You are on page 1of 7

Zdieaj

so sdlom v Slovenskej republike

Nvrh odoslan: rad vldy SR, MV SR, Poslaneck kluby NR SR SZ-40/2012 Poprad 11. 6. 2012

Home

Svetov zdruenie bvalch sl. politickch vzov s obavami sleduje neustle sa stupujcu dlhov krzu Eurpskej nie, ktor sa oraz viac dotka aj obanov Slovenska. Hoci Smer vo vobch v roku 1998 a 2002 hlsal na billboardoch Smer -Tretia cesta, tto tretia cesta nebola cestou k neutralite, o ktor sa poksil v roku 1968 Alexander Dubek, ani orientciou na ekonomicky expandujce tty skupiny BRIC, ale po vobch v roku 2006 sa stala pokraovanm euro-cesty Ivana Mikloa a Mikula Dzurindu. V sasnej situcii je pochopiten, e vlda je nten prijma opatrenia na zskanie 1,5 miliardy eur na udranie vyrovnanho rozpotu, a najm na splnenie kritri, ktormi je Slovensk republika viazan voi E. Sasn kroky vldy, vrtane zdaovania bnk, zvyovania dan zo zisku firiem a alch, ktor opozcia kritizuje, s spravodlivejm rieenm voi vine obanov, ako to, o by na mieste Smeru SD robila opozcia, sotva vak bud dostatonmi na to, aby retrikcie nepostihli aj ostatnch obanov SR, vrtane ivnostnkov. Namiesto zaaovania ivnostnkov a zniovania ich konkurencieschopnosti, o ktor prili najm prijatm Eura, a ruenia tradinch kresanskch sviatkov navrhujeme
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Vec: Nvrh na prijatie zkona o trestnej zodpovednosti prvnickch osb a novelizciu Zkona o preukazovan pvodu majetku . 101/2010 Z. z.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

Nm. Sv. Egdia 102/14, 058 01 Poprad

sk iS

SVETOV ZDRUENIE BVALCH ESKOSLOVENSKCH POLITICKCH VZOV

IO: 37796542 DI: 2021593816

Nvrh na prijatie zkona o trestnej zodpovednosti prvnickch osb a novelizciu Zkona o preukazovan pvodu majetku . 101/2010 Z. z.

Buy RoboPDF

Trestn zodpovednos prvnickch osb na Slovensku neexistuje a Zkon o preukazovan pvodu majetku, ktor nadobudol innos 1. 1. 2011, je len isto formlny, v praxi neinn a bezzub. Finann polcia a orgny inn v trestnom konan maj tmto zkonom naalej zviazan ruky, pretoe existuje mnostvo spsobov, ako mono tento zkon obs. Na rozdiel od Talianska, i inch ttov E, kde tt tandardne zabavuje bankov ty, nehnutenosti vrtane firiem, barov, hotelov i retaurci osobm, ktor tento majetok nadobudli v rozpore so zkonom, na Slovensku sa obdobn postup neuplatnil ani v prpade mafinov a viacnsobnch vrahov, ktor naalej podnikaj prostrednctvom sprvcov svojho majetku. Ak m tt zska nezkonne nadobudnut majetok sp do svojho vlastnctva a na retrikcie nemaj naalej doplca len radov obania, je nevyhnutnm prijatie innej legislatvy umoujcej trestn zodpovednos prvnickch osb tak, ako je tomu v civilizovanch krajinch vo svete a v prevanej vine ttov E. Ako kontatuje vo svojej vahe JUDr. ent a JUDr. Ondrej Prikryl,http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/trest/centes_prikryl.pdf, po nespenom pokuse predloi tento zkon NR SR v roku 2006 Slovensk republika spolu s eskou republikou ostvaj medzi trojicou ttov E, kde tento zkon nebol prijat. Sasn ekonomick situcia v Eurozne s nepredvdatenm vvojom smerujcim k hospodrskej katastrofe, si doslova vynucuje prijatie mimoriadnych opatren akmi je trestn zodpovednos prvnickch osb.

Home

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

S odvolanm sa na prspevok Jna Marka s nzvom Ako v Poprade tzv. privatizri vytunelovali pivovar s dvestoronou tradciou, uverejnen na webovej strnke http://necenzurovane.sk/12/tunelari.html predkladme nvrh na prijatie zkona o trestnej zodpovednosti prvnickch osb a novelizciu Zkona o preukazovan pvodu majetku . 101/2010 Z. z.

Eu ro

Paradoxne bval reim, oznaovan ako totalitn, ochraoval socilne prva svojich obanov na neporovnatene vyej rovni ako reim sasn.

pe j

Ako bvalch politickch vzov, ktor zaili krivdy a nespravodlivos, ns trpi ak socilna situcia slovenskch rodn, zfalstvo obet tiscok socilnych samovrd a osud stle sa zvujcej armdy bezdomovcov. V protiklade s touto biedou bench obanov je blahobyt jednotlivcov, ktor sa po novembri asto neestnm spsobom obohatili na kor biedy ostatnch, a pritom priviedli do padku mnostvo bvalch ttnych podnikov, ktor dvali prcu a obivu tisckam ud, a dokonca neodvedenm dane poruili priamo zkony Slovenskej republiky. Napriek tomu, vaka svojmu ekonomickmu vplyvu a prepojeniam ako politickm, tak aj na orgny prokuratry, sdy a polciu s tto udia na Slovensku praktick nedotknuten.

sk iS

rieenie spravodliv a zkonn vo vzahu k drvivej vine obanov Slovenskej republiky, pretoe tto nenesie iadnu vinu za sasn stav, do akho sa Slovensko dostalo po ponovembrovch divokch privatizcich, holandskch drabch a vpredaji strategickch podnikov do zahraniia.

Buy RoboPDF

Podmienkou zmysluplnosti tohto zkona s: 1. 2. 3. 4. retroaktivita od 1. 1. 1990 maximlne zameranie na vyuitie intittu vysokch pokt, intitt prepadnutia majetku, tak ako je tomu v zahrani rieenie trestnej zodpovednosti aj u prvnych nstupcov prvnickch osb

Home

Prijatie tchto zkonnch opatren by vyvolalo medzi vinou verejnosti pozitvny ohlas, pretoe doposia sa na Slovensku nenala politick strana, ktor by tieto zkony prijala a uplatnila v praxi. Prloha: prspevok Jna Marka s nzvom Ako v Poprade tzv. privatizri vytunelovali pivovar s dvestoronou tradciou, uverejnen na webovej strnke http://necenzurovane.sk S ctou Za Svetov zdruenie bvalch sl. politickch vzov Frantiek Bednr, tajomnk SZPV Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771 email: szcpv@szcpv.org http://www.szcpv.org

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Sme presveden, e nami navrhovan rieenie je jedinm rieenm, ako zachrni Slovensko pred dlhovou krzou a nsledkami plyncimi z poruenia deficitnho schodku stanovenho E na kor obanov, ktor za to nenes iadnu vinu.

yn

Takchto privatizcii a jej podobnch prpadov s na Slovensku stovky.

Eu ro

Hoci je uveden prpad vytunelovania Popradskho pivovaru len jednou z mnostva podobnch slovenskch kuz, je nzornou ukkou absencie akejkovek trestnej zodpovednosti prvnickch osb, ke v uvedenom prpade jeden zo tatutrov a bval generlny riadite pivovaru, dosaden miestnym KDH, nielene na vedenie podniku nemal ako bval uite odborn kvalifikciu, ale podnik navye zaail vermi a o je zarajce, nedoplatok na dani poda oficilneho daja Daovho riaditestva predstavoval k 31.12.2003 milin devdesiatp tisc tristo devdesiatdev eur. Napriek tomu bol podnik predan po zmene nzvu pvodnej spolonosti, ktor skonila oficilne v konkurze. U v ase padku podniku si tatutri pivovaru stavali domy, penzin, i zakladali firmu na svojich rodinnch prslunkov.

pe j

sk iS

Vzensk represia by mala by a druhorad. Ako bval politick vzni ju aj zsadne odmietame.

A
Buy RoboPDF

necenzurovane.sk

http://necenzurovane.sk/12/tunelari.html

Ako tzv. privatizri vytunelovali Popradsk pivovar s dvestoronou tradciou


V sasnej dlhovej krze, v ktorej sa nachdza E a zkonite teda aj Slovensk republika, ktor je jej lenom, kedy vlda Smeru-SD zfalo had spsoby ako zaplta diery v deficitnom ttnom rozpote, urite nebude na kodu pripomen si, kam sa podeli miliardy sprivatizovanho majetku po novembri 1989. Politici u tradine namiesto prijatia innej legislatvy, vrtane trestnoprvnej zodpovednosti prvnickch subjektov, nsledky tohto rabovania vdy prenaj na plecia daovch poplatnkov, zatia o si ich pchatelia uvaj luxus a blahobyt na kor ostatnch obanov. Zoznam sprivatizovanch podnikov by bol urite nekonen a tatistick rad by zrejme musel zvi poet svojich zamestnancov, ak by chcel podrobne analyzova a vysli kody, ktor vznikli ttu poas vetkch tzv. divokch privatizcii, holandskch draieb, ozdravovania bnk, i v konenej etape vpredaja strategickch podnikov. Urite kad mesto na Slovensku m svoju privatizan rabovaku, a ke si jeho obania uvedomia, kde m korene ich sasn bieda a nekonen uahovanie opaskov, isto sa njde niekto, kto toto kriminlne a nemorlne konanie vene nenaranch a ziskuchtivch indivdu patrine zdokumentuje a postpi kompetentnm orgnom, ktorch povinnosou by malo by zo zkona kona v prospech viny obanov. Toto je vak na Slovensku asto len zbonm prianm. Plniac si svoju obiansku povinnos predkladm verejnosti ukku a podnet na zamyslenie, ako niekoko obianskych prednovembrovch nl a pekulantov vytunelovalo v Poprade pivovar, zaloen v roku 1812. Pivovar, ktor preil vetky reimy ponc monarchiou a po samostatn Slovensko, no nepreil baovanie komunistickch kapitalistov, ktor sa vyrojili ako muchy na hnojisku po prevrate v novembri 1989. Popradsk pivovar bol od svojho zaloenia v 19. storo neodmyslitenou sasou mesta pod Tatrami. Pvodn nzov popradskho pivovaru bol Erste Zipser Dampfbrauerei und Mlzerei, A. G. in Poprad (Prv spisk parn pivovar a sladova, astinn spolonos vPoprade). V roku 1948 bol komunistami znrodnen a vlenen do nrodnho podniku Vchodoslovensk pivovary. Od roku 1960 cel pivovarsk a sladovncky priemysel riadilo sasn Generlne riaditestvo pivovarov a sladovn v Bratislave. Ete pred uvedenm niektorch faktov je potrebn pripomen klasick manul, poda ktorho bval komunisti privatizovali a nsledne tunelovali ttne podniky. 1. Niekoko vopred vybranch a vyvolench skmeovcov povinou s rodokmeom v KS sa rozhodne, e sa stanu kapitalistami v podniku, v ktorom doposia pracovali za mzdu a k tomu im spriaznen politick strana nanominuje generlneho riaditea. Samozrejme podnika nebud za svoje, ale za poian z banky, k omu vyuij svoje nomenklatrne prepojenia. Zaloia tzv. s.r.o. s minimlnym povinnm vkladom. Prirodzene, e vklad, ani iadna budca investcia nepochdza z ich vlastnch peaz, ale zo zdrojov vyie uvedench. 2. Zo ttneho podniku sa stane s.r.o. alebo a.s. s vopred urenm manamentom z radov vyvolench ako je u uveden v bode . 1. Tmto sa vetky finann toky dostvaj plne pod ich kontrolu a oni sa stvaj neobmedzenmi sprvcami bvalho ttneho majetku. 3. Na rozdiel od skutonch sprvcov kapitlu, akmi bol napr. podnikate Baa, ktor pracoval za mzdu a zisk reinvestoval do zveadenia a rozrenia svojho podnikania, vrtane zvyovania

kvality ivota jeho zamestnancov, tto pseudokapitalisti si najprv prerozdelia vedce funkcie s nadtandartnmi platmi a firemn peniaze. Finann zdroje pchaj do vlastnch vreciek a na kor postupnho padku podniku a zbedaovania vlastnch zamestnancov postupne prestan vytvra zisk a zaaia firmu vermi. 4. Ke sa u financie nsledkom tohto baovania zanaj viditene zmenova, zane sa fza tzv. hadania strategickho investora z dvodu odstrnenia tzv. verovho zaaenia, ktor zmerne a elovo spsobili pod zmienkou tzv. revitalizcie podniku, ktor, samozrejme, nebola spen z dvodov zloitch ekonomickch podmienok na trhu, konkurencie a podobnch vhovoriek. 5. V predzverenej etape sa pvodn s.r.o., ktor ttny podnik privatizovala, privedie do padku a dostane do konkurzu. Nsledne zmen nzov a s tmi istmi umi vo veden pokrauje alej v tunelovan u pod inm nzvom. 6. Na koniec sa vetci aktri zbavia u vytunelovanho podniku v padku jeho predajom, o nazv naprklad zmenou akcionrov, ktor ete ist as podnikaj a do jeho definitvneho konca. 7. Je eleznm pravidlom, ktor by urite odhalili pracovnci finannej polcie, ak by k tomu mali prslun legislatvu a zujem, e zatia, o sa bval ttny podnik dostal postupne do krachu a jeho zamestnanci boli prepusten, neraz s nevyplatenmi mzdami aj za niekoko mesiacov, osobn nehnuten a hnuten majetok privatizrov a tzv. tatutrnych zstupcov sa enormne zvil v porovnan s majetkom, s ktorm vstupovali do privatizcie. Samozrejme maj dostatok spriaznench advoktov, ktor im preper a zlegalizuj akkovek hodnotu majetku, ktor maj asto elovo veden na svoje deti, resp. inch rodinnch prslunkov. 8. Tmto sa z obanov Slovenska stvaj ahostajn hlupci, ktor sa nechali bohapusto okradn a z privatizrov a ich det sa stvaj spen, bohat a bezhonn obania, ktor svojou ikovnosou nadobudli leglne a poctivo vlastncke prva, ktor im dokonca zaruuje a chrni aj stava SR. Prejdime od manulu ku konkrtnym faktom V roku 1992 bol pivovar v Poprade sprivatizovan firmou Vega, spol. s.r.o. Poprad. Poda webovej strnky http://foaf.sk/firmy/17646 a historickho prehadu http://foaf.sk/firmy/17646#historia mono zisti, e tatutrmi od roku 1992 do roku 2003 boli: Pavol Jurik, JUDr. Ladislav urica a Ing. Jn Pilt, Je zarajce, e daov nedoplatky k 31.12.2003 predstavuj poda poslednej aktualizcie sumu 1 095 399 eur. Po vyhlsen konkurzu na firmu Vega, spol. s.r.o. Poprad t ist udia zastupovali firmu Pivovar TATRAN, s.r.o. ako uvdza webov strnka http://foaf.sk/firmy/37889 a nsledne VEGA TRADE, spol. s r.o. http://foaf.sk/firmy/38086 Viac informcii: Aktulny prehad Historick prehad Vizualizcia socilnej siete Zznam obchodnho registra O osobe bvalho generlneho riaditea a jednho zo tatutrov Ing. Jna Pilta stoji za pozornos uvies, e z bvalho profesora na gymnziu, ktor jazdil na hrdzavom Oltcite a o veden pivovaru nemal ani pru, dajne KDH urobilo generlneho riaditea sprivatizovanho pivovaru. Druh tatutr Pavol Jurk dajne pracoval v pivovare pvodne ako majster. V zmysle vyie uvedenho manulu je evidentn, e nzvy sa elovo menili z dvodu predaja pivovaru, ktor u v roku 2003 nepredvala Vega, spol., s.r.o. Poprad s daovm nedoplatkom vye 1 milin eur, ale elovo a pekulatvne zriaden Vega trade, spol., s.r.o. Ete pred tm sa pvodn Vega, spol. s.r.o. elovo transformovala na Pivovar Tatran, s.r.o. s tmi istmi aktrmi.

Oficilne publikovan informcie o predaji s uveden na webovej strnke http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/pivovar-tatran-je-na-predaj.html Pivovar Tatran je na predaj Strune uvdzam, ak bol osud Popradskho pivovaru po tom, o sa privatizri na pivovare nabalili ako dokumentujem vo fotoreporti niie. 26.11.2003 nastala tzv. zmena akcionrov spolonosti a 1.5.2004 sa spolonos pretransformovala na Pivovar Tatran 1812, s.r.o. a nsledne vznikla 1.10.2004 Tatransk sladova, s.r.o. Poprad. 10.3.2005 pivovar zmenil obchodn nzov na Pilsberg, s.r.o. Po presunut vroby piva do Poska nastal konen padok a znik pivovaru, ktor m by zbran a na jeho mieste m sta al megalomansk projekt v Poprade tzv. multifunkn centrum ako sa uvdza na webovej strnke http://www.appril.com/Spravy/POPRAD--Centrum-v-pivovare-Tatranzacnu-stavat-asi.aspx Pre plnos je potrebn uvies, e vedenie Mesta Poprad, namiesto kontroly tunelovania bvalch ttnych podnikov uprednostuje ich premenu na multifunkn montr, priom projekt tzv. Bisnis centra Horse skonil neslvne, ako potvrdzuje webov strnka http://www.appril.com/Spravy/POPRAD--Obchodne-centrum-Horse-pre-chybajuce-penia.aspx . Fotoreport: Popradsk pivovar a nehnutenosti vo vlastnctve dvoch bvalch tatutrov firmy Vega, spol. s.r.o. Poprad v konkurze a s daovm nedoplatkom 1 095 399 eur a ich rodinnch prslunkov Sasn stav v akom sa nachdza objekt pivovaru

Sladova Rodinn domy Ing. Jna Pilta v uave Pozn: Farba fasd je rovnak ako farba fasdy sladovne pivovaru postavenej v roku 1998. Za zmienku stoj, e obidva domy s identick, asi akoby ste si kpili dva rovnak obleky. Penzin Ing. Jna Pilta a jeho manelky za niekoko desiatok milinov Sk, postaven v ase, kedy bola firma Vega. S.r.o. v padku. http://www.penzionuorla.sk/kontakt.htm Z bvalho uitea sa stal zbohatlk, ktor dnes ostentatvne dva okoliu najavo, e na to m. Pred penzinom stoj niekoko jeho luxusnch automobilov, ktor pravidelne obmiea a v zhrade svojich domov chov lamy. Domci s svedkami astch honosnch party narchlo vykvasench podnikateov a zberby jemu podobnej krvnej skupiny. Rodinn domy synov Pavla Jurka: K rezidencim patr aj niekoko limuzn. Pavol Jurk je na rozdiel od jeho kumpna Ing. Jna Pilta opatrnej a svoj podiel z pivovaru vyuva menej npadne. Susedov a zvedavcom presvedil, e synovia domy a firmu nadobudli z peaz, ku ktorm prili ako spen hokejisti vo Franczsku. Sotva by niekto na Slovensku preveroval cez Franczske daov rady vku ich zrobkov. Rodinn firma v Poprade Matejovciach oficilne v sprve jeho dvoch synov http://www.jurcik.sk/

http://foaf.sk/firmy/117826 Privatizcia Popradskho pivovaru je len uebnicovm prkladom z mnostva podobnch, liacich sa len v detailoch prevedenia. Vetky vak maj spolonho menovatea. Na konci vdy ostane zadlen firma v padku a z privatizrov, bvalch radovch obanov, ktor za socializmu disponovali tandardnm majetkom sa stan milionri. Na zver by som si prial, aby si demokraticky zvolen zstupcovia udu konene uvedomili, e sme ich nevolili na to, aby zvyovali dane, zaaovali ivnostnkov a ruili cirkevn sviatky, ale na to, aby chbajce peniaze hadali tam, kam sa presunuli po tunelovan a likvidcii prosperujcich slovenskch podnikov. Na to by vak sasn vlda musela v prvom rade konene novelizova absoltne neinn a bezzub zkon o preukazovan pvodu majetku, vrtane prijatia legislatvy a trestnoprvnej zodpovednosti prvnickch osb, ktor by rozviazala ruky Generlnej prokuratre a Finannej polcii tak, ako je tomu v zahrani, kde sa leglne konfikuj majetky mafie a finannch oligarchov podozrivch z nekalch innost. Jn Marko Zdroje: http://foaf.sk/firmy/17646 http://foaf.sk/firmy/17646#historia http://foaf.sk/ludia/390107 http://foaf.sk/ludia/140875 http://foaf.sk/ludia/390108 http://foaf.sk/firmy/37889 http://foaf.sk/firmy/38086 http://www.kamnapivo.sk/webtron/page673sk.html http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinancny-sektor/pivovartatran-je-na-predaj.html V Poprade sa neobvaj nedostatku jamea Popradsk pivovar zana expandova Pivovar Tatran s novm pivom Bayerisches Pils 1715 Zeman pivo Tatran pomenovan po om neochutnal http://spravy.pravda.sk/sk_ekonomika.asp? c=A071223_211235_sk_pludia_p01 http://www.appril.com/Spravy/POPRAD--Centrum-vpivovare-Tatran-zacnu-stavat-asi.aspx http://www.penzionuorla.sk/kontakt.htm http://www.jurcik.sk/