Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 22. 5. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.503

Izja{njavanje o amandmanima na bud`et na nadle`noj komisiji

Bez dodatnih 50 miliona SDA glasa protiv
Tra`imo da pla}e uposlenih u policijskim agencijama ne budu smanjene i da se za otpu{tene pripadnike OSBiH osiguraju penzije do kraja godine, ka`e Sokolovi}

8. strana

Reagovanja bh. politi~ara na izbor Nikoli}a za predsjednika Srbije

POZITIVNA PROMJENA ILI VELIKA GRE[KA?
6-7. strana

Na generalni protest Saveza samostalnih sindikata BiH sti`e vi{e od deset hiljada ~lanova

SAMIT U CHICAGU

NATO OSTAJE NA BALKANU
Hadezeovci 17 sati birali ~elni{tvo

NI KAFANE NI PRAZNE PRI^E

9. strana

2, 3. i 21. strana

Kod Bosanske Gradi{ke

KARAMARKO NOVI ^OVJEK ZA POVRATAK KORIJENIMA
19. strana

SUPRUGU UBIO ZBOG LJUBOMORE, PA PRESUDIO I SEBI
15. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Gianfranco Fini u posjeti BiH

2

utorak, 22. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SAMIT U CHICAGU

NATO OS
Dolaskom na samit potvr|ujemo na{u predanost NATO-u i spremnost na daljnje ja~anje dragocjenog partnerstva sa Savezom, jer kao zemlja koja je imala velike koristi od me|unarodne pomo}i razumijemo vrijednosti i napore NATO-a u Afganistanu, kazao je u obra}anju na 25. NATO samitu u Chicagu predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}. - Ve} nekoliko godina BiH doprinosi NATO-ovim aktivnostima u Afganistanu, a ~etvrta rotacija vojnih snaga iz BiH je trenutno anga`irana u misiji ISAF pod vodstvom danskog kontingenta, kazao je Izetbegovi} dodav{i da je BiH, povodom napretka u reformi odbrane, odlu~ila pro{iriti djelovanje u misiji ISAF sudjelovanjem bh. vojnih policajaca u timu Nacionalne garde SAD-a.

Italija }e pomo}i na evropskom putu
Fini izrazio zainteresiranost Italije za ja~anje ekonomskih i kulturnih odnosa s BiH te naglasio da postoji sna`an interes Italije za kreiranje zajedni~kih projekata u energetskom sektoru
Predsjednik Predstavni~kog doma Parlamenta Italije Gianfranco Fini boravio je ju~er u jednodnevnoj zvani~noj posjeti Bosni i Hercegovini prilikom koje se susreo s ~lanovima Kolegija Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom te ~lanom Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em. Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Milorad @ivkovi} kazao je da je parlamentarna i ekonomska saradnja BiH i Italije uvijek bila dobra, ali da je do{lo do odre|enog zastoja u proteklih nekoliko godina, prvenstveno zbog globalne ekonomske krize. - Upravo zbog odre|enih zastoja, izazvanih, kako globalnom krizom u EU, tako i zastojem u formiranju vlasti u BiH, posjetu Finija do`ivljavamo kao podstrek BiH i podr{ku Italije na evropskom putu. Sada nam se otvara prilika da ekonomska pitanja, posebno bilateralne sporazume koji su jo{ na ~ekanju, prije svega, sporazum o ekonomskoj saradnji i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ubrzamo i zavr{imo, kazao je @ivkovi}, istaknuv{i da je s gostom iz Italije razgovarano i o aktuelnim pitanjima u BiH, s posebnim osvrtom na bud`et za 2012. godinu, koji jo{ nije usvojen. lije treba da zajedni~ki djeluju. - BiH nije u Evropi samo s geografske ta~ke gledi{ta, sigurno je u Evropi i kad su historija i kultura u pitanju. Znamo da je put ka ~lanstvu u EU jo{ dug, ali je lak{i nego {to to mnogi misle. Ono {to unutar politike u BiH ujedinjuje je puno ve}e od onoga {to vas razdvaja. Rekao sam svom kolegi da }e imati maksimalnu pa`nju i podr{ku s na{e strane i ~im se razve`u politi~ki ~vorovi koji se trenutno nalaze na politi~koj sceni BiH, sigurno }e Italija u Bruxellesu pomo}i i ubrzati da se {to prije do|e do EU, istakao je Fini, naglasiv{i da }e se zalo`iti da se ubrza proces rje{avanja nedovr{enih pitanja izme|u ove dvije zemlje te da se odre|ene komisije ova dva parlamenta {to prije sastanu i da se {to ~e{}e sastaju u budu}nosti.

Posjeta Finija kao podstrek BiH

Kontinuirani anga`man
Tako|er, u sklopu Jadranske povelje regionalne inicijative BiH je pove}ala broj vojnih policijskih instruktora u misiji NATO-a za obuku koji su u stanju pomo}i potrebama NATO-a u Afganistanu. Izetbegovi} je istakao kako je BiH donirala i zna~ajne koli~ine oru`ja afganistanskoj nacionalnoj vojski, s obzirom na to da je klju~ uspjeha tranzicije dobro uvje`bane i dobro opremljene afganistanske snage sigurnosti.

AFGANISTAN BiH je svjesna da je kontinuirana predanost od iznimne va`nosti za osiguranje trajne stabilnosti u Afganistanu, naglasio je Izetbegovi}

Ja~anje saradnje
Politi~ki odnosi izme|u dvije zemlje su otvoreni i prijateljski, robna razmjena je na zavidnoj razini, ali postoji obostrani interes za ja~anje suradnje, zaklju~eno je tokom sastanka Finija s predsjedavaju}im VMBiH Bevandom. Fini je izrazio zainteresiranost Italije za ja~anje ekonomskih i kulturnih odnosa s BiH te naglasio da postoji sna`an interes Italije za kreiranje zajedni~kih projekata u energetskom sektoru i ~vr{}e povezivanje visoko{kolskih institucija dviju zemalja. Zainteresiranost BiH za saradnju s Italijom potvrdio je i Bevanda, istaknuv{i da je jedan od prioriteta Vije}a ministara BiH izrada energetske strategije BiH koja bi slu`ila kao svojevrstan putokaz za inozemne investitore. Naglasio je da je prioritet BiH ubrzanje realizacije infrastrukturnih projekata autoceste na koridoru 5c i Jadransko-jonske autoceste kako bi se pokrenulo goL. RIZVANOVI] spodarstvo.

Dobri susjedi
Dodao je da je Italija dobar susjed BiH jer radije slu{a i poma`e, nego {to dijeli naredbe. Recipro~ni interes BiH i Italije je dobra interparlamentarna saradnja, koja bi trebalo da pomogne BiH da se uvrsti u evropsku porodicu naroda, kazao je ovom prilikom Fini, poru~iv{i da u ovoj fazi globalizacije parlamenti BiH i Ita-

V I J E S T I

[TRAJK UPOZORENJA

^eka se po~etak pregovora
[trajku Sindikata Grani~ne policije u ponedjeljak su se pridru`ili i sindikati SIPA i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. [trajk upozorenja u koji su stupili traja}e od 21. do 25. maja, a podra zumijeva jednosatnu obustavu rada 70 posto radnika. - [trajk je po~eo regularno, trajao je sat, sve je teklo po planu i nije bilo nikakvih problema. Ukoliko ni nakon ovog petodnevnog {trajka ne bude nikakvog dogovora, mi se 25. sastajemo da odlu~imo {ta }emo dalje, kazao je Ermin Kadri}, predsjednik Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Kada je u pitanju {trajk Grani~ne policije, nema nikakvih promjena. Takozvani bijeli {trajk jo{ traje, a u ovom sindikatu se nadaju da }e im se, kako je i obe}ano, ove sedmice neko od nadle`nih obratiti, te ponuditi neko rje{enje.

- Sindikat Grani~ne policije uputio je svim klubovima u Zastupni~kom domu i Domu naroda amandmane na predlo`eni tekst izmjene i dopune Zakona o platama u institucijama BiH. Ovo su konkretni amandmani koji su na obostranu korist, kazao je Ahmet Tur~inovi}, pomo}nik predsjednika Sindikata. U ovom sindikatu odlu~ni su i da se obrate Predsjedni{tvu BiH te da istaknu kako Vije}e ministara kr{i me|unarodni ugovor kojim je odre|eno da poslodavci moraju pristupiti pregovaranju sa sindikatima, {to dosad nije bio slu~aj. M. P.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. maj/svibanj 2012.

U @I@I

3

STAJE NA BALKANU
Upu}en poziv politi~kim ~elnicima u BiH da budu konstruktivni u primjeni sporazuma bez odga|anja kako bi {to prije pokrenuli prvi Akcijski plan za ~lanstvo (MAP) Izetbegovi}: Osigurat }emo da BiH postane punopravna ~lanica NATO-a
TO-a i svjetskih vlada miru, sigurnosti i stabilnosti u BiH. - Va{e ulaganje u nas }emo opravdati tako {to }emo osigurati da Bosna i Hercegovina postane punopravna ~lanica NATO-a, zaklju~io je svoje obra}anje na NATO samitu Izetbegovi}. Ameri~ki dr`avni sekretar Hillary Clinton pohvalila je na marginama samita NATO-a napore koje je BiH ulo`ila u pravcu ~lanstva u Alijansa samita u Chicagu, prema tekstu deklaracije koju je u ponedjeljak objavio NATO. U zavr{noj deklaraciji sastanka na vrhu {efovi dr`ava i vlada ~lanica NATO-a poru~ili su da vrata NATO-a ostaju otvorena svim evropskim demokracijama koje dijele vrijednosti Saveza, koje `ele i mogu preuzeti odgovornosti i obaveze ~lanstva. Saveznici podupiru i aspiracije BiH te pozdravljaju zna~ajan na-

Lagumd`ija: Blizu ispunjavanja uvjeta
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija, koji u~estvuje na Samitu NATO-a u Chicagu, ju~er je govorio na sastanku Sjevernoatlantskog vije}a (NAC) + 4 (zemlje aspirantice za punopravno ~lanstvo u NATO-u - Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Gruzija i Republika Makedonija), prenijela je Fena. Lagumd`ija je istakao da sastanak vidi kao pozitivnu poruku i iskazanu punu podr{ku NATOa i njegovih dr`ava ~lanica BiH na putu prema punopravnom ~lanstvu u Savezu. Naglasio je da je BiH blizu ispunjavanja uvjeta iz Tallinna, koji se ti~e pitanja perspektivne vojne imovine, te da se uporedo sa ovim aktivnostima, izme|u ostalih, poduzimaju i aktivnosti koje za cilj imaju dostizanje NATO standarda u OSBiH. Na marginama Samita NATO-a, Lagumd`ija se sastao s ministrom vanjskih poslova Republike Turske Ahmetom Davutoluom i ministrom vanjskih poslova Kraljevine Holandije Urijem Rosenthalom, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u Ministarstva vanjskih poslova BiH.
Vrata otvorena svim evropskim demokracijama

- Nakon {to smo od primaoca pomo}i postali doprinositelji globalnoj sigurnosti, BiH je svjesna da je kontinuirana predanost od iznimne va`nosti za osiguranje trajne stabilnosti u Afganistanu. Zbog toga se ~vrsto zala`emo za na{ anga`man u Afganistanu do 2014. godine, ili du`e, koliko nam to dozvole na{i resursi i sposobnosti, naglasio je Izetbegovi}, istaknuv{i da BiH podr`ava prijelaz u Afganistanu, jer }e taj proces stvoriti preduvjete za stvaranje lokalne vlasti koja je neophodna za osiguravanje

odr`ivog mira u Afganistanu. Pozdravio je i nedavno potpisivanje strate{kog partnerskog sporazuma izme|u SAD-a i Afganistana i dansku 3C inicijativu kao dobar mehanizam za dugoro~nu pomo} Afganistanu.

Vlastito iskustvo
- Sna`no podupiremo proces pomirenja i reintegracije u Afganistanu. Na temelju vlastitog iskustva, znamo da je to mukotrpan zadatak koji se mo`e ostvariti samo uz uzajamno po{tovanje i razumijeva-

nje. Iz tog razloga poti~emo sve stranke u Afganistanu da se uklju~e u ovaj proces i da se prave kompromisi kako bi se postiglo ono {to svi gra|ani Afganistana `ele, sigurnost, stabilnost i prosperitet za sebe i za svoju djecu, poru~io je Izetbegovi} i pozvao afganistanske susjede da igraju konstruktivnu ulogu u procesu pomirenja osvrnuv{i se na veliki uspjeh postignutih rezultata u tom pogledu kroz istanbulski proces. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH je zahvalio na doprinosu NA-

si. Ona je u uvodnom izlaganju na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a i predstavnika Gruzije, Crne Gore, Makedonije i BiH, rekla da ovaj susret "potvr|uje politiku otvorenih vrata Alijanse", isti~u}i da SAD podr`avaju `elje ove ~etiri zemlje da postanu dio evroatlantskih integracija, prenijela je Srna. NATO }e i dalje pridonositi stabilnosti i sigurnosti strate{ki va`ne regije Balkana i ostavlja svoja vrata otvorenim svim zemljama regije koje `ele u}i u NATO i ispunjavaju uslove za ~lanstvo, poru~ili su ~elnici Sjevernoatlantskog saveza

predak ostvaren posljednjih mjeseci, posebno uspostavu Vije}a ministara i sporazum o registriranju nepokretne vojne imovine. - Pozivamo politi~ke ~elnike u BiH da budu konstruktivni u primjeni sporazuma bez odga|anja kako bi {to prije pokrenuli prvi Akcijski plan za ~lanstvo (MAP), stoji u zavr{noj deklaraciji. ^elnici NATO-a isti~u i da su spremni na ja~anje dijaloga i prakti~ne suradnje sa Srbijom, pozivaju}i je na dodatne napore za konsolidaciju mira i stabilnosti na L. RIZVANOVI] Kosovu.

SAU^E[]A PORODICAMA

MLADEN BOSI]

NERMIN NIK[I]

Republika Srpska je u {oku
^lan Predsjedni{tva BiH iz Republike Srpske Neboj{a Radmanovi} uputio je telegram sau~e{}a porodicama petorice poginulih mladi}a, ~lanova Padobranskog kluba Banja Luka, koji su stradali u padu spor tskog aviona u Zalu`anima. “Sve nas u Republici Srpskoj i Banjoj Luci {okirala je vijest o tragi~noj nesre}i prilikom pada spor tskog aviona u Zalu`anima, u kojoj su mlade `ivote izgubili pilot Alen Crnali}, instruktor padobranstva Nemanja Goronja, te padobranci Nikola Stevi}, Stefan Karanovi} i Sr|an Kosi}, koji su trebali da izvedu svoj prvi padobranski skok nakon obavljene obuke”, navodi se u Radmanovi}evom telegramu. On isti~e da je tuga u Srpskoj jo{ ve}a, s obzirom na to da se to desilo na dan koji je trebalo da bude pravi sportski doga|aj, i s obzirom na to da se radi o sportskom padobranstvu koje ima tradiciju u Banjoj Luci, a naro~ito o mladim ljudima na pragu `ivota. Telegram sau~e{}a predsjedniku Padobranskog kluba Banja Luka i porodicama stradalih uputio je i

Produbljivanje krize
~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}. “Kao netko tko se godinama bavio padobranstvom, izuzetno sam `alostan jer sam izgubio pet kolega. Ne nalazim rije~i utjehe koje bi ubla`ile bol njihovih porodica, kao i svih prijatelja i kolega. Njihovim tragi~nim odlaskom svi mi smo izgubili puno jer se radilo o mladim ljudima koji su tek trebali do`ivjeti svoj profesionalni i osobni vrhunac”, naveo je Kom{i}. Povodom nesre}e telegrame sau~e{}a su uputili i predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Milorad @ivkovi} i zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda PSBiH Ognjen Tadi}. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} smatra da }e, ukoliko na predstoje}em sastanku {estorke ne bude postignut dogovor o bud`etu BiH, to biti otvoren poziv na produbljivanje krize, a {to }e donijeti novu politi~ku neizvjesnost. “Usvajanje bud`eta BiH je veoma ozbiljno politi~ko pitanje, od ~ega zavisi dalji politi~ki ra zvoj situacije u BiH”, istakao je Bosi} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci. On je rekao da o~ekuje da }e na sastanku {estorke u srijedu, 23. maja, u Sarajevu svi biti svjesni odgovornosti i posljedica koje mogu nastati neodgovornim politi~kim odlukama.

Puni doprinos ulasku u EU
Premijer FBiH Nermin Nik{i} ju~er je u Sarajevu razgovarao s izaslanstvom EK-a, u kojem su, uz ostale, bili generalni direktor Generalnog direktorata za pro{irenje pri EK-u Stefano Sannino, {ef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen i predsjednica Odbora regija Mercedes Bresso, prenosi Fena. Nik{i} je istakao da je FBiH dio rje{enja na putu BiH ka evropskim integracijama. “Iako je vlasnik i nositelj ovog procesa dr`ava BiH, Vlada FBiH `eli dati pun doprinos, te maksimalno brzo ispuniti zadatke u tom procesu”, ka zao je Nik{i}.

prvenstveno pozdravlja sam proces izbora predsjednika HDZ-a. novom predsjedniku HDZ-a Hrvatske. Jurica GUDELJ TOMISLAV NIKOLI] Iako su mnogi. a on. prof.^estitam Karamarku na izboru za predsjednika HDZ-a RH. a time i same odnose BiH i Hrvatske jer }e se HDZ zasigurno na sljede}im izborima vratiti na vlast.ba izjavila da su na taj na~in u~enici kroz zabavu i dru`enje nau~ili dosta o bh. Durakovi} je govorio o bo{nja~kim liderima. Ne o~ekujem. Reakcije na izbor novog ~elnika HDZ-a RH Bari{a ^olak. Uvjeren sam da }e on biti konkretniji zagovornik izjedna~avanja hrvatske pozicije u BiH. To }e biti temeljna pretpostavka za revitalizaciju HDZ-a RH. veli. Ja~anje odnosa ^lan Predsjedni{tva HDZ-a BiH Marinko ^avara nagla{ava kako je HDZBiH i prije nedjeljnog Sabora HDZ-a poru~io kako }e po{tivati ishod glasovanja za ~elnoga ~ovjeka HDZ-a RH. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Uspostava dvije izborne jedinice nema nikakve veze s novim entitetom u BiH DOBRO SU IZABRALI Od svih kandidata. ~lan Predsjedni{tva HDZ-a 1990. o~ekujem da }e se nastaviti po{tivati odnosi me|u sestrinskim strankama ovdje u BiH. njezino demokratsko dru{tvo. pak. razlog za stagnaciju ove zemlje su i njezini politi~ki prvaci. Od njega.4 DOGA\AJI utorak. Vidjeli smo i poruke koje su i{le u tom pravcu. pragmati~ni i trenuta~ni partijski interes. no ako i bude kakvih promjena. kazao sugovornik Oslobo|enja. i to u kontekstu po{tivanja ustavnih i svih drugih zakonskih Foto: D`enan KRIJE[TORAC Pozitivne promjene Martin Ragu`. mo`da i klju~ni. ba{ onako profesorski. politi~ku scenu. a ponajvi{e za sam HDZ. trebaju utvrditi jesu li jedni za druge. 285 Ju~er je u prostorijama Tre}e gimna zije u Sarajevu odr`ana simulacija su|enja osobi za koju se sumnji~i da je po~inila krivi~no djelo poku{aj ubistva. da ja~a suradnju HDZ-a sa strankama u BiH. o~ekujem da bude konkretan u vo|enju politike. i HDZ Hrvatske i SDABiH. {to mo`da sugerira kako bi moglo do}i do deficita demokracije. {to se samoga izbornog procesa ti~e. . ipak. Za nepune ~etiri godine otkako je [e{elju kazao definitvno zbogom. Karamarko ima snage da donese pozitivne promjene u odnosima na{ih sestrinskih stranaka.drugim predsjedni~kim mandatom. Brojke su neumoljive. On je. Istina. Simulacija su|enja VIJEST U OBJEKTIVU VIJEST U BROJU miliona maraka otpada na vanjski dug koji mora vratiti Federacija BiH u 2012. No. Nikoli}eva je stranka najja~a u Srbiji. Karamarko je dovoljno senzibiliran za hrvatsku poziciju u BiH. sumnjati u procjene politi~ara. ne smije se zaboraviti da je borba protiv korupcije u Hrvatskoj intenzivirana ba{ za Karamarkova mandata. zajedno sa svojim timom. ju~er je pobjedu na strana~kim izborima me|u prvima ~estitao Sulejman Tihi}. Novi predsjednik HDZ-a je biv{i (?) obavje{tajac i biv{i ministar unutra{njih poslova. @ELJKO KOM[I] Ne treba. ka`u u SDA. Obje par tije. dogovoren je i skori susret dvojice par tijskih lidera. Karamarko je jedino rje{enje koje ima snagu da oja~a politi~ku scenu u Hrvatskoj i to u smislu stabilne pozicije i opozicije Du`nosnici dva HDZ-a. osobito mediji. do kraja jasno kako klju~ni koalicijski partneri SDA&SDP tek sad. parira aktualnoj hrvatskoj vladi Zorana Milanovi}a. pak. Tihi} ~estitao Karamarku Tomislavu Karamarku. pravosu|u. sukladno potpisanim sporazumima. Od Karamarka o~ekuju daljnje pobolj{anje odnosa izme|u dva HDZ-a u BiH i HDZ-a RH.Vidimo da nema nikakvih prigovora. rekao je ^avara. po Kom{i}u. ali i podigli svijest o lo{im posljedicama ~injenja krivi~nih djela. Nije. tvrdi. ve} samo goli. dopredsjednik HDZ-a BiH. a koje su protekli mjesec pripremali u~enici ove {kole zajedno sa kantonalnim tu`iteljima i sutkinjama. maj/svibanj 2012. Tako|er. . . nego {to je to bio slu~aj sa Ivom Sanaderom i Jadrankom Kosor. te ima dovoljan potencijal i iskustvo da. Tako|er.~ak . Ali. sastanak na kojem }e se analizirati ovaj (lo{) politi~ki brak predlo`io svome predsjedniku Lagumd`iji i visokom zvani~niku SDA Izetbegovi}u. pripadaju porodici Evropskih narodnih stranaka. onda o~ekujem da }e one biti pozitivne. Mi od HDZ-a uvijek o~ekujemo vi{e anga`mana na onom za {to se borimo ovdje u BiH. O~ekujem da }e Karamarko dovesti do pozitivnih promjena. . rekao je Tomi}. godini. predvi|ali kako }e Tadi} osvojiti tre}i mandat. predsjednik SDA Bosne i Hercegovine.Od Karamarka o~ekujemo. smatra kako je Karamarko bio najbolji izbor za Hrvatsku. nemaju dr`avnu/dr`avni~ku viziju. HDZ sada treba u potpunosti stabilizirati politi~ku scenu u Hrvatskoj i uvjeren sam kako }e to i u~initi. koji je. (tragi~ne) pri~e. zanimljivo. proveden u demokratskom duhu. TOMISLAV KARAMARKO Nedjelja je bila dan kada su slavili Tomislavi i to. A Tihi}?! odredbi u BiH. lider naprednjaka je slavio u nedjeljnoj no}i. S druge strane. ali i pobolj{anje ukupnih odnosa u izme|u Hrvatske i BiH. dakako. Ili {to bi. zapravo je rije~ o tri vi{e-manje iste bh. (politi~ki) korektno. neke su{tinske promjene u vo|enju politike. rekao nam je Ragu`. Politi~ki analiti~ar i profesor sa Sveu~ili{ta u Mostaru Zoran Tomi}. pozdravljaju izbor Tomislava Karamarka za predsjednika HDZ-a Republike Hrvatske (RH).Od svih kandidata. . U telefonskom razgovoru. rekao je za Oslobo|enje Nikola Lovrinovi}. sa . on je saborski zastupnik. partikularni. Novi je predsjednik izabran temeljem glasova izaslanika i sada ima potpuni legitimitet voditi stranku. ali i politi~ki analiti~ari iz Mostara. 22. Koordinatorica projekta Maida Muminovi} iz Media centra je za por tal Klix. koji je uslijedio nakon ~estitki. on je jedino rje{enje koje ima snagu da oja~a politi~ku scenu u Hrvatskoj i to u smislu stabilne pozicije i opozicije. no najava skorog susreta svakako je zna~ajna i mimo strana~kih razloga. predsjednik. i u Srbiji i u Hrvatskoj. s obzirom na konstruktivne izjave. kako bi se unaprijedili me|usobni odnosi. oslanjaju}i se na navodne briselske signale. ministar pravosu|a BiH DOBAR LO[ ZAO Nikola Lovrinovi}: Velika o~ekivanja Martin Ragu`: Stabilizirati politi~ku scenu ESAD DURAKOVI] Jedan. evo.

U to vrijeme nisam aktivno bio upu}en u politiku. generalno.). je iz Kluba novinara Banja Luka. gra|anima. op. a SDP je jo{ na Glavnom odboru u Doboju ponudio svoju nezavisnu listu za vije}e. • [ta je danas Haris Silajd`i} u SBiH? . ako ne i duplo vi{e i. to zna~i da kandidat za na~elnika ne pripada nijednoj politi~koj opciji. Na tom liku i djelu mi smo i pobje|ivali na velikim izborima. ima jo{ nekih partija. Cijene}i kompletan politi~ki milje i ovo {to radi pozicija. maksimalno smo spremni na kooperativnost u svakom pogledu. • Budite precizni: koga ste sve pobijedili na Kongresu. ve} i o Spomenki Mi~i}. a trebala bi raditi. a ambicije su da na ovim izborima dobijemo barem 50 posto vi{e. Zaim [enderovi}. Nakon toga smo imali kongres pro{log septembra. a danas ~lan Predsjedni{tva SBiH. a male izbore posmatrali kao. Ako smo 2010. bili za velike izbore. jer mislim da zbog te pasivnosti. kao i svaki drugi na~elnik.. konferencija za {tampu ili drugih vidova obra}anja novinarima. gdje je opcija kojoj sam ja pripadao pobijedila. ve} zbog svojih li~nih interesa i ambicija kojima su nanosili {tetu i stranci i ideji. no sada tra`im od kompletnog ~lanstva da se okrenemo lokalnim izborima. da ne bi bilo rasipanja bo{nja~kih glasova. Mi smo i 2008. odnosno javnosti” saop{teno . • Ambicije i o~ekivanja? . gdje god da se obra}am glasa~ima. pod navodnicima. koji je otvoreno radio protiv SBiH. gotovo svaki dan. Osvajanje apstinenata Nema vi{e nikakvih podjela. asocijacije `ena. To je bila velika gre{ka. SDU. Znamo svi ~ime sam se bavio (direktor EPBiH.U utorak (danas.Haris Silajd`i} je predsjednik stranke koji je dobio podr{ku na Kongresu i koji je prenio svoje predsjedni~ke ovlasti na mene. Danas u Predsjedni{tvu imamo preko 80 posto novih ~lanova i ono je reformisano. INTERVJU 5 Amer Jerlagi}. u jednom dijelu institucija primjetna je. sa gostima smo okupljali izme|u 400 i 500 ljudi. gospodinom Patrickom Moonom. gubimo svi. Mo`emo re}i da je po Kongresu birani predsjednik. Stranka za BiH je 2008. . recimo da smo opcija lijevog centra. • Ko je jo{ raspolo`en za tu opciju? . predsjednik Kantonalnog vije}a iz Ze-do kantona. Na~elnik Srebrenice.Pora`eni smo 2010. TRUD Klub novinara Banja Luka apelovao je ju~er na sve institucije Republike Srpske da prilikom organizovanja doga|aja od javnog interesa po{tuju prava. bili mali izbori. na{e su ambicije da nam rezultat bude bolji nego 2008. tu je Sejo Zahirovi}.) imamo zajedni~ki sastanak sa ameri~kim ambasadorom. Ako znamo da smo na zadnjim izborima zbog neizlaska bira~a izgubili jednog ili dva bo{nja~ka vije}nika. predsjednik Stranke za BiH SBiH je `ivjela od Silajd`i}a Stranka za BiH predla`e zajedni~kog kandidata i zajedni~ku listu za Srebrenicu Halilovi} i Bahti} poja~ali stranku Novi ljudi i rad na terenu politiku. • [ta }ete ponuditi na narednim izborima? . stranci je odmah pristupilo 100. Imamo jasne programe. op. a mi smo. godine. ba{tinili lik i djelo gospodina Silajd`i}a. na poziv ~etvorice lidera. a negdje i 200 novih ljudi. Stranka za BiH do sada nije poklanjala veliku pa`nju lokalnim izborima.Kao prvo . mislim da imamo {anse. mi samo sa ovim brojem delegata.[to se ti~e Stranke za BiH. sigurno je vezan za Lik i djelo Nakon odlaska jednog ili dvojice ljudi u pojedinim op{tinama. SBB je podr`ao razgovor oko zajedni~kog kandidata za na~elnika. tek onda postaje jasno o ~emu govorimo i kakvi su to porazi.000 glasova u TK-u.Za sada nas je jedino podr`ala SDA. godine i mislim da je taj rezultat ostvarljiv. imamo jedan put. “Iako uo~avamo trud pojedinih institucija da na vrijeme najave svoje aktivnosti. Oni koji su oti{li i koji su otjerani iz stranke dali su nam novi kvalitet.Na bazi onoga {to sam uspio vidjeti za ovih pola godine rada na terenu. i to bi bio najmanji zajedni~ki sadr`ilac. ve} je iskoristio statutarnu mogu}nost da prenese ovlasti na jednog od potpredsjednika. nezavisnu listu za na~elnika. mo`emo o~ekivati rezultat za 50. maj/svibanj 2012. odnosno na zadnjem sastanku u Sarajevu ponudili su da to bude nezavisni kandidat. naravno. zvani Dajo iz Bugojna. totalno apoliti~an. znamo za {ta se borimo i uvjereni smo u dobar rezultat.Jednu novu opciju. Mi smo prvi `uti karton i dobili 2008. kada to nekad tra`i Evropa. . sigurno ne bismo imali onakav rezultat. To nam daje jednu drugu vrstu dimenzije i slobode u na{im politi~kim istupima. Stranka je generalno reformisana i ovi koji su oti{li i koje smo pobijedili nisu oti{li zbog ideje SBiH. ~lanu Predsjedni{tva iz Br~kog. • Mo`ete li politi~ki situirati stranku? . gotovo 4.000 delegata su se okupile. Za Bo{njake ovaj na~elnik ima posebnu va`nost. • SBiH je pora`ena na posljednjim izborima i sad poku{avate da konsolidirate partijske redove: kako? . jo{ neki istaknuti ~lanovi poput Remzije Kadri}a i Adema Huski}a. Ne bih prije tog razgovora {pekulisao o imenu bilo kojeg kandidata. godine imali zajedni~ku listu za Op}insko vije}e.od mjesnih odbora.pobijedili smo animozitete. Na{a ideja. konfuzija u organizovanju i zakazivanju termina doga|aja. 22. pa se desila 2010. ali nismo reagirali. Da su oti{li 2008. dan kada se prvi put na East Riveru zavihorila zastava BiH. osim Safeta Halilovi}a i Sadika Bahti}a? . U na{oj zemlji tu su i liberali. doga|aje i obra}anja medijima. Ne govorim samo o Safetu Halilovi}u i Sadiku Bahti}u. obaveze i aktivnosti novinara.Svim gra|anima Bosne i Hercegovine ~estitam 22. potrebe. da nismo u nekim uskim uzusima. molim da iza|u na izbore. Uvijek su to. Va`no je re}i da mi nemamo evropsku majku. ne{to {to nije za SBiH. da smo zbog toga izgubili gradona~elnika Br~kog. za razliku od ve}ine kako narodnja~kih. imali nekih 20. Krenuli smo u provo|enje daljih demokratskih izbora u stranci . suverenosti i cjelovitosti moderne BiH. blago re~eno. U proteklom periodu zavr{ili smo gotovo u svim regijama i gradovima konstituisanje strana~kih tijela. bez ~lanstva. [emsi Sakovi}u. pa ~ak i 100 posto bolji. op}inskih savjeta do kantonalnih i regionalnih vije}a. aut.. pa i ]amila Durakovi}a. Tada su udareni temelji nezavisnosti. • Pa o~ito je i partijskim strukturama tako bilo lagodnije. {to mislim da nije u redu. Stranka svakoga dana ja~a. gdje je odr`ano 13 skup{tina asocijacije mladih. ^estitke za 22.Mi smo danas opoziciona stranka.pri}i velikom broju glasa~a koji ne izlaze na izbore. maj . aut. Nije podnio ostavku. Mi predla`emo da bo{nja~ke stranke iza|u sa zajedni~kom listom za Op}insko vije}e. tako i nacionalnih i lijevih partija. odnosno {ta sve ne radi. da glasaju. Imali smo delegatske skup{tine od 100 do 300 delegata. TAKORE]I. • [ta to zna~i? . odnosno ljudi su nam odlazili zbog nekih na{ih politi~kih imena.OSLOBO\ENJE utorak. To su za nas izuzetno bitni izbori i pokazivanje novog lica Stranke za BiH. kao. Oni su bili ~lanovi dr`avnog Parlamenta i hvala Bogu pa su oti{li. Mislim da je va`no re}i da je Stranka za BiH spremna podr`ati zajedni~kog kandidata o kome se dogovorimo. Svojim odlaskom Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI] • Ho}e li Stranka za BiH podr`ati ]amila Durakovi}a kao zajedni~kog kandidata za na~elnika u Srebrenici? . da pove}amo i broj vije}nika. maj. jer se radi o mjestu gdje je po~injen i presu|en genocid. Mogu uzeti za primjer Tuzlanski kanton. jasne ciljeve. odnosno ja bih prije rekao da je to ~ovjek koji nema veze sa bilo kojom politi~kom opcijom. nove snage.Dakle. narodu. ne samo za mjesto na~elnika. da ne ostaju pasivni. eto. • Koliko su ~etiri bo{nja~ke stranke raspolo`ene za suradnju u Srebrenici? . imala ~etiri na~elnika. a to je . na{a misija mo`e se svrstati u jedan lijevi otklon. Sada.

politi~ara na izbor Prijedorske vlasti zabranjuju i sje}anje Osam nevladinih organizcija okupljenih u Odbor inicijatori su ovogodi{njeg programa obilje`avanja stradanja civila u Prijedoru pod nazivom “Genocid u Prijedoru . RS-a. gubitnik izbora je i Dodik Treba po{tovati volju gra|ana Potpredsjednik SDP-a BiH Damir Had`i} je. RS o predsjedni~kim izborima Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je ~estitku Tomislavu Nikoli}u povodom pobjede na izborima za predsjednika Republike Srbije. Posjeta [e{elju obavljena je 26. te da je stav SDP-a u vezi s Nikoli}evim izborom takav da vi{e nikada ne smijemo upasti ni u kakvu vrstu zamke ili euforije kao {to je bio slu~aj sa izborom Borisa Tadi}a. aprila. U jednom trenutku bio je i protiv usvajanja Deklaracije o Srebrenici. a posebno prema osjetljivom pitanju BiH. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} u ju~era{njem obra}anju novinarima istakao je da je Nikoli}eva pobjeda na predsjedni~kim izborima u Srbiji izazvala Neka se Dodik izvini N .mnogo toga }e biti druga~ije. ju~er je u Sarajevu uprili~ena pres-konferencija na kojoj su o ratnim zlo~inima po~injenim na podru~ju Prijedora 1992. a na osnovu pro{losti novog predsjednika i njegovih ranijih stavova. godine i pote{ko}ama u vezi s realizacijom spomenutog programa govorili aktivista Udru`enja Prijedor~anki Izvor Edin Ramuli} i predsjednici udru`enja logora{a Prijedor 92 i Kozarac Mirsad Duratovi} i Sabahudin Garibovi}. kao je Dodik. 28.. regionu i cijelom svijetu” poru~io je predsjednik . Potpredsjednik SDP-a BiH je kazao i da ne postoji razlog da do|e do zahla|enja odnosa izme|u BiH i Srbije. maj. OSLOBO\ENJE Reagovanja bh. Andre Mast. saop{tenju iz kabineta predsjednika RS-a. istakao je Had`i}. jeste pobjeda Tomislava Nikoli}a na predsjedni~kim izborima u Srbiji. nismo dobili. Ipak. januara 2008. A jaka i stabilna Srbija potrebna je njenim gra|anima. te dodao da }e na{a zemlja prema Srbiji imati onakav odnos kakav Srbija bude imala prema BiH. Da li }e ova promjena donijeti ne{to dobro Srbiji i zemljama u regionu. sa kamatom i tro{kovima parni~nog postupka”. Volio bih da Nikoli} vi{e pa`nje posveti odnosima s dr`avom. vjerujemo da se to ne}e dogoditi i naravno da }emo sara|ivati sa Nikoli}em i da }e njegova pobjeda donijeti odre|ene promjene u Srbiji koje }e imati blagu refleksiju i na BiH. Tra`ili promjene i dobili ih . pogotovo kada je rije~ o RS-u. Miloradu Dodiku. ali je on odbio da se nad njim obavi bilo kakav pregled objavio je Tribunal. imovinskopravnih odnosa i ekonomske saradnje Had`i}: BiH }e prema Srbiji imati onakav odnos kakav Srbija bude imala prema BiH Vijest koja je ju~er odjeknula Srbijom. Pretresno vije}e izdalo je nalog u martu ove godine. februara 2008. objavljivanjem. bez ataka na bilo koji njen dio i bez poku{aja da se mije{aju u unutra{nje stvari BiH. U tada{njim izjavama Nikoli} je govorio kako je proces pripajanja Republike Srpske Srbiji nezaustavljiv. ali i regionom. jedno je sigurno . Najbolji je odnos reciprociteta u kojem }e Srbija pokazati zrelost prema politici koju vodi prema zemljama u regionu. i Zdravko Mijailovi}. Potvr|ena presuda protiv RTVFBiH Okru`ni sud u Banjoj Luci potvrdio je prvostepenu presudu kojom su usvojeni tu`beni zahtjevi Milorada Dodika u tri parnice protiv Radio-televizije Federacije BiH. ostaje samo da se vidi. Damir Had`i}: Odnos kao prema suverenoj zemlji Sulejman Tihi}: Treba vi{e pa`nje posvetiti odnosu sa BiH Mladen Ivani}: Osim Tadi}a.000 KM po emisiji. Nikoli} je osvojio ve}inu i time postao novi predsjednik Republike Srbije s mandatom od pet godina. uz izgovor da se radi o prevelikom sigurnosnom riziku. posebno ekonomske saradnje. U izbornoj kampanji i Nikoli}evim izjavama nije bilo nekih ve- [e{elj odbio pregled Lider SRS-a Vojislav [e{elj odbio je da ga pregleda konzilijum ljekara koji je po nalogu pretresnog vije}a imenovao sekretar Ha{kog tribunala. a da odnosi sa entitetom RS budu paralelni odnosima BiH i Srbije. . A mi }emo biti dovoljno spremni da znamo odgovoriti na svaki poku{aj da se BiH dovede u pitanje. 22.Va`no je to da je upu}ena poruka od novog predsjednika Srbije Tomislava Nikoli}a da je za BiH najva`nije da se politi~ki akteri u na{oj zemlji dogovaraju izme|u sebe i da je to jedini izlaz za BiH. “U ime gra|ana RS-a i u svoje li~no ime. POZITIVNA PROMJENA ILI VELIKA GRE[KA? Tihi}: O~ekujemo unapre|enje odnosa izme|u na{ih zemalja i rje{avanje pitanja oko granice. i 25. nakon {to je optu`eni nakratko bio hospitalizovan van Pritvorske jedinice. O~ekujemo da u narednom periodu svi politi~ki akteri u Srbiji prema BiH imaju odnos kao prema suverenoj zemlji. Mnogobrojni portali ju~er su cijeli dan bili preplavljeni izjavama Nikoli}a u njegovoj dosada{njoj politi~koj karijeri. januara 2008. O. jer ni ono {to smo o~ekivali da dobijemo od politike demokratski i evropski orijentisanih snaga. Dk. o~ekujemo unapre|enje odnosa izme|u na{ih zemalja i rje{avanje pitanja oko granice.20 godina”. ~estitam Vam na izboru za predsjednika Republike Srbije i `elim Vam mnogo uspjeha u obavljanju ove odgovorne du`nosti” navodi se u . planirane za 23. i 27. augusta 2011. vo|enjem i. Istaknuli su da vlasti u Prijedoru na svaki na~in nastoje onemogu}iti sje}anje na `rtve logora Omarska. prenosi Srna. “Sud je nalo`io tu`enim RTVFBiH.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. izjavio je za Srnu Dodikov advokat Miroslav Mike{. “Raduje nas ~injenica da su predsjedni~ki i parlamentarni izbori u Srbiji provedeni u skladu sa najboljim izbornim standardima i procedurama” ista. Keraterm i Trnopolje. da bi je poslije prihvatio. Tim povodom. Srebrenici i odnosu Srbije prema BiH. U konzilijum su imenovani specijalista endokrinologije iz [vedske Tomas Kjelstrom. te da se upravo zbog ideje o velikoj Srbiji upustio u politiku. prenosi Fena. u iznosu od po 5. gastroenterolog iz Belgije. kardiolog iz Srbije. te dodao da se nada da }e to dodatno oja~ati demokratski kapacitet Srbije i njenih institucija. komentari{u}i izbor Tomislava Nikoli}a za novog predsjednika Republike Srbije. rekao da treba po{tovati volju gra|ana. rekao je Mike{ i dodao da su se tu`eni `alili na prvostepenu presudu. Na iznena|enje mnogih. maj/svibanj 2012. ali da je Okru`ni sud tu `albu odbio i potvrdio presudu Osnovnog suda u Banjoj Luci od 5. te da su u ponedjeljak obavije{teni od Policijske stanice Prijedor da ne}e mo}i realizirati aktivnosti u vezi s obilje`avanjem stradanja djevoj~ica i `ena u tom gradu. imovinskopravnih odnosa i daljih ideja.Izbor Nikoli}a za predsjednika ne}e se bitno odraziti na odnos BiH i Srbije. davanjem izjava u emisijama 60 minuta 14. ali i Srbima u Republici Srpskoj. uredniku Bakiru Had`iomerovi}u i novinarima Slobodanu Vaskovi}u i Damiru Kaletovi}u da tu`iocu Miloradu Dodiku solidarno isplate nematerijalnu {tetu zbog povrede ugleda-klevete.

M.O~ito je da Srbija nije `eljela jednom ~ovjeku dati toliku vlast i da je to klju~ni razlog za{to je Tadi} izgubio ove izbore. Ve} u oktobru 2008. . te da }e odnosi izme|u ovog bh. kvalitetnije i bolje sa susjedima da bi hipoteku te pro{losti gurnuo i na neki na~in je prevazi{ao. Dodik je upoznao ambasadora Finske o stavovima RS-a o svim va`nim pitanjima u BiH. kazao je Mi{o Relota. kako }e morati raditi puno vi{e. Nikoli }e va pro {lost ne od go va ra odnosima dviju zemalja. “U~e{}e Milorada Dodika u kampanji DS-a i Borisa Tadi}a potvrdilo je da je u RS-u vlast u rukama jednog ~ovjeka. te kako o~ekuju da Srbija prema BiH izmiri dugove koji nisu zanemarljivi. Uvjeren sam da }e i u RSu takva politika do`ivjeti poraz. na ~ijoj je osniva~koj skup{tini 21. bio potpredsjednik vlade. Nikoli} slavio pobjedu na izborima }ih odstupanja u odnosu na generalnu politiku koja se vodi prema BiH unazad nekoliko godina. predsjednika RS-a i lidera SNSDa da se izvini novom predsjedniku Srbije zbog neprincipijelnog pona{anja tokom predizborne kampanje u Srbiji. i 2008.OSLOBO\ENJE utorak. kako je ranije najavljivao. a i Tadi}evo licemjerje koje je sve vrijeme ispoljavao podr`avaju}i samo jednog politi~ara iz BiH. ali je nakon pet dana smijenjen glasovima onih koji su ga izabrali. Sudjelovao je na predsjedni~kim izborima 2000. o organizaciji misi je OS CE-a u BiH i uz par ti ci pa ci ju ~la nova ovog vi je}a. a radi drugo. smatramo da je izbor Nikoli}a nova prilika za Srbiju. “Srbi u dolini Neretve predstavljaju bitan politi~ki. pa je do 14. godine. posebno u oblasti privrede i obrazovanja. S jedne strane. pa i RS-u. . kazao je Amer Jerlagi}. nagla{avaju}i da je taj entitet institucionalno i politi~ki stabilan. Generalni sekretar stranke Salem Halilovi} kazao je kako dosada{nja politika Srbije da govori jedno. parlamentarizmu i mirnim politi~kim promjenama u interesu svojih gra|ana i ra zvoja svoje zemlje. stabilnosti i bezbjednosti u regionu u interesu svih na{ih gra|ana. Taj proces treba zaustaviti. Retorika je jedno. @elim Vam od sveg srca da se Srbija u budu}nosti politi~ki ra zvija kao demokratska i ekonomski prosperitetna zemlja. nova prilika za iskorak Srbije prema susjedima. kada je u Skup{tini Srbije prihva}ena odluka o dolasku stranih snaga na Kosovo. Tokom razgovora u Banjoj Luci Dodik i ambasador Metso istakli su potrebu pro{irivanja i intenziviranja saradnje. kazao je predsjednik SDS-a. tako|er je bilo lo{e rje{enje za BiH. 22. KATANA Srbije ubudu}e biti puno vi{e od “zagrljaja Milorada Dodika i Borisa Tadi}a” On je pozvao . a Nikoli} za potpredsjednika. “U ovoj op{tini ne postoji nijedan ne ri je {en slu ~aj povrat ka ka ko u imovinskopravnom smislu. ali proces u kojem }e biti aktivan u~esnik.Srbija je htjela promjene i one su se desile. a podnio je ostavku 14. . odnosima prema BiH. septembra 2008. . prenosi Srna. Tako|er. te odnosima Srbije i Hrvatske. pod na zivom Srpska radikalna stranka (SRS). Nikoli}u zemljotres u toj zemlji. Podnio je ostavku 6. predsjednik SBiH. ali je tada{nji predsjednik Srbije Milan Milutinovi} donio uredbu po kojoj svi ~lanovi vlade ostaju na svojim funkcijama. oktobra 2006. Za predsjednika SRS-a izabran je Vojislav [e{elj. da je ovo po~etak kraja i gospodina Dodika i tog koncepta vladavine. Tokom susreta predstavnici Vije}a na ci onal nih ma nji na Federa ci je BiH upo zna li su ~el ni ke federal ne Vla de o to ku akti vnosti na izra di stra tegi je o pitanjima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Poslije toga je na predsjedni~kim izborima 2004. Od avgusta 1999. kao i o situaciji u RS-u. godine izabran za predsjednika. istakao je Kebo. je zastupnik u Skup{tini Srbije i jedini zastupnik koji je biran u svaki saziv od 1992. a zbog politi~kog djelovanja. Pogotovo u sada{njem odnosu snaga i uop{te politici koja postoji i vlada u Evropi i na ovom prostoru. mada se iz medijskih istupa ~inilo druga~ije. izvanrednim i opunomo}enim ambasadorom Finske u Sloveniji i BiH. osu|en je na dvomjese~nu kaznu zatvora koju je izdr`avao u Gnjilanu. Jer to. Na njegovu inicijativu. a ostaje da vidimo koje }e poteze povu}i. te drugih naroda i gra|ana koji `ive u na{e dvije dr`ave i nuditi najbolja rje{enja za o~uvanje mira. te dodao kako bi volio da se promijeni dosada{nja politika i praksa da se prije ode u Banju Luku nego u Sarajevo. . predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i biv{i ministar vanjskih poslova BiH. Mi. jer je koncept koncentracije vlasti u rukama jednog ~ovjeka do`ivio poraz u Srbiji. februara 1991. odnosno Milorada Dodika. s ciljem ekonomskog napretka i saradnje u regionu. Kasnije je tri puta biran za zamjenika predsjednika stranke. svrstavaju}i se uz Tadi}a i njegovu Demokratsku partiju. od 1992. njegova djela }e pokazati da li je narod Srbije pogrije{io {to je `elio promjenu ili je postupio ispravno. posljednji put 8. tako i u pogledu ostvarivanja ljudskih prava”. nije dala rezultate. izabran je za predsjednika srbijanskog parlamenta. DOGA\AJI VIJESTI Biografija Kako je navedeno u njegovoj biografiji objavljenoj na slu`benom por talu SNS-a. na sve funkcije u SRS-u. entiteta i Bosi} je pozvao predsjednika RS-a i lidera SNSD-a da sel izvini novom predsjedniku Srbije zbog neprincipijelnogl pona{anja tokom predizborne kampanje u Srbijil Bosi} je Dodika optu`io da je. Na~elnik Op{tine Trebinje Dobroslav ]uk rekao je da }e se sa pobolj{anjem ekonomskih prilika u ovoj op{tini i cijeloj regiji stvoriti bolji uslovi za povratak. podnese os tav ku na mjes to li de ra SNSD-a. i osvojio tre}e mjesto iza Vojislava Ko{tunice i Slobodana Milo{evi}a. nije mogu}e. kazao je predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi}. {lost njegova hipoteka. sociolo{ki. G. juna 1999. zloupotrijebio funkciju predsjednika RS-a. u izjavi za agenciju Anadolija kazao je kako je o~ito da je pobjeda Tomislava Nikoli}a na predsjedni~kim izborima u Srbiji rezultat nezadovoljstva u toj zemlji i ~injenice da je Boris Tadi} bio dugo na vlasti te da je koncentrisao svu vlast. ka`e se u Radmanovi}evoj ~estitki. a Milorad Dodik. Vjerujem da }emo zajedno raditi na o~uvanju dobrih veza i odnosa srpskog naroda u RS-u i BiH i Srbiji. rekao je ]uk. Ne treba o~ekivati da }e saradnja s regijom. godine. saop}eno je iz kabineta entitetskog predsjednika. kako bi se u RS-u zaustavio proces partizacije dru{tva” naglasio je Bosi}. "Srpski narod i gra|ani Srbije iskazali su na ovim izborima svoju izbornu volju i ~vrstu privr`enost demokratiji. Tihi} je istakao i kako smatra da je Nikoli} odustao od ideje velike Srbije. kulturolo{ki. ponovio je entitetski predsjednik Milorad Dodik tokom razgovora s Pekkuom Metsom. sao p}eno je iz ureda za odno se s javno {}u Vla de Federacije BiH. izabran je za potpredsjednika tada{nje srbijanske vlade. sa dobrosusjedskim i prijateljskim odnosima sa BiH i svim svojim susjedima. te ga pozvao da slijede}i trend u regionu. osnovao je SNS. PAMUK 7 Nikoli}a za predsjednika Srbije Federacija }e vratiti Srbe u dolinu Neretve Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo rekao je ju~er u Trebinju da }e FBiH ulo`iti napore za masovniji povratak Srba u dolinu Neretve i da Srbi imaju pravo da uti~u na bitne odluke na tom prostoru. glasnogovornik HDZ-a BiH. mislim da je gubitnik ovih izbora pored Tadi}a i lider SNSD- Nik{i} i Krajina s manjinama Ju~era {nji susret i raz govo ri premijera Federacije BiH Nermina Nik{i}a i federalnog ministra finansija Ante Krajine s predstavnicima Vije}a naci onal nih ma nji na Fe de ra ci je BiH protekao je u razmjeni mi{ljenja o dosa da {njim. U maju 2007. U mar tu 1998. avgusta 1999. gdje je brzo izabran za potpredsjednika. oktobra 2008. njegovo isticanje da podr`ava ~etni~ki pokret. Mladen Ivani}. U Stranci za BiH smatraju da je ovakav rezultat izbora bio o~ekivan. ekonomski i svaki drugi faktor i imaju puno pravo da uti~u na sve odluke koje su bitne na tom prostoru”. no treba vidjeti {ta }e konkretno uraditi. istakao je Ivani}. u stranci. U par navrata je govorio afirmativno o U Evropu aktivno Republika Srpska je ~vrsto opredijeljena za proces evropskih integracija BiH. 1995. te dodao kako je Nikoli}eva pro- Radmanovi}eva ~estitka ^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} uputio je ju~er ~estitku Tomislavu Nikoli}u povodom izbora za predsjednika Republike Srbije. obna{ao je du`nost potpredsjednika vlade tada{nje SR Jugoslavije dok je premijer bio Momir Bulatovi}. maj/svibanj 2012. Po~etak Dodikovog kraja U HDZ-u BiH isti~u kako }e se tek u narednom periodu pokazati da li je izbor Nikoli}a za predsjednika Srbije bio pravi. ali da ni na koji na~in ne}e dovesti do destabilizacije odnosa u regionu” . naprosto. do{lo je do ujedinjenja te stranke i mjesnih odbora Srpskog ~etni~kog pokreta Vojislava [e{elja i stvaranja nove stranke 23.Svi znamo za njegov politi~ki background. svoju politi~ku karijeru po~eo je u Narodnoj radikalnoj stranci. godine oba puta u drugom krugu izgubio od dosada{njeg predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. U to ime `elim Vam puno uspjeha u obavljanju te{ke i odgovorne du`nosti predsjednika Republike Srbije u predstoje}em mandatu". Bosi} je izrazio uvjerenje da }e promjene u Srbiji donijeti dobro svima. Hrvatskom i BiH biti te`i{te njegove politike. kao i akti vnosti ma ovog savjetodavnog tijela federalnog Parla men ta pla ni ra nim za ovu go di nu. Kako se dodaje u njegovoj biografiji.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 22. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Izja{njavanje o amandmanima na bud`et na nadle`noj komisiji

Bez dodatnih

20 godina u UN-u
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} uputio je ~estitku gra|anima BiH u povodu 20. godi{njice prijema BiH u Organizaciju ujedinjenih nacija (OUN). Izetbegovi} je istakao da je ovaj datum prilika da se podsjetimo historijskog 22. maja 1992, kada se dr`avna zastava BiH zavihorila na East Riveru u New Yorku. - BiH je opstala kao suverena i nezavisna dr`ava i svi zajedno mo`emo biti ponosni na ~injenicu da je na{a dr`ava u protekle dvije decenije postala relevantan, cijenjen i konstruktivan subjekt me|unarodne zajednice. Istinski sam uvjeren da }e se BiH nastaviti razvijati kao slobodna i demokratska zemlja te i ubudu}e davati svoj puni doprinos radu OUN-a - napisao je Izetbegovi}.

50 miliona

SDA glasa protiv
Tra`imo da pla}e uposlenih u policijskim agencijama ne budu smanjene i da se za otpu{tene pripadnike OSBiH osiguraju penzije do kraja godine, ka`e Sokolovi} SNSD protiv zaklju~ka Predsjedni{tva BiH da se zaustavi zapo{ljavanje u 2012, navodi Tomi}
^lanovi Komisije za bud`et i finansije Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH iz Stranke demokratske akcije ne}e na dana{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela podr`ati prijedlog bud`eta institucija i me|unarodnih obaveza za 2012. u drugom ~itanju ako se ne izvr{e njegove korekcije. Kako je za Oslobo|enje istakao Salko Sokolovi}, ~lan Komisije iz SDA, neprihvatljivo je da bud`etski okvir, namijenjen za dr`avne institucije BiH u 2012, ostane na nivou od 950 miliona KM, kako je to zaklju~kom utvrdilo Fiskalno vije}e BiH, jer to, umjesto razvoja, osigurava samo stagnaciju BiH. Stoga je Klub poslanika SDA ulo`io niz amandmana kojim se zapravo bud`etski okvir za institucije BiH uve}ava za oko 50 miliona KM, a koji bi se dodatno osigurao od sredstava sa jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. - Neprihvatljivo je da do|e do planiranog smanjenja pla}a od 4,5 posto posebno uposlenih u policijskim agencijama - Grani~noj policiji BiH, Agenciji za istrage i za{titu (SIPA), Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, te Slu`bi za poslove sa strancima BiH. Takva rje{enja ne mo`emo prihvatiti. Dio sredstava kako ne bi do{lo do smanjenja pla}a veoma je lako osigurati. SDA je predlo`ila jednostavno rje{enje za to - smanjenje, a negdje i potpuno ukidanje naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima i komisijama institucija BiH. Predlo`ili smo smanjenje te stavke za 60 posto u odnosu na dosada{nje stanje, ~ime bi se u{tedjelo ~ak 1,25 miliona KM, naglasio je Sokolovi}. osigura {est miliona KM za Fond za povratak BiH kako bi se osigurala realizacija projekata sa donatorske konferencije o povratku, odr`ane u aprilu u Sarajevu. Klub poslanika SNSD-a ne prihvata korekciju bud`etskog okvira od 950 miliona KM, ali kako je istakao ~lan Komisije za bud`et i finansije iz te stranke Bo{ko Tomi}, kroz amandmane koji su ulo`eni planirana je unutra{nja preraspodjela, u minimalnom iznosu. - Predlo`ili smo da se pove}a dio dobiti Centralne banke BiH koja bi bila usmjerena u bud`et za oko 2,5 miliona KM. Istovremeno, osigurala bi se dodatna sredstva za potrebe Ministarstva odbrane od oko milion KM, te Ministarstva sigurnosti BiH za 300.000 KM. Na{ je prijedlog i da se u okviru Parlamentarne skup{tine BiH planiraju ve}a sredstva i to za realizaciju odredbi o isplati pla}a parlamentarcima kojima je istekao mandat do godinu na koje, po zakonskim odredbama, imaju pravo, kako bi to mogli i ostvariti. Mislimo da su ovi na{i prijedlozi najrealniji i da }e se prihvatiti, naveo je Tomi}.

Teodorescu u CIK-u
Centralnu izbornu komisiju BiH (CIKBiH) ju~er je posjetio ambasador Rumunije u BiH Filip Teodorescu, prenosi Fena. S ambasadorom je o odr`avanju lokalnih izbora u BiH razgovarao predsjednik CIK-a BiH Branko Petri}. Petri} je informirao Teodorescua o tome kako te~e izborni proces, a ambasadora Rumunije u BiH posebno je interesiralo pitanje transparentnosti izbornog procesa i prisustvo me|unarodnih izbornih posmatra~a, saop}eno je iz Ureda za informiranje CIK-a BiH.

Sokolovi}: Predlo`ili smanjenje naknada za upravne odbore

Tomi}: Osigurati sredstva za pla}e onima kojima je istekao mandat

^lanovi Kolegija ubije|eni da bud`et prolazi
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Milorad @ivkovi} naveo je da se svi u zemlji moraju pona{ati prema realnom stanju na terenu, a da oni koji smatraju da bud`et nije za BiH rade protiv zemlje, njenog me|unarodnog ugleda i staju na putu ka Evropi. - Bud`et u ~etvrtak }e BiH imati, a da li }e nakon toga biti pet ili {est stranaka parlamentarne ve}ine, ostaje da se vidi. SNSD ne uslovljava usvajanje bud`eta, ali `elimo da se ispo{tuje dogovor koji je napravljen kada se razgovaralo o bud`etu. Oni koji stalno ru{e dogovor trebaju da odgovaraju za{to kr{e potpisane dogovore, istakao je @ivkovi}, komentiraju}i navode da SNSD i SDS ne}e glasati za bud`et ukoliko se ne poni{ti zakon o otpu{tenim vojnicima OSBiH. Zamjenik predsjedavaju}eg Bo`o Ljubi} o~ekuje usvajanje bud`eta za 2012. jer postoji dovoljna parlamentarna ve}ina. - Me|utim, postoje i problemi koji su vezani za zahtjeve za promjenom bud`eta, {to je primarno zahtjev SDA, ali i moja stranka ima zahtjeve za promjenom i spreman sam ulo`iti odre|ene amandmane kada su u pitanju izdvajanja za izbjeglice, kazao je Ljubi} te dodao da postoji i problem oko penzionisanih vojnika, zbog ~ega }e se na sastanku {estorke u srijedu poku{ati na}i dogovor koji bi odgovarao svima. I Denis Be}irovi}, zamjenik predsjedavaju}eg, od sjednice u ~etvrtak o~ekuje da }e se osigurati potrebna parlamentarna ve}ina kako bi se usvojio bud`et institucija BiH za 2012. - U ovom trenutku mislim da je najva`nija poruka da BiH do|e {to prije do bud`eta jer je to va`no ne samo za nas unutar dr`ave nego i za one koji iz Evro pe i svi je ta pra te do ga|anja u BiH. To ne mo`emo u~initi ako i dalje budemo nestabilni i ako ova dr`ava bude egzistitrala na privremenim rje{enjima kada je bud`et u pitanju, kazao je Be}irevi}.
L. R.

Skra}enje roka
S druge strane, iz SNSD-a cijene kako je nemogu}e realizirati zaklju~ak Predsjedni{tva BiH da u toku 2012. ne bude prijema novih zaposlenika, posebno {to je ve} napravljen plan o prijemu novih oko 290 slu`benika i namje{tenika ~ija su sredstva planirana u prijedlogu bud`eta. - Ne mo`emo ograni~iti prijem zaposlenika niti na to imamo pravo, posebno ako se ima na umu da je nu`no naredne godine provesti popis stanovni{tva u BiH, te da su nu`na nova upo{ljavanja zbog evropskih integracija, ocijenio je Tomi}. Prijedloge amandmana dostavili su i klubovi poslanika SDSa i SBB-a, te samostalno zastupnik Niko Lozan~i}. Iz SDA ukazuju da }e na sjednici Komisije protestirati i zbog ~injenice da je skra}en rok za ulaganje amandmana koji bi, po Poslovniku (14 dana), trebao trajati do 25. maja. Umjesto toga, izja{njenje o prijedlogu bud`eta institucija i me|unarodnih obaveza BiH planirano je za ~etvrtak, 24. maj, na sjednici Predstavni~kog doma PSBiH.
A. TERZI]

Podr{ka Ceni}ki za gradona~elnicu
Srpska demokratska stranka smatra da jo{ postoji prostor za dogovor oko izbora zajedni~kog kandidata opozicije za gradona~elnika Banje Luke, saop{tio je lider SDSa Mladen Bosi}. Za SDS, istakao je, prihvatljiva je opcija da se za zajedni~kog kandidata predlo`i Svetlana Ceni} “jer je prepoznatljiva politi~ka i stru~na li~nost”. Bosi} je naglasio da je “iznena|en stavovima koji dolaze iz PDP-a i Demokratske par tije kojima se optu`uje SDS zbog nemogu}nosti dogovora o zajedni~kom kandidatu za gradona~elnika Banje Luke”. Dodao je da je li~no ponudio Mladenu Ivani}u, lideru PDP-a, da on bude kandidat, kao i sve druge koji imaju {anse da pobijede. Za Sr|ana Pra{tala, koji je kao nestrana~ki kandidat bio prijedlog opozicije za gradona~elnika Banje Luke i odustao od kandidature, rekao je da “nije bio prepoznatljivo ime” te da je on bio neozbiljan kandidat. Ukoliko ne bude dogovora opozicionih stranaka o zajedni~kom kandidatu, SDS }e, poru~io je Bosi}, predlo`iti svog kandidata Nenada Stevandi}a za gradona~elnika Banje Luke, jer toj stranci kao kandidat nije prihvatljiv Dragan ^avi} zbog odnosa iz bliske pro{losti kada je u G. K. pitanju SDS.

Novac za povratak
Osim protivljenja smanjenju pla}a za uposlenike u policijskim agencijama, SDA insistira i na tome da se u bud`etu za 2012. osiguraju sredstva za isplatu penzija otpu{tenih pripadnika Oru`anih snaga BiH, njih oko 1.600, u punom obimu - do kraja godine, a ne zaklju~no sa 31. martom, kako je to utvrdilo Vije}e ministara BiH. Tako je Klub poslanika SDA zatra`io pove}anje ove stavke planiranih oko 19,9 na 29 miliona KM, koliko je potrebno za te namjene do kraja godine. Tako|er, iz SDA insistiraju i na tome da se

OSLOBO\ENJE utorak, 22. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI

9

Na generalni protest Saveza samostalnih sindikata BiH sti`e vi{e od deset hiljada ~lanova

NI KAFANE NI PRAZNE PRI^E
Osnovni problem je nedono{enje zakona i neprovo|enje socijalne politike, ka`e Bajramovi} U zakletvu im treba ugraditi da }e stalno ponavljati da nema para, poru~uje [atorovi}
U subotu, 26. maja, pred zgradom federalnog Parlamenta u Sarajevu, Savez samostalnih sindikata BiH odr`at }e dvosatni protest upozorenja. Prema najavama, dobar dio radnika na proteste }e povesti i ~lanove svojih porodica, tako da se na ulicama glavnog grada treba o~ekivati vi{e od deset hiljada ljudi. ^lanovi svih sindikalnih podru`nica vlastima }e jasno poru~iti da se u ovoj zemlji moraju donositi i po{tivati zakoni.

Nik{i} na svadbi?
Prema [atorovi}evim rije~ima, sindikalisti su dobili obe}anje od federalnog premijera Nermina Nik{i}a da }e on organizovati sastanak sa kantonalnim premijerima, na kojem bi se razgovaralo o odnosima vlada prema podru`nicama sindikata sa kojima dijaloga uop{te nema. Prema nezvani~nim informacijama, za vrijeme protesta, federalni premijer Nermin Nik{i} nalazit }e se u Orahovici, na svadbenoj proslavi, na koju je pozvan i jedan od predsjednika granskih sindikata.
Uz obrazovanje, veliki broj tu`bi pokrenuli su i policijski slu`benici

Ignorisanje dijaloga
Ismet Bajramovi}, predsjednik Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH, za Oslobo|enje ka`e kako se nada da }e zaista na generalnom prosvjedu biti vi{e od deset hiljada sindikalista, jer bi ih u tom slu~aju predstavnici vlasti ozbiljno shvatili. - Imamo zahtjeve i prema kantonalnim vladama, ali oni glavni se odnose na Parlament FBiH, jer je rije~ o dono{enju zakona i provo|enju mjera socijalne politike. To je osnovni razlog protesta, jer ve} dio akata Vlada FBiH usvoji, ali onda oni padnu u Parlamentu, isti~e Bajramovi}. Prema Bajramovi}evim rije~ima, najbolji primjer za zabu{avanje Parlamenta je novi zakon o prekr{ajima, od kojeg bi sve krenulo nabolje, jer bi se uvele adekvatne nov~ane kazne. - Pokazalo se da, recimo, mediji i zatvorske kazne ne mogu natjerati poslodavce da po{tuju Zakon o doprinosima. Tako nijedan sindikat ne mo`e probleme usko posma-

trati, izvor kre}e odozgo prema dolje, a nepo{tivanjem pravila dolazi do problema i na kantonalnim nivoima i ignorisanja socijalnog dijaloga, smatra Bajramovi}. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH napominje kako }e glavni akcenat protesta biti stavljen na prihode, odnosno punjenje bud`eta. - Za{to nam se bud`eti ne pune? Zato {to nemamo ni adekvatnog zakona o koncesijama. Procijenili smo da }emo generalnim protestom poslati poruke kako federalnom nivou, tako i kantonalnim vladama i skup{tinama, zaklju~uje Bajramovi}. Selvedin [atorovi}, predsjednik Sa mos tal nog sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja BiH i predsjednik ove grane u Ze ni ~ko-do boj skom kan to nu, ka`e kako je ~lanstvo Sindikata

u mnogim podru`nicama moralo limitirati broj onih koji su `eljeli do}i na proteste. - O~ekujemo minimalno dvije hiljade ljudi samo iz obrazovanja. Veliko je interesovanje uposlenih za proteste i poruka }e biti da se stvari moraju mijenjati. Recimo, Vladi ZDK-a ve} mjesecima nudimo prijedloge aneksa na kolektivni ugovor, ali nema komunikacije. Prvi put u zadnjih deset godina usvojen je bud`et Kantona, a da nije bilo socijalnog dijaloga, nagla{ava [atorovi}. [atorovi} poru~uje da sindikalistima ne treba ni kafana ni prazna pri~a, ve} pregovori o konkretnim stvarima, platama, naknadama... - U ZDK-u smo se odrekli 50 posto prava da ne bi bilo tu`bi, jer ih je ve} za prethodni period stiglo na naplatu 50 miliona maraka, uz kama-

te od 30 miliona KM. To je presu|eno. Sve vrijeme nudimo Vladi da zaustavi taj proces, ali odgovora nema, ka`e [atorovi}.

Dvije hiljade parola
Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH isti~e kako u Zenici nisu imali problema u komunikaciji do posljednjeg saziva Vlade, da su imali najni`e plate u BiH, ali nijednog {trajka. - Prilikom polaganja zakletve, svim ~lanovima vlada u BiH treba dodati re~enicu: i da }u stalno ponavljati da nema para, ka`e [atorovi}. Veliki broj tu`bi ka nadle`nima pokrenuli su i policijski slu`benici. Tu`bi samo za Kanton Sarajevo ima 1.100, kada je rije~ o prekovremenom i no}nom radu, te jubilarnim nagradama pripadni-

ka MUP-a, a posebno }e se tretirati one za topli obrok i regres. Sindikalisti su ve} pripremili i veliki broj transparenata, a dva od njih odnose se na imenjake, premijere Zeni~ko-dobojskog i Kantona Sarajevo Fikreta Plevljaka i Fikreta Musi}a. “Haj nek’ se ~uje, ~uje, haj nek’ se zna, da je Vlada Fikretova uvijek lagala.” Za njegovog kolegu iz Sarajeva, spremna je ni{ta manje zanimljiva poruka: “Dru`e Fiko, na{e majsko cvije}e, ti pametuj, a tu`be sve ve}e.” Svaki peti sindikalista, u~esnik protesta, trebao bi imati transparent, a predvi|eno je da se poruke, nakon {etnje od Parlamenta do zgrade Vlade FBiH, ostave u Alipa{inoj J. MILANOVI] ulici.

Pripreme zal proteste u Biha}ul

200.000 KM za radnika na crno
liti~ari u parlamentima blokiraju ove na{e zahtjeve svjesno staju}i na stranu ovih robovlasnika, kazao je dopredsjednik Avad Bahto. Rije~i poput revolucija, robovlasni{tvo, ustanak, masovnost i kidanje okova pre~esto su upotrebljavane ju~er u Biha}u, nakon ~ega su predsjednici odjurili na isti sastanak i u Tuzlu.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramovi} i dopredsjednik Avad Bahto sastali su se sa predsjednicima sindikalnih organizacija u Unsko-sanskom kantonu, od kojih su neki na nivou Kantona protestovali prethodnog vikenda. Cilj sastanka je dogovor o detaljima organizovanja masovnih protesta sindikata i radnika najavljenih za 26. maj u Sarajevu.

Dobili presudu
Savez samostalnih sindikata BiH nedavno je dobio i kona~nu sudsku presudu u sporu o registraciji, kojom se potvr|uje da je ovaj sindikat legalan i legitiman, te da je pravni nasljednik prijeratnog Saveza sindikata koji je postojao u BiH, kazao je predsjednik Ismet Bajramovi}. Nakon 12 godina poku{aja da se administrativnim putem Sindikat dr`i u ofsajdu, izrabljiva~i radnika koji su poslije rata kidnapovali dr`avu, napokon su uvidjeli da ih ne mogu vje~no dr`ati pod kontrolom, i to je nagovje{taj da }e bu|enje sindikata uspjeti da u BiH vrate solidarnost i jedinstvo radnika, re~eno je ju~er na konferenciji Sindikata u Biha}u.
F. BENDER

Biznismeni i dr`ava
Protesti }e biti u subotu, jer mnogi radnici se ne mogu osloboditi radnih okova, a jo{ vi{e njih radi i vikendom, ali na Marindvoru ipak o~ekuju oko 10.000 sindikalaca svih usmjerenja. - Bi}e ovo po~etak sloma nepravde nad radnicima, prvi veliki protest upozorenja, a ne}emo otkrivati na{e budu}e poteze. Jo{ nije kasno, dr`ava nije do kraja oplja~kana, uostalom, prije {ezdeset godina, i [ve|ani su zbog bijede selili za Ameriku dok se nisu digli sindikati. Vrijeme je da se i na{i sindikati dignu radi budu}nosti na{e djece i budu-

Biha}: Sindikalci dolaze u Sarajevo

}nosti ove zemlje, kazao je Bajramovi}. Postoje}i sporazum sindikata sa platformom od 40 ta~aka, po njima, dobar je, ali se nikako ne primjenjuje. Zbog toga osje}aju da moraju izvr{iti pritisak da bi se mrtvo slovo sa papira primijenilo u potpunosti. - Najva`niji nam je Zakon o prekr{ajima, da-

kle, da nema vi{e primanja-pu{tanja radnika, zloupotreba zakona i varanja dr`ave. Jer dosada{nje kazne su bile minimalne, a ho}emo kazne od 200 hiljada maraka po pojedina~nom radniku na crno. Ina~e, {ta se de{ava, progla{avaju se biznismeni godine koji su obrnuli milione kr{e}i prava radnicima, a ve} dva puta po-

10

KOMENTARI

utorak, 22. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Tomislav na kvadrat
K
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Me|u slavljenicima na beogradskim ulicama nisu se mogla vidjeti lica brojnih publicista, novinara, biv{ih-politi~ara-sada{njihanaliti~ara, pisaca i ostalih Nikoli}evih navija~a. Slavili su valjda skromno, u krugu porodica. Zaslu`ili su slavlje. Nije bilo lako, naradili su se, ali rezultat je tu. Dobili su svog predsjednika

o men ta tor ko ji bi bio upu}en, no emotivno neanga`ovan i su{tin ski ne za in te resovan za ovaj dio svijeta, mogao bi napraviti interesan tnu i de ta ljnu pa ra le lu izme|u fi nal ne uta kmi ce ovogodi{nje fudbalske Lige {ampiona odigrane 19. maja i drugog kruga predsjedni~kih izbora u Srbiji odr`anog samo dan kasnije. Sve se bilo namjestilo ba{ kako treba i Bayernu i Borisu Tadi}u, a opet su izgubili. Bayern je imao doma}i teren, {to je u fi na li ma ri jet kost, igrao je puno bolje, tri puta je ru{io svog protivnika na koljena (vodstvo u posljednjih deset mi nu ta me ~a, pe nal u prvom produ`etku, prednost ve} na kraju prve serije jedanaesteraca), no izgubio je, ne jer u svoj trijumf nije vjerovao, nego jer je vjerovao previ{e. I Tadi} je ve} tri puta u ovom izbornom ciklusu ru {io Ni ko li }a na ko lje na (pre dnost u prvom kru gu pred sje dni ~kih izbo ra, do govor sa socijalistima da koalicija DS-SPS ponovo formira vla du pos ti gnut i pri je drugog kruga, ubjedljiva pobjeda DS-a nad SNS-om u Beogradu i Vojvodini), no izgubio je, ne jer njegove prista li ce ni su vje ro va le u tri jumf, nego jer su vjerovale previ{e. Mogla bi se paralela zakititi s jo{ nekoliko pojedinos ti po put fa vo ri zi ra nja Bayer na u kla di oni ca ma, odnosno Tadi}a u predizbornim anketama, ali treba ipak na vrijeme stati, jer fudbal je

P

fudbal, a politika - politika. Ko li ko god da je fu dbal u posljednje vrijeme u svijetu barem deklarativno sve manje sporedna, a sve vi{e glavna stvar, politika je ipak gla vni ja, ako ni zbog ~e ga drugog, a ono zbog posljedica koje proizvodi. okazalo se iznova da niska izlaznost bolje odgovara desnim politi~kim opcijama, a zbog ve}e disciplinovanosti njihovih bira~a. Da je na izbore izi{lo barem 50 posto bira~kog tijela, Tadi} bi, ~ini se, lako pobijedio. Ispostavlja se, da kle, da je ve} po tre}i put pobjeda u prvom krugu predsjedni~kih izbora u Srbiji - Pirova. Nikoli}eva prednost u pro{la dva ciklusa, mo bi li sa la je Ta di }e ve pristalice. Ovaj put, Tadi}evi glasa~i su o~ito mislili da je sve gotovo, pa se usprkos lijepom danu koji nije bio \ur|ev dan na bi ra li {ti ma nisu ni pojavili. Ishod je poznat. Gle dao sam pa` lji vo na televiziji snimke slavlja pristalica Srpske napredne stranke po ulicama Beograda. Za~udilo me {to nisam pre po znao ne ka me dij ski pre po zna tlji va li ca. Jer, da se ne la`emo, postoji cijeli niz intelektualaca, publicista, novinara, biv{ih-politi~ara-sada{njih-analiti~ara, pisaca i ostale mena`erije koji su zaslu`ili da proslave uspjeh. Nije bilo lako, naradili su se, ali rezultat je tu. Dobili su svog predsjednika. Boris Tadi} im nije pru`io {ansu da previ{e likuju zbog nje-

U

govog poraza. Svom protivkandidatu je odmah ~estitao, a na prvoj konferenciji za {tampu povodom izgubljenih izbora lice mu nije bilo ki se lo. Sko ro da se mo glo u~initi da mu je laknulo. moru predizbornih tek sto va na li je voj stra ni fron ta, a sa najmanjim zajedni~kim sadr`iocem “nije Toma lo{“ iskristalisala su se dva klju~na “argumenta” Po . prvom, karikiram, ali sasvim blago, problem s Tadi}em je {to se pravi da je fin, a ustvari nije fin, pa }e kad do|e Nikoli}, koji niti je fin niti se pravi da je fin, stvari postati jasnije, zna}e se ko je vjera, a ko nevjera, sve }e krenuti nabolje, jer nagore vi{e nema gdje, a uza sve ostalo, u takvoj vi{e crnoj-bijeloj konstelaciji, sad ve} citiram jednog Ni ko li }e vog za go vor ni ka, “nezavisni mediji i kriti~ka re~ opet }e dobiti na zna~aju” Po drugom, vi{e regional. nom, Tadi} samo glumi da je za po mi re nje i re gi onal nu sta bil nost, pa svo jom do brom glumom (jebiga, poredi li su ga sa Ge or ge Clo oneyem!) zavarava Evropu. Nikoli} pak ako i glumi, glumi slabo i ne}e zavarati Evropu, pa }e ga ne za va ra na Evropa, valjda ba{ zato {to je nezavarana, gledati, sad opet citiram, “krupnim o~ima” pa , }e svima u popularnoj regiji, a nadasve Bosni i napa}enim Bo{njacima, s Tomom biti bolje. (Anonimna narodska vic-genijalnost ponovo nadma{uje sve analiti~are,

S

pa je ko ali ci ju Zu kor li }a s Nikoli}em prozvala “Dervi{ i smrt” .) arajevski Nikoli}evi fa no vi Ta di }u su pro na la zi li hi lja de mana: u Srebrenici je, po njima, bio s nedovoljno po kaj ni ~kim izra zom li ca, De kla ra ci ja o Sre bre ni ci usvojena u Skup{tini Srbiji nije im bila dovoljno retori~ki sna`na, Karad`i}a i Mladi}a je, brate, uhapsio prekasno, u obrazlo`enju odlikovanja Sr|anu Aleksi}u nije jasno i nedvosmisleno istakao da je Aleksi} svog prijatelja Bo{njaka branio ba{ od srpskih voj nika, izjav ljivao je kako podr`ava cjelovitost Bosne i Hercegovine, a opet se dru`io s Dodikom i sve u tom stilu. Koliko god se oni sofisti~ki trudili dokazati da je Nikoli} kao predsjednik Srbije za BiH i regiju u smislu prevazila`enja pro{losti bolje rje{enje od Tadi}a, ~isto sumnjam da su dovoljno naivni da u vlastite iluzije i sami vjeruju. Podr{ka Nikoli}u podr{ka je permanentnom vanrednom stanju, vje~nosti laten tnog ra ta, to je lo `e nje na adre na lin za mrznu tog konflikta. U tom smislu, nije nimalo neva`an ni izbor novog predsjednika HDZ-a koji je vremenski koincidirao sa izborom novog predsjednika Srbije. Tomislav Karamarko i Tomislav Nikoli}; Tomislav na kva drat, ta ko re }i. Vo lio bih da grije{im i pu{em na hladno, ali mi se ta regionalna (ma te ma ti ~ka) for mu la ne{to i ne svi|a previ{e.

Fudbalska kuhinja na bh. na~in

R

ecepti za brzo i ukusno kuhanje u po slje dnje vri je me su sve ~e{}i stanovnici raznih TV stanica, ali je na ovim prostori ma fu dbal ska ku hi nja da le ko pri je po~ela, a i mnogo je zastupljenija u svim ran go vi ma ta kmi ~e nja. Do go va ra nja oko rezultata bilo je i prije rata na ovim prostorima. Znalo se, na primjer, da @eljo gaji prijateljske veze sa Partizanom, Sarajevo sa Crvenom zvezdom, pa ako kome {ta ba{ zatreba, tu smo da se pomo gne mo. Pri ~a lo se, ta ko|e, ma da nikad dokazano, da je ni{ki Radni~ki u jesen zaista to i bio: radili su na terenima {irom biv{e nam Juge i vrijedno skupljali bodove. Na prolje}e su, ka`u, mijenjali ime u Trgova~ki i, ako se dobro plati, bodove je lako odnijeti iz Ni{a. Uvijek ima opravdanje: indisponirani igra~i, prolom oblaka i klizav teren, pripeklo sunce... Jedan od omiljenih recepata u na{oj dobroj i jedinstvenoj BiH, naravno na cijelom prostoru oba entiteta, jeste - kako opstati u ligi. On je kod nas trenutno najpopularniji, mada ponekad izbije u prvi plan i ko }e u evropska takmi~enja. No, kako na{i timovi obi~no ispadaju u prvim ili drugim pretkolima, plasman u taj vid

takmi~enja i nije tako popularan. Prvo igra~ima skra}uje odmor, a i ako `rijeb nije naklonjen pa se dobije za protivnika neki tim iz Azerbejd`ana ili Kazahstana, svejedno, em je daleko, em ko{ta. Tro{kova ionako ima previ{e. No, vratimo se uvijek aktuelnom opstanku u Premijer ligi BiH. Kakav je kvalitet timova, nije ni ~udo da se za opstanak u dru{tvu najboljih bori pola lige. Kolo prije kraja, pored ve} otpisane Kozare iz Bosanske Gradi{ke, za o~uvanje golog liga{kog `ivota bore se jo{ Slavija iz Isto~nog Sarajeva, GO[K iz Gabele, Leotar iz Trebinja i Rudar iz Prijedora, dok je tuzlanska Sloboda izgleda prebrinula brige nedjeljnom pobjedom nad Ve le `om, ali i pret ho dnom nad GO[K-om u Gabeli, koja je od delegata ^ede [evarike iz Banje Luke ozna~ena kao sumnjiva. Naravno da su Tuzlaci sa gnu{anjem odbacili takva podmetanja, a prijavu Banjalu~anina proglasili tendencioznom, aludiraju}i na to da je u igri za opstanak i Slavija, koja je Tuzlacima bila direktni konkurent u borbi za opstanak. Kada se zna da se upravo ova dva protivnika sastaju sutra u posljednjem kolu, sumnjalo se da su u Slobodi `eljeli da se osigura-

ju prije zadnjeg kola i ni{ta ne prepu{taju slu~aju. Ipak, ta~ku na slu~aj stavila je Takmi~arska komisija N/FSBiH, koja je smatrala da nije bilo nikakvih nepravilnosti i - utakmica je registrovana postignutim rezultatom (1:4). Tako ostaje da se sutra, u posljednjem ovosezonskom kolu Premijer lige, vidi ko }e zaista napustiti dru{tvo najboljih. Pored susreta Slavija - Sloboda u `i`i interesovanja nalaze se susreti Rudar - Zrinjski, Vele` - GO[K i Leotar - @eljezni~ar. Ako je suditi prema do sada prikazanom, realno bi bilo da Mostarci na stadionu u Vrap~i}ima pobijede suparnike iz Gabele, aktuelni {ampion i pobjednik Kupa, nepora`ena ekipa u prvenstvenim okr{ajima od avgusta pro{le godine nadigra Trebinjce, a Prijedor~ani zavr{e posao u duelu sa plemi}ima u Prijedoru. U tom slu~aju iz lige bi ispali Gabeljani, jer imaju slabiju gol-razliku od protivnika. Sa~ekajmo mi, ipak, da se sutra odigra i posljednje kolo. Tek tada }emo, da nastavimo u kulinarskom stilu, vidjeti ko }e posrkati neslanu ~orbu ili popiti gorak napitak. Ne sumnjamo u to da su svi napravili svoje kombinacije. Koliko puta smo ~uli: lopta je okrugla, nezahvalno je prognozirati.

OSVRT

Pi{e: Branko MAJSTOROVI]
branko.majstorovic@oslobodjenje.ba

Jedan od omiljenih recepata u na{oj dobroj i jedinstvenoj BiH, naravno na cijelom prostoru oba entiteta, jeste - kako opstati u ligi. On je kod nas trenutno najpopularniji, mada ponekad izbije u prvi plan i ko }e u evropska takmi~enja

. a ~ija bi prevashodna namjena bila da provede program osiguranja od rizika katastrofa u zemljama jugoisto~ne Evrope. borac. i to od poplava i potresa. dakle.Dru{ko. zapravo. koja bi. izlobirati izmjene zakona te u~initi sve da projekt izgleda uspje{an time {to }e. Doti~na novinarka je ve} objavila sli~ne la`i u magazinu Dani. a od vas tra`im da po{aljete ekipu koja }e potpuno istra`iti ovaj slu~aj. Svi navedeni sugovornici na osnovu ~ijih izjava je oblikovan tekst su te{ki kriminalci sa debelim policijskim i sudskim dosjeima i ovo je ~injenica koja se da lako provjeriti u sudu i policiji. Me|utim. zar zaista trebamo uzimati kredit da bi nam kompanija iz [vajcarske prodavala osiguranje zgrada u FBiH? To je. nikad ne biste napisali neistine i la`i koje ste objavili u navedenom tekstu od 15. No. Ona nastavlja s “predanim radom” na SEEC CRIF projektu te se po~etkom maja u sjedi{tu Udru`enja osiguravaju}ih dru{tava FBiH ponovo organizira prezentacija istog projekta. dakle. a da sa mnom nije razgovarano.OSLOBO\ENJE utorak. a demanti nije objavljen u izvornom tekstu. koji su ionako siroma{ni i nedovoljni da bi mogli izdvajati dovoljna sredstva u fond za naknadu katastrofalnih {teta” . da ne bude zabune. ustvari. Ovaj program jo{ je jedan od onih koji veoma ilustrativno oslikavaju na~in na koji rade me|unarodne finansijske institucije u na{oj zemlji. KOMENTARI 11 Treba li se BiH kreditno zadu`iti da bi radila Europa RE? EKONOMSKI BAROMETAR D aleko od o~iju ovda{nje javnosti. izlobirati izmjene zakona te u~initi sve da projekt izgleda uspje{an time {to }e. na formiranje kompanije Europa RE. nikada nisam niti ka`njavan niti procesuiran ni za {ta. nakon prezentacije ovog projekta. nije uop{te provjerila njihove navode. pokazali su daleko vi{e moralnog i profesionalnog integriteta od svih “klimoglavaca” iz entitetskih institucija. naravno. te D`enanu Karup . Dioni~ari reosiguravaju}eg dru{tva Europa RE bile bi zemlje regiona jugoisto~ne Evrope koje su. radi? Predstavnici Svjetske banke ve} mjesecima lobiraju kod dr`avnog i entitetskih ministarstava finansija da BiH prihvati “povoljni” IDA kredit od pet miliona dolara. a planirani ugovaratelji osiguranja .potpuno nepotreban! Me|utim. ^lanovi federalnog Udru`enja osiguravaju}ih dru{tava odmah su nedvosmisleno istakli da im je potpuno nejasno {ta bi to dr`ava. godine ma izra zile `aljenje za ubijenim Enijadom i zgra`avanje porodicom Tokali}. odakle dolazi glavni finansijer i sponzor ovog projekta SECO. te dodali da je postoje}a industrija osiguranja odavno sposobna da odgovori potrebama za osiguranjima od prirodnih katastrofa. te privatna doma}instva. ~ija }e sredstva ona odmah potom uplatiti u fond {vajcarske kompanije Europa RE. natjerati izvr{nu vlast da pla}a osiguranje zgrada federalne Vlade i drugih entitetskih institucija. dobro korumpiran. U prezentaciji projekta je tako|er nagla{eno da je rije~ o dobrovoljnoj vrsti osiguranja. Ali. Gruzija. naglasili su i jo{ jedan va`an detalj. i da su brojne zemlje u regiji (Srbija. Poljska.000 KM za objekat koji spominje. a nakon toga }e Svjetska banka. Ovo se sve tako|er mo`e provjeriti u sudu i policiji. prema tvrdnjama Svjetske banke. ~ija }e sredstva ona odmah potom uplatiti u fond {vajcarske kompanije Europa RE. Sastanak je nakon toga zavr{en uz jednoglasan stav osiguravaju}ih dru{tava da je ovakav program BiH . a nakon toga }e Svjetska banka. Rije~ je o takozvanom projektu SEEC CRIF.Dru{ko osobno tu`iti zbog te{kih uvreda.dr`avni organi. to nije pokolebalo Svjetsku banku u njenoj namjeri da dodatno zadu`i sve gra|ane BiH. ostao nijem na sva na{a pitanja o ovom projektu. jedan od u~esnika sastanka upitao je Gurenka nakon prezentacije {ta }e se desiti ako vlasti FBiH ne pristanu na svoj dio zadu`enja i u~e{}a u projektu. Navedeno je. stvarno sjajno zami{ljeno. recimo. nego koji je sastavljen od gra|ana [vajcarske. Ili. odnosno {vajcarski Dr`avni sekretarijat za ekonomske poslove. Me|utim. Europa RE trenutno ima samo jednog “dioni~ara” . najprofitabilnijih javnih preduze}a i drugih dioni~kih dru{tava u dr`avnom vlasni{tvu. Nikada u Kaknju nije bila ve}a d`ena za od d`ena ze svirepo ubijenog Enijada ]ehaji}a. iz pomenutog. trebala donijeti odluku o ovom zadu`enju kod Svjetske banke. Pozivam vas da do|ete i pogledate svu dokumentaciju u vezi s mojim navodima. a neka vam Tokali} Omer potkrijepi svoje navode valjanom dokumentacijom ako mo`e. kleveta. te razgovorima sa obi~nim gra|anima Kaknja od kojih su hiljade na dru{tvenim mre`a- Osvrt: “[ta (ni)je radila policija”. na`alost. otac i veliki radnik koji je odbio primiti Zlatni ljiljan. Va{a novinarka nikada nije kontaktirala mene niti bilo koga osim Tokali}a i osoba povezanih sa njima. 15. ~ovjek sa ~istim dosjeom. I nakon tog sastanka predstavnici svih osiguravaju}ih dru- {tava u FBiH ponovo su ocijenili projekt Europa RE i program SEEC CRIF kao potpuno nepotreban i preambiciozan. 2012. Elektroprivrede BiH. Razvojne banke FBiH i tako dalje. zasnovan na dokumentima i istini. god. Oslobo|enje. Bugarska. koristim svoje zakonsko pravo i tra`im da objavite ovaj demanti u potpunosti. u Ministarstvu finansija FBiH uslijedilo je razo~aranje za predstavnike Svjetske banke. ovoga puta pred svim ~lanovima Udru`enja. du{evne boli te materijalne {tete koju ste mi nanijeli navedenim tekstom.. ^injenice su da ja. a i magazin Dani. ali je on. recimo.ili je dobro neupu}en u biznis i osiguranje ili je. Jer. Izme|u ostalog. ve}inskog i jedinog dioni~ara. Razvojne banke FBiH i tako dalje. maj/svibanj 2012. godine u [vajcarskoj kao reosiguravaju}e dru{tvo. Naime. Ako su dioni~ari Europa RE dr`ave. Tako|er. Svjetska banka }e BiH dati kredit. Meho ZAIMOVI]. a ve}ina ih to u svojoj ponudi ima du`e vremena nego {to uop}e postoji Europa RE. rije~ je o slijede}em. Va{a novinarka konstrukcijom teksta poku{ava da opravda i amnestira ubojicu i iznosi la`i porodice tog istog ubice. O ~emu se. a u kojem se pokazuje veliki neprofesionalizam i pristrasnost va{e novinarke D`enane Karup . po{to je odbio da vra}a kredit za koji sam ja `irant. Na tom sastanku ekipa iz Svjetske banke. Ja vas sa svoje strane obavje{tavam da }u vas. odnosno entiteti. koji su tako|er prisustvovali prezentaciji.pazite sada ovo .. Tako|er ovakvim napisima doti~na poku{ava da uti~e na sudski postupak protiv ubojice Kenana Tokali}a. pogledali relevantnu dokumentaciju i popri~ali sa gra|anima i odgovornim u Kaknju. odnosno programu za uvo|enje osiguranja rizika od katastrofa na podru~ju jugoisto~ne Evrope. Makedonija. U tekstu se spominje moje ime kao da sam zadnji kriminalac. kako tvrdi Svjetska banka. te osiguranje gra|evina BH Telecoma. rasplet se o~ekuje u narednim mjesecima. Elektroprivrede BiH. Gruzija i Bosna i Hercegovina “zna~ajno napredovale u procesu pridru`ivanja”?! Osim toga. odakle onda tu RS kao subjekt u jednom me|unarodnom projektu ove institucije? Ili nam pak Gurenko i Svjetska banka svojim ucjenjiva~kim stavovima `ele poru~iti ne{to? Poku{ali smo to saznati od Gurenka. Kakanj . Makedonija. a i samo ovo govori kakvog ste ~ovjeka vi blatili u svom ~lanku. oboje. Ovo dovodi u pitanje njene motive.i to Albaniju . navedeno i da su Srbija. te je ovim potezom uni{tio i moje preduze}e. nema {ta. I tu se na{a pri~a zavr{ava. te objaviti novi tekst. Tim je povodom u februaru u federalnom Ministarstvu finansija odr`ana prezentacija na kojoj su predstavnici Svjetske banke nahvalili svoj novi projekt. pa ~ak ni za saobra}ajni prekr{aj i ovo se da lako provjeriti u sudu i policiji. Svjetska banka ovih dana poku{ava progurati jo{ jedan svoj projekt u Bosni i Hercegovini. ali i da je i Vlada Republike Srpske ve} prihvatila 50 posto ponu|enog kredita za ovaj program i o tome pisano obavijestila Svjetsku banku. 22. treba osigurati od zemljotresa ili poplava. tako|er. najprofitabilnijih javnih preduze}a i drugih dioni~kih dru{tava u dr`avnom vlasni{tvu posti}i ulaganjem kapitala. natjerati izvr{nu vlast da pla}a osiguranje zgrada federalne Vlade i drugih entitetskih institucija. Predstavnici osiguravaju}ih dru{tava iz FBiH. Ta bi se sredstva utro{ila.500. bez ikakve provjere ~injenica prija objave u javnost. Gurenko je na to odgovorio da }e se u tom slu~aju police Europa RE prodavati u Federaciji preko dru{tava iz RS-a?! E tu ve} dolazimo do jednog krupnog problema za Svjetsku banku. Da ste kojim slu~ajem istra`ili sav ovaj slu~aj. Na`alost. Crna Gora i tako dalje) spremne u}i u projekt Europa RE.ali je. odnosno kredita u ovu kompaniju. Vi objavljujete insinuacije i gnusne la`i ovog ~ovjeka i to bez ikakvih dokaza. Trenutno ostaje neizvjesno pitanje da li }e rije~ struke ovoga puta piti vode kod federalne Vlade. ^injenice su da je tragi~no ubijeni Enijad ]ehaji} po{ten gra|anin. trebala Pi{e: Eldar DIZDAREVI] Svjetska banka }e BiH dati kredit. te da su predmet osiguranja uglavnom gra|evine i poljoprivredna zemlji{ta. Europa RE je kompanija koja je osnovana 2009. na zvani~noj internet-stranici Europa RE pronalazimo sasvim druga~ije podatke. i laiku bi trebalo biti jasno da BiH jednostavno ne treba Europa RE. REAGIRANJE Kakanj je u {oku Povodom teksta koji je {okirao sve po{tene ljude koji poznaju prilike u Kaknju. ali je dodala i jedan novi detalj. svojim kanalima u izvr{noj vlasti. sa odu{evljenjem prihvatile formiranje ove kompanije. kao i otu`no pona{anje izvr{ne vlasti spram ovakvih i sli~nih projekata. ve} je objavila te{ke klevete i la`i spominju}i moje ime i ime Enijada i Admira ]ehaji}a u jako negativnom kontekstu isklju~ivo iz ugla gledanja porodice Tokali}. naravno. Meho Zaimovi}. Sva osiguravaju}a dru{tva u FBiH odavno u svojoj ponudi imaju u policama uklju~enu ve}inu rizika od elementarnih nepogoda. 5.. istini za volju. U Svjetskoj banci stoga ka`u da bi se tim projektom “obezbijedilo rastere}enje bud`eta dr`ava ovog regiona. ali samo sa stanovi{ta Svjetske banke. pak. te osiguranje gra|evina BH Telecoma. No. Zgrade i druge nepokretnosti. dakle. maj/svibanj 2012. ponovila je sve sa prethodnog sastanka. predvo|ena izvjesnim Eugenom Gurenkom. svojim kanalima u izvr{noj vlasti. ^injenice su da je Omer Tokali} du`an Hypo Alpe Adria banci 8. kako tvrde u Svjetskoj banci. na stranici se navodi i da Europa RE ima Upravni odbor u kojem nema nijednog Albanca. javna preduze}a i druge kompanije. krajnje pojednostavljeno. A sa stanovi{ta BiH lako je naslutiti da ko god prihvati ovakav projekt . dr`avne institucije i sli~no.

M. U KPZ-u Zenica ima 27 osu|enika za ratni zlo~in. za{ti}eni svjedok Tu`ila{tva BiH. “^injenica je da je ^egar bio pripadnik specijalne jedinice. Mi smo ~uli dvije pri~e. \. napustio je BiH”. aspekt ljudskih prava. . Zavod nema drugih dubioza i u saradnji sa Vladom i njenim redovnim uplatama mo`emo odr`ati stabilnost. Ove godine nije realno o~ekivati ni vra}anje duga od 180 miliona KM od Vlade FBiH. pojasnio je Nadarevi}. u~esnika odbrane BiH u smislu prijevremenog penzionisanja. prema rije~ima Zijada Krnji}a. 22. jer je u Odred do{ao po~etkom tog mjeseca.1 milion KM za beneficirane penzije. a na kraju i zbog onih koji ne rade. a potom i na ratnog komandanta Dragana Viki}a. Zavod nema drugih dubioza i u saradnji sa Vladom i njenim redovnim uplatama se mo`e odr`ati stabilnost do kraja 2012. Radi se o navodnom fizi~kom zlostavljanju na nacionalnoj osnovi i nemogu}nosti izdr`avanja zatvorskih kazni u nekom od zatvora u RS-u. maja. M. . poja{njava Krnji}. u~estvovati u akcijama. godine. maj/svibanj 2012.5 posto mjese~no. Op}inski sud u Sarajevu krajem aprila je prvostepeno presudio u korist federalnog Zavoda u tu`bi za isplatu ovog duga. Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica Ugro`ena ljudska prava Srba Delegacije Parlamentarne skup{tine BiH. TUNOVI] minorno. dovele bi do pribli`avanja prava saboraca. 28 osu|enika je oslobo|eno od izdr`avanja dijela zatvorske kazne. poslanici }e zavr{iti 14. Dopune Zakona o PIO. kazao je da pretpostavlja da optu`eni Memi} nije mogao sredinom aprila 1993. dok je boravio u Australiji (u toku rata. On je naveo da je u izvi|a~ko odjeljenje jedinice “Zulfikar” preba~en prije sukoba sa HVO-om u martu 1993. uvodi se nezavisna federalna komisija za koncesije ~iji privremeni ~lan }e biti i op}inski na~elnik. 25. od ~ega je 14 Bo{njaka.. R. zbog neupla}ivanih sredstava za beneficirane penzije. Predstavnica delegacije PS-a BiH Du{anka Majki} je objasnila kako je razgovarala sa {est osu|enika srpske nacionalnosti. izvje{taj o datim pomilovanjima u pro{loj godini. poslije samoinicijativnog penzionisanja 2010. “Va`no je naglasiti. javlja BIRN. kada je planirano da sa svjedo~enjem nastavi Jovan Divjak. Tu`iteljica Vesna Budimir je kazala da joj je za{ti}eni svjedok prije su|enja rekao da ga je posjetio Kemal Suljevi} iz Ministarstva odbrane BiH i naveo mu koji podaci u izjavi iz istrage nisu redigovani. R. poslanika SDA. kako bi se u razgovoru sa osu|enicima srpske nacionalnosti upoznali sa njihovim optu`bama da se kr{e njihova ljudska prava. nije poja{njeno. Su|enje }e biti nastavljeno u petak. Kako se navodi. zasjedanje Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH na kojem }e se pred poslanicima. “Njih {est.. direktora federalnog Zavoda PIO/MIO. {efica Odjela za pra}enje prava pritvorenika u Instituciji ombudsmena BiH. . najbolje je da se suo~umo. do{lo je do odre|enog deficita koji je karakteristi~an za zimske mjesece. i 2009. sjednice.Mi i Vlada zajedni~ki vodimo ra~una o finansijskoj stabilnosti federalnog Zavoda i ne}e se dozvoliti ugro`enost. Ja sam zbog psihofizi~kog stanja i potro{enosti. Statut RTVFBiH. No. a dvoma je brisana presuda. a u~estvovali su najmanje dvije godine u odbrani BiH u sastavu Armije RBiH. ovi ljudi tra`e da su bli`e svojim porodicama {to je u ekonomsko-socijalnom stanju u kojem se BiH nalazi i logi~no. navode}i “da se radi o samozvanom heroju odbrane Sarajeva koji se izuzetno destruktivno odnosi spram ~asnih boraca i specijalaca Odreda specijalne policije MUP-a RBiH i pripadnika Armije RBiH”.S obzirom na to da su rashodi bili ne{to vi{i u pomenutom periodu. o~ekujemo da }emo odr`ati nepromijenjenu dinamiku isplata i visinu penzija. te ko to daje podr{ku ^egaru da se ponovo vrati na posao. 53 djelimi~no oslobo|ena od izvr{enja zatvorske kazne. D. bio u Hrvatskoj. ^egar je po~eo permanentne manipulantske medijske napade na ratnog komandanta Kemala Ademovi}a. nekim zemljama Evrope.april 2012) prihodi od doprinosa u federalnom Zavodu PIO/MIO bili su manji nego godinu prije. vio je nakon obilaska Radomir Pa{i}. za 13 je zatvor zamijenjen uslovnom kaznom. na}i i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. a to se najranije mo`e o~ekivati u bud`etu za 2013. Bilo je i ne{to manje primjedbi vezano za ~uvare ali je to presudama” istakla je Majki}. ali postoje primjedbe na me|unacionalne odnose sa drugim zatvorenicima. osam Srba i pet Hrvata. U sada{njem momentu nije realno o~ekivati pove}anje penzija i. koji su osu|eni za ratne zlo~ine. Krnji} napominje da osim deficita iz proteklih sedam mjeseci. te da je u prethodnom krvavom ratu proveo ukupno tri mjeseca. Po Zakonu o PIO. da bi ih mogle porodice lak{e obilaziti” naglasila je . Ako iko ima i{ta re}i. \. Jasminka D`umhur. Postoji odre|ena doza i straha kod tih ljudi. Narodne skup{tine RS-a i Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH posjetili su Kaznenopopravni zavod zatvorenog tipa Zenica. izme|u ostalog. kazao je Zijad Krnji} vodu pla}a 17. ko mu je pomogao da se zaposli u policiji. “@eljeli smo da se uvjerimo u status tih zatvorenika po pitanju ljudskih prava. a trenutno punjenje kase federalnog Zavoda PIO/MIO FBiH je stabilno. Kako je Suljevi} to saznao. jer Vlada FBiH iz bud`eta mjese~no federalnom Za- Zasjedal Parlament FBiHl Danas po~inje dvodnevno redovno 15. U Bosni se pitaju ko daje podr{ku ^egaru da se ovako javno pona{a. godinu. sjednicu u sklopu koje }e raspravljati o prijedlogu zakona o koncesijama koji je povu~en sa pro{log zasjedanja i vra}en Vladi FBiH da razmotri ulo`ene amandmane. a bez sigurnosnih provjera. Situacija je sad normalnija i ukoliko Vlada FBiH bude pla}ala svoje obaveze u visini i na vrijeme. Iz federalnog Zavoda PIO/MIO se protive ovakvom rje{enju i ka`u da nije u skladu sa Zakonom o PIO. Isplata po starom Isplata redovnih penzija u Federaciji BiH bi}e nastavljena istom dinamikom i na istom nivou. svjedo~e}i pod pseudonimom N. Zimski deficit Za odr`anje redovnosti penzija potreban je i stabilan federalni bud`et. Poslanici }e razmatrati i izvje{taj predsjednika FBiH @ivka Budimira o pomilovanjima u kojem stoji da je lani u FBiH od 226 zahtjeva odobreno 96 pomilovanja. na su|enju na kojem je javnost u dva navrata bila isklju~ena. Ni{ta od pove}anja penzija Osim deficita iz proteklih sedam mjeseci. godine. poslanik u NS-u RS-a i predsjednik Odbora za predstavke. bez obzira na godine starosti. te da ru{i principe me|ugeneracijske solidarnosti. godine. a koji imaju 35 godina penzionog sta`a. predlo`io da se prijevremeno mogu penzionisati. vezano za kr{enja ljudskih prava. biv{i pripadnik Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” pri [tabu Vrhovne komande ARBiH. bilo bi zavaravanje tvrditi suprotno. Ina~e. Finansijska stabilnost Krnji} o~ekuje da }e i kona~na presuda biti u korist Zavoda. jer su oni nama podnosili odre|ene zahtjeve i molbe po pitanju smje{taja. uklju~uju}i i jedno iz nehata. smatra da RS treba da formira nezavisni advokatski tim koji bi pregledao sve presude i vidjeti do kakvih stra{nih manipulacija je do{lo u njihovim . odnosno stru~njak op}ina gdje se daje koncesija. navodi Udru`enje veterana Odreda policije Bosna. a nakon zatvaranja nekoliko stotina nevinih gra|ana srpske nacionalnosti na stadionu Ko{evo. Pomilovanje je. te na kraju u Australiji). Memi} nije u~estvovao u akciji?! Na su|enju {estorici biv{ih pripadnika Armije BiH za zlo~ine po~injene u Trusini. i to za oko 1. rekle su da postoji jedan nesrazmjer izme|u navoda `albi zatvorenika i onoga {to stoji kao prijava protiv zatvora. Strah me|u zatvorenicima Foto: M. ka`e Krnji}. nepisano pravilo je bilo da vojnici koji tek do|u u jedinicu ne idu u akcije dok se ne priviknu. Prije po~etka 15. prijedlogom se propisuje postupak dodjele koncesija. a mu{karci sa 35 godina penzionog sta`a i 60 godina `ivota. prokomentirao je Zoran ^egar. prijedloge i dru{tveni nadzor. kada je oti{ao u invalidsku penziju? . prema rije~ima predlaga~a Ibrahima Nadarevi}a. Ombudsmen za ljudska prava BiH Jasminka D`umhur i Rada Kafed`i}.Mislim da bi se ovim popravio Prvo o koncesijama dio nepravde u bora~koj populaciji. HVO-a ili MUP-a. ali napominje da }e se ona izvr{iti samo ako se sredstva za vra}anje duga predvide u bud`etu. u prijevremenu penziju mogu i}i `ene koje imaju 30 godina penzionog sta`a i 55 godina `ivota. U posljednjih sedam mjeseci (oktobar 2011 .12 DOGA\AJI VIJESTI utorak. i pribojavaju se {ta se mo`e dogoditi sa njima” izja. Kako je pojasnio. imali smo porast penzionera. prenijela je Fena. . to nije bilo u razmjerama da se treba bojati za dinamiku isplate penzija i njihovu visinu. OSLOBO\ENJE Federalni Zavod PIO/MIO Ko je pomogao ^egaru? Udru`enje veterana Odreda policije Bosna reagiralo je ju~er u povodu medijskih istupa biv{eg pripadnika ove jedinice Zorana ^egara. Mi. bez ikakve politi~ke konotacije. ~ak na mjesto komandanta Federalne specijalne jedinice. kao i za jednu utaju poreza.To je ~ista zloupotreba udruge gra|ana u privatne svrhe. te da u tom odjeljenju nisu bili optu`eni Memi} i Rasema Handanovi}. izme|u ostalih materijala. navodno. dato za 36 djela ubistva. napravljenog 2008.

22.OSLOBO\ENJE utorak. OGLASI 13 . maj/svibanj 2012.

3. novine Federacije BiH" broj: 53/03. i to sudija Amela Mahi} . Bulevar vojvode S. st. Zmaja od Bosne bb.Samard`i}. 4. zakonskog zastupnika. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni. godine. Me|utim. u Brijesnici Velikoj. godine.d. tako da ih nije vidio na vrijeme da uspije zako~iti. a bio je uredno pozvan. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 110166 09 P SARAJEVO. N. ul. v. (1988). dana ponedjeljak. stoji u saop}enju iz PIOS-a.02 KM. u sudnici broj 7/I. 406. 19/06 .sp. dok su ljekari tuzlanskog UKC-a kod voza~a golfa konstatovali lak{e povrede. godine /objava putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda/ objavljuje slijede}i: OGLAS Dostavlja se tu`enoj Ni{evi} Ljiljani iz Banje Luke. tako da se ]ulumova je progla{ava krivom i osu|uje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. OSLOBO\ENJE Uhva}eni kradljivci Sudar golfa i fiata Dvije osobe su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u nedjelju na magistralnom putu Tuzla . a pored njenog tijela prona|en je upalja~. a u posljednje vrijeme je navodno imala zdravstvenih problema. Sud }e shodno odredbama ~l. Spalila se zbog bolesti? U dvori{tu porodi~ne ku}e u Tarevcima kod Modri~e Amira H. godine Op}inski sud u Sarajevu. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. van ro~i{ta 11. 97. D. stranku ili drugog sudionika u postupku. op}ina Doboj-Istok. S. a bio je uredno pozvan. kedijem (K76-E-099) firme Sarajevofarm udario H. POZIV ZA: Radon~i} Rafet sa prijavljenim prebivali{tem na adresi Topal Osman-pa{e broj 3.14 CRNA HRONIKA Sarajevska policija privela je u nedjelju u Ulici Halilovi}i tri osobe koje se sumnji~e za te{ku kra|u. 16. 11. 4 i 5. 73/05. SUDIJA Sanela Rondi} 1 Zakon o parni~nom postupku ("Sl. djevoj~ica je sa drugaricom pretr~avala cestu mimo pje{a~kog prelaza. a od njih su oduzeta tri kanistera sa naftom. objavljuje oglas: Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda.00 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. ZPP-a). Djevoj~icu je. uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 252. Marica ]ulum . koji je vozio S. a {to smo mi i objavili. stav 3. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. broj 53/03. a kako je do{lo do nesre}e. 31.626. ZPP-a1). te{ko je povrije|ena ju~er u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u sarajevskoj Alipa{inoj ulici. 22. Ju~er u Alipa{inojl ulici u Sarajevul Obavje{tenje JP "[ume TK" d.2012. 1.putem pisanih ponuda (licitacija). izvr{ili pripadnici policije. po nalogu de`urnog tu`ioca. 2012. te se drugostepena presuda preina~ava u dijelu odluke o kazni. te da priloge dostavljene uz tu`bu i zapisnik sa pripremnog ro~i{ta mo`e podi}i u zgradi suda. ZPP-a. za ~ijim volanom se nalazio Z. U ovoj nesre}i te{ke povrede zadobio je voza~ fiata. te lijeve orbitalne regije (kost lica). V. BiH.jpsumetk.ba i www. (1974). nesretnu `enu je u nedjelju prijepodne prona{ao njen brat. privedeni su K. Kedi je udario djevoj~icu i bacio je na vjetrobransko staklo. (1976) iz Sarajeva. koja }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu. 19/06) Djevoj~ica prevezena u KUM Foto: A. SUDIJA Amela Mahi} . a K. a onda je ona pala na asfalt” ispri~ao je je. pa do isplate. stav 3. 2012. i fiat punto.892. 8. V.r. dan od svjedoka ove nesre}e. 2009.u daljem tekstu ZPP-a). koji Z. nedaleko od Druge gimnazije. dok su djevoj~ice cestu poku{ale pretr~ati od federalne Vlade prema Drugoj gimnaziji.02 KM. s. osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi. U porodi~noj ku}i je `ivjela s bratom i sinom. a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku. iz ureda za odnose sa javno{}u ove pravosudne institucije ju~er su saop}ili da je u pitanju gre{ka. Kako je potvr|eno iz MUP-a KS-a. 97.73 KM. D. Ispravka Suda BiH Marici ]ulum godina zatvora Iako je u sedmi~nom pregledu Suda BiH stajalo da je advokatici Marici ]ulum potvr|ena drugostepena presuda kojom je osu|ena na pet mjeseci zatvora zbog pripadnosti organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila me|unarodnim krijum~arenjem marihuane. nastanjen u Isto~nom Sarajevu. kako nam je potvr|eno iz sarajevske policije. 4.ekapija. Stepanovi}a br. sa zakonskom zateznom kamatom u smislu Zakona o visini stope zatezne kamate.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 4533/12 od 18. po~ev sa danom 25. ul. KAJMOVI] Te{ko povrije|ena 12-godi{njakinja Dvanaestogodi{nju Taru P. i 407.. 5. 31 (dostava putem objave u dnevnim novinama i oglasne plo~e suda). studira u Sarajevu. maj/svibanj 2012. na osnovu ~lana 348. 1. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 209101 11 P Sarajevo. osobu koja u podnesku vrije|a sud. smatrat }e se da je povukao tu`bu. sudija Sanela Rondi}. u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Bank d. kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1. Svjedoci su ispri~ali i to da je kedi i{ao iz pravca Skenderije ka Ciglanama. trebalo bi biti poznato po okon~anju istrage. sa po~etkom u 10 sati. 2012. u {oku ponavljao kako je pro{ao kroz zeleno svjetlo na semaforu. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. Stepanovi}a br. 2012. i M. te je upu}ena na Kliniku za ortopediju i traumatologiju. osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. gdje su se sudarili golf 2. utorak. 11. N.626. 6. 73/05. i M. u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank d. a mo`e je i udaljiti. radi naplate nov~anog potra`ivanja. odakle nam je potvr|eno da je zadobila frakturu desne nadlaktice.Tre}estepeno vije}e Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je tre}estepenu presudu u predmetu Marica ]ulum. i dr. BiH Sarajevo. Zmaja od Bosne bb. su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a. S. Bulevar vojvode S. Sarajevo. vrijednost predmeta spora 11. Sarajevo Pozivate se kao stranka da pristupite na ro~i{te za glavnu raspravu. protiv tu`enih Radon~i} Rafeta sa prijavljenim prebivali{tem na adresi Topal Osman-pa{e broj 3. kojom se odbijaju kao neosnovane `albe branilaca. Uvi|ajem je utvr|eno da je Amira samoubistvo izvr{ila paljenjem svoje odje}e. Kako saznajemo. koji je o svemu i obavijestio policiju. punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a. ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda. radi duga. a da su djevoj~ice istr~ale iza automobila koji su se kretali u suprotnom smjeru. st.Samard`i}. Na mjestu doga|aja uvi|aj su. slijede}a: PRESUDA /zbog propu{tanja/ Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 5. nosne kosti. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03).5. \. novine Federacije BiH. kedijem udario H. .Doboj.d. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. H. (1971).000 KM: stranku. je bila razvedena. (51) po~inila je samoubistvo samospaljivanjem. protiv tu`ene Ni{evi} Ljiljane iz Banje Luke. Op}inski sud u Sarajevu. POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba. rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. “Prizor je bio stra{an.d. Sarajevo. Voza~ je. Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. Kolima Hitne pomo}i ona je prevezena u KUM Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. godine o prodaji roba {umskih drvnih sortimenata . • Istr~ale iza automobila koji su se kretali u suprotnom smjeru? Dvanaestogodi{nja Tara P. L. Amira H. prema onome {to su ispri~ali o~evici. dok se djelimi~no uva`ava `alba Tu`ila{tva BiH. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. prema onome {to se moglo ~uti nakon nesre}e.

Du{ko Grmu{a. Dragana je. op. Sa{a Vujini} iz skra}ene pu{ke ubio suprugu Draganu. sve je na`alost kulminiralo u nedjelju. te dodaje: “On je htio da se ona njemu vrati.200 uspje{no izvedenih skokova. Naime. a zatim po~inio samoubistvo • Ostalo dvoje djece put i vidjela. preliminarne informacije mogle bi biti poznate ve} u utorak popodne” . Dan njihove sahrane bi}e progla{en Danom `alosti. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela krim-policije PU Tuzla. On nije `elio govoriti o eventualnim bezbjedonosnim propustima usljed kojih je do{lo do kvara i po`ara na motoru aviona.Tu`ilac je nalo`io preduzimanje svih potrebnih istra`nih radnji i vje{ta~enja. Kontrola sredstava za ga{enje trebao je biti zadatak Direkcije civilne avijacije i oni bi morali odgovoriti kada su je obavili” poja{njava Todi}. gdje se zaposli la kao ko no ba ri ca u ka fi }u Ro lex. Kobni polukrug? Sa uvi|aja u Zalu`anima zao je da je dan prije nesre}e Crnali} u istom avionu . a potom je opet pucao i pogodio je u glavu. a Sa{a ga je koristio. nakon privo|enja M. tukao je dok su bili u braku. s kojom se nikada nije sudski razveo. Nakon toga je pucao i u sebe i pao na metar od nje. i da li su dobili certifikat. Ali. Kako saznajemo. Porodi~na tragedija u Romanovcima kod Bosanske Gradi{ke Suprugu ubio zbog ljubomore.a) po povratku iz Srpca auto ostavio negdje na putu. Podsjetimo. odlu~eno je na ju~era{njoj vanrednoj sjednici Skup{tine grada Banja Luka. a iza ovog bra~nog para ostalo je dvoje maloljetne djece. uvi|aj na mjestu tragedije obavili su lokalna policija i slu`benici krim-policije CBa Banja Luka. koja }e poku{ati utvrditi uzroke nesre}e. a on je izletio pred nju i ispalio prvi hitac koji je nije ubio. Naime. potvr|eno je iz MUP-a TK-a. Smrtonosni hitac . po idealnom vremenu do{lo je do pada cesne. da li je redovno servisiran. instruktor padobranstva Nemanja Goronja (32). Ja sam ~ula da je jednom stavio u gepek i htio je baciti u rijeku” . Goronja je bio tandem master i nastavnik padobranstva. a nalo`ena je i obdukcija tijela. koja se nalazi u tuzlanskoj Ulici mar{ala Tita. Pored toga. S. “Avion cesna nosivosti je 1. a tragedija se desila pred o~ima ~lanova porodica koji su do{li da prate prvi skok mladih padobranaca. Sa{a se nikada nije mogao pomiriti s ~injenicom da vi{e ne `ive zajedno. potvrdio je za Oslobo|enje savjetnik ministra za civilnu avijaciju i glavni istra`ilac ove nesre}e Omer Kuli}. u kojoj je bilo pet osoba. koja ih je tada posljednji Sva|a u kafi}u . . Crnali} je sa 18 godina polo`io ispit za upravljanje jedrilicom. podsje}amo.cesna 182 obavio dva leta bez problema. predsjednik Padobranskog kluba Banja Luka kamora dati odgovore da li je avion modifikovan. a on se sakrio u grmlje u blizini kafi}a i sa~ekao da ona zavr{i s poslom.. koji rade na rasvjetljavanju i dokumen to va nju ovog do ga|aja. 22. Nakon kriminalisti~ke obrade. koje je prvo odveo kod Dragane. 50 KM. Me|utim. J. godine imao je dozvolu pilota sportskog aviona. Kafi} Rolex: Vujini} sa~ekao suprugu i pucao u nju Ipak. .OSLOBO\ENJE utorak. ubistvu i samoubistvu supru`nika navodno je prethodila sva|a zbog automobila koji je Dragana kupila na kredit i otpla}ivala. a potom su iza{li na parking i nastavili sa sva|om. a mi smo mu se danas (ju~er. (1982) oteo. te da li je bio pretrpan. Komisija “Ministar Damir Had`i} odmah je formirao komisiju. Imao je vi{e od 1. maj/svibanj 2012. a ne da pravi polukrug i tako izgubi snagu i brzinu. Navodno je stalno uznemiravao i posje}ivao suprugu. kako je za Oslobo|enje potvrdila i njena baka Draginja Milakovi}. U avionskoj nesre}i. te objavio pjesmu “Ja no}as umirem” . po nalogu suda. M. kako se moglo saznati. Moglo se ~uti i to da je Sa{a. instruktor padobranstva iz aerokluba Gaea. dva pi{tolja. Negdje oko pono}i Dragana je zaklju~ala kafi} i krenula ku}i. D. Porodi~noj tragediji navodno je kumovala ljubomora. prema nekim pri~ama.a) pridru`ili. te posjedovao nelegano oru`je. Pola sata nakon toga. Bio je ~lan padobranske reprezentacije BiH u disciplinama paraski i skok na cilj. a potom presudio i sebi. navodno. recimo u pogledu kori{tenja pogonskog goriva. navode}i da }e situacija biti mnogo jasnija nakon istrage. “Jedna od pretpostavki za{to je do{lo do ove nesre}e je da je avionu naglo otkazao motor. koji se sumnji~i da je napao njihovog slu`benika tokom intervencije u mjestu Trnovac. u no}i sa nedjelje na ponedjeljak. Jedan od ~lanova na{eg tima od nedjelje radi. te odobreno 10. a onda se vratio u Romanovce. ju~er se mogla ~uti i druga verzija ove porodi~ne tragedije. te od radnice S. Sa{a je do{ao u Romanovce i oti{ao u ku}u njenog oca te uzeo njihovo dvoje djece. pa presudio i sebi Ispred caffe bara Rolex u Romanovcima kod Bosanske Gradi{ke. morao iskoristiti snagu aviona koja je preostala. a prve informacije o uzroku nesre}e mogle bi danas biti poznate. je pu{ten. Prema izjavama o~evidaca. a protiv njega slijedi prijava nadle`nom tu`ila{tvu. Iako }e istraga trajati nekoliko mjeseci.000 KM za sufinansiranje tro{kova komemoracije i sahrane. Todi}. rekao je Kuli}. kroz suze pri~a Draginja Milakovi}. Djecu je potom odvezao svojim roditeljima u Srbac. J. u nedjelju u 15 sati oti{la na posao. 15 Policajac napadnut tokom intervencije Oplja~kana kladionica Remi Za sada nepoznata osoba preksino} je oplja~kala kladionicu Remi. sportski padobranac i instruktor Stefan Karanovi} (23) te u~enici koji su u nedjelju trebali obaviti prvi skok Nikola Stevi} (19) i Sr|an Kosi} (18). Taj avion nije bio pretrpan. a potom pobjegao. pretresena je ku}a koju on koristi te na|eni pu{ka. P. poja{njava da }e komisija nadle`nog ministarstva vjerovatno obratiti pa`nju na tehni~ke karakteristike aviona. Goronja i Crnali} bili su ~lanovi Padobranskog kluba Banja Luka. Sa{a i Dragana Vujini} `ivjeli su u Srpcu. Z. dvije ru~ne bombe i manja koli~ina metaka. ali avioni se ne mogu zapaliti sami od sebe. ali ne treba naga|ati dok se ne obavi istraga” rekao je Grmu{a. na dru{tvenoj mre`i Facebook napisao status iz kojeg se moglo naslutiti {ta planira. Po nalogu de`urnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka Hane Vranje{evi}. op. A.. da se poku{a prizemljiti.300 kg i snage 250 konjskih snaga. saop}eno je iz banjalu~kog Tu`ila{tva. ali ga je ona krajem pro{le godine ostavila i sa dvoje djece se vratila ocu u Romanovce.Taj njen nesretni mu` je ju~er (u nedjelju. J. \ELILOVI] Istraga avionske nesre}e i pogibije pet osoba kod Banje Luke Za{to je cesni otkazao motor? Instruktor padobranstva Goran Todi} isti~e da je nedopustivo da su na aerodromu aparati za ga{enje bili gotovo neispravni Komisija Ministarstva saobra}aja i komunikacija BiH ju~er je po~ela istragu avionske nesre}e u Zalu`anima. Goran . nakon {to je vidio da je do{lo do kvara. supru`nici su se u nedjelju poslije podne posva|ali prvo u kafi}u. CRNA HRONIKA Policija iz Bosanske Gradi{ke dostavi}e prijavu protiv M. Odgovorna osoba u tom klubu On dodaje da je Alen Crnali} (sin iskusnog pilota Zlatana Crnali}a). Napada~ je upao u kladionicu. a od 21. Na videosnimcima se mo`e uo~iti da neki aparati nisu funkcionisali kako treba. poginuli su pilot Alen Crnali} (24). Sa{a Vujini} (29) iz Srpca je hicima iz skra}ene vojni~ke pu{ke M 48 ubio suprugu Draganu Vujini} (27). nedopustivo je da su na tom aerodromu bili gotovo neispravni aparati za ga{enje.

menta BiH.mehanizam koordinacije uslov za EU Najve}a stepenica i izazov za BiH Ne smijemo gubiti vrijeme. Ne samo kada je rije~ o uskla|ivanju propisa ve} i o ostalim aspektima procesa integrisanja. ka`e Cvijanovi}. poja{njava glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Marina Kavaz . dr`avne i nadnacionalne BiH ni{ta ne spre~ava da podnese zahtjev za ~lanstvo. Ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a @eljka Cvijanovi} ka`e da je stav RS-a jasan . da se jasno identifikuju nosioci aktivnosti koji }e jedinstveno djelovati i obezbijediti ujedna~enost u primjeni evropske regulative. maj/svibanj 2012. a programiranje pomo}i iz IPA je koncipirano na entitetskom osnovu. dokument koji bi dao odgovor na pitanje koje institucije i koji nivoi vlasti su vlasnici svakog pojedina~nog propisa EU i ~ija je obaveza da ih prenese u doma}i pravni sistem. vi{e sluha i zajedni~ki cilj. @eljka Cvijanovi}: 70 posto evropskih obaveza je na entitetima Razli~ito vi|enje RS-a i FBiH Ono s ~ime se sla`e ve}ina jeste da }e biti izrazito te{ko napraviti kvalitetan mehanizam koordinacija u jednoj slo`enoj strukturi kakva je BiH. Veliki broj direktiva EU daje opseg. dok sa druge strane predstavnici iz RS-a smatraju da je ne{to vi{e od 70 posto posla i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju na entitetima.Siru~i}. Prema mi{ljenju analiti~ara. smatra Genjac. svi nivoi vlasti i svi izvr{ioci aktivnosti u procesu integrisanja su va`ni u smislu da izvr{avaju obaveze iz procesa koje su u njihovoj nadle`nosti. tako|er. kako tvrdi Cvijanovi}eva. Hrvatska se ozbiljno pribli`ava EU i od idu}e godine je punopravna ~lanica. BiH i njena slo`ena struktura donijele su i dalje donose odre|ene pote{ko}e pa je stoga formiranje odgovaraju}eg mehanizma koordinacije veliki izazov za sve nivoe vlasti . na~in postizanja tzv. a to zna~i i odre|ene gubitke za BiH. {to je. a njime se precizno defini{u mjere. odgovaraju}oj sankciji za odre|eni prekr{aj ili vremenu potrebnom za registraciju preduze}a. Ona smatra da nedostatak koordinacije ugro`ava IPA projekte. zvani~nici iz FBiH smatraju da je BiH me|unarodni subjekat koji treba da ima me|unarodne ugovore. to nam samo mora biti opomena da ubrzamo proces stvaranja adekvatnog mehanizma koordinacije ne osposobljenosti i organizovanosti za izvr{enje evropske agende su ogromne u korist RS-a u odnosu na FBiH.Efikasna koordinacija u procesu integrisanja zna~i koordiniran na~in postizanja zajedni~kog stava u BiH po svakom pitanju u vezi sa procesom integrisanja. u prvom redu zbog toga {to jo{ nemamo program integrisanja. . bi}e ujedno i osnov na kojem }e se graditi plan integrisanja BiH u EU. potrebno je provesti zaklju~ke ministara inostranih poslova EU iz marta i decembra pro{le godine Mehanizam koordinacije. a to zna~i i odre|ene gubitke za BiH Veliki izazov za sve nivoe vlasti .lokalne.70 posto evropskih obaveza le`i na entitetima. . Tako|er. a {ta entitetskih vlada. te zatim poku{a do}i do mehanizma koordinacije koji }e obezbijediti svakom nivou vlasti sposobnost vr{enja svog dijela evropskih obaveza. Da bi proces evropskih integracija po~eo da se odvija u odgovaraju}em smjeru. Ovo vrijedi ne samo za uskla|ivanje doma}eg pravnog sistema sa acquisom ve} i za sve ostale aktivnosti u procesu integrisanja u EU. ali napominje da ovaj proces ne smije biti zloupotrijebljen od politi~ara unutar BiH koji samo `ele obezbijediti unutra{nju preraspodjelu nadle`nosti u korist nivoa BiH.Siru~i}: Pravna sigurnost gra|anima i privredi OPOMENA Kada do|emo u situaciju da na{i proizvo|a~i hrane vi{e ne}e mo}i izvoziti na hrvatsko tr`i{te. Ipak. Na{a dr`ava je trenutno jedina zemlja u regionu koja jo{ nema program za integraciju.lokalne. entitetske. rokovi i odgovornosti i stavlja ta~ka na razgovore o nadle`nostima koji su raspore|eni po razli~itim nivoima vlasti. To je. ali da bi on zaista bio i razmotren. odnosno da se njime garantuje pravna sigurnost i gra|anima i privredi. Svi akteri procesa integrisanja saglasni su da koordinacija treba biti pobolj{ana. predsjednik Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parla- Promjena Ustava? Stvaranje mehanizma koordinacije definisalo bi {ta je odgovornost Vije}a ministara BiH. potvr|eno i u izvje{taju Evropske komisije o napretku BiH u 2011. 22. Ona. nivo zajedni~kih organa BiH nije u stanju da koordinira aktivnosti na odgovaraju}i na~in. odnosno izbor izme|u vi{e opcija.Davati procjene o tome koliki procenat obaveza je na jednom ili drugom nivou vlasti nije argumentovano. trebamo njih rje{avati. Ovaj dokument je jo{ prije ~etiri godine uspostavljen u svim zemljama regiona. smatra da je mehanizam koordinacije postao najva`nije politi~ko pitanje jer je njegovo rje{avanje skoro pa siguran put ka izradi programa za integraciju. entitetske. Zbog te neujedna~enosti. stvaranje adekvatnog mehanizma koordinacije izme|u dr`ave i entiteta. to je sasvim sigurno. ali on ne smije i}i na {tetu ustavnim nadle`nostima u ovom entitetu. a razlike izme|u entiteta u pogledu institucional- Marina Kavaz . potrebno je. po{to ne ispunjavamo evropske standarde. Pripremljen je Politizacija }e se pojaviti. a koji je osnovni dokument za sve nivoe uprave i planer harmonizacije zakonodavstva. Direkcija za evropske integracije je krajem pro{le godine ponovo pokrenula konsultacije o pobolj{anju koordinacije. Hrvatska se ozbiljno pribli`ava EU i od idu}e godine je punopravna ~lanica. S aspekta uskla|ivanja propisa. odnosno ta~no bi se znalo {ta je ~ija nadle`nost i odgovornost. a njegovo uspje{no provo|enje bi pokazalo da li je BiH spremna da postane ~lanica EU ili ne. jednoglasja u BiH u komunikaciji sa institucijama EU. . to nam samo mora biti opomena da ubrzamo proces stvaranja adekvatnog mehanizma koordinacije jer }e na osnovu njega biti izgra|en program integrisanja BiH. OSLOBO\ENJE Najva`nije politi~ko pitanje . a uspje{an po~etak procesa zna~io bi . Kako tvrde iz Direkcije za evropske integracije BiH. Ne smijemo gubiti vrijeme.16 BiH EU utorak. Politizacija }e se pojaviti. potrebno je obezbijediti da je to rje{enje harmonizovano unutar BiH. bez obzira na to da li je rije~ o koli~ini dozvoljenih otrovnih gasova koji mogu biti ispu{teni u atmosferu. po{to ne ispunjavamo evropske standarde. kantonalne. . zajedni~ke vizije politi~kih predstavnika o budu}nosti zemlje zapravo bi bio najve}i test do sada za zemlju. dr`avne i nadnacionalne. S obzirom na to da rje{enje koje predstavlja ugradnju direktive u doma}i pravni sistem mo`e biti u nadle`nosti vi{e nivoa vlasti ili institucija. jednostavnije re~eno. Iz Republike Srpske poru~uju da u BiH prvo treba da se poka`e spremnost za provo|enje Ustava. Kada do|emo u situaciju da na{i proizvo|a~i hrane vi{e ne}e mo}i izvoziti na hrvatsko tr`i{te. stoji da je za proces pridru`ivanja i realizacije Sporazuma o pridru`ivanju neophodna jedinstvena politi~ka volja i funkcionalne institucije koje bi imale jasno raspore|ene zadatke. efikasna koordinacija zna~i da je svaki propis EU u doma}e zakonodavstvo prenesen na na~in da za istu pravnu materiju vrijedi isto rje{enje. koliko }e to biti nepotrebna politizacija cijelog procesa. ali mislim da trebamo raditi na stvarima koje nisu sporne.Polemike oko toga {ta }e biti ~ija nadle`nost svakako }e biti. U izvje{taju Evropske komisije o napretku BiH na putu u EU navodi se da nedostaje zajedni~ka vizija politi~kih predstavnika o generalnom pravcu i budu}nosti zemlje i njenom institucionalnom ure|enju.kretanje ka EU je prioritet. dodatno. koji BiH mora da unaprijedi kako bi ostvarila bolje rezultate na putu ka Evropskoj uniji. ali mislim da trebamo raditi na stvarima k . sama struktura ne predstavlja toliki problem u integrisanju. a baviti se problemima kada oni do|u. ka`e Kavaz Siru~i}. kantonalne.vi{e ozbiljnosti. odnosno jasne. Glavni razlog jesu i suprotni stavovi koji dolaze iz Banje Luke i Sarajeva te ne}e biti nimalo lako odrediti ko }e imati koja zadu`enja i kako uspje{no sura|ivati u budu}nosti. Kako ka`e Halid Genjac.

OSLOBO\ENJE utorak. svim nivoima vlasti bilateralno. "Nije potrebna nikakva pomo} izvana". . smatraju mnogi analiti~ari i predstavnici vlasti. BiH SEDAM EU DANA EU 17 Weidmann: [to dalje od Gr~ke Zajedni~ke institucije BiH: Vrijeme za konkretne zadatke koncept koji po{tuje ustavima definisane nadle`nosti i predstavljen je. Napomenuo je da }e za potpunu sanaciju djelomi~no nacionalizirane. Drugim rije~ima. juna. onaj koji }e tek biti razmatran. maj/svibanj 2012. GODINJAK [paniji nije potrebna pomo} [panija je ju~er poru~ila da joj nije potrebna pomo} izvana u sanaciji banaka koje je pogodilo pucanje balona na tr`i{tu nekretnina. Ko~enje procesa Integrisanje svake dr`ave koja je sada u EU ili vrlo blizu tog cilja imalo je politi~ku podr{ku i bez nje je ovaj proces te{ko i zamisliti. Ona dodaje da je vrijeme potrebno za postizanje dogovora u BiH vrlo rastegljiva i neizvjesna kategorija. vjerujemo. Proces integrisanja. od trenutka podno{enja zahtjeva za ~lanstvo. E. [ta sve mo`e biti ko~nica integraciji je tema koju je mogu}e elaborirati sa puno aspekata.Finci. Ovaj dokument je jo{ prije ~etiri godine uspostavljen u svim zemljama regiona vr{i procjenu pripremljenosti i sposobnosti dr`ave koja je podnijela zahtjev da ispuni kriterije za ~lanstvo. Ponovio je i da Gr~ka ne mo`e o~ekivati daljnju pomo} partnera ako ne bude po{tivala uvjete iz sporazuma o pomo}i. Madrid je odabrao dvije nezavisne revizorske ku}e kojima je povjerio posao procjene ukupne izlo`enosti banaka uru{enom sektoru nekretnina. Sastoji se od upu}ivanja pisma najvi{e rangiranom zvani~niku dr`ave koja u tom momentu predsjedava Evropskom unijom. a u prvom redu je onaj koji se ti~e vjerodostojnog napora u provo|enju odluke u slu~aju Sejdi} . Evropsko vije}e donosi odluku o dodjeli kandidatskog statusa. koriste}i u prvom redu tzv. "Prili~no sam siguran da procjene ne}e ukazati na potrebe za dodatnim rezervacijama". dodaje glasnogovornica Direkcije za evropske integracije BiH. efikasna koordinacija nikome ne oduzima pravo na odlu~ivanje. Konsultacije nisu zavr{ene. Kredibilni zahtjev za ~lanstvo je vjerodostojan zahtjev. mi{ljenja je Kavaz . a njihov krajnji rezultat bi trebala biti odluka o koordinaciji koja }e omogu}iti nesmetano i efikasno izvr{enje zadataka u procesu integrisanja. predlaganje i zauzimanje stava o obavezama iz procesa integrisanja teku nesmetano.8 milijardi eura rezervacija koje je vlada propisala u sklopu reformi pokrenutih u februaru. odnosno potrebno je ispuniti ve} navedene preduslove.Siru~i}. Me|u tim zaklju~cima su bili usvajanje Zakona o sistemu dr`avne pomo}i. "Takva odluka zasigurno }e najvi{e pogoditi Gr~ku". niti naru{ava postoje}u podjelu nadle`nosti. 22. Rezultati revizije trebali bi biti objavljeni u roku mjesec. Evropska komisija zatim priprema mi{ljenje o tom zahtjevu. koje nisu sporne. Taj se iznos nadovezuje na 53. u zavr{noj fazi. Iz Direkcije napominju da je va`no znati da Bosnu i Hercegovinu sve vrijeme formalno ni{ta ne spre~ava da podnese zahtjev za ~lanstvo. Naglasio je da bi eventualna odluka o odbacivanju sporazuma o me|unarodnoj pomo}i i o izlasku iz eurozone najte`e pogodila samu Gr~ku. .Efikasna koordinacija ne mijenja postoje}i sistem dono{enja odluka i postoje}e nadle`nosti. Halid Genjac: Polemike oko nadle`nosti svakako }e biti Upoznavanje javnosti Podno{enje zahtjeva za ~lanstvo je jasno definisano. Zakoni su usvojeni u februaru ove godine i preostao je ovaj posljednji uslov.Finci. Prije samo 10 dana vlada je savjetovala banke da stave na stranu dodatnih 30 milijardi eura za pokrivanje mogu}ih gubitaka po nenaplativim zajmovima vezanim za sektor nekretnina. Ona treba da omogu}i da komunikacija. ali da bi on zaista bio i razmotren. Predsjednik njema~ke centralne banke Bundesbank Jens Weidmann upozorio je centralne banke eurozone da ne pove}avaju izlo`enost Gr~koj zbog velike politi~ke neizvjesnosti u toj zemlji pred nove izbore 17. dovoljno zna i ima priliku pratiti posredstvom medija na dnevnoj osnovi. Zakona o popisu stanovni{ta i kredibilan napor u provo|enju odluke Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . poru~io je Weidmann.5 milijardi eura.465 milijardi iz dr`avne blagajne trebala namaknuti jo{ tri milijarde eura. "Od presudne je va`nosti istaknuti da se pomo} ne mo`e pru`ati ako Gr~ka ne napravi {to je dogovoreno". "Dr`im stoga da ne bi bilo dobro da sistem jedinstvene evropske valute dodatno podi`e nivo rizika vezanog za Gr~ku".O tome javnost. Javnost je potrebno adekvatno i pravovremeno upoznati sa programom koji ima za cilj predstaviti puteve ka kona~noj kandidaturi BiH u EU. Pobolj{anje koordinacije u BiH prepoznato je kao prioritet i neophodnost za sve naredne korake u vezi sa integracijom u EU. Na osnovu mi{ljenja Evropske komisije. ustvrdio je. ustvrdio je ministar ekonomije de Guindos. kazao je novinarima premijer Mariano Rajoy. naglasio je da }e gra|ani Gr~ke i njihovi novi parlamentarni zastupnici morati odlu~iti `ele li napustiti zonu primjene jedinstvene evropske valute. i to pokazuju iskustva drugih. poja{njava Marina Kavaz . potrebno je provesti zaklju~ke ministara inostranih poslova EU iz marta i decembra pro{le godine. Analiti~ari ih procjenjuju na oko 200 milijardi eura. Sam postupak podno{enja formalnog zahtjeva nije ni dugotrajan ni previ{e kompleksan. upitnik da iz- ^ETIRI GODINE Na{a dr`ava je trenutno jedina zemlja u regionu koja jo{ nema program za integraciju. ECB. do dobijanja ovog statusa u prosjeku pro|e godina i po. a koji je osnovni dokument za sve nivoe uprave i planer harmonizacije zakonodavstva. uz podr{ku Delegacije EU u BiH. dodao je.Svjedo~ili smo da su neki bitni dogovori nakon du`e stagnacije bili postignuti u izuzetno krat- kim rokovima. kazao je ministar privrede Luis de Guindos novinarima na jednom forumu u Madridu. . podrazumijevat }e promjenu Ustava na na~in da se ustavnim amandmanom omogu}i prenos dijela izvr{avanja suverene vlasti sa institucija dr`ave aspirantice za ~lanstvo na institucije EU i to je korak koji su u~inile sve dr`ave koje su potpisale Pristupni ugovor sa EU. U razgovoru za list Frankfurter Allgemeine Zeitung Weidmann. ujedno ~lan odbora guvernera Evropske centralne banke (ECB). kazao je ~elnik Bundesbanka. centralne banke zemalja ~lanica eurozone i porezni obveznici suo~it }e se s golemim gubicima. {to bi zna~ilo da bi banka povrh ve} ubrizganih 4. a neki su i dalje predmet pregovora. od dr`avnog do kantonalnog.Siru~i}. Prema iskustvima ostalih dr`ava. "centralne banke moraju voditi ra~una o tome da rizik u na{im bilansama ostane prihvatljiv". ~etvrte po veli~ini {panske banke Bankije vjerovatno biti potrebno dodatnih sedam do 7. trebamo njih rje{avati . da se proces odvija bez ve}ih te{ko}a kada postoji prakti~na sprega izme|u donosilaca i izvr{ilaca odluka. me|utim. U o~ekivanju njihove politi~ke odluke. Nesporno je. Ako Gr~ka istupi iz eurozone.

maj/svibanj 2012. “Srbija }e morati da stalno pokazuje svoju privr`enost duhu pomirenja i saradnje u regionu”prenosi Fe. Zapo~et kurs pa`ljivo pripremljene i postepene integracije regiona mora biti nastavljen” poru~io je on u saop{te. vedeno je u saop{tenju dostavljenom Tanjugu. Austrijski ministar inostranih poslova Michael Spindelegger ~estitao je Nikoli}u pobjedu na predsjedni~kim izborima i ocijenio da je to prilika da Nikoli} doka`e svoju posve}enost evropskoj Srbiji o kojoj je govorio. . bio Nikoli}ev SNS. izjavio je Kacin. u prvom reagovanju na pobjedu Nikoli}a na predsjedni~kim izborima u Srbiji. “Nema nikakvog razloga da tako ne bude i vjerujem da }emo u narednim sedmicama i kada budemo znali kona~ni sastav nove vlade Srbije. izjavili su Barroso i Van Rompuy Swoboda ocijenio da izborna pobjeda Tomislava Nikoli}a predstavlja te`ak udarac evropskoj politici na Balkanu i regionalnoj stabilnosti Strani zvani~nici i brojne diplomate poru~ili su Tomislavu Nikoli}u da sada ima priliku da doka`e svoju posve}enost evropskoj Srbiji o kojoj je govorio. a evropske integracije su najbolji na~in da Srbija ostvari te ciljeve. Westerwelle je saglasan cent Deger koji je ~estitao Nikoli}u na pobjedi i poru~io da su pred novim predsjednikom odre|eni izazovi. saop{tila je ju~er ameri~ka ambasada u Beogradu. Predsjednik Evropskog vije}a Herman van Rompuy i predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso ~estitali su ju~er izbornu pobjedu Tomislavu Nikoli}u i izrazili o~ekivanje da }e Srbija ostati na evropskom putu. pozdravila to {to su izbori protekli u dobrim uslovima. “Njegova nacionalisti~ka retorika i stav prema Kosovu do sada nisu ukazivali na evropski put” nagla. kada ispuni neophodne uslove. Luk{i} vjeruje da }e i Nikoli} tome dati doprinos. Nije u pitanju nikakva drama. “To zna~i da mandatara postavlja predsjednik i pitanje je kome }e dati mandat. uz konstataciju da se drama doga|a samo kod onih koji odlaze sa vlasti. posve}enost evropskom putu Da~i}: Komplikuje se Treba po{tivati narodnu volju i {to prije raditi na konstituiranju nove vlasti. za koju se nadaju da }e biti plodonosna. u bilo kojoj zemlji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da se izborom lidera Nikoli}a za predsjednika Srbije nije dogodilo ni{ta stra{no. u Evropi nama malo udaljenija. “Evropska perspektiva Srbije je vrlo konkretna i stoga se nadamo da }emo mo}i da se oslonimo na li~nu posve}enost predsjednika Nikoli}a da se taj cilj postigne” rekli su pred. kazao je crnogorski premijer. budu prepreka normalnim i dobrim odnosima sa strankama i politi~arima koje je u demokratskoj utakmici politi~ki narod izabrao”. Na novom predsjedniku Srbije je. kako je ocijenio. 22. Njih odlikuje intenzivan politi~ki dijalog i tijesna saradnja”. Kosovo SAD ~estitaju lideru SNS-a Tomislavu Nikoli}u izbor za predsjednika Srbije i pozdravljaju reafirmaciju njegove posve}enosti evropskoj budu}nosti Srbije. prenosi Srna. rekao je Kacin. sili da je od su{tinske va`nosti da se o~uva ritam reformi kako bi kriterijumi za po~etak pregovora bili ispunjeni. Putinova ~estitka Predsjednik Rusije Vladimir Putin ~estitao je Tomislavu Nikoli}u izbor za predsjednika Srbije i po`elio mu uspjeh na novoj du`nosti. nema razloga da osobni odnosi koji su mo`da s nekim ljudima postojali. sve }e biti kompliciranije”. formalno gledano. tako|er. [vedski i njema~ki ministri vanjskih poslova Carl Bildt i Guido Westerwelle prvi su se oglasili povodom izbora Nikoli}a za predsjednika. nju. “Odlu~uju}e je da Srbija ostane na proevropskom kursu” izjavio je . Preporu~ujem svima da se odreknu satanizovanja bilo kojeg funkcionera. “Upu}uju}i ~estitke novoizabranom predsjedniku Srbije. “Na{e zemlje povezuje provjereno prijateljstvo. I u Ma|arskoj je na vlasti stranka desnice. Van Rompuy i Barroso su konstatovali da je srpski narod na izborima dao jasnu podr{ku evropski orijentisanoj politici vlade i ukazali da rukovodstvo sada ima jak mandat da nastavi s takvom politikom i napravi sljede}i korak na evropskom putu . koji }e oja~ati koordinaciju pristupa u me|unarodnoj areni na dobrobit obje zemlje i u interesu evropske stabilnosti i sigurnosti. Milanovi}: Po{tivati volju naroda Hrvatski premijer Zoran Milanovi} izjavio je povodom izbora Tomislava Nikoli}a za srbijanskog predsjednika da po{tuje volju srbijanskog naroda te da nema razloga da dvije zemlju ne sara|uju iako ta politi~ka opcija Hrvatskoj nije najbli`a. kao i da se ostvari novi napredak u dijalogu i pobolj{anju odnosa s Pri{tinom. On o~ekuje da }e biti nastavljena me|usobna saradnja na realizaciji postoje}ih sporazuma. prenosi Fena. ali da je EU spremna da sara|uje s njim. mora sada da preduzme promjenu kursa zbog stanovni{tva Srbije kako ne bi ometao put Srbije u Evropu. saop}enju evropskih zvani~nika i dodaje da “predsjednik Nikoli} sada snosi posebnu odgovornost da osigura da Srbija dobije stabilne i funkcionalne institucije” . Van Rompuy i Barroso su nagla- da Srbija treba da ostane na evropskom putu. naveo je Putin.18 REGION utorak. komentirao je hrvatski premijer ishod predsjedni~kih izbora u Srbiji. da svoje proevropske izjave preto~i u djelo. saop}ilo je njema~ko ministarstvo vanjskih poslova. “Pozdravljamo ponovnu potvrdu posve}enosti novoizabranog predsjednika Nikoli}a evropskoj budu}nosti Srbije i ohrabrujemo ga da konstruktivno sara|uje sa budu}im premijerom i vladom u postizanju ovog cilja. Na pitanje nastavljaju li va`iti dosada{nji koalicijski dogovori. uz uzajamno po{tovanje i ravnopravnost. ka`e Da~i}. jer se u politici ~esto de{avaju promjene pozicija. To je jedna politi~ka opcija koja je. Bildt je povodom preliminarnih rezultata istakao da Beograd na ~elu s Nikoli}em treba da poka`e jasnu spremnost nastavku evropske integracije i pomirenje u regionu. prema rije~ima Swobode. On je uvjeren u bliskost odnosa Crne Gore i Srbije. uzajamno korisni odnosi i saradnja. OSLOBO\ENJE REAKCIJE NA PREDSJEDNI^KE IZBORE U SRBIJI Prilika da Nikoli} doka`e Srbija }e morati da stalno pokazuje svoju privr`enost duhu pomirenja i saradnje u regionu. Novi predsjednik. Izazovi “@elimo uspjeh predsjedniku Nikoli}u u suo~avanju s izazovima koji mu predstoje i u odgovoru na ogromna o~ekivanja srpskog naroda u vezi s privrednim rastom i prosperitetom” ka`e se u zajedni~kom . Da~i} je s Borisom Tadi}em i njegovom Demokratskom strankom (DS) nakon prvog predsjedni~kog kruga postigao dogovor o zajedni~kom formiranju vlasti uprkos tome {to je relativni pobjednik izbora. ali mislim da imamo korektne i dobre odnose.otpo~injanje pregovora o pridru`ivanju. s najve}im pojedina~nim brojem glasova. prenosi Fena. Predsjednik socijaldemokrata u Evropskom parlamentu Hannes Swoboda ocijenio je da izborna pobjeda Tomislava Nikoli}a predstavlja te`ak udarac evropskoj politici na Balkanu i regionalnoj stabilnosti. a pogotovo Nikoli}a. Luk{i} je izrazio o~ekivanje da }e Nikoli} doprinositi regionalnoj saradnji i realizaciji svih onih ciljeva koji su svima bliski. Francuska je. on. “To je volja bira~a Srbije. mo}i da intenziviramo na{e napore kako bismo realizovali zajedni~ke projekte”. Spindelegger je rekao da gra|ani Srbije `ele bolji `ivotni standard. Prema tome. Svakako. Da~i} je rekao da ova situacija postavlja novu poziciju na politi~koj sceni. . sio je on. rekao je u svom prvom komentaru nedjeljnih predsjedni~kih izbora u Srbiji ~elnik Socijalisti~ke par tije Srbije (SPS) Ivica Da~i} ocijeniv{i ipak da }e sada situacija s pobjedom Tomislava Nikoli}a biti komplikovanija nego {to se o~ekivalo. “Sna`no ohrabrujemo predsjednika Nikoli}a da nastavi u ovom pravcu. Francuska je pozvala novoizabranog predsjednika Srbije da nastavi put pribli`avanja Srbije EU i unutra{nje reforme. sjednici i poru~ili da se unaprijed raduju saradnji s Nikoli}em. maja postala tre}a po jakosti politi~ka snaga. a posebno kada su u pitanju regionalna stabilnost i konstruktivni odnos sa Kosovom” na. ~ija stranka je na parlamentarnim izborima u Srbiji 6. mir i stabilnost za svoju dr`avu i svoj region. `elim ostvarenje programa zbog kojeg su mu gra|ani povjerili mandat”. niti je to u dr`avni{tvu i politici mogu}e. kazao je Vujanovi}. Potrebno je ispo{tovati volju bira~a. Od zvani~nika EU prvi se oglasio {ef Delegacije EU u Beogradu Vin- Vujanovi}: Nastaviti dobre odnose Crnogorski predsjednik Filip Vujanovi} i premijer Igor Luk{i} ~estitali su Tomislavu Nikoli}u pobjedu na predsjedni~kim izborima u Srbiji i izrazili o~ekivanje da }e dvije dr`ave nastaviti da grade dobre odnose. ali to su susjedi. mi je po{tujemo i ja vjerujem da }emo imati kvalitetan odnos. na. poru~ili su evropski lideri i upozorili da predstoje}i izazovi od njega zahtijevaju visok stepen dr`avni~ke svijesti” Kako se navodi. “EU ne smije dozvoliti da bude odvra}ena zbog demokratske odluke srpskog naroda.

naime. iza sebe Mesi} bio na funkciji predsjednika Hrvatskog sabora.jer se stranka mora vratiti na put pobjednika. spiskano najmanje 5 milijuna eura dr`avnog novca. tek nedavno saznalo se da je ve} godinu razveden od supruge Enise. najavio je da }e odmah nakon pobjede predlo`iti da se u HDZ-u kreira kodeks pona{anja. 860 glasova izaslanika. februara 2010. Uo~i izbora javno su ga podr`ali biv{i zamjenik Milijan Brki}. REGION BLJUTAVA SOL Poraz na pro{lim parlamentarnim izborima promatra u svjetlu ~injenice da je stranka sama sebi stvorila probleme. Kosor svoje otplesala Svi vole pobjednike pa je doju~era{nja {efica stranke Jadranka Kosor pala u drugi plan. prenosi Fena. a obojica su izjavila da se ne osje}aju krivim. ali i potpunu dezideologizaciju. a i politi~ka sudbina joj je zasad nejasna. bio je na ~elu Sigurnosne obavje{tajne agencije (SOA). Pretpostavlja se da }e Kosor nakon ovog poraza morati oti}i i s mjesta predsjednice saborskog Kluba zastupnika HDZ-a. {ef Ureda za nacionalnu sigurnost u Uredu tada{njeg predsjednika dr`ave Stjepana Mesi}a. se ostali koje nije imenovao “morati obra~unati sa svojim ta{tinom i egom” . da je HDZ postao neprepoznatljiv kao bljutava sol 19 Hadezeovci 17 sati birali ~elni{tvo VIJESTI D’Errico novi nuncij u Hrvatskoj Sveti Otac Benedikt XVI imenovao je apostolskog nuncija u BiH. ali }emo biti konstruktivni i znati vas podr`ati kada budete radili u interesu hrvatskog naroda. ali i potpunu dezideologizaciju.017 HDZ-ovih izaslanika iz cijele Hrvatske KARAMARKO NOVI ^OVJEK ZA POVRATAK KORIJENIMA (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Po~elo su|enje Milankovi}u i Bo{njaku Na osje~kom @upanijskom sudu ju~er je po~elo su|enje Vladimiru Milankovi}u i Dragi Bo{njaku. Optu`en je. U zagreba~koj dvorani “Lisinski” odlu~ivalo je 2. Karamarka se u javnosti do`ivljava kao utjelovljenje nasljednika prvog hrvatskog predsjednika i Tomislav Karamarko: Sami sebi stvorili probleme ka [uica. gradona~elnica Knina Josipa Rimac i biv{a dubrova~ka gradona~elnica Dubrav- Sanaderovi punica i punac prvi svjedoci Kao prvi svjedoci u aferi Fimi media bit }e ispitani punac i punica optu`enog biv{eg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera. nadbiskupa Alessandra D’Errica apostolskim nuncijem u Hrvatskoj. Uloge koje }e igrati Karamarko i koje }e za novog predsjednika HDZ-a biti najizazovnije su osim konsolidacije i rehabilitacija te obrana stranke u sudskom procesu u kojem je HDZ kao pravna osoba na optu`eni~koj klupi zbog pronevjere i crnih fondova u kojima je. spomenuo je niz afera. sprije~e. {to je rezultiralo ubistvom 24 civila.017 HDZovih izaslanika iz cijele Hrvatske. rekao je da }e u sredi{tu njegovog programa biti mladi. poja{njavaju}i da je rije~ o starijim osobama naru{enog zdravlja koje kasnije mo`da ne}e mo}i pristupiti na sud. Biv{i Mesi}ev ~ovjek Vodio je Mesi}evu izbornu kampanju za predsjednika dr`ave 2000. Iako se USKOK usprotivio takvom prijedlogu. izme|u ostalog. dvije poznate ~lanice stranke. ravnatelj Protuobavje{tajne agencije (POA). maj/svibanj 2012. ravnatelj zagreba~ke bolnice Dubrava Milan Kujund`i}. Tek oko 5 sati ujutro u ponedjeljak objavljeno je ime novog {efa. bio mu je {ef kabineta. upozoravati na va{e pogre{ke i proma{aje kojih je sve vi{e. a 17. a ne vladati i to uz ima bogatu karijeru obavje{tajca i sigurnosnog stru~njaka. Kada se `eli relaksirati nave~er. Navodno je preko biv{e supruge bio rodbinski povezan sa zagreba~kim muftijom [evkom Omerba{i}em. zalo`io se za jedinstvo HDZ-a i nastavak suradnje s doju~era{njim rivalima. Za jedinstvo stranke kazao je da je “imperativ svih imperativa”ali da }e . Ivo i Karmela [ari}. sjedne sam u auto i dok tumara opustjelim gradskim ulicama slu{a najgitaristu svijeta Erica Claptona ili hitove grupe Film Jure Stubli}a. k}erke uglednog zagreba~kog profesora s kojom ima dvoje odrasle djece. isto kao i pobjedu na parlamentarnim izborima za dvije godine. prenosi Fena. mnogi branitelji itd. Jadranka DIZDAR Ne{to. ali i branitelji. kao zapovjednik policijskih snaga na {irem podru~ju Siska i Banovine i kao zamjenik na~elnika Policijske uprave nije poduzeo ni{ta da se nezakonita postupanja. Jo{ u izbornoj no}i. najvjerojatnije ne}e ba{ sve potpuno zaboraviti. Karamarko je odmah nakon pobjede uputio poruku vladaju}ima: “Postajemo kona~no prava oporba koja }e o{tro braniti nacionalne interese. kako se ne bi ponovile pau{alne ocjene. odluka je pala u no}i izme|u nedjelje i ponedjeljka. Kosor se ne}e ostvariti `elja da poslije izbora pozove na ples Karamarka i s njim otple{e tango. tako|er je imenovan nerezidentnim apostolskim nuncijem u Crnoj Gori. utemeljitelja HDZ-a dr. optu`enima za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva na sisa~kom podru~ju tokom 1991. Bo`idar Kalmeta i Gordan Jandrokovi}. rekav{i da su optu`be neosnovane. da je HDZ postao neprepoznatljiv kao bljutava sol.OSLOBO\ENJE utorak. Ro|en u Zadru. izmi{ljotine i konstrukcije koje je on do`ivljavao u kampanji za {efa stranke. spomenuo je niz afera. no ove navode demantirao je osobno predsjednik Republike Ivo Josipovi}. Karamarka su ocrnjivali da je u kampanji navodno koristio obavje{tajne podatke kontra ostalih koji su pretendirali na tron HDZ-a. objavio je Tiskovni ured Svete Stolice. Ipak. Izborni 15. kao pripadnik specijalne sisa~ke policijske jedinice Vukovi. do juna 1992. sutkinja Ivana ^ali} je zaklju~ila da je rije~ o opravdanom zahtjevu odbrane. kroatiziran. novembra 2005. organizirao i predvodio grupu koja je neovla{teno hapsila i zlostavljala civile srpske nacionalnosti te ubila osam od ukupno 24 `rtve. Da }e upravo 54-godi{nji biv{i ministar policije Karamarko biti izabran za novog {efa HDZ-a. Tomislav Karamarko je novi predsjednik HDZ-a. da je naredio nezakonito zatvaranje ve}eg broja civila srpske nacionalnosti. kako se tvrdi.” Postajemo kona~no prava oporba koja }e o{tro braniti nacionalne interese. Poraz na pro{lim parlamentarnim izborima promatra u svjetlu ~injenice da je stranka sama sebi stvorila probleme. 22. a dok je . Strankom }e rukovoditi. Prije toga. ne}e zaboraviti Novoizabrani predsjednik HDZ-a pobjedu o~ekuje i na idu}im lokalnim izborima koji se u Hrvatskoj odr`avaju za godinu. ali u kojem sigurno ne}e biti lopovluka. suzbiju i kazne. Ipak. ipak. Kao novi {ef. upozoravati na va{e pogre{ke i proma{aje kojih je sve vi{e. Sanaderovi punac i punica na klupi za svjedoke trebali bi se pojaviti 28. uvijek ozbiljni biv{i obavje{tajac koji malo pri~a otkrio je nedavno i da je zapravo nje`na du{ica. i 1992. Neposredno prije finala. Karamarko je samozatajna osoba. kako ka`e. poru~io je novi predsjednik HDZ-a Kukuriku koaliciji pomo} jakog tima koji ve} ima. Franje Tu|mana. spekuliralo se od samog po~etka. U biv{oj HDZ-ovoj vladi bio je ministar policije. niz nekada{njih ministara npr. kao {to su nezakonite pretrage. maja. @eli novi HDZ koji }e biti. Istu du`nost imao je u kabinetima Franje Greguri}a i Josipa Manoli}a dok su oni bili predsjednici hrvatskih ratnih vlada. koji tako|er obna{a slu`bu nerezidentnog apostolskog nuncija u Crnoj Gori. zlostavljanje. prenosi Fena. O izboru predsjednika stranke odlu~ivalo je 2. istaknuti hadezeovci Andrija Hebrang i Ivan Jarnjak. Karamarko je dobio 971. kada je ve} bilo izvjesno da }e zasjesti u fotelju predsjednika. Prije toga bio je apostolski nuncij u Pakistanu. poni`avanje i zastra{ivanje. op}i sabor najve}e hrvatske oporbene stranke bio je poput maratona. a njegov rival u drugom krugu. Bo{njaka se tereti da je u augustu 1991. Ka`e da }e zaboraviti sve lo{e {to mu se dogodilo u kampanji. odlu~ilo je ju~er Vije}e zagreba~kog @upanijskog suda nakon {to je na su|enju u jednoj od najve}ih korupcijskih afera dovr{eno ~itanje gotovo 14 hiljada raznih dokumenata uvr{tenih u sudski spis. Njihovo ispitivanje prije rasporeda koji je sastavio USKOK predlo`io je Sanaderov advokat ^edo Prodanovi}. Optu`nicom se Milankovi}a tereti da od jula 1991. Nadbiskup D’Errico imenovan je apostolskim nuncijem u BiH 21.

Statuta DD "Poslovni sistem RMK" (pre~i{}eni tekst) od 16. najkasnije (8) osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju skup{tine. godinu sa izvje{tajem Nadzornog odbora.Prelazak sa postpaid na prepaid po priklju~ku Ultra Internet 5 KM Napomene: . 2/02. ili • prelazak na Ultra Internet tarifni model (*usluga prijenosa podataka). Prijava se podnosi na obrascu koji se mo`e dobiti kod sekretara Dru{tva.20 OGLASI utorak. 6. a svaka naredna promjena istom }e se napla}ivati po cjenovniku. Ku~ukovi}a 2/VI poslovna zgrada "RMK Promet" u prostoriji 606/VI.sa paketa ve}e na paket manje nov~ane vrijednosti po priklju~ku 5 KM Napomene: . ~lan Za zapisni~ara Skup{tine odre|uje se Mirela Pari} Dnevni red Izbor predsjednika skup{tine Izbor dva ovjeriva~a zapisnika skup{tine Dono{enje odluke o usvajanju Godi{njeg izvje{taja o poslovanju DD "Poslovni sistem RMK" za 2011.Promjene tarifnog paketa iz postpaida u prepaid bit }e izvr{ena pod uslovom da je korisnik podmirio sve dospjele obaveze prema BH Telecomu te da se SIM kartica ne nalazi u stanju privremenog isklju~enja/mirovanja. 22. besplatno izvr{i promjenu tarifnog paketa.2012. Skup{tinom }e do izbora predsjednika presjedavati prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa.6.4. novine FBiH".2004. OSLOBO\ENJE Na osnovu ~lana 242. Ul. Promjena tarifnog paketa .Izabrani tarifni model }e biti aktivan sa danom izvr{ene izmjene. 3. sjednici odr`anoj 17. stav 2. Izmjena i dopuna Statuta Dru{tva od 9. Predsjednik Nadzornog odbora DD "Poslovni sistem RMK" Edib Ba{i} Administrativne usluge za postpaid korisnike Prelazak sa postpaid na prepaid korisnika .sa paketa manje na paket ve}e nov~ane vrijednosti Jednokratno besplatno . 5. 6/02. . 14. po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju skup{tine u prostorijama Dru{tva. 45/00. 7. kao i korisnicima postpaid govornih paketa BH Mobile mre`e omogu}it }e se da od 20.Prelazak sa postpaid na prepaid Ultra .2009. predsjednik . 88/08. br.osnovni tarifni paket Jednokratno 5 KM . Svi dioni~ari u radu skup{tine du`ni su podnijeti uz prijavu. 23/99. 63/10).2011. 2. godinu Dono{enje odluke o raspodjeli i na~inu upotrebe neto dobiti po Zavr{nom ra~unu na dan 31. godine. 84/08. godine Informacija o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2011. Daje vi{e. godine.6.5. 68/05. fotokopiju li~ne karte. 604/VI izvr{iti uvid u prijedloge i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvr{tenih u dnevni red skup{tine od 10 do 14 sati. godine.Sne`ana Jonji}. juna OBAVJE[TENJE o sazivanju XIII skup{tine DD "Poslovni sistem RMK" I Trinaesta skup{tina DD "Poslovni sistem RMK" saziva se za ~etvrtak. BH Telecom. 7/09. Odbor za glasanje ~ine: . 4. IV Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije odr`avanja Skup{tine. maj/svibanj 2012. u Zenici. pod sljede}im uslovima: Jedinica mjere Osnovna cijena (KM) III Za skup{tinu se predla`e slijede}i: 1. godine i Odluke Nadzornog obora o sazivanju skup{tine DD "Poslovni sistem RMK" donesene na 9. juna ove godine direktno pre|u na Ultra Internet tarifni model. ~lan .Zahtjev za promjenu paketa pretplatnik mo`e podnijeti jednom u toku istog obra~unskog perioda (jednom mjese~no). godinu Dono{enje plana poslovanja za 2012. a izabrani paket }e biti aktivan po~etkom narednog obra~unskog perioda.2012. 2/VI prostorija br. godinu Prijedlog odluke o davanju ovla{tenja za izbor vanjskog revizora za 2012. Ku~ukovi}i br. .12. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. 8.Mirjana @eraji}. od navedenog datuma pretplatnici bilo kojeg postpaid BH Mobile paketa koji `ele pre}i na Ultru (prepaid BH Mobile paket) mo}i }e izabrati: • prelazak na prepaid Ultra osnovni (govorni) tarifni model. Odbora za reviziju i vanjskog revizora za 2011. V Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka skup{tine.Muris Be}irovi}. 9. Naime. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Statuta DD "Poslovni sistem RMK" Izglasavanje povjerenja ~lanovima Nadzornog odbora Dru{tva II NOVO u promjeni sa pretplatni~kog BH Mobile paketa usluga na Ultra (prepaid) paket Svim pretplatnicima BH Mobile paketa za prijenos podataka (mInternet. VI Dioni~ar ima pravo. 91/07. sa po~etkom u 10 sati koja }e se odr`ati u Zenici u prostorijama DD "Poslovni sistem RMK" Ul. paso{a ili drugog dokumenta za identifikaciju. Data paketi). a ovjerena punomo} za zastupanje predaje se uz prijavu za u~e{}e u radu skup{tine. . u periodu od 12 mjeseci od dana posljednje izvr{ene promjene. Nadzorni odbor DD "Poslovni sistem RMK" objavljuje Od 20.Pretplatnik ima pravo da jednom. te ~lana 127. 29/03.

Brojni ministri iz stare vlade zadr`ali su svoje polo`aje. Ekipe hitne pomo}i stigle su u podru~je napada da bi prebacile povrije|ene u bolnicu. izjavio je da bi nova vlada. za razliku od Irana ili drugih zemalja s balisti~kim raketama. te su od Sjeverne Koreje zatra`ili da prekine sve aktivnosti vezane uz raketni i program balisti~kih raketa. objavljenoj na samitu. SVIJET VIJESTI 21 Usvojena deklaracija na samitu u Chicagu Posve}enost sveop{tem MIRU SA RUSIJOM NATO je slu`beno proglasio operativnom prvu fazu antiraketnog {tita u Evropi. [efovi dr`ava ili vlada zemalja ~iji se dovr{etak planira za razdoblje 2018-2020. Isti~u}i doprinose Savjeta Rusija . saveznici su pozvali Teheran da nastavi {estostrane pregovore i uvjeri svijet da je njegov nuklearni program miroljubiv. Ranije ove godine. koja }e biti na ~elu dr`ave ne vi{e od {est mjeseci. godine. Holandska {tampa nazvala je osu|enog pedofila. ameri~ki predsjednik Barack Obama i 27 njegovih vojnih saveznika potvrdili su planove o povla~enju borbenih trupa do kraja 2014. prenosi Fena.NATO od strate{ke va`nos- Holandija: Presuda monstrumu iz Rige Ja~ati partnerstva i koristiti pametnu odbranu radi rje{avanja slo`enih izazova ti jer doprinosi stvaranju zajedni~kog prostora za mir. kao i oklijevanja vo|a Hamasa u Gazi da pojedina ovla{}enja predaju Abasu. upozoravaju}i da }e morati da ispune du`nosti u te{kim vremenima ekonomske krize. po dojavi ameri~kih vlasti. koji je nosio vojnu uniformu. Prema njemu. Zabrinutost Zabrinuti su i zbog {irenja nuklearnog oru`ja i oru`ja za masovno uni{tenje. holandskog dr`avljanina latvijskog porijekla. Ve}ina njegovih `rtava bila su djeca pred{kolskog uzrasta. Abas i Ma{al dogovorili su se da predsjednik Palestine vodi privremenu vladu koja se sprema da iza|e na izbore.OSLOBO\ENJE utorak. koji je po holandskom zakonu o za{titi privatnosti identifikovan samo kao Robert M. me|utim. . a Rusija zahtijeva da bude povezana s tim sistemom ili da dobije jamstva da {tit ne ugro`ava njenu sposobnost nuklearnog odvra}anja. Napad na jemensku vojsku Samoubica usmrtio Putin imenovao novu vladu Ruski predsjednik Vladimir Putin ju~er je objavio sastav nove vlade. lideri NATOa su `eljeli da uvjere afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija da me|unarodna zajednica ne}e napustiti njegovu zemlju nakon {to 130. U deklaraciji se navodi da }e Alijansa raditi na ja~anju partnerstava i da }e koristiti pametnu odbranu radi rje{avanja slo`enih izazova sigurnosti u vrijeme finansijskih ograni~enja. Meta napada bili su vojnici koji su se pripremali za vojnu paradu povodom dana{njeg Nacionalnog dana jedinstva. desetine ljudi Najmanje 96 ljudi ju~er je poginulo.. rekli su zvani~nici obje strane. nije stupio na snagu zbog nesuglasica oko njegovog uvo|enja. namijenjenu za{titi Evrope od napada s Bliskog istoka {to je prvi od ~etiri koraka prema punom ostvarenju tog odbrambenog sistema. maj/svibanj 2012. prenio je AFP. u deklaraciji. iako je priznao da je zlostavljao i ve}i broj djece. U deklaraciji. u deklaraciji se isti~e da je saradnja Rusija . predvo|ena premijerom Dmitrijem Medvedevim. koji je postao sjeme razdora izme|u NATO-a i Rusije Potvr|eni planovi o povla~enju borbenih trupa iz Afganistana do kraja 2014. Taj dogovor. trebala nastaviti kurs zacrtan u prethodnim godinama.000 stranih vojnika ode.NATO (NRC) u deklaraciji se priznaje da se Rusija i Alijansa razlikuju po nekim pitanjima i da ~lanica NATO-a proglasili su preksino} operativnom prvu fazu proturaketnog {tita. saveznici su pozvali Teheran da nastavi {estostrane pregovore i uvjeri svijet da je njegov nuklearni program miroljubiv postoji potreba da se unaprijedi povjerenje. Ministri zdravstva. Dogovor Hamasa i Fataha Palestinski suparnici Hamas i Fatah ugovorili su novi rok za dogovor o vlasti koji predvi|a izbore za oko {est mjeseci. Slu~aj je {okirao Holandiju kada je monstrum iz Rige uhap{en u decembru 2010. maja a`uriranje spiskova glasa~a u Gazi. Putin. prenosi Fena. Po{to su talibani u Afganistanu i dalje aktivni. i o misiji obu~avanja koja }e uslijediti nakon toga. glavnom gradu Jemena. uzajamna transparentnost i predvidljivost kako bi se u potpunosti realizovao potencijal NRC. ministra odbrane Anatolija Sedjukova i ministra finansija Antona Siljuanova. U deklaraciji se isti~e da NATO planira da sa Rusijom razmotri zabrinutosti zbog namjera Rusije u vezi sa vojnim raspore|ivanjem u blizini granica Alijanse. prenio je AFP. NATO poku{ava uvjeriti Rusiju da nju ne smatra prijetnjom. Privremena vlada pripremi}e predsjedni~ke i parlamentarne izbore. rekli su zvani~nici. O~evici ka`u da su ostaci `rtava rasuti po Trgu na kojem se ~esto odr`avaju vojne parade. neke samo od nekoliko sedmica. saop{tili su bezbjednosni izvori. ~ime }e se trupama sa SAD-om na ~elu omogu}iti da postepeno pre|u sa borbene na potpornu ulogu. ali su najmla|i bili bebe. [efovi dr`ava i vlada ~lanica NATO-a usvojili su deklaraciju na samitu u Chicagu u kojoj se potvr|uje opredijeljenost ~lanica Alijansi. nedaleko od predsjedni~ke palate. monstrum iz Rige. Isti~e se da je Alijansa rije{ena da gradi trajni i sveop{ti mir sa Rusijom. raznio se me|u vojnicima koji su mar{irali Trgom Al-Sabin. obrazovanja i unutra{njih poslova su smijenjeni nakon {to su bili suo~eni s velikim kritikama javnosti. kojoj }e prisustvovati i predsjednik dr`ave. prenosi Srna. Ju~era{nji napad izvr{en je 10 dana nakon {to je vojska po kre nu la ofan zi vu pro tiv islamskih militanata povezanih sa Al-Kaidom na Arabijskom poluostrvu. Palestinski predsjednik Mahmud Abas i vrhovni vo|a Hamasa Haled Ma{al formirat }e privremenu vladu u roku od 10 dana. prenosi Srna. Saveznici s velikom zabrinuto{}u prate razvoj doga|aja u Siriji i podupiru Annanov plan za politi~ko rje{enje vi{emjese~ne pobune sirijske opozicije protiv dugogodi{njeg predsjednika Ba{ara al-Asada. uklju~uju}i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Isti~u}i da su za diplomatsko rje{enje spora s Iranom. Sudije amsterdamskog suda ju~er su izrekle kaznu od 18 godina zatvora. 22. Bomba{. prenosi Fena. On je osu|en za zlostavljanje 67 `rtava. stabilnost i sigurnost. palestinska izborna komisija po~et }e 27. trasira budu}nost vojnih snaga i operacija u Afganistanu i potvr|uje da NATO ima sve sposobnosti da se suo~i sa razli~itim vrstama sigurnosnih prijetnji. Nepovratan proces “Sada je va`nije nego ikad iskoristiti resurse koji su nam na raspolaganju i nastaviti prilago|avati na{e snage i strukture” navodi se . a ne militantan kako smatra Zapad. utemeljenog na ameri~koj tehnologiji. DIPLOMATSKO RJE[ENJE Isti~u}i da su za diplomatsko rje{enje spora s Iranom. koji je osvojio tre}i predsjedni~ki mandat u mar tu. NATO-ov raketni {tit postao je tokom godina sjeme razdora izme|u NATO-a i Rusije te je uticao na zahla|enje odnosa prvi put nakon pada Berlinskog zida. Lideri NATO-a su izjavili da je proces preno{enja sigurnosne odgovornosti na afganistanske snage nepovratan i da }e Afganistancima predati odgovornost za odr`avanje sigurnosti u ~itavoj zemlji do sredine idu}e godine. a 300 je povrije|eno u samoubila~kom bomba{kom napadu u Sani. Nacionalni dan jedinstva je praznik kojim se obilje`ava ujeU napadu ranjeno 300 ljudi dinjenje marksisti~ke Narodne Demokratske Republike Jemen i Jemenske Arapske republike 1990. [to se ti~e odnosa sa Rusijom. rekli su Azam al-Ahmed iz Fataha i Favzi Barhoum iz Hamasa. kao i mjeru lije~enja u psihijatrijskoj ustanovi na neodre|eno vrijeme pedofilu koji je zlostavljao desetine djece u pred{kolskim ustanovama u Amsterdamu i postavljao snimke i fotografije seksualnih ~inova na internet.

Dubaiju. Slo ve ni ji. .5 milijardi eura knjigovodstvene vrijednosti za {est banaka u Hrvatskoj. Google }e kupovinom Motorole ste}i 17. navodi Deutsche Welle.tr`i{te jugoisto~ne Evrope. savjetnik koji radi za informati~ke kompanije poput Microsofta i Oraclea. i 2009. koji se koristi na ure|ajima poput pametnih telefona i tableta. Ameri~ki i evropski regulatori kupovinu su odobrili jo{ u februaru. 22. Internetska stranica La Tribune u ponedjeljak spominje plan dobrovoljnih odlazaka koji }e pokriti oko 2. Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini” kazao je Kranebitter. {to je u ponedjeljak demantirala direkcija ove francuske kompanije.5 milijardi dolara. Kranebitter: Ne}e biti pojedina~ne prodaje 1.000 radnih mjesta u tri godine. Apple predbacuje Samsungu bezo~no kopiranje njegovih Air France otpu{ta 5. “Postigli smo dogovor i na{ stav je isti. Kra ne bit ter vi di ban ke iz Ru si je. “Postoji lista u kojoj je nabrojano 50 takvih sudskih postupaka. podrazumijeva se. akviziciju novih klijenata. On ne vjeruje da }e u San Franciscu do}i do nekog dogovora me|u {efovima Applea i Samsunga. Resort bi. prema informacijama koje je objavio list Le Figaro. ali neke od tih tu`bi su podijeljene u vi{e manjih. danas najvrednija kompanija na svijetu. Klju~no tr`i{te U tom procesu }e biti ponu|eno klju~no tr`i{te Hypo Alpe Adria . Kompleksom kapaciteta 800 postelja upravljat }e ju`noafri~ki lanac Kerzner International Resor ts u ~ijem sastavu djeluju naselja na Bahamima. ve} naprotiv. Ovaj prvi korak ka reprivatizaciji uslijedio je nakon uspje{nog restrukturiranja banaka k}eri u jugoisto~noj Evropi. zahvaljuju}i proizvodima poput iPhonea te iPada. Sud naredio da {efovi dvije kompanije moraju sjesti za stol i po~eti pregovarati. klju~no tr`i{te. Srbiji. Maldivima i Mauricijusu. vi{e smart mobilnih telefona od Applea.500 i 3. Kranebitter. navodi Florian Müller. godine otkupili 16 hektara zemlji{ta. To je razgovor do kojeg je vi{e-manje do{lo pod pritiskom suda i ja ne vjerujem da }e to uroditi nekim plodom” smatra Müller. Nadamo se da }emo zaklju~iti posao i kupiti Motorolu”. maj/svibanj 2012. Razgovora }e biti.000 ljudi Air France planira ukinuti oko 5.000 do 2015. sa pro fi tom od 69 mi li ona eura. Googleu odobrena kupovina Motorole Google je objavio da su mu kineski regulatori odobrili kupovinu kompanije Motorola Mobility za 12. Turske. kapaciteta izme|u 150 i 200 soba. ~ime je otvoren put sklapanju posla. I kako je navedeno u saop}enju. a ulaga~i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata jo{ su tokom 2008. te {to je jo{ va`nije. Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini Borba titana Apple protiv Samsunga proizvoda i povredu patentnog prava. javlja Bloomberg. bez otpu{tanja”. izjavio je glasnogovornik Googlea za AFP. rekao je Kranebitter. Mogu}i kupci poslovnica Hypo banke u jugoisto~noj Evropi banke iz Rusije.5 milijardi eura knjigovodstvene vrije dnos ti za {est ba na ka u Hrvat skoj. Choi Gee-Sung je prvi ~ovjek korejskog koncerna Samsung Electronics. Rije~ je o mo}nim ljudima koji se nalaze na ~elu mo}nih svjetskih kompanija. tako da je stvarna brojka procesa koji su u toku bli`a 100 nego 50” . Tur ske. uklju~ivao bi. od ~ega je oko polovine po planu dobrovoljnih odlazaka. Apple i Samsung vode oko 100 sudskih sporova u 10 zemalja . prenosi Business. Tim Cook je {ef Applea. te stotinjak luksuznih vila. na koje vlasnik gleda kao na centar i najvredniji dio svog poslovanja. a ne pojedina~no. U ovo tr`i{te. i po dobrovoljnom planu odlaska. ju go is to ~ne Azije i Evropske unije kao potencijalne ponu|a~e kojima `eli prodati mre`u banaka. ali niko ne vjeruje da }e se dogovoriti Po nalogu jednog ameri~kog suda. De ut sche ban ke. Investicija bi se trebala realizirati ve} naredne godine. Dr`avna potpora “U`i izbor ponu|a~a je potrebno izraditi do kraja ove godine. Prema pisanju Le Figaroa.000 tehni~kih patenata i time oja~ati svoju poziciju u borbi za dominaciju na tr`i{tu mobilnih telefona i tableta. oko 800 godi{nje. koji }e biti otvoren za sve kategorije osoblja. Uvjet koji je postavilo kinesko ministarstvo trgovine je da Googleov sof tver Android. Sloveniji. godine. jer je Hypo banka pod pri tis kom da po ka `e da je ispunila uvjete za primanje dr`a vne po tpo re” do dao je . “ukupan broj ukidanja radnih mjesta }e dosti}i 5.5 MILIJARDI EURA Hypo tra`i barem 1.000 radnika. Srbi ji. “Na kraju su obje strane pristale na taj razgovor samo kako ne bi izgledalo kao da ne `ele sara|ivati sa sudom. bio najvi{eg standarda. Dogovora najvjerovatnije ne}e. ni je ni {ta drugo do po~etak odavno najavljenog i o~ekivanog procesa reprivatizacije Hypo Alpe Adria. koji u me|uvremenu prodaje vi{e mobilnih telefona od bilo koje druge svjetske firme. Posljednju godinu Grupa je zavr{ila pozitivno.. Ove informacije je “demantirao” u ponedjeljak jedan glasnogovornik Air Francea. OSLOBO\ENJE Hypo Alpe Adria Bank Deutsche Bank vodi prodaju Adria Bank u BiH navedeno je kako izbor investicione banke. wellness i rekreacijske sadr`aje. Direkcija ra~una na prirodan odlazak radnika koji ne}e biti zamijenjeni. gdje Hypo Alpe Adria mre`a uklju~uje {est banaka i leasing poslovanje. U saop}enju iz Hypo Alpe Arqaam Capital gradi hotel na Hvaru Investicijski fond iz Dubaija Arqaam Capital kod Starog Grada na otoku Hvaru planira izgraditi hotel s pet zvjezdica. . bude besplatan i otvoren jo{ najmanje pet godina. U me|uvremenu se tim sporom bave sudovi u deset zemalja. firme koja je. naglasio je Kranebitter. {efovi Applea i Samsunga moraju sjesti za isti stol i probati se dogovoriti u sporu oko patentnih prava.. gdje holding za cilj ima osna`ivanje i po ve }a nje tr`i {nog udje la. sa sjedi{tem u Klagenfurtu. “Hypo.hr. na jugoisto~nu Evropu se u Hypo Alpe Adriji gleda kao na core business. Meksiku. jugoisto~ne Azije i Evropske unije Hypo Alpe Adria Bank International AG je anga`irala Deutsche Bank AG da vodi prodaju njenih banaka u biv{oj Jugoslaviji. I tu je razlog sva|i . uz zna~ajne plasmane. izme|u ostalog. dodao je ovaj dnevni list. ra~unaju}i i pilote.22 SVIJET FINANSIJA VIJESTI utorak. izjavio je u ponedjel jak pred sje dnik upra ve Hypo Al pe Adria Bank Gottwald Kranebitter. Maroku i Ju`noafri~koj Republici. Samsung na te sudske optu`be odgovara protutu`bama. tra`i barem 1. trgovine i prostore za ser visne usluge. “@elimo pokazati i na{im vlasnicima i Evropskoj komisiji da se dr`imo na{ih ciljeva” . Hypo je tu da ostane.ve} godinama se dvije kompanije spore pred sudovima {irom svijeta. ulo`ena su zna~ajna sredstva i sa tog tr`i{ta nema povla~enja.

495317 Hrvatska 191 HRK 100 25.243254 1. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. 05. a u BiH oko 32 posto.213940 [vicarska 756 CHF 1 1.077341 Danska 208 DKK 1 0. “EFT Group po ocjeni Dun & Bradstreet spada u kompanije prve kategorije. TORCHE OKRU@ENJE Danas vi{e ne mo`emo govoriti o socijalnim medijima. javila je Fena.940154 0. BIZNIS I EKONOMIJA 23 Marketing Kingdom: Socijalni mediji i biznis Novac je na mre`i Najbolji svjetski marketin{ki stru~njaci predstavili vi|enja budu}nosti marketinga Kompanije moraju nau~iti koristiti dru{tvene mre`e kao dio svojih marketin{kih strategija je moraju shvatiti samo kao jo{ jedan na~in komunikacije sa potro{a~ima” ka`e Remy-Boutang.049062 0.567864 0. PepsiCo. godine. prava revolucija. kako se moglo zaklju~iti iz prezentacije.566448 0.263163 0. . onda mora multiplicirati efekte marketin{kih poruka.256452 0. na Kosovu deset posto.242040 Srbija 941 RSD 100 1.22. dobijamo li pare od toga.broj 097 .242647 0.729405 USD 1.077535 0. ali trebamo nau~iti kako da ih iskoristimo da generiraju novi profit.428135 1. 2012. Italiju. koje za kreditore predstavljaju najmanji mogu}i rizik poslovanja.955830 1. tra~amo i sl. u Srbiji i Makedoniji je osam posto.530149 Rusija 643 RUB 1 0.865635 25.955830 1. nim mre`ama “nema `ivot” jer za sve {to ho}ete da ura.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1.720779 SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. Austriju. Mo} medija Prema njenim rije~ima. Hewlett Packard.628366 1. da ~ujemo mi{ljenje kupaca o na{em proizvodu.504311 Kanada 124 CAD 1 1. nego sa svakim pojedincem. Unilever.624295 Turska 949 TRY 1 0. godini isporu~ila 41. dite morate imati pa`nju javnosti.502813 25.657444 0.255811 [vedska 752 SEK 1 0.659088 1. ^e{ku.077729 0. {to je osnovni preduslov za dolazak svje`eg kapitala” obja{njava Jakob. Mar ke tin {ka kon fe ren ci ja Mar ke ting Kin gdom odr`ana je ju~er u Sarajevu. poja{njava Petrov.725092 1. godina bila veoma te{ka za gotovo sve kompanije u energetskom sektoru. Twittera.214476 0. odnosno kori{tenju dru{tvenih mre`a.930478 Litvanija 440 LTL 1 0. Navode i kako izvoze vi{e od 60 posto svojih proizvoda. Prezentacije o sli~nim temama imali su marketin{ki stru~njaci iz kompanija Novartis. godini TDR je u BiH prodao 2. Tr`i{ni udio TDR-a u Crnoj Gori ve}i je od 12 posto. nego kao jedinstvenu cjelinu.9 milijardi cigareta ostvariv{i 32. U 2011. Kompanija je u 2011.834770 V.257093 0. EFT Group je vode}i trgovac elektri~nom energijom u jugoisto~noj i centralnoj Evropi.930299 0. dok u Sloveniji iznosi ~etiri posto. na~in i brzina kojom smo se konsolidovali bili su klju~ni za ovako pozitivan kreditni rejting.262505 Ma|arska 348 HUF 100 0.2 milijarde kilovat-sati elektri~ne energije u 20 zemalja.655800 Japan 392 JPY 100 1. 5. svoje proizvode izvoze u Njema~ku. koji posluje na volatilnom i veoma konkuren tnom tr`i {tu. Diageo.048939 Kina 156 CNY 1 0.te~ajna lista . poput Credit Suisse. Konferenciju je otvorio generalni direktor ASA Holdinga Peter Kroyer kazav{i da su dobri marketari fokusirani na ono {to tr`i{te jeste.537819 0.836862 0. Po red to ga kompanija razvija svoje investicione projekte u Bosni i Hercegovini. Annemieke Bossen iz KLM-a tokom svog izlaganja je iznijela podatak da bi Facebook. zao je organizator konferencije Kosta Petrov. 22. Definiraju}i socijalni biznis.049185 0.263821 0. jer na kraju. ktor EFT Group Urs Jakob.511851 1.hr. SALKI] u svijet dijeljenja sadr`aja i kompanije se tome moraju prilagoditi. Danas je to socijalni biznis. To omogu}avaju dru{tveni mediji poput Facebooka. nego mo`emo da ih ukomponiramo u biznis. Dru{tveni mediji su zabavni.215012 1.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0. . Nagradu Zlatni klju~ koju do djel ju je udru ga Hrvat ski izvoznici primio je predsjednik uprave Davor Toma{kovi}. ame ri ~ki Dun & Bradstreet dodijelio je energetskoj kompaniji EFT Group najvi{i kreditni rejting na osnovu poslovnih rezultata u 2011. [paniju. Ona ka`e da sada ulazimo Ozbiljan profit od zabavnih medija Foto: D. saop}eno je iz te kompanije.OSLOBO\ENJE utorak. Poslo- vanje EFT-a u regionu danas se najve}im dijelom finansira iz kredita prvoklasnih svjetskih banaka.Britanija 826 GBP 1 2. Expedia. ko nije na dru{tve.416025 SAD 840 USD 1 1. dakle.838954 2. Delphine Remy-Boutang iz IBM ka`e da danas vi{e ne mo`emo govoriti o socijalnim medijima. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.955830 Australija 036 AUD 1 1. Ovo je za nas potvrda dobrog upravljanja kompanijom u te{kim vremenima” kazao je finansijski dire. donedavno se za nekoga ko mnogo vremena provodi na dru{tvenim mre`ama govorilo da “nema `ivot” danas je obrnuto.499065 1. nego je rije~ o socijalnom biznisu jer se okru`enje promijenilo i tra`i da se marketin{ke strategije zasnivaju na ja~anju veza sa svakim pojedincem iskoristiti da postane bolji. Ovom prilikom deset najboljih marketin{kih stru~njaka svijeta prezentiralo je u~esnicima konferencije vi|enje najnovijih trendova u marketingu. 05. Oni nisu samo za to da se smijemo. a kompanije ove medi- Samo na cigarete Tvornice duvana Rovinj Gra|ani BiH potro{ili Dun & Bradstreet 32. Osim u regiji. imao vi{e stanovnika nego Kina. ali ne kao poseban segment odvojen od tradicionalnog marketinga.343886 Jedna od vode}ih svjetskih kre di tnih agen ci ja. 2012 = 1. Kosta Petrov je kazao da je to biznis koji shvata mo} dru{tvenih medija i koji se adaptira na te trendove. blogova itd. “Svi mi koristimo dru{tvene mre`e. Promjene koje su dru{tveni mediji donijeli su. “Ukoliko kompanija `eli da uspije.508081 1. Linkedina. web stranice i bloga kao sastavnih dijelova marketin{ke strategije kompanije i njihovoj ulozi u ja~anju brendova. svaki biznis treba da generira profit” ka. Ovo je pokazatelj da evropsko tr`i{te kapitala i dalje mo`e da prepozna potencijal za novu vrijednost u ovom regionu. BskyB i American Express.52450 BAM 2. Ujedinjene Arapske Emirate. U EFT-u isti~u da je vijest posebno va`na jer dolazi u vrijeme op{te kreditne krize. “EFT je primarno trgovac elektri~nom energijom. prenosi business. 203 CZK 1 0. godini i ukupnog stanja u ovoj firmi.935316 1. EFT-u dodijeljen najvi{i kreditni rejting CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .800971 ^e{ka R. ali treba da se zapitamo koristi li to na{em biznisu. J. mora ih podijeliti na socijalnim medijima. Iako je 2011. zemlji koja se smatra visoko rizi~nom za investiranje. dok su najbolji fokusirani na ono {to }e tr`i{te biti u budu}nosti. maj/svibanj 2012. nego je rije~ o socijalnom biznisu jer se okru`enje promijenilo i tra`i da se marketin{ke strategije zasnivaju na ja~anju veza ne sa okru`enjem. Rusiju i Iran. sutra mo`e biti ne{to drugo i najva`nije je da se biznis adaptira na te trendove i shvati kako ih mo`e Tra~anje ili biznis Fokus ju~era{nje konferencije bio je na internet-marketingu.632437 0.533984 1.422080 2. saop}eno je iz EFT-a.7 miliona eura Tvornica duvana Rovinj progla{ena je najboljim hrvatskim izvoznikom u BiH. Ova kompanija u Hrvatskoj dr`i vi{e od 70 posto tr`i{nog udjela. kada bi bio dr`ava.7 miliona eura prihoda. .

a partner }e joj biti i bh. Na ovoj pod- dionici }e se kao najzna~ajniji objekat nalaziti tunel Suhodol u du`ini od 2.000 KM) koja }e biti kori{tena za finansiranje projekta izgradnje poslovne zone "Ratkovac". a prakti~no osim Ginexa u svim fabrikama bilo je te{ko stanje. te da }e ~itava dionica Vlakovo Tar~in biti gotova u drugoj polovini 2014. do 18. godine. istakao je Trhulj.8 kilometara. Poddionica ~ija izgradnja }e trajati 28 mjeseci se nalazi na dionici autoceste Vlakovo . Kemal Unluer. Brane i autoputevi Supotpisnici ugovora su bili ministar prometa i komunikacija FBiH Enver Bijedi} i ~lan uprave turske kompanije Asim Cengiz. prema rije~ima ministra Trhulja.s. maj/svibanj 2012. konstatovano da je namjenska industrija u minusu oko 140 miliona KM. pokazuju da je izvoz namjenske industrije uve}an za 50 posto. potpisan ugovor o saradnji. gra|evinska firma Euroasfalt s kojom je ju~er. tako da u prve dvije godine o~ekujemo 100-postotno pove}anje izvoza namjenske industrije". juna kod brokerskih ku}a koje su ovla{tene za posredovanje na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira. tako|er. trenutnom stanju i mjerama za unapre|enje namjenske industrije. Trhulj: Poduzete mjere za saniranje stanja u namjenskoj industriji Foto: A. "Ovo je dobra investicija za studente i nadam se da }e biti kriti~ni u pitanjima koja budu postavljali eksper tima". a pored njega tu }e biti i tunel Tar~in u du`ini od 400 metara. Austrijski ambasador u BiH Donatus Kock otvorio je konferenciju istakav{i dobre veze izme|u BiH i Austrije. radnici su dugo godina bili bez pla}a i neuvezanog radnog sta`a.24 BIZNIS I EKONOMIJA VIJESTI utorak. Organizatori konferencije su Austrijski ekonomski centar (AEC).Tar~in ju~er su u Sarajevu potpisali direktor JP Autoceste FBiH Ensad Kari} i generalni direktor turske kompanije Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret a. analizirano je izvr{enje zaklju~aka s prve konferencije odr`ane prije godinu. privatna inicijativa i inovativnost veoma va`ne za ekonomiju. Dodao je da su. Erdal Trhulj. navodi RTV Cazin. rezultati u 2011. a potpisivanju ugovora su prisustvovali i ambasador Republike Turske Ahmet Yildiz. mir Had`i}. maja op}ini Cazin prvu emisiju municipalnih obveznica javnom ponudom putem berze. Harmonizacija protiv konkurencije i Euro protiv tvrde valute.s. Op}ina Cazin na osnovu odluke o zadu`enju putem emisije op}inskih obveznica od 27. posebno u drugom polugodi{tu. Dva tunela i most Vrijednost ove poddionice na kojoj bi radovi trebalo da po~nu za 30-ak dana je 115. O. rudarstva i industrije Izvoz namjenske industrije uve}an za 50 posto Rezultati postignuti u proteklih 12 mjeseci pokazuju da su poduzete adekvatne mjere na saniranju stanja u namjenskoj industriji. premijer FBiH Nermin Nik{i} i ministar prometa i komunikacija BiH DaDk.7 milijardi eura.izgradnjom brana i autoputeva. gra|evinska firma Euroasfalt Sa potpisivanja ugovora Evropa na prekretnici Na Univerzitetu Sarajevska {kola za nauku i tehnologiju (SSST) ju~er je odr`ana ekonomska konferencija o temi Evropa na prekretnici. Ugovori koji su potpisani u 2011.000. predstavljaju}i svoju firmu.1 milion eura koji je BiH dobila posredstvom kreditne linije od Evrop ske ban ke za obnovu i razvoj. i koji se sada realizuju daju novih 50 posto pove}anja izvoza. mar ta ove godine prikuplja sredstva u vrijednosti od milion maraka (1. Tada je. Ugovor o izgradnji pet kilometara autoceste na koridoru 5c kroz na{u zemlju na poddionici Suhodol . most Bijela du`ine 90 metara. a nivo poslova je bio u opadanju. rekao je Kock. Partner turskoj kompaniji na izgradnji ove poddionice je bh. On je dodao da se nada kako }e turska kompanija posao zavr{iti i prije ugovorenog roka. Evropska koalicija za ekonomski razvoj ECEG i Institut Hayek u saradnji s Univerzitetom SSST. te da je od 1995.Tar~in koja }e biti duga 20 kilometara. OSLOBO\ENJE Potpisan ugovor o izgradnji poddionice autoceste Suhodol . javila je Fena. Na drugoj konferenciji o statusu. Dodao je da je u velikom broju fabrika radnicima uvezan radni sta`. izjavio je ju~er federalni ministar energije. iako insistiranje na individualizmu na {tetu kolektivizma ne funkcionira ba{ sjajno. u na{u zemlju iz Austrije investirano 1. Kari} je rekao da su Autoceste FBiH nakon ovog doga|aja do{le u situaciju da imaju ugovorene poslove u izgradnji autoceste na koridoru 5c u iznosu od oko 650 miliona KM ili 31 kilometar autoceste u izgradnji. rudarstva i industrije Erdal Trhulj na konferenciji o namjenskoj industriji u Sarajevu. ministar energije. Predsjednik turske kompanije Mehmet Cengiz je. te da trenutno ima ugovorene poslove u vrijednosti od 7. rekao da se ona bavi vrlo bitnim projektima u svijetu .Tar~in Cazin: Javni poziv za upis obveznica Op}ina Cazin uputila je javni poziv svim pravnim subjektima i fizi~kim osobama za upis op}inskih obveznica. Pet kilometara za 28 mjeseci Radove u vrijednosti od 115. 22. a radi se na tome da se pitanje zdravstvenog osiguranja sistemski rije{i. Konferencija je dio turneje Free Market Road Show na kojoj istaknuti stru~njaci dr`e predavanja o temama kao {to su Individualizam protiv kolektivizma.4 milijarde dolara. koju je organizirao Sindikat metalaca BiH.1 milion eura izvodi}e turska kompanija Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret a. KAJMOVI] . Upis obveznica bi}e izvr{en od 11. javila je Fena. "Me|utim. Komisija za vrijednosne papire FBiH odobrila je 10. te petlja Tar~in preko koje }e biti omogu}eno povezivanje sa magistralnim putem M-17. javila je Fena.

70 % SREBRO $ 2. koju je Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona.949 16. godine. da u roku od 30 /trideset/ dana od dana objavljivanja istog.d.200 67.151 0.01 KM 1.d. Prijedor Progres a. Lakta{i Prijedorputevi a.547. na broj telefona: 035-270-495. Bunar Sklop III/.60 1. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.d.17 0.).00 98.475.36 0.80 4.00 18. Mrkonji} Grad Mljekara a.25 1. Rje{enje o odobrenju upotrebe objekta.48 1. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Banjalu~ka berza Kursna lista za 21.d.6 4.96 3 2 1 11.d.d.979. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d.46 2.75 16.74 7.491.Pravno lice JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO Gra~anica ima status javnog preduze}a i privrednog dru{tva.63 BIRS BIFX BERZE 898.25 -4.00 2.18 5 9. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.321 0.00 45. D FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d. Srbac Put GP a.64 0.04 3.2. op}ina Gra~anica. odobrila.25 1.izmirenje ratne {tete 5 0. broj: 7/06).85 0.04 3.96 0.650 410 3.d.00 6 Naziv paketa Pristupna brzina (kbps) 1024/128 1024/128 4096/256 8192/512 1024/128 2048/192 4096/320 6144/384 8192/512 8192/512 1024/128 2048/192 Promet (GB) N/ 12 /24* 1 2 / 5/ 5 10 / 20 / 20 20 / 40 / 40 Flat rate Flat rate Flat rate Flat rate Flat rate 20 Flat rate Flat rate ADSL 10 ADSL JUNIOR ADSL START ADSL MAXI ADSL FLAT plus ADSL FLAT super ADSL FLAT extra ADSL FLAT elite ADSL FLAT pro DUET MAXI DUET FLAT PLUS DUET FLAT SUPER Mjese~na pretplata (KM) N/ 12 /24* 10 19 29 49 21 29 35 69 / 69 / 49 99 / 99 / 69 55 41 50 *ugovorna obveza neodre|eno vrijeme/12 mjeseci/ 24 mjeseca Sve navedene cijene su iskazane bez PDV-a.96 46.7 3.58 14.75 -1.1.93 4 5.216 40 1.487.00 4.50 4.043 5.929.4 91.94 -2.00 1 1 1 19.00 46.55 0 0 0 0.2012. Cjenik najma modema: @i~ani 1 portni uz ugovor (N/12/24)*: @i~ani 4 portni uz ugovor (N/12/24)*: Be`i~ni 4 portni uz ugovor (N/12/24)*: 1.00 0.d.87 -3 -2. Trebinje Rafinerija ulja a.79 3.00 21.12 % . 3. maj 2012. Pregled cjenika za ADSL korisnike koji istovremeno imaju zasnovan pretplatni~ki odnos za telefonsku uslugu javne nepokretne mre`e: 1.65 102.4. Isto~no Sarajevo Republika Srpska .95 73.83 1.93 4 5.892 2..d.358 3.2 0.44 Na osnovu ta~ke 3) Dokumenta o politici dodjele koncesija na podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona".00 98.151 0.372 468 102 5. dostavilo je samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije radi kori{}enja pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja vodom gra|ana naseljenog mjesta Gra~anica. Banja Luka Tr`nica a.012.82 % 1. Rje{enje o odobrenju gradnje. Zmajevac.75 $ 0.500 89. 035-270-496 i 035270-507.45 0.502 0 0 -1.943.76 27. dokaze o ure|enim imovinskopravnim odnosima i dr.600.63 779.4 91.25 5. posjeduje svu neophodnu dokumentaciju za kori{}enje pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja vodom gra|ana naseljenog mjesta Gra~anica (Rje{enje o vodnoj dozvoli.190 3.413.KOTACIJA PIF-ova 0.4 0.02 44. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.50 94.00 2.00 11.19 3.00 79.20 266.87 9.900.551 0.469 0. maj/svibanj 2012.17 18.d.95 9.13 0 0 3.d.04 188.00 11.055 5.890.00 227.74 0.830.69 0.53 -4. Banja Luka ZIF VB fond a.00 0.512 11. .8 45.25 33. 2012.48 0.00 2.20 9. Soljanu{a /Bunar P-2/ i Had`ijina voda /Bu{otina G-1/.502 0. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .321 0. Cjenik najma modema: @i~ani 1 portni uz ugovor (N/12/24)*: @i~ani 4 portni uz ugovor (N/12/24)*: Be`i~ni 4 portni uz ugovor (N/12/24)*: 2. Mostar najavljuje novu ADSL ponudu koja }e se primjenjivati od 11.00 17. kursa (%) Max. Tesli} Hidroelektrane na Trebi{njici a.d.500 3.321 0.86 0 0 0. Bunar Sklop II.20 31.d.200.51 73.00 6 1 13 2 33.70 7.40 501.00 1.52 138 250 20 6.335.151 0.75 4.52 113.75 94.181 58 390 200 41.96 46.46 % PLIN $ 2.550 94. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Solana dd Tuzla Sparkasse Bank dd Mann + Hummel BA dd Te{anj 21. Cjenik dodatnog prometa 1 MB: 0.09 $ 0.000 632 354 1. [kahovica/ i bu{enih bunara Sklop /Bunar Sklop I. fax 035-246-550.6.070 5.50 29.551 0.00 0.00 19.OSLOBO\ENJE utorak.96 46. kvalificirane radne snage i dokumentacije.d.27 % 708.979 94.3.58 0.48 2.4 0.911.25 1.00 509 1 44 10.6 3. Cjenik mjese~ne pretplate: Naziv paketa ADSL 1 GB ADSL Flat rate Pristupna brzina (kbps) 1024/128 4096/320 Promet (GB) 1 Flat rate Mjese~na pretplata (KM) 18 43 5 / 1 / 1 KM 5 / 1 / 1 KM 9 / 3 / 1 KM BERZANSKA KOTACIJA .96 0. Banja Luka ZIF Zepter fond a.58 0.70 89.10 33.02 44. dostave svoje ponude za objavljeni predmet koncesije. .7 0 0 -0.JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO Gra~anica sa~inilo je Studiju ekonomske opravdanosti kori{}enja pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja naseljenog mjesta Gra~anica.00 45.469 0.16 % KUKURUZ $ 0.060 20 457 682.75 4.790. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.20 31.93 4 5.35 968.043 5.75 ERS10 SASX-30 25 746. maj/svibanj 2012.9 3. Ugljevik Telekom Srpske a. op}ina Gra~anica.01 KM Min.774 31.766.50 4.50 95.d.924.00 18. Banja Luka 4.18 0.d.80 4.d. Ponude dostavljati na adresu: Tuzlanski kanton Ministarstvo poljoprivrede.000 93.26 -0.28 810.36 0.00 -2.00 60.01 44 79. Trenutno se sistem vodom snabdijeva sa prirodnih izvori{ta /Vrela. godine.69 799. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .96(A) 0.927. {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona objavljuje Sve navedene cijene su iskazane bez PDV-a.02 2.58 0.50 95.06 0.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska . 2.48 3.908.551 0. {umarstva i vodoprivrede Aleja Alije Izetbegovi}a 2 75000 TUZLA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . Odlukom broj: 20/1-25-4764/12 od 16.00 0. op}ina Gra~anica.469 0.50 95.72 354.70 89.179 0.0014 0.JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO Gra~anica. dokumentaciju o rije{enim imovinskopravnim odnosima itd.25 634.TR@I[TE AKCIJA Fabrika vijaka a. Banja Luka ZTC Banja Vru}ica a. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.31 NAFTA ZLATO P[ENICA 108.00 944. Cjenik mjese~ne pretplate: 5 / 1 / 1 KM 5 / 1 / 1 KM 9 / 3 / 1 KM Sarajevska berza/burza Kursna lista za 21.43 0. koje upravlja vodovodnim i kanalizacionim sistemom grada Gra~anice i vodovodom u MZ Pribava.3.57 -1 -0. 22.00 0.80 4. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.d. Cijena priklju~ne pristojbe za ADSL uslugu (N/12/24)*: 60 / 1 / 1 KM 2.043 5.392.463.429 1. objekata.00 19.244.92 29.66 $ 0. 1.d.39 174.587.8(A) 45. Modri~a RiTE Ugljevik a.60 28.00 73.502 449 1.780. .9 3. Bijeljina Posavina a. Cjenik dodatnog prometa 1 MB: 0.779 0.2. cijena 2.80 80.8 3.401 98.d.93 FIRS SASX-10 JP HT d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.0014 0.19 3.75 94.8 45. Pregled cjenika za ADSL korisnike bez pretplatni~kog odnosa za telefonsku uslugu javne nepokretne mre`e 2. odnosno o posjedovanju potrebne opreme.60 9.00 3.1.36 *ugovorna obveza neodre|eno vrijeme/12 mjeseci/ 24 mjeseca ZIF Bors invest fond a.obaveze dobavlja~ima 1 Republika Srpska .75 1 1 1 2 2 2 3.d.29 247. J zaA Vljanje samoinicijaO Z nudaV N I P tivnih po I dostav JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO Gra~anica. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.44 0.56 0 0.4 91.7 0 0.9 3.50 94.d. 1.71 4. Banja Luka ZIF VIB fond a.00 18.61 1.213.00 -0.11 0.64 1.36 0.00 21.50 95. Ministarstvo poljoprivrede.31 16.97 434.27 1.4.d.00 1.4 0. Ovim javnim pozivom pozivaju se sva zainteresirana pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet samoinicijativne ponude i koja dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta. Informacije se mogu dobiti na dolje navedenoj adresi.165.102.KOTACIJA Autoprevoz a. cijena Min.00 792. Ilid`a.04 3.d.d. Sarajevo Famos d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a. Cijena priklju~ne pristojbe za ADSL uslugu: 1 KM 1.0014 1.929 1.900 31.

Nezapam}ena gu`va ju~er se mogla vidjeti u na{em glavnom gradu. naglasio je Mar{i}. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a sa KJKP Vodovod i kanalizacija je nosilac aktivnosti obnove. radionice. Ministar prometa i komunikacija KS-a Haris Luli}. ali iz Op}ine Novi Grad su obe}ali da }e nas posjetiti i vjerovatno odobriti neka sredstva. Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II ve} nekoliko godina radi u prostorima koji nisu adekvatni za realizaciju mnogih projekata ove ustanove. nervozno trubljenje voza~a koji kao da ni{ta nisu mogli sti}i. 22. . Organizovat }emo i sportska dru`enja jer je sport jedan od najboljih na~ina za upoznavanje i pribli`avanje ljudi jednih ka drugima. Predrasude se prvenstveno javljaju zbog toga {to se ljudi ne poznaju. sa Nahoreva. koji je dodijeljen toj visoko{kolskoj ustanovi za sufinansiranje projekta Formiranje i opremanje centra za uzgoj koza i ovaca u BiH. ali i direktorom Kadi}em.Prva faza bi trebala biti zavr{ena do kraja ljeta. tako da }e ova finansijska sredstva biti od velike pomo}i za na{ centar. Time }emo napraviti uslugu kako gra|anima. tako da Centar rado podr`ava ovakvu vrstu projekata. u novom objektu nalazit }e se svi sadr`aji namijenjeni mladima. Projekt koji je sada podr`ala Op}ina veoma je bitan za sto~arsku proizvodnju. predvi|eno je da se zavr{e grubi gra|evinski radovi. sa na~elnikom D`evadom Be}irevi}em na ~elu.30 Mihrivode. kolone duga~ke po nekoliko kilometara.30 Hrasno soliter 1. . zajedno sa gra|anima. Godinama se borimo sa uvozom mesnih prera|evina. gdje su nam dolazili gosti. Iz tog razloga krenulo se u gradnju mnogo ve}eg nadbiskupijskog centra na Otoci. kazao je Mar{i}. Donja Vogo{}a. HUREMOVI] Podr{ka projektima Veterinarskog fakulteta Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} i dekan Veterinarskog fakulteta prof. a pored toga. Alipa{in most 1. Mrkovi}a i Poljina bavi uzgojem stoke. restoran. na radost gra|ana.Ovakav centar je potreban kako bismo mogli pozvati mlade da se dru`e. Na{ cilj je i da katolici vide da je ovo grad svih ljudi. ali i regije. Mladi }e se u centru mo}i educirati. Skenderije. a u okviru prve. a mi `elimo da se one prevazi|u. kuhinje.30 do 12 Hrasno soliter 2. obustavljen je saobra}aj od osam do 16 sati. bi}e nam potrebno oko tri miliona mraka. odnosno prostorima. prodajom starih autobusa i {ina firmi Hama iz Konjica. koji se finansira iz kredita Svjetske banke. ~ija je prvenstvena funkcija povezati mlade ljude. OSLOBO\ENJE Proradila {estica Novi minibusi krajem augusta Besplatno od ^ar{ije do Skenderije autobusima Grasa do petka Na aprilskoj sjednici OV-a Stari Grad usvojena je odluka da se kupe tri minibusa iz pro{logodi{njih bud`etskih rezervi Op}ine. biblioteka.30 Hrasno soliter 8. mo}i da se sretnu sa svojim vr{njacima. istakao je Mar{i}. Brutusi. pojasnio je ravnatelj centra [imo Mar{i} Mar{i}: Boljitak dr`ave je primarni cilj Gradili{te: Do kraja ljeta zavr{i}e se grubi gra|evinski radovi Foto: A. . Isklju~enja struje Zbog odr`avanja energetskih postrojenja bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Logavina 2.Imali smo organizovane kampove u Sarajevu.@elimo povratiti povjerenje me|u ljudima. dr. nalazit }e se uredski prostor. objasnio je Kadi}. minibusi su kupljeni. a uklju~ili smo se i u realizaciju razli~itih projekata nevladinih organizacija. tako i sebi. M. te vladinog sektora.30 Hrasno soliter 6.Zahvaljujem Op}ini Centar. proradio je tramvaj {estica. da se dru`e i na taj na~in ostvaruju neophodne kontakte. koja svake godine izdvoji zna~ajna sredstva za jedan od najstarijih fakulteta u na{oj zemlji. te dodao da su kroz razli~ite projekte koji se realizuju uklju~eni mladi svih vjeroispovijesti.26 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. . zaklju~io je Mar{i}. Iako centar radi u ograni~enim uslovima. Nadamo se da }e ova projekt koji je namijenjen mladima podr`ati i ostale razine vlasti. T. odnosno unutra{nje radove. Trg heroja 2.30 do 15. ali i uposlenika Grasa. Saf vet-bega Ba{agi}a. ali i zamjene cijevi. . U centru }e mladi. nastavit }emo raditi onoliko koliko budemo imali sredstava.U novom objektu. T. a ve} krajem augusta trebali bi sti}i u Sarajevo. Radove smo podijelili u faze jer nemamo obezbije|ena finansijska sredstva. Ho{in brijeg. Dosada{nja sredstva su nam donirana iz inozemstva. MJESTO DUHOVNOSTI. bez obzira na vjeroispovijest. i mi smo i{li u posjete gradovima BiH. ne samo katoli~ke vjeroispovijesti. ravnatelja Nadbiskupijskog centra. Vra}anje povjerenja Nadbiskupijski centar }e pomo}i mladima i da upoznaju Sarajevo. dok se za ostatak nadaju podr{ci op}ina Stari Grad i Novi Grad. u okviru implementacije Projekta otpadnih voda Sarajeva. KAJMOVI] Nu`na podr{ka OKOM KAMERE Obustava u Bolni~koj Ru`no vrijeme i ki{a nisu uspjeli omesti radnike gra|evinske firme Harysco u rekonstrukciji kanalizacije kroz Bolni~ku ulicu. U gu`vama se puno griju motori. . Mi{evi}i.200 kvadratnih metara. kako nam je kazao direktor KJKP-a Gras Haris Kadi}. M. Vrbanju{a 2. jer }e Grasovi autobusi voziti besplatno od ^ar{ije do Kona~ni izgled centra OTOKA Izgradnja nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Iako je iz Grasa ve} davno bila najavljena kupovina minibusa iz Turske. ju~er je pro{ao krug i isprobao nove tramvajske {ine.Realizujemo projekte edukacije poput {kola volonterizma i poma`emo mladim da razviju kreativnost. bez obzira na vjeroispovijest. Po zavr{etku prve faze. od 8 do 16 Bjela{ni~ka 4. od 10. ta~nije. U drugoj fazi. do sada su realizovane zna~ajne aktivnosti kada je u pitanju upoznavanje mladih i pribli`avanje jednih drugima. jer od Vje~ne vatre do Marindvora vo`nja traje i sat. kapelica i sportska dvorana. od 13. od 12 do 13. Lokalne vlasti nam do sada nisu pomagale. . maj/svibanj 2012. te da se ne rade isklju~ivo vjerski projekti. Nihad Fejzi} ju~er su potpisali protokol o realizaciji granta iz op}inskog bud`eta od 8.000 KM. kafi}. od raskrsnice sa Ulicom ^ekalu{a do raskrsnice sa Stjepana Tomi}a. No. Primarni cilj je da radimo na boljitku Bosne i Hercegovine. Kadi} je dodao da su sredstva osigurana iz Grasovih rezervi. 7. koja uklju~uje postavljanje stolarije. Prema rije~ima [ime Mar{i}a. Zbog iskopavanja. Izgradnja je podijeljena u dvije faze. nakon ~ega je u promet pu{ten tramvaj broj {est. Na ovaj na~in `elimo da poka`emo da radimo ne{to za mlade ljude. pojasnio je Mar{i}. ~ija je povr{ina oko 3. Mi{evi}i 5. te da se u njemu mogu i trebaju osje}ati kao kod ku}e. od 9 do 10. Inicijativom predsjednika Kluba vije}nika SDA Sulje Agi}a izglasana je odluka i na taj na~in se pomogao rad KJKP Gras. istakao je Mar{i}. rekao je Fejzi}. . susreta i obrazovanja Na{ cilj je da katolici vide da je ovo grad svih ljudi. RTS Jahorina. od 8 do 15. Na~elnik Be}irevi} je rekao kako je poznato da se stanovni{tvo op}ine na ~ijem je ~elu. . S.Apelujemo na gra|ane da do petka {to manje koriste putni~ka vozila. Trg heroja 1. Rje~ica 2. te da se u njemu mogu osje}ati kao kod ku}e.

14. trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.55. Hamburg. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Sanja Aleksi}. 07. Kakanj 15. 16. utorkom. 207-777 Vatrogasci 123. 11. Sanski Most svaki dan u 15. tako da je sa ovako malim brojem ljudi te{ko raditi ako su u pitanju ve}i po`ari.30 sati. Zadatak najva`niji Ote`avaju}a okolnost je i ta {to u vozilo koje je u funkciji mogu stati tek tri vatrogasca. ~ime je trolejbuski prevoz od Otoke ka Jezeru. Frankfurt. Beograd svaki dan u 6 sati. uspijevaju gra|anima pru`iti pomo} kad god zatreba.30. ~etvrtkom. 15. ASOTI] Asfaltirana Grada~a~ka Nakon Ulice Azize [a}irbegovi}.22 i 20. Budimpe{ta 21. mo`emo se pohvaliti dobrom obu~eno{}u tako da smo spremni odgovoriti u bilo kakvoj situaciji.30. Nadamo se da }e na{ zahtjev pro}i i skup{tinsku proceduru kako bismo kona~no dobili ova prijeko potrebna vozila.Imamo dovoljan broj vatrogasaca. koja bi nam dobro do{la za prevoz manje opreme i ljudi. 8. Zenica ponedjeljkom.30 sati. Beograd 11. Ulcinj svaki dan u 19 sati.23. Trenutno je u funkciji samo jedno vozilo. Srebrenica svaki dan u 7. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. zavr{ena je i rekonstrukcija Grada~a~ke. Dor tmund.30. Tuzla svaki dan u 5.30. Munich 13. 12. 11.30.40 i 18. Zbog toga smo se obratili MUP-u za donaciju vozila. 09. 13.27. Ljubljana utorkom. Olovo svaki dan u 5. srijedom. od ~ega je 75 aktivnih. 18 i 20 sati. 15. Zenica svakim danom u 6. imamo jo{ cisternu staru 42 godine koja je pokvarena. Bugojno svaki dan u 10. Dubrovnik svaki dan u 7. Tuzla radnim danima u 9. za koje je te{ko obezbijediti rezervne dijelove.30 Vienna 14. 592-096. Me|utim. dok je drugo u kvaru. Ora{je svaki dan u 6. 10. ka`u u dru{tvu sa Ilid`e 276-982 VA@NIJI TELEFONI Za stari vozni park vi{e se ne isplati nabavljati dijelove. uvijek nam je na prvom mjestu bilo da uspje{no izvr{imo zadatak i da pomognemo gra|anima. 13. Plo~e 7.30. 12. Visoko svaki dan osim subote u 8. Zenica svaki dan osim subotom.30. Pale svaki dan u 6. 6. Ancona 10.34.30. 22. TORCHE 10 4 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. 664-115 Hitna pomo} 124. Ljubljana 14. Istanbul 14. .57.30.45. 10. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj.OSLOBO\ENJE utorak. Pored ovog vozila.35. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati.15 sati.54 i 21. Banja Luka svaki dan u 9.10 sati. Pula ponedjeljkom.30.30. 14. 13.30 sati.15. 592-097.49. Hrenovica svaki dan u 6.30. . 10.30.30. Zenica 4. 17. 12. Plo~e 10. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. Prema Imamovi}evim rije~ima. Kakanj svaki dan osim subote. kazao nam je Nijaz Imamovi}. te dodaje da uprkos staroj opremi i oskudnom voznom parku.30. Munich/Koeln 12. Imaju}i u vidu da ovo vatrogasno dru{tvo nema redovna finansijska primanja i da se nalazi u lo{oj finansijskoj situaciji. Svi koji `ele do}i do ulaznica za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. 061/252-252.47. Zagreb svakim danom u 6.27. . 12.50 i 18.30. ka`e Imamovi} JEDINICA ZA SPA[AVANJE Mnogo zna~i .30 sati (preko Tuzle). 14. srijedom.30. Me|utim. 12. 12. Vienna 7.10. subotom i nedjeljom u 8 sati.40 i 19. 6. 13. Aida Krivan i Vanda Hallecker. subotom i nedjeljom u 6 sati.30. 17.30. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. 18 i 20 sati. 8. 18 i 20 sati. 10. 8. 14 i 15.30 sati autoputem. koja djeluje pri [tabu Civilne za{tite op}ine Ilid`a. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.54. 15. 10. Pariz petkom u 9 sati.30.30 i 16. 16. a petkom i subotom u 18 sati. ka`e Imamovi}.30. 14. Br~ko svakim danom u 6.15. Zurich 12.30. 13. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Amsterdamvia Biha} subotom u 8 sati. PORODILI[TA Foto: D. srijedom. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati.45.05.30 sati. 14. Zurich 7. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. petkom i subotom u 11 sati. a tro{kovi za popravku su jako veliki.25 i 21.30.30 sati.25.35 11. 8. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.55 Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.05 i 18.18. Ancona 17. 17. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. To nam mnogo zna~i.10.35 AUTOBUSI Antwerpen. djeljkom. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. Bosanski Brod svaki dan u 12.15 i 17. 7.59.30 i 15.12. Grada~ac svaki dan u 8.00. Budimpe{ta 6.30. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 7. srijedom. 10. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.30.40.40. Koeln 13. {to je jo{ va`nije. ovo ministarstvo je izvr{ilo uvid u vozni park te ustanovilo da raspola`e odre|enim brojem putni~kih motornih vozila koja se nalaze na spisku za licitaciju i ~iji anga`man nije svakodnevno neophodan za izvr{avanje zadataka u oblasti unutra{njih poslova.06 i 19.20 i 13. 15. Obra}ali smo se i ameri~koj ambasadi. Svakodnevno ostajemo u kvaru.15 sati. 15.28. sati.45.20 i 21. Radnici GP Sarajevoputevi preksino} su zavr{ili polaganje i drugog sloja asfalta.30.05.35.30. 17 i 18 sati. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati.10 i 21 sat. E. 14 i 19 sati. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. 13. 14. 10. dodav{i kako ni{ta bolja situacija nije ni sa opremom.15.30. 15.15 i 16. Kakanj 18. Beograd 11. Dva vozila za Vatrogasno dru{tvo “Kenan Slini}” ima 112 ~lanova.50. Konjic 6. te da nije u mogu}nosti nabaviti vozila za prevoz ljudstva.15. Beograd 17. 15.35.25. Ljudstva ima dovoljno.15. a preostalo je jo{ da se urede pje{a~ke staze sa izdignutim ivi~njacima. 7.52. Utrecht subotom u 8 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14.668-259 Toplane 650-979. pri~a nam Imamovi}. 9. 15.30 i 15.00 Odlasci: Zagreb 6.30 sati.Jako smo zahvalni kantonalnom MUP-u {to je odgovorio na na{ zahtjev i ponudio nam ova dva vozila. Biha} svaki dan u 7. Amsterdam preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati.30 i 17 sati. Den Hag utorkom u 8 sati. maj/svibanj 2012. utorkom.15.30.45. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. J. Ljubljana 14. koja je zastarjela.15. Te{anj svaki dan u 7 i 13.10.30 i 19. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 27 Vlada dala saglasnost kantonalnom MUP-u vatrogasce sa Ilid`e Vlada Kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici dala je saglasnost MUP-u KS-a za doniranje dva vozila marke golf i cady za potrebe Vatrogasnog dru{tva “Kenan Slini}” sa Ilid`e.45. Dru{tvo posjeduje i Jedinicu za spa{avanje.33 i 20.30. Bruxelles.15.Trenutno koristimo vozilo cisternu marke fap staro 46 godina.15 sati.30 i 16.45. 206-666. 16. Liege. Travnik svaki dan u 7. opreme i stanovni{tva u slu~aju evakuacije. U Vatrogasnom dru{tvu zadovoljni su ovim gestom MUP-a.55.30.45 i 22.30. 9. Essen i Dusseldorf pone- AVIONI Dolasci: Istanbul 9.30. Zvornik svaki dan u 15.40 sati. MUP 122.30. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.35. {to je veoma rizi~no.30 i 22 sata. Vela Luka utorkom.30. Zenica 6. 14.12. 19 i 22 sata. od 8 do 14 sati.45. na ovaj na~in bi se obnovio ionako zastarjeli vozni park. Makarska svaki dan u 7. M. Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati. Zagreb 15. Gora`de svaki dan u 8. Za nju nemamo dijelova kako bismo je popravili.30 sati. ~etvrtkom.30. 22. nedjeljom i pra znikom u 5. 12. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. 220-435 Kanalizacija 203-059. 13. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. Konjic 7.Znali smo ispomo} vr{iti i sa privatnim vozilima. . isti~e Imamovi}. 10. Beograd 6.000 033/ 223-366. 9. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. ali su nam odgovorili da nam nisu u mogu}nosti iza}i u susret.30. utorkom.30.45 i 22. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. pripadnik vatrogasne jedinice Ilid`a.30 sati.45 i 16. ~etvrtkom i petkom u 7. 8.30.30 sati.30 i 22 sata.30. Split svaki dan u 7. Trgu Austrije i Dobrinji ponovo normalizovan. nedjelje i pra znika u 13.10. 16. 13. Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.

Ova drama progla{ena je najboljom na konkursu Har tefakt fonda za savremeni dru{tveno-anga`irani tekst. istakla je koliko organizacija ovakvog festivala time dobiva na zna~aju jer je jo{ va`no i potrebno govo ri ti o op sa di. a bit }e odr`an u art-kinu Kriterion u 17 sati. Ljubica Ostoji}. nadam se. Uz teatarske programe. Nastao je 2007.28 KULTURA utorak. Tanja Stupar . sarajevski dani poezije I[^ITAVANJE otvorene knjige Programom “Pjesni~ko poslijepodne u Novom Gradu”. Zilhad Klju~anin. [IMI] Plakat manifestacije . podsje}aju}i na dvadesetu godi{njicu od po~etka opsade Sarajeva.Rado se odazivamo pozivima Inicijative mladih za ljudska prava i iz Sarajeva i iz Beograda jer duboko cijenimo njihov rad. koja svoj prvi program realizira danas. Glavne role pripremale su Vesna Ma{i} iz Sarajeva i Milica Stefanovi} iz Beograda. 1-6). 51. maj/svibanj 2012. Pre ma mi{ljenju Du{ana Lopu{ine iz Inicijative u Srbiji. Naida Mujki}. Italije i Palestine. izlo`be i koncerte U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava danas po~inje {esti festival Dani Sarajeva u Beogradu i trajat }e do 26. Bojana Kulid`an. [ejla [ehabovi} i Ajla Terzi} sudionici su programa Mla|e bosanskohercegova~ko pjesni{tvo. . Radomir Mitri}. i{~itavati jednu otvorenu knjigu koja se stalno iznova ~ita i u kojoj se stalno otvaraju skrivena zna~enja koja i sama tra`e nove pjesme. Senadina Musabegovi}a. Mr. ti u biblioteci Alipa{in most 2 (Ulica Kasima Had`i}a br. zatim “99% (Strah i bijeda Tre}eg rajha)” Nermina Hamzagi}a. u susretu s gradom ~iji su gosti koji je umnogome obilje`io historiju dvadesetog vijeka. Sarajevski i beogradski glumci }e u Ateljeu 212 ~itati pri~e iz njegove knjige “Strana 212” . predstaviti brojne sarajevske predstave. novi bend Damira Imamovi}a. Almir Kolar. Dani Sarajeva izrasli su u zna~ajno mjesto susreta i razgovora o odnosima dva grada i dviju zemalja. Aida [e~i}. Fuad Kova~. U Beograd putuju ansambli SARTR-a sa predstavama: “1984” Benjamina Bajramovi}a i Jasenka Pa{i}a. a Almir Im{irevi} }e se kao pro zni pi sac pred sta vi ti beogradskoj publici. na kojemu sudjeluju pjesnici iz BiH. istakao je Dragan Jo vi~i}. a voditeljica ove pjesni~ke ve~eri je Fadila Nura Haver i bit }e odr`ana u art-kinu Kriterion s po~etkom u 20 sati. posebno mjesto na ovogodi{njem festivalu imat }e i panel-diskusije koje }e se baviti odnosom Beograda prema 20 godina od po~etka opsade Sarajeva. Bjanka Alajbegovi}. maja. objasnio je kako je izlo`ba Organizatori festivala na konferenciji za novinare Odgo|ena premijera U okviru festivala. An. Sarajevski dani poezije odr`avaju se u organizaciji Dru{tva pisaca BiH. Mujo Musagi}. direktor Kamernog teatra 55. programom “Pjesni~ko poslijepodne u Novom Gradu” koji }e biti odr`an u 16 sa. kao podsje}anje na po~etak opsade Sarajeva. prilika mladim nara{tajima da vide kakva je Vije}nica bila i kako }e uskoro izgledati. po~inje knji`evna manifestacija ~ija tradicija odr`avanja nikad nije imala prekida Sarajevska publika }e. jo{ jednom” koja je simbol . tokom pet dana. Tada je javnost upoznata s onim {to }e se de{avati na ovoj knji`evnoj manifestaciji. a ove godine }e. predsjednika Organizacionog odbora 51. 22. sarajevskih dana poezije. maja. rekao je Lopu{ina i istakao da }e se iznos od prodanih ulaznica usmjeriti u fond za obnovu Vije}nice. Ned`ad Mulaomerovi}. a traju do 26. po~inje i{~itavanje te otvorene knjige. Dara Sekuli}. Sarajevska premijera predstave bila je planirana za 5. Martina Mlinarevi} . nagla{avaju}i koliko je va`no ba vi ti se is ti nom u da na{njem vre me nu ka da ona ni je na ci je ni. Direktorica Inicijative u BiH Alma Ma{i}. Premijeran nastup u Beogradu 26. kao podsje}anje na po~etak opsade Sarajeva. Stevan Tonti}. Slijede}i program je pod nazivom “Poezija i film: Pier Paolo Pasolini” o filmu govori Senadin . rije~i su prof. zatim Claudio Pozzani (Italija) i Moaen Shalabia (Palestina). u BITEF teatru trebala je biti izvedena premijerna predstava “Prst” kosovske spisateljice Doruntine Ba{e u re`iji Ane Tomovi} 24. stradanja. ali kako je autorski tim odlu~io. .Posebno nam je va`no {to }e ovogodi{nji festival otvoriti izlo`ba “Sarajevska Vije}nica. odnosom prema kulturnim dobrima i slobodom umjetnika u politi~kom anga`manu. OSLOBO\ENJE Po~inju danas. Festival }e i ove godine tokom pet dana predstaviti brojne sarajevske predstave. a moderator je Mustafa Smajlovi}. od kojih je veliki broj gostuju}ih. odgo|ena je do daljnjeg. [vedske. pjesnici Bisera Alikadi}. Sr|an Mr{i}. izre~enih na nedavnoj konferenciji za novinare. znati da oslu{kuje i prati glas i rije~i pjesnika. Refik Li~ina (BiH i [vedska). projektant obnove sarajevske Vije}nice. Mustafa Zvizdi}. U muzi~kom programu sudjeluje Vlado Kreslin. juni.Trifunovi}. u ~emu sudjeluju bh. maja [esti dani Sarajeva u Beogradu Festival je nastao 2007. izlo`be i koncerte. Admiral Mahi}.Sopta. te Kamernog teatra 55 sa “Sumnjom” Selme Spahi} i “[ta smo to u~inili” Dine Mustafi}a. S. a pjesnici }e. Konkretnije. kada je saop}eno ime dobitnika ovogodi{njeg priznanja Bosanski ste}ak Ibrahima Had`i}a. Musabegovi}. dr. maja imat }e Sevdah Takht. a nastala je u koprodukciji sa Kamernim teatrom 55 iz Sarajeva.

Predstava “Mrzim istinu” u ~ijem je podnaslovu i tvrdnja.. Stoga i ne ~udi da su se i za nici osvojila je nagradu publike kao najbolja.). a {to la` u teatru? Kako se mo`e igrati ne{to {to mo`e biti ne~iji `ivot i sudbina. scenografiju i kostimografiju prof. iza svega je ~vrst i prepoznatljiv Frlji}ev redateljski stav i rukopis. a stru~ni `iri (Emina Mufti}. septembra ove godine u Tuzli.grije{ite. “@ivot bez imena” . tokom ~eti. nominovano je za nagradu “Me{a Selimovi}” koja }e bi. Emir Imamovi}. Jasmin Krpo. i njoj je pripala nagrada za najbolju predstavu u cjelini.igra se vremenskim planovima. u re`iji Salme Spahi}. Najbolji bh. od klasike do suvremenih autora. Teatar je to koji se ima za{to pamtiti. dramskom rukopisu. autor teksta i koordinator svih silnica {to struje predstavom. na sceni Narodnoga pozori{ta Mostar.14. S. ti dodijeljena u okviru 12. a koji }e se odr`ati od 6. li}a. na kojoj po~iva i kojom se poigrava. Miralem Miki Kole~i} i Amna Hadrovi} .Had`iosmanovi}. .. U okviru ve~era{njega programa Mostarskoga prolje}a . ri dana trajanja susreta. dramaturg. }a. oboje iz Sarajeva i Helena Petkovi}. Mostarsko prolje}e Iz predstave Tuma~enje istina Ovogodi{nje izdanje Festivala BH drame puni je pogodak u kazali{nom smislu . maj/svibanj 2012. na 11. “\avli od papira” Zorana Pi. Predstava je to {to na briljantan na~in pokazuje svu rasko{ i slojevitost pozori{ne igre . Uloge su ostvarili Mirsad Elezi. “Knjiga u Uni” . bit }e odigrana poetska drama “Bu|enje kamenog spava~a” Iz. Mirjana \ur|evi}. “Uspavanka za Vuka Ni~ijeg” Ksenije Popovi}. Salko Pezo.” Almira Im{irevi}a. Selektorica za Hrvatsku. bor je to poezije iz znamenite Bu|enje kamenog spava~a zbirke “Kameni spava~” Maka Dizdara. Adaptaciju i re`iju potpisuje [erif Alji}. “Bernardijeva soba” Slobo.odigrane su predstave koje na relevantan na~in sa`imaju misao i sr` pozori{nog `ivota u regionu. glumica. g. Andrej Nikolaidis i Irfan Horozovi}. rana Fer~eca. da samo na sceni to odistinski mo`emo prepoznati i na}i u tome sebe. Alma Fazil . knji`evnih susreta Cum grano salis. u kakvim mi to porodicama `ivimo i {to uop}e o njima smijemo re}i? Koliko ih poznajemo? Da li su one stvarne ili samo nosimo u sebi slike o njima satkane od ne~ega tako nestalnog kao {to je sje}anje? Ta i brojna druga pitanja sli~noga predznaka nosi u sebi predstava “Mrzim istinu” Olivera Frlji}a. Selektor za Crnu Goru Pavle Goranovi} je nominovao sljede}e naslove: “Stimadur” Bosiljke . a da istodobno bude pozori{na iluzija i fikcija? Gdje su granice izma{tavanja i dokumentarnog. redateljica iz Zagreba). u re`iji tako|er Olivera Frlji}a. Adis Mehanovi}. odnosno odra`ava samu bit i svrhu kazali{ta . ktora Vladimira Arseni}a su: “Mein Kampf” Svetislava Basa.000 KM. dramski tekst jeste “Kad bi ovo bio film.da progovori o onome {to nam je svima tako blisko i poznato. {a @ivanovi}a. “Sanjao sam slonove” Ivice \iki}a. a opet tako daleko i nepojmljivo. za nagradu “Me{a Seli- Najbolji romani iz Srbije. Predrag Matvejevi}.. preispitivanju brojnih tuma~enja istina {to naviru iz sje}anja na to doba. zna~enjskim razinama i samim smislom postojanja. Maja Knezovi} . bit }e organizovane izlo`be.). dana Ti{me i “Razbijanje” Milo. Zoran Mlinarevi}. festivalu BH drame u Ze- Laureat Festivala je predstava “Hipermnezija”. “Bijeli ga. dana Matice hrvatske. Pored dodjele nagrade “Me{a Selimovi}” naveo je on. Selektor za BiH. do kraja avgusta }e se znati imena pet romana koji }e u}i u u`u konkurenciju. temeljenog na bh. festival BH drame u Zenici Cum grano salis u Tuzli Sidran u utrci za nagradu “Me{a Selimovi}” Ukupno sedamnaest romana iz BiH.Lasi} (k. Jagna Poga~nik nominovala je “Kalendar Maja” Zorana Feri. koju ~ujemo nekoliko puta i tokom izvedbe . a to su: Sa{a Hand`i}.Obad.kada i pomislite da je na djelu ~ista improvizacija i neobavezna `elja glumca da ne{to u~ini na svoju ruku . dr. “Ovdje ne}e biti ~uda” Go. najbolja `enska rola ona je Radmile @ivkovi} u predstavi “Bunar” a najbolju epizodnu . Alma Fazil Obad (k. jer donosi samu su{tinu ljudske potrebe za igrom. D. Vedran Vilogorac. KARI] Kemala Musi}a. specijalna nagrada za dramaturgiju koju potpisuju Nata{a Govedarica i Filip Vujo{evi}. koncerti i drugi sadr`aji. a sve to iskazano modernim. do 9. Kako je re~eno na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Tuzli. nastala u koprodukciji Hear tefact fondacije i Bitef teatra iz Beograda.OSLOBO\ENJE utorak. Posljednja takmi~arska ve~er pripala je Oliveru Frlji}u i njegovom autorskom projektu “Mrzim istinu” u produkciji zagreba~kog Teatra &TD okruglim stolom kritike mogle ~uti samo pohvale: od toga kako je rije~ o “bravuroznoj teatarskoj interpretaciji u dosluhu sa igrom pirandelovskog tipa” do ocjene da smo vidjeli “porodi~nu pri~u ispri~anu na savr{en teatarski na~in koja dekonstruira fakciju i fikciju” . dok je glazbu izabrala prof. 22. ni{ta ne prepu{ta slu~aju . isprepli~u}i fikciju i realitet onako kao to samo dobro pozori{te zna i mo`e. . sve {to gledate pod budnim je okom i paskom ovoga istinskog maga kazali{ne umjetnosti. prema rije~ima na~elnika Jasmina Imamovi}a. Faruka [ehi}a i “Orgulje iz Waldsassena” Neboj{e Lujanovi}a. ~iji bi se zajedni~ki nazivnik mogao pro~itati upravo u tom propitivanju posljedica ratnih trauma na ovom prostoru.“Nije to bilo tako” misao . kao i nagrada novinarskog `irija koji je odre|uje kao “sjajan primjer predstave dokumentarnog pozori{ta koja polazi od nestalnosti sje}anja da bi vrhunac ostvarila u teatru emocije i intime”. Vladimira Stojsavljevi}a i “Drenje” Luke Bekavca. M. . Specijalnu pak nagradu za kolektivnu gluma~ku igru ponio je ansambl predstave “Pismo iz 1920” u koprodukciji BNP Zenica i MESS-a. Emir Sejfi}. a odluku o tome }e donijeti `iri u sastavu predsjednik Zdenko Le{i} i ~lanovi: movi}” nominovao je “Otkup sirove ko`e” Abdulaha Sidrana. [erif Alji}. Op}ina Tuzla je. Enes Salkovi} i Slaven Vidak. Hrvatske. Pu{i}.ona je za~udna u svojoj strukturi. Takav jedan pozori{ni ~in ne mo`e ostati nezamije}en kada su u pitanju nagrade na jednom festivalu. proizvedena u zagreba~kom Teatru &TD kojom je zatvoren takmi~arski dio 11. Crne Gore i Srbije. Predstava po~inje u 20 sati i ulaz je slobodan.. . g. izvedbi i unutarnjoj koheziji . KULTURA “Hipermneziji” nagrada za najbolju predstavu u cjelini 29 11. vran” Borislava Jovanovi}a i “@ig” . promocije knjiga. tako priro|eno i usa|eno negdje duboko unutar nas. a glumcima Rakanu Rushaidati i Filipu Kri`anu dodijelili nagrade za najbolju mu{ku ulogu. Kazali{ne vratolomije Olivera Frlji}a Laureat “Hipermnezija” Mladen BI]ANI] [to je istina. ulogu ostvario je Izudin Bajrovi} u predstavi “Kad bi ovo bio film. okrugli stolovi. Nure Haver. punokrvnim kazali{nim jezikom na tragu suvremenog mi{ljenja teatra. nominovani za nagradu “Me{a Selimovi}” prema mi{ljenju sele. Olivera Frlji}a proglasili su najboljim redateljem. odnosno za najbolje gluma~ko ostvarenje mladog glumca. . re. Frlji}eva predstava “Mrzim istinu” osvojila nagradu publike kao najbolja . Sa ju~era{nje konferencije za novinare Zagonetno Frlji}. “Kijamet via Vranduk” Fadile . festivala BH drame u Zenici. za ovogodi{nje knji`evne susrete izdvojila 50. re” datelja Dine Mustafi}a. tajanstveno i zagonetno.

3. O terminu javnog otvaranja ponuda svi kandidati bit }e pisano obavije{teni.po~etni iznos naknade za privremeno kori{tenje javne povr{ine iznosi 12.60 x 2. godine. 1 i br. sci. izuzev efekata koje navedeno ograni~enje obima mo`e uzrokovati. odabir i primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika te davanje ra~unovodstvenih procjena primjerenih datim okolnostima. Prijave fizi~kih i pravnih osoba koje imaju dugovanja prema Op}ini Biha} po osnovu neizmirenih obaveza na ime naknade za kori{tenje javne povr{ine i komunalne takse i dugovanja prema JU Zavod za prostorno ure|enje Biha} po osnovu neizmirenih obaveza na ime naknade za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta ne}e se razmatrati. Odabrani privremeni korisnik javne povr{ine obavezan je pribaviti svu potrebnu urbanisti~ko-tehni~ku dokumentaciju za privremeni objekat tipa kiosk i za reklamne panoe. U procjenjivanju rizika. Na pole|ini koverte napisati naziv i adresu kandidata. Dioni~ar ili punomo}nik je du`an podnijeti prijavu za u~e{}e u radu Skup{tine najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine.6.3.komunalna taksa za reklamni natpis za 1 m2 povr{ine reklamnog natpisa iznosi 79. Potvrdu o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa penzijsko-invalidskog osiguranja sa 31. godine (subota) sa po~etkom u 11 ~asova sa predvi|enim dnevnim redom. broj 2/11) i ~lana 11. ako je ponudilac fizi~ko lice. sa izvje{tajem revizora. ako je ponudilac pravna osoba) c. 3 . 29/03.privremeno postavljanje reklamnog panoa tipa city light (obostrano) . ra~unovodstvenim metodama nismo u mogu}nosti utvrditi stanje zaliha na dan 31. a to obuhvata: ustrojavanje.komunalna taksa za reklamni natpis za 1 m2 povr{ine reklamnog natpisa iznosi 99 KM/godi{nje b) Ul. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Dru{tva br. godine .2008. te objektivan prikaz finansijskih izvje{taja u skladu s Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja potpadaju u djelokrug odgovornosti Uprave. osim lokacije br. 19.00 m . Bilansa uspjeha. bilo kao posljedica prijevare ili pogre{ke.dimenzija 1. godine f. 1. Bedem Lokacija br. II. 2011. TRO[KOVI: Op}ina Biha} ne}e snositi tro{kove kandidata u postupku nadmetanja. Skup{tinom. Navedeni standardi nala`u da postupamo u skladu s eti~kim pravilima.2012. godine ("Sl.uslu`na djelatnost 2. 12.dimenzija 1.tipa city light (obostrano. 12. 4. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti. Nadzornog odbora i odbora za reviziju. predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara. op}inski na~elnik Op}ine Biha} raspisuje OBAVJE[TENJE O SAZIVANJU XIII (TRINAESTE) SKUP[TINE DIONI^ARA GPD "DRINA" d.2012.ne otvaraj" li~no na protokol Op}ine Biha} ili na adresu Op}ina Biha}. 45/00. uklju~uju}i i procjenu rizika materijalno zna~ajnog pogre{nog prikaza finansijskih izvje{taja. godine.privremeno postavljanje reklamnog panoa tipa bilbord .privremeni objekat tipa kiosk . 1. poni{titi oglas i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema kandidatima. revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvje{taja Dru{tva.d.komunalna taksa za reklamni natpis za 1 m2 povr{ine reklamnog natpisa iznosi 99 KM/godi{nje Lokacija br. PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a na oglasu imaju pod jednakim uvjetima fizi~ke osobe koje su dr`avljani BiH i pravne osobe koje imaju sjedi{te i obavljaju djelatnost u Bosni i Hercegovini.Ul.2012. Gora`de saziva se za 16. ovla{teni revizor Zenica. Za bolje razumijevanje finansijskih izvje{taja i obima na{e revizije. Sinica br. kontakt-osobu i telefon. Broj: 04/1-05-2920/12 Biha}: 18. Nadzorni odbor GPD "DRINA" d. Potvrdu porezne uprave o podmirenim obavezama sa 31.00 KM/m2 mjese~no . Pisanu ponudu sa ponu|enom cijenom sa izra`enim slovima i brojkama d. a ne kako bi izrazio mi{ljenje o u~inkovitosti internih kontrola u Dru{tvu.o. LOKALITET JP Trg zlatnih ljiljana Lokacija br. Zna~ajke koje uti~u na mi{ljenje Ograni~enje obima Kako je navedeno u napomeni 3. mi{ljenje je neophodno ~itati zajedno s prate}im bilje{kama u na{em revizorskom izvje{taju.90 m x 1. Sinica br. Zapisni~ar: ^eljo Jasmina 1. SADR@AJ PRIJAVE: Prijava za u~e{}e u nadmetanju mora da sadr`i: a.punomo}.komunalna taksa za reklamni natpis za 1 m2 povr{ine reklamnog natpisa iznosi 79.privremeni objekat tipa kiosk .30 m .6. Nadzorni odbor objavljuje: Na osnovu ~lana 38.komunalna taksa za reklamni natpis za 1 m2 povr{ine reklamnog natpisa iznosi 79. Potvrdu o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 31. 20 -22 (ukupno: 3 lokacije) .20 x 4. XIII (trinaesta) Skup{tina dioni~ara GPD "DRINA" d. te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu. Nadzorni odbor je imenovao Odbor za glasanje u sastavu: Tihi} [ida. zbog specifi~nosti zaliha poluproizvoda i na~ina mjerenja istih.00 KM/m2 . br.po~etni iznos naknade za privremeno kori{tenje javne povr{ine iznosi 12. 9/08) i Izmjenama i dopunama Plana lokacija za kori{tenje javnih povr{ina na podru~ju op}ine Biha} broj 02-02-11480/10 od 20. godine i Izmjenama Plana lokacija za kori{tenje javnih povr{ina na podru~ju op}ine Biha} broj 02-02-5947/11 od 26. novine FBiH br. 1. te rezultate njegovog poslovanja i gotovinske tokove za godinu koja je tada zavr{ila i izra|eni su u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji FBiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije. Dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Op}ini Biha} na ime taksa i naknade NA^IN DOSTAVLJANJA PRIJAVA: Prijavu na oglas treba dostaviti u zape~e}enoj koverti sa naznakom "Za oglas za privremeno kori{tenje javne povr{ine za privremene monta`ne objekte tipa kiosk i reklamne panoe . Potvrdu Slu`be za bud`et.po~etni iznos naknade za privremeno kori{tenje javne povr{ine je 12. bilo kao posljedica prijevare ili pogre{ke.4. U radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari Dru{tva koji su se nalazili na listi dioni~ara 30 dana prije odr`avanja Skup{tine.75 m . 22.uslu`na djelatnost II LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA SU: 1. Mjesto odr`avanja: Gora`de.00 KM /m2 .3.2012. godine.godi{nje 3. Revizija uklju~uje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvje{tajima.30 m .20 KM . Gora`de Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja GPD "Drina" d.2. Izvje{taja o promjenama u kapitalu. sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno finansijski polo`aj Dioni~kog dru{tva GPD "Drina" d. Gora`de i to Bilansa stanja na dan 31. Izvje{taja o gotovinskim tokovima i bilje{ki uz finansijske izvje{taje za period 1. Potvrda sa identifikacijskom ispravom predaje se 30 minuta prije po~etka rada Skup{tine Odboru za glasanje. Pisane prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. 2011. Zenica Jasminka Lon~ari}. 2-7 ( ukupno: 7 lokacija ) .20 KM/godi{nje Vrijeme kori{tenja javne povr{ine na gore navedenim lokacijama . Obavijest za dioni~are o u~e{}u u radu Skup{tine i uvidu u isprave i materijale za Skup{tinu. . odre|ene za postavljanje privremenog monta`nog objekta tipa KIOSK i reklamnih panoa. 68/05 i 84/08) te ~lana 102 i 103 Statuta GPD "DRINA" d.10. 2 . Osnovne podatke (ovjerena fotokopija li~ne karte i odobrenja nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti. Dru{tvo za reviziju "Expert" d. Usvajanje godi{njeg izvje{taja o poslovanju GPD "DRINA" d. LOKALITET 0 .Trg zlatnih ljiljana .dimenzije objekta 3. godine e. sarajevska . Revizija tako|er uklju~uje i ocjenjivanje primjerenosti ra~unovodstvenih politika koje su primijenjene te zna~ajnih procjena Uprave.dimenzija 1. 4. direktor Zinka Fetahovi}.30 m .50/m2 .namjena .po~etni iznos naknade za privremeno kori{tenje javne povr{ine je 12.vlastodavca i punomo}nika. 8-14 (ukupno: 7 lokacija) .po~etni iznos naknade za privremeno kori{tenje javne povr{ine iznosi 8. do izbora predsjednika. te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke u prikazu. GORA@DE I.31. 12.d. ^eljo Advija i Duhovi} Advija. 1) . LOKALITET CL a) Ul. u skladu sa Zakonom.8.d. Odgovornost revizora i temelj za izra`avanje mi{ljenja Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o finansijskim izvje{tajima na temelju provedene revizije. Imenovanje predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine.3. odbiti ponudu. O rezultatima javnog oglasa kandidati }e biti obavije{teni zaklju~kom o rezultatima javnog oglasa. Ul. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: Dnevni red 1.po~etni iznos naknade za privremeno kori{tenje javne povr{ine iznosi 8/m2 .90 m x 1. vite{ke brigade .1 Lokacija br.2012.d.dimenzija 3. OSLOBO\ENJE Na osnovu ~lana 242 i 243 Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. godine g. god. 1 . niti je obavezna objasniti razloge takve odluke. broj 15/11). god.pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Op}ine Biha}". 502. Gora`de za 2011.privremeno postavljanje reklamnog panoa tipa city light (obostrano) . Ul. a za punomo}nika IZJAVA . Mi{ljenje Prema na{em mi{ljenju. 0202-8041/08 od 30.30 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK utorak. III. 2011. uspostavljanje i odr`avanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvje{taja bez materijalno zna~ajnih pogre{aka u prikazu.50 KM/m2 . Op}inski na~elnik mr. Gora`de aZA PRIVREMENO KORI[TENJE JAVNE POVR[INE Predmet oglasa su lokacije koje su Planom lokacija za kori{tenje javnih povr{ina na podru~ju op}ine Biha}. godinu. Odgovornost Uprave za finansijske izvje{taje Sastavljanje. odnosno sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja koji su prevedeni i objavljeni od Komisije za ra~unovodstvo i reviziju BiH.d. Po~etak kori{tenja javne povr{ine odre|uje se rje{enjem o privremenom kori{tenju javne povr{ine kojeg izdaje nadle`na slu`ba po pravosna`nosti zaklju~ka o rezultatima javnog oglasa. Ul. LOKALITET "F" Lokacija br.00 KM/m2 mjese~no .5. Gora`de i Odluke o sazivanju XIII (trinaeste) Skup{tine dioni~ara donesene na 90 sjednici Nadzornog odbora 14.5. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Hasana Kjafije Pru{~aka Lokacija br.75 m . tako da ne izra`avamo mi{ljenje o ovoj kategoriji zaliha. Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a b. Dono{enje odluke o ovla{tenju Nadzornog odbora o izboru vanjskog revizora za 2011. li~no ili putem punomo}nika na osnovu pisane IZJAVE koja mora sadr`avati generalno ovla{tenje bez ograni~enja u pisanom obliku sa potpisom dioni~ara . kao i prikaza finansijskih izvje{taja u cjelini.privremeno postavljanje reklamnog panoa .d. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. glasnik Op}ine Biha}".d.dimenzija 1. 14. 038 220 446. 2011.1.2012.pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Op}ine Biha}". maj/svibanj 2012. godinu. Odluke o privremenom kori{tenju javnih povr{ina . br.2011. Reviziju smo obavili u skladu s Me|unarodnim revizijskim standardima. Albin Musli} OGLAS IZVJE[TAJ NEZAVISNOG REVIZORA Dioni~arima GPD "Drina" d. dioni~aru ili punomo}niku se izdaje potvrda o prijavi koja je obavezna isprava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini.po~etni iznos naknade za privremeno kori{tenje javne povr{ine iznosi 8. LOKALITET "S" Lokacija br. bosanska br. ra~unovodstvo i javne nabavke op}ine Biha} da nema neizmirenih obaveza na ime naknade za kori{tenje javne povr{ine i komunalne takse h.d. I LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENOG MONTA@NOG OBJEKTA TIPA KIOSK SU: 1.dimenzija objekta 3.40 m . 7 . godine. 2012. br. 2/02. 14.18 m x 1. 23/99. Gora`de na dan 31.Ul. ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar. Po predaji prijave i identifikacijskog dokumenta.2010. 2.20 KM /godi{nje 2.3.90 m x 1.namjena . kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva 1. Odabir postupaka zavisi od procjene revizora. 12. po objavljivanju ovog obavje{tenja od 12 do 15 ~asova svakim radnim danom. 4.3.privremeno postavljanje reklamnog pano city light (obostrano) . godine.00 m x 4.o.jedna godina sa mogu}nosti produ`enja. 1 (unutar konstrukcije postavljene stajali{ne nadstre{nice) Lokacija br. Potvrdu JU Zavod za prostorno ure|enje Biha} da nema neizmirenih obaveza na ime naknade za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta i. Statuta Op}ine Biha} . Materijali za sjednicu Skup{tine dostupni su dioni~arima u prostorijama Dru{tva u Gora`du. 08-01-181/12.

061/916-429.k MIJENJAM dvosoban stan 53 m2. okolina Sarajeva za Novi Grad RS. Tel. Mob. 526-022. Mob. Mob.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan u centru Sarajeva. 061/224-704. od 10-20 sati. 061/047-960. na ^engi} Vili I za manji na moru. 033/442-239 ili 061/480207.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel: 538-598 i 061/928-057. izdajem namje{ten jednosoban stan u stambenoj zgradi.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40 m2 z prodaju prehrane. 185 m2. 061/421-514.k IZDAJEM dva poslovna prostora u zgradi Papagajka jedan 40 m2 a drugi 20 m2. lift. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. za vikend ku}u ili stan.k IZDAJEM jednosoban stan kod Socijalnog. Tel. Mob.N. na period od 3-4 mjeseca. 061/224-046. Ante Babi}a br. 061/778-176.^ENGI] Vila I. Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru zaposlenoj osobi cen. [emsudina Sarajli}a br. 062/619-677 i 659-895.com NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE . 066/129-394. Tel. Tel. 063/325-987. 061/803-585.k MIJENJAM trosoban stan 78 m2. gra|evinska i upotrebna dozvola. 062/623-690.k IZDAJEM gara`u. 2674 poslovni XP centar 72230 @ep~e PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA vrata za Va{ dom NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A Sarajevo. Ul. 061/214306 i 033/203-127. ul. udaljen 50m od Interexa. 033/209-955. Grada Bakua br. prostor u Hrasnom. vrt 500 m2. 061/552-783. jednoiposoban stan izdajem na du`e. Mob. Betanija 2200 KM.k IZDAJEM prazan dvosoban stan. Tel.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2.k POSLOVNI prostor Skenderija 10 m2 100 KM. 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih. izdajem jednosoban stan. lokacija 300 m od OHR-a. novo.k IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40 . uz doplatu. kod pijace izdajem vi{e prostora i gara`a. 061/437-732 i 061/214-306. Mob. skladi{te do glavne ceste. ul. Mob.k IZDAJEM sobu. pola pod vo}em. Tel. centralno grijanje.k IZDAJEM jednosoban stan.k HITNO potreban kancelarijski prostor 600-700 m2 za iznajmljivanje. 062/425-886. Tel.250 m2 na Stupu. 061/865-158.S. u Hrasnom.dominvestbih.k GARSONJERA 28 m u Vi{egradu za Sarajevo ili okolinu. na du`i period. Socijalno. Mob. sve novo luksuzno. Ilid`a. Banja luka za sli~an u Sarajevu.k MIJENJAM dvosoban stan 54 m2. namje{ten. Mob. plato Skenderija. 32 m2. Mob: ++387 61 78 86 33 www.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan.net. centar. Mob. 062/439-329 i 061/437719.Tel: 062/619-361. 6.k IZDAJEM poslovni prostor. lijenti poznati. Mob. Tel.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Dobrinja 1.ba Tel: ++387 32 88 44 45.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. Mob. Mob. Tel: 062/200-777-033/203-127.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici.Tel: 062/619-361.k IZDAJEM frizerski salon na Dobrinji. 9 m2. priklju~ak intereta. Bistrik. potpuno adaptiran. 6. privatan posjed. namje{ten.grijanje S. 061/530-314. u Hrasnici. Mob. centralno grijanje. Mob. 061/358-772.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa.k MIJENJAM vikend ku}u. II kat.k VRLO povoljno. kablovska. Grbavica. grada Bakua br. Tel. V sprat. 4 dunuma zemlje.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM jednosoban stan 49 m2. ^engi} Vila I. 061/916-717. ul. D`amijska.Tel. 062/200-777. 061/217-897. Mob.k IZDAJEM poslovni prostor. kamionski pristup. lift. 2 kat. (Vjetrenja~a). 065/674-417 i 052/753-292. 70 m2.Lukavica. namje{ten. Mob. Mob. Zagreba~ka. kablovska i mjesto za parking. 061/224-046. 13. cen. centar . Mob. Mob. ul. Grbavica kod [opinga. 033/225-431. 061/167-930 i vikendom 00385 92 2444341. 061/141-676 i 033/535-165. Mob. Mob. Grad. za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. 700 KM. I sprat. 062/334-836. Vila.k IZDAJEM gara`u blizu fabrike duhana Pofali}i.k STO^NO Sarajevo .k AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju. 033/613230.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. 061/405-622.k POSLOVNI prostor 190 m2 20 parking mjesta.k IZDAJEM ili prodajem poslovni prostor na Dobrinji. grij. 526-022 i 061/916-429. internet konekcijom i kablovskom. 062/200-777 i 061/214-306. Mob. ^. Mob. tel.Tel. 066/999-944. kab.Vi{njik. pos. centralno grijanje.k GRBAVICA.k IZDAJEM ku}u u Lu`anima-Ilid`a. 061/360084. Tel: 061/159-507. 250 m2. 2 POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan.k IZDAJEM u Isto~nom Sarajevu super namje{ten mali jednosoban stan u zgradi. adaptiran. zaposlenom mu{karcu. sa grijanjem. 652-338.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. 8.k PONUDA IZDAJEM jednosoban stan.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Hrasnom dvjema studenticama. za jednosoban. 061/996-416.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. 061/266869. 54 m2 + balkon. Tel.

kod pijace. ogra|en.500 KM/m2. Patriotske lige 46. 061/526-243. 2. kod Islamskog fakulteta. Mojmilo. 061/375787. 220. 35 m2. 2 balkona. na 3 eta`e. 1. Tel: 061/322-347. 065/819-136.k IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada. ^engi} Vila. i Grbavica 53 m2. za studente i samce-samice.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400 KM strancu ili poslovnom ~ovjeku. k PRODAJEM 800 m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima. ul. adaptiran. 061/103-258. potpuno adaptiran.k 2 2 OSLOBO\ENJE NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM u isto~nom Sarajevu super namje{ten mali jednosoban stan u zgradi. zasebnu. 200-564.k PRODAJEM stan na atraktivnoj lokaciji. 55 m2.k PRODAJEM vikendicu 70 m2. Mob. centar. 538-364. 061/729-536. Kladanj. 065/519-987. Mob. 1/1. 061/958368.000 KM. 061/812-046. sa ba{tom. 85. Mob. 300 KM. luksuzno opremljen. za poslovne ljude.k PRODAJEM gara`u 14 m2.nerasbih.k PRODAJEM dvosoban stan 59 m2 u odli~nom stanju.000 KM. Tel: 061/352-112 i 061/157-718. 063/947-075.000 KM. batalj. 59 m2/1. 2 balkona. 1/1. 40 m2. 60 m2.Tel: 061/357786. pogodan za sve namjene. 185. Mob. adaptiran. 4 sprat i Hrasnica 78 m2. 4.k CENTAR. zasebna soba. privatna ku}a.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. 062/619-361.k KU]A na Sedreniku + 900 m2 placa. IZDAJEM prazan dvosoban stan. Avde Smajlovi}a. Zmaja od Bosne 68. Mob. Juki}eva. B. 062/930-705 i 061/483-262.940 m2 zemlje pod vo}em. stamb. Tel. Tel: 204-678. adaptiran. 062/295-919.000 KM. Mob. veliki balkoni. povoljno. Mob. pored T. stan od 78 m2 + dva balkona. 065/819-136. 59 m2. privatna ku}a. 95.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru. poseban ulaz. 062/383-064. balkon. Mob.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. Envera [ehovi}a 58/II.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. 57 m2. I sprat. III sprat. 1. 90 m2.000 KM. objekti na Jahorini 250 m2. 7 sprat. 52 m2 stambenog prostora.400 KM i stan u ul. 570040. uz rijeku Fojnicu. 2 kat. breka. Mob. ju`na strana.k GRBAVICA. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. 300. Mob.k IZDAJEM prostranu garsonjeru. et.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta. 065/819-136. pos. Mob. Mob. poseban ulaz. 061/229422.com MEJTA[ 63 m2. dvije eta`e. povoljno. Himze Polovine. sva infrastruktura. 66 m2. 12 a.033/442-994 i 061/525-795. 58 m .k IZDAJEM stan 80 m2. fizi~ki ima 100 m2. I sprat. 061/320-439. igraone. Vraca. Grbavi~ka 53 m2.650 KM.k STAN. 659-895 i 062/619-677. 1.500 KM/m2.350 KM/m2. Mob.k PRODAJEM ku}u na Kromolju 240 m2 stambenog prostora i 500 m2 zemlji{ta. Mob. 070/203-479. Mob. 063/972-038. Otes. namje{ten. strogi centar.k DVOSOBAN stan 52 m2 iznad op{e bolnice. Robota.Tel: 065/819-136. 061/406-854. Mob. Tel. 061/182-128. 062/907-831.000 KM. Dobrinaj I. 033/810-387. 67 m2.k PRODAJEM ku}u u centru.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata. 033/812-780.k IZDAJEM ekstra srre|en i namje{ten jednosoban stan. namje{tenu.Mi{evi}i. 225-632. plin. V. Tel: 061/809319. Mojmilo 55 m2. N. 1. Mob.000 KM. II sprat. 2 lo|e. Breka. centralno. 55 m2. Mob. na Bistriku.k IZDAJEM namje{ten stan kod Narodnog pozori{ta. Radni~ka. 061/869-396. Mob. na Breci. kablovska. povoljno. opremljen. Mob.k STUDENT tra`i cimera. ul. ^engi} V.k IZDAJEM pos. 120. 061/390-538.k IZDAJEM prostor 50 m2 pogodan za kancelarije.Pofali}i. kupatilo. Mob. Mob. 062/907-831.000 KM. 061/370-207. ^obanija. ul.k GARA@A.k IZDAJEM namje{ten stan. Tel. cijena po dogovoru. 033/525-120. mogu i dvije djevojke. Tel. 061/954592. Mob. Mob. 061/897-959. studentici.k STAN adaptiran.k ATAN NA Alipa{inu polju. 2 sprat. 061/275-666.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan kod hitne pomo}i. 1. poseban ulaz. 062/334-371. Tel. 4 m2 Ko{evo. 77 m2. 2 sprat. alarm.000 KM. 67 m2. 80 KM. ba{ta.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan u privatnoj ku}i kod Termalne rivjere . 442-219. 061/415-787. prizemlje.k IZDAJEM gara`u kod doma zdravlja Stari grad. Mob. kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti. 225-747. kod Visokog. Mob. podrum + prizemlje + spr + potkrovlje + oku}nica.050 KM/m . Alipa{ino P.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob.k STAN na Otesu ul.600 KM/m2. Tel. 061/865-011. et.k KO[EVSKO B.900 KM/m2.k STAN. klima. ul. Mob. II sprat.k IZDAJEM vulkanizersku radnju.Tel.000 KM. 061/335-591. 061/916-717.k IZDAJEM jednosoban namje{tan stan u centru grada. Mob. Tel: 062/255-827. cen. 2 kupatila.k PRODAJEM povoljno zemlju na Ni{i}koj visoravni. studentu. 52 m2.k GARSONJERA 25 m2 na Aneksu. 061/047960. 061/812046.S. izdajem dvosoban namje{ten stan.k IZDAJEM namje{tenu sobu kod Veterine. VP. polunamje{ten.k STAMBENO-pos. sa dvori{tem i vrtom. 062/216-604. cen.000 KM. Tel. hrasno. plin.k IZDAJEM lijepo namjetene trosoban i dvosoban stan na Grbavici sa gara`om. Zagreba~ka br. 062/724-819. 061/869-396. Tel. Grbavica. dvije gara`e + prate}i objekat.000 KM. Mob.Selimovi}a. `enskoj osobi. plin. 89 m2. 061/397-343.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici.k IZDAJEM-prodajem opremljen restoran. 061/320-439. Hoht. 061/148810.k IZDAJEM jednosoban namje{tan stan kod Socijalnog.k IZDAJEM useljiv prazan stan. Mob.k PRODAJEM ku}u u neumu. 061/724-504. tri sprata. Mob. Mejta{. 061/319-589 i 629-932.k POSLOVNI prostor Hakije Kulenovi}a 33. za jednu ili dvije osobe.k STAN 37. 061/377-196. Mob. Radni~ka . Binje`evo . Mob.000 KM. grij.k STAN 30 m2. novo.k ILID@A. 59 m2/1. 46. Mob. 066/801-737.k ALIPA[INA ul. trg Sabora bosanskog 10/III.Tel: 062/226-665. eta`no grijanje. Tel. eta`no. 65 m .k PRODAJEM stan 69 m . 062/907-831. 1.900 KM/m2.k NAHOREVO -Studenac nova ku}a 10x8 dvije gara`e 2 dunuma vo}njaka i ba{te cijena po dogovoru vi|enju. 063/909-777. na glavnoj cesti. P. centar. Mob. pored TC Robot. IZDAJEM jednoiposoban stan. parking. 16 m2 u Hrasnom. Mob. Pofali}i 40 m2. potrebna adaptacija. ku}a Lukavica-Vraca. blind vrata. 105. 062/712-991 i 033/226-193. 8x8m. 590. Mob. Tel. Tel. vlasni{tvo 1/1. 66 m2.k KANCELARIJSKI poslovni prostor. 061/148-810. 2. Mob.k JEDNOSOBAN stan.k IZDAJEM prazan dvosoban stan. prostor pogodan za sve namjene.k GRBAVICA. Aerodromsko naselje. 033/440-747. 062/737506. Mob. 033/644-341.poslovni centar.k SLATINA kod porodilista Jezero.k BA[^AR[IJA. dvoiposoban. Mob. 25. Mob. 110. Trg grada Prato. 062/959129. Grbavi~ka.Ilid`a. Trg ote{kog bataljona 4 spr.k IZDAJEM namje{ten stan. stan 60 m2. povr{ine 600 m2. 061/170-254. Tel. 061/263-878.k IZDAJEM kancelariju kod Narodnog pozori{ta.k STANOVI: N.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana. ul. Mob.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Ul. Hrasno 53 i 65 m2.k IZDAJEM gara`u 13 m . extra povoljno. 062/917-811. ul. 78 m2.000 KM. Mob. 227-756 i Mob. pros. novo kupatilo i kuhinja. na IV spratu.k IZDAJEM dvoiposoban kompletno namje{ten stan. Mob. 061/390-538. ul.k POSLOVNO stambeni objekat na Stupu. 78. VP. 8 m2. ^adord`ina. Mob. 033/711-666. 062/156882. Mob. Mob. ul.Lukavica. 60 m2. ul. I kat. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). VIII sprat.k PRODAJEM ku}u na Vratniku. kod [opinga. Mob. 061/897-959.k IZNAJMLJUJEM radnju kod Begove d`amije. renoviran. 88 m2.Tel. + 2 gara`e. 061/177-556. zaseban ulaz. 062/724-761. Tel: 655-787 ili 061/778-245. II sprat. 033/711-665. dvoiposoban. 061/191-521. B.k IZDAJEM samcima ve}i jednosoban stan.k PRODAJA DVOIPOSOBAN stan potpuno adaptiran. 22.000 KM. 033/640-759. Tomislava. papiri uredni. ul. Tel. Tel.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400 KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. dobra lokacija. namje{ten. iznad pijace Markale.k GRBAVICA. useljiv. III sprat. 065/819-136.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. IV sprat. Mob.k STAN 32 m2 kod Katedrale. prostora sa oku}nicom. 190 m2. samcu. 061/909009. 062/383-064. Mob. ul. gr. Tel. 066/129-394. Mob.k PRODAJEM ku}u u Busova~i. www. vrlo povoljno. 210.k NOVO Sarajevo. Vojni~ko P.k 2 2 .k IZDAJEM namje{tanu garsonjeru. detalno renoviran.000 KM.k IZDAJEM gara`u. izdajem vi{e prostora za sve djelatnosti. 40 m2 i 47 m2. ul. prostor 60 m2. 1. 065/819-136. internet. na du`e vrijeme. Geteova. Begi}. tel.000 KM. grijanje. 1.000 KM. privatna ku}a. ul. cijena 107. 200 m2 stan. stambeno .M. 300 KM. 1 sprat.C. I kat. poseban ulaz. Mob. 062/337-925. Mob. prostor na Dolac Malti 25 m2.k IZDAJEM pos. servise. 061/916-717. 150 KM. Sedrenik bosanska ku}a + 900 m2 Placa=110. ul.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u.681 m2 oku{nice. 100m od ski staze.k 2 PRODAJEM ili mijenjam stan 70 m2 u blizini OHR-a.000 KM.500 KM. Mob. Mob.k ISTO^NO Sarajevo . 460-064.000 KM. 061/358-772. 061/106571. 98 m2 + pro{irenje na 130 m2.Grabvica. Ismeta Mujezinovi}a. Dobrinja 49. Mob. Mejta{. 50 m2. 68 i 88 m2. poslovni prostor. Mob. 4 sp. Had`i Mustafina br. Mob. 75. Mob. Tel: 757-908. potpuno adaptiran. 400 KM.k TROIPOSOBAN stan kod Katedrale Petrakijina 115 m2=260. Isto~no S. Mob. na Grbavici I. ul. Gornji Kova~i}i.k DOLAC Malta. II sprat.k ZEMLJI[TE sa manjim vikend objektom. pristup internetu. 061/812-046.000 KM. fizi~ki ima 77 m2. 062/383-064. Mob. 2 sprat. centar. 58 m . 061/744523. 4 sp.k FERHADIJA. Tel. 1. 2 sprat. 061/149-442. Mob. Tel. Hrasno. IX kat. Merkator. stalni objekat sa kanalom.k DVOSOBAN stan u D`. 53 m2. 62 m2. Tel. 062/326-484. maj/svibanj 2012. 2 kat. Tel.k STARI G. 1 sp. 061/335-591.k IZDAJEM trosoban stan. Marijin dvor. 061/530-045. 15 m2. zaseban objekat sa vrtom i parkingom. Mob. Dobrinja 3. 062/383-064. 580 m2. gara`a. Grada Kalgarija. ul. sa gara`om ili bez. 062/619-266. Tel. ^ekalu{a 10. III kat. balkon. Mob.k IZDAJEM manju lijepo namje{tenu sobu sa posebnim ulazom. 033/621119 i 062/006-319. K. 85. 061/320-843. 061/217-897. grijanje. Bijedi}a 15 kat 56 m2 + balkon cijena 96. strogi centar. 39 238. 23 m2 + 18.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom. privatan posjed. Mob. Mob. Mob.700 KM/m2. ^obanija. 80 m2.k HRASNO. Pr. 000 KM. ku}a novogradnja. za jednu osobu. Mob. povoljno radi selidbe. adaptiran dvoeta`ni 62 m2 uknji`eno. Branislava Nu{i}a br. Mob. Hrasno.k IZDAJEM lijepu sobu. 062/619-361.k IZDAJEM poslovni prostor u malom Bosmalu. Mob.k PRODAJEM ili iznajmljujem plac na Ilid`i. novija gradnja. 061/205-235. Stoj~evac. renoviran. Kralja Tvrtka. trg Solidarnosti. sve novo + 1100 m2 placa.k GRBAVICA. Tpl. 8 sprat. ul. 68 m2 + 4 m2. Iza ba{}e 4. Donji Vele{i}i. Mob.k NAMJE[TEN jednosoban stan kod Vrbanje mosta. 061/479-616. centar. 062/591-105. hitno! Mob.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju. 2 sprat.k IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om u centru. Mob. Mob. Olimpijska. ba{ta. 90. 061/538-905. 57 m2. Lu`ani. Sarajevo 44 m2. 061/323-347. Zagreba~ka. 062/619-361. Mob. 300 KM (samo na du`i period). 500 KM. upotreba kuhinje. Safeta Zajke.k IZDAJEM trosoban stan. lift. prost.k IZDAJEM sobu u centru. 062/530-640. na grbavici. Mejta{. 061/205-235.Tel. cijena 70. Mob. Trg Ote{. Tel. Mob.posl.k NAMJE[TEN trosoban stan internet. Grbavica.32 mali Oglasi IZDAJEM prazan stan u ku}i .800 KM/m2.k IZDAJEM lijepo namje{ten stan. Mojmilo. Mob. povoljno. Mob. dra`evi}i. Mob. 063/639-213. centralno.k 2 utorak. kozmeti~ki salon. 200. odmah useljiva.k KU]A na Sedreniku ul. 062/353622. ul. ul. 19. 2. namje{ten. Mob. 063/555-858. grij. ul. Paromlinska. Aerodromsko naselje.k DOBRINJA V. Akifa {eremeta.k PRODAJEM ku}u na Borku br. zaposlenom mu{karcu.k NAMJE[TEN jednoiposoban stan na Ko{evskom brdu ul. Mob.

cijena 150 KM. garancija stalna. 062/688-971. centralno grijanje. Mob.350 KM/m2. trosoban stan 81 m2. 53 m2.k PRODAJEM plac 1. Mob.000 KM. apartman na Jahorini.200 m2 oku}nice. 061/047-960. Hrasno. III sprat. Mob. Mob.k PRODAJEM Renault Megan 2000g. Trg Heroja. 063/864-775. Nerkeza Smajlagi}a. 9 TDI 2007. Mob. 65. Mob. Mob. Mob. Tel. 95. Tel. ~etvorosoban. Smart Mercedes. 061/167930. 033/222-506. u odli~nom stanju. 30 do 14.k ZA FAPA 1616/1620 prodajem novu Bo{ pumpu. renoviran. 150. 63 m2. dobro stanje. 061/923-805.000 KM. cijena po dogovoru. 89 m2.k PRODAJEM izuzetno o~uvan reno megan benzinac. maj/svibanj 2012. 061/139-592.k KISELJAK-Dra`evi}i. Tel. 061/904-499. Mob. Mob.pogon 4x4. 89 m2. pla`a uz more.k PRODAJEM Fijat Punto 2. 105 m2. Tel.k STROGI centar. 28. 2 gume.Diskrecija zagarantovana. 2003.k PRODAJEM putni~ko vozilo reno tvingo. Mob.Vreoca. 67. 033/445-612. dvoeta`ni. 061/143-076. 063/498-913. prodaja i dostava. Tel. Mob. ul.L. 0038762403722. 7. 93 m2 na Bistriku kod crkve SV. IV sprat. 0038520486665.000 KM. 30 sati. fotelju. 061/836-764. balkon. u ul. 063/555-858. 062/930-705 i 061/483-262. 1/1. 032/244-417.k KOMBI VW.000 km. Alipa{ina 4/III. prodajem trosoban stan. 22. 061/132488. g.k PRODAJEM Ford .k TEHNIKA PRODAJEM TEA pe}.500 eura. 1981.plin. 3. 032/244-417. film nije kori{tem.k PRODAJEM stan 71 m2.k PRODAJEM ~etvorosoban stan (mo`e i namje{ten).k TITOVA. Mob.000 KM. {irina {tamp~e 180 cm. 2004. 061/165-195. 553-865. odmah useljiv. Mob. cijena 14. cjena po dogovoru.k MARIJIN Dvor. 52 m2. Dobrinja III. 55. 137. 063/498-913. Mob.k OREBI]. aerobag. balkon. Tel.k PRODAJEM gara`u zidani stalni objekat sa kanalom 14 m2. 8.k STAN na Grbavici od 54 m2 na II spratu. prodajem 200 m2. Mob. centralno grijanje. Mob. i svih dimenzija. dva balkona. ul. 443-743. na 061/199 328.k GRBAVICA.000 eura. struja. povoljno. Josipa Slavenskog. 062/930-705 i 061/483-262. 061/895-017. preko puta d`amije. 48 m2. 30m od mora. 4 kat. 79 m2. 0046763383888. 033/222-506. vl. I sprat. Mob. Mob. Mob. 063/661-856. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. Su{i}a.k U KONJICU. povoljno i hitno. 061/146-147. 061/047-960. 061/205-235. 061/219-397. 061/080-257. Mob. DVOR. troiposoban 88 m2 + lo|a 7 m2. vo}njak.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74 m2 fiksno 1500 m2. 100 KM. Mob. 061/047-960. godina proizvodnje. Mob. VI sprat. umivaonik. 061/555-949.plin. 117 m2. Mob. registrovan do 11/2012. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice. gratis. tabure. dva trosoban stana. 200-449. 061/515-235.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. 8/2001.k OREBI]. Tel.k PRODAJEM trosoban stan.k PRODAJEM zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama.k PRODAJEM povoljnom malo kori{ten zamrziva~. 70 eura/m2. Fetaha Be}irbagovi}a br. hitno. Mob: 061/170-510.nerasbih. 30 do 14. Mob. cijena 14. 061/183-211. prodajem ku}u. nalo vo`ena. 033/647-851 i 061/555-949.k MARIJIN dvor. 2.000 eura. Mob. dvostrano orjentisan. pod vo}em. 100 m2.000 KM. 1.k PRODAJEM stan. 5 TDI. 061/375-168. pogodan i za poslovni prostor. 2wc + kupatilo. stan 94 m2. oku}nica.k OPEL Astra G.000 KM. Tel. trosoban.k KU]E: Vratnik (kod Hendek d`amije).000km. vl. godina. Mob. 061/212-650. posebno malu ku}u. Mob. Tel. Mi{evi}i . Peri}a. Tel.k PRODAJEM stan 36 m2. renoviran. ~etverosoban.000 KM. 85. 033/811-173. Tel. Tel. 30 KM. god. hitno.000 eura. 78 m2.k PRODAJEM ili izdajem na du`i period poslovno kancelarijski prostor.k 2 2 2 OSTALO VELIKA AKCIJA!!! AKCIJA prodajem orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a. Bosanska ulica. dvostrano orijentisan. strogi centar. 061/139-592. Mob.k PRODAJEM [kodu Feliciju GLX 1. Kreka Wesa. Mob. 95. nije registrovan. 066/024042. trosoban.400 KM/m2. pla~ena carina i PDV. Borak br. god. Mob. 033/536-765 i 061/134-544. Mob.k PRODAJEM dunum i po zemlje sa monta`nom vikendicom.k VRTNE garniture. 061/167-930. Mob. izuzetno o~uvan. VI kat. 60 m2 + pro{irenje za 60 m2 sa dozvolom. prvi red od mora 5m. 065/021-556. registrovan do kraja 2012.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. ul. ul. 95. 1986. 3 KW. Tel.k PRODAJEM stan 52 m . godina. god. X sprat. sa kompletnom infrastrukturom. Tel. 2 kutije + gratis. Hamdije Kre{evljakovi}a. 065/021-556. troiposoban.k ALIPA[INO. mogu}nost dokupa gara`e. benzinca registrovan u oktobru.k POLJINE. hrasno. 062/930-705 i 062/922-799. prizemlje.k KUHINJA. 3 sprat. cijena 2. tek registrovan. Josipa Vanca{a. Makarska rivijera. grijanje. Mob. 061/389-081.000 KM. 145. Mob. Bosanskih gazija .k PRODAJEM atraktivno zemlji{te na Ni{i}koj visoravni.Ilid`a. 061/370-207. godina. troiposoban. vl. troja vrata. Tel. 63 m . extra adaptiran i ure|en. reg. 195 m2. izuzetan polo`aj.k OTES. 061/389-081. 061/276-266. 1.k BA[^AR[IJA. 066/340-748. 56 m2.k JUGO Koral.000 KM. na Mejta{u.000 km.k PRODAJEM fri`ider sa komorom zamrziva~a. blizu mora i prodavnice. prvi vlasnik. god. platu za ro{tilj . dobro o~uvan.k BOLNI^KA.k PRODAJEM troiposoban stan na drugom spratu. 061/139-592. 25. 1988. 066/092-978.k ALIPA[INO polje. Mob. 065/666-567.k ISTO^NO Sarajevo kod pijece.k M. 115ks. Tel.k BREKA. 061/161-255 i 062/087-382. Rakovica (na putu Ilid`a-Rakovica) i vikend ku}e Pale (Potoci. 50. 2 terase.com Mob.900 m2. Radni~ka . dobro stanje. 1/1. 2. o~uvana. 200. Mob. Tel. 1. Valtera Peri}a br. dostava pouze}em u cijeloj BiH. sa novim UV najlonom. Mob. 063/555-858. VP. pre{la 108. 683-284 i 063/284-767. djelomi~no renoviran. mogu}e dokupiti. ju`na orjentacija. Mob. 1/1 kod skakaonice Vla{i}. jeftino. Mob. 30 sati. Mob. Mob. Mob. ima vikendica. ~elina.500 KM/m2 sa PDV-om. 2. 5x8m sa oku~nicom 1. 150 KM. jednostavan za upotrebu. upisan u gruntovnicu 1/1.k PRODAJEM [kodu Fabiju. Mob. super povoljno. Tel. Tel. registrovana do maja 2013. 2002. Jo{anica . 1/1.k DVOSOBAN stan.k ^ENGI] Vila. Mob. 190. povoljno.OSLOBO\ENJE utorak. Mob.k PRODAJEM trosoban stan 69 m2.k PRODAJEM sobna vrata (5 komada) u odli~nom stanju. godina. pre{ao 217.k PRODAJEM stan 60 m2. 6 ful oprema. I kat. Mob.k BREKA. 150 ks.k PRODAJEM ku}u u Kladnju. 56 m . 061/247-777.k PRODAJEM Reno Clio 1. ul. 2003. godina.k PRODAJEM XI BMW . + + 38552508202. 061/430-778. 116 m2.000 KM. servisna knjiga.k PRODAJEM [kodu Fabiju 2002. Mob. 061/309-268. Porodice Ribara.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m2. IV sprat. 4 sobe sa terasama i kupatilima. 062/383-064. Mob. 033/463-378 i 061/555-941.750 m2. dvoiposoban stan. prodajem bez agencija.k PRODAJEM nova invalidska kolica. ul Grbavi~ka. 061/171-744.184 m . god. Mob. 063/509-365. 100 KM. crni metalik. kod Merkatora. ul. 100 m2 eta`a i stan. 062/930-705 i 061/483-262. Mob.k PRODAJEM vikendicu na Tebevi}u.k CENTAR. 56 m2.k PRODAJEM ozidanu vikendicu sa 300 m2 zemlji{ta i gra|evinskom dozvolom. Mob.k PRODAJEM regal.000 eura.000 eura. H. 062/758-330. Mob. 061/358-445.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{emn stambenom ili poslovnom prostoru. 061/689-171. Tel. mob. 061/139-592. Tel. Tel: 061/188270. 061/251-367. Mob. 061/486926. godina. 44 m2.000 eura.000BHD iz 1972 godie. Tel.k POFALI]I. 25.god. ~etvorosoban stan.k 2 2 2 mali PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 II sprat kod Doma Armije. 061/528-032.k PRODAJEM vikendicu Kiseljak-Pale{ka }uprija sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em.k OTOKA. Mob. ul. 77 m2.k DVOSOBAN stan. Tel: 061/854-294. 062/758-330. 061/375-168. na Alipa{inom polju. 11/97. 033/222-610 od 8.k BISTRIK. u odli~nom stanju.000 KM. gara`a. Tvin Spurk. 96 m2.000 KM. 061/229-086. 061/150-519. 062/758-330. Tel. registrovana do 8/2012.000 eura. dvosoban stan. 2000 godina. dobro stanje. 061/299-653. Mob.2012. god. 063/555858.k ^ENGI] Vila. povoljno. 3 vr.000 eura. benzin.k FORD Eskort 1.k DVOSOBAN stan. pre{ao 11.k PRODAJEM komplet nov~anica od 10.Sarajevo. 46. cen.k PRODAJEM dobro o~uvan trosjed na razvla~enje. 3 kat. 066/973852. Mob.k . renoviran. Mi{evi}i . 12 kat. 2 balkona. Trsteni~ka br. 100 i 500 dinara iz 1992. gara`iran. 061/223-119. 30 sati. Ljubljanska.000 KM. nerkeza Smajlagi}a. 150 m2. Mob. 72. bojler. nekori{tenih nov~anica 1. T4.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine.k PRODAJEM ku}u u centru Jajca. eta`no grijanje.k DOLAC Malta. 061/223-119. dvosoban. Mob.k PRODAJEM staru bosansku ku}u.k PRODAJEM trosoban stan. 222-610 od 8. prvi vlasnik. cesta. 2006. Tel. 621-976.072 m zemlje. Pogledati u cafe Ambasadoru. Tel. 033/644-341. povoljno. 4 benzin. hitno. 1 sprat.k POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Mob. Mob. 061/217-897. Mob. Mob. PVC prozori. 3 kat. 30 do 14. 78. godine. gotovina. Mob. ul.k PELJE[AC-Sreser.sms PELET: proizvodnja.184 m2. tel. projekat sa 3 stana po 60 m2. 4 sprat. Ante Babi}a nova stolarija. od 1.Pale{ka }uprija. 2000 godina. cijena 100 KM i prodajem sto za prima}u sobu. stan 77 m2. 55 m2. Mob.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka.000 KM/m2. godine. 062/688-971.k RABLJENI kancelarijski namje{taj. 061/730-405. 68 m2. odmah useljiv. Tel. 1. zapad.000 KM. god.k PRODAJEM DVD sa snimljenim svih 503 topografske karte BiH. ul. Mob: 062/855-888. Mob. 062/922-240 i 061/812-912. 1. godina. 60 m2. Mihrivode 45. 061/205-235.grbavica. Mob. obezbije|en prevoz. 2001.187 km.k PRODAJEM fotoaparat Praktica B-100. 061/358-445. povoljno. Mehmeda Spahe br. registrovan do 9/2012. ABS. Ljubljanska. Gornje Vlakovo. Porodice Ribara. 106 m2. 061/201-200. 2 terase. 175 m2 sa oku}nicom. 066/196-317. Tel: 061/208-414. I sprat.k PRODAJEM Opel Corsu 1. www. 110. centar. Mob. sve novo. 77 m2. 59 ks. 062/127-833.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan. 3 kat.200 1. Tel. 061/904-499. voda. 061/165-195.k PRODAJEM stan 77 m2. na Alipa{inom polju. fasada stiropor 8cm. prizemlje. Dobrinja 3.Tel: 445-371. ul. adaptiran. gara`iran.400 KM do registracije. gara`irana. god. I sprat.k PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. 062/254-859. 185 m2. 30 sati. Grada~a~ka. 222-610 od 8.k ^OBANIJA. 1999 godina. 066/488-818. 1999. II kat. Kralja tvrtka.k PRODAJEM poslovni prostor 60 m2 na ^ar{iji uz mogu~nost pro{irenja prostora za oko 100 m2. Mob. 061/350-448.sms PRODAJEM plastenike nove od PVC cjev. Tel. I sprat. 95. 033/536-763. Ko{evo. 063/284-768 i 063/284-767. 1/1.. ul. 033/621-976. 70m od mora. 033/624-655. 13 sprat.k PRODAJEM ku}u u @ep}u u centru. 90 m2.k KISELJAK . 033/538-036. 60.k POVOLJNO lutke za izlog. godina. Hrasno. 1/1. garancijom i prevozom. Mob. 1 kat. Mob. sve jedan klju~. 2006. K. {uma jelik. Kova~i. balkon. ul. 78 m2.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. Mob. Breka. 3 dunuma zemlje za ku}u. 2000.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. cen. 5 dunuma zemlje. ul. 062/993-269. 061/158-049. lift.k STAN na Mejta{u. 6 16v.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. cijena po dogovoru. Mob. 2 eta`ni. 061/530-314. Ilid`a-Lu`ani. 33 m2 + 16 m2 podrum. trg djece Dobrinje.0 G. 033/222-506. KU]A. Mob. 061/809-763. 061/205-235. II sprat. Tel. 061/994-095.k STAN 65 m .k DIJELOVI za auto Zastavu 101. dva mok. Mob. 061/148-810. ul. Mob.Sijera. eta`no. 2003. 032/244-417. u odli~nom stanju. vo}e. 300m od mora. stan renoviran. boja jasena. ul. 2 benzin.k PRODAJEM stan u centru. V kat. sudoper + 5 vise}ih elemenata.k PRODAJEM ku}u na sprat.500 KM. u vrlo dobrom stanju.k PRODAJEM kombi Transport TDI T4.k PRODAJEM-mijenjam Ibisu. Mob. Franca Pre{erna br. parno grijanje. Mob. terasa. eta`no grijanje struja/plin. 061/869396. ul.k JEDNOSOBAN stan. 061/842-626. dvosoban 57 m2. 140. stala`e i lutke za izlog.pre{ao 145.k JEDNOIPOSOBAN stan u centru.100 KM/m2.k KU]A. klima. povoljno a kvalitetno. 061/148-810. redovno servisirana.k PRODAJEM Ford Sijera 2. rezer. dvije klupe + sto kovano `eljezo. 061/820-252. 68 m2. 062/435-996 ili 624-976. sa 570 m2 zemlje. godina. Mob. 062/758-330. Mob. mogu}nost pro{irenja. stan 84 m2.000 KM fiksno. Lukavica Ivani}i. 48 m2 + 80 m2 ba{ta. Trg nezavisnosti 18/II. dvije gara`e.k ^ENGI] Vila. wc {olja.k PRODAJEM povoljno Reno Megan cupe 1. 2 godine star. plinsko eta`no.000 KM. 35 m2 na Ilid`i . Mob. vikendica sa 2.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. 195 m2. ul. Bjelave. Hrasno. asvalt. povoljno. Mob. Mob. Mob. Dolac Malta. grij. Novog. Tel: 061/382-219.Vroce. cijena 5.k DOBRINJA 3. 033/647-851. full oprema. struja. 1.k JEDNOSOBAN stan.k vikendom 00385922444341.k PRODAJEM bra~ni krevet 205/190cm. apartmani. ul. dvostran.sms PRODAJEM Isuzu Rodeo. PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A.k ILID@A. 12. 45. PRODAJEM stan 100 m2 + 40 m2. 170. Mob. godina. kraj 94.k PRODAJEM {pajz servis za 12 osoba Rojal-Tifani.k STARI Grad.Njivatovi{.k CIGLANE. c. ~etvorokatnica. 2. Tel. Zvati svakim danom 8 do-13 sati.200 m2. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama.k VOZILA PRODAJEM Golf V 1.k DOLAC M. u vrlo dobrom stanju. Mob. 1.k PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu. 061/406854.k PRODAJEM ku}u sa 5 stanova.6. 061/205-235. Tel: 062/484-339. Tel. 61 m2. 062/990-639 i 061/754-724.g.000 KM. 52 m2. Tel. godina. 061/203-772.Lu`ani. V. 062/243-329 i 061/437-719. 33 m2. 4 kat + terasa. 061/893071.061/100-314. Mob. Mob. Tel: 062/690900. 222-610 zvati od 8.000 KM. u odli~nom stanju.k KU]A. 061/501417. bankovno pakovanje.k TEA pe} 4. Mob. 063/498-913. Tel. grijanje. 734 NAMJE[TAJ PRODAJEM odli~an inkubator za izleganje sve vrste peradi 170 KM-70 jaja kapacitet. Tel. 1988. cijena po dogovoru.Tel: 061/415-786.k STROGI centar. 1.000 eura.k PRODAJEM pr`ionicu kafe sa kompletnom opremom. 061/413-540 i 062/326-067. 27. 2009. godine.k PRODAJEM gara`u 11 m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tina Ujevi}a. IV sprat.000 KM.k PRODAJEM stan 60 m2. Tel. Tel. eta`no grijanje. sa 2 no}na ormari}a. 235.sms PRODAJEM stajsko gnojivo. iznad Poljina . gra|evinsko.6 (66 kw) proizvod. 1998. Mob.Njivatovi{. 147 m2. klima i ostalo. Mob. Ante.k PRODAJEM trosoban stan 40. prodajem. benzinac.380 m2. 033/647564. 2 eta`e. 061/205-235. vl. ~atrinja. Mob. Trzna 37. klima. kao i polo`aj. 200-449. ul. Tel. plac 1. godine. centralno grijanje. 061/243-891. Tomislava. voda. nije registrovana. god.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a .k PRODAJEM Golf 2. god.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2.k PRODAJEM Alfu 146. 4. totalno renoviran sa kuhinjom. prizemlje.0.k PRODAJEM vikendicu i 1. Mob. 1. 035/260-363 Tuzla.k Oglasi 33 PRODAJEM gara`u 15 m2.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel.k ZIDNO ogledalo 200x75. 115 ks. april 2013. Mob. eta`. 061/211-066.k PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar. Tel: 061/187-001. Tel.k \EHOVI]I kod H. Mob. povoljno. ul. Mob. 061/148-810. Socijalno kod Merkatora. 061/205-235. 061/205-235. 110. 061/139-592. novogradnja. Tel.000 km. I sprat.k PRODAJEM stan u centru Sarajeva. Mob. 150 KM. samo 49 KM.k PRODAJEM 100kom. 85 m2 kod ambulante u Sokolovi} Koloniji. Mob. na 300 m2 placa. registrovan do 7. 657-504. 3.k GARSONJERA. Tel. ~vora. Tel. Tel: 061/875-291.k FERHADIJA.k PRODAJEM zemlji{te 1. 061/223-119. drugi vlasnik od uvoza. Mob. 061/063-151. dvosoban. 75. 51 m2. Mob.k PRODAJEM Reno Megan. 140. 063/790-480.k VENTO dizel. 061/370-207. Ul. metalik. 032/244417.k RABLJENI kancelarijski stolovi. dva balkona. motor za {krinju i ve{ ma{inu. Tel. ul. ku}a na sprat.850 KM/m2. 033/811-321.k DVOSOBAN stan. cijena po dogovoru. stan 105 m2. 69 m2. dvostran. 061/103-110. 065/346-222. Mob. Tel.k BREKA. 30 do 14. 062/346-843.k PRODAJEM zemlji{te. Ilid`a . 75 m2. 532-497. gara`a. Mob. Mob.000eura. uredne sve dozvole. Tel. Dugi Sokak.k AERODROMSKO.k AUTO alarm + GSP navigacija. 061/911-988. redovno servisirana. bijeli. vi{e TV. Krivoglavci). Mob. Reljevo. 3 MPI. Tel. Fojni~ka. Himze Polovine. D`emala Bijedi}a. prodajem ili mijenjam za more.k PRODAJEM u Orebi}u u sklopu dupleksa zapo~etu gradnju.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. Mob. novogradnja. Mob. Trg heroja. 1/1. XV sprat.

postavlja lustere. vr{i usluge prevoza vlastitim automobilom. Tel: 061/811-736. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer. dual. ^UVALA bih djete. plise i rolo zavjese. krovovi.k ISCJLJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga.Tel: 033/456-505 i 061/214-405. 061/709-772. Tel.villa-music. tako i za pravna lica.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Mob: 061/141-659. dolazak na adresu je besplatan. Mob. 061/224-704 i 061/367097. bojlera. uz ga ran ci ju. moljce.k ELEKTRI^AR. Mob. itisoni 1. radim prevode.Tel. Mob. nervoza. Mob. Mob. Mob. kovano `eljezo. Mob. upis u gimnazije.k BRAVARSKI radovi. 061/545-888.k IZDAJEM apartmane u Igalu blizu pla`e. maltanje.k ING. Mob. sudski tuma~. 600-514. 062/375-771. Tel. vr{i opremu slika svaki dan od 9 do 17 sati.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. 061/227-189. Mob. po povoljnim cijenama. Mob.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga. muhe. Mob. Mob.k KUPUJEM manji stan na relaciji od Ba{~ar{ije do Otoke.dobre vode. pogodna za mlade. parking. Mob. 061/562-244. kvalitetno i veoma povoljno.1 KM po komadu. 062/225-466.k PRODAJEM nov kvalitetan tlakomjer sa vetikalnom `ivinom skalom. 033/456-505 i 061/214-405. namje{taja i auto sjedi{ta. Mob.sms PROF.k KERAMI^ARSKE usluge. kako za preduzetnike. Mob. pro~epljenje odvoda. 615-732. ogledala.k ALU @ALUZINE 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.000 KM.Tel: 062/918-201. fiksno 100 KM. demirlije. povoljno. god. kabastog otpada i drugo. Peri}a br. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5 KM/sat. 061/180-120. 070/202-908. Mob.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet. cijena 2. 80m od mora. Sarajevo. Mob. 061/139-768. 654-793. povoljno. 062/723-575. 061/965-126. 16. 061/930-315.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. trakaste. 200 KM. Mob. 061/350-688.k KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe. Mob. dukate i ostale predmete od zlata. Mob.k PRODAJEM be`i~ni telefon Panasonik.k NEUM apartmani. Mob. 4 + 2. povoljno izdajem apartmane. 062/600-318. 061/211606. 062/654-140. Mob.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. 001A SEDMODNEVNI boravak u Neumu u privatnoj ku}i. ru~ne. rje{avanje kompjuterskih problema. cijena 50 KM.k KUPUJEM lomljeno. Globus. 061/809.k VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. 061/156-728. itisone i kamene podove (za{tita). ul.Tel: 061/867799. 061/141-676. odr`avanje ra~unara. Izrada i postavka novih vrata. dolazim na adresu.k PRODAJA drva i uglja.34 mali Oglasi OSTALO STARU deviznu {tednju ispla~ujemo sa kamatama.k RADIM centralno-eta`no grijanje. Mob. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.k MOSTAR. ljepota Orebi}a i sadr`aji u na{oj ku}i. zna~ke i ostalo. apartmani konforni. Mob. tepiha. Tel: 061/275440. Mob.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. pet metara od mora. ordenje.6. 062/439-329 i 061/437-719.k PRODAJEM o~uvan klavir ^aika.k NJEMA^KI jezik.k PRODAJEM uvezane revije Bosna. Iskoristite sve prednosti pred sezone. tel. Mob.k POTREBNA `ena za no~enje kod starije pokretne `enske osobe.k KUCAM sve tekstove. Mob. 535-659. 061/463-736. Mob. 033/621-976.k FI ZI OTE RA PE UT pru `a uslu ge. 5 KM. 061/143-111.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007.k IZRADA i monta`a kuhinja. cijena do 20 kom .. popravka i ugradnja instalacija. sterilitet. u FBiH i RS. Tel. ventile.k ELEKTRI^ARSKE usluge: el. situiran. popravka svih vrsta TV aparata. Mob. 066/973-793. ratnu od{tetu. 170/75. 033/621-119 i 062/006-319 i 0038267360365 Fikret.Daniela Silve.k MLA\I penzioner. postavljanje laminata.k SERVIS zdravlja.k MOLER moluje stanove: 1-sobni oko 120 KM. 300 KM. stolova. 062/134827. Tel. 2895 PARKETAR postavljam. 061/175-237. nezgode. 3-sobni oko 220 KM. cirkulara. 232-162. Kanton Sarajevo. Tel: 061/382-219.k ANTIVIRUSNA za{tita. 061/188-488. 061/513-948.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike.k NUDIMO povoljno vo|enju svih knjigovodstvenih poslova. maj/svibanj 2012. struna. Tel. grijanje 31 KW. 061/131-447. poslovne prostore itd. Tel. suhozlatice. cijena do 20kom . povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. 22. 033/456-505 i 061/214-405. 50 KM. isplata i dolazak na adresu. trosobni oko 250 KM.dionice.mikadobh. Isplata odmah. 1: 25. Mob. harmonika vrata i vanjske roletne. cijena oko 120 KM.k ENGLESKI za u~enike i odrasle.k KERAMI^AR.k STAKLARSKA radnja Edo. 061/172-948. Hrasno. 032/244-417. `ivi u Norve{koj kraj Osla. zajedni~ka kuhinja. 061/262973.k MOLERSKO farbarski poslovi povoljno. Mob. Mob. jednosobni oko 120 KM. 066/723-731.k APARTMANI U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE. 061/233078. V. do 50 m2.k ZIDAR radi sve poslove zidarske struke zidanje. povoljno. 062/966-709.no 001A .k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. 061/432088. 061/915-661. 56.com. mrave.k SERVISIRANJA . Mob. sifone. uz pratnju. Kre{evljakovi}a. smje{taj za starije i nemo}ne osobe.6 osoba sa upotrebom kuhinje do 15. |epne. ozbiljna `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete. dukate. 061/333652.k KUPUJEM stare satove zidne |epne ru~ne ordenje. 033/718-405 i 061/156-728. 061/205-803 i 066/973-793.k PRODAJEM fikus visine 80 i 50cm.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista.k RADIM molerske farbarske poslove po pristupa~nim cijenama ~isto i uredno. unutra{njost auta.Tel: 524-973. Mob. + + 387(0)36 884 125 NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711. 5 KM. 061/225424. Tel. Tel: 033/456-505 i 061/214-405. cijena 300 KM. bli zu mo ra.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe. hrasno. profesor muzike u penziji.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. (ku}na dostava). sanitarija. Mob: 061/654-941. Mob.k MOLER radi sve uredno.k PERA^ stakala. motornih pila. Tel. zdrav. usisiva}a. izvodi staklarske radove. Mob.com. monta`u-servis klima ure|aja"LG". cijena 20 KM. firma Glanz. 061/533326. srednjo{kolcima i studentima.k 2575 TEPSER SOD. Brz dolazak na adresu. Tel: 033/211-484. 062/713-098. Mob. Tel. prevodi-ovjerava dokumente. isplata odmah. mi{eve.k TV VIDEO servis. povoljno. nadogradnja. cijela BiH. planene roletne. 062/206090.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. ~i{}enje od vi ru sa. obavljamo sve vrste staklarskih poslova. razveden. ugradnja komponenti. dukate i zlatne satove. "DOM VITALIS". radno vrijeme i nadoknada po dogovoru. maltanje.k BALKONSKA vrata s staklom.k MOLER moluje stanove. Tel. 5 KM/m2. Tel. popravka brava.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Mob. 061/108-779. Tel. Tel.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. 061/182-128. uz proviziju od 3%. ~uvao bih stariju oboljelu osobu.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Tel. izdajem apartmane za 3 . dolazim na adresu. 061/709-772. ispomo} radne snage po dogovoru.k APARTMANI Komarna . Mob. ul.k PREVOZ putnika novim klima kombijem. pofali}i. Mob. Isplata odmah. 033/221-945.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel. popravlja i ugra|uje elektro instalacije. 062/466-093. Mob. Tel. Mob. 061/134-827. Mob: 061/170085. pi{e `albe i prigovore po saobra}aju. Tel. oba 30 KM. Tel. 650-867.sms KUPUJEM vez sa srmom.music@du. tel. PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga. 800 BRA^NE PONUDE TUZLAK.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. 065/742-732. Mob. smje{ten uz more. vodokotli}e.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove. sobe po le`aju 5. Tel. oprema i uramljuje slike svaki dan od 8 do 17 sati. Mob. Tel. muhe i drugu gamad najsavremenijim sredstvima u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. vodu. ul.k MATEMATIKA. H. popust 20%. 062/909-306. dr`i ~asove. indikatori. betoniranje. 062/854-992. demonta`a starih vrata. bu{ilica. itisona. stri nakit i ostalo. samo ozbiljne ponude.k USLUGE "VITALIS". 062/466093. 061/545-375. 033/200-003.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. brusim. programi. Mob. reuma. djeca odrasla i odselila. 802 KERAMI^AR radi brzo kvalitetno i povoljno.com Tel. ljetovanje. Tel. 061/482-882. 061/524-461. sobe. 062/139-034. lakiram sve vrste podova.1. 061/565-923. 061/551-515. Tel. zidne satove austrougarske. Mob. uni{tavamo `ohare. 062/612-399. cijena po dogovoru. osi gu ra ~e. 062/672-858. a 20 stolica i vi{e .k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene. 062/073-760. zna~ke i ostalo. www. Tel.k STARU deviznu {tednju . Tel.k PRODAJEM pribor i posu|e marke Solingen. stjenice. provjereno uspje{an. SAOBRA]AJA vje{ta~i saob. Mob.viklovanja elektro motora. Tel. cijena sa ugradnjom. Mob. Mob. Tel. monta`u sanit. Mob. sa okruglim broj~anikom. Mob. povoljno. 615-732.k OBAVLJAM poslove zidarske. tende. H.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. ratnu od{tetu. instruktor. sa bojlerom za sanitarnu toplu vodu. dvije klupe + sto.k MOLERSKI RADOVI vrlo povoljno i uredno popust i dostava penzionerima majstor Ismo. Tel. 061/223-119.k VODOINSTALATER sa 30. ve}im kombijem sa radnom snagom. brzo. 062/256-376.k BAR . 061/319604. uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova.k OSLOBO\ENJE VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme. 061/274-872. Mob. sobna vrata bez {toka.k MAXIVITA. Edo Elezovi}.dubinsko usisavanje. {orvane. Mob. Mob. iskustva. glavobolja. 061/517897.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Tel: 061/160020. Mob. u cijenu ura~unat parking i boravi{na taksa. 061/170-254. Mob. 061/182-128.neum. inzulina. 062/136-248 i Tel.k UNI[TAVAMO `ohare. par king. Najpovoljnije.k PRODAJEM akvarel Ismeta Rizvi}a. namje{taja. aparata za varenje. intelektualac. }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. mo`e i bez iskustva. 30 do 14. Tel/fax 070/235-236 i Mob. Tel. instalacija windowsa. Tel. na svim relacijama. Porodice Ribar 65. Mob. veoma povoljno. uramljujemo slike. smje{taj sa doru~kom i ru~kom. godina. 061/106-571. davanje injekcija. 061/172-948. 062/738728. betoniranje. 061/545-888. 063/351-572.061/909-320. 718-405. Mob. kvalitetno.065/869608. dr`i ~asove. dva trokrilna prozora. obveznice. antivirusi. 061/048-497. engleskog. sa bojlerom za san. Tel. 630332. 3 kom balkonskih vrata sa roletnama. krovovi. 033/440-747 i 066/068-461. dolazi na adresu besplatno. SUR.k TELEFONIKO servis popravlja stare i nove be`i~ne telefone izrada telefonska instalacija. 061/534231. ~avrme.k MAJSTOR Dino jednosoban stan 200 KM sa pripremom zidova bjelo ili u bojama.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. Kontakt tel: 00385 91 507 87 00 e-mail: srecko. umre`avanje. sa rezervnim baterijama. itd. veoma uspje{no. {alovanje itd. maltanje. instrukcije osnovcima. 062/073760 i 033/630-332. Mob. komarce i mi{eve. cijena 1 ~as/10 KM. Sa mo ozbi ljne po nu de. Tel. more. 061/130034. automatski osigura}i. 061/106-571. hranjenje. 061/901-646. selidbe.Klek. Mob. depresija. 033/767995.k STAKLARSKA radnja Edo.k GALERIJA Kico{. brusilica. Mob. TV. kre~enje. u va{em stanu. Tel. 061/529-608. sobe 70m od mora. ugradnja i popravka brava. original daljinski za sve TV aparate. e-mail: villa-bianca@hotmail. isklju~ivo radi braka `eli da upozna skomnu i slobodnu `enu do 50 godina sa ili bez djece.k VODOINSTALATER.k KUPUJEM stan od 30 do 50 m2 na lokaciji Centar.k STARU deviznu {tednju. Tel: 061/552-556.k KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Banjalu~ke i sarajevske berze. 036/884-493. filateliju. 033/544-932 i 062/522-986. Mob. Mob. 061/537-739. 061/530-314.k KUPUJEM umjetni~ke slike. klima ure|aj. bojleri. i{ijas. dolazim ku}i. Victorija i Pfaf u koferu. vodokotli}e. ro{tilj.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH.k PRODAJEM podloge i kese za stomu. 222-610 zvati od 8.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesnio lice. 036/884-169. 001 MIKADO-Alu `aluzine. dolazak na ku}nu adresu.k HVAR. ~isto i kvalitetno. najbolje pla~anje. Mob. Tel.763. malterisanje i ostalo po potrebi. Mob.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. gara`nih vrata i blindiranih.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje. 065/572-966.k TAPETAR-dekorater. mrave. infuzija.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo "Suslea". laboratorij. a i van granica.Alu i PVC roletne. pe}i. 546-456. 061/159-507.k ELEKTRI^AR.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 062/970-325.k KNJIGOVODSTVO za STR. dionice. penzionerima jeftijije. 0038763304296. 033/208175 i 033/447-260. Tel.k PRODAJEM odli~an telefon Iskra. 240-895 i Mob. ispravno. Tel. lomljeno. Polazak svake subote. 061/901-646.k KUPUJEM stare satove zidne.k LJEKAR sa aktivnim znanjem njema~kog i engleskog jezika tra`i posao. injekcije. 062/612-399.Tel: 063/327-098. Tel. Mob. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob. Mob. kompjuterska obrada. moljce. telefon 0047 9100 3828 ili mail: edware@nline. poslovni prostori itd. 061/709772. Mob. Tel: 061/367-103. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica.k BRAVAR i varilac.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~funara.k STARU deviznu {tednju. www.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 061/141-752 i 061/183981. plinske instalacije i mijenjam konvektore.061/194-929. cijean povoljna i po dogovoru. Mob. najvi{e pla}am. za ugostiteljstvo i doma}instvo.k OZBI LJAN.k ^ISTIMO stanove. klimatizi ra ni. www: villa-bianca. 062/256-376. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel: 061/201-685. instalacija.k KERAMI^AR.od{tetu. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima.tk NEUM.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. od 8-16 sati. pregled ljekara (internist). 061/709-772. cijena povoljna i po dogovoru. parking. 061/519-089. 535-469. 100 god. 033/466-736 i 061/506-755. infuzije. 061/205-803. Tel. Mob.k GALERIJA Kico{. 546456. prevodi-ovjerava dokumente. (ku}na dostava).Tel: 033/412-486 i 062/482-192. Isplata odmah. Tel: 061/789-290. Kre{evljakovi}a (Papagajka).k SERVIS ra~unara " Aki " Grabvica. profesorica u mirovini. SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. cijela BiH. cijena 20 KM.k NEUM. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. u Sarajevu. Mob. prevodi. kao i selidbe iz Evrope i BiH.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. Mob. Obezbijee|en prijevoz.k VRTNE garniture. stanovi i ku}e. vrste {alovanja.k utorak. Tel. info@villa-bianca-neum.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. ispravan. 061/141-659. Mob. isplata odmah. 6 i 7 eura. 001 KIRBY . 061/563292.k PROF. vr{i opravku instalacija. 100%. 061/537-739. 065/974-799. 061/145504.k TAPETAR radi kau~e i stolice i sve opravke. Tel. 061/811-793. Mob. engleskog.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. pe{kune. tepihe (rese). dolazak na adresu. Mob. 457-066.com.k MATEMATIKA. obveznice . 061/889-246.hr.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2.k ZAPOSLENJE POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici. Tel. filateliju. 062/074-365. 2-sobni oko 170 KM. 061/191-935. po uz dan mu {ka rac. sifone.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. dolazim na adresu. harmoniku dugmetaru 300 KM. instrukcije uspje{no i povoljno. 061/266-764.k PROVEDITE ugodne prvomajske praznike u Vili Musi} u Dubrovniku. Tel: 061/247186 i 061/785-535. Tel. popravka i ugradnja elektro instalacija. 033/789-999. ventile. dolazim na lice mjesta. 061/553640.k PRODAJEM set za gas.k KUPUJEM deviznu {tednju. ameri~kih plakara. stari nakit i ostalo. 062/423-123.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje. mob. isplata odmah. 033/440-747 i 066/068-461. stjenice. 061/188-410. {irom BiH. ure|aja. Mob. 061/252-782. u Sarajevu.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PE^ za cen. od 8-19. 840 KVALITETNO vr{imo ru~no pranje ~ilima i itisona. zdrav. 061/224 -104. Tel.k KUPOVINA KUPUJEM zlato. 654-793. itd.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle. ogledala. a 20 stolica i vi{e . Mob.. "BEKO"usluge iznajmljivanja hidrauli~nom dizalicom"kor pom"na vi si ni do 12m. Mob. povoljno na 2 rate uz garnciju. posebno kupatilo. Mob. 033/219-761. Jugo i Privredna benka. Mob. dvosobni oko 180 KM. Mob. 061/181542. Mob. uramljivanje slika.k KUPUJEM knjigu Moskovski propisi . 062/134-827. instalacija windowsa. 221-902 i 061/130-034. kvalitetno i ~isto. 062/569-444. Mob. Mob. Tel. kupanje.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. 061/522476. Valtera Peri}a 16. Tel. penzionerima jeftinije usluge. vrste {alovanja. 062/671-603. nacional. Tel. SZR i usluge. ~as 6 KM. grbavica. ku}a. Tel. 036/880-582 i 061/488-043. Tel: 066/999-012. 063/723-595. kar ni `e po ba nji. 221-902. dolazak na adresu. mijenjanje katetera.k ENGLESKI |acima testovi. ku}e.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Tel. 061/249-631. Mob. an ti vi ru sna za {ti ta. 065/027864.sms U OREBI]U izdajem apartmane i sobe savremeno opremljeno i povoljno. Tel.k PRODAJEM novu crnu ko`nu vindjaku.k PREVOZ stvari i ostalo.k POVOLJNO radimo sve od rigipsa i moleraj. Sarajevo. sudski tuma~.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje.1 KM po komadu.1.com. auta. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj. 062/326-072. 30 sati. Mob.

110.829. finansijski izvje{taji realno i objektivno prikazuju. gore. odnosno iskazana u zna~ajno ve}em iznosu od realno naplativog. odnosno iznos od KM 237. 2011. u svim zna~ajnim aspektima. 2.).d.adresa sjedi{ta .. 84/08.530 redovnih dionica. .4.OSLOBO\ENJE utorak. el. 45/00. {to nije u skladu sa MRS 39 . Na osnovu izvr{ene revizije.779. GODINU I Raspisuje se oglas za izbor vanjskog revizora koji }e izvr{iti reviziju finansijskog poslovanja Dru{tva za 2012. broj certifikata 4412/1 Amra Katana. Pravilnika o sadr`aju.302. dokaza koji potkrepljuju iznose i objavljivanja iz finansijskih izvje{taja. . nominalna cijena nominalna vrijednost 10.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Jusuf Zahiragi} .vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira 11.o. u svim stavkama od materijalnog zna~aja. 3.vrijeme trajanja revizije .o. U skladu sa ~lanom 4.657 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -1. rezultate poslovanja.SARAJEVO ENERGOINVEST-TDS. pru`aju garancije da finansijski izvje{taji ne sadr`e zna~ajne pogre{ke. ra~unovodstvo i finansijski konsalting "D`aferovi}" d.3. 2. finansijski polo`aj dru{tva UNISGAL d. direktor i ovla{teni revizor Sarajevo. BH Sarajevo . Trgovina "Borac" DD TRAVNIK IZVJE[TAJ NEZAVISNOG REVIZORA Skup{tini dioni~ara Dioni~kog dru{tva Energoinvest Tvornica dalekovodnih stubova Sarajevo 1.000 koji predstavlja sumnjiva i sporna potra`ivanja od kupaca. 68/05.5. 63/10) i ~lana 108. te sa~injavaju: IZVJE[TAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja privrednog dru{tva UNISGAL d.specifikacija poslova u skladu sa propisima .o. kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvje{taja. Reviziju su obavili ovla{teni revizori: Beganovi} Enver. decembra 2011. godine. 12. Trgovina "Borac" DD Travnik raspisuje O G L A S ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA ZA 2012.o. e-mail i web stranica: "D@AFEROVI]" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U ZA REVIZIJU. Ulica tvorni~ka bb.d. 6. Ovi standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na na~in da prikupimo dovoljno dokaza koji nam. 6/02 i 29/03.185. na bazi testova.. promjene na kapitalu.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Dru{tvo). d. 6. a manje rashodi od ulaganja u izvje{taju o sveobuhvatnoj dobiti za 2011. decembra 2011. zalihe su u bilansu stanja na dan 31. 1 . 6. Kao {to je prikazano u Napomeni 4./fax (387) 200-383 i 226-289 E-mail: revik@bih.OP]I PODACI O EMITENTU .PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: UKUPNA AKTIVA 19.6252% MIGROUP d.366.170 f) Upisani a neupla}eni kapital 0 g) Stalna sredstva 9.0963% Eurofond-1 d. ing. Kao {to je prikazano i obja{njeno u napomenama 6. REVIK d.o.. 6. S obzirom na to da ranije kori{teni koeficijenti revalorizacije nisu u korelaciji sa tr`i{nom vrijedno{}u odre|enih sredstava. broj certifikata 0837/1 "D`aferovi}" d. Sarajevo Sead Ke~o. godinu. uz finansijske izvje{taje koja obja{njava da su gra|evine i oprema iskazani po tro{ku nabavke uve}anom za kasnije revalorizacije.170 UKUPNA PASIVA 19. kao i nov~ani tok za godinu koja je zavr{ena na taj dan i u skladu su sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja i Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima. 12. kao i vrednovanje sveukupne prezentacije finansijskih izvje{taja.411. Mihad Hajro. godine.60 KM . RA^UNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING d.3648% Tuzlanska bank dionica emitenta s pravom glasa a. Sarajevo izvr{ili su reviziju finansijskih izvje{taja privrednog dru{tva UNISGAL d. 2011. Sarajevo Branilaca Sarajeva 5/III Ovla{teni revizori dru{tva za reviziju. 2/02. promjene na kapitalu i gotovinskom toku za godinu koja je zavr{ena na taj dan i u skladu su sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. ~lan. Bez daljnjeg kvalifikovanja na{eg mi{ljenja skre}emo pa`nju na Napomenu 2. Statuta.o.com . Revizija tako|er uklju~uje i procjenu primijenjenih ra~unovodstvenih na~ela. godine. osim efekata koje ~injenice navedene u ta~kama 1 i 2 imaju na prezentaciju finansijskog polo`aja i uspje{nosti poslovanja dru{tva.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . ta~ka a. Revizijom je obuhva}eno ispitivanje. Nismo bili u mogu}nosti izra~unati efekte primijenjene ra~unovodstvene politike. decembra 2011.366.o. 4. za 2011.170 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 8. u razumnom mjeri.puna i skra}ena firma . oni nisu odgovaraju}a osnova za revalorizaciju istih. godine.1.185. d.o. 22.cijena i na~in pla}anja . Konjic koji se sastoje od Bilansa stanja na dan 31.certifikat revizorskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad .d. i 2.037 KM.cijenu usluga . stav 1. godine. Kao {to je obja{njeno u zabilje{ci 2.o.d. SA RA JE VO REVIZIJA.iskustvo iz dosada{nje saradnje .SARAJEVO D`emala Bijedi}a 164.o. dipl. decembra 2011. Bilansa uspjeha.366.4. izuzev efekata kao posljedica navedenog u ta~kama 3.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .435 h) Dobit/gubitak prije poreza -1.d.063.731 g) Rashodi 10. Sumnjiva i sporna potra`ivanja (zabilje{ka 2.d. 2011. Konjic na dan 31. Izvje{taja o gotovinskim tokovima i Izvje{taja o promjenama u kapitalu za period 1.197 h) Teku}a sredstva 10.broj emitovanih vrijednosnih papira i 1. Konjic.036.3. .orijentaciono III Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: .860 h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze 10. ta~ke 63-65. Jakub Vite{ki}. Dru{tvo obveznice Federacije BiH dobijene za ratna potra`ivanja na dan 31.142. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. koja potkrepljuju iznose i napomene uz finansijske izvje{taje. rezultate njegovog poslovanja.rje{enje o registraciji revizorskog dru{tva .zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o Izvje{taj revidiran finansijskim izvje{tajima* Direktor I . II Kandidati koji se prijavljuju du`ni su uz prijavu dostaviti sljede}e: .973 i) Gubitak iznad visine kapitala 0 j) Ukupna aktiva 19. Dru{tvo nije vr{ilo procjenu naplativosti navedenih potra`ivanja. Revizijom smo utvrdili slijede}e ~injenice koje imaju zna~ajan uticaj na prezentaciju finansijskih izvje{taja: 1.1610000001640087 UniCredit Banka d. Sarajevo .d.3. Branilaca Sarajeva 20 tel.o. dipl. Za ove finansijske izvje{taje odgovorno je rukovodstvo Dru{tva. finansijski izvje{taji predstavljaju objektivno i realno. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. 7/09.503 j) Ukupna pasiva 19. Reviziju smo obavili u skladu sa op}eprihva}enim Me|unarodnim revizijskim standardima.170 f) Kapital 9. i obja{njeno u Napomeni 2. . april 2012.. 12.ba Op{tinski sud u Sarajevu: 065-0-Reg-09-000932. godine sadr`e iznos od KM 1.1020500000066346 Identifikacijski PDV broj: 200002790002 OGLASI 35 U skladu sa ~lanom 246.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. godinu. godinu. 2011. Prema na{em mi{ljenju. koja su bilansirana u vrijednosti od 51. Revizija uklju~uje ispitivanja. maj/svibanj 2012. 71000 Sarajevo tel: (**387 33) 541-295 fax: (**387 33) 468-478 tds@energoinvest-tds.d.31. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta.~lanovi uprave Sead Ke~o. Za iznos vi{ka knjigovodstvene vrijednosti iznad realno naplativog iznosa potra`ivanja precijenjen je kapital privrednog dru{tva na dan bilansa. finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31.firma i sjedi{te vanjskog revizora Revik d. Ti standardi zahtijevaju planiranje i obavljanje revizije tako da ona pru`i razumno uvjerenje o tome ima li u finansijskim izvje{tajima zna~ajnih gre{aka. direktor E-TDS. V Izbor vanjskog revizora izvr{it }e Skup{tina Dru{tva.d. 12. Odgovornost za finansijske izvje{taje snosi menad`ment privrednog dru{tva.996 KM. 5.Sarajevo II . potra`ivanja od kupaca na dan 31.d.predsjednik. te ocjenu zna~ajnih procjena menad`menta.d. vjerujemo da je provedena procedura pouzdan osnov za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Na{a je odgovornost da izrazimo mi{ljenje o tim finansijskim izvje{tajima na osnovu na{e revizije.rok realizacije usluga IV Prijave sa prilozima iz ta~ke III ovog oglasa dostaviti u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa na adresu: Trgovina "Borac" DD Travnik. ~lan. . Po na{em mi{ljenju.d. Zbog postojanja zna~ajnog broja stavki neupotrebljivih i zastarjelih zaliha materijala i proizvodnje u toku ne mo`emo da potvrdimo da su iste realno i objektivno iskazane.1.667 g) Upisani osnovni kapital 12. br. su precijenjena. 23/99.000 koji predstavlja potra`ivanja starija od 12 mjeseci. 9. Revizijom su tako|er obuhva}eni primjena ra~unovodstvenih na~ela te zna~ajne procjene uprave.d. Tuzla III .o. godine iskazuje po nominalnoj (nabavnoj) vrijednosti. Tuzla. objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ENERGOINVEST-TDS d.3383202250064583 UNION Banka d. 24.net.329. RE VIK d.657 IV . . za koja nije formirana ispravka vrijednosti. godine iskazane u iznosu od 181. godine Prilog broj 1. na osnovi provjere podataka. Nismo bili u mogu}nosti izra~unati efekte gore navedenog.366. 88/08. Na ovaj na~in vi{e su iskazana dugoro~na potra`ivanja u izvje{taju o finansijskom polo`aju na dan 31. RA^UNOVODSTVO I KONSALTING Sarajevo. el. Na{a odgovornost je da damo mi{ljenje o tim finansijskim izvje{tajima na osnovu provedene revizije. i 4. Smatramo da na{a revizija obezbje|uje adekvatnu osnovu za formiranje na{eg mi{ljenja. MBS 65-01-1066-09 Poreski broj: 01075138 Identifikacijski broj: 4200002790002 Raiffeisen BANK d. Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja Energoinvest Tvornice dalekovodnih stubova d. i 6. ing. Sarajevo . Sarajevo Milan Novokmet.broj telefona i telefaksa. novine Federacije BiH". Uprava dru{tva ne vr{i uskla|ivanje knjigovodstvene sa stvarnom vrijedno{}u potra`ivanja na dan bilansa kako to zahtijevaju odredbe MRSa 39.

zahvaljuju}i filmu “Groznica subotnje ve~eri” ~iji je klju~ni ele. najprodavaniji digitalni izvo|a~. a Whitney Houston posthumno je dobila Millenium nagradu koju je primila njena k}erka Bobby Kristina. top 200 albuma. Nakon duge borbe s bole{}u Robin Gibb preminuo u 63. Neke od njihovih najpoznatijih pje sa ma su “Stayin’ Ali ve”. a pojedini koncerti i u 2011. rockere predvode Coldplay. a jedini pre`ivjeli ~lan popularne grupe je 65-godi{nji Barry. Najizvo|eniji radijski hit je onaj Pittbulla i Ne Yoa “Give Me Everything” . Dolly Parton. Jordin Sparks i John Legend oda- li su divi po~ast otpjevav{i hit “I Will Always Love You” Mlada . a na zvjezdano nebo popeli su se 1977. Katty Perry otpjevala je svoju novu pjesmu “Wide Awake” dok . Adel je de fi ni ti vno obi lje `i la ovaj muzi~ki performans. Diana Ross. na jednom mjestu okupili su se najbolji svjetski muzi~ari na dodjeli Billboard muzi~ke nagrade. grupa LMFAO. a dance Lady Gaga. kao i za najbolju alternativnu pjesmu za “Rolling In The Deep” . zbog ~ega je u aprilu sedam dana bio u komi. “How Deep Is Your Love” “Mas. bum ima Beyonce. ming Artist” Najbolji RnB al. me|u kojima su Barbra Streisand. najbolji `enski izvo|a~. Katty Perry Grupa LMFAO Kada su u pitanju nagrade. Iza sebe je ostavio suprugu Dwinu. za najbolju audio stream pjesmu. osvojiv {i ih 12 i to kao naj bo lji izvo|a~. od zapetljaja crijeva. OSLOBO\ENJE Dodjela Billboard muzi~ke nagrade Adel ubjedljivo najbolja Tragi~no preminula pjeva~ica Whitney Houston posthumno je dobila Millenium nagradu Na ceremoniji u Las Vegasu.36 SCENA utorak. maj/svibanj 2012. godini. Njegov brat blizanac Maurice umro je 2003. Medijsku pa`nju najvi{e je privukla Katy Perry. je Natasha Bedingfeield odala po~ast Donni Summer otpjevav{i hit “Last Dance” . pjeva~ica u{la je u historiju kao najmla|a osoba koja je primila nagradu @ena godine. a 1997. najbolja pop-pjeva~ica. sachusetts” i “Night Fever” . 22. Dionne Warwick. Trojica Britanaca proslavila su se tokom sedamdesetih godina. koja je na ovu ceremoniju do{la sa bakom. Stevie Wonder progla{en je muzi~kom ikonom. Kenny Rogers i mnogi drugi. top hot 100 nagrada. Justin Bieber dobio je nagradu za “Top Social Artist” a Rihanna je “Top Strea. godini Britanska grupa Bee Gees Popularni pjeva~ i osniva~ legendarne britanske grupe Bee Gees Robin Gibb preminuo je u Engleskoj nakon duge i te{ke bolesti u 63. Najbolji izvo|a~ je Lil Wayne. ment bila njihova muzika. [ezdesetdvogodi{njem pjeva~u pro{le godine dijagnosticiran je rak jetre i debelog crijeva. k}erku Melissu i sinove Spencera i Robin-Johna. . najbolji album. Pro- dali su vi{e od 200 miliona albuma. Bra}a Gibb pisala su pjesme i za druge zvijezde. Ve~er je otvorio LMFAO svojim nastupom koji je zavr{io striptizom. godini nisu bili odr`ani. Destiny’s Child. a cijela ve~er protekla je u tonu sje}anja na preminule pjeva~e Robina Gibbsa. otkazao nekoliko koncerata zbog bolova u stomaku. najslu{aniji radioizvo|a~i. godine u{li su u Rock and Roll Hall of Fame. Doma}ini ve~ere bili su Ty Burrell i Julie Bowen. najbolji bend na turneji je U2. Whitney Houston i disco zvijezdu Donnu Summer. Robin Gibb je tokom 2010. Celine Dion.

Nastup po~inje tako {to se Rambo pojavljuje iza magarca te kre}e naprijed pjevaju}i prve poprili~no napete taktove pjesme. Irske i Ma|arske. Na{a predstavnica Maya Sar svoj nastup ima 24. ostaje da vidimo. a ve} u slijede}em u`iva na jahti. koji se ove godine odr`ava u Azerbejd`anu. [vajcarska. Victoriji su se u tom stilu pridru`ili suprug David te sinovi Cruz. a u drugom pjevat }e predstavnici Moldavije. Uvijek dotjeranoj do savr{enstva. koja je ostala kod ku}e s dadiljom. puno je onih koji misle da ovogodi{nji predstavnik Crne Gore ne}e ostvariti zapa`en rezultat. Maya je do sada imala dvije probe. Kipra. Island. David je i pozirao s Marcom i njegovom znatno mla|om partnericom koja neodoljivo podsje}a na Jennifer Lopez. Belgija. Srbija. SCENA 37 Ve~eras prva polufinalna no} Eu Oko pjesme “Euro neuro” podijeljena su mi{ljenja. te dodala kako su zadovoljni pripremama i uslovima u Bakuu. prihvatili pjesmu “Korake ti znam” na{e Maye Sar. Finska i Gr~ka. a za mnoge je sve osim ne~ega {to smo navikli na Eurosongu g 2012 roson D ugo najavljivani Eurosong 2012. Oko pjesme “Euro neuro” podijeljena su mi{ljenja. Ova petero~lana porodica ponosno je pozirala. a posebno sa delegacijama zemalja regiona. 22. Mislim da odli~no izgleda. D. Mora se priznati kako Shannon izgleda neodoljivo u ovoj sve~anoj haljini s nagla{enim dekolteom. Hrvatska i Slovenija. ali bez najmla|eg ~lana. . Letonija. Izraela. maja u drugoj po- lufinalnoj no}i. U prvom dijelu prvog polufina la nas tu pit }e Crna Go ra. Naime. Austrije. kazala je Maya Sar. Danske. . Ve} nekoliko dana koliko je u Bakuu. kada }e na sceni Cristall Arene nastupiti i ~etiri zemlje iz regije Makedonija. San Marina. Romeo i Brooklyn. Rusije. malene Harper. tako i samom svojom izvedbom. Rumunija. Crnogorski pjeva~ je poznat po svojim originalnim nastupima. Albanija.Ponosna sam {to }u nositi nakit iz srednjeg vijeka koji je karakteristi~an i tradicionalan u BiH. tim dru`io se s ostalim u~esnicima Eurosonga. Beckhamovi su susreli mnoge poznanike. Na ovom sportskom eventu. ali i drugi u~esnici ovogodi{njeg Eurosonga. me|u kojima i Marca Anthonya s djevojkom Shannon de Limom. Tokom druge probe Maya je bila obu~ena u dugu crnu haljinu u kojoj }e i nastupiti u ~etvrtak u drugoj polufinalnoj no}i. Maya }e svoju trominutnu izvedbu po~eti za klavirom nakon ~ega ustaje i zavr{ava je na bini. maj/svibanj 2012. Na{a delegacija je zadovoljna kako su mediji.OSLOBO\ENJE utorak. ve~eras otvara crnogorski predstavnik Rambo Amadeus. bh. Nakon {to su se pozdravili i rukovali. a mediji su dugo pisali o njegovom videospotu u kojem po kr{u ja{e magarca i prodaje maslinovo ulje i meso na pijaci. Izvo|enje pjesme “Euro neuro” je definitivno sve osim ne~ega na {to smo navikli na Eurosongu. a nakon silaska sa scene nije krila zadovoljstvo kako u vizuelnom smislu. Da{ak Bosne i Hercegovine Maya }e sa sobom ponijeti i na scenu. RAMI] Porodica bez malene Harper Sports Spectacular u Los Angelesu David i Victoria Beckham pojavili su se sa sinovima na manifestaciji Sports Spectacular u Los Angelesu. gdje su se prikupljali prilozi za Cedars-Sinai medicinski genetski institut. Koliko }e sre}e imati ve~eras.

Postoje povla{teni privrednici koji su uz vlade. Znam da se kolima iz Sarajeva na Pale sti`e za dvadesetak minuta. Nastoji se da se na svaki na~in naprave dvije odvojene privrede. Jer. maj/svibanj 2012. ipak. I onda }e vam sve biti jasno kako privreda funkcionira. epitet nacionalnog izdajnika i sve {to uz to ide. Administrativni aparat u ovoj dr`avi je nevjerovatno veliki i morao bi se pod hitno rekonstruisati. Sve je podijeljeno na dva entiteta i onda se to dijeli dalje. Mi u Bosni i Hercegovini imamo tri elektroprivrede. koliko ih na to te- VIC Ima onaj sjajan vic. kupuju samo ono najneophodnije dva piva. A da bi se to uradilo.to nikada ne}emo do~ekati. on `ivotari kao biljka. ka`e Ceni} Svetlana Ceni}: Jo{ nismo na dnu Muris ^i~i}: Sve je podijeljeno na dva entiteta i Hercegovini i da se po svaku cijenu doka`e da ova dr`ava ne mo`e funkcionirati. Mi o~ekujemo da javni sektor sam sebe reformi{e. Tvrdim da do toga nikada ne}e do}i. to je rak na tkivu bosanskohercegova~kog dru{tva i privrede. Nema {anse da ti ljudi odu u privredu.poku{avaju se nametnuti razli~iti poreski sistemi. Ne}u da ka`em na crno. koja je u tranziciji jako dobro profitirala. bez obzira na to da li su one kantonalne ili entitetske. druga~ije su akcize. ni socijalizam. To nas uni{tava. Ne dozvoljava se ni da po~ne su{tinski razgovor o njima.000 zaposlenih? Svetlana Ceni}: Niko ne vr{i provetravanje tih institucija. a posle se ne sekiraj. tri `eljeznice. ri koji sada pri~aju kako nam je glomazan administrativni aparat zaboravljaju da tu rade njihovi prijatelji. Vlada je uvek najbolji poslodavac. mo`e u odre|enom trenutku do}i i do kolapsa. Jedan deo penzionera verovatno pre`ivljava uz pomo} rodbine i prijatelja. Sada niko ne zna {ta }emo sa tolikom administracijom. u velikoj mjeri i uspjelo. Zato je sva pri~a o restrukturiranju javnog sektora besmislena. dijelom i kantona. a na ni vou Bo sne i Her ce go vi ne imamo neko Vije}e ministara. OSLOBO\ENJE Pismo s Pala ovla{}enja. rodbina. Ja ~esto pitam ove koji tamo udome svoju rodbinu i kumove: “Da li bi ga uzeo u svo ju fir mu da je ima{?” On ka`e: “Ne bih” Pa {to .38 [TAMPA•TISAK Most Radija Slobodna Evropa utorak. Od ~ega onda `ivi normalan svijet koji ne krade? Svetlana Ceni}: On ne `ivi. a ostalo je vi{ak. pao je promet. potreban {iri prostor da se razma{u. neophodne su ustavne reforme. napravite jedan mali test i po{aljete pismo sa Pala u Sarajevo. Mnogo vi{e uvozi iz Srbije. Muris ^i~i}: Napravite test. Muris ^i~i}: Prije svega.dobiju inspekciju. Oni su jako dobro povezani sa politi~arima po principu . Privreda }e to podnosti dokle mo`e. Omer Karabeg: Kako izuzetno slaba privreda Bosne i Herce go vi ne mo `e da iz dr`a va ogromnu administraciju. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome prijeti li kolaps bosanskohercegova~koj privredi. proizvod zove Sarajevski kiseljak. da im je potrebna bolja me|usobna saradnja i zajedni~ki nastup na inostranim tr`i{tima. Omer Karabeg: Niste mi rekli koliko putuje pismo od Pala do Sarajeva. Cilj te politike je da se onemogu}i konstituisanje ekonomsko-politi~kog prostora u Bosni Muris ^i~i}: Entitetske privrede se vje{ta~ki odvajaju po etni~kom principu. Ako se pobune . Mi nemamo nikakav sistem. po kome je organizirano i cijelo na{e dru{tvo. Ako vam se. koja }e uvek glasati za onu partiju koja ih je tamo zaposlila. U javnosti vlada uverenje da privreda Republike Srpske dobro sara|uje sa Srbijom. kao i svim firmama na svetu. Ovde bih ukazala i na jedan paradoks. Njih je samo strah da javno ka`u da je ova situacija nepodno{ljiva. koji su svakim danom sve ve}i. Kako to uspevaju? Tako {to se nezdravo hrane. i Muris ^i~i}. profesor Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva Omer Karabeg: [ta najvi{e doprinosi konstantnom osiroma{avanju Bosne i Hercegovine? Svetlana Ceni}: Nova poslovna i politi~ka elita. koje u su{tini ima vrlo malo ra politika. bez obzira kako se ona zove. Klju~ni razlog osiroma{enja Bosne i Hercegovine je nastojanje da se doka`e da je ova dr`ava neodr`iva. 22. imaju male plate. ni neoliberalni kapitalizam. ponekad ~ak ima i pozitivan bilans. Privrednici iz jednog entiteta sve manje u~estvuju na tenderima u drugom entitetu.pomozi mi da do|em na vlast. Oni koji su zaposleni. Insistira se na opstojnosti entiteta. politika Srbije prema Bosni i Hercegovini. i oni mahom dobijaju sve tendere. Ako o~ekujemo da }e ove silne vlade raznih nivoa sa- Etni~ki princip Omer Karabeg: Da li su ekonomije Republike Srpske i Federacije toliko udaljene jedna od druge da se mo`e govoriti o dvije odvojene ekonomije? Svetlana Ceni}: Ve}ina firmi iz oba entiteta nije toliko me|usobno udaljena. jednom rije~ju. Pitaju prodavca kako mu ide posao. ekonomista iz Banje Luke. pa }ete vidjeti da su to tri dana. Do{lo je do raslojavanja stanovni{tva. koja se nije promijenila u zadnjih 20-ak godina. u kojoj. To je na{a svakodnevica. koje su blokirane. name}u se standardi koji su razli~iti. pa da ka`e . prave se male dr`avice.ovo nam zaista treba. 14 ministarstava poljoprivrede i tako dalje. Mi ne ma mo je din stven ekonomski prostor. ali ima i onih penzionera koji izdr`avaju i svoju decu koja su ostala bez posla. a on ka`e: “Slabo. Ogromna korupcija i kriminal. pokazuju ne{to sasvim drugo. kumovi. postoji jedan broj `ilavih firmi koje rade i razvijaju se uprkos sistemu. pa pogledajte kuda }e sve to pismo putovati i koliko }e mu dana trebati da do|e do Sarajeva. a sa Srbijom je negde na nuli. Ja sam u nekim svojim istra`ivanjima utvrdio da ovo dijeljenje privrede stvaranjem vje{ta~kih barijera Bosnu i Hercegovinu svake godine ko{ta preko milijardu maraka. . jer je ve}ina nesposobna i privreda ih ne}e. Federacija ima veliki minus u trgovini sa Hrvatskom. mom mi{ljenju. tako {to rade na sivo. da je njima. tako {to se zadu`uju. dopunu za mobilni i kafu”. po pismo najprije mora oti}i u Banju Luku. Evo. Mi nemamo vladu koja }e kreirati uslove za normalan ekonomski razvoj. Geografski i istorijski te privrede nisu odvojene. Me|utim. jer ako neko prihvata svaki posao da . vi ste unaprijed diskvalifikovani i nemate {ansu da ga prodajete u Republici Srpskoj. Imamo ne{to {to se zove pre`ivljavanje. stvaraju se vje{ta~ke barijere . a privreda Federacije sa Hrvatskom. recimo. jer znaju da nemaju nikakve {anse. doprineli su da danas dobar deo stanovni{tva `ivi na granici potpunog siroma{tva. Cifre. Republika Srpska ima veliki deficit u poslovanju sa Srbijom. A svi oni politi~adr`avama. a penzije su jo{ manje. Sagovornici su bili Svetlana Ceni}. prema nekim procjenama. ima vi{e od 70. U tome se. nego {to tamo uspe da proda. a ima suficit sa Hrvatskom. me|utim. druga~ija je statistika. U zemlji se u su{tini nikada nije ni provela nikakva tranzicija. Kod Federacije je to obrnuto. Varljiva statistika Omer Karabeg: Po nekim procjenama skoro polovina radno sposobnog stanovni{tva je nezaposlena. tri po{te. kao {to je slu~aj u normalnim me sebe reformisati . Me|utim. Muris ^i~i}: To {to privreda uspijeva da podnese tro{kove tolike administracije govori da. jer ovako usitnjeni ne mogu ni{ta. mu onda daje{ da nama upravlja? ^inovnici u administraciji su najpouzdanija i najve}a glasa~ka ma{inerija. ako se nastave negativna kretanja u na{em okru`enju i u Europskoj uniji. a ne zahvaljuju}i njemu.

i penzioni fondovi. a sigurno ih je znatno vi{e. Mi smo ~ak po nekim kreterijima u sredini svjetskog prosjeka. Omer Karabeg: Dokle mo`e trajati uru{avanje privrede Bosne i Her ce go vi ne? Mo `e li dr`ava bankrotirati i mogu li ljudi ostati bez penzija? Svetlana Ceni}: Naravno da mogu. Neki tvrde. Iz zadu`enja . . Ina~e. Za {to? Zato {to se brani vlastita pozicija iz straha da bi takva jedna nezavisna agencija mogla otkriti svu onu korupciju koja stoji iza pojedinih odluka visokih funkcionera. jer je to statusni simbol. Ali to pretpostavlja dosta restrukturiranja i promjenu politika u Bosni i Hercegovini. kodnevica. Prema podacima Agencije za statistiku. do 2007. Sve se vrti u krug. Zna~i. da }e od idu}e godine i nakon nje do}i do preokreta u evropskim ekonomijama. a ono {to preostane ide entitetima. kao {to smo rasli u prethodnom periodu . zna~i. {to je sli ~no [pa ni ji i Gr~koj. Statisti~ki svi jedemo sarmu.a prima je najve}i broj penzionera . {to je veoma malo. Promjena politika Svetlana Ceni}: Mislim da mi jo{ nismo dotakli dno. pao je pro met.500 KM. Ona je jako lo{a. jako boleti glava. veli ^i~i} banaka. Oni koji tvrde da se ne `ivi lo{e ka`u . mislim da ne}e do}i do prestanka isplate penzija ovakvih kakve su. a pitanje je i kakav kupus jedu.dva pi va. kada ga dotaknemo. zaboravljaju}i da }e ne ko da ti i po sle dnju marku da bi se provozao kolima. Ko mo`e `iveti od toga? Statistika je varljiva stvar.mo`e se desiti da im ni{ta ne ostane. ima Svetlana Ceni}: Moram samo da ka`em da je statistika {arena la`a. a na entitetima su i socijalni.pogledajte koliko je automobila na ulici.5 miliona stanovnika. Prosje~na penzija je 200 eura. Mi nemamo gladi. Prose~na penzija u Republici Srpskoj je 300 i ne{to maraka. ali tako je u svim dr`avama ovog regiona. On je mnogo ve}i nego {to to tvrdi zvani~na statistika. onda vam je sve jasno. ja to zovem srpski feud. koja je formirana prije nekoliko godina. Najni`a penzija . Privreda je na neki na~in u stanju hibernacije. ne mo`e{ mu re}i nemoj da radi{. godine. da iza zahtjeva da bud`et bude {to manji stoji namjera da se onemogu}i finansiranje svih onih agencije koje su potrebne jednoj dr`avi. To nam ne dozvoljavaju ovi izvana. a bojim se da }e nas onda. Na{ pro blem je {to u zadnje dvije-tri godine imamo stagnaciju i ne vidimo kako iz nje iza}i. ve} se uzimaju krediti od komercijalnih banaka da bi se isplatile penzije. koje su na{i glavni privredni i trgovinski partneri. ali sredstva za njen rad nika da ni su obe zbi je|ena. Muris ^i~i}: Uru{avanje je ma lo pre ja ka ri je~. moramo iznijeti realne brojke.OSLOBO\ENJE utorak. Muris ^i~i}: Mislim da smo negdje oko dna i da dalje ne}emo i}i. {to nije puno manje od Portugala. za koju godinu ponovo po~eti da rastemo. U isto vreme gra|ani su sve siroma{niji. Krediti za penzije Omer Karabeg: Koliko korupcija razara privredu Bosne i Hercegovine? Svetlana Ceni}: Mnogo. U ataru Republike Srpske. Mi se bavimo time ho}e li policajac da uzme 20 maraka mita. idi i prijavi gazdu. jer se zna~ajan broj ljudi bez posla ne prijavljuje na biro za zapo{ljavanje. Ako je polovina od toga radno sposobno stanovni{tvo. vjerovatno. ipak. Na`alost. Bosna i Hercegovina ima 3. Sada se tra`i jo{ 40 miliona maraka. Uz pomo} MMF-a i drugih me|unarodnih finansijskih institucija. naravno. Prosje~na pla}a je oko 400 eura. oko 80 eura. pogledajte onda koliki je procenat nezaposlenosti. Dokle }e ovo i}i? Dr`ava ne}e bankrotirati. Ima onaj sjajan vic. ali teoretski je i to mogu}e.u zadu`enje. Pogledajte samo {ta zvani~no prijave. ve} nekoliko godina je na istom nivou. Korupcija nikad nije bila ve}a. a ne prijavljuju. Po nekim pokazateljima na{ GDP po stanovniku je blizu 7. zavisi od toga koju metodologiju koristite. Mislim da smo do{li na najni`u ta~ku. koje su ~lanice Europske unije. Otprilike jedan radnik dolazi na jednog penzionera. pa }ete videti koliko ljudi prekopava kontejnere. mi nismo Afrika. pa bud`et dr`ave. Zna~i . Poranite ujutru. a jedna od njih je i Agencija za borbu protiv korupcije. ali ne treba da govorimo da je gora nego {to jeste. pa i u Bugarskoj i Rumuniji. GUBIMO MILIJARDE U nekim istra`ivanjima utvrdio sam da ovo dijeljenje privrede stvaranjem vje{ta~kih barijera Bosnu i Hercegovinu svake godine ko{ta vi{e od milijardu maraka. [TAMPA•TISAK 39 Mnogi svaki dan prekopavaju kontejnere bi pre`iveo. kod nas je nezaposlenost izme|u 25 i 28 posto. Imovinski kartoni onih koji kreiraju ekonomsku politiku su posle svakih izbora sve puniji. Muris ^i~i}: Ovdje. da ne govorimo o onom {to imaju u inostranstvu. pa onda rezerve. nema napretka. Skoro se izjedna~io broj za po sle nih sa bro jem pen zi onera. ali da }emo. Pitaju prodavca kako mu ide posao. Ve}ina stanovni{tva u ovoj zemlji ima teku}u vodu. ima struju. Za{to ovo govorim? Zato {to }ete vrlo ~esto ~uti po medijima da je situacija katastrofalna. Na{e firme su nekonkurentne zbog toga {to moraju da izdvajaju velike novce za mito da bi dobile posao i. da je onda njihov proizvod skuplji. o ~emu ja sada ne bih spekulirao. mogli bismo za godinu do dvije polako po~eti da se izvla~imo.18. {to je maltene blizu [panije ili nekih zemalja Europske unije. Oni su se pobrinuli da donesemo takav zakon. Oba entiteta imaju bud`etske deficite i nemaju nikakvu mogu}nost ulaganja u razvoj. a ja mislim da su u pravu. {to }e dovesti i do odre|enog stabiliziranja na{e privrede. a ostali kupus. to nije legalno. Kada pogledate kolika je zadu`enost stanovni{tva kod komercijalnih nekakav posao. i zdravstveni. Ne znam ni za jedan tender koji je proveden po proceduri.je 160 maraka. U tom procepu nestaju milijarde. kupuju samo ono najneophodni je . Dno je jo{ daleko. 22. maj/svibanj 2012. Znate onu pri~u o sarmi. do pu nu za mobilni i kafu” To je na{a sva. Odnos je 1:1. samo {to pet pos- to jede meso. Muris ^i~i}: Kod nas ne pos- toji klima za borbu protiv korup ci je. Mi imamo pola miliona registrovanih nezaposlenih. Nama je lo{e i mi smo na za~elju Evrope. a on ka `e: “Sla bo. po kome se sa jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivanje prvo ispla}uju inostrane obaveze. a ne istra`ujemo koliko se reketira privreda. nezaposlenost mladih je preko 50 pos to. ili neke zemlje ju`ne Azije i srednje Amerike. Po gle daj te ras pra ve oko visine bud`eta za ovu godinu.od 1996.

3. putem po{te.{ume" d. Izvje{taj neovisnog revizora. Tita 7/II. odnosno u Bosni i Hercegovini. • potvrda ili uvjerenje poslodavca . 2..d..o.. Semizovac . godinu 7. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta..d. 8. 9/06 i 31/07. a prema postoje}oj dokumentaciji.00 KM sa PDV-om 55.. najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine..1 izvr{ilac Opis poslova radnog mjesta: • obavlja poslove na istra`ivanju. Sarajevo IRIS Computers d. • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. memorijalnih centara i spomen-obilje`ja `rtava genocida ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo".2012...40 OGLASI utorak. prou~avanju. izlaganju i publikovanju muzejskih zbirki i postavki.. Nadzorni odbor UNIONINVESTPLASTIKA d. materijale i prijedloge odluka o pitanjima uvr{tenim u dnevni red Skup{tine mo`e se izvr{iti u prostorijama Slu`be pravnih poslova UNIONINVESTPLASTIKA d. M. ~uvanju. Semizovac bb. • radi na dokumentaciji fotosnimaka iz podru~ja svoga rada. obradi. Statuta Fonda memorijala ("Slu`bene novine KS".. Ulica Hiseta br.00 KM sa PDV-om 130.d.2012.. godine u 11 sati u prostorijama direkcije Preduze}a. • da nije obuhva}en odredbom ~lana IX ta~ka 1. Dono{enje odluke o zasnivanju hipoteke 6.. a kandidat koji u posljednje tri godine nije radio u organu dr`avne slu`be du`an je dostaviti izjavu da u posljednje dvije godine nije disciplinski ka`njavan.. du`an je predati potvrdu o registraciji. Izvje{taj odbora za reviziju. ~lana 89. • dokaz da se ne vodi krivi~ni postupak. Uprava IRIS Computers d. 4. vlasni{tvo 1/1 ukupne povr{ine 3.o.00 KM sa PDV-om 6. 68/05. Hiseta br...2009.. • iskustvo u edukaciji u muzeju. Ul.. Za bli`e informacije dioni~ari se mogu obratiti na telefon 033/ 47 52 50 ili putem faksa 033/ 47 52 51. e) Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Dru{tva. Statuta Dru{tva. 2/02. 71000 Sarajevo. • radi na inventarizaciji i kartotekama zbirki predmeta kojim rukovodi.. 71000 Sarajevo. Ul.000. Dono{enje odluke o osnovnim elementima za zaklju~ivanje ugovora sa ~lanovima Odbora za reviziju Dioni~ari ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. 145. punomo}nik mo`e biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara. s tim da je isti du`an polo`iti u roku 6 mjeseci od datuma prijema u radni odnos. potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Dru{tvu li~no. faksa.. [irokac 22 Sarajevo.ba i na oglasnoj plo~i Preduze}a. odnosno punomo}nik. Zapisnik }e voditi \ana Dizdarevi}.100. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 29.. d) Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a. Sarajevo objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta na neodre|eno vrijeme u Fondu memorijala KS Fond memorijala Kantona Sarajevo objavljuje konkurs za prijem na neodre|eno vrijeme na radno mjesto: 1. 6/02.d. prikupljanju.000. ako on pada u neradni dan. Ukoliko ponude budu nepovoljne za prodavca. sa u~inkom danom dostavljanja Dru{tvu.00 KM sa PDV-om 1.o. Sarajevo Op}inski sud Sarajevo 065-0-Reg-09-002773 od 27. Potencijalni kupci mogu pregledati i preuzeti dokumentaciju i dobiti potrebne informacije u sjedi{tu firme..00 KM sa PDV-om 8.5. zatim izdavanjem punomo}i drugoj osobi ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca.. datu i ovjerenu u nadle`nom op}inskom organu i • izjavu kandidata ovjerenu u op}ini ili sudu kojom kandidat potvr|uje da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. 3 do broja 7. • da je upoznat sa savremenim trendovima u restauraciji i konzervaciji. .o. godine do 10 sati na protokol KJP "Sarajevo-{ume" d.d. Mitsubishi d`ip. broj: UO/1325/12 od 20. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2012.. Ako kvorum za odlu~ivanje nije postignut. Ustava Bosne i Hercegovine Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit }e se intervju... godine PDV broj: 200630090001 @iro-ra~un: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.. 45/00..d. sa naznakom "Ponuda po javnom oglasu br: 0103-885-5 /12 . zemlji{te ispod i dvori{te. a ako upute nije dobio.d. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine FBiH br. najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci. Semizovac bb. • da je upoznat sa menad`mentom u muzeju.d. ~lana 12. ne stariji od 6 mjeseci (uvjerenje o dr`avljanstvu BiH). 88/08. sa naznakom: " Za konkurs"..javnog nadmetanja 1.00 KM sa PDV-om 3.. te danom upisa kod Registra prenosa dionica od dioni~ara-vlastodavca.d.. • diploma o stru~noj spremi.2012.{ume" d. 9. OSLOBO\ENJE Na osnovu ~lana 6.. Usvajanje plana poslovanja UNIONINVESTPLASTIKA d. • da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji Fonda memorijala • da se ne vodi krivi~ni postupak i da nije ka`njavan. Napomena: Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u Slu`bi za marketing i komercijalne poslove na broj tel. koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara..5. godine u prostorijama UNIONINVESTPLASTIKA d.5.dr`avnog organa ili institucije da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja konkursa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH.000. • iskustvo u postavci muzejskih djela... • dokaz o polo`enom stru~nom ispitu. 2. odnosno punomo}nik.d. godine. Sarajevo....00 KM sa PDV-om J AV N I O G L A S 2... pravnik KONKURS O B A V I J E S T o sazivanju XV Skup{tine UNIONINVESTPLASTIKA d. c) Osim svake poslovno sposobne fizi~ke osobe. Ponude za kupovinu nekretnina dostaviti u pisanoj formi na adresu IRIS Computers d. 6. 6.. Registracija za u~e{}e i na~in glasanja na Skup{tini: a) Dioni~ar.00 KM sa PDV-om 1. Sarajevo I Petnaesta Skup{tina dioni~ara UNIONINVESTPLASTIKA d.. Semizovac. III Radna tijela Skup{tine: 1... Sarajevo. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka Dru{tva 5. prodavac zadr`ava pravo da navedene nekretnine ne prodaje. 91/07. • dokaz o radnom sta`u (ovjerena kopija radne knji`ice ili uvjerenje iz slu`bene evidencije poslodavca ili uvjerenje FZ PIO/MIO FBiH). e) Punomo} prestaje ako se dioni~ar-vlastodavac registrira za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini sa izri~ito iskazanom namjerom da osobno glasa. izme|u nazo~nih dioni~ara ili punomo}nika dioni~ara izabrati predsjednika i ovjeriva~e zapisnika. • vr{i terensko istra`iva~ke radove na prou~avanju. d) Punomo} se daje u obliku pisane izjave. Sarajevo OGLAS 0202 1 Na osnovu Odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije/javnog nadmetanja broj: 0103885-4/12 od 15.. "stara elektri~na centrala" koji se nalaze na ZK ul. Sarajevo. u skladu sa odredbama ~lana 241.sarajevo-sume.. i 2.00 KM sa PDV-om 550. Semizovac bb. • dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. 29/03.5. Lada Niva. Skup{tini dioni~ara mogu prisustvovati dioni~ari ili njihovi punomo}nici koji se prijave Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije dana odre|enog za sazivanje Skup{tine a) Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Dru{tva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku. Sarajevo objavljuje za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije . Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa na adresu: Fond memorijala KS. • u~estvuje u otkupu predmeta zbirki kojim rukovodi.. 173/12 od 9. VI Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. 23/99. II Skup{tina Dru{tva mo`e odlu~ivati ukoliko je na njoj zastupljeno vi{e od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa. 7/09 i 63/10).P. Sarajevo...2012. • dokaz o neka`njavanju (nadle`ni sud) • dokaz o ispunjavanju posebnih uslova pod alinejom od br. Sarajevo }e se odr`ati u ~etvrtak.. Odboru za glasanje u prostoriji odre|enoj za odr`avanje Skup{tine. • poznavanje rada na ra~unaru i • polo`en stru~ni ispit Prilikom ocjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir slijede}e: • stupanj naobrazbe kandidata • iskustvo na poslovima radnog mjesta za koji se raspisuje konkurs. raspisuje se Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skup{tine UNIONINVESTPLASTIKA d. predsjednik i ~lanovi: Bojana Salati} i Fahrudin Gljiva. 3. • da je punoljetan... Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja... Nekretnine se prodaju u vi|enom stanju... • dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika. b) Podnosiocu prijave ovla{tena osoba u ime Odbora za glasanje izdaje potvrdu o registraciji za u~e{}e na Skup{tini. 2012. Sarajevo o poslovanju za 2011. broj: 7/05). Rok za podno{enje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 29. objavljuje KJP "Sarajevo . • izvod iz MKR. prikupljanju i otkupljivanju materijala.o. Izvje{taj Nadzornog odbora 3. koja sadr`i kra}u biografiju.. koji sadr`e ime i prezime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e.. Dono{enje odluke o razrje{enju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju 8.o..d.d. Uz prijavu na konkurs. 6. Nepotpune. DIREKTOR Nurudin D`iho. U radni odnos se mo`e primiti kandidat koji nema polo`en stru~ni ispit. • vodi evidenciju o privremeno ustupljenom materijalu.00 KM sa PDV-om 500.prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije .. godinu. Sarajevo. du`an je podnijeti Odboru za glasanje pisanu prijavu za u~e{}e na Skup{tini. odr`avanje Skup{tine se odga|a. Ustava Bosne i Hercegovine Posebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta su: • VSS-dru{tvenog smjera. b) Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti osobno ili putem punomo}nika. i ~lana 242. kontakt 033/20 03 70.~..Izvje{taj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2011. Otpadni materijal po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: po~etna cijena: 14.000. Traktor LKT 81. Sarajevo za 2012. a Skup{tina }e ve}inom glasova. godinu 4. 22. Sarajevo br. Sp_Sarajevo-Mahala L. • da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Objava cijelog teksta javnog oglasa mo`e se na}i na web stranici www.. maj/svibanj 2012. Hiseta br. Sarajevo. neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu UNIONINVESTPLASTIKA d. Predmet oglasa: prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije/javnog nadmetanja: 1.d. br... Izdava~ RB Strana o prodaji nekretnina [est privrednih objekata.. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{it }e Odbor za glasanje koji ~ine: Jasmina Klico. za{titi.. • u~estvuje u postavljanju i preure|ivanju stalnih i privremenih muzejskih izlo`bi i postavki. 7.. dipl. uz predo~enje isprave za osobnu identifikaciju. [til 36084686011006: Greder (bez prednjeg no`a): Radiooprema fiksna i ru~na radiostanica 10. 38. Radom Skup{tine }e do izbora predsjednika Skup{tine predsjedavati nazo~ni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara s najve}im brojem dionica sa pravom glasa. 033/219-173. u skladu sa odredbama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda memorijala. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i izbor dva ovjeriva~a zapisnika 2.10. najkasnije u roku za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine. Usvajanje godi{njeg Izvje{taja Uprave UNIONINVESTPLASTIKA d. • izrada analiti~kih. godinu koji uklju~uje: .za Skup{tinu dru{tva. 5.d. Kutna brusilica. c) Dioni~ar. 3.2012. Semizovac sa po~etkom u 13 sati. kandidati su obavezni prilo`iti orginal ili ovjerenu kopiju slijede}ih dokumenata: • dokaz o dr`avljanstvu. D`ip Hyundai. stav 1. ozna~eni su kao k. • aktivno poznavanje engleskog jezika • zavr{ena obuka u sklopu razvoja pristupa~nosti muzeja osoba sa invaliditetom (slijepe i slabovidne). zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju. Sarajevo 161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo Vrsta dok. Nadzorni odbor "Unioninvestplastika"d. 6. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca.6. 48. Stru~ni saradnik-kustos za muzejsku postavku .. godine putem KJP "Sarajevo . • radi na sre|ivanju i popunjavanju sistematskih zbirki kojim rukovodi. najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine.. informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije. u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{e zakonski ili punomo}eni zastupnik tog udru`enja. stav 1... 84/08. 28/04pre~i{}eni tekst. ili e-maila. godine.00 m2 koji se nalaze u Sarajevu. M...NE OTVARAJ" 3. 14. u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca.. neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. • pisane preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca.. Autobus Tam.666.. Uvid u isprave. • izvr{ava i druge poslove i zadatke koje mu odredi direktor ili rukovode}i zaposlenik Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati op}e uslove: • da je dr`avljanin BiH. Dono{enje odluke o imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju 9. u Ulici Kotromani}a br.950.....

pazite gdje to radite i raspitajte se o svim sastojcima koji se koriste u tretmanu. ali ne i ono. koliko i na koji na~in bliski. najmanje dva puta sedmi~no. ~vrsti i lijepi nokti za mnoge su simbol `enstvenosti. pa dodati 4 ka{ike bra{na i 4 ka{ike griza. za to je uvijek puna energije i zna gdje {ta mo`e da se na|e po povoljnoj cijeni. ali }e je mrziti da vam u~ini iole ve}u uslugu. Imate prijateljicu s kojom niste naro~ito bliske. tvrde britanski kardiolozi. razo~ara}ete se i bolje }e vas. Ono {to je tu jo{ bitno je i emotivno ulaganje sa va{e strane. naro~ito masnu i bogatu omega 3 masnim kiselinama. Mo`ete vi prema svima njima da se pona{ate prijatno i ljubazno. kao i one sa volanima i blagim naborima. a nezaobilazni su i karirani modeli u razli~itim kombinacijama boja. koje poznanici. pa preliti vru} koh tek izva|en iz rerne. Modeli sa aplikacijama i dezenima su najupe~atljiviji. Ukra{eni su apstraktnim. a trend ovog prolje}a je i da se nose sa dezeniranim pantalonama ili suknjama. infekcije i bolni lomovi posljedica su stavljanja jeftinih plasti~nih noktiju. 22. Rezultati su pokazali da je tretman izmijenio akutno o{te}ena elasti~na svojstva krvnih sudova kod pu{a~a. uvijek ste se podr`avale. nije lo{e razgrani~iti to koje osobe iz va{eg `ivota su vam bliski prijatelji. LJEPOTA. cvjetnim i drugim motivima iz prirode. Kako bi se smanjila {ansa da se osjetite povrije|eno. s njom ste bliske. A ima i ona prijateljica sa kojom se dru`ite iz djetinjstva. odnosno kori{tenja nekvalitetnog lijepka i drugih materijala. a koje negdje izme|u. Isti~u se i ko{ulje sa podignutom i ruskom kragnom. neka vi{e. a posebno pu{a~ima. i kada se prema svima pona{ate ljubazno i prijateljski. kao {to ne}e do}i ni do toga da ona po~ne da vas smatra optere}uju}om. Svaka od tih prijateljica ili poznanica unosi vam ne{to lijepo u `ivot. dok razo~aranja ne}e biti ako od nje i ne tra`ite ni{ta osim povremenih zabavnih odlazaka na kafu. kod kojih nije dijagnosticirana koronarna bolest srca preporu~uju da konzumiraju ribu. Izdvajaju se i duga~ke ko{ulje-haljine podvrnutih rukava. ali `ene koje nemaju takve mogu ozbiljno o{tetiti svoje stavljaju}i vje{ta~ke. `uljevi. Skuhati litar mlijeka sa 10 ka{ika {e}era. a tu je i kada `elite da }askate o sitnicama. Ako stavljate vje{ta~ke nokte. ne zna~i da prema toj osobi morate biti hladni i dr`ati je na distanci kako slu~ajno ne bi poku{ala da vam pri|e ili vas za ne{to zamoli. I sa svakom od njih mo`ete u`ivati ako prihvatate da od nje mo`ete toliko-i-toliko da o~ekujte i da mo`ete da o~ekujete ovo. Omega 3 za krvotok pu{a~a Masne kiseline omega 3 mogu pomo}i u smanjenju {tetnih posljedica pu{enja. To {to vam je neko poznanik. pa su stoga i veoma popularne me|u damama. Zato oni svima. posebno ako previ{e ili pogre{no o~ekujete od nekih ljudi. Ovog prolje}a u novim kolekcijama ko{ulje su dominantne u ve}ini kombinacija i prilago|ene razli~itim stilovima. jer je mogu}e da }ete zbog neadekvatno opremljenih i obu~enih kozmeti~ara dugoro~no o{tetiti svoje nokte. idealne za dame koje naginju le`ernijem odijevanju. POMO] U KU]I 41 Koliko o~ekujete od nekih ljudi? NOVOSTI I PREPORUKE Prijatelji i poznanici I kada se prema svima pona{ate ljubazno i prijateljski. dobro je u sebi razgrani~iti sa kime ste. . Ako emotivno ulo`ite u prijateljstvo sa vedrom osobom koja }e rado popiti kafu s vama. Efekat koji imaju jeftine imitacije la`nih noktiju stru~njaci upore|uju sa ostavljanjem flastera na ko`i nekoliko sedmica koja postaje pogodna za razvoj gljivica i infekciju bakterijama. Ali. STIL. a veliki problem je i lo{a njega vje{ta~kih noktiju. koliko i na koji na~in bliski Me|uljudski odnosi mogu donijeti mnogo toga lijepog. TRENDOVI Ko{ulje za sve prilike Ko{ulje su osnova dobrog stila. KOZMETIKA MODA. Sipati u podmazan i bra{nom posut pleh i pe}i u zagrijanoj rerni na 250 stepeni. Veoma su prakti~ne i zahvalne za kombinovanje. sve jedna drugoj povjeravate. Oprez sa vje{ta~kim noktima Dugi. Ostaviti da se ohladi i slu`iti hladno. koh je pe~en. neka manje. Koh od griza Potrebno: 8 jaja 18 ka{ika {e}era 4 ka{ike bra{na 4 ka{ike griza 1 litar mlijeka Priprema: Umutiti 8 jaja i 8 ka{ika {e}era. Zelena bu|. Popularne su i teksas-ko{ulje klasi~ne ili sa karnerima.OSLOBO\ENJE utorak. ali i bol. Kada se ivice odvoje od kalupa. dobro je u sebi razgrani~iti sa kime ste. Moderni su i modeli dizajnirani od providnih materijala idealne za elegantniju ve~ernju kombinaciju. ali s kojom je {oping zabavan. Istra`ivanje koje je trajalo mjesec bavilo se ispitivanjem efekata oralne primjene omega 3 masnih kiselina (2 grama na dan) na arterijski sistem pu{a~a. maj/svibanj 2012. Stru~njaci ukazuju da bi za kardioprotektivne efekte masnih kiselina mogao biti zaslu`an sinergizam razli~itih protivu pal nih i an ti ate ros kle ro ti ~nih svojstava. Svi ti ljudi su super.

.. Ul.... 12............na nov~ani iznos od 746.........na nov~ani iznos od 287........ te ostalim uslovima koje posjeduju... sudija Radivoje Stani{i}..... godine pa do isplate .... ... sa naznakom: "Prijava na konkurs ..... 2. a ne stariji od 65 godina...1 izvr{ilac Epidemiologija .....80 KM. u pravnoj stvari tu`ioca RAMA GLAS DOO SARAJEVO. 8........... Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.. u Ul.......... kolodvorska 12 B sa sjedi{tem u Sarajevu..................... ta~ke III.. protiv tu`enog COMO DOO.. ~lana 28...sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima. PRESUDU .... kolodvorska 12B.....537... Odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"....... direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva...... najmanje osam nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama.organizuje rad i rukovodi radom Doma... 5........ .. stav 3.. 2009. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane... izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke...ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa...da nije ~lan upravnog.. Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: .... ... objavljene knjige.. Redovni profesor: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka...........vi{i asistent ... advokat iz Sarajeva.. ne starije od tri mjeseca. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju..diploma ili uvjerenje o diplomiranju.2012........ 4/10..podnosi Upravnom odboru izvje{taj o finansijskom poslovanju...ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Domu. Diplome o ste~enim stepenima odgovaraju}ih zvanja koji su uvjetima konkursa predvi|eni.zbog propu{tanja Tu`eni COMO d.zastupa i predstavlja Dom..... 4........ najmanje pet nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama.1 izvr{ilac Hirurgija. .. sve nakon stjecanja zvanja vanredni profesor...................1 izvr{ilac Hirurgija... proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredni profesor.. .. Avde Smajlovi}a 3-D..o...... Docent: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka..................izvr{ava odluke Upravnog odbora........ Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje".....s.vi{i asistent ... odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.. maj/svibanj 2012...........rezultati rada tokom karijere...50 KM. ........ ...... ...... patent ili originalni metod.... .. Pravila Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i Odluke Upravnog odbora broj: 562 /12 od 24. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan. ... 7... 53/03.. broj: 29-1864/12 od 17......o......odlu~uje o pojedina~nim pravima i obavezama zaposlenika.. .....uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva.vi{i asistent ...ne otvarati".573..da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje. kandidati su obavezni prilo`iti: 1...... godine donio je . godine pa do isplate . neurohirurgija .. Sudija Radivoje Stani{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa........... .1 izvr{ilac ASISTENTI I VI[I ASISTENTI ZA U@U NAU^NU OBLAST 1. Zakona o ministarskim... prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija.... Sarajevo Ul.... Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Medicinskog fakulteta u Sarajevu.. ........ ............ Ul.... na osnovu ~lana 348.49 KM po~ev od 31.... ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja.. Ulica kozara~ka broj 11....5 2... godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 760....... 12.... najmanje tri nau~na rada objavljena u priznatim publikacijama....1 izvr{ilac Sudska medicina . .ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA 1.. broj: 09/03. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke.. Direktor se imenuje na period od ~etiri godine i mo`e biti ponovno imenovan.. Vanredni profesor: nau~ni stepen doktora medicinskih nauka... . 2. 5.. objavljena knjiga i originalni stru~ni uspjeh.. u postupku kona~nog izbora uze}e se u obzir slijede}i kriteriji: ......da ima organizacione i druge sposobnosti za rad u Domu. Asistent: odgovaraju}i univerzitetski stepen-doktor medicine sa najmanje 360 ECTS bodova i najni`om prosje~nom ocjenom 8 ili 3..ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog.. VII stepen stru~ne spreme. kolodvorska 12B.....uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca).ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50 % i vi{e dionoca..uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere ( za one koji su radili ili jo{ rade u organima dr`avne slu`be)...... 3. 7/09. Za asistente: Potvrda o poznavanju stranog jezika....potvrda nadle`nog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje pet (5) godina provedenih u ustanovama socijalne za{tite......... Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa...asistent ... Uz prijavu. Vi{i asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) 3.. 2009..da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva... protiv tu`enog COMO DOO....izvod iz mati~ne knjige ro|enih. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH........minimalno znanje o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa.......... 5...ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo. te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija Kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.. Opis pozicije direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla: ....1 izvr{ilac Infektivne bolesti ......... O B J A V LJ U J E KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA NASTAVNICI ZA U@E NAU^NE OBLASTI: 1.. god....da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine....da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa....ovla{}uje lica za obavljanje poslova direktora u slu~aju njegove odsutnosti.. kardiohirurgija . ......... . a ukoliko jeste. ne starija od tri mjeseca...da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica... kao i vlasnik sa 50 % i vi{e vlasni{tva.donosi Pravilnik o pla}ama i drugim naknadama... 2012. psihijatrija i medicinska psihologija (neurologija) . ... 13... 2010.. kao {to je projekt.. Ul....... 1............. Obrazac prijave na konkurs.nastavnik u sva zvanja... Ul. 2009.. pedagogija ............... 5..komunikativna i organizatorska sposobnost... v. Anatomija ...... direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.. ..nastavnik u sva zvanja .41 KM po~ev od 8....... kao i vlasnik sa 50 % i vi{e vlasni{tva.... ..... kandidat }e dostaviti ovjereni izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja... Prijave slati na adresu Medicinski fakultet u Sarajevu..nastavnik u sva zvanja . sve nakon izora u zvanje docent...1 izvr{ilac sa pola radnog vremena Medicinska biohemija . direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u... raspisuje se UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET UPRAVNI ODBOR Na osnovu odluke Upravnog odbora Medicinskog fakulteta u Sarajevu................89 KM po~ev od 8..... advokat iz Sarajeva.. objavljuje OGLAS OP]INSKI SUD U SARAJEVU.o.du`ina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti reguliranog organa.da nije osu|ivan za krivi~no djelo.....predla`e akte koje donosi Upravni odbor i preduzima mjere za obavljanje djelatnosti Doma.... i V.... v...da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa...p........... 3... i 8...... godine. Avde Smajlovi}a 3-D..... Kra}u biografiju (CV)......... .......80 KM sa pripadaju}om zakonskom kamatom i to: ......... ne starije od tri mjeseca....nastavnik u sva zvanja ... 12/03.... 73/05 i 19/06).....p. 22.... 2. djelatnosti ili du`nosti.... Op}i uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: . pokazane nastavni~ke sposobnosti 4... na adresu: Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. ......... 12...........4.. ne starija od tri mjeseca.... godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija 5.1 izvr{ilac Higijena ....donosi Pravilnik o radu i druge akte u vezi sa radom.... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. 4..asistent ..... Objavljene nau~ne i stru~ne radove..psihologija.. 2012....... 2009....... kandidati mogu dobiti na protokolu Fakulteta... ... . . u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.......... ... . sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja......... djelatnosti ili du`nosti...... ne starija od tri mjeseca..nastavnik u sva zvanja . defektologija i nastavni smjer.. 24..1 izvr{ilac sa pola radnog vremena Socijalna medicina ........2 izvr{ioca Ginekologija i aku{erstvo . zastupan po punomo}niku Abdulah Ganija. sa naznakom za KONKURS.. 2..ovjerena izjava da kandidat nije direktor druge javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.o. ..44 KM po~ev od 5........... @alba se podnosi ovom sudu. 5.... 3.. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH"....... novine FBiH". 4..... godine pa do isplate ...... a ukoliko jeste.... Histologija i embriologija .1 izvr{ilac USLOVI: Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nau~no-nastavna zvanja su: 1... broj: 70/08).... 6...ovjerena izjava da nije izabrani zvani~nik... adresom i kontak-telefonom du`an prilo`iti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata: ..da ima VSS... 12.. .. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 171495 11 Ps Sarajevo.... sa sjedi{tem u Sarajevu du`an je tu`itelju RAMA-GLAS d... ..da je stariji od 18 godina... .......... Ul...na nov~ani iznos od 3...... .. .. 10/10 i 14/11). sudija Radivoje Stani{i}. .........1 izvr{ilac Neurologija.asistent ..... sa uslovima za izbor u nastavna i asistentska zvanja. pravo.pet godina radnog iskustva nakon zavr{enog stepena stru~ne spreme provedenih u ustanovama socijalne za{tite..vi{i asistent... na ime duga isplatiti ukupni nov~ani iznos od 5.......... .......80 KM........da nije izabrani zvani~nik.. 1.... odsjek: socijalni rad..573.da se na njega ne odnosi ~lan IX.1 izvr{ilac Fiziologija ~ovjeka .naklonjenost timskom radu.polo`en stru~ni ispit...na nov~ani iznos od 858.... Avde Smajlovi}a 3-D... 4.. .... 2010.. broj: 12/03 i 34/03).... odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Doma........ Ustava BiH.da nije direktor druge javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda........ ne starija od tri mjeseca.. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FBiH"......... radi duga....... br..................... . radi duga......asistent ........... 75000 Tuzla. u pravnoj stvari tu`ioca RAMA GLAS DOO SARAJEVO... 1....... 3.... ^ekalu{a 90........42 OGLASI utorak..na nov~ani iznos od 176.......67 KM po~ev od 15.2 izvr{ioca Medicinska biohemija ...... 6. najmanje dvije objavljene knjige...nastavnik u sva zvanja . . direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. 2.... . OSLOBO\ENJE Na osnovu ~lanova 7.... ....sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upra`njene pozicije.... Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kra}om biografijom.. Zakona o parni~nom postupku ("Sl....s.. Ustava Bosne i Hercegovine...... Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uvjete...........................422... godine pa do isplate .. . proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta. . zastupan po punomo}niku Abdulah Ganija................... ne starija od tri mjeseca.. ...sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka.... 4.da nema privatni finansijski interes u Domu.

Za mnogo starih ure|aja je potvr|eno da ostaju na Gingerbreadu kao {to su Motorola DEFY MINI. {to je postalo vrlo te{ka misija.OSLOBO\ENJE utorak. kao i Cooler Masterova patentirana CDC tehnologija. Vlasnici Motorola DROID 3 smartfona }e biti posebno razo~arani kad ~uju da je kompanija odlu~ila da ih zadr`i na Android 2.366 x 768 piksela. dok se kod XOOM Wi-Fi o~ekuje ove godine. Iako to nije jedini proizvo|a~ od koga se jo{ o~ekuje da pusti Android 4. tabovani pretra`iva~ koji odlikuje visoko prilagodljivi interfejs.0 Ice Cream Sandwich a`uriranju i nove informacije nam govore da se ona i dalje bori da objavi novu platformu. .3. Nokia. Twitter. kao i Bing.920 x 1. Ba{ kao i Facebook u ranim danima. sada se ka`e da }e a`uriranje dobiti krajem drugog kvartala.600 x 900 piksela. zajedno sa Softbankom.cl. KORAK NAPRIJED Samsung razmatra 13" PLS panel Samsung.2000 Maxthon je mo}ni. Ote`avaju}a okolnost je {to Nokia. ~ime }e posrnuli Ya- Motorolin novi Android 4. ali je i to odgo|eno za tre}i kvartal.8. smatra analiti~ar Jin Yoon.1 milijardu eura zbog lo{e prodaje i poslovanja.3 milijarde u gotovini i do 800 miliona vrijednosti u Alibabinim dionicama.So. koji je kompanija kupila 2005. Upravo ovdje Facebook vidi svoju {ansu da pove}a prihode i privu~e Google ogla{iva~e. a Google engine za pretragu. mre`a je sada namijenjena samo studentima. . a Hyper 412 je najbolji za Intel Socket 2011 platformu zbog njegove kompaktne veli~ine. ali i veliki broj drugih. Maxthon 3. jer bi pove}ana rezolucija obezbijedila mnogo kvalitetniju sliku u odnosu na sada{nja rje{enja koja su za ovu veli~inu uobi~ajena. Us pjeh Windows Phonea u velikoj mjeri ovisi o uspjehu Nokijinih telefona s obzirom na to da su os ta li proi zvo|a~i ili premali ili nedovoljno fokusirani na Windows Pho ne pla tformu da bi imali dovoljan uticaj na omjer snaga na tr`i{tu. Yahoo }e i dalje ostati uklju~en u poslovanje ove kompanije. Yahoo ima i 35-postotni udio u ogranku Yahoo Japan.2000 i sa sobom donosi veliki broj izmjena i modifikacija.barem 6. Google i druge pretra`iva~ke alate. kako bi pomogli ljudima da na|u i podele zanimljive web strane. koriste ekrani manje rezolucije. kada }e morati rije{iti i ostatak Yahoovog udjela u kompaniji Yahoo i kineski e-commerce Alibaba napokon su postigli dogovor o prodaji vlasni~kih udjela. DEFY+ ili MOTOLUXE. Ovaj model karakteri{e {iri zazor izme|u perca ventilatora.5 OS-u Lumia 900 do`ivio prili~an uspjeh na ameri~kom tr`i{tu. me|u kojima su zakrpa za problem koji je dovodio do krahiranja pretra`iva~a klikom na desni taster mi{a. 22. Rije~ je o 40-postotnom Yahoovom udjelu u Alibabi.0 ICS a`uriranju za svoje smartfone i tablete i stvari djeluju lo{e. ali je u posljednjih pet kvartala izgubila 2.0 ICS.1 milijardu dolara . No kia }e u sljede}ih devet mjeseci izgubiti jo{ dvije milijarde eura. osobito nakon odlaska Yanga iz Yahooa i dolaskom Carol Bartz na mjesto CEO-a. Motorola XOOM Family Edition je trebalo da dobije svoju verziju nove platforme u toku ovog kvartala. Vra}anje postotka kupljenog 2005. Tako {to }e poku{ati da ga otme od Googla. Baziran je na Internet Explorer engineu za pretra`ivanje. a tada smo saznali i da se odustalo od ranijeg naziva Tulalip. Najnovija verzija koja je objavljena nosi oznaku Maxthon 3. Jack Ma. dok je te`ina hladnjaka 538 grama. razmatra kreiranje modela laptopa du`ine dijagonale ekrana 13" u okviru koga }e ugraditi PLS ekran rezolucije 1. za koje je bilo predvi|eno da po~etkom drugog kvartala dobiju Android 4. 43 Cooler Master Hyper 412 Slim Od kompanije Cooler Master nam sti`e novo rashladno rje{enje u vidu Hyper 412 Slim modela koji usvaja dizajn Hyper 612 PWM modela sa optimalnim dizajnom rasipanja toplote pri niskim brzinama obrtanja ventilatora. Pitanje koje se postavlja je odakle }e ga stvoriti. a potonji dr`i tridesetak posto Alibabe. prema najnovijim informacijama. trenutno raspola`e s oko 4.0 Ice Cream Sandwich. ima i oko 1. tako|er. ve} godinama poku{ava od Yahooa vratiti udjele u kompaniji.cl kombinuje dru{tveno umre`avanje i pretragu. unaprije|ena provjera direktorija za preuzimanje. Ne treba zaboraviti da isti korisnici gledaju reklame koje objavljuje i jedan i drugi sajt. ~ak i ako Nokia bankrotira i bude prisiljena na prodaju ili udru`ivanje. ~injenica da Motorola stalno odga|a svoje a`uriranje ne sluti na dobro. prili~no je vjerovatno da }e u cijelu pri~u sa svojim golemim nov~anikom u{etati Microsoft. Ranije je ova kompanija objelodanila da PC odjeljenje razmatra 1. U prilog tome ide i komplikovan dogovor. Dimenzije kulera su 132 x 106 x 160 mm. {to zna~i da ga odlikuju sve one opcije koje su dostupne kod IE pretra`iva~a.3. osniva~ Alibabe i dobar prijatelj Jerrya Yanga. Ovo je neobi~na odluka kompanije s obzirom na to da se za 13" modele. Yahoo prodaje polovinu udjela u Alibabi za ukupno oko 7. S obzirom na to da Yahoov udio u kineskom e-commerceu predstavlja jedno od va`nijih kompanijinih ulaga- nja. dok pesimisti~niji analiti~ari predvi|aju anuliranje kompletnih zaliha unutar godine.080 p panel te veli~ine. godine Yahoo prodaje udio u Alibabi Alibaba bi mogla iza}i na berzu i imati inicijalnu ponudu dionica tokom 2015. Microsoftova dru{tvena mre`a So. U paketu sa dva tanka ventilatora. naime. hoo dobiti zna~ajniju finansijsku pomo} za daljnje projekte. dodatnih opcija. Prema Reutersu.cl zvani~no dostupan Microsoftova dru{tvena mre`a je testirana u uskom krugu ljudi. LinkedIn i druge postoje}e dru{tvene mre`e. Sada je i zvani~no dostupna. koja dodatno unapre|uje performanse hla|enja uz zadr`avanje i dalje veoma tihog rada. a sada dio tog udjela prodaje nazad Alibaba grupi. kao i rje{enje za problem koji je ugro`avao mogu}nost zumiranja fotografije. ogroman procenat svog kapitala i prihoda generi{u od online reklamiranja i nadme}u se za isti novac koji dolazi od reklama. Oba Xyboard tableta su predvi|ena za Ice Cream Sandwich a`uriranje u tre}em kvartalu. Su{tina je da obje kompanije. odnosno Facebook je dru{tvena mre`a. Jedan od prvih poteza novog prelaznog direktora Yahooa Rossa Levinsohna upravo je prodaja dijela udjela u Alibabi. godine za milijardu dolara. Google Kako Facebook mo`e da opravda procjenu da vrijedi 100 milijardi dolara na javnom tr`i{tu? Time {to }e stvoriti jo{ vi{e novca. a na ovu novu mre`u loguje se postoje}im Facebook ili Windows Live nalogom. {irok opseg PWM ventilatora. Za DROID RAZR i DROID RAZR MAXX. a to je 1.9 milijardi eura gotovine. odnosno isplate 2014. obi~no ne ve}e od 1. uprkos tome {to imaju razli~ita osnovna poslovanja.080 piksela. ka`u iz Microsofta. ~ini se da }e kompaniji trebati mnogo vi{e da se vrati u pozitivu.8. Kompanija je postavila nove detalje o Android 4. Facebook vs. uglavnom. Microsoftova mre`a postala je So. koji uklju~uje Alibabino licenciranje Yahoovih patenata u naredne ~etiri godine i pla}anje 550 miliona dolara unaprijed za licence. uporedo sa njihovim novim proizvodom. maj/svibanj 2012.25 milijardi eura izdanih obveznica s rokom povrata. O~ekujemo da }e u~enici i dalje koristiti Facebook. Nokia tro{i zalihe Iako je najnoviji Nokijin mobilni telefon temeljen na Windows Phone 7. a ova odluka bi mogla biti odre|eno osvje`enje na tr`i{tu 13" laptopa. koji je kon ta kti rao nekoliko finan sij skih ana li ti ~a ra. Ipak.3 Gingerbread i da nikada ne dobiju Ice Cream Sandwich.0 ICS roadmap Motorola je promijenila planove o Android 4.

kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30-15. 14.30 07-19 07.30-15.30 09-19 08-16. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. 22. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. Vehbi ef. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul.30 07-19 07. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet.30-15.30 07-16 07-14 07-19 07. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.44 OGLASI utorak.30 07-19 07. subota nedjelja 07-19 07. [emsekadi}a Kulina bana bb H. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. maj/svibanj 2012.30-15. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .

ali nije mi }ejf piti na brzinu!” Od roda nikoga nije imao. prvi rimski car koji je prihvatio kr{}anstvo u Rimskom carstvu. Na mezaru kod tabuta Jusufa Ov~ine ostali smo: upravnik. Upravnik je uplatio Bakijama i dao da se u novinama objavi smrtovnica. gdje je u d`amiji bio uprili~en tevhid. na Ilid`i ili na Ko{evu. stao bi mirno i rekao: “Gospodine. naspavao. Taman kada se u zatvoru po~eo oporavljati od posljedica upale plu}a. Ljudi su govorili da je to Miholjsko ljeto. tne kompanije preuzela kontrolu nad "Tristan i naftnim izvorima u Persijskom zalivu. Godine 325. 45 D`enaza na Vlakovu Tu ve~e u zatvoru. u operskoj partituri i Ro|en engleski pozori{ni i filmski glupostigao pro`imac. Ruski predsjednik Boris Jeljcin smijenio ministra odbrane i nekoliko generala. Rihard Vagner U ^ileu usvojen ustav kojim je data ve}a vlast predsjedniku. a sada je u mirovini. 2001. 1918. Ivana Pavla Drugog tokom njegove desetosatne posjete toj zemlji. Za ustavne promjene glasalo je gotovo 95 posto glasa~a. Jusuf Ov~ina je preselio na ahiret dostojanstveno Kada bi se na stadionu Ko{evo igrala utakmica. Rekao je amid`i da si|e u mezar. Jusuf Ov~ina. osu|enici su dobili |evreke koje su bule donijele sa Hrida. Kada je amid`a zavr{io sa poslom. Izolda". Pola miliona Poljaka pohrlilo je da vidi svog zemljaka. ali on redovno ne dolazi.ali su ga odveli sudiji za prekr{aje. Glasa~i u Sjevernoj Irskoj izglasali mirovni ugovor kojim je okon~ana 20-godi{nja borba izme|u protestanata i katolika. Niko ga nikada nije ~uo da je nekom uvrijedio majku. oca ili nacionalnost.reformator opere ms i njegov prijatelj dr. 22. ali mu niko nije upamtio ime i lik. Kada bi se odigrala zadnja utakmica u ljetnjem dijelu nogometnog prvenstva. Te 2002. tra`io je da ga primi upravnik. posmrtna oda Napoleonu I Bonaparti "Svete himne". Znao je re}i: “[to se rakije ti~e. Britaniji u sudaru dva voza. Stvarao je Umro italijanski pisac Alesandro Manmuzi~ke drame coni. samo su izmijenjena prava imena likova koji se u njima pojavljuju. 1859. ukidanje smrtne kazne i socijalne reforme. Ho}u da zovem amid`u da mi do|e u posjetu. nov simfonizam "Adelki"). spusti mejta i postavi drvenu pregradu. Protesti separatista na tom ostrvu protiv Pariza trajali su 20 godina. hod`a. ponovo se stopi{e u jednu grupu. redari su pu{tali Jusufa Ov~inu da besplatno pro|e mimo kapije. re`irao je u beogradskom Ateljeu 212 i u Narodnom pozori{tu. ~esto dramati~nih i uzbudljivih storija. Pet godina je bio na ~elu Sudske policije. 2000. odlazi u 19-godi{nje izgnanstvo. Kada je svanula zora. Pri~e koje }e Oslobo|enje feljtonizirati u narednom serijalu su istinite. pri{lio mezaru Jusufa Ov~ine. Njema~ki avioni bombardovali Pariz u Prvom svjetskom ratu. 1455. istovremeno daju}i SAD-u i Velikoj Britaniji velika ovla{}enja u vo|enju te zemlje i njene naftne industrije. pro{irio Betove19. Holan|anin". Neko glasno upita: “^ija je ova golema d`enaza? Jedan od hod`a je rekao: “Ovo je d`enaza Jusufa Ov~ine” .OSLOBO\ENJE utorak. "Parsifal"). Kolone ljudi krenu{e. razbije izlog na prodavnici ili obije kasu u mjesnoj zajednici. pa tako ujedinjeni krenu{e prema izlazu. uz Balzaka najzna~ajnija li~nost u francuskoj knji`evnosti. na jarbolu ispred palate UN-a zavijorila se zastava BiH. ^ini- slu{ao. Kada bi u{ao u ured. Viktor Igo Jedan je amid`a Zimu bi uvijek. 1998. ^ekao je da policajci popiju prvu lo se da je pola Sarajeva do{lo ispratiti rahmetlije. @elimir Bo{njak (1947. bio je reditelj i jedan od glavnih organizatora u Jugoslovenskom dramskom pozori{tu u Beogradu. maj/svibanj 2012. @elimir Bo{njak Zatvorske pri~e s druge strane re{etaka (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Umro rimski car Konstantin I Veliki. "Prsten U najte`oj `eljezni~koj nesre}i u Velikoj Nibelunga". dobio je plemi("Ukleti }ku titulu. romane "Jadnici" i "Zvonar Bogorodi~ine crkve". manje dramske jedan od najboljih tuma~a [ekspirovih likova. osu|enici su dobili |evreke koje su bule donijele sa Hrida. nakon {to su odbili da smanje bud`et i da izvr{e reorganizaciju vojske. Od 1841. a od 1845. 1989. Uglavnom je sjedio sam i za ~itavo vrijeme utakmice glasno psovao mi{a. Republika BiH primljena u ~lanstvo UN-a. 1939. on se jedva kretao. nekad se ne{to kriomice i na brzinu popije. tako da ga policija odmah primijeti. romana u kojima su glavni junaci detektiv [erlok Hol. hod`e svoje odradi{e i na kraju narod ponese tabute do mezara. od kraja novembra do polovine aprila ne pijem. 1833. Ro|en njema~ki kompozitor Ro|en engleski pisac Artur Konan Dojl. u Sarajevu je bilo prekrasno vrijeme. iz Vlakova. uhapsi i sprovede u zatvor. 1914. (Sutra: [ok) Izraelske sudije oborile zakon koji je branio `enama da se mole ispred Tora arabeski na Zapadnom zidu. Safovi se poreda{e. Bre`njev i Nikson 1972. poginulo 227 ljudi. Istog dana u UN su primljene Slovenija i Hrvatska. Tada se osje}ao kao ~lan uprave ovoga fudbalskog kluba. Taj dan su bile tri d`enaze. obnovio stara i uspostavio nova prijateljstva. uz ve~eru. proslavljeni autor kriminalisti~kih Rihard Vagner. a po Va{em odobrenju. Hitler i Musolini potpisali "~eli~ni pakt" o desetogodi{njem vojnom i politi~kom savezu Njema~ke i Italije. iznenada je umro. Tu no} je spavao u kabini kombija. umjesto na Vlakovu. 1972. Nacionalna skup{tina Francuske odobrila kontroverzni prijedlog zakona kojim bi ostrvo Korzika dobilo vi{e prava. u jednom komadu. 1943. 1997. gdje je napisao najpoznatija djela. U najve}em talasu izbjeglica sa Kosova oko 7. Jusuf mu je bio zahvalan. re`iser i producent Lorens Olivije. on bi ve} bio u zatvoru.000 ljudi koji su izdr`ali mjeru pritvora ili su bili na izdr`avanju kazne zatvora.” Ov~ina bi mu zahvalio i iza{ao iz ureda. Istina. Upravnik bi mu odobrio besplatan telefonski razgovor. Hod`a se iznenadio kada je vidio da je oko mezara bilo samo ~etvoro ljudi. javljam se na dobrovoljni raport. Predsjednik SAD-a Ri~ard Nikson sreo se u Moskvi s predsjednikom Vrhovnog sovjeta SSSR-a Leonidom Bre`njevom. Votson. Od 1949. u [kotskoj. drame "Grof Karmanjola". Sarajevo) je profesor pedagogije i vi{e od ~etvrt vijeka je proveo rade}i u pravosu|u kao pedagog-psiholog.700 Albanaca pre{lo u Makedoni- Miholjsko ljeto Tu ve~e u zatvoru. kao prvi ameri~ki predsjednik koji je posjetio Sovjetski savez. tri grupe ljudi. Me|u 178 zastava. Sudbine nekih od njih bile su povod za publiciranje nekoliko desetina autenti~nih. Godine 1970. 1813. Kada bi do{ao u zatvor. po mom tra`enju. Ka`u da tada apstiniram. Na slobodi je ponovo bio po~etkom proljetnog dijela nogometnog prvenstva ili kako on ka`e: “Kad {eva zapjeva. 1999. Ljutio se na lo{u igru svoga tima ili na lo{u taktiku. ali su ~uli da je spominjao Jovanku. 1992. Opet bi im psovao mi{a. Cejlon postao republika u okviru Britanskog komonvelta pod nazivom [ri Indija izvr{ila probu svoje prve rakete zemlja-zemlja srednjeg dometa. Jest da ga ja redovno pozivam. poslanik u parlamentu. svaki za svojim tabutom. Ovaj mu je odredio zatvor. je ~lan Akademije. upravnik i ja smo po{li na mezarje u Vlakovo. Tu bi se ugrijao. Umro jugoslovenski reditelj i scenograf Bojan Stupica. svi se prihvatismo lopata. Ve} krajem oktobra padao je snijeg i bilo je hladno. nahranio. a Jusuf nije stigao da na vrijeme orobi neku trafiku. 1907. i orkestra. Autor serijala je 25 godina radio u zatvorima kao vaspita~ i pedagog i imao je priliku upoznati oko 20. 1915. dobitnik radnje i muzike Oskara za film "Hamlet". Nakon dr`avnog udara Napoleona Bonaparte. Ne}u du`iti jer znam da nisam jedina Va{a briga. Savjet bezbjednosti UN-a ukinuo 13godi{nje sankcije Iraku. proveo u zatvoru. godine zima je po~ela rano. a Jusuf 1885. Lanka. Kasnije smo saznali da je to bio amid`a iz Visokog. a od 1957. Velika Britanija od Anglo-persijske naf"Tanhojzer". U zatvoru ga je jednom obi{ao amid`a iz Visokog. 1873. ja. gdje je u d`amiji bio uprili~en tevhid. Na dan d`enaze. Nije `ivot do vijeka” . Sedamdesetogodi{nji Japanac Jui}iro Miura uspio je da se popne na Mont Everest i tako postao najstariji ~ovjek koji se ikada popeo na najvi{u planinu u svijetu. U rubriku o`alo{}eni napisao je: “Poznanici i kom{ije” . odnosno inspektor za zatvore. Policajci su znali da la`e. sazvao je prvi kr{}anski sabor u Nikeji. 1997. . ~ije su djelo i ideje sna`no uticali na nacionalni pokret "rizor|imento" ~etrdesetih godina epskih razmjera. na dobrovoljni raport. 1970. ju. vijeka ("Vjerenici". Razumijem da nema vremena i para. uz ve~eru. Umro francuski knji`evnik Viktor Igo. Kada se d`enaza privela kraju. jedan starac i ja. Treba mi telefonski razgovor. Jusuf Ov~ina bio na Hridu. U Moskvi saop{teno da je raspu{tena Komunisti~ka internacionala (Kominterna). a rimokatoli~ka vjera progla{ena dr`avnom. 2003. koje su bile razdvojene. Ubrzo je pedesetak ljudi. koji su stajali kraj drugih mezara. jevrejskom sve{tenom mjestu. U zatvoru je neko od osu|enika rekao da bi i po ovakvom vremenu. toliko mu je bilo hladno. Ovaj ga je po- 337. Ka`u da ni Titu nije psovao. jutarnju kafu. Bitkom kod Sent Albansa u Engleskoj po~eo tridesetogodi{nji "Rat dviju ru`a" izme|u dinastija Lankaster i Jork. 2003. u ^ar{iji. Smatra se da je to bio Staljinov gest dobre volje prema zapadnim saveznicima u Drugom svjetskom ratu. gdje se zala`e za slobodu {tampe. pa da svrati u policijsku stanicu i ka`e da je on taj koji je pokrao novac iz kase Merhameta na sarajevskoj autobuskoj stanici. Desetak dana kasnije. ali jedan je amid`a! Nije ni Visoko preko svijeta. Jusuf Ov~ina je preselio na ahiret dostojanstveno.

jer te{ko je o~ekivati da u bliskoj budu}nosti bilo koji klub nadma{i sjajne rezultate plavih.. u utakmici protiv Kozare vidjelo se da se ekipa opustila.opstanak slu`ili velike ~estitke za ostvarene rezultate u proljetnom dijelu. Jednostavno. Ipak. a nova destinacija je Evropa. Nema opu{tanja Iako su u nedjelju podigli {ampionski pehar. Mnogi su skloni mi{ljenju da je @eljezni~ar u pro{losti imao i kvalitetniji igra~ki kadar. Imaju bolji koeficijent. ali nakon prvog gola bilo je mnogo lak{e igrati” istakao . zaklju~io je Osim. koji je uo~i posljednjeg kola i me|usobnog duela prvi. uklju~uju}i i nedovoljno oporavljenog kapitena Emira Spahi}a. Fudbaleri @eljezni~ara pe~at na sezonu iz snova udarili su u nedjelju kada su pred doma}im navija~ima okrunjeni u nove {ampione. Debrecen (Ma|arska). `e da bi idealan protivnik bio Ventspils. Slask Wroclaw (Poljska). Helsinki (Finska). Ime 15. je Husnija Arapovi}. @ilina (Slova~ka). “To su ~etiri. jer nemamo rezultatski imperativ. ni{ta sada ozbiljno da me pogre{no ljudi ne shvate. mo`e u evropskim okvirima? Izabranici menad`era Amara Osim igrat }e u Ligi evropskih prvaka i to od drugog kola kvalifikacija. zaista je impresivna. naj~vr{}u odbranu. realno gledaju}i. mogu}ih @eljinih rivala. zaista. pet ekipa protiv kojih. plavi voz nezaustavljivo je protutnjao kroz BiH. kluba svi su bili na nivou. Zato ne `elim govoriti o imenima. neka bla`a gripa i tako sli~no. “I u posljednjih ovosezonskih 90 minuta igrat }emo maksimalno. {to je motiv sam po sebi” . poznata su imena 14 od 15 eventualnih protivnika. koji sada nosi dres kazahstanskog Aktobea. Travnik je u sredini tabele i mirno o~ekuje rasplet u posljednjem kolu. sigurno i ve}i bud`et. Su{i} }e tako na raspolaganju imati 21 igra~a. Maribor (Slovenija). Dinamo (Hrvatska). Volio bih da dobijemo nekoga koga mo`emo pro}i. Ukoliko to bude CSKA Sofija. predsjednik @eljezni~ara. Mogu}i protivnici su jo{ i: Salzburg (Austrija). “Imam samo jednu `elju . . Helsingborg ([vedska). po svojim kriterijima. Volio bih da nas kuglice pomiluju i da dobijemo nekoga s kim se mo`emo boriti. op. ko je to u ovom trenutku?” pita se Osim. Partizan. aludiraju}i na okrutnost kuglica koje su pratile plave u pro{le dvije sezone spajav{i ih sa predstavnicima Izraela.. Muamer Svraka.a) ne pojavi na `rijebu. Da odmah ozdravi nakon {to pro|e `rijeb. [ampionska fe{ta Sabahudin @ujo. ima niz od 35 utakmica bez poraza.. trener Travnika. Svi igra~i su za- Ostvaren cilj . koliko @eljezni~ar. odrediti pet ekipa. Listu nositelja predvodi Basel. ENI news Maleti}a nije pustio klub putovati u Chichago na susret protiv Meksika. Mjesec dana prije `rijeba u Nyonu.. [I[I] Travnik nakon Rudara Problemi za selektora Safeta Su{i}a Na Irsku i Meksiko bez Maleti}a Darko Maleti} propustit }e predstoje}edvijeprijateljskeutakmicekoje }e fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrati 26. “Na`alost. mir Pilav. Volio bih da za protivnika dobijemo nekoga koga mo`emo pro}i. .. prvak Irske. Nek’ se malo razboli. mogu}eg protivnika saznat }emo u srijedu nakon {to bude poznato ime prvaka Bugarske. S obzirom na to da utakmica protiv Irske nije u terminu FIFA. glavni sekretar UEFA. BATE je pro{le sezone igrao grupnu fazu Lige prvaka i to je dovoljna opomena” ka`e Osim. Nekog koga bismo mogli nekako ‘prevariti’ na terenu i protiv koga mo`emo igrati” naglasio je Osim. Eldin Adilovi}. najbolja je i doma}a i gostuju}a ekipa. a naknadnih poziva ne}e biti”potvrdio nam je El. @eljezni~ar }e sezonu zaklju~iti u srijedu gostovanjem kod Leotara. I Ventspils i Ekranas su ispred nas. Samir Bekri}. Protiv Rudara se djelimi~no osjetilo optere}enje zbog va`nosti utakmice. S. tako da }e i definitivno selektor Su{i} biti li{en Maleti}evih usluga u Dublinu. samo da on ne izvla~i kuglice” rekao je nedavno . koji je u pro{loj sezoni na koljena bacao i slavne Manchester United i Bayern. koji je Osimu dra`i od onog u Kupu (objasnio je da je prvenstvo te`e osvojiti s obzirom na ve}i broj utakmica). izme|u kojih }e UEFA dva sata uo~i izvla~enja parova. realnost je da }e `rijeb opet diktirati na{e rezultate u Evro- pi. maj/svibanj 2012.da se }elo razboli A. prvak [vicarske. U slavljeni~koj atmosferi kakva i dolikuje proslavi titule najtrofejnijeg bh. [. najboljeg asistenta (Zajko Zeba). trofejni bugarski klub }e biti nosilac. me|u nositelje bi mogao {ampion Gruzije ili ~ak Shamrock Rovers. ka`e @eljin menad`er Grbavica ima nove heroje. sezonu }emo poku{ati okon~ati bez poraza. organizovao je sve~anu ve~eru i {ampionsku fe{tu kojoj su u hotelu Hollywood na Ilid`i prisustvovali svi igra~i.da se onaj }elo (Gianni Infantino. {to im u startu daje prednost. sekretar stru~nog {taba. @eljo ima najboljeg strijelca lige (Eldin Adilovi}). {to im u startu daje prednost. uz obja{njenje da na{ reprezentativac 27. Nekada{nji igra~ Borca.. OSLOBO\ENJE @eljezni~ar proslavio duplu krunu i okre}e se Evropi Osim: Idealan scenarij u `rijebu ne postoji I Ventspils i Ekranas su ispred nas. i svi ostali koji su ove sezone obla~ili @eljin dres. Zajko Zeba. Osim. Mada. a me|u superte{ke protivnike mogu se ubrojati i Salzburg. Dinamo. Sa tri gola u mre`i Prijedor~ana i tri osvojena boda. najefikasniji napad. {to aludira da }e i rezultati u mnogome zavisiti od `rijeba. a koji bi u julu mogao gostovati u Sarajevu. ako titulu osvoji Ludogorets. maja protiv Irske u Dublinu i pet dana kasnije u Chichagu protiv Meksika. “Maleti} definitivno ne dolazi na okupljanje u Dublin. Imaju bolji koeficijent. Ventspils (Latvija). Prvak na{e zemlje ne}e biti nositelj. {to je djelimi~no i razmnjivo. “Svoj zacrtani cilj smo ispunili kolo prije kraja. Dva trofeja i niz rekorda prepri~avat }e se godinama koje su pred nama. . Partizan (Srbija). a ta~ka usijanja uslijedila je kada se za~ula Tifina “Grbavica” . odnosno Ekranas: “Idealan scenarij jednostavno ne postoji. na{ savez ne mo`e se `aliti. @elja . BATE Borisov je drugi pro{losezonski u~esnik grupne faze Lige prvaka. S. Svakako da listu nepo`eljnih predvode Basel i BATE. 22. ve}i bud`et. najboljeg golmana (Adnana Gu{u). Ali. ali dominacija koju su na terenu potvrdili Adnan Gu{o. nije dobio dozvolu kluba da se pojavi na okupljanju dr`avnog tima u Dublinu. koji se ne sla. Slovan Liberec (^e{ka). ~lanovi stru~nog {taba i ve}ina ljudi iz Uprave osvaja~a duple krune. Maleti} bi sa reprezentacijom mogao Travni~ani mirno ~ekaju posljednje kolo Pobjeda protiv Rudara kona~no je donijela olak{anje na Piroti. ali su u stru~nom {tabu procijenili da nema potrebe da dolazi zbog samo jedne utakmice. Sheriff Tiraspol (Moldavija). Basel i Salzburg imaju ne{to {to }emo mi na ovim prostorima jo{ dugo morati graditi. maja mora igrati prvenstveni susret protiv Ordabasya. gotovo da nemamo {ansi i svakako da bih ih volio izbje}i. Mirsad Be{lija.46 SPORT utorak. Me|utim. AEL Li- Osim je nazdravio s kapitenom Zebom Raspolo`enje na sve~anoj ve~eri bilo je na vrhunskom nivou massol (Kipar) i Ekranas Panevezys (Litvanija).

sve je bilo ispod svakog nivoa. Uz sve po{tovanje prema tom momku. Doma}ini su golovima Pand`e i Ma{i}a stigli do 12. ka`e Nermin Demirovi}. Zato. U drugom prijedlogu tako|er se zagovara 12 klubova u bh. ju~er je potpisao dvogodi{nji ugovor sa Olimpicom. Utakmica se mo`e izgubiti. Nema se {ta taktizirati. bile bi formirane i dvije Prve lige (Sjever i Jug) koje bi vodili FSRS i NSFBiH. Nije bilo dovoljno htijenja. Igra~i premijerliga{a sa Ko{eva ovim porazom su ponovo svoje pristalice bacili u nove brige. maj/svibanj 2012. o~ekujem pobjedu. 22. ka`e Nermin Demirovi}. "Naravno da idemo na osvajanje tri boda iako bi nam teoretski i bod bio dovoljan. Aktuelni ugovor isti~e mu tokom ljeta. {to je neprofesionalan pristup prema obavezama. Povreda je pro{lost. Ova utakmica sa Zvijedom bila je nova gorka pilula za sve nas. rekao je Jovi} vra}aju Husejinovi}. Dragan Jovi}. eliti od sezone 2015/16. S druge strane. pa u premijeliga{u s Otoke nisu ni{ta prepustili slu~aju. s tim da se u tom slu~aju ne diraju ostala takmi~enja koja vode entitetski i podru~ni. ni{ta drugo se nije moglo ni o~ekivati protiv ekipe koja je kvalitetno selektirana. I to u kratkom vremenu. G. I iz manjeg bh. mladi reprezentativac BiH. Sada se u medijima pojavila informacija da smo sve dogovorili sa Milo{em Galinom iz Gra~anice. motivacija. U Olimpicu su se osvrnuli i na praksu prema kojoj se sve ~e{}e pojedini igra~i ve`u za Olimpic. gledati Premijer ligu BiH sa 12 klubova! NS Federacije BiH predla`e reorganizaciju kompletnog sistema takmi~enja. Dogovor je postignut na obostrano zadovoljstvo i o~ekujemo da }e Durak u budu}nosti biti jedan od va`nijih igra~a za na{ tim". Pristup igra~a. od najni`eg do najvi{eg. sve je izvjesnije da }emo od sezone 2015/16. O druga~ijim varijantama ne `elim ni da razmi{ljam. moram naglasiti kako nismo upoznati s njegovim kvalitetima". Tako bi Premijer liga BiH brojala 12 klubova. Zbog toga dugujemo ispriku na{im navija~ima za sve frustracije koje su do`ivjeli u ovoj sezoni. jedince. ali predstoje}a utakmica sa Borcem ima toliko veliki zna~aj da jednostavno ne mogu povjerovati da nam se mo`e desiti da ponovimo slabu igru iz pro{log kola. Za razliku od nas. Tre}i prijedlog je onaj iz Fudbal skog sa ve za Re pu bli ke Premijer liga BiH u sada{njem formatu jo{ dvije sezone Durak je potpisao dvogodi{nji ugovor smo postali atraktivni za igra~e. izjavio je {ef struke fudbalera Sarajeva Fudbaleri Sarajeva prikazali su slabu igru i shodno tome zaslu`eno do`ivjeli poraz na gostovanju u Grada~cu. dok je gostuju}em timu ovo bio osmi poraz. dodav{i: "Kako ne bih bio rezigniran. S. Durak potpisao novi ugovor Sve izvjesnija Liga 12 Dogovor je postignut na obostrano zadovoljstvo i o~ekujemo da }e Durak u budu}nosti biti jedan od va`nijih igra~a za na{ tim. Tih gorkih pilula bilo je dosad i previ{e. pobjede u prvenstvu. nama je sada prvi prioritet izboriti Evropu. Durak je bio veoma bitna karika u sastavu vukova. mi na kraju moramo razmi{ljati samo o sebi i svojoj igri". Tih gorkih pilula bilo je dosad i previ{e. Olimpic ima te`i zadatak jer igra na gostovanju protiv drugoplasiranog [irokog Brijega od kojeg o~ekujem da }e i}i na pobjedu. direktor Olimpica. Durak je produ`io vjernost na jo{ dvije godine. Belo{evi} i Sesar. te ~etiri druge lige u okviru kojih i osam regionalnih i 16 me|uop{tinskih liga. ali ne smije se gubiti na na~in na koji smo mi izgubili. Vjerujem da mo`emo izboriti plasman u Evropu. Zbog toga dugujemo ispriku na{im navija~ima za sve frustracije koje su do`ivjeli u ovoj sezoni. [. Svi se problemi mogu rije{iti. Na ju~era{njoj sjednici Radne grupe za reorganizaciju takmi~enja usvojena su tri prijedloga Radna grupa N/FSBiH zadu`ena za izradu prijedloga reorganizacije takmi~enja u BiH odr`ala je ju~er sastanak na kojem su usvojeni i konkretni zaklju~ci. No." konstatovao je {ef struke fudbalera Sarajeva.OSLOBO\ENJE utorak. U sportu je uvijek sve mogu}e. {ef stru~nog {taba bordo tima Dragan Jovi} je kazao: "Katastrofa. kako se navija~ima ne bi ponovo priu{tile blama`e. a kako sada stoje stvari. Konkurencija u timu }e biti poja~ana. Ekipa Zvijezde je sa 2:0 savladala bordo tim koji se bori za plasman u Evropu. "Drago nam je da smo nakon Milo{a Vidovi}a i Harisa Harbe uspjeli sa jo{ jednim kvalitetnim igra~em produ`iti saradnju. stru~no vo|ena i koja u svojim redovima ima odli~ne po- Dragan Jovi}: Pristup ispod svakog nivoa GORKA PILULA Ova utakmica sa Zvijedom bila je nova gorka pilula za sve nas. odnosno kantonalni savezi. Neki pojedinci djelovali su kao da su ve} na odmoru. entiteta zagovaraju 12 klubova od sezone 2015/16. Srpske. a u posljednje vrijeme lagano zauzima svoje mjesto u timu. [irokobrije`ani ne}e prosuti ugled koji su do sada sticali. Jovi} je odgovorio: "Naravno da mo`e. nakon poraza bordo tima od Zvijezde SPORT 47 Neki kao da su bili na odmoru Predstoje}a utakmica sa Borcem ima toliko veliki zna~aj da jednostavno ne mogu povjerovati da nam se mo`e desiti da ponovimo slabu igru iz pro{log kola." Na pitanje da li se sve to mo`e brzo promijeniti u pozitivnom pravcu pred me~ u srijedu u kojem Sarajevo do~ekuje Borac. . o ~emu }emo vi{e razmi{ljati nakon utakmice sa Borcem. Zvijezda je bila tim koji je izgledao kao da igra utakmicu za izlazak u Evropu. Usvojena su tri prijedloga. direktor Olimpica D`enan Durak. U ekipu nam se Rezignacija U osvrtu na nedjeljni duel u kojem su njegovi puleni uknji`ili uvjerljiv poraz. pa se svako malo pojavi neko novo ime. ali i u dugoro~nom smislu. zaklju~io je Jovi}. Zato nemamo dilema. na stranu sve to. nagla{ava Demirovi}. `elja. za sve one koji ostanu u klubu nakon kraja sezone ostaje dosta problema i puno posla. kre}emo ofanzivno od starta. ali da u tom broju budu zastupljene kvote klubova iz sva tri konstitutivna naroda. ali je zbog povrede sa terena odsustvovao skoro devet mjeseci." Ofanzivno od starta Strateg Sarajeva o~ekuje bolju igru i pobjedu njegovih pulena u me~u protiv Borca. No. "Ve} smo se navikli na to da Ostaje vjeran Olimpicu Novi sistem od sezone 2015/16. Ostajem optimista. Svjesni smo svojih odgovornosti. uz takav pristup Sarajeva koji su igra~i prikazali. V.

Bubalo. Donascimento (od 72. Kmeta{. Svitlica. Dudo (Famos S. Am. dok 30. Mev ki}. minuti koji je bio precizan sa vi{e od 30 metara. Strijelci: 1:0 . Branitelj 10. Br~kali}. Branitelj Krajina 2 0 UNIS ^apljina 0 1 Stadion “Hakija Mr{o” u Vogo{}i.Glavina (89).Branitelj Krajina . Osmanovi} (od 72. An|i}). Durakovi} (od 77. Kova~evi}. Mehmedovi}). Zeinilhod`i}). Kadi}. Er. Kozari}). Ali}. Na njegovom spisku su: Kris ti jan Ja ja lo (Di na mo Za greb). Amar Rahmanovi} (Sloboda). Bh. [abi}. Ome ro vi}). Di abang. Gagro. Adis Had`anovi} (Olimpic). Ramovi} (od 68. Prvi me~ bh. Turudija (od 68.Gagula (84). Smajlovi}. Trener: Samir Adanali}. Sudija: Mirko Buljan. Kadi}. Iako su doma}i imali inicijativu. G. a Gradina je izjedna~ila u 45. Iskra Budu}nost 2 0 Idu}e kolo UNIS . Strijelci: 1:0 . Hu{i}. Vrbica). Sanjin Prci} (Sochaux). Bekanovi}. Deli}). Er. Sulji}. OSLOBO\ENJE Prva liga Federacije BiH Rudar i Gradina podijelili bodove U derbiju 26. [ahinovi}. U 24. maja u Velikoj Gorici igra protiv Hrvatske. Ali}. Deli}. Ba~ak. Ma ho vi} (od 73. Di abang). \akovi} (od 54. D`elalagi}). Vejzovi}). Hrustanovi}. Trener: Denis Sadikovi}. Kova~. Sudija: Senad Had`imejli}. RU DAR: Ha d`i}. Slomi} (od 62. Zdjelar. Ragu`). Iskra 7. Rai~. Selektoru Toniju Kara~i}u na prvoj prozivci odazvali su se svi igra~i. Ili{kovi}. Ra~i} (od 81. Dva dana kasnije u Zapre{i}u se sastaje s Austrijom. 1:1 ^ejvanovi} (68). Bosni}. Vila (od 85.Famos SA[K Ora{je . Gafu ro vi}. @ivkovi}. Vazge~).[iljak (26). Sli{ko. @uti kartoni: Sjerotanovi}. Drljevi} (od 80. 2:1 . KRVAVAC Elitni krug kvalifikacija za nogometno EP Juniori po~eli pripreme Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine (igra~i do 19 godina) okupila se u Vogo{}i uo~i po~etka elitnog kruga kvalifikacija za EP u Estoniji. @ivkovi} (Ora{je). Smajlovi}). Su~i}. a pridru`it }e im se doma}in prvenstva. Safet [iv{i} (Dinamo Zagreb). @uti kartoni: ^ehaja. D`ananovi}. Lu ki} (od 46. Hrvat (od 46. Borovac). Brki}. 3:0 . Ed.Duro (24). Gruzija i doma}in Hrvatska. plasirat }e se samo pobjednici sedam kvalifikacijskih grupa. Lokvan~i}). Ljeljak. Gradina 2. Tim kov. Zeko. maja. Bekti}). Jedinstvo 12. Halilovi}. Strijelci: 1:0 . 1:1 . ]osovi}. Muri}). Omeragi}.Salkovi} (34). Karali} (od 86. Petrovi}). 2:0 . Me{i}. [imunovi}). Margeta. @u ti kar to ni: Ne imar li ja. 22. Sal ki}. Deli}. UNIS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 13 13 12 13 12 13 11 11 11 10 11 10 8 5 3 4 6 6 7 3 6 3 8 4 3 5 2 5 7 2 1 6 7 7 7 10 8 10 7 11 12 11 13 11 11 19 22 50:27 59:25 46:23 39:28 35:26 35:28 36:31 32:26 36:31 28:35 45:41 38:51 32:33 28:30 18:84 20:58 52 45 45 43 42 42 42 41 37 36 35 35 32 31 17 10 Jedinstvo Kraji{nik 2 1 Rudaru samo bod protiv Gradine Stadion Pod bori}ima u Biha}u. Budu}nost 8. ^oli}. Pan ti}. Su di ja: Er min Si vac. gosti iz Srebrenika su do kraja prvog poluvremena uspjeli izjedna~iti. Ora{je 13. 2:0 . 5. Drljevi}. Ne me lja kovi}. Sportski centar Rodo~ u Mostaru. Behi}). Trener: Muhamed Berberovi}. Adnan Hrelja (Gyor).Isa ko vi} (24). Omanovi}. Trener: Nu sret Mu slimovi}. D. Bubalo. D`ijan. Memi{evi}. BUDU]NOST: Husi}. [ehovi} (UNIS). Sudija: Stipe Veli}. Kraji{nik 14. Danijel Graovac (Dinamo Zagreb). Salihba{i}). D`ini}). Be}irovi}. Salkovi}. Kavazovi} (od 46. D`aferovi}. Muhamed Plakalo (Nacional).Vila (44). Rai~ (^apljina). maja biti odr`an turnir. [a bo ti}. Marko Maleti} (Utrecht) i Zdenko Bila} (Dinamo Zagreb).^izmi} (24). Korda. Trener: Sakib Ibrahimovi}. Prki}). Stri jel ci: 1:0 . @uti kartoni: Bozalija.48 SPORT utorak.30 sati. ISKRA: Kara{in. @u ti kar to ni: Pan ti}. Dino Bevab (Zagreb). maja u Zagrebu protiv Gruzije. [u {a. Gagula. Gosto. Brki}). Dudo. Sejdi}. 3:1 Muj ki} (59pen). Sudija: Mirza Kazlagi}. Hod`i}. Boban \eri} (In|ija). Trener: Nermin Kara~. minuti Rudar je stigao do vodstva. Ka dri} (od 75. [krijelj.). Be}irovi}. Imamovi}. Gagro. Zubac. UNIS: Hod`i}. koje se u julu odr`ava u Estoniji. Gradina 1 1 Bratstvo Gora`de 4 1 Famos SA[K Ora{je 3 0 Sportski centar u Hrasnici. Sta di on Lu ke u Gra ~a ni ci. Orta{). Ke~anovi}).Pan ti} (9). Muzgonja (Krajina). @uti kartoni: Pinjuh. Glavina.Ka dri} (19). Irfan Hod`i} (Vitesse). Ekipa }e trenirati na stadionu u Brezi do 24. Peji} (od 79. KRAJINA: Abdihod`i}. Rudar K. S. Osim selekcije BiH. Hod`i}.Iskra Budu}nost . Kal kan. ^APLJINA: Ba~ak. [ehovi} (od 78. Haznadar (od 77. Hand`i}. ]ehaja. Pripremila: A. Zlati}. Krajina 9. Dragi~evi}. BOSNA I HERCEGOVINA Prva liga FBiH uta pob ner por Kakanjci su poveli preko Dure u 24.Muj ki} (90). Trener: Mirnes Buza. Mu mi novi}. Mu ri}. Muj ki}. za plasman na EP iz ove grupe borit }e Austrija. [abi}. Mari}). D`ebo (Go ra `de). Ljeljak. Sudija: Emir Ale~kovi}. [u {a (Brat stvo). Ad`em. Kov~i} (od 88. Trener: Salim Durakovi}. Kamenica). Mehad`i}. Nermin Zoloti} (@eljezni~ar). Sudija: Mustafa Osmanovi}. Trener: Ivica Kosi}. GRADINA: Zuki}. ^akar. Isakovi}. minuti golom Turbi}a Jedinstvo savladalo Kraji{nik sa 2:1 26. gdje }e od 25. [abi} (Kraji{nik). Jurkovi}. Na EP. D`aferovi}. Omladinac 16. Pinjuh (od 72. Ter zi}). ^apljina 6. Tu ru di ja. Muminovi} (od 84. ^ergi}. Eldin Du~i} (Olimpic). Gora`de 11. Spahi}. Strijelci: 1:0 . Tursunovi}). Muji}). Nuhanovi} (od 90. Sarajki}. Neimarlija (od 87. ^ejvanovi}. Trener: Fe|a Kulagli}. Ferhatovi} (od 46. Haramba{i}). Tre ji}. BRAT STVO: [abi}. 4:1 . GORA@DE: Matovi}. Peji}. Zubac. ^ulov (od 46. Gafurovi} je sa ivice {esnaesterca odigrao povratnu loptu Duri koji je sna`nim udarcem postigao prelijep pogodak. Trener: Muhidin Zuki}. JEDINSTVO: Harba{. [abi}.Turbi} (45). ^izmi}. BRANITELJ: ^ugalj. 2:1 . Davor Martinovi} (Zrinjski). Toromanovi} (od 64. \uki}. kola Prve lige Federacije BiH Rudar i Gradina u Kaknju su podijelili bodove odigrav{i 1:1. Selimovi} (od 78. Bozalija. Kova~). ^akal (od 46. Lugavi} (od 59. Kuki} (od 79. Duro. Armin Sarvan (Olimpic). Ga fu ro vi} (Ru dar). ^ehaja. Mati{i}. Eminovi} (od 82. Ivan Kukavica ([iroki Brijeg). Stefan Daku{i} (Kozara). Ra mo vi}. reprezentacija igra 25. Gaj~evi}.[iljak (12). Stadion Jakli} u Bugojnu. Be~i}. Timkov. Bratstvo 3. Vitez 4.Glavina (57). Brki} (Iskra). KRAJI[NIK: Hod`i}.Kraji{nik Rudar K. Nuhi}. Ne me lja ko vi}. Jusufba{i} (od 88. dok je Rudar na ~etvrtoj poziciji sa 43 boda. Ognjen Petrovi} (Kozara). Musli movi}. Zvonimir Ko`ulj ([iroki Brijeg). Pu{kar (od 77. [koro. minuti. Trener: Munever Rizvi}.Karavdi} (13). 2:0 . Famos S. Zlati}.Omladinac Gora`de . do 30. FAMOS: Ad. Smaji}. M. Armin Hod`i} (Liverpool). D`ebo). Mitrovi}. maj/svibanj 2012. Kova~evi}. Sejdi}. Muzgonja.Rudar K. juniori otvaraju protiv Gruzije . Karavdi} (od 66. 15. Vitez . Sulji}.Haznadar (75pen). Popara (od 75.Jedinstvo ^apljina . Strijelac je bio Turbi} u 45. Sve utakmice po~inju u 16. D. Ga lin (od 60. Sjerotanovi}. Ed. Kubat. Strijelac: 0:1 . Topalovi}. Zovko (od 77. kada putuje u Hrvatsku. [iljak (od 80. Pulji}. Isakovi}. ORA[JE: Ili{kovi}. Pulji}. Seferovi}). 2:0 . E. ^au{evi}). Ke~anovi} (Jedinstvo). Turbi}. D`a ko vac). Smajlovi} (Gradi na). kolo d:p-g bod 1. Sta di on Ru da ra u Ka knju. Mio~evi}. Strijelci: 1:0 . Pu{kar. Kova~evi}. Trener: Juso Drljevi}. {to se na kraju ispostavilo kao kona~an rezultat. ^amrkovi}. @uti kartoni: Mehad`i}. Muminhod`i}). Gradina se nalazi na prvom mjestu na tabeli sa 52 boda. Deli} (Branitelj). Fer ha to vi}.Bratstvo Gradina . Ahmetovi}). Trener: Zlatko Kri`anovi}.

Danny Granger za Indianu je ubacio 20 ko{eva. Ademir Zurapovi} (Tuzla) i Medin Du{kaj (Sarajevo). dok se kod mojih igra~a donekle osjetio pritisak. [ulovi} 23. Adamovi} 9. Albanije te takmi~ara iz BiH. Gledalaca: 3000. Slovenije. Pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo obrazovanja. Igrali su Flori|ani opet bez svog prvog centra Chrisa Bosha. Kod doma}ina je Chris Paul ostvario u~inak od 23 ko{a i 11 asistencija. Lido osiguranje i B.Toyota Avensis redizajn Bogatije opremljen za manje novca . \urica. BICIKLISTI nastavljaju tradiciju Na ovogodi{njoj manifestaciji u~estvova}e vi{e od 60 biciklista Duncun predvodio Spurse do finala upisao ~etiri asistencije za svega 30 minuta na parketu. Bara} 5. Srbije. ali je i dvije ukrao.Kalesija . koja se vozi 17. dok se kod mojih igra~a donekle osjetio pritisak. a zatim je mar{ruta trke: Tuzla .Simin Han . a Gary Neal 14 i tri asisten- Biciklisti~ki klub Zmaj od Bosne i ove godine je organizator tradicionalne me|unarodne biciklisti~ke trke Tuzla. Obojica su bila na preko 50 posto {uta iz igre. Pivara Tuzla. "Vidjelo se da je Igokea bila rastere}ena i rastr~ana. [aki} 22. kojom su polufinalnu seriju na Zapadu rije{ili u svoju korist sa 4:0. Makedonije. Raduki} 7. 24:24. Ovaj me~ je do kraja bio izuzetno uzbudljiv i neizvjestan jer je Igokea imala dosta raspolo`enih igra~a koji su poga|ali {uteve sa istekom vremena.000 gledalaca slavili na Pecari rezultatom 97:89. 23. Tony Parker upisao je 17 ko{eva i pet asistencija. Ubacio je 21 poen. Biciklisti~ka trka Tuzla. generalni sponzori su BH Telecom i UMEL dalekovodmonta`a. a imala su i po dvije blokade.15 sati. Ali raduje me da smo mi i uz takvu raspolo`enu Igokeu uspjeli ostvariti pobjedu. [irokobrije`ani slavili na Pecari NBA Miami izjedna~io protiv Indiane Pripreme za trku Tuzla. Trener: Dragan Baji}.Kalesija . JZU Dom zdravlja. Collins 2. Briljantnu partiju odigrao je LeBron James s 40 ko{eva. maj }e se odr`ati u srijedu. Aleksi}. MUPTK-a.OSLOBO\ENJE utorak. James jest pet. Komatina 9. put zaredom. Ramljak 21. Pilepi} 12. Rezul tat po ~et vrti na ma: 28:22. Mati}. koji je zbog povrede trbu{nog mi{i}a izgubljen za ovu seriju. Tim Duncan ponovno je podsjetio na najbolje dane. Bilinovac. ali rekao bih oko 12 ili 13. Trener: Ivan Veli}. Na krilima Tonya Parkera i Tima Duncana ekipa iz Teksasa slavila je u Kaliforniji nakon {to je u posljednjoj ~etvrtini zaostajala pet poena. kazao je trener [irokobrije`ana Ivan Veli}. a Bledsoe 17. Spursi tada prave seriju 15:7 i tu je pri~i bio kraj. Puno ko{eva su nam postigli sa zvukom sirene za kraj napada. 25. Naletili} 3. kada je Eric Bledsoe zabio 11 uzastopnih ko{eva za Clipperse. Euroherc osiguranje.7 CRDi Premium Talas svje`ine u srednjoj klasi Novitet . Planini} 12. Vodimo 2:1 i to je sada najva- [iroki WWin Igokea 97:89 Dvorana Pecara. Joksimovi} 20. Iako su vodili i s 12 ko{eva prednosti po~etkom druge ~etvrtine. maja. a pobjedni~ki niz im traje ve} 18 utakmica. K. maj.Toj{i}i .Citroen C4 Aircross Francuski {arm i japanska du{a Novitet . Brki} 16. SPORT 49 FINALE PLAY-OFFA Ko{arka{i [irokog pobijedili Igokeu Veli}: Najva`nije je da vodimo Vidjelo se da je Igokea bila rastere}ena i rastr~ana. te ih doveo u vodstvo 90:85. Crne Gore.Toj{i}i . Su di je: Pe tar Obradovi} (^apljina). uhvatio devet skokova i cije. IGOKEA: Mileti} 2. 25. dok je Blake Griffin upisao 21 poen. Ma|arske. ~ime su postigli nevjerovatan uspjeh . Zavr{ne pripreme za ovu manifestaciju traju ~etiri mjeseca i uveliko se privode kraju.Hyundai i40 Sedan 1. maj Duncan i dru{tvo u finalu Ko{arka{i San Antonio Spursa prvi su izborili konferencijsko finale NBA lige pobjedom protiv Los Angeles Clippersa 102:99. Do ma }i su ~e ti ri mi nu te prije kraja tricama Naletili}a. Start je ispred TC-a Omega. dok je Wade upisao 30 poena. ^etvrti me~ izme|u ova dva tima igra se u srijedu u Lakta{ima u 20. 26:20. pobijediv{i ih rezultatom 101:93. Wade nije izgubio nijednu loptu. odakle }e biciklisti u karavanu prvo krenuti na polaganje cvije}a i vijenaca na Kapiji i Aleji tuzlanske mladosti. a sponzori Off-set {tamparija. `nije".Sapna (okreti{te) . To ekipi daje sigurnost i imali su vrlo dobru napada~ku ve~er. 18 skokova i devet asistencija. U polufinalu Isto~ne konferencije Miami je izjedna~io u seriji protiv Indiane (2:2). devet skokova i {est asistencija. U sklopu ove trke bit }e vo`ena i trka koja se boduje za Premijer ligu BiH. Per{i} 4. kulture i sporta TK-a i Op}ina Tuzla.sa ciljem u Gornjim ^aklovi}ima. rekao je trener [irokobrije`ana Ivan Veli} Aktuelni prvaci BiH. nauke. Sada se zna da }e na ovogodi{njoj manifestaciji u~estvovati vi{e od 60 biciklista iz Hrvatske.u doigravanju su na omjeru 8:0. 22. [IROKI: Vladovi} 16. od ~ega 22 u drugom poluvremenu. nisam brojao. Dozet 1. 25. maj/svibanj 2012. K. Me|utim. A. Bocka 2. Test . Butorac. ko{arka{i [irokog WWina poveli su sa 2:1 u finalnoj seriji play-offa za prvaka na{e zemlje nakon {to su pred oko 3. Darren Collison imao je 16 poena. upali su u probleme pred sam kraj utakmice. 19:23. [aki}a i Pilepi}a prelomili susret i zaslu`eno slavili. uz pet skokova. Novak.

koji nastupaju u 16 ekipa. U kategoriji kadeta pobijedila je ekipa Vla{i}a. poziciju. maja 2012. bowlera u na{oj zemlji Za najuspje{nije takmi~are obezbije|ene su vrijedne nagrade • Na pro{lom turniru takmi~ila su se 74 bowlera. i to za prvih osam. dok su pobjednice `enskog turnira igra~ice Adelaida.560. 10.50 SPORT Marija [arapova i Na Li sa trofejima u Rimu utorak. Zavi~ajni muzej Travnik. titulu u profesionalnoj karijeri.695. te Lejla Omera{evi} koja je bila moderator pres-konferencije. maja. ali iz ovih gradova ne postoji nikakav odaziv na bilo kakav oblik organi- Ivani{evi} vodi teniski kamp u Dubrovniku Najbolji hrvatski teniser u povijesti Goran Ivani{evi} vodit }e od 22. Sportski savez SBK/KSB-a. Konjicu i Cazinu. napravio je ~ak 20 neiznu|enih gre{aka vi{e. do 29.390.Salki} Najbolje rangirana bh.870. 6:4. u kategoriji pionira ekipa Travnika.440. Malonogometni turnir igran je u kategorijama pionira i kadeta za dje~ake i u kategoriji djevoj~ica. Ramo Omera{evi}. 718. Finalni me~. Sva sredstva prikupljena od prodaje radova bit }e uru~ena Centru za djecu i mlade` sa posebnim potrebama Duga Novi Travnik kao vid pomo}i. iako u Zenici nije jedini bowling centar u na{oj zemlji.307. Hronici. okupljanje mladih sporta{a u Me|unarodnom teniskom kampu dat }e poticaj razvoju sporta u Dubrovniku. 22. K. a sada se o~ekuje da }e ih biti vi{e U organizaciji Bowling kluba Zenikom u zeni~koj kuglani Americana ju~e je startao i traja}e do 26.Salki} napredovala 24 pozicije NAJVE]I TURNIR Napredak Jugi} . kao i prodajna izlo`ba radova studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehni~ke studije Univerziteta u Travniku sa korisnicima Centra za djecu i mlade` sa posebnim potrebama Duga pod nazivom Ja sam ti drug. teniserka Jasmina Tinji} na novoj WTA listi pala je na 307. 6:4. TUNOVI] zovanog djelovanja niti udru`ivanja. Na pro{lom turniru takmi~ila su se 74 bowlera. (300) Jasmina Tinji} (BiH) 165. (3) Agnieszka Radwanska (Polj) 7. WTA lista: 1.. trajao je dva sata i 21 minut. Prva je i dalje Victoria Azarenka iz Bjelorusije. 4. dok je Mervana Jugi} . sportski direktor i Dino Mujanovi}. maj/svibanj 2012. 640. Teniskog centra Dubrovnik i @upanijskog teniskog saveza. Na malonogometnom turniru ukupno su bile prijavljene 24 ekipe. Ovom pobjedom [panac se probio na drugo mjesto ATP liste prestigav{i ponovo Rogera Federera. Za najuspje{nije takmi~are obezbije|ene su vrijedne nagrade. jula u Dubrovniku me|unarodni teniski kamp koji }e okupiti mlade igra~e od 10 do 16 godina iz cijelog svijeta. a slavile su u svojim kategorijama ekipe Vla{i}a. a sada je stigao do skora 18:14 u duelima sa prvim igra~em svijeta. Oni su ostvarili zapa`ene rezultate i pokazali da se mo`emo nositi sa najboljim igra~ima iz regije. ka- `e Dino Mujanovi}.965. Fakultet za tehni~ke studije Univerziteta u Travniku. Tako|er. 6. (632) Sandra Martinovi} (BiH) 40. Na vrhu teniske WTA rang-liste nije bilo ve}ih promjena u odnosu na pro{lu sedmicu. Druga nositeljka nije blistala. Za oba asa sada slijedi petodnevna pauza. Na peto mjesto napredovala je Amerikanka Serena Williams. .ba i Oslobo|enju. U izjedna~enoj borbi dva vrhunska tenisera. Organizatori o~ekuju veliki odziv takmi~ara Foto: M. Travnika. (714) Jasmina Kajtazovi} (BiH) 29. dok svi u~esnici imaju priliku osvojiti nagrade na tomboli koja }e biti organizovana po zavr{etku turnira. u sklopu ovoga projekta realizovano je ure|enje dje~ijeg parka u Ulici {ehida. iako nismo infrastrukturno ni blizu svojim zapadnim i isto~nim kom{ijama". sportski direktor BK-a Zenikom i jedan od najboljih igra~a Bowling lige BiH isti~e kako je ovo najja~i turnir sezone koji se pravi kao kruna na sve ono {to je ura|eno. 3. (1) Victoria Azarenka (Blr) 9. (5) Samantha Stosur (Aus) 5. a \okovi} samo jednu. koji su ujedno i ~lanovi Organizacionog odbora Bowling lige BiH. (9) Na Li (Kin) 4. (11) Angelique Kerber (Njem) 3. "Bowling liga BiH se odr`ava ve} pet godina i trenutno je jedina organizovana liga u BiH. Postoje jo{ bowling centri u Sarajevu. Rije~ je o najve}em turniru u na{oj zemlji koji se igra u toku sezone. a po rije~ima gradona~elnika Dubrovnika Andre Vlahu{i}a. 19. da poklone dane prijateljstva. Stoga grad Dubrovnik `eli da ovaj doga|aj postane tradicionalan i planira sklopiti petogodi{nji ugovor o pokroviteljstvu Me|unarodnog teniskog kampa. godine. Bowling liga ove godine ima ~ak 110 igra~a. Slavlje Nadala i [arapove Rafael Nadal pobijedio je Novaka \okovi}a u finalu Mastersa u Rimu u dva seta: 7:5.080. (346) Mervana Jugi}-Salki} (BiH) 150. na kojem [panac brani titulu. Kamp je rezultat saradnje grada Dubrovnika. S. Adelaida i Jahi}evih momaka U subotu. Pobjednik basket-turnira je ekipa Jahi}evi momci. a u finalu su se sastali Asistenti Edukacijskog fakulteta sa Jahi}evim momcima. Pobjednicima basket i malonogometnog turnira uru~eni su prigo- Drugi Bowling master u Zenici od 21.275. Nadal je prije ~etiri nedjelje prekinuo seriju \okovi}evih pobjeda. Projekat Travnik u bojama mladosti imao je niz aktivnosti koje su realizovane od 14. 7. Vrijedni organizatori bili su Edukacijski fakultet. Na kraju. organizatori projekta Travnik u bojama mladosti zahvalili su svim sredstvima informisanja koji su pratili projekat. a cilj organizacije ovoga projekta je da gra|anima Travnika i gradu Travniku poklone ne{to kreativno. Mi. koja je nakon slobodnih bacanja savladala Asistente. a sada se o~ekuje da }e ih biti vi{e. Turisti~ke zajednice. 9.Salki} napredovala 24 pozicije i zauzima 322. KK Spars i Centar za djecu sa posebnim potrebama Duga Novi Travnik. (2) Maria Sharapova (Rus) 8. gdje su popravljeni i obojeni svi sadr`aji. 322. u centru Travnika u sklopu projekta Travnik u bojama mladosti organizovani su basket i malonogometni turniri. sekretar BK-a Zenikom. prije nego {to u nedjelju po~ne Roland Garros. 8. Nastupa vi{e od stotinu bowlera. Iako je \okovi} imao sedam vinera vi{e. do 19. 7:5 i tako odbranila trofej osvojen prije godinu. dodav{i kako se na turniru o~ekuje nastup gostiju iz Hrvatske i BiH.020. Banjoj Luci. U TOP 10 prvi put u karijeri u{la je Njemica Angelique Kerber.. Igra~i ove lige su u~estvovali na oba Regional Opena koji se odr`avaju svake godine u novembru u Zagrebu. a posebno medijskim sponzorima: TNT radiju. OSLOBO\ENJE Okon~an teniski turnir u Rimu Zavr{en projekat Travnik u bojama mladosti Doprinos dali i mladi sportisti Odigrani basket i malonogometni turniri. Na basket-turniru u~estvovalo dni pokloni. Projekat je poklon Travniku i Travni~anima WTA lista je 11 ekipa. maja Mervana Jugi} . Teniskog kluba Ragusa. Poslije gotovo tri ~asa igre i velike pauze zbog ki{e Marija [arapova je savladala Na Li sa 4:6.586. Mostaru. koji je zbog ki{e preba~en od nedjelje popodne na ponedjeljak ujutro. podijeljenih u prvu i drugu ligu. Okon~ano je i `ensko finale u nedjelju uve~e. maja drugi Bowling master 2012. mjesto. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4. 5. ali se u drugom setu vratila iz ogromnog minusa (0:4) i na kraju ipak osvojila 26. ispred Ruskinje Marije Sharapove i Poljakinje Agnieszke Radwanske. 2. do 26. na kraju je odlu~ila bolja koncentracija na brejk-loptama: od po sedam Nadal je iskoristio ~etiri. D. (4) Petra Kvitova (^e{) 6. dok se finalistkinja turnira u Rimu Kineskinja Li Na sa devete popela na sedmu poziciju. Tim povodom odr`ana je pres-konferencija na kojoj su vi{e o ovom doga|aju kazali Ramo Omera{evi}. (6) Serena Williams (SAD) 5. (7) Marion Bartoli (Fra) 4.

upravna. ~lanka 11. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FBiH".2012. koji uklju~uje finansijski izvje{taj i izvje{taj vanjskog revi- Dobro jutro uz u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. Prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i adresom. 5. 22. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. 3. Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 24. Slatina 8. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta. • sastavlja izjave o priznavanju o~instva. 771 342. 1. kojim dokazuju ispunjavanje op}ih i posebnih uslova. Op}i uslovi: * Dr`avljanin BiH. tel. Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: OP]INA PROZOR-RAMA Ulica Kralja Tomislava bb 88440 Prozor sa naznakom "Javni oglas za prijem namje{tenika .net. 2012. godine. * Znanje jednog stranog jezika. Dokaz o {kolskoj spremi.Ripci . Alekse [anti}a 4. * Uvjerenje o neka`njavanju. Fax 032/243 612 POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. 74 000 Doboj.d. Fax 032/692 572 20 % OSLOBO\ENJE Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. Predsjednik Nadzornog odbora Opis poslova: • obavlja upis u mati~ne knjige ro|enih. Doboj-Jug-Matuzi}i. 2012. 2/11. Tel. broj: 49/05). Ustava BiH. Oslobo|enje). Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 101. 2. 1/11. 032/ 242 342.oslobodjenje. • obavlja utvr|ivanje dr`avljanstva u skladu s Zakonom o dr`avljanstvu BiH. 5. * Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci. 1.Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu Patriotske lige broj 36. 4. OGLASI Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OP]INA PROZOR-RAMA URED NA^ELNIKA 51 KONKURS 88440 Prozor-Rama. Izbor radnih tijela .ne otvarati". 3/11.gimnazija. Na temelju ~lanaka 20. OBAVJE [TE NJE o sazivanju Skup{tine dioni~ara DD "Angropreduze}e" Cazin Saziva se Skup{tina dioni~ara DD "Angropreduze}e" Cazin za 22. 032/691 794. 7. godine Broj 21-5/12 Na osnovu ~lana 242. 1/10. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice. Bulevar Kulina bana 30-b. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. 16. op}inski na~elnik o b j a v l j u j e ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJE[TENIKA NA NEODRE\ENO VRIJEME VI[I REFERENT ZA POSLOVE I ZADA]E MATI^NOG UREDA . Uvid u materijale po svim ta~kama dnevnog reda mo`e se izvr{iti u prostorijama DD "Angropreduze}e" Cazin. broj: 2/09. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca). Ovjerena izjava da nije u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH. umrlih i upis u knjigu dr`avljana. Usvajanje izvje{taja o poslovanju DD "Angropreduze}e" Cazin za 2011. godinu.1. * Polo`en stru~ni ispit.tri ~lana Odbora za glasanje 2. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari li~no ili putem punomo}nika. NA^ELNIK dr. 75 000 Tuzla. Tel. i 23. Jozo Ivan~evi} Javni oglas objaviti u tri dnevne novine (Dnevni list. kandidati su du`ni prilo`iti slijede}a dokumenta (original ili ovjerenu kopiju): 1. Punomo} za zastupanje izdata i potpisana u skladu sa Zakonom dostavlja se Odboru za glasanje u roku propisanom za registraciju dioni~ara. Statuta DD "Angropreduze}e" Cazin Nadzorni odbor DD "Angropreduze}e" Cazin je na sjednici odr`anoj 18. * Poznavanje rada na ra~unaru. • vr{i provjere kroz mati~ne knjige i knjige dr`avljana po nalogu policijskih uprava `upanijskog i federalnog MUP-a. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. • obavlja i druge poslove vezane za ovo radno mjesto. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX. Tel/Fax 035/210 426 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja.OSLOBO\ENJE utorak.prozor-rama@tel.5. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121. za popunu radnog mjesta na odre|eno vrijeme u JU KS Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu Radno mjesto . Sarajevo (sa naznakom za konkurs) Dostavljene prijave se ne vra}aju. Izabrani kandidat je du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati.2012.Polo`en stru~ni upravni ispit . Ustava BiH). 5. * Zdravstveno sposoban. • obavlja poslove registracije bira~a i druge poslove vezane uz bira~ke popise. odnosno BiH.: 3383202250044019. 1/12 i broj: 01/1-36-203/12 od 24. srednja stru~na {kola. ]uprija bb. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH.SSS. 6. god.Poznavanje rada na ra~unaru Uz prijavu na oglas. ekonomska . ]uprija bb.1 izvr{itelj J AV N I O G L A S DD "ANGROPREDUZE]E" CAZIN ]UPRIJA BB Tel: 037/539-100 Dana. • sastavlja smrtovnice za umrla lica i dostavlja ih nadle`nim tijelima.zapisni~ar i dva ovjeriva~a zapisnika .glavni knjigovo|a Kandidati trebaju ispunjavati op}e i posebne uslove: Posebni uslovi: * Zavr{en ekonomski fakultet ili ste~eno zvanje po bolonjskom procesu . Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be FBiH (da je dr`avljanin BiH. Cazin. • a`urno vr{i uno{enje podataka iz mati~nih knjiga u centralnu bazu podataka. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji op}inskih slu`bi za upravu i drugih slu`bi u op}ini Prozor/Rama ("Slu`beni glasnik op}ine Prozor-Rama". Tel/Fax 036/581 139 POSEBAN POPUST ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci 10 20 % pretplata do 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.Najmanje 10 mjeseci radnog sta`a . Kralja Tomislava bb. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini dru{tva imaju dioni~ari koji su se na listi dioni~ara kod registra vrijednosnih papira nalazili trideset dana prije datuma odr`avanja Skup{tine dru{tva i koji su svoje u~e{}e u radu i odlu~ivanju prijavili pisano Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije po~etka rada Skup{tine. godine donio odluku o sazivanju Skup{tine dioni~ara i ovim putem objavljuje zora. 71 000 Sarajevo. Ve~ernji list. e-mail: opcvijece. Sa odabranim kandidatima obavezan je intervju od imenovane Komisije za izbor kandidata. maj/svibanj 2012. kandidati trebaju ispunjavati slijede}e posebne uvjete i to: ./fax. Prijave na javni oglas uz dokaze o ispunjavanju uslova dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Javna ustanova Kantona Sarajevo .ba Broj: 01/1-36-______/12 Prozor. 4/10.smjer knjigovodstvo. Potvrda o radnom sta`u. D`emala Bijedi}a 185. 2012. 6. da je punoljetan. 88 104 Mostar. 72 000 Zenica. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. 8. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 21. da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX.ba . Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti odgovaraju}e ovjerene dokumente ili originale. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. godine sa po~etkom u 14 sati u prostorijama Dru{tva. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279.: +387 36 771 910. • obavlja i druge poslove koje mu nalo`i {ef Odsjeka i pomo}nik na~elnika op}ine. odnosno BiH. IV ili III stupanj . 3/09. • izdaje izvode i uvjerenja iz mati~nih knjiga i knjiga dr`avljana.

maja 2012. sestri}i i sestri~ne. 062/183-171. ro|aci Safet i Fata sa porodicom. zajedni~ka kuhinja. godine. unu tra {njost auta. 061/9162761 429. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug i otac POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi.k PROF. godina. namje{taja.mikadobh. KIRBY . a ukopat }e se na Gradskom groblju Visoko. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj teti MILENI SEKI GALI] gospo|i MILENI VREBAC S po{tovanjem. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat. dr`i ~asove. drugu i prijatelju DERVO (AVDE) U@I^ANIN PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u strogom centru. Selima. 033/767-995. ++387(0)36 884 125 STEVO (DU[ANA) DERETI] preminuo 21. Iskoristite sve prednosti pred sezone. [ibica. klimatizirani.6.dubinsko usisavanje. 061/929-828. Tel. apartmani konforni. 033/789-999. www. 061/141-752 i 061/183-981. 036/884-493. prijatelji i kom{ije 888 prim. Bisera Begovi}.ne um. Koviljka. brat Ahmed sa porodicom. U OREBI]U izdajem apartmane i sobe savremeno opremljeno i povoljno. Tel:033/211484. auta. hitno prodajem trosoban stan. plise i rolo zavjese. Na{eg dragog i voljenog ispratit }emo u srijedu. Mob. k}erke Amra i Lejla. Mob. ro{tilj. 061/350-688. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. 90m2. www: vil la-bi an ca. te porodice U`i~anin. Mob.k BAR . od 8-16 sati. 001 Mob.47) ispred Perta~ke d`amije Visoko. Emina. po vo ljno iz da jem apar tma ne. Karamehi}. inzulina.com. O`alo{}eni: supruga Sabaheta. Boyd. svastika Saliha sa porodicom. Nada Arslanagi}. pet meta ra od mo ra. Centar Starog grada 50 metara od Straduna. kupanje. smje{taj za starije i nemo}ne osobe.k Kolege i kolegice. godine. prevodi-ovjerava dokumente. brati}.Klek. engleskog. `ivi u Norve{koj kraj Osla. Tel. infuzije. parking. Tel. poslije ikindija-namaza (16. porodica i prijatelji 890 SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih oso ba.k APARTMANI Komarna . {ure Asaf. namje{ten. Aida. davanje injekcija. 062/225466. Mob. 033/621-119 i 062/006-319 i 0038267360365 Fikret.com Tel. Hakirevi}. 6 i 7 eura. uz pra tnju. 036/884169. e-mail: villa-bianca@hotmail. OSLOBO\ENJE . 2. harmonika vrata i vanjske roletne. vlastiti parking. DU[AN JOVANOVI] pneumofiziolog PRODAJEM trosoban stan 75m2. Ivana Beus. 170/75. preselio na ahiret 20. prizemlje. maja 2012.com.no “DOM VITALIS”. Husein i Esad sa porodicama. Hani. Mob. Edo Elezovi}. Socijalno. po se bno kupatilo. Tel. povoljno izdajem sobe i apartmane.sprat. Adelaida Turi}. 061/ 482-882. klima. Vesna Rezakovi}. Tel: 066/999-012. ^engi} Vila I. maj/svibanj 2012. tepihe (rese). 56.5KM/m2. laboratorij. Hod`i} kao i ostala rodbina. tende. Tel. injekcije. 061/106410. Tu`nim srcem. sudski tuma~. BRA^NE PONUDE TUZLAK. itd.k NEUM. 062/612-399. smje {ten uz mo re. Mob. ^engi}. razveden. telefon 0047 9100 3828 ili ma il: edware@nline. 061/252-782. Mob. Isto~no Sarajevo. infuzija. Bahra. trakaste. 003859899386 66. Tel. 036/880-582 i 061/488-043. dr. 800 POSLJEDNJE ZBOGOM dragom kolegi i prijatelju ZAPOSLENJE POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici. DU BRO VNIK. planene roletne. Tel.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. O`alo{}eni: k}erka Du{ka. Ksenija Koteljnikov. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. cijena sa ugradnjom. so be 70m od mo ra.k HVAR. pregled ljekara (internist).sms PRO DA JEM tro so ban stan 72m2. maja 2012. Tel. 82 m2.Alu i PVC roletne.Tel. si tu iran. 001 ALU @ALUZINE 20KM/ m2 trakaste zavjese 20KM/ m2. duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. profesor muzike u pen zi ji.sms MIKADO-Alu `aluzine. ljepota Orebi}a i sa dr`a ji u na {oj ku }i.k TRPANJ na moru. itisoni 1. ba{ta. centralno grijanje. Mikan i Lula 2907 od Rusmira i @ike 893 porodice Peri{i} i ^au{evi} 892 NEKRETNINE PONUDA IZ DA JEM je dno so ban stan.k MAXIVITA. godini. par king. 4+2. Fehima i Maida 895 NEUM izdajemo i apartmane uz mo re po vo ljno 063/322-271 i 001A 036/884-711.6 osoba sa upotrebom kuhinje do 15. Mufti}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi USLUGE “VITALIS”. ku}a. Teta Mila. 061/319-604. blizu mora. 001 Mob.k Njegove kolege i prijatelji: Milkica. Tel: 061/929-828.k APARTMANI U NEUMU udobni apartma ni TIK UZ MO RE. 061/131001 447.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV utorak. u 13 sati na groblju Vlakovo. firma Glanz. zdrav. maja 2012.k NE UM. u 78. info@villa-bianca-neum. so be po le `a ju 5. popust 20%. u cije nu ura ~u nat par king i bo ravi{na ta ksa. 526-022. mijenjanje katetera. 061/524-461. parking. godine: Dragan Kosori}. D`enaza }e se klanjati u srijedu. 2895 033/200-003. lift. mo`e i bez iskustva. izdajem apartmane za 3 .Tel: 063/327-098. 0038763304296. TV. 2908 Mob. itisone i kamene podove (za{tita). 001A 061/891-046. godini. 062/439-329 i 061/437-719. svi ku}anski aparati cijena jako povoljna. klima ure|aj.IZNAJ MLJUJEM komplet opremljen stan za ljetovanje. 23. 061/551-515.k NEUM apartmani. dual. is klju ~i vo ra di braka `eli da upozna skomnu i slobodnu `enu do 50 godina sa ili bez djece. pro fe si onalnim ma{inama ~istimo: na mje {taj. hranjenje. u 78.sms ILIJA[. zet David. sobe. Tel. Mob. 80m od mora.com. 23. 061/172-948. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. 061/172-948. lje to van je. tv. zet Terry. djeca odrasla i od se li la. 22. njegovi drugovi i drugarice iz prve generacije studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1946. Vahida Demirovi} 2908 TEP SER SOD. BORI VUJI^I]U Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Asimovi}. Tel.do bre vo de.

k}erka Leila. Adnana. maja 2012. O`alo{}eni: bra}a Munib. sinovi Mi{ko i Brano. Omeragi}. sestri}i Jasmin i Almir. Rogo. daid`i}i i daid`i~na sa porodicama. Matezi}. sestri}i Sini{a i Sa{a sa porodicama. godine. daid`a Mustafa sa porodicom. kom{ije i prijatelji AX FADIL (ZAHIDA) STOVRAG SAFIJI RIZVANOVI] “Onima koji vjeruju i ~ine dobra djela . prijatelji i kom{ije. brati}i Amer.1992. Kova~evi}. D`enaza }e se obaviti u utorak. Dada. Selma i Emir preselio na ahiret u nedjelju. kao i ostala mnogobrojna rodbina. Nuhbegovi}. Amra. D`enaza }e se obaviti u utorak.OSLOBO\ENJE utorak. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi preminula 20. Vehid. Amina. godine na gradskom groblju Miljevi}i u 14 ~asova. EKREM GACI] 22. porodice Stovrag. S ljubavlju i po{tovanjem. FO^AKOVI] 891 preselila na ahiret 20. navr{ile su se tri godine od smrti na{eg dragog mu`a. O`alo{}eni: suprug Stanko. Povorka polazi ispred kapele. duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a ALIJA (SMAJE) FRANKOVI]. Nihad. u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. maj/svibanj 2012. [ehovi}a br. Adrijan i Azur. Muji}. pastorak Mirsad. k}erka Ksenija. Omer. Kazazi}. KRIVOKAPI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. maj 2009. ro|aci Aco i Olga. Mustafa i Sead. 000 CVIJETINU GAD@I]U Sje}at }emo ga se sa dubokim po{tovanjem.blago njima. 22. Kr`ava. Sena. Maci}. Munir. godini. AHMED DEDI] 1923 . sestra Ferida. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Jezero (Ko{evo). Poznanovi}. Jelovac. O`alo{}eni: suprug Uzeir. Sa{a i Fe|a. snaha Anica. oca i dede. nevjesta Hana i unu~ad Zanaida i Irman 71123 . ro|. Muris i Hase. maja 2012. Hod`i}. sestra Kaja. Amina. sin Edin. Ferid. ro|. sestra Senija. Lompar. njih ~eka divno prebivali{te!” Hvala ti za svu tvoju neizmjernu dobrotu i za sve {to si u~inila za nas. Hajdarevi}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 na{em dragom prijatelju i zaposleniku HATID@A HUBANI]. Alija. Mustafi}. Kamila i [ejla. Zauvijek si u na{im sje}anjima i srcima. S beskrajnom ljubavlju i najdra`im uspomenama ~uvamo te od zaborava. Muhamed. prijatelji i kom{ije 111 SJE]ANJE na na{eg dragog mu`a. Mujkovi}. godini. godine. Arijan. godini. Krivokapi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Envera [ehovi}a br. 20. Jasmina. u 73. kao i ostala rodbina. snahe Satka. brati~ne Amela. snaha Nihada. Suzana. Batovac. zet Ned`ad. bra}a Mehmed. unu~ad Belmin i Lejla. Ajla. oca i dedu SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE na voljenog supruga i oca FUADA HASE SERDAREVI]A Devetnaestog maja 2012. Hot. O`alo{}eni: sinovi Toni i Robert. maja 2012. zet Ervin. kao i ostala mnogobrojna rodbina. Nili}. [andal. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice E. \ozgi}. djever Ne|o sa porodicom. do mezarja i nazad. u 79. maja 2012. 22. Tahirovi}. unu~ad Sandra. 22. Obavje{tavamo rodbinu. Tvoja djeca: Mir~e. brati}i. 21/VIII. zet Alija. te porodice Kulina. brati}i Miko i Mladen sa porodicama. 21 sa polaskom u 14 sati. Zenaida i Indira sa porodicama 2909 Fatiha Bahra sa Jasminom i Elmom 2906 Vole te: tvoja supruga Maida. godine. Fatima. 21. D`enana. u 46. Tvoji: Samija. Muminovi}. Tlalka. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 22. Jaband`i}. kao i ostala rodbina. maja 2012. brat Mirto. jetrva An|a sa porodicom. Enka. snaha Amela. Samira i Joana. maja 2012. Bajrovi}. MATEZI] preselila na ahiret u ponedjeljak. KOLEKTIV SUDA BOSNE I HERCEGOVINE 001 Obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{a draga POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj sestri i tetki ZAGORKA ZAGA KULINA. te porodice Hubani}. maja 2012. 000 POSLJEDNJI POZDRAV Tu`nim srcem. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Kalu|erovi}. ro|. prijatelji i kom{ije. sin Mirsad. unuka Medina.

22. bake. Vedrana Viki}. prijatelji Osman i Fehrija. u 74. Kolektiv JU O[ “Pofali}i” 889 preselila na ahiret 20. ro|. Edin Dino Mustafi}. Sidran. Hod`i}. Eso Tucakovi}. u 14. ~uvaju uspomenu na tebe i tvoj dragi lik. HUSEINA D`enaza }e se obaviti u utorak. Suvad Kerla. Amel Meki}. FO^AKOVI] BORO VUJI^I] Uvijek }e{ ostati u na{em sje}anju. kao i ostala mnogobrojna rodbina. @elimir Altarac ^i~ak. zaova Zekija. k}erka Alma. Muhamed Cocali}. Suad Ro`ajac. snaha Suada. brat Ahmed. Velija Katica. Kenan Trebinjac. teti} had`i Esad. maj/svibanj 2012. prabake i svekrve SLAVKE \. Naki}. 5. Zora Ostoji}. 21. brati} Ferid. Bukvi}. Vedina ^ordalija. 2002. daid`i} Abdulah. Hajdarevi}. godine je tu`nih 40 dana otkako je prestalo kucati srce mog plemenitog. MANDRAPA 1913 . Mubera 71124 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14. u 74. prijatelji i kom{ije. sestri}i Amer. D`evad Vrabac i Mirza Vare{anovi} 001 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV sestri i tetki Tu`nim srcem. Hajrudin. duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a ALIJA (SMAJE) FRANKOVI]. Olov~i}. Hamdija Hasanovi}. Aida Murtezi}. Batalovi}. Ismir i Kemal.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak. godine. godini. iz Gora`da S po{tovanjem i ljubavlju. djeveri} Emir. Muhamed Alaim. Fuki}. maja 2012. Hasena Sofovi}. Lejla Somun . Fikreta i Timka. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog maja 2012.1992.Krupalija. ro|. Lanco. navr{ava se dvadeset godina od smrti na{e mile majke. `ele}i pokoj tvojoj dobroj du{i. zaovi~ne Amira i Aida. dobrog i nikad zaboravljenog Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. OSLOBO\ENJE Dvadeset drugog maja 2012. O`alo{}eni: sin Sadija.30 sati u d`amiji Hrasno. prijatelje i kom{ije da je na{a draga MEMNUNA ME[ANOVI]. Saliha Beha. zet Emanuel. maja 2012. zet Ismet. Beganovi}. Novali}. daid`i~na Dina. 22. proteklo je deset godina kada je preselio na ahiret MURAT (SMAILA) IMAMOVI] 7. Mirza Zekovi}. O`alo{}eni: sestra Senija sa djecom i porodicom 111 . Abdulah Sidran. sinovi Momir i Neven sa porodicama 2905 Tvoji vije}nici: Slaven Kova~evi}. NAKI] preselila na ahiret u ponedjeljak. Midhat i Mirsad.30 sati na gradskom groblju Bare. Igor Stojanovi}. Samir Fazli}. Fazli}. 1925 . Almir Kurt Kugla. Ali}. tvoji Edita i Ibrahim 73101 Dvadeset drugog maja 2012. unu~ad Omar i Farah. zaovi}i Hikmet. njeni Asim. godini. 5. maja 2012. ]orovi}. Vera Brigi}. Eno. sestre Mensura Kika i Mirsada Sada. Mustafa Muli}. Nina Markovi}. SULEJMANU SIJARI]U pomo}niku op}inskog na~elnika u Slu`bi civilne za{tite Op}ine Centar Sarajevo Sje}aju}i se vje~no tvoje neizmjerne maj~inske ljubavi. te porodice Me{anovi}.22. snaha Lela. Kenan Re{o. Sead Srna.

[ehi}. Svima koji nam. najte`em periodu pomogo{e: kom{ijama i bli`oj rodbini. Tihomir Ekme~i} 2902 Ti si trag koji ne mo`emo izbrisati. Edin i Lajla 2900 Sa ljubavlju i po{tovanjem. na{em suprugu. Dvadeset drugog maja 2012. Tevhid }e se prou~iti u srijedu. 22. kao i ostala brojna rodbina. umorio sam se i od ovoga {to sam do sada `ivio. bra}a Ramo. D`enaza }e se obaviti u utorak. 23.. de`urnom osoblju Hitne pomo}i Doma zdravlja i Op}e bolnice u Te{nju. u 17 sati u ku}i `alosti. dragi na{ ]osa! Ostado{e nam samo uspomene na divnog ~ovjeka i dobrog jarana i bol u du{i. Ti si ona koju }emo zauvijek voljeti. godini. te porodice Ahmetspahi}. 5. Amela. zetu i tetku. prijateljima.. ali ako bi mi netko ponudio da `ivim vje~no. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HASANA (SALIHA) SUBA[I] iz Te{nja Pro{le su tri godine otkako nije sa nama na{ najdra`i mu`.{. RAHMET ALEJHI VESELEM O`alo{}ena porodica 040 Ovim povodom javno upu}ujemo ZAHVALNOST Volimo Te. Molimo Allaha dragog da se smiluje svom robu. Dirnuti pa`njom i po{tovanjem. Bahra. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji jarani: Kemal Husein}ehaji}. ocu. Ibrahim i Luna. u Ulici kolodvorska 3/8. S ljubavlju i po{tovanjem. Olovo. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi na{em IBRAHIM (ARIFA) AHMETSPAHI] SJE]ANJE preselio na ahiret u ponedjeljak.za ovaj trenutak . Selimba{i}.(hadis) POSLJEDNJI SELAM Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. kom{ije i prijatelji. Memi}. Imamovi}. otac. Neizmjerno smo zahvalni za svaki trenutak kojim si ispunila na{e `ivote: suprug Adem. UZUNOVI] Napustio si nas. Alen i @eljka. deda. kom{ijama i svima koji su sa nama znali podijeliti njen odlazak. 2008 . sve do|e na svoje mjesto. maj/svibanj 2012. maja 2012. Miljko. Re{o Had`ismajlovi}.. Olovske Luke bb. efendijama i osoblju Med`lisa Islamske zajednice Te{anj na svesrdnom razumijevanju. porodica AX Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuske stanice Olovo. ro|. Ned`iba. kad digne{ ruke od `elje da bude{ Bog i zadovoljan si da bude{ smrtni ~ovjek. Svjedoci smo tvojih brojnih i nastavljamo tim putem. 2893 SJE]ANJE na EDINU TANOVI] Draga Dinka.. djedu. i mirno je ~eka{ kao i san. sin Edib. za nas. Rifet i Dervi{ sa porodicama. Dali i Orhan. koji se prvi na|o{e uz nas. 21. sa polaskom u 16 sati. k}erka Hasija. najtoplije zahvaljujemo rodbini. 2012. tvoji najmiliji: Enes. Ali kad vidim {to je to. godine. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 . a kako bih se tek umorio kad bih znao da ne}u nikada umrijeti? Neka me Bog sa~uva od te strahote. ^uva}emo uspomene na tebe i na zajedni~ki u jaranstvu bezbri`no provedene dane mladosti.. NIJAZU (ADEMA) HOD@I]U MIJAT ]ERANI] 22. ne bih pristao. k}erka Zefira i sin Adnan. i nije ti `ao {to se sutra ne}e{ probuditi. 5. 22.pripremajte se . u 61. dr..OSLOBO\ENJE utorak. snaha Maja. punac i svekar ALIJA LEKI] akademik prof. Vojkan Risti}. Prvo.” Me{a Selimovi} Neka Ti dragi Allah d`. i mi smo te voljeli: Ismet. u 17 sati na porodi~nom mezarju Gurdi}i . Neizmjerno smo zahvalni i ponosni {to smo Te imali. Ti si bol koju ne mo`emo preboljeti. Stra{an je strah od smrti. Huseinovi}. unu~ad Nejla. O`alo{}eni: supruga Hasna.. Majra Rija. zet Ned`ad. Karagi}. Hid`ada.. bratu.Olovo. Selma i Nedim 2894 . Na kraju puta ostaju dobra djela sazdana od na{ih ruku.22. godine. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati. “Ne znam ho}e{ li mi vjerovati. maja 2012. Popara. u ovom. Tvoji: Irena. amid`i. maja 2012. Lana i Hajro 2899 ZADNJI POZDRAV Pro{lo je sedam dana od trenutka kada nas je napustila zauvijek voljena i najdra`a supruga i majka IBRAHIM (JUNUZA) ]OSI] SAFIJA (JUSUFA) RIZVANOVI]. mnogobrojnoj rodbini. prijateljima i znancima koji na{eg rahmetliju isprati{e do mezarja [ehagi}ka.

maja 2012. Mezild`i}. te ostala rodbina. Baji}. Sahrana }e se obaviti 22.za ovaj trenutak . Sahrana }e se obaviti u utorak. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. teti~ne Nermina i Azemina. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.pripremajte se . unu~ad Kenan. Curi}. ]erimovi}.(hadis) utorak. Amela i Indira sa porodicama. 23. amid`i~ne Nejra. tetci Izet i Dervi{. VI[NJE MEHMEDBA[I]. Hod`i}. ro|. godini. Merdanovi}. Hod`i}. ROV^ANIN preselila na ahiret u nedjelju. baka i prabaka . punici. Tarik i Omer.1992. Kevrin potok 4. 000 preselio na ahiret u subotu. dr.1992. D`igal. Omerovi}. TVORI] @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. maja 2012. maja 2012. praunuka Ravyn i praunuk Jordan 2896 Duboko o`alo{}eni: suprug Mustafa sa k}erkama Zoranom i Jasminom 020 . Nikoli}. prim. djeveri Ismet i Izet. maja 2012.Jar~edoli. sestra Ismija. u 76. snahe Slobodanka. snahe Mediha i Hasiba Cura. Rov~anin. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preranog odlaska na{e drage MILENI (DIM[E) VREBAC 21. u 10. Hatma-dova }e se pokloniti poslije d`enaze (u 15 sati) u ku}i merhume u Ulici Iza gaja br. te porodice Hase~i}. Tvrtkovi}... Ajanovi}. OSLOBO\ENJE Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. kao i mnogobrojna rodbina. Gu{mirovi}. ^au{evi}. zetovi @ivko i Rusmir. 19. godine. zaova Zlata sa djecom. amid`e Enver i Salih. Ajder.za ovaj trenutak . 23. te porodice [o{i}. Me|useljac. Prpi}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga CVIJETIN (MITRA) GAD@I] preminuo 20. 22. O`alo{}eni: otac Remzo. prijatelji i kom{ije 000 NERMIN (REMZE) HASE^I] ekshumacija 1977 . ^elik. Deli}. ro|. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo (Aleja veterana). Baji}. preselio na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. [abanovi}. teti} Ramo i Emir sa porodicom. [abanovi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu. amid`i} Munib sa porodicom. Stefan i Dean. snahe Nihada i Ema. Mezild`i}. k}erka Alma. Rasema. O`alo{}eni: suprug Murat. teti~ne Nermina i Azemina. Vesni}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. bra}a Ismet. unu~ad Aldin. Vatre{. Gani}. Prevoz obezbije|en ispred Unigradnje na [ipu sa polaskom u 12. Kre{talica. Demir. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Mio}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Sa neizmjernim bolom obavje{tavamo rodbinu. D`enaza }e se obaviti u srijedu. Meliha i Asifa. sinovi Damir i Vanja. u 16. O`alo{}eni: supruga Naza. Ko{ak. teti} Ramo i Emir sa porodicom. svekrva. jetrve [e}a. Ahmetspahi}. Peri{i}. Hrapo. ^oli}. porodice Preljevi}. tetci Izet i Dervi{. strina Bakira. tetke Razija i Fatima. amid`e Enver i Salih. Dedovi}. Tvoji: k}eri Lala i Sanja. Adin. Markovi} i Gluvi}. Ahmet i Nurija. Enisa. Radan. 25. te porodice Bjelak. sin Alsad. djeveri}i i djeveri~ne. daid`i~ne Jasmina i Emina. do groblja i nazad. Ku}a `alosti: Ul. iz ateisti~ke kapele.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Me|useljac. Tufek~i}. Krnd`ija. NIKOLI] nakon kratke i te{ke bolesti preminula 20. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati. daid`i~ne Jasmina i Emina. prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga. brat Milenko. brati}i i brati~ne. strina Bakira. Hrapo.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Buljuba{i}. 2012. godine.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . maj/svibanj 2012. O`alo{}eni: supruga Sabaheta. porodice Vrebac. Hoti}. maja 2012. 5. O`alo{}eni: suprug Mirko. Vesni}. godini. majka.30 sati. Hoti}. unuci Andrea. u 62.za ovaj trenutak . prijatelji i saborci. 20. u 61. sin Branislav sa porodicom.15 sati na gradskom groblju Bare. godine. ^olo. Smajlovi}. Ra{idagi}. Bukonji}.. D`enaza }e se obaviti u utorak. zet Sejad. 22. ^elik. baki i prabaki Dvadeset drugog maja 2012. Ajla i Ajdin. ro|. 1937 . maja 2012. te porodice Hase~i}. Igbala. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . tetke Razija i Fatima. Alma i Zorica. u 81. Hasanovi}. D`enaza }e se obaviti u srijedu. 23. Buljuba{i}. Amela i Indira sa porodicama.. kom{ije. Deli}. maja 2012.. Sulejmana Omerovi}a Cara br. sestra Mira. prijatelji i kom{ije 000 NUSRET ([ABANA) [O[I] MURATKA BJELAK. prijatelje i kom{ije da je na{a draga MILENA (DIM[E) VREBAC. godini. Enisa. 22. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Popara. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati. Begi} i ostala mnogobrojna rodbina. brati}i Bojan i Mi}o sa porodicama. maja 2012. D`enaza }e se obaviti u utorak. Kajevi}. Demir. Anis i Melisa. punica. Ahmetspahi}. sestri}i i sestri~ne. sestra Ajna. Muhi}. O`alo{}eni: otac Remzo. k}erke Ana i Sanja sa porodicama. maja 2012. ALMA (REMZE) HASE^I] ekshumacija 1982 . ^ardakovi}. Tvrtkovi}. Kevrin potok 4. 3. 000 POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj majci. godine u 14. godini. u 14 sati na mezarju Ni{an . kao i ostala rodbina i prijatelji. 22. Gu{i}. Anis i Melisa. Adna i Na|a.pripremajte se . Nad`ak i ostala mnogobrojna rodbina. godini. unuke Anja i Tamara. kao i ostala rodbina i prijatelji.pripremite se . punica \ulsa. Dizdarevi}. Muhi}. ]evapovi}. Ajanovi}. amid`i~ne Nejra. Sejfi}. amid`i} Munib sa porodicom. Rasema. maja 2012.20. Bibi}. sinovi Smajo. Nuhanovi}. godini. Merdanovi}. Tufek~i}.. godine. \ur|evi}. godine. Dizdarevi}. Budimir. prijatelji i kom{ije.

te ostala mnogobrojna rodbina. Vladavi}. Otac Miki.OSLOBO\ENJE utorak. maj/svibanj 2012.22. SABRUDIN SABRO ARNAUTOVI] S iskrenom tugom tvoji prijatelji. [uvalija. ro|. Dunja i Marko 2871 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e voljene majke i bake Dvadeset drugog maja 2012. DU[AN SARAFIJANOVI] 22. 88108 Porodica 2890 S ljubavlju i po{tovanjem o tebi pri~amo i ~uvamo uspomene kada si nas ~esto okupljala. Hajdarevi}. sestra Mirela i brat Dino 030 ELIZABETE MULALI]. daid`a Mustafa sa porodicom. V 2012. Gaga i Goran Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Had`ibegi}.20. kom{ije i saborci. \ana i Suzana. u 17 sati na gradskom groblju Vlakovo (Aleja veterana). 1997 . 19. Omerspahi}. MIDHETI HA[IMBEGOVI] Porodice: Tufo. maj 2012. tetka Hasnija sa porodicom. BÜRGER Tvoji najmiliji S ljubavlju i tugom. Nedostaje{ nam. te ostala porodica. EKREM GACI] 20. {ure Enes i Emir sa porodicama. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE Danas. Hasija Kuli}. Huki} i Had`ihasanovi} 2891 S ljubavlju i po{tovanjem. V 2007 . V 1997 . D`enaza }e se obaviti u utorak. snaha Ismira. Fahrija i Sabina Koro 2881 AX 2877 . 22. D`aferagi}. sin Eman. V 2012. do groblja i nazad. IN MEMORIAM SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 DRAGO SOLDO Zauvijek sa nama. 22. Izet i Selvedina sa tvojim unucima 2861 SJE]ANJE Dvadeset drugog maja 2012. O`alo{}eni: majka had`i Razija.22. Jasna. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Hendek br. MI[KO KAPELAC Vrijeme prolazi. k}i Adna. maja 2012. navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni sin i brat TU@NO SJE]ANJE MIRZA (RAMIZA) MUSI] 2005 . te porodice Hod`i}.22. 5. V 2012. Milica. po{tovanjem i tugom k}erke Vildana. mama Vahida. maja 2012. godini. godine. Ni vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo tugu i bol za tobom. 2012. 002 22. bra}a Izet i Ned`ad.22. a ljubav i tuga ostaju vje~no u na{im srcima. 22. 22. V 2009 . amid`a Me{an sa porodicom. prijatelji. supruga Enisa. maj 2008 . porodica AX SJE]ANJE Dvadeset drugog maja 2012. 22.2002 . punac Ejub i punica Mula. brati~ne [ejla sa porodicom i Amina. 5. maja 2012. 12. Tvoja djeca: Abdulah. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 16 sati. Tvoj plemeniti lik ne blijedi u na{im sje}anjima! [EFIKA BUBI]A S ljubavlju. navr{ava se 10 godina od kada je vje~no zaspala na{a mama SABIRA ^OBO 1932 . Rada~a. Jele{kovi}. u 55.2012. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE po{tovanoj i dragoj kom{inici NIJAZ (had`i AHMEDA) HOD@I] preselio na ahiret u subotu.

transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. Oslobo|enje je 1989. veneti. ali postoje dodatne komplikacije koje ote`avaju va{ poslovni ili dru{tveni polo`aj. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. 2. Kultura: 276-906. epika. Djelujete aktivno na razli~itim stranama. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). bakar. Djelujete zadovoljno zbog doga|aja koji vas prate u ljubavnom odnosu. Nalazite se sjajnoj psihofizi~koj formi. ali kao da vam nedostaje dobra prilika da izrazite svoje namjere. Nagradu Asocijacije IPRA. Oslobo|enje je 1963. . nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. pond. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. danra. 5. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. nego {to se odlu~ujete za neki konkretan potez. RJE[ENJE: anion. Zra~ite pozitivnom energijom i djelujete poticajno na okolinu. Umijete da djelujete vrlo sugestivno na svoje saradnike i ne ustru~avate se da zatra`ite razli~ite ustupke. U ljubavnom `ivotu nepotrebno brinete zbog ne~ijeg pona{anja. Va`no vam je da sve bude u idealnom skladu. im. 22. Jelena MILANOVI]. 468-161.22. 8. opustite se. Priu{tite sebi bolji tretman i vi{e sati odmora. 7. Smatrate da vam pripadaju bolji uslovi. 7. modem: 468-018. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). 11. postoji osoba koja mo`e da nagradi va{e intelektualne sposobnosti. 5. Nema razloga da nepravedno ka`njavate osobu koju volite. 23. lit.22. U`ivate u dru{tvu bliske osobe i ne `elite da neko sa strane kvari va{u sliku o sretnom `ivotu udvoje. Osjetit }ete veliko olak{anje nakon iskrenog razgovora i povjeravanja. Dru{tvena uloga ili anga`ovanost djeluju pozitivno na va{u mentalnu ravnote`u.vzs. kao ljep{i dio stvarnosti koji vas prati. . nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. Tel: 276-967. fax: 461-007. U ljubavnom `ivotu vi{e se nalazite u fazi pri~e i idejnog planiranja. Branko MAJSTOROVI]. spre mni ste da se opro ba te u no vim i iza zo vnim si tu aci ja ma. Emotivno zati{je ili letargiju koja postoji u zajedni~kom odnosu ne treba da do`ivljavate kao neki ljubavni suton. smak. Sportska rubrika 276-908. . 4.19. |. . ali primje}ujete da se oko vas nalaze saradnici raznih profila i }udi. filijala Sarajevo. tako da su ne~ija obe}anja podlo`na i iznenadnim promjenama.20.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. koled`i. Neophodno je da primjenjujete provjerene obrasce u poslovnom dijalogu. Jakub SALKI]. 9.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. 12. kurili. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. realizirati. 11. Imate viziju koju osje}ate i pratite. Razgovor i relaksacija djeluju pozitivno na va{e psihi~ko stanje. Odgodite jedan poslovni dogovor ili finansijsko ulaganje. Prije ili kasnije morat }ete da polo`ite svoje emotivne ra~une i da se suo~ite sa bliskom osobom.21. Daniel OMERAGI]. DJEVICA 23. Va `no je da pra vil no us mje ra va te svo je mi sli i ener gi ju. 3. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem.20. 6. aviza. p. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Mirela SEKULI]. VAGA 23. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Nema potrebe da precjenjujete li~ne mogu}nosti. fax: 468-054. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). 2. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. 10. Osje}ate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihi~ki rasteretite od nagomilanih obaveza. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). VODOLIJA 22. tako da saradnici o~ekuju va{e mi{ljenje o razli~itim poslovnim temama. Osje}ate veliki emotivni zanos. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. LAV 23.58 PREDAH utorak. Poka`ite vi{e razumijevanja za ne~ije gre{ke ili male emotivne slabosti. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.22. 276-968. Stalo vam je da napredujete na razli~itim stranama. Va`no je da pobolj{ate psihofizi~ku kondiciju. ali vam nedostaje dobra prilika da ostvarite svoje namjere. 1. Ponekad umijete da ostavite fantasti~an utisak na okolinu. . U ljubavnom `ivotu lagano gubite interesovanje za jednu osobu. Sarajevska hronika: 276-901. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. BLIZANCI 23. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN Na la zi te se u sjaj noj psi ho fi zi ~koj for mi i sa mou vje re no pri hva ta te ra zli ~i te oba ve ze.22. Va`no je da pravilno vrednujete ne~ija osje}anja i postupke. Zarad zajedni~kih interesa tolerantno prelazite preko sitnih nepravdi koje postoje u odnosu sa saradnicima. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. Partner ili osoba koja vam se dopada vje{to izmi~e va{im pozivima. budite umjereni. Dobro razmislite o svojim interesima. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Uprava 234-718. elr. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. maj/svibanj 2012. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. Postoje sporni momenti u odnosu sa saradnicima. Budite diskretniji u susretima koji obiluju sna`nim emocijama ili nekim prikrivenim strastima. Privla~i vas kombinacija emotivne. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. e. Usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu. .ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. 10.22. opustite se. Ukoliko sumnjate u ne~ije emotivne namjere. . POSTBANK BH DD Sarajevo. 1. Oslobo|enje je od 1992. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . ajas. UNICREDIT BANK DD. 21. tit. RIBE 20. zineta. v. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). 6.22. STRIJELAC 23.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. U ljubavnom `ivotu prija vam ne~ije prisustvo. . RAK 23. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. to jo{ ne predstavlja dokaz za osudu. Novi poslovni kontakti koje ste ostvarili najavljuju {iri dru{tveni zna~aj ili uticaj. ali osobi koja se nalazi u va{em dru{tvu kao da ne{to od toga nedostaje. 8. nesta.22. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. . JARAC 23. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. BIK 21. U emoti vnom za no su. . Samouvjereno branite svoje interese. avgusta 1943.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. strasne i intelektualne veze. a 1976. ali imate utisak da vam nedostaju osnovne informacije o poslovnim prilikama. jer okolnosti na poslovnoj sceni se brzo smjenjuju. U ljubavnom `ivotu osje}ate kao da ste uplovili u hladne emotivne vode. U ro man ti ~nom ra spo lo `e nju pri `eljkujete sna`ne izlive ljubavi i imate dobar predosje}aj. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. ra. dilaver. . ori. u Donjoj Trnovi. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara.ba. por. 12. O~ekujete pozitivne odgovore u rje{avanju poslovno-finansijskih pitanja. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. kiraso. 4. 3.oslobodjenje. 9. . ilam.22. Posvetite pa`nju samo prioritetnim obavezama i priu{tite sebi kvalitetan odmor kao najbolji na~in da akumulirate pozitivnu energiju. sada tra`ite dobro rje{enje ili izlaz u novom dru{tvu. fax: 468-090. kriti~an.

a najtopliji Moskva sa 28° C. U subotu u Hercegovini prete`no sun~ano. pljuskovima i grmljavinom. Maksimalne temperature od 18 do 26° C. pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se o~ekuje ve}a koli~ina padavina. . maksimalna dnevna 15° C.Danas obla~no sa ki{om. Puha}e slab. Najhladniji glavni evropski grad }e biti Dablin sa 17. Minimalna temperatura 12. Minimalna temperatura od 10 do 14. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Na Balkanskom poluostrvu danas obla~no sa ki{om. uve~er prestanak padavina. a u Bosni naobla~enje sa ki{om. Sutra i u ~etvrtak u Bosni i Hercegovini obla~no sa ki{om. U Sarajevu obla~no sa ki{om. samo na jugu }e biti sun~ano. U petak prestanak padavina i razvedravanje. maksimalna dnevna od 16 do 19° C. Obla~no sa ki{om danas }e biti u centralnoj i zapadnoj Evropi. zapadni vjetar. na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu. Jak do olujni vjetar }e puhati na jugu Francuske i zapadnom Mediteranu.

~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.30 i 21. re`ija: Dennis Dugan. Ismet Rizvi} i Mersad Berber.30 sati. Armie Hammer.. te ostale kolekcije Instituta.15 sati. Anthony Quinn po~etak u 19 sati. Jakson. Dean Norris. pra}eno neumoljivom vjerom u kriti~ko razmi{ljanje i umjetni~ko prosvje}ivanje. . a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati. po~etak u 15. Muzej 18781918. u ul.30 i 22. re`ija: Joss Whedon. Ben Kingsley. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.... uloge: Adam Sandler. imao atelje od 1987. OSVETNICI 3D POZORI[TA NARODNO O@ALO[]ENA PORODICA komedija. HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. upozoravanja. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. Zmaja od Bosne bb. po~etak u 16.15 i 22. KUPILI SMO ZOO drama. po~etak u 15. Scarlett Johansson.. po~etak u 16. uloge: Johnny Depp. Scarlett Johansson. RAIFFEISEN GALERIJA Izlo`bu radova Adne Bakije. po~etak u 16. Michelle Pheiffer... u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. 18 i 20.30 sati. re`ija: Joss Whedon. po~etak u 15.30 i 16. David Niven. re`ija: Tim Burton.30 sati. skica. po~etak u 14. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut. arheolo{ka i historijska. kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”... Izlo`ba je za posjete otvorena do 31.30.45. 18. Anna Faris.45. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. uloge: Robert Downey Jr. Shannon Elizabeth.15 i 20. Jakson. Klausa Staecka. od 9 do 17 sati. 17. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. odsjek Kiparstvo. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.30 i 20. OSVETNICI 3D stripovski spektakl. Michelle Pheiffer. etnolo{ka. stripovski spektakl. uloge: Sasha Baron Cohen. kod Starog mosta.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. po~etak u 18. uloge: Johnny Depp. Svrzina ku}a. Scarlett Johansson. Alma Terzi}. studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. 20. po~etak u 15. re`ija: Larry Charles.. GALERIJE GOETHE-INSTITUT Izlo`ba plakata”Ni{ta nije obavljeno”. Peter Stormare. Samuel L. uloge: Julia Roberts. Vedrana Seksan. autor: Branislav Nu{i}. 19.30. Samuel L.. stripovski spektakl. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Chris Kline.30 sati. OSLOBO\ENJE SARAJEVO SARAJEVO OSVETNICI TUZLA KINA CINEMA CITY DIKTATOR komedija. JACK AND JILL komedija. Al Pacino.15 sati. 18..30 sati. re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg. igraju: Zac Efron.30 sati. a vikendom od 9 do 13 sati. Sead Pandur. re`ija: Ahmed Imamovi}. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. ZENICA BIHA] AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU UHVATITI GRINGA akcijska crna-komedija re`ija: Adrian Grunberg.milanovic@ oslobodjenje. Anna Faris.30.. 18. Ice Cube.. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. re`ija: Phil Lord i Chris Miller. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Lily Collins. Alyson Hannigan.30 i 21. re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg. po~etak u 16. igraju: Aleksandar Seksan.. uloge: Gregory Peck.. po~etak u 15 i 18 sati. maja. uloge: Mel Gibson.. dok vikendom muzej ne radi. Jonah Hill.. Alyson Hanningan. 20.45 i 21 sat.40 sati. komedija re`ija: Cameron Crowe. fantazijska komedija. 19.. uloge: Sacha Baron Cohen...30. 21 JUMP STREET akciona komedija.15 i 21 sat. BANJA LUKA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. po~etak u 18 i 20.. KINA KINA MULTIPLEX EKRAN DIKTATOR ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. romansa re`ija: Scott Hicks. Katie Holmes. Ermin Sijamija. Alen Muratovi}.. Maja Salki}. Anna Faris. komedija. Blythe Danner. Thomas Haden Church. Eva Green. srijedom. otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati.. Megan Fox. Nisveta Omerba{i} po~etak u 19. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. uloge: Robert Downey Jr. UNA AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU SJENE TAME komedija. 20. Eva Green. MUZEJI BO[NJA^KI Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011. re`ija: Larry Charles. Taylor Schilling.20 i 18. Sanela Pepeljak.15. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati.ba.. subotom ne radi. Brusa bezistan.30. subotom od deset do 15 sati. uloge: Matt Damon.. Samuel L.15 sati. uloge: Jason Biggs. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke... ZEMALJSKI OGLEDALCE.15 sata. 18. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”.30 sati. Mediha Musliovi}. godine. po~etak u 14. po~etak u 18.. maj/svibanj 2012. OGLEDALCE KINOTEKA TOPOVI S NAVARONA re`ija: John Lee Thompson.60 KULTURNI VODI^ ZAUVIJEK TVOJ utorak. komedija.. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). do 1992. 18. uloge: Channing Tatum..”. Jakson. uloge: Robert Downey Jr. 20 i 22 sata. agitovanja. a nedjeljom od 10 do 14 sati. Ben Kingsley. SJENE TAME fantazijska komedija. KINA MULTIPLEKS PALAS DIKTATOR komedija.. 16. 17. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. drama. re`ija: Larry Charles.. re`ija: Joss Whedon. 22. re`ija: Tim Burton. komedija. avantura re`ija: Tarsem Singh. po~etak u 16. od 9 do 15 sati. CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe.. Aldin Omerovi}. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. uloge: Jason Biggs. Scarlett Johansson.40 i 20. uloge: Sasha Baron Cohen. Mir vad Kuri}. sastoji se od ~etrdeset plakata koji predstavljaju karakteristi~an pregled neumornog provociranja.. po~etak u 19 i 21 sat.

1983.25 HRT1 Fiona je profesorica engleskog. radnik u praonici automobila i misteriozni. Neposredno poslije Drugog svjetskog rata. Dinko je sve o~ajniji. KOMEDIJA Re`ija: Fiona Gordon. negdje u Srbiji. FIL M Extra Large 2 je avantura u kojoj je glavni junak dobro poznat detektiv Jack Costello.40 BHT KOMEDIJA Re`ija: Robert Ben Garant Uloge: Thomas Lennon. a u njezinoj {koli radi i Dom. Larin izbor 21. Cedric Yarbrough. S. Petorka se sprijatelji i skuje plan da se obogati po{to-poto nakon izlaska iz zatvora. Uz njega je i njegov prijatelj iz djetinjstva Cal Naughton Jr. O pokojniku sve najljep{e 22. O~ajni Dinko kre}e sam u potragu za Leilom. Lara. KOMEDIJA Re`ija: Predrag Antonijevi} Uloge: Zvonko Lepeti}. Zoran i Nela su se ponovno spetljali. Dinko odbija prihvatiti da je njegova voljena mrtva. FIL M KOMEDIJA Re`ija: Adam McKay Uloge: Gary Cole. John Sham. njegov uspje{an `ivot ne}e trajati dugo. Sa sobom povede sedam zamjenika: Travisa Juniora. Estephe. Carlos Alazraqui Veit je prona|en mrtav u svojoj gara`i. nakon {to ga napusti `ena. Nela pristaje na njihovu vezu. Kerri Kenney. neotesani neznanac. Radmila @ivkovi}. Rebecca Pidgeon. Ben Gazzara. koji mu je puno pomogao u utrkama. iako ga ona odbija. ali bez ikakvih rezultata. Pobjednici i gre{nici 20. dobiva napad angine pektoris.40 MRE@A This Time It’s Love. Clementine Johnson. Na{ junak biva umije{an u zavjeru u kojoj treba da se likvidira kineski nau~nik. poku{ava se ispri~ati Dinku. Ricky Jay. Fiona se po~ne opra{tati od svojih plesa~kih snova. Ipak. Ognjan je odlu~an da osvoji Nikol. Richard Ng.voza~ Formule 1 Jean Giard. FIL M AKCIJA Re`ija: Sammo Hung Kam-Bo Uloge: Jackie Chan.. jer }e ga na trka~ki dvoboj izazvati dosad najve}i izazov na stazi . ali Dinko je o{amari. koja se dru`i s FBI agenticom Pat McCune. Pet stranaca se na|e u zatvoru: dva lopova. Reno 911! Majami 23.. u jednom selu.. profesor tjelesnog. Ramiro priznaje da je ponudio biti Soledadina desna ruka samo kako bi ga povrijedio. Petar Kralj.30 FTV Kastanede se sva|aju zbog Soledad. snalazi se na razne na~ine kako da izbjegne obavezni otkup `ita i druge dr`avne poreze. bori se sa Nind`a ratnikom koji je umije{an u niz ubistava… Dodatnu dozu komike daje i Michael Winslow. Dinko uz obalu nalazi Leilino tijelo i donosi je u bolnicu. borac za ljudska prava. oni do`ive te{ku automobilsku nesre}u u kojoj Fiona ostane bez noge.OSLOBO\ENJE utorak. 22. a ne{to kasnije s protezom.o pokojniku sve najljep{e . FIL M Ovo je sada ljubav 22. predsjednik narodnog odbora. projekt koji bi mogao osigurati dominaciju nad svjetskom ekonomijom. Gospo|i Montenegro sve se ~ini kao la`. Jonesa. Ben Garant. Francisca ispituje Pepu odakle poznaje Olma Mesiju.00 FTV TV PROGRAM RI JE 61 SE Obalna stra`a preuzima pretragu. Grom i munja 22. policija je intervenisala u sukobu izme|u Veita i njegovog susjeda Ochsa..40 RTRS Winners And Sinners. Nakon sudjelovanja na uglednom plesnom natjecanju. Zato. Turkan 20. ali prekasno je. Steve Martin. {to mu naravno para srce. koji je partner na{em glavnom junaku. Bora Todorovi}. Njih dvoje svaki slobodni trenutak koriste ne bi li plesali rumbu. Love}i ribu eksplozivom. Felicity Huffman Tajna Starog Mosta 17.. seljaci odlu~e da ga smijene. Rumba 00. S Kleinom je na ostrvu i njegova sekretarica Susan Ricci. Orhan je ljut na Turkan jer previ{e pa`nje posve}uje Aliju i Berin.. Dan prije. zajedno sa seljacima. Pavle Vujisi} [panski zatvorenik 23. kao i svi dokazi koji bi Macov tim doveli do osobe koja je izvr{ila bomba{ki napad. Ponajbolji voza~ NASCAR-a Ricky Bobby na trka~koj stazi daje sve od sebe kako bi pobijedio... zatim poku{ava da na|e ubicu svog prijatelja Indijanca. Forenzi~ari }e morati pokazati svu svoju kreativnost u obnovi o{te}enih tragova. 1984. mladi marketin{ki stru~njak Joseph Joe Ross u pratnji kolege Georgea Langa stigne na karipsko ostrvo St. Na obali pronalazi Leilin vjen~ani veo kako pluta u pli}aku. Odlazi do Lare i zahtijeva od nje da mu ispri~a sve detalje oko potapanja broda i Leilina nestanka. Jack svojom domi{ljato{}u i lukavo{}u zajedno sa partnerima uspijeva da stane na put lo{im momcima i spre~ava ih u njihovim namjerama. no njihova imena nisu na listi uzvanika pa ne mogu prisustvovati proslavi.10 BHT U eksploziji je uni{tena jedna ku}a na Manhattanu. Nakon 35 sati vo`nje {erifov odjel iz Renoa stigne u Miami. Bruno Romy Jedna Turkanina kolegica sa fakulteta primijeti da se ne{to de{ava izme|u Turkan i Orhana te to razglasi svima. Juan misli da joj se Ramiro udvara.. Michael Winslow i Lou Bedford CSI: New York 20. FIL M Usavr{iv{i sistem nadzora svjetskog tr`i{ta. on nastrada. Po izlasku oni sa sestrom jednog od njih osnivaju kompaniju za ~i{}enje i kre}u u provo|enje svog plana. 1993. Shui-Fan Fung KOMEDIJA Re`ija: Alessandro Capone Uloge: Bud Spencer. gdje svom {efu Kleinu treba odr`ati prezentaciju sistema. Nakon ovoga. od Turkan se o~ekuje da donese veoma va`nu odluku. Jamesa Garciju i Cherishu Kimball. Jane Lynch. maj/svibanj 2012. Po ro di ca Saylan je ogor~ena na svoje prijatelje koji su svojim pona{anjem zamalo skrivili Haydarovu i Fidaninu smrt. U po~etku na {takama. njezin ljubavni i plesni partner. Upravo zato on je nacionalni heroj koji ma mnogobrojne obo`avatelje. Jason Davis Soko Wismar 15. Prema nepisanom pravilu .05 TV1/MRE@A Rumba. Raineeshu Williams. Bogdan Dikli}. Trudy Wiegel. 2008. Naime. Poru~nik Dangle obavijesti svoj odjel da je pozvan na ameri~ku policijsku konvenciju u Miami.10 RTRS Winners And Sinners. koju mori gri`nja savjesti. Sammo Hung Kam-Bo. Ricky }e se morati suo~iti s najve}im izazovom u svojoj karijeri. O~ajna Lara. 2006. koja se osje}a krivom. Jasno je da sumnja odmah pada na starog susjeda. ali govori Neli kako je `eli.25 NOVA Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby. Jakov i Lara doznaju za Leilinu smrt. Dominique Abel.30 PINK Reno 911!: Miami 2007..30 FTV O pokojniku sve najljep{e. ali se on nekako izvu~e. Charlie Chin. FIL M DRAMA Re`ija: David Mamet Uloge: Campbell Scott. pre{uti Jakovu da ju je Dinko o{amario. Jake Johnson. Dominique Abel Uloge: Fiona Gordon. Zoran i dalje misli o Miji. Izme|u Mate i Ognjana zahuktava se netrpeljivost.seoska {kola dobija njegovo ime. 1983. Will Ferrell. .

kulinarski show 11.30 Dnevnik TVSA TV TK 09.05 Strasti i intrige. serija 13. 20.40 Dragulj u kruni. program 13.00 Ve~ernje vijesti 22. hronika 20. 281. serija 20.16 Kinali kar.00 Turkan (r) 12.00 Program za djecu i mlade 10.45 U fokusu (r) 04.00 Strasti i intrige. 20.30 Dnevnik 3 23. igrana serija. ep. program za djecu 15.05 Tajna Starog Mosta.20 Survivor bez censure.05 Music box (r) 14.15 TV {kola (r) 18. ep.00 Sport (r) 14. serija 13. igrana serija. 106.05 BHT slagalica 15. kulinarski show (r) 13.25 Druga istina.50 Vremenska prognoza 21.B. serija 11. film 01. informativni program 12. serija 18. u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Kursad`ije 14.30 Villa Maria.00 Dragulj u kruni. igrana serija. crtani film 09.00 Stol za 4. Albanija.05 Igrana serija 21.00 Udri mu{ki. (r) 10. {panska serija 18.15 Tarih 18.05 Kinali Kar.40 Ovo je sada ljubav.00 Mala nevjesta.00 Jedan na jedan 22. serija (r) Gastronomad (r) Muzi~ki poster (r) U prolazu (r) ^ejs.05 22. serija.00 07.R.00 Vijesti 08. serija 23.05 Türkan. (r) 11.10 CSI: New York 21. Island.05 Kinali kar.15 Patnja. epizoda (r) Dje~iji program 10. 5+.00 Dnevnik 2 23.55 Bestseller 15.00 Vijesti 10.35 Muzi~ki predah 14.00 Iz dana u dan 12.00 Te{anjska hronika (r) 12. 00.00 Zlo~in i kazna.15 BHT slagalica 09. Danska.59 Biometeorolo{ka prognoza 12. animirana serija 18. 21. ep.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Astro Num Caffe.25 Roni Olly roni.05 Ukradeni `ivoti. ep. program 20. igrani film Pono}ne vijesti Grmalj .15 Slavni parovi. ep.20 Lijeni grad. igrana serija.35 Cirkus. igrana serija. polufinale. crtani film 08.00 Kad li{}e pada.10 Super Loto.50 Lijeni grad 10.30 Hronika Novi Grad (r) 13.01 Take{i dvorac 16. 19.55 Kad li{}e pada.62 BHT TV PROGRAM FTV 07.00 Federacija danas 17. sportsko rekreativni program 19.00 Vitaminix (r) 10.02 Sport 20. (r) 16.50 Sve u svemu.15 Kinali kar.00 Dnevnik 1 16.30 Link 18. crtani film 07. 11.20 Program TV Sahar 10. (r) 12.00 Baku: Takmi~enje za Pjesmu Eurovizije 2012. Moldavija.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.00 I. 36.05 16. program 16.45 Moje srce kuca za Lolu.00 Moje srce kuca za Lolu.50 Crime Time.30 Glas Amerike.15 Strasti i intrige. 54/134 Vijesti Tek ro|eni. 20. program za mlade (r) 13.00 TV {kola 12. crtani film 09.25 Odli~an. crtani film 07.15 Strasti i intrige.15 Putokaz. 09.00 Dnevnik 1 19.00 Sve u svemu.00 15. sportski program 19.00 Zenica danas 19.40 [panski zatvorenik.00 15. igrana serija 19.00 Dnevnik 2 19. OSLOBO\ENJE 07.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19. Irska. strani dokumentarni progra. serija 23.40 Muzi~ki program 19. 20.30 Ru`a vjetrova.05 Razglednica 22.00 Larin izbor.00 Patnja.00 Strasti i intrige.30 BH RITAM 22.18 Dragon ball Z. igrana serija. Litvanija.30 Dru{tvo znanja.30 Ze sport magazin (r) 15.15 Global. serija 13. igrani film TV MOSTAR 09. meksi~ka. serija 21.00 U fokusu (r) 16.00 Vijesti IC 20. crtani film 09. Rusija.00 Hronika Novi Grad (r) 08.10 Harveytoons 10.05 OBN Sport. humoristi~ni. serijal 21.05 Turkan. kviz 22.00 Vijesti plus 12.45 Vijesti PINK 06.00 Biznis magazin (r) 11. igrani film No}ni program Kad li{}e pada 19.50 BH Telecom: U susret EP u nogometu 19. ep.20 Bandini. serija (r) 10.00 Vijesti 12. dnevni magazin 18.15 Necenzurisano 11.10 Survivor bez censure. serija 21.15 BN koktel (r) 14. informativni program 19. zabavna show biz emisija 19. igrana serija.30 Dobar dan svima. film 11. igrana serija.05 Zakon ljubavi. 23. epizoda (r) 16. serija OBN 06.05 Kismet. TV show 08. igrani film TV ZENICA 08. serijal (r) 14.05 Zakon ljubavi. serija.00 Zanati koji nestaju 15. informativni program 16. ep.00 Vogo{}anska hronika 18. zbunjen.30 Sanjalica. TV show 16.30 Lud.00 Dnevnik 1 16.15 Historija odje}e.00 Vijesti 12.30 Sudnji dan. crtani film.30 Pod krovom.15 Larin izbor. sportski pregled Dobro jutro 07. film 00.15 Dimenzija vi{e.30 Reno 911.30 Sa sevdahom u srcu 09.10 Stol za 4.30 Dnevnik FTV 20. ep.50 Crtani film 18. dok. program 21. 60.30 Frej`er.05 Nodi 09.10 Move with Mimic 09. 15. serija.20 Bandini.25 Tajne svjetskih arhiva. crtani film 08. crtani film 10. 61.30 O pokojniku sve najlep{e.58 Sport centar 16.00 BHT 1.45 Top Shop 08.00 Denis napast 19.00 13. drame Zenica 2012.20 Sport centar 23.00 Obi~ni ljudi.10 Dnevnik 3 (r) Larin izbor 09.30 Frej`er. serija.00 Dnevnik 1 12.30 Dnevnik 2 20. dnevni magazin (r) RTRS 06.00 Flash vijesti 17.00 Zelena trava.30 Dnevnik 2 20.09 Time out.50 Televoting: Tvoje pjesme. ep.00 BHT vijesti 12.30 Yu Gi Oh 16.30 Dnevnik 3 Sport 22. 17.00 Bandini.30 Tribunal 22.05 Slomljena krila. doma}a humoristi~na serija 09. program 14.40 Igrani film 24.05 15. program iz kulture (r) 14.30 Kod Ane 17.21 Druga istina.55 Dolina Vukova. specijal: Gotovina i Marka~. serija 18.00 Bumba. serija 16.50 Ljubav bez granica.30 Egipat. igrana serija.00 Sand`a~ki velikani 21.00 Sarajevsko jutro 10.35 Za svaku bolest trava raste. igrana serija. dok.28 Vremenska prognoza 19. jugoslavenski igrani film 00. crtani film 14.30 02. 20.45 Suveniri stolje}a 19. strani dok. kviz za djecu 19.2 Bajke iz cijelog svijeta (r) 10. Austrija.30 Zlato u boci.35 Business News 19. 20. Gr~ka.30 Igrana serija 10.20 Sport fles 18.20 Roni Olly roni. ep.00 Iz dana u dan 17.45 Bandini. film 22.25 Soko Wismar. kviz 14.00 Vijesti TVSA 21.00 @ivot i zdravlje. II dio. biznis magazin (r) Dnevnik TV1 Türkan. crtana serija Moj auto Finansijske novosti 19.05 Kinali Kar.00 Takeshijev dvorac.05 Muzi~ki spotovi 14.05 Turkan. ep. serija 18. serija Vijesti.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.20 Reporta`e sa zemlje mira.50 Igrani Osumnji~ena.15 Ulica Zoolo{kog vrta (r) 10.00 Vijesti TVSA 13.05 14. serija 19.30 Da sam ja neko. u`ivo 20.15 Kinali kar. obrazovna serija 10.00 22. emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.00 Sport centar 16. 60. (r) 11. 30/187 (r) 07. serija 12. serija 17.10 Grand show. turska serija 23. serija 22.45 Crtani film 19. meksi~ka.20 Dnevnik 2 22.00 Bumba 09. serija (r) 02. film 22. 54.00 Voice of America 23.00 Glas Amerike 23. indijska.00 Majstori kuhinje 16.20 Moj d`epni ljubimac 09.40 Tudorovi. serija 21.30 Majstori kuhinje 16.00 Multimilioner.30 Slijepa ljubav.55 Vijesti 09. igrana serija. serija.10 Zdravlje.25 14. igrana serija. 282.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.55 Tri u jedan. crtani film 07.35 Arena. [vajcarska.05 Strasti i intrige.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19. 154.00 Crno i bijelo 18. turska kriminalisti~ka serija 14.00 Vijesti 10. muzi~ki show (r) 12.45 Bajke o `ivotinjama. ep. PRIJENOS Prve polufinalne ve~eri ovogodi{njeg Takmi~enja za pjesmu Eurovizije nastupaju: Crna Gora.30 O~i du{e. 2.13 Nodi. 4/13 HAYAT 06. turska serija 17. serija 13. maj/svibanj 2012.00 Anali.05 Kinali kar.71. Rumunija. crtani film 11.34 Program za djecu 10. 2.00 Liberty TV 22. magazin (r) 12.30 Zdravlje je lijek (r) Tek ro|eni 15.05 Tomica i prijatelji 14. 21. serija 23.20 Meridijanima.30 Top Shop 11.00 Telenovela 22.00 Novosti u podne 12.15 00.00 Denis napast 09. serija.00 Bandini. 37.30 City Exsclusive.10 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. crtani film 07. serija 17.55 OBN Info. serija. dok.30 City Exclusive.00 Vox Populi 02.05 Winx.05 Vremenska prognoza 11.00 Vijesti 15. 10.05 Kinali kar.serijal. igrana serija.00 Nemogu}a misija.35 Gerald McBoing. igrana serija. 100/142 11. ep. ep. muzi~ki program 21. 19.05 13. serija (r) Mala tv Kenguri ko{arka{i.45 13. zabavna show biz emisija (r) Takmi~enje za pjesmu Eurovizije 2012 21. serija 11.15 Vremenska prognoza 18. crtani film 06. 20.05 Sponzoru{e. doma}a lektira 15. film 01. humoristi~ni program 11.30 Hutba 14. 22.05 Euroliga. serija 20.00 Novosti 10.00 Jutarnje vijesti 09.10 Ezel. 31/187 08. serija 21. serija 15.30 Kod Ane 08. strani dok. strani dok.05 Türkan. serija 17. ep.30 Tajna Starog Mosta.10 Pobjednici i gre{nici.10 Magazin LP u nogometu 14.10 Sport magazin (r) 14.35 Kako da ne. 281.20 No}ni program . ep.30 O~i du{e. ep. 53/134 (r) 09. 20. {kola engleskog jezika 15. program za djecu 20.00 Dobre vibracije.30 ^ejs. crtana serija Pomorske tehnologije. ep.00 Ru`a vjetrova.30 Jutarnji program 08. film 03.30 Vijesti 22. dok.45 Portreti nacija. ep.35 Garfild 09.20 Preljubnici TV ATV 07.45 Kad li{}e pada. 77. ep. 153. epizoda (r) 01. igrana serija.05 Top Shop 15. serija.10 Kismet. u`ivo 17. 07. igrani film 01.05 Zenica danas (r) 09. (r) 11.55 Cosmic Quantum ray. centralne vijesti 18 17 Vremenska prognoza 18. ep.15 Kursad`ije.00 Bestseller 15. POLUFINALE. ep.06 09.I. serija 09.00 Kad li{}e pada. serija. informativni program 11.40 Gastronomad 19. zabavni program 19.30 IC sport 17. igrana serija.10 Capri. igrana serija.30 Sedam dana u Maglaju 20.40 Ovo je sada ljubav. informativni program 02. (r) 01. (r) 11.05 Larin izbor. {panska serija 15. obrazovni program 18. humoristi~na serija 10. serija 19. dokumentarna serija 18. 61.30 07.43 Bestseller 11. serija 18.05 21.10 CSI: New York.00 Oggy i `ohari.05 Vox populi 23.20 Sport centar 23. 1. sportski pregled 19.05 Ljubav bez granica. ep. indijska serija 12.15 Ulica Zoolo{kog vrta 20.17 Dje~iji program 19.05 Turkan. serija Dnevnik 1 Zauvijek mlad. serija (r) 07. dok. 17. normalan. Ma|arska.05 Malac znalac.30 Glas Amerike (r) 11. 13.05 Film 12. moji snovi 19. 1/2 17.30 Kako to 10. 23. {esta sezona.12 10.00 I akcija.15 Kinali Kar.40 Sirene 11.50 OBN Info. reality show 00.00 Otvoreni program.00 Slijepa ljubav. (r) 10. (r) 10.00 14.45 Tragovi sudbina. SH OW TV SA 07. program 22. dio 01.05 Villa Maria.30 Istina. ep.45 Crtani film 20. serija 16. otvoreni program 17.40 An|eli i prijatelji.15 Vijesti 15.30 Slijepa ljubav.5 Muzi~ki program 23. jutarnji program 10. Nato perspektiva program. serija (r) 11. crtani film 09. animirani film 15.05 Türkan.05 TV intervju 21.00 Statisti. biznis magazin (r) Ovo je sada ljubav. 11.00 15. 22. igrana serija 22.00 Najava programa 07.45 BH gastro kutak. serija (r) 12. 61/117 (r) 01.40 TV Liberty 17.05 Balti~ka oluja. 60.05 Türkan.15 12. film 01. serija (r) 11.05 Türkan.50 ^itaj Bih.00 Glas Amerike TV USK 08.37 Stanje na putevima 19. edukativna serija Program za djecu i mlade 14. program 23.30 Freud.00 13.50 Na velikom odmoru sa [umi bombonama 09. ep. ep. (r) 16.30 Telenovela (r) 15. muzi~ka emisija za mlade 23. epizoda 18.00 Iz dana u dan 14.50 OBN Info. dok.00 12. program (r) 05. serija (r) 17. serija (r) 14.00 Anali. reality show 22.00 Strasti i intrige.15 BHT vijesti 14.00 Zenica danas (r) 00.45 Sirene.00 Velika umjetnost: Ingres.05 II Svjetski rat 17.00 20.00 Rapsodija. (r) 10. serija (r) MRE@A 09. serija.30 Muzi~ki spotovi 20. epizoda 17.30 Srpska danas 17. serija.00 Jutarnji program 08.15 18. igrana serija.00 Info top.02 Vijesti 16.00 Sevdah i vrijeme 08. u`ivo 18. program 18.05 Survivor.00 II Svjetski rat 13. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu TV1 06.40 Soko Wismar.00 09.05 Na{a mala klinika.30 “Vje`bajmo zajedno”.30 Vijesti TV Sahar TV VOGO[]A 07.30 Freud. 21.00 Ha{ki dnevnik 00. film 01. prijenos izvla~enja 19. prijenos 23. serija 23. krug utorak.05 11. crtani film 08.50 Tarih 21. serija.00 Dobro jutro 08.50 Bakugan. Miami.00 Vijesti Sport ekskluziv (r) Vijesti Ukradeni `ivoti.25 Cimmer fraj.38 Horizonti 19. (r) 10.05 Strasti i intrige.16 19.00 Turkan.45 Barimba 11.00 12.00 Vijesti 11. Finska. emisija o povratku 23. 17. emisija o zdravlju (r) 16.30 Sport 19. informativno-dok.40 Ovo je sada ljubav.55 Kad li{}e pada. crtani film. indijska. 14. (r) 13.45 Brze pare.00 Vijesti u 7 19. (r) 16. Izrael.55 Graditelj Bob.00 Put istine 15. serija.50 TV dokument 22.00 Danas u Srpskoj 18.00 ZMBT 5.05 Ja sam tvoja sudbina.40 Igrani film TV SLON 16. serija (r) 03. humoristi~ni.55 Princ iz Bell Aira.35 Dobro jutro djeco 09.30 Dnevnik 2 20.00 Info blok 12.45 Move with Mimic.00 Te{anjska hronika (r) 08. (r) 17.15 Bakugan 10. Belgija. Kapital. ep.20 Harveytoons.20 Pomorske tehnologije. jutarnji program 09.00 ATV vijesti 19.30 Skrivena kamera.40 00.00 17.30 Program za djecu i mlade 14.50 Info top.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16. igrana serija.00 Dobro jutro. 16/26 (r) Strasti i intrige.00 BHT vijesti 10.00 Vijesti 09. (r) 13.43 Bestseller slimmies 08. medicinski magazin 20.05 Crveni orkestar.50 Info top.2 Bajke iz cijelog svijeta 19.30 Takeshijev dvorac. serija 18.00 Slon extra info TV BN 06. dok.00 Crno na bijelo 21. crtani film 10.10 Mala nevjesta.00 Vijesti TVSA 16.15 Skrivena kamera 16.05 Extra jukebox time.00 17. serija 16. 61.55 Festival bh.05 Egipat.20 Dnevnik 2 (r) 03. reality emisija 22.00 Vijesti 09.00 15.10 Slomljena krila. dijalo{ka emisija Kapital.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.20 Nimbols.00 Timmy. igrana serija.00 Vijesti TV Sahar 12.35 Atomska Betty. doma}a serija 21. 21.55 11.10 Robna ku}a: Bijelo dugme. dok.10 Survivor. zabavni program 19.00 Kursad`ije.00 Kviz Extra 20. ep. ep. epizoda (r) 12.00 Ruski dok. reality show 16. serija.00 Novosti 14. crtani film 08.15 Danas popodne.00 Slijepa ljubav.05 Muzi~ki program 16.12 15. serija 18. 22. ep.40 Garfield.40 60 minuta.20 Moji d`epni ljubimci. audicija 22.00 Vitaminix 19. kulinarski show 17.00 Turkan.46 Muzi~ki program 20. crtani film 11.00 15. Kipar.30 SMS music 19. serija 19. reality show 11.20 TV Doktor. serija 17. program 00. 19.45 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.55 Zdravlje je lijek 16.30 Vijesti 14.25 Business News 23.50 Tajne svjetskih arhiva. San Marino.Indijanci. Vijesti plus Kinali kar.00 Dje~ije popodne. {esta sezona. dok.20 Ru`a vjetrova. igrana serija.01 06.00 TV jutro 09.

info Tv minijature.55 Ali Mekbil.00 Regionalni dnevnik 18.50 ]orkirani u inostranstvu: Preobra`aj u {vercera 23.30 Pod otvorenim nebom.20 Monk.00 Kako to rade? 10. serija 08.05 Kad li{}e pada. polufinale 1. serija (r) 10.31 Tree Hill 8.00 Ruska ko{arka finale Game 5: CSKA Khimki 23.50 Ona je prava. igrani film 21.00 Vijesti 10.00 NVO sektor SlomljenaERIJ A krila 16. Belgija.10 Medijum. talk show (r) 15. serija 13.00 Egipat u plamenu (r) 17.38 Znanstvena petica 15. talk show (r) 01.57 Top Gear 10. Spasi mene. u`ivo 17.20 Dijagnoza: Ubistvo. film 02.00 Izgubljeni drevni gradovi ANIMAL PLANET UNIVERSAL 11. a on joj ka`e da }e je uskoro iznenaditi. vijesti na albanskom 15.40 Strasti Orijenta.40 Walker.00 Bejzbol Mlb: St.02 Alisa.30 Kontekst. serija 20.40 Medijum.00 Eurosong 2012 prijenos 1.05 Ljubav na seoski na~in.00 Oko magazin. Mauricio i Silvana sretnu se.00 Motosport Mundial: Magazin 04.00 Eni Hol. ep.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13. Heavy Weight. prijenos 17.45 Detektiv na Floridi.30 Dokumentarna emisija 12.45 Veterinar sa pla`e Bondi 13.00 Vijesti Nove TV 17.25 Grom i munja. serije (r) 63 S HRT2 07.30 Kad li{}e pada.Ulster 20.00 Larin izbor.40 Milosrdna Grejs.50 Selo gori.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.35 Astro boy.40 Bjekstvo u raj za {impanze 19.00 Majka Tereza . serija 00.05 Vrijeme danas 10.30 Plivanje.20 Pse}a ophodnja.41 [kolski sat: UN (r) Navrh jezika (r) 16.50 Budu}i veterinari u Africi.25 Vrijeme 12. program za dijasporu RTCG 11.00 Srbija na vezi Stanje na putevima 19. serija 02.00 FIA touring car 23.17 Svi vole Rejmonda. Ona mu ka`e da je Liliana rekla da je on ~udovi{te.90 sekundi 20. serija CINESTAR 09. igrani film 11. serija 23.20 Ne{ Brid`is..15 Pre`ivljavanje 19.00 Vijesti 21. GEOGRAPHIC 13.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 22.36 Vijesti iz kulture 23.42 Degrassi Novi nara{taj 5.00 Vijesti u pono} 00. Starje{inin sin Kazim uvi|a da starje{ina stvari koje su prikupljene za Crveni krst i Vladu u Ankari. 1. serija za mlade (r) 11. crtana serija 08. igrani film 22.00 Vijesti 14.46 TV kalendar (r) 17.45 Biciklizam. polufinalne ve~eri 23. serija 17.30 Rukomet Bundes Liga: Kiel . teksa{ki rend`er. serija (r) 12. D`emal odmah po dolasku po~inje sa tvrdnjama da starje{ina ne upravlja ba{ najbolje mjestom.30 Milosrdna Grejs.00 Kako sam upoznao va{u majku.05 Ve~ernje vijesti 22. 08. Tour of Italy 00. Ka`e joj da su na neki na~in svi oni krivi za nesre}u.10 Foke: Njihova mra~na strana 20.00 Vijesti 12.serija (r) 10.50 Policija za `ivotinje 23.10 Camelot. Louis . serija 07.15 Americano.25 Razotkrivanje mitova 17.45 NBA play off Conf polufinale Game 4: Indiana Miami 11. film (r) 11. serija (r) 09. E[ Debrecen.Lubbecke 18. serija 19.Promet info 17. serija 16. u`ivo 01.08 ZABA .45 Generalka 13. a baba se ~e{lja: amanet.37 Bez odu{evljenja. serija 22. serija 18.40 IN magazin (r) 13.40 Kako to rade? 20.20 Dijagnoza: Ubistvo.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.20 Vidovnjak.00 Megafabrike: Mini 21.00 Momak ostaje na filmu. talk show 14. film 05.45 Megafabrike: Mini 18. serija 19.30 AJE program 14.55 Evronet.00 Budu}i veterinari u Africi.00 Dnevnik 3 23. serija 00. serija 16.. dokumentarna serija 12. igrani film 00.45 Real NBA 00.45 H2O Uz malo vode! 1.Svetica tame 00.serija 16.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Season Review Atlanta .20 Bjekstvo iz zatvora.00 Tragovima Tintina 17.40 Ameri~ki ~operi 14. serija 17. serija 22. serija 00.35 Dokumentarni serijal 18.00 Automotosport Dtm: Brands Hatch 16.50 Trgovci automobilima.00 Ko{arka Srpska Liga: Crvena Zvezda Radni~ki KG prenos 20. 2 epizode 12.05 Vijesti 11. igrani film 14. Povetkin. serija za djecu (r) 08.00 Sportski Magazin (r) 10.20 Kako sam upoznao va{u majku. kat: U paklu alkohola.35 ^ovjek zvan Hrabrost. serija za mlade 15. serija 21.Bundes Liga: Magazin 16.09 Vrijeme sutra 14.20 Dijagnoza: Ubistvo.45 Svi vole Rejmonda.10 Me|u nama 14. humoristi~na serija (r) 01. spasi sebe 14.20 Igra smrti.05 Igra prijestolja II.00 Deveta satnija. igrani film 11. serija 23. Tour of Italy SPORT KLUB 09. serija FOX CRIME 10. molim! 7. serija 23.30 Vijesti 09. serija 15.05 I tako to. serija 09.00 Vijesti 19.30 Plivanje.41 Zanimanje dijete 19.00 Sanjala sam pravu ljubav.30 Fitnes 08.20 Voker. igrani film . igrani film (r) 01. serija 03. ma~kama. Huck.05 Ranjeni orao.10 Sport 12.00 Vijesti 23.30 Cg. serija 21. serija 19. ER Ljubav IJ bez granica A 17.50 Otmica i spa{avanje 23. serija 19. dok.48 Gastronomad (r) 10. film 19.34 Eurosong 2012 prijenos 1. serija za mlade (r) 15.00 Debrecen: Plivanje EP. polufinalne ve~eri 22.48 Vijesti iz kulture (r) 10.10 Bogoboja`ljive namigu{e.05 Crna Gora. reporta`a 11.30 Biciklizam.36 Debrecen: Plivanje EP.30 Opasan lov 16.Srbija 21. Italija. snimka 20.15 Dnevnik Nove TV 20. Ma|arska EUROSPORT 2 14.40 Pravednik.00 Dnevnik 12.45 Eurogoals 09.15 Ong-Bak: Tajlandski ratnik.30 Walker.00 Drugi svjetski rat u boji 15.30 Profi boks: Nikola Stevanovi} 02. animirana serija (r) 19.18 TV kalendar (r) 12.05 Dar od srca.40 Ta prelijepa Afrika 14.50 Kao slu~ajno. serija 21. Malija. igrani film 23.30 Hollywood: Na snimanju IX. u`ivo 11.00 Biciklizam.40 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?.35 Prljavi poslovi 15.47 Obrtnik i partner (r) 13.10 Megafabrike: Ekstremni tobogan-vozovi 18. direktno 20. serija 20.00 Neobi~na porodica. ali nije rekla za{to i da ne zna {to je to saznala o njemu i predbaci mu to {to nije spasio njezino dijete.55 Pre`ivljavanje 11. serija 18. tv film 14.30 Kontekst. serija 12. 2 epizode 12.00 Stra{ni vrtovi.05 Ali Mekbil.1.00 Ko{arka Endesa: Banca Civica .00 Drevni plasti~ni hirurzi 12.35 Medijum. Njema~ka 23.20 Urgentni centar. serija 18. prenos 23.Heineken Cup: Finale Leinster . serija 13.00 Red i zakon. film 08.50 Mala TV: TV vrti}: Kava (r) Ninin kutak: Narukvice od ~vorova (r) Ivanini snovi: Karta skrivenog blaga. film 13.10 Lajmet.05 Kraljice savane 21.25 Zauvijek susjedi.00 Germanska plemena 21. kviz (r) 11.00 Prava krv. igrani film TV1000 06.45 Ko{arka Endesa Liga: Barcelona Alicante 23.30 Fudbal. serija (r) 09. igrani film 18.45 Tenis. smanjio sam djecu.Psg 15. serija 16.35 25. talk show (r) 09.45 NBA Live 13.30 Larin izbor. bre.55 Pozadina avionskih nesre}a 22.00 AJE Vijesti 00.00 17.10 Teletubbies.25 Prljavi poslovi 07.58 Alisa.30 Nova zora za ju`ni Liban (r) 10.28 Rekonstrukcija: Massimo (r) 11. postaje kap koja preljeva ~a{u.30 Sat TV 22.11 Sve u 7!. serija 11.05 Za{titnica svjedoka.25 Teletubbies.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14. serija 22.10 Inspektor Montalbano. serija 01.55 Red i zakon. serija (r) 09.30 Siroti{te za divlje `ivotinje 16.20 Voker.30 Dnevnik 20.05 Vrijeme 20.Ny Giants 15.00 Biblijske zagonetke 02. 22. Ma|arska.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.45 Pregled ATP Masters Rome 12. film 15.55 Megastrukture: Lansiranje sa mora 21.20 Bra}a i sestre.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere. film 17.27 Hrvatska u`ivo 18.25 IN magazin 18.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Pravi neprijatelj. igrani film 17.15 Opasan lov 08. serija 12. talk show 22.15 Ultimativna Afrika: ^uvari divlja~i: Na ni{anu konzervatora 17.00 Misterija.20 [ta radite.00 Kontekst.10 Za{titnica svjedoka.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. igrani film 12.30 U djeli}u sekunde 10. serija za mlade (r) 09. najve}em neprijatelju starje{ine. talk show (r) 18. Ka`e joj i to da Liliana nije ba{ bila dobro i da je imala halucinacije. igrani film 18.00 Seks i doru~ak. ep.00 Ko{arka Endesa: Real Madrid Banca Civica prenos 22. serija 14.05 Strasti Orijenta.00 Raspad.30 Legija izvanrednih plesa~a: Tajne raa.50 Milosrdna Grejs.00 Automotosport: Nascar All Star Race 04.05 Razvedeni Gari.44 Frano Supilo Povijest jedne iluzije.30 Eko i slonovi Amboselija 15. serija 11.17 Olujni svijet.00 Kontekst. serija 22.00 Bumba.55 Gra|anin. igrani film 20. ljubimcima 17.10 [kolski sat: UN Navrh jezika 09.00 @ivo oru`je 14.45 Divlje i bez cenzure 06.00 Ro|eni lovci 16.05 Program za djecu 11. serija 20.10 Kako se pravi? 19.. serija (r) AL-JAZEERA B.59 Sport 20.00 Zatvorene ku}e. Tour of Italy 20.00 Ovo je Srbija 15. serija 14.30 Srbija na vezi(r) 12. serija 23. serija 15.00 Vijesti 17.10 Dodir.00 Ragbi .30 Kontekst.40 Razvedeni Gari. serija 10.00 Daleko od o~iju.05 Megastrukture: Ledolomci 19.00 Poker Tour of Italy 20.00 Drugi svjetski rat u boji 23. 2. dok.30 Druga strana Srbije (r) 00. E[ Debrecen. maj/svibanj 2012.00 NBA play off Conf polufinale Game 4: Philadelphia Boston 21.30 Sat TV: aktuelno 15.05 U centar (r) 12.00 Fudbal Francuska: Lorient .10 Dnevnik 3 23.05 Kvadratura kruga (r) 10. film 14.55 Staten Island. WTA Brussels. program (r) 17. talk show (r) 11.00 Odbojka [vedska Liga: Kuba .19 Dr. serija (r) 16. serija 07. serija 16.00 Muriel se udaje. serija 20.30 A tempo 13.30 Dnevnik 19.15 Vijesti 00. kviz 21. serija 17.00 Vijesti 21.25 Sve o psima.12 Vrijeme 12. crtani film Danica i medvjed 08.26 Mala TV: (r) TV vrti}: Kava (r) Ninin kutak: Narukvice od ~vorova (r) Ivanini snovi: Karta skrivenog blaga.20 Pravednik.35 Putopis:.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.30 Nikaragva: Nezavr{ena revolucija (r) 11.21 @upanijska panorama 18.00 Australijski fudbal VIASAT HISTORY Gra|evinska ~udesa: Zaboravljeni kineski grad 08.30 [apta~ psima: Bigl manija. Oz.00 Tajni rat 22.00 ATP World Team Cup. igrani film 08.00 ]elija 13.00 Hokej NHL 00. serija 01. talk show (r) 23. serija 15. dokumentarna serija (r) 12.17 Ljubavnice 2.15 TV izlog 08.45 Eurogoals 13.La Dodgers 03. francusko-belgijski film TV PROGRAM NOVA 07. a D`emalova posjeta g.30 Natura viva 00.16 Incident. film 22.30 OI. crtana serija 08.20 Ru`na Beti.25 Svaki drugi vikend (i polovinu praznika).serija 13.90 sekundi (r) 09. animirana serija 07.20 [ampioni Formule 1.00 Djeca sa otoka s blagom 2: ^udovi{te s otoka.55 Megastrukture: Najve}i sjeka~ na svijetu 22.Svetica tame 16. serija 11.00 Pravo na `ivot: Ukradeno djetinjstvo (r) 09.00 23.30 Lui.12 20pet.58 ZABA . Ka`e i Azul da mu se Diego svi|a i da misli da je idealan ~ovjek za nju.00 Vijesti 11. Together To London 11.00 Lui.06 Divlji Plamen 1.24 Ru`iona 23.25 Okru`en mrtvima. kviz 19. slu{aj svoje srce . ep. info 17.20 Skandal.05 FTV Dolazak D`emala u kasabu nikako ne odgovara starje{ini. serija 18. WBA. igrani film 15.M.37 Tra~erica 4.00 Bronson.20 Klasi~na dela svetske drame: “ve{tica”^ehov.05 Zlato Beringovog mora 21. igrani film 01. krije i ne predaje. igrani film FOX LIFE 10. slu{aj svoje srce .03 Batman i hrabri superjunaci.05 Slagalica.30 Sportski Magazin (r) 15.25 Ciklus europskog filma: Rumba.00 Izgubljeni drevni gradovi 19. vrijeme stane .30 Seinfeld.20 Jesse Stone: Promjena. film 00. polufinalne ve~eri 21.55 Pravi country 2: Dar.55 Nepogrje{ivi instinkt. u`ivo 20.12 Stvaranje umjetnog srca.00 Pri~a o struji 20.30 ATP World Team Cup ARENASPORT 1 09.00 Vijesti 09. WTA Rome. film 03.00 Rukomet .45 Gastronomad (r) 15.06 Ponos Ratkajevih. serija 16. 2 epizode 21. Azul pita Mauricija kad }e joj dati zaru~ni~ki prsten.20 Ubistva u Midsommeru: Dar za `ivot.00 Majka Tereza . A. 8. S EUROSPORT 08. ro|endan Rock and Roll Ku}e slavnih. serija 21.05 Finansijski krah (r) 20.00 Biciklizam.05 Kokova.30 Plivanje. serija 20.10 Razotkrivanje mitova 09. teksa{ki rend`er.20 Voker.00 Rukomet EHF L{: Magazin 18. igrani film 00.00 Rukomet Asobal: Ademar Leon Barcelona 13. igrani film 19. crtana serija (r) 11. Hrvatska 08.30 Reporter: Filipini (r) 16.00 Tenis. teksa{ki rend`er.30 Sport 23.30 Dnevnik 1 15.00 Dobro jutro.00 Dnevnik 12. teksa{ki rend`er. kviz 18.Real Madrid 11.18 8.45 Auti 2. 5.31 Eurosong 2012 prijenos 1.20 Pisac i detektiv.00 Bul Duram.00 Peta brzina 06.15 Nauka 2012: maj-mjesec Matematike 14.00 Pjesma Evrovizije 2011. HRT1 07.45 Biciklizam.00 Svetla velegrada. Sport (r) 14.15 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere. serija 13.54 Degrassi Novi nara{taj 5. Rusija .00 Tragovima Tintina 01.25 Slagalica.31 Kad zavolim.20 Ubistva u Midsommeru: Dan Sv.30 Dnevnik 2 20. On joj ka`e da pro~ita zbog ~ega je njezin sin umro te da }e onda razgovarati.00 Vijesti 23. dio. Tour of Italy. Ma|arska 19.00 Sirene. film 22. serija 17.05 Draga.05 Mjesto pod suncem ostati ili oti}i 5. igrani film 02.20 Monk. EURO Countdown 13. film 10. Tour of Italy 14. serija (r) 14.00 Lov na sabljarke 21. talk-show (r) 19. finale 12.15 Boks.30 Kontekst. E[ Debrecen. Feritu.05 Kontekst.33 Vrijeme sutra 23.00 Vijesti u pet 17.15 Jednom davno.00 Tragovima Tintina 09. igrani film 13.05 Nau~no-obrazovni program 14.00 [apta~ psima: Sjenka sumnje 19.30 Pisac i detektiv. serija 23.10 Vijesti 18. igrani film 10.50 [est godina nezavisnosti 17.OSLOBO\ENJE utorak.00 Harry Potter i darovi smrti. igrani film 16. serija 23. {kolski program (r) 12. Starje{ina svojim pristalicama nabavlja gr~ke uniforme i ubje|uje ih da izvr{e napad.45 Razotkrivanje mitova N. teksa{ki rend`er. serija HBO 06.15 Sport plus 12.20 Trofejne ma~ke 18.45 Top 5: Maj 00.20 Ali Mekbil.50 OBN Arnaldo ka`e Diegu da mu se svi|a i da bi volio da bude dio njegove obitelji.15 Crna Gora u`ivo 19. info (r) 13.45 Beogradska hronika 18. serija 14.00 Vijesti 10.45 NBA Live 22.25 TV izlog 09.55 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 5.00 Nikaragva: Nezavr{ena revolucija (r) RTS 09. film 11. serija 12.00 Misterija Invud parka.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.00 Ru`na Beti.00 In medias res 20.20 Biblijske misterije: Ko je napisao Svitke sa Mrtvog mora 16. serija (r) 21.30 Rukomet Asobal Liga: San Antonio Atletico Madrid DISCOVERY 06.00 Liverpool Tv ARENASPORT 2 12. dokumentarni film 00.00 Biblijske zagonetke 18.25 Sekunde do katastrofe: Nesre}no sletanje u Sijuks sitiju 15.20 HAK . serija (r) 16.00 Dramski program 21.00 Izgubljen u Amazonu: Misterija pukovnika Persija Foseta 10.02 Eurosong 2012 prijenos 1. crtani film (r) Danica i medvjed (r) 17. polufinalne ve~eri 22.

Makedonije i Kosova. . {to jo{ vi{e dobiva na zna~aju. Od Cannesa do SFF-a . velikim aplauzom nakon prve projekcije filma na najzna~ajnijem svjetskom filmskom festivalu. dr. Svakog dana do petka.Prezadovoljna sam prijemom na koji su “Djeca” na prvoj pro je kci ji. Pored zemalja iz arapskog svijeta. na{a sineastica Aida Begi}. okru`ena brojnim radoznalim predstavnicima internacionalne “sedme sile” . stoji u optu`nici. Gani} na Doha forumu Doha forum. saop}eno je nakon razgovora iz kabineta entitetskog predsjednika. trgovinu drogom i preljubu. rekla je za ~itaoce Oslobo|enja Aida Begi}. Tu`ila{tvo BiH tereti Muhidina Ba{i}a i Mirsada [ijaka da su 25. Kao vje~iti avangardista. {trajkovat }e od 10 do 11 sati. Velike Britanije i Francuske. uz Kinu. navodi BIRN . u~esnik je na samitu i drugog dana je bio jedan od panelista o investicijama u visoko obrazovanje. koji su . kazao je. Screen procjenjuje Ina~e. kao jedina iz cijelog regiona sa svojim novim ostvarenjem filmom “Djeca” nagra|ena je . odno sno svjetskoj premijeri. ovdje u Cannesu nai{la. promijeniti status Memorijalnog centra u Poto~arima. Moamer je predstavio najbolji plan za razvoj i prodaju hibridnih automobila. sudska policija. niti obilje`avanje sje}anja na `rtve. Ured tu`ioca razmatra navode da je Strauss-Kahn mo`da u~estvovao u silovanju tokom zabave u hotelskoj sobi u vrijeme dok je bio predsjednik MMF-a. razvoju dobrih poslovnih praksi. jo{ uzbu|ena od pozitivnih reakcija. lju ba vi mo ja”. jer }e takmi~enje biti organizovano po ugledu na slavni program Donalda Trumpa .Predstavnici sindikata policije BPK Gora`de od ju~er su u {trajku.The Apprentice. `nost ekolo{kog osvje{}enja. u skladu sa {erijatom.Justice Report. a to je dono{enja Zakona o platama policijskih slu`benika. ali nije pri~ala o detaljima. Crne Gore. Iran ima najve}i broj pogubljenja na svijetu. strana 65. koji nude iste performanse i snagu.@eljezni~ar proslavio duplu krunu i okre}e se Evropi Osim: Idealan scenarij u `rijebu ne postoji OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak. na~in na koji rade. maja. 22. ponovio je predsjednik RS-a Milorad Dodik zamjeniku pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekretara Philipu Reekeru. jer smo tek na polovini festivala. do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani. najbolje ocjene su dobili filmovi dvojice dosada{njih “pobjednika” festivala u Cannesu: “Beyond The Hills” Rumuna Cristiana Mungiua i “Love” Austrijanca Michaela Haneka. Za{to ba{ hibridni automobili? “Automobili. nagla{avaju}i da se to pitanje "nepotrebno politizuje". Smrtna kazna se presu|uje. ovdje na trenutno vrlo ki{ovitoj Azurnoj obali. Zbog {trajka }e u Sudu BiH jutarnja su|enja u predmetima u kojima su optu`eni u pritvoru biti prekidana ili }e biti pomjerana za 11 sati. Do`ivjeli smo i to: nakon uspje {nog pri ka zi va nja fil ma “Snijeg” na Cannesu 2008. navodi se u slu`benom saop}enju tu`ila{tva u glavnom iranskom gradu. POLICAJCI U [TRAJKU . Naime. kao i jo{ tri prikazivanja na komercijalnom Marche du Filmu. spominjala da je bila zlostavljana u ratu. Na ju~ere{njem sastanku u Banjoj Luci Dodik je istakao da je neophodno da se pitanju lokalnih izbora u Srebrenici pri|e na odgovoran na~in u duhu toleranicije. Oni su se okupili pred zgradom kantonalnih institucija gdje namjeravaju ostati do ispunjena osnovnog zahtjeva. koji oduvijek polarizira gledala~ki auditorij. Saudijsku Arabiju i SAD. Obje{eno 14 osoba u Iranu ^etrnaest osoba je obje{eno ju~er u Teheranu zbog trgovine drogom. javlja BIRN. koji se zavr{ava u nedjelju. Uspje{nog studenta SSST-a o~ekuje istinski izazov. S.) PREKID SU\ENJA . godine. Ejup Gani}. tu je upra vo pri ka zan film “You ain’t seen nothin yet” istinskog veterana . u zatvoru Armije BiH (ABiH) koji se nalazio u podrumskim prostorijama zgrade [umarstva u Vare{u. u to vrijeme bio na~elnik Odjeljenja slu`be dr`avne bezbjednosti u Olovu. pod pokroviteljstvom katarskog emira {eika Hamada bin Khalifa al-Thanija. (A. `ensku osobu hrvatske nacionalnosti prisilili na seksualni odnos. me|unarodni filmski festival u Cannesu Veliki aplauz za “Djecu” Novo ostvarenje na{e sineastice Aide Begi} na prvoj projekciji nai{lo je na vi{e nego dobar prijem (Specijalno za Oslobo|enje) Aida Begi}: Prezadovoljna sam prijemom filma Nova istraga protiv Strauss-Kahna Francuski tu`ilac ju~er je pokrenuo preliminarnu istragu navoda o silovanju u hotelu u Washingtonu protiv biv{eg direktora Me|unarodnog monetranog fonda i nekada{njeg predsjedni~kog kandidata Dominiquea Strauss-Kahna. okupio je oko 600 u~esnika iz politike. Mo`emo konstatovati da je na prav ljen do bar izbor da upravo film “Djeca” Aide Begi} otvori ovogodi{nji 18. za sada. V. U posljednje vrijeme do izra`aja dolaze hibridni automobili. me|u favoritima za najve}e festivalsko priznanje . Resnais to i posljednjim filmom ~ini. Mogu re}i i sa velikim interesovanjem o~ekujem jo{ dvije projekcije filma u okviru zvani~nog programa Un Certain Regard.Izmjena Izbornog zakona za lokalne izbore u Srebrenici ne}e biti. Studentsko takmi~enje Moamerov plan za hibridne automobile Student druge godine Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology Moamer Pe{tali} osvojio je prvo mjesto na takmi~enju Ron Brown Apprentice Program za najbolji poslovni plan. Takmi~enje je organizovala Ambasada SADa u BiH. Moamera Pe{ta- li}a o~ekuje regionalno takmi~enje u Opatiji u konkurenciji sa studentima iz Hrvatske. oduvijek su me fascinirali. mla|ih sineasta. odnosno da nakon svjetske premijere u Cannesu. sa~injavali su akreditovani novinari i filmski kriti~ari. Tu`ilac u Lilleu u sjevernoj Francuskoj pokrenuo je istragu na zahtjev istra`nih sudija da istra`i navode o silovanju u hotelu u Washingtonu decembru 2010. svjedok Tu`ila{tva BiH je kazao kako je nakon 15 godina saznao da su njegovu suprugu tokom rata silovali optu`eni Muhidin Ba{i} i Mirsad [ijak. do 22. 46. zna~ajno je prisustvo gostiju iz SAD-a.Zlatnu palmu u uglednoj kriti~arskoj anketi ~asopisa Screen. Indije i Malezije. H. neposredno poslije zavr{etka projekcije. 27. Za davanje prognoza je jo{ rano. kao i problemima finansiranja nau~nih istra`ivanja u zemljama u razvoju. koji se odr`ava u glavnom gradu Katara od 19. maja. te unapre|enju slobodnog tr`i{ta u jugoisto~noj Evropi. maja. kao gost vlade Katara. prenosi Fena. januara 1994. uz znatno manju potro{nju energije i zaga|ivanje okoline” pojasnio je Moamer ukazuju}i i na nu. maj/svibanj 2012. silovanje. Svjedok B rekao je da mu je supruga. Kine. Sarajevo Film Festival. Dr.Sudska policija BiH zapo~ela je jednosatni {trajk upozorenja zbog prijedloga bud`eta kojim je predvi|eno da se slu`benicima na dr`avnom nivou smanji plata za ~etiri i po posto. Pe{tali} ka`e: “Izuzetno sam ponosan {to }u predstavljati svoju dr`avu Bosnu i Hercegovinu.REEKER . tehnolo{ka dostignu}a koja omogu}avaju da automobil ima 500 konjskih snaga i vi{e. ima i regionalnu premijeru na SFF-u. Srbije. Kad je rije~ o takmi~arskom programu za Zlatnu palmu. Gani} je ukazao i na mogu}e modalitete povezivanja Bosne i Hercegovine sa zemljama arapskog svijeta u domenu razvoja i obrazovanja. Ba{i} je. a studenti iz cijele BiH su imali zadatak da predstave i elaboriraju ideje o promovisanju poduzetni{tva. POSLJEDNJE VIJESTI DODIK . potpuno originalno isprepli}u}i teatar i stvarnost. povezuju}i sve to sa anti~kom dramom “Euridika” . Izborni rezultati u Srebrenici ne mogu. lake brigade ABiH.devedesetogo di {njeg Ala ina Re sna isa (“Hi ro {i ma. selektori uvrstili u konkurenciju sa djelima pola vijeka Za silovanje saznao nakon 15 godina U ju~era{njem nastavku su|enja za zlo~in po~injen u Vare{u. svoj Univerzitet SSST i svoj rodni grad Gradac” . U svom istupu. koja izvr{ava naloge Suda BiH i obezbje|uje sigurnost. prenosi Fena. Forum je posve}en ekonomskim i politi~kim pitanjima dana{njeg svijeta. a svaki projekt }e pojedina~no ocjenjivati uspje{ni biznismeni iz cijeloga regiona. Kao pobjednika iz BiH. gledala~ki auditorij te prve projekcije filma. biznisa i akademskog svijeta. odnosno realno sa fiktivnim i kona~no: `ivot sa smr}u. Ne kriju}i zadovoljstvo. za ubistvo. s posebnim osvrtom na arapski svijet i zapravo predstavlja isto~ni pandan godi{njem forumu u Davosu. Du{ko DIMITROVSKI “Pro{le godine u Marijen Badenu” “Rat je zavr{en”). nakon {to su se vjen~ali 2000. a [ijak vojni policajac 122. kra|u. 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful