NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO.

DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

1.0

PENGENALAN

• • • • • • •

Nama perniagaan dan tarikh ditubuhkan Lokasi dan alamat perniagaan Aktiviti utama perniagaan Sejarah penubuhan dan perkembangan secara ringkas Pengalaman pengasas dalam kerja dan perniagaan Sebab-sebab berniaga Hubungan perniagaan dengan persekitaran dan ekonomi negara secara umum

ABC ENTERPRISE (ABC) yang telah ditubuhkan secara rasmi pada……merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal. Perniagaan kini beroperasi di Lot 556, Jalan Ladang 1, Taman Sri Ladang, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Sebagai kontraktor elektrik, ACB terlibat di dalam kerja-kerja pemasangan dan pendawaian kabel atas dan bawah, membekal, memasang dan mentauliahkan peralatan elektrik untuk kegunaan industri seperti ………., membaiki…… Di samping itu, ABC turut menyediakan beberapa perkhidmatan sampingan untuk kerja-kerja mekanikal dan elektrikal seperti membekal dan memasang sistem pemadam api, saluran gas dan paip untuk bangunan, sistem hawa dingin dan sebagainya. Biarpun ia baru didaftarkan secara rasmi, perniagaan ini telah dimulakan secara sambilan lebih 5 tahun yang lalu oleh pemilik. Di samping itu pemilik perniagaan ini mempunyai lebih 8 tahun pengalaman kerja di dalam bidang elektrik. Pemilik juga telah menyertai Program Keusahawanan Terengganu sebanyak 4 Modul anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan melalui Dana Khas Negeri Terengganu (Wang Ehsan) bagi tujuan meningkatkan lagi kemahiran pengurusan dan keusahawanannya. ABC telah menunjukkan prestasi yang agak baik dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan. Namun begitu perkembangan dan permintaan yang

1

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

tinggi ini menyebabkan ABC mengalami masalah kewangan untuk menambahkan bilangan mesin dan peralatan kerja serta stok bekalan alat ganti.

2

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

Adalah menjadi hasrat perniagaan untuk turut serta di dalam menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara yang sedang bergerak ke arah yang positif sejak kebelakangan ini. Ia juga sebagai menyahut seruan kerajaan di dalam mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Memandangkan bidang ini mempunyai potensi dan berdaya maju, ABC bercadang untuk meningkatkan kapasiti perniagaannya dengan menambahkan bilangan mesin dan peralatan serta modal pusingannya melalui pembiayaan MARA. Melalui pembiayaan ini ABC akan turut meningkatkan kapasiti perkhidmatan yang ditawarkan dengan lebih banyak menumpukan kepada pelanggan industri dan premis-premis perniagaan.

3

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

2.0

TUJUAN KERTAS KERJA

• • • •

Nyatakan tujuan secara jelas Jumlah Kos Pelaburan keseluruhan yang terlibat dan pecahan penggunaannya Nilai Pembiayaan dan dipohon Pengiraan pembiayaan dan nilai ansuran bulanan

Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan perniagaan ABC yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, perkhidmatan dan kewangan syarikat kepada pihak MARA dan seterusnya memohon pembiayaan berjumlah RM????? (Ringgit Malaysia:??????? Sahaja). Tempoh pembiayaan adalah selama 5 tahun dan ABC turut memohon tempoh bernafas selama 3 bulan. Kos Pelaburan Projek adalah sebanyak RM???? Di mana sebanyak RM???? Adalah wang pemilik sendiri sementara baki RM ???? adalah melalui pembiayaan yang dipohon ini. Pembiayaan ini akan digunakan untuk tujuan seperti berikut: a. Menambahkan bilangan mesin melalui Skim Sewaan Mesin > RM????? b. Membeli aset tetap dan kelengkapan pejabat tambahan > RM????? c. Membeli bekalan stok barang bekalan alat ganti seperti …. > RM?????

4

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

Pengiraan Pembiayaan1 Nilai Pembiayaan Kadar Keuntungan Keuntungan Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Bayaran Balik Bulanan Bayaran Bulanan : : : : : : RM?????? 7% setahun RM????? @ 7 % @ 5 tahun RM ????? + RM ???? RM ????/ 60 bulan RM ???? sebulan

1

Nota: Pengiraan Keuntungan Pembiayaan Kewangan adalah menggunakan Kaedah Garis Lurus bagi memudahkan penyediaan Anggaran Aliran Tunai dan anggaran bayaran balik pembiayaan. Bayaran bulanan sebenar adalah lebih kecil jika menggunakan kaedah baki berkurangan.

5

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

3.0

LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

Nama Perniagaan Alamat Berdaftar Alamat Operasi/Kedai No. Telefon No. Daftar Perniagaan Tarikh Pendaftaran Aktiviti Perniagaan Bentuk Perniagaan Modal Permulaan Bank Berurusan No. Lesen Kementerian Kewangan Tarikh Tamat Lesen Bidang Kerja Didaftarkan Nama Pemilik

: : : : : : : : : : : : : : No. K/P: Milikan Tunggal RM ????? ???? Cawangan ???? No. Akaun

Salinan Daftar Perniagaan, Lesen Kementerian Kewangan dan Penyata Bank Bulan) dilampirkan

(6

6

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

4.0
Nama Jawatan Alamat Tetap

LATAR BELAKANG PEMILIK
: : : Pengurus/Pemilik

Telefon No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Bangsa/Agama Taraf Perkahwinan Kelulusan Akademik Pengalaman Kerja

: : : : : : : Tahun Jawatan Majikan Melayu/Islam

Kursus Dihadiri Lain-Lain

: :

Tarikh

Kursus

Penganjur

Salinan Sijil-sijil Kursus dan dokumen-dokumen berkaitan dilampirkan

7

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

5.0 SKOP PERNIAGAAN
5.1 Aktiviti Perniagaan
Di antara aktiviti perniagaan utama yang dijalankan oleh ABC adalah; ~ ~ ~ ~

5.2

Produk / Perkhidmatan yang ditawarkan
~ ~ ~ ~

5.3

Potensi Perniagaan
5.3.1 Berdasarkan kepada analisis dan kajian pasaran yang dibuat, perniagaan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang di sekitar 10 % hingga 20 % setahun. Oleh kerana ia masih berada di tahap awal perkembangan, ia mempunyai potensi yang cukup besar dan luas untuk dikembangkan di masa hadapan.

8

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

5.3.2

Melalui usaha berterusan, ABC kini semakin mendapat tempat di hati pelanggan kerana kualiti perkhidmatan yang ditawarkan sentiasa dipastikan pada tahap yang tinggi. Lokasi kedai yang terletak di tepi jalan utama …… …… merupakan kawasan yang strategik dan memberi kelebihan kepada ABC kerana pelanggan dapat mengunjunginya dengan mudah.

5.3.3

Keadaan ekonomi negara yang terus berkembang positif turut menyumbang kepada potensi perkembangan jualan ABC. Pemulihan ekonomi negara ini turut merangsang pembangunan di bandar ……… di mana terdapat banyak kawasan industri dan komersil serta taman-taman perumahan baru telah dibina seperti Taman Perindustrian …….…….., Taman…….. dan Taman … …. Di samping taman perumahan sedia ada seperti Taman……., Taman… …., Taman…… dan sebagainya. Keadaan ini telah meningkatkan lagi saiz pasaran yang dimiliki oleh ABC.

5.3.4

Satu lagi faktor yang turut menyumbang kepada peningkatan potensi perniagaan adalah tidak banyak perniagaan seumpama ini yang dimiliki oleh bumiputera di bandar………. Di mana perniagaan menjalankan operasi. Keadaan ini akan memberi kelebihan kepada ABC untuk menempatkan diri di dalam pasaran dan seterusnya memenangi hati pelanggan kerana majoriti penduduk bandar ini dan kawasan sekitarnya adalah bumiputera.

5.3.5

Melalui pertambahan modal pusingan yang lebih besar, ABC akan dapat memperagakan lebih banyak stok alat ganti

5.3.6

Melalui jalinan tawaran perkhidmatan dan produk yang pelbagai ini, ABC mampu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggannya di masa hadapan. Ia juga turut mampu menjadi pembekal utama di kawasan tersebut.

9

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

6.0 RANCANGAN PENGURUSAN
6.1 Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang dibentuk oleh ABC adalah merangkumi keseluruhan aspek pengurusan sebagai sebuah entiti perniagaan. organisasinya adalah seperti berikut; Secara keseluruhannya, struktur

Nama Perniagaan

PENGURUS/PEMILIK Nama

BAHAGIAN PEMASARAN

BAHAGIAN KEWANGAN & PENTADBIRAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN & TEKNIKAL

KERANI

PEKERJA

10

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

6.2

Fungsi dan Tanggungjawab
ABC telah menyusun fungsi dan tanggungjawab berikut bagi melicinkan lagi pengurusan perniagaannya; 6.2.1 Pengurus/Pemilik Pengurus terlibat di dalam segala aspek pengurusan perniagaan dengan lebih menumpukan kepada aspek pentadbiran dan kewangan perniagaan. Pengurus bertanggungjawab di dalam membuat belian bekalan dan kawalan stok. Pengurus juga bertanggungjawab mengetuai kerja-kerja elektrik yang diperolehinya. Pengurus juga akan merancang pemasaran dan mencari peluang-peluang pasaran baru, di samping memastikan perkembangan perniagaan berjalan lancar dan mengikut jadual perancangan. 6.2.2 Bahagian Pemasaran Bahagian ini bertanggungjawab untuk memasarkan perkhidmatan dan produk yang dijual. Di samping itu juga ia akan bertanggungjawab mencari pasaran baru terutamanya pasaran komersil seperti mendapatkan tender untuk premis-premis perniagaan, bangunan dan kawasan industri. 6.2.3 Bahagian Perkhidmatan dan Teknikal Ia akan terlibat di dalam memberikan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan yang meliputi membekal, memasang dan mentauliahkan peralatan, membaiki dan memantau kerja-kerja pemasangan dan sebagainya. Buat masa ini pemilih dibantu oleh 2 orang pekerja di dalam mengurus dan mengendalikan bahagian ini. perkembangan perniagaan di masa hadapan. Bilangan kakitangan akan ditambah dari masa ke semasa mengikut keperluan dan seiring dengan

11

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

6.3

Gaji dan Ganjaran
Perniagaan ABC menyediakan pakej gaji yang berpatutan kepada kakitangannya. Gaji dan ganjaran kakitangan adalah seperti jadual di bawah.
Jawatan Gaji (RM) Elaun (RM) KWSP (RM) PERKESO (RM) Jumlah (RM)

1. 2. 2. 3.

Pengurus Penyelia Pekerja # 1 Pekerja # 2
JUMLAH

6.4

Belanja Pengurusan
Bagi tujuan pengurusan, ABC menganggarkan perbelanjaan dalam sebulan mengikut pelan peningkatan kapasiti perniagaannya adalah seperti berikut. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jenis Perbelanjaan Elaun Pengurus Gaji dan Elaun Pekerja KWSP dan PERKESO Sewa Lot Perniagaan Air & Elektrik Telefon & Faks Alatulis & Belanja Pejabat Perjalanan & Pengangkutan Senggaraan Kedai dan Mesin Keraian dan Promosi Belanja Pelbagai & Kontigensi JUMLAH Jumlah (RM)

12

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

6.5

Strategi Pengurusan
Kaedah pengurusan perniagaan dan kakitangan yang baik dan sistematik amat mustahak di dalam usaha memajukan perniagaan. Oleh itu, ABC telah mengatur beberapa strategi pengurusan seperti berikut; 6.5.1 Menerapkan semangat kerja berpasukan (team-work) di antara para kakitangan untuk faedah bersama. 6.5.2 Memberi bimbingan kepada kakitangan supaya dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. 6.5.3 Setiap pihak sama ada para pekerja bawahan atau pengurusan sentiasa berbincang dan memberi pendapat serta cadangan tentang cara terbaik untuk menghasilkan kerja yang lebih cekap dan sistematik

13

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

7.0 RANCANGAN TEKNIKAL/PERKHIDMATAN

7.1

Kemudahan Asas
Premis ABC memiliki segala kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik dan telefon. Premis perniagaan terletak di tepi jalan utama …. dan merupakan kawasan komersil baru di bandar ……… Ia juga mempunyai ruang kerja dan pameran yang luas dan dapat memberi keselesaan kepada para pelanggan yang datang berkunjung.

7.2

Harta Tetap dan Peralatan Yang Dimiliki
Memandangkan perniagaan ini telah dijalankan secara kecil-kecilan oleh pemilik sejak 6 bulan yang lalu, maka ABC telah memiliki beberapa buah mesin dan peralatan yang dibeli berperingkat-peringkat mengikut kemampuan perniagaan ketika itu. Aset tetap dan kelengkapan kedai yang dimiliki adalah seperti berikut: Bil Perkara Nilai (RM)

JUMLAH

14

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

7.3

Harta Tetap dan Kelengkapan Yang Diperlukan
Melalui pembiayaan kewangan yang dipohon ini, ABC akan membeli aset tetap dan kelengkapan kedai tambahan seperti jadual di bawah; Bil Jenis/Model Harga/Unit (RM) Kuantiti Nilai (RM)

JUMLAH BESAR Berdasarkan kepada jadual di atas jumlah pembelian harta tetap dan kelengkapan kedai yang memerlukan pembiayaan kewangan MARA adalah sebanyak RM?????.

7.4

Stok Bekalan Alat Ganti …….
Di samping membeli harta tetap dan kelengkapan kedai, pembiayaan kewangan ini juga akan digunakan untuk membeli stok bekalan alat ganti. Anggaran keperluan bekalan tersebut adalah seperti berikut: Bil Perkara/Keterangan Harga/Unit Jumlah (RM)

JUMLAH BESAR

15

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

7.5

Senarai Pembekal Barang Niaga
Bekalan stok alat ganti ABC akan diperolehi daripada beberapa pembekal yang

sememangnya telah lama berurusan dengan pemilik perniagaan. Antara pembekal yang membekalkan stok barang niaganya adalah seperti jadual di bawah.
No Nama dan Alamat Jenis Bekalan Cara Pembayaran

7.6Susunatur Ruang Kedai
Susunatur ruang kedai telah direkabentuk dengan menarik bagi membolehkan kedai kelihatan menarik dan mempunyai ruang yang luas bagi memberi keselesaan kepada pelanggan yang datang dan kakitangan yang berkhidmat di ABC.

16

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

7.7Carta Aliran Proses Kerja

17

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

7.8Anggaran Belian Untuk Tiga Tahun
Anggaran yang disediakan di bawah adalah meliputi semua bahan yang biasa digunakan untuk kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Bulan/ Tahun Tahun I (RM) Tahun II (RM) Tahun III (RM)

JUMLAH

7.9Strategi Perkhidmatan
Di antara strategi perkhidmatan yang telah diatur oleh ABC adalah seperti berikut; 7.9.1 7.9.2 7.9.3 Menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan menangani segala masalah dan rungutan pelanggan dengan baik Menerima kerja mengikut keupayaan dan kapasiti yang mampu disiapkan sahaja agar kualiti kerja dikekalkan Sentiasa berbincang dan memberikan khidmat nasihat yang terbaik kepada pelanggan agar pelanggan sentiasa berpuas hati dengan mutu kerja yang dihasilkan

7.10Anggaran Kos Per Perkhidmatan/Kerja Dijalankan(Sampel Pengiraan Kos)
18

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

• Kos Bahan Langsung • Kos Buruh/Upah Langsung • Overhead/Kos Tak langsung • Jumlah Kos • Margin Kasar

19

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

8.0 PEMASARAN
8.1 Perkhidmatan dan Harga yang Ditawarkan

8.2

Kumpulan Sasaran

8.3

Kawasan Pasaran

20

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

8.4

Pesaing
Nama Perniagaan & Alamat Perkhidmatan & Produk Ditawarkan

Buat analisis Kekuatan dan Kelemahan Pesaing (Analisis SWOT)

8.5

Senarai Kerja-Kerja Yang Pernah Dijalankan – jika ada
Bil Tajuk Kerja Dijalankan Tempoh Nilai

8.6

Strategi Pemasaran
8.6.1 Promosi Di antara strategi promosi yang dilakukan oleh ABC bagi menawarkan dan memperkenalkan khidmatnya ialah:     Mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan. Memberikan profil perniagaan kepada bakal-bakal pelanggan. Mengedarkan pamplet dan broser secara berkala Memberikan perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan tepat pada masa yang telah ditetapkan.

21

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

8.6.2

Lokasi Lokasi yang terletak di tepi jalan utama …….. merupakan lokasi yang strategik untuk perniagaan yang dijalankan oleh ABC.

8.6.3

Harga Penetapan harga yang diletakkan ke atas produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berpatutan, kompetitif dan ia berkonsepkan “pricefollower” iaitu mengikut kadar pasaran seperti yang ditetapkan pesaingpesaing lain.

8.6.4

Produk Produk yang ditawarkan kepada para pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan juga sentiasa mengikuti perubahan teknologi terkini dan kehendak pelanggan agar produk dan perkhidmatannya sentiasa kekal kompetitif dan diterima pelanggan.

22

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

9.0 ASPEK KEWANGAN
9.1 Kos Pelaburan Projek
Berdasarkan perancangan untuk membesarkan kapasiti perniagaan dan memohon pembiayaan ini, perniagaan telah menganggarkan kos pelaburan seperti berikut:
Bil Perkara Unit Harga RM Jumlah (RM)

1

Belanja Permulaan ~ ~ Aset Tetap ~ ~ Modal Pusingan ~ Belian Bekalan ~ Belanja Pengurusan ~ Belanja Perkhidmatan Lain-lain

2

3

4

JUMLAH BESAR

23

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

9.2

Sumber Pembiayaan Projek
Daripada jumlah keseluruhan di atas, pecahan sumber pembiayaan projek yang telah dirancang adalah seperti berikut;
Bil Perkara Modal Sendiri Pembiayaan MARA Jumlah (RM)

1

Belanja Permulaan ~ ~ Aset Tetap ~ ~ ~ Modal Pusingan ~ Belian Bekalan ~ Belanja Pengurusan ~ Belanja Perkhidmatan Lain-lain

2

3

4

JUMLAH BESAR

Sumber kewangan yang diperlukan akan diperolehi daripada pembiayaan sendiri adalah sebanyak RM???, manakala bakinya iaitu sebanyak RM?????? lagi akan diperolehi daripada pihak MARA

24

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

9.3

Anggaran Aliran Wang Tunai dan Penyata Kewangan
Oleh kerana projek ini merupakan projek pembesaran kapasiti perniagaan, maka Anggaran Penyata Aliran Wang Tunai yang dibentangkan ini mengambil kira perkara-perkara berikut:9.3.1 Pembiayaan ini diperolehi terlebih dahulu sebelum kapasiti operasi dapat ditingkatkan. 9.3.2 Anggaran Aliran Tunai dan Prestasi Kewangan disediakan selama 3 tahun selepas pembiayaan. 9.3.3 Anggaran kutipan jualan yang dibuat adalah 50% jualan dibuat secara tunai dan baki 50 % lagi dengan kredit 30 hari 9.3.4 Belian daripada pembekal dibuat secara tunai atau bayaran tertunda kurang 1 bulan. 9.3.5 Penyediaan Anggaran Penyata Pendapatan mengambil kira susutnilai aset melalui kaedah garis lurus mengikut peratus susutnilai seperti berikut; ~ Kelengkapan Pejabat - 15 % ~ Komputer dan Pencetak ~ Rak dan Almari - 15 % ~ Pendawaian dan Ubahsuai - 10 % - 20 %

25

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

10.0

JUSTIFIKASI DAN PENUTUP

Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan, perniagaan amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diceburi ini akan memberi pulangan yang menguntungkan. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk tahun pertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah amat konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan masih di peringkat awal membuat pemasaran untuk membekal kepada pelanggan organisasi. Perniagaan telah membuat kajian dan perancangan yang sistematik bagi membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar. Oleh yang demikian perniagaan ABC amat optimis, yang perniagaan ini amat berdaya maju dan mampu berkembang di masa hadapan. Diharap permohonan ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak institusi kewangan, kerana melalui cara ini sahaja perniagaan dapat dikembangkan. Perniagaan amat berharap ia diberikan peluang untuk turut sama-sama menjadi sebahagian daripada Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berjaya di negara.

26

NAMA PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT NO. DAFTAR PERNIAGAAN ATAU SYARIKAT: 9999999

11.0 JADUAL / PELAN TINDAKAN / PERLAKSANAAN PROJEK
Buat Jadual Perlaksanaan Projek menggunakan Carta Gant atau carta lain yang difikirkan sesuai

INGAT !!! Setelah Rancangan Perniagaan siap disediakan dengan lengkap (termasuk Anggaran Aliran Tunai dan Anggaran Kunci Kira-Kira) barulah disediakan Ringkasan Eksekutif.

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful