KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

:

SUMBANGSARAN
Oleh HAMIZAN BIN PALIL Jabatan Kemahiran Hidup

ISI KANDUNGAN • Pengenalan • Prinsip-prinsip sumbangsaran • Langkah-langkah sumbangsaran .

• Menggunakan teknik buzz untuk mendapatkan idea dalam menyelesaikan masalah.PENGENALAN • Dikenali juga sebagai pencambahan fikiran (brainstorming). seterusnya . • Setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea terhadap sesuatu topik yang dibincangkan.

Isi kandungan . • Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.• P&P dimulakan dengan guru mengemukakan satu atau beberapa topik perbincangan yang berbentuk soalan bermasalah.( 6-10 orang murid) • Setiap kumpulan akan diberikan satu topik perbincangan.

seterusnya . 3) Setiap kumpulan haruslah mengandungi ahli-ahli yang terdiri daripada pelbagai kebolehan.PRINSIP-PRINSIP SUMBANGSARAN • Beberapa garis panduan dalam menjalankan sesi sumbangsaran. 1) Topik yang sesuai dengan kebolehan dan minat murid. 2) Garis panduan untuk sesi sumbangsaran diberikan oleh guru haruslah ringkas dan jelas.

4) Melantik pengerusi yang boleh menggalakkan ahli-ahlinya mengemukakan cadangan dan idea yang berkaitan dengan topik perbincangan. 5) Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum. 6) Cadangan dan idea yang dikemukakan. walaupun salah. seterusnya . tidak boleh dikritik. Penilaian dan rumusan hanya boleh dibuat pada peringkat perbincangan yang akhir.

9) Ahli-ahli juga digalakkan menyumbangkan seberapa banyak idea yang boleh untuk meningkatkan kemungkinan penyelesaian. 8) Ahli-ahli digalakkan menggunakan prinsip 5 W (what? Why? Who? Where? When?) untuk mengembangkan idea penyelesaian masalah.7) Setiap ahli hendaklah diberi giliran untuk mengemukakan cadangan. seterusnya .

11)Pastikan peruntukkan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi. Isi kandungan .10)Suasana perbincangan yang tidak formal harus diwujudkan untuk menggalakkan perbincangan.

seterusnya . ii. iaitu: i. Peringkat Penilaian Dan Rumusan. Peringkat Permulaan.LANGKAH-LANGKAH SUMBANGSARAN Melibatkan 3 peringkat yang utama. Peringkat Perbincangan iii.

Sesi sumbangsaran i. ii. seterusnya . Menghuraikan garis panduan perbincangan. Ahli-ahli kumpulan mencadangkan idea penyelesaian. PERINGKAT PENILAIAN & RUMUSAN Pelapor-pelapor membentangkan ideaidea di depan kelas. iii. i. Murid-murid mencatat pendapatpendapat yang telah dipersetujui.i. PERINGKAT PERMULAAN Mengemukakan soalan-soalan perbincangan. iv. ii. Membahagikan murid-murid dalam kumpulan-kumpulan kecil. Menerangkan tujuan perbincangan. PERINGKAT PERBINCANGAN ii. Pelapor mencatat idea-idea yang dikemukakan. iii. Guru membimbing murid membuat penilaian dan rumusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful