You are on page 1of 193

Liongino Baliukeviiaus

PARTIZANO DZKO dienoratis


1948 m. birelio 23 d.-1949 m. birelio 6 d.

LIETUVOS GYVENTOJ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS VILNIUS 2002

Pareng Algis Kata Dailininkas Romas Dubonis SBN 9986-757-50-9

anginis straipsnis, sudarymas, Algis Kata, 2002 Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002 Meninis apipavidalinimas, Romas Dubonis, 2002

UDK 947.45.083 Ba239

Rezistencija <...> tai individo fundamentali laikysena prie gyvenim ir prie mirt, tai originalus temptas moralinis klimatas, kuriame tauta, istorijos supurtyta, gauna nauj galimybi, savo naujo likimo smon.

Algirdas Greimas

NEPALAUTAS LAISVS TROKIMAS


Dienoraio autorius Lionginas Baliukeviius-Dzkas gim 1925 m. sausio 1 d. Alytuje. Jo tvas Kostas Baliukeviius vedamas patriotini paskat buvo pasitrauks i lenk okupuoto Vilniaus krato. Alytuje jis ved Joan Petrukeviit - ramaus bdo, isilavinusi mergin. Alytuje, Margio gatvje, alia nuosavo namo Baliukeviiai kr bald dirbtuv, kuri ir tapo pagrindiniu eimos pajam altiniu. Darbti eima gyveno pasituriniai, turjo ir savo automobil, kuris tuo metu daugeliui miesteln buvo neprieinama prabanga. 1926 m. gim antrasis vaikas - Kostas. 1934 m. L. Baliukeviius pradjo lankyti Alytaus valstybin gimnazij. Lionginas nuo vaikysts buvo judrus, labai mgo sport, priklaus gimnazijos futbolo komandai. Mgo karikus aidimus, aktyviai dalyvavo gimnazijos auli ir skaut veikloje. Ilgametis gimnazijos draugas Vincas Lapinskas atsimena: Lionginas iaip buvo darbtus, draugikas, siningas, nemgstantis melo, inteligentikas moksleivis. Labai norjo visk apimti, sisavinti, visur dalyvauti, taiau jam truput trko drausms <...>. Buvo didelis Lietuvos patriotas'". Brstanios asmenybs negaljo neveikti prasidj istoriniai kataklizmai - pirmoji sovietin okupacija, o ypa 1941-j birelio trmimai, kurie skaudiai paliet ne vien j eimos draug. Baliukevii bald dirbtuv, kaip ir visas privaias mones, bolevikai 1941 m. nacionalizavo.
1

V. Lapinskas, Atsiminimai apie Lietuvos partizan L. Baliukevii-Dzk". 1998 05 10, Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido auk muziejaus mokslinis archyvas.

Vokiei okupacijos metais baigs gimnazij, 1943 m. Lionginas stojo Kauno universiteto medicinos fakultet. ia studijuoti jam buvo lemta tik vienerius metus. 1944 m. vasario 16 d. generolas Povilas Plechaviius per radij pakviet Lietuvos jaunim stoti Vietin rinktin. Su vokiei okupacine valdia buvo sutarta, kad lietuvi kariniai daliniai kovos su soviet ir lenk partizanais, terorizavusiais Lietuvos gyventojus, ir gins savo krat nuo artjanios Raudonosios armijos. Vokieiai paadjo nesikiti Vietins rinktins veikl. Pirmo kurso studentas L. Baliukeviius, patriotini sitikinim vedamas, buvo vienas i t keliolikos tkstani jaun vyr, ikart atsiliepusi kvietim ir usiraiusi Vietin rinktin. Vokieius igsdino savanori Vietin rinktin gausa, tuo tarpu j organizuojamus SS batalionus Lietuvos vyrai boikotavo. Naciai sulau savo paadus ir gegus 9 d. sak visiems rinktins batalionams pereiti j dispozicijon - tapti pagalbiniais policijos batalionais. Vietins rinktins vadovybei nepaklusus, vokieiams dal batalion pavyko nuginkluoti - apie 3500 vyr buvo iveti Vokietij darbams arba aerodrom

apsaugai. Didesn dalis vyr su ginklais spjo pasitraukti ir isislapst kas kur galjo - pas giminaiius, mikuose ir pan. 1944 m. liepos 11 d., aidint artjanio fronto kanonadoms, po graudaus atsisveikinimo su tvais (po keli savaii, atsitiktinei bombos skeveldrai pataikius smilkin, tvas vietoje mir) L. Baliukeviius ivyko emaitijoje steigiamus Tvyns apsaugos brius. Vliau jis su nuoskauda prisimin: I tvyns apsaugos" bri nieko neijo. Mes visi tikjom, kad tvyn ginti galima ir su lykia vokika uniforma. Bet vokieiai nuo komunist daug kuo nesiskyr. Mus apgavo ir inaudojo..." Su ginkluota apsauga L. Baliukeviius ir jo bendraygiai buvo iveti ekoslovakij vokiei aerodrom apsaugai. 1945 m. gegus 15 d. kaip vokiei kariuomens eilinis pateko rus nelaisvn. Dar metus buvo likimo blakomas po vairius belaisvi lagerius ekijoje, Vengrijoje. I Ukrainos, Donbaso angli acht, 1946 m. vasaros pabaigoje fizikai iseks pagaliau parsigavo gimtin. Deja, jam, kaip bgliui, grti namus Alytuje buvo pernelyg rizikinga - soviet saugumas jau ne kart tard eimos narius ir domjosi Liongino buvimo vieta. Lietuvoje L. Baliukeviius gana greitai sitrauk ginkluot pasiprieinim sovietiniams okupantams. Jo vlesnis bendraygis Adolfas Ramanauskas-Vanagas atsiminimuose ra: Dzkas norjo patekti Vakarus, taiau nepavyko. Kur laik slapstsi pas gimines. Ten jis ir susipaino su partizanais seliu, Tveliu ir Gegue. Kaip jau minjau, savo laiku ie trys partizanai padar nusiengim, u kuriuos vliau buvo partizan karo lauko teismo sprendimais nubausti mirties bausmmis. Dzkui teko kur laik vaikioti su iais partizanais, nes dl nuolatini masini rus siautjim tuose veikimo rajonuose partizanai nebegaljo laikytis didesnmis grupmis.

Joana ir Kostas Baliukeviiai. Alytus, 1927 m.

Liongino Baliukeviiaus seneliai Petrukeviiai. Alytus, XX a. pradia

Kosto Baliukeviiaus bald ir statybos dirbtuv Alytuje

Lionginas Baliukeviius su Danute Aukselyte apie 1942-1943 m. Alytuje

Kauno Vytauto Didiojo universiteto medicinos fakulteto I kurso studentai prozektoriume 1943 m. kovo 6 d. Lionginas Baliukeviius stovi pirmas i kairs

Lionginas su tvais savo nam kieme Alytuje. 1943 m. liepos 12 d.

Joana Baliukeviien su snumis Lionginu ir Kostu. Alytus, 1928 m.

Broliukai Lionginas ir Kostas tvo dirbtuvje. 1929 m.

Brolis Kostas (viduryje) Kaune su bendramoksliais Apie 1946-1947 m.

Lionginas, baigs Alytaus gimnazij. Apie 1942 m.

Brolis Kostas. Apie 1945 m.

Lionginas Baliukeviius -partizanas Dzkas

Motina, grusi i tremties Sibire. Vilnius, 1969 m.

selis, Tvelis ir Gegu, kurie jau tuomet nepasiymjo drausmingumu, leidosi daugiau gyventoj vaiinami degtine, ir dani baliukai, ypa ten, kur buvo mergin, jiems buvo ne naujiena. Dzko bdui tokie dalykai netiko, nes jis gerai inojo tikruosius partizanavimo tikslus ir udavinius. Po kiek laiko jam pavyko sutikti aib. Jam ir atideng trijuls" ygdarbius. aibas trijul iard, o Dzk pasim pas save tabo darbui, kuriam is visa siela atsidav ir buvo nepaprastai patenkintas"2.
2

A. Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sn... (Partizan gretose), Vilnius, 1999, p.395-396.

L. Baliukeviius siliejo partizan gretas naujame ginkluotojo pogrindio kov etape. Jau buvo prajs tas laikas, kai gauss partizan briai drsiai puldinjo valsi centruose sikrusi sovietin administracij, stribus gaudydavo kaip peles", o susidrus su NKVD kariuomene bdavo stojama atviras, ilgai trunkanias kautynes. Tokia veikimo taktika buvo atneusi didelius nuostolius. Gausios kautyns, prieo pasalos, nip veikla - visa tai retino partizan gretas, o naujokai nespjo j papildyti. (Alytaus apskrityje iki 1946 m. jau buvo uv apie 400 kovotoj.) Okupantai nusmaigst visus valsi centrus NKVD kariuomens gulomis, kuri gausios pajgos operatyviai reaguodavo bet kok partizan pasireikim. Jie buvo priversti vengti atvir ir ilgalaiki susidrim su prieo pajgomis, vis labiau slptis ir maskuoti savo pdsakus. Partizanai skirstsi maesnius kovinius vienetus,

pradjo stovyklauti skyriais. Atsirado btinyb rengti poemines slptuves - bunkeris pasidar pagrindin partizan uuovja. Mik ir kaim ukavimai" vert kovotojus lsti vis giliau po eme ir bunkeriuose praleisti itisas savaites. Vis dlto, neirint sudting veikimo slyg, nuo 1946 m. pavasario Dzkijos partizanams pavyko susivienyti ir kurti Dainavos apygard, sudaryt i karini teritorini vienet - rinktini, grupi (batalion), bri. Apygardos teritorija apm dabartinius Alytaus, Lazdij, Varnos rajonus bei greta esani Marijampols, Prien, Trak ir alinink rajon dal. 1946 m. rugsjo 1-j L. Baliukeviius buvo priimtas Dainavos apygardos Dzk rinktins Geleinio Vilko grup eiliniu kovotoju. Grupei vadovavo vienas narsiausi Dzkijos partizan vad - Vaclovas Voveris-aibas, su kuriuo gan greitai L. Baliukeviius-Dzkas tapo nuoirdiausiais draugais. is partizan junginys tuo metu turjo per 30 kovotoj ir veik Alytaus apskrities Daug bei Alovs valsiuose. Tos vietos L. Baliukeviiui nebuvo visikai svetimos, kadangi Viesmnuose gyveno jo mamos sesuo ir iose apylinkse vaikystje teko su tvais danai lankytis. Dainavos apygardai ir Dzk rinktinei tuo metu vadovavo Lietuvos kariuomens kapitonas Domininkas Jys-uolis, inomas L. Baliukeviiui dar i vaikysts, nes 19351940 m. jis buvo auli sjungos Alytaus rinktins vado pavaduotojas. Dainavos apygardos vadovyb 1946 m. vasar sak koviniams daliniams vykdyti vis eil udavini, tarp kuri svarbi viet um pasal okupacins valdios pareignams ir karikiams rengimas. L.Baliukeviiui-Dzkui gangreit teko patirti pirm kovos krikt. Ilikusiame jo tarnybos lape lakoniki raai liudija apie dalyvavim ariose kautynse bei susirmimuose: 1946 09 04 Daug valsiaus Rimn kaime suruotose pasalose partizanai 1 istrebitel nukov ir 1 sueid. uvo 1 partizanas ir 1 sueistas. 1946 11 14 Daug valsiaus Rakatansk kaime suruota pasala buvo ypa skminga. Sunaikinta beveik visa Daug gula - nukauta 13 MVDist ir 5 istrebiteliai, nors vl neapsieita be nuostoli: uvo 1 partizanas ir 3 lengvai sueisti. 1947 01 03 Alytaus-Daug plento ruoe, Gedimino mike kovotojai nupjaust 2,5 km telefono stulp, sunaikino 2 sunkveimius, 1 lengvj main ir nukov 1 prieo karinink. Tuo Dzko kautyni sraas nesibaigia, taiau kuo toliau, tuo didesne prabanga" tampa dalyvavimas aktyviuose kariniuose veiksmuose. Jam vis daniau tenka dirbti su kitu, politins kovos ginklu - pogrindio spauda. Partizan vadai pastebi jo literatrinius sugebjimus, analitin mstym bei pareigingum. Partizan tabai labiausiai stokojo inteligent, rating ir krybing moni. 1947 m. vasario 1 d. Dzkas paskiriamas Geleinio Vilko grups tabo virininku, atsakingu u spaud ir informacij. 1947 m. pavasar keliaudamas D. Jio-uolio aukiam pirmj didel Dainavos apygardos vad sskryd Punios ile, L. Baliukeviius-Dzkas susipaino su Merkio rinktins vadu atsargos leitenantu Adolfu Ramanausku-Vanagu. Pastarasis vliau prisimin: Jis man atrod usidars, maai kalbus ir truput nerangaus bdo. Su juo artimesn paint sujau tik tolimesns kelions pas uol metu. Mums buvo domu pasikalbti ir apie Alyt, kur ir man paskutiniais laisvo gyvenimo metais teko bti (A. Ramanauskas kelet met dst Alytaus mokytoj seminarijoje - A. K. pastaba). <...> Tuomet kalbdamasis su Dzku negaljau net numatyti, kad ateityje jis taps uoliausiu ir siningiausiu mano

bendradarbiu"3. Ities po santria, danai altumu dvelkiania ivaizda slpsi i prigimties aistringas charakteris ir jautri siela, net ir iauriomis partizaninio karo slygomis isaugojusi jaunysts idealus, meil savajam kratui ir jo monms: A danai pagalvoju, kas gi Tu esi, mano Tvyne? Kodl tavo vaikai tokie keisti, tokie savotikai usispyr? I kur toji didel pasiprieinimo jga teka?
3

A. Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sn..., p. 395, 396.

A jauiu, jog a savo krat pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu man iandien kas pasilyt laisv Amerikoj, a neivaiuoiau. Geriau ti ia garbingai kovojant, negu rankas sudjus laukti kako i kakur nukrintant". 1947 m. pavasar L. Baliukevii pasiekia skaudi inia - Sibir itremiami motina ir kartu gyvens motinos brolis Alfonsas Petrukeviius (ymus nepriklausomybs laik agronomas). Visas eimos turtas buvo konfiskuotas. Tremtinio likimas anksiau ar vliau lauk vis partizan artimj. Apie kiekvienam miko broliui skaudi tem - artimj likim vliau Dzkas ne kart mst: <...> nuolat ir nuolat susiduria dvi didels pasiaukojimo rys: arba, stodamas ms eiles, paaukoji savo tvus ir sijungi kov, lengvini j, padedi visai tautai, adini j; arba savo tv labui lieki iki tol gyventi, kol tave suima ir ivea, galimas daiktas, kartu su tvais. Antruoju atveju sjdis nieko gero i to negauna". L. Baliukeviiaus dd mir 1955 m. Tiumens srityje, motina i tremties Lietuv gro 1956 m. Mir 1972 m., palaidota Naujojoje Vilnioje. Dar tremtyje gavusi ini apie abiej sn tragik t, savo skausm laike seseriai iliejo eilmis:

Mano likimo motinos, tik jos supras, Kokis irdies mano skausmas. Tik jos supras, tik jos supras, Kokis irdies mano skausmas.
L. Baliukeviiaus jaunesnysis brolis Kostas, studijuojantis Kauno valstybiniame universitete, mechanikos fakultete, nuo 1948 m. tapo partizan ryininku. 1949 m. balandio mnes vengdamas sumimo pasitrauk partizan gretas. K. BaliukeviiusRainys, Tylius uvo 1951 m. vasario 16 d., eidamas Piet Lietuvos (Nemuno) partizan srities tabo visuomenins dalies virininko pareigas. enklesns permainos partizanikame Dzko gyvenime vyko, kai 1947 m. rugpjtyje uvus Dainavos apygardos vadui D. Jiui-uoliui, rugsjo mn. 24-25 d. Varnos apskrities Marcinkoni valsiaus mikuose Dzkas kartu su kitais kovini jungini vadais naujuoju apygardos vadu irinko A. Ramanausk-Vanag. Pastarasis kreipsi Geleinio Vilko grups vad V. Vover-aib, kad is leist paimti L. Baliukevii-Dzk naujai kuriam apygardos tab. I grumst" krato (Daug valsiaus) Dzkui teko persikraustyti Merkins valsiaus ilus. ia, u 5 km nuo Merkins, prie Purpli kaimo, buvo rengta

apygardos vadaviet. L. Baliukeviius paskiriamas apygardos vado A. Ramanausko-Vanago adjutantu, o netrukus ir spaudos bei propagandos skyriaus virininku. Naujasis tabas atgaivino Dainavos apygardos partizan laikraio Laisvs varpas" leidim. Dzkas su Vanagu pakaitomis ra straipsnius bei vedamuosius. Laikratlis buvo dauginamas bgniniu rotatoriumi. Tiraas siekdavo iki 1800 egzempliori. Slygos leidybai buvo labai sudtingos - spausdinti tekdavo anktoje, daniausiai drgnoje poeminje slptuvje, be to, nuolat trkdavo priemoni ir mediag spaudiniams dauginti - popieriaus arba tuo. Gav raomj mainl rusikomis raidmis, tabo vyrai suman prieus paveikti ne tik ginklu, bet ir per spaud - leisti laikratl rus kalba Svobodnoje slovo", skirt okupacins kariuomens kariams. Jame aikino sovietins propagandos absurdikum ir komunistins ideologijos al. is vieno lapo laikratukas buvo naktimis iklijuojamas Dzkijos miesteli aiktse, platinamas Vilniuje ir Kaune. Pasak Vanago, daugiausia rus kalb iman Dzkas, nes jis jos buvo moksis ir gimnazijoje <...>. Dzkui buvau paveds reguliariai klausytis radijo ini vokiei bei rus kalbomis ir sudarinti ini santraukas, dedamas Laisvs varpe" ir Svobodnoje slovo" laikratliuose" 4.
4

A. Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sn..., p. 506.

Pogrindio spaud partizanai laik esminiu ginklu prie sovietins partins spaudos liejam mel ir brukamus bolevikins ideologijos nuodus. A. Ramanauskas-Vanagas atsiminimuose ra, kad temos buvo aktualios, faktai neipsti, inios, kad ir nediuginanios, bet teisingos. Dl to partizan spauda gijo visik gyventoj pasitikjim. Kaimo gyventojai anuomet sovietini laikrai visai neskait, o gaudyte gaud partizan spaud. Tai buvo nepakeiiama priemon tautos dvasiai ugdyti ir smonei stiprinti. Ms jga gldi ms sielose, ms irdyse, bet ne ginkluose", - buvo sitikins L. BaliukeviiusDzkas. Kiek vliau jo mintis atkartojo ir priverstinje emigracijoje esantis profesorius A. Maceina: ... Kova su bolevizmu bus laimta ne tiek karo, kiek dvasios ginklais". Partizanai tikjo tarptautine teise ir moralia politika. Jie, kaip ir daugelis Lietuvos moni, dienomis skaiiuodavo, kada karas kils". Blaiviau vertindami tarptautin politin situacij, partizan vadai neretai abejojo dl greitos atomazgos - karinio konflikto tarp demokratini Vakar valstybi ir totalitarins Soviet Sjungos. Abejones ir nusivylim kl laisvojo pasaulio politik neveiklumas pavergt taut atvilgiu. Ach, tie anglikieji politikai! Jie kalba ir kalba, perka ir parduoda visk, itisas tautas," - su kartliu ra Dzkas. Dainavos apygardos tabas, vengdamas iifravimo, danai keit dislokacijos vietas. 1947-1948 m. iem tabas buvo sikrs Merkins valsiaus Dokukos kaimo gyventojo kieme, 1948 m. vasar - bunkeriuose prie llginink ir Mekui kaim, o 1948 m. ruden vadaviet persikl Daug valsiaus Kalesnink mik. Dzkui tai buvo puikiai inomos vietos, nes ia prajo pirmieji partizanavimo metai. 1948 m. jam apygardos vadas suteik partizan puskarininkio laipsn.

1948 m. lapkriio mnes A. Ramanauskas-Vanagas ivyko emaitijoje rengiam vis Lietuvoje veikiani apygard vad pasitarim. Vadovauti Dainavos apygardai jis paved arno rinktins vadui Benediktui Labenskui-Karinui. Siekdami pritraukti daugiau intelektualini pajg ir sustiprinti informacin propagandin darb visuomenje, apygardos tabo pareignai vadaviet pasikviet dirbti ir du jaunus raytojus - Kost KubilinskKaps ir Algird Skink-Viln. Dzkas po keli mnesi tempto darbo leidiant pogrindio spaud ir sprendiant kitus apygardos organizacinius klausimus kaip niekad pasigenda artimo bendraygio: Ge rokai pasiilgau Vanago. A su juo buvau geriau sitrauks darb negu su kuo kitu, ir vienas kit gerai inojom". 1949 m. kovo 7-oji buvo ypatingai skaudi diena L. Baliukeviiui-Dzkui ir visiems partizanams. Gudriai infiltruoti partizan gretas sovietinio saugumo agentai K. Kubilinskas ir A. Skinkys klastingai nuud laikinai einant Dainavos apygardos vado pareigas B. Labensk-Karin ir atved MVD kariuomen prie Kazimieraiio rinktins vadaviets, kurioje prieui pavyko sunaikinti rinktins ir Geleinio Vilko grups vad V. Vover-aib su trim bendraygiais. L. Baliukeviius-Dzkas atsitiktinumo, o i dalies ir apdairumo dka nelaims iveng, taiau dl vykusios idavysts ir artim kovos draug uvimo labai stipriai igyveno: ... vyko tai, ko mes taip bijojom: uvo abu ms bunkeriai, uvo ms geriausi ir brangiausi vyrai. Ms planai subyrjo taip mai ir taip smarkiai, kad mes to niekad n nepagalvodavom. Krtinje atsivr naujos gilios aizdos, o sieloje taip tamsu..." A. Ramanauskas-Vanagas i emaitijos gro u pusmeio, 1949 m. balandio pradioje. Gegus 19 d. suauk visuotin Dainavos apygardos vad pasitarim, kuriame dalyvavo 11 apygardos rinktini ir grupi vad. Vanagas dalyvius informavo apie Lietuvos partizan srii susijungim ir Vyriausiosios vadovybs krim, supaindino su LLKS Tarybos nutarimais, kuriems buvo pritarta ir nutarta dti pastangas juos gyvendinti. Pagaliau vyks ginkluotojo pasiprieinimo organizacij susijungimas sustiprino partizan ryt tsti jau penkerius metus trunkani isilaisvinimo kov. Vanagas paskelb LLKS Prezidiumo pirmininko Jono emaiio-Vytauto 1949 02 16 sakym, kad L. Baliukeviiui-Dzkui suteikiamas partizan leitenanto laipsnis. Kadangi Vanagas Vyriausiosios vadovybs buvo patvirtintas Piet Lietuvos partizan srities vadu ir turjo suformuoti Piet Lietuvos partizan srities tab, buvo nutarta irinkti nauj Dainavos apygardos vad. 1949 m. gegus 19 d. apygardos vad posdyje Dzkas buvo vienbalsiai irinktas Dainavos apygardos vadu, kartu pavedus laikinai eiti ir Kazimieraiio rinktins vado pareigas. Pustreio imto gyv ir apie tkstanio uvusi partizan vadas," - lakonikai dienoratyje vertino savo nauj pareigyb Dzkas. Ugul nauja didels atsakomybs u visoje apygardoje veikianius partizanus nata. L. Baliukeviiui ios pareigos buvo patiktos neatsitiktinai. Kartu su A. Ramanausku-Vanagu vizituodamas apygardos partizan brius, jis puikiai inojo padt koviniuose vienetuose, asmenikai painojo daugel partizan, turjo tarp j autoritet ir pasitikjim. Turjo reikalingas vadui savybes - stipri kovotojo vali, didel pareigingum, grietus principus, taiau kartu buvo gerairdis ir nuoirdus. Su

savanorikai Dzkijos mikuose susirinkusiais vyrais nebuvo lengva bendrauti, nes, pasak Dzko, j charakteriai labai spalvingi, kieti. Visi ne kart irjo miriai akis. Mirti jie nebijo, tai ko jie bijos daugiau? Todl reikia mokti prie j prieiti ir juos valdyti". L. Baliukeviius-Dzkas perm vadovavim apygardai ypa kritiku metu. Vili sulaukti pagalbos i usienio majo. Vien per pirmuosius eis 1949 m. mnesius apygardoje uvo 121 partizanas, t. y. tredalis vis kovotoj. Dzkas energingai m atkurti pairusias apygardos organizacini struktr grandis. Vizituodamas dalinius, vietoj uvusij vad skyr naujus, aikino organizacijai ikilusius udavinius. Labai svarbu buvo kovotojus stiprinti moraliai. 1950 m. pradioje raydamas LLKS vadovybei apie padt Dainavos apygardoje, Dzkas konstatavo, kad gauss partizan uvimai ir prieo spaudimas <...>, patyrusi partizan vad stoka daro padt neabejotinai sunkia. Taiau noro, pasiryimo ir valios nugalti klitis netrksta". Nors apygardoje buvo juntamas intelektualini jg trkumas, apygardos tabas ir toliau sugebjo leisti vairi pogrindio spaud. L. Baliukeviius-Dzkas ileido periodin leidin apygardos kovotojams Dainavos partizanas". Raomja mainle 10-ies egzempliori tirau leidiamame ssiuvinyje daug vietos buvo skiriama partizan krybai. Dzkas aktyviai prisidjo ir prie Piet Lietuvos sriiai skirto laikraio Partizanas" leidybos. Apie leidybos sunkumus ir problemas Dzkas praneime LLKS vadovybei ra: Partizan" buvo numatyta leisti kas mnes, bet ne visada pasisek dl prieo veiksm vykdyti. 1949 m. ijo keturi numeriai. Dainavos partizanai 1949 m. patyr du visikus vadaviei su visom spausdinimo priemonm sunaikinimus - kovo 7 ir rugsjo 23 dienomis". L. Baliukeviius-Dzkas u pastangas ir nuopelnus stiprinant organizacij 1949 m. gruodio 24 d. LLKS vadovybs sakymu apdovanotas II laipsnio Laisvs Kovos Kryiumi. Okupacin valdia, nepajgdama sunaikinti kovotoj vien brutalia kovine jga, per sovietinio saugumo organizacijas MGB-MVD rezg vis naujas, slaptas operacijas. Joms buvo pasitelkiama deimtys naujai uverbuot nip ir agent, kuri pagalba buvo siekiama palauti organizuot laisvs kov. Svarbiausias taikinys - partizan vadai. Rugsjo 23 d. Kalesnink mike, prieui aptikus vadaviet, kautynse uvo Kazimieras Pyplys-Maytis, kuris buvo LLKS galiotinis ryiams su usieniu ir 1949 m. gegus mn. desantu buvo grs Lietuv. Kartu uvo tabo pareignas Julius Makaraviius-ilvitis. 1949 m. gruodio 15 d. Lenkijoje, mikelyje prie lynakiemio, slptuvje uvo Dainavos apygardos tabo ryi ir valgybos skyriaus virininkas Jurgis Krikinas-Rimvydas. Jis apygardos vadovybs nurodymu buvo prasivers per Lenkijos sien (myje uvo ei j lydj partizanai), siekdamas perduoti informacij Vakaruose esaniam LLKS atstovui Juozui Lukai-Skrajnui. 1950 m. gegus 17 d. uvo kitas svarbus Dzko talkininkas - tabo visuomenins dalies virininkas Mikas Babrauskas-Audrnas, Vaivilkas. Neirint skaudi neteki, L. Baliukeviius-Dzkas LLKS vyriausiajai vadovybei apie Dzkijos partizan ateities planus ra: Kol yra partizan, tol kova bus tsiama toliau, galbt ji nebus tokia, kokia buvo prie kelerius metus, kadangi besitsianti okupacija savaime nustat naujas kovos formas ir

bdus, galbt bus maiau ginkluot smgi prieui suduota, bet tokiu atveju partizanas gyvu lietuviku odiu stengsis palaikyti negstani meil Tvynei ir tikrosios nepriklausomybs trokim savo tautiei irdyse". 1950 m. birelio 24-osios naktis buvo lemtinga ir Dainavos apygardos vadui Lionginui Baliukeviiui-Dzkui. I partizan gretose infiltruoto agento Kazio Kalantos-Aido MGB vadovyb suinojo, kad Dzkas, lankydamas partizan dalinius, ada apsistoti agentui inomame bunkeryje aliamikyje, Leipalingio ir Merkins valsi sandroje. Antr valand nakties, nuuds saugojus prijim prie bunkerio partizan Antan Koknevii-vedr, idavikas atved MGB operatyvin grup prie apygardos vadovybs bunkerio. Netiktai uklupti prieo, bunkeryje uvo: Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukeviius-Dzkas, jo adjutantas Augustinas Babrauskas-Radvila, vendrys ir Juozapaviiaus t-vnijos vadas Antanas Vailionis-pokas. Partizanai band vertis i bunkerio, taiau, greitai vertin padties beviltikum, prim paskutin lemting sprendim. Jie liko itikimi Lietuvos partizan priesaikai - gyvi prieui rankas nepasidav... 1950 m. gruodio 4 d. LLKS vadovybs nutarimu Dainavos apygardos vado L. Baliukeviiaus-Dzko nuopelnai po mirties buvo vertinti aukiausiu partizano apdovanojimu - I laipsnio Laisvs Kovos Kryiumi (su kardais). 1998 m. gegus 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis ir Vyio Kryiaus pirmojo laipsnio ordinas. ties vietoje 2000 metais pastatytas atminimo enklas. Publikuojamas dienoratis 40 met dljo Lietuvos TSR Valstybs saugumo komiteto (KGB) archyve (dabar - Lietuvos ypatingasis archyvas) Dainavos apygardos partizan tabui skirtoje agentrinje byloje alia kit ekistini operacij metu paimt partizan dokument. Dienoraio tekstas tvarkingai ispausdintas raomja mainle. Tiktina, kad jis buvo pradtas perspausdinti i rankraio 1949 m. balandio 24 d., kadangi ia data Paymta dienoraio anga. Kadangi mainratis nesiskiria nuo kit byloje esani Dainavos apygardos vado L. Baliukeviiaus-Dzko spausdint dokument (juose yra autoriaus ranka daryt pastab), tai galima teigti, kad archyve iliks autentikas dienoraio tekstas. Publikuojamas tekstas apima vienerius partizaniko gyvenimo metus. Paskutinis raas padarytas 1949 m. birel (metai iki autoriaus ties), taiau galima nuspti, kad dienoratis buvo tsiamas, kadangi 1950 m. operatyviniuose MGB dokumentuose yra usiminta apie L. Baliukeviiaus-Dzko dienoraio raus, darytus mint met iem. Kit, vlesn, MGB rankas pakliuvusi dienoraio dal (greiiausiai dar neperspausdint, rayt ranka) ekistai galjo sunaikinti per eilin MGB-MVD-KGB archyvo valym". Tiesa, kartais kai kurie partizan dokumentai, kaip neturintys operatyvins verts", buvo naikinami i karto. Laimei, likimas buvo gailestingas iai dienoraio daliai -ji saugiame" KGB archyve iliko...

Pirm kart dienoratis buvo ispausdintas 1993 m. urnale Laisvs kov archyvas" (Nr. 6). Leidjai, bdami sitikin, kad is dokumentas bus reikmingas indlis tiriant pokario ginkluotojo pasiprieinimo istorij, idrso nusiengti autoriaus valiai - neskelbti dienoraio vieai. 1994 m. dienoratis dar kart buvo ispausdintas kartu su Justino Leleiaus-Grafo dienoraiu. Greitai itirps knygos tiraas bei puiks atsiliepimai apie dienoraio literatrin, istorin bei aukljamj vert subrandino poreik ileisti L. BaliukeviiausDzko dienorat atskira knyga. Naujas leidinys papildytas Baliukeviiaus eimos bei autoriaus bendraygi nuotraukomis. Detaliau iifruoti tekste minimi partizan slapyvardiai, nurodyti j gimimo ir ties metai ir vietos. Aplinkybs, kuriomis autorius ra savo dienorat, lm tiek faktografinius, tiek ir literatrinius jo teksto savitumus. Dl nuolatinio pavojaus, kad rankratis gali pakliti prie rankas, L. Baliukeviius-Dzkas tik prabgomis usimena apie kai kuriuos svarbius partizan organizacinius planus. Pavyzdiui, apie Dainavos apygardos vado A. RamanauskoVanago kelion (trukusi beveik pus met) emaitij, kur buvo sprendiami partizan organizacijos sukrimo klausimai, Dzkas detaliau usimena tik Vanagui laimingai i kelions grus. Beveik neminimi vietovi pavadinimai, partizan ryininkai vardijami tik slapyvardiais. raai dienoratyje nereguliars, kartais daryti po mnesio pertraukos. Autorius, turdamas neabejotin literatrin talent, mintis dienoratyje dsto lengvai ir taigiai. Rengiant tekst spaudai, daryti tik minimals taisymai, apsiribota gramatikos dalyk sunorminimu. Puslapi paratse slapyvardiai iifruojami: kai tekste slapyvardis paminimas pirm kart arba kai keli partizanai turi t pat slapyvard.
***

L. Baliukeviiui buvo lemta gyventi nepaprastai tragiku ms istorijos laikotarpiu. Sunks ibandymai, ugriuv tvyn, parod brandi jauno mogaus pilietin smon, aikius principus, pagal kuriuos laisv suvokiama ne tik kaip laisv sau, bet ir kaip laisv kitiems. Dienoraio autoriaus pasauliros suformuota idja sutapo su tautos idja, taiau, pasak Algirdo Greimo, tauta niekada neveikia visa; atskirais istorijos momentais ji siknija ir pasireikia per individus, grupes ar socialines klases. L. Baliukeviius yra chrestomatinis tokio istorinio tipo pavyzdys. Dienoratyje ikyla tragika idealisto asmenyb, drstanti tiesiai pavelgti pasaul ir save. iame sielos veidrodyje atsispindi slapiausios autoriaus mintys, abejons ir viltys. Jo pasaulira, trokimai ir siekiai atsiskleidia negailestingos kovos fone. Raydamas L. Baliukeviius danai grta praeit: viesius vaikysts atsiminimus, igyvenimus belaisvi stovyklose, pirmuosius partizanavimo metus. I kasdienybs konteksto isirutulioja ir nuodugnesni apibendrinimai esminiais tautos ir valstybs ilikimo klausimais. Kartas patriotizmas ir neapykanta okupantui netrukdo kritikai pavelgti priekario Lietuv, parodyti politik trumparegikum, tarpusavio politines rietenas, pseudopatriotizm ir baili valdios vyr laikysen kritiniu valstybei momentu.

Skausmingai ir taikliai vardijs prieastis, atvedusias Lietuv prie 1940-j katastrofos, L. Baliukeviius dienoratyje analizuoja ir aktualiausias pokario politines, tautines ir moralines problemas. Stebina blaivus tarptautins ir vidaus padties suvokimas. Radijo bangomis dmesingai sekdamas tarptautini vyki raid, kaip visas kovojantis kratas, jis laukia vilting enkl i Vakar demokratini valstybi - jei ne karini veiksm, tai bent moralins ir politins paramos. Skausmingai igyvendamas pasaulio galingj abejingum kryiuojamos tautos kanioms ir jausdamas savo artjani t, L. Baliukeviius pasirys kovoti iki galo. Rytas ir heroizmas susipina su svajonmis sulaukti taikaus ir laisvo gyvenimo, sukurti eim... Dienoratyje L. Baliukeviius ireikia begalin meil gimtajam kratui ir su uuojauta kalba apie skurde skstanius kaimo mones. Kurdamas nepriklausomos valstybs vizij, kaip teisingumo troktantis mogus, pasisako u socialiai orientuot valstyb. Sunkiomis apmstym valandomis autorius valgiai baiminasi dl Lietuvos likimo tolesns okupacijos slygomis: Tauta paskendusi kraujuose, aarose, juodoje neviltyje, tik samagone tarytum atrado savo paguod ir laikin nusiraminim. Kiek idiot, kriminalist, isigimli, ieikvotoj, prostitui ir bukaproi atne itie prakeikti metai Lietuvai!" Kartu su egzistenciniais apmstymais, kuriuose susipina aminybs ir pasmerktumo motyvai, dienoratyje atsispindi aktualiausios Dainavos apygardos partizan problemos ir kasdieniai rpesiai. Autorius diaugiasi sjdio laimjimais stiprinant organizacij, sielojasi dl neskmi - artim kovos draug uvimo, gyventoj. trmim ir t.t.

Esame sitikin, kad iame dienoratyje laisvo mogaus, nebijanio mirti dl savo ideal, isakytos mintys ir toliau liks aktualios, neabejotinai skatins ir palaikys jaun moni idealistin nusiteikim, pads jiems geriau painti laisvs kovas ir ano laiko dvasi. Algis Kata

PARTIZANO DZKO DIENORATIS is dienoratis jokiu bdu nra skirtas vieumai. A raiau j tik sau. Tuo atveju, jeigu a iau, dienorat praau perduoti mano mielam broliui Kostui. Vis kit, kuriems bus lemta gyventi ir rasti dienorat, a praau neskaityti jo, bet sunaikinti. Tai bus mano paskutinis pageidavimas. Jeigu radjas bus sulauks taip labai troktos ms brangios Tvyns laisvs, tada a jam i Anapus siuniu kariausius sveikinimus. O jeigu ms Lietuvai bt skirta vergijai tstis, tada lai jis nepabgsta sunkios savo dalios, bet, prieingai, a jam linkiu galingos dvasins stiprybs. Partizanikas su Dievu
Dzkas

Rayta bunkeryje 1949.IV.24, 6 val. 20 min. Bunkeryje buvo Vanagas - A. Ramanauskas, Vieversys - Julius Karpis, Guoba - Vaclovas Petrauskas ir Viesulas Vitalius Kuzmickas.

1948
Birelio mn. 23 d.
Prie kelet dieni gavau i brolio laik... Jis... paadjo atvaiuoti, bet dabar a pradedu bijoti dl jo. O jeigu j ia, kaime, kas atpains? Jeigu suiups rusai ir istrebiteliai?.. Kaip pasikeit gyvenimas. Prisimenu, kaip mes visi dar namie gyvenom... turjom, ko tik norjom. Karas ir rusai sunaikino visk. Dabar mes tik benamiai kampininkai. A turiu nuosavybje automat ir pistolet, su kuriuo niekad nesiskiriu, brolis - kelet knyg svetimame kambaryje, varg mama ir dd - Urale. Visikai pagal partizan dain: Tu Urale, motinle, Tvas jau altuos kapuos... Vakar pas mus buvo Vytas, Nemunas ir Genys. Aikinoms j nesusipratimus... ... Jau antra diena klausom Miko nupirkto radijo. Kol kas veikia neblogai. Nepaprastai sunku klausytis Ankaros. Barkjimas, tarkjimas daro klausym sunk.

Ruoiams leisti laikratl. Vedamasis bus mano, paraytas prie mnes laiko. [Minimas laikratlis - Laisvs varpas", Dainavos apygardos organas. - A. K.] Popieriaus jau labai nedaug turime.
Vytas (Merkys) -Adolfas Baublys Nemunas - Vincas Kalanta Genys - Petras Vaitkus Mikas (Audrnas, Vaivilkas) - Mikas Babrauskas

aib prame, kad atsist, bet apie t nieko negirdti. Jo, Rugio ir Vanago laukiam kiekvien dien pasirodant. iandien kanota diena ir tarpais lyja. Savo dienorat raau vyrduobje". Kakur girdti piemen dainavimas. Dainuoja partizanik (prt. Vilko) dain. T dain pirm kart igirdau pavasar prie Nemuno, vykdamas pas uol [1947 m. balandio mn. -A. K.]. I tada jusi iandien jau nra Jrininko, Gandro, Vaitkaus, uolaiio, Pakto. Pas uol vyko pirmas didiulis (?) Dainavos apygardos vad sskrydis. Atmintinos dienos Punios ile - auli salj" (taip buvo vadinamas bunkeris, kuriame mes posdiavom). Tada mes tris dienas vis vakarais susirinkdavome t bunker. ia buvo ir daugiau pastam: Klevas (Subaius), Aras (Petrauskas), na ir pats uolis. Pas uol jautms kaip pas tikr vad. Mes visi tikom vadintis jo vaikais. Nuo to laiko, kai a j maiau Alytuje, jis buvo ymiai pasens. Turbt, kad su barzda. Rankas buvo apsibintavs. Sako, egzem turjs. Gandras vliau man pasakojo (jau po uolio uvimo), kad uolis mane paino dar i ankstesni laik.
aibas- Vaclovas Voveris Rugys -Jonas Jakubaviius Vanagas - Adolfas Ramanauskas Vilkas - neinomas kovotojas uolis - Domininkas Jys Jrininkas - Albertas Perminas Gandras - Kostas imeleviius Vaitkus - Juozas Sarkus uolaitis-Jonas Cibulskas Paktas - Jonas Jusas Klevas - Vytautas Subaius Aras - Mykolas Petrauskas

Dainavos apygardos vad sskrydis Punios ile 1947 m

Nuo to laiko jau metai praslinko. Dabar ten Tvukas skmingai tvarkosi. Tik t uvim, uvim... Bet kur j nra!? Lygiai prie trejus metus - 1945 m. vasar - sdjau belaisvi lageryje, Brno mieste. Ir nors tai buvo ir belaisvi lageris, bet a ten buvau sitaiss kaip namie. inoma, tik lagerio negalima lyginti su namais. Maistas ten buvo puikus, nes a buvau vyriausia galva maistu aprpinant: priirjau gal penkias virtuves. Bet ten trko laisvs, ir dl to trko visko. Kaip iandien atsimenu, kaip danai sddavau prie spygliuotos lagerio tvoros ir godiai irdavau gatvje vykstant laisv gyvenim. Tada pro mano akis praslinkdavo graiai, elegantikai apsivilk eks, jaunos merginos... Ir krtinje kakas virdavo. Kildavo nepaprastas ilgesys tvyns, pastam viet, draug, mergin. Ach, kokios avingos ekaits atrodydavo! Prie ms lager stovjo keli dideli namai. Juose buvo pilna gyventoj. Pirmame aukte gyveno grai mergina, ir a danai per tvor irdavau jos lang. Ms akys danai susitikdavo. Bet argi ekaitei gali rpti kakoks balta jrininko uniforma apsivilks belaisvis. Niekas negali sivaizduoti, kaip yra brangi laisv belaisviui. Visos ms kalbos sukdavosi tik apie tai. Mes tiesiog fantazuodavom. Tada mes patekom lager apie 12, o gal ir daugiau lietuvi. Ms didiausiai laimei, visi patekom virtuv i pat pirmos dienos. O a tapau net virininku". Tad ir ms bkl buvo nepalyginamai geresn negu vis kit belaisvi. Taiau vokieiams

buvo blogai. Kokios j eils stovdavo ties ms virtuvmis ir praydavo duonos! Nieko daugiau, tik duonos. U tai galjai gauti laikrodius, fotoaparatus, auksinius iedus ir t. t. Ididieji vokiei karininkai pasidar tokie mai prie ms virtuvs po to, kai pabadavo kelet dien.
Tvukas (Antanaitis, Litas, Viltis)-Sergijus Stanikis

Domininkas Jys-uolis (deinje)

Tame lageryje ibuvau apie tris mnesius. Paskiau mus ikl svetimali lager. Ten buvojau blogiau. Susitikom tok K. ir dar vien lietuv, kuris jau buvo spjs pamirti lietuvi kalb. Bet, pabuvs su mumis, vl pradjo kaip reikiant kalbti. Paskui ivaiavom Vengrij, Budapet. Lageris buvo pilnas bjauri rus, su kuriais mes niekaip negaljome sugyventi. Lageris stovjo ant Dunojaus kranto. Dar vliau kelion ant vagono stogo per vis Vengrij, Rumunij, Moldavij...

Jei kada tursiu po, btinai reikt aprayti vis t kelion. iandien uteks rayti. Reikia tiesti anten ir klausyti radijo.
arnas - Feliksas Daugirdas Bevardis - Pranas Ivanauskas

Birelio mn. 24 d.
Bjaurus lietus, kuris jau tsiasi antra diena, pagadino man visai nuotaik. Ms bunkeris padarytas senose vyriaus duobse ir ant lub udtas nedidelis sluoksnis emi. Dabar, kada pradjo lyti, pro itas lubas kaip pro rt vanduo varva ant ms galv, lov", popieri. Ant antrame aukte" esanios lovos idstom visas eiminink atnetas lktes, puodelius, blidelius. Pamau sulampa visos lubos, nuplyta popierius. Apie 1 val. nakt nukraustau pagalves ir antklodes pirm aukt". Taiau bunkeryje graiau" pasidar, kai apie 2 val. nakties bunker virto lapi Rugys, arnas ir Bevardis. aibas neatjo. Jo kol kas niekur negalima surasti. iaip taip sulaukm ryto. A nemiegojau: uleidau viet atvykusiems. iandien bunkeryje kaip tvarte. Pilna visur lapi popieri, vanduo vis tebevarva. Prie viso to prisidjo tas, kad pradjom spausdinti laikratl. Taigi 6 vyrai 2x5 bunkerlyje, vos galima bti. Taip tvanku ir drgna! A jau nuo pat ryto bnu lauke. Negaliu atlaikyti" bunkerio oro. Protarpiais pasiiriu dang ir mintyse praau Diev, kad tik bent daugiau nelyt. Bet kur tau visas dangus apdengtas storu pilk debes sluoksniu ir protarpiais purknoj smulkus lietus. iandien Vanagas udjo 4 partizanams tampus, o a pasus savo paraais prailginau" ir iregistravau". Kad turtume geras priemones, kaip bt galima monms padti. Dabar turime a. a. Armino kelis tampus, padarytus i medio, ir jais darome monms pasus. Dirbame taip, kaip senovje, Vytauto laikais.

Mikas Babrauskas. 1949 m.

Birelio mn. 30 d.
Prie por dien buvo atvaiavs Mikas, ir mes j parsivedm savo bunker. Tikims, kad neiduos. Na, o pagaliau reikia juk kuo pasitikti! Kas ino, kur likimas yra paruos mums spstus. Mikas truput nusivyl, bent man taip atrodo, ms bunkeriu. Po lietaus jis visai bjauriai atrod. Popieriai buvo visur nuo lub atply. Be to, bunkeryje buvo tamsoka, nes Genys atjs sudau lempos stikl. Bet mes jo nebarm, nes jis buvo atsines didel pintin uog, pyragaii ir laini. Su maistu mums buvo nekaip, tad iandien turjom geras vaies. Mikas pas mus neliko. Atvaiuos po keli savaii. Su juo susitarm dl vieno raytojlio", kuris, anot jo, gals rayti vedamuosius, nes kadaise priklauss Jaunj raytoj sjungai, o dabar provincijoje usimaskavs" mokytojaujs. Dabar tokie visi.

Be to, Mikas ipl i sanatorijos rotatori ir raomj mainl, bet prie tai mes jau turim nusisti por pistolet geresniam jo plan realizavimui". Prie atvykdamas pas mus, gaus i ms emodan su 25-30 kg utaiso. Bandys sprogdinti NKGB bstin. Jei viskas pasisekt, bt neblogas dalykas. Mikas puikus vyras. Nuoirdus, ms judjimui tiesiog pasivents. Jis mane atved pas Malon. Sdjo metus kaljime u tai, bet tai jo neatbaid. Paraiau laik R., kad jis visur, kur tik reikalas bus, Mikui padt. inoma, paminjau drs, pasiaukojim ir t. t. Na, jis kadaise taip kalbjo. Dabar teks sitikinti, ar tai tiesa. Mikas sako, kad jis dabar ess gerokai bailus. A manau, kad mano laikas j ijudins. Pabaigm spausdinti ir laikratl. Gaila, kad negaljom dti paskutinij ini apie Kominformo pasist prakeikim maralui Tito. iomis dienomis malonu ir radijo klausytis, kaip tie velniai pradjo tarp savs pjautis. Nesinori tikti, kad Tito atsispirt Maskvai. Uvakar kakoks austr apvalgininkas kalbjo tema A netikiu, kad bus karas". Savo ivediojimus jis parm tuo, kad Rusija, girdi, bijanti karo ir dl to vengianti per daug isiokti. Be to, rusai yra toli paeng bakteriologini tyrinjim srityje, dl to patys amerikieiai es smarkiai sunerim. Atseit ir viena pus bijo, ir kita. Nra k ir bekalbti, k turt jausti lietuviai, girddami tokias kalbas. Mane tokie dalykai kakaip veikia labai abejingai. A esu sitikins, kad turi bti konfliktas. inoma, apie iuos metus a negalvoju. Jeigu tai inot partizanai, mane eretiku apaukt. Jie visi, kaip ir mons, dienomis skaiiuoja, kada karas kils.
Arminas - Bronius Balius Genys - Stasys Klimaauskas Malon - partizan ryinink R- (Radvila, vendrys)-Augustinas Babrauskas Kazimieraitis - Juozas Vitkus

Plk. Itn. Juozas Vitkus-Kazimieraitis

Liepos mn. 2 d.
Vanagas pasak, kad iandien sueina lygiai dveji metai, kai uvo pulk. Kazimieraitis. Prisiminiau, kad ir uolio uvimo metins artja... Paskutins dienos prajo kakaip gerai nusiteikus. Turbt dl to, kad radijas nuolat pranea apie Tito atkaklum ir jo prieinimsi Maskvai. Be to, ias dienas laukiu brolio atvaiuojant. Darbo dabar nra taip daug. A perrainju usienio inias. Netrukus vl leisim laikratl. iandien eiminink prane mums, kad ryto met apie 3 km nuo j partizanai nukov 2 istrebitelius. Vienas istrebitelis su kulkosvaidiu pabgs. Istrebiteliai ienavo partizano ilviio pievas, esanias pamerkyje. Mus perspjo, kad ir ia gal pasirodyti rusai, kadangi ir pati vykio vieta yra visikai netoli nuo ms.
ilvitis, ilvis -Julius Makaraviius Guoba - Vaclovas Petrauskas

Kazimieraiio rinktins Geleinio Vilko grups partizanai valo ginklus. 1947 m. vasara. I kairs: pirmas - Vaclovas Voveris-aibas, ketvirtas - Julius Makaraviius-ilvitis, penktas -Lionginas Baliukeviius-Dzkas, etas - Viktoras Kazlauskas-Vanagas

Dainavos apygardos tabas darbo metu 1948 m. liepos 6 d. I kairs: sdi Adolfas Ramanaus-kas-Vanagas, Jonas Jakubaviius-Rugys, stovi Lionginas Baliukeviius-Dzkas, Julius Maka raviius-ilvitis, guli Viktoras KazlamkasVanagas

Liepos mn. 7 d.
Pagaliau pas mus atvyks aibas su Vanagu, o su jais Rugys ir ilvis. Apie juos irgi buvau pradjs vairiai splioti: mat i j apie 3 mn. nebegavome pato. aibas su Vanagu bt juk vis tiek para, kad ir dideli trukdymai vykt. Taip mes prijom ivad: Vanagas greiiausiai bus umutas, o aibas sueistas. Liks tik Guoba. Na, o ilvitis bus uvs su Rimvydu. Taiau, didiausiam ms diaugsmui ir nustebimui, viskas pasirod netiesa. Net ir ms Rimvydas gyvas. Valio! ilvio pasakojimu, Rimvydas niekaip negals prasimuti Tauro apygard. Ten labai daug uvim. Partizanai gsta greiiau u vaigdes. Bet iaip daug ger ini. Gavom i Tauro apygardos vado praneim apie ivykusius usien. Viskas pavyko laimingai. Vyrai i usienio gro atgal. Atsiunt visoki direktyvini biuleteni, Pro memo-ria" ir t. t. Pasirodo, viskas vedama daug platesniu mastu, negu kad a galvojau. Veikia ir ms diplomatiniai atstovai. Na, bet apie tai kit kart. Vakar visi fotografavoms. Vaizdavom smarkius darbininkus, nes atsinem tam tikslui net dvi raomsias mainles. Atseit parodm tab darbo metu. iaip niekas nerpi, tik noriu brolio sulaukti, bet jis vis dar nesirodo. Jeigu iandien ir ryt neatvyks, tada vargu ar teks susitikti. Bevardis vis dar neparpina pistolet. Mikas prakeiks ten mane. Ir emodanas su sprogstamja mediaga dar neparengtas. Ties pasakius, vienam Bevardiui sunku visur ir aplakstyti. Jis neseniai atve mums msos - galima sakyti stribams i panoss. iuo atvilgiu jis tikrai apsukrus ir eina visur kaip arklys. iandien per vis dien raiau apygardos mnesini ini trump apvalg. Jau dvi dienos, kai nustojo lyti ir lauke toks graus oras, taip saul maloniai vieia. Bet nebuvo kada ilipti i bunkerio laukan. Taip beveik sauls ir netenka matyti.
Rimvydas- Jurgis Krikinas K. (Kostas, Rainys) -Kostas Baliukeviius

Lionginas Baliukeviius-Dzkas (kairje) su Pranu Ivanausku-Bevardiu

Kostas Baliukeviius, Kauno Vytauto Didiojo universiteto studentas (viduryje), su bendrakursiais Kaune. 1947 m. (?)

Liepos mn. 12 d.
Ms gyvenimas toks turtingas vairiais nuotykiais, kad a jau nesuspju visko surayti dienorat. Mums dabar prasidjo laimingosios dienos. Tiesa, yra keletas ir eli, bet jie lieka nustelbti ger ini. Pirmiausia tai sulaukiau brolio... K. nuo to laiko, kada a j maiau, ymiai pasikeits... Jau ne tas, koks buvo prie 4-5 metus. Dabar jis visikai suaugs, subrends vyras. Ir a, ir jis, man taip atrod, i pradi jaudinoms. Bet tai buvo tik i pradi. Jis mus visai kitaip sivaizdavo. Galvojo, kad mes pasileid" - atseit geriam, pas merginas einam, na ir audom be jokios tvarkos. Taiau pas mus rado tikrai vienuolik gyvenim. Kaip krankliai, juodais aibo kombinezonais apsivilk, mes tikrai buvom panas vienuolius. A stengiausi duoti K. tikr ms partizaninio judjimo vaizd. Rodiau vairias bylas, net ir i usienio gaut mediag, fotonuotraukas ir t. t. Visa tai j nepaprastai sudomino, kad net pats pradjo silytis partizan eiles. A, ties pasakius, nenoriu to. Jeigu siu, tai bent jis liks motinai suraminti, jai padti. A neigiamai atsakiau tok nauj sumanym. Jeigu, inoma, mongolai prads kabintis, tada aiku. Pabuvo jis pas mus apie 2 dienas. A j stebjau ir supratau, kad vis tik ms darbai j paveik. K. dar pas mus bnant, V. vakare atved ir Mik, kuris negaljo sulaukti pistolet ir emodano ir todl pats dviraiu atvaiavo. Sutarm, kad mogus jam visa tai pavs plentu iki sutartos vietos. Sutarm ir sutartinius enklus. Mikui daviau kelet imt, kad nupirkt nuorainio popieriaus, ir jis tuoj ivaiavo. K. rytojaus dien apie 12 val. ijo. adjo atvaiuoti u mnesio. Papraiau, kad tem i dabartinio student gyvenimo parayt. K. ijus, mes su Vanagu likom dviese. Nuobodu. Kakaip nesinorjo vl grti prie seno darbo. Vieversys jau kelinta diena buvo ijs. Nune Vanago rayt laik pulkininkui, kuris kakur apie Kaun vadovaujs partizanams. A vl pradjau rayti inias. Vanagas pradjo rinkti i Usienio Delegatros biuletenio pernykius sveikinimus. Liepos 10 d. pradjom spausdinti laikratl. Vakare atjo Bevardis ir kiek vliau Strazdas. Atne nuo Rugio ratel, kuriuo kviet atvykti mane arba Vanag. Pasirodo, dl tos spausdinimo mainos. Sekani dien a su Strazdu ivykau. Radom Rug tarp keturi sien bunkeryje. A buvau visikai lapias. Pakeliui lijo ir svarbiausia - reikjo eiti per javus. Kojos visikai permirko.

Nujom gulti. Rugys liko kambaryje sargybuoti. Apie 10 val. dienos mus pakl. Pavalgm, ir netoli esanius krmus atved t piliet. Inteligentikos ivaizdos, madaug koki 32-34 met vyras. Juodi garbanoti plaukai, mao gio ir, be to, atsargos karininkas. Kalbam apie spaustuv. Ji yra, bet reikia 2500 rb, o mes kaip tyia vos kelet imt turim. Be pinig mes tos mainos negalim gauti, o, be to, j reikia parsigabenti i Vilniaus. Pilietis labai gudrus. Kalba miglotai. Rugiui primena kakoki ini rinkim. ia, inoma, paaikja, kad jis dirba angl valgyboje. Jiems vadovaujanti Anglijos pasiuntinyb Maskvoje. Skamba truput netiktinai. Apie tai jis vengia daug kalbti, ir a jo daugiau neklausinju. Pasirodo, jis pasta Rimvyd. Sutariam kit kart susitikim, kur atvykt Vanagas. Greit persiskiriam, nes jam jau reikia ivaiuoti. Palinki stiprybs", atsisveikinam. A lieku su Rugiu ir galvoju apie vien pilieio duot man klausim: Ar js klausts penktadien ini i Vilniaus? Kaip, domu, pasibaig rungtyns su Minsko Dinamo"?" iandien etadienis. Vadinasi, jeigu jis nipas, tai tada neblogai j vaidina. Aiku, jeigu biau jam pasaks, kad klausiausi, tada jis gali puikiai suvokti, kad apygardos tabas yra 15-20 km atstumu nuo susitikimo vietos. Pietauti einam pas kit kinink. Vaikiojam visur dien: tokie geri ia mons. Jeigu kartais kur nors pasirodo rusai, tai mons virtinmis plaukia su praneimais. Rugys ia jau du mnesius gyvena be slptuvs. Rusai bna labai retai, nors partizan ia knibdte knibda. Mato imtai moni, ir jokio idavimo. Dar nesutemus einam per kaim. Kakur bernai traukia partizanin dain, ir pagalvoju, kaip sunku bolevikui sukomunistinti ms kaim. Daug met reikt, kol perauklt", kol j smonje sudauyt buvusios ideologijos likuius". Tigras ir naujokas Liepa mane palydi. Paskutinius kelis kilometrus einu vienas. Msikiai miega. Grs Vieversys. Pasirodo, msikius iandien utiko viena boba su dviem mergaitm. Ir moteris, atrodo, bloga, nors diena jau prajo ramiai. Bevardis iandien atlks smarkiai nugsdino. Jis pasak, kad mes negalim nei vienos minuts gaiti ia, o turim tutuojau ieiti. Tos moters posnis ess istrebitelis, pagarsjs savo iaurumu. Taigi, jei Bevardis teisyb pasakojo, ms padtis kritika. Aiku, jei ji ir prane, tai mes bunkeryje dar galim nejudinti ibti ir koki savait laiko. iandien mus rado antra moterik, bet i, ms eiminink pasakojimu, esanti gera. Bevardis sako, kad ji plep. Bevardiu tikti irgi negalima, nes jis mones skirsto pagal savo pairas, kurios man labai keistai atrodo.

Jau 11 val., ir a kakaip keistai jauiuosi. Bet dabar naktis, ir a netikiu, kad kas vykt. Apie 12 val. nakties atvaiuoja su veimu ir msikiai - Laknas, Girinis (kuris isprogdino klub Merkinje 1948 m. pavasar) ir Genys.
Vieversys - Julius Karpis Strazdas - Jurgis aplikas Tigras - Pranas Sviklas Liepa - Jonas imelionis Laknas- Alfonsas Kasiulynas Girinis - Bernardas Navickas Genys - Stasys Klimaauskas

Pranas Sviklas-Tigras. 1947 m

Deinje Bernardas Navickas-Girinis

Liepos mn. 18 d.
Paskutins trys ar keturios dienos prajo tempto darbo slygomis. Vanagas, Vieversys ir kiti ijo naujo bunkerio daryti. A su Geniu likau baigti laikratl ileisti. Po trij dien ir maai miegot nakt, visikai sukandioti blus, baigm darb. Nusiprausm vakare pirtyje. Bevalgant vakarien, atjo ir Nemunas su la, gliu ir Lapu. Dienavojom pas V. Nemunas atne pinig ir batus man ir Vanagui (lenkikus), kelet kelni ir t. t. Na, jie vyrai tikrai malons. Stengiasi padti i irdies. Nemunas turjo ioki toki reikal, taiau Vanago nesant nebuvo galima j sutvarkyti. Pasirodo, Lapas nori grti namus. Motina mat labai praiusi, kad j atleist. Lapas, mano manymu, turi daugiausia 17 met amiaus. Dar beveik vaikas. Toks plonas, liesas, dar visikai nesubrends vyrukas. ] partizanus stojo nei i io, nei i to - iaip sau. Usideg staiga, bet staiga ir atalo. Taigi dabar j paleidau namo. Sak vaiuosis Vilni ir ten gyvensis pas brol. A jam idroiau pamoksl" apie partizanini paslapi slaptum ir t. t. Atrodo, kad iandien Lapas neieis, nes nei la, nei Genys neino, kur jo namai.

Tiesa, Nemunas atne ir lenk karininko paraytus apmokymo konspektus. Atrodo, kad a neiversiu. Teks iekoti vertjo. Apie 12 val. nakt staiga pasirodo ir Rimvydas. Jo tikrai ia nelaukiau, ir mes net pasibuiuojam. i nakt maai miegam. Tiek daug spdi, kad a guliu atsimerks, iriu vaigdes ir svajoju apie visk - apie savo tvik, apie uvusiuosius, brol, Sibire vargstani mam ir partizano dali... Iauta rytas. iandien jau liepos 19 d. Kaip greitai laikas bga. Juk netrukus bus dveji metai, kai a partizanauju. Atrodo, kad nuolatinis tempimas, pavojai padaro tai, kad ms gyvenimo vykiai pro ms akis, smon praslenka taip, kaip keleiviui lekianiame traukinyje kaimai, krykels, kalneliai... iandien vl perpakuoju ms daiktus. Juos veim su rugi pdais prikrautu veimu ir dienos metu. Taip bus saugiau, nes tose vietose, kur mums reiks vaiuoti, nakties metu belstis yra pavojinga - beveik kas antra naktis pasalauja rusai. Vidurdien atsisveikinam V. ir islenkam link kininko B". Pas j pavalgom ir, luktelj kelet valand, droiam toliau. Mane jau kelios valandos kaip kankina 33". Vos galiu eiti. Apie vakar vienas kininkas atnea virinto kmyn vandens. Pasidaro truput lengviau. iaip taip apie ryt pasiekiam ir t viet, kur msikiai kasa bunker.
la - Juozas Lukys glis - Juozas Alekeviius Lapas - Algirdas Radzeviius

Kazimieraiio rinktins DLK Vytauto grups kovotojai. Antras i kairs Algirdas RadzeviiusLapas

Liepos mn. 20 d.
Ties bunkeriu saviki dar nerandam. Matyti, kur kluone miega. A taip nusikamavau, jog krentu ant ems ir umiegu, taiau rytas altas ir po pusvalandio pabundu. Jau visikai iau, pasirodo msikiai. Suinom, kad jie nuo ms per imt metr guljo, siraus pievoje esani ieno kupet. Jie tsia savo darb, o a atsineu ieno ir atsigulu. Taip per vis dien pramiegojau, nieko nevalgs. Vakare bunkeris visikai baigtas. iandien susitinkam su tuo angl valgybininku", taiau i ms maai kas abejoja, kad tai NKVD sistas nipas, ir ne bet koks, bet labai gudrus, i anksto apgalvojs kiekvien savo od, puikiai pasts ms slygas. Vanagas, Rimvydas ir a dar i pat ryto aptariam, kaip su juo kalbsim ir t. t. Pagaliau nueinam pas j. Apie jo atvykim Strazdas mums prie tai prane. Randam j begulint. Pasisveikinam. Pirmos minuts praeina temptoje ir nejaukioje atmosferoje. Jis aikiai jaudinasi ir jo pirmas susitikimas su Rimvydu yra visai nenatralus. I pradi kalba jie abudu. Keliais sakiniais prisimena buvusius laikus. valgybininkas" (Gelgaudas), be to, klausia Rimvyd, ar is tebess toks ileps" kaip kadaise.

Vliau pradedam kalbti apie reikal. Vanagas Gelgaud klausinja apie jo darb". Gelgaudas atsakinja, pasakoja, bet taip suktai, neaikiai. Kakoks vairi atsitiktinum kratinys, bet ne atviras pasisakymas. Ir taip tsiasi apie dvi valandas, kol mums pranea, kad pas kinink, kurio raistelyje mes sdim, yra atj rusai ir istrebiteliai. Pasikalbjim pertraukiam ir traukiams truput toliau. U kokio puskilometrio sitaisom kituose krmuose ir tsiam pasikalbjim. Kalbams dar kokias 4 valandas. Toks ilgas vaidinimas, odi rankiojimas mus galutinai ivargina. Sutariam susitikti su Gelgaudo efu" dl mediagos (karini ini) suteikimo". Taiau prie tai Gelgaudas atgabensis i iluts mums spaustuv, kuri i Vilniaus tursi paimti ms vyrai. Po to visi plepam apie vairius dalykus. I tikrj kalba tik Gelgaudas: mes arba tylim, arba juokiams, girddami jo anekdotus ir terpdami retkariais vien kit od. Gelgaudas pila anekdot po anekdoto.
Gelgaudas - MGB agentas Lauras

Dainavos apygardos vadovyb su Kazimieraiio rinktins kovotojais I kairs: pirmoje eilje sdi Lionginas Baliukeviius-Dzkas ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas, treioje eilje stovi Jurgis Krikinas-Rimvydas

Liepos mn. 21 d.
Jis nejaukiai jauiasi ms tylioje kompanijoje. Pagaliau atsisveikinam. Spaudiam rankas, tarytum draugai btume. Kad jis MVD-istas, 100 procent garantuoti negalime, bet kaip drsiai jis paima ms laikratlius veti Vilni. Prisimenu Butk. i Vilniaus. Tam buvo galima sisti laikratlius patu. Jis nebijojo. itas Gelgaudas nepaprastai panaus j. Gelgaudui ivykus, mes svarstom pasakytus odius. Rimvydas pranao balsu vis tvirtina, kad Gelgaudas - MVD nipas. A pats pradedu tikti, kad labai maa vilties gauti spaustuv. iandien vakare parsineam daiktus.

Liepos mn. 24 d.
Mes jau galutinai susitvarkm savo bunker. Graiai jis atrodo. Blogiausia, kad negaliu radijo klausyti. Kakur liko antena, rotatorius ir mano darbo drabuiai. Kelias dienas i eils buvom nuj pas t mog, kur buvo atveti ms daiktai. Ikrt visus iaudus ir ien, o ms daiktai taip ir neatsirado. Greiiausiai jie bus lik pas V. arba mogelis atgal nusive. T dien jie labai skubjo ikrauti daiktus, nes netoliese buvo istrebiteliai ir rusai. Ms kaime taip pat kelias dienas buvo apsistoj rusai. O mes net usimaskav nebuvom. Rusai kreia Varios mik, mat msikiai Boguiki kaime susiaud... ... Kai atjo Rimvydas, pas mus juok netrksta... Vieversys jau kelinta diena be perstojo kikena...

Rugpjio mn. 1 d.
Vakar ir iandien po ms kaim siauia rusai ir istrebiteliai. Bnam po kelet valand usidar.

Liepos mn. 27 d.
Vakar turjom maloni ir nemaloni ini. Gavom vl nauj paket i Tauro apygardos. uvo Laknas ir Sausis. Abu dar jauni partizanai. Bevardis vakar atjs prane, es Laknas paimtas gyvas (sueistas). Laknas inojo ms bunker. Tai mus truput neramina, bet i bunkerio nutariam niekur neiti. Laknas neiduos. Iki

ryto dl visa ko nutariam paeiliui budti. A lieku pirmoje pamainoje. Raau tem prie karikatros. Nesilipdo... iandien Vanagas, Rimvydas ir a pasiskirstm darbus. A perimu vis spaudos ir informacijos skyri. iandien daugiau negaliu rayti. Labai miego noriu. Vos kelet valand miegojau. iandien bunkeryje taip tvanku, kad sunku ilaikyti. K. vl atvaiuos pas mane.
Laknas - Juozas Eimanaviius Sausis - Jonas Barysas

Geleinio Vilko grups kovotojai. 1947 m. vasara

arno rinktins Kar. Juozapaviiaus grups kovotojai. 1947 m. vasara. I kairs: stovi antras Jonas Radziukynas-Karvelis, priklaups pirmas Antanas Gruauskas-Siaubas

Rugpjio mn. ? d.
Mes ir vl ikraustyti i bunkerio. Prie tai mus rado visi kaimynystje gyvenantieji kininkai. J tarpe vienas buvo, tarybiniais odiais tariant, vargingas valstietis". Kai jis utiko ms bunker, inoma, nerim mums kl ne jo vargingumas, bet tai, kad jis per visus trejus metus buvo visikai nemokjs mokesi ir neatliks joki prievoli. Argi gali prie bolevikins santvarkos kas mokesi nemokti ir kartu nenubaustas likti? Ms gaspadoriaus" isireikimu, turbt bsis judoius, nors lieuviu jis labai didelis patriotas, kartas lietuvis. Taigi mintas pilietis prie ms greitai priprato. Bet mes - ne. Jo ivaizda, veidas ir kalba - tikro Judo. Prie kelias dienas jis buvo atjs pas mus skstis ir kartu lyg patarimo klausti dl pyliavos reikal. Es j jau veri mokti mokesius. Bet kaip jis sumoks neturdamas nei rublio? Pagaliau mes duodam jam 300 rb, u kuriuos jis nusipirksis bent 10 kg sviesto, nuneis partorgui kaip ky ir galbt atsipirksis. Prajus keletui dien, pilietis atjs pasak, jog partorgas girtas jam isitars, es pas kaimyn praussi partizanai. Be to, partorgas taip pat ins, kad pas jo kaimyn usilaiko" partizanai. Usilaiko"... it od pilietis atsine usiras ant popieriaus gaballio - atseit jis nesuprats jo prasms. Veidmainingas asilas! Jis

turbt nejauia, kok pavojing aidim pradjo. Nori ir vieniems geras bti, ir kitiems tikti. Skundia ir perspjinja. iaip ar taip, toliau ia bti negalima. Nutariam kraustytis. Yra ir K. Jis jau daugiau kaip savait laiko bna. Para tem. Yra ir aibas, ir Vanagas... Gaila su K. skirtis. Daiktus tuo tarpu ivea pas Rug, o mes tuo tarpu traukiam iekoti naujam bunkeriui vietos. Lauke lyja lietus. Naktis tamsi. Ms apie 13 vyr. Gaila palikti tok ger bunker. Buvom sitrauk darb ir matsi, kad padaryta nemaa paanga. Dabar vl kokiai savaitei ar daugiau darbas nutrks. Persikeliam per eer pas Gen. Nedaug kelio, bet a jauiuosi visikai pavargs. Sdjimas bunkeryje sveikat iiulpia kaip ir kaljimas. Dienavojome kluone. Kartu su mumis ir Genio vyrai. ia atvyks ir Karvelis su savo vyrais i Kar. Juozapaviiaus grups. Dien padarom miting". Vanagas prisaikdina naujokus. Rimvydas ir a pasakom kalbas. A politin apvalg papasakoju... ... Suradom jau bunkeriui viet. Truput per daug atvira. Jeigu nepamatys, kaip kasim, bus gerai. Ieinam susitikim su Studentu. Tas vyriokas per daug ilgai nekontroliuojamas gyveno. Su juo reikia baigti. Vakarykt ir i diena man primena pirmas velnisias rudens dienas. Dangus truput kanotas, ir oras toks vsus, malonus. Ypatingai grau, kai baigiasi diena. Atrodo, lyg tai bt paskutinis atsisveikinimas su vasara. ios dienos kakaip veikia mano nuotaik. Mane nuteikia truput melancholikai. Vl kyla prisiminimai, ir darosi gaila prajusi grai dien... Nortsi, rodos, mokytis, dar ko nors daugiau pasiekti. Ach, itos graiosios, ramiosios ir kartu tokiu lidnumu dvelkianios dienos! O galbt tik man jos tokios lidnos!.. A bandau ias dienas palyginti su prajusio gyvenimo dienomis, iekau praeityje panai. Prisimenu Vizgirdo mike matytus vaizdus nuo didelio kalno. I jo matyti aplink besi-drieki mikai ir tarp j vingiuojs Nemunas. Graios Alytaus apylinks, Kaunas ventadienio vakar, Graco kalnai, Donbaso achtos, Ukrainos lygumos ir niri gamta - visa tai iandien taip grau atrodo ir taip toli, nepasiekiama... Net tos prakeiktos Ukrainos achtos iandien lyg bt pridengtos ne tokiu niriu ydu. Rodos, ir dabar girdiu tas ukrainiei moter vyrikais balsais traukiamas dainas. Jos yra savotikai graios, lidnos ir sunkios, kaip ir visas gyvenimas t, kurie tame krate gyvena. Daug per ias dienas ateina man galv dingusi praeities vaizd. Ir visi jie gras ir tokie brangs. Nejauti, kaip ird nejuiomis suspaudia: bga laikas, bga jaunyst, bga meil - viskas bga... Prie mus neinia, baisi neinia. Tie anglosaksikieji diplomatai Maskvoje sprendia milijon likim. Vargiai ar jie mus (ia turiu galvoje ne tik partizanus ir Lietuv, bet ir vis Ryt Europ) prisimena. Jie tikriausiai nepasidalina sferomis, o kuo galim rpti mes? Svarbu, kad imperikasis brit litas nesuliest, kad doleris bt

tvirtas... Nenoriu a tokios bjaurios prozos -ji nesiderina su itomis graiomis dienomis. aib, matyt, taip pat panaios nuotaikos uklumpa. Mes su juo prisimenam, kad jau esam vyrai: man 23 metai, jam - 26. Nejuiomis subrendom. Subren-dom per anksti - su autuvu, su pavojais. Nejaugi mes jau vyrai? Rodos, dar taip neseniai buvom vaikai, gimnazistai. Kaip tas laikas bga! Ketveri metai nuo tos dienos, kai apleidau Lietuv. Po to viskas susimai. Kareivio duona, kelions, nuotykiai, belaisvi lageriai - vienu odiu, gyvenimo kratinys. Ir vl Lietuvoj... Bet jau nebe ta Lietuva, mons tarytum nebe tie, pastam beveik nra, o draugai -jie visi dingo. Uteks prisiminimais gyventi, nors tai labai gera. Studento nesulaukm. I jo brio atvyko tik Vieversys (selio brolis) ir Tankistas. Pasirodo, Vieversys vakar vos ibgo. Jie buvo susitik su tariamais partizanais. Na, ir tie, inoma, visus iklojo. Pabgo tik Vieversys. Tarzanas, Laknas ir dar vienas [partizan ryininkas Kazys Plauga - A. K.] uvo... ... Vakare ivykstam. A su Geniu ieinu vliau. jom per tok tank raist, kad ir savo pilot" pameiau. Savo draugus randam mieganius kluone. Vanagas skundiasi, kad j labai blusos kankinanios, o j itame priekluonyje milijonai. Vietos daugiau nra, ir a su Geniu nueinu gulti kitur. Vos pradjus auti vl keliaujam. Ilgiau pasilikti negalima, nes vakar ia visur pasalavo rusai. Pagaliau pasiekiam numatyt bunkeriui viet. Apie 10 val. pradedam kasti. em vidutinika. Iki vakaro visikai i-kasam, lieka tik lentas sustatyti. Bevardis su Giriniu tuojau po piet ivyko parveti lent. Bunkeris didelis, ir, atrodo, vieno veimo lent nepakaks. A, Genys ir Vieversys ieinam j kaim taip pat lent parveti. U keli kilometr randam pas mog dili". Jas supjaunam, sukraunam veim ir traukiam atgal. iandien nepaprastai viesi naktis. mons visur miega, tik unes loja. Jauia mus. Parvaiuojam pas savo gaspadori". Bevardio dar nra. Netrukus pasirodo ir jis, bet psias, pasirodo, jis su Giriniu buvo tiek prisikrov lent, kad bevaiuojant ratas lo. Ikraunam savo lentas ir vaiuojam jiems padti. Vainjam, pagalvoju, po kaimus, tarytum visikai rus nebt. Perkraunam lentas savo veim ir spaudiam atgal. Kol supjaunam ir suneam lentas, visikai iauta. Pradjus statyti lentas mus utinka vienas pilietis. Tai tas pats, kuris jau kelinta diena kyriai prao Gen priimti partizanus. Jo brolis buvo partizanas ir uvo. is atsitikimas truput sugadina mums nuotaik. Apie 10 val. baigiam dirbti, ir eimininko snus bunker uaria. Kad nesimatyt baltas smlis. Kregd pila ant vag juod em. A visikai nesitikjau, kad galima taip gerai bunker umaskuoti. Angos padalyti nespjam, nes pranea, kad u 1 km yra apsistoj rusai. Mes pasitraukiam krmus, o ang udengiame akom. Apie vakar iaip taip rengiam ir

ang. iandien visi isiskirstom. Rimvydas su Geniu eina pas Vyt, a su Vieversiu ir Bevardiu - daikt parsigabenti, o Vanagas su aibu - pas Student.
K. (Kostas, Rainys)-Kostas Baliukeviius Rugys -Jonas Ivanauskas Karvelis-Jonas Radziukynas Studentas-Alfonsas Buceviius Vieversys (selio brolis) -Stasys Burneika Tankistas - Julius Jarmalaviius Tarzanas - Motiejus Dzidzeviius Laknas - Juozas Eimanaviius Vieversys-Julius Karpis Kregd - Petras Savickas

Kovos draugai Lionginas Baliukeviius-Dzkas (kairje) ir Vaclovas Voveris-aibas

Kazimieraiio rinktins Vanago grups partizanai, viduryje Alfonsas Buceviius-Studentas

I kairs: Pranas Ivanauskas-Bevardis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Lionginas Baliukeviius-Dzkas ir Stasys Klimaauskas-Genys. 1948 m. vasara

Rugpjio mn. 2 0 d.
Mes jau treia diena pas Banad. iandien ir rytojaus dien neivyksim. Pas Banad radau atvykus BDPS Prezidiumo ryinink Arn. Pasirodo, man pastamas i Alytaus laik. Jis mans neprisimena. Labai kalbus pilietis. Kadro karininkas - taip jis save vadina. Bevard isiuniu pas Vanag su praneimu. Jis ieina dienos metu. Pats nueinu pas gaspadori" su Arnu pasikalbti. Kelet minui plepam apie prajusius laikus. Tuo metu, kai eimininkas pakviet medaus, kieme kakas suriko, kad kaim eina aktyvas. A i trobos isinedinau raist. Vieversys su Banado vyriokais loia kortomis. Perspju juos. Umaskuoju bunker. Patys liekam viruj. Aktyvas mums nepavojingas. Tuo tarpu mons su karvmis neria krmus. Piemenys, vaikai siuva i kampo kamp su praneimais. Namuose lieka seniai. tai kokiomis slygomis vyksta igarsintas aktyvo aikinamasis darbas". ... Juo ilgiau bnu usidars bunkeryje, juo daugiau jauiu ito usidarymo pasekmes. Norisi bent kur laik laisvam pabti, t. y. paklajoti po kaimus. A dabar sivaizduoju, koks sunkus turi bti vienuolikas gyvenimas ir kaip sunku jaunam usidaryti. A esu i prigimties aistringo charakterio. To, inoma, niekam neparodau. Mane daugiau laiko altu anglu". Deja, tie, kurie taip sako, labai apsirinka. Po altumu dvelkiania ivaizda slepiasi tokia karta irdis, kokia retai besutinkama... ... Svarbiausias dalykas, kad bent iandien pirtis bt ikrenta. Tada nusipraustumm, pasikeistumm baltinius, o tai jau bt laim ms gyvenime ... ... Ms vis tikslas yra ilaikyti partizanin judjim tok, kad apie j galt atsiliepti tik su pagarba. Gaila, kad dar vis atsiranda dmi, tamsi dmi, kurios mus juodina. Tas, kuris gerai pasta Lietuv, jos bd, jos istorij, jos kanias - tas supras ir mus. Mes taip daug kartais keniame. mogus nesi geleinis (ir geleis per trump laik surdija, sutrupa) ir todl kartais pradedi dvejoti, argi neiseks ms jgos? Kas i tos Lietuvos, jeigu ji nustos geriausios savo dalies (turiu galvoje ne tik partizanus)? Kas bus ijos, jeigu, atjus lemiamam momentui, nebus kam jos prikelti, igydyti?.. Gal vl atsiras smulks mogeliai su savo politiniais kromeliais", su savo politinmis rietenomis, prads mus auklti su devizu: Tas nevertas laisvs, kas negina jos"... Lidna tai pasaka, o jos galo dar nematyti. Tiek to. iandien atgabens popieri ir vl leisime Laisvs varp". Tegul siunta aziatas, o mes dar pakovosim! Buruazini nacionalist likuiai" dar taip greit nepasibaigs!
Banadas - Vladas Gavelis Arnas - MGB agentas Juozas Vizbaras

Partizan vadai Juozas Geguis-Diemedis (kairje) Lionginas Baliukeviius-Dzkas. 1949 m.

Rugpjio mn. 22 d.
Sekmadienis. Grai ir karta vasaros diena. Vakar nakt atvyko Vanagas su Giriniu, arnu, Rugiu ir kt. Pirm BDPS siunt paims Kostas. Po to nustatysim nuolatin ir tiesiogin ry. Mums bekalbant, mons pranea, jog netoliese apsistojo istrebiteliai ir MVD-istai. Mes savo pokalb tsiame toliau, nes aktyvas" kuls vieno mogaus javus. Kaime didiausias smyis: mons su gyvuliais skuba slptis raistus. Raistai knibda nuo partizan ir moni. Netiktai ia atkeliauja ir Diemedis, bet mes su juo susitinkam tik po piet. Plaiau isikalbti su Diemediu neteko. Vanagas ivyko su visais atgal, o mes su Vieversiu likom. Atrodo, kad daikt negalsim dar kur laik igabenti, nes stribai ir MVD-istai u puss kilometro nakvoja. Mums su veimu trankytis j panosje negerai. iandien nors ir sekmadienis, bet aktyvas" dirba. ei istrebiteliai buvo pasirod visai netoli ms, madaug per 100 metr, taiau jie mums n kiek netrukdo.

Kelinta diena kaip bnam be jokio darbo. Nepaprastai nuobodu. Jei taip ilgiau reikt pabti, pa-siustum. Partizanai turi usimim - kortas. iandien pila su Vieversiu itis dien tkstant". Palengva atslenka vakaras. Lidna ir nuobodu. Nepajutau, kaip prajo pavasaris ir vasara. Vl prasids ruduo, o po jo ateis iema, pavasaris, vasara... Tempora fugaces... irdyje iandien taip tuia... Mane vl apima melancholija, apatija. Taip pasiilgau gyvenimo: ramaus, pilno, o ia... ia negali bti jokios apatijos, joki svajoni, bet kova. Kova kasdien iauresn, slaptesn. ia negalima svajoti, nes si. Bk gudrus, atidus, budrus ir klastingas, tada gyvensi. Bt gerai, kad taip usimirtum, bet a taip negaliu. Vakar suinojau apie mam ir dd. Jie abu seni ir negauna darbo. Sak, kad jie dabar ten elgetauja. Mama ra, kad ji per dien tesurinkusi pus maielio bulvi. Kas bus su jais, kai ateis iema? K. studijuoti toliau negali. Jis taip pat neturi joki l pragyvenimui. Taigi nra jokios kalbos, kad jis kuo nors pagelbt mamai.
Rugys - Jonas Jakubaviius Kostas, Rainys - Kostas Baliukeviius Diemedis - Juozas Geguis

arno rinktins kovotojai. 1948 m. vasara

Dainavos ir Tauro apygard vad susirinkimas. 1948 m. stovi i kairs: pirmas - Vaclovas Voveris-aibas, antras - Jurgis Krikinas-Rimvydas, ketvirtas -Adolfas Ramanauskas-Vanagas, penktas - Sergijus Stanikis-Litas

Rugsjo mn. 13 d.
altas pavakarys. iandien miegojom raiste, nes ms eiminink nubuoino" ir bunkeryje nesinorjo pasilikti.

Spalio mn. 6 d.
Rayti dienorat maai turiu laiko. Vanagas su Rimvydu ivyko susitikti su Tauro apygardos vadu. Nuo j ivykimo prajo daugiau kaip mnuo laiko. Kelionje jis kelis kartus para. Tauro apygardos vadas uvo. Vanagas su Rimvydu persiskyr. Vanagas ivyko toliau ir parvyks negreit.

Dirbu vienas su Vieversiu. Ileidom kelet numeri Laisvs varpo". Jau netoli iema. Reikia iekoti bunkeriui vietos. Jau treia iema, o rodos, kad nuo praeities mane skiria miliniki amiai. Argi gali bti, kad a tada gyvenau? Viepatie, kokia sunki dalia. Nenoriu dejuoti, verklenti, bet bent sau galiu pasakyti, jog partizano dalia yra sunki. iandien a vienas. Vieversys su Geniu nune spaud. Bunkeryje radijas groja kakoki pranczik ansonet. Buvau ilips lauk. Aplinkui gili tyla. Vl prasids mnesienos. iandien mnulis jau pjautuvo dydio. Ar gali kas sivaizduoti, kad viduryje it lauk yra bunkeris, kuriame radijas groja pranczik dainuk?.. Rugio ms tarpe jau nra. Vargas uvo, ir uvo per idavim. Buvo pas mog usisaks batelius seseriai Uralus. Tas mogus j idav, atsivesdamas pas save rusus. Kas dabar j pakeis? Kito tokio nra. Ten liks spraga... Bunkeryje a vienas. Vakar vis nakt lijo lietus, ir a skaiiau vokik roman apie vyr ir moter, kurie buvo artistai, taiau savo laim pagaliau rado pradj dirbti em. em ir vaikai - aukiausias tikslas, dl ko suprato, jog verta gyventi. inoma, tai neturi nieko bendro su ms gyvenimu. Mes visikai kiti mons. Mes turim tik vien tiksl, tik vien idj - Laisv Lietuv, o visa kita inyko. Taip, taip, eima, vaikai... Kain ar bus mums lemta sukurti eimas? A galvoju apie save. Man vis daniau kyla apie tai mintys, bet... Jeigu ne is bet", galbt tada ir bt galima. Tame bet" paslpti didiausi mano vidaus sunkumai. Mane (daniausiai, kai bnu vienas) apima apatija. A inau, jog reikia k nors daryti, bet kartu negaliu pakelti rank. Tada daniausiai sdiu ir galvoju, galvoju. Kartais net negalvoju, sdiu, o mintys isidraikiusios laksto visur. Taip buvo ir vakar. Oras lauke buvo bjaurus. Pro bunkerio ang laeno lietaus laai. Girdjosi, kaip vjas medius purt. Kad bent radijas veikt, bet kaip tyia neveikia. Pagedo staiga. iandien turbt niekas neateis. Man danai pasigirsta, jog kakas eina, bet tai tik varls po langu lepsi. Vien kart taip smarkiai kakas viruj subildjo, jog a net pistolet buvau pasims. Greiiausiai vis varls. inakt visikai isigiedrino. Pilnatis. Rausvas mnulis jau gerokai pakils. Per vis dien praguljau. Negaliu nieko dirbti. A vis galvoju apie ateit. Vanagas prie kelias dienas gro, taiau ir vl ijo. Mat reikia su vyrais susitarti dl iemojimo. kart mes keliams toli, bet kur, neraysiu: mongolai gali suiupti mano dienorat. A patenkintas ta vieta. Ten bus truput linksmiau, ir a, manau, nesijausiu toks vienias. Vieversio ir Genio nra taip pat. Jie ijo parvilkti mai supakavimui ir kirvi.

Rimvydas guli pas Myslini-Tigr sueistas. Pasirodo, jis, aibas ir dar keli vyrai buvo Alytaus ligoninje. Norjo ivaduoti ten gulint Tigr. Viskas buvo puikiai suplanuota. Bet ia Rimvydo klasikas isiblakymas visk sugadino. ligonin buvo js ir Guoba. I pradi susitiko vien istrebitel. Rimvydas umezg su juo pokalb. Guoba nujo kito iekoti, o Rimvydas, pamirs savj istrebitel, nusek paskui Guob. Kai Guoba paklaus apie paliktj istrebitel, Rimvydas tik tada j atsimin. Surado ir pa-' kio pistolet po nosimi. Su itu pabaig. Taiau atsirado kitas. Rimvydas ir Guoba turjo okti pro lang, nes istrebitelis buvo urakins duris. Baigsi tuo, kad Rimvydas i upakalio buvo sueistas rank ir stiklu persir kel. aib bt irgi nukov, bet igelbjo ironai. Kulka pataik ant krtins kabojusius ironus ir juos suskald. Tigr sekani dien ive kitur. A sivaizduoju, kokia turjo bti vargo Tigro nuotaika. Laisv jau buvo prie akis. aibas, matyt, sunkiai tai pergyveno. Kai man apie tai Vanagas papasakojo, a negaljau nusdti vietoje. Ach, tas Rimvydas, Rimvydas! Visur jam sekasi kaip tam septyni nelaimi broliui, o jo jau tas isiblakymas tiesiog fantastikas...
Myslinius-Tigras - Stasys Rakleviius Tigras - Petras Krisiuleviius

Jonas Jakubaviius-Rugys. 1948 m. vasara

Petras Krisiuleviius-Tigras. 1948 m. vasara

Spalio mn. 29 d.
... Prie kelias dienas buvo pas mane Mikas (Audrnas). Sutarm eil dalyk... Sdiu jau kelinta diena sename bunkeryje pas aib. bunker kasiau ir a madaug prie pusantr met. Dabar i jo pasidar tikra ola. Sienos apipuvusios ir supelij popieriai nusiplinj. Bunkeryje spingsi ibalin lempa, kuri nepaprastai rksta. Visos bunkerio lubos nuo dm pajuodusios. Sakytum, tikras karceris. Taigi ta naujoji vieta", dl kurios a ia atvykau, nesiduoda surandama. Be paties aibo nieko negalima pradti. Yra padarytas vienas bunkeris, bet apie jo patogum reikt dar pagalvoti. Devyni mons negalime kartu gyventi, o ypaiai iemos metu. Vienas dalykas, daugyb pdsak, o, be to, sunkus maisto pristatymas. Itisas dienas galvoju, kaip ia mums sikurti. Laimingi tie, kurie per daug nesirpina ateitimi. A negaliu. Nuo to, kaip mes sitaisysime, priklauso ir visas ms darbo skmingumas.

A vis galvoju sudaryti atskir spaudos ir propagandos skyri. Galbt tada darbas eit sklandiau. Atsidtum vienam darbui, tuomet bt ymiai lengviau, ir pats darbas kitoks... ... ia yra atvyk Litas, Myslinius ir Laktingala. Litas norjo kuo skubiausiai isiaukti Vanag, bet tas ivyks arno rinktin. Pasirodo, Litas buvo susitiks su naujai irinktu Tauro apygardos vadu Faustu. Sako, jog tai jaunas vyrukas, nekarikis, mokytojavs... Pasitarime, kuriame dalyvavo Litas, Faustas ir Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins vadas Tigras, Piet Lietuvos vadu irinktas Vanagas. Litas buvo Vanago galiotas tartis. Dabartinis reikalas, dl kurio atvyko Litas, lieia susiriim su Vakar Lietuvos partizanais. Pasiuniau ekstra laik. O, kad sivaizduot tie, kurie yra laisvi usienyje, kaip ir kokiomis slygomis mes dirbame! Kad jie bent maut dalel inot! Neturiu kada rayti apie tai, kas vyksta pas mus, partizaniniame gyvenime, kiekvien dien, kiekvien valand ir minut. ia lieka tik mayt mano vidaus igyvenimo dalel... Lauke oras unikas. Tamsu. Lyja lietus. Visur purvas - lauke ir bunkeryje. Tvukas (Litas) miega. Gerai, kad jis miegoti gali. A negaliu. Per ias 5 dienas a tiek prisikvarinau sau galv. Burokas, Guoba ir Viesulas gro su bekonu. bunker atjo tik Burokas. Dabar jis guli su Laktingala apaioje ir kak nabdasi. Vanagas (Geleinio Vilko tvnijos [tabo] V[irininkas]) ijo su puodais pas eiminink. Tvukas garsiai knarkia, o a nerimstu, nervinuosi, rkau... A vl rkau. Bevalis i mans, visikas bevalis. Kartais pradedu save raminti: na, vis tiek bus gerai. sitaisysim spaustuv, nes raides jau turim. A perimsiu vis spaudos skyri. Paleisim savo propagandos main visu tempu. Bet kaip tu j paleisi, jeigu, sugedus radijo aparatui ar norint gauti bent kilogram popieriaus, reikia dar pagalvoti, kaip visa tai sutvarkyti. Trksta maiausio dalyklio, ir darbas stovi. tai kad ir dabar: neturim bunkerio, o j rengti tok, kad tikt ms darbui, yra sunku. Bet kad tai suktsi tik apie bunkerio rengim! Nra moni, nra inteligent, o ir tie patys, kurie yra lik, palengva retja. Nauj surasti uvusi viet sunku, o tie, kurie ateina, neatstoja uvusij. Ms apygardoje uvusij jau apie 1000. Baisus skaiius! Sunku ir galvoti. Darb taip pat sunkina ms moni nevieningumas. Yra daug puiki ir pasiventusi mogeli. Partizanin kova dav imtus didvyri, to vardo imt kart usitarnavusi. Taiau yra ir menkyst. A esu links manyti, jog tai yra ms tautos mao kultringumo pasekm. tai maas pavyzdys. Neseniai buvom uj pas vien mog maisto. kininkas jis neblogas, bolevikikai tariant, buo". Papram pas j msos. mogus mums pasil kriaukl duonos ir pradjo dejuoti, jog visikai nieko neturi. Pasirodo, turjo 6 kiaules ir keliasdeimt pauki. inoma, mes patys

pamm kelet kalakut, taiau reikia sivaizduoti, kad jis savo irdyje mus prakeik, pasmerk, galbt ir greito galo linkjo. is apaks mogelis dreba dl vieno kito kilogramo msos, kai mes, partizanai, nesijaudinam dl savo gyvybs, danai pastodami keli istrebiteliams ir NKVD-istams, atvaiuojantiems i to mogaus reikalauti pyliav. Jis dreba dl savo skatiko, kai mes paaukojam visk ir savo turt numetm kaip nudvt pirtin. Jis bijo prarasti bet kokio skuduro, nejauia, kad ryt ar poryt aprays jo turt, nubuoins ir itrems, kad jo turtas atiteks atjnams ir igamoms. Kaipgi pagaliau vertinti tok mog, kuris gaili saviesiems ir atiduoda svetimiesiems? A prisimenu t mog, kaip jis paniurs ir nekalbus sdjo ant lovos. K jis tuo metu galvojo? Ne, jis nesupranta, kas tai yra tvyn, kas tai yra Lietuva. Jam tvyn pinig terba. Tikriausiai, jei jis nebijot partizan ir jei bolevikai bt bent kiek monikesni, jis bt pirmas tarybins santvarkos lovintojas. Toki moni pas mus yra nemaai. Botago jiems reikia, nes tik jo jie bijo ir klauso ir tik jo pliaukjimas yra vienintel jiems suprantama kalba. io bunkerio eimininkai yra vargai mons, tiesiog elgetos, taiau j irdys auksins. Jie nieko neturi, skarmalais apsivilk, sukrypusioj, supuvusioj trobelj (jei j dar taip bt galima pavadinti) gyvena, taiau jie sutinka atiduoti mums paskutin savo duonos ksn. Ir tai nra kakoks apsimetimas: ne baims veriami jie tai daro, nes per tiek met imokom mog painti ir vertinti i pirmo pavelgimo, i balso intonacijos. iuos mones jauti visa siela, kad jie tau tik gero linki, kad jie trokta naujo gyvenimo taip, kaip kad mes, partizanai, troktam. Kas gi pagaliau veria mog tokiu bti? Juk jis galt bti pirmutinis stribokas" ar naujosios santvarkos valdininkas". Juk jis nieko neprarast, nes ir taip nieko neturi? Matyt, juo ariau banyios, juo toliau nuo Dievo, ir juo daugiau turto, juo labiau j pamgsta, prisiria prie jo ir myli labiau u visk, net ir u tvyn. Pasigailjimo verti menkystos, dvasios skurdiai! A prisiminiau taip pat ir kadro karinink" BDPS ryinink Arn. Jis inteligentas, mogus isilavins, mokytojas, bet menkysta. Jam rpi bizneliai, nusipirkti motocikl, kaimieius partizanus diagonaliniais varkais vilioti. Vaizduoja kakoki didel asmenyb, o i tikrj toks maas. Taip. Tik vargas, nuolatin kova, aminos klitys irykina tikrj mogaus veid. Kiek nepriklausomo gyvenimo metais mes turjome didvyri, asmenybi"! Kur jie dabar? Inyko kaip muilo burbulai, vjui paptus. Ikilo nauji mons, kuri pirmiau niekas negirdjo, nemat...
Laktingala - Motiejus Jarueviius Faustas - Aleksandras Grybinas Tigras - Juozas Baltruaitis Viesulas - Vytautas (Vitalius) Kuzmickas

Burokas -Jonas Radinas Vanagas - Viktoras Kazlauskas

Kairje Jurgis Krikinas-Rimvydas

Sergijus Stanikis-Litas, Tvukas (stovi deinje pirmas) su bendraygiais

Geleinio Vilko grups partizanai. Stovi: pirmas kairje Lionginas Baliukeviius-Dzkas, antras Vaclovas Voveris-aibas

Lapkriio mn. 5 d.
I Maskvos radijo bangomis nauj ms bunker plaukia kakokios rusikos liaudies dainos. Melancholikos, ltos ir sunkios. Jose jauti kak graudaus, jog net ird veria... A j negaliu ramia irdim klausyti ir kiekvien kart, kai jas igirstu, mano irdyje atsinaujina aizdos. Dieve, kaip arti Tavs yra ios dainos ir kaip toli visas ms gyvenimas... Ms naujas bunkeris yra gana didelis (2,3x3,3 m), taiau altas. Nejaugi jis bus toks altas kaip skyl, kuri turjome pas Kytr. Vis pereit iem teko pradrebti. Ir dabar, rodos, matau, kaip a; Rimvydas ir Vanagas tpiojam bunkeryje. Paskutins kelios dienos tikrai buvo sunkios. Oras nepaprastai bjaurus. Lyja ir visur purvas. Mano valiai tai geriausias bandymas. Buvau nuvyks pas Banad. Ten radau Vievers, Kaps ir dar vien naujok, kuris pasiryo su mumis dirbti. Su jais perkraustm visus ms daiktus apie 30 km. Nusivarm visi nuo koj. Ms naujokams nieko sau pradia! aib radau grus. Jis apie Onuk susprogdino sunkveimiu vaiavus vis Onukio miestelio garnizon - i viso 19 moni. Pam 2 kulkosvaidius, 10 automat, 5 desantinius automatus ir 5 pistoletus. Visi apsiginklavo nuo galvos iki koj, Bet ir be nelaimi neapsieinama: neseniai uvo Vyckos (Viesulo) brolis Balandis ir kakoks man nepastamas. Burokas buvo kakur ivyks ir iveng mirties. Keisiausia, kad bunker uklupo nakties metu. Matyt, kakas uved. Visi

trys nusiov i pistolet. Kasdienin istorija. Vycka iviriniai ramus. Kas ino, kas jo viduje dedasi. Mane po truput apima drebulys. Perknikai alta. Kojos visikai perlapusios. Tuo tarpu sename bunkeryje, kuriame laikinai gyvenom, buvo nepaprastai tvanku, kaip tikram pragare. Bunkerlis nedidelis, o gyvenom jame septyniese. Vietos nra nei apsisukti. Pilna purvo ir blus. Blusos kelias dienas neleido man umigti. Paskui apsipratau - nuovargis nugaljo ir miegojau kaip umutas. Net imi galvoti, ar gali bti kas blogesnio pragare. iandien, pavyzdiui, su Guoba baladojams per mik. Tamsi ir lietinga rudens naktis, o mes, neini visokiais kraus-tuliukais, klampojom skyltais batais po purv. Jeigu itas vargas mans nepraudys, tursiu i jo daug naudos. Na, bet tai tik smulkmena, kad tik sektsi toliau. Darbo jgos turim. iandien pamikje visur pasalavo rusai. Matyt, bijosi, kad spalio veni nesutrukdyt.
Kytras - partizan ryininkas Vanagas - Adolfas Ramanauskas Kapsas - Kostas Kubilinskas, MGB agentas Varnas Balandis - Jonas Kuzmickas

Benediktas Labenskas-Karinas

Lapkriio mn. 10 d.
Gro Vanagas i arno rinktins. Vaizdas joje Karino dka visikai pasikeit. Jau nebra to sisen-jusio girtavimo tradicij". Pavyzdiui, itisa tvnija, kuriai vadovauja Kalnius, visikai negeria. Ilgos kovos ir kartuosius nutrktasprandius nuramino. Vyrai pamat, kad girtavimas veda prat... Tokia paanga, inoma, verta diaugtis. Ms jga gldi ms sielose, ms irdyse, bet ne ginkluose.

Vanagas vl ivyksta. kart turbt net emaitij. Liksiu vienas su visu kromu". Galimas daiktas, kad atvyks Karinas padti... ... Garbiniuotasis poetas (Kapsas) neapsisprendia likti pas mus. Jis galvoja ir galvoja, bet prieina prie to paties punkto - pas mus jokiu bdu nelikti. Kiekvienam brangus savas kailis. Retas i ms intelektual gali pasiryti u tvyns laisvs idj mirti. Sumiesionjo jie kakaip, susmulkjo. Jie sutikt geriau apspjauti dabar tvyn, o paskui u tai atgailauti, kad tik dabar net. Ateisime visi lig vieno Nuo Mos, Neries ir Lvens, Kol ms arterijom ir venom Praboi kraujas dar srovens... tai Kapso odiai, bet dabar to rodyti nesiryta. A suprantu, kad negali visi ieiti mik, bet mums taip pat reikia inteligentini pajg. Mums taip reikalinga nauja srov, kuri papildyt ms gretas. Kas gi ieit, jei visi imt atsisakinti. Ne veltui tad sakoma: Kur dabar, tvyne, dainiai, Kur dainas tau pyn... Taigi, kurgi dingo jie, kurie anksiau skiepijo mums tvyns meil, kurie ugd mumyse drs, kurie skelb, jog malonu yra u tvyn mirti? Nejaugi tai buvo tik tuios statins skambjimas, ir daugiau nieko?.. Ms poetas teisinasi, jog jis nors ilaikyti savo kryb, savo eim. Bet juk yra auktesni ideal! inoma, galbt mes nepajgiame suprasti jo poetini polki". Taiau yra inoma, jog kaimas visada u tvyn kovojo. Jis neklaus, kaija jam bus u tai atlyginta. Kai tvynei kas nors grasindavo, kaimas ieidavo su savo tyra, paprasta ir kieta lietuvika irdimi kovoti. Jis inojo, jog prie reikia muti, na, ir j mu - vyoti savanoriai ir dabartiniai partizanai. A danai pagalvoju, kas gi Tu esi, mano Tvyne? Kodl tavo vaikai tokie keisti, tokie savotikai usispyr? I kur toji didel pasiprieinimo jga teka? A jauiu, jog a savo krat pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu man iandien kas pasilyt laisv Amerikoj, a neivaiuoiau. Geriau ti ia garbingai kovojant, negu rankas sudjus laukti kako i kakur nukrintant. Pagaliau ms kraujas nenueis veltui. Mes tursime teis visiems irti tiesiai akis, nes mes savo tvyns neapleidom. Na, ir kas gi mus nugals, jei mes mirti nebijom, jeigu mes nugaljome ir mirt. Bunkeryje visi miega. Tik a vienas budiu su savo nesibaigianiomis svajonmis. Mintys kaip paukiai skraido, ir krtin silieja kartos bangos...

Karinas - Benediktas Labenskas Kalnius - Jurgis Gylys

Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas vizituoja arno rinktins kovotojus. 1948 m. I kairs: pirmas - arno rinktins vadas Benediktas Labenskas-Karinas, antras Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Lapkriio mn. 12 d.
Vakar beveik vis dien pradiskutavome" su Kapsu. Jis sak nenors stoti ms eiles, bijodamas praudyti savo eim. Deja, jo visi argumentai subyrdavo, atsimu ms priekaitus. Jis, pavyzdiui, saksi gyvens tik dl krybos. Kryba esanti aukiausias jo tikslas. domu, kaip bt galima suderinti t jo tiksl su tuo, jeigu jis, prisitaiks" prie dabartins santvarkos, imt lovinti tv Stalin ir jo kolchozus? Kaipgi smoningoji tautos dalis gals irti paskiau tok poet", kuris didiausi ms tautos mogud garbino tada, kai tauta kraujais pldo. inoma, kai jam negrs joks pavojus ir nebus, sakysim, bolevik, jie vl giedos" apie meil, pasiventim ir t. t., ir taip be galo. Visi jie tokie. Kai ateis laisv, jie visi vl taps patriotais ir iminiais su savo ideologijom ir patarimais, taiau, tvynei pavojui esant, jie tegali tik niekingai ant keli suklupti, baimingai dairytis, plaukti pasroviui, bet pasiprieinti neidrsta. Kodl jam gali bti eima brangesn u ms vis eimas? A suprantu, k reikia motinos, broli netekti. Bet juk reikia kam nors pasiaukoti! Vardan ventos kovos ir

ateities turi tam tikra ms dalis rytis viskam, net miriai. Galbt itomis aukomis bus pagrstas geresnis ir viesesnis Lietuvos gyvenimas. Galbt tos aukos pamokys ateinanias kartas, kaip reikia ginti tvik, bti vieningiems ir t. t. Abu poeiokai (Kapsas ir jo draugas) vakar skait savo kryb. Sunki, juoda kaip derva nuotaika trykta i kiekvienos j eilrai eiluts. Taiau viskas daugiausia sukasi apie individualius igyvenimus, sielvartus. Nei vieno odio apie tai, kas adint jaunim ir vis taut rytingumui, nei vieno odio apie geresnio gyvenimo vilt, nei vieno odio apie kaimo didvyrikum! I vis eilui dvelkia miesionika sunki baim, neviltis, desperacija. Ar su tokia kryba galima taut ijudinti, adinti ir puoselti tvyns meils ugn? Jeigu visi usikrst tokiu pesimizmu, kas gi bt? Savaime aiku, kad ms tautos padtis yra be galo sunki, taiau tai nereikia, kad mes turime nuleisti beviltikai rankas. Bolevikams toki defetistini nuotaik skleidimas tik patarnauja. mons kur laik nusimena, o paskui palengva ir taikytis pradeda. Galingas yra tas, kuris varge sugeba dain niniuoti. imt kart teisyb juk tai, kad Maironis, Kudirka ir kt. paadino ms taut i ami miego. Kokios idjos Kapso galvoje vilpauja, a nesuprantu. Jis svaiioja ieisis literatr". Bet kaipgi tu j ieisi", jeigu dabar savo siel leidi kakokio mlo pridrbti? Pagaliau kokia nauda i tavo krybos, jeigu tu ne dabar galingu odiu tviks vargus ikelsi, bet tada, kada visi bus laisvi. Tada daug kas sugebs rayti ir kalbti. Bet tai dabar ieik su savo kryba, kada kiekviename ms gyvenimo ingsnyje viepatauja mirtis ir kania! A manau, kad Kapsas ne tiek savo kryb, kiek savo gyvyb brangina. Jeigu medinmis kulkomis audyt, ieit ir jis. Bet dabar kaipgi ieisi, kad umuti gali... iandien rankiojau raides ms spaustuvei. Deja, j tik pus turim. Taip ir tiktis reikjo, nes negi NKVD pasis mums spaustuv. Bt jie per daug kvaili. Leisime savo laikratl ir toliau su rotatoriumi. Kapsas atgabeno mums nauj rotatori. Jau kur laik nieko neinau apie Kost. Kaip ten jam vargeliui einasi? Pinig neturi, maisto taip pat. Svarbiausia, negali mamai pagelbti. Ak, tu mano brangi mama, ar a tave kada pamatysiu? Su tvu taip staiga isiskyriau, o tave dabar Uralus istmiau. Tvas uvo, bet bent tu, mano miela mama, liktum. A niekad neumiriu 1944 m. liepos 10 dienos, kada pirm kart ilgesniam laikui buvau atskirtas nuo nam ir tviks. Tada buvo tokia vaigdta naktis, kokia tik gali bti vasar. Taiau kokia ji buvo lidna, Viepatie! T nakt tvai isikraust i nam, nes inios apie artjanius bolevikus buvo baisesns ir baisesns. A likau vienas visikai tuiuose namuose. Vis nakt negaljau umigti, guldamas lauke ant suolo. Tada dar neinojau ir nenumaniau, k reikia man ateitis. Or virpino lktuv dzgimas. Kakur toli buvo matyti raket viesos: ten bombardavo ms miestus. Mano sieloje, ir ne tik mano, bet vis sielose buvo taip graudu ir nyku. Per mano tvik riedjo nauja karo banga.

Rytojaus dien susitikau su tvu. Atsisveikinau. A jau buvau vokika uniforma ir vaiavau emaitijoje organizuojamus tvyns apsaugos" brius. Tvas verk, verk taip labai, kad niekad nemaiau jo taip verkiant. Verkiau ir a, tik ne taip labai... Po to mes persiskyrm. Po keli savaii jis uvo - bombos skeveldra pataik smilkin, ir jis mir taip tyliai, jog greta sdjusi mama to i karto nepastebjo. O a? A trankiausi po Lietuv. I tvyns apsaugos" bri nieko neijo. Mes visi tikjom, kad tvyn ginti galima ir su lykia vokika uniforma. Bet vokieiai nuo komunist daug kuo nesiskyr. Mus apgavo ir inaudojo... Ir u k gi milijonai moni taip kenia? Dl ko tame maame pasaulyje tokia didel neteisyb? Kodl Tu, Dieve, skyrei mogui toki sunki dali? Kodl gi mons krinta milijonais, gyvenime nieko nepasiek ir gyvenimui nieko nedav?.. Kurgi pagaliau gldi vis nemonik kentjim paslaptis?.. Ar mes tik tiek reikalingi, kad gimtum ir vl tum, inyktum, tartum ms visai nebt buv?.. Bunkeryje ir lauke visikai tylu. Visi miega, o a, kaip paprastai, su savo kania ir mintimis vienias budiu. I Londono kakoks komentatorius altai ir imintingai dsto apie Rro pramons likim. Ach, tie anglikieji politikai! Jie kalba ir kalba, perka ir parduoda visk, itisas tautas. O kad jie maiau kalbt ar bt kalbj, galbt iandien kitaip bt... Bjaurus kosulys kankina mane jau ketvirta diena. Reikia eiti gulti...

Kazimieraiio rinktins DLK auto grups partizan sskrydis 1948 m. balandio 23-25 d. Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas teikia apdovanojim grups vadui Adolfui Baubliui-Vytui, Merkiui

Gruodio mn. 12 d.
Taip vis mnes neturjau laiko k nors parayti savo dienorat. Darbo turjau iki kaklo. Vanagui ivykus, ileidom 2 lap Laisvs varp". Po to ilydjau Kaps. Su Rimvydu reikjo ruoti mediag usieniui. Pagaliau ir Rimvydas ivyko. Vl ileidom 2 lap Laisvs varp", ispausdinom prierinkimini atsiaukim. Taip prabgo nejuiomis visas mnuo. Prie kelias dienas mik krt rusai. Apie 10 mongol perjo per aibo bunkerio ang. aibas buvo pasiruos su pistoletu... ... Per vis laik tai en, tai ten sta vyrai. Netoli ms uvo keturi partizanai...

Prie bunkerio

Kazimieraiio rinktins Geleinio Vilko grups kovotojai. Guli Viktoras Kazlauskas-Vanagas (pirmas kairje) ir Vaclovas Voveris-aibas

Gruodio mn. 23 d.
Paskutins dienos - tikros nedarbo dienos. Velnikai nuobodu taip sdti. Paprastai pasdiu prie radijo, o paskui einu gulti. Rayti negaliu savs priversti. Bunkeryje gana alta. Vakar aibas atne elektrin kapsul. Padsim viruj vien pstinink skeveldrin min. Tuo atveju, jei rusai utikt bunker, min btu galima susprogdinti i vidaus baterij pagalba. Min padsim, kai snigs, nes likt pdsakai. Sniegas laikosi jau apie 10 dien. Atrodo, kad daugiau jo nenuleis. P. kasdien atvaiuoja rogmis maskuoti ms pdsak. Mes patys jokiu bdu negalim usimaskuoti...

... Vakar su Guoba psti padarm nema rat. Parsinem .tinklel rotatoriui ir pasitus baltus apsiaustus iemai. Norjau susitikti su Miku. Tas neatvyko. Pasirodo, jo motina ms paketus sudeginusi. Ten kaip tik buvo ir apmokymo konspektai. Buvau velnikai pyks. Mikui paraiau iurkt laik ir dabar pats gailiuosi, kad taip pasielgiau. iandien einam pirt. Ryt Kios... Penktos Kios, kurias a praleidiu Dievas ino kaip. 1944 m. Ki visai neveniau. Graco aerodrome jau sargyb. Buvo vaigdtas dangus, ir, j irdamas, msiau apie toli likusi Lietuv ir namikius. 1945 m. per Kias kroviau anglis Donbase. 1946 m. dien prie Kias idav ms bunker. Mes su aibu kelet valand prie isikraustm gretim bunker. Dien jau liepsnojo trobesiai. Ilips i bunkerio ir matydamas dmus, a i pradi pagalvojau, kad dmai rksta i eiminink dmins pirkios. Pasirodo, kad ten rko sudegs kluonas. Tada uvo Nyktaitis, Raktas, Lordas ir Vytenis. Lygiai dveji metai prajo nuo to laiko. Mes su aibu tada jom vis nakt. Kaip tik pralaviravom pro rusus. Miegojom sename bunkerlyje. Rytojaus dien isiprausm ir Kias valgm pas O. (dabar suimta ir sdi kaljime). 1947 m. Kias praleidau iluose. Ir tai 1948 m. kart nutarme Kias valgyti ms bunkeryje. adjo Kapsas atvaiuoti. iandien reiks patikrinti.
Nyktaitis- Adomas Kamandulis Raktas - Alfonsas Mikailionis Lordas - Riardas Golteinas Vytenis - Petras Plytnikas

Gruodio mn. 24 d.
Vakar isiprausm pirtyje. Savo pekuriams" nunem dovan. Lauke oras nealtas. Blogiausia, kad vis dien snigo. Dabar vl reiks pravainti naujus kelius. Krinta kakokia migla ar lietus. Per keliasdeimt metr nieko nematyti. Kias vis tik nutarme valgyti pas Baur... Vieversys su aibu ivaiavo Kapso laukti, bet, atrodo, jis neatvaiuos.

iandien su Guoba papuom bunker. Kaldoms ruoiamasi ir po eme! Ar ne keista?.. Bandiau klausytis radijo. Berlynas kalba apie Kaldas, i Suomijos vaik valandl, o i Maskvos -skaiiai, pdai, soclenktyns... Ir taip per itisus metus - 30 su virum met!.. Vis laik melas, lykti apgavyst. Tave migdo pasakom apie roj, laim, diaugsm, o ia, emje, sukr tok pragar... A tiesiog negaliu sivaizduoti, kam gi pagaliau skiriama bolevik spauda. Juk jos niekas neskaito, o jeigu ir perskaito, tai vis tiek netiki tuo, kas ten parayta. Kokie gi tie mons, kurie gali tokias nesmones rayti? Laikraiuose - ydinti Lietuva, o i tikrj - plstanti kraujuose. Nra odi visam tam ireikti. Na, Stalinas tikras neraliuotas asilas. Visi puslapiai uversti laikais, pasiadjimais ir sipareigojimais tam brangiausiam, mylimiausiam..." lyktu skaityti. A netikiu, kad komunist tarpe bent kiek protingesnis mogus tikt tais svaiiojimais: Stalinas - genijus, korifjus, tvas, mokytojas... Stalinas visk ino, jis mok, jis pasak tada ir tada taip ir taip, jis numato keli imtmeiams pirmyn, jis geriausias karvedys... Kain ar Tibete ir Indijoje stabai labiau garbinami? tai kodl asilas tas Stalinas, kad taip save garbinti leidia. Na, inoma, kad jis tik asilas bt, tai dar pus bdos, bet svarbiausia tai, kad su kvaila prigimtimi neatskiriamai susijs aziatikas iaurumas. Nieko sau isiaikinau, kas slepiasi Kremliuje! Mane pat juokas ima i mano filosofijos"... 5 val. vakaro. Per radij perduoda Triugve Li ir Evato kaldinius linkjimus: ... tik SNO vienintelis pasaulyje taikos ramstis, kuris ir dabar turi padti ivengti karo..." Ar ne ironija!?
Bauras - Petras erpenskas

1949 m. kovo 7 d. MGB suimtas Petras erpenskas-Bauras

Kazimieraiio rinktins Dainavos apygardos vadovyb su Geleinio Vilko grups kovotojais 1948 m. iem. I kairs: stovi Jurgis Krikinas-Rimvydas, Vaclovas Voveris-aibas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Lionginas Baliukeviius-Dzkas, neinomas; priklaup Jonas Turskas-Kudirka, Viktoras Kazlauskas-Vanagas, Jonas Radinas-Burokas, Petras Savickas-Kregd

Gruodio mn. 25 d.
Kias valgm pas Baur. Mes buvom atuoniese: aibas, Vanagas [I Geleinio Vilko tvnijos. -A. K], Vieversys, Vilnis, Viesulas, Guoba, ilvitis ir a. Sukalbjom mald, sugiedojom himn ir pradjom valgyti. Po keli valand vl grom savo bazes". Dar neiauus prie ms skyls" m kakas bildti. Pasirodo, Kregd su P. atvaiavo pasiimti Guobos, kad is parodyt jam aibo bunker. Pas P. Kregd paliko am su sueistu Ininieriumi. Ki nakt Ininierius su valgu ve ryi punkt prierinkiminius atsiaukimus. Atgal gro plentu ir uvaiavo ant patruliuojani mongol. Ininierius juos pastebjo tik i koki trij metr atstumo. Mongolams paklausus kto jedit", Ininierius paleido juos v. Mongolai taip pat atidar ugn. Susiaudymas buvo labai menkas. Ininieri sueid palei kirkn, atrodo, jog kulka bus kliudiusi dubens kaul. valgas nudm savo keliais. Ininierius vienas nuropojo pas vien kinink, pam arklius ir parvaiavo namo". Taiau ant kelio, kuriuo vaiavo, liko kraujo pdsakai. Bijodamas, kad rusai neatsekt, Ininierius neliko namuose", bet tuojau ivyko pas aib. Guoba ieina ir po kiek laiko grta su ilviiu. ilvitis nakvos pas mus, nes pas aib maa vietos. Vakaras. Guoba su Viesulu ieina alaus parveti. Pamau pas mus sueina visi aibukai" (Vanagas, ilvitis, Viesulas) su savo gaspadoriumi". Klausoms radijo. I vis pusi skamba kaldins dainos. Perduoda Anglijos karaliaus, popieiaus, Trumeno ir kt. kaldinius sveikinimus. Muzika, dainos... Tenai atgijo gyvenimas. Ms bunkeiyje, po eme, vienuolika vyr susirinko praleisti Kald. Kurgi tos Kaldos dingo, kada viepatauja iluma ir jauki ramyb? Kaldos po eme!.. Raau ias eilutes ir drebu i alio. Negaliau pasakyti, kad ms nuotaika bt kaldin. Ji - dirbtin. Visi susimst, tik retkariais pajuokauja... ... Pagaliau Viesulas ir Guoba atvea du bidonus alaus. Apie 2 val. visi isiskirsto. Sugulam ir mes. iandien mano nuotaika emiau nulio. A vl pradedu sitikinti, kad ateinaniais 1949 metais vl nieko nebus. Prie bolevizm reikia pastatyti nauj gyvenim Vakar valstybse, paremt visuotine gerove, kuri btu lyg magnetas, kuris palengva pritrauks ir Ryt valstybes", - taip madaug skamba Vakar diplomat odiai. Taigi jie ten dar pirma kurs nauj gyvenim. Kiek tai truks, neinia. Galbt penkerius metus, o galimas dalykas, kad deimt ir daugiau met. Sakysim, kad penkerius metus. Kain ar liks kas nors i Lietuvos po penkeri met? Lidna, pasiutusiai lidna, kai pagalvoji, kad mes visi esam kaip tie nuteistieji myriop, kurie skaiiuoja savo

gyvenimo paskutines valandas ir minutes. Gyvenimo laikrodio rodykl slenka vis liau ir liau. Mes dirbam ir kovojam...
Vanagas - Viktoras Kazlauskas Vilnis - Algirdas Skinkys (Kapso draugas) amas - Juozas Baranauskas Ininierius - Alfonsas Diksa valgas - Danielius Dabrovolskas

Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (priklaups viduryje) su Geleinio Vilko grups kovotojais. Stovi treias i kairs Alfonsas Diksa-Ininierius

Kazimieraiio rinktins Geleinio Vilko grups partizanai. 1948 m. vasara

Kazimieraiio rinktins DLK Vytauto grups kovotojai. Rikiuots priekyje Adolfas Baublys-Vytas, Merkys

Okupant iniekinti Dainavos apygardos partizan knai

MVD kariuomens nagus patek poeminje slptuvje sunaikint partizan ginklai, raomosios mainls bei nuvilktos nukautj uniformos

Lionginas Baliukeviius-Dzkas (stovi viduryje) su Kazimieraiio rinktins Gardino grups kovotojais. 1949 m. ruduo

Kazimieraiio rinktins Vanago grups partizanai. Viduryje Julius Makaraviius-ilvitis

Partizan kasdienyb

1949 metai
Sausio mn. 1 d.
Neklausk, kam skambina varpai -Jie skambina tau... Nauji metai. 1 val. 40 min. Naktis. Bunkeryje tik a ir Vieversys. Vieversys miega, a klausausi radijo. Neseniai perdav Naujj met linkjimus. Kain k atne ie metai?.. Bunkeryje alta, ir negaliu susikaupti ir ruoti Laisvs varpui" ini. Miegoti nenoriu. Laukiu Guobos su Vilnim. Jie bent kavos ivirs. A vis jaudinuosi, kad ms per maai nudirbta. Svarbiausia, tuo nra. Galtume bent propagandos pavaryti. A nesuprantu, kas yra su manimi. Vis daniau pasitaiko tokie momentai, kada a nieko negaliu daryti. Net skaityti negaliu. tai dabar tiesiog prievarta raau dienorat ias eilutes. Taiau bna toki krybini valandli, kada a su pakilimu raau, dirbu... Prisiminiau vien dalyk. Per radij girdjau, kad Anglijos emuosiuose rmuose usienio politikos klausimais debat metu pasmerk Franko Mlynj divizij", kuri kovojo prie bolevizm. Ar ne keista? Pasmerk, kad kovojo su bolevizmu. Na, ir politika! Bijojosi vokiei, tai dabar tikrai gavo ger velni. domu, kaip su juo tvarkysis?..

arno rinktins kovotojai. Viduryje rinktins vadas Benediktas Labenskas-Karinas

Sausio mn. 9 d.
Balsavimai" vyksta pilnu tempu". mons visikai nebalsuoja. Ms kaimuose mongolai su urnomis bijo pasirodyti. Vakar mongolai vienoje rinkiminje apylinkje usak 130 pastoi. Mat apskaiiavo, jeigu tiek usakysi, tai 20 btinai atvaiuos. Pasirodo, jog jie neapsiriko. Prie kelias dienas uvo Banadas, valgas ir Klevas. Pastarieji du buvo neseni partizanai. Atrodo, jog rusai po Ininieriaus sueidimo kraujo pdsakais bus aptik j bunker. Pasakoja, kad visi trys prie nusiaudami sulau ginklus, supjaust batus ir drabuius. Man asmenikai labiausiai gaila Banado. Visada kakodl labiau gaila seno partizano. Dar vieno nra i t, kuriuos a sutikau savo pirmomis partizanavimo dienomis. Pagaliau atvyko ir pdinis" Karinas. Jis turjo ilgai stovti" - laukti. Pas Bilin prabuvo daugiau kaip savait laiko, mat, uvus Banadui, negaljo toliau vykti.
Klevas Bilinas - Gabrielius Turskas Bronius Paulauskas

Kazimieraiio rinktins Geleinio Vilko grups partizanai 1948 m. iem. Vidurinje eilje i kairs ketvirtas stovi Vaclovas Voveris-aibas, penktas - Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramaiuiuskas-Vanagas, tarp j viruje -Lionginas Baliukeviius-Dzkas

Sausio mn. 14 d.
Po keli dien atsirado ir Kapsas. Jis, pasirodo, pamet lapel su uifruotom pavardm ir susitikimo data ir dabar atmov vienas... Gerokai pasiilgau Vanago. A su juo buvau geriau sitrauks darb negu su kuo kitu, ir vienas kit gerai inojom. Su Karinu kol kas dar nesimm jokio darbo. Na, bet iandien pradsim tvarkytis su apdovanojimais. Ms itas miko kampas tikra, anot rus, bandit" landyn. Jau kelias dienas dviejuose bunkeriuose bna apie 13-14 moni. Joks mogus nenujauia, kad ia, po emmis, tiek daug gyv btybi knibda. Keista kartais, kai pagalvoji: tai mons viruj vainja, malkas kerta ir nieko nenujauia.

Apie ms bunker tikras jovalynas. Neseniai apie tris itisas dienas kaimieiai ant bunkerio lub pjov medius. Kai su kaladmis vaiuodavo per ang, atrodydavo, kad net anga gali lti. Balsavim" dien iklm vir vokiei pstinink skeveldrin min. Tai draugams". Pas save bunkeryje turime lygiai tokias paias dvi minas. Atrodo, jog ms taip pigiai nepaims. Paskutines dvi naktis praleidom kartai diskutuodami vairiausiais klausimais. Ir ko mes tik nepalietm: ir religij, ir visuomenin gyvenim, ir usienio politik, ir socialines problemas, ir t. t., ir t. t. inoma, visk sumaim su emm. Prijom ivad, kad krikionyb su Vatikano politika, kaip kadaise ra P. Jakas, igyvenanti tragizm. Ypaiai visi puol sumediagjusius" kunigus, kurie rpinasi daugiau pinig kapiu nei dvasios penu... Na, bet apie tai kit kart, nes parjo msikiai i pirties. Dienorat rayti prie kit vengiu. Kakaip neatviras tada bnu su savimi.
Vanagas - Adolfas Ramanauskas

Sausio mn. 15 d.
Vakar paraiau vien matric. Reiks ispausdinti dar pakvietim. Karinas su Vieversiu ra paymjimus. Kapsas rao toliau savo, kaip jis vadina, drulijad". mons bent juoko turs, kai ileisim. Su poetu retkariais mes imame ginytis. Kapsas, pats save teisindamas, gina raytojus. Jo nuomone, reikia stengtis ilikti", o kai iliksi, tada galsi duoti tautai gero, t. y. savo kryb. inoma, dalis tiesos ia yra. Mano manymu, jie visi gali taikstytis, bet kartu ir veikti prie okupant. Kas i to, jeigu, gelbdamas savo kail, padedi tik mongolams? Kas i tokio raytojo, jeigu jis tik laisvje gali rayti? Kas i tokio poeto, jeigu jis tik laisvje gali dainuoti apie tautos kanias ir minti pasiaukojim, didvyrikum? A visados tvirtinau ir tvirtinsiu, jog vyras tas, kuris dabar adina taut, kuris dabar, nepaisydamas pavojaus savo gyvybei, kelia taut savo galingu odiu. Kaip irti tok raytoj, kuris okupacijos metais kinkom drebino, okupantui pataikavo, o nepriklausomybs metais vl prads giedoti apie kovas, aukas u tvyn ir t. t. Iverstaskris" gali tik taip pasielgti. Kapsas ir Vilnis danai itaip tvirtina: tai, girdi, prauvo Antanas Mikinis, ir kas i to. Bt geriau sdjs ramiai ir lauks, tai bent bt k paras, o dabar praeis daug met, kol Lietuvai gims antras toks Mikinis. Bet Kapsas su Vilnim pamiro, kad itas uvs Mikinis tapo mums dar brangesnis. [Antanas Mikinis tuo metu buvo tremtyje. -A.K.] Jo pavyzdys liks aminai vieiania vaigde, kuri ir ateinaniom kartom vies ir mins, kaip reikia gintis nuo upuolik. Tai gyvas pavyzdys. Ir itokie

gyvi pavyzdiai tik paskatina ir pamoko. Mikinis uvo, bet i veikla ijudina ir sustingusius neveiklume ir baimje. Toji auka reikalauja kerto ir kovos. Ji primena mums ms kovos ventum ir btinum. Kas bt, jeigu niekas nenort pasiaukoti? Kas bt i tokios laisvs, jeigu ji bt gaunama be kruvin auk? Tada niekas nemokt jos vertinti ir ginti. Kas pagaliau ugrdint taut, jos vali ir kas sudaryt tautos charakter? i kova bus skaudi pamoka ateiiai. I jos reiks daug pasimokyti. i kova mums rodo, k lietuvis turi ir ko jam dar trksta, kas yra ugdytina ir kas alintina. A per daug ginus nesikiu, bet daugiau klausau, nes, iuo klausimu pradjs kalbti, imu kariuotis. Visa i kova, visos tos skaudios aukos taip suaugo su mano irdies skaidulomis, ir tas, kuris bando t kov niekinti ar bent kiek mainti jos reikm, kelia pykt ir nirim. Danai kalbams apie anksiau buvusias partijas, partines rietenas ir pan. ia pas mus du blokai": skautai ir ateitininkai. Vieni giria savo ir peikia kito organizacij, kiti atvirkiai. Kapsas ir Vilnis vis dlto turi sutikti, jog ateitininkai buvo per siaura mogaus dvasiai organizacija. Per daug joje buvo partikumo, subjektyvumo, fanatizmo. A, inoma, sutinku, kad tokia ateitinink organizacija buvo naudinga ta prasme, kad ji vyst daugiau mogaus vid, darydama j turiningesn, bet gaila, kaip sakiau, kad subjektyviai. Daug kas buvo ikraipoma, sudarkoma. I jaunimo buvo daromi fanatikai. Skautai daugiau objektyvi organizacija. Skautai, lavindami kn, drauge skiepijo tvyns meil, ugd riterikum, mandagum, blaivum ir pan. O visa tai labai naudinga ir gera. Blogiausia, kad vadovai, bdami dideli ateitinink prieai, nukreipdavo prie juos ir jaunim... ... Tokie debatai" vis dlto mums labai naudingi. Jie pratina mog giliau galvoti, svarstyti, iekoti ko nors naujo. Tai savotikos dvasins varybos. ia vis negaliu praeiti pro al, neikls t, kurie aloja ms himn, vietoj sauls" nori statyti Diev". A nesu indiferentas. A tikiu, jog yra auktesn Btyb, kuri tvarko visat, o taip pat ir mayio tos visatos takelio - mogaus likim. Taiau tokio siauraprotikumo negalima paksti. ia kaip ant delno pastebi nor net himn prakiti savo partin linij. Kam keisti Vinco Kudirkos odius? Nejaugi Dievas toks egoistikas kaip Stalinas, kad visur jo vard auktum? Diev turk savo irdyje, bet ne lpose. Kas ir bt, jei visos Lietuvoje esanios partijos nort vis kitaip Kudirkos saul pakeisti. Reikia stebtis, kaip bolevikai dar Stalino vardo nekia.
Tigras (Myslinius)-Stasys Rakleviius

Dzk rinktins kovotojai. 1950 m. iema

Sausio mn. 16 d.
Vakar su Guoba buvau ijs kaim. Ijau ne dl to, kad biau turjs koki nors svarbi reikal, bet nordamas prasiblaivyti. Perjom abu per eis kaimus. Buvom usuk pas kelis ryininkus. Tikjausi rasti tuo, taiau, iskyrus laik nuo Tigro, nieko negavau. ... A kakaip iem ne taip bijau upuolimo ar susidrimo su mongolais. Svarbiausia, priguls prie ems, esi blogas taikinys. Vytis sniegu taip pat bloga. iem blogiau ir atsiaudyti. iemet maiau negu bet kada partizanai uvaiuoja ant pasal. Utat daugiau randa bunkeriuose. Pas mus bunkeryje iam atvejui paruotos trys skeveldrins minos. Gyvenam kol kas, nematydami jokio pavojaus. Tik per aibo bunker kart rusai perjo. Ir pdsak per daug nepaisom. inoma, i to gali bti lidnos pasekms...

Sausio mn. 30 d.
Karinas, Vieversys, Vilnis ir Guoba ijo kaim. Mat iandien kakoks kininkas usipras ant vakariens", aibo odiais tariant. Matyt, bus alaus. A njau. Vienam pabti taip pat nemaas malonumas. Kapsas prie kelias dienas ivaiavo. Para apie 450 posm Raudonojo rojaus". U kokios savaits adjo atveti popieriaus. I jo vis dlto neblogas vyras. I Vanago negaunu jokio laiko. Kad jam nebt nelaim atsitikusi? Pagal mano apskaiiavim jis jau turt keliauti atgal. Rimvydas, atrodo, per sien iemos metu nepersikraustys. Juo labiau, kad 6 vyrai, kaip girdjau, prie pasienio uvo. Savaime aiku, iem brautis per sien - menkas malonumas. Pdsakais rusai gali atsekti velnias ino kur. Kad jis bt i ms ikeliavs kokiu mnesiu anksiau, tada bt gerai, bet... vyras nujo ligonin ir gavo kulk rank... Paskutiniuoju metu tokios darbymets kaip pirmiau pas mus nra. Vasario 16 proga adjom bent 4 lap Laisvs varp" ileisti, bet, atrodo, ileisim tik vieno lapo, nes nra popieriaus. Kaip ukerta: turim tuo ir matric - neturim popieriaus, turim popieriaus - neturim tuo ar matric. Kad taip turiau laiko por savaii pasibastyti, vis tiek rasiau kur nors skyl" popieriui gauti. Pereit sekmadien dienavojom su trimis mokytojais ir viena mokytoja. Vienas i j man gerai pastamas. Audrnas rekomendavo j kaip ger vyr, ir a j uverbavau. Radau j tarpe ir vien meninink. Pas j usakiau Laisvs varpo" klies ir Raudonojo rojaus" virelio projektus. Mokytoja - suvalkiet. Saksi puikiai pastanti Tauro apygardos partizanus ir j gyvenim. ia netiktai paaikjo ir visa ios mokytojos istorija. Pasirodo, taurikiai j persekioj. Anksiau ji buvusi tauriki ryinink. Tvarkiusi net 44 kuopos ratins darbus ir kt. Vliau, uvus keliems partizanams, taurikiai j tar. Kiek ioje istorijoje tiesos, sunku pasakyti. A. pasakojimu, mokytoja esanti patikima, daug padeda persekiojamiems, padirbdama jiems dokumentus. Mes apsimm reikal iaikinti. Mokytoja tarp kitko paadjo prisisti poezijos rinkin, kur jai i Sibiro atsiuntusi viena student.
Audrnas - Mikas Babrauskas

Kazimieraiio rinktins DLK Vytauto grups partizan sskrydyje 1948 m. kovo 23-25 d. I kairs: Maryt Budnait-Birut, Lionginas Baliukeviius-Dzkas, Antanina Lukyt-Milda, Sofija Budnait-Ramun, Adolfas Ramarmuskas-Vanagas, Pran Korkutyt-Akacija (partizan ryinink)

Vasario mn. 2 d.
DLK Vytauto grupje uvo 15 partizan ir trys merginos partizans. inia mus visus trenkte pritrenk. Penkiolika vyr! Penkiolika vyr ibraukta i ms negausi eili! Viepatie, u k tu mus taip baudi?.. Gandai apie iuos uvimus mus pasiek jau anksiau, taiau mes nenorjom tikti. Vakar pas aib atvyko Nemunas, arnas ir Girinis. Jie t lidn ini tik patvirtino. Bt uvs ir Nemunas, bet jis su iluiu buvo prie kelias valandas ivyks. Kaip a ir spjau, Vyto-Merkio vyrus uklupo mieganius. Atrodo, jog kas uved, nes mongolai puol bunker 12 val. nakties. ia uvo Vytas, Audra (lenk karininkas), Maryt-Birut ir kt. Tarzanas su savo vyrais taip pat buvo ukluptas. Ibgo tik Giedrius ir Milda. Mildai sueid rank. Varg, jai tai bent teko pergyventi! Du partizanus umu gudai. To tik ir betrko, kad gudai mus pradt muti! Visos ios inios taip pagadino p, jog visikai negaljau dirbti.

iandien su Karinu buvom nuj pasiirti pas aib. Nemunas atrod visikai prislgtas. Sumenks kakaip. K gi darysi. Pasitarm, sudarm nauj veikimo plan. Tegul spaudia rusai mus, kaip nori, bet mes nepasiduosim! Visa laim, kad uvo tik du seni partizanai: Vytas ir Tarzanas. Dar yra sen vilk, kurie vairuos vis br ir toliau. Be j tikrai bt labai lidnas vaizdas. Dabar grups prieakyje atsistos Nemunas. Jo pavaduotoju taps Balys. Vyrams nuvieiau politin padt. Man didiausias vargas, kai a turiu kam nors kalbti apie politik, juo labiau civiliams. Man atrodo, jog mogus tarytum ir laukia, kada a jam pasakysiu karo pradios dat. K gali jiems pasakoti pagaliau? Apie konferencijas ar notas? Jie j nesupranta. Politin padt mons prat vertinti pagal fantastikus gandus. Sunku, pasiutusiai sunku pasakyti jiems k nors raminanio. Jau daugiau kaip ketveri metai, kai juos mes guodiam. Ne taipjau lengva kartoti tas paias frazes. tai ir a, iek tiek inodamas padt, nerandu, k mogui pasakyti, o k kalbti apie eilin partizan... Paskutinmis dienomis kakaip vl pagyvjo" politin padtis. Stalinas pradjo taikos ofenzyv", bet Vakarai, tie nevierni tamoiai", nori darb, ir gana. Ach, tie politikieriai"! Kaip griso klausyti j ivediojim, tvirtinim. iuos metus a iriu su tam tikru nerimu. A vis prisimenu Trofimovo praneim Dl politinio darbo sustiprinimo kaime". Alytuje pilna kariuomens. Ar tik ji neprads to darbo" stiprinti? Estijoje baigsi komunist partijos suvaiavimas. Suvaiavimo dalyviai pasiadjo laike Stalinui Estij visikai sukolektyvinti. Atrodo, kad ir Lietuvoje vidaus politika analogika kryptimi bus varoma. Jeigu taip, tai ms emel bus paversta masiniu ubagynu ir kapinynu. Kapinynu, ties pasakius, ji jau beveik yra dabar.
ilutis- Juozas ilanskas Audra - Vladas Novikeviius Maryt-Birut- Maryt Budnait Tarzanas-Stasys Stakutis Giedrius - Adomas Bagdonas Milda - Antanina Lukyt-Garvien Balys - Teofilis Valickas

Kazimieraiio rinktins kovotojai. I kairs stovi: treias - Vincas Kalanta-Nemunas, ketvirtas Adolfas Baublys-Vytas, Merkys, penktas - Feliksas Daugirdas-arnas, septintas - Teofilis Valickas-Balys, priklaups pirmas kairje - Juozas ilanskas-ilutis, sdi pirmas kairje - Stasys Stakutis-Tarzanas

Vasario mn. 10 d.
Kapsui ivaiavus, ileidom dar vien Laisvs varpo" numer, skirt Vasario eioliktajai. Mizernas" ms laikratlis. Nebuvo popieriaus, todl ijo tik vieno lapo. Tuo taip pat nepasisek gerai atmieti, todl kai kurie laikratliai gavosi margi, tuui persigrus. Tikras vargas. Jau kelinta diena sdim be darbo. Leistum atsiaukimus, bet to popieriaus kaip nra, taip nra. Buvau su Guoba ivaiavs pas Nemun. Deja, Kapsas popieriaus iki nustatyto laiko nepristat. Audrnas buvo Kaune ir Vilniuje ir, inoma, matric negavo. Vienu odiu, nors pasiusk! Visa laim, kad Nemunas nupirko keturis akumuliatorius. Dabar bent ilgesniam laikui atsargos tursime. Link Nemuno jome psti. aibas perspjo nevaiuoti, nes mongolai aplinkiniuose kaimuose stipriai pasalauja ir paryiu daro dideles kratas. iuo atvilgiu mongolai pasirinko ger laik. Paprastai tokiu laiku partizanai grta i savo naktini ygi, o nakiai bunkeriai retai esti maskuojami. A danai galvoju, kad ir mums gali kliti kada u tok maskavimo bd. Laim, pasakysiu, mus dar lydi. Pavyzdiui, pernai iem turjome pas Kytr bunker kieme. Per vis nakt bunkeris bdavo atdaras, o anten laikydavom ities per vis kiem. Reikjo, kad rusai netiktai ueit kiem, ir bt baigta su mumis. Bet stebuklinga vieta: igyvenom vis iem, o rusai n

karto nebuvo uj. Tik vien kart grs didesnis pavojus", kai pas gretim kinink rusai buvo apsup Bevard ir Planet. Planeta uvo, o Bevardis isiver. Po io vykio mes i savo tvirtovs" isikraustm kelioms dienoms pas Jogail. Bet ia jau visa istorija... Taigi su Guoba mes ikeliavom psti. Buvo grai ir maloni iemos naktis. Truput kanota, bet eiti pakankamai viesu. Kaimai skendjo visikoje tyloje, ir tik po ms kojomis girgds sniegas ard t tyl. Kaip malonu tokiomis naktimis keliauti, o ypaiai man, praleidianiam bunkeryje itisas savaites. Itisos savaits, mnesiai ir metai po eme - tai tikrai menki posai. Ir kai tenka dienoti, tai atpratusios nuo dienos viesos akys bent por valand aaroja. Keliaujant Guoba buvo budresnis negu paprastai, kad ir mane perdtu budrumu ukrt. Tik ijus i miko, Guoba pasak: - Su manim kain kas yra. Galv skauda ir, be to, toks pas... Jis dar kak sumurmjo, ir a supratau, kad Guoba jauia" kakok susiaudym. Tai mane labai veikia. A negaliu paksti partizan prietaringumo ir pats niekada neperkratinju savo sapn ir j nekomentuoju". Tiesa, a labai retai sapnuoju. Tai a laikau puikia savybe. Draugai danai kalbasi apie uvusius draugus, juos paeiliui iskaiiuodami. Kada tai kalbamasi tarp savs, a dar galiu paksti, bet kai tokia kalba eina tarp civili moni - a jauiu tiesiog fizin skausm. I viso apie tokius dalykus prie civili a negaliu kalbti. Man atrodo, kad mons pasibaiss dideliu auk skaiiumi ir bijos ar vengs prisidti prie partizaninio judjimo. Vienumoje a danai galvoju apie uvusius. Viepatie mano, kiek j daug! Ms tvyn tokia maa, o va be ma iimi geriausieji vyrai: jauni, kupini pasiryimo, drss... Kaip bus reikalinga Lietuva j ateityje. Ir ird kartais taip pradeda skaudti, jog ateit imu irti taip pesimistikai, jog pradedu niekuo netikti. inoma, manyje to niekas nepastebi. Viskas lieka viduje giliai paslpta. tai tik per vien mnes apygardoje uvo apie 50 vyr!.. Jokie komentarai ia nereikalingi. Kas bent truput apie tai pagalvoja, tam plaukai ant galvos iauiasi. Ir dl to a visai nenoriu kalbti apie tokius dalykus. Geriausia visikai nieko negalvoti. Tu-ri savo darb, inai savo tiksl ir dirbk, kovok tol, kol imu ir tau valanda. Jeigu bus lemta, liksi gyvas ir sulauksi laisvs dien, jeigu ne - pasimatysime visi Anapus... Tokios ir panaios mintys mane apima danai. A daugiau svajotojas negu veiklos mogus. Bet pagaliau ar a save pastu? Kas gi i ms save gerai pasta?..

Nemunas - partizan ryininkas Planeta - partizan ryininkas Jogaila - partizan ryininkas

Kazimieraiio rinktins Vanago grups kovotojai. 1948 m. vasara

Vasario mn. 16 d.
iandien Nepriklausomybs vent - Vasario 16-oji. Tautos nepriklausomumas ir suverenumas utikrintas" Vorkutoje arba gerai, labai gerai maskuotame bunkeryje. Kur Atlanto Charta? Radijo komentatoriai rimtu, pamokomu ir ididiu balsu aikina, es Vakar valstybs matanios ir inanios apie visk, kas ia darosi, ir jos, aiku, atneanios ivadavim, bet dabar... dabar dar reiki laukti, nes dar neatjs laikas. Kai dl Lietuvos bylos, tai jos es taip pat dabar negalima liesti; vliau, galbt po karo... Mane apniko prakeiktos votys, ir eias dienas negaljau n pajudti - tiek daug j buvo. Dabar vl sdiu bunkeryje u stalo, nors koj dar negaliu kaip reikiant sulenkti. Taiau ne maesn velniava - tai nuolat i iem besikartojantieji atolydiai. tai ir prie kelias dienas prasidjo atolydis, o tai visus mus varo

pasiutim ir pesimizm", nes prasiskverbs vanduo m vis daniau ir kyriau ant ms galv lati. Mudu su Karinu miegame virutiniame aukte", tai vandens laai pirmiausia pradjo kristi ant mudviej. Ant grind jau bala, bet tai smulkmena. K daryti, kai ant ms lov" balos susidarys? iandien visi svarstom, k bt galima padaryti, kad nevarvt. Taiau nieko nesugalvojam. Du kartus imum bunker toliumi, ir vis tiek nieko negelbsti. I Kapso popieriaus dar negavom. Atsiunt tik laik. Galas ino, jis dar tvik nuvyko, vietoj to, kad bt pasistengs mums greiiau popieri atgabenti. Vanagas nieko nerao. Ustrigo ir ustrigo pas savo emaii tetul". Visas is neveikios periodas veikia tiesiog siutinamai. Vilnis parsine knyg. Visi dabar jas sigilin. Neseniai perskaiiau Anatolio Franso Dievai trokta" ir Pingvin sal". Puikus raytojas. Jo atvaizduoti personaai Dievai trokta" primena man dabartinius partizanus. iaip man revoliucionieri fanatizmas visikai nepatinka. Iki to prieiti, kad giljotina tapt mielja", reikia tikrai bti dideliu apakliu...

Kazimieraiio rinktins DLK Vytauto grups partizanai. I kairs: Jonas Kalanta-Mindaugas, Julius Karpis-Vieversys, Teofilis Valickas-Balys, Vincas Kalanta-Nemunas

Vasario mn. 19 d.
Apie mus MVD nipai pradjo ofenzyv. MVD-istai pradjo tarti tas vietas, kur mes gyvenam. Jau pernai K. kaime MVD sudar plat nip tinkl. Msikiai, perj per kaimus su lazdom, kai kuriuos atversdavo". iemet vl tas pats. Ms tarim didina ir ta aplinkyb, kad jau buvo visa eil idavim, kurie MVD-istams patvirtino aibo buvim K. kaime... Ms, matyt, nejauia, nes prieingu atveju itame mikelyje bt ankta. Ms vasarin bunker pas Job idav G. Tas pilietis idav visk, k tik inojo. Iduotas ir Rainys. Jam perspti pasiuniau specialiai mog... Pas G. buvo labai didel krata. Reikia sivaizduoti, kokia tai galjo bti krata, jei negyvenam bunker kakur laukuose ir, svarbiausia, po sniegu utiko. Kieme buvo kitas bunkeris, bet to nerado. Tame bunkeryje tuo metu sdjo Bilinas ir dar vienas

partizanas. Abu turjo nemaai baims, nes MVD-istai apie 12 val. su geleinmis dalbomis bad visur em. Lauke oras visikai pavasarikas. Laukuose sniego nematyti, ir su chalatais jau negalima rodytis. Pilna purvo ir vandens. Nuo ms bunkerio sniegas nuils, taiau mike yra ir daugiau juodum, todl dm ant bunkerio per daug nekrinta akis.
Jobas - partizan ryininkas Rainys - Kostas Baliukeviius

Vasario mn. 21 d.
iandien msikiai ijo nipo mediokl. Pasirodo, kad B. kaime pastebtas kakoks tipelis, kuris vakarais ir naktimis slankiojs po langais. Msikiai apsistos kokiose trijose ar keturiose sodybose ir lauks, kol itas pilietis pasirodys.

Kovo mn. 3 d.
Po trij savaii ilindau ir a grynu oru pakvpuoti. Su Guoba drom psti pas Burok. Yra kai kuri reikal. jimas Buroko bunker i seno tvarto. Tvartas toli nuo trobesi. eimininkams valgyti reikia neti apie 400 metr. Bunkeriokas neblogas. Susilenkus galima ir vaikioti. Sienos imutos maskvietikais tapetais. Narai tvarkingi: yra iuiniai ir antklods. Atseit visai ponikai Burokas sitaiss. Trims gyventi visikai erdvu". Taiau bunkeris nuobodus. Jokios knygos. Tiesa, turi dvi: ekspyro Hamlet" ir Makbet". Visi keikdamiesi jas peikia: girdi, nesuprantamos, visikai nedomios ir t. t. Duodu algiriui paskaityti Laisvs varp". Artojas prao skaityti girdalai". Laukiu, kok spd sukels ms laikratlis. Kai algiris ima skaityti, jog JAV statanios naujus lktuvus, Artojas melancholiku balsu prataria: - Dar cik stato... - ir atsidsta. Po to priduria: -Karas pradc - tai ne papirosas surkyc. Mane is abejingumas iek tiek jaudina. Nieko nepadarysi, 4 su virum met kovos - tai ne juokas. Iiulpia ir i idealisto entuziazm, ypa kai savaitmis nematai gryno oro ir viesos. Artojas partizan gretas pateko visikai netiktai. Kakaip isiifravo. Tai jau gana senas mogus, turi apie 46 metus amiaus. Be galo rpinasi apie mon,

itremt Sibir, ir apie vaikus, likusius Lietuvoje. Vis laik svajoja, jei jis galt vl ramiai laukus dirbti, gyvulius erti... Tai geras mogelis, dievobaimingas, darbtus, mgsts pakalbti, odiu, ms doro kaimieio tipas... ... Apie 10 val. vakaro su Guoba itraukiam atgal namus. Lauke jau visa para sninga ir pusto. Brendam tiesiog per laukus. Eiti man dar sunku, nes votys dar neugijo. Pakeliui usukam pas vien kinink msos, nes suvalgm vis savo eiminink ms. Bijosi rus. Nepriprat prie bandit"...
algiris Juozas arkus Artojas - Bronius Plytnikas

Kazimieraiio rinktins Geleinio Vilko grups partizanai. Viduryje Jonas Radinas-Burokas

Kovo mn. 4 d.
... iandien netiktai per pusnis atpkuoja ir Kapsas. Pasirodo, jam pavog pinigus ir dokumentus, todl negaljs gauti popieriaus. Gavs mano laik, pasiskolino pinig ir pats ko greiiausiai atspaude. Su savimi atsive vytur", naujai pradt leisti tarybin urnal. J. Dovydaiio novel ypaiai siria atmintin. Joje vaizduojama, kaip lietuvis pabglis, suvargs ir ligotas, grta i Kanados mik tvyn. Fabula madaug kaip ir Vienuolio Gro". A nesivaizduoju, kaip galima bt labiau ir lykiau meluoti. Tik reikia sivaizduoti: suvargs, ibadjs ir ligotas pabglis staiga patenka rojaus" karalyst! O jam ten, usienyje, kunigai melav, koks teroras Lietuvoje siauis. O ia juk laim"! Iljiiaus lemputs iba"

kaimuose... Stalinas asmenikai rpinasi" lietuvi gerove... Ar gali bti didesnis melas!? Vilnis ir Kapsas tvirtina, es Dovydaitis neblogas mogus. Dovydaiio tvas ess profesorius ir dabar sds koncentraciniame lageryje. Tvas lageryje mirta, o snus apie bolevikin roj svaiioja! Tikras niekas tas snus. Kai Lietuva vl bus nepriklausoma, jis tikriausiai rks visu balsu, kad bolevikai vert j taip rayti. Negaliu tverti i piktumo. Jei tas bjauryb patekt man rankas, a jam padainuoiau apie roj"! Argi tai galima pavadinti prisitaikymu? Tai savo sielos pardavimas, savs apspjaudymas. Kaip mogus gali tapti tokiu liuu, kirminu, a tiesiog nesuprantu. itas vyturys", atrodo, bus platinamas ir usienio lietuvi tarpe, nes abiejuose numeriuose raoma apie lietuvi emigrant gyvenim. Kokia velnika klasta! Aiku, ne vienas lietuvis pabglis dar gali pagalvoti, kad Lietuvoje kitas" gyvenimas prasidjs. Gerai, kad amerikieiai udar Vokietijos tarybines repatriacijos misijas. Tuos melo lizdus seniai reikjo iardyti. Mus visus stebina politins padties vystymasis paskutinmis dienomis. Vis ali komunist partijos kaip usukti patefonai pradjo kartoti Torezo pareikim, jog prie TSRS komunistai nekariausi. Tikrai stebtinas dalykas. A esu links manyti, jog komunistai rengiasi pereiti atr puolim, galbt ir kar, todl jau i anksto stengiamasi paruoti viej nuomon. iandien per radij prane dar vien sensacing ini: Molotovas ir Mikojanas atstatyti i pareig. Molotovo vieton paskirtas Viinskis. Vadinasi, Molotovas jau nusigyveno, jau neteko Kremliaus malons. Galimas daiktas, kad politbiuras pradjo skilti du blokus, ir Stalinas nuosaikiuosius pradjo vaikyti. Tikrai domu, kaip ia viskas baigsis. Kovo mn. 6 d. vakar a, Vieversys ir Guoba ivykstam link Nemuno: mat Kapsas, vykdamas pas mus, popieriaus nepasim, o paliko j Alytuje pas Audrn. Kadangi Kapso Raudonasis rojus" buvo jau seniai paraytas, taip pat ikaltos visos matricos, tad reikjo nedelsiant, gavus popieri, j ileisti. Kovo mn. 9 d. nutarm pradti spausdinim. Pagaliau vyko tai, ko mes taip bijojom: uvo abu ms bunkeriai, uvo ms geriausi ir brangiausi vyrai. Ms planai subyrjo taip mai ir taip smarkiai, kad mes to niekad n nepagalvodavom. Krtinje atsivr naujos gilios aizdos, o sieloje taip tamsu...

Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (stovi antras i deins) ir Kazimieraiio rinktins bei Geleinio Vilko grups vadas Vaclovas Voveris-aibas (stovi treias i deins) su grups kovotojais. 1948 m. iema

Kovo mn. 13 d.
Paskutinmis dienomis a buvau ypaiai geros nuotaikos. Ir turjau pagrindo, nes darbas seksi gerai, nors ir njo pilnu tempu, kaip a norjau. Mes jau turjome pakankamai popieriaus ir matric. aibas ir a buvom padar ygi, ir atrod, jog ateityje su popieriumi neteks varytis. Ms tabas buvo turtingas ir isilavinusiais monmis, ir vairiomis priemonmis. O ateityje mes adjome dar save parodyti. adjome... Antai etadien, kovo 5 d., nakt man pasilius, nutarme kuo skubiausiai ileisti biuleten, skirt specialiai inteligentijai. Tai turjo lyg ir bti ms pirmutinis ir atviresnis pasirodymas spaudos-propagandos srityje su savo organizacijos tikslais, idjomis ir t. t. Biuletenyje turjo bti paliesti vairs nesklandumai, pasitaik partizan gyvenime ir taip danai klaidin ms mones, vairs gandai ir pan. Visa tai turjo bti nuodugniai iaikinta. Turjo bti iaikinta, kodl vis dar pasitaiko dmi, juodinani ms organizacij. Turjo bti paliestas ir kai kuri ms inteligent abejingumas, pasyvumas, pataikavimas ir pernelyg didel raudonojo stabo baim. Turjo bti pirm kart sviesta kruvinoji tiesa apie tai, kas dedasi ms organizacijos smonje, sieloje, partizan veteran irdyse. Taip, ten daug kas turjo bti pasakyta...

Tame pokalbyje dalyvavom Karinas, Vilnis, Kapsas ir a. Visi kalbjome su usidegimu (bent man taip atrod). Trokome savo usidegim perduoti ir inteligentijai ir tikjoms savo odiu prisidti prie jos ijudinimo, nes argi gali dar iandien bti toks lietuvis inteligentas, kuris nesisielot dl savo tvyns likimo. Ne, toki bti negali. Konkreiai nutarm: Karinas parays angin ir palies visos ms kovos idjin pagrind, nesusipratimus ir pan.; Kapsas paruo tem Bolevikin literatra ir ms inteligentija"; Vilnis duos k i lyrikos; pagaliau a - tarptautins padties vertinim. Po vis diskusij" nujau gulti, taiau miegojau neilgai. Atsikls radau Kaps savo tem jau beveik paraius. Jis dav man perskaityti ir papra nurodyti, kokios, mano manymu, esanios silpnos vietos. Kelis kartus perskaiiau ir pasakiau jam tai, k buvau pastebjs. Kovo 6 d. vakar pradjom ruotis kelionn: a, Vieversys ir Guoba. Dar nesutemus atvyko Kregd. Jam padavm tik k ikeptus" priekolchozinius atsiaukimus. Atve Baurukas valgyti. Pavalgm ir pradjom atsisveikinti. - Na, tai sudievu, vyruiai! Viso geriausio jums ia, - atsisveikindamas palinkjau, liekantiesiems. - Skms... laims... iki pasimatymo... - atsak visi. - Tik irkit, atsargiai, nes pavojinga, jeigu ia kur yra rus, - lyg ir susirpins pratar Kapsas, suinojs, jog pamikje pasalauja rusai. Paadjau dovan parveti: Kapsui deros gal, o kitiems saldaini. Baurukui juokais pasakiau: - Sudievu, galbt jau nepasimatysim niekados. A prisimenu tuos savo odius ir dabar. Tai, inoma, nieko ypatingo. Danai juokaudami vienas kitam taip pasakom. Taiau ar ne keistas ms likimas? Toks lengvas: pasakei, ir vyko. I viso argi mes gyvename? Viskas vyksta kaip sapne, baisiame sapne... Ijome antr bir. Oras altokas, bet mike bent nejauti alto vjo. Priekyje kakas vaiavo. Tai msikiai. Rogse sdjo aibas, Vanagas (Gel[einio] Vilko t[vnija]), ilvitis ir Viesulas. A, pagautas kakokio velnaus jausmo, paplojau

aibui per kepur. Paklausm, kur geriausia mums pastot paimti, persimetm dar keliais sakiniais ir isiskyrm. I miko ijus, pt varbus vjas. Pust. iaip taip gavome pastot. Uvaiavom pas moterikus", kur palikau pinig tuui. Pakeliui aplankm dar kelis pastamus, j tarpe vien ryinink, kuris turjo parveti i Alytaus popieri. bunker, kuriame turjome dienavoti, sulindom autant. Bunkeris altas ir drgnas. Nuo drgms popieriai atsilupo ir kabo kaip kokie skarmalai. Brr... alta... Apie 11 val. dienos (pirmadien) mus prikelia. Pranea, kad yra atvaiavs Audrnas. Su Guoba ilipu virun. Lauke grau: saul vieia, oras tyras ir nealtas. Nuo viesos net akys ima aaroti. Pavelgiame vienas kit ir nustembame: tokie ibal veidai, kaip lavon. Nenuostabu - kiekvienas toks bt, jeigu kelerius metus bunkeryje pasdt. tai ir Audrnas. Ant palto usivilks gun", jis atrodo kaip tikras buo". Pasirodo, Audrnas atvyko tiesiai i B. Atgabeno raomj mainl. Bekalbant Audrnas pastebi plentu vaiuojant sunkveimius su kariuomene. irim abu plent. Apie 150 metr nuo ms plentu vaiuoja nenutrkstama virtin sunkveimi. Pirmutiniuose sdi mongolai su baltais apsiaustais. Paaukiu Guob. Mainos vis juda per 50 metr atstumu viena nuo kitos. - Atuonios, devynios...dvylika... - skaiiuojam. Visos pilnos mongol. Kurgi jie vaiuoja?" staiga pagalvoju a. Ms dmes patraukia dvi arvuotos mainos, riedanios kolonos viduryje. Po to vl sunkveimiai. Mane apima nerimas. Jeigu itie sunkveimiai vaiuoja, tai tik ant ms galv! Mums arba ilams! Bet ne, jokiu bdu ne ilams. Tai ms, Kalesnink, mikui. Paskutinmis dienomis prie Kalesnink miko nuauti keli nipai, be to, is mikas dar nuo rudens nekrstas. Pasiiriu laikrod. Pus pirmos. Vadinasi, iandien bt per vlu krsti mik. Krata prasids ryt, o iandien mongolai apsups vis mik. - Tai mums skirta, - sakau Guobai, rodydamas vaiuojanias mainas. I viso pravaiavo apie trisdeimt sunkveimi ir visi grste prigrsti mongol. O kad jie inot, kad mes juos stebim! Man tartum koks balsas kartoja, jog itie rusai krs ms mik. Nutariu iandien likti dar ia. Su Audrnu atsisveikinu. - irk, laikykis! - sako jis man.

- Laikysiuos! - juokdamasis atkertu. Vl sulendam bunker. Vieversys su Guoba abejoja, kad itie rusai galt krsti ms mik. Nusprendiam vakare galutinai apsisprsti: vaiuoti ar ne. Pareis nuo to, ar ms ryininkas bus pargabens popieri. Nuvaiuojam pas ryinink. Pasirodo, popierius dar nepargabentas. Teks laukti dar vien dien. Guoba su Vieversiu ieina parsineti chalat. A tuo tarpu pilieiams aikinu sudting tarptautin padt, komentuoju Molotovo atleidim ir t. t. Dstau kaip i knygos. Raminu pilieius, tikinju, jog taip bti negali, ir pilieiai man pritarinja: - Na, inoma, itaip bti ilgai negali. Bet vis tiek tie rups anglai ir amerikonai per daug ilgai laukia. Grta Guoba su Vieversiu. - Baigta!.. Ties emaitliais mons girdjo sprogimus ir audymus. Pasakoja, jog rado ms bunkerius, - pranabda Guoba. i inia tarytum perknu nutrenkia mane. Pasidaro silpna, ir kur laik tyliu. Dieve, Dieve, nejaugi rado ms bunkerius? Nejaugi visi uvo, nejaugi mes netekom viso savo keleri met sunkaus darbo vaisi? A nepajgiu galvoti. Susivaldau ir liepiu eimininkui ir Nemunui palikti mus vienus. Guoba pasakoja tai, k girdjo. Visas mikas buvo gulte apgultas. Apie 4 val. vakaro prasidjo sprogimai ir audymas. Vienas sprogimas buvo toks didelis, jog mons u 4-5 km mat ikylant i miko dmus. vykio krypt beveik visi nurodydavo vienodai: vieni Lelioni pus, kiti - emaitli. Viena ryinink buvo atbgus perspti mus, kad atgal nevaiuotume. Aiku. Uklupo ms bunkerius. Bet kur? aibo ar ms? O galbt abudu kartu? savo bunkeriok grtam laidotuvi nuotaikos. Pakeliui usukam pas Nemun. Tylim, nes k gi gali dabar kalbti. Jau ir taip daug pasakyta. bunker lsti neturim jokio noro. Neinia apie tai, kas vyko su msikiais, velnikai kankina, kad mes negalim nusdti vietoje. Vaiuoti kur, bet tik nesdti vietoje! Sdjimas - kania. Pasiimam Nemun vadovu ir vykstam pas Student. Pas j tikims rasti Kregd. Galimas dalykas, kad Kregd, igirds audymus ir sprogimus, vyks pas Student. Mnesiena. viesu kaip dien. Vaiuoti alta. Mes visi tik su mundurais ir maskavimo chalatais... Pasiekiam ir garsiuosius studentus". Gyvena tikrai studentikai". Anga juoduoja i keliasdeimt metr. Jos nemaskuoja ir dien. Kam maskuoti, -sako jie, - jeigu ia

mons geri?" Tai bent logika"! O kas bt, jeigu mik staiga imt krsti rusai? Juk tok bunker tikrai ras", - sakom mes. Taiau studentai" sitikin, kad rusai iem mik nekreia. Stebuklingai" gyvena... Pas Student Kregds nerandam ir nieko nesuinotu... Vl pas Nemun. Ko nors tikresnio niekas neino. Vien tik gandai: - Septyni umuti ir vienas paimtas gyvas. - Penki umuti ir trys pabgo. - Atuoni umuti. - Vienas su barzda buvo. - Ne, du su barzdom buvo, o du visikai apdeg ir sudraskyti, jog lavon net atpainti negalima... Ir taip be galo. Kaip suderinti tuos praneimus? irdyje lyg koks kirminas gldi ir nuodija vis krauj. uvo viskas. Idavikai ilgai mus sek, kol pagaliau susek. Danas vaikiojimas turbt idav mus. Prie akis stovi aibas ir juokiasi, lidnas, susinervins ir ligotas Karinas, vos spjs stoti partizanus Vilnis, Kapsas, Vanagas (Gel[einio] Vilko tvnija])... Vargas Vanagas. Vaiuojam toliau. Gal Al. inos k? Taiau ir ia: vienas mogus sak taip, kitas taip, o treias dar kitaip. Betgi vienas dalykas atkreipia ms dmes. mons panibdom kalba, kad pirmadien apie 10 val. ryto Takniki kaimo viekeliu mat bgant du civilius Alytaus link. Abu buv tik su varkais ir labai skubj. A i pradi nieko netariu. Taiau Vieversys tuojau pastebi: - Ar negaljo Kapsas ir Vilnis nuauti miegant Karin ir pabgti Alyt? Nenoriu tikti, taiau kakas panau tikrov. Ne, jie negaljo iduoti ir, be to, taip niekingai, kaip klastingos gyvats. Juk jie abu poetai, abu inteligentai, abu sielojosi dl ms tautos likimo. Nordami sunaikinti apygardos tab, jie, o ypa Kapsas, juk turjo geresni prog. Galjo iduoti Vanag ir mane, arba ir dabar, kai nebuvom dar ivyk. A nesu literatros kritikas, taiau tai, k jie turjo atsive, buvo sukurta irdies, bet ne lieuvio... A netikiu. Tokios niekybs, tokio velniko idavimo dar nebuvo partizan istorijoje. Judas iuo atveju bt toli pralenktas. Juk Kapsas taip nuoirdiai ra Raudonj roj". Kam reikjo rayti, jeigu tada taip pat galjo iduoti? Mintys, narpliojimai, svarstymai mane vl apima. Kuo gi reikt pasitikti, jeigu tokie mons iduoda?

Pas Al. paraau Kregdei laik. Skiriu susitikim. Mums neapsimoka pas j vaiuoti: viena, neinom padties, o antra, Kregd gali bti ivyks. Jeigu Kregd su savo vyrais bus namie, tai, gavs mano laik, atvyks. Tik ta mnesiena trukdo ms judjim. Kad bent kiek tamsiau bt, o dabar viskas tiesiog kaip ant delno matyti. Net ms maskavimo chalatai ia nieko negelbsti. Mnulis tarytum tyiojasi i ms. Grtam bunker visikai sukvailinti. inom tik tiek, kad rado abu ms bunkerius: vien pirmiau, o antr vliau. Kodl rusai nepuol abiej bunkeri i karto? Juk msikiai, igird sprogimus ir audymus prie kaimyninio bunkerio, tikriausiai bt i savo bunkerio ibg. ia vis tiek kakas slypi. Kit dien Kregd neatvyksta. Nemunas buvo Alytuj. Jis mums pasakoja, jog tiktai" girdjs, kad uvo keturi partizanai, j tarpe vienas su barzda. Vadinasi, i vieno bunkerio pabgo. aibas taip pat. Nemunas sakosi girdjs, kaip vienas mogus i . kaimo pamiks tvirtins, kad pirmadienio vakare mats aib ir dar vien vyr. O, kad tai bt teisyb! Vl nutraukiam pas Al. ia suinom, kad ir daugiau moni mat Takniki viekeliu einant du civilius. Abu civiliai pasivij mog, vaiuojant Alyt, ir privert juos veti. T mog vienas asmuo atpaino ir paadjo mums kuo greiiausiai suinoti jo pavard. Jeigu taip i tikrj yra, tai rodymai ms rankose. Pakanka mums tik keleto t civili bruo ar j drabui nupasakojimo, kad bt galima atpainti Viln ir Kaps. Pirma beveik netikjau, kad abu ms plunksnagrauiai" taip pasielgt, bet dabar abejon, skaudi kaip pvanti aizda, sismelkia mano vid. Al. usako mums pirt, parpina baltinius. Pirtin einu kaip robotas. Pradedu analizuoti Kaps ir Viln ir vis tiek negaliu jokiu bdu tuo patikti. Tiesa, Vilnis pas mus vis laik buvo surgs, apatikas, neveiklus. A prisimenu, kaip jis mane kart pra ileisti j namo motinos aplankyti. A tam grietai pasiprieinau, ir jis daugiau tuo reikalu ne-beusimin. Galbt jau tada jis norjo isprukti i ms? Gal jis nusivyl, pamats partizan gyvenim, iauri j kov ir likim? Galbt anksiau jis, kaip poetas, sivaizdavo ms gyvenim geresn, graesnmis spalvomis nudayt, o ia jis sutiko tik pavoj, kov ir mirt? Jokio kito kelio ia nebuvo: mirtis arba laisv. Viskas arba nieko, lygiai kaip Ibseno Brandte". Geleins valios, geleini nerv, geleins irdies ia reikia. Negali bti jokio nusivylimo. Kova iki mirties arba laisvs. stojai partizan eiles, tai tuojau pat atsisakyk nuo kombinacij" ilikti". Gyvyb brangi ir j saugok, bet to nedaryk kit sskaita. Ar Vilnis buvo visam tam pasirys? Sunku pasakyti, taiau dabar man atrodo, kad jis buvo silpnavalis, nors pats jis tvirtindavo, jog mirti nebijs. Ar Kapsas buvo taip pat toks? Tai komplikuotesn asmenyb. Jo, kaip jis visada sakydavo, aukiausias tikslas - kryba, visa kita - alutiniai dalykai. K tu daugiau vertini: tvyn ar

kryb?", - klausdavom mes Kaps. Jis praddavo filosofuoti", taiau mes j visada suriesdavom oio rag" taip, kad neturdavo k atsakyti. Dl krybos galima visk padalyti", - kartojo Kapsas. Kapso nuotaika keisdavosi per dien kelet kart. Kartais, irk, jis linksmas, dirba noriai, o kartais krinta tok nusiminim, jog sunku j bdavo irti. Atsiguls ilgai neumigdavo ir mstydavo. Atrod, tarytum nuolat su savimi kovodavo. A vis galvoju apie Kaps ir Viln ir vis dar negaliu sutikti su tuo, kad jie galt bti idavikai, kurie nuud miegant Karin. J kryba, kryba... A skaiiau j eilraius ir negaliu jokiu bdu pasakyti, jog tai buvo atlikta mechanikai. O, be to, Kapsas jau daug anksiau mus inojo, jis visus metus inojo Grauol. Negaliu nieko sugalvoti... Prieinam pirt. Ji jau ikrenta. Greitai nusirengiam ir prausiams. Blogai, kad nra vant. Su Guoba bandom vanotis iaudais, taiau nieko neieina. Po pirties pakeiiu pas mog batus. Malonus mogus mielai juos atiduoda. Kad visi mons tokie bt! Kit dien sueinant su Kregde ir Viesulu. Vadinasi, Viesulas gyvas! Suinom, kad gyvas ir ilvitis. Tuo bdu ms (apygardos tabo) bunkeryje uvo Karinas, Kapsas ir Vilnis, o aibo bunkeryje (partizano Kazimieraiio rinktins tabo) - aibas ir Vanagas. Gaila, nepaprastai gaila, bet lyg ir lengviau pasidaro, kad ms tarpe neatsirado idavik. Truput pasitariant. Pakeiiu atsiaukim ir spjim mokytojams platinimo laik. Sutariam ry. Tuo tarpu reiks palaukti Vanago (Dainavos ap[ygardos] v[ado] ir e[inanio] sr[ities] v[ado] p[areigas]). Su savimi pasiimu dar Viesul. Viesulas ia ino kelius, pasta mones, ir mums bus lengviau: nereiks graibytis kaip tamsoje. Guoba ias apylinkes gerai ino. Sutariam rytoj kurti pirt: mat Viesulas seniai praussis, o mums, nors ir isipraususiems, nepakenks. Taiau pirties nekuriam, o rytams vaiuoti vykio viet. mons atkalbinja, prao nevaiuoti, es ten dabar kasnakt rusai siauia. Bet mes nepaisom nei moni praym, nei mnesienos ir, pasim porin pastot, traukiam moterik" link. Vaiuojam budriai: valgoms aplink ir laikome paruotus ginklus. Iki moterik" nieko ypatingo. Ramu, tarytum nieko nebt atsitik. Pas moterikus" randu laik i Vanago, kuriame rao, kad io mnesio antroje pusje bsis pas Tvuk.

Takniki viekelis. Vaiuojam greitai ir kiekvien artimesn sodyb bedame akis. Bet rus, atrodo, iandien nra, ir mes be joki nuotyki vaiuojant Kalesnink mik. Dar pora imt metr, ir pasiekiam aibo bunker. irdys ima smarkiai plakti. Msl palengva tampa aiki. Pas moterikus" ryinink mums papasakojo, kad viename bunkeryje uv keturi partizanai, kitame - vienas. A nieko nepratariau, tik pajutau, kad tuo, kuo a visikai negaljau tikti, dabar reiks tikti. Visas mikas ibraidiotas rus. Pdsakai, pdsakai... Netoli bunkerio pastebim ilgus itryptus takus. ia, vadinasi, pradtas supti bunkeris. Pirmoji linija nuo bunkerio per 150 metr, antroji madaug per 75 metrus, treioji - per 50 metr. Kur tik kelmas ar eglait, ten mongolo gulta. Pro tokia mas prasiverti buvo nemanoma. tai ir toji vieta, kur buvo aibo bunkeris. Dabar juoduoja duob ir aplink suverstos smlio krvos. Iekom kraujo pdsak, galbt rasim t viet, kur, isiver i bunkerio, kovojo msikiai. Rusai patys pasakoj, jog ia buv smarkiai gintasi. Tyrinjam em, bet nakt kraujo pdsak negalim rasti. Kulk nukapotos puels liudija, jog ia vir kautyns, paskutins garbingos ir mirt atneusios ms drsiajam aibui kautyns... Bunkerio lentos apdegusios ir idraskytos. Tikras karygikumas: uvo patys, kas tik bunkeryje buvo. Ant keliuko, vedanio bunker, guli kakoks skuduras. Pakeliam. Tai antklods gabalas, visas permirks krauju ir apdegs. Toliau matyti sulankstyti ir suaudyti bidonai, kuriuose buvo laikomas vanduo. Bidonai pajuod nuo ugnies ir dm. Visur valkiojasi popiergaliai. Vaizdas nykus. Mnulio viesa ir medi eliai j daro dar nykesn. aibe, mielas aibe, nejaugi tu uvai? Nejaugi tau buvo lemta ti dabar, kai mes kaip tik labiausiai esam tavs reikalingi? iriu pasilenks duobs gilum, tyrinju akimis bunkerio angas ir stengiuosi sivaizduoti, kaip vyko i baisioji tragedija. Ir a, rodos, matau tave, aibe, svaidant pro bunkerio angas granatas. Tu paskutin kart nurodai vyrams, k reikia daryti. Tai tu buvai tas, kuris isiver vir su pragaru" ir kovsi! Koks baisus turjai bti savo prieams! aibe, brangus aibeli, tavs jau nra... Ir mano viduje kaupiasi didiul neapykanta idavikams. Prakeikti niekai ir bailiai! O! Jeigu js mums patektute rankas! Itisus savo gyvenimo metus atiduotume, kad galtume akis ak susitikti. Pajustumte savo kailiu, kaip mirta idavikai. Prisimenu, kaip prie dvejus metus a ir aibas apirinjom bunker, kuriame uvo Vytenis, Lordas, Nyktaitis ir Raktas...

Einam prie savojo bunkerio, esanio per kilometr nuo aibo bunkerio. Keista pdsak ia daug maiau. Bunkeris buvo visikai neapsuptas. Lubos smukusios vid. Aiku, kad bunker isprogdino patys rusai. oku vidun ir kapstausi po lentgalius, tikdamasis rasti dokument skiauteli ar iaip koki ms ranki liekan. Deja, visikai nieko nerandu. Aikus idavimas ir lygiai toks pat, kaip minjo Vieversys! Bunkerio sienos sukapotos ms palikt min rat. Tai padaryta turbt pai mongol mums apgauti, kad atrodyt, jog visi trys - Karinas, Kapsas, Vilnis susisprogdin patys. Dabar a jau turiu beveik piln vaizd, kas ia vyko. Vilnis ir Kapsas suman grti atgal, taiau tai buvo galima padaryti tik idavus mus. Galimas dalykas, kad Kapsas su tokiu planu ir atvaiavo paskutin kart pas mus. Tai rodo ir ta aplinkyb, jog Kapsas, vykdamas pas mus, pirmiausia usuko pas iog (aibo eiminink), kad is j nuvest pirmiau aibo bunker. Matyt, jis dar gerai nebuvo sidmjs tos vietos, kur buvo aibo bunkeris, todl norjo geriau sitikinti. Kol buvome bunkeryje a, Vieversys ir Guoba, Kapsas ir Vilnis neidrso pradti savo idavikiko darbo. Bet kai jie liko vieni su Karinu, radosi puikiausia proga. Gal jie jau seniai buvo numat i niekyb? Vargu. Kai mes trise ivykom, jie galjo laisvai isikalbti ir aptarti savo veikimo planus. Kuris i j suman ir kalbjo kit tai padaryti? A manau, kad Kapsas. Jis tikinjo Viln, kad partizanauti nra prasms, nes vliau ar anksiau si kaip ir visi kiti. O ilikti gyvam vili maa, nes bolevikai prie partizanus pradsi sustiprint ofenzyv. Karas neteikis joki vili, o jeigu jis ir bus, tai u koki 20 ar 30 met. Be to, ia, apygardos tabe, Vilnis vaidins neym vaidmen, su juo niekas nesiskaits. Geriau iduoti ir tokiu bdu grti tarybini raytoj eiles, gi ia, turint itiek gabum, atsiverianios plaiausios perspektyvos gerai udirbti, gerai gyventi. Toliau mstau, kas Kaps galjo paveikti. Galjo jis pasisakyti tokiam Mieelaiiui, kuriuo taip pasitikjo. Apie santykius su mumis, gi Mieelaitis prane MGB. Ir galbt MGB privert Kaps vykdyti t baisj plan. I pradi Kapsas idav bunker pas G. Tai buvo pradia, o toliau Kapsas jau buvo visikai MGB rankose. Pasprukti nuo MGB negaljo, nes MGB-istai bt paskelb, kad jis idav bunkerius pas Job ir pas G. inoma, galjo bti ir kitaip. Bet kaip ten bebt, prog savo idavystei pradti jie surado labai ger. Kadangi sekmadien mes atsiklm apie 5 val. vakaro, tai Karinas nujo gulti visikai iauus. Miegant Karin nuov, Kapsas ir Vilnis kuo greiiausiai idm Alytaus link. Kaip tik mons mat juos bgant. moni pasakojimu, vienas i civili buvo apsivilks paltu, o kitas - tik varku. (Vilnies paltas buvo paliktas pas Baur, ir todl jo nebuvo kaip paimti.) tai kodl mainos vaiavo taip vlai (apie 1 val. Vid. Europos laiku), tai kodl rusai taip skubjo ir apsupo tik t miko dalel, kur buvo ms bunkeriai. tai kodl prie ms bunkerio nebuvo joki kautyni, tai kodl neradom joki dokument likui, nes rusai ramiausiai

bunker ikraust, o paskui nakt ms minomis isprogdino. tai kodl lavonai buvo grietai saugojami nuo moni aki, leidiant juos apirti tik partiniams. Gandai, kad buvo umuti 7-8 partizanai, buvo paleisti pai MGB-ist, norint mus suklaidinti. Tokiu bdu ms bunkeryje uvo tik Karinas, o aibo - aibas, Vanagas, ermuknis ir Labutis (pastarieji du buvo atvyk pas aib tik sekmadienio vakar). Tokios didels niekybs, tokios velnikos klastos mes jokiu bdu negalim suprasti. Kokie mons pagaliau jiedu turjo bti? Kur j sin? Ir tai padar tie, kuriais mes pasitikjom - inteligentai, iokie tokie raytojai, lietuviai, ateitininkai... Mes nerandam odi, kaip bt galima visa tai apibdinti. Ach, js niekai, niekai!.. tai koki moni pas mus dar esama!.. ... Suinojom, kad Bauro sn P. Vilnis ir Kapsas jau idav. Idav t mog, kuris jiems tiek gero buvo padars, kuris jais rpinosi ir saugojo daugiau negu pats save... ... Aktyvas" pasidar ikart drsus. Dabar Bdos kaim stribai eina nieko nebijodami. Ko gi jie dabar turi bijoti? Tie, kuri bijojo, jau negyvi... Kiek Kapsas su Vilnim padarys dar idavysi? Daug jie neino, taiau Vilnis buvo pas kai kuriuos ms ryininkus. Dabar t ryinink gal ir nesuims, bet anksiau ar vliau vis tiek juos sutvarkys... Man net galv pradeda skaudti. iandien dienavosim kur nors netoli Bdos. Pervaiuojam per vis kaim. Sukam pas kinink, gyvenant tarp krm. Tokiu bdu, jei mongolai kartais ateit pas j, mes lengvai, prisidengdami krmais, galtume trauktis miko link. Arklius neikink pastatome kluone. eima tuojau atsikelia ir pakloja lovas. Trise atsigulam, o vienas lieka sargyboje. A praguliu iki ryto, taiau umigti negaliu. tai toji naujoji inteligentijos srov", kuri turjo papildyti praretjusias ms gretas! Toji srov" ms gretas dar labiau praretino paiu niekingiausiu bdu. K blogo Kapsui ir Vilniai padar Karinas ir aibas? O Vanago tyliu bdu ir lakonika kalba jiedu avjosi. I ms jie patyr tik atvirum ir nuoirdum. Tokiam Kapsui visada stengdavausi padti, rpinausi jo saugumu, ileisdamas kelion, o jis, niekas, mums tai kaip atlygino. O, kaip jis atlygino! Diena palengva praslenka. Temsta. Mums pranea, kad pas gretimus kininkus buvo mongol. Mongolai buvo ir pas Baur atsilank. Bauro mergaits, pasakoja, verkdamos bgiojusios po kaim, iekodamos degtins, mat prieingu atveju mongolai suimti grasin. Na, inoma, argi Bauras galjo tam pasiprieinti? Dabar i jo visk gali paimti, ir jis privalo tylti.

Tikjoms sueiti iog (aibo eiminink), taiau ten, kur manm j rasi, pilna mongol. Mongolai jau i ryto Kalesnink kaim mainomis suvaiavo. Vis dar po mik slankioja ir ieko kakokio treio bunkerio - ginkl sandlio". Nesutik iogo, nusprendiam vykti pas Kregd. Oras altas. Sninga ir pusto. Vjas drebia mums akis dideles snaigi krvas. Vaiuodami negalim matyti, kas yra priekyje, vaiuojam mik. ia ramu, pgos nejauiam, bet vaiavimas labai prastas: savo porinmis rogmis kaip tik laviruojame tarp kelm. Kas kelet imt metr Viesulas komanduoja" ilipti, nes rogs nuolat ukimba u kelm. Taip vaiuojam daugiau kaip valand. Sustojam ties Kregds bunkeriu. Puikus maskavimasis: visur lygu, auga" nedidels egluts. Tik idavimo pagalba galima rasti tok bunker. Bunkeryje randam 7 partizanus. Su mumis bus i viso 11. Bunkeris didesnis kaip ms. rengtas panaiai, nes per ang eina kelelis.
Vanagas - Viktoras Kazlauskas Nemunas - partizan ryininkas Nemunas - Vincas Kalanta Vanagas - Adolfas Ramanauskas Nemunas - partizan ryininkas Grauolis - Stasys Jovaiis Vanagas- Viktoras Kazlauskas Vanagas - Adolfas Ramanauskas iogas- Petras Amenskas ermuknis - Jonas Kazlauskas Vanagas - Viktoras Kazlauskas Labutis - Petras ilanskas

Kazimieraiio rinktins Geleinio Vilko grups kovotojai. Stovi kairje Jonas Kazlauskas-ermuknis, guli (i kairs): Lionginas Baliukeviius-Dzkas ir Vaclovas Voveris-aibas

Kazimieraiio rinktins Geleinio Vilko grups kovotojai. 1948 m. vasara

I kairs: Lionginas Baliukeviius-Dzkas, Petras Savickas-Kregd (priklaup), Vaclovas Voveris-aibas, Viktoras Kazlauskas-Vanagas (guli)

Kazimieraiio rinktins ir Geleinio Vilko grups vadas Vaclovas Voveris-aibas. 1948 m. vasara

Kazimieraiio rinktins ir Geleinio Vilko grups tabo virininkas Viktoras Kazlauskas-Vanagas

1949 m. kovo 7 d. MGB daryta uvusio Vaclovo Voverio-aibo nuotrauka

1949 m. kovo 7 d. MGB daryta bunkerio, kuriame buvo klastingai nuudytas Benediktas LabenskasKarinas, angos nuotrauka

Kairje Jonas Kazlauskas- ermuknis

MGB laimikis" i sunaikinto partizan bunkerio

Kovo mn. 14 d.
Bunkeryje tvanku. Nusivelku vark ir megztuk, bet vis tiek karta. Papasakoju apie Kapso ir Vilnies idavyst Kregdei, ir is nutaria iame bunkeryje daugiau n dienos nebti. Kapsas ir Vilnis io bunkerio neino, bet Vilnis galjo kartais i ms pokalbi suprasti, kad Kregd laikosi iame miko kampe. Bti ia tikrai rizikinga, nes rusai pajut kaste nukast visus takus. Pas Kregd bent nuotaika truput pasitaiso. Vyrai visi malons, nuoirds ir juokauja. J juokai ir kaimo smojis iblako mus. Tikrai malons vyriokai! Su tokiais partizanais lengviau kovoti, lengviau ir mirti! Pro bunkerio angas matyti saul. Angoje laa vanduo. Atolydis. vakar Kregd mums iverda kavos. Igeriam ir kraustoms laukan. iandien vaiuoti rogmis visikai nemanoma. jimas sunkus, nes kojos klimpsta giliai purvyn. Usuku pas savo dd, taiau i sav, dargi pastam nieko nerandu. Dd jau pernai buvo nubuointas" ir, nesumokjs 18000 rubli mokesi, pabgo ir tuo bdu iveng 1948 m. gegus mn. 22-24 d. trmimo. Vykstam pas moterikus" susitikim su Tigru-Mysliniumi. Prie tai usukam pas Al. Al. mums pasakoja apie Z. ir R. kaimuose vykusias kratas. Mongolai su lautuvais ir kirkomis iard vis kinink kiemus, ivert i klojim iaudus ir ien, subad grendymus, ivart pamatus. Sako, MVD-istai turj specialius aparatus, kuriuos paddav ant ems ir priki ausis kako klausydavsi. A manau, kad ia galbt MVD-istai naudoja panaius vokiei naudotus aparatus, kuriais stengiamasi po griuvsiais ar iaip emei ugriuvus iekoti ilikusi gyv moni. Signal" ra, jog su iais aparatais es galima sugauti kiekvien maiausi gars ar stuksjim po eme. I tikrj, ir ko tie rusai prie mus nepanaudoja: ir tkstanius kareivi, ir tanketes, ir arvuotas mainas, ir unis, o dabar, irk, ir tuos aparatus. Paskutiniuoju metu jie daro nepaprastas kratas, iekodami bunkeri, pvz., vienoje apylinkje apibad ir ivert visus didesnius akmenis laukuose. Pas moterikus" visi jau miega, nes nematyti jokios viesos. Kaime pasiutusiai loja unys. Turbt kur netoli mongolai valkiojasi... ... Tigro ir jo vyr, atrodo, nesulauksim... Sdu prie stalo rayti Tvukui ir Tigrui laik. Perspju, kad Vanagas grdamas dabar nesikelt per Nemun ir geriau mans palaukt pas Tvuk. Ten aptartume naujai susidariusi padt. Paminjau, kad Vilnis ir Kapsas greiiausiai bus pastebj Vanago laike atvykimo dat ir prane MVD-istams, nes abu Nemuno krantai nusti MVD-istais...

Kai grtam atgal, galvoju, kad gerai padarm, neidav Vilniai ir Kapsui, kur kovo 6 d. a, Vieversys ir Guoba ivykom. Kapsas mans to primygtinai klaus. MVD-istai nujo prieinga kryptimi, link M. kaimo, kur a anksiau rengiausi vykti, o Vilnis apie tai buvo girdjs. Sako, kad ten dabar pasirod apie 12 sunkveimi MVD-ist ir dar kratas. U-sukam pakeliui pas vien savo ryinink pavalgyti. Suinom, kad ia Audrnas teiravsis laik nuo mans. Audrn Kapsas tikriausiai jau bus idavs, ir jeigu MVD-istai jo dar nesuims, tai tik dl to, kad nori paiupti in flagranti, be to, sumus Audrn, paaikt, kad Kapsas idavikas (to, galvoja MVD-istai, mes dar neinom). Audrnui paraiau laik, patardamas stoti partizanus. Bet kokia viso to kaina! Ive tvus, brol, konfiskuos turt. Ar jis tam pasiry? Taiau kas jam liko daryti? MVD-istai, jeigu paklius j rankas, inarstys kiekvien kauliuk. Pasiaukoti u tvus arba pasiaukoti u tvyn!.. Vienas i dviej...
Vanagas - Adolfas Ramanauskas

Dzk rinktins vadas Sergijus Stanikis-Litas (kairje) su arno rinktins vadu Juozu GeguiuDiemediu. 1950 m

Kovo mn. 16 d.
... Bunkeris toks altas, kad mes negalim ilsti i po antklodi. Kadangi bunkeris kieme, tai mes turime jame ibti po 14-15 valand per par. Taip vis laik prasnaudiam. Svarbiausia, kad oro trksta. Galbt dl to ir alta. Nakt lang laikom atdar. Vartau Trimitus". Pilna juose patriotini straipsni, audring kalb ir vyr, sdjusi prie valdios vairo. Nepaprasta drsa ir pasiaukojimu dvelkia pareikimai. Dabar jau to nra. Pabgo didieji vyrai, mai pasidar, vyomis apsiav karves gano, svetimomis pavardmis dangstosi, pataikauja, klpioja, atgailas daro, neino, ar persiorientuoti, ar ne, i depresijos geria iki pasiutimo, skandindami degtinje savo vargus, idjas ir save...

Kovo mn. 17 d.
Apie pietus eimininko snus pranea, kad pereit nakt netoli ms pas eil kinink pasalav mongolai. Pas vien kinink nakt krt, o paskui vl ryt. Tai irgi Kapso darbas. Tik turbt pamiro to kininko pavard, kur liepm popieri palikti, nes krt pas kaimyn. O gal kartais mus pajuto? mons pasakoja, jog rusai pas kai kuriuos gyventojus klausinj kakoki pabgusi partizan. Vadinasi, ms ieko. Iki susitikimo su Tigru-Mysliniumi dar trys dienos. Bunkeryje bti nenorime, nes ia tikri spstai. Angos durels tokios sunkios, jog, rusams radus bunker, n nebandyk pats j atsidaryti. Taiau ir dienavoti sunku, neinant gerai viet ir nepastant moni. Traukiam psti pas Kudirk... Nepaprastai viesu. Loja unys. Nepakeniu, kai viesi nakt unys loja. Pagaliau mes pas Kudirk. Gyvena kakokiam ikirstam puyne. Vietos man ia truput pastamos dar i 1946 met rudens, kai ia su aibu vaikiojome. Bunkeris didelis. Grindys apsemtos vandeniu. Maskavimas blogas. Anga pridengta tik nukirstom eglaitm. Nuklotomis egli akomis reikia eiti ir pat bunker. Sakos apmindiotos, ir nubyrj spygliai aikiai rodo keli. ia randam ir pabgus iog (aibo eiminink). iogo mona su vaiku taip pat netoliese slapstosi. I j nam buvo daugiau sum, bet uverbav paleido. iogo vienam vogeriui MVD-istai liep susekti pat iog ir band". Kai suseksis band", iog paleisi. Kam mums tavo vogeris reikalingas? Susek band ir mes j paleisim... Abiem bus viskas dovanota", -aikins iogo vogeriui kilniairdis" MVD-istas tardytojas. Ta paia proga tas pats tardytojas, vartydamas partizan

nuotraukas, paleids keiksm serij Tigro-Mysliniaus adresu: A etot byk, zmeja, load mat, ... mat!" - keikdamasis riebiausiais rinktiniais" rusikais keiksmais, tardytojas varts Mysliniaus fotografij. Matyt, Mysliniaus kapitalistika" ivaizda bei storumas erzins MVD-istus. Paskui jam parod Rimvydo nuotrauk. Pasti it?" - Ne, nepastu. Tai turbt ydas?" - Kur tau ydas! Eto Rimvydasas... Daug kart jis pas tave buvo?" iogas taip pat pasakoja, k girdjs jo vogeris i rus apie aibo bunkerio puolim. Pasirodo, kad rusai inoj, kad bunkeris minuotas, todl pradj audymu provokuoti msikius. Jiems tai dalinai pasisek, nes sprogdamos minos nedaug alos galjusios padaryti u kelm pasislpusiems MVD-istams. iogo pasakojimu, i bunkerio versis tik vienas aibas, ir j, vos tik spjus iki pusiaujo ilsti, nukirtusi kulkosvaidio serija. Likusieji viduje visk sudegin ir patys nusiov ar susisprogdin. Lavonus i Alytaus nuve Vilni. Niekas negali atpainti ermuknio ir Labuio. Vilnis ir Kapsas j beveik nepain.
Kudirka - Jonas Turskas

Jonas Turskas-Kudirka. 1949 m.

Kovo mn. 18 d.
Pasirodo, vakar prajome pro pat rusus, ir ie ms nepastebjo. ei rusai pasalavo kininko troboje, prie viekelio, kuriuo mes jome. eimininkui liep uspirti duris ir udengti langus. Sargybiniui paliko vien lang neudengt. Lauke jokio sargybinio nebuvo. Jeigu kas belstsi ir klaust, ar nra svetim, eimininkui sak eiti ir atidaryti duris, ir pasakyti, kad viduj visi savi. Matyt, sargybinis buvo umigs, kai mes pro trob jome. Visoje apylinkje smarkiai pasalauja. Kalbama, jog apie G[eidukoni] kaim uvo vl ei partizanai, j tarpe ir arnas. i iem tiesiog miliniki nuostoliai.

Stovi (i kairs): pirmas -Bronius Plytnikas-Artojas, treias - Rytas. Sdi: erpenskien-Raketa, erpenskas-iogas

Kovo mn. 19 d.
I Kudirkos ygiuojame pas Burok... ... Pas Burok pramiegam itis par. Kelis kartus atlanko jo linksmoji eiminink. - Js tikri sveiai, - pastebi ji mums. - ia susitinkate kelioms dienoms, ia vl isiskiriate ir, kas ino, galbt aminai... Taip, taip. Mes tikri sveiai. Visi partizanai sveiai ioje emje, ilgai nemgstantieji vieti ir todl nekyrs. Pasirod kaip meteoras, ybteljo ir sudeg. Taip sudega j jaunos dienos, trokimai, idjos ir svajos. Burokui nurodau, kaip dabar turi laikytis jo brys. Gel[einio] Vilko grup tuo tarpu lieka be vado, iki gr Vanagas. Vakare traukiam atgal. Per vis par pust ir snigo. Sniego tiek daug, kad siekia kelius. Nepaprastai sunku eiti. Nusprendiam pasiimti pastot. Ir ia mus lyg kokia laim lydi. Negav arklio, ieiname i trobos. Tik staiga Viesulas stabteli ir sunabda: - Rusai! Apie 15 metr nuo ms matome isiskleidianius rusus. Kakoks rusikas balsas suskamba tamsoje - komanduoja. Mes tyliai ir greitai sulink perbgam kiem. Laukiam raket ir vi, taiau, atrodo, rusai ms nepastebjo. Ukopiam ant kalnelio. ia patogi pozicija ir rusai mums nebaiss. Kada tiek daug snigo, susiaudyti menkas malonumas. Bgti nemanoma. Vieversys bebgdamas visikai uduso. Koks sutapimas! Jeigu eimininkas bt turjs arkl, btinai btume susiaud su rusais. Greiiausiai dar troboje btume apsupti. Padarom didel rat apie sodyb ir klampojame tolyn. Pasiekiam Kalesnink mik. Miku eiti dar sunkiau. ingsnis po ingsnio iriams pirmyn. Vieversys eina paskutinis ir tyliai keikiasi. Jis visikai pavargo. Pavargom visi ir sustojam ant kalnelio pailsti. Ueinam pas moterikus". Mysliniaus nra, bet atsiunt laik. Pagaliau ir savo namuose".

Kovo mn. 22 d.
Gavau laik i brolio Kosto-Rainio. Rao, kad pasitrauk i Kauno... Taip pasibaig ir jo ramus gyvenimas. K reiks su juo daryti? Nejaugi reiks paimti j partizanauti? A jo nenoriu matyti partizan eilse. Man atrodo, jog jis tokiam darbui nra sutvertas. Jis negals pakelti toki sunkum. Man gaila jo. Kad bent vienas i ms likt gyvas mamai ir ddei padti. A bent savo likimu nesirpinu, bet jis turi gyventi. Kitas laikas skirtas Karinui. Rao uolas. I jo laiko sprendiu, kad jis nepatenkintas pasitarimo su Litu rezultatais. Kad bent rasiau Vanag pas Lit, tada bt galima tinkamai pasitarti. Tigras-Myslinius savo laike iandien paskyr susitikim. Reikia vykti. Beveik po dvej met a Punios ile. ia atvykau vakar su Sauliumi ir Bijnu.
uolas - MGB agentas Tamuleviius Saulius - Jonas Baranauskas Bijnas - Dominykas Balinas

Kovo mn. 24 d.
Pas Sauli dienavojom troboje. Bunkeryje tik miegojom. J bunkeris alia trobos, o anga rengta troboje. Visa laim, kad toje j skylje" neteko bti per dien. Vietos joje labai maa. Vos ne vos visi sutilpome. Bunkerio lubos padengtos skarda, ir ja vanduo nuvarva geld, pastatyt ant ems. iaudai, vandens pasemti, pva. Bunkeryje gulti alta. Bandiau galv usikloti antklode, taiau kvapas toks bjaurus, jog galv teko tuojau ikiti i po antklods. itas bunkeriokas man visikai nepatinka. Ir ne dl to, kad jis maas, neauktas ir drgnas, bet ir dl to, kad blogiausiu atveju patiems angos jokiu bdu atidaryti negalima. Anga ustatyta statine su grdais, o ant ios - maiai su miltais. iaip taip prasikankinam per nakt. Ryt prikelia mus eiminink. Lipam vir. Akys nuo viesos raibsta. Diena slenka pamau ir nuobodiai. Paimu rayti dienorat. Vliau pasiymiu klausimus, kuriuos reiks su Vanagu ir Litu aptarti. Baigs rayti, sdiu prie stalo su savo nesibaigianiom mintim. Stebiu eiminink eim. Kaip vis dlto vargingai gyvena ms kininkai ir kiek daug dar reikia, kad jie galt gyventi kaip Vakar kininkai. tai ir ia: trobel maut, joje tik vienas kambarys, kuris atstoja ir virtuv, ir valgomj, ir miegamj, ir seklyi. Langeliai nedideli. Sienos sukirmijusios, aptriuusios, lubos nuo dm pajuodavusios. Grind nra. Vietoj j duobta ir nevari asla. Bald beveik joki. Stalas ir pasienyje ant kubil padtos lentos - tai ir viskas. Yra dvi grubiai sukaltos lovos. Tvai usikloja neaikios spalvos markom, o vaikai - j ia penki - vairiausiais drabuiais. Dien

jais vilki, o nakt jie atstoja usiklojim. Pirkioje jokio pagrainimo. Tiesa, kabo keli ventj paveikslai, bet ir tie nuo laiko, dm ir musi nustojo seniai bti paveikslais, o tik juodais popiergaliais. Pati eima, atrodo, nesveika. Ir tvai, ir vaikai iblyk, pageltusiais veidais ir pamlusiais paakiais. Taiau ne tik i eima taip gyvena ir atrodo. Daug kas mato tok gyvenim. Galimas dalykas, kad anksiau buvo ymiai geriau, taiau a to nemaiau. Bet dabar visuotinis skurdas! Joki graesnio gyvenimo provaisi. Vienintelis pasilinksminimas - samagonas, o po to neretai ir mutyns. Samagonas kaim tiesiog uvalds. J varo ir geria visi, net vaikai. Tauta paskendusi kraujuose, aarose, juodoje neviltyje, tik samagone tarytum atrado savo paguod ir laikin nusiraminim. Kiek idiot, kriminalist, isigimli, ieikvotoj, prostitui ir bukaproi atne itie prakeikti metai Lietuvai! Kai kas sako, jog bolevikins okupacijos metai ir kovos ugrdins taut. Plienas, girdi, liks. Galbt liks toki kaip plienas, kurie lydsi ir grdinosi ioje kovoje. Bet toki bus nedaug. Daug plieno kovoje bus sunaudota. Liks daug daug surdijusios ir ikraipytos geleies gabal, o dar daugiau liks molio. tai rodymas. Geriausia tautos dalis kovoja ir mirta arba baigia savo dienas itrmime ir kaljimuose. Kovoja visi idealistai, graiausias tautos iedas, nebijs u savo tvik galv paguldyti. Kovoja ir sta, nes nra kovos be auk, lygiai kaip nra laisvs be kovos ir pasiventimo. Lieka bailiai, pataiknai, girtuokliai, bevaliai bolevikinio aparato klapiukai, kombinatoriai, veidmainiai... ie lieka visi. Tik ne visi liks tie, kurie kovojo u tvyn ir vis likusij gyvyb... Utenka pavelgti partizanines kovas. Kiek buvo vyr kaip uol ir drsi kaip lit pirmomis dienomis! I t iandien savo tarpe tik vien kit tematome. Prie akis slenka ir slenka uvusij veidai. Kiek j daug! Itisas mirusij pasaulis. Kas supras ir aprays it pasaulyje dar negirdt karygikum? Ar ateitis moks vertinti i moni karygikum? Dalis tautos supras, bet bus toki, kurie visa tai su purvais sumaiys. liuams tai nesuprasti! Per daug jie prie purvo ir mlo priprat, kad galt k nors kilnesnio vertinti. Parazitas gali tik imti, bet ne duoti. Kaimas, ms mielas kaimas su savo v. Jonu Nepomuku, Izidorium Artoju ir Panele Sopulingja, kurios irdis perverta septyniais kalavijais, ir tas pradeda keisti savo veid. Pavargo nuo tos velnikos klastos ir teroro. Blogja mons, sako Saulius. mons ne blogja, tik pavargo nuo per didelio nerv tempimo ir ilgo laisvs laukimo. O t galima pastebti, kur partizan maiau. Tik saulei nusileidus persikeliam valtimi per Nemun. Keldamasis galvoju, kokia iauri mirtis bt, jeigu rusai staiga pradt audyti mus nuo kranto. O kiek kart mes taip jau klms per eerus ir upes! Daug kart ir vis laimingai! Mysliniaus nerandam. Nervinuosi. Nejaugi jis pabgo rus, kurie u 1,5 km anapus Nemuno kreia mikus. Juk jis ino, kad a atvyksiu. Teks vis par praleisti

Buroko ir ilviio [turt bti ilvino -A. K.] bunkeryje. Bunkeris senas, kastas dar pereitais metais. Jo vidus pajuods nuo rkstanios ibalins lemputs. Buroko ir ilviio ikart nerandam, taiau apie 2 val. nakties pareina ir jie. Myslinius kakur kaime dienavoja. Sniegas ivijo j i bunkerio. Pasirodo, kad ilvitis yra snus to eimininko, pas kur prie dvejus metus, vykdami Punios il pas uol, dienavojome. Pas juos, Nemuno krante, tada buvo sitaiss Myslinius ir Paktas. Linui idavus bunker, ilviio eima buvo suimta ir itremta. ilviiui su seserimis pavyko pabgti. Dabar ilvitis partizanas. Atsigulu. Burokas, ukrs krosnel, verda kruopas. Tie jo kulinarijos prajovai" tsiasi iki pat ryto. Oras tyras ir nepaprastai graus. Tai jau ir pavasaris. J tarytum ateinant matau, o dar labiau jauiu savo irdyje. Koks mielas tu esi, pavasari, po itos negailestingos, mums tiek daug auk atneusios iemos! bunker lsti nenoriu ir kur laik stoviu ties anga ir traukiu plauius gryn or. Tai iame ile prie kelet met vir partizaninis gyvenimas! Dabar jame kada ne kada gyvena 2-4 partizanai. Tada, prie dvejus metus, mes buvom susitik pas uol Sauli salje". I toje salje" pasitarimuose dalyvavusi partizan telikom Vanagas, Laktingala ir a. Linas tapo idaviku. Lapaitis ir Vyturys paimti gyvi, taiau nieko neidav. Girinis, sako, prigrs Nemune. Rugys uvo nuo idaviko. aibas uvo per idavim, Labutis taip pat. Paktas, Klevas uvo Linui parodius bunker. Gandras uvo su mitu, Vilku, Litu ir uolaiiu. Visi uvo nuo idavik rank. Tiek vyr tada buvo, tiek sumanym, svajoni, ketinim, o dabar viskas po eme. Tik tos puys ir egls kaip tada, taip ir dabar tebeoia. Bet ir tos negailestingai naikinamos. Mediams ir tiems sunku ilikti! Lendu bunker. Viduj tamsu kaip pragare. Kad tik Myslinius vakare atsirast, tada trauktume pirmyn. Negaliu nusdti vietoje.
ilvinas, ilvitis Jonas Kedas Linas - Antanas Maceviius Lapaitis - Juozas Petraka Vyturys - Vincas Juozaitis Girinis - Juozas Pukorius Klevas - Vytautas Subaius mitas - Vladas Karpuka

Dzk rinktins Margio grups kovotojai. I kairs stovi : Konstantinas Kibauskas-Burokas ir Jonas Baranauskas-Saulius; guli: Stasys Piliauskas-Vanagas, Dominykas Balinas-Bijnas, Jonas Kedas-ilvinas, Stasys Rakleviius-Myslinius, Tigras

I 1947 m. rugpjtyje MGB sunaikinto Dzk rinktins Margio grups tabo bunkerio itraukti uvusi partizan ginklai ir tabo inventorius

Prie atidaryto bunkerio angos stovi Dzk rinktins Vaidoto grups vadai Jonas KuinskasTautmylis, Spyruoklis ir Juozas Petraka-Lapaitis, Patrimpas (deinje). 1947 m. pavasaris

Kovo mn. 2 7 d.
Sekmadienis. Vir Punios ilo pakilusi saul maloniai kaitina. Savo dienorat raau sddamas ant kelmo, veidu atsigrs saul. Po ilgo sdjimo bunkeryje taip ramu jausti sauls spinduli ilum ir gryn miko or. Su Mysliniumi susitikau, taiau pas Tvuk prasiverti ne taip lengva. Visur pilna mongol. Kovo mn. 25 d. vl prasidjo trmimas. Trmimas vyksta demokratikiausiomis" aplinkybmis. Ar daug gyventoj paliet i nelaim, sunku dabar pasakyti, taiau kulkosvaidi kalenimas vairiose miko pusse rodo, jog bolevikai kart plaiai usimojo.

Traukiam Nemuno link. Tikims rasti besislapstani moni, kurie galt plaiau papasakoti apie tai, kas dabar kaimuose vyksta. Miko pakratyje pamatom moni brel. Jie nusimin ir prislgti. - Baigta, vyrai... Jeigu dar taip ilgiau tsis - po ms, - sako vienas. mons pasakoja, kurias eimas ive. Daug moni vl neteko tviks, savo turto ir savo artimj. Nuo trmimo mons stengiasi gelbtis kaip manydami. Pamiks gyventojai sulindo su visa manta mik. Visi kaip apkvai: neino, nei kur eiti, nei k daryti. Kaimuose mons i vien nam eina kitus, kad tik namie nelikt, nors kitur" irgi tas pats. Ir taip per vis dien Jonas eina pas Petr, o Petras - pas Jon. Sunku irti mones - taip jie nusimin. Daugelio akyse matau aaras. Juk brolius, seseris, gimines tremia. Nerandu odi jiems suraminti. Ir k gi a jiems galiu pasakyti? Stoviu vienas, atsirms pu, ir galvoju: Kas liks i ms Lietuvos, jei is teroras ilgiau tsis?" Ateina pavasaris, bet ne Lietuv. Vl prieinu prie moni, su kuriais kalbasi Vanagas (margn), Tigras-Myslinius ir kiti. Klausausi j kalb. To, k mons pasakoja, negali ramia irdia klausyti. tai vienas mat, kaip dvi merginos, itrkusios i MVD-ist nag, vos praauus basos bgo per gruod. MVD-istai jas vijosi apaudydami kelet kilometr. Mergin kojos buvo kruvinos ir aizdotos. Mane lyg elektrizuoja kas: juk ryt taip alta, o, be to, visur dar sniegas ir ledas. Kitas vl pasakoja mats, kaip sena moteris bgusi su kdikiu ant rank ir verkusi. Nedidelis berniukas, matyt, taip pat pabgs nuo MVD-ist, vilko didel mai. Nuo bgimo vaikas taip pavargo, kad sukniubo ant maio ir gailiai pravirko. Jauiu, kad gerklje kartu pasidaro. Krtin spaudia toks skausmas, jog vos galiu tverti. Mane apima pyktis, kad mes, partizanai, tokie bejgiai. Kad taip daugiau bt, tai mes iaudytume tuos niekus MVD-istus, o dabar trise... Kiekgi prikariausi su pora automat, kuri apkabose sudti supelij oviniai. I viso argi ioje apylinkje trmim gali sutrukdyti tokia P[unios] K[unigaikio] Margio grup, kurioje yra lik 13 partizan. Kokie mes bejgiai likome? Turime mike lindti ir laukti, kol mongolai atliks savo egzekucij... Anapus Nemuno jau sniego beveik nematyti. Saul j jau sutirpd. Danguje jokio debeslio. Laukai kakokie pilki. Kain ar bus iais metais kam juos dirbti? Tai en, tai ten nuolat girdim kulkosvaidi serijas. Matyt, mons bga. audo visais oviniais ir be pertraukos. Lietuvoje vyksta ramaus ir krybingo gyvenimo statyba, tautin savo forma, socialistin savo turiniu... Tautin forma" - tai istrebiteliai, moni naikinime dalyvauj. Socialistinis turinys - teroras.

- Bolevikai trmimui parinko tok laik, kad monms blogiausia slapstytis, pastebi vienas mogelis. - Mike daug sniego, pdsakai aiks - nei gyvul paslpsi, nei turt. I tikrj iuo atvilgiu MVD turi didel patyrim. i garbinga" staiga apgalvojo visas smulkmenas. Bet ir kurgi tie visi pabgliai pasislps? Juk ir iaip kaimuose pilna besislapstani. Jaunimas, inoma, nors stoti partizan eiles. Pasaka be galo: vienus tremia, kiti ia va. Man papraius, vienas kininkas atnea tarybini laikrai. Gerov, diaugsmas ir laim trykta i kiekvieno puslapio. Kolektyviniai kiai, j statyba, organizavimas... Lietuvaits traktorininks seka Paos Angelinos pavyzdiu... Puslapyje vidutyje kpso storos ordinuotos katiuos" atvaizdas... Dar toliau - kriz Amerikoj, badas Anglijoj, streikai Italijoj ir Pranczijoj... Demokratai persekiojami... Kokia lyktyn! K gi ia dar galima skaityti! Vis tas pats ir tas pats, ir btinai Stalino vardas. Atvaiuoja ryininkas su Buroku (margn), ir mes sdam roges ir traukiam toliau pairti. Randam dvi merginas, ryininkes, kurios, bijodamos, kad j neitremt, atbgo ia tnik. Viena i j jau nuo seniau slapstosi ir savo pareig neina. Neseniai j buvo sum. Labai iauriai kankino. Dar ir dabar negali atsigauti nuo sumuim. Plaukai jos reti (MVD-istai [nudrask? - A. K.]), veidas iblyks, visikai be kraujo. Taiau mergina nieko neidav. Tai pavyzdys ne vienam vyrui! A prisimenu Nemuno Bangos pasakojimus, kaip MVD-istai tardydavo merginas. Irengdavo jas nuogai ir kokie 3-4 tardytojai iniekindavo i eils. Dauydavo per krtis, lytinius organus... Ir vis dlto, kad ir kaip kankino, daugumas mergin ryininki nieko neidav! Nemuno Banga dabar vl kaljime. Tai didvyr lietuvait. Per j nenukentjo nei vienas mogus. Ji buvo tiesiog pasiventus pogrindio kovai. Rodos ir dabar matau, kaip ji mums 1947 met iem per pusnis ir per rusus visa sualus atve raomj mainl. Danai ji mums atgabendavo matric, popieriaus. Vilniuje ji suorganizavo spaudos platinimo tinkl, priklaus kakokiai slaptai organizacijai, norjo ileisti laikratl. Atrodo, kad ji buvo veikliausia ir drsiausia tos organizacijos nar. Ji mane ir aib vadindavo broliais". Kiek daug ji rpinosi itremtj ir kalini reikalais. Puiki tai buvo mergina! Msikiai kuria lau. Prisimenu, kaip prie metus laiko buvome pas Vyt-Merk. Vyrai prie lauo vaidino, deklamavo, dainavo... Vakare trise traukiam Mysliniaus bunker. Kiti lieka prie lauo. Jie ia ir miegos. Truput altoka, bet ant egli ak jiems bus nebloga.

Mysliniaus bunkeris neblogai taisytas. Vaikioti galima staiam. Yra maa krosnel. Be to, turi primus. Maisto pakankamai. Atseit visi patogumai. Gyvena dviese - Myslinius ir Vanagas (margn). Man patinka, kad jie turi medaus. Taip mes kasdien 2-3 kartus verdam kav". Kav" atstoja padegintos duonos plutos. Po kavos" daniausiai prasideda vairiausi panekesiai. Jiedu rodinja, kad ms tauta nra vieninga, kad partizanin kova bt skmingesn, jeigu inteligentija nebijot pasiaukoti. Puola buoes", kad ie prie turto per daug prisiri, kad varguoliai nuoirdiau partizanams padeda. Margio grups vadas Tigras-Myslinius - senas partizanas. Jau nedaug toki liko. Paskutinmis dienomis jo grupje uvo du partizanai - Gintaras ir Svajnas. Kakas susek bunker. Rusai band juos gyvus paimti, todl pro ang ov raket, tikdamiesi, kad partizanai nuo dm ir liepsnos utrok. Taiau abu spjo nusiauti. Pasakojama, kad Gintaras, bijodamas, kad draugas gyvas nepasiduot, pirma j nuovs, o paskui pats nusiovs. Myslinius labai gailisi Gintaro. Gintaras buvs drsiausias vyras grupje. Neseniai jis su savo draugais puol rus sunkveim. Nukov 5 kareivius. Pam 2 automatinius ir vien paprast autuvus ir 2 automatus. Tik dabar suinau, kad uvo Aras, Dzk rinktins DLK Kstuio grups vadas. Tai paskutinis Adomo tabo vyras. Dabar jau nebeliko nei vieno. Adomas su Ramuniu prigr eere. Negras taip pat uvo, o dabar atjo eil ir Arui. Ar idav Radastas. Velniai griebt tuos naujokus! Paskutiniu laiku vis daugiau ir daugiau atsiranda toki, kurie pasiduoda gyvi ir paskui iduoda savo draugus. Rodos, paimtum tok bail ir sudraskytum gabalus! Niekaip negali atsisakyti nuo gyvybs. Matyt, kombinavo kaip nors ilikti", o n karto turbt nepagalvojo, kad reikia kasdien save pratinti prie minties, jog vien dien reiks skirtis su iuo pasauliu, o tada nebus kada svarstyti, kaip pasielgti, bet veikti trumpai. Sunku mogui, kuris savo gyvyb per daug vertina.
Vilkas - Adolfas Truns Litas - Pranas Baranauskas Vanagas (margn) - Stasys Piliauskas Burokas (margn)-Konstantinas Kibauskas Nemuno Banga - partizan ryinink esnuleviit Gintaras -Juozas Beinoraviius Svajnas - Vladas Vanceviius Aras - Pranas Baranauskas Adomas - Vladas Baciuka Ramunis - Vladas Rklaitis Negras - Jonas Grinceviius Radastas - Juozas Bujanauskas

Dzk rinktins Margio grups partizanai prie uvusi draug kapo. I kairs: Dominykas Balinas-Bijnas, Jonas Baranauskas-Saulius, Jonas Kedas-ilvinas

Kovo mn. 28 d.
ile pabnu dar vien dien, o vakare vl vykstu susitikim. Saul jau nusileidus, bet dar viesu. Sustojam laukti sutemos. Tyliai plaukia Nemunas, blizgs, pilkas, lyg plieninis. Ant abiej krant dar tebestovi ledo luitai. Dangus viesiai mlynas, tik tame krate, kur nusileido saul, raudonuoja. Suimba viena kita vaigd. Kitas Nemuno krantas jau skendi tamsoje. Aukiau stkso mikas. Jo tamss kontrai rykja dangaus fone. Koks graus reginys! - Einam! - taria Tigras, pridurdamas: - ia, itoje pusje, rusai pasalavo. Ir rodo pirtu stor uol ir krmus. irk tu man, ir tokiose vietose pasalauja. Bet reikia pasakyti, kad ita panemune partizanai daugiausiai juda. I viso Punios ilas labai nepatogus partizanams. Jo plotas nemaas - apie 2500 ha, bet j juosia Nemunas. Ssmauka turi per 2 km. Todl rusai il gali apsupti su maomis jgomis. Ssmauka visada esti gerai apstojama.

Tigras pasakoja, kaip pirmomis partizanavimo dienomis jis priklauss partizan raiteli briui. Dabar visa tai skamba kakaip netiktinai. O tada jie jodinj ir dienomis, ir naktimis. Paiame ile nuolat buv apie 150 partizan. mons, juos matydami, skleisdav fantastikus gandus. Apie il briuojasi keli tkstaniai partizan... ada Alyt pulti... O kaip jie ginkluoti! Kulkosvaidiais, minosvaidiais..." - kalbdav mons. Partizanai visur jud-dav dideliais briais. Rytais susirinkdav visi ile. Liepsnodav miliniki lauai. Aiddavusios partizanu dainos. Argi rusai gali padaryti k partizanams? Lai pabando - suinos, su kuo reikal turi! Juk ir taip rusai pamiki vengia ir ariau kaip per kelis kilometrus nedrsta prie miko priartti... Mikas -tai geriausi ir saugiausi namai". Prisimenu, kaip aibas man pasakodavo apie pirmsias savo partizanavimo dienas. Jie tada buv padties viepaiai. Stribas - ne karys. Stribus gaudydav kaip peles. Bet netrukus pasibaig ir tas romantikasis laikotarpis. kaimus suplauk imtai MVD-ist. Ofenzyva sek ofenzyv. Varios kautyns rod, jog bastytis dideliais briais nemanoma. Teko skirstytis maesnes grupeles. Laikas bgo, kautyns, pasalos, prieas vis didino ir didino spaudim, verbavo nipus. Ir kiekvienais metais retjo partizan gretos, nes naujokai nespdavo j papildyti. Partizanai pradjo vaikioti dar maesnmis grupelmis. Atsirado bunkeriai... tai kaip evoliucionavo" partizanin kova. Vakaras altas. Per dien sauls suildyta em apsitraukia kieta pluta. Girdti, kaip kakas varsto duris. Anapus Nemuno amsi uo. Kakas atkauki panemune. Keli vyrai, garsiai kalbdamiesi, nustumia valt. Toks tylus vakaras, jog girdime subtiliausius garsus. Traukiame vienas paskui kit panemune tolyn. Mus pajutusios, surinka pemps. Jos nepaprastai jautrios. Partizanai i pempi rkimo kaip ir i un lojimo sprendia apie rus buvim. Pagaliau pasiekiam kinink, kur lauksim Tvuko partizan. eiminink pasakoja apie trmim. mons lakst, pasak jos, i vienos Nemuno puss kit. Ir taip vis dien plaukioj tai vien, tai kit pus, nes abipus buv strib ir rus. Suimtuosius ve Alyt, kur garsiakalbiais buv transliuojami aus r marai. Muzika ir aaros. Tremia, bet su muzika palydi. Tokia jau visos tautos dalia: Komunist partijos propagandos muzikai palydint, tremia ir audo mones. Pagaliau atvyksta Ramunis ir mus isiveda. Su Ramuniu eidami, tuojau pajuntam Tvuko reim": Ramunis per laukus eina tiesiog ant gal pirt, kad tik unys nesulot. Ir mes visi einame atsargiai ir stengiams nepalikti joki pdsak. Ramunis net keliuku vengia eiti, nes alnos sutrauktas sniegas labai girgda po kojomis. tai ir bunkeris. smunku vid. Pasisveikinu. Tvukas nepasikeits. Toks pat pabals veidas ir nosies galas papurts, pamlynavs. Jis tik iandien t bunker

atsikraust. Su juo bunkeryje dar yra Balandis, jo adjutantas, ir Gailius. Dalis vyr ieina, ir bunkeryje liekam trise - Tvukas, Balandis ir a. Papasakoju apie msik tragedij. Tvukas mano, kad Kapsas ir Vilnis jau buvo uverbuoti, kai pradjo su mumis dirbti. Apie tai a jau anksiau danai pagalvodavau. Juk mons kalbjo, kad Kapso idavimu, jam dar Lyneeryje gyvenant, buvo nukauti 5 partizanai, Grauolio vyrai. inoma, mes tada netikjom. Po to, kai Grauolio vyrai buvo iblakyti, buvo dings ir Kapsas. Atsirado jis daug vliau ir staiga pas Vyt-Merk. MVD-istai, pastebj, kad mes netariam, paved Kapsui kit, svarbesn, udavin. Savo niekysts Kapsas nesiskubino vykdyti, dels, nes Vanagas buvo ivyks, Rimvydas - taip pat. Lauk geresns progos. Kad sigyt geresn pasitikjim, kio ms eiles Viln, atgabeno rotatori, matric ir kt. Kapsas saksi, kad buvs su triukmu" paalintas i Jaunj raytoj sjungos ir dl to, kad vokiei okupacijos metu ras antitarybinius eilraius, satyras ir pan. Jau tada j galjo uverbuoti ir duoti special udavin, kad atitaisyt savo praeities klaidas". Man taip pat neaiki Kapso ankstyvesn draugyst su Cvirka. Be to, dabar prisimenu, kaip Kapsas kart man pasakojo, jog j vert parayti Ties" vie ipaint". Jis tada su tam tikru pasididiavimu pabr, jog ipainties" neras, bet nulinds, anot jo, ukamp mokytojauti. O gal kaip tik j pasiunt t ukamp su udaviniu sekti partizanus, suartti su jais ir pan.? Man vis dar pasiliko neaiku, kodl Kapsas ir Vilnis nuov tik Karin, o ms vis i karto nesutvark", nors turjo geriausi prog. Matyt, juos privert kokios aplinkybs. Na, inoma, tik ne monikumas. Kelias dienas prie idavim a Kapsui akis buvau pasaks, kad girdjau gandus, es Kapsas idavs Vyt-Merk ir bunker pas G. Ar tai jam negaljo sukelti tarimo, kad mes kak jauiam. Be to, Kapsas paskutin kart parsive su savimi visus laikus, kuriuos per j siuniau Kaun. Kai paklausiau, ar jis galsis tuos paius laikus antr kart nuveti Kaun, Kapsas papra duoti jam kelis adresus, girdi, tam tikslui, kad jeigu nerast vieno asmens, kuriam reikia laik teikti, galt teikti kitam. ia galjo bti ir savotikas manevras, norint susekti platesn ms ryinink tinkl. Pagalvojs tada Kapsui atsakiau neduosis laik veti. Kodl? Jau nebijok. Gali manim pasitikti. Jeigu vien inau, tai tas pats galas, jeigu ir du inosiu," - spyrsi Kapsas. A nieko neatsakiau. Kit dien vykdamas pasimiau su savimi tuos laikus. Kai Kapsas paklaus, kur a vykstu ir ar ilgam, atsakiau, jog jam tai nesvarbu, o a vis tiek griu. Po to atsisveikinom. Ai" negaljo toks mano elgimasis pasirodyti jam tartinas? Gal jis man, jog mes ieinam rinkti apie j ini? Galjo juk kokios nors, jo manymu, aplinkybs susidaryti, kad staiga paaikt kuri nors niekyst? O jeigu jis visa tai pajuto, tai pasiryo veikti staiga. Kapso ir Vilnies a nelaikau drsuoliais, todl j planams geriausiai tiko ta proga, kai jie su Karinu pasiliko vieni. Taip miegant Karin ir nuov.

Tvukas mano, jog Karinas galjo k nors pastebti, kas prived prie susidrimo. Bet a tuo netikiu. Karinas, kaip ir mes visi, jais pasitikjo, todl negaljo nieko ypatingo pastebti... Na, inoma, dabar visko negalima iaikinti, bet ilgainiui daug kas paaiks. Kai visa tai papasakoju, man vl pasidaro sunku. Tokie dideli nuostoliai ms apygardai ir tokiu kritiku laiku! Kas pakeis iuos puikius partizanus, ms viso judjimo ied?..
Tigras - Juozas Baltruaitis Ramunis - Romas Sadauskas Balandis - Vincas Ambrazeviius Gailius - Pranas Malinauskas

Du partizanai atokvpio minut

Dzk rinktins Margio grups kovotojai. I kairs: Romas Sadauskas-Ramunis, Pranas Malinauskas-Gailius

Balandio mn. 7 d.
Pas Tvuk bunkeryje tikrai sunku. Ang jie atidaro tik apie 6 val. vakaro. Danai trksta oro. Blogiausia tai, kad kelionje neteko pirtyje isiperti. ia pagyvens, usiveisiau" utli kolchoz, kuris man nei dien, nei nakt neduoda ramybs. Kiekvien dien laukiam sugrtant Vanago. Su Tvuku aptarm, kaip bent laikinai atitaisyti palijusi padt apygardoj. Kazimieraiio rinktinei teks man vadovauti. Biau taip ir ikeliavs atgal, bet, visa laim, gavom i Tauro ap[ygardos] Geleinio Vilko rinktins vado Tigro laik apie Vanago atvykim. Nutariu dar palaukti. Per t laik ileidiani Dzk rinktins laikratlio U tv em" 62 nr. Pagaliau atvyksta ir Vanagas. Po ilgos kelions isiilgom vienas kito, kad pasibuiuojam. Gerai, kad... A jo tikrai labai laukiau. Praeina pirmosios jaudinanio susitikimo minuts. Truput tylim. Pagaliau Vanagas pradeda kalbti. Rodo parsinetus vairiausius fetius". vairiausi rat ir

kit apygard laikratli prisikrovs piln kuprin. Kelet valand kalbams apie mus itikusi nelaim, apie jo kelion ir kelionje pasiektus rezultatus. Netrukus Vanagas nueina gulti. A greitomis per-veriu Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio statut, LLKS Tarybos deklaracij, atsiaukimus gyventojus ir partizanus ir kt. Nuo io laiko mes nebesivadinsim partizanais, bet laisvs kovotojais partizanais. Vanago kelion nenujo veltui. Po ilg kovos met, sudjus daugyb auk, pagaliau pasiektas vis kovojani dalini susivienijimas. Lietuvos Laisvs Kovos Sjdis visoje Lietuvoje! Bet kokia kaina!.. Man lyg baugu pasidaro, prisiminus t ilg ilg uvusij eil... ... Vanagas daug pasakojo apie emaiius partizanus. emaiiai bunkeri beveik neino ir vaikioja briais. mons labai geri. Dienavojant keli kaimai ino dienavojimo viet, ir, pasirodius kur rusams, mons i vairi kamp bga partizanams praneti. Tai, mat kokie emaiiai. Bravo vyrai, jeigu i tikrj taip yra! Labai smarkiai emaii partizanai nukentjo nuo Erelio. Sunku ir atpasakoti visas tas klastingiausias provokacijas, avantiras, kuri msi MGB jjer Erel, kad likviduot partizanin judjim. Daug kas netikjo, kad Erelis - provokatorius; tik gav savo kailiu patirti, sitikino. emaitijoje spjama, kad Erelis dar 1941 metais buvo politbiuro numatytas Lietuvos pogrindiniam judjimui suskaldyti. Prisidengs patrioto vardu, Erelis sutelk nemaa inteligentijos. Vliau sujo slyt su partizanais. Ir taip, dirbdamas pagal MGB i anksto paruot plan, Erelis iifravo daugyb ms pogrindini veikj. Jis net ry su usieniu palaikydavo. Sisdavo savo specialius biuletenius, inias, turdamas tiksl usienio lietuvius dezorientuoti, sukelti pesimistines nuotaikas partizan atvilgiu, sudalyti spd, jog Lietuvoje nes jokio bolevikinio teroro ir pan. Eilini partizan Erelis danai nekliudydavo, kad ir inodavo j slptuves. Prieingai, didesniam pasitikjimui gyti net gydydavo sueistus partizanus Kaune, Vilniuje, o igydytus vl paleisdavo. Kiek tokiu bdu veikdamas Erelis pakenk ms organizacijos centralizavimo reikalui, kiek idav, sum, nukankino veikj, ryinink, moni, kiek iprovokavus uvo partizan vad, - sunku tai nusakyti. Erelio veiklos pasekmes jauiame dar ir iandien, dargi labai smarkiai. Dainavos apygarda palyginti nuo Erelio nedaug nukentjo. ia tenka dkoti uolio valgumui ar galbt jo nusistatymui nepasitikti bet kuriomis kuriamomis auktesnmis institucijomis. Vanagas, nuvyks emaitij, i karto irgi buvo palaikytas provokatoriumi. Tenykiai partizan tabai beveik nieko neinojo apie Dainavos apygard. Suinoj apie Vanago atvykim, daugelis nenorjo vykti susitikim. Pagaliau pats altys (Vytautas) ryosi vykti. Susitiks su Vanagu, altys netikjo ir patar Vanagui geriau grti atgal. Taip tard tris dienas, kol pagaliau patikjo. Bdinga to tardymo" viena

smulkmena. Vienas partizanas, pamats, kad Vanagas turi nauj desantin automat, patikrino apkabose esanius ovinius. Radus 1947 met gamybos ovini, kilo tarimas, i kur partizanas tokiu metu gali gauti ovini. Neinau, kaip Vanagas pasiteisino ir kaip juo patikjo. T desantin automat Vanagas mainais buvo gavs i ermuknio, kuris j kaip trofj pam i sunkveimio, aibo susprogdinto prie Onukio 1948 met ruden. Su Vanagu buvome nuvyk Balbiergir. ia susitikau su Kostu. Jau kelios savaits, kai Kostas band su manim susitikti. Jis nutar stoti partizanus. Joki iliuzij jis neturi. Anot jo, stojai partizanauti, tai ilikti" ir negalvok! A ir nebandau jam prietarauti. Tegul velniai griebia t Balbiergir! Dar nemaiau tokio bjauraus miko. Jame tiek daug raist ir drgms, kad su geriausiais batais sulapsi kojas. I pradi dar saugojausi, taikiau eiti sausesnmis vietomis, bet mano batai tiek skylti, puspadiai atsilup, kad nra prasms aplenkti raistus. Todl droiu tiesiog per balas ir su irdgla galvoju apie smltuosius ilus ir garbinu juos. Dar einant per Balbiergir, pradjo snigti. Snigo beveik vis nakt, ir mes nerimavom, kad mongolai neatsekt ms pdsakais, nes ten, kur tik pereidavom, likdavo juodiausi takai... Pas Kirv Balbiergirje praleidiam kelias dienas. Miegam vis laik lauke prie lauo. Vir galv itiestas brezentas. Tarpais lyja lietus. Visiems truput alta, o ypa man su permirkusiais batais. Bet mes su Vanagu juokaujame, tarytum didiuojams ir kartu diaugiams gal gyventi tok pavojing ir vair gyvenim. Tai bent gyvenimas! Motin mums atstoja Uov. Ji partizanams padeda jau penktus metus. Anksiau ji gyveno pamikje su vyru ir vaikais kyje. Radastas j idav, ir taip pasibaig legalus jos gyvenimas. Vyr ir dukter itrm. Ji liko tik su vaikais. Pradjo slapstytis. Ir dabar vis laik praleidia mike su Kirvio vyrais. Vyrams verda valgyti, lopo j drabuius, pakloja guolius ir t. t. Tai puiki moteris. Ir nieko Radasto idavimas jos nusistatymo partizan atvilgiu pakeisti negaljo! ... Kosto dabar pasiimti negaliu. Sutariu su juo dat, kada jis turs pas mus atvaiuoti. Dabar Kostas vyks Kaun, nupirks mums radijo aparat ir kai kuri reikmen...

Erelis-MGB agentas Juozas Markulis Vytautas, altys-Jonas emaitis Kirvis - Stasys Vasiliauskas Uov - Valerija Valukonien

Klon - Adolfas Geceviius Klevas (girininkas)-Vytautas Vitunskas

Piet Lietuvos partizan vadai kelionje emaitij 1949 m. pradioje. Antras i kairs Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, treias -Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Balandio mn. 17 d.
Vl pas Tvuk. Sutariam, kad Vanagas ir a vyksim savo laikinosios bazs link, o Tvukas ia liks ileis LLKS Tarybos deklaracij, nutarimus, taip pat Laisvs varp". MVD-istai bent pajus, kad mes dar nesumuti. Atvyks radau laik i Vieversio. arnas, - rao jis, - neuvs, taiau uvo visi geidukonikiai, j tarpe ir Klon". Ai Dievui, kad bent arnas liko. Kiek nedaug i Tavs, Dieve, reikalaujame!.. Beje, Vieversys rao, kad prims partizanus kakok Klev, girinink, kuris pas juos atbgs su visa girininkijos kasa. Mudu su Vanagu pradedam tarinti, ar kartais Klevas nebus koks prisidengs provokatorius kaip Kapsas ir Vilnis. Vanagas pasakoja, kad jam kelions metu teko girdti, jog bolevikai partizanams likviduoti paskyr milinikas pinig sumas. Galbt bolevikai dabar stengsis mus palauti ne mongol masmis, bet siuniamais nipais, provokatoriais. Jie bandys partizan eiles stumti idavik, kad galt ms organizacij isprogdinti i vidaus. Toki atsitikim jau yra buv ir ms apygardoje, pvz., partizano Alno byla arno

rinktinje arba Kazimieraiio rinktins Gel. Vilko grupje atsitikimas su vienu ryininku. Reikia tiktis, kad gyventoj tarpe bolevikai atras idavik, kurie susigundys u dideles pinig sumas parduoti savo brolius. A manau, kad ms apygardai dabar atjo pats kritikiausias momentas. Jeigu ms ne-sugniudys artimiausi mnesiai, tada galbt atsistosime ant tvirtesni koj. Tiesa, uvo Bevardis, paskutinis i Peliksuk". Taip krito keturi broliai... K jauia iuo metu j motina? Jai liko vienas snus, bet ir tas Uraluose. turmas uvo su Jrininku ir Linu bunkeryje, Gegutis paguld galv kautynse su MVD-istais. Rugys, treiasis Bevardio brolis, MVD-ist buvo ukluptas kaime. Band bgti, bet, bdamas nesveik plaui, greitai uduso. Matydamas, jog nra vilties isigelbti, nusiov. Ir tai dabar atjo eil Bevardiui... iandien bandm ivykti, taiau mongolai sutrukd, ir turjom grti atgal. Kaip velnikai trukdosi laikas! Gr randam bunkeryje mergin. Ji atne velykini lauktuvi. Tvukas ant primuso verda kiauinius. Tai, vadinasi, rytoj Velykos. Och, js Velykos, viesios ir diaugsmingos Velykos, kur dingot js! Na, bet ar tai pirmos tokios Velykos? Jau daug toki Velyk praleidau. Taip, tai ne tos Velykos, koki taip laukdavau, namie bdamas. Kakur labai toli liko tos diaugsmingosios Velykos namuose, kad viskas atrodo kaip sapnas, kaip vien graus vaizduots padarinys... Nra nei tvo, nei mamos, nei dds. Tv em pas save pasim. Gal mes netrukus pasimatysim. galbt mes ten laimingesni bsime? Kokios tavo, mamyte, Velykos nesvetinguose Uraluose? Tu verki, gailiai verki, mus prisiminus... Kokia sunki tavo, motin, dalia, koks negailestingas snus a turjau bti, kad tave tok varg stmiau! Mama, tu mano mama, bet k gi a turjau padaryti? Vienas Dievas teino, ar a teisingai pasielgiau, taiau dl tavo likimo a nuolat jauiu sins grauim... Dd vis tiek neilaikys, nesulauks jis laisvs. Per daug jis jau senas ir per daug ligotas, kad Uraluose varg galt vargti... Kiauiniai jau ivir, ir Tvukas ugesina primus. Nuo vidurnakio pradsim vsti. Tvukas pasiima maldaknyg ir kvieia pasimelsti.

Mano mintys toli nuo mald. Jos kaip paukts tai en, tai ten mkioja, bet niekur nenutupia... Baigus maldas, sugiedam tautos himn ir sdam prie stalo". Pas Tvuk gerokai prisibadavom. Jo kruopos ir pavink lainiai griso iki gyvo kaulo. Tad dabar merginos atnetus skanumynus taom, net ausys linksta.
turmas - Antanas Ivanauskas Linas - Pranas Svirskas Gegutis - Vincas Ivanauskas Rugys - Jonas Ivanauskas

Kazimieraiio rinktins Vanago grups arno brio partizanai. Centre sdi Feliksas Daugirdas-arnas

Vytautas Vitunskas-Klevas (girininkas)

Balandio mn. 21 d.
I Tvuko ikeliaujam balandio 19 d. ir kit nakt pasiekiam savo baz". I eimininko suinom, kad bunkeryje yra ei partizanai. Yra atvyks Kregd su Samu.

Balandio mn. 25 d.
Ties bunkerio anga auga ieva ilgomis nukarusiomis akomis. Sprogsta lapai. Vasar sualiavusios akos bunker visikai udengia. Kelet metr emiau vingiuoja mautis upelis. Jo abu krantai apaug tankiais krmais. ydi ibuts ir purienos. itas bunkeris -tikra vasarviet. Visa gamta ir oras kvepia pavasariu. Deja, mes juo negalime pasidiaugti. Turime tenkintis tuo, kad pro ma angos plyel matome ievos akel, kelet prasiverusi sauls spinduli ir girdime iulbant lazdyn krmuose paukius ir iurlenant upel.

Kokios puikios dabar naktys! Taip maloniai iltos, mauio vjelio gaivinamos. Eini per laukus ir stengiesi kvpuoti pilna krtine. Koks puikus galt bti mogaus gyvenimas, jeigu ne itas velnikas teroras! ird protarpiais sugelia kakoks nerimas. Ir visada jis mane, o gal ir visus kitus aplanko tada, kai ms gyvenime pasirodo truput laims ir skms. Tada tarytum kas viduje nibda, jog mums negali sektis, jog turi kas vykti, kas ms planus apverst auktyn kojom. Ir lauki kako... Bet ko? Tik nelaims, tik nepasisekimo... Vanagas, Viesulas ir Guoba ivyko naujo bunkerio kasti. A su Vieversiu likau sutvarkyti paket persiuntimo. Taip pat reikia parpinti Rainiui pistolet ir pakeisti savo batus, nes dabartiniai vos ant koj laikosi... ... Ms apylinkje priviso gana daug nip. Po aibo ir kit uvimo visokie gaivalai vl pakl galvas. Aktyvas" vl gieda sen giesmel es partizan jau nelik ir todl nes ko bijotis. Kolchozins propagandos bgnas dunda vis garsiau ir garsiau. Kur tik maiau partizan, tas bgnas tiesiog apkurtino mones, ir ie, nerasdami ieities, stoja kolchozus. Neseniai man pasakojo, kad kai kur stribai palik monms tik gyvenamuosius trobesius, o em atm ir pradj arti bad neaniais savo traktoriais. Kolchozai - viena i opiausi partizan pasikalbjim tem. Visi svarsto, kas bt, jeigu tokia bkl tstsi ilgiau. I tikrj iai kolchozinei baidyklei, remiamai ginkluot MVD-ist ir strib gauj, ilgainiui negalsime prieintis. Galsime ki sukolektyvinim uvilkinti. Kain ar mes isilaikysime, jeigu visur bus kolchozai?" - samprotauja ne vienas i msiki. Isilaikyti bt galima, tik reikia nepaprastai apsukrios veikimo taktikos. Daug ger moni ir tuose paiuose kolchozuose, bet privis nemaai ir lamto... O mons neduoda ramybs. Kaip sunku mogui atsakyti klausimus: Kas bus, vyrai, kai mus visus kolchozus suvarys? Sakykit, k js manot, ar gali iais metais karas bti, ar ne? Sako, kad Amerikoje labai komunistus persekioja... Vienas i Kauno nekjo, o jam pasakojo vienas tarnautojas..." Ir taip kasdien, ir taip be galo. Ramini mog kartais kaip manydamas, pasakoji, k tik geresnio sugalvoji, o kartais nieko nepasakai. Nieko, gaspadoriau, taip ilgai negali bti," - bendra fraze atsakai. A ir taip manau, bet pakol kas bus, tai mus ia visus idusys. Anava prie iauli, Jonikio, sako, jau visur kolchozai". Pasakai mogui, kad tai laikinas dalykas, bet irdy esi abejingas viskam.

mons iri Vakarus, ieko maiausios provaistls, diaugiasi maiausiom smulkmenom, ikraipo ir kelet kart padidina visokius faktelius... Bet Vakarai alti. Pabaltijo tarytum nra buv. Jei esi didelis ir galingas - teis tavo pusje. Tada tave mato ir apie tave kalba. Kinijos komunistai subombardavo angl laiv, umudami 44 jreivius, ir koks baisus skandalas! O mes kasdien daugiau netenkame, ir n odio. Galbt tai pakenkt Anglijos - T. Rusijos prekybiniams santykiams?..

Balandio mn. 26 d.
PARTIZANO MOTINAI Dainai kartoja mano lpos T brang od mama tu". Bet tyli lyg negirdtum U dur amiams uvert. Mamyt, ar dar nepailsjai Nuo taip sunki, nuomi kani? Krtin ar dar nesudrko Nuo mano aar kari? Nuo tavo aar, nalaiti, Kieiausios uolos sudrebs, Tik neprikels mamos i kapo Ir nepaguos, neprakalbs... Mamyte, kodl tavo lpas Papuo laims ypsena? Ar tau saldi kania nuo prieo, Vardas bandito motina"? Ir juo toliau, brangi mamyte, Tavs labiau pasigestu. Pievas, mikus jau iklajojau, Sakyk, kada ir kur rasiu?
* * *

... greit yds ilviiai, baltosios vynios, tik negr jaunyst i an dien... * * *

Tyliai gsta pasruvusi saul... A pro gimtj sodi einu Galbt visk pamiriu pasauly, Tik tavs a pamirt negaliu. Lidna grus gimtj sodi, Matos krva tiktai pelen. Lidnas vaizdas irdies nepaguodia Daugel aar krinta gaili. Susimsts ir klevas senelis, Mats daugel sunki valand, Mat veant Sibir mones, Mat sodi jis piln gaisr. altuona tiktai nara i tyko, Glosto galvas plikas akmen. Daugel mat kari ji u laisv Ir ne kart pasruvo krauju.
***

Kai buvau mayt, pasak man sek Mylima mamyt vakarais tyliais Apie mari paukt, mlyn platak dangaus ydryn panaiais sparnais. Sak, kad kain kur pieno ups teka, O saulut maudos vyno eere, Ant kiekvieno stiebo baltas iedas supas T ied daugyb lyg plati giria. A kasdien patekti ton alin norjau, Kur auksin saul, vyno eerai... Bet svajons mano nulk su vjais, Palikau nalait emj purvinoj. Supratau, kad vandens visom upm teka, Pasakas kad sekti moka tik mama. Supratau, kad nra mlyn plataki, Kad auksin saul - nepasiekiama.

Mikas - partizan prieglobstis

Balandio mn. 29 d.
4 val. ryto. Saul dar nepatekjus. Rytuose dangus viesiai rausvas. Dar pusvalandis ils ir saul. Kol jos nra - alta. Atuoniese dienavojom K. mike. Jau antra diena kaip kasame bunker ir dar nebaigme. Nakt kasti yra nepaprastai kvaila. Badau kastuvu em ir vis t pai viet pataikau. Bet ir taip sunku kasti. Slapias molis iiulpia visas ms jgas. Molis limpa prie kastuv, kurie kaskart vis sunkesni darosi ir vis labiau lenkia prie ems. Su pavydu prisimenam il partizanus, kuriems bunker ikasti vieni juokai, nes visur smlis kaip vanduo. Pagaliau pro egli liemenis pasirodo didelis ugninis sauls skritulys. Grai ta saul. O a anksiau niekad nepastebdavau jos groio. Paukiai visais balsais jau traukia sutartin. Ir gegut kakur toli kukuoja. Pirm kart pavasar j ugirstu. Sakoma, kas turi pinig gegutei ukukavus, tam visus metus j nestigs. O a dabar j turiu. Girdti, kaip kaime be pertraukos gieda gaidiai. Kaimas jau keliasi. O mums dabar prasideda naktis". Per vis nakt pakasjus, norisi prigulti. Mano draugai jau miega.

alia mans krenasi nedidelis lauas. Jo liepsna veikia migdaniai, kad a vos ilaikau plunksnakot. Bet miegoti dar per alta. Be to, neturiu kuo usikloti. Geriausiai ia i ms jauiasi Viesulas. Tai tikras Vingi Jonukas: krito emn - ir jau miega. amas, kai tik pradeda blsti ugnis, atsikelia, prirenka glb ak ir umeta ant lauo. Jam, matyt, taip pat alta. Prisimenu, kai mudu su amu dar 1946 m. ruden miegojom Varios mike. Visas ms u-siklojimas buvo trumput milin. Naktis buvo alta, kad klms kokius penkis kartus lauo kurti. Truput apil, vl guldavom, iki plaukai ant galvos nuo alio pasistodavo ir dantis ant danties nesueidavo. K. kaime pradjo unys smarkiai ambryti. Gal jau aktyvas" su savo obligacijomis pasirod? ... Saul jau sulig medi virnm, bet miegoti vis tiek alta. Kregd, nusnds valand, atsikl ir ildosi prie ugnies. Net ir Viesulas buvo atsikls suilti, bet po minuts jis jau vl miego karalijoje. Ne taip lengva balandio ryt mike umigti, o egli akos ilumos per daug neteikia. Netoli genys tauki. Kaip i kulkosvaidio kalena. Ir galvos gi jam neskauda nuo tokio trankaus taukenimo. amas tikras kulkosvaidininkas. Jo ir automatas pastatytas ant apkabos alia egls kaip kulkosvaidis. Juokingai aud i kulkosvaidio iukiakalnyje, kai patiesm 6 ar 7 stribus. Pila staias i savo afeno", o tas toks sunkus, kad amas vos negriva atgalias. Turbt visus langus Dievui suaud. Ir man tada por serij pro kojas paleido. Jau treia diena kaip mano brolis Rainys (j dar Tabaku vadina) partizanas. Antra diena kaip jis padeda kasti bunker. Sunkios, oi sunkios jam bus pirmos partizanavimo dienos. I pradi, tiesa, linksma ir domu bna. Viskas nauja, neprasta, viskas stebina. Bet praeina viena kita savait, ir kiekvienas naujokas pradeda galvoti. A irgi kadaise galvodavau apie savo tolesn likim, apie galim mirt. Bet paskui silieji nauj gyvenim ir galvoji maiau. Kas bus - tas bus. Prasideda tarytum azartinis loimas, kur palengva sitrauki su knu ir su siela.

Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukeviius-Dzkas 1949 m. ruden

valgyboje

Balandio mn. 30 d.
Bunker iaip taip ubaigm kasti. Labai sunkus buvo darbas. Naktis trumpa ir tamsi, reikia skubti, nes nepabaigto ir neumaskuoto bunkerio dienai juk nepaliksi. Pastebs kas, tai jau ir negyvenk tame bunkeryje. Dirbom lyg kokie pasak plikai prie lobio: be garso, vogia, dairydamiesi, siklausydami un lojim... Bunker ikasme neaukt: kaip tik susiriets gali vaikioti. Btume gilesn kas, bet pasiekme vanden. Galutinai rengti bunker lieka Vanagas, Guoba ir Rainys. A, Viesulas ir Vieversys ivykstam daikt parsigabenti. Pakeliui aplankom savo sen pastam. Skundiasi moterik dabartiniu gyvenimu. - Jau geriau ir ta gegut nekukuot ir ta saul mums neviest, - apatikai kalba ji. Ir tikrai, tas avingas pasaulis, pasipuos aliomis pievomis, atnes nerimasting geguts kukavim ir melancholikas bern ir mergin partizanines dainas, lyg dar labiau irykina ms krato tragedij. Koks milinikas kontrastas tarp pavasario gamtos ir moni gyvenimo! Gamta atgyja, visur bunda gyvyb, tik moni gyvenime nieko graaus, nieko gero nerasi, tik pelsiai, merdjimas, kankinantis kako laukimas... Kaipgi monms nesikankinti, inant, kad is graus pavasaris ne jiems skirtas, ne pas juos atjo... ... Ryt taip vadinama darbo moni jg pervalgos diena - gegus pirmoji. Komunistiniams gaivalams tai diaugsmo diena. Gers iki pasiutimo ir garbins savo tv". mones varys mitingus, lieps dalyvauti eisenose, aukti visa gerkle ura", neti transparantus su VKP(b) CK nustatytais lozungais... Ir mons darys visk, k jiems sakys: rks ura", eis koja kojon pro tribnas ir t. t. Tegul tik pamgina kas pasiprieinti partijai!

Stovi (i kairs): Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Kostas Baliukeviius-Rainys. Sdi: treias i kairs Sergijus Stanikis-Antanaitis, Litas, ketvirtas - Lionginas BaliukeviiusDzkas

Gegus mn. 3 d.
Prie kelias dienas teko sutvarkyti vis eil reikal. Turjau susitikti su Audrnu, bet nepavyko. Pasirodo, Audrnas buvo atvyks penktadien. Matyt, mano laiko, kuriame susitikimas buvo skirtas pirmadien, jis negavo. Ieiti partizanauti, atrodo, jis nesirengia. A gerai suprantu j: jam gaila savo tv. O gal ir savs, bet vargiai. Dabartinis Audrno gyvenimas lygus gyvenimui ant parako statins, kurios dagtis jau paruotas udegti. Kapsas, aiku, idav j. Be to, MVD-istai pas mus bunkeryje rado jo praneim. O pagal raysen jie lengvai iifruos tapatyb. Audrnas, inoma, naiviai galvoja, pasikliaudamas vien tuo, kad MVD iuo momentu nekliudo. A garantuoju 100%, kad MVD ino, jog a su Audrnu palaikau ryius. Jeigu jo dabar nesuims, tai tik dl to, kad laukia puikesns progos, kad gals j tiesiog u rankos nutverti, arba - greiiausiai taip ir bus - j nuolat seka ir tikisi ueiti ant mano pdsak.

Audrnui dabar yra pati geriausia proga stoti ms eiles. Gaila, kad jis to nenori padaryti. Daug yra toki, kurie laukia, delsia, kol MVD-istai juos suima ir itremia. Vietoj to, kad ms sjd stiprint, net naujos jgos, iniciatyvos, sumanym, atsiduria Uraluose ir ten anglis kasa... Tai lyg struio politika", kuris, jausdamas pavoj arba bgdamas nuo j persekiojani mediotoj, staiga sustoja, kia smlin galv - atseit niekas nemato, pavojus prajo, galima bti ramiam... Visur ir visais laikais buvo kalbama apie pasiaukojim, taiau darbais rodyti pasiaukojim yra didelis dalykas. Tepajauia kiekvienas pasiaukojimo didingum..." - sakoma ms LLKS kreipimesi kovotojus. Kas moka visikai ir ventai pasiaukoti, tas, a laikau, yra laimingas mogus, nes jis nugaljo save, t. y. didiausi klit pasaulyje; todl jis jauia tikr laim, tikr pasiaukojimo, kanios saldum, didingum, ir visa tai j ikelia aukiau kit. ioje kovoje a matau tik vien vienintel tiksl -laisv arba mirt. Bet mirtis nra visada pilnas pasiaukojimas. A noriu ir stengiuosi eiti visiko pasiaukojimo keliu, bet, deja, tebesu tik pusiaukelje. Jau daug ko isiadjau, taiau dar toli grau ne visko. A vis dar tebesu prisiris prie savo asmenini patogum, prie savs... Na, a nemoku to raalu ireikti... Audrnui a jau nuraiau daug laik, kuriuose kvieiau pereiti pas mus, bet, deja, jis man aikaus atsakymo nedav. Jis turi tvirt kozir rankose - tai jo tvai, ir a nieko negaliu atsakyti. Aiku, gaila sen tv. Jeigu jis ieis, tvus itrems, ir jie kain ar gals pakelti tuos vargus Uraluose. Kitaip sakant, pasidarai tas, kuris tv mirt priartina. A toks jau tapau, ir dl to man sunku, pasiutusiai sunku kartais bna. I kitos puss, a jauiu, kad mano meil brangiai, nuvargintai smtkeli Lietuvai diena i dienos taip didja, jog a galbt net per daug maai apie tvus pagalvoju. Gal a sunkiai nusidedu, bet Dievas, kuris vienas mato mano vid, gal nesmerks mans, nes tai, ko a siekiu, apima ne vien tik mano eim, bet daug lietuvik eim, motin, tv, broli... Bt gerai, kad Audrnas stot ms eiles, nes inteligentas mums atstoja deimt partizan, jei jis bendr darb deda dal savo sielos. O Audrnas galt toks bti... Per ias kelias dienas daug laiko sugaiau, kol susiradau anten, izoliuotos vielos ir izoliacijos. Tai menkniekiai, bet kaip sunku juos sigyti. Kain ar kas supras, kad daug partizan tik dl toki menknieki" galvas padjo... iandien susipakavome visus daiktus ir ruoms paimti pastot ir vykti, bet atbgo ryinink ir prane, kad ten, pro kur mums reikia vaiuoti, mongolai daro kratas. Taigi teks dien palaukti... ... Grtam savo vasarviet" prie ups. Pakeliui usukame pas vien lkt". Jis mums padovanoja automat. Trksta kai kuri dali, bet adjo rytoj surasti likusias.

Automatas gerokai pardijs, bet Rainys, pasdjs por dien, padarys j balt. Svarbiausia, kad vamzdis neisiauds. lktel" kaip ir visi mons skundiasi kolchozais. Jau yra savanorikai pasiraiusi pareikimus stoti kolchozus. Beveik visi ie savanoriai yra stribai, gyvenantieji miesteliuose ar prie miesteli. Paskutiniuoju metu partinis aktyvas jau kitaip pradjo mones tikinti kolektyvini ki santvarkos pranaumu". valsi susiaukia kininkus ir ia po vien isikvieia atskir kambar, kur kokie 4-6 aktyvistai" keiksmais, grasinimais ir kumiais rodinja pranaum". Kartais mogel iais rodinjimais" taip suglumija, jog is neitveria ir pasirao. Na, k gi - ir pats Stalinas yra pasaks, kad valstiei negalima jga versti stoti kolektyvinius kius, bet tik graumu. Anot jo, patiems monms reikia leisti sitikinti tos naujosios kins santvarkos pranaumu. Na, ir stropiai" vykdo Stalino sakym aktyvistai". Tik tie lietuviai: ir maaemiai, ir vidutiniokai, ir buos" vis tokie kietasprandiai! Priprat prie seno, naujovi" nelabai paiso.

Neinomas Dzk rinktins kovotojas

Vanago grups arno brio kovotojai valgosi"

Gegus mn. 7 d.
Nors naktis buvo viesi ir apylinkse netrko mongol ir strib, kurie iomis dienomis rinko" paskolas, man, Viesului ir Vieversiui pavyko su veimu ir daiktais prasmukti naujai parengt vadaviet. Jei bt tek dar vien dien laukti, btum j kad ir trise suruoti X kaime stribams pasal. O pasaloms buvo tokia palanki naktis - viesi kaip diena. Strib buvo 7 ir dvi moterys. ios gaujos tarpe buvo ir Rudionis, Alovs valsiaus vykdomojo komiteto pirmininkas. Tai bt buvs puikus laimikis. Galimas daiktas, kad vis btume nesugrieb, taiau pus bt lik ant viekelio tysoti. Btume vis it gauj prisileid per 10-20 metr ir trauk tiek, kiek apkabose yra ovini. Jeigu likusieji atsiaudyt, tada po granat... To jiems pakakt. O kad ne itos pareigos ir visokie udaviniai, kurie suda vis laisv laik, u aib, Karin, Vanag ir kitus mes dar ir keliese sugebtume atkeryti! Kaip mons laukia partizanini veiksm, galima sprsti i skleidiam gand. Pavyzdiui, vienas mogelis pasakojo, girdi, partizanai Daug miestelyje sal met bomb, kakur u Daug umu 8 stribus, o u Valkinink vis MVD-ist gul itak. Nieko panaaus, aiku, nebuvo. mons bent gandais raminasi. Kaip sunku toki gand klausyti! Aikiai inai, kad taip nebuvo, ir, rodos, imtum ir pats tuojau eitum tokios velniavos ikrsti. Bet argi visur spsi. Reikia ry nutiesti, reikia bunkerius ikasti, reikia priemones sigyti, reikia maisto, batai nuplyo - reikia bat ir taip be galo. Man tiesiog sunku, ird skauda, kai girdiu pasakojant, kad ten ir ten stribai vaikioja po 3, po 4. Nra aibo, o jis bt iki iol jiems jau davs pamok. I kaimo X idardam su triukmu. Vieversys sdi veime. Mudu su Viesulu ygiuojam priekyje per 1 km. Traukiam viekeliais, visur sukeldami unis. Retkariais pasiklausom, ar dar girdti rat dardjimas, ar Vieversys kartais nesulo su ratais. Bet kelion kol kas vyksta be klii. Pakeliui usukam pas Moterik". Suinom, kad tuo viekeliu, kuriuo vykstam, ir ta paia linkme pavakare prajo 12 iki dant apsiginklavusi mongol. Na, bet syk jau ivaiavome, tai negi dabar gri atgal. Vievers per-spjam, jei a su Viesulu susiaudytume su mongolais, apsigrti ir mauti, kiek arklys kabina, atgal. Deja, iki miko nieko neatsitinka. Bet pro trobas, esanias prie viekelio, einam palengva, su automatais rankose, atleid atsargas. A net gaiduk laikau nuspauds. Belieka tik spyn truktelti... Taip kadaise mane aibelis imok... Na, bet mike ms Vieversiui prasidjo tikras vargas. Isinarst veimas. iaip taip su viela suraiiojo. Gal kaip nors pasieksim savo namus". Su Viesulu vl ieinam priek. Bet netrukus vl reikia grti atgal, nes Vieversys vilpia, aukdamasis pagalbos. Pasirodo, veimas vl isinarst dalimis. Kad j kur galas! O ia jau auta. Viesulas griebiasi taisyti, bet nieko neieina. A ir Vieversys nieko

nenusimanom apie veimo mechanizm", todl ms pastangos Viesului pagelbti yra daugiau negu juokingos. Visi pykstam ir juokiams. Kad kiek, ir ms kelions finalas bt ijs visai tragikas. Viesulas norjo pastumti al arkl, o is brinkt - ir nugriuvo. Vos at-klm u uodegos. Mat arklys nuo pavasario darb ir ilgos kelions i nakt vos kojas kelia. Veimo, atrodo, nebepataisysim, todl nubgam pas gretim kinink paimti kitos pastots. Bet ia nerandam veimo. Paimam tik arkl. kininkas ateina taip pat kartu. Jo padedami iaip taip sutvar-kom veim ir, nepakeit nei arklio, skubame toliau. Jau visikai viesu, bet mons dar neatsikl. Prilaikydami arkl ir veim, pagaliau pasiekiam ir savo namus". Msikiai bunkerio vid iek tiek aptvark, bet reikia kasti papildom bunker ratinei". Kit nakt ikasam, udedam lubas, upilam emm, o ms eimininkas ryt uakja ir pasja irnius. irniai ia jau kart buvo pasti, tad dabar teko dar pakartoti. Tai bent pavasario sja! Vakar nakt galutinai ubaigm bunkerio rengim. Su ms stalioryste" ijo tikri kuriozai. Stal darm keturkamp, o ijo kakoks daugiakampis su vairiausiom ipjovom. Labai nesisek matuoti: vis per ilgas lentas atpjaudavom. Taip ir pjovm po du kartus. iame bunkeryje bent oro netrks. Vanagas parne i emaitijos nauj ang orui kasimo metod. Tuo metodu pasinaudojome ir dabar. Puikus dalykas. I kastuvo padaromas grtas, kuris umaunamas ant ilgo koto su rankena. Tokiu grtu angas orui galima grti 5-6 metrus, ir jos yra tokios didels, kad uo gali lengvai pro jas pralsti. Rainys dirba kartu, tik fizinis darbas jam per sunkus, bet jis darb pavairina visokiom frazm, mokslikais posakiais, kuri per kelet savo studijavimo met nemaai prisirinko. Tiesa, Rainys pasirinko sau dar sakytin slapyvard - Tylius. Slapyvard rinkosi i odyno, nors pasilymai i alies buvo gausesni nei odyne surayta vard. Vienas per kit sil Rati-k, Voroilov, Trumpabuk, Turk ir t. t. A i Tyliaus tuojau padariau Kil... iandien jau klausms radijo. Berlyno blokada nutraukiama. Anglai su amerikonais lyg ir bando triumfuoti, bet, j nelaimei, Tolimj Ryt padang smarkiai niaukiasi. Komunistai engia vis pirmyn. Tuo pat metu vyksta kakokios derybls, taiau komunistams naplevat" jas. Kaip ia gali taikytis, jeigu sekasi. Ties pasakius, gera taktika: mua prie ir atsikvpti neduoda. Visa tai anglams ir amerikieiams smarkiai nuotaik gadina, o komunistai puik grob jauia... Juk Azija - tai ne menkniekis. Geltonj mass prie baltuosius imperialistus! Tai komunist trokimas. Tamsi Azija, suavta komunistini lozung ir apginkluota modernia ir rafinuota technika, sukurstyta eina prie Vakarus. Politbiuras ino, k daro...

Na, o Vakaruose vl prasids keturi ministr konferencijos, taip sakant, tsymasis. Galas juos ino, kiek jie ten dar prineks. T komentatori nuvalkioti aikinimai mane snaudul varo. Beje, rusai anglams ir amerikieiams paskelb eterio" kar. Vis BBC ir Amerikos balso" radijo stoi transliacijos rus kalba smarkiai trukdomos. Kokia ia udanga" buvo iki iol, jei dar mogus, aus prikis prie aparato, galjo klausytis eteriu siuniam kapitalistini meit... Draugai" moka tvarkytis. Jie taip padarys, kad mogus ne tik umir, k girdjs, bet ir girdti nenors. Tai bent demokratija! Niekas nieko neklauso, niekas nieko kitam nepasakoja, visi bijo, dreba, dargi visi bijoti bijo. Taip ir gyvena ia diena. Pavalgei, pasigrei, nesuimtas likai - ir tvarkoj. Toliau vl gali gerti (jei, inoma, turi u k), valgyti (jei turi k), vogti (jei esi komunistas) ir t. t., iki kokiame lageryje atsidursi. Bet ir ten gali gyventi, tik reikia mokti kaip kitus sekti, sksti, kaip lagerio naalnykams" vogti padti...
Vanagas - Viktoras Kazlauskas Vanagas - Adolfas Ramanauskas

Kazimieraiio rinktins DLK Vytauto grups partizanai Adolfas Baublys-Vytas, Merkys (kairje) ir Julius Karpis-Vieversys. 1948 m. pradia

I kairs: antras - Lionginas Baliukeviius- Dzkas, treias -Sergijus Stanikis-Antanaitis, Litas, ketvirtas - Adolfas Ramanauskas-Vanagas, penktas -Kostas Baliukeviius-Rainys

Gegus mn. 8 d.
Lygiai prie ketverius metus, t pat mnes ir dien, ekoslovakijoje patekau rusams nelaisv. Atmintina diena, ir a jos, kol gyvas bsiu, neumiriu... ...Saul, rodos, dar buvo nepatekjusi, kai mes i vieno nedidelio ekoslovakijos miestuko pradjome trauktis Prahos link pasiduoti amerikieiams. Auo puikus rytas. Dangus, ydras kaip rugiagl, adjo puiki dien. Buvo gana alta, ir mes vilkjome milinmis. Truput virpjome nuo alio ir paskubomis rijome cigarei dmus. - Los! Abmarch! - skambjo kietai ir grietai feldfebeli komandos. Mes, dauguma lietuvi, vaiavome gurguolmis kartu su vengrais. Susidar ilgiausia kolona, bet priek judjome tvarkingai, be jokio grdimosi. Privaiavom puik asfaltuot keli. Tai autostrada, jungianti Prah ir Brno.

Arkliams vienas malonumas traukti sunkias gurguoles tokiu keliu. Mes dairms alis. ekoslovakija - kultringas ir civilizuotas kratas. Tai matai i pirmo vilgsnio. Koks bus toliau mano ir ms vis likimas? Kakas turjo vykti neprasto. Pro al nuolat zujo lengvosios mainos, ropojo arvuoiai, tankai, tark motociklai, sunkveimiai... Na, dabar gaus ruskiai per nos, nes vokieiai jau sugniudyti. Taip tada daugumas galvojo. Anglai ir amerikieiai, padedami likusios vokiei kariuomens dalies, prads nauj kar. Ir tai turjo bti, kaip mes galvojome, neilgas karas... Skaiiavome mnesius ir sakme, jog greit pateksime savo isiilgt tvyn. Vyruose siieb atsiminimai, visi pradjo gyventi tviks vaizdais, igyventais jausmais, kr ateities planus... A galvojau apie paliktus namus, namikius. Kain ar jie gyvi?.. Po gero pusvalandio visos viltys suduo... Pro al pralk nepaprastu greiiu kelios lengvosios mainls. Netrukus pra keli motociklai su priekabom. Visi buvo paskend savuose atsiminimuose, tad pravaiuojanius nekreip per daug dmesio. Staiga vl pralk keli motociklai su kakokiais baltais skudurais ant stieb. - Rusai! - staiga rikteljo kakur lietuvikai, ir a staiga i pilk kalini milini ir bintuot koj atpainau dar Lietuvoje taip danai matytus raudonarmieius. Keli ms puskarininkiai nusikeik ir sugrie dantimis. Visi buvo balti kaip drob. Turbt ir a toks buvau. Visi vien akimirk pamat, kas ms netolimoje ateityje laukia. - Mums galas, vyrai, - tyliai itar Petras P. O pro mus jau riedjo dideli grubiai nukalti tankai, i kuri kyojo mongoliki nevars, pikti veidai. - Voina kaput! - nuolat auk mums rusai. Vengrai, ikl rankas, sveikino mongolus. Mes paskubomis sumetme bal pistoletus. Dienorat supliau ir pabriau ant kelio. ironus sviediau akmen. Vokieiai pl antpeius, pasiymjimo enklus ir t. t. Apie pasiprieinim negalvojome, nes nebuvo prasms. Visur buvo pilna nenugalimosios". Kad bent civilinius drabuius turtume, tada gal lengviau bt laviruoti. Bet ir drabuiai turi maai reikms, jei nra atitinkam dokument. Mongolai pradjo knistis po ms gurguoles. Triaukiai rusiki keiksmai skambjo be paliovos...

Tuo metu atsitiko tikra tragikomedija. Ore zvimb keliasdeimt tarybini bombonei. Mongolai pradjo audyti vir aliomis ir raudonomis raketomis, bet tarybiniai laknai tarytum nepastebjo saviki signal. Pasigirdo aus riantis vilpimas. - Bombarduoja! Vos spjome ubgti u kakokio namo kampo ir sugriti vienas ant kito, kai pasigirdo pirmj bomb sprogimai. Viena bomba sprogo per kelet metr nuo ms. Pradjo byrti stiklai. Girdti ir sueistj dejavimas. Rusai dar band duoti enklus raketomis, taiau i lktuv sprogstamj ir padegamj bomb serijos byra be paliovos. Keiksmai su vaitojimais maisi ivien. - Kas per velniava!? - galvojam mes. - Kodl rusai savikius bombarduoja?.. Ant plento liepsnojo udegti sunkveimiai su amunicija. Sprogimai kurtino ausis. Arkliai su gurguolmis kaip pal lakst po laukus. Daug j krito. Pagaliau lktuvas nuskrido. Tik dabar pastebjome pakelje gulinius umutuosius. Daugiausia tai tie patys rusai. Vienam ruseliui skeveldra sueid galv. Jis plov j baloje ir, skuduru apsiris, numojo visk ranka. Kakoks ukrainietis aikino, jog jiems danai tenka nuo saviki, kai prieakiniai fronto daliniai greitai pasistumia pirmyn. ito netikto bombardavimo spd pakeit kiti spdiai. Rusai su keiksmais, grmodami kumiais, grino mus ant kelio. - Kuryt u tebia jest? - Davai asy! - Ur, ur, ur, ur!.. - apspit mus, lojo raudonieji. - Ko jie nori, po velni! - galvojau, nesuprasdamas j mekenimo. Vienas parod rank. Acha, jie laikrodi reikalavo. Kurie spjo, tie paslp, gi kitiems tuojau nuo rank numov. I mans taip pat norjo paimti, bet a pasakiau, kad neturiu, ir parodiau rankas. - Kitas jau pam, - pasakiau. - Vrio!.. mat... mat! - ir tuojau apkrt. Vienas, taip bekrsdamas, laikrodio kienlje rado vien 8 mm ovin.

- Gde revolver, pistolet?.. mat... mat...! - oko ant mans su kumiais rusai. Pradjau aikintis, teisintis, kad pistolet atidaviau, tik itas ovinlis netyia usiliko. - Ty vlasoviec? - Ne, lietuvis. Rodiau rusui savo studij knygel ir lietuvik pas ir pastebjau, kad is visikas analfabetas. Gerai pataikiau! Ruskis susiglumijo, pamats geltonais vireliais studij knygel, ir, kak sumurmjs, nujo. Pairjus iilgai plento, vaizdas kaip didiausiam turguj. - Snimai sapagi... davai asy... - aidjo visuose kampuose. Taip visus apkrt, rusai liep mums grti autostrada atgal. Paaikino, kad kakur pakeliui bsis lageris. Pasim kuprines, ygiavome atgal. Msikiai aptiko gurguoles su maistu. Prisikrovm katiliukus marmelado, sviesto, medaus ir, taip apsirpin maistu, traukm tolyn. Keliu nenutrkstama srove vaiavo rusikos tankets. Tai tikros taenkos": maos, ikrypusios. Jose patrankos keli sviediniai maisi su, matyt, kakur pavogtais moterikais bateliais, pusbaiais, emodanais... Taenkos" riedjo be jokios tvarkos, viena kit pralenkdamos. Sunkveimiai dl tokios netvarkos negaljo pravaiuoti. oferiai keik veimais vaiuojanius kareivius, grmojo jiems kumiais. - Argi ia kariuomen? - nustebs pats savs klausiau. Jokios tvarkos, jokios drausms, atrod, kad galvij banda Azija veriasi pasak alis. Proletarai skuba pasiplti. Kas pirmesnis, tas geresn grob ras. Ms adresu, be abejo, grmojim ir keiksm netrko. Mes, lietuviai, susitarm rusikai neatsakinti. O rusikai prakalbti pavojinga, nes tuojau vlasovcu" palaikys. Vlasovc" likim ikalbingai rod pakelse gul lavonai. Taip kiekvieno ruso paklausim atsakydavome: - Verstehe nicht. - Ech ty, prakliatyj niemec! - nusikeikdavo vis mongolai, igird vokik atsakym. I kiekvieno ruso dvelk gili neapykanta vokieiams. Ji lygiai teko ir mums. Mes stengms visi bti drauge ir kalbti retai ir panibdomis, kad netart lietuviais esant.

Palengva prie rusik keiksm, tardym bei grasinim pripratome ir per daug dmesio nekreipme. Mus stebino rusik lozung gausumas ant sunkveimi: - Vperiod na Berlyn! - Smert niemieckim zachvatikam! Ir taip toliau... Kakokiam miestelyje prie banyios ventoriaus ant alios vejos sugulm pailsti. Girtas rusas ko neujojo ant ms. Sprukom al. Ms laimei, atsirado kitas rusas, kuris tus girt jojik nuvijo alin. banyi jo kunigas. Igirds kalbant svetima kalba, sustojo ir pradjo mus klausinti. Suinojs, kad mes lietuviai, nustebo, kodl mes prie komunistus kovojome. Pasitikdami mes kunigui papasakojome, kas vyko Lietuvoje 1941 metais. Kunigas jokiu bdu nenorjo tikti. Juk Taryb Rusija - tai demokratin alis. Toks atsakymas mus lyg verdaniu vandeniu apipyl. tai tau ir kunigas: komunizme demokratij irjo! Tuos kunigo odius a dar ir dabar puikiai atsimenu. Atsimenu jo susiavjim raudonja armija. Manau, jog dabar tas kunigas jau visikai kitokios nuomons. Taip, ekai dabar pamatys, kas yra komunizmas. Jie tikjo pasaka, o dabar igyvena juod tikrov, be joki spalv, be pagrainim. Tai buvo spdinga kelion Brno miest. Brno mieste ekai mus apmt akmenimis ir lazdomis, nes mes buvome traktuojami kaip vokieiai. Mums, lietuviams, sunku buvo iksti toki paniek u tai, kad kovojome su didiausiais savo tvyns prieais - bolevikais. Faistai padar daug nuostoli, bet jokiu bdu ne tiek, kiek tie, kurie iandien demokratijos vardu taik gina" ir yra SNO nariai. K gi turjo lietuvis pasirinkti, jeigu ne kov? Juk mes inom, kas vyko Raini mikelyje, Pravienikse. Gal mes turjome padti komunistams kovoti prie vokieius, kad vl panas dalykai kartotsi? Jokiu bdu ne! Vokietis mums toli grau ne brolis, bet bolevikas buvo ir bus pats didiausias prieas. Argi ne ironikas likimas t lietuvi, kurie vokikosios okupacijos metu nuoirdiai stojo kovon prie bolevizm? Galbt tie lietuviai buvo naivs politikai, tikdami, kad, kovojant prie bolevizm, galima dtis sjung su vokieiu, pagaliau ir su paiu velniu, nes ir is nra toks baisus kaip bolevikas. Jie troko atsimokti, atkeryti u 1941 met aukas, o visa kita prie tai nublanko. i lietuvi tarpe buvau ir a... Plechaviiaus batalionai ir vadinamoji karo mokykla Marijampolje - tai puikiausias ano meto lietuvikojo jaunimo nuotaik veidrodis. Kas privert jaunuolius taip gausiai stoti Vietins rinktins eiles? Gal meil Hitleriui, o gal

prisiriimas prie fa-terliando?.." Deja, ne! Hitlerinink unaujai ia vir taip pat neapykanta, bet j nustelb dar didesn neapykanta bolevizmui. Kas gali pasmerkti tokius jaunuolius, kuri buvo tkstaniai? Kas gali pasakyti, kad jie buvo hitlerininkai, nors galbt ir prisidjo prie vokiei vedamos kovos? Kodl lietuviai nestojo SS legionus ir kodl vokieiams nepavyko suformuoti gausi SS pulk Lietuvoje, kaip kad jie tai padar Latvijoje ir Estijoje? Bet ir estai, ir latviai buvo tkstant kart teiss, nes kur jie galjo dingti, kai komunistinis vris jau buvo ant j tvyns slenksio. Visi Vakarus ibgti negaljo, o likti ir pasiduoti aklai komunistinei tironijai buvo daugiau negu beprasmika. Prie niekus bolevikus gali nekovoti tik tas, kuris pats niekas yra. Pabaltijieiai galbt buvo menki politikai. Jie nemokjo pirkti ir parduoti savo tvyns. Jie nemokjo prekiauti savo jausmais. Utat jie buvo geri kariai, kurie pavojui itikus nebijojo paguldyti savo galv u tvyn. Ta moralin [skriauda - A. K.], kuri mes patyrme Brno mieste, kaip aizda degino krtin. Bolevikinis vris triumfavo, o mes... mes buvome laikomi kariniais nusikaltliais"! ekai spjaud belaisvius, bet apspjov patys save. Jie dabar tikriausiai tai pajuto. inoma, jie nepaino bolevik, bet utat dabar inos, kad danai pasmerkti yra labai lengva. Nesmerkime lengvabdikai kit, kad patys nebtume pasmerkti...

Lionginas Baliukeviius-Dzkas

Gegus mn. 10 d.
I savo naujai rengto bunkerio turjome isinedinti, nes ms eiminink sum rusai. Sum j ne u politik, taiau, gerai jo nepaindami, negalime rizikuoti pasilikti. Pasitikti gali tik tuo, kuris yra ibandytas. Neseniai patirtos pamokos parod, kad visikai pasitikti gali nedaug kuo. Dabar vl miegame mike prie lauo...

Gegus mn. 12 d.
iandien vos ne vos pabaigme kasti antr bunker. Visa laim, kad galjome dirbti dienos metu. Vidaus dar neibudavojom", nes negavome lent. emms iarstyti panaudojom dar vien patobulinim" -pel, kuriuo lyginamos pievos.

Bunkerio maskavimas tuo tarpu labai blogas, mat su peliu irausm didiausius kelius. Gi itoje vietoje visur auga gls ir elia ol. Maskavom sausais pernykiais lapais. Tokios lapais maskuotos vietos skiriasi nuo bendro paviriaus, ir gudusi akis tuojau pastebs tok nenormalum. Ruden, kada lapai kris, ia bus pirmos ries bunkeris. Tuo tarpu juokais visi silo ant bunkerio pasti irni ar pasodinti jurgin, gvazdik... Viesulas pasil ant bunkerio viraus padaryti bal ir alia pririti kiaul. Po tokio pasilymo" visi plyta juokais. Bunkeris didelis. Mes j vadiname sale". Na, ir k gi, ms slygomis tai tikra sal - 3,5 m ilgio, 2,5 m ploio ir apie 1,8 m aukio. Kai a prisimenu, kokius bunkerius anksiau partizanai kasdavo, tai dabar padaryta didiul paanga. Itisa evoliucija. Dar 1946 metais daniausiai buvo kasami kiauliniai" bunkeriai, kuriuose galima tik sdti, o pro ang reikia tiesiog liaute liauti. Tada apie jokius patogumus nebuvo galvojama ir buvo tenkinamasi tik landynmis-slptuvmis, kuriose buvo tik miegama. Ventiliacijos", arba dinykai", kaip margnai vadina, tada buvo praduriamos paprasta plona lazda, dl to visada trkdavo oro. Bdavo atsitikim, kad, pavyzdiui, rusams apsistojus sodyboje, kur rengtas bunkeris, partizanai dl oro trkumo netekdavo smons. Bunkeris, kuriame gyvenome pereit iem, buvo puikus vien tik dl savo ventiliacij". Neatidarius angos, jame buvo galima bti itisas dienas. Dabar partizanai daugiausiai kasa didelius (inant ms partizanavimo slygas, tikrai didelius) bunkerius. Juose jau nereikia ropomis liauioti, ir staiam vien kit ingsn galima engti. Atsirado staliukai, suoliukai, iukli ds ir kt. Kregd ir Bevardis bunkeri rengimu pralenk visus. Bet ne visur partizanai gali ikasti gilius bunkerius. Apie Simn ir daugelyje Tauro apygardos viet greitai pasiekiamas vanduo. Tokioj Balbiergirj, atrodo, nemanoma padoresn bunker sirengti... Bt domus dalykas, jeigu kada nors ileist knyg vien apie tai, kaip partizanai kasdavo bunkerius. Kiek panaudota vairiausi gudrybi, kiek parodyta savotiko iradingumo!.. XX amiuje mogus gyvena emn sikniss! Kombinuoiausios angos, vairiausi maskavimo bdai. Ir kur tik partizanai neturjo sireng bunkeri! Turbt nra jau toki viet. Bunkeriai po tvartu, po klojimo grendymu, po slavynu ar skiedrynu, po malkinm, avidse, pauktidse, raistuose kastose statinse, dvigubos sienos, dvigubos palps, po krosnimis, po slenksiais... vienus bunkerius reikia lsti pro duonkep, kitus - upekiu... Fantastikai atsiverianios sienos, balkiai, ulai... Bunkeriai prie upeli, mergaii dareliuose, krmuose, jav laukuose, prie keliuk, viekeli, bulvi duobse, kapinse, ventoriuose, uliniuose ir prie ulini,

banytkaimiuose... Visur ir visur bunkeriai, pradedant ilais", kur dar ir dabar partizanai gyvena atviruose bunkeriuose, ir baigiant lygumomis, kur bunkeriai visikai slapti, kur ant bunkerio upila daugiau kaip vieno metro sluoksn ems, kur angos durels tokios storos ir sunkios, kad jas gali tik keli vyrai ikelti... domi bunkeri istorija. Kas j ino, tas ino, kaip sunku buvo kovoti. Ir vis dlto kovojo! iandien jau maai liko toki bunkeri rengimo bd, kuri neinot MVD. Tai vis idavik ir provokatori darbai. Taiau kad ir kiek ino MVD bunkeri rengimo bd, vis tiek labai retais atsitikimais krat metu bunkerius randa, jei idavikas ar provokatorius bei nipas neiduoda ir neatveda rus prie pat angos.

Partizanai sodyboje kasa bunker (ineioja sml)

Gegus mn. 16 d.
Jau antra diena, kaip mes trise dienavojame Y kaimo krmuose. itie krmai - tai keli metr ilgio ir ploio jaun alksni salaits, isimiusios po dirvonuojanius laukus. ia rusai dar nra atkreip savo revoliucinio budrumo", tad mes jauiams gana patogiai. Apskritai itose apylinkse mes leidiame jau penkt dien. Dvi naktis prabuvome savo vasarvietje prie ievos krmo. Ten dabar labai grau: ievos ydi ir nakt jose be pertraukos iaukia laktingalos. Vasarvietje" suinojom, kad netoli Nemuno ir jo kaimyn pastebti pasalaujantieji rusai. Apie tai mums prane ms slapukai. Mus i inia gerokai

nustebino, nes rusai ia paskutin kart pasalavo daugiau kaip prie metus laiko. Tiesa, vien kart iem, sunaikinus dvi ms vadavietes, rusai taip pat ia buvo pasisuk, tikdamiesi ueiti ant ms pdsak. Bet daugiau niekad j ia nebuvo. Vadinasi, ia turjo kakas mus susekti. Taiau uverbuot nip i aplinkini gyventoj mes nesitikim. Pasalos tokioje vietoje - keistas dalykas. Nejaugi ia dar atsiliepia Kapso ir Vilnies idavysts? O gal mane kas i aplinkini gyventoj pastebjs prane MVD? Mano ypatinga ym - rudi plaukai - yra pakankamai ryki, kad rusai i praneimo susigaudyt, kas ia toks pasirod ir kokiu tikslu. Reiks bti atsargesniems. Buvau susitiks su Audrnu. Savait prie susitikim Vanagas, Rainys ir a buvome jam pasiunt laikus ir oficial rat, kviesdami pereiti dirbti pas mus, pogrind. Audrnas sutiko, tik dar bandys savo tvus ikraustyti Kaun. Palikti senus tvus -tai didel auka, bet turjome pareikalauti i jo ir ios aukos, nordami pastatyti savo apygard vl ant koj. Audrnas man papasakojo, jog jis kartais net nordavs, kad jo tvus itremt, tada jam kelias bt atviras, galt nesiskaityti su savo isiifravimu, o tvai tokiu atveju jo nekaltint. A gerai suprantu jo t vidujin igyvenim - kov su savimi, kov tarp pareigos sustiprinti ms sjd ir meils senuiams savo tvams. Kai kam galbt labai iauru atrodys linkti savo tvams itrmimo, bet lai pagalvoja tas apie siel, visomis jgomis troktani prisidti prie kovos su ariausiais tvyns prieais, ir kada to negalima vykdyti, kania pasidaro labai didel. Atsisakyti tviks, kada ji reikalauja tavo pagalbos, ir atsisakyti tv - tai du skirtingi dalykai. Ir Hugo nedaug toki kontrast dav savo romanuose. Sutarm dien, kada Audrnas galutinai pas mus atvyks. Audrnas norjo, kad susitikimas kiek vliau vykt, bet mes negalime laukti, nes reikia dirbti, o, be to, kiekvienu momentu j gali suimti. duodu jam 3600 rb. nupirkti dar vien radijo aparat, raomj mainl ir kt. Atsisveikindamas pastebjau, kad Audrnas giliai atsiduso. - Na L[ionginai], - pasak jis man, - pradsim nauj gyvenim. - Pradsim... - atsakiau ir pagalvojau, kad jis kaip ir daugumas jaun partizan, o ypa i inteligent tarpo, neivengs sunkios vidujins kovos, sunki apmstymo valandli. A maiau tai i jo aki, i gilaus atodsio supratau, kad jis eina lyg eafot. Sudiev, gyvenime! Kad ir koks bjaurus anksiau tu buvai, bet vis tik gyvyb pulsavo gyslose. O dabar... dabar Dievas ino..." - skaitau a Audrno akyse. - Tik, irk, bunkeriui ger viet parink, - atsigrs dar pasak jis man.

- Hm... pamatysim... A labai diaugiuosi, kad Audrnas ateis pas mus kaip naujas ginklo brolis. Su juo bus ymiai lengviau, o sunkios valandos nebus tokios sunkios. Jau dvi dienos, kaip laukiam atvykstant Lito ir jo artimiausi bendradarbi. Mat netrukus turs vykti apygardos vad sskrydis. Suinojom, kad Diemedis, Sakalas ir arnas jau atvyko. Sis ms sskrydis, palyginus su 1947 metais vykusiu sskrydiu, bus labai negausus. Tada posdiavo per 30 dalini vad, o dabar - ymiai maiau. Dzk rinktinei atstovaus Litas, Tigras ir Balandis, Kazimieraiio rinktinei - arnas, Kregd ir, jei atvyks, Girinis, arno rinktinei - Diemedis ir Sakalas. I ms tarpo bus Vanagas, Vieversys, Rainys ir a. Taigi i viso vos 12 moni. Rimvydas neatvyko... ... iandien mes dienavojome pas vien labai varging kinink. Vargas ia leids visas savo aknis. eimininks vyras mirs. Ji likusi viena su eiais vaikais, kuri vyriausias vos 12 met. ioje gausioje eimoje tas 12 met berniukas pagrindinis darbininkas: jis aria, akja, eria gyvulius. Kitas berniukas pas svetimus gano. U vis vasaros sezon gaus puspenkto pdo rugi. Kiti vaikai dar mai. Jauniausia mergait turi trejus metus. Visa eima vilki skudurais. Sunkus vaizdas! eiminink pasakoja mums apie savo gyvenim. Ji nesiskundia, bet jos balso gaidoje girdti didelis skausmas, nusivylimas gyvenimu, o tai mano ird lyg replmis gniauia. Ji laiko ant rank mergait ir kalbasi su mumis tokiu abejingu, tokiu pavargusiu balsu... Dieve tu mano, kokia ji suvargus! Pus jos ems sudaro raistai. Gyvuli beveik joki nra. Karvut turjo vien, bet ir ta neseniai padvs. Arklys toks menkas ir apeps kaip eiminink. Pagrindinis j maistas dabar - kiauiniai, kuriuos dar deda kelios vitos. Prie Smetonos, pasakoja eiminink, buv geriau. Turjusi dvi meliamas karves, kiauli... Vliau prasidjs tikras vargas. Vyras pradjs sunkiai sirgti. Nieko dirbti negaljs. Ji visus kio darbus pati dirbusi! Tas pasakojimas mus giliai sukreia. tai koks esti mogaus gyvenimas! eiminink dar bando atsiprayti, kad negalsianti ms pavalgydinti, bet mes j suraminam, kad tuo nesirpint. Pereitais metais i eima gyveno kluone, nes pirkut sugriuvo. Kluonas buvo vienintelis padorus trobesys, jei taip galima j pavadinti. Kluonas atstojo gyvenamj nam ir tvart, ir svirn. iaip taip pavyko pasistatyti nauj pilkut.

Vienintel visos sodybos puomena - tai didel alia trobos kriau, dabar baltais iedais pasipuousi. Trobel tarytum sksta jos akose. Nam apyvokos daikt, iskyrus kelet puod, nra. Norjome pasiskolinti kibiro, bet, deja, jo ia neturjo. Rankluosio neprame - nenorjom eimininkei irdies ugauti, nes tikjom, kad rankluosio neturi... Lietuvai atgavus nepriklausomyb, tokios eimos turt bti elpiamos, globojamos; prieingu atveju - tai dirva nepasitenkinimui, burnojimams prie valdi, nusikaltimams ir pan. Argi itokiam skurde uaugs lietuvis gali bti geras patriotas? Vargiai. Jis bus arba komunistas, arba bet kam ryis, kad gaut vien kit gra. Kaip jis gals gauti sveik lietuvik susipratim, jei rupios duonos bus maai ragavs? Socialin parama ir globa, paiai valstybei vadovaujant, sumaint t didel nesusipratusi" lietuvi skaii. A palengva susidariau spd, jog ms kaim valstyb kreip labai maai dmesio. Kiek talent ia dingo, kiek gabi moni be jokios naudos tautai ir prauvo!.. Lygiai dvylikta valanda nakties. Dienoraio puslapius marginu, bdamas pas N. kinink. Viesulas vartosi ant suolo. Blusos jam neleidia umigti. A taip pat negaliu ramiai nusdti, nes jauiu, kaip jos po mano kn uoliuoja. Vieversys nuo blus kluon miegoti pabgo. Na, ko, ko, bet blus ms kaime vasar netrksta. Tkstaniais jos po trobas siautja. Gaspadorius" ir eima ramiai sau knarkia ir blus visai nejauia. iomis dienomis pasidariau tikru invalidu. Pradjo sukti kuln, ir bat turjau pakeisti kaliou. Ant nugaros simet dvi didels votys, kad negaliu nei petne usidti, nei planets persimesti. Automat neu ant kairiojo peties, bet taip man nepatogu, nes apkabos bematant ikrinta sml... mons vl pradeda kalbti apie nauj trmim. Daugumas nemiega namuose, bet eina pas svetimus. Spja, kad trmimas prasidsis 15-t ar 20-t. iandien Alytuje buvo sumobilizuotas beveik visas aktyvas". Main judjimas plentais taip pat labai didelis. Kaune ir Vilniuje es privaiavo daugyb sunkveimi... Visi rykiausi simptomai bolevik ruoiamo antpldio. Taiau prie tai galima tiktis ir masinio partizan valymo, o paskui tomis paiomis jgomis ir mones tremti. Du kikius auna vienu viu! Kai kas mano, kad kariuomen atvykusi tik partizan persekioti, ir nusiramina. Galbt MVD-istai tikisi tuo partizanus bauginti, kad ie ir nosies trmimo metu i bunkeri neikit. Patogus manevras, bet mums inomas. Per tiek met instinktyviai nujauti, k bolevikas ruoia.

Nemunas - partizan ryininkas Sakalas - Jurgis Jurelionis Tigras (Myslinius)-Stasys Rakleviius Girinis - Bernardas Navickas

Mikas Babrauskas-Audrnas, Vaivilkas su Lionginu Baliukeviiumi-Dzku. 1949 m. vasara

Kairje Julius Karpis-Vieversys. 1948 m. iema

Gegus mn. 22 d.
Lito, Balandio ir Tigro vis dlto pavyko sulaukti. iaip taip nulubavome sskrydio viet. Ir tai iandien jau po sskrydio. Visi atvykusieji isiskirst, nuaidjo atsisveikinimai, linkjimai. - Viso geriausio! Sudievu! - Laimingai! Saugok galvel, nes jau nedaug ms liko. - Skms ir laims!.. Kain ar po koki met liks bent pus iame sskrydyje dalyvavusij? I 1947 met apygardos sskrydio telikom Vanagas, Laktingala ir a, - visi kiti emn nujo.

Posdis - altu oficialumu dvelkiantis odis. J itarus, prisimeni nejuiom senus archyvus, nuobodiais ratais ir bylom apkrautus stalus, prisimeni dulktas sales ir vairiausio plauko plunksnagrauius su nublizgintomis alknmis... Posdis... ir matau prie save ant nosies galo pakabintus akinius, girdiu popieriaus nabdes ir monotonik skaitaniojo bals... Posdio metu btinai turi marinti miegas: mat jau tokia atmosfera... Ms posdis vyko visikai kitomis slygomis... Dulktos sals nebuvo, ir j atstojo mikas, kuriame buvo pilna kyri uod, nuo kuri puolimo visi gynsi medio akutmis. Nebuvo ia per daug ir popieriaus, byl, rat... Tik tiek, kiek planetje kas atsine. O kiek j ten galjo bti, lengva sivaizduoti, jeigu kiekvienoje planetje buvo pilna ovini, apkab, granat, vaist, kai kuri asmenini dalykli, nuotrauk... Ratams ir byloms vietos nebuvo. Visa tai tilpo galvoje. Tik Vanagas atsine kuprin, prigrst popieri. Posd pradjo ir jam pirmininkavo Vanagas. A ir Diemedis sekretoriavome. Posdis truko dvi dienas. Pirmj dien buvo aikinami LLKS Tarybos nutarimai bei naujieji organizaciniai potvarkiai. Nakt visi miegoti lauke nepasiliekam, nes netoli mongolai, atvaiav su 30 sunkveimi, krt aplinkinius kaimus ir krmynus. Apie kratas suinojome tik per pietus. Posdiaudami stengiams kalbti ir laikytis kiek galima tyliau. Kelis kartus pirmj dien buvo paskelbtas lyg ir aliarmo stovis. Subrakjus akoms, visi griebdavoms u ginkl. Laim, kad mongolams neatjo galv krsti ito miko. Prieingu atveju btum sunkiai iveng ugnies. Kit dien buvo ramu. Prasidjo apygardos vado rinkimai. Tiesa, i pradi buvo renkamas sr. atstovas Vyr. Vadovyb. Kandidatai ApV post buvo trise: Rimvydas, Diemedis ir a. Diemedio kandidatra savaime atkrito, nes be jo nebuvo kito asmens, kuris galt vadovauti arno rinktinei. Slaptu balsavimu ApV buvau irinktas a. Taip pat man buvo pavesta laikinai eiti ir Kazimieraiio RnV pareigas. arno RnV liko Diemedis, Dzk RnV - Balandis. Paliet vis eil klausim, suram protokol, pasakm baigiamsias kalbas ir isiskirstm. Taigi dabar a pustreio imto gyv ir apie tkstanio uvusi partizan vadas, gyvj ir uvusij valdovas"... Nuo mans pareis visas apygardos veikimas, ant mans guls visa atsakomyb, ir jeigu atsiras kaltinimai, tai man galbt j bus imtai. Po vis t ceremonij a pasijutau be galo pavargs ir toks vienias kaip niekada. Taip, rodosi, nortsi atsidurti kokioj nors ramioj ramioj vietoj, kur visikai nra moni, o tik ydintieji sodai su dzgianiom bitm, vijokliuose paskend namai, pilni grai raminani knyg... Ach, js auksins pasakos, kodl tik jumyse gyvas toks gyvenimas, bet ne emje?.. Koks velnikai bjaurus tas mogus! Kam jis turi sti, skandinti, udyti kitus vien varg kenianius mones? Kam jis pasjo neapykant ir klast, veidmainingum?.. Vergilijau, Vergilijau, kada gr tavo apdainuotas auksinis amius?..

Kvailas a svajotojas. Nra pasaulyje ydini sod su dzgianiom bitm, jei t sod tyro groio ir raminanio bii dzgimo pirmiausia nejauti savo sieloje. Kas mogaus viduje gldi, tas ir ioriniame pasaulyje atsispindi.

Piet Lietuvos partizan vad susitikimas. 1950 m. vasara. Viduryje stovi Sergijus Stanikis-Antanaitis, Litas, deinje klpo Kostas Baliukeviius-Rainys

I kairs: pirmas - Juozas Geguis-Diemedis, treias - Bernardas Navickas-Girinis, penktas -Julius Makaraviius-ilvitis

Gegus mn. 24 d.
A vl su devyniais vyrais kasu sau vadaviet. I lauk mik lengvas ryto vjas atnea vent giesmi garsus. - mons kryius eina, - pastebi amas. - mons kryius eina, o mes emn knisa-ms, - juokdamasis kalba Bilinas. Tikrai, pas mus visada viskas vyksta prieinga linkme... Jau vakar suruome bunkeriui mediag: supjo-vm lentas, ulelius, balkius, nusipirkom toliaus, vini, sienoms apmuti popieriaus ir kt. Atseit statybin mediaga" paruota - beliko tik ikasti.

iandien atsiklm apie 3 val. ryto, truput ukandom ir pradjom darb. Dabar 9 valanda, ir i-kasm daugiau kaip pus bunkerio. Svarbiausia, kad gera darbo nuotaika. O gerai nuotaikai susidaryti buvo ir tam tikro pagrindo. Prie praddami kasti bunker, partizanai visada splioja, kokia em bus: ar smlis, ar molis, ar skala, ar lynas... Jei smlis -darbas lengvas, maai jg reikalauja. Jei molis ar skala darbas sunkus, ir reikia panaudoti kirtiklius. iandien, ms laimei, pasitaik smlis su molio priemaiom. Tokiu bdu kasimas dar lengvesnis negu ten, kur grynas smlis. Gryname smlyje gero kastuvo nepaimsi, o ia joks trupinlis atgal nenukrinta. il" partizanai greit ikasa bunkerius. ems ten lengvos, smlynai, ir kasant nuolat griva sienos. Grumst" partizanai visada pavydi ilieiams lengvos, geros" ems. Taiau ir ilieiai ne maiau pavydi grumciniam": mat ie gyvena turtingesniuose kratuose, na, ir dl to daniau msos, pieno ir sviesto gali pavalgyti. I kitos puss, ilieiai danai su tam tikru pasibaisjimu pagalvoja apie grumci-ni" lygumas. Mikas ilieiams - ir tvas, ir motina. Jis juos saugo, slepia ir kitoki patogum teikia. Todl ilieiai savo il nemainyt net turtingj Suvalkij. Geriau maiau valgyti, kad tik savuose mikuose likti galtum, - toks j obalsis. A save laikau daugiau grumciniu", taiau, kasdamas bunkerius, nuolat prisimenu il lengv, pur sml ir galvoju, kodl ia, grumstuose", tokia sunki em, kad kastuv taip sunku smeigti. Vis dlto, man taip atrodo, kalneliais, mikeliais, krmais nusta Dzkija sudaro geresnes partizanavimo slygas negu plikos Suvalkijos lygumos. Didelio miko nemgstu. Visados jame jauiuosi kaip maie. Dideliame mike sunku pajusti, kada gresia pavojus, ir kada jis ateina, tai ateina netiktai, padarydamas daug alos. Svarbiausia tai, kad dideli mikai maina budrum, o nemikingos vietovs pripratina prie pavoj, su jais susigyveni ir vairioms nelaimms esi pasiruos. Gal kaip tik tai ir veikia mogaus bd, nes a pastebjau, kad grumciniai" visados yra narsesni nei iliniai". Pirmieji nevengia gausi susidrim, pasal rengimo, upuldinjim, o pastarieji daugiau snaudia" savo mikuose. ia, inoma, yra ir iimi, pavyzdiui, perloji-kiai, kurie iluose trankosi. Matyt, jau toks savotikas perlojiki charakteris: kovoti su visom valdiom. Pagaliau ir ilini" negalima kaltinti bailumu, prieingai: jie narss, tik j vadai per daug usitupj". Narsus vadas savo spinduliuojania drsa visus ijudina. il nepatogumas yra tas, kad gyventojai gyvena kaimuose, o ne viensdiuose. Daug yra viet, kur kaimai po vien ar du yra siterp mik masyv. Tokiu bdu rusams labai patogu pasalauti. Pakanka vienos grupels rus, ir kaim neprasmuksi. O grumcynuose", eidamas visokiomis eiomis, per javus, papieviais, pakrmiais, aplenkdamas sodybas, nesunkiai ivengsi ir rus.

Apie ilus ir grumcynus" galima bt dar daug k parayti, bet a to nesiimsiu, nes ir taip jau nuo bunkeri kasimo nusipasakojau iki galas ino ko... iandien puiki diena, ir ji primena vasar. Kaip greitai bga laikas! Dar, rodos, neseniai gyvenom ieminiuose bunkeriuose, bet vakar, eidamas laukais, pastebjau, kokie jau dideli javai, ir net nenoromis krpteljau: prabgs mnuo kitas - ir vl ruduo... iais metais turi bti puikus ruduo, nes kur tik eini, ydi sodai - seniai jie taip ydjo, - o i gausaus vaismedi ydjimo mons sprendia, jog viskas turi ant gero" pasibaigti.

Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukeviius-Dzkas su arno rinktins kovotojais 1949 m. vasar. Stovi i kairs: antras -Mikas Babranskas-Audrnas, Vaivilkas, treias -Lionginas Baliukeviius-Dzkas, ketvirtas - Juozas Geguis-Diemedis

arno rinktins partizanai valo ginklus

Gegus mn. 26 d.
Bunker ikasme ir umaskavome. emes pavyko isklaidyti gerai, ir nematyti jokio pakilimo. Bunker maskavome sausais pernykiais lapais ir egli spygliais. Vakar lijo, ir mes, naudodamiesi lietum, pasodinom miko gli ir alumyn. Ant paties bunkerio [umetm] kelis senus kelmus ir lazdyn krmus. rengme ir vid. Vidaus rengimas nesiskiria nuo kit ms bunkeri, tik narus sukalme trejus. iandien nakvojome sename Kregds bunkeryje. Vakar ia atjome pasiimti kai kuri daikt. Galvojom, kad daiktus patys pajgsim nusineti, taiau, pasirodo, reiks imti pastot. Iki sutemos dar dvi valandos laiko. Susipakav daiktus, laukiam pastots. Vieversys kaip tikras vieversys niniuoja dain. Jis turi neblog bals, ir jo dainos mane kakaip lidnai nuteikia ir sukelia vis naujus prisiminimus. - Greit pu tankmj tu dingai kaip sapne...

Tai Lordo mgstamoji daina. Su Lordu kaip tik vaikiojau savo pirmomis partizanavimo dienomis iose vietose. Tada ia buvo stebuklingai ramu, o dabar kiekvien nakt pasalauja rusai. Atrodo, jog priviso nip. iandien pagaliau jau visikai susitvarkyta. Bunkerio vidus, atneus vakar iuinius, pagalves ir antklodes, pasidar gana jaukus. iame bunkeryje gyvensim septyniese: a, Kregd, Vieversys, amas, Audrnas (jeigu atvyks) ir Kregds mona. Pastaroji pas mus eimininkaus. iuo atvilgiu mums bus gal ir geriau, nes maist neti reikia gana toli ir per ilg laik gali isiifruoti. Bloga, kad negalsime isivirti sriubos, bet k padarysi -j atstos kava... Vakar gavau i Radvilos, Audrno brolio, laik, kuris mane gana nemaloniai paveik. Radvila rao, jog jis ir Audrnas nutar laikytis tol, kol galima". Taip pat priduria, es mes visikai nereaguoj j tvus. tai ir vl gaunasi keblumas: ar kartais Radvila neprivers Audrno apsigalvoti? O gal Audrnas pasirinko vilkinimo taktik, tai yra savo stojim ms eiles udelsti ko tolesniam laikui? Keistai atrodo i padtis. Ms sjdis gali laikytis tol, kol jame yra pakankamai inteligentins pajgos; jai isekus, sjdis lugs. Tuo tarpu ms inteligentai tik tada rytasi stoti partizan eiles, kada tiltai ir lieptai legal gyvenim jau visikai sudeginti. Bet visa nelaim, kad jie tiksliai negali atspti, iki kol btent galima laikytis. MVD-istai nepranea, kada suims, o savo aukai gal paruoia tada, kada ji maiausiai to tikisi. Pagaliau visi laikosi kol galima", t. y. iki sumimo, o sumus laikytis", aiku, negalima ir k nors gero sjdiui padaryti nebemanoma. Ir ia nuolat ir nuolat susiduria dvi didels pasiaukojimo rys: arba, stodamas ms eiles, paaukoji savo tvus ir sijungi kov, lengvini j, padedi visai tautai, adini j; arba savo tv labui lieki iki tol gyventi, kol tave suima ir ivea, galimas daiktas, kartu su tvais. Antruoju atveju sjdis nieko gero i to negauna. Prieingai, Taryb Rusija tavo jgomis stiprina savo gali. Tv netekti ar juos stumti varg didelis dalykas, nusikaltimas, bet dar didesnis nusikaltimas, jeigu tautai nieko neduodi, jeigu tvyn apleidi tada, kada ji labiausiai tavs reikalinga. Tvyns gerovei jokia auka nra per didel. Kiekviena auka yra teisinga ir reikalinga, jeigu ji prisideda prie tvyns kani palengvinimo.
Kregds mona-Bron Diksait-Savickien (slapyvardis Graina)

Broliai Mikas (Audrnas, Vaivilkas) ir Augustinas (Radvila, Svendrys) Babrauskai pas tvus Alytuje, V. Krvs g. kieme, 1948 m.

Gegus mn. 28 d.
Su Viesulu vl dienavojame vasarvietje". Per kelias ms nebuvimo savaites ji ul olmis. Ievos krmas taip sualiavo ir tarytum gyva siena udengia jim bunker. Atvykau ia pasiimti Vyr. Vadovybs siuntos. Vakar t siunt a apirjau. Daugiausia tai VD nurodymai, instrukcijos ir pan. Pasirod ir pirmas Prie rymanio Rpintojlio" numeris. Truput silpnokas. Vedamasis per daug filosofinis, sunkaus stiliaus ir reikia gerai siskaityti, kad suprastum, k Merainis nori pasakyti. emesniesiems vadams bus sunku susigaudyti. O vis dlto kakaip labai malonu, kad dabar darbas vyksta planingai, organizuotai. Pavarts tuos kuklius ratus, a pajutau, kaip jie man pyl naujos jgos dirbti ir dar kart dirbti! Galbt mane paveik autori

straipsniuose atsispinds kartas ir tyras usidegimas, meil savam kratui, savam sjdiui. Duok Dieve, kad likimas bt jiems visiems palankus. Na, apie Kaps ir Viln inojau visa Lietuva. Mano raytas i provokatori charakteristikas" Vyr. Vadovyb padaugino ir paskleid po vis sjd. Tie unpalaikiai jau niekur negals kenkti. Ypatingai mane sudomino adgailos informacija apie tai, kad bolevikai paskutiniu metu Lietuvoje paskleid apie 500 provokatori, kuri tikslas, sueinant slyt su gyventojais, susekti vietoves, kuriose laikosi partizanai. Taip pat praneama, kad po tokios provokatori atakos" apie birelio 10 d. gals prasidti masinis MVDist siautjimas. Nieko sau bolevikai dirba! Kolchozinimo akcija pasiek savo virn. Gyventojai dl jos visikai nenakvoja namuose, bet laukuose. Mitingai kaimuose vyksta itisas paras. Ir kiek ia visoki kurioz pasitaiko - sunku ir aprayti! tai kaip vyksta savanorikas" siraymas kolchoz: stribas, jga pagriebs mogaus rank, ima vedioti po pareikimu to mogaus para. Tai bent metodas! Vakar suinojome, kad kakur Butrimoni valsiuje partizanai suaud kelet per daug uoli kolchoz propaguotoj. Tai neivengiamas dalykas. Reikia btinai ginkluot veiksm ir bausmi, nes kitaip gyventojai neturi kuo pasiteisinti aktyvistams" savo nestojimo kolchozus. Ir kur tie partizanai valdiai" nekenkia: ir kolchoz neleidia tverti", ir rinkim boikot organizuoja, gyventojus kursto pyliavos nepilti, miko prievols neatlikti... Na, jei tik pavyks laimingai su Buroku susitikti ir sutvarkyti Geleinio Vilko tvnij, mes dar bolevikui parodysim, kaip kolchozus steigti reikia!
Merainis - Juozas ibaila adgaila - Petras Bartkus Burokas - Jonas Radinas

Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukeviius-Dzkas (sdi viduryje) su Kazimieraiio rinktins Gardino grups kovotojais 1949 m. ruden

Partizan piets. Viduryje Lionginas Baliukeviius-Dzkas

Birelio mn. 1 d.
Pagaliau su Vanagu buvom nuvyk ir pas Burok. Vyrai saksi vadovybs lauk kaip neinia ko - taip jiems buvo grisusi laikina netvarka, aibui uvus. ... Sudarm laikin Geleinio Vilko tvnijos vadovyb. Burok paskyrm tvnijos vadu, Kregd - jo pavaduotoju, Kert - [tabo] v[irininku], algir Kerto pavaduotoju. Vieno brio vadas bus Siaubas, kito Kregd. Burokas - puikus karys, taiau, mano manymu, organizaciniams dalykams tvarkyti jis netinkamas. Vyrai j gerbia kaip sen ir drs kovotoj. Buroko konkurentas Kregd. Kad Kregd bt vadas, vyrai nelabai nori; mat jaunas dar. Vis tiek Kregd, kaip man atrodo, sugebt tvarkyti tvnijos reikalus daug geriau negu Burokas. Taiau reikia skaitytis ir su vyr nuomone, nes kas i tokio vado, jeigu jis autoriteto neturs. Kertas - jaunas vyrukas, baigs keturias gimnazijos klases. Drsus, sumanus, pasiymjs kautynse, geros orientacijos. Galbt i jo bus kada geras vadas. Dabar tegu po truput pratinasi. Kerto ir ivaizda sakyte sako, jog is vyras tinka kitiems sakinti. Tiesa, jame dar daug alios jaunysts bruo, taiau partizaninis gyvenimas mog greit subrandina. Siaubas - taip pat puikus vyras. Drsus, malonus, atviros irdies. Stambus, tikras kalvis. Pasirodo, anksiau jis kalviavo. Siaubas nuoirdiai papasakojo mums, kaip jis iki iol tvarksi, kaip buvo antr kart sueistas. - Dl vyr a nieko negaliu pasakyti - klauso... Kur pasakysi, ten nueina, - kalbjo Siaubas. O kas link kautyni, tai, anot jo, vyrai kautyni net labai pageidauja. Bravo vyrai! Juose gyva aibo kovingumo dvasia. Jokios panikos, ir ginklas visados atsuktas prie miriai. emaitis irgi band reikti savo pretenzijas. Girdi, senas partizanas, nukentjs nuo prieo, brolio ir vis senj draug neteks, pasiymjs didele drsa, ir liko neiskirtas i kit tarpo. Tuo jis norjo prikiti, kodl ne jis, o Siaubas, jaunas partizanas, paskirtas brio vadu. K gi atsakysi tok klausim? emaitis drsus kaip velnias, bet nesveikas, nepaprastai nervingas, serga nuomariu. Suraminom ir j, pasakydami, kad jo nepamirom, atymsim ir pan. Kas gali pasakyti, kad partizanams tvarkyti nereikia diplomatijos. Oi reikia ir dar kiek reikia! ia laisvai susirink vyrai, ne taip kaip kariuomenje. Prieiros nra, o

j charakteriai labai spalvingi, kieti. Visi ne kart irjo miriai akis. Mirti jie nebijo, tai ko jie bijos daugiau? Todl reikia mokti prie j prieiti ir juos valdyti.
Kertas - Vladas arkus Siaubas - Vladas Dabrovolskas emaitis - Jonas ideckas

I kairs: Mikas Babrauskas-Audrnas, Vaivilkas, Lionginas Baliukeviius-Dzkas ir Juozas Geguis-Diemedis. 1949 m. vasara

Birelio mn. 2 d.
Pavakarys. Tvanku. Ties anga zirzia begal uod. iandien ivykstu parsigabenti Audrno. Kain ar jis atvyks?.. Leidiams per laukus. Dabar trumpos ir viesios naktys. Mnulis jau gana didelis. ilta. Mus pila devintas prakaitas, net baltiniai lapi. Kregd ir Vieversys nespja ir stabdo vis skubiai ygiuojant Viesul. O Viesulas - tikras tankas. Jis visada eina tiesiog", neaplenkdamas bal, piev ar krm - mauna staiai ir per juos. Upakalyje vis girdisi keiksm serijos jo adresu.

Viesulas - domus partizanas. Jis negali ramiai sdti, bet turi nuolat judti. Mgsta daug vaikioti, todl tnojimas bunkeryje - jam tikra kania. Nepatinka jam darbai, kurie reikalauja bent kiek kruoptumo ar atidumo. Sunkiai dirbti - kitas reikalas. Gerokai isiblaks, uuomara, pramutgalvis, bet i esms - vyras geras.

Birelio mn. 6 d.
altas, truput kanotas rytas. Tokia pati ir mano nuotaika. Jau treia diena kaip bastausi su Kregde, Viesulu ir Vieversiu po X apylinkes, nesulaukdamas Audrno. Minjo, kad 3, 4 ar 5 d. atvyks btinai, taiau neatvyko. Darbas nepaprastai trukdosi, neina taip, kaip norisi, o laikas bga, ir gana. Svarbiausia, neturiu tinkamo padjjo, o taip pat joki priemoni: nei raomosios mainls, nei popieriaus, nei padoraus radijo aparato - vienu odiu, nieko. Galvojau sibrauti miest ir nutverti i N. mokyklos ra. mainl, bet pasirod, kad ten jos nra. Mainli yra miesto centre, bet dabar, vasaros metu, kada tokios trumpos naktys, paimti jas sunku, be to, Nemunas kliudo... iomis dienomis usakiau popieriaus, kalks ir kitoki dalyk nupirkti. Galgi nupirks. Ra. mainl kainuoja per 8000 rb. Didelis pinigas, ir jo mes neturim. Apgalvojau visokius bdus ir nieko gero sugalvoti negaljau. Neturiu mogaus mieste, kuris iuo reikalu galt padti. Kodl gi Audrnas neatvaiuoja? Toks betikslis bastymasis man iki gyvo kaulo kyrjo. Lauki ir, svarbiausia, neinai, ar sulauksi. O gal jis apsigalvojo nevaiuoti?.. Panosje bastosi nipai, provokatoriai, stribai, ir pikta darosi, kad dl begals reikal negali t niek sutvarkyti. Ms vasarviets" eimininkas pasakojo, kad, mums tik ivykus, pas j buvo ujs vienas provokatorius. Vaizdavo i kakur pabgus ir besislapstant mog ir pra pinig. Negavs, ko norjo, pradjo grasinti kolchozais. Seimininkas nubgo mums praneti, taiau ms jau nebuvo. Gaila! Btum parod jam kolchozus! Mano draugai, usikloj galvas markomis, knarkia. Vieversys net em drebina. Miega jis visada kietai ir kokioj padty atsigula, tokioj ir atbunda. Atsigul su kepure, ir i dabar taip juokingai karo ant ausies. Nesusilaikau nenusijuoks. Viesulas neknarkia, bet miega giliai, retkariais taip smarkiai pasijudindamas, kad net mane al nublokia. Kregds i po antklods kyo tik plaukai ir bat galai. ryt mes stovykl sitaisme staiai skardiuje, nedidelje 2x2 m aiktelje. ia mes vos sutelpam, bet geresns vietovs iame skardiuje nerasi. Jei ne i aiktel, tekt u medio prisirius miegoti - kitaip nuriedtum upel.

alta... Reikia usirkyti, nes miegas marina. Pasirodo pirmieji sauls spinduliai. Diena gal bus giedra ir ilta. Papiroso dmai mane truput prablaivo. Pasiiriu emyn. U upelio pro medi akas matyti pieva. Nejuiom prisimenu savo pasikalbjim su Dzie-domoku". Dziedomokas" - tai senas, apie eiasdeimt met amiaus mogus, pas kur pernai aibas ikas bunker. Pas j mes gyvenome paskutinisias ios iemos savaites, kada ms namus" isprogdino MVD-istai. Jei ne is bunkeris, btum turj eiti pas kininkus dienavoti. itas Dziedomokas" - taip j pramin Guoba -savotikas politikierius". Kada pas j neueini, jis vis pradeda kalbti apie s", keikti valdi, amerikonus ir anglus, girti Hitler ir t. t. Ir jo kalboms, ivediojimams, samprotavimams ir dejavimams nebna galo. - Nu, js sakysit man, vyrai, ar nieko nenujau-ciat? Kap ia dar su su, ar jau tep pasiliks?.. - taip madaug visada pradeda Dziedomokas". Na, ir a pradedu savo politins padties vertinim". Senis klausosi, paki pypk ir dejuoja. - O Jzus, o Jzus, tokis raiscinis gyvenimas... Kad jiej svietelio neinot, ciej anglai ir ciej amerikonai... Jei tep Hitleris, tai jau seniai kar bt jiem paskelbs! nirdamas kalba senis. A jam aikinu, kad, girdi, negalima karo taip greitai pradti. Pirma reikia gerai pasiruoti. Ir visas pasaulis taip daro, visi ginkluojasi ir laukia progos. Hitleris greit pradjo, greit laimjim sulauk, bet iki galo neitvr ir prakio. Po ilg mano ivediojim senis, rodos, lieka tikintas, taiau tuojau vl klausia: - Kap js manot, ar iais metais bus kas? klausim vengiu tiesiog atsakyti. Pasaks, kad karas bus, senio nesuraminsiu. Reikia rodyti. Ir vl aikinu, kad karas neinia kada prasids, taiau jis bus netrukus, o dl to, kad... ir t. t., ir t. t. Ir Dziedomokas" vl pradeda skstis gyvenimu: -Tai gyvenimas, tai gyvenimas... Ir kas j imis-lijo, t prakeikt valdi. Nieko mogui nepaina, bet skr paskucin numauna. Kad ir va icie kol-kozai... Dzievas ino, jei tep dar trauksis ir iemet karo nebus, visus monis kolkozus suvaris. Ir tos duokls! Kad jiej svietelio nenot! Nenai mogus, nei k daryc, nei kur aic, nei rankas pakeli, nei kojas pani, galva ia nuo klapat... Kol miegi mogus - dar

nieko, ale kai cik usikeli ir vl pradedzi mislyc, galvoc, ir neinai, kas pradc... Kad nor tos ems ciek nebt, tai dar dar... Bet dar visus raistus, revus supyl, sutekino, supykino... ia senis, matyt, norjo pasakyti, kad visus jo raistus ir griovius skait dirbamos ems plot. Kalbdamas senis taip susijaudina, kad jo balsas tampa plonas, kartais pereidamas net spiegim. Senio bd ino ir visi kaimynai. tai jis aria, staiga usigalvoja, atsisda ant ems ir msto. Pamats pirm pasitaikius kaimyn, meta arklius ir bga pas j. I pradi kalba apie or, javus, gyvulius, apie vairius gandus, na ir pagaliau: - Kap tu manai, ar cia kas ieis ant gero, ar ne? Velniai cia ino, mons visap kalba... Saul jau leidiasi ir pasiek medi virnes. alta vsuma dvelkia nuo Nemuno. Medi virnmis pralekia lengvas vjas. Mikelis tai lama, tai vl nutyla, kad girdti tik pauki iulbjimas. Jau nuo pat ryto mongolai drebina or, audydami i savo tank. Patrank gaudimas aidi Nemuno slniais. Komunistai nesnaudia. Kaip bt malonu girdti t gaudim i Vakar ateinant... mano vid sismelk lengvas nerimas. I kur jis - neinau. Juk jokio pavojaus nra. Prieingai -ia taip ramu. O tas nerimas mane visada apima, kai bna ramu, kai neturi darbo. Kaip koks nepraytas, kyrus sveias jis visada trukdo mano ramyb. Nuotaika tada kakokia suniukusi. Sdiu, rodos, galvoju, bet mintys nieko nesiekia. Beprasmikai stebiu vjo judinamas akas, girdiu, kaip kakur kininkai nekasi... Toks jau gyvenimas. Siel ugul kakokia sunki nata, tarytum su krauju suaugo melancholija. Sunkiu atodsiu noriu visu tuo atsikratyti, bet nemanoma. Per eerius metus suaugo toji melancholija su visomis mano irdies skaidulomis... iandien baigiau skaityti Tolstojaus Prisiklim" ir apysak Kaukaze". Koks puikus raytojas ir kokios geros, malonios jo knygos! Autoriaus jau seniai nra gyvo, o jo knygos liks gyvos aminai...

Deinje stovi Kostas Baliukeviius-Rainys, priklaup: pirmas i kairs -Feliksas Daugirdasarnas, treias - Juozas Geguis-Diemedis, sdi Bron Diksait-Savickien ir Petras SavickasKregd

Nemuno srities Tauro ir Dainavos apygard vad susitikimas. 1950 m. I kairs stovi: treias Sergijus Staniku-Antanaitis, Litas, ketvirtas - Adolfas Ramanauskas-Vanagas, penktas - Kostas Baliukeviius-Rainys

Lionginas Baliukeviius-Dzukas

IPLSTIN ASMENVARDI RODYKL*


*Rodyklje iifruoti tik L. Baliukeviiaus-Dzko dienoratyje minimi slapyvardiai.

Adomas - Vladas Baciuka, g. 1910 m. Alytaus apskr., Miroslavo vls., Cibiliek k., uvo 1947 07 Alytaus apskr. ir vls., Luksnn eere - 119 Antanaitis, Litas, Tvukas, Viltis - Sergijus Stanikis, g. 1899 m. Marijampols apskr., Padovinio vls., Geleini k., uvo 1953 02 03 Prien ile - 24, 51, 52, 98, 105, 110, 111, 115, 121, 122, 124, 128-130, 156, 159 Aras - Mykolas Petrauskas, g. 1910 m. Lazdij apskr., Leipalingio vls., Sankoni k., uvo 1947 08 11 Alytaus apskr., Butrimoni vls., Punios ile - 23

Aras - Pranas Baranauskas, g. 1922 m. Alytaus apskr., Balbierikio mstl., uvo 1949 02 13 Miroslavo vls., Sapatiki k. - 119 Arminas - Bronius Balius, g. 1926 m. Lazdij apskr., Leipalingio vls., Ringliks k., uvo 1948 02 22 Varnos apskr., Marcinkoni vls., Kapiniki k. 26 Artojas - Bronius Plytnikas, g. 1903 m. Alytaus apskr., Daug vls., virgdn k., uvo 1949 m. Daug vls., Viein k. -86, 87 Arnas, BDPS Prezidiumo ryininkas -Juozas Vizbaras, MGB agentas - 44, 54, 129 Audra - Vladas Novikeviius, g. 1910 m. Trak apskr., Kalesnink vls., uvo 1949 01 25 Varnos apskr. ir vls., prie Palkabalio k. - 80 Audrnas, Mikas, Vaivilkas - Mikas Babrauskas, g. 1924 m. Alytuje, uvo 1950 05 17 Varnos apskr., Perlojos vls. - 22, 26, 27, 30, 31, 50, 63, 79, 82, 89, 91, 92, 106, 138-140, 155, 156, 165, 170, 171 uolaitis - Jonas Cibulskas, g. 1914 m. Alytaus apskr., Butrimoni vls., Gerv-n k., uvo 1947 09 22 Varnos apskr. ir vls., Panedzingio k. - 23, 115 uolas - Tamuleviius, MGB agentas - 110 uolis - Domininkas Jys, g. 1896 m. Bir apskr., Vabalninko vls., Medin k., uvo 1947 08 11 Alytaus apskr., Butrimoni vls., Punios ile - 23, 24, 27, 113, 114, 126 Balandis - Jonas Kuzmickas, g. Alytaus apskr., Daug vls., Bdos k., uvo 1948 10 Daug vls., Junioni k. - 55 Balandis - Vincas Ambrazeviius, uvo 1951 05 02 Punios ile - 122, 156, 159, 161 Balys - Teofilis Valickas, g. 1921 m. Alytaus apskr., Varnos vls., Babriki k., uvo 1949 11 10 Varnos vls., Parui mike - 80 Banadas - Vladas Gavelis, g. 1924 m. Alytaus apskr., Daug vls., Melnytls k., uvo 1948 12 31 Alovs vls., Poceloni k. - 44, 55, 73 Bauras - Petras Serpenskas, g. Alytaus apskr., Daug vls., Bdos k., suimtas 1949 03 07 - 64, 90, 102, 103 Bevardis - Pranas Ivanauskas, g. 1925 m. Alytaus apskr., Merkins vls., Masaliki k., uvo 1949 03 12 Eeraii k. -25, 30, 31, 33, 38, 43, 44, 82, 129, 153

Bijnas - Dominykas Balinas, g. 1925 m. Alytaus apskr. ir vls., Strieli k., uvo 1951 08 15 Alytaus r., Takniki k.4 -110 Bilinas - Gabrielius Turskas, g. 1917 m. Alytaus apskr., Daug vls., virgdn k., uvo 1952 03 17 Alytaus r., Alovs apyl., Varios mike - 73, 85, 162 Birut - Maryt Budnait, g. 1923 m. Varnoje, uvo 1949 01 25 Varnos apskr. ir vls., prie Palkabalio k. - 80 Burokas - Jonas Radinas, g. 1919 m. Alytaus apskr., Daug vls., virgdn k., uvo 1950 04 Daug vls., iin k. -52, 55, 86, 109, 113, 1 14, 168, 169 Burokas (margn) - Konstantinas Kibauskas, g. 1922 m. Alytaus apskr. ir vls., Bundori k., uvo 1949 06 06 Prien apskr., Birtono vls., Trakeli k. -117 Diemedis - Juozas Geguis, g. 1923 m. Alytaus apskr., Seirij vls., Gervn k., uvo 1951 09 27 Lazdij r., prie Demeniki k. - 46, 156, 160, 161 glis - Juozas Alekeviius, g. 1928 m. Alytaus apskr., Merkins vls., Raibui k., uvo 1949 m. - 34 Erelis - Juozas Markulis, MGB agentas -125, 126 Faustas - Aleksandras Grybinas, g. 1920 m. aki apskr., Luki mstl., uvo 1949 09 28 Jank vls., unkari mike - 51 Gailius - Pranas Malinauskas, g. 1928 m. Alytaus apskr., Butrimoni vls., Pievagali k., uvo 1951 01 Skraiioni k. -122 Gandras - Kostas imeleviius, g. 1922 m. Alytaus apskr., Butrimoni vls., Punios k., uvo 1947 09 22 Varnos apskr. ir vls., Panedzingio k. - 23, 114 Gegutis - Vincas Ivanauskas, g. 1915 m. Alytaus apskr., Merkins vls., Masaliki k., uvo 1947 09 16 Varnos apskr., prie Perlojos - 129 Gelgaudas - MGB agentas Lauras - 36, 37 Genys - Petras Vaitkus, g. 1910 m. Varnos apskr. ir vls., Mergeerio k., suimtas 1952 05 17, suaudytas 1953 m. - 22 Genys - Stasys Klimaauskas, g. 1925 m. Alytaus apskr., Merkins vls., Kurmiks k., uvo 1949 01 04 Kurmiks k. -26, 33, 34, 40, 42-44, 48, 50 Giedrius - Adomas Bagdonas, g. 1930 m. Alytaus apskr., Rudnios vls., suimtas 1949 01 23 Varnos apskr., Kat k. -80

Gintaras - Juozas Beinoraviius, g. Prien apskr., Birtono vls., Tauliuk k., uvo 1949 03 08 Jiezno vls., Paverkni k. - 118, 119 Girinis - Bernardas Navickas, g. 1930 m. Alytaus apskr., Merkins vls, Gelovi-ns k., uvo 1949 11 26 Alovs vls., Varios mike - 33, 43, 45, 80, 156 Girinis - Juozas Pukorius, g. 1917 m. Vilkavikio apskr., Kybart mstl., suimtas 1947 08 11 Alytaus apskr., Butrimoni vls., Punios ile - 114 Grauolis - Stasys Jovaiis, g. Alytaus apskr., Rudnios vls., Grybaulios k., suimtas 1950 05 11, suaudytas - 97, 122 Guoba - Vaclovas Petrauskas, g. 1926 m. Alytaus apskr., Daug vls., Melnytls k., uvo 1950 06 22 Daug vls., Bdos k. - 21, 28, 50, 52, 55, 63-66, 72, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 89-93, 98, 101, 105, 131, 137, 173 Ininierius - Alfonsas Diksa, g. 1926 m. Alytaus apskr., Alovs vls., Bogui-ki k., suimtas 1949 11 26 Alovs vls., Varios mike - 66, 73 Jobas - partizan ryininkas - 85, 101 Jogaila - partizan ryininkas - 82 Jrininkas - Albertas Permins, g. 1923 m. Alytuje, uvo 1947 11 08 Varnos apskr., Merkins vls., prie Mantvil k. - 23, 129 Kalnius - Jurgis Gylys, g. 1920 m. Lazdij apskr., Veisiej vls., Gait k., uvo 1949 09 20 Lazdij apskr. ir vls., Klepoi k. - 56 Kapsas - Kostas Kubilinskas, raytojas, MGB agentas Varnas - 55, 56, 58-60, 62, 64, 74-76, 78, 81, 82, 84, 87-90, 94-98, 100-108, 122-124, 128, 138, 154, 167 Karinas - Benediktas Labenskas, g. 1918 m. Lazdij apskr. ir vls., Staidar k., uvo 1949 03 07 Alytaus apskr., Daug vls., Kalesnink mike prie Ze-maitli k. 56, 73-75, 78, 80, 84, 90, 94, 97, 98, 100-103, 110, 123, 124, 141 Karvelis - Jonas Radziukynas, g. 1927 m. Alytaus apskr., Merkins vls., Kudr-n k., uvo 1949 11 Seirij vls., Panemuns k. - 40 Kazimieraitis - Juozas Vitkus, g. 1901 m. Maeiki apskr., Skuodo vls., Ketn k., uvo 1946 07 02 Lazdij apskr., Leipalingio vls., aliamikyje - 27 Kertas - Vladas Sarkus, g. Alytaus apskr., Daug vls., Rimn k., uvo 1949 m. ruden Daug vls.,Viein k. - 169

Kirvis - Stasys Vasiliauskas, g. 1924 m. Alytaus apskr. ir vls., Kriaun k., uvo 1949 07 07 Balbierikio vls., Skuri k. - 127 Kytras - partizan ryininkas - 55, 82 Klevas - Bronius Paulauskas, g. 1928 m. Alytaus apskr., Daug mstl., uvo 1948 12 31 Alovs vls., Poceloni k. -73 Klevas - Vytautas Subaius, g. 1920 m. Alytaus apskr., Navasod vls., Gelovi-ns k., uvo 1947 08 12 Alytaus apskr. ir vls., prie Strieli k. - 23, 114 Klevas (girininkas) - Vytautas Vitunskas, g. 1930 m. Pivainuose - 128 Klon - Adolfas Geceviius, g. 1918 m. Alytaus apskr., Varnos vls., Druck-n k., uvo 1949 03 16 Daug vls., Gdi k. - 128 Kostas, Rainys, Tylius - Kostas Baliukeviius, g. 1926 m. Alytuje, uvo 1951 02 16 Prien r., Jaunoni k. - 21, 30, 31, 39, 45, 47, 60, 85, 110, 127, 128, 131, 136, 137, 140, 143, 155, 156 Kregd - Petras Savickas, g. 1924 m. Alytaus apskr., Daug vls.,Zvirgdn k., uvo 1949 11 26 Alovs vls., Varios mike-44, 66, 90, 93-96, 98, 103, 104, 130, 136, 153, 156, 165, 169-172 Kregds mona - Bron Diksait-Savickien (slapyvardis Graina), g. Alytaus apskr, Alovs vls, Boguiki k, uvo 1949 11 26 Alovs vls. Varios mike - 165 Kudirka - Jonas Turskas, g. 1916 m. Alytaus apskr, Daug vls, Zvirgdn k, uvo 1951 01 21 Daug r. Atalyno k. -107, 109 Labutis - Petras ilanskas, g. Alytaus apskr, Daug vls, Skabeiki k, uvo 1949 03 07 Daug vls, prie emait-li k. - 102, 108, 114 Laktingala - Motiejus Jarueviius, g. 1920 m. Alytaus apskr, Butrimoni vls, Plasapnink k, uvo 1951 02 16 Prien r, Jaunoni k. - 51, 52, 114, 159 Laknas - Alfonsas Kasiulynas, g. 1927 m. Alytaus apskr, Daug vls, Rokani k, uvo 1948 m. - 33 Laknas - Juozas Eimanaviius, g. Alytaus apskr, Alovs vls, Mekasalio k, uvo 1948 08 15 Alovs vls, Valni-ki k. - 38, 42 Lapaitis - Juozas Petraka, g. 1916 m. Alytaus apskr, Balbierikio vls, Mardos k, suimtas 1947 08 11 Alytaus apskr, Butrimoni vls, Punios ile - 114 Lapas - Algirdas Radzeviius, g. 1932 m. Lazdij apskr, Druskinink vls, Baltaiks k, suimtas 1949 m. - 34

Liepa - Jonas imelionis, g. 1927 m. Alytaus apskr, Varnos vls, Miknin k, uvo 1949 04 - 33 Linas - Antanas Maceviius, g. 1915 m. Alytaus apskr. ir vls, Panemunink k. suimtas 1947 08 1 1 Butrimoni vls, Punios ile - 114 Linas - Pianas Svirskas, g. Varnos apskr, Marcinkoni vls, klri k, uvo 1947 11 08 Merkins vls, Mantvi-l k. - 129 Litas - Pranas Baranauskas, g. 1925 m. Alytaus apskr. ir vls, Mielin k, uvo 1947 09 22 Varnos apskr. ir vls, Panedzingio k. - 115 Lordas - Riardas Golteinas, g. Alytaus apskr, Daug vls, Juozapavos dvare, uvo 1946 12 23 Daug vls, Mikala-vo k. -63, 100, 165 Malon - partizan ryinink - 27 Merainis - Juozas ibaila, g. 1905 m. Alytaus apskr, Vadeni k, uvo 1953 02 11 Ramygalos r, Auktadvario k. - 167 Mikas - Mikas Babrauskas (r. Audrnas) Milda - Antanina Lukyt-Garvien, g. 1924 m. Varnos apskr. Perlojoje, suimta 1949 01 - 80 Myslinius, Tigras - Stasys Rakleviius (r. Tigras) Negras - Jonas Grinceviius, g. 1920 m. Taurags apskr, uvo 1948 01 17 Alytaus apskr, Miroslavo vls, prie drijos k. - 119 Nemunas - partizan ryininkas - 82, 93, 96, 154 Nemunas - Vincas Kalanta, g. 1924 m. Varnos apskr. Perlojoje, uvo 1949 06 19 Varnos apskr. ir vls, prie ir k. -22, 34, 80, 93, 94 Nemuno Banga - partizan ryinink esnuleviit - 117, 118 Nyktaitis - Adomas Kamandulis, g. 1915 m. Alytaus apskr, Daug vls. Bukauiki k., u o 1946 12 23 Daug vls., Mikalavo k. - 63, 100 Paktas - Jonas Jusas, g. 1913 m. Alytaus apskr. ir vls., Strieli k., uvo 1947 08 12 Strieli k. - 23, 114 Planeta - partizan ryininkas - 82

Plauga Kazys - partizan ryininkas - 42 Radastas - Juozas Bujanauskas, g. 1929 m. Alytaus apskr., Miroslavo k., suimtas 1949 02 13 Balbierikio vls., Vaivos k. - 119, 127 Radvila, vendrys - Augustinas Babrauskas, g. Alytuje, uvo 1950 06 24 Varnos apskr., Merkins vls., aliamikyje -27, 165 Rainys - r. Kostas Raktas - Alfonsas Mikailionis, g. Alytaus apskr., Daug vls., virgdn k., uvo 1946 12 23 Daug vls., Mikalavo k. -63, 100 Ramunis - Romas Sadauskas, g. 1920 m. Prien apskr., Birtono vls., Tauliuk k., uvo 1951 04 24 Alytaus r., Punios ile - 122 Ramunis - Vladas Rklaitis, g. 1923 m. Alytaus apskr. ir vls., Kanik k., uvo 1947 12 Alytaus apskr. ir vls., Luksn-n eere - 119 Rimvydas - Jurgis Krikinas, g. 1919 m. Rusijoje, Gorkyje, uvo 1949 12 15 Lenkijoje, lynakiemyje - 29, 32, 35-38, 40, 44, 47, 50, 55, 62, 78, 108, 123, 156, 161 Rugys - Jonas Ivanauskas, g. 1916 m. Alytaus apskr., Merkins vls., Masaliki k., uvo 1948 m. vasar Merkins vls., Noruli k. - 40, 129 Rugys - Jonas Jakubaviius, g. 1918 m. Alytaus apskr., Varnos vls., Druckn k., uvo 1948 09 Varnos apskr., Merkins vls., Lankinink k. - 23, 25, 28, 32, 45, 48, 114 Sakalas-Jurgis Jurelionis, g. 1922 m. Alytaus apskr., Seirij vls., Pasernink k., uvo 1951 02 06 Seirij apyl., Bestraigiks mike - 156 Saulius - Jonas Baranauskas, g. 1924 m. Alytaus apskr., Butrimoni vls., Punios k., uvo 1951 11 17 Alytaus r., Pa-dvariki k. - 110, 111, 113 Sausis - Jonas Barysas, g. Alytaus apskr., Merkins vls., Kasin k., uvo 1948 08 15 -38 Siaubas - Vladas Dabrovolskas, g. 1927 m. Alytaus apskr., Daug vls., Kann k., uvo 1949 12 Trak apskr., Onukio vls. - 169 Strazdas - Jurgis aplikas, g. 1923 m. Alytaus apskr., Merkins vls., Noruli k., uvo 1948 09 Merkins vls., prie Sa-mniki k. - 31, 32, 36 Studentas - Alfonsas Buceviius, g. 1920 m. Alytaus apskr., Alovs vls., Vabali k., 1949 04 11 partizan karo lauko teismo sprendimu suaudytas -40, 42, 44, 93, 94

Svajnas - Vladas Vanceviius, g. 1931 m. Sokoni k., uvo 1949 03 08 Prien apskr., Jiezno vls., Paverkni k. -119 amas - Juozas Baranauskas, g. 1922 m. Alytaus apskr., Alovs vls., Mielin k., uvo 1949 11 26 Alovs vls., Varios mike-66, 130, 136, 162, 165 arnas - Feliksas Daugirdas, g. 1910 m. Alytaus apskr., Daug vls., Geidukoni k., uvo 1949 06 20 Varnos apskr., Merkins vls., Utiekos k. - 25, 45, 80, 109, 128, 156 ermuknis -Jonas Kazlauskas, g. 1919 m. Trak apskr., Onukio vls. Varli k, uvo 1949 03 07 Alytaus apskr, Daug vls, prie emaitli k. - 102, 108, 126 ilutis - Juozas ilanskas, g. 1920 m. Alytaus apskr, Varnos vls, Marcinkoni k, uvo 1949 06 19 Varnos vls, prie ir k. - 80 mitas - Vladas Karpuka, g. 1912 m. Alytaus apskr. Merkins vls, uvo 1947 09 22 Varnos apskr. ir vls, Panedzingio k. - 114 turmas - Antanas Ivanauskas, g. 1921 m. Alytaus apskr. Merkins vls, Masaliki k, uvo 1947 11 08 Merkins vls, prie Mantvil k. - 129 Tankistas - Julius Jarmalaviius, 1949 04 11 partizan karo lauko teismo sprendimu suaudytas - 42 Tarzanas - Motiejus Dzidzeviius, g. 1917 m. Alytaus apskr, Alovs vls, Mekasalio k, uvo 1948 08 15 Alovs vls, Valniki k. - 42 Tarzanas - Stasys Stakutis, g. 1925 m. Alytaus apskr, Rudnios vls, Jasausk k, uvo 1949 01 23 Varnos apskr, Rudnios vls, prie Stonin k. - 80 Tvukas - r. Antanaitis Tigras - Juozas Baltruaitis, g. 1926 m. Marijampols apskr, Prien vls, Mikali-ns k, uvo 1949 09 20 Kauno apskr. Veiveri vls. Kupri k. - 51, 124 Tigras - Petras Krisiuleviius, g. Alytaus apskr, Daug vls, Vioni k, suimtas 1949 m, - 50 Tigras - Pranas Sviklas, g. 1924 m. Alytaus apskr. Merkins vls, Kaibui k, uvo 1949 m. Merkins vls. - 33 Tigras, Myslinius -Stasys Rakleviius, g. 1904 m. Alytam apskr, Butrimonyse, uvo 1949 06 07 Prien apskr, Birtono vls, prie Trakeli k. - 50, 51, 77, 105, 107, 108, 110, 113-116, 118-12o', 156, 159

Ula -Juozas Lukys, g. 1912 m. Alytaus apskr, Varnos vls, Perlojos mstl, suimtas 1949 06 19 Varnos apskr. ir vls, prie ir k. - 34 Uov - Valerija Valukonien, g. 1904 m. Alytaus apskr, Balbierikio vls, Mac-ki k, uvo 1949 07 07 Balbierikio vls. Skuri k. - 127 Vaitkus - Juozas arkus, g. Alytaus apskr, Butrimoni vls, Jociki k, uvo 1947 08 12 Alytaus apskr. ir vls, Strieli k. - 23 Vanagas - Adolfas Ramanauskas, g. 1918 03 06 JAV, Niubritene, suimtas 1956 10 12 Kaune, suaudytas 1957 11 29 Vilniuje-21, 23, 26-28, 31-34, 36, 38-40, 42, 44-47, 49-51, 55, 56, 61, 74, 78, 85, 95, 98, 105, 109-111, 114, 123-128, 131, 137, 143, 155, 156, 159, 160, 168 Vanagas (margn) - Stasys Piliauskas, g. 1920 m. Alytaus apskr. ir vls, Panemunink k, uvo 1950 m. Panemu-nink k. - 116, 118 Vanagas - Viktoras Kazlauskas uvo 1949 03 07 Alytaus apskr, Daug vls, Kalesnink mike, prie emaitli k. -52, 65, 66, 91, 94, 98, 102, 103, 141 Viesulas - Vytautas (Vitalius) Kuzmickas, g. 1924 m. Alytaus apskr, Daug vls. Bdos k, uvo 1950 06 20 prie Bdos k.-21,52, 55, 65, 66,91,98, 104, 109, 131, 136, 137, 141-143, 152, 158, 166, 170-172 Vieversys - Julius Karpis, g. 1927 m. Alytaus apskr., Varnos vls, Mergeerio k., uvo 1949 11 26 Alovs vls., Varios mike - 21, 31, 33, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 55, 64, 65, 72, 75, 78, 89, 90, 92-94, 100, 101, 105, 109, 110, 128, 131, 137, 141, 142, 156, 158, 165, 170-172 Vieversys - Stasys Burneika, g. 1929 m. Alytaus apskr., Alovs vls., Mekasalio k., 1949 04 11 partizan karo lauko teismo sprendimu suaudytas - 42 Vilkas - Adolfas Truns uvo 1947 09 22 Varnos apskr. ir vls., Panedzingio k. 115 Vilkas - neinomas partizanas - 23 Vilnis - Algirdas Skinkys - 65, 72, 76, 78, 85, 88, 90, 94, 96-98, 100-106, 108, 122124, 128, 155,167 Vytas, Merkys - Adolfas Baublys, g. 1913 m. Alytaus apskr., Varnos vls., Perlojos mstl., uvo 1949 01 25 Varnos apskr. ir vls., mike prie Palkaba-lio k. 22, 44, 80, 118, 122, 123

Vytautas, altys - Jonas emaitis, g. 1909 m. Palangoje, suimtas 1953 05 30, suaudytas 1954 11 26 - 126 Vytenis - Petras Plytnikas, g. 1922 m. Alytaus apskr., Daug vls., virgdn k., uvo 1946 12 23 Daug vls., Mikala-vo k. - 63, 100 Vyturys - Vincas Juozaitis, g. 1922 m. Alytaus apskr., Butrimoni vls., Paliepi k., suimtas 1947 08 11 Butrimoni vls., Punios ile - 114 adgaila - Petras Bartkus, g. 1925 m. Raseini apskr., Pakapurnio k., uvo 1949 08 13 Radvilikio apskr., Upelki mike - 167 aibas - Vaclovas Voveris, g. 1922 m. Trak apskr., Onukio vls., Bakaloriki k., uvo 1949 03 07 Alytaus apskr., Daug vls., Kalesnink mike, prie emaitli k. 23, 25, 28, 30, 39, 41, 44, 50, 51, 55, 62-66, 78, 80, 82, 85, 89, 91, 93, 94, 96, 98-103, 107, 108, 114, 118, 121, 126, 131, 141, 142, 168, 169, 173 algiris - Juozas arkus, g. 1927 m. Alytaus apskr., Daug vls., Rimn k., uvo 1951 01 21 - 86, 169 emaitis - Jonas ideckas, g. 1928 m. Trak apskr., Onukio vls., Pakalnink k., suimtas 1949 08 22 Uubrads k., nuudytas Lietuvoje, grs i lagerio -169, 170 ilvinas, ilvitis- Jonas Kedas, g. 1929 m. Alytaus apskr., Strieli k., suimtas 1949 06 07 Prien apskr., Birtono vls., Trakeli k. - 113, 114 ilvitis, ilvis - Julius Makaraviius, g. 1927 m. Alytaus apskr., Varnos vls., Panedzingio k., uvo 1949 09 23 Daug vls., Kalesnink mike - 28, 29, 65, 66, 91, 98 iogas - Petras Amenskas, g. Alytaus apskr., Butrimoni vls., Jau-noni k., suimtas 1952 02 25 Alytaus r., idoni k., suaudytas 1952 m. - 101, 103, 107, 108 valgas - Danielius Dabrovolskas, g. 1923 m. Alytaus apskr., Daug vls., Kann k., uvo 1948 12 31 Alovs vls., Poceloni k. - 66, 73 Sudar Algis Kata

THE DIARY OF PARTICIPANT OF THE RESISTANCE MOVEMENT DZKAS The summer of 1944 saw the outset of the second Soviet occupation. Thousands of Lithuanian patriots joined up the resistance movement for the restoration of the statehood of Lithuania. The attempts of the Lithuanian nation, without any outside support, to resist the brutal Soviet occupation extended over an entire decade. In the course of this movement, ca 20 thousand participants perished or were tortured to death, more than 120 thousand were arrested or imprisoned in concentration camps, the same number deported to Siberia. The resistance movement developed numerous prominent personalities who made their mark in the history of postwar Lithuania. One of them was resistants' commander Lionginas Baliukeviius alias Dzkas. The diary of L. Baliukeviius-Dzkas, killed while participating in the resistance movement, that is published here, has been stored in the former KGB archive in Vilnius for almost half a century. The diaiy reveals an idealistic personality of tragic destiny who was courageous enough to look into the world and oneself. The mirror of the soul rellects the author's most secret thoughts, doubts and hopes. The author's outlook, desires and aspirations are framed against the background of the resistance fights. L. Baliukeviius' diary contains freuent llashbacks: memories of the light childhood, feelings experienced in the prisoners' camps, events of the first years of the resistance. The description of the daily routines leads to far-reaching generalisations regarding issues crucial to the survival oi a nation and a stat. Ardent patriotism and hatred to the occupants do not get in the way of a disapproving assessment of the pre-war Lithuania and the shortsightedness of its politicians, internal political quarrels, pseudo-patriotism and the cowardly stance of power men at a moment critical to the stat. Alongside the painful and accurate identification of the causes of the 1940 catastrophe in Lithuania, L. Baliukeviius's diary analyses the severest ethnic and moral problems of the post-war period, as well. L. Baliukeviius, underscoring the value of duty and responsibility, favours an uncompromising fight. He feels disillusioned by the indifference and passiveness of some members of the intelligentsia, as he is convinced that creative work and family are far from the highest ideals. He gives the example of the rural community, which was the greatest power in the resistance. The reader of the diary may be surprised by the sober understanding of the international and domestic situation. Following the international developments by radio waves, he, like the entire country involved in the resistance lights, waits for the Western democracies to give some signs of hope: at least moral or political support, or even military actions. Anguished by the indifference of the global powers to the suffering of the crucified nation and

sensing the approach of his death, L. Baliukeviius is determined to fight up to his last breath. Determination and heroism are intertwined with dreams to reach a peaceful and free life, to start a family. In his diary, L. Baliukeviius expresses his endless love to his native land and sympathy to rural people living in poverty. While contemplating on the vision of an independent state, he, as a person craving justice, favours a state oriented towards social welfare. In the moments of deep contemplation, the author feels a far-sighted fear about the future of Lithuania under the conditions of occupation. Dzkas's existential thoughts combining motives of eternity and doomed future are expressed next to the daily problems and concerns of resistance participants in Dainava district. The author is pleased by the achievements of the resistance movement in consolidating the organisation and is deeply disturbed by the defeats: the fate of his brothers-in-arms, deportation of the population, etc. We are convinced that the ideas expressed in this diary by a free person, brave enough to die for his ideals, will not lose their value in future, they will encourage and sustain the idealistic mind-set of young people, and contribute to deeper understanding of freedom fights and the spirit of that time.

TAGEBUCH DES PARTISANEN DZKAS Im Sommer 1944 begann die sowjetische Okkupation. Tausende von Patrioten haben den Kampf fr die Wiederherstellung des litauischen Staates aufgenommen. Obwohl das litauische Volk von auen von niemandem untersttzt wurde, hat es zehn Jahre lang gegen brutale Sowjetokkupation gekmpft. In diesem Krieg sind '20 000 Widerstandskmpfer gefallen oder gefoltert worden, ber 120 000 wurden verhaftet, in den Konzentrationslagern und Gefngnissen eingesperrt, ebensoviele wurden nach Sibirien verschleppt. Die Widerstandsbewegung hat mehrere Persnlichkeiten hervorgebracht, die fr die Geschichte Litauens der Nachkriegsjahre von Bedeutung waren. Eine dieser Persnlichkeiten ist der Fhrer der Widerstandskmpfer Lionginas Baliukeviius mit dem Decknamen Dzkas. Das jetzt verffentlichte Tagebuch des gefallenen Partisanen L. BaliukeviiusDzkas lag ein halbes Jahrhundert im ehemaligen KGB-Archiv in Vilnius. Aus dem Tagebuch spricht die Tragik einer idealistischen Persnlichkeit, mit einem mutigen direkten Blick auf die Welt und sich selbst. In diesem Spiegel des Geistes sieht man die geheimsten Gedanken, Zweifel und Hoffnungen des Autors. Seine Weltanschauung, die Erwartungen und Ziele werden im Rahmen des erbarmungslosen Partisanenkrieges dargestellt. Oft ruft L. Baliukeviius die liebliche Kindheit, die Erlebnisse im Gefangenenlager, die ersten Jahre des Partisanenkampfes in die Erinnerung zurck. Aus dem Kontext des Alltags werden auch grndlichere berlegungen ber die bedeutendsten Fragen der Erhaltung des Volkes und des

Staates deutlich. Feuriger Patriotismus und der Ha auf die Okkupanten ist fr ihn kein Hindernis, einen kritischen Blick auf das Vorkriegslitauen, die Kurzsichtigkeit und Zwietracht der Politiker, den Pseudopatriotismus und die feige Haltung der Staatsmnner in der kritischen Zeit zu werfen. Schmerzhaft und przise schildert L. Baliukeviius die Voraussetzungen, clie Litauen in die Katastrophe 1940 gefhrt haben. Er analysiert ebenfalls die aktuellen politischen, nationalen und moralischen Probleme der Nachkriegsjahre. Der Autor hebt die Bedeutung der Verantwortung sowie der Pflicht hervor und tritt entscheidend fr den kompromisslosen Kampfein. Er ist von manchen Intellektuellen wegen ihrer passiven Haltung und Gleichgltigkeit enttuscht, weil es seiner Meinung nach hhere Ideale als die Familie und das Schaffen gibt. Als Beispiel dafr dient fr ihn das Dorf, eine unerschpfliche Quelle der Widerstandskraft. Beeindruckend ist seine Fhigkeit die internationale Situation und die innere Lage des Staates unvoreingenommen einzuschtzen. Per Rundfunk verfolgte er aufmerksam die Entwicklung der internationalen Ereignisse, und wie das ganze kmpfende Land wartet er auf die hoffnungsvollen Zeichen aus den westlichen Demokratien - wenn nicht auf militrische Handlungen, dann mindestens auf moralische und politische Untersttzung. Besonders schmerzvoll empfand er die Gleichgltigkeit der groen Weltmchte ber die Leiden seines gequlten Volkes. L. Baliukeviius fhlte seinen nahenden Tod, kmpfte aber entschlossen bis zum letzten Augenblick. Entschlossenheit und Heldentum sind bei ihm mit den Trumen auf ein friedliches und freiheitliches Leben, mit der Grndung einer Familie verflochten... Aus seinem Tagebuch ist eine unermeliche Liebe fr sein Vaterland und wahres Mitleid fr die armen Menschen im Dorf zu fhlen. Er grbelte ber die Vision eines unabhngigen Staates, und als ein auf Gerechtigkeit eingestellter Mensch, sprach er sich fr einen sozial orientierten Staat aus. In seinen tiefschrfenden berlegungen befrchtet der Autor weitsichtig die weitere Okkupation fr das Schicksal Litauens. Die existenziellen Gedanken von Dzkas, voll von Motiven der Ewigkeit und der vlligen Hoffnungslosigkeit, sind eng mit den aktuellen Problemen von Partisanen des Bezirks Dainava und den einfachen alltglichen Sorgen verbunden. Der Autor freut sich ber die Bemhungen der Volksbewegung, die Organisation fr den Widerstandskampf zu strken, und trauert ber Mierfolge, ber das Schicksal der ihm nahestehenden Kampfkameraden, ber Vertreibung der Einwohner usw. Es ist zu hoffen, da die Gedanken aus dem Tagebuch eines freien Menschen, der sein Leben fr seine Ideale aufzuopfern bereit war, auch weiter aktuell bleiben und die idealistische Einstellung der Jugend sowie die Erkenntnis der Freiheitskmpfe und des Geistes jener Zeit frdern werden.

TURINYS
Algis Kata. Nepalautas laisvs trokimas 3

PARTIZANO DZKO DIENORATIS 21 Iplstin asmenvardi rodykl 179 The Diary of Participant of the Resistance Movement Dzkas 189 Tagebuch des Partisanen Dzkas 190

Ba239 Liongino Baliukeviiaus - partizano Dzko dienoratis : 1948 m. birelio 23 d.-1949 m. birelio 6 d. - Vilnius : Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002. - 188 p. : iliustr. ISBN 9986-757-50-9
Publikuojamas uvusio Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukeviiaus-Dzko dienoratis pus amiaus iguljo buvusiame KGB archyve Vilniuje. Dienoratyje ikyla tragika idealisto asmenyb, drstanti tiesiai pavelgti pasaul ir save. Autoriaus pasaulira, trokimai ir siekiai atsiskleidia negailestingos partizan kovos fone. I kasdienybs konteksto isirutulioja ir nuodugnesni apibendrinimai esminiais tautos ir valstybs ilikimo klausimais. L. Baliukeviiaus-Dzko dienoratyje atsispindi ir aktualiausios Dainavos apygardos partizan problemos bei kasdieniai rpesiai... UDK 947.45.083+355.42(474.5)+888.2-94

LIONGINO BALIUKEVIIAUS -PARTIZANO DZKO DIENORATIS 1948 m. birelio 23 d.1949 m. birelio 6 d. SL 2015. 2002 01 29. 11,75 sp. 1. Us. Nr. 2.114 Ileido Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Didioji g. 17/1, LT-2001 Vilnius Spaud AB spaustuv Spindulys", Gedimino g. 10, LT-3000 Kaunas www.spindulys.lt Kaina sutartin

Publikuojamas uvusio Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukeviiaus-Dzko dienoratis pus amiaus iguljo buvusiame KGB archyve Vilniuje. Dienoratyje ikyla tragika idealisto asmenyb, drstanti tiesiai pavelgti pasaul ir save. Autoriaus pasaulira, trokimai ir siekiai atsiskleidia negailestingos partizan kovos fone. I kasdienybs konteksto isirutulioja ir nuodugnesni apibendrinimai esminiais tautos ir valstybs ilikimo klausimais. vardijs prieastis, atvedusias Lietuv prie 1940-j katastrofos, L. Baliukeviius analizuoja ir aktualiausias pokario politines tautines bei moralines problemas. Kurdamas nepriklausomos valstybs vizij, kaip teisingumo troktantis mogus, pasisako u socialiai orientuot valstyb. Rytas ir heroizmas susipina su svajonmis sulaukti taikaus ir laisvo gyvenimo, sukurti eim... L. Baliukeviiaus-Dzko dienoratyje atsispindi ir aktualiausios Dainavos apygardos partizan problemos bei kasdieniai rpesiai...

ISBN 9986-757-50-9

You might also like