P. 1
TITAS November 2009

TITAS November 2009

|Views: 2,668|Likes:
Published by farzana_zulkifli
Set soalan peperiksaan SADN 1013-Tamadun Islam & Asia (TITAS) *credit to past year website of UUM
Set soalan peperiksaan SADN 1013-Tamadun Islam & Asia (TITAS) *credit to past year website of UUM

More info:

Published by: farzana_zulkifli on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

SULIT

SADN 1013

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JULAI SESI 2009/2010 PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS (PLK)
KODfNAMA KURSUS SADN 1013 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1

TARIKH MASA TEMP AT

15 NOVEMBER 2009 (AHAD) 2.30 - 4.30 PET ANG (2 JAM) UUM, KUALA LUMPUR, KOTA BHARU, JOHOR BAHRU, KUCHING, SIBU, KOTA KINABALU

ARAHAN
1. Kertas soalan ini mengandungi SATU (1) Bahagian dalam DUA PULUH (20) halaman bercetak tidak termasuk kulit hadapan. 2. Kertas ini mengandungi SEMUA soalan.

SERATUS (100) soalan objektif. Anda dikehendaki OMR.
kertas soalan keluar

menjawab

3. Soalan hendaklah dijawab pad a kertasjawapan

4. Calon

TIDAK

DIBENARKAN

membawa

daripada

dewan

peperiksaan.

* Peraturan berkaitan kecurangan akademik adalah terpakai dalam peperiksaan ini.
NO.MATRIK: ( dengan perkataan ) NO.KADPENGENALAN: ___

IIIIII
( dengan angka)

11111
NO.MEJA:C

IOJ

1111
_

NAMA PENSYARAH:
KUMPULAN:

D

SULIT

SADNI013

Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

BAHAGIAN A (Soalan Objektif) ARAHAN: Jawab SEMUA soalan. 1 Konsep tamadun yang diertikan sebagai membangunkan bandar serta mengubah individu yang bersifat kekampungan seperti orang bandar berasal dari kata akar A B C D madina madana madinah maddana

2

Berikut adalah punca-punca kemunculan dan perkembangan tamadun KECUALI A B C D Perubahan Alam dan manusia Fitrah Perkembangan Manusia Pekembangan sains dan teknologi Desakan persekitaran dan keperluan hidup

3

Semua kenyataan berikut adalah benar KECUALI A Tamadun bukanlah agama atau budaya sesuatu masyarakat B Budaya mengalami perubahan, mengembang dan merosot C Tamadun berkembang tanpa dipengaruhi oleh budaya DAgama adalah asas pembinaan tamadun

4

Umran adalah merupakan istilah terawal yang digunakan untuk mengambarkan sifatsifat tamadun. Sebutkan pelopor kepada penggunaan istilah ini. A B C D AI-Farabi. Said Hawa. Jurji Zaidan. Ibnu Khaldun.

5

Perkataan berikut merujuk kepada istilah tamadun KECUALI A Thaqafah B Bunyan C Hadharah D lmarah
1

SULIT

SADNIOI3

Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

6

Apakah maksud yang paling TEPAT untuk menjelaskan konsep hadharah. A B C D Pencapaian Pencapaian Pencapaian Pencapaian dalam dalam dalam dalam aspek kebendaan konsep kerohanian konsep kebudayaan konsep kerohanian dan kebendaan

7

Siapakah sarjana yang memperkenalkan perkataan madaniyyah? A B C D Al-Farabi. Farid Wajdi. Sayyid Qutb. Malik Bennabi.

8

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang dibentuk melalui A B C D cara hidup moden. kehidupan di Madinah. pembangunan fizikal dan spiritual. penekanan terhadap bidang kerohanian.

9

Masyarakat yang bertamadun menurut Islam ialah masyarakat yang A B C D tinggal di Madinah mengamalkan cara hidup moden membangun secara fizikal dan spritual hanya menjurus kepada bidang kerohanian

10 Barat menilai ketamadunan sesebuah masyarakat berdasarkan A B C D agama. kebendaan. kesopanan. kerohanian.

11 Interaksi antara tamadun wujud dalam mana-mana peradaban melalui syarat-syarat berikut KECU ALI A B C D bersifat terbuka. mengutamakan kepentingan sejagat. selaras dengan sifat semulajadi manusia. tamadun-tamadun agung mestilah bersifat superior complex.

2

SULIT

SADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

12 Pada peringkat permulaan dakwah Islam, siapakah golongan sasaran utama dakwah Rasulullah S.A.W? A B C D Pembesar-pembesar Quraish Semua orang Arab yang berada di Makkah Orang-orang yang datang berdagang di Makkah Ahli keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang berpotensi memeluk Islam

13 Nama asal Madinah sebelum hijrah Rasulullah S. A. W. ialah A B C D Yaman. Yathrib. Yarmouk. Habsyah.

14 Menurut etimologi, perkataan Islam berasal daripada perkataan A Muslim B Salama C Salim D Salam 15 Cendekiawan Islam yang mengkaji hukum halal haram dikenali sebagai A B C D ijmak. ulama. umara'. fuqaha.

16 Firman Allah yang bermaksud: " Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian di akhirat dan jangan kamu melupakan bahagian mu dari (kenikmatan) dunia ". (al-Qasas: 77). Menerusi ayat di atas apakah yang terbentuk daripada sistem nilai tamadun Islam ini? A B C D Kesejagatan Bersumberkan wahyu Kesesuaian dan ketahanan Bersifat duniawi dan ukhrawi

17 Berikut adalah ciri-ciri tamadun Islam KECUALI A B C D bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah. bersikap terbuka kepada semua tamadun. kesesuaiannya hanyalah untuk umat tertentu sahaja. mempunyai bentuk tetap dan tidak dipengaruhi hawa nafsu

3

SULIT

SADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun As ia I

18 Setelah di A B C D

berakhimya zaman pada tahun __

Makki,

tamadun

Islam

mula

berkembangan

Yathrib, 622 M. Makkah, 610 M. Baqhdad, 650 M. Cardova, 700 M.

19 Jika seseorang muslim itu menolak al-Quran atas alasan tidak lagi sesuai pada zaman ini, maka implikasi terhadap perbuatan itu adalah A B C D menghina agama. menghina al-Quran. terkeluar dari agama Islam. terkeluar dari lunas-lunas mumi agama.

20 Fungsi al-Quran merangkumi perkara-perkara berikut KECUALI A B C D sumber utama hukum Islam. penghurai kepada hadis Nabi s.a.w. menjadi perlembagaan hidup muslim. perbezaan antara kebenaran dan kepalsuan.

21 Antara perkara berikut yang manakah TIDAK terkandung dalam al-Quran I Kisah penglipulara II Aj aran tentang hiburan III Janji dan ancaman Allah IV Kisah-kisah para Nabi dan Rasul A I dan II sahaja B II dan III sahaj a C II dan IV sahaja D III dan IV sahaja

22 Kitab al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama beberapa tahun. Nilaikan dengan TEPA T mengenai hikmah ianya diturunkan dengan kaedah ini. A B C D Memudahkan proses pengumpulan dan penulisan. Memudahkan untuk difahami, diingati dan diamalkan. Memberi ruang waktu yang secukupnya untuk dihafal dengan sempurna. Memberikan jawapan-jawapan terhadap persoalan yang timbul dan tidak difahami.

4

SULIT

SADNJOJ 3 Tamadun Is/am dan Tamadun Asia J

23 Keterangan berikut adalah TIDAK berkaitan dengan al-Quran. A B C D Pemisahan antara yang benar dan yang salah. Kalam Allah yang diturunkan kepada RasulNya. Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Datang dari nabi Muhammad s.a.w. untuk disampaikan kepada urnatnya.

24 Pada zaman Khalifah Abu Bakar berlaku peperangan Yamamah yang mengorbankan ramai penghafaz al-Quran dan atas keadaan ini siapakah yang mencadangkan supaya al-Quran dikumpulkan. A Saidina Abu Bakar al-Siddiq. B Saidina Uthman bin Affan. C Saidina Umar al-Khattab. o Saidina Ali. 25 Manakah berikut BUKAN ciri-ciri ayat Makkiyah I Ayat-ayatnya secara umum lebih panjang berbanding ayat Madaniyyah. II Ayat-ayatnya secara umum lebih pendek berbanding ayat Madaniyyah. III Ayat-ayatnya dimulai dengan seruan " wahai manusia". IV Ayat-ayatnya banyak membicara persoalan hukum. A I dan III sahaja B I dan IV sahaja C II dan III sahaja o II dan IV sahaja

26 Surah al-Alaq adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W iaitu pada __ Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 masihi
A

B C

o

16 17 18 19

27 Para sahabat yang dilantik menjadi penulis wahyu adalah seperti berikut KECUALI A Zaid bin Shabit B Aus Qami C Abu Bakar o Uthman

5

SULIT

SADNIOl3

Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

28 Jika seseorang muslim itu menerima al-Quran sebagai panduan hidup, maka implikasi terhadap perbuatan itu adalah A B C D meminggirkan agama. mengagungkan agama. seorang yang rendah agama. lari dari lunas-lunas murni agama. _

29 Al-Quran mengandungi pelbagai nama sehingga digelar A SuhuJ B Al-Kitab C Al-Naba' D Karamah 30 Surah yang pertama mengenai _ A B C D intelektual. ekonomi politik sosial diturunkan kepada Nabi S.A.W

mengandungi

signifikan

31 Berikut adalah sumber sekunder sebagai alat pengukuh dalam menjana Tamadun Islam KECUALI A B C D Qias. Ihsan. Ijmak. Istihsan. tahun, iaitu __ tahun di Mekah

32 Penurunan al-Quran mengambil masa selama __ dan tahun Madinah A 22,10, 12 B 23, 12,10 C 23, 13,10 D 22, 13,10 33 Berikut adalah maksud al-Quran KECUALI A Qari B Qaraa C Qarana D Quranan

6

SULIT

SADN1013 TamadunIslam dan TamadunAsia 1

34 Terdapat tiga asas utama dalam pembinaan Tamadun Islam. Asas terse but ialah A B C D al-Quran, al-Sunnah dan Qias. al-Quran, al-Sunnah dan ijma'. al-Quran, akidah dan syariah. akidah, syariah dan akhlak.

35 Berikut BUKAN kategori Hadis Fi'liyyah KECUALI A B C D perkara yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w. perakuan Nabi s.a.w. mengenai sesuatu perkara. keengganan Nabi s.a.w. mengenai sesuatu perkara. perkara yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. mengenai perbuatannya.

36 Berikut adalah pengertian hadis menurut bahasa KECUALI A B C D Baharu Khabar Perutusan Perj alanan

37 Firman Allah menerusi al-Quran " Di haramkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi". Kemudian datang pengecualian daripada Hadis yang bermaksud: " Di halalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah iaitu bangkai ikan dan bangkai belalang manakala dua jenis darah ialah hati dan limpa". Apakah fungsi hadis dalam contoh yang diberikan di atas dalam hubungannya dengan al-Quran. A B C D Menerang dan mentafsir sesuatu yang ringkas. Mentafsir dan menjelaskan kesamaran. Membataskan nas yang mutlak. Mengkhususkan yang umum.

38

Rasulullah S.A.W melebarkan senyumannya sehingga nampak keputihan pada gigi Baginda. (AI-Hadis). Hadis di atas tergolong dalam A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis Taqririyah Qauliyyah Fi'liyyah Sifatiyyah

7

SULIT

SADNJ013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia J

39

Al-Quran Allah memerintahkan kepada kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu (AI-Nisa':II) AI-Hadith Kami para nabi tidak dipusakai (riwayat al-Bukhari)

Apakah fungsi hadis dalam contoh yang diberikan di atas dalam hubungannya dengan al-Quran. A B C D Menerang dan mentafsir sesuatu yang ringkas. Mentafsir dan menj elaskan kesamaran. Membataskan nas yang mutlak. Mengkhususkan yang umum.

40 Pilih penyataan yang SALAH tentang al-Sunnah A B C D Sunnah Sunnah Sunnah Sunnah berperanan merupakan merupakan merupakan membentuk kehidupan manusia sebahagian daripada rukun iman sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah rujukan yang setaraf dengan al-Quran.

41 Perkara berikut adalah Sunnah Nabi S.A. W KECUALI A B C D Baginda Baginda Baginda Baginda bemiaga. menggembala kambing. berkukulit putih kemerahan. mampu mengetahui masa khiamat.

42
Nabi S.a.w membiarkan Aisyah berada dibelakang baginda melihat pemuda pemuda Arab bermain Tabla (al-Hadis). Hadis di atas tergolong di dalam A B C D Hadis Hadis Hadis Hadis Taqririyyah. Qauliyyah. Fi'liyyah. Sifat.

8

SULIT

SADNIOI3

Tamadun Islam dan TamadunAsia

I

43 Jenis al-Sunnah

I

Qauliyah

I Fi'liyyah

I Taqririyyah

x

X di atas merujuk kepada
A

Sifatiyyah. B Kamaliyyah. C Tahsiniyyah. D Syumuliyyah. Apakah tunggak UT AMA kekuatan yang menjadi pegangan umat Islam ?

44

A Al-Quran B Syariah C Aqidah DAd-Din 45 Akidah seseorang KECUALI A B C D Pengakuan Perbuatan Perkataan Paksaan muslim itu boleh tergelincir disebabkan perkara berikut

46 Pilih kenyataan yang BENAR berkaitan dengan aqidah. A B C D Khurafat adalah kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal. Syirik adalah kepercayaan kepada satu atau lebih tuhan. Akidah tidak mencerminkan keperibadian seseorang. Akidah adalah berpusat dihati,

47 Manakah yang TIDAK BENAR mengenai ideologi moden. A B C D Lahir Lahir Lahir Lahir hasil pernikiran manusia. untuk membesarkan Allah. untuk mengatur kehidupan manusia. untuk pembangunan alam dan manusia.

9

SULIT

SADNJOJ 3 Tamadun Islam dan Tamadun Asia J

48 Semua perbezaan di antara akidah dan ideologi adalah benar KECUALI A akidah merupakan kebenaran mutlak manakala ideologi mungkin betu1 dan mungkin salah. B akidah merupakan pendirian yang teguh, tetap dan kukuh sementara ideologi mudah berubah dengan faktor persekitaran. C ideologi bersifat tenang menghadapi semua kemungkinan manakala akidah dipenuhi dengan kebimbangan dan keraguan. D ideologi mengarah kepada gernbira jika benar dan sedih jika salah, manakala akidah mengajak kepada aman dan tenang.

49 Kekuatan akidah Islam bergantung kepada A B C D keyakinan terhadap wujud kepelbagaian Tuhan. keimanan mengenai kewujudan a1-Quran semata-mata. kepelbagaian kewujudan di dua alam iaitu alam dunia dan akhirat. kepercayaan mengenai kebenaran yang mut1ak berpaksikan al-Quran.

50 ----A B C D Agama Politik Ekonomi Teknologi

memainkan peranan penting dalam pembinaan sesebuah tamadun.

51 Aspek kepercayaan KECUALI A B C D

dalam mencorak Tamadun Islam meliputi semua hal berikut

kepercayaan bahawa Tuhan itu Satu. keyakinan bahawa selain dari Tuhan disebut makhluk dan alamo kepercayaan bahawa Tuhan itu pemilik dan pentadbir seluruh alamo keyakinan bahawa Tuhan juga terdapat kesilapan walaupun Dia maha hebat dan maha perkasa.

52 Alam keduniaan mengikut akidah Islam merangkumi A B C D alam cakerawala. alam manusia. alam haiwan. a1am syurga.

10

SULIT

SADN I 0 J 3 Tamadun Islam dan Tamadun Asia J

53 Penyataan di bawah adalah rukun Iman KECUALI percaya pada A B C D kitab-kitab. rasul- rasul. tuhan-tuhan. malaikat-malaikat.

54 Apakah di antara perbincangan Islam ? A B C D

mengenai aspek rasional dalam intisari Tamadun

Toleransi terhadap sebarang perubahan pada alamo Bersifat tertutup kepada penemuan-penemuan barn. Penolakan terhadap semua yang bersesuaian dengan realiti. Penolakan sebarang pertentangan di antara akal dan wahyu.

55 Antara aspek kaedah dalam intisari Tamadun Islam ialah aspek A B C D kepercayaan. cemerlang. toleransi. ideology

56 Perkataan akidah adalah berasal dari perkataan "Aqada ". "Aqada" bennaksud A B C D kemuliaan. keyakinan. peraturan. ikatan.

57 Politik wang adalah salah satu penyakit sosial dalam mayarakat hari ini. Antara faktor yang menyemarakkannya ialah A tatasusila. B kebendaan. C keagamaan. D perjuangan. 58 Perkataan etika berasal daripada perkataan A B C D Greek Perancis Belanda Sepanyol

11

SULIT

SADNIOl3

Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

59

Baik dan buruk ditentukan oleh pengalaman manusia

Penyataan di atas merujuk kepada konsep falsafah moral melalui aliran A Hidonesme B Empricisme C Rationalisme D Intuitionisme 60 Berkahwin dengan tujuan menganiaya pasangan adalah termasuk dalam nilai perbuatan A Makruh B Haram C Harus D Sunat 61 Memakan daging khinzir dalam keadaan darurat termasuk dalam nilai perbuatan A Makruh B Haram C Sunat D Harus 62 Antara berikut BUKAN merupakan aliran moral sekular. A Evolusionalisme. B Traditionalisme. C Empiricisme. D Scepticisme. 63 Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? A Sumber air. B Mahmudah. C Mazmumah. D Sikap atau tabiat.
64 Akhlak Nabi S.A.W selalunya dikaitkan dengan

A B C D

Al-Quran Hidayah Ijmak Qias

12

SULIT

SADNIOl3

TamadunIslam

dan Tamadun Asia I

65 Akhlak yang baik dinamakan akhlak dinamakan akhlak -------mazmumah, B mahmudah, C mahmumah, D mazmudah,
A

, sementara akhlak yang buruk

mahmudah mazmumah mazmudah. mahmumah.

66 Kenyataan berikut adalah SALAH KECU ALI A B C D Kristian adalah agama Nabi Isa Islam adalah agama Nabi Adam Majusi adalah agama Bani Israil Yahudi adalah agama Nabi Musa

67

Bencana gempa bumi yang berlaku menyebabkan manusia kehilangan nyawa dan harta benda. Justeru mangsa-mangsa gempa memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan mereka. Apakah urutan Maqasid yang sesuai digunakan bagi membantu mangsa Tsunami? A B C D Tahsiniyyah - Hajiyyah - Dharuriyyah Hajiyyah - Dharuriyyah - Tahsiniyyah Dharuriyyah - Hajiyyali - Tahsiniyyan Tahsniyyah - Dharuriyyah - Hajiyyah

68 Rasul-rasul berikut diutuskan untuk umatnya sahaja KECUALI Noh B Musa C Ibrahim D Muhammad
A

69 ~-------------------------------------------------.

Dan janganlah kamu hampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji danjalan yang membawa kerosakan (aIIsrak: 32)

suatu

Petikan ayat Al Quran di atas merujuk kepada hukuman?
A

Qisas B Diyat C Hudud D Taazir

13

SUUT

SADNlOl3

Tamadun ls/am dan Tamadun Asia 1

70 Islam sebagai "Ad-Din" dan apakah yang dimaksudkan dengan "Ad-din"? A B C D Panduan Panduan Panduan Panduan cara hidup untuk bersolat untuk kesihatan untuk perhubungan sesama manusia

71 Matlamat utama syariah (maqasid syariah) dalam pembinaan tamadun Islam ialah untuk memelihara perkara berikut KECUALI A jiwa/nyawa. B maruah. C agama. o darjat 72 Memelihara akal fikiran termasuk dalam Maqasid A B C D Hajjiyah Husniyyah Daruriyyah Tahsiniyyah

73 Syariah dari sudut bahasa bermaksud A B C D sumber air. makanan kerohanian. undang-undang sivil. matlamat kehidupan.

74 Berikut adalah antara undang-undang undang -undang A B C D sivil. akidah. jenayah. keluarga.

dalam pembahagian

muamalat

KECUALI

75 Keistimewaan

syariat Islam adalah kerana ia adalah suatu undang-undang

yang

TIDAK
A B C D lengkap. universal. bersepadu. berubah-ubah.

14

SULIT

SADNIOI3 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

76 Apakah tujuan undang-undang jenayah dalam Islam diwujudkan? A B C D Menjaga nyawa manusia, harta dan kehormatan. Mengatur hubungan induvidu dengan individu. Menjaga kewajipan pemerintah dengan rakyat. Menjaga hubungan manusia dengan Allah

77 Hukum pengharaman dadah adalah bersandarkan kaedahj, fikah. A B C D Qias. Ijmak. al-Quran. as- Sunnah.

dalam hukum

78 Apakah yang dimaksudkan dengan "Syura" ? A B C D Permuafakatan dalam pentadbiran dan pengurusan negara Permuafakatan dan pendapat bersama dalam pengurusan negara Permuafakatan dan pendapat bersama dalam pentadbiran negara dalam semua hal Perrnuafakatan dan pendapat bersama dalam semua hal yang tiada di dalam perundangan

79 Manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini bermaksud A B C D semua manusia dimestikan memeluk Islam. manusia mempunyai tanggungjawab sosial sesama mereka. manusia merajai dunia ini dan alam ini sebagai sumber kepentingan manusia. manusia beramanah menguruskan alam ini dan mengekalkan kestabilan alam

80 Islam telah meletakkan beberapa matlamat perkahwinan yang bertujuan memenuhi beberapa aspek-aspek asas seseorang manusia iaitu A agama B agama C agama Dagama, dan sosial. dan keharmonianjiwa. dan tuntutan batin seseorang. kehendak psikologi dan kehendak sosial.

untuk

15

SULIT

SADNIOl3

Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

81 Apakah langkah-langkah khusus yang diajar oleh Islam sewaktu seorang kanak-kanak dilahirkan ke dunia? I memberikan nama yang baik II mencukur ram but asal bayi terse but III memperdengarkan azan ke telinga bayi IV memandikan bayi dengan air zam-zam A I dan II sahaja B II dan III sahaja e I, II dan III sahaja D I, II, III dan IV

82 Penciptaan manusia awal yang disebutkan dalam al-Quran terdiri dari unsur A api dan air. B air dan roh. e tanah dan roh. D roh danjasmani.

83 Menurut al-Ghazali, komponen roh, nafsu, akal dan hati adalah dari entiti yang satu, iaitu
A

roh.
jiwa,

B

e insaru D makhluk.
84 Agama "Hanif" yang wujud sebelum kedatangan Islam ialah agama yang A dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim a.s. B diasaskan oleh seorang yang bemama Hanif. e menjadikan matahari dan bulan sebagai tuhan. D menggabungkan ajaran agama Yahudi dan Kristian.

85 Berikut adalah orang-orang yang PALING awal memeluk Islam KECUALI A Ali b. Abi Thalib B Waraqah b. Naufal e Umar. b. Al-Khattab D Siti Khadijah bt Khuwailid

16

SULIT

SADN J 0 J 3 Tamadun Islam dan Tamadun Asia J

86 Apabila usaha-usaha diplomasi Quraisy untuk menghalang dakwah Rasulullah s.a.w tidak berjaya disebabkan ketegasan baginda dalam menyampaikan dakwah, apakah pula antara tindakan yang telah dilakukan oleh mereka? I Kaum Quraisy memboikot Rasulullah, para sahabat dan Bani Hasyim. II Sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w dihalau ke negara Habsyah. III Pengikut-pengikut Rasulullah s.a.w disiksa dengan kejam. IV Rasulullah s.a.w dipaksa berdakwah ke Taif. A I dan II sahaja. B I dan III sahaja. C II dan III sahaja. D II dan IV sahaja. 87 Keadaan di bawah menggambarkan keadaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. menyembah berhala I memakan bangkai II memutuskan hubungan silaturrahim III IV memusuhi jiran A B C D I sahaja. I dan II sahaja. I, III dan IV sahaja. I, II, III dan IV.

88 Penghijrahan para sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, Suhaib al-Rumy dan Abu Bakar al-Siddiq ke Madinah melambangkan A B C D ketinggian ilmu mereka. ketahanan mental mereka. pengorbanan jiwa dan nyawa mereka. pengorbanan harta benda dan kemewahan dunia.

89 Tekanan yang semakin berat ke atas kaum muslimin Mekah menyebabkan baginda Nabi s.a.w. menyuruh sekumpulan kaum muslimin berpindah ke di zaman pemerintahan raja dengan rombongan pertama seramai _ orang. A B C D Ethopia, Habsyi, 71. Madinah, Najasyi, 78. Habsyah, Najasyi, 16. Taif, Salman Farisi, 18.

17

SULIT

SADNIOI3

Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

90 Apakah faktor-faktor penyumbang kepada penentangan dakwah Rasul ullah SAW? I Perebutan kuasa. II Permasalahan akidah. III Perpecahan kesatuan keluarga. IV Persamaan hak dan kedudukan dalam Islam. A I dan II sahaja. B I, II dan III sahaja. C I, II dan IV sahaj a. D I, II, III dan IV.

kaum Quraisy

terhadap

91 Apakah garis panduan asas yang dilaksanakan Rasulullah S.A.W. dalam meletakkan

kebersamaan masyarakat bukan Islam dalam pemerintahannya? A B C D Mengamalkan dasar liberal. Menyamakan kedudukan semua agama. Mengadakan perjanjian dan peruntukan khas. Melantik mereka sebagai antara pemimpin negara.

92 Pilih urutan yang TEPA T mengenai pembinaan institusi sosial dalam tamadun Islam. A B C D Individu, jiran, keluarga, masyarakat Individu, masyarakat, keluarga, jiran Jiran, masyarakat, individu, keluarga Individu, keluarga,jiran, masyarakat dan dan dan dan negara negara negara negara

93 Berikut adalah antara prinsip-prinsip politik Islam. I Tauhid II Risalah III Khilafah IV Permesyuaratanl Syura A I dan II sahaja. B I, II dan III sahaja. C I, III dan IV sahaja. D I, II, III dan IV sahaja. 94 Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid syariah? A Pemahaman B Hukum C Tujuan D Fiqh

18

SULIT

SADNJOJ3 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

95

Sampaikahlah apa yang diperintahkan kepadamu dengan janganlah pedulikan orang-orang musyrik (al-Hijr: 94)

terang

dan nyata

dan

Dalam konteks pembinaan masyarakat dalam tamadun Islam, ayat suci al-Quran ini menjelaskan A B C D berakhimya peringkat dakwah Rasulullah SAW secara rahsia kehinaan ke atas orang-orang musyrik sifat tabligh Rasulullah S.A.W kewajipan berdakwah

96 Yang manakah antara berikut BUKAN merupakan ciri-ciri negara Islam. A Warganegara mesti berkerjasama membangunkan ekonomi. B Warganegara mesti mempertahankan kedudukan negara. C Setiap konflik dirujuk kepada ketua agama. D Masyarakat bebas beragama. 97 Masjid adalah tempat ibadat yang dikunjungi oleh umat Islam saban waktu dan merupakan perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah S.A. W setibanya di Madinah. Mengapakah pembinaan masjid didahulukan melebihi pembinaan lain-lain keperluan seperti pembinaan kubu pertahanan ketika itu. A B C D Masjid adalah tempat tinggal Nabi Muhammad S.A.W. Perkara ini adalah hasil perbincangan dengan sahabat Baginda Umat Islam ketiadaan dana yang cukup kerana baru berpindah dari Kota Makkah. Masjid sebagai temp at memantapkan iman yang merupakan benteng utama pertahanan diri manusia.

98 Antara prasyarat utama kepada pembentukan sesebuah negara yang berorientasikan institusi Islam ialah A B C D banyaknya masjid. integrasi masyarakat. kekuatan pertahanan strategi. sistem ekonomi yang stabil dan kuat.

99 Sahifah al-Madinah telah ditandatangani antara golongan berikut KECUALI A Muhajirin. B Yahudi. C Ansar. D Parsi.

19

SULIT

SADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

100 Perasaan dengki dan benci terhadap Islam sememangnya telah lama berakar umbi di dalamjiwa orang-orang Yahudi. Apakah nasib mereka apabila Islam berkuasa di Madinah dan tergubalnya Piagam Madinah? A B C D Mereka semua dihalau ke Palestin Harta dan nyawa mereka terjamin di bawah syarat perjanjian Bangsa Yahudi dikerah menjadi hamba kepada orang-orang Islam Memperuntukkan sebahagian tanah pertanian untuk memikat hati mereka

SOALAN TAMAT

20

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->