รายงาน Free Schools ประจาเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พศ.

2555
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

โรงเรียนปิดเทอมตัง้ แต่กลางเดือนมีนาคม และ เปิดเทอม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 55 ที่ผ่านมา ทางเราได้เข้าไปมอบชุด
นักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน และ พูดคุยกับท่าน ผอ. โรงเรียน เรื่องทิศทางการทางานของโครงการ
Free Schools ซึ่งทาง ผอ. โรงเรียนจะทาแผนและส่งมาให้ทราบอีกที

โรงเรียนห้วยฮ่อม อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

โรงเรียนนี้ก็เช่นเดียวกัน ปิดเทมอตั้งแต่เดือนมีนาคม 55 และ เปิดเทมอเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 55 ทางเราได้เข้าไปมอบชุด
นักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก ๆ ทั้งโรงเรียน เพื่อต้อนรับวันเปิดเทมอ

โรงเรียน ตชด. ห้วยกุ๊ก อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย
ในเดือนมีนาคม - เมษายน 55
โรงเรียนได้ปิดเทอม และ ได้เปิดเทอม ในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม 55 ทางเรายัง
ไม่ได้มีโอกาสเข้าพื้นที่ไปเยี่ยมเยือน ซึ่งทางเราได้เตรียมชุดนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่จะนาไปมอบให้ประมาณกลางเดือ น
มิถุนายน เนื่องจากต้องรอให้ทางโรงเรียน แจ้งยอดจานวนนักเรียนทั้งหมดว่ามีจานวนเท่าไหร่ เพื่อจัดชุดนักเรียนได้ถูกต้อง
ซึ่งหากทางเราเข้าไปทากิจกรรมในพื้นที่แล้ว ทางเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

บ้านห้วยม่วงใน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

ทางเราได้ยุติโครงการ Free Schools ตั้งแต่เดือนมีนาคม 55 ที่ผ่านมา และ ได้ส่งต่อให้ทาง กศน. อ. เเม่อาย ดูแลต่อ
เนื่องจากได้งบประมาณจาก อบต. เข้ามาสนับสนุน ในการจัดจ้างครูผู้สอน

บ้านแม่แฮง อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
หลังจากที่เราได้ดาเนินการสร้างอาคารเรียน ห้องน้า และ เครื่องอุปโภค บริโภค ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ๆ ที่ศูนย์การเรียนฯ ทาให้
ในช่วงที่ผ่านมาเด็ก ๆ มาเรียนกันอย่างสม่าเสมอและ มีจานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีเด็กอนุบาลต่ากว่าไวเรียนเข้ามาเรียนด้วย เนื่องจากช่วง
นี้เป็นช่วงเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ผู้ปกครองต้องไปไร่ไปสวน

สาหรับทางด้าน ผอ. กศน. ทางเราได้สอบถามเรื่องงบประมาณที่จะลงมาจัดจ้าง ครูผู้สอนที่ บ้านแม่แฮง ตอนนี้ทาง ผอ.กศน.
ยังไม่สามารถให้คาตอบได้เนื่องจาก งบประมาณจากทางเขตการศึกษายังไม่ลงมา ซึ่งทางเราจะติดตามสอบถามต่อไป

บ้านป่าลัน อ. เมือง จ. เชียงราย
ในช่วงเดือนมีนาคม ทางเราครูนิเทศ และ ครูประจาการที่ศูนย์การเรียน ฯ บ้านป่าลัน ได้มาปรึกษาเรา เรื่องการยุติการดาเนิน
โครงการ Free Schools ที่หมู่บ้านป่าลัน เนื่องจากครูประจาการ จะย้ายลงมาสอนที่โรงเรียนข้างล่าง ซึ่งจะทาให้มีครูผู้สอนที่เราจัด
จ้างเหลืออยู่คนเดียว ซึ่งทาให้หลาย ๆ ฝ่ายประเมินว่าอาจจะไม่ได้คุณภาพการเรียนการสอนเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอนของเรายังด้อย
ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ

ฉะนั้นทางเราจึงขอยุติ โครงการ Free Schools ตั้งแต่เดือนมีนาคม 55 ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางเรา
จะแจ้งให้ทราบอีกที

บ้านแม่นาวาง อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
หลังจากที่เดินทางเข้าไปครั้งล่าสุด เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และ ทางหมู่บ้านและทางชุมชนได้ทาถนนตัดผ่านเข้าหมู่บ้าน
เป็นระยะทาง 14 กม. ไปจนถึงหมู่บ้านแม่นาวาง ทาให้เราไม่ได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านอีกเลย เนื่องจากการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน
ค่อนข้างลาบาก ซึ่งเราได้ประสานงานกับครูประจาการทางโทรศัพท์ ในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่โรงเรียน เบื้องต้น
ทางโรงเรียน ยังดาเนินการเรียนการสอนตามปรกติ เด็ก ๆ ให้ความสนใจในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราจัด
ให้ยังมีเหลือเยอะพอสมควร ยังไม่ต้องการในช่วงนี้

ส่วนเรื่องกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางศูนย์การเรียน ฯ ขอรับการสนับสนุน เรื่องห้องน้าให้เด็ก จานวน 2 ห้อง และ ที่ล้างหน้า แปรง
ฟันของเด็กอนุบาลนั้น ทางเราได้แจ้งไปว่ายังอยู่ในช่วงประสานงาน ในการทาการระดมทุน และ ของบประมาณสนับสนุน เพื่อที่จะ
ดาเนินการสร้าง ต่อไป

บ้านห้วยทราย อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

วันที่ 1 มี.ค. 55 เวลา ประมาณ 13.00 น. ได้ เกิดเหตุไฟป่าลุกลามบริเวณข้างหมู่บ้าน และ ได้ลุกลามมาที่หมู่บ้านห้วยทราย
ทาให้บ้านชาวบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหมด 14 หลังคาเรือน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เบื้องต้นทางเราได้นาผ้าห่ม และ เสื้อผ้า
ทั่วไปไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยครั้งนี้

และได้ประสานงานการกับทางเครื่อข่ายครูบ้านนอก ช่วยกันระดมทุน บริจาคเงิน และ สิ่งของต่าง ๆ มาช่วยเหลือชาวบ้านที่
ประสบภัยครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วย

ส่วนกิจกรรมที่มีเพิ่มเติม คือ ระดมทีมอาสาสมัครต่างชาติ เข้าไปช่วยชาวบ้านที่ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้สร้างบ้าน จานวน 14 หลัง
และ ประมาณต้นเดือนมิถุนายน จะมีอาสาสมัครอีกชุด เข้าไปสร้างห้องน้าให้ชาวบ้านที่ประสบภัยจานวน 14 หลังคาเรือน

( สภาพบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว )
ส่วนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนยังเปิดทาการเรียนการสอนตามปรกติ ซึ่งการเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี เด็ก ๆ ยังคงมาโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ ส่วนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็คือ วันไหนที่ฝนตก เด็ก ๆ จะมาโรงเรียนไม่ครบตามจานวนจริง

บ้านปู่ทา ต. แม่สามแลบ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

หลังจากเกิดเหตุการณ์น้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม เมื่อปี 2554 ทาให้เด็ก ๆ ที่หมู่บ้านไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเวลาประมาณ 7
เดือนกว่า ทางเราจึงจัดกิจกรรมฟื้นฟูที่บ้านปู่ทา ตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2555 โดยวันที่ 1- 9 กุมภาพันธ์ 2555 อยู่ในระหว่างวันและเวลาการเตรียมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและ
ประสานงานเรื่องการขอสนับสนุนในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ( นพค ) และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น
การประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชาวบ้านปู่ทาเพื่อที่จะสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ.บ้านปู่ทา ตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ขึ้นหมู่บ้านปู่ทาในระหว่างในการขนส่ง
เป็นไปด้วยความลาบากด้วยระยะทางและความลาดชันของทางอีกด้วย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ในช่วงครึ่งวันของวันนี้เป็นการร่วม
แรงร่วมใจของชาวบ้านช่วยกันปรับระดับพื้นดินให้เสมอกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้า และใน
วันนี้ช่วงบ่ายมีกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติกลุ่มแรกเข้ามาร่วมในกิจกรรมฟื้นฟู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันแรกที่อาสาสมัครลง

แรงในการขุดหลุมห้องน้า และช่วงบายก็มีอาสาสมัครชาวไทยเข้ามาร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งกลุ่ม และในช่วงวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2555
อยู่ในระหว่างในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ห้องน้าและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่ไม่ได้เรียนมาร่วม 7 เดือนกว่าแล้ว ให้กับชุมชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างห้องน้าและอาคารอเนกประสงค์ และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 มีอาสาสมัครชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งกลุ่ม
และวันที่17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีกลุ่มอาสาสมัครชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 วันนี้เป็นวันเก็บรายละเอียดของ
ตัวอาคารและห้องน้า วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันปิดกิจกรรม

ซึ่งหลังจากสร้างอาคารเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางเราได้เปิดโครงการ Free Schools ที่หมู่บ้าน โดยจัดจ้างครูผู้สอน 1
ตาแหน่ง เปิดทาการเรียนการสอนในหมู่บ้าน โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ที่เราจัดสร้างขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนตามปรกติ หลังจากที่
ไม่ได้เรียนมา 7 เดือนกว่า

สรุปการสารวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเปิดโครงการ Free Schools
สาหรับทางโครงการ Free Schools ของเรา ได้ทาการสารวจข้อมูลชุมชน ศูนย์การเรียน ฯ และ เด็ก ๆ ใน 3 อาเภอ ได้แก่ อ.
ฝาง อ. แม่อาย และ อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ทางานเพิ่มเติม โดยเลือกอาเภอละ 1 พื้นที่ ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนเด็กด้อยโอกาสบ้านเด่น ( ไร้ส้ม ) ตาบลแม่ข่า อาแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฝางหลวง ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าโหล หมู่ที่ 15 ต. แม่สาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

1. ศูนย์การเรียนเด็กด้อยโอกาสบ้านเด่น ( ไร้ส้ม )
ตาบลแม่ข่า อาแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
( เริ่มจัดจ้างครู Free Schools เดือนพฤษภาคม 2555 )

( ครู Free Schools ที่เราจัดจ้าง ถ่ายรูปคู่กับเด็ก ๆ )
เดิมเป็นโรงเรียนบ้านเด่น สังกัดการประถมศึกษาอาเภอฝาง จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ.
2528 โรงเรียนยุบ เนื่องจากไม่มีนักเรียน จึงเป็นโรงเรียนร้างเรื่อยมา
จนถึงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 นางสาวแสงดาว วงปา ได้ขอใช้สถานที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอน โดยได้รับการสนับสนุนจากนาย
อดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์ ห้วยหน้ากลุ่มเพื่อเด็กจังหวัดเชียงใหม่สอนเพียงวิชาภาษาไทย มีนักเรียนจานวน 25 คน
ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านเด่น(ไร่ส้ม) มี
 บุคลากร 4 คน
 นักเรียน 121 คน
 อาคาร 1 หลัง 2 ห้องเรียน

( เด็ก ๆ บางส่วนต้องมานั่งเรียนหน้าห้องเรียน ถ้าหากฝนตก )
จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เป้าหมายการจัดการศึกษา
 ภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชา อ่านออก เชียนได้ คิดเป็น
 เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และจะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม
 เพื่อให้เด็กรู้กฎระเบียบและมารยาทไทย อยู่ร่วมกับสังคมได้
ปัญหาและอุปสรรค
1. ห้องเรียนไม่พอ
2. โรงเรียนไม่มีรั่ว
3. ห้องน้าไม่เพียงพอ
4. ไม่มีโรงอาหาร
5. ขาดสื่อการเรียนที่ทันสมัย
6. ขาดบุคลากรครู
ครู Free Schools ที่เราจัดจ้าง ที่ศูนย์เด็กด้อยโอกาสบ้านเด่น ต.แม่ขา่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ชื่อ น.ส. อริสา เรขาคิรี
เกิดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2529 อายุ 26 ปี
บิดชื่อ นายจะบู มารดาชื่อ นาอืย
ที่อยู่ 115 หมู่ 8 ต. แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง ต. แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

( ระหว่างรอปรับปรุงอาคารเรียน เด็ก ๆ จะมาเรียนกลางสนามบาลโดยกางเต็นท์เรียนกัน )

2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฝางหลวง
ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
( เริ่มจัดจ้างครู Free Schools เดือนมิถุนายน 2555 )
ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2555) จานวนผู้เรียนปัจจุบัน 41 คน

ระดับชั้น

เตรียมความพร้อม

ระดับประถมศึกษา

ชาย

7

14

หญิง

7

13

รวม 41 คน

14

27

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
บ้านแม่ฝางหลวง ตั้งอยู่หมู่ 10 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐาน
มาจากอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยการนาของนายลาผู่ แอจู่ ครั้งแรก อพยพมา 5 หลังคา เรือน โดยเหตุผลที่จัดตั้ง
เพราะเห็นว่าหมู่บ้านแม่ฝางหลวงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ การทาไร่ โดยมีนายเลาฝา
อาจู่ เป็นผู้นาหมู่บ้าน คนปัจจุบัน
กรรมการหมู่บ้าน
1. นายเลาฝา
อาจู่
2. นายใจ
แอจู่
3. นายจะติ
ปะอู
4. นายเลาเสอ อาจู่
5. นายยะอื่อ
จะปา

ผู้นาหมู่บ้าน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1. นายจะแฮ
อาโจ่
2. นายใจ
แอจู่

ช่างตีมีด
เพาะและขยายพันธุ์ไม้

ลักษณะที่ตั้งและเขตติดต่อ
บ้านแม่ฝางหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอไชยปราการ พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอย เวียงผา เป็นแหล่งต้น
น้าขุนแม่ฝาง มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และภูเขาสูงตลอดแนวทางด้านตะวันออก เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
และผลไม้ต่าง ๆ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ บ้านหัวฝาย
ทิศใต้
ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาเภอเชียงดาว
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับบ้านดอยเวียง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาสหนาวเย็นมาก เหมาะแก่การเพาะปลูก ในฤดูหนาว
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่พืชที่ทารายได้เข้าหมู่บ้าน คือข้าว ข้าวโพด ลิ้นจี่ ลาไย งา เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู่ วัว ไก่ เป็ ด
การคมนาคม/สาธารณูปโภค
หมู่บ้านห่างจากตัวอาเภอไชยปราการ ระยะทางรวม 21 กิโลเมตร มีระบบประปาภูเขาใช้ในหมู่บ้าน
ครู Free Schools ที่เราจัดจ้าง ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฝางหลวง
ชื่อ นางสาวนาโวย จะปา เลขบัตรประจาตัวประชาชน 8 5021 00009 30 4
เกิดวันที่ 1 มกราคม 2528 อายุ 27 ปี
บ้านเลขที่ 8/1 ม. 10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

3 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าโหล
หมู่ที่ 15 ต. แม่สาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่
( อยู่ระหว่างการพิจารณา เพราะต้องประชุมชาวบ้า และ ครูผู้สอนอีกที )

ห่างจากในเมือง 17 กิโลเมตร เป็นถนนรุกรัง 9 กิโลเมตร แต่เดิมหมู่บ้านป่าโหลยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน และเพิ่งก่อตั้งเป็นหมู่บ้านมาได้
35 ปี เดิมชาวบ้านอาศัยที่บ้านดอยจะนะแ ต่เนิ่องจาคมีการต่อสู่กันระหว่างว้าแดงกับไทยใหญ่บริเวณลอยต่อชายแดนไทยพม่า ทาให้
ชาวบ้านเกิดความกลัว อีกทั้งพื้นที่ที่ดอยจะนะเพาะปลูกไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เมื่อถึงฤดูฝนการเดินทางเข้าเมืองก็ยากลาบากมากเพราะ
ถนนหนทางถูกน้ากัดเซาะ บางแห่งถูกน้าท่วม ชาวบ้านย้ายมาตั้งที่แม่น้าสาวซึ่งในปัจจุบันเป็นบ้านป่าโหล เพราะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์
ต่อมาหมู่บ้านตะบือและหมู่บ้านหัวจ้อได้ย้ายมาสมทบด้วย จึงเป็นหย่อมบ้านป่าโหลในปัจจุบันและยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านทางการ พื้นที่
บ้านป่าโหลเป็นพื้นที่อุทยานแม่ฝาง ซึ่งเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ทางป่าไม้ได้จัดที่อยู่อาศัยให้และที่ทากินบางส่วนให้เท่านั้นและทุกคนต้อง
ช่วยกันรักษาป่าไม่ทาราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีน้าไหลผ่าน 2 สาย น้าแม่สายและแม่น้ากึม ทิศเหนือติดกับดอยจะนะ ทิศ
ตะวันออกติดกับแม่น้ากึม ทิศตะวันตกติดกับดอยผ้าห่มปก ชาวบ้านมีอาชีพรับจ้าง และทาสวนลิ้นจี่ และนับถือศาสาพุทธและคริสต์ มี
ผู้นาชุมชนชื่อ นาย ปะหา จะนะ มีจานวนประชากร 57 หลังคาเรือนมี 260 คนแยกเป็นชาย 129 คน เป็นหญิง 131 คน เด็กและยาวชนมี
102 คน

สภาพปัญหาในชุมชน
ด้านอาชีพและเศรษฐ์กิจ ได้แก่ ที่ทากินไม่เพียงพอ ไม่สามารถขยายได้เพราะเป็นเขตอุทยาน

ด้านเยาวชน ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัญหายาเสพติดในผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในชุมชน
ด้านสุขอนามัย ขาดความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว เยาวชนแต่งงานเร็วเกินวัยอันควร อาหารการกินไม่พอ

เด็กและยาวชนในชุมชนจานวน 102 คน
ได้เข้าเรียนในโรงเรียน 54 คน เรียนอยู่ในระดับการศึกษา ป. 1- ป.6 เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ของ กศน. จานวนเด็กที่ จบ ป. 6 แล้วไม่ได้
เรียนต่อมี 10 คน จานวนเด็กกาพร้าที่อาศัยกับญาติมี 1 คน

สาหรับข้อมูลเด็ก 4 คน ที่ต้องทาเรื่องราว ประวัติ และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องส่งให้ทางคุณซู เพื่อทาการระดม
ทุนนั้น มีดังต่อไปนี้ ..
1. ดญ. มัลลิกา จะสือคา เรียนชั้น ม. 2 อายุ 15 ปี
2. ดญ. นิตยา นามสกุล ปอหลิง เรียนชั้น ม. 1 อายุ 13 ปี
3. ดญ. พรรณราย ไชยกอ เรียนชั้น ม. 2 อายุ 14 ปี
4. ( กาลังรอข้อมูล เพื่อลงพื้นที่พูดคุยอีกที )
เบื้องต้นเราได้ พูดคุยรายละเอียดกับตัวเด็กเป็นที่เรียบร้อย หลังจากได้รับการแนะนาจากครูผู้ช่วย ฯ และ ผู้นาหมู่บ้านชาวบ้าน
ที่ให้ข้อมูลตอนนี้เหลือการผู้คุยกับทางผู้ปกครอง และ ทางโรงเรียน เนื่องจากเพิ่งเปิดภาเรียน ซึ่งหากทางเราได้ข้อมูลเป็นที่ครบเรียบร้อย
แล้ว จะรีบจัดส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้ทันที