.Mean

KBankS Multi Asset Strategies

Strategies

มาตรการ QE3 ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได

ดวยมาตรการชวยเหลือกรีซที่ชวยบรรเทาความกังวลในตลาดไดแลว อะไรจะเปนความนา
กลัวที่ยังซอนอยู น้ํามันหรือไม? หรือเราจะหวังวาทุกอยางดีขึ้นแลวและสามารถลงทุนได
แนวโนมคาเงิน USD/Asia ยังคงมีความผันผวนจากการที่นักลงทุนรอความชัดเจนเรื่อง
QE3 ขณะที่รายงาน FOMC ลาสุดไดลดความหวังที่มีตอมาตรการนี้ อยางไรก็ดี การที่ M2
ไดเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดอีกรอบและทามกลางการรณรงคหาเสียงในสหรัฐฯ การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอาจจะตกอยูในมือ Ben and Co. ดังนั้น QE3 จึงยังคงเปนไพใบหนึ่งที่เหลืออยู
Steepening trade ในตราสารหนี้ไทยดูมีความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
ยังคงหางไกล และกระทรวงการคลังยังพยายามควบคุมตนทุนการกูยืมในตลาดแรก
เรายั ง คงแนะนํ า ให ล งทุ น ในตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น เป น หลั ก แต ป รั บ ประมาณการอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตร ณ ปลายปขึ้นอีก 25bp
ผูส ง ออกไปประเทศอิ น เดี ย ควรเตรี ย มตั ว ตอ ความเป น ไปได ใ นการเกิ ด การล ม ลงทาง
เศรษฐกิจ เรามอง AEC เปนทางเลือกหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงตลาด
ประเทศพัฒนาแลวมากเกินไป

Macro / Multi Asset
April 2012
Volume 59

Kobsidthi Silpachai, CFA –Kasikornbank
kobsidthi.s@kasikornbank.com
KResearch
kr.bd@kasikornresearch.com

Disclaimer: This report
must be read with the
Disclaimer on page 49
that forms part of it
“KBank Multi Asset
Strategies”
can now be accessed on
Bloomberg: KBCM <GO>

Key Parameters & Forecasts at Year-end
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011E

2012E

GDP, % YoY

6.3

4.6

5.2

4.9

2.5

-2.3

7.8

0.1

5.0

Consumption, % YoY

6.2

4.6

3.0

1.6

2.7

-1.1

4.8

1.3

4.0

Investment Spending, % YoY

13.2

10.5

3.9

1.3

1.2

-9.2

9.4

3.3

6.2

Govt Budget / GDP %

-0.2

0.3

-0.7

-1.5

-1.0

-5.6

-3.2

-2.7

-3.8

Export, % YoY

n.a.

n.a.*

17.0

18.2

15.9

-13.9

28.4

16.4

10.0

Import, % YoY

n.a.

n.a.

7.8

9.1

26.7

-25.1

37.0

24.7

12.0

Current Account (USD bn)

n.a.

-7.64

2.32

15.68

2.16

21.90

13.18

11.9

8.1

CPI % YoY, average

2.8

4.5

4.6

2.3

5.5

-0.9

3.3

3.8

3.9

USD/THB

38.9

41.0

36.1

33.7

34.8

33.3

31.4

31.54

29.50

Fed Funds, % year-end

2.25

4.25

5.25

4.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

BOT repo, % year-end

2.00

4.00

5.00

3.25

2.75

1.25

2.00

3.25

3.00

Bond Yields
2yr, % year-end

2.78

4.94

5.02

3.91

1.98

2.17

2.35

3.10

3.50

5yr, % year-end

4.0

5.3

5.1

4.5

2.2

3.6

2.75

3.15

3.75

4.9

5.5

5.4

4.9

2.7

4.3

3.25

3.30

4.00

USD/JPY

10yr, % year-end

102.5

118.0

119.1

111.8

90.7

93.0

82.0

76.9

80

EUR/USD

1.36

1.18

1.32

1.46

1.40

1.43

1.40

1.29

1.30

SET Index

668.1

713.7

679.8

858.1

450.0

734.5

1040

1025.3

1350

Source: Bloomberg, CEIC, KBank, KResearch, KSecurities

11
WWW.KASIKORNBANKGROUP.COM

1

KBank Thai Government Bond Rich / Cheap model

Bps (actual YTM vs. model)
15.00
3 mth avg
Now

10.00

5.00

0.00

-5.00

LB406A

LB396A

LB296A

LB283A

LB267A

LB24DA

LB213A

LB19DA

LB198A

LB196A

LB191A

LB183B

LB175A

LB16NA

LB167A

LB15DA

LB155A

LB14DA

LB145B

LB137A

LB133A

-10.00

Source: Bloomberg, KBank

KBank THB NEER Index
Jan 1995 = 100

KBank USD/THB – FX Reserves / USD Majors model

KBank THB Trade Weighted Index

100

+ 1 std
d

95
90

average

85
-1 std dev

80

KBank USD/THB model

48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28

105

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

75
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

actual

Source: Bloomberg, KBank

Source: Bloomberg, KBank

FX reserves – USD/THB model

DXY – USD/THB model

USD/THB
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
25

USD/THB
y = -7.2459Ln(x) + 68.36
2

R = 0.8905

45

y = 30.482Ln(x) - 99.163

35

2

R = 0.7676
30
25
70
50

75

Source: Bloomberg, KBank

2

since 2001

50

40

100

FX reserves to USD/THB mapping

22

model

125
current

150

175

2012 forecast

75

80

200
225
250
FX reserves, USD bn

85

90

95

100

DXY to USD/THB mapping
Source: Bloomberg, KBank

105

110
current

115

120

125
DXY

KBank BOT repo model (model not updated)

SET forward dividend yield vs. 10yr bond yield

%
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
01

02

03

04

05

06

07

actual

08

09

10

11

%
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

12

00

01

02

03

04

05

10yr yields

model

06

07

Source: Bloomberg, KBank

Source: Bloomberg, KBank

Thai inflation parameters

Thai contribution to GDP growth

y oy

% yoy/ contribution

25%

15

20%
10%

10

11

5

5%

0

0%

-5

-5%
-10%
-15%
Jan-05

-10
Jan-06

Jan-07

Jan-08

CPI yoy

Jan-09

Jan-10

PPI yoy

Jan-11

Jan-12

-15
1Q09

Core CPI yoy

3Q09

Priv ate consumption

Gov ernment C onsumption

Gross fix ed capital formation

Inv entory change

N et ex ports

GDP y oy

1Q10

3Q10

Source: CEIC, KBank

Source: NESDB, KBank

Implied forward curve: swaps

Implied forward curve: TGBs

%

%
4.00

Implied forward rate shifts (IRS)

4.50
4.00

3.75

3.50

3.50

3.00

3.25

2.50

3.00

1Q11

3Q11

Bond yields implied curve shifts

tenor (yrs)
0

1

2

Apr-12
Source: Bloomberg, KBank

3

09

10

15%

33

08

SET forward dividend yields

3
Jul-12

4

5
Oct-12

6

7
Mar-13

8

9
tenor (yrs)

10

0

1

2

3

Apr-12
Source: Bloomberg, KBank

4

5
Jul-12

6

7

8

9
Oct-12

10

11

12

13

Apr-13

14

US 2yr yields and implied forward

US 5yr yields and implied forward
%

7.0

8

6.0

7

5.0

6

4.0

5

3.0

4

2.0

3

1.0

2
1

0.0
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

0
00

2yr yields, %

01

02

03

04

implied forwards

05 06 07
5yr yields, %

Source: Bloomberg, KBank

Source: Bloomberg, KBank

KBank EUR/THB model

KBank JPY/THB model
EUR/THB

56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
01

02

03

04

05

06

actual

08

09

10

11

01

12

02

03

04

05

model
Source: Bloomberg, KBank

KBank GBP/THB model

KBank CNY/THB model
GBP/THB

68.0
63.0
58.0
53.0
48.0
43.0
02

03

04

05

06

07

08

actual

09

10

11

15

08

09

10

11

12

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

10

11

12

model

Source: Bloomberg, KBank

KBank AUD/THB model
THB/VND

800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300

AUD/THB

35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
25.0
23.0
21.0
01

02

03

04

05

06

07
actual

Source: Bloomberg, KBank

4

07

actual

KBank THB/VND model

44

02

model

Source: Bloomberg, KBank

14

CNY/THB

01

12

13

model

5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0

73.0

01

06

actual

Source: Bloomberg, KBank

78.0

09 10 11 12
implied forwards

JPY/THB

43.0
41.0
39.0
37.0
35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
25.0

07

08

08

09

10

11

12

01

02

03

model

04

05

06

07

actual
Source: Bloomberg, KBank

08

09
model

…ก็ตองมีการกําจัดจุดออนอื่น ๆ อีก Source: cagle.com Puttikul Ackarachalanonth .com Source: cagle.com Nalin Chutchotitham – Kasikornbank nalin.c@kasikornbank. CFA .com Amonthep Chawla.หากมีบทเรียนแตเราไมจาํ คงจะโทษใครอื่นไมได กําจัดจุดออนไปไดหนึ่งจุด จุดออนอื่นๆ ก็เริ่มปรากฏ ในที่สุด วันที่ 20 มีนาคมก็ไดผานพนไป มีอะไรที่สําคัญในวันดังกลาวหรือ? หลายคนอาจจะลืมไปแลว แต วันที่ 20 มีนาคมเปนวันครบกําหนดไถถอนพันธบัตรรัฐบาลกรีซมูลคา 1.45 หมื่นลานยูโร ซึ่งถาหากวากรีซ ไมไดรับเงินชวยเหลือรอบที่ 2 กรีซก็คงไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนดได และจะสงผลใหเกิดความวุนวาย ในเศรษฐกิจโลก แตโชคยังดีที่สถานการณอันเลวรายที่นาจะเกิดขึ้นไปแลวเมื่อวันที่ 20 มีนาคมไดถูกเลื่อน ออกไปอีกครั้ง เชนเดียวกับตอนที่กรีซไดรับเงินชวยเหลือกอนแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ป 2010 Kobsidthi Silpachai.Kasikornbank puttikul.c@kasikornbank.com 55 5 . เมื่อจุดออนหนึ่งถูกกําจัด รูปที่ 2.a@kasikornbank. – Kasikornbank amonthep.com ดูเหมือนวาสถานการณลาสุดในตลาดจะบอกเปนนัยวาธนาคารกลางตางๆ โดยเฉพาะธนาคารกลาง สหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ไดหยุดเดินเครื่องพิมพเงินไปชั่วคราว ตัวเลข 13 เปนเลขแหง ความโชครายมาหลายครั้งในปนี้ โดยวันที่ 13 มกราคม Standard & Poor’s (S&P) ปรับลดอันดับความ นาเชื่อถือของหลายประเทศในยุโรปลง และวันที่ 13 กุมภาพันธ 13 มูดี้สก็ไดปรับลดอันดับความนาเชื่อของ หลายประเทศในยุโรปลงเชนกัน สวนในวันที่13 มีนาคม คําแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ สหรัฐฯ สรางแรงกดดันใหแกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ป เนื่องจากคําแถลงดังกลาวไดพูดถึงความ แข็งแกรงของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งสงผลใหโอกาสที่จะมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหรือ QE3 นั้นมี นอยลง รูปที่ 3 แสดงใหเห็นวาการจางงานนอกภาคการเกษตรนั้นไดเพิ่มขึ้นเกินกวาที่ตลาดคาดการณไว เปนเวลาตอเนื่องถึง 8 เดือน ขอมูลนี้ไดจุดประกายความหวังวาการจางงานในสหรัฐฯ นาจะฟนตัวไดเร็วขึ้น และทําใหนักลงทุนตองการถือสินทรัพยเสี่ยงมากขึ้น สงผลใหดัชนี S&P 500 พุงขึ้นและนักลงทุนก็จะโยก เงินออกจากตราสารหนี้ เชน พันธบัตรประเภท 10 ป รูปที่ 1.D.s@kasikornbank. Ph.Kasikornbank kobsidthi.

ความทะเยอทะยานของอิหรานตอโครงการนิวเคลียรไดกลายเปนจุดออนตอเศรษฐกิจโลกไมวาโดยตรงก็ โดยออม การคว่ําบาตรของสหรัฐฯ ตอผูผลิตรายใหญอันดับสองของโอเปก ไดสงผลใหราคาน้ํามันพุงขึ้น จากความหวาดกลัววาอุปทานของน้ํามันจะลดลง ไมตางจากสถานการณที่เกิดขึ้นเมื่ออิรักนํากําลังทหาร บุกโจมตีคูเวตในป 1990 รูปที่ 3. KBank front month crude oil futures.00% 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 oil futures contract / proven reserves. การจางงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ.25% 140 0.70 2. จํานวนสัญญาซื้อ/ขายสุทธิของสัญญาน้ํามันดิบในตลาด ลวงหนา '000 contracts 320 280 240 200 160 120 80 40 0 -40 -80 2007 NYMEX crude oil futures 0. KBank 11 12 S&P 500 index. KBank 6 $/barrel 160 120 2009 Crude oil futures.383 ลานลานบารเรล ซึ่ง 1. CEIC.สาเหตุของความ ยินดี? '000 600 4.90 3.30 4..30 2.70 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 Jan-07 รูปที่ 4.30 3. CEIC.50 2. left Source: Bloomberg. อัตราสวนของสัญญาน้ํามันลวงหนาตอปริมาณน้ํามันสํารอง และสัญญาน้ํามันลวงหนา 2010 2011 2012 Net Long / Short.10% 60 40 0.10 2.10 1.15% 100 80 60 40 20 2008 Source: Bloomberg.000 บารเรล (1 บารเรล = 159 ลิตร) นอกจากนี้ อัตราสวนระหวางน้ํามันกระดาษ (สัญญาลวงหนา) และน้ํามันใตพื้นดิน (น้ํามันสํารองที่ไดรับ การพิสูจนแลว) ปรับเพิ่มขึ้น ตามการรายงานทางสถิติของ BP ปริมาณน้ํามันสํารองที่พิสูจนได ณ สิ้นป 2010 อยูที่ 1.10 3.05% 20 0. left Source: Bloomberg. CEIC. left axis ('000 contracts) 80 0. % . right .50 3.90 1.actual Jan-11 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 09 Jan-12 10 10yr UST.000 สัญญา และ 1 สัญญานั้นเทากับการซื้อหรือขายนํามัน 1. CEIC.20% 160 140 120 100 0.068 ลานลานบารเรลนั้นอยูที่ประเทศในกลุมโอเปก รูปที่ 5. KBank รูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาจํานวนสัญญาซื้อ/ขายสุทธิของสัญญาน้ํามันลวงหนาที่ไมใชเชิงพาณิชยมีมากถึง 229.90 2.70 3. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับเพิ่มขึน้ …ความสูญเสีย ในตลาดหนึ่งคือกําไรในอีกตลาดหนึ่ง Jan-08 Jan-09 Jan-10 non farm payroll .. right survey Source: Bloomberg. right axis ($ / barrel) 66 รูปที่ 6.

หลังเหตุการณการระเบิดที่โรงงานนิวเคลียรที่ฟุกุชิมา (Fukushima Daiichi) ภาพลักษณของพลังงาน นิวเคลียรก็มัวหมองคลายกับเหตุการณเมื่อครั้งเชอรโนบิล (Chernobyl) ระเบิด ซึ่งทําใหทั่วโลกกลับไปมอง วา ในระยะยาว เรายังคงตองพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย เปนหลัก ตอไปอีก ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเปนสัญญาณวาอัตราเงินเฟอจะเพิ่มสูงขึ้นดวย โดยกฎของเซย (Say’s law) ระบุวา "อุปทานสรางอุปสงคของตัวเอง" แตเราสงสัยวาถา "อุปทานสรางอุปสงคของตัวเอง แลวการลดลงของ อุปทานจะทําใหอุปสงคลดลงดวยหรือไม?" รูปที่ 7 อาจแสดงใหเห็นถึงหลักฐานที่วาอุปสงคไดถูกทําให ลดลง โดยแผนภูมินี้แสดงความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันดิบ (แกน X) และการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของ การจางงานนอกภาคการเกษตร (แกน Y) สมการเสนตรงไมสามารถบงบอกถึงความสัมพันธระหวางสองตัว แปรในแผนภูมินี้ไดและดูเหมือนวาฟงกชันพหุนาม (polynomial function) จะเหมาะสมมากกวา ในกรณีนี้ สมการ (เสนสีแดง) บงชี้วา เมื่อราคาน้ํามันดิบปรับเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล จะ สงผลใหการจางงานปรับลดลงและสงผลกระทบตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมสีแดงเล็กๆแสดงถึง ขอมูลลาสุดซึ่งดูเหมือนวาจะอยูเหนือเสนแนวโนมระยะยาว (trend line) รูปที่ 7. ถาอุปทานสรางอุปสงคของตัวเอง การลดลงของอุปทานก็นา จะ ทําใหอุปสงคลดลงดวย.0847x + 98. Jan 2000 = 100 155 US 145 crude oil. '000 600 500 400 300 200 100 0 -100 30 40 50 60 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 -1000 Source: Bloomberg.2920.? non-farm payroll change.802 95 0 100 200 300 Source: Bloomberg. KBank รูปที่ 8.439x .. ความสัมพันธระหวางน้าํ มันดิบตออัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ CPI.514 2 y = -0..6625 105 2 R = 0. USD/bbl 70 80 90 100 110 120 130 140 150 135 391. KBank ยอดขายรถยนตไฮบริดยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ขณะที่ราคาน้ํามันเบนซินยังคงปรับเพิ่มขึ้น แตถึงกระนั้น นาย เบน เบอรแนนเก ยังคงหวังวาแรงกดดันดานเงินเฟอจะเปนปจจัยชั่วคราว และอาจจะลดลงตามอุปสงคของ น้ํ า มัน ที่ ป รั บ ลดลงจากปจ จัย ต า งๆเช น ตั ว อย า งที่ กล า วไว ข า งต น ในระหว า งที่ต ลาดมองวา ภาวะของ ตลาดแรงงานดํา เนิ นไปไดดวยดี นายวิลเลียม ดัดลี ย ประธานธนาคารกลางสาขานิวยอรกก็กลา ววา ตลาดแรงงานดุเหมือนวากําลังปรับตัวดีขึ้นเพียงเพราะอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน (participation rate) นั้นไดปรับลดลง และการเติบโตของคาจางเฉลี่ยตอชั่วโมงก็ยังอยูในระดับที่ออนแอ รูปที่ 9 แสดงการ เพิ่มขึ้นของรายไดเฉลี่ยตอชั่วโมง (%yoy ) เทียบกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI %yoy) สวนรูป 77 7 400 500 600 Oil.8 2 R = 0. Jan 2000 = 100 .40625 125 115 y = 0. reindexed. CEIC. reindexed.3029x + 60. CEIC.

4828 2 98 90 96 80 0 100 200 300 400 500 600 Oil. Jan 2000 = 100 .20) มีสมการเสนสีแดงซึ่งเปนสมการเสนตรงถดถอย (regression line) เพื่อที่จะใชวัดการตอบสนอง (elasticity) ระหวางสองตัวแปร ดังตัวอยางของประเทศไทยที่จะนําเสนอ ตอไปนี้ 88 8 400 500 600 Oil. Jan 2000 = 100 160 Thailand รูปที่ 12.5 22 22.0161x + 98. รายไดเฉลี่ยรายชั่วโมงและอัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ รูปที่ 10. reindexed.9076 220 215 210 Rise in CPI is unsustainable without a pickup in hourly earnings 205 200 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 195 20 average hourly earnings. reindexed.5 23 23.8119 2 102 y = 0. Jan 2000 = 100 0 100 200 300 ในแตละแผนภาพ (รูปที่ 11.894 100 R = 0.6694x + 46.594 225 2 R = 0. Jan 2000 = 100 110 150 108 140 106 130 China 104 120 110 y = 0. CEIC. 12. 15 .5 US average hourly earnings. % YoY Source: Bloomberg. แผนภาพความสัมพันธระหวางรายไดเฉลีย่ รายชั่วโมงและ อัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ US CPI index 230 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 y = 7. $ per hour US CPI. % YoY 20. จีน: แผนภาพระหวางราคาน้าํ มันและอัตราเงินเฟอ CPI.0974x + 93. KBank Source: Bloomberg. CEIC.956 100 R = 0. ประเทศไทย: แผนภาพระหวางราคาน้าํ มันและอัตราเงินเฟอ CPI.5 21 21.ที่ 10 บงชี้วาเมื่อ CPI เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวารายไดเฉลี่ยตอชั่วโมง การเพิ่มขึ้นนั้นจะไมยั่งยืน หากดูจาก สถานการณปจจุบัน คาดวารายไดเฉลี่ยตอชั่วโมงไมนาจะขยายตัวตามเงินเฟอไดเร็ว เนื่องจากยังมีอุปทาน สวนเกินในตลาดแรงงานมาก สงผลใหการฟนตัวของอัตราการวางงานเปนไปไดอยางจํากัด รูปที่ 9. reindexed. reindexed. KBank อยางไรก็ดี ปญหาเรื่องราคาน้ํามันก็ยังถือวาเปนศัตรูตัวฉกาจสําหรับหลายประเทศในเอเชีย ดังนั้น เราจึง ไดศึกษาตอเนื่องไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียเพื่อที่จะดูวาสถานการณของประเทศไทยนั้นเปน อย า งไรเมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ในเอเชี ย ในเรื่ อ งของภาวะเงิ น เฟ อ รู ป ด า นล า งจะแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอในแตละประเทศ โดยการนําเอาดัชนี CPI มาจัดระเบียบ ใหมโดยใหเริ่มตนที่ป 2000 เชนเดียวกันทุกประเทศ รูปที่ 11.

• เกือบ 12 ปที่ผานมา ราคาโดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นใกลเคียง 40% ซึ่งหมายความวาประเทศไทยมี ศักยภาพทางการแขงขันเมื่อเทียบกับเกาหลี อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ในขณะที่ประเทศไทยสูญเสีย ศักยภาพทางการแขงขันใหแกจีน มาเลเซีย สิงคโปร และญี่ปุน (ดูจะคอนขางขัด ๆ กันอยูบาง) เปนไป ไดอยางไร? ก็ประเทศที่มีขอมูล CPI เทียบกับราคาน้ํามัน (สี่เหลี่ยมสีแดง) ที่สูงกวาประเทศอื่นนั้นสื่อ ไดวาประเทศนั้นมีคาครองชีพที่สูงกวาประเทศอื่น และโดยทางออม คาจางของประเทศนั้นก็จะอยูใน ระดับที่สูงกวาประเทศอื่นเชนกัน • สั ม ประสิ ท ธิ์ ใ นสมการวั ด ความยื ด หยุ น ระหว า งการเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วในราคาน้ํ า มั น และการ เปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟอ คาสัมประสิทธิ์ของประเทศไทยอยูที่ 0.0974 แสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ย แลวการเปลี่ยนแปลง +10% ของราคาน้ํามันจะทําใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น 0.974% ซึ่งแสดงวาประเทศ ไทยเปนประเทศที่ออนไหวตอราคาน้ํามันคอนขางมาก โดยเปนรองจีน ญี่ปุน มาเลเซียและ สิงคโปร แตดีกวาอินโดนีเซียและฟลิปปนส ที่เราตองสังเกตคือ มาตรการทางเศรษฐกิจสามารถบิดเบือนกลไก อัตราเงินเฟอได สําหรับกรณีของประเทศไทย มาตรการระยะสั้นในการยับยั้งการสงผานราคาน้ํามันคือ การตรึงราคาน้ํามันดีเซลและการปรับลดของภาษีสรรพสามิตน้ํามัน ซึ่งมาตรการดังกลาวจะสงผลให โครงสรางดอกเบี้ยชันขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นถูกบังคับใหอยูในระดับต่ําตามอัตราเงินเฟอใน ระยะสั้น แตรัฐบาลไดสรางภาระแกภาษีในอนาคตเนื่องจากหนี้สาธารณะจะสูงขึ้นตามมาตรการ ดังกลาว รูปที่ 13 (เคยลงใน MAS เดือนมีนาคม 2011) บงชี้วา เราไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบ จากราคาน้ํามันได เราเพียงแตชะลอและเลื่อนมันออกไปเทานั้น เชนเดียวกับในป 2004 ที่รัฐบาล พยายามกดราคาน้ํามันคาปลีกในประเทศ จนทําใหระดับเงินเฟอ (สะทอนจาก CPI) ต่ํากวาแนวโนม ในระยะยาวตามการขยายตัวปกติ (สังเกตุจุดสีน้ําเงินซึ่งเปนระดับราคาชวงการตรึงราคาและจุดสีเขียว ซึ่งเปนระดับราคาหลังลอยตัวราคาน้ํามัน) แทที่จริงการแทรกแซงดังกลาวอาจมีผลกระทบสุทธิตอ เศรษฐกิจที่ติดลบ โดยเงินอุดหนุนภาครัฐถูกแปลงเปนหนี้สาธารณะ และการนําเขาน้ํามันที่ไมไดลดลง ตามราคาที่เพิ่มขึ้นทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลหรือเกินดุลนอยลง เนื่องจากการใชพลังงานที่ไม ประหยัด นี่ยังไมรอผลกระทบจากการลักลอบขนน้ํามันที่กลั่นแลวออกนอกประเทศเพื่อกําไรสวนตาง ระหวางราคาในประเทศและตางประเทศ 99 9 .

500 00 60 Jul-07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Source: Bloomberg.. การแทรกแซงตลาดโดยการตรึงราคาอาจจะใชไดผลแคชวงสั้น (สะทอนจากตัวเลข CPI) 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 above trend inflation y = 0. CEIC.9632 below trend inflation # of months 0 Jan-03 6 12 Jan-04 18 24 30 Jul-05 36 42 48 54 รูปที่ 14.619 105 2 R = 0.651 2 96 R = 0. CEIC. Jan 2000 = 100 101 Korea 155 Japan 100 145 99 135 98 125 115 y = 0. KBank 10 Singapore 125 130 1010 11 outstanding public debt. แตโลกนี้ไมมีอะไรฟรี.3367x + 97. KBank รูปที่ 15. KBank รูปที่ 17. reindexed. reindexed. Jan 2000 = 100 . reindexed.300 3.0557x + 95. Jan 2000 = 100 130 135 120 125 115 120 115 y = 0.1021x + 98.654 110 2 R = 0.รูปที่ 13. Jan 2000 = 100 100 200 300 400 500 600 Oil. ญี่ปุน ความสัมพันธของเงินเฟอและราคาน้าํ มัน CPI.751 105 110 y = 0.300 4.. Jan 2000 = 100 165 CPI.7071 105 95 97 y = -0.0761x + 95.หนี้สาธารณะจะเพิม่ ขึ้น 4. CEIC.700 2. reindexed.0021x + 98. reindexed. reindexed.THB bn 300 400 500 600 Oil. Jan 2000 = 100 Source: Bloomberg. Jan 2000 = 100 0 100 200 Source: Bloomberg. KBank Source: Bloomberg.500 3. สิงคโปร ความสัมพันธของเงินเฟอและราคาน้ํามัน CPI.6307 100 100 95 95 0 100 200 Source: Bloomberg. CEIC..900 2.900 3. reindexed. reindexed.0652 95 0 100 200 300 0 400 500 600 Oil. เกาหลีใต ความสัมพันธของเงินเฟอและราคาน้าํ มัน รูปที่ 16.802 2 R = 0. CEIC. Jan 2000 = 100 140 Malaysia CPI. KBank Source: Bloomberg. มาเลเซีย ความสัมพันธของเงินเฟอและราคาน้ํามัน รูปที่ 18.500 4.700 3.777 2 R = 0.100 3. CEIC. KBank 300 400 500 600 Oil.100 2.

ใหขอสังเกตวา “แรงกดดันเงินเฟอใน ประเทศมี แนวโนมทรงตัวในระยะสั้น แตมีความเสี่ยงที่จะสูงขึ้นไดในระยะตอไปจากราคาน้ํามันโลก และ ผลของการปรับขึ้นคาจางแรงงานขั้นต่ํานอกจากนี้ การเรงตัวของอุปสงคในประเทศทั้งจากภาครัฐและ เอกชน โดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของปที่เศรษฐกิจจะเติบโตเขาใกลศักยภาพก็อาจเปนปจจัยเสริมแรง กดดันดานเงินเฟอใหสูงขึ้นได” ซึ่งฟงดูคอนขางเอนเอียงไปในทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจบางตัวบงชี้ถึงความเสี่ยงแบบเดียวกัน รูปที่ 21 แสดงใหเห็นวาอัตราเงินเฟอทั่วไป ณ ปจจุบันอยูในระดับที่สูงกวาแนวโนมระยะยาวมาเปนเวลา 12 เดือนและอาจเรงขึ้นไดอีกในชวงที่เหลือของ ป นอกจากนี้ ประมาณการเศรษฐกิ จ จากรายงานแนวโนม เงิ น เฟอ ของธปท. CEIC. Jan 2000 = 100 Source: Bloomberg. trend Source: Bloomberg. อินโดนีเซีย ความสัมพันธของเงินเฟอและราคาน้ํามัน CPI..บง ชี้ว า ชอ งวา งการผลิ ต (output gap) จะปรับตัวเปนบวกมากขึ้น หรือจะปรับขึ้นสูประมาณ +2.3664x + 90.581 2 150 R = 0. Jan 2000 = 100 Source: Bloomberg. reindexed.7397 2 95 0 100 200 300 400 500 600 Oil.1957x + 94.. ชวงวางการผลิต และการประมาณการของธปท. reindexed. Jan 2000 = 100 215 Indonesia Philipines 195 300 250 175 391.7208 100 135 y = 0. CEIC.. reindexed. KBank 0 100 200 300 400 500 600 Oil. reindexed.3% ใน 4Q12 ซึ่งนาบงชี้วาการการ สงผานของผลกระทบจากเงินเฟอรอบแรกและรอบที่สองนาจะเรงตัวขึ้น พูดอีกนัยหนึ่งคือ อัตราเงินเฟอ ทั่วไปที่ปรับตัวสูงขึ้นะผลักดันใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานสูงขึ้นในระยะเวลาที่เร็วขึ้น รูปที่ 21.017 115 R = 0. right axis 2 .รูปที่ 19. สวนตางระหวางอัตราเงินเฟอและแนวโนมระยะยาว เทียบ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 00 -2% -3% -4% 01 02 03 04 05 06 TH CPI gap vs. % . KBank การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย. CEIC.)ครั้งลาสุด กนง. Jan 2000 = 100 350 รูปที่ 20. ฟลิปปนส ความสัมพันธของเงินเฟอและราคาน้าํ มัน CPI.จะเปนผลรายหรือดี? ในแถลงการณผลการประชุมนโยบายการเงิน (กนง. KBank 1111 11 07 08 09 policy rate 10 11 12 รูปที่ 22.40625 155 200 y = 0. CEIC. 6% 15% 6 5% 10% 5 4% 5% 4 3% 0% 3 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2% -5% 1% -10% 1 0% -15% 0 Output Gap implied by BOT GDP forecast Source: Bloomberg. KBank policy rate.

12.000 11.000 5. CEIC.000 12.000 10.1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ภูเขาไฟ Eyjafjallajökull ในไอซแลนดที่เกิดการระเบิดขึ้นในป 2010 ยังไดบดบังทองฟาในยุโรปทําใหการ จารจรของการบินมีปญหามากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางคอขวดของการเดินทางและสงผล กระทบตอหวงโซการผลิตผานชองทางอุปทานและการขนสง เห็นอยางนี้แลว อดนึกไมไดวาการพยากรณ แนวโนมเศรษฐกิจในอนาคตจะตองอาศัยความรูจากศาสตรแขนงอื่นๆ เชน อุตุนิยมวิทยาและธรณีวิทยา เพื่อเพิ่มความแมนยําดวยหรือไม ? ในอดีต ธปท. mn cubic meters Source: EGAT 911 1011 14.000 8. mn cubic meters 04 05 06 production index Source: Bloomberg. เดือนสิงหาคม 2011: สําหรับแรงกดดันเงินเฟอ แมราคา 1212 12 07 08 09 10 11 12 . ระดับน้าํ ในเขื่อนเหนือแมน้ําเจาพระยา 111 211 311 411 511 611 711 811 Bhumibol dam levels.นอกจากนี้ เรายังตองเผชิญกับความไมแนนอนของเศรษฐกิจจากภายนอก (สหรัฐฯ ยุโรป ฯลฯ) ซึ่งอาจจะ ทําใหเศรษฐกิจสูญเสียพลวัตรในการฟนตัวและเติบโตได ยิ่งไปกวานั้น เรายังไมสามารถตัดความเปนไปได ของภัยพิบัติเชนอุทกภัยในปที่ผานมาออกไป แมวาการทํานายปริมาณน้ําฝนในฤดูมรสุมของปนี้เปนสิ่งที่ ยากเกินไป แตเราสามารถอาศัยการสังเกตระดับน้ําในเขื่อนเพื่อวัดความยืดหยุนของระบบการระบายของ แมน้ําเจาพระยาได ในกรณีที่มีน้ําทวมทางตอนเหนือของประเทศ ขณะนี้ ระดับน้ําในเขื่อนภูมิพลสูงกวาจุด ต่ําสุดของป 2011 ประมาณ 27% หรือ 1.000 7.641 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่ระดับน้ําในเขื่อนสิริกิติ์สูงกวาจุด ต่ําสุดของป 2011 ประมาณ 16% หรือ 750 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น เราอาจจะสรุปอยางคราวๆวา กําลัง การรองรับ น้ําตามแนวแมน้ํา เจาพระยามีภูมิคุมกันที่ออนแอกวาในกรณีที่เราตองเผชิญภาวะอุทกภัย รายแรง รูปที่ 23.0 แสนลานเหรียญสหรัฐฯและ เฮอรริเคนแคทรีนาป 2005 ที่ 8.000 6.000 13.000 11.111 11 12 รูปที่ 24. อัตรากําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม 200 180 160 140 120 100 212 312 412 80 00 01 02 03 Sirikit dam levels.000 9. KBank ภัยจากธรรมชาติมีบทบาทและอิทธิพลในเชิงเศรษฐศาสตรมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เราไดเผชิญมาในสหัสวรรษ นี้ ธนาคารโลกประเมินวาความเสียหายจากอุทกภัยของไทยในป 2011 สูงถึง 4.เองเคยสงสัญญาณเตือนความเยงดานเงินเฟอ แลวมีความจําเปนตองลดอัตราดอกเบี้ยใน ภายหลังเชนกัน เรากลับไปดูคําแถลงของกนง.35 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ แผนดินไหวในโกเบป 1995 ที่ 1.000 4.57 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถูกจัดอันดับอยูที่ 4 ของภัยพิบัติที่สรางความเสียหายมากที่สุดของโลก โดยแผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน ป 2011 ไดสรางความเสียหายไวประมาณ 2.

25 3.00 -0. 1yr from now 1.25 1.policy rate.0% 2-10s โดยคาเฉลี่ยในอดีตอยูที่ 66bps สวนการเคลื่อนไหวจะอยู ระหวาง 48bps และ 86bps เวนแตในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มสูงขึ้นถึง 3. CEIC.5576 300 250 200 150 100 83.00 2.50 0.25 BOT repo .25 0.50 4.25 ID US TH KR MY CH UK -0.00 0.025x + 328.25 2.50% กอนที่ธรรมชาติ (หรือการจัดการที่บกพรอง?) จะบังคับใหลดลงใน เดือนธันวาคมและมกราคม โครงสรางอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน กําลังบงชี้วา อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะ ปรับขึ้น 25bp ในชวง 1 ปขางหนา (1yr x 1yr implied forward) และเปนที่นาสังเกตวานักบริหารเงินใน ตลาดกําลังวางกลยุทธดอกเบี้ยโดยมีสันนิฐานวาโครงสรางดอกเบี้ยจะเปนลักษณะ steepener ในชวง ตอไป อยางไรก็ตาม รูปที่ 26 บงชี้วาในอดีต สวนตางระหวางอตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นและ ยาว 2-10 จําคอนขางเคลื่อนไหวไดจํากัดเมื่อไหรก็ตามที่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที่ 3.75 0.25 1.75 5.25 4.50 1.0% โดยรูปที่ 26 เปนเหมือนภาพสะทอนวา (คลาย rich/cheap model) สวนตาง 2-10 ควรจะอยูในระดับใด หากอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายอยูในระดับ 3. bps 450 400 y = -66.00 1.น้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกเริ่มชะลอลง แตอุปสงคในประเทศที่เติบโตดีและนโยบายกระตุน เศรษฐกิจของภาครัฐ ยังเอื้อใหแรงกดดันดานราคามีอยูอยางตอเนื่องซึ่งไดสงผลใหการคาดการณเงินเฟอ ของประชาชนเรงตัวขึ้นดวย อัตราดอกเบี้ยนโยบายยืนอยูที่ 3.50 3.25% เร็ว ๆนี้ เรามอง วาการวางกลยุทธสู steeper อาจจะใหผลตอบแทนไมคุมกับความเสี่ยงในชวงระยะสั้น หากเรานําสิ่งที่ไม คาดคิด เชน ภัยพิบตั ิธรรมชาติมาคํานวณดวยแลว รูปที่ 25.75 3. CEIC. % Source: Bloomberg.00 3.50 1. KBank แนวโนมอัตราแลกเปลี่ยน: การเคลื่อนไหวยังผันผวน QE3 อาจเปนตัวเรงปฏิกิริยา ดวยขาววิกฤติยูโรตอนนี้เริ่มซาลง จึงทําใหขาดสิ่งที่จะมากระตุนทิศทางของตลาด มาตรการ Operation Twist กําลังดําเนินอยูขณะที่ เบน เบอรนันเก ไมไดบอกอะไรมากวาจะมีการขยายงบดุลของเฟดหรือไม เมื่อมาตรการพิมพเงินเพื่อลดมูลคาหนี้ดําเนินตอไป ดวยการกดใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยูต่ํากวาเงิน เฟอ เงินดอลลารสหรัฐฯ และเงินยูโรจํานวนมากจะวิ่งไปที่อื่นทั่วโลก มาตรการ LTRO ครั้งที่สองไดขยายงบ 1313 13 . KBank EU SG AU 2 . 1yr from now Source: Bloomberg.25 2 350 R = 0.50 2.75 4.5 50 0 -501. การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รูปที่ 26.50 % change : 1yr rate.75 2.00 5.10 spreads.00 4. repo rate และ 2-10s ของ IRS % change : 1yr rate.

KBank 1414 14 2.000 2.000 36 y = -4E-06x + 42. CEIC.750.000 USD/JPY 110. CEIC.250.750.750.000.000 2. เปรียบเทียบงบดุลของเฟดกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ/ดอลลาร สิงคโปร รูปที่ 30. KBank Source: Bloomberg.7641 105.750. เปรียบเทียบงบดุลของเฟดกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ/เปโซ USD/MYR 4.000.000 2.000 Fed balance sheet.000 2.000 2.50 y = -2E-05x + 133.750. CEIC.0 1.5866 3.6733 3.000 2.0 85.0 1.0 75.60 R = 0.500 2 R = 0.000.30 2895849 1.0 1.000 1. งบดุลของเฟดและอีซีบี รูปที่ 28.000 Fed balance sheet.000 2.250.000 y = -5E-06x + 58. KBank รูปที่ 31.500.196 2 R = 0.500. เปรียบเทียบงบดุลของเฟดกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ/เยน USD/SGD 1.9588 2 1.000.ดุลของธนาคารกลางยุโรป หรืออีซีบีไปเปน 3 ลานลานยูโรดังที่แสดงในรูปที่ 27 ขณะที่งบดุลของเฟดเริ่มมี เสถียรภาพหลังมาตรการ QE ถึงสองครั้ง ดังนั้นจนกวาทางเฟดจะดําเนินมาตรการ QE อีกครั้งหนึ่ง คาเงิน ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ /บาท และดอลลาร ส หรั ฐ ฯ /เอเชี ย อื่ น ๆ จะมี ก ารปรั บ ตั ว อย า งไร ทิ ศ ทาง และมี ก าร เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก รูปที่ 27.000 3.000 Source: Bloomberg.000 Fed balance sheet.500 32 1.10 1. CEIC.000 2.000 2895849 1.000 3.6039 34 2. USD mn Source: Bloomberg.000.000 2.0 2.750. USD mn USD/PHP 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 1.000 2. เปรียบเทียบงบดุลของเฟดกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ/บาท 3.000. USD mn .898 35 2.000 2.500.250.500. CEIC.000 2. KBank Source: Bloomberg. KBank รูปที่ 29.000 Fed balance sheet.250.000 3.500. EUR bn Source: Bloomberg. เปรียบเทียบงบดุลของเฟดกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ/ริงกิต รูปที่ 32. USD mn ECB balance sheet.250.7897 90.500.750.500.000 2.000 3.4 3. CEIC.000 1. USD mn 70.000 33 1. KBank 2.750.0 1.000.0 1.16 95. USD bn 10 11 12 29 1.000.20 1.500.70 y = -2E-07x + 1.000 2.6 3.500.750.000 2.40 2 R = 0.8 2 R = 0.750.000 31 500 30 06 07 08 09 Fed's balance sheet.000 2.500.000 2.000.0 y = -5E-07x + 4.8 1.000.000 Fed balance sheet.000 Source: Bloomberg.2 2895849 3.0 2895849 80.0 100.000 3.500 USD/THB 37 3.7203 2895849 1.000 2.

5407x + 8279 2 R = 0.. USD bn . USD bn 17000 รูปที่ 34. CEIC.. เปรียบเทียบปริมาณเงิน M2 และ GDP กอนและหลังเลหแมน Real GDP. USD bn 17000 15000 15000 13000 13000 y = 1.3512x + 3821.54 ดอลลารสหรัฐฯ นี่แสดงใหเห็นวาระบบเศรษฐกิจออนแอลงไมวาจะ เปนแรงงาน ตลาดที่อยูอาศัย ตางมีปญหา ดังนั้นเราจะชดเชยคุณภาพที่ต่ําลงนี้ไดอยางไร .961 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 M2 money supply.7696 9000 5000 0 1000 2000 Source: Bloomberg.การขยายตัวของปริมาณเงิน M2 ที่ออนแอและกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไมคึกคักอาจตองอาศัย QE3 กาลครั้ งหนึ่ง ผูคนคิดว าโลกที่เราอาศัย อยูนี้เปนทรงแบน ลองนึกดูซิ ถ าเราสังเกตสิ่งใดในระยะที่ใ กล จนเกินไป เราจะยิ่งมีความเชื่อมากขึ้นตอสิ่งนั้นๆ เมื่อเรือแลนออกไปในทะเลไกลขึ้นเรื่อยๆ มันดูเหมือนวา เรือลํานั้นกําลังจะจมลง แตแทจริงแลวมันเปนเพียงความโคงของเปลือกโลกที่ทําเห็นเปนเชนนั้น นั่นก็คือ โลกไมใชเปนทรงแบนอยางที่เคยคิดกัน ภาษาอังกฤษมีประโยคหนึ่งที่กลาววา คุณไมสามารถมองเห็นปา ไดจากตนไมเพียงตนเดียว อันหมายถึงเราจะไมสามารถเขาใจภาพรวมที่กวางไดจากการใหความสนใจตอ ประเด็นรายละเอียดเพียงอยางเดียวมากเกินไป นักเศรษฐศาสตรมีแนวโนมที่จะประสบปญหาดังกลาวหาก มองรายละเอียดมากเกินไปจนไมสามารถมองเห็นภาพกวางหรือแนวโนมได การที่ตัวเลขเศรษฐกิจราย เดือนที่ออกมาดีอาจทําใหนักเศรษฐศาสตรมองขามประเด็นไปวา แนวโนมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกําลัง ชะลอตัวลง เชน GDP เปนตัวเลขเศรษฐกิจรายไตรมาส ซึ่งไมคอยความรูใหมแกเรานักเมื่อมองจากปจจุบัน ขอมูลปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศนี่สิ รวดเร็วกวาและอาจบงชี้สถานการณลาสุดไดดียิ่งกวา ปริ มาณเงิน โดยเฉพาะอย างยิ่ง M2 หรือปริมาณเงินความหมายกวา ง เปนตัวแทนที่ดีสําหรั บการบง ชี้ ทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อไหรที่เฟดพิมพเงิน M1 หรือปริมาณเงินความหมายแคบจะเพิ่มขึ้น แตเมื่อ M1 (ธนบัตรและเงินฝากในบัญชีกระแสรายวัน) มีการเปลี่ยนมือ ปริมาณเงินไหลเวียนในระบบจะ ถูกสรางขึ้นเปน M2 (M1 บวกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย สวนใหญเปนเงินฝากทั่วไปที่อายุนอยกวา 1 ป) จํ า นวนครั้ ง ที่ เ งิ น มี ก ารเปลี่ ย นมื อ เราเรี ย กว า "อั ต ราการหมุ น เวี ย นของเงิ น " รู ป ด า นล า งแสดงภาพ ความสัมพันธนี้ กอนที่จะมีการลมสลายของเลหแมนบราเธอรส สําหรับทุกหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นใน ปริมาณเงิน M2 โดยทั่วไปแลวจะหนุนให GDP เพิ่มขึ้น 1.35 ดอลลารสหรัฐฯ หลังจากที่เลหแมนลมลง ประสิทธิภาพของการเพิ่ม M2 ในการกระตุน GDP ไดลดลงอยางมาก ตอนนี้หนึ่งดอลลารสหรัฐฯ จาก M2 สามารถสราง GDP เพิ่มไดเพียง 0.9 2 9000 R = 0. KBank 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 M2 money supply.. "ปริมาณ" อาจเปนคําตอบหรือไม? เราก็คิดเชนนั้น รูปที่ 33. KBank 15 11000 7000 5000 1515 R = 0. USD bn 0 1000 2000 3000 Source: Bloomberg. CEIC.3512x + 3821.961 7000 y = 0.9 2 11000 y = 1. เปรียบเทียบปริมาณเงิน M2 และ GDP กอนที่เลหแมนลม Real GDP.

Electoral votes 93 95 97 M2% YoY Source: Bloomberg.50 สําหรับสิ้นป 2012 แตแนะนําใหนักลงทุนในตลาดดําเนินการประกันความเสี่ยง ระยะสั้น (เชน 3 เดือน) ตอไป 1616 16 99 01 03 05 07 09 11 . ปริมาณเงิน M2 เปลี่ยนแปลงแทบไมเกิน 10% yoy 14 400 M2 growth has peaked this cycle? 12 350 Bush vs. KBank 00 04 08 81 83 85 87 89 91 Dem. จํานวนการออกเสียงเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐฯ รูปที่ 36. Electoral votes Source: Bloomberg. KBank รายงานการประชุมที่ผานมาของ FOMC ไดหยุดความหวังตอการใชมาตรการ QE3 ซึ่งเปนความตอเนื่อง ของรายงาน FOMC ที่เผยแพรกอนหนานี้ โดยกลาววา: M2 เพิ่มขึ้นเร็วมากในเดือนมกราคม อันเปนการสะทอนผลกระทบจากเมื่อสิ้นปกอน แตการ เติบโตของM2 ชะลอตัวลงในเดือนกุมภาพันธ การเพิ่มขึ้นของ M2 สวนใหญเปนผลจากเงินฝาก สภาพคลองที่มีอยูมากอยางตอเนื่อง อันสะทอนใหเห็นถึงความตองการสินทรัพยที่ปลอดภัยและ มีสภาพคลองของนักลงทุน ที่ใหอัตราผลตอบแทนที่ต่ําในตราสารระยะสั้นนอก M2 ปริมาณเงิน ขยายตัวไดดีและฐานเงินยังเพิ่มขึ้นมากในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ จะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของ M2 ดูเหมือนวาจะไมเกิน 10% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เปนไป ไดนอยครั้งมากที่ M2 จะโตเหนือกวา 10% ยกเวนเพียงชวงกอนหนาที่จะเกิดวิกฤติการออมและการปลอย กู จึงเปนที่สังเกตวาการเพิ่มขึ้นของ M2 และ GDP อาจถึงจุดบนสุดแลวและไมมีชองวางใหมีการลด ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ หรือการเพิ่มงบประมาณรายจาย มาตรการที่ไมไดอาศัยการพิมพเงินเชน Operation Twist กลับมาอีกครั้ง แตคงไมสามารถทําอะไรไดมาก ในความคิดของเราเมื่อการเติบโตของ M2 ลดลงจะมีความเปนไปไดที่จะมี QE3 มากขึ้น และนาจะเริ่มใชในไตรมาสสามของปนี้ นี่จะชวยประคอง พอรตการลงทุนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันจะนําไปสูความผันผวนที่สูงขึ้น เราคงเปาหมายคาเงินดอลลาร สหรัฐฯ /บาทไวที่ 29.เมื่อพรรครีพับลิกันของสหรัฐฯ เลือกบุคคลที่จะเลือกสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีไมวาจะเปน Mitt Romney Rick Santorum Newt Gingrich หรือ Ron Paul รัฐบาลโอบามาตองพยายามตออายุตัวเองอีก หนึ่งสมัย ในสถานการณเชนนี้ ทรัพยากร (โดยเฉพาะแรงกายและใจ) ที่นํามาใชในการบริหารเศรษฐกิจ สหรัฐฯอาจจะลดลง เนื่องจากตองแบงไปใหกับการรณรงคหาเสียง ดังนั้น ดูเหมือนวาการดูแลเศรษฐกิจ สหรัฐฯอาจตกเปนภาระของ Ben and Co. CEIC. Gore 300 10 250 8 200 6 150 4 100 2 50 0 0 92 96 Rep. CEIC.(เฟด) ทั้งหมด รูปที่ 35.

5 vs 1 mth earlier 2% vs 3 mth earlier -17% vs 6 mth earlier -20% vs 1yr ago -4% -5% 1. KBank Source: Bloomberg.287 23. การสงออกของไทยเทียบกับชวงกอนหนา Thai export destinations Latest data (USD mn) Japan 1.7 3% -17% -22% 1% Mexico 110 0.0 8.2 33% -19% -22% -2% 2.0 7. KBank รูปที่ 39.6 2% -33% -30% China 2.0 1.3 24% -13% -10% 29% Philippines 309 1.0 21% -27% -24% -14% other ASEAN Countries 4.562 8.0 3.664 14.687 9. CEIC. CEIC.0 USD/PHP KBank USD/THB model 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 USD/SGD รูปที่ 37. ความผันผวนของดอลลารสหรัฐฯ/เอเชีย รอบ 30 วัน 09 10 11 12 model Source: Bloomberg.0 20% 22% -11% 1% Middle East Countries Others Total Source: Bloomberg 1717 17 USD/THB actual 08 USD/MYR 07 USD/HKD 06 USD/INR 05 USD/IDR 04 USD/KRW 03 USD/TWD 02 30 day vols USD/CNY 01 % 10.1 8% -15% -15% Canada 130 0.รูปที่ 38.0 6% -17% -11% 16% 781 4.0 2.6 31% -16% -2% 25% -15% Australia 493 2.0 9.777 USA as % of total 9.7 7% -27% -38% -5% EU Countries 1.4 116% -8% 1% -2% Indonesia 803 4.7 -26% -32% -24% -1% South Korea 310 1.0 4. KBank โมเดลดอลลารสหรัฐฯ/บาท .0 0.0 6.672 9.036 10.621 100.9 12% -31% -8% -3% Hong Kong 1.3 66% -157% 23% 2% 18.0 5.

เศรษฐกิจอินเดียกําลังจะลมจริงหรือ ► ► ► ► ► ► เศรษฐกิจของอินเดียไดชะลอตัวลงในปที่ผานมา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจาก เกือบ 10% ใน 2006 Q3 เหลือเพียงกวา 6% ใน 2011 Q4 อินเดียกําลังเผชิญหนากับปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน อัตราเงินเฟอที่สูง การขาดดุลบัญชี เดินสะพัดอยางตอเนื่องและความไมสมดุลทางการคลัง ความย่ําแยทางภาวะเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกสงผลใหการโอนเงินจากแรงงานอินเดีย และเงินทุนไหลเขาลดลง ซึ่งกอใหเกิดปญหาสําหรับประเทศอินเดียในการใชจายสําหรับการ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่มากขึ้นจะทําใหเงินสํารองระหวางประเทศหมดลงและกอใหเกิด วิกฤติคาเงิน อันมีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจอินเดียกําลังจะลมลง ความวุนวายทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียอาจมีผลตอความเชื่อมั่นที่มีตอสินทรัพยเสี่ยง ในตลาดเกิดใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ออนแอคลายกับอินเดีย ประเทศไทยไมนาจะไดรั บผลกระทบอยางรุนแรงจากการที่ เรามี บัญ ชีเ ดิน สะพัด ที่เ กิน ดุ ล อยางไรก็ดี ประเทศคูคาของเราเชนเวียดนามและอินโดนีเซียอาจจะมีปญหาไดจากการเก็ง กํา ไรตอการล มลงของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศเหลา นั้ น ซึ่ง โดยทางออมแลว อาจเป น อุปสรรคตอการสงออกของไทยและทําใหคาเงินดอลลารสหรัฐฯ/บาทสูงขึ้น แนวโนมเศรษฐกิจของอินเดีย เศรษฐกิจของอินเดียไดชะลอตัวลงในปที่ผานมา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากเกือบ 10% ใน 2006 Q3 เหลือเพียงกวา 6% ใน 2011 Q4 เศรษฐกิจไดรับผลกระทบสวนใหญจากวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ ในชวงป 2008-2009 และหลังจากนั้นไมนานเศรษฐกิจไดฟนตัวและเติบโตสูงกวา 8% แตวิกฤติหนี้ยูโรโซน ไดสงผลใหเศรษฐกิจของอินเดียชะลอตัวลงอีกครั้ง กอนที่ความวุนวายทางการเงินในประเทศตะวันตก เกิดขึ้นอินเดียสามารถสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงได สวนใหญเปนเพราะอาศัยอุปสงคใน ประเทศและชนชั้ น กลางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ช ว ยในการกระตุ น การบริ โ ภคให สู ง ขึ้ น ขณะที่ ก ารลงทุ น ได ส ร า ง ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นอันนําไปสูการผลิตที่มากขึ้น คําถามที่นาสนใจคืออินเดียจะสามารถรักษา อัตราการเติบโตที่สูงนี้ไดตอไปหรือไมเนื่องจากอินเดียกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจทั้งภายในและ ภายนอกประเทศที่สําคัญ ปญหาทางเศรษฐกิจภายในที่สําคัญคือความไมสมดุลทางการคลังที่ยาวนานอัน นําไปสูหนี้สาธารณะในระดับสูง รัฐบาลอินเดียเห็นจะมีปญหาในการใชจายอันสงผลใหหนี้สาธารณะสูงขึ้น มาก อินเดียตองทําการปฏิรูปทางการคลังเพื่อใหรัฐบาลสามารถเก็บรายไดจากภาษีไดเพียงพอและลดการ ใชจายของรัฐบาล 1818 18 .

เงินเฟอและดอกเบี้ยที่สูง รูปที่ 43.5% การทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในชวงที่ผานมานับวาไมมีประสิทธิภาพในลดอัตราเงินเฟอลง ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงอันเปนผลจากการที่อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสูงขึ้นไมหนุนให เกิดการลงทุน อีกทั้งมีความกังวลมากตอการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชาลง อัตราเงินเฟอเพิ่งจะลดลงในชวง ตนปนี้ อยางไรก็ดีอัตราเงินเฟอไมไดลดลงมากเพียงพอ ระดับอัตราเงินเฟอที่เหนือกวา 6% ไดสงผลเสียตอ เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้นธนาคารกลางจึงมีแนวโนมที่จะยังคงนโยบายการเงินที่ตรึงตัวเพื่อ ไปลดแรงกดดันตอเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยที่สูงเห็นจะไปยับยั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากนักลงทุน มักจะไม เ ริ่ ม โครงการใหม ห รือ กูยืม เงิน ในขณะที่ ผูบ ริ โ ภคมีแ นวโนม ที่จ ะไมซื้ อ สิน คา คงทนและสิน ค า ฟุมเฟอย อัตราดอกเบี้ยที่สูงทามกลางภาวะเงินเฟอมีโอกาสที่จะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย รูปที่ 42.0 2. KBank 1919 19 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jan-09 Jul-09 India's wholesale price index (% yoy) Jan-10 Jul-10 Jan-11 India's industrial production (% yoy) Source: Bloomberg. การผลิตภาคอุตสาหกรรม 12.รูปที่ 40. KBank Jul-11 Jan-12 .0 20 10.0 Jan-09 -10 Jul-09 Jan-10 India's central bank rate (% ) Source: Bloomberg. การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย รูปที่ 41.0 15 8.0 10 6. ปญหาทางการคลัง % yoy 10 65 8 consensus forecast 9 7 60 6 5 8 55 4 7 3 6 5 Sep-06 50 2 Jan-07 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10 Sep-11 Sep-12 Source: Bloomberg. KBank ปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ อินเดียกําลังเผชิญปญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่สําคัญนั่นคือการขาดเสถียรภาพดานราคา อัตรา เงินเฟอซึ่งวัดโดยดัชนีราคาขายสงไดโตกวา 10% ในป 2010 และคงอยูในระดับสูงจนกระทั่งไตรมาส สุดท ายของป 2011 กอนที่จะลดลงสูระดับเหนือ 6% ในชวงตนปนี้ เพื่ อเปนการลดความรอนแรงทาง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางของอินเดีย (RBI) ไดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง โดยระดับปจจุบันอยู ที่ 7.0 5 4.0 -5 -2. KBank Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 India's budget balance (left. %GDP) Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 India's general gov ernment debt (right. %GDP) Source: Bloomberg.0 0 0.

5 3.5 0.5 2. KBank การลงทุนจากตางประเทศ อินเดียมีการเกินดุลบัญชีเงินทุนเพื่อใชในการชําระสินคานําเขา เงินทุนเคลื่อนยายมีหลายประเภท ทั้งนี้ อินเดียอาศัยเงินลงทุนจากตางประเทศทั้งจากการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางออมคอนขางมาก ตลาด หุนของอินเดีย หรือ ดัชนี Sensex ปรับตัวลดลงอยางมากในปที่ผานมาทามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติ หนี้ยูโรโซนที่สงผลใหนักลงทุนเลี่ยงสินทรัพยเสี่ยง นอกจากนี้เงินรูปที่ออนคาอยางแรงเทียบกับดอลลาร สหรัฐฯ ในชวงครึ่งหลังของปไดหนุนใหเงินทุนไหลออกอยางรวดเร็ว แตการที่เศรษฐกิจในฟากตะวันตกดีขึ้น ไดหนุนใหเงินทุนไหลไปยังประเทศอินเดียอีกครั้ง การลงทุนจากตางประเทศสุทธิในตลาดหุนของอินเดีย เพิ่มขึ้นอยางมากในชวงตนปนี้อันหนุนใหดัชนี Sensex ปรับตัวขึ้น นอกจากการลงทุนจากตางประเทศแลว 2020 20 Jan-10 India's current account deficit (% GDP) Jan-11 .0 40 2.0 60 3.ปญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ อินเดียประสบปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางเรื้อรังจากการสงออกและการนําเขาที่ชะลอตัวลง การส ง ออกลดลงส ว นใหญ เ นื่ อ งจากการชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศคู ค า ที่ สํ า คั ญ ของอิ น เดี ย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในแถบยุโรปอันเปนผลมาจากวิกฤติหนี้ภาครัฐ นโยบายอุตสาหกรรมของอินเดีย เริ่มจากการเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา แตกลับกอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพทาง เศรษฐกิจและนําไปสูความไรเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค จากการที่ทุนสํารองระหวางประเทศมีไม เพียงพอที่จะชําระสินคานําเขา อันนําไปสูการลดคาเงินรูปและการขอความชวยเหลือทางการเงินจาก กองทุนการเงินระหวางประเทศ อินเดียไดเปลี่ยนแปลงเขาสูอุตสาหกรรมที่เนนการสงออก อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออกก็ไมสามารถที่จะเติบโตอยางรวดเร็วไดเทามูลคาการนําเขา ทําใหอินเดียมีการขาดดุลทาง การคาคอนขางมาก อินเดียตองอาศัยการนําเขาน้ํามันมากอันนําไปสูความออนไหวตอราคาน้ํามันที่ผัน ผวน การนําเขาทองคําเพื่อบริโภคและลงทุนไดสงผลลบตอการขาดดุลการคาที่มีขนาดใหญ สถานการณ ทางเศรษฐกิจในปจจุบันของอินเดียไดสะทอนภาพวิกฤติการณทางการเงินของเราในป 1997 เมื่อประเทศ ไทยประสบกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางมาก ดังนั้นวิธีการใดที่อินเดียใชในการชําระการขาดดุล อะไรคือที่มาของเงินตราตางประเทศที่ธนาคารกลางมี รูปที่ 44. การสงออกที่แยลง รูปที่ 45. การขาดดุลบันชีเดินสะพัด 100 80 4.5 1. KBank Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 0.0 -20 -40 -60 Jan-09 Jul-09 Jan-10 India's merchandise exports (% yoy) Source: Bloomberg.0 Jan-06 Jan-07 India's merchandise imports (% yoy) Jan-08 Jan-09 Source: Bloomberg.0 20 0 1.

000 110.000 20.อินเดียยังอาศัยเงินโอนจากคนอินเดียที่อยูนอกประเทศ โดยชาวอินเดียที่ทํางานในตางประเทศสงเงินเปน จํานวนมากในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ กลับไปยังครอบครัวของพวกเขา แตปญหาเศรษฐกิจในประเทศ ตะวันตกไดสงผลใหเงินโอนดหลานี้ลดลง ดวยเหตุนี้อินเดียนาจะมีปญหาในการหาแหลงเงินทุนเพื่อใชจาย ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุล คําถามคือเงินทุนไหลเขาที่ลดลงนี้จะสงผลใหเงินสํารองระหวางประเทศมีไม เพียงพอหรือไม รูปที่ 46.000 90.000 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 SENSEX Index Source: Bloomberg. KBank Jul-11 Jan-12 70.000 50. ตลาดหุน ของอินเดีย รูปที่ 47.000 80.000 15.000 60.000 10. KBank วิกฤติดุลชําระเงิน? ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลมากขึ้นอยางตอเนื่องจะทําใหทุนสํารองระหวางประเทศหมดลงหรือไม? แมวา เงินสํารองของอินเดียมีมากพอที่จะใชจายในการนําเขาสินคา แตขนาดของเงินสํารองนับวาคอนขางเล็ก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่มีระดับเศรษฐกิจใกลเคียงกัน ทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กอนที่จะเกิดวิกฤติการทางการเงินในสหรัฐฯ โดยไปแตะระดับ 3 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ กอนที่จะลดลง หลังจากนั้น โดย RBI ไดแทรกแซงคาเงินในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อชะลอการออนคาของเงินรูป โดย จําเปนที่ทางธนาคารกลางจะไมใชเงินสํารองระหวางประเทศจนหมดในกระบวนการปกปองคาเงินรูป ซึ่ง เกิดขึ้นมากอนในชวงกลางป 1991 อันนําไปสูวิกฤติคาเงิน รัฐบาลจําเปนตองยอมใหเงินรูปออนคาลงอยาง รวดเร็วเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ การขาดดุลอยางตอเนื่องในบัญชีเดินสะพัดและปญหาการขาดแคลนเงินทุน ไหลเขา มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการเก็งกําไรในการออนคาของเงินรูป RBI เห็นจะไมสามารถที่จะปกปอง คาเงินรูปได เนื่องจากกองทุนและนักเก็งกําไรอื่น ๆ ดูจะมีเงินมากกวาธนาคารกลางของอินเดีย ดังนั้น อินเดียจะตองทําอยางไรเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติคาเงินนี้? 2121 Jan-10 Jan-12 .000 30. การลงทุนจากตางประเทศกับตลาดหุน USD mn 25.000 5.000 40.000 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 21 Jan-11 Net foreign equity investment (cumulative from Jan 1999) Source: Bloomberg.000 100.

รูปที่ 48. KBank RBI จะประสบความสําเร็จในการปกปองคาเงินรูปหรือไม เรามองวาไมนาจะทําได อยางไรก็ดีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอยางชาๆ ก็อาจเปนไปได มันไมใชเรื่องงายที่ จะไดความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเศรษฐกิจไมไดมีทาทีที่ดีนักจากปญหาการ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเนื่อง อีกทั้งไมมีความจําเปนที่จะตองปกปองคาเงินเนื่องจากทาง RBI คง ไมสามารถใชเงินสํารองที่มีอยูอยางจํากัดในการตอสูกับกองทุนเก็งกําไรคาเงิน การแทรกแซงคาเงินใน ระดับหนึ่งดูจะมีประโยชนในการรักษาเสถียรภาพของตลาดเงินตราตางประเทศ แตก็ดูจะไมสามารถหยุด เงินทุนที่ไหลออกได โดยเฉพาะเศรษฐกิจมีความเปราะบางจากราคาที่พุงขึ้นสูง ทามกลางปญหาเงินเฟอ ประเด็นสําคัญคืออินเดียตองยอมใหคาเงินรูปออนคาลงเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของ ประเทศอยางจริงจังเพื่อพึ่งพาการนําเขาลดลงและสรางรายไดที่สูงขึ้นจากการสงออก นอกจากนี้รัฐบาล อินเดียตองสรางรายไดใหมากพอเพื่อลดการขาดดุลทางการคลัง ในเวลานี้อินเดียเห็นจะไดประโยชนจาก การดึงดูดเงินทุนจาก NRI ดวยการใหอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาประเทศอื่น ๆ ความแตกตางของอัตราดอกเบี้ย มีแนวโนมที่จะดึงดูดเงินตราตางประเทศมายังประเทศอินเดียซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการใชชําระการ ขาดดุลของบัญชีเดินสะพัด อยางไรก็ดีกําไรที่ไดจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมวาจะนอยกวาการขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในที่สุดเงินทุนไหลเขาจะคอยๆลดลง ดวยเหตุนี้การหวังที่จะพึ่งพิงการโอนเงินจาก ตางประเทศดูเหมือนวาจะไมใชมาตรการแกปญหาระยะยาว โดยหากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง แลว การขาดดุลการคาก็มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นและกอใหเกิดแรงกดดันตอคาเงินดอลลารสหรัฐฯ /รูปใหสูงขึ้น 2222 22 Dec-09 Dec-10 Dec-11 . ทุนสํารองระหวางประเทศ รูปที่ 49.000 2.500.000 250.000.000 3.000 150.000.000 200.000 300.000 2.000 1.000 3. ทุนสํารองระหวางประเทศ ของอินเดีย USD mn USD mn 350.000 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Source: Bloomberg.000 0 China Japan Source: Bloomberg.000 500.500.500. KBank US Taiwan Brazil Korea India Singapore Thailand Malaysia Indonesia 100.000 1.000.

5 50 0. USD/INR และ INR/THB 60 50 55 0.7 40 0.6 45 0. KBank Jan-11 Jan-12 INR/THB (right. คาเงินทีอ่ อนคาอยางตอเนือ่ งของอินเดีย รูปที่ 51.รูปที่ 50.9 Jan-07 Jan-08 USD/INR Jan-09 Jan-10 USD/INR (left) Source: Bloomberg. KBank 2323 23 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Imports from Thailand Oct-10 Oct-11 -300 -400 Oct-02 Oct-03 Source: CEIC. ดุลการคาของไทย USD mn USD mn 800 700 400 600 500 200 300 100 400 300 200 100 0 Oct-02 0 -100 -200 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Exports to Thailand Source: CEIC. KBank การคาระหวางอินเดียและประเทศไทย ประเทศไทยไดดุลการคาจากประเทศอินเดีย อินเดียไดเพิ่มการนําเขาจากประเทศไทยอยางมากในชวงไมกี่ ปที่ผานมา ในขณะที่การสงออกของอินเดียมายังประเทศไทยขยายตัวเพียงเล็กนอย สินคาสงออกที่สําคัญ ของประเทศไทยไปยังประเทศอินเดีย ไดแก เครื่องจักร พลาสติกและเคมีภัณฑ สินคานําเขาที่สําคัญของ ประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ไดแก เหล็กและเหล็กกลา ไขมุก และทองแดง แมวาอินเดียจะไมไดเปน ตลาดสงออกสําคัญของไทย ประเทศไทยเกินดุลทางการคากับประเทศอินเดียอยางตอเนื่อง และการ สงออกก็ขยายตัวอยางมาก ดังนั้นอินเดียจึงจัดวาเปนตลาดสงออกที่สําคัญสําหรับผูสงออกไทยที่ตองการ กระจายตลาดออกไปจากประเทศที่พัฒนาแลวที่มีปญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในยูโรโซน อยางไรก็ดียังมีความเสี่ยงตอผูสงออกไทยอยูบาง การลดลงอยางตอเนื่องของคาของรูปเมื่อ เทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ ดูจะไปกดดันไมใหชาวอินเดียบริโภคสินคานําเขา เนื่องจากสินคานําเขามี ราคาที่ แ พงขึ้ น ในสว นของผู นํ า เขา นั้ น ผูนํ า เข า ไทยเห็ น จะได ป ระโยชน จ ากการออ นค า ลงของเงิ น รู ป เนื่องจากสินคานําเขาราคาลดลง อันชวยในการลดตนทุนการผลิตสําหรับผูผลิตไทย รูปที่ 52. การคาระหวางไทยและอินเดีย รูปที่ 53. inv erted) Source: Bloomberg. KBank Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 .8 40 30 20 10 0 Jan-80 35 Jan-84 Jan-88 Jan-92 Jan-96 Jan-00 Jan-04 Jan-08 Jan-12 0.

KBank ลองจินตนาการวาเศรษฐกิจกําลังจะลม! ในขณะนี้เราคิดวาอินเดียจะสามารถจัดการสถานการณเศรษฐกิจใหชะลอตัวโดยจะไมเกิดความเสียหายได แตเราลองมองสถานการณที่อินเดียอาจเผชิญปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงเพื่อเตรียมพรอมรับมือกับผลกระทบ ที่ อ าจเกิ ด กั บ ประเทศไทย หากนั ก ลงทุ น ขาดความเชื่ อ มั่ น ในสกุ ล เงิ น รู ป ท า มกลางการขาดดุ ล บั ญ ชี เดินสะพัดอยางตอเนื่อง รวมทั้งการที่เงินไหลออก และเงินสํารองระหวางประเทศกําลังรอยหรอลง เงินรูปก็ นาจะออนคาอยางรวดเร็วอันสงผลใหเกิดภาวะเงินเฟออยางรุนแรง ในขณะที่การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้น เห็นวาจะไปกดดันการบริโภคและการลงทุนอันจะสงผลใหเศรษฐกิจถดถอยไปมากขึ้น สถานการณนี้เปนไป ไดเมื่อมีความตรึงเครียดมากขึ้นตอการลมสลายของยูโรโซนที่จะทําใหมีเงินไหลออกจากอินเดียและสงผล ใหเกิดวิกฤติบัญชีดุลการชําระเงิน แลวการลมลงของเศรษฐกิจอินเดียจะไปกระทบคาเงินบาทอยางไร? ผล ทางตรงของการออนคาของเงินรูปนั้นนอยมาก เนื่องจากการคาการลงทุนระหวางไทยกับอินเดียนั้นมีมูลคา เพียงเล็กนอย ผูสงออกไทยดูจะไดรับผลกระทบมากจากการที่ผูบริโภคอินเดียจับจายซื้อของนอยลง ขณะที่ ตนทุนการนําเขาสูงขึ้น แตผูนําเขาสินคาอินเดียดูจะไดประโยชนจากการนําเขาที่ตนทุนถูกลง สําหรับผล ทางออมนั้นคือความวุนวายทางเศรษฐกิจของอินเดียจะกระทบตอความตองการสินทรัพยเสี่ยงของนัก ลงทุนตอตลาดเกิดใหม โดยเฉพาะประเทศที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจทางมหภาคที่ออนแอเชนอินเดีย ประเทศไทยไมนาเขาขายยี้เนื่องจากเรามีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล แตประเทศคูคาที่สําคัญของไทย อัน ไดแกประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียอาจมีปญหาได นักเก็งกําไรอาจเขาโจมตีคาเงินประเทศพวกนี้ อัน อาจกระทบการสงออกของไทยและจะสงผลใหคาเงินดอลลารสหรัฐฯ /บาทสูงขึ้น ทายสุดคือเราอาจมา กังวลตอการลุกลามของวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียก็เปนได! 2424 24 Organic Electrical Chemicals Machinery Food .รูปที่ 54.000 500 800 400 600 300 400 200 200 100 0 0 Machinery Plastic Organic Electrical Rubber Vehicles Pearls Aluminium Iron & Steel Pearls Copper Vehicles Machinery Chemicals Machinery 2010 Source: CEIC. สินคาสงออกสําคัญจากไทยไปยังประเทศอินเดีย รูปที่ 55. สินคานําเขาสําคัญมายังไทยจากประเทศอินเดีย USD mn USD mn 1. KBank 2011 2010 2011 Source: CEIC.200 600 1.

053 3.845 16. Bloomberg.090 1.051 11.480 1.738 2.224 3.878 5. KBank กอนอื่น เรามาดูกันวาขนาดของเศรษฐกิจของกลุมประเทศอาเซียนเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจโลก แลวเปนอยางไร เมื่อเอาขนาดของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในรูปตัวเงิน (nominal GDP) ของกลุม ประเทศอาเซีย นมารวมกั น แล ว จะพบวา มีข นาดใกล เคี ยงกับ ประเทศที่พั ฒ นาแลว บางประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร และแคนาดา จากขอมูลของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จะเห็นไดวาขนาดของ nominal GDP ของกลุมประเทศอาเซียน อยูที่ระดับ 1.789 2.780 6.743 2.686 Source: IMF.895 2.609 6.459 2.572 2016 91.328 2.589 15.971 2.570 1.249 2.465 2015 86.783 3.988 5.065 17.885 1.715 9.027 2.527 16.811 1.991 19.826 2.995 2.440 2.365 2014 81.481 2.012 15.166 2.608 6.342 1.575 18.843 1.632 1.560 6.366 10.894 2.960 6.741 15.ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ► ► ► ขนาดของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (nominal GDP) ของกลุมประเทศอาเซียนมี ขนาดใกลเคียงกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลวบางประเทศ ประเทศไทยสงออกไปที่อาเซียนเปนหลัก และประเทศไทยก็ไดนําเงินไปลงทุนในประเทศกลุม อาเซียนเปนจํานวนมากเชนกัน ขณะที่ประเทศในกลุมอาเซียน (นําโดยสิงคโปรและมาเลเซีย) ไดนําเงินเขามาลงทุนในประเทศไทยเปนจํานวนมากรองจากประเทศญี่ปุน แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุงเนนไปที่ 4 ประเด็นสําคัญ: การเปนตลาดเดียว และฐานการผลิตรวม การสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การ พัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในป 2015 ซึ่งสืบ เนื่องมาจากการที่ผูนําอาเซียนตกลงที่จะเปลี่ยนอาเซียนใหเปน “ภูมิภาคที่มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และมีการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น” ตารางที่ 1.164 2012 73.477 1.611 3.235 1.242 5.251 21.126 2.756 2.604 2.036 2.275 2013 77.759 1.510 17.088 1.623 19.253 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2016 ซึ่งเทากับการเติบโตประมาณ 74% จากป 2010 ไปป 2016 นับเปนหนึ่งในภูมิภาคนึงในโลกที่มีการเติบโตที่มากที่สุด (นอกจากกลุมประเทศ BRICS) เมื่อมาดูในแงของอัตราสวน กลุมประเทศอาเซียนมีขนาดประมาณ 3.106 3.535 2.373 3.014 2011 70.117 1.250 2.865 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2010 และจะ เพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 3.013 1.744 6.543 7.253 3.865 1.965 2. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตามราคาปจจุบันของIMF (nominal GDP): พันลานดอลลารสหรัฐฯ World US EU China Japan UK Brazil ASEAN India Canada Russia South Korea 2010 62.100 8.577 1.518 2.0% ของเศรษฐกิจโลกในป 2010 แต 2525 25 .911 14.855 2.617 2.495 18.399 20.112 1.

6% ในป 2016 จะเห็นไดวาในขณะที่เศรษฐกิจของ อาเซียนมีความสําคัญที่มากขึ้นตอเศรษฐกิจโลก แตขนาดของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ ญี่ปุนเมื่อเทียบเปนอัตราสวนตอขนาดของเศรษฐกิจโลกลดลงในชวงเวลาเดียวกัน (โปรดดูตารางที่ 2) ตารางที่ 2.1% 11.5% 2.33% China. 10.7% 3.3% 24.16% Source: CEIC.5% 3.40% Source: CEIC.1% 23. KBank 2626 26 ASEAN.85% China.73% ASEAN. 7.1% 25. 37.65% Source: CEIC. ตลาดนําเขาของไทยในป 2011 India.0% 12. 1. 19. 5.5% 25.51% Europe. 16. KBank India. 2.3% 8.3% 2. KBank รูปที่ 58.1% 10.81% ASEAN.45% US.6% 3.55% India.6% 2011 21.9% 2. Bloomberg.1% 3.72% US.7% 2013 20.0% 2. KBank ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศไทย รูปที่ 56.52% Europe.8% 2015 20.7% 3.3% 3.5% 2.7% 10.6% 2.30% Japan.0% 1.2% 1.8% Source: IMF.8% 2016 19.9% 23.6% 3. 18.อัตราสวนนี้ก็คาดวาจะเพิ่มขึ้นไปอยูที่ประมาณ 3. 1.8% 2014 20.4% 3.38% India. ตลาดนําเขาของไทยในป 2000 Europe.9% 3.6% 3. 14. ตลาดสงออกของไทยในป 2000 รูปที่ 57.7% 2. ตลาดสงออกของไทยในป 2011 รูปที่ 59.7% 2012 21. 13.02% Other.5% 3. 4.5% 3.82% Japan.68% Japan. 24.2% 2.6% 2. 5.77% US. 10. KBank Source: CEIC.3% 2. 31. 23.7% 7.5% 12. 16.9% 7.9% 1.5% 3.94% Other.4% 3. 0.7% 3.5% 8.4% 1. 21.0% 8.7% 1.3% 3.5% 3.6% 3.0% 25. 23.5% 3.5% 2. 29.2% 2.5% 3.38% ASEAN.1% 1.6% 3.8% 9. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตามราคาปจจุบันของIMF (nominal GDP): อัตราสวนตอ GDP โลก US EU China Japan UK Brazil ASEAN India Canada Russia South Korea 2010 23.3% 3. 9.08% China.1% 8.4% 3.0% 2.5% 3.4% 3.27% China. 11.0% 2.00% Europe.3% 7.97% US.6% 24. 16. 11.4% 1.38% Other.6% 11. 10.32% .4% 3.44% Other.6% 3.4% 3.55% Japan.

11 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) ในป 2011 ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตนี้สูงกวาการเติบโตของการคาตางประเทศ ระหวางไทยกับประเทศอื่น รูปที่ 60.16% ในป 2011 เนื่องจากการนําเขาจากประเทศสิงคโปรมีสัดสวนที่ปรับลดลงในชวงเวลานั้น ทั้งนี้ ในป 2011 ประเทศไทย มียอดการนําเขารวมทั้งสิ้น 6.65% ใน 2000 เปน 18.38% ของการสงออกทั้งหมดไปยังประเทศในกลุมอาเซียน แตในขณะนั้นยังถือวานอยกวาการสงออกไป ยังสหรัฐฯ เมื่อเวลาผานไป กลุมประเทศอาเซียนไดกลายเปนตลาดหลักของการสงออกของไทย โดยในป 2011 ยอดการสงออกของไทยทั้งหมดอยูที่ 6.52% ไปยังประเทศญี่ปุน และ 9.56 พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ) หรือ 23.89 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) ในขณะที่ไทยสงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียนเปนจํานวน 1.16% เปนการนําเขาจากประเทศอาเซียน เมื่อไทยนํายอดรวมของการคา (สงออก+นําเขา) ระหวางไทยกับประเทศในกลุมอาเซียนมารวมกัน จะ พบว า การค า ระหว า งไทยกั บ ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เกื อ บสองเท า จาก 0. KBank Indonesia Vietnam Philippines Cambodia My anmar Laos Brunei . การนําเขาของไทยจากประเทศในกลุมอาเซียน 20% 25% 18% 16% 20% 14% 12% 15% 10% 8% 10% 6% 4% 5% 2% 0% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Singapore Malay sia Source: CEIC.55% ไปยังสหรัฐฯ สําหรับการนําเขาของไทยจากประเทศในกลุมอาเซียนนั้นไมไดเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเปรียบเทียบการ นําเขาในป 2000 และป 2011 แตในระหวางป 2000-2011 การนําเขาของไทยจากประเทศในกลุมอาเซียน เพิ่มขึ้นจาก 16.64 ลานลานบาท (ประมาณ 54. การสงออกของไทยไปยังประเทศในกลุมอาเซียน รูปที่ 61.90 ลานลานบาท (ประมาณ 229.76 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) ในป 2000 มาอยูที่ 2.55% ไปยังยุโรป 10.46 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) ในขณะที่ 1.95 ล า นล า นบาท (ประมาณ 31.13 ลานลานบาท (ประมาณ 37.73% ของยอดการสงออกทั้งหมดของไทย เทียบกับ 11.55 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) หรือ 16.76 ลานลานบาท (ประมาณ 92. KBank 2727 27 Indonesia Vietnam Philippines Cambodia My anmar Laos Brunei 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Singapore Malay sia Source: CEIC.ประเทศไทยมีค วามสัมพั น ธทางการคา ที่เ หนีย วแนน กับกลุมประเทศอาเซียน ในป 2000 ไทยสง ออก 19.97 ลานลานบาท (ประมาณ 232.32% ในป 2006 กอนที่จะปรับลดลงไปที่ 16.97% ที่สงออกไปยัง ประเทศจีน 10.

FDI ในไทย จําแนกตามประเทศ USD mn 350 TH FDI by sector (12-month average) 120 300 100 250 80 200 60 150 40 100 20 50 12-month average 0 0 -20 Dec-2005 -50 Dec-2006 Dec-2007 Dec-2008 Chemicals & Chemical Products Electrical Equipment Dec-2009 Dec-2010 Dec-2011 Computer. KBank Dec-2008 Dec-2009 Dec-2010 ASEAN Dec-2011 .หากพิจารณาแคในอาเซียน จะเห็นวาในป 1995 โดยรวมแลวไทยมีความสัมพันธทางการคาระหวาง ประเทศกับสิงคโปรเปนสวนใหญ แตมาระยะหลังมาเลเซียไดกลายมาเปนคูคาที่สําคัญของประเทศไทย (เมื่อดูจากอัตราสวนตอการคาระหวางประเทศทั้งหมด) ความสัมพันธทางการลงทุนระหวางประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศไทย รูปที่ 62.40% จาก จํานวนบริษัททั้งหมดจะเกี่ยวของกับภาคการผลิต) และมีการจางงานจํานวน 694. KBank การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ในประเทศไทย (ซึ่งก็คือ กระแสการลงทุนจากตางประเทศมายัง ประเทศไทย) สวนใหญแลวจะอยูในภาคการผลิต อาทิ การผลิตยานยนต การผลิตเคมีภัณฑ การผลิต คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทางทัศนศาสตร และการผลิตอุปกรณไฟฟา ซึ่งในชวงหลายปที่ ผานมา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยสวนใหญแลวจะมาจากญี่ปุนเปนหลัก ขอมูลของ หอการคาญี่ปุนระบุวา ปจจุบันมีบริษัทญี่ปุนจํานวน 1.30% จากจํานวนการจางงานจะเกี่ยวของกับภาคการผลิต) รูปที่ 64. Electronic & Optical Products Motor Vehicles. …แตดูเหมือนวาจริง ๆ แลวตัวเลข FDI ในไทยจากอาเซียนถูก ขับเคลื่อนโดยประเทศสิงคโปร Dec-2008 Dec-2009 Dec-2010 Dec-2011 0 Dec-2005 Dec-2006 Dec-2007 Singapore Singapore Source: CEIC. คาเฉลี่ย 12 เดือนของ FDI ในไทยในภาคการผลิต USD mn 140 รูปที่ 63. KBank -100 Dec-2005 Dec-2006 ASEAN Dec-2007 Dec-2008 EU Dec-2009 US Dec-2010 Dec-2011 Japan Source: CEIC. ภายในอาเซียน สิงคโปรและมาเลเซียเปนนักลงทุนหลักใน ไทย… USD mn 300 12-month average 300 250 150 100 100 50 50 0 Dec-2006 Dec-2007 Malaysia Source: CEIC.328 บริษัทในประเทศไทย (โดย 49. Trailers & Semi Trailers Source: CEIC. KBank 28 12-month average 200 150 2828 USD mn 250 200 -50 Dec-2005 รูปที่ 65.539 คน (โดย 76.

000) (6.000) (3.000) (25.000 Dec-2005 Dec-2006 ASEAN Japan British Virgin Islands Source: CEIC.000) (10.นอกจากประเทศญี่ปุน ประเทศในกลุมอาเซียนก็ไดเขามาลงทุนในประเทศไทยเปนจํานวนมากเชนกัน ซึ่ง หลัก ๆ แลวเปนกระแสเงินทุนจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเฉลี่ย 12 เดือน (ขอมูลลาสุดคือของเดือนธันวาคม 2011) จากสิงคโปรและมาเลเซียอยูที่ 83. KBank Dec-2007 Dec-2008 EU China Cayman Islands Dec-2009 Dec-2010 US India Dec-2011 THB mn (8.000) (5.000) (5.000) (20. KBank ตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (DIA) คือกระแส เงินทุนที่ไหลออกจากประเทศไทยไปยังตางประเทศ เห็นไดอยางชัดเจนวาประเทศไทยนําเงินไปลงทุนสวน ใหญในอาเซียนดังแสดงในรูปที่ 66 ซึ่งกระแสเงินลงทุนที่ไหลออกจากประเทศไทยไปยังประเทศอาเซียน ภายใตการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (DIA) เปนจํานวนถึง 124.000) (7.01 พันลานดอลลาร สหรัฐฯ และ 6.07 พันลานบาทในป 2011 พมาไดกลายแหลงลงทุนสําคัญของไทยในตางประเทศเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติในพมานั้นมีความอุดม สมบูรณเปนอยางมาก ในชวงสามปที่ผานมา กระแสเงินลงทุนไหลออกจากไทยไปพมาอยูที่ระหวาง 3 พันลานบาทถึง 4 พันลานบาทตอเดือน (จากขอมูลคาเฉลี่ยของระยะเวลา 12 เดือน ดังแสดงในรูปที่ 67) ทั้งนี้ สิงคโปรเปนอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ไทยนําเงินเขาไปลงทุน แตดูเหมือนวาสถานการณในตลาด การเงินจะเปนปจจัยที่กําหนดเม็ดเงินการลงทุนของไทยในสิงคโปร การลงทุนของไทยในสิงคโปรปรับตัว ลดลงในป 2009 หลังวิกฤตเลหแมนและปรับลดลงอีกครั้งในป 2011 เมื่อตลาดมีความกังวลในวิกฤตหนี้ยู โรโซน 2929 29 Dec-2009 Laos Singapore Dec-2010 Dec-2011 Malaysia Vietnam .98 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ สําหรับประเทศที่เหลือในอาเซียนไมไดมีบทบาทอะไร มากนักตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยเนื่องจากมียอดการลงทุนเฉลี่ย 12 เดือนต่ํากวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ จากแตละประเทศ รูปที่ 67.000) 0 1. ไทยไปลงทุนโดยตรงในอาเซียนเปนสวนใหญ (DIA) THB mn (35.000) 12-month average (30. ซึ่งไทยลงทุนหลักในพมาเมื่อดูจากกระแสเงินทุนไหลออกจาก DIA ของไทย รูปที่ 66.000) (2.000) (15.000 2.000) 0 5.000) (4.000 Dec-2005 Dec-2006 Cambodia Myanmar 12-month average Dec-2007 Dec-2008 Indonesia Philippines Source: CEIC.000) (1.

000) (1.000) (500) 0 5.000 Dec-2005 0 Dec-2006 Dec-2007 Dec-2008 Dec-2009 Dec-2010 Mining & Quarrying Manufacturing Wholesale& Retail Trade. DIA ในไทย จําแนกตามประเภทธุรกิจ THB mn (15. KBank แผนการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากที่แสดงกอนหนานี้ กลุมประเทศอาเซียนมีบทบาทมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก รวมถึงการคาและการ ลงทุนกับประเทศไทยดวย นอกจากนี้ ผูนําอาเซียนยังไดตกลงที่จะสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโดย การสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางกันผานการเห็นชอบแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน การประชุมผูนําอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อป 2007 ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งแผนดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนนพัฒนา 4 ดานสําคัญ ไดแก 1) การมีตลาดและฐานการผลิต เดียว 2) การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ 4) การ เชื่อมโยงเขากับระบบเศรษฐกิจโลก 5 ป จ จัยสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาตลาดและฐานการผลิต เดียว คื อ การเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า ได อ ยา งเสรี การ ใหบริการไดอยางเสรี การลงทุนระหวางประเทศไดอยางเสรี การเคลื่อนยายแรงงานฝมือไดอยางเสรี และ การเปดเสรีมากขึ้นในดานการเคลื่อนยายเงินทุน ในดานการสงเสริมการเคลื่อนยายสินคาและใหบริการได อยางเสรีนั้น อุปสรรคตางที่เกี่ยวของเชน ภาษีของสินคาที่เสนอขายระหวางกันในกลุมประเทศอาเซียน จะตองถูกยกเลิกตามเวลาที่กําหนดเพื่อใหอาเซียนมีความเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 3030 30 Dec-2010 Dec-2011 Beverages (LHS) Chemicals & Chemical Products (LHS) Electrical Equipment (LHS) .c.e.000) (5.รูปที่ 68. Repair of Motor Vehicles& Motorcycles Financial & Insurance Activities Source: CEIC.000) รูปที่ 69. Electronic & Optical Products (LHS) Machinery & Equipment n. KBank Dec-2011 500 Dec-2008 Dec-2009 Food Products (RHS) Textiles (LHS) Computer. (LHS) Source: CEIC.500) (10. DIA ของไทยในภาคการผลิต THB mn (2.000) 12-month average 12-month average (1.

beef. corn (Philippines). pork. cut flower (Thailand). potato. Myanmar (1 Jan 2015) Cambodia (1 Jan 2017) นอกจากประเด็นดานภาษีนําเขาแลว ยังมีขอจํากัดอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี ซึ่งจะตองถูกยกเลิกเชนเดียวกัน โดย สําหรับกลุมประเทศอาเซียน 5 เปาหมายที่ตั้งไวคือป 2010 สําหรับฟลิปปนสคือป 2012 สวนประเทศ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนามตั้งเปาไววาจะยกเลิกภายในป 2015 (แตอาจสามารถขอเลื่อนไปถึงป 2018 ได) การเปดใหบริการไดอยางเสรีระหวางประเทศก็เปนอีกปจจัยสําคัญในการทําใหอาเซียนมีตลาดและฐาน การผลิตเดียวกัน โดยแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งเปาหมายที่จะยกเลิกขอจํากัดในดาน การคาและการใหบริการระหวางประเทศใน 4 ดานสําคัญภายในป 2010 [การขนสงทางอากาศ e-ASEAN (บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม) ดานการสุขภาพ และการทองเที่ยว] สวนดานโลจิสติกส ตั้งเปาไววาจะเปดเสรีภายในป 2013 สวนสาขาบริการดานอื่น ๆ จะเปดเสรีภายในป 2015 นอกจากนี้ อาเซียนยังตั้งเปาหมายใหเพิ่มเพดานการถือหุนโดยผูลงทุนตางชาติ (อาเซียน) ใหมากกวา 51% ภายในป 2008 และ 70% ภายในป 2010 สํ า หรั บ การค า และการให บ ริ ก ารใน 4 ด า นสํ า คั ญ ข า งต น ส ว นด า น โลจิสติกสจะเปดใหถือหุนไมนอยกวา 49% ในป 2008 51% ในป 2010 และ 70% ภายในป 2013 สวนการ ใหบริการดานอื่น ๆ ไดตั้งเปาเรื่องการเพิ่มเพดานการถือหุนใหไมต่ํากวา 49% ภายในป 2008 51% ภายใน ป 2010 และ 70% ภายในป 2015 แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังกลาวถึงการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันใน 7 วิชาชีพ ไดแก สถาปนิก นักบัญชี ผูสํารวจ พยาบาล แพทย ภายในป 2008 ทันตแพทย ภายในป 2009 สวนวิชาชีพ อื่น ๆ จะเริ่มกําหนดเพิ่มเติมในป 2012 และตั้งเปาวาจะแลวเสร็จภายในป 2015 1 “Priority Integration Sectors” are agro based products. rice. chicken. some plants. some lived animals. tea (Brunei). some vegetables and fruits. Myanmar and Vietnam 3 “Sensitive List” varies among countries – coffee. air travel. automotives. silk. copra. tobacco (Malaysia). chicken. coffee. some vegetables and fruits. rubber based products. egg. sugar. some lived animals. tobacco (Laos). Philippines) and sugar (Indonesia and Philippines) Source: Translated from Department of Trade Negotiations (DTN) 3131 31 . cooked meat. Indonesia. e-ASEAN.Product Import duties Country (Target) Product in “Priority Integration Sectors ” 0% ASEAN-6 (2007) 2 CLMV (2012) All products (except those in “Sensitive 3 and Highly Sensitive Lists ”) 0% ASEAN-6 (2010) CLMV (2015) Remaining products in “Sensitive List” 0%-5% 1 ASEAN-6 (1 Jan 2010) Vietnam (1 Jan 2013) Lao. chicken. pork. electronics. tourism. pea. chicken. healthcare. some vegetables and fruits. some plants (Cambodia). egg. chicken. fisheries. pork. coffee. some lived animals. textiles and apparels. lived animal. sugar (Vietnam) “Highly Sensitive List” includes rice (Malaysia. lived fish. cassava. cotton (Myanmar). Laos. wood based products and logistics 2 CLMV = Cambodia.

ที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนเมื่อป 2003 ไดใหความเห็นชอบแผนการรวมตัวดาน การเงินการคลังอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN – RIA-Fin) ที่มี วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการไหลเวียนของเงินทุนในภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ที่เนนการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค เพื่อใหเงินทุนสามารถไหลเวียนระหวางประเทศอาเซียนไดอยางสะดวกมากขึ้น ในดานการพัฒนาตลาดทุน แผน RIA-Fin มีเปาหมายในการสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับ ดูแลตลาดทุนของแตละประเทศเพื่อใหผูลงทุนและผูระดมทุนสามารถเขาถึงตลาดทุนไดมากขึ้น รวมถึงการ สงเสริมใหตลาดทุนมีความเชื่อมโยงกันโดยการปรับปรุงกฎเกณฑของแตละประเทศใหสอดคลองกัน นอกจากนี้ แผน RIA-Fin ยังมีมาตรการสงเสริมใหอันดับความนาเชื่อถือที่จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความ นาเชื่อถือของแตละประเทศสามารถเทียบเคียงกันได โดยขณะนี้มีสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ S&P ได จัดทํา ASEAN Regional Scale Rating เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูออกหลักทรัพยที่ตองการเสนอ ขายตราสารหนี้ ห ลาย ๆ ประเทศให ไ ด รั บ การจั ด อั น ดั บ เพี ย งครั้ ง เดี ย ว ในขณะที่ ผู ล งทุ น จะสามารถ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของผูออกหลักทรัพยไดอยางสะดวกมากขึ้น ในดานการสงเสริมการไหลเวียนของเงินทุน ที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดจัดตั้งคณะทํางาน 2 คณะ ไดแก Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL) และ Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL) เพื่อศึกษาแนวทางการใหบริการดานการเงิน ระหวางประเทศ และการเปดใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งในดานการลงทุนในหลักทรัพย และการลงทุน โดยตรงในภาคการผลิตตามลําดับ นอกจากที่กลาวขางตน นโยบายการแขงขัน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา การพัฒนา โครงสร า งพื้ น ฐาน ภาษี อ ากร พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก็ ไ ด ถู ก ระบุ ไ ว ใ นแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนดวยเพื่อที่จะสงเสริมความสามารถทางการแขงขันในประชาคมอาเซียน 3232 32 .

ประกัน และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตางๆ) ยังคงมีจํากัด ขณะที่การปรับตัวชันขึ้น ของโครงสรางดอกเบี้ยไทยหรือเสนอัตราผลตอบแทนนาจะเปนการคาดการณหลักของตลาดในปนี้ สําหรับ ไตรมาสที่ 2 เราคาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะมีการเคลื่อนไหวที่จํากัด โดยสวนตางระหวางอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปและ 10 ป นาจะทรงตัวอยูใกลระดับ 60 bp ทั้งนี้ เราคาดวาตลาดไดตอบรับ กับการออกพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสนี้ไปพอสมควรแลว (ไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2555) แมวา ปริมาณจะคอนขางสูง คือ 1.78 แสนลาน อยางไรก็ดี พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุปานกลาง (< 10 ป) ยังมี ความนาสนใจอยูเมื่อเทียบกับพันธบัตรระยะยาวและพันธบัตรอายุลเลี่ยกันในภูมิภาคการ ทั้งนี้ เราจะขอ อธิบายถึงเหตุผลที่ทําใหเราคิดวาอัตราผลตอบแทนในไตรมาส 2 จะเคลื่อนไหวไดจํากัด 3333 33 .คาดอัตราผลตอบแทนจะทรงตัวอยูในกรอบในไตรมาส 2 ► ► ► ► ► ► ในรายงานฉบับของเดือนกอน เราไดเลาถึงปจจัยตางๆที่นาจะทําใหเสนอัตราผลตอบแทน ปรับตัวชันขึ้นในปนี้ และยังไดตบทายวาแนวโนมหลักของตลาดในปนี้นาจะเปนไปตามการ เคลื่อนไหวดังกลาว แตในไตรมาสที่ 2 เราคาดวาอัตราผลตอบแทนจะทรงตัวอยูในกรอบแคบๆ โดยส วนตา ง ระหวางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 และ 10 ปจะทรงตัวใกลระดับ 60bp เนื่องจาก ตลาดไดมีการปรับตัวเกี่ยวกับการคาดการณการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัยไปแลว ระดับหนึ่ง และเราคาดวาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไมเกิดขึ้นเร็วๆนี้ สวน ความไม แนนอนเกี่ยวกับการออกพันธบัตรภาครัฐในปงบประมาณไดลดลง พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุปานกลางดูนาสนใจในชวงนี้ โดยเฉพาะเมื่อนําโครงสรางดอกเบี้ย ของไทยเปรียบเทียบกับของประเทศอื่นในภูมิภาค ปจจัยเสี่ยงของการประเมินของเรา คือ นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังคอนขางมากและการ ประมูลลาสุดแสดงใหเห็นวานักลงทุนยังมองหาอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สําหรับกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ เรายังคงแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้อายุสั้นๆ สํา หรั บ ภาคธุ ร กิ จ เรายั ง ไม แ นะนํ า ให ล็ อ กตน ทุ น ดอกเบี้ ย ขณะนี้ เ นื่ อ งจากเส น โครงสร า ง ดอกเบี้ย IRS ไดปรับสูงและชันขึ้นคอนขางมาก ซึ่งนาจะทําใหความไดเปรียบในการล็อก ตนทุนในชวงนี้ลดลง อัตราผลตอบแทนพุงขึ้นในเดือนไตรมาสที่ 1 แตนาจะทรงตัวอยูในกรอบในไตรมาสที่ 2 ในรายงานฉบับเดือนมีนาคม เราไดเลาวากระแสเงินทุนไหลเขานาจะยังคงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของ ตลาดในปนี้ เนื่องจากความตองการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวจากกองทุนทั่วไปในประเทศ (ไมรวมนัก ลงทุนระยะยาว เชน บ.

KBank 5y 6y 7y 29-Feb-12 8y 9y 10y TTM 2.00 1y 2y 3y 4y 03-Apr-12 Source: Bloomberg.20 3. KBank 1) การคาดการณเกี่ยวกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ ไดถูกสะทอนไปในอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ไปในระดับหนึ่ง สังเกตุไดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงที่ผาน มา โดยปรับขึ้น 27bp 53bp และ 66bp ในพันธบัตรอายุ 2ป 5ป และ 10ป ตามลําดับนับตั้งแต ปลายเดือนมกราคม นอกจากนี้ เราคาดวาการเติบโตของเศรษฐกิจในปนี้จะอยูที่ราว 5.75 3. ใหประมาณการไวที่ราว 5. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับสูงรวดเร็วในเดือนม.คงตองเขามาทําหนาที่รักษามูลคา (และอํานาจซื้อ) ของเงินออม ของประชาชนโดยการสงสัญญาณปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้น ในขณะเดียวกัน เราคาดวา เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะแข็งแกรงขึ้นในชวงตอนปหนา 3) เงินทุนไหลเขาในตลาดพันธบัตรอาจเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากการชะลอตัวในเดือน มีนาคมโดยสวนหนึ่งเปนเพราะความกังวลดานความไมแนนอนของการออกพันธบัตรของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน 2-10 spread ของพันธบัตรรัฐบาลไทยไดปรับตัวขึ้นมาอยางรวดเร็วและ มากกวาในภูมิภาค ทําใหราคาพันธบัตรชวงอายุปานกลาง (ประมาณ 2-8 ป) ดูคอนขางนาสนใจ เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใตและมาเลเซีย นอกจากนี้ การฟนตัวของเศรษฐกิจและการ 3434 34 Jan-12 5y Mar-12 10y .จะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในชวงตนปหนา ซึ่งนาจะเปนชวงที่อัตราเงิน เฟอทั่วไปปรับตัวเขาใกลระดับ 4.7%) ซึ่งไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของไทยในระยะ ยาวมากนัก (ค.40 3.5-5.25 4.ค. Thai government bond yield curve % 4.00% และทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แทจริงอยูในระดับที่ต่ํา มาก (-1.รูปที่ 70. โครงสรางดอกเบี้ยปรับสูงและชันขึ้น รูปที่ 71. และ สศค.80 3.0% (ธปท.25 3.60 3.00 Government bond yield curve % 4.00 3. 1993 -2011) ดังนั้น แมวาเศรษฐกิจไทยจะทยอยปรับตัวดีขึ้น แตอาจจะสงผล ตออัตราผลตอบแทนจํากัดในชวงตอไป 2) เราคาดว า ยั ง มี เ วลาอี ก อย า งน อ ยอี ก 6 เดื อ นก อ นการปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย นอกจากนี้ ธปท.50 3.00 3.00%) เมื่อถึงจุดนี้ ธปท.75 Jul-11 Sep-11 policy rate Nov-11 2y Source: Bloomberg.ศ.ยังเผชิญแรงกดดันจากกระทรวงการคลังเพื่อใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนี้ เราคาดวากนง.

0 60 40 28 24 40 28 19 16 10 20 1 -1 0 -20 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 รูปที่ 73. ปริมาณการถือครองพันธบัตรสกุลบาทของนักลงทุนตางชาติ THB bn 600 500 400 300 200 100 0 Feb-10 foreign net-buy in THB bonds (billion baht) Source: Bloomberg.5 1.0 9.งบประมาณ อยางไรก็ดี หากอัตราการเบิกจายยังคงอยูใน ระดับต่ําตอไป อาจสงผลใหความตองการระดมทุนภาครัฐลดลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการ จัดเก็บรายไดสูงกวาที่ประมาณการไวมากเนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ความไม แนนอนที่เกี่ยวกับการออกพันธบัตรรัฐบาลในชวงไตรมาสสุดทายของปงบประมาณไดลดลง เนื่องจากตลาดจะสามารถประมาณการการออกพันธบัตรไดแมนยําขึ้นหลังการประมาณการออก 3535 35 Dec-11 Indonesia Feb-12 Apr-12 Malaysia .1 0.0 12.0 0 Jun-11 -50 Aug-11 South Korea Oct-11 Thailand Source: Bloomberg.25 bps 200 4.5 127 140 120 100 84 79 79 75 73 71 80 48 45.0 8. KBank 4) การใชจายของรัฐบาลยังอยูในชวงชะลอตัว และความกังวลดานปริมาณการออกพันธบัตรได ลดลงไปมาก รู ป ด า นล า งแสดงให เ ห็ น ว า อั ต ราการเบิ ก จ า ยงบประมาณของรั ฐ บาลใน ปงบประมาณ 2555 นั้นอยูในระดับที่ต่ํากวาในชวงปงบประมาณกอนๆพอสมควร ซึ่งสาเหตุหนึ่ง มากจากความลาชาในการออกพรบ.75 0.0 14. KBank 2.0 Source: Bloomberg.3 0. ปริมาณการซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ (พันธบัตรสกุล บาท) THB bn 180 163 163 160 128.0 5.0 4.0 3.0 6.สงออกของไทย นาจะชวยลดความกังวลนอยของนักลงทุนตางชาติวา USDTHB จะไมเปลี่ยน ทิศทางไปออนคาอยางฉับพลัน รูปที่ 72.0 10.00 150 % Jun-10 foreign holding in Thai fixed income. KBank Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Source: ThaiBMA.0 7.00 Tenor 2.25 3.75 Government bond 2-10 spreads 100 3. KBank รูปที่ 74. สวนตาง 2-10 ของพันธบัตรรัฐบาลในภูมภิ าค 4. เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย มาเลเซีย และ เกาหลีใต รูปที่ 75. THB bn Thailand Malaysia South Korea 3.50 50 3.

พันธบัตรใน 3 ไตรมาสแรกไปแลว และทางสบน. แผนการประมูลพันธบัตร THB bn % of annual budget 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bond issuance by quarter (fiscal year) 200 154 151. KBank (estimates based on issuance of only THB50bn of 10 year bonds) 5) ความนาลงทุนในหุนลดลงจากชวงกอนหนา หลังจากที่ดัชนีตลาดหุนทั่วโลกดีดตัวขึ้นในชวง ไตรมาสที่ 1 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหความตองพันธบัตรทั่วโลกลดลงเชนกัน อยางไรก็ดี เรา คาดวาดัชนีหุนทั่วโลกจะเผชิญแรงขายในไตรมาสที่ 2 แมวาแนวโนมในระยะยาวยังดูดี อยาลืมวา ดัชนีหลายตัวปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายป รวมถึง SET Index KLCI (มาเลเซีย) และ JCI (อินโดนีเซีย) ดัชนีหุนของสหรัฐฯ เชน S&P 500 เองก็แตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ป ซึ่งกอนที่ ดัชนีหุนเหลานี้จะสามารถปรับตัวสูงขึ้นไปอีกไดนั้น นาจะตองพึ่งปจจัยภาคเศรษฐกิจจริงเขามา หนุ น เช น การฟ น ตัว ที่ ยั่ง ยื น ของเศรษฐกิ จ สหรั ฐฯ และการเติบ โตที่ส ดใสของดเศรษฐกิ จ ใน ภูมิภ าคเอเชีย ส ว นทางยุโ รปนั้น เราไดแ ต ภ าวนาวา วิ กฤตหนี้แ ละเศรษฐกิจ จะไม เลวร า ยไป มากกวานี้ โดยสรุป เราคาดวาการ correction ของตลาดหุน (และสินทรัพยเสี่ยงอื่นๆ) นาจะชวย สรางความตองการในตลาดพันธบัตรไดระดับหนึ่ง สวนดานปจจัยของ Q.4 100 FY2010 75 FY2011 50 FY2012 25 90 94. อัตราการเบิกจายงบประมาณ รูปที่ 77. 3 ในชวงนี้ลดลงไปมาก 36 177.2 27.6 150 125 FY2009 7.E.78 แสนลานบาทในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน รูปที่ 76.84 แสนลานบาทในชวง สองไตรมาสแรกและจะมีการ ทยอยประมูลพันธบัตรอีก 1.5 32 0 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 3636 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 Source: PDMO.E.5 Oct 13.5 103.9 Nov Source: FPO.8 34.5 165 175 .เองไดใหสัญญากับตลาดวาจะไมออกพันธบัตร เกินกวาที่ไดประเมินไวในชวงตนปงบประมาณ ละเราคิดวาจํานวนไมมากเกินไปจากความกังวล เราคาดวาในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายนรัฐบาลมีแนวโนมจะประมูลพันธบัตรอีก 1.54 แสน ลานบาท หลังจากที่ไดประมูลไปแลว 1. 3 หรือการคาดการณ วาสภาพคลองของเงินที่อาจจะชวยใหสินทรัพยเสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นไดอีกนั้น เราคาดวายังตองรอดู ตัวเลขเศรษฐกิจตอไปอีก 2-3 เดือนและความชัดเจนจากเฟด โดยลาสุด รายงานการประชุมของ คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (สําหรับการประชุมเมื่อ 13 มีนาคม) ระบุวาการออก มาตรการ QE3 นั้นมีโอกาสต่ํา เวนเสียแตวาเศรษฐกิจสหรัฐก็สูญเสียพลวัตรในการการเติบโต อยางมาก ทั้งนี้ เครื่องชี้ดานการบริโภค การผลิตและตลาดที่อยูอาศัยในไตรมาสที่ 1 ยังคงสะทอน อยางปรับตัวไปในทางที่ดีอยู ทําใหการคาดการณ Q. KBank 21.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10ป และดัชนี S&P 500 S&P Index 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 Mar-10 (% ) 4.0 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและอัตราผลตอบแทนจาก ปนผลของหุนไทย % 9.50 2.00 1. KBank เรายังคงแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น การปรับขึ้นอยางคอยเปนคอยไปของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวและความแตกตางระหวางอัตรา ผลตอบแทนระยะสั้นและยาวที่ต่ํา ทําหเรายังแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเปนหลัก แตหากอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ป แตะระดับ 4.00 2.0 5.0 7.00 3.0 08 09 3yr yields Source: Bloomberg.รูปที่ 78.50 Sep-10 Mar-11 S&P Index SET forward dividend yields Source: Bloomberg.18% ในอีก 6 เดือนขางหนา 3737 37 Sep-11 10yr Treasury yield Mar-12 .0 6.50 3.00% นาจะเปนโอกาสใหเขาซื้อ ซึ่งระดับนี้เปนประมาณการ ใหมของเราสําหรับสิ้นปนี้ อยางไรก็ดี หากแรงกดดันดานเงินเฟอเรงตัวขึ้นมากกวาคาด อาจสงผลใหอัตรา ผลตอบแทนปรับสูงกวานี้ สําหรับการบริหารตนทุนการกูยืมของภาคธุรกิจ ชวงนี้อาจจะไมใชเวลาเหมาะในการล็อกตนทุนการกูยืม โดยอัตราดอกเบี้ย IRS ไดปรับตัวสูงขึ้นมาคอนขางมากตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรและการฟนตัว ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (และ reference rate เชน THBFIX 6m) ยังมีแนวโนมทรง ตัวอยูในระดับต่ําตามการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทําใหเราคาดวาประโยชนจากการล็อกตนทุนในชวงนี้ ไดลดลง จึงไมควรรีบรอนแปลงการจายดอกเบี้ยเปนแบบดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) เชนเดียวกัน อัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 6m ระดับปจจุบันและอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6m implied ลวงหนา 6 เดือน สะทอนวาตลาดไมคาดวาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เพียงประมาณ 0.0 8. KBank 10 10yr yields 11 12 รูปที่ 79.0 3.0 2.0 4.

8 5-Apr-12 1.0 5-Mar-12 10.0 6.0 150 2.6 38 Jan-12 IRS yield curve change 0.6 4.0 3.0 5.0 200 3.0 3. KBank Oct-11 Jan-12 6m6m IRS change Apr-12 % 4.2 3.2 0. KBank Source: Bloomberg.2 4.66x 3838 Jul-11 4.0 2.0 50 0.0 2. สวนตางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2-10 เทียบอัตราดอกเบีย้ นโยบาย % Policy rate bp 2/10 spread bond รูปที่ 81.0 0.8 2.62% (+3bp จากวันกอนหนาการประมูล) แมวา B/C ratio จะอยูใน ระดับที่สูงมากที่ 3.0 100. การเปลี่ยนแปลงของเสนอัตราดอกเบี้ย IRS bp 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 Jan-11 Apr-11 Jul-11 6m6m bond change Source: Bloomberg.4 4.0 350 250.0 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Source: Bloomberg.4 3.0 15.6 3.0 5. KBank ปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับมุมมองของเรา นักลงทุนยังคงมีความพยายามดันอัตราผลตอบแทนใหสูงขึ้น เพื่อที่จะทดแทนความเสี่ยงดานเงินเฟอ โดย สังเกตไดจากผลการประมูลลาสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประมูลพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาล หรือ LB21DA และLB416A สบน.8 3. การคาดการณการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ในอีก 6 เดือนขางหนา รูปที่ 83.0 4-Apr-12 Source: Bloomberg.0 7.รูปที่ 80.3 0.0 100 1. KBank รูปที่ 82.0 50. สวนตาง 2-10 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ย IRS % 2/10 spread bond 7.0 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2/10 spread IRS 200.0 yrs . ไมไดขายพันธบัตรตามเปาที่ตั้งไวสําหรับพันธบัตรสองรุนนี้ โดยสาเหตุหลัก มากจากการที่นักลงทุนเสนอระดับอัตราผลตอบแทนที่ตัวเองสนใจคอนขางสูง ในขณะที่รัฐบาลพยายามที่ จะบริหารตนทุนการกูใหอยูในระดับต่ํา เราสังเกตวา B/C ratio ยังอยูในระดับที่สูง สะทอนความตองการ และสภาพคลองของนักลงทุน แตอัตราผลตอบแทนในตลาดชวงนี้ยัง คงต่ําไปในมุมมองของนักลงทุน นอกจากนี้ การประมูลพันธบัตรอายุ 3ปที่ผานมาสะทอนมุมมองที่คลายกัน คืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจาก การประมูลอยูในระดับคอนขางสูงที่ 3.0 150.0 12.0 400 300.0 300 250 4.

11* 60 15Y - - - - 10 - 8 - 9 - 8 - 0 10 17 8 35 35 20Y - - - 9 - 7 - 7 - 5 - 7 0 16 7 12 35 35 30Y - - - - 7. 3939 39 .668 3.3.66 04-Apr LB416A 30 8.11* 525 6 Bracketed in RED shows KBank’s own estimates based on PDMO initial documents and recent issuance patterns.11bn of the planned THB15bn issuance of LB21DA in March.450 4.5 6 30 30 50Y - - - 5 5 - - 7 - 4 - 4 0 10 7 8 25 25 4Y FRN - 8 - - 8 10 - 8 - 8 - 8 8 18 8 16 50 50 CPI linked - - - - 15 - 15 - 15 - - - 0 15 30 0 45 45 3Y - - - - 16 - 15 9 10 - - - 0 16 34 0 50 50 Amortized bond - - - - - - - - - - 30 - - - - 30 30 30 Total 0 32 0 41 45.000 5.000 15.612 .3.854000 2.5 154 515.3.658200 2. PDMO Director-general said that the shortage of the funding needs may be supplemented with other tools.648 .000 3.000 15.000 4.4.37 28-Mar LB176A 5 15.625 3.5 49. ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลลาสุด Auction Date Symbol Tenor (yr) Amt.61 177.000 3.5 - 8 - 8. bring total issuance to THB515bn.436 4.620200 3.110 3. Hence.389800 1.60 Source: ThaiBMA เรากําลังรอผลการประมูลตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวที่จายดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate P/N) โดยรับบาลไดมี การเสนอขาย P/N อายุ 12ป 25ป และ 40ป เมื่อวันที่ 4 เมษายน โดยกําหนดเปาหมายการระดมทุนที่ 4-6 หมื่นลานบาท และP/N เหลานี้เปนการตอบสนองความตองการสําหรับ บริษัทประกัน เปนหลัก แตยังไมมี การประกาศผลอยางเปนทางการ ตามความเห็นของบริษัทประกันภัย อักตราผลตอบแทนที่ไดเสนอไป นาจะอยูที่ประมาณ +10 bp ถึง +20 bp จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปจจุบัน (ณ วันที่ 3 เมษายน 3.43% สําหรับ 40 ป) อยางไรก็ดี ชวงเวลาของ การประมูล P/N อาจเปนอุปสรรคอยางหนึ่ง เนื่องจากวามรการประมูลพันธบัตรอายุ 30ป ดวย ทําใหนัก ลงทุนอาจจะไมมีสภาพคลองเพียงพอในชวงระยะเวลาสั้นๆ แมวาโดยรวมบริษัทประกันยังคงมีความ ตองการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว อยางไรก็ดี ดูเหมือนวาเราอาจจะเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปอาจจะปรับขึ้นสู 4. แผนการประมูลพันธบัตรรัฐบาล (ตัวเลขไตรมาสที่ 4 เปนประมาณการของ KBank) หนวย: พันลาน tenor Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Q1 Q2 Q3 Q4 sum PDMO Budget 5Y - 15 - 16 - 15 - 16 - 18 - 20 15 31 16 38 100 100 7Y - 9 - 11 - 12 - 10 - 12 - 11 9 23 10 23 65 65 10Y - - - - - 5.842 . issuance of 10-year bonds may be reduced by about THB10bn for the year.11 32 13 50.11* 17 - 15 - 13 - 0 5. Yield (%) Bidcoverage 21-Mar LB21DA 10 15.863 3.ตารางที่ 3.11 48 57 57.5 16. (Bt mn) Accepted amt (Bt mn) Accepted range (%) Avg.00% กอนสิ้นป ตารางที่ 4.5 0 7.78 04-Apr LB155A 3 15.95% สําหรับ 12 ป 4.350 .22% สําหรับ 25 ป และ 4.5 47 57 50 32 151. * PDMO sold only THB5.

This page has been left blank intentionally 4040 40 .

2 -2.6 1.0 7.4 11.6 -4.0 -14.9 17.2 6. OAE.45 30.3 3.8 18.4 6.0 -1.0 58.7 -2.5 13.3 133.1 ในเดือนมกราคม 2555 ขณะที่ การสงออกที่ไมรวมทองคํา (การ 4141 41 2012 Jan 1.7 89.4 31.7 6.4 5.7 10.6 27.4 10.1 62.6 11.5 29.5 173.1 8.5 8.8 30.4 10.6 7.1 7.5 -1.7 โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวา ความเสี่ยงดานเงินเฟอมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงครึ่งหลัง ของปนี้ ตารางที่ 1.2 40.2 29.6 7.6 -1.bd@kasikornresearch.4 4.696 .1 0.556 2011 2Q 4.1 -6.4 15.6 3.3 2.2 12.9 3.3 4.3 4.3 59.6 0.5 25.3 62.5 -9.6 19.6 58.7 21.0 6.3 15.272 3Q 4.8 3.052 1.38 31.578 Feb 6.9 13.6 4.9 -15.3 1.4 7.1 30.073 13.3 7.5 -0.2 13.4 7.146 16.1 16.4 522 981 15.1 -2.0 12.1 5.6 3.127 4Q 1.1 11.9 14. and OIE การสงออกพลิกกลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบ 5 เดือนที่ผานมา จากการเผยแพรขอมูลภายใตระบบอัตราพิกัดศุลกากรใหม ในเดือนกุมภาพันธ 2555 การสงออก ฟนตัวอยางแข็งแกรงตามที่คาด โดยขยายตัวจากชวงเดียวกันปกอน (YoY) เปนครั้งแรกในรอบ 5 เดือนที่ รอยละ 1.6 32.5 6.5 -9.2 1.7 19.001 Sources: BOT.4 62.สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย ► เครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญของไทยเดือนกุมภาพันธ 2555 ใหภาพการฟนตัวอยางตอเนื่อง ► การสงออกพลิกกลับมาขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง YoY ► ► ► KResearch kr.5 -16.3 -3.3 58. or indicated otherwise Composite Private Consumption Index • Sales Volume of Benzene and Gasohol • Value-added Tax at 1995 prices • Imports of Consumer Goods at 1995 prices • Passenger Car Sales • Motorcycle Sales Private Investment Index (PII) • Sales Volume of Domestic Cement • Sales Volume of Commercial Cars • Imports of Capital Goods at 1995 prices • Value of BOI Applications Manufacturing Production Index • Industrial Capacity Utilization Agriculture Production Index • Agriculture Price Index Exports (in $) • Unit Value • Volume Imports (in $) • Unit Value • Volume Trade Balance ($ millions) Current Account ($ millions) Broad Money Headline CPI USD/THB (Reference Rate) 2011 3.4 9.7 -3.com ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอีก จากมุมมองเชิงบวกตอนโยบายสนับสนุนรายไดของ ภาครัฐ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟนตัวผานระดับกอนอุทกภัยแลว การปรับเพิ่มคาจางขั้นต่ําโดยลําพังอาจสรางแรงกดดันตอเงินเฟอประมาณรอยละ 0.869 15.4 7.7 6.4 16.5 0.6 10.1 3.7 19.4 60.3 43.8 8.575 2.1 -3.2 0.7 33.8 4.3 198.2 4.9 2.5 14.4 0.8 2.1 13.2 8.6 17.2 3.2 24.846 948 16.3 1.6 -3.5 12.1 1.6 9.6-0.1 -53.0 30.2 -7.1 1.6 16.2 เทียบกับที่หดตัวรอยละ 6.2 -0.728 Mar 3.6 27.1 -34.1 1. MOC.6 -5.0 30.8 64.0 31.5 59.676 3.4 -8.4 2.4 19.7 993 1.5 -12.8 20.4 -19.092 13.3 23.843 15.0 10.2 4.4 4.3 6.494 1Q 4.7 14.5 -7.8 10.933 13.4 -2.9 16.9 0.4 3.5 6.6 15. สรุปเครื่องชี้เศรษฐกิจทีส่ ําคัญของไทย Units: YoY %.7 27.9 8.4 11.3 1.502 11.5 1.0 32.986 5.35 30.2 6.3 6.2 46.4 8.2 2.1 30.8 -7.1 22.3 17.7 -0.0 4.4 0.022 YTD 4.2 3.1 1.1 -9.3 2.3 -1.4 26.7 -3.3 0.8 6.0 -44.2 -6.

4 ในเดือนกอน) สําหรับสินคาอุตสาหกรรมอื่นที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากอุทกภัยในปกอน อาทิ อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา ฟนตัวชากวา แตก็หดตัว YoY ในอัตราที่นอยลง 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) 100 80 60 20 0 Apr-11 Agricultural Processed Agri.6 ในเดือน มกราคม 2555 ทั้งนี้ การฟนตัวของการสงออก เปนผลหลักมาจากการเรงตัวของปริมาณการสงออกมากกวาปจจัย ดานราคา โดยโมเมนตัมการขยายตัวเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งในมิติของหมวดสินคาสงออกหลักและในมิติ ของประเทศคูคาสําคัญ รูปที่ 1.3 ในเดือนมกราคม 2555 จากการปรับตัวดีขึ้นของการสงออกขาว ขณะที่ สินคาประมงกลับมา ขยายตัวรอยละ 13. KResearch Jun-11 Export Price Aug-11 Oct-11 Import Price Dec-11 Export Volume Feb-12 Import Volume Sources: BOT. Vehicle Sources: BOT.0 ในเดือนมกราคม 2555 ดานสินคาอุตสาหกรรม พลิกกลับมาขยายตัวเชนกันที่รอยละ 4.000 20% 10% 5. การสงออกยังอยูบนเสนทางการฟนตัว รูปที่ 2.S.สงออกทองคําขยายตัวจากเดือนกอนหนา (MoM) ตามราคาทองคําในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น) ใหภาพ การฟนตัวที่แข็งแรงกวา ดวยอัตราการขยายตัวรอยละ 3. การสงออกไปยังประเทศคูคาหลักฟนตัวอยางทั่วถึง % YoY % YoY รูปที่ 3. สินคาสงออกหลักขยายตัวในทุกหมวด โดยเฉพาะยานยนตที่ พลิกกลับมาขยายตัว Jun-11 Aug-11 Fishery Electronic Oct-11 Dec-11 Feb-12 Manufacturing Electrical Appliance (40) Dec-10 Feb-11 Japan Sources BOT. โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากปริมาณการสงออกที่เรงตัว 60% 40 50% 30 40% 20 15. KResearch ในมิติของหมวดสินคาสงออกหลักนั้น สินคาเกษตรหดตัวรอยละ 15. Gold Sources: BOT. Jun-11 Aug-11 EU (15) Oct-11 ASEAN Dec-11 Feb-12 China .5 ในเดือนมกราคม 2555) รวมทั้งสินคาเกษตรแปรรูป (ขยายตัวรอยละ 24. MOC.000 30% 10. KResearch Apr-11 U.000 % YoY Export Value (USD Million) 25. MOC.1 (YoY) ดีขึ้นจากการหด ตัวรอยละ 20.4 (YoY) ปรับดีขึ้นจากที่หดตัว รอยละ 8.000 10 0 0% -10 -10% -20 -20% -30 Oct-09 Dec-11 Ex ports (ex cluding gold) % YoY for Ex ports ex clud.000 0 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Ex ports % YoY for Ex ports Sep-11 % YoY 20. KResearch 42 40 (20) Dec-10 Feb-11 4242 รูปที่ 4.5 (YoY) เทียบกับที่หดตัวรอยละ 9.7 (YoY) จากรอยละ 13.8 ในเดือนกอน โดยหมวดสินคา ที่ปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน ไดแก ยานยนตและชิ้นสวน (ขยายตัวรอยละ 6.6 (YoY) หลังจากที่หดตัวรอยละ 4.7 (YoY) เทียบกับที่หดตัวรอยละ 8.

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติชะลอลงเล็กนอย เนื่องจากปจจัย ทางเทคนิค Nov-11 Feb-12 % YoY (rhs) Sources: TAT. BOT.05 พันลานดอลลารฯ เพิ่มขึ้นจากการเกินดุล 522 ลานดอลลารฯ ในเดือนมกราคม 2555 ทวา รายไดบริการ สินคาขั้นปฐมภูมิและสินคาทุติยภูมิสุทธิขาดดุล 960 ลานดอลลารฯ จากที่เกินดุล 459 ลานดอลลารฯ ใน เดื อ นมกราคม อั น เนื่ อ งมาจากการส ง เงิ น กํ า ไรจากการลงทุ น กลั บ คื น ให แ ก บ ริ ษั ท แม ใ นต า งประเทศ โดยเฉพาะจากผูประกอบการอิเล็กทรอนิกส สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.000) (3.9 (YoY) เทียบกับที่หดตัวรอยละ 8.000) Feb-11 May-11 Trade Sources: BOT. KResearch จากการเรงตัวขึ้นของการสงออก สงผลใหดุลการคาเดือนกุมภาพันธ 2555 บันทึกการเกินดุล 2. of Foreign Tourist Arrivals (Million) รูปที่ 7.2 ( YoY) เที ย บกั บ ที่ ห ดตั ว ร อ ยละ 2.09 พันลานดอลลารฯ ใกลเคียงกับที่เกินดุล 981 ลานดอลลารฯ ในเดือนมกราคม 2555 2500 80 2000 60 40 1500 20 1000 0 500 -20 0 -40 Feb-11 May-11 Aug-11 Foreign Tourist Arrivals (lhs) Sources: TAT. KResearch 4343 43 รูปที่ 8.000 1.000 0 (1.000) (4. MOC. MOC. KResearch . ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลใกลเคียงระดับในเดือนมกราคม แมวารายไดบริการฯ ขาดดุลสูง 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Imports Raw & Intermediate Goods Vehicles & Parts Oct-11 Dec-11 Feb-12 Consumer Goods Capital Goods External Balances (USD million) % YoY รูปที่ 5.000 2.000 3.000) (2. KResearch Aug-11 Service Nov-11 Feb-12 Current Account Balance Sources: BOT. BOT.000 4.4 ในเดือนมกราคม 2555) และเกิดขึ้นกระจายไปในทุกหมวดสินคานําเขา หลัก อันประกอบดวยสินคาอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง สินคาทุน รวมถึงยานพาหนะและ ชิ้นสวน รูปที่ 6. การนําเขาเรงตัวขึ้นเชนเดียวกับการสงออก 5.5 ในเดื อ น มกราคม 2555 ทั้งนี้ การฟนตัวเปนผลมาจากการเรงขึ้นของปริมาณการนําเขาเปนหลัก (เติบโตรอยละ 1.ในทิศทางที่สอดคลองกับการสงออก การนําเขาในเดือนกุมภาพันธ 2555 ฟนตัวดีขึ้นจากเดือน กอ นหน า อั น สนั บ สนุน ให ส ามารถขยายตั ว ร อ ยละ 8. อัตราการเขาพักแรมในเดือนกุมภาพันธ 2555 อยูในระดับ ใกลเคียงกับปกอนหนา % YoY No.

9 ในเดือนมกราคม 2555 และ รอยละ 13.3 (YoY) ในเดือนมกราคม 2555 ตามการฟนตัวอยางตอเนื่องของการผลิตฮารดดิสกไดรฟ (HDDs) แผงวงจรรวมและอุปกรณกึ่งตัวนํา แมจะเปนการฟนตัวที่ชากวาการผลิตยานยนตก็ตาม ดานการผลิตในหมวดอุตสาหกรรมที่เนนเพื่อขายในประเทศยังคงขยายตัวจากเดือนกอนหนา และ ขยายตัวรอยละ 19.4 เทียบกับรอยละ 64.3 จาก รอยละ 58.9 ในเดือนมกราคม 2555 การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงอยูบนเสนทางของการฟนตัว ในเดือนกุมภาพันธ 2555 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ฟนตัวตอเนื่อง โดยหดตัวรอยละ 3.6 (YoY) ดีขึ้นจากการหด ตัวรอยละ 29.5 ( YoY) ในเดื อ น กุมภาพันธ จากการปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจนของการผลิตน้ําตาล (ไดรับอานิสงสจากปญหาดานการขนสง ของประเทศคูแขง) และยานยนต (จากการคลี่คลายลงของปญหาหวงโซอุปทานที่เกิดขึ้นในชวงอุทกภัย) อนึ่ง อัตราการใชกําลังการผลิตในหมวดอุตสาหกรรมยานยนตในเดือนกุมภาพันธ 2555 ฟนตัวกลับมาสู ระดับกอนเกิดอุทกภัยแลว โดยมีคาเฉลี่ยที่รอยละ 97.6 (YoY) เทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.3 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 สวนการผลิตในหมวดอุตสาหกรรมที่เนนเพื่อสงออกหดตัวรอยละ 18.2 ( YoY) ในเดื อ นมกราคม มาเป น การขยายตั ว ร อ ยละ 8.ภาคการทองเที่ยวชะลอลงเล็กนอยจากปจจัยทางเทคนิค จากผลของฐานเปรียบเทียบที่สูงในเดือนกุมภาพันธ 2554 จากเทศกาลตรุษจีน (ซึ่งในปนี้ตรงกับ เดือนมกราคม) และความกังวลตอเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติขยายตัวรอย ละ 2.0 (YoY) ชะลอลงจากรอยละ 7.0 (YoY) ในเดือนมกราคม 2555 ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาการผลิตในหมวดอุตสาหกรรมที่เนนเพื่อจําหนายทั้งในประเทศและสงออกพลิกจาก การหดตั ว ร อ ยละ 3.0 เทียบกับรอยละ 81.2 (YoY) ในเดือนมกราคม 2555 นําโดย การผลิตเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะเบียร จากขาวความเปนไปไดที่อาจจะถูกปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต) เหล็ก และผลิตภัณฑ รวมถึงปูนซีเมนต สําหรับภาพรวมอัตราการใชกําลังการผลิตเดือนกุมภาพันธ 2555 เพิ่มขึ้นมาที่รอยละ 62.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน (YoY) หลังจากที่หดตัวรอยละ 15.7 ในเดือนมกราคม 2555 อยางไรก็ตาม อัตราการเขาพักแรมยังคง ปรับตัวดีขึ้นมาที่รอยละ 69.5 ในเดือนมกราคม 2555 สอดคลองกับการฟนตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 4444 44 .

KResearch Dec-11 CCI Mar-12 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 220 PII and PCI BSI 60 % YoY รูปที่ 11. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมฟนตัวตอเนื่อง 80 60 40 20 0 Oct-10 Nov-10 Feb-11 MPI exports < 30% May-11 Aug-11 Nov-11 30% < exports < 60% Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Feb-12 CPU exports > 60% Sources: OIE.6 ในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งเปนครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ที่ดัชนีผานระดับ 100 ที่บงชี้วาภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (CCI) เพิ่มขึ้นตอเนื่องในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2555 ทามกลางมุมมองเชิงบวกตอนโยบายสนับสนุนรายไดของภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับเพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ํา รูปที่ 12. การใชจายภาคเอกชนผานระดับกอนอุทกภัยแลว CCI & TISI 120 240 110 200 55 100 50 90 45 80 40 70 35 60 Sep-10 BSI Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 BSI (Expected for the next 3 mths) Sources: BOT. อัตราการใชกําลังการผลิตในหมวดยานยนตฟนตัวกลับสูระดับ กอนเกิดอุทกภัยแลว 120 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 100 % CPU % YoY of MPI รูปที่ 9. KResearch การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟนตัวผานระดับกอนอุทกภัยแลว การใชจายภายในประเทศฟนตัวอยางแข็งแรงมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2555 ซึ่งสะทอนถึง กิจกรรมการฟน ฟูห ลั ง น้ําทว มและความเชื่อ มั่นภาคเอกชนที่ ปรับ ตัว ดี ขึ้ น สงผลใหทั้ ง ดัชนีก ารลงทุน ภาคเอกชน (PII) และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) สามารถฟนตัวผานระดับกอนอุทกภัย ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2554 แลว 4545 45 . ความเชือ่ มั่นภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอีก 180 160 140 120 100 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Priv ate Consumption Index (PCI)-LHS Commercial Car Sales Passenger Car Sales TISI Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Private Investment Index (PII)-LHS Real Imports of Capit al Goods Real VAT Sources: BOT. UTCC. KResearch Vehicles Motorcycle HDD ICs and Semiconductors Sources: OIE. FTI.9 จาก 99. KResearch ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ 2555 ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นในทุกมาตรวัด ซึ่งรวมถึงดัชนี ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) และดัช นีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยดัชนีค วามเชื่อมั่ น ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นสูระดับ 100.รูปที่ 10.

64 ที่คาดการณโดยนักวิเคราะหสวนใหญ 1.0 -1.0 0.0 2.7 คาจางขั้นต่ําอัตราใหม 300 บาทตอวันสําหรับ 7 จังหวัดนํารอง และการปรับเพิ่มคาจางรอยละ 39.6 (YoY) ในเดือนมกราคม 2555 จากการขยายตัวของเครื่องชี้สําคัญ ไดแก ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย และการนําเขาสินคา ทุน ณ ราคาคงที่ ในขณะที่ดัชนี PCI ขยายตัวรอยละ 6.8 (YoY) เทียบกับการขยายตัวรอยละ 0.0 Mar-11 Jul-11 Headline CPI (MoM-lhs) Headline CPI (YoY-rhs) Nov-11 Mar-12 Core CPI (MoM-lhs) Core CPI (YoY-rhs) Sources: MOC.0 0.6-0.0 4.77 (YoY) จาก รอยละ 2.โดยดัชนี PII ขยายตัวรอยละ 8.5 5. KResearch การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําเพิ่มแรงกดดันเงินเฟอป 2555 ประมาณรอยละ 0.5 สําหรับ 70 จังหวัดที่เหลือ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 เปนตนมา และตาม แผนการเดิม คาจางขั้นต่ําจะถูกปรับขึ้นมาที่ 300 บาทตอวัน เปนอัตราเดียวในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดย อัตราคาจางขั้นต่ําของทุกจังหวัดจะคงไวที่ 300 บาทไปอีก 2 ป ยกเวนกรณีภาวะเศรษฐกิจของประเทศมี 4646 46 .72 ในเดือนกุมภาพันธ 2555 และรอยละ 2.25 ที่คาดการณโดยนักวิเคราะหสวนใหญจากการสํารวจของรอยเตอร และรอยละ 3. อัตราเงินเฟอเดือนมีนาคม 2555 ปรับตัวสูงกวาการ คาดการณของนักวิเคราะห 0.5 3.0 1.0 -0.45 (YoY) สูง กวารอยละ 3.5 1.9 (YoY) ในเดือน มกราคม 2555 จากการปรับตัวดีขึ้นของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม และปริมาณจําหนายรถยนตนั่ง (แม ปริมาณจําหนายรถยนตนั่งจะยังคงหดตัวอยูในแดนลบก็ตาม) อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวสูงกวาที่คาด ในเดือนมีนาคม 2555 อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึ้นมาที่รอยละ 3.59 ซึ่งมาก สุดในรอบ 11 เดือน จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินคาอุปโภคบริโภคหลายรายการ (อาทิ อาหารสด และอาหารสําเร็จรูป คายานพาหนะขนสง และคาใชจายดานการสื่อสาร) รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของราคา ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟอพื้นฐานในเดือนมีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นมาที่รอยละ 2.0 % YoY % MoM รูปที่ 13.35 ใน เดือนกุมภาพันธ 2555 ขณะที่ เมื่อเทียบกับเดือนกอน ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 (YoY) เทียบกับการขยายตัวรอยละ 1.

อัตราเงินเฟอพื้นฐานอาจขยับขึ้นแตะกรอบบนเปาหมายเงิน เฟอของ ธปท.6-0.7 ในป 2554 เนื่องจากภาวะตึงตัวของตลาดแรงงานใน ปจจุบันทามกลางการเดินหนาแผนการลงทุนของหลายๆ อุตสาหกรรม อาจชวยบรรเทาผลกระทบเชิงลบตอ การจางงาน ซึ่งนาจะเกิดขึ้นภายหลังจากภาคธุรกิจมีการปรับตัว เชน การลดจํานวนพนักงาน การลงทุนใน เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานคนในกระบวนการบางขั้นตอน หรือโยกยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อน บานเพื่อลดตนทุน รูปที่ 14.8 ในป 2555 จากรอยละ 0.9 โดยในชวงไตรมาสที่ 3/2555 อัตราเงินเฟอทั่วไปมีโอกาสขยับสูงเกินกวารอยละ 4.0 อยางไรก็ดี หากสถานการณตลาดน้ํามันโลกอยูในภาวะตึงตัวตอเนื่องเปนเวลานาน จนมีผลทําให คาเฉลี่ยราคาน้ํามันดิบดูไบขยับสูงเกินกวา 130 ดอลลารฯ ตอบารเรลแลว ก็อาจทําใหอัตราเงินเฟอทั่วไปและ 4747 47 . แรงกดดันเงินเฟออาจเพิ่มขึ้นมากในครึ่งปหลัง รูปที่ 15.0 ขณะที่ อัตราเงินเฟอพื้นฐาน ก็อาจเรงตัวขึ้นเขาใกลรอยละ 3.ในชวงไตรมาส 3/2555 Sources: KResearch Forecast Sources: KResearch Forecast สําหรับแนวโนมอัตราเงินเฟอนั้น ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําจะเพิ่มแรง กดดันตอเงินเฟอป 2555 ประมาณรอยละ 0.7 ซึ่งสงผานมาจากตนทุนการผลิต และการเพิ่มขึ้นของ แรงผลักทางดานอุปสงคเมื่อรายไดของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อรวมผลของคาจาง และทิศทางการทยอยปรับเพิ่มราคาพลังงานในประเทศ (โดยเฉพาะในสวน ของราคากาซ LPG/NGV ภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรม แตยังอาจมีการชดเชยราคาดีเซลเพื่อไมให ราคาแตกตางไปจาก 32.33 บาทตอลิตรในปจจุบันมากนัก ขณะที่สมมติฐานราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบป 2555 อยูที่ 118 ดอลลารฯ ตอบารเรล) แลว ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา อัตราเงินเฟอป 2555 อาจมีคาเฉลี่ย ที่ประมาณรอยละ 3.ความผันผวนอยางรุนแรงจนสงผลกระทบตอการครองชีพของลูกจาง คณะกรรมการคาจางสามารถพิจารณา ทบทวนอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2557 และป 2558 ไดตามความเหมาะสม คําถามที่จะเกิดขึ้นตามมาในทันทีหลังคาจางอัตราใหมเริ่มมีผลบังคับใช ก็คือ มาตรการนี้จะสงผล กระทบใหอัตราการวางงาน และราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้นมากนอยเพียงใด สําหรับแนวโนมอัตราการวางงานนั้น ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา อัตราการวางงานอาจเพิ่มขึ้นเพียง เล็กนอยมาที่รอยละ 0.

45 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ ตารางที่ 2.77 (YoY) ในเดือนมีนาคม 2555 อยางไรก็ดี ทิศทางราคา พลังงานและราคาอาหารที่นาจะเพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะผักและผลไมจากภาวะแลง) ตลอดจนผลกระทบ ของการปรับขึ้นคาจาง อาจถูกสงผานมาที่การไลขึ้นรายเดือนของระดับราคาสินคา 4848 48 . as of March 22.5 และรอยละ 3. ประมาณการเศรษฐกิจไทยของศูนยวิจัยกสิกรไทย Sources: KResearch Forecast. Budget in 2012-2013 includes borrowings from the 2012 Executive Decrees แนวโนมในเดือนถัดไป จากทิศ ทางการฟน ตัว อยา งตอ เนื่อ งหลัง น้ํ า ลด ทํ า ให ศูน ย วิจั ยกสิก รไทย คาดว า การผลิ ต ภาคอุตสาหกรรมจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2555 เชนเดียวกับการสงออกที่นาจะสามารถ ขยายตัวเล็กนอยจากชวงเดียวกันปกอน สําหรับอัตราเงินเฟอในเดือนเมษายน 2555 นั้น ศูนยวิจัยกสิกร ไทย มองวา ผลของฐานเปรียบเทียบที่สูงในปกอน จะยังทําใหทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอ พื้นฐานชะลอลงจากรอยละ 3. 2012 * Gov.อัตราเงินเฟอพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นกวากรอบบนของประมาณการป 2555 ของศูนยวิจัยกสิกรไทย ที่รอยละ 4.

we do not guarantee its accuracy nor do we assume responsibility for any error or mistake contained herein. The foregoing is for informational purposes only and not to be considered as an offer to buy or sell. 4949 49 . Further information on the securities referred to herein may be obtained upon request. Although the information herein was obtained from sources we believe to be reliable.Disclaimer For private circulation only. or a solicitation of an offer to buy or sell any security.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful