UNIVERSITATEA

DE VEST

PROCEDURA OPERAłIONALĂ

Cod P0 I.1 Data: Pag. 1 din 7

DIN TIMIŞOARA

PROCEDURA privind modul de elaborare a Registrului de riscuri
în cadrul Compartimentului Financiar la Universitatea de Vest Timişoara

Evidenta modificarilor: Nr. crt.

Pagina

Capitol

Descrierea modificarii

Data/ Versiunea

Observatii

ELABORAT
VERIFICAT APROBAT VERSIUNEA

NUME CHILARESCU DOINA STULIANEC ADRIAN BIROUL SENATULUI 1.1

FUNCTIA DIRECTOR ECONOMIC AUDITOR

DATA 01.10.2009 10.10.2009

SEMNATURA

Note: 1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea UNIVERSITATII de VEST din TIMIŞOARA 2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte. 3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al proprietarului.

cuprinzând standardele de management/control intern la entităŃile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. DESCRIEREA PROCEDURII: I. conform modelului din Anexa 4. 2) stabilirea responsabilităŃilor pentru întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri. 2. Referitor la responsabilii de risc 1. 1389 din 22 august 2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanŃelor publice nr. având ca scop discutarea conŃinutului Tabelelor cuprinzând obiectivele specifice şi riscurile asociate acestora. Contabilul şef elaborează în 2 exemplare un Tabel cuprinzând obiectivele specifice şi riscurile asociate acestora. cuprinzând standardele de management/control intern la entităŃile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 4. e) ORDIN Nr. împreună cu personalul din subordine. împreună cu personalul din subordine.PROCEDURA privind modul de elaborare a Registrului de riscuri în cadrul Compartimentului Financiar la Universitatea de Vest Timişoara CONłINUTUL PROCEDURII 1. la care participă întregul personal de conducere din cadrul UVT. SCOP: Scopul acestei proceduri este: 1) stabilirea unui set unitar de reguli pentru întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri . c) Standardul 11 – Managementul riscului – din Codul controlului intern. Ordonatorul terŃiar de credite numeşte prin decizie persoana care va întocmi şi actualiza Registrul de riscuri şi responsabilii de risc din compartimentul Financiar. Contabilul şef analizează obiectivele cuprinse în Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare stabilite pentru domeniul financiar. 2. Ordonatorul terŃiar de credite convoacă o şedinŃă de analiză.DOMENIU: Procedura se aplică de către personalul din cadrul compartimentului Financiar. 5. 6. 3. 4. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. 7. obiectivele corespunzătoare activităŃilor înscrise în Anexa 3. Contabilul şef identifică. 9. riscurile inerente care pot afecta desfăşurarea activităŃilor din domeniul financiar şi implicit realizarea obiectivelor specifice. Contabilul şef întocmeşte în două exemplare o listă cu activităŃile desfăşurate efectiv de personalul din subordine. în vederea identificării tuturor obiectivelor pe care urmează să le realizeze UVT şi a riscurilor ce pot afecta îndeplinirea acestor obiective. conform modelului din Anexa 3. d) ORDIN Nr. 3. 2 /17 . Contabilul şef identifică. 8. REFERINłE NORMATIVE: a) Regulamentul de organizare şi funcŃionare b) Fişa postului. Contabilul şef identifică toate activităŃile desfăşurate de personalul subordonat. Contabilul şef analizează fişele posturilor aferente personalului din subordine.

conform modelului din Anexa 7. Ordonatorul terŃiar de credite convoacă o şedinŃă de analiză. şi a stabili măsurile corespunzătoare în vederea aducerii riscurilor inerente la un nivel care poate fi tolerat. iar în urma înmulŃirii celor două variabile determină nivelul de risc rezidual. pentru a fi în măsură să facă propuneri de fundamentare care vor fi incluse în Planul de acŃiune pentru minimizarea riscurilor inerente. 23. conform modelului din Anexa 5. având ca scop discutarea Planurilor de acŃiune pentru a vedea dacă prin punerea acestora în aplicare riscurile inerente vor fi reduse la un nivel care să asigure realizarea în mod cert a obiectivelor stabilite. avizarea sau aprobarea documentelor respective. 1 al Anexelor 3-7. împreună cu întreg personalul de conducere din cadrul UVT. În cazul în care se hotărăşte completarea sau modificarea Tabelelor. SituaŃia privind stadiul implementării acŃiunilor de minimizare şi evaluarea riscurilor reziduale din cadrul Compartimentului Financiar.S. şi supun noile Planuri de acŃiune spre aprobare ordonatorului terŃiar de credite. 21. SituaŃiile privind stadiul implementării acŃiunilor de minimizare şi evaluarea riscurilor reziduale din cadrul I. Contabilul şef prezintă Planul de acŃiune ordonatorului terŃiar de credite. 12. /17 3 . Ordonatorul terŃiar de credite analizează pe baza Registrului de riscuri prezentat de Contabilul şef . Contabilul şef înmânează persoanei care întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri exemplarul nr. întocmeşte în două exemplare un plan de acŃiune pentru minimizarea riscurilor inerente. 14. 17. Contabilul şef înscrie valorile celor două variabile (impactul sau probabilitatea ). În cazul în care se hotărăşte completarea sau modificarea Planurilor de acŃiune. la împlinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire. Contabilul şef efectuează completările şi modificările corespunzătoare. care este reliefat de variaŃia valorii nivelului de risc rezidual faŃă de valoarea nivelului de risc inerent. păstrând exemplarul 2 al acestor anexe. Contabilul şef aduce la cunoştinŃa personalului din subordine Planul de acŃiune aprobat. Contabilul şef efectuează completările şi modificările corespunzătoare. precum şi nivelul de risc inerent în Baza de calcul ce va fi întocmită în două exemplare.U. Contabilul şef. 15. în vederea analizării şi avizării. Contabilul şef aduce la cunoştinŃa personalului din subordine Tabelul cuprinzând obiectivele specifice şi riscurile asociate acestora. 18. 20. menŃionată în Anexa nr. Contabilul şef prezintă Tabelul cuprinzând obiectivele specifice şi riscurile asociate acestora. 16. în vederea implementării acŃiunilor de minimizare a riscurilor inerente identificate şi acceptate. şi supun apoi noile Tabele spre aprobare ordonatorului principal de credite. nivelul impactului şi al probabilităŃii pentru fiecare din riscurile inerente identificate şi acceptate de ordonatorul principal de credite în urma şedinŃei de analiză. 19. în termen de 48 de ore de la înregistrarea. la care participă întregul personal de conducere din carul serviciului financiar contabil. aprobat. pe care o prezintă spre analiză ordonatorului terŃiar de credite. întocmeşte în două exemplare. 13. nivelul impactului şi al probabilităŃii pentru riscurile reziduale rezultate după aplicarea măsurilor de minimizare a riscurilor inerente identificate şi acceptate. Contabilul şef stabileşte pe baza grilei de apreciere menŃionată în Anexa 5. cu 72 de ore înainte de îndeplinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire a riscurilor inerente. iar prin combinarea celor două variabile determină nivelul de risc inerent. Contabilul şef stabileşte pe baza unei grile de apreciere. Contabilul şef. 11.10. 22. conform modelului din Anexa 6. 5. în urma unor consultări cu personalul din subordine. Banat pentru a evalua efectul acŃiunilor de minimizare şi implicit rezultatul gestionării riscurilor.

II. Persoana desemnată pentru redactarea Registrului de riscuri: • răspunde de întocmirea şi actualizarea semestrială a Registrului de riscuri 6. • Aprobă Planurile de acŃiune pentru minimizarea riscurilor inerente. iar după aprobarea acestora monitorizează modul de punere în practică de către personalul din subordine. RESPONSABILITĂłI : 1. Ordonatorul terŃiar de credite şi înlocuitori de drept ai acestuia: • Desemnează persoanele care vor întocmi şi actualiza Registrul de riscuri şi responsabilii de risc. DISPOZIłII FINALE 4 /17 . • Analizează impactul şi probabilitatea după punerea în practică a Planurilor de acŃiune pentru minimizarea riscurilor inerente. 1 al Anexelor 3-7. conducerea organizaŃiei redimensionează riscul pe baza nivelului rezidual (acceptat) al acestuia. al probabilităŃii şi al riscului inerent. referitoare la întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri. întocmite de şeful fiecărui nivel ierarhic. • Verifică Planurile de acŃiuni pentru minimizarea riscurilor inerente în faza de propunere. • Avizează Tabelul cuprinzând obiectivele şi riscurile asociate acestora. Analiza şi actualizarea Registrului de riscuri se face atât semestrial. Referitor la întocmirea şi actualizarea registrului de riscuri Registrul de riscuri cuprinde informaŃii referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic al instituŃiei şi reprezintă materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc. Persoana care va întocmi şi actualiza Registrul de riscuri constituie un dosar care va cuprinde toate documentele primite. Persoana care va întocmi şi actualiza Registrul de riscuri deschide Registrul de riscuri într-un singur exemplar şi efectuează înscrierile în acest registru în termen de 72 de ore de la primirea exemplarului nr. Registrul de riscuri se redactează pe suport de hârtie cu ajutorul mijloacelor electronice. Responsabilul cu actualizarea Registrului de riscuri verifică existenŃa tuturor documentelor ce stau la baza înscrierilor din Registrul de riscuri. • După alegerea reacŃiei la risc. • Analizează obiectivele specifice pe care le au de îndeplinit. cât şi la apariŃia oricărui eveniment care poate influenŃa desfăşurarea activităŃilor pentru atingerea obiectivelor stabilite. în vederea determinării nivelului acestora şi calculării nivelului de risc rezidual. 3. • Verifică semestrial revizuirea riscurilor inerente şi actualizarea Registrului de riscuri. Contabilul şef: • Monitorizează riscul prin intermediul activităŃilor curente sau prin evaluări distincte separate. • Respectă termenul de revizuire semestrială a riscurilor inerente identificate şi acceptate în cadrul UVT. 4. 2. şi SituaŃia privind stadiul implementării acŃiunilor de minimizare şi evaluarea riscurilor reziduale. 5. în vederea identificării riscurilor inerente corespunzătoare acestor obiective şi stabilirii nivelului impactului. pe baza datelor din aceste anexe.

însoŃită de Anexele 3-7 va fi difuzată personalului care execută sau participă la întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri de către contabilul şef. c)Pe perioada absenŃei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în forma iniŃială sau revizuită se aplică şi de către înlocuitorii de drept ai acestor persoane. g)Anexa 7–SituaŃie privind stadiul implementării acŃiunilor de minimizare şi evaluarea riscurilor reziduale din cadrul. b) Anexa 2 – LISTA REVIZIILOR .a) Procedura. d)Anexa4–Tabel cuprinzând obiectivele specifice şi riscurile inerente asociate.2009. f) Anexa 6 –Plan de acŃiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul Compartimentului Financiar . CONTABIL ŞEF /17 5 . b) Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se întocmeşte şi se actualizează Registrul de riscuri. e) Anexa 5 –Bază de calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate în cadrul Compartimentului Financiar . d) Această procedură intră în vigoare la data de 01. c) Anexa 3 –Lista cu activităŃile desfăşurate în cadrul Compartimentului Financiar. A N E X E a) Anexa 1 – LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII . la nivelul Compartimentului Financiar .10. 7.

2.documentaŃia insuficientă. Categorii de riscuri 2. 2. .neînregistrarea în evidenŃele contabile 40 PUNCTE.cele generate de schimbările legislative. .lipsa unui program de management al riscurilor 90 PUNCTE. Riscuri financiare: .plăŃi nesecurizate 95 PUNCTE.1.Anexa 4 TABEL CUPRINZÂND OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI RISCURILE INERENTE ASOCIATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL 1.lipsa procedurilor scrise 50 PUNCTE. .4.lipsa unui control asupra operaŃiilor cu risc ridicat 50 PUNCTE. manageriale 50 PUNCTE. structurale. Riscuri de organizare: .2. DEFINITIE: Riscul reprezintă orice eveniment. neactualizată 30 PUNCTE. 2. acŃiune. .nedetectarea operaŃiilor cu risc financiar 75 PUNCTE. . situaŃie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacităŃii entităŃii publice de a realiza obiectivele. . Riscuri operaŃionale: . 2.3.insuficienta organizare a resurselor umane 40 PUNCTE. Alte riscuri: .arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative 20 PUNCTE. .lipsa unor responsabilităŃi precise 40 PUNCTE. 6 /17 .