You are on page 1of 12
Sida 1 (5) . LANSRATTENT DOM Mal nr OREBRO LAN 2008-12-10 2300-07 Meddelad i Rotel 6 Ann-Charlotta Brandett Grebro KLAGANDE Karin Jardender i Komellgatan 24 256 68 HELSINGBORG MOTPART 1. Google Sweden AB, 556656-6880 Stureplan 4 C 11435 STOCKHOLM 2. Vagverket Trafikregistret 701 88 OREBRO OVERKLAGAT BESLUT (se bilaga 1) Vagverket Beslut 2007-08-22 Diarienummer RE 10-B 2007:936 SAKEN Personliga fordonsskyltar enligt frordningen (2001:650) om vagtrafik- register — FVTR BAKGRUND Vagverket beslutade den 9 juli 2007 att Karin Jardenberg hade rtt att anvanda personlig fordonsskylt med beteckningen GOOGLE. P& talan av Google Swe- den AB beslutade Vagverket den 22 augusti 2007 att Karin Jardenberg inte hade ratt till personlig fordonsskylt med beteckningen GOOGLE. Beslutet motiverades i huvudsak enligt fljande. Google Sweden AB har ritt till firman Google. Det ar ett unikt ord som inte star fOr annat dn fBretaget Google. Karin Jardenberg anger att hon inte har for avsikt att anvainda sina personliga for- donsskyltar med beteckningen GOOGLE annat dn privat och hinvisar till att hon darfor inte begir varumrkesintrang. En fordonsskylt far emellertid inte utformas sé att den kan medféra olaigenhet for nagon. Vid bedémningen av ‘om skylten innebar oldgenhet skall sdrskilt beaktas immaterialrittsligt skydd for kénnetecken ssom varumiirke, firma och namn. Det ar tydligt av Google ‘Sweden AB:s talan att skylten GOOGLE innebar en oligenhet for foretaget. En sddan oldgenhet ar oberoende av om anvndandet av skylten striingt taget innebar varumarkesintrang eller inte. Eftersom Karin Jardenbergs personliga fordonsskylt med beteckningen GOOGLE innebiir oldigenhet for Google Swe- den AB och ordet Google ar ett unikt ord som Google Sweden AB har rit till, skall Karin Jardenberg inte ha rat till personliga fordonsskyltar med beteck- ningen GOOGLE. Dok.ld 40128 Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 63 Drotiainggatan2 019-16 7750 019-10 37 40 rmandag — fredag, 701 41 Grebro E-post: lansratteniorebro@dom.se (08:30-12:00) 13:00-15:00 Sida 2 LANSRATTEN I DOM 2300-07 GREBRO LAN YRKANDEN M.M. Karin Jardenberg dverklagar Vigverkets beslut daterat den 22 augusti 2007 och yrkar att hon skall ha ratt att anvanda personlig fordonsskylt med be- teckningen GOOGLE. Hon anfor till stéd for sin talan i huvudsak fljande, Vagyerkets beslut den 22 augusti 2007 strider mot gillande ratt och etable- rad praxis. En beslutsmyndighet kan inte av annan anledning &n rena frbi- seendefel ompréva tidigare beslut om dindringen ar till nackdel for den en- skilde. Gynnande beslut vinner som regel negatiy rattskraft och kan dirmed inte dndras av beslutsmyndigheten. Undantagen som utvecklats i praxis ar inte tillimpliga. Vagverket argumenterar att i de fall som ett beslut av en myndighet ar uppenbart felaktigt och gynnande fr en enskild sd kan den enskildes rattssdkerhet inte ges lika stor tyngd om det uppenbart felaktiga beslutet ar till nackdel fr en annan enskild. Denna uppfattning har inget st0d i praxis, Vagverkets uppfattning ar att principen om att den enskildes trygghet i att ett gynnande myndighetsbeslut ar oomkullrunkeligt om inte siirskilda och noga évervagda skal fSreligger skall sti tillbaka om det gyn- nande beslutet samtidigt ar till nackdel for ndgon annan. Myndigheter fattar varje dag gynnande beslut som ar til fordel for en part men till nackdel for nagon annan. Vissa beslut ar uppenbart felaktiga men rittssikerhetshainsyn gor att myndigheterna inte omprivar dem. Registrering av ett varumarke och av en personlig skylt ar mycket liknande renden (jft RA 1992 ref. 64). Bada registreringarna ger innehavaren en ensamratt att anvanda beteck- ningen, Vagverket har tolkat rattsfallet pa sé satt att det endast ar tillampligt om det, for den forfordelade enskilde, gar att ta tillvara sin rat pa annat satt 4in genom att myndigheten omprivar beslutet. Vagverket har siledes om- prévat sitt beslut dd Google Sweden AB enligt verket inte har ndgon annan rittslig méjlighet att paverka beslutet. Vagverket har dock inte beaktat att Google Sweden AB ar oforhindrade att genom talan i allman domstol yrka att hon forbjuds att anvainda skyltama pd varumdrkesrattslig grund. Google Sweden AB kan dock inte vinna framgang med en sadan talan da bolaget inte har en absolut ensamratt till namnet Google. Google Sweden AB har en ensamratt att anvinda Google i naringsverksamhet och som beteckning pa sin verksamhet. Vem som helst har rat att anvainda Google for andamal som ligger utanfor det varumarkesrattsliga omradet. Om miirket inte anvands i ndringsverksamhet kan intrang inte foreligga. Hon gor inte nagot intrang i Google Sweden AB:s varumiirken genom att anvainda skyltama. Det saknar i sammanhanget betydelse om Google Sweden AB har nagon oldigenhet av de personliga skyltarna, Situationen har uppstatt pa grund av att Vagverket inte har f0ljt sina egna regler for personliga registreringsskyltar. Det ar inget uppenbart fel som har begatts. Vagverkets handliggare har gjort bedémning- en att 17 och 18 §§ i Vagverkets foreskrifter (VVFS 2001:118) om registre- ring av fordon m.m. i vagtrafikregistret inte var tillmpliga och att registre- ringen inte skulle medfora oldigenhet for nigon. Nair Google Sweden AB Klagade gérs en annan bedémning, Denna rittstillampning tr mycket tvek- sam fran ett rattssikerhetsperspektiv. Sida 3 LANSRATTEN I DOM 2300-07 OREBRO LAN Google Sweden AB yrkar att Sverklagandet skall avslis och anfér tll std fr sin talan i huvudsak fBljande. Namnet Google ar ett skyddat varumarke ‘och det ar ett valkaint namn i Sverige. Anvandandet av ett namn pa en regi- streringsskylt ar pa intet sétt ett privat nyttjande utan ett synnerligen publikt sidant, Om det vore tilldtet for tredje part att anvainda varumarket i publika sammanhang riskerar varumarket att bli urvattnat. Det ar troligt att om en person ieller utanf&r Sverige ser en bil med registreringsskylten GOOGLE si kommer den personen att associera bilen och dess f¥rare med fEretaget Google och dess tjainster. Om en bil med registreringsskylten GOOGLE ar inblandad i en olycka eller i en brottslig eller pa annat sitt tvivelaktig hand- ling, si kommer vid en fBrsta anblick manniskor fSrknippa denna handling med fSretaget Google. En sidan férvillelse ar kontraproduktiv med tanke p& det sambilleliga intresse som ar associerat med registreringsskyltar, d.v-s. att registreringsskyltar pa ett korrekt sitt hjilper till att identifiera agaren av bilen, Dessutom kan det ge upphov till att Google Sweden AB tvingas utsta utfragningar och illvilja. Endast manniskor med tillgdng till fordonsregistret kan ta reda pa att Google Sweden AB inte ar agare av bilen och ven med den kunskapen kan ménniskor fortfarande tro att digaren ar anstalld av Google Sweden AB. Vagverket motsatter sig bifall till 6verklagandet och anfér i yttrande i hu- vudsak fljande. Vagverket omprovar regelbundet tirenden som gller ex- cempelvis registrerade igaruppgitter tll fordon och avstallning av fordon. I flera av dessa fall ar de ursprungliga besluten fattade genom automatisk databchandling, De omprovade besluten kan Sverklagas till Lansrattten i Grebro lin. Om Vagverket inte skulle tillatas ompriva drenden pa det satt som redan sker i stor utstriickning, skulle verket behéva géra om manga av sina rutiner. Beviljande av personliga fordonsskyltar sker genom enkel ma- nuell handliggning av samma slag som flera andra arendeslag dir Vagver- ket vid behov redan omprévar fattade beslut. Att som Karin Jardenberg gor hdnvisa Google Sweden AB till att fora talan i allmdn domstol och dar yrka ‘om fOrbud fr henne att anvainda skyltama synes vara en onddigt omstindig vig nar Vagverket kan fatta bestut om att éterkalla ratten till skyltarna, Om Google Sweden AB skulle vinna framging genom en sidan talan skulle det inte innebdira att Karin Jardenbergs ritt gentemot Vagverket till skyltama automatiskt skulle fersvinna. Det skulle innebiira att Google Sweden AB inte for egen del skulle kunna registrera beteckningen GOOGLE. Om inte Vagverket skulle kunna ompréva hennes ratt till skyltarna skulle hon dar- med kunna blockera Google Sweden AB fran att registrera sAdana skyltar trots att hon vore férbjuden att sjalv anvnda dem. En personlig fordons- skylt ar en officiell, av statlig myndighet sanktionerad registreringsbeteck- hing for ett fordon. Den kan darftr inte jtimfSras med annat privat, icke- kommersiellt utnyttjande av ett ord som i princip ar ett varumiirke. Det saknar betydelse att anvandandet av skyltama i strdingt varumirkesréitts- lig mening inte innebar varumarkesintring. Det réicker att myndighetens registrering av skyltama innebar oltigenhet for varumarkesinnehavaren.