FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

SUBIECTE EXAMEN

ANTROPOLOGIE

ANUL I, semestrul 2

Evaluarea va avea la bază parcurgerea și însușirea cunoștințelor cuprinse în sinteză de curs: Claudia Buruiană: Antropologie culturală și socială, Editura Fundației România de Maine, București 2005, capitolele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, paginile 2148.

Capitolul I: pag. 3-18.

Antropologia culturală şi socială – privire generală,

I. Naşterea antropologiei. Obiectul antropologiei culturale. 2. Specificul cunoaşterii antropologice

Capitolul II: Cercetarea antropologică. Teme, domenii, subdomenii, pag. 57-60 1. Terenul antropologic. Metode. Demersul comparativ. 2. ObservaŃia şi descrierea. Istoriile vieŃii (biografia, etnobiografia)

autobiografia,

Capitolul III: Cultura – ordinea simbolică a lumii, pag. 7-56. 1. Simbol. Semn. Semnificat. Ordine şi ordine simbolică. 2. Complex cultural. Categoriile fundamentale ale înŃelegerii: timp, spaŃiu, clasificare, gen, număr etc.

Capitolul IV: Teme centrale ale antropologiei culturale şi sociale : Mituri, rituri, ceremonii, sărbători.

Capitolul V: Teme centrale ale antropologiei culturale şi sociale II, pag. 61-102. 1. Religia. Sistemele de interdicŃii(tabu-uri). 2. Sistemele de clasificare(totemuri)

Capitolul VI: Teme centrale ale antropologiei culturale şi sociale III, pag 61-102. 1. Sisteme de schimb simbolic. 2. Darul. Sacrificiul. Rudenia.

Capitolul VII: Teme centrale ale antropologiei culturale şi sociale, 61-102. 1. Sisteme ale eficacităŃii simbolice. Magia. Mana. Vrăjitoria. Şamanismul. Capitolul VIII: Teme actuale ale antropologiei, pag. 77-102. 1. Identitate şi identitate etnică. 2. NaŃiune şi naŃionalism. 3. Identitate, cetăŃenie şi integrare europeană. 4. DemocraŃie, democratizare şi cultură. Localizare şi globalizare. 5. Viziuni tradiŃionale asupra lumii vs. viziuni stereotipizate asupra lumii.

2

ANTROPOLOGIA CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ – PRIVIRE GENERALĂ. NAŞTEREA ANTROPOLOGIEI. OBIECTUL ANTROPOLOGIEI CULTURALE. SPECIFICUL CUNOAŞTERII ANTROPOLOGICE

Naşterea antropologiei culturale Ca raportare sau „privire” a unei culturi spre altă cultură (diferită de cea proprie) antropologia este una dintre cele mai vechi demersuri din sfera cunoaşterii omeneşti. Ca disciplină însă – definindu-şi obiectul, metodele, instrumentele, principiile, logica sa proprie - antropologia s-a născut relativ târziu, fiind considerată una dintre cele mai „tinere” ştiinŃe între ştiinŃele socio-umane. Contextul în care a apărut antropologia culturală şi socială a făcut ca această ştiinŃă să îmbrace forma unui „discurs” al Occidentului despre culturile non-occidentale. Dacă privim harta în care J. Copans prezintă

„Localizarea celor 26 de mari anchete etnologice”1, observăm că a existat un context politic sau geopolitic al naşterii antropologiei culturale ca ştiinŃă. Cele 26 de mari anchete aproape „subîntind” imperiile coloniale ale lumii care se extind în secolul al XIX-lea la scară mondială: Marea Britanie în India şi Africa; FranŃa în Africa şi Asia: portughezii şi spaniolii în Africa, Olanda în Asia. Pentru a guverna aceste colonii, statele occidentale au avut nevoie „să cunoască societăŃile cărora pretindeau să le aducă civilizaŃia şi progresul”. Această situaŃie şi explică dealtfel de ce evoluŃionismul a constituit curentul dominant în antropologie la începuturile sale. Ideea evoluŃionistă este legată de raporturile de dominaŃie ale Ńărilor occidentale asupra coloniilor lor. Naşterea antropologiei culturale – dar, să precizăm: nu întreaga sa istorie! – se înscrie acestei istorii a dominaŃiei şi supremaŃiei Occidentului asupra culturilor nonoccidentale care nu s-a încheiat nici azi. Şi nu este nevoie să o spunem noi. Această atitudine este criticată uneori chiar din interiorul acestui Occident. Sophie Bessis vorbeşte în lucrarea sa „Occidentul şi ceilalŃi” despre o „cultură occidentală a supremaŃiei”2. AdmiŃând că „centralitatea Occidentului, deci a ceea ce face şi gândeşte el”, “organizează
1 2

J. Copans, Introducere în etnologie, Polirom, Iaşi, p. S. Bessis, Occidentul şi ceilalţi.Istoria unei supremaţii, pref. A.Caragea, trad. N.Şerbănescu, Ed. RUNA, Bucureşti, 2004, (Decouverte,2001, 2002).

3

cit. Bessie. a “statelor ratate” şi a zelului religios.. ele sunt în schimb singurele care au produs aparatul teoretic – filosofic. op. care conŃine încă în titlu o interesantă ipoteză asupra surselor de conflict şi a ameninŃării teroriste în lumea contemporană: interacŃiunea eşuată dintre “Occident” şi culturile nonoccidentale5. A transfera aceste valori în locuri temeinic vaccinate împotriva lor prin cultură şi datină înseamnă a provoca tocmai 3 4 S. Vestul şi restul. discursul “vestului” asupra “restului”... ştiinŃific – al legitimării sale.lumea”.. 2004. 4 . Globalizarea şi ameninŃarea teroristă... (. Rădulescu. p.. armele şi geniul său»”4 În aceeaşi serie a lucrărilor de critică a atitudinii Occidentului faŃă de restul lumii se înscrie şi cea a cunoscutului analist britanic Roger Scruton. op. FranŃa trebuia să ducă în lume «oriunde este posibil. el şi-a convins contemporanii că. 5 Roger Scruton. moral. 19. de legea celui mai puternic. unul dintre militanŃii antrenaŃi în expansiunea colonială a FranŃei. S. în faŃa Camerei DeputaŃilor în 28 iulie 1885: Occidentul trebuie să civilizeze restul lumii ”în numele datoriei pe care o au «rasele superioare (. Occidentului revenindu-i misiunea de a-i civiliza.rom. 16. Este ilustrativ discursul Ńinut de Jules Ferry.cit. limba.. D.)”3 Or ideea fundamentală care a susŃinut (şi de fapt încă susŃine) supremaŃia occidentală a fost una de factură evoluŃionistă.. drapelul. ajustându-le la evoluŃiile actuale(. cât necivilizaŃi. obiceiurile. Globalizarea şi ameninţarea teroristă. autoarea analizează prin intermediul acestui concept (cultură a supremaŃiei) nu doar atitudini şi comportamente ci şi postura hegemonică cu totul aparte a Occidentului: dacă naŃiunile occidentale nu sunt singurele care „au abuzat în decursul istoriei. semnificaŃia şi climatul natural într-un loc care este doar o mică (deşi recunoscută ca zgomotoasă) parte a lumii. p.” Această viziune raportează întreaga lume la “valori care îşi au originea. Vestul şi restul.) de a civiliza rasele inferioare». pentru a rămâne o «Ńară mare». trad. conform căruia lumea este împărŃită “în două sfere – sfera libertăŃii şi a democraŃiei şi sfera despotismului. Humanitas. Occidentul „crede” că „ceilalŃi”(popoarele non-occidentale) sunt nu atât altfel.) Occidentul urmăreşte elaborarea fundamentelor teoretice ale supremaŃiei sale. Bessie.

la rândul său. 5 . a aduce acuzaŃii Islamului “cu argumente incontestabil plauzibile” că ar fi “o fosilă medievală.cit. faŃă de “restul” lumii. Scruton. Scruton. economice şi demografice care au zguduit planeta noastră. pretenŃia de a călători oriunde în lume fără să ne informăm mai întâi asupra tabu-urilor şi aspiraŃiilor locale. neadaptată la condiŃiile moderne şi incapabilă să se conformeze enormelor schimbări sociale. “Toate cele enumerate mai jos au contribuit la primejdia de astăzi. De ce să învinuim Islamul că le respinge atunci când el. surprinzătoare pentru un reprezentant al “vestului”. R. comprehensivă. a instituŃiilor apusene şi a concepŃiilor apusene despre libertatea politică.confruntarea pe care căutăm să o evităm. op. • Acceptarea “multiculturalismului” ca scop educaŃional şi politic. şi toate necesită o reexaminare: • Eşecul nostru în ajustarea politicilor de imigraŃie la scopul integrării şi. sub forma unui cod de legi care nu poate fi încălcat sau schimbat?” Scruton cultivă în lucrarea sa o atitudine nouă. 5. Dar în acest caz ”condiŃiile moderne” sunt tocmai acelea care rezultă din extinderea globală a tehnologiei apusene. 6. op. le consideră ca o respingere a ideii pe care este întemeiat Islamul – ideea voinŃei imuabile a lui Dumnezeu. p. propunând chiar o revizuire a multora dintre prejudecăŃile Vestului. reciproc. revelată o dată pentru totdeauna profetului său. atrăgând atenŃia asupra modului în care promovarea unor valori “universaliste” – precum libertate. p. precum şi obiceiul nostru de a denigra adevărata cultură naŃională şi politică de care depindem. 6 7 R. • Angajamentul nostru de a ne conforma “liberului schimb”. aşa cum este conceput de OrganizaŃia mondială a ComerŃului – o cale de a obliga alte Ńări să înlăture barierele pe care le-au ridicat în apărarea interesului local. democraŃie – poate deveni sursa unor conflicte şi ameninŃări teroriste: “a flutura libertatea prin faŃa interdicŃiilor religioase este un act de agresiune.cit. provocând răzbunare din partea celor a căror evlavie e jignită“7 La fel...”6 Scruton dovedeşte o mare capacitate de decentrare culturală.

cum ar fi petrolul.cit. 144. 6 .• Acceptarea cu prea mare uşurinŃă a corporaŃiei multinaŃionale ca persoană juridică legitimă. chiar dacă nu e supusă nici unei jurisdicŃii suverane particulare şi are drept de proprietate oriunde în lume. ce nu pot fi obŃinute pe teritoriul nostru. • IndiferenŃa noastră aparentă faŃă de erodarea justiŃiei seculare şi jurisdicŃiei teritoriale prin litigii devastatoare la noi acasă şi prin legislaŃii birocratice în alte părŃi ale lumii.” 8 R. op..”8 Propunând acestă mutaŃie în sfera prejudecăŃilor şi atitudinilor înrădăcinate ale vestului faŃă de restul lumii. Viziunea sa de fond nu este însă deloc sceptică: “suntem totuşi creaturi raŃionale şi nimic nu ne opreşte să ne gândim la alternative ale deprinderilor care ne-au adus într-o primejdie atât de mare. • Înrobirea noastră faŃă de prosperitate şi obiceiurile societăŃii de consum care ne-au dus la dependenŃa de materii prime. Scruton. p. Scruton este conştient de dificultăŃile în a o concretiza.

Cultura este un concept central al antropologiei culturale. etc. Obiectul de studiu al antropologiei culturale se extinde acum la mozaicul vieŃii din marile oraşe: minorităŃi etnice. ulterior antropologii au trecut de la studierea unor comunităŃi arhaice. sociobiologie. la studierea grupurilor de gang. Antropologia culturală are ca obiect de studiu omul. în antropologia americană se trece de la interesul pentru populaŃiile indigene ale vestului îndepărtat la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cu toate acestea. Contextul naşterii antropologiei ca ştiinŃă a făcut ca obiectul antropologiei să fie iniŃial alte culturi (decât cea proprie cercetătorului – se mai spune uneori că antropologia s-a născut ca ştiinŃă a Occidentului despre alte culturi. “exotice” la societăŃi mai apropiate lor în timp şi spaŃiu cum ar fi oraşul contemporan occidental. a apărut nu numai o anthropology at home occidentală. istoria religiilor? Obiectul antropologiei culturale îl constituie cultura şi omul integrat culturii sale. antropologia culturală rămâne în cadrul proiectului său iniŃial: acela de a descoperi – sub diversitatea societăŃilor omeneşti – 7 . ghetourile.Obiectul antropologiei culturale şi sociale Obiectul antropologiei culturale îl constituie cunoaşterea culturilor în diversitatea lor – dublată de căutarea a ceea ce este definitoriu pentru om. istorie. ce anume diferenŃiază atunci antropologia de psihologie. sociologie. din metropola urbană americană în cadrul Şcolii de la Chicago la începutul secolului al XXlea. Antropologia culturală şi socială este preocupată de om ca fiinŃă integrată culturii sale (societăŃii/grupului său). Acest obiect a cunoscut şi cunoaşte o permanentă schimbare. neoccidentale). ci şi o antropologie a nativilor despre ei înşişi. ori diferitelor categorii de excluşi sau fenomenului fanilor unui star ori ai unei echipe de fotbal. religioase naŃionale. De exemplu. În antropologia britanică apar cercetări despre grupuri de tineri de tipul skinheads. Avem de-a face cu acest proces de extensie a obiectului de studiu de la culturile exotice la “anthropology at home” şi în Europa: în FranŃa apar lucrări consacrate bandelor de tineri sau de imigranŃi. a grupurilor deviante.

Există un număr foarte mare de definiŃii date culturii – în diferite discipline şi arii lingvistice. • ideea de cultură ca o cunoaştere transmisibilă. elementele cele mai importante care organizează o societate: legea. punct de pornire în toate încercările ulterioare de definire a culturii: “Cultura sau civilizaŃia. credinŃa.ceea ce este propriu umanităŃii omului. considerate în sens larg.” Dacă analizăm toate componentele culturii enumerate în această definiŃie a lui Tylor. morala. deşi tribul arhaic şi familia din societăŃile (post)industrializate. obiceiurile şi orice alte aptitudini şi obişnuinŃe dobândite de om ca membru al societăŃii. într-adevăr. arta. după cum remarca de curând R.” Cunoaşterea antropologică se construieşte aşadar tocmai în mijlocul acestei tensiuni între marea diversitate a societăŃilor omeneşti şi ceea ce constituie atributele universale ale umanităŃii omului. cunoaşterea etc. îndeosebi a gândirii lui Herder. morala. 8 . Altfel spus. această extindere a obiectului antropologiei constituie traiectul ei firesc: antropologia se “generalizează” – cum spunea recent un antropolog elveŃian – la “ansamblul situaŃiilor sociale şi culturale constitutive genului uman. societăŃi. ideea de om ca fiinŃă culturală (membru al unei culturi. Kroeber şi Kluckhohn au încercat o clasificare a acestor definiŃii. sunt obiecte de studiu atât de diferite. ea subliniază: • • • grup). credinŃele. ideea de cultură ca “tot”. este acel tot complex care include cunoaşterea. contemporane nouă. câtă vreme regăsim în spatele ei o întreagă tradiŃie de gândire. a definirii cât mai precise a termenului considerat central antropologiei culturale. aceasta poate fi considerată a avea o valoare canonică pentru disciplină. legea. ca întreg organizat (whole complex). Este dificil totuşi de stabilit în această definiŃie a lui Tylor de la 1871 un început al construcŃiei sensului antropologic al termenului de cultură. Williams – care stabileşte filiaŃia prin care definiŃia lui Tylor se înscrie în tradiŃia filosofiei germane. etnografic. constatăm că. Ei au stabilit astfel că definiŃia cea mai aproape de sensul antropologic al culturii este cea dată de sir Edward Tylor în 1871 în lucrarea “Primitive Culture”. Puşi în faŃa acestei probleme.

a saluta.în comunitatea arhaică sau a circula cu metroul. crescut animale.care la 1776 vorbea şi el despre popoare ca formând “un întreg tablou viu de moduri de viaŃă. Cazurile limită în care un copil este pierdut şi este adoptat de o colectivitate de animale arată cât de important este grupul şi interacŃiunea socială pentru ceea ce devine ulterior individul: crescut în colectivităŃi de animale copilul învaŃă ceea ce este necesar pentru a face faŃă unui mediu de viaŃă natural – să culeagă. este un specialist etc. cum să salute.).motiv pentru care ar trebui să considerăm celebra definiŃie a lui Tylor ca făcând parte din această tradiŃie de gândire. ci mai restrâns. altfel spus. cultivat plante. care include doar creaŃiile cultural-literar-artistice-ştiinŃifice. decât ca anticipare a sensului antropologic al culturii. “un munte de cultură” etc. dorinŃe…”. Observăm că avem de-a face încă la 1776 cu folosirea termenului popoare în sensul în care antropologia va vorbi la începutul secolului XX despre culturi . să vâneze. În sens antropologic şi indivizii care nu au nici un fel de studii sau chiar nu ştiu să scrie şi să citească. erudit. în acest sens se spune despre cineva că este “cult”. adică tot ceea ce este necesar pentru a se adapta unui mediu natural şi social dat. (ştie foarte multe într-un domeniu. DiscutaŃi despre ceea ce a Ńinut foarte mult să transmită copiilor şi nepoŃilor. a cumpăra într-un supermarket – în comunitatea urbană). au o cultură: aceea a grupului ai cărui membri sunt de la care au învăŃat să supravieŃuiască (cules. obişnuinŃe. cum să-şi aleagă partenerul de 9 . etc. să se apere să lupte – dar modul său de a comunica se va limita la strigăte nearticulate. aptitudini. VeŃi afla că “ştie” şi transmite urmaşilor săi foarte multe lucruri: cum să se poarte.. rămânându-i inaccesibile formele de comunicare simbolică. are mulŃi ani de studii. dar nu devine încă om. modelarea unei atitudini în faŃa vieŃii şi a morŃii prin mit. ceea ce distinge popoarele nu poate fi surprins într-o formulă verbală simplă şi de aceea avem nevoie de o sintagmă ca: “un întreg tablou viu de moduri de viaŃă. ÎncercaŃi acest exerciŃiu atunci când aveŃi ocazia: întâlniŃi o persoană care nu are studii. Discutăm despre un sens antropologic al noŃiunii de cultură: pentru că există şi un sens nu neapărat non-antropologic. dorinŃe…etc”. religie etc. Prin naştere omul devine un membru al speciei. vânat.

cum să hrănească animalele. În istoria conceptului antropologic de cultură momentul “Boas” este considerat foarte important. lumea este împărŃită în culturi diferite. cunoaşterea pe care grupul său a sintetizat-o şi transmis-o cu fiecare generaŃie. când se ară sau seamănă sau ce lucrări se încep după Sf. aparŃinem sub acest aspect unei aceleiaşi specii – ar fi mai potrivit să folosim termenul de culturi – sub acest aspect suntem mai degrabă diferiŃi. cum se numesc anumite stele şi constelaŃii sau cum se numesc diverse plante şi pentru ce leacuri sunt bune. că anumite lucruri sunt interzise şi ce ce se poate întâmpla dacă aceste interdicŃii nu sunt respectate. dreptul. precum şi orice obişnuinŃe şi abilităŃi dobândite de om ca membru al grupului său. iar diferenŃele dintre oameni se explică prin diferenŃele dintre culturile în care au trăit. de bagajul sau zestrea biologică – idee subliniată încă de Franz Boas care recomanda la sfârşitul sec. când nu se fac nunŃi.viaŃă. sub ce sancŃiune etc. Sensul antropologic al culturii este plural şi relativistic: vorbim despre culturi. mai mult decât prin diferenŃele de rasă. când se lucrează şi în ce zile nu e bine să lucrezi. obiceiurile. asimilarea culturii de fiecare membru al grupului se numeşte enculturaŃie. constituŃia biologică a fiinŃelor umane este relativ unitară. al XIX-lea să renunŃăm să mai folosim termenul de rasă.Weber antropologice şi contribuŃia lor la dezvoltarea teoriei Gândirea sociologilor Max Weber şi Emile Durkheim s-a dovedit foarte importantă în dezvoltarea teoriei antropologice. etc. Orice persoană umană este produsul unei culturi. DiferenŃele biologice nu sunt esenŃiale. ReŃineŃi: •Obiectul antropologiei culturale = cultura/ culturile •definitia culturii data in 1871 de sir Edward Tylor in lucrarea Primitive Culture este considerata “canonica” pentru disciplina antropologiei culturale si sociale: cultura este un “ansamblu complex (whole complex)care include cunoştinŃele. 10 .” Durkheim. credinŃele. Gheorghe. Omul devine om asimilând cultura grupului său. în care a trăit. moravurile. arta.

. protejează etc. ce atitudine să aibă în lume. “(…)orice religie – ne spune Emile Durkheim la începutul lucrării sale – are o latură prin care depăşeşte cercul ideilor propriu-zis religioase şi. Fundamentele acestei extrem de interesante probleme pentru teoria socială le aflăm dezbătute încă la Emile Durkheim în lucrarea sa din 1912. prin urmare. fiinŃă care investeşte realitatea cu sens şi semnificaŃii: “Suntem fiinŃe culturale. Omul trebuie să “ştie” în toate culturile şi societăŃile dintotdeauna cine este lumea. Teorie şi metodă în ştiinŃele culturii) Lumea şi realitatea lumii sunt prin urmare diferite de la o cultură la alta.” (v. numai acea parte din lume există – aceea pe care omul o semnifică. În acest sens culturile sunt viziuni diferite asupra lumii. care sunt pericolele sau riscurile care-l ameninŃă. câte feluri de lumi există (văzute. nevăzute. ÎnŃelegerea lumii este specifică pentru o cultură dată. de când până când. cine a făcut lumea. decupat din infinitatea lipsită de sens a universului”. lumile celor vii. căruia gândirea îi atribuie un sens şi o semnificaŃie. cine o guvernează. o valorizează cultural (social). “Din perspectiva omului.Max Weber a definit omul ca „fiinŃă culturală”. de aici şi de dincolo). ce este binele şi cum poate fi el împlinit. de unde până unde Ńine ea. cum să se pregătească pentru lumea de dincolo. ale celor duşi. cultura înseamnă un segment finit. InstanŃa tradiŃională a stabilirii realităŃii lumii este religia. şi exclusiv pe acelea. care numai prin raportarea de mai sus devin pentru noi semnificative. Teorie şi metodă în ştiinŃele culturii) Pentru om.” ( Max Weber. care este rostul şi destinul său. studiul fenomenelor religioase furnizează un 11 . “realitatea empirică înseamnă pentru noi cultură în măsura în care o interpretăm prin prisma ideii de valoare: ea însumează acele părŃi componente ale realităŃii. cum poate fi alungat răul etc. În funcŃie de această viziune globală asupra lumii omul stabileşte ce are valoare (importanŃă) pe lume. înzestrate cu capacitatea şi voinŃa de a lua o atitudine conştientă faŃă de lume şi de a-i acorda semnificaŃii. Problematica viziunilor asupra lumii este esenŃială pentru înŃelegerea orientării omului în lume. Formele elementare ale vieŃii religioase.

Se ştie de mult că cele dintâi sisteme de reprezentare pe care omul şi lea făurit despre lume şi sine însuşi sunt de natură religioasă. 21. Polirom. Or.mijloc de a reînnoi problemele dezbătute până în prezent doar de filozofi. Primele ne par a nu putea fi separate de fucnŃionarea normală a spiritului. Lupescu. (Paris. Formele elementare ale vieţii religioase. Ferreol. societăŃii. de la Aristotel încoace. Nu există religie care să nu fie în acelaşi timp o cosmologie şi o speculaŃie despre divin. Trecerea la modernitate este însoŃită de un declin al rolului tradiŃional al religiei în stabilirea realităŃii lumii. p. 1995. Iaşi. 1912).”9 După Durkheim. Ele corespund proprietăŃilor celor mai generale ale lucrurilor. înseşi categoriile care susŃin “osatura” minŃii omeneşti sunt construite în cadrul sistemelor religioase: “La temelia judecăŃilor noastre există un anumit număr de noŃiuni esenŃiale care ne domină întreaga viaŃă intelectuală. personalitate etc. sunt produsul gândirii religioase. când analizăm metodic credinŃele religioase primitive. epocii.M. p.. Marea transformare pe care o aduce 9 Emile Durkheim. substanŃă. le numim categorii ale înŃelegerii: noŃiunile de timp. Oamenii nu îi datorează doar materia cunoştinŃelor lor (în mare parte). cu o pref. sunt cele pe care.”10 Dintre toate categoriile. Celelalte noŃiuni sunt contingente şi mobile şi credem că ele nu sunt obligatorii omului. 12 . 10 Ibidem. De G. număr. spaŃiul şi timpul par să aibă cea mai mare importanŃă. 21-22. trad. Acestea constituie un fel de osatură a inteligenŃei. cauză. ea nu se poate elibera de ele fără să se distrugă. spaŃiu. Jeanrenaud şi S. căci se pare că nu putem gândi obiecte care să nu fie situate în timp şi spaŃiu. l-a format ea însăşi. Dacă din religie s-au născut filosofia şi ştiinŃele. Sunt asemenea unor cadre solide care organizează gândirea. Dar ceea ce s-a remarcat mai puŃin este că ea nu s-a mărginit doar să îmbogăŃească cu un anumit număr de idei un spirit uman format în prealabil. ci şi forma în care sunt ele elaborate. întâlnim în chip firesc cele mai importante dintre aceste categorii. Ele s-au născut în şi din religie. gen. care să nu fie numărabile etc. aceasta s-a întâmplat deoarece religia însăşi a început prin a Ńine loc de ştiinŃe şi filosofie.

(C. în care sunt 13 . pp. Geertz.C. doctorand al lui Marcel Mauss. semne şi semnificaŃii împărtăşite de o colectivitate sau specifice mai multor societăŃi integrate în ansambluri mai mari. NY. 1983) .Drummond. 1981. de simboluri şi semnificaŃii. Parsons: model al acŃiunii sociale având la bază cultura văzută ca un sistem de idei împărtăşite. de subsisteme şi de subculturi (Dummond. The Cultural Continuum: A theory of Intersystems.modernitatea este tocmai această “dezvrăjire a lumii”. Geertz studiază cunoaşterile implicite utilizate de actorii sociai pentru a produce şi legitima activitatea lor practică. Vulcanescu) Metodologie elaborată de unul dintre membrii marcanŃi ai Şcolii de Sociologie de la Bucureşti. ContribuŃii româneşti în conceptualizarea culturii. nr. Basic Books. . Cultura ca “viziune asupra lumii” în Şcoala de la Bucureşti. ceea ce înseamnă că în modernitate nimic de natură misterioasă nu mai intervine în existenŃa noastră. The Interpretation of Cultures. M. tradiŃia fenomenologică . Ion Ionică. Anii ‘50: T. “Icoana lumii” la poporul român (Ion Ionică) Metodologia cercetării manifestărilor spirituale ale comunităŃilor săteşti (Ion Ionică. -urmează o dezvoltare a conceptului de cultură oarecum în afara domeniului antropologiei. astfel încât astăzi antropologii înŃeleg prin “cultură”: a) capacitate de simbolizare proprie speciei umane b) stare dată de inventivitate şi de invenŃie (dezvoltare tehnologică) c) unitate socială relativ autonomă şi complexă d)sistem de simboluri.Un curent foarte influent este astăzi antropologia interpretativă: dezvoltând gândirea lui Max Weber. în “Man”. 352-374). Wittgenstein. astfel că în final într-o societate avem de-a face cu existenŃa unei mulŃimi de mesaje şi de coduri. 1981: critica noŃiunii abstracte de cultură: cultura înseamnă o permanentă producere a sensului prin interacŃiunea subiecŃilor. cum o defineşte Max Weber. !5/1981.

.. H. Altă direcŃie o constituie preocupările de istorie şi etnologie. sau W. Mauss etc. scrie el. acestă linie ideologică ajunge la moderna linie a sociologiei ştiinŃei (Soziologie des Wissens a lui Mannheim). Moravuri şi Moralitate) se naşte spiritul absolut cu formele sale succesive: Artă. M. în cele mai mici detalii. Ion I. Ionică face mai întâi un excurs în istoria modului de a trata manifestările spirituale. În cadrul 14 . Levy Bruhl. Adolf Bastian cu a sa Elementargedanken und Vokergedanken...) Din Comte (. în capitolul consacrat acestei teme în Îndrumarul pentru realizarea monografiilor sociologice din 1940(realizat în colectiv de discipolii lui Dimitrie Gusti). Observăm că sunt luate în considerare două serii distincte de lucrări. Mai întâi avem de-a face cu lucrări care se preocupă de manifestările spirituale dintr-o societate sau alta sau din societate în general. Hubert. Weber) (. problemele şi.. procedeele şi instrumentele de cercetare a manifestărilor spirituale ale unei societăŃi.definite obiectul. (.Ionică. Foustel de Coulanges de pildă susŃinea că vechiul cult al strămoşilor este sursa Dreptului şi a Politicei.) În vremea noastră. 202-203). p. Posibilitatea de cunoaştere a acestora este dată de autonomia lor faŃă de celelalte manifestări (economice. metodele.. 1940. pentru înŃelegerea sociologică a diferitelor grupe de manifestări spirituale. pentru acelaşi domeniu al sociologiei spirituale. Religie. În căutarea unei metode cât mai adecvată studierii manifestărilor spirituale ale unei societăŃi. juridice). Wundt cu celebrele sale cercetări în domeniul cunoscut sub numele Volkerpsychologie (limbă. dar şi faŃă de cadrele sau condiŃiile de existenŃă ale unei unităŃi sociale date. Mai trebuie incluşi aici şi etnologii care au adus o contribuŃie hotărâtoare. (I... mituri. alături de care trebuie să semnalăm. a ordinei private şi publice. spune Ionică.) s-a dezvoltat în FranŃa îndeosebi. politice. Pentru Hegel. În al doilea rând este vorba despre teorii care susŃin rolul determinant al valorilor spirituale în societate (teorii de orientare spiritualistă). interpretarea sociologică a cunoştinŃei şi a valorilor spirituale (E. Filosofie. În Germania s-a dezvoltat de asemenea o antropologie spirituală. când din negaŃiunea spiritului subiectiv prin spiritul obiectiv (manifestat prin Drept. Durkheim.). artă.)”. Din sistemul gustian al cadrelor şi manifestărilor acesta dezvoltă o sociologie a manifestărilor spirituale. sociologia culturii (Kultursoziologie a lui A. “marile clase de fenomene apar la sfârşitul cursei dialectice a Ideii.

se urmăreşte recompunerea “unităŃii structurale a vieŃii spirituale săteşti”(ibidem...207). reprezentările unor făpturi ca Măestrele. “Fie că e vorba de obiecte (icoană). p.avem adică o sociologie a ştiinŃei. manifestări ca acestea de mai sus înfăŃişează.noului domeniu pe care-l conturează cercetările din Şcoala lui Dimitrie Gusti ele apar împreună pentru că sociologia manifestărilor spirituale are ca obiect de studiu manifestările spirituale ale unei societăŃi . 209). a căror înrudire nu apare cu evidenŃă şi nici nu sugerează fazele unui proces unitar. asemănător celui economic. moralei. I. “se pune şi o problemă de ansamblu a vieŃii spirituale totale a unei societăŃi (. fără vreo aparentă legătură între ele. o sociologie a artei. Ionică. De ce este nevoie de o asemenea recompunere? Pentru că “Manifestările spirituale se răspândesc. un descântec sau o judecată morală sunt tot atâtea puncte risipite pe multiplele direcŃii ale vieŃii spiritului. spune Ionică. Toate aceste elemente disparate au în comun stări sufleteşti. p. sociologia manifestărilor spirituale? De ce.) Sociologia spirituală. o seamă de valori care par a avea centrul de viaŃă în ele însele.” (ibidem. aduce acest punct de vedere pe deasupra sociologiilor speciale ale religiei. 204). pune accentul pe realitatea spirituală a vieŃii sociale”(ibidem. o sociologie a religiei etc. deopotrivă. de acŃiuni sau reprezentări. 207). mai este nevoie de o sociologie a manifestărilor spirituale? În afara lor. Iar în altă parte: “Societatea apare spijinindu-se pe realităŃi spirituale”(ibidem) Care este obiectul de studiu al noului domeniu pe care-l defineşte discipolul profesorului Gusti. p.” (ibidem. În monografiile sociologice din comunităŃile rurale de pildă. “Sociologia spirituală.. ca tendinŃă generală explicativă. Aşa cum au gândit cercetarea manifestărilor spirituale discipolii lui Dimitrie Gusti. chiar şi una a literaturii. răspunde Ion. ştiinŃei etc. p.” (ibidem. p. dacă avem deja consacrate ramuri specializate pentru fiecare clasă de manifestări spirituale în parte .fiind ea însăşi o sociologie spiritualistă. artei. se întrevedea în sfârşit posibilitatea ca o serie de mari contribuŃii 15 . o icoană. considerată în ansamblu. cunoştinŃa unei constelaŃii. Astfel se arată a fi trăsătura generală a manifestărilor spirituale. Acestea generează atitudini spirituale de un anume tip ale grupurilor sau societăŃilor. a acestor manifestări spirituale luate separat. un joc. 208). Un cântec. pe un larg câmp al vieŃii colective.

a. Vulcănescu). Tehnic: înregistrarea manifestărilor spirituale. matricea stilistică a poporului român (Blaga) s. să poată fi supuse verificării. Cercetarea manifestărilor spirituale era prevăzut să cartografieze în cele din urmă ceea ce s-ar numi icoana lumii în viziunea poporului român. una câte una. “Marile cadre ale cercetării în domeniul spiritual” (ibidem. religia şi zona infrareligioasă. bine. moralitatea domestică. Dimensiunea românească a existenŃei (M. concret: decorarea casei. Planurile erau construite prin prisma a două momente: 1.216) urmau să fie: arta.cum ar fi O viziune românească a lumii (Papadima).Din punct de vedere sistematic: a) manifestările spirituale în ele însele. la fel. trecerea lor în revistă.a.. “Unele şi altele fixează într-o societate climatul şi tonalitatea activităŃii respective. arta. sfânt. p. p. “Aici iarăşi sunt prinse fapte spirituale în ansambluri semnificative pentru poziŃia întregii societăŃi”. p. 3.subsumate categoriilor fundamentale ale vieŃii spiritului: arta. cunoştinŃa (cunoaşterea. 16 . Determinarea morfologiei spirituale a satului avea în vedere structura totală a vieŃii spirituale a unităŃii sociale cercetate în legătură cu procesul de diferenŃiere a valorilor astfel: 1. ele dau formula de echilibru al acŃiunii grupului uman” (ibidem. omorurile. Cercetarea din această perspectivă avea rolul de a le fixa manifestărilor spirituale funcŃionalitatea pentru unitatea socială. viaŃa religioasă legată de biserică. Sociologic: integrarea socială a faptelor. (ibidem. limba. Monografiştii aveau de urmărit. După primul punct de vedere avem următoarele clase de valori: frumos. credinŃele şi riturile domestice. Manifestările spirituale în întregurile lor de viaŃă.214). adevăr . b) clasificarea în clase şi genuri mari. Alte întreguri sunt cele ceremoniale: nunta. spune Ionică. Punctul de vedere al marilor unităŃi structurale. religia. 2. morala(domestică. riturile pastorale. “tratarea tehnică a faptelor”. Dacă luăm de pildă gospodăria ca unitate socială. cunoştinŃele practice legate de bunul mers al gospodăriei ş. morala. Riturile agrare se integrează organic în ansamblul muncii agricole. ştiinŃa). lepădările. blăstămile). 2. se pot înfăŃişa manifestările spirituale “ca izvorând din activitatea sa şi exprimând formele sale de echilibru”.teoretice în cercetarea poporului român . 212-213). înmormântarea.

n. Realizarea tipologiilor diferite de spiritualitate după preponderenŃa uneia sau alteia din categoriile de valori în întregul vieŃii spirituale.Proiectul de cercetare alcătuit de discipolii lui Gusti prevedea inclusiv modul de tratare a datelor după culegerea lor din teren. În acest sens “istoria. Preocuparea specială pentru cunoaşterea manifestărilor spirituale ale unei comunităŃi se încadrează (ca şi sociologia Şcolii de la Bucureşti) unei sociologii de orientare spiritualistă. ca şi cele ale mitologiei naturale “stau alături în alcătuirea unei mari icoane a lumii. acelea ale începutului şi ale sfârşitului ei (lumii. de autonomie a diverselor clase de valori spirituale (ibidem. 218).B. Mircea Vulcănescu au fost autori interzişi (ultimul a murit în detenŃia comunistă).Determinarea gradului de diferenŃiere. Interpretarea datelor într-o cercetare de ansamblu a vieŃii spirituale avea să fie făcută în trei direcŃii: 1. sau de societăŃi cu spiritualitate morală: societatea puritană etc. p. 219). 2. Ion Ionică. Mircea Vulcănescu. religia unui grup la un moment dat. Datele mitologiei religioase. p. p. spune Ionică. 249). după ce vom cerceta arta. morala.) în legătură cu chestiunea generală privitoare la rostul omului şi la valoarea vieŃii” (ibidem. Determinarea stilului spiritual care ar fi propriu grupului social cercetat.. iar după campania monografică de la Fundu Moldovei va Ńine la Institutul Social Român comunicarea Realitatea spirituală în cercetarea monografică a societăŃilor (1929). Cercetarea manifestărilor spirituale a stat de asemenea în atenŃia unui alt reprezentant proeminent al Şcolii de la Bucureşti.n. care se confirmă de la un grup de manifestări spirituale la altul şi se leagă de ceea ce este mai intim în ansamblul spiritualităŃii grupului: sensul atitudinii lui în faŃa vieŃii” (ibidem. Aşadar. C. ne dă exemple faimoase de societăŃi cu spiritualitate estetică speculativă: vechii Greci. după cum şi şeful Şcolii. în urma campaniei monografice de la Goicea Mare (1925) va scrie Câteva observaŃii asupra vieŃii spirituale a sătenilor din Goicea-Mare.” 3. Pentru întregirea ei rămân aci două serii de întrebări. suntem în măsură să desprindem “atitudini care sunt comune. interzisă de ideologia oficială comunistă. Dimitrie Gusti n-a putut fi multă vreme acceptat de cenzura comunistă pentru cele două mari idei de sorginte spiritualistă: caracterul autonom al voinŃei sociale 17 .

Institutul NaŃional de Cercetare pentru CivilizaŃia rurală “Nişte łărani”. care reînnoadă legătura cu curentele interbelice(v. Drăguş. Noologia. un sat din łara Oltului (Făgăraş). Manifestări spirituale. 2002 . Ilie Bădescu. Bibliografie : Ion Ionică. Ctin Mohanu. I. ed. După căderea comunismului apare în România o nouă sociologie spiritualistă. colectiv sub redacŃia lui Dimitrie Gusti. 2002). . Bucureşti. “Îndrumări pentru monografiile sociale”. 1996. Claudia Buruiană. Minerva. vol. 1940. iunie 1999. Bădescu. “Manifestările spirituale în cercetarile sociologice”. Ion Ionică. Dealu Mohului. Bucureşti. Institutul Social Român. 1944 .Institutul Social Român. Manifestări spirituale şi modele de convieŃuire în satul românesc la sfârşit de mileniu. 18 . Ed. Caietul 1. în “CivilizaŃia rurală 2020”. Ion Ionică. I. Bădescu. Teoria latenŃelor. Ceremonia agrară a cununii în łara Oltului. Bucureşti.şi paralelismul dintre cadre şi manifestări ca şi dintre cadre şi manifestări între ele. Reprezentarea cerului. Noologia. Viziunea asupra lumii a omului rural contemporan.

Astfel. altceva decât restul românilor care sunt majoritari în zonă. de asemenea. acces la mijloacele de comunicare în masă. Studiu de caz 1: ceangăizarea catolicilor din Moldova Traseul mistificării sau cum se poate inventa politic o minoritate etnică La 23 mai a. Mai mult. În realitate. muzica csango – conŃine “străvechi straturi de muzică maghiară”. . în primul paragraf. stimularea investiŃiilor în zona unde locuiesc ceangăi etc. “grupul estic maghiar de răsărit”. nici maghiari. după criteriul apartenenŃei etnice. formulare la care s-a renunŃat ca urmare a amendamentelor formulate de partea română. Este. semnificativ faptul că perspectiva documentului asupra ceangăilor este foarte apropiată de cea a părŃii maghiare. în paragraful 2. dar totodată să se sugereze că ceangăii sunt maghiari deznaŃionalizaŃi (o veche teză maghiară): dintre elementele care îi “particularizează”.c. existenŃa unui “grup etnic” al ceangăilor în România.137 catolici). ideea că ceangăii sunt “de origine maghiară”.Cultură şi politică. suport pentru asociaŃiile care îi reprezintă. documentul sfârşeşte prin a recomanda statului român să asigure ceangăilor drepturile de care celelalte minorităŃi etnice se bucură în Ńara noastră: învăŃământ în limba maternă. Problema părŃii maghiare este că majoritatea covârşitoare a ceangăilor nu se consideră. ConsecinŃele pe care le poate avea adoptarea acestuia nu sunt însă deloc neglijabile: postulând. limba lor – csango – este o “formă arhaică a limbii maghiare”. adoptarea unui document al Parlamentului European în acest sens nu ar fi fost necesară. nici ceangăi: ei se auto-identifică drept români (233.632 din 245. una dintre variantele intermediare ale documentului conŃinea. care a dus o campanie energică pentru a demonstra că ceangăii sunt etnici maghiari.. dacă ceangăii ar fi fost maghiari. la Istanbul. o “minoritate etnică”. în cadrul reuniunii permanente a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a fost adoptată Recomandarea 1521 referitoare la ceangăi. Documentul conŃine afirmaŃii cu totul neîntemeiate pe realitate şi în care ceangăii înşişi nu se regăsesc. concepŃia despre ceangăi la care s-a ajuns în document este tot ceea ce a putut obŃine partea maghiară: să se stipuleze printr-un document al Consiliului Europei că ceangăii sunt “ceangăi”.

Art. Istoricul adoptării acestui document arată că raportoarea principală. tradiŃii străvechi şi o cultură şi artă populare foarte bogate” (Amendamentele dlui Gabor Nagy la proiectul de raport privind “SituaŃia culturii minoritare ceangăieşti din Moldova”. tradiŃii străvechi şi o cultură şi artă populare foarte bogate. în partea estică a României. Ceangăii vorbesc o formă arhaică a limbii maghiare şi se disting prin particularităŃi lingvistice. principiul auto-identificării grupurilor minoritare. aceasta este cvasi-identică cu documentul iniŃial. Acest grup etnic există de secole. Amendamentul 2). organizatori au fost. Recomandarea 1521. Oficialii români nu au fost contactaŃi de dna parlamentar european. încalcă principiul fundamental care funcŃionează în practica internaŃională referitoare la minorităŃi. care au stabilit şi traseele şi familiile vizitate. începând cu anul 1999.Documentul final adoptat de Adunarea Parlamentară. Deşi au fost formulate.” (“Cultura minorităŃii ceangăieşti în România”. din Evul Mediu. Recomandarea 1521. AsociaŃia Ceangăilor Maghiari şi UDMR. şi există şi azi în Moldova. deci şi în cea finală) existenŃa unui “grup etnic” al “ceangăilor” din România: “Ceangăii formează un grup neomogen de catolici. de către partea română. proteste la adresa diferitelor variante prin care a trecut redactarea documentului până la forma sa finală. dna Tytti Isohookana-Asunmaa a întreprins. originea şi apartenenŃa etnică a “ceangăilor” 20 . nu a influenŃat cu nimic decizia adoptată la reuniunea de la Istanbul şi nu a primit nici un răspuns. Este afirmată (în toate variantele. Acest tip de documentare nu poate fi aşadar nicidecum concludentă şi nici obiectivă pentru a stabili numărul. doar vizite de documentare cu caracter “particular” (incognito) în zonele unde locuiesc “ceangăi” în Moldova (România). iar scrisoarea trimisă de AsociaŃie la Strasbourg cu puŃin înaintea de a se adopta documentul cu statut de recomandare. în toate cazurile.2). Formularea referitoare la limba “maghiară” a ceangăilor constituie unul din cele trei amendamente ale părŃii maghiare – votate în întregime de către parlamentarii europeni membri ai consiliului la reuniunea de la 12 martie 2001: “ceangăii vorbesc o formă arhaică a maghiarei şi se disting prin particularităŃi lingvistice. Recomandarea 1521. AsociaŃia Dumitru Mărtinaş a singura organizaŃie care reprezintă în romano-catolicilor din Moldova – mod legitim această minoritate confesională din regiunea istorică Moldova nu a fost contactată.

La 13 aprilie 2000 a fost prezentat în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. subiectul Recomandării 1521. să conducă la declararea lor drept minoritate confesională în România. Dacă în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei ar fi contat adevărul cu privire la ceangăi. Partea română a prezentat punctul său de vedere. în intenŃia de a proteja minorităŃile “uralice” prezintă şi acest raport privind minoritatea csango din România.000 de oameni se auto-identifică “români” ca “etnie”. unde majoritatea populaŃiei este după religie ortodoxă. Joao Ary. documentul adoptat în urma reuniunii avea deja statut de “proiect de recomandare”. iar în urma dezbaterii acestuia din 12 martie s-a elaborat proiectul de recomandare. Documentul 8713 referitor la “cultura csango”. doar în anumite sate şi familii. Romano-catolicii din Moldova resping însă şi termenul de “ceangău” şi pe cel de “minoritar”. ceea ce înseamnă că aplicarea sa devine obligatorie de facto pentru guvernele statelor membre. ar fi putut. nu există. în care arată că.. La 2 martie 2001 a fost prezentat la Paris proiectul de raport “The Csango Minority Culture in Moldavia”. deşi reuniunea de la 12 martie avea drept scop adoptarea doar a unui proiect de raport. În toamna anului 2000 a vizitat zona locuită de “ceangăi” şi dl. la sugestia UDMR şi AsociaŃiei Ceangăilor Maghiari din România. secretarul comisiei pentru cultură.din partea de est a României: nici adevăraŃii “ceangăi”. identic cu modul în care “ceangăii” înşişi se prezintă. nici adevăraŃii reprezentanŃi ai acestora nu au fost contactaŃi de dna parlamentar – evident interesată în a-şi proteja viziunea proprie asupra zonei de est a României. În urma vizitei. după cum se arată în comunicatul oficial al 21 . Faptul că peste 250. cel mult. dna Ansumaa a prezentat Adunării Parlamentare primul raport de informare privind “Cultura minoritară ceangăiască în Moldova (Ro)”. iar după reuniunea de la Istanbul de la 23 mai a. “catolici” după criteriul “religiei”. acesta a devenit recomandare. pe care o consideră multicoloră etnic. Adunarea ar fi trebuit să nu adopte un asemenea document: minoritatea despre care vorbeşte. în decembrie 1999. Documentele europene “ceangăizează” catolicii din Moldova. care a mers. la rândul său.c. De notat că.

233. documentele Consiliului Europei încalcă flagrant dreptul persoanelor de a-şi declara liber identitatea etnică.632 se autoidentifică drept români.3%). un nume etnic. De specificat că. Această autoidentificare printr-un termen maghiar care stigmatizează (“corcit”) este puŃin verosimilă. la acelaşi recensământ din 1992. Este greşit să se considere că. fiind vorbitori ai unei “forme arhaice a limbii maghiare” într-o zonă unde “doar limba română este folosită pentru învăŃământ şi cult”.000 continuă să vorbească dialectul lor maghiar”11. however. Today. În regiunea istorică Moldova numărul celor care s-au declarat “ceangăi” a fost în total 1352. 20 – limba maternă a altor minorităŃi. Dacă din totalul de 245.137 de romano-catolici. Dintre toate amendamentele părŃii române. lingvistică sau religioasă.632 din totalul de 245. Cea mai mare parte a credincioşilor de religie romano-catolică din Moldova adică 233. români (95. “Ceangăi” nu reprezintă. iar recensămintele nu fac decât să confirme acest lucru. iar 150 “o altă limbă”. the majority of the Catholic population has been 22 11 .137 s-au declarat. indică existenŃa în 1992 unui total de 2062.AsociaŃiei Romano-Catolicilor Dumitru Mărtinaş. dintre care 1306 de religie romano-catolică. în varianta de proiect de rezoluŃie. Statisticile referitoare la “ceangăi”. documentul se referea la “circa 200.000 de ceangăi” din care “doar 60-70. cel referitor la eliminarea formulării care-i prezintă pe ceangăi un grup etnic era cel mai important şi ar trebui reformulat mai convingător de către partea română pentru reuniunea de la Istambul. publicat în acest număr de revista “România Socială”.543 out of 240. 403 – maghiara. conform ultimului recensământ din România.038) live in settlements where Hungarian is still spoken. asta s-ar datora lipsei de atenŃie a autorităŃilor statului român faŃă de această populaŃie: orice încercare de a se institui învăŃământ în limba maghiară în zonele locuite de românii catolici din regiunea istorică Moldova a resuscitat identitatea lor de români (ei au considerat că pot fi astfel supuşi maghiarizării prin şcoală). în realitate. only 43% of them (103. Chiar dacă în varianta finală s-a trecut la: “se estimează că Congruenţa dintre ceea ce susţine Recomandarea Consiliului Europei şi tezele maghiare este evidentă: iată ce susţine într-un Ocasional Paper un autor maghiar: “There is sound evidence which proves the mainly Hungarian origin of Moldavian Catholics. din care 1489 au declarat limba maternă româna. In fact.

Cum neştiinŃifice sunt şi afirmaŃiile: “Cântecele populare şi baladele ceangăilor sunt un bogat exemplu al straturilor cele mai profunde ale muzicii populare maghiare.hu/konyvtar/erdely/moldvang. prin lucrările lor. Dintr-un total de 2062 de persoane care s-au declarat ceangăi. având aşadar o semnificaŃie entirely Romanianised linguistically. Miza documentului este de a-i “ceangăiza” pe toŃi cei peste 250. costumul. lucrare care atestă cultura lor românească (primul volum. (http://www. Original title: "Hányan vannak a moldvai csángók?" Published in Magyar Kisebbség 1-2 (7-8). tradiŃiile.aproximativ 60. ei nu consideră că limba lor maternă este csango. 370-390. AdmiŃând că aceasta ar putea fi limba ceangăiască. Budapest. Translation by Miklós Zeidler Linguistic editing by Rachel Orbell Published by Teleki László Foundation. în timp ce ei resping această adevărată “stigmă”. probe ale artei populare româneşti a “ceangăilor”. deja apărut. dacă ar fi mai mulŃi. ci româna. Documentul abordează neştiinŃific chestiunea bilingvismului ceangăilor. the number of Hungarian-speaking Catholics in Moldavia is an estimated 62. “csango” însemnând în limba maghiară “corcitură”. Muzica intrumentală şi dansurile lor foarte elaborate împărtăşesc numeroase caracteristici cu tradiŃiile satelor româneşti înconjurătoare. Există. April 1988 Occasional Papers 8 (Editors: Nándor Bárdi. Miza “ceangăizării” catolicilor din Moldova. cuprinde arhitectura. Ńesăturile de interior şi portul.000 which is only a quarter of the whole Moldavian Catholic population. László Diószegi. pp. a-i declara “ceangăi”. nu înseamnă deloc că documentul “se apropie” de realitate. 1997 (III). cercetători maghiari care aduc.000 mai vorbesc acest dialect”. András Gyertyánfy). volumul al doilea va conŃine material etnografic referitor la obiceiuri şi folclorul muzical). există cel mult 150 sau. arhitectura populaŃiei căreia maghiarii i-au spus “ceangăi” sunt în realitate româneşti – după cum parlamentarii europeni pot vedea în albumul “Catolicii din Moldova – universul culturii populare” tipărit la Tipografia Vaticana în anul 1998.000 de romano-catolici din regiunea istorică Moldova.htm) 23 .kia. de altfel. cultura. Today. doar 403 au declarat limba maternă maghiara şi 150 au declarat limba lor maternă “o altă limbă”.” De fapt.000-70. Nefondat ştiinŃific este şi articolul din document referitor la “forma foarte veche a costumului naŃional (broderie şi Ńesătură) şi a ceramicii lor”.” Vilmos Tánczos Hungarians in Moldavia.

un proces de haotizare a identităŃii. ci sunt antrenate un ansamblu de procese diz-armonice în raport cu “centrul conceptual” al unei comunităŃi. “centrul conceptual” al unei colectivităŃi.. care reprezintă lucrarea prin care românii catolici din Moldova îşi declară ştiinŃific identitatea. dizarmonice faŃă de conştiinŃa de sine a colectivităŃii. Deciziile pur politice pot distorsiona. “Forma arhaică a limbii maghiare” pe care o vorbesc “ceangăii”. “Această autoidentificare. aceştia s- 24 . aceasta uneşte membrii unei colectivităŃii unul cu celălalt şi cu colectivitatea însăşi. Prin declararea oficială a romano-catolicilor din Moldova “ceangăi” – nume folosit doar peiorativ . Originea ceangăilor din Moldova. Putem descrie această auto-identificare ca fiind conştiinŃa de sine a colectivităŃii (. “Auto-identificarea” (self-designation) prin numele etnic este considerată o componentă importantă a existenŃei unei colectivităŃi stabile. “Israel” de exemplu. Ei sunt rezultatul unei maghiarizări neterminate. atestă în realitate gradul lor de maghiarizare (măsura în care îşi însuşiseră limba maghiară) la momentul la care au trecut – datorită opresiunilor feudale – în Moldova. iniŃial termen prin care maghiarii incriminau această populaŃie de români transilvăneni care au trecut în Moldova. după Steven Grosby (Villanova University.)” care nu ar exista dacă membrii colectivităŃii nu ar recunoaşte-o şi împărtăşi (…)Autoidentificarea unei colectivităŃi este centrul conceptual al colectivităŃii către care membrii acesteia privesc. pe harta etnică a regiunii Odessa nu mai apar “români”. cazul ceangăilor nu este singular: datorită practicii autorităŃilor ucrainene de a introduce în recensăminte distincŃia dintre “român” şi “moldovean”. fiind un obiect al atenŃiei membrilor colectivităŃii. Iată fapte fundamentale.extrem de peiorativă.nu se inventează doar o etnie. abordate ştiinŃific în lucrarea lui Dumitru Mărtinaş (“ceangău” şi el.. o minoritate care nu există. SUA) contribuie la existenŃa şi continuitatea unei colectivităŃi. faŃă de memoria sa colectivă. iată. adică român catolic de origine din satul Butea din Moldova). pentru modul incorect în care vorbeau maghiara.” Iată aşadar semnificaŃia Recomandării 1521: documentul îi obligă pe românii care sunt catolici din Moldova să se considere de naŃionalitate ceangăi. Tot astfel.

”(Dumitru Mărtinaş. p. “CoexistenŃa a două sisteme fonetice distincte. a deprins cu timpul şi graiul zonei respective. precum şi unele regionalisme de origine transilvăneană”. fapt care atestă originea lor transilvăneană. falsifică harta etnică a zonei. De asemenea se evidenŃiază “arhaisme de origine latină. deşi există încă sate întregi compacte de români în această regiune. pe internet şi în publicaŃii ştiinŃifice este vehiculată intens în ultima perioadă vechea teză maghiară din perspectiva căreia ceangăi sunt “maghiari moldoveni”(“Hungarians Moldavians”): “csango” este considerat a fi “denumirea oficială” şi “numele popular pentru maghiarii care trăiesc în Moldova”. majoritară (manipulare prin imagine). Dualismul fonetic se referă la folosirea alternativă a graiului transilvănean şi a celui moldovean. prima constituind o minoritate. reprezintă un fenomen de limbă de o mare semnificaŃie istorică. Acest punct de vedere este puŃin cunoscut. 1985. în fapt.”(ibidem. în toată Moldova există doar 5895 de persoane care 25 . faŃă de a doua. În concluzie: nu există o minoritate etnică “ceangăi”.au declarat cică liber “moldoveni”. Associazzione Amici dei Csango. fost teritoriu românesc. în timp ce în mass-media. Site-ul prezintă date false cu privire la numărul ceangăilor şi ungarofonilor (manipulare prin cifre) şi indică localităŃile în care locuiesc ceangăi folosind şi numele maghiarizat al localităŃilor (sugestia unui spaŃiu maghiarofon. Bucureşti. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. site de campanie pro csango. ca urmare. Bilingvismul unora dintre ceangăi nu conduce automat la a declara limba lor maternă “ceangăiasca”. unde. 70) “Ceangăii” sunt vorbitori ai unui grai românesc arhaic din Transilvania. Originea ceangăilor din Moldova.68. Ea denotă o populaŃie care a fost transferată sau a emigrat de bună voie dintr-o zonă dialectală în alta. fără a uita însă graiul ei propriu. iar graiul moldovenesc în contact cu străinii.). când. delimitând prin culori diferite zona unde locuiesc ceangăi faŃă de restul hărŃii României. în vorbirea aceleiaşi persoane. A studia doar “forma arhaică a limbii maghiare” pe care o vorbesc “ceangăii” – aşa cum procedează specialiştii maghiari – constituie o abordare cel puŃin unilaterală: această populaŃie prezintă fenomenul lingvistic numit de specialişti “dualism dialectal”: “După diferitele situaŃii de comunicare” catolicii din Moldova “folosesc graiul lor propriu în familie şi în relaŃiile dintre ei. p. sugestie a ideii că ceangăii şi românii sunt două etnii diferite.

lingvistice şi religioase. ceangăi există şi în Bucovina şi chiar în Republica Moldova (“un piccolo gruppo di ungarofoni che vive nella Repubblica ex-sovietica di Moldavia. 26 .se declară maghiari şi din aceştia 5270 declară limbă maternă maghiara). În replică. După editorul acestui site. un cleric maghiar. oamenilor de ştiinŃă şi organismelor internaŃionale şi europene asupra consecinŃelor pe care le poate avea prezentarea distorsionată într-un document oficial al Consiliului Europei a peisajului etnic din zonă şi nerespectarea dreptului persoanelor la libera afirmare a identităŃii etnice. este necesară o campanie mediatică cel puŃin la fel de asiduă care să afirme adevărul despre populaŃia catolicilor din Moldova denumită printr-un abuz ceangăi şi care să atragă atenŃia opiniei publice internaŃionale. da mettere in relazione con i Csango di Bucovina (Teleki Pal barati Kore 2000)”).

feudalismul şi nobilimea. Deşi coeziunea politică a marelui Imperiu Franc fusese destrămată. pentru UE trebuie mobilizată agricultura. spirituale şi politice. Caracterul unitar în domeniul unitar Ńărănesc se 12 Studiul. . economie şi politică. Dar era o unitate stratificată. « unificată » sub acest aspect. Ruralitatea constituie o dimensiune fundamentală a însăşi europenităŃii: ceea ce numim azi « Europa unită » constituind pentru o « lungă durată » a istoriei. care. aveau trăsături comune la nivel european. atât pentru Ńările membre. Rădulescu. Studiul recomanda Consiliului să transfere fondurile care privesc măsuri de sprijinire a pieŃei la măsuri de dezvoltare rurală. înainte de toate. în jurul anului o mie. graŃie moştenirii comune culturale. din timpul Carolingienilor. cât şi pentru Ńările candidate. precum. «La începutul secolului al XI-lea. după cum prevedeau de altfel măsurile de reformă a Politicilor Agrare Comune. A. iar Imperiul Carolingian se fragmentase în mai multe regate şi Ńări. Studiu de caz 2: Viitorul civilizaŃiei Ńărăneşti într-o Europă fără Ńărani Motto: Dacă pentru NATO se mobilizează armata. formele juridice şi constituŃionale tradiŃionale. La acestea se adăugau elemente din viaŃa socială şi economică: vasalitatea. “łărilor membre le va fi foarte dificil să convingă statele candidate să acorde mai multă atenŃie dezvoltării rurale şi protejării mediului înconjurător dacă ele nu fac acest lucru în primul rând la ele acasă”12. moştenirea antică în domeniul educaŃiei. unitatea culturii occidentale era o realitate incontestabilă. al ruralităŃii. ierarhia Bisericii. Europa reprezenta o unitate.Cultură. Preşedintele LAPR Liga Producătorilor Agricoli din România Europa rurală într-o Europă unită În 2002. un studiu referitor la “Viitorul mediului rural în Europa” cerea Consiliului European să acorde fonduri mai mari pentru dezvoltarea rurală în UE. credinŃa creştină. intitulat “Viitorul mediului rural în Europa”. constituită din mai multe componente. arătau realizatorii studiului. este realizat de două asociaţii care se ocupă de politica în domeniul utilizării terenurilor în Marea Britanie. o lume predominat rurală.

terenuri agricole. peisaje naturale de la Ńară. trad. 13 14 W. de la un punct încolo preocuparea pentru spaŃiul rural în ansamblul său şi pentru dezvoltarea regiunilor rurale ale Europei se intensifică. cea a ruralităŃii. durabilă şi competitivă. ea îşi asumă un rol crescând în importanŃa pentru relaxare şi activităŃi de timp liber. oraşe mici. Ţăranii în istoria Europei. Iaşi. comerŃ şi servicii. Polirom. protecŃia calităŃii şi siguranŃei alimentaŃiei (food quality and safety)15. Rosener. cuprinde regiuni. centre regionale. “Europa Rurală. DG VI. Documentul adoptat de Adunarea Parlamentară în 1995 cu privire la spaŃiul rural “Charta Europeană a SpaŃiului Rural” defineşte “spaŃiul rural“ pe mai multe axe: “Sensul noŃiunii de “spaŃiu rural” are în vedere a zonă interioară. Dacă într-o primă etapă preocuparea pentru rural a fost preponderent economică (dezvoltarea sectorului agroalimentar. Rural Development CAP 2000. industrii mici şi mijlocii. a habitaturilor şi a tradiŃiilor culturale. între priorităŃile politicilor agrare comune sunt enumerate: păstrarea peisajului rural. EU Directorate – General for Agriculture. inclusiv satele şi micile oraşe. iar pe de altă parte unor fforme de viaŃă şi unor obiceiuri de zi cu zi concordante ale Ńăranilor de pe întreg continentul. M. 57. Ea conŃine o reŃea economică şi socială variată şi complexă: ferme.”14 Alături de agricultură multifuncŃională.-M. consolidarea pieŃei unice. se reflectă în preocuparea pentru ceea ce documentele europene numesc “Europa rurală”. spaŃii industrializate. Casă a marei bogăŃii de resurse naturale. Anghelescu. în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pentru: . Spring 2001. 15 Europeans and the Common Agricultural Policy. aşa cum este ea înŃeleasă în mod general. silvicultură şi pescuit. 28 . p. protecŃia mediului. protecŃia unor standarde de viaŃă normale pentru animale.agricultură.»13 Recunoaşterea şi resuscitarea interesului contemporan pentru această dimensiune a europenităŃii. magazine şi afaceri mici. 2003. păstrarea diversităŃii practicilor agrare. atingerea securităŃii alimentare în statele membre). EU Directorate – General for Agriculture. păduri.datora pe de o parte unor forme similare de dependenŃă a marii mase a populaŃiei. Report by The European Opinion Research Group EEIG. vitalitatea comunităŃilor rurale.

Măsurile Agendei 2000 prevăd chiar realizarea unui “nou model agricol european” prin “susŃinerea agriculturii nu numai pentru ceea ce produce aceasta. climatul. pacea.al.”18 Se vorbeşte în aceste documente despre necesitatea de a proteja stiluri de viaŃă care – în numele dezvoltării economice. Buciuman.. peisajul liniştitor. servicii etc.. sunt apreciate ca vizând “o orientare calitativ nouă” a Politicii Agrare Comunitare “spre dezvoltarea rurală complexă în ansamblul său şi cu accent pe creşterea gradului de ocupare a populaŃiei rurale în statele membre şi în Ńările candidate la aderare. însă în final s-a acceptat ca a treia funcţie să fie definită ca socio-culturală. cadre de viaŃă cu un anumit specific – în care interacŃiunile umane de tip comunitar dau o notă distinctivă.europe. 17 16 natural al ruralului constituie un 29 . Definire. ecologice şi socio-culturale”17. Ed. p. ci şi pentru rolul important pe care-l deŃine în societate. de calm social nu pot fi cuantificate pentru a măsura calitatea habitatului rural. p. Zahiu. industrie.alte utilizări (în afara celor de locuit).zonele neurbane şi de distracŃii amenajate (sau rezervaŃiile naturale).“economice. Organizare.eu.activităŃile economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat. op. . 127. Drăghici. aerul curat.”19 Reforma adoptată de Ńările membre în 1999 la Reuniunea de la Berlin(al cărei cadru financiar este fixat de Agenda 2000). Dezvoltare. Mirton. op. . 19 I. 58. M. Bold et. Spaţiul rural.”16 Capitolul II al Chartei stabileşte “funcŃiile spaŃiului rural” .cit.al. E. Bold.cit. “(…)liniştea. et.. amintind că părŃile semnatare trebuie să informeze Comitetul Parlamentar al SpaŃiului Rural European (CPERE) “asupra statutului conferit zonelor sale rurale. sunt condamnate să dispară. al industrializării etc. www. p.”(I. Peisajul patrimoniu inestimabil al umanităŃii. Accentul pus pe dezvoltarea rurală europeană este şi o măsură de anihilare a efectelor negative ale globalizării care înlătură o mare parte din fermierii care se Charta Europeană a Spaţiului rural.). Timişoara 2003. 800) 18 L. (2003). specifică aşezărilor rurale faŃă de cele urbane – “viaŃa la Ńară” care va reprezenta întotdeauna o atracŃie pentru omul intens solicitat al epocii contemporane.int/en/comm/dg06 O lucrare recentă în care este analizat acest document menţionează că “delegaţia parlamentarilor români a propus o a patra funcţie. cea culturală care nu fusese menţionată deloc în primele formulări ale funcţiilor spaţiului rural.” Observăm că definirea ruralului nu se limitează la sfera activităŃilor economice.

Zahiu et. ele nu se negociază. Competitivitatea sectorului agroalimentar al UE faŃă de România. în plus. producŃia internă fiind sub cerere. după cum se poate urmări în tabelele de mai jos. dimensiunea exploataŃiilor şi înzestrarea cu forŃă de muncă. este net 20 L.. SuprafaŃa medie a exploataŃiilor agricole va trebui să crească. vor avea loc modificări în structura producŃiei agricole. dar distruge şi un mod de viaŃă necesar societăŃii. ExigenŃele europene în materie de agricultură şi alimentaŃie sunt foarte mari şi.al. Structurile agrare şi viitorul politicilor agricole. iar românii au ajuns să se hrănească mai prost decât în situaŃii de criză sau război (ceea ce a dus la reapariŃia unor boli de mult eradicate.trebuie să aibă în vedere că soluŃionarea “problemei agrar-rurale” constituie o prioritate de politică indiferent de aderarea la UE. forŃa de muncă ocupată în agricultură trebuie să scadă. “dosarul agricol” – care constituie capitolul 7 al negocierilor de aderare – constituie unul dintre cele mai grele capitole. Măsurile de politică în domeniu ar trebui orientate de asemenea spre dezvoltarea unui sector ne-agricol în mediul rural. tratamentul animalelor etc. 30 . o altă presiune în stabilirea priorităŃilor României o constituie sau ar trebui să o constituie sărăcia şi degradarea generală a vieŃii rurale. 126. Între priorităŃile de politică agrară un obiectiv foarte important pentru România trebuie să-l constituie de asemenea atingerea securităŃii alimentare naŃionale.adaptează greu. dacă nu sunt protejate zonele rurale. Cu toate acestea.”20 CerinŃele europene în vederea integrării agricole a României Din perspectiva integrării europene. scăderea rezistenŃei la boli. În sfârşit. Bucureşti. România a recurs în ultima vreme la importuri de bunuri alimentare. Ed. p. 2003. Economică. România – al cărei spaŃiu rural constituie 90 % din suprafaŃa teritoriului său . pentru a contracara migraŃia forŃei de muncă spre zonele urbane care nu pot oferi locuri de muncă. sunt prevăzute exigenŃe severe în ceea ce priveşte siguranŃa alimentară. degradarea sănătăŃii populaŃiei în general). Cele mai mari decalaje care ne separă de standardele Uniunii Europene sunt legate de productivitatea muncii agricole.

Zahiu et.43 2.56 1. op.53 1. p.7 % populaŃie ocupată în agricultură raportat la totalul populaŃiei active.41 ori mai mult decât România care are 40 % populaŃie ocupată în agricultură din totalul populaŃiei active.52 1.54 1...superioară.17) Tabel : PopulaŃia ocupată în agricultură. Tabel: Decalaje în ce priveşte producŃia agricolă finală la ha în România comparativ cu UE(1998) Nivel Euro/ha Decalaje faŃă de România Absolute Euro/ha România UE-15 Olanda Danemarca Belgia Grecia Italia Germania FranŃa Luxembourg Regatul Unit Suedia Austria Spania Portugalia Irlanda Finlanda 671 1659 8907 6905 4513 2525 2406 1867 1630 1441 1103 1046 1040 1039 1030 1020 988 0 +988 +8236 +6234 +3842 +1854 +1735 +1196 +959 +770 +432 +375 +369 +368 +359 +349 +317 Relative România = 1 1.59 2.78 2.64 1.76 3.al.41 13.cit.00 2. silvicultură şi piscicultură în totalul populaŃiei ocupate în Ńările membre UE Tări 1970 1980 1996 1998 31 .300 (Tabelul 5.27 10.47 Sursa: L.29 6.55 1. UE produce de 2.73 3. Cu o medie de numai 4.15 1.

turism rural etc.8 17.9 3. peRs care lucrează în agricultură.9 4. aproximativ 15% desfăşoară activităŃi cu timp de lucru parŃial (…) O parte a populaŃiei rurale desfăşoară activităŃi în domenii ca : procesarea produselor agricole. Măsurile de politică structurală din UE au avut drept scop stabilizarea populaŃiei rurale. Aceste domenii sunt susŃinute prin programe speciale menite să stabilizeze populaŃia rurală»21.Mii mii mii Mii % din totalul personal ocupat UE-15 Belgia Danemarca Germania Grecia Spania FranŃa Irlanda Italia Luxembourg Olanda Austria Portugalia Finlanda Suedia M.081 889 1496 1394 173 1913 6 297 269 840 207 154 577 7.6 9.al. p.562 119 147 1.9 6. 110 32 .2 3. 110.4 10. Britanie … 177 266 2. prin «creştereagradului de calificare şi 21 L. p.5 13.0 mil.7 2. astfel că «în prezent. Zahiu et.730 116 200 1. infrastructuri.1 1.262 1280 3662 2751 283 3878 14 … 553 … 538 314 … 12. comercializare.403 1016 2229 1821 209 2899 9 244 323 1122 314 211 614 9. apud L.9 988 704 1041 993 170 1293 5 246 235 654 155 121 463 4. Zahiu et.al.cit.7 7.1 3.083 8.7 2.7 7. Se observă de asemenea în evoluŃia forŃei de muncă ocupate la nivelul UE-15 şi al Ńărilor membre că scăderea populaŃiei ocupate în agricultură este însoŃită de profesionalizarea acestei activităŃi.4 2..7 Sursa : Commission Europeene. Raport 1999. op.. op. la un număr total de circa 7.cit. îndeosebi prin «extinderea dublei activităŃi ».5 6.

2001.5 ha dispersate în medie în 7 loturi (căci. 24 Bold. pe fondul practicării unei agriculturi predominant de subzistenŃă.formarea unor şefi de exploataŃii competitivi care lucrează cu timp total în agricultură(full-time) »22. confundând proprietatea cu exploataŃia."24 Legea 18 a avut totodată ca efect deposedarea Ńăranilor de echipamentele agricole. în România în perioada de tranziŃie populaŃia ocupată în agricultură a crescut de la 28% la cca 40%. loturi). În România perioadei de tranziŃie evoluŃiile acestor indicatori au parcurs un traseu pe dos decât în UE : în UE scăderea populaŃiei ocupate în agricultură a fost însoŃită de creşterea şi diversificarea producŃiei agricole. iar competitivitatea şi productivitatea muncii agricole a scăzut. Era singura soluŃie economică în condiŃiile în condiŃiile unei proprietăŃi medii de 2. p. Dacă s-ar fi corectat acest neajuns prin stabilirea unei rente de 30% din recoltă. 110. „(…)restabilirea şi stabilirea dreptului dreptului de proprietate prin Legea fondului funciar nr. Probleme legate de dezvoltarea unor explotaŃii agricole viabile Dezvoltarea unor exploataŃii viabile constituie una dintre cele mai importante probleme ale agriculturii româneşti în această etapă. de singurul echipament la care avuseseră acces. era proprietatea muncii 22 23 ibidem. în mod forŃat. pe care-l creaseră vreme de 30 de ani de exploatare şi acumulare comunistă violentă şi care. “ a creat un “popor fără unelte”. Ibidem. de utilaje. 18/1991. în 2000 volumul producŃiei agricole totale fiind sub nivelul anului 1989(cu aproape 14%23). 280. asigurându-se necesarul de consum din UE şi importante cantităŃi pentru export . a dotării şi echipării tehnice. dar având un singur defect: sistemul de retribuŃie. p. fiindcă a separat pământul şi pe Ńărani. p. majoritatea cooperativelor agricole s-ar fi putut transforma în societăŃi agricole în care proprietarii deveneau acŃionari rentieri. 33 . să nu uităm că dacă în România în 1940 proprietatea era divizată în 22 mil. au distrus fostele cooperative agricole de producŃie care creau cadrul pentru aplicarea unor sisteme raŃionale în agricultură. Din păcate. loturi acum totalizează peste 40 mil. 297. de fapt şi de drept.

nr. ExperienŃa altor state arată că era posibilă păstrarea unităŃilor agricole “comuniste”(impropriu spus.-5 dec. unde statul. Timaru.55. Sociologii rurali. Numită şi familială. în mărimi de la 500 la 1500 şi 3000 de hectare”28. “consecvent legităŃii concentrării producŃiei agricole”. în România Socială. bazându-se pe studierea în profunzime a unor sate. 1/ septembrie 2001. Gh. “nu a pulverizat fostele cooperative agricole de producŃie şi întreprinderi agricole de stat în exploataŃii familiale mici de 5-10-20 ha. 27 dr. clădirilor şi maşinilor în exploataŃii privatizate. membru al ASAS aduce în discuŃie cazul Germaniei. Autarhizarea agriculturii. 48(621). specialistul ASAS consideră crearea exploataŃiilor mari în agricultura României drept “prima cale a reconstrucŃiei agriculturii româneşti fărâmiŃate în exploataŃii de subzistenŃă de 2ha pe 70% din suprafaŃa agricolă”29. Revistă de cultură socială şi politică. România Socială. ci printr-o transformare juridică a restabilit dreptul de proprietate în comun a pământului. vorbesc despre “revenirea agriculturii la un model arhaic de exploataŃie. pentru că este vorba de un patrimoniu constituit prin deposedarea comunităŃilor locale în perioada colectivizării) în care erau deja comasate suprafeŃe mari de teren agricol. 1/ septembrie 2001.a făcut ca în ultimii ani 3 mil. Gh Timaru. Nr. atât ca dotare tehnică subzistenŃă”26. familia rurală transmiŃând “de la o generaŃie la alta 25 Grigore Iulian. în loc. nu a lichidat fizic marea exploatare agricolă. Întrucât şi Comisia Economică a CEE a recomandat “creşterea mărimii exploataŃiilor şi tot felul de forme variate de cooperare. p. Nr. 12. 34 . Această organizare defectuoasă a muncii agrare – fărâmiŃarea loturilor şi subdotarea tehnică . agricultura tradiŃională este o agricultură practicată în gospodăriile familiale. Agricultura românească între comunism şi “capitalismul sălbatec”. în “Agricultura României”. an XIII.57. Timaru. ha să rămână anual necultivate. Revistă de cultură socială şi politică. 29 nov. 2002.Ńărăneşti. p. 29 ibidem. 28 Gh. 26 Gheorghe Şişeştean. Experienţa Germaniei reunificate ne arată calea reconstrucţiei agriculturii româneşti. p. după reunificare. de creare a asociaŃiilor de tip industrial”.cit.”25 O asemenea situaŃie a împins cu sute de ani în urmă practicarea agriculturii în satele României – ceea ce autorul citat anterior numeşte “neofeudalism”.”27 Şi restul Ńărilor foste socialiste au păstrat în proporŃie de “70-80% marile exploataŃii de tip cooperatist.

animale.847 600 3. ca dimensiune şi performanŃe în timp”30. Aceasta constă în supradotarea exploataŃiilor de 30-60 ha cu maşini. impozite şi taxe.3 3.”32 Tabelul “Rezultate economice în cele trei tipuri de exploataŃii agricole(1996)” evidenŃiază performanŃele societăŃilor cooperatiste faŃă de fermele familiale şi asociaŃii. Acest sistem este “dominant în Ńările subdezvoltate şi sărace economic” .experienŃe. iar eficienŃa economică de ansamblu este extrem de redusă.825 559 37 446 1. mult prea mari ca 1-2 forŃă de muncă să poată exploata suprafaŃa şi efectivele de animale. 38 32 Gh. Popescu.4 2. 38 ibidem. arenzi. 35 . Timaru.083 2. p.166 330 2. Aceste supradotări conduc la cheltuieli fixe (constante) de 40-50 % din totalul cheltuielilor de producŃie. bazate pe studiile economiştilor. Germania Indicatorii UM Ferme familiale AsociaŃii SocietăŃ i coopera tiste pe acŃiuni 39 1.2 2.”31 Conform recomandărilor europene. prezentat în studiul specialistului ASAS citat anterior. proprietăŃi funciare.165 3007 867 Număr analizat Mărime medie ForŃă de muncă la 100ha InvestiŃii pe ha InvestiŃii în animale Valoarea producŃiei Cheltuieli de producŃie Beneficiu+salarii 30 31 Număr Ha Fm/100 Dm/ha Dm/ha Dm/ha Dm/ha Dm/ha 172 180 1.026 391 2.cit. pentru cazul landului Sachsen-Anhalt. prin: amortismente.372 1866 728 G. Tabel: “Rezultate economice în cele trei tipuri de exploataŃii agricole(1996)” în landul Sachsen-Anhalt. p. foarte puŃin modificate. clădiri şi instalaŃii. « cauza veniturilor mult mai slabe în agricultura familială de 30-60 ha faŃă de industrie. dobânzi. în loc.239 1. “producŃia obŃinută(…) este destinată cu deosebire consumului familiei de agricultori. inventar agricol. Germania. 2001.

în România liberă. nu vor mai fi deloc ajutate. cum o numeşte un analist economic. cerinŃele ecologice şi dezvoltare preconizată pe principiul raŃionalităŃii din punct de vedere economic. „asigură concordanŃa între resursele funciare. indiferent dacă din cultura plantelor sau din zootehnie. ExigenŃele unor exploataŃii „viabile”. “care în principal constă în direcŃionarea sprijinului pentru agricultură numai către fermele viabile şi eficiente. Ibidem. social şi teritorial”34. an XIII. miercuri. 35 Ilie Şerbănescu. 36 .7 25. atât sub forma asociaŃiilor agricole. nr. exploataŃiile agricole mici. În virtutea acestei strategii. 2001.9 21. „optim dimensionate şi amplasate” reunesc mai multe criterii: se integrează „dezvoltării de ansamblu a comunelor definite prin planurile de amenajare a teritoriului şi urbanism”. Exigeneţe dramatice ale Uniunii Europene în dosarul agricol. fiind stabilită o limită minimă de 3000 ha pentru o exploataŃie agricolă (şi mai mici pentru fermele zootehnice). evident de dimensiuni care să permită viabilitate şi eficienŃă. 298. Este aşa numita “strategie de atac”. p. 12. 4 august 2003.0 valoarea producŃiei Sursa: dr. p.”33.SubvenŃii din % 27. ceea ce a condus la constituirea ei într-o „temă prioritară” de cercetare în planul naŃional de cercetare dezvoltare pentru perioada 1999-2003. 4. Mărimea exploataŃiilor constituie şi un criteriu de eligibilitate în programul SAPARD. p. Bold. cât şi în cadrul suprafeŃelor arendate sau concesionate. promovată prin două programe de către ASAS şi MAAP: „Zonarea ProducŃiei Agricole” şi „Organizarea Teritoriului Agricol”. Se apreciază că în România a început în ultima perioadă să se manifeste „pregnant tendinŃa de realizare a unor exploataŃii viabile cu ferme de 500-1000 ha. 48(621). Gh Timaru. Aceasta este calea dezvoltării unei agriculturi durabile în România. 29 nov. 2002. ExperienŃa Germaniei reunificate ne arată calea reconstrucŃiei agriculturii româneşti.”35 Va urma un 33 34 I. în principal formele asociative fiind viitorul agriculturii româneşti. în “Agricultura României”.-5 dec. Dimensiunea optimă a exploataŃiilor agricole în concordanŃă cu principiile dezvoltării durabile este o problemă deosebit de importantă.

În octombrie 2003 Polonia era criticată pentru neadecvarea legislaţiei în domeniul sanitar-veterinar. acestea au resuse proprii de dezvoltare şi extinderea exagerată a acestui sector nu este compatibilă cu PAC. ci şi un răspuns legislativ la problemele reale. sau a instituŃiilor pentru implementarea acesteia). Baza de Date a Observatorului Comunităţilor Rurale) 37 . desfacere etc. L. Formarea sectorului exploataŃiilor agricole viabile constituie “cea mai importantă componentă a procesului de ajustare structurală în agricultură” şi de apropiere de standardele europene. arendare."38 Crearea unor exploataŃii agricole viabile se poate realiza prin asociere. Comisarul european pentru Agricultură F.cit. de dimensiuni “apocaliptice”36. (cf. efecte ce vor trebui contracarate prin politici corespunzătoare. din cauza nivelului scăzut de intensificare a producŃiei şi a dificultăŃilor create de lipsa informaŃiilor statistice. pentru atragerea unui capital politic. op. Or. 36 37 ibidem. “O adevărată reformă agrară. Însă “definirea fermelor comerciale are o conotaŃie diferită faŃă de dimensiunile economice ale fermelor din UE. în Polonia înregistrându-se opt cazuri de encefalită bovină (boala “vacii nebune”). utilizarea maşinilor unelte.2003. fapt ce nu este doar o exigenţă a integrării europene (cea armonizării legislaţiei). Fischler arăta cu prilejul vizitei sale la Bucureşti din noembrie 2001 că “la fel de importantă este si restructurarea sectorului agricol astfel încât să permită dezvoltarea de unitati agricole viabile. Dimensiuni ale cooperaŃiei agricole în Ńări cu agricultură dezvoltată şi perspectivele dezvoltării cooperaŃiei agricole în România Nu este suficientă preocuparea pentru problema rurală în perioadele electorale.).”37 Apreciind unele progrese facute de România (armonizarea legislaŃiei..maap. Acordarea sprijinului pe baza criteriilor de dimensiune teritorială şi efective de animale nu asigură promovarea performanŃei şi stimulează prioritar fermele mari.ro. cumpărarea de terenuri şi cooperaŃia la diferite nivele (achiziŃii. Zahiu et al.exod spre urban. 38 Site oficial al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei la www. precum si a capacitatii industriei alimentare de a aplica standardele de sanatate si igiena din Uniunea Europeana si de a fi competitivă pe piaŃa internă.

producŃie) ete problema numărul unu pentru modernizarea structurii sociale a agriculturii mondiale. 41 A.5 milioane de aderenŃi din 15 state americane (din Dakota de Nord până în Texas şi din Colorado până în Illinois).dusă până la capăt. ASE.. Dezvoltarea rurală. Ed. cât şi în SUA. Specialiştii în agricultura durabilă subliniază atenŃia acordată cooperaŃiei agricole atât în Ńările membre ale Uniunii Europene. Ţăranii care nu intră în exploatatţii nu mai primesc subvenţii. companiile de asigurări protejează aderenŃii individuali şi asociaŃiile locale. fabrici de uleiuri. care îi avertiza pe 14 nov pe Ńărani că nu vor mai primi subvenŃii dacă nu se asociază în exploataŃii40. Dezvoltarea rurală. pe întreg teritoriul american dispune de sonde de petrol şi rafinării. Universitară. 96. ocupând un loc înaintea unor societăŃi multinaŃionale ca United Brands.”39 łăranii trebuie încurajaŃi să se asocieze. 96. de fabrici de îngrăşăminte şi de furaje combinate. Farmlanda şi-a schimbat orientarea. a cărei cifră de afaceri depăşeşte 3 miliarde de dolari. Camelia Popa. aprovizionare. care să permită şi modernizarea tehnică şi tehnologică a agriculturii. 2002. 15 nov. lucru pe care l-a înŃeles de curând şi ministrul agriculturii. p. 1995.cit. în România liberă. Ed. Politici agrare în lumea contemporană sau strategia securităŃii alimentare mondiale. Ed. Ministrul Sârbu trece la ameninţări. întreprinderi de transport şi de întreprinderi pentru alte servicii. Universitară. 39 40 A. “Problema cooperării producătorilor agricoli în diverse domenii de activitate (desfacere. 2. spun specialiştii (…) nu se poate opri la redistribuirea terenurilor în folosul Ńăranilor. 38 . cât mai ales pentru Ńările în curs de dezvoltare. ÎnfiinŃată încă în 1929 ca o cooperativă de aprovizionare cu hidrocarburi. în condiŃiile în care amintirea tristă a CAP-urilor comuniste persistă. Bucureşti. atât pentru Ńările dezvoltate. Popescu. credit. Farmland este formată din 2300 de asociaŃii locale. sâmbătă. op. Popescu. unelte agricole. care regrupează 1. filiala Farmland Foods comercializează carnea de vită şi de pui. preluat după A. Parpală. prin filiala FarMar-Co îşi oferă serviciile specializate pentru comercializarea cerealelor.”41 Caseta: “Dimensiuni ale cooperaŃiei agricole în SUA” “Cea mai importantă din miile de cooperative americane este Farmland. ci trebuie să ducă la crearea unor întreprinderi agricole moderne din punct de vedere al structurii sociale. Este limpede că nu li s-au explicat suficient avantajele cooperării. furaje. Sursa: O. Heintz sau Campbell Soups.2003. p. Bucureşti 2002. pentru cercetare şi prelucrarea datelor. devenind în principal o cooperativă de producŃie agricolă. asistenŃa tehnică acordată membrilor ei este completată de o reŃea de depozite. îngrăşăminte. ea desface membrilor cooperatori combustibil. Ea este o întreprindere integrată pe verticală: prin intermediul cooperativelor locale. Bucureşti. de baterii şi construcŃii din oŃel. Popescu. fabrici de produse chimice pentru agricultură. p.

p.(…) Prin “Inelul de maşini”.al. op. a altor lucrări agricole sau utilizarea unor capacităŃi de producŃie în zootehnie. efectuarea lor la timp. ne-au răspuns zâmbind uşor că nu deŃin nici o maşină agricolă.”42 Caseta: ExperienŃa austriacă în asocierea în vederea utilizării maşinilor agricole: “inelul de maşini” (regiunea Pinzgau. 99. Necesitatea fucnŃionării unei astfel de asociaŃii s-a impus datorită faptului că un fermier nu îşi poate permite să deŃină întreaga gamă de maşini agricole necesare fermei sale. “Inelul de maşini” funcŃionează pe baza asocierii Ńăranilor fermieri cu toate maşinile lor agricole. An XIII. telefon şi fax. Nr. “Inelul de maşini” Ńine evidenŃa computerizată a tuturor fermierilor şi a parcului lor de maşini. Ed. Directorul “Inelului de maşini” este abilitat de bancă să efectueze transferul de bani din şi în contul clienŃilor fără nici un comision. se adresează telefonic sau prin fax “Inelului de maşini”. Toderoiu.. Al doilea nivel se referă la cooperarea între “grupuri de producători”.. (…)În unele Ńări europene funcŃionează forme de asociere (cooperare) a producătorilor agricoli care efectuează în comun a lucrărilor de mecanizare. fermierii austrieci au reuşit într-o mare măsură să-şi rezolve principalele probleme de mecanizare a lucrărilor agricole. Zahiu et. Primul nivel se referă la “asociaŃii de producători”. Economică. un PC complet echipat. p. secundar. Fiecare are un birou. Lăpuşan. “Inelul de maşini” mai are ca preocupare şi isntruirea fermierilor cu privire la exploatarea optimă şi întreŃinerea maşinilor unelte deŃinute. repararea şi întreŃinerea lor. iar după lucrare i se virează în cont plata pentru serviciul prestat în contul solicitantului. A.cit. 42 39 . M. Dumitru. viticultură etc. Zahiu. V. F.”43 L. “Membrii acestora sunt producătorii agricoli persoane fizice (fermierii). în periodicul “Agricultura României”. “Inelul de maşini” – Asociere ingenioasă a fermierilor austrieci. Aici lucrează un director cu soŃia sa şi un angajat. Bucureşti. eficientizarea exploatării utilajelor. se anunŃă că are de efectuat o anumită lucrare la un fermier din cadrul asociaŃiei. Seichei. Se caută în baza de date fermierul care are o astfel de maşină. Toncea. terŃiar.Cooperarea agricultorilor se constituie aşadar pe trei nivele: primar. La întrebarea noastră firească: “Unde vă sunt maşinile agricole?”. D. 99. 48 (621). Dacă un fermier are de f ăcut o anumită lucrare şi nu deŃine maşina agricolă respectivă. 43 L. Sursa: ing. 10. p. 2003. landul Salzburg) Sediul “Inelului de maşini” este în centrul unui sat de munte. în localul unie foste bănci. de ex: “un grup de cooperative de colectare a laptelui dintr-un anumit teritoriu se asociază pentru a investi în crearea unei fabrici de produse lactate. Structurile agrare şi viitorul politicilor agricole. Plata directorului şi a personalului angajat se face 40 % din cotizaŃia membrilor asociaŃiei şi 60% de la bugetul de stat.

univ.. în “Agricultura României”. unde există de asemenea asociaŃii interprofesionale pentru cele mai importante produse agroalimentare.000 ha. stabilirea preŃurilor. siguranŃa desfacerii. nr. care se cultivă pe 400. printre care: certitudinea vânzării produselor la preŃ remunerator agreat: asigurarea pentru producătorii agricoli a unor servicii din partea prelucrătorilor. Datorită integrării verticale. Iată cum funcŃionează integrarea pe verticală pentru sfecla de zahăr în FranŃa. luând în considerare zonele irigabile. iar cea de zahăr de 10-12 t/ha. Zahiu…. în unele zone chiar şi mai bune. fiind solicitată de coexistenŃa unei structuri de proprietate asupra pământului cu vechile structuri care asigură prelucrarea produselor agricole şi care sunt mai puŃin flexibile. 44 45 L. 48(621). Principiul integrării verticale în agricultură şi industria alimentară este deficitar abordat astăzi în Ńara noastră. 6.-5 dec. în . deşi avem condiŃii pedoclimatice tot aşa de bune. 40 . de multe ori inutil. AgenŃii economici şi comercianŃii menŃin aceeaşi organizare învechită. prof. 29 nov.”45 De asemenea sunt eliminaŃi intermediarii dintre producători şi prelucrători. 2002. producŃii care sunt de 8-9 ori mai mari decât cele realizate în România. Integrarea verticală în agricultură şi industria alimentară. sunt protejate interesele cultivatorilor etc. caracterizată prin excedent de personal. an XIII. este organizată pe acest sistem. (…) Avantajele sistemului sunt multiple şi de mare importanŃă. sau. se reglează echilibrul între cerere şi ofertă. Tabel: “Organizarea integrării pe verticală pentru sfecla de zahăr în FranŃa precum şi la nivel european şi mondial" “Un foarte bun exemplu de integrare verticală ni-l poate oferi FranŃa.Zenovie Stănescu. “Integrarea verticală se impune în România.cit.Al treilea nivel al cooperării în agricultură se referă la concentrarea “experienŃei şi resurselor dintr-o anumită zonă sau regiune ” prin care se creează “o mare grupare comercială (reŃea de supermaketuri). creşterea nivelului cunoştinŃelor profesionale ale producătorilor etc. politici conduse de stat şi făcând afaceri cu un număr mare de producători dezorganizaŃi.99.dr. doc. unde sfecla de zahăr. op.. producŃia medie de sfeclă de zahăr este de 70 t/ha. financiară (bancă cooperatistă) sau industrială (reŃea de fabrici cooperatiste de prelucrare şi desfacere a produselor colectate de cooperativele din sectorul primar)”44 Aceste forme de cooperare conduc la creşterea integrării economice. p. p.

ca produs finit” (HG 750)46 Caseta TradiŃia cooperaŃiei agricole în Italia. termenii şi obiectivele sindicatelor şi consorŃiilor agrare. în Europa. în 1941 luând fiinŃă Grupul NaŃional Interprofesional al Cultivatorilor de Sfeclă şi Trestie de Zahăr. 2002. primul acord al organizaŃiei interprofesionale în domeniul zahărului datează din 1939. care cumpără zahărul furnizat de industrie şi Comunitatea Interprofesională a Producătorilor de Zahăr (CIPS) care asigură permanenta relaŃie între culturi şi industrie şi care.” O hotărâre de Guvern menŃionează produsele agroalimentare pentru care au fost constituite consilii pe produs: “soia.Dar. precum şi zahăr. Într-o conferinŃă de presă. doc. la Bruxelles. în jurnalul său “CooperaŃia rurală”. Centrul de Studii şi Documetare a Zahărului. p. fondată în 1925 (CIBE). De asemenea. care este o organizaŃie neguvernamentală recunoscută de ONU. Pe plan european. în 1909. 29 nov. 41 . în FranŃa. unul din 1970. este sub tutela Ministerului Agriculturii. nr. 29 nov. Integrarea verticală în agricultură şi industria alimentară. 48(621).Zenovie Stănescu. dintre care doi români. În prezent are 588 de membri. în multe Ńări 46 Conferinţa de presă săptămânală de la MAAP. după 1850. ca asociaŃie profesională. înfiinŃat în 1931. care se ocupă cu studiile statistice din cadrul pieŃei de zahăr şi evoluŃia ei. 6. Odată cu PiaŃa Comună apare primul Regulament pentru zahăr (1968) şi se creează două organisme şi anume: Fondul IntervenŃiei şi Regularizării PieŃei Zahărului.-5 dec. în . care să fie introduse direct în procesul producŃiei agricole. in şi cânepă. Această Comunitate este constituită din trei organisme: Institutul Tehnic al Sfeclei Industriale(ITB). 2002. Cooperativele agricole pentru achiziŃii colective(consorŃii agrare cooperatiste) “V. Biroul InternaŃional de Studii Statistice ale Zahărului (BIES). an XIII. în “Agricultura României”. nr. activează ConfederaŃia Generală a Cultivatorilor de Zahăr. 48(621). p. an XIII. mijloace de producŃie. Astfel. au dreptul de a prezenta acte normative în Parlament şi pot negocia cu Guvernul şi MAAP probleme specifice activităŃii producătorilor agricoli. În 2002 a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii “Ghidul pentru Consiliile pe Produs”. Acest institut este o organizaŃie internaŃională neguvernamentală şi se ocupă cu studiul tuturor aspectelor ştiinŃifice şi tehnice ale sfeclei de zahăr pe plan mondial. 2. reprezentantul MAAP preciza că aceste consilii sunt “organisme care negociază direct cu autoritatea publică. A apărut astfel. funcŃionează Institutul InternaŃional de Cercetare a Sfeclei de Zahăr. în “Agricultura României”. sfeclă de zahăr. scopul iniŃial al acestora a fost cumpărarea în comun pe contul cooperativelor asociate a uneia sau mai multor mărfuri. Niccoli arăta. materii prime.-5 dec.” Sursa: dr.

europene, cu deosebire în FranŃa, Germania, Italia, răspândirea rapidă a unei astfel de iniŃiative. Obiectivele finale ale consorŃiilor agrare cooperatiste sunt fixate în Legea federaŃiei italiene a consorŃiilor agrare nr. 1.235/1948 care, într-un anume sens, se înŃeleg de la sine. Astfel, principalulobiectiv al acestui organism îl reprezenta dezvoltarea şi ameliorarea producŃiei agricole, precum şi promovarea iniŃiativelor cu caracter social şi cultural, în interesul agricultorilor. În mod particular, FederaŃia “produce, cumpără şi vinde, fertilizanŃi, produse antiparazitare, seminŃe, furaje concentrate etc.”, execută, promovează şi sprijină recoltarea produselor agricole, transportul, prelucrarea, depozitarea acestora; asigură operaŃiunile pentru rezerve şi stocuri; dă în locaŃie maşini şi utilaje agricole; efectuează operaŃiuni de credit agricol în favoarea consorŃiilor agrare din teritoriu şi a producătorilor agricoli; conlucrează la efectuarea de studii şi cercetări în agricultură, precu m şi la înfiinŃarea de câmpuri şi staŃiuni experimentale; participă cu reprezentare în consiliile de administraŃie ale diferitelor instituŃii şi societăŃi ale căror obiective interesează activitatea FederaŃiei; poate executa pe contul şi în interesul statului operaŃiuni de primire, depozitare şi distribuire a mărfurilor şi produselor de orice natură; este autorizată să efectueze orice operaŃiune industrială, comercială sau financiară pe contul şi în interesul statului.” Sursa: Gh. Stanciu, Extrase rezumative din lucrarea Giorgio Stupazzione, “Lavorare insieme”, Ed. Agricole Bologna, Italia, în “Agricultura României”, An XIII, Nr. 51-52, 20 dec. 2002 -9 ian. 2003, p. 15. Printr-un program derulat de AgenŃia NaŃională de ConsultanŃă Agricolă (ANCA) în colaborare cu AgenŃia InternaŃională de Cooperare Japoneză (JICA) se încearcă adoptarea unui model japonez de cooperaŃie agrară. JudeŃul Prahova a fost ales judeŃ-pilot, iar în cadrul acestuia au fost selectate două asociaŃii agricole şi una axată pe cultura mare şi zootehnie.

Caseta: “ExperienŃa japoneză în cooperaŃia agricolă” Un principiu important pentru buna funcŃionare a unei cooperative agricole este acordarea încrederii reciproce între membrii aceştia, având la bază mottoul: “Unul pentru toŃi, toŃi pentru unul”. (Expert japonez) ActivităŃile de marketing ale unei cooperative agricole sunt strâns legate de consultanŃă, servicii de creditare în producŃie, folosirea în comun a facilităŃilor şi a activităŃilor de prelucrare pe baza cărora s-au obŃinut rezultate excelente. După Steve S.Isshiki, elementele care asigură succesul cooperativei agricole sunt: necesitatea unie suficiente instruiri, achiziŃii în comun, efectuarea marketingului în comun şi economisirea banilor în cadrul coperativei. (…)Tetsuo Nakabayashi enumeră trei concepte de bază pentru înfiinŃarea unei cooperative agricole: - să fie organizată de fermieri pentru fermieri; - să respecte cererile membrilor şi să atingă realizarea acestor cereri;

42

-fermierii, membri ai cooperativei, trebuie să ştie că vor deveni prosperi pe baza propriilor eforturi. Prin înfiinŃarea acestor cooperative agricole – model japonez – în judeŃul Prahova fermierii cooperează, vor promova un sistem de achiziŃii comune, vor dezvolta activitatea de marketing în bebeficiul lor şi vor contribui la dezvoltarea economică, socială şi culturală a spaŃiului rural. Sursa: Preluare după D. Drugea, Japonia. Cooperativa agricolă pentru fermierii cu putere economică scăzută, în “Ziarul agricol”, 9-15 dec. 2002, p. 10

Totuşi, în 2003, problema lipsei asociaŃiilor profesionale era listată de Gunter Zimmer, consilier al ministrului Ilie Sârbu, ca fiind una dintre marile probleme în integrarea agricolă a României. Se adoptă legi care se dovedesc apoi neadecvate. “Ministerul Agriculturii nu poate să rezolve singur această problemă. Sunt foarte multe gospodării care deŃin un număr mic de animale, iar calitatea produs elor este greu de Ńinut sub control. E foarte greu pentru minster să-i grupeze pe toŃi pentru a avea cu cine să discute. De aici apar şi problemele cu actele normative. În Uniunea Europeană orice măsură este discutată mai întâi cu toŃi factprii implicaŃi, abia apoi se aprobă un act normativ. Ministerul Agriculturii nu are în prezent cu cine să discute. Producătorii şi procesatorii ar trebui să aibă aceleaşi interese, iar AgenŃia NaŃională de ConsultanŃă (ANCA) trebuie să promoveze mai mult politica ministerului în mediul rural.”47 Producătorii organizaŃi sunt cei mai în măsură să reacŃioneze faŃă de o decizie sau alta de politică agrară. Câteva asemenea reacŃii arată cât de importantă este asocierea producătorilor. Liga AsociaŃiilor Producătorilor Agricoli din România a avertizat de pildă cine câştigă în realitate de pe urma subvenŃiilor: “Cel mai mare duşman ala griculturii în acest moment este Ministerul de FinanŃe – a declarat dl Rădulescu. De pildă, când s-a aprobat subvenŃia la sămânŃă, ne-a pus să plătim TVA, au impus taxa de drum pentru motorina consumată în câmp. Să nu mai vorbim de afacerea cu acest produs. La început se putea lua motorina pe cupoane de la pompe, apoi s-a interzis aceasta şi ne-a obligat să luăm din depozitele rafinăriilor, unde am găsit, culmea, preŃuri mai mari ca la pompă. Incredibil, dar adevărat. Şi uite-aşa, agricultura, ministerul de resort, subvenŃionează industria, şi nu agricultorul, producătorul agricol.
47

Gunter Zimmer, în Lidia Truică, “Dosarul agricol”, în “Banii noştri”, nr. 46, 19-25 nov.2003, p. 12-13.

43

Aşa se întâmplă cu toate produsele subvenŃionate. Cum sunt alocate fonduri de la buget pentru aceasta sub formă de alocaŃii bugetare, producătorii cresc preŃurile, astfel că subvenŃia nu ajunge niciodată la cel căruia îi este destinată. O fi economie de piaŃă, dar Guvernul trebuie să intervină în asemenea momente de anormalitate.”48 Tabel : « Cooperativele agricole în Ńările UE » Nr. Nr.membri Cifra de cooperative afaceri Miliarde euro Danemarca-91 214 113.000 12,10 Germania-96 3.950 3.280.000 39,30 Grecia-96 6.919 782.000 0,85 Spania-96 4.350 950.000 9,30 FranŃa-93 3.618 720.000 52,60 Irlanda-95 128 186.000 9,59 Italia-95 8.850 1.124.900 16,45 Luxemburg-95 25 … 0,12 Olanda-96 251 273.000 22,40 Austria-96 1.757 2.182.000 … Portugalia-96 909 808.000 1,27 Finlanda 403 7.122.850 7,59 Suedia 50 300.000 8,24 Marea Britanie- 506 271.000 7,66 95 UE-15 … … 184,47 Sursa : Leonte J., CooperaŃia agricolă în Ńările cu economie de

łara

%din totalul cifra de afaceri 6,56 21,30 0,46 3,43 28,51 28,51 8,92 0,07 12,14 … 0,69 4,11 4,47 4,15 100,00 piaŃă – teză de

doctorat, ASE, Bucureşti, 2000, apud L. Zahiu et.al., op.cit, p. 101 (Tabelul 3.11) Deşi numărul de cooperative şi puterea lor economică sunt diferite de la Ńară la Ńară(v. Tabelul «Cooperativele agricole în Ńările Uniunii Europene »), de la produs la produs, « sectorul cooperatist din Agricultura Uniunii Europene deŃine cote de piaŃă ridicate »49. În plus, cooperativele agricole se bucură de reprezentare la nivel naŃional şi comunitar (de

48

Conferinţa de presă a Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România susţinută pe 6 dec.2002 de Adrian Rădulescu, preşedintele Ligii – consemnată în L. Banu, LAPR trage semnalul de alarmă. Dacă pentru NATO se mobilizează armata, pentru UE trebuie mobilizată agricultura, în “Agricultura României”, An XIII, nr. 51-52 (624-625), p.2. L. Zahiu et.al., op.cit., p. 101.

49

44

autorii arată că: din 6 miliarde cât însumează populaŃia lumii la începutul sec. Roudart.9% dintre gospodăriile al căror cap de 50 51 Ibidem. iod. ci rezultatul unui proces. se deschide cu o pagină de dedicaŃie: cartea este consacrată “tuturor Ńăranilor şi fiecăruia în parte. Mai mult de 1 miliard nu au acces la apa potabilă.”51 Dar. Du neolitique a la crise contemporaine. 45 . 2002. semnificativ pentru criza contemporană a agriculturii este faptul că trei sferturi din populaŃia subalimentată a lumii sunt rurali. În 1995 51. cu o putere de cumpărare de mai puŃin de 2 dolari USA pe zi. alte vitamine sau minerale. în jur de 840 milioane nu dispun periodic de o raŃie alimentară suficientă pentru a acoperi nevoile lor energetice de bază. “Cea mai mare parte a înfometaŃilor lumii nu sunt deci consumatorii urbani cumpărători de hrană. Citând rapoarte ale OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite pentru alimentaŃie şi agricultură FAO (Food and Agriculture OrganizaŃion). mai mult decât atât. op. care au creat lumea în care trăim”. ci Ńăranii producători şi vânzători de produse agricole.cit. L. în jur de jumătate trăiesc în sărăcie. XXI. “altfel spus.COGECA. foarte actual. le este foame aproape tot timpul. p.COPA)50. Aproape 2 miliarde suferă de grave carenŃe în fier. Editions du Seuil. Autorii ne surprind cu un alt mare adevăr: lumea aceasta este una în care Ńăranii nu-şi mai află locul şi tot ei sunt şi “marii înfometaŃi” ai lumii. Comitetul Producătorilor Agricoli . p. Roudart. Problema sărăciei rurale Cea mai recentă istorie culturală şi politică a agriculturii lumii. Mazoyer. vitamina A.organizaŃii cum sunt Comitetul General al CooperaŃiei Agricole . 102.15. Şi numărul lor crescut nu este o moştenire a trecutului.”52 Şi în România familiile de agricultori constituie unul dintre grupurile “cele mai afectate de sărăcie”: “Acest tip de familii se păstrează ca grad de vulnerabilitate imediat după şomeri.. Histoire des agricultures du monde. de sărăcire extremă a sute de milioane de Ńărani deposedaŃi de mijloace. excelenta carte a experŃilor FAO M. p. Mazoyer şi L. 13 52 M.

48-49. 2/2001. Editions du Seuil. iunie 2001. de fonduri pentru dezvoltarea producŃiei agricole.gospodărie era agricultor se aflau în sărăcie. până la excludere. surse. o problemă mondială şi un simptom al crizei agriculturii lumii la ora actuală. 656. bine protejate. care la rândul ei stă la originea “valului crescând de sărăcie rurală şi urbană care face imposibilă dezvoltarea Ńărilor agricole sărace. de cealaltă parte. 55 ibidem. 54 M. a infrastructurilor şi echipamemntelor. stă la baza enormelor inegalităŃi de venit şi de dezvoltare care există între Ńări. pentru dezvoltare durabilă în mediul rural: programe pentru aplicarea reformei în agricultură şi industria alimentară. mai mult că de soluŃionarea acestei crize depinde profilul viitor al hărŃii dezvoltării lumii. Acestea au beneficiat în tot acest timp de programe de asistenŃă atât din partea Uniunii Europene. decât cu un univers de propsperitate care cucereşte progresiv. ei vorbesc de “criza Ńărănimii sub-echipate şi slab performante”. Situaţia sărăciei în România. Revistăde cultură şi analiză socială”. În 1998. p. Roudart. nr. p. Histoire des agricultures du monde. dispersate într-un ocean de mizerie. din perspectiva experŃilor FAO citaŃi anterior. regiunile cele mai întinse şi majoritatea Ńărănimii lumii se afundă în criză şi mizerie. Du neolitique a la crise contemporaine. Mazoyer. “Această colosală distorsiune a sistemului agricol şi alimentar mondial – scriau în 2002 Mazoyer şi Roudart. Şi dacă lumea este lăsată să devieze după o lege de dezvoltare atât de violent contradictorie. ponderea săracilor în rândul acestei categorii de gospodării a crescut la 57. 2002. 46 . porŃiunile reziduale de sărăcie.4%. absorbindu-le. adoptarea aquis-ului 53 Cătălin Zamfir. înseamnă că lumea care se apropie va semăna mai mult cu un arhipelag de insule de prosperitate.”54 Ei avertizează.”55 Analiza variabilelor de sistem mondial care provoacă sărăcia rurală nu scuză deficienŃele de politică agrară şi rurală ale guvernărilor postdecembriste care sau succedat în România.”53 Sărăcia ruralilor este. grupuri de risc. concentrând culturile şi speciile cele mai productive şi cucerind fără oprire noi pieŃe.655. orientarea agriculturii româneşti spre economia de piaŃă. L. în “România socială. p. Dimensiuni. Astăzi sistemul agricol şi alimentar mondial este caracterizat de coexistenŃa practicării unor sisteme agrare inegale ca echipamente şi productivitate. “De o parte un număr redus de exploataŃii şi de regiuni ale lumii acumulează tot mai mult capital. cât şi din partea Băncii Mondiale. alinierea standardelor pentru producŃia alimentară cu cele din UE. a exploataŃiilor.

4. pentru măsura 1. Popescu.59” 56 57 V. Fostul ministru al agriculturii Ioan Mureşan a fost chemat de către procurorii anticorupŃie de mai multe ori în anul 2003 pentru justificarea modului cum s-au cheltuit peste 28 miliarde lei “fond de contrapartidăconstituit din contravaloare în lei a unui ajutor nerambursabil primit din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii” prin AgenŃia de Dezvoltare InternaŃională (USAID)58 precum şi pentru “vânzarea pachetului de acŃiuni unor societăŃi agricole la un preŃ subevaluat” şi pentru “luare de mită. Utilizarea fondurilor europene a fost implicată în scandaluri de corupŃie . joi 20 nov. Programul “Pregătirea profesională a şomerilor” pentru zonele defavorizate. dat în consemn la frontieră. 47 . În scandaluri de corupŃie au fost implicate şi alte fonduri pentru dezvoltarea agriculturii. a unor sume de bani pentru a dispune acordarea cu prioritate a unor prime de export grâu şi porumb şi pentru achiziŃionarea de produse agricole conform legiOUG nr 31/1999 şi Legii 165/1998. 2003.Regular Report on Romania’s progress towards accession”. 59 Ibidem. consultat de noi în luna noembrie în pagina oficială a Ministerului Integrării www. protecŃiei mediului şi transporturi57.1. prezentare mai completă în A. 58 Gabriela Artene.mie. constând din primirea. Din păcate implementarea acestor programe nu a produs efecte vizibile majore. p. prin intermediul altor persoane. de crearea de locuri de muncă în rural (“Programul pentru politica regională şi coeziune 1999-2000. precum şi ISPA. care finanŃează programe pentru infrastructură. în 1998-2001 a fost finanŃat de către Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare un program de “Consolidare a rolului economic al femeii în mediul rural” etc. Programul “Fondul român de dezvoltare socială” pentru grupuri dezavantajate din mediul rural).din finanŃare PHARE. Fostul ministru Ioan Mureşan. iar din 2000 se derulează programul SAPARD56. Ed. a programului au fost depuse un număr mic de proiecte eligibile.ro. din 1998 se derulează “Programul naŃional pentru atragerea şi stabilirea în mediul rural a specialiştilor tineri”. Dezvoltarea rurală. Premieră politico-judiciară. Universitară v.comunitar în domeniul agriculturii şi alimentaŃiei . de asemenea documentul “2003. ca urmare a existenŃei unor condiŃii şi criterii greu de îndeplinit de către producători. în “Naţional”.

O sărăcie obişnuită. joi. prăbuşire spirituală. Zahiu s. 2003. Vizitând SUA pe 13 mai 1981 Papa Ioan Paul al II-lea. şi-a uimit auditoriul prin critica adusă modului de viaŃă american – orientat de valori materialiste.000 de lei pe lună de persoană. 93. p. în România liberă. Histoire des agricultures du monde.561. Du neolitique a la crise contemporaine. p. Economică.etc. 63 L. consideră experŃii FAO.. Roudart. …PriviŃi-l pe Ńăranul de la câmpie încă încălŃat în opinci. în cele mai multe cazuri sub 600. prăbuşire generală a vieŃii în subculturi. în fond. egoiste. alcoolism. L. problema “foamei lumii a treia” rămânând în 60 61 Eliade Bălan. 48 . fără să ia în calcul faptul că procentul de 29 % arată. Structurile agrare şi viitorul politicilor agricole.al. Organismele internaŃionale definesc acest concept drept “accesul tuturor oamenilor la hrana de care au nevoie. 2003. “pe guvernanŃi îi satisface doar faptul că se manifestă o tendinŃă de reducere a numărului de săraci. populaŃia rurală se zbate într-o sărăcie comparabilă probabil cu a multor Ńări din Africa. care la rândul ei duce la o lipsă de iniŃiativă. cât de redus este nivelul de trai în România anului 2003. Mazoyer. Editions du Seuil. 24.613 gospodării în 2571 de localităŃi (în anul 2002)61. 11. sărăcia truditorului de pământ poate fi uşor comparată cu sărăcia severă a altor oameni din diverse zone ale lumii.”60 Satele ne-electrificate ale României sunt o realitate nu de ev mediu sau de secol al XIX-lea. Bucureşti. Fără prea mult succes. infracŃionalitate etc. 27 septembrie. care se înhamă la plug alături de măgari şi poate îmi veŃi da dreptate. Cu pensia de la colectiv. 2002. p. ci chiar a mileniului trei: 203 localităŃi complet neelectrificate. pentru că acest lucru nu s-a întâmplat. atribuind guvernanŃilor responsabilităŃi majore în soluŃionarea problemei securităŃii alimentare. 2003. Cum spunea recent un analist. 6 nov.În ciuda a ceea ce se raportează oficial.”63 Observăm prin urmare că definiŃia dată de forurile mondiale are un conŃinut moral. unul dintre cei mai mari apărători contemporani ai drepturilor omului. Securitatea alimentară naŃională Securitatea alimentară constituie “un drept al omului imprescriptibil şi trebuie să fie de aceea un imperativ public categoric”62. 62 M. Date publicate de cotidianul România liberă de sâmbătă. Ed. în plan naŃional dar şi ca problemă globală. sub titlul “Cheltuielile pentru electrificarea zonelor rurale vor fi recuperate în circa 15 ani”. de scepticism religios – şi totodată prin recomandarea de a-şi împărŃi bogăŃia cu Ńările lumii a treia.

De aceea securitatea alimentară naŃională a constituit principalul obiectiv de politică agrară pentru Ńările dezvoltate. L.cit. mai mult de jumătate se repartizează PAC. Mazoyer. 65 M. op. condiŃie ce determină nemijlocit şi independenŃa politică şi economică. Du neolitique a la crise contemporaine. În fapt. op. este. 215. în 1994. ci cu unul dintre mecanismele cele mai primitive de a abuza de putere în relaŃiile dintre state. trebuie să se îngrijească atât de bunul mers al economiei. Mazoyer. Se poate vorbi despre o veritabilă “armă alimentară” în legătură cu această “putere mortală pe care una sau mai multe Ńări exportatoare de cereale o pot avea prin punerea sub embargo şi deci prin condamnarea la foamete o Ńară importatoare mult prea dependentă”65. agricultura. din 1962. întrucât “statul. ca exponent al puterii şi voinŃei publice şi. cu 64 M.”66 Politica Agricolă Comună din UE a avut încă de la începuturile aplicării sale. o asemenea orientare: “Ńările europene comunitare au susŃinut cu prioritate sectorul agricol. deŃinătorii monopolului într-unul sau altul dintre domeniile producŃiei agroalimentare. Astfel. p. mai mult. dar şi de securitatea alimentară a populaŃiei. Editions du Seuil.. Acestea au avut ca beneficiar. 66 G. sunt de natură economică sau financiară şi extrem de complexe.565. p. iar din numărul total al produselor agricole realizate. cum spunea Coulomb. 2002. Popescu. din bugetul UE.cit. p. Pârghiile de transmitere a fondurilor (ajutoarelor). Histoire des agricultures du monde. într-o primă etapă. L. ai unei poziŃii dominante pe piaŃa unui produs “pot utiliza mijloacele de gestiune a comerŃului exterior şi a stocurilor în scopuri speculative. şi constituie principalul argument al intervenŃiei statului pentru susŃinerea agriculturii. Roudart.”64 Ceea ce evident. prin excelenŃă “o afacere de stat”. 90% sunt supuse intervenŃiei. sau chiar pentru a exercita presiuni politice asupra Ńărilor importatoare ale acelui bun alimentar esenŃial.565-566. Roudart.continuare una dintre cele mai grave pe agenda “globală” şi una dintre cele mai ruşinoase pentru epoca celor mai avansate descoperiri ştiinŃifice. “nu are nimic de-a face cu o politică economică”. în virtutea atribuŃiilor sale generale.(…). 49 .

ASE. Cel ce întâlneşte un om într-o stare atât de vrednică de milă şi care trece fără a fi mişcat.”68 România perioadei de tranziŃie ajunge deja tributară importurilor. Probleme de politică agrară. din punct de vedere cantitativ. Nici un alt sector din economia acestor Ńări nu s-a bucurat de o asemenea atenŃie. cea mai crudă dintre toate morŃile (…)foamea este un lung martir. care a numit foamea drept “cea mai grozavă dintre mizerii”.”67 Securitatea alimentară naŃională constituie totodată şi un indicator al eficienŃei sectorului agroalimentar. minează puŃin câte puŃin forŃele. indiferent de mărimea sau natura acestuia şi nu consumatorul final. “producŃia agricolă internă nu poate asigura securitatea alimentară naŃională”69. este eficientă atunci când pune la dispoziŃia consumatorilor hrana de care aceştia au nevoie. 214. 216. ochii scorburoşi şi înfundaŃi în orbita lor seamănă cu o nucă veştejită(…)corpul nu mai este decât un schelet ale cărui oase se pot număra. privit ca un scelerat şi un asasin? Da! Cel ce nu remediază. 50 . pentru că. consumă sănătatea. 2001. stinge căldura naturală. Căci “ce este mai trist decât foamea? Este cea mai grozavă dintre toate mizeriile omeneşti. o parte din Ńările vesteuropene. respectiv garantarea securităŃii agro-alimentare. fondatorul asistenŃei sociale. ar putea fi condamnat ca un 67 68 Ibidem. cea mai înfricoşată dintre toate bolile. Bucureşti. au scăpat de coşmarul crizei alimentare. Ea sleieşte sângele. de câtă cruzime nu este el vinovat? Oare nu trebuie el a fi numărat între fiarele sălbatice. Pentru prima dată în istorie. 2001. p. vocea slăbeşte. o durere prelungită. G. Una dintre cele mai expresive analize a sărăciei aparŃine Sfântului Vasile cel Mare. producătorul agricol. 69 G. Ed. cu deosebire Germania şi cele din centrul şi nordul continentului. cât poate. o moarte totdeauna prezentă ce întârzie totdeauna a da ultima lovitură. Popescu. în ciuda potenŃialului său agricol. p. când unul din obiectivele centrale PAC. p. agricultura. (…)Genunchii tremurând nu se mişcă decât cu greutate. Costurile unei astfel de politici au fost enorme. a fost îndeplinit. 39. prin producŃia sa. Popescu. o nenorocire atât de grozavă. “Altfel spus. calitativ şi sortimental. Dar ce contau toate aceste eforturi.preponderenŃă. deosebit de prezentă în prima jumătate a acestui secol.

dr. pelagra (au fost semnalate cazuri de pelagră în acest an în sate de lângă Bucureşti precum Buda. Vasile cel Mare. La publicarea raportului de Ńară pe anul 2003 guvernanŃii s-au bucurat. 74 Cf. deci cu mult sub raŃia prevăzută în caz de război de guvernanŃi. art. miercuri. românii “suferă de foame mai rău decât în cazuri de război”73. 180. Naţional. cu prilejul stabilirii – de către Oficiul de stat pentru Probleme Speciale – a raŃiilor de alimente ale românilor în caz de război. în “Vestitorul Ortodoxiei”. Cea mai grozavă dintre mizerii. 71 “Naţional”. în loc. nr. An VII. Legile europene privind alimentaţia raţională conţin sistemul nutriţional descris de prof. Culmea este că în primul semestru al anului trecut consumul mediu de carne şi preparate din carne s-a ridicat. 73 I. adică 19. p.”70 Într-o asemenea viziune trebuie judecată neimplicarea statului în problema securităŃii naŃionale alimentare.” Cu alte cuvinte. Sf. Spectrul “cotidian” al sărăciei conferă însă fenomenului dimensiuni pe care cifrele mai degrabă le ascund.AlimentaŃia săracă este cauza directă a re-apariŃiei în România în această perioadă a unor boli despre care se credea că au fost de multă vreme eradicate: diferite forme de TBC. vineri. p.1. nota anterioară.Iulian Mincu. în cazul cărnii. An IX.cit.5 kg pe cap de locuitor. Georgescu. 832 de kg de carne şi 5. 70 51 . cum s-a exprimat atunci un editorialist.omucid. 2072. 1. în caz de război. nu-l ajută cifrele care arată că sărăcia per total a mai scăzut.cit. 31 oct. 72 ibidem. s-a constatat că românii consumă deja sub aceste raŃii! Astfel. în România liberă.292 kg în total. 15-31 mai 1997. Singureni – pelagra nemaifiind semnalată în Ńara noastră din 196474). 5 nov. “raŃia prevăzută este de 532 de grame pe săptămână pentru fiecare persoană şi 210 grame pentru preparatele din carne. nr. consumul raŃionalizat ar fi de circa 13. Domneşti. la 18.46 kg de preparate din carne. “Dacă un singur om este sărac. p. de “mărimea mai mică a sărăciei”71. 9. în pofida oricărui raport. “Mărimea mai mică a sărăciei”. 2003. potrivit datelor oficiale ale Ministerului Agriculturii. În septembrie 2003. sărăcia este pentru el o constantă (…)”72 – pe fiecare sărac în parte – care e în continuare sărac. Într-un semestru. 2003.

De altfel. AlimentaŃiei şi Pădurilor s-au acordat. Discursurile oficiale par şi ele pline de bune intenŃii: agricultura trebuie susŃinută.000 miliarde de lei. BilanŃul pe care-l sărbătorea ministrul se referea de fapt la doar 8 proiecte aprobate din 12 depuse pentru măsura 1.(…) Cei care au ştiut să întocmească documentaŃiile corect. Astfel că realitatea contrazice puternic spusele ministrului Sârbu. aceste instituŃii par a avea o activitate foarte bogată. să realizeze de fapt acele performanŃe pe care o Ńară întreagă le aştepta de la noi. – « ÎmbunătăŃirea prelucrării şi marketingul produselor agricole şi piscicole ». să verifice şi să avizeze proiecte.De la cercetare la acŃiune. la prezentarea bilanŃului AgenŃiei SAPARD pe anul 2002 : «S-a reuşit formarea unei echipe. peste 20. în cadrul căreia a început derularea unor importante programe de susŃinere a dezvoltării complexe a mediului rural. AgenŃia NaŃională de ConsultanŃă Agricolă ANCA şi filialele judeŃene AJCA respectiv locale ALCA… După cum rezultă din rapoartele pe care anual le întocmesc. ministerul de resort. ReŃea de centre de diseminare a informaŃiei pentru mediul rural Ce fac sau nu fac guvernanŃii. finanŃată.1. respectiv 146) fiind de domeniul măsurii 2. » Şi. aşa cum se întâmplă şi în statele dezvoltate… « Pentru sprijinirea directă a producŃiei agricole şi alimentare. care. sub formă de prime şi subvenŃii – se adresa ministrul Agriculturii Ilie Sârbu în cuvântarea sa « Către toŃi locuitorii satelor. să se mobilizeze la timp sunt astăzi beneficiarii sumelor solicitate». industria alimentară şi silvicultură » la sfârşitul lui 2002. atât la centru. către toŃi lucrătorii din agricultură. cea mai importantă realizare constituind-o acreditarea AgenŃiei Sapard. prin bugetul Ministerului Agriculturii. Pentru un sistem de îmbunătăŃire a stocurilor de cunoaştere în rural. datorită 52 . Importante fonduri au fost puse la dispoziŃia agricultorilor din surse externe. în anii 2001-2002. capabile să lucreze.1. producătorii s-au plâns tocmai de lipsa de accesibilitate a fondurilor SAPARD. cât şi la nivelul celor opt birouri regionale. în acelaşi ton. cele mai multe proiecte depuse şi aprobate (177. unde a fost mai uşor de găsit fondurile necesare co-finaŃării proiectelor – din bugetele locale. (Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea infrastructurii rurale). la conferinŃa Ligii AsociaŃiilor Producătorilor Agricoli din România din 2002. zonele rurale trebuie protejate.

53 .cit. fiiind necesare cunoştinŃe tehnice. .documentaŃia necesară pentru accesul la fondurile SAPARD este greu de realizat în condiŃiile unei slabe receptivităŃi a unor instituŃii publice şi a îndrumării nesatisfăcătorare a agenŃilor economici care solicită fonduri »75. între cei care deŃin informaŃiile şi cei care au nevoie de ele există o ruptură imensă. Această prăpastie ne trimite direct la explicaŃia pe care o aducea Spiru Haret eşecului reformelor în societatea românească de acum 100 de ani: acest eşec Ńine de calitatea agenŃilor reformatori. ar fi mai degrabă « pentru UE şi nu pentru România. 384. între cei care deŃin fondurile şi cei care au nevoie de ele. cealaltă parte(50 %) trebuind să o asigure beneficiarul proiectului.sistemul stabilit de evaluare a proiectelor este deosebit de restrictiv şi în anumite privinŃe predomină evaluarea valorică formală a rezultatelor financiare. în general.deficienŃa în pregătirea economico-financiară a specialiştilor care oferă consultanŃă şi / sau decid eligibilitatea şi selecŃia proiectelor SAPARD . de oferta agricolă naŃională şi de alte criterii locale. pentru agricultorii români. . Specialiştii în domeniul politicilor agrare au recomandat derularea unor « studii prealabile fundamentate pentru ca sectoarele vizate să poată absorbi fondurile » şi au evidenŃiat dificultăŃile în accesarea fondurilor SAPARD: « . dar. .(…) exigenŃele mari privind performanŃa financiară pot fi impedimente importante în accesul agenŃilor economici din mediul rural (…) . op.procedurile extrem de complicate pe care trebuie să le urmeze solicitantul de ajutor financiar nerambursabil .lipsa de pregătire a solicitanŃilor în domeniile respective. orice reformă 75 L. care sunt în această perioadă şi după doi ani de secetă şi alte calamităŃi complet decapitalizaŃi». Zahiu. et. economico-financiare şi manageriale substanŃiale pentru elaborarea planurilor de afaceri ..condiŃiilor de eligibilitate. nu există dialog.al. spunea atunci preşedintele Ligii. A fost creată o agenŃie cu opt birouri regionale SAPARD. . din resurse proprii. p. referindu-se la faptul că fondurile se acordă ca parte din valoarea proiectului. Adrian Rădulescu. Atunci când trebuie pusă în faptă. . între cei care gândesc reforma şi cei la care se referă şi se aplică reforma. fără a se avea în vedere o serie de condiŃii ce Ńin de specificul tehnologiilor de producŃie.

Un proiect de transformare socială strălucit poate eşua la acest nivel. « acesta nu se poate forma numai în câteva zile (. «Dacă până acum România nu a fost în stare să absoarbă fondurile alocate de Uniunea Europeană a fost din cauză că până acum nu s-au promovat parteneriatele public – privat. singurele în măsură să asigure o gestionare R. cât şi pentru a o aplica. tocmai la acest nivel: politicianiştii. articol din care mai reţinem că. în România Liberă.)” Reformele eşuaseră pentru că nu a existat “o relaŃiune intimă. medicii. aceştia fiind o prezenŃă permanentă în mediul de transformat şi totodată un model viu pentru întreaga comunitate. Într-un grafic al evaluărilor şi anchetelor realizate de OLAF pe ţară şi pe sectoare (agricultură. Proiectul interbelic gustian intervenea. p. al agenŃilor chemaŃi s-o concretizeze : « în ceea ce priveşte personalul chemat să aplice în mod efectiv reformele ». în fruntea “Listei Ruşinii” elaborate de OLAF. SAPARD) OLAF a primit acuzaţii de corupţie în procedurile de lansare a ofertelor şi aplicării corecte a regulilor în materie de achiziţie.. a agenŃilor reformatori. Există însă şi un alt aspect care trebuie menŃionat. trafic cu ţigări şi precursori ai drogurilor)” 76 54 . joi. în ciuda faptului că s-au alocat pentru România fonduri de preaderare mult mai mari decât în statele vecine candidate.. juriştii. sociologii – specialiştii în general trebuie să “coboare” pe “pământ” atât pentru a gândi reforma.76 CorupŃia deŃine probabil ponderea cea mai mare din totalul factorilor care au dus la acest rezultat – avem în continuare o agricultură nerentabilă. într-o perfectă continuitate cu viziunea haretistă. “privitor la utilizarea fondurilor europene pentru aderare (PHARE. 4 dec. constantă şi activă între cei care dau impulsia şi cei care trebuiau să o primească”. de învăŃători şi de preoŃi. în viziunea lui Haret (ca şi în concepŃia lui Simion MehedinŃi). Rotaru Ştefan. care constituie de altfel în opinia preşedintelui Consiliului NaŃional al IMM-urilor şi principala cauza a absorbŃiei slabe de către România a Fonurilor europene. România. relevat de curând de altfel în dezbaterea publică : absenŃa unor parteneriate public-privat. 1. de subzistenŃă. Fraude cu banii UE.întâmpină această problemă. agronomii. Calitatea acestor agenŃi poate fi decisivă pentru soarta reformelor. 2003. ISPA. Acest agent executiv local care se interpunea între factorul iniŃiator de program cultural şi păturile de jos era constituit. Despre calitatea agenŃilor reformatori din România vorbeşte de asemenea raportul Organismului European de Luptă Antifraudă : nivelul cazurilor raportate de fraudă din dosarele care se referă la fonduri europene oferite statelor candidate este pentru România mai mare decât al celorlalte state candidate.

de revitalizare a lumii rurale? Pentru că dezvoltarea Ńării noastre este determinată de lumea satului”78 – se întreabă specialiştii în economie şi dezvoltare rurală. Mircea Goian. p. Promovarea unei Legi a AsociaŃiilor Comunitare este singura cale viabilă de revitalizare a lumii rurale. joi 4 decembrie 2003. Dezvoltarea rurală în România. a afirmat preşedintele Consiliului NaŃional al IMMurilor. sinteză a unor tradiŃii recunoscute mondial de intervenŃie în rural (cercetareacŃiune). 78 Dr. AbsenŃa unor structuri asociative este şi cauza slabei absorbŃii a fondurilor europene în agricultură. revitalizarea lumii rurale depinde de capacitatea de antrena prin structuri asociative însăşi comunităŃile rurale în aceste procese de reformă. 55 . dar şi în Japonia. 11-12.I. susŃinută şi de concepŃia dezvoltării ascendente (de jos în sus). p. constituind adevărate centre de sprijin în viaŃa mai largă a comunităŃii. SUA. Agroprint. italiene etc. Ed. alături de celelalte Ńări europene. “Va face faŃă România.2. a dezvoltării locale în Ńările occidentale în ultimele decenii. 93. campaniei de “renovare”. România liberă. Cuvânt preliminariu la lucrarea P. Pe lângă crearea unor structuri. Timişoara. 77 citat în “România nu a absorbit fondurile UE din cauză că nu există parteneriate public-privat”.) Dezvoltarea unor structuri asociative care să lege dezvoltarea unei agriculturi competitive şi dezvoltarea de ansamblu a mediului rural ar trebui să constituie o prioritate pentru însăşi integrarea europeană a României. Aşa cum rezultă din prezentarea diversităŃii modelelor de cooperare agricolă în state membre UE. programe şi strategii guvernamentale consacrate dezvoltării rurale.eficientă a acestor bani »77. Otiman.7% din teritoriul său fiind constituit de spaŃiul rural. cooperativele au adesea o implicare mai largă decât ar lăsa să se întrevadă scopul lor economic. unele dintre ele având chiar explicit definite scopuri social-culturale în comunitate (cum este cazul cooperaŃiei japoneze. 1997.

56 .

radical diferiŃi. discontinui ale omenirii. O plantă. Dar cum pot fi cunoscute alte culturi? Care sunt principiile cunoaşterii antropologice.cum spune Gerard Lenclud. Oricât de divergente au putut fi explicaŃiile avansate. omenirea a fost percepută iniŃial dihotomic: existau două istorii. . sub influenŃa filosofiei luminilor. ibidem. Ce înseamnă cunoaşterea omenirii “ca întreg”: omenirea nu a fost percepută ca întreg de la începutul acestui proces de constituire a imaginii de sine a omenirii. ceea ce este specific “umanităŃii omului”. CNRS. însă atribuirea de semnificaŃii unui lucru din natură este specific omului. are semnificaŃii diferite în culturi diferite. 346). cel puŃin în plan teoretic. vechile sale concepŃii referitoare la “marea împărŃire” (J. faŃă de un alt mod de viaŃă 57 . de ce antropologia are ca metodă etalon observaŃia participantă? Cunoaşterea antropologică are ca punct de pornire „mirarea antropologică”. Goody) în societăŃi primitive şi societăŃi civilizate. Treptat. ci. “În fapt.Specificul cunoaşterii antropologice Antropologia este o ştiinŃă comparativă şi generalizantă. Omul este singura fiinŃă care are puterea de a simboliza.”(Lenclud.”(Istorie şi antropologie. o pasăre etc. Proiectul principal al antropologiei: cunoaşterea culturilor în marea lor diversitate pentru a ajunge la teorii despre ceea ce este specific tuturor societăŃilor omeneşti. curiozitatea faŃă de o altă cultură. acestea aveau în comun faptul că ordonau diversitatea societăŃilor omeneşti opunând lumea civilizată. Dar de ce a fost posibilă apariŃia unei discipline ştiinŃifice precum antropologia culturală abia după marile descoperiri geografice: Omenirea ia notă de existenŃa sa ca întreg. regulile de inserare a antropologului într-o altă cultură decât a sa. Paris – antropologia a apărut ca urmare a descoperirii de către europeni a unei omeniri exotice şi din încercările specifice secolului Luminilor de a justifica raŃional discontinuităŃile culturale. primitivi – civilizaŃi. Ca reflecŃie asupra ceea ce este definitoriu umanităŃii omului antropologia a existat dintotdeauna. p. însă “antropologia a repudiat. în “DicŃionar…”. Antropologia se ocupă de studierea diversităŃii culturale pentru a ajunge la o teorie a umanităŃii ca întreg. 345). rezervată istoricului. metodele de cercetare. supusă curiozităŃii etnologului. lumii sălbatice.

Navaho Classification and His Development (1938). în condiŃii de izolare şi dependenŃă totală de grup.mai precisă decât o făceau amatorii – a faptelor şi obiectelor culturale ale arhaicilor („primitivilor”). în 1991 M. ci unor misionari sau călători. proiecte sau contexte în care au fost iniŃiate cercetări antropologice de teren. în vecinătatea unei rezervaŃii.întors în SUA. Dacă primii antropologi erau antropologi de cabinet. alŃi specialişti din ştiinŃele socioumane.decât cel propriu cercetătorului. The Navaho Individual and his Developement(1947). fiind trimis de părinŃi la o fermă din New Mexico. apare ideea organizării de muzee. interesant de menŃionat. În perioada 1936-1948 Kluckhohn iniŃiază un teren antropologic de tip nou: pe termen lung. având drept scop înregistrarea . A defini terenul antropologic este însă dificil. ulterior antropologia va deveni fundamental o disciplină de teren. întrucât există probabil tot atâtea forme câŃi antropologi. în treacăt. Navaho Chant Practice (1940). va face o strălucită carieră universitară la Harvard. După ce studiază la Viena – prilej cu care descoperă psihanaliza . ajungând autor al unor lucrări bazate pe acest tip de cunoaştere directă: Navaho Witchcraft(1944). intensiv. De exemplu: în 1970 Jean Briggs petrece 17 luni cu un grup de inuiŃi din Canada. Young şi-a făcut terenul în cadrul poliŃiei din Newcastle. ale căror jurnale de călătorie ajung să fie citite de savanŃii „de cabinet” din metropolă. Carrithers a stat trei ani în Sri Lanka etc. departe de civilizaŃie. M. Deci cum ar trebui să fie un teren antropologic? 58 . Primele date despre alte culturi nu aparŃin unor antropologi. Kluckhohn va studia chiar comunităŃile navaho. interdisciplinar la care participă nu doar antropologi. exact în aceeaşi perioadă se derulau în România terenuri după o metodologie asemănătoare în cadrul Şcolii lui Dimitrie Gusti. Clyde Kluckhohn a avut ocazia să cunoască de tânăr limba şi obiceiurile indienilor navaho. ci şi psihologi clinicieni.

dacă anchetele de teren indică o simplificare sau degradare extremă a ritualurilor sau un „declin al sărbătorii” (cum spunea V. Antropologul britanic de origine poloneză Bronislaw Malinowski este considerat fondator al antropologiei moderne de teren. de a se integra şi de a trăi printre membrii altei culturi. În urma acestei reflecŃii antropologul poate să propună noi ipoteze. învaŃă limba nativilor. Fie. Unul dintre primele astfel de ghiduri de anchetă datează din 1800 : „Considerations sur les methodes a suivre dans l’observation des peuples sauvages”. De exemplu. despre provocările pe care lea ridicat acel teren sau acea cultură faŃă de teoriile deja constituite în antropologia culturală. cu atât o înŃelege mai bine. Cu cât se integrează mai bine în cultura studiată. în strategia noastră de organizare a terenului 59 . înregistrează orice document despre orice aspect al vieŃii lor. uneori cu întreruperi) în cultura pe care intenŃionează să o înŃeleagă. diferită de cea a antropologului. metodologică. experienŃa sa directă în mijlocul acestora. Antropologul „învaŃă” cultura studiată. în 1839 Societatea Etnologică din Paris publică „Instructions generales adresee aux voyageurs”. Definitorie pentru ceea ce este „terenul” antropologic ar fi prin urmare această experienŃă directă a antropologului în mijlocul celor studiaŃi: teren şi observaŃie participantă ar putea fi considerate sinonime. Băncilă în anii ‚30 ai secolului al XX-lea). noi teorii. dificultăŃile de a interacŃiona. În 1920 el a publicat cunoscuta lucrare ArgonauŃii din Pacificul de Vest. publică mai multe studii său despre terenul său. străină de a sa. în care prezintă cultura argonauŃilor dar îşi prezintă şi propriul său teren. cunoaşterea directă. strategia noastră teoretică şi metodologică trebuie schimbată. noi cercetări de teren.Primele îndrumări pentru derularea unui teren în vederea studierii unei alte culturi decât cea proprie apar la începutul secolului al XIX-lea. învaŃă să trăiască printre ei. din punct de vedere metodologic. uneori revine pe teren. etc. implicând o formă superioară de observaŃie. Participarea la viaŃa comunităŃii studiate este o dimensiune definitorie pentru modul antropologic de a cunoaşte o altă cultură. devine de fapt un membru al ei. Antropologul petrece mai mult timp (adesea ani. Întors din teren el reflectează asupra materialului înregistrat şi elaborează o interpretare despre cultura pe care a observat-o. despre problemele şi întrebările de natură teoretică.

sărbătorii etc. de derulare a anchetei. pe care le-a făcut. Din această perspectivă problema disoluŃiei sau declinului sărbătorii care debutează probabil odată cu modernitatea şi se accentuează în societăŃile contemporane are conotaŃii mult mai grave: simplificarea sărbătorii aduce atingere trăirii vieŃii cu sens. cerul. încercăm o redefinire a sărbătorii şi a respectului sărbătorii. 60 . Este o criză cu implicaŃii mult mai profunde: sărbătoarea nu înseamnă numai timp liber sau timp în care nu lucrează şi se poate odihni. ne oprim asupra acelor părŃi sau secvenŃe ritualice sau ale sărbătorii care se păstrează „cu încăpăŃânare” şi încercăm să identificăm printr-un demers de „arheologie socială” ce anume „lipseşte” din complexitatea pe care a avut-o cândva sărbătoarea şi ce a condus la această disoluŃie a ritualului. de a-i acorda semnificaŃii înrădăcinate într-o tradiŃie a experienŃei timpului (documentul – pentru antropolog – care sintetizează această experienŃă este calendarul). cum a şi făcut de altfel filosoful sărbătorii V. lipsa de sens a vieŃii. omul modern experiază absurdul. din punct de vedere teoretic. sinuciderile sau comportamentele cu tensă suicidară cresc. dar a uitat sensul acestui repaos: el ar trebui să facă asta pentru că aşa a procedat „la început” divinitatea. în a cărui viziune respectul sărbătorii trebuie văzut ca un indicator al puterii de a da valoare timpului. pământul toate vieŃuitoarele. omul se odihneşte într-adevăr în timpul sărbătorii.antropologic. s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile sale. ci este un timp cu un sens special. Fie. obiceiului. Băncilă. După ce a creat lumea.

ALE ANTROPOLOGIEI ŞI RITUL.PARTEA A II-A TEME SOCIALE: PRIVILEGIATE RELIGIA. FAMILIA. CULTURALE SISTEMELE ŞI DE MITUL INTERDICłII(TABUURILE). RUDENIA 61 .

şi Diogene Laertios îi atribuie lui Teofast (320 ă. v. 62 . .Alte căi de definire a religiei au în vedere: “credinŃa în fiinŃe spirituale” act de credinŃă ŞtiinŃa religiilor este mai veche şi mai amplă decât cercetările propriu-zis antropologice Antichitate o mare cantitate de date referitoare la faptele religioase ale grecilor. ceva se întâmplă ca urmare a călătoriilor întreprinse de Occidentali în Ńări din Orient care vin în contact astfel cu cultele populaŃiilor de aici. Perioada patriotică + medievală nu cunoaşte studiul obiectiv al faptului religios. Tabu-ul se referă la distincŃii între regimuri ontologic distincte ale realului .sacru / profan. Protagoras în dialogul Protagoras al lui Platon spune despre omul religios: “omul participant la demnitate (datorită întrudirii cu zeii) a fost singura dintre făpturi care i-a cinstit pe zei şi a început să le ridice altare şi statui”. H. Totuşi. În afară de Homer şi Hesiod – la greci.H. . Spencer: venerarea strămoşilor trebuie considerată prima sursă şi originea religiei. relatările din călătoriile lu Marco Polo şi Giovanni di Monte Corvino în Extremul Orient şi a lui Jourdain de Severac în Persia.RELIGIA RELIGIE (I) * De la Spencer la Durkheim Totemul apare legat de credinŃa într-un strămoş comun al grupului. o bună parte a interpretărilor date religiei se bazează pe această distincŃie sacru – profan şi pe ideea că tot ce Ńine de raportul omului cu sacrul intră în sfera religiei.Or. tocmai pentru că acesta presupune “o anumită distanŃare faŃă de” religie care să existe în acea perioadă. romanilor + popoarelor cu care aceştia au venit în contact.) o “Istorie a lucrurilor divine” Apar şi interpretările psihologice – sociologice – filosofice ale religiei. + o primă încercare de comparaŃie şi sistematizare.

mitul. Bacon va pune pe seama unor idei înnăscute omului. XV se acumulează date. Primele abordări ştiinŃifice ale religiei sunt marcate de o serie de principii comune: – ideea că religia este un produs cultural. materiale referitoare la credinŃele religioase ale popoarelor colonizate) inaugurează o nouă etapă în studiul religiilor. 13 Roger Bacon este primul care. premisa sa de bază fiind aceea că religia aparŃine unui stadiu primitiv.cât şi faŃă de teologie. 2) tendinŃa de a considera faptul religios ca fapt – cultural ca celelalte fapte culturale: limba. care poate fi considerată încheiată odată cu apariŃia în secolul al 19-lea. preocupată preponderent de argumentarea validităŃii acestor fapte religioase . cât şi la păgâni care venerează părŃi din natură. 15-19 Perioada descoperirilor geografice (începând c sec.faŃă de filosofie.sec. . informaŃii. – schema pozitivistă de interpretare a religiei este una tipic evoluŃionistă la începutul său. mitic. care punea în discuŃie cu precădere valabilitatea faptului religios. ca şi la creştini. analizând cultele religioase necreştine încearcă o clasificare şi o comparaŃie a acestora cu cele occidentale. ştiinŃă a religiilor 1) tendinŃa de a pozitiviza faptele religioase. ŞtiinŃa şi raŃiunea nu păreau dispuse să accepte nici o realitate supranaturală. arta. o creaŃie a omului într-o anumită etapă a istoriei omenirii. ŞtiinŃa modernă a religiilor stă sub semnul unei duble emancipări: . de care aceasta se va emancipa 63 . Aplecându-se asupra diversităŃii acestora el va observa totodată o serie de elemente comune tuturor religiilor cunoscute atunci. sec. atât la musulmani. a ştiinŃei moderne a religiilor. fabulatoriu al istoriei omenirii. descrierea lor ca fapte care observate şi explicate sau ale căror manifestări vizibile pot fi descrise şi explicate.

Schema evolutivă aplicată atât istoriei culturii. ca toŃi evoluŃioniştii. Iată cele mai importante principii evoluŃioniste: . apoi personifică şi atribuie aceste calităŃi: cerul – considerat iniŃial locul infinitului. antropologia culturală şi socială. cât şi religiei aparŃine lui H. B. El se ocupă îndeosebi de religiile vedică şi greacă. că există o formă primitivă a religiei pe care o identifică în Vede unde există mai mulŃi zei. un principiu de acŃiune diferit de al său. devine ulterior divinitatea etc. În concepŃia sa. dar constant progresivă. – obsesia originii religiei (spun M. TYLOR) “Primitive Culture” 2 vol. Lucrarea sa “Mitologia comparată”. puternicul. scrisă la numai 24 ani (1856) este considerată “actul de naştere a ştiinŃei religiilor”. dar numai unul este considerat suprem etc.ulterior. omenirea progresând permanent şi aceste sens această primă etapă a elaborărilor ştiinŃifice asupra religiei. transa.evoluŃia presupune trecerea prin aceleaşi stadii . MAX MÜLLER 1832-1900 este considerat întemeietor în ştiinŃa modernă a religiilor. Visul.evoluŃia este lentă.dezvoltarea societăŃii se supune unei aceleaşi legi generale . Spencer. cea mai rudimentară formă de religie. Eliade. etapa evoluŃionistă a produs unele rezultate semnificative pentru problematizarea ulterioară a religiei de către ştiinŃa religiei. în om există un simŃ al divinului şi ideea de infinitate. 1871 animism = “credinŃa în fiinŃe spirituale”. Omul nu se naşte cu acest simŃ. moartea – conduc la ideea de suflet = altceva decât corpul. Marc Bloch) marcate de …. Omul descoperă în afara sa. Londra. inclusiv de către etnologie. Aceeaşi schemă se aplică şi în ştiinŃele naturii şi în cele ale societăŃii şi lumii spiritului. În ciuda acestor principii dogmatice şi dovedite ulterior eronate. În 1897 pune bazele unei opere enciclopedice de texte religioase “The Sacred Books of the East”. 64 . ci îl dobândeşte în contact cu realitatea sensibilă. ANIMISMUL (E. Omul atribuie prin limbaj calităŃi lumii sensibile: strălucitorul. Şi el consideră.toate teoriile acestei etape caută un moment prim al apariŃiei religiilor.

elaborează o lege care seamănă cu a lui Comte . căci presupune existenŃa unor legi + (opuse) religie pp existenŃa spiritelor “capricioase” .există şi credinŃa într-o putere supremă. prin ierarhizarea multiplilor zeităŃii se ajunge la monoteism relig. din politeism . DURKHEIM interpretarea sociologică a religiei Depăşirea problemei originii a dus la un real progres în cunoaşterea religiei. primitive politeism ierarhizarea divinităŃilor relig. = 12 vol 1907-1913. şi deci să fi avut într-o etapă anterioară doar magie – ele par să fi coexistat dintotdeauna ca “două componente străvechi ale viziunii omului asupra lumii”. forme de politeism în cadrul cărora.chiar şi în culturile arhaice religia este un fenomen mai complex decât animismul. se trece la religie. CredinŃa în spirite şi venerarea acestora ap. a 3-a ed. superioare momoteiste animismul este astăzi depăşit.monoteismul nu a ap. deşi depăşită ca teorie este valabilă încă pentru colecŃia de fapte asupra religiei primitive E.atitudini identice ale vieŃii psihice. J. apoi la ştiinŃă Când magia devine ineficientă în a controla spiritele. 65 . dif. Hubert şi Mauss vor critica această teorie Nu s-au descoperit societăŃi care să nu fi avut vreodată religie.omenirea trece de la magie la religie. ale intelectului uman . Magia este înrudită cu ştiinŃa. .ideea de spirite ale morŃilor.G. benefice/primejdioase. FRAZER considera că magia ar sta la originea religiilor “Creanga de aur” 2 vol. Astăzi toate presupoziŃiile sale sunt invalidate radical .credinŃa în spirite nu este universală . Creanga de aur. credinŃa într-o FiinŃă supremă. Londra 1890. deşi în vremea lui Tylor devenise un model de explicaŃie pentru toate formele de religie cunoscute.

diferită de cea a profanului Sacrul – superior profanului 2 niveluri ierarhizate ale realităŃii 2 lumi ce par să aibă nimic în comun eterogenitate de natură. sancŃiuni severe Dar şi fenomenele magice sunt deosebite radical de cele profane. pe toŃi cei care le acceptă”. Religia este un fapt împărtăşit cu alŃii. 50. DefiniŃia sa are un sens mai larg: există o ordine a sacrului. 58. o societate. Magia nu. nu o Biserică. adică separate. Eliade Weber (1864–1920) şi curentul weberian . aşadar problema religiei nu trebuie să fie pusă în sensul unui început absolut” (Formele elementare ale vieŃii religioase. Ce separă aşadar magia de religie? R: Biserica = o comunitate morală. pentru a trece din profan în sacrul este nevoie de o totală transformare a individului. deci o totalitate de credincioşi. 2 lumi separate prin tabu.“Nu există un moment anume în care să fi apărut religia. 1912) Există o formă considerată cea mai simplă a religiei. împărtăşind aceeaşi credinŃă. economic “Sociologia religiei” 66 .accent pe legătura dintre tipul de organizare socială şi cel religios.” Def: R = “un sistem de credinŃe şi practici legate de lucrurile sacre. “adevăr ocult”. DefiniŃia religiei: definiŃiile anterioare se bazau pe noŃiunea de supranatural. credinŃe şi practici ce unesc într-o singură comunitate morală. p. “Magicianul are doar clienŃi. numită Biserică. social. R = fapt social Max Weber şi curentul … Fenomenologia religiei de la … la M. interzise. cea totemică. politic.

însă nu poate explica totul. Marile sisteme religioase propun. Conducător al unui oraş comercial în pragul falimentului. budism. AcŃiunile motivate magic sau religios trebuie îndeplinite “«ca să-Ńi meargă bine şi să trăieşti mult pe pământ» (…)” Aceste acŃiuni sunt deci de tip raŃional. deşi Biblia condamna camăta. derviş Harisma este o putere aparte prin care cel care o deŃine îi poate influenŃa pe ceilalŃi. Mentalitatea calculată. orientată spre profit este vectorul unei noi atitudini – care. Analizează 6 sisteme religioase: hinduism. Ideea de “creştin activ”. o cale. ci şi schimbarea. călugăr. 67 . destul de contestată v.Economie şi societate Etica protestantă şi spiritul capitalismului Problematică – figura liderului harismatic . creştinism. deşi motivată religios – are în fundal raŃionalizarea vieŃii economice. sobră promovată de protestantism devine un factor favorabil avântului capitalismului. islam Analiza eticii protestante şi relaŃia acesteia cu spiritul capitalismului. În “Etica protestantă şi spiritul capitalismului”(apr. fiecare. dar asta nu face din el părintele capitalismului modern. 1970) Totuşi rămâne ideea că religia nu are numai rol de a genera ordinea. 1905). înŃelegând prin raŃionale acŃiuni orientate de mijloace şi scopuri. Reforma este un moment important în dezvoltarea Europei moderne.persoana divină Iisus Hristos . Calvin a încuviinŃat o nouă atitudine faŃă de ban. slujind pe D-zeu şi pe ai săi prin vocaŃia sa. inovarea. confucianism. “metoda de viaŃă” ascetă. care aşadar păstrează logica şi regulile experienŃei. “ Protestantisme et capitalisme” (Phipippe Besnard.virtuosul religios ascet. sufit. iudaism. o “metodă de viaŃă”: “O acŃiune motivată magic sau religios este orientată în constiutuŃia sa primară spre această lume. Calvin a admis împrumutul cu dobândă.

o regulă de comportament cotidian. omul preocupat de mântuirea sa caută în religie o orientare pentru viaŃa sa de aici. Un bun comerciant nu era automat un creştin rău. Max Weber va căuta de asemenea să vadă şi în cazul altor sisteme religioase care este morala economică a acestora şi în ce mod poate apărea o nouă “mentalitate economică”. omul slăveşte aici pe pământ pe D-zeu. Religia vedică a Chinei antice. De fapt. susŃinea Calvin. Prin munca sa. o viaŃă lungă. în zorii capitalismului. a vechiului Israel. Luther revaloriza valoarea şi importanŃa profesiei – “Beruf”. lucrurile pentru care se roagă credincioşii şi în care speră sunt lucruri sau bunuri pământeşti: sănătate.nu exprimă doar “starea(poziŃia)” ci şi vocaŃia – implementarea ei este o datorie care trebuie realizată în această lume. de foame. Dar şi interesele legate de lumea de aici sunt la fel de prezente dintotdeauna: dorinŃa de eliberare de suferinŃă. 1915-1919 v. catolicismul a introdus de asemenea inovaŃii menite să simplifice practicarea îndatoririlor religioase pentru oamenii “vremurilor noi” ceea ce demonstrează apariŃia. El va reinvesti continuu profitul şi va consuma cu 68 . Ideea de mântuire/salvare este prezentă în toate religiile. Ca şi calvinismul. Numai tipul numit de Weber “virtuosul religios” aspiră la bunuri de alt fel decât cele terestre: mântuirea. a unei noi etici care sprijină orientarea în viaŃa de aici spre căutarea profitului. eseu de sociologie religioasă comparată” În aproape toate religiile. Omul lui Calvin este de o extremă eficienŃă socială. salvarea sufletului. asupra strângătorului de averi şi de bani. este veche de când lumea. în sfera activităŃilor sale el va obŃine graŃia. Profesia este cea mai înaltă activitate a creştinului. Reuşita în profesie este o stare de graŃie. a Egiptului.Omul este eliberat de vechiul blestem biblic ce apasă asupra bogatului. de moarte – în viziunea lui Weber acestea ar comanda în mod direct acŃiunea umană. În disputa sa împotriva călugăriei. Munca îi înlătură omului neliniştile metafizice. bogăŃiile. dacă el urma o vocaŃie. “Morala economică a marilor religii. sfinŃenia – dar nici acestea nu sunt totdeauna privilegiul exclusiv al lumii de dincolo. a Iranului sau în islam.

Dea la antichitate la epoca modernă 2. interpretativă în şt. înŃelegerea sensului subiectiv al comportamentului uman. prin consecinŃele practice economic. AcŃiunea umană se bazează pe sensul atribuit de actorii sociali. căci trândăvia şi consumul sunt condamnabile şi atrag pierderea graŃiei. Sensul acŃiunilor estre şi el rezultatul interacŃiunii sociale. şi deci profan.1. Trepte spre ştiinŃa modernă a religiilor 2. A înŃelege sensul cu care actorii învestesc acŃiunile. Britanie şi SUA. de modul cum actorii interpretează situaŃiile sociale. Analizele sale vor fi decisive pentru dezvoltarea ulterioară a antropologiei în M.3 Teorii evoluŃioniste H. ImportanŃa teoriei lui Max Weber asupra religiei .2 ŞtiinŃa modernă a religiilor 2. culturilor ca sisteme simbolice. este cheia explicării lor.sobrietate. Curentul Antropologiei interpretative – reprezentanŃi de seamă Clifford Geertz “Interpretarea culturii” 1973 va acorda o atenŃie deosebită Weltanschauung-ului (de care vorbeşte Max Weber) susŃinând că orice cultură dezvoltă o coerenŃă internă cu valoare cognitivă – viziunea simbolică asupra lumii a determinat la rândul său o atenŃie specială as. “Suntem fiinŃe culturale – scria el – înzestrate cu capacitatea şi voinŃa de a lua o atitudine deliberată faŃă de lume şi dea a-i da semnificaŃii”. socio-umane accentul pe interior. iar nu pe legăturile exterioare de tip cauză-efect dintre faptele obiective. comprehensiunea. Weber iniŃiază o atitudine nouă a cercetătorului faŃă de societăŃile şi culturile studiate: direcŃia antipozitivistă. Acest ascetism.4 Max Muller 69 . 2. de semnificaŃiile pe care le acordă implicării lor în acŃiunea socială. Spencer 2.deşi amendată în numeroase puncte de ale sale şi pasibilă de multe nuanŃări – este dată de introducerea în analiză a unor factori multipli ai cauzalităŃii sociale şi de analiza interacŃiunii dintre atitudinea religioasă a omului şi atitudinea sa în lume – ca definitorie pentru om. religios în motivaŃiile sale iniŃiale este totuşi.

Deşi cea mai importantă lucrarea a sa. Metoda fenomenologică este o cale de acces spre lumea interioară a formelor materiale create de spiritul uman.1997:30) religia poate să îndeplinească o funcŃie socială.1997:30) G. “Phanomenologie der Religions” (Tubingen. comprehensiunea “se realizează prin punerea între paranteze a problemei adevărului şi a valorii faptelor religioase. pentru ca ulterior să analizeze raportul dintre obiectul şi subiectul religiei.Frazer 2. Metoda fenomenologică este o cale de acces spre lumea interioară a formelor materiale create de spiritul uman. îndeosebi prin “Tratatul de istoria religiilor” o sistematizare a fenomenului religios 70 . “Velasco. comprehensiunea “se realizează prin punerea între paranteze a problemei adevărului şi a valorii faptelor religioase. dar cunoaşterea sa nu se poate reduce la a studia aceste aspect etc. Ieşirea din “obsesia originii” religiei 2. 1933) este o lucrarea de referinŃă în domeniu. renunŃă să-l explice prin reducerea sa la orice alt tip de fenomen.5 Animismul E.2. reprezentant al şcolii olandeze a ştiinŃei religiilor.1997:25) Religia poate să îndeplinească o funcŃie socială. AlŃi reprezentanŃi iluştri ai analizei fenomenologice a religiei: . van der Leeuw. concentrându-se asuprea captării sensului interior”(Velasco.Joachim Wach . Metoda fenomenologică Metoda fenomenologică pune accent pe comprehensiunea faptului religios. distinge între obiectul religiei – diverse manifestări ale acesteia şi subiectul religiei – omul religios. propriu acestei abordări este faptul că. concentrându-se asupra captării sensului interior”(Velasco.Tylor 2.G. E.B.Rudolf Otto Mircea Eliade este de asemenea considerat un reprezentant al curentului fenomenologic de interpretare a religiei.7. “plecând de la respectarea caracterului specific al acestuia. Leeuw este criticat pentru a fi moştenit “viciile evoluŃioniste” anterioare în cunoaşterea religiilor. dar cunoaşterea sa nu se poate reduce la a studia acest aspect etc.8 Depăşirea evoluŃionismului şi pozitivismului în cunoaşterea faptului religios.6 J. Durkheim.

dar şi spre revelaŃia sa în lume. după căderea lui Adam. Rudolf Otto. Inconştientul îi oferă soluŃii la problemele propriei existenŃe. diferit de profan şi de tot ceea ce există. Dacă riturile şi credinŃele sunt atât de diferite de la o cultură la alta. diferit de orice altă experienŃă. Eliade va orienta la rândul său cercetarea religiilor spre această categorie a sacrului. trebuie să existe o categorie care să fie definitorie pt.” Atitudinea non-religioasă a omului modern echivalează cu a 2-a cădere a omului. preia această categorie a spiritului – care este sacrul – că Dumnezeu este origine şi cauză transcendentă a tot ceea ce există. ci persistă în profunzimea inconştientului omului modern. Metoda fenomenologică în analiza religiilor: structura faptului religios prin intermediul comparării celor mai diverse manifestări ale acestuia şi a semnificaŃiilor lor. de la o religie la alta. “Das Heilige” M. “Sacrul şi profanul” – ipoteza sa că sacrul nu dispare. fără să atingă însă o experienŃă şi o viziune a lumii cu adevărat religioasă. el fiind realitate însăşi. toate religiile.pornind de la manifestările prin care acesta se face vizibil (hierofaniile). şansa sa de a trăi din nou ca 71 . Omul simte. a avut o influenŃă deosebită asupra studiului religiilor. Pentru Rudolf Otto definitoriu pentru sacru este caracteristica sa de a fi “cu totul altceva”. ExperienŃa religioasă este una integrală şi de aceea are puterea de a întemeia comportamentele umane. hierofaniile – manifestări prin care ceea ce este sacru (hiers) apare (phanein) în lume. generând şi o nouă atitudine metodologică faŃă de faptele simbolice şi religioase. Aceasta numai sacrul poate să fie. în istorie. îndeplinind astfel rolul religiei … posibilităŃile de a ajunge la o experienŃă religioasă a vieŃii zac ascunse undeva în străfundurile forŃei lor. “Omul a-religios al societăŃilor moderne este încă hrănit şi ajutat de activitatea inconştientului său. dar şi prin analiza sa asupra sacrului ca structură proprie omului şi care nu dispare decât odată cu omul.

ci. dimpotrivă. ideea de suflet apare înaintea sau din ideea de divinitate) au fost abandonate. Structurile. AtenŃia acordată în Tratat… simbolurilor / valorificării religioase a apelor. brahman. dao. echilibrele constitutive oricărei religii şi definite. indiferent de numele sub care apare în diferite religii: sacer. – nu ar fi. Eliade (continuare) a) Religiile lumii ca “structuri de sens” şi sisteme simbolice S-a ajuns – sau s-a revenit – la ideea că o religie este un sistem diferit de mulŃimea elementelor sale. religiile australiene totemice sunt formele elementare/embrionare ale oricărei religii cultului unei forŃe din natură.fiinŃă integrată în unitatea dată experienŃei vieŃii de religie există încă în om. în orice mitologie. această viziune. Religia III M. în orice teologie. graŃia creştină etc. o explicare a lumii. în orice liturghie” (ibidem. căutarea acelui “ceva care apare ca un element comun al tuturor religiilor. thambos. p. Dumezil în PrefaŃa la Tratatul de istoria religiei. 7). spunea G. 8-9). Dumezil descrie tendinŃa aceasta în cunoaşterea religiei ca fiind caracterizată de: I “Descrieri din ce în ce mai extinse” în care apoi este căutată o unitate II Problema originii şi genealogiei diferitelor fapte religioase este pusă ulterior. Astăzi ceea ce captează atenŃia în studiul religiilor “nu mai este această forŃă difuză şi confuză. că ea este o gândire articulată. numen. pornind de la un anumit punct al dezvoltării lor. pe scurt. cum au apărut religiile şi cine înaintea cui a apărut. cerului. de la primele forme atestate (ibid. discursive sau simbolic. mecanismele. altceva decât variaŃii ale “man”. astăzi cercetarea se situează sub semnul logos-ului şi nu sub cel al manei” Multă vreme. hagnos. p. pământului sau soarelui – este un semn al recunoaşterii 72 . Problemele legate de originea şi genealogia formelor religioase cunoscute (când. dar abia acest abandon înseamnă un pas înainte pentru ştiinŃa religiilor. a cărei naŃiune o regăsim peste tot (…).

raŃionale “gând şt.” “gândire operatorie”(care şi opoz. nu sunt un suport. Eliade consideră că deşi sacrul (opuse radical) şi profanul sunt totuşi legate prin hierofanii – modalităŃi / manifestări ale sacrului. politică. însă ea reprezintă.importanŃei acestor reprezentări – materia primă cea mai generală a gândirii mitice (…)”. J. ca fapt social dar şi fapt social total – are implicaŃii decisive în toate domeniile vieŃii: ordinea morală. tensiunile. organizarea socială. Sacrul reprezintă o categorie constantă şi specifică religiei. – “societăŃi închise”(dominate de mit) Durkheim IV Religia este def. (Dumezil. reguli şi ierarhie c) securizantă – “aduce la un nivel suportabil neliniştile. inducând speranŃă şi încredere într-o dreptate implacabilă d) integratoare socializatoare – împărtăşind aceleaşi credinŃe şi având aceleaşi reprezentări credincioşii sunt uniŃi prin partea comună a ştiinŃei lor. Piaget (1970) “gândire preoperatorie” operează concepte) C. Hallpike /1979) “gândire simbolică” (în sec. cosmosului. Durkheim a pus în dificultate analiza religiei ca fapt negativ (opium pentru popor) şi a evidenŃiat funcŃia pozitivă a religiei în toate societăŃile: FuncŃiile religiei: a) explicativă – în orice religie este conŃinută o cunoaştere asupra “societăŃi deschise” (dominate de ştiinŃă) apariŃiei omului. PrefaŃa la Tratat…. economică. căutările omului”. ord? b) organizare – tocmai pentru că presupune o ordine în întreg universul. 73 . conştiinŃa colectivă. o categorie prin care se exprimă ideea că ceva “ireductibil real există în lume / în raport cu fluctuaŃiile. p. al unei “filosofii dinaintea filosofilor”. mai mult decât atât. Otto asupra sacrului ca fiind “cu totul altceva”. societăŃii. trad) (soc modernă) K. Popper (1945) opune gândirea mitică gând. diferite părŃi sau forŃe din natură. 12) În prelungirea analizei lui R. ele nu sunt însă decât “veşmântul unui discurs profund”. în toate religiile. simbolică.

formal sunt religioase şi au aceeaşi funcŃie ca şi faptele religioase: de legitimare. care a mizat câteva secole pe ştiinŃă în detrimentul religiei. sensul unei căutări a “căii. Dacă mitul creează decorul pentru viaŃa socială. sărbătorirea RevoluŃiei. riturilor. probabil. acte laice ca fond şi ca scop. adevărului şi vieŃii”.. profunde şi durabile. Simbolul – cum spune Ernst Cassirer – ne apare ca un “sesam al lumii culturale”. de justificare. 74 . această îndepărtare a fost numai de fond. formulând concepŃii de ordin general cu privire la existenŃă”(Clifford Geertz). jurământul pe Biblie a preşedintelui. tabuurilor. ca sisteme de simboluri V. De altfel. unde credinŃele religioase sunt încă principiul organizant al vieŃii. adică a sensului pierdut prin îndepărtarea de religie. aprinderea flăcării la mormântul soldatului necunoscut etc. Eliade susŃinea că Occidentul. religiei. cultura este “ordinea simbolică a lumii” (viziunea asupra lumii – la Ion Ionică în cadrul Şcolii de la Bucureşti). tuturor reprezentărilor şi actelor simbolice ocupă un loc aparte în antropologia culturală şi socială. iar ritul pozitiv sau cultul pozitiv sunt expresia simbolică a acŃiunilor sociale. de comunicare şi întărire a comunităŃii.e) Abordate ca sisteme semnificante. Religiile răspund unei căutări a sensului în lume: în cadrul antropologiei interpretative “religia este un sistem de simboluri care acŃionează astfel încât să trezească în oameni motivaŃii şi dispoziŃii puternice. în cele mai multe cazuri a stat la originea lor: drapelul şi simbolurile de pe drapel. M. descifrarea semnificaŃiilor pe care le au lumile simbolice este calea de acces spre înŃelegerea culturilor şi totodată spre acele elemente culturale care fac posibilă ordinea într-o societate. Studiul miturilor. pare să acorde în epoca noastră ceva mai multă atenŃie sistemelor religioase ale Orientului. iar “întoarcerea Occidentului descumpănit către un Orient mitificat are. căci numeroase acŃiuni şi instituŃii sociale sau politice păstrează forma instituŃiilor religioase care. riturile negative (interdicŃiile sau tabuurile) ne arată cum devine efectivă această ordine.

gândirea mitică trece “dincolo”. mitul devenind astfel un instrument de cunoaştere: el are acces acolo unde vederea obişnuită nu are. ataşamentele general împărtăşite. mitul conŃine şi cultivă într-o societate atitudini. în prelungirea celei terestre. doar povestiri despre originea lumii. mai mult decât atât. 75 . unde descrierea ceremoniei funerare nu epuizează mitul. de pildă). Mitul a fost considerat multă vreme ca fiind suprapus ritului (în general. Şi gândirea mitică şi gândirea modernă recurg la aceleaşi operaŃii logice şi reguli de combinare: opoziŃii. există teme şi motive mitice comune. Un bogat material etnologic despre mit a permis compararea acestora. inversiuni. Mitul nu este nici o fabulaŃie (o falsă reprezentare a lumii). a căror recurenŃă le-ar putea impune ca “universale” (Frazer considera fecunditatea un mit generalizat de ex. Miturile nu sunt însă. cum se observă de pildă în mitul marii treceri. că mitul transmite nu doar viziunea despre lume comună grupului (având deci funcŃia de a uni grupul prin reprezentările colective şi soluŃiile pe care le oferă la problemele omului). categorii fundamentale ale mentalului colectiv sau individual dintotdeauna. Mai mult decât o “poveste”.ANALIZA MITULUI ÎN ANTROPOLOGIA CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ Mitul a constituit o preocupare constantă a antropologiei culturale de la începuturile sale. Levi-Strauss). Mitul este însă mai mult decât ritul (sau decât “reŃeta” pentru rit). ci. substituŃii. dimpotrivă. absurdă în ultimă analiză. “Mytos” a fost considerat multă vreme ca opus lui “logos” (raŃiunii). legile de funcŃionare ale gândirii. În analizele lui Claude Levi-Strauss ni se relevă. a fenomenelor naturii şi a omului (aşa cum consideră filologii.). Miturile exprimă idei universale. mitul “ştie” acolo unde de pildă ştiinŃa modernă nu are un răspuns (viaŃa omului după moarte). ceea ce invalidează ipoteza existenŃei unui mental prelogic – care ar fi caracteristic societăŃilor “primitive”. pentru antropolog. însoŃeşte mintea umană într-o ceremonie mitică. multiplicare etc. S-a observat că în ciuda marii diversităŃi a miturilor. toate abordările mitului până la Cl.

ix. însă trebuie să ne întrebăm dacă de fapt “el realizează teoria lui Marx”79. ix. V. a transformismului radical a lumii sociale şi a omului – idee pe care o aflăm încă în dizertaŃia de doctorat a lui Marx din 1841. Dacă ne referim la realizarea practică a doctrinei revoluŃionare a “omului nou”. Studiu de caz: Proiectul comunist de transformare a omului Problema formării omului nou în doctrina comunistă O analiză şi chiar o simplă prezentare a doctrinei comuniste despre “omul nou” este dificilă. op. Polirom. care trebuia să se realizeze prin mijloace revoluŃionare”81..cum au putut Ńările din Occident.. op. “îl revendică pe Marx drept antecesor”.Tucker. 1991).13. p. marxismul are în centrul său ideea revoluŃionară. p. sub toate componentele sale. 82 Tucker. 81 Tucker.Cultură. 83 Millon-Delsol. există cel puŃin două întrebări “care nu pot fi evitate” şi care “au rămas şi continuă să rămână obscure”83: . The Marxian Revolutionary Idea. religie şi politică.. 4.cit. Norton Library. societate şi politic) şi totodată un “program revoluŃionar”. 80 Marx’Marxism. . v. 1314.cit. p. la “interacŃiunea dintre marxism şi lumea socială reală”82. 2002 (PUF. Dacă ne referim la “marxismul lui Marx”80. 1969. acesta a constituit în esenŃa sa o “teorie revoluŃionară” (despre om. op. p. cu gânditorii lor cei mai talentaŃi. admiratorii şi complicii unui 79 Chantal Millon-Delsol. cu cei mai inteligenŃi şi mai cultivaŃi scriitori să devină. Robert C. Ideile politice ale secolului XX. socialismul sau comunismul marxist.“cum poate o teorie politico-economică născută în mijlocul crizei sociale a secolului al XIX-lea şi orientată spre căutarea fericirii întregii omeniri să sfârşească prin a se transforma în cea mai lungă şi mai sistematică teroare întâlnită vreodată în cursul istoriei? . trad. în numele drepturilor omului. Despre care doctrină trebuie să vorbim? Care doctrină a fost pusă în practică? Lenin – care “a suferit şi alte influenŃe importante”. p. pus în practică însemna de fapt “o stare radical nouă a lumii şi a omului în lume. pe o perioadă atât de îndelungată. Boari.cit. istorie.

). patricianul şi plebeul.cit. iar socialismul este un sistem al cărui centru de interes este omul. În 1969 Erich Fromm scria şi el într-un articol din “L’homme et la societe” că însuşi scopul socialismului este emanciparea omului. 85 84 77 . K. Marx. o conştiinŃă socialistă. meşterul breslaş şi calfa. . p. Ed.modul de funcŃionare a sistemului de propagandă.. p. Ed. Fr. Nu ne putem propune să răspundem aici tuturor acestor întrebări. ci marxismul însuşi este de fapt un umanism. duceau o luptă neîntreruptă Millon-Delsol. a apărut un ethos comunist. 1962. susŃinând totodată că în centrul său se află omul. Manifestul Partidului Comunist. şcoli. armată. text reeditat după trad. mecanismele şi direcŃiile principale de acŃiune asupra omului. în care susŃinea nu doar că marxismul este o doctrină umanistă. ci ne vom rezuma la trei obiective principale : . un om nou. într-un cuvânt. cu alte cuvinte ce efecte a avut acest imens efort propagandistic (instituŃii de învăŃământ socialist ştiinŃific.latura trăită a doctrinei. cum ne spun Marx şi Engels încă din primele pagini ale Manifestului Comunist85. universităŃi. şedinŃe de îndoctrinare în grădiniŃe. op.o prezentare a tezelor sau componentelor principale ale doctrinei care au constituit suportul ideologic al unor măsuri care vizau construcŃia unui sistem social care a făcut atâtea victime. 1998. asupritorii şi asupriŃii se aflau într-un permanent antagonism. “Istoria tuturor societăŃilor de până azi este istoria luptei de clasă. Engels. uzine. în anii ’70 Adam Schaff publica la Paris Le marxism et l’individu. etc. emisiuni. Politică. stadioane. 14. Aceste dificultăŃi nu sunt uşor de surmontat nici în analiza doctrinei comuniste asupra omului nou care a fost pusă în practică în România. în sensul celui proiectat de doctrină? Teza represiunii legitime a forŃelor care se opun construcŃiei noii societăŃi Viziunea marxistă asupra societăŃii împarte societatea în « tabere duşmane ». nobilul şi iobagul. singurul umanism integral. specialişti şi responsabili cu propaganda. cursuri. Nemira.totalitarism pe care îl cunoşteau deja?”84 Ca să oferim doar câteva ilustrări. Omul liber şi sclavul. manuale.10-11. . în « asupritori şi asupriŃi ».

nu a desfiinŃat antagonismele de clasă. . ea a executat 140. o parte a societăŃii este ridicată împotriva celeilalte. CEKA – sau Comisia Extraordinară pentru Combaterea ContrarevoluŃiei şi Sabotajului – a fost rapid investită cu o putere discreŃionară de viaŃă şi de moarte. 78 . modelând astfel noua societate. 88 Millon-Delsol. “Crearea primei poliŃii politice sovietice datează din 7 decembrie 1917.cit.”88 86 87 Ibidem. Ea a creat doar clase noi. Ideea şi principiul de acŃiune conform căruia tot ce stă în calea revoluŃiei trebuie înlăturat fără remuşcări îşi află totodată rădăcinile într-o lucrare celebră a lui Cernâşevski – Ce-i de făcut? SchiŃă despre oameni noi – care a inspirat o întreagă generaŃie de revoluŃionari şi a creat starea de spirit în care Lenin a câştigat victoria87. 10-11. mentalitate burgheză… Această teză conŃine la rândul ei mai multe subcomponente : . împotriva căreia se îndreaptă revoluŃia. nu diferă prea mult de perioada revoluŃiei din Rusia. În primii ani. forme noi de luptă. 31. p. op. de burghezie în sens restrâns. ci într-un sens foarte larg.”86 Această viziune este reformulată în postulatul leninist conform căruia construcŃia noii societăŃi nu este posibilă dacă nu sunt eliminate forŃele reacŃionare ale societăŃii. spirit burghez. Millon-Delsol.în baza unei logici maniheice.. p.. Într-o oarecare măsură. 20-21. ca în funcŃionarea oricărei etichete : burghez.000 de persoane şi a deschis 132 de lagăre de concentrare. op. ridicată pe ruinele societăŃii feudale. arbitrar aproape. p.(…) Societatea burgheză modernă. Perioada 1944-1946. CEKA separa sămânŃa bună de neghină. forŃele care se opun acestei construcŃii. condiŃii noi de asuprire. .identificarea duşmanului este un proces care nu se încheie aproape niciodată.cit.preluarea puterii este urmată de eliminarea duşmanilor poporului. Se poate observa o anume nuanŃă faŃă de marxismul clasic : la Lenin nu mai este vorba de o anumită clasă. iar deschiderea lagărelor de concentrare – din 5 septembrie 1918. când are loc instaurarea comunismului în România. dar lucrurile nu se opresc aici: ei trebuie şi reeducaŃi. în locul celor vechi.

Dar teroarea nu este gratuită, ci are valoare terapeutică: “Ea tinde să distrugă vechea societate, cea care se defineşte prin exprimarea diversităŃilor”89. “Occidentul s-a înşelat – o perioadă lungă de timp – considerând că teroarea de stat în uniunea Sovietică îşi avea cauza în cruzimea lui Stalin; sau că provenea dintr-o eroare a sistemului, dintr-o incapacitate de a controla agitaŃiile dificile. În realitate, teroarea era încă de la început conŃinută în teoria leninistă şi în acelaşi timp justificată şi programată. Descrisă de Lenin, ea nici măcar nu semăna cu acele mijloace politice utilizate cu părere de rău în numele vreunei raŃiuni de stat. Valoarea de referinŃă se află în doctrină, nu în fiinŃa umană, în general şi în particular. Oamenii nu au valoare şi demnitate decât dacă îşi însuşesc adevărul. În caz contrar, ei nu merită nici un respect. Ceea ce noi am numim cinism nu este altceva decât un mod diferit de a fixa valorile referenŃiale, idee exprimată atât de TroŃki, cât şi de Lenin.”90 Aceeaşi viziune stă la baza marilor represiuni, procese şi epurări politice din România perioadei ce urmat lui 23 august 1944. Este perioada în care se pun bazele statului creator al omului nou. Dacă doctrine care să susŃină nevoia reformării omului au mai fost elaborate de-a lungul istoriei, statul «creator al omului nou» instituit în secolul XX aduce o noutate : ”politica demolează societatea prezentă pentru a obŃine o societate perfectă”91. Schema după care s-a operat în politica vizând crearea unui om nou a urmat, peste tot unde comunismul s-a impus, o logică similară: distrugerea omului vechi, elaborarea unui nou model de om, impunerea acestui model prin toate mijloacele, în urma preluării puterii politice. Analiza presei comuniste din România - perioada septembrie 1945 – decembrie 1946 - precum şi documentele scoase la iveală după căderea comunismului relevă prioritatea acestei prime perioade: denunŃarea şi eliminarea omului societăŃii anterioare, a cărui conştiinŃă este reacŃionară, burgheză. Acest om vechi, reacŃionar, în a cărui conştiinŃă întotdeauna vom putea găsi un rest de spirit burghez şi în demascarea căruia comunistul trebuie să manifeste întotdeauna vigilenŃă este invocat în această perioadă pentru a justifica măsurile represive de urgenŃă care sunt cerute de Moscova imediat după 23 august 1944, apoi pentru instituirea unui aparat

89 90

Ibidem, p. 31. Ibidem, p. 31. 91 Ibidem.

79

represiv bine pus la punct (Comitete de denunŃuri, Securitate, reŃea de închisori şi lagăre de muncă, cenzura). Invocându-se textul ConvenŃiei de armistiŃiu, începând din 1944 se trece la măsuri represive împotriva unor largi categorii de indezirabili. “VinovaŃi de dezastrul Ńării”, “criminali de război”, “duşmani ai poporului”, “burghezi”, “mistici” sau “chiaburi” sunt supuşi unor parodii de procese cu public, după o metodă adusă de la Moscova, unde dăduse rezultate îndeosebi în timpul “Marii Terori”. Puterea de a exclude a proceselor cu public este dublată de un efect rapid de multiplicare a consensului în jurul noii ideologii dominante. Nu se obŃine doar eliminarea unor persoane X, Y, Z – arestarea lor şi chiar execuŃia ar fi putut avea loc în secret. Prin denunŃarea publică a indezirabililor se stabilesc însă pentru restul societăŃii: - care sunt categoriile excluse, cine nu reprezintă un model de urmat în noua societate care se construia; - care va fi ideologia dominantă, oficială, tipul de discurs, de conduită discursivă aşteptată îndeosebi de la intelectuali – chemaŃi să contribuie la întărirea câmpului ideologic dominant; - se manipulează câmpul sentimentelor sociale prin utilizarea unor cuvinte – etichetă, cu o puternică încărcătură afectivă negativă (“duşman al poporului”, “criminali” etc.). - se constituie un câmp al culpabilizării politice prin mecanismul stigmatizării. Sociologia denunŃului public arată că denunŃul este un mecanism de întemeiere şi reîntemeiere a consensului social. În timpul epurărilor, când au loc astfel de procese cu public, “publicul” este chemat să “joace”(să mimeze) ofensa faŃă de acuzaŃiile care sunt aduse excluşilor. Aceasta este una dintre erorile totalitarismului, de a fi visat o societate-unanimitate, “de a fi dat aceeaşi identitate societăŃii şi comunităŃii şi de a fi visat la un consens firesc sau fabricat”; în timp ce, “spre deosebire de totalitarism, statul de drept îşi fundamentează politica pe existenŃa incontestabilă a societăŃii-diversitate.”92 Pe baza analizei acuzaŃiilor (a “textelor de persecuŃie”), trebuie remarcat că denunŃarea publică nu se limitează la sfera orientării politice (a fi “de
92

C. Millon-Delsol, op.cit., p.11.

80

dreapta”, “fascist” etc.). Unii intelectuali, preoŃi sau scriitori sunt denunŃaŃi pe motiv că ar fi fost “mistici”, unii artişti sunt epuraŃi pe motiv că ar face “artă decadentă”, şi chiar dintre medici, unii au fost epuraŃi pe motiv că ar avea idei potrivnice medicinei sovietice etc. Avem de-a face de fapt cu un proces de denunŃare a unui întreg sistem de valori (cel al societăŃii româneşti) într-un alt sistem de valori (cel al ocupantului comunisto-bolşevic). Decizia cinică de a suprima pe toŃi opozanŃii regimului este dublată de efortul de a conferi caracter justiŃiar represiunilor. La 12 ianuarie 1945 se adoptă Decretul – Lege privind urmărirea şi pedepsirea criminalilor de război, iar la 20 ianuarie acelaşi an, Decretul – Lege privind urmărirea şi sancŃionarea celor vinovaŃi de dezastrul Ńării. Se înfiinŃează un Tribunal care va funcŃiona în paralel cu instituŃiile juridice obişnuite, “Tribunalul Poporului“; se instituie proceduri juridice noi, se înscenează procese publice celor pe care discursul persecutor i-a identificat deja ca fiind “duşmani ai poporului” şi i-a trecut pe “liste negre”. Se crează InstituŃia comitetelor cetăŃeneşti, InstituŃia comisiilor de purificare, InstituŃia acuzatorului public93, autoritatea acestor instituŃii ale denunŃului politic izvorând direct din textul ConvenŃiei de ArmistiŃiu, semnată la Moscova la 12 septembrie 1944. Simulacru de justiŃie şi de legitimitate, simulacru de consens, simulacru de democraŃie: opinia publică este chemată să ia parte la ele şi să denunŃe “duşmanii poporului”. Presa comunistă se lansează în campanii de epurări şi demascări ale unor mari personalităŃi, foarte rapid folosirea acestor sintagme şi etichete – demascări, epurări, duşmani ai poporului, fascişti, reacŃionari, mistici - devenind o strategie discursivă în epocă. Astăzi este limpede că aceste metode nu puteau fi aplicate în România fără oameni pregătiŃi şi sprijiniŃi de la Moscova şi fără prezenŃa armatei sovietice94. Se proiectează o adevărată societate a denunŃului politic, un tip de societate întemeiată pe denunŃ, în care teama de a fi epurat din armată, administraŃie, universitate, etc., de a fi evacuat, deportat, de a pierde

proprietăŃile sau pământul sau ameninŃarea de a ajunge în aresturile şi închisorile comuniste planează asupra fieacăruia. Un simplu denunŃ că ai avut

Mai târziu se vor institui Consiliile de judecată tovărăşească, v. Consiliile de judecată tovărăşească. Ce sunt şi cum funcţionează ele, Ed. Consiliului Central al Sindicatelor, 1953. 94 A se vedea în special declaraţia celebră a Anei Pauker în discuţia sa cu Rică Georgescu (discuţie relatată de Ivor Poter în cartea sa Operaţiunea “Autonomous”, Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 270); Rică Georgescu s-a arătat mirat de siguranţa Anei Pauker care îi spunea că “cei care vor ajunge acum la putere vor fi comuniştii”. “Cu un partid de numai opt sute de membri?” – a întrebat el. “Da, cu un partid de opt sute de membri, care – în timp ce Armata Roşie se întremează în România – va creşte cu mii şi zeci de mii”, a fost răspunsul lui Pauker.

93

81

o rudă în mişcarea legionară şi destinul tău e pecetluit. Este o societate a cărei ordine este întemeiată pe delaŃiune, forma oficială, de faŃadă, pe care o îmbracă aceasta fiind critica tovărăşească şi autocritica. Interesantă este din acest punct de vedere o dezbatere a fruntaşilor comunişti asupra problemei epurărilor care are loc în 20 decembrie 1944. Cine nu va face parte din noua societate care se va construi în România după modelul celei din URSS şi ce se va întâmpla cu cei care trebuie eliminaŃi, aproximativ jumătate din Ńară? Am sintetizat răspunsurile la aceste întrebări într-un “decalog” al epurărilor, alcătuit conform cu Stenograma ŞedinŃei Consiliului FND95: 1. Epurările erau prevăzute iniŃial strict pe criterii politice: “Tov. Chivu Stoica: Apoi sunt unii care se epurează, împotriva cărora nu ai nici o dovadă, dar împotriva cărora ai dovezi că au furat şi au făcut cele mai mari afaceri. Tov. LucreŃiu Pătrăşcanu: Asta nu intră în epuraŃie.”96 2. Deşi apare în discuŃie o posibilă scară a vinovăŃiei şi corespunzător o scară a sancŃiunilor, Pătrăşcanu nu este de acord: “Tov. Teodor Iordăchescu: Eu v-aş face o sugestie: să se facă o scară a sancŃiunilor, să fie o categorie căreia să i se ia pe viitor dreptul de vot, o categorie de mai puŃin vinovaŃi. Tov. LucreŃiu Pătrăşcanu: Pentru moment nu se poate.”97 3. Mai mulŃi comunişti atrag atenŃia că în închisori cei epuraŃi s-ar putea organiza mai bine, cunoscând din propria experienŃă a închisorii această posibilitate: “Tov.Ana Pauker: Pătrăşcanu şi cu Teohary trebuie să-i băgaŃi în lagăr pe cei epuraŃi. Tov. LucreŃiu Pătrăşcanu: Eu nu, Teohary… Tov. Constantin Agiu: Cred că prin trimiterea lor în lagăr nu s-a făcut încă totul. Cred că trebuie să-i supraveghem chiar pe cei din închisori, din lagăre, ca să nu facă acolo o şcoală de legionari. Noi vrem să mergem spre descompunerea lor, nu să-i educăm.”98 4. Din cine să fie formate comisiile de triere a celor epuraŃi: “Tov. Teohary Georgescu: O dată Frontul, a doua oară Frontul şi a treia oară Frontul.”99
95 96

Stelian Neagoe, Istoria politică a României, Ed. Machiavelli, Bucureşti, 1996, p. 141.

Ibidem, p. 148. 97 Ibidem, p. 148. 98 Ibidem, p. 148. 99 Ibidem, p. 149.

82

5. Ce se va întâmpla cu cei închişi? Vor fi puşi la muncă, chiar dacă au fost intelectuali: “Tov. Vasile Luca: Aşa cum femeile noastre au ştiut să care piatră, şi domnii profesori fascişti pot tăia şi căra piatră.”100 “Tov. Vasile Luca: Trebuie venit cu o primă măsură: ca toŃi cei epuraŃi să fie băgaŃi în lagăr. Apoi, până când rămân epuraŃi, asta e o chestiune care vine mai târziu. Dar oamenii aceştia nu trebuie în nici un caz să rămână liberi. Iar în lagăr trebuie puşi la muncă, nu lăsaŃi să se îngraşe acolo. Asta e o chestiune a Ministerului de Interne, fără nici o altă lege.”101 6. …Şi vor fi reabilitaŃi numai după ce vor fi convertiŃi şi vor dovedi prin purtarea lor că s-au schimbat: “Tov. Vasile Luca: “Dar cei care au fost epuraŃi, toŃi în lagăr, fără deosebire. Şi va depinde de timp, de purtarea lor, ca să le dăm posibilitatea de reabilitare. Trebuie organizată acolo reeducarea lor.”102 7. Comuniştii să răspundă de lagăre şi închisori: “Tov. Constantin Agiu: Peste tot este dezmăŃ din punct de vedere organizatoric, administrativ, pentru că nu ştim cum să lucrăm. Stăm risipiŃi peste tot şi nu facem nimic. Nu avem experienŃă. Suntem ieşiŃi de câteva luni din ilegalitate; n-am fost niciodată în administraŃie. Când e vorba să vorbim, ştim cum să punem chestiunea, când e să prindem în mână ceva concret, suntem risipiŃi nu ştim ce să facem. Să punem chestiunea asta cu lagărele; să punem secretarii FND să aibă controlul la închisori şi lagăre. Cum veneau la noi să ne controleze diverşi ciocoi? Noi n-am învăŃat nimic din toate acestea? Trebuie hotărât…”103 8. Există o problemă a numărului celor care ar trebui eliminaŃi, epuraŃi din instituŃii şi închişi? “Tov Lothar Rădăceanu: Jumătate din Ńara asta a fost în legiune într-un fel sau altul.”104 9. Nu, dar …“Trebuie să Ńinem seama de lucrul acesta.”105 – adăuga el, nu în sensul că e o problemă să bagi în puşcării jumătate din Ńară, ci pentru că ar
100 101

Ibidem, p. 150. Ibidem, p. 148. 102 Ibidem, p. 149. 103 Ibidem, p. 149-150. 104 Ibidem, p. 149.

83

”108 Partea sovietică va acorda o atenŃie aparte acestui articol din cadrul înŃelegerilor stabilite prin ConvenŃia de ArmistiŃiu. 148. p. 2001. Ibidem. Acest tip de societate nu era nou. Amploarea epurărilor.putea exista situaŃii în care cei care alcătuiesc listele de epuraŃie la nivel local sunt de fapt legionari. 156. Nicolau: Asta nu trebuie luat în consideraŃie. Cu priceperea sa pătrunzătoare deosebită. denunŃurile. Marcou. 10. care să răspundă unor aşteptări sau speranŃe pe care le aveau la sfârşitul războiului. p.”106 Românilor li se pregătea nu un nou sistem social. de a cărui “pricepere” ne asigură Miron Constantinescu în paginile Scânteii. lider. înscenările de procese politice celor eliminaŃi. Polirom. ci o adevărată societate a denunŃului politic. Vâşinski. Au vreo şansă cei care se trec la vreunul din grupările politice aflate în acel moment în alianŃa cu comuniştii? Nu: “Tov Chivu Stoica: Apoi mai este o categorie. A. nr. sovieticii arătându-se deosebit de exigenŃi în problema identificării şi a pedepsirii “criminalilor de război” şi “vinovaŃilor de Ibidem. 42. Betea. arătând importanŃa vizitei înaltului oaspete în România: “La 8 noiembrie soseşte în Ńara noastră un oaspete excepŃional: primul locŃiitor al comisarului poporului la Afacerile Externe. Vâşinski. I.I. Istoria politică a României. demascările şi autodemascările publice – fac parte din arsenalul metodelor bolşevice folosite în anii “marii terori” – “transferul” de metode fiind asigurat de unul dintre cei care au instrumentat procesele politice ale acelor ani în Uniunea Sovietică. cu energia şi perseverenŃa sa neobişnuită. 106 105 Machiavelli. modelul regăsinduse în cel sovietic al anilor “marii terori”. apud Stelian Neagoe. tov. apud L. p. 94 din 2 ianuarie 1945. Prof. Paris. Chiar dacă spun că sunt în Uniunea PatrioŃilor. 107 L. “o societate în care toată lumea denunŃă”107 sau se teme de denunŃul politic. 149. Calman-Levy. 1996. Individ. prim locŃiitor al comisarului poporului la Afacerile Externe. Stalin – vie privee. 1996. Gh. mulţime în regimul comunist. p. 84 . care vine de exemplu în faŃa Comisiei şi spun că sunt în Partidul NaŃional-łărănesc. A. 108 Scânteia. Bucureşti. Psihologie politică. Andrei Ianuarevici Vâşinski contribuie în mod esenŃial la strângerea relaŃiilor româno-sovietice şi la reala aplicare a clauzelor ConvenŃiei de ArmistiŃiu. Ed.

care va modifica structura socială în mod radical.»109 Această atitudine de permanentă nemulŃumire a părŃii sovietice pentru modul cum decurge aplicarea articolului 14 din ConvenŃia de ArmistiŃiu arată dorinŃa Moscovei ca. unde s-a discutat planul de comunizare a României în mod gradat. Cortland Van Rensselaer. documentul nr. pregătit din timp de Moscova după cum ne relevă documentul referitor la existenŃa unui «planul de comunizare a României». reprezentantul SUA în Comisie. 110 Arhivele Naţionale Washington. exilul familiei regale. «prin arestarea. Bucureşti. Iconica. în I. Percepţii anglo-americane(1944-1947). În cadrul întâlnirilor Comisiei Aliate de Control. Sovietizarea României. uciderea şi răpirea membrilor lor ». reali sau virtuali să fie anihilaŃi. nu se arăta deloc interesat în citarea de exemple specifice. în paralel cu preluarea puterii de către comunişti. în ciuda întrebărilor noastre. Pop. toŃi opozanŃii foşti. Planul cuprindea practic măsuri care în scurtă vreme s-au aplicat întocmai în România în direcŃia transformării ei în Ńară comunistă după modelul sovietic şi aservită Moscovei: abdicarea regelui. actuali. RG 226.dezastrul Ńării”. reprezentatntul american în Comisia aliată de Control în România.1. A. arestări şi deportări care au drept scop de a produce totodată un efect şi asupra celor rămaşi «liberi». şi Evgheni Suhalov. în I. posibili. la care participă «Ana Pauker. DC. Dar. Bucureşti. F. delegată a PCR. predarea proprietăŃilor germane şi epurarea guvernului de toŃi fasciştii. Pe parcursul perioadei 1944-1947 partea sovietică îşi va arăta adesea nemulŃumirea faŃă de modul cum decurge acest proces. p. la întâlnire a fost prezent Sulam Berezinsky. colectivizarea agriculturii. Record of Strategic Service. prezentat într-o întâlnire secretă la 7 martie 1945 la Bucureşti. îşi aminteşte generalul Schuyler. Iconica. Constantiniu. delegat al PC al URSS. F. ExistenŃa unei opoziŃii ar fi împiedicat procesul care avea să urmeze în România. crearea Relatarea Gen. Chiper. de eliminare a tuturor categoriilor ce se încadrează “generoasei” titulaturi (“criminali…” şi “vinovaŃi…”). 1993. Sovietizarea României. 1993. 36. Percepţii anglo-americane(1944-1947). Constantiniu. 135-137. Pop. «Vinogradov şi-a exprimat adeseori nemulŃumirea faŃă de progresul lent al României în livrarea despăgubirilor. Chiper. 85 109 . AcŃiunea care începe în România odată cu adoptarea decretelor – lege amintite (din 12 şi respectiv 20 ianuarie 1945) este o operaŃie fără precedent pe corpul societăŃii româneşti.»110 Conform documentului păstrat în arhivele americane. trimisul personal al lui Stalin. Au loc valuri succesive de epurări. p. un efect de descurajare a oricărei opoziŃii. A. suprimarea partidelor istorice.

”112 În perfectă continuitate cu ideea leninistă. ci “un element adus din afară în lupta de clasă a proletariatului”. un Decret pentru înfiinŃarea şi organizarea DirecŃiei Generale a SecurităŃii Poporului va fi la adoptat 30 august 1948111) etc. 2003. a filosofiei partidului marxist-leninist. Stelian Neagoe. Purtătorul acestei teorii. Bucureşti. Partidului Muncitoresc Român. Teza leninistă a inducerii “dinafară” a conştiinŃei socialiste în rândul proletariatului ConştiinŃa socialistă. arăta Lenin în 1902. ceea ce ne previne asupra funcŃiei efective a doctrinei într-un sistem totalitar. îmbinând astfel mişcarea muncitorească cu socialismul.întreprinderilor mixte româno-sovietice orientarea exporturilor româneşti numai spre URSS. Represiunile vizau prin urmare eliminarea oricărui opozant. p. burghezia. elementul fundamental al schimbării omului vechi şi înlocuirii acestuia cu omul nou. programul PCR prevedea ridicarea treptată a conştiinŃei maselor la nivelul conştiinŃei membrilor de partid. şi nu a unei clase anume. p. 112 111 Miron Constantinescu. este detaşamentul de avangardă al proletariatului. nu este un produs spontan. şi datoria sa este de a introduce conştiinŃa socialistă în mişcarea muncitorească spontană. Enciclopedia istoriei politice a României. purtătorul conştiinŃei socialiste. colectiv de autori sub red. care se desprind de burghezie şi de vechea mentalitate. Ed. se prevedea «crearea unei organizaŃii de poliŃie. Concepţia partidului proletariatului asupra lumii şi istoriei.scria Miron Constantinescu.13. Ideea lui Lenin este importată şi dezbătută în România în anii cincizeci (când de altfel traducerea operelor acestuia avansase destul de mult). Iată deci pentru ce trebuie să intensificăm şi munca perseverentă de lămurire a concepŃiei despre lume. “Lenin a arătat de nenumărate ori că socialismul ştiinŃific se introduce dinafară în sânul mişcării muncitoreşti… . întemeiată pe o « miliŃie populară » de tipul NKVD (după desfiinŃarea Tribunalului Poporului. 401. este partidul. funcŃionarea acesteia ca discurs de justificare a oricăror măsuri represive. Deasemenea. 1949. Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. Raportul prezentat la congresul al XI-lea accentua asupra conŃinutului V. 86 . sarcina de a induce conştiinŃă politică în proletariat îi revine unui grup de intelectuali. la punctul H.

spunea Nicolae 113 apud D. în fine. mişcările mai ritmice. Acestor cerinŃe fundamentale. datorită controlului. circulaŃia. Corpul îi va fi mai armonios. reproducerea. Tipul uman mediu va ajunge la anvergura unui Aristotel. educaŃia socialistă. concepŃia revoluŃionară a partidului precum şi asupra caracterului dobândit prin “educaŃia socialistă” a “conştiinŃei socialiste”. ajungând să le subordoneze în măsura dorită. 87 . ştiinŃei şi tehnicii contemporane. . Troţki. ridicânduşi instinctele la înălŃimea conştiinŃei. filosofia materialist dialectică şi istorică. stăpânirea deplină a profesiunii. un supraom… Omul va deveni incomparabil mai puternic.” Teza superiorităŃii omului nou faŃă de toate tipurile umane cunoscute în istorie Între atributele omului nou poate cel mai des întâlnit îl constituie sublinierea superiorităŃii acestuia faŃă de toate tipurile umane cunoscute în istorie. digestia. Volkogonov. făcându-le transparente. Goethe sau Marx. mai înŃelept. mai subtil.fundamental al acestei conştiinŃe – care era constituit de viziunea despre lume şi viaŃă a partidului. trebuie să le răspundă astăzi – în condiŃiile societăŃii moderne – întreaga muncă de educaŃie desfăşurată de partidul şi statul nostru. “În viziunea noastră. educaŃie ce trebuia să se desfăşoare sub îndrumarea PCR: “În concepŃia noastră. Atributul superiorităŃii apare încă în portretul (sau proiectul) omului nou pe care îl conturează TroŃki în 1924: “Omul va deveni. apoi pe cele inconştiente ale organismului său: respiraŃia. formarea unei atituini cetăŃeneşti înaintate.”113 Documentele PCR profilează un ideal de om al cărui atribut esenŃial – ce îi conferă superioritate faŃă de celelalte tipuri de om cunoscute în istorie – pare a fi conştiinŃa politică înaintată. Bucureşti. care se condiŃionează şi se influenŃează reciproc. El va începe prin a controla procesele semiconştiente. Lider. 1998. eternul radical. vocea mai melodioasă. cât şi însuşirea concepŃiei filosofice despre lume şi viaŃă a partidului nostru – materialismului dialectic şi istoric -. cu adevărat o fiinŃă armonioasă. raŃiunii şi voinŃei… Omul îşi va putea controla emoŃiile. conştiinŃa socialistă implică atât cunoaşterea temeinică a ceea ce este valoros în domeniul culturii. reuşind să creeze un tip biologic superior. Iar dincolo de toate acestea ni se vor arăta culmi şi mai înalte.

prin fermitate în lupta pentru dreptate şi adevăr. Această activitate complexă şi de lungă durată nu este înŃeleasă în mod îngust. a cauzei comunismului în patria noastră” Mai mult.Ceauşescu la Congresul educaŃiei politice şi culturii socialiste din 2 iunie 1976 – omul nou. ale cunoaşterii umane. de dezvoltare multilaterală (materială şi spirituală). indicând căile concrete de eliberare a oamenilor de sub influenŃa opiumului religiei. Ed. îndeosebi în cea capitalistă. pentru înfăptuirea principiilor eticii şi echităŃii socialiste. prin hotărârea de a lupta cu abnegaŃie şi vitejie pentru apărarea cuceririlor revoluŃionare. fiind nevoit să-şi vândă forŃa de muncă. prin îndrăzneală în gândire şi acŃiune. apărută în 1971114. Politică. conform unui studiu publicat în acelaşi volum. constructor al socialismului şi comunismului. dezvăluindu-i rădăcinile sociale şi gnoseologice. întrucât ateismul este o “concepŃie întemeiată pe cunoştinŃe ştiinŃifice despre lume şi viaŃă. religie. omul nou de tip comunist este superior nemaifiind expus alienării care marchează condiŃia umană în societăŃile anterioare. esenŃa sa de clasă şi funcŃia socială pe care o îndeplineşte. nu constă în măsuri coercitive 114 Ştiinţă. sursa inegalităŃii şi a exploatării omului de către om. care respinge orice credinŃă în supranatural. p. Omul nou este totodată superior fiind ateu.488. prin cutezanŃă în promovarea noului în întrega viaŃă socială. 88 . unde el este privit ca o marfă. neagă orice religie cu argumente filosofice susŃinute prin datele şi descoperirile ştiinŃelor naturii şi ale ştiinŃelor sociale” – conform unei lucrări colective care-şi propunea să combată religia cu argumente ştiinŃifice. trebuie să fie stăpân pe cele mai înalte cuceriri ale ştiinŃei. ci pătrunde în esenŃa religiei. ateismul marxist este la rândul lui superior concepŃiilor ateiste nemarxiste care au existat anterior: “Depăşind limitele ateismului iluminist al secolului al XVIII-lea. 1971. să se caracterizeze prin înalte virtuŃi politice şi morale. Totodată. ateismul filosofic marxist presupune o atitudine combativă faŃă de reprezentările mistice-religioase. Mai mult. societate. ateismul marxist nu se opreşte la critica religiei sub aspectul rolului ei instituŃional şi al moravurilor slujitorilor cultelor. Bucureşti. astfel omul comunist trăieşte într-o societate care a eliminat inegalităŃile şi îi oferă un climat de echitate. a integrităŃii şi suveranităŃii patriei. Noua societate a eliminat proprietatea privată. prin pasiune pentru muncă şi creaŃie.

Dosar 54. ci se subordonează sarcinilor revoluŃiei şi construcŃiei socialiste. de răspândire a ştiinŃei. Un manual editat de SecŃia de propagandă a CC al PCR arăta. 89 . 71.sau administrative. conform doctrinei Însuşirea materialismului dialectic şi istoric prin sistemul de învăŃământ şi mijloacele de comunicare în masă. încununat de realizarea societăŃii socialiste şi comuniste.”115 Procesele politice cu public sunt de asemenea medii reeducaŃionale dintre cele mai eficiente. p. a unei ideologii corespunzătoare idealurilor de libertate şi progres ale clasei muncitoare.al procesului de transformare pe care îl parcurge omenirea. Omul nou socialist se caracteriza de asemenea printr-o personalitate armonioasă. Presa este şi ea transformată într-un mediu reeducaŃional şi. multilaterală. prin declaraŃia făcută de un înalt funcŃionar al ministerului de interne din 1968 (într-un proces strict secret în legătură cu atrocităŃile din anii ’50 din coloniile de muncă).3. DirecŃii în acŃiunea de formare a unui om nou de tip comunist. prin aşezămintele culturale şi critica literar-artistică. Procesele de la Colonia de muncă Salcia (1968). ulterior. Într-o primă perioadă indezirabililor li se oferă “şansa” de a se “reeduca”(de a se “converti” la comunism) în lagăre de muncă şi în închisori. vol. acestea constituind o primă categorie de medii re-educaŃionale. Un document din arhiva fostei securităŃi (actualmente Arhiva CNSAS) ne dezvăluie. Declaraţia tovarăşului Pavel Ştefan. toate mijloacele de comunicare în masă. Argumentul superiorităŃii tipului uman promovat de doctrina comunistă trebuia să constituie o motivaŃie puternică a muncii de propagandă. faptul că acŃiunea de reeducare era apreciată după 20 de ani drept o acŃiune organizată de mare succes: “Aş vrea să reamintesc că noi am înfiinŃat după 23 august 1944 centre de reeducare unde se obŃineau rezultate frumoase. de însuşire a unei concepŃii ştiinŃifice despre lume. în capitolul consacrat “modelării educaŃionale 115 Arhiva CNSAS.” Superioritatea omului nou de tip comunist este dată şi de caracterul legic – dovedit ştiinŃific . făcând parte integrantă din vasta operă de culturalizare a maselor.

încât putem spune că are loc deturnarea instituŃiilor de la funcŃiile lor fireşti într-o societate normală.. urmând ca pe această tabula Probleme fundamentale ale educaţiei revoluţionare patriotice. Au urmat perioade în care diverşi autori au fost reabilitaŃi. chiar ştiinŃele sociale. când. ridicându-se astfel interdicŃia asupra operei sau circulaŃiei cel puŃin a unora dintre ideilor lor118. presa şi televiziunea sunt definite în documentele oficiale “factori” ai “formării şi dezvoltării conştiinŃei socialiste”. antrenând milioane de participanŃi. altădată sporadice. transformarea lor în medii re-educaŃionale. O funcŃie importantă în formarea unei noi conştiinŃe revine instituŃiilor de control a circulaŃiei informaŃiei. se înscriu astăzi ca o prioritate în viaŃa fiecărei redacŃii. Propaganda de partid. 117 Ibidem. Ungheanu. în paginile publicaŃiilor şi în emisiunile de radio şi televiziune. 2000Sociologia valorilor reprimate 116 90 . democraŃia socialistă. Războiul împotriva culturii române (1944-1999) (I-II). organizaŃiile de masă şi obşteşti funcŃionează ca medii re-educaŃionale în care individul este încercuit întreaga sa viaŃă. Bădescu. ştiinŃa şi învăŃământul. o instituŃie special creată în acest sens redactează o listă de 8000 de lucrări interzise şi scoase din circuitul public. pe măsura interesului manifestat de opinia publică faŃă de acest fenomen de masă prin care se afirmă spiritul revoluŃionar. organizaŃiile de masă şi obşteşti. 118 v. Bucureşti. ale activităţii politico-ideologice a PCR. ai creării omului nou117. atribuindu-li-se un rol cheie în educaŃia propagandistică a maselor. Editat de Secţia de propagandă a CC al PCR. InterdicŃia asupra unor autori şi lucrări din cultura română a cunoscut o anumită dinamică de-a lungul perioade comuniste. Lista de bază este elaborată în perioada 1946-48. Editura Prohumanitate.”116 Sistemul de învăŃământ este transformat de asemenea într-un mediu reeducaŃional. pedagogia socială comunistă. Acest mod de a gândi stă la baza transformismului radical la care sunt supuşi între 1949-1952 studenŃii din închisoarea Piteşti: mai întâi se “şterge” totul (etno-reprezentări. atitudini. că “preocupările educative. . Bucureşti. Teze şi bibliografii. coord. 493. 1980. I. ataşamente). socialiste a maselor. Ulterior organizaŃiile de copii şi tineret. M. Practic toate instituŃiile aveau trasate sarcini în acest sens. creaŃia literar-artistică. p. Enciclopedia valorilor reprimate.prin presă şi televiziune”. începând cu reforma educaŃiei din 1948 socialismul ştiinŃific devenind materie de studiu obligatorie.

Ce sunt şi cum funcţionează ele. în cazul de faŃă conŃinuturile care urmau să înlocuiască cultura de apartenenŃă a indivizilor erau cele ale ocupantului sovietic.” . organizaŃiile sindicale trebuie să se străduiască să creeze în rândurile muncitorilor o adevărată opinie împotriva elementelor nedisciplinate.” . documentele oficiale prescriau ca acest tip de educaŃie prin şi pentru 119 Consiliile de judecată tovărăşească. erau redactate texte oficiale care cuprindeau prevederi clare: . nefiind ale culturii căreia indivizii aparŃin. Astfel. să nu întârzie. pentru formarea unui om nou. 13. p. Ed. 120 ibidem. munca pare să constituie o valoare centrală a sistemului de valori al noii societăŃi. delăsări şi neglijenŃe în muncă. Cu scopul de a crea această atitudine comunistă faŃă de muncă. şi totodată un mijloc prin care comunistul poate fi educat. Etosul comunist al muncii La nivelul textelor oficiale.în cadrul organizaŃiilor sindicale: “În acŃiunea de educare socialistă a oamenilor muncii.în colectivul de muncă: “Unul din mijloacele importante pentru educarea socialistă a munciorilor nedisciplinaŃi este discutarea cazurilor de indisciplină şi de nepăsare faŃă de avutul obştesc în faŃa întregului colectiv de la locul de muncă respectiv. EducaŃia comunistă prin şi pentru muncă. furturi din avutul obştesc…şi în general orice încălcări ale regulilor de convieŃuire socialistă. Vinovatul poate astfel să audă părerea tovarăşilor săi de muncă asupra faptei pe care a comis-o şi să înveŃe din critica lor tovărăşească. Atitudinea acestora trebuie să fie supusă criticii aspre a maselor muncitoare. unde puterea se află în mâinile oamenilor muncii conduşi de clasa muncitoare în frunte cu partidul ei. pot fi considerate arbitrare (în sensul că ele pot fi oricare.rasa să fie introduse conŃinuturi noi. “Etosul comunist al muncii” poate fi regăsit în toate societăŃile: comunistul ideal trebuie să fie disciplinat la locul de muncă. să respecte pauzele.”119 Mai mult decât atât.în cadrul consiliilor de judecată tovărăşească. 1953. înfiinŃate prin decret al Prezidiului Marii Adunări NaŃionale din 15 iunie 1953. care. care-şi arătase explicit prin vocea lui Stalin intenŃia de a impune “propriul” sistem social). să nu fure etc. p. născute din grija părintească pentru educarea oamenilor muncii. “Consiliile de judecată tovărăşească cercetează în cadrul unor adunări generale ale muncitorilor. “la temelia consiliilor de judecată tovărăşească stă preocuparea statului nostru democrat-popular pentru educarea maselor muncitoare. să realizeze normele de muncă. planul colectiv. Consiliului Central al Sindicatelor. 91 . este posibilă crearea unor asemenea organe. tehnicienilor şi funcŃionarilor diferite încălcări ale îndatoririlor ce le au oamenii muncii. pentru formarea şi adâncirea conştiinŃei lor socialiste. Numai într-un regim ca al nostru.10.”120 EficienŃa acestui gen de educaŃie prin şi pentru muncă este o chestiune insuficient studiată. vrednic constructor al socialismului.

Despre falsa celebritate a acestei sintagme . Ateizarea şi educaŃia ateistă Deşi. Lenin sublinia necesitatea propagării concepŃiei ştiinŃifice despre lume în strânsă legătură cu propagarea ateismului: “Întregul nostru program este bazat pe o concepŃie ştiinŃifică despre lume. Sacrul şi profanul sunt categorii polare. De aceea explicarea programului nostru include în mod necesar şi explicarea adevăratelor rădăcini istorice şi economice ale obscurantismului religios. Iaşi.în sensul că a devenit celebră pentru că a fost în mod abuziv uzitată de către apologeţii lui Marx. I. 478).Lenin. ci o deplasare a sacrului. În sociologie aceeaşi metodă l-a condus pe Vilfredo Pareto la concluzia că "la credinŃa în Dumnezeu nu îi este opusă credinŃa în Diavol. p. totuşi s-a înfăŃişat ca "ateist". Despre religie. declarând război oricăror credinŃe şi sisteme religioase pe care Marx le "demistifica" drept . 122 121 V.. 92 . p. şi anume concepŃia materialistă. Borella. 1995.muncă să înceapă cât mai timpuriu. Ed. a se vedea J. De la sfârşitul studiilor fiecărui tânăr sistemul îi atribuia un loc de muncă. "Criza simbolismului religios". iar nu pentru că Marx ar fi lăsat şi o analiză sistematică a religiei. orice tip de răsturnare a religiosului nu echivalează cu un vid de sacru şi de religiozitate. Bucureşti. tinerii şi chiar elevii participau în timpul liber la diferite munci voluntare care de fapt erau obligatorii. ci cu o substituire a religiei adevărate printr-o pseudoreligie. deci a oricărei credinŃe (. Propaganda noastră include în mod necesar şi propagarea ateismului…”122 Logica "polară" (ordonată în categorii polare) a putut să descifreze sensul "ateismului" comunist: în genere.I. Teoretic nu existau şomeri. comunismul este el însuşi întruparea istorică a unei idei (pseudo)religioase. Eliade fenomenul "deplasării sacrului". ci absenŃa oricărei combinări") ("Traite de sociologie generale". dintr-un anumit punct de vedere.conform celebrei sale sintagme "opium-ul popoarelor"121. 1959. A nu avea un loc de muncă era un lucru destul de grav şi incriminat în societatea comunistă. Ed. ci absenŃa amândurora. dar desacralizarea nu induce automat profanul.. faŃă de proprietatea socialistă. Institutului European. 10. În istoria religiilor. AcŃiunea propagandistică în această sferă pare să fie îndreptată în principal spre a crea ataşamentul oamenilor muncii faŃă de “avutul obştesc”. metoda polarităŃilor i-a dezvăluit lui M. al cărei statut era de fapt confuz. vol. Totuşi nu putem şti dacă a existat un etos comunist al muncii.) ("fenomenul contrar combinării lui A+B nu este combinarea C+D. Politică.

în orice instituŃie (armată. p. s-a spus că ar treubui considerată “forma generală a oricărei posibile critici a religiei”(ibidem. executaŃi etc. în tot ce se publică nu se poate trece de cenzură dacă nu se afirmă concepŃia despre lume şi viaŃă ateistă. autodemascaŃi. printr-un ansamblu de instituŃii bine puse la punct urma să o împărtăşească întreaga societate. chipul lui Dumnezeu cu idoli care se prezentau pe sine drept modele. „fără Dumnezeu”(ateu este “cel care neagă existenŃa lui Dumnezeu” .”(ibidem) Regimul bolşevic a ridicat însă ateismul (de la o concepŃie despre lume împărtăşită de o categorie de intelectuali) la rang de “dogmă oficială în stat” . Borella. Această ateizare a fost însă mai degrabă o înlocuire a adevăratei credinŃe religioase cu o pseudoreligie. 140). dedicându-se de aceea “demistificării sacrului”(J. preoŃii arestaŃi. torturaŃi ca să renunŃe la credinŃă şi să adopte “dogma oficială” (ateismul comunist). 50). p. precursor al lui Marx. Acest ansamblu nu includea doar un aparat de propagandă care avea rolul să difuzeze doctrina în mase. În România. Criza simbolismului religios. ci şi de un adevărat sistem inchizitorial prin care cei care-şi afirmau credinŃa religioasă erau denunŃaŃi. Despre filosofia lui Feuerbach. Pentru a decreştina poporul român sunt puse în aplicare toate metodele utilizate în URSS. AgenŃii acestei transformări au încercat transferul acestui model bolşevic de societate şi în Ńările ocupate de sovietici. pedepsiŃi. impunerea noului sistem social întâmpină rezistenŃa unui popor creştin de două mii de ani. uzine.Etimologic ateismul desemnează concepŃia despre viaŃă a celor care nu cred în Dumnezeu: a-theos. Lipsite de referentul ontologic în urma revoluŃiei galileene. Dictionnaire Hachette de la langue francaise. icoanele sunt înlocuite cu chipuri ale dictatorilor. simbolurile religioase sunt interzise sau batjocorite şi împotriva lor se porneşte un adevărat război. ideile şi simbolurile au fost în mod necesar reduse la producŃii ale conştiinŃei. 140).cf. Încă înaintea lui Feuerbach. 93 .pe care. colhozuri. Bisericile au fost închise. case de cultură) se Ńin ore de “educaŃie” ateistă. demascaŃi. gândirea europeană făcuse efortul de a “traduce speculativ” “critica ce va ataca simbolurile sacre în pretenŃia lor teofanică. p. ReprezentanŃii acestei concepŃii susŃin că religia este iluzie. pentru care comunismul era perceput întâi de toate ca fiind ateu. în învăŃământul de toate gradele.

preoŃii arestaŃi oficiau liturghii. întrucât este “mistică”. memorează şi transmit noua poezie religioasă care îi întăreşte în a nu-şi lepăda credinŃa şi a accepta orice tortură. de-atâta plânset. nu cunoaşte limite.(…)/Tăcută şi-a plecat atunci căpşorul şi l-a ascuns la pieptu-mi sughiŃând…/Şi ud. dar Ńinta experimentului este acum nu atât distrugerea fizică sau obŃinerea de noi informaŃii./-“Tăticule. Tortura fizică este amplificată. e drept. În afara închisorii.şi să-i înfrângi?!(…)/ Durerea-n cleşte inima ne-o strânge…/ Dar ştii. draga mea… aseară…Lasă…/Ce pionieră-mi eşti tu dacă plângi?! Cum ai să lupŃi ca viaŃa luminoasă/ S-o aperi de duşmani . ci de a smulge pe Dumnezeu din om şi de a pune capăt martirizării deŃinuŃilor politici. tăcută. Într-una dintre ediŃiile indexului este trecut pe listă un acatist al cărui autor era Sandu Tudor (unul dintre membrii grupului de rezistenŃă spirituală de la mănăstirea Antim) – avem iată un document care interzice rugăciunea. la fel de agresive. precum martirii). Poezia de filon creştin este “denunŃată” ca fiind periculoasă pentru noul regim. Pentru că metodele puse în aplicare nu aduceau rezultate (dimpotrivă. obrăjorul/L-a ridicat din nou spre mine: “Când?”/. mulŃi se converteau. Ci datoriaveşnic de-a lupta!/(…)Cravata şi-a-ndreptat-o şi. în care aceste lucruri sunt “denunŃate”.Într-o primă etapă toŃi autorii religioşi sunt interzişi. metodele folosite în educaŃia comunistă şi ateistă sunt. Acest experiment ne arată că ateizarea ar fi echivalat cu o inversare a omului în datele lui esenŃiale. Este ilustrativă “poezia” “Legământul”(Mircea Avram). Cu toată palma genele şi-a şters…/Şi-ntre sprâncene-i tremura o cută/ Ca 94 . este în cele din urmă gândit în laboratoarele bolşevice un experiment diabolic. gânditori religioşi sunt aruncaŃi în închisori. spovedeau şi împărtăşeau.Aseară. chiar Stalin ne-nvăŃa/ Că noi nu avem dreptul de a plânge. în planul agresiunii simbolurilor. ca urmare a numeroase rapoarte interne ale supraveghetorilor din închisori care ajung la comisarii bolşevici. viaŃa religioasă se dovedea a fi mai intensă în închisori. închisorile “produceau” mai mult efecte contrare celor aşteptate. e-adevărat?”/ Şi două lacrimi calde-au lunecat/ Din ochii ei cuminŃi. scăldându-i faŃa. sunt organizate liturghii întoarse. Mii de preoŃi. Simbolurile creştine sunt batjocorite. compun. teologi. fenomenul reeducaŃional de la închisoarea Piteşti. scrisă la moartea lui Stalin: “Şi nu mi-ai spus nici “bună dimineaŃa”.

Politică. Ce interes ar putea prezenta rătăcirile depăşite sau iluziile perimate? Oare nu e destul să cunoşti ultimele rezultate ale ştiinŃei contemporane? Nu!” Este importantă şi experienŃa spirituală a trecutului. Manipularea unor sentimente duioase. însă “din domeniul trecutului trebuie preluate doar rezultatele utile. 19521953”. Codul principiilor şi normelor muncii şi vieŃii comuniştilor. în 1988 este tradusă în limba română lucrarea savantului sovietic V. Spovedania. trebuie să te ridici deasupra ei.umbrele tristeŃii într-un vers…/Privirea hotărâtă. Şerdakov. încă de la primele sondaje care s-au făcut după prăbuşirea comunismului s-a constatat că cei care se declară “atei” reprezintă un procent neaşteptat de mic (în România sub 1%).în care în centrul sistemului de propagandă stă preocuparea de a oferi modele de oameni noi (comunişti) cel mai adesea din URSS .ale unui copil – pentru un părinte identificat cu dictatorul al cărui chip înlocuieşte chiar sfinŃii din icoane şi care este deci oferit drept model în formarea noilor generaŃii sunt doar câteva metode din registrul agresiv al ateizării bolşevice. socialiste. 1995. Valorile morale şi credinŃa religioasă (Ed.” Totuşi. doar că ea trebuie curăŃată de “iluziile religioase. Sibiu. după 75 de ani). ale eticii şi echităŃii socialiste În cadrul proiectului de formare a omului nou.N. Bucureşti. după 45 de ani de ateizare agresivă. Iluzia binelui. la Congresul al XI-lea al PCR este adoptat un document intitulat Codul principiilor şi normelor muncii şi 95 . în adevăratul înŃeles al cuvântului. Astfel. Thausib. baza noilor relaŃii sociale. ./Spre chipul lui din cadră şi-andreptat:/-“Tăticule. p. ca toată viaŃa/Să fiu aşa cum Stalin nea-nvăŃat!”(reprodusă în lucrarea Ana Sălăjan. “Literatura în totalitarism.se trece la invocarea argumentului “ştiinŃific” în încercarea de ateizare pe calea “convingerii” dar şi prin afirmarea unei “spiritualităŃi” fără Dumnezeu. Aceasta presupune o intensă activitate spirituală”. . 1988) în care argumentele ştiinŃifice sunt îmbinate cu deconstruirea sacralităŃii ritualurilor creştine şi a Sfintelor Taine (Împărtăşirea. Se afirmă că omul ar avea printre nevoile sale şi pe cea de viaŃă spirituală. Ulterior acestei etape. în toate statele din fostul lagăr sovietic (şi în fosta URSS. promit.251-252). de aceea. Întemeierea unei noi etici. “pentru a putea îndepărta religia. toată faŃa. Botezul). Ed.

poporului. aşa cum spunea Lenin. Dar această măsură nu este suficientă. Codul stabileşte că relaŃiile sociale din societatea socialistă sunt caracterizate de lichidarea exploatăriicapitaliste. Afirmând că “Partidul Comunist Român acordă o atenŃie primordială făuririi unui om nou. lipsite de inegalitate şi exploatare.să-şi îndeplinească “fără şovăială sarcinile de partid” . 8. ale eticii şi echităţii socialiste. pe Ńelul comun al făuririi bunăstării şi fericirii întregului popor”124 Înlăturarea proprietăŃii private este un pas important în întemeierea unor noi raporturi umane. ale eticii şi echităŃii socialiste123. ca acte contrarevoluŃionare. pe egalitate şi dreptate socială. promovării unor raporturi noi între oameni. cu o conştiinŃă înaintată şi înalte trăsături morale.”125 . Editura politică. Programul PCR. 124 125 Codul…. “ele se bazează pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producŃie. înfăptuirea Propgramului Partidului Comunist de făurire a societăŃii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism. afirmării depline în toate sferele vieŃii sociale a principiilor eticii şi echităŃii socialiste”. pe principiile de repartiŃie socialistă. întrucât vechile moravuri burgheze continuă să se manifeste. cum spunea Nicolae Ceauşescu: în primul rând prin atitudinea faŃă de propiretatea socialistă. p. a inegalităŃii sociale şi naŃionale. Ibidem. 96 . 126 Ibidem.să apere “ca lumina ochilor unitatea de monolit a partidului” .“să apere secretul de partid şi de stat”126 123 Codul principiilor şi normelor muncii şi vieţii comuniştilor. sustragerile de orice fel lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii” şi “sunt acte ostile construcŃiei socialiste. p.” Dintre datoriile omului în societatea socialistă Codul…menŃionează a servi cu credinŃă cauza partidului. furturile. delapidările. de aceea trebuie considerate. 5-6.vieŃii comuniştilor. Bucureşti.să respecte “disciplina de partid” . 1974. care de fapt este “aplicarea creatoare a marxist-leninismului la condiŃiile concretistorice ale Ńării noastre. să-şi însuşească materialismul dialectic şi istoric – concepŃia revoluŃionară despre lume şi viaŃă a proletariatului.

a. Ed. în tot ce se întreprinde. omul epocii socialiste şi comuniste urma să se înalŃe pe cele mai înalte culmi de progres. România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. politică pătrunsă de grija faŃă de om (…)”127. 6. este vizat omul. fără să se înroleze în Partidul Comunist sau în vreun grup Nicolae Ceauşescu. 127 97 . s-au adaptat la el şi şi-au văzut de viaŃă. Bucureşti. erau dispuşi să creadă că ceea ce spunea propaganda oficială şi ceea ce trăiesc ei are vreo legătură. Am putea desigur în continuare să reconstituim întreaga arhitectonică instituŃională de propagandă a regimului (sistemul de propagandă) pusă în slujba creării unui om nou: înregimentarea de la cea mai fragedă vârstă într-o organizaŃie. spre deosebire de regimurile anterioare. p. “O deosebită atenŃie trebuie să acorde organele de partid educării activului de partid şi de stat în spiritul politicii profund umaniste a partidului nostru.m. de împlinire a celor mai înalte aspiraŃii omeneşti ş. susŃinea Ceauşescu întruna din cuvântările sale. A existat de asemenea şi un număr considerabil de oameni care şi-au oferit sprijinul pe de-a-ntregul socialiştilor care deŃineau puterea. oamenii cei mai simpli şi mai obişnuiŃi au tratat sistemul impus ca pe un dat.“Grija pentru om”. la fel de tranşant cum au făcut-o şi înainte de 1989. şedinŃele de îndoctrinare. dar în majoritatea Ńărilor.d. aproape permanent. – noi ştim însă că lucrurile erau departe de a sta aşa şi că puŃini oameni – dat fiind modul lor concret de viaŃă. 1972. 188. vol. Umanismul socialist O linie de continuitate în justificarea oricăror măsuri politice sau economice a constituit-o de-a lungul regimului comunist argumentul conform căruia în noua societate. “ridicarea continuă a nivelului de trai”.Politică. în care mai mulŃi “antropologi occidentali în Europa de Est” (acesta este chiar subtitlul cărŃii) se exprimă – ca antropologi .asupra socialismului şi epocii ce i-a urmat (tranziŃie sau post-socialism) am găsit acest enunŃ ce mi s-a părut rezonabil ca ipoteză de lucru: “MulŃi est europeni au respins cu tărie regimurile în care trăiesc. Conform doctrinei oficiale. toate mediile reeducaŃionale… Întrebarea este: au creat aceste metode un om nou? Într-o lucrare apărută în 2000.

la nivel ideologic.129 Poate ar fi mai corect să ne întrebăm cât din schimbarea totala a omului sub comunism este schimbarea intentionata prin doctrina / a avut loc în directia trasata de doctrina vs cat din aceasta transformare a omului sub comunism este datorata schimbarii globale a societatii romanesti în directia unei “modernizari întarziate”. AlŃi autori. efectul indirect al industrializarii. pe de altă parte prin instituŃionalizarea . chiar sociologi. În analizele post-comuniste se vorbeşte adesea despre formarea omului nou al epocii comuniste fără a se Ńine seamă de subiectul însuşi al acestui experiment. Totuşi.106. la fel cum fac oamenii de obicei şi în alte tipuri de societăŃi. nu se poate spune că tercerea la acest regim a fost o opŃiune liberă. Cu alte cuvinte au “ieşit la liman”.B.cu întreaga logistică adiacentă.”128(s. etc. programe şcolare.n. vorbind de cea mai mare parte a societăŃii. deruralizarii. C. după model comunist. apare nu doar ca intenŃie şi obiectiv în documentele oficiale comuniste. acŃional pe de o parte în manipularea propandistică excesivă prim media.) Oamenii din Est au avut ocazia să experimenteze strategii de viaŃă şi alternative şi chiar “libertatea de a trăi în afara sistemului în care se află fizic”. Ideea unui om nou. ci şi la nivel factual. 98 . urbanizarii. în sensul că laboratoarele Moscovei au realizat cu timpul că omul comunist nu există dacă transformarea nu are loc şi în interior. manuale. de strategiile sale de interacŃiune cu un regim pentru care. O antropologie a comunismului n-ar fi posibilă şi nici îndreptăŃită dacă regimul însuşi n-r fi urmărit să transforme omul. par insuficient avizaŃi asupra chestiunii duratei istorice necesare unei schimbări semnificative a tipului de personalitate 128 129 p. apud ibidem. DeclaraŃia de adeziune nu înseamnă automat şi convingerea interioară. dicŃionare. educaŃiei comuniste în cadrul învăŃământului obligatoriu.dizident. posesorul unui carnet de partid nu este automat şi un comunist adevărat.. obiectivul creării omului nou de tipar comunist nu a fost niciunde mai violent pus în aplicare ca în experimentul reeducării iniŃiat în puşcăriile comuniste din România. Procesul creării unui om de tip nou pare să fi fost urmărit de la formă spre fond.

1997).umană. Pentru a deveni comunist. avertiza E. un sistem social sau un regim politic. pentru a impune diverse scopuri inacŃiunii lor sau a o înscrie în strategii de ansamblu. tema constituind o reală provocare îndeosebi pentru antropologia politică. legăturilor sale primordiale: religia. antropo-logica ne permite să definim comunismul. Durkheim. cine urmează a traversa un purgatoriu şi cine trebuie să fie definitiv eliminat. care n-ar avea suport dacă nu ar exista delicvenŃii. deci reversibile. Este semnificativ în acest sens faptul că mecanismele puse în joc în laboratorul de transformare a omului de la Piteşti refac drumul fiinŃei umane în formarea personalităŃii – dar în sens invers. formulările din ConvenŃia de armistiŃiu “vinovaŃi de 99 . modul de viaŃă. este semn că această evaluare nu este deloc simplă şi impune conlucrarea dintre istoria politică şi alte ştiinŃe politice. un nou sistem social. pentru a le forma. mai mult decât o ideologie. el trebuie extras referenŃialelor sale esenŃiale. Bucureşti. Aşa cum delicventul este produsul instituŃiei care instrumentează ordinea. viziunea asupra lumii conservată în aceste tradiŃii şi moduri de viaŃă. drept un complex de procese deculturative.” (A supraveghea şi a pedepsi. or nu este cazul celor 45 de ani de comunism în cazul României. patria. în acelaşi mod deŃinutul politic este produsul unei suite de instituŃii (totale)special create pentru a produce efectiv o nouă ordine şi o nouă societate. Abordând omul ca fiinŃă integrată culturii sale. În “A supraveghea şi a pedepsi” Foucault analizează relaŃiile de putere înŃelese ca „procedee şi tehnici care sunt folosite în anumite contexte instituŃionale pentru a acŃiona asupra comportamentului indivizilor. familia. cu delicvenŃii sau cu bolnavii). dirija şi modifica felul de a se conduce. schimbări cu adevărat ireversibile în structura tipului uman apar doar ca efecte cumulate ale unor procese antrenate în durata lungă a istoriei. trimite la analiza pe care o face Foucault practicilor disciplinare ale societăŃii (ce se făcea în diverse epoci şi culturi cu nebunii. obiceiurile. Eşecul acestor abordări în a da un răspuns satisfăcător întrebării fundamentale – dacă a schimbat comunismul omul şi în ce sens. tradiŃiile. Humanitas. Puterea devine efectivă ca putere de a stabili cine este “vinovat” fără drept de apel: v. Maniera de a stabili cine poate intra în noua societate şi cine nu. Schimbările bruşte sunt superficiale.

dezastrul Ńării” sau “criminal de război”. el stabileşte cine va fi integrat şi cine va fi exclus. dezvoltau propria lor dinamică. influenŃând oarecum centrul. o nomenclatură politică. în spatele căreia. demascarea interioară şi exterioară permiteau practic ca subiecŃii să fi fost nu atât cunoscuŃi în totalitate. O lectură prin viziunea lui Foucault asupra societăŃii disciplinare ne permite efectiv o înŃelegere a mecanismelor puse în joc pentru întemeierea unei noi societăŃi. insuficient operaŃionalizate în textul documentului. unde nu mai există nici o opŃiune din partea subiectului. el scrie şi rescrie istoria. Creierele astfel spălate de memoria. mai multe societăŃi. noi comportamente. ierarhizaŃi după gradul de abatere. un nou chip uman. Obiectivarea subiectului se produce prin tehnica dezvăluirii publice a adevărului despre X (“Cine este X de fapt”) – aşa-numita “de-mascare”. excluşi – dacă se abat de la norma noii societăŃi. evident. tehnologia concentraŃionară şi în afara închisorii sistemul de propagandă par a fi eficiente în a modela prin violenŃă şi uzând de formele cele mai aberante de tortură.? Nu privim oare prea mult spre gesturile învingătorului şi nu înseamnă că prin aceasta noi îi preluăm şi validăm perspectiva sa asupra celor învinşi? Se poate argumenta că din abordarea totalitaristă asupra comunismului lipseşte tocmai individul integrat culturii sale: sistemul nu poate fi adecvat explicat doar prin ceea ce erau sau făceau elitele. cu noi atitudini. diferenŃiaŃi. ceea ce ar fi însemnat un control total asupra lor. şi în cazul sistemului sovietic. cât expuşi în totalitate. coerenŃa şi sensul acŃiunilor ar arăta ca o cutie goală 100 . Ce s-a întâmplat de fapt cu omul sub comunism? A devenit întreaga societate un spaŃiu disciplinar. Dar nu este oare această viziune unilaterală? Nu se rezumă această înŃelegere pe care ne-o oferă Foucault la a repeta că învingătorul ia totul. aceştia urmează a fi supravegheaŃi. denunŃul şi autodenunŃul. o instituŃie de tip închis. pentru ca sub această etichetă să poată intra cât mai mulŃi indezirabili. nu repetăm prea des că cel care exercită puterea defineşte situaŃiile şi condiŃiile de acŃiune etc. unde câmpul de acŃiune este prescris în totalitate? La prima vedere. Cum spune un analist. monolitismul sistemului era doar o faŃadă. o societate.

ultrareeducatul. şi incapabile a mai opune o minimă rezistenŃă. atât de eficiente în aparenŃă. Dar cât valorează conformarea şi ataşamentul unor indivizi agonizaŃi sub tortură.căreia i se introduc apoi conŃinuturi noi. nici orăşean. dar nu în sensul idealului definit de doctrina comunistă. ideologul. Făcând abstracŃie de tributul în vieŃi omeneşti. nici Ńăran. dar nu este nici integrat celei urbane. propagandistul. cum este spre exemplu navetistul. plata datoriei externe. dar şi atomizate. în închisoare. comportamentul şi conŃinuturile de conştiinŃă nu putem identifica o coerenŃă? Poate că ar fi mai prudent să enunŃăm doar că. care nu mai aparŃine culturii tradiŃionale a satului. membrul CAP sau muncitorul din uzină? Dar am putea stabili că aceştia se apropie măcar de modelul de om comunist. sub violenŃă. Dacă acest om există. ateizarea. înscrierea unor intelectuali în ARLUS pentru a nu se expune “vânătorii de vrăjitoare”? Sau înscrierea în colectiv a unui Ńăran sub diverse presiuni? Au aceste comportamente sub presiune. Aceste procese de schimbare sunt asimilate de unii autori unei intrări forŃate în modernitate a unei societăŃi întârziate în această direcŃie. a fost creat de sistemele comuniste. mai mult decât un ataşament mimetic al oamenilor? Alte dificultăŃi în a discuta despre omul nou le întâmpinăm atunci când trebuie să-l identificăm. nomenclatura politică. sistematizarea rurală etc. La capătul acestui proces ar apărea mulŃimile productive şi docile. sau. ci dimpotrivă. alfabetizate. unii autori apreciază că efectul cumulat al acestor procese poate da o rezultantă pozitivă. deci silnice. sub comunism. omogenizate şi modelate astfel încât pot suporta orice: colectivizarea agriculturii. strategii de rezistenŃă? Cu alte cuvinte. în afara închisorii. ci o schimbare concretizată mai degrabă în apariŃia unor tipuri sociale noi. când între discursul lor. a avut loc o schimbare. tipul social marginal. cine ar putea fi: torŃionarul. echivalent unui proces de 101 . industrializarea forŃată. au obŃinut sistemele de propagandă comuniste. semnificaŃia unei veritabile transformări a omului? Nu ar trebui asimilate categoriei rene-girard-iene a mimeticului? Unele dintre atitudinile prea uşor taxate drept colaboraŃionism n-ar trebui cumva considerate nu atât cedări. atât de puse la punct.

Această cale de interpretare nu poate însă fi considerată legitimă. 102 .modernizare a societăŃii.

Paris. I. 2002. Miron Constantinescu. Calman-Levy. Ed. Nicolae Ceauşescu. Bucureşti. M. Ungheanu. Editura Prohumanitate.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: C.Tucker. Sovietizarea României. Fr. Ideile politice ale secolului XX. Stelian Neagoe. Editat de SecŃia de propagandă a CC al PCR. Robert C.488. Codul principiilor şi normelor muncii şi vieŃii comuniştilor. "Criza simbolismului religios". F. religie. L. p. Ed. Consiliului Central al Sindicatelor. Marcou. Chiper. 1998. K. România pe drumul construirii societăŃii socialiste multilateral dezvoltate. Ed. Istoria politică a României. 103 . Despre religie. 1993. 1996. V. eternul radical.Lenin. Enciclopedia istoriei politice a României. societate. Ed. Bucureşti. 1974. Ed. Ivor Poter. ConcepŃia partidului proletariatului asupra lumii şi istoriei. PercepŃii angloamericane(1944-1947). Norton Library. mulŃime în regimul comunist. Boari. OperaŃiunea “Autonomous”. 2001. Borella. Iconica. socialiste a maselor. Politică. The Marxian Revolutionary Idea. Polirom. Bucureşti. D. 1-33. Stalin – vie privee. colectiv de autori sub red. Bucureşti. Bucureşti. 2003. lider. Stelian Neagoe. Bucureşti. I. A. Bucureşti. Teze şi bibliografii. Politică. 1998. Bădescu. Polirom. 1996. Ce sunt şi cum funcŃionează ele. ale activităŃii politico-ideologice a PCR. Iaşi. Volkogonov. TroŃki. Manifestul Partidului Comunist. Constantiniu. trad. Ed. Războiul împotriva culturii române (1944-1999) (I-II). Bucureşti. Editura Institutului de ŞtiinŃe Politice şi RelaŃii InternaŃionale. 1991. 1972. 1969. Lider. Bucureşti. . 1959. Consiliile de judecată tovărăşească. Psihologie politică. Partidului Muncitoresc Român. Marx. Ed. Millon-Delsol. apud L. Machiavelli. Editura politică. Bucureşti. Betea..Politică. Engels. V. Iaşi.I. 2000. 1949. ColecŃiile Scânteia şi România liberă. Nemira. Bucureşti. 1995. J. Pop. coord. ale eticii şi echităŃii socialiste. 1971. 1953. Probleme fundamentale ale educaŃiei revoluŃionare patriotice. Ed. Individ. vol. 1980. 1944-1946. ŞtiinŃă. Enciclopedia valorilor reprimate. Humanitas. Institutului European.

adică de fiinŃă având “conştiinŃa realităŃii însemnificate”.“ Toate aspectele pe care V. iar din punct de vedere practic: “e tendinŃa – total lipsită de element demonstrativ – de înfrăŃire cu sensul lucrurilor. “Furtul“ religiei şi al 130 Volumul “Duhul sărbătorii“ Editura Anastasia. că realitatea universală nu este absurdă ori neutră. sărbătoarea: este “ideea devenită organică. după cum sugerează chiar filosoful. Omul este capabil de a re-trăi periodic evenimentele esenŃiale. mereu aceeaşi. ci ordonată şi plină de semnficaŃii de valoare“. Eseul “Pedagogia sărbătorii“130. după ce peste societatea românească a trecut “tăvălugul“ comunismului. apărut pentru prima dată în “Almanahul şcolii primare şi al familiei pe anul şccolar 1936-1937”( p. 1996) 104 .RITUL ŞI LEGĂTURILE RITUALICE Ritul. Preocupările sale filosofice în vederea elaborării unei teorii generale a sărbătorii l-au condus la ideea “omului sărbătoresc”. un tratat de pegdagogie întemeiată pe o metafizică a sărbătorii. Bucureşti. cu lumina revelaŃiilor. a cărui curgere nu este omogenă. cu tot ceea ce înŃelepciunea divină şi legile ei au introdus ca armonie şi rost în viaŃă şi lucruri. }n prelungirea analizelor sale asupra declinului sărbătorii început în zorii modernităŃii ne putem da seama că procesul a atins în Răsărit o culme în programul ateizării comuniste a societăŃii. cu voinŃa realităŃii generale. 64-74) este. (Colecţia Filosofia creştină. o teorie a omului ca om sărbătoresc este îndreptăŃită: a trăi timpul ca timp esenŃial ar putea fi una dintre trăsăturile definitorii ale omului. Băncilă le analizează în legătură cu “reforma calendarului“ din 1924 trebuie luate din nou în discuŃie astăzi. din acest punct de vedere. ale uman-ităŃii omului. kairotice ale grupului său. Sărbătoarea fiind un fapt cultural universal. filosofic. Iată ce este. Consacrarea/Valorificarea culturală a timpului Durkheim Mircea Eliade Filosoful Vasile Băncilă lega tema sărbătorii de problema mai profundă a sensului vieŃii. pe cari din când în când ni le hărăzeşte oceanul de taină şi de spirit al invizibilului veşnic. a timpului semnificativ. permanentă.

studiul care dă şi titlul volumului. prin care sărbătorile autentice aveau să fie înlocuite cu un alt fel de “sărbători”: 23 august. căci se adresează omului posrcomunist chemat să-şi recapete “conştiinŃa realităŃii însemnificate“.Bădescu “Timp şi cultură” Blaga “Farsa originalitatii”. 8 mai . Declinul sărbătorii) întemeiază pe drept cuvânt o Pedagogie a sărbătorii ale cărei principii formative se vădesc extrem de necesare astăzi.crearea p.zilele aniversare ale “conducătorilor iubiŃi“etc. tradiŃia sa culturală – şi odată cu acestea. 7 ianuarie. sentimentul existenŃei pline de sens. Duhul sărbătorii . s-a făcut de astă dată pe considerente strict politice şi de proporŃii pe care probabil nu suntem încă în măsură să le evaluăm. Astfel că nu putem vorbi despre o reală însănătoşire a societăŃii româneşti. Programele educative vor fi cu adevărat instrumente ale procesului de însănătoşire a societăŃii româneşti post-comuniste dacă îşi vor apropria principiile modului formativ al sărbătorii.. sărbătorile. cu conŃinut politico-ideologic. Pedagogia sărbătorii este de aceea un tratat de cea mai stringentă actualitate. 26 ianuarie .45. în cele din urmă devalorizarea generală a sensului existenŃei – şi investirea cu sens a altor sărbători. ConsecinŃele erau vizate programatic: o devalorizare a sensului sărbătorilor religioase – şi. pe care le enumerăm doar în parte: reiniŃierea în semnificaŃia sărbătorilor religioase (care au “cea mai mare potenŃă festivă“) va fi începutul apropierii de credinŃă. nr. etc.c. diverse “munci voluntare“ erau programate chiar duminica în timpul Liturghiei. Timpul sărbătorii suspendă viaŃa obişnuită Timpul social şi timpul cultural I. cunoaşterea şi reinvestirea cu sens a adevăratelor noastre sărbători naŃionale va fundamenta un autentic ataşament naŃional. 1962 105 . datinile. Analizele de o rară fineŃe întreprinse de prestigiosul filosof român în eseurile şi studiile pe această temă (Reforma calendarului. fără a-i reda adevăratele sale direcŃii sufleteşti . cunoaşterea sărbătorilor tradiŃionale ale poporului va reînnoda legătura cu comunitatea de tradiŃie. Calendarul zilelor de muncă nu Ńinea seamă de sărbătorile religioase. Aveam practic de-a face cu o nouă “reformă a calendarului“.de care cu bună ştiinŃă a fost îndepărtat în trecutul său recent: a-i reda adică ceea ce i-a fost “furat“ – credinŃa.sărbătorilor poporului român de care vorbea atunci Vasile Băncilă.r. 1 mai . in Contemporanul.ziua internaŃională a muncii (una dintre sărbătorile importante ale comunismului internaŃionalist).

7. inaintea acestor celebri istorici si psihologi ai culturii. eficacitatea axiologica si existentiala originala si nostalgia provocata de posibila uitare a sensului originar specific sarbatorii (p.63 Marcel Granet Fetes et chansons anciennes de la Chine. Vasile Bancila…” Paul P Drogeanu “Practica fericirii. Anii ’30 Johan Huizinga.p. Karl Kereny. intregul sarbatoresc isi pune o amprenta originala asupra actiunilor umane. I. Hoft. Lib Larousse. ridicand-o la alte potente. suspendand viata obisnuita.14) 106 . Teorii Georges Dumezil Karl Kereny Roger Caillois Ion Goian in “Ratiune si credinta” Jean Cazeneuve “La fete” in “L’Ethnologie”. Paris.p.1985. atunci cand leaga desfasurarea sarbatorilor de primavara antice extrem-orientale de notiunile supreme ale YinYang-ului” 1938”In multe privinte anul 1938 este decisiv pentru conturarea nu numai a notiunii de sarbatoresc ci a unui intreg arsenal de proceduri concentrate mai inainte sau mai apoi spre esenta sarbatorii. Vasile Bancila publica eseul triadic despre Duhul Declinul si Pedagogia sarbatorii”. Laroux..”Unul dintre apologetii sai. constituie o largire a premiselor lui Homo ludens si astfel facea trecea spre o trepta mai complexa a umanitatii. cele trei mari teme ale meditatiei heortologice si anume semnificatia aparte. 2-eme edition. ca notiune de cultura. El considera ca ideile lui Kereny despre sarbatoare. metamorfozand-o. Now Wesen des Festes in Paidenma Mitteilungen zur Kulturkunde. Oparis 1967. Filosoful roman trasa. un posibil om sarbatoresc. Librain Ernest.Buc. Huizinga arata ca desi cuprinde manifestari ce nu-I sunt specifice.Emin.1929 “Vorbeste despre o ştiinŃă a sarbatorii si despre gravitatea ei in conceperea cadrului filosofic ale existentei.” “Cu un an inaintea acestor deschizatori europeni de drumuri pentru tot ce va constitui pana azi calea stiintei despre sarbatoare. Fragmente despre sarbatoresc”Ed.2. 1938.

Decouverte ne propune o analiză a “stării lumii”. trebuie să realizăm o diagnoză profundă a societăŃilor în care trăim. Paris. spune el. 2001). de multiplicarea conduitelor de autodistrugere – în care include o suită întreagă de comportamente de la fumat şi consum de droguri la violenŃa în şcoli sau comportamentul suicidar propriu zis. Mondoscopie. Spre o antropologie aplicată problemelor omului contemporan Lumea în care trăim este periodic evaluată. Pornind de la date ale cercetării sistemelor de valori. Omul necultivat. care nu 107 . Annuaire economique geopolitique mondial”. Decouverte. ale mesajelor mass-media. caracterizată prin faptul că ceea ce “ştim” nu ne mai “ajută”. Am putea spune. Le Monde-Edition. demografici. Nici evaluări ale stării lumii din punct de vedere spiritual nu au întârziat să apară. Pentru a găsi adevăratele cauze ale multiplicării conduitelor de autodistrugere. în care asistăm în primul rând la un fenomen de prăbuşire a vieŃii cultural-spirituale. că o astfel de noodiagnoză realizează profesorul universitar Th. Thomas de Konink face responsabilă această afecŃiune profundă. aspectele analizate incluzând starea relaŃiilor internaŃionale. De Knonik în lucrarea . politici sau ai stării de infracŃionalitate. Alain Geledan. Arătându-şi îngrijorarea faŃă de manifestarea în lumea contemporană a unui nou tip de ignoranŃă. sistemului de sănătate. ale stării culturii. sau stării societăŃii româneşti în diferite momente de bilanŃ(5 sau 10 ani de “tranziŃie” etc. 1997).). dar şi indicatori economici. de nivel spiritual. periodic în FranŃa sunt publicate cunoscutele rapoarte Francoscopie. În România au apărut evaluări ale stării naŃiunii. sub diverse aspecte.de la cel al vieŃii de familie. care includ evaluări ale unor domenii dintre cele mai diverse . religiei.“L’Etat du monde. Le bilan economique et social du monde 1973-1996. educaŃiei. la cel al religiozităŃii etc.Studiu de caz: “Uitarea” ritualurilor şi problema sensului vieŃii. precum şi un bilanŃ pe 225 Ńări(v. Acest gen de analiză poartă diferite denumiri: Le Monde – Edition editează un bilanŃ economic şi social al lumii: mondoscopie (v. aceste evaluări evidenŃiază sau intuiesc un simptom sau altul care ar putea fi semn că este afectată însăşi ordinea spirituală a lumii. Paris. a economiei mondiale. spre ilustrare.

exacerbată printr-o cultură narcisistă. La crise des sciences europenes et la phenomenologie trancendentale. şi la persoanele în vârstă. se întreabă autorul. spune înŃelepciunea populară. (trad. De Konink. lipsa investiŃiei în cultură şi educaŃie duce la fenomene care necesită apoi un cost mult mai ridicat pentru a putea fi stăvilite. Problemele pe care ea le exclude din principiu sunt tocmai problemele cele mai arzătoare în epoca noastră nefericită pentru o omenire abandonată capriciilor destinului: sunt problemele ce vizează sensul ori lipsa de sens a întregii existenŃe umane. mai ales în America de Nord şi în Europa. de mai multe secole. a fenomenului de autodistrugere. amintindu-şi de cuvintele lui Husserl din Criza ştiinŃelor europene: “În tristeŃea vieŃii noastre – aşa auzim pretutindeni – ştiinŃa aceasta nu ne spune nimic.10. în a părea că sunt unul sau altul (…)(Nimeni nu neagă faptul că. care înseamnă în primul rând cultivarea bogăŃiei sensului vieŃii. o carenŃă profundă de motivaŃie. idoli precum actriŃa sau actorul (în greacă: hypocritos) a căror meserie contă tocmai în a nu fi ei înşişi. violenŃa. unde ne contemplăm după bunul plac în iluzie şi fantasmagorie.. 1976). ne spune Th. Nu am contribuit chiar noi. la “golirea de sens a lumii”.mai are bucuria vieŃii cultural-spirituale este uşor absorbit în subculturi. dimpotrivă. op. cu ştiinŃa noastră. pentru care nu e drept să fie ei cei blamaŃi?” Într-adevăr. Anatrella) au o nevoie crescândă de terapeuŃi. apud Th. De Konink în diagnoza sa. Ceea ce semeni. p. societăŃile noastre“depresive”(T. panoplia de comportamente cu simbolică suicidară. dar în special la tineri – drogul. aceea vei şi culege.fr. ştiinŃele progreasează continuu şi totuşi în societăŃile noastre contemporane asta pare să nu ajute prea mult. în societăŃile noastre de relativă opulenŃă materială. De Konink. pare dublu – afectiv şi intelectual totodată. desigur. p. Husserl.) Regăsim aici una din sursele majore şi evidente Ed. “Cultivăm” de fapt. o viziune despre lume care conduce ea însăşi la conduite de autodistrugere. Mai putem vorbi de cultură.”131 Într-adevăr. altfel. se întreabă retoric Th. lipsită de idealuri. 131 108 . “Vidul (…). de trăirea culturii. în noile generaŃii.cit. sau pur şi simplu suicidul în sensul literal al termenului – ce plătesc astfel cu preŃul vieŃii pentru o societate cadaverică. criminalitatea. ei pot fi oameni extraordinari. “în faŃa ascensiunii. generând plictiseală. nişte “idoli” Ńin locul modelelor de existenŃă.

iar lucrarea pe care o citează aparţinând lui M. mai mult 132 Th. ceea ce lipseşte este altceva: informaŃia care formează. 23 în lucrarea lui de Konink. nota 12. Dacă descoperirea lui Băncilă legătura dintre intensitatea trăirii sărbătorii şi sentimentul plinătăŃii de sens a vieŃii – nu poate să ne mire la un gânditor creştin. cum spune el. atâta nevoie pentru a înŃelege şi diagnostica lumea noastră. pp. aceea de a cultiva viaŃa cu sens. este supraabundentă. pentru că există.ref. Auge este “La guerre des reves”. iată. după cum ne dezvăluie Marc Auge. p.. 23. A descoperi că probleme dintre cele mai diferite pe care le întâmpină societăŃile contemporane se datorează trăirii fără sens a vieŃii. ca şi supraabundenŃa canalelor media. El vorbea despre omul modern care a pierdut sentimentul trăirii cu sens a vieŃii pentru că a pierdut de fapt modelul trăirii timpului maxim încărcat cu sens. atât în mass-media. dimpotrivă. Raoul Vaneigem observă pe drept cuvânt: “Plictiseala dă naştere violenŃei”. 133 109 . 1997. a unui gânditor român interbelic. a cărui represiune şi interdicŃie sub regimul comunist a făcut ca opera şi ideile sale să fie din păcate prea puŃin dezbătute. experierii absurdului – înseamnă. “«noile tehnici din domeniul comunicării şi al imaginii fac ca raportul cu celălalt să devină din ce în ce mai abstract (…) Substituirea medierilor prin media conŃine astfel în sine o posibilă violenŃă. op. cel al trăirii sărbătorii. p. ne covârşeşte. Seuil. În viziunea sociologiei creştine a lui Vasile Băncilă şi de care avem. sărbătoarea avea o funcŃie educativă. un “mod formativ al sărbătorii”133: în spiritul teoriei sale a “modului formativ al sărbătorii”. diagnoza lui de Konink este cu totul surprinătoare pentru un universitar ocidental. nu merită un tratament asemănător? Diagnoza lui de Konink aminteşte de o analiză mai veche şi atât de actuală – pe care nu putem decât să o invocăm aici. cât şi în programele educaŃionale. Există chiar prea multă informaŃie care deformează. dacă pe medicul care greşeşte (şi procedurile sale agravează starea pacientului în loc să i-o îmbunătăŃească) îl aşteaptă tribunalul. omul poate reînvăŃa trăirea vieŃii cu sens. Paris. v. Dickens: într-adevăr. Ceea ce îi aminteşte profesorului de Konink de cuvintele lui Ch.cit. 28-29. integrându-se timpului maxim încărcat cu sens al sărbătorii.»”132 Trăim într-o societate în care informaŃia nu lipseşte. De Konink.ale violenŃei din şcoală. Tot aşa. Vasile Băncilă. de ce toate aceste surse (canale media sau sisteme educaŃionale) care aduc atingere însăşi trăirii vieŃii cu sens.

Religie. Ionică dezvoltă. 202-250. pentru acelaşi domeniu al sociologiei spirituale. în fundal cu postulate şi metode noologice. „marile clase de fenomene apar la sfârşitul cursei dialectice a Ideii. procedeele şi instrumentele de cercetare a manifestărilor spirituale ale unei societăŃi Ion Ionică şi colaboratorul său analizează mai întâi posibilitatea de cunoaştere a acestora. politice). scrie el. În vremea noastră. Moravuri şi Moralitate) se naşte spiritul absolut cu formele sale succesive: Artă. înseamnă a lucra. desemnaŃi să se ocupe de metodologia de cercetare a manifestărilor spirituale în Îndrumările pentru monografiile sociologice redactate în 1940 de un colectiv alcătuit din cei mai străluciŃi discipoli ai lui Dimitrie Gusti. Manifestările spirituale. sociologia culturii (Kultursoziologie a lui A. cu metodă a “fizionomiei spirituale”134 a grupurilor umane – ca să folosim chiar sintagma acelor reprezentanŃi ai Şcolii care s-au ocupat special de elaborarea unei metodologii nooscopice de investigare a unei unităŃi sociale. T.decât evidenŃierea unor simptome izolate. a determina profilul spiritual al unei unităŃi sociale. Weber) (…) Din Comte (…) s-a dezvoltat în FranŃa A se vedea în lucrarea D. Ed. Bucureşti. elaborat de Ion Ionică şi Octav Iosif. o sociologie a manifestărilor spirituale. ca şi în interiorul cadrelor şi manifestărilor). în cele mai mici detalii. dar şi faŃă de cadrele sau condiŃiile de existenŃă ale unei unităŃi sociale date(autonomie reflectată şi în legea gustiană a întreitului paralelism care există între cadre şi manifestări. alături de care trebuie să semnalăm. în capitolul consacrat acestei teme în Îndrumarul pentru realizarea monografiilor sociologice Ion Ionică face mai întâi un excurs în istoria modului de a trata manifestările spirituale. care este dată de autonomia lor faŃă de celelalte manifestări (economice. Îndrumări pentru monografiile sociologice. metodele.211 jos. pentru sintagma “determinarea fizionomiei spirituale a satului”. Pentru Hegel. Este vorba de Ion Ionică . p. 134 110 . Biblioteca ISR. problemele şi. Din sistemul gustian al cadrelor şi manifestărilor. cap. Herseni. acestă linie ideologică ajunge la moderna linie a sociologiei ştiinŃei (Soziologie des Wissens a lui Mannheim). când negaŃiunea spiritului subiectiv prin spiritul obiectiv (manifestat prin Drept. În căutarea unei metode cât mai adecvate studiului manifestărilor spirituale ale unei societăŃi. Nu putem să trecem mai departe fără a sublinia cât de avansată era Şcoala Sociologică de la Bucureşti pe această cale a investigării sistematice. Universităţii din Bucureşti. p. Filozofie. putem spune. (…). v. Gusti.doctorand al lui Marcel Mauss la Paris şi Octav Iosif. Propunându-şi să definească obiectul. 2002. juridice. VI.

sociologia manifestărilor spirituale? De ce. ca tendinŃă generală explicativă. Levy Bruhl.207). artei. Mauss etc. a acestor manifestări spirituale luate separat. 1940. pentru înŃelegerea sociologică a diferitelor grupe de manifestări spirituale. mituri.” (p. artă…). – mai este nevoie de o sociologie a manifestărilor spirituale? În afara lor. Adolf Bastian cu a sa Elementargedanken und Volkergedanken sau W. interpretarea sociologică a cunoştinŃei şi a valorilor spirituale (E. Foustel de Coulanges de pildă susŃinea că vechiul cult al strămoşilor este sursa Dreptului şi a Politicei. Mai trebuie incluşi aici şi etnologii care au adus o contribuŃie hotărâtoare. H. una a literaturii. pune accentul pe realitatea spirituală a vieŃii sociale” (p.) Care este obiectul de studiu al noului domeniu pe care-l defineşte discipolul profesorului Gusti. 207). moralei. fără vreo aparentă legătură între ele. Hubert. Mai întâi avem de-a face cu lucrări care se preocupă de manifestările spirituale dintr-o societate sau alta sau din societate în general. pe un larg câmp al vieŃii 111 . spune Ionică. o sociologie a artei. În monografiile sociologice din comunităŃile rurale de pildă.îndeosebi. 204). pp. Altă direcŃie o constituie preocupările de istorie şi etnologie. spune Ionică. „se pune şi o problemă de ansamblu a vieŃii spirituale totale a unei societăŃi (…) Sociologia spirituală. M. a ordinei private şi publice. Observăm că sunt luate în considerare două serii distincte de lucrări. Ionică. 202-203). Wundt cu celebrele cercetări în domeniul cunoscut sub numele Volkerpsychologie (limbă. De ce este nevoie de o asemenea recompunere? Pentru că „manifestările spirituale se răspândesc. Durkheim. spune Ionică. aduec acest punct de vedere pe deasupra sociologiilor speciale ale religiei. dacă avem deja consacrate ramuri specializate pentru fiecare clasă de manifestări spirituale în parte – avem adică o sociologie a ştiinŃei. În Germania s-a dezvoltat de asemenea o antropologie spirituală. Iar în altă parte: „societatea apare sprijinindu-se pe realităŃi spirituale” (ibidem. ele apar împreună pentru că sociologia manifestărilor spirituale are ca obiect de studiu manifestările spirituale ale unei societăŃi – fiind ea însăşi o sociologie spiritualistă. considerată în ansamblu. se urmăreşte recompunerea „unităŃii structurale a vieŃii spirituale săteşti” (p. „Sociologia spirituală. a religiei etc. În cadrul noului domeniu pe care-l conturează cercetările din Şcoala lui Dimitrie Gusti. este vorba de teorii care susŃin rolul determinant al valorilor spirituale în societate (teorii de orientare spiritualistă).)” (I. În al doilea rând. ştiinŃei etc.

o seamă de valori care par a avea centrul de viaŃă în ele însele. reprezentările unor făpturi ca Măestrele.a. manifestări ca acestea de mai sus ne înfăŃişează. Cercetarea din această perspectivă avea rolul de a le fixa manifestărilor spirituale funcŃionalitatea lor pentru unitatea socială. Un cântec. cunoştinŃele practice legate de bunul mers al gospodăriei ş. Monografiştii aveau de urmărit. la fel. Cercetarea manifestărilor spirituale era prevăzut să cartografieze în cele din urmă ceea ce s-ar numi icoana lumii în viziunea poporului român. a căror înrudire nu apare cu evidenŃă şi nici nu sugerează fazele unui proces unitar.unele şi altele fixează într-o societate climatul şi tonalitatea activităŃii respective. Aşa cum au gândit cercetarea manifestărilor spirituale discipolii lui Dimitrie Gusti. moralitatea domestică.d. deopotrivă. Acestea generează atitudini spirituale de un anume tip ale grupurilor sau societăŃilor. se pot înfăŃişa manifestările spirituale „ca izvorând din activitatea sa şi exprimând formele sale de echilibru” (pp. o icoană. riturile pastorale. punctul de vedere al marilor unităŃi structurale. Matricea stilistică a poporului român (Blaga) să poată fi supuse verificării. 2. 212-213). Astfel se arată a fi trăsătura generală a menifestărilor spirituale” (p. 2. asemănător celui economic” (p. 3. Dacă luăm de exemplu gospodăria ca unitate socială. se întrevedea în sfârşit posibilitatea ca o serie de mari contribuŃii teoretice în cercetarea poporului român – cum ar fi O viziune românească asupra lumii (Papadima). de acŃiuni sau reprezentări. Determinarea morfologiei spirituale sau fizionomiei spirituale a satului avea în vedere satructura totală a vieŃii spirituale a unităŃii sociale cercetate în legătură cu procesul de diferenŃiere a valorilor astfel: 1. Toate aceste elemente disparate au în comun stări sufleteşti. un descântec sau o judecată morală sunt tot atâtea puncte risipite pe multiplele direcŃii ale vieŃii spiritului. 208). credinŃele şi riturile domestice. din punct de vedere sistematic – a) manifestările spirituale în ele însele. manifestările spirituale în întregurile lor de viaŃă. „Fie că e vorba de obiecte (icoană). viaŃa religioasă legată de biserică. 209). un joc. concret: decorarea casei.colective. ele dau formula de echilibru al acŃiunii 112 . Riturile agrare se integrează organic în ansamblul muncii agricole.m. Dimensiunea românească a existenŃei (Vulcănescu). b)clasificarea în clase şi genuri mari. cunoştinŃa unei constelaŃii.

Cercetarea manifestărilor spirituale a stat de asemenea în atenŃia unui alt 113 . blăstămile). una câte una. 216). 249). ştiinŃa. spune Ionică. sociologic – integrarea socială a faptelor. lepădările. suntem în măsură să desprindem „atitudini care sunt comune. care se confirmă de la un grup de manifestări spirituale la altul şi se leagă de ceea ce este mai intim în ansamblul spiritualităŃii grupului: sensul atitudinii lui în faŃa vieŃii” (p. Pentru întregirea ei rămân aici două serii de întrebări. spune Ionică. morala. morala (domestică. 218) realizarea tipologiilor diferite de spiritualitate după preponderenŃauneia sau alteia din categoriile de valori în întregul vieŃii spirituale.” • Determinarea stilului spiritual care ar fi propriu grupului social cercetat. Alte întreguri înmormântarea. morala. ne dă exemple faimoase de societăŃi cu spiritualitate estetică speculativă: vechii greci. omorurile. religia. limba. Datele mitologiei religioase. „marile cadre ale cercetării în domeniul spiritual” (p. 214). bine. acelea ale începutului şi ale sfârşitului ei în legătură cu chestiunea generală privitoare la rostul omului şi la valoarea vieŃii” (p. 219). ca şi cele ale mitologiei naturale „stau alături în alcătuirea unei mari icoane a lumii. sfânt. Aşadar. spirituale în ansambluri semnificative pentru poziŃia întregii societăŃi”. „tratarea tehnică a faptelor”. cunoaşterea. Proiectul de cercetare alcătuit de discipolii lui Gusti prevedea inclusiv modul de tratare a datelor după culegerea lor din teren. Avem deci următoarele clase de valori: frumos. cunoştinŃa. arta. sau de societăŃi cu spiritualitate morală: societatea puritană etc. după ce vom cerceta arta. trecerea lor în revistă. religia şi zona infrareligioasă. În acest sens „istoria.grupului uman” (p. urmau să fie: arta. „Aici iarăşi sunt prinse sunt fapte cele ceremoniale: nunta. de autonomie a diverselor clase de valori spirituale (p. subsumate categoriilor fundamentale ale vieŃii spirituale: arta. Planurile erau construite prin prisma a două momente: tehnic – înregistrarea manifestărilor spirituale. adevăr. Interpretarea datelor întro cercetare de ansamblu a vieŃii spirituale avea să fie făcută în trei direcŃii: • • determinarea gradului de diferenŃiere. religia unui grup la un moment dat.

n-a putut fi multă vreme acceptat de cenzura comunistă pentru cele două mari idei de sorginte spiritualistă: caracterul autonom al voinŃei sociale şi legea paralelismului. în traiectul construcŃiei sociologiei ca ştiinŃă “calea” noologică a existat întotdeauna adesea fără a fi numită sau invocată. Autorul Noologiei porneşte de la observaŃia care ar putea părea surprinzătoare că. Ca ştiinŃă a ordinii spirituale a lumii noologia are propriile sale metode. Preocuparea specială pentru cunoaşterea manifestărilor spirituale ale unei comunităŃi se încadrează (ca şi sociologia Şcolii de la Bucureşti). Fundamentele unei metodologii noologice de investigare a societăŃii umane le aflăm examinate mai recent în lucrarea Noologia Sistem de sociologie spiritualistă. după cum şi şeful Şcolii. va scrie „Câteva observaŃii asupra vieŃii spirituale a sătenilor de la Goicea Mare”. Mircea Vulcănescu. în urma campaniei monografice de la Goicea Mare (1925). iar Max Weber o utilizează în examinarea factorilor care fac posibilă apariŃia capitalismul occidental dezvoltat. Dimitrie Gusti. iar după campania monografică de la Fundu Moldovei va Ńine la Institutul Social Român comunicarea Realitatea spirituală în cercetarea monografică a societăŃilor (1929). interzisă de ideologia oficială comunistă. unei sociologii de orientare spiritualistă. a profesorului Ilie Bădescu. Durkheim foloseşte metoda sondajului pneumatologic atunci când descoperă în ruperea legăturii sociale adevărata cauză a sinuciderii egoiste. Ion Ionică. de altfel. Mircea Vulcănescu au fost autori interzişi (ultimul a murit în detenŃia comunistă).reprezentant proeminent al Şcolii de la Bucureşti. 114 .

iar clarificarea termenului ne ajută să înŃelegem de ce conceptul “sisteme de interdicŃii” este mai adecvat să exprime un fapt cultural universal cum sunt interdicŃiile. prezent aşadar în toate culturile. DistincŃia o fac de altfel majoritatea specialiştilor consacraŃi ai temei tabuurilor. În 1777. 3. locuri. Distingem de asemenea între generalizarea termenului ca atare – datorată etnografilor şi fenomenul pe care îl exprimă. “termen înzestrat cu un sens foarte larg. nici să mănânce. că locul pe care calci este pământ sfânt”(Ieşirea. în mod general. constată că aceştia “nu puteau nici să se aşeze. termenul de tabu este relativ tânăr în lumea conceptelor ştiinŃifice. alimente etc. întâlnindu-se cu şefii insulei Tongatabu din Tonga. după relatează Cook în memoriile călătoriilor sale.) există şi funcŃionează 115 . dar care însemna. că ceva este interzis””. 5) Conceptul de tabu Deşi probabil vechi de când lumea în societăŃile unde a fost descoperit. Folosirea termenului tabu are o istorie similară cu aceea a conceptului mana – termen prin care populaŃiile est-melaneziene exprimau eficacitatea simbolică a unui obiect sau a unei persoane. pentru că erau tabu. obiecte.SEMNIFICAłIA SISTEMELOR DE ANTROPOLOGIA CULTURALĂ INTERDICłII (TABUURILE) ÎN “Nu te apropia aici. Distingem aşadar între utilizarea termenului de către nativi şi generalizarea sa în limbajul etnografilor sau antropologilor. ci scoateŃi încălŃămintea din picioarele tale. şi în cazul termenului tabu – prin care polinezienii exprimă ideea de interdicŃie asupra unei acŃiuni sub ameninŃarea unui pericol sau sancŃiune etnografii au descoperit că ideea pe care o exprimă (evitarea sau interdicŃia asupra unor persoane. căpitanul englez Cook.

un ordin de a nu face de a nu se comporta într-un anume fel”(1996:20). se bazează în mod esenŃial pe caracterul 116 . Van Gennep numeşte tabuurile rituri negative: “putem distinge riturile pozitive care sunt voliŃiuni traduse în acte. darul. încât ar însemna să facem dovada unui purism excesiv dacă l-am evita sistematic”(1995:276). regulilor. Dacă mitul creează decorul pentru viaŃa socială. iar Arnold van Gennep. pe cel de rituri negative. ce categorii de fapte sunt supuse interdicŃiilor. familia. iar ritul pozitiv sau cultul pozitiv sunt expresia simbolică a acŃiunilor sociale. vederea. o categorie importantă de interdicŃii sunt cele care însoŃesc ceremoniile religioase şi riturile de trecere. ca religia sau magia. Martin Velasco. Cele din urmă sunt numite în mod curent tabuuri. rudenia sau sistemele de clasificare(“totemuri”) etc. Durkheim consideră improprie extinderea unui termen particular la a denumi idei generale: “este (…) regretabil că terminologia consacrată manifestă tendinŃa de a vedea într-o instituŃie atât de universală o particularitate specifică Polineziei. “ProhibiŃia legată de tabu. apropierea de locul săvârşirii unui ritual. ca şi sistemele de schimb. termenul tabu este totuşi atât de folosit. reprezintă aşadar o constantă culturală universală. Încălcarea interdicŃiilor atrage după sine aplicarea unor sancŃiuni grave. Ca şi cuvântul totem. Durkheim foloseşte şi termenul de culte negative. DefiniŃia însă nu stabileşte cu precizie care este semnificaŃia acestor interdicŃii. cum vom vedea. atingerea etc). Într-adevăr. în ce context sunt interzise anumite acŃiuni sau comportamente. şi riturile negative. Tabuul este o interdicŃie. DicŃionarele obişnuiesc să definească sistemele de interdicŃii ca fiind ansamblul normelor. riturile negative ne arată cum devine efectivă această ordine. cui sunt interzise şi cui nu anumite fapte şi în ce grad (interdicŃia de a auzi de la distanŃă un cântec ritual. Pentru a denumi tabuurile. Expresia interdicŃie sau interzicere ni se pare mai potrivită.în toate culturile. practicilor fixate într-o cultură prin care se stabileşte că anumite acŃiuni sunt interzise. după J. de iniŃiere etc.

spaŃiu. ca de exemplu vârsta (copii/adulŃi.primejdios al realităŃii interzise acŃionând. prohibiŃii şi interdicŃii etc. status. sexul (tabuuri mestruale). extinderea câmpului social (tabuuri etnice. . de a mânca). tabuuri permanente sau temporare pe perioada doliului sau a gravidităŃii. fraŃi mai mici). între interdicŃiile morale (să nu ucizi) şi interdicŃiile disciplinare (înscrise în statutul unei asociaŃii). lucru pus în evidenŃă şi de existenŃa unui bogat material etnografic referitor la acestea. simŃurile (interdicŃia de a vedea. ale ştiinŃelor religiei şi antropologice. evoluŃia de la o epocă la alta).spune A. contravenienŃii vor plăti amendă).”(2000:38). de a atinge. 117 . brahmanilor). spaŃiul (ceea ce e interzis în templu e permis în altă parte). clase sociale. Putem clasifica teoriile explicative ale tabu-urilor în: teorii sociologice. teorii psihanalitice. “Fiind mai uşor de enumerat ceea ce nu trebuie făcut decât ceea ce trebuie sau poate fi făcut. totemice. Diversitatea tabuurilor. şi la nivel inconştient. grade diferite de iniŃiere religioasă. statutul persoanelor (interzis celor iniŃiaŃi. La ce se referă ele? După Claude Riviere interdicŃiile se referă la variabile diferite: sex. între tabuul raŃional (să nu produci poluare) şi tabuul superstiŃios (să nu treci pe sub o scară) ne obligă să luăm în considerare diferitele variabile. familiale. în plus. Tipuri de interdicŃii Tabuurile sunt fapte culturale întâlnite pretutindeni. timp: “DistincŃiile între tabuurile religioase (să nu mănânci timp de o oră înainte de euharistie) şi interdicŃiile politice (afişajul interzis. vârstă. fraŃi mai mari. timpul(zile şi ore în care anumite acŃiuni sunt interzise.” (1997:66) InterdicŃiile sunt justificate printr-un sistem de credinŃe şi reprezentări care modelează ataşamentele indivizilor faŃă de valorile general împărtăşite într-o societate. van Gennep – teoreticienii au găsit la diverse popoare liste extinse de tabuuri.” (1996/1909/:20). individuale).

între explicaŃiile date existenŃei tabuurilor. cu finalitate religioasă. 3. tabu joacă un rol important în explicitarea modului cum este posibilă ordinea socială. sociologii. prevalează aceea care o face să derive din prezenŃa. ataşamente ale indivizilor. regulă de comportament.” (1998:47). cum observă J. în obiectele sau acŃiunile trăite ca atare. Durkheim a introdus pentru aceasta termenul de sentimente colective. În regiunea indoneziană şi în Marea Sudului “numeroase interese economice şi sociale – protecŃia pădurii şi a vânatului (aşa cum se întâmpla cu pădurile . nu toate tabuurile prescriu interdicŃii de tip religios. a unei puteri superioare sau din relaŃia acestora cu lumea supraumană. interdicŃiile se referă la comportamentul uman. SemnificaŃia antropologică a interdicŃiilor nu poate face abstracŃie de funcŃia lor socială. Martin Velasco în a sa Introducere în fenomenologia religiei. Teoriile sociologice care au în centru “ordinea socială” constată că acesta este un concept destul de abstract în absenŃa altor concepte care să-l facă mai “vizibil”. raportând ordinea la baza sa psihologică – sentimente. raporturilor dintre om şi mediu etc) Deşi. Pareto vorbeşte de un “sentiment al ierarhiei” etc. Max Weber acordă o atenŃie deosebită tabuizării “practicată de multe ori cu totul raŃional şi sistematic. generic. antropologii sunt în egală măsură îndreptăŃiŃi să se intereseze de studiul tabuurilor. 5).Însă. în măsura în care. psihologii. ci scoateŃi încălŃămintea din picioarele tale. Între ideea existenŃei unor regiuni ontologic diferite şi ideea existenŃei unor limite ale comportamentului uman există o legătură logică: accesul individului în regiuni ontologic “diferite” este semnificativ şi corespunzător“diferit”: “Nu te apropia aici. că locul pe care calci este pământ sfânt”(Ieşirea. Termenul de interdicŃie. FuncŃia raŃionalizatoare (a resurselor.

”(1998:47). invocarea puterii pe care le-o conferă forŃele religioase devine eficientă în toate sferele vieŃii sociale. 119 .(ibidem) Aceasta înseamnă că pentru orice normă. având o valoare privilegiată. Weber vorbeşte de o “aservire directă a religiei faŃă de interese extrareligioase”. Există o categorie largă de tabuuri cu funcŃie raŃională. consideraŃi ca “impuri” să ia parte la masa comună doar grupului (instituŃia banchetului ritual)(1989:49). şi grupările politice sau cele etnice. sau “tot astfel regele supus unui tabu sau grupuri (caste) privilegiate care stau sub semnul unui tabu sau grupuri” trimit la tabuuri cu funcŃia de a introduce frontiere între grupurile sociale. reglementare de care o societate are nevoie. Tabuurile “de castă” Tabuurile stau la baza ordinii sociale şi în alt sens. Aşa se structurează. acolo unde ea este văzută ca aparŃinând unui alt grup decât bărbatul. mai ales pentru proprietatea separată. Câtă vreme există “frontiere şi borne”. deşi ele par a fi tabuuri religioase. Structurarea vieŃii sociale. fără o pregătire prealabilă. o garanŃie religioasă de tip tabu o transformă într-o regulă eficientă. spune Weber.declarate sacre de către rege la începutul Evului Mediu). în cadrul căreia accentul cade pe interdicŃii. există “tabuuri de trecere”. prin interdicŃia “celorlalŃi”. Lucrurile se petrec ca şi cum. Se vorbeşte de aceea de funcŃia integrativă a interdicŃiilor. Sau ce semnificaŃie are faptul că sistemele de interdicŃii însoŃesc toate riturile de trecere? Nu este posibilă nici o schimbare de nivel. Tabuuri vizând de pildă interdicŃia femeii de a sta la masă împreună cu bărbatul. asigurarea proviziilor tot mai reduse în perioade de scumpete împotriva consumurilor neeconomice. de altfel. crearea unei protecŃii a proprietăŃii. asigurarea prăzii de război comune împotriva jafului individual (bunăoară prin intermediul lui Josua în cazul Achan-ului). de statut. a clerului şi a nobilimii. de stări. separaŃia sexuală şi personală a stărilor sociale în interesul păstrării purităŃii de sânge sau a menŃinerii prestigiului de castă – stau toate sub garanŃia tabu-ului. odată descoperită puterea tabuizării.

Toate categoriile de distincŃii pe care le introduc interdictiile sunt importante şi formează un sistem. iniŃiat/neiniŃiat. Concluzie. sistemul de interdicŃii.FuncŃia şi semnificaŃia esenŃială a tabuurilor: principiul distincŃiei între domeniile incompatibile ale realulului Dar ce au în comun toate aceste atât de diverse interdicŃii? Am văzut deja că ele funcŃionează ca reguli de comportament. graniŃe. FuncŃia cea mai importantă a tabuurilor pare să fie aşadar aceea de a introduce distincŃii. După Mircea Eliade interdicŃiile – în semnificaŃia lor ultimă . “La băştinaşii maori. comportamentele indivizilor. Sistemele de interdicŃii – constantă culturală universală. căci nici o societate nu lasă la voia întâmplării. spune el. şi dacă putem defini cultura ca fiind “ordinea simbolică a lumii” (viziunea asupra lumii – la Ion Ionică în cadrul Şcolii de la Bucureşti).în toată 120 . la regimuri diferite ale realului. O categorie importantă o constituie distincŃia primejdios / securizant şi se referă prin urmare la regulile de interacŃiune ale omului cu mediul său natural – după cum prima categorie aceea care făcea distincŃie între comportamente socialmente dorite /socialmente nedorite regla interacŃiunea individului cu mediul său social.se referă la categorii ontologic distincte. în afara regulii. Am văzut de asemenea că există însă şi alte elemente comune ale tabuurilor din societăŃile cele mai diverse. tapu poate însemna deopotrivă “murdărit” şi “sfânt”. descifrarea semnificaŃiei tabuurilor . SemnificaŃia lor în antropologia culturală Studiul tabuurilor ocupă un loc aparte în antroplogia culturală şi socială.”(1955:35-36) Trebuie deci să existe o categorie mai generală decât polaritatea primejdios/inofensiv şi care să ne permită să disociem funcŃia esenŃială a tabuurilor. Dacă simbolul – cum spune Ernst Cassirer – ne apare ca un “sesam al lumii culturale”. între: sacru/profan. Van der Leeuw observă că nu putem deduce elementul comun din categorii diverse de interdicŃii pe baza elementului “primejdios”.

Jeanrenaud şi Silviu Lupescu. Formele elementare ale vieŃii spirituale. M. Încălcarea acestor interdicŃii antrenează efecte dezorganizante asupra comunităŃii şi individului.1997. de consum. pp.1-70. (după ed.. Gilles Ferreol. DURKHEIM. primejdios/inofensiv. E. J. semnificativ/nesemnificativ. igienice. trad. sancŃiunile PrezenŃa interdicŃiilor în toate culturile permite definirea lor ca unul dintre numitorii comuni ai acestora. Paris. Polirom..(a ed. LEVI-STRAUSS. Paris-Haga. 1995. A II-a. a III-a Paris.. un haos. London. InterdicŃiile exprimă în toate culturile existenŃa unor praguri între regimuri ontologic diferite (sacrul/profanul). ed. InterdicŃiile exprimă idei universale. 121 . L’Annee Sociologique. 1967. Les structures elementaires de la parente. ce invalidează ipoteza existenŃei unui mental prelogic – care ar fi caracteristic societăŃilor “primitive”. pref. “La prohibition de l’inceste et ses origines”. raŃionale sau superstiŃioase etc. timp consacrat în mod radical diferit (al sărbătorii/al muncii). Zoicaş. permis/nepermis. Iaşi. Iaşi. Cl. spaŃii sociale diferite (clasa inferioară nu are acces acolo unde clasa superioară are). RIVIERE. M. VAN DER LEEUW.) ne deschide calea spre înŃelegerea sistemului de reguli care fac posibilă ordinea într-o societate.. E. trad.Polirom. Socio-antropologia religiilor. tabuul face parte din seria conceptelor care explică de ce societatea este o complexitate organizată şi nu o junglă. articolul Taboo. Payot. categorii fundamentale ale mentalului colectiv sau individual dintotdeauna. sexuale. BIBLIOGRAFIE DURKHEIM. magice. în Encyclopedia Britannica.diversitatea lor (interdicŃii religioase. ed. FRAZER. 1997. Paris).. I. 1937). CL. rom. Gerard. 2000. Mouton. La religion dans son essence et ses manifestations. 1955.

Iaşi. Teora. 1998. Riturile de trecere. M. 122 .(ed. 1909) WEBER. 5 din ed a V-a a lucrării Wirtschaft und Gesellschaft.. 1996. Berdan şi N. orig. Tipuri de organizări comunitare religioase. Bucureşti.. Sociologia religiei. trad. Polirom. PostfaŃă de Lucia Berdan.L. Studiu introductiv de Nicolae Constantinescu. trad.Van Gennep. Vasilescu. A. Universitas imprint al ed. Ed. de Claudiu Baciu a cap.

Spre deosebire de sociologie. în antropologia culturală şi socială familia. să reŃinem deocamdată explicaŃia pe care o aduce C. care se focalizează mai mult asupra familiei şi mai puŃin asupra rudeniei. prin contrast cu societăŃile “moderne”. Sociologia nu studiază relaŃiile de rudenie. ele rămân o activitate relativ modestă în cadrul sociologiei iar efectul afirmării lor actuale a fost diminuarea interesului privitor la familie ca grup înrudit şi deplasarea atenŃiei asupra relaŃiilor de gen. “complexe” (de exemplu cele capitaliste/industriale).căsătoria şi sistemele de rudenie sunt aproape de nedisociat. DOMENIUL ANTROPOLOGIEI FAMILIEI ŞI SISTEMELOR DE RUDENIE Familia. adică asupra relaŃiilor conjugale. ci “familia”. recent. Studiul înrudirii este o activitate nobilă. a căror viaŃă este bazată pe structura 123 . Acest răspuns este relevant pentru relaŃia istorică dintre disciplinele sociologiei şi antropologiei. Motivele separării istorice a activităŃii de cercetare dintre cele două discipline se găsesc în teoriile fundamental evoluŃioniste asupra naturii societăŃii noastre. o nouă dimensiune datorită gândirii feministe şi interesului arătat de “noua dreaptă” problemelor familiei. unde ocupă o poziŃie corespunzătoare studiului stratificării din sociologie. Asupra acestei distincŃii dintre sociologie şi antropologie în abordarea familiei şi rudeniei. prima mea reacŃie ca sociolog al familei. aflată în centrul disciplinei antropologice. căsătoria şi rudenia au constituit un câmp de investigaŃie privilegiat pentru antropologia culturală şi socială. în cadrul căminului. Harris în prefaŃa lucrării sale despre relaŃiile de rudenie: “Când am fost invitat să contribui cu un volum despre relaŃiile de înrudire (…). În timp ce studiile asupra familiei au dobândit. a fost să sugerez că un antropolog ar fi cel mai potrivit pentru redactarea unui asemenea volum.C. SocietăŃile “simple/primitive/antice” erau văzute ca tipuri de formaŃiuni sociale ale căror structuri erau bazate pe sisteme de rudenie. cercetarea în acest domeniu aducând o contribuŃie importantă la dezvoltarea teoriei şi aparatului conceptual al acestei mai “tinere” discipline din câmpul ştiinŃelor socio-umane. constituirea şi consacrarea acesteia prin rituri special instituite .ABORDAREA ANTROPOLOGICĂ A FAMILIEI.

relaŃiilor economice. şi acesta a condus la un mod de a practica disciplinele noastre într-un mod “dăunător atât înŃelegerii relaŃiilor de rudenie cât şi naturii societăŃii contemporane”. spune el. Voinea. rudele nobile locuiau adesea în palate apropiate. Burke. “ne determină să privim “relaŃiile de rudenie în societăŃile moderne” ca pe o specie în curs de dispariŃie. se întâlneau regulat în loggia familiei şi colaborau îndeaproape în chestiuni economice şi politice.”136 Cercetarea istorică a familiei a contribuit foarte mult la nuanŃarea schemelor generalizante şi de tipar evoluŃionist propuse de sociologia clasică. “rude care stau în case separate pot locui în apropiere. dar pot să asume funcŃii sau să îmbrace forme pe care le-au avut în societatea arhaică/tradiŃională.C. conform căreia anumite instituŃii sunt asociate cu anumite stadii din evoluŃia societăŃii. Bucureşti. De exemplu. 1999. Istorie şi teorie socială. p.. viziunea conform căreia în istorie asistăm la o progresivă restrângere şi nuclearizare a familiei (“teoria 135 C. 136 P. În acest caz. Harris. 69. “fondul diviziunii activităŃii dintre disciplinele surori ale sociologiei şi antropologiei sociale”. ne putem înşela în a aprecia dispariŃia familiei extinse. 16-17. În FlorenŃa renascentistă. Dacă Ńinem seama doar de mărimea gospodăriei sau numai de locuirea în comun. pentru înŃelegerea celui de-al doilea. Humanitas. pref. trad. p. Într-adevăr. pe de altă parte. Ed. observă el. Bucureşti. că şi în societatea industrială. 1998. Opriţă.” Acesta ar fi. Studiul relaŃiilor de rudenie era esenŃial pentru înŃelegerea primului tip de societăŃi. iar cel al vieŃii ecoomice. CEU Du Style. familia extinsă şi rudenia nu numai că nu au dispărut. Exemple istorice ale acestei coexistenŃe sunt uşor de găsit. de exemplu. După cum arată istoricul britanic P. după Harris. A. contrar curentului (sau clişeului) evoluŃionist. 124 . familia poate fi văzută (cel puŃin în forma sa nucleară) ca fiind universală şi deci demnă de a fi studiată. M. Relaţiile de rudenie. o locuinŃă “conjugală”coexistă cu o mentalitate “extinsă”. având posibilitatea să se viziteze în fiecare zi. unele cercetări au arătat.”135 Harris constată că această viziune fundamental evoluŃionistă.Burke (făcând referire la o cercetare despre muncitorii dintr-un cartier al Londrei din anii ’50). şi chiar în mediul urban.

125 . 1974) Sociologia şi antropologia rolurilor parentale Această lucrare are drept ax principal ideea că educarea comportamentului parental este un lucru posibil. Comte: 1825-26.”137 Spre o antropologie aplicată a relaŃiilor parentale Motto: “It is usualy assumed in our society that people have to be trained for difficult roles: most business firms would not consider turning a sales clerk loose on the customers without some formal training.nuclearizării”). M. 137 P.adică faptul de a fi părinte şi de a îndeplini rolurile şi comportamentele ataşate acestei calităŃi . most states now require a course in driver’s education before high school students can acquire a driver’s license.” (E. p. Humanitas. LeMasters. Oricum – ne spune Burke –. the armed forces would scarcely send a raw recruit into combat without extensive and intensive training. deoarece familia este un factor de stabilitate şi armonie socială. Even dog owners often go to school to learn how to treat their pets properly. Istorie şi teorie socială. Bigner: 1995 ). I. ce poate avea urmări benefice atât pentru o serie de probleme grave ale copilului şi familiei în Ńara noastră. dar şi foarte necesar. a fost mai întâi înlocuită de “familia nucleară patriarhală restrânsă”. 1999. a fost corectată şi prezentată într-o formă revizuită de istoricul Lawrence Stone în studiul său despre clasele nobile din Anglia între 1500 şi 1800: “Stone a susŃinut că “familia de spiŃă deschisă”. Bădescu: mss. chiar şi această variantă revizuită a fost pusă sub semnul întrebării de Alan MacFarlane.este o importantă instituŃie socială (La Rosa: 1986. 69. dar şi pentru întreaga societate românească. după cum o numeşte el. Burke. de “familia nucleară casnică închisă”. predominantă la începutul acestei perioade. Bucureşti. E. garanŃia ordinii morale (A. în secolul al XVIII-lea. care sugerează că familia nucleară exista deja în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea. This is not true of American parents. iar apoi. Larionescu: 1994) dar şi pentru că parentalitalitatea .

asimilăm “rolurile parentale” începând din primii ani de viaŃă.părinŃii trebuie “să facă faŃă” unor probleme mereu noi . noŃiunea ideală de părinte îmbracă forme culturale. etc. învăŃăm. ÎnŃelepciunea românilor reŃine ca excepŃionale situaŃiile în care o familie nu rodeşte copii. ca modalitate nonformală de a îmbunătăŃi relaŃia părintecopil. .asociată cu capacitatea persoanei umane de a învăŃa permanent care stă la baza “educaŃiei permanente “ a născut ideea “şcolilor de părinŃi”. A nu avea copii este imoral. moralitate 126 .Vom analiza “premisele” posibilităŃii de a interveni cu succes în relaŃia părinŃi-copii. SemnificaŃiile culturale ale parentalităŃii. iar această atitudine este consemnată în tezaurul paremiologic al românilor: Omul fără copii e ca pomul fără roade. Comportamentul parental este un produs al socializării şi internalizării. dar nevoia de a învăŃa permanent acest rol. împlinit. înseamnă Să fii părinte demonstrează autoritatea divină. În societatea românească tradiŃională abia omul căsătorit şi cu copii este considerat “aşezat”. în planul conştiinŃei colective. “Cum trebuie să fie un părinte”. iar unele basme sunt tocmai expresia nevoii de a corecta. această situaŃie “nenaturală” Sociologul american Bigner a sintetizat astfel semnificaŃiile culturale ale parentalităŃii: Tabloul semnificaŃiilor culturale ale parentalităŃii: Categorii Tipul parentalităŃii Moralitate A fi părinte este ideal al Tipul ideal al non-parentalităŃii A nu fi părinte să respingi considerat o obligaŃie morală. realizat. care are un caracter dinamic. prin “educarea comportamentului parental”. Fiecare cultură are moduri specifice de motiva oamenii să-şi dorească să devină părinŃi.

implică scade satisfacŃie maritală şi previne mariajului. apud Binger. J. p.Responsabil itate A fi părinte înseamnă a A nu fi părinte eludarea lipsa arată îndeplini o obligaŃie civică. sexual incompetenŃă sexuală. divorŃul. Sursa: Adaptare după Veevers. sănătăŃii copiilor imaturitate socială şi un slab echilibru emoŃional. E. 1973. 9. 36. 291-310. An introduction to parenting. Identitate sexuală competenŃă A şi demonstrează fi părinte A nu fi părinte o genului implică acceptarea demonstrează a şi genului sexual şi demonstrează respingere competenŃa sexuală. civice. Atributele sociale ale parentalităŃii 127 . mariajului. 1995 (după care se fac toate citările din Binger în lucrare). maturitate indică socială şi stabilitate personală. este semnifică o direcŃie a responsabilităŃii responsabilităŃii. a fi părinte este este nenatural. şansele de divorŃ şi lasă loc maritale. “Psychiatry”. Căsătoria Parentalitatea dă sens A nu fi părinte din valoare creşte căsătoriei. The social meanings of parenthood. Naturalitate Parentalitatea este A nu fi părinte instinctivă. insatisfacŃiei Normaliatte şi mentală Parentalitatea indică A nu fi părinte subnormalitatea mentale. natural. lipsa indică sănătate sănătate mentală. copiilor iresponsabilitate.

d) legitimitatea . apoi se joacă “de-a mama şi de-a tata” etc. Vom arăta în capitolele următoare care sunt noile tendinŃe apărute în modalităŃile de a-i trata pe copiii instituŃionalizaŃi pentru a evita exercitarea deficitară a rolului de părinte atunci când vor avea proprii lor copii. 1995. Copilul îşi priveşte de timpuriu părinŃii exercitând aceste roluri. LaRosa specifică de asemenea patru caracteristici ale parentalităŃii ca instituŃie socială: a) Externalitatea . 128 .Trei axiome de bază au fost identificate de sociologul Ralph LaRosa pentru a caracteriza calitatea de a fi părinte şi rolurile ataşate acesteia. valori şi credinŃe”. legitime. în realitate mediul social face presiuni pentru a forŃa decizia indivizilor ajunşi la vârsta procreării în legătură cu a avea sau nu copii. A doua axiomă a lui LaRosa statuează că parentalitatea “bune”. norme. II. “Educabilitatea” comportamentului parental 138 apud Bigner. În măsura în care a fi părinte presupune un ansamblu complex de “reguli.parentalitatea poate fi observată “din afară”.cazul copiilor instituŃionalizaŃi de pildă . O serie de mesaje despre rolurile parentale sunt primite prin media etc. uneori îşi îngrijeşte fraŃii mai mici etc. rezonabile. iar deviaŃiile sunt comportamentul parental este un produs al socializării şi internalizării. 138 I. Deşi decizia de a fi sau a nu fi părinte pare să aparŃină indivizilor înşişi care adoptă această decizia.forŃează conformitatea indivizilor cu anumite comportamente. parentalitatea este o instituŃie socială.se referă la necesitatea de a depune un efort special pentru a înŃelege cum funcŃionează instituŃia. Se pune problema dacă atunci când copiilor le lipseşte modelul părinŃilor proprii ..regulile impuse de instituŃii sunt acceptate de indivizi ca fiind adecvate realităŃii. c) caracterul constrângător . An introduction to parenting. considerate de neacceptat. cât şi de cei care nu sunt părinŃi.ai vor întâmpina dificultăŃi în a exercita rolul de părinte atunci când vor fi adulŃi şi vor avea proprii lor copii. b) Opacitatea . p. evaluată. atât de indivizii care o experiază. 11.

129 . Această ipoteză este dealtfel “validată” experimental prin sistemul de asistenŃă socială a familiei.EducaŃie. ibidem. 139 140 DICÞIONAR DE SOCIOLOGIE. abuzul asupra copilului s. dar are şi în România precursori străluciŃi în direcŃia iniŃiată de Veturia Manuilă în perioada interbelică. coord. 202. muncă.140 etc. Există în lume experienŃe care arată că rolurile de părinte se pot (re)învăŃa şi aprofunda prin intermediul unei reŃele speciale de şcoli pentru părinŃi. Bucureşti. de generare.. 1993. ci şi una “întrupată” în instituŃii.”139 ”EducaŃia permanentă” este un concept care a făcut deja carieră în cercetarea teoretică şi în acŃiunea culturală. în întreaga lume. prin practica terapiei familiei (a grupului familial) care dă roade deja de multă vreme în Ńările din Vest.a. Editura Babel. organizare şi conducere a învăŃării individuale şi colective. Sistemul şcolilor de părinŃi având ca destinatari părinŃii tineri este conceput ca o reŃea nonformală care să completeze modul informal de asimilare a rolurilor parentale prin relaŃiile şi interacŃiunile din mediul personal de viaŃă. în mediul comunităŃii familiale sau de vecinătate. educaŃie permanentă. socializarea şi resocializarea părinŃilor tineri. Psihologie. tradiŃii reiterate după decembrie ‘89 prin crearea Departamentului de AsistenŃă Socială în cadrul FacultăŃii de Sociologie. p. Ideea că şi adulŃii pot învăŃa este de multă vreme nu doar o cucerire teoretică. Pedagogie din Universitatea din Bucureşti. v. precum şi ipoteza că recuperarea funcŃiei socializatoare a familiilor de provenienŃă a copiilor abandonaŃi este posibilă. copiii străzii. având ca destinatari îndeosebi părinŃii de vârstă tânără. Zamfir & Vlãsceanu. în tradiŃia şcolii monografice de la Bucureşti. “EducaŃia” este definită în ştiinŃele educaŃiei ca “ansamblu de acŃinuni sociale de transmitere a culturii. joc. învăŃarea rolurilor parentale. Vom argumenta în capitolul următor necesitatea acestui sistem de educaŃie nonformală urmărind o serie de fenomene care nu sunt altceva decât consecinŃe directe ale îndeplinirii deficitare a rolului de părinte: copiii abandonaŃi. precum şi în Ńara noastră.

. .XIV. . 1952. 640 p.1975. . d'économie. 139 p. Marc (dir. .(Cursus. de Minuit.(Travaux de droit. rééd.348 p.Paris.1972. .Bibliografie şi extinderi AUGE. Louis. .Introduction à l'étude de la parenté.(Dossiers africains) BOURDIEU.Anthropologie de la parenté. Pierre. .363 p.(Rééditions / Maison des sciences de l'homme. . .Anthropologie de la parenté: une analyse de la consanguinité et de l'alliance. . . dès 1967: Paris. 2)] NEEDHAM. 92) DELIEGE.276 p. Claude. .1996.(Points . . p.Genève. . . .Introduction à deux théories d'anthropologie sociale: groupes de filiation et alliance de mariage. Sociologie) DUMONT.1977. in: Pierre BOURDIEU.(Bibliothèque de philosophie contemporaine) [Rééd. . . Paris: Seuil. Esquisse d'une théorie de la pratique. . 1967] GHASARIAN. . 167) [Traduit de: Kinship and marriage : an anthropological perspective. Robin. . 37.Structure et fonction dans la société primitive. 1972. .268 p.175 p. .269 p.Paris: Presses universitaires de France.Les domaines de la parenté: filiation.(Recherches anthropologiques) [Trad. . . La Haye: Mouton.139 p.1971. La Haye: Mouton. Paris: Seuil. Essais) LEVI-STRAUSS. résidence.(Points . .1969. alliance. . .(Le sens commun) [Traduit de: Structure and function in primitive society.1972. Paris: Droz. de sociologie et de sciences politiques .Paris: Gallimard. . . Alfred Reginald. .Les structures élémentaires de la parenté. .Paris: Ed.(Les essais . 71-151.La parenté en question: onze contributions à la théorie anthropologique. Christian.Paris : A.1949. 318.Paris: Seuil. . Sciences humaines)] 130 . 1971] RADCLIFFE-BROWN. . . . ."La parenté comme représentation et comme volonté". Colin.Paris: Maspéro.1996. 6) FOX. . Rodney (dir. .). .(Les textes sociologiques.). de: Rethinking kinship and marriage. . . . . Robert.

în urma căruia el devine membru integrat culturii. clasificată în specii şi subspecii). dar nu se reduce la aceasta. cum spune antropologul P. discontinuitatea ciclurilor de viaŃă se transformă într-un continuum. arta. prin rituri specifice trecerea de la o vârstă la alta. cultural. •Cultură – conform definiŃiei lui Tylor (“Primitive Culture”. periodizarea vieŃii marcată în toate culturile prin rituri indică şi o funcŃie psihologică a acestora: toate culturile consideră că trecerea de la o vârstă la alta nu poate avea loc fără o pregătire prealabilă. aculturaŃie – pornind de la analiza sistemelor religioase totemice s- •Clasificare a ajuns la concluzia importanŃei funcŃiei clasificării. are loc un împrumut reciproc de practici culturale. societăŃile par să clasifice lumea socială prin analogie cu clasificarea existentă în natură (ordinea naturală a lumii vii. această periodizare a vieŃii individului are şi o funcŃie socială. dreptul. •Ciclu de viaŃă – perioada de la naştere până la moartea individului. credinŃele. 1871) considerată “canonică” în antropologie. obiceiurile din ciclul vieŃii marchează simbolic. precum şi orice înclinaŃii sau obişnuinŃe dobândite de om ca membru al grupului său. societăŃii sau grupului său.” •Contact cultural – v. astfel încât are loc un proces nu doar de semnificare socio-culturală a vieŃii individului. obiceiurile. fiecărei etapă a vieŃii îi este asociată o funcŃie socială (există şi societăŃi cu clase de vârstă). aprecierea lor ca inferioare 131 . ci. respingerea altor culturi diferite de cea proprie. Smith. •Etnocentrism – atitudinea centrată excesiv pe propria cultură. împărŃită în toate culturile în etape care iau în considerare şi maturizarea biologică a omului. moravurile. un proces prin care fiecare asimilează anumite elemente din cultura cu care vine în contact. În sistemele totemice.GLOSAR DE TERMENI •AculturaŃie – proces ce intervine atunci când două culturi interacŃionează un timp îndelungat. •EnculturaŃie – procesul de asimilare a culturii de către fiecare individ. cultura este “acel ansamblu complex care include cunoştinŃele.

ci interzic comportamente. Întrucât termenul indigen tabu era categoria semnatică pentru interdicŃii într-o cultură anume (Toga) şi deci nu suficient de general. prezenŃa cvasiuniversală a căsătoriei şi familiei. •Etnografie –Etnologie – Antropologie – Se consideră că antropologia are relaŃii speciale cu etnografia şi etnologia. etnologia compară. van Gennep le-a numit de aceea rituri negative. cât momente diferite ale aceleeaşi cercetări: etnografia descrie. ele având ca obiect de studiu cultura şi culturile – motiv pentru care nu trebuie să fie considerate atât discipline diferite. întrucât acestea sunt universale. iar antropologia Ńinteşte la teorii şi explicaŃii (C. al XX-lea ) 132 . A. sau chiar a membrilor acesteia. Atunci când acuzaŃia de etnocentrism planează asupra unui antropolog. •InterdicŃii – tipuri speciale de rituri care nu prescriu. ca şi caracterul de fiinŃă conjugală al omului. există în toate culturile.culturii proprii. Sarcina de a explica interdicŃia universală a incestului este cu atât mai dificilă cu cât în unele culturi există şi interdicŃia legăturii între persoane ce nu sunt rude de sânge (vezi interdicŃia celor două surori. ulterior Douglas sau Webster au analizat interdicŃiile din perspectivă sociologică.s •Etnocid – distrugerea sistematică a unei culturi. •Incest – căsătorie între consangvini(rude de sânge). care intrezice bărbatului văduv să ia în căsătorie pe una dintre surorile soŃiei. a cărui interdicŃie este universală(interdicŃia incestului există în toate culturile). politică şi juridică datorită capacităŃii lor extraordinare de a genera şi explica ordinea într-o societate. Teoretizarea antropologică a culturii la începutul secolului XX se naşte prin opoziŃie cu logica etnocentrică. Durkheim a propus utilizarea termenului interdicŃii. poligamă) sau de complexitatea distribuirii rolurilor. în vigoare în FranŃa până la începutul sec. Max Weber. E. atitudinea acestuia este sever amendată ca fiind antiantropologică. Levi-Strauss)s •Familie – analiza unei mari diversităŃi a familiilor a permis antropologilor să constate dincolo de diversitatea tipurilor (monogamă.

miturile constituie relatări asupra originilor cosmosului. de cele care se derulează în lume de la începutul timpului”. Pattern. cultiva viziunea despre lume comună grupului. ataşamente general împărtăşite de o societate. În perspectiva structurală.gestalt. în analiza structurală a mitului. marele lingvist şi antropolog american E. Levi-Strauss consideră că spiritul omenesc “îndeplineşte anumite operaŃii care nu diferă. •Personalitate – cultură . •ObservaŃie participantă – metodă utilizată şi în alte ştiinŃe sociale.•Mituri .temă privilegiată în antropologia culturală. istoria vieŃii este considerată ea însăşi o “tehnică de observaŃie şi de analiză a unei societăŃi sau a unui grup”.“Personalitate şi cultură” – cea mai timpurie şcoală de gândire în cadrul căreia se va dezvolta şi antropologia psihologică. prin intermediul semnificaŃiilor culturale atribuite) raportul său cu natura. trăind mediat cultural(prin cultură. logica acestor combinări. ci şi funcŃia de a transmite. regulile. culturii şi personalităŃii. considerată însă a fi metoda etalon a antropologiei culturale. susŃine. Cl. •Miteme – elemente în care poate fi descompus un mit pentru a putea fi analizat. Sapir – fondatorul Şcolii va aplica această idee analizelor sale asupra limbajului. sunt importante şi modalităŃile în care mitemele se combină. formă. engl. în natura lor. Omul este dintr-o dată în cultură. structură) diferit de suma părŃilor sale. la C. cea a naturii şi cea a lumii omului. •Natură-cultură – raport ce a stat în atenŃia antropologiei de la începuturile ei. recurenŃa unor miteme etc. originilor grupurilor umane sau a omului. Levi-Strauss natură cultură devine o opoziŃie cu valoare de metodă: spre deosebire de evoluŃionism şi funcŃionalism el enunŃă principiul conform căruia este “iluzoriu să căutăm o continuitate între cele două ordini”. (idee de inspiraŃie kantiană).raport ce a stat în atenŃia Şcolii americane cu acelaşi nume . operaŃiile. •Povestiri ale vieŃii – istorii ale vieŃii – direcŃie de cercetare bazată pe tehnica biografiei. atitudini. de aceea nu putem susŃine că omul arhaic este nelogic sau prelogic. InfluenŃat de psihologia gestaltistă germană – în care se opera cu ideea de intreg (germ. considerate a avea nu doar o funcŃie explicativă. a suscitat şi 133 .

prezinŃi un act. practici sociale şi chiar politice.pe baza metodei biografiilor încrucişate . o depui la registratură. 50. Copii lui Sanchez. Max Weber va analiza sistemele religioase ale societăŃilor şi din perspectiva capacităŃii lor de a genera schimbarea şi inovarea. riturile reprezintă simboluri”. Totuşi. 1941 (povestea vieŃii unui indian hopi).suscită în continuare o dezbatere amplă în antropologie în legătură cu capacitatea limitată de a înŃelege o cultură prin descrierea unei vieŃi individuale. 58). obŃii o ştampilă.”(E. p.unei familii sărace din Ciudad de Mexico. Câteva cercetări celebre bazate pe istorii ale vieŃii: O. îl completezi. obŃii un formular de cerere. capacitatea textului de a rămâne autentic în urma traducerii etc. •Religie – “un sistem de credinŃe şi practici legate de lucrurile sacre. ingerarea pâinii sfinŃite în ritualul de împărtăşire la creştini este un act cu totul diferit de consumul ca hrană al pâinii în fiecare zi. 1961(povestea vieŃii . În sens restrâns ritualul exprimă însă acŃiuni intenŃionate în cu totul alte scopuri decât în viaŃa de zi cu zi: de ex. este o atitudine etnocentrică. Lewis. au legitimitate în a exista. pe toŃi cei care le acceptă. sau primitivă etc.). ceea ce anchetatorul observă din exterior. adică separate. credinŃe şi practici ce unesc într-o comunitate morală. revii după aprobare etc. nu numai ordinea şi consensul. denunŃarea unui sistem de valori din perspectiva unui alt sistem de valori – a considera o altă cultură inferioară. interzise. •Rit şi ritual – acŃiune care se realizează într-o “Ńesătură de în sensul cel mai larg cu putinŃă. Durkheim. numită Biserică. Formele elementare ale vieŃii religioase. modele de acŃiune(de pildă interacŃiunea dintre cetăŃean şi administraŃie este prestabilită într-un regulament – mergi la ghişeu. metoda dovedeşte adesea puterea de a evoca din interior şi prin categorii semantice proprii culturii studiate. Soleil Hopi. folosită complementar cu alte metode sau în cadrul unei cercetări aprofundate a comunităŃii eroului biografiei. dimensiunea “prescrisă” cultural şi social a vieŃii cotidiene. •Relativism cultural – principiu conform căruia toate culturile au dreptul de a exista aşa cum sunt. 134 .

pe de altă parte. •Rudenie – temă fondatoare a antropologiei sociale. aproape toate actele sale suportând o codificare simbolică. sistem (de rudenie). E. sacrul fiind superior profanului. AtenŃia specială acordată rudeniei este datorată pe de o parte faptului că ea este universală.A. “Suntem fiinŃe culturale. spunea Max Weber la începutul secolului al XX-lea. îndeosebi în societăŃile arhaice. conştiinŃa apartenenŃei etc. separate prin interdicŃii severe. dar nu numai: raporturile de rudenie structurează şi fac să comunice toată societatea. miturile etc.). •SemnificaŃii codurilor simbolice(începând cu limbajul. Shils and H. o parte însemnată a conceptelor antropologice fiind elaborată în acest sens: structură. toŃi marii antropologi au construit teorii şi modele de analiză a rudeniei. identitatea socială. el distinge o ordine a sacrului diferită de cea a profanului. explică regulile de interacŃiune şi de comunicare. 135 . ele fiind aşadar două niveluri ierarhizate ale realităŃii. InvestigaŃia în acest domeniu a fost fecundă pentru teoria antropologică. începând cu Lennan care a analizat în lucrarea sa “Primitive Marriage” răpirea ca origine a exogamiei. Analize ale unor societăŃi contemporane explică chiar comportamentul de vot prin apartenenŃa la sistemul de rudenie. reciprocitate. înŃelegerea unei alte culturi (străine de cea a cercetătorului) presupune în mod necesar “traducerea”/descifrarea ritualurile. – ceea ce conferă specificitate ireductibilă lumii omului faŃă de lumea naturală este capacitatea fiinŃelor umane de a atribui lumii semnificaŃii. dotate cu capacitatea şi voinŃa de a adopta o atitudine deliberată faŃă de lume şi de a-i atribui semnificaŃii”(The Methodology of the Social Sciences. importanŃei pe care o putem atribui raporturilor de rudenie în a explica şi structura ordinea socială.. 1949).DiferenŃa este dată de semnificaŃiile atribuite actului ritual. simbolul este considerat în antropologie un adevărat “sesam al lumii culturale”. •Simbol – omul este singura fiinŃă care simbolizează. •Sacru-profan – delimitare la care recurge E. Durkheim pentru a defini religia. alianŃă. Finch trans. schimb social etc. sugerate prin simboluri. chiar şi ordinea politică.

. UniversităŃile care au departamente de antropologie nu acordă licenŃa în antropologie absolvenŃilor dacă aceştia nu realizează un teren. v. sociologia religiei. bazându-se pe relatări ale unor călători sau misionari în teritorii aparŃinând imperiilor coloniale. Conform principiului enunŃat de Max Weber. analiza religiei din diferite perspective disciplinare (psihologia religiei. observaŃia directă la faŃa locului devine ulterior esenŃială pentru dezvoltarea disciplinei. în special Formele elementare ale vieŃii religioase. 1912. dar care totuşi “poate fi înŃeleasă şi aici – adică în cazul condiŃiilor şi efectelor sociale ale religiei – n. întrucât procesele exterioare sunt mult prea polimorfe. reprezentările şi scopurile subiective ale indivizilor – de la “sens”-. antropologie culturală şi socială etc. clasificare v.În viziune structuralistă semnificaŃia (meaning) este o funcŃie a patternurilor organizate. şi sacru-profan în acest glosar). ci “condiŃiile şi rezultatele unei anumite specii de activitate socială”.n. fondatorul sociologiei ca ştiinŃă. interdicŃii 136 . sociologia religiei nu trebuie să aibă în vedere “esenŃa” religiei. istoria religiilor. terenul este pentru antropologie ceea ce este sângele martirilor pentru creştinism. numai pornind de la trăirile. în afara culturii lor de apartenenŃă. cum spune un antropolog. de aceea a fost propus acest termen pentru a unifica într-un sistem ştiinŃele care îşi propun toate. •Totem •Tabu v. care a acordat o importanŃă deosebită reprezentărilor religioase(v.) •Teren – dacă la început antropologia a fost o ştiinŃă de cabinet. •Sociologia religiei – domeniu în care îl putem considera întemeietor pe E. •ŞtiinŃele religiei / Religiologie – religia nu poate fi studiată de o singură disciplină. Consacrarea unui antropolog înseamnă realizarea unei cercetări bazate pe teren. Durkheim.

137 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful