·SVPU?PJl'loJd SVJmO op op o op 0 l}P 0 so 'VUODUoU!. o.

lqos op

»nb

S.1VUOl;:npV 0 SV;5UVU.ld 'vJ201ou:Jo.1 op vJsllvuV OU!suy SVp soiuo» CJp

oSCJg;5v;yY.iIV./fJ 'JVmrw VPU?D

'ol0.lJuoJ op

S.1VJ;:;oS sV:J!/,llOd CJp

oluoUl_1I'l10l'luosoa

V.1201DU:J0.1 0 oJ!uJ?.1

'tumruisztufiq

'o:J!29Iou:J0.1

'o:J!sl}[J

op 0 .louodns op CJsVJUlCJpuy op op Op '.I01U?S

O.1J?lsJ2vJ;1[ CJpSV.l.l0.UVJ

S,? oJVqUIOJ

op oJuCJ2V op soiuo: ut» VJS'!IVpodS'y Vp 0p OJ!P?J;1[ op S'o2JVJ O.U?lS!U?J;1[ op O.U9l!J.lo.L-Xo

tuniruisetufu]
S'D o.lq0S' op op VJUV.ld

S'o2.lVJ op 'OI'l_1JnJOxy .lapOd

seiuodnoo

'VPUoZVd

CJ V1fUO.lDN

Opumuod

Op 'mvuvJ;1[ .lOUCJJXY

VUDZ Vp VPU?PUoJU.uodnS 'SV:J0S S'V VJJUOJ Dpund S'V.lqO V

Vp 'DUlS'!.ln.1 CJp D.l!of.1SV.l[J oJnJ.1JS'uI Op 'O.l.lOJ.lS'V.l[J O;5!fl.lCJS Op op lVUO.DVN 01S'}UV lvuoPVN op 0p vp Dp Dp DJUCJUlVJ.lVdoa Dp 'Dp;5vJnpy

tuud
op

D1UoUl!fllDflUoS'0a

op lVUO!:JVN

Dp 'V.l!OX!0.L VPU?PJl'lo.ld 'v!'fJoJOU:JCJ.L

Swuoz:Jv:Jnpy

sostnbso ]

CJ S'opnJS'Y vp

DJnmS'UI 0p '.IVIUoUloldUloJ VPU?PUCJju.uodnS 'V.12ol0.lJoJ;1[ S'o.ln2CJS D.ln2CJS op V:J.IU19UOJY op op

IVUDPVN 'S'DPVfl.Ud 'lV_1JDS 'VPVJ.l1dV

o opvp?Jvn3

IVUD!JVN lVUO.l:JVN

omnisut
oinnisuj
oinntsut
'S'VIVUl_Ud O.lpUVrty

VPU?PUoJu.uodnS op

vS.znbsod

-r

'zn.lJ 0PlVMSO op;5vpUJ1.d vp JVUO?:JVN O.llUoJ op 'S'v2v1fJ CJpV.l.lOUSV.l[J v.l:Ju?2V OUVld op CJpIVUOl:JVN o]nJ!JS'uI

OJnmS'UI op 'SO!.ll}?J.lqOJ;1[ S;;MOJVA CJp O!]SS.1U10J vp 'VPU?211oJUI V.lnDI'lV7 o.lqos
oU

vp 'V.l!onVJVJ vp op So.IOPJrUCJS'

vp

VI'l.lJJ1.JoXy O!]S'SJUlOJ

'v(fJDID.lOoJo]'V

»odetp onb 'z lOZ op O~BUIop V I 8p '89~ B!J9s~AOlcI BP~p~W B ~lqOS 'OI([VNtr1cI 8Q

ZIOZ ::EIG '
qnu~w

OpU:dS 'S:dlOp~AI:dS oU (rws:)

Z9V 699

'z

TOZ

:dp

O~BlU :dp

0T

:dP B

'dW Z TOZl£:6000
BlUJOJU~ sy oprrnaos

IB~I:d:j.S~U~UU:d:j.Ur OA~+OW :dp S 'uIB6uB8IB

o~:)~sodxs:

'IB:J.Ol otr

smsodo.rd

SBp9ll:u::m11lli:dl

snprpoui

·IBUO~8BN OSS:dJ'6uo:) OB OlU:dUlBl{U~UlB8U:d nos -0!11}lU:dUlB610 op B80d? ~

oisrxard
so

:d opBIn8IB8 op

01!:d8UBU-g so.uo

oioudun

nos

umroxu
'AdW

1}f srenb

'01:df01d

sreuoreur

sun'6IB :d'6~1108 ':dA~SnpU~

'onb

:d:j.U:ds:dJdep o~:)~p:d B

'oiucuod

'B8!.Flsnf

onb

0

'SB1~:dl.lB8 SBA~P:dds:d1 0 :dJ1U:d SOpBPJ08B

SBP SBA~lB:j.U:dS:dJd:dJscpepuuo SOZBld oU so UlBUl!X01dB os :d

SB :d IBJ:dP:d.:{

Oill:dAOD

'oirrourour

0 ?:j.B

OpBAO.1dB ~oJ o~u

'1 IOZ

:dp

'tOZ·Z

i=r

:dp Ol:dfOld 0 'opruuo-j

·zroz:dp op

OJ~:dUBf :dp IBnuy

61

op

'~6~·Zl

oU ~:d'1 OUl08

opnouqnd

onrourrouoisod
ou sop}npu~ BU

'ZIOZ

B~11}lU:dlliB610 ~:d'1 :dp Ol:dfOld op A oxouv SOl8BdUl! qos opurune

UlB10] SO!-l1}lU:dLUB:)lO op

sofno
~oJ

'sopemdorj onb
~:dIdP

sop

B.IBUlg:) op BlU.lOJ BU

'ttoz

'EOZ·Z

oU

0

oiofo.rd

'110Z

:dp OlSO'6B UI:d IBuo~JBN

oss;_:U'6uo:J

OB SBpBqU~UIBJUd

op~s

lUB~ABq 1}f SBP~p:dlU s~Bl

·IB.l:dp:d.:{OU1:dAOD op ol~qUIl§ ou S:dQssn8S!p SBA~P:dds:dl op SBlduIB SB lUOJ :dp Ol111]

'01 OZ

dPS:dP SBP~l.IOJO sopcpnuo O:)~AldS SOU

scrso

SOP108B

'SBAqBW:dSdld:dl uro 'IBldPdJ oo

SOpJOJB

SOB

onrourudnrno

qqnd

SB~JO'6:dlBJ SBSI:dA~p :dp SBJ~:dl.IBJ SBU no BU SdQ6BldHB :dAOlUOld

0~6BJg~SSBp

dP souejd

:d OB:)B1dunLUdl

O~:)~SOdOld

npuojcr Y

·SB!8U§lP!AOld SB1l110 :dlfU:d 'BlU:dUI:d BU SBPBUO!JU:dUl SB1!dJJB8 SBP S:d.lOp~AJ:dS so o.rqos B~J9S~AOJd BP~PdW dQds~p

onb 'Z10Z
OSS:dI'6U0:J

op O!BUl op op curexc

+I dP '89~
OB tno A

oU (AdW)

B IBUO!8BN

onH)J.,V'l'm:l- I

op 'lO~U~S lUn:).lU:),SdB1JUIuro B:).S~IB~:)ddsg op 0:)~P7W op SOZ5JB:)op

'IB1dPdJ oAqn:)dxg
B B:).BJ1'S~mUdPV

JdPOd

op

soiuednoo

dJqOS AdW

'BPUdZBd Bp 0~171S~U~Wd Bl{U010N op 0PUBUldd op

0~19F.udl-Xd

'SnBUBW

dP B:)UB1d BUOZ np B~:)U~PUd+U~Jddns 'oursunj,
JO!Jd:).Xg 05~A1dS 'SBJdS SB Bl:).UO:) SB1qO B B1Bd 01udLU~AloAudsdQ
d

op 01~dESB18 ormnsrq op IBuoQBN opund orruusn]

'01~dEsm8

O+UdLUBPBddQ '0-g5BJnpg o~sJuV

op IBuo~:)BN lBuo~:)BN

'BJ~dX~dl

S~BUo~JB::mpg sBs~nbsdd B~JU~p~AdJd

sOPn:).sg op

'JB:).udUldidUlo:) o

dP

lBuo~JBN op

B~JU~PUd:).u~.Iddns 0:).n1qsuI IBuo~JBN OPIBM.SO O+Jl.:j.qsuI B~JU~Z5V

'B~13oIoUJd~l 'SOpBA~Id

dPBp~IBnb op

'B~Z50IOJ1dW

IBuo~JBN

sOln13dS

BQu~pUd:).U!lddns

'lB~:)oS op

OlnZ5dS

op 'zn.,l:)

o:).n:).~:).suI'BpBJqdV 0-g5Bpund

BJ~Ul9uOJ3

nsmbso.]

o:).n:).qsuI

'SB:).BUl~Jd op

IBuo~:)BN

OJ:).Ud:) 'SBZ5Bl{:) OlpUBAg

'SO~l1}q~qOW SdJOIBA 'Bl~dnB:)BJ op IBuo~JBN BJnOAB'1

dP O-gSS~UlO:) 'B~Ju~Z5~P:).UI dP m!dEsBJ8
Bp OUBId op BAqnJdxg

O-gSS~UlO:) 'B~Z5oIo.TOd:j.dW op SdpBpqUd

oimusuj uroououad

:IBldPdJ oAqnJdxg

rcpo.]
d

d sog13J9

Sd:).u~nZ5dSSOB

SBpBQBJ13B SB1~dllB:)

SB!JOZ5d:j.B:) SV

-C~rn'1) lBJS~d dPBpq~qBSUodSd([ B

cp

~d'1

'OOOl dP O~BUIdP V dP '10 I oU JB:).udUIdldUIo:) ~d'1 up LId

91

·S:).1B uroo so au

OP10;)B op opru

'zroz

BJBd lBnuv

B~1}:).UdlilB5JO

!d'1 B

'ztoz

dP '~6~'lI

~d'1 np A OXdUV OU SOpBUZ5~SUO:)dS-UIBJ:).UO:)Ud Sdl018A S~B:j.'nOl:j.s~Z5dl
os

l}f

OLUO:) 'OUB BpBJ BJBd

00'1617'89L'L lCl

$([ op BLUOS B opurautre $([ op
d

'SlBIJOS

S0Z51B;)Ud B d:).UdLUBAqBpl B d:).UdUIBAqBpl

'00' T09·9~8·1Ll

'SB~l1}lli~ld

sasodscp

'00'068'1 16'~17Vl

$([ dP 7 sasodscp dP {BnUB

OgS~Adld B 'Sd:).u~nZ5dS SO~;)PldXd sou

d £10l UIg 'IT Ol UId 00'6£9'1 17l'~~9'T
OAqBldl

$([
op

OPUdZBJJdd

'SlBIJOS

S0Z51B:)Ud B

'00'17L9'~t9'917l

$([

d 'SBPl?LU~d sesodscp B OAqqdJ '00'~96'~09'80~'T
op

$([ dP IBN:), oisno uroo
'SOA9B

'o-gsudd

saroptmnstn

Ot9'ZL 1

g SOptqUgSOdB

~9~'OOZ

L9Z"96Z

'I oxotrv nos op
'T3:WNl '(adDd) sop

UIB1SUOJSOl~~JUBUg SO+~~J~BIBd B+BP o S~lOr8A SOfl1J

- B~'60IOIO~+~W op IBUO!JBN O+n+!1SUrou O!JP1~X~ uro ~ sOPBlOI oAqn:J~Xa l~POd op S0131BJ ~P IBl~D OUB1d op SOA!l~J~ S0131B:J B!130I010~l~W
'0

S~WBl13~:).U!SOB BP!A~P 'laWNlaD

~P S~pBp!Anv

~p o~:)n:J~x3: l? o!odV

op O~:)B:JY!lB1D B ~S-!n+qSU!

I 'l-m oN

'BZ~lnlBU ~WBqplli~S sanno op li1;:>IB'I I Ol ~p O:).S013B 17 ~p 'l9Vl1 ~p

~p SB!:JU~p~AOJd 'BS~J~aBp

oU !~l Bpd

O~I;:>lS!U!W0 BJBd B:J!Iq1)d~lI Bp B!:JU~P!S~ld Bp FA!;) BSBJ Bp WV dISN3:J op B!:JU~1~]SUBl1 Bp opunnb 'aw OB oruoureuarodtuoi SBP!P~:J uraroj onb

O~:)B1U~S~Jd~1I ~p S~Q:)BJg!lB1D

SB ~S-lliBillJOJSUBJ+ 'lUg lOd

'IBUO!JBN BS~]~Q l? SOl~JB soiunsse SB~l~ SBP o~:)Bd!J!l-md lO~Bill oodnsso.rd os opuo

sou S!A!:J :;lp 81

'sooz

op orqtnozap

op '£OC9 oU OPIJ~a
BU SBpBJU~p

ojod BPBAOldB '(aNa)
sl? cpucre

BS:;lJdQ op IBuo~:JBN B!'6;:>lBJlS3:

S:;lQ:)!sods!p

onb BP!P:;JUI 'IB!JddSd

BZ:;J.ln1BU

:;lp 0131BJ urn :;JIB1dD-B~1B:).~lJ~S uum 'Caw) unuruisc BU 'lB!1J umd

BS~J~a Bp o~;:>:).s~U!W BJ!St;?q op op 17 ~p '9l~'11 oU !:;Jl B BJdHB

'LOOl ~p o.rqruno

otuoo lU~q 'O~SS!lliOJ uro 0131BJ nro BJ!lq1)d~1I Bp B!JU~P!Sdld up SdlUBJ'i3dluI

so~'6l9 sop o~:)B:~u~s~Jd:;l1I dP S~Q:)BJgqBJD BlU10JSUBll 'SO!l;:>lS~U!Wsop ~
BJ!Iq1)d~lI Bp B!Ju~P!S~Jd Bp O~:)BZ!UB'610B o.rqos dQds!p onb 'tOOl ~p O!Blli ~p

8l

op '£89'01

oU !~l B BldHB uroqunn

BId:).

tno o~:)!SodOId V

'~101WOJ

:;JSB:)UBU!d~p ouroo ill:;lq 'S~B~JOS sBJqnod B!130lou:J:;ll
d

~p o:).U~ill!AIOAu~s~Q op

'lBFEW

~p 'B!13010U:J~l ~ B~:JU~!J o:J!u:J;:>l 'o:J~s~8 OU!SUa op

~P 'Blnlnl:).sdBlJuI op B:).S!IBUV~p 'o:J!139Iou:J~l

~ .rouodng O~I;:>lS!13BW SB1~~llB:J SBP ~ SB!Ul~pU3: sl? ~:).BqUlOJ dP d:j.Ud'BV ~p

°BPBUO!'JUgli d1lldllilB!'J!U! !g'I

up V-IlIA

OXdUV

OU lliBlSUO'J SOl!g'JlIBug

souoro

B1Bd OZBJd d SdJOIBA sofno 't:66 I dP 'I 69°S oU~d'I B BWJ:j.onb dP 'B!'i50Iou'Jdl d B!'JU~!:J lid BJ111nJ1SgB1JUIg OlUgillBfdUBId 'O-glSgO cp d 0'J!B9IOU'Jgl g B!'JU~!:J uro csmbso.j

O:j.Udill!AIOAUdSdQ 'B!BOIOU'Jdl SO'J!Sl?q soiucunotrox

op SB1!dDB:J SBP

SOp SdlOlBA SOAOUSO JB'J!PU! B_IBd '900l dP o.iquroios

op S dP

'vvt:°

I I au !g'I Bp S I °:j_lB BlgHB AdW

°

cp oL °:j_lB 0

°IB1gpdJ OA!ln'JgXa 19pOd op B!'a0l0U'Jgl g B!'JU~!'J op RI!gDB'J 12urooucucd B d laWNI SdlOP!AlgS sofno sopepnuo d SO-g'a19so g11ug :JV'Ida:J

° l!l1pU!

BIBd 'SVPU?p_ZttO.ld SV.l7nO 9P

° S_ZV.l0poif
0

soq6vpung

Svp

°

sinnb.anru)

Svp

'V70.l.za IVAopog

Og6VA7SoZU_ZWPVVP v_z2oloUJ0.L OUVld o.lqos »odsip onb

°

V_ZJU?tJ 0p

'00.19 V tund SV.1!o.1.lV'J op

't:661 op oqjnf ap SZ op '169°S au !d'I B BldHB AdW Bp 09 °:j_lB 0

°0"!2'i519 dFmbBp otodw odnlD '(NIHV:JVQO)

op IB!ExnB PA}U dP S0'61B'J so RIBd SdPBP!AqV gp oquadurosor]

N1HV np SdlB1Ugilldldill0:J

op

0"!2:)B'J~F1BID Sd+UdldJdl soiuod 12

sop SdJOIBA so '!dl cmscur B+SdP OXdUV ou B!'JU~B!PlUI gp BI!gESB18 B!'Ju~2y Bp

'BldHB o~ °:J-IB nos 0 onmnbuo '(WHV)

S021B:J d BJ!dllB:J dP OUBId op Sd_WP!A1gSsop oorpunf dill!'adl ou S!Bn1UOd Sgg:)B'JY!POUI 0PUdAOUIOld d S0'i51B'JOPUBUUOJSUB11 'sooz dP OJqUId1dS dP L I

dP '9LC I I oU !dl Bp O"!2:)BPdl UIBJdHB AdW Bp oV g at: °S:j_lB B SO
°1 OXdUY nos op UIB1SUO'JSOI!d'JIIBUY soitojo RIBd B1Bp g SgJOIBA SOfl1'J ':JV'Ida:J BU O!'JJ:)lgXg UIg g sOPBlOI '(adDd) OA!ln'JgXa 19pOd op so'aJB:J

op IBJdO OUBld op SOAqgJg S02_IB'J sop SgwBJ2g:j.U! SOB BP!Agp ':JV'IdaJaO
BJ!gl1B'JB:J BlnOAB'I np OUBld op BAql1'JgXa 0"!2SS~UI0:J op SdPBP!A!+V

op o"!2:)n'JdXa 12O!OdV gp O"!2:)B'JyqBlD B dS-!n+qSU! 'ol °pB ON

s

ep 171 O+-IE onrenbtro '(00) 0
~ oiunnb

0125B~g~IBno ~P 0125B~gqB10 Bp 0125d~~1~d 0PIBi\:\SO o~::mpund cp SO'6.IBJ ~ SB1~~_UBJ

(Zfl"tLJOld)

znlJ

op OUBld op oorpunf ~Ul!'6~l ou sremuod S~Q5B.I~+IB l~AOUlO.Id B.IBd '900Z op o.rqruno op 61 op '~~£oll oU !~l B Bl~+IBAdW np £1 °pB 0 °AdW ciscp IlIA o IlA 'IA soxouv B UlgSSBd onb B.IEd '8IdVQO sop S~.I0IBAso UIO~ ~ BUIlO] BU.IB.IO'6~A

- B~nql)d ~Pl)BS rno B~!p7UlO~a 0125B'6!+s~AuI

~ Bs!nbs;;Jd ~P OqU;;JdUl~S;;JQop 0125B~gqB10 np 0125d~~J~d B1Bd soured sop ;;Jsootscq sornourrotrox sop uraran onb 'AIXXJ ~ IIlXXJ 'XXJ SOX;;Juy

snos sou '600Z op 'L06°11 oU !~l B BJ;;JnB AdW up ZI °pB 0 O(WAJ) SO!l'?!EqoW scroje A ~P 012SS!UlOJep S0'61BJ ~ SB1!~1IBJ op OUBld op Ol-!qUl~ ou 'BUO!~U;;Jur onb oquodurosorj op S;;JQ5B~g!+BI0 SBP 0125dd~ldd B B1Bd oorptrnf ~lU!'6~l 0 ;;Jl-UdlUIBnl-uod lB~g!POLU B1Bd '800Z op OlqLU;;JZdp vZ op '068°11 oU !;;Jl B Bl;;JnBAdW up 11 °pB 0 ;;Jp °AdW Bl-SdPA ~ AI SOXdUY sojod '900Z
dP

'vv£o

II oU !dl Bp a-IlIA

;;JV-IlIA

soxotrv

so opunuusqns

'BU01~UdLU

onb SOlLr8~sop oorsaq cmourrouox

0 BI~nB AdW Bp 01 O+-IE 0 °B-OpU!n'6uqx~

'BUO!~U~LU onb S0Z31B~sop ootscq Ol-UdlU!~U~AOB ClJdWtLlO)

B~Z3010U~dl

o B!~U~FJ ;;Jp~PBP!AqV dP B!.I,?lOdlU~l 0125B~g!l-BI0 Bp .lOIBA 0pUB10dlO~U! '600Z;;JP 'L06°11 oU =r up Y-~~ °pB 0 Bl~+IB AdW Bp 06 °pB 0 O!~l P!l~];;J.IBp XIX OX;;Juy op souuoi sou B!Z30IOlDdl B
d

°

B!:JU;?!J cp

BI!dllBJ

up SOA!l-;;J];;J 0'61B:J sop screjruu S

SOB BP!Pd:JUO:J

J;;JSB '(Ta) 0]25Blnl-!l .rod 0125!nq!lp'(l B l!nF+SU! urad '600Z ;;Jp Ol!dJdA;;J] op Z cp 'L06° II oU !dl Bp ~~ O+-TB OIUgl-IB AdW Bp 08 °pB 0

9

·lBlq~UI B~'60I0U8;)1 ;)P SRT~;).UB8 S08~Sl}q SOW;)lU~8U;)A ;)P SOP;)

oquodrucscp op

0~JB8yqBl'6 so

up

SglOIBA so IBJY!POUI B1Bd UIBUO!JUgW S;Z ;) 17Z ·SpB SO

onb S~;)I SBP SOX;)uy

UIBl;)HB AdW

·lBFEW B~'6010U8;)l ;)P Bp '(daSDS)

Bl~Q.uBJ

Bp ;) ';)IOI1UOJ Q SB::)UBU~d m~Q.uBJ ;)P

SOpBA~ld sOln'6;)s

;)P B~8U~PU;)lU~1;)dns Bp S0'61B;) Q SBl~;)llB;)

;)P OUB1d op SQIOP~A1QSsop ';)lU;)UlBA!PQdS;)l SBP 01:Jd;)JIQd ;)P

'oqnodurosap

;)P S;)QJB8yqm'6

oorpunf

QUI~'6;)l

ou

sremuod

S;)QJB8g~pOUl ·s~m sO

.ioxotno.rd

nmd UIBUO~8U;)U1 onb S~;)I SB UlBl;)HB AdW

Bp t:Z BIZ

·CSSNI) IB~JoS Oln~;)s S0'61BJ so BlBd ;)P

op IBuo~JBN oiruusuj

op

sooujoodso

S0'61BJ ;)P B~191BIQUnm;)1 RH1WI1S;) np 0")2::)B1Q·1108

oxouv

IB+UQJSQ]:)BBIBd BUO~8U;)Ul cnb !;)'J B BDHB

61

·pB

0

"CaDl V1I8wa) OUlS!lnl ;)P 01~QESBI8 OF1+~lsuI op ;) (YWVtIdDS) snBUBW QP BJUBld B~JU~P~AQId op SOB.IB;)

BlTOZ Bp B~JU~PUQll1~Ddns ;)P gp IBuo~8BN IB~8;)dsa

Bp Q (JIAa(Id)

IBlUQUlQldUlOJ

Bqu~PUQ1U~lgdns OUBld op

up 'BPU;)ZBd up O~l?lS!U!W
B!'601011QW ;)P

'(O"'8:laWNr)

1Buo~JBN

ouuusuj

op S0'61BJ QP ';)ll1QUlBA~PQdsQI '01:::)BIQUnmQl B 0pUBJg~pOUl

'lUBUO~JUQUl

onb

S~QI SB LUBIQ1IB AdJi\I

np OZ Q 81 'L 1 '91

·SpB

-o
l? oruenb (yadI)

·BUO~JUgUl onb OqUgdUlQSgQ gp 0")2::)BJ!PlB1D Bp og6dQJ1Qd BpB8ndyB8~UIgu08a

nsmbso.]

;)P

ormnsuj sreruuod

01:6Bpund

cp

SO'6.IBJ Q SBI!QU8J BIBd

QP OUBld op ;)P

ootpunf

QUI~'6;)1 ou

S;)QJBIQ+IB lQAOm01d up S;1 ·pB

'gOOZ

'068·11

oU !;)'J Bp Y--Zt:

1

·pB 0 Bl;)HB AdW

0
up S0'i31BJ

-BUO~JU;)lU onb ZD"'8:JOld g SB.l~g.UBJ SBP og6RIQUnillg1

l? SOi\.~+BFUSOXQUY sop Sg.l0IBi\. so BIglIB AdW

L

Op SB~.Id9.Id 'SB:J~p?W SgPBp~AqV gp

oquodnrcscq
AdW

gp SgQ:)B:J!.P+B.ID SBS.IgA~P Bp

ztoz

gp

oqjn]

gp

0

1

gp

.mred

B

'rmnsut

Ot

°pB

0 op
IBUO~:JBN

°CSJONa) O+UgUIBpBdJQ op SgJOp~AJJS sop JdAOUIOld BIBd BUO!:JUglli

SB:Jgs SBBJWOJ SBJqO

oorpunf glli~'i3JJ ou IBnfuod O~:)B:JD~POlli

onb !dI B BldHB AdW np 6 £ °pB 0 uisop AL'IX B AXX SOXdUY sop SBpqBl

°AdW

JIUJOJUO:J 'OIIUgdUIgSgp JP SgQ:)B:JDqB.I'i3 SBA~pgdsgJ g sO:J~s1}qSOfUgUI!:JUJA SOB SBA~lBPJ SB~9+BJgUnUIgJ SgQ:)BJdHB OUIO:J UIJq Bp OlUgUI~AIOAUJSdQ dP IBuo~:JBN opun;] op 'CaaN;]) o~:)B:Jnpa O!sJuy

d (daNI) op

BJ~dX~Jl

sreuotoeonp.j snsmbso.]
SOUBld d SBJ~d.uBJ SBP

d

soprusq

dP oirunsuj

SO'i3JBJ

op

S~B~:Jddsa

ocrpunf gUI!'i3dl ou srnmuod SdQ:)B:JD!POlli JdAOUIOId

urad lliBUO!:JUJUI onb S!gl SB UIBJdHB AdW Bp 8£ B 9£ °SPB so

°B1IUOIONdP 0PUBUJJd op O!I9+!l.ldl -xg op SJIOSSdJOId sop o:J!PJ1n~ dlU!'6dI ou sdQ5B:JD!pom SBSJdA!P JdAOlliOJd BIBd lliBUO!:JUJUI onb S~dI SB lliBldHB AdW

up ~£ B Z£ °SPB sO

°AdW B+SdP ALXX B LXX soxouv SBAq:JddsdJ o sop SBpqBl JUIIOJUO:J

'ouuodurosop

JP SdQ:)B:JDqBJ'i3 SdQ:)BJdHB

sootsaq

SOfUglU!:JUdA SOB SBAqBldl SBu91BldUnlUJJ op g

OlUO:Juroq 'O:J!'i39IOU:Jdl d O:J!u:J;Yl 'O:J!S1}8:ou~sug JP SBI!d.uBJ SBP oorpunf
dUI!'i3dl

.rouodng O!l;YfS~'i3BW

OU

smruuod
Bp

sdQ5B:JD~POlli JdAOlliOId

BIBd UIBUO!:JUJlUonb S!gl SB lUBldHB AdW

1£ B LZ °SPB sO

°S~B!:J0SsB:Jqnod OlUdlU!AIOAUgSgQ dP Bl!d.uBJ IdAOlUOld Bp o:J!PJ-m~ dlU!'i3g_1 ou

JP

sreruuod sdQ5B:JD~POUI
O~.lB

urad BUODUdlU onb !dl B Bld:J.lBAdW Bp 9(;

0

8

'S~BJ8P8J sootjqnd S810p~JU8S sop 0:g:'>BJ8Ul1UI81Bp 113182 0:gS~A81 8p 8:jU8110'J8P O:g:'>BZnBn:jB 1pB~S8 01 § 0 U~Ul~onb 8p INdA (ossou no V

~ 8:jU8liTBA~SnpX8 BF8fns

oZ §

OJ~U3) ·EZ;J.lnlEU .ronbpm b ap w<J~:hqUEA

arsnfuar <Jp O~SS<J;)UO;) up '!<J'] U1S<JU SE1S!A<J.ld S<JQ;)u.l<Junw<J.I sup
up 'uPYU!P.Iou.qx<J

no SO~.IU;) sop o~;)U.lnln.lls<J<).J up no O~;)uz!uu~ho<}.I no up1(u!{J.lO op O~;)OUIO.ld no o~ss<J.l~o.ld

.rod O~.IU;) ou 0lU<JUI!AIOAuas3p
Y.1as

O~!SU;)O .1Od Up!A.lOSqu

<J1U<Jlli~AnUpU.I~

onb 'U!.I9S!AO.Id
ma~~lucA

UZ<J.InlUU <Jp 'INdA op olnlH sup U u~ud

- UPU;)!}!lu<JpI

<J1U<JlliIUU!lliON Icoss<Jd

~u<Js dU<J.l<JJ!{J lunlU<JA<J U!;)U~.l.lO;)ap rna

'mdno 0 U1U.q anb ap supqq
op no upoplqu;)sodu
0

O!1;)U;)Hdu up

o~su3d

ap

soauaxo.rd

ap 'O~;)U.I3Unlli<>.l ap o~;)np<}.l ;)P <JS<}19drQ ~N (ossou op12)

's<>Qsu3d ap 3 SOlU3Ao.lCI o~u 'SB:jS~UO~SU8d

ap

'O~;)U.l3Unrn<>.I

<>p o~;)np<>.I

.lU;)HdUI!

l(J<>pod

SOB 8 SOAI1BU~SOB 'SOAqB S810PIA1:;JS SOB '617 8 817 'L17 '917 'SPB so

unnun

onb 8p S021B'J sop s8.nqnm
'u~19s~AOld Bp~p8W

sop IBUBUI8S 0lIIBQB11 8p BpBU.lOr ~ SOA~fB181

13+S8 13 'IlIA

lX 8 IIAlX

'IA

lX

'AlX

SOX8UV

sop S81ITB1SUO'JSOU9113J8UnW8J S8·10113A sop O:g613'Jqdu V '917 'PV

:S.lq.lof\.

'~np:qs~ 'Z~A ens .1Od '9v

':j_lB

0

'~Sq"?UB

urc AdW
S~Q5BJg:qBl'a SBpqB1

up IIrA'IX
~

B

A 'IX

soxotrv

sou _

SBPBU!W.I~1~P sOJ!P?m sop so

'_

SBJg:p~ds~

sOJ~s"?q

soiuamrouo»

SB!191Bl~unw~1 "?I

SBAOU SBP WB1B11

'AdW

np

S;v

B

Zv

'SPB

'1 V 'PB ojod 0PB1U~w~IdlUOJ ? onb ou 'S~Q5BJg:qRI'a
S~lOUgUIlOd so 'BpU~B SBA~:p~ds~.l SBP

o-g5d~J1~d B B1Bd S~.lB1U~lUBln'a~l
'BUOTJU~lU

'opuoocjoqmso

onb

SO'alBJ

SOB

cnrcurexrsnjoxc

SBP~A~P 'OJ~p?LU .IOp~A.I~S op O-g8Blol ;;,p ;;'PBp~lU;;' no o-g'a.l9

6

'O~lUBId gp gm~'agI uro opuBQIBqBIl g SgIBIBl~dsoQ SgpBp~Un SBUO~::)PIgXg uro

opuenb

'gPl)BS gp Bgl~ Bp SOA!lg]g SO'alBJ gp SglBIlll!l '0l[IBqB1l

op g

gp1)BS Bp 'B~::)U~P~AgldBp lU~g.UB:J Bp SglUBl'aglU~ SOBIBIB1~dsOH O~lUBld gp IBUO~::)~pyop O~6dg::)Igd 1? Ol~gl~P 0 glgJUO::) AdW Bp

"179

'PB

0

'600Z
B1Sgp

gp

'L06'11

oU !gl opnl

up IXIJ OXgUv OAOU0 g AdW
OIUgAOO

II'1B I

SOXgUv so ouuojuoo

'(08VO)

op BIoJs8 uro op SOSll1::)g"(l

B!l~lOdlUgl sop gp

gPBP~A~lV Bp g :(dSISO)

B::)~l?uUO]UI g O~6BlUI0JuI op :(N8:JVO g N8:J80)

0~6Bl1S~U~lUpV gIOllUO:J g

cp

BlUglS~S gp

seuuopuq
'O~6Bl1lB gp

glBqmO:J

gPBP~A~lY

:;::nUglUBA!pgdsg.r SB uroo

SBg.r,?SglU!n'agS SBP 'Sg96BlUgulBln'ag.r

sonroptrodsccroo

'oqucdtnosop
JgAOlUOJd

cp
BJBd

Sgg6BJyqBl'a

S1? SBAqBPJ

SB!J9lBJgUnlUgJ

Sgg6BJgHB

ureuotouour onb S!gI SB lUBJgHB AdW Bp £:9 B U; 'SPB sO

'BpBJgUl1lUgJ gPBP!AqBU~ BU SgJB1!ElU sop Zgp!IBAuI-OmXl1V 0 BJBd .TOIBAOAOU gJgpqqSg

9~ 'PB 0 op
BUllO] BU IBI0'aIA BU

.AdW B BSSBd

ciscp XlIX
gp

OXgUv sop

onb 'sB~mgpu8

Sl2 g:wqmo:J

SglUg'ay

IB!JBIBS BpqBl

O~6B::)y!pOm .rgAOlUOJd ured BUO~JUgm

onb !gr B BJgHB ~~ 'PB 0

'OJ~gESBJS: lO~.rglXa 06~A1gS op SB.r~gJ_IB:J BP scnrcdnoo S SglOP~AlgS sop

oorpunf

gm~'agJ

ou

Sgg6B::)y~pom

SBSlgA!P

19AOUlOld

BIBd UIBUO!JUglU onb

S!gI SB lUBlg+IB AdW

up "17~ B O~ 'SPB sO op OA!PJg OlUgUl!AOJd

'lO!U~S BJnlTI11SgB.lJuIuro BlsqB~::)gds8

op opejosr O'a.lBJ op g BJ111nl1SgBJjuI op BlS!f8UY gp B.l~gllB:J up sonmdnoo
Sg·lOP!A1gS sop

oorpunf

gUI~'agl

ou

Sgg6B::)y~pOUI SBSJgA~P JdAOUlOJd

BJBd UIBUO!:JUglUgnb S~gI SB lUBJgHB AdW

np 6"17 g 8"17 'SPB sO

01

~ 0"P1?~p~UII~:).U~ '.lO~.rgdns {dAJU ~p S0'21BJ sop ~ oquodtnosop cp S~Q:)BJ!E+BI'2 SB nrad

SBJyp~ds~

S~Q:)BJY~+BI'2 B IA 1

s~101BA SOAOU 'IIXXl B 88 °SPB SO

soxcuv snos UI~ 'UI~J~pqB+S~ AdW Bp

to 1 ~ 001

°BSO~B+UBAS~p B:)U~I~J~P B .mmprod oiunnbuo 'B~19S~AOld Bz~.m+BU cp 'BpBJy~+U~p~ ~:).U~UI1BU~UlOU 1Boss~d Ul~'2B+UBAumn ~p BAOU Bpd opaotpnlcrd
O-g:)d~Jl~d

B

'Bl'2~l

.ros B Bl{U~A 'Bln:).u~Alod 'onb ~ S~BUO~J~pBSOP~I~J~1

sop Uln'21B B~q~J~J 1?~onb 10p~Al~S OB ~+UBIB'2AdW np L8 0:)..1B 1?I °S!BSU~Ul 0 S~101BA soxnoodsor ~PBp~solnJ~I~d cpeptsojnorrcd so l~J~{dqB:).S~ urad OUlOJ uroq 'sasouo.j op sreuororpv sop
Og:)d~Jl~d

S~PBPA~+V no op BsnBJ ouioo cp I 1 op

'opepuqrqesuj B 'sosrout

snos nrc 'J~Adld nrad '0661 op o.tqurozop

'Z1108 oU ~~lnp 89 °:).lBop O-g:)BP~l B BJ~HB AdW np 98 °:).lB0 °ClINGVGO) lING op SBA~+Bl+s~u~mpv S~PBP~A~:).V oquodurosoq ~p op ~ - CtIlSISO) op

og:)BJIP:).B10 ep OSBJ OU - AdW B+S~p A 1ox~uV BJqql)d O-g:)Bl:).S~U~UlpV saropnnunnsq Bp Bp
OSBJ

IBl~P~d

SBlU~+S~Ssop SBIO+S~O S~PBP~UD ~ IIII soxorrv

SBP B~11?10dUldl 0-g:)BJyqB10

OU - AdW B:).S~pAll

sop BULlOJ BU 'ciucurexuocdscr onb s~~l SBP soxotrv

'lB10'2~A

B messed srcnb so 'WBUOI::rl1~Ul ~8 ~ t8 °S:).lB sO

WBJ~HB AdW

np

°m~l~J~l cs onb B SBA~p~ds~J S~Q:)BJyqBI'2 SBP
o-g:)d~JJ~d

l? oircrrp op o-g:)B+u~UlBln'2~J l? ~'2UB+ onb ou oiuourpatoodso ~w~'2~J ou S~Q:)BJy~pOUl SBSI~A~p J~AOurOld

'SBPB:j.!J SRl~~JJBJ SBP oorpunf B1Bd ureuotorronr

onb s~~l SB UmJ~HB AdW up £8 B 99 °SPB sO °0'21BJ oA~p~ds~J op s~Q:)~nq"p+Bsl? S~+U~1~U~

S~PBP~A~+BSBP O~JPJ~X~ tno mB~~+s~ onb S~JOp~AJ~S SOB BUO~Ju~m onb 0-g:)BJIP+B10 Bp O:).U~WB'2Bd0
'17817°01
1~'2U~l+S~l BIBd

SBu~dB ''GOOZ op oqjnf ~p t op

oU ~d'1Bp 01 °pB op ug:'n~pgl B Bld~IB AdW Bp S9 O+.lB 0

n

:L8

"FB nos

ojod d AdW B~SdP 98 "FB ojod BpBJdHB '0661
opBln'i3gJ

cp 'ZI 1"8 oU ~g'1 Bp 89 "FB op o12:'mpgJ BAOU Bpd
~OJ 0Pl)d~UOJ ofno

oiuourartonn

'opeptsomoucd
gp

o gpBp~lqnIBsu~ oU ~d'1

dP S~BUO~J~pBsop B~B_r).

onb '1661 gp o.rqurozop

L 1 op 'OLZ"8
d

up Zl "FB 0 (~)

:S~B'i3dI soxntsodsrp op

smnojdrp Sg+u~n'i3ds so oorpjrnf opunur

opuadiuxo

'B~J9~BJOAgJ BInsn1}p nns B

?

AdW

Bp

~O1 "PB 0
PAJU op cios

"II-(ID PAJU Op S~I:).g A-(ID g mntn OPUgS 'BSdJga

up O~l?lS~U~W op SOpBnpB.ID - 012:)und op OqpldXg muamnb
d 'III-'(lD IgAJU

ojcd 012:)B+UgSgldg'(l op Sdg:)BJgqBlD
g AI-'(lD PAJU Op mnn

op O~~OZgp

OPUgS 'BSgJga

cp O~l~}).S~U~W O£:)B+UgSgldg(I op odrurj - BSgJga cp O~I?:).S~U~W op
dP Sdg:)BJgqBID IdAJu

op Sgg:)BJgqRID
SdlBFEW

gAOUgZgp nro '(a)~oooo

op OA~1BA~ldB:)UBgU0:J op
PAJU op

0'i31B:J uro O~JPIdXa

O::>u~J d A-(ID cios 'II-(ID

oJu~::> 'AI-(ID

PAJU

op

OFO 'III-(ID

op

PA}U

op

S~l~

'I-(ID PA}U Op

OJU~J d uruorenb

OPUgS 'BJnq1).dg(I

Bp B~JU~P~Sgld

up 012:)B:).UgSgldg'(lop Sgg:)BJgqB1D
19pOd

O:).~O B:).UgSSgS g 'nsodsop 'BUUOJSUBI:).

gp O:).UglUnBUIdS g oAqnJgXa

op OFqlU-g OU urcqunn
Bp o~?:).s~u~W op

SO1

"PB nos

0

ortrenbuo

:BSgJdQ

IBIdD-o~I1J:).dDdS

gp IBqddsa

BZgln:).BN op O'i3JBJum

tno 'l-(ID PA}U op 'BSdJga ap O~I?:).S~U~W sanp d B:).U~l:). 'nsodscp op O:).UdlUnBuros
Bp

op 01:::)B:).UgSgldd(IdP Sdg:)BJgqBID

'oAqn::>dXa JdPOd op Ol~qlU-gou 'BUllOJSURIl AdW

ZO 1 "~m 0
Bum 'BSgJdQ

"IBlgD-BPB~dlJdS

np O~I?:).S~U~W B::>~S1Jq mmriso op u

BU 'l~npu~

BJBd

'SOOl

op oreur op 8l

cp 'S89"01 oU ~d'1 np 'IIA '6Z ":)..m BlgHB AdW ep 101 "PB 0 0
"SBpBJg~Jgdsg sojou SB~BPSBP

I~PBd B SOI~d::>UBU9 SO:).~dJd moo 'SO'6.IB::> d SBl~dl.IB'J cp SOUBld cp .IB~FxnB dP

SBP 'lBFFlli

op

no

.1OP!AJdS op

0~8PJdXd

0

JBSSd8

opunnb

'Oll!PB

d:j.SdP 0 I § op osciodrq BU 'B8qq~1dd-a up B~8U~p~Sdld ~ o-g6~n:j.qsdl ~ d:j.UdldJdl

'lIOZ dP OlSO~B op V op 'Z9v·Z1
- o,U9UlV_[9UVld 9PVP?IU9
0.

oU ~dl ap Z~ ·pB op oZ § 0 (!A)

d

:NV7dOIS 9p

9

D!?)S90 9p DpV.l29lUI Dfl.l]J9dS9.l

VUl9IS?S op

"P

9lUVJSUDJ

D!};)VIDI op

no. D!}2.l9

"P

SVl9Ul

DIU9Ul.udUlnJ DJU9UlV2vd

jomueosed

IvuDpnpJsu!

ouueduiesep .lOS ti

9p Dp:51JJif!JvAJ vp

tund o.neiap.md DUlDJ Dpvzypn
op D!}:5V.llvflV 9p

ussod '707 VJSoU lJls!tto.ld oqueduiesep
D!}U A.l/AVd n

VJ?Il}UloJS?S V uuumueucnduo

enb

DlfJvqV.ll

op

sedtnb»

no sop2."9

so iund

'r l OZ op

D.l!oUV/op

onb B~Z~ponb

'sooz

op orqtncics dP ZZ op 'v8L" II oU ~dl up 8~1 ·lIB op 01 § 0 (A)

:!dl

BUlSdUl cp tI-IIIA

d V-IlIA

SOXdUV sojod Op!pd8nS 'B!30IOU8dl

d B~8U~~J

dP Bd.tV Bp SB.I~dl.mJ SBP SdfUB13dlU~ sop S08!S1}q SO:j.UdUI~8UdA SOB ornorojcr

'900Z cp OJqUIdldS dP 8 op 'vv£:·1 I oU !d'1 ~ IlIA OXdUV 0 (A!)
:SB8qql).d sB8qnod 'og6BInru.IOJ B SOAqB{d1 S08~U8?l op Og6BQBABd og6BludUIdIdUI~ SOU 'IBlUdLUBUldA03 OglSd3 d SB8!Iq~1d SB8!HIOd

soioodsa

dP SdPBp~AqB dP orojoroxo 0 IBlUdUIBUldAoD oglsdD UId B1S!IB!8ddsg: op Bl!d.UB88p soz ncjo

S031B8 SOp SdlUBdn80 SOB .ruoduroo

B!Z!P cnb '8661 dP ElqB op L dP 'S;Z9·6 oU !dl Bp 1Z ·1-1B (!~~) 0

:AdW msop onqurp ou BpBInlldl cnroumnorm
SVAJno 1?P
0

Ul?qUIBl B!17lBUI 'SVPU?P'ftloAd
SVp
0

'S.l1JAopoJ SVJ?lq7}d

seooppunf

stnnb.annp
0

SVp

'tne.np IV.lopod

VJ'fzq~1.d Dp:5V.lIS.ZU?UlPVvp 'D.Ul}U'fAoloA DJ!P?JiV

DlflvqvA,l

op DJ'fP?JiV 'v:J.lJq~1.d 9p7}VS 9p O:J'fP?JiV 'oJ'fP?JiV o.lqOS

»n

DlfJvqVAl

op lJPVUAO/ v

»odsip onb 'L661 dP Ol!dldAdJ dP ~ dP '9£v·6 oU ~d'1B (tt)

ssseo-t 1all/A

nrmtuisc BU Sgg6Blgl-lB OPUgAOUIOld 'LOOZ op '9ZS;°11 oU ~gl B BlglIB
illdq 'O-gSS~illOJuro 0131BJnrc 0-g5BlUdSdldd({ dP sdQ5BJ~FpnD

OUIOJ

OPUBlliI0]SUBll °BUO~JUdill SOB :::lld]dl

'tOOl onb
os

dP '£89°01

oU ~dl B BldnB 0-g5~sod01d B 'dlUdilllBWdilldldnS SBI~doUBJ SBP 0-g5Bldunllidl '? AdlAI B nran

SB~lO'i3dlBJ d

1m soiuotnne

onb B 'dlUdillBpdJ

onb op IBd~Ju~d B~l?lBill Y
'dPU

'srerroreur sdg5g.uoJ

sBilln'i31B'dA!SnpU!

opuoxouiord

''Jd dpnbB

.ropoons illdA onb 'AdlAI oiucscrd Bp B~JU-gAdPI d B~Ju§l'i31nB JBP 'OUldAOD
o d SBP dllUd O~l"?SS:::lJdusdP d dlUd!UdAUOJU~ dlsB'i3SdP

optrerof

'OlS!Adld

oznrd ou .rezuarouoo os ogu ureuopod

'IBuo~JB N OSSdl'i3UO:) ou '11

Ol op

'cozz oU "Id
SB uroo

op Og5BAOldB op

atouopucd 1? 0P~AdP 'onb 'SB~O'i3dlBJ SBP~ld]dl oruourudumo
':::l+UdillIB~Jddsg op dPBp~SSdJdU

SOpBUUg SOP.IOJB sop

1?

dUJ.dJUOJ

onb ou 'OpBUO~JUgill ~f onroo

'dlAI/ZIOZlS6000
SB

oU (rwa)
OpIOJB

TB~ldlS~U~UUdlUISOA!l-OW dP og5~sodxa 'SOl!d]SqBS

Bp sdg5BuBldxd s~Bl °B!Ju§l'i31nd

uroo

gp

sou-tnooored

soisodnssord

B!Ju13AdPl

dP SOSBJ

sou SBUddB BJ~Nl)dd({ IBl:::lPdd og5~nfqsuo:) Bp dPBpn~q~ss~llipB

np d~udP~sdld ojcd O-g50pB BnSB tnonurrod onb '(>1:))
Bp

Z9 °pB op o~ § op d indno op SOlIUd+ sou 'msodord ostoo.rd ? '.m'i3nI crroruud
rna

B IBU!illBXg

lISI'TYNv-n
°SBp~pgdXd dlUB~PB SdgZBJ d

sejod 'SBPBFd fgJ SBPOl esnnb 'iBludUI~'i3dJ OZB.Id OU SBPUgUId (snnp
d SBlUgJOJlBnb)

anronbuto

Z~v

SBP!Jdld]O

UIBJO] 'OPOl oy

'og5BJ~Iqnd Bp IBlUOJ B 'B~Ju§l'i3!AdP BInsn"?p ens B ? AdlAI

ens ep BlBp

np 90 I °pB 0

'BJ!Nl)dg({

up B~JU~P~Sgld cp so-g'i319sou SglBPElli SOBSBP~Agp B5uBgUO:) dP
dP Sgg6BJgQBID SBP d 0-g6B:).UdSdJdd({op sdg6BJg~lBJD

0'i318:) uro O~JPldXa

171

np OJ:~UdP 'o-g:)Bz~oIBA BnS 12 UlBS~A AdW
SB~J9lBJdUnU1dJ sdQ:)BJnlnJlSddl SB

Bpd

SBPBldUldlUO:::>SBJ~d1.IB:::> SBP 'Ol~J?Ul oN

onb dS-dllS~3dl

"BAqBIS~'agl B:::>~U:::>7l BOq op oiuaiscr uro 0
0

Bp~2~pgl

'BpU~B

'opts

OPUgl

'oorpun] 'S~BUlgpy

OlUgUlBUgp_IO "O~J~nlqsuo:)

UIO:::>B~UOUUBSgp tno

"?lSg opu sl2

up Z9 "PB op
SdQ:)BPdA SBP

I § ou SB~19S~AOld SBPpgUl
Blo~A O~U d

seisodun

sreuororuusuoo
dlUdP~SdJd

zonbpmb
Bpd

'B:::>nq1).dd(l Bp

ojod

dludUlIB~:::>ddsd 'o~~u[l SB~l?+BUl op

OpB~:::>~U~ oAqBIs~3dI

ossooord nos Jdl UIdAdP onb

op

BlBJ+ "?+Sd

onb

BlS~A BfBlJ: 'IBUUOj no IB~JglBU1 gpBpnBuoqnFlsuo:)U~ ossou tno 'AdW Y

dJA~1

'oruourrpuoruc

"ZIOVYO'1 B

cp (I"n)
B1Bd -

A OXdUY OU B~J"?+UdUlB:)JO O~S~AdJd BA~Pddsdl YO'1 IBnuy B~"?+UdUlB:)JO ~d'1

opumssod '(zroz

'ZIOZ ared

(00'1) dP B

SB~J"?lUdUlB:)JO SdZ~llgJ~O ~d'1)

dP ~d'1 '..nI'1 B UlO:)

- IB:::>s~ddPBP!EqBsuodsd(l o~:)~SOdOld oN

oruautuad

o~:)BIs(BgI

OpJO:::>B gP?~Sg

'OFDSgp

"?f OUlO:::> 'OJ~d:::>UBug-O~J"?lUgUlB:)JO

oiocdse

"BUTd+ BSldA~p B~J?+BUT o-gsnpu~ OB op "?lJ: opu 'ldA OSSOU UId

'onb .rod O~ZBl '( SdQ:)B::>g~lBJ3 op O~:)BULIOJSUBJl
dUl~2dJ 'o~:)BJgUnmdJ) B:::>~N~ld O~:)BllS~U~lUPY Y

'Sd_IOp~AJgS sop BU

ootpunf

sounumq

SOSJn:::>dJop 'B:::>~J?Ud'aBJ~gUBUl op 'BlBIl AdW

"BZg_mlBU dlUBlJ:pUTdS op aU ~d'1 Bpd SB~:::>U~p~AOldsunno sBum3IB dP UI?IB

'IIOZ

op

'Z9v"ZI

'BSdJdQ Bp O~J?+s~u~W 0 BJBd B:::>~lq~ldd(lBp B~::>U~p~SdldBp EA~:) op B~:::>U~JgjSUBIl p e O~JBlUgsgJdg(l OUlO:) gp

BSB:) Bp WY dISNg:)

opuunb caw
SgQJB:::>gqR10

08

cnrouieuurodmoi
SBPBUUOjSUBJl op

opts

UlB~ABlJ:

onb

SB

OBS 'Bqu~nbdSuo:::>

'g "S03JB:::>op OB:)BU:::>IBJnlBU B lUO:) OW

S1

"IBUOqlOdold

0-g6np:;)1l?

ofosuo cp

pBp
10IB

10~DJU~

SB10lI :;)p

Ol:;)UIt)'N

"SB10l{ Ot- B IBUO~:)lOdOld 0-g6B:)gqB12

A "dJ I '£9 "PB 'nsodsop op O+UdUIny ":;)PBP~IBuo~:)nmsuo:)uI
sou

"0-g6~dfd"(I

"oC "+.lB op oC § op O-gSS:;)ldnS - II a 01 '6 '8

upuaw3: "dJ I '£9 "PB 'BSdds:;)p

op

O+UdUIny

":;)PBpqBuo~:)n+qsuo:)uI OU

"0-g6~:;)f:;)"(I

"B:)~1?U:;)2

0-g6B:)g~+BI2

UI:;) 1BIBJ 1}l{ o-gN "lB:WNI onb scjcnbe

O~:)Pl:;)X:;)

OA~+:;)Jd UI:;) :;) SOpBfOI UIBf:;)+Sd onb Sd10p~A1:;)S so sopor
d

:;)+UdUIOS '0-g6B:)g~+B12 B ogroqoorod

ogs ogN "dPBP~1Bd ~ 0-g6BIO~A .ronbpmb "?l{ o-gN ":;)PBP~1BdB BI0~A soosucd

B~10PB+u:;)sodB op SO+UdA01d SOB BPBI2:;)+u~ 1:;)SB1Bd S:;)S:;)UI 9 :;)p 0~:)P1:;)Xd op 0 Bqu;?2~xB: "01 "PB op ot § op ogssd1dns - L ;} 9

's sou

EpU<JWa
~ ofosuo Bp

"IBUO~:)Jod01d og6npdl 1}JBp JO~J:;)Ju~ SB1011 :;)p
101BA
0

Ol:;)UIl)N dP

"SB10lI Ot B

1BUO~:)lOdOld

0-g6B:)gqB12

'd:J I '£9 'PB 'nsodsop

O+U:;)UIny ':;)PBP~1Buo~:)n+~+suo:)uI 'og6~:;)f:;)"(I - f7 <J £ 'z 'I
sou

I 'PB op oC § op ogss:;)1dns

SUpU;:>lli'l( :d+u~n2dS BULlOJ BU SB1

-"?dlU2B UI:;)q 10d SOUIdAnOl{ 'SBA~+B:)gqsnf SBA~Pddsdl
B~:)U;?110:)dl

:;) SOPl)dlUO:) snos cp onb ON op

B BpBp 'SBPB+UdSd1dB SBPUdUI:;) S~

:;)1dJ:;)1 os

"1B1:;)P:;)J A~+n:):;)xB:ldpod o BA~Wl+S~U~UIpB0-g6BZ~UB210 l? 'sonrouurcd
d

s:;)JOP~A1dS sop oorpunf :;)UI~2:;)JOB sd+UdJ:;)J:;)1 UIdlBJd2

sreruuod SdQ6B20Adl :;) SdQ6B1dHB :;)p UIB+Bl+ 'sescdsop up '~OT :;) tOT BlOT

ogu :;)P UI~IB '(AdW

'S+1B) SOpBldHB soxutsodsip

sormo sO "OlLI:;)A02 :;)p OUB1d nos OB S:;)+UdldJ:;)l sB:)~2~+Bl+S:;)SBlIIo:)s:;) SB lUO:)
d+UdldO:)

'1Bl:;)PdJ oA~+n:):;)xB: ldpod

op soueumq SOSln:):;)1 :;)p B:)~mod IBn+B

91

"~PBpqBuO~8m~+SU08Ul "og5~~f~(f - 9PP ;:) ZS£ '6P£ 'LP£ '£p£

e 8££ '9Z£

u 61£ '06Z u S8Z '69Z '89Z '99Z 'S9Z 'PZZ u 6IZ 'L IZ u SIZ '681 u J781 'ZSI u 081 '68
13

98 'Z8 '6L '8L 'L9 u tS '9P u 8£ 'L I sou snpuourq "OAqn8~X3: .ropo.j

op BAqBA~Jd B~8ui:?+~dm08 Bp B~J?+Bm 'og5BJ+s~u~mpB o Og5Bz~uB:6l0 B 'BpU~B 'B+~]V

Bp O+U~UlBUO~JUt1J op orucmrrv

".':1J I '£9

"+.IB 'nscdscp

"~PBpqBUO!8n+~+su08Ul "og5~~f~(f - ZSP ~ O£t '6Zt? '9ZP e PZP 'IZP 'OZP '19£ '09£ '8St u SSt '£Sf COSt '817£ 'St£ 'PP£ '9££ '1££ '81£ u 90£ '£0£ 'S£Z u
13

16Z

ocz 'szz

'9ZZ '5ZZ 'SIZ 'tIZ u 60Z '90Z '66! u 061 '£81 'LZ! u
U

+zr

'911 u 06 '58 u £8 '08 'LL u 89 '£S

LP 'L£

U

81 sou sepuaurq

"og5~~f~tI "BPU~Ul~ BU SBPBuo~8u~m B~J9+BZ~U~pU~ BZ~ln+BU ~p s~Q5~nq~J+~J SB B8.mqB ogu '~+U~Ul~+U~p~A~ 'onb SB ~OdUlI NIHV 0 SB~J9+BJ~UnUl~J S~Q5~1+S~1 S~BUl~p

Bp s~Q5~nq~1+B SBP BZ~ln+BU V "B~mOUOs~ op og5Blo~A

.ronbpmb 1?l[ oEN "B8qq1).d OE5B1+S~U~UlPB BJYnU~~J no BJ~UJ?+ BZ~ln+BU ~p np S0:61B8 sopor B pA1?8qdB '.':1J Bp L£ "PB op lAX oS~Ju~ op q B~uHB Bp souuoi sou 'opB:6~rB op ~::r).Ugmg+ug1g]~P'0~1?+S~:6BUl op 0~JP1~Xg 1B1gnB opuoiard os onb oxutsodsrp OB BAIBSSgJ ZBJ

0 "dW up o£ "+IBop SOUl.Ig+sou 'gOOZ gp

'9LL" 11 ou ~g'1 ep 09 "+IBop 01 § op OE5B1~:nV - 91 oU upuaw3

".':1J I '£9 "+IB 'nsodscp cp orucmrrv
"gPBP~IBuo~8n+~+su08ul "JV'1d3:J BU 0~8PlgXg "ng5!~fg(f "B8~1?U~2 OE5B8Y~+B12 tno 1BIB] l?q OEN

OA~~g]g uro g sOPB+oI mBfg~sg onb sojonbe oiuouros onb Sd10p~AldS so sopor o12s o12N "~PBP~lBd g B~lOPB+UdsodB op B~8U~2~x3:

'0125BJYQB12 B

0121dQdJ1dd

l? o125BIO~A .rcnbjanb l}q o12N "dPBP~lBd B BIo~A scosuod op SO~UdAOJd SOB BPBI2g~u~ .1gS B1Bd sosctn

09 op O~JPldXg

"oZ ":PB op 017 § op o12ss~ldns

- SI ;:) PI '£1 'ZI sou upualU'J{

g gpBp!lqnp~su~ SOB SglUgld]dl

gp

S~BUO~'J~PBsop

ureran onb

'AdW
soU

np

L8

g

98

·SpB

SBPOl -

179Z u Z9Z ~ '09Z u 6£Z

supu~m:I1

·S8I0p~AIdS SOp O-g:JBldUnUldl up O-g:JBlnlnllSd 1?oiunnb oAqn'JdXt[ Bp I8POd

op

BA~lBA~ld B~'JU~lddUlO'J 8 oB:5BzmB~llo

np

B~l?lBUl

'O-g:JRllS~U~UlpB

OlUdUlBUO~'JUt1J

BldJV

·8pBpnBUo~'Jnlqsuo'JUI

·O-g:J~dfd(I -

IPP

u

6£t

~

'SZP

'LZP

soU

s~pu~mlI

·O~:J~drd(I ·B'J~WUl8l BqU~Uqldd

op

BHB] umjosq'v

-

S££ ~ P££

'Z££

'LZ£

soU

supu~m3

.JJ I
'E9 ·lIB 'nsodsop
dP

oiuarrrrrv ·dPBp~pmo~::m+~lsuo'JuI ·012:5~drd"(I 1St' ~ LPP ~ -

'Spp u ZPf7 '8£t u l£t '£ZP 'Z'lP '61P u 9IP 'Z9£ 'IS£ '9P£ '£££ '0££ ~ SZ£
'SOt 'POt 'PS'l e 'lSZ '6'lZ
·OAqn'JdXt[ ldpod

'soz

'LOZ

'soz

e OOZ sou sepu~lU]:

op BA~lBA~ldB~'JU~lddUlO'J up SB~l?lBUl 'O-g:JBllS~U~UlpB

np OlUdUlBuOqUt1J o 012:JBZ!uBiho B 'BpU~B 'Bld]B d SOElB'J nOjd BI~dl1B'J B!IJ

.JJ

I

'E9 ·pB 'BSddsdP

dP OlU8umV

·dPBP!IBuo!'JnFlsuo'JuI

·012:J!8rd(l -

S9£

e £9£ ~ '6S£ 'PSt 'L££ 'ISZ u 6L'l 'L9'l 'LZZ 'SZI sou sepu~m3
·nOldIIB'JB

onb IB~'JOSopssno.rodor BSUdUl! Bp d'JB] urc OU_IdAODop B'J~lHOd
OPUdS 1}lS8 B!l?lBUl B 'opruuo.j

B!'JU-glSU!BU opnran o

.JJ

Bp

I OS!'JU! 'E9 ·pB

codsrp onb op d'JB] tno dPBP!IBUO!'Jnlqsuo'JU~ .rod SBpq~dr8I IdS UlB!JdAgp
'd

'onmuod

BSdds8P

umnrourne

'Ol!d'JUBUY

oioudun

uronsso.j

·B!I1}lOq

BEIB'J B S!A-1?-S!A SO'J!P?Ul SOp 012:JBldunUld18p

ureran SBPUdlUd SB SBPOl
soU:

- SIP

B

99£ ~ 'SLZ c OLZ '6L I u 6Z1 '£ZI
·OA~ln'Jdxt[

U

L II

sEpu~m3

ropo.j op BAqBA~ld B!'JU~lddUlO'J
Og:JBZ!UBElO B Bld]V

ap

B!l?+BUl

'012:JBl+S~U!UlPB np

O:j.UdlUBUO!'JUl1j o

81

.sepucmo S:.:l:j.u~n1l:.:lS SB 'opupmrurodo
SB ':.:l BU 'BpU~B 'opuooorojo 'IBW:.:lUI~1l:.:l1 OZRld OU SBP~:):.:ll:.:l]O S~BUI:.:lp 'O+~l?UI OU

optranofo.r d 19Z oU BPUdUIH B OPUB+~dJB 'O~5BAOldB uns Bpd

'zroz

:.:lp 'S9~

oU B!-19s~AOld BP~p:.:lW

np

Bl~:.:l:)UBug-O'J~lmduo:):.:l o~JBnb:.:lpB 0 opoi lOd

o :.:lpBp~nq!SS~UIPB Bpd

SOU-OUIB+S:.:lj~UBUI 'oisodxo

OJ,OA -HI
·1~n'6:.:lSB SBPU:.:lUI:.:l 8 SOUI:.:l'J:.:lJ:.:ljO S 'IB:j.U:.:lUIBUlgAO'6 msodo.rd ':.:l B!101l:.:l:j.B'JBp 'tll B

up

OUlOl UIg OSU:.:lsuO'J B 99£

op
g

BHB] B B:j.S~AUI:.:l 0PU:.:l:j.

sojcde SOB S~gA}SU:.:lS'(~lv

'SLl BOLl

'6Ll

B 6ll

L 11 sou) SBPU:.:lUIH SBA~P:.:lds:.:ll sans :.:l(Lv B Ov ·SpB) SB'J~P?lU sanorreo
up

SBP lUB:).Bl:).onb AdW

soxmsodstp

SOB glgjgl

cs

onb ON

·B~l?:).BlUB :.:llqOS osuosuoo ·AdW Bp

Op~ABl[ 19+ o~U gp O~ZB1lUg 'O~5BAOldV -

'I '~O I

:.:lLS '9S ·SpB sop o~ss:.:lldns

19Z

oU

~pU~lU3:

.I9l oU BpU:.:lU13:np JOAB] nrc 'O~J~:.:lf:.:l-a
·S~BUOq~pB sOP!-1:.:l];;Usop ~gl np

cnroureisnf B:).Rl:j. onb oxursodsrp
np

'166 op

I op 'OLZ·S oU ogsscrdns Bl:.:ld 'opeprsojnouod

II ·pB 0 B'60A:.:ll onb 'AdW oircd BOq o 'o~ss:.:lldns
ens

~OI ·pB op I ospu~

lU?qUIB:j.

Bpd

'B!JO~BUI BU 'OPU:.:lS

61

N OJ

E
)-

co
~ ~ M
tr

UJ 0..
U)

NOM

N

.....; aM

~

a

a

M

a

~

~o

'"
a co ~
N

'.

M

~~~R~
,~

.-j

r-,

ri
M

U)

:J 0-

V;-

oS
a
Q_

vv

~

ro ~

ro ~

N

~

,-I

N

N

0

a

~

_

a

0

~

0

0

N

M

00 M

M

a

~

0

a

r-IM

a

00

'"

L

In

«

N
~ ~ N N 0

,,'
N

a

M

~

0

0

MOO

0

a

'"
N

o U x ill .o
OJ

~ c

u

~

OJ )<f)

o 'is om

u

:'2;

co
co -e<:i~ ...-l

<0

ccO
M 0'>

OJ r-,
C')

cc"
'>: r--.

,-----;> (L)

cO "

~
><:)

z

o,

>

co

>

~~ g; ~~ §~~~~-~-~- - - - - ~~r ~ ~~~ ~ ~o o
\.0

co

M N

0'1 0'>

"<r r'I

Ct\ 0'1

0'1

co en N

,-.....

,......
,-l

f"'J

M

M

,...... 0 M q-

0'1

l.f)

l.f)

l.f)

M

o
V)

M <;1-

NO 0-

>

OJ

...... tn-

co a

r-, I.D

~'Zb

~

~

r-i

N

N

N

t8

",=-

...... l.f)

~ o :r:
<0

C

c.

«

:;: > ;:: == u

-

> 2: _

cs

.,-,

U

-'

~ o :r: o ~,
<0

o
o,
_.J

«
lfl

> > .2: _ u
cc

-

> 2:

U

~~S3M~
0-

r-i'

M-

0-

0'1-

~~~~~
~

~§~~~~~~~~~~~~~~~~~g~i ~ NN~_DD~~~ro~ro""~~,,,"'~~
;-.i r-i N w ::> 0w :r: u co
<Xl t-;

8g88g8g8g~888ggg8ggg

,~ _
o
z
u

>

~- ~- ~- ~C')

tr '"

<r

(£~~Rg~~~~g~

§- ~- ~ R- ~- ~- ~- ~ ~ ~2:

w ::> 0w :r: u
1-

co

vi

lf1 u-i

~
u

>

~~~~ ~- ~- ~- ~
NN

~- - i ~~ ~
r-i N r-i

~ R g; ~

o « c,
-' U lfl

:> >

2:

_

:> >

-

> ;:::

o «
c.
-'

:> > ;:::: u

-

> :2: -c

lV>
0...

u

U

o s:
.o
CD

OlO'l"~~Rg~~
~- ~- ~- ~- ~- r3 ~- ~ v ~ .~
~ ~ ~ ~ l.f)

~

CD

g,-l

D
Q) Q)

o

<i

<r

~- ~- ~- ~~ ~ ~ ~ ~ r-i vM r-i M

U '::::1 CD

V>

CD D

cc >

g~~_~~~g;8;~~~g~

~ ~-~ g 2X
M

~- ~- ~- ~- ~- ~- ~- ~
~ ~ ~

~

r-i

N

~- ~ ~o-~- §f 3rJ N NNN

~

G:i ~

~

~ ~, c- N
~o

o
c,

«
vi

> > .2: u

-

> .2: _

-' U

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful