UNIVERSITATEA “ PETRU MAIOR” DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

LECTOR UNIV. DR. ALEXANDRA SILVAŞ

CURS PENTRU UZUL STUDEN ILOR 2008

1. Conceptul de consiliere şi orientare în învă ământul românesc Lucrarea de fa ă este centrată pe ideea potrivit căreia, aşa cum afirma şi I.Negrilă, ( 1998 ) activitatea de consiliere şi orientare şcolară trebuie să ajute elevul să dobândească un set de atitudini realiste şi cu un con inut pozitiv. Ori, finalitatea interven iilor şi interac iunilor educative asupra subiectului educat revendică şi instan elor de consiliere eliminarea modelelor de gândire negativă. Urmând ideile, şi conceptele celor mai mul i specialişti în domeniul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale ,cercetarea se doreşte ea însăşi a se constitui într-un reper psihopedagogic cu privire la activitatea de consiliere şi orientare şcolară În fundamentarea teoretică, lucrarea prezintă şi analizează perspectivele teoretice deja existente pentru acest tip de activitate şcolară, urmând ca în cea de-a doua parte să ofere câteva repere psihopedagogice pe care le oferă practica orientării şcolare şi profesionale. Practica pune în discu ie o problemă extrem de sensibilă: Cine este persoana care face / trebuie să facă consilierea şi orientarea şcolară respective profesională? Răspunsul / solu ia găsită ne aduce pe o direc ie care plasează activitatea de consiliere în sfera interdisciplinarită ii. Am optat şi am adus argumente pro cu privire la cadrul didactic, căruia nu-i putem eluda calitatea de consilier, dat fiind faptul că acesta petrece cel mai mult timp cu elevul. Astfel că îl poate observa în cele mai multe ipostaze, îl poate monitoriza mai bine, îl poate evalua. Beneficiu, de care nu pot dispune, la fel de mult, instan ele clasice de consiliere precum profesorul consilier sau psihologul. Ori, cadrul didactic nu are cum să nu desfăşoare obligatoriu acest gen de serviciu: asisten ă, suport şi prevenire.. Prin aceste atribute am definit şi competen ele pe care trebuie să şi le formeze şi să le execute cadrul didactic. În esen ă, este arhicunoscut faptul că el face dintotdeauna consiliere dublându-şi / completându-şi astfel calitatea de de inător / transmi ător al informa iei ştiin ifice. Abordările domeniului Consilierii şi Orientării Şcolare. Termenii puşi în rela ie pentru domeniul consilierii şi orientării şcolare sunt: consilierul şi consiliatul. Activitatea care îi reuneşte se desfăşoară în func ie de trebuin ele constatate de adult şi în func ie de solicitările adolescen ilor.

2

Activitatea de consiliere şi orientare şcolară are ca suport opera ional principiile fundamentale ale educa iei: rela ia profesor - elev, echilibrul dintre caracterul formativ şi informativ, principiul accesibilită ii. Consilierul este o persoană cu o pregătire adecvată (licen iat în psihologie, pedagogie, sociologie), care desfăşoară în şcoală activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, sprijinind dirigin ii, părin ii, elevii în această activitate. În ara noastră acest termen este sinonim cu acela de psiholog şcolar. Studiile de specialitate tratează consilierea şi orientarea şcolară ca pe o activitate ce intră în sfera: a. serviciilor: consiliere individuală, consiliere de grup, asigurată de psihologi sau pedagogi; b. educa iei: ora de dirigen ie, asigurată de cadrul didactic; c. curriculară: op ional-consiliere şi orientare, asigurată de cadrul didactic; d. extracurriculară: consiliere educa ională, asigurată de consilierii educativi, cadrul didactic; e. activită ii didactice: ora de curs, asigurată de cadrul didactic. Ac iunea de consiliere şi orientare şcolară poate fi urmărită pe anumite niveluri: a. la nivel sociologic: o atitudine civică de calitate fa ă de comunitate, familie, şcoală, grup de elevi, etc. b. la nivel pedagogic: o atitudine morală fa ă de semeni şi de stimă de sine. Consilierea şi orientarea şcolară are ca activitate specifică orientarea şcolară şi profesională a elevilor cuprinşi în învă ământul gimnazial şi liceal. Ea are trei aspecte: - consiliere pentru orientare profesională şi voca ională (descoperirea înclina iilor, înzestrărilor native şi talentelor); - consiliere de păstrare în sistemul educa ional de învă ământ a tuturor elevilor la vârsta adolescen ei (trezirea motiva iilor şi a stimei de sine); - consiliere pentru orientare şcolară şi profesională în vederea intrării în învă ământul superior (luarea unor decizii corecte). E.Faure sus inea, încă în 1974, că orice om primeşte două feluri de educa ie: una dată de al ii şi alta, mult mai importantă, pe care şi-o face singur. ( Faure, E., 1974) Afirma ia con ine ideea despre rolul formativ al consilierii şcolare şi profesionale şi

3

Consilierea se ini iază în scopul observării.. După ce ini ial. profesorul i-a depistat tipurile de inteligen ă (creativă. psiholog. pe tot parcursul vie ii. cercuri de crea ie etc. în egală măsură. A. matematică). orientarea şcolară se ini iază cu scopul de a-l dirija / canaliza pe adolescent spre o evolu ie în domeniul în care demonstrează aptitudini. de prevenirea lor ar trebui să se ocupe. cadrul didactic este prima persoană care ia contact cu nevoile elevului (ceea ce ine de stadiul primar). creşterea ponderii formativului în procesul de învă are a impus apropierea planurilor de învă ământ şi a programelor şcolare de via a şi de nevoile şi aşteptările elevilor. analizării şi prevenirii diferitelor situa ii/probleme pe care le traversează elevul la vârsta adolescen ei sau în scopul rezolvării unor probleme. care ulterior se transformă în trebuin e (ceea ce ine de nivelul evoluat) şi în func ie de gravitatea acestora să decidă care este persoana cea mai competentă pentru a solu iona. în sensul de bun social ce trebuie valorificat şi valorizat în func ie de aptitudinile şi competen ele sale. în procesul continuu de cunoaştere şi autocunoaştere. 2002). logică. asistentul social.. Nu cred că există vreun profesor care să poată spune că nu a fost consultat. De asemenea. Dar pentru că aceste aptitudini nu pot fi adecvate în orice situa ie şi pentru că mereu poate interveni ceva inedit în via a 4 . El are oportunitatea să observe constant şi continuu la elev atât comportamentul cât şi nivelul cognitiv. Prin urmare. cel pu in o dată pe parcursul carierei sale didactice. ameliora sau corecta situa ia. cât şi cadrele didactice. concursuri. de către vreun membru din familia elevului în legătură cu atitudinea pe care trebuie să o urmeze fa ă de copilul său. în primul rând. Păcurariu. profesorul de la catedră prin asigurarea unui cadru şi climat favorabil dezvoltării. subiect supus modelării. elevul poate să-şi canalizeze energiile spre ceva care îl poate propulsa în variatele tipuri de rela ii şi contexte pe care le presupune educa ia: olimpiade. educatul este. că dascălul se află cel mai mult în contact direct cu elevul. A. Taina acesteia vor încerca să o descopere deopotrivă fiin a însăşi. transformării. Astfel. Prin urmare. şi obiect. Dacă de corectarea / rezolvarea acestora se ocupă cu predilec ie specialistul (consilier. medicul).pledează pentru ideea că fiecare fiin ă umană poartă cu sine o enigmatică zestre individuală. În decursul timpului omul îşi dezvoltă o serie de aptitudini în rezolvarea unor probleme ( Pică. Şi aceasta pentru simplul motiv. în procesul educativ.

arta. În România postrevolu ionară s-a reluat această activitate. axiologică şi 5 . W. în formularea unor principii specifice. literatura. pe baza căruia s-a elaborat statutul de func ionare. Învă ământul românesc postmodern. J.Nelson-Jons. El consideră că dacă la un individ nivelul emo ional este prea ridicat.Gibson. cum ar fi: Cum asimilăm termenul consiliere în educa ie? De ce consilierea cere o anume specializare? Care este locul ei în educa ie? De ce consilierea nu se realizează prin toate disciplinele şcolare. În general. ele pot naşte alte întrebări. Celelalte întrebări rămân fără răspunsuri detaliate. L. Problema consilierii şi orientării şcolare este obiectul de studiu al unor autori de seamă. Astfel că. teoria şi practica consilierii (P. plină de respect şi considera ie pentru om. teoria consilierii şi orientării încearcă să răspundă la întrebările: Cum ar trebui să fie corect. etc. etica.motiva iile devin prea slabe pentru a determina o schimbare.K. care impune implicarea unor persoane cu pregătire şi cu o chemare pentru o muncă responsabilă. J. pentru a ajunge la echilibru. în zilele noastre.Mitchell). lingvistica.Piaget). teorii de consiliere şi psihoterapie (Ch. Nevoia de consiliere. Acelaşi autor elaborează un model terapeutic prin care încearcă să aducă la normal nivelul emo ional al individului. în principal. de ce ar trebui să aplicăm aşa? Care trebuie să fie rezultatele consilierii? Ce aduce această experien ă de via ă? Răspunsul la prima întrebare constă. aflat în plină reformă conceptuală. acesta interferează cu modalită ile de rezolvare a problemelor.Lisievici. a programului în sine. de vreme ce profesorii identifică şi se confruntă cu variate probleme comportamentale? Un aspect important este faptul că domeniul сonsilierii intercorelează cu psihologia. într-o defini ie dată conceptului.Petterson. Acest răspuns dezvoltă filosofia cursului de consiliere. estetica. Consilierea însă nu este un nou tip de activitate educativă. în expunerea unor considera ii cu privire la dezvoltarea psihointelectuală a subiec ilor. În aceeaşi măsură rolul consilierului este acela de a ajuta individul să se deprindă cu noi abilită i prin care să facă fa ă anumitor situa ii. iar dacă este prea coborât .adolescentului este nevoie de un consilier. autorul propune terapia de sus inere şi condi iile de exprimare a emo iilor. teologia. În plus. se resimte ca o condi ie necesară şi imperativă pentru men inerea sănătă ii adolescen ilor şi a echilibrului societă ii.Nelson). care au dezvăluit anumite aspecte ale acesteia: conceptul de consiliere psihologică şi consiliere pedagogică (J.

şcoală. Rolul consilierii şi orientării şcolare face parte din propunerile şi angajamentul Ministerului Educa iei şi Cercetării fa ă de Integrarea în Uniunea Europeană. pentru o anumită disciplină sau pentru un anumit profesor. educa ia postmodernă este marcată de o criză axiologică şi de lipsa motiva iei educatorului şi educatului. care îşi propune de aceea să urmărească şi reconsiderarea atitudinii fa ă de subiectul educat. În acest context. îl orientează şcolar şi profesional şi totodată organizează activitatea didactică. din perspectiva instruirii diferen iate. a persoanelor implicate în procesul educativ. să-şi clarifice aşteptările. pe care profesorul îl parcurge continuu. întrebarea Cum trebuie să fie consilierea şi orientarea ca să contribuie la întemeierea axiologică a educa iei şi la crearea unei motiva ii suficiente pentru activitatea educa ională a profesorului şi cea didactică a elevului?. iar demersurile oricărei activită i didactice trebuie să includă şi metodologiile activită ii de consiliere şi orientare şcolară. avansând în calitate de subiect al educa iei copilul / elevul / studentul. ca necesară şi utilă interven ie în vederea formării unor fiin e performante atât la nivelul teoriei cât şi la nivelul rela iilor intersociale. este una definitorie ceretării noastre. care-i oferă cadrul legal necesar. îi asistă în autoformare. revendică cu necesitate cercetări actuale cu privire la natura rela iilor educator . Ac ionând astfel. 6 . un dirijor al elevului şi al grupului. societate. În procesul educativ. Procesul de observa ie. ajută adolescen ii să exploreze alternative.metodologică. a dificultă ilor pe care aceştia le pot întâmpina în familie. profesorul îşi asumă rolul de consilier şi astfel. ca element esen ial în restructurarea sistemului educativ. le sus ine încrederea în propriile for e sufleteşti şi îi canalizează spre laturile în care ei îşi demonstrează aptitudini. să-i observe abilită ile şi să le valorifice pentru eul personal şi pentru societate. profesorul trebuie şi poate să devină un sfătuitor. îi ghidează spre decizii optime. Dar mai cu seamă. La fel ca şi societatea postmodernă. Eficien a consilierii prin rela ia profesor elev este favorizată de însuşi sistemul de învă ământ. îl conduce la sesizarea stării de spirit a adolescen ilor. Consilierea individuală sau de grup îl va conduce pe dascăl la descoperirea cauzelor lipsei de motiva ie pentru şcoală. acest proces îşi justifică menirea în măsura în care profesorul trebuie să observe poten ialul elevului. El indică pentru aceştia sursele de informare.subiect educat.

nevoia de hrană şi de odihnă. Fizice / de bază: .admira ia şi tandre ea. Rolul acestuia este cu atât mai dificil cu cât diferen ele între elevi sunt mascate. .contactul fizic. . Afective: .timpul acordat. Consilierea individuală îl va conduce pe dascăl la descoperirea cauzelor lipsei de motiva ie pentru şcoală. un consilier al elevului.îngrijire permanentă. pentru o anumită disciplină sau pentru un anumit profesor.aten ia şi observarea comportamentelor. Ajutorul pe care profesorul cu rolul de consilier îl va da adolescentului cu deficien e în comportament şi pregătire este important pentru toată via a. . de îngrijire şi igienă. a V-a şi a IX-a. Profesorul evaluează alături de cantitate şi calitatea aplicării cunoştin elor. profesorul porneşte de la evaluări ini iale. părinte. 7 .nevoia de a fi ocroti i în fa a primejdiilor. ci doar cantitatea lor. 2. De securitate: . Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le deprindă o persoană menită să se ocupe de educa ie şi prin aceasta în elegem şi consiliere (profesor. după care conduce elevul spre adoptarea unei tehnici de pregătire care să-l ducă spre succes şi satisfac ie personală. În clasele ini iale.În procesul educativ. pasiunea pe care o are pentru studiu şi consecven a cu care se pregăteşte. este acela de a în elege nevoile elevilor: 1. profesorul trebuie şi poate să devină un sfătuitor. . stilul de lucru al elevului. din perspectiva instruirii diferen iate. . dorind note maxime. . iar notele nu pot măsura cu exactitate calitatea cunoştin elor.aprobarea şi compania în diferite activită i. .mediu predictibil. Al i elevi manifestă un interes slab pentru buna lor pregătire şi nepăsare fa ă de notă punând profesorului probleme dificil de rezolvat. 3. consilier. Unii elevi au putere de adaptare şi dorin ă de afirmare încât vor impresiona profesorul cu răspunsuri corecte. psiholog).nevoia de căldură.

. 2002). Aceştia au demonstrat că via a individului se organizează în func ie de câteva trebuin e. În categoria acestora intră şi trebuin ele biologice sau organice de hrană.o familie unită şi stabilă. cultivarea de valori precum: cinstea şi respectul fa ă de celălalt. D.dezvoltarea deprinderilor de participare la joc şi de a răspunde la întrebări. însă.Herzberg. 4.social al omului în condi iile solicitării mediului extern specific (şcoală. mişcare. şi trebuin ele fiziologice sau func ionale de mişcare. au rolul de asigurare a integrită ii fizice a organismului. E. sex etc. Cele primare sunt înnăscute. în literatura de specialitate: A. Despre cum se manifestă toate acestea la individ vorbesc aproape to i cercetătorii comportamentului uman. Conform defini iei date de autorii sus-numi i. care are în vedere atragerea copilului. apă. ca şi trebuin ele spirituale de cunoaştere. Acestea reflectă echilibrul biopsiho . spirituale şi sociale. De direc ionare şi control: se referă la deprinderea elevilor cu comportamentele sociale adecvate. etice. Mc. Schopenhauer. etc. . relaxaredescărcare. .modele de îngrijire permanentă şi respectare a unor reguli elementare. F..reguli de control. trebuin ele sunt structuri motiva ionale bazale şi fundamentale ale personalită ii. for ele ei motrice cele mai puternice. . A.. dându-i-se responsabilită i din ce în ce mai mari: implicarea în deciziile importante legate de familie sau de şcoală (consiliul de familie / consiliul elevilor). 7. căldură. materiale. De independen ă. societate. de afirmare a propriei persoane. somn.D.promovarea ocaziilor de afirmare şi de dezvoltare.încurajarea curiozită ii şi comportamentelor de explorare. În func ie de geneza şi con inutul lor. prin care se în elege a ajuta elevul să în eleagă că trebuie să ia propriile decizii (Vrăjmaş. 8 . De responsabilizare.un grup de familie / un grup şcolar armonios. transport. 6. la început în lucruri minore. De stimulare a poten ialului înnăscut: . de disciplină. anturaj). estetice. . Clelland. Ele semnalizează cerin ele de reechilibrare în forma unor stări şi imbolduri specifice. trebuin ele sunt clasificate în: primare. învă area din propriile greşeli sau succese. Trebuin ele materiale de locuin ă.. Maslow. unelte şi instrumente sunt importante. 5. pe parcurs.

. îl dă acestui concept.Ierarhia motiva iilor( Maslow. Nevoia de aparten ă şi contact uman 2. ne referim la în elesul pe care psihologul american Maslow. Când vorbim de trebuin e. Astfel. Trebuin e motrice 1. Trebuin e sociologice 3. Nevoia de securitate 1. A. 1943) 8. conform schemei de mai jos (Figura 1): 5. de prietenie îl definesc ca om. Trebuin e fiziologice Figura nr. A.Piramida trebuin elor ( Maslow.. Trebuin e estetice 6. el a construit o piramidă a acestor nevoi. 1 . Trebuin e psihologice 2. Nevoi primare Figura nr. Trebuin e de autonomie 4. Nevoia de dezvoltare personală 4. de cooperare. Nevoia de stimă şi respect din partea celorlal i 3. 2.Trebuin ele sociale de comunicare. anturaj şi integrare socială. 1943) 9 . Trebuin ă de autorealizare 7. Trebuin e cognitive 5.

la vârsta adolescen ei. cu motiva ii puternice. el este în căutarea şi satisfacerea unei alte trebuin e şi anume aceea de formare a sinelui. adolescentul ajunge la a avea probleme de conflict interior acerb. Pe acestea. aflat în ipostaza consilierului. nevoi ce se conturează încă din anii de şcoală: . . Dacă nu ştie să se în eleagă şi să se accepte. Rolul activită ii de consiliere şi al 10 . Ei îşi orientează energiile. Ac iunile lor. Pe de o parte.nevoi / trebuin e profesionale: atrac ia pentru o anume activitate. este vorba despre trebuin ele societă ii. Tot în func ie de trebuin e. valorificarea capacită ilor personale. pe care trebuie să le satisfacă pentru a reuşi în via ă. ac iunile.nevoi /trebuin e psiho . Trebuin a de a fi institu ionalizat prin şcoală. individul va interpreta roluri diferite. sus in faptul că una dintre principalele trebuin e. familie.Nevoile corespund trebuin elor sau necesită ilor. sunt efectuate deliberat şi explica ia poate fi dată în termeni de scopuri şi obiective. Consilierul îl ajută să conştientizeze unicitatea sa. după motiva ia intimă a fiecăruia. a tipurilor institu ionale care-i sunt impuse de societate. cu trebuin ele lor. trebuie privi i separat şi explica i în termeni cazuali. fără să fie întotdeauna uşor de delimitat cauza şi mobilul ce au declanşat neliniştile difuze şi izbucnirile sale de furie. la care individul trebuie să răspundă. efectuate arbitrar. Adolescen ii. . Abordările sociologice. contribu ia personală la prestigiul grupului. este cu atât mai mare cu cât lipsa ei ar duce la dezechilibre. este aceea de a fi integrat în şcoală. sunt cele care ridică probleme şi semenilor şi sinelui propriu. Oamenii muncesc după nevoile lor personale şi motiva iile individuale sau sociale. Aşadar. să şi-o accepte şi să şi-o asume. cadrul didactic. putem vorbi despre aşa zisele dorin e personale. de a avea suflet nobil. trebuie să le identifice şi să le canalizeze spre o solu ionare. O parte a eului său se revoltă contra modelelor pedagogice.nevoi / trebuin e morale: dorin a de a servi cauzei superioare. conduita spre atingerea obiectivelor generale şi în mod diferit.sociale: statutul său şi respectul câştigat în cadrul grupului. Ac iunile lor. iar pe de alta. adolescentul trăieşte şi se dezvoltă în func ie de anumite trebuin e. Consilierul va orienta adolescentul spre nevoile fundamentale ale viitorului adult. la această vârstă. Elevul adolescent nu are încă definitivată identitatea. în societate.

responsabilitate – iresponsabilitate. potrivit acesteia. astfel încât omul este într-un continuu balans între bine . D. are patru niveluri . convingeri. perseveren ă şi efort până la atingerea lor..( Popescu-Neveanu. ci dimpotrivă. P. care tinde să îşi depăşească mereu condi ia. Ca spre exemplu. spune autorul. Scopurile sunt exterioare individului. Psihologul Paul Popescu-Neveanu vorbeşte despre teoria factorilor duali elaborată de Herzberg. însă.D. 1990) . Asta nu înseamnă.consilierului este acela de a-l stimula pe tânăr să se regăsească prin ceea ce are mai valoros. 11 . de cooperare. Aceasta. că obiectivele orientează conduita. există elemente care produc satisfac ie individului şi elemente care produc insatisfac ie. Nu în ultimul rând. nevoi. P. el trebuie să ştie să-l canalizeze spre o solu ionare acolo unde se constată o deviere sau o abatere de la reuşită.rău. Pe lângă trebuin e. echitate inechitate. Consilierul şcolar îi va orienta pe tineri spre conştientizarea scopurilor lor de nivel înalt şi de bătaie lungă care cer voin ă. O alta. 1990) a elaborat teoria achizi iei succesului. rela ii încordate rela ii destinse. Scopul activită ii de consiliere este acela de a-l ajuta pe subiect să-şi joace propriul rol în lume. repulsii. şi spre a face distinc ia / alegerea între ceea ce este pozitiv sau negativ. de prietenie pentru că acestea toate îl definesc ca om şi îi asigură succesul. aspira ii. Consilierul intervine şi abilitează subiectul pentru a-şi defini identitatea şi individualitatea şi pentru a de ine controlul asupra propriilor ac iuni şi limite. Ele sunt atractive. ar putea fi numită trebuin a de a avea un comportament adecvat atât fa ă de activită ile educative cât şi fa ă de cele extra educative precum şi fa ă de rela iile interumane.El trebuie consiliat şi orientat în func ie de fiecare stadiu/situa ie prin care trece nu doar pentru a supravie ui modest / mediocru.Mc Clelland ( apud Popescu-Neveanu. de motiva ii: dorin e.. ci pentru a atinge succesul pentru sine şi pentru societate. oportune şi demonstrează spre ce îşi îndreaptă omul ac iunea pentru a atinge succesul. Cum este posibil de realizat acest lucru a fost una dintre preocupările continue ale omului. aceasta este influen ată de mult mai multe lucruri. ne oprim asupra trebuin elor sociale de comunicare. acela de a aduce societă ii din care face parte un plus de valoare. ajutându-l să-şi joace propriul rol în lume. De asemenea. anturaj şi integrare socială. atrac ii. comportamentul uman este orientat către scopuri sau obiective. De asemenea.

de aceea dacă via a noastră nu este înso ită de vreo artă frumoasă.Mc Clelland) Conform lui A. Puterea motiva iei 1. dorin elor).Nivelurile achizi iei succesului (Apud D. Cu alte cuvinte. autorul distinge o trebuin ă în plus fa ă de ceilal i: trebuin a de a învă a.D. vie ii practice (bunăstarea personală) şi vie ii intelectuale (sporirea cunoştin elor). ferindu-l pe individ de numeroasele primejdii. Sus inem că dacă încurajăm via a intelectuală.4. Pentru acest individ. nenorociri. de a vedea. În acest sens. trebuie să-i învă ăm pe educa i că via a noastră obiectivă trebuie să fie secundară celei subiective.. de aceea. o asemenea via ă va fi un scut de apărare în contra urâtului şi în contra urmărilor lui dăunătoare. virtu ile noastre intelectuale ne servesc în primul rând nouă. Puterea motiva iei Aşteptarea Stimularea Figura nr. 3 . A. Succes 3. 12 . 1994).Schopenhauer. va ajunge un izvor al primejdiilor. de întoarcere la înăuntrul lui ( Schopenhauer. aceasta devine. cu vremea. nu o inteligen ă liberă. scopul principal al individului. vreo ştiin ă. în func ie de anumi i indicatori pe care-i formulează. autorul citat remarcă faptul că omul este un copil al nevoilor. scopul principal al vie ii deosebeşte oamenii în func ie de importan a pe care aceştia o acordă vie ii personale (pusă în slujba voin ei. în care să-şi afle o mare parte a plăcerilor sale. pierderi la care este supus cel ce-şi caută numai mul umirea materială. a medita. Aceste trebuin e sunt cunoscute sub termenul de trebuin e intelectuale. de a studia. Aspira ie 2.

Activitatea de consiliere şi orientare şcolară este o activitate centrată pe ideea limbajului real dialogic. una şi aceeaşi idee circulă prin mintea tuturor persoanelor antrenate: consilier – consiliat / consilia i .şi scopul acestei metode este de a ajunge la concluzii de valabilitate comună ( Saussure. 2004). În condi iile consilierii. Natura dialogică a cuvântului a fost relevată în mod autentic de M. Termenul de artă are sens de măiestrie. 1995). în activitatea de consiliere.. F. prin cunoaştere dialogică în elegem un dialog aplicat principiilor spirituale. Numai aşa ne putem exprima obiectiv. cel care a tratat termenii cunoaştere dialogică şi limbaj dialogic ( Vasile. pe lângă cele afirmate mai sus. ra ional coordonat al formării personalită ii elevilor de către educator la diverse niveluri. Termenul de ştiin ă se referă la gândirea şi ac iunea cadrului didactic care realizează func iile manageriale într-o manieră eficace (cu economie de timp) şi eficientă (câştig maxim şi efort minim). contestat.Dar.. care este dinainte condi ionat. În activitatea de consiliere. talent în a conduce al i oameni. parole. nu este ceea ce însemna la Saussure. Între discurs şi obiect mai intervin şi alte discursuri. ca proces instructiv educativ. termen împrumutat de la Bahtin. un act de vorbire este o replică la un alt act de vorbire. Practica managerială consideră educa ia ca ştiin ă şi artă ( Bîrzea. noi nu ne exprimăm direct despre 13 . Un act de vorbire. despre acelaşi obiect. C. 2001).Bahtin. morale şi culturale ale existen ei fiin ei umane ( Bahtim. apreciat sau nu. exprimarea vorbirii fiecăruia are un caracter adresativ. Astfel că. învăluit poate să nu participe la dialogul social. 1977). pe aceeaşi temă. Din însăşi defini ia educa iei rezultă caracterul conştient. Dacă extindem logica gândirii filosofice a lui Bahtin şi în consiliere. are între caracteristicile sale şi pe aceea că reprezintă un proces managerial.... adică folosirea sistemului general al limbii într-un monolog individual. în cunoaştere. Adică. străine. în dialog intervin alte discursuri despre obiect (consiliatul). pricepere. În procesul cunoaşterii dialogice. noi nu ne exprimăm singuri. nu trebuie să uităm că o mare putere a influen ării activită ii intelectuale a adolescen ilor o are cadrul didactic în rolul consilierului. în activitatea de consiliere. M. dialogul nu poate să se individualizeze decât în procesul interac iunii vii. asumarea rolului de conducător al activită ii didactice şi educative este o coordonată de bază a misiunii oricărui cadru didactic. M. M. Ori. Bahtim. Procesul de învă ământ.

( Cocoradă. Studiile de specialitate definesc consilierea ca arie de servicii oferite unui client (individ sau grup) care constau în observare. O defini ie a consilierii psihopedagogice. 14 . (…) pe reechilibrarea şi reconstruc ia personalită ii.. ea poate fi recomandată şi în cazul unor situa ii / împrejurări pozitive sau în cazul consilierii unor elevi de excelen ă. Ea porneşte de la interesele acestuia. De suport de consiliere trebuie să beneficieze şi elevii supradota i. A. Păcurariu. aşa numitele situa ii de criză.. în cadrul căruia profesorul oferă asisten ă şi suport emo ional elevului / grupului de elevi în scopul dezvoltării personale şi a prevenirii situa iilor problemă şi a crizelor. de la înclina iile sale şi până la posibilită ile sale concrete de acces la o anumită carieră.. La această defini ie mai adăugăm o caracteristică şi anume că această activitate nu se desfăşoară doar în cazul situa iilor critice. de la aptitudinile. Elevul trebuie consiliat şi orientat continuu spre situa ii care simulează momentul integrării lui în societate. potrivit căreia consilierea reprezintă un proces intensiv de acordare a asisten ei pentru persoanele normale care doresc să-şi atingă obiectivele şi să func ioneze mai eficient. în timp ce psihoterapia este (…) un demers mai complex de tratament psihologic centrat pe reducerea unor simptome sau comportamente disfunc ionale sau. 1999). 2002). ( Pică. Cu toate acestea mul i specialişti consideră termenii de consiliere şi psihoterapie ca fiind echivalen i. 2003) ne îndreptă eşte să afirmăm că activitatea de consiliere şi orientare este un serviciu. Orientarea este o ac iune de îndrumare centrată pe individ. În sprijinul acestei afirma ii. ca să nu apară riscul înstrăinării sau al frustrării atunci când aceştia se confruntă / trebuie să se adapteze la o lume şi cu un mediu care nu se ridică la nivelul aşteptărilor lor. ci dimpotrivă. sau în cazul sprijinirii / orientării adolescen ilor spre viitoarea carieră. . informare. Conceptul de orientare şcolară este definit de Dic ionarul de Psihologie ca fiind o componentă logică a ra ionalizării moderne a şcolarită ii ( Dic ionar de psihologie. C. vine şi defini ia Anei Pică.. 2003). sfătuire pentru a-şi rezolva problemele sau pentru a-şi planifica viitorul (Reber. A. ( Neam u.. E. 2001).obiect. cunoaşterea o de inem numai după ce percepem şi alte discursuri despre obiect. orientare. pentru ca acesta să poată fi competitiv în orice condi ii. În ordinea cunoaşterii cel mai important este dialogul. S.

La finalul şcolarizării.. Rolul activită ii de Consiliere şi Orientare şcolară în procesul de evolu ie al tinerilor Consilierea şi orientarea şcolară reprezintă în şcoala românească o parte importantă a curriculumului. A. C. Programele de consiliere şi orientare sunt utile elevilor deoarece le oferă acestora informa ii. fiin a trebuie să fie capabilă să transpună în faptă con inutul diplomei ob inute în şcoală ( Negrilă. a munci.2. în cadrul institu iei instructiv educative. le formează deprinderi şi le dezvoltă experien a necesară identificării unui mod optimist şi realist de a-şi construi existen a. Accentul în această activitate cade pe promovarea capacită ii de ajutorare şi autodirec ionare a elevului. Una dintre teoriile cele mai pertinente cu privire la consiliere. 2002). căci în unele situa ii consilierea. Consilierea urmăreşte formarea unor persoane armonioase cu sine. a se distra. a fi competitiv la nivelul lumii în care dorim şi sperăm să fim integra i.. Rostul acestei activită i. este de a-i ajuta pe elevi să devină mai motiva i în a trăi. afectivă. orientarea şi evaluarea elevului sunt activită i care presupun colaborarea şi sincronizarea muncii mai multor categorii de persoane. cu lumea cărora le apar ine.educa ională. 1966). I.profesionale. La rândul său. Scopul interven iilor. cu ceilal i. este rezolvat de către copil în mod independent a problemelor de natură cognitivă. cu rol de consiliere. a învă a. apar ine lui C. vor stabili rela ii bune cu ceilal i şi vor înregistra un randament sporit în activitatea şcolară. aceştia vor dobândi o imagine de sine mai bună. s-a urmărit ob inerea unei cât mai mari eficientizări în planul dezvoltării personale cât şi în al celei socio . Activitatea în echipă a cadrelor didactice este facilitată de această arie curriculară. şi pe care ne-o însuşim în totalitate. psihomotorie ( Băban. Metoda lui este holistică şi are 15 .. Băban sus ine şi analizează consilierea ca pe o rela ie interumană de asisten ă şi suport dintre profesori şi elevi în scopul dezvoltării personale şi preven iei situa iilor problematice şi de criză. conform căruia activitatea de consiliere este centrată pe persoană ( Rogers. Prin adaptarea la condi iile şcolii româneşti a acestui document normativ şi instrument de activitate didatic . 2002). Rogers. De asemenea.

competitivă şi stimulativă pentru cei din jur. Consilierea centrată pe persoană este o metodă în care consilierul. liber să exploreze. . comunicare. succesul depinde de parcurgerea următorilor paşi în parte: 1. modelul Egan în trei paşi. C. Trebuie să ai încredere în tine şi să nu te laşi copleşit prea uşor.i fiu de folos? Care crezi că ar putea fi ajutorul pe care crezi că i l-aş putea acorda? Sim i nevoia să împărtăşeşti cuiva starea prin care treci? Eşti dispus/ă să ne gândim împreună la ceea ce urmează să faci? Consider că ai în tine resursele / for ele necesare ca să depăşeşti acest moment. Să se realizeze un climat psihologic în care elevul să se simtă valorizat. 16 . poate fi considerat unul dintre scenariile ce poate fi utilizat în această activitate. Totodată. antrenarea atitudinii deschise. bazându-se pe spontaneitatea şi pe intui ia sa empatică. To i cei trei paşi trimit la rolul activită ii didactice în cadrul ac iunii educa ionale. el trebuie ajutat să îşi exploateze constructiv poten ialul de care dispune pentru a deveni o persoană armonioasă. Păcurariu. Din multitudinea variantelor. acceptat necondi ionat. Potrivit modelului. A. 1966). etc. cei de aici vor încerca să te ajute. Astfel.i fie teamă să te destăinui. Ai la îndemână câteva variante. în eleasă ca ecua ie între consiliat – consilier şi mediu. Nu. se pot aminti cele de genul: Cum crezi că aş putea să. încredere. Subiectul trebuie ajutat să se elibereze de for ele care-i limitează manifestarea autentică a personalită ii.rolul de a ajuta fiin a consiliată să în eleagă.. intelectual şi afectiv care să permită dezvoltarea personală a elevului. 2. alege-o pe cea care i se potriveşte. Aceasta trebuie să inducă simpatie. 2002)... menite să desemneze disponibilitatea specialistului pentru acordarea de sprijin şi consultan ă. încearcă să-l în eleagă pe subiect în unicitatea lui. Să se realizeze o congruen ă între ceea ce simte şi ceea ce trăieşte ca experien ă actuală. să planifice şi să ac ioneze aşa încât să progreseze în propria-i via ă ( Rogers. prietenoase. A. Să se ofere un suport material. 3. Acest lucru va conduce la toleran ă ( Pică. Foarte importantă este implicarea profesorului consilier şi a dorin ei sale de a oferi sprijin. la care face referin ă Pică în lucrarea sa. să-i sprijine efortul de a ajunge la conştiin a de sine şi la ideea de responsabilitate. De la teorie la practică trecerea se face prin emiterea de formule lingvistice.

Argumentul în favoarea diferen ierii poate fi găsit în motiva ia conform căreia fiecare elev poate şi trebuie să-şi găsească locul său în cadrul clasei. cu cât diferen ele între elevi sunt mascate. există momente de criză pentru subiectul educat / consiliat. de particularită ile de vârstă. pentru a preveni pierderi irecuperabile. în func ie de abilită ile psiho . al şcolii şi al societă ii. profesorul porneşte de la evaluări ini iale. a V-a şi respectiv. profesorul devine un sfătuitor. trebuie trata i diferen iat. Subiec ii consilia i nu sunt egali în disponibilită i şi înclina ii. El indică acestuia sursele de informare. consilierul îşi adaptează şi îşi creează metode şi mijloace de consiliere şi orientare şcolară. artistic. etc. îl asistă în autoformare şi totodată organizează activitatea didactică. de interesele elevilor. Profesorul evaluează alături de cantitate şi calitatea aplicării cunoştin elor. care-i oferă cadrul legal necesar. obligatorii pe orizontală.) Acestea au ca scop în egală măsură informarea. după care conduce elevul spre adoptarea unei tehnici de 17 . un consilier al elevului. pasiunea pe care o are pentru studiu şi consecven a cu care se pregăteşte. iar notele nu pot măsura cu exactitate calitatea cunoştin elor ci doar cantitatea lor. Educa ia modernă pune accent pe predarea diferen iată. Identificându-le. Sistemul de învă ământ oferă arii de profiluri de învă are diferite. a IX-a.Cercetările în domeniul consilierii şi orientării şcolare certifică caracteristici definitorii ale consilierului şcolar modern. turistic. dar şi formarea psiho -intelectuală a elevului. care trebuie identificate şi apoi stabilizate. în poten ial intelectual sau psiho-moral şi prin urmare. stilul de lucru al elevului. Astfel că.intelectuale pe care le are şi în conformitate cu pregătirea sa. Diferen ierea trebuie să ină cont de câ iva factori: disponibilită i creatoare în domeniul ştiin elor exacte sau în domeniul ştiin elor umaniste. de nivelul de cunoştin e ale subiec ilor. Eficien a diferen ierii educa iei este favorizată de însuşi sistemul de învă ământ. un curriculum na ional. programe şcolare în func ie de stadiul de dezvoltare intelectuală la care se află. Rolul acestuia este cu atât mai dificil. pentru tot sistemul de învă ământ la un anume nivel după tipul de clasă şi după profilul liceului (agroindustrial. economic. Conform acestora. din perspectiva instruirii diferen iate. şi altul la decizia şcolii în func ie de nevoi. încât să determine elevul adolescent să participe conştient la cunoaşterea de sine şi formarea personalită ii sale. consilierul trebuie să ină cont de faptul că în educa ie. singura care poate duce la succes individual. Există arii curriculare fundamentale. În clasele ini iale. ca şi în dezvoltarea unei societă i.

În activitatea de consiliere şi orientare trebuie să-i deprindem pe subiec i cu aptitudinile de a exprima aceşti termeni: nevoi / trebuin e. Identificându-le. 1994) 18 . să-i sus ină încrederea în propriile for e sufleteşti. glorie). a dificultă ilor pe care le întâmpină în familie. îl conduce la sesizarea stării de spirit a elevilor. consilierea şi orientarea şcolară trebuie să aibă un punct de gravita ie care să nu cadă în afara celor consilia i. va ajunge un izvor al primejdiilor ( Schopenhauer. preluând un termen din ştiin ele exacte.pregătire care să-l conducă spre succes şi satisfac ie personală. trebuie să fie secundară celei subiective. Sau. vreo ştiin ă. în locul celei de a treia plural. după afirma ia lui Schopenhauer. Al i elevi manifestă un interes slab pentru buna lor pregătire şi nepăsare fa ă de notă punând profesorului probleme dificil de rezolvat. Trebuie să-i învă ăm să întrebuin eze persoana întâi. Unii elevi au putere de adaptare şi dorin ă de afirmare încât vor impresiona profesorul cu răspunsuri corecte. în care să-şi afle o mare parte a plăcerilor sale. profesorul îşi asumă rolul de consilier şi ajută adolescentul să exploreze alternative. de aceea virtu ile noastre intelectuale ne servesc mai ales nouă. cu punctul de gravita ie care să cadă în interiorul lor. să se adreseze la lucruri ce le pot găsi în interiorul lor (valori intelectuale. via a noastră obiectivă. Ajutorul pe care profesorul cu rolul de consilier îl va da adolescentului cu deficien e în comportament şi pregătire este important pentru toată via a. să clarifice aşteptările subiectului. spirituale) şi nu în afara lor (bani. A. să-l ghideze spre decizii optime. pe care profesorul îl parcurge continuu. de aceea dacă via a noastră nu este înso ită de vreo artă frumoasă. ranguri... Consilierea individuală îl va conduce pe dascăl la descoperirea cauzelor lipsei de motiva ie pentru şcoală. dorind note maxime. Altfel spus. ci izvorul fericirii să fie propria lor putere vitală. în reflexiile. Omul este un copil al nevoilor. să nu caute mul umirea „de din afară”. Procesul de observa ie. Datoria consilierului este de a orienta consilia ii să se adreseze acelor lucruri care să le poată garanta fericirea şi liniştea. cugetările lor despre ei.

instruieşte. Profesorul ca terapeut îşi asumă tot mai mult func ia de consilier. un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. Ca agent cognitiv va încerca să participe la diminuarea dezechilibrelor psihice. dramaturgice ale adolescentului. Ca agent de socializare. organizator al grupului ori mediator între grupul de elevi şi lumea din afara şcolii. Rolurile educatorului în activitatea didactică Persoană resursă • Transmite informa ii. îi oferă posibilitatea de a interpreta diferite roluri pe care identificându-le. profesorul va satisface necesită ile de rela ionare ale adolescen ilor care au caren e de rela ionare cu părin ii. emo ionale.personale şi grupale Este diagnostician. de dezvoltare personală ale elevilor şi ale grupului.3. el devine un observator sensibil al comportamentului elevilor. defineşte obiecte. • Cercetător Sprijină proiectele individuale de studiu. • Tehnician Propune situa ii de învă are. colegii. consilier. se îngrijeşte de problemele emo ionale ale elevilor. • Evaluator Controlează progresul învă ării cognitive ori sociale. favorizează realizarea de produc ii audiovizuale şi informatice. • Catalizator de emancipare afectivă şi intelectuală 19 . • Specialistul în rela ii inter . consiliază elevul în func ie de metodele de învă are cele mai adecvate. adolescentul poate să şi le asume sau să se disocieze de ele. • Terapeut Este empatic. • Descoperitor El identifică particularită ile creative. estetice. va satisface trebuin ele de comunicare ale adolescen ilor. lec ii asistate de calculator. Acesta. prin competen ele sale de agent de comunicare. consiliază elevii pentru a depăşi obstacolele în învă are.

2003) Tipuri consiliere orientare de şi Descriere Persoană care consiliază Institu ie 20 . • Membru al corpului profesoral Intră în rela ii orizontale cu ceilal i profesori şi rela ii verticale cu directorii. comunicarea. 2003 . • Partener al educa iei Intră în rela ie cu al i factori ai educa iei: cu părin ii. să-l determine. ) Descrierea tipurilor de consiliere şi orientare ( Cocoradă. inspectorii etc. cu agen i de cultură. O astfel de ipostază presupune preocuparea acestuia de a găsi cele mai potrivite metode şi strategii ac ionale pentru a-i face pe adolescen i să-şi însuşească / dobândească informa iile necesare cunoaşterii disciplinei pentru a conduce la autonomie intelectuală şi axiologică. E. consilierea altor colegi.. pe baza unei experien e vaste şi a unei experien e mature. îi ascultă şi îi ajută să se exploreze şi să în eleagă mai bine universul intim şi prin descoperirea acestuia să se în eleagă pe ei înşişi. barierele de comunicare. Peretti.. activită i care să ofere adolescen ilor schimbul de informa ii din diferite domenii ale culturii sau ştiin ei. angajând împreună cu părin ii şi al i factori de cultură. profesorul poate fi implicat în evaluarea. de A. (Apud: Cocoradă. etc. să comunice cu noul din lumea exterioară adolescentului. dirijându-l şi determinându-l să interac ioneze cu lumea.. sinteza. să îl prevină asupra influen elor ce se vor exercita asupra lui şi să îl ajute să reac ioneze potrivit acestor influen e. militează pentru interdisciplinaritate. creativitatea. să-l ajute să descopere blocajele de orice natură. E. interpretarea. gândeşte strategii de ac iune educativă comună (predarea în perechi). 1991. asigurând un comportament şi atitudini dezirabile ale adolescen ilor. să îşi formeze o disciplină a vie ii: lectura.Ac ionează pentru dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a min ilor adolescen ilor. Profesorul îşi asumă rolul de consultant şi consilier al familiei..

de spirit. Consilier Psiholog Professor Diriginte Şcoală Cabinet Servicii resurse umane Pastorală Oferă sfaturi. Preot Biserică 21 . ghidează conduita religioasă . Este o activitate de consiliere destinată depistării unor aptitudini pentru o anumită artă sau ştiin ă.Informa ională Oferă informa ii pe o temă domeniu Persoană abilitată Persoană abilitată. consilier tehnic Părinte Prieten Ghişeu de informa ii Ghişeu de informa ii Tehnică Oferă informa ii – sfaturi privind execu ia unor lucrări. grup) Profesor Psiholog Cadru (formal şcoală. sau depistarea predispozi iei pentru un anumit domeniu de activitate sau pentru o anumită profesiune. derularea unor procedee într-un domeniu Suportivă Oferă sprijin moral şi emo ional în diferite situa ii Cadru informal (familie. cabinete de consiliere) Voca ională Dezvoltă capacitatea de planificare a carierei.

Deşi lucrează cu întreaga clasă. în cadrul disciplinei sale.De dezvoltare Formare de atitudini şi abilită i care să permită satisfacerea stării de bine. activitatea de consiliere venind astfel în sprijinul elevului cît şi al consilierului specializat. dar şi de dorin ele lor. şcoală Orientare profesională Activitatea de consiliere a adolescen ilor pentru a-i ajuta să ia o hotărâre în privin a vie ii lor profesionale. Profesorul diriginte de ine rolul privilegiat în procesul de informare şi orientare în carieră deoarece el este îndrumătorul activită ii de orientare la clasa de elevi pe care o 22 . profesorul tinde prin toate activită ile sale diferen ierea tratării elevilor în func ie de temperamentul lor. şcoală Tabelul nr. observat pe o perioadă îndelungată de timp. 1 – Tipurile de consiliere şi orientare şcolară Se confirmă şi mai mult ideea că profesorul este indicat să desfăşoare. psiholog Cadru informal Cadru formal De criză Asistă persone aflate în impas Psiholog. Consilier Psiholog Profesor Diriginte Cabinet psihologic. de abilită ile psihice şi intelectuale. psihiatru Cabinet psihologic. psihiatric Orientare şcolară Alegerea în func ie de abilită i personale şi în func ie de cerin ele societă ii Consilier Psiholog Profesor Diriginte Cabinet psihologic. professor. Părinte.

sunt: convorbirea cu elevul. Aceste sarcini trebuie să vizeze asigurarea condi iilor necesare desfăşurării procesului de orientare. Activitatea dirigintelui se încheie cu formularea sugestiei de orientare. implicat direct în procesul de orientare al elevilor şi totodată calitatea de diriginte îi conferă şi coordonarea celorlal i profesori care predau la clasa lor. Dirigintele participă în mod activ. dorin ele familiei şi oferta socială. Această sugestie a dirigintelui nu trebuie să aibă caracter persuasiv. poate fi considerat că are rolul privilegiat în ceea ce priveşte orientarea şcolară. Consilierul şcolar . etc. Pentru ca rolul directorului în procesul orientării să fie real şi eficient pe toate planurile activită ii manageriale. în sensul cunoaşterii. repartizarea atribu iilor ce revin cadrelor didactice în diferitele etape ale orientării. colaborarea cu familia şi ceilal i factori implica i în procesul orientării elevilor. autocaracterizarea. care trebuie să fie rezultatul interac iunilor dintre posibilită ile. controlul şi evaluarea activită ii din şcoală şi implicit a celei de informare şi orientare în carieră a elevilor din unitatea pe care o coordonează. ( Tomşa.. Fa ă de ceilal i profesori. Activitatea consilierului şcolar. dar şi îndrumarea activită ii de autoinformare în vederea unei autoorientări corecte. Ghe. aprecierea obiectivă a personalită ii. la o 23 . astfel încât elevul şi familia să poată fi siguri că op iunea le apar ine în totalitate. prin rolul şi sarcinile pe care le are în şcoală.coordonează. Una din sarcinile profesorului diriginte este de a realiza o informare directă a elevilor cu privire la studiile şi profesiunile spre care se pot orienta. deşi aparent este desfăşurată în mai multe direc ii. activită ile extraşcolare. informării şi îndrumării elevilor în plan şcolar şi profesional. organizarea. deoarece el poate fi denumit chiar profesionistul în acest domeniu dacă ne gândim că este specialist în psihologie sau ştiin ele educa iei. analiza produselor activită ii. chestionarul. educării. Aceste elemente sunt importane deoarece el beneficiază de cunoaşterea celor mai eficiente metode utilizate în practica orientării în carieră. 1999). el trebuie să încludă în planul managerial şi sarcini specifice muncii de orientare. Directorul şcolii este cel care propune planul managerial al unită ii şcolare şi tot el este cel care se ocupă de planificarea. familia al i factori. aspira iile elevului. dirigintele are sarcini suplimentare dar şi metodele şi mijloacele de realizare pentru acestea. care şi-au demonstrat utilitatea în practica educa ională. Printre cele mai uzuale şi eficiente modalită i pe care le are la îndemână dirigintele pentru a îndruma activitatea de orientare.

Pentru părin i: cunoaşterea particularită ilor psihice ale diferitelor categorii de vârstă. familiarizarea cu metode eficiente de rezolvare a problemelor comportamentale ale elevilor. cunoaşterea modalită ilor de rezolvare a situa iilor conflictuale. Pentru elevi: formarea şi dezvoltarea capacită ilor de autocunoaştere şi dezvoltarea însuşirilor de personalitate. întreaga lui activitate din şcoală poate fi utilizată în domeniul orientării: A). pregătirea psihologică a elevilor pentru examene. asistarea elevilor în depăşirea dificultă ilor şcolare şi a eşecului şcolar. familiarizarea cu diverse metode de cunoaştere a copilului şi modalită i de dezvoltare a însuşirilor de personalitate. precum şi acelor utilizate în pregătirea psihologică pentru examene.scurtă analiză se poate concluziona că de fapt. A3). identificarea metodelor adecvate de rela ionare cu copilul pe diferite trepte de vârstă. cunoaşterea stilurilor eficiente de conducere a grupurilor de elevi. sprijinirea autocunoaşterii şi dezvoltarea însuşirilor de personalitate ale elevilor supradota i. Activitatea de consiliere şi rolurile consilierului 24 . Pentru profesori: 4. Asisten ă psihopedagogică pentru elevi: A1). familiarizarea cu diferite metode de cunoaştere a personalită ii elevilor. A2). cunoaşterea şi optimizarea stilului propriu de învă are. optimizarea stilurilor de predare.învă are. formarea abilită ilor de interrela ionare şi de rezolvare a situa iilor conflictuale. familiarizarea cu modalită ile de sprijinire a elevilor în procesul de informare şi orientare în carieră a elevilor .

Păcurariu.. 4. 25 . evaluarea rezultatului ( Pică. E.. solu ii pot să găsească şi în ora de dirigen ie. repetarea fiecărei alternative până când toate implica iile ei sunt clare. de A. Atât problemele cât şi capacită ile subiectului vor trebui să fie evaluate cu mare capacitate de către consilier. 1991). colaborare complicitară în sensul de implicare a elevului în rezolvarea propriilor probleme. după modelul M. 7.Pică. A. Pe de altă parte. cita i de A. empatie de pătrundere în universal celuilalt. întâmpinare sus inută a eventualelor probleme sesizate din neliniştile elevului sau din comportările mai pu in controlate din timpul orelor de curs.Consilierul. Lindemann. propunerea solu iilor alternative. readaptare permanentă la ceea ce exprimă elevul. În plus. 5. gândire pozitivă ( Peretti.Pică sus in că persoana care consiliază nu trebuie să formuleze probleme. 2002) Se poate vorbi ca de o reuşită şi de faptul că scopul a fost atins doar atunci când consiliatul şi-a dat seama că a dobândit o metodă de rezolvare pe care o va putea folosi şi în viitor.. 3. A. fie că este profesorul sau oricare dintre specialiştii antrena i în activitatea de consiliere şi orientare şcolară ar trebui să facă dovada următoarelor aptitudini: respect pentru cel consiliat. Una dintre modalită ile de consiliere pentru a-l determina pe consiliat să opteze singur pentru o rezolvare. este aceea de a-i diviza problema în şapte paşi. Rolul acestuia este să întrebe. definirea paşilor ce trebuie făcu i spre solu ionare. după cum nici să sugereze solu ii. Specialiştii G. 6. ci să-l ajute pe subiect să le găsească. specialistul în consiliere trebuie să îl înve e pe elev să ştie unde / cum să caute şi singur solu iile. citat de studiul lui A. M. congruen ă. văzută drept concordan ă dintre comportament. şi situa ii de via ă care să le servească drept model. Aceştia sunt: 1.Goldfried (1975). identificarea problemei. să încurajeze şi să sprijine consiliatul. acompaniere. 2. fără critică la adresa a ceea ce face sau spune elevul. de unde pot împărtăşi experien e personale. alegerea unei solu ii. efectuarea acestor paşi.Golfried. acceptare necondi ionată. Caplan. sentimente şi vorbe.

Aşadar. informatice. informarea. în 1932 (Mărturisiri literare). sociale. formularea şi adresarea de întrebări. culturale. integrarea socio . comprehensiunea. răspunzătoare nu doar fa ă de competen ele de cunoaştere teoretică ci şi de formarea de caractere şi personalită i capabile să se integreze în social. un om care filtrează durerile poporului prin sufletul lui şi se transformă într-o trâmbi ă de alarmă ( Goga. Transmiterea unor cunoştin e în care aceştia sunt specialişti va fi subordonată descoperirii unei probleme trăite. aha. Prin menirea lor. În cadrul acesteia din urmă. Aşa cum scriitorul are rol de pedagog pentru neamul din care face parte. gra ie. 1924). prospectarea.. capacitatea de ac iune. structurii mele sufleteşti.Jigău( 2001). Educatorul a fost prima persoană.profesională. implicare şi decizie. religioase. ceea ce spui mă interesează. care considera că scriitorul are rolul şi menirea unui pedagog: „Eu. interpretarea prin joc de rol a diferitelor roluri din via ă. Şi acestea se realizează prin cuvinte sau expresii cu caracter retroactiv de genul: da. am crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un luptător. asumarea responsabilită ii. idee promovată şi de O. şi eu simt la fel etc. profesorul trebuie să ştie să utilizeze şi să combine mijloacele de control ale achizi iilor. estetice. pe care este dator să-l reprezinte. exact. comunicarea. sunt următoarele: ascultarea activă. Cu alte cuvinte. afirmă M. din multitudinea pe care le men ionează studiile de specialitate. trebuie avut în vedere ca mijloacele de care dispune consilierul să exprime în elegerea şi empatia. te-am auzit. El se află în rolul unui facilitator al diferitelor schimburi: ştiin ifice. la fel şi profesorul are menirea de a transmite norme sociale şi 26 . observarea. profesorii de diferite discipline sunt obliga i să vegheze şi să răspundă nevoilor elevilor precum şi ale societă ii pentru care îi pregătesc. conştientizarea aspectului sau problemei care necesită consilierea. morale. te în eleg. profesorul trebuie să ştie şi să stăpânească pe lângă cunoştin ele tehnocrate ale disciplinei căreia îi apar ine ca forma ie şi cum trebuie să le transmită precum şi care va fi interesul şi impactul informa iilor şi deprinderilor transmise elevului său în social.Dintre abilită ile / competen ele cele mai utilizate ale persoanei care realizează ac iunea de consilier. un deschizător de drumuri.Goga. reformularea. un mare pedagog al neamului din care face parte. după familie. O. schimbarea. Rolurile profesorului sunt foarte complexe şi decurg din finalită ile învă ământului. î i sunt alături.

Atingerea obiectivelor educative conduce la ac iunea coroborată a triadei familie – profesor diriginte – psiholog şcolar. cinste. adevărul. O altă delimitare a rolurilor celui care face această ac iune este elaborată de A. această activitate: . ce se şlefuiesc prin activită ile nemijlocite la clasă. devotament. patriotismul) fără să facă legătura cu nevoile personale şi ale societă ii spre care tinde. La fel de importante ca şi rolurile consilierului sunt şi tipurile de consiliere şi orientare şcolară. doar cea de criză este limitată şi strict specializată. demnitate. competi ia. amabilitate. care este incontestabilă în acest sens. În ceea ce priveşte func iile de bază ale consilierii şi orientării şcolare.morale elevilor săi. sau principii/valori sociale (toleran a.este suportivă în sensul că ajută elevul / îl ghidează spre optarea pentru o carieră care să i se potrivească ajutându-l să-şi dezvolte capacită i de planificare a acesteia încă din şcoală. Un alt argument pentru recunoaşterea rolului cadrului didactic în consilierea şcolară în multiplele func ii ale acestei activită i vine din practica educa ională. consilierea şi orientarea şcolară formează abilită i pentru atingerea şi men inerea stării de bine. Totodată. Consilierea adolescen ilor. responsabilitate. Băban ( 2001).oferă informa ii. Dar poate cea mai importantă func ie a acestei activită i este aceea că se adresează elevului. democra ia. . impune anumite particularită i ale consilierului. cu scopul de a preveni acutizarea şi cronicizarea problemelor şi evitarea crizelor. frumosul. indiferent de sfera căreia i se adresează. El nu poate aborda concepte estetice precum: binele. toleran ă. Unele tipuri de consiliere şi orientare şcolară sunt prezente în toate activită ile. Roluri Cine? Consiliere educa ională Profesorul activită i abilitat de pentru Consiliere psihologică Psihologul şcolar consiliere 27 . comune fiecărei sfere de activitate: polite e. care distinge între două terminologii: consiliere educa ională şi consiliere psihologică.

Evaluare psihologică Consilierea emo ionale în ( probleme: anxietate. hiperactivitate). comportamentale( agresivitate. promovarea sănătă ii şi a stării de bine. Tematică Cunoaştere şi imagine de sine Dezvoltarea abilită ilor de comunicare şi management al conflictelor Dezvoltarea abilită ilor sănătă ii şi a stării de bine. de învă are ( eşec şcolar. depresie. Grup intă Obiective Dezvoltare Preven ie.educa ională Unde? În cadrul orelor de consiliere şi orientare şi de dirigen ie. droguri Dezvoltarea abilită ilor de prevenire a afectivită ii negative: anxietate. tutun. În cabinet de consiliere. Persoană ( elev. personală. personală. părinte. 28 . profesori materiale pentru elevi. abandon şcolar) Consiliere voca ională Dezvoltă proiecte de preven ie Terapie individuală şi de grup Realizează cursuri de sociale – asertivitate Dezvoltarea abilită ilor de prevenire a consumului de alcool. părin i. depresie). agresivitate. suicid Consiliere voca ională Controlul stresului Responsabilitate socială Rezolvare de probleme informare şi formare pentru profesori şi părin i pe teme de psihologie educa ională şi promovarea sănătă ii Realizează informative părin i. profesor sau grup) Dezvoltare Preven ie. promovarea Clasa de elevi.

de remediere. de corectare 29 .. dar separat de către fiecare persoană consiliatoare. Modele şi teorii în activitatea de consiliere şi orientare şcolară În lucrarea de fa ă am optat pentru conceptul conform căruia prin consiliere şi orientare se în elege o activitate de interven ie. de prevenire. Această activitate trebuie să se desfăşoare la cei mai înal i parametri profesionali. metode de în domeniul evaluare valide. deoarece în cadrul sistemului na ional de învă ământ al României. A. deci trebuie cunoscute atât limitele activită ii fiecărui consilier cât şi rela iile ce pot fi stabilite atât între consilierii din aceeaşi unitate de învă ământ cât şi sursele/valorile educative/de consiliere şi orientare şcolară ale institu iei. noncabinete privind Interven ie în situa ii de criză Cercetare consilierii Elaborează şi etalonate. consiliere organiza ii guvernamentale Tabelul nr. standardizate şcolare. aşa încât fiecare specialist să asigure adolescentului interven iile cele mai adecvate.Decizii responsabile Tehnici de învă are eficientă Managementul timpului Dezvoltarea creativită ii Informarea privind resursele de consiliere – cabinete de cariera. 2– Diferen e între consilierea educa ională şi consilierea psihologică ( Băban. am delimitat caracteristicile tipurilor de consiliere şi orientare şcolară. 2001) Am sintetizat func iile şi tipurile de consiliere şi orientare şcolară. 5. ambele activită i sunt practicate în cadrul aceleiaşi institu ii (şcoala).

2002) identifică trei paradigme socioculturale şi educative ce stau la baza modelelor de interven ie asupra familiei.şi de ameliorare a situa iei. E. B. se pot repera câteva orientări care stau la baza interven iilor socio . Modelul educativ umanist 3. cea care face o sinteză a abordărilor 5. cita i de E. Senzualismul şi ra ionalismul. Această abordare se referă la comportamentele observabile şi nu la ideile şi gândurile conştientului sau ale inconştientului. Abordarea integrativă. Teoria constructelor personale 6.Pourtois şi C. Perspectivă care se concentrează pe dezvoltarea proceselor cognitive 4.Vrăşmaş. E. Apoi putem recurge la aplicarea unor practici de modelare sau de transformare care să întărească progresiv răspunsul subiectului pe măsură ce se apropie de comportamentul dezirabil. Modelul educativ simbioenergetic Potrivit specialiştilor în educa ie. comportamentelor sau atitudinilor elevilor.Bertrand şi L.. Modelul educativ ra ional 2. adecvate procesului de învă are. R. activitate realizată de către cadrul didactic. Perspectiva interrela iilor. inspirate din J.Raynor (Cf.Bandura.Vrăjmaş prezintă trei modele de comportamente ce ar putea fi aplicate în activitatea de consiliere şi orientare. ce vizează ameliorarea sistemului rela ional 3. 30 . R. Are în vedere dispari ia unor comportamente şi însuşirea altora. Metoda experimentală 7. Ea se inspiră de la curentul behaviorist promovat de J. văzute ca nişte metaimagini ale societă ii.educative şi prin prisma cărora putem să influen ăm comportamentul subiectului educat.Stats. Acestea sunt: 1.Boutin (1994): 1.Vrăjmaş ( Vrăjmaş. ce vizează schimbarea de comportamente 2. B. A. 2002) Tehnica aplicată s-ar putea descrie astfel: mai întâi se urmăreşte / observă comportamentul pe care dorim să-l instalăm sau să-l facem să dispară.Watson. Perspectiva comportamentalistă.Valois (1982). Totodată.Skinner. Perspectiva comportamentalistă pune accentul pe modificarea comportamentelor şi pe întărirea schimbărilor dorite în interven ia care se adresează dificultă ilor de învă are.. E.P.

. M. Dar el poate accepta să ac ioneze în conformitate cu sentimentele de ataşament fa ă de grup.Behaviorismul social. Cea dintâi corespunde capacită ii individului de a se asocia şi constituie o bază pentru securitatea individului. M. Toate formele de behaviorism se caracterizează prin faptul că pun accentul pe comportamente observabile. iar no iunile sale de imita ie şi contraimita ie. Mattelart. zâmbindu-i tot timpul. Mattelart. no iunea de interdependen ă stă la baza ideii unei comunicări necesare. a încercat să construiască o teorie sociologică bazată pe imita ie şi care discutând raporturile sociale. Aceste idei. Modelul învă ării sociale sus ine că majoritatea comportamentelor adaptate sau inadaptate provin de la învă area efectuată în cadrul unor interac iuni constante ale organismului cu mediul înconjurător (Vrăşmaş. la început.. reprezentat prin A. sunt şi ele legate de cele dintâi. Astfel. care în 1906. 31 . A. analizând conduitele colective. G. S. Freud o explică prin nevoia individului de a fi în acord cu ceilal i decât în opozi ie cu ei. schimbarea şi învă area prin observare constituie o bună parte din patternurile copilului. E.Staats se bazează pe studii realizate asupra copiilor prin observarea comportamentelor lor în situa ii structurate şi nestructurate. prin care acesta îşi părăseşte individualitatea şi se lăsa sugestionat de ceilal i. 1973). care simte că face parte dintr-un întreg. Ei atrag aten ia asupra imita iei care porneşte de la indica ii furnizate de ceilal i şi sus in că imita ia. în sensul că va interpreta anumite contexte şi situa ii şcolare şi va reac iona la ele în func ie de codul axiologic dobândit ( Freud. ca şi inven ia. mama îl înva ă pe copil să zâmbească. La rândul ei. Copilul deprinde un anumit lucru sau comportament dacă încearcă să îl imite.În acest sens... Această conduită a individului. Mattelart. Istoria teoriilor comunicării. A. Prin intermediul unui proces de învă are a conformită ii. 2002 . elevul devine purtătorul unei culturi. 2002). 1974). pot eviden ia cel mai bine dublul proces al asocierii şi disocierii.Tarde. afirmă că individul este puternic influen at de sugestie şi sugestibilitate.Bandura şi R. Cea de-a doua corespunde capacită ii de disjunc ie şi-i îngăduie să ajungă la un alt ordin de semnifica ie ( Mattelart. afirmă că acestea pot eviden ia cel mai bine dublul proces făcut din rela ii complementare şi concomitente: socierea şi disocierea. prin legile imita iei. în studiul lor. Apud O’Dell. Autorii men iona i fac referin ă la psihologia socială a lui G. ale cărei valori şi simboluri le interiorizează. El va deveni astfel un „programat”.

A. Această dispozi ie este determinată de cantitatea de încredere acordată de individ sursei de informa ie. Referitor la rela ia dintre şcoală şi colectivitatea de adolescen i.. profesorul influen ează comportamentul elevului prin sistemul de sanc iuni. grupurile de interese. de exemplu. scopurile organiza iei. sunt: adaptarea şcolară care implică atât ob inerea 32 . M. Influen a apare când individul acceptă informa ia de la altcineva. note.. 2002). în cazul liceului. 2002). sociologii ( Schifirne . Parson. de a-l comanda pe celălalt este descrisă de Serge Moscovici în studiul său Psihologia socială a rela iilor cu ceilal i prin no iunea de asertivitate (Cf. Spa iul clasei oferă un teren favorabil pentru desfăşurarea unor procese de influen are socială care se pot localiza la nivelul interac iunilor profesor-elev. încurajări. În contextul clasei de elevi. de probare a calită ii informa iei şi de capacitatea sursei de a identifica nevoile adolescen ilor.. M.Tarde preciza că nu apar ii decât unei singure mul imi. şcoala.. C. cu cât încrederea e mai mare. condi ia esen ială a influen ării fiind dispozi ia individului de a accepta informa ia de la un altul. Mattelart. 2003) definesc colectivitatea pornind de la ceea ce este instituit şi de la structuri cum ar fi familia. 2003). Pentru a influen a. La rândul ei. dar po i face parte din mai multe publicuri în acelaşi timp Cf. C. model. De aici rezultă nevoia de model pe care profesorul prin competen a sa axiologică poate şi trebuie s-o ofere instituind adolescen ilor o conştiin ă axiologică. Şi prin „mul imi” în elegem un singur pattern. care a studiat procesele de influen are la nivelul clasei de elevi. Capacitatea de a-l influen a. 1985. 2002). ( Mattelart. iar prin „publicuri” în elegem o serie de influen e specifice. această dispozi ie este determinată de gradul de acceptare. Un individ care are nevoie de informa ii pentru a se adapta sau a interac iona cu mediul ajunge să interac ioneze cu al ii pentru a ob ine acele informa ii.. încrederea depinde de cunoştin ele individului despre sursa de informare şi de capacitatea sursei de a satisface nevoile individului. C. Cristina Neam u. arată că influen area se manifestă în numeroase situa ii de activitate educativă sus inută şi concertată de obiective. cu atât şi influen a este mai mare ( Neam u. Mattelart. A. Spre deosebire de autorii sus-men iona i. dar şi elev-elev. citându-l pe T.. ( Constantinescu.. Mattelart.

R. a semestrelor şi a vacan elor îl ajută pe elev să accepte şi să respecte mai uşor un program profesional de mai târziu. men ionează că şcoala. să se dedice rezolvării tuturor problemelor de care depinde succesul problemei sale. Datorită acestui exerci iu. prieten. recompense exprimate prin diverse activită i: excursii. profesionale şi sociale. în primul rând. calificativele. inspectori. mai târziu adolescentul se va putea conforma legilor şi diverselor reglementări. responsabilitate) care să pregătească elevul ca viitor adult. . citându-l pe J Piaget în studiul său Tehnici de manipulare.obişnuieşte elevul cu necesitatea de a respecta un program strict. accentul pe care aceştia îl pun pe conformitate şi pe angajamentul în vederea ob inerii de achizi ii academice pot fi factori de influen are şi modelare a comportamentului adolescen ilor. mai ales. fiu/fiică. serate. să respecte durata lec iilor şi a pauzelor. se va supune şefilor şi autorită ilor statului. jocuri. Rolul şcolii este. Din punct de vedere sociologic.. Aspecte precum autoritatea morală a profesorilor. salariat etc. 1985). de a prezenta rezultatele sale la un anumit termen prestabilit.performan elor şcolare cât şi acomodarea la grupul şcolar. ci. comisii de examinare.îi obişnuieşte pe elevi cu spiritul de subordonare fa ă de autoritate. cu multiple roluri (coleg. exersat şi dezvoltat prin nevoia de a-şi face temele într-un anumit interval de timp. acest gen de exerci iu îl va ajuta să se integreze în sistemul social. să-şi îndeplinească obliga iile familiei.). să fie punctual. faptul că trebuie să fie prezent la şcoală în fiecare zi. casete audio-video. material sportiv. pacient.obişnuieşte elevul cu sim ul responsabilită ii. client. de a-i facilita elevului un set de experien e sociale ce au menirea de a asigura internalizarea unor valori (adaptabilitate. înainte de a fi un mijloc de comunicare a cunoştin elor. este institu ia care: . pieton. cu un anumit statut în societate. . notele nu constituie doar nivelul competen elor cognitive ale elevului. angajat într-un proiect personal de dezvoltare. . vizite. reflectarea modului în care acesta se conformează cerin elor şcolare. B Ficeag. prin asimilarea unor valori sociale şi norme morale ( Enescu. reprezentată în şcoală de către profesori. recompense de ordin social: apreciere 33 . alte genuri de recompense care să dezvolte elevilor o imagine pozitivă despre sine (recompense de natură materială: căr i. notele.promovează spiritul de competi ie. premiile.

reglarea la vârsta adolescen ei se bazează pe tendin a lor instinctivă de a copia ac iunile. căldură şi sus inere morală . B. 1997). trebuie să recunoaştem că func ionează legea imita iei. M. cei care în familie nu au primit afec iune. participările la concursuri şcolare îi creează obişnuin a de a se zbate pentru promovarea profesională ( Ficeag. gestica. în timp ce firile echilibrate se vor apleca spre modelele oferite de mari personalită i din lumea culturii universale. Conform acestei teorii. tind să ac ioneze călăuzindu-se după idei primordiale în familie. ci de a prelua acele valori care se mulează pe nivelul lor de moralitate şi filozofie de via ă. în care se observă tendin a adolescentului de a se afirma şi de a copia modele. puternic polarizate din punctul de vedere al confruntării lor la scopurile şcolare. Prin categorisire. nevoie de consiliere au firile vulnerabile. încredin area unor responsabilită i). sarcini – ei sunt obliga i să răspundă pozitiv şi 34 . pregătire. Dewey men ionează că nu poate fi neglijată no iunea de imita ie în formarea / reglarea conduitei sociale a indivizilor fără a vorbi şi de psihologia colectivă. Mattelart. evaluare. Ei rareori au probleme. Tendin a lor nu este de a se conforma modelelor. Adolescen ii cuprinşi în sistemul de învă ământ sunt temperamental diferi i. Cei atraşi de excentricism. Aşadar. atribuire. Mattelart.. dorind în mod deliberat să nu imite şi să nu fie imita i. preluate de la adul ii pe care îi iubesc.punctualitate. Al ii debordează de bună dispozi ie şi veselie. în cazul nostru de o colectivitate. influen are socială şi afiliere rezultă că în câmpul clasei de elevi există două microgrupuri: elita şi grupul deviant. Piaget. J. de modă vor imita interpre i şi cântăre i în vogă. cea de elevi. Mul i tineri sunt înclina i să se găsească pe ei înşişi şi atunci se vor impune prin originalitate. dacă nu indignează prin nonconformismul lor la tendin ele modei. Aceştia devin ei înşişi modele pentru colegii lor. Supuşi unor cerin e unitare . Prietenia lor este dorită. Instinctul de imita ie nu este puternic la to i adolescen ii. Pentru a putea vorbi de o societate. A. Această dispozi ie reflectă rela iile de asociere şi disociere. Elevii îşi modelează identitatea socială prin intermediul apartenen ei lor la unul dintre aceste grupuri. dar încrezători în valorile lor sufleteşti.publică. limbajul celor admira i de public. Aceştia se în eleg între ei în func ie de afinită i. Autori de referin ă precum J. iar prezen a lor este tonică. vestimenta ia. ştiind să-şi păstreze echilibrul psihic şi emo ional. Unii sunt timizi şi retraşi. Clasa de elevi nu poate exista decât ca o grupare eterogenă.

Ea pune accentul pe rela iile 35 .. elevii vor accepta că au dreptul şi obliga ia de a contribui la propria formare încât performan ele lor să fie mereu în ascensiune. ( Vrăjmaş E. cultura şcolară şi achizi ia de diferite roluri şi statusuri sunt acte care permit anumite înclina ii comportamentale ce pot fi imitate. cauzele care conduc la acest efect al devian ei şcolare se remarcă constrângerea şi coerci ia. Dintre diferi ii factori. abordare umanistă care insistă asupra dimensiunilor pozitive legate de modul de stimulare şi de orientare al dezvoltării. rela iile umane. Perspectiva umanistă (rogeriană) este centrată pe persoană. Ştiin ele comunicării sunt şi ele parte a modelelor. se simte lipsit de jaloane şi influen e pozitive care să-l orienteze. Eul interior şi Eul exterior se află în conflict. Expuşi la multiple oportunită i. încât acesta să atingă dezvoltarea armonioasă a personalită ii sale în func ie de dominantele sale de inteligen ă şi aspira ie. să-l echilibreze. încât absenteismul şcolar să fie o sursă de imita ie. în particular. nevoia de imita ie în mediul educa ional institu ionalizat. se referă la consilierea şi orientarea comportamentelor umane: gradul de inser ie al acestora într-o anumită cultură. Consilierul are rolul de a crea o stare de spirit pozitivă în interiorul grupului încât fiecare să-şi găsească confortul sufletesc necesar. să-l motiveze. Instinctul imita iei poate fi un factor al dezvoltării unei ac iuni negative. Într-un grup se pot consemna manifestări violente. în altul indiferen ă fa ă de normele şi valorile şcolare.responsabil. 2002) Perspectiva interrela iilor are în vedere activită ile axate pe dimensiunile interrela ionale. Ori. O persoană care provine dintr-un mediu social dezorganizat. la vârsta adolescen ei. În cadrul abordărilor psihanalitice. cele intragrupale şi intergrupale sunt determinan i importan i ai performan ei în procesele cognitive luând în considerare situa ii de competi ie sau de cooperare. Cadrul didactic trebuie să trateze diferen iat pe fiecare adolescent. Există numeroase abordări care explică în feluri diferite procesele rela ionale dintre indivizi: abordare psihanalitică. Aceste obiceiuri pot să se solu ioneze dacă ac iunea educa ională conştientă joacă un rol în aprobarea şi dezaprobarea acestor tipuri de comportament şi impune măsuri de consiliere şi reglare coroborând familia cu şcoala. cât şi asupra proceselor motiva ionale.

atitudine caracterizată de în elegere. etnie) ( Ilu .. 2002). De aici. P. . Ch.permisivitatea pentru elev ca acesta să se pronun e / să aleagă / să ia decizie în legătură cu orice situa ie ivită în educa ia sa. . opiniilor elevului.1985).umane. clasă. toleran ă. de ine el însuşi capacitatea de a evolua.Maslow (1972). rolul şi responsabilitatea consilierului. A. educator sau profesor. care dezvoltă o „abordare nondirectivă”. C. Preluat din limbajul disciplinelor socio . Acesta din urmă a realizat o teorie a dezvoltării omului bazată pe în elegerea for elor pozitive şi pe capacitatea lui de autodezvoltare într-un context permisiv. EU-ul are nevoie de obiectivare prin rela iile cu ceilal i.Rogers (1968. A.Boühler.interpersonale. Conceptul sintetizator de self este corespondentul termenului de identitate. Adaptarea este concepută în strânsă rela ie cu imaginea de sine. termenul identitate s-a opera ionalizat prin identificarea persoanelor cu grupul sau categoriile sociale (vârstă. Obiectivul principal al consilierii îl constituie dezvoltarea personalită ii. de acceptare necondi ionată a persoanei care beneficiază de interven ie ( Vrăjmaş E. El poate îndeplini această sarcină dacă realizează în permanen ă ac iunile: . Astfel că o imagine de 36 . prin urmare. referindu-se la psihoterapeutul american C.. Rogers. Această abordare porneşte de la teza conform căreia fiecare om posedă tot ceea ce-i poate permite să se dezvolte..Ilu . şi „teoria ra ional emotivă” ( Rotaru. Promotorii ei sunt G. văzute ca un mijloc şi ca un sprijin în rezolvarea diferitelor probleme.Gendlin (1975). 2001). . de a încuraja în permanen ă poten ialul înnăscut al elevului.care la noi îmbracă forma lingvistică de sine. Aceeaşi abordare întâlnim şi la P. Dezvoltarea se realizează optim dacă individul se simte acceptat şi în eles. autor care operează cu no iuni de self-ul / EU-ul şi self concept / imaginea de sine. fie el psiholog.Allport.recunoaşterea şi eviden ierea sentimentelor / opiniilor exprimate de elev. E. de a-i poten a aptitudinile şi competen ele şi de a nu permite ca acesta să se risipească. în evolu ia ei spre maturizare. 2002) A. Rotaru. Atitudinea consilierului este una de în elegere bazată pe ascultare şi aten ie acordată celui consiliat. .încurajarea expresiei libere a sentimentelor.exprimarea empatiei referitor la problemele legate de elev.sus inerea în ac iuni a elevului. sex. pune accent pe două direc ii teoretice: „consilierea centrată pe persoană”. .

De aceea. Teoria constructelor personale. Ori. Corespunzător acestei teorii s-a construit o metodă cognitivă comportamentală în consiliere.definirea celui mai important simptom. Rotaru indică câ iva dintre paşii pe care trebuie să-i străbată consilierul: . încredere. Eul se dezvoltă prin confruntarea conştiin ei de sine cu conştiin a de lume.sine negativă apare dacă individul este ignorat. analiza comportamentului. .alegerea strategiei. 2002) exprimă ideea că fiecare individ îşi construieşte lumea în care trăieşte prin intermediul experien elor personale. caracterul moral). Termenul constructele personale se dobândeşte pe baza experien ei proprii şi este implicat în decizii. dacă valorile personale şi cele impuse din exterior sunt respectate şi recunoscute de mediul în care trăieşte. cu atât mai bogat va fi fondul de reprezentări despre lume. ceea ce are cineva (materia. dezvoltarea personalită ii va avea de suferit. a cărui autor este G. sau ceea ce A. rangul şi gloria) ( Schopenhauer. Dar eu-ul nu se poate cunoaşte şi nici analiza exclusiv prin sine. consilierea concepută din perspectiva acestei abordări trebuie să îndeplinească condi ii precum: considera ie. este definit de trei verbe: a fi. ci trebuie să admită că el este în func ie de raportarea sa la ceilal i. A. stimularea participării la comunicare. În acest sens. .încetarea rela iei când s-a ajuns la rezultatul dorit . Kelly ( Rotaru. 37 .. lipsit de respect. inteligen a şi dezvoltarea ei. O persoană se simte demnă de respect. empatie. Totalitatea factorilor de personalitate reprezintă însăşi substan a personalită ii ce se confruntă cu lumea. consilierea are la bază aprecierea şi stima semenilor. ca forma ie psihologică. sănătatea. Cu cât acestea vor fi mai variate. proprietatea sau averea în orice în eles) şi ceea ce înfă işează sau reprezintă cineva. a avea şi a face. adică cum şi-l reprezintă ceilal i (onoarea. . Munca în echipă este tot o activitate de consiliere deoarece în cadrul acesteia elevii pot constata că au de învă at unii de la ceilal i.culegerea de date.. Eul. A. Dacă apar conflicte între aceste valori. A. neacceptat. 1994). De aceea pe baza cunoaşterii constructelor personale se pot face previziuni asupra reac iilor şi conduitelor subiectului într-o situa ie dată sau în fa a unei sarcini ce i se înfă işează.aplicarea celor mai adecvate metode şi tehnici.Schopenhauer nota prin ceea ce este cineva (frumuse ea. .

Această abordare pune în valoare diversitatea situa iilor de învă are şi variabilele de care trebuie inut seama în interven ii. ac iunea directă. este considerată o psihologie individuală. Printre cele mai cunoscute tehnici utilizate sunt: rezolvarea de probleme. J. Perspectiva integrativă este tot mai prezentă în consilierea ultimilor ani. capacitatea de experimentare a unor solu ii la problemele învă ării. apud Shure şi Spivack. apud Shure şi Spivack. indiferent de coeficientul lor intelectul şi de mediul de provenien ă. inspirată din psihologia adleriană a anilor ’30. Rolul consilierii este ca şi al educatorului/profesorului de a arăta beneficiarului care sunt limitele realului şi a-l angaja în ac iuni pe care acesta le poate realiza şi nu în unele care îl pun în inferioritate sau care îl de-motivează. Vrăjmaş E. imediat. a acceptării rolului pe care îl joacă contextual socio-cultural în dezvoltarea elevilor. 2002.Piaget este promotorul cel mai cunoscut al acestei abordări.Abordarea adleriană. 38 .. Cei care au rezultate bune la stimularea rezolvării de probleme sunt mai pu in impulsivi. E. 1978). Toate constituie un punct de plecare şi în dezvoltarea creativită ii. În plus.XX. E. experimentarea. Copiii pot învă a unii de la ceilal i şi se pot sprijini reciproc în programele de depăşire a dificultă ilor de învă are (Cf. 2002) Abordarea eco-sistemică îşi are originea în simbioza a două orientări: cea sistemică şi cea ecologică. Bronfenbrenner (Vrăşmaş. nevoia de parteneriat educa ional şi de implicare a familiei în educa ia formală deschisă de şcoala incluzivă. Pornind de la psihologia dezvoltării s-au conturat diferite programe de interven ie timpurie.. Perspectiva cognitivistă a apărut ca un corolar al psihologiei ac ionale cognitive. acceptarea diversită ii umane şi a diversită ii problemelor. mai calmi şi mai sociabili. Noile perspective de în elegere noncategorială a dificultă ilor de învă are.. sec. care se schimbă permanent. 1978]. El o percepe ca pe o acomodare progresivă şi reciprocă a individului la mediul său înconjurător. ca şcoală pentru to i.. 2002. (Vrăşmaş. E. determină o abordare curriculară ca perspectivă integrativă de ac ionare (Vrăşmaş. copiii care înva ă să-şi rezolve problemele singuri sunt mai bine adapta i la şcoală.2002) este cel care se ocupă de ecologia dezvoltării umane.

. spunea J. men inându-se astfel continuitatea şi constan a vie ii. Im. 2002). în cazul nostru. Hume. Orice fapt ce urmează să fie cunoscut şi a cărui semnifica ie nu a fost încă descoperită. R. Berkeley. metoda experimentală este utilă numai în măsura în care anticiparea 39 . Un om este considerat a fi ra ional în măsura în care. Ra iunea nu este altceva decât capacitatea de a aplica materialul experien ei anterioare la perceperea semnifica iei unei experien e noi. J. „este numai aceea care a fost astfel organizată încât ne permite să adaptăm mediul nevoilor noastre şi ne permite de asemenea să adoptăm scopurile şi dorin ele noastre situa iei în care trăim( Dewey. Jacob.Senzualismul şi ra ionalismul pun accent exclusiv pe aspectul particular şi general. constă din resursele noastre intelectuale. se prezintă ca fapt particular. este procesul de conştientizare a unora dintre aptitudinile noastre.. 1972). este gata să vadă un eveniment obişnuit. Cunoaşterea. ca ac iune. deşi nu a fost întru totul acceptată. din toate deprinderile care fac ca ac iunile noastre să fie inteligente. ea interzice dreptul de a categorisi ceva drept cunoaştere. Conradt. ( Dewey. dacă a fost utilizat cu inten ia de a-l aplica la stăpânirea intelectuală a unor particularită i noi.Dewey. în sensul ei strict. Adevărata cunoaştere. Ea. spun aceştia ( Kant. Greşeala pe care J. Im. sugestii. 2) pe de altă parte. are func ia de general. D. Metoda experimentală. Locke.. a reuşit să valorizeze două aspecte: 1) pe de o parte. G. J. în mod obişnuit. 1972). Cunoaşterea. În schimb. J. ceea ce este de acum cunoscut. fără a induce anumite schimbări în obiectul cercetat. Lincoln. opiniile noastre nu sunt decât ipoteze. Empiriştii A. P. Kant sunt cei care spun că dezvoltarea metodei experimentale este ultimul mare instrument care a dus la transformarea teoriei cunoaşterii. nu izolat ci în conexiunea lui cu experien a globală a altora.Dewey o găseşte acestor şcoli senzualiste şi ra ionaliste a fost că nici una dintre ele nu a sesizat că func ia stimulării senzoriale şi a gândirii este corelată cu reorganizarea experien ei prin aplicarea elementelor vechi la cele noi. la adolescent. care-l afectează pentru moment. pentru îndepărtarea unei nelămuriri. se coroborează func ia particularizatoare cu cea generalizatoare. prin stabilirea legăturii între noi şi lumea în care trăim. Considerăm însă că aspectul esen ial al acestei teorii este men inerea continuită ii cunoaşterii împreună cu activitatea de modificare a mediului. prezum ii. În lipsa acestor schimbări. În procesul cunoaşterii autentice.

Astfel elevii îşi lărgesc orizontul de cunoştin e dobândit prin intermediul disciplinelor care alcătuiesc trunchiul comun pentru fiecare profil şi specializare în parte. Adevărata cunoaştere presupune. rezultatele sunt vizibile pentru prevederile sau planificările ulterioare. într-o rela ie de consiliere şi orientare întreaga valoare practică a deprinderilor active. În astfel de condi ii ponderea elevilor care vor alege studii academice şi / sau activită i profesionale concordante cu profilul liceului urmat va fi în corela ie directă cu metodele şi strategiile formative utilizate în procesul de orientare a carierei pe parcursul studiilor liceale.. personalitatea elevului este mult mai conturată . precum şi definirea unor interese de cunoaştere şi de carieră se exprimă printr-o participare mai sus inută a elevilor de liceu la activită ile extracurriculare dar şi printr-o alegere corectă a disciplinelor op ionale puse la dispozi ia lor prin intermediul curriculumului la decizia şcolii. Putem să evităm dacă prevenim. V. profesorii sunt cei care au rolul de suport pentru elevi în sus inerea şi coordonarea lor în demersul ce urmăreşte aprofundarea cunoştin elor din domeniile preferate de ei şi să-i canalizeze pentru descoperirea problematicii social . grup şcolar) La nivelul învă ământului liceal. I. Gh. 40 . semnifica ia ei ar ine mai mult de experien ă. ca mijloc de cunoaştere. Specificul orientării în carieră în învă ămâtul liceal ( liceu. ori putem interpune bariere între subiect şi consecin ele nedorite.consecin elor viitoare se face pe baza observa iei cuprinzătoare a condi iilor actuale... Primul aspect ar fi puterea sporită de reglare şi control. 1971) 6. În această perioadă a orientării în carieră a adolescentului. metoda experimentală constă în observa ia provocată şi în folosirea diferitelor teorii ca principal mijloc de cunoaştere ( Stanciu. În activitatea de consiliere. Sacalis. astfel fiind mai bine precizate aspira iile sale ca efect al unei mai bune cunoaşteri de sine. N. Nicolescu. Dezvoltarea şi maturizarea personală sunt mai bine conturate. poate fi ghidat indirect.economice şi spre oferta educa ională viitoare precum şi spre oferta socială. Dar aceasta nu constituie un experiment decât în măsura în care consecin ele. Ca sursă ştiin ifică.. colegiu. Ceea ce nu poate fi stăpânit direct.

inându-se cont de consisten a alegerilor. precum şi asupra realită ilor sociale. • Informarea detaliată şi completă a elevilor asupra profesiunilor individuale şi a ariilor profesionale spre care se pot îndrepta. în general dar şi pe cele specifice nivelului liceal . cuprind : competen ele 41 . obiectivele specifice ale orientării desfăşurată la nivelul liceului sunt următoarele ( Tomşa. La baza acestei orientări ca şi la gimnaziu stau toate disciplinele de studiu iar statut privilegiat îl are aria curriculară consiliere şi orientare prin disciplina de studiu orientare şi consiliere în carieră. • Sprijinirea elevilor ca să-şi descopere şi să-şi construiască propria identitate printr-o cunoaştere proiectivă a rolului pe care ei îl au de îndeplinit ăn societate. Ghe. economice şi culturale. 1999 ): • Dezvoltarea capacită ii elevilor de a efectua alegerea studiilor academice şi. Dacă avem în vedere obiectivele orientării carierei. • Stimularea elevilor capabili de performan e superioare să îmbră işeze domenii profesionale adecvate aptitudinilor speciale de care dispun. • Asigurarea unei informa ii ample asupra lumii profesiunilor şi sprijinirea elevilor în planificarea studiului individual în raport cu viitorul lor proiect profesional. de con inuturi adecvate competen elor precum şi de tehnologie didactică conformă cu con inuturile şi competen ele. precum şi activită ile care ar duce la formarea şi dezvoltarea lor pentru ciclurile curriculare care alcătuiesc ciclul şcolar liceal. şcoala este cea care dispune de toate resursele pentru a realiza o orientare corectă şi eficientă a adolescentului în carieră.. a carierei în raport cu propriile lor competen e şi aspira ii. • Sprijinirea procesului global de maturizare profesională a elevilor. • Sprijinirea elevilor în delimitarea şi concretizarea propriilor interese pentru a putea efectua alegeri profesionale realiste şi satisfăcătoare. Aceste programe în general.În general. La atingerea acestor obiective strict ale învă ământului liceal şi implicit ale celor la nivel de sistem de educa ie. de competen ele necesare şi de motiva iile lor. Ca toate celelte discipline şi aceasta dispune de competen e proprii pe care trebuie să le demonstreze elevul. implicit. şi chiar pentru fiecare an şcolar. s-au elaborat diverse exemple de programe şcolare care cuprind competen ele generale dar şi pe cele specifice.

Luând ca exemplu ciclul curricular de aprofundare ( clasele X. oprogramă pentru orele de consiliere şi orientare în carieră ar trebui să cuprindă:competen e generale. • • • • Dezvoltarea strategiilor de management al învă ării. psihocomportamental). pe toate planurile ( fizic. con inuturi. • • • • să utilizeze în rela ionarea cu sine şi ceilal i metodele de comunicare pozitive. Dezvoltarea strategiilor de management al timpului. să recunoască tipologia posibilă a membrilor componen i ai unui grup. să exerseze deprinderile de comunicare asertivă.XI) şi ciclul curricular de specializare ( clasele XII-XIII). Dezvoltarea deprinderilor de rela ionare pozitivă în vederea creşterii nivelului de responsabilitete socială. competen e specifice. cunoaşterea de sine. să utilizeze corect tipurile de comunicare în grup în func ie de componen a acestuia. precum şi elementele de strategie didactică care ar conduce spre atingerea celor propuse. Dezvoltarea strategiilor de planificare şi orientare în carieră. stima fa ă de sine. dar şi con inuturi sugestive . Dezvoltarea strategiilor de management al stresului. Competen e generale: Dezvoltarea conştiin ei de sine şi a atitudinilor pozitive fa ă de sine şi de ceilal i.generale. imagine corporală). 42 • . competen ele specifice. metodologie. o pregătire generală pe baza trunchiului comun şi a op iunilor din celelalte arii curriculare. respectiv prespecializarea integrării eficiente în învă ământul universitar de profil sau pe pia a muncii. • să caracterizeze elementele dezvoltării personale ( imaginea de sine. • • Competen e specifice: să descrie scimbările ce apar la vârsta adolescen ei . care au ca obiectiv major aprofundarea studiului în profil şi specializarea aleasă asigurând în acelaşi timp.

în luarea deciziilor privitoare la viitorul educa ional. să identifice rolul aptitudinilor şi atitudinilor în luarea deciziilor ce privesc traseul educa ional şi ocupa ional. să aplice corect modalită ile de gestionare a conflictului. să utilizeze corect rela ia dintre timp . • • • • • • • • • • Con inuturi: 43 . să realizeze corect rela ia dintre diferite stiluri de învă are şi progresul realizat în învă are. pasive. să utilizeze corect sursele de informare în luarea deciziei în ceea ce priveste propria carieră. să elaboreze un plan de decizie în condi ii de presiune. să realizeze corect propriul plan de viitor incluzând în acesta şi reuşita profesională.• • • • • • • • să respecte etapele luării unei decizii. să aplice diferite stiluri de învă are.învă are şi realizare în carieră. social şi profesional. să realizeze corect propriul traseu educa ional şi de carieră cu bornele existente în interiorul acestuia. să recunoască existen a unui conflict. să utilizeze corect strategiile de reducere a stresului în: învă are. să ini ieze comportamente care men in şi promovează comunicarea asertivă. agresive. să analizeze corect genograma profesiilor existentă în propriul mediu de influen ă în ceea ce priveşte propriul său traseu educa ional şi profesional. să identifice corect rela ia dintre învă are şi reuşita în carieră. să descrie factorii importan i implica i în propria orientare în carieră. să explice rela ia dintre traseu educa ional şi carieră. în diverse situa ii. să caracterizeze efectele comunicării: asertive. rela ionare cu sine şi ceilal i.

tehnici de comunicare eficientă. pasiv. reguli de func ionare a grupului. stima de sine. ). Comportamentul ( asertiv. managementul timpului. metode de rezolvare a conflictului). de luare a deciziilor. • • • • • • • Metodologie: metode de autocunoaştere. tipologia întrebărilor în comunicare. proiecte ( managementul conflictului.. ). psihice). tipologie. Decizia ( factorii care influen ează luarea unei decizii. de ascultare. managementul stresului. deciziile cu rol de diagnoză şi prognoză). etc. presiunea şi tipologia ei în cadrul grupului. situa ii stresante. tipologia membrilor grupului. jocul de rol. Managementul stresului ( stresul. exerci ii ( de exprimare . • • • • • • • 44 . re ele de comunicare. managementul învă ării. etapele luării unei decizii. economic. Managementul conflictului ( conflictul. etapele de formare în grup. metode de minimizare a stresului). caracteristici fizice.).). stabilirea scopurilor ce stau la baza luării unei decizii corecte. metode specifice de rela ionare în grup. ) . etc. metode de comunicare.• • • Adolescen a ( timpurie. Oportunită i ( educa ionale. promovare personală). liderul. târzie. metode de cunoaştere. agresiv). etape în gestionarea conflictului. de carieră. metode de dezvoltare personală. blocaje în comunicare. sociale. Grupul ( no iunea de grup.. propriu-zisă. Comunicarea ( tipologie. necunoaşterea realită ilor din plan personal. factori care conduc la stres. Cunoaşterea de sine ( imaginea de sine. de rela ionare. social). Riscuri ( decizii incorecte. cauze.

Profesorul . dar toate acestea trebuie să ină cont de realită ile din planul socioeconomic. scrisori de inten ii. Pentru marea majoritate acum este momentul decisiv al alegerii traseului educa ional şi implicit profesional care le va marca toată via a. Principalii factori implica i în procesul de orientare . studii de prospectare a ofertei educa ionale. redactare de CV-uri. Este luat în considerare profilul liceului dar poten ialul elevilor precum şi dorin ele acestora. interviuri. directorul şcolii. profesorul diriginte. Pe lângă aceste ac iuni cu caracter permanent. care are atribu ii precise în direc ia orientării carierei elevilor. este un factor important al orientării carierei elevilor deoarece el este cel care participă în mod continuu şi sistematic la activitatea de cunoaştere a elevilor. Avantajul celor realizate ca activită i extraşcolare au avantajul de a-l aduce pe elev în contact direct cu oamenii din domeniile spre care aspiră. dar şi cu specialişti în domeniul orientării în carieră precum şi în consiliere pe acest domeniu. Activită ilor stabilite de şcoală ce se vor realiza în vederea luării de către elevi a unor decizii cât mai corecte şi cât mai realiste se realizează în func ie de mai multe aspecte. şcoala este cea care poate şi trebuie să insiste şi pe realizarea unor activită i cu caracter ocazional dar care de foarte multe ori au eficien ă ca şi cele organizate în mod constant. deoarece aceasta se va concretiza în op iunea de carieră efectuată de către elevi. medicul şcolar şi mai cu seamă consilierul şcolar. realizarea unor planuri de via ă şi carieră. discu ii. După astfel de ac iuni se poate realiza cu uşurin ă monitorizarea adolescen ilor care au fost cuprinşi în astfel de programe. Astfel el poate particulariza şi individualiza educa ia şi instruc ia care sunt baze ale orientării în cariera elevilor. studii de pia ă a muncii. indiferent de specialitatea predată în şcoală. 45 .• • • • • • • portofolii. Această monitorizare are atât rolul de a evalua de fapt toată consisten a activită ilor de orientare în carieră. la nivelul şcolii. sunt:profesorii de toate disciplinele.

62. este cea mai mare. mult mai eficace decât activitatea ştiin ifică a şcolii. deşi şcoala este pe primul loc în procesul orientării. informarea şi îndrumarea elevilor..8% consideră că cel mai mult i-au ajutat părin ii în luarea deciziei. De asemenea. De asemenea.profesional şi cultural. a strategiilor de lucru el trebuie să aibă întotdeauna în vedere cu ce anume poate fi de ajutor şi în scopul orientării elevilor. Pe aceeaşi linie se situează şi rezultatele unei cercetări întreprinse de curând.Activitatea profesorului. La acestea se mai adaugă şi faptul că influen a familiei începe de timpuriu şi se caracterizează prin permanen ă. din 1831 de elevi investiga i. 7. ( Tomşa. atestă faptul că şcoala are cea mai mare contribu ie. Deci. Se costată că empirismul familiei se dovedeşte. 1999). statutul socio . totuşi influen a familiei în procesul alegerii studiilor şi profesiunii. Profesorul nu are sarcina şi nici obliga ia să desfăşoare ac iuni speciale de orientare în cadrul procesului de predare.8% situează familia pe primul loc. precum şi aspira iile înalte ale familiei constituie un model inductor de aspira ii corespunzătoare la copii. familia îşi impune prin diferite căi şi mijloace concep iile şi aspira iile sale cu privire la alegerea studiilor şi profesiunii de către elevi. astfel că aceasta poate contribui în procesul de orientare atât prin limitele sale dar mai ales prin posibilită ile specifice. se realizează în toate etapele acesteaia şi se obiectivează în toate componentele sale: cunoaşterea. s-a constatat că din totalul de 725 de profesori. Pe de altă parte. 46 . ci în stabilirea con inuturilor. 50. Scot însă în eviden ă şi faptul că. cu specific de orientare. îndeosebi dacă ea este lipsită de continuitate şi eficien a. Familia – factor de orientare Diversele cercetări în domeniul orientării. în cele mai multe cazuri. de cele mai multe ori ea se bazează pe argumente convingătoare de ordin afectiv sau economic care pot contracara uşor influen a şcolii. Astfel. în cadrul aceloraşi cercetări. Profesorul este cel care poate pune în valoare con inutul disciplinei predate. Ghe. solicita i să precizeze factorii care au rolul cel mai important în orientarea elevilor.

47 purtate cu copilul permit părin ilor precizarea unor observa ii. diverse procedee: . înclina iile şi aptitudinile copilului. Convorbirile pot fi purtate de părin i cu copilul. Prin intermediul observa iei. Convorbirile op iunilor sale. De maximă impoprtan ă pentru procesul orientării este şi ajutorul dat de părin i în ceea ce priveşte dezvoltarea la copii a capacită ilor de autocunaştere şi autoapreciere obiectivă a personalită ii. dar se deosebesc prin cadrul educa ional şi. Dau dovadă de subiectivism în aprecieri. Majoritatea cercetărilor atestă faptul că foarte mul i părin i îşi cunosc în mod fals copiii. autoapreciere obiectivă. dirigintele şi cu consilierii din şcoală. În acest sens ei pot utiliza. Cunoaşterea copiilor în familie.Sinceritatea şi obiectivitatea aprecierilor făcute în legătură cu posibilită ile copiilor.• Atribu iile familiei în procesul orientării Pe ansamblu. într-o oarecare măsură prin mijloacele folosite. Atribu iile familiei în procesul orientării. Analiza rezultatelor activită ii copilului furnizează familiei o serie de date concludente cu privire la interesele. ca să-şi cunoască copiii într-o lumină reală. preocupările din timpul liber. părin ii trebuie să urmărească modul în care înva ă copiii. atitudinea lor fa ă de munca părin ilor şi a altor persoane. Ele completează sau/şi corectează imaginea pe care o au părin ii despre copiii lor. precum şi motivarea explicită a preferin elor şi formarea capacită ilor de autocunoaştere şi . clarificarea aspira iilor copilului. Convorbirile periodice cu factorii şcolari pot furniza date importante în legătură cu posibilită ile existente şi perspectivele de dezvoltare ale copilului. Părin ii trebuie să fie ajuta i în mod continuu de către şcoală şi consilierul şcolar. cu profesorii. atribu iile familiei în domeniul orientării şcolare şi profesionale sunt aceleaşi cu ale celorlal i factori. cu bune rezultate. prezintă următoarele aspecte: A. convorbirea şi analiza rezultatelor activită ii şcolare. ridicându-şi dorin ele şi aspira iile lor la rangul de realită i sigure. Ca modalită i şi mijloace de cunoaştere a personalită ii copilului în familie pot fi utilizate îndeosebi: observa ia.

sunt foarte aten i şi receptivi la părerile celor din jur. întrucât sunt mai preocupa i de propria lor persoană. Şi în cazul profesiunilor preferate s-a constatat că elevii cunosc incomplet con inutul muncii. În acelaşi timp.Compararea autoaprecierilor copiilor cu aprecierile celor din jur. Aceştia pot răspunde la multe întrebări şi probleme pe care le pun copiii în legătură cu profesiunile. calită ile cerute lucrătorilor din domeniul respectiv. Totuşi. dar nici să îi demobilizeze cu exigen e exagerate. Părin ii îşi cunosc suficient de bine profesiunile pe care le practică. Se poate vorbi de două modalită i de informare şcolară şi profesională în familie: 1. ajutorul trebuie solicitat din partea factorilor şcolari. o serie de informa ii pot oferi rudele şi cunoscu ii familiei. Informarea şcolară şi profesională a copiilor în familie începe prin cunoaşterea profesiunilor practicate de părin i. astfel încât să le poată descrie cu lux de amănunte. copiii trebuie ajuta i într-o măsură mai mare să se informeze asupra şcolilor. profesiuni pe care le cunosc din intreprinderile sau institu iile în care lucrează. 48 . Ei pot oferi o serie de informa ii corecte cu privire la importan a profesiunilor respective. Informarea şcolară şi profesională în familie Cercetările din domeniul orientării şcolare şi profesionale demonstrează că informa iile elevilor cu privire la re eaua şcolară. Cu cât aceste informa ii vor fi mai bogate şi mai detaliate. . cu atât posibilită ile lor de alegere vor fi mai mari. lumea profesiunilor şi cerin ele vie ii sociale sun destul de sumare. profesiunilor şi a necesarului for ei de muncă. În asemenea situa ii. părin ii pot să prezinte copiilor profesiunile altora. iar op iunile vor fi mai adecvate şi mai realiste. con inutul şi specificul muncii. şi în acest caz. Transmiterea directă de către părin i a unor informa ii.Părin ii nu trebuie să-şi înşele copiii cu laude nejustificate. Unele probleme mai dificile se ridică în cazul profesiunilor necunoscute de cei din familie. modul în care se face calificarea. condi iile de muncă şi cerin ele psihofiziologice. frumuse ea şi dificultă ile ce o caracterizează. După cum se ştie. Acest lucru diminuează sim itor posibilită ile lor op ionale. De asemenea. mai ales adolescen ii şi tinerii. Ca urmare. B).

părin ii pot să se documenteze în legătură cu profesiunile care îi interesează pe copii prin contactul direct cu unii dintre specialiştii cunoscu i, prin consultarea unor căr i, broşuri şi îndrumătoare şcolare, prin vizionarea unor emisiuni de radio şi televiziune. 2. Stimularea şi facilitarea activită ilor independente de informare şcolară şi profesională a copiilor; Acest lucru poate fi realizat de către familie printr-o serie de căi şi mijloace specifice. Una dintre cele mai accesibile o constituie lectura , care oferă mari posibilită i de informare, educă interese, determină op iuni şcolare la elevi. Familia trebuie să pună la îndemână bibliografia dată de şcoală, lucrări de ştiin ă şi tehnică, reviste literare, tehnice şi ştiin ifice. O altă cale de informare este presa cotidiană în care apar destul de frecvent anchete şi interviuri cu oameni de ştiin ă sau specialişti din produc ie, descrieri ale unor profesiuni şi sectoare de activitate prioritare. Părin ii trebuie să-i obişnuiască pe copii să urmărească sistematic anumite rubrici din presă, să decupeze şi să colec ioneze articole de acest gen.. Deosebit de instructivă este şi studierea îndrumătoarelor anuale pentru admiterea în şcoli profesionale, în licee şi facultă i. Aceste materiale oferă principalele informa ii despre condi iile de admitere şi de şcolarizare, despre sec iile de specializare şi chiar unele indica ii despre profesiunile pentru care pregătesc anumite şcoli. Printre căile şi mijloacele de informare utilizate de familie se mai pot enumera: vizionarea filmelor şi jurnalelor de actualită i, a emisiunilor de radio şi televiziune, vizitarea muzeelor şi expozi iilor. Fără îndoială, informarea şcolară şi profesională desfăşurată în familie trebuie să se caracterizeze prin corectitudine şi obiectivitate. Profesiunile trebuie prezentate într-o lumină reală, fără exagerări în ceea ce priveşte frumuse ea lor şi, în acelaşi timp, fără ocolirea sau amplificarea dificultă ilor pe care acestea le presupun. C). Educarea intereselor, înclina iilor şi aptitudinilor copiilor în cadrul familiei Diversele căi şi mijloace de informare descrise mai înainte, reprezintă şi modalită i de educare a intereselor fa ă de anumite domenii de activitate. Cercetările demonstrează că cel mai important mijloc de educare a acestor variabile îl are

49

organizarea unor activită i practice. Aceste activită i din cadrul familiei permit descoperirea a numeroase înclina ii şi contribuie la dezvoltarea lor. Printre cele mai accesibile activită i se pot men iona: participarea alături de părin i la repara ii tehnice; participarea la activită i casnice; participarea la îngrijirea unor culturi agricole. Un alt mijloc îl reprezintă activită ile practice desfăşurate în ateliere improvizate acasă. Acceste activită i contribuie la educarea intereselor, la formarea deprinderilor, etc. Cele mai des întâlnite sunt laboratoarele de elctrotehnică, foto, radiofonie, modelaj, pictură, artă aplicată, aero şi navomodele, etc. Părin ii trebuie să-şi îndrume copiii să participe la diverse cercuri şcolare şi extraşcolare. D). Educarea dragostei şi a atitudinii fa ă de muncă în familie Atitudinea pozitivă fa ă de muncă poate compensa în anumite situa ii, slaba dezvoltare sau absen a unor aptitudini. Esen ial este să îi convingem pe copii de semnifica ia socială a muncii, de faptul că munca este o condi ie a existen ei umane, că nu există munci îngrozitoare, după cum nu există profesiuni superioare sau inferioare. Înjositor pentru fiin a umană este să nu muncească. Bazele atitudinilor pozitive fa ă de muncă se pun de timpuriu în cadrul familiei prin indicac iile verbale care se dau copiilor asupra modului de comportament şi atitudini pe care le oferă părin ii şi cei apropia i. În general, atitudinile părin ilor, devin treptat şi ale copiilor. Principalele modalită i, prin care famila poate forma şi educa atitudini pozitive fa ă de muncă la copii sunt: munca efectivă în cadrul familiei şi exemplul părin ilor. Munca în cadrul familiei constituie atât o metodă cât şi un mijloc de pregătire psihologică pentru activitatea şcolară şi profesională. Antrenând copiii, părin ii le formează deprinderi de muncă practică şi obişnuin a de a munci. Pregătirea sistematică a lec iilor, studierea unor probleme ştiin ifice sau tehnice, obligă copilul să depună efort, îi formează deprinderi şi obişnuin e, îi cultivă dragostea fa ă de muncă. Exemplul părin ilor poate influen a în mod frecvent, atitudinile copiilor fa ă de

50

muncă şi fa ă de diferite profesiuni. Unii psihologi şi pedagogi contemporani sus in că nici un procedeu educativ nu valorează cât exemplul părin ilor, iar pe de altă parte, defectele acestora devin treptat ,,părin i” ai defectelor copiilor. Deci, dacă părin ii iubesc munca şi îşi iubesc profesiunea, atunci şi copilul, la rândul său, va sim i atrac ie pentru muncă şi interes pentru profesiunile părin ilor. În acelaşi timp, atitudinile negative ale părin ilor fa ă de muncă şi fa ă de profesiunile pe care le exercită, conduc în mare măsură la efecte negative educative. Admira ia părin ilor pentru unele tipuri de şcoli şi pentru unele profesiuni sau lipsa de interes şi dispre ul fa ă de altele se transmit la copii prin imita ie. Copilul imită, conştient sau inconştient, atât ac iunile cât şi atitudinile părin ilor sau ale altor membri ai familiei. E). Formarea unei motiva ii superioare care să stea la baza op iunilor şcolare şi

profesionale Diversele cercetări din domeniul orientării şcolare şi profesionale atestă faptul că foarte mul i elevi pun la baza op iunilor şcolare motive inferioare: profitul material, comoditatea, mediul. Motivele superioare : dorin a de a fi util, de a realiza lucruri la înăl imea posibilită ilor de in o pondere redusă în actul alegerii. Toate cercetările efectuate până acum demonstrează că motivele superioare îl ajută pe copil să depăşească stările de nehotărâre, indecizie, şi-l orientează spre op iuni adecvate şi realiste. Aceste motive îi vor ajuta mai târziu pe tânărul absolvent în procesul de adaptare la profesiunea aleasă.

Greşeli educative pe care le comite familia în procesul de orientare şcolară şi profesională al copiilor lor Faptul că părin ii manifestă tendin a de a asigura copiilor un nivel de educa ie

ridicat constituie un lucru firesc, legitim, şi în concordan ă cu imperativele progresului social. Este dăunător faptul că uniii părin i nu in seamă de necesitatea concordan ei care trebuie să existe între aspira iile pe care le au ei înşişi, aspira iile şi posibilită ile reale ale

51

Sunt părin i care-şi amînă preocupările. Procedînd în acest mod. • Interven ionismul exagerat. părin ii din această categorie lasă totul pe seama şcolii sau acceptă alegerea copilului. doresc să realizeze prin copii. împing spre şcoli superioare copii care nu pot face fa ă cu succes muncii intelectuale. Practica orientării arată că mul i dintre aceşti părin i. Unii părin i îşi obligă copiii la o anumită alegere. Lipsa de informa ii asupra re elei şcolare. Unii dintre interven ionişti sînt domina i de anumite prejudecă i în privin a unor profesiuni. Putem vorbi de o serie de greşeli educative pe care le face familia. precum şi practica educa ională ne arată că numeroase familii. pînă cînd copiii ajung în clase terminale. Unii nu se interesează de problema alegerii. ceia ce n-au realizat ei. • Neinterven ionismul părin ilor Există părin i care nu se amestecă în orientarea şcolară şi profesională a copilului.Există şi părin i care încearcă să-şi satisfacă orgoliul prin succesele copiilor. lumii profesiunilor şi a cerin elor vie ii sociale. De regulă. părin ii nu mai au posibilitatea să verifice op iunile făcute de copiii lor şi nici să-i ajute să se pregătească din timp pentru actul alegerii. mai ales dintre cele cu un nivel de aspira ii foarte înalt. • Amânarea peste măsură a preocupărilor pentru alegerea şcolii şi profesiunii. 52 . În clasificarea făcută de către Mihai Ghivirigă ( 1976) există trei tipuri principale de erori educative pe care le face familia în orientarea şcolară şi profesională a copiilor lor. în timp de al ii se cred incompeten i. Diversele cercetări experimentale. La baza acestor categorii de greşeli se află cauze multiple: • • Cunoaşterea insuficientă a copiilor. O tipologie acestor greşeli a fost realizată la noi de către Mihai Ghivirigă.copiilor şi cerin ele vie ii sociale. fără ca aceeştia să vrea. în calitate de factor al orientării şcolare şi profesionale.

familiei. planuri de şcolarizare. • Forme de consiliere a familiei în vederea orientării cât mai adecvate Consilierea privind cariera nu cuprinde numai consilierea elevului în această a carierei elevilor perspectivă ci şi a celorlal i factori implica i în procesul alegerii carierei elevului. Uneori aceste greşeli nu pot fi reparate de către şcoală. ea trebuie să îşi îndeplinească atribu iile pe care le are ca factor al orientării. Consilierea familiei se poate realiza prin participarea acesteia la şedin e de consiliere de grup. Cele trei tipuri de greşeli sunt dăunătoare în procesul orientării şi duc la op iuni inadecvate şi lipsite de realism. Necunoaşterea criteriilor ştiin ifice de alegere a studiilor.etc. Obiectivul acestei colaborări trebuie să fie realizarea unei concordan e între ceea ce vrea. profesiuni . condi ii de înscriere. Familia poate participa la şedin e de consiliere atât individuală cât şi de grup. a unor informa ii concrete asupra tipurilor şi profilurilor de licee. Prevenirea şi înlăturarea acestor greşeli sunt posibile numai în condi iile unei permanente rela ii cu şcoala şi mai ales cu consilierul din şcoală. Ştiind că familia este pusă de foarte multe ori în situa ia de a comite una din greşelile expuse mai sus. considerăm că participarea familiei la anumite şedin e de consiliere va avea un aport pozitiv în minimalizarea sau chiar evitarea greşelilor pe care ar putea să le facă în orientarea carierei copiilor. În esen ă se pot furniza unele date necesare părin ilor pentru completarea portretului psihologic al copilului şi implicit privind utilizarea metodelor de cunoaştere în familie. care se ocupă şi de orientarea elevilor. ce poate şi ce trebuie să facă elevul. acesta se manifestă pe mai multe planuri şi direc ii complementare. un ajutor însemnat este acordat familiei în perioada op iunilor. De asemenea.• • • Existen a unor prejudecă i în privin a unor profesiuni. În ceea ce priveşte ajutorul dat de către consilier. Pentru ca familia să contribuie eficient. Ambi ia părin ilor de a decide singuri. mai ales în cazul elevilor problemă. precum şcoala şi familia. unde temele sunt diverse şi care vin în sprijinul acesteia în orientarea 53 .

În adolescen ă raportul este invers: grupul de adolescen i se întâlneşte sau „func ionează” atunci şi acolo unde părin ii lipsesc sau nu au cunoştin ă. Familia poate participa şi la adunări periodice. preferin ele. Grupul de prieteni – factor cu pondere în creştere în orientarea în carieră a adolescentului Grupul de prieteni face parte din ceea ce Mead numeşte „ceilal i semnifican i” ce participă activ în cadrul procesului de socializare al adolescentului. în func ie de stereotipurile care le diferen iază de alte grupuri apar inând altor şcoli / licee. 7. pentru formarea unor atitudini pozitive fa ă de învă ătură şi muncă. Studii de sociologie au scos în eviden ă faptul că. lectorate. numite de către sociologi „clici”. despre conduita sa în diverse situa ii. înclina iile şi aptitudinile manifestate de copil în diverse împrejurări. doar începând cu perioada adolescen ei. putem aprecia cărei şcoli / liceu apar ine grupul sau clica respectivă. când grupul func ionează acolo unde părin ii sunt prezen i sau acolo unde are completa supraveghere şi cunoştin ă a părin ilor. pentru cultivarea intereselor. înclina iilor şi aptitudinilor. sunt deosebit de utile datele concrete despre activitatea extraşcolară a copilului. motiva iile şi atitudinile sale. 54 . Alături de aceasta apare şi fenomenul „perechilor” sau a grupurilor mici. pentru părin i pe diferite teme cât şi la consulta ii unde pot merge pentru rezolvarea diverselor probleme legate atât de familie cât şi de elev. De-a lungul perioadei adolescen ei interac iunea cu grupul de prieteni func ionează mult mai des fără supervizarea părin ilor comparativ cu perioada copilăriei. O altă caracteristică a grupului de prieteni este aceea a prezen ei persoanelor de sex opus. la aspira iile . De asemenea.carierei copilului. despre măsurile luate de familie pentru informarea copilului în plan şcolar şi profesional. El constă în furnizarea de informa ii cu privire la interesele. Dar şi familia poate da un ajutor atât consilierului cât şi şcolii. ceea ce stimulează schimbarea şi dinamica în cadrul grupului.

recunoaşterea asimilare Figura nr. inova ie contribu ii recrutarea şi a acomodare vs. Rezultatul final este construc ia identită ii sociale.18: acceptarea de către grup divergen a cu membrii grupului intrarea în cadrul grupului ieşirea din grup investigarea socializarea men inerea negocierea de rol socializarea acomodare vs. 55 . grupul încearcă să schimbe adolescentul în aşa manieră încât să-şi poată atinge propriile obiective de coeziune.Dinamica identită ii adolescentului în cadrul grupului de prieteni Prin intermediul acestui grafic putem explica dinamica identită ii adolescentului în cadrul unui grup. Dacă pe parcursul socializării. Modul în care un adolescent poate intra. Dinamica socială stimulează schimbarea în cadrul grupului ca răspuns adaptativ la ceea ce se petrece în realitatea socială în care adolescentul îşi desfăşoară via a de zi cu zi. favorizând pista de plecare pentru viitoarele schimbări de mediu. accepta şi ieşi din cadrul unui grup de adolescen i este reflectat în figura nr. . social şi cognitiv pe care acesta le parcurge.Aceste transformări în dinamica de grup a adolescentului îşi au originile în tranzi iile de ordin biologic. Transformările de ordin cognitiv permit o abordare mult mai sofisticată a rela iilor sociale şi o în elegere mai abstractă bazată pe categorizări de genul „clicilor” şi a grupurilor preferen iale. 3. asimilare tradi ie vs.

integrare şi adaptare. Această dinamică este specifică. memoria individului rămâne contribu ia activă adusă la atingerea scopurilor de grup. în linii majore. În final. ca de exemplu cum să fie un bun prieten. doar un rudimentar sens al identită ii. asigurându-şi prin această cale. contribu ie care în limbaj de specialitate poartă denumirea de socializare în cadrul grupului. stereotipurilor. Pe parcursul următoarei faze. de a vorbi. socializării în cadrul „clicii”. Pe măsură ce mul imea din care face parte adolescentul. de a se comporta – adolescentul îşi poate spune „Iată de fapt cine sunt eu!”. În mod similar. ambele păr i – individul şi grupul – se angajează în procesul negocierii de rol care constă în maximizarea contribu iei adolescentului la atingerea scopurilor de grup. prezente în formă alterată în faza divergen ei. încearcă să schimbe direc ia de ac iune a grupului către satisfacerea propriilor nevoi sociale. adolescentul. Dacă şansele sunt pozitive. imediat se poate raporta şi chiar identifica cu mul imea din care face parte. dar adolescentul / individul îşi poate aduce contribu ia la tradi ia de ansamblu a grupului. proces ce poartă denumirea de resocializare. deoarece pe parcursul fazei de socializare şi resocializare. aceasta îi structurează comportamentul lui social. individul îşi poate căpăta denumirea de tranzi ie de rol specială într-un singur cuvânt – convergen ă. cum să devină lider. la rândul lor pot deveni parte componentă a tradi iei de grup. grupul încearcă să restaureze contribu ia adolescentului în cadrul activită ii de ansamblu a grupului. atunci are loc acceptarea – individul devenind membru deplin al grupului. la rândul său. iar în momentul în care nu realizează cine este. apar din nou. cu elemente novative care. adolescentul îşi însuşeşte deprinderi sociale. cum să se bucure de compania celor din jurul său etc. joacă un rol important în via a lui socială. atunci asimilarea şi acomodarea. 56 . individul devenind astfel un membru marginal al grupului. rela ia dintre grup şi membrii săi poate sfârşi. Dacă aceste două direc ii se întrepătrund. cea de men inere. Localizându-se pe sine în cadrul mul imii din cadrul şcolii / liceului din care face parte – un anumit stil de a se îmbrăca. cum să comunice efectiv cu cei din jurul său. abilită ilor de care dispune acesta. În mod firesc. prin punerea în valoare a calită ilor. Dar această negociere de rol poate da greş şi tranzi ia de rol se poate transforma în divergen ă.

nivel socio-economic. Pe lângă percep ia de sine. Pentru ca aceste grupuri să func ioneze. Atât de importantă este influen a grupului la vârsta adolescen ei. etnia sau rasa nu are o influen ă aşa de mare ca şi structura de clasă. în cadrul grupului este influen ată şi percep ia „celorlal i”. De multe ori stima de sine se dezvoltă puternic. spre deosebire de clici. dacă grupul din care face parte are un statut social ridicat. 57 . distinctă de cea a celorlal i adolescen i din alte grupuri. dar. în mod implicit este legat de activită ile pe care grupul le desfăşoară. În momentul absolvirii liceului şi. Dintre acestea. Un alt element important al socializării adolescentului în cadrul grupului de prieteni este acela al „grupului de referin ă”. acesta oferă adolescentului un anumit status care. îşi aduc mai mult contribu ia la formarea sensului identită ii adolescentului deoarece apartenen a este bazată doar pe reputa ie şi stereotipuri şi nu interac iunea socială efectivă. îşi petrece timpul liber. ei ajung chiar să poarte adevărate „etichete” sociale care descriu. deci a recunoaşterii sociale a adolescentului. clasa socială are influen a cea mai covârşitoare. apartenen a etnică sau proximitatea geografică a plasării grupului (de exemplu grup de cartier). acest fenomen se materializează printr-un profund şi unic sens al identită ii. de fapt apartenen a persoanei la un grup.La polul opus apare următorul fenomen: cu cât individul devine mai sigur de identitatea pe care o posedă cu atât afilierea la mul ime dispare. Un aspect complementar este acela că mul imile de adolescen i. Grupul de referin ă devine important deoarece el constituie baza şi sursa pentru construc ia propriei identită i a adolescentului. pe care adolescentul o realizează. antrenând stereotipurile şi prejudecă ile cultivate în grupul său de apartenen ă. acesta are menirea de a oferi membrilor componen i o anumită identitate. statut ce poate depinde de nivelul academic. Deprinderile sociale sunt la fel de importante în via a adultă ca şi în adolescen ă. Adolescen ii „se judecă” unii pe al ii în func ie de compania care le stă alături. încât unii dintre sociologi in să recunoască manifestarea unor presiuni asupra comportamentului adolescentului. la fel ca aceasta devine predominantă şi conştientizată odată cu înaintarea în vârstă Indiferent de popularitatea grupului de prieteni. etnie sau rasă. este nevoie de o similaritate de vârstă. tipul de muzică preferat etc. asupra percep iei sale despre sine. modul în care acesta se îmbracă.

putem observa că un puternic sens al identită ii este oferit şi de grupul de colegi din clasă. demonstrând în acest fel cât de puternică este dinamica procesului de socializare. nevoi şi activită i ce pot influen a dezvoltarea socială pe mai târziu şi chiar societatea guvernată de norme sociale. •grupul permite manifestarea cooperării şi a interdependen elor mutuale. procesul de afirmare socială – atunci când adolescentul este răsplătit pentru modul în care sunt adoptate aceste norme de comportament. 58 . Să particularizăm acest lucru: •membrii componen i ai grupului au statut egal unii fa ă de al ii.Un element ce ine de dinamica grupului pentru această perioadă de vârstă este faptul că odată ce interesele adolescentului se schimbă. manifestări. Rezultă din aceste considera ii că adolescen ii se influen ează unii pe al ii. •formarea de prietenii şi rela ii interpersonale favorizează împărtăşirea aceloraşi dorin e. dragoste.. prejudecă ilor şi interpretărilor greşite. deoarece oferă adolescentului sentimente de stabilitate şi solidaritate. atitudini. punând astfel o barieră stereotipurilor. Pe scala nevoilor oferite de Maslow. Deoarece adolescentul îşi petrece o mare parte a timpului în şcoală. atunci este posibil ca şi statutul acestuia să cunoască o schimbare. în ciuda diferen elor evidente de clasă socială şi nivel socio-economic. •grupul de prieteni încurajează schimbarea atitudinilor şi opiniilor fa ă de oameni şi situa ii noi. iar acest mecanism pare să fie generat de două procese cu predilec ie sociale: a) b) procesul de imita ie – cu influen e mai ales comportamentale atunci când adolescen ii „copiază” unii de la al ii trăsături. Statutul adolescentului în cadrul grupului cunoaşte schimbări spectaculoase. Sensul identită ii pe care-l oferă grupul la această vârstă este unic şi în acelaşi timp esen ial în cadrul procesului de socializare. evaluare şi actualizare. grupul asigură nevoia de siguran ă. caracteristică evidentă mai ales atunci când se urmăresc aceleaşi obiective şi se folosesc mijloace ce pot fi benefice întregului grup.

sunt valori după care tânărul se ghidează în aproape tot ceea ce face. apartenen a la grupul de prieteni. Adolescen a este vârsta mirajului. Orientarea voca ională nu este nici ea ocolită de această influen ă masivă a grupului. Grupul de prieteni al adolescentului este mediul în care fiecare aderant vine cu propria personalitate . vârstă la care aspira iile adolescentului sunt mai mult ideale decât realiste. astfel tinerii ajungând la un consens perfect în legătură cu tot ceea ce îi înconjoară. Grupul de prieteni este locul mirajului unde se poate spune că se produce o uniformizare a acestori valori individuale. cu propriile valori despre tot ce-l înconjoară.Adolescen a este vârsta la care prietenii. astfel că personalită ile adolescen ilor mai pu ini siguri pe ei şi cu o imagine de sine nerealist percepută să se bazeze pe opiniile liderilor în ceea ce îi priveşte. iar în situa ia în care adolescentul nu este ajutat de către familie şi şcoală în acest proces va apela la grup şi s-ar putea să nu ia o decizie realistă în ceea ce priveşte propria sa orientare voca ională. 59 . Există tendin a dominatoare din partea acelor membri dominan i ai grupului. inclusiv despre orientarea voca ională.

( 2002). A. Monsebraaten. Ardealul. Lavalle..... E. Bucureşti Allport. G. Macmillan Androutsopoulou. The developing Person Through Childhood and Adolescence. Bem. J. M. ( 1988).BIBLIOGRAFIE Adler. G. (2002). C. ( 1986). Atkinson... Boston.. Second Edition. New York. Ed. Consiliere şi orientare. Tehnică. Psihologia dezvoltării. Worth Publishes. 40. Bucureşti Bezanson. C. EDP.. New Methods for the Diagnosis of the Intellectual Level of Subnormals.. In: Application in Therapywith Individuals and Families in Process. Humanitas Educa ional. Employment and Immigration Berger. Simon. A.. Pigeon.. Metodologia cercetării calitative. Tehnică. Ed.. Bucureşti Baron.W.. Binet. The Self-Caracterization as Narrative Tool.( 2002) Essentials of Psychology.L. ( 1905)..E.Allyen and Bacon. Canada. Tehnical Manual for the Canadian Occupational Interest Inventory. issue 1 Atkinson. ( 2003). Casa Căr ii de Ştiin ă. Ed. In: L`Annee Psychologique. Ed. Ghidul profesorului. Ed.. Cercetarea pedagogică. Bucureşti Anastasi. A.D. Presa Universitară Clujeană. ( 1980). Lemeni. Psihologia şcolarului greu educabil. ( 1995).... Vol.. Smith. D. A.. A. Canada Employment and Immigration Commission 60 . Th. (2001). R.. Petrovai. Structura şi dezvoltarea personalită ii EDP. Bucureşti Bârzea. Ed. 12 Birch. A.. Arta şi ştiin a educa iei. A. ( 2001). ( 2001). ( 1990). Cluj Băban. Inc. G. Using Tests in Employment Counselling. Bucureşti Bocoş.. (coord). L.. ( 1991). Psychological Testing.. K. ( 2002). L. R. A.. L. ( 1995). Ottawa.A.. Begin. Introducere în psihologie. USA Băban. R. R. A.J. Consiliere educa ională – Ghid metodologicpentru orele de dirigen ie şi consiliere.. IRI. Cluj Băban. L. Cluj Booth.

. Ed. London Brammer. Cognitive Development and Learning in Instructional Context.. Ed. MA: Allyn & Bacon Carroll. O. Braşov Constantin. Algina.. Ed. (1995). G.. E. Ed. ( 2001). J. The Helping Relationship. (1978).. V. Bucureşti Cerghit. T. J. ( 1998). Psihologie generală. Consiliere psihopedagogică-curs.. Polirom. G. L. (1996). Society and Culture Sage. Autocunoaştere şi crea ie. (2004). Polirom. Polirom. Iaşi Crites.. L. D. J. ( 2005).. (2003).. Enciclopedie de psihosociologie.. McGrawHill. Ilu . C.. Spiru Haret. New York Crocker.. P... Iaşi Constantinescu..Process and Skills. Ed. Probleme sociologice ale educa iei... ( 1993). (1981). Ed. (1977).. E. MacDonald.. (2002). J. (2000).. Ed. EDP. A. R. Evaluarea psihologică a personalului. Polirom. ( 1999). S. J. Ed. C. (1983).. Iaşi Byrnes. Iaşi Dafinoiu. ( 2006). Polirom. Iaşi Chelcea. Career counseling: Models.. Universitatea Transilvania. Alfa.. ( 2003). Holt. I. Curriculum diferen iat şi personalizat. Istoria universală a pedagogiei experimentale.. Ed. Passeron. Allyn & Bacon Publishing Company Butler. Introduction to Classical and Modern Test Theory. Personalitatea. Human cognitive abilities: a survey a factor analytic studies. EDP. NY: Cambridge University Press Ceauşu. Universită ii din Piteşti Cosmovici.. Bucureşti Butnaru. Bucureşti Cocoradă. Ball. Economică. I. Bucureşti De Landsheere.. New York. Mc Manus. Educa ia-dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi Davidtz. ( 1986). Boston. Consiliere şi orientare şcolară. (2002). Iaşi Cre u. J. Reproduction in Education. Metode calitative de abordare: observa ia şi interviul. Psihologia-ofoarte scurtă introducere. methods and materials. C. P. Bucureşti 61 ... Psihologia procesului educational. Polirom. Rinehart & Winston Cucoş.. S. Metode de învă ământ. B. F. Massachusetts. Militară. ( 2003). Ed. Ed.Bourdieu. G..

Leonberg: Rosenberger Fachveralg. Quaintance. (1995). Timişoara Ertelt. H... Bucureşti Durkheim. Tipomur.. Beratungsanlasse in Arbeitsberatungen und Berusfsberatung und Versuch zu einer Typologisierung. B. S. Mugny.. EDP. Vocabular de orientare şcolară şi profesională. Bucureşti Ficeag.. Ab urbe conditia. I. Bucureşti Drăgan. J.. W. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. (1996). E.Dewey. “ Dimitrie Cantemir”. Bucureşti Doise. Broedling. Frames of Mind. NZ: Basic Book Inc 62 . ( 1997). Polirom. ( 2002). Deschamp. Bertung in Bildung und Beruf... ( 1989). G. Ed. Ed. Bucureşti Faure. E. EDP. Tg.. U. W. Bucureşti Enescu. EDP. Paris Gardner.J. Presse Uninersitaires de France. (1973). Handbuch Beratungskompetenez. B. Facla. Nicola. Les theories des sciences humanies.. R. Ed. A. Orientarea şcolară şi profesională. Psihologie experimentală. B... I.. J. (1984). and Schulz.. Ed.. Cercetarea psihopedagogică. Bucureşti Eco. Teorii ale dezvoltării carierei. Ertelt. J. Institutul de Ştiin e Pedagogice. ( 1974).. Bucureşti Fleishman. EDP. A învă a să fii. L.. Tg. (1995). Democra ie şi educa ie. E... I. Nemira. EDP. B. ED.. ( 1990). M. Mureş Drevillon. Hochschulskriptum. Educa ie şi sociologie. I. C... J. K. (1975).. Timişoara Drăgan. R. I. ( 1985). V. W.. ( 2002). ( 1972). ( 1974). Introducere în metodologia cercetării ştiin ifice. EDP. E. A. and Schulz. Universitat Mannhain Ertelt. Tehnici de manipulare. E. Academic Press Freud. J. Comunicarea educa ională în context şcolar. (2001). Iaşi Drăgan. Mureş Drăgotoiu. Taxonomies of Human Performance. Interesul cognitive şi orientarea profesională. Leonberg: Rosenberger Fachveralg Esbroeck. ( 1983). (1987).. Tipografia Universită ii. ( 1997)..

N. 29. S. (1990). Volpato... K. ( 2001) .. Ed. Stanford. Iaşi Herr.... Cunoaşterea psihologică a persoanei. ( 1992).Rentrop & Straton. Fruchter. S. In: Psychometrika. J. J Johnston. C.....managementul resurselor umaneEd.. London: HarvesterWeatsheaf Hogan.Giaquinto. CA: Consulting Psychologist Press Hansen. Making vocational Choices: A theory of careers. F. E. P. Zimmerman. Cramer. A Process Guide To Helping. Sex differences in cognitive abilities. S. Englewood Cliffs. W.. Social motivation. A. v. M. ( 1996).. Psychologia perswazji ( Psihologia persuasiunii). H. Ny : Harper Collins Hogg. Polirom. User`s guide for the SII. Hunger suppresses the onset and the freezing component of the antipredator response to conspecific skin extract in pintado catfish. M. Introducere în psihologie. Hogg. Heppner. M. Behaviour. C. Boston. Orrell. Hillsdale.. ( 1973). Strong. J. A.. (2001)... 17 Hackney. Conseil et developpement de carriere tout au long de la vie. N. S. L. C.G. Social Identity theory. Heppner. 1 Guilford.H. Massachusetts. Orientation scolaire et professionnelle. (2003). The Professional Counselor. Abrams. ( 1976). L. CA: Stanford University Press Hayes. ( 1998). All. Tendin e contemporane ale orientării şcolare şi profesionale. Factor analysis of the Army Air Force Sheppard Field Battery of experimental aptitude tests. D. Career guidance and counseling through the lifespan: Systematic approaches.. J Johnston. J. A. N.. J. ( 2000). ( 1987). Palo Alto.... self-esteem and social identity theory in D. P. 138 Ghivirigă.. Bucureşti Hăvârneanu. ( 1952).. Bucureşti Hăhăianu.. D.. ( 2000). ( 1996).Hansen Ocupational Guide. Allyn & Bacon Publishing Company Halpern. C. J.. Issues and Techniques.. C.. J.. M. (coord) . A. Cormier. NJ: Pretince Hall 63 ..Allyn and Bacon Gysbers. EDP. Warszawa Holland.. L.. .. Ed. Consiliere. Process. B. ( 1992). Abrams & M.. Bucureşti Gysbers. NL:Erlbaum Hansen. (2000).. Career Counselling. C.L.

( 2004).). Ed.( 1977). J. M. Review of the Jakson Vocational Interest Survey. L. (2001). (1989)..L. ( 1991). Bucureşti 64 . Ed. Iaşi Ilu . Afir.. J. Simek-Dowing.L. Tx: PRO-ED Jigău.Holland. D. Making vocational Choices. Inc ISE – Laboratorul Orientare Şcolară şi profesională. Consilierea carierei. ( 1985a).. Denersuri creative în predare şi învă are. Berlin. ( coord. ( 2000). D. K.. Ed. Abordarea calitativă a socioumanului.L... Holland. A theory of vocational personalities and work environments. News note of the Association for Measurement and Evaluation in Counseling and Development Jepsen. Consiliere şi orientare.. U.. Presa Universitară Clujeană. ( 2003). O sinteză a metodelor. J. Review of the Strong Interest Inventory.Y: Prentice Hall Inc. Test critique IX.. Counseling and Psychoterapy: Skills. Ed. Engel. Walter de Gruyer. In: Keyser. ( 1992). Consiliere şi orientare. Cunoaşterea elevului. Gugiuman. P. New York Ilu . N. Polirom. Consilierea la distan ă – Manual. Bocoş.. EDP. Ed.. M. Sinele şi cunoaşterea lui. Cercetarea pedagogică şi inova ia în învă ământ. Bucureşti Jigău. FL: Psychological Assessment Resources Holban.. Making vocational Choices. EDP. I. ( 2000).. Teme actuale de psihosociologie. The Social World of Adolescents. (2001).. M.. Presa Universitară Clujeană. ( 2001). A theory of vocational personalities and work environments. (1972). C. and Sweetland.. Iaşi Ionescu. A. M. Ed. Odessa. (1980). Bucureşti Hurrelman. Bucureşti Janis. Consilierea carierei adul ilor. (1978). Decision Making: A Psycholgical Analysis of Conflict.. (1997). Ghid. ( 1992). Theories and Practice. Puncte de sprijin în cunoaşterea individualită ii elevilor. ( 2001). I. L. Austin. Ed... Bucureşti Jigău. Sigma.International Perspectives. Ed. Choice an Commitement. Cluj Ionescu M. and Mann. I. New York: The Free Press Jepsen. Bucureşti Jigău.. Bucureşti Holban.. Afir. Cluj Ivey. în Pedagogie. Ed. Suporturi pentru formarea profesorilor. D.. M.. Enblewood Cliffs. R. P. Sigma. Nj: Prentice Hall.. Ghid metodologic. A. Polirom. M.

Ed. J. Orientarea carierei: încotro? In: Psihologia la răspântia mileniilor Mielu Zlate (coord. ( coord.... A. M. (1980).. Iaşi 65 . T. Miclea. Cluj Lemeni. Univ.. (1999).. Ed.. A. Consiliere şi orientare.. Cluj Lohisse. Măsurarea şi analiza statistică în ştiin ele educa iei. I. Voiculescu. ASCR.M. (2004). M. Bucureşti Klein. New York Mattelart. Ed.. A. Transilvania. Tărău. Institutul pentru Ştiin ele Educa iei.Iaşi.. ( 2002). Thomas Publisher Klein. (2002). Consilierea carierei.Ştiin ifică. Mastie. M. IM. A Counselor`s Guide to Career Assessment Instruments. Iaşi Luca. T. Ed. Hillsdale... ( 2004). Imago. Bucureşti Kapes. E. A. Charles C. Mattelart.). Comunicarea. Ed.. Alexandria. The guide in the machine. C-tin.. Braşov Luduşan. E.. ( 2002). ASCR. Teorie şi aplica ii. Polirom. Bucureşti Malim. G. T. Bucureşti Kiley. ( 1997). Ed. Despre pedagogie. VA: National Career Development Association Katz. Adelson. Intercunoaştere. Whiley.. NJ: Lawrencw Erlbaum Kant. ( 2002). Elemente teoretice şi metodice pentru consilierea în şcoală. J.... Ed. Ed... (2003). Introducere în orientarea în carieră. Sibiu Mamali. Polirom. De la transmitere mecanică la interac iune. Springfield. Psihologie socială. ( 1993). Identity in Adolescence in Handbook of Adolescent Psychology.. R. Cluj Lemeni. Motivation and Personality. Bucureşti Marcia. M.ghid de educa ie pentru carieră..(1974).M.Jigău.. Presa Universitară Clujeană. Ed. J. (1994). Polirom Kolozsi. (1975). Computer – assisted decision making. N. Statistică. M. G.). Ed. Personal and Interpersonal Appraisal Techniques. ( 2001) . Ed. Harper & Row. ( 2006). (coord).M. New York Maslow. (1997).. ( 1970). Afir. F.. Istoria teoriilor comunicării... M. J. Compendiu de metode şi tehnici.. Whitfield. M. Ed. Consiliere şi orientare . Tehnică.. Paideia. E.

. Engel. Ed. Oscar Print. Corint..P. New York MEN. Ed. Testarea psihologică. Polirom. Pedagogie generală.International Perspectives. Polirom. Inteligen a şi aptitudinile. Sampson. Organiser des formation. EDP. R. Walter de Gruyer.. Ed. Polirom. Iaşi Neam u. R. G.D. Career choice and development.. Ed. Ed. E.Modele teoretico experimentale. ( 1998). San Francisco. ( 1991). A. Multimedia Interna ional. Bucureşti Miclea. Ed. A.. EDP. Ed. Abordare sociopedagogică.. Bucureşti Pavelcu. D. Ed. (1998). CA:Jossay-Bass Piaget. Sampson. ( 2002). Arta de a influen a. ( 2002).. Dinamica grupului şi a echipei. Iaşi Mitrofan. Aramis.. Iaşi Peretti. (1999). Iaşi Muster. A cognitive aproach. (1985). Tratat de pedagogieşcolară. Iaşi Pânişoară. Polirom. Ed. Polirom. A. ( 1996). Hachette. (1998). Becoming career problem solvers and decision makers. W.. A cognitive information processing approach. (2002). Ed. L. Inhelder.. J. I.. Brooks. Bucureşti 66 . ( 2004). K. The Social World of Adolescents. Career development and services. Comunicare sau înstrăinare?.Meeus.. Ed. U. Bucureşti Novak. Bucureşti Narly. Psihologie cognitivă.. In: Brown. Psihologia copilului. ( 2005).. Arad Nicola. E. Reardon. L.. G. (1989). ( 2004). ( 1968).. Curriculum Na ional pentru învă ământul obligatoriu. I. C. Identitate şi adolescen ă. ( 1999). Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalită ii. Pacific Grove... Reardon. Şcoala. B. Polirom. ( 1996). V. J.. Berlin. Cadru de referin ă. V.. D... Bucureşti Neculau.. Parental and Peer support in Adolescence in Hurrelman.. de.. J. Comunicarea eficientă. (1982). Metodologia cercetării în educa ie şi învă ământ. Lenz. Ed.. Gnosis. Bucureşti Păun.. Casa Editorială Demiurg... J.. CA: Brooks/ Cole Peterson. Repere psihopedagogice. Bucureşti Negrilă.. Iaşi Mucchielli. A. Paris Peterson. Mitrofan. CNC.. ( 1991). C. Litera. I-O. Ed. Metode cantitative în psihologie şi sociologie. ( 2007). M. N. Iaşi Mihăilă.

(1997 ). Cluj Radu.. Costin. A. Denmark Plosca. E. Ed. Washington. Moise.... (1984). în „ Revista de pedagogie”. Ed. M.. Sampson. Expert. ( 1992). I. Cluj Radu. The Penguin Dictionary of Psyhology.( 1964).. Experien ă didactică şi creativitate.. EDP. C. Arves. P.. New York: Routledge Reardon.. Dacia. H.APGA Roe... John Wiley and Sons Rogers. C. P. Assertive behavior... I. Ionescu. Peterson. Craiova 67 . (1991). EDP... Consiliere şi orientare. ISJ. EDP. A. A. Pedagogie şcolară contemporană. ( 1972). Ionescu. Ilu . Bucureşti Plant.Danish University of Education. Consiliere privind cariera.. E. Paris Rotariu. M. Cluj Radu. Consilierea – solu ie pentru integrarea socioprofesională a tinerilor.. Routledge and Kegan Paul. G. nr. ( 2001). D. Career development and plannig.. Iaşi Rotaru. Cluj Popescu-Neveanu. ( 2002). Copenhagen. Introducere în psihologia contemporană. London Robinson. Bucureşti Radu. ( 1995). Bloomington. I. Bucureşti Potolea. Polirom. ( 1997). Ph.& colab ( 1993). ( 2002). Sincron. Quality in Careers Guidance: Issues and Methods.. Cercetarea în pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. ( 2002). J. Perspectives on the Sociology of Education. The origin of interests.... Powell. ( 1990). Indiana University Prelici. R.Pică. ( 2002). Manual pentru clasa a IX a. I. London Roe..( 1974). (1981)..M. Metodologie psihologică şi analiza datelor. Dd. Wadsworth. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie.. Sincron. A.. V. R.. România Planchard. J.& colab ( 1991).. A educa înseamnă a iubi. Ed. Siegelman. Psihologia pedagogică. R. I.. S. Ed. Psihologie. Career Planning Today. A comprehensive approach. New York. The psychology of occupations. ( 1997). Dacia. Dunod. ( 1956). Cercetarea pedagogică şi perfec ionarea cadrelor didactice. Ed.. M. Bucureşti Planchard. Bucureşti Radu. ( 2001). 1 Rakos. ( 1966).. Pedagogie.. A.Ştiin ifică. A. ( 2000). A. Sibiu Pitariu. Ed.. Developpement de la perssonne. Ed.. P. Lenz.. Brooks / Cole Reber. Penguin. ( 1987).. Centrul de Orientare Şcolară şi profesională. T. EDP. M. Păcurariu.

.. Lenz.. Peterson. Craiova Roşca. Lenz... ( coord).. Applying career development theory to counseling. Ed Dokia.H.. Bucureşti Sampson. R. Cluj Salade.... CA: Brooks/ Cole Publishing Company Saussure.. Orientarea şcolară şi preorientarea profesională. J. Bucureşti Rosenfield. G. I... Genera ie şi cultură. ( 2004). (1985). Reardon. Bucureşti Salade. Chircev. Orientare şcolară şi profesională.. Counselling by Telephone. Conflictele şi comunicarea.( 1958). Lenz. Arc. ( 1998). Inc Sampson.. Polirom. R. CA: Brooks/ Cole Sharf.. A.D. A Cognitive Information Processing Approach. Comunicare. Peterson. R. Alexandru. A... ED. Pacific Grove.. J.. Caietul dirigintelui. M. EDP. ( 1994). Reardon. R. F. J.. ( 1969). A. Paco.. J. Ed.The Career Thoughts Inventory. ( 2002). Iaşi Savard. G. ( 1996).. Ed. ( 2001). E. London: Sage Publication Salade. Gingras.D.. Dăscălescu. Pacific Grove. Ed. R. Drăgan. Turcotte. C. ( 1997). în Dezbateri de didactică aplicată. D. Bucureşti Schifirne . Ed... D.. ro. Cluj Salade.( 2002) delivery of Career Development Information in the Context of Information Computer Technology. CTI – CareerThougts Inventory. J. Chirceu. C. M. Asachi. Ed. D. ( 1998). Psihologia copilului. Professional Manual.Rotaru.P. Peterson. Odessa. Career Counseling and Services.. FL: Psychological Assessment Resources Sampson.Al.. Dic ionar de Pedagogie. Ed.. Improving your Career Thoughts: A Workbook for the Career Thoughts Inventory. ( 2004). Om şi profesiune. Iaşi Schifirne . Bucureşti Shapiro. R. J.. Albatros. G. Curs de lingvistică generală. EDP. (1997).. ( 1997). Compendiu.. G. Bucureşti Salade. Odessa FL: Psychological Assessment Resources. (1998). Receptarea noului în practica şcolară. Asupra în elepciunii în via ă. Chişinău 68 . M. D.D. M. Reardon.. Zenke. In: International Journal for Educational and Vocational Guidance Schaumb. Bucureşti Shopenhauer. ( 1996). Presa Universitară Clujeană. ( 2002). Polirom. Ed. Sociologie. Ed. Enciclopedică Ghe. Arves. Contribu ii la orientarea şcolară şi profesională.. ( 1976). CTI.

.. Afir.. Dezvoltarea carierei..P. Printech.. Ionescu.. Ed. Afelin. Editura Casa de editură şi Presă Via a Româneasca. Bucureşti Super. In: Annual Review of Psychology. Dezbateri educative cu elevii. Bucureşti Bucureşti. Descoperirea propriei personalită i. Bucureşti Şuteu. E.. ( 2001). (1978). Cercetarea pedagogică. D. Sociologia educa iei familiei. E. E.. Ed.. Tieger. ( 1996). ( 1997)... Sacalis. Ball. J. Ed. Sociologia educa iei familiei. C. St. CA.. Babel. Cluj Şuteu. Autoevaluarea şi evaluarea didactică. Adolescence. (2000).. Bucureşti Şchiopu. V.D. Vlădulescu. R. Verza. A. Bucureşti Stănculescu. E.. Psihologia procesului educational. Editura Presa Universitară Clujeană. Bucureşti Stanciu. Polirom. Orientarea şcolară şi profesională. J.. Iaşi Steinberg.. T. ClujNapoca. Adaptation and Assessment. Dic ionar de orientare şcolară şi profesională. Bucureşti Tăsica Lumini a. M.. Introducere în psihodiagnostic. EDP. ( 2003) Delimitări conceptuale în consilierea carierei adul ilor în: Consilierea carierei adul ilor . Instructional Psychologhy: Aptitude. Antologia pedagogiei americane contemporane. EDP. U. London Super. 43 Stan. ( 1985)... ( 1971).. Ed. Bucureşti Şchiopu. Ghe. Ed. I. Bucureşti Tucicov-Bogdan. Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi. Nicolescu... Career Development Inventory. Dic ionar de psihologie.(coord). Barron-Tieger.. Bucureşti Tomşa. ( 1997). S. ( 1997).. Iaşi Szilagyi. Jigău. Polirom. Consulting Psychologists Press Stănculescu. L. Bucureşti Şchiopu. D. A. E.. Funda iei Humanitas.. Ed. ( 1992). Ghe. ( 1999). ( 1995). 69 . Universitatea „ Babeş.. A. Psihologia vârstelor. Ed. Comunicare şi succes profesional. Ghe. Stanciu. B. U. Ed. Palo Alto. Personalitatea copilului.Bolyai”. (1993).Snow.. (1983). EDP. R.Politică. ( 1994).. U. ( 1973). Ed. ( 1998). Bucureşti Tomşa. în Davidtz. E. (1969). EDP. T... L. ( 2002).. EDP. Swanson.. N... Teora. Mc Grawthle Inc.

Aramis.( links-uri pentru contacte generale din sfera carierei) www. (1998).( links-uri în sprijinul schimbării carierei) www. M. Cluj Zlate. Consilierea şi educa ia părin ilor. S. Bucureşti Verhoeve. Aramis. G. Bucureşti ********. Bahtin. Boston Yung. CA: Brooks/ Cole http://www. Bucureşti *********. Discursul dialogic. ( 2002). (2002). Ed. Pacific Grove. M.. Iaşi Zunker.jvis. (2004). (2002). (1990).bacp. E. Trei..uk/ethical_framework ( British Association for Counselling and Psychoterapy ..htm .nbcc.htm. Ed. Să învă ăm să ne construim o carieră... Tratat de psihologie organiza ional – managerială. Ed. Career counseling. Personalitate şi transfer. Managementul carierei. Ed. Ed. Ed..directedSearch. ( 2001). Bucureşti Wood.Self.. E. Metodologia cercetării sociale.BACP) http://www. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. ( 1979).jvis.. G.. Bucureşti Zăpâr an. The world of psychology A Pearson Education Company.. M. Polirom. V. Dacia.. Eul şi personalitatea..org/ethics/webethics. Teora. Bucureşti Vlăsceanu. Ed. ( 2002). Bucureşti Zlate. Ştiin ifică şi Enciclopedică. M. Eficien a cunoaşterii factorilor de personalitate în orientarea şcolară şi profesională. Ed. M. Inc Vrăjmaş. Ed. Dic ionar de Pedagogie. JVIS Applications Handbook. ( 1986). Univers Enciclopedic.. Ed. ( 1997).. ( 2003).com/links/changer.co.com www. Atos.. Consilierea şi educa ia părin ilor. Metode şi tehnici. Port Huron. Dic ionar de Psihologie. Trei. Bucureşti ********.htm . Ed. (2002). EDP. Greenwood.Vasile.( links-uri pentru consilieri) www. MI: Sigma Assessments Systems. ( 1998). L. Ed. M.com/links/student. Dic ionar Explicativ al Limbii Române. Humanitas. ( 1999). Bucureşti Vrăjmaş. ( 1999).htm ( National Board for Certified Counseloros BBCC) http://www.jvis.jvis. Comunicare.com/links/general. Bucureşti Yung. Bucureşti Vlăsceanu.htm-( links-uri pentru elevi) 70 .com/links/counselor. M. E. ro.

..................................... Modele şi teorii în activitatea de consiliere şi orientare şcolară..................pag 39 7............................................................................pag 18 4..................pag 23 5............................................... Activitatea de consiliere şi rolurile consilierului.................................Conceptul de consiliere şi orientare în învă âmâtul românesc.................. Rolul activită ii de consiliere şi orientare şcolară în procesul de evolu ie al tinerilor.............pag 59 71 ....... Specificul orientării în carieră în învă ământul liceal.............factor cu pondere în creştere în orientarea în carieră a adolescentului...................factor de orientare.................................................pag 14 3........................... 1 2..........................pag 28 6............... Familia........................Cuprins 1....................... Rolurile educatorului în activitatea didactică.pag 53 Bibliografie........................................pag............................................................pag 45 8................... Grupul de prieteni.................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful