-J Ž- BA

NJA

LUK A

KULJANI
1

189

190

191

DR AG OČ AJ

N 16 JA UD . KR LU A R A JI KA NI ŠK ČK E -G E NA BR R RA IG O D DI AD N O E OS LO BO D IL A

N OV

I GR AD

BA

192

2

ČK

E

3

ZALUŽAN I
TUNJ ICE

TU

NJI CE

193
PR

194

NENADA KOSTIĆA

195

Zalužani
BL 4
BL A

NE

NA

DA

KO

ST

A

BL 5

P RIJED ORSK A

196

197

BL 6

BL 7
KA GRM EČ

GO

OV IĆA

JA

PA

SRPSKI MILANOVAC

R

OJ

AP

AR

OV IĆ A

A

JE T NA

CV

LIV

AD

SK

IG

IG

LA

CV JET

C

NA

MO

D RI

Č KA
N IČ SA KA

BL AG

OJ

JOVANA BIJELIĆA

JOVANA BIJELIĆA

DERVIŠI
JE PA

SA
A RT ČE
VR

N

KA
R MA TI NO VA

C

JOVANA BIJELIĆA

199
KA RS

BL 13

BL 14
DUB IČ KA
S .J. MA R ŠA

BL 15
P ODGO RIČKA

PUT SRPS KIH

LIV AD

AP

Šargovac
SKA
UL IC A N OV A
V
TA

OV IĆA

198
C

BL 9

NOVAKOVIĆI

BL 10

BL 11 PRIŠT INS

BRANILA CA

NE

LA

NE

AR

Š AR G OV A ČK A

D IJE OR -M PBA N JA KA LU

BL AG

BL 8

VUJINOVIĆI

PRIJEČANI

ŠA RG OV AČ KA

KA

BL 12

S UB OT IČKA

BL 16

V UK

OT IĆ

N OV

IC A UL

A
M

AR

T IN

O

VA

C

O ZA TK PO

LA

Ž UK

A IĆ V O N A V JO
A OVA

B ILEĆKA

D RA

KU

LI ĆK

A

UL

KA

MA LA

S O PO

DR

AK

UL ICA

D RA

Ć AN

KU

LI ĆK

A

200

BL 17
S UB O TIČ

BL 18

SK A

RU AR A

D OBR

A N JSK

EB

7. F

AR A

MOČAN INA

A

EN

7. F EBR UAR

Đ URĐ A G LA

S UB OTIČKA

JA M AN

SK

Č KA

LOVĆENSKA
L OV ĆE

7. F EBR UARA

VOJVODE P RIJEZDE

ZM A J-O

J KO

MO

203
7.F

Drakulić
204
L OV ĆE NS K
ML

A PO POVI ĆA

KNEŽEVSKA

Č KA

B RA

VA

GN

NK

J EN

DRAKULIĆ
BL 25

Lazarevo 2
BL 26
DE SP OT A ST EF AN A LA ZA RE VIĆ A

OG

V UK

A

V RBAS

LO

A

M IL AN A M IR IĆ

P AR

GOLUBA BAB IĆA

US IĆA

O

VO

JIN A

V IĆ A

IVANA KOS ANČIĆA

A

G O JA

KAR ANOV IĆA

B LA

ČALANS KA

PR IJE ZD E

V O JV O D E

JAR OS LAVA HAŠ EKA

AN

LAZAREVO
V .Z V O NA RA IL IJE S M IL J AN IĆ A

A VU

LI N

A

OV

R AD

KAJ MA

HER CEG NOVSKA

A D IJ

ĆU

S IĆ

JA

S KA

ĐE

A C VIJETIĆA

Š UM

KA

ČE

ŠA

RG O

VA Č

KA

S RE TEN A S TO

JANOV IĆA

BL 19

BL 20

KA

SLA TINS KA

D OBRN JSKA

7.F

DR

Đ ULIJA

EBR U

201

202

AK

UL

KA BL 21

BL 22

BL 23

BL 24

NS K A

S LA

M ILOŠA ĐURINA P OP OVIĆ A M ONAHINJE JEF IMIJE

BL 27

BL 28

S TIN KA

M ILUTINA BOJIĆA

U EBR AR A

A

KO

JIĆ A

BL 29

BL 30

BL 31

PU

LAZAREVO
BL 32

T

BL 33
A GB TA

Lazarevo 1
BL 34
L JO NA

KRALJIC E MARIJE
ST

M

LA

M .M IL

JA N O

VA

O JA

NA

A

NK

OV

IĆ A

ALEK SE DUND IĆA B .SOLA

VAS ILIJA
M AJ . DR

OSTROŠKOG
PO
BR AN KA
TR OS VA S IL

L JS

KO

GP

AR

T IZ

AN

SK

O

DELIBAŠINO SELO
S LATINS KA

M IRE

L UK

IJ A

B

IT OL

M IL

JS K

NJ

. Ž IV

MU

K SA

NS

AL E

KA

KR AL

KA

M

JA

RAKOVAČKE BARE
ND RA IK AR A ĐO RĐ EV

AR K

Rosulje
R AK OV AČ KI H

A

M ILANA TOPLIC E

AN

P EC

P LIT V IČ

206

207

208

BL 35

BL 36

BL 37
R AN A GO IVAN

P ET

RA

IJE

M IR JAN E JOTA NOVIĆ

RA TOZA IĆA J EV S VE ETO C VJ

AGE BA

TE CIKO

S AVE TEKELIJE

E VU

BL 38

BL 39

BL 40

BL 41

PE

JALOVIĆA

RD

KA LO

G KO OŠ

UV A

M AR
VC A O

A VIĆ

KA LI PO VC

A

IĆ A

VA

OV

US

IĆ A

IĆ A

A

B A N IJS K A

O LS KA

IKA

EV

AN

VID

P ODG ORN

MILOŠA

B UBIĆA

N JO ŠK

DRA GANA
ŽINE

ŽELJE ZNIČ KA KOLO NIJA

MAĐIR
ZDR AVK A DEJ ANO VIĆA

KNJ AZA

S R ED

L OŽ

M .CR NJANSKOG

M IL

A

KNE NA KI H

LJA

OR

A NINSK Š AR PLA

PETRIĆEVAC
DE N M LA
J OV IVA NA IC E SAVI NO

ČE

K RA

A KUPR EŠK

NIK A

L JA

OT T. K

ROM

M.C.

212
KV CR A EN

BL 50

BL 51
L JE

BL 52

M AJEVIČ KA

BL 53

RU

DARA
ĆA A NI

M AR IJE DIMIĆ
M .CR NJA NSKOG

L JU

B IJS

BL 54

I.G

.K

O BL 55S TIĆ A
OV AČ IĆ A
DG

P .N .K

B RAĆ E

IO NIČ

KA

P .N.KOS TIĆA

BL 56

BL 57

BL 58

PE TR A

ST

V EL IK O G

AM

E ĆA KOST E ŠEVI EĐ ABRA OM T R VASE VIĆ A O

B RAN KA

GRB IĆA

LOŽ ION IČKA

210

211

NA

RA

ŠK

BL 42

Petrićevac
BL 43
L JE VČ AN SK A VČ

DR

ZE

D

R .J O

BL 44

NA A RA ZO DUJK RA A E TIĆ M IĆ IBR A B LJU A E AS VIĆ V O

A

ILIJ E GAR AŠANINA
IL IJ
V LA

HA

J DU

K VE

LJ KA

A EG

RA

L IP

ŠA

NIN

A

V

ID BL 45

A KO ĆA VAČI

DA NA

BL 46

BL 47

LIP OVAČ KA

BL 48

BL 49

BL 49a

R UD AR A

DES E NIC

BL 59

NJE GO

M .CR NJA

NSKOG

ŠEVA

TA NIC E

ER A DO V IĆ A

VA ČE VIĆ

B OŽE NIKOLIĆA

L JU BIC E M R K ON JIĆ

AL S IB L E TO JI OR ĆA A SK D OV . A ČK VA A SE KO ND IĆA

KU

DR KR .K S M OST AN E OV IĆ

GE NA

NA VS

RI ČK

KRALJA PETR A II

LE

žIĆ

RS

RD

OZ A

ŠIPK E

MU

ŽE

K

A SA

A JIĆ

B ULEVAR SR PSKE VOJSKE

MA

Ž ER

EV

OR

NO

RA

PS SR

AG

ČKA

D A NA

OJA

B OG

OT A

EV

DR.JOVANA R AŠ KOVIĆA

RA

ALEKS E ŠANTIĆA

RA V KO NIH TA RA

S SO RPS K K IH OL OV RV A R A

M AJ

BO Ž M IĆ IDAR A EB AB IĆ A

L JA

OVIĆA

G IĆ A

A DU

LE P A Š IĆ

AD

E P EL A

M

E MR

S IM

KA

ID A

J OV

KLJ UČKA

VE JA LIBO JA NJET RA NJE O VIĆ A

EL IN A

PE

PELA

O TRON S IA

BL 102
F RANC A ŠU

LE

OM

K OL OK

LJUBICE GEROVAC
NK E DR

A

M

Č IL

.S

O

IJA

DU

LOVIĆ

A BERT

BL 103

IĆ S IM E MILIĆ-JORG

BL 104

ZM

IJE

ZD

Č

EL

P

AT R K

RA VK A AR A

BL 105

A BIM BE

Đ UR

POBRĐE

K ŠIĆA

LJA NIKO

DE

S T L IM EU B A IJ A N NA M T AL S KOG Đ A K AT JON A EO K A A N NEŽE TI ĐE V IĆ
JO AJ

OM

A

ĐUR E ĐAK OVIĆA

KU

B R ZA ANK A GO R CA

DA NA

MEHMEDB AŠIĆA

TRLA

B OL AN OG DO JČINA

M UHAM EDA

TKO NJ

S AV E

RE KR EC E

B .P OTKONJAKA

AD

NA

DE

ŽD

V ID

.R

E

PE

AK

A

TR

OV

OVI ĆA

JOVANA CVIJI ĆA

NE JAK OG
K UT P J O O PA UZ O VA V IC E

M

BR

E

JU

M IL
P ER

EŠ EV

SKA

R

A JK

A

BO

SN

N JE

VO JV OD E

UR OŠ A

G

IĆ A

Ž IĆ

1300 KAPL ARA

PE

A

IĆ OV

DU

SR PS VIT KIH EZO VA

A

TA

A
PIO S KA NIR

VIĆ NO BA

S TE

V AN

JKE

ST

B RC

JE HIN RA

E PO

IĆ ULAJ AB

KO

A

M

NIK

A

LJE N

BL 125

BL 126

BL 127

E AĆ BR

BL 128

OV

ABU LA JIĆ

US

B

DU

AK

S TA
A

BL 129

A

S TE

VA N

PS

JKE

RI NE

SR

IĆ A

R.

LJUBO JE

S TEV M OL AN A JEV IĆ A

A VIĆ GO JU

NO

R KA IĆ A MA LJ EV K RA SKA K RF

K IH

JIŠ K DB RA I K AR.O .N R IG

A

VIDA

KO

R SK A

VA
K AL

KA

E

M

M

JU

C ETIN JS KA

LU

BA

IL

G

KO

O

UL

AJIĆ

ST

E

A

JA

R IĆ

IĆA NJEŽ

LJE N

EV AN AB

IĆ A

JE RADO

F .MA

CURE

BO

MO K RA A RA ČE ŠK A

T. A IRA VIĆ OM ANO IĆ A TIH MJ B IL O DA Š A

STARČEVICA
BL 130
ANA J OV IĆA JANČ

D

KO

OV

G

E EĐE S RĐ PO GL O ZL S T

KIH CA JA PS S R VOL RO OB

S IM

E

JUŠA M IL

V ID A

.K

A NOVIĆ DOMA
A EV V C AR A NO R OM

VA

A L VA V AC V ENE

IJEG

N JEŽ

ČE

TRLA

SK EN D

V IĆ

M

M

OBILIĆEVO

IL

A

IR

BU

LIKA H AV

VES ELI BR

IĆ A

ER

K

A

A

KO

Obilićevo 1
OŠ KA T
B UL
LE

EV

AR

A

VO

R VA

D .M

M IR IS A BI D E

Kočićev vijenac
BR AN M ILANA

KA

A KO VIĆ

P ETI PR IGRA

DUŠ ANA DILJEVIĆA

ICE

D

ZG ON

DU

ŠK

A

JA NIN A

AK

ITROVIĆA IS A IJ E M

RO

OŠ Č

Č AIRE

Č VA

LE

DU

J VO

DE

IH AČ OV EN A J AS OR AŠ G LO

AK

S IM

LIN

BL 113

BL 114

KOČIĆEV VENAC BL 115

AV

KA NT EJS S E DR AN

B UL
3P

EV A

IĆA

JV R VO

B RAĆ E KUK R IKA

O DE
IV PRIG

DSKI PUT

LČIĆA

K RA

LA

B RANK A KO Š ČIC

DI NS

E

ŽA

RK

JAS I M IR

A MA

LU

ĐU R

SO

A 2 2. A

TEOD O RA

E JA

SK

E

PR

NSK

ILA

S TE

PE

AN S TEP

OV IĆ

A

ODE S TEPE B ULEV AR VOJV
K OS TE

V

S TEPANOVIĆA

M IL P O OŠ CE A RC A

Bulevar
O RH V LO A

R IM OV AJK IĆA E M AR

N IK O

NIČ

TO

VIN A

T RŽ

IĆA

JS

E DA

N IČ K

A

G

O

R

A

NA

R

A

M ILANA RAKIĆA
OK A NO V IĆ A

BL 106

S AV

V E KO

A Č EV

IĆ A

B UL EV AR

BL 107

BL 108
IĆA AŠEV KA PIV NOVA

VOJV ODE S TE

PE S

S .K

VRB

AS

TEPA NOVI ĆA

BL 109

BL 110

BL 111
O E IM M T O KS A M A VIĆ

JOA

F RANC

GA

A ŠU

Pobrđe
F RANC A ŠUBERTA
A B A JE P IV AK L JA UL NIN IĆ A
F .M AC

VA

TR KR G A JI N

D.OBR ADOVIĆA

M

B

R AN

AR

KA

NA

A

MA

IVE R IB LOL AR E A

KE M AJ

K IM

JS K

VAS E GLUŠIĆA

A BERT

JE V

E

B

RĆ E

KN

DU ŠA

SE

RE

I

LE P A ŠIĆ

A

K

RA

J EV

XII

S RPSKA

U

KNE

ŽE V

IĆ A

A V UJ

V EL

RA

SA

GAVRE VUČ KOVIĆA

A

CA

LJ

Ć

INS KA G P A RA D RK S K P.K I .

VA R

V ES

SA

A

R

LF

I.F

ON

ŠA RO IĆA ED PR

UN KORD

IĆ A

BU

JK A

UL E

M

TR

B

GIĆ A

PS

AR

IJE

KA

. PU TN

K.A

IK A

B

A UL EV

JV R VO
R EL

MLA

E PA ND UR OV IĆA

IK A

DR

S IME

AB

UT

D

S

UB

O

DE

A

IĆA

CENTAR

A

SR

V .R

BORIK
B EO

O DE

Ž .M

IŠIĆ A

Đ EN

U

ŠA

N IK O

EB

EK

NA

TIĆ

A

AV E

KOR

BR AĆ E P AN TI ĆA

A TE

PIĆ

AR EV

V AS

M IL

Z DR

N IK

M IL

AN

.T.L

AZ

O V IĆ

BL 91

BL 92

BL 93

RA

AN

DR

R VOJVO B ULEVA

OL

A

LJA

BL 94

BA

NA

LAJE

GUNDULIĆEVA

ILO

A R OL

žIJE

MA

OVIĆA

M

SA V

S AV

Centar 1
AN

A

OM
R

ČIĆA

TA

EV

F ILIP A KLJAJIĆA F IĆE

VLAD IMIR

LJ

Č IL

A NA

A PO

M P U IH AJ P IN L A A

VU

A

PO

V IĆ

A

BR AN KA

ET TR ES JU G S L NA RP V ID E KA S K OV IH DA NS RA KA ĐO TR RĐ B G EV .JU OR P A IĆ K IĆ MA AC LIH A SL A A E ŠE

K OS

A R OL

A

V

O V SK

VLAD IMIR

AL IĆ

GR ČK A

LA

A

KOLA S RPS KIH S EST AR A

NE

M

G

K RA LJ

IC E JELE

RA

G

O

E

M

IR A

A

RA

S VETE

G

DIK E

KOS OVSKA

D

RA

R IĆ

DS

D

ND

PL

EA

A

TRG JAS ENOVAČKIH ŽRTAVA

RA D

IČE VIĆ A

S IM

E

E ŠO

B RAĆ S EST EI ARA G LU MA C

G ALEJA S VETO
BO RE ST

B

KI S

A

KOSO VSKA

DG PO

KA A EČ A IĆ K RM A SK JO Č K OJ A A OB N D A EN Š U PL D O
R A R ZA A IĆ V O

IV

Dž IĆ

KE

SV

D

PE T R

M IL U M OR J E ADA NO OVA VIĆ ČK A A

JEVR

TO

RA

TA

A KA

NA

K

ET

AG OR KO G

SK A

PR VO

JI Š

O ZA

IME

PE

TR A

K

Lauš 1
BL 80

OL

KA

JI Š

AD

N

KA

R IG

K

K

BL 81
S VE C TO O

P ETR A M EĆAVE

BL 82
OS

M

B

K

M

AK S IM

KE

AR

RA

Š IP

E N

OVI ĆA

Centar 2
UK

DIO N

NOVA BL 83 VAROŠ V

E

SR

A

AN

KO VIĆ A

PS

R

IK

RK

D

E

A IČK

R

PE T RA

F .G

BO

A

.L O

DO VIĆ A

K IH

G

ER

RA JI Š KO G OČ KO IĆ RP A

KA

T .Š

PR

R.M LA

ET SV

IL

RB

T .Š

P IL

OG

EV

I JE

NA

US

DE

O LE NIK

NK

RA

M

ČE

A

PE T RA

ČE

A

N

R

VE

A

K AN

OS L OV A

DR

VN

ZEL

ST

LAUŠ
KA RA ĐO RĐ EV

MO

OG

A

ST

A

Š IP

KE

NO VIĆ A

DE

IŠ E

VIĆ A

AN

SK

KIH

VL

VA

A

RA DA RU

AN

OK

R IJ

A

KA

R .L

SA

JO

RIN

M

S IĆ

KA

N

RS

IGM AN SK A SLO VA ČK ENG A OR SKA

AN

A

AK

A

R OM ANIJ

N JE GO

BL 70

A BLS K71
R EL JE K N E

RA

SKA

OB OD

N

IĆ A

TE A OS IĆ K AJK M

ŠE VA

VA

L IN

V

N KA

VID

BL 72 GO
EN

CA

A

JE

RA

ZE

A

R IĆ

OV

L

SL

NK

Nova Varoš
BL 73
AB VIĆ

T. U

NJC

AK

IĆ A

BL 74

A

BL 75
AN FR A P IL SU A

BL 76
B IV A RA Ć E NA

V N O JE NC V A ES SE KA LA V L ST
E V AR A I

PE

A

TR

B IT

A

SK

DVANAES T B EBA

E

A

V

JA BO

BR

K

A

NK

JIĆ

EL

EL

MO RA

VE

LA

IK

D

A

E

ZA

IŠ T

OG

PC

XIV

S TE VA NA SR ED M AR NJO KO ŠK VIĆ OL A SK EB M RIGAD M A E IL ŽU AN R A AN RA IĆ DM A AN A

L IC

VR

PAPRIKOVAC

IG AD E

VS KA

TR

EV ILO VIĆA

BR AĆ EP

DU

FR

D .Š

M ILA NA ST

EA

ME

AN S

EU

KA

SK

A

BA

SE BO

A EG NK E K VA JO IJAN ZM

ŽIV

JIĆ

NO

TR

A

IV

P IL

AV

S

V

VIĆ KO

KA

KA D AR

DAVIDA ŠTR BCA

D .Š TR PC VO A SA DS KA UŠ KO G D R OR S K Č O . VE A V IĆ L IM VO IR A A JV OĐ AN SK A

VOŽD OVAČ KA

OZ A

M

J AK

DVANAES T B EBA

LA ZA

A

213

BL 60

Paprikovac Lauš 2
V OJ VO DE
ĆA O VI M IR

IG AD E

Ž.PR

IR A

BR

ST

R IČ

IČIĆ

BL 61

BL 62

AN A

M

RS

ĆA

E

S IN

BL 63

BL 64

K

ĐE LI

A

KA

VI ĆA

M

K UK

ULJE

VIĆA

ROSULJE

P LECITIJE

BR AĆ EP

BR

JAD RA NSKA

KUMSALE
SA VS KA

IŠ T

ZDR AVKA DEJANOVIĆA

K

A

RA

IH

G

M

KA

O JV

O

SL

A

VIĆ

JIĆ A

NO

E

O

M

A A S TIR M AN IO N ICE G OM

IJA
RGĆ I

J AŠE IGNJ ATOVIĆA

B RA Ć EG

PU T

JIN OV IĆA

AN IČK I

VIC A

AR ČE

G O M I O N I C E

VO

OM

M

A

KO ST

IR

E

ST

P ER E SLIJ

OD ZM IJANJA R AJKA

G

US T

AN

IO N

Č JA

E

KIH

US

TA

A EPČEVIĆ

VRBAS

PU

T

B

AN

JA

AN

DUJ KE KOM

NIK

A

VA JES ENJINO

LU

ČK

OG

OD

RE

DA

OR

LJEN OVIĆ A

SU

BL 138
TU RL

JOVANA CVIJI ĆA

BL 139
EM BRAĆ

KO

BL 140

TE K OS

LO

VA

Č

KI

BL 141

BL 142

BL 143

BL 144

T U ZL

A N SK

BL 145 D
A

BL 146
PO N IR A SK

PO

ZA

R

A SK

VOJ

IN

A OV IĆ

PU

T

ED RLJA ČE

NIR

TUZLANSKA

E UJK

K

OM

LJE

SK A

IC

RĐ ĐO RA KA

AO

ZORE KO

E PO

B .NUŠIĆA

R ADE KONDIĆA
JA

4 KRAJIŠKOG P AR TIZANS KOG ODREDA

AN SK A

EL

JIĆ

4 KRAJIŠKOG P AR TIZANS KOG ODREDA

Česma
BL 69
KOG BAT ALJONA

A EV

S RO LA VA

D ES PO K. TA A G AŠ D RA

BL 65

BL 66
M OR

BL 67

BL 68

4 KRAJIŠKOG P AR TIZANS KOG ODREDA

. JO DR

VL

AD

NA VA

IKE

E OL IK IĆ A N P- OP P O OK PR

VA

RA

B

RN

OG DA NA R ŽE ĆA A JI

IĆA OV ŠK

VE

1 KRA JIŠK

AV EN AS T IĆ A
ŽE V A IĆ
C RK VE NA

SE

OG P AR

OG AJIŠK 1 KR

TIZA NS

LS TO VA JE TO

BL 77 A

VA

O

VIĆ A

ČESMA

VSKA S ARAJE

P AR

BL 78

BL 79

S KOG TIZAN

PA

MA SA

OV A RA DA NA

R IK

P AR K MLADENA S TOJANOVIĆA

M

IS ES

IL

IJSKIH B ULEVAR OLIMP

P OB JEDNIKA

TA RA OL UT JA IN OV ČA IĆ A

LJONA BA TA

A
M A OŠ IL
KA

TRG REP UBLIKE S RPSKE

BL 84

Borik 2
BL 85
K NE
U E ST M IŠ PA RA

BL 86

BL 87
VLADISLA VA SKARIĆA

BL 88

BL 89

SAVE

BL 95

KO

ŽO PO

VIĆ

A

BL 96
R AD

DE Ž.M

ĆA IŠI

M A A TIĆ

B ULEV

AĐ OR ĐE VA

BL 97
A DA

BL 98

BL 99
V LA DIS

BL 100
A VA LS KA

BL 101

LJ SK A

ĆA JI E P .BO JVOD AR VO

ĐO

RĐ AJ OV

Borik 1
AŠKA

A N JE E VR

V LA

VRBASKI PUT M ILANA KR ANOVIĆA

A

R IL JE K

ET IĆ A
A NA Z OR B IC E T OR
Š IB A LO V IĆ A

SK

G R AD S KA

R

IĆ AR

Š EV

A TK AS

A TIC

A

T PE

E

E NOVIC IĆA C ER OV

V RO A IĆ

BL 112

M AJKE

HV

AR

PA

TR

A

KASTEL

NS KO RA C A IK OG VEL

JUG OV IĆA

B

ES TA RA RA ĆE I S

KA LJ UP A RAČIĆ

MA A SK AN ČV

TA

S IN

ĆA JARI

NTIN

IŠ A

T . PU

TE O A PR DOR IA TO D Ć SR

A

POR KA
B ĆA ĆE O VI RA R IL UB Č

C
CA

ICE AR IC E MIL
BR E AC

JO M VA IL O Š NA EV TO IĆ A R A ME DU LO VI BR ĆA AN

IĆ BL 116A EV

STEP

EP E ST

ANO

A VIĆ

BL 117
B OŠ

OG IĆ OV G B JU
M AN

NA DA

J .P

BL 118

AN ČIĆA

ILA IĆ A D AN OV P ER

BL 119
ĆA JARI

BL 120

BL 121

BL 122

BL 123
ORA IĆA M AJ V RILO G AV

BL 124

Vrb

ATO MIJ

T . PU RI G

K M AJ

A V O NO V ILS

VIĆ

VE

GOV E JU

K OS

M IL

IH N SK ACA SA L TE ŽE

SE

TK PO

LA RA

TE

LI

M IL

S TU

G RA IH OK VIS ANA Č DE

A JIĆ A DU

URE

BR

AD OJ ST M. INJE PK SR

OV

N OR

AS

D EN

IĆ A

ZA

ČA NIC

G IJE

TIR

A AN
A RH IJA TR PA

RA

A

IČ K

A JAK

E

S TA

IĆ A

A

M ILOV AN

A HR VA ĆANINA

GL
OJE RN ČA A.

V INO

NK

A IŠ IĆ

KOS OVKE DEVOJKE

C ER

OD RA D O ĆA TO ALA ST

A BO

SKA

J OV E G.

V ES EL I BR IJEG

A ŽIĆ - KO BR

PO P

OVIĆA

G AV RIL A PR IN CIP A

BL 131
BO DA NA DU

S LO

E

Ada
BL 132

BL 133

BL 134

BL 135

BL 136

EM EG

OGNJ ENA

VIĆ

DA NS KA

A ST RO G VU JA DIN A

PRICE

BO ČA A NIN

A S LOBODANA DUBOČANIN

REBROVAC
N OV IĆ A

A B RAĆE KAVIĆ
B OG DA NA M .

A KR AJ IŠNIK

KA D ANS J OV ANJ

ĆA R ADE RADI

N AD EŽ D E P ET RO V IĆ
RI A ĆA
O ISID UL IĆ K SE

E E IN AJK T M R IS K RE

A RČ IB A L

BL 147
CA

Đ UR

KA ĐEVD ANS

S.

BL 148

BL 149

A VIĆ KO VA NO

IĆA A OV ŠK DU IF UN TR

D A

TU

R A JS A

R IG

PO

ZL

RA

N IR

M A N A S

151

152
JA LU ČK O R G OD ED A

153

154

Starčevica

SK

V

A

DS K

RB

SK A
TE ŠA N A PO D R U G O V I Ć A

A

A

NJA

T IR A

AN

A

ST

155

156

157
LU KA -J Ž

158

M

BA N JA

B AN P UT

-D O BO J

ŽR TA VA

US TA NIK A

VA ČK IH

AN JA ČK IH

M

KR AG UJ E

S POMENIK Š EHITLUCI

163
S TE FA SKOG Č AN NA DE

164

K OS

160

161

Obilićevo 2
A
AVALS KA L-17,L-18,LJ-17,LJ-18,LJ-19; ADA J- 18; ALEJA S VETOG SAVE G-17,H17; ALEKS E DUNDIĆ A H-11; ALEKS E ŠANTIĆ A E-17; ANĐE KNEŽEVIĆ F -19; ANKE DR AKULIĆ D-19,E-19; ARČ IB ALDA R AJSA L-22;

TE V OJ IN

O V IĆ

A

IK RA LJEV IH

DEBELJACI

NOVOSELIJA

Č
Č AIRE E-20; IV PR IGRADS KI P UT H-19; XIV S REDNJO Š KOLS KE B RIGADE G-15;

H
HAJDUK VELJKA I-12; HVARS KA F -19; HER CEGOVS KA G-11,G-12; 1300 KAPLAR A D-21,E-21;

D
DAVIDA ŠTRP CA F-15; DANILA P ER OVIĆA I-19,I-20; DVADESET DR UGOG APR ILA F-19 DALIB OR A DAČE-S TOJIĆA F-15 DAR KA JAKMIROVIĆA D-14,D-15; DVANAES T BEBA E-15; DES POTA KONSTANTINA DRAGAŠA D-15; DES POTA S TEVANA LAZAREVIĆA H-9,H-10; DOB OJSKA D-17; DOS ITEJA OB RADOVIĆA G-18,G-19; DR BOŽIDARA ADžIJE D-17,D-18; DRAGANA B UB IĆ A H-13; DRAGIŠE VAS IĆ A G-16; DRAGOMIRA DRAGE M ALIĆ A E-17,F-17; DRVAR SKA E-17; DR VELIMIRA Č OVIĆ A F-15; DR VOJISLAVA ĐEDE KEC MANOVIĆA I-19,I-20; DR ŽIVKA NJEŽIĆ A G-12; DR JOVANA R AŠ KOVIĆA A-11,B-11,B -12,C-12,C -13,D-14; DR MLADENA STOJANOVIĆA H-15,G-16,G-17,H-16; DR. B OŽIDAR A ADŽIJE D-17,D-18; DUB IČ KA H-7,I-7; DUJKE KOM LJENOVIĆ A L-20,K-20,K-21; DUNAVS KA I-14,I-15; DUŠ ANA I VLADE KOPANJE B-15,B-16; DUŠ ANA DILJEVIĆ A E-19; DUŠ ANA JOKIĆA D-17; DUŠ ANA SUBOTIĆA E-18; DUŠ KA KOŠ ČICE E-19,F-19; DOB RNJS KA G-8; DRAKULIĆKA E-8,F-8,F-7,G-8; DUŠ KA TRIFUNOVIĆA E-22;

KRALJA NIKOLE F -19; KRALJA TVRTKA KOTROMANI KRALJIC E MARIJE H-11; KRF SKA G-21; KUP REŠKA F-14,G-14; KUTUZOVA E-21;

M IHAJLA P UP INA F-17; Ć A G-14; M IĆ E LJUB IB RATIĆA G-12; M IĆ E RADAKOVIĆA E-21; M IŠ E STUP AR A G-18,H-17,H-18; M LADENA OLJAČ E F-14; M LAĐE Ć US IĆ A D-9,E-10,F-10; M OJKOVAČ KA I-9,I-10; M OM ČILA NAS TASIJEVIĆA C-23; M OM ČILA P OP OVIĆ A E-17; M OHAINJE JEFIMIJE I-10; M OR AVSKA J-15; M OS LOVAČKA F-16; M UHAM EDA MEHM EDBAŠIĆA E-20,E-21; M ODRIČKA F-6; M ALA ULIC A G-8; M AR TINOVAC F-7;

R
R AVNIH KOTARA D-17; R AVNOGORS KA G-16; R ADE VR ANJEŠEVIĆ H-18; R ADE KONDIĆ A G-14; R ADE MARJANCA F-16; R ADE RADIĆA LJ-21,LJ-22,M -22; R ADOVANA VULINA I-11; R ADOJA DOMANOVIĆA E-20; R ADOS LAVA LAKIĆ A G-15; R AJKA B OS NIĆA I-21; R AKOVAČ KIH RUDARA G-11,G-12; R ANKA Š IP KE F -16,F-15; R ANKA M ILIČ EVIĆ A G-15; R AS TKA PETR OVIĆ A K-18,L-19; R AŠ KA F -20,E-20; R ELJE KRILATICE H-18; R ELJE KNEŽEVIĆA D-16; R OM ANIJSKA E-15,F -15,F-16;

Š
Š AR PLANINSKA F-14; Š IB ALOVIĆ A E-21; Š UM ADIJSKA H-11,H-12; Š AR GOVAČKA E-4,E-5,F-6,G-7;

Z
ZVJEZDANA M ANDIĆA C -23; ZDR AVE KORDE F-18; ZDR AVKA Č ELAR A F-19; ZDR AVKA DEJANOVIĆ A J-13; ZELENGORS KA E-15,E-16; ZEM UNSKA G-12; ZMAJ JOVINA F -18,F-19; ZM AJ OGNJENOG VUKA I-9,I-10; ZMIJANJSKA C-25,C -26; ZOR ANA RADUJKA G-12; ZOR ANA TORB IC E E-20; ZOR E KOVAČEVIĆ F-14,G-14;

KRAGUJ EVAČKIH I KRALJEVIH ŽRTAVA

ZM IJ A ANJSK

166

I
IVANA GOR ANA KOVAČIĆA G-13,H-10,H-11,H-14,G-11,G-12; IVANA KOS ANČIĆA I-10; IVANA KUKULJEVIĆA F -14; IVANA M ILUTINOVIĆA J-16; IVANA F RANJE JUKIĆA G-18; IVE ANDRIĆA F -17; IVE LOLE RIBARA F -18; IGM ANSKA E-16,F -16; ILIJE GAR AŠ ANINA H-12,I-12,J-12, H-13,K-11; ILIJE GRB IĆ A E-16; ILIJE S M ILJANIĆA H-11; ISAIJE MITR OVIĆ A F-19; ISIDORE S EKULIĆ E-21,E-22;

L
LAZAR IČ KA H-14,H-15; LES KOVAČKA F -15; LIP OVAČ KA J-12,J-13; LOVĆENS KA F -8,F -9,G-8,G-9; LOŽIONIČ KA I-12,I-13; LUKE VUKALOVIĆ A I-11,I-12; LIVADSKA E-5,E-6;

T
TALIJANSKOG B ATALJONA M ATEOTI F -19; TAR AS A ŠEVČ ENKA F -16;G-16; TEODORA KOLOKOTRONISA F -19,G-19; TEŠ ANA PODR UGOVIĆ A L-22,J-22; TINA UJEVIĆ A G-15,G-16; TIHOM IR A TIHE DAM JANOVIĆA F -20; TODORA OD S TALAĆA G-20; TOM E MAKS IM OVIĆ A L-19; TOM E RADULOVIĆA F -20,E-20; TRG KRAJINE F -18; TRG P ALIH B OR AC A G-17; TRG S RP SKIH VLADARA G-18; TRG S RP SKIH JUNAKA F-18,G-18; TREĆI P RIGR ADSKI PUT H-19,H-20; TRŽNIČKA F-18,G-18; TRIVE AMELICE H-15; TRLA D-20,E-20; TROMEĐE G-13; TUZLANS KA I-22,J-22; TUNJIC E C -3,D-3,E-3; TRG R EP UB LIKE S RP SKE G-16; TRG JAS ENOVAČ KIH ŽR TAVA G-17; TOLSTOJEVA K-15;

Srpske toplice
ĆE M B RA
VOJ VODE UROŠA DRENOVIĆA
VRBAS

B
B AJE PIVLJANINA E-19; B ANA DR . TODORA LAZAR EVIĆ A G-18; B ANA MILOSAVLJEVIĆA G-17,G-18; B ANIJSKA E-13,F -13; B ANOVIĆ S TR AHINJE F -21; B EOGR ADSKA H-18; B ILEĆ KA H-7,H-8; B ITOLJS KA D-11,D-12,E-11,F-12,G-12; B LAGOJA P AR OVIĆA G-3,G-4,G-5,G-6,H-4, I-4,J-3,J-4; B OGDANA ŽER AJIĆ A D-15; B OGDANA M ILANOVIĆ A KR AJIŠ NIKA LJ-21; B OŽE VARIĆAKA H-15; B OŽIDAR A MIĆE B AB IĆ A E-17; B OŽE NIKOLIĆA G-14; B OGDANA MARI Ć A D-22; B OLNOG DOJČ INA E-21,E-22; B OR E STANKOVIĆA H-17,H-18; B OS E ŽIVKOVIĆ D-15; B OŠ KA TOŠ IĆ A G-20,H-20; B RANISLAVA NUŠIĆA G-14; B RANKA GRB IČIĆA G-13; B RANKA ZAGORC A F-20; B RANKA MAJS TOROVIĆA F-18; B RANKA MOR AČE F-20; B RANKA PERDUVA I-11,J-11,J-12 B R ANKA P OP OVIĆ A I-7,I-8,I-9,I-10 B RANKA RADIČEVIĆA F-17; B RANKA KOŠČ IC E D-19; B RAĆE GR G IĆ C-22; BRA Ć E KAVIĆ K-21,L-21; B RAĆE I S ES TARA GLUMAC G-17; BRA Ć E I SESTAR A KAPOR F-19; B RAĆE I S ETAR A OLJAČA J-16; B RAĆE JUGOVIĆ A F-21; B RAĆE KUKRIKA J-19,J-20; B RAĆE M AŽAR I M AJKE MARIJE F -18,F-19; B RAĆE M ILETIĆ A C-26,C-27; B RAĆE P ANTIĆA F-18; B RAĆE P IŠ TELJIĆ A H-14,I-14,I-15,J-15; B RAĆE P ODGORNIKA I-12,I-13,I-14; B RAĆE S OLA H-11; B RAĆE Č UB RILOVIĆA F-20; B RACE P OTKONJAKA G-20,G-21; B ULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA H-18; B ULEVAR VOJVODE STEPE S TEPANOVIĆA G-20,H-19,I-19,J-19,J-18,K-19,H-19,H-20; B ULEVAR DES ANKE M AKSIMOVIĆ H-19,H-20; B ULEVAR SR PSKE VOJSKE H-14,H-15,H-16 ; B ULEVAR VOJVODE P ETRA BOJOVI ĆA I-18; B ULEVAR C AR A DUŠANA F-18; B ULEVAR OLIMP IJSKIH P OB JEDNIKA H-16;

Ž
ŽAR KA ZGONJANINA D-19,D-20,E-20; ŽELJEZNIČ KA KOLONIJA I-13; ŽIVOJINA PR ER ADOVIĆ A H-14;

169

LJ
LJEVČ ANSKA E-13; LJUBIJS KIH RUDARA G-13,G-14; LJUBICE GER OVAC E-19; LJUBICE M RKONJIĆ G-14; LJUPKA RAČIĆA F-19;

NADEŽDE P ETROVIĆ D-20,C -20,C-21; NATALIJE JOVIĆ F-15,G-15; NEDELJKA ČABR INOVIĆ A G-16; NENADA KOSTIĆ A F-3,G-3,H-3,I-3,J-3; NIKOLE BOKANA F-16; NIKOLE PAŠIĆA G-18,G-17; NIKOLE TESLE F-17,F -18; NOVAKA P IVAŠ EVIĆA I-19,J-19; NOVIC E CEROVIĆA H-18,G-18; NOVOS ADSKA F-15; NOVA ULIC A E-7;

N

A ILETIĆ

S
S AVE KOVAČEVIĆA H-18,H-19; S AVE LJUB OJE I-20,I-21; S AVE MR KALJA F-17,F-18; S AVE TEKELIJE I-11,I-12; S AVSKA J-14,J-15; S ANIČ KIH ŽETELACA H-20; S AR AJEVSKA K-15,L-15,L-16; S VETE KRALJIC E JELENE E-17,F-17; S VETOZARA ĐOR OVIĆ A D-16,D-17; S VETOZARA C VJETOJEVIĆ A J-11,J-12; S VETOZARA M AR KOVIĆA G-17; S VETOG NIKOLE D-16; S ENT ANDREJS KA G-19; S ER DARA JANKA VUKOTIĆ A I-7; S ES TARA LEVI J-16; S IM E I ILIJE PARTALA C-27,C -28; S IM E MATAVULJA F-17,F-18; S IM E MILIĆ JORGIĆ E-18,E-19; S IM E MILJUŠ A H-20,I-20; S IM E PANDUR EVIĆ A E-18; S IM E ŠOLAJE G-17; S IM EUNA ĐAKA F-19; S INIŠ E M IJATOVIĆA L-19,L-20; S KENDER A KULENOVIĆA F -19,F-20; S LAVKA RODIĆA F -19; S LATINS KA J-5,J-6,J-7,J-8,J-9,K-10,K-11; S LOBODANA JOVANOVIĆ A F-16,G-16; S LOBODANA KOKANOVIĆ A G-19; S LOBODANA DUB OČ ANINA I-21,J-21; S OKOLOVAC B -24,B-25,B -26,B-27; S OLUNSKA F-19,E-19; S OP OĆ ANSKA I-7,I-8; S RĐE ZLOP OGRĐE G-20; S REDNJOŠKOLSKA H-13; S RETENA S TOJANOVIĆA I-7; S RP SKA G-18; S RP SKIH USTANIKA H-21; S RP SKIH VITZOVA E-21; S RP SKIH DOP ROVOLJAC A H-20; S RP SKIH R UDAR A B -16,C-15,C-16; S RP SKIH S OKOLOVA E-17; S RP SKIH P ILOTA G-15,G-16,F-16; S TANKA BOŽIĆA -KOBR E L-19,L-20,L-21; S TAROG VUJADINA G-21,H-21; S TARINE NOVAKA F-21,G-20,G-21; S TARČ EVIC A G-22; S TEVANA B ULAJIĆ A G-20; S TEVANA M AR KOVIĆA G-15; S TEVANA M OKRANJCA G-15,G-16; S TEVANA M OLJEVIĆA E-20,F-21; S TEVANA M US IĆ A J-13; S TEVANA P RVOVENČANOG H-20; S TEFANA DEČ ANSKOG C -25,C-26; S TOJANA JANKOVIĆA H-11; S TOJANA NOVAKOVIĆ A E-22; S TOJKE VR ANJEŠA C -27,C-28,D-28; S TUDENIČKA H-20; S ANIČ KA F -6; 7. FEBR UARA E-9,E-10;

SIM E I ILIJE PARTALA

J
JADRANS KA J-14; JANKA VES ELINOVIĆ A H-15; JAR OS LAVA P LECITIJA G-14,H-14; JAR OS LAVA HAŠ EKA G-11; JAS ENOVAČ KIH LOGORAŠA G-20; JAS MIRA M ALČIĆA D-19,E-19; JAŠ E IGNJATOVIĆ A D-22; JEVREJS KA G-18; JES ENJINOVA D-22; JOAKIMA VUJIĆ A LJ-18,N-20; JOVANA B IJELIĆA H-6,I-6; JOVANA DUČIĆA F-17,F -18; JOVANA JANČ IĆ A H-21; JOVANA KR ŠIĆA N-23; JOVANA CVIJIĆ A D-21,D-22; JOVANE MILOŠEVIĆ F-20; JOVANKE GAJIĆ ZMIJANKE D-15; JOVE G. P OP OVIĆ A LJ-20; JOVIC E SAVINOVIĆA F -14,G-14; JOSIP A PANČ IĆ A H-20,I-20; JUG B OGDANA G-20,H-20,H-19; JOVANJDANSKA LJ-21;

M
M AJEVIČ KA E-14,F-14; M AJKE JEVROSIME E-17; M AJKE JUGOVIĆ A G-19,H-20; M AJKE KNEŽOPOLJKE H-18; M AJKE KRISTINE E-21,E-22; M AJOR A GAVR ILOVIĆ A LJ-20; M AJOR A DR AGE BAJALOVIĆA I-11,I-12; M AKSIMA GOR KOG E-16,F-17; M ANAS TIRA GOM IONICE C -22,C-23; M ANAS TIRA GRAČANICE H-20; M ANASTIRA M OŠ TANICE G-1 4,G-1 5; M ANJAČKIH USTANIKA C-22,C -23; M ARIJE BUR SAĆ F-18; M AR IJE DIMIĆ G-13; M AR KA KRALJEVIĆ A G-20,G-21; M AR KA LIP OVCA H-12; M AR KA M ILJANOVA G-11; M AR KA C AR A LJ-19,M-19; M AR ŠALA ŽUKOVA I-7; M AS AR IKOVA G-16; M AČ VANS KA G-19; MA ŽUR ANIĆ A G-15; M EŠ E SELIMOVIĆA F -18,F-19; M ILANA BR ANKOVIĆA D-19,E-20; M ILANA BUDIMIRA F -19; M ILANA KNEŽINE G-13; M ILANA KARANOVIĆA I-18; M ILANA RADM ANA G-15,G-16; M ILANA RAKIĆA G-19; M ILANA TEPIĆA F -18; M ILANA TOPLIC E G-12; M ILANA C VIJETIĆA I-11,I-12; M ILANA MIRIĆA I-10; M ILANA STEVILOVIĆ A G-15; M ILE BEKUTA E-18; M ILEŠ EVSKA G-21; M ILOVANA GLIŠ IĆ A F-20,G-20; M ILIC E STOJADINOVIĆ S RP KINJE H-20; M ILOVANA MILANOVIĆA C -22; M ILOVANA HR VAĆANINA I-20; M ILOŠ A DUJIĆA I-20; M ILOŠ A MATIĆA D-17,E-18; M ILOŠ A POPOVIĆA ĐUR INA I-10; M ILOŠ A POCERC A L-19; M ILOŠ A OB ILIĆ A F-20; M ILOR ADA UM JENOVICA E-17; M ILUTINA BOJIĆA I-10; M IR JANE JOTANOVIĆ H-11; M IR E C IKOTE I-11,I-12; M IR KA KOVAČ EVIĆ A F-20; M IS ADELINE IRB I L-20,LJ-19; M ANJAČKA F-9,F-10; M ILOŠ A CR NJANSKOG G-14;

S TOJK E VR

172

NJEGOŠ EVA G-15,G-16,G-13,G-14; NJ

A ANJEŠ

U
UŽIČ KA D-16; UROŠA NEJAKOG E-21; UROŠA P REDIĆA H-18; USTANIČ KI P UT F -22,F-23,G-22;

OGNJENA P RICE H-21,I-21; O OD ZM IJANJA R AJKA E-22,D-22,C-23; OMLADINSKA F-18,E-19,E-20; ORLOVAČ KI P UT F -21,F-22; OPLENAČ KA D-17;

V
VAS E VIDOVIĆ A G-13,G-12; VAS E GLUŠ IĆ A G-18,G-19; VAS E KONDIĆ A G-14,G-15; VAS E PELAGIĆA G-18,G-17; VAS ILIJA OS TR OŠ KOG I-11; VAC LAVA HAVLIKA VENE I-20; VELEB ITSKA C-15,D-15; VELIB OR A JANJETOVIĆ A - JANJE E-18; VELJKA MLAĐENOVIĆ A J-17,J-18; VELJKA PETR OVIĆ A M -21,N-21; VES ELI B R IJEG I-20,J-20; VES ELINA MASLEŠ E G-18; VIDA NJEŽIĆ A K-19,K-20,J-20; VIDA SIMURDŽIĆA D-15,E-15; VIDOVDANS KA G-17,F-18; VILS ONOVA G-19,G-20; VIS OKIH DEČ ANA H-20; VJENC ALAVA NOVAKA J-16; VLADANA DES NIC E H-12,I-12,I-13; VLADIKE P LATONA G-17; VLADIKE VAR NAVE NAS TIĆA D-15; VLADIMIRA R OLOVI Ć A E-17; VLADIMIRA ZVONARA H-11; VLADISLAVA SKAR IĆ A K-17,L-18,K-16, L-19,LJ-20; VLAŠIĆKA C -16,D-16; VOŽDOVAČKA G-15; VOJVODE M OM ČILA F -19; VOJVODE P R IJEZDE I-9,I-10; VOJVODE P ER E KR EC E F-21; VOJVODE R ADOM IR A PUTNIKA G-18; VOJVODE S INĐELIĆA F -14,F-15; VOJVODE UROŠA DRENOVIĆA B-27, C -25,C-26,C -28; VOJVOĐANS KA F -15; VRB AS KI P UT I-18; VUKA KARADžIĆ A F-17,G-17; VRTAČ E D-7; VOJINA E-10;

175

Đ
ĐOR ĐA JOVETIĆ A E-18; ĐUR E DANIČIĆA G-18,G-19; ĐUR E ĐAKOVIĆA E-19,E-20; ĐUR E JAKŠ IĆ A F-19; ĐULIJA G-8; ĐUR ĐA GLAMOČANINA G-9; ĐUR ĐEVDANSKA LJ-21;

K
KAJMAKČ ALANSKA I- 9; KALEM EGDANS KA G-21; KAR AĐOR ĐEVA C -13,C -14,D-15,D-16,E-16,E-17; KLJUČ KA F -18; KNEŽOPOLJSKA H-17,H-18; KNINS KA F -18 KNJAZA MILOŠA H-11,H-12,H-13,H-14 KOZAR SKA E-21,D-22; KOJIĆ A P UT I-10,I-11; KOL O SR PS KIH SESTAR A E-17; KOLUB AR SKA E-20;F-20; KOR DUNAŠKA H-18; KOS OVKE DJEVOJKE I-20,I-21; KOS OVSKA C-17,D-17; KOS TE ABR AŠ EVIĆ A G-13; KOS TE VOJINOVIĆ A F-21,F -22; KOS TE JAR IĆ A I-19,I-20,J-20,J-21; KOS TE M AJKIĆA E-15; KRAGUJEVAČKIH I KRALJEVAČKIH ŽRTAVA B-23,B -24,B-25,B -26;D-27; KRAJIŠKA F-16; KRAJIŠKIH B RIGADA F -16,E-17,F -18; KRALJA ALEKSANDRA PRVOG KAR AĐOR ĐEVIĆA G-17,F-17,F -18; KRALJA ALFONS A XIII G-18; KRALJA PETR A II KARA ĐOR ĐEVIĆA H-14,H-15; KAR ANOVIĆ A E-10,E-11; KNEŽEVS KA F -9,F -10;

P AVE RADANA G-16; P P AJE JOVANOVIĆA I-6,I-7; P ATRE F -19; P ATRIJARHA AR SENIJA Č AR NOJEVIĆA F -20,G-21; P ATRIJARHA MAKARIJA S OKOLOVIĆA F -19; P ER E DR LJAČ E G-21,G-22; P ER E SLJEPČ EVIĆ A C-22,D-22; P ETE KOZARS KE B RIGADE H-14,H-15; P ETI PR IGRADS KI P UT K-19,K-20; P ETRA VELIKOG M -12,N-12,L-13,L-14,K-14,K-15,K-16,J-16; P ETRA KOČ IĆ A G-16,G-17; P ETRA M EĆ AVE E-16,E-17; P ETRA P EC IJE H-11,H-12; P ETRA P RERADOVIĆA F-16; P ETRA R AĐENOVIĆ A F-16; P ETROVAČKA E-17; P ILANS KA I-15; P IONIRS KA F -21; P LITVIČ KA H-11,H-12; P ODGR MEČKA D-17; P ODGORIČKA J-7; P OLJS KOG PARTIZANSKOG B ATALJONA J-11; P ONIR SKA F-21; P OP NIKOLE PR OKOP IĆ A J-15; P OP A JOVICE E-21,E-22; P RVE KR AJIŠ KE B RIGADE NARODNE ODB RANE H-21; P RVOG KRAJIŠKOG KOR PUSA G-16,G-17; P RVOG KRAJIŠKOG P ROLETERSKOG B ATALJONA L-15,L-16,LJ-14,LJ-15; P RIŠTINSKA J-5; P ROTE VIDA KOVAČEVIĆA B-22; P ROTE NIKOLE KOSTIĆ A H-14,I-14; P ROTE TODOR A SR DIĆA F -19,F-20; P UT B ANJALUČKIH ODR EDA E-22, E-23,D-24; P UT S RP SKIH B RANILACA J-4,J-5,I-6; P OTKOZARS KA F-7; P RIJEDORS KA E-5,F-5;

GRANICA MJESNIH ZAJEDNICA GRANICA PODRU[TVQENOG ZEMQI[TA 1. ZONA 2. ZONA 3. ZONA 4. ZONA 5. ZONA 6. ZONA

E
EUGENA KUMIČIĆA G-14,G-15;

;

F
F EDER IKA GARS IJE LORKE F-16; F ILIP A KLJAJIĆA F IĆ E D-17; F ILIP A MACURE E-20; F RANA S UP ILA H-15,H-16,I-16; F RANC A ŠUBERTA C-19,C -18,D-18,E-18; F RUŠKOGOR SKA F-15;

G
GAJEVA G-18; GAVRE VUČ KOVIĆA G-18,G-19; GAVRILA P RINC IP A F-21; GOLUB A BABIĆA G-10,G-11; GOR ANA RADULOVIĆA B IM BE G-19, F -19, G-18; GRADS KI P AR K F-18; GRM EČ KA J-5; GRČ KA F -17; GUNDULIĆ EVA G-17,G-18;

C
C AR IGRADS KA L-20,L-21,LJ-22,LJ-23; C AR A NIKOLAJA II C-23; C AR A LAZARA F -19,G-20; C AR A KONS TANTINA VELIKOG K-19; C AR CE M ILIC E F-19,G-19; C AR EVA ROMANOVIH E-20; C ERS KA H20; C ETINSKA E-20; C IGLANE F -5,F -6; C VJETNA B -5,C -5,D-6,E-5; C RKVENA D-16;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful