი

2

ობიექ
ტის საი
ნვენტა
რო
ნომერი

3

ობიექტის ნომერი

კო
დი

4

ორგანი
ზაცია
(სტრუქტუ
რული
ქვედანა
ყოფი)

დასახელე_
ბა
5

გამოშვე
ბის

მატერი
ალური
პასუხის
მგებელი
პირი

ობიექ
ტის
საინვე
ნტარო
ნომე
რი

ანალი
ტიკური
აღრიც_
ხვის
კოდი

სინთეზურ

აღრიცხვის
კოდი

6

7

8

9

ექსპლუა
ტაციაში

საწყისი
(საბალა

ცვეთა

პროექტი

თარიღი

შესვლის
აქტის
თარიღი
და
ნომერი

ნსო)
ღირებ
ულება

თანხა
შეძენის
დამადა_
სტურე_
ბელი
დოკუმე
_
ნტებით

წლიური
ცვეთის
შიფრი

წლიური
ნორმა %

ქარხნულ

ობიექტის მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება
ობიექტის
დამახასიათებელი
ნიშნები

მასალები, ზომები და სხვა დამახასიათებელი
ნიშნები

ძვირფასი მასალების შემცველობა (ლითონი, ქვები
და სხვა)
დასახელება
ობიექტის,
ძვირფასი
დეტალის
მასალების

1

2

3

4

5

6

7

8

ზომის
ერთეულ

რაოდე
ნობა

9

10

“____” ______________ ____ წ N ბრძანებით (განკარგულებით) ჩტარდა
______________________ დათვალიერება
(ობიექტის დასახელება)

რომელიც მიღებულია (გადცემულია) ექსპლუატაციაში “___”_____ __ წ
მიღება-ჩბარეწბის მომენტში ობიექტი განთვსებულია ____________________
(ობიექტის სდგილმდებერეობა)

ფორმა N ძს-1 მე – 2 გვერდი

ობიექტის ტექნიკურ პირობებს შეესაბამება
___________________________________
არ შეესაბამება

(აჩვენეთ რა არ შეესაბამება)

საჭიროებს დასრულებას ___________________________________________
არ საჭიროება
(აჩვენეთ რა არ საჭიროებს)
ობიექტის გამოცდის შედეგები ____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
კომისიისა დასკვნა ____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
დანართი ___________________________________________________
(ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამინთვალი)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
კომისიის წევრები ______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
ობიექტის ძირითდი
საშუალებები მივიღე ______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
ობიექტის ძირითდი
საშუალებები გადავეცი ______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
მთავარი ბუღალტერი _______________ ______________________
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით

ფორმა N ძს-2

ძირითადი საშუალებების შიდა გადაადგილების
ზედდებული N _______
"_______" _________________ _______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
ობიექტის დასახელება
_______________________________________
ზომის ერთეული: ლარი
_______________________________________
გადადადგილების საფუძველი _______________________________________
თარი
ღი

1

ობიექტის
საინვენ
ტარო

2

დებეტი

სტრუქტურული
ქვტდანაყოფები
3

კრედიტი

სინთეზურ

აღრიცხვის
კოდი
4

სტრუქტურული
ქვტდანაყოფები

5

საბალანსო
ღირებულება
სინთეზურ

აღრიცხვის
კოდი
6

7

ფორმა N ძს-2 მე -2 გვერდი
ობიექტის მოკლე ტექნიკური დახასიათება ________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ობიექტი ჩვიბარე ______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
მივიღ ______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
______________ _______________ ______________________
თანამდებობა
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით

აღრიცხვის ბარათში (დავთარში) ობიექტის გადადგილება აღნიშნულია

ობიექტი
ბუღლტერი

ფორმა N ძს-4
შეთანხმებულია
________________________

ვამტკიცებ
ორგანიზაციის _________ ________________

(სამინისტროა ან სხვა სახელმწიფო
მმართველობით ორგანოებთნ)

ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

ორგანიზაციის _________ ________________
ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
მთავარი
ბუღლტერი

_______________ ______________________
ხელმოწერა
ხელის მოწერა გარკვევით
“____” ______________________ ______წ
____________________________________________________
(სახელმწიფო ქონების მმართველობითი ორგანოს დასახელება)

ორგანიზაციის _________ ________________
ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
“____” ______________________ ______წ

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი
საშუალებების ჩამოწერის
აქტი
“____” ______________________ ______წ
ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ____________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფები __________________________________________
ობიექტის დასახელება _________________________________________________
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი _____________________________________
საქარხნო ნომერი ____________________
მაჩვენებლების
დასახელება
1
საბალანსო
ღირებულება
დარიცხული ცვეთა

საინვენტარო ნომერი ____________

მოკორესპონდენტო ანგარიშები

თანხა, ლარი

დებეტი
2

4

კრედიტი
3

კომისიის შემადგენლობით _________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
რომელიც დანიშნულია “____” _____ ___ წ. N _______ ბრძანებით (განკარგულება _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
დავათვალიერეთ _______________________________________________________________

(რბიექტის დასახელება)
აღმოჩნდა, რომ ობიექტი ჩამოსაწერია შემდეგი მიზეზების გამო:
1. გამოშვების ან აშენების თარიღი “____” _______________ ________ წ.
2. ორგანიზაციაში მიღების თარიღი “____” _______________ ________ წ.
3. ექსპლუატაციაში შესვლის ვადა “____” ______________ _________ წ.
4. კაპიტალური რემონტის ოდენობა __________ თანხით _________ ლარი

5. მონაცემები ძვირფასი ლითონების შემცველობის შესახებ
(ლითონი, ქვეები და სხვა)
ძვირფასი
ლითონების
დასახელება

ანალიზური
აღრიცხვის კოდი

1

2

ზომის ერთეული

რაოდენობა

დასახელება
3

4

6. ტექნიკური მდგომარეობა და ჩამოწერის მიზეზი _________________________________
__________________________________________________________________________
7. კომისიის დასკვნა: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
დანართი

1

კომისიის წევრები:

2 _____________
(თანამდებობა)
_____________
(თანამდებობა)
_____________
(თანამდებობა)

_______________
(ხელმოწერა)
_______________
(ხელმოწერა)
_______________
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N ძს-4ა
შეთანხმებულია
________________________

ვამტკიცებ
ორგანიზაციის _________ ________________

(სამინისტროა ან სხვა სახელმწიფო
ხელმძღვანელის (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
მმართველობით ორგანოს დასახელება)
ორგანიზაციის _________ ________________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
მთავარი
ბუღლტერი

_______________ ______________________

ხელმოწერა
ხელმოწერა გარკვევით
“____” ______________________ ______წ
____________________________________________________
(სახელმწიფო ქონების მმართველობითი ორგანოს დასახელება)
ორგანიზაციის _________ ________________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
“____” ______________________ ______წ

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სატრანსპორტო
საშუალებების ჩამოწერის
აქტი
“____” ______________________ ______წ
ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ____________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფები___________________________________________
სატრანსპორტო საშუალებების დასახელება _________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელობის პირი __________________________________
საქარხნო ნომერი ____________
მაჩვენებლების
დასახელება

საინვენტარო ნომერი ________________

მოკორესპონდენტო ანგარიშები
კრედიტი
3

დებეტი
2

1
საბალანსო
ღირებულება
დარიცხული ცვეთა

თანხა, ლარი

4

“____” _______ ___ წ. ____________________________________________________
________________________ ბრძანებით (განკარგულებით) დანიშნული კომისიის მიერ
_______________________________________________________________________
ჩატარებული ავტომობილის დათვალიერება (მისაბმელი, ნახევარმისაბმელი)

ავტომობილის ტექნიკური დახასიათება (მისაბმელი, ნახევრადმისაბმელი)
მარკა

მოდე
ლი

ტიპი

ტვირთ
ამწეო
ბა

ძრავის
ნომერი

შასის
ნომერი

სახელ
მწიფო
სანო
მრე
ნიშანი

ტექნიკუ
რი
პასპორ
ტის ნომე
რი

ობიექ
ტის
წონა
პასპორ
ტით ტ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

მონაცემები ძვირფასი მასალების შემადგენლობის შესახებ
ძვირფასი

ანალიზური

ზომის ერთეული

რაოდენობა

მასალების
დასახელება

აღპრიცხვის კოდი

1

2

(მასა)
დასახელება
3

4

ავტომობილის (მისაბმელების ნახევარმისაბმელების) მისი აგრეგატების კვანძებისა
და მექანიზმების დათვალიერებისას და საბუთების (პასპორტი) გაცნობისას
კომისიამ დაადგინა:
1. ირიცხება ორგანიზაციის ბალანსზე “___” ___________” ______წ.
2. გასვლის მიზეზი ________________________________________________________
3. ტექნიკური მდგომარეობა _________________________________________________
სატრანსპორტო საშუალებები

ავტომობილების
სახე (მისაბმელე
ბი ნახევარ
მისაბმელ
ები

კოდი

1

2

გამოშვების
წელი

3

ექსპლუატაციაშ
ი შესვლის
თარიღი

4

გარბენი კმ

ექსპლუატაციაში
შესვლიდან

ბოლო
კაპიტალური
რემონტის
შემდეგ

5

6

კომისიის დასკვნა: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
დანართი _______________________________________________________________
კომისიის თავმჯდომარე: ____________
(თანამდებობა)
კომისიის წევრები:

_______________ ___________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

_____________
_______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
_____________
_______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N ძს-4ა მე-2 გვერდი
შემოსავალში აღებას ექვემდებარება
შემდეგი დეტალები და კვანძები
დასახე
ლება

კოდი

კატალო
გით

ბუღალტრული
ჩანაწერები
ანალი
ზური
აღრი

დებეტი

კრედი
ტი

ზომის
ერთეუ
ლი

რაოდე
ნობა

ფასი
ლარი

თანხა
ლარი

1

2

ცხვა
3

4

5

6

7

8

9

ცნობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გასვალთან დაკავშირებული ხარჯებისა
და გასვლიდან მიღებული ფასეულობების შესახებ
ხარჯები გასვლიდან
სამუშა
საბუ
ოს სახე
თის
თარი
ღი და
ნომერი

1

2

თანხა
ლარი

3

მიღებულია გასავლიდან
საბუთის
მატერიალური
თარიღი
ფასეულობები
და
ნომერი

4

დასახელება

ანალი
ზური
აღრი
ცხვის
კოდი

5

6

სულ

რაოდ
ენობა

ფასი
ლარი

თანხა
ლარი

7

8

9

სულ

რეალიზაციიდან მიღებული თანხა _____________________________ ლარი
(თანხა სიტყვიერად)
ძირითადი საშუალებების საინვენტარო ბარათში გასავლის აღრიცხვა აღნიშნულია
________________________
მთავარი ბუღალტერი

________________
(ხელმოწერა)

_________________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N ძს-6
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითდი საშუალებების
აღრიცხვის საინვენტრო ბარათი N ____
ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) _________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფები_______________________________
დაფიანასების წყარო _____________________________________
ობიექტის სრული დასახელება________________________________
ობიექტის დანიშნულება ___________________________________
ობიექტის ადგილმდებარეობა________________________________
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი _________________________

ანგარიშის სუბანგარიშის ნომერი ---- ობიექტის საინვენტარო ნომერი __
პასპორტის
ნახაზი,
პროექტი

ობიექტის
ნომერი

გამოშვების
(დამზადების )
თარიღი

ექსპლუა
ტაციაში
შესვლის
აქტის
თრიღი
და
ნომერი

პირვა
ნდელ

ღურე
ბულტ
ბა

ცვეთა

შეძენის
საბუ
თები

1

ქარხ
ნული
2

3

4

5

6

7

რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (დაშენება)
თარი
ღი

მემორ/
ორდერის
ნომერი

თან
ხა, ლა
რი

შემოსავლის აღების
აღნიშვნა(ბუღალტრ ული
ჩანაწერი)

თარი
ღი

წლიური

წლიუ
რი
ნორ
მის
შიფრი

ნორმის %

თანხა,
ლარი

8

9

10

თანხა,
ლარი

თარიღი

მემორ
/ორდე
რის
ნომერ

თანხა,
ლარი

ობიექტის შიდა გადაადგილება

თარიღი

მემორ/
ორდერის
ნომერი

თა_
რიღი

ნომე
რი

1

2

3

4

11

კაპიტალური რემონტი(ბუღალტრული
ჩანაწერი)

მემორ/
ორდე_
რის ნომერი

ზედდებული

დარიცხულია
ბოლო
წელს

მემორ
/ორდე
რის
ნომერი

ობიექ_
ტის
ადგილ_
მდება
რეობა

თარ
იღი

გასვლის
აღნიშვნა
(ბუღალ.
ჩანაწერი)

6

თანხა,
ლარი

გასვ
ლის
მიზე
ზი

მატერია
ლური
პასუხის_
მგებელი
პირი
თარი
ღი

5

მემო
რ/ო
რდე
რის
ნომე
რი

7

8

მემო
რ/
ორ
დერი
ს ნომე
რი
9

10

ობიექტის მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება
ობიექტის
დამახასი
ათებე

მასალები ზომები და სხვა მონაცემები

ძირით_
დი
ობიექტი
ლი
ნიშნის

ძვირტასი მასალების
შემცველობა (კითონი,
ქვები და სხვა)

ძირითად ობიექტზე მიკუთვნებული
კუთვნილება მოწყობილობები და
მნიშვნელოვანი მინიშნებების დასახელება
დასახელება

ზომის
ერთეუ

რაოდენ
ობა (მასა)

დასახე_
ლება

ლი
ობიე
ქტი

1

2

3

4

5

ბარათი შევავსე ___________

6

7

ძვირ
ფა.
მასა
ლები
9

8

დასახე
ლება

10

11

___________

__________________

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

(თანამდებობა)

“________” ______________________

________წ.
ფორმა N ძს-8

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითდი საშუალებების
აღრიცხვის საინვენტრო ბარათი N ____
(ცხოველების, მრავალწლიანი ნარგავებისა და მიწების გაუმჯობესებაზე კაპ
ხარჯებისათვის)
ორგანიზაციის (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) _________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფები_______________________________
დაფიანასების წყარო _____________________________________
ობიექტის სრული დასახელება________________________________
ვისგანაა მიღებული _______________________________________
ადგილმდებარეობა_______________________________________
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი _________________________
ანგარიშის სუბანგარიშის ნომერი ---- ობიექტის საინვენტარო ნომერი __
სააღრი
ცხვო
წიგნაკი
პასპორ
ტი
ნომერი

დაბადების
(დარგვის)
თარიღი

ძ.ს.
მიღების
აქტის
თარიღი
და
ნომერი

პირვენ
დელი
ღირებუ
ლება
ლარი

ცვეთა

შეძენის
საბუთე
ბის
მიხედ
ვით

1

2

3

4

5

წლიუ
რი ნომ
რის შიფ
რი

6

წლიური

ნორ
მა%
7

დარი
ცხვის
ბოლო
წელი
თანხა
ლარი
8

9

ფორმა N ძს-8 უკანა მხარე
შემოსავალში აღების აღნიშვნა
(ბუღაოლტრული ჩანაწერი)
თარიღი
მემორ\
ორდერის
ნომერი
1
2

გასვლის აღნიშნვნა ბუღალტრული
ჩანაწერი
თარიღი
მემორ\
ორდერის
ნომერი
3
4

გასავლის
მიზეზი

5

ობიექტის შიდა გადაადგილება
ზედდებული

თარიღი
1

ნომერი
2

ობიექტის
ადგილმდებ

რეობა

მატერიალურა
დ პასუხისმგე_
ბელი პირი

3

4

ცხოველებსა და მრავალწლიანი
ნარგავებყის მოკლე
ინდივიდუალური
დახასიათება
5
ჯიში
სულთა
რაოდენობა
შერქმეული
სახელი
რაოდენობა
ცალი
ხეები
ბუჩქები
ნაკვეთის ზოლის
ნომერი
ფართობი
ჰა

ბარათი შევავსე _____________
(თანამდებობა)

______________
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

“_______” __________________ ______ წ.

ფორმა Nძს-9
ძირითადი საშუალებების ჯგუფური აღრიცხვის
საინვენტარო ბარათი N—
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია)___________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _________________________________
დაფინანსების წყარო _______________________________________

ობიექტის სრული დასახელება ________________________________
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი ___________________________
ანგარიშის, სუბანგარიშის ნოერი _____________________________
საი
ნვ
ენ
ტა
რო
ნო
მე
რი

მიღებულია

თარი
ღი

მე
მო
რ/
ორ
დე
რის
ნო
მე
რი
3

რა
ოდ
ენ
ობა

1

2

საინ
ვენ
ტა
რო
ნო
მე
რი

მიღებულია

თარი
ღი

1

2

მემ
ორ/
ორ
დე
რის
ნო
მე
რი
3

გასულია (გადაცემულია)

თან
ხა,
ლარი

4

თარი
ღი

მემორ/ორდე
რის ნომერი

6

7

ნაშთი

რაოდენობა

თან
ხა,
ლარი

რაო
დენობა

თანხა, ლარი

9

10

11

გასულია (გადაცემულია)

რა
ოდე
ნო
ბა

თანხა,
ლარი

4

თარიღი

მემორ/ორდერის
ნომერი

6

7

ნაშთი

რაო
დენო
ბა

თანხა,
ლარი

რაო
დენობა

თანხა,
ლარი

9

10

11

ფორმა Nძს-9 უკანა მხარე
ბარათი შევავსე ______________
(თანამდებობა)

______________ ___________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

"_____" _______________ ______ წ.

ძირითადი საშუალებების საინვენტარიზაციო სია
ორგანიზაცია ________________________________________________

ფორმა N ძს-13

სტრუქტურული ქვედანაყოფი ____________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი ____________________________
ზომის ერთეული: ლარი ________________________________________
ჯგუფის კლასიფიკაცია _________________________________________
ფორმა Nძს-13 მე-2 გვერდი
საინვენტარო ბარათი

საინვენ
ტარო
ნომერი

ობიექტის
სრული
დასახე
ლება

გასვლა

საბუთი
ნომერი
1

თარიღი
2

3

4

თარიღი
5

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი __________
(ხელმოწერა)

გასვლის
მიზეზი
ნომერი
6

7

_______________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

ვამტკიცებ
ფორმა N მფ-1
ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი
"_______"

___________
_______________
(ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
__________ ________ წ.

მცირეფასიანი ინვენტარის ჩამოწერის
აქტიN_
"_______" _________________ _______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი ________________________________
კომისიამ შემადგენლობით ______________________________________
თანამდებობა, გვარი, სახელი
რომელიც დანიშნულია "_____" ____ _____ წ. N ____ბრძანებით შევამოწმეთ
________________________________________________________________
________________________________________________________________

უვარგისი და გაცვეთილი მცირეფასიანი საგნების მდგომარობა
________________________________________________________________
(სტრუქტურული ქვედანაყოფი)
________________________________________________________________

და დადგინდა, რომ აღნიშნული ფასეულობები არ ექვემდებარება რემონტს ან სხვა
ორგანიზაციებისთვის გადაცემას. ფასეულობები ექვემდებარება ჩამოწერას და
აღრიცხვიდან მოხსნას.
N
რი
გზე

დასახე
ლება და
აღწერი
ლობა

ექსპლოატაცი
აში ყოფნის
წელთა
რაოდენობა

ანალიზური
აღრიცხვის
კოდი

რაოდე
ნობა

ფასი,
ლარებში

თანხა,
ლარი

ჩამოწერის
მიზეზი

1

2

3

4

5

6

7

8

ჯამი
ფორმა N მფ1 მე-2 გვერდი
სულ ამ აქტით ჩამოწერილია _________________________________________
(რაოდენობა სოტყვიერად)
საგნების მთლიანი თანხა ____________________________________________
(სიტყვიერად)
კომისიის დასკვნა ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
კომისიის თავმჯდომარე:

_______________
(თანამდებობა)
_______________
(თანამდებობა)
_______________
(თანამდებობა)
_______________
(თანამდებობა)

________________
(ხელმოწერა)
________________
(ხელმოწერა)
________________
(ხელმოწერა)
________________
(ხელმოწერა)

ამ აქტში ჩამოთვლილი ქონება მივიღე საპასუხისმგებლო შენახვაზე _________________

ჩამოწერის შედეგად მიღებული მასალები, რომელიც ექვემდებარება
შემოსავალში აღებას და საწყობში ჩაბარებას შემდეგი გამოყენებისათვის
N
რიგზე

მასალე
ბის დასა

ზომის
ერთეუ

ანალიზური
აღრიცხვის

რაოდე
ნო-ბა

ფასი,
ლარებში

თანხა,
ლარი

რა
დანიშნულე

ხელება

1

2

ლი

კოდი

3

ბით
გამოიყენება

4

5

6

7

8

სულ
______________________________________________________________________
(თანხა სიტყვიერად)

კომისიის თავმჯდომარე:

_______________
________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
_______________
________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
_______________
________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
_______________
________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
ამ აქტში ჩამოთვლილი მასალები თანხით _______ ლარი ________ თეთრი მივიღე შენახვაზე
საწყობის გამგე _____________
(ხელმოწერა)

_________________
(ხელმ. გარკვევით)

ფორმა N ინვ-1
საინვენტარიზაციო აღწერა
(შედარებითი უწყისი)
"______" ___________________ _________ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი ______________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________
კომისიის შემადგენლობა: __________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)
______________________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)
______________________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)
______________________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)

საფუძველი ____________________________________________________
ჩაატარა ფაქტობრივი მდგომარეობისშემოწმება ______________________
შემოწმების ადგილი ____________________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის გვარი, სახელი ________________

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის დასკვნა
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ხელწერილი
(ფორმდება ინვენტარიზაციის დაწყების წინ)
ინვენტარიზაციის დაწყების წინ ყველა საბუთი, რომელიც ეხება
ფასეულობათა მიღებასა და გასვლას, ჩაბარებულია ბუღალტერიაში.
ჩამოწერილი ან შემოსავალში აუღებელი ფასეულობები არ გამაჩნია.
მატერიალურად
პასუხისმგებელი პირი ___________ _____________ _______________
(თანამდებობა) (ხელმოერა) (ხელმ. გარკვევით)
ყველა ფასეულობა, რომელიც ჩამოთვლილია საინვენტარიზაციო უწყისებში N -დან
N -მდე კომისიის მიერ შემოწმებულია ფიზიკურად ადგილზე ჩემი თანდასწრებით
და შეტანილია აღწერაში. საინვენტარიზაციო კომისიის მიმართ პრეტენზია არ
გამაჩნია. ფასეულობები, რომლებიც ჩამოთვლილია აღწერაში, ინახება ჩემი
პასუხისმგებლობის ქვეშ.
მატერიალურად
პასუხისმგებელი პირი ___________ _____________ _______________
(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
"______" __________________ ______ წ.

ფორმა N ინვ-1 მე-2 გვერდი
N
რიგზე

ფასეულობათა
დასახელება

ნომენკლატორული ან
საინვენტარიზაციო
ნომერი

ზომის
ერთეული

ფასი,
ლარი

ფაქტობრივი
ოდენობა
რაოდენობა

თანხა,
ლარი

ფორმა N ინვ-1 მე-3 გვერდი
ბუღალტრული
აღრიცხვის
მონაცემებით
რაოდენობა
1

თანხა,
ლარი
2

ინვენტარიზაციის შედეგი

შენიშვნა

ზედმეტობა
რაოდენობა თანხა,
ლარი
5
6

დანაკლისი
რაოდენობა თანხა,
ლარი
3
4

7

ფორმა N ინვ-1 მე-4 გვერდი
კომისიის თავმჯდომარე: __________________
(ხელმოწერა)
კომისიის წევრები:

__________________
(ხელმ. გარკვევით)

__________________ __________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით
__________________
(ხელმოწერა)
__________________
(ხელმოწერა)
__________________
(ხელმოწერა)

__________________
(ხელმ. გარკვევით
__________________
(ხელმ. გარკვევით
__________________
(ხელმ. გარკვევით

შენიშვნა: ფორმა N ______ დაერთვის ჩანართი ფურცლები მე -2 და მე-3 გვერდების მიხედვით

ფორმა ინვ – 2
ვამტკიცებ:
ორგანიზაციის ____________ _____________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
”_____” _____________ ______
ინვენტარიზაციის შედეგები
აქტი N _____

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ___________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი __________________________________
კომისიამ შემადგენლობით:
_______________________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
რომელიც დანიშნულია ”______” ________ ______ წ. N ______ ბრძანებით
შეადგიან ეს აქტი მასზედ, რომ
ამ პერიოდისთვის ”____” ________ ______ წ. –დან ”_____” _______ ____ წ. –მდე
ჩატარდა ____________________________________________ ინვენტარიზაცია
(მატერიალური ფასეულობა, ფულადი საშუალებები)
რომელიც ინახება პასუხისმგებელ შენახვაზე
_________________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი, მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი)
ინვენტარიზაციის საფუძველზე (შედარ. უწყისი) N _____ ”______” _________ ______ წ.
შედგა სხვაობათა უწყისი, და დადგინდა შემდეგი:
______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული სხვაობის უწყისი N ____ ”____” _____ ____ წ. ___
ფურცელზე
თან ერთვის
კომისიის
_____________ ____________ _____________________
თავმჯდომარე
(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
კომისიის წევრები: __________ ____________ _____________________
(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
_____________ ____________ ____________________
(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
_____________ ____________ _____________________
(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
_____________ ____________ _____________________
(თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
”________” __________________ _________ წ.

ფორმა N ინვ-3
ინვენტარიზაციის შედეგად მიღებული გადახრების უწყისი N _____
« ______ » _________________ ________ წ.
ორგანიზაცია ____________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება ____________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირები _______________________
N რიგ-

ფასეულობების

საინვენ-

ზომის

ზე

დასახელება

1

2

ტარო
ნომერი

ერთეული

3

4

(გაგრძელება)
ინვენტარიზაციის შედეგები
დანაკლისი
საბა
ლან
სო
ღირე
ბულება
ლარი

5

ბუნებრივი დანაკარგები ნორმების ფარგლებში

ბუნებრივი დანაკარგი ნორმის ზევით

რაოდენობა
6

რაოდ
ენობა
10

თანხა,
ლარი
7

დებე-ტი
8

კრედიტი
9

თანხა,
ლარი
11

დებეტი

კრედიტი

12

13

(გაგრძელება)
ინვენტარიზაციის შედეგები
ზედმეტობა
რაოდე-ნობა
14

თანხა,
ლარი
15

დებეტი

კრედიტი

16

17

ფორმა N -ინვ-3 უკანა მხარე
N რიგზე

ფასეულობების
დასახელება

1

2

საინვენტარო
ნომერი

ზომის
ერთეული

3

4

(გაგრძელება)
ინვენტარიზაციის შედეგები
დანაკლისი
საბალანსო
ღირებულება
ლარი

5

ბუნებრივი დანაკარგები ნორმების
ფარგლებში

რაოდენობა
6

თანხა,
ლარი
7

დებეტი
8

ბუნებრივი დანაკარგი ნორმის ზევით

კრედიტ

9

რაოდ
ენობა
10

თანხა,
ლარი
11

დებეტი
12

(გაგრძელება)
ინვენტარიზაციის შედეგები
ზედმეტობა
რაოდენობა
14

თანხა,
ლარი
15

დებეტი

კრედიტი

16

17

კრედიტი
13

შემსრულებელი ---------------------(თანამდებობა)

--------------------(ხელმოწერა)

------------------------------(ხელმოწერა გარკვევით)

მთავარი ბუღალტერი ------------------------ ----------------------- -------------------(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
------------------- ”--------” ------------------ ------------წ.

ფორმა N ინვ-4
____________________________________________________________________
ორგანიზაცია
______________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება
საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება
_____________________________________
საჭირო დატოვეთ
საბუთის
ნომერი

შედგენის
თარიღი

საინვენტარიზაციო აღწერა
არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივები _______________________________________
__________________________________________________________
ადგილმდებარეობა

_______________________________________

ხელწერილი
ინვენტარიზაციის დაწყების წინ ხარჯვითი და მიღების
არამატერიალურ
აქტივებზე
ჩაბარებულია
ბუღალტერიაში
არამატერიალური აქტივები ასახულია საბუღალტრო აღრიცხვაში.

დოკუმენტები
და
ყველა

პირი (პირები), პასუხისმგებელი(ები) დოკუმენტაციის შენახვაზე, რომლებიც
ადასტურებენ ორგანიზაციის ყველა უფლებას არამატერიალურ აქტივებზე:
_______________ ________________ ______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
_______________ ________________ ______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)

ფორმა N ინვ-4 მე – 2 გვერდი
N რიგ
ზე

1

არამატე
რიალური
აქტივები,
დასახელება
და მოკლე
დახასიათება

2

სარეგისტრაციო დოკუმენტი

დასახ
ელება

თარი
ღი

ნომერი

3

4

5

საბუღალ
ტრო
აღრიცხვაში
ასახვის
თარიღი

ღირებულება, ლარი, თეთრი

ფაქტიურად
პირველადი
დოკუმენტების
მიხედვით
7

6

საბუღალტრო
აღრიცხვის
მონაცემების
მიხედვით
8

ჯამი
ჯამი გვერდის მიხედვით
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა____________________________________________
(სიტყვიერად)
ბ) ფაქტიურად თანხაზე ____________________________________________________
(სიტყვიერად)
_______________________________________ ლარი _____________________ თეთრი

ფორმა N ინვ-5
________________________________________________________________________
ორგანიზაცია
________________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება
ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება
ინვენტარიზაციის ჩატარების საფუძველი:_______________________________________
საბუთის
ნომერი

შედგენის
თარიღი

საპასუხისმგებლო შესანახად მიღებული სასქონლო მატერიალური ფასეულობების
საინვენტარიზაციო აღწერა
ხელწერილი
ინვენტარიზაციის დაწყების ყველა საბუთი, რომელიც ეხება ფასეულობათა მიღებას
და გასვლას, ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ჩმოწერილი ან შემოსავალში აღებული
ფასეულობები არ გააჩნია.
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი (პირები):
_______________ ________________ ______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
_______________ ________________ ______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
« ____ » _______ _____ წ. მდგომარეობით განხორციელებულია საპასუხისმგებლო შენახვაზე
მიღებული (ჩაბარებული) ფასეულობების მოხსნა
ნაშთების მოხსნა
ინვენტარიზაციის დროს დადგინდა შემდეგი :

ფორმა N ინვ-5 მე-2 და მე-3 გვერდი
Nრი
გზე

მომწო
დებელ

(მიმღე
ბი)
დასახელება

1

2

სასაქონლო
მატერიალური
ფასეულობები
მიღებული
საპასუხისმგებლო შენახვაზე
დასა-ხელება,
დახა-სიათება
(სახეობა,
ხარისხის
ჯგუფი)

3

შენახვის
ადგილი

4

ტვირთის
საპასუხისმგებლო
შენახვაზე
მიღების
თარიღი

5

დოკუმენტები, რომლებიც
ადასტურებენ
სასაქონლო_მატერიალური
ფასეულობების რაოდენობას,
მიღებულს საპასუხისმგებლო
შენახვაზე
დასახენომერი
თალება
რიღი

6

(გაგრძელება)

7

8

ზომის ერთეული
დასახე--ლება

9

ფაქტიურად სახეზეა
რაოდენობა

სასაქო-ნლომატე-რიალუ-რი
ფასეუ-ლობე-ბის
ღირე-ბულე-ბა,
ლარი, თეთრი

10

11

ბუღალტერული აღრიცხვის
მონაცემებით
რაოდენობა
სასაქო-ნლომატე-რიალური ფასეულობე-ბის
ღირე-ბულება, ლარი,
თეთრი
12
13

ჯამი
ფორმა N ინვ-5 მე-4 გვერდი
N
რი
გზ

1

მომწო
დებელ

(მიმღე
ბი)

სასაქონლო
მატერიალური
ფასეულობები
მიღებული
საპასუხისმგებლო
შენახვაზე

დასახელება

დასა-ხელება, დახასიათება (სახეობა,
ხარისხის ჯგუფი)

2

3

შენახვის
ადგილი

ტვირთის
საპასუხისმგებლო
შენახვაზე
მიღების
თარიღი

დოკუმენტები, რომლებიც
ადასტურებენ
სასაქონლო_
მატერიალური
ფასეულობების
რაოდენობას, მიღებულს
საპასუხისმგებლო
შენახვაზე
დასახელება

4

5

6

ნომერი

7

თარიღ

8

(გაგრძელება)
ზომის ერთეული

ფაქტიურად სახეზეა

დასახე--ლება

რაოდენობა

9

10

სასაქო-ნლო- მატერიალუ-რი ფასეულობე-ბის ღირებულე-ბა, ლარი,
თეთრი
11

ბუღალტერული აღრიცხვის
მონაცემებით
რაოდე- სასაქო-ნლო- მატენობა
რიალუ-რი ფასეულობე-ბის ღირებულე-ბა, ლარი,
თეთრი
12
13

ჯამი
სულ
ყველა
შედეგების
დაანგარიშება,
სასაქონლო-მატერიალური
ფასეულობების
საინვენტარიზაციაო აღწერის მიხედვით შემოწმებულია.
სულ თანხა აღწერის მიხედვით ____________________ ლარი ______________ თეთრი
სიტყვიერად
კომისიის თავმჯდომარე _____________
_______________
__________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
კომიის წევრები
_______________
_______________
____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
_______________
_______________
__________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
ყველა ფასეულობა, რომელიც ჩამოთვლილია საინვენტარიზაციო უწყისებში N____-დან
N____-მდე კომისიის მიერ შემოწმებულია ადგილზე ჩემი თანდასწრებით და შეტანილია აღწერაში.
საინვენტარიზაციო კომისიის მიმართ პრეტენზია არ გამაჩნია. ფასეულობები, რომლებიც
ჩამოთვლილია აღწერაში, ინახება ჩემი პასუხისმგებლობის ქვეშ.
_______________
_______________
__________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
_______________
______________
________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
წინამდებარე
ჩამონათვალში
მოყვანილი
მონაცემები
და
_______________
_____________
____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

გაანგარიშებები

ფორმა Nინვ-6
_______________________________________________________________________
ორგანიზაცია

_______________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება
ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება
საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: __________________________________
საჭირო დატოვეთ

საბუთი

შედგენის

შევამოწმე


ნომერი

თარიღი

ძვირფასი ლითონებისა და მათგან დამზადებული
ნაკეთობების ინვენტარიზაციის
აქტი

ხელწერილი
ინვენტარიზაციის დაწყების წინ, შემოსავალ-გასავლის საბუთები ძვირფას
ლითონებზე და მათგან დამზადებულ ნაკეთობებზე ჩაბარებულია ბუღალტერიაში,
ასევე ყველა ძვირფასი მეტალები და მათგან დამზადებული ნაკეთობები მიღებული
ჩემი (ჩვენი) პასუხისმგებლობის ქვეშ, ასახულია ბუღალტრულ აღრიცხვაში,
ჩამოწერილია ლითონი

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი(ები):
_______________ __________________ ___________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
__________________
(თანამდებობა)

_____________________
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმ. გარკვევით)

აქტი შედგენილია მასზედ, რომ ჩატარებულია ძვირფასი ლითონებისა და მათგან
დამზადებული ნაკეთობების ინვენტარიზაცია
“_____” ____________ _____ წ. მდგომარეობით
ინვენტარიზაციის შედეგად დადგინდა:

ფორმა N ინვ-6 მე-2 გვერდი
N

იგ
ზე

ძვირფასი
ლითონები
და მათგან
დამზადებული
ნაკეთობები

ზომა,
ნომერი,
კვეთის
დიამეტრი
და ა.შ.

სინჯი ან
ძვირფასი
ლითონის
შემადგენლობა
პროცენტებში

ფაქტიურად არსებობს

ირიცხება აღრიცხვის
მონაცემებით

რაო
დენობა

რაო
დენობა

წონა

ლიგ
ატურულ

სუფთ

წონა

ლიგატურული

სუფთა


1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

ჯამი

გვერდის ჯამი:
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა ____________________________________________
სიტყვიერად
ბ) ერთეულების საერთო რაოდენობა ფაქტიურად _____________________________
სიტყვიერად
გ) ძვირფასი ლითონის წონა ფაქტიურად _____________________________________
სიტყვიერად

ლიგატურული ___________________________________________________
სიტყვიერად
სუფთა ____________________________________________________________
სიტყვიერად

ფორმა N ინვ-6 მე-3 გვერდი
Nრიგზე

ძვირფასი
ლითონები და
მათგან
დამზადებული
ნაკეთობები

დასა
ხელება

კოდი
(ნომენკლატურული
ნომერი)

ზომა,
ნომერი,
კვეთის
დია
მეტრი და
ა.შ.

სინჯი ან
ძვირფასი
ლითონის
შემადგენლობა
პროცენტებში

ფაქტიურად არსებობს

რაოდენობა

წონა

ლიგა
ტუ-

სუფ
თა

ირიცხება აღრიცხვის
მონაცემებით

რაოდენობა

წონა

ლიგა
ტუ-

სუფ
თა

1

2

3

4

5

6

რულ

7

რული
8

9

10

11

ჯამი
ჯამი აქტის მიხედვით

გვერდის ჯამი:
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა ____________________________________________
სიტყვიერად
ბ) ერთეულების საერთო რაოდენობა ფაქტიურად _____________________________
სიტყვიერად
გ) ძვირფასი ლითონის წონა ფაქტიურად _____________________________________
სიტყვიერად

ლიგატურული ___________________________________________________
სიტყვიერად
სუფთა ____________________________________________________________
სიტყვიერად

ფორმა N ინვ-6 მე-4 გვერდი
ჯამი აქტის მიხედვით
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა ____________________________________________
(სიტყვიერად)
ბ) ერთეულების საერთო რაოდენობა ფაქტიურად ________________________________
(სიტყვიერად)
გ) ძვირფასი მეტალების წონა ფაქტიურად ______________________________________
(სიტყვიერად)
ლიგატურული _________________________________________
(სიტყვიერად)
სუფთა _______________________________________________
(სიტყვიერად)

ყველა შედეგის გაანგარიშება საინვენტარიზაციო აქტის, სტრიქონებით გვერდებით და საერთოდ
შემოწმებულია
კომისიის თავჯდომარე :
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
კომისიის წევრები :
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
ყველა ფასეულობები რომელიც ჩამოთვლილია ამ საინვენტარიზაციო აქტში N __________ დან N__________ -მდე კომისიის მიერ შემოწმებულია ჩემი (ჩვენი) თანდასწრებით და შეტანილია
აქტში, რის გამოც პრეტენზიები საინვენტარიზაციო კომისიასთან არა მაქვს (გვაქვს)
ძვირფასეულობები აღრიცხული ამ ჩამონათვალში და ინახება ჩემი (ჩვენი) პასუხისმგებლობის ქვეშ.
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი (პირები)
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
« ______ » ________________ წ.
წინამდებარე ჩამონათვალში აღნიშნული მონაცემები შევამოწმე _____________________
______________________ __________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გარკვევით)
« ______ » ________

ფორმა N ინვ-7
_______________________________________________________________________
ორგანიზაცია
________________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება

საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად:
რძანება, დადგენილება, განკარგულება
__________________________________________________________________________
საჭირო დატოვეთ

საბუთის
ომერი

შედგენის
თარიღი

ძირითადი საშუალებების დაუმთავრებელი
რემონტების ინვენტარიზაციის
აქტი
აქტი შეადგინა კომისიამ, რომელმაც ჩაატარა ძირითადი საშუალებების
დაუმთავრებელი
რემონტების
ინვენტარიზაცია”___”
_______
____

მდგომარეობით
ინვენტარიზაციისას დადგენილია შემდეგი:
N
რი
გზ

1

გასარემონტებელი
ობიექტებისა და
რემონტის
სახეობის
დასახელ
ება

2

ნომერი

დამკვე
თების
დასახელება
(სტრუ
ქტურუ-ლი
ქვეგანყოფილება),
ობიექტის
სარე
მონტოდ
გადამც
ემი

საინვ
ენტარო

შეკ
ვე
თი

3

4

5

რემო
ნტის
ფასი
ხელ
შეკ
რულ
ებით
(შეკვ
ეთი
თ)ლა
რი,
თეთ
რი

6

ჯამი

ტექნიკუ
რი
მზად
ყოფ
ნის
პრო
ცენტ

7

რემონტის
შესრულებასთან
დაკავშირე
ბული
ხარჯები
ლარი,
თეთრი

ინვენტა
რიზაციი

შედეგები
, ლარი,
თეთრი

ხელშ
ეკრულ
ებით
(დაკვ
ეთი
თ)
8

ფაქ
ტი

რა

ეკ
ონ
ომ
ია
(-)

9

10

გა
და

არ
ჯვ

(+)
11

შენიშვნები

12

X

ფორმის N ინვ-7 უკანა მხარე
N

იგ
ზე

1

გასარე
მონტე
ბელი
ობიექ
ტებისა
და
რემონ
ტის
სახეო_
ბის
დასა
ხელება

2

ნომერი

დამკვე
თების
დასახე-ლება
(სტრუ
ქტურუ-ლი
ქვეგან
ყოფილება),
ობიექ
ტის
სარემ
ონ-ტოდ
გადამც
ემი

საინვე
ნ-ტარო

შეკვე_
თის

3

4

5

რემონ
ტის
ფასი
ხელშე
კრულე
ბით
(შეკვე
თით)
ლარი,
თეთრი

6

ტექნიკ
ური
მზადყ
ოფნის
პროცე
ნტი

7

რემონტის
შესრულება
სთან
დაკავშირე
ბული
ხარჯები
ლარი, თეთრი

ინვენტარი_
ზაციის
შედეგები,
ლარი,
თეთრი

ხელშ
ეკრულ
ებით
(დაკვ
ეთი
თ)
8

ფაქ_
ტიუ
რად

ეკონ
ომია
(-)

გა
და
ხა
რჯ
ვა
(+)

9

10

11

კომისიის თავჯდომარე
__________________
(თანამდებობა)
კომისიის წევრები
__________________
(თანამდებობა)
__________________
(თანამდებობა)
__________________
(თანამდებობა)

12

X

ჯამი

ყველა შედეგების გაანგარიშება
საინვენტარიზაციო აქტით.

შენი_
შვნები

სტრიქონებით,

გვერდებითა

და

საერთოდ

_____________________
(ხელმოწერა)

_________________________
(ხელმ. გარკვევით)

_____________________
(ხელმოწერა)
_____________________
(ხელმოწერა)
_____________________
(ხელმოწერა)

_________________________
(ხელმ. გარკვევით)
_________________________
(ხელმ. გარკვევით)
_________________________
(ხელმ. გარკვევით)

შემოწმებულია

ყველა ღირებულება, ჩამოთვლილი ამ საინვენტარიზაციო აქტში N__________ -დან
N__________ -მდე კომისიის მიერ რაოდენობრივად და წონით შემოწმებულია კომისიის მიერ ჩემი
(ჩვენი) თანდასწრებით და შეტანილია ჩამონათვალში, ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიები
საინვენტარიზაციო კომისიასთან არა მაქვს (გვაქვს) ძვირფასეულობები ჩამოთვლილი აქტში ინახება
ჩემი (ჩვენი) პასუხისმგებლობის ქვეშ.
მატერიალურად პასუხისგებელი პირი:
__________________ _____________________ _________________________

(თანამდებობა)
__________________
(თანამდებობა)
__________________
(თანამდებობა)

(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
_____________________ _________________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
_____________________ _________________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
« _____ » _____________ ______ წ.

წინამდებარე ჩამონათვალში ნაჩვენები მონაცემები და გაანგარიშებები შევამოწმე _______________
_____________________ _____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
« _____ » _____________ ______ წ.

ფორმა Nინვ-8
_________________________________________________________________________
ორგანიზაცია
_________________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი
ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება
საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: _____________________________________
არასაჭირო წაშალეთ
საბუთის
ნომერი

შედგენის
თარიღი

“_____” ____________ _____ წ. მდგომარეობით
ნაღდი ფულადი საშუალებების ინვენტარიზაციის აქტი

ხელწერილი
ინვენტარიზაციის დაწყების წინ, ნაღდი ფულადი საშუალებების გაცემისა და
მიღების დოკუმენტები ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ასევე ყველა ფულადი
საშუალება, სხვადასხვა ფასეულობები და დოკუმენტები, რომელიც მიღებულია ჩემი
პასუხისმგებლობის ქვეშ, ასახულია ბუღალტრულ აღრიცხვაში, გაცემული
ჩამოწერილია გასავალში.
მატერიალურად
_____________ _________________
პასუხისმგებელი პირი(ები)
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)

________________
(ხელმ. გარკვევით)

აქტის შემადგენელმა კომისიამ დაადგინა შემდეგი:
1) ნაღდი ფული
______________ ლარი __________ თეთრი

2) მარკები
______________ ლარი __________ თეთრი
3) ფასიანი ქაღალდები ______________ ლარი __________ თეთრი
4)
______________ ლარი __________ თეთრი
5)
სულ ფაქტობრივად აღმოჩნდა __________________________________ ლარი ____თეთრი
ციფრებით
________________________________________________________________________
სიტყვიერად
_______________________________________________ ლარი _____________ თეთრი

სააღრიცხვო მონაცემებით ირიცხება _______________________ ლარი _____________ თეთრი
ციფრებით
____________________________________________________________________________
___________________________________________________ ლარი _____________ თეთრი
ინვენტარიზაციის შედეგები: ზედმეტობა ____________________ ლარი _____________ თეთრი
დანაკლისი _________________________________ ლარი _____________ თეთრი
სალაროს ორდერების ბოლო ნომრები: შემოსავლის N ______________ ,
გასავლის N ______________ .

კომისიის თავმჯდომარე
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
კომისიის წევრები
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
_____________________ ______________________ ________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
ვადასტურებ, რომ აქტში ჩამოთვლილი ფულადი საშუალებები ინახება ჩემი პასუხისმგებლობის ქვეშ.
მატერიალურად
__________________
_______________________
პასუხისმგებელი პირი(ები)
(თანამდებობა)
გარკვევით)

_____________________
(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა

“_____” ____________ _____ წ.

ფორმა Nინვ-8 უკანა მხარე
დანაკლისის ან ზედმეტობის გამომწვევი მიზეზების განმარტება ________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
მატერიალურად
____________ ___________________ ______________
პასუხისმგებელი პირი(ები) (თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________
(თანამდებობა)

_____________________
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმ. გარკვევით)

“_____” ____________ _____ წ.

ფორმა Nინვ-9
_____________________________________________________________________
ორგანიზაცია
____________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი

ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება
საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: __________________________________
არასაჭირო წაიშალოს

საბუთი

შედგენი

ნომერი

თარიღი

ფასიანი ქაღალდებისა და მკაცრი აღრიცხვის ბლანკების
საინვენტარიზაციო აღწერა
ხელწერილი
ინვენტარიზაციის დაწყების დროისთვის ყველა გასავლისა და შემოსავლის
დოკუმენტები ფასიანი ქაღალდებისა და მკაცრი აღრიცხვის ბლანკებზე ჩაბარებულია ბუღალტერიაში და ყველა ფასიანი ქაღალდი და მკაცრი აღრიცხვის
ბლანკები შემოსული ჩემი (ჩვენი) პასუხისმგებლობის ქვეშ, აყვანილია საბუღალტრო
აღრიცხვაზე, გაცემულები ჩამოწერილია გასავალში.
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი(ები):
__________________ _____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
_________________
(თანამდებობა)

_____________________
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმ. გარკვევით)
_____________________
(ხელმ. გარკვევით)

“_____” ____________ _____ წ. მდგომარეობით გატარებული ფასიანი ქაღალდებისა და მკაცრი
ანგარიშგების დოკუმენტების აღრიცხვის ბლანკების ინვენტარიზაციის შედეგად დადგინდა:

ფორმა Nინვ-9 მე-2 გვერდი
N
რი

ზე

1

ფასიანი ქაღალდი
მკაცრი აღრიცხვის
ბლანკი
დასახე
ლება,
სახეობა,
კატეგო
რია
2

ზომის
ერთე
ული

ფორ
მის
ნომე
რი
3

4

ფაქტობრივად სახეზეა

ნომ
რი
დან

ნომრის
ჩათვ
ლით

სე
რია

ნომინალური
ღირებულება
ლარი,
თეთრი

რაოდენო
ბა

თანხა ლარი,
თეთრი

5

6

7

8

9

10

ჟამი

ფორმა Nინვ-9 მე-3 გვერდი
ირიცხება საბუღალტრო
აღრიცხვის მონაცემებით
ნომ
რიდ
ან

13

X

ნო
მრ
ის
ჩა
თვ
ლი

სე
რი

14

15

X

X

ნომი
ნალუ
რი
ღირე
ბულე
ბა
ლარი
თეთ
რი

16

ენო
ბა

17

ინვენტარიზაციის შედეგები
თან
ხა,
ლა
რი,
თე
თრი

18

ზედმეტობა

დანაკლისი

ნო
მრ
იდ
ან

ნომრის
ჩათვ_
ლით

რაოდ
ენო
ბა

თან
ხა,
ლა
რი,
თე
თრი

ნო
მრ
იდ
ან

ნომრის
ჩათვ_
ლით

რა

დენო
ბა

19

20

21

22

23

24

25

X

X

X

თა
ნხა
,
ლა
რი,
თე
თრ

26

X

ფორმა Nინვ-9 მე-4 გვერდი
სულ აღწერით:
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა
______________________________________________________________________
(სიტყვიერად)
ბ) ერთეულების საერთო რაოდენობა
______________________________________________________________________
(სიტყვიერად)
გ) ფაქტიური თანხა
______________________________________________________________________
(სიტყვიერად)
______________________________________________________________________
___________________________________ ლარი __________________ თეთრი

ყველა შედეგის ჯამი სტრიქონების, გვერდებისა და საერთოდ საინვენტარიზაციო
აღწერის მიხედვით შემოწმებულია.
კომისიის თავჯდომარე
__________________ _____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
კომისიის წევრები
__________________ _____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)

_________________________
(ხელმ. გარკვევით)
_________________________
(ხელმ. გარკვევით)

__________________
(თანამდებობა)
__________________
(თანამდებობა)

_____________________
(ხელმოწერა)
_____________________
(ხელმოწერა)

_________________________
(ხელმ. გარკვევით)
_________________________
(ხელმ. გარკვევით)

ყველა ფასიანი ქაღალდი და მკაცრი აღრიცხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი ამ
საინვენტარიზაციო ჩამონათვალში N ___________ -დან N ____________ ჩათვლით შემოწმებულია
კომისიის მიერ ჩემი (ჩვენი) თანდასწრებით და შეტანილია აღწერაში, ამასთან დაკავშირებით
საინვენტარიზაციო კომისიასთან პრეტენზიები არა მაქვს (გვაქვს) ფასიანი ქაღალდები და მკაცრი
აღრიცხვის ბლანკები, რომელიც შეტანილია აღნიშნულ ჩამონათვალში, ინახებიან ჩემი (ჩვენი)
პასიხისმგებლობის ქვეშ.
მატერიალურად პასუხისგებელი პირი:
__________________ _____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
__________________ _____________________
(თანამდებობა)

_________________________
(ხელმ. გარკვევით)
_________________________
(ხელმ. გარკვევით)

(ხელმოწერა)

« _____ » _____________ ______ წ.
წარმოდგენილ ჩამონათვალში აღნიშნული მონაცემები და გაანგარიშება შევამოწმე ________________
___________________ _________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
« _____ » _____________ ______ წ.
დანაკლისისა და ზედმეტობის მიზეზების ახსნა
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
მატერიალურად პასუხისგებელი პირი:
__________________ _____________________ ______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გაშიფვრა)
________________ _____________________ _________________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გაშიფვრა)
(თანამდებობა)
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ _____________________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გაშიფვრა)
« _____ » _____________ ______ წ.

ფორმა N ინვ-10
____________________________________________________________________
ორგანიზაცია
____________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი
საბუთის
ნომერი

შედგენის
თარიღი

ბრძანება
ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ
_______________________________________________ ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად
დაინიშნოს მუშა საინვენტარიზაციო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

კომისიის თავმჯდომარე _______________
თანამდებობა
კომისიის წევრები:

_______________
თანამდებობა

________________________________
გვარი, სახელი

________________________________
გვარი, სახელი

_______________ ________________________________
თანამდებობა
გვარი, სახელი
_______________ ________________________________
თანამდებობა
გვარი, სახელი

ინვენტარიზაციას ექვემდებარება ________________________________________
ქონების, დასახელება
ინვენტარიზაციას დაიწყოს ”_____” ____________ _____ წ.
და დამთავრდეს ”_____” ____________ _____ წ.
ინვენტარიზაციის საფუძველი______________________________________________
გეგმური შემოწმება, მატერიალური პასუხისმგებელი პირების შეცვლა,
_______________________________________________________________________
გადაფასება და ა.შ.
ინვენტარიზაციის მასალები ჩაბარდეს ბუღალტერიას
_______________________________________________________________________
არა უგვიანეს ”_____” ____________ _____ წ.

ხელმძღვანელი _______________ ________________ ______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N ინვ-11
___________________________________________________________________
ორგანიზაცია

___________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი
ბრძანება, დადგენილება, განკარგულება
საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: ______________________________
საჭირო დატოვეთ
საბუთის
ნომერი

შედგენის
თარიღი

არამატერიალური აქტივებისა და ძირითადი
საშუალებების ინვენტარიზაციის შედეგების
შედარებითი უწყისი
“_____“ _____________ _______ წ. მდგომარეობით ჩატარებულია იმ ფაქტობრივად არსებული
ფასეულობების ინვენტარიზაცია, რომლებზეც პასუხისმგებელია:
____________________
(თანამდებობა)
_____________________
(თანამდებობა)

__________________________________________________
(გვარი, სახელი)
_________________________________________________
(გვარი, სახელი)

ინვენტარიზაციით დადგინდა შემდეგი:
N
რიგი
ზე

ობიექტის
დასახელება და
მოკლე
დახასიათება

მეიჯარე,
იჯარის
ვადა

გამოშვე
ბის
(აშენების,
შეძენის)
წელი

ნომერი

ინვე
ნტარულ

1

2

3

4

5

ინვენტარიზაციის შედეგები

საქ
არხნო

6

პასპორ
ტის
(სარე
გისტრაციო
დოკუმ
ენტის)

ზედმეტობა

რაო
დენობა
ცალი
8

7

ღირე
ბულება
ლარი,
თეთრი
9

დანაკლისი

რა
ოდენობა
ცალი
10

ღირებ
ულება
ლარი,
თეთრი
11

ჯამი

ფორმა N ინვ-11 მე-2 გვერდი
Nრიგ
ზე

ობიექტის
დასახელება და
მოკლე
დახასიათება

მეიჯარე,
იჯარის
ვადა

გამოშვების
(აშენების,
შეძენის)
წელი

ნომერი

ინვენტარიზაციის შედეგები

ინვე
ნტარიზ
ებული

1

2

3

4

5

სა
ქარ
ხნო

6

პასპორ
ტის (სა
რეგისტრაციო
დოკუმე
ნტის)

ზედმეტობა

რაო
დენობა
ცალი
8

7

ღირე
ბულებ
ლარი,
თეთრი
9

დანაკლისი

რაო
დენობა
ცალი
10

ღირე
ბულებ
ლარი,
თეთრი
11

ჯამი

ბუღალტერი ___________________ ________________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გაშიფვრა)
შემოწმების შედეგებს ვეთანხმები(თ): ___________________ __________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გაშიფვრა)
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი(ები): _______________ _________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გაშიფვრა)

ფორმა Nინვ-12
______________________________________________________________________
ორგანიზაცია
_____________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანაყოფი

საბუთის
ნომერი

შედგენი

თარიღი

ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი შედეგების აღრიცხვის
უწყისი
ანგა
რიშ
ის
დასა
ხელ
ება

ანგა
რიშის
ნომე
რი

ინვენტარ
იზაციის დროს
გამოვლენილი
შედეგები თანხა
ლარი, თეთრი

დადგე
ნილია
ქონე
ბის
გაფუჭ
ება,
თანხა
ლარი,
თეთ
რი

ქონების გაფუჭების შედეგად
დანაკლისებისა და დანაკარგების
მთლიანი თანხიდან, ლარი, თეთრი

დანაკლი
სი

1

2

3

ზედ
მეტო
ბა

4

ჩათვლი
ლია გადა
ხარისხე
ბით

5

6

ჩამოწე
რილია
ბუნებრივი
დანაკარგე
ბის
ნორმებით

7

დაეწერა
დამნაშავე
პირებს

ჩამოწერილია
დანახარჯებ
ში ბუნებრივი
ნორმის
ზევით
დანაკარგები

8

9

ჯამი

ხელმძღვანელი

_______________
(ხელმოწერა)

მთავარი ბუღალტერი _______________
(ხელმოწერა)

___________________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

___________________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

საინვენტარიზაციო
კომისიის თავმჯდომარე _______________ _____________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

კომისიის წევრები _________________
(თანამდებობა)

________________ ________________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევი)

ფორმა Nინვ-13
_________________________________________________________________________
ორგანიზაცია
_________________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება

საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: ბრძანება, დადგენილება,განკარგულება
_________________________________________________________________________
საჭირო დატოვეთ
საბუთის
შედგენი
ნომერი

თარიღი

დეტალების, ნახევარფაბრიკატების, კვანძების, დანადგარების, ხელსაწყოებისა და
სხვა ნაკეთობების შემადგენლობაში არსებული ძვირფასი ლითონების
საინვენტარიზაციო აღწერა
ხელწერილი
ინვენტარიზაციის დაწყებისას ყველა შემოსავალ-გასავლის დოკუმენტები იმ
დეტალებზე, ნახევარფაბრიკატებზე, კვანძებზე, დანადგარებზე, ხელსაწყოებსა და
სხვა ნაკეთობებზე, რომლებიც შეიცავენ ძვირფას ლითონებს, ჩაბარებულია
ბუღალტერიაში. ასევე ყველა მატერიალური ღირებულებები შემოსული ჩემი (ჩვენი)
პასუხისმგებლობის ქვეშ აღრიცხულია, გაცემულები ჩამოწერილია.
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი(ები):
__________________ _____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
_________________
(თანამდებობა)

_____________________
(ხელმ. გარკვევით)

_____________________
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმ. გარკვევით)

__________________ _____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმ. გარკვევით)

კომისიის მიერ ჩატარებულია დეტალების, ნახევარფაბრიკატების, კვანძების, დანადგარების,
ხელსაწყოებისა და სხვა ნაკეთობების შემადგენელი ძვირფასი ლითონების ინვენტარიზაცია
“______” _______________ ______ წ. მდგომარეობით
ინვენტარიზაციის დროს დადგინდა შემდეგი:

ფორმა N ინვ-13 მე-2 გვერდი
Nრიგზე

ობიექტი

ზომის
ერთეული

გამოშვების
წელი

დასახელება

1

2

ნომერი

საინვენტა-რო

3

4

5

საქარხნო

6

პასპორტის
(სარეგისტრაციო
დოკუმენტის)
7

ჯამი
გაგრძელება
ობიექტში შემავალი ძვირფასი ლითონების წონა, გრამი

ოქრო
კომი
აღრიც
სიამ
ხვის
(პასპორ დაადგ

ტის)მო
ნა
ნაცემე
ბი
8
9

ვერცხლი
აღრიცხ
კომი
ვის (პა
სიამ
სპორტ
დაად
ის) მონა
გინა
ცემები
10

11

აღრიც
ხვის
(პასპო
რტის)
მონაცე
მები
12

ჩამო-წერის
სავარაუდო
ვადა

პლატინა
კომი
სიამ
დაად
გინა

13

14

15

16

X

გვერდის ჯამი:
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა
________________________________________________________________________
(სიტყვიერად)
ბ) ერთეულების საერთო ფაქტიური
რაოდენობა______________________________________________________________
(სიტყვიერად)
გ) ძვირფასი ლითონების ფაქტიური წონა
______________________________________________________________
(სიტყვიერად)
ოქრო ______________________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)
ვერცხლი ___________________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)
პლატინა ___________________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)

ფორმა Nინვ-13 მე-3 გვერდი
N
რიგ
ზე

ობიექტი

ზომის
ერთეული

ნომერი

გამოშვების
წელი

დასახელება

1

2

3

4

საინვ
ენ-ტარო

საქა
რ-ხნო

პასპორტის
(სარეგისტრაციო
დოკუმენტ
ის)

5

6

7

ჯამი
გაგრძელება
ობიექტში შემავალი ძვირფასი
ლითონების წონა, გრამი

ოქრო
აღრიც
კომი
ხვის
სიამ
(პასპო
დაად
რტის)
გინა
მონაცე
მები
8
9

ვერცხლი
აღრიცხვის
(პასპორტ
ის) მონა
ცემები

10

კომი
სიამ
დაა

გინა

პლატინა
აღრიცხ
ვის (პას
პორტის)
მონაცე
მები

11

12

ჩამოწერის
სავარა
უდო
ვადა
კომი
სიამ
დაად
გინა

13

14

15

16

X
გვერდის ჯამი:
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა
________________________________________________________________

(სიტყვიერად)
ბ) ერთეულების საერთო ფაქტიური რაოდენობა
___________________________________________________
(სიტყვიერად)
გ) ძვირფასი ლითონების ფაქტიური წონა
________________________________________________________

(სიტყვიერად)

ოქრო ___________________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)
ვერცხლი ________________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)
პლატინა ________________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)

ფორმა N ვ-13 მე-4 გვერდი
აღწერილობის ჯამი
ა) რიგითი ნომრების რაოდენობა ________________________________________
(სიტყვიერად)
ბ) ერთეულების საერთო ფაქტიური რაოდენობა ______________________________
(სიტყვიერად)
გ) ძვირფასი ლითონების ფაქტიური წონა __________________________________
(სიტყვიერად)

ოქრო __________________________________________________________წ.
(სიტყვიერად)
ვერცხლი _______________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)
პლატინა _______________________________________________________ წ.
(სიტყვიერად)

საინვენტარიზაციო აქტის ყველა ჯამური შედეგები, სტრიქონების, გვერდების და
საერთოდ, შემოწმებულია
კომისიის თავჯდომარე __________ _________________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით) კომისიის
წევრები __________________ ______________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
__________________ _____________________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
__________________ _____________________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
ყველა ღირებულება, ჩამოთვლილი ამ საინვენტარიზაციო აქტში N__________ -დან
N__________ -მდე კომისიის მიერ რაოდენობრივად და წონით შემოწმებულია კომისიის მიერ ჩემი

(ჩვენი) თანდასწრებით და შეტანილია ჩამონათვალში, ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიები
საინვენტარიზაციო კომისიასთან არა მაქვს (გვაქვს) ძვირფასეულობები ჩამოთვლილი აქტში ინახება
ჩემი (ჩვენი) პასუხისმგებლობის ქვეშ.
მატერიალურად პასუხისგებელი პირი: _________ __________________ _____________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
__________________ _____________________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
__________________ _____________________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
« _____ » _____________ ______ წ.
წინამდებარე ჩამონათვალში ნაჩვენები მონაცემები და გაანგარიშებები შევამოწმე _______________
_____________________ _____________________
(ხელმ. გარკვევით)
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
« _____ » _____________ ______ წ.

ფორმა Nინვ-14
______________________________________________________________________
ორგანიზაცია
_____________________________________________________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი

საფუძველი ინვენტარიზაციის ჩასატარებლად: ბრძანება,დადგენილება ,განკარგულება
______________________________________________________________________
საჭირო დატოვეთ

საბუთ
ის
ნომერი

შედგე
ნის
თარიღი

მყიდველებთან, მომწოდებლებთან და სხვ. დებიტორ-კრედიტორებთან
ანგარიშსწორების ინვენტარიზაციის
აქტი
აქტი შედგენილია მასზედ რომ ”_____” _____________ ______ წ. მდგომარეობით
ჩატარებულია
მყიდველებთან,
მომწოდებლებთან
და
სხვ.
დებიტორ-კრედიტორებთან
ანგარიშსწორების ინვენტარიზაცია
ინვენტარიზაციით დადგინდა შემდეგი:
1. დებიტორული დავალიანებისას
საბუღალტრო

ანგარი

თანხა ბალანსით ლარი, თეთრი

აღრიცხვის
ანგარიშისა და
დებიტორის
დასახელება

შის
ნომერი

სულ

1

2

მათ შორის დავალიანება
დებიტორების
დებიტორებისგან
გან დადასტუ
დაუდასტურებელ
რებული

4
5

3

ჯამი

ფორმა N ინვ-14 უკანა მხარე
2. კრედიტორული დავალიანება
საბუღალტრო
აღრიცხვის
ანგარიშისა და
კრედიტორების
დასახელება

ანგარი
შის
ნომერი

თანხა ბალანსით ლარი, თეთრი

სულ

1

2

3

მათ შორის დავალიანება
დადასტურებუ
დაუდასტურებე
ლი
ლი
4
5

ჯამი

ყველა შედეგების გაანგარიშება სტრიქონებით, გვერდებითა და საერთოდ
შემოწმებულია საინვენტარიზაციო აქტით.
ომისიის თავჯდომარე ___________ _______________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
კომისიის წევრები ___________ ________________ _________________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)

__________________
(თანამდებობა)

_____________________ _________________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)

__________________
(თანამდებობა)

_____________________ _________________________
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)

ფორმა N 001
ძირითადი საშუალებების ბრუნვითი უწყისი
"_____" _____________ ______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია)________________________________
ზომის ერთეული ლარი____________________________________________________
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი________________________________________
შემოწმებ
ის თარიღი

შემოწმების ჩამტარებელი ჯგუფის
ხელმძღვანელი (შემოწმებლები)
თანამდებო
ხელმოწე
ხელმოწ
ბა
რა
ერა
გარკვევით

მთავარი ბუღალტერი
ხელმო
წერა

ხელმოწერა
გარკვევით

ფორმა N001 მე-2 გვერდი
Nრიგ
ზე

საინვერ
ტარიზა
ციო
ნომერი

ობიე
ქტის
(საგნების)
დასახელე
ბა

ნაშთი 1
იანვა
რის
მდგომა
რეობით
დებეტი

I კვარტლის
ბრუნვა

ნაშთი
1აპრილის
მდგომარეო
ბით

დე
ბეტი

დებეტი

კრე
დიტი

ფორმა N001 მე-3 გვერდი
მე-3
კვარტალი

ნაშთი 1-ლი
ოქტომბრისათვ
ის წ

მე 4-ე კვარტლის
ნაშთი

ნაშთი
1იანვრის __
წ.

კრედიტი

დებეტი

დებე
ტი

დებეტი

კრედი
ტი

შენიშვნა

ფორმა N001 მე-4 გვერდი
N
რიგ
ზე

საინვ
ერტა
რო
ნომ
ერი

ობი
ქტის
დას
ახე
ლება
(საგ
ნები)

ნაშთი
1იანვრის
თვის __ წ.

I კვარტლის
ბრუნვა

დებეტი

დებეტი

ნაშთი 1 აპრილისათვის
"____" წელი

კრე
დიტ

დებეტი

ფორმა N001 ჩანართი ფურცელი 1
მე-3
კვარტალი
"___" წ.

ნაშთი
1
ოქტომბრისათვის
"___" წ.

მე-4 კვარტლის ნაშთი

ნაშთი 1
იანვრისათვის
"___" წ

კრედიტი

დებეტი

დებეტი

დებეტი

კრედიტი

შენიშვნა

ფორმა N001 ჩანართი ფურცელი 2

მე-2
კვარტალი

ნაშთი 1ივლისისთვის
"_____" წ.

ბრუნვა

ბრუნვა

კრედიტი

დებეტი

კრედიტი

დებეტი

ფორმა N 002
ვამტკიცებ:
ორგანიზაციის
____________ _______________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
"_____" _____________ ______ წ.

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბიბლიოთეკებიდან
ამოღებული ლიტერატურის ჩამოწერის

აქტიN_
"_____" _____________ ______ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურულიქვედანაყოფი _______________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________
______________________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)

---------წ. „---------“ ------------------------ N ----------- ბრძანებით
დანიშნულმა კომისიამ ჩაატარა ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების შემოწმება და
დადგინდა, რომ სიაში ჩამოთვლილი წიგნები შინაარსობრივად მოძველებულია,
ფიზიკურად გაცვეთილია და ექვემდებარება ჩამოწერასა და აღრიცხვიდან მოხსნას.
კომისიის თავმჯდომარე: ________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
კომისიის წევრები: ________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

ჩამოწერილი
ლიტერატურა
ჩაბარებულია
გადამამუშავებელ ორგანიზაციაში ქვითრით

ნედლეულის

მეორად

"_____" _____________ ______ წ.
კომისიის თავმჯდომარე: ________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
კომისიის წევრები: ________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N002 მე-2 გვერდი
ჩამოწერის აქტის დანართი N -------- “-------“ --------------------------------- ----------წ.
მოძველებული და უვარგისი (არასაჭირო წაიშალოს)
ლიტერატურის ბიბლიოთეკიდან ამოღების
სია

N

რიგზე
1

გამოცემის
საინვენტარო
ნომერი
2

წიგნის
დასახელება
და
ავტორი
3

ცალთა
რაოდენობა

4

ფასი,

თანხა,

ლარი
5

ლარი
6

კომისიის თავმჯდომარე: ________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
კომისიის წევრები: ________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N 003
ვამტკიცებ:
ორგანიზაციის
____________ _______________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
"_____" _____________ ______ წ.
ორგანიზაციის საჭიროებისთვის გაცემული მასალების უწყისი
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________
დანაყოფი, ქვედანაყოფი __________________________________________
ხარჯის სახე ____________________________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________
გაცე
მის
თარ
იღი

1

მასალები

ზომის
ერთეული

დასახელე
ბა
2

დასახელება
3

ფასი,
ლარი

რაოდე
ნობა

თანხა,
ლარი

სუბან
გარიშის
დებეტი

ვისზეა
გაცემული

ხელმო
წერა
მიღება
ზე

4

5

6

7

8

9

ფორმა N 003 მე – 2 გვერდი
გა
ცე
მის
თა
რი
ღი

მასალები

დასახე
ლება

ზომის ერთეული

კოდი

დასა
ხელე
ბა

ფასი,
ლარი

რაო
დენობა

თანხა,
ლარი

დებე
ტის
სუბა
ნგა
რიში

ვისზეა
გაცემუ
ლი

ხელმო
წერა
მიღებაზ

კოდი

სულ

მასალები გასცა: ________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)

ბუღალტერი:

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N 004
ვამტკიცებ:
ორგანიზაციის
____________ _______________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
"_____" _____________ ______ წ.
ზედდებული (მოთხოვნა) N _________
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________

სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________
გამგზავნი ორგანიზაცია___________________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________
მატერიალური
ფასეულობების
დასახელება

ზომის
ერთეული

ბუღელტრული
ჩანაწერები

რაოდენობა

1

2

დებეტი
3

მოთხოვნა
5

კრედიტი
4

გადაცემა
6

ფასი,
ლარი

თანხა,
ლარი

7

8

ფორმა N მე-2
გვერდი
მატერიალური
ფასეულობების
დასახელება

ზომის
ერთეული

ბუღალტრული
ჩანაწერები

რაოდენობა

1

2

დებეტი
3

მოთხოვნა
5

გავეცი

კრედიტი
4

გაშვება
6

ფასი,
ლარი

თანხა,
ლარი

7

8

________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

"______" _______________ _________ წ.
მივიღე

________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

"______" _______________ _________ წ.

ფორმა N 005
ვამტკიცებ:
ორგანიზაციის
____________ _______________
ხელმძღვანელი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
"_____" _____________ ______ წ.

საკვებისა და ფურაჟის გაცემის იწყისი N _________
"_____" _____________ ______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________
ცხო
ველ
თა
სახე

1

სუ

თა
რა
ოდ
ენ

ბა

2

საკვების (ფურაჟის) დასახელება

ზომ
ის
ერთ
ეულ

დასა
ხელ
ება
3

ნო
რმ

4

გაცემულ
ია

5

ზომ
ის
ერთ
ეულ

დასა
ხელე
ბა
6

მიმ
ღე
ბის
ხე
ლმ
ოწ
ერ

ნო

მა

7

გაცემულ
ია

8

ზომი

ერთე
ული
დასა
ხელ
ება
9

ნო

მა

გაცემულ
ია

10

11

ზომი

ერთ
ეულ

დასა
ხელე
ბა
12

ნო

მა

გაც
ემ
ულ
ია

13

14

15

ფორმა N 005 მე – 2 გვერდი
ცხო
ველ
თა
სახე

1


ულ
თა
რა
ოდ
ენ

ბა

2

საკვების (ფურაჟის) დასახელება

ზომ
ის
ერთ
ეულ

დასა
ხელე
ბა
3

ნო

მა

4

გაცე
მულ
ია

5

ზომი
ს ერ
თე
ული
დასა
ხელე
ბა
6

მიმ
ღე
ბის
ხე
ლმ
ოწ

რა
ნო

მა

გაცე
მულ
ია

7

8

ზომი

ერთ
ეულ

დას
ახე
ლება
9

ნო

მა

გაცე
მულ
ია

10

11

ზომი

ერთ
ეულ

დასა
ხელე
ბა
12

ნო

მა

გა
ცემუ

ია

13

14

15

სულ
ერთეულის ფასი
თან
ხა

გავეცი

________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

"______" _______________ _________ წ.
შევამოწმე:

________________ _______________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N 006
ცხოველთა აღრიცხვის დავთარი
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________
ფორმა N 006 მე – 2 გვერდი
ცხოველთა სახე __________________________________
ასაკობრივი ჯგუფი ___________________________________
თა
რი
ღი

მემორი
ალური
ორდე
რის
ნომერი

ცხოვე
მიღების
თარიღი

ჩანაწე
რის შინა
არსი
(საიდა
ნაა
მიღებუ
ლი)

ცხოველთა
საინვენტა
რიზაციო
ნომერი

დებეტი

სულთა
რაოდე
ნობა

კრედიტი

წო
ნა,
კგ.

თან
ხა,
ლა
რი

სულთა
რაოდე
ნობა

წო
ნა,
კგ.

თან
ხა,
ლა
რი

ფორმა N 007
მატერიალური მარაგების ჩამოწერის აქტი
„___“____________________ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _______________________________________
მიზნობრივი მუხლი________________ _______________________________
ხარჯის სახე ____________________________________________________
___ წ „____“_________ N ბრძანებით დანიშნულმა კომისიამ შემადგენლობით ____________
___________________________________________________________________________
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შეამოწმა საწყობიდან მატერიალური მარაგების გაცემის სისწორე და დადგინდა
მასალების ფაქტიური დანახარჯი
მასა
ლების
დასა
ხელე
ბა

1

ზომის
ერთე
ული

2

გასავ
ლის
ნორმა

3

ფაქტიურად დახარჯულია

ხარჯვის

ბუღელტრული
ჩანაწერები

რაოდე
ნობა

დანიშნულებ

დებეტი

7

8

4

ფასი,
ლარ.

თანხა,
ლარი

5

6

კრედიტი

9

ფორმა N007 მე-2 გვერდი
მასა
ლების
დასახე
ლება

1

ზომის
ერთე
ული

2

გასავ
ლის
ნორმა

3

ფაკტიურად გახარჯულია

ხარჯის

ბუღელტრული
ჩანაწერები

რაოდე
ნობა

დანიშნულებ

დებეტი

7

8

4

ფასი,
ლარ.

თანხა,
ლარი

5

6

კრედიტი

9

ჯამი
აქტით ჩამოწერილი მასალები თანხით _______________________________________
თანხა სიტყვიერად
კომისიის დასკვნა _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
კომისიის თვმჯდომარე _________________________ ________________________
(თანამდებობა ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
_________________________ ________________________
(თანამდებობა ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით
_________________________ ________________________
(თანამდებობა ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით

ფორმა N 008
მატერიალური ფასეულობების რაოდენობრივ-თანხობრივი
აღრიცხვის ბარათი
ორგანიზაცია _______________________________________________
დაფინანსების წყარო _________________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი ___________________________
ანგარიშის დასახელება _______________________________________
პროდუქციის დასახელება, მოწყობილობის სახე ____________________
მასალები __________________________________________________
ზომის ერთეული ლარი
მემორიალური
ორდერი

თარიღი

ნომერი

1

2

მემორიალური
ორდერი

თარიღი
1

ნომერი
2

ოპერა
ციის
სახე

ფასი

დებეტი

თანხა

რაოდე
ნობა

თანხა

რაოდე
ნობა

თანხა

6

7

8

9

10

4

5

ოპერ
აციის
სახე

ფასი

დებეტი

4

ნაშთი

რაოდე
ნობა

3

3

კრედიტი

კრედიტი

ნაშთი

რაოდე
ნობა

ჯამი

რაოდე
ნობა

ჯამი

რაოდე
ნობა

ჯამი

5

6

7

8

9

10

ბარათი შეავსო________________ _______________ ____________________
(თანამდებობა)

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N 009
მატერიალური მარაგები ბრუნვათა უწყისი
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
ანგარიშია ნომერი _______________________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________
ფორმა N 009 მე – 2 გვერდი

სუბანგარიშია დასახელება ________________________________________
N
რიგზე

მასალე
ბის დასა
ხელება

ზომის
ერთეულის
დასახელება

ნაშთი 1-ლი
__________

რაო
დენ
ობა

თანხა,
ლარი

ბრუნვა _____________________

დებეტი
რაოდე
ნობა

თანხა,
ლარი

კრედიტი
რაო
თანხა,
დენობ ლარი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
გადატანილია

ფორმა N 009 მე – 3 გვერდი
ნაშთი 1-ლი
__________

ბრუნვა _____________________

__________
დებეტი

რაო
დენო
ბა

თანხა,
ლარი

ნაშთი 1-ლი

რაო
დენ
ობა

თანხა,
ლარი

შენიშ
ვნები

Nრიგ
ზე

კრედიტი
რაოდე
ნობა

თანხა,
ლარი

რაო
დენობა

თანხა,
ლარი

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ფორმა N 010
მასალების სასაწყობო აღრიცხვის
დავთრი
„____“ _____________________ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი_______________________________________
ფორმა N 010 მე – 2 გვერდი

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________

საწყობი

სტელაჟი

თარო

ზომის ერთეული
დასახე
კოდი
ლება

ფასი

სორტი

პროფილი

ზომა

მასალის დასახელება _________________________________________
ჩაწერის
თარიღი

საბუთის
თარიღი
და
ნომერი

ჩაწერ-ის
ნომერი
რიგზე

ვისგანაა მიღებული
ან ვისზეა
გაცემული

შემოსავალი

გასავა
ლი

ნაშთი

შემოწმებულია
(ხელმოწერა,

თარიღი)

ფორმა N 010 ბოლო გვერდი
შემოწმების
დრო

შენიშვნები და
წინადადებები

შემმოწმებლის
თანამდებობა და ხელმოწერა

წიგნში დანომრილია _______________________________________ გვერდი
(სიტყვიერად)

მთავარი ბუღალტერი ______________ _____________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
"______" ________________ _______

ფორმა N 011
ჭურჭლის მსხვრევის სარეგისტრაციო
ჟურნალი

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი_______________________________________
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი _______________________________

ფორმა N 011 მე – 2 გვერდი
თარი
ღი

1

საგნების
დასახელე
ბა

2

რაოდენობა
(სიტყვიერა
დ)

3

თანამდებობის პირის ხელმოწერა

თანამდე
ბობა
4

ხელმოწერა
5

ხელმოწერა
გარკვევით
6

ფორმა N 012
გაიცეს____________________________
(თანხა სიტყვიერად)
ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი
მთავარი
ბუღალტერი

______________
(ხელმოწერა)

_______________
(ხელმოწერა)

ლარი

_______________
(ხელმ. გარკვევით)
________________
(ხელმ. გარკვევით)

_____" _____________ ______ წ.
სალაროდან ანგარიშვალდებულ პირებზე თანხის გაცემის
უწყისი
_____" _____________ ______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული დანაყოფი __________________________________________
დანაყოფი, ქვედანაყოფი ___________________________________________
მიზნობრივი მუხლი _______________________________________________
ხარჯის სახე_____________________________________________________
ზომის ერთეული: ლარი____________________________________________
სუბანგარიშის დებეტი ____________სუბანგარიშის კრედიტი _____________
სალაროს გასვლის ორდერი N __________

ანგარიშ
ვალდებ
ული
პირის
სახელი,
გვარი
1

ორგანი
ზაციის
დასახე
ლება

2

ორგანიზა
ციის კოდი

ტაბე
ლის
ნომე
რი

3

4

თანხა

5

თან
ხა
სიტ
ყვი
ერად
6

ხელ
მოწ
ერა
მიღ
ება
ზე
7

დამატები
თ ნიშნები

8

ფორმა N 012 მე – 2 გვერდი
ანგარიშვ
ალდებულ
ი პირის
სახელი,
გვარი

ორგანიზაცი
ის
დასახელ
ება

ორგანიზა
ციის კოდი

ტაბე
ლის
ნომერი

თანხა

თან
ხა
სიტყვ
იერად

ხელმ
ოწერა
მიღებაზ

დამატებით
ნიშნები

1

2

3

4

5

6

7

8

ჯამი

თანხა სიტყვიერად ___________________________________
მთავარი ბუღარტერი _____________
________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
"_______" __________________ ________ წ.

ფორმა N 013
ხელფასებისა და სტიპენდიების გასაცემად დამრიგებლებზე
ფულის გაცემის აღრიცხვის
დავთარი
„____“ _____________________ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ------------------------ზომის ერთეული: ლარი ------------------------------------------------------ფორმა N 013 მე-2, 4 ,6 და ა.შ. გვერდი
თარიღი

ორგანიზაციის
დასახელება

გაცემულია დამრიგებლებზე სალაროდან
გვარი,
სახელი

თანხა ციფრებით

თანხა
სიტყვიერად

დამრიგებლის
ხელმოწერა

დამრიგებლის მიერ დაბრუნებულია სალარლში ნაღდი ფული და საბუთები
ნაღდი
გადახდილია
სულ
ფული
საბუთებით
თანხა
თანხა
თანხა
თანხა
მოლარე
ციფრებით
ციფრებით
ციფრებით
სიტყვიერად

თარიღი

დამრიგებელი

ფორმა N 013 (ბოლო გვერდი)
ხელფასებისა და სტიპენდიების დამრიგებელ პირთა სია
N რიგზე

ორგანიზაციის
დასახელება

გვარი
სახელი

ბრძანების თარიღი და
ნომერი დანიშვნის შესახებ

მთავარი
____________ ________________
ბუღალტერი (ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)

ხელმოწერის
ნიმუში

ამ წიგნში დანომრილია
______________________ გვერდი
(რაოდენობა)

“____” __________ _______ წ.

ფორმა N 014
მკაცრი აღრიცხვის ბლანკების
დავთრი
„____“ _____________________ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი_______________________________________

გახსნის თარიღი ___________________
დახურვის თარიღი _________________
ფორმა N 014 მე – 2 გვერდი
მკაცრი აღრიცხვის ფორმის დასახელება _______________________________
თარიღი

ვისგანაა
მიღებული ან
ვისზეა
გაცემული

რი
ცხ
ვიწე
ლი

1

2

3

4

საბუთის
დასახელება,
ნომერი
და
თარიღი

5

შემოსავალი

გასავალი

ნაშთი

რა
ოდ.

საბუ
თის
სერია
და
ნომე
რი

თან
ხა,
ლა
რი

რაოდ.

საბუ
თის
სერია
და
ნომე
რი

თანხა,
ლარი

რა
ოდ.

თანხა,
ლარი

6

7

8

9

10

11

12

13

ფორმა N 015
ვამტკიცებ:
ორგანიზაციის
______________ __________________
ხელმძღვანელი
(ხელმოწერა)
(ხელმ. გარკვევით)
"_____" _____________ ______ წ.
შრომის წიგნაკების ბლანკებისა და მისი ჩანართების ჩამოწერის
აქტი N
"_____" _____________ ______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია)___________________

მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი __________________________
კომისიის შემადგენლობა______________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
"____" ___________ ____ წ. N ____ ბრძანებით დანიშნულმა პირებმა
შევადგინეთ ეს აქტი
მასზედ, რომ "____" _________ ____ წლიდან "____" ____ ______ წლამდე
გაფუჭებული იყო შრომის წიგნაკის ბლანკები:
შრომის წიგნაკის ბლანკები და
მისი ჩანართები
ნომერი
სერია
1
2

გაფუჭების
მიზეზი

განადგურების თარიღი
(დაწვა)

3

4

კომისიის
_____________ _______________ _______________________
თავმჯდომარე (თანამდებობა) (ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
კომისიის წევრები: _____________ _______________ _______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
_____________ _______________ _______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
_____________ _______________ _______________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)

"____" ___________ ____ წ.

ფორმა N 016

დეპონირებული თანხების რეესტრი
“____” _____________ _______ წ.

ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ____________________
განაყოფი, ქვეგანაყოფი _______________________________________
მიზნობრივი მუხლი ___________________________________________
ხარჯის სახე ________________________________________________
ზომის ერთეული: ლარი _______________________________________
სუბანგარიშის დებეტი

სუბანგარიშის კრედიტი

სტრუქტურული
დანაყოფი

გადახდის
უწყისის
ნომერი

სახელი
გვარი

ტაბელის
ნომერი

ანგარიშსწორების სახე

თანხა

1

2

3

4

5

6

ფორმა N 016-ის მე-2 გვერდი
სტრუქტურული
დანაყოფი

გადახდის
უწყისის
ნომერი

სახელი
გვარი

ტაბელის
ნომერი

ანგარიშსწორების სახე

თანხა

1

2

3

4

5

6

ჯამი

მთავარი
____________ ______________
მოლარე ___________ _______________
ბუღალტერი (ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
(ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
____________ ______________
ბუღალტერი
(ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით _____ ______________ ______ წ.

ფორმა N 017
ქვითარი N 000000 სერია
“____”_________________ ________ წ.
ორგანიზაცია________________________________________________

___________________________________________________________
მიღებულია __________________________________________________
(გვარი სახელი)
გადასახდელია _______________________________________________
(პროდუქციის სახე მომსახურება)
დაფინანსების წყარო __________________________________________
თანხა ______________________________________________________
(სიტყვიერად)
___________________________ ლარი ___________ თეთრი
მივიღე ____________
(თანამდებობა)

_____________

(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

გადაიხადა ________________

_______________________

“_____” ______________ ______ წ.

ქვითრის ასლი N 000000 სერია
“____” ___________ _______ წ.
ორგანიზაცია __________________________________________________
_____________________________________________________________
მიღებულია __________________________________________________
(გვარი სახელი)
გადასახდელია _______________________________________________
(პროდუქციის სახე მომსახურება)
დაფინანსების წყარო __________________________________________
თანხა ______________________________________________________
(სიტყვიერად)
______________________ ლარი ___________ თეთრი
მივიღე ____________
(თანამდებობა)

_____________
(ხელმოწერა)

გადაიხადა ________________

_______________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

“_____” ______________ ______ წ.

ფორმა N 018
ვამტკიცებ
ანგარიში თანხით __________________
_________________________________
სიტყვიერად

ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი ____________ _______________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწ. გარკვევით)
“_____” _____________________ ______ წ.

საავანსო ანგარიში N ________
“_____” _____________________ ______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) _________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი ________________________________________
დაფინანსების წყარო ______________________________________________
დანაყოფი (ქვედანაყოფი) ___________________________________________
მიზნობრივი მუხლი ________________________________________________
გასავლის სახე __________________________________________________
ანგარიშვალდებული პირი ________________________________________
თანამდებობა ___________________ ავანსის დანიშნულება _____________
მაჩვენებლის დასახელება
ნაშთი

თანხა ლარი

გადახარჯვ.
წინა ავანსი (ვისგან რიცხვი)

სულ მიღებ. (კრედ.სუბანგარიში)
გახარჯულია
ნაშთი
გადახარჯვა

ბუღალტრული ჩანაწერი
დებეტი
კრედიტი

თანხა ლარი

დანართი ___________ საბუთი
მიზანდასახულად გაწეული ხარჯებს ვადასტურებ

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ______________ ____________________
ხელმძღვანელი
(ხელმოწერა)
(ხელმოწ. გარკვევით)
ანგარიში შემოწმებულია
ვამტკიცებ ____________ ლარი ___________ თეთრი
____________ ______________
ბუღალტერი
(ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით )
___________________________________________________________
ნაშთი შეტანილია
______________
გადახარჯვა გაცემულია

თანხა _____

საკასო ორდერი N_________
ლარი _____ თეთრი

“_____” _____________________ ______წ.
____________
_____________
(თანამდებობა) (ხელმოწერა)

_______________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

“_____” _____________________ ______წ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------მოხევის ხაზი

ხელწერილი მიღებულია შესამოწმებლად _______ საავანსო ანგარიში
N _____ “____” ___________ _____ წ.
თანხით _________ ლარი ______ თეთრი საბუთების რაოდენობა _________
___________ _______________
ბუღალტერი
(ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით _____ ______ ______ წ.

ფორმა N 018 მე-2 გვერდი

თარ
იღი

საბუთის
ნომერი

ვისზე, რისთვის
და რომელი
საბუთითაა
გადახდილი

დანახარჯის თანხა

ანგარიშით

1

2

3

ლარე
ბში
4

ვალუ
ტაში
5

სუბანგარიშის
დებეტი

მიღებულია
აღრიცხვაში
ლარ
ვალუ
ებში
ტაში
6
7

8

სულ

ანგარიშვალდებული პირი ______________
____________________
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N 019
საბავშვო დაწესებულებებში ბავშვთა შენახვისათვის
მშობლებთან ანგარიშსწორების უწყისი
„____“ _____________________ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) ________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი_______________________________________
ზომის ერთეული ლარი ___________________________________________
ფორმა N 019 მე-2 გვერდი
თვე ___________________________
N
რი
გზ

1

ბავშვის
სახელი,
გვარი

2

განაღდება
განაკვეთის
მიხედვით

3

თანხა
გამოწე
რილი
ქვითრით

4

დარიცხულია
დასწრებულ
დღეებზე

მიღებულია
გასანაღდე
ბლად

დავალიანება თვის
ბოლოს

დღეთა
რაოდე
ნობა

თანხა

თა
რიღ

თანხა

გადაუ
ხდე
ლია

5

6

7

8

9

ზედმე
ტად
გადახ
დილია
10

ფორმა N 019 მე-3 გვერდი
განაღ
დება
განაკ
ვეთის

თანხა
გამოწე_
რილი
ქვითრით

დარიცხულია
დასწრებულ დღეებზე

მიღებულია
გასანაღდებლად

დავალიანება თვის
ბოლოს

შენი
შვნები

მიხედ
ვით

3

4

დღეთა
რაოდენო
ბა
5

თანხა

თა
რიღი

თანხა

გადაუ
ხდელია

6

7

8

9

ზედმეტად
გადახ
დილია
10

ფორმა N 019 ჩანართი ფურცელი 1
თვე__________________
განაღ
დება
განაკ
ვეთის
მიხედ
ვით

თანხა
გამოწე
რილი
ქვითრით

დარიცხულია
დასწრებულ დღეებზე

მიღებულია
გასანაღდებლად

დავალიანება თვის
ბოლოს

დღეთა
რაოდენო
ბა

თა
რიღი

გადაუ
ხდელია

თანხა

თანხა

ზედმეტად
გადახ
დილია

გაგრძელება
ფორმა N 019 ჩანართი ფურცელი 1
თვე__________________
განაღ
დება
განაკ
ვეთის
მიხედ
ვით

თანხა
გამოწე
რილი
ქვითრით

დარიცხულია
დასწრებულ დღეებზე

მიღებულია
გასანაღდებლად

დავალიანება თვის
ბოლოს

დღეთა
რაოდენო
ბა

თა
რიღი

გადაუ
ხდელია

თანხა

თანხა

ზედმეტად
გადახ
დილია

11

ფორმა N 019 ჩანართი ფურცელი 2
განაღ
დება
განაკვ
ეთის
მიხედ
ვით

თანხა
გამოწე
რილი
ქვითრით

3

4

დარიცხულია
დასწრებულ დღეებზე

მიღებულია
გასანაღდებლად

დავალიანება თვის
ბოლოს

დღეთა
რაოდენო
ბა
5

თანხა

თა
რიღი

თანხა

გადაუ
ხდელია

6

7

8

9

ზედმეტად
გადახ
დილია
10

შენი
შვნები

11

ფორმა N 019 მე- 2 ჩანართი ფურცელი ფურცლის უკანა გვერდი
თვე ______________________________
N
რი
გზ

1

ბავშვის
სახელი,
გვარი

2

განაღდება
განაკვეთის
მიხედვით

3

თანხა
გამოწე_
რილი
ქვითრით

4

დარიცხულია
დასწრებულ
დღეებზე

მიღებულია
გასანაღდე
ბლად

დავალიანება თვის
ბოლოს

დღეთა
რაოდე
ნობა

თანხა

თა
რი
ღი

თანხა

გადა
უხდე
ლია

5

6

7

8

9

ფორმა N 020

ზედმე_
ტად
გადახ
დილია
10

ბავშვთა დასწრების აღრიცხვის ტაბელი
“______”______________ ______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) __________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _________________________________________
აღრიცხვის სახე ___________________________________________________
ჯგუფი ___________________________________________________________
მუშაობის რეჟიმი __________________________________________________
ბავშვის
გვარი
სახელი

პირა
დი ანგა
რიშის ნომე
რი

გადას
ახდელი
განა
კვეთით

სწავლის დღეები
1
2
3
4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

გაგრძელება
სწავლის დღეები

16

17

18

გაცდ.
დღეები
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31მათ
შორ
ის
ჩასა

ვლე
ლი

დასწ.
დღეე
ბის
მიხ.
სავა
ლდ.
გადა
სახდ.

დაუსწრე
ბლობის
მიზეზი
(საფუ
ძველი)

ფორმა N 020 მე-2 გვერდი
ბავშვის
გვარი
სახელი

პირა
დი ანგა
რიშის ნომე

გადას
ახდელი
განა

სწავლის დღეები
1
2
3
4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

სულ
გამოუ_
ცხადე_
ბელი
ბავშვი

რი

კვეთით

X

X

გაგრძელება
სწავლის დღეები

16

17

18

გაცდ.
დღეები
19

20

ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი
აღმზრდელი

21

22

23

24

25

26

27

________________
(ხელმოწერა)
________________
(ხელმოწერა)

28

29

30

31მათ
შორ
ის
ჩასა

ვლ
ელი

დასწ.
დღე
ების
მიხ.
სავ
ალდ.
გად
ასა
ხდ.

დაუსწრე
ბლობის
მიზეზი
(საფუ
ძველი)

___________________
(ხელმოწ. გარკვევით)
___________________
(ხელმოწ. გარკვევით)

ფორმა N 021
სტუდენტთა ფასიანი სწავლების ანგარიშსწორებისთვის
ბრუნვითი უწყისი
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) __________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი _________________________________________
ზომის ერთეული ლარი: _____________________________________________
ფორმა N 021

N
რიგ
ზე

გადამხდელი
(იურიდიულ
ი პირის
დასახელება,
ფიზიკური
პირი, გვარი
სახელი)

სტუდენტი
ს გვარი,
სახელი,
ფაკულტე_
ტი,
სპეციალო_
ბა

ფასიანი სწავლების ხელშეკრულება

ნო
მე
რი

ხელმო
წერის
თარიღი

ხელშეკრულებისვადა

დასაწყისი

შენიშვ_
ნები

წლიური
გადასახ_
დელი
თანხა

დასას
რული

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ფორმა N 021 მე – 3 გვერდი
ბრუნვა _________

საბუთის

დებ

კრე

ნაშთი 1-ლი
_______

ბრუნვა__________

დებე

საბუთის

კრე

დებე

ნაშთი 1-ლი
_______
კრე

დებე

კრე

სტრი
ქონის
კოდი

ნომერი
დათარიღი

ეტი

დი

ტი

დიტი

ნომწერი
და თარიღი

ტი

დიტი

ტი

დიტი

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ფორმა N 021 ჩანართი ფურცელი

ბრუნვა _________
საბუთის ნომერი
დათარიღი

დებეტი

კრედიტ

ნაშთი 1-ლი _______
დებეტი
კრედიტი

ფორმა N 021 ჩანართი ფურცლის უკანა გვერდი
ბრუნვა__________
საბუთის ნომწერი დებეტი
და თარიღი

კრედიტი

ნაშთი 1-ლი _______
დებეტი
კრედიტი

ფორმა N 022

სამუშაო დროის გამოყენების და ხელფასის
გაანგარიშების აღრიცხვის
ტაბელი
“_____” _____________________ ______ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზებული ბუღალტერია) _________________________
სტრუქტურული ქვედანაყოფი ________________________________________
დანაყოფი, ქვედანაყოფი___________________________________________
მიზნობრივი მუხლი _______________________________________________
გასავლის სახეები_________________________________________________
დაფინანსების წყარო ______________________________________________
სამუშაო დღეთა რაოდენობა თვეში __ ანალიზური აღრიცხვის კოდი ___ საბალანსო ანგარიში__

პირობითი მაჩვენებლები

მაჩვენებელთა დასახელება

კოდ

მაჩვენებელთა დასახელება

კოდი


გ.

გამოსასვლელი და ადსვენების
დღეები
ღმის საათებში მუშაობა

გაცდენები ადმინისტრაციის
ნებართვით
გამოსასვლელი დღეები სწავ
ლებაზე
სასწავლო შვებულება

ღ.

კუთვნილი და დამატებითი
შვებულება
შრომისუუნარობა

შვ.

შვებულება მშობიარობაშთან
დაკავშირებით
ზედმეტი შამუშაო საათები
გაცდენები

დშ.

სფ.

აგ.
გო.
სშ.

სადღეასასწაულო ღეებში
შესრულებეული სამუშაო
ფაქტობრივი გამომუშავებულ;ი
საათები
შეთვსებით მუშაობა

ზს.
გც.

სდ.
ფს.
შმ.

ფორმა N 022 მე – 2 გვერდი
N რიგზე

გვარი,
სახელი

თნამდებობა
(საგანი)

1

2

3
----------------

თვის რიცხვები
1
4

2
5

3
6

4
7

5
8

6
9

7
10

8
11

9
12

10
13

11
14

12
15

13
16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(გაგარძელება)
თვის რიცხვები
15
16
17
18
19
20

18
21

19
22

20
23

21
24

22
25

23
26

24
27

25
28

26
29

27
30

28
31

29
32

30
33

31
34

ფორმა N 022 მე – 3 გვერდი
გამოუც
ხადებლო
ბის
დეები
(საათები)

35

პერსონალი
კატეგორია

36

ტაბელის
ნომერი

37

ერთი
დღის
ღირებ
ულება

38

დარიცხვითი სტორნო

ერთი
საათის
ღირე
ბულება

გადახ
დის სახე

თანხა

გამოუ
ცხადე
ბლობის
დღეები

39

40

41

42

გამოუცხადებლობის დღეების
განაღდება

განაღდ
ების
სახე

თან
ხა

დღეები
(საათები)

43

44

45

14
17

-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

----------------------

---------------------------------------------

(გაგარძელება)
შეთავსება
განაღდების სახე
თანხა
46
---------------------

სთ
47
-----

განაღდების სახე
თანხა
48
-----------------------------

სთ
49
-----

განაღდების სახე
თანხა
50
-----------------------------

სთ
51
-----

განაღდების სახე
თანხა
52
---------------------------

სთ
53
-------

---------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------

-----------

------------------------------------------------------------------

----------------

ფორმა N 022 ჩანართი ფურცელი
გამოუც
ხადებ
ლობის
დეები
(საათები)

პერსონალი
კატეგორია

35
-------------------------------------------------

36
-------------------------------------------------------------

--------

-----------

ტაბელის
ნომერი

37

ერთი
დღის
ღირე
ბულება

დარიცხვითი სტორნო

გადახ_
დის სახე

თანხა

38
-------------------------------------

39
-------------------------------------

40
-------------------------------------

-------

-------

-------

ერთი
საათის
ღირე
ბულება
გამოუ
ცხადე
ბლობის
დღეები
41

გამოუცხადებლობის დღეების
განაღდება

განაღდ
ების
სახე

თან
ხა

დღეები
(საათები)

42
-------------------------------------

43
-------------------------------------

44
-------------------

45
---------------------------------------

-------

-------

----

-------

(გაგარძელება)
შეთავსება
განაღდების
სახე
თანხა
46

სთ
47

თანხა
48

სთ
49

თანხა
50

სთ
51

თანხა
52

სთ
53

-----------------------------------------------------------------------

---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

განაღდების სახე

განაღდების სახე

განაღდების სახე

ფორმა N 022 ჩანართი ფურცლის უკანა გვერდი
N
რიგზე

გვარი,
სახელი

თნამდებობა
(საგანი)

თვის რიცხვები
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(გაგარძელება)
თვის რიცხვები
15
16
17
18
19
20

18
21

19
22

20
23

21
24

22
25

23
26

24
27

25
28

26
29

27
30

28
31

29
32

30
33

31
34

ფორმა N 023
საანგარიშო საგადამხდელო უწყისი ____________
“____”___________ _____ წ.
სალაროში ვადაზე გადასახდელად
ორგანიზაციის (ცენტრალური ბუღალტერია)________
__________ _ დან _________ მდე
სტრუქტურული ქვედანაყოფი ____________________
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი
განყოფილებ, ქვედანაყოფი _____________________
__________ __________________
მიზნობრივი სტატია __________________________
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით) დანახარჯების სახეობა _______________________
მთავარი ბუღალტერი
______________________________
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით) ზომის ერთეული ლარი

სალაროს გასავლის ორდერი
სახელი,
გვარი

რიგითი
ნომერი

ტაბე
ლის
ნომე
რი

დაკავებუ
ლი
თანამდე
ბობა

დარიცხული

შემწეობა დროებითი
შრომისუუნარობისა
თვის

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ავადმყოფო
ბის დღეები
10

თან
ხა
11

შემწეობა
ბავშ
ვის
მოვლი
სათვის

სულ
დარიც
ხულია

12

13

გაგრძელება
დაკავებულია და ჩათვლილია

გასაცემი

ხელმო

ავათნსი თვის
პირველი
ნახევრი
სათვის
14

საშემოსა
ვლო გადა
სახადი

სოცანა
რიცხები

15

16

თანხა

წერა
მიღებაზე

20

21

სულ დაკავებულია

17

18

19

ფორმა N 023 მე-2 გვერდი
სახელი,
გვარი

რიგითი
ნომერი

ტაბე
ლის
ნომე
რი

დაკავებუ
ლი
თანამდე
ბობა

დარიცხული

შემწეობა დროებითი
შრომისუუნარობისა
თვის

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ავადმყო_
ფობის
დღეები
10

შემწეობა
ბავშ
ვის
მოვლი
სათვის

სულ
დარიც
ხულია

12

13

თან
ხა
11

გაგრძელება
დაკავებულია და ჩათვლილია

ავათნსი თვის
პირველი
ნახევრი
სათვის
14

საშემოსა
ვლო გადა
სახადი

სოცანა
რიცხები

15

16

გასაცემი
თანხა

ხელმო
წერა
მიღებაზე

20

21

სულ დაკავებულია

17

18

19

შეადგინა

_______________ ____________
_____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
შეამოწმა _____________ ____________
_____________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერა გარკვევით)
“_____” _________ ___ წ.

ფორმა N 024
სალაროს გადასახდელად
“___” __________ დან “____” ______________ მდე

თანხა ____________________________________
ხელმძღვანელი ___________ ________________
(ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
მთ. ბუღალტერი ____________ ________________
(ხელმოწერა) (ხელმ. გარკვევით)
საგადასახადო უწყისი N ________
ხელფასისა და ავანსის გასაცემად
“____” ________________ ___ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრალიზ. ბუღალტერია) _____________________________
სტრუქტურული განყოფილება _______________________________________
ქვეგანყოფილება (განყოფილება) ____________________________________
მიზნობრივი სტატია _______________________________________________
ხარჯვის სახე ____________________________________________________
ზომის ერთეული: ლარი ____________________________________________
დაფინანსების წყარო ______________________________________________
მოკორესპოდენტო
სუბანგარიში __________
რიგითი
N
1

სალაროს გასავლის
ორდერი N _________

თარიღი _________

გვარი სახელი

ტაბელის ნომერი

თანხა

ხელმოწერა მიღებაზე

2

3

4

5

ფორმა N 024 მე-2 გვერდი
რიგითი
N
1

გვარი სახელი

ტაბელის ნომერი

თანხა

ხელმოწერა მიღებაზე

2

3

4

5

ფორმა N 024 ბოლო გვერდი

ამ უწყისით:
გაცემულია ________

გაუცემელია _______

დამრიგებელი _______________
(თანამდებობა)
დამრიგებელი _______________
(თანამდებობა)
დამრიგებელი _______________
(თანამდებობა)

დეპონირებულია _______

____________
(ხელმოწერა)
____________
(ხელმოწერა)
____________
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
_____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)
_____________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

“____” __________ _______ წ.

ფორმა N 025
ბუღალტრული ცნობა
“____” _________ __________ წ.
ორგანიზაცია (ცენტრ. ბუღალტერია)
_______________________________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება
_______________________________________________________________
ზომის ერთეული: ლარი
საფუძველი (ბუღალტრული
ჩანაწერის საფუძველი)

საბუთის
ნომერი

თარიღი

ბუღალტრული
ჩანაწერები

თანხა

საფუძველი (ბუღალტრული
ჩანაწერის საფუძველი)

საბუთის
ნომერი

თარიღი

ბუღალტრული
ჩანაწერები

თანხა

მთავარი ბუღალტერი ___________
____________________
ხელმოწერა
ხელმოწერა გარკვევით
“_____” ___________ ______________ წ.

ფორმა N 026
ტიპიური ხელშეკრულება
სრულ ინდივიდუალურ მატერიალურ პასუხისმგებლობაზე
წერილობითი ხელშეკრულება სრულ მატერიალურ პასუხისმგებლობაზე
შეიძლება დაიდოს ორგანიზაციის მუშაკებთან რომელთა თანამდებობრივი
საქმიანობა უშუალოდ დაკავშირებულია ისეთ სამუშაოებთნ როგორიცაა
მატერიალური ფასეულობების შენახვა, გადამუშავება, გაყიდვა, გადატვირთვა ან
წარმოების პროცესში გამოყენება.
მატერიალური თასეულობების შენახვის უზრუნველყოფის მიზნით, რომელიც
ეკუთვნის ________________________________________________________
(საწარმოს, ორგანიზაციის დასახელება)

საწარმოს, ორგანიზაციის ხელმძღვვანელი ან მოადგილე __________________
________________________________________________________________
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემდგომში წოდებული “ადმინისტრაციად”, რომელიც გამოდის, ერთი მხრივ
საწარმოს, ორგანიზაციის სახელით და მუშაკი ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(საამქრო, განყოფილება, უბანი, საწყობი და სხვა)

________________________________________________________________
(სახელი, გვარი)

მეორე მხრივ, შემდგომში “მუშაკად” წოდებული, დავდეთ ეს ხელშეკრულება
შემდეგზე:
1. მუშაკი ________________________________________________________
ან სამუშაოს შემსრულებელი _________________________________________
(სამუშაოს დასახელება)

რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია _________________________________
________________________________________________________________
(შენახვასთან, გადამუშავებასთან, გაყიდვასთან, გაცემასთან, გადაზიდვასთან

________________________________________________________________
(ან მასზე გადაცემულ ფასეულობათა წარმოების პროცესში გამოყენებასთან)

თავის თავზე ღებულობს სრულ მატერიალურ პასუხისმგებლობას მასზე
მინდობილი საწარმოს, ორგანიზაციის, მატერიალურ ფასეულობათა შენახვის
დაუცველობისათვის და ვალდებულია:
ა) სიფრთხილით მოეპყროს, შენახვისა და სხვა მიზნებისათვის საწარმოს
ორგანიზაციის მიერ მასზედ გადაცემულ მატერიალურ ფასეულობებს და მიიღოს
ზომები ზიანის აღმოსაფხვრელად;
ბ) თავისდროულად აცნობოს საწარმოს, ორგანიზაციის ადმინისტრაციას
ყველა ვითარებაზე, რომელიც ემუქრება მასზე მინდობილი მატერიალური
ფასეულობების შენახვის უზრუნველყოფას;
გ) აწარმოოს აღრიცხვა, შეადგინოს და დადგენილი წესით წარუდგინოს,
სასაქონლო-ფულადი და სხვა ანგარიშები მასზედ მინდობილი მატერიალური
ფასეულობების მოძრაობაზე და ნაშთზე;
დ) მიიღოს მონაწილეობა მასზედ მინდობილი მატერიალური ფასეულობების
ინვენტარიზაციაში.
2. ადმინისტრაცია იღებს ვალდებულებას:
ა) შეუქმნას მუშაკს პირობები ნორმალურ მუშაობასა და მასზედ მინდობილი
მატერიალური ფასეულობების სრულად შენახვისათვის;
ბ) გააცნოს მუშაკს მოქმედი კანონმდებლობით მუშებისა და მოსამსახურეების
მატერიალური პასუხისმგებლობა, საწარმოზე, ორგანიზაციაზე
მიყენებული
ზარალისათვის. აგრეთვე მოქმედი ინსტრუქციიებით, ნორმატივებით და წესებით
გათვალისწინებული მისი დაცვა, მიღება, გადამუშავება, გაყიდვა (გასვლა) გადატანა
ან წარმოების პროცესში მასზედ გადაცემული მატერიალური ფასეულობების
გამოყენება;
გ) ჩაატაროს მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაცია დადგენილი
წესით.
3. მუშაკის მიზეზით მასზე მინდობილ მატერიალურ ფასეულობათა
დაცულობის
უგულებელყოფის
შემთხვევაში
საწარმოზე,
ორგანიზაციაზე
მიყენებული ზარალის ოდენობის განსაზღვრა და ანაზღაურება ხორციელდება
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
4. მუშაკს ეხსნება მატერიალური პასუხისმგებლობა, თუ ზიანი გამოწვეულია
არა მისი ბრალეულობით.

5. ამ ხელშეკრულების მოქმედება ვრცელდება საწარმოს, ორგანიზაციის
მატერიალურ ფასეულობათა მუშაკებზე გაპიროვნების მთელი სამუშაო პერიოდის
განმავლობაში.
6. არსებული ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომელთგან
ერთი ინახება „ადმინისტრაციაში“, ხოლო მეორე „მუშაკთან“.
მხარეთა მისამართები:
ადმინისტრაცია _________________
______________________________
მუშაკი ________________________
______________________________

მხარეთა ხელმოწერები:
ადმინისტრაცია _________________
______________________________
მუშაკი ________________________
______________________________

ხელშეკრულების დადების თარიღი

ბეჭდის ადგილი

ფორმა N 027
საბუთების ჩაბარების რეესტრი N _________
„____“_______________ __________ წ.

ორგანიზაცია
(ცენტრ. ბუღალტერია)____________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება____________________________________
მატერიალური პასუხისმგებელი პირი ________________________

პირველადი
საბუთის
დასახელება
1

პირველადი საბუთის
ნომერი

საბუთის რაოდენობა

2

3

ფორმა N 027 მე -2 გვერდი
პირველადი საბუთის
საბუთის რაოდენობა
ნომერი

პირველადი
საბუთის
დასახელება
1

2

3

მიღებული საბუთის რაოდენობა
______________________________________________________
(ციფრებით და სიტყვიერად)

ჩააბარა ______________
(თანამდებობა)

_________________

მიიღო ______________
(თანამდებობა)

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

_________________

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

„________“ ______________________ ___________წ.

ფორმა N 028

ბრუნვათა უწყისი
ანგარიში N ______

ორგანიზაცია
(ცენტრ. ბუღალტერია)__________________________________________
სტრუქტურული ქვეგანყოფილება_________________________________
ზომის ერთეული ლარი: ________________________________________
ფორმა N 028 მე – 2 გვერდი
სვე
კოდ

01

ბარათია
ნომერი

ანგარი
შის დასა
ხელება

ნაშთი
1-ლი _______

ბრუნვა
_________ თვის

ნაშთი
1-ლი _______

დებეტი

დებეტი

დებეტი

კრედიტი

კრედიტ

კრედიტ

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ფორმა N 028 ჩანართი ფურცელი
ნაშთი
1-ლი _______

ბრუნვა
_________ თვის

ნაშთი
1-ლი _______

დებეტი

დებეტი

დებეტი

კრედიტი

კრედიტი

კრედიტი

ფორმა N 28
ბრუნვა
_________ თვის

ნაშთი
1-ლი _______

ბრუნვა
_________ თვის

ნაშთი
1-ლი _______

დებეტი

დებეტი

დებეტი

დებეტი

კრედიტი

კრედიტი

კრედიტი

სვეტის
კოდი

კრედიტი
01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ფორმა N 029

მიღების აქტი N ____
„___“ _____________________ _______ წ.
ორგანიზაცია ___________________________________________
დაფიანასების წყარო _____________________________________
განყოფილება, ქვეგანყოფილება ____________________________
მიზნობრივი მუხლი ______________________________________
დანახარჯების სახეა _____________________________________
კომისიამ შემადგენლობით თვმჯდომარე _____________________
კომისიის წევრები _______________________________________
შეადგინა წინამდებარე აქტი მატერიალურად პასუხისმგებელი
პირის მიერ ფასეულობათ მიღების შესახებ ____________________
(გვარი სახელი)
დასახე
ლება

ზომის
ერთე
ული

სუბ.ანგა
რიშის
კოდი

ნომენკ_
ლა
ტურულ
ი ნომერი

რაოდე
ნობა

ფასი
ლარი

თანხა
კარი

1

2

3

4

5

6

7

სუბ
ანგა
რიშის
კრედიტ

8

ფორმა N029 მე -2 გვერდი
დასახე
ლება

ზომის
ერთე
ული

სუბ.ანგა
რიშის
კოდი

ნომენკ_
ლა
ტურულ
ი ნომერი

რაოდ
ენობა

ფასი
ლარი

თანხა
კარი

1

2

3

4

5

6

7

სუბ
ანგა
რიშის
კრედიტ

8

კომისიის დასკვნა ____________________________________________
კომისიის წევრები ____________________________________________

ჩააბარა ______________

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

მიიღო ______________

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

ფორმა N 030
შტყობინება N___
„_____“ _______________________ წ.
ორგანიზაცია (გამგზავნი) _____________________________
ორგანიზაცია (მიმღები) _____________________________
თქვენი ანგარიში N _________________ „____“
ჩატარებულია შემდეგი ჩანაწერები
ჩანაწერის
შინაარსი

ორგანიზაცია (გამგზავნი)
ანგარიშის (სუბ
ანგარიშის) ნომერი
დებეტი
კრედიტი

__________________წ.
მ/ო N ______

ორგანიზაცია (მიმღები)
თანხა
ლარი

ანგარიშის (სუბ
ანგარიშის) ნომერი
დებეტი
კრედიტი

თანხა ლარი

ფორმის უკანა მხარე
ჩანაწერის
შინაარსი

ორგანიზაცია (გამგზავნი)
ანგარიშის (სუბ
ანგარიშის) ნომერი
დებეტი
კრედიტი

ორგანიზაცია (მიმღები)
თანხა
ლარი

ანგარიშის (სუბ ანგარიშის)
ნომერი
დებეტი
კრედიტი

ჯამი
დამატება _________________________ საბუთი

თანხა
ლარი

ჯამი

ორგანიზაციის (გამგზავნი)
მთავარი ბუღალტერი

ორგანიზაციის (მიმღები)
მთავარი ბუღალტერი

_________ _________________
(ხელმოწერა)

__________

(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

„____“___________ _______ წ

________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

„____“___________ _______ წ

ფორმა N 031
მემორიალური ორდერები – დამაგროვებელი უწყისები
________________________________
(ორგანიზაციის დასახელება)
მემორიალური ორდერი ______
____________________ 200 ___________წ
________________________ სუბანგარიშის დამგროვებელი უწყისი
N
რი
გზე

ბანკის
ამონაწერი
ან მოლარის
ანგარიშის
თრიღი

სუბანგარიშის დებეტი

სუბანგარიშის კრედიტი
ჯა
მი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ნაშთი თვის დასაწყისში
ნაშთი თვის ბოლოს
ბრუნვის თანხა
ფორმა N 031 უკანა მხარე
N
რი
გზე

ბან
კის
ამო

სუბანგარიშის დებეტი

13

ნაწ
ერი
ან
მო
ლა
რის
ან
გა
რი
შის
თრი
ღი
სუბანგარიშის კრედიტი

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ჯამი
28

(გაგრძელება)
მეორე ჩნაწერი
დ.
დ.
კ.
კ.
29
30

შემსრულებელი ____________

_______________

(თანამდებობა)

(ხელმოწერა)

შეამოწმა აღრიცხვის
ჯგუფის ხელმძღვანელმა _____________
(ხელმოწერა)

მთვარი ბუღლტერი _________
(თანამდებობა)

დანართი_______________ გვერდზე

დ.
კ.
31

________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

_____________
(ხელმოწერა)

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

ფორმა N 032
__________________________________
ორგანიზაციის დასახელება
მემეორიალური ორდერი N 5
________________ 200 _____წ
ხელფასებისა და სტიპენდიების საანგარიშსწორებო
უწყისების ნაერთი
შემსრულებელი ____________

_______________

(თანამდებობა)

შეამოწმა აღრიცხვის
ჯგუფის ხელმძღვანელმა _____________
(ხელმოწერა)

მთვარი ბუღლტერი _________
(თანამდებობა)

________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

_____________
(ხელმოწერა)

_________________
(ხელმოწერა გარკვევით)

დანართი_______________ გვერდზე

დარიცხულია ხელფასი
დარიცხულია სტიპენდიები
დარიცხულია დახმარებები შრომისუუნარობის
გამო
დაკავებულია გადასახადები
დეპონირებული შრომის ანაზღაურების თანხები
დარიცხულია სოციალური უზრუნველყოფის
ერთიანი სახელმწიფო ფონდის სასარგებლოდ
დაკავებულია ხელფასიდან სოცუზრუნველყოფის
ერთიანი სახელმწიფო ფონდის სასარგებლოდ
დაკავებულია ნებაყოფლობითი დაზღვევით
დაკავებულია ბანკის სესხი
დაკავებულია აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა
დაკავებებით
სულ

თან_
ხა

200
200
200

სუბანგა
რიშის
კრედიტ

180
181
180

-

180
180
080, 200

171,173
177
171

-

180

171

180
180
180

184
187
187

X

X

სუბანგა
რიშის
დებეტი

-

ფორმა
032 უკანა მხარე
N
უწ
ყის

ორგანი
ზაციის
დასახე
ლება

დარიცხული

შტატ
გარე
შე მუშა
კები

დახმარება
დროებითი
შრომისუ
უნაროების გამო

9

დღეე
ბი
11

ავანსი
თვის
1 ნახე
ვრისა
თვის

შტატის მუშაკები
სუ

1

2

3

4

5

6

7

8

10

თანხა
12

13

ფორმა N 032 გაგრძელება
დაკავებულია

14

საშე
მოსავ
ლო
გადა
სახა
დი

აღმა
სრუ
ლებე
ლი
ფურ
ცლით

15

16

კრე
დიტი

(ნაყი
დი)
საქო
ნელზე
17

სულ
დაკა
ვებუ
ლია

18

19

20

21

______________________
ორგანიზაციის დასახელება

22

23

24

გასა

ემი
თან
ხა
კრე
დიტ

25

26

27

ფორმა N 033

მემორიალური ორდერი N 6
_________________ 200 ___ წ.
სხვადასხვა ორგანიზაციებთან
ანგშარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი
N
რი
გზე

თა
რი
ღი

საბუ
თის
N

მომ
წოდე
ბლის
დასა
ხელ
ება

ნაშ
თი
თვის
დასა
წყისში
სუბან
გარიშით

სუბანგარიშის დებეტი

თა
რი
ღი

საგ

დას

ხა
დო
და
ვა
ლე
ბის
N

სუბანგა
რიშის
კრედი
ტი

სუბანგარიშის
კრედიტი

სუ

თა
რი
ღი

საბ
უთ


ნომ
ერი

თანხა

N

1

2

3

დებე
ტი
5

4

კრე
დიტი
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ფორმა N 033 უკანა მხარე
სუბანგარიშის დებეტი

16

17

18

19

20

21

22

შემსრულებელი ______________

23

მეორადი
ჩანაწერი
დ.
დ.

დ.

კ.
24

კ.
26

კ.
25

ნაშთი თვის
ბოლოს
დებეტ კრედიტ


27

28

____________ ___________________

(თანამდებობა)

(ხელმოწერა)

შეამოწმა აღრიცხვის
______________
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
(ხელმოწერა)
მთავარი ბუღალტერი ____________

(ხელმოწერის გაშიფვრა)

_____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

(ხელმოწერა)

დანართი ________ ფურცელზე

______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 034

მემორიალური ორდერი N 7
_________________ 200 ___ წ.
გეგმიური გადასახდელების წესით
ანგშარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი
N
რი
გზე

თა
რი
ღი

საბუ
თის
N

მომ
წოდე
ბლის
დასა
ხელ
ება

ნაშ
თი
თვის
დასა
წყისში
სუბან
გარიშით

სუბანგარიშის დებეტი

თა
რი
ღი

სა
გა
და

სუბანგა
რიშის
კრედი

სუბანგარიშის
კრედიტი

სუ

თა
რი
ღი

საბ
უთ
ის

თანხა

1

2

3

4

დებე
ტი

კრე
დიტი

5

6

7

სა
ხა
დო
და
ვა
ლე
ბის
N

ტი

8

9

ნო
მე
რი

10

11

12

13

14

15

ფორმა N 034 უკანა მხარე
სუბანგარიშის დებეტი

16

17

18

19

20

21

22

შემსრულებელი ______________

23

დ.

კ.
24

კ.
26

კ.
25

ნაშთი თვის
ბოლოს
დებეტ კრედიტ


27

28

____________ ___________________

(თანამდებობა)

(ხელმოწერა)

შეამოწმა აღრიცხვის
______________
(ხელმოწერა)
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
მთავარი ბუღალტერი ____________
(ხელმოწერა)

მეორადი
ჩანაწერი
დ.
დ.

(ხელმოწერის გაშიფვრა)

_____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

დანართი ________ ფურცელზე

______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 035

მემორიალური ორდერი N 8
_________________ 200 ___ წ.
ანგარიშვალდებულ პირებთან ანგარიშსწორებათა
დამაგროვებელი უწყისი
N რი

საავ

დაწე

ანგარი

ნაშთი თვის

გაცემულია ანგარიშქვეშ და

ავანსის

გზე

1

ანსო
ანგა
რი
შის N

2

სებუ
ლებ
ის
კოდი

3

შვალ
დებულ

პირების
გვარი,
სახელი
მამის
სახელი

4

დასაწყისში
სუბანგარიშით 160

დაბრუნებულია
გადახარჯვით სუბანგარიშის
დებეტი

გამოუყენე
ბელი თანხის
დაბრუნება

დავ
ალი
ანე
ბის
თა
რი
ღი

დებ
ეტი

კრ
ედი
ტი

თა
რი
ღი

სუბ
ანგა
რიშ
ის
კრე
დიტ

თა
რი
ღი

სუბ
ანგა
რი
შის
კრე
დიტ

თა
რი
ღი

სუბ
ანგა
რი
შის
კრე
დიტ

160
სუბ
ანგ
არი
შის
დე
ბეტი

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(გაგრძელება)
დამოწმებუ
ლი
ხარჯების
აღრიცხვის
თანხა

სუბანგარიშის დებეტი

მეორადი
ჩანაწერი

დ.

დ.

ნაშთი
თვის
ბოლოს

საცნო
ბარო

დ.
გაცემუ
ლია
დღიურ

მივლი
ნების
დროს

კრედიტი
სუბანგა
რიშით
160
14

15

16

17

18

შემსრულებელი ______________

19

20

კ.

კ.

კ.

დე
ბე
ტი

კრე
დიტ

21

22

23

24

25

26

____________ ___________________

(თანამდებობა)

მთავარი ბუღალტერი ____________

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერის გაშიფვრა)

____________________

შეამოწმა აღრიცხვის
______________
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
(ხელმოწერა)

_____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

დანართი ________ ფურცელზე
______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 036

მემორიალური ორდერი N 9
_________________ 200 ___ წ.
ძირითდი საშუალებების გასვლისა და
გადაადგილების დამაგროვებელი უწყისი

N
რიგზ

თრ
იღი

საბუ
თის
N

საბუ
თის
დას
ახელე
ბა

მატერი
ალური
პასუხის
მგებე
ლი
პირი

ორგა
ნოზა
ციის
კოდი

სუბანგარიშის დებეტი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(გაგარძელება)
სუბანგარიშის კრედიტი
ჯამი
11

12

13

14

15

16

17

18

19

მეორადი ჩანაწერი
დ.
დ.
დ.
კ.
კ.
კ.
20
21
22

შემსრულებელი ______________
____________ ___________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)
შეამოწმა აღრიცხვის
______________
_____________________
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)
მთავარი ბუღალტერი ____________

____________________

(ხელმოწერის გაშიფვრა)

(ხელმოწერა)

დანართი ________ ფურცელზე

______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 037

მემორიალური ორდერი N 10
_________________ 200 ___ წ.
მცირეფასიანი და სწრაფცვეთდი საგნების გასავლისა და
გადაადგილების დამაგროვებელი უწყისი
N
რიგზ

თრ
იღი

საბუ
თის
N

საბუ
თის
დას
ახელე
ბა

მატერი
ალური
პასუხის
მგებე
ლი
პირი

ორგა
ნოზა
ციის
კოდი

სუბანგარიშის დებეტი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(გაგარძელება)
სუბანგარიშის კრედიტი
ჯამი
11

12

13

14

15

16

17

18

19

მეორადი ჩანაწერი
დ.
დ.
დ.
კ.
კ.
კ.
20
21
22

შემსრულებელი ______________
____________ ___________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)
შეამოწმა აღრიცხვის
______________
_____________________
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)
მთავარი ბუღალტერი ____________
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

დანართი ________ ფურცელზე
______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 038

მემორიალური ორდერი N 10
_________________ 200 ___ წ.
კვების პროდუქტის შემოსვლის
დამაგროვებელი უწყისების ნაერთი
N
რი
გზე

მატ
ერ
ია
ლუ
რი
პას
უხ

სმგ
ებე
ლი
პი
რი


აწ
ეს
ებ


ებ
ისმომწოდებლის დასახელება

სუბანგარიშის
კრედიტი 178

ჯა
მი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

სუბანგარიშის დებეტი
06
1

06
6

14

15

16

17

18

შემსრულებელი ______________
____________ ___________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)
შეამოწმა აღრიცხვის
______________
_____________________
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)
მთავარი ბუღალტერი ____________
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

დანართი ________ ფურცელზე

______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 039

მემორიალური ორდერი N 12
_________________ 200 ___ წ.
კვების პროდუქტების ხარჯვის დამაგროვებელი უწყისების ნაერთი
N
რიგზე

მატერია
ლურად
პასუხი
სმგებე
ლი
პირი

ორგა
ნიზაც
იის
კოდი

სუბან
გა
რიშის
კრე
დიტი
061

1

2

3

4

სუბანგარიშის დებეტი

200
5

შემსრულებელი ______________
(თანამდებობა)

6

8

230
9

____________ ___________________
(ხელმოწერა)

შეამოწმა აღრიცხვის
______________
(ხელმოწერა)
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
მთავარი ბუღალტერი ____________
(ხელმოწერა)

7

(ხელმოწერის გაშიფვრა)

_____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

დანართი ________ ფურცელზე
______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 40

მემორიალური ორდერი N 13
_________________ 200 ___ წ.
მასალების ხარჯვის დამაგროვებელი უწყისი
N
რიგზე

თარ
იღი

საბუთი

ნომერი

საბუთის
დასახე
ლება

სუბანგარიშის კრედიტი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

გაგრძელება
სუბანგარიშის დებეტი

მათ შორის ორგანიზაციის მიხედვით (მატ.
პასუხისმგებელი პირების მიხედვით)

200
გვ.

თანხა

გვ.

თანხა

თანხა

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ბრუნვის თანხა სუბანგარიშის კრედიტით ----------------------------------შემსრულებელი ______________
____________ ___________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)
შეამოწმა აღრიცხვის
______________
_______________________
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)
მთავარი ბუღალტერი ____________
(ხელმოწერა)
______________________
ორგანიზაციის დასახელება

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

ფორმა N 041

მემორიალური ორდერი N 14
_________________ 200 ___ წ.
მიზნობრივი შემოსავლების დარიცხვის დამაგროვებელი უწყისი

Nრიგ
ზე

თარი
ღი

საბუ
თი
სN

ოპერაცი
ის შინა
არსი

ორგანი
ზაციის
კოდი

სუბანგარი
შის კრედიტი
(243)

სუბანგარიშის
დებეტი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

შემსრულებელი ______________
____________ ___________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)
შეამოწმა აღრიცხვის
______________
_____________________
ჯგუფის ხელმძღვანელმა
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)
მთავარი ბუღალტერი ____________
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

დანართი ________ ფურცელზე
______________________
ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N 042

მემორიალური ორდერი N 15
_________________ 200 ___ წ.
ბავშვთა მოვლა-შენახვისათვის მშობლებთან ანგარიშსორებათა
უწყისების ნაერთი
N
რიგზე

ორგა
ნიზაციის
დასახელება

ორგა
ნიზაციის
კოდი

დავა
ლიანება თვის
დასაწყისში
დე
ბეტი

კრე
დიტი

დარი
ცხულია
დასწრებულ
დღეებზე
დ178

გადახ
დილია
ქვითრით

კ243

1

2

3

4

5

6

დავა
ლიანება
თვის ბოლოს

დებე
ტი
7

8

კრე
დიტ

9

შემსრულებელი ______________
____________ ___________________
(თანამდებობა)
(ხელმოწერა) (ხელმოწერის გაშიფვრა)
შეამოწმა აღრიცხვის
______________
_____________________
ჯგუფის ხელმძღვანელი
(ხელმოწერა)
(ხელმოწერის გაშიფვრა)
მთავარი ბუღალტერი ____________
(ხელმოწერა)

____________________
(ხელმოწერის გაშიფვრა)

დანართი ________ ფურცელზე

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful