ก

  .

 .

 !" #$% ! $ .

&"'(")) !ก"* ) " # .

3 " $ *" !.  +!.  .

 (Healthy) . Healthy Accessibility Safety (HAS) 1.

?&" .

' " +ก@%ก ?Aก!ก .(.%+! (Sanitation Conditions) ) " .

! .(.FGH".

' " .

.

*ก!%.

I .

กG %" @ $ ..* .

 ก +%ก ) H@ +A! ".

 กJ)@*" กกI+กก+@+ %" K%กA!?Aก " !.

* . ! .

".

L&"'.

 (Accessibility) .*M!*H""ก !'%'("MA ) +%ก 2.

?&" ".

* .

 *" ก$ .

 "ก("MA ) .

?&"MA %ก MA A" N%".

G ! .*$.

 " .

 ! (Safety) .) "! !*O +%ก 3.

() .?&" MA ) +%ก' "!.

) ?* H" .

.

!* " .

ก)-N%" .

* " "*"  $%&'() .

?&" " .

*  ?ก+ก ?+%ก* '*.

 )) ) +%ก .

*+.&+(>3$%&'()(!?(@A &+(>3 1.<3ก(ก1*3ก)=.- / /%&0123 45$&678(0!ก:. H M" #? .

*ก#? .

#?S  *ก#?S  .

.

* ) " *+.*$+ กก A .- / /%&0123 /%& (Healthy : H) .

'' (" .M!ก +กTU. . !" ก'(" )H#$ 5$&678(0!ก:.

 #@ก Swab )H Faecal coliform bacteria + +% *.

''TU.*.

ก* . $ H " .

 ! 50 "!".

$*" "#? .

 ! 31 *ก#? .

/ S  ! 7.7 *Oก^กH@"! " .

 ! 6.9 !ก!A !Aก+%A .

  ! 2.7 *+.&+(>3$%&'()(!?(@A &+(>3 *+.- / /%&0123 45$&678(0!ก:.<3ก(ก1*3ก)=.- / /%&0123 2. H@) *" ! .

.

กJ)@*" ก) "! ! *O +%ก (' '@+%กd*) /%& (Healthy : H) ".) กI+กกH@ (กH@ A .*!AกH@." .* ) " 3.

*H@) *" ) .

!@$ .

 " .

(.FG . ! .

* .H".)กI+กกH@ ! .กG A .

*$ .

'@ "@$ .

"ก#e"%" !"'กก(+?.'' $  N)+) H@@$ .

.) H@ !(กH@ . . 5$&678(0!ก:. .

.

5 ! 49.*$+ กก ! 48.6 .

!@+ . .

  N.

.

กG @+@$ .*.

"ก !"ก (+? ) กJ)@ e*H@ ! 65.0 .

.

* e*H@)@* A . "! ".* ) " 4.

 ก^กH@ ก'ก .

.

* ) " 5. +A! ".*$+ กก A .

 .

?""+. ) ! !*O +%ก 6.

A!i .

*iO A .* .

 L&.

H"A+% "! ".

 +% ก! $*" !"ก(+? H@*) " H@' .

S''*MA ) +%ก.M ก+ )"O( "ก#e "%"MA N%" .

'ก+%ก .

 +&" $ .

.

*+%ก %"'@ก) @$ .

 ! 40.'กก +กTU Faecal coliform bacteria ("H@.3 .) @+ .

 ). SI-2 M!ก '+ .

*กTU ! 26.3 " %.

g%ก.

ก! ".

 .M!ก +กTU.'' !"ก) .

h"กก (" .

 #@ก Swab +(")H#$ )H Faecal coliform bacteria + +% *Oก^กH@*"! ".

 .

*ก TU.'' ! 6.9 " %.

g%ก.

ก! ".

+% "! ". .

(" .

 .

* !"ก) .

h"กก +Aก  ! 14.7 .

 " .?"(.* +A! ! +(")H#$ 70.3 h"กก +(")H .

?Aก .(!กJ #$ !.

ก ก%.' ( . (I" " .

 L&.

.

*iO.

%)%) ! 20.1 .

?Aก .(!กJ ! 35.5 !.

.

*?"(. " .

 ! 44.4 .

- / /%&0123 45$&678(0!ก:.&+(>3$%&'()(!?(@A &+(>3 7. .*+.<3ก(ก1*3ก)=.

*ก+ก* !.

.

*ก!%.

.+ %"K%กA! !?"กI+กก .I 8.

 9. ' . ก)@.

*ก@$ .

 !++ก $ +$.

 ' '@ 10. ' .

* .

.G ! )) " &"* 11."+ @+MA %ก MA A" N%"H"$.

 .

/%& (Healthy : H) !SN$ .) "! !*O +%ก *+.- / /%&0123 5$&678(0!ก:.

+)H !ก .SN*+.

ก* .(" .

 ก%ก!%.

I $ .

*ก!%.

I ! 34 .

*.A.

SN @$N"  .!กJG(" ?*h"ก .((" .%G** !)  " .

6 .+ ก +("#$++ %"K%กA! !?"กI+กก ก )@. "% ! % ! 8.  $ .

*ก'ก** .

MA ) +%ก .*MA +M%)+ .

  '++ % *ก $ .

?*ก@ .

*$A !@$ .

 " .

" $ .

 .

 .

@ .

 #e) "*.

*$) .

ก ) A .

3 /%& (Accessibility : A) $ . ! 29.

. . ก !!.

 .

*+%ก .

@+$ @+ MA *.

*SN" %ก *" ! 10.2 . .(.

?) .

"+ $ .

 ก $ .

ก'ก .'@ !*"ก) " .

7 . *O ))) ! !@ก ! 88.

12. +% *H" .

 ".

ก**. A*!+ / !* 13.

* " .

H" 2 "(&H ก " .

@+ )-N%" #.

*h N!กJG*)' /%& ! (Safety : S) !SN)Nก.

$ .

'กก +?. .

$ .

)* % !G % กก@.$%Iก* ก+ !.

 " .

 " $ .

!.ก* ก+@!*H" I  ! 92.26 $ .

 .' (" ?*' +%ก )* % .  !!.

<3ก(ก1*3ก)=.- / /%&0123 45$&678(0!ก:.* ) " 15. H " .  ++ ก ! 76.2 *+. A *'+O-O ! *!I$  A .&+(>3$%&'()(!?(@A &+(>3 14.

 " 16. " "*" .

?.

"I +% *+.- / /%&0123 /%& ! (Safety : S) $ .

 h"กก!ก! .!.

!ก '%N%+#(")H#$ !ก!%.

I .

"I$ .

)' h"กกก%. !SN)Nก.+%.

5$&678(0!ก:.ก!A-"! ". .

 " ..

(กL.

H.3 .+@." ! 6. " .

6 .jกe e ! 65. .

("#"* "ก @ก" $ก.

กก?.

&กJ ")% !+! .

* " " " .

.

0 . *" ! 47.9 ! 40.

!@+ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful