E-MAIL DIN BRUXELLES

E-MAIL DIN BRUXELLES

ARMONIZ~M GRADELE NOASTRE MILITARE CU CELE ALE ALIA}ILOR?
Locotenent-colonel Cristian ARDELEANU nsa.air@hq.nato.int

Coresponden]a actual` a gradelor, conform NATO STANAG 2116,
document disponibil pe site-ul http://nsa.nato.int – abrevierea ROU desemnând România
Major, din vârful ierarhiei subofi]erilor). Confuzie poate genera [i denumirea româneasc` actual` a gradelor ofi]erilor superiori de avia]ie, pentru c` un comandor sau c`pitan-comandor sau locotenent-comandor român poate fi gre[it perceput ca f`când parte din marin` în loc de avia]ie. În nicio armat` NATO nu mai este folosit cuvântul comandor sau vreun derivat al acestuia pentru a desemna un grad de avia]ie, cu o singur` excep]ie: denumirea Wing Commander pentru locotenen]iicolonei de avia]ie din Avia]ia Regal` Britanic`. Trebuie totu[i precizat c` [i aceast` denumire (Wing Commander) este foarte derutant` în sine, pentru c` un pilot britanic cu gradul de Wing Comander nu poate fi Commander of a Wing (Air Wing fiind echivalentul Grupului de Avia]ie de la noi), ci este nevoie de un Group Captain pentru a comanda o forma]iune de avioane de acest nivel (Air Wing). Confuzia se adânce[te când afl`m c` în US Air Force, o unitate Air Force Wing, condus` de un Air Force Brigadier General, este de nivel echivalent cu o US Army Brigade.

Despre gradele americane de Warrant Officer [i posibila lor rela]ionare cu grade române[ti:
NATO STANAG 2116 precizeaz`: Corpul gradelor de Warrant Officer (W1…W5) reprezint` o categorie separat` [i distinct` de cadre militare în for]ele armate ale SUA. Aceste grade se situeaz` ierarhic sub gradul de

Din tabel, se observ` o aglomerare a gradelor române[ti în zona de top a subofi]erilor NATO (cod NATO, E-9 În E-9). schimb, gradul românesc de soldat este “întins” pentru a acoperi dou` grade NATO (E-1 [i E-1 E-2). E-2 Într-un asemenea context, englezii spun All Chiefs and no Indians. Noi ne referim, mai direct la map` [i sap`. În prezent, „pe um`r”, nu este nicio diferen]` între voluntari, voluntari în timpul preg`tirii ini]iale, [i solda]ii instrui]i care instrui]i, au absolvit aceast` perioad` [i au semnat contractul, primind salariu de militar profesionist O rezolprofesionist. vare simpl` (pe lâng` separarea celor dou` grade conform tabelului al`turat) ar fi utilizarea treselor ro[ii cu zigzag alb (fostele grade de TR-i[ti) ca însemn de grad pentru solda]ii profesioni[ti dup` semnarea contractului.

sublocotenent, dar deasupra gradelor de subofi]eri. În consecin]`, gradele de Warrant Officer nu pot fi incluse nici în tabelul NATO cu codificarea gradelor de ofi]eri, nici în cel de subofi]eri. Exist` Warrant Officers în US Army, Navy [i Marine Corps, dar nu mai exist` în US Air Force (ultimul Air Force Warrant Officer a fost pensionat în 1980). {i totu[i exist` Warrant Officers care piloteaz` elicoptere, dar în cadrul US Army

Aviation (Avia]ia For]elor Terestre), Opera]ia Desert Storm demarând în 17 ianuarie 1991, când un elicopter Apache, pilotat de doi Warrant Officers a deschis focul asupra unei instala]ii radar irakiene. Regulamentele US Army precizeaz` (DA Pam 600-3) c` un Warrant Officer este un militar competent/ cu con[tiin]a propriei valori [i cu capacitate de adaptare, care îndepline[te func]ii de: expert tehnic, lider militar de nivel grup`/sec]ie/

atelier/pluton, instructor, sau consilier de specialitate. În US Army, apelativul uzual pentru Warrant Officers este Chief, chiar dac` oficial trebuie s` li se spun` Mr/Mister (pentru b`rba]i), sau Ms (pentru femei). Pentru a vedea în ce m`sur` s-ar putea vorbi de coresponden]e între gradele de Warrant Officers [i gradele române[ti de mai[tri militari, este necesar s` se analizeze comparativ programa de

studiu/curriculum (institu]ia de înv`]`mânt pentru US Army Warrant Officers, inclusiv pentru Army Aviation, este în Fort Rucker, Alabama), iar apoi s` se compare descrierea atribu]iilor/competen]elor pe post (Job descriptions) [i cerin]ele (qualifications) pentru avansarea în grad. Opinia (neavizat`) a subsemnatului este c` Warant Officers s-ar situa undeva între mai[trii militari [i (fo[tii) ofi]eri subingineri.

Propuneri de armonizare a unor grade militare române[ti cu cele ale principalilor alia]i NATO, ce ar putea fi avute în vedere în cadrul procesului de revizuire a Statutului cadrelor militare [i a Ghidului carierei militare:

radul românesc de c`pitan-comandor nu se reg`se[te în nomenclatura NATO [i provoac` mari confuzii alia]ilor. Pe timpul unui exerci]iu NATO PfP, mi s-a întâmplat s` v`d un c`pitan-comandor român de avia]ie considerat c`pitan (cu dou` grade inferioare gradului s`u real). Denumirea gradului românesc comandor (echivalentul gradului colonel în armata american`) provoac` confuzii alia]ilor, datorit` asem`n`rii (fonetice) cu gradul inferior Commander (echivalentul gradului Lieutenant Colonel).

G

|n schimb, gradul românesc de c`pitan (ca ofi]er cu grad inferior în marin`) poate provoca [i mai mari confuzii, orice c`pitan de marin` din România putând fi tratat drept colonel (fost c`pitan de rangul întâi), prin compara]ie cu gradul american de Navy Captain).

Este de notorietate anecdota de acum un deceniu cu un c`pitan român de marin` care, la cei 29 de ani ai s`i, i-ar fi impresionat profund pe alia]i cu rezonan]a gradului s`u (Romanian Navy Captain) [i ar fi bulversat protocolul când s-a îmbarcat la bordul unei nave aliate, secundul navei-gazd` cedându-[i

urgent cabina sa pentru cazarea înaltului oaspete român. Culmea discrepan]ei se atinge îns` în cazul sergen]ilor-majori români, care pot cre[te instantaneu cu patru grade în ochii alia]ilor americani [i pot fi trata]i ca adjutan]i sau adjutan]i-[efi (prin compara]ie cu gradul american de Sergeant-

Reproducere din GRADELE |N ARMATELE NATO

Documentul integral disponibil pe site-ul http://nsa.nato.int www.presamil.ro

Reproducere din GRADELE |N ARMATELE NATO

Documentul integral disponibil pe site-ul http://nsa.nato.int
Nr. 10 (14 - 20 martie 2007)

12 Observatorul militar

Nr. 10 (14 - 20 martie 2007)

www.presamil.ro

Observatorul militar 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful