You are on page 1of 390

MARIJAMPOLS TAURO APYGARDOS PARTIZAN IR TREMTIES MUZIEJAUS LEIDINYS

ALDONA VILUTIEN JUSTINAS SAJAUSKAS

I T A R K

MANO VARD
TAURO APYGARDOS PARTIZAN VARDYNAS

DIUGAS VILNIUS 1999

Virelio autorius VYTAUTAS SAJAUSKAS

UDK 947.45.083:929(031) Vi-188

ISBN 9986-29-038-4

Aldona Vilutien, 1999 Justinas Sajauskas, 1999

MES IA, GYVI

Skurdas laisvoje valstybje geriau u pertekli vergijoje", - prie 22 amius pasak graik iminius Demokritas. Protingasis graikas nepatikslino, kuo u laisv reikia mokti, bet valiuta" visais laikais buvo ta pati - patriot kraujas. Tiek senovje, tiek ms laikais. Lietuvoje 1918-1920 metais laisv apmokjo savanoriai, 1991 Televizijos ir Medinink gynjai, pokaryje - partizanai. Prasidjus antrajai soviet okupacijai, j buvo pilni mikai. Per 10 intensyvios kovos met uvo arti 30 000 laisvs kovotoj; madaug kas ketvirtas j krito partizan Tauro apygardoje. Apie juos i knyga. 1945 metais nedidelio Marijampols apskrities Skardupi kaimelio klebonijoje kurdami partizan Tauro apygard, jos krjai apibr ir tos apygardos ribas: i vakar - Rytprsi siena, i iaurs ir ryt Nemunas, i piet - buvusi administracijos linija su Lenkijos okupuota Lietuvos dalimi. Taigi apygarda apm Suvalkij ir dal Dzkijos. Sunkiausia apibrti pietin apygardos rib. j jo ne tik konkrei rib neturintis lenk okupuotas Suvalk trikampis, bet ir teritorijos, kurios vliau atiteko Dainavos (Dzk) apygardai. Iki 1946 m. Taurui priklaus Verebiejai, Krokialaukis, drija, Lazdijai, Dumblis, Rudamina, Simnas, Santaika, Kirsna, Teizai, Verstaminai, Meteliai, venteeris, Veisiejai, Seirijai, Miroslavas, Leipalingis, Kapiamiestis. Tauro apygardos ribose danai lanksi Jiezno, Kruonio ir Darsnikio partizanai; du pastarieji miesteliai vliau atiteko Didiosios Kovos apygardai. tai kodl Vardytum pateko Dzk rinktins kariai: tuo metu j rinktin priklaus Tauro apygardai. Iki 1946 m. jai priklaus ir arno rinktin.

Prireikus Tauro apygardos kovotojai imdavosi ginklo ir kaimyninje Karaliauiaus (Kaliningrado) srityje. Nors, atrodo, ten jie daniau bdavo ukasami. Apygardos teritorija buvo padalinta partizan rinktinms, kuri pavadinimas ir skaiius vairavo priklausomai nuo aplinkybi. Pag rindins rinktins buvo algirio (Stirnos), Vytauto, Perkno, Gedi mino ir Geleinio Vilko. Lenkikoji Lietuvos teritorija atsidr Vytauto rinktins 4-os kuopos inioje. Anapus sienos lietuviai kovojo kartu su antikomunistine lenk partizan organizacija Wolno i niepodlego" (WIN). Po 1947 m. gegus, kai vado generolo Anderso sakymu WIN nariai legalizavosi, ms vyrai Augustavo mikuose liko kovoti vieni. Vardyne surayti visi autori akiratin patek gyvi ir uv Tauro apygardos partizanai. Pamintas ir vienas kitas inomesnis ryininkas. Partizan vardai pradti urainti Atgimimo pradioje. Darbas pa spartjo 1993 m. Marijampolje krus partizan Tauro apygardos muziej, kuriam nuo pirmos dienos vadovauja viena Vardyn autori A. Vilutien. Po trej met ileisdama knyg Treioji vliavos spalva", ji jau galjo paskelbt i ilgok uvusi Tauro apygardos partizan sura: Vardynas - to surao pltot. Partizanai Vardyne surayti abcls tvarka. Jei pavard neinoma, paraytas tik slapyvardis arba vardas. Toki daug. Saugodami artimuosius nuo represij, slp savo pavardes partizanai, veng nereikaling ini ryininkai. Po pavards, vardo ir slapyvardio pateikiama kovotojo kilms vieta, gyvenimo metai ir trumpos inios apie jo partizanavim. Paymjome visus mums inomus apygardos partizanus kitatau ius. Daugiausia, keliasdeimt, buvo vokiei - Vermachto kareivi, pabgusi i nelaisvs ir atjusi mik. Dar buvo trys latviai, pora ukrainiei, austras, vengras... Tai bene ir visas internacionalas". Visi kiti uaugo Lietuvoj, alelj mylimoj". Neinom kovotoj rame vien kit, - tuos, kuri inoma arba uvimo vieta, arba uvimo data. Gal kada nors tai pads jiems tapti inomiems. Vis dlto Vardynas - ne populiarus biografij rinkinys Kas yra kas", kuriame gali perskaityti apie save visk, k nori; ne vienas,
6

besivaikantis socialini lengvat, nusivils, nerads jame savo pavards. Priskirkite tai autori ribotumui. Ko nerame? Vardyn nepateko vairi pokario jaunimo organizacij nariai, kurie nekovojo su ginklu rankose; neminimi menkadvasiai, kurie, paragav partizano duonos, netruko atipti dantis ir pradjo idavinti ne tik pasiprieinimo idj, bet ir kovos draugus (knygoje paminti tik stambiausi idavikai, veik Tauro apygardoje Tautvaia, Kabelis, Demonas, ilvinas, Viesulas, Negras); nra knygoje ir vien kit memuar autori, ms akimis, pernelyg sureikminusi savo veikl pokaryje. Tai tiek apie vardus ir pavardes. Naujasis partizano vardas - slapyvardis. Rame visus mums ino mus - net jeigu tuo slapyvardiu partizanas pasinaudojo vos vien kit kart. Saugumo savo agentams duot slapyvardi nerame, pavyzdiui, A. Zaskeviiaus saugumietikas slapyvardis buvo Bagdo nas, A. Bielino - Variagas, V. ekaiio - Relsas ir t.t. Pirmieji partizanai slapyvardi neturjo. Tik 1945 m. susisiek su kit krat laisvs kovotojais, Pali vyrai pradjo rinktis slapy vardius. Rinkosi pagal savo skon ir bd - kad tik toliau nuo pavards. Tiesa, jau tada Antanas Surauius-Paberis, Tauras, Dainavos apygardos partizanas nuo Druskinink, sil atsisakyti akivaizdi slapyvardi, teisingiau, slapyvardiu pasirinkti kit pavard. Taip bt enkliai apsunkintas partizanus mediojusio saugumo darbas. Deja, nugaljo kita, romantikesn tendencija, ir jaunuoliai, pam rankas ginkl, tapo Sakalais, Ramunmis, valgais... Grau, bet pavojinga. Naujokai slapyvardius gaudavo priimdami partizano priesaik. Raydami knyg, suinojome ir vieno kito slapyvardio pasirinkimo motyv, jie ne tik vairs, bet ir doms. Maiausiai galv dl naujo vardo suko K. Staiokas ir G. Tama linas, slapyvardiais pasirink savo tikruosius vardus: Klemensas ir Gediminas. Klemenso brolis panoro vadintis Kovu: mat t mnes ijo mik. Dl tos paios prieasties A. Banislauskas tapo Geguiu, o K. Lapinskas - Bireliu. Paliekant namus A. Skrinskai, ydjo er mukniai, ir jis tapo ermukniu. J. Armonaitis pasivadino Triupu,
7

nes kortuojant triupas", koziris, kerta visas kortas. B. LabenskasKarinas buvo baigs Kauno karo mokykl, V. Sinkeviius-Bgnas toks tapo pabgs nuo j tardiusi saugumiei, o Amonas-Sargas karo metais sargavo kaljime. P. Seredas-Stribukas prie partizana vim buvo liaudies gynju", S. Lapaitis, draug pramintas Kalvaiiu kalviu, o J. Bendoraitis-Starina Raudonojoje armijoje, i kurios atbgo partizanus, neiojo virilos antsiuvus. Literatrinius slapyvardius pasirinko J. Medelis-Atas ir S. Mel nykas-Portas, pasivadin A. Diuma roman heroj vardais. Tuo paiu keliu nujo A. Povilaitis-Abneris bei V. Arlauskas-Virpa, pasirink pamgt roman heroj vardus. V. iuoderis Magiku buvo pramintas dl savo auksini" rank. K. erneviius soviet kariuomen ijo ne savo noru ir u tai pateko dalin, sprogdinus uolas. Vieno sprogimo metu i 100 sprog dintoj uvo 98. K. erneviius iliko, parbgs Lietuv, slapstsi, paskui ijo mik. uvusio brio atminimui pasivadino imtiniu. Su kariuomene susijs ir kito partizano, Tito, slapyvardio atsira dimas. Karo metu tarnaudamas vokiei kariuomenje, jis buvo nusis tas Jugoslavij gaudyti komunist lyderio Tito, todl ir pats buvo pramintas Titu. Buvs ulonas J. Karalius-Giunteris panoro neioti numylto irgo vard, o buv Lietuvos laknai K. Liaukus ir J. Bulota pasivadino garsaus aviakonstruktoriaus A. Gustaiio sukonstruoto lktuvo vardu - Anbo. Vokietis H. Gesleris skraid lktuvu Storch" - garnys. Taps Suvalkijos partizanu, jis taip pat pasim savo lktuvo pavadinim ir iki pat ties vadinosi Garniu. tabo darbuotojas M. ilionis tapo Plunksna dl to, kad daug ra, o girininkas V. Senavaitis aliavelniu dl savo uniformos spalvos. Pali partizanas J. Kasparaviius labai mgo kompozitoriaus trauso muzik ir prisim garsaus muziko pavard. Draugams betgi suprantamesnis buvo Strausas - taip vad ir auk. T pai uvinto pali apylinkse 1944 m. imesto desanto radistas A. Karvelis saugumo sumetimais pasivadino rusika pavarde Sundukovas, o Biruts rinktins tabo darbuotojas J. ieika slapyvard

keit kas mnes: koks mnesis, toks vardas. Tiesa, J. ieika turjo ir nuolatin slapyvard - Stepas. Prieui suklaidinti 17-mtis Pumeris pasivadino Uoviu, smulkaus sudjimo emutis partizanas i Dzkijos - Auktuoliu, o tylenis jo draugas-Baikininku. iai grupei priskirtinas ir 216 cm gio K. Pyplys, vienu metu vadinsis Mayliu. A. Papeikiens namuose buvo slptuv Ramov" (Pas jus einame valgyti kaip Ramov", -juokavo partizanai"). Priversta imtis ginklo, Papeikien pasivadino itos slptuvs vardu. V. Baceviius tvikje prisodino daug jovar, todl ir pats panoro vadintis Jovaru, prie J. ilinsko nam eere suko lizd bkas, nuo to ir partizanas Bkas. P. Zalieckas Dagiliu tapo todl, kad vis laik vilpavo ar dainavo, o K. Jankauskas Vikeriu - dl savo vikrumo. J. Radzeviius Spygliu pasivadino dl to, kad jo mik. Ypa danai miko vyrai slapyvardiuose uifruodavo" savo fizinius trkumus ar privalumus. Dl emo gio P. Gumauskas tapo Pipiru, V. ekeviius - Mayiu, o Geliuose uvs partizanas emaiiu. S. Rudzeviius, kuris buvo ne tik emas, bet ir apknus, pasivadino emuiu. viesiaplaukis garbanius B. iupinskas virto Linu, o tamsiaplaukis L. Ramanauskas - Varnu. Rudabarzdis J. Kazakeviius pasivadino Liepsnabarzdiu, o J. Daniseviius dl veli anden ir ilg plauk Gorila. A. Kereviius ir D. Leonaviius Mnuliais virto taip pat dl savo ivaizdos: vienas buvo plikas, antram veid dark tamsi apvali dm. Andzelio viena akis buvo primerkta, lyg mediotojo prie v tai ir Mediotojas. J. Kazlausk, gyvenus Daukiagirje prie rev, K. Pyplys pavadino Reviniu, o kitas vadas, Vjelis, parinko slapyvard ryininkui V. Gumauskui. Esam netek jau 13-os draug, - pasak vadas. - Bk 14-as". Taip atsirado Vydnas 14-as. Pasak partizans V. Puinskaits, apygardos vadas Z. Drunga slapyvardiu pasirinko savo antr vard: Jonas. Kadangi rinkosi per Mykolines, pridjo dar ir arkangelo vard. Susumavus: Mykolas Jonas. Savaip doms grupiniai" slapyvardiai, kuriuos pasirinkdavo draugai arba artimi gimins. Nuo paprast pseudonim jie skyrsi
9

tuo, kad buvo derinami ne prie partizano bdo ar ivaizdos, o prie kito asmens slapyvardio. Paprastai ie slapyvardiai bdavo kuo nors artimi. Antai S. Maita pasivadino Vaidila, o S. Maitait Vaidilute. Broliai Pakai i Jank vls. tapo vienas Ulonu, antras Gusaru, kartu vaikioj ir kartu uv A. Jankaitis ir V. Butana Meka ir Lokiu. Panaiai pasielg broliai Augustanaviiai Denkauskai i Okasvili. Vienas tapo Perknu, antras Griausmu. Broliai Streimikiai pasidalijo garsaus JAV boksininko, lietuvio emigranto J. arkio-ukausko pavard. Vienas m vadintis arkiu, antras - ukausku. Broliai Sasnauskai panaiai inarst" Amerikos atradj: Kristupas ir Kolumbas. O tai broliai Raiai i Reketijos kaimo virto mediais - Klevu, uolu, Beru ir Topoliu. Tik penktasis, jauniausias, panoro tapti Grikiu. Ms laikais raant tok darb kaip is Vardynas labai svarbu poiris altinius. Nuo j pasirinkimo ir traktavimo priklauso, ar knyga prisids prie tautos istorins atminties atkrimo, ar taps dar viena eilute NUMESTINS LITERATROS srae. Kol kas tokia literatra plste plsta knygyn lentynas. Daugiausia naudojoms iais ini altiniais: pogrindio (parti zan) spauda, okupant pamttais dokumentais (vadinamieji KGB archyvai), memuarine literatra ir atsiminimais apie pokar. Naudo joms ir iandienini istorik darbais, periodika, bet - maiau. Kiekvienas ini altinis turi savo privalum ir trkum. Pogrindio leidini ilik labai nedaug, o j leidj galimybs gauti informacij buvo ribotos. Be to, reikjo slpti autori ir partizan pavardes. Vertingesni pokario kov dalyvi ir liudinink prisiminimai, bet ir vl: moni atmintis ne gelein. Usimirta datos, vardai, vykiai. Beveik tas pat pasakytina ir apie raytinius atsiminimus. J trkumas dar ir tas, kad sivlusios klaidos su autorium neaptarsi ir neitaisysi: kas parayta - parayta. Nepatikimiausi KGB archyvai, kokie informatyvs jie beatrodyt. Dl dviej prieasi: saugumo protokoluose ufiksuoti ne geranorikai, o prievarta igauti faktai, antra, neigav t fakt, okupant tardytojai

10

juos sukurdavo, kaip savo veiklumo rodym. Pritariam knygos Lietuvos karas" autoriui: kritin io ini altinio analiz btina. Mginome i vis mint altini gautas inias derinti ir anali zuoti. Pavyko ar nepavyko - kitas klausimas, taiau mums nepriimtinas vieno kurio ini altinio suabsoliutinimas. Kuo tai baigiasi, galime sprsti kad ir i Vilniuje 1994 m. ileistos knygos Lietuvos kov ir kani istorija" I t. likimo. Aikinantis ir atsiprainjant j teko perspausdinti. Vis dlto mginimai mokslin analiz pakeisti autoriui pageidautina tiesa kartojasi. Naujausias pavyzdys: viename paskutinij Laisvs kov archyvo" numeri buvo paskelbtas ilgokas laisvs kovotoj sraas. Viena io srao pavard autori pastmjo plaius samprotavimus apie idavyst. Ivardijs nemaa altini, ne itin palankiai nuvieiani jam rpim asmen, rainio autorius neanali zuodamas nupt juos al ir kaip paskutins instancijos ties paskelb tik jam ir leidinio redakcijai inomo KGB dokumento teiginius neatskleisdamas nei dokumento signatros, nei turinio. Toks tai mokslinio argumentavimo" mechanizmas... Pokaris ms krat nusjo slaptais laisvs kovotoj kapais. iandien ant j kyla paminklai su inomais, o daniausiai dar negir dtais uvusij vardais. Itark mano vard", - nekyriai prao praeiv uvs partizanas. Pirmiausia itark. Paskui pamgink suprasti. AUTORIAI

U N E N U S L P T O D DKOJAME

Aldonai Arlauskienei i Adamarinos k., Antaninai Akelaity tei i Skaisin k., Genei Alkeviienei i Vilniaus, Juozui Astrauskui i Marijampols, Vitui Akelaiiui i Igliaukos, Zuzanai Abraitienei i Marijampols, Pranui Adomaiiui MIC i Marijampols, Klementinai Adomaitienei i Dovyd k., Natalijai Balitei i Mozriki k., Vincui Balniui i Tarprube zi k., Teresei Bridiuvienei i Kauno, Marcelei Baltramonai tienei i Marijampols, Martynai Bikuliienei i Kauno, Anta ninai Bakeviitei i Kudirkos Naumiesio, Stasei Brazaitienei i Marijampols, Magdelenai Banionienei i Jrs k., Justinui Bekampiui i Riei k., Zigmui Balsiui i Marijampols, Birutei ir Algiui Bagdonaviiams i Marijampols, Vytautui Baceviiui i Marijampols, Elenai Bosikytei i Nendrini k., Onai Blidiu vienei i Marijampols, Kostui Bagdonui i Marijampols, Elvyrai Bielskienei i Dovyd k., Teresei Banceviitei-Vabalaitei i Vilniaus, Jonui Bukeviiui i Jon k., Juozui Brazaiiui i Strazdiki k., Jeronimui Ciupliui i Vilniaus, Onai Dailydienei i Kauno, Onai Dragaienei i Stebuli k., Aldonai Ddonienei i Marijampols, Janinai Gureviienei i Marijampols, Danutei Gureviienei i Rudels k., Adai Glavinskienei i Marijampols, Julei Gelvinauskienei i Marijampols, Aldonai Girdauskienei i Grikabdio, Aldonai Goberytei i Egliki k., Vytautui Gumauskui i Eerlio, Anelei Gerulaitytei i Idag k., Salomjai ir Jurgiui Grigaiiams i Armin k., Jurgiui Glaveckui i Dauki, Janinai ir Vladui Gurinskams i Marijampols, Vincui Gelaiui i Pakuonio, Aldonai ir Juozui Isodams i
13

Liudvinavo, Marijai ir Juozui Isodams i Gudeli, Eleonorai Ivanauskienei i Vilniaus, Veronikai Januauskienei i Lazdij, Kostui Janulaiiui i Vilkavikio, Petronei ir Juozui Jakimavi iams i Punsko, Agnutei Janiauskienei i Kauno, Stasei Jarum baviitei i Skaisin k., Anelei Jankauskienei i Marijampols, Albinai Juraitienei i Marijampols, Alesei Jankauskienei i Graiki, Onai Juraitienei i Marijampols, Antanui Kruikui i Kalvarijos, Marijai Anelei Kelerienei i Aistiki k., Birutei Kyburienei i Marijampols, Juozui Karalinui i Marijampols, Jonui Kazlauskui i Pakuonio, Andriui Karpaviiui i Kazl Rdos sen. Bartnink k., Stasiui Kadusauskui i Marijampols, Juozui Krasauskui i Marijampols, Onai Klyvienei i Marijam pols, Onai Kuzmickienei i Marijampols, Onai Kajokienei i Kazl Rdos, Pijui Kruinskui i Kauno, Algimantui Leleiui i Kazl Rdos, Albinai Lakickienei i Liudvinavo apyl. Kume i k., Danutei ir Algirdui Liutkeviiams i Marijampols, Danutei Lietuvninkaitei i Marijampols, Petronlei Liutvinai tienei i Norvertavo k., Ramutei Ledienei i Kazl Rdos, Petronlei ir Juozui Liudiams i Marijampols, Jratei Marcin keviienei i Kauno, Justinui Mortzai i Marijampols, Vidman tui Maanauskui i Leki, Janinai Miliauskienei i Maeiki, Jonui Matukeviiui i Prien, Marijai ir Stanislavai Mikinytms i Marijampols, Beniui Matuseviiui i Liudvinavo, Alfonsui Matukaiiui i Dambavos k., Marijai Matjoaitienei i Marijampols, Kaziui Matuleviiui i Teli, Jonui Murauskui i Druskinink, Marijai Medelytei i Balsupi, Juozui Medeliui i Marijampols, Beniui Matulaiiui i Tump k., Juliui Mielkui i Teli, Angelei Matuleviienei i Jusaii k., Onai Maceiko nienei i Marijampols, Danutei ir Algiui Maiulskams i Graiki, Marijai Merkeviienei i Marijampols, Jurgiui Nevuliui i Marijampols, Vytautui Navickui i Puskelni, Antaninai Navickienei i Kauno, M. Noimanui i Kauno, Angelei Natkeviienei i Marijampols, Izabelei Olekienei i Vilkavikio, Onai Peiulytei i Marijampols, Vincui Prsaiiui i Kauno, Jonui Plioriiui i Liudvinavo, Anastazijai Papeikienei i Kalva
14

rijos, Algirdui Peiukoniui i Palangos, Kostui Padolskiui i Marijampols, Aldonai Pstininkienei i Marijampols, Zuzanai Pauliukaitienei-ilinskienei i Marijampols, Augenijai ir Motiejui Paulaviiams i Graiki, Alfonsui Pumeriui i Vilka vikio, Romui Rusteikai i Marijampols, Daliai Raslaviienei i Veiveri, Onai Ruginienei i Marijampols, Marijai Ramo kienei i Marijampols, Pranui Radzeviiui i Kauno, Stasei Rainienei i Kazl Rdos, Juozui Radzeviiui i Dauki, Edmundui Simanaiiui, Vincui Stadaliui i Marijampols, Re ginai Stasinienei i Grigiki, Anelei Samulaitienei i Valavi i k., Aivai Sidaraviienei i Marijampols, Kazimierui Saviiui i Alytaus, Vytautui Sedziniauskui i Vilkavikio, Teresei Star kauskienei i Zypliabdio k., Marijai Starkauskienei i Zyplia bdio k., Jurgiui Svitojui i Laibiki k.,Genovaitei Sebestienei i Marijampols, Julei Stankeviienei i Valavii k., Teklei ir Petrui Skirkeviiams i Trakn k., Birutei Sinickienei i vent ragio k., Elenai ir Jonui Sendzikams i Laukiki k., Justinui Staskeviiui i Marijampols, Marijai Skarickienei i Marijam pols, Albinui Skrinskui i Alytaus, Leokadijai Sinkeviienei i Alytaus, Justinui Stanknui i Marijampols, Onai Sakaviienei i Vicentiki k., Broniui Stankeviiui i Stok k., Broniui Strimaiiui i unsk, Onai imikienei i Marijampols, Onai aliuvienei i Blandi, Gintautui alaeviiui i Kauno, Marijai Turtienei-Vokietaitienei i Marijampols, Klemensui Tamali nui i Veiveri en. Kampini k., Juozui Tumui i Marijampols, Bonifacui Uleviiui i Kauno, Zuzanai Urbonaitei i Lazdij, Salomjai Urnieienei i Egliki k., Raimundui Vabalui i Vilniaus, Vytautui Valuntai i Ploki, Vytautui Viruiui i Prien, Bronei Vokietaitienei i Marijampols, Matildai Varnagirienei i Liudvinavo, Onai Vyniauskienei i Marijam pols, Julijai Zelepienienei i ecino, Pranei Vaiinienei i Zypliabdio k., Adelei Vainienei i Marijampols, Broniui Viz girdai i Marijampols, Gediminui Valentai i Padvariki k., Bronei Valaitytei i Sasnavos, Marijai ir Pranui Viruiams i Kauno, Julijai Vitienei i etok, Jonui Vaitkeviiui i Mikni15

ki k., Leonijai Vaitkeviienei i Prien, Ramutei Zorskienei i Marijampols, Birutei Zubaviienei i Didij elvi k,, Petronlei Zuikienei i Marijampols, A. itkuvienei i Marijampols, Petronlei ilionienei i Baragins. Na ir, inoma, Redai Peiulienei, be kurios darbtumo ir imanymo i knyga bt ispausdinta neinia kelintame tkstantmetyje.

VARDYNAS

A
1. Abraitis Juozas- Spindulys, Neptnas, Naktinis i Sirvy d k. Keturvalaki vls. 1929-1950.02.02. uvo Siberijos k. pas Rimien. Kartu uvo L. Tilvikien, E. alaeviius ir V. Skys timas. 2. Abramaitis (Abromaitis) nuo Krosnos. Sueistas guljo Marijampols ligoninje. 3. Achenbachas r. Akambakas. 4. Abugelis Kazys, Juozo s.,-Spalis. G. 1923 m. Auktosios Panemuns vls. Kauno raj. uvo 1946.01.31 Guog k. Kauno raj. 5. Abramaviius-Abramaitis Bronius - Spyglys. 1914 1945.11.20. I Laukini unkari k. Jank vls. Laps kuopos, vliau - Stirnos rinktins vadas. uvo Degui k. Jank vls. pas Tamalinus. 6. Abramaviius Viktoras - Igla i Bdos k. aki raj. uvo 1946.05. 7. Abramaviius Jonas -ermuknis i emaitkiemio. 19201945.05.08. uvo iegdri k. Balbierikio vls. Geleinio Vilko rinktin, Vilko brys. 8. Abramaviius Albinas i Jank vls. uvo 1945.11.20. 9. Abramaitis Karolis - Karaliukas. G. 1915 m. Bridi k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945.03,1945.07 pab. legalizavosi. 1946.05 buvo suimtas ir nuteistas. 1950 m. gro. 10. Abromaitis Juozas i Saltinink k. Krosnos vls. 19241945. Lakno brys. 11. Abele Haris - Haris i Gibii k. Valmieros vls. ir apskr.

G. 1921 m. Latvis. Nuo 1939 m. jaunimo organizacijos Jaunsargi narys. Nuo 1941.07 tarnavo savisaugos batalione, po poros m nesi - latvi apsaugos policijos batalione, saugumo policijoje. 1944 m. mobilizuotas vokiei kariuomen, kovojo fronte Prsijoje. 1945 m. pavasar pateko rus nelaisv. 1947 m. pavasar i Marijampols belaisvi stovyklos pabgo ir stojo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 55-j kuop. Met pab. Tauro apygardos vado A. Baltsio-vejo buvo pasistas Latvij nustatyti ryio su Latvijos partizanais. 1947.12.23 atvyko Ryg, kurioje 1948 m. pr. buvo suimtas ir nuteistas. 12. Abraitis Pranas i Balsupi. Vytauto rinktin. Vaikiojo su Alfonsu Dulbiu ir Padolskiu. 13. Abaseviius Juozas. G. Daunor k. Balbierikio vls. Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins partizanas. uvo 1945 m. 14. Acus M. Geleinio Vilko rinktin. 15. Adamaviius (Adomaviius) Petras i Poderiki k. Garliavos vls. uvo 1945 m. Antrj Girinink k. Veiveri vls. Biruts rinktin. 16. Adomaitis Albertas - Gaudenis. 1919-1950.06.05. 1949 m. vasar stojo Geleinio Vilko rinktins I br, o po met Apuo to k. Prien raj. iduotas ir sueistas susisprogdino. 17. Adomaitis Antanas. G. 1921 m. edvyg k. Grikabdio vls. Partizanuose nuo 1945 m. pr. Buvo Grikabdio stribas. Bdamas stribu, paleido daug kalini i Grikabdio aretins ir ijo partizanauti. uvo 1946.06.12 Luki vls. prie RugieniKlevini-iaudini kaim. Palaidotas Staliori k. 18. Adomaitis Gediminas - Spartakas i Kirioni(?) k. Rudaminos vls. 1931-1947,06.12. uvo Balsupiuose. 19. Adomaitis - Dd. Suimtas. 20. Adomaitis Juozas r. Auira Saliamonas. 21. Adomaitis Juozas i Vytautiki k. Krosnos vls. 1912? Lakno brys. 22. Adomaitis Justinas, Antano s., i Bartnink k. Vilkavikio raj. 1912? Suimtas 1946.02.28.
18

23. Adomaitis Kazys -Plienas. G. apnagi k. Kruopi vls. 1909-1946.07.25. Lietuvos kariuomens puskarininkis. Plecha viiaus Vietins rinktins karys. Vokieiams isklaidius Vietin rinktin, slapstsi, vliau, ujus rusams, partizanavo apie Plu tikes. I ten 1945 m. vasar sesuo gavo paskutin laik. Vliau kovojo algirio rinktinje. 24. Adomaitis A. uvo 1945.05 Luki vls. Staliori mike. 25. Adomaitis Petras, Juozo s., i Plutiki. 26. Adomaitis Pranas - Barzdukas. G. 1917 m. Lauiki k. Luki vls. Partizanas nuo 1945.04 pr. 1945.08 legalizavosi, 1946.05 buvo suimtas ir nuteistas. 27. Adomaitis Vincas - napsas i Putriki k. Iglikli vls. 1926-1945.07. Partizanuose nuo 1944 m. uvo ties Puskelniais. Ve ginklus ir, keliantis per eup, apvirto valtis. Palaidotas Putriki kapinaitse. 28. Adomaitis Vitas - Agrastas. L. Kliukinsko-Levo brys. 29. Adomaitis Vitas, Jurgio s., i Novokurionio(?) k. Rudami nos vls. 1927-? Lakno brys. Kalniks mio dalyvis. Buvo suimtas. 30. Adomaitis Vytautas - Agrastas. Kalniks mio dalyvis. 31. Adomaitis Zigmas - Plienas, Vanagas. Dovyd k. Jank vLs. 1914-1948.02.13. Partizanavo algirio rinktinje nuo 1945 m. pavasario. 1947 m. buvo paskirtas 34-osios kuopos vadu. uvo Toliej k. Jank vls. pas alenekien. Kartu uvo J. Kvietkaus kas-Gaidys. Gaid nuov, o Plienas nusiud. 32. Adomaviius Mykolas i Rumiki vls. Partizanuose 1945-1946 m. Mirs. 33. Adomaviius r. Adamaviius. 34. Adomaitis Jurgis - Agrastas, Artojas i Kirsnos k. Krosnos vls. 1924-1946(7). Lakno brys. 35. Adomaitis Jurgis, Juozo s., i Alksniki k. Vilkavikio apskr. 1904-? Suimtas 1945.08.06. 36. Adomaitis Antanas - Kstutis i Katiliki k. unsk vls. 1917-1948 m. Suimtas 1947.04.24 Gintaut k. pas Butana viius. Mir Magadane. Vytauto rinktins tabo narys.
19

37. Adomaviius Mykolas -Plienas i Dovyd k. Jank vls. 1898-1946.07.24. uvo Meilutgiryje prie Rdupio k. Kazl Rdos vls. Kartu su juo uvo Staniulis-arnas, VosyliusStrazdas, trys vokieiai ir dar du neinomi partizanai. Visi perlai doti naujas Kazl Rdos kapines. Vieno neinomj slapyvar dis Bajoras, vokieiai - Hansas, Paulius ir Karolis. 38. Adomulien Magdelena. Kauno apyl. partizan. 39. Adomulis Antanas. Kauno apyl. partizanas. 40. Adukauskas Vincas i Zaili k. Alytaus raj. uvo 1945 m. Paliose. 41. Aglinskas Zigmas - Gluosnis i Girinink k. Pakuonio vls. 1921(1924)-1949. Geleinio Vilko rinktin, Viesulo brys. Sueistas mir bunkeryje. 42. Aglinskas Antanas, Juozo s., i Girinink k. Pakuonio vls. uvo 1948.10.13. Geleinio Vilko rinktin. 43. Aglinskas Pranas - Lapinas, Liepsna, Vidmantas. G. 1918 m. Girinink k. Prien vls. Lietuvos kariuomenje tarnavo artilerijos pulke. Nuo 1945 m. pavasario Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 4-osios kuopos II brio vadas. Vliau vadovavo 4-ajai kuopai. uvo iduotas 1948.07.26 Pamoterio k. Pakuonio vls. 44. Aglinskas Vytautas - irnelis i Girinink k. 1922-1947 m. 45. Agtinis(?) - pavard neinoma. Brio vadas i Suvalkijos. 46. Agurkis Julius - Bijnas i Rudels k. Kalvarijos vls. uvo 1951.02.01 Jakimaviiuose. Vytauto rinktin, uolo kuopa. 47. Agurkis. Bijno brolis. uvo 1951.02.01 Jakimavii k. 48. Aidas (pavard neinoma) i Laukiki k. Ilauo vls. 1949.03.25 uvs kovotojas. 49. Aidas (pavard neinoma). Vytauto rinktins partizanas. 1947.12.25 kartu su V. Peeliu-Vairu uvs Dailui k. Vilkavi kio raj. pas Januleviius. 50. Aidukauskas Vincas. uvo 1945 m. arno brys. 51. Aidulis Jaronimas - Vanagas i Sangrdos vls. Partiza nuose nuo 1944 m. Partizanavo metus. Pasidirbdins dokumen
20

tus, dirbo Kalvarijos, vliau -Paaislio psichiatrinse ligoninse. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 52. Aikeviius A. 1920-1946. uvo prie Pakuonio. 53. Aitutis Vincas, Juozo s., i Alinink k. Prien raj. 1918 1946.03.04. Suimtas 1945 m. Mir Vorkutlage. 54. Aitvaras (pavard neinoma). Perkno rinktins parti zanas. 55. Aitvaras (pavard neinoma) i Armoniki k. Kauno raj. G. 1922(?) m. Gedimino tvonijos vadas. 56. Akambakas (Achembachen, Achenbachas, Okambakas) Albrechtas, Algirdas - picas, Perknas. G. 1927(1928) m. Jonavoje. partizanus ijo i Bliuv k. aki raj. uvo 1950.09.12 Auktosios k. Kiduli vls. Kartu uvo V. Aleksa-Aras, A. Pi ikas-Bijnas, V. ulskis-Laisvnas ir S. Jaktys-Spindulys, o J. Ivanauskas buvo suimtas. 57. Akelaitis Vytautas, Juozo s., i Girnupi k. Kazl Rdos vls. 1923-1947.05.31. algirio rinktin. 58. Akelaitis Jonas - Bijnas nuo Vilkabds k. Sasnavos vls. 1922-1945.06.10. uvo Auktosios k. Sasnavos vls. Palaidotas Mikalikje. 59. Akelaitis Juozas i Parls(?) k. 60. Akelaitis Petras, Jono s., i Igliaukos k. Marijampols raj. 1905-1945.04.13. uvo Igliaukoje. 61. Akelaitis Kazimieras - Vtra. G. Igliaukoje. 19241948.01.28. Mir operuojamas Kaune. 54-osios kuopos vadas. Partizanuose nuo 1947 m. pab. 62. Akelaitis Sigitas - Vinet. 1928(?)-1994 m. Vytenio brys. Mir po lageri. 63. Akosaitis Pranas i Ploki. algirio rinktin. 64. Akromaitis - ernas. Simno apylinki partizanas. 65. Akstinas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins brio vadas. 66. Alauskas - Pistoletas. Partizanavo kelerius metus. uvo. 67. Aleknaviius Juozas i Mock k. Kalvarijos vls. 1921

21

1945.04.20. Vytauto rinktins, uolo kuopos partizanas. uvo Rudels k. Kalvarijos vls. Palaidotas Bdveityje. 68. Aleknaviius Petras - Strazdas. G. 1925 m. Gerdi k. Luki vls. aki apskr. Partizan ryininkas. Partizanams nurodius, buvo stojs LKP. Mir 1965 m. 69. Aleksa (Brakus) Antanas - Kstutis, Eys i ilvien k. Ploki vls. 1919-1947.11.17. uvo Brmerins mike prie Ploki. Prie tai tarnavo Raudonojoje armijoje. Valentino brolis. algirio rinktin. 70. Aleksa Antanas i Gemupi k. Kazl Rdos vls. 19251947.06.02. 71. Aleksa Jonas i Zwikiele k. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 72. Aleksa Juozas - Aras i ilvien k. Paeerli vls. 19241946.01.06. uvs Vidgiri k. Ploki vls. ties Valaityne. Partizanuose nuo 1945 m. Dr. V. Kudirkos brio vadas. 73. Aleksa Valentinas - Aras. G. 1929 m. ilvien k. Ploki vls. aki apskr. uvus broliui Juozui, pasirinko slapyvard Aras ir stojo jo vieton. Buvo algirio rinktins Vasario 16-osios tvonijos vadas. uvo 1950.08.12 Auktosios k. Kiduli vls. aki apskr. 74. Aleksa Vincas. Runo brys. 75. Aleksa Vytautas - Aras i ilbali k. Bartnink vls. 1930.03.04-1952(7). Vytauto rinktin. 76. Aleksa Vytautas - Eys, Mekinis i ilvien k. Ploki vls. 1920-1948.02.18. uvs. Vytauto rinktin. 77. Aleksandraviius Bronius i Zaili k. 1924-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 78. Aleksandraviius Bronius - Vijurkas i Mikniki k. Rudaminos vls. 7-1948.12.25. Vienas i 5 Delnicos k. etok vls. uvusi Perkno rinktins kovotoj. 79. Aleksandraviius Petras, Motiejaus s., i Ramanavo k. Krosnos vls. 1898-? Lakno brys. Buvo suimtas. 80. Aleksas (pavard neinoma). Suvalk trikampio parti zanas.
22

81. Aleksas (pavard neinoma) - alna. algirio rinktin. 82. Aleksas (pavard neinoma). Laivo Smetona" jreivis. Zapykio brys. uvs. 83. Aleksynas Juozas, Jono s., i Ruden k. Gudeli vls. 1914? 84. Aleksynas Antanas i Gojaus k. Prien raj. 19191945.09.10. Nuudytas NKVD. 85. Aleksonis Petras. uvo 1946.09.09. 86. Alenka (Milenka, Mileika) - Balandis. 1915(?)~ 1945.01.30. uvo Alininkuose. Skyrininkas. Geleinio Vilko rinktin. 87. Alenskas Alfonsas - Varna. G. JAV. 1918-1995.08.05. Grs Lietuv, gyveno Rdnink k. Sangrdos vls. Nuo 1945 m. Oio kuopoje. Po keli mnesi ijo Lenkij. 1946 m. suimtas, grintas rusams ir nuteistas. Po Magadano gro Rd ninkus, kuriuose ir mir. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 88. Alenskas Jurgis. G. 1920 m. JAV. Alfonso brolis. Broliai kartu gro Lietuv, kartu ijo mik, kartu pasitrauk Len kij. Bdamas JAV pilietis, Jurgis 1946 m. ivyko JAV, taiau parpinti ivykimo dokument broliui nespjo. Vytauto rink tins 4-oji kuopa. 89. Alenskas Pranas - Pemp i Rdnink k. Perkno rink tin. 90. Alenskas Vincas -Tigras i Verstamin k. Lazdij apskr. 1917? Lakno brys. Buvo suimtas. 91. Alesius Adomas. 1920-1945.05.16. uvo Kalniks myje. J. Vainio-Samsono svainis. 92. Aleikas Jonas - Gediminas, Gintautas, Margis, Rymantas i Mikini k. Rudaminos vls. Sein apskr. 1917 1948.08.10. Buvs aulys, Lietuvos kariuomens prielktuvins tarnybos leitenantas. 1945-1946 m. Gedimino rinktins vadas Dzkijoje, vliau Piet Lietuvos srities vado adjutantas. 1946 m. ruden perkeltas Tauro apygardos tab ir spalio mn. paskirtas laikinai eiti apygardos adjutanto pareigas. Gruodio pr. patvirtintas apygardos adjutantu. Lapkriio pab. paskirtas
23

apygardos Karo Teismo prokuroru. Met pab. skiriamas tabo rinktins skyriaus virininku. 1947 m. vasar, organizuojant partizan mokymus puskarininkio laipsniui gauti, buvo paskir tas apygardos tabo organizacinio skyriaus virininku ir egzami n komisijos pirmininku. uvus Biruts rinktins vadovybei, 1947.10 pr. paskirtas ios rinktins vadu, o uvus apygardos vadui vejui, 1948.04.04 perm vadovavim Tauro apygardai, kartu eidamas Biruts rinktins vado pareigas. uvo Jonuiuose prie Garliavos rinktins tabo bstinje kartu su K. Brunza ir J. Skuu. 93. Alekeviius Antanas - Ateitis. G. Kirsnos k. Rudaminos vls. 1917-1946.10.23. uvo Roli k. Brio vadas. 94. Alfas (pavard neinoma). Vytauto rinktin. 95. Alfonsas (pavard neinoma) - nekutis i Armoni ki k. Garliavos vls. Suimtas. algirio rinktin. 96. Alfonsas (pavard neinoma). Suvalk Trikampio par tizanas, 1947.03 slapstsis pas Juoz Stanel. 97. Alfonsas - Lapinas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins B. Simanaiio-Serbento brio partizanas. 98. Alfredas (pavard neinoma). Vokietis i Kermoins k. Iglikli vls. uvo 1946.12. Buvo palaidotas Kermoins kapuose. 99. Aliauskait B. r. Giedraitien. 100. Aliauskas Antanas i Bartnink k. Vilkavikio raj. uvo 1946.03.17. 101. Aliauskas Jonas i Dobilyni k. Vityio vls. 102. Aliauskas Jonas - Traknas i emaitkiemio k. Prien raj. uvo 1945.04.24 tvikje. Palaidotas Skersabalio mike. 103. Aliauskas Juozas - Klaidas. G. Adamarinos k. 19221949.11.21. Partizanavo nuo 1945 m. uvo Nendrini k. kartu su Vaidotu. 104. Aliauskas Juozas - uolas i Igliaukos. 1946 m. suim tas gyvas. 105. Aliauskas Jurgis. Buvo suimtas Geli k. Gudeli vls. pas Steniul.
24

106. Aliauskas Motiejus i Makrick (Kalnini?) k. Gudeli vls. 1928-1946. uvo Dzingiki k. pas Derek. Geleinio Vilko rinktin. Jurgio brolis. 107. Aliauskas Stasys - Kalinys. G. Adamarinos k. 1919 1950.02.09. Vytauto rinktins partizanas, Klaido brolis. uvo su V. Gavnu-Vampyru. 108. Aliauskas Vitas. ?-1947. 109. Aliauskas Vincas - Kairaitis i Kazl Rdos. 1920-? Kazl Rdos mikuose 1944.10.26 imesto desanto radistas. 110. Aliukeviius J. - Berelis. 1910-1945. uvo prie Pakuonio. 111. Alksnelis (pavard neinoma). algirio rinktin. 112. Alksnelis (pavard neinoma). 1926-1947.11.01. uvo Igliaukos ile. 113. Alubauskas Jonas. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno tvonija. 114. Alubauskien Ona. Kauno apyl. partizan. 115. Alukauskas. ?-1945 m. uvo Kazl Rdos vls. Egly nli mike. 116. Amalis (pavard neinoma). algirio rinktin. 117. Ambrasas - Suvalkietis. Drauge su Stankeviium api pls i iauds Stankeviius, partizan teismo buvo nuteistas mirti, bet, rus suimtas, bausms iveng. algirio rinktin, 33-ioji kuopa. 118. Ambrasas - Katonas. Stirnos rinktin. Idavikas. 119. Ambrasas Antanas-Kardas. G. Dambravinos k. Kazl Rdos vls. 1928-? Kazl Rdos 6 kl. moksleivis. 120. Ambrasas Vincas - Peslys, Kktas. G. Kvietkapu io k. Kazl Rdos vls. 1914? S. Rimos brys. Nordamas padti Bagotosios mike bunkeryje upultiems Rimoms, ilindo i savo bunkerio, puol stribus, buvo sueistas ir kalintas Intoje. Nieko neidav. 121. Ambrazeviius r. Ambraziejus. 122. Ambrazeviius i Bdos k. uvo 1946 m.

25

123. Ambrazeviius Kostas - Kastukas i Vytautiki k. 1922-1945. uvo Paliose prie Zaili k. Ten ir palaidotas. 124. Ambrazeviius V. - Balandis. Geleinio Vilko rinktin. uvo Punios ile 1951.05. 125. Ambrazeviius Petras. 1947-1949. Geleinio Vilko rinktin. 126. Ambraziejus-Ambrazeviius Petras - Povilas i Pdiki k. Krosnos vls. Tikroji pavard Ambraziejus. 1920.12.191990.01.01. Kalniks mio dalyvis. Gedimino brys. Palaidotas Marijampolje. 127. Ambraziejus Kazys i Pamargi k. Marijampols raj. uvo 1944.08 Marijampols raj. 128. Ambruleviius Antanas, Kazio s., - Vjas i Pupasodio k. Miroslavo vls. G. 1924 m. Partizanavo Tauro apygardos Vytauto rinktins Vyio kuopoje. Dirbo Graiki saugumo virininku ir teik partizanams inias. 1946.12 valdiai pradjus j tarinti, ijo mik. 1947.03 buvo sueistas, suimtas ir nuteistas - i pradi mirties bausme, vliau - lageriais. Gro. 129. Ambruleviius Alfonsas. LDK Kstuio brys. uvo. 130. Andonis Tomas - Matrosas. uvo 1947.12.27. algirio rinktin. 131. Andrijauskas Antanas. 1918-1949.03.09. uvo prie Jank kartu su V. Daineli ir kitais. 132. Andriukaitis Vladas. algirio rinktin. 133. Andriukonis Vitas. 134. Andriulionis Pranas. Palaidotas Lazdijuose. 135. Andriulionis Antanas i Avioni k. Seirij vls. ?1945.03.30. uvo Veisiej vls. Perkno rinktin. 136. Andriusas Jonas, Jono s., i Kazl Rdos. 1931-1950.08. 137. Andriuis Jonas - Radastas. 138. Andriuis Pranas - apalas, Mriniks Andriuis. G. Mriniks k. Kazl Rdos vls. 1914-1945.12.25. Partizanuose nuo 1945.10.07. Kulkosvaidininkas. uvo prie Krveli k., dengdamas atsitraukianius draugus. Brio vadas. 1951 m. slapta perlaidotas Bagotosios kapines.
26

139. Andriukeviius i Strumbagalvi. 140. Andriukeviius Jonas - ilius. Geleinio Vilko rinktin. 141. Andriukeviius Juozas - Papartis i Strazdiki k. unsk vls. 1920-1948. Partizanavo nuo 1947.04. Vytauto rinktin. 142. Andriukeviius Juozas, Jono s., i Simno vls. G. 1929 m. Geleinio Vilko rinktins Liepos brio partizanas nuo 1947 m. pavasario. Suimtas 1948.05. 143. Andriukeviius Vitas, Vinco s., - Vplys, Vjuoklis i Kirsnels k. Rudaminos vls. uvo Bilvyi k. Lazdij raj. 1929-1952.04.19. Partizanavo trumpai. ilviio brys. 144. Andriukeviius Vitas, Jono s., - Rta(?) i Simno vls. G. 1929 m. Geleinio Vilko rinktins Liepos brio partizanas nuo 1947 m. pavasario. 145. Andriukeviius V. r. ikarskas V. 146. Andriukeviit Albina. 1948.02.17 suimta slptuvje kartu su V. Urbaiio mona. V. Urbaitis uvo. algirio rinktin. 147. Anelaitis i Kazl Rdos vls. uvo 1947.06.01 Vilkavikio apskr. 148. Angauskas. Suvalk trikampio partizanas. uvs. 149. Anskaitis Kazys - Kardas nuo Sasnavos. Partizanuose 1944-1945 m. 150. Anskaitis. 1920-1948. uvo Ruden mike, iduotas eimio. 151. Antanaitis Juozas, Juozo s., i Alytaus vls. 1920-? 152. Antanaitis Antanas i Ruden k. Gudeli vls. K. Degu io brio partizanas. 153. Antanaitis Juozas i Mareerio k. Antazavs vls. Zaras apskr. 1920-? Tauro apygardos partizanas. 154. Antanas (pavard neinoma). Ukastas Veiveri Skaus mo kalnelyje. 155. Antanas - Laktingala (pavard neinoma) i Dievoga los k. G. 1923(?) m. algirio rinktin.

27

156. Antanas - Ginutis(pavard neinoma). algirio rinkti ns kovotojas 1946 m. 157. Antanas - Strausas (pavard neinoma). Lakno brys. uvs. 158. Antanas Jurgis i Makrick k. Gudeli vls. Marijam pols apskr. 42 met. uvo 1947.04.17. 159. Antanynas. Alyts brys. 160. Antanynas. Alyts brys. Kito Antanyno i to paties brio bendrapavardis. 161. Antanynas Julius. Palaidotas Gudeliuose. 162. Antanynas Juozas - Radastas(?) i Makrick k. 1914 (1920)-1946(1948). 163. Antanynas Kazys - Putinas i Makrick k. 1923-1946. 164. Antanynas Antanas i Makrick k. Gudeli vls. Juozo brolis. uvo Naujojoje toje. Kapo vieta neinoma. 165. Antonis (austras, pavard neinoma). Vien iem pra leido poeto Putino tvikje - Pilotiki k. 166. Anuauskas Vaclovas - Klajnas i Jonavkos k. Jiezno raj. 1930-1952.01.15. uvo Sudros k. Alytaus apskr. 167. Anukeviius (Onukeviius?) Bronius - elis i Atesnykli k. Perkno rinktin, Lakno brys. uvo Kalniks myje 1945 m. 168. Anza Kostas - Suomis i Radiks k. Sangrdos vls. G. 1930 m. Partizanuose nuo 1947 m. Pas Aleks Juodeli k. (1948.02.13) buvo sunkiai sueistas ir pateko lagerius. Gro 1957 m. Gyveno Kaune. uvo autoavarijoje. 169. Anzelis Albinas - Rickus, Mediotojas i Ssnink k. Kalvarijos vls. 1916-1950. Vytauto rinktins uolo kuopos partizanas, Dulps brolis. Idavus bunker, uvo Buktos (alio sios) mike prie Norvertavo k. iem. Kartu uvo Vladas Irius, o F. ereka-Karvelis tkart pabgo. 170. Anzelis Jonas - Meka, Dulp i Ssnink k. Kalvarijos vls. 1922-1948.04.06. Vytauto rinktins uolo kuopos parti zanas. uvo Orijos k. pas Aleksandr Karpavii. Kartu uvo J. Lukoeviius-Naras ir A. Sasnauskas-Kristupas. V. Pauliu
28

konis-Renetas buvo suimtas, o V. Pekys-Voverukas itrko. Partizanuose nuo 1945 m. 171. Anzelis Juozas i Krosnos. uvo prie Ssnink. 172. Apynys (pavard neinoma). Kabelio nuautas stribu dirbs partizanas. 173. Apynys (pavard neinoma). ilviio brys. 174. Apolinaras (pavard neinoma). 175. Apuokas (pavard neinoma). algirio rinktins Da riaus ir Girno kuopos kovotojas. 176. Aras (pavard neinoma). uvo 1945.01.29 Alinink k. Prien raj. 177. Aras (pavard neinoma). Vokietis, 1949.12.20 uvs Julijanavoje kartu su J. Valatka-Kardu. Geleinio Vilko rinktin. 178. Aras (pavard neinoma) i Laukiki k. Ilauo vls. 1949.03.25 uvs kovotojas. 179. Aras. Vytauto rinktins kuopos partizanas nuo 1945 m. rudens. uvo 1946.09.21 Gi puolimo metu Vilkavikio apskr. 180. Araviius Bronius i Teizinink k. venteerio vls. 1924-? Lakno brys. Buvo suimtas. 181. Araviius Vitas i Teizinink k. venteerio vls. 1923? Lakno brys. 182. Araviit Elz, Karolio,-Gerut,Degut. G. Jann k. venteerio apyl. Lazdij raj. Nuo 1947 m. - arno rinktins partizan. 1948.04.02 suimta. 1948.04.04., suklaidinusi kareivius, nusiskandino eere prie aliks k. Ukasta venteeryje. 183. Ardickas Jonas-Aras. G. 1916 m. Kiaulupi k. Sintaut vls. Gyveno Liuk k. Slavik vls. Partizanas nuo 1945.07. Po legalizacijos 1946.03 buvo suimtas ir nuteistas. 184. Ardzijauskas r. Raulynaitis. 185. Arlauskas Alfonsas - Geleinis Vilkas, Vilkas i Pagi ri k. Garliavos vls. ?-1945.02.26. Biruts rinktins 3-iojo brio vadas. Buvs policininkas. uvo prie Par, iemkelio myje. 186. Arlauskas Alfonsas, Vinco s., - Teras i ydroni k. Vilkavikio raj. 1924-1947.03.07. uvo Gurbiilyje. Vytauto rinktin.
29

187. Arlauskas Vincas,Vinco s.,-Virpa i ydroni k. 1912 1978. Partizanuose nuo 1944 m. 1945.12.19 suimtas kartu su broliu Jonu. Kaljo. Mir Marijampolje. Tero ir Aurio brolis. Vytauto rinktin. 188. Arlauskas Jonas - Aurys i ydroni k. 1925-1993. Suimtas 1945.12.19 Vidgiri k. Mekui vls. pas Kudlinsk. Gro. Vytauto rinktin. 189. Arlauskas Vytautas i ydroni k. Keturvalaki vls. Partizanuose nuo 1945.04.15. Suimtas. Kaljo. Gro. Aurio ir Tero brolis. 190. Armanaviius Juozas - Dobilas i Nerav k. Lazdij raj. uvo Mikyi trake (mike). 191. Armonaitis Juozas - Albinas Misingeviius, Juozas Palukaitis, Triupas i ilkalni k. Jank vls. G. 1923 m. Partiza nuose nuo 1945m. 1946.11.27 sueistas, suimtas, amputuota ko ja. I lageri gro. algirio rinktin, Vyio kuopa, Mekos brys. 192. Armonaitis Antanas i Bubeli k. aki vls. Zanavyki jos partizanas. 1947 m. susisprogdino Vieriks k. Jank vls. Kartu uvo B. Kvietkauskas ir L. Rutkauskas. algirio rinktin, 193. Armonas Viktoras - Upeivis i Ilguvos k. Krk vls. 1921.04.23-1952.04.13. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Brazik k. Leki vls. kartu su J. Keruiu-arnu. 194. Arnas (pavard neinoma). Kstuio tvonijos kovo tojas 1951 m. 195. Aruolaitis nuo Vilniaus. Vyr. leitenantas, partizan brio vadas. 196. Asaitis r. Jasaitis Vincas. 197. Asta (Astadiejus) Julius-Asta, Astas, Astra, ernas i Vilkavikio. 1918-1945.06.19. Leitenantas. 1945.02 Prienilyje imesto desanto vadas. Margio brio vado pavaduotojas ir sky riaus vadas. LDK Kstuio 10-ojo skrajojaniojo tabo karininkas. uvo Punios k. apylinkse. 198. Astrauskas Jurgis r. Atrauskas Jurgis. 199. Aichneviius. Navicko brys.

30

200. Amenskas Bernardas-uolas nuo Jiezno. G. 1927 m. uvo 1951(1952) m. 201. Amonas Petras -Sargas. G. 1913 m. Puskelni k. Mari jampols vls. Lietuvos kariuomenje baig artilerijos mokomj kuop. Grs i kariuomens, dirbo kaljimo sargu. Partizanas nuo 1945.01. Geleinio Vilko rinktins Simono grups partiza nas. Vliau perkeltas Tauro apygardos Biruts rinktins iedo kuop ir paskirtas brio vadu. uvo 1947.09.12 Kazl Rdos mike, kareiviams upuolus partizan puskarininki II moko mosios kuopos stovykl, dengdamas partizan pasitraukim. Kartu uvo S. Luka-Juodvamis. 202. Amonas Viktoras - Upeivis i Ilguvos k. Paeeri vls. 1921.04.23-1950. uvo Brazik k. Leki vls. Su juo uvo dar vienas partizanas. 203. Atrauskas Antanas, Antano s., - Briedis, Virila i Prseli k. aki raj. 1915-1952.01.02. Siaubo brolis. uvo kartu su broliu Jonu aki raj. algirio mike, idavus bunker. 204. Atrauskas Jonas, Antano s., - Siaubas i Prseli k. aki raj. 1916.08.02-1952.01.02.1944.10 buvo suimtas ir kalintas Grikabdio kaljime. 1945.04 pabgs ijo partizanus. uvo aki raj. algirio mike, idavus bunker. 205. Atrauskas Jurgis - Slibinas. Kulkosvaidininkas. 1946.03.26 uvo Vieriks k. Jank vls. kartu su Z. Rudzevi ium ir N. Vasaiiu. algirio rinktins Mekos brys. 206. Atrauskien-seviien Marcel - Glel(?), mona(?) i varpli k. aki raj. G. 1921.02.28. Partizanavo 1944-1945 m. Siaubo mona. Stirnos rinktin. 207. Ateitis (pavard neinoma). Vytauto rinktins kuopos vadas 1947 m. 208. Atkoius Pranas. G. 1922 m. Siaustuvli (?) k. Ploki vls. uvo 1945.09.12 Maliejiks k. Jank vls. (Kita versija: uvo Gelgaudikio apyl.). Kulkosvaidininkas. 209. Atomas (pavard neinoma). Gydytojas i Kauno. 1909(?)-1947.06.04. uvo Keblikiuose. Geleinio Vilko rinktin.

31

210. Audra (pavard neinoma) i Kauno. uvo Armani ki k. Garliavos vls. Kazl Rdos mike. 211. Audrnas (pavard neinoma) i Kazl Rdos. Buvo sueistas. 212. Augaitis Petras - Tauras. Marijampols apskr. Dzk rinktins Vaidoto junginio partizan vado pavaduotojas, kovojs 1945-1947 m. 213. Augustaitis Pranas - Klevas, Liepa(?). G. Kiaulupi k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945.07. Legalizavosi. 214. Augustaitis Juozas - Beras. G. 1920 m. Kiaulupi k. Sintaut vls. Saki apskr. Partizanas nuo 1945.06.1945.08 legali zavosi. 1946.03 buvo suimtas ir nuteistas. 1958 m. gro. 215. Augustanaviius r. Denkauskas. 216. Augustinas. Kalniks mio dalyvis. 217. Augustinaviius Kazys i Auktosios k. Sasnavos vls. uvo 1945 m. 218. Aukinas Bronislovas i Rudaminos vls. Lazdij apskr. ilviio brys, rezervin grup 1947-1948 m. 219. Aukinas Stasys i Antrj Girinink k. 220. Auktakalnis (Auktikalnis) Vytas - Vytukas i iauliki k. Prien apskr. Geleinio Vilko rinktin. 221. Auktikalnis Kazimieras - Kaspinas. G. 1921 m. iauliki k. Prien vls. Marijampols apskr. Geleinio Vilko rinktins partizanas nuo 1946 m. pavasario. uvo 1946.04.22 iauliki k. Prien vls. Sueistas degdamas ibgo i deganio tvarto ir degdamas mir. 222. Auktuolis (pavard neinoma). ?-1946. Simno-Alytaus apyl. partizanas. uvo Simno vls. Vienagi k. 223. Austreviius Petras - Kurtas i Skituri k. Simno vls. 1921-1945. uvo Kalniks myje. 224. Auira Saliamonas - valgas, Adomaitis Juozas i Parani k. aliosios vls. 1918-1995. 1947.12.31 prie Kazl Rdos buvo sueistas ir suimtas. Myje i 12 uvo 6 partizanai. 225. Aura (pavard neinoma) i Delnicos k. etok vls. Kulkosvaidininkas. Perkno rinktin.
32

226. Aura (pavard neinoma). uvo Delnicos k. B. ala eviiaus-ilviio adjutantas. Sunkiai sueistas, nusiov 1949.12(7). 227. Automatas (pavard neinoma). Vokietis. Slapstsi Skirptikje. uvo Juodaraistyje. Geleinio Vilko rinktin. 228. Avieta Stasys. Partizanas i Ssnink, uvs savo namuose 1945 m. vasar. 229. Avietynas Matas. Teistas Marijampolje 1946.04.24. Po lageri gyveno Kalvarijoje. 230. Avietynas Sigitas - apalas i Ssnink k. Kalvarijos vls. G. 1923 m. Partizanuose nuo 1945 m. Tais paiais metais suimtas ir nuteistas. B lageri gro. Perkno rinktin. 231. Avinas. Perkno rinktin. 232. Avyius Benjaminas nuo Viakio Rdos. 1902-? Savanoris krjas, kininkas, po karo - partizanas. Suaudytas prie Vityio. 233. Ays i Triobiki k. Liudvinavo vls. Vadinamj Partizan savanori brio vadas. 234. Aukas Jonas i Medn k. Prien raj. 1927-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 235. uolaitis. algirio rinktin. 236. uolas (pavard neinoma). Kstuio grups vadas, uvs Balkonuose. 237. uolas (pavard neinoma) i Puskepuri k. unsk vls. 1946 m. ruden netyia nusiov i kulkosvaidio. 238. uolinis (pavard neinoma). Kalniks myje uvs partizanas.

B
1. Babeckas Pijus - Vytenis. G. Kubiliks k. Jank vls. aki apskr. 1926-1947.10.06. algirio rinktinje partizanavo nuo 1946 m. Kartu su P. Grikoni uvo Mekini k. gyventojo e maiio sodyboje. 2. Babraviius A. i virgdaii. Buvs aki saugumo policijos virininkas, pirmosios rus okupacijos metu kalintas
33

Marijampols kaljime. Po karo ijo partizanus. uvo nuo stribo V. Kairaiio granatos. 3. Baceviien Juz - Storul. algirio rinktin. 4. Baceviius Antanas- Fieris. G. 1911 m. Bdviei k. Luki vls. Puskarininkis. Partizanuose nuo 1945.03.1945.05.12 Valk kautyni dalyvis. Po Valk kautyni i partizan pasi trauk. sigijo dokumentus ir apsigyveno akiuose. 1946.04.09 buvo suimtas. Tardomas primu tardytoj ir pabgo, bet buvo nuautas. Jovaro brolis. 5. Baceviius Juozas - Briedis i Runki k. Kazl Rdos vls. 1925-1948.01.06. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Piniki k. Veiveri vls. pas Naujokien. Kartu uvo P. Vanagas-Nemu nas, J. Jasaitis-Naktis ir J. Ciplijauskas- Sakalas. Buvo Geleinio Vilko rinktins Maironio kuopos vado pavaduotojas. 6. Baceviius Jonas. uvo 1947.12.15. Runo brys. 7. Baceviius Jonas-Sakalas. G. 1917 m. Liepkart k. Luki vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1945.09.14 nakt Svarpli k. Ploki vls. 8. Baceviius Juozas - Pukinas i Kampini k. Kazl Rdos vls. ?-1945.07.10. algirio rinktin. 9. Baceviius Vytautas - Jovaras. G. 1922 m. Bdviei k. Luki vls. Partizanuose nuo 1945.03. Valk kautyni dalyvis. Vliau i partizan pasitrauk ir slapstsi. 10. Baceviius Vytautas - Vygandas, Baltruaitis Jurgis. 11. Baceviius Vincas i Kampi k. Skriaudi apyl. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno tvonija. 12. Bach Wilchelm - Vilchelmas. Vokietis. Partizanavo Geleinio Vilko rinktinje, 13. Baciuka (Batiuka) Vladas, Prano s., - Adomas, mogus, nuo 1946.07.20 -Keleivis. I Cibiliek k. Krokialaukio vls. 1900-1947(7). Desantininkas. DLK Kstuio 10-ojo skrajojaniojo tabo vadas. Veik nuo 1945 m. pr. Gudeli, Balbierikio, Marijampols vls. Nuskendo iem valtimi keldamasis per Luksnn eer. Kartu nuskendo mokytojas Ramunis ir Negras. Palaidoti Santaikoje.
34

14. Bacvinka Mikadas. uvinto partizanas. Mirs 1977(?) m. 15. Bacvinka i emaitkiemio k. uvs. 16. Banas Pranas i Jurginiki k. Garliavos vls. uvo 1945.05.07. 17. Bagdonas Petras - Vjas i Everiki k. 1925-1946. 18. Bagdonas Antanas i Girinink k. Veiveri vls. 1946 m. buvo 55 met. 19. Bagdonas Kastytis. Vaikiojo su A. Dumeika. uvinto pali partizanas. 20. Bagdonas - Vjas nuo Rudaminos. uvo Lazdij raj. Papei mike 1945 m. Kartu uvo Kazlauskas ir Jonuka. 21. Bagdonas i Vityio vls. 1882-? Vytauto rinktin. 22. Bagdonaviius - Jovaras. J. Ogilbos-Dobilo pavaduotojas. uvo 1945.09.05. Jiezno apylinki partizanas. 23. Bagdonaviius Jonas. 1947 m. suimtas. 24. Baguauskas Stasys - ermuknis, iedas i Pirmj Kumei k. Alvito vls. 1929-1950(7). uvo Barzduose, palai dotas Bardauskuose. Vytauto rinktin. 25. Baidokas Kazys, Prano s., i Saltinink k. Krosnos vls. 1913? Legalizavosi. 26. Baidokas Vincas - Radastas. G. Saltinink k. Krosnos vls. 1911-? 27. Baika (pavard neinoma). G.Pajiesyje. ?-1947 (1948.01.27). uvo bdamas 20 m. 28. Baikinykas (pavard neinoma). 1922-1946. SimnoAlytaus apyl. partizanas. Partizanai j palaidojo Vienagi k. Simno vls. - alyv krme su kartu uvusiu Auktuoliu. 29. Bajoraitis Albinas - turmas i Okasvili k. Marijampo ls vls. 1922-1947.03.07. Partizanuose nuo 1944 m. Vytauto rinktins brio vadas. uvo Gurbilio k. Pilviki vls. kartu su kitais 5 kovotojais. 30. Bajoraitis Juozas i Mogiks k. Prien raj. Stribas, bendradarbiavs su partizanais. Itremtas. 31. Bajoras Juozas - aibas i Kukiki k. Jiezno vls. 1918(?)-1945.01.30. uvo Alininkuose. Geleinio Vilko rinktin.
35

32. Bajoras (pavard neinoma). 1946.07.24 Toliej k. Jank vls. uvs M. Adomaviiaus-Plieno grups partizanas. 33. Bajoras. uvo 1952 m. ruden su Juozu-Viesulu ir Drsuoliu. 34. Bajorinas - Diemedis. Vytauto rinktin. 35. Babarskis Stasys - Garsas. Partizanas, kuris, BielinoKabelio paveiktas, tapo saugumieiu-smogiku ir 1952.12.24 Miknoni k. Gudeli vls. nuud 4 partizanus. 36. Babeckas Kazimieras nuo Sasnavos. 1909-1946(7). Geleinio Vilko rinktin. partizanus ijo i Kauno. 37. Babickas Vytautas - Vytenis. algirio rinktin. 38. Bakanas (Bakanaviius). Prien apyl. partizanas. uvs. 39. Bakas Antanas, Vinco s., i s k. Saki raj. 18891947.03.22. Suimtas 1945.05.30. Kalintas. Mir po lageri Mari jampolje. 40. Bakelis Juozas i Darinink k. Gudeli vls. Kaljo. 41. Bakys Vincas i Gi vls. uvo 1946 m. lekynje. algirio rinktin. 42. Baka Alfonsas i Kirsnos k. 43. Baktys i Jank vls. aki raj. 1905-1945.12.08. uvo Kazl Rdos apyl. 44. Bakus Povilas - Diemedis. G. 1907 m. Zapykio vls. uvo 1949 m. 45. Baknas Jonas i uol k. Prien raj. 1918-1945.04.12. uvo. 46. Bakutis Alfonsas - Stanelis i Gi. uvo 1946(1947) m. Vytauto rinktin. 47. Balagojus. Partizanas i Rudels k. 48. Balaika Benius i Liubavo mst. Marijampols apskr. 1927-1997. Partizanuose nuo 1945 m. 1946 m. pr. suimtas ir nuteistas. Kaljo Norilsko lageriuose. Gro. 49. Balanda Antanas i Darniki k. aki raj. uvo 1946.09.24. 50. Balandis (pavard neinoma). G. Lenkijoje. Partizanas, vardu Pranas. 1947 m. turjo 35 metus.
36

51. Balandis (pavard neinoma). uvo 1947.05.30 su Karoliu. 52. Balaseviius Vincas i Kluoniki k. Zapykio vls. 1924-? 1945 m. legalizavosi ir buvo nuteistas. Palaidotas Zapykyje. 53. Balaeviius Vincas i Kluoniki k. Zapykio brys. 54. Balius Vytautas i Sirvyd k. Leki vls. G. 1926 m. algirio rinktin. Teistas. Mir Irkutsko srityje. 55. Balius Juozas. Partizanas nuo 1945.01.02. uvo 1945.01.29. algirio rinktin. 56. Balius Justinas - Mindaugas, Bit, Plutonas. 1929.11.301957.07.26. G. Mozriki k. Gelgaudikio vls. 1949 m. pabgo nuo trmimo ir nuo to laiko partizanavo. uvo Alizavos k. Gel gaudikio vls. iduotas. Paskutinis Tauro apygardos partizanas. 57. Balinas, LLA narys. 58. Balinas Antanas i Brazik. uvo 1948(1949) m. Kliptavikse kartu su Jonu Baltruaiiu. 59. Balinas Jurgis, Aleksandro s., - Ugnis i etok. 1918.08.10-1946.01.09. Ijo partizanus 1945 m. ir mir nuo ligos Metelicos k. Meteli vls. pas Ivanausk. Baig karo policijos mokykl. 1990 m. perlaidotas Kalniks myje uvusi kap Simne. 60. Balinas Juozas. G. 1925 m. uvo 1945 m. Paeerli vls. Saki apskr. algirio rinktin. 61. Balinas Juozas. Palaidotas Veiveri Skausmo kalnelyje. 62. Balinas Juozas - Baika. uvo 1945.06.13 Klebikio mike prie Degim k. 63. Balinas Petras - Kareivis i Prien. 1920-1945. 64. Balinas Viktoras i Bdos k. Jank vls. 1921-1945. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. 1945 m. vasar sueist koj sum Dovyd k. pas Kvietkausk. Nukankino Jankuose per tardymus. 65. Balinas Vitas. G. 1925 m. Puidok k. Paeerli vls. Gyveno Sirvyd k. Leki vls. Nuo 1945.05 Petro Povilaiio brio partizanas. Rugsjo mn. legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas. Mir 1956.12 Irkutsko srityje.
37

66. Baleviius Antanas. G. 1911 m. Bdviei k. Luki vls. Partizanuose nuo 1945.03. Valk kautyni dalyvis. 1946.04 buvo suimtas ir uvo. Lietuvos kariuomens puskarininkis. 67. Baleviius Alfonsas - nekutis. 68. Baleviius Pranas i Mocikn k. Miroslavo vls. uvo 1945(1946) m. rugsjo mn. Varnagiri k. 69. Balickas Antanas - Varnas i Kiiki k. 1920-1947. 70. Balickas Pijus. algirio rinktin. 71. Baliukeviius Kostas - Rainys. 72. Baliukonis Antanas i Dzimiki k. 1926-1947. 73. Baliulis Klemensas i Kupri k. Skriaudi apyl. parti zanas. 74. Baliulis Vincas i Kupri k. Prien raj. uvo 1945.04.12 Janaukos k. Prien raj. 75. Baliua Stasys - iedas. Vytauto rinktin. 76. Balinas. Sum ligoninje. 77. Balinas i Pakumpio k. 7-1945. 78. Balionas Juozas i Rudeli k. 1926-? 79. Balitis Jonas i Prygos k. Simno vls. arno rinktin. 80. Balkauskas Stasys. Sangrdos partizanas. 81. Balkus Kostas - Stipruolis i Valini k. Punsko vls. 1927-1951.02.02. Partizan Kazio ir Dominyko brolis. Partiza nuose nuo 1949 m. uvo Pakruopiki k. pas iurien. Kartu uvo L. Ramanauskas-Kalavijas ir M. Dadurka-Karys. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 82. Balkus Dominykas, Vinco s., - Tzas i Valini k. Punsko vls. 1919-1950. uvo aliosios (Buktos) mike. 83. Balkus Kazys i Valini k. Punsko vls. 1917-1946.06.20. uvo Jakimavii k. Tekoriaus beryne. Niekintas Kalvarijoje. Kosto ir Dominyko brolis. 84. Balkutis - Barsukas i Alksnn k. Sangrdos vls. ?1946.06.20. 85. Balkonas Jurgis - Lokys i Pakampiki k. Prien vls. 1920-1945.04.23. 86. Balkonas i Pakumprio k. Geleinio Vilko rinktin.
38

87. Balseviius (Balaseviius) Antanas - vendrys, igonas i Dievogalos k. 7-1947.01.29, algirio rinktin. uvo Kazl Rdos mike. 88. Balseviius Bronius- Gauras, Gaur. G. 1926 m. edvy g k. Grikabdio vls. Partizanuose nuo 1944 m. algirio rinktin, Stirnos kuopa, Vilk brys. uvo 1946.09.22 pas Jon Kaminsk, edvyg k. Kartu uvo B. Vaiaitis-Pipiras imam eimininkas. J po kautyni nuov stribai. 89. Balsys (Balseviius) Bronius - andaras. G. Maliejiks k. aki raj. 7-1946.09.22. uvo edvyg k. aki raj. 90. Balsys Jonas-Aidas. G. 1904 m. Ropyd k. Barzd vls. Partizanuose nuo 1945 m. 1946 m. kautynse buvo sueistas, ir vokietis gydytojas, partizanas, amputavo kairiosios rankos platak. uvo 1949.02.10 - iduotas susisprogdino slptuvje prie Garanki k. Kazl Rdos vls. netoli Puodiukyno sodybos. Kartu uvo arnas, Karinas, ermuknis, Dragnas. 91. Balsys Jonas, Andriaus s.,-Vtra. 1907-? Suimtas 1947 m. Kazlikse. 92. Balsys Juozas, Vinco s., - Bgnas i ili k. Zapykio vls. Gyveno Kj k. Kazl Rdos vls. 1915-1945. Partizanuose nuo 1944 m. Mekos brys. uvo ili k. Palaidotas Brazikuose. Partizanavo kartu su Jonu Stankeviium, Baltruaiiais irGustainiais. 93. Balsys Juozas, Juozo s., - Dobilas i Ropyd k. Barzd vls. 1912-1948.02.01. Stalius, Lietuvos kariuomens artilerijos puskarininkis. Gyveno Barzduose. mik pasitrauk 1944 m. Priklaus Biruts rinktinei. Vliau tapo apygardos tabo apsau gos brio vadu ir ypating uduoi vykdytoju, pakeliamas majorus. uvo kartu su apygardos vadu A. Baltsiu-veju ir jo adjutantu P. aIdariu-apalu prie Pilviki, Gulbiniki k., Baltruaii sodyboje. Apsupti Dobilas ir vejys nusiov, o apalas uvo. 94. Balsys Zigmas - Mediotojas (snus) i Kluoniki k. Zapykio vls. G. 1925 m. Partizanavo 1944.05-1946.02. Buvo suimtas ir kaljo. Zapykio brys.
39

95. Balsys Zigmas (tvas) i Kluoniki k. Zapykio vls. 1886-1945.06.30. Jo sodyboje 1945.06.13 uvo partizanai Jonas (Vincas) Vaidelys, Viktoras ilonskis, Aleksas Jansonas, Vladas idikis ir snus Viktoras Balsys. Jis pats uvo mike tarp Grika bdio ir Skirpstaujos, Drapakaimio stovykloje kartu su J. eiiu. 96. Balsys Vytautas - Uosis i Kluoniki k. Zapykio vls. G. 1923 m. Partizanavo iki 1946 m. rudens. Zapykio brys. 97. Balsys Viktoras i Kluoniki k. Zapykio vls. 19281945.06.13. uvo tvikje su kitais 4 kovotojais. Vytauto ir Zig mo brolis. 98. Baltyt Bron - Rta. algirio rinktin. Partizan nuo 1946.02.10. 99. Baltonis Vladas - Kryiuotis. G. 1916 m. emaitijoje. Geleinio Vilko rinktins I skyriaus, vliau - brio vadas. uvo 1946.01 Gluosnyk kautynse Simno vls. 100. Baltramonaitis Antanas, Jono s. G. Boblaukio k. Alvito vls. 1910-1945.07.04. 1944 m. vasar susisiek su J. Ilgnuarnu ir ijo mik. uvo glupio k. prie Skuiks, Kazl Rdos vls. Kartu uvo broliai Krapaviiai. Palaidotas Griei k. kapinse. Stirnos rinktin. 101. Baltramonaitis Stasys. uvo 1945.04.02. Stirnos rinktin. 102. Baltrukonis Vincas - Kapitonas i Antrj Girinink k. Veiveri vls. 1922-1946.03.25. uvo Gain k. Veiveri vls. pas Jon Slavinsk. Kartu uvo Z. Kavaliauskas i Pypli k. Biruts rinktin. 103. Baltrukonis Algirdas - Tigras i Alvito vls. 1924-? Mokytojas. partizanus ijo 1946.05. Karinio tribunolo nuteistas 10 m. Likimas neinomas. 104. Baltrukonis Vitas - Gandis. G. Girininkuose. 1919 1949.02. Biruts rinktin. 105. Baltrukonis. uvo Buktos (aliojoje) girioje po Kalniks mio 1945 m. 106. Baltruaitis i Raeli k. Garliavos vls. uvo Marginin k k. Pakuonio vls. 1945 m.

40

107. Baltruaitis Antanas - Erelis i Mikalins k. ilavoto vls. G. 1924 m. Geleinio Vilko rinktin. Tigro ir Kurto brolis. 108. Baltruaitis Antanas - Pykuolis i Liciki k. ilavoto vls. 1918-1948.03.10. uvo Vart k. Prien raj. 109. Baltruaitis Antanas i Novos k. Zapykio vls. G. 1922 m. 1945 m. ruden legalizavosi ir buvo nuteistas. 110. Baltruaitis Bronius. G. 1923 m. Susnavos k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. - daugiausia Kazl Rdos apyl. uvo 1948 m. mikuose apie Slabadus. 111. Baltruaitis Edvardas, Antano s., i Virbalio. 19301947.12.19. Kstuio rinktin. 112. Baltruaitis Jonas. G. 1914 m. Brazikuose, Leki vls. Partizanuose nuo 1944 m. Lietuvos kareivis. Partizanavo Vito bryje. uvo 1948(1949) m. Kliptavikse prie Brazik. Kartu uvo A. Balinas. 113. Baltruaitis Jurgis, Kazio s. G. Simne 1908 m. KGB iniomis, toks buvo Baceviiaus Vytauto slapyvardis. 114. Baltruaitis Antanas. G. 1910 m. Brazik k. Leki vls. Partizanas nuo 1944.12. uvo 1946 m. vasar. Niekintas Kazl Rdoje. 115. Baltruaitis Antanas - Erelis i Brazik k. 1912 1945.07. uvo Garanki k. Kazl Rdos vls. pas Dailid. Brazikai, Vito brys. Kartu uvo A. Gudaitis. Jono brolis. 116. Baltruaitis Juozas - Tigras. 1926-1949.07.22. G. Mika lins k. Prien vls. 1945 m. pavasar stojo Geleinio Vilko rinktin. 1946 m. pavasar buvo paskirtas Algirdo grups vadu. 1947.04.10 perkeltas Maironio kuop, kurt prie apygardos tabo, o vasar paskirtas apygardos tabo ryi poskyrio virininku. 1948 m. pavasar paskirtas Geleinio Vilko rinktins vadu. Kurto brolis. Iduotas nusiov Kupri k. Veiveri vls. 117. Baltruaitis Klemensas - Skirgaila, Kurtas i Mikali ns k. Prien vls. Marijampols apskr. 1924-1947.12.26. Baig Kauno lengvosios pramons technikum. Nuo 1945 m. vasaros Geleinio Vilko pulko partizanas. 1946 m. pr. paskirtas Algirdo

41

grups vadu, gegus mn. - Geleinio Vilko rinktins ryi skyriaus virininku, o met pab. - dar ir kio skyriaus virinin ku. Su valgybos skyriaus virininku S. Luka-Tautvydu surado ir likvidavo buvus Tauro apygardos vado pavaduotoj idavik Feliks Kutkait-algir. uvo rupio k. ilavoto vls. Prien apskr. (buvo sunkiai sueistas ir mir). Palaidotas ilavoto kapinse. 118. Baltruaitis Motiejus. G.1916 m. Brazikuose. Antano ir Jono brolis. Partizanavo drauge su broliais nuo 1944 m. 1945 m. paskelbus amnestij, pasidav. Kaljo Norilske. Gro 1959 m. Mirs. 119. Baltruaitis Stasys i Klampui k. Jank vls. 1917 1945.05.06. Ijo partizanauti 1945 m. pavasar. uvo 1945.05.06 prie Jrs upelio Bartnink k. Pilviki vls. Slapta palaidotas savo namuose, darelyje. Kartu uvo J. Vainora, A. Rimaitis, K. Pekys. 120. Baltruaitis Jonas. G. 1912 m. uvo 1947 m. Brazik k. Leki vls. algirio rinktin. 121. Baltruaitis Vincas i Novos k. Zapykio vls. 1918? 1945 m. legalizavosi ir buvo nuteistas. Jono Miseviiaus brys. 122. Baltruaitis Vincas i Girinink k. 1924(?)-? 123. Baltruis Juozas - Keslis i Patains k. Pilviki vls. 1915-1948.04.02. 124. Baltrnaitis Antanas, Juozo s., i aki val. ?1946.07.07. uvo Garanki k. Kazl Rdos vls. 125. Baltuka Jurgis i Varnupi k. 1925-1945. 126. Baltukeviius (Baltuka) Vladas - pokas. G. Traki ki k. 1924-1946.09.02. uvo Trakikiuose pas Mykolaiius, Mykolaiiai pabgo. Ukastas Marijampolje, vyrduobse. Dailydien i Gedimino g. pabr, kad jis ne Baltukeviius, o Baltuka. 127. Baltsis Antanas -vejys. G. 1915-1948.02.01 Gulbini ki k. Pilviki vls. Vilkavikio apskr. Lietuvos kariuomens husar atsargos leitenantas. Vokiei okupacijos metais - Pilvi ki policijos virininkas, vliau tarnavo Lenkijoje vokiei kari
42

nes staigos virininko adjutantu. 1944 m. gro tvik, slapstsi prie Kauno. 1945 m. pavasar atvaiavo Marijampol ir prisi djo prie Tauro apygardos laikraio Laisvs valgas" leidimo. Spalio mn., saugumui likvidavus spaustuv ir sumus laikra io redaktori V. Radzevii-Vaidil, buvo paskirtas Tauro apygardos tabo spaudos ir propagandos skyriaus virininku ir laikraio Laisvs valgas" redaktoriumi. Padedant Vytauto rinktins vadui V. Gavnui-Vampyrui, tabo pareignams, rinktins kio skyriaus virininkui J. Senkui-Giedruliui ir opera tyvins kuopos vadui B. Kavaliauskui-Karijotui, Vilkavikio apskr. buvo rengta spaustuv ir 1946 m. pr. vl pradtas leisti Laisvs valgas". Birelio mn. buvo paskirtas apygardos tabo virininku, o uvus Mykolui-Jonui - apygardos vadu. uvus J. Vitkui-Kazimieraiiui, laikinai jo PLP vado pareigas. Ruden, susiformavus PLP tabui, buvo paskirtas PLP vado pirmuoju pavaduotoju, o 1947.01 irinktas Vyriausiojo ginkluotj pajg tabo (VGP) virininku. Iaikjus J. Markulio-Erelio idavystei, energingai msi kurti nauj BDPS Prezidium, siekdamas suvienyti visos Lietuvos pasiprieinimo pajgas. Dl to buvo nuvyks pas Dainavos apygardos vad kpt. D. J-uol, Kauno priemiestyje, Marvelje, susitiko su emaitijos partizan atstovu, umezg ryius su Kstuio, Algimanto, Vyties ir Vytauto apygardomis, sukr BDPS Prezidiumo veikimo schem, organizavo BDPS Prezidiumo galiotini ivykim Vakarus, iekant ryio su usieniu. uvo iduotas Gulbini ki k. Pilviki vls. pas Baltruait - nusiov. Kartu uvo P. aldaris-apalas ir J. Balsys-Dobilas. 128. Balulis Vincas. uvo 1945.04.12 Janaukos k. ilavoto vls. 129. Banceviius Juozas-Karklas. G. Marijampolje. 1919 1946.06.01. Suaudytas Vilniuje, ukastas Tuskulnuose. 130. Banionis Jonas i Grikabdio apyl. algirio rinktin. 131. Banionis Kazys - Klajnas i Amintos k. Prien vls. 1924-1945.08. uvo Valengiki k. Prien raj. Geleinio Vilko rinktin.
43

132. Banionis Vincas - Baravykas. G. 1915 m. Grikabdio vls. 1945. 01.28 suimtas. 133. Banisauskas Jurgis i Nedlberio k. Kazl Rdos vls. 1924-1945. uvo ilakojyje. 134. Banislauskas Antanas - Neptnas i Sargins k. ilavoto vls. 1924-1945.06.15. uvo Kbliki mike Degim kautynse. 135. Banislauskas Albinas - Geguis, Klajnas i Sargi ns k. ilavoto vls. 1929.04.07-1952.06.24. uvo Prien ile, Juodaraistyje. Partizanuose nuo 1950.05. 136. Banys Vincas - Bomboneis i Utalinos k. G. 1920 m. 1945 m. ruden legalizavosi. 137. Baltrukonis Juozas, Jono s., i Balsupi. Buvs laknas. Vytauto rinktin. 138. Baranauskas Vincas, Juliaus s. LDK Kstuio brys. Jono brolis. uvo. 139. Baranauskas Jonas, Jurgio s., i Ostamp k. Simno raj. 1932-1951.06.20. uvo Balbierikio mikuose. 140. Baranauskas. 1945 m. Jiezno apylinkse su A. kleria viiumi uvs partizanas. J. Ogilbos grup. 141. Baranauskas Jonas, Juliaus s. LDK Kstuio brys. uvo. 142. Baranauskas Jonas - emaitis i Navinink k. 1921 1946. 143. Baranauskas Juozas, Vlado s., i Noragli k. Sasnavos vls. 1930-? Suimtas 1947 m. Geleinio Vilko rinktin. 144. Baranauskas Julius i Pramezio k. Balbierikio vls. 33 met. uvo 1945.04.17. 145. Baranauskas Jurgis - Margis i Bdos k. Birtono vls. 1921-1945.02.10. Nukankintas Jiezne. Geleinio Vilko rinktin. 146. Baranauskas Pranas - Aras i Geruli k. Balbierikio vls. 1922-1949.02. Deguio brio partizanas. uvo Ponioje prie Santaikos, Miroslavo vls. 147. Baranauskas Vit/as i Geruli k. Balbierikio vls. K. Deguio brio partizanas.

44

148. Baranauskas Vytas - Lokys i Bagotosios k. 1927-1950. uvo Viakio Rdoje. algirio rinktins brio vadas. 149. Barauskas Antanas - Bit. Biruts rinktins aulio kuopa. 1948.05.22 suimtas. 150. Barauskas (Borowski) i Podliess k. Suvalk trikampio partizanas. 151. Barauskas Jonas i Karalenks k. Liudvinavo vls. 1895? Jo sodyboje buvo slptuv. 1948.03.10 nakt ekistai j apsupo. Po stipraus susiaudymo partizanas Papartis (pavard neino ma) uvo, o antrasis - Gintautas (pavard neinoma) buvo sueistas ir pabgo. Po io vykio Jonas Barauskas ijo Vytauto rinktins 42-j kuop. 1948.07.08 buvo suimtas. Mirs. 152. Bartkeviius - Balandis i Amenos k. Prien vls. 19291948.03.09. uvo Pocinuose. Geleinio Vilko rinktin. 153. Baravykas (pavard neinoma). Perkno rinktins Min daugo grups partizanas. uvo 1946 m. ruden. 154. Bardzilauskas- Briedis i iik k. Legalizavosi. 155. Bardzilauskas Vladas, Antano s. uvo 1950.07.04 Atesnyk k. Simno raj. 156. Barisauskas Juozas i Girinink k. 32 metai (1946 m.). Nuautas il kojyje. 157. Bariauskas Jurgis - Vyturys i Nedlberio k. Kazl Rdos vls. 1924-? ilviio brys. 158. Barauskas i Antrj Girinink k. 7-1946. Biruts rinktin. 159. Barkauskas Antanas. G. Rudi k. Marijampols vls. 1923-1947.05.08. uvo Rudi k. 160. Barkauskas Jonas, Jono s., -Pu(...)as i Pirmj Girinin k k. 1927-7 161. Barkauskas Juozas - Lapinas. G. 1914 m. Girinink k. Veiveri vls. Partizanavo kartu su A. Staniuliu-Papariu. 1947.02 Amensko iduoti, jie buvo apsupti Staniulio sodybojeslptuvje. Papartis susisprogdino, o Lapin sum. Nieko neidav. Jono brolis.

45

162. Barkauskas Kostas i Paelsvi k. 1928-1947. Legaliza vosi. Mir Sibire. Pali partizanas. 163. Barauskas Vincas i Paelsvi k. 1924-1945. Kosto brolis. 164. Barkus ir jo brolis i Rdnink. uv. 165. Barnikis Pranas - Sakalas i Baltrakio k. Gi vls. 1923-1997. Partizanuose nuo 1944 m. Kaljo. 166. Barnikis Zenonas - Daktaras i ekalni k. Barzd vls. 1918-1988. Partizanuose nuo 1945 m. algirio rinktin, Vy io kuopa, Mekos brys. 1947 m. iem suimtas. Mir Sintau tuose. 167. Baronas Bronius i Tabar k. Kalvarijos vls. Partiza nuose nuo 1945 m. uvs. 168. Baronas Vincas - Vynelis. 1928-1947.03.26(25?). G. Avikil k. Liudvinavo vls. Vytenio brio kovotojas. Suimtas 1946.07.23. Suaudytas. Ukastas Tuskulnuose. 169. Barsukas (pavard neinoma) i Kaoni k. Jiezno vls. 1945.06 Jiezne suimtas ir nukankintas. Geleinio Vilko rinktin. 170. Barauskas Juozas i Nedlberio k. ?1946. 171. Barauskas Jurgis, Juozo s., - Vyturys i Nedlberio k. Kazl Rdos vls. ilviio brio partizanas. 1922-1949.05.22. 172. Bartys Kazimieras - Stumbras i Main k. 19291952.02.07. Susisprogdino iauliki k. Prien raj. Kartu uvo J. Lisajus ir V. Gudynas. 173. Bartys Viktoras i Main k. Suimtas 1945 m. dar nepilnametis. Nukankintas. 174. Bartaka (Bartuka) Vincas - Vaiduoklis. 1921 1947.12.20. Perkno rinktins ilviio brio partizanas, uvs Kivit k. Rudaminos vls. 175. Barteka Vincas -Ridikas. G. 1922 m. Perkno rinktins ilviio brio kovotojas, 1948.02.11 uvs N. Kirsnos k. Lazdij raj. pas Karausk. Kartu uvo S. Kerulis ir V. Busila. 176. Bartiukaitis Juozas - Vjas i ilavoto vls. uvo 1950.05.16 Sasnavos vls. Varnabdio mike. 177. Bartuka Kstutis, Mykolo s., - Geguis. G. 1930 m. unsk vls. Kazliki k.
46

178. Bartkauskas i Prien. uvo 1946.05.29 Balbierikio vls. 179. Bartkeviius Kazys i Balbierikio vls. uvo 1946.05. 180. Bartkeviius Kazys - Vasaris i Amintos k. Prien vls. 1927-1948.04.14. uvo Sekionyse. Geleinio Vilko rinktin. 181. Bartkus Antanas - Bubauskas. G. 1912 m. Bartk k. Luki vls. Partizanas nuo 1945.05 pr. Skyrininkas. 1946.08 suimtas ir nuteistas. 1952.03 itremtas. 182. Bartkus eslovas-pokas. G. 1924 m. Bartk k. Luki vls. Mokytojas. Vietins rinktins Marijampols karo mokyklos kursantas. Partizanas nuo 1945.05.1946.06 suimtas ir nuteistas. Gro. 183. Bartkus Ignas i Bagansk k. Kazl Rdos vls. 19251948. 184. Bartkus Juozas - Velnias. G. aki mieste. Partizanavo apie Gerdius. Vaikiojo kartu su Jonu Laurinaiiu. Vokiei laikais buvo savisaugos batalione. uvo apie Plaktin (Blusyn) Luki mike 1949 m. vasar. 185. Bartkus Petras. 1929-1949. uvo prie Radviln. Vytauto rinktin. 186. Bartkus Petras - Voveris. G. 1908 ar 1906 m. Bartk k. Luki vls. 1945 m. pavasar sutelk partizan br, kuris gegus pr. sijung kapitono Jurgio Valio partizan gretas. 187. Bartkus Pranas - Katinas. uvo 1950.07.06. algirio rinktin, Stumbro brys. 188. Bartulis-Viesulas. Veik 1945 m. Kauno ir Marijampo ls apskr. Brio vadas. 189. Bartulis Kazys - vaigd i Rdupio k. Prien vls. 1924-1945.12.25. uvo tvikje. Geleinio Vilko rinktin. Skyrininkas. 190. Bartuseviius A. - Narsutis. Geleinio Vilko rinktin. 191. Bartuseviius Stasys. Kalniks mio dalyvis. uvo 1948 m. su V. Busila. 192. Bartuka Liudvikas, Juozo s., i Padovinio k. Mari jampols raj. Mokytojas. Suimtas 1944.09.30. Mir lageriuose 1945 m.
47

193. Bartuka Mykolas, Kazio s., i Kazliki k. Marijampols raj. 1989-1946.03.25. Suimtas 1945.11.14. Mir Marijampols kaljime. 194. Bartulis Juozas i Naujavalaki k. 1925-1945.04.18. uvo aliojoje (Buktos) girioje. Perkno rinktin. 195. Barzdukas. 196. Barauskas Jurgis, Juozo s., i Kazl Rdos vls. uvo 1946.05. ilviio brys. 197. Baseviius i Padrei k. Veiveri vls. uvo Kazl Rdos mike 1945 m. 198. Baseviius Juozas, Jurgio s., i Rimks k. 19251946.04.21. Sakalo brys. 199. Bastys Jonas. 1922-1945. G. Vaiguviki k. Ploki vls. Nuo 1944 m. algirio rinktins partizanas. 1945 m. iem pas savo seser Brazaitien Vaiguviki k. buvo suimtas ir Grika bdyje nukankintas. 200. Bastys Juozas - Aleksis. G. 1920 m. Briedi k. Gyveno Plieniki k. aki vls. 1945.06 istojo Vinco Dobilo partizan br. Gruodio mn. suimtas ir nuteistas. 1956 m. gro. 201. Bastys Pranas - Dmas. G. 1923 m. Plokiuose. Nuo 1945 m. pavasario Tauro apygardos Stirnos (vliau algirio) rinktins partizanas. 1950 m. pavasar paskirtas rinktins tabo kio skyriaus virininku. uvo 1950.12.01. Endriki k. aki vls. kartu su apygardos vadu Saidoku ir kitais tabo pareig nais. 202. Bainskas Juozas - Vyturlis. Dariaus ir Girno rinktin. 203. Bainskas Vincas. uvinto pali partizanas. 204. Bataitis Jonas. G. 1921 m. Luki vls. aki apskr. uvo 1945 m. (nuov ienaujant). algirio rinktin. 205. Batarskas Julius i Vari k. Simno vls. 1920(?)-? Lakno brys. Buvo suimtas. 206. Batiuka r. Baciuka. 207. Batkauskas Vincas i Ramanavo k. Krosnos vls. aliosios (Buktos) girios partizanas 1945 m. 208. Batutis Juozas-Pavasaris. G. 1921 m. Pagarvio k. Prie
48

n vls. 1945 m. pr. stojo Geleinio Vilko rinktins 4-osios kuo pos I br, vliau paskirtas brio vadu, kuopos kuopininku. Susi sprogdino iduotas 1947.07.17 bunkeryje Amintos k. Prien vls. 209. Baukus Kazys -Karys i Santak k. Sintaut vls. 19221947.05.26. uvo Smilgi k. algirio rinktin. 210. Baukus Justinas - Karys, Vover, Patrimpas. G. Santa k k. prie Sintaut. 1922-1947.05.26. uvo Valakbdio (Smilgi) k. algirio rinktin. 211. Baukus Pranas - Dagys. 7-1949. Vytauto rinktin. 212. Bauras (pavard neinoma). ?-1946. Vokietis - belaisvis. 213. Bazeviius Antanas i ironi k. 1922-1946. uvo tvikje. 214. Bazeviius Juozas i ironi k. 1920-1946. uvo tvikje. 215. Bazeviius Albinas i ironi k. 1923-1945. uvo tvikje. 216. Beinaraviius Juozas- Gintaras, Vjas. Geleinio Vilko rinktin. 217. Bekampis Jurgis - Viakis, almas. 1925-1947.03.26. G. lavani k. Iglikli vls. Vytenio brio I skyriaus vadas. Suimtas 1946.07.23. Suaudytas. Ukastas Tuskulnuose. 218. Bekeris. Vokietis, vaikiojs kartu su H. GresserGamiu. Senyvo amiaus, buvs frontininkas. uvo. 219. Beleiis Jonas, Simono s.,-Putinas i Panemuns vls. Kauno apskr. 1919-1947.07.26. aibo brys. 220. Beleiis Jokbas, Simono s., - Kstutis i Piln k. Panemuns vls. 1918-1948.01.15. 221. Belekas Juozas i Jundeliki k. 1923-1945. 222. Belekas Pijuas. algirio rinktin. uvs. 223. Beleviius Alfonsas. G. 1925 m. Poderiki k. aki raj. algirio rinktins partizanas. 1946 m. tvikje, pas Bartain, suimtas ir nuteistas. I lageri Lietuv negro. 224. Belickas Antanas - Varnas. Studentas medikas. 225. Belinas Kazys i Putriki k. Iglikli vls. ?-1946. uvo Kazliki k.
49

226. Belkeviius Vytas i Grigalin k. Kazl Rdos vls, 1930-1951.04.30. algirio rinktin, Dariaus ir Girno tvonija. 227. Belsys Vitas. Suvalk trikampio partizanas. 228. Bendaraviius Bronius - Voldemaras i Ssnink k. 1924-1945.05.16. uvo Ssninkuose. Pirmoji Ssnink grups auka. Palaidotas Mindauguose. 229. Bendaraviius Jonas - Bajoraitis. 230. Bendaraviius Jonas - Skinutis. G. ydroni k. 19221947.06.13. uvo Vidgiri k. Marijampols vls. ties Gabana. 231. Bendaraviius Sergijus - pokas. 1918-1947.06.10. G. Pasduonio k. Kalvarijos vls. Buvs pasienio policininkas. Parti zanas nuo 1944 m. vasaros, vienas Perkno rinktins organiza tori, rinktins tiekimo skyriaus virininkas. Nuo 1945 m. rudens Gedimino rinktins IV kuopos kuopininkas. 1946.06 iformavus rinktin, perkeltas Vytauto rinktin ir met pab. paskirtas kuopos kulkosvaidininku, 1947.03 - vl kuopos vadu. uvo iduotas besigydydamas po sueidimo, sanitariniame bunkeryje Paneriai" Pasduonio k. Kalvarijos vls. 232. Bendoraitis Adolfas - Varnas. 1947 m. ruden Virbal giryje pasidav. 233. Bendoraitis Andrius - iaurys i Degim k. 1929-1951. Geleinio Vilko rinktin. 234. Bendoraitis Antanas i Degim k. 1921-1945.05.08. 235. Bendoraitis Antanas - Meka. G. 1926 m. Kialupi k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945.06. 236. Bendoraitis Jonas, Damijono s., - Serantas, Starina, Trimitas i Matam k. aki apskr. 1922-1947.05.25. uvo pas Kur Paberupi k. kartu su V. Kvelaiiu-Tru ir B. Matjoaiiu-Startu. Partizanuose nuo 1945 m. 237. Bendoraitis Jonas. 1924-? G. Gerdi k. Luki vls. 1945.03 buvo suimtas ir nuteistas. Vorkutoje ikaljo 9 metus, Lietuv negro. Gyveno ir mir Soyje. 238. Bendoraitis Juozas. G. 1929 m. Kiaulupi k. Sintaut vls.

50

239. Bendoraitis Juozas. Vienas paskutinij Vytauto rinktins kovotoj. uvo prie Bartnink. 240. Bendoraitis Juozas i Degim k. 1923-1945.05.08. 241. Bendorius - Klajnas. Buvs Marijampols 9-ojo p. p. virila. Kovojo aki apylinkse. 242. Bendorius Jonas. G. yni k. aki apskr. 7-1948. uvo Rudi k. Bubeli vls. aki apskr. 243. Bendinas Viktoras - Rickus. 7-1945. Nuovs Mekiuk, buvo suaudytas. 244. Beneinas i Antrj Girinink k. G. 1924(7) m. Stirnos rinktins partizanas. 1945.02.26 uvo iemkelio myje. 245. Beneinas - kas. 1927-1948. Partizan nuteistas u idavystes. Nuosprendis vykdytas Tvarkiki k. Garliavos vls. 246. Benys. Tauro apygarda, Runo brys. 247. Berinas i Vart k. Krosnos vls. Lakno brys. 248. Berinas Algirdas i Atesnyk(?) k. 1923-1945.02.21. uvo Liepa koj myje. arno brys. 249. Berinas Juozas i Atesnyk(?) k. 1917-1945.02.21. uvo Liepa koj myje. Algirdo brolis. arno brys. 250. Beris Algis - Amerikonas i Radiks k. 19231948.02.13. uvo Liubavo myje. 251. Berlynas (pavard neinoma). J. Stravinsko-iedo grups partizanas, vokietis. Suimtas ir nuteistas mirties bausme, mgino bgti ir buvo nuautas i sals. 252. Bernataviius Augustinas, Liudviko s.,-Genys i Kros nn k. Krosnos vls. 1912-1953. Lakno bryje nuo 1944 m. rudens. Kalniks mio dalyvis. 1945.09 legalizavosi, bet ry su partizanais palaik. Suimtas 1951 m. ir nuteistas. uvo 1953.08 per sukilim Vorkutoje. 253. Bernataviius Petras i agari k. 7-1946. 254. Bernatonis - Bukis i Pelekoni k. Jiezno vls. 1915(7)1945.03.26. uvo Vang k. Prien vls. Geleinio Vilko rinktin. 255. Bernatonis Jurgis - Nemajnas i ilini k. Jiezno vls. 1924(?)-1945.05. uvo Paventupy. Geleinio Vilko rinktin.

51

256. Bernatonis - Lap i Pelekoni k. Jiezno vls. 19241945.03.26. uvo Vang k. Prien vls. Geleinio Vilko rinktin. 257. Bemotaitis Juozas - aliukas. G. Alksnn k. Pilviki vls. 1914(1922)-1959.1945.12.08 Stark k. sueistas ir suimtas kartu su A. Klimaviium ir Strimaiiu. 258. Bernotaviius Jonas i agar k. aki vls. 1912 1945.05.12. uvo Valk myje. 259. Bernotaviius Juozas. uvo 1945.05.12 Valk myje. 260. Berteka i Graiki. 71-osios kuopos vadas. Vytauto rinktin. 261. Berktis Petras i Pakuonio k. Kauno raj. Buvs Pakuo nio viraitis. uvo 1946.03.13. Geleinio Vilko rinktin. 262. Berving Julius - Negras i Mikuliu k. unsk vls. Lietuvos vokietis. 1918? Partizanuose nuo 1946 m. pavasario. Suimtas 1947.09.09. Idavikas. Vytauto rinktin. 263. Beras (pavard neinoma). Partizanas nuo Pilviki. 1947.11.17 sueistas pateko nelaisvn, bet nieko neidav. 264. Beras (pavard neinoma) i Pamoterio k. Pakuonio vls. 1927-1947.09.30. uvo Kalviuose. Geleinio Vilko rinktin. 265. Bevardis (pavard neinoma). algirio rinktin. 266. Bieleviius Juozas i Dabravols k. Vytauto rinktin. 267. Bieleviius Kazys, Jono s., i Gervnupio k. Panemuns vls. 1901-1947.11. uvo ar buvo suimtas Vaivydavos mike. 268. Bieliauskas Bronius i Mankn k. Miroslavo vls. G. 1914 m. uvo Radin k. Miroslavo vls. 1946.04.02. 269. Bieliauskas Jurgis i Kluoniki k. Zapykio vls. G. 1924 m. 1945 m. ruden legalizavosi ir buvo nuteistas. 270. Bieliauskas Kazys i Kluoniki k. Zapykio vls. G. 1922 m. 1945 m. legalizavosi ir buvo nuteistas. Jurgio brolis. 271. Bieliukas Antanas i Alksnn k. 272. Bieliukas Justinas - Litas i Pilviki vls. 273. Bielinas Valeras Albinas-Kabelis, Kalvaitis i Dirvo n k. Bartnink vls. 1924-1962.11.22. Suimtas 1952.01.03, tapo KGB agentu smogiku Variagu ir idav keliasdeimt partizan.

52

T pai iduotj buvo nuudytas Kaune, savo namo laip tinje. 274. Bielinas Antanas i Piln k. Bartinink vls. 18881947.12.26. uvo Smalnyn k. pas Ferens kartu su J. iupliuZyle. Idaviko Kabelio tvas. Vytauto rinktin. 275. Bielinas Kazys i Putriki k. Iglikli vls. Sakalo brys. uvo Kazliki k. Marijampols apskr. 1946.06.04. 276. Bielys Algis - Amerikonas. 1923-1948.02.13. uvo Juodeli k. pas Aleks. Partizanuose nuo 1944 m. 277. Bielys Vitalius - Algirdas. G.1922 m. Radziki k. Punsko vls. Sein apskr. 1945 m. stojo Perkno rinktins 4-j kuop. 1946.06 rinktin iformavus, pervestas Tauro apygardos Vytauto rinktins 4-j kuop. 1947 m. vasar paskirtas II brio vadu. uvo 1948.02.13 Bdviei k. Liubavo vls. 278. Bielskis Antanas - Radastas i Tauro apyg. Panemuns raj. 1924-1949.01.01. iedo brys. uvo Gogi k. Panemuns vls. 279. Bielskus Justinas - Tigras i Gaisri k, Pilviki vls. 1922-? Partizanavo Staniulio btyje. 1946 m. suimtas Bebrulikio geleinkelio stotyje. Tolesnis likimas neinomas. 280. Bielskus Justinas. uvo prie Rdupio. Jaunesnysis Kosto brolis. 281. Bielskus Kostas. algirio rinktin. uvo Molingerio mike 1949 m. Justino brolis. 282. Bielskus Vytas i Oprt k. Iglikli vls. Geleinio Vilko rinktin, I kuopa. 283. Bieseviius i Kalesnyk k. ?-1945. 284. Bijnas (pavard neinoma) i Bagrno k. Prien vls. 1915(?)-1948.07.17. uvo Rdupyje. Geleinio Vilko rinktin. 285. Bilkys Antanas - Radastas i Armaliki k. Kauno raj. 1927-1949.01.12. uvo Guoguose. Geleinio Vilko rinktin. Partizanuose nuo 1947 m. 286. Bilskis Juozas i Girinink k. 7-1945. uvo Kazl Rdos mike.

53

287. Bimba - partizanas nuo Bartnink(?). 288. Bindokas Antanas - Dimas, Dimis. G. Okabali k. Bartnink vls. 1914-1950.02.12. Pasiymjo prie Gi pienins. uvo Obeli k. Alvito vls., Eidukeviynj. Kartu uvo A. Kereviius-Mnulis. 289. Birtonas Jonas. Vytauto rinktin. 290. Bitkauskas Jonas - Kranklys i Dabra vols k. Gi vls. Vytauto rinktin, brio vadas. 1925-1946. Suimtas. Likimas nei nomas. 291. Birai, Skydas (pavard neinoma). 1946 m. priklaus pogrindio organizacijai Varpas". Mokinys Sasnavoje. Suimtas 1946 m., idav kitus moksleivius varpininkus. 292. Biznas (pavard neinoma). 54-osios kuopos kuopi ninkas. 293. Bylskis i Pirmj Girinink k. Veiveri vls. uvo Kazl Rdos mike 1945 m. 294. Bytautas. Gedimino rinktin. 295. Blackis Valentinas i Antrj Girinink k. Eerlio apyl. 1922-1945.02.26. uvo iemkelyje. Arlausko brys. 296. Blakeviien Agniet - Gegut i Makrick k. Gudeli vls. 1920-? Suimta 1946 m. 297. Blakeviius Antanas i Makrick k. Gudeli vls. V. Dranginio brio partizanas. 1919-1945.03.08. Kartu uvo dar 8 partizanai. Palaidoti Gudeliuose. 298. Blazgys Juozas i Stonri k. aki raj. algirio rinktin. 299. Blaaitis - Povas i Atesnykli k. Simno vls. 1923? Lakno brys. Buvo suimtas. 300. Blaauskas Gediminas, Jono s., -Erelis. Partizanas nuo Lazdij. uvs. 301. Blays Juozas-Peslys. G. 1922 m. Juodbariks k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. 1947.07.24. uvo pas Urbait Bebruliki k. Kartu uvo eimininko dukt Irena ir B. Tupiauskas. Ukastas Pilvikiuose kartu su S. StorpiriuEiguliu. 302. Blaonis Vitas - Spindulys. Perkno rinktin.
54

303. Blekaitis M. Geleinio Vilko rinktin. 304. Blumental Haris - Jonas. Vokietis, partizanavs Geleinio Vilko rinktinje. 305. Bliumentalis Hansas. 1917-1946.06.19. uvo Kukt k. Iglikli vls. 306. Bliuvas Justinas. G. Uzar k. Jank vls. 1918-1946. Suimtas 1945.03.15. Mir Vorkutoje. Vlado brolis. 307. Bliuvas Vincas. G. 1916 m. Uzar k. Jank vls. Partiza nuose nuo 1944 m. uvo 1946 m. Gairiakalnio mike tarp Brazi k ir Eerlio. Vlado brolis. 308. Bliuvas Vladas. G. 1924 m. Uzar k. Jank vls. uvo 1945.05 mike prie Staliori k. Luki vls. Kartu uvo dar 10 partizan. 309. Blidius (Bludzis) Vincentas. Suvalk trikampio partizanas, slapstsis Trakiki k. pas Vincent Kad (Kadysz). 310. Blockis Jurgis - Geguis i Veiveri vls. 19241948.06.23. 311. Blockys Valentinas i Pirmj Girinink k. Veiveri vls. 1922-1945.02.26. Partizanuose nuo 1944 m. Arlausko brys. uvo iemkelio mike. 312. Bluseviius Leonardas - Durtuvas. 7-1946.02. uvo ivavods kautynse. Apynio brys. 313. Bluseviius (Blusius?) Antanas i Utalinos k. Sasnavos vls. 1917-1947. J partizanus ijo i Vainatrakio k. Suimt pas seser, j umu saugumieiai. Geleinio Vilko rinktin. 314. Bobilas Vincas. 1923-1945.09.08. uvo puolant Grika bd. 315. Bobina Bronius -Patrimpas i ilbali k. Bartnink vls. 1921-1952.01.10. uvo Trilaukio k. Vilkavikio raj. Bieliausko sodyboje. Kartu uvo dar 4 partizanai. Idav Kabelis. Vytauto rinktin. 316. Boguauskas Stasys - ermuknis i yk k. Alvito vls. Vilkavikio raj. 1929-? Vytauto rinktin. uvo. Palaidotas Bardauskuose. Palaidojo R. Klimaviius.

55

317. Borg - Peteris. Vokietis, kulkosvaidininkas. Vytauto rinktin. 318. Borisauskas Jris i Nedlberio k. 1914-1945.07.04. 319. Borkys. ?-1945. uvo Juragi k. Garliavos vls. 320. Bortkeviius Jurgis - Balandis. G. 1929 m. Amintos k. Prien vls. 1948.02.26 j sodyboje bunkeryje uvo 7 partizanai. Kartu uvo sodybos eiminink Bortkeviien ir jos dukra, parti zan ryinink Bortkeviit. Jurgis pabgo ir 1948.02.29 stojo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 51-j kuop. uvo 1948.03.09 Pocin k. apylinkse Prien vls. 321. Bortkeviius Kazys - Vasaris. G. 1926 m. Amintos k. Prien vls. Geleinio Vilko rinktins 51-j kuop stojo 1948.02.29. uvo 1948.04.14. 322. Bortkeviit. 7-1948.02.26. G. Amintos k. Prien vls. Geleinio Vilko rnkt. partizan ryinink. uvo tv sodyboje rengtame bunkeryje kartu su 7 partizanais. 323. Boruta Juozas - Kaributas. 1917-1948.09.16. G. Kampi ni k. Kalvarijos vls. Tarnavo Lietuvos kariuomenje, buvo au lys. 1945 m. gresiant iveimui, stojo partizan gretas. 1946 m. Tauro apygardos tabo kio skyriaus virininkas, 1947 m. vasar paskirtas Vytauto rinktins 43-iosios kuopos I brio vadu ir kuo pos vado pavaduotoju. 1948 m. pr. paskirtas Broli teismo nariu. uvo 1948.09.16. Gintaut k. Kalvarijos vls. L. Deguio sodybo je su Butanaviiumi-Baliniu, Geguiu. 324. Boruta Juozas - aulys. 1921-1946.06.04. Okasvili k. uvo Grybins myje. 325. Boruta Vincas - valgas i Kampini k. Kalvarijos vls. 1922-1945.06.25. Kaributo brolis. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo Paliose. Palaidotas Gudupi kapinse. uvo su V. Gavnu ir dar vienu vyru. 326. Bosikis Kazys - luota. 1915(?)-? 327. Botyrius Antanas. 328. Botyrius eslovas i Trakiki k. Kalvarijos vls. Perkno rinktin. Ryininkas. Mirs po kaljim. 329. Botyrius Jonas - Basanaviius i Trakiki k. Kalvarijos
56

vls. 1916-1945. Mir etokuose nuo aizd, gaut Kalniks myje. Palaidotas etok kap patvory. Leono brolis. Perkno rinktin. 330. Botyrius Leonas - Tarzanas i Trakiki k. Kalvarijos vls. 1922-1945. uvo Kalniks myje. Perkno rinktin. uvo, jau isivers i apsupimo. 331. Boza Vacius i N. drijos k. 1926-1945. 332. Bozeviius Antanas. LDK Kstuio brys. uvs. 333. Branislauskas Albinas - Klajnas i Sargins k. ilavoto vls. Geleinio Vilko rinktin. 1926-1952.06.24. uvo Juoda raityje (Prien ile). 334. Brasauskas Antanas i Bartnink k. Kazl Rdos vls. uvo 1945 m. Kvietkapuio k. pas Gvazdik. Palaidotas Bago tosios kaime. 335. Brastauskas Jurgis. G. Padvengliki k. 1929-1946.05.28. 336. Brazaitis Jonas - Montvila Jonas, Snelius i Paeu pi k. Liudvinavo vls. 1924-? Desantininkas. Spjama, kad partizanavo Kazl Rdos, Prien mikuose. Likimas neinomas. 337. Brazaitis Vaclovas - Stirna i Dzk k. Lazdij raj. 1917-1945.05.16. Kulkosvaidininkas. uvo Kalniks myje. 338. Brazaitis Vincas. Geleinio Vilko rinktin. 1945-1949 m. 339. Brazaitis Jurgis - Barsukas i Pirmj Girinink k. 1905(1911)-1952.06. Biruts rinktin. 340. Brazauskas Jonas i Bartiki k. Pilviki vls. ?1946.06.11. Partizanuose nuo 1945 m. uvo prie Agurkiks k. Kazl Rdos vls. 341. Brazauskas Antanas i Bartnink k. Kazl Rdos vls. 1945 m. Kvietkapuio k. buvo strib suimtas ir pakeliui Kazl Rd umutas. 342. Brazauskas Bronius - Sakalas i Bartnink k. Pilviki vls. 1914-1946.06.06. Nuo 1945.09 - Stirnos rinktinje, nuo 1946.05-algirio rinktins tabo virininkas. Vadovavo Griei miui. uvo prie Agurkiks. 343. Brazys. Brazausko-Sakalo brio kovotojas, nusiovs prie Zapykio.
57

344. Brazys Jonas-Klajnas. G. Oprtuose. 1921-1949.10.19. uvo Samarin k, Pilviki vls. kartu su adjutantu Liudviku Juodkoju-Karinu. Vytauto (nuo 1946 m.), vliau- algirio rink tins kovotojas, apygardos tabo aprpinimo poskyrio viri ninkas. 345. Braaitis Bernardas-Papartis i Zigmantavo k. G. 1927 m. Vytauto rinktins kovotojas 1945-1950 m. 346. Brainskas Antanas - Simonas, altys i Bukoni k. Iglikli vls. 1920-1947.04.16. P. Kuinsko-Apynio kuopos I brio vadas. uvo, traukdamasis i Grabavos k. Iglikli vls., prie Jurgelaiio sodybos. 347. Brainskas Pranas (Alfonsas) - Smauglys, altys i Bukoni k. 1924-1952.06.24. uvo Prien ile, Juodaraistyje kartu su kitais partizanais. 348. Brainskas Vincas -altys(?) i Avikil k. Liudvinavo vls. 1932-? ekistai kompromituojania mediaga mgino j sunaikinti pai partizan rankomis. Likimas neinomas. 1951.09.15 jis dar buvo partizanuose. 349. Braukas. Geleinio Vilko rinktins partizanas. Sueid Trakikiuose pas Mykolait, mir ligoninje. Ukastas u Marijampols kap. 350. Brenkis Vincas. 1926-1945.02.21. uvo Liepakojuose. Kulio brys. 351. Bridius Vincas - aibas. G. Pagirli k. Sasnavos vls. 1920-1947.07.30. uvo Raiupyje. 352. Briedis (pavard neinoma). algirio rinktins Vyio kuopos partizanas. uvo 1946.10.22 Vilktraki k. 353. Brilius Albinas i Palnyios k. Kalvarijos vls. 19211945.02.20. uvo Sangrdos k. 354. Brizgys Vincas. Pali partizanas. 355. Brokas Bronius i ilbali k. Vilkavikio raj. Partizanavo kelis mnesius. uvo. 356. Brokas Petras - Plienas, uolas(?) i Geisteriki k. Keturvalaki vls. 1918-1946.10.16. uvo Pstapdi k. Kartu uvo K. Vingelis-Iemas. Palaidoti Bartninkuose, Vilkavikio raj.
58

357. Bronius (pavard neinoma). Arlausko brio partizanas. uvo 1945.02.26. 358. Brokas Algis - Liepa i Donelaii k. Graiki vls. G. 1930 m. Vytauto rinktin. 359. Brokas Gediminas i Geisteriki k. Keturvalaki vls. 1926-1946.10.16. 360. Brokas Petras -Plienas i Sausinink k. Bartnink vls. uvo 1947 m. Rktn k. Bartnink vls. Gibo sodyboje. Vytauto rinktin. 361. Brokas Vytas, Jono s., - Rolandas. 1921-1946.09.24. uvo Pstapdi k. Vilkavikio raj. Giedrulio brys. 362. Brolis (pavard neinoma). uvo 1945 m. 363. Brundza Juozas. Mokytojas i Bagotosios k. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1949.02.10 Garunki k. Kazl Rdos vls. Kartu uvo dar 4 kovotojai. 364. Brundza Kstutis - Daktaras i Kampini k. Veiveri vls. 1923-? Vokiei laikais buvo policininkas. Partizanuose nuo 1944 m. 1945 m. suimtas Eglynlio mike. 365. Brundza Kazys - Papartis. G. Kampini k. Partizanas nuo 1945 m. uvo 1948. 08.10. algirio rinktin. 366. Brundza Vitas - Viesulas, Viesuliukas. ?-1947.10.09. Partizanas nuo 1945 m. vasaros. Nuo 1947 m. vasaros, uvus Merkiui, Biruts rinktins kuopos vadas. uvo Kbliki k. Pakuonio vls. Geleiaus sodyboje. Geleinio Vilko rinktin. 367. Brundzien-Kruinskait Eugenija - Aguona i Rudaminos vls. Lazdij apskr. Lakno bryje 1947-1949 m. Suimta. Grusi. 368. Brusokas Aleksandras i idviki(?) k. Liudvinavo vls. Karklo grups partizanas. 369. Brusokas Andrius- Gvazdikas. Pali partizanas. Mirs. 370. Brusokas Juozas i Makausk k. 1916-1946.06.20. uvo Jakimavii k., Tekoriaus beryne. 371. Brusokas Kazys i Ruden k. 1927-1946. 372. Brusokas Petras i Makrick k. Gudeli vls. 1911(?) 1946. K. Deguio brio partizanas.
59

373. Brusokas Simonas i Makrick k. ?1947. Suimtas. Mir lageryje. 374. Brusokas Stasys - Kubas, Putinas i Makrick k. 1905(1918?)-1948.03.18. Nusiov apsuptas Rieiuose. 375. Brusokas Vaclovas i idviki k.(?). Liudvinavo vls. Karklo grups partizanas. 376. Brzga Vytas. uvo 1950 m. Geleinio Vilko rinktin. Partizanuose nuo 1946 m. 377. Brzga. uvo 1946.11.15 Girinink k. Pakuonio vls. 378. Brzga Jonas i Jiestrakio k. 1928-1950 m. 379. Brzga Juozas - valgas i Mikaliki k. Marijampols apskr. 1927-1950.01.08. Geleinio Vilko rinktin, Apynio 54-oji kuopa, 2-asis brys. kininkas. Partizanuose nuo 1945 m. uvo ivavods k. Marijampols apskr. pas mulkt. Kartu uvo V. Kuinskas-Robinzonas. 380. Brzga, Brzgutis. G. Serbentins k. Gudeli vls. Marijampols apskr. Jaunas partizanas. 1945 m. vasar V. Juodis ir A. Bendinskas Skirpstiki k. Gudeli vls. j umu akme nimis (udikus pasamd Braukas i Girinink k.). 381. Bubelaitis r. Bubilaitis. 382. Bubelinas r. Bubilaitis. 383. Bubilaitis (Bubelaitis, Bubelinas) Pranas i Baliki k. Luki vls. 1925-1945.05.12. uvo Valk myje. 384. Bubilas Vitas i Teizinink k. venteerio vls. G. 1924 m. Buvo suimtas. 385. Bubnelis Pranas r. Bubnys Pranas. 386. Bubnys Antanas i Atesnykli k. Simno vls. ?1945.05.16. uvo Kalniks myje. 387. Bubnys Antanas - Kertas. Vytauto rinktin. 388. Bubnys Sigitas - Gusaras i Kidoliki k. 19281947.10.28. Rygiki Jono gimnazijos gimnazistas. Partizanavo savait ir uvo Geisteriki k. Keturvalaki vls. 389. Bubnys Vincas - Boksas. G. 1915 m. Varnupi k. Marijampols apskr. Marijampols kaljimo priirtojas. Ijo

60

mik 1945 m. Partizanavo Paliose, aliosios mike. uvo 1947.12.20 Ilandi k. Marijampols apskr. pas Greblik. 390. Bubnys i Skersabalio k. ilavoto vls. Susisprogdino bunkeryje. 391. Bubnys Vincas-Bonka i Skersabalio k. Naujosios tos vls. uvo 1946.09.13. 392. Bubnys Vitas i Atesnykli k. Simno vls. 19211946.06(?). Lakno brys. 393. Bubnys - apalas i Digri k. Garliavos vls. 1922-? uvo ilavoto apylinkse. 394. Bubnys (Bubnelis) Pranas-Kikis. 1926-1947. G. Aln k. Garliavos vls. Biruts rinktins partizanas nuo 1946 m. Prie ieidamas partizanus, bernavo pas kinink Gustait. uvo, kai, kasant slptuv, sprogo prie diro kabojusi granata. 395. Bubnyt Ona - Egl i Atesnykli k. Simno vls. uvo 1945.05.16 Kalniks myje. 396. Bubnyt-Samulaitien Aneli irvyd k. Marijampo ls apskr. 1924-1995.08.20. Lietuvos savanorio dukt, ryinink, partizano Dagilio sesuo. Palaidota Skardupiuose. 397. Bubnys Juozas-Valius, Dagilis i irvyd k. Keturva laki vls. 1927.02.13.-1951.08.08.1945 m. buvo suimtas, pabgo, sidarbino Kaune Drobs" fabrike. Susektas pasitrauk parti zanus, 1948 m. Deivonikse buvo sueistas ir suimtas. Draug padedamas pabgo i ligonins. uvo Jungnuose prie Pauliu konio. Kartu uvo S. Treikauskas-Slapukas. 398. Bucienis Juozas - Vjelis. uvo 1951.10.04. 399. Buinskas Antanas - Strausas. 1922-1945. Lakno brys. 400. Buinskas Vitas, Juozo s., - Klajnas i Teizinink k. Lazdij raj. 1920-1947.04.09. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Perkno rinktins Mindaugo brio vadas. uvo Verstamin k. 401. Buionis Viktoras i Butelin k. ?-1951. 402. Buionis i Sein apskr. 1928-1948. 403. Buys Pranas.

61

404. Bdininkas Jonas - Nemiras i Mozriki k. aki raj. 1914-1980.08.14. Suimtas Jankn k. Gelgaudikiu vls. pas P. Bindok. Mir Krasnojarsko krate. 405. Budreika Stasys - Murkus i Liepyn k. 1929-? 406. Budreviius Juozas. Suimtas 1950.01.20. Vytauto brys. 407. Budreviius Juozas i Vaidelot k. Krosnos vls. 1918 (1924)-? Lakno brys. 408. Budrikas Vaclovas. 1944.10 Jiezno apylinkse imestas desantininkas. 409. Budrys Antanas - Kertas. Vytauto rinktin. 410. Budrys Arnas. uvo 1947 m. ruden. 411. Budrys Benediktas - Vytenis, Spartuolis, Beras, G. 1929 m. Marijampolje. Baig penkias gimnazijos klases. 1946 m. pavasar stojo Geleinio Vilko rinktins 1 kuop. Buvo kuo pos ratvediu. Met pab. buvo paskirtas I brio vadu. 1948.06.07 Nendriniki k. Marijampols vls. pas Dominait pasidav. Tar dymo metu idav visus jam inomus ryininkus ir rmjus. Buvo saugumo naudojamas antirezistencinei agitacijai. 412. Budrys Juozas - Ulonas. G. 1919 m. Sirvyd k. Leki vls. 1944 m. paimtas Raudonj armij, i kurios spalio mn. pabgo ir 1945.04 stojo Paeerli vls. partizan br. Po Valk mio naujai suformuotame Petro Povilaiio bryje buvo vado pavaduotojas, o 1945.07.08 P. Povilaiiui uvus, irinktas brio vadu. Rugsjo mn. legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme, kuri vliau pakeista 25 m. lagerio. Kaljo Omsko srityje. Mir 1968 m. tremtyje. 413. Budrys Jonas- Strazdas. G. 1927 m. Sirvyd k. Leki vls. aki apskr. Partizanuose nuo 1946 m. Suimtas 1948 m. slptuvje, sueistas. Ikaljo 18 met. Grti Lietuv neleido. Mir 1968.02 Rostove. Vilko brolis. 414. Budrys Vitartas - Vilkas. G. Sirvyd k. Leki vls. 1924-1948.02.17. uvo prie Paiegdri k. kartu su Vaclovu Urbaiiu ir arnu. Strazdo brolis. algirio rinktins brio vadas. 415. Bdius Algirdas. 1922-1949.02.04. uvo Samari n k. Pilviki vls.
62

416. Bdius Vytautas, Vinco s., - Vytenis i Stepon k. Pilviki vls. 1919(1922)-1949.02.04. Partizanuose nuo 1947 m. rudens. uvo tvikje, Ddels kyje. Kartu uvo Geniukas ir dar 2 kovotojai. 417. Bgnys i Garliavos vls. uvs. 418. Buivydas Vladislovas i Kauno. uvo Kulautuvos mike 1946.07.08. 419. Bujanauskas Kostas, Juozo s.,-Kalavijas i Marijampo ls apskr. Partizanuose nuo 1944 m. Dzk rinktins Vaidoto brys. uvo 1946.07.20. 420. Bujanauskien Agota i Balbierikio vls. Marijampols apskr. uvo 1945.04.16. 421. Bujanauskas. algirio rinktin. 422. Bukaveckas Juozas - Varnelis, Kudlius i Graiki k. Barzd vls. Algimanto partizan 1-asis skyrius. Partizanuose nuo 1945.05. 423. Bukaitis Klemensas i Kuryns k. aki raj. 1913 1945.07. Saugumiei nuudytas tvikje. Stirnos rinktins Laps kuopa. 424. Buknys. G. Endziuli k. uvo Viakio Rdoje ties Vytauto uolu, partizanams puolant Viakio Rdos pat. Pa laidotas Viakio Rdos kapinse. 425. Buknys Pijus. algirio rinktin. 426. Buknys Juozas i Bagotosios. Suimtas ir itremtas. Lietuvos kariuomens leitenantas ir auli brio vadas. algirio rinktin. 427. Bukuinskas K. Geleinio Vilko rinktin. 428. Bukutis(?) Vitas i varpli k. aki vls. 1928-1946. Partizanuose nuo 1946 m. uvo prie Agurkiks k. Luki mike. Sueistas susisprogdino. 429. Buleviius Julius i lynakiemio k. Punsko vls. 19251946.10.22. uvo puolant aliosios vls. stribelnyi" Rumok dvare. algirio rinktin. 430. Bulota Jonas - Anbo i Mielaiupio k. ilavoto vls. Marijampols apskr. 1917-1947.09.24. Baig Kauno aviacijos
63

mokykl. Karo laknas puskarininkis. Partizanuose nuo 1944 m. pab. 1945.10.30 paskirtas Geleinio Vilko rinktins adjutantu. 1947.08 vid. paskirtas 2-osios kuopos vadu, o 08.20 - laikinai eiti Biruts rinktins vado pareigas. uvo Veiveriuose kartu su J. Leleium ir kt. 431. Bulota Juozas - Kalvis. 1926-1946. Geleinio Vilko rinktin. 432. Bulota Petras-Beras i Mielaiupio k. 1926-1947. Anbo brolis. uvo Prien ile. 433. Bumblys Vacys - Jrel i Marvels k. Garliavos vls. Kauno apskr. Nuo 1941 m. pab. kovojo vokiei pusje Ryt fronte. 1944.05 apsupus Kuro grupuot, pateko rus nelaisv. I lagerio pabgo ir 1947 m. pr. stojo Tauro apygardos Biruts rinktins Dariaus ir Girno kuop. uvo 1947.09.23 Runki k. Kazl Rdos vls. pas Jon Dovydait bunkeryje su kitais ketu riais partizanais. 434. Buneviius Adomas. G. 1922 m. Butrimoni vls. Alytaus apskr. Tauro apygarda, Dzkijos rinktin. Partizanuose nuo 1944 m. Suimtas 1945 m. 435. Buneviius Alfredas i Stakliki k. Prien raj. uvo 1947 m. Palaidotas Skuri k. 436. Buneviit Albina - Grauol, Aurel. 19291950.10.04. G. Buin k. Birtono vls. Moksi Kauno mokytoj seminarijoje. Besimokydama padjo partizanams. Dl sekimo i III kurso pasitrauk ir tapo Geleinio Vilko rinktins 51-osios kuopos vado J. iugdinio-Anupro ryininke. 1949.06 ijo partizanus ir tapo Aurele. 1950.01.16 suimta ir nuteista mirties bausme. Suaudyta Vilniuje. 437. Bunikis Bronius. 1903-1945.06.16. G. Bunikli k. Ploki vls. Suimtas savo namuose, strib ilgai varintas po kaimus, mutas ir nuautas mike prie Vosiks k. Palaidotas Stumbriks k. kapinaitse. 438. Bunikis Jonas - Ministeris. G. 1902 m. Bunikli k. Ploki vls. Partizanuose nuo 1946.07. Gyveno uklij(?) k.

64

Paeerli vls. uvo 1947.08.29 Biin k. Paeerli vls. prie muilio nam kartu su Juozu Eimuiu i Jani k. Leki vls. 439. Bunutis Vitas. 1928-? G. varpli k. aki vls. algirio rinktinje nuo 1946 m. Tremiant - veant akius - pabgo ir ijo partizanauti. Kulkosvaidininkas. uvo mike prie Agur kiks (Luki vls.) Sueistas susisprogdino. 440. Bunza Vincas i Vilkabdio k. ilavoto vls. uvo 1945.04.12. 441. Buraiauskai, du broliai i Padumbli k. Lazdij vls. Rudaminos brys. uv 1948(?) m. 442. Buras Albinas - Bijnas i Gustaityns k. Prien raj. Sueistas gydsi bunkeryje Ginin k. pas Petrausk. 443. Buras Povilas - vairys, vejys. 7-1946. 444. Burba Antanas - Ledas i Santakos k. Kalvarijos vls. 1906-1947.03.30 auli brio vadas, vliau - policininkas. Parti zanuose nuo 1944 m. Perkno rinktin, vliau Vytauto rinktins 71-oji kuopa. uvo Liubavo vls. prie Jurgiki k., umyns ant minos. Palaidotas Kalvarijoje. 445. Burbulis Juozas i Gyviki k. 1913-1945.04.23. 446. Buriauskas Vitas. Perkno rinktin. 447. Burdulis Juozas i Trumpalikio k. Punsko vls. uvs. 448. Burdulis Antanas i Vaiponiki k. Sangrdos vls. 1918-1945.05.07. Strib umutas Vaiponiki k. 449. Burdulis Boleslovas. Suvalk trikampio partizanas 1946 m. 450. Burinskas i Ramon. Suvalk trikampio partizanas. 451. Burnelis Petras - Inkaras i etok. 1924-1995.10.26. Partizanuose nuo 1950 m. Vytauto rinktin, uolo tvonija. 1952 m. po Kabelio idavysts suimtas ir nuteistas. Po lageri gyveno Kaliningrado srityje, ten ir mir. Palaidotas Padovinyje. 452. Burinskas Petras - Tetervinas i Balbierikio. 19241949.08.27. Susisprogdino Skirptiks k. Gudeli vls. A. Kedyts sodyboje. Geleinio Vilko brio vadas. Partizanuose nuo 1946 m. 453. Burokas Albinas. uvo Vaizbniks k. prie Budavons miko, Vilkavikio raj. Kartu uvo M. Ruinskait ir G. Burokas.

65

454. Burokas Gediminas uvo Vaizbniks k. prie Buda vons miko Vilkavikio raj. Kartu uvo M. Ruinskait ir A. Burokas. 455. Burokas Juozas i Makausk k. Liubavo vls. 1916 1946.06.20. uvo Jakimavii k. Tekoriaus beryne. Niekintas Kalvarijoje. 456. Busila Juozas, Jurgio s. G. 1922 m. Mikniki k. Rudaminos vls. Sueistas Kalniks myje. Buvo kalinamas. Vinco brolis. 457. Busila Leonas i Elveriki k. 1918-1945.05.08. uvo. Palaidotas Rudaminoje. 458. Busila Vincas - Ramusis, Ramunis i Mikniki k. Rudaminos vls. 1921-1948.02.11. Perkno rinktins ilviio brio partizanas, uvs Kirsnos k. Rudaminos vls. pas Karausk. Kartu uvo V. Barteka, S. Kerulis, J. Janius, J. Zdanaviius ir J. Karauskas. 459. Bukeviius Jonas i Gudeli k. Santaikos vls. G. 1923(?) m. uvo 1945(1946).09 Varnagiri k. 460. Butana r. Butanaviius. 461. Butanaviius (Butana) Vincas - arvas, Jaunutis i Kermoins k. Iglikli vls. 1924-? Albino ir Vaclovo brolis. uvo (buvo suvaintas) prie kaljimo. 462. Butanaviius (Butana) Albinas - Kurmis i Kermoi ns k. Iglikli vls. 1926-1947.11.20. arno brys. Susisprog dino Skrynupio k. ilavoto vls. pas Radzevii. 463. Butanaviius (Butana) Vaclovas - Lokys, Vyturys(?). G. 1928 m. Kermoins k. Iglikli vls. Nuo 1944 m. pab. Geleinio Vilko pulko I skyriaus partizanas. 1945.08 Klevins mike Iglikli vls. myje su pasienieiais buvo sueistas ir suimtas. Mir Igliknuose ant grindinio". 464. Butanaviius Vytautas i Gintaut k. Kalvarijos vls. 1927-1946. uvo namuose, valydamas ginkl. 465. Butanaviius Justinas - Balinis, Geguis i Gintau t k. Kalvarijos vls. 1927-1948.09.16. uvo Gintaut k. Deguio sodyboje su Juozu Boruta-Kaributu.
66

466. Butautas (pavard neinoma). uvo prie Ramintos ups Rytprsiuose, lyddamas J. Luk per sien. 467. Butautas Vincas i Vilkavikio apskr. 1918? Desanti ninkas. 468. Butyrka Juozas - Bijnas. Vytauto rinktins 42-osios kuopos valgybos virininkas. uvo 1947 m. 469. Butkeviius Jonas i Ubali k. ilavoto vls. Geleinio Vilko rinktin. uvs. 470. Butkeviius Vincas i Ubali k. ilavoto vls. Geleinio Vilko rinktin. uvs. Jono brolis. 471. Butkeviius Liudvikas - Luobas, Elb i Vityio. 1881.11.08-1963.10.25. Pulkininkas. Vienas Tauro apygardos krj. LIK'o pirmininkas. Suimtas 1945 m. Mirs po lageri, buvo baigs Veiveri mokytoj seminarij. 472. Butkeviius Pranas i Alksniakiemio k. Geleinio Vilko rinktin. uvs. 473. Butkus Augustinas - Gudruolis i Plieniki k. aki vls. 1916-1948.02.22. uvo Gotlybiki k. aki vls. pas Undrait. algirio rinktin. 474. Butkus Stasys - Jaunutis, Kastytis i Plieniki k. aki vls. 1931-1948.09.19. uvo Gelgaudikio apylinkse pas Bast. Kartu uvo P. Kasparaviius ir V. Greiius. Augustino brolis. 475. Butkus Jonas i Okabali k. Vilkavikio raj. Vytauto rinktins partizanas. 476. Butkus Jonas - Bit. uvo 1945 m. algirio rinktin. 477. Butkus Jonas -Zebras i Ubali k. ilavoto vls. 19261945.09.23. Palaidotas partizan kapinaitse Skersabalio mike. 478. Butkus Petras Ubali k. Prien raj. Jono brolis. Mir po lageri. 479. Butkus Juozas -Drsuolis i Vilkeliki k. Sintaut vls. uvs. 480. Butkus Juozas - Upeivis. ?-1945.11.22 i Batiki k. aki vls. algirio rinktin. uvo Gotlybiki k. aki raj. Ukastas Gelgaudikyje.

67

481. Butkus Juozas - Velnias. 1949 m. uvo prie Plaktins (Blusyns) k. kartu su J. Laurinaiiu-Litu. algirio rinktin. 482. Butkus Petras. G. 1911 m. Liepalot k. Luki vls. aki apskr. uvo 1946 m. prie Agurkiks. algirio rinktin. 483. Butkus Vincas - Vanagas. Geleinio Vilko rinktin. Buvo sueistas ir suimtas. Mir po lageri. 484. Butkus Valentinas. uvo 1947.05.23 Paberupi k. Bbleli vls. pas gyventoj Kurait per susiaudym su KGB daliniu. algirio rinktin. 485. Btnas Julijonas - Strv. 1915-1951.05.20. uvo Rdilyje prie Leki. Desantininkas. 486. Butvila Antanas i Papiki k. Zapykio vls. 1923-1945 m. vasar. uvo tvikje. 487. Buvynas Vitas. G. Teizinink k. venteerio vls. 1924? Lakno brys. Buvo suimtas. 488. Buzas Albinas - Bijnas. G. 1926 m. Kazimieravo k. Prien vls. Marijampols apskr. Geleinio Vilko rinktins skyrininkas. uvo iduotas 1947.12.5. emins k. Sasnavos vls. Marijampols apskr., uvaiavs ant pasalos. 489. Buzas Povilas-vejas, vainys. G. 1919 m. Bakinin k k. Pakuonio vls. Geleinio Vilko rinktins partizanas, kulkosvaidininkas nuo 1946 m. pr. 1946.10.30., kareiviams radus Garaniks mike partizan bunker, pateko gyvas prieui rankas, band nuginkluoti sargybin ir pabgti, taiau buvo sulaikytas ir 1947.03.20 nuteistas. Grs. Pasak J. Lukos, jo slapyvardis buvo vainys. 490. Buzas Viktoras, Jono s. G. 1930 m. algirio rinktin. Suimtas 1948.05.22. 491. Buzas Vitas - Griaustinis i Atesnykli k. Simno vls. 1918? Lakno brys. Buvo suimtas. 492. Buinskas - Vytenis. Vytauto rinktin.

68

c
1. Celieius Kazys - Vaidotas i Girinink k. 19081947.09.23. uvo Armoniki k. Garliavos vls. pas S. Dovydait. algirio rinktins brio vadas. 2. Cepeliauskas Antanas - Meka i Pabaliki k. Veiveri vls. 1921-1948.11.02. uvo Kampini k. Veiveri vls. Biruts rinktin. 3. Cidzikas Jonas -Kalnynas i Naukurioni k. Rudaminos vls. 1905-? Lakno brys. Buvo suimtas. 4. Cimbolaitis Jonas-arvas i Barzd k. Barzd vls. 19041947.12.27. Partizanuose nuo 1947.01. uvo pas Vyniausk Auksui k. Kartu uvo V. Svotelis-Naras, A.Tumosa ir dar 2 vyrai. algirio rinktin. 5. Ciplijauskas Jonas - Sakalas, Juodasis Sakalas. G. 1919 m. unskuose, Marijampols apskr. Nuo 1944 m. rudens Vytauto rinktins partizanas. 1947.04 perkeltas naujai steigt Maironio kuop, o birelio mn. paskirtas 24-osios kuopos vadu. uvo iduotas 1948.01.06 Piniki k. Veiveri vls., lyddamas naujai paskirt Kstuio rinktins vad Jasait-Nakt jo tarnybos viet. Kartu uvo J. Jasaitis, P. Vanagas ir J. Baceviius. 6. Cebetaviius Kazys i Balbierikio vls. uvo, bdamas 38 met 1945.04.12.

1. aplikas Julius. uvo Dzkijoje 1945 m. Devyni partiza n brio vadas. uvo visi kartu. 2. ebas Jonas, Adolfo s. 1918-1946.03.14. uvo Liudvinavo vls. 3. ebataviius. Prien apylinki partizanas. uvo bunke ryje prie Narav k. 4. ebataviius Petras - Bananas i Katiliki k. Suimtas 1948 m. 5. eenskas. 7-1946.07.10. uvo Voknikio mike. 6. eeras r. erekeviius.

69

7. eeryt Bron i Mork k. Paeeri vls. 1932-1948.02.16. uvo Naidyns k. mike kartu su V. Krulikausku, D. Pyplyte ir Valaviium. algirio rinktin. 8. eiys Jurgis i Zapykio apyl. 1921-1945.06.30. Nusiud Drapakaimio stovykloje kartu su Zigmu Balsiu-Tvu. 9. ekaitis Vytautas, Juozo s., - Mnulis. algirio rinktins arno grup. 1925-1947.04.20. 1946.07.13 suimtas ir uver buotas. Nuautas partizan. 10. elkys Vytautas-Pantera i Sutk k. Kiduli vls. 1928? algirio rinktins partizanas nuo 1945 m. uvo ili k. Kiduli vls. prie Pipiro sodybos. 11. epeliauskas Antanas - Meka i Pabaliki k. 1921 1947.09.24. uvo su Grafu ir kitais Daunoro sodyboje prie Veiveri. 12. eponis Gediminas (?) i Roli k. Krosnos vls. 13. eponis Pranas - Leonas. 1944 m. vadovavo partizan briui prie Kazl Rdos. Mir 1966 m. Kanadoje. 14. eponis Jonas - Vaidevutis. G. 1925 m. Pagoj k. Pasvalio vls. Bir apskr. Baig 2 kunig seminarijos kursus. Bdamas klieriku, 1945 m. susisiek su LLA, tapo jos aktyvus narys. Prasidjus sumimams, i seminarijos istojo ir gyveno nelegaliai. Iki 1947 m. pavasario jo iaurins LLA Lietuvos partizan grups tabo virininko pareigas. Atvyks Kaun, 1945 m. vasar stojo Biruts rinktin. Spalio mn. susitiko su Tauro apygardos vadu veju. Jo pavestas, aktyviai dalyvavo kuriant 25-j kuop Kaune. Buvo paskirtas BDPS Prezidiumo patiktiniu ryiams su kitomis apygardomis. Palaik ry tarp Tauro, Vytauto ir Vyio apygard. Lydjo Ryg Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 55-osios kuopos partizan H. Abele-Har. 1948.01.27 grs i Vyties apygardos Kaun, pateko pasal ir buvo suimtas. 15. eponis i nicos k. uvo Kalniks myje 1945.05.16. Lakno brys. 16. eponis - Lubinas i Juodeli k. Kalvarijos vls. 1927-

70

1951.06.29. Partizanuose nuo 1951.05. uvo Jakimavii k. kartu su Jurgiu Raium. Pauktelio brys. 17. eponis Juozas - Pauktelis i Juodeli k. 19151947.03.07. uvo prie Nemunaii mokyklos, Vicentiki k. Kartu uvo J. lekys. 18. epulionis Vytautas - Vytenis. G. 1924 m. uvintos k. Pakuonio vls. Kauno apskr. 1946 m. pavasar stojo partizanus. Buvo paskirtas Geleinio Vilko rinktins skyrininku. uvo 1948.04.14 Sokoni k. Kruonio vls. Kauno apskr. 19. epulis Aleksas, Juliaus s., i Pakuonio k. Prien raj. uvo ar buvo suimtas Uupio k. Panemuns vls. 1946.04.20. 20. epulis Antanas -Ungurysi Daugird k. Gudeli vls. Marijampols apskr. G. 1925.01.21. Partizanavo kunigaikio Vaidoto rinktinje, veikusioje Marijampols, Prien ir Alytaus apskr. sandroje nuo 1945.05 iki 1946.10-11. Buvo suimtas. 21. ereka Feliksas - Karvelis, Miko Karvelis i Braza vo k. Kalvarijos vls. 1912-1952.01.21. Vytauto rinktinje nuo 1944.08. 1947.05-08 laikinai vadovauja 4-ajai kuopai, o nuo 1947 m. rudens - 44-ajai kuopai. 1949 m. paskiriamas Gedimino tvonijos grandies vadu, 1951 m. vasar - Vytauto rinktins ta bo visuomenins dalies virininku, o po to - rinktins tabo viri ninku. uvo Patili k. Keturvalaki vls. pas Lukoevii kartu su visu paskutiniuoju Vytauto rinktins tabu. Iduoti Kabelio. 22. erekien -akinien Ona - Liepa. G. 1917 m. F. ere kos-Karvelio mona. Partizanavo 1947-1950 m. Suimta, kaljo Intoje. Gro Lietuv 1956 m. 23. erekeviius (eeras) Antanas. G. 1919 m. Mork k. Paeerli vls. Partizanavo nuo 1944 m. uvo 1945.05.12 Valk kautynse. Saulio snus. algirio rinktin. 24. erekeviius (eeras) Antanas - aulys. G. 1899 m. Bunz k. Ploki vls. Partizanavo nuo 1945 m. uvo 1948.06.13 Gerdinio mike. Antano ir Vito tvas. algirio rinktins Dr. Vinco Kudirkos kuopos Basanaviiaus brio vadas. eeru jis buvo vadinamas savo kaime.

71

25. erekeviius Vitas. G. 1934 m. Mork k. Paeerli vls. Partizanavo kartu su tvu auliu. Po tvo ties slapstsi. 26. erekeviit Bron. G. 1926 m. Mork k. Paeerli vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1948.02.16 miko slptuvje prie Naidyns k. Leki vls. Kartu uvo V. KrulikauskasKarinas, D. Pyplit-Pypk, J. Valaitis-Nemunlis ir V. Litbergeris-Giliukas. 27. emeckis Motiejus, Jono s., i Juodbdio k. Prien raj. 1908-1946.11.06. Nukankintas. 28. erneviius Kazys, Kazio s., - imtinis i Garaniki k. Garliavos vls. 1924-1946.06.12. Partizanuose nuo 1946.03, kai, pabgs i kariuomens, stojo Vytauto Gudyno-Papario br. uvo kautynse Garliavos Ilgajame mike (tarp Jurginiki, Ilgakiemio ir Grabavos k.). Geleinio Vilko rinktin. 29. erniauskas Gediminas, Jono s., - Vaidotas i Blan di k. Gi vls. G. 1933.01. Nuo 1949.03 Kstuio rinktins eilinis. Gyveno Nendrini k. Bosikynje, bunkeryje su J. Ali ausku-Klaidu. 1949.11.21 bunker apsupus, Klaidas nusiov, o Vaidotas tik susieid. Buvo apgydytas ir tardomas Marijam pols kaljime. Dingo be inios. 30. erniauskas Gracijus - vyturys i Kumelioni k. 19301950. 31. erniauskas Jonas-Audra. G. Papi k. Miroslavo vls. ?-1947. Brio vadas. 32. erniauskas Jonas - arvas i Marijampols. Umutas per tardymus Alytuje. 33. erniauskas Juozas - Gintaras, Vasaris. G. 1917 m. Virbalyje. Buhalteris. Partizanuose nuo 1945 m. vasaros. Vytauto rinktins vado adjutantas, nuo 1946 m. pavasario - algirio rinktins vado adjutantas. 1946 m. pab. dl sveikatos i partizan pasitrauk. 1948 m. Garliavoje buvo atpaintas ir suimtas. Mir 1983 m. Intoje. 34. erniauskas Leonas - aibas i Virbalio. 1916.01.01 1945.12.19. uvo Vidgiri k. Vilkavikio raj. prie Kudlinsko sodybos. Vasario brolis.
72

35. erniauskas Vincas i iuiniks k. uvo Sekreto mi kelyje prie ilakojo k. 1945.07.04. Kartu uvo K. iupaila ir J. Barisauskas-Vyturys. 36. erniauskas Juozas, Motiejaus s., i Obelijos k. Simno raj. 1915-1950.07.04. uvo Atesnyk k. Simno raj. 37. erniauskas Vaclovas, Vinco s., - Ateitis, Rytas. G. Papi k. Miroslavo vls. 1932-1951.03. uvo Simno raj. LDK Kstuio brys. 38. erniauskas Juozas, Juozo s., - Vytis i Ponkiki k. Simno raj. I neturting eimos. 1915-1952.03. LDK Kstuio bryje nuo 1945 m. 39. ernius Jonas (Juozas) i Eglbali k. Jurgeeri vls. 1929-1950.09.11. Partizanuose nuo 1950.05. uvo Girkant k. Kalvarijos vls. pas Mickeviien. Kartu uvo V. Linkeviius. 40. ernockis Motiejus i Juodbdio k. Veiveri vls. uvo 1946.11.06. 41. esaitis Vladas i Medvn k. Balbierikio vls. 1921 1944.12.04. uvo Bdos k. Marijampols apskr. 42. esnaviius Juozas. 1925-1946.04.22. Sakalo brys. 43. eskas J. - auklys i ilavoto. 1918(?)-1947.08.08. uvo Vainatrakyje. Geleinio Vilko rinktin. 44. eskulis Juozas. uvo 1946.09.09. 45. esnaviius Jonas - Dulk i venteerio k. uvo Mikyi trake (mike) kartu su Medeliu 1947 m. vasar. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 46. esnaviius Jonas i venteerio. Perkno rinktins kovotojas, 1946 m. uvo Grikapalio mike Lazdij raj. Kartu uvo V. Kvedaras-Aras ir V. Salyklis-Apynys. Niekinti vent eeryje. 47. esnaviius Sigitas - Studentas. 1925-1947.12.27. algirio rinktin. G. akiuose. uvo Auksui k. pas Vyniaus k. Kartu uvo J. Cimbolaiio grup. 48. pla Antanas - Lapinas i Elveriki k. 1919-1946.01.22. uvo Nerav k. Rudaminos vls. pas Kaminsk. Kartu uvo J. Raius. Niekinti Rudaminoje.
73

49. pla Jonas i Elveriki k. Rudaminos vls. 1919-1945. 1945.09.05 buvo sueistas ir suimtas. Suaudytas Vilniuje, KGB rmuose ir ukastas Tuskulnuose. 50. pla Stasys - Vilkas i Elveriki k. Rudaminos vls. G. 1917 m. Ulonas, vliau tarnavo savisaugos batalione ir Vietinje rinktinje. Nuo 1944 m. rudens - partizanas. Perkno rinktins kuopos vadas, Vytauto rinktins kuopos vado pavaduotojas. Konfliktavo su Vampyru. 1947.12.20 Ilandiuose pas Greblik buvo suimtas ir nuteistas 25 m. lageri. Partizan Zigmo, dvyni Antano ir Jono bei Uosio brolis. 51. pla Vitas-Uosisi Elveriki k. Rudaminos vls. 19261947.12.20. uvo iduotas kartu su V. Bbniu-Boksu Ilandiuose pas Greblik. Brolis Stasys ten buvo suimtas. 52. pla Zigmas - Lapinas i Elveriki k. Rudaminos vls. 1919-1946.02. uvo. 53. sna Antanas. Ininierius. G. 1914 m. uvo 1945.01.12 Jiezno apylinkse. Nuleisto desanto radistas. 54. sna Petras. 1919-1945.04.25. Palaidotas Mikaliks k. uvo Belino raiste. 55. iauonas Bronius - Genys, Jreivis i Kaui k. Vilka vikio raj. 1919-1949.05.25. Buvs ulonas. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Paberupi k. pas A. Kulingausk. Du broliai suaudyti ervenje arChatynje. Palaidotas Graiki k. aki raj. 56. ibirka Albinas - Tvukas i Idag k. Pilviki vls. 1918-1945.07.06. uvo Lnos k. Jank vls. kartu su vilpa, Grybausku, Oleka. Palaidotas Lnos k. kapinaitse. Stirnos rinktin, Laps kuopa. 57. ibirka Andrius -Dobilas, Povas(?) i Trakiks k. Kazl Rdos vls. Grs i JAV. uvo 1947.05.31 prie Stainiks (Bernoviens) k., Ubartynje. Kartu uvo ir daugiau partizan. 58. ibirka Jeronimas, Vlado s., - Celestinas, uollis. 1923.07.06-1998. algirio rinktins spaudos darbuotojas. 1945.10.20 suimtas. Kaljo, gro, mir Kazl Rdoje. Vikio snus. 59. ibirka Motiejus, Antano s., - Bijnas i Krveli k.
74

Kazl Rdos vls. 1921-1947.07.21. Partizan nuteistas ir suaudytas prie Senj Bdviei u plikavim. 60. ibirka Saliamonas i Krveli k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1946 m. uvo 1947.05.31 Bernoviens k. Kazl Rdos vls. pas Martiius. 61. ibirka Vladas - Vikis, Vijnas i Zariki k. Kazl Rdos vls. 1945 m. padjo pik. L. Butkeviiui leisti ir platinti Girios bals". Nuo 1945.09 - Stirnos rinktins kio, vliau spaudos ir propagandos skyriaus virininkas. 1946 m. vasar suimtas, 1946.09.30 nuteistas. Gro 1965 m. Mir 1974 m. Palaidotas uol Bdoje. 62. iinskas (pavard neinoma). ?1945.07.10. uvo Baknikio mike. LDK Kstuio skrajojaniojo tabo virininkas. 63. iinskas - dar vienas neidentifikuotas partizanas ia pavarde. 64. igonas (pavard neinoma). Suvalk trikampio partizanas. Suimtas. 65. ipulionis - Auksinukas i Dangstyts k. Pakuonio vls. G. 1928 m. Ten pat 1947.12.07 suimtas. Geleinio Vilko rinktin. 66. ipulis B. - uolas. 1926-1945. uvo prie Pakuonio. 67. iras Jonas, Jono s.,-Gintaras. 1926-1947.06.11. Suimtas ar uvo Brokaraists k. 68. irvinskas Antanas-Tankas. G. 1921 m. Gavaltuvos k. Sasnavos vls. Suimtas 1947.01.12 Uupio k. pas J. Paplausk. Geleinio Vilko rinktins Vytauto kuopos partizanas. Tolesnis likimas neinomas. 69. irvinskas Viktoras- Kralikas i Gavaltuvos k. Sasnavos vls. 1924-1947.03. uvo prie ystos Bdos dvaro. 70. iulkinis Vytas. Tauro apygarda, Runo brys. 71. iulkinys Justinas. 1923-1947. G. Daukantiki k. Gelgaudikio vls. Buvs Plechaviiaus armijos karys. I pradi nujo stribus. Kilus tarimams, 1945 m. ijo partizanus. uvo iem algirio mike. Apsuptas nuov kelis kareivius, jau uvs buvo subadytas durtuvais. Atpaintas tik i baltini. algirio rinktin.
75

72. iuoderis Vincas - Balandis i Surgui k. 19281947.12.25. uvo emins k. su S. Vaiiuleviium. 73. iuoderis Vitas -Magikas i Surgui k. Sasnavos vls. 54-osios kuopos kovotojas. Partizanuose nuo 1947.12.14. Vinco brolis. 1948 m. suimtas. Grs. Geleinio Vilko rinktin, Vtros brys. 74. iupas Juozas i Strazdiki k. Prien raj. uvo 1945.06. 75. iupkeviius Petras i Molupio k. Sasnavos vls. 19261945.04.25. uvo Belino raiste. Palaidotas Mikaliks k. 76. iuplys Antanas - Snelis i Graiki vls. Dings be inios. Vytauto rinktin. 77. iuplys Jonas - Zyl. G. 1919 m. Piln k. Bartnink vls. Gyveno Trakn k. Kalvarijos vls. Partizanauti pradjo 1945 m. pr. Perkno rinktinje. 1946.06 iformavus rinktin, perkeltas Vytauto rinktin. uvo 1947.12.26 Smalnyn k. pas Ferens (Kalvarijos vls.). Kartu uvo Kabelio tvas Antanas Bielinas. Ukastas Bartnink durpyne. 78. iuplys Kazys. Prien-Panemuns brys. 79. iurinskait Marijona - Grauol i Kauno. uvo 1946.04.20 Kauno raj. Uupi k. 80. ieika Jonas - Rimkus, Margis, Stepas Radius, Stepas i Kybart. 1925-1947.09.24.1944 m. artjant Raudonajai armijai, pasitrauk Vokietij. Baigs valgybos mokykl, 1944 m. pab. su radijo stotimi ir dar dviem valgybininkais buvo imestas paraiutu Kazl Rdos mik rajone. Nusileidiant buvo apau dyti, vienas j dingo. sijung Veiveri vls. iemkelio miko Geleinio Vilko br. 1946.05 paskirtas algirio rinktins 53-iosios kuopos vado pavaduotoju, o ruden - rinktins tabo valgybos skyriaus virininku. 1947.04 buvo perkeltas Biruts rinktin ir paskirtas valgybos skyriaus virininku. uvo Biruts rinktins tabo bunkeryje Kampiniuose prie Veiveri kartu su apygardos kapelionu Grafu, naujai paskirtu rinktins vadu ir kitais tabo pareignais. 81. iikas Petras-uolas(?) i Marinkos k. Krosnos vls. 1920-1945.05.16. uvo Kalniks myje.
76

82. iikas Alfonsas - uolas(?) i Randiki k. 19251945.05.16. uvo Kalniks myje. 83. inas Bronius - Jreivis. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1946.10.22. algirio rinktin.

D
1. Dabainskas Liudas. uvo 1949.08.21 Gog k. A. Panemu ns vls. Biruts rinktin. 2. Dabainskas Jonas-Tarzanas, Vtraplaukis. 1924-1946. G. Pavasaks k. Marijampols apskr. Ijo mik 1945 m. Geleinio Vilko rinktins eilinis, kovojo Varnabds, Prienilio raj. Sueistas Gluosnink myje, nuskendo Pereks upje. Buvo ukastas prie Simno eero. 3. Dabainskas Juozas, Antano s., i Topeliki k. Marijam pols raj. 1900-1945.06.10. uvo. 4. Dabkeviius Vytautas - Kovas i Viruiglio k. Kauno vls. 1928-1946.04. uvo (susisprogdino) Vaivydavoje, palaidotas Piliuonoje. Geleinio Vilko rinktin. 5. Dabriius Liudvikas - Kareivis i Sargins k. 19121946.05. Karininkas. uvo Degim-Valk kautynse. 6. Dabrys - Kulka(?). Partizanas i Pakauns. Biruts rinktin. 7. Dabuleviius Kstutis i Simno apylinki (ne Kstas). uvo 1947 m. Giri k. 8. Dabuleviius Vincas i Simno. 1925-1947. 9. Daubleviius Stasys i Mock k. Balbierikio vls. 1914 1944.12.04. uvo Bdos k. Marijampols apskr. Brio vadas. 10. Dabuleviius Albinas, Antano s., Slapukas i Sasnavos. G. 1923 m. 1947.02.19 suimtas Padvariki k. Iglikli vls. pas Utdrik. Kartu buvs S. Maurukas uvo. Geleinio Vilko rinktin. 11. Dabulis. uvo 1945 m. Gluosnykuose (aulnuose?) pas Luginsk. 12. Dabuis - vyturys. Kazl Rdos brio vadas 1945 m. vasar. Atsargos leitenantas.

77

13. Dadurka (Dadurkeviius) Mindaugas - Karys i Sau lgr k. Liubavo vls. 1932-1951.02.02. Partizanuose nuo 1950 m. uvo Pakruopiki k. pas iurien. 14. Dagilien Konstancija. Kauno apylinki partizan. 15. Dagilis Petras - Sakalas, aibas i Jonui k. Garliavos vls. 1929-1947.01.29. uvo mike prie Agurkiks, Kazl Rdos vls. Sueids strib, ijo mik ir po mnesio uvo. 16. Dagilis Kazys - Giedra, Ddius i Jonui k. Garliavos vls. 1909-1948.08.10. uvo prie Garliavos Jonui k. pas Kuzmick. 17. Dagilis Jonas. Kauno apylinki partizanas. 18. Dagilis. 1949 m. uvo Samarin k. kartu su Geniu, almu ir Vyteniu. 19. Dagys. Biruts rinktins partizanas, buvs Lietuvos kontr valgybininkas. 20. Dailid Jonas. algirio rinktin, Vizgirdos brys. 1948 m. suimtas. Gro. 21. Dailid Jonas. G. Avinli k. Paeerli vls. aki apskr, uvo 1945 m. algirio rinktin, 22. Dailid Urbantas- Tauras i Pervaznink k. Kiduli vls. 1921-1951.02.16. algirio rinktins kovotojas nuo 194611.09. Nuo 1949.06.01 - rinktins tabo virininkas, vliau - Piet Lietuvos srities tabo kio skyriaus virininkas. uvo Jaunioni k. Prien raj. iduotas Talak, pas kuriuos buvo tabo bunkeris, dukters. Kartu uvo Jarueviius-Laktingala i Alytaus raj. ir K. Baliu keviius-Tylius. Prie susisprogdindamas Tylius nuov idavik. 23. Dailidnait Albina i Main k. 1926-1945.05.13. Sueist stribai sudegino. 24. Dailyda Valentinas - Garnys i Gmteriki k. 25. Dailydaitis Stasys. Ukastas Vaiveri Skausmo kalnelyje. 26. Daina (pavard neinoma). Kstuio rinktins Vaidoto grups partizanas, 1947.09 susisprogdins prie Garliavos pas Stas Dovydait. Kartu uvo Vaidotas ir kiti.

78

27. Dainelien Ona - Egl i Bliuviki k. Grikabdio vls. G. 1928 m. Partizanavo 1947 m. vasar. 1949 m. suimta. Pas gavo tik 1988 m. 28. Dainelis Krizostomas - Jovaras, Dagis. 1915-1986. G. Zk k. Jank vls. aki apskr. Nuo 1947 m. algirio rinktins Vyio (vliau 34-osios) kuopos partizanas. Pasidavs gyvas, nurod bunker, kuriame tarp kit uvo ir jo brolis Valentinas. Vliau idav Tarzano slptuv, kurioje pasidav 4 partizanai: Tarzanas, jo mona, Poderis-Lapas ir Dainauskas(?). Dainelis buvo nuteistas, kaljo. Mir eduvoje. 29. Dainelis Valentinas - Dzininas, Jrininkas i Zk k. Jank vls. 1918-1949.03.09. algirio rinktins virbli kuopa. uvo miko slptuvje prie virgdaii, Jank vls. Krizostomo brolis. 30. Dainys i Kuonio k. Umutas per tardymus. 31. Daktaras (pavard neinoma). algirio rinktins sanita rinio skyriaus virininkas. Gydytojas, vokietis. uvo 1947.09.10 prie Senj Bdviei k. Kazl Rdos vls. 32. Dal (pavarde neinoma). 7-1947.09.01. algirio rinktin. Med. sesuo. 33. Dalnis (pavard neinoma). Varno kuopos partizanas. 34. Dambauskas Bronius. uvo Okasvili k. Gi vls. pas Subai. Vytauto brolis. 35. Dambauskas Vincas, Tomo s., -Jaunutis, vejas i Kam k. Rudaminos vls. 1924-1952.04.19. uvo Bilvyi k. Lazdij raj. Vytauto rinktin. uolo kuopa. Du pusbroliai uvo Kalni ks myje. 36. Dambauskas Vytautas. uvo Okasvili k. Gi vls. pas Subai. 37. Dambrauskas Albinas -aibas i Vidgiri k. 1920-1947. Brio vadas. uvo prie Graiki. Pirmasis uvs Graiki partizanas. 38. Dambrauskas Bronius - Putinas i Baltrakio k. Gi vls. 1928-1947. uvo Dubn k. kartu su broliu Vytautu.

79

39. Dambrauskas Feliksas i Mariukinio k. Liudvinavo vls. uvo Mariukinio k. pas neider. 40. Dambrauskas Jeronimas - uolinis i Pakrantiki k. Kalvarijos vls. 1922-1945.05.17. Kalniks mio dalyvis. uvo dien po mio. Kartu uvo brolis Tauras. 41. Dambrauskas Juozas i Vidgiri k. Graiki vls. uvo prie Bartnink. Vytauto rinktin. 42. Dambrauskas Juozas - Strazdas i Patunkiki k. Alvito vls. 1919-1947.03.01. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rink tin. uvo yk k. Alvito vls. pas Mock. 43. Dambrauskas Klemensas - Tauras i Pakrantiki k. Kalvarijos vls. 1926-1945.05.17. Kalniks mio dalyvis. uvo kit dien po mio. Kartu uvo brolis uolinis. 44. Dambrauskas Vytautas -Litas i Baltrakio k. Gi vls. 1930-1947. uvo Dubn k. kartu su broliu Bronium. 45. Damnas Algis. Zapykio brys. 46. Damijonaitis Justinas i Stugui k. Barzd vls. 19201945.05.16. uvo Bartnink k. Kazl Rdos vls. Palaidotas prie Bagotosios, Kriauniks k. pamikje. Kartu palaidoti ten pat uv J. Vainora ir K. Pekys. 47. Damijonaitis Selestinas (Celestinas) - Saulius i Stugui k. Barzd vls. 1911(1920)1946. Partizanuose nuo 1945 m. Rygiki k. prie Grikabdio buvo suimtas, kulkoms nukirtus kojas. Nuteistas ir suaudytas Tuskulnuose(?). Justino brolis. 48. Damijonaitis Vincas - Ainis. G. 1920 m. Baginsk k. Partizanuose nuo 1944 m. 49. Daminaitis Kazys. Partizanavo iki susiaudymo Belino raiste 1945.04.24. 50. Daminaitis Vincas i Nendriniki k. Marijampols vls. 1932-1952.05.31. uvo su K. Mariulaiiu-Karinu. 51. Damauskas Antanas-Lapas. 1949.03.13 pasidav slptu vje Dareli mike prie Leki. algirio rinktin. 52. Danielius i Antrj Girinink k. Veiveri vls. uvo Kazl Rdos mike 1945 m.

80

53. Danileviius Kostas - Atenstyrius. G. Ilandiuose, Gi vls. 1927-? Kauno Veterinarijos akademijos klausytojas. Suimtas 1947 m. 54. Danileviius Zigmas i Vilkavikio. 1924-1951. Vytauto rinktin. 55. Daniseviius (Danuseviius) Juozas - Gorila i Leki. 1923-1947.02.06. Vienturtis. uvo Judrards k. Kazl Rdos vls. Griionynje. Kartu uvo Barsukas, Agronomas, Klevas, entukas. algirio rinktin, andaro kuopa. 56. Danuseviius r. Daniseviius. 57. Danut (pavard neinoma) i unsk k. uvo Kazl Rdos mike prie Papikio k. 1951 m. Mokin. Biruts rinktin. 58. Dapkeviius Romualdas i Kauno, ani. 1922(1924)1947.07.17. Tvas vokietis, motina lietuv. Slapstsi Prienuose, partizanavo. uvo bunkeryje prie Amintos kartu su P. iug diniu-Bitinu. 59. Dapkeviius Alfonsas i Suvalkli k. 60. Darakeviius Vacius - Vanagas i Krveli k. Kazl Rdos vLs. 1926-1947.05.31. uvo Bernoviens k. MartiynjeGruinskynje kartu su A. Oleka-valgu. 61. Darius (pavard neinoma). Prien vls. partizanas, uvs 1948.02.16 kartu su Kastyiu, Nalaiiu, Migla, arnu, Audra ir Neptnu. 62. Daubara Pranas - Litairdis. 1932-1952.01.21. Paskuti niojo Vytauto rinktins tabo narys. Iduotas Kabelio. 63. Daubaras Feliksas - Sakalas i Baltrakio k. Gi vls. 64. Daubaras Leonas i Baltrakio k. Gi vls. Partizanavo 2 metus. Dings be inios. 65. Daugla Antanas - Dramblys. G. 1924 m. Pirmj Girinink k. Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Suimtas 1946 m. ruden pas Staiok Paeruose kartu su V. i linsku ir nuteistas. 66. Daugla Albinas - Sirena i Butelin k. venteerio vls. Perkno rinktin, Kalniaus brys.

81

67. Daugla Bronius - Dragnas i Stanaii k. Garliavos vls. 1927-1951.01.05. Biruts rinktin. uvo Suvalkli k. netoli Naudiaus sodybos kartu su A. Kamarausku. 68. Daugla eslovas i Mockupi k. Sintaut vls. uvo 1948 m. Kerutiks k. prie Saki. 69. Daugla Feliksas. Suimtas 1948 m. Kaupiki k. Bbleli vls. 70. Daukantas, Daukantis (?). Prien apylinki brio vadas 1945 m. 71. Dauka Klemensas - Tuas. G. Kairnli k. Kdaini apskr. 1916? Ininierius. Nuteistas kalti 1946 m. Tauro apygar dos Biruts rinktins partizanas. 72. Daunoras Jurgis i iegdri k. Balbierikio vls. uvo 1945 m. 73. Daunoras Kazys i Liojiki k. 1890-1945. Nukankintas kaljime. 74. Daunoras Vincas - Kelmas, Ungurys, Vincas i ik k. Prien vls. 1921-1954.08.18. Partizanuose nuo 1944 m. Geleinio Vilko rinktin. Vliau - Vaidoto grups brio vadas. uvus Dzk rinktins vadui Spyruokliui, rinktins vadu tampa Daunoras. Jis - paskutinis Dzk rinktins vadas. uvo Nau din k. Prien raj. Kartu uvo J. Palionis-Dobilas. 75. Debesys (pavard neinoma). Vytauto rinktin. 76. Degsys Juozas i Palavanio k. Prien raj. 1918-1945.04. uvo. 77. Degutis Albinas i Palavanio k. Prien raj. uvo 1945.04.13. 78. Degutis Kazys - Raginis, Liekana, Barzda i Didij Zoriki k. Sasnavos vls. Partizanavo Balbierikio apyl. Dzk rinktins Vaidoto partizan brio vadas. 1907-1946.06.14. uvo Balbierikio apylinkse. 79. Degutis Kazys i Gaisri k. Pilviki vls. 1910-1959. Rezervinis partizanas nuo 1945 m. pab. Garveio mainistas. Pam armij, gro karui pasibaigus. Naktimis kartu su partizanais jo ygius. Dalyvavo Oprt puolime. Suimtas
82

1947 m. iem. I kaljimo gro apie 1959 m. Palaidotas Bago tosios kapinse. 80. Degutis Pijus - Kstutis. 1940 m. pr. i Argentinos atva iavo pas brol Gintaut k. Kalvarijos vls. Prasidjus okupa cijai, grti pas Argentinoje likusias mon ir dukr jau negaljo. Dirbo buhalteriu. 1948 m. jo sodyboje uvus Kaributui ir Gegu iui, ijo partizanus. Slapstsi Pakusins k. pas lekien. 1952.06.25 buvo nuautas Kabelio. 81. Deimantas (pavard neinoma). uolo tvonijos kovo tojas 1951 m. 82. Deksnys Juozas. Ryininkas. 1946.12 suimtas ir nuu dytas. 83. Deltuva -Klevas i Darinink k. prie Dauki. Dauki brio partizanas. Mirs. 84. Deltuva Leonas - vogeris. 1926-1947. uvo Vynia laukyje. 85. Deltuva Jonas - Karklas i Lilikio k. Padovinio vls. Marijampols raj. 7-1997 m. Vis trij Pali mi dalyvis. Pas j 1948 m. uvo vokietis Hansas. Legalizavosi, bet suimtas nebuvo. Mir savame kaime. 86. Dembinskas Juozas i Padovinio k. 1919(7)-? 87. Demikis Jonas-Alms, Eumas. G. 1915 m. Kuktiki k. Sasnavos vls. Marijampols apskr. Mokytojas. 1945 m. pavasar Sasnavos vls. Varnabds mike organizavo partizan br ir jam vadovavo. 1945 m. ruden buvo paskirtas laikinai eiti Vy tauto kuopos vado pareigas. uvo, pateks pasal 1946.02.24 Puiki k. ilavoto vls. 88. Demikis Vincas, Vinco s. G. Dambraukos k. Sasnavos vls. 1913-1946. 89. Denas Antanas - Lapas. 90. Derenius-Suvalk trikampio partizanas i Pristavoni k. apylinki. Partizanuose nuo 1945.04. 91. Derenius Vincas. Partizanavo Lenkijoje. Ukastas prie Barzd.

83

92. Derekeviius Antanas - Vanagas i Krveli k. Kazl Rdos vls. 1926-1946.06.11. algirio rinktin. uvo Paviakyje. 93. Derekeviius Vacius - Vanagas. G. Krveli k. Kazl Rdos vls. Marijampols apskr. Partizanas nuo 1946 m. uvo 1947.05.31. Palaidotas Bogotosios kapinse. 94. Derekeviius Albinas i Lilikio. Sueistas nusiov. Palaidotas Daukiuose. 95. Deras Antanas - Trispalvis i Navinink k. 1928-1949. Partizanuose nuo 1947 m. 96. Deinys (pavard neinoma, bet tai ne K. Pinkvarta). 1947.02.05 Gra(...) k. Prien raj. kartu su Rasite ir Naru uvs Kstuio rinktins partizanas. 97. Ddinas algirio rinktins partizanas. 1949.03.14 uvs slptuvje prie Rugieni k. Luki vls. 98. Ddinas Petras - Beras, Klevas i Pentiki k. Luki vls. 1924-1946.08.15. Sueistas mir Zypli ligoninje. Partiza nuose nuo 1946 m. 99. Dipinigaityt Damicl - Laimut i Bagotosios k. Kazl Rdos vls. ?-1946.06.09. uvo Pagraiio mike. Marijampols ligonins med. sesuo. Geleinio Vilko rinktins partizan nuo 1945.05. 100. Didbarzdas Viktoras. 1924-1947.06.30. uvo Kalva rijoje. 101. Didvalis Gediminas - Bijnas. 102. Didvalis Vytautas - Vidginas. G. 1926 m. Kaune. Gyve no Marijampolje. Nuo 1947 m. pr. Vytauto rinktins 4-osios kuopos partizanas. uvo kautynse su NKVD kariuomene 1948.02.13 Juodeliuose pas Aleks (Kalvarijos vls.) kartu su kitais eiais kuopos partizanais. 103. Dielininkaitis Antanas - Jovaras. G. 1925 m. Miliki k. Luki vls. Partizanuose nuo 1945.04.23. Valk kautyni dalyvis. 1945.08 pab. legalizavosi. 1951 m. itremtas. 104. Dielininkaitis Juozas. G. 1920 m. Miliki k. Luki vls. Partizanuose nuo 1945.04.23. Valk kautyni dalyvis.

84

Legalizavosi kartu su broliu Antanu 1945.08, o 1951 m. itremtas Krasnojarsk. 105. Dielininkaitis Viktoras i Luki vls. Miliki k. G. 1925 m. Valk mio dalyvis. 106. Diemedis (pavard neinoma). Vytauto rinktins partizan vadas vardu Jonas. Buvs policininkas ar karininkas. uvs. 107. Diemedis (pavard neinoma). uvo 1945.05 Dars nikyje. Geleinio Vilko rinktin. 108. Diemedis (pavard neinoma). 1945 m. mir Alytaus ligoninje. Geleinio Vilko rinktin. 109. Dienmedis (pavard neinoma). Perkno rinktins Kalniaus brio kovotojas nuo Seirij. uvo Mikyi trake (mike). 110. Dimindaviius (Dimendaviius) - Virila, Barzda. Lietuvos kariuomens virila. Jo brolis buvo Leki milicijos virininkas, o jis - Valk mio vado J. Valio pavaduotojas. 111. Dima Kostas i vikeli k. 1923-1945. 112. Dinas (pavard neinoma). Vokietis, algirio rinktins kovotojas, uvs 1947.02.09. 113. Dinka Julius i Gudeli k. K. Deguio brio partizanas. 114. Dikeviius Alfonsas i Kirmliki k. 1929-? 115. Ditkus Kazys i ikni ar Bunikli k. Ploki vls. Skyrininkas. algirio rinktin. 116. Dobilas (pavard neinoma). 24-osios kuopos brio vadas, pasiymjs Vieriks myje 1946.03.26. 117. Dobilas (pavard neinoma). Partizanas i Kudirkos Naumiesio apylinki. uvo sueistas. 118. Dobilas Juozas - Pirlys, Perknas. G. 1921 m. Mer gailio k. Iglikli vls. Geleinio Vilko pulko partizanas nuo 1944 m. rudens. Vienintelis iliks gyvas Raiupio mio dalyvis. uvo Sasnavos vls. Obelins mike 1947.11.18. 119. Dobilas Vincas i Dabit k. Gelgaudikio vls. 19231945.09.08. uvo Gelgaudikyje. Palaidotas Paili mike. algirio rinktin.
85

120. Dobkeviius Alfonsas. uvo 1946.02.15 Girinink k. Kauno raj. 121. Dobkeviius Vytautas - Kovas i Kauno. 19261946.06.27. uvo Vaivydavoje. Geleinio Vilko rinktin. 122. Dobrovolskis Bronius. G. 1917.10.13 Pabartupio k. Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. 1945 m. ruden suimtas pas Pabarskien kartu su Radvila. Kaljo Deskazgane. 123. Dolis (Dolitlis?) - pavard neinoma. algirio rinktins medicinos sesuo, uvusi 1947.03.01. 124. Dominaitis Jonas i Bartnink k. Marijampols raj. uvo 1945 m. Pilviki vls. 125. Donelaitis Jonas i Kriauaii k. aki raj. 126. Dovainis Antanas, Prano s., i Pavyts k. Garliavos vls. G. 1927 m. uvo Ilaue. 127. Dovydaitis i Aln (ebeliki?) k. Garliavos vls. 1947.09.23 suimtas namuose mio metu. 128. Dovydaitis Juozas. G. 1925 m. Gudlankio k. Gelgau dikio vls. Partizanas nuo 1945.05. 1945.12 buvo suimtas ir nuteistas. 129. Dovydaitis Juozas i Tabariks k. Garliavos vls. uvo Kaune 1945.05.19. 130. Dragnas (pavard neinoma). uvo, myje plauk damas per Nemun. Kartu uvo A. Klimaviius. Niekinti Jiezne. 131. Dragnas (ne J. Merkeviius). 1930-1949.02.23. Prien vls. partizanas. 132. Dranginis (Drangilis) Adomas i Ruden k. Gudeli vls. 133. Dranginis Juozas, Motiejaus s., i Ruden k. Gudeli vls. 1918-1956. Partizanuose nuo 1945 m. Legalizavosi. Kaljo. 134. Dranginis Motiejus i Ruden k. Gudeli vls. Marijampols raj. 1878-1946.09.17. uvo. 135. Draugelis. Geleinio Vilko rinktins kovotojas. uvs. 136. Draugelis Vytautas - Rieutas, Ramut i Svetlicos k. 1926-1947.06. uvo Gulbiniki k. prie Skardupi kartu su R. Kvedaru-Vaidotu. Partizanuose nuo 1946.12.

86

137. Drsutis (pavard neinoma). 34-osios kuopos 1-ojo brio vadas. 138. Drsuolis. uvo 1952 m. ruden su Juozu-Viesulu ir Bajoru. 139. Drsutis Kostas - dra i Kauno. 1923-? 1944.10 Jiezno apylinkse imestas desantininkas. Suimtas 1945.04.30. Kalintas Komijoje. 140. Drsutis (pavard neinoma). Zanavykijos partizanas, susisprogdins Kdr mike. 141. Drucka Bronius. G. 1926 m. uvo 1946 m. algirio rinktin. 142. Drulia Antanas. G. 1919 m. 1945 m. Pavyts k. Garliavos vls. partizanaudamas susirgo. Gydsi Naujojoje Vilnioje. Grs namo, 1945 m. ruden buvo suimtas ir umutas Kauno sau gume. 143. Drulia Jonas. G. 1925 m. Pavyts k. Garliavos vls. dirbo geleinkelyje. Ijo partizanauti 1945 m. Susisprogdino 1945.04.21 Rinkn k. prie lapaknos upelio, netoli geleinkelio. Kartu uvo brolis Viktoras. 144. Drulia Juozas. G. 1917 m. Pavyts k. Garliavos vls. u vo, susiaudius su stribais 1945.06.13 Rinkn k. Garliavos vls. 145. Drulia Viktoras - glius, G. 1915 m. Pavyts k. Garliavos vls. Lietuvos puskarininkis, vairuotojas, uvo 1945.04.21 kartu su broliu Jonu prie lapaknos upelio. 146. Drulyt Maryt. uvo 1947 m. 147. Drlia i Laukiki k. Prien raj. uvo 1947 m. 148. Drunga Zigmas - ernas, Mykolas Jonas, Garulis i Upali k. Utenos vls. ir apskr. 1904-1946.06.12. Gimnazij baig Rokikyje ir stojo Karo mokykl. Lietuvos kariuomens aviacijos majoras - karo laknas, auli sjungos ir LF organiza cijos narys. Buvo veiklus, labai tikintis, ra eilraius. partiza nin judjim sijung 1945 m. vasar, prisiddamas prie Gelei nio Vilko pulko organizavimo. Dalyvavo kuriant Tauro apygar d. 1945.10 pab. sumus pirmj apygardos vad Taun-Kov,

87

msi atkurti apygardos tab ir tapo apygardos vadu. 1946.04 umezg ry su Dzkijoje besiorganizuojania A" apygarda ir buvo paskirtas Piet Lietuvos Partizan (PLP) vado pavaduo toju. Vienydamas Lietuvos partizanus, 1946.06 ivyko emai tij. uvo io ygio metu Agurkiks k. Luki vls. aki apskr. 149. Drtys Albinas - Kalniks mio dalyvis. 150. Dubickas Jonas - Briedis i Graiki vls. 1897-? Partizanuose nuo 1946 m. 1947.12.26 suimtas ir nuteistas 25 m. Vytauto rinktin. 151. Dubininkas (Dubinskas) Viktoras, Juozo s. G. 1923 m. Lodiks k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. pr. Pabgs i kariuomens. 1946 m. suimtas. Mir 1985 m. prie Barzd. algirio rinktin. 152. Dudonis Antanas i Topeliki k. Marijampols raj. uvo 1945 m. 153. Dudonis Bronius, Juozo s., - Gegut. Geleinio Vilko rinktins rezervinio brio Saultekis (Skriaudiuose) vadas. Suimtas su kitais 1947.09.19-21. 154. Dudonis Zigmas - Briedis. G. 1923 m. Endziuli k. Jank vls. Suimtas. Kaljo Karagandoje, Deskazgane. 155. Dudonis Juozas - Barsukas. G. 1925 m. Auktosios R dos k. Kazl Rdos vls. Marijampols apskr. Partizanas nuo 1946 m. uvo Auktosios Rdos k. 1947.01.06. Drauge uvo J. Daniseviius-Gorila ir J. Andziulis-Agronomas. 156. Dulaitis Jurgis. G. 1896 m. uvo 1945.12.25. Dulaitis Jurgis nebuvo partizanas. NKVD nuautas 1945.12.25 savo nam kieme, nes jo snus Juozas organizavo partizan apginklavim. algirio rinktin. 157. Dulbys Adolfas - Ulonas, Bit i Balsupi k. 19231947.07.21. uvo Balsupiuose - apsuptas nusiov. 158. Dulbys Alfonsas - Ramis i Balsupi k. 1925-1961. Partizanuose nuo 1947 m. Suimtas 1949 m. Mir Deskazgane. Vytauto rinktins 42-oji kuopa. 159. Dulinskas Juozas -Margis. G. Gudeli k. Marijampols apskr. 1910-? Nuteistas kalti 1946 m.
88

160. Dulinas Vytautas - Laimutis i Dauki k. 1924-1946. Palaidotas Milestoni kapinse. 161. Dulskis Antanas - Pipiras i Zaveck k. Jank vls. 1912-1946.03.06. Partizanuose nuo 1945.05. Vilko brys. uvo Ambraziks k. Pilviki vls. Jasulos sodyboje. Buvs gelein kelininkas. 162. Dulskis Juozas nuo Jank. 163. Dulskis Vincas - aibas. G. 1927 m. Viltraki k. virgdaii vls. aki apskr. Partizanas nuo 1946.03. Brio vadas. uvo 1948.05.02. 164. Dumbliauskas Juozas i Luksnn k. 1909-1945. 165. Dumbliauskas Vaclovas i Radin k. 7-1947. 166. Dumius Jurgis. G. Padovinio k. 1924-1946.02.14. uvo Padovinio k. Geleinio Vilko rinktin. 167. Dumit - Aurin. Biruts rinktins partizan i Zanavykijos. 18 met. Partizanavo vis vasar, ivyko Vilni, buvo suimta. Tardoma iprotjo. 168. Dumkus Vincas i Ramanavo k. Krosnos vls. 169. Dmas (pavard neinoma) i unsk k. uvo Kazl Rdos mike prie Papikio k. 1951 m. Mokinys. Biruts rinktin. 170. Duoba Bronius - andaras i Maliejiks k. Jank vls. 1926-1946.11.29. uvo pas Zaveck Kampini k. Jank vls. Kartu uvo V. Zaveckas ir B. Balsys. Buvo algirio rinktins brio vadas. Dalyvavo Vieriks kautynse, kuruvo keliolika Barzd strib ir rus. 171. Durneika Antanas - virgdas i Dauki. 19291947.12.23(7). Baigs Kauno finans technikum, dirbo Gudeli finans skyriaus vedju. uvo paliose. Stribas uvusiam nupjov galv rodymui, kad tikrai nuautas. 172. Dvarponis (pavard neinoma). Tarybinje spaudoje minimas Raudeki k. suimtas partizanas. 173. Durtuvas (pavard neinoma). Vokietis. PrienPanemuns brio kovotojas. 174. Denkauskas Petras, Antano s., i kvoni k. Prien raj. uvo 1945.12.20 bunkeryje, tvikje.
89

175. Dzidolikas Petras - Bijnas i Trumpalikio k. Sein vls. Geleinio Vilko rinktin, vliau - Dzk rinktins Vaidoto brio partizanas nuo 1946 m. uvs. Buvo niekinamas Jiezne. Kovojo ir Suvalk trikampyje. 176. Denkauskait Bron i Skevoni k. Birtono vls. uvo 1945.03.12. 177. Denkauskas-Augustanaviius Bronius - Perknas i Okasvili k. Gi vls. 1925-1948.07.27. Partizanuose nuo 1944 m. J nuov iprovokuotas Demonas, vliau taps idaviku. 178. Denkauskas-Augustanaviius Viktoras - Griausmas i Okasvili k. Gi vls. 1923-1946.05.03. Ijo mik 1944 m. Vytauto rinktins partizanas. uvo prie Pilviki ilakojo mike lyje. Broniaus brolis. 179. Denkauskas Vytautas i Skevoni k. Birtono vls. uvo 1946.12.23 24 met. Nukankintas. 180. Diaugys Antanas i Besmeri k. ekiks vls. G. 1914 m.

E
1. Egisk(?) Dominykas i Alksnn k. 1891-1945.08.09. uvo Simno vls. 2. Eglinskas Vainius -Liepsna. 7-1947.03.07. Biruts rinkti ns 52-asis brys. uvo Girininkuose, Garliavos vls. 3. Eidukaitis Algis - Bijnas i Vilkavikio. Vytauto rinktin. 4. Eidikaitis Antanas. G. 1920(1921) m. Viktoravos k. Luki vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1945.06.15 savo namuose. Palaidotas Stalioriuose. 5. Eidukaitis Vincas, Vinco s., - Audrnas i Vart k. Bartnink vls. Vilkavikio apskr. 1922-1949.11.17. Per antrj okupacij buvo pasistas front, forsavo Oder, m Berlyn. Veamas Japonijos front, pabgo ir gro Vilkavikio raj. pas savus. sidarbino Kybart paruo kontoroje. Sugumui pradjus sekti, 1947.08 ijo Vytauto rinktin. uvo Rudels k. prie Kalvarijos, dengdamas atsitraukiant N. Likevii-Vytur. Buvo niekintas Kalvarijoje. 6. Eidukeviius Gediminas - turminukas.
90

7. Eidukeviius Juozas - Aruonis i Girkant k. Bartnink vls. 1927-? Vytauto rinktin. 8. Eimutis Juozas - irgas i Jani k. Leki vls. 1919 1947.08.29. uvo Biin k. Paeerli vls. kartu su Jonu Bunikiu. 9. Eidukaitis Antanas. uvo 1945.05 Luki vls. Staliori mike. 10. Elbrechtas Gustavas i Duobiki k. Sintaut vls. Skyriaus vadas. algirio rinktin. 11. Eimutis (pavard neinoma). Slapuko brio partizanas i Keturvalaki. 12. Elnias (pavard neinoma). 13. Enzelis Jonas - Beras(?), Vanagas i Tumosiki k. Sintaut vls. algirio rinktins partizanas nuo 1945.06. 14. Endziulis Albinas i Endziuli k. Jank vls. uvo 1946(?). 15. Endziulis Juozas - Anupras i Deguliki k. aki raj. uvo Agurkiks k. Kazl Rdos vls. 1947.01.05. Manoma, kad kartu uvo P. Matveikis-Ddel. Agronomo brolis. 16. Endziulis Justinas - Agronomas i Endziuli k. Jank vls. 1921-1947.02.06. Partizanuose nuo 1945 m. pr. uvo Judrards k. Kazl Rdos vls. Griionynje kartu su Barsuku, Gorila, Klevu, entuku ir andaru. Visi i andaro brio. 17. Ensdalch (Jansdalch) -Inkaras. ?-1948.09.15. Vokietis. algirio rinktinje nuo 1944.08.30. 18. Enziulaitis (Endziulaitis) Vytautas - Svajnas, Laisvnas i Bliuviki k. Grikabdio vls. 1930-1947.12.27. partizanus ijo i mokyklos suolo 1944 m. uvo Auksui k. (Urvini?) Grikabdio vls. pas Vyniausk. Kartu uvo dar 5 partizanai. Palaidotas Barzduose. 19. Erichas (ne Weitler). Vokietis. Partizanavo Geleinio Vilko rinktinje. 20. Ernas (Hemas) (pavard neinoma). Vokietis, Gedimino rinktins Audros brio partizanas. uvo 1947.04.23 Buktos (aliosios) mike kartu su Kelmu ir Audra.
91

21. Ernestas (pavard neinoma). 7-1947.04.29. Vokietis. uvo iduotas Ostino. Geleinio Vilko rinktin. 22. Ersatz Ernestas. Vokietis karininkas, pasak aki laikra io Tikruoju keliu", vadovavs nacionalistinei gaujai ir uvs lamu k. 1945.06.15. 23. Ervinas (pavard neinoma). Dings be inios Geleinio Vilko rinktins kovotojas. 24. Ezopas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktin, Vytauto brys. 25. Eys (pavard neinoma). Partizanas nuo Ploki. uvo Brmerins mike.

F
1. Feliksas (pavard neinoma). Partizanas, lydjs J. Luk 2-osios kelions Vakarus metu, uvs prie Ramintos upelio Rytprsiuose. 2. Fliakas (pavard neinoma). Vokietis. Prien-Panemuns brio kovotojas. 3. Francas (pavard neinoma). Vokietis. Bagotosios partiza nas, vienas i 7 uvusi 1946.06.15 Meilingiryje (tarp Skuiks ir Kvietkapuio). Tarp j buvo dar vienas vokietis. 4. Franka r. Pranka. 5. Franka Antanas i Medviki k. Prien raj. uvo 1945.01.01. 6. Fransas (pavard neinoma). Vokietis, partizanavs algi rio rinktinje. 7. Fricas (pavard neinoma). Vokietis. uvo 1946.07.24. al girio rinktin.

G
1. Gabana Antanas i Ssnink k. Kalvarijos vls. Grs i lageri, mir Vilkavikyje. 2. Gabraviius r. Gabreviius. 3. Gabreviius (Gabraviius) Antanas - Kulka i Pavasaks k. Iglikli vls. 1921-1945.05.
92

4. Gadulis Vincas - Mikinis. 5. Gaidys (pavard neinoma) i Mozriki k. Gelgaudikio vls. uvo 1945 m. algirio rinktin. 6. Gaidys, Gaidukas (pavard neinoma) i Gudeliks k. Lazdij raj. Ukastas Lazdijuose, Senaupje. Perkno rinktin. 7. Gaigalas Steponas nuo Anyki. 1910-1945.02.21. Pali partizanas. uvo Liepa koj myje. 8. Gailinas G. uvo 1945.05 Luki vls. Staliori mike. 9. Gailis (pavard neinoma). algirio rinktins kovotojas, uvs 1945.07.08. 10. Gailinas Gediminas. G. 1918 m. Paluobiuose, Grikab dio vls. uvo 1945.05.13 Liepalot k. Luki vls. ties Butkaus sodyba ant Siesarties upelio kranto. Tai pirmasis partizanas, palaidotas Staliori k. kapinaitse. 11. Gailinas Jonas - Alpis. G. 1920 m. Tirvidoni k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1945.04.1945.07 buvo sueistas. Ruden, pasitrauks i partizan gret, ivaiavo Kaun ir, pasidars dokumentus Bano pavarde, dirbo fabrike Uosis". 1948.05 buvo suimtas ir nuteistas. Mir Lietuvoje. Palaidotas Jonui kapinse prie Garliavos. 12. Gailinas Juozas. G. Luki vls. aki apskr. Partizanas nuo 1944 m. uvo Luki vls. aki apskr. 1945 m. palaidotas Staliori kapinse. 13. Gailinas Pranas i Sirvyd k. Leki vls. 1913-1945. 07.08. Valk mio dalyvis. uvo Sirvyd k. Leki vls. Palai dotas emojoje Penemunje. Buvs Lietuvos kariuomens arti leristas. uvo kartu su P. Povilaiiu. 14. Galekait-Kaubien Janina - Kregdut. Geleinio Vilko rinktins Apynio kuopos med. sesuo ir kovotoja. 15. Galeckas Kostas. uvo prie Gi. 16. Galeckas Vitas. 1923-? uvo prie Gi. 17. Galginaitis Vytas - Jonas i Tursui k. unsk vls. 1921-1952.07.12. Ryininkas. Suimtas 1947.09.12. Mir Karagan dos lageriuose.

93

18. Galinaitis Juozas i Gudeli k. Vilkavikio raj. Vytauto rinktin. 19. Galinis Vytautas i Iglikli vls. Geleinio Vilko rinktin. 1951.03-1951.11. 20. Garbaraviius Klemensas - uolas i Puiki k. ilavos vls. 1918-1946. Kovos keliu" darbuotojas. Taip pat leido Geleinio Vilko rinktins laikrat Lietuvos partizanai". Apsuptas susisprogdino. Kita versija: uvo Puiki k. kartu su rinktins Vytauto kuopos vadu J. Demikiu-Eumu. 21. Gardas (pavard neinoma). G. Pabariki k. 1927(?)1947. 22. Garkauskas i Prien. uvo 1946.05.29. 23. Garliauskas Justinas. G. Mokoluose prie Marijampols. 1928-? Kauno universiteto studentas. 1947 m. suimtas ir nuteis tas. 24. Garmus Albinas - Pavasaris i Paduoblio k. Prien apskr. ?-1946. 25. Garmus Juozapas - algiris i Antakalnio k. Pakuonio vls. G. 1929 m. 1946.07.15 suimtas Povenio k. Geleinio Vilko rinktin. 26. Garmus Martynas i Daubar k. Balbierikio vls. uvo 1945.04.12. 27. Garmus Vincas -Pavasaris i Paduoblio k. Prien apskr. 1926-1994. Buvo suimtas. Kaljo Vorkutoje. Gro. 28. Garnatkeviius Albinas - Vilkas. G. Mekui k. prie Marijampols. 1924-1947.10.21. uvo tvikje kartu su A. Oeliu ir A. Salinka. 29. Garnys (pavard neinoma). Jaunas partizanas, 1947 m. uvs kartu su V. Kuiausku-Geniu Gi vls., Panek mike lyje. 30. Garudis (Gruodis?) Antanas. ?-1945. algirio rinktin. 31. Gasiulis Juozas - Dagilis, Savanoris i Bardausk k. 1928-1949.02.04. Saukos nuudytas Samarinuose. Girinio brolis. Kstuio tvonija.

94

32. Gasiulis Vincas - Mnulis, Girinis i Bardausk k. 1925-1949.11.08. Kstuio tvonija. uvo Viaid k. 33. Gasneris. Idavikas. Kartu su ku iaud Deinio tvonijos partizanus Prien ile, Juodaraistyje. Vokietis. 34. Gataveckas Benius - Verpetas nuo Kybart. ?1952.01.10. uvo Trilaukio k. Vilkavikio raj. Bieliausko sody boje. Vytauto rinktin. 35. Gaudenis (pavard neinoma). 1949 m. vasar stojo Geleinio Vilko rinktin. 1950.06.05. Apuoto k. Prien raj. po idavimo sueistas susisprogdino. 36. Gavenait Teofil. Vampyro giminait, Marijampols ligonins med. sesuo. Talkino partizanams. 1948 m. suimta nusiud. 37. Gavnas Adomas - Jurginis i Vart k. Bartnink vls. 1915-1947. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo Rudels k. per neatsargum susisprogdino. Palaidotas Rudels senkapyje. 38. Gavnas Vladas-Tarzanas i Okasvili k. 1917(1920)1945.06.25. uvo Paliose. Vampyro brolis. Mukietinink brio vadas. Palaidotas Gudupi kapinse. 39. Gavnas Vytautas, Vitalius - Vampyras i Okasvili k. Marijampols vls. ir apskr. 1922-1950.02.09. Soviet Sjungai okupavus Lietuv, 1940 m. pab. stojo pogrindin Lietuvos apsaugos gvardij". Turjo slapyvard Rambynas. 1941.05 pab. pereidamas Vokietijos-Lietuvos sien buvo suimtas. Prasidjus karui, isilaisvins i kaljimo, dirbo Vyriausiajame Lietuvos ginkluotj pajg tabe, vliau Aktyvist fronto tabe. 1942.05 perjo nelegali padt ir vykd kovins organizacijos uduotis. 1944 m. vasar ujus rusams, pradjo organizuoti partizan brius. Kuriant pirmj apygardos tab, buvo paskirtas bau diamojo skyriaus virininku. 1944.08.15 paskirtas Vytauto rinktins vadu. 1946.07 jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio, po mnesio-puskarininkio laipsnis. Met pab. buvo pakeltas virilas. 1947.08.20 perkeltas algirio rinktin, o spalio mn. apygardos tab eiti speciali pareig rinktins vado teismis. 1949.01.15 alia einam pareig jam pavesta sutvarkyti Vytauto
95

rinktinje palijusi padt. 1949.05 i apygardos tabo atleistas ir vl tampa Vytauto rinktins vadu. uvo iduotas Viaid k. Gi vls. Kartu uvo S. Aliauskas-Kalinys ir A, vedas-Radastas. 40. Gavrinas r. Gevrinas. 41. Gavutis Anicetas -Perknas i Veisiej. 1946 m. susiau dius plauk per Nemun ir nuskendo. Palaidotas Likiavoje. 42. Gebas r. Giebas. 43. Geiauskien Paulina. Kauno apylinki partizan. 44. Gedas (pavard neinoma)-Neris. uvo 1947 m. Asik ls k. Naujosios tos vls. 45. Gedgaudas-Lenkijos partizan vad Baland pakeitusio Nyktuko padjjas. 46. Gediminas (pavard neinoma). uvinto eero apylinki partizanas. 47. Gediminas - Neris (pavard neinoma) nuo Ilauo. uvo Asikls k. Januausk kluone. 48. Geguinskas - Biruts rinktins I brio kovotojas. 49. Geicenka Jonas - Stepas. uvo 1947.09.24. algirio rink tin. Partizanuose nuo 1946.01.01. 50. Gelaius Jonas - Genys. G. 1915 m. Menkupi k. Kalva rijos vls. Gyveno Naujienls k. Kalvarijos vls. Ujus rusams, stojo Perkno rinktins 4-osios kuopos rezervist br. 1946.06 rinktin iformavus, perkeltas Tauro apygardos Vytauto rink tins 4-j kuop. 1948 m. vasar i organizacijos pasitrauk ir apsigyveno Klaipdoje, vliau Gaiinuose, Jonavos raj. 1951.01.20 buvo suimtas ir nuteistas 25 m. lagerio. Gro 1956 m. Mirs. 51. Gelaius Kazys - Tremtinys i Kbliki k. 52. Gelbda Julius, Juozo s., i Stebuliki k. Liudvinavo vls. G. 1922 m. Liudvinavo stribas, nuo 1946 m. pavasario partizan talkininkas. Buvo suimtas ir nuteistas. (Jis paleido namuose suimt Raytin-arv.) 53. Gelys Jonas - Perknas i Kalvi k. Prien vls. 19201945.10.16. Viesulo brio vadas. uvo Vang (Main) k. 54. Gelys Juozas-Geguis i Pocin k. Prien vls. 192096

1946.09.04. uvo Povenio k. Geleinio Vilko rinktin, Viesulo brys. 55. Gelys Jurgis - Zuikis. G. 1924 m. Kalvi k. Prien vls. 1944.08 buvo mobilizuotas Raudonj armij, i kurios pabgo ir 1945 m. pavasar stojo Geleinio Vilko pulko partizan gretas. uvo iduotas 1949.06.06 Taurakiemio k. Pakuonio vls. Prien apskr. prie Navicko sodybos. Viesulo brys. 56. Geleinis. Pali partizanas. 57. Geleinis. Mintojo Geleinio brolis. Pali partizanas. 58. Gelgota Jonas - igonas i Podvyupio k. Liubavo vls. 1916-1945. Partizanuose nuo 1944 m., uvo kit met ruden tvikje. Stribai jo kap buvo uminav. Perkno rinktins Ssnink grup. 59. Gelgotait-Punikien Audra - Viesul i Silgali k. Bartnink vls. 1927-? m. Kaljo. Vytauto rinktin. 60. Geniukas (pavard neinoma). 1949.02.04 Stepon k. Pilviki vls. pas Ddel uvs partizanas. 61. Genys (pavard neinoma). Vytauto rinktins kovotojas 1947 m. 62. Genys (pavard neinoma). uvo 1947 m. ruden Virba lgiryje. 63. Genys. 1949 m. uvo Samarin k. 64. Genys (pavard neinoma). Vytauto rinktins B. Januaiio-Jauniaus brio partizanas. 65. Gerbaiauskas Vytautas - Akstinas. 1927(1928)1949.12.25. Perkno rinktins Kalniaus brys. uvo Mikyi k. venteerio vls. pas epanon. Kartu uvo Dagilis ir Kertas. 66. Gergelis Matas i Stuomen k. Prien raj. uvo 1945.04.12. 67. German Hansas - Jeronimas, Varl. Vokietis. algirio rinktins partizanas. 68. Germanaviius Albinas i Matarli k. Krokialaukio vls. 1928(?)-? uvinto pali partizanas. 69. Gerulis (Kerulis?) Vitas - Gluosnis i Maiym k. Rudaminos vls. 1921(1922)-1947.02.06. uvo nicos(?) k. Krosnos vls. arno adjutantas.
97

70. Gerulaitis Antanas nuo Leki. uvo 1945.05.12 Valk myje. 71. Gerulaityt Viktorija i Kedbliki k. Ploki vls. Po neskmingo pasiksinimo paruo agent buvo suimta. Parti zans D. Ptainskaits pusseser. 72. Gerulis Algirdas-aulys i iauliki k. Prien raj. 19301952. Geleinio Vilko rinktin. 73. Gerulis Antanas - Gailis i Paiegdri k. Leki vls. 1924-1945.07.08. uvo Ranins k. Paeerli vls. kartu su B. Pataiumi. 74. Gerulis Vincas. Geleinio Vilko rinktinje partizanavo 1944-1946 m. Buvo suimtas. 75. Gerulis Vincas -Tvora, Tvorel i Paiudiki k. Prien vls. 1920-1946.09.06. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. uvo iudiki k. Prien vls. 76. Gerv Alfonsas. Kauno apylinki partizanas. 77. Gerv Jonas. Kauno apylinki partizanas. 78. Gerv Kazys - Migla i Girinink k. Pakuonio vls. 19261948.02.26. Partizanuose nuo 1946 m. pab. 1948 m. pavasar jam buvo suteiktas grandinio laipsnis. Iduotas uvo Amintos k. Prien vls. 79. Gerv Simas - iema i Girinink k. Pakuonio vls. 1918(1925)-1947.08.08. uvo Vainatrakyje. Geleinio Vilko rinktin. 80. Gevrinas (Gavrinas) Antanas, Vinco s.,-Strazdas i Nau di k. 1921-1947.01.29. uvo Pirmj Girinink k. 81. Gibas Leonas. Mirs. Gedimino rinktin. 82. Giceviius Antanas - Vanagas i Siberijos k. Keturvalaki vls. 1913-1946.06.03. uvo Grybins myje. Vytauto rinktin. 83. Giebas (Gebas) Jonas i Juodj altini k. Liudvinavo vls. 1920-1946.03.14(19). uvo savo namuose. Ukastas Liudvinave. 84. Giebas Leonas - Egl i elsvos(?) k. Vaciaus brolis. Mir po kaljim. 85. Giebas Vacius i elsvos k. ?-1994. Mir po kaljim.

98

86. Giedraitien-Aliauskait Birut - Paima i Admari nos k. Marijampols raj. 1924-1947. Geleinio Vilko rinktin. 87. Giedraitis Juozas. G. 1925 m. Skardupi k. Paeerli vls. aki apskr. uvo 1949 m. 88. Giliukas (pavard neinoma). algirio rinktins partiza nas, vardu Aleksandras. 89. Gineika Jonas, Kazio s., - Vaiduoklis i Preikapio k. 1907-1947.12.25. 90. Ginkus Algirdas- Kurmis i Paverkni k. Birtono vls. 1925-1945.07. uvo Dimiks k. Birtono vls. Geleinio Vilko rinktin. 91. Gintaras (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins 51-oji kuopa. Apsupus bunker, nusiov 1948 m. iem. Kartu uvo Svajnas. 92. Gintaras (pavard neinoma). Vytauto rinktins kovo tojas. 1948.03.10 sueistas myje Karalenks sodyboje pas Ba rausk. 1948.05.29 suimtas. 93. Gintautas (pavard neinoma) - Kengr i Ameriks. Geleinio Vilko rinktins kovotojas i Baragins apylinki. Kovojo kartu su Gintaru ir A. vedu-Radastu. 94. Gintautas (pavard neinoma). Kils i Simno vls. Geleinio Vilko rinktins 54-osios kuopos kovotojas, uvs 1948.08.12 Daugird k. Gudeli vls. 95. Gintautas (pavard neinoma). Vienas i algirio rinkti ns vad. 96. Gircien snait Ona - Palmyra i Bardausk k. Gi vls. 1910(?)-1953.07. Vytauto rinktins partizan sesuo. Iki 1939 m. gyveno Klaipdoje, baig med. seser mokykl. Vokieiams ugrobus Klaipdos krat, atsikl Marijampol. Patekusi saugumo akirat, ijo partizanus. Mir Kaune, palaidota Petra in kapinse. 97. Girininkas Jonas - Levas i unsk k. ?-1946. 98. Girudis Antanas. 99. Gylys nuo lavanto. Perkno rinktin.

99

100. Gylys Aksaveras - Aitvaras. G. 1919 m. Stanaii k. Garliavos vls. uvo 1947 m. pr. Armoniki k. Garliavos vls. 101. Gylys Jonas i Molupio k. ?-1945.04.25. uvo Belino raiste. 102. Gylys Juozas - Audra, Vtra i Elzbietikio k. ilavoto vls. 1922-1946.06.07. uvo kartu su J. Stravinsku-iedu. 103. Gylys Juozas - Dagilis i Gait k. Veisiej vls. 19281949.12.25. Kalniaus pusbrolis. uvo Mikyi k. venteerio vls. pas epanon. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 104. Gylys Jurgis - Putinas (ne Kalnius!) i Nemajn k. Lazdij vls. 1919(1920)-1947, uvo ruden Stankn k. Lazdij vls. ujs ant pasalos. Kartu uvo Tarzanas. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 105. Gylys Jurgis - Kalnius i Gudeli k. Veisiej vls. 1919 1949.10.20. Brio vadas. uvo Ringeliks mike. 106. Ginkus Juozas-Aitvaras i Paverkni k. Birtono vls. 1921-1945.06. Jiezne strib gyvas nukryiuotas prie svirno ir sudegintas. Geleinio Vilko rinktin. 107. Gintaras (pavard neinoma). algirio rinktins Dr. V. Kudirkos kuopos vadas. Partizanuose nuo 1945 m. 108. Glaveckas Jurgis - vyturys i Dauki. G. 1927 m. uvinto partizan ryininkas 1944-1952 m. Gyvena Daukiuose. 109. Gliaubiius Petras - Nemunas, Atlantas i Igliaukos. 1911? Partizanavo trumpai, slapstsi. Buvo suimtas. Mirs. 110. Glinskas Vainius - Debesys i Sardok k. Vilkavikio vls. 1927-1947.03.07. uvo Gurbilyje, palaidotas Giuose. Vytauto rinktin. Partizanuose nuo 1946 m. vasaros. 111. Gluosnis. Vytauto rinktin. 112. Gluinskas Juozas. 1927-1945. Kalniks mio dalyvis. 113. Gluinskas Juozas i Gluosnink k. Simno vls. uvo 1947.04.19. 114. Goberis Aloyzas, Petro s., - Voldemaras i Pasaitli k. Lazdij vls. 1928-1948.06. uvo prie Dusios eero. Perkno rinktin.

100

115. Gogait r. Guogait. 116. Gontis Vytautas-Alseika. Neifalto brio vadas. Lietu vos kariuomens leitenantas. Vliau - mokytojas. Dings be inios 1946 m. varas. 117. Gorgin Peter - Peteris i Karaliauiaus. 19251948.01.06. Vokietis kulkosvaidininkas, Vytauto rinktins kovotojas. Atsiliks nuo fronto, partizanavo nuo pirmj pasi prieinimo dien. 1947.12.07 buvo sueistas, gydsi Valaviiuose prie Marijampols. uvo Valavii k. Marijampols vls. 118. Grabauskas Jonas. uvo prie Garliavos 1945 m. algirio rinktin. 119. Grabauskas (Grabliauskas?) Vytautas - ydruolis. G. 1927 m. Girinink k. Pakuonio vls. Aktyvus partizan rmjas, dalyvaudavo partizan atliekamose operacijose. 1949 m. pr. stojo Geleinio Vilko rinktins 51-osios kuopos partizan gretas. uvo 1949.03.26 Kudirk k. Pakuonio vls. J idav sodybos, kurios bunkeryje slpsi, eimininkas. 120. Grabliauskas r. Grabauskas. 121. Grabliauskas Kazys, Kazio s., - Vaidilutis i Amalin k. Paaislio vls. 1929-1947.12.31. 122. Gradis Vincas -Lemonas i Gulmanio(?) k. Marijampo ls apskr. ?1946(7). 123. Grajauskas Jonas - Audra. G. 1918 m. Kaune. Aprpin davo partizanus ginklais ir audmenimis i IX forto. uvo 1949.08.06 Kazliki k. Garliavos vls. algirio rinktin. 124. Grajauskas Juozas- Lunda. Partizanas nuo 1947.06.12. uvo 1949.06.03. algirio rinktin. 125. Grajauskas Jurgis. Kazio s., - Kardas i Gervnupio k. Auktosios Panemuns vls. 1926-1947.08.08. uvo Vainat rakyje. Geleinio Vilko rinktins skyrininkas. 126. Grajauskas Kazys - ermuknis. G. 1925 m. Gervnu pio k. Auktosios Panemuns vls. Kauno apskr. 1946 m. pavasar stojo Geleinio Vilko rinktin. uvo iduotas 1947.07.17 bunkeryje, Amintos k. Prien vls. ir apskr. Kartu

101

susisprogdino V. Juodis-arnas, A. Juodis-Merkys, P. iugdinis-Bitinas, B. Simanaviius-Serbcntas, J. Batutis-Pavasaris ir V. Prajera-Meteoras. 127. Grajauskas Pranas, Kazio s. 1927-1946. uvo Gervnupio k. Auktosios Panemuns vls. 128. Graustas(?) Jurgis - Jovaras. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 129. Grays(?) - Geleinis Vilkas. ilavoto apylinki brio vadas 1945 m. 130. Greblikas Kazys - Geguis, Sakalas. G. Narto k. 19131949.01.20. uvo Liepynuose. 1946 m. vadovavo Priemiesio legiono briui. 131. Greiius Jonas - valgas. 1926-1951. Vargonininkas. Partizanavo nuo 1944 m. Vytauto rinktin. 132. Greiius Vytautas - trausas i Plieniki k. aki vls. 1924-1948.09.12. uvo ilinink k. Gelgaudikio vls. 133. Gresser Helmut - Garnys. 7-1947.03.13. Vokietis laknas, numutas prie Leningrado, per Estij ir Latvij keliavo Vokietij. Lietuvoje sunkiai sueistas koj, liko partizanauti Tauro apygardoje. uvo iduotas Paelmeni k. Bartnink vls. Palaidotas Bartninkuose. 134. Grevas Gracius nuo Liubavo. uvs. 135. Grbliauskas Kazimieras, Kazimiero s., - Vaidevutis(?) i Auktj Amali k. Paaislio vls. 1947-1947. 136. Grigaitis S. r. Grigas S. 137. Grigaitis Bronius i Par k. Prien raj. uvo 1947.09.17. algirio rinktins Kovo brys. 138. Grigaitis Petras i altiniki k. Prien vls. 139. Grigaleviius (Griguleviius) Vladas i Alvito. Vadovavo Pajevonio milicijai, po to - Alvito stribams ir dirbo partizanams. Leitenantas. Buvo suimtas, kaljo. Mir 1977 m. Kazl Rdoje. 140. Grigaliauskas Albinas i Lankupn k. Graiki vls. uvo tvikje. Vytauto rinktin. 141. Grigaraviius. Suimtas Rudaminoje. Perkno rinktin. 102

142. Grigas (Grigaitis) Stasys - Aras, Erelis i Gaisri k. Pilviki vls. 1917-1945.11.20. algirio rinktins ilviio brio vadas. uvo Degui k. Jank vls. pas Tamalin. Kartu uvo Stirnos rinktins vadas B. Abramaviius ir J. Tamalinas. 143. Grigonis Antanas. 1944-1945 m. Jiezno vls. Prien apskr. Perkno brys. 144. Grigoraviius Antanas, Bernardo s., -Partolis(?), 19311953.04.12. Partizanuose nuo 1951 m. uvo idiki k. Jiezno raj. 145. Grigoraviius Vytas, Bernardo s.,-glis i Beisanios k. Vievio raj. 1926-1953.04.12. uvo idiki k. Jiezno raj. 146. Griguleviius r. Grigaleviius. 147. Grikietis Antanas - Slapukas, Vidmantas i Dumi k. Pilviki vls. 1925-1952.01.12. Vytauto rinktins vadas po A. Matuseviiaus. Su juo, E. Kabelio iduoti, uvo P. Daubara, F. ereka, J. Kmieliauskas ir P. Kemeraitis. 148. Grikietis Leonas Zigmas - Varnas i Palauki k. Kauno raj. 1919-1946.06.10. 149. Grikietis Bronius i Brazik k. algirio rinktin. 150. Grikietis Zigmas - Varnas i Kaergins. 19191946.06.10(20). uvo Agurkiks k. Kazl Rdos vls., rusams koiant" mik. 151. Grikis Zigmas. Partizanas nuo 1945.12.30. algirio rinktin. 152. Grinceviius Jonas - Negras i emaitijos. 19271948.01.17. uvo su J. Paviloniu-Rytu Obelijos k. Simno vls. 153. Grika Juozas - Aura. ?-1948. 154. Grika Vitas, Antano s., - ynys i Miklauss k. Kalvarijos raj. Mindaugo tvonija. 1930-1950.08. 155. Grikaitis Kazimieras i Donelaii k. Graiki vls. 1925-1949. Vytauto rinktin. 156. Grikeviius Juozas - Varnnas i Nerav k. Rudami nos vls. uvo Agrini k. venteerio vls. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 157. Grikonis Antanas, Vinco s., - Jreivis i Semeliki k. Lazdij raj. 1929-1951.10. Kstuio brio partizanas.
103

158. Grikonis Jonas - Kktas i Pabers k. 1902-1946. 159. Grikonis Petras - Rytas i Sparvini k. Grikabdio vls. 1924-1947.10.06. uvo Mikini k. Barzd vls. algirio rinktin. 160. Grikonis Valius i Paberyns k. 1926-1946. 161. Grikonis. Kalniks brys. 162. Grikonis Vitas i Papartli k. Lakno brys. Kalniks mio dalyvis. Puels brolis. 163. Grybas Jonas i Mekui k. aki raj. uvo 1945 m. Sarapin k. aki raj. 164. Grybauskas Jonas i Mekui k. Jank vls. 1924-1945. uvo Sarapin k. Jank vls. algirio rinktin. 165. Grybauskas Juozas - Aras i Mekui k. Jank vls. 1924-1945.07.06. algirio rinktins, Laps kuopos kovotojas, uvs Lnos k. su S. vilpa ir kitais. 166. Grybauskas Vytautas - ydrnas i Girinink k. Pakuonio vls. 1928-1949.03.25. uvo Laukiki k. prie Ilauo. Kartu uvo K. Kazakeviius-Aidas, A. Senikas-vyturys ir A. Leniauskas-Aras. 167. Grybinas Aleksandras-Faustas. G. 1920 m. Lukiuose (aki apskr.) mokytojo eimoje. Baigs Marijampols mokytoj seminarij, mokytojavo. Nuo 1945 m. vasaros Tauro apygardos algirio rinktins partizanas. 1947.05.12 paskirtas rinktins valgybos skyriaus virininku. 1948.05.04 paskirtas rinktins tabo virininku, o spalio mn. - Tauro apygardos vadu. 1949 m. pr. dalyvavo visos Lietuvos partizan apygard vad suvaia vime emaitijoje. 1949.02.16 jam suteiktas partizan kapitono laipsnis. 1949.08.28 po idavysts ujs ant pasalos, unkari mike, netoli savo bunkerio, buvo sueistas ir nusiov. 168. Grybinas Petras i Stumbriks k. Luki vls. 19231945. Stirnos rinktin. uvo tviks laukuose. Su Faustu ne broliai. 169. Grubys Leonas i Randiki k. Krosnos vls. Lakno brys. 170. Grumadas Vincas (Aleksas?), Juozo s.,-Viesulas. 1921104

1948.06.23. uvo tarp Kauno ir Babt. Kartu uvo dar 6 parti zanai. 171. Grumadas Vytautas, Juozo s.,-Aras. uvo 1948.06.23. 172. Gruodis Vincas - Nemunas. 1918-1945.06.10. uvo Auktosios k. Sasnavos vls. Kartu uvo Kubilius Bronius, Va lenta Klemensas, Vilka viskas Motiejus, Matuleviius Vitas. 173. Gruodis Vincas - ilvitis. G. 1925 m. Kulings k. Igli kli vls. 1945 m. ruden ijo partizanus. Buvo paskirtas Geleinio Vilko rinktins brio vadu. 1947.11.19 Kaoni k. Jiez no vls. buvo sunkiai sueistas ir Kauno ligoninje kit dien mir. 174. Grupkaitis Vytautas i Parausi k. Pilviki vls. 19291988.1946 m. suimtas, kaljo. Vytauto rinktin. 175. Gruauskas i Seirij. Brio vadas, uvs 1946(?) m. 176. Gruzdys Antanas, Vinco s., i Marijampols raj. imi ki k. uvo 1945.06.10 Auktosios k. Sasnavos vls. 177. Gruzinskas Vitalijus - Beras i Giraits k. Simno vls. 1922.02.12-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 178. Gruinskas - Genys i Vilkavikio. Vytauto rinktin. 179. Gudaitien i Jank vls. Slpsi Lapkalnio-Biiulio miko slptuvje kartu su K. Daineli ir V. Kutkaiiu. 1949.03.09 slptuv apsupus prieui, V. Kutkaitis uvo, o K. Dainelis ir Gudaitien pasidav. 180. Gudaitis Antanas - Perknas, Vaidila, Spyglys(?). G. 1924 m. ikutiki k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. Vilk brys, uvo 1946.06.12 Agurkiks k. Leki vls. kartu su apygardos vadu Zigmu Drunga ir kitais. erno brolis. 181. Gudaitis Antanas - Ulonas. G. 1917 m. ilvien k. Ploki vls. Rus paimtas armij, buvo fronte, sueistas gydsi iauliuose. Pasibaigus karui su vokieiais, juos adjo veti japon front. Pabgo mik. uvo 1948.07.08. Patai mike prie Sutk k. 182. Gudaitis Antanas -virblis i Maliejiks k. Jank vls. 1926-1948.02.11. Gyveno Lodiks k. Partizanuose nuo 1945 m. Brio vadas. 183. Gudaitis Albinas r. Ledas A.
105

184. Gudaitis Jeronimas - ernas. G. 1920 m. ikutiki k. Jank vls. Vargonininkavo Viakio Rdoje. Partizanuose nuo 1944 m. Priklaus Abromaviiaus briui. uvo 1946.01.04. Lopet k. Antano-Perkno brolis. 185. Gudaitis Jonas i Altoniki k. Zapykio vls. 1947.07.15 strib suaudytas Paulausko sodyboje kartu su Paulausko eima. algirio rinktin. 186. Gudaitis Jonas - virblis. G. 1926 m. Maliejiks k. Jank vls. Gyveno Lodiks k. Partizanuose nuo 1945 m. pr. uvo 1945.07.28 (kita versija: 1948.02.11) Vieriks k. Jank vls. Brio vadas. 187. Gudaitis Kazimieras - Maksimas i Sargins k. ilavoto vls. 1919-1945. uvo Pajiesio k. Veiveri vls. Degim-Vilk kautynse. 188. Gudaitis Stasys - Gusaras. G. 1928 m. ikutiki k. Jank vls. Vytenio brio partizanas,suimtas 1946.07.21. Kaljo. Gyvena Vilniuje. Perkno brolis. 189. Gudaitis Vincas i Maliejiks k. aki raj. uvo 1945 m. 190. Gudaitis Vitas. algirio rinktins partizanas, uvs 1949 m. Marga vos k. 191. Gudauskas Antanas - Ryininkas i Ilauo k. 19271944.11.01. 192. Gudauskas Juozas - Balandis i Ilauo k. 1920-1948. 193. Gudauskas Kazimieras - Varnas, Vaidila i Bebruliki k. 1916-1948.03.07. Geleinio Vilko rinktin. uvo iudiki k. Prien raj. su K. Varkala ir kitais kovotojais. 194. Gudeleviius Antanas, Jono s., -arka. G. 1916 m. Skar dupi k. Marijampols raj. Algimanto partizanui skyriaus grandininkas. 195. Gudeliauskas (Gudalevvski) Bronius-Suvalk trikam pio partizanas 1947 m. Suimtas. Juozo ir Leono brolis. 196. Gudeliauskas (Gudalevvski) Juozas. Suvalk trikampio partizanas. Leono ir Broniaus brolis. Lenkijoje nuo 1945 m. 197. Gudeliauskas (Gudalewski) Leonas. Suvalk trikam pio partizanas. Juozo ir Broniaus brolis. Lenkijoje nuo 1945 m.
106

198. Gudnas A. Geleinio Vilko rinktin. Prien iburio" gimnazijos mokytojas. 199. Gudikis Jonas. G. 1922 m. Lekiuose. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. 1945.05.12. Valk kautynse buvo sun kiai sueistas. Slapta buvo paguldytas Kauno ligonin, joje iduotas ir suimtas. uvo lageryje. 200. Gudikis Viktoras i Juk k. Paeerlio vls. 1923? Partizanuose nuo 1944 m. Partizanavo pusantr met. Po amnestijos pasidav. Suimtas ir kaljime nuudytas. algirio (Stirnos) rinktin. 201. Gudynas (Gudenas) Antanas - virblis. Brio vadas i Suvalkijos. Kovojo 1946 m. pradioje. 202. Gudynas - Karabinas. 203. Gudynas Motiejus - aibas i Mikaliks k. Iglikli vls. 1926(?)-1946. 204. Gudynas Vincas - Daumantas. 1920-? Prien raj. partizanas. 205. Gudynas - Papartis (ne Vytautas). Geleinio Vilko rinktins vado Tigro adjutantas 1948 m. 206. Gudynas Vytautas- Papartis. Geleinio Vilko rinktins kuopos vadas. 1922-1947.02.05. uvo prie Graui Ilauo vls. pas Jundilus. Kartu uvo A. Kleizait ir jos brolis Jurgis. 207. Gudynas Vytautas Petras - Spindulys i Jiestrakio k. 1929-1952.02.07. uvo iauliki k. Ilauo vls. 208. Gudynas Leonas - ilvitis i ivavods k. Geleinio Vilko rinktin. uvo 1945.10.16 Jasenavos k. prie Montvilos kiobuvo rus subadytas durtuvais. Palaidotas Plutikse. 209. Gudynas Antanas - Speigas. G. 1919 m. Gustaityns k. Prien vls. 1945-1946 m. tarnavo Veiveriuose stribu ir dirbo partizanams. 1946 m. pr. stojo Geleinio Vilko rinktin. Buvo paskirtas skyriaus, 1949 m. pab. - rinktins Vyio tvonijos vadu. 1951 m. pr. uvus rinktins vadui empionui, laikinai jo ir rinktins vado pareigas. 1951 m. pab. u partizan veiklos nekontroliavim i tvonijos vado pareig atleistas. 1953.07 i 3 d. 4 d. nakt Bakinink mike, Pakuonio vls. Kauno apskr.
107

(Prien raj.) saugumo uverbuoto Geleinio Vilko rinktins vado ilvino nuautas. 210. Gruodis (pavard neinoma). algirio rinktins Dr. V. Kudirkos kuopos kovotojas. 211. Gulbinas (pavard neinoma). Kalniks mio dalyvis. 212. Gulbinas i Ilgakiemio k. ?-1946. uvo Pakuonio vls. Biruts rinktin. 213. Gulbinas (pavard neinoma). Valk mio dalyvis, brio vadas, uvs vediki k. 1945 m. pavasar. 214. Gumauskait Romut. Deinio tvonija. Suimta 1952.11.26 Maiuliks k. Sasnavos vls. 215. Gumauskas Algimantas - Balandis i Liepyn k. 19241951.04.06. uvo Igliaukoje. Geleinio Vilko rinktins Deinio tvonijos vadas. 216. Gumauskas Petras - Pipiras i Liepyn k. G. 1931 m. Geleinio Vilko rinktin. Balandio brolis. Suimtas. Gro. Gyvena Marijampolje. 217. Gumauskas Vincas i Navik k. Luki vls. 1909-1945. uvo prie Lnos k. Jank vls. 218. Guoga Edvardas - Glaudys. G. 1913 m. Amerikoje, Brukline. Gyveno Jani k. Leki vls. Partizanuose nuo 1944.09. Dalyvavo Valk kautynse. 1945.08.15 suimtas ir nuteistas. Gro. 219. Guogait (Gogait) Ona - Mariuk, Miko Gl i Jani k. Leki vls. Gyveno Vilkupi k. 1926-1951.05.20(21). uvo girioje tarp Leki ir Kuro k. algirio rinktin. 220. Gureviius Antanas- Sakalas. 1923-1945. uvo Kalni ks myje. 221. Gureviius Bronius - Robinzonas, Gil i etok k. Krosnos vls. G. 1924.08.03. Partizanavo 1944.09.10-1946.10.15. Priesaik prim 1945.05. Kovsi Kalniks myje. 1946 m. legalizavosi. 222. Gureviius Juozas -Tankas. Eumo kuopos brio vadas. 223. Gureviius Juozas i Liepins k. Kalniks mio dalyvis.
108

224. Gureviius Stasys-Nyktukas. 1918-1951. G.Senab dio k. Liubavo vls. Marijampols apskr. Vytauto rinktins IV kuopos partizanas. 1947.05 vadovavo J. Lukos-Kstuio ir J. Krikino-Vytauto perjimui Lenkij. Birelio mn. paskir tas rinktins IV kuopos I brio ir Lenkijoje esanio partizan brio vadu. 1947.12.15 su grupe partizan lydjo J. LukSkrajn ir K. Pypl-Audron usien. Lietuv gro 1948.02.12. uvo 1951 m. Augustavo mikuose Lenkijoje. 225. Gureviius Vincas - Ateitis, ebrius, ebriukas. G. 1928 m. Giluii k. Sangrdos vls. Buvs gimnazistas. Nuo 1946 m. Vytauto rinktins 4-osios kuopos partizanas, kuopos ratvedys. uvo iduotas 1947.06.12 Menkupi k. Kalvarijos vls. kuopos tabo bunkeryje "Baltieji rmai" pas J. Pupk. 226. Gurys Zigmas, Kazio s., i Pakalink k. Panemuns vls. 1929-1949.06.02. uvo Vaivydavos mike. 227. Gurskis Kazimieras-Jaunutis i Bdviei k. G. 1927 m. Algimanto partizan brio I skyrius. A. Yliaus ryininkas. Suimtas. Gro. 228. Gurskis Klemensas, Juozo s., - Rieutas i Neveroni k. Paaislio vls. 1920-1947.10.21. 229. Gustainis Albinas - Nulis. G. 1920 m. Judr Rdos k. Kazl Rdos vls. Gyveno Brazik k. Leki vls. Partizanas nuo 1945.01.1945.07 legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas. 1958 m. gro. Gyveno Kaune. Mir 1996.05.17. 230. Gustainis Vincas - Ainis. G. 1925 m. Viakio Rdoje, gyveno ili k. Partizanavo nuo 1944 m. uvo 1949.02.10 Garun ki k. Kartu uvo arnlis, Karinas, ermuknis, Aidas. 231. Gustaitis Antanas, Juozo s.,-Povas i arstos k. ilavoto vls. 1929-1950.03. Vjo brys. uvo Gudeli k. Simno vls. 232. Gustaitis Algimantas - Kimas, 1928-1947.03.26. G. Obelins k. Sasnavos vls. Gen. A. Gustaiio snnas. Vytenio brio vado adjutantas. Suimtas 1946.07.23. Suaudytas. Ukastas Tuskulnuose. 233. Gustaitis Andrius - Karvelis nuo Leipalingio. 19301951. Buvo sueistas Kalniks mike.
109

234. Gustaitis Antanas, Jurgio s.,-Dainius. 1931-1951.04.19. Buvo suimtas. Po dvej met tardymo ileistas i kaljimo. Vl ijo mik ir uvo 1951 m. vasar iaudini k. Luki vls. 235. Gustas (pavard neinoma). 1919-1947. Lietuvos vokie tis i gli k. virgdaii vls. Sintaut apylinki partizanas. 236. Gutauskas i Launicos. Pali partizanas. 237. Gutauskas Leonas - Vilkas. G. 1922 m. Bebruliks k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. 1946.09.27 Griei k. suimtas ir nuteistas. Gro. B. Brazausko-Sakalo brys,algirio rinktin. 238. Guzaitis Antanas - Vaidila. uvo 1946.06 Leki valsiuje. 239. Guzikas Juozas-Durtuvas i Vityio. 1923-1947.11.01. uvo Liubiki k. Liubavo vls. pas Balin. Kartu uvo J. Pavi lonis-entukas. Vytauto rinktin. Knai buvo ukasti Pajevony je, Pempynje, dab. dirbtinio eero dugne. 240. Guzulaitis Viktoras - iedas. G. 1927 m. Staliori k. Luki vls. Partizanauti pradjo, pabgs nuo tremties 1948.05.23. 1948.08.22 prie Sutk mike buvo sueistas ir suimtas. Zypli ligoninje nusiud. 241. Gys Justinas-aibas. G. 1925 m. Rokeli k. Aukto sios Panemuns vls. Kauno apskr. Nuo 1946 m. pab. Geleinio Vilko rinktins iedo kuopos partizanas. 1947 m. sigijs doku mentus, i partizan gret pasitrauk. 1948.08 buvo suimtas ir nuteistas. 242. Gvaldys Antanas - Robinzonas. G. Digri k. 1923-? 243. Gvaldys Juozas - Putinas. G. Digri k. 1923(1924)-1947. algirio rinktin. 244. Gvaldys Stasys - Rieutas. G. Digri k. 1928-? 245. Gvazdikas (pavard neinoma). uvo Alinink k. Prien raj. 1945.01.30. Sanitaras. Geleinio Vilko rinktin, Dobilo brys. 246. Gvildys r. Vaiius. 247. Gvozdaitis Vytautas - Vyturys. G. 1923 m. Marijampo lje. 1942 m. vokiei mobilizuotas darbo batalion, dirbo 110

Vokietijoje, vliau Baltarusijoje, i ten 1944 m. vasar pabgo. 1944 m. ruden mobilizuotas Raudonj armij. 1945 m. pab. demobilizuotas, dirbo Marijampolje buhalteriu. 1947 m. pava sar priimtas Tauro apygardos Vytauto rinktins valgybos skyri ratininku. jo rinktins adjutanto pareigas. 1947.07.01 paskirtas Marijampols raj. valgybos skyriaus virininku. Spalio 25 d. suimto kuopos vado J. Valaiio-Viesulo iduotas ir nuteistas 25 m. lagerio. H 1. Haidukas (pavard neinoma). Perkno rinktin(?). 2. Hansas (pavard neinoma). Vokietis. 1946.04.24 Toliej k. Jank vls. uvs M. Adomaviiaus-Plieno grups partizanas. 3. Hansas (pavard neinoma). 1918-1948.04.11. uvo Dari ninkuose prie Dauki k. pas J. Deltuv. Partizanuose nuo 1946 m. 44-osios kuopos eilinis, vokietis, pabgs i Marijampols cukraus fabriko statybos. 4. Haris (pavard neinoma). Vokietis. Tauro apygardos 55-osios kuopos kovotojas, ileistas tvyn. I sra ibrauktas 1947.12.15. 5. Henrikas-Kirvukas(pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas, uvs 1949 m. Gini k. Prien raj. pas Pet rausk. Kartu uvo P. Petraitis. 6. Hernas (pavard neinoma). Vokietis. 7-1947.04.23. uvo prie Vart k. Kartu uvo Audra ir Kelmas. Knai niekinti Kros noje. 7. Huraviius (Gorevicz Stanislavv). Lietuvos partizan brio vadas, 1945 m. perjs Lenkij.

I
1. Ilgnas Jurgis - arnas. G. 1913 m. Brastos k. Sasnavos vls. Policijos vachmistras. Dar vokieiams traukiantis, 1944 m. pradjo organizuoti pasiprieinimo rus okupacijai brius. 1945 m. vasar, suorganizavus Geleinio Vilko pulk, buvo vie nas i brio vad Eumo kuopoje. 1946.04 paskirtas algirio 111

rinktins vadu. uvo iduotas spalio 22 d. Viltraki k. virg daii vls. aki apskr. 2. Ilgnas Vincas (Jonas?) i Brastos k. Sasnavos vls. 1902-? Pabgo i Kalinino karins gamyklos Lietuv ir buvo perduo tas karo tribunolui. arno brolis. Dings be inios. 3. Ilingas Oskaras - Oskaras. G. Berlyne. 1927-1947.12.23. Karo belaisvis. Austras. uvo Vytautiki k. Krosnos vls. Kartu uvo J. Navickas-Litas ir J. Svinknas-amas. 4. Inca Stasys. uvo 1945.03. Stirnos rinktin. 5. Indraius r. Indriuis. 6. Indriuis (Indraius) - Daktaras i Rokikio. 1911? 1945.01.12 Jiezno apylinkse imestas desantininkas. 7. Inkrata Jonas - Lap. 1928-1950.07.11. Geleinio Vilko rinktins kovotojas. 1947.07.13 nuteistas, uvo Intos lageriuose. 8. Insoda Vincas. Kalniks mio dalyvis. 9. Insoda Algirdas i Klok k. 1931? 10. Insudas Antanas i Atruli k. 11. Iranka (Zaranka?) Motiejus - Ispanas i iudiki k. Prien vls. uvo 1946.08.17. 12. Irius Julius - Kktas. G. Padovinio k. 1911-1950. Lietuvos vokietis. uvo Norvertavo k. Geleinio Vilko rinktin. Kartu uvo V. Vyniauskas-Kmynas. 13. Irius Vladas - Skroblas. G. Padovinio k. 1916 1948.02.09. Lietuvos vokietis. uvo Norvertavo k. Kkto brolis. 14. Idyklis (pavard neinoma). 1945.05 perdav savo br Eumui. Brys buvo organizuotas 1945.03-04. 15. Iganaitis Antanas -Tigras i Kiaulupi k. Sintaut vls. 16. Iganaitis Antanas - Barsukas i Bdviei k. G. 1924 m. Geleinio Vilko rinktin. 17. Iganaitis Juozas-Kryiuotis, Dd. G. 1918 m. Lankeli (buv. Bdviei) k. ilavoto vls. Tarnavo Vietinje rinktinje. Geleinio Vilko rinktins tabo pasiuntinys. 1947.03.29 perkeltas Vytauto rinktins 4-j kuop, po mnesio - Biruts rinktins iedo kuop. Baigs puskarininki mokomosios kuopos 2-j laid, buvo pakeltas jaunesniuoju puskarininkiu. Kuopos vado 112

pavaduotojas,nuo 1948.03 - kuopos vadas. 1949.02 Dabintos k. Kruonio vls. Kaiiadori apskr. buvo sunkiai sueistas ir paslptas pas Garm. eimininko iduotas Panemuns stribams, 1949.02.13 nusinuodijo. 18. Iganaitis Klemensas - Snus i Lankeli k. ilavoto vls. 1929-1949.06.06. uvo Taurakiemio k. Geleinio Vilko rinktin. 19. Iganaityt Ona - Valyt. G. Laukeli k. ilavoto vls. 1926(?) m. Iganaiio-Dds sesuo. Geleinio Vilko rinktins tabo ryinink. 20. Ikauskas Petras i Balbierikio. 1914-1945.04.07. uvo. 21. Ivanauskas Jonas - emaitis i emaitijos. G. 1921 m. 1950.09.12 myje Auktosios k. Kiduli vls., kur uvo A. Akambako grup, pasidav. 22. Ivanaviius Vitas, Jurgio s.,-Mautis (Maytis, Maylis) i Bdviei k. Liubavo vls. 1928-1950.04.11. Kstuio tvonijos brio vadas. Partizanuose nuo 1948 m. uvo Trilaukio k. Paje vonio vls. pas M. Pumerien. Kartu uvo A. StebuliauskasUlonas. Apsupti nepasidav. 23. Ivaka Adolfas. Kalniks mio dalyvis. 24. Ivoka Leonas - Lapinas. Perkno rinktin. 25. Ylius Antanas - Vilkas. 1909-1994. G. Paginvio k. Ariogalos vls. Kdaini apskr. Skardupi parapijos klebonas, Tauro apygardos krimo iniciatorius. Apygardos sanitarijos skyriaus virininkas, Lietuvos Ilaisvinimo Komiteto narys. Suimtas 1945.10.21. Nuteistas 10 met. Grs buvo smarkiai persekiojamas. Mir iauliuose. Palaidotas Marijampols marijon kapinse. 26. Yrininkas (pavard neinoma). 1946.10.15-18 uvs algirio rinktins kovotojas.

J
1. Jaceviius Vincas - aibas. ?-1946. 2. Jackeviius. 7-1948. I Kalvarijos vls. uvo Bdvieteli k. Kalvarijos vls.
113

3. Jackeviius Juozas - andaras i Dambraukos k. Marijampols raj. uvo 1947 m. prie uvinto eero. 4. Jakaitien Ona. Kauno apylinki partizan. 5. Jakaitis Albinas - Jovaras. G. 1914 m. JAV. 1922 m. gro Lietuv. Gyveno Dauglikiu k. aki vls. Kalvis, vairuotojas. 1936-1937 m. tarnavo Lietuvos kariuomenje. Partizanas nuo 1945.02. Kapitono J. Valio paskirtas skyriaus vadu. Liepos mn. legalizavosi. 1946.05.22 buvo suimtas ir nuteistas. 1957 m. gro. Mir Lietuvoje. Palaidotas Gelgaudikyje. 6. Jakaitis Jonas - aibas. G. 1922 m. Lekiuose. Partizanavo nuo 1945 m. Legalizavosi 1948 m. ir buvo nuteistas. Gro 1967 m., mir 1996.12. Palaidotas Jonuiuose prie Garliavos. 7. Jakaitis Tadas - Kalvaitis. G. 1927 m. Skirsnemuns k. Jurbarko vls. Gyveno Advern k. aki vls. Partizanas nuo 1945.02. 1945.07 pab. legalizavosi. 1946.05 buvo suimtas ir nuteistas. 1957 m. gro. 8. Jakaitis Vincas. G. 1921 m. Valk myje buvo sueistas, vliau suimtas ir nuteistas. Mir lageryje 1951.08.26. 9. Jakaitis Vincas-Januis. G. 1921 m. Leki k. Partizanas nuo 1945.04. 10. Jakas Juozas - Kktas. G. 1918 m. Norkn k. Gelgau dikio vls. I pradi buvo Gelgaudikio stribas. 1946 m. ijo partizanauti. uvo 1947.12.25 netoli Valakbdio, Liepalotuose, A. Bekers sodyboje. Kartu uvo V. Jaktys, V. Maeika, V. Runas, J. Sperauskas ir V. Tunaitis. algirio rinktin. 11. Jakelaitis Vytautas - uolas i Kumelioni k. Marijam pols vls. 1927-1946. Kauno mik kio technikumo studentas mikininkas. Partizanuose nuo 1946 m. Partizan palaidotas mike. 12. Jakeviius Antanas i Topeliki k. Marijampols raj. uvo 1945 m. 13. Jakimaviius Henrikas - Kirvis i Kauno. uvo 1949 m. Geleinio Vilko rinktin. 14. Jakimaviius Bronius. G. 1922 m. Mikaliki k. Kalvarijos vls. Ijo mik. 1944 m. Geleinio Vilko rinktins partizanas.
114

uvo 1946.06.20 Jakimavii k. Tekoriaus beryne. Niekintas Kalvarijoje. 15. Jakimaviius Petras i Vargaikiemio k. Balbierikio vls. uvo 1945.08.05. 16. Jakimaviius Pranas - Jokeris i Kalvarijos. uvo 1946.06.20 Marijampols raj. Krieno brys. 17. Jakimikas Jonas, Kazio s., i Pirmojo Lauko k. Vityio vls. 1921? Vytauto rinktin. 18. Jakineviius Petras i Vazgaikiemio k. Prien raj. uvo 1945.08.05. 19. Jaktaitis Antanas - eup. G. 1928 m. Kalvarijoje. 1944 m. ujus rusams, dirbo fronto MVD kontrvalgyboje, vliau perjo liaudies gynjus". 1947.05 Tauro apygardos Vytauto rinktins valgybos skyriaus virininko Oelio uverbuotas specagentu. tarus 1947.09 i MVD eili atleistas ir sekamas. 1948.02.04 suimtas ir nuteistas 10 m. lagerio, eima itremta. Lietuv gro tik eima. 20. Jaktas r. Jaktaviius. 21. Jaktas - Beras i Teli. 22. Jaktas Jonas i Egliniki k. Kazl Rdos vls. Karklo brio skyriaus virininkas. 23. Jaktaviius (Jaktas, Jaktys) Stasys - Katinas, Diedukas. G. 1912 m. Juodeiki k. agars vls. iauli apskr. Vokiei okupacijos metais tarnavo policijoje. Tauro apygardos Arlausko brio partizanas nuo 1944 m. pab. Jo vadovaujamas brys 1946 m. pr. sijung Tauro apygardos algirio rinktin, ir Jaktaviius buvo paskirtas kuopos vadu. 1947 m. pr., krus Biruts rinktin, paskirtas rinktins tabo virininku. 1947.09.21 pateks pasal Kaune, idav daug partizan. Jo parodymais 1947.09.24 prie Veiveri buvo likviduotas Biruts rinktins tabo bunkeris, kuriame uvo rinktins vadas J. Bulota-Anbo, apygar dos kapelionas J. Leleius-Grafas ir keturi tabo pareignai. 24. Jaktys Viktoras - ilvitis. G. 1926 m. Partizanas nuo 1946 m. uvo 1947.12.27. algirio rinktin. 25. Jaktys Sigitas, Juozo s., -Spindulys i unkari k. Jank
115

vls. 1920-1950.09.12. uvo myje Auktosios k. Kiduli vls. 1950.05.03 veamas kariuomen, pabgo ir ijo mik. Apie m Auktosios k. Slavik apylinkse buvo sukurta daina. algirio rinktin. 26 Jaktys Antanas. G. 1922 m. Okini k. Luki vls. Parti zanuose nuo 1944 m. rudens. Dalyvavo Valk myje. uvo 1945.05.12 Ker k. Luki vls. Jono Naminaiio lauke. Palai dotas Gerdi k. Luki vls. Pirmasis uvs t apylinki partizanas, 27. Jakys Juozas - Tarzanas. Gim Stark k. Vilkavikio apskr. 1925-1946.12.31.1945 m. vasar atjo Stirnos rinktins Turklio br, vliau peraugus algirio rinktins 55-j kuop. 1946 m. vasar paskirtas ios kuopos vadu. 1947 m. ivakarse, puolant Alksnn strib bstin, buvo mirtinai sueistas. Partizanams pavyko vado kn paslpti. ekistai kn surado ir ukas Rumok dvare prie mlidi. 28. Jaktys Juozas (ne Tarzanas) i Okini k. Luki vls. 1924-1945.07. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Valk mio dalyvis. Po kautyni slapstsi tvikje, kurioje buvo strib ukluptas ir nuautas. Antano brolis. 29. Jaktys Vytautas - ilvitis i Sintaut vls. Totorvy di k. 1926-1947.12.25. uvo Liepalot k. aki apyl. A. Beke rs sodyboje. 30. Jakubauskas Juozas. G. 1912 m. Leki k. ir vls. Gyveno Gegui k. Paeerli vls. aki apskr. 1945.01 buvo suimtas. Gegus mn. i kalinimo vietos Grikabdyje pabgo parti zanus. Po Valk mio legalizavosi. 1946.04 suimtas ir nuteistas. 31. Jakubauskas - Jovaras i Vilkavikio raj. 71-oji kuopa. Vytauto rinktin. 32. Jakuionis Domas i Pajiesio k. Garliavos vls. 19271947.07.08. uvo. 33. Jakuieviius Petras - Voldemaras i Lazdij raj. 1946 m. bunkeryje Prien ile buvo sueistas ir suimtas, kartu buvs V. Jurkeviius uvo, M. Graulien buvo sueista ir suimta. Mir 1994 m. iauliuose. Geleinio Vilko rinktin.
116

34. Jakunskas Juozas i irvyd k. partizanus ijo kartu su Zdaniu. 35. Jaloveckas Stasys - Kikis, Mindaugas. G. 1926 m. Jrs k. Kazl Rdos vls. Nuo 1945.04 Arlausko kuopos IV brio partizanas. 1946 m. pavasar paskirtas Arlausko kuopos vadu. 1948.05 pakeltas jaunesniuosius puskarininkius, o gruodio mn. paskirtas Biruts rinktins vadu. uvo iduotas 1949.02.08 Antrj Girinink k. Veiveri vls. Jurgio Naudiaus sodyboje. Kartu uvo J. Skuas ir broliai Naudiai. 36. Janaviius Jonas i Verstamin k. 1916? Lakno brys. Buvo suimtas. 37. Jan Alfonsas i Pakirsni k. Pasitrauk Lenkij. 38. Janiauskait Regina i Prien. 1928-? Suimta 1953 m. Geleinio Vilko rinktin. 39. Janiauskas Algimantas - Vyturlis. G. 1928 m. Brazavo k. Kalvarijos vls. Baigs gimnazij, 1946.09.25 suimtas. Tardymo metu pabgo ir stojo Vytauto rinktins 4-j kuop. 1948.10.04 vl suimtas ir nuteistas. Mir 1950.02.17 Vorkutoje. 40. Janiauskas Stasys - Vanagas(?), Sakalas(?) i Sangr dos. Vyturio tvas. Ijo partizanus prie 1946.09. 41. Janiauskas Vincas - Laknas i Papi k. 42. Janiukas (Jan) Liudvikas - Sidabras i Nerav k. Rudaminos vls. 1911? uvo Mikyi trake (mike) kartu su Dienmediu, J. Miliukeviium ir J. Armanaviium. 43. Janiukas (Jan) Povilas i Nerav k. Rudaminos vls. Jono ir Algirdo brolis. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 44. Janiukas (Jan) Algirdas - Aidas i Nerav k. Rudaminos vls. 1928-1947.11.01. uvo Mikyi k. venteerio vls. pas epanon. 45. Janiukas (jan) Jonas - Kovas i Nerav k. Rudaminos vls. 1926(1925)-1949. Aido brolis. Perkno rinktin, Kalniaus brys. uvo Agarini k. venteerio vls. kartu su J. Janule viium ir J. Rikeviium, 46. Janiukas Vincas, Juozo s. Simno apylinkse 1951.09 uvs partizanas.
117

47. Janit. Myje Kirsnos k. buvo sueista ir suimta, Perkno rinktin. 48. Janius Juozas - Rytas. Lakno brio partizanas nuo Pakirsni. uvo 1948.02.11 Naujosios Kirsnos k. etok vls. pas Karausk. 49. Janiseviius i Kaimeli k. Lazdij raj. uvo Akmeni k. Lazdij raj. 50. Janinas Kazys i Vart k. Balbierikio vls. uvo 1945.12.08. 51. Jankaitis Bronius i Santakos k. Kalvarijos vls. 19231945.04.20. uvo Kalvarijoje. 52. Jankauskas. Geleinio Vilko rinktin. Suaudytas tary bins armijos dalinyje. 53. Jankauskas. Biruts rinktins kovotojas. 54. Jankauskas - Vaidila i Kampini k. Veiveri vls. uvo 1946.01.06 Kampini k. Ogoni sodyboje. Buvs mokytojas nuo Jank. 55. Jankauskas Antanas, Mykolo s., i Narav k. Prien raj. uvo 1945.06.20, bdamas 32 m. Tarnautojas. 56. Jankauskas Danielius -Pypk. G. Marijampolje. arno brys. 57. Jankauskas Jonas. G. Gyviki k. 1922-1947. uvo Kur tini mike. 58. Jankauskas Juozas - Demonas. G. 1926 m. Puskepali k. aki vls. Baig 6 gimnazijos klases. 1944 m. tarnavo Vietinje rinktinje. 1945.03 stojo A. muilio partizan br. Po Valk mio liko partizan gretose ir 1947.02 buvo paskirtas algirio rinktins 37-osios (buvusios Dr. V. Kudirkos) kuopos brio vadu, vliau - rinktins tabo valgybos skyriaus virininku. 1949 m. vasar paskirtas rinktins tabo kio skyriaus virininku, o 1950.04 - tabo visuomenins dalies virininku. Rugsjo mn. paskirtas algirio rinktins vadu, o spalio mn. dar ir treiuoju apygardos vado pavaduotoju. 1951.02 jam suteiktas partizan jaunesniojo leitenanto laipsnis. Nuo balandio mn. -Tauro apy gardos vadas. 1952.06 buvo suimtas, uverbuotas ir panaudotas
118

naikinant apygardos ginkluot pogrind. 1954.07buvo nuteistas mirties bausme ir 1955.01.26 suaudytas. 59. Jankauskas Jurgis. G. Gyviki k. 1925-1947. uvo Kurtini mike. 60. Jankauskas Kostas, Kosto s., - Vikeris. G. Miklauss k. Bdvieio vls. 1927-1952.04.19. uvo Bilvyi k. Lazdij raj. pas emel. Brio vadas po B. Salaeviiaus-ilviio ties. 61. Jankauskas Petras - Pavasaris i Kuliki k. Kalvarijos vls. 1923-1948.05.12. Partizanuose nuo 1945 m. Geleinio Vilko rinktin. uvo ali k. Sasnavos vls. prie Tomkaus sodybos. Kartu uvo S. Petraka-Sturmas. 62. Jankauskas Povilas. 1945.05.06 prie Jrs suimtas. 63. Jankauskas Sigitas - Keleivis i irniki k. 19281952.09.27. 1952.01.31 Varnabds mike buvo sueistas ir suimtas. Tada uvo Bronius ir Kazimieras Popieros, Kazimieras Kurtinys ir Leonas Vokietaitis. Keleivis buvo nuteistas ir suau dytas. Geleinio Vilko rinktin. 64. Jankauskas Vaclovas - Naras i Brastos k. Sasnavos vls. ?-1948.04.19. algirio rinktin. 65. Jankauskas Vincas - Karklas, ilvitis i Varnupi k. 1926-1954.06.26. Pali partizanas. Buvo suimtas, iauriai tardo mas, ivetas Sibir. Nesudarius bylos, po 1,5 m. gro. Mir Lietuvoje. Palaidotas Marijampolje. 66. Jankauskas Sigitas. Su ginklu rankose uvs Marijampo ls Mokytoj seminarijos moksleivis. 67. Jankeviius Juozas. ?-1945. uvo uvinto eere. 68. Jank Jonas nuo Lazdij. 69. Jankus i Girinink k. Veiveri vls. Biruts rinktins partizanas, 1945.02.26 uvs iemkelio myje. 70. Jankus. Biruts rinktins kovotojas. 1945.02 susisprogdino bunkeryje mike pri Par. Kartu uvo Nnius, Siaurys ir ilinskas. 71. Jankus Ignas i Girinink k. algirio rinktin. 72. Jankus Petras- Vanagas. G. 1916 m. Antrj Girinink k.

119

Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1949.03.09 slp tuvje Eglynlio mike netoli Macijausk k, Veiveri vls. 73. Janknas Bronius - Daina i Antrosios Julijanavos k. Kauno raj. 7-1947.09.23. algirio rinktins partizanas. uvo ebeliki k. Garliavos vls. pas Dovydait, Kartu uvo K. alius-aibas, A. Rundinas-Vaitila ir V. Bumblys. 74. Janknas Juozas i arkaii k. uvo 1948 m. iem Gudeli vls. 75. Jansdalch r. Ensdalch. 76. Jansonas Aleksas. uvo 1945.06.13 Kluoniki k. Zapykio vls. pas Balsius. 77. Janulaitis Jonas. Zanavykijos partizanas. 78. Janulaitis Juozas - Klajnas. 1922-1946. G. Bobi k. aliosios vls. uvo prie Kauno. 79. Januleviius i Maravos k. uvo 1948.12.25 Delnicos k. etok vls. Perkno rinktin. 80. Januleviius Antanas-Drsuolis i Nemajn k. Lazdij vls. 1918(1919)1946. uvo tvikje vasar. 81. Januleviius Jonas. Pali partizanas. Buvo sueistas. 82. Januleviius Jonas i Grikapalio k. Lazdij vls. 1927(1928)-1949. uvo Agrini k. venteerio vls. kartu su J. Janiuku ir J. Rikeviium. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 83. Januleviius Juozas. Jono brolis. Pali partizanas. 84. Januleviius Vytautas - Elnias. 85. Januleviius, Vinco s. uvo 1950.07.04 Atesnyk k. Simno raj. 86. Januleviius Algimantas i Vaatkiemio k. Prien vls. 1921-1945.12.31 Vaatkiemyje, tvikje, sueist stribai kan kino, paskui udeg prie nam kg ir temp Algimant sude ginti. Tas sikirto manie ir buvo nuautas. Palaidotas Prien kapinse. 87. Janulis Albinas i Bdinink k. Naujosios tos vls. G. 1929 m. maaemi, vadinamj darinink", eimoje (tvai turjo 2 margus ems). Kaljo.

120

88. Januaitis (Janukaitis) Bronius - Jaunius, Linas. G. 1925 m. Graiki k. Vilkavikio apskr. Vokiei okupacijos metais tarnavo policijoje, vliau - Vermachto speckomandoje. Frontui artjant, pasitrauk Vokietij. Nepavykus patekti amerikiei zon, 1945 m. ruden slapta gro Lietuv. 1946.06.10 priimtas Tauro apygardos Vytauto rinktin. uvo 1947.12.19 prie Virbalio, Maui k. Kalniks mio dalyvis. Vytauto rinktins 70-osios kuopos vadas. 89. Januaitis Jonas - Papartis. G. 1926 m. Buktiki k. Barz d vls. Partizanavo 1948 m., buvo suimtas, nuteistas, bet kaljim nepateko. Gyveno Vilniuje, Lenkijoje. 90. Januaitis Juozas - Bitinlis. G. Tarpui k. Marijampo ls apskr. 1922-? Mokytojas, suimtas 1947 m. 91. Januaitis Pranas. 1925-1948. Ukastas Grikabdyje. 92. Januaitis Algis, su ginklu rankose uvs Marijampols mokytoj seminarijos moksleivis. 93. Janueviius Zigmas, Juozo s., i Antrj Girinink k. Kauno raj. Tarnautojas. uvo 1945.01.11 tvikje. 94. Januka Antanas. Perkno rinktin. 95. Januka Juozas i Liudvinavo. 1920-? 96. Janukaitis Algirdas - Pelda. G. Skardupi k. ?-1945. Nuudytas saugume. Algimanto partizan 1-asis skyrius. 97. Janukaitis Bronius r. Januaitis. 98. Janzulis Justinas, Antano s., - Agronomas i Janzuliks k. Jank vls. 1921(?)1947.01.22. uvo Auktosios Rdos k. 99. Janzulis Juozas, Antano s., - Anupras i Janzuliks k. Jank vls. uvo Kazl Rdos vls. 1947.01.05. 100. Jaramaviius r. Jaromaviius. 101. Jaramaviius Vitas. Vaikiojo su Antanu Mikiniu. Kalniks mio dalyvis. Buvo suimtas. 102. Jaras Kazimieras. 103. Jarmala Antanas. 1926-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 104. Jarmala Valdas-uolas. Perkno rinktin. 105. Jarmalaviius Alfonsas. 1924-1945.02.21. uvo Liepako juose.

121

106. Jaromaviius (Jaramaviius) i Vilkavikio raj. Vytauto rinktin. 107. Jaromaviius Vytas - Maytis i Bdviei k. Liubavo vls. 1928-? 1949 m. sulaikytas pas Barzd Trilauk. Vytauto rinktin. 108. Jarumbaviius Jonas i Gavaltuvos k. Sasnavos vls. 1926-? 109. Jaruseviius Antanas - Klevas i Jurin k. ?-1951. uvo Palazdijuose su Varnu. arno rinktin, Vargdienio, jam uvus, - Mindaugo brys. 110. Jaruaitis Juozas. G. 1918 m. Baltiki k. aki vls. Parti zanas nuo 1945.05. Rugsjo mn. legalizavosi, o gruodio mn. buvo suimtas ir nuteistas. 1960 m. gro. 111. Jaruaitis Juozas, Adomo s.,-Tigras. G. 1917 m. Rezer vinio brio Simne vadas. 1946.10.03 suimtas. 112. Jasaitis Antanas - Dobilas. Partizano Vinco Jasaiio snus. G. Papiki k. Gelgaudikio vls. 1922-1947.08.25. Dirbo Leki urdijoje. Ijo mik 1947.07.02. 1947.08.25 prie Slavik pas kinink nakvojo rusai, kurie, ujus partizanams, per lang Jasait nukov. Ukastas iaudins evangelik kapi nse. Prie ieidamas mik, palaik ry su A. Vizgirda-Kapsu. 113. Jasaitis Jonas. Suimtas Slabados k. 1946.07.24. Mir Lietuvoje 1994 m. 114. Jasaitis Vincas-Katonas, Asaitis. G. 1913 m. Partiza navo algirio rinktinje, Varno bryje. Vliau pasidirbo doku mentus Asaiio pavarde. 1947.05.23 buvo suimtas Kazl Rdos apylinkse. Antano tvas. Mir Lietuvoje 1994 m. Palaidotas Nendrini k. 115. Jasaitis Vytautas, Jurgio s. uvo 1944 m. 116. Jasaitis Justinas - Naktis, Naktel i Kauno. 19171948.01.06. Kstuio rinktins vadas. uvo Piniks k. Veiveri vls. Kartu uvo P. Vanagas, J. Ciplijauskas ir J. Baceviius. Karininkas, Kauno notaro snus. 117. Jaceviius eslovas - Beras. G. Jodeliki k. (Lenkija). 1929-?

122

118. Jasinauskas Antanas - Tarzanas i Liudvinavo vls. G. 1923 m. Geleinio Vilko rinktins kovotojas 1944-1946 m. 119. Jasinauskas Juozas - Gerv i Ilandi k. 120. Jasinskas. uvs Paliose. 121. Jasiulionis. algirio rinktin. 122. Jasulaitis Jonas - Perknas i Bobi k. Armin vls. 1924-? Turklio brolis. Paeeri .. mokyklos moksleivis. Suim tas 1947 m. Vilniaus ligoninje, po sueidimo jam amputavo koj. Mir Peioros lageryje. 123. Jasulaitis Juozas, Juozo s., - Turklys, Kazokas. G. 1919 m. Bobi k. Armin vls. Vokiei valdymo metais buvo policininkas Kaune. 1944 m. vienas pirmj partizan organizatori. Iki 1946 m. 55-osios kuopos vadas, 1946.08 algirio rinktins tabo virininkas, 1946.10 rinktins vadas. uvo iduotas Kampini k. Veiveri vls. 1947.01.04 kartu su rinktins kio skyriaus virininku A. Martinaiiu-Kapsu. 124. Jasulaitis Juozas, Jurgio s. (ne Kazokas), i Boblaukio k. Alvito vls. Partizanas nuo 1945 m. uvo prie Bagotosios k. 125. Jakeviius Juozas - andaras. G. 1920 m. Dambrau kos k. Marijampols vls. 1946.01 Gluosnyk kautynse buvo sueistas. Tolesnis likimas neinomas. Spjama, kad iose kauty nse jis ir uvo. 126. Jakeviius Jurgis i Dambraukos k. Marijampols raj. uvo Paliose 1945 m. 127. Jauckus Petras, Juozo s., i Patrakymi k. Kalvarijos vls. 1902-1947.08.23. uvo Ssnink mike. 128. Jaudegien - Vienuolynas i Graiki vls. Vytauto rinktin. 129. Jaunikis (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas nuo 1950.04.22. 130. Jaunius.(slapyvardis, pavard neinoma). G. 1925.03.12. Partizanuose nuo 1946.06.02. Vytauto rinktins brio vadas. Lietuvos kariuomens grandinis, baigs 4 gimnazijos klases. 131. Jaunutis (pavard neinoma). 1947 m. ruden uvo Vir balio kapinse.
123

132. Jaunutis (pavard neinoma). J. Neifaltos-Lakno adju tantas. 133. Jazminas (pavard neinoma). Palaidotas ilavote. 134. Jaznys r. Jeznys. 135. Jazumas Karolis - Lokys i Jiesios k. 1928-1951.01.14. Biruts rinktins tato virininkas. uvo kartu su rinktins vadu A. Puu Ilgakiemio k. Kauno raj. 136. Jekelaitis Vytautas - uolas nuo Rokikio. Kauno Mi k technikumo moksleivis. Partizanavo Tauro apygardoje. 137. Jekeviius Antanas i Topetiki k. Sasnavos vls. Saugumo nuudytas 1945 m. 138. Jerichas (pavard neinoma). algirio rinktin. 139. Jermalaviius Juozas nuo Sasnavos. 140. Jeznys (Jaznys) Bronius - ermuknis i Bagrn k. Prien vls. 1927(?)-1945.08.08. uvo Vaatkiemyje, niekintas Prienuose. Geleinio Vilko rinktin. 141. Joys Kazimieras - atas. Geleinio Vilko rinktin. 142. Joys r. Juoys. 143. Jodauga Aleksandras i Stebuli k. Susisprogdino ant Dusios eero kranto, ekist apsuptas. 144. Jogaila (pavard neinoma) i Pakuonio. uvo 1946 m. ruden Margininkuose prie Kapoiaus sodybos. Geleinio Vilko rinktin. 145. Jogys Dominykas i Alksnn k. 1891-1945.08. uvo per Pali valym". 146. Jokymaitis Antanas. G. 1925 m. Lembdi k. aki vls. Partizanuose nuo 1945.01. Dalyvavo Valk kautynse. Po Valk kautyni slapstsi. 1945 m. ruden pasidav. Vliau buvo ryininkas. 1949.03.25 kartu su eima itremtas. 147. Jokubinskas Kstutis - Gintaras. 148. Jokbaviius Kazys i Balin k. Pilviki vls. 19201947. Pavasar buvo suimtas ir Pilvikio strib umutas. Ryininkas. 149. Jonaitis Antanas i Maiuliki k. Sasnavos vls.

124

1919(1921)-? Geleinio Vilko rinktins Eumo kuopos partizanas. 1945 m. suimtas. Kaljo. Mirs. 150. Jonaitis - Vjelis nuo iauli. 1945.01.12 Jiezno apylin kse imestas desantininkas. uvo prie Kaiiadori. 151. Jonas (pavard ir tikras vardas neinomi). Leki partizanas vokietis, buvs Vermachto kareivis. uvo 1951.02.02 Endriki k. Idag vls. (prie aki). Kartu uvo Vanagas. al girio rinktin. 152. Jonas - Diemedis (pavard neinoma). Vytauto rinktins partizanas, Lietuvos vokietis nuo Sangrdos. 153. Jonas - Sakalas (pavard neinoma). Zanavykuos partizanas, uvs varpli k. pas Sederaviius. 154. Jonius. ilviio brio partizanas, 1948.02.11 uvs Kivit k. Rudaminos vls. Kartu uvo V. Bartuka, V. Busila, J. Karauskas, S. Kerulis ir Zdanaviius. 155. Jonyka Klemensas-Rieutas. 1922-1998. G. iauliki k. Prien vls. Geleinio Vilko rinktins partizanas. Buvo suimtas, teistas, kaljo Vorkutoje. Gro. 156. Jonkaitis Albinas - Meka i Kancavos k. Trakiki vls. 1921-1945. uvo prie Dambavos k. Iglikli vls. Geleinio Vilko pulko Kryiuoio b. 157. Jonikaitis r. Jonikis. 158. Jonikis (Jonikaitis) Jonas-Vairas i Grybin k. Luki vls. Gyveno Miiurks k. Ploki vls. 1915-1949.11.11. uvo mike prie Agurkiks su broliu ir seserim Valiais. 159. Joninas Kazys i Vart k. Prien raj. uvo 1945.12.08 tardomas. 160. Jonkaitis Justinas i Santakos k. ?-1945. 161. Jonuka. uvo Lazdij raj. Papei mike 1945 m. Kartu uvo Kazlauskas ir Bagdonas-Vjas. 162. Josepas (pavard neinoma). Dings be inios Geleinio Vilko rinktins kovotojas. 163. Josnickas Benius - vangys. uvo 1946.03.11 Raiki k. Garliavos vls.

125

164. Jotautas - Garnys nuo ilavoto. Sunkiai sueistas, mir 1946.02.24 Puiki k. ilavoto vls. 165. Jovaras (pavard neinoma). arno brio vadas. 166. Juceviius Vincas - aibas i Kauk k. Alytaus raj. 1920(?)1947. 167. Judickas J. Geleinio Vilko rinktin. 168. Jukelis Valentinas, Kazimiero s., i Elzbiecinkos k. 19281948. Tvo stribo nuautas Prien mike. 169. Juknelis Petras - Deimantas, Pasienietis, Petras i aidaklos k. 1929-1952.05.05. uolo tvonijos vado A. Rut kausko-Mikinio adjutantas, A. Bielino-Kabelio iduotas, nusiov mike prie Novosad k. Kalvarijos apylinkse. 170. Junkelis Vincas - Tauras i Rudaminos k. Lazdij raj. G. 1918 m. Perkno rinktinje nuo 1945 m. Po Kalniks mio legalizavosi, bet buvo suimtas ir nuteistas. Kaljo Intoje. 171. Jukneviius Juozas, Motiejaus s., - valgas i Veisiej vls. 1929-1951.10.04. Vytenio brys. 172. Julius (pavard neinoma). Biruts rinktins partizanas nuo Viakio Rdos, 1945.02.26 uvs iemkelio myje. 173. Julius - Dobilas (pavard neinoma). uvo Alinin k k. Prien raj. 1945.01.29. Skyrininkas. 174. Jundila Antanas-Naras i Graui k. Prien raj. 1919 1947.02.05(1949.03.07?). Partizanuose nuo 1945 m. Geleinio Vilko rinktins 3-iojo brio eilinis. uvo Garaniks k. Kauno raj. Ukastas Garliavoje bu v. Vokiei kapinse. Kstuio brys. 175. Jundila Vytautas - Jaunutis i Graui k. Prien raj. 1922-1948.03.03. Lietuvos kariuomens puskarininkis. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. uvo iudiki k. Prien raj. su K. Varkala ir kitais kovotojais. Naro brolis. 176. Junelis Levas - Leonas i etok. 1925-1945.03.07. 1945.01.12 Jiezno apylinkes imestas desantininkas. Brio vadas. uvo Balbierikio mike. 177. Jungaitis Albinas i Pagrauiki k. Vilkavikio raj. uvo 1947 m. prie Bartnink. Vytauto rinktin.

126

178. Jungaitis Antanas - unskis i Pagrauiki k. Vilka vikio raj. 1915-1947.06.19. uvo prie Bartnink. 179. Junkaitis r. Jankaitis. 180. Junkaitis r. Jonkaitis. 181. Juoinas Juozas i Prien. uvo 1946 m. Vart k. Prien raj. pas Sinkevii. 182. Juoinas K. Geleinio Vilko rinktin. 183. Juoys Juozas i Pakumprio k. Prien vls. 1916-1945. 184. Juoys (Joys) Kazimieras - atas i Pakumprio k. Prie n raj. G. 1925 m. Baigs iburio" gimnazij, partizanus ijo rusams 1945 m. nuovus brol Juoz. Geleinio Vilko rinktins iaurio brys. Mir sueistas 1946.03.09. 185. Juodgalis Antanas, Antano s., - Naras i Graui k. Iglikli vls. 1916-1949.02.03. Geleinio Vilko rinktin. Suimtas ar uvo Garliavos vls. 186. Juodis Albinas - turmas i Kbliki k. 1916(1919) 1950.03. Maaemis. 1945 m. buvo partizan ryininkas, todl pateko lager. Grs kartu su broliais msi ginklo. uvo pas kinink Stasiulevii. K. Pyplio-Maylio pusbrolis. Vienas i 6 broli partizan. Geleinio Vilko rinktin. 187. Juodis Algirdas - Merkys, Vermachtas i Kbliki k. Pakuonio vls. 1924-1947.07.17. Buhalteris. Partizanuose nuo 1945 m. 1946 m. pavasar paskirtas Mindaugo brio vadu, v liau - Geleinio Vilko rinktins 5-osios kuopos (vliau pavadintos iedo kuopa") vadu. Vadovavo Marginink kauty nms, buvo sueistas. Dalyvavo Paverkni kautynse uimant Pakuon ir Vyiaus kautynse. uvo u Pakuonio, Amintos revuose, bunkeryje. Kartu uvo jo brolis Vytautas. 188. Juodis Jonas - Jonukas, Diedas i Kbliki k. Pakuonio vls. Maaemis, moksleivis. 1931-1948(1950.03?). uvo Vyiaus k.(?). Geleinio Vilko rinktin. 189. Juodis Juozas-Ungurys. G. 1927 m. Kbliki k. Pakuo nio vls. Kauno apskr. 1944 m. ruden stojo partizanus. 1948.05 pakeltas jaunesniuosius puskarininkius. 1949.02.13 uvus

127

Biruts rinktins iedo kuopos vadui J. Iganaiiui-Ddei, paskirtas kuopos vadu. uvo 1949.06.24 Dabravos k. Auktosios Panemuns vls. 190. Juodis Leonas - Klajnas. G. 1928 m. Pakalniki k. Auktosios Panemuns vls. Kauno apskr. Isilavinimas - 4 gim nazijos klass. Geleinio Vilko rinktins partizanas nuo 1946.10. 1947 m. pab. buvo sueistas, gydsi Kaune, kur 1948.01 suimtas ir nuteistas. 191. Juodis Motiejus - Zuikutis i Kbliki k. Pakuonio vls. 1929-1945.08. uvo Marginink k. 192. Juodis Pranas. Viesulo brys. 193. Juodis - Viesulas i Dobil k. Prien raj. ?-1948. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. uvo Vainatrakio k. Rok vls. Kartu uvo Blusius Vincas. 194. Juodis Vytautas - arnas. G. 1922 m. Kbliki k. Pakuonio vls. 1945 m. pr. stojo partizanus. 1946 m. ruden paskirtas Geleinio Vilko rinktins 4-osios kuopos vadu, vliau grandiniu. Susisprogdino iduotas 1947.07.17 bunkeryje prie Amintos k. Prien vls. Kartu uvo jo brolis Algirdas ir dar keli kovotojai. 195. Juodynas (pavard neinoma). Saugumietis, nusistas partizanus ir perjs j pus. 43-ioji kuopa, Vytauto rinktin. 196. Juodkojis Liudvikas, Prano s., - Karinas i Sausba li k. Pilviki vls. 1924-1949.10.19. uvo Samarinuose prie Pilviki, palaidotas Barzduose. Kartu uvo J. Brazys-Klajnas. Vytauto rinktin. 197. Juodkojis Vincas i Sausinink k. Vilkavikio raj. uvo 1944(1945 m. pr.) prie Marijampols. 198. Juodsnukis Andrius - Spirgis. G. 1925 m. Leuki k. ilavoto vls. Padienis darbininkas. Ijo mik 1945 m. Geleinio Vilko rinktins partizanas, kovojs Garliavos-Ilauo apylinkse. uvo 1945.07.17 Prien raj. Palaidotas mike dar su 4 partizanais. 199. Juodsukis Antanas i Pinkavikio k. Marijampols raj. uvo 1945.04.13.
128

200. Juodsnukis Benas - vangas i Pavyts k. Garliavos vls. Geleinio Vilko rinktins Kstuio kuopos partizan vadas. 1946.03.12 iduotas grups partizano Rugieniaus-Mnulio, Raiki k. Garliavos vls. bunkeryje pas tuopien susisprog dino. 201. Juodsnukis Petras - ekas i Pagirli k. ilavoto vls. 1922-1945.07.26. uvo Pakruopiki k. Prien raj. 202. Juodzeviit-Zilionien Regina. Vytauto rinktins tabo virininko mona. 1919-1946.06.04. uvo Gulbiniki k. Liudvinavo vls. 203. Juodbalis Antanas - Vargonininkas i Par k. Biruts rinktins kovotojas. uvo 1945.07.12 Kazl Rdos mike, Eglynlyje. 204. Juodbalis Jurgis. G. 1916 m. Paruose, Veiveri vls. uvo 1945.02.26. iemkelio mike kartu su Seredinsku, broliais Kalauskais. Perlaidotas Skausmo kalnelyje Veiveriuose. 205. Juodiukynas Jonas i Putriki k. Balbierikio vls. 1925-1944.12.04. uvo Bdos k. Marijampols apskr. 206. Juozaitis Juozas. 1917? Stirnos rinktins Kirtiklio brys. 207. Juozaitis V. - Vyturys. Geleinio Vilko rinktin. 208. Juozaitis Kazys-Karinas i Lgins k. Marijampols raj. Subrs grup, partizan vardu plikavo ir buvo partizan likviduotas. 209. Juozaitis Vitas - aibas i Pajiesio k. Garliavos vls. 1929-1947.01.29. uvo Naudi k. 210. Juozaityt Marcel i Pajiesio k. 1926-1947. 211. Juozas (pavard neinoma). ?-1946.12.29. Vokietis. algirio rinktin. 212. Juozas (pavard neinoma). Partizanas vokietis, uvs 1947.07.05. algirio rinktin. 213. Juozas - Viesulas (pavard neinoma). Kalniks mio dalyvis. uvo 1952 m. ruden. 214. Juozas-Krienas (pavard neinoma). Lazdij apylinki partizanas. Suimtas. 215. Juragis (pavard neinoma). Kstuio rinktins Vaidoto
129

grups partizanas, 1947.09 susisprogdins prie Garliavos pas Stas Dovydait. Kartu uvo Vaidotas ir kiti. 216. Juraitis Kazys. 217. Juraitis Juozas. Suimtas. Teistas. Grs. Geleinio Vilko rinktin. 218. Juraviit Izabel, Antano d., i Iman k. Prien raj. uvo 1945.08.05. 219. Juraius Kazys, Antano s., i Gudeli k. Veiveri vls. uvo 1946.08.29. 220. Jreivis (pavard neinoma). Kalniks partizanas idavikas. 221. Jureviius Bronius - Serbentas. G. 1921 m. Maurui k. Veiveri vls. Marijampols apskr. Baigs dvi gimnazijos klases. 1939-1941 m. tarnavo artilerijos pulke, baig mokomj kuop. Kovojo Ryt fronte. Buvo pakeltas puskarininkius. Geleinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. vasaros. Buvo paskirtas brio vadu. uvo iduotas 1947.07.17 Bagrn k. Prien vls. 222. Jurgaitis Albinas i Dirvon (Smalnyn) k. uvo prie Bartnink. 223. Jurgeleviius Pranas -Nalaitis. G. 1928 m. Pakumprio k. Prien vls. 1947 m. pr. stojo Geleinio Vilko rinktin. uvo 1948.02.26 Amintos k. Prien vls. 224. Jurgelaitis Boleslovas-Darius. G. 1922 m. 1947 m. pab. stojo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktin. uvo iduotas 1948.02.26 Amintos k. Prien vls. 225. Jurgelaitis Jonas - Kardas i Sodn k. Pajevonio vls. 1928-1946.11.25. Stolaukio k. Pajevonio vls. buvo sueistas ir suimtas. Mir Kybart kaljime. Vytauto rinktin. Ukastas prie Kybart esaniose rus kapinse Eitkn pusje. 226. Jurgeleviius - Desantas. 227. Jurgilas Pranas - valgas. G. 1930 m. Panovi k. Sin taut vls. Partizanuose nuo 1947 m. pavasario. 1947.12.25 suimtas Liepalot k. aki apskr. J suimant, kiti 6 partizanai uvo. Ikaljo 17 met, gro.

130

228. Jurginis (Jurgionis) Petras, Jono s., i Legniki(?) k. Alytaus vls. 1926-1946.09.30. DLK Kstuio 10-ojo skrajojan iojo tabo kovotojas. uvo Varnagiri k. Simno vls. pas Pangon. 229. Jurgis (pavard neinoma). Laivo Smetona" jreivis. Zapykio brys. uvs. 230. Jurgis (pavard neinoma) - Liepynas (Lapinas) i Geisteriki k. Gi vls. Vytauto rinktin, Sakalo brys. 231. Jurgutis - Slibinas i aki raj. ?-1946. Kulkosvaidi ninkas. uvo Vieriks k. Jank vls. Ukastas prie Barzd k. 232. Jurkeviius Juozas - Balandis. 1927-1979. Teistas. 233. Jurkeviius Vitas - Klevas i Vilkupio k. Vilkavikio vls. 1927-1947. Vytauto rinktin. 234. Jurkeviius Vytautas-Plaukas i Narav k. Prien raj. 1917-1946.08.23. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. uvo bunkeryje Prien ile. 235. Jurka Antanas i Jurk k. 1918-1945.04.25. uvo Belino raiste. 236. Jurka Stanislovas. G. Jurk k. 1922-1945.04.25. uvo Belino raiste. 237. Jurkaitis Juozas - Protenis i Ploki vls. 1920-? algirio rinktin. 238. Jurkaitis Petras - Beras. G. 1922 m. Kuro (lekyns) k. Leki vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1951.05.21. Rdilio mike, slptuvje prie Leki. Kartu uvo ButnasStrv. Ten pat buvs J. Kukauskas pasidav ir usiverbavo. 239. Jurkaitis Stasys - Beras. Suimtas Senj Bdviei k. Kazl Rdos vls. Mirs. 240. Jurkeviius Vytas - Klevas i Vilkupio k. Vilkavikio raj. ?-1947. Vytauto rinktin. 241. Jurknas. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. Turjo sn Jon. 242. Jurknas Petras. Partizanas nuo 1945.01.12. uvo 1945.02.06. 243. Jurickait. Prien apylinki partizan.

131

244. Jra (pavard neinoma). LDK Kstuio 10-ojo skrajojaniojo tabo brio vadas, partizan teismo pirmininkas. uvo 1946.09.30 Varnagiri k. Simno vls. pas Pangon. 245. Jreivis (pavard neinoma). 1926-1946.02. Moksleivis i Kauno, uvs Gluosnyk kautynse. 246. Jreivis (pavard neinoma). algirio rinktins Gen. Plechaviiaus kuopos vado pavaduotojas. uvo Vilktrakiuose 1946.10.22. 247. Jrel (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktin. Vaikiojo su broliais Baltruaiiais. 248. Jrel (pavard neinoma) i Kauno. uvo Padrei k. Garliavos vls. 1947 m. 249. Jronis Pranas. 250. Juselyt Vitalija - Naktibalda. 1924-? Ryinink i Balsupi. Suimta 1947.06.12. 251. Justas - Mediotojas (pavard neinoma). Zapykio brys. 252. Juka Zigmas - Pjklas, Zigmantas i Panevio vls. 1923-1948.03.17. Tarnavo vokiei kariuomenje. Traukdamasis pateko rus nelaisv. Pabgs i lagerio, parsigavo Lietuv ir Alytaus apskr. stojo partizanus. 1945 m. pa vasar perjo Gele inio Vilko pulk. 1946 m. pavasar buvo paskirtas Siaurio kuo pos vadu, o 1948 m. - rinktins valgybos skyriaus virininku. uvo iduotas iudiki k. Prien vls. kartu su K. Varkala ir kitais tabo pareignais. Kulkosvaidininkas. 253. Jukaitis Petras nuo Leki. 254. Jukaitis. Marijampols mokytoj seminarijos mokslei vis, uvs partizanaudamas. 255. Jukauskas Aleksandras - Barsukas. G. Saltininkuose. 1928-? 256. Jukauskas - Jaunlis. Buvo suimtas. 257. Jukauskas (Jukeviius) Juozas i Lainli k. Gi vls. 1948-1949 m. moksi Marijampols mokytoj seminarijoje, 1949 m. ijo partizanus. Buvo suimtas ir dingo Sibire.

132

258. Jukauskas Juozas - Mnulis. G. Klebiki k. Prien raj. 1926-1951.11. Suaudytas Baltarusijoje. 259. Jukauskas Juozas - Vjas i Kalesnink k. Simno vls. uvo prie Stebuli k. Kalniks mike. 260. Jukauskas Valentinas i Zaili k. Simno vls. 19221945.09.20. uvo Saltin inkuose, Jukausk sodyboje. Kartu uvo A. Matjoaitis. 261. Jukauskas Vincas. G. Vart k. Krosnos vls. 1905-? Lakno brys. Buvo suimtas. 262. Jukeviius. uvo 1950(?) m. prie Ssnink. 263. Jukeviius. algirio rinktins partizanas, suimtas 1946 m. iem Stark k. Kartu buvo suimti J. Bernotaitis, A. Klimaviius ir A. Strimaitis. Idavinjo. Mir kaljime. 264. Jukeviius Juozas-Navickas Jurgis i Galiakaui k. Alksnn vls. 1927-? Partizanuose nuo 1945 m. Legalizavosi, bet 1946.07 buvo nuteistas ir uvo lageryje. 265. Jukeviius V. 1925-1948. uvo prie Pakuonio. 266. Jukeviius Vincas. Viesulo brio partizanas, infiltruo tas Pakuonio valsiaus ratininkus. 1945 m. KGB susektas ir suaudytas. 267. Juzunas Karolis, Kazio s., - Lokys i Jiesios k. Panemuns raj. 1928-1951.01.14. Geleinio Vilko rinktin.

K
1. Kabainskas Apolinaras -Garnys i Ingavangio k. Prien raj. 1921-1945. Buvo niekinamas Sasnavoje. 2. Kabainskas Vytautas - Litas. G. 1927 m. Birtono girininko snus. partizanus ijo 1945 m. pavasar i Prien iburio" gimnazijos. Nuo 1947.02 Biruts rinktins partizanas. 1949 m. paskirtas Geleinio Vilko rinktins Gedimino tvonijos brio vadu. uvo iduotas 1949.08.21 Guog k. Auktosios Panemuns vls. prie M. ukeviiens sodybos. 3. Kabelis r. A. Bielinas. 4. Kabelskas Andrius - Aras. ?-1946.10.12. uvo Santakos k. pas Citavii.
133

5. Kabiius Jurgis i Par k. Veiveri vls. 1923-1945.08.09. uvo Padainupio k. Veiveri vls. Buvo niekinamas Garliavoje. 6. Kabiit Ona. ?-1946.02.15. G. Par k. Veiveri vls. Partizano Jurgio sesuo. Su motina pabgusi i tremties, tapo partizan ryininke. Apsupus sodyb, bgo miko link ir buvo stribo Dovydonio nuauta. 7. Kaergis Jonas i Gudeli k. Veiveri vls. 1895? 8. Kaergis(?) Jonas i Pilviki. 1928-1985. Partizanas nuo 1946 m. Buvo suimtas. Vytauto rinktin. 9. Kadagys. Vaikiojo su K. Simanaiiu. Brio vadas. 10. Kadiius Pijus i Blandi. 1914? 11. Kadueviius Vitas i Kirsnels k. uvs. partizanus ijo pabgs i tarybins kariuomens. 12. Kaduis Juozas- Genys i Didvyi k. Jank vls. 19241948.01.11. algirio rinktin, Sakalo brys. uvo Degui k. 13. Kadukeviius Vacius - Eigulys. ?-1945.05.16. Lakno brys. uvo Kalniks myje. 14. Kaimynas (pavard neinoma). Partizanavo su K. Lapinsku-Bireliu. 15. Kainas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins tabo darbuotojas. 16. Kairaitis Jonas - Tempas. Tauro apyg. Vytauto brys. Suimtas 1950.01.20. 17. Kaireviius Bronius, Vlado s., - aibas i Janik k. Simno raj. 1929-1951.06. Iki 1949 m. buvo ryininkas, vliau LDK Kstuio brio kovotojas. uvo Simno raj. 18. Kairys Vaclovas - Varnutis(?). Geleinio Vilko rinktin. 19. Kajackas Antanas - Kupstas i Ropienos k. Ploki vls. 1922-1987.01.02.1944.07 po Gelgaudikio upuolimo buvo suimtas ir iauriai tardomas. Kaljo. Gro. Mir Alytuje. 20. Kajackas Juozas - Strl. G. 1918 m. Ropienos k. Ploki vls. Lietuvos kariuomens puskarininkis. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1945 m. algirio (Stirnos) rinktin. 21. Kajackas i Ramon k. Suvalk trikampio partizanas.

134

22. Kajokas Justinas - Varnas i Aguonio k. Liubavo vls. 1923-1948.02.13. 1946 m. pabgo i tarybins armijos, 1947 m. ijo partizanus. uvo Juodeli k. pas Aleks. 23. Kajokas Sigitas- Kovas, Audra, Juodvarnis, Varniukas. G. 1925 m. Aguonio k. Kalvarijos vls. 1944 m. i Mokytoj seminarijos stojo gen. Plechaviiaus Vietin rinktin. Moksi Marijampols karo mokykloje. Rinktin likvidavus, pradjo slapstytis. 1946 m. pr. stojo Perkno rinktin. Po sueidimo, 1948 m. pr. i partizan pasitrauk ir su fiktyviais dokumentais apsigyveno Kaune, vliau Alytuje. Kaune priklaus pogrindinei organizacijai Laisvos Lietuvos Gynimo Frontas". Turjo slapy vard Varniukas. Dalyvavo ivet Sibir lietuvi gelbjimo darbe. 1950 m. ruden buvo susektas, suimtas ir nuteistas. Gro. Mir 1998.02.24 Ignalinoje. 24. Kakneviien Sigita. Buvusi partizan ir kalin. Mirusi, palaidota Sangrdoje. 25. Kakneviius r. Kokneviius. 26. Kalasauskas (?) - Garnys i Rkiavikio k. Sasnavos vls. 1915-1947.02.11. uvo tvikje. 27. Kalauskas Bronius i Par k. Veiveri vls. uvo Kazl Rdos mike 1945 m. Biruts rinktin. 28. Kalainskas Aloyzas. G. 1922 m. Pabartupio k. Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. 1945.04.02 suimtas Kaune. I lageri gro 1964 m. 29. Kalainskas Jonas-Ragaiis. 1945.07.10 Eglynlio mike buvo nuudytas vokieiais persirengusi sokolovinink. algirio rinktin. Partizanuose nuo 1944.12. 30. Kalauskas Antanas - Pistoletas. G. 1916 m. Paruose, Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1949.10.19 Papilvs k. Veiveri vls. 31. Kalauskas Bronius. G. 1920 m. Paruose, Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1945.02.26 kartu su savo broliu Jonu ir J. Seredinsku prie Girinink k. iemkelio mike. Manoma ten uvus 12 partizan. Arlausko brys.

135

32. Kalauskas Jonas. G. 1918 m. Paruose, Veiveri vls. uvo 1945.02.26 mike prie Girinink k. Veiveri vls. kartu su broliu Broniumi, J. Seredinsku. 33. Kalesinskai i Ramon. Suvalk trikampio partizanai. 34. Kalesinskas Vitas i Gunkliki k. Sangrdos vls. Pravieniki kalinys, Kalniks mio dalyvis. 1911? Pasitrauk Lenkij, bet ten buvo suimtas ir atiduotas rusams. Mir po Atgimimo. 35. Kalda Vladas, Liudviko s., i Pasduons k. Liudvinavo vls. G. 1926 m. 36. Kalda Stasys. S. Sarokos brio partizanas. 37. Kalfrydas (pavard neinoma) - i belaisvi stovyklos pabgs Vermachto kareivis, Geleinio Vilko rinktins Kryiuo i brio partizanas. uvo l947.02.10 Maraziki k. Iglikli vls. pas Akelait. Kartu uvo Valteris ir Mindaugas. Buvo ukas tas Iglikli vls. Kermoins kapinse. 1989 m. perlaidotas Marijampols kapines. 1946 m. priklaus algirio rinktinei. 38. Kalinauskas nuo Veiveri. 39. Kalinauskas Antanas. G. Putriki k. Iglikli vls. 1921-1951.02.12. Geleinio Vilko rinktin, uolo tvonija. Ukastas Marijampolje, Vytauto g. 19 kieme. 40. Kalinauskas Gediminas - Balandis, Neris, Gedas i Ilauo k. ?-1948. 41. Kalinauskas Petras i unsk. ?-1946. uvo prie unsk. Ukastas Peldbalyje, dab. Tarpui kolektyviniuose soduose. 42. Kalinauskas Vincas - Katonas. G. 1919 m. Liubavo vls. Liubavo stribas. 1945 m. Zygmantavo k. pas Marcinkevii Oio, Karvelio ir Oelio uverbuojamas ir gauna partizan slapyvard. 1947 m. partizan slptuvje Baltieji Rmai" saugumas randa jo ranka rayt praneim. Katonas suimamas ir 1947.08.08 nuteisiamas. 43. Kalinauskas Vincas - Varnas i Auktosios k. 19221946.02.03. uvo Mekui k. Marijampols apyg. Susisprog dino bunkeryje pas Povilaiius. Kartu uvo K. Liaukus. Vytauto rinktin.
136

44. Kaliius Petras-Pypk i Marijampols apylink. 19241946. Nuteistas mirti kartu su J. Marazu. 45. Kaloda Juozas i Ruden k. Gudeli vls. uvo 1947.06.16. 46. Kalvaitis i Vaitkobali k. Dings be inios. Vytauto rinktin. 47. Kalvaitis i Graiki vls. 1922-? Vytauto rinktin. 48. Kalvaitis Stasys. G. 1926 m. Kampiki k. Garliavos vls. uvo tvikje 1950 m. (pas liumb). Kartu uvo J. Para, A. Vaiius ir brolis Antanas. Biruts rinktin. 49. Kalvaitis Antanas. G. 1921 m. Kampiki k. Garliavos vls. uvo tvikje 1950 m. (pas liumb). Kartu uvo brolis Stasys ir kiti. Biruts rinktin. 50. Kalvaitis r. Bielinas. 51. Kamantas r. Naujokaitis. 52. Kamantas. Sintaut apylinki partizanas, uvs 1947.12 prie aki. Kartu uvo Vjas. 53. Kamarauskas Albinas - Savanoris. G. 1925 m. Jurgini ki k. Garliavos vls. uvo 1951.01.05 Suvalkli k. Garliavos vls. pas Naudi kartu su Daugla-Dragnu i Stanaii k. Biruts rinktin. 54. Kamarauskas Kazys. ?-1945.05.23. algirio rinktin. Par tizanavo labai trumpai. 55. Kameraitis (Kemeraitis?) -Tauras. uvo 1952 m. algirio rinktin. 56. Kamis r. Kemeys V. 57. Kamiaitis Juozas i Dambavos k. Iglikli vls. uvo 1945.04.12. 58. Kamiaitis Antanas - Skroblas. G. 1923 m. Dambavos k. Iglikli vls. Nuo 1945.05 Geleinio Vilko rinktins partizanas. 1947.03 buvo suimtas ir nuteistas. Gro. Mir 1983 m. 59. Kaminskas Matas - Tzas i Maiuliki k. Sasnavos vls. G. 1928 m. Balemols k. Sasnavos vls. Suimtas 1945 m. Juozo brolis. Geleinio Vilko rinktin.

137

60. Kaminskas Algis. 1934-1951. Vjo brolis. Mindaugo brys. 61. Kaminskas Antanas. Vjo brolis. uvs. Geleinio Vilko rinktin. 62. Kaminskas Jonas i Puiki k. ilavoto vls. uvo 1945.08.24. Geleinio Vilko rinktin. 63. Kaminskas Jonas. G. 1896 m. edvyg k. Grikabdio vls. 1946.10.22 Kaminsk namuose vyko susiaudymas, ten jis ir uvo. Kartu uvo B. Vaiaitis ir B. Balseviius. Rolando tvas. 64. Kaminskas Jonas - arnas i Amalviki k. Dauki vls. 1920-1945.08.06. uvo prie Liepakoj k., kai raitas gabeno praneim. Ukastas Simne. 65. Kaminskas Juozas i uvinto k. 1947 m. Krokialaukyje suimtas ir nuautas bandant bgti. 66. Kaminskas Juozas -Muzikantas i Maiuliki (Balemo ls) k. Sasnavos vls. 1926-1946. Geleinio Vilko rinktins Eumo brys. Mato brolis. Nukankintas tardant. 67. Kaminskas Juozas - Rolandas. G. 1928 m. edvyg k. Grikabdio vls. Pilviki gimnazistas. Partizanuose nuo 1946 m. rudens. algirio rinktin. Varn kuopa, vliau VizgirdosKeleivio brys. uvo 1948.10.09 Kazikn k. Bbleli vls. (prie Sintaut) pas Vyniausk. 68. Kaminskas Kostas. uvo 1945 m. kautynse. Mokytojas. Brio vadas. 69. Kaminskas Pranas - Kovas i Purviniks k. 1929-1947. uvo Dambavos k. prie pat Naujuosius metus. 70. Kaminskas Vitas - Vjas. Mindaugo tvonijos arno rinktins brio vadas. Lazdij saugumo duomenimis, uvo 1951.06.27. 71. Kaminskas Vincas i Puiki k. ?-1945. 72. Kaminskas Vincas - Vjas. Perkno rinktins brio vadas. 1949 m. vasar dar buvo gyvas. 73. Kamiaitis Antanas - Skroblas. 74. Kanceviius. ?-1946.09.19. uvo Liudvinavo vls.
138

75. Kanclerius Kostas i Janaukos k. ?-1946. uvo Kupri k. pas Kaminsk. 76. Kanclerius Leonas i Puiki k. 1920-7 77. Kandrotas P. - ernas. Geleinio Vilko rinktin. 78. Kankeviius Juozas - Radasta i Mikini k. Lazdij vls. 1931-1949(7). Ijo partizanus 1948 m. uvo u Leipalingio. 79. Kanopka Petras i Kirsnos k. 80. Kapinskas Juozas i Ruden k. 1921-1945.03.07. uvo Balbierikio mike. 81. Kapinskas Juozas i Balbierikio. ?-1952. Geleinio Vilko rinktin. 82. Kapilskas i Sangrdos vls. ?-1946.06.20. Bdamas 2527 m. amiaus, uvo Kalvarijos vls. 83. Kapitonas (pavard neinoma). 1946 m. suimtas Gele inio Vilko rinktins kovotojas. 84. Kapraitis Juozas. Suvalk trikampio partizanas. 85. Kaptarauskas Mykolas, kils i kaimo ties Raudonplyniu. uvo prie Kajeck. algirio rinktin. 86. Kapucinas (pavard neinoma). Lakno brys. 87. Karaleviius - arvas i Smilgi k. 1922-1947. 88. Karalius Juozas - Rambynas i Kampini k. Pilviki vls. G. 1925 m. algirio rinktins ratininkas, suimtas 1947.06 Lepi k. Luki vls. 89. Karalius Juozas i Pakumprio k. Ilauo vls. 1902-1947. 90. Karalius Juozas - Giunteris, Perknas(?) i Amalvi ki k. 1908-1945.08.06. uvo III Pali valymo" metu uvinto eero saloje. 91. Karalius Jurgis i Prienlaukio k. Prien vls. uvo 1945.04.07. 92. Karalius Jurgis i Gudeli k. Vilkavikio raj. Vytauto rinktin. 93. Karalius Kazys i Bagrn k. Prien vls. 1891-1946. 94. Karalius Pranas - Vjas. G. 1922 m. Bagrn k. Prien vls. 1945 m. pavasar stojo besikuriant Geleinio Vilko parti zan jungin. Buvo paskirtas brininku. 1947 m. pr. jam suteiktas
139

grandinio laipsnis, o ruden paskirtas kuopos vadu. uvo 1947.11.19 Kaoni k. Jiezno vls. Prien apskr. nuo idaviko rankos. 95. Karalius Selemonas -Rambynas i Voniki k. Ploki vls. 1902-1948.02.18. Buvo suimtas ir uvo, mgindamas pabgti. 96. Karalius- Striukis. algirio rinktins partizanas, 1946 m. uvs Endriki k. kartu su J. Sakalausku. 97. Karalius V. - Plechaviius. Geleinio Vilko rinktin. 98. Karalius Vitas - Perknas i Dauki. 1928-1945.08.07. uvo Paliose. 99. Karalit Birut-Laimut. G. Tabar k. Kalvarijos vls. 1927-1948.06.13. Nukankinta kaljime. 100. Karaseviius Vytas - Topolis i Trempini k. Liubavo vls. 1931-1949.12.11. Erkio brolis. partizanus ijo 1949.03, kai pabgo, veamas Sibir. uvo Bdiki k. Alvito vls. pas Stankevii. Kartu uvo J. aldaris-Savanoris. Abu buvo niekinami Alvite. 101. Karaseviius Juozas -Erktis i Trempini k. Liubavo vls. 1928-1948.09.01. uvo kartu su A. Leonaviiumi-Mnuliu ir V. Kazakeviiumi-Papariu Vaisbniki k. Keturvalaki vls. 102. Karaauskas Juozas - Liepa i Ssnink k. Kalvarijos vls. 1912-1963. Partizanuose nuo 1945 m. Perkno, vliau Vytauto rinktin. 44-osios kuopos brio vadas. 1947.12.23 sueistas ir suimtas, kaljo Vorkutos, Mordovijos lageriuose. Mir tremtyje Mordovijoje. 103. Karauskas Antanas i Seimeniki k. Simno vls. 1927(1928)-1945.05.16. I kumei eimos. Perkno rinktin. uvo Kalniks myje. 104. Karauskas Juozas - Dunojus i Naujosios Kirsnos k. etok vls. Perkno rinktin. uvo tvikje 1948.02.11. Kartu uvo S. Kerulis, V. Busila, V. Barteka, J. Janius ir J. Zdana viius. 105. Kariauskas Petras i Saltinink k. 1923-1945. Perkno rinktins partizanas. uvo per Pali valym". Ukastas ant linijos, skirianios Saltinink ir Zaili kaimus, prie Pali.
140

106. Kariauskas Juozas i Mockoni k. 1927(1930)-? uvs. 107. Kardas (pavard neinoma) i Pirmj Girinink k. algirio rinktin. 108. Kardas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins 51-oji kuopa. uvo 1949 m. Kruonio vls. Sekoni mike. Kartu uvo Aras. Partizanavo 2,5 met. 109. Kardas (pavard neinoma). Partizanas, lydjs J. Luk 2-osios kelions Vakarus metu ir uvs Rytprsiuose prie Ramintos tilto. 110. Kardiauskas Juozas i Krokinink k. Simno vls. uvo 1946 m. 111. Kardiauskas Kazimieras i Pakusini k. G. 1929 m. Rudi k. Teistas. 112. Kareviius Bronius, Vlado s., - aibas i Janik(?) k. Simno raj. 1929-1951.06.13. Partizanuose nuo 1950 m. uvo Macikn k. 113. Karinauskas Albinas. LDK Kstuio brys. uvo. 114. Karinas (pavard neinoma) i Narto Naujienos k. Liudvinavo vls. Partizanavo 1945 m. 115. Karinas (pavard neinoma). uvo prie Ramintos ups Rytprsiuose, lyddamas J. Luk per sien. 116. Karys (pavard neinoma). uvo 1945.07.08 Rdupyje. Geleinio Vilko rinktin. 117. Karklas. Pali partizanas 1946 m. 118. Karlonas Vitas i Kiduli k. aki apskr. algirio rink tins partizanas. 119. Karnauskas Petras - Deksnys i Alytaus apskr. Geleinio Vilko rinktin. 120. Karnauskas Jonas - Siaubas. G. 1914 m. Kiaulupi k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945.06. Skyriaus vadas. 1945 m. legalizavosi. 1946 m. buvo suimtas ir nuteistas. 121. Kamickas i Dabravols k. 1902-? Vytauto rinktin. 122. Karolis (pavard neinoma). Vokietis. Toliej k. Jank vls. 1946.07.24 uvs M. Adomaviiaus-Plieno grups parti zanas.
141

123. Karolis (pavard neinoma). Vokietis. Perkno ir al girio rinktini partizanas, kovojs aliojoje, Paliose. uvo 1947.05.30. Kartu uvo Balandis. 124. Karosas (pavard neinoma) i Paventupio k. Pakuonio vls. 1911(?)-1946.06.27. uvo Vaivydavoje. Geleinio Vilko rinktin. 125. Karpareviius Pranas. G. 1923 m. Bridi k. Sintaut vls. Partizanuose nuo 1944 m. Valk kautyni dalyvis. Po io mio ginkluotoje kovoje nedalyvavo. 126. Karpauskas - aibas i Serbentiki k. Sasnavos vls. uvs tvikje, vasar. Kurto brolis. 127. Karpauskas Antanas, Juozo s., - Kurtas i Serbenti ki k. Sasnavos vls. 1926.06.13-1951.12.09. uvo Guob k. pas Bainsk. Deinio tvonijos vadas. 128. Karpauskas Antanas - Briedis i Obelins k. 1925-1948. 129. Karpaviius. Abramaviiaus-Spyglio brio partizanas. 130. Karpaviius Juozas. ?-1945.07.02. algirio rinktin. 131. Karpaviius Sigitas, Adomo s., i Trivaravo k. Kalvarijos vls. 1928-1950.05.06. Vytauto rinktin. uvo Kam k. Kalva rijos vls. 132. Karpaviius Vytautas. ?-1945.06.28. algirio rinktin, Sakalo brys. uvo iaudiniks-Antanavo krykelje. Partizanavo trumpai. 133. Karpaviius Antanas, Jono s., - Arabas i Pakusins k. unsk vls. 1928-1948.03.01. Vytauto rinktin. uvo Naujie nls k. pas Blidiu kartu su Samsonu-Pinaviju ir S. Krapta viium-Artoju. 134. Karpaviius. Pirmasis uvs Bagotosios apylinki partizanas. 135. Karpaviit Zita. uvo 1946 m. 136. Karsoka Juozas i Pagrauiu (Graueli ?) k. Bartnink vls. Nuudytas Bartninkuose. 137. Kartaviius Vincas i Liubavo apylinki. Vytauto rink tin. 138. Kartaviit i Vilkavikio raj. Vytauto rinktin.
142

139. Kartnas. algirio rinktin. 140. Karnaitis Jeronimas i Plakoj k. uvo 1946 m, algirio rinktin. Buvs Viakio Rdos vargonininkas. 141. Karvelis Antanas - Sundukovas. 1944 m. iem Pali apylinkse imesto desanto radistas. G. Jiestrakyje, gyveno Kaune. Buvo suimtas. 142. Karvelis Nikodemas i Atesnykli k. Perkno rinktin. 143. Karvelis Vladas. Lakno brio partizanas. 144. Karygis (pavard neinoma) i Keturvalaki vls. valgybos virininkas. uvo 1947 m. 145. Kasaitis Juozas. uvo 1945.05.12. algirio rinktin. Partizanuose nuo 1944.12.25. 146. Kasiliauskas Vincas, Miko s., - arnas. 1922-1947. uvo Krosnos vls. 147. Kasiulaitis Justinas. 1911-1945.07.26. G. Stugui k. Barzd vls. algirio (Stirnos) rinktins partizanas nuo 1944 m. rudens. uvo tvikje. 148. Kasparaitis Jonas-Vsula, Viesulas. G. 1926 m. Endri ki k. aki vls. Baig unkari mokykloje eis skyrius. Vokiei buvo ivarytas apkas kasti. Po karo kaimyn skund j aki saugumui. MGB j sumu ir, manydami, kad negyvas, imet aki dabokls kiem. Paryiais atsigavo ir ijo mik. Ryininko iduotas, uvo Paeupio mike Rytprsiuose su E. Kubiliumi 1949.12 (kit altini duomenimis: 1949.02.14). 149. Kasparaviius Pranas i Bridi k. Sintaut vls. 150. Kasparaviius i Ilgakiemio k. Garliavos vls. uvo Prienlaukio k. Prien vls. kininkas. 151. Kasparaviius Antanas - Audrinas. G. 1924 m. Katiniki k. Jank vls. aki apskr. uvo 1946.11.11 Zaveck k. Sueistas nusiov. 152. Kasparaviius Juozas - Strausas i leini (Dauki) k. 1918-1945. uvinto partizan brio vadas. uvo Paliose dl nelaimingo atsitikimo. 153. Kasparaviius Vitas, Antano s., -Mokytojas i Tamo bdio k. Jank vls. 1919(1925)-1945.07. algirio rinktins
143

partizanas. Nuo 1945.03 Vilko brio partizanas. uvo Vieriks k. Jank vls. Antano brolis. 154. Kasparaviit Zita. uvo 1946 m. 155. Kasperaviius Antanas - Robinzonas i Ilgakiemio k. 1921-1947.03.05. uvo Jurginiki k. su P. Stravinsku ir K. Maceina. Geleinio Vilko rinktin. 156. Kasperaviius Bronius, Martyno s. 1908-? Mindaug parapijos vargonininkas. Perkno rinktins vado adjutantas. Suimtas. 157. Kasperaviius Juozas -Puis i Ilgakiemio k. Garliavos vls. Suimtas bunkeryje, tvikje. 158. Kasperaviius Juozas - Strazdas. Geleinio Vilko rinktin. 159. Kasperaviius Jurgis - Drtbarzdis. Pali partizanas. Mirs. 160. Kasperaviius Viktoras - iulbutis i Ilgakiemio k. Garliavos vls. G. 1929 m. uvo 1946.09 Margininkuose prie Kapoiaus sodybos. Dariaus ir Girno kuopa. 161. Kasperaviius Vladas i Guob k. 1922-1945.04.25. uvo Belino raiste. 162. Kasperaviius Pranas - turmas, iedas. G. 1924 m. ilinink k. Slavik vls. Partizanas nuo 1946.09.10. uvo 1948.09.19. Ukastas Gelgaudikyje. algirio rinktin. 163. Kaspinas (pavard neinoma). Sudeg epulionio kluone iauliki k. Prien raj. 164. Kastytis (pavard neinoma). G. 1924 m. Kaune. 1946 m. pab. stojo Geleinio Vilko rinktin. Brininkas. uvo 1948.02.26 Amintos k. Prien vls. 165. Kasulaitis Vincas - Kovas. 1922-1974. Kazl Rdos mikuose suimtas ir nuteistas. Palaidotas Kaune. 166. Kaubien r. Galekait. 167. Katalas Jonas i Ramanavo k. 168. Katalynas Stasys. 1924-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 169. Katalynas. Stasio brolis. Liepakoj mio dalyvis.

144

170. Katalynas. Antrasis Stasio brolis. Liepakoj mio dalyvis. 171. Katilius. Buvs Kalniks eigulys. uvo Kalniks myje 1945.05.16. 172. Katilius Alfonsas. Vienas paskutinij Vytauto rinktins kovotoj. uvo prie Bartnink. 173. Katilius Juozas, Jurgio s., - Litauras. G. Rdos k. Gi vls. 1921.01.21-1949.01.29. Vytauto rinktin, 42-oji kuopa. uvo Rdos k. pas Klimavii (nuov stribas Dragnas). 174. Katueviius Juozas i Ssnink k. Kalvarijos vls. 1919(?)-1946.06.20. uvo Ssnink mike. 175. Kaunas Antanas. G. 1919 m. Buniki k. Kiduli vls. Moksi Kauno veterinarijos akademijoje. 1941 m. sukilimo dalyvis. Partizanavo Kiduli apylinkse ir emaitijoje. uvimo vieta ir data neinoma. raytas paminkle Kiduliuose. 176. Kauiukas i Drebuls k. uvo 1947 m. prie Vilkavikio. 177. Kavaliauskait Ona i Kalnn k. Gudeli vls. uvo 23 m. amiaus 1946.08.16. 178. Kavaliauskas Vaclovas-Krmas. Nuo 1947 m. arno rinktins vadas. uvo 1947.08.11 Punios ile. 179. Kavaliauskas i Skardupi k. Vilkavikio raj. 1898-? Vytauto rinktin. 180. Kavaliauskas Bronius - Karijotas i Marijampols. 1921-1946.06.04. G. Markovo dvare, Bartnink vls. Vytauto rinktinje nuo 1945 m. Rikiuots skyriaus virininkas. uvo Grybins k. unsk vls. 181. Kavaliauskas Jonas, Vito s., i Raiupio k. Iglikli vls. 1908-? Buvo suimtas. 182. Kavaliauskas Jonas nuo Zapykio. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno kuopa. Tarnavo policijoje. uvo Zapykio valsiuje 1946 m. 183. Kavaliauskas Kazys - Vaidotas. G. 1908 m. Pakuonio vls. Kauno apskr. 1947 m. pavasar stojo Geleinio Vilko rinktin. uvo 1948.07.17 Rdupio k. Prien vls.

145

184. Kavaliauskas Stasys i Senaio k. ilavoto vls. Marijampols apskr. uvo 1945.07.04. 185. Kavaliauskas Vincas - Vanagas. G. Senaio k. Prien raj. 1929-1951.11. uvo Baltarusijoje. 186. Kavaliauskas Zenonas - Briedis, Dentelmenas i Pyp li k. aki raj. 1914(1928)-1946.03.25. uvo Kuodiks k. prie Zapykio. Kartu uvo V. Baltrukonis. 187. Kaveckas Vytautas. G. 1927 m. uvo 1946 m. algirio rinktin. 188. Kaveckas S. - Briedis. Geleinio Vilko rinktin. 189. Kazakeviius. uvo 1947 m. Kurtini mike. 190. Kazakeviius Andrius i Stuomen k. ilavoto vls. uvo 1945.04.12. 191. Kazakeviius Albinas i Gyviki(?). 1920-1945.04.25. uvo Belino raiste. 192. Kazakeviius Albinas i Jiestrakio k. Bdamas 18 m. buvo suimtas ir 18 met kaljo. 193. Kazakeviius Bronius - Tigras. G. 1922 m. Gyvi k. Veiveri vls. uvo 1952 m. Eglynlio mike Kazl Rdos vls. Kregds brolis. 194. Kazakeviius Jonas i Podobio(?) k. Prien apskr. ?-1946. 195. Kazakeviius Jonas - Liepsnabarzdis i Gyvi k. Veiveri vls. 1913-1948.11.15. uvo Skriaudiuose. Vito ir Broniaus brolis. 196. Kazakeviius Juozas. Geleinio Vilko rinktin. 197. Kazakeviius Kazys - Aidas. G. 1926 m. Bakinink k. Pakuonio vls. 1949 m. pr. stojo Geleinio Vilko rinktins 51j kuop. uvo 1949.03.26 Kudirk k. Pakuonio vls. Prien apskr, J kerto sumetimais idav sodybos, kurios bunkeryje slpsi, eimininkas. Kartu uvo A, Senikas-vyturys. 198. Kazakeviius Jonas -Liepa. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 199. Kazakeviius Pranas - Klajnas. 1928 m. Bakinink k. Pakuonio vls. 1947 m. vasar stojo Geleinio Vilko rinktins 51-j kuop. uvo 1948.04.14 Sekioni k. Kaiiadori raj.
146

200. Kazakeviius Stasys - Stiklius. 201. Kazakeviius Vytautas - Kregd. G. 1927 m. Gyvi k. Veiveri vls. Partizanuose nuo 1947 m. uvo 1949.09.11 Marack k. Kazl Rdos mike. 202. Kazakeviius Vytautas - Putinas, Papartis i Trempi m k. Liubavo vls. 1925-1948.09.01. uvo Vaisbniki k. Bartnink vls. Kartu uvo A. Leonaviius ir J. Karaseviius. 203. Kazanas Motiejus i Gudeli k. K. Deguio brio parti zanas. 204. Kazelyt Janina - Saulut i ydroni k. 19221947.10.28. uvo Geisteriki k. pas ved. Kartu uvo Perlas ir Gusaras. Vytauto rinktins partizan nuo 1947.02. Blyn baliaus" dalyv. 205. Kaziukas (pavard neinoma). Jakio-Katino brys. 206. Kaziulaitis Justinas i Stugui k. Barzd vls. 1911 1945.07.26. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo prie savo nam. 207. Kazla Aleksiejus i Pilviki vls. algirio rinktins kovotojas 1945-1948 m. Mirs. 208. Kazla i Kajack. Biruts rinktins partizanas. 209. Kazla Aleksas - Sakalas, Garnelis, Varnas, Barzdel. G. 1912 m. Geruliks k. Pilviki vls. uvo 1949 m. pavasar Vara ki ks k. Pilviki vls. Lenkio kyje. Partizanuose nuo 1944 m. Buvo pasienio policininkas Pilviki vls. 210. Kazla Jonas - Musolinis i Kazliki k. Kazl Rdos vls. 1919-1946.05.15. uvo Tarpiki mike Veiveri vls. Kartu uvo . Vaitknas-Kolumbas. Tarnautojas. 211. Kazla Leonas. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. 212. Kazlauskait Vitalija - Grauol. G. Naujavalkio k. Krosnos vls. 1925-1994. Suimta 1948 m. 213. Kazlauskas i etok. 1914-1947.05. Tarnautojas. Partizanuose nuo 1946 m. uvo Vaivydavos mike. 214. Kazlauskas. uvo Lazdij raj. Papei mike 1945 m. Kartu uvo Jonuka ir Bagdonas-Vjas. 215. Kazlauskas. uvo 1947 m. Kurtini mike.
147

216. Kazlauskas - Bijnas i Ruden k. Gudeli vls. 217. Kazlauskas Albinas - Bijnas i Stebuli k. Simno vls. Lakno brys. Suimtas 1945 m. 218. Kazlauskas Albinas - Merkys i Kauno. 1925-1947. 219. Kazlauskas Albinas i Okasvili k. Pabgs i Raudonosios armijos partizanavo. Vytauto rinktin. 220. Kazlauskas Alfonsas - arnas, Mlynis i Riei k. 1921-1946.05.03. uvo Ivoniki mike. 221. Kazlauskas Andrius i Maldabdio k. ilavoto vls. uvo 1945.04.09. 222. Kazlauskas Antanas - Sakalas i Subaiki k. 19241946. 223. Kazlauskas Bronius. ?-1945. Palaidotas Veiveri Skaus mo kalnelyje. 224. Kazlauskas Jonas. ?-1945. Palaidotas Veiveri Skausmo kalnelyje. 225. Kazlauskas Jonas -Revinis i Daukiagirs k. Pakuonio vls. G. 1924 m. Partizanavo nuo 1944 m. Kald iki 1945.03. Prien Panemuns (Dobilo, Perkno) brys. 226. Kazlauskas Juozas, Antano s., - Buogalvis i Marg k. Lazdij raj. 1916? Lakno brys. Buvo suimtas. 227. Kazlauskas Juozas - Kardas i Subaiki k. 1926-1947. 228. Kazlauskas Juozas i Novos k. Zapykio vls. Suimtas 1946 m. pab. Stasio brolis. 229. Kazlauskas Kazys - Varmas. 1923-1945(1946). Palaikai 1991.05.26 perlaidoti Skausmo kalnel. 230. Kazlauskas Leonas -Bijnas i Ruden k. Gudeli vls. 1930-1952.12.12. uvo Miknonyse. Geleinio Vilko rinktin. 231. Kazlauskas Petras - Genys, Krozikas i Margi k. Lazdij apskr. 1914-1946.11.22. Geleinio Vilko rinktin. uvo Vaivados k. Balbierikio vls. pas Naudin. 232. Kazlauskas Pranas - Vampyras(?), Varpas i Purviniki k. Sasnavos vls. 1923-1945. 233. Kazlauskas S. - Vover. Geleinio Vilko rinktin. Partizanas nuo Lenkijos pasienio.
148

234. Kazlauskas Stasys i Novos k. Zapykio vls. Suimtas 1945 m. kartu su broliu Juozu. 235. Kazlauskas Stasys - Neptnas i Kauno. 19271948.02.16. uvo Amintoje. Geleinio Vilko rinktin. 236. Kazlauskas - Vabalas i Vainatrakio k. Pakuonio vls. uvo 1946 m. Poventyje. Geleinio Vilko rinktin. 237. Kazlauskas - Vampyras. Geleinio Vilko rinktin. 238. Kazlauskas Petras - Genys i ironi k. Balbierikio vls. 1921-1946.11.22. uvo kartu su svainiu Juozu Marcinke viiumi-Lapinu pas Naudin per klimo talk. Geleinio Vilko rinktin. 239. Kazlauskas Vincas - Skautas nuo Zapykio. ?-1949. Umutas Kauno saugume. 3-iosios kuopos ryininkas. Biruts rinktin. 240. Kazokas, Saul (pavard neinoma). A. Baltrno laike J. Markuliui minimas partizanas. 241. Kazokas (pavard neinoma) nuo Kybart. 242. Kazokas Motiejus - aibas. G. Makrick k. Kazl Rdos vls. 1920-1946. uvo Struogiki k. Simno raj. 243. Kaemkas Jonas. G. 1925 m. Valiuli k. aki vls. 1945.05.12 Valk kautyni dalyvis. Buvo kaltintas. 244. Keidoius i Vityio. Vytauto rinktin. 245. Keitei. (?)-1946(7). Eumo brio partizanas, vokietis. 246. Keleris Aleksas - Tigras. Lietuvos vokietis. 19211981.11.17. G. Vaitakiemio k. Punsko vls. Sein apskr. 1928 m. iem persikl gyventi Lietuv, Liubavo vls. 1940 m. Soviet Sjungai okupavus Lietuv, kalintas IX forte. Ujus vokie iams, stojo savisaugos batalion, kovojo Ryt tronte, buvo sueistas. 1945 m. pavasar pateko angl-amerikiei nelaisv, usiverbavo valgybos mokykl, kuri baigs, per klaid buvo imestas Lenkijos teritorijoje. 1945 m. pab. perjo Lietuv ir stojo Perkno rinktin. 1946.06 rinktin iformavus, perkeltas Vytauto rinktin. 1947 m. vasar Nyktukui ijus Lenkij, jo brio vado pareigas. Danai kirto Lietuvos-Lenkijos sien. 1947 m. vasar susirgo plaui udegimu, gydsi bunkeryje
149

Saulgr k., Liubavo vls. Liepos 31 d. buvo suimtas ir nuteis tas. Mir Lietuvoje. 247. Kelmas, Ungurys (pavard neinoma). 248. Kelmonas Povilas i Prienlaukio k. 1928-1946. 249. Kelveleviius Petras. ?1946. uvo Rondiki k. Lakno brys. 250. Kelveleviius Andrius. ?-1945. uvo per valym" Raniki k. 251. Kemeraitis Pranas - Tauras i Trivaravo k. Kalvarijos vls. 1928-1952.01.21. Partizaniniame judjime dalyvavo nuo Kalvarijos gimnazijos laik. 1950 m. vasar i Raudonosios armijos pabgo partizanus. uvo Patili k. Keturvalaki vls. pas Lukoevii, kur uvo visas paskutinis Vytauto rinktins tabas, iduotas Kabelio. 252. Kemeys Kazys - Audra. 253. Kemeys Vincas - Dobilas i Povenio k. Prien vls. 1923(?)-1946.07.01. uvo Bakininkuose. Geleinio Vilko rinktin, Viesulo brys. 254. Kemeys Tomas - Kstutis i Paventupio k. Prien vls. 1908(?)-1945.11.24. Brio vadas. uvo Kalviuose. Geleinio Vilko rinktin. 255. Kemeyt D. Geleinio Vilko rinktin. Mir lageryje. 256. Kereviius Jonas r. Kerutis. 257. Kereviius Albinas - Mnulis. G. Vart (Pagermuvs?) k. Bartnink vls. 1910-1950.02.12. Kstuio tvonijos 3iosios grandies vadas. uvo Obelupi k. Alvito vls. Kartu uvo A. Bindokas-Dimas. 258. Kereviius Algirdas r. Kerutis. 259. Kerpojanon(?). Tauro apygarda, Vermachto grup. uvo ar buvo suimtas Kbliki k. Pakuonio vls. 1946.04.23. 260. Kertas (pavard neinoma). algirio rinktins partiza nas nuo Sutk, uvs kartu su erekeviiumi-eeru 1947.06.13. 261. Kerulis Vytautas- Gluosnis i Kirsnels k. Rudaminos vls. Mindaugo grups partizanas. uvo 1948 m. prie Simno. 262. Kerulis Stasys - vyturys. Perkno rinktin. 1926150

1948.01.11. uvo Naujosios Kirsnos k. etok vls. pas Karausk. 263. Kerutis (Kereviius) Algirdas - sas. G. 1915 m. Vieriks k. Jank vls. Tarnavo Kauno policijoje. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1949.04.10 Uzar k. Jank vls. Partizanavo kartu su broliu. 34-osios kuopos vadas. arno brolis. 264. Kerutis Antanas i Kubiliki k. algirio rinktin. uvs. 265. Kerutis (Kereviius) Jonas - arnas. G. 1917 m. Vieriks k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. Nuo 1948 m. algirio rinktins arno brio vadas. uvo 1952.04.13 pas A. Balsien Brazikuose. Kartu uvo V. Armonas-Upeivis. 266. Kstutis (pavard neinoma). Vytauto rinktins vado A. Grikieio adjutantas. 267. Kktas (pavard neinoma). algirio rinktins Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. 268. Kvelaitis Vladas-Turas. G. 1922 m. Matam-Stok k. virgdaii vls. Partizanuose nuo 1945 m. Buvo susieids, pats vis mnes gydsi pas Jon Kurait Paberupi k. Susi sprogdino dengdamas atsitraukianius draugus 1947.05.25. 269. Kibickis. Suvalk trikampio partizanas, nuo 1946.08.11 slapstsis pas Jon Silkausk Zaborikiuose (Zaboryszki). 270. Kibildis Vincas - Kurtas i agariki k. 1945 m. kovojo Vytauto rinktins 4-ojoje kuopoje, paskui pasitrauk Lenkij, kur buvo suimtas. Pasak moni, i lageri negro. 271. Kietis (pavard neinoma). Biruts rinktins partizanas i Sarapin k. uvs. 272. Kijauskas Valentinas i Graiki. Suimtas 1947 m. Vytauto rinktin. 273. Kikirlauskas Vitas - Aras. ?-1948. 274. Kilikeviius Jonas i Nedviki k. Balbierikio vls. uvo 1945.05.06. Geleinio Vilko rinktin. 275. Kilius Stasys - Berelis. 1909-1947.04.25. algirio rinktin. 276. Kiniauskas Juozas - Balandis. 1928(?)-1947. Vytenio brio kovotojas. Mir Magadane. K. Klimo pusbrolis.
151

277. Kipas (pavard neinoma). Sutk apylinki partizanas, pai partizan suaudytas u nusiengimus. 278. Kirielius Petras. ?1987. Partizanavo 1945 m. 279. Kirkliauskas V. Geleinio Vilko rinktin. 280. Kirstukas (pavard neinoma) i Skriaudi. G. 1929(?) m. algirio rinktins, Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. 281. Kirtiklis Alfonsas. G. Geleini k. Liudvinavo vls. 1922-1945.04.22. uvo Paliose. Palaidotas Gudupiuose. 282. Kirtiklis - arvuotis i Veiveri. Vokiei laikais Veive ri policininkas. 1946.06 darbuvo gyvas. Stirnos rinktins brio vadas. 283. Kirtiklis Vytas, Antano s., i Geleini k. Liudvinavo vls. 19131994(?). Kulkosvaidininkas, sueistas per pirmj Pali valym 1945.04. Vliau legalizavosi. Alfonso brolis. 284. Kirvelaitis Feliksas. G. 1923 m. Beriniks k. Kazl Rdos vls. I pradi buvo Kazl Rdoje stribu, po to pabgo pas partizanus, partizanavo apie 3 mn. 1945 m. buvo suimtas ir nuteistas. Mir Kaune po 12 m. kaljimo. 285. Kirvis (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas, 1949.11.16 uvs Ginin k. Prien raj. Apsuptas nusiov. 286. Kirvukas (pavard neinoma) i Kauno. ?-1949. Partizanas, vardu Henrikas. 287. Kiseliauskas Albinas, Vinco s., - Karvelis i Marg k. Lazdij raj. Perkno rinktin. Vliau - arno rinktin, Mindau go grup. 1925-1946. uvo tvikje - apsuptas nusiov. Brio organizatorius ir vadas. Baravyko brolis. 288. Kiseliauskas Juozas, Vinco s. Buvo suimtas. A. Kiseliausko brys, Perkno rinktin. 289. Kiseliauskas Vincas - Baravykas i Dzk k. Lazdij vls. Perkno rinktin. Karvelio brolis. 1947.05.15 buvo suimtas Verstaminuose pas Milius ir dingo Marijampols kaljime. A. Kiseliausko brys. 290. Kisielius Jonas - Arusis i Sargins k. ilavoto vls. 1924-1945.04.03. Prien iburio" gimnazijos gimnazistas.
152

Susisprogdino prie Naujosios tos pas Bacvink. Geleinio Vilko rinktin. Palaidotas Plutikse. 291. Kikis (pavard neinoma). algirio rinktins Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. 292. Kizelis Antanas, Jono s. uvo 1946.09. 293. Kiinaitis. Perkno rinktin. 294. Kiinaitis (Kiinas) Albinas - ermuknis i Rdos (ilkalnio?) k. Gi vls. 1920-1946.12.25. Balsupiuose pas A. Natkevii buvo sueistas ir mir. Slapta palaidotas Karpa viynje prie Rudi giraits, darelyje. Sodyba nugriauta. Vytau to rinktin. 295. Kiys Kazys. Nuo Veiveri. 296. Kiys Kostas - Gintaras i Marijampols. 19281948.06.07. Geleinio Vilko rinktin. partizanus ijo 1945 m. uvo Nendriniki k. Marijampols apskr. su Popiera. Budrys pasidav. 297. Kiys Pranas - Vilius, Pranelis i Mogiki k. 19301952.06.24. Lito adjutantas. uvo Prien ile, Juodaraistyje, su K. Mariulaiiu ir kitais. 298. Kymantas V. - Girinis. Geleinio Vilko rinktin. 299. Klanauskas Antanas -Perknas. G. 1922 m. Juodbariks k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. Sakalo bryje. 1946 m. suimtas prie Kybart. Nieko neidav. Nuteistas mirties bausme. Suaudytas Vilniuje. 300. Klanauskas Juozas, Juozo s., - Smauglys i Jrs k. Kazl Rdos vls. 1928-? 301. Klanauskas Vytas- Bijnas, Perknas(?) i Juodbariks k. Kazl Rdos vls. ?-1946. uvo prie Bartnink. Vienas i broli. 302. Klangauskas Petras. 303. Klarkas (pavard neinoma). 1945 m. Buktos mike kovojusio brio vadas. 304. Kleiza Jonas - Siaubas, alvaris. G. 1917 m. Kirkiks k. Veiveri vls. Nuo 1945 m. pavasario pasyvus partizanas. 1945 m. ruden ijo mik. Buvo Geleinio Vilko rinktins valgybos
153

skyriaus virininkas. Vliau - Algirdo kuopos vadas. Nuo 1945.11 - Stirnos rinktins vadas. uvo kautynse 1946.04.19 pas Staniul Kulik k. Barzd vls. Palaidotas Paskarlupi k. Jank vls., 1947 m. perlaidotas Viakio Rd. 305. Kleiza Juozas - Jungas. G. 1918 m. Paiudiki k. Prien vls. Marijampols apskr. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Geleinio Vilko pulko skyrininkas. uvo 1946.05.09 Paiudiki k. Perlaidotas Garliavos kapines. 306. Kleiza Jurgis - Krienas i Pakampiki k. Prien vls. 1924-1947.02.06. Rasos ir Ryio brolis. Geleinio Vilko rinktin. uvo kartu su seserimi prie Ilauo, Graui k., pas Jundilas. 307. Kleiza Pranas - Rytis. 1927-1951. G. Pakampiki k. Prien vls. Nuo 1946 m. Geleinio Vilko rinktins 3-iosios kuopos partizanas, vliau kuopininkas, grandinis. 1948 m. vasar paskirtas Geleinio Vilko rinktins adjutantu, nuo 1949.05.28 - rinktins tabo virininku, o ruden skiriamas laikinai eiti rinktins vado pareigas. 1949.12.26 Vart k. Balbierikio vls. pas ukausk buvo umigdytas, suimtas ir 1951.01.26 suaudytas. Kartu buvo suimti K. Urbanaviiusaibas ir S. Mariulynas-Lapinas. 308. Kleiza Simonas - arvas. G. 1908 m. iudiki k. Prien vls. Marijampols apskr. Geleinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. rudens. 1946.03.08 Main k. Prien vls. suimtas, 08.13 nuteistas 25 m. lagerio. 1963 m. vasar i kalinimo vietos paleistas. 309. Kleiza Vincas - Sakalas. G. 1925 m. Paiudiki k. Prien vls. Marijampols apskr. Geleinio Vilko pulko parti zanas nuo 1945 m. 1948.10.29 Kaune susidrs su prieu, kautynse buvo sunkiai sueistas, sugebjo pasislpti, bet 31 d. nuo aizd mir. 310. Kleiza Petras. algirio rinktin. 311. Kleizait Anastazija -Rasa, Aurel i Pakampiki k. Prien vls. 1922-1947.02.05. uvo Prie Graui k. pas Jundilas. Kartu uvo brolis Jurgis ir V. Gudynas-Papartis. Student.

154

Krieno ir Ryio sesuo. Ukasta Skausmo kalnelyje. Geleinio Vilko rinktin. 312. Klementa(s) Antanas i Pudziki k.(?) ilavoto vls. 313. Klevas (pavard neinoma). Pasyvus Geleinio Vilko rinktins kovotojas. 314. Klevas (pavard neinoma) i Jank vls. 19221947.01.22. uvo Auktosios Rdos k. 315. Klevinskas i Dabravols k. 1902-? Vytauto rinktin. 316. Klevinskas Jonas - Ledas. Vytauto rinktin. 30 m. amiaus. Suimtas 1948.01.14. 317. Klimaitis Juozas. G. 1927 m. Kumpupi k. Luki vls. 1947 m. veant eim Sibir, pabgo ir stojo partizanus. Apie jo t 1949 m. Kiduli apylinkse giminms prane viena moteris. Tikslesni ini apie uvimo viet ir aplinkybes nra. 318. Klimaitis Viktoras - Jovaras. G. 1916 m. Bizieri k. Luki vls. Partizanas nuo 1945 m. pr. 1946.01 buvo suimtas ir nuteistas. uvo lageryje. 319. Klimaitis (Klimas) Benjaminas i Karrds k. Jank vls. 1924-1945.06.24. uvo Biz sodyboje Karrdje. algirio rinktins 36-osios kuopos kovotojas. 320. Klimas Albinas - Tauras i Kazl k. Kazl Rdos vls. 1924-1945.11.22. uvo pas Tamalin, Degui k., Stirnos rinkti ns tabe kartu su B. Abramaiiu-Spygliu ir S. Grigaiiu-Aru. 321. Klimas Kazys - Aras i Biri k. 1928-1947. Vytauto rinktin. uvo lageryje. 322. Klimas Viktoras. G. 1925 m. Miliki k. Luki vls. Valk kautyni dalyvis. Manoma, kad uvo Valkose 1945.05.12. 323. Klimas Antanas i Ilauo (Kelmyns?) k. Prien raj. Nuudytas 1945.08.02. 324. Klimas Selemas i Kazl k. ?-1945. 325. Klimaauskas Juozas i Budnyk k. Gudeli vls. uvo 1944.10.14. 326. Klimaviius Antanas i Alksnn k. 1945.12.08. Stark k. pas Jakt suimtas. Mirs. algirio rinktin.

155

327. Klimaviius Julius-Kranklys i Simno. 1918-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 328. Klimaviius - Krmas i Bir k. Alytaus apskr. 1920(?)-1946. Lakno brys. 329. Klimaviius Alfonsas- Bijnas. ?-1947.04.07. algirio rinktin. 330. Klimaviius Juozas i Atesnyk k. Simno vls. 26 met. Nuudytas 1946 m. 331. Klimaviius Kazys, Juozo s., -arda i Digri k. Garlia vos vls. uvo Dievogalos k. Garliavos vls. 1947.04.07. 332. Klimaviius Alfonsas - Dobilas i Digri k. Garliavos vls. 1922-1946. uvo prie Agurkiks k. Kazl Rdos vls. 333. Klimaviius Antanas - Dobilas i Alksnn k. Pilviki vls. G. 1912 m. Partizanuose nuo 1945.04. Suimtas 1945.12. 334. Klimaviius Antanas - Gaidys i Kadik k. Prien vls. 1921-1945. uvo per Velykas su Dragnu (pavard neinoma) plaukdami per Nemun. Buvo niekinami Jiezno aiktje. Suim tas tvas ukas u Jiezno stribyno. 335. Klinauskas Petras - Karalinas i Pavasaks k. 19241946(7). 336. Klinauskas Jonas - Karabinas i ivavods k. 19221946. 337. Kliokys Vincas i ironi k. 1924-1946. uvo tvikje. 338. Kliuinskas Kostas - Kovas. Kalniks mio dalyvis. Lakno brys. 339. Kliuinskas Pranas. Perkno rinktin. 340. Kliius Antanas - Studentas nuo Kalvarijos. G. 1924 m. 341. Kliukinskas. Suvalk trikampio partizanas, iki 1947.08.22 slpsis pas Juoz Talai Kreivnuose. 342. Kliukinskas Leonas - Levas i Mockavos k. Sangrdos vls. 1913-1945.03.17. uvo Strumbagalvs k. 343. Kliukinskas Antanas-Krienas. G. Mockavos k. Sangr dos vls. 1922-1949. uvo epaili k. prie Sangrdos. Leono brolis.

156

344. Kliukinskas Albinas i Mockavos k. ?-1987. Mir grs i lageri. 345. Klydia Stasys i Balbierikio. uvo 1945.04.07. 346. Kmieliauskas Juozas - Aitvaras, Napoleonas i Pasduonio k. Kalvarijos vls. 1922-1952.01.21. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. imuli kautynse (1947.03.19) buvo sueistas. Paskutinis Vytauto rinktins vado pavaduotojas. uvo Patili k. Keturvalaki vls. pas Lukoevii, kur, Kabeliui padedant, uvo paskutinis Vytauto rinktins tabas. 347. Kmielius Juozas, Prano s.,-Alksnis i Vaidakiemio k. Alytaus raj. 1922-1946.10.29. uvo Alytaus raj. 348. Kmynas (pavard neinoma). uvinto pali partizanas. 349. Knays Jonas, Viktoro s., - Povas. 1929-1950. algirio rinktins Dariaus ir Girno tvonija. 350. Knays Juozas -Karys. G. 1927 m. Poderiki k. Garlia vos vls. Partizanuose nuo 1944 m. Laktingalos brys. uvo 1953 m. pas Poder Mickn k. Garliavos vls. 351. Knezeviius Justinas. Zanavykijos partizanas, 1947.03 umutas tardant. raytas paminklinje lentoje Kudirkos Nau miestyje. 352. Knyius - Vytenis. Geleinio Vilko rinktin. 353. Kodzeviius Vaclovas - Bebras i Burboni k. Onukio vls. Trak apskr. Geleinio Vilko rinktin. 354. Kokneviius (Kakneviius) Albinas - Kalpokas i Kirsnos k, Rudaminos vls. uvo 1945 m. vasar. Palaidotas Gudeliki k. Lapo brolis. 355. Kokneviius (Kakneviius) Jonas- Lapas i Kirsnos k. Rudaminos vls. 1918-1945.05.16. uvo Kalniks myje. Al bino brolis. 356. Kolys Juozas i Gudupi k. ?-1945.04.23. uvo per aliosios girios koim" prie Gudupi. 357. Komiaitis Antanas - Skroblas. G. 1919 m. Dambruv kos k. Igliaukos vls. Geleinio Vilko rinktins skyrininkas. Suimtas 1947.10 Paskrynupio k. Prien raj. Nuteistas. Gro.

157

358. Korunkeviius i Vityio. 1895? Vytauto rinktin. 359. Kouba. algirio rinktin. 360. Kovas (pavard neinoma). Kils nuo Vilkavikio geleinkelio stoties. Vytauto rinktins brio vadas. mik ijo, pabgs i Kauno saugumo. uvo iduotas mike 1947.05. Niekintas Pajevonyje. 361. Kovas Vincas - arnas, Kostas Puodinas. 1919 1965(?). Desantininkas, radistas, kartu su J. ieika imestas Kazl Rdos mikus. Suimtas, po lageri mir Kaune. 362. Koeniauskas Jonas(?) Juozas(?) - Briedis. G. 1915 m. Puskarininkis. 1944.10 Jiezno apylinkse imestas desantininkas. Kartu imesti V. Budrikas, K. Drsutis-dra, J. Noreika, Vasi liauskas, A. Csna. Grups vyresnysis. 363. Krakauskas (Krakovvski) Juozas, Norberto s., i Raista kiemio (Rajsztokiemie). Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 364. Krakauskas Vincas i Punsko vls. Trumpaliki k. uvs. 365. Krakauskas Danielius- Bijnas. G. 1926 m. Trumpali ki k. Punsko vls. Gyveno Iadovinyje. Plechaviiaus rinktins karys, vliau - aliosios (Buktos) girios partizanas. Kalniks mio dalyvis. 1945 m. vasar su trimis kitais partizanais suimtas ir nuteistas. Po lageri gro, mir Alytuje 1992.10.05. 366. Krakauskas - Vydnas. Pali partizanas, vaikiojo su Iriais. 367. Krapaviius Jonas i Skuiks k. 1918-1946.07.04. uvo glupio k. ilviio brio partizanas. Kartu uvo brolis Juozas ir A. Baltramonaitis. 368. Krapaviius Juozas i Skuiks k. 1915(1916) 1946.07.04. uvo glupio k. Jono brolis. ilviio brio partizanas. 369. Krapaviius Vytautas i Kvietkapuio k. Kazl Rdos vls. Gyveno Puinskynje. uvo 1945.05.28 prie Antanavo krykels. Stirnos rinktin. 370. Kraptaviius (moni vadinamas Skirpstaviiumi) Stanislovas, Kazio s.,-Artojas i Berini k. Keturvalaki vls.

158

1900-1948.03.01. uvo prie Gi, Naujienls k. Statybininkas. Vytauto rinktin. 371. Kraptaviit-Padolskien Stas i Berini k. Ketur valaki vls. Partizano Artojo dukt, idaviko PadolskioDemono mona. Vyro iduota, uvo Kauno kaljime. 372. Krasauskas Kazys - Tigras i Vyiaus k. Panemuns raj. 1911(1923)-1947.01.02.1944 m. siras Panemuns stribus, palaik ryius su partizanais. 1945 m. ijo partizanus. 373. Krasneviius Vitas i Liubavo. uvo prie Bartnink. 374. Krasnodemskis Alfonsas. 1922-1948. Studentas. Palai dotas Veiveri Skausmo kalnelyje. 375. Kraujelis. Partizanas i dainos. Minimas kartu su J. Luka. 376. Kraujutaitis Vitas (Viktoras) i Vityio. Vytauto rinktin. 377. Kregnas Antanas. ?-1945.05.12. algirio rinktin. 378. Kregd (pavard neinoma) i Jiezno. 1913(7) 1945.03.28. uvo Vaselinuose. Geleinio Vilko rinktin. 379. Kreiptaviius Sigitas - algiriukas i Trivaravo k. Kalvarijos vls. 1928-1950.05.04. uvo Kam k. pas O. Jukne lyt. Kartu uvo A. Raius-Topolis. 380. Kreivnas Antanas, Petro s., i Makrick k. Gudeli vls. 1923-1946. K. Deguio brio partizanas. 381. Kremelis Bronius i edvyg k. uvo 1946 m. algirio rinktin. 382. Kreuze G. r. Kriauza G. 383. Kriauinas Antanas i Pentiki k. Grikabdio vls. 1925-1945.05.12. uvo Valk myje. Partizanuose nuo 1945.04.09. 384. Kriauinas Juozas - Cezaris, Beras. G. 1925 m. Santa k k. Sintaut vls. uvo 1948.10.14 Voveri k. Sintaut vls. algirio rinktin. 385. Kriauza Gustavas (Kreuze Gustav) i Mick k. aki apskr. Lietuvos vokietis. 1919-1947.05.19. uvo Voveri k. Sin taut vls. Kartu uvo S. Rudzeviius-emutis ir J. Rinkeviius. algirio rinktin.
159

386. Krikinas Jurgis - Rimvydas, Vytautas. G. Rusijoje, Gorkio mieste. Motina rus. 1919-1949.12.13. 1921 m. su tvais gro Lietuv. 1938 m. Kaune baig Auros" berniuk gimnazij, po jos, 1940 m., - Karo mokykl atsargos leitenanto laipsniu. Kauno VDU studijavo geodezij. 1944 m. eimai pasitraukus Vakarus, buvo suimtas, iauriai tardytas. Paleistas ijo partizanus, kur rpinosi partizan ryiais su Vakarais. 1949 m. apsigyveno Lenkijoje, lynakiemyje, pas Jakimaviius. Kartu gyveno V. Prabulis-aibas. uvo iduoti. Spjama, kad palaidoti Suvalk kapinse. 387. Krikinas Juozas i Simno. 1918-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 388. Kriov Gediminas - Didiulis. Desantininkas. Suimtas tetino apylinkse Lenkijoje. 389. Kriinas - Artojas. Geleinio Vilko rinktins Aido brys. 390. Kriinas (Kriauinas?) Petras - Mekras nuo unsk. 1917-1947. uvo Papiliakalnio k. pas Jas. Kita versija: prie Pilvs alniks k. Kazl Rdos vls. Palaidotas Krveli k. 391. Krivenis Antanas. ?-1945.03.07. V. Dranginio brio partizanas. 392. Krivickas Juozas i Krasenkos k. Krosnos vls. Marijam pols apskr. 1948 m. minimas partizanas. 393. Krivickas Juozas - Viesulas i Atesnykli k. Perkno rinktin. uvo Balbierikio mike. 394. Krygeris i ypliki. Suvalk trikampio partizanas, kovojs viename bryje su J. ir P. Vakeviiais bei J. Krakausku. G. 1922(?) m. 395. Kryeviius Alfonsas - Strazdas. Suimtas kaljo Kaune. uvo lageryje. Feleris. 396. Kryiokas Juozas - Dramblys i lavant k. 1911? uvo prie Butelin k. venteerio vls. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 397. Kryiuotis (pavard neinoma). 1946.10.15-18 uvs algirio rinktins kovotojas.
160

398. Kronkaitis Vitas - Herbas i Geisteriki k. Keturvala ki vls. 1927-1949.01.20. Vytauto rinktin. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Liepyn k. pas Vizbar. Kartu uvo Vytauto rink tins vadas K. Greblikas-Sakalas ir J. Vasiliauskas-Skydas. 399. Krulikas Albinas - Aura i Naujosios Valios k. Sangr dos vls. 1917-1946.03.17. uvo Tarprubeiuose. Partizanuose nuo 1944 m. 400. Krulikas Jonas - Saulius i Naujosios Valios k. Sangr dos vls. 1914-1947.03.19. Auros brolis. Partizanuose, kaip ir brolis, nuo okupacijos pradios. Mir po sueidimo Buktos myje. 401. Krulikauskas Vincas - Laknas, Giliukas, Karinas. G. Pypliks k. Luki vls. 1910-1948.02.16. uvo prie Naidy ns k. mike. Partizanuose nuo 1944 m. 402. Krmas (pavard neinoma). 403. Krungleviius Jonas i Kasteliki k. Veiveri vls. uvo 1945.04. 404. Krungleviius Juozas - Rytas i Piniki k. Kazl Rdos vls. 1921? Mirs. Geleinio Vilko rinktin. 405. Kruopel (pavard neinoma). ?-1946.06.17. algirio rinktin. 406. Krupaviius Albinas- Siaubas. Rezervinio brio vadas. 407. Krupinskis, siuvjas i Kleiv k. Suvalk trikampio partizanas. 408. Kruinskait-Vabuolien Gen - Aguona. Varmo mo na. Perkno rinktin. Teista. Po lageri grusi. 409. Kruinskas Gabrys, Jono s., - Jurgi Jonas i Kruinsk k. Kauno raj. Partizanavo metus. Mir Sibire. 410. Kruinskas Jonas i Kampini k. 1927-1945.06.14. uvo Jrs geleinkelio stotyje. Kartu uvo A. Vizdirda. 411. Kruinskas Jonas. G. 1924 m. Kruinsk k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Suimtas Kajack durpyne kartu su V. Mockaiiu. Kaljo. 412. Kruinskas Jurgis - iedelis. G. Bukiemio k. Kauno

161

apskr. 1925-1946.02.16. uvo Kruonyje. Geleinio Vilko rinktins Viesulo brys. 413. Kruinskas Pijus i Kruinsk k. Kazl Rdos vls. G. 1927 m. Partizan sistas, stojo Zapykio NKVD. 1946 m. suimtas. Gro. Gyvena Kaune. 414. Kruinskas Pranas i Mozriki k. Veiveri vls. uvo 1946.06.24. 415. Kruinskas Vytautas i Kruinsk k. Sapiegiki vls. ?-1946.06.07. Nuudytas saugume. 416. Krunys Jurgis i Zaili k. 1918-1945.07.13. uvo su Remeikiu-Lokiu Bambinink k. laukuose. 417. Kruikas Antanas - eupnas, Vytenis i Brazavo k. Kalvarijos vls. 1929-1996.12.23. Mokydamasis Kalvarijos gimnazijoje kartu su Vitu Svitojumi kr moksleivi pogrindin organizacij ir jai vadovavo. 1945-1950 m. Vytauto rinktins 4-osios kuopos aktyvus narys. 1950.11.06 suimtas ir iki 1959 m. kaljo Vorkutoje. Palaidotas Marijampolje. 418. Krmas (pavard neinoma), A" apygardos vado adjutantas. arno rinktins tabo virininkas. 1946 m. pab. perkeltas Tauro apygardos tab ir 12.26 paskirtas apygardos vado adjutantu. 1947.05 grintas arno rinktin, kur buvo paskirtas rinktins vadu. uvo iduotas 1947.08.11 Dainavos apygardos tabo bunkeryje, Punios ile. 419. Krvelis Petras - Aidas i Prienlaukio k. 1925-1947. Nukankintas saugume. 420. Kubelda Stasys - Pasienietis. G. 1920 m. Kalvarijoje. 1940 m. Soviet Sjungai okupavus Lietuv, dirbo Liubavo komjaunimo organizacijos sekretoriumi. 1944 m. grus rusams, nuo spalio mn. dirbo Liubavo apylinks milicijos galiotiniu. 1947.05 Tauro apygardos Vytauto rinktins valgybos skyriaus virininko Oelio buvo uverbuotas spec. agentu. Ruden po idavimo suimtas ir 1948.05.06 nuteistas 10 m. lagerio. 421. Kubelskas Andrius - Aras i Palnyios k. Sangrdos vls. 1909-1946.10.12. Vytauto rinktins 4-osios kuopos

162

partizanas, uvs Santakos k. pas Citavii. Partizanuose nuo 1944 m. 422. Kubertaviius Vincas, Simono s., - Vidupalis i Dauk i k. Marijampols apskr. G. 1919 m. nelegali padt perjo vos pasitraukus frontui. Nuo 1945.05 priklaus Overos-aibo briui. Po uvinto Pali mio legalizavosi. 1945 m. pab. suim tas. Teistas. Gro. 423. Kubilius Julius i Pdiki k, Krosnos vls. 1917? Suimtas. Lakno brys. 424. Kubilius Bronius -Tankas i Oprt k. Iglikli vls. 1922-1945.06.10. uvo Auktosios k. prie Sasnavos. Geleinio Vilko rinktin. 425. Kubilius Jonas i Vart k. 1920-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 426. Kubilius Vincas - Kirvis i Marijampols. Stalius. uvo Paliose. 427. Kubilius Vincas - Pel i Paelsvi k. Krosnos vls. Perkno rinktin. Gedimino brio vadas. Suimtas 1946 m. Mirs 1990 m. 428. Kubilius Vincas i Molupio k. Sasnavos vls. 19241945.04.25. uvo Belino reiste. 429. Kubilius Edvardas - Perknas i Gelgaudikio. 19071949.02.14(1949.12?) uvo Sudargo vls. ties Kirklais, Vokietijos pusje. Kartu uvo J. Kasparaitis-Vsula. Apsupti bunkeryje, nepasidav. Spjama, kad ukasti prie Kiduli iaudinje. algirio rinktin. 430. Kubilius Kostas - Meka i Zovodos k. Sangrdos vls. Suimtas, kalintas. Gro. 431. Kubilius Vitas, Benjamino s., i Dapkiki k. Simno raj. 1932-1950.05. LDK Kstuio brys. uvo. 432. Kubilit Agota i Gelgaudikio. 1923-? algirio rinktin. 433. Kubilinskas i Sangrdos vls. 1919(1921)-1946.06.20. uvo Ssnink mike.

163

434. Kuiauskas Vladas - Genys. G. 1922 m. Kau k. Vilkavikio vls. Vytauto rinktins partizanas nuo 1945 m. pr. 1947 m. pavasar perkeltas Maironio kuop, steigt prie apygardos tabo. uvo 1947.07.10 prie Gi, Panek mikelyje. 435. Kuinskas i Dalgn k. Bartnink vls. uvo, partizan pasistas stribus. 436. Kuinskas Algirdas. 1924-1946.02. Tauro apygarda, Vilko grup. uvo Narav k. Prien raj. 437. Kuinskas Jonas - Spyruoklis, Tautmylis i kvoni k. Birtono vls. 1906-1951.10.18. Lietuvos kariuomens puska rininkis. 1947-1951 m. vadovavo Balbierikio Vaidoto grupei, prie tai buvo Vilko bryje. Po V. Ambrazeviiaus-Balandio ties Punios ile 1951.05.23 Geleinio Vilko rinktins kuopos vadas Spyruoklis paskiriamas Dzk rinktins vadu. uvo Bart kniki (Sabaliki) mike Simno raj. Geguio ir Tylos brolis. 438. Kuinskas Juozas - Vampyras i Kauno. 19281947.01.06. uvo prie Kuii k. Prien raj. 439. Kuinskas Juozas i kvoni k. Birtono vls. 19061946. 440. Kuinskas Jurgis. uvo 1946.09.07 kautynse iuodi ki k. Prien vls. Knas niekintas Garliavoje. 441. Kuinskas Jurgis - Apuokas. 1920-1946.01.14. G. Rudels k. Kalvarijos vls. Vytauto rinktins uolo kuopos partizanas. partizanus ijo 1945 m. Galjo pasidaryti doku mentus ir gyventi legaliai, bet tvai norjo turti sn - tvyns gynj. uvo toje paioje Rudelje, pas Vinick. Ten pat buvo suimti J. Vinickas ir V. iupinskas. 442. Kuinskas Jurgis - Gegutis i kvoni k. Birtono vls. 1915-1947. uvo Main k. Spyruoklio ir Tylos brolis. 443. Kuinskas Jurgis - Genys. G. 1920 m. Main k. Prien vls. Marijampols apskr. Eigulys. Vytauto rinktins partizanas. Ijo mik 1945 m. uvo 1945.12 Ruden k. Venioko(?) sodyboje. Buvo nuvetas Prienus. 444. Kuinskas Petras -Tyla, Kirvelis i kvoni k. Birtono

164

vls. 1923-1952.12.12. uvo Miknonyse, nuautas S. Babarskio. Spyruoklio ir Geguio brolis. 445. Kuinskas Pranas - Klevas, Apynys, Ainis. G. 1918 m. Penkini dvare, Keturvalaki vls. 1918-1947.12.26. Partiza nuose nuo 1945 m. pr. 1946.05 i ilavoto buvo perkeltas Iglik lius vadovauti kuopai. Tais paiais metais Skrynupio k. buvo sueistas, dalyvavo unsk kautynse. Vadovavo ivavods kautynms. Prisidjo prie Tauro apyg. Geleinio Vilko rinktins krimo. Buvo rinktins kio skyriaus virininkas, vliau kuopos vadas. 1946 m. pab. paskirtas arno rinktins skyriaus virininku, 1947.02 - Geleinio Vilko rinktins vadu. Rugpjio mn., perdavus arno rinktin Dainavos apygardai, perkeltas Tauro apyg. naujai sukurt Kstuio rinktin ir paskirtas jos vadu. uvo iduotas buv. partizano Varuko-turmo Sardok k. Vilkavikio vls. Niekintas Kybartuose. Robinzono brolis. 446. Kuinskas Vincas -Robinzonas. G. Penkini dvare Ke turvalaki vls. 1921-1949.12.04. Vytauto rinktins partizanas. uvo Samarin k. Apynio brolis. 447. Kuinskas. Zanavykijos partizanas, buvs stribas. 448. Kudirka Bronius - Bijnas. Vytauto rinktins brio vadas. 1926-1947.10. G. ini k. aliosios vls. Vilkavikio apskr. Mokytojavo Graikiuose, dirbo vietimo skyriuje. Partizanuose nuo 1946 m. vasaros. 449. Kudirka Vytautas-Trimitas. G. 1927 m. Padegpoi k. Vilkavikio apskr. 1945 m. ruden tremiant pabgo i traukinio ir gro Lietuv. uvo 1947.05.25 Paeeriuose Kybart vls. Ukastas Kybartuose. 450. Kdra. Desantinink brio vadas. 451. Kukauskas Jonas - Dzykis, Gardenis. P. PeiulaitisLaktingala knygoje it paimkite gyv" j kaltina idavus J. Luk. 452. Kuklieris Algimantas, Antano s., i Grabavos k. Sasna vos vls. G. 1927 m. Suimtas 1947.02.24 tvikje. A. dros-Ledo brys.

165

453. Kuklierius Vincas, Kazio s., i Veiveri vls. 19201944.09.05. Nuudytas Barsukins k. Veiveri vls. Pas j rastas Kovotoj sjungos u nepriklausom Lietuv 1944.08.30 atsiaukimas. 454. Kukuionis Jonas i Gervn k. 1926(1947)-? Partiza nuose nuo ankstyvo pokario. uvs. 455. Kulboka Juozas-Laisvs valgas. Slapyvard pasirinko pagal pogrindio laikrat, kur P. Rimos sodyboje spausdino ir platino kartu su broliu Vincu. Mir 1997 m. 456. Kulboka Stasys. uvo 1946.08 Srogiki k. Simno raj. 457. Kulboka Vincas i Deivoniki k. Kalvarijos vls. 1945 m. gyvendamas Marijampolje, buvo vienas i partizan Tauro apyg. organizatori. Kaljo, mir Tomske 1955(?) m. 458. Kulboka Vincas - Brolis nuo Naudi k. A. Baltsiovejo vienas pagrindini ryinink ir laikraio Laisvs val gas" leidj bei platintoj. Gyveno Juodupi k. Pilviki vls. Suimtas, teistas, sugro, gyveno Kaune. Atgimimo metu Tauro muziejui padovanojo 1946 m. Laisvs valgo" komplekto kopi jas. Mir 1994.01.24. Palaidotas Paeeri k. 459. Kulboka Petras i Pirmojo Lauko k. Vityio vls. Vytauto rinktin. 460. Kulieius Petras - Pypk i Igliaukos apylinki. 19221945.06. 461. Kulikauskas Vincas - Laknas, Giliukas. G. 1910 m. Gerdi k. Luki vls. Partizanuose nuo 1947 m. Buvo Lietuvos puskarininkis. uvo 1948.02.16 slptuvje mike, prie Naidy ns k. Leki vls. Kartu uvo erekeviit, Pyplit ir V. Valaitis-Nemunlis. 462. Kulingauskas. Vilkavikio apylinki partizanas, uvs 1947 m. 463. Kul - Radastas. Geleinio Vilko rinktin. 464. Kulvinskas Bronius-Klevasi Gudiki k. 1922-1945. Sueistas Jokbiki k., 1945 m. pavasar jis buvo suimtas ir dingo Marijampols kaljime. Buvs batsiuvys. Partizanuose

166

nuo 1944 m. Atrodo, ukastas kaljimo teritorijoje, dab. galva ninio cecho vietoje. 465. Kulvinskas Juozas i Gudeli k. Vilkavikio raj. uvo 1948 m. Vytauto rinktin. 466. Kumikeviius Antanas - Gusaras. G. 1917 m. Teli apskr. prie Varni. Tarnavo Lietuvos kariuomenje Serediaus kareivinse drauge su Gailinu i Staliori k. Luki vls. Po tarnybos Gailinas j parsived Staliorius, kur bernavo. uvo 1946.11.23 Okini k. pas Varanausk kartu su P. ValaiiuNeviu. 467. Kunas. Tauro apygardos vado A. Baltsio adjutantas. 468. Kunceviius Antanas i Dugird k. 1924-1946. 469. Kunceviius Jonas i Daugird k. Gudeli vls. uvo 1945.01.10. 470. Kuncaitis Vincas - Patronas. 471. Kundraitis Vincas. uvo 1946.04.21. Tauro apyg., Sakalo brys. uvo Kazl Rdos vls. 472. Kunigonis Benediktas. G. 1924 m. Paruose, Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1945 m. pamikje ties atkausku. 473. Kunigonis - Dobilas i Stebuli k. Simno vls. 1918 1946. Lakno brys. 474. Kunigonis Gediminas. algirio rinktin. uvs. 475. Kunigonis Pijuas - Berelis. G. 1924 m. uvo Kalniks myje 1945.05.16. 476. Kunigonis Juozas - Dobilas, Bijnas(?). 1922-? partizanus ijo i Padusio k. Lakno brys. uvs. 477. Kunigonyt Jul - ibut. 1920-? 478. Kuolys Vitas i Pdiki k. Krosnos vls. 1924-1947. Lakno brys. uvs. 479. Kuoris Saliamonas. Partizanas nuo 1945.07.08 iki 1946.10.20. algirio rinktin. 480. Kuorys - Egl i Beriniks k. Viakio Rdos vls. uvs.

167

481. Kuosa (Kuosaitis) Juozas i Paluobi. 1912-1946. algirio rinktins 36-osios kuopos vadas. uvs. Palaidotas Stalioriuose. 482. Kuosaitis Juozas. G. 1912 m. Krik k. Grikabdio vls. aki apskr. Partizanas nuo 1944.12.25. uvo 1945.05 Staliori girioje. Palaidotas Stalior k. 483. Kuorys Saliamonas. G. 1923 m. Vandeni k. Kazl Rdos vls. uvo 1946.10.20 prie Antanavo. Palaidotas Nendrini k. kapinaitse. 484. Kupraitis Jonas - Viksva, Jajkauskas (Jajkovvski) i Mik laukos k. Kalvarijos vls. 1917? Kalniks mio kulkos vaidininkas. Po mio pasitrauk Lenkij, kur veik Jajkausko pavarde. Prie Viainio buvo suimtas ir grintas Marijampols saugumui. Nuteistas. 485. Kupreleviius Jonas i Vityio. Vytauto rinktin. 486. Kupreviius Vladas - Asta i Kdaini. Virila. 1945.01.12 desanto Jiezno apylinkes vadas. Partizan brio vadas. uvo 1946 m. 487. Kupstas Vincas - Kriauelis i Verstamin k. Lazdij apskr. 1916? Lakno brys. Buvo suimtas. 488. Kuraitis Antanas. G. 1903m.Paberupi k. Bubeli vls. 1947.05.25 suimtas ir nuteistas. 489. Kuraitis Augustinas. algirio rinktin. 490. Kuras Jonas - Jaunutis, Jauniklis, Jurginas. G. 1913 m. Didvydi k. Barzd vls. Policininkas, puskarininkis. algirio rinktins vadas. Partizanuose nuo 1946 m. iemos. uvo 1948.04.12 prie Vokietijos sienos, mikelyje, galbt Kaliningrado srityje. Lydjo J. Luk usien ir grdamas pakliuvo pasal. Palaidotas Lietuvoje, pamikje. 491. Kurilaviius Petras - Stumbras i Rdupio k. Prien vls. 1924-1945.03.28. uvo Vaselinuose. Geleinio Vilko rinktin. 492. Kurilaviius - Skroblas i Rdupio k. Geleinio Vilko rinktin.

168

493. Kurkauskas Stasys. 37 met darbininkas i Gerulaii k. Balbierikio vls. Marijampols apskr. Suimtas 1945.11.02, suaudytas 1946.06.07. 494. Kurmis - Vyturys i Iglikli vls. aibo brys. 495. Kurp (pavard neinoma). Laisvs kovotojas i Zaras krato, prie 1948 m. trmim mirs Nendrini k. Sasnavos vls. pas Bosikius. 496. Kuraitis Vincas. G. 1921 m. Gegui k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1945.06.1945.08.13 legalizavosi. 1946.03.19 buvo suimtas ir nuteistas. 497. Kurtas (pavard neinoma). ?-1946. Leitenantas, vienas pirmj vad Ssninkuose. 498. Kurtinaitis Stasys - Sakalas, Vanagas, Vanaglis. G. Marijampolje. 1928-1946.05.28. uvo Simok pamikje. 499. Kurtinys Kazimieras - Milinas, uolas i Jasenavos k. ilavoto vls. 1922-1952.01.30. partizanus ijo 1950.05. uvo Varnabds mike. Kartu uvo 2 broliai Popieros ir L. Vokietaitis-vejys. Deinio tvonijos vadas. 500. Kurtinys Klemensas i Jasena vos k. ilavoto vls. 19261945.04.12. Buvs Lietuvos karininkas, mokytojas. uvo prie Plutiki. 501. Kurtinys Leonas- Jaunutis i Jasena vos k. ilavoto vls. 1928-1950.05.16. uvo ilavoto vls. Kartu uvo J. MariulaitisMilinas. 502. Kurtinyt Antanina - Liepa i Jasena vos k. ilavoto vls. G. 1930 m. J partizanus su broliu Kazimieru ijo po brolio Leono uvimo 1950 m. 1952.11.07 buvo suimta ir kaljo iki 1959 m. 503. Kulys Vitas, Vinco s., i Pdiki k. Krosnos vls. 1917? uvs. Lakno brys. 504. Kulys Feliksas. 1909-1945.02.21. uvo Liepakojuose. Antano K. brolis. Partizanuose nuo 1945 m. iemos. 505. Kulys Antanas - Vilkas. 1911-1945.02.21. G. elsvos k. Liudvinavo vls. Marijampols apskr. Lietuvos kariuomens kapitonas. Partizanuose nuo 1944.08. uvinto pali partizan brio vadas. uvo Liepakoj k. Simno vls. Alytaus apskr.
169

506. Kutkaitis Vaclovas - Vytautas, algiris. G. 1913 m. Pakardokio k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. virbli kuopa. Suimtas 1949.03.09 Lapkalnio-Biiulio mike, slptuvje. Idavikas. algirio rinktin. 507. Kutkaitis Feliksas - algiris. G. 1900 m. Vanden k. Kazl Rdos vls. Buvs Kazl Rdos durpyno direktorius. 1945 m. organizavo partizan brius Kauno apskr., Tauro apyg. ribose. Dirbo Geleinio Vilko pulko propagandos skyriaus inst ruktoriumi. krus Tauro apygard, buvo paskirtas Politins mokyklos virininku ir apygardos tabo galiotiniu ypatingie siems reikalams. 1946 m. pavasar buvo paskirtas apygardos vado pavaduotoju aprpinimo reikalams. 1946.06.01 Mikalins mike, ilavoto vls., bunkeryje pasidav. Jam idavus, Mikalins miko raj. uvo 23 partizanai, tarp j ir Geleinio Vilko rinktins vadas J. Stravinskas-iedas. Tauro apyg. vado 1947 m. sakymu F. Kutkaitis buvo likviduotas. 508. Kutkaityt Leva. G. 1925 m. Vanden k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuol945 m. uvo 1949.03.14 miko slptuvje prie Viluii k. Jank vls. Vaclovo Kutkaiio brolio Felikso dukt. 509. Kutkeviius Eugenijus i Trupinli k. Raseini raj. Gyveno Degutlaukyje, prie Slavik. uvs. 510. Kuzmickas Antanas - Audra. Bartnink apylinki partizanas, uvs 1948 m. Grs i kariuomens atostog, ijo partizanus ir po 2 savaii uvo. uolo brolis. 511. Kuzmickas Bronius (Martynas) - Kazys(?), Briedis. G. Kriauyns(?) k. Alytaus apskr. Lietuvos kariuomens kava lerijos leitenantas. 1944 m. pasitrauk Vakarus. 1945.03 su 14 moni grupe nusileido paraiutais Gudeli vls. Marijampols apskr. Iliko ei, kiti buvo suimti arba uvo. Pasivadins Briediu, B. Kuzmickas perm i Vinco Senavaiio-aliavelnio vadovavim partizanams Prien mike. Dalyvavo daugelyje kautyni. uvo 1945.04, kelios dienos po Budnyk kautyni, Pabari k. Balbierikio vls.

170

512. Kuzmickas Jonas i Raniavos k. Garliavos vls. ?-1956. Kalvis. uvo ilavote 1956 m. 513. Kuzmickas Kazimieras - vyturys i Raniavos k. Garliavos vls. ?-1945. uvo Vaivydavos k. Pakuonio vls. Kalvis. Biruts rinktin. 514. Kuzmickas Vytautas - Baltrus, Skurys i Raniavos k. Garliavos vls. 1927-1953.05.28(06.03). Paskutinis Deinio tvonijos vadas, smogiko ilvino nuudytas Stanaii k. Garliavos vls. 515. Kuzmickas Juozas, Juozo s., - uolas i Gudeli k. Simno raj. 1916-1951.05.11. uvo prie Santaikos Balkn k. Miroslavo vls. Kartu uvo dar 2 partizanai. (Tauro apygardai Miroslavo apylinks priklaus iki 1946 m.). LDK Kstuio brys. 516. Kuzneliauskas Jonas - Kardas i Tarnovkos(?) k. Lazdij apskr. ?-1947.02.06. arno brio vadas. 517. Kvainauskas Justinas - Gaidys i Amintos k. Prien vls. 1946.07.01 Pagarvyje suimtas. G. 1923(7) m. Geleinio Vilko rinktins Viesulo brys. 518. Kvasauskas Antanas i Raiuplio k. 1921-1945.04.25. uvo Belino raiste. 519. Kvasauskas Juozas i Paraiupio k. Sasnavos vls. Marijampols apskr. uvo 1945 m. 520. Kvedara - Varnas. Vytauto rinktin. 521. Kvedaras Rimantas i Kidziuliki viensdio Prien apskr. Tvas - i Balsupi atsikls mikininkas, motina mokytoja. 1926-1945(7). Baigs 6 gimnazijos klases Prienuose. mik ijo kartu su savo netikru dde Jonu iriu ir netrukus uvo. Vytauto rinktin. 522. Kvedaras Eksaveras i Krveli k. Kazl Rdos vls. G. 1924 m. Stirnos rinktin. uvo Bagotosios k. Kazl Rdos vls. pas Bendorius. 523. Kvedaras (Kvederis) Jonas -Povas i Krveli k. Kazl Rdos vls. 1925-1947.05.31 (kita versija: 1947.06.25). Partizanas nuo 1945 m. uvo Bernoviens k. Martiynje - Gruinskynje kartu su J. Oleka-valgu. Palaidotas Bagotoje. algirio rinktin.
171

524. Kvedaras Rimantas - Vaidotas i Ivoniki k. Iglikli vls. 1928-1948.02.16. Vytauto rinktins 42-ojo brio partizanas nuo 1946 m. uvo Gulbiniki k. prie Skardupi. 525. Kvedaraviius-Striukis Vitas - Medis. uvo 1945 m. vasar. 526. Kvedaraviius (Kvederaviius) Antanas - ekas, Lap i aliosios k. Liubavo vls. 1916-1951. Partizanuose nuo 1944 m. Nuol946 m. kovojo Lenkijoje. uvo Augustavo mikuose kartu su S. Gureviiumi-Nyktuku. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 527. Kvedaraviius i Sodi k. Bubeli vls. aki apskr. uvo 1945 m. 528. Kvedaras Vytautas - Aras i lavant k. Lazdij raj. 1928-1946. Perkno rinktin. uvo kartu su V. Salykliu-Apyniu ir J. esnaviiumi Grikapalio mike, Lazdij raj. Buvo niekinami venteeryje. 529. Kvedaraviius Petras - Linas i Veisiej vls. uvo 1951.10.04. Tauro apyg. Vytauto rinktin. 530. Kvedaras Petras - Zuikis, Kikis(?) i Atesnykli k. Simno vls. 1924(?)-1945. uvo Kalniks myje. 531. Kvedaraviius i Bobi k. Veisiej vls. ?-1945.03.30. uvo Veisiej vls. Perkno rinktin. 532. Kvederis Romualdas, Kazio s., - Vaidotas i Gudeli vls. Vytauto rinktin. uvo Gulbiniki k. Liudvinavo vls. 1948.02.16. 533. Kvesulaitis Leonas - Sakalas. Kstuio rinktin. 534. Kvieinas Jonas i Gelgaudikio k. aki apskr. 1945 m. rus suaudytas Bartupi mike, 12 km nuo Gelgaudikio. 535. Kvietinskas Jonas i Sargins k. ilavoto vls. Marijam pols apskr. uvo 1945.04.25. 536. Kvietkauskait Maryt. 1921-1948. G. Dovyd k. Jank vls. Ryinink, Grikabdio strib nukankinta ir pakasta Ragucko Kazio i Ke k. kluone. Vliau perlaidota Gerdi kapinaitse. 537. Kvietkauskas Bronius - Eigulys, Audrinas, Girinin kas i Dovyd k. Jank vls. 1916-1947.04.16. Partizanuose nuo
172

1945 m. pavasario. Susisprogdino Barzdaiio lauke Vieri ks k. Jank vls. 34-osios kuopos brio vadas. algirio rinktin. 538. Kvietkauskas Jonas - Gaidys i Dovyd k. Jank vls. 1914-1948.02.13. Partizanuose nuo 1944 m. uvo pas alene kien Toliej k. Kartu uvo Z. Adomaitis-Plienas. Girininko brolis.

L
1. Labanauskas i Kazl Rdos apylinki. Buvs stribas. Kaljo. 2. Labanauskas i Griei k. I pradi buvo stribu, vliau ijo mik. 1946.10.17 buvo suimtas ir nuteistas. 3. Laba(n)aviius Juozas. G. Strazd k. Krosnos vls. 1925-? Lakno brys. Legalizavosi. 4. Labenskas (Labnas) Benas - Karinas. G. Staideri k. Lazdij vls. 1948 m. ruden bunkeryje nuautas K. Kubilinsko. Lakno brys. 5. Labutis Klemensas i Maiuliki k. ilavoto vls. uvo 1945.05.04. 6. Labutyt D. Geleinio Vilko rinktin. Nukankinta saugume. 7. Labnaitis Algirdas i Dovyd k. Jank vls. uvo 1945 m. pavasar. Juozo brolis. 8. Labnaitis - Garnys. Nuo 1945 m. buvo J. Dulskio-Tigro partizan grupje, sudarytoje i Bagotosios progimnazijos gimnazist. 9. Labnaitis Juozas-Balandis. G. 1927 m. Dovyd k. Jank vls. Iki 1946 m. stribavo Jankuose. 1946.04.19 mio metu Katin k. perjo pas partizanus. 1947.02.16 buvo suimtas Degui k. Jank vls. Kaljo. Gro. 10. Labnaitis - aulys. Vytauto rinktin. 11. Labnas. algirio rinktin. 12. Lada Kazimieras - Varguolis i Pavenio k. ?-1946. 13. Laibinis Alvydas i Buckn k. Simno vls. uvo 1950.11 Monknli k. Lazdij raj.
173

14. Laibinis Albinas, Antano s., i Budnink k. Naujosios Otos vls. uvo 1950.07.04 Atesnyk k. Simno raj. 15. Laikus Antanas - Lokys. 16. Lajus Eduardas i elsvos k. G. 1919 m. Partizanuose nuo ankstyvo pokario, 1946 m. suimtas (iek tiek vliau u brol Jurg). Nuteistas 20 met kalti. Lietuv negro. Kalniks mio dalyvis. 17. Lajus Jurgis -Litas i elsvos k. G. 1910 m. Partizanuose nuo ankstyvo pokario. 1946.01.28 suimtas ir nuteistas mirties bausme, kuri vliau buvo pakeista kaljimu. Ikaljo 15 met ir 2 praleido tremtyje. Kaljo Irkutske, Norilske. Mir Nesterove (Rytprsiai), palaidotas Jonuiuose prie Garliavos. 18. Laktingala (pavard neinoma). G. Dievogalos k. 1927(?)? Partizanas, vardu Antanas. 19. Laknas (pavard neinoma). Vytauto rinktins vado adjutantas. 1950.10 dar buvo gyvas. 20. Lankauskas Vitas - Kragas. 1927(?)? Lietuvos parti zan" brio eilinis. 21. Landius Antanas - Lokys i Trakn k. Kalvarijos vls. 1927-1957. Kalvarijos gimnazijos moksleivis. partizanus ijo 1945 m. Partizanavo Lietuvoje ir Lenkijoje, kurioje 1947 m. buvo suimtas. I Sibiro lageri gro 1956 m., o 1957 m. mir. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 22. Langvinis Juozas, Antano s., i Langainyk(?) k. Miroslavo vls. 1928-1946.09.30. LDK Kstuio 10-ojo skrajojan iojo tabo kovotojas. uvo Varnogeli(?) k. Simno vls. pas Pangon. 23. Lapaitis Pranas. G. 1912 m. Ranins k. Paeerli vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Buvo Valk stovykloje. uvo 1945.05.13 Noreik k. Paeerli vls. pas Peleck. Kartu uvo J. Lebeinskas. algirio rinktin. 24. Lapaitis Stasys - Kalvaitis i Auktadvars k. Veisiej vls. Perkno rinktins Karvelio, vliau Ilgno brys. uvs. 25. Lapata Jonas, Jono s., - Giedris, Egl(?). G. Padovinio k.

174

1926-1948.02.16. uvo prie Marijampols, Vynialaukio k. Prie tai buvo sueistas, keldamas vliav cukraus fabriko kamin 26. Lapelis, Akmeninis Stasys (pavard neinoma). 27. Lap (pavard neinoma). Vokietis, uvs kartu su Vitu Oleka 1947.06.01 Girnupi k. Kazl Rdos vls. 28. Lapinas (pavard neinoma). 1926-1947.09.30. 1945 m. stojo Geleinio Vilko rinktin. uvo Vang k. Pakuonio vls. Prien apskr. 29. Lapinskas. Partizanas i Pentupi k. Iglikli vls. uvo 1945.04.12. 30. Lapinskas Antanas i Gyviki k. Guob apylinki. 1918 1945.08. Buvs policininkas. uvo Jiestrakyje, palaidotas Mikalikio kapinse. 31. Lapinskas Antanas i Pentupi k. Marijampols raj. 1918 1945.04. 32. Lapinskas Antanas - Uosis i Darsnikio k. Kruonio vls. 1914(?)-1945.06. uvo Darsnikyje. Geleinio Vilko rinktin. 33. Lapinskas Jeronimas, Jurgio s., i Bakininkli k. Pakuo nio vls. uvo 1946.01.31 Gogi k. 34. Lapinskas Jonas - Meldas i Gluosnyk k. Simno vls. 1923-1988. Mir grs i lagerio. Brio vadas. 35. Lapinskas Jurgis, Viktoro s., i Jiestrakio k. ilavoto vls. 1899(?)1946. 36. Lapinskas Kazys i Gyvi k. Veiveri vls. 1945.02.26. iemkelio mike sueistas, nusiov kartu su V. Starinsku. 37. Lapinskas Kazys i Gluosnink k. Simno vls. 32 met vet. gydytojas. uvo 1945.06.12. 38. Lapinskas Kazys - Birelis. G. 1918 m. Gluosnink k. Simno vls. Alytaus apskr. Veterinarijos gydytojas. Lietuvos kariuomens atsargos leitenantas. Partizanas nuo 1945 m. pr. Partizanauti pradjo Dambavos mikuose, kuriuos pasitrauk i Prien kartu su Broliu, Kaimynu ir Aru. Geleinio Vilko rinkti ns pulko vadas. uvo Kutk k. 1946 m. pavasar.

175

39. Lapinskas Kazys - Lokys. 1926-1945.04.26. uvo Igliaukos apylinkse pas Gumausk. Kartu uvo vokietis Stukas. Geleinio Vilko rinktin. 40. Lapinskas Petras i Pavasaks k. Iglikli vls. uvo 1945.07.10. 41. Lasavickas Jonas - Basanaviius i Trakn k. Kalvarijos vls. 1911-1946.10.30. uvo Trakn k. Mikulionio sodyboje. 42. Lasavickien-Valentait Petron - Gegut, Pavaist, Ramun, Motkel i Zovodos k. Sangrdos vls. 19201952.04.18. Vytauto rinktins 4-osios kuopos partizan. Partizanuose nuo 1945 m. Suimta 1951.03.15. Vart k. pas alakevii. Suaudyta Vilniuje. 43. Laseviius Juozas - Vanagas, Reksas i Svetlicos k. Marijampols apskr. 1924(?)-? Skardupi klebono A. Yliaus zakristijonas,nuo 1945.06.17-Skardupi brio kovotojas. Tais paiais metais suimtas ir 25 m. itremtas Sibir. 44. Laskas Eduardas i elsvos k. uvinto pali partizanas. Brio vadas. 45. Laskas Jurgis i elsvos k. uvinto pali partizanas. 46. Lastauskas Sigitas - Aura i Rdnink k. Sangrdos vls. 1928-1952.04.19. Partizanuose nuo 1951.12. uvo prie Bdvie io k. Lazdij raj. Kartu uvo A. Salaeviius, K. Jankauskas, V. Dambauskas ir V. Andriukeviius. Gedimino brolis. 47. Lastauskas Gediminas - Garnys i Rdnink k. Sangr dos vls. 1923-1992. Partizanuose nuo 1944 m. Suimtas Lenkijoje 1947 m. I lageri gro. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. Palaidotas Marijampols partizan kapuose. 48. Lastauskas Stasys i Strazd k. Krosnos vls. 1924-? Lakno brys. 49. Lastauskas Gediminas - Milkus Piotr. Suvalk trikam pio partizanas, kuriam 1946 m. Punsko banyios vargonininkas Jaglauskas (Jaglowski) parpino suklastotus metrikus Milkaus pavarde. Brio organizatorius ir vadas. 50. Lastauskas Jonas. G. Vart k. Krosnos vls. 1906-? Lakno brys.
176

51. Lastauskas Stasys. G. Strazd k. Krosnos vls. 1924-? Lakno brys. Legalizavosi. 52. Lainskas Jonas i Anlaukio k. Vytauto rinktin. 53. Lakauskas - Vtra i Kalnyn k. 1918-1947. 54. Latvaitis Bronius. G. 1913 m. Lekiuose. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. uvo 1945.05.12 Valk myje. Buvo palaidotas Valkose prie mio vietos. 55. Laukaitis Adomas, Adomo s., i Mielaikampio k. ila voto vls. 1907-1945.12.08. uvo Patains k. Marijampols vls. 56. Laukaitis Antanas (Juozas?) - Oys i Skriaudi. 19071947(?). 57. Laukaitis Juozas i Papilvio k. ?-1945.02.26. Arlausko brys. uvo iemkelio mike. 58. Laukaitis Jonas - Kardas i Skuigs k. Prien raj. 19241946. 59. Laukaitis Juozas - Vargonykutis. 1927-1945.04.22. Riei vargonininkas, pirmasis Pali myje uvs partizanas. 60. Laukaitis Juozas. uvo prie Balbierikio. 61. Laukaitis Antanas (Jonas?) - Oys i Skriaudi. 1907(?)-? 62. Laukaitis Juozas - Vtraplaukis i Skuigs k. Prien raj. G. 1924 m. 1945 m. ruden legalizavosi. 63. Laukaitis Vytautas i Uosos k. Balbierikio vls. uvo 1946.10.05. 64. Laukaitis V.-Lazdynas. Geleinio Vilko rinktins kovo tojas, uvs kautynse prie tos, Bdnyk k. 1945.04.24. J gelbdama, uvo M. Senavaityt. 65. Laukys Juozas - Vaidila i Rok Kelmyno k. Kauno raj. Partizanas nuo 1946 m. 1947.01.01 buvo neteisingai suaudytas kuopos vado Merkio sakymu. 66. Laurinaitis Antanas i Dambavos k. Kazl Rdos vls. G. 1928 m. Partizanuose nuo 1946 m. Suimtas 1947 m. Geleinio Vilko rinktin. 67. Laurinaitis Jonas - Litas. G. Antabdio k. Grikab dio vls. uvo 1949 m. prie Plaktins (Blusyns) k. kartu su J. Bartkumi-Velniu.
177

68. Laurinaitis Pranas, Kazio s., i Kauno. ?-1945.09.1l. uvo ar buvo suimtas Armaniks k. 69. Laurinaitis Vaclovas - Rumeika. G. 1919 m. Jani k. Leki vls. aki apskr. Partizanas nuo 1945.04.1945 m. pab. buvo suimtas ir nuteistas. Gro. 70. Laurinaitis Bernardas i Kuro k. Leki vls. uvo 1945.07.05. 71. Laurinaitis Juozas -Lokys. G. 1912 m. Grikabdio vls. aki apskr. Partizanas nuo 1945.06.15. uvo 1948.02.19. algirio rinktin. 72. Laurinaviius Jonas i Barzd vls. Buvs policininkas. Partizanas nuo 1945.05. Leido Lietuvos laisvs kovotoj sjungos laikrat Laisvs Kovotojas", kr ir spausdino atsiaukimus. 73. Laurinkus i Antabdio k. Grikabdio vls. uvs 1945(1948). 74. Lavnas Bonifacas - Ssnink partizanas. 75. Lazauskait Eleonora - Ramun. G. Cykakalnio k. 19261947.09.04. uvo Avikiluose prie Marijampols. 76. Lazauskas i Karklini. Bagotosios partizanas, vienas i atuoni 1945.05.09 uvusi Bartnink k. prie Jrs ups. 77. Lazauskas Albinas - almas i Cykakalnio k. Marijam pols vls. 1924-1947.10.24. Ramuns brolis. 78. Lazauskas Vytas i Rdnink (Raudeniki?) k. uvo 1952.04.19. Bilvyi k. pas ernel. Kartu uvo V. Dambrauskas, K. Jankauskas ir S. Trakimaviius. 79. Lebedinskas Vincas. G. 1922 m. Puniki k. Paeerli vls. uvo 1945.05.13 kartu su Pranu Lapaiiu savo sesers Peleckiens namuose. 80. Lebeinskas Jonas i Puniki k. Paeerlio vls. 1941 m. sukilimo dalyvis, 1944 m. ijo partizanus ir 1945 m. pavasar uvo tvikje, J. Peleckio sodyboje. Kartu uvo Lapaitis. 81. Ledas (pavard neinoma) i Delnicos k. etok vls. 1948.12.25 sueistas. Perkno rinktins kovotojas. 82. Ledas Albinas - dra, Gintautas. G. 1925 m. Stuome n k. ilavoto vls. Baigs amat mokykl. 1944 m. tarnavo
178

vokiei kariuomenje, i kurios pabgo. Nuo 1945.05 Balbierikio mike Raginio brio partizanas. Po 3 mn. perjo Tauro apyg. Geleinio Vilko rinktin. 1946 m. vasar buvo paskirtas brio vado pa vaduotoju, o lapkriio mn. -brio vadu. 1947 m. pr. u savivaliavim i pareig atleistas. Kuop permus vedui-Radastui, spalio mn. buvo paskirtas skyriaus vadu, o 1948.04 vl patvirtintas brio vadu. Liepos mn. sigijs dokumentus Albino Gudaiio vardu, i partizan pasitrauk ir ivaiavo Vilni, kur spalio mn. buvo suimtas ir nuteistas. 83. Ledas Antanas. Vytauto rinktin. 84. Leimonas Albinas, Juozo s.,-Litas i Ssnink. Vytauto rinktin. Savavalikai iaud Mli eim ir buvo partizan iekomas nubausti. 1953 m. suimtas Estijoje. 85. Leimonas Jurgis. 1945 m. buvo suimtas Gudeliuose. 86. Leimonas Kazimieras i Kampini k. Gudeli vls. ?1947. 87. Leitenantas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rink tin. Palaidotas Rdupyje. 88. Lekaviius Antanas, Jurgio s., - emaitis. 1924-1946. uvo prie Kruonio. Kartu uvo J. Kruinskas ir P. ukauskas. Geleinio Vilko rinktins Viesulo brys. 89. Lekaviius Stasys, Jurgio s., - Karklas. Antano brolis. uvo 1946 m. prie Kruonio. 90. Leleius Albinas - ernas, Mekras i Sasnavos vls. ?1946.07.30. 91. Leleius Justinas - Krivaitis, Grafas. 1917-1947.09.24. G. Navasod k. Ievaravo (vliau Iglikli) vls. Marijampols apskr. 1943 m. baig Vilkavikio kunig seminarij. 1945 m. paskirtas Alvito vls. Vilkavikio apskr. Lankeliki parapij. Met pab. suimtas ir uverbuotas. Paleistas ijo partizanus ir 1946.03.01 paskirtas Tauro apygardos kapelionu. uvo kartu su 5 tabo pareignais bei partizanais 1947.09.24 Biruts rinkti ns tabo bunkeryje prie Veiveri, kur tardymo metu nurod suimtas rinktins tabo virininkas S. Jaktaviius-Katinas.

179

92. Leleius Viktoras - Jovaras. G. Navasod k. 19221947.07.30. uvo Raiupyje. Grafo brolis. Geleinio Vilko rinktin. 93. Leleius Bronius, Jono s., i Sausinink k. Bartnink vls. 1917-1947. Kazimieraiio grup. Buvo suimtas. uvo Piet Urale (umu medis). 94. Lenceviius Albinas - Ulonas i Dievogalos k. Zapykio vls. 1923-1950.02.26. Partizanuose nuo 1947 m. uvo Tvarki ki k. Garliavos vls. 95. Leniauskas Algis - Aras i Panemuns k. 19251949.03.26. uvo Laukiks k. prie Ilauo. Kartu uvo A. Seni kas-vyturys. Geleinio Vilko rinktin. 96. Lengauskas Algirdas, Kazio s., - Aras i Linksmakal nio k. Panemuns vls. 1924-1949.03.25. Geleinio Vilko rinktin. Partizanuose nuo 1946 m. uvo Lodiki k. Pakuonio vls. 97. Leniauskas i Avikil k. Liudvinavo vls. ?-1946. uvinto brio partizanas. 98. Lenkaitis Juozas - Danyla i Skardupi k. 99. Lenkaitis Klemensas i iurpiki k. 1925-1945.07.16. 100. Lenkas Pranas i Vygreli k. Graiki vls. 1916-1946. Lietuvos kariuomens puskarininkis. partizanus stojo 1945 m. Traknuose, kuriuose slapstsi. Vliau i 4-osios kuopos perjo Vyio kuop. uvo apsuptas Vidgiri k. Graiki vls. pas Bobin. 101. Lenkauskas Jonas i Smalnyios k. 1925-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 102. Lenkauskas Juozas, Vinco s., - Aidas i Rudeliki k. Krosnos vls. 1917-1946.11.13. Tauro apygarda. Lakno brys. uvo Krosnos vls. 103. Lenkutis nuo Graiki. uvo 1945(1946) m. 104. Lenkutis Jonas, Antano s., i Juodbariki k. Kazl Rdos vls. 1930-1947.08.16. uvo Griei-Krveli girioje. 105. Lenseviius Albinas i Dievogalos k. Veiveri vls. uvo Kazl Rdos mike 1947 m. Biruts rinktin.

180

106. Leonas (pavard neinoma). Laivo Smetona" jreivis, vadovavs Zapykio briui po J. Miseviiaus. uvs. 107. Leonas - Balandis (pavard neinoma). ?-1946.08.26. algirio rinktins partizanas. 108. Leonaviius - Savanoris i Aistiki k. 1925-1948. uvo Bdvieiuose. 109. Leonaviius Algirdas - Vytis, Viesulas. G. 1926 m. ilosd dvare, Stos vls. Kdaini apskr. Vytauto Didiojo universiteto studentas. Tauro apygardos Vytauto rinktins partizanas nuo 1945 m. pab. 1946 m. paskirtas brio vadu, o 1947 m. kuopos vadu. Balandio mn. paskirtas rinktins apginklavimo ir susisiekimo poskyrio virininku, taiau palikti kuopos nesutiko ir u sakymo nevykdym paskirtas kio br. uvo iduotas 1948.09.01 Vaisbniki k. Keturvalaki vls. Vilkavikio apskr. Donato brolis. 110. Leonaviius Donatas - Mnulis i Aistiki k. 1928(?)1946.03.17. Vyio brolis. Vytauto rinktins partizanas. uvo Tarprubeiuose. 111. Leonaviius Petras i Bdviei k. Kalvarijos vls. 112. Leonaviius Vytautas - Maylis i Aistiki k. 113. Leonkaitis Justinas i iurpiki k. Kiduli vls. uvo. 114. Leopardas. Deinio brio partizanas nuo 1944 m. 1948 m. dezertyravo ir partizan teismo buvo nuteistas mirti. 115. Lepneviius Adolfas - vyturys i Giri k. uvo 1947.09.24. Tauro apygardos Biruts rinktin. uvo Veiveri k. Veiveri vls. 116. Lepys Vytautas - Litis i Ramanavo k. Krosnos vls. 1925-1945.05. uvo tvikje. Perkno rinktin. Partizanavo nuo 1944 m. 117. Lepys Vincas i Ramanavo k. Krosnos vls. 1919 1945.08.25. Baigs Marijampols prekybos mokykl. partizanus ijo 1944 m. uvo aliosios girioje. Buvo niekintas Krosnoje. Draugai kn pavog ir palaidojo Krosnos kapinse. Vytauto brolis.

181

118. Lesaviius Vaclovas. Perkno rinktin. 119. Lesioms Vladas. Perkno rinktin. 120. Leskauskas Zigmas - Kancleris. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 121. Leskauskas Olesius (Aleksandras) - Kirvis i Kalve li k. Lazdij raj. Perkno rinktin, Kalniaus brys. uvo 1952 m. Babr k. 122. Leskeviius Jonas i Zaili k. Simno vls. G. 1921 m. Geleinio Vilko rinktins Pali partizanas. Pasikeit dokumentus ir slapstsi. 123. Leskeviius Vincas - Bajoras i Rudaminos. Buvs stribas, perjs pas partizanus. 1913-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 124. Lekeviius Mikas, Stasio s., - Vyturys i Ssnink k. Kalvarijos vls. 1926-1950.05.07. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rinktins brio vadas. uvo Kam k. pas P. Petrausk. Kartu uvo J. Raius-Klevas. 125. Levas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas, uvs 1946 m. Ukastas Gudeliuose. 126. Levas (pavard neinoma). Dzk rinktins Aido brio kovotojas. 127. Levickas Antanas i Trakiki k. Kalvarijos vls. 19201945.05.16. uvo Kalniks myje. 128. Lktuvas (pavard neinoma). Vokietis. uvo 1945.05 Paventupyje. Geleinio Vilko rinktin. 129. Liaudinskas Jonas - Nebylys i Tilaukio k. Pajevonio vls. Vytauto rinktin. 130. Liaukus Kazys - Tigras. Partizanas nuo 1945.03.04 iki 1945.07.02. algirio rinktin. 131. Liaukus Kazys, Antano s., - Anbo i Balsupi. Buvs aviacijos puskarininkis, vliau baig feleri mokykl Kaune. 1915-1946.02.03. Susisprogdino Skardupi k. pas Povilait. Kartu uvo V. Kalinauskas-Varnas. 132. Liauseviius Vytautas. 1930-1950. algirio rinktin.

182

133. Liegus Antanas i Vytautiki k. Navicko brys. G. 1922 m. Suimtas. I lageri negro. 134. Liepa (pavard neinoma). Kalniks partizanas. 135. Lieponis Juozas. G. 1923 m. varpli k. aki vls. Partizanas nuo 1945.05.1945.09.15 legalizavosi. Lapkriio pab. suimtas ir nuteistas. 136. Lieponyt Klementina. G. 1925 m. Pdym k. Luki vls. Ryinink. 1950 m. suimta Kaune ir kaljime nukankinta. 137. Liepsna (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins 52-osios kuopos vadas. Pakuonis. 138. Liesius Antanas. 1906-1973.08.13. Kunigas marijonas i Marijampols. U partizan rmim ir slpim 1949 m. po iauri kankinim itremtas Sibir. Gro 1956 m. pakrikusiais nervais. Mir Vilniuje. 139. Lietutis (pavard neinoma). Dainoje Naktis tyli, tyli be vjo" minimas partizanas. uvo prie Ricieli k. 140. Lietuvininkas Vytautas - Sakalas i Dauki k. Gelei nio Vilko rinktins partizanas. G. 1922 m. Amalviki k. Mari jampols apskr. uvo 1945.08.08 per Pali valym uvinto eere. Ukastas Simne. 141. Lietuvninkas i Serbentins k. ilavoto vls. Nuudytas 1945.04.24. 142. Liktoraitis Vytautas i Kluoniki k. Zapykio vls. uvo 1945.02.26 iemkelio mike. Arlausko brys. 143. Linas (pavard neinoma). Vytauto rinktins 12-ojo (Liubavo) valgybos rajono virininkas. 144. Linas, Jaunius (pavard neinoma). ?-1947.12. uvo Vilkavikio raj. 145. Linas (pavard neinoma). Brio vadas nuo Graiki. Kovsi kartu su K. Ruinsku-Geniu ir Brokais. 146. Linceviius (Lincius) Antanas i Ranins k. Paeerlio vls. 1919-1949. P. Linceviiaus, B. ir J. Patai brolis. Partiza navo drauge su broliu Pranu nuo 1944 iki 1949 m. Po to pasidar dokumentus, ved, apsigyveno Raudondvaryje. algirio rink tin.
183

147. Linceviius (Lincius) Pranas i Ranins k. Paeerli vls.1917-1946.01.06. Siuvjas. Partizanuose nuo 1944 m. kartu su broliu Antanu. uvo Paidag k. Paeerli vls. Ukastas Krikuose. 148. Linceviius Pranas - Tautginis. G. 1917 m. Ragins k. Paeerli vls. uvo 1946.01.04 slptuvje pas uov Stripait Puniki k. algirio rinktin. 149. Lincius A. r. Linceviius A. 150. Lincius P. r. Linceviius P. 151. Lindus Pranas. uvo Gudeli vls. 1946.01.05. 152. Liniauskas Antanas i Pakiaulikio k. Prien raj. ?-1945. 153. Liniauskas Juozas - Mays i Pakiaulikio k. Prien raj. 1924-1945.02.17. uvo kartu su V. Urbanaviiumi, puolant ilavot. 154. Liniauskas Povilas i Pakiaulikio k. Prien raj. ?-1945. 155. Linikas Juozas - Tankas. G. Jurin k. Lazdij raj. 1929-7 156. Linionis Vitas i Varnupi k. 1926-1945. uvo uvinto eere prie Kiaulyios. 157. Linkut Morta - Jra. I Skriaudi. 1922-1995(7). Ryinink, i lageri gro suluointa. 158. Liogys Juozas r. Logies Gustav Josef. 159. Liomkus Kazys i Skriaudi k. Skriaudi apylinki partizanas. 160. Liorentas Jonas - arnas, Nemunas. G. 1924 m. virgdaii vls. aki apskr, Partizanas nuo 1947.06.15. uvo 1949.04.21. Lakno Liorento snus ir paraiutininks Liorentaits giminaitis. 161. Liotenta Jonas i Gyvi k. Prien raj. Gyveno Skriaudiuose. 1926-1945. uvo. Ukastas Veiveri Skausmo kal nelyje. 162. Lisa jus Juozas - arnas i Ginin k. 1930-1952.02.07. uvo iauliki k. Prien raj. (susisprogdino). Kartu uvo K. Bartys ir V. Gudynas-Spindulys. 163. Likauskas. 164. Likeviius i Ssnink k. Kalvarijos vls. Vyturio brolis.
184

165. Likeviius. Lageryje ugriuvo medis. Buvo dar tik paauglys. 166. Likeviius Nikodemas - Vyturys (Vieversys) i Ssnink k. Kalvarijos vls. 1927-1950.05.04. Partizanuose nuo 1945 m. Perkno, vliau Vytauto rinktins 44-oji kuopa. uvo Kam k. 167. Likeviius Juozas - Ateitis. uvo 1944 m. 168. Litbergeris Vytautas - Giliukas i Naidyns k. Leki vls. uvo tvikje 1948.02.16 kartu su V. Valaiiu. 169. Litkeviit Aldona, Motiejaus. uvo 1946.04.28. Veiveri vls. 170. Litvinskas Adolfas, Adelis - Meilutis i Panemuns vls. uvo Vaivydavos miko 6-ajame kvadrate 1946.06.21. 171. Liubomirskas Vladas, Juozo s. uvo Girinink k. 1945.04.13. 172. Liudkus (Liutkus?) Vytautas, Kazio s., - Spilgas i Arla viks k. Panemuns vls. 1928-1949.12. iedo brys. 173. Liudius Juozas i Bdels k. Veiveri vls. G. 1920 m. partizanus ijo vos tik prajus frontui, kovojo brolio Albino bryje. uvus broliui, susirgo, legalizavosi, buvo suimtas. 174. Liudius Albinas i Bdels k. Veiveri vls. Lietuvos puskarininkis. 1916-1945.04.23.1941 m. sukilimo Kaune dalyvis. Pirmasis Pali brio vadas (nuo 1944 m.). partizanus ijo Pasiauriki k. Simno vls. uvo Paliose. Palaidotas Kumei k, Liudvinavo vls. 175. Liuiza Juozas r. Luiza Juozas. 176. Liuiza Petras - ernas. Dzk rinktins Geleinio Vilko grups (tvonijos) tabo virininkas. Buvo sueistas, suimtas ir tapo smogiku. Pagal MGB plan pasiskelb grups vadu. 177. Liukaitis Jonas. 1915-1947.04.25. Gyveno ilinink k. Kiduli vls. Moksi ilinink pradios mokykloje, tarnavo Lietuvos kariuomenje Serediuje. Karo metu suimtas, kaljo Komijos lageriuose. Grs ijo mik. uvo Auktosios Plynios mike, vad. Liaugiriu. Palaidotas iaudins evangelik kapinse.
185

178. Liukaitis Petras i Ploki vls. aki apskr. 1945.01.15 desanto Seirij apylinkes vadas ir radistas. Suimtas 1945.02.02. Nuteistas. 179. Liunys Juozas - Dragnas i Grikabdio vls. uvo 1949.02.10. algirio rinktin. uvo Kazl Rdos vls. 180. Liutkeviius i idviki k. Liudvinavo vls. Karklo grup. 181. Liutkeviius Albinas. uvo Paliose 1945.04.23. 182. Liutkeviius Juozas i Kermoins k. Iglikli vls. Mir kaljime. 183. Liutkeviius Valerijus i Kermoins k. Iglikli vls. Juozo brolis. 184. Liutkeviius Mykolas - Naktinis. G. 1909 m. Kalvi k. Kalvarijos raj. Vytauto rinktins kovotojas ir valgas 1944-1948 m. 1948.02.25 suimtas. Lietuv gro 1956 m. Gyvena Kalvarijoje. 185. Liutkeviius Teofilis (Vitas) - Sakalas i Padovinio k. 1923-1945. uvo III Pali puolimo metu. 186. Liutkus Antanas i Jrs. ?-1946. 187. Liutkus Vytautas, Kazio s., - Spyglys i Arlavikio k. Panemuns vls. 1928-1949.12.19. Geleinio Vilko rinktins iedo brys. Umutas Kaiiadori saugume. 188. Liutvinas i Paelsvi. 189. Liutvinas Jeronimas i Paelsvi k. 1919-1945.05.19. uvo etokuose pas K. Miluk. Kartu uvo J. MalinauskasJaunutis. Perkno-Gedimino rinktin. 190. Liutvinas i Jani k. Leki vls, Partizanavo iki I amnestijos. Paskui idavinjo. 191. Liutvinaitis Jurgis - Bkas i Gudupi k. 1911-1945. uvo Norilske. 192. Litas (pavard neinoma). algirio rinktin. 193. Litas (pavard neinoma). ?-1946.12.05. 194. Litas (pavard neinoma). 1945 m. uvs Geleinio Vilko rinktins partizanas. 195. Lydeka (pavard neinoma). Prien-Panemuns brio kovotojas, partizanavs labai trumpai ir i miko pasitrauks.
186

196. Lydeka Albinas Juozas i Vali k. Jank vls. 1925-? Partizanuose nuo 1945.01. Suimtas 1945.09.13. Kaljo. Stirnos rinktin. 197. Lyra, Artojas (pavard neinoma). 198. Loda Kazys - Vargas. G. 1910(?) m. 1946.07.15 Poven io k. suimtas. Geleinio Vilko rinktin. 199. Logies Gustav Josef (Liogys Juozas) - Dragnas i ukt k. Grikabdio vls. 1926.05.02-1949.02.10. Lietuvos vokietis. uvo Garanki k. prie Bataityns, mike. Kartu bun keryje uvo emaitis-ermuknis, Balsys-Aidas, Petrauskasarnlis, Naujnas-Karinas. 200. Lokys Jonas i Bbleli vls. aki apskr. ?-1946.09.25. 201. Lopeta Pranas i Gulbiniki k. Pilviki vls. uvo 1947.08.04. 202. Lotkys Vytautas, Kazio s., i Arlaviki k. Panemuns apskr. 1928-1949.04.13. iedo brys. 203. Lubinas (pavard neinoma) i Gudiki k. Igliaukos vls. 204. Luckus Bronius - Konsulas. G. ystos Bdos k. Sasna vos vls. Partizanuose nuo 1945 m. suimtas, itremtas. Mir 1995(?) m. Lietuvoje. 205. Kuckus Juozas - Aras i Kreivosios k. Kalvarijos vls. Partizanas nuo 1945 m. pr. Geleinio Vilko pulko tabo sargybos virininko pavaduotojas. 206. Luckus Petras, Kazio s. 1902-1947.08.23. uvo Ssnin kuose, Kalvarijos vls. 207. Luka Laurynas - Kipas i iauliki k. Prien vls. 208. Lugauskas i Atruli. 209. Luiza Juozas -Kalnas. G. 1898 m. Panemunje. Lietuvos kariuomens karininkas. Geleinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. pab. uvo 1946.10.30(7) bunkeryje, Garaniks mike Veiveri vls. Marijampols apskr. 210. Lukaeviius Juozas - Naras i Ssnink. 19281948.04.06. uvo Orijos k. pas Karpavii Aleksandr. 211. Lukeviit-Kajeckien Albina Bronislava - Laim i

187

Stebuli k. Simno vls. Nuo 1944 m. rudens Lakno brio ryinink. Suimta 1947.04.17. Teista. Gro. Mir 1999.09. 212. Lukeviit-Miliauskien Janina - Vynia i Stebu li k. Simno vls. G. 1929 m. arno rinktins Varmo, Trispalvio, Vieversio bri ryinink, prie tai - rmja. Ryininke tapo 1947 m., t dien, kai vykdani uduot, sum jos seser Albin. Buvo suimta. 213. Lukoeviius Adomas. Pokario partizan vadas i Kau no. Buvo suimtas, kalintas Mordovijoje. 214. Lukoeviius Antanas i idoviki k. Balbierikio vls. K. Deguio brys. 215. Lukoeviius Leonas - Vytautas, Naujokas, laitas i Ilgakiemio k. Kauno raj. 1932-1952.11.03. uvo prie Pilvs kanalo. Kartu uvo K. Ruseckas-Doleris. Partizanavo trumpai. 216. Lukoeviius Petras i Rudvaliki k. Liudvinavo vls. G. 1917.05.15. Kaljo, buvo laikomas psichiatrinje ligoninje. 217. Lukoeviius Saliamonas i Graiki. Vytauto rinktin. 218. Lukoeviius (ne ilvinas). uvo 1952 m. ruden Panemuns raj. Kartu uvo Staiokas-Doleris. 219. Lukoeviius - ilvinas. Piet Lietuvos srities valgy bos virininkas, 1948-1949 m. atvyks Lietuv i Vakar. 220. Lukoinskas Bronius - Gegut i Jukneliks k. Krosnos vls. 1924-1948. uvo Ilandi k. 221. Lukoius i Lazdij. Stribu dirbs partizanas. 222. Luka Juozas - Juodis, Kazimieras, Vytis, Arminas, Skirmantas, Kstutis, Skrajnas, Daumantas, S. Mykolaitis. 1921-1951.09.04. G. Juodbdio k. Veiveri vls. Marijampols apskr. Kauno Vytauto Didiojo universiteto Architektros fakulteto studentas. partizanin judjim sijung 1945 m. pavasar. Slapyvardiai: Juodis - Partizan sjdio organiza cinio skyriaus virininkas, Kazimieras - Vyriausiojo ginkluotj pajg tabo (VGP) Vilniuje adjutantas (1945 m.), Vytis -Gele inio Vilko rinktins spaudos ir propagandos skyriaus virinin kas, Laisvs valgo" redaktorius (1946 m.), Arminas - VGP adjutantas Tauro apygardoje (1947 m.), Skirmantas-Tauro apy
188

gardos Biruts rinktins vadas, apygardos tabo valgybos skyriaus virininkas (1947 m.), Kstutis - ekspedicijos Lenkij ryiui su usieniu atstatyti vadovas (1947 m.), Skrajnas Lietuvos partizan BDPS Prezidiumo pasiuntinys galiotinis Vakaruose (1948-1950 m.), Daumantas - Vakaruose paraytos knygos Partizanai u geleins udangos" autorius, S. Myko laitis - grus Lietuv iki uvimo. 1946 m. pr. paskirtas Geleinio Vilko rinktins spaudos ir propagandos skyriaus virininku, vasar - Laisvs valgo" redaktoriumi. 1947.01.12 paskirtas naujai kurtos Biruts rink tins vadu. 04.27 i pareig atleistas ryium su ivykimu Len kij. 02.16 buvo suteiktas jaunesniojo puskarininkio, 08,15 - puskarininkio, o 11.15 - virilos laipsnis. Grs i Lenkijos, 1947.06.25 pradjo eiti rinktins vado pareigas, i kuri 08.20 atleistas ir paskirtas apygardos tabo valgybos skyriaus virininku. Met pab. ivyko Vakarus kaip BDPS galiotinis usieniui. 1949.10.14 LLKS Prezidiumo aktu Nr. 16 jam suteiktas Laisvs Kovotojo, partizano kapitono laipsnis, jis paskirtas LLKS politinio skyriaus virininku apygardos vado teismis ir LLKS atstovu usieniui. 1950.10 pr. gro Lietuv ir 11.25 paskirtas laikinai eiti Vyriausiojo ginkluotj pajg tabo valgybos skyriaus virininko pareigas. 1951.08 atvyko i Dzkijos Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktin kurti ia valgybos centro. uvo iduotas prie Par (Kauno raj.). 223. Luka Jurgis, Vinco s.,-Pirlys i Juodbdio k. Veive ri vls. 1922-1947.06.14. 224. Luka Stasys - Juodvarnis, Kelmas, Tautvydas i Juodbdio k. Veiveri vls. 1926-1947.09.12. Nuo 1946 m. pr. Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins partizanas. 1947 m. paskirtas rinktins valgybos skyriaus virininku. uvo Kazl Rdos mikuose, kai, upuolus kareiviams puskarininki 2-osios laidos mokomj kuop, deng partizan pasitraukim. 225. Lukys Antanas - Alksnis(?). Suimtas 1946 m.
189

226. Lukys Bronius. Teistas Marijampolje 1946.04.24. 227. Lukys Pijus. ?-1946.11.29. algirio rinktin. 228. Lukys - Vytis. Laikraio Kovos keliu" redaktorius. uvo 1946.06.07 kartu su J. Stravinsku-iedu ir kitais.

M
1. Maceina Algirdas - arka i Raeli k. Garliavos vls. ?1945. uvo Ringaud k. Garliavos vls. Moksleivis. 2. Maceina Aloyzas. Kauno apylinki partizanas. 3. Maceika Antanas. algirio rinktin. uvo 1945 m. 4. Maceina Juozas - arka. Kauno apylinki partizanas. uvs 1946.03.11. Geleinio Vilko rinktin. 5. Maceina Klemensas - Griausmas i Ginin k. 19231947.03.05. uvo Jurginiki k. prie Maurui. Kartu uvo P. Stravinskas ir A. Kasperaviius. Geleinio Vilko rinktins kulkosvaidininkas. 6. Macijauskas Bronius i Lankupn k. 1946 m. suimtas. Vytauto rinktin. 7. Maciukonis Jonas - Lazdynas. G. Ogarins k. venteerio vls. 1927-? Lakno brys. Buvo suimtas. 8. Maciuleviius Pranas i Paventupio k. 1927-1946. 9. Mackelis esius. Perkno, vliau Gedimino rinktin. 10. Mackelis Juozas. Perkno, vliau Gedimino rinktin. 11. Mackeviius Alfonsas - Lokys i Stanaii k. 19241947.05.01. uvo Garliavos mike. Biruts rinktin. 12. Mackeviius Jonas i Paluobi k. Buvo suimtas. 13. Mackonis Vincas i Dauki k. Gudeli vls. Karklo grups partizanas. 14. Macukonis Jonas, Adomo s., - Lazdynas i Agarini k. venteerio vls. 1927-? Suimtas. Lakno brys. 15. Maiokait Stas. 1946 m. lydjo partizanus ir uvo buvo nuauta. algirio rinktin. 16. Maiokas Mykolas. 1899.05.17-1946(19477). G. Gudeli k. Pilviki vls. Lietuvos gen. tabo aviacijos pulkininkas leite nantas. Studijavo ekoslovakijoje. Okupant vokiei 1943 m.
190

suimtas ir kalintas tuthofe (kalinio Nr. 21255). 1945.04 gro rus okupuot Lietuv, ijo partizanus ir uvo. 17. Maionis Viktoras - Veselas (gal Viesulas?). uvo 1945.09.13 Mareni k. Kauno raj. 18. Maiukonis Vytas - Plutonas i Marijampols apskr. Suimtas 1945 m. 19. Maiukaitis Petras. G. 1923 m. Partizanas nuo 1945 m. uvo 1945.04. algirio rinktin. 20. Maiulaitis Feliksas - Vyturys. G. 1924 m. Gyveno Smilgi k. Grikabdio vls. aki apskr. Moksi Grikabdio mokykloje. Rusams umus Lietuv, buvo paimtas kariuome n, bet pabgo ir tapo partizanu. uvo 1946 m. ruden Kiduliuose. 21. Maiulaitis Petras. G. Bridi k. Sintaut vls. uvo Valk myje 1945.05.12. 22. Maiulaitis Petras i Adomiki k. Luki vls. Po kalji m mir Lietuvoje. 23. Maiulaitis Pranas - Perlas. uvo 1945.05.12. Valk kautynse. 24. Maiulis Albinas i Liudvinavo vls. Mir Norilske. 25. Maiulskas Algis, Silvestro s., i Vaitkabali k. Graiki vls. Buvo itremtas. 26. Maiulis Leonas - Audra i Jiestrakio k. G. 1922 m. Suimtas 1946 m. 27. Maiulis (Maiulaitis) Petras - iauius i Bridi k. Sintaut vls. Kapitono J. Valio dalinio partizanas nuo 1945 m. pradios. 28. Maiulskas Vaclovas i Petrauiznos. 29. Maiunskas Vacius i idviki k. Liudvinavo vls. Karklo grups partizanas. 30. Mainas Juozas - Klevas, Kulka(?), Kryiuotis(?) i Kermoins k. Iglikli vls. 1926-1946. uvo tvikje. 31. Mainas Vytautas-Vilkas, ilas(?). G. 1920 m. Kermo ins k. Iglikli vls. 1945.06 pr., vengdamas kariuomens, stojo Geleinio Vilko rinktins partizan br. Birelio 22 d. Klevins k. Iglikli vls. buvo sueistas, suimtas ir nuteistas.
191

Lietuv gro 1954 m. vasar. 1955.02 nakt i 5 6 d. lavani k. Marijampols raj. pas Grut buvo nuautas per lang i medioklinio autuvo. 32. Maita Stasys - Vaidila i Kardok k. Viakio Rdos vls. 1926-1947.09.24. Veiveri gimnazijos gimnazistas. uvo Daunor k. prie Veiveri su kun. Leleiumi ir kitais. Ukastas Skausmo kalnelyje. 33. Maitait Stas - Vaidilut i Kardok k. Viakio Rdos vls. 1929-1950.02.06. algirio rinktins 36-osios kuopos partizan. uvo Pdym k. Luki vls. 34. Mays i Skirkiki k. Barzd vls. Ryininkas, vliau partizanas. 35. Mays Gediminas - turmas. G. 1928 m. Vytauto rinktin. Kalintas. Gro Lietuv. 36. Mays Leonas - Lampeo i Paeeri k. uvo 1947 m. Vytauto rinktin. 37. Magulis Albinas. 38. Majauskas Jonas i Dd k. Vilkijos vls. Kauno apskr. Tauro apygardos partizanas. 1944 m. pab. lietuvi paraiuti nink i Vokietijos talkininkas. 39. Majoras (pavard neinoma). Vytauto rinktins Gedi mino tvonija. 40. Makaraitis Juozas - ilvitis(?), ilvinas i Dzkijos. 1922-1949. tabo darbuotojas ypatingiems ryiams tarp Dainavos apygardos vado Vanago ir Tauro apygardos tabo. 41. Makareviius Julius - Varpas. Dzk rinktins Geleinio Vilko grups (tvonijos) vadas. Iduotas uvo 1952.02. 42. Makauskas Juozas i etok. 43. Makauskas Juozas i Trakeli k. ?-1946. 44. Maknaviius Vincas - Beras i Varuvli k. Vilka vikio raj. 1928-1950.04.10 uvoKurpik k. Kybart vls. pas August. Kstuio tvonija. 45. Makrickas Juozas. Stribas, bendradarbiavs su partiza nais. Suimtas nieko neidav.

192

46. Maksimaviius Alfonsas. Juozo ir Stanislovo brolis. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 47. Maksimaviius Antanas-Mauras i Akmeni k. Lazdij raj. 1926-? uvo Nemajn k. Lazdij raj. Perkno rinktin. 48. Maksimaviius Juozas. Alfonso ir Stanislovo brolis. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 49. Maksimaviius Stanislovas. Alfonso ir Juozo brolis. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 50. Makusa - Kipiukas. uvs. 51. Makusa (Matusa) Jonas - Voveriukas. G. 1915 m. Adomiki k. Luki vls. Partizanavo nuo 1947.01. Nusiov 1948.06.13 Gerdinio mike. Drauge uvo brio vadas erekeviius (eeras). 52. Makusa (Matusa) Stasys. G. 1917 m. Adomiki k. Luki vls. uvo Bunz k. prie 1947.06. (Kita versija: 1948.06.13). Jono brolis. 53. Makutnas Vytautas. 54. Maknas i Main k. Geleinio Vilko rinktin. 55. Maknas. Kauno apylinki partizanas. 56. Malakauskas. Pajevonio apylinki partizanas. 57. Malakeviius Kostas i Liudvinavo vls. ?-1945. Mir Norilske. 58. Malinauskas Albinas i Suvalk. 59. Malinauskas Jonas - Jaunutis i Ilandi k. Krosnos vls. 1925(1924)-1945.05.19. uvo etokuose pas Miluk. Kartu uvo J. Vilkelis ir J. Liutvinas. Perkno-Gedimino rinktin. 60. Malinauskas Juozas - Balkis. G. 1920 m. Kazl k. Kazl Rdos vls. Marijampols apskr. 1945 m. pavasar stojo Briedio organizuojam partizan br, buvo paskirtas 3-ij skyri. Budnink kautyni metu neuvo, kaip raoma Grafo dienoratyje, bet gyvas pateko prieui rankas. 61. Malinauskas Juozas - Dainius. ?-1945. uvo Paliose. 62. Maliauskas Justinas - Balandis. Partizanuose nuo 1945.04, uvo 1945.07.08. algirio rinktin.

193

63. Malika Vytautas - Dobilas i Kybart. 1922-? Dirbo Virbalio geleinkelio stotyje. 1944.10.26 desantininkas Kazl Rdos apylinkes. 64. Malyka Jonas. Vytauto rinktin. 65. Malkeviius Alfonsas. Kauno apylinki partizanas. 66. Maranaviius Vytautas - ernas. 67. Marauskas Antanas - Anguras i Pagrauiu k. Liubavo vls. 1922-1948.02.13. uvo Liubavo myje. Brio vadas. 68. Marazas Aloyzas i lyi k. virgdaii vls. 1924? Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Bglys i tarybins armijos. 69. Marazas Jonas, Jono s., - almas, Kulput i Klevins k. Liudvinavo vls. 1918-1945.12.30. Suimtas ir Marijampols teismo 1945.10.10 nuteistas suaudyti. Geleinio Vilko rinktin. Kartu buvo suimtas P. Kaliius. 70. Marcinionis Antanas - Balandis i Leipalingio vls. 1914? 1947.06.13 buvo suimtas Menkupi k. pas Pupk. Suvalk trikampio partizanas. 71. Marcinkauskas (Marcinkovvski) Stanislovas - Radziec kis Stanislovas. Suvalk trikampio partizanas. 1947 m. Punsko vls. gyventojas Petras Nevulis jam parpino dokumentus S. Radzieckio vardu. 72. Marcinkeviius. Geleinio Vilko rinktins 1-asis brys. 73. Marcinkeviius. Rudaminos apylinki partizanas. Suimtas. 74. Marcinkeviius Albinas i Pairudenio(?) k. Balbierikio vls. Deguio brio partizanas. 75. Marcinkeviius Jonas - Lapinas. 1917-1947.05.20. uvo Sasnavos mike. 76. Marcinkeviius Juozas - Lapinas. 1920(?)-1946.11.20. uvo su Petru Kazlausku pas Naudin ironi k. per jav klimo talk. Geleinio Vilko rinktin. 77. Marcinkeviius Julius - erno brolis. ilviio brys. 78. Marcinkeviius Leonas i Pavasaks k. Iglikli vls. uvo 1945.04.12.

194

79. Marcinkeviius Petras. 1911-1945.02.21. uvo Liepa k juose. 80. Marcinkeviius Simonas - Vover i agar k. Balbierikio vls. 1910-1944.12.24. Geleinio Vilko rinktin. 81. Marcinkeviius(?) - Studentas. uvo 1946 m. Petkeli ki k. Veiveri vls. 82. Marcinkeviius Viktoras - Lapenas i Kirsnokiks k. Pilviki vls. 1916-1947.05.20. uvo prie ilakojo miko. 83. Marcinkeviius Vincas - ernas. ?-1946.07.24. uvo prie Rudupio. ilviio brys. 84. Marcinkeviius Vytautas - Vydnas. 1919-1949.07.23. G. Kirsnokiks k. Pilviki vls. Vinco brolis. 85. Marcinkus Jonas. algirio rinktin. 86. Macukonis Bronius i Roli k. Krosnos vls. Kalniks partizanas. uvs. 87. Mariukaitis Jonas, Juozo s., - ermuknis i Kumei k. 1925-1945. uvo uvinto eero pievose. 88. Mariukaitis Juozas i Ruden k. 1915? 89. Mariukaitis Jurgis i Beryno k. 1911-1946.02. uvo Struogiks k. Verebiej vls. kartu su M. Kazoku iri. Urbana viiumi. 90. Mariukaitis Povilas - Vyturys. 1921-1950. 91. Mariukaitis Simonas -Dd. 1910? Lietuvos partiza n" brio vadas. 92. Mariukaitis Vitas i Balbierikio. 1920-1944.12.04. uvo Bdos k. Marijampols apskr. 93. Mariukonis Bronius - Aras(?) i Roli k. Krosnos vls. Lakno brys. Kalniks mio dalyvis, dings be inios. Vinco brolis. 94. Mariukonis Vincas - Aras i Roli k. Krosnos vls. Lakno brys. Slapstsi. 95. Mariulaitis Justinas - Milinas i Stuomen k. 19291950.05.16. uvo ilavoto vls. kartu su L. Kurtiniu-Jaunuiu. Klemenso, Kosto ir Vito brolis.

195

96. Mariulaitis Klemensas - Karalinas i Stuomen k. 1927-1952.05.31. uvo prie Amalviki eero. Brio vadas. Kartu uvo V. Daminaitis. 97. Mariulaitis Kostas - Slanka, Dainius i Stuomen k. 1933-1952.06.24. uvo Juodaraistyje, Prien raj. Ketvirtas bro lis - partizanas. 98. Mariulaitis Vitas - Vjelis, Vjas i Stuomen k. 19251951.01.14. uvo Kii k. prie Marijampols. Geleinio Vilko rinktins brio vadas po P. Burinsko-Tetervino. Justino, Kle menso ir Kosto brolis. 99. Mariulionis - Kazokas nuo Jank krato. uvo Kampi ni k. Veiveri vls. 1947 m. Mokytojas. 100. Mariulionis A. - Petraitis. uvo prie Pakuonio. 19271947. 101. Mariulionis Jonas - Audronis(?). Pjklo, vliau Deinio brio partizanas. uvo 1947(1948) m. 102. Mariulionis Jonas - Aras, Audronis i Paventupio k. Pakuonio vls. 1917-1945.01.30. Vadovavo kautynms Alinin kuose, kur ir uvo. Geleinio Vilko rinktin. Ukastas Jiezne, ok ganykloje. 103. Mariulionis Jonas - Gaisras i Skriaudi. 19241988(7). Mir grs i lageri. Biruts rinktin. 104. Mariulionis Juozas, Jurgio s., i Paventupio k. Prien apskr. 1893-1947.05.16. Tauro apygarda. uvo Vyi k. Pane muns raj. 105. Mariulionis M. uvo prie Pakuonio. 106. Mariulionis Vytautas - Viesulas, Saul i Paventu pio k. Pakuonio vls. 1923-1946.07.28. uvo Marginink k. Prien-Panemuns partizan brio vadas. Audronio brolis. 107. Mariulionis Juozas, Ksavero s., - Dd. Dzk rinktins Kstuio tvonijos brio vadas. 108. Mariulynait Aldona - Ramun i Auktojo Balbie rikio. rayta Balbierikyje paminkle. Kur ukasta, neinia. ?1948.

196

109. Mariulynait Monika - Mama, Nyktukas i Ring n k. Prien raj. 1926-? Geleinio Vilko rinktins ryinink Mama, o nuo 1949 m. - tos paios rinktins partizan, rinktins vado adjutante Nyktukas. Suimta 1953 m. Po lageri gro. Mirusi. Lapino ir Mekuts sesuo. Jos priesaik prim Litas. 110. Mariulynas Juozas, Ksavero s., - Granitas, Dd i Paberi k. Simno raj. LDK Kstuio bryje nuo 1944 m. uvo. 111. Mariulynas Antanas i Dergoli k. (?) Balbierikio vls. 1925-1944.12.04. uvo Bdos k. 112. Mariulynas Kazys i Medin k. Balbierikio vls. uvo 1945.04.12. 113. Mariulynas Stasys - Lapinas i Ringn k. Prien raj. G. 1924 m. Suimtas Vart k. Prien raj. pas ukausk. Suau dytas 1951.05.17. Kartu suimti ir suaudyti P. Kleiza-Rytis ir K. Urbanaviius-aibas. Geleinio Vilko rinktin. Mekuts brolis. 114. Mariulynas Viktoras i Balbierikio vls. 1918 1944.12.04. uvo Bdos k. Marijampols apskr. 115. Mariulynas Vincas - Mekut i Ringn k. Prien raj. 1929-? Suimtas 1946 m. Kaljo Vorkutoje. Mir Lietuvoje. 116. Marinas Antanas - Vaidila i Digri k. Garliavos vls. 1926-1947.01.29. uvo prie Naudi k. aki vls. 117. Marinas Viktoras - Viesulas i Kauno raj. 19201945.09.13.1945.01 suburtos 60 m. grups vadas. Veik Jiezno, Stakliki apylinkse. uvo Maceini(?) k. Kruonio vls. 118. Margeviius Algis i Lazdij raj. 1928-1948 iem. uvo emaitkiemyje Lazdij raj. pas Miliausk. Kerto brys. 119. Margeviius Jonas - Karklas i Kuin k. Lazdij raj. 120. Marijauskas Juozas i rupio k. Marijampols apskr. 1893-1946. 121. Maryt (pavard neinoma). Partizanas nuo Kalvarijos, 1947.12.31 uvs Varnupiuose pas Giedrait. Kartu uvo Struo Vaikas - Vaiiulaitis(?). Buvo niekinami Liudvinave. 122. Markauskas Antanas - aibas. G. 1922 m. Ilgakie mio k.Veiveri vls. Marijampols apskr. Geleinio Vilko pulko
197

partizanas nuo 1944 m. pab. uvo 1946.10.30 bunkeryje Garaniks mike, Veiveri vls. Kartu uvo J. Liuiza ir A. Slavinskas. 123. Markauskas Henrikas - Mneslis. G. 1913 m. Mui n k. uvo 1951.03.14. 124. Markauskas Juozas i Trakelio k. ?1946. Lakno brys. 125. Markelis Vincas i Lilikio k. Karklo grups partizanas. 126. Markelinas i Radin k. Miroslavo vls. uvo 1947 m. 127. Markelinas Juozas i Klevins k. Sasnavos vls. 1945 m. buvo tvikje sueistas ir sudegintas. 128. Markeviius. LLA Vanag brio vadas 1945 m. Mir 1998 m. 129. Markeviius Albinas i Krveli k. 1926-1947.01.22. uvo prie Bagotosios k. 130. Markeviius Algirdas. Perkno rinktin. 131. Markeviius Antanas i Kauno. Lietuvos Laisvs Gelbjimo Fronto narys. 1948.05.21 suimtas Kaune ir kit dien nuudytas. 132. Markeviius Kostas - Onut i Uukalni k. Sangrdos vls. Kalvarijos gimnazijos moksleivis. Perkno rinktin. 133. Markeviius Vitas i Krveli k. Kazl Rdos vls. uvo 1947 m. iem prie Bagotosios. 134. Markeviit Janina r. Ramanauskait Ona. 135. Marknas Antanas - Vaidila i Digri k. 1921? algirio rinktin. 136. Marsas (pavard neinoma). ?-1947.04.25. algirio rinktins partizanas (...)okaitis Jonas. 137. Martinaitis i Serbentiki k. Sasnavos vls. aibo brolis. 138. Martinaitis Antanas - Aras. 139. Martinaitis Antanas - Kapsas i Subaiks k. Gudeli vls. Marijampols apskr. 1928-1947.01.04. uvo prie Veiveri kartu su J. Jasulaiiu-Kazoku. algirio rinktins kio skyriaus virininkas. 140. Martinaitis Antanas - aibas i Serbentiki k. Sasnavos vls. 1928-1947.

198

141. Martinaitis Antanas-iogas i Padgyviki k. Sasnavos vls. 1925-1947. 142. Martinaitis Juozas -uolas i.Padgy viki k. Sasnavos vls. 1922-? 1947 m. dar buvo gyvas. 143. Martinaitis Zenonas i Degui k. Jank vls. 1931? 144. Martynaityt Natalija - Danut, 1951.05.20 suimta. Gro, gyvena prie Pilviki. algirio rinktin. 145. Martuseviius J. 1926-1946.05. uvo prie Pakuonio. 146. Marnas Antanas - Vaidila i Digri k. Garliavos vls. 1926-? algirio rinktin. 147. Maruaitis Juozas i Pasduonio k. 1925-1948. 148. Maseika Algirdas - Bilinas, arka. Viesulo brys. uvo Garliavos vls. 1946.03.10. 149. Masikonis Vytas -Plutonas. G. 1927 m. Stirnos rinktin. Partizanuose nuo 1945 m. Eilinis. 1946 m. suimtas. 150. Masikonis. Kalniks brys. 151. Masiulionyt Ona i Medin k. Balbierikio vls. uvo 1945.09.20. 152. Maskauskas r. Maslauskas. 153. Maskeliai (du broliai). Navicko brys. 154. Maskelis Jonas, Petro s., i Lopiki k. Rudaminos vls. 155. Maskelis Albinas i arkiki k. Simno vls. 1911-1945. uvo Kalniks myje. 156. Maskelis Alfonsas nuo Kalniks. Beemis. uvo prie Kalniks. ydo brolis. Perkno rinktin. 157. Maskelis Juozas - ydas. Partizanas i Lopiki k. etok vls. 1916? Mir grs i lageri. Perkno rinktin. 158. Maskelis Jurgis i arkiki k. Simno vls. 1926-1945. uvo Kalniks myje. 159. Maskelis Vincas, Juozo s., i Lilikio k. 160. Maskelinas Aleksandras - Strazdas i Ginioni k. Lazdij raj. uvo 1946 m. Apie j ir Milin buvo sukurta daina Ir vl apsiniaukus padang pravirko". 161. Maslauskas (Maskauskas?) Juozas i Riei k. 19261946.
199

162. Mainskas - Kirvelis. Prien ilo partizanas. uvs 1946.10.15-18. 163. Matainskas i Dainavls k. Rudaminos vls. uvo 1945(1946?) m. prie savo nam. Sueistas nusiov. Palaidotas ten pat mike. 164. Matjoaitis Antanas, Simono s., - Mikas i Saltinink k. Krosnos vls. 1920-1945.09.20. uvo Saltininkuose su V. Jukausku. Apsuptas nusiov. Kalniks mio dalyvis. 165. Matjoaitis Bronius - Startas. G. Auksui k. Barzd vls. 1927-1947.05.25. Susisprogdino Paberupio k. pas Ku raiius. 166. Matjoaitis Vytautas-Medis. 1921(?)-1946(?). Lakno brys. 167. Matrosas (pavard neinoma). ?-1947.12. algirio rinktin. 168. Matukait G. r. Matusait G. 169. Matukeviius Jonas - Danielius. G. 1925 m. Geleinio Vilko rinktins partizanas. Suimtas, teistas. Po lageri gro. LLKS Tauro apygardos vadas po Atgimimo. Gyvena Prienuose, 170. Matukeviius Vytautas i Ingavangio k. 1930-1951. 171. Matukynas Jurgis i Uosos k. Balbierikio vls. 53 m. eigulys. uvo 1944.12.19. 172. Matulaitis. Mokytojas i Prien. 173. Matulaitis Antanas - Berelis i Uosuplio k. 1925-1945. Susisprogdino tvikje. 174. Matulaitis Juozas i Kardok k. Kazl Rdos vls. 1924-? uvo tvikje. 175. Matulaitis Juozas i Tump k. virgdaii vls. 1917 1952(?). Legalizavosi, bet greitai buvo itremtas. Vliau kaip liudininkas buvo parvetas Kudirkos Naumiest ir dingo be inios. 176. Matulaitis Jurgis - Slibinas i Dzkijos. Tarnavo pas kinink Barzduose. uvo 1946.03.26 Barzd kautynse. Kul kosvaidiu deng atsitraukianius draugus ir susisprogdino. 177. Matulaitis Klemensas - ilvitis. G. Baragins k. 1907-?
200

178. Matulaitis Vytautas-Kikis. G. Paberi k. Radvilikio raj. 1928-? 179. Matuleviius i Agurkiks. G. 1927 m. Kamos mike buvo nukankintas vokieiais persirengusi ekist. 180. Matuleviius. Suvalk trikampio partizanas. Perjo sien 1945 m. 181. Matuleviius Antanas, Mykolo s.,-Perknas i Liudvi navo. 1913-1985(7). Mir Dotnuvoje. Gedimino rinktin. 182. Matuleviius Antanas - Prancikus i Marijampols. 183. Matuleviius Julius - Dzkas i Rdnink k. 1915(7)1947. Suimtas 1946 m. Mir kaljime. Partizanavo pus met. Dalyvavo P. Lasavickiens ilaisvinime Sangrdoje. Legaliza vosi, bet buvo suimtas ir kalintas. 184. Matuleviius Julius - Zigmas, Gulbinas, G. 1926 m. Agurkiks k. Kazl Rdos vls. uvo 1945.07.10. Eglynlio mike prie slptuvs. Kartu su kitais 8 partizanais j nuud vokieiais persireng sokolovininkai. 185. Matuleviius Juozas, Vinco s., i Kardok k. Karklo brio partizanas. 186. Matuleviius Juozas - Tigras i Kazlavo (Asavos) k. Liubavo vls. 1916-1946.03.17. uvo Tarprubeiuose. 187. Matuleviius Juozas i Valavii k. ?-1946. 188. Matuleviius Jurgis i Agurkiki k. ?-1946. Nukan kintas. 189. Matuleviius Kazys - Radvila. G. 1924 m. Vidgiri k. Keturvalaki vls. Vilkavikio apskr. Vytauto rinktins parti zanas nuo 1945 m. rudens. 1946 m. pavasar buvo paskirtas Tauro apygardos tabo ryininku ypatingiesiems reikalams. Nuo rudens dirbo politins dalies skyriuje. Daug prisidjo prie apy gardos laikraio Laisvs valgas" leidimo. 1947.06.12 Kaune, Tabarikse, pateko pasal, buvo sueistas ir suimtas. Gro. 190. Matuleviius Kstutis i Zomins k. Iglikli vls. 1929-? 1950.03.06 suimtas. 191. Matuleviius Kostas i Ilauo k. 1913-1945.08.02.

201

192. Matuleviius Mindaugas. uvo 1950 m. Vytauto rinktins partizanas. 193. Matuleviius Petras i Ilauo. 1888-1945.08.02. Kosto tvas. uvo kartu su snumi Kostu. 194. Matuleviius Vytautas - Genys, Pemp, Mindaugas. 1921-1950.02.13. G. Kazlavo k. Liubavo vls. Nuo 1945 m. Perk no rinktins partizanas. 1946 m. vasar paskirtas brio vadu. Iformavus rinktin, 1946.06 perkeltas Vytauto rinktin. 1947.07 paskirtas rajono valgybos virininku, 1949.09 perkeltas Kstuio tvonij vado pavaduotoju. 1949.10.13, slpdamasis vandenyje nuo grup upuolusi kareivi, persiald ir vliau Trilaukio k. pas Brokus mir. 195. Matuleviius Vitas - Kareivis i Gudiki k. Igliaukos vls. 1926-1945.06.10. uvo Auktosios k. Sasnavos vls. Palai dotas Mikaliki k. 196. Matuleviius Antanas, Miko s., - Perknas i Liudvi navo. Gyveno Jukneliki k. Rudaminos vls. Buvo suimtas. 197. Matuleviius Vytautas -Pimsa i Gudiki k. Igliaukos vls. 1919-1945. uvo Sasnavoje. Geleinio Vilko rinktin. 198. Matulis Jonas. 199. Matulis Vincas i Gudiks (Gudupi?) k. Suaudytas namuose. 200. Matusa Pranas. Ploki partizanas, uvs Bundzuose 1945.08. 201. Matusa r. Matuseviius. 202. Matusa (Matuseviius) Algimantas. 1921-1948. algirio rinktins partizanas. 203. Matusa (Matuseviius) Jonas - Voveris i Paeerli vls. G. 1920(?) m. 204. Matusa Viktoras i Ploki. 1913-1946(7). Yra ini, kad buvo nuteistas ir suaudytas. 205. Matuseviius Antanas i Eicin k. Paeerli vls. 1924(?)~? algirio rinktin. 206. Matuseviius Bronius. ?-1945. algirio rinktin. 207. Matuseviius Jonas i Bulakos k. ?-1946.
202

208. Matuseviius Kazys i Medvii k. Balbierikio vls. uvo 1947.02.16. 209. Matuseviius Matas i Maiuliki k. ilavoto vls. uvo 1945 m. 210. Matuseviius Pranas - Gulbinas. G. 1912 m. vedi ki k. Luki vls. Atsargos leitenantas. 1945 m. pavasar buvo suorganizavs 74 partizan grup, kuri atved Valk parti zan stovykl. uvo Staliori k. 1945.07.08. 211. Matuseviius (Matusa) Algimantas - Nalaitlis. G. 1930 m. Pavilkijo k. Leki vls. Partizanuose nuo 1950.04. uvo 1950.11.24 Jani k. Leki vls. 212. Matuseviius (Matnas) Algimantas - Neptnas. G. 1921 m. Eicin k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1944.12. Kr algirio rinktin. Buvo Basanaviiaus kuopos vadas. 1947 m. pr. jam suteiktas grandinio laipsnis, o ruden buvo paskirtas TKNK (tremtini, kalini ir nukentjusi kovotoj eim) globos poskyrio virininku. 1949 m. pr. - rinktins adjutantas, nuo kovo mn. - Vytauto rinktins adjutantas, ruden - kovos su alkoholizmu komiteto pirmininkas. 1950.03 paskirtas Vytauto rinktins vadu ir pakeltas puskarininkius, o vasar - virilas. uvo iduotas 1950.06.22 iri-Gudli k. Pilviki vls. Vilkavikio apskr. 213. Matuseviius Stasys - Svainis. Vytauto rinktin. Suimtas 1948 m. 214. Matuseviit (Matnait) Graina - Snaig i Eici n k. Paeerli vls. 1925-1948.02.19. Partizanuose nuo 1944 m. uvo slptuvje tarp Agurkiks ir Klevini k. Luki vls. Mokytoja i Leki, Algimanto ir Vygando sesuo. Kartu uvo brolis Algimantas ir J. Mockeviius-Vover. 215. Matuza. ?1946(7). Matuzos Vinco brolis. K. Deguio kuopos partizanas. 216. Matuza Jurgis, Kazio s., - Dagilis i Makrick k. 19231946.08.31. Buvo ukastas Balbierikio mike. 217. Matuza Kazys, Kazio s., - Vanagas i Makrick k. Gudeli vls. 1920-1946.09.19. uvo Geli k. Pas V. Mekion.
203

218. Matuza Vincas, Kazio s., i Makrick k. Gudeli vls. uvo 1946.09.19 Geli k. kartu su broliu Kaziu. 219. Matuza Vincas i Gebri k. Gudeli vls. ?-1946. K. Deguio kuopos partizanas. 220. Matnait r. Matuseviit. 221. Matnas r. Matuseviius. 222. Matnas Algimantas i Eicin k. Paeerlio vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1948.02.19 Leki girioje, bunkeryje. Kartu uvo sesuo Graina ir J. Mockeviius-Vover. 223. Matnas (Matuseviius) Vygandas i Eicin k. Paeerli vls. G.1930 m. uvo drauge su broliu Algimantu 1950.06.22. iri-Gudeli pelkje. Partizanavo 1-2 savaites. 224. Matveikis (Matveika) Pranas - Ddel, Dda i Dambravinos k. Kazl Rdos vls. 1902-1947.02.28. Latvis, po I pasaulinio karo augs Lietuvoje, pas kinink Stankevii. Partizanuose nuo 1945 m. andaro brys. uvo Agurkiks mike ties Runki k. Ukastas Skausmo kalnelyje. 225. Maurua. Su Baltruaiiu leido partizan laikrat Laisvs kovotojas". 226. Maurua Juozas - Strausas i Jurgeliu k. Pilviki vls. 1930-? 1946 m. suimtas. Vytauto rinktin. 227. Maurukas Stasys - Eigulys, Ringnas i Ringovls. 1918-1947.02.19. uvo Padvarikiuose, Iglikli vls. pas Uldrik. Kartu buvs Dabuleviius suimtas. 228. Mauruaitis Juozas - Kurmis i Pasduons k. Liudvi navo vls. 1908-1947.11.21. Partizanavo mnes. Vaikiojo su broliais Samsonais. Sueistas nusiov Vidzgiriu k. prie Pas duons. Vytauto rinktin. 229. Maztis Juozas i arkeli-Vainin k. 1927(1930)-? uvs. 230. Maziliauskas Jonas - Mnulis i Mock k. 231. Mazionebris(?) Povilas. uvo iauliki k. Prien vls. 1946.04.22. 232. Maeika i Garliavos. Dariaus ir Girno brys. uvo Prien raj. 1945 m.
204

233. Maeika Antanas. G. 1932 m. Bridi k. Sintaut vls. aki apskr. Partizanas nuo 1945 m. uvo 1945.05.12 Sutk girioje - didiajame Valk myje. 234. Maeika Antanas i Bridi k. aki vls. 1932-1951. Partizanavo 3 mn. uvo Ploki girioje vasar. 235. Maeika Juozas - Solistas. ?-1945.07.06. algirio rinktin. 236. Maeika Klemensas - Griausmas. Geleinio Vilko rinktin. uvo 1947 m. 237. Maeika Vincas i Balbierikio vls. uvo 1946.08.22. 238. Maeika Vincas - Mindaugas i Gustaii k. Marijam pols vls. 1919-1949.05.23. Baigs Marijampols Mokytoj seminarij, mokytojavo Prienuose. Buvo uverbuotas saugumo leitenanto Govdos. Vieno susitikimo metu Govd nuov ir 1947.10.13 stojo Geleinio Vilko rinktins 51-j kuop. Po sueidimo 1948.04.01 perjo Dainavos apygardos Dzk rinktins Margio br. Mir Vorkutoje, lageryje Rielag. 239. Maeika Vytautas, Justino s., - nekutis i Kazl Rdos vls. 1927-1947.01.05. uvo Agurkiks k. Kazl Rdos vls. 240. Maeika Vytautas - ilvitis. 1926-1947.12.25(7). Sintaut apylinki partizanas, uvs Vabalikiuose. 241. Maeika Vytautas - vejys i Papartyn k. aki vls. 1914-1947.12.25. uvo Liepalot k., Valakbdio apylinkse, kartu su Jaku, Kunu ir kitais. 242. Maeika Juozas. Partizanas nuo 1945.05.15 iki 1945.07.09. algirio rinktin. 243. Maytis (pavard neinoma, ne K. Pyplys). Geleinio Vilko rinktins vado adjutantas. uvo 1946.06.07 Mikalins mike. 244. Mavydas (pavard neinoma). V. Gavno-Vampyro padjjas vykdant Buktos operacij. 245. Meius Leopoldas i Kauno. Nuteistas mirties bausme ir suaudytas 1962.09.26(7). 246. Medelis (pavard neinoma). Perkno rinktin, Kal niaus brys. 1947 m. uvo Mikyi trake (mike) kartu su Dulke ir kitais.
205

247. Medelis Juozas - Pavasaris i Kelmyns k. 19121946.02.24. uvo Puiki k. ilavoto vls. kartu su Eumu. 248. Medelis Justinas - Atas i Balsupi k. 1923-1945.12.17. uvo Skaisin k. pas Eidukeviius. I Okasvili perlaidotas Marijampol. 249. Medelis Petras -Delfinas i Patains. 1923-1947.07.09. Partizanuose nuo 1946 m. uvo Liepynuose. Ukastas dab. kolektyviniuose soduose prie Mik kio. 250. Meilus. Prie Geri, Kazl Rdos miko pakratyje 1945.02 vadovavo kautynms. Kapitonas. 251. Mejeris - Anoveris i Sausinink k. Vytauto rinktin. 252. Mekraitis Juozas. uvo Girinink k. Pakuonio vls. 1946.02.15. 253. Mekraitis (Mekaitis?) Leonas i Garliavos. 254. Mekras (pavard neinoma). uvs. 255. Meldas V. V. (pavard neinoma). 1946.10.15-18 uvs algirio rinktins kovotojas. 256. Meliauskas Jonas i Auktosios k. 1924-1944.12. uvo Bdos k. Marijampols apskr. 257. Melnykas i Keturvalaki. 1923(?)-1945. Partizanavo trumpai. uvo mike prie Gi. 258. Melnikas Algimantas - valgas. G. 1928 m. Smilgi k. Grikabdio vls. 1947.07.30 sueistas slptuvje egvyg k. pabgo, bet netrukus mir nuo difterito. Palaidotas Paluobiuose. algirio rinktin. 259. Melnykas Antanas - igonas, Jurginis i Dievogalos k. Veiveri vls. 1924-1947.03.29. uvo prie Naudi k. Balandio brys. 260. Melnykas Juozas i Makrick k. ?-1946. uvo Ketur valaki k. 261. Melnykas Leonas. 1945.05.06 prie Jrs upelio suimtas. 262. Melnykas Sigitas - Portas i Gudupi k. Marijampols apskr. 1927-1945.06.25. Partizanuose nuo 1944 m. 263. Melnykas Vincas i Daugird k. G. 1916 m.

206

264. Meninskas Juozas - uolas i uvinto k. 1916 1946.03. uvinto pali partizanas. Prano brolis, buvs Lietuvos policijos vachmistras. uvo prie Krokialaukio ant Pereks upelio kranto. uolo brio vadas. 265. Meninskas Pranas. uvinto pali partizanas, brio vadas. uvo 1945.10.01 Stebuli k. Simno vls. 266. Menkeviius Antanas - Dalgis i arkiki k. Simno vls. Buvo suimtas, kaljo, gro 1956 m. 267. Menkeviius Vytas - Spyglys i akaliki k. Igliaukos vls. 1930-1952.06.24. Pasiksinimo Igliaukos gimnazijos mokytoj komjaunuol Kulikausk dalyvis, Igliaukos gimna zistas, vliau - kaimo parduotuvs vedjas. Partizanuose nuo 1950.04.02. Paskutinis Geleinio Vilko rinktins vadas (po A. Puo). uvo Juodaraistyje, Prien raj. 268. Merkeviius Albinas -Klajnas. G. 1926 m. Krveli k. Kazl Rdos vls. Gyveno Drebulins k. aliosios vls. 1944 m. pabgo i rus armijos ir ijo mik. uvo 1947.05.22 pas Bendori Karklini k. prie Bagotosios. algirio rinktin. 269. Merkeviius (Merkys) Jonas - Dragnas. G. 1916 m. Vidgiri k. Lietuvos kariuomens virila. Buvs policininkas. Vokiei okupacijos metais tarnavo savisaugos batalione, kovojo Ryt fronte. Likviduojant Kuro grupuot prie Liepojos, pateko rus nelaisv, i kurios pabgo. 1946 m. pab. stojo Tauro apygardos Vytauto rinktin. uvo iduotas 1947.09.09 ydro ni k. Marijampols vls. Vytauto rinktins kuopos vadas. Kartu uvo A. Mekeviit-Vaidilut ir P. Vabalas-Tremtinys. 270. Merkinteviius(?) Jurgis - Karklas i Polgn k. Krosnos vls. 1921? arno brys. 271. Merkys r. Merkeviius J. 272. Mekauskas - Mont, Alyt. Vytauto rinktin, Kstuio tvonija. uvo 1950.06.22. 273. Mekauskas Justinas - Balandis. ?-1945.07.10. algirio rinktin. 274. Mekauskas(?) - Mekiukas, Mekut. 1925-1945. Studentas i Kauno. uvo.
207

275. Mekeleviius Antanas-Tigras i Amalviki k. 1919 1945.08.06. uvo III Pali valymo" metu. 276. Mekinis r. Mikinis. 277. Mekeviit r. Mekyt. 278. Mekyt (Mickut, Mekeviit) Aldona - Vaidilut i Geisteriki k. Keturvalaki vls. 1928-1947.09.09. Medicinos sesuo. uvo ydronyse prie Keturvalaki pas Petr Plekait rengtame tabo bunkeryje. Kartu uvo Dragnas, Tremtinys ir sodybos eimininkas. 279. Mekus Albinas i Baltrui k. Barzd vls. 280. Mekus Antanas i Baltrui k. Barzd vls. ?1947(7). m Berlyn, po to partizanavo. 281. Mnulis (pavard neinoma). ?-1947.12. uvo prie Sutk ulini mike. 282. Mickaitis Petras i Kantaliki k. Sasnavos vls. uvo 1945 m. 283. Mickaitis Vytautas. G. 1925 m. Degutlaukyje, gyveno Jurbarke. Moksi Jurbarko gimnazijos 8 klasje. 1945.07.22 ne ant Laisvs varp" netoli Kiduli varcgirio mike j sustabd enkavedistai ir ved Kidulius. Mgino bgti ir buvo nuautas. 284. Mickeviius i Nendriniki k. ?-1945.04.25. uvo Belino raiste. 285. Mickeviius(?) Antanas i lavant. Perlaidotas Lazdi juose 1993.07.18. 286. Mickeviius - Barsukas. 287. Mickeviius Jonas - ekutis i Straigiki k. vent eerio vls. G. 1928 m. Lakno brys. 288. Mickeviius Pijuas - Perknas(7), Sakalas i Balcieriks k. 1918-1945. uvo Utalinos k. pas iob. 289. Mickus A. Geleinio Vilko rinktin. 290. Mickus Jurgis i Tartupio k. Balbierikio vls. uvo 1945.12.27. 291. Mickut r. Mekyt. 292. Miiulis Vytas, Miko s., - Plaukas. uvo 1946.01.31.

208

293. Miiulis - almas i Pakuonio. 1924-1945.06. uvo Oikse. Geleinio Vilko rinktin. 294. Miiulis Kazys, Kazio s., -almas. G. 1921 m. Bakininkli k. Panemuns vls. uvo Uupio k. Panemuns vls. 1946.04.20. 295. Mieldaien Ona i Zarstos k. ilavoto vls. uvo 1945.01.17. 296. Mieldays Albinas i Jiestrakio k. ilavoto k. uvo 1945.04.25. 297. Mieldays Andrius i Zarstos k. ilavoto vls. uvo 1945.01.17. 298. Mieldays Jonas i Zarstos k. ilavoto vls. uvo 1945.01.17. 299. Mieldays Juozas - Tigras nuo ilavoto. uvo 1949.07.22 Kurpi k. Prien raj. pas Latvnus. Kurto brolis. Geleinio Vilko rinktin. 300. Mieldays - Kurtas nuo ilavoto. uvo prie 1949 m. Aliejininko snus. Tigro brolis. Geleinio Vilko rinktin. 301. Mieliauskas Pranas i Macki k. Balbierikio vls. Bdamas 27 met, uvo 1945.04.07. 302. Mielkus Alfonsas i Alksnn k. Suvalk trikampio partizanas. 303. Mielkus Julius - Lubinas. G. 1923 m. Vaitokiemio k. Punsko vls. Sein apskr. 1945 m. pr. stojo Perkno rinktins partizan 4-j kuop. 1945.06 rinktin iformavus, pervestas Vytauto rinktin. 1947.06.10 bunkeris Paneriai" Gintaut k. Kalvarijos vls., kuriame Lubinas slaug sueist kuopos vad pok, buvo kareivi upultas. Kuopos vadas uvo, o Lubinas sueistas ir nuteistas 15 m. lagerio. 304. Mielkus Vitas, Kazio s., - Balandis. G. Lenkijoje 1927 m. 1947 m. stojo Marijampols gimnazijos moksleivi antitarybin grup. 305. Mielaikis Nikodemas - Kavalierius i Strazdiki k. unsk vls. 1922-1945. Buvs pulko snus ir muzikantas. uvo Obelinje prie Sasnavos.
209

306. Mikalauskas Albinas i Sargins k. ilavoto vls. Suimtas, 1948 m. itremtas. 307. Mikalauskas Gediminas - Algirdas i ventragio k. Iglikli vls. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. 1949 m. buvo gyvas. 308. Mikalauskas Pranas i edvyg k. Grikabdio vls. Partizanuose nuo 1945.04.02. uvo 1945.05. Palaidotas Stalio riuose. 309. Mikalauskas Stasys - Vanagas i Veiveri vls. ?-1946. Brio, veikusio apie Veiverius, vadas. 310. Mikalauskas Vytautas - Aras. G. 1925 m. ventragio k. Igliaukos vls. I gimnazijos suolo 1945 m. pavasar stojo Stirnos rinktin. 1947 m. pavasar perkeltas Biruts rinktin tabo ryi poskyrio virininku. Ruden paskirtas tabo val gybos skyriaus virininku, o 1948 m. pr. - ir Broli teismo pirmi ninku. uvo 1948.02.10 Dygri k. Garliavos vls. Kauno apskr. nelaimingo atsitikimo metu. Palaidotas Dygri kapinse. 311. Mikeleviius Stasys i Gelgaudikio. 1887.04.131975.01.26. Kunigas, buv. Miroslavo parapijos klebonas, Vilka vikio vyskupijos kancleris. Apkaltintas ryiais su partizanais. 1949.05.03 suimtas ir itremtas. Gro 1961 m. Palaidotas Barz duose. 312. Mikelionis Jonas. Perkno rinktin. Buvo suimtas Kaune. 1961 m., jau po kaljim, u dokument klastojim Kau ne vl buvo suimtas ir suaudytas. 313. Mikelionis Pranas. Vargdienio pusbrolis. Perkno rink tin, Kalniaus brys. 314. Mikelionis Antanas - aulys. Perkno rinktin. 315. Mikelionis Juozas - Berelis. uvo Agarini k. vent eerio vls. per klaid nuautas Varnno. 316. Mikelionis i Veisiej vls. ?-1945.03.30. uvo Veisiej vls. Pasak baudjo, prie mirt pasaks: A esu Lietuvos partizanas, kovoju ir mirtu u jos laisv". 317. Mikelionis Antanas -Gruodis, aulys. arno rinktins
vadas po V. Stepuleviiaus-Mindaugo mirties 1947.05.19.
210

318. Mikelionis Vincas - Vargdienis. uvo 1946 m. ruden Laibagali k. Veisiej vls. pas Krukonius. Brio vadas. 319. Mikeviius Antanas i Delnick k. Krosnos vls. 320. Mikionis Vladas i Geli k. Gudeli vls. Bdamas 26 met, uvo 1946.08.12. 321. Miklaeviius (Miklueviius) Vytautas - Briedis i Viakio Rdos. 1923-1945.04.10. algirio rinktin. Partizanuose nuo 1944 m. uvo sargyboje prie Bdos pienins. Palaidotas Viakio Rdoje. 322. Miklikas(?) i Viakio Rdos. algirio rinktin. uvs(?). 323. Mikluis Vitas, Antano s., - Vikruolis i Ponios k. Simno raj. 1931-1950.01. LDK Kstuio bryje nuo 1948 m. uvo. 324. Mikuckas. Zapykio brys. 325. Mikuckas Bernardas nuo Jank. 326. Mikuckas Norbertas - emukas. G. 1910 m. Puskuni gi k. Leki vls. aki apskr. Mikininkas. Nuo 1946 m. pavasario Tauro apygardos algirio rinktins partizanas. 1947.06.10 paskirtas Basanaviiaus (vliau 36-osios) kuopos skyrininku. uvo 1949.03.14 prie Viluii k. Kartu uvo L. Kutkaityt ir A. Mockeviius-Skydas. 327. Mikuckas Vincas i Novos k. Zapykio vls. Partizanavo 1945 m. Suimtas. 328. Mikuiauskas. algirio rinktin. 329. Mikuauskas Antanas - Rickus i Palavanio k. G. 1918 m. 330. Mikuauskas Juozas - arvas i iauliki k. G. 1921 m. Blaks brolis. Kaljo. 331. Mikuauskas Jurgis - Blak i iauliki k. Prien raj. G. 1925 m. Suimtas 1945 m. Nuteistas. Gro. 332. Mikuauskas Klemensas i Vart k. Prien raj. 19281946.03.19(1946.10.05). 333. Milaauskas Juozas i Balbierikio vls. uvs 1949.03.10 Naujojoje toje(?). 334. Milius Antanas - Beras. Perkno rinktin. 335. Milius Jonas i Brazavo k. apylinki. uvs.
211

336. Milius Stasys i Kiduli. 1908-1947.04.25. uvo prie Slavik kartu su broliais A. ir J. Neverauskais ir A. Jasaiiu. 337. Milda (pavard neinoma) - Smala. Geleinio Vilko rinktins 51-oji kuopa. uvo 1950.02.17. 338. Mileika r. Milenka. 339. Milenka (Mileika?) Antanas - Balandis. 1915(?)1945.01.30. uvo Alininkuose. Geleinio Vilko rinktins skyrininkas. 340. Mileris Vincas. G. 1917 m. Leoniki k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1945.05.06. Rugsjo mn. legalizavosi. 1946.01 suimtas ir nuteistas. 341. Miliauskas Ciprijonas - Sopranas i Palnyios k. Sang rdos vls. 1923-1946.10.12. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo Santakos k. pas Cita vii. Kartu uvo V. Valenta-Dobilas. 342. Miliauskas Jonas - Tramvilis i Berini k. Keturva laki vls. 1925-1947.03.19. uvo Buktos myje. Palaidotas Skardupiuose. 343. Miliauskas Abdonas -Seklys i Pagirio k. Marijampols vls. 1924-1947. uvo prie Skardupi. 344. Miliauskas Juozas. 1924-1945.02.21. uvo Liepako juose. 345. Miliauskas Jurgis - Sapnas. G. 1920 m. Vyiaus k. Auk tosios Panemuns vls. Kauno apskr. Partizanas nuo 1946 m. Geleinio Vilko rinktins iedo kuopos brio vadas. uvo 1950.02 prie Darsnikio Kruonio vls. Kaiiadori apskr. Pagal kitas versijas, jis uvo vasario mn. Vyiaus k. Auktosios Pane muns vls. Kauno apskr. arba 1950.01.19. 346. Miliauskas Justinas. Bjo partizanus i Geisteriki k. Bartnink vls. 347. Miliauskas Danius i Kidoliki k. unsk vls. uvs. 348. Miliauskas Vitas. ?-1946. 349. Milinauskas Juozas - Dainius. uvinto partizanas. uvo pas Luginsk Sauln k. Verebiej vls.

212

350. Milinauskas Juozas - Darius i Kolonist k. Simno apylinki. 1927-1945. Lakno brys. 351. Milinkeviius Juozas - Kelmas, Vytenis. G. 1919 m. Trumpali k. Punsko vls. Sein apskr. Nuo 1946 m. pr. Perkno rinktins partizanas. Birelio mn. iformavus rinktin pervestas lauro apygardos Vytauto rinktin. 1949 m. ruden paskirtas komiteto nariu kovai su alkoholizmu, o met pab. - Gedimino tvonijos vado pavaduotoju. 1950.09.11 susisprogdino slptuvje Girkant k. Bartnink vls. Kartu uvo Vytautas SinkeviiusBgnas ir Juozas ernius. 352. Miliauskas i Papilvio k. Veiveri vls. Biruts rinktins I brio kovotojas. Bdamas 17 met 1945.07.12 uvo Kazl Rdos mike, Eglynlyje. 353. Miliauskas Jonas. Palaidotas Veiveri Skausmo kalne lyje. 354. Miliauskas Justinas, Vinco s., i Papilvio k. uvo tvi kje. 355. Miliauskas Vytautas i Papilvio k. ?-1949. 356. Miliukeviius Juozas - Varmas, altis i Vart k. lavant vls. 1927-? Perkno rinktin, Kalniaus brys. Prano brolis. uvo Mikyi trake (mike). 357. Miliukeviius Pranas - Vilkas i Marinkos k. Simno vls. Perkno rinktin, Kalniaus brys. alio brolis. uvo 1950 m. Gervn pelkse. 358. Milius Juozas, Jono s., i Dauki. 1922-? Simana viiaus-Kstuio grup. 359. Milius Stasys - Berelis. G. 1909 m. Judri k. Kiduli vls. Siuvjas. 1941 m. dalyvavo sukilime. Partizanauti pradjo 1945 m. uvo su draugais 1947.04.25 Auktosios Plynios mike prie bunkerio (apsupti susisprogdino). Ukasti iaudinje Liute ron evangelik kapinse. 360. Milinas Jurgis. G. 1921 m. Sutk k. Kiduli vls. Moksi Jurbarko gimnazijoje. 1944 m. vasar su broliais Jonu, Juozu ir Pranu pasitrauk Vakarus. Vokietijoje juos rusai suga

213

vo iru/dar filtravimo lager. Jurgis su Pranu pabgo ir slapsty damiesi gro Lietuv. ia stojo partizan gretas ir kovojo Kiduli apylinkse bei emaitijoje. 1946 m. Jurgis Rotuli k., netoli Jurbarko, persikls per Nemun, ukliud autuv ir uvo. 361. Milinas Pranas-Putinas i Sutk k. Kiduli vls. 1915 1948.08.31. algirio rinktin. 1944 m. vasar su broliais Jurgiu, Jonu ir Juozu pasitrauk Vakarus-Vokietij. Vokietijoje buvo sulaikyti, rus udaryti filtravimo lager, i kurio Pranas su dviem broliais pabgo, gro Lietuv ir ijo mik. uvo Balkoj mike. 1990 m. perlaidoti Kiduliuose. 362. Milkeris Zigmas - Vaiduvis. G. 1926 m. Vaiguviki k. Ploki vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1947.11.17 Kdr mike stovykloje netoli Matijoiks k. 363. Milkus r. Mielkus. 364. Milkus Piotr r. Lastauskas G. 365. Miloeviius (Mikloeviius?) nuo Jank. 366. Miluauskas Albinas i Vart k. Balbierikio vls. 19301948. 367. Miluauskas Alfonsas - Slapukas i Vart k. Balbie rikio vls. 1925-1947. 368. Miluauskas Juozas i Vart k. Balbierikio vls. 1901 1948. Albino tvas. uvo su snumi t pai dien. 369. Miluauskas Justinas i Vart k. Balbierikio vls. 19291949. 370. Miluauskas Klemensas i Vart k. Balbierikio vls. uvo 1946(7). 10.05. 371. Minceviius. Girkantuose prie Kalvarijos pas Mince viien uvs partizanas. 372. Mindaugas (pavard neinoma). Buvo nunuodytas kartu su V. Maskelinu-Bijnu. 373. Mindaugas (pavard neinoma). algirio rinktins kovotojas, 1947.02.10 uvs Maraziki k. Igliaukos vls. Kartu uvo vokieiai Kalfrydas ir Valteris. 374. Mindaugas (pavard neinoma) i Viakio Rdos. uvo Antrj Girinink k. Veiveri vls. 1949 m. Biruts rinktin.
214

375. Minkeviius. Perkno rinktin. Buvo ukastas Kalva rijoje prie kareivini. 376. Miniotas Bronius. 377. Minkeviius Antanas i Delnick k. Krosnos vls. 1922(?)-1946(?). Lakno brys. 378. Miraius Algis - Negras. Geleinio Vilko rinktin. 379. Mirijauskas Juozas - Patrimpas. Sueistas Kalniks myje. Balandio brolis. Mirs. 380. Marijauskas Stasys - Balandis i Pagrd k. Rudaminos vls. 1909-? Suimtas 1947.01.25. Mindaugo grup. 381. Miseviius Jonas i Papiki k. Zapykio vls. Lietuvos puskarininkis. 1945 m. suimtas. Brio vadas. 382. Miseviius Juozas. G. 1923 m. Papiki k. Zapykio vls. Partizanas nuo 1944 m. pab. Legalizavosi. 383. Miseviius Juozas - Grenadierius. G. 1913 m. JAV. Vokiei okupacijos metais tarnavo savisaugos daliniuose. U jus rusams, suimtas. Pabgs 1947.04 stojo Vytauto rinktins 43-ij kuop. uvo 1948.02.13 pas Aleks Juodeli k. Liubavo vls. 384. Misikeviius Jonas- Atnas, pokas i Beviri k. Liu bavo vls. 1927.03-1952.01.10. Iki 1950 m. ryininkas, vliau partizanas. uvo Trilaukio k. iduotas Kabelio. Keliskart buvo kirts Lietuvos-Lenkijos sien. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 385. Misingeviius r. Armonaitis J. 386. Misiukeviius eslovas. Suvalk trikampio partizanas. 387. Misiukeviius Petras - Strazdas i Rdnink k. Sangr dos vls. 1921-1946.10.30. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. uvo Trakn k. Mikulionio sodyboje. Kartu uvo J. Lasavickas-Basanaviius. 388. Misinas Martynas i Raeli k. 389. Mikinis (Mekinis) Antanas, Antano s., i Triobiki k. Liudvinavo vls. 1920-1975. Partizanuose nuo 1944 m. Parti zanavo su Raytiniu elsvos-aliosios mike. 1945.12.30 suimtas, nuteistas suaudyti, vliau isistas Uralo kasyklas. Gro 1956 m. Palaidotas Liudvinave.
215

390. Mikinis Jonas, Igno s. G. 1928 m. Skituri k. Simno vls. Geleinio Vilko rinktins 44-oji kuopa. Petro brolis. 391. Mikinis Petras, Igno s.,-Gediminas, vaigd i Aly taus apskr. 1921-1945.12.25. Viesulo brio partizanas. Jono brolis. 392. Mikinyt-Gureviien Danut i Zaili k. Simno vls. G. 1930.03.24. Anksti netekusi tv, gyveno pas gimines. Vytauto rinktins uolo kuopos ryinink 1949-1952 m. 393. Mitrikeviius Vincas. G. Pdiki k. Krosnos vls. 1918? Lakno brys. Legalizavosi. 394. Mitruleviius Petras -Kilbas i Balbierikio vls. 19241946.06.13. uvo Balbierikio mike. 395. Mitruleviius Stasys i Skuri k. Balbierikio vls. uvo 1945.04.07. 396. Mykolaitis Bronius i Trakiki k. Geleinio Vilko rinktin. 397. Mykolaitis Jonas i Trakiki k. Marijampols vls. Kazio, Kosto ir Vito brolis. 398. Mykolaitis Kazys - Laknas i Trakiki k, 19091947.07.30. uvo Raiupyje. Jono, Kosto ir Vito brolis. 399. Mykolaitis Kostas i Trakiki k. uvo bunkeryje prie Gi. Jono, Vito ir Kazio brolis. 400. Mykolaitis Vincas i Gelgaudikio. algirio rinktin. 401. Mykolaitis Vitas - Aidas i Trakiki k. 1928-1947.07.30. uvo Raiupyje. Jono, Kazio ir Kosto brolis. 402. Mykolaitis Jonas. G. 1915 m. Dauiki k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1945. 05. 06. Rugpjio 15 d. legalizavosi. 1946.01.30 buvo suimtas ir nuteistas. 403. Mykolas - Vanagas. 404. Mykolauskas. ilavoto apylinki brio vadas 1945 m. Priklaus Graio briui. 405. Mykolauskas Stasys, Brio vadas Suvalkijoje. 406. Mockaitis Antanas nuo Jank. 407. Mockaitis Jonas - Marsas. Partizanas nuo 1946.10.10 iki 1947.04.25. uvo Laugirio mike. algirio rinktin.
216

408. Mockaitis Juozas i Paluobi. algirio rinktins 36-osios kuopos vadas. uvs 1946 m. 409. Mockaitis Viktoras. G. 1924 m. Naudi k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Suimtas Kajeck durpyne. Lietuv negro, gyvena Rusijoje. 410. Mockaitis Vytautas. Palaidotas Veiveri Skausmo kalnelyje. 411. Mockapetris Petras, Simono s., - Kairys i epeliki k. Prien vls. G. 1925 m. Geleinio Vilko rinktins 3-iasis brys. Nuo 1947 m. brio vadas. Veik Graui-Mozriki apy linkse, Prien raj. Idav A. Rukait. Buvo umigdytas ir ekist suimtas. 1949 m. pr. nuteistas 25 m., vliau - mirties bausme. 412. Mockapetris Povilas i Prienlaukio k. 1912-1946. 413. Mockapetris Simonas i Bieklaukio k. Prien vls. uvo 1945.04.26. 414. Mockelis Jurgis i arkiki k. 415. Mockeviius Alfonsas - Lokys i Stanaii k. Garliavos vls. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno brys. uvo Grabavos mike 1948.01.05. Partizanuose nuo 1944.12.10. 416. Mockeviius Antanas-Skydas. G. 1923 m. Paluobi k. Grikabdio vls. Partizanuose nuo 1945 m. algirio rinktins 36-oji kuopa. uvo 1949.03.14 prie Viliui k. Jank vls. 417. Mockeviius Jonas - Girnas. G. 1922 m. Paluobi k. Grikabdio vls. algirio rinktins 30-osios kuopos partizanas nuo 1946 m. Sugedus ginklui, buvo suimtas ir kalintas Vorku toje. Grs. Vovers ir Skydo brolis. 418. Mockeviius Juozas - Vover, Drugys, Vytenis. G. 1920 m. Paluobi k. Grikabdio vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. algirio rinktins 36-osios kuopos vadas. uvo 1948.02.19 slptuvje mike tarp Agurkiks ir Klevini k. Luki vls. Kartu uvo G. Matnait ir A. Matnas. 419. Mockeviius Vladas - Vyturys i Bambinink k. 19201945.08.07. uvo uvinto eere. 420. Mockus. uvo 1945.05.12 Valk (Zanavyk) myje. 421. Mockus Jonas - Alksnis i Marijampols. ?-1946.
217

422. Mockus Juozas i Krik k. Paeerlio vls. 19201945.05.12. uvo Valk kautynse. Tai buvo pirmasis ir pasku tinis jo mis. 423. Moneika Vytautas - Sinkutis(?). algirio rinktin. 424. Monikas Albinas. algirio rinktin. Partizanuose nuo 1945.01.02. 425. Montvila. uvo 1947.09.24 Biruts rinktins tabo bunkeryje kartu su J. Lekeiumi-Grafu ir kitais. 426. Montvila Jonas r. Brazaitis Jonas. 427. Montvila Vincas i Padovinio k. 428. Morkelinas - Labutis. Kstuio grups partizanas. P. Baranausko -Aro draugas. uvo 1949.02 prie Ar. 429. Morknait Kastut - Ramut i Main k. Prien vls. 430. Morknas Antanas - Svirplys, Mikas i Main k. Prien apskr. 1913-1945.05.13. 431. Morknas Jonas - Akmuo i Main k. 19211945.05.13. 432. Morknas Kazys i Main k. Prien vls. 1914(?)1944.07.29(7). uvo. 433. Morknas Petras i Kluoniki k. Zapykio vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1945.02.26 iemkelio miko pelkje prie Eerlio. Arlausko brys. Ten pat uvo dar 17 kovotoj. 434. Morknas Vincas - Audra i Main k. Prien vls. 1925-1946.09.06. uvo iudiki k. Prien raj. Geleinio Vilko rinktins kovotojas nuo 1944 m. 435. Morknas - Vaidila i Digri k. Garliavos vls. Biruts brys. uvo Veiveriuose 1947.09.24. 436. Motiejnas Antanas, su ginklu rankose uvs Marijam pols mokytoj seminarijos moksleivis. 437. Motza Jurgis - Dagilis i Makrick k. 1923-1946. Vanago brolis. 438. Motza Kazys - Vanagas i Makrick k. 1920-

218

1946.09.19. Jurgio brolis. uvo pas V. Mekion Geli k. Gudeli vls. U/kastas Balbierikyje. 439. Motuza Vincas i Geli k. Gudeli vls. 1925-1946. K. Deguio brio partizanas. 440. Motuza Vincas i Makrick k. 1925-1947.04.17(?). 441. Motuza Vitas i Atesnykli k. Simno vls. 1928-? Buvo suimtas. 442. Mozraitis i Luki vls. 1944 m. partizanas. Suimtas kartu su Virpa ir nuteistas 10 m. kaljimo. 443. Mozraitis Kajetonas. G. 1927 m. Liepkart k. Luki vls. Partizanas nuo 1945.04. uvo 1945.05.12 Valk myje. 444. Mozraitis Vincas. G. 1924 m. Batiki k. aki vls. Gyveno varpli k. aki vls. Partizanas nuo 1945.06. Gruodio mn. suimtas ir nuteistas. Gro. 445. Mozraitis Albinas - Pykuolis i akaliki k. 19091946. uvo Baltramurgio k. Prien raj, 446. Mozraitis Antanas-Girinis i akaliki k. 1918-1947. uvo Tartupio k. Prien raj. 447. Mozraitis Jonas. algirio rinktin. uvo prie 1946.09. 448. Mozraitis Juozas i Martiiks k. 1928-1945.09.12. uvo Vaiguviki k. laukuose, Ploki vls. Kartu uvo P. Atkoius (Atkoinas), A. Pilypaitis, J. Uupis, P.Venys, J. Kajackas, V. Runas. Buvo niekinami Plokiuose, ukasti Gelgaudikyje. algirio rinktin. Stasio brolis. 449. Mozraitis Kajetonas. G. Bizieri k. aki raj. 1921 1945.05.12. uvo Valk myje. 450. Mozraitis Stasys. G. 1923 m. Martiiks k. Ploki vls. algirio rinktin. 1945.09 legalizavosi, buvo suimtas ir nuteistas. Gro 1957 m. 451. Mozras Andrius - Kantras. G. 1896 m. iauliki k. Prien vls. Gyveno Rdupio k. Prien vls. 452. Moelis (Maelis?) Mykolas, Napoleono s.,-Berelis. G. 1927 m. Suimtas 1947 m. Gudupi k. Liudvinavo vls. 453. Muliuolis Jonas - Spalis. Perkno rinktin. 454. Mulvinskas Vincas i Naujj Vedegiki k. Paeerli
219

vls. 1901(?)-? Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. algirio rinktin. 455. Munikas Albinas i Pilviki vls. algirio rinktins kulkosvaidininkas. uvo ili k. pievose, dengdamas atsitrau kianius draugus. Palaidotas Brazikuose. 456. Muraka Juozas, Antano s., i Piln k. Panemuns vls. 1925-1947.12.19. Biruts brys. uvo ar buvo suimtas Kauno apskr. 457. Muraka Vytautas i Sabijon k. algirio rinktin. 458. Murauskas (Murawski) Antanas i Zwikiele k. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. Galbt tai Ungurys. 459. Murauskas Antanas -Ungurys i Pagrauiu k. Liubavo vls. 1924-1948.02.13. partizanus ijo 1946 m. grs atostog i tarybins kariuomens. Brio vadas. uvo Juodeliuose pas Aleks. Kovojo Suvalk trikampyje. 460. Murauskas A. i Ruktn k. Vilkavikio raj. Parvyks i kariuomens atostog, ijo mik. uvo. 461. Murauskas Juozas - Topolis i Zovodos k. Sangrdos vls. 1925-1945.03.02. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo, eidamas per Lietuvos-Lenkijos sien Giluii k. Vytauto rink tins 4-oji kuopa. 462.Murauskas Valdas -Ulonas. G. irvyd k. Keturvalaki vls. 1920-1949.01.20. Pali partizanas, uvs Dauki beryne kartu su Vju ir Dliu. 463. Mureika Antanas - Barzda i Krik k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1945.01.06. Skyrininkas. uvo 1946.01.04. Ranins k. Paeerli vls. 464. Mureika Antanas i irvyd k. Leki vls. uvo 1946.01.04 Paidagi k. pas Maiansk kartu.su P. Linciumi. Niekinti Krikuose. 465. Mureika Vytautas. algirio rinktin. 466. Murkus (pavard neinoma). Vytauto rinktins parti zanas. 467. Muzikas Vitas - Viltis. Vienas i paskutinij Vytauto rinktins kovotoj. uvs prie Bartnink.
220

N
1. Naginionis Jonas i Par k. algirio rinktin. 2. Naginionis Kazimieras - Tauras i Marijampols. 19281946. Feleris. Rygiki Jono gimnazijos gimnazistas. 3. Naikelis Petras -Pup Dd i Mriniks k. Kazl Rdos vls. 1896-1947.08.16. Partizanuose nuo 1946 m. algirio rink tins B. Brazausko-Sakalo kuopa. uvo Krveli-Griei girioje, buvo niekinamas Kazl Rdos turgavietje. Kartu uvo snus. 4. Naikelis Vytautas - Petras i Mriniks k. Kazl Rdos vls. 1921-1947.08.16. uvo Krveli-Griei girioje kartu su tvu Pup Dde. algirio rinktin. 5. Naktel (pavard neinoma) i Zapykio. Smarkiai apdeg pas Kaminsk Pareli k. unsk vls. (Bunkeryje pyl lemp benzin, usideg ir mir tame paiame kaime pas Palaik 1949 ar 1950 m.) Palaidotas Bamikynje Topiliakalnio(?) k. unsk vls. Kapas numelioruotas. 6. Naktel, buv. Kazl Rdos policijos virininkas, vadovavo partizan briui zanavykikame Viakio krante. uvo kartu su draugu pasaloje. 7. Naktis (pavarde neinoma). Tauro apygardos tabo viri ninko adjutantas. uvo 1948.01.06. 8. Nalauskas Juozas i Bauboniki k. 1913-1945. Buvo ukastas Balbierikio mike. 9. Nanaviius Vitas-Maylisi Bdviei k. Bartnink vls. 1926-? Partizanuose nuo 1947 m. Vytauto rinktin. 10. Naras (pavard neinoma). algirio rinktin. 11. Naras (pavard neinoma). 1947.02.05. Prien raj. kartu su Deiniu (ne K. Pinkvarta) ir Rasite uvs partizanas. 12. Narbutas Vytas i Ranins k. Paeerli vls. 1923-? Vokiei okupacijos metais buvo savisaugos batalione. Ujus rusams, partizanavo iki pirmosios amnestijos paskelbimo. Pasidav. Po mnesio buvo suimtas ir tardant nukankintas. 13. Narijauskas Bronius-Katonas. G. 1921 m. Raiupio k. Sasnavos vls. Baigs Kvietikio ems kio technikum ir Dotnuvos auktesniuosius ems kio kursus. Nuo 1945 m. pr.
221

Geleinio Vilko rinktins Kryiuoio brio partizanas. 1946.02 pr. buvo suimtas ir nuteistas. Lietuv gro 1957 m. Mir 1993.09.12 Marijampolje. 14. Narijauskas Juozas, Jono s., i Igliaukos(?) G. 1927 m. 1948 m. suimtas. 15. Narkelinas Jonas i Stok k. virgdaii apylinki. ?-1946(1947). uvo aki raj. Graiki apylinkse (mir sueistas). 16. Narsutis (pavard neinoma). Zanavykijos partizanas, uvs Germuoli k. 17. Narueviius Antanas - Akuotas i Ssnink k. Kalva rijos vls. 1923-1949.04.19. Partizanuose nuo 1945 m. Nusiov Rudels k. pas Virbick, slptuv apsupus kariuomenei. Kartu nusiov Rapolas (Rapoliukas) nuo Panevio. Vytauto rinktins uolo kuopa. 18. Nauburaitis Pranas-Tarzanas i Albertiki k, Gelgau dikio vls. 1912-1950.02.02. Partizanuose nuo 1944.11.17. Neaikiomis aplinkybmis uvo pas J. Jak Dobilaii k. Gelgau dikio vls. algirio rinktin. 19. Naudiai i Antrj Girinink k. 2 broliai. uvo tvikje 1949.02.28. Biruts rinktin. 20. Naudius Andrius-Tvelis, Beras. G. 1916(?) m. Ant rj Girinink k. Veiveri vls. uvo 1949.03.09 pas Klimansk Antrj Girinink k. Broniaus ir Petro brolis. algirio rinktin. 21. Naudius Bronius -iemys, pokas. G. 1920 m. Antrj Girinink k. Veiveri vls. 1949.03.09 pas V. Klimansk - Antr j Girinink k. slptuvje buvo suimtas, kaljo ir po Stalino mirties gro. algirio rinktin. 22. Naudius Kajetonas i Skriaudi. Biruts rinktins I brio kovotojas. Mir 1993(?) m. 23. Naudius Petras. ?-1945.03.15. algirio rinktin. 24. Naujokait Regina i Viakio Rdos. Mir lageryje. algirio rinktin. 25. Naujokaitis (pravarde Kamantas) Jonas(?) i varpli k. aki vls. Konstantino brolis.
222

26. Naujokaitis (pravarde Kamantas) Konstantinas Briedis, Tautmylis i varpli k. aki vls. 1907-1947.12.25. Kuopos vadas. uvo pas Kuncait Bagdi k. aki vls. algirio rinktin. 27. Naujokaitis Juozas. G. 1923 m. Steponkiki k. Luki vls. uvo 1945.06.14. Stalioni k. 28. Naujokaitis Petras. G. 1924 m. unkari k. Luki vls. Buvo mike, legalizavosi, bet valdiai pradjus persekioti, vl gro pas partizanus. Tolesnis jo likimas neinomas. Vlado brolis. 29. Naujokaitis Vladas. G. 1919 m. unkari k. Luki vls. Partizanavo 1,5 met. uvo 1945.05.12 prie Biin. algirio rinktin. 30. Naujokaityt Marcel i varpli k. aki vls. ?-1947. uvo mike Plieniki k. apylinkse. Konstantino sesuo. 31. Naujokas (pavard neinoma). uvo 1945.06 Rdupyje. Geleinio Vilko rinktin. 32. Naujokas Feliksas i Pilviki. 1924-? Partizanuose nuo 1944 m. Partizanavo metus. Isislapst iauliuose. Mirs. 33. Naujokas J. uvo 1945.05 Luki vls. Staliori mike. 34. Naujokas Jonas i imn k. Skriaudi apylinki. uvo 1946 m. Pajiesio mike. 35. Naujokas Jonas - Gintaras. Geleinio Vilko partizanas. Palaidotas ilavote. 36. Naujokas Juozas. G. 1922 m. Stepaniki k. aki apskr. uvo 1945.06.16. Palaidotas Staliori kapinse, Luki vls. 37. Naujokas Juozas - iogelis, Kstutis, Vaidila, Kietis. G. 1929 m. Sparvini k. Grikabdio vls. I pradi partizan ryininkas, vliau - partizanas. Susisprogdino 1949.11.20 ryt pas Dovydait ukt k. Jank vls. Kartu uvo V. SadauskasVelna. 38. Naujokas-Jrel. Geleinio Vilko rinktin. 39. Naujokas Tadas - pokas. G. mr k. Veiveri vls. 1888-7 40. Naujokas Vitas - Jupiteris. G. 1922 m. ivavods k. Iglikli vls. 1947.01.12 ijo mik. Buvo Geleinio Vilko
223

rinktins ryininkas, grandininkas, brio vadas, skyrininkas. uvo 1948.02.18 Veselavos k. Iglikli vls. 41. Naujokas Vladas. G. 1919 m. Voniki k. Ploki vls. uvo 1945.08.07 Eicin k. Paeerli vls. Dumiaus sode. 42. Naujokas Pranas - Kietis. 1911-1950.12.20. G. Gailini k. Jank vls. aki apskr. algirio rinktins vado adjutantas. uvo Jank mike, aki apskr. 43. Naujnas Vytautas - Karinas. G. 1927 m. Paskarlupi k. Kazl rdos vls. Marijampolje moksi mokytoj semi narijoje. 1948.05.22 tvus iveus Sibir, Vytautas ijo par tizanauti. uvo 1949.02.10 Brazik mike prie Garanki k. (susisprogdino). Kartu uvo arnas, Aidas ir Dragnas. 44. Naulinas Pranas -Tarzanas i Dobil k. aki raj. algi rio rinktin. 45. Navasaitis Mykolas - Ainis i arkbds k. Iglikli vls. 1914-1945.04.26. uvo Maiuliki k. 46. Navickas Antanas, Martyno s.,-Kurmis i Krosnos vls. Vytautiki k. 1915? Lakno brys. Brio vadas. Suimtas 1946 m. idavinjo. 47. Navickas Gintautas - Dudutis, Benius i Grajausk k. Bartnink vls. 1925-1952.01.10. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Trilaukio k. Pajevonio vls. iduotas Kabelio. 48. Navickas Juozas, Vinco s.,-Litas i Varnupi k. Liudvi navo vls. 1927-1947.12.23. uvo Vytautikse. 49. Navickas Jurgis r. Jukeviius Juozas. 50. Navickas Kostas - Viltis i Dobilijos k. Kauno raj. 19261949.06.06. kininkas. Partizanuose nuo 1948 m. uvo namuose Taurakiemio k. Geleinio Vilko rinktin. 51. Navickas Leonas. 1922-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 52. Navikas Albinas - Skirgaila i ilbali k. Vilkavikio raj. 1928-1952.01.03. uvo ilbali k. iduotas dar partizana vusio Kabelio. Kartu uvo sodybos eimininkas Jonas Beleviius. 53. Navickas Vaclovas - Perknas, Auksutis, Rytas i Pa kirsni k. Kalvarijos vls. 1909-1946.10.28. Lietuvos kariuome ns kapitonas. Tarnavo Marijampolje 9-ajame p.p. Po antrosios
224

okupacijos m organizuoti pasiprieinim ir 1945 m. pavasar jau vadovavo 400 partizan. Pasivadino Perkno daliniu, veik Kalvarijos, Liudvinavo, Krosnos, Rudaminos ir Sangrdos vls. Susikrus Tauro apygardai, jo dalinys buvo pavadintas Perkno rinktine. 1946 m. susikrus Dainavos apygardai, dalis Perkno rinktins priskirta Dainavai, o likusi performuota Gedimino rinktin. 54. Navickas Saliamonas. 1929-? Vytauto rinktin. 55. Navikas Vincas. Susiaudymo 1945.05.19 etokuose pas Miluk dalyvis. Perkno-Gedimino rinktin. 56. Navikas Vincas - Dd i Skinki k. 1912-1952.06.24. u vo Juoda raityje (Prien ile) su Menkeviium-Spygliu ir kitais. 57. Nedzinskas Pranas, Antano s., - Gintaras i Zizn k. Miroslavo vls. 1908-1997.10.21. Partizanavo LDK Kstuio skrajojaniojo tabo Tulabos bryje. Suimtas. Teistas. Gro. Mir Marijampolje. 58. Nedzinskas Pranas i agariu k. Lazdij raj. 19261948.01.01. Moksi Seirij mokykloje, Alytaus gimnazijoje, Vilniuje vakarinje mokykloje, kuri baig 1947 m. Partizani niame judjime dalyvavo nuo 1945 m. mik ijo 1947 m. ruden ir netrukus uvo. 59. Nedzinskas Stasys. 1925-1945.02.21. uvo Liepakoj myje. 60. Negrelis (pavard neinoma). 61. Neifalta Vladas - Gintautas i Giraits k. venteerio vls. Lakno brolis. uvs. 62. Neifalta Jonas - Sakalas, Laknas i Giraits k. vent eerio vls. 1910-1945.11.20. 1944.09 organizavo Vanag br. Vadovavo Kalniks miui. Alytaus ulon pulko puskarininkis. Sueistas Seimeniki k., pasiek Kalniks mik, ten sak draugams trauktis, o pats nusiud. Gedimino rinktins Kstu io grups Lakno kuopos (brio) vadas. 63. Neifaltien-Grikonyt Albina - Puel i Stebuli (Papartli) k. Simno vls. 1915(1917)-1945.05.16. uvo Kalniks myje. Mokytoja.
225

64. Neimantas Vytautas - Jaunutis. 1930-1949.10.02. G. ulneli k. Lazdij raj. Partizanauti pradjo 1947 m. pr. Varmo bryje. uvo Kalniks pamikje prie Stebuli k. kartu su to paties brio partizanu Vitu Tuinyla-Kariu. 65. Neimonas Petras. 1923-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 66. Nendr (pavard neinoma). uvo 1952.08. Pas j buvo rastas S. Stanikio-Lito 1952.08.26 laikas A. RamanauskuiVanagui. Litas ra, kad Vytauto rinktinei paskirtas naujas vadas ir padtis normalizavosi. 67. Neris (pavard neinoma). G. 1923(?) m. Geleinio Vilko rinktins 54-osios kuopos kovotojas, uvs 1948.08.04 Palavani k. Iglikli vls. 68. Nevirauskas Antanas - altneris, alnierius. G. 1922 m. Jotiki k. Kiduli vls. uvo 1947.04.25 Auktosios Plynios mike, Laugirio myje, kartu su broliu Jonu, Laukaiiu ir A. Jasaiiu. 69. Nevirauskas Jonas - Osvaldas. G. 1920 m. Jotiki k. Kiduli vls. uvo 1947.04.25 Auktosios Plynios mike Lau girio myje kartu su broliu Antanu. 70. Nevirauskas Juozas. G. 1925 m. Gniev k. aki vls. Partizanas nuo 1945.05. Legalizavosi spalio mn. 71. Nevirauskas Pranas, Prano s., - Vjas i Gniev k. aki vls. 1922-1947.12.25. algirio rinktins kuopos vadas. uvo pas Kuncait kartu su K. Naujokaiiu Bagdi k. aki vls. 72. Nevulis Julius - Oys i Rdnink k. Vienu metu partizanavo Suvalk trikampyje, ten gyveno pas gimines Kalietnyko k. Gro Lietuv, buvo suimtas. Mirs. 73. Nevulis Jurgis-Klevas. G. 1926 m. Didiuli k. Punsko parapijos Geleinio Vilko rinktins pasyvaus kovotoj brio vadas. Liepos brio partizanas. Suimtas 1948.05.29. Teistas. Gro. Gyvena Marijampolje. 74. Neinomas Pali partizanas latvis. Ukastas pievose prie Gudeli.

226

75. Neinomas vokiei kareivis. uvo 1945.02.26 iem kelyje. 76. Neinomas vokietis. 1927-1949.12.23. Gim Berlyne. Karo belaisvis, pabgs i Kauno lagerio. 77. Neinomas kunigas nuo Panevio. Perkno rinktin. Buvo ukastas Kalvarijoje prie kareivini. 78. Neinomas partizanas, 1947.05 uvs Girn k. Vityio vls. kartu su Oliumi-Alfu. Vytauto rinktin. 79. Neinomas partizanas, uvs Bagatli mike ir ukastas prie Aleksandravii sodybos Mikniki k. Rudaminos vls. 80. Neinomi 2 partizanai, uv Torieliki k. Vityio vls. baigiantis partizaninei kovai. Nuov 1 rus. 81. Neinomas partizanas, 1947.05.12 uvs Gudupi k. Liudvinavo vls. 82. Neinomas algirio rinktins partizanas vokietis, kovojs 1945.04.20-1948.02.18. Chirurgas. 83. Nnius. Biruts rinktins kovotojas, 1945.02 susisprog dins bunkeryje mike prie Par. 84. Nnius Juozas - Ininas. G. 1909 m. Antrj Girinin k k. Veiveri vls. uvo 1949.03.09 Kazl Rdos mike, slptuvje, netoli Naudi k. Kartu uvo Siaurys i Naudi k., V. ilinskas i Antrj Girinink k. ir Para. 85. Nizeviius. ?-1945.04.06. uvo prie Lazdij, Papi miko pusje. Buvs Lietuvos pasienio virininkas. 86. Nyktaitis Alfonsas, Aleksandro s., - Vilkas, Vanagas. 1913-1961. G. Virbalyje. Atsargos puskarininkis, aulys, Alytaus kriminalins policijos virininkas. 1941.06 sukilimo organiza torius Seirijuose. Nuo 1944 m. rudens partizanavo Deguio bryje uvinto paliose, vliau Vanago vardu gyveno saleziei vienuolyne Vytnuose ir organizavo partizanin judjim bei jo valgyb. 1946 m. suimtas, itremtas Sibir. Gro 1956 m. Vl suimtas ir 1961 m. per Didj Penktadien nuudytas. 87. Nyktukas (pavard neinoma). Deinio adjutantas. 1952.11.10 buvo gyvas.

227

88. Njutonas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas, uvs 1946 m. Ukastas Gudeliuose. Austras. 89. Noreika Juozas. 1944.10 Jiezno apylinkse imestas desantininkas. 90. Norkelinas i Pieriki k. aki raj. 1922-1947. 91. Norkelinas Juozas i Berinbds k. 1920-1945.10.10. Lietuvos kariuomens puskarininkis, vliau eigulys. uvo tvikje. Palaidotas Mikalikje. 92. Norkelinas Juozas i Pranskabdio k. virgdaii vls. 1922-1947. uvo ardeli k. Barzd vls. Lietuvos kariuo mens puskarininkis. 93. Norkus Stasys i Liudvinavo. uvo lageryje. 94. Norknas Petras i Kluoniki k. Zapykio vls. Nuo 1944 m. rudens partizanavo algirio (Stirnos) rinktinje. uvo 1945.02.26 iemkelio mike. 95. Noverlis Julius i Rudzunt k. 1922-1945(7). 96. Novickas Vincas i Ramanavo k. Krosnos vls. aliosios (Buktos) girios partizanas 1945 m.

O
1. Obelienius Jonas-Gotautas. G. 1921 m. Lepi k. Luki vls. Partizanas nuo 1945.05 pr. Po Valk mio i partizan gret pasitrauk. 2. Obelinis i Pentiki k. uvo Zypliuose. 3. Odisjus (pavard neinoma). ?-1947.08.10. algirio rinktin. Vokietis, gydytojas. 4. Ogilba Juozas, Juozo s., - Dobilas. Jiezno ir Stakliki apylinkse veikusios partizan grups vadas, buvs polici ninkas. 27 met amiaus. 1945.08.31 uvo iduotas Vileiio (Vileikio). 1944.12 buvo sudars 90 moni br. 5. Ogonis Antanas. Ukastas Veiveri Skausmo kalnelyje. 6. Ogonis Kazimieras. Ukastas Veiveri Skausmo kalnelyje. 7. Okambakas r. Akambakas. 8. Okanas Petras i Pakampiki k. Prien vls. Nuudytas ilavoto NKVD 1945.04.28.
228

9. Okas Albinas, Prano s., i Vaitkabali k. Graiki vls. 1929-1947.10.12. Vytauto rinktin. Partizanuose nuo 1946.04. uvs. 10. Okas Hermanas (Armonas) - Litas i Bambini k. Graiki vls. 1928-1947. Susisprogdino Lankupn k. (prie Strazdiens). Vytauto rinktins Vyties kuopa. Lietuvos vokietis. 11. Oleka Antanas i Pailupi k. Jank vls. 1915-1978. Partizanavo metus, nuo 1944 m. rudens. Legalizavosi. 12. Oleka Antanas - valgas i Gimupi k. Kazl Rdos vls. 1926-1947.05.31. Iduotas uvo Bernoviens k. Kartu uvo A. ibirka. 13. Oleka Vitas i Gimupi k. Kazl Rdos vls. 19231947.06.01. uvo tvikje pas A. irvait. Kartu uvo vokietis Lap. algirio rinktin. 14. Oleka Juozas. G. 1921 m. Gimupi k. Kazl Rdos vls. uvo 1945.07.06 kartu su vilpa, ibirka, Grybausku Lnos k. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Antano ir Vytauto brolis. algirio rinktin. 15. Oleka Jonas - Smauglys i Pailupi k. Jank vls, 19241946.06.14. uvo prie Novaraisio, kartu uvo A. ileika i Kuro k. 16. Olekait Ona - Ses. G. Gimupi k. Kazl Rdos vls. 1929-1949.01.01. Ryinink ir partizan. Suimta 1948 m. vasar. I kaljimo ileido ruden, o per Naujuosius metus nuo sualojim Kaune tardoma mir. Trij partizan sesuo. 17. Olius - Alfas i Norvyd k. Graiki vls. Partizanuose nuo 1946 m. uvo 1947.05 Girn k. Vityio vls. Vytauto rinktin. Kartu uvo dar vienas neinomas partizanas. Ukasti Rytprsiuose. 18. Oliva (0liwa) i Olecko pavieto, Jurk k. Suvalk trikam pio partizanas 1947 m. 19. Onukeviius i Simno. uvo 1945.05.16 Kalniks myje. 20. Orantas Gediminas, Viktoro s., i Barsukins k. Sasnavos vls. 1917-? Buvo suimtas.

229

21. Orentas Algimantas - Mokytojas. G. 1928 m. uvo prie Burbins. algirio rinktin. 22. Orentas Gediminas. Partizanas nuo 1945 m. Niekintas Krikuose, Paeerli vls. 23. Ostinas Rudolfas - Rudolfas, Romas i Saaro srities (Vokietija). 1924-? 1947.04.23 suimtas pas Bubn Krasenkos k. Krosnos vls. Tapo agentu smogiku. Agentrinis slapyvardis Kirvis. 24. Otpoius i Pajoio k. Ploki vls. 1924(?)-? algirio rinktin. 25. Overa Antanas - Voveris. Pali partizanas. 26. Overa Motiejus, Jono s.,-aibas i Dauki-Darinink k. Gudeli vls. 1919-1945.07.15. uvo uvinte prie Dovins ioi. Dauki brio partizanas. Motiejus Overa ir Kalinaus kas - pirmieji Pali partizanai. 27. Oys (pavard neinoma) i kli k. algirio rinktin.

P 1. Pabrica Bronius - Valdas. G. 1919 m. Vali k. Jank vls. Partizanavo nuo 1944 m. pab. uvo 1946.10.20. algirio rinktins brio vadas. 2. Paceviius Jonas - Vyturys i Mergutrakio k. Sangrdos vls. 1923-1945.02.23. Pirmoji Vytauto rinktins 4-osios kuopos auka. uvo prie savo nam, ipartizana vs vos keliolika dien. 3. Pacikonis (Pasiukonis) Vincas - Aras i Kam k. Kalvarijos vls. 1917-1946.06.01. Perkno rinktins vado pava duotojas. Marijampolje 1946.04.24 buvo nuteistas, o Vilniuje kartu su J. Banceviiumi-Karklu suaudytas. 4. Packeviius Vitas i Bambinink k. 1928-1948(1949). Suimtas ir strib umutas Lazdijuose. 5. Pasa. 6. Painskas Juozas. Desantininkas. 1945.01.05 suimtas tetino apygardoje, Lenkijoje.

230

7. Padaua (pavard neinoma). ?-1947.09. uvo prie uvinto eero. 8. Podelskas i Prien raj. 9. Padimanskas Aleksandras - arnas i Smalnyios k. Krosnos vls. 1917-1945.05.16. uvo Kalniks myje. Perkno rinktins brio vadas. 10. Padolskis Algirdas, Jurgio s., - Meldas i Gyviki k. 1929-1950.06.01. Kkto brys. Partizanuose nuo 1950.05. uvo Amalvos pelkje prie Liliki k. 11. Padolskas Antanas - Demonas. G. Karkliniuose, Ketur valaki vls. 1912? Vytauto rinktinje nuo 1947 m. 1948 m. suimtas, tapo idaviku. Mir po kaljim Balchae. 12. Pajanauskas(?) Vladas - Papartis i Delnicos k. Krosnos vls. 1913? Legalizavosi. 13. Pajaujis. Partizanas i Sangrdos apylinki. 14. Pajaujis Albinas i Padovinio k. 1915(?)? 15. Pajaujis Juozas - Sietynas i arkiki k. Simno vls. Alytaus apskr. 1922-1945.05.16. uvo Kalniks myje. Gatvje Simne neguljo, j rado vliau mike negyv, ten ir palaidojo. 16. Pakalnis Jonas - Balandis i Skardupi. 17. Pakinkis ar Pakinskas i Kreiv k. Paeerli vls. Parti zanas nuo 1945 m. pavasario. 18. Paklydlis (pavard neinoma) i Bagrn k. Prien vls. uvo 1945.06 Rdupyje. Geleinio Vilko rinktin. 19. Pakruopis (Pokropis) Antanas - Pelda, virblis i Sangrdos. 1911? Suvalk trikampio partizanas, iki 1947.08.20 slapstsis pas Slazako k. altyi Rutkevii ir Vainiuose (Wojsnie) pas Juoz Janukevii. Buvo suimtas, atsidr lage riuose. Gro. Mirs. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 20. Palaikis(?) Adolfas, Vinco s., i Sasnavos vls. Grabavos k. G. 1927 m. Suimtas 1947 m. kartu su A. Kuklieriumi. A. drosLedo brys. 21. Palaikis Klemensas nuo Sasnavos. Brio vadas. 22. Palavinskas Antanas. 1900-1946.07.30. Algupio brys. uvo Kauno apskr.
231

23. Paleckis r. Pinkaitis. 24. Palinskas Leonas. Vilkavikio gimnazija. 25. Paliokas Jonas. Geleinio Vilko rinktins 51-oji kuopa. uvo 1949.12.03. 26. Palionis Juozas - Sakalas i Grikapdio k. Jiezno vls. 1924-1945.01.30. uvo Alininkuose. Geleinio Vilko rinktin. 27. Palionis Jurgis, Antano s., -Dobilas i Mataoni k. Prie n raj. 1914-1954.08.18. partizanus ijo 1952 m., prie tai buvo aktyvus Ungurio ryininkas. Geleinio Vilko rinktins kio sky riaus virininkas. uvo kartu su Vincu Daunoru-Unguriu Nau di k. Prien raj. Milaauskiens sodyboje. 28. Palkeviius Jurgis - Marsas. ?-1945.07.10. algirio rinktin. 29. Palovis Petras i Mikuliu k. unsk vls. Vytauto rinktin. uvo 1946 m. Ukastas Marijampolje, Peldbalje, dabartini kolektyvini sod teritorijoje. Kartu ukasti dar du partizanai. 30. Paltanaviius i Mastaii k. Garliavos vls. uvo Antrj Girinink k. Veiveri vls. 1945 m. Darbininkas. 31. Paltanaviius Bronius i edvyg k. algirio rinktin. uvo 1946 m. 32. Paltanaviius Vitas - Grafas. G. 1920 m. Mastaii k. Garliavos vls. uvo 1945.07.10 Eglynlio mike ties Kampiniais, Garliavos vls. Nukankintas sokolovinink. 33. Paltanaviius Vytautas i Tabariki k. Garliavos vls. 1930-1947. Mokinys. 34. Palubinskas Jonas i Kauno. Nuteistas mirties bausme ir suaudytas 1962(?) m. 35. Palubinskas Kazimieras. G. 1922 m. Bagansk k. Jank vls. Gyveno Brazikuose. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1945 m. prie Kaldas. Niekintas Lekiuose prie stribinyios". 36. Panenka Algirdas i Kluoniki k. Zapykio vls. 19221945. uvo mike prie Naujojo Pasaulio k. Kartu uvo J. Zizas ir S. Seninas. Palaidoti Zapykyje. 37. Pandeika Juozas. aliosios (Buktos) miko partizan brio vadas 1944-1945 m. I Marijampols vls. Triobiki k.
232

38. Pangonis Jonas i Kirmliki k. Alytaus raj. 1927-1945. uvo drijoje, Simno raj. 39. Paniukis Jurgis i Novos k. Zapykio vls. G. 1919 m. Partizanuose nuo 1945 m. Suimtas 1946 m. 40. Pantera (pavard neinoma). 1946 m. uvs(-usi) algirio rinktins kovotojas(-a). 41. Papartis (pavarde neinoma). 1946.08 priklaus Geleinio Vilko rinktinei. 42. Papartis (pavard neinoma). 1950.01.23 jau buvo uvs. Partizanavo trumpai. Geleinio Vilko rinktins 51-oji kuopa. 43. Papartis (pavard neinoma). Partizanas i emaitijos. Mir nuo aizd ir buvo pai partizan palaidotas Prien raj. Skersabalio mike. 44. Papartis (pavard neinoma). ?-1948.03.10. Vaikiojo su Gintautu. uvo pas Barausk. Geleinio Vilko rinktins 42-osios kuopos vadas. 45. Papeikien-ikarskait Anastazija - Ramov i Ss nink. G. 1917 m. Vytauto rinktin, 44-oji kuopa. Sakalo sesuo. 1949 m. suimta. Gyvena Kalvarijoje. 46. Paplauskas Jonas, Jurgio s. G. Uupio k. Marijampols vls. 1919-? 47. Paplauskas Juozas, Jono s., -Pauktelis. uvo 1946.11.11. 48. Paplauskas Kazys i Naujasodio k. ilavoto vls. uvo 1945.04.25. 49. Parelinas Bolius. 1924-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 50. Parelinas Vincas i Ivonkiki(?) k. Miroslavo vls. 1915-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 51. Partizano andaro brolis, dirbs Sasnavos saugume ir informavs partizanus. uvs. 52. Pasalauskas Jonas i Anlaukio k. Pejevonio vls. Vytauto rinktin. 53. Paserbskiai i Trakiki. 54. Pasiliauskas Albinas. G. 1930 m. Dvamuj k. Pilviki vls. 1947 m. suimtas ir kalintas. 55. Pasiukeviius Jonas. Perkno rinktin, Kalniaus brys.
233

56. Paskeviius i Ramanavo k. Krosnos vls. aliosios (Buktos) girios partizanas 1945 m. 57. Paskeviius Jonas. G. Gudeliki k. Krosnos vls. 1901 ? Lakno brys. 58. Paslys (pavard neinoma). algirio rinktin. 59. Pasvenskas Algis i Mikniki k. Lazdij vls. 19321951.03. Iveus artimuosius, pasitrauk arno rinktin. uvo Karu k. prie Lazdij. 60. Pakeviius r. Pakus, 61. Pasvenskas Antanas i Virbaliu k. 1924-1945. 62. Pakeviius Juozas - Litauras i Naujienls k. Gi vls. 1927-1948.04.08. Partizanuose nuo 1945 m. Mir nuo nudegim, gaut 1948.03.28 Adamarinos-Naujienls myje Pareli k. pas Kaminsk. J gyd Aurel. 63. Pakeviius Jurgis (Stasys) - Marsas. G. Kajack k. Kazl Rdos vls. 1945.07.10 Eglynlio mike j nukankino ekistai, persireng vokieiais. Kartu uvo Antanas Skieius, Julius Matuleviius i Agurkiks k. ir dar 6 partizanai. 64. Pakeviius Vytas i Jungn. uvo 1948 m. 65. Pakus. algirio rinktins kovotojas 1945 m. 66. Pakus (Pakeviius) Jonas - Pirlys i Mekui k. Jank vls. 1921-1948. uvo Vidgiri k. Grikabdio vls. Partiza nuose nuo 1945 m. 67. Pakus (Pakeviius) Petras - Ulonas. G. 1925 m. Meku i k. Jank vls. uvo 1947.08.29. Dien gyvendavo namuose, o naktimis eidavo kartu su broliais vykdyti uduoi. uvo kartu su broliu Vincu ukt k. 68. Pakus (Pakeviius) Vincas - Gusaras i Mekui k. Jank vls. 1919-1947.08.29. uvo uktuose, Maskvyio lauke prie Novos upelio. algirio rinktin. 69. Patackas Vincas i Ilandi k. Perkno-Gedimino rinktin. Teistas. E kalinimo vietos gro, gyvena Marijampolje. 70. Pataius Bronius. G. 1923 m. Ranins k. Paeerli vls. uvo 1945.07.08 prie savo nam kartu su A. Geruliu i Paiegdri k. algirio rinktin. J. Pataiaus, A. ir P. Lincevii brolis.

71. Pataius Pranas. G. Ranins k. Paeerli vls. aki apskr. Partizanas nuo 1944.12. uvo 1948 m. 72. Patrimpas Bronius i Bartnink k. Vytauto rinktin. 73. Pauktis (pavard neinoma) i Marijampols. aibo brys. 74. Pauktis (pavard neinoma). algirio rinktins gen. Plechaviiaus kuopos kovotojas. 75. Pauktis (pavard neinoma). G. Marijampolje. ?1947.03.08. uvo Santakos k. arno brys. 76. Pauktys Bronius - pokas i Gerdi k. Luki vls. 1929-1947.07.10. uvo Luki vls. Balsiki mike. 77. Pauktys Jonas. G. 1917 m. Viktoravos k. Jank vls. Partizanuose nuo 1952.08.20. Suimtas 1953.03.25 Naik k. Luki vls. pas A. ebaniauskait. Kartu uklupta S. Stanke viit nusiov. 78. Pauktys Jonas i Batiki k. Luki vls. 1917-1945.05.12. Partizanuose nuo 1945.04.30. uvo Valk myje. 79. Paulauskas Antanas i Skuigs k. ilavoto vls. uvo 1945.07.02. 80. Paulauskas Juozas. uvo 1946.09.19 Geli k. pas V. Mekion. Ukastas Balbierikyje. 81. Paulauskas Petras - arnas. Paraiutininkas, arno grups vadas. 1923-1945.08. Kartu nusileido O. Asta ir Vjas. Partizanavo nuo 1944.07. LDK Kstuio 10-ojo skrajojaniojo tabo karininkas. 82. Paulis (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktin. 83. Pauliukeviius Motiejus- Smilga i Jonui k. Garliavos vls. 1922.09.08-1946.07.10. uvo Tvarkiki k. Partizanuose nuo 1945.01.15. 84. Pauliukonis Vincas - Renetas i Juodeli k. Kalvarijos vls. Vytauto rinktin, 45-oji kuopa. 1948.04.06 Orijoje pas A. Karpavii buvo sueistas ir suimtas. I lageri gro. 85. Paulius (pavard neinoma). 1946.07.24 Toliej k. Jank vls. uvs M. Adomaviiaus-Plieno grups partizanas, vokietis.

235

86. Paulius Motiejus i Padainupio k. Garliavos vls. uvo Tvarkiki k. Garliavos vls. 1945 m. 87. Paua Jonas, Felikso s., - Vilkas i ekalni k. Barzd vls. 1916-1947.02.26. algirio rinktin. Baigs 4 klases, Lietuvos kariuomens husaras. Susisprogdino slptuvje Viakio ups krante prie Lakinsk k. aki apskr. Kartu uvo dar 6 partizanai. 88. Paua Juozas. G. Naujavalaki k. 1925-1945.04.18. uvo Buktos girioje prie Vart k. 89. Paua Jurgis, Kazio s., i iauli k. ilavoto vls. 1918 1945.07.01. uvo Klebikio mike. 90. Paua Stasys. 1925-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 91. Paua Stasys i Elzbiecinkos k. ?-1946.06.13. algirio rinktin. 92. Paua Stasys - Miunchauzenas i Rin k. Vityio vls. Vytauto rinktin. 93. Paua Vitas - Oys. G. 1924 m. Rokeli k. Auktosios Panemuns vls. Geleinio Vilko rinktins iedo kuopos I brio partizanas nuo 1946.04. uvo 1948.01 i 25 26 d. Piliuonos ar Tursono k. Auktosios Panemuns vls. pas A. Maeik. 94. Paua Vytautas, Felikso s.,-aulys i ekalni k. Barzd vls. 1925-1946.11.29. algirio rinktin. Baigs 4 klases. uvo prie Viakio Rdos (Viltraki, Miknaii k. apylinkse) su drau gais vedamas maist. Buvo niekinamas Grikabdyje. Vilko brolis. 95. Pavasaris (pavard neinoma). uvo 1951 m. Biruts rinktin. 96. Pavasaris Juozas - Vabalas nuo etok. uvo 1946 m. iem Kalnikje pas eigul Valentukon. 97. Pavilauskas Juozas i Putriki k. Balbierikio vls. K. Deguio brio partizanas. 98. Pavilonis Juozas - Rytas. G. Vienagi k. Simno vls. 1927-1948. 99. Pavilionis (Pavilonis) Jonas - entas, entelis i ilsodio k. Graiki vls. 1928-1947.11.01. Kartu su J. Guziku-

236

Durtuvu susisprogdino Liubiki k. Pajevonio vls. pas Balin. Vytauto rinktin. 100. Pavilynas - Darminis. K. Deguio brio partizanas. 101. Pavilonis i Balbierikio vls. 102. Pavilonis Vitas - Vasaris i Vytautiki k. Krosnos vls. 1920-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 103. Pavolas(?) Stasys- Kaspas i Atesnykli k. Simno vls. Lakno brys. uvo prie 1946 m. 104. Paereckas Vytautas - Mindaugas i Skirsnemuns. 1929-1951.02.02. uvo Endriki k. Idag vls. (prie aki). 105. Para A. - pokas. Palaidotas ilavote. 106. Para (Pora) Bronius. 1929-1947. algirio rinktins partizanas. Palaidotas Digri kapinaitse. 107. Para Bronius i Janaukos k. ilavoto vls. uvo 1945.09.01. 108. Para (Pora) Jonas, Juozo s., - Uosis i Digri k. Garliavos vls. 1912-1950.02.13. Partizanuose nuo 1944 m. uvo Kampiki k. Garliavos vls. Biruts rinktin, 3-iasis brys. 109. Para (Pora) Jonas, Juozo s., - Kudlius, Briedis. 1924-1948.05.22. G. Smaili k. Veiveri vls. algirio rinktins partizanas nuo 1944 m. rudens. uvo tvikje. 110. Para Juozas -Uosis i Padri k. Veiveri vls. uvo 1949 m. Kazl Rdos mike. Biruts rinktin. 111. Para Kazys. G. 1926 m. Padri k. Veiveri vls. uvo 1945.02.26 Kazl Rdos mike, iemkelyje. Biruts rinktin. 112. Para Petras. ?-1952. 113. Para Pranas i Padri k. Veiveri vls. Biruts rinktins partizanas, 1945.02.26 uvs iemkelio myje. 114. Para Antanas-Aura. G. 1923 m. Digri k. Garliavos vls. Partizanavo trumpai. 1945.02.26 myje buvo sueistas, o 1946.07.10 Tvarkiki k. Garliavos vls. suimtas ir nuteistas. Gro. J suimant, Tvarkikiuose uvo M. Pauliukeviius. 115. Para Antanas. uvo iemkelio mike. Biruts rinktin. 116. Peelis Bronius i Skardupi k. Graiki vls. 1928-

23 7

1947. Partizanavo nuo 1946 m. uvo Dailui k. Vytauto rinktin. 117. Peelis Viktoras - Vairas i Skardupi-iogeli k. Graiki vls. 1928-1947.12.25. Partizan patartas, stribavo Graikiuose (kartu su NKVD leitenantu V. Ambruleviiumi), po idavysts 1947 m. abu ijo mik. uvo Vilkavikio raj. Dailui k. pas Januleviius. Kartu uvo Aidas (pavard neino ma). Vytauto rinktins Vyio (Leonaviiaus) kuopa. 118. Peiukonis(?) Vincas - Aras i Roli k. Krosnos vls. 19191946(?). Lakno brys. 119. Peiulaitis Jonas - vangutis i Tvarkiki k. Garliavos vls. 1931-1951. Buvo su eima itremtas Sibir, po 2 met pabgo, nujo j partizanus ir uvo Kazl Rdos mike prie Papilvio k. Laktingalos brolis. 120. Peiulaitis Jurgis - Prsas i Tvarkiki k. Garliavos vls. 1931-1951. Partizanavo pabgs i soviet armijos. uvo mike ties Papilvio k. Laktingalos brolis. Biruts rinktin. 121. Peiulaitis Mikas. Kauno apylinki partizanas. 122. Peiulaitis Povilas - Laktingala. G. 1923 m. Tvarki ki k. Garliavos vls. Partizanuose nuo 1944 m., daugiausia Biruts rinktinje. 1952 m. vasar suimtas Kazl Rdos mike. Kartu buv L. Lukoeviius-Vytautas ir K. Ruseckas-Doleris uvo. 123. Peiulis Antanas - Baritonas i Mock k. Sangrdos vls. 1923-1947.04.27. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rink tins tabo darbuotojas, Buktos mio ir Blyn baliaus" dalyvis. Susisprogdino Gulbiniki k. kartu su Kunigaikiu ir Puele. 124. Peiulis Jonas, Jono s., - Lapas. 1925-1949.12.16. I Zapykio vls. algirio rinktin, Vilimo grup. Partizanuose nuo 1947 m. uvo ar buvo suimtas Zapykio vls. Kauno apskr. 125. Peiulis Juozas i iln k. Mir lageryje. 126. Peiulis Alfonsas - Vina nuo ekiks. P. Runo brys. Dezertyravo ir idavinjo. 127. Peiulis Kazys - Jupiteris i Naujakiemio k. 1922-1949. 128. Peiunaitis Albinas i Marijampols apskr. uvo 1945 m.
238

129. Pekaitis (Pekys) i iriu k. aki raj. uvo, kai, veamas veimu, mgino pabgti. 130. Pekys Antanas i Atesnykli k. Krosnos vls. 19261945. uvo Kalniks myje. 131. Pekys i Atesnykli k. Krosnos vls. uvo 1946.06, bdamas 24 met. 132. Pekys Juozas i Buktiki k. Barzd vls. uvo Bagotosios k. Pilviki vls. 1948.05.03. 133. Pekys Kazimieras. G. 1921 m. Karklini k. Pilviki vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1946.05.06 Bartnink k. Pilviki vls. prie Jrs upelio. Palaidotas Kriauniks k. miko pakratyje, prie Bagotosios k. Kartu uvo J. Vainora, A. Rimaitis ir S. Baltruaitis. 134. Pekys Stasys. algirio rinktin. Suimtas. 135. Pekys Vaclovas, Kazio s., -Mediotojas i Degui k. Jank vls. 1931? 136. Pekys Vincas - Voverukas i Tabarausk k. Kalvarijos vls. 1925-1952. Partizanuose nuo 1945 m. Perkno rinktin. Vytauto rinktin, 45-oji kuopa. 1948.04.06 myje Orijos k. pas A. Karpavii iliko, bet t pai met birelio mn. buvo suimtas ir nuteistas. Mir Vorkutos 8-ojoje achtoje. 137. Pekys Vytautas i Rinkn k. 1928-? Partizanuose nuo 1947 m. Voveruko brolis. 138. Peilis (pavard neinoma). uvo 1952 m. per Velykas Brazikuose pas A. Balsien. Kartu uvo J. Kerutis-arnas. 139. Pemp Jonas-Lydeka. 1925-1945.04. uvo Pelekonyse. Geleinio Vilko rinktin. 140. Pemp Julius. 1910-1945.10.31. G. Filadelfijoje, Pa., JAV. Bdamas vaikas, su tvais gro Lietuv, gyveno Jiezno vls. Beryn vienkiemyje. Partizanavo ir buvo saugumo nuudytas. 141. Penyla Vytautas. G. Marijampolje. 1907-? Buvs skaut vadas. 142. Periel r. Persigel. 143. Perknas (pavard neinoma). Partizanas vokietis, 1948 m. nuautas Trakiki k. Kalvarijos vls.
239

144. Perknas (pavard neinoma). algirio rinktin. uvo prie 1946.08.12. 145. Perlas (pavard neinoma). Partizanas nuo Gi. 146. Persigel (Periel) Hans, Alfredo s., i Berlyno. 19241946. Eumo brio partizanas. Vokietis. 147. Peslys (pavard neinoma). uvo 1948 m. kartu su B. Tupiausku. 148. Petelis Juozas, Miko s. - Vilkas i Ramanavo k. Krosnos vls. 1925-? Lakno brys. Suimtas. 149. Petkeviius i Petkeliki k. Veiveri vls. uvo Kampini k. Veiveri vls. 1947 m. Biruts rinktin. 150. Petkeviius Adolfas - Vyturys, vyturys. G. 1924 m. Gyvi k. Veiveri vls. 1945 m. ruden i 8-osios Veiveri gimna zijos klass stojo Geleinio Vilko rinktins Algirdo kuop. Vliau paskirtas 51-j kuop. Suformavus Biruts rinktin, buvo paskirtas tabo kio skyriaus virininku. uvo iduotas rinktins tabo bunkeryje prie Veiveri pas Daunor 1947.09.24. 151. Petkeviius Antanas. G. Rdos k. ilavoto vls. ?-1946. Ukastas Veiveri Skausmo kalnelyje. 152. Petkeviius Bronius - Bijnas, Pipiras i Pajiesio k. 1919-1955.07.21. uvo Prienlaukio k. Kartu uvo UleckasVakaras. Paskutinieji Geleinio Vilko rinktins partizanai. 153. Petkeviius Kazys - Katonas i Dmiki k. ?1945.07.24. Palaidotas Skersabalio mike. uvo Dmiki k. 154. Petkeviius Vytas i Krosnos vls. 1928-1946.07.05. uvo Krosnos vls. 155. Petkeviit Aldona, Motiejaus. ?-1946.04.28. Nuauta Tuben(...) k. Veiveri vls. Ryinink. 156. Petknas Antanas. G. 1920 m. Lepi k. Luki vls. uvo 1945.07 mike prie Karrds. Partizanavo nuo pavasario. 157. Petknas Vytautas - Putinas, uolas. G. 1920.09.22 Petknikio k. Luki vls. Partizanauti pradjo pabgs i fronto 1945 m. 1945.05.12 dalyvavo Valk kautynse. 1945.10.07 drauge su Vali neskmingai kovojo su stribais Valio kyje, buvo sueistas ir suimtas. I lageri gro. Mir tvikje 1996.12.22.
240

158. Petraitis r. Mariulionis A. 159. Petraitis Adomas - Molis i iauliki k. 1921 1945.10.02. 160. Petraitis Jonas-Povas i Daugird k. 1932-1946.06.13. Kartu Balbierikio mike uvo P. Mitruleviius. 161. Petraitis Jurgis. uvo 1949.11.14. Geleinio Vilko rinktin. 162. Petraitis Kazys i iauliki k. 1910-1945.10.02. 163. Petraitis Povilas - Gerutis i Petrailiki k. 19241949.11.16. Apsuptas Ginin k. Prien vls. nusiov. 164. Petraka Antanas i Balbierikio vls. 1924-1944.12.04. uvo Bdos k. 165. Petraka Jurgis - Pinavijas. G. 1916 m. Gyviki k. Sasnavos vls. Lietuvos kariuomens ulonas. Buvs policininkas. 1-osios (vliau 54-osios) Apynio kuopos brio vadas, kuopos vadas. uvo 1946.11.04 Smalinyios k. Sasnavos vls. 166. Petraka Pranas i Balbierikio vls. ?-1946.06.13. uvo Balbierikio mike. 167. Petraka (Petrukeviius) Stasys - turmas i Gyvi ki k. 1918-1948.05.12. uvo prie Varnabds girios. Kartu uvo P. Jankauskas-Pavasaris. 168. Petraka Vytautas - Diegas i Kybart. 1944.10.26 desanto Kazl Rdos apylinkes radistas. 169. Petraka Vaclovas - turmas, iemaras, uvo prie uvinto i Simno puss 1948 m. Dainavos apygardos LDK Kstuio brio vadas. 170. Petraka Kazys-Vjas i Daugird k. Simno raj. 19281951.11. Suaudytas Baltarusijoje teismo sprendimu. 171. Petrauskas Bronius - arnlis, arnas i Kauno vaik nam. Uaugino Mozr k. Barzd vls. Draugelis. Moksi Kaune, vliau Marijampolje, Rygiki Jono gimnazijoje. 19281949.02.10. 1947.02.24 nuovs saugumiet Greis, pasitrauk mik. uvo Brazik mike netoli Garanki k. Kartu uvo Naujnas-Karinas i Paskarlupi k. Kazl Rdos vls.,

241

J. Balsys-Aidas i Ropyd k. Barzd vls. ir J. Liogys-Dragnas i ukt k. Grikabdio vls. algirio rinktin, 36-oji kuopa. 172. Petrauskas Kazys, Mato s., - Sigolis i Prien raj. 1911 1945.04.18. Pasienio policininkas Bitnuose, vliau etok geleinkelio stoties ratininkas. uvo aliosios (Buktos) girioje. Ukastas Krosnoje prie mokyklos. 173. Petrauskas Pijus i Ubali k. ilavoto vls. uvo 1945.11.19. 174. Petrauskas - Stumbras(?). Pali partizanas. 175. Petrikas i Vityio. Vytauto rinktin. 176. Petrukonis Vincas. 1919-1945.02.21. uvo Liepakoj myje. 177. Petrukonis Vladas. 1919-1945.02.21. uvo Liepako juose. 178. Petrukonis Antanas, Antano s. G. 1928 m. Macikoni k. Alytaus raj. LDK Kstuio bryje nuo 1948 m. Suimtas 1951.10. 179. Petrulionyt Juz-Vaidilut. G. 1920 m. Nendrini k. Sasnavos vls. Partizanuose nuo 1945 m. Buvo Tauro apygardos tabo inioje. uvo 1947.10.20 vykdydama uduot. 180. Petruaityt Kastut. uvo 1949.09.23 Prienuose. 181. Petruka. algirio rinktins partizanas. uvo 1947 m. Kurtini mike. 182. Petruka - Apynys. Valdant vokieiams buvo Antanavo spirito gamyklos direktorius. Niekintas Sasnavoje. 183. Petruka Vitas i Gyviki k. uvo aliosios k. Plutiki vls. 184. Petrukeviius i Strumbagalvi. 185. Petrukeviius A. - Rimvydas i Steidoriki(?) k. Lazdij vls. 1921(?)-1946(?). Lakno brys. 186. Petrukeviius Antanas, Mykolo s., - turmas. 19151947.05.13. uvo Sasnavos vls. aliosios mike. 187. Petrukeviius J. - Klevas. Perkno rinktin. 188. Petrukeviius Jonas - Rickus i Staidar k. Lazdij raj. 1924(?)-1947. uvo pavasar Jurin k. Lazdij raj. Perkno rinktin, Kalinausko brys.
242

189. Petrukeviius Vitas i Papartli k. ?-1945. 190. Pelis Viktoras - Vairas. 1928-1947.12.26. uvo kartu su Apyniu ir Aidu. Vytauto rinktin. 191. Pstininkas Petras i Puskepuri k. 192. Pstininkas Vladas. 193. Petelis Jonas - Vanagas(?) i Ramanavo k. Krosnos vls. uvs. 194. Petelis Juozas, Mykolo s., - Vilkas. G. 1924 m. Ramana vo k. Krosnos vls. Gedimino brys. 1946 m. suimtas ir nuteistas. 195. Peteris (pavard neinoma). Vokiei kareivis, i nelais vs pabgs partizanus ir uvs 1947 m. Valavii k. Keturva laki vls. pas Brazait. Kulkosvaidininkas. uvo dengdamas draugus. Lietuvikai dar nemokjo. 196. Peteris (pavard neinoma). Vytauto rinktins kovotojas vokietis. 1947.08 buvo sueistas, o 1948.01.06 Traknuose prie Kalvarijos uvo. 197. Peteris Petras - Tigras. ?-1948. 198. Pieiukaitis Juozas. G. Bizieri k. Ploki vls. algirio rinktins partizanas. uvo 1945.06 pas Maiulait. 199. Piekeleviius Vytautas - Povas. 1934-1951.04. G. Poderiki k. Garliavos vls. Biruts rinktins partizanas. uvo kartu su Jonu Peiulaiiu-vanguiu. 200. Pijus (pavard neinoma). Biruts rinktins kovotojas vengras. Karo belaisvis, pabgs i traukinio ir kovojs Lietuvoje 1946-1948.01.18. uvo per rinkimus. 201. Pijuas (Pijus) - Jokeris (pavard neinoma). G. 1914 m. Partizanas i Grikabdio. 202. Pikilingis Juozas - Vilkas. G. 1927 m. Kiaulupi k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945.05. 1945.07 legalizavosi. 1946.03 suimtas ir nuteistas. 203. Pileckis Jonas - Brokas, arnas i Puskepuri k. Marijampols vls. 1905-1946.10.22. Keli ir plent statybos meistras. Vokiei okupacijos metais dirbo Marijampols teatro direktoriumi, Kumelioni plytins direktoriumi, vliau policijos virininko pavaduotoju. Partizanuose nuo 1944 m. rudens.
243

Vienas i Tauro apygardos krj. Lietuvos Ilaisvinimo Komi teto (LIK) narys. Nuo 1954.08.15 - apygardos tabo adjutantas. ekistams ruden sunaikinus apygardos tab, su Z. Drungaemu, padedant Vytauto rinktins vadovybei, organizavo nauj tab. alia tiesiogini adjutanto pareig dar buvo kio skyriaus, komplektavimo ir ginklavimo skyriaus virininku. uvo iduo tas Viltraki k. virgdaii vls. kartu su algirio rinktins vadu J. Ilgnu ir keturiais kovotojais. 204. Piliiauskas Albinas. Kils i Punsko raj. (dab. Lenkija). 205. Piliiauskas - Ramonas i Skardupi. 206. Piliiauskas Antanas - Rainiukas i Jukneliki k. Krosnos vls. 1928-1948. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Ssio durpyne. 207. Pilinskas Jonas - Krmas. A" (Dainavos) apygardos vado adjutantas. arno rinktins tabo virininkas. 1946.12.26 paskirtas Tauro apygardos vado adjutantu. Pakeltas puska rininkius, 1947.05 gro dabar jau Tauro apygardai priklausan i arno rinktin ir tapo rinktins vadu. Nusiov iduotas 1947.08.11 Dainavos apygardos tabo bunkeryje, Punios ile. 208. Pilypaitis Antanas i Ropienos k. Ploki vls. 1945 m. puolant Gelgaudik buvo sueistas, veamas namo skstas ir nuautas. 209. Pilypaitis i Ropienos k. Stirnos rinktins partizanas, dirbs stribu. Strib nuautas 1945 m. Ropienos (Ropkos?) k. 210. Pilipaitis Pranas. Runo brys. 211. Pilipaviius V. Kunigas pogrindininkas. 212. Pilypaitis Antanas. uvo 1945.09.12 Vaiguviki k. Ploki vls. kartu su Juozu Mozraii ir kitais. algirio rinktin. 213. Pilypaitis Pranas. algirio rinktin. uvo prie 1946.09. 214. Pilypas Albinas - Drtys, Meka i Patains k. Marijampols vls. Skardupi zakristijonas, 1945.06.17 organi zuoto partizan brio kovotojas. 1946 m. ivetas Sibir. 215. Pilkauskas Adolfas, Edvardo s., i Kazl Rdos raj.

244

Dariaus ir Girno tvonija. 1928-1951.03.28. uvo Kazl Rdos rajone Budeli k. (Gudeli?). 216. Pilkus (Piekus?) Petras. algirio rinktin. uvs. 217. Pinavijas (pavard neinoma). Vytauto rinktins B. Januaiio-Jauniaus brio partizanas 1947 m. 218. Pinkaitis (Pinkauskas) Justinas - Paleckis i aki. 1923-1948.06.22. Susiaudymo metu buvo sueistas. Pajuts, kad yra sekamas, Kiduli apylinkse nusiov. 219. Pinkus Ignas. G. 1927 m. Suopi k. Sintaut vls. uvo 1945.07.08. Pavard rayta paminkle uvusiems 1945.05.12 Valk myje. 220. Pinkus Jonas i uopiki k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. uvo 1945.07.08. 221. Pinkvarta Jurgis - Berelis i Liepaloto ar Ginin k. Prien raj. 1927-1946.08.17. Deinio brolis. Geleinio Vilko rinktinje nuo 1944 m. uvo iauliki k. Prien vls. 222. Pinkvarta Kazys - Deinys (pasirainjo: Denys) i Ginin ar Liepaloto k. Prien vls. 1917-1949.06.06. Buvs Lietuvos kariuomens virila, kovojo Ryt fronte (vokiei pusje), kelis kartus sueistas. Vienas i Geleinio Vilko rinktins krj. 1945 m. ruden Geleinio Vilko pulko Kstuio kuopos vadas. 1946 m. vasar - rinktins rikiuots skyriaus virininkas, po met - 53-iosios kuopos vadas. 1948 m. 53-ij kuop iformavus, paskirtas 54-osios kuopos vadu, o kuop performa vus tvonij, - tvonijos vadu. uvo iduotas Skirptiks k. Naujosios tos vls. prie Janulio sodybos. Ukastas ilavote. Po jo ties 54-oji kuopa pavadinta Deinio tvonija. 223. Pionierius (pavard neinoma). ?-1947.06.02. uvo Gudeli k. 224. Pipiras (pavard neinoma). 1946.09.20 priklaus Geleinio Vilko rinktinei. 225. Piplys Antanas - Leika. Prien-Panemuns brys. 226. Pirlys (pavard neinoma). Vyio tvonija. 227. Pirlys (pavard neinoma). algirio rinktins kovotojas.

245

228. Pirlys (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas nuo 1950.06.16. 229. Piikas Albinas - Bijnas. G. 1930 m. Baltarusijoje. Gyveno Katin k. aki vls. uvo 1950.09.12 Auktosios k. Kiduli vls. kartu su A. Akambaku ir kitais. 230. Pivarinait Dalia. Kauno apylinki partizan. 231. Pyplit Domicl -Pypk. uvo 1948.02.16 slptuvje mike prie Naidyns k. aki raj. Kartu uvo V. Krulikauskas, B. erekeviit, V. Valaitis, V. Litbergeris. algirio rinktin. 232. Pyplys Antanas - arnas. ?-1946.02. Viesulo brys, arno grup. 233. Pyplys A. - Gulbinas. 1923-1946. uvo prie Pakuonio. 234. Pyplys Kazys - Maytis, Mavydas, Mindaugas, Mikinis, Audronius, Tigras i Kbliki k. Pakuonio vls. 19231949.09.23.13 ha kininko snus. Moksi auktesniojoje techni kos mokykloje. 1941 m. birelio sukilimo dalyvis. Partizanauti pradjo nuo 1944 m. 1944.11 myje prie Daukiagirs buvo sueistas. Kaune turjo kelis konspiracinius butus. Priklaus Geleinio Vilko, Vytauto, arno, Biruts rinktinms. 1947.12 kartu su J. Luka ivyko usien, gro 1949.05.03 i vedijos vej kateriu. uvo Kalesnink miko kalvelje (Alovs vls.) rengtame bunkeryje kartu su Makareviiumi-ilviiu i Nedzings. Sakoma, kad juodu dar nukov 18 rus. Priklaus Tauro apygardos ypatingosios paskirties briui, buvo 216 cm gio. Dalyvavo 18-oje kautyni, du kartus buvo sueistas. 1949 m. jam suteiktas partizan leitenanto laipsnis. 235. Pyragas Antanas. Suimtas 1949.10.22. Vytauto rinktin. 236. Plauinaitis- Rytas nuo virgdaii. 1946 m. suimtas, dingo be inios. 237. Plauinaitis Vitas - Vilkas. 1922-1947. G. Norvai k. Bbleli vls. algirio rinktins partizanas nuo 1945 m. pavasa rio. 1947 m. suimtas Jankuose. Nuo kankinim pasikor. 238. Plekaitis Eduardas - Trimitas i Sausinink k. Bart nink vls. 1928-1947.01.13. uvo Liuki k. Josio sodyboje.

246

Ukastas Rytprsiuose u Vityio eero. Jurgio brolis. Vytauto rinktin. 239. Plekaitis Jurgis - Ryklys i Sausinink k. Alvito vls. 1924-1947. Vytauto rinktin. Eduardo brolis. uvo prie Alvito. 240. Plekaitis Jonas i Sausinink k. Alvito vls. 1924-1947. uvo aki k. pas Alyt. Vytauto rinktin. 241. Plekaitis Kazys. uvo 1945.05.05 Bagotosios k. Pilviki vls. 242. Plekaitis Petras - Vilkas i ydroni k. Marijampols raj. 1900-1947.09.09. Lietuvos savanoris, partizan rmjas. uvo savo namuose, kariuomenei apsupus bunker su partiza nais. Kartu uvo 3 Vytauto rinktins partizanai, o snus Vincas buvo suimtas. 243. Plekaitis Vincas - Pavasarlis. G. 1924 m. ydroni k. Marijampols vls. Partizan ryininkas. Suimtas 1947.09.09, kai j namuose buvo aptikta Vytauto rinktins I kuopos tabo slptuv. T dien uvo kuopos vadas J. Merkys-Dragnas, P. Vabalas-Tremtinys ir med. sesuo A. Mekeviit-Vaidilut. V. Plekaitis buvo nuteistas. Gro. Mir 1988 m. Palaidotas Grigikse. 244. Plekauskas Jonas- Uraganas. Geleinio Vilko rinktins 51-osios kuopos partizanas. 1948 m. pavasar buvo paskirtas kuopos valgu, taiau u nusiengimus drausmei liepos mn. pr. i i pareig atleistas ir i partizan gret pasitrauk. U tai buvo atiduotas Partizan karo lauko teismui. Tolesnis jo liki mas neinomas. 245. Pledas - Drugys. ?-1948. 246. Pliateryt Regina (Roma?) - Pantera i Marijampols. Karininko dukt. partizanus ijo bdama 16 met. Po met buvo suimta ir dingo be inios. 247. Plienas Zigmas - Vanagas. algirio rinktin. 248. Plikaitis - pokas. 249. Plioplys Petras. G. Skriaudi k. Prien raj. Geleinio Vilko rinktins partizanas. uvo 1946 m. Kupri k.

247

250. Plioplys Petras i Cikabuds k. ilavoto vls. uvo 1945.02.05. 251. Plytninkas Juozas - Titnagas i Gait k. Viesiej vls. 1928-1947(7). uvo tvikje prie Karalino sodybos. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 252. Plytninkas Vytautas - ygnas i Gait k. Veisiej vls. Perkno rinktin, Kalniaus brys. uvus Kalniui, vadovavo briui. uvo Vytaut k. pas Gudausk 1951.02.19. Titnago brolis. 253. Pockeviius Jonas - uolas. 1924-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 254. Poderien Anel i Ilgakiemio k. Garliavos vls. uvo 1946.05.08. 255. Poderis Juozas i Ilgakiemio k. Garliavos vls. uvo 1946.05.08. 256. Poderis Juozas - Vjelis i Dievogalos k. Zapykio vls. 1925(1926)-1994. algirio rinktins 36-osios kuopos ratininkas. Ratin buvo Tarzano slptuvje, Dareli mike. Partizanavo nuo 1945 m. 1945.03.13 suimtas, kalintas. Po lageri Kaune kunigavo, priklaus marijon vienuolijai. 257. Poderys Vincas i Kluoniki k. Zapykio vls. 1923-? Suimtas 1946. Mir Lietuvoje. 258. Poktas J. Geleinio Vilko rinktin. 259. Poliukeviius Antanas. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. uvo tremtyje. 260. Ponikas Antanas, Juozo s. 1922-1947.06.01. I epuni k. Kazl Rdos vls. Varno brys. uvo Marijampols apskrityje. 261.Popiera Andrius-Naktinis i Dambaukos k. 1927-1946. 262. Popiera Antanas - ilvitis. G. Dambaukos k. 19291948.06.07. uvo Nendrikse. 263. Popiera Bronius - Meka i Dambaukos k. 19331952.01.30. uvo Varnabds mike. 264. Popiera Kazimieras - Geguis, Klajnas i Dambau kos k. 1931-1952.01.30. uvo Varnabds mike.

248

265. Popiera Jonas - almas. G. Dambaukos k. 19251947.07.30. uvo Raiupyje. Partizanavo nuo 1946 m. 266. Popiera Klemensas, Andriaus s., - Jupiteris i Dambau kos k. G. 1926.03. Ryininkas. Kaljo Vorkutoje. Mir 1980.03. 267. Pokaitis Juozas i Papiki k. Zapykio vls. Suimtas 1946 m. 268. Pokaitis Kazys i Vilem k. Zapykio vls. 1924(1925)1945. uvo netoli Barsukyno, prie antrojo durpyno. Palaidotas Zapykyje. 269. Pokeviius Pranas. G. 1914 m. Jani k. Leki vls. Gyveno Gerdi k. Luki vls. Buvs Mork k. tarybos pirmi ninkas. Partizanas nuo 1945.05. 1946.03.19 buvo suimtas ir nuteistas. 270. Pokus Jurgis i Kajack k. ?-1945. 271. Pokut-Danut. algirio rinktins med. sesuo. 19261950. uvo Lnos k. Jank vls. 272. Poterukas (pavard neinoma). Prien-Panemuns brys. 273. Povelikas Jonas. 1919-1946.04.09. uvo Ssnink k. Kalvarijos vls. 274. Povilaika Vytautas - Galvanauskas i Vilkavikio apskr. 1919-? Geleinkelininkas, 1944.10.11 Kauno apylinkes imestas desantininkas. 1947 m. suimtas. 275. Povilaitis Albinas - Karklas i Klebikio k. 19281945.08.04(067). uvo Skuigs k. Prien vls. 276. Povilaitis Aleksandras - Olesius, Rieutas. G. 1924 m. Lekiuose. 1945.05.12 Valk kautynse buvo sueistas. uvo 1950.11.24 pas Guogait Jani k. Leki vls. Kartu uvo Matusa-Nalaitlis. 277. Povilaitis Antanas - Bevardis, Abneris. G. 1916 m. Vamailio k. Luki vls. uvo 1950.08.30. Partizanuose nuo 1945 m. iemos. uvo tarp Lnos ir Vilii k. algirio rinktin. 278. Povilaitis Benas. G. 1922 m. Lekiuose. 279. Povilaitis Izidorius. G. 1908 m. Vilem k. Zapykio vls. Partizanas nuo 1944 m. pab. Legalizavosi.
249

280. Povilaitis Jonas i Papiki k. Zapykio vls. Suimtas 1946 m. 281. Povilaitis Kazys i Papiki k. Zapykio vls. G. 1905 m. Suimtas 1946 m. kartu su broliu Jonu. 282. Povilaitis Petras - Jreivis. G. 1922 m. Tirvydoni k. Leki vls. Mokytojas. Dalyvavo 1945.05.12 Valk kautynse. Kapitono J. Valio tabo virininkas. uvo 1945.07.08 ties Kuraiio sodu Sirvyd k. Leki vls. Kartu uvo P. Gailinas. 283. Pora r. Para. 284. Pora Andrius, Stasio s., i Pypli k. Zapykio vls. Baltruaiio brys. Partizanuose nuo 1944-1945 m. uvo arbuvo suimtas Pypli k. Zapykio vls. 1948.05.01. 285. Pora Juozas - Erelis nuo Plutiki. 1946 m. ivavods k. prie Igliaukos buvo sunkiai sueistas. 286. Prabulis Jonas. Perkno rinktin. Buvo suimtas. 287. Prabulis Juozas - Kiaun, Negras i Pdiki k. 19201947.04.23. uvo Krasenkos k. Krosnos vls. pas Bubn. 288. Prabulis Vitas - aibas i Mock k. Sangrdos vls. ?1949.12.13. uvo Slynakiemio k. Punsko vls. pas Jakimavii. Kartu uvo J. Kriinas-Rimvydas. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 289. Prakaitis Pijus. ?-1946.08.18. algirio rinktin. Partiza nuose nuo 1944 m. 290. Prajera Juozas- Erelis. G. 1921 m. Pavasaks k. Iglikli vls. 1945 m. pavasar stojo Geleinio Vilko pulko Eumo partizan br. 1945.12 sunkiai sueistas. 1947.01.06 kautynse Palavanio k. ilavoto vls. pasibaigus oviniams, nenordamas pasiduoti, susisprogdino. 291. Prajera Petras - Berelis i Pavasaks k. Igliaukos vls. 1926-1945.07. Buvo sueistas vidurius Dambavos k.; mir tvikje. Kartu uvo J. Urbonas-Klevas (Klevelis). 292. Prejera Vincas - Beris, Meteoras, Mikas. G. 1923 m. Pavasaks k. Iglikli vls. 1945 m. pavasar stojo DemikioEumo br. Buvo paskirtas Geleinio Vilko rinktins 4-osios kuopos I brio skyrininku, vliau - brininku. 1947 m. pr. jam
250

suteiktas grandinio laipsnis. uvo iduotas 1947.07.17 bunkeryje Amintos k. Prien vls. 293. Pranaitis Vitas i Gudlaukio k. Gelgaudikio vls. uvo. 294. Pranas (pavard neinoma) - Balandis. G. Lenkijoje 1912(?) m. algirio rinktin. 295. Pranas (pavard neinoma) i Plutiki. Vaikiojo su J. Iriumi. Likimas neinomas. 296. Pranka (Franka) Antanas - Vytautas i Ciudiki k. Prien raj. 1925-1948.03.07. Geleinio Vilko rinktin. uvo tvikje su K. Varkala ir kitais kovotojais. 297. Pranka (Franka) Motiejus - Ispanas i Ciudiki k. Prien vls. 1924-1946.08.08. uvo iauliki k. Prien vls. Geleinio Vilko rinktinje nuo 1945 m. 298. Pranakaitis Albinas - Spyglys i Zk k. Jank vls. 1921-1946.03. uvo mike u Brazik prie Vrupio tilto. 299. Pranskaitis Juozas - Beras. G. 1919 m. zar k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. 1947.05 buvo sueistas, vliau suimtas ir nuteistas. Gro. Broliai Albinas, Stasys ir Pijuas uvo. 300. Pranskaitis Pijuas - Papartis. G. 1925 m. Zk k. Jank vls. uvo 1946 m. prie Kybart pas kinink. 301. Pranskaitis Stasys - Litas. G. 1917 m. Zk k. Jank vls. uvo 1946.11.29 Skuriks girininkijoje, Jank vls. 302. Pranskeviius - Dzkas i Simno. 1910? 303. Pranskeviius Juozas, Petro s., - Marsas i Saltinink k. Krosnos vls. 1901? Legalizavosi. 304. Pranskeviius - Grafas. Vytauto rinktin. Gedimino tvonijos partizanas. 305. Pranskeviius Albinas i Dobilyn k. Vityio vls. 1928-1999.02.02. G. savanorio eimoje. Vytauto rinktin. Vaik iojo su V. Maknaviiumi, kuris 1950 m. uvo, o Pranskeviius buvo suimtas. 306. Pranskeviius Pranas i Kazl Rdos. 1924-1995. algirio rinktin.

251

307. Pranukas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins iaurio kuopos vadas. uvo 1946.05. 308. Preisaitis Zenonas. G. 1927 m. ekalni k. Barzd vls. Partizanuose nuo 1944 m. Sum 1948 m. namuose. Gro Lietuv 1956 m. 1961 m. mir diova. 309. Prikaitis Pijus. uvo 1946.08.18. 310. Prochorinas (Prochoryn) Kazimieras. Suvalk trikam pio partizanas 1946-1947 m. 311. Protuseviius J. - Granitas. 312. Prsaitis Jonas i Varnupi k. 1913-1945.04.23. uvo Varnupi k. prie uvinto. Geleinio Vilko rinktin. 313. Prsaitis Petras - Lap. Pali partizanas. 314. Prsas (pavard neinoma). Vokietis. uvo 1947 m. pavasar, ukastas Grikabdyje. algirio rinktin. 315. Pigockas Stasys - Stalius. Lakno brys. Liko Sibire. 316. Ptakauskas Jurgis - Liepa i Mizar k. 1912-1947. 317. Ptainskait Danut i Kedbliki k. Ploki vls. uvo Ranins mike su dviem kitais partizanais. Knai buvo numesti Krikuose. 318. Puida Antanas i Jakiki k. 1902-? Vytauto rinktin. 319. Puidokas Pranas - ynys, Povilas. G. 1929 m. Armali ki k. Auktosios Panemuns vls. Kauno apskr. Nuo 1948.06 Biruts rinktins iedo kuopos partizanas. uvo 1949.01.12 Guog k. Auktosios Panemuns vls. pas Lod. 320. Puidokien Liudvika - Laimut. G. Urliks k. Paee rlio vls. 1912? Partizanuose nuo 1945 m. 1948.05.25 sueista ir suimta, nieko neidav. Mirusi. 321. Puinauskas i Patamsiks k. Perkno rinktin. 322. Puiys Vitas - Vytautas Pirmas, Meka. G. 1921 m. Buktiki k. Barzd vls. 1945 m. Leki mike suformavo pir mj Zanavykijoje partizan br. Susikrus Stirnos rinktinei, brys sijung jos sudt. Vadovavo 54-ajai kuopai. uvo 1946.06.12 Agurkiks mike, lyddamas apygardos vad Mykol Jon.

252

323. Pukauskas (Puackas?) Juozas, Stasio s., i Prien vls. Bdamas 40 m. amiaus, uvo Prien vls. 1946.05.29. 324. Pukeleviius - Povas. 325. Pkelis Vitas i Poderiki k. Garliavos vls. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno tvonija. uvo prie Papilvio k. Kazl Rdos vls. 1951 m. 326. Pukinas Antanas i Strumbagalvi k. Lazdij raj. 327. Pulauskas Vitas i Stok k. virgdaii vls. uvs. 328. Pultanaviius Vitas. Ukastas Veiveri Skausmo kalnelyje. 329. Pumeris Alfonsas - Uovis i Dobilyni k. Vityio vls. G. 1930 m. Partizanuose nuo 1945 m. Suimtas 1947.11.01. Grs. Vytauto rinktin. 330. Puodinas Kazys-Karosas i Gusoni k. Panemuns vls. 1911(?)-1946.04.20. uvo Uupio k. Panemuns vls. Geleinio Vilko rinktin. 331. Puodinas Kazimieras - Kirvis i Pajevonio k. Vilka vikio raj. 1914-1946.01.20. Prielktuvins apsaugos dalinio Panemunje kapitonas. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Pakirsni k. pas Biel. Partizan slapta palaidotas prie Krosnos plento senose kapinaitse. 332. Puodinas Kostas r. Kovas V. 333. Pupka r. Svetlauskas. 334. Purvinis i Aleknoni k. Simno vls. G. 1921 m. Geleinio Vilko tabo apsaugos brys. Legalizavosi. 335. Pusderis Klemensas i Jokeliki k. Kiduli vls. aki apskr. 1897.02.22-1953.11.06. Kunigas, nuo 1943 m. emutins Panemuns klebonas. U ryius su partizanais suimtas ir emu tinje Panemunje nuudytas. 336. Puskunigien r. Velikait. 337. Puskunigis Kstutis. ?-1944.09. Krateliks k. Skriaudi vls. partizanas. 338. Puskunigis Stasys -Tarzanas i Sirvyd k. Leki vls. 1918-1966.09.05.1949.03.13 suimtas slptuvje Dareli mike.

253

339. Puinskait-Vlyvien Petronl - Vilija. G. Marijam polje. 1923-1992.03.23. Moksi Marijampols mokytoj seminarijoje, IV kurs baig Alytaus mokytoj seminarijoje. Mokytojavo Mikalikio pradinje mokykloje. Talkino partiza nams ir, persekiojama saugumo, pati ijo mik. 1945.11.09 suimta vykdant uduot. Kaljo Urale ir Kazachstane. Gro. Mir Marijampolje. 340. Putinas (pavard neinoma). algirio rinktins Dr. V. Kudirkos kuopos kovotojas. 341. Putinas (pavard neinoma). Partizanas, vardu Stasys, i Naujosios tos apylinki. 342. Putinas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas. Susisprogdino Pilotiki k. 343. Putinas (pavard neinoma). 1947 m. ruden uvo Virbalgiryje. 344. Putkeviit Aldona i Veiveri. 1927-1946. 345 Puzinas r. Puziniauskas. 346. Puziniauskas (Puzinas) Modestas - Audra. G. 1925 m. Kaune. 1948.01.18 stojo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 51-j kuop. uvo iduotas 1948.02.26 Prien vls. Amintos k. 347. Puas Vitas. G. 1927 m. Jonui k. Partizanuose nuo 1944 m. uvo tvikje. 348. Puauskas Juozas i Rdupio k. Prien vls. 19061946.05.29. uvo Geraitiki k. Prien vls., prie Nemuno. Buvs policininkas. Kartu uvo Pranas umauskas. 349. Puas Antanas - Gintaras. G. 1926 m. Jonui k. Garlia vos vls. Biruts rinktins vadas. Nuo 1950.03.25 vadovavo Geleinio Vilko rinktinei. uvo 1951.01.14 pas Auktakaln Ilgakiemio k. Garliavos vls. kartu su K. Jazumu-Lokiu i Jiesios k. 350. Pkas (pavard neinoma). Lakno brys. 351. Pkas i Mergutrakio k. Sangrdos vls. ?-1946.06.20. uvo prie ilavoto. 352. Pkas Antanas, Juozo s.,-Dlis, Laikrodis, Kolumbas

254

i Dauki k. Gudeli vls. 1927-1949.10.20. uvo Dauki beryne su Vju ir Ulonu. 353. Pkas Antanas i Skriaudi. 1898(?)-1945.05(1947?). Veiveri policininkas. Nuo 1944 m. partizanavo Balbierikio mikuose Vaidoto bryje. 354. Pkas Jonas i Skriaudi. uvo 1946.02.10. 355. Pkas Juozas, Juozo s., - Griausmas i Dauki k. 1921 1945.07.15. uvo Buktos pelkse. K. Deguio brio partizanas. 356. Pkas Juozas - Gluosnis (ne Griausmas!). Pali parti zanas. Mirs. 357. Pkas Kazys i emaitkiemio k. ilavoto vls. uvo 1945.04.24. 358. Pkas Motiejus i Dauki. uvs. 359. Pkas Vincas - Perknas. 1920-1996.06.09. 360 Pukeleviius (Pkelis) Vytautas i Poderiki k. 19341951.04. uvo Kazl Rdos mike. Biruts rinktin. 361. Pkelis r . Pukeleviius.

R
1. Rabkeviius - Stiebas. ?-1946.06.07. algirio rinktin. 2. Raceviius - Erktis. 3. Raius Jonas, Vinco s. (Reketijos Raiams ne gimin.) 1918-1946.01.27. uvo Karu k. Rudaminos vls. 4. Raiukaitis Jonas - Jonas. uvo 1951.02.02 kartu su Vitkausku-Saidoku, Rudmicku-Uosiu, Basiu-Dmu, Paerecku-Mindaugu Endriki k. Slavik vls. aki apskr. 5. Raius Alfonsas - Uosis, Topolis i Reketijos k. 1931 1950.05.04. uvo prie Mockavos, Kam k. Vytauto rinktins uolo kuopa. 6. Raius Jonas -Klevas i Reketijos k. 1924-1950.05.07. uvo Kam k. pas Petrausk. Kartu uvo M. Lekeviius. Vytauto rinktins uolo kuopa. 7. Raius Jurgis-Grikis i Reketijos k. 1932-1951.06.29. uvo Jakimavii k. kartu su Jonu eponiu.
255

8. Raius Kazys. uvo Jakimavii k. 1951.02.01. 9. Raius Petras - Beras i Reketijos k. 1924-1946. uvo Mockavoje. Vytauto rinktins uolo kuopa. 10. Raius Vytautas - uolas i Reketijos k. 1922-1949. uvo Ssnink mike (sueistas nusiov). Vytauto rinktins 44-osios (uolo) kuopos vadas. Petro, Jurgio, Jono ir Alfonso brolis. 11. Rainas Antanas i Jankn k. Gelgaudikio vls. 19281946. uvo prie Ritini (Plieniki?) k.: pamikje ulipo ant minos, buvo sunkiai sueistas ir nusiov. Palaidotas Plieniki k. 12. Rainas Antanas i Jankn k. Gelgaudikio vls. 19281954. uvo prie Gelgaudikio. Nusiov, rusams apsupus slptu v. 13. Rainas Vytautas. 14. Rayla Jeronimas. Buvo suimtas. 15. Rayla Jurgis - arvas, G. 1917.01.01 Par k. Veiveri vls. uvo 1947.12.24 iln k. Veiveri vls. Dariaus ir Girno kuopos vadas. 16. Rayla Kazys, Kazio s. Stirnos rinktin, Kirtiklio brys. Suimtas 1946.02.08. 17. Rayla Vitas, Kazio s. Garliavos apylinki partizanas. arvo brolis. 18. Rakauskas Antanas - Kirvelis i Gavaltuvos k. 1915(?)? 19. Rakauskas Karolis - Kalakutas i Vilkavikio. Buvo suimtas. algirio rinktin. 20. Rakauskas Vincas i ironi k. G. 1912 m. 21. Radastas (pavard neinoma) i Amintos k. Prien vls. 1925(?)-1946. uvo Dangstyts k. Geleinio Vilko rinktin. 22. Radauskas Alesius - Alyt, Elyt i Ruden k. Gudeli vls. 1915-1946.02.15. uvo Budninkuose, prie Gudeli. 23. Radauskas Alfonsas, 24 m. kininkas i Ruden k. Garliavos vls. Marijampols apskr. Suimtas 1947.02.06. 24. Radauskas Antanas i Ruden k. Gudeli vls. K. Degu io brio partizanas. Alyts brolis. 25. Radaviius Zigmas nuo Jank.
256

26. Radvilait-Povilaitien Janina - Saulut i Klevins k. Iglikli vls. 1927-1946. 27. Radzeviius Antanas - Vyturys i Kalveli k. Lazdij raj. uvo 1946.09 Vytaut k. kartu su A. Valenta-Tigru. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 28. Radzeviius i Naujosios tos. Prie ieidamas partizanus, tarnavo pas kinink. 29. Radzeviius i ilavoto vls. ?-1946.02.09. Geleinio Vilko rinktin. 30. Radzeviius - Lokys, Alksnelis i Smilgi k. Sasnavos vls. ?-1946. 31. Radzeviius - Sakalas. uvo prie Goberi k. 32. Radzeviius Jonas i Balaik. 33. Radzeviius Juozas - Spyglys. G. 1926 m. Bbleli k. Sein parap. Suvalk apskr. Gyveno Daukiuose. partizanus ijo 1945.03. K. Grebliko brys, uvinto palios. 1945.09 pasun kjus situacijai, pasitrauk Lenkij, kur partizanavo iki 1947.05. Po gen. Anderso sakymo demobilizuotis, nutrauk kov. 1946 m. gro Lietuv ir legalizavosi. 34. Radzeviius Klemensas-Mindaugas. 1919-1947.01.11. G. Vilkabds k. Marijampols apskr. 2 ha kininko snus. Ijo mik 1945 m. Geleinio Vilko rinktins eilinis, partizanavo Igliaukos apylinkse. uvo Maraziki k. Iglikli vls. pas Akelait. Kartu uvo Kalfrydas. 35. Radzeviius Stasys - Dainius i Roli k. Perkno rinktin. Karvelio brys. 1923-1948.03.15. uvo Roli k. 36. Radzeviius Stasys - Strazdas, Ilgnas i Rimieio k. Lazdij raj. 1922-1948.04.14. Lakno brys. uvo Egliki k. kartu su B. alaeviiumi. 37. Radzeviius Vincas - Vaidila, Agronomas. Gyveno Puskelniuose prie Marijampols. Dirbo elektrinje buhalteriu. 1945 m. antrojoje pusje slp vej. Pirmasis Laisvs valgo" redaktorius. 1945.10.20 buvo suimtas ir nukankintas. 38. Radzieckis S. r. Marcinkauskas.

257

39. Radziukynas - Siaubas nuo Seirij. 1915? Perkno rinktins brio vadas. uvs. 40. Radziukynas Vincas-Kalavijas. 1925-1947.11.01. uvo Simno raj. Anikio mike prie Santaikos. 41. Radius Stepas r. ieika J. 42. Ragaickas Antanas. 43. Ragickas Juozas. 1918-1945.08.01. G. Kvietkapuio k. aki apskr. Stirnos rinktins partizanas. Buvo suimtas, pabgo. uvo Viinkos mike, netoli Kvietkapuio k. Palaidotas mike. Kapas prarastas. 44. Raginskas Juozas i Bartnink k. Pilviki vls. ?-1946. Karklo brio vadas. 45. Raguckas Juozas. Abramaviiaus-Spyglio brio partiza nas. 1918-1946.07.04. uvo. 46. Raguckas Jurgis i Smalinyios k. 1928-1948. 47. Raguckas Stasys r. Sidabra Juozas. 48. Ragnas Antanas. ?1945.11.22. algirio rinktin. 49. Raibikis Mykolas i ilgali k. Vilkavjkio apskr. 1914 1945.04.25. uvo Belino raiste. 50. Rainys i Tarpupio k. Balbierikio vls. 1946.05 kautynse sunkiai sueistas ir nukankintas Prien saugume. 51. Raiys - Mikas i Povenio k. Prien vls. G. 1923(?) m. 1946.07.15 tvikje suimtas. Geleinio Vilko rinktin. 52. Rakauskas i Pavyts k. Garliavos vls. uvo Girinin k k. Pakuonio vls. 1945 m. 53. Rakauskas Antanas - Vijoklis i Pavyts k. Garliavos vls. Kstuio kuopa. uvo 1946.03.12 Raiki k. Garliavos vls. kartu su B. Juodsnukiu. 54. Rakauskas Antanas i Raeli k. Garliavos vls. ?-1945. uvo Girinink k. 55. Rakauskas Domininkas. Kauno apylinki partizanas. 56. Rakauskas Juozas - Vtra i Ruden k. 1921-1945. 57. Rakickas Juozas. G. 1918 m. Kvietkapuio k. Buvo suim tas. I stribinyios" pabgo per kamin. uvo 1945.08.01 Viinkos mike netoli Kvietkapuio.
258

58. Rakutis Pijus. G. Balsupi k. 1906-1950. Suimtas 1947 m. Mir lageryje prie Kalugos. 59. Rakutis Vladas. Suimtas. 1949 m. kaljo geleies rdos achtose Urale. 60. Ramanauskait Ona (Markeviit Janina) - Saulut. 1925-? Vytauto rinktins partizan. 61. Ramanauskas. 1947 m. buvo suimtas Kampiki k. Vityio vls. pas Stankevii. 62. Ramanauskas. 1928-1948. etok banyios zakristijo nas. Perkno rinktin. Partizanuose nuo 1945 m. 63. Ramanauskas Antanas - Sakalas nuo Leipalingio. Parti zanavo Kalvarijos apylinkse. Buvo suimtas. 64. Ramanauskas Jonas - Vanagas i etok. 1928-1945.08. uvo Jukneliki k. 65. Ramanauskas Juozas - pokas i Meiln k. Vityio vls. ovsi, bet neskmingai, ir buvo suimtas. Mir 1993 m. Vytauto rinktin. 66. Ramanauskas Leonas - Kalavijas, Varnas i iln k. Kalvarijos vls. 1924-1952.02.08. uvo Mockavos k. pas E. Taru tien. Brio vadas. I pradi vaikiojo su Rudels (Krieno) vyrais, vliau perjo ilviio grup. Vytauto rinktin. 67. Ramanaviius Albinas - Balandis i Kuin k. uvo prie Leipalingio. Perkno rinktin. Kalniaus brys. 68. Ramelis - suimtas Serdok k. Kybart vls. 1947.12.25. 69. Ramonaitis Gustavas i ilinink k. (prie Slavik). Lietuvos vokietis. Suimtas, ivetas, dingo be inios. 70. Ramonas. Kalniks mio dalyvis. 71. Ramonis (pavard neinoma). 72. Ramunl (pavard neinoma). 73. Ramunis, mokytojas, 1947 m. nuskendo kartu su V. Ba ciuka-mogum Luksnn eere, Alytaus raj. 74. Randis Vincas - Aidas i Kumei k. Pajevonio vls. Partizanuose nuo 1946 m. uvo 1947.12.14 Maui k. Kybart vls. 75. Rapolas(Rapoliukas) (pavard neinoma). Bglys i Rau
259

donosios armijos, manoma, panevietis. Kartu su Narue viium-Akuotu apsupti nusiov Rudels k. pas Virbick. Vytauto rinktin, uolo kuopa. 76. Rasit. 1947.02.05. Prien raj. kartu su Deiniu (ne K. Pinkvarta) ir Naru uvusi partizan. 77. Raslauskas Juozas - Zylys. Prien-Panemuns brys. 78. Raslauskas Simas - Gl. Prien-Panemuns brys. 79. Rastauskas Jurgis. ?-1946.05.27(?). 80. Rayla Jurgis i Padri k. Veiveri vls. uvo iln k. Veiveri vls. 1948 m. Puskarininkis. 81. Raytinis Albinas - Gintautas. G. 1927 m. 1948.05.29 sueistas ir suimtas Rudi k. unsk vls. pas Skystimus. Vy tauto rinktin. Myje neteko rankos. Gyvena Latvijoje. 82. Raytinis Juozas- arvas i Trupio k. Liudvinavo vls. 1916-1947.03.19. Po kariuomens nuo 1939 m. dirbo pasienio policijoje, 1944 m. buvo suimtas, bet pabgo i Masaiio sodybos Mekui k. ir ijo partizanus. uvs buvo mestas siloso duob prie Liudvinavo stribelnyios", 1989 m. perlaidotas senas Marijampols kapines prie tv. 83. Rakauskas Juozas i Trumpalikio k. Punsko vls. uvs. 84. Rakauskas Antanas i Riei k. uvo 1946.01 prie Ruden k., partizanams puolant Gudelius. 85. Rakauskas Vincas i Riei k. 1912-1945 m. uvo Gude liuose, vaduojant suimtus K. Urk ir J. Leimon. 86. Ratkelis Albinas - Oelis. 1920-1947.10.25. G. ydro ni k. Marijampols vls. Ujus rusams, 1944 m. su V. Gavnu suorganizavo partizan br, vliau iaugus Vytauto rinktin. Pirmasis Tauro apygardos propagandos skyriaus virininkas. 1945.08.20 paskirtas Vytauto rinktins tabo komplektavimo skyriaus virininku, o po mnesio - rinktins valgybos skyriaus virininku. ias pareigas jo iki mirties. 1946.09.01 - apygardos Karo Lauko Teismo narys. 1947.10.25 suimtas J. Valaitis-Viesulas idav valgybos virinink V. Gvazdait-Vytur, o is parod, kur slepiasi Oelis. Upulti slptuvje Mekui k. Marijampols
260

vls. pas Gamatkevii, Oelis, Salinka-Dainius ir A. Gamatkeviius-Vilkas susisprogdino. 87. Ratkelis Albinas - pokas i Ilgakiemio k. 1924-1950 m. uvo prie Plutiki. 88. Ratkelis Petras - Strazdas i Stuomen k. 19261947.02.11. uvo Rkiavikio k. Sasnavos vls. Geleinio Vilko rinktin. 89. Ratkelis Vincas - entas. G. 1924 m. Stuomen k. ilavoto vls. Geleinio Vilko rinktins Apynio kuopos partizanas. 1946 m. ruden buvo perkeltas iedo kuop ir paskirtas I brio vadu. 1947.10, uvus kuopos vadui Viesului, jo kuopos vado pareigas. uvo 1948.01.07 Rokeli k. Auktosios Panemuns vls. Kauno apskr. Strazdo brolis. 90. Ratkelis Vytautas Juozas, Kazio s., i Tabariki k. ilavoto vls. 1931(?)-? Sueistas ir suimtas. 91. Ratkeviius. Perkno rinktin. Buvo ukastas Kalvarijoje prie kareivini. 92. Ratkeviius Albinas. uvo Paliose 1945.04.23. 93. Raugelis - Velna. I Barzd k. aki vls. algirio rinktin. uvo Kazl Rdos vls. 1949.02. 94. R(au)linaitis. ?-1945.02.26. algirio rinktin. 95. Raulinaitis Antanas i Mozr k. Barzd vls. G. 1928 m. Suimtas 1947.07 tvikje. 96. Raulinaitis Jonas - (...)iutas. ?-1948.02.18. algirio rinktin. 97. Raulinaitis Juozas. Partizanas nuo 1945.01.18 iki 1945.02.26. algirio rinktin. 98. Raulinaitis Martynas - Aidas. ?-1946.06.11. I Tabari ki k. algirio rinktin. 99. Raulinaitis Pranas - Lokys. ?-1948.05.09. algirio rink tin, 33-ioji kuopa. 100. Raulynaitis Albinas. ?-1945. Palaidotas Veiveri Skaus mo kalnelyje. 101. Raulynaitis (Ardzijauskas) Jonas - Lokys i Kazl

261

Rdos k. 1924-1950.06.23. algirio rinktins partizanas. uvo Talkiki pelkse prie iriu Gudeli k. Pilvikio vls. 102. Raulinaityt Antanina. G. 1928 m. Mozr k. Barzd vls. Moksi Marijampols mergaii gimnazijoje. Ryinink. Suimta 1947.07 tvikje. Nuteista 10 m. Kaljo Taiete. Kaljime iprotjo. Lietuv gro 1956 m. Mir 1975 m. iegdriuose. 103. Rauluaitis Juozas, Jono s., - Berelis. 1917-1971. I Vilkabali k. Vilkavikio raj. 1940 m. buvo apylinks sekreto riumi. Skardupi apylinki partizanas nuo 1944 m. Palaidotas Alksnins k. Vilkavikio raj. 104. Ravaitis Bronius. uvo Kalniks mike. 105. Razmierskis Kazys. Vytauto rinktin. I Mikuliu k. unsk vls. 106. Razvanaviius (Razbanaviius) Jonas - Sutkus i Dendelaukos k. Marijampols vls. 1926-? Branguts brys. 107. Reifas (Reip) Kazimieras - Panemunis. G. 1927 m. Dievogalos k. Garliavos vls. Buvo suimtas ir labai kankintas. Pabgo pas partizanus. uvo Brazikuose pas emait 1948.09.28. algirio rinktin. 108. Reip r. Reifas. 109. Reklaviius-Mislinius. Nemune nuskends partiza nas. 110. Rektys Pranas i Simno. 1926-1945. uvo Kalniks myje. 111. Remeikis Stasys. Palaidotas Veiveri Skausmo kalne lyje. 112. Remeikis Juozas - Lokys i Bambinink k. 19201945.07.13. uvo su J. Kruniu prie uvinto eero. 113. Remkus (Rimkus?) i Stuomen k. ilavoto vls. 1914? 114. Retraitis Zitas. Vilkavikio gimnazija. 115. Rkaitis Pranas. G. 1927 m. Bizieri k. Ploki vls. uvo 1945.05.12 Valk kautynse. Partizanavo madaug savait. 116. Rkus - Mrnas. ?-1947.05.19. algirio rinktin. 117. Rkus Juozas i Skersabali k. Krosnos vls. 1912-

262

1945.04.18. uvo Buktos girioje prie Vart k. Geleinio Vilko rinktin. 118. Rkus Juozas - Kovas. I Kukli k. Lazdij vls. 119. Rzokas - partizanas i dainos. Minimas kartu su J. Luka. 120. Riauba Juozas -Klevas i Prien vls. Gyveno ilavote. 1927-1953.07.26. Geleinio Vilko rinktins pasyvus kovotojas, dirbs ilavoto apylinks milicijos galiotiniu. 1950.01.04 suimtas ir nuteistas. uvo Vorkutoje per kalini sukilim. 121. Ribinskas Antanas, Vlado s., i Simno raj. Suimtas 1951.08. 122. Ridberiris Aleksandras - Giliukas. Partizanuose nuo 1946.11.10. algirio rinktin. 123. Riekus - Meirnas. algirio rinktin. 124. Rieutas (pavard neinoma). uvo 1945.03.28 Voselinuose prie Birtono. Geleinio Vilko rinktin. 125. Rimait Aldona. 1927-1948.10.27. G. Padainupio k. Garliavos vls. Ryinink. Su uduotimi nujusi pas Stralk, uvo nuo stribo Dovydonio rankos (netoli tos vietos 1951 m. uvo J. Luka). Palaidota Paruose. 126. Rimaitis Antanas -Pipiras i edvyg k. Grikabdio vls. 1924-1945.05.06. Vokiei laikais buvo Baltrui seninas. Partizanuose nuo 1944 m. uvo prie Jrs upelio Bartnink k. Pilviki vls. Su juo uvo K. Pekys, J. Vainora, S. Baltruaitis. 127. Rimantas (pavard neinoma). algirio rinktins vado adjutantas. 128. Rimas Juozas i Tvarkiki k. Veiveri vls. 1926(?)-? 129. Rimas Pranas - Berelis. G. 1921 m. Padainupio k. Garliavos vls. Partizanuose nuo 1946 m. pr. uvo 1949.04.04 pas Kamarausk, Tvarkiki k., Veiveri vls. 130. Rimaviius Juozas - Jogys, Lap i Semeniki k. Simno vls. 1920-? Lakno brys. Suimtas. 131. Rimaviius Antanas i Baltrui k. Barzd vls. algirio rinktins partizanas.

263

132. Rimkeviius Bronius - Spindulys. G. 1924 m. Gi mokyklos mokytojas (Vilkavikio apskr.). Vytauto rinktins valgybos skyriaus virininkas. 133. Rimkus Antanas. Geleinio Vilko rinktins partizanas. 134. Rimkus Antanas - Egl. Karklo kuopos partizanas i Lilikio k. 1910? Sueistas ir suimtas Varnupiuose. 135. Rimkus Juozas - Garnys i Iglikli. 1926-1945.04.24. uvo Belino raiste. 136. Rimkus Justinas - Titas. ?-1949. algirio rinktin. 137. Rimkus Telesforas - Siaubas. G. 1927 m. Panovi k. Sintaut vls. Gyveno Eeriuk k. uvo 1948.10.09 Kaupiki k. pas Borisevii. Kartu uvo ukauskas, V. Rimkus, Vizgirda, Kaminskas. 138. Rimkus Vladas - Aidas. G. 1924 m. Panovi k. Sintaut vls. uvo 1948.10.09 Kaliningrado srityje. Sueistas perplauk per eup Lietuv ir slptuvje mir. Palaidotas Kasikn k. 139. Rimkus Feliksas - Siaubas. G. 1928 m. Sintaut vls. aki apskr. Partizanas nuo 1946.12.08. Brio vadas. uvo 1948.09.19 prie Sintaut. 140. Rima Jonas, Motiejaus s., - Varnas. G. 1914 m. Krve li k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1944 m. Vytauto kuopos vadas. uvo 1947.08.19 Bagotosios mike, slptuvje, susisprogdino kartu su mona. 141 Rima Juozas, Motiejaus s., - Baltrus i Krveli k. 19171947.01.27. ilviio kuopos skyriaus vadas. Varno brolis. uvo Karklini k. Kazl Rdos vls. 142. Rimien (Kaergyt) Monika - Varnien. G. 1918 m. Panemuns k. Kauno apskr. Partizanuose nuo 1946 m. pr. uvo 1947.08.19 Bagotosios mike slptuvje kartu su vyru Rima. J knai buvo niekinti Kazl Rdoje. 143. Rinkeviius - Stiebas. algirio rinktin. 144. Rinkeviius Aloyzas - Ledas i Pavyts k. Garliavos vls. 1924-1945.05.18. uvo Antrj Girinink k. Veiveri vls. kartu su pusbroliu Alfonsu Vaiinu. Biruts rinktin.

264

145. Rinkeviius Jonas i Kampini k. Pilviki vls. G. 1908 m. uvo 1947.05.19 pas Balin Piktirni k. Sintaut vls. 146. Rinkeviius Kazys i Digri k. Garliavos vls. uvo Varki k. Garliavos vls. 1945 m. 147. Rinkeviit Anastazija - Nal, Nast, Sesuo Nast. G. 1918 m. Main k. Prien vls. Medicinos sesuo. uvo 1946.02.24, patekusi pasal Puiki k. ilavoto vls. kartu su grups vadu J. Demikiu-Eumu, Almu. Partizanuose nuo 1945 m. 148. Rikeviius Juozas - Varnnas i Nerav k. Lazdij vls. Perkno rinktin. uvo 1949 m. Agarini k. venteerio vls. Kartu uvo J. Januleviius. 149. Ritenbergeris Aleksandras. G. Tbeli k. Luki vls. aki apskr. uvo 1948 m. 150. Riteris (pavard neinoma). 151. Rytas (pavard neinoma). Tauro apygardos vado pava duotojas 1946 m. 152. Robinzonas (pavard neinoma). uvo 1945.03.28 Vaselinuose. Geleinio Vilko rinktin. 153. Roglys Jurgis. Sangrdos partizanas. 154. Rogoickas Antanas. Teistas Marijampolje 1946.04.24. 155. Rolandas (pavard neinoma). Gim Vokietijoje. 1923(?)-1947.09. uvo prie uvinto eero. Vokietis, belaisvis. uvo kartu su uolu, iemara, Padaua ir dar dviem parti zanais. 156. Rolentas (pavard neinoma). uvinto pali partizanas, kovojs Kolumbo, Kmyno bryje. uvo kartu su V. Mocke viiumi 1945.08.07. 157. Romanskis(?) Petras, Juozo s., i Vart k. Krosnos vls. 1898-? Buvo suimtas. 158. Romanskis Antanas - Rozalyt, Rozalija i Damba vos k. Iglikli vls. 1924-1946.02.13. uvo prie ivavods miko. Geleinio Vilko rinktin. 159. Romen(s)kis Petras i Vart k. Krosnos vls. 1898-? Suimtas. 160. Rosmanas r. Rosseman.
265

161. Rosseman (Rosmanas) Heinrich - Povas. 1913 1952.04.24. Vokietis. Gim Traia k., Esseno krate, Dormstadt apskr., Vokietijoje. Paimtas kariuomen, pateko Ryt front, 1944 m. prie Vitebsko j divizija buvo iblakyta. Rosseman traukdamasis atsidr Lietuvoje, Prien raj., slapstsi pas vieti nius gyventojus. 1946 m. vasar stojo Tauro apygard, Gelei nio Vilko rinktins 4-j kuop, daugiausia gyveno su broliais iugdiniais. 1951.04.08 vykdydamas uduot buvo iduotas ir Pocin k. Prien raj. suimtas. Po met tardymo suaudytas. Povui pageidaujant, jis buvo tardomas lietuvi kalba. 162. Rovaitis Bronius. 1927-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 163. Ronas - Vilkas nuo Bir. 1945 m. desantininkas. Astos grup. 164. Ruckaitis (Racukaitis?) Jonas. uvo 1951.02.02 Kauno srityje. algirio rinktin, Vasario 16-osios brys. 165. Rudaitis Jeronimas - ernas. ?-1945. algirio rinktin. 166. Rudakov Nikolaj Ivanovi. Ukrainietis, Vytauto rink tins 4-osios kuopos partizanas, kartu su D. Leonaviium 1946.03.17 uvs Tarprubei k. Jurgeeri vls. 167. Rudkauskas Jonas, Vytauto s., - Katinas. G. 1918 m. Suimtas 1946.10.03. Atsarginio brio Simne vadas. 168. Rudmickas Antanas - Vanagas, Vtra. G. 1921 m. Paunyki k. Ploki vls. uvo 1949.04.25 pas Stanien Bunikli k. Vienas i 5 uvusi broli. 169. Rudmickas Juozas - Erelis, Velnias, Drsutis. G. 1919 m. Paunyki k. Ploki vls. uvo 1947.11.17 Kdr mike kartu su broliu Vincu (susisprogdino). Partizanuose nuo 1945.07.08. Dr. V. Kudirkos kuopa, algirio rinktin. 170. Rudmickas Petras - Aurinis, Klevelis. G. 1930 m. Pau nyki k. Ploki vls. 1952.07.06 Pajotij mike buvo sueistas, kit dien mir Zypli ligoninje. Prie j buvo uv 4 jo broliai, partizanai Vincas, Pranas, Juozas ir Antanas. 171. Rudmickas Pranas - uolas, Uosis i Paunyk k.

266

Paeerlio vls. 1924-1950.12.01. uvo Endriki k. Idag vls. (prie aki). 172. Rudmickas Vincas - Meka, Klevas. G. 1926 m. Paunyk k. Ploki vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1947.11.17 Kdr mike kartu su broliu Juozu. Dr. V. Kudirkos kuopa, vliau - algirio rinktin. 173. Rudzeviius Jonas. G. 1920 m. Lodiks k. Kazl Rdos vls. 1944 m. paimtas okupant armij. Veamas front, pab go ir stojo partizan gretas. uvo 1945.05.09 uli-Girini k. Zapykio vls. Palaidotas Braziki k. kapinse. 174. Rudzeviius Saliamonas-emutis. G. 1926 m. Stugu i k. Barzd vls. aki apskr. Dirbo Grikabdyje kaljimo priirtoju. 1945.05.06 ileido kalinius ir ijo mik. Kovojo 36-ojoje kuopoje. uvo 1947.05.19 Piktirniuose - kareivi apsuptas susisprogdino. algirio rinktin. 175. Rudzeviius Stasys. G. 1927 m. Lodiks k. Kazl Rdos vls. Pabgs i sumimo, stojo partizan gretas. uvo 1945.05.10 Zapykio mike. Palaidotas Brazik kaimo kapinse. 176. Rudzeviius Vytautas - Kriauius. G. 1927 m. Stugu i k. Barzd vls. Dalyvavo 1945.05.12 Valk kautynse. algirio rinktins 36-oji kuopa. 177. Rudzeviius Vincas, Juozo s., i Lodiki k. Kazl Rdos vls. 1922-1946(?). 178. Rudzeviius Zigmas-aibas. G. 1917 m. Buktiki k. Barzd vls. 1945 m. dirbo Grikabdyje prie kalini, ived keliolika kalini i kaljimo. uvo 1946.03.26 per kautynes Vieriks k. Jank vls. Kulkosvaidininkas. Buvo numestas Barzduose. Kaulai rasti kasant pamatus Juozo Maiansko namui. uvo kartu su Atrausku-Slibinu. algirio rinktin. 179. Rugiagl (pavard neinoma). 180. Rugienius - Mnulis. Panemuns vls. partizanas. Jo nurodymu, 1946 m. nakt kovo 12 d. Raiki k. Garliavos vls. pas M. tuopien buvo sunaikintas bunkeris. Jame buv parti zanai B. Juodsnukis-vangas ir A. Rakauskas-Vijoklis susi sprogdino.
267

181. Rugys Vytas. Gim Miliki k. Luki vls. aki apskr. 1945 m. nuud ekistai. algirio rinktin. 182. Rkas Vincas - Aras. 1925-1945.01.30. I Bdos k. Birtono vls. uvo Alininkuose. Geleinio Vilko rinktin. 183. Runas Jonas i Papartyn k. aki vls. 1920-1947.12.25. uvo Liepalot k. aki vls. kartu su broliu Vincu. 184. Runas Pranas - Berelis. 1925-1947. Moksleivis. 185. Runas Pranas - arnas, Gintaras, Algirdas, Daugir das. G. 1916.09.17 Bundz k. Ploki vls. Vinco Kudirkos kuopos vadas. Vliau algirio rinktins vadas, lauro apygardos vado adjutantas. uvo 1951.06.16 pas Ben Mekelin k. Paeerli vls. (sueistas nusiov). algirio rinktin. 186. Runas Vincas - Kikis. G. 1920 m. Papartyn k. aki vls. Partizanuose nuo 1945 m. pr. uvo 1947.12.25 Liepalot k. aki vls. buvusioje Bekers sodyboje. algirio rinktin. 187. Runas Vytautas - Rimgaudas i Bundz k. Ploki vls. 1926.04.01-1945.09.12. Prano brolis. uvo tarpgiryje prie Vaiguviki k. Ploki vls. Kartu uvo P. Atkoius, J. Kajackas, J. Mozraitis, J. Uupis, P. Venys. algirio rinktin. 188. Rundinas (Rundnas, Rindeika) Antanas - Vaidila. G. 1924.05.18 Kampiki k. Garliavos vls. 1944 m. rus paimtas armij, ruden i Pabrads pabgo ir ijo partizanauti. uvo 1947.09.23 ebeliki k. slptuvje Dovydaiio kyje. 189. Ruokus Antanas i ystos Bdos k. Sasnavos vls. 1917(?)-? 190. Ruokus Kazys i uiniki k. Sasnavos vls. 1919? Dirbo Kazl Rdoje karinio dalinio rimorium. 191. Ruokus Stasys i Bebruliki k. ?-1945. 192. Ruseckas Kazimieras - Doleris. G. 1924 m. Poderiki k. Garliavos vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1952 m. Kazl Rdos mike. Kartu uvo L. Lukoeviius-Vytautas i Ilgakiemio k. 193. Ruseckas Petras - Liucipierius. ?-1952.07.04. 194. Ruseckas Pranas - Drugys, irnis i Vart k. Prien raj. 1919-1952.01.10. Partizanuose nuo 1944 m. Buvo 8 kartus
268

sueistas. uvo Trilaukio k. Vilkavikio raj. kartu su B. Bobina, J. Misiukeviium, Navicku ir B. Gatavecku. Vytauto rinktin. 195. Rusinas Juozas - Tarzanas. 1927-1947.11.01. uvo Simno raj. Anikio mike prie Santaikos. 196. Ruinskait Magdut i Pstapdi k. Vilkavikio raj. uvo 1946.10.16 Vaizbniks k. prie Budavons miko, Vilka vikio raj. Kartu uvo A. ir G. Brokai. 197. Ruinskas Jonas - Beras. G. 1926 m. 1947 m. pavasar stojo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 51-osios kuo pos I br. uvo 1947.09.30 Vang k. Pakuonio vls. Prien apskr. 198. Ruinskas Klemensas - Genys, iedas i Pstap di k. Vilkavikio vls. 1930-1949.02.04. uvo Samarin k. Pilviki vls. 69-osios kuopos vadas. Kstuio tvonija. Magduts brolis. 199. Rtel (pavard neinoma). Ploki apylinki parti zan. 200. Rutkauskas (Rudkowski) Algis - Sakalas i Kampuo i k. Suvalk trikampio partizanas. Alfonso brolis. 201. Rutkauskas (Rudkowski) Alfonsas i Kampuoi k. Suvalk trikampio partizanas. Algio brolis. 202. Rutkauskas Ignas Algimantas - Sakalas, Mikinis i Rdnink k. Sangrdos vls. 1922-1952.11.26 Apuoko brolis. 1945 m. buvo Lenkijoje. Grs priklaus Peldos-Pakruopio briui (1946). Kazl Rdos mike baig karin kursus, tapo 4-osios (vliau pavadintos 43-ija) kuopos vadu, o nuo 1949 m. Gedimino tvonijos vadu. J 1951 m. sunaikinus, vadovavo uolo tvonijai. 1952.05.21 suimtas ir lapkriio 26 d. suaudytas Butyrk kaljime, Maskvoje. Idav Kabelis. 203. Rutkauskas Bonifacas - Apuokas i Rdnink k. Sangrdos vls. 1921-1947.06.13. Partizanuose nuo 1944 m. vasaros. Vadovavo briui Lenkijoje, lydjo Skirmant per sien. Nusiov apsuptas Menkupiuose pas Pupk. 204. Rutkauskas Bronius. Gim Jiezne. 1914? 205. Rutkauskas nuo Jank. algirio rinktins kovotojas. uvo po keli partizanavimo dien.
269

206. Rutkauskas Jonas i Delnick k. Krosnos vls. Lakno brys. 207. Rutkauskas Kazys, Kazio s., i Baragins k. 1906-? Geleinio Vilko rinktins rezervinio B" brio partizanas. Suim tas 1947.01.16. 208. Rutkauskas Leonas i Jiesios k. 1947 m. susisprogdino Maliejiks k. Jank vls. Palaidotas Jankuose. 209. Rutkauskas Vincas -Cerberis i I landi k. Gi vls. 210. Rutkus Augustinas i Luki vls. Partizanas nuo 1945.04.05. uvo 1945.05.12 Valkose. 211. Rkas (pavard neinoma). 212. Rkys Jonas, Juozo s., - Beras. Gim Puskelni k. 1919? 213. Rtelionis Vincas i Menkupi. Suimtas 1946-1947 m. iem ir nuudytas. 214. Ruzgys Antanas. G. 1923 m. Sutk k. Paeerli vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo 1945.05.12 Valk kautynse. 215. Ruinskas J. - Berelis. 1929-1948. uvo prie Pakuonio.

S
1. Sabaliauskas Albinas - Ulonas i Dirvon k. uvo prie Pajevonio. Vytauto rinktin. 2. Sabas Antanas i Krasteliks k. Veiveri vls. uvo 1945 m. 3. Sabastijonaitis - Lap. G. 1922 m. Suimtas 1946.07.15 Povenio k. Geleinio Vilko rinktin. 4. Sabatierius Pranas i Prien vls. ?-1946. 5. Sadanikas(?) 1947 m. iem guljo Pilvikiuose. 6. Sadauskas P. - Perknas. Geleinio Vilko rinktin. 7. Sadauskas R. - Ramun. Geleinio Vilko rinktin. 8. Sadauskas Valentinas -Ulonas i Gudins k. ?1949.11.19. turmo brys. 9. Sadauskas Valentinas - Velna i Buktiki k. Barzd vls. 1927-1950.11.20. Partizanuose nuo 1944 m. uvoPusiauskili k. Jank vls. kartu su J. Naujoku-Kstuiu. algirio rink tin.
270

10. Sadauskas Vytas, Adolfo s., - Kazys i Kauno. 19261952.05.20. Genio brys. Partizanuose nuo 1948 m. uvs. 11. Sadauskien-Sutkut Bron - Barb i Simok k. Jank vls. 1930-1950.02.02. Partizan Senio ir Sens dukra, Velnos mona. uvo su tvais Pilyp mike prie Viakio Rdos. Susi sprogdino. arno brys. Partizanuose nuo 1948 m. 12. Safranauskas r. apranauskas. 13. Saidokas (pavard neinoma). Zanavykijos partizanas i Sarapin k. 14. Sajankus(?) i Geleini k. 15. Sakalas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktin. 16. Sakalas (pavard neinoma). Prien-Panemuns brio vado V. Mariulionio pavaduotojas. 17. Sakalas (pavard neinoma). Ploki apylinki partiza nas, suimtas 1954 m. 18. Sakalas (pavard neinoma). uvo Alinink k. Prien raj. 1945.01.29. 19. Sakalas (pavard neinoma). 1945.08 uvo Utalinos k. Sasnavos vls. pas ibut. 20. Sakalas (pavard neinoma). uvo 1946.07.05 Vainatra kyje. Geleinio Vilko rinktins 3-iosios kuopos vadas. 21. Sakalas, arnas, Varnas (pavard neinoma). algirio rinktins 1945-1946 m. kovotojas, uvs Kazl Rdos vls. Vel niakalnio mike. 22. Sakalas (pavard neinoma). uvo 1947.02.06 Pagerman kos k. Geleinio Vilko rinktin. 23. Sakalauskas Alfonsas. 1921-1949.03.09. I Marovi ki k. agars vls. iauli apskr. Arlausko brys. uvo ar buvo suimtas Veiveri vls. 24. Sakalauskas Danielius - aibas i Maiym k. Rudami nos vls. 1926-1948.12.25. Kuopos vadas. uvo Delnicos k. etok vls. Perkno rinktin. 25. Sakalauskas Jonas i Kaui k. Vilkavikio raj. 19241946.10.22. uvo Rumokuose. algirio rinktin. Partizanavo ir Suvalk trikampyje.
271

26. Sakalauskas Juozas i Panovi k. Sintaut vls. 19141946. uvo Endriki k. kartu su Karalium-Striukiu. algirio rinktin. 27. Sakalauskas Juozas i Kaui k. 1924-1946.10.22. uvo puolant aliosios vls. stribelnyi". Ukastas Rumokuose. 28. Sakalauskas Juozas i Okini. Suvalk trikampio parti zanas 1947 m. 29. Sakalauskas Stasys - Karkvabalis i Dievogalos k. 1925(?)-1947(?). 30. Sakalauskas Pranas - Pauktis i Burbikiu k. Kiduli vls. Partizanas nuo 1945.05.26. uvo 1945 m. vasar. 31. Sakaviius. 1952.10 Lips ko vls. (Lenkija) pamikje buvo likviduota paskutin lenk antitarybini partizan organizacijos WIN (Laisv ir nepriklausomyb) grup: 2 eiliniai ir vadas, lietuvis Sakaviius. Jo likimas neinomas. 32. Sakaviius (Sekeviius) - Lauys. G. 1922 m. Marijampo ls apskr. Eigulys, radistas, 1944.10.11 desantininkas Suvalkij. 33. Sakaviius Antanas - Tauckus(?), vienas i trij broli partizan Sakavii (Sekevii), kovojs Suvalk trikampyje nuo 1945 m. 1944.10.11 desantininkas Suvalkij. Lauio brolis. 34. Sakaviius (Sekeviius) - Lapinskas. G. 1914 m. Mari jampols apskr. 1944.10.11 desantininkas Suvalkij, Lauio brolis. 35. Salatka Jonas i Trakiki k. Kalvarijos vls. 1916(?)1946.06.20. uvo Ssnink mike. 36. Salatka Pranas. uvo 1945 m. I Prien. 37. Salickas. Anikio mikelyje prie Bartnink 1947.11.01 uvs partizanas. 38. Salyklis Vytautas - Apynys. Perkno rinktins kovotojas i Staideri k. Lazdij raj. 1946 m. uvo Grikapalio mike Lazdij raj. Kartu uvo V. Kvedaras ir J. esnaviius. Niekinti vent eeryje. 39. Salynka Albinas - Dainius. 1922-1947.10.21. uvo Mekuiuose, Marijampols vls. (pas Gamatkeviius). 40. Salvelyt Regina r. Senkut Angel.
272

41. Samas - Tauro apygardos partizanas Lenkijoje. 42. Samsonas Albinas - Pinavijas. 1923-1948.03.01. Gim Valavii k. Keturvalaki vls. Vilkavikio apskr. 1946.10.20 stojo Vytauto rinktin. uvo 1948.03.01 Baltrakio k. Gi vls. 43. Samsonas Antanas i Valavii k. Keturvalaki vls. 1916-1944 m. ruduo. Lietuvos kariuomens ulonas. Dalyvavo ygyje Vilni, vliau buvo Plechaviiaus vietinje rinktinje. uvo prie Gulbiniki k. Albino ir Juozo brolis. 44. Samsonas Juozas i Valavii k. Keturvalaki vls. uvo kartu su broliu Pina vij 1948.03.01 Baltrakio k. Gi vls. Vytau to rinktin. 45. Samuolien r. Velikait. 46. Samuolis Aleksas - Vasaris. 1922-1946. Darbininkas. Palaidotas Veiveri Skausmo kalnelyje. 47. Samuolis Juozas. I Skriaudi k. Partizanavo Skriaudi apyl. 48. Samuolis Juozas - Strazdas. Geleinio Vilko rinktin. 49. Samuolis Justinas, Antano s. G. 1913.12.26. I Tarpui k. Marijampols vls. 1936 m. baig Karo mokyklos spec. laid, atsargos leitenantas. Partizanavo Kaune, ivetas Sibir. 50. Samuolis Stasys i Vilkijos. 1920-1946.01.06. 51. Samuolis Stasys - Simas. algirio rinktin. Partizan karo lauko teismo nuteistas mirties bausme 1947.04.01. 52. Sankus Jonas - Urdas i Pirmj Girinink k. Eerlio apyl. Partizanavo kelerius metus. uvo 1947.09.23 ebeliki k. Garliavos vls. 53. Sanda Vincas - Liepa i Zovodos k. Sangrdos vls. 19231961. Partizanuose nuo pirmj okupacijos dien. Suimtas Lenkijoje. Mir Sibire. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 54. Sankus Kazys i Pirmj Girinink k., Jono brolis. Nuautas Par giraitje 1946(?) m. 55. Santockis Antanas - pokas. G. 1922 m. Patamilio k. Auktosios Panemuns vls. 1944 m. vengdamas mobilizacijos stojo Auktosios Panemuns strib br. Dirbo partizan nau dai, o 1946 m. perjo j gretas. 1949.06.24, iduotas ir kareivi
273

upultas, Vaivydavos mike pas Maiulsk Dubravos k. sueistas nusiov. Biruts rinktin. 56. Sapijanskas i Ranavos k. Garliavos vls. ?-1945. uvo Girinink k. Pakuonio vls. 57. Sapijanskas Juozas. Kauno apylinki partizanas. 58. Sapijanskas Vincas - Lokutis i Ranavos k. Garliavos vls. 1927-1946. uvo ilavote. 59. Sapnas (pavard neinoma). 1950.01.23 jau buvo uvs. Partizanavo 4 metus. Geleinio Vilko rinktins 51-oji kuopa. 60. Sapranauskas (Safranauskas) Petras. Stirnos rinktin. partizanus ijo 1945 m. Suimtas, ivetas Intos lager. 61. Saraitis Vladas, Antano s., i Virbalio. 1923-1947.12.19. Kstuio rinktin. uvs. 62. Saroka Stasys. LLA Vanag brio vadas 1945 m, 63. Sasnauskas Antanas(?) -Rainiukas i Ssnink. Vytauto rinktins 44-oji kuopa. uvs. 64. Sasnauskas Adolfas - Kristupas i Jakimavii k. Kalvarijos vls. 1924-1948.04.06. Kolumbo brolis. uvo Orijos kaime pas Aleksandr Karpavii. Perkno, vliau - Vytauto rinktin. 65. Sasnauskas Juozas - Kolumbas i Jakimavii k. Kalva rijos vls. 1926-? partizanus ijo kartu su broliu Adolfu pirmo mis karo dienomis. Vytauto rinktins 45-oji kuopa, vliau uolo tvonija. 1952.05.21 kartu su A. Rutkausku-Mikiniu ir Bumeliu umigdytas ir suimtas. Maskvos Butyrk kaljime suaudytas. Idav Kabelis. Kolumb suimant, nusiov Juknelis-Deimantas. 66. Sasnauskas Juozas i Ilandi k. Krosnos vls. 1920-? Legalizavosi. Lakno brys. 67. Sasnauskas Juozas, Jono s., i leni k. Krosnos vls. 1920-? Legalizavosi. Lakno brys. 68. Sasnauskas Pranas - Sopranas i Ssnink k. Kalvarijos vls. 1925-1947. partizanus stojo pabgs i Raudonosios armijos. uvo Ssnink durpyne ujs ant pasalos. Kartu uvo dar vienas partizanas.
274

69. Saukaitis Jonas- Vtraplaukis. Geleinio Vilko rinktin. 70. Saulius (pavard neinoma). algirio rinktin. 71. Saulius (pavard neinoma). Per nesusipratim nuautas Vytauto rinktins kovotojas. Palaidotas Skardupi kapinse. 72. Sausoms Albinas - Pinavijas. 73. Saveikis (Siveikis) Bronius-Klajnas. Suvalk trikam pio partizanas i Punsko. 74. Savickas i Pajevonio vls. G. 1902 m. Vytauto rinktin. 75. Savickas Antanas i Kalnyn k. 76. Saviius Jonas. 1926-1947.12.24. uvo Guob k. 77. Saviius Kazimieras - Sakalas, Uranas. G. 1925 m. Marijampolje. 1945 m. buvo Stirnos rinktins vado adjutantas. 1946 m. suimtas Gavaltuvoje. Kaljo Vorkutoje. Grs. 78. Sederauskas Vytautas - Bijnas nuo Trak. G. 1927 m. Vytauto rinktin. 79. Sederaviius Saliamonas i Kudirkos Naumiesio. 19291948. Nukankintas Kudirkos Naumiestyje. 80. Sederaviius Silvestras. Zanavykijos partizanas, raytas paminklin lent Kudirkos Naumiestyje. 81. Sederaviius Vytautas - Bijnas, Povas, Jonas, Jonukas i varpli k. aki vls. 1929(1930.07.04)-1950.07.04. Runo kuopa. Partizanuose nuo 1948 m. Brio vadas. Sueistas susi sprogdino Agurkiks k. Kazl Rdos vls. Kartu uvo J. Staiokas-Kovas. 82. Sedziniauskas Vytautas - Bijnas. Vytauto rinktin. 83. Sekeviius r. Sakaviius. 84. Seliokas Albinas - rapnelis, Kazimieras. G. 1918 m. arabds k. ilavoto vls. Marijampols apskr. Tarnavo ulon pulke. Vokiei okupacijos metais tarnavo vokiei kariuome nje ir Vietinje rinktinje. 1944 m. ujus rusams, stojo Sasna vos ir Iglikli vls. veikus J. Demikio-Eumo partizan br. jo brio vado, valgybos virininko pareigas. Nuo 1946 m. pava sario - Vytauto partizan grups vado pavaduotojas. 1947.03.18 iduotas Cinkaviks k. Sasnavos vls. pas Veersk bunkeryje susisprogdino.
275

rapnelis turjo du brolius: Stanislov, g. 1922 m., ir Juli, g. 1927 m. Abu jie 1945.04 stojo partizan gretas. Mnesio pab. Belino mike abu broliai uvo. rapneliui pavyko pasitraukti. 85. Seliokas Julius - Maytis i esavos k. 1927-1945.04.24. uvo Belino raiste. 86. Seliokas Osvaldas - aibas. G. 1926 m. Guobiks k. Kazl Rdos vls. Brio vadas. uvo 1947.10.10 mike prie Dambravinos k. Su draugu nuov 7 rusus ir uvo patys. 87. Seliokas Juozas i Guobeniks k. 88. Seliokas Petras i Kazliki k. (prie Vinc). 89. Seliokas Stanislovas - Kropas. G. esavos k. 19221945.04.25. uvo Belino raiste. 90. Seliokas - nekutis nuo Bagotosios. algirio rinktin. 91. Seliokas V. - Sparnelis. 1901-1947.02.15. algirio rinktin. 92. Seliokas Vincas - Gintautas i Gudeli k. Vilkavikio vls. 1904-1997.08. Ininierius energetikas. Dalyvavo Klaipdos krato sukilime. 1947.06 paskirtas BDPS Prezidiumo vicepirmi ninku ir laikinai jo pirmininko pareigas. Ant dokument, kuriuos ruo igabenti usien, pasirainjo Gintauto slapy vardiu. 1947.09.23 suimtas ir nuteistas. Neturdamas teiss apsigyventi Lietuvoje, 1965 m. apsigyveno Daugpilyje. 1991 m. gro Lietuv. Mir Panevyje. 93. Senavaitis Juozas i Pakiaulikio k. Prien raj. 1910-1949. Mir ligoninje po sueidimo. Buvs eigulys. 94. Senavaitis Pranas-Tabokius i Pakiaulikio k. ilavoto vls. 1917-1946.05.04. 95. Senavaitis Kazys - Zuikis i Pakiaulikio k. Prien raj. 1927-1946.06.12. 96. Senavaitis Vincas - aliavelnis, iaurys i Pakiauli kio k. ilavoto vls. 1923-1945.06.17. Geleinio Vilko rinktins kuopos vadas. Buvo sueistas ir dingo be inios Degim k. ilavoto vls. per vadinamsias Degim-Vilk kautynes. 97. Senavaitis Vladas i Auktosios k. Balbierikio vls. 1914(?)-? K. Deguio brys.
276

98. Senavaitis Jonas - Rainys, Vtra(?) i Pakiaulikio k. ilavoto vls. Geleinio Vilko rinktin. 1925-1947.05. Kautynse buvo sueistas, atvetas Prienus ir strib umutas. 99. Senavaityt Maryt - Maryt, Mirta. G. Pakiaulikio k. Prien raj. 1922-1945.04.24. uvo Klebiks mike, Bdnyk kautynse. Med. sesuo. 100. Sendzikas Jonas i Simok k. Jank vls. Grikabdyje umutas per tardymus. Zuikio brolis. uvs 1946(?) m. 101. Sendzikas Jonas - Oys i Laukiki k. Veiveri vls. G. 1915 m, prie Kruonio. Nuo 1944.10.22 Biruts rinktins I brio kovotojas. 1949.12.15 suimtas, kalintas Kazlage, po kalinimo itremtas. Gro. 102. Sendzikas Justinas - Zuikis, Barsukas i Simok k. Jank vls. 1922-1946.06.13. algirio rinktin, Lokio brys. 103. Senikas Antanas - vyturys. G. 1910 m. Main k. Prien vls. Jo sodyboje susitikinjo 51-osios, 52-osios ir 53-iosios kuop partizanai. 1948 m. vyturys buvo paskirtas skyrininku, brininku. uvo 1949.03.26 Kudirk k. Pakuonio vls. Prien apskr. Geleinio Vilko rinktin. 104. Seninas i Kazliki k. ?-1946. Moksleivis. uvo Kazl Rdos mike. 105. Seninas Albinas, G. 1924 m. Kuro k. Leki vls. Jauniausias i 7 broli. uvo 1946.07 prie tviks. 106. Seninas Stasys i Zapykio vls. 1924-1945. uvo prie Naujojo Pasaulio k. mike Zapykio vls. per etines. 107. Seninas Zigmas - Kktas. G. 1922 m. Kruinsk k. Zapykio vls. uvo 1947.03.29 Bagansk k. palaukje. 108. Seninas (pavard neinoma). algirio rinktins kovo tojas, uvs prie Kuro k. Zapykio vls. 109. Senkus Albinas - Vanagas i venteerio. J. Neifalto pavaduotojas ir svainis. uvo Kalniks myje. 110. Senkus Jonas - Giedrulis i Kazliki k. 19181946.09.21. Puels brolis. Kalvis. Vytauto rinktins karo lauko teismo prokuroras.

277

111. Senkus Jonas - Urdas, Oys. I Pirmj Girinink k. algirio rinktin. Partizanuose nuo 1945.01.12. 112. Senkus Juozas i Girinink k. 1923-? 113. Senkus Jurgis. I Pirmj Girinink k. algirio rinktin. uvs. 114. Senkus Kazys. algirio rinktin. Partizanuose nuo 1945.01.12. 115. Senkus Vytautas. G. 1929 m. Suimtas 1950.04.07. 116. Senkus Vladas-Uosis, Leninas, aulys. G. 1915 m. Kir k. Gi vls. Buvs policininkas. Ijo mik 1945 m. Geleinio Vilko rinktins Grebliko-Sakalo kuopos partizanas. uvo 1947.07.09 Liepyn k. Marijampols vls. pas Gumausk. 117. Senkut Angel - Salvelyt Regina, Aurel, Danut. G. Tursui k. Marijampols vls. 1921-1952.06.22. uvo Navasod k. Kalvarijos vls. Partizan med sesuo. 118. Senkut Anel Julija - Puel i Kazliki k. 19221947.04.27. Blyn baliaus" organizator. uvo Gulbinikiuose prie Kalvarijos, ukasta Marijampolje, vyrduobse. Vytauto tabo ryi skyriaus virinink. 119. Serbenta Stasys - Kovas. algirio rinktin. 120. Sereda Petras - Stribukas, Stumbras i Lakick k. Ruda minos vls. G. 1912 m. Lakno brys. Kalniks mio dalyvis. Suimtas. Tolesnis likimas neinomas. 121. Seredinskas Juozas. G. 1925 m. Par k. Veiveri vls. Tarnavo Plechaviiaus armijoje. uvo 1945.02.26 iemkelio mike. algirio rinktin, Arlausko brys. 122. Seredinskas Justinas - Zuikis. algirio rinktins 54osios kuopos partizanas. uvs. 123. Sesut (pavard neinoma). algirio rinktin. 124. Seveika (Seveikis) - Vilkas. Lakno brio vadas. uvs. 125. Sevonikas Jurgis i Kleiv. Suvalk trikampio partiza nas. 126. Siaubas (pavard neinoma). algirio rinktin. 127. Siauraza - Daktaras. ?-1948.

278

128. Siaurys. Biruts brio kovotojas, 1945.02 susisprogdins bunkeryje mike prie Par. 129. Siaurys Antanas-Strazdas. G. 1926 . Naudi k. Veive ri vls. uvo 1949.03.09 prie Naudi k. mike, slptuvje. algirio rinktin. 130. Siaurys Kazys. G. Naudi k. Veiveri vls. 1945 m. legalizavosi kartu su broliu Viktoru. Sdjo kaljime. Grio Lietuv. 131. Siaurys Viktoras. G. 1920 m. Naudi k. Veiveri vls. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. 1945 m. legalizavosi. 1946 m. suimtas. uvo Sibire, statybose. 132. Siauruseviius Pranas i Pagirli k. ilavoto vls. uvo 1945.02. 133. Sidabra Juozas - Brangut, Ditvolis. G. 1928 m. Mokol k. Marijampols vls. Partizanuose nuo 1945 m. Geleinio Vilko rinktin. Nuo 1946.05.20 algirio rinktins vado adju tantas. uvo 1946.06.12 Agurkiks k. Luki vls., lyddamas Mykol Jon susitikim emaitijoje. 134. Sideraviius (Sidoreviius) Pranas. G. 1923 m. varp li k. aki vls. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Po Valk mio partizanavo A. Butkaus bryje. Met pab. suimtas ir nuteistas. 135. Sikorskis Alfonsas i Dervini k. Parbgo i Sibiro. Ijo partizan ilviio br. uvo. 136. Simanaitis B. r. Simonaviius. 137. Simanaitis Juozas. uvo 1946.09.19 Geli k. pas V. Mekion. Ukastas Balbierikyje. 138. Simanaitis - Kadugys. uvo 1949 m. 139. Simanaitis Klemensas - Girininkas i Jiestrakio. G. 1920 m. Buvs policininkas. uvo prie Igliaukos mikelio 1947.05. Brio vadas. 140. Simanaitis Vincas i ivavods k. 1928-1948. Suaudy tas pai partizan. 141. Simanauskas Jonas. G. 1920 m. Viakiks k. Pilviki vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1945.05.06 Bartnink k.
279

Pilviki vls. Kartu uvo dar6 partizanai. Vinco brolis. Partiza navo 3 dienas. 142. Simanauskas Vincas. G. 1914 m. Viakiks k. Pilviki vls. uvo 1945.05.06 iduotas pas svain Suop Viakiks k. Palaidotas Bagotosios kapinse. Jono brolis. Vytauto rinktin. 143. Simanaviius - Kstutis. 144. Simanaviius Viktoras i Keturkaimio k. Vilkavikio raj. 1944.10 suimtas ir nukankintas Marijampols kaljime. 145. Simanaviius Viktoras. 1945.05.09 prie Jrs upelio uvusio Simanaviiaus brolis, tuo paiu metu uvs tvikje. 146. Simanaviius. Bagotosios partizanas, vienas i 8, 1945.05.08 uvusi Bartnink k. prie Jrs. 147. Simonaitis r. Simonaviius. 148. Simonaitis Algirdas, Juozo s. 1926-1960. Mir, grs i lagerio. 149. Simonaitis Juozas. 1904-? Dingo be inios Karelijoje. 150. Simonaitis Stasys. 1934-? Geleinkelininkas. Branguts brys. 151. Simonaitis Juozas nuo Balbierikio. Vaidoto brys. uvo 1947.02. 152. Simonauskas Jonas, Adomo s. uvo Bagotosios k. Pilviki vls. 1945.05.05. 153. Simonauskas Juozas i Pilviki vls. uvo 1946.05. 154. Simonaviius (kituose altiniuose: Simonaitis, Sima naitis) Bronius - Serbentas. 1918-1947.07.07. G. Mauruiuose. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. Iduotas K. Radiuko, kartu su A. Juodiu, V. Juodiu, P. Siugdiniu, J. Batuiu, V. Prajera ir K. Grajausku po atkaklaus mio susisprogdino Amintos k. Miluausk emje rengtame bunkeryje (prie Pakuonio). Lietuvos karininkas. 155. Simonaviius Domas i Dauki. 156. Simonaviius Juozas, Juozo s., - Smauglys. 19301948.05.03. I Kudirkos Naumiesio. Kstuio rinktin, 69-oji kuopa. Partizanuose nuo 1946 m. uvo Posvieio k. ali vls.
Vilkavikio apskr. pas Kemerzn (sudeg).
280

157. Sinkeviius Antanas. I Krosnos k. uvo kautynse Prygos k. Simno vls. 1945 m. 158. Sinkeviius Juozas - ernas. ?-1950.09.1l. uvo prie Vityio. Vytauto rinktin. 159. Sinkeviius Juozas - Ulonas. G. 1910 m. Banaii k. Kiduli vls. Gyveno Jegeliki k. Leki vls. 1944 m. ruden paimtas Raudonj armij. Veamas front, pabgo ir 1945.05 stojo kapitono J. Valio junginio Povilaiio br. Legalizavosi. Buvo suimtas ir nuteistas. 160. Sinkeviius Stasys i Egliabali k. Rimgaudo brolis. 161. Sinkeviius Vytautas - Bgnas, Rimgaudas, Riman tas(?) i Egliabali k. Kalvarijos vls. 1927-1950.09.11. parti zanus ijo 1948 m. ruden, pabgo nuo j tardiusi saugu miei. uvo Girkant k. Kalvarijos vls. pas Minceviien. 162. Sinkeviius i Balkasodio k. Lazdij raj. uvo 1949 m. pab. 163. Sinkus Ignas. uvo 1945.05.12 Valk kautynse. 164. Siveikis. Suimtas Lenkijoje 1949 m. vasar. Likimas neinomas. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 165. Skaisgirys Pranas. algirio rinktin. 166. Skalandinas Vincas - ernas i Krosnos. 1901 1945.09.20. Lietuvos kariuomens puskarininkis, Krosnos geleinkelio stoties virininkas. uvo bunkeryje Kalniks mike. (Kita versija: uvo Paliose.) 167. Skamarauskas Jonas - arnas. ?-1948.02.17. algirio rinktin. Kartu uvo V. Urbaitis ir V. Budrys. 168. Skarma Bronius i Strumbagalvs k. 169. Skarinskas Juozas, Vinco s., - Dramblys. 1927.10.221995.12.08, I Liepyn k. Marijampols raj. Geleinio Vilko rinktin, Apynio brys. Nuo 1945.03 partizanavo Iglikli, Sasnavos, ilavoto vls. 1946.11.09 perkeltas Biruts rinktins iedo kuop brio vadu. Sueistas ir suimtas 1948.03.26. Dar teistas u pabgim. Lietuv gro 1974 m. Mir ventupje, Ukmergs raj. 170. Skarinskas Jurgis i Narto k. 1928-1945.
281

171. Skarinskas Vincas - Tigras. G. 1925 m. Liepyn k. Marijampols vls. Gyveno Panausupio k. Iglikli vls. 1944 m. tarnavo Vietinje rinktinje. 1945 m. pavasar stojo Iglikli strib br, kuriame n mnesio neibuvs, su ginklais perjo pas partizanus, Geleinio Vilko Kryiuoio br. uvo 1945.08.05 prie savo sodybos, eidamas susitikti su tvu, grusiu i kaljimo. Dramblio brolis. Palaidotas Putriki kapinse. 172. Skatikas Jonas i Stark k. Alksnn vls. 1946 m. jau buvo baigs Marijampols mokytoj seminarij. uvo prie 1946.12.12 Vilkavikyje, nuautas tardant. Kuopos vadas. Vytauto brolis. 173. Skatikas Kostas. Arlausko brys. uvo 1945.02.26 iemkelyje. 174. Skatikas Vytautas i Stark k. Pilviki vls. 1927(?)1945.02.12. uvo Zanavykijoje. Partizanavo trumpai. 175. Skautas (pavard neinoma). Kazl Rdos apylinki partizanas, vaikiojs su B. Kazakeviium-Kregde. Suimtas. 176. Skrys Antanas - Vyturys. Partizanas nuo 1945.03. uvo 1945.07.08. algirio rinktin. 177. Skrys Vaclovas. Partizanas nuo 1945.04.23. uvo 1945.07.02. algirio rinktin. 178. Skieius Antanas - Vyturys i uklij k. 1928(?)1945.07.10. algirio rinktin. Sokolovinink nuudytas Eglynlio mike. 179. Skinkys Antanas, Vinco s. 1912-1946.04.21. Sakalo brys. uvo Kazl Rdos vls. 180. Skinkys Bernardas. Vytauto rinktin. 181. Skirgaila Albinas. Vytauto rinktin. 182. Skirgaudas(pavarde neinoma). Geleinio Vilko rinkti ns vado adjutantas. 183. Skirkeviius Kazimieras i lynakiemio k. Punsko vls. (dab. Lenkija). Buvo pasidars lenkikus dokumentus. 1950 m. kaljo. 184. Skirkeviius Kazys nuo etok. Partizanavo ir uvo
Vaivydavoje prie Kauno.
282

185. Skirkeviius Petras - aka, Lazdynas i Zovodos k. Kalvarijos vls. G. 1910 m. Partizanavo 1945-1948 m., vliau buvo Vytauto rinktins ryininku. Oio, Karvelio, uolo briai. 186. Skirpstaviius r. Kraptaviius Stanislovas. 187. Skydas r. Birai. 188. Skystimas Vincas - elis i Rudi k. Marijampols raj. 1928.04.20-1950.02.02. Baig Marijampols amat mokykl. Kovojo Kalvarijos apylinkse. uvo Siberijos k. Keturvalaki vls. pas Rimien. Kartu uvo L. Tilvikien-akoit, J. Abrai tis-Spindulys ir E. alaeviius. Vytauto rinktin. 189. Skladait Salomja i Paeerli vls. aki apskr. uvo 1945 m. algirio rinktin. 190. Skrickus Kstutis - Pusiaukel i Skardupi k. Grai ki vls. 1917? Vytauto rinktin. 191. Skrinskas nuo Jank. uvo prie 1949 m. 192. Skroblas (pavard neinoma). 1946 m. uvs algirio rinktins kovotojas. 193. Skroblas Vitalius - Vover. G. 1925 m. Buktos k. Liudvinavo vls. 1945.09 - Kalvarijos stribas. 1946 m. Brazave Vytauto rinktins valgybos skyriaus virininko Oelio uver buotas spec. agentu. 1947.06.04 suimtas ir nuteistas 10 m. lagerio. Lietuv negro. 194. Skuas Albinas - Ambo i Oprt k. Iglikli vls. Geleinio Vilko rinktins I kuopa. Partizanuose 1946-1948 m. 195. Skuas Antanas-Vyturiukas. Ibrio kovotojas. Bda mas 17 m., 1945.07.12 uvo Kazl Rdos mike, Elgynlyje. 196. Skuas Juozas - aulys i Digri k. Garliavos vls. 1927(?)-? algirio rinktin. 197. Skuas Jonas - lampa, Slunkius. G. 1921 m. Antrj Girinink k. Veiveri vls. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1949.03.09 tvikje pas Klimansk. Kartu uvo Naudius ir partizanas nuo Veiveri, vardu Mindaugas. 198. Skuas Juozas - Kstutis. ?-1949.02. algirio rinktin. 199. Skuas Juozas - aulys. G. 1924 m. Pabartupi k. Veiveri vls. uvo 1948.08.10 Jonui k. Garliavos vls. Tauro
283

apygardos vad slptuvje kartu su Rymantu ir Brundza. Partizanuose nuo 1944 m. Dariaus ir Girno kuopos vadas. 200. Skuas Stasys - aulys i Digri k. Kauno raj. 1926-? algirio rinktin. 201. Skuas Vitas - Vytis i Oprt k. Iglikli vls. Geleinio Vilko rinktin, I kuopa. 1922-1946. 202. Slampas (pavard neinoma). algirio rinktins Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. (Galbt tai J. Skuas-Slampa.) 203. Slavnas Vincas - Borecas, Bonifacas i Mikoliki k. Kalvarijos vls. 1926-1949.08.22. Partizanuose nuo 1945 m. Perkno rinktin, Vytauto rinktins 45-oji kuopa. uvo Mock k. pas iemel. 204. Slavickas Antanas - Kadugys i Mieldaiki k. 19201949 m. ruden. uvo Jasenavos k. Kurtini laukuose. 205. Slavickas-Pelenius. Buvs policininkas. Dauki brio kovotojas. Suimtas. 206. Slavickas Bronius - Kovas i Skituri k. 1923-1946. uvo Saltininkuose. 207. Slavickas Jonas - Putinas i Rdiki k. Prien raj. ?1945. uvo Degim-Vilk kautynse. 208. Slavickas Juozas - Smauglys. G. Jrje. 1928-? 209. Slavickas Vincas i elsvos k. Perkno rinktin, Gedimino brys. Vaikiojo su broliais Lepiais. 210. Slavinskas Albinas - Linas. G. 1923 m. Ilgakiemio k. Garliavos vls. Kauno apskr. Geleinio Vilko pulko partizanas nuo 1944 m. pab. uvo 1946.10.30 bunkeryje, Garaniks mike, Veiveri vls. 211. Slavinskas Antanas. Kauno apylinki partizanas, 212. Slavinskas Juozas - Vyturys i Ilgakiemio k. Garliavos vls. 1925-1946.05.08. 213. Slendzoka Vytas -Lynas i Lilikio k. Pali partizanas 1944-1945 m. 214. Sliauys Antanas, Antano s., - Dagilis, i Radiks k. Sangrdos vls. 1929-1951.06.07. Vytauto rinktin, 4-oji kuopa.

284

Partizanuose nuo 1949.09. Sueistas ir suimtas. Suaudytas Vilniuje. 215. Slibinas (pavard neinoma). Kulkosvaidininkas, uvs Bdviei k. Keturvalaki vls. 216. Sliauskas Petras - Arnas, turmas. G. 1929 m. Marijampolje. Isilavinimas - 3 gimnazijos klass. Marijam pols rezervinio Vytenio brio narys, slapyvardiu turmas. Geleinio Vilko rinktins partizanas nuo 1946 m. pavasario. Nuo 1947 m. pr. Geleinio Vilko rinktins valgybos skyriaus virinin kas. Met pab. paskirtas rinktins brio vadu. uvo 1948.01.23 Baragins k. Marijampols vls. Kartu uvo J. ukauskasUranas. 217. Sliaviius Alfonsas. Suvalk trikampio partizanas. Jurgio brolis. 218. Sliaviius Bronius. Lakno brys. 219. Sliaviius Jonas. Lakno brys. 220. Sliaviius Jurgis(?). Suvalk trikampio partizanas. Alfonso brolis. 221. Smaiinas - Pali partizanas i uvinto. 222. Smala r. Milda. 223. Smauglys (pavard neinoma). uvo Kazl Rdos mike 1947 m. 224. Smetona ygaudas. Vytauto rinktin, Kstuio tvonija. uvo 1950.07.06. 225. Smilga (pavard neinoma). Prien-Panemuns brio gydytojas i Kauno. 226. Smieviius (Snieviius) - igonas. Suimtas. Oio brys. 227. Smolskis Vladas i Straigi k. Seirij vls. uvo tvikje 1948 m. ir buvo mestas Dumblio eer. 228. Snakaitis Pranukas. Brio vadas. uvo Prien vls. 1946.05.13. 229. Snapkauskas i Anlaukio k. Vytauto rinktin. 230. Snieviius r. Smieviius.

285

231. Snieviius Antanas - Erelis i Rdnink k. Sangrdos vls. G. 1911 m. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. 1946 m. vado vybs pasiuniamas Lenkij organizuoti ryio tarp Lietuvos ir Vakar. Tais paiais metais Lenkijoje buvo suimtas, deportuotas Lietuv ir nuteistas. I Sibiro negro. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 232. Snuris Antanas - Strazdas. algirio rinktin. Partiza nuose nuo 1945.02. 233. Sodeckas Bronius. uvo 1946.08.07. 234. Soroka Stasys - Mindaugas i Padpaeeri k. Perkno rinktin. 235. Spalis (pavard neinoma). Kstuio rinktins ryi skyriaus virininkas. 236. Sperauskas (Spirauskas) Jonas - Putinas i Panovi k. Grikabdio vls. 1921-1947.12.25. Susisprogdino Liepalot k. prie Valakbdio k. algirio rinktins Turklio brys. 237. Spindulys (pavard neinoma) i agariu k. Lazdij vls. uvo Narav k. Lazdij vls. kartu su J. Vabalu-Stipruoliu. 238. Spindulys (pavard neinoma). Vytauto rinktins 2-ojo valgybos rajono virininkas 1947.05. 239. Sprainaitis Kostas. G. 1921 m. Anglijoje. Gyveno Marga vos k. Paeerli vls. Dalyvavo 1945.05.12 Valk kautynse. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Po Valk kautyni i partiza n pasitrauk. Sumimo iveng. 240. Sprindinas Vladas. G. 1912 m. Plg k. Luki vls. uvo 1945.05 po Valk kautyni Luki vls. Palaidotas Stalio riuose. 241. Spdys Aksaveras - Laikrodis i Utalinos k. Sasnavos vls. 1926-1946 m. pavasar. uvo tvikje. 242. Spdys Antanas i ivavods k. G. 1908 m. Desanti ninkas. 243. Spdys Pijus. I Kelmyns k. 244. Stanas Juozas i Ruden k.(?) Gudeli vls. K. Deguio brio partizanas.

286

245. Staiokas - Doleris. uvo 1952 m. ruden Panemuns rajone. Kartu uvo Lukoeviius. 246. Staiokas Alvydas - Arnas. uvo Kampini k. Veive ri vls. 1948.11.02. Kartu uvo Biruts rinktins vadas A. i manskis-Kirstukas ir kiti kovotojai. 247. Staiokas Algirdas- iogas, Algirdas, Arnas i Kam pini k. Veiveri vls. 1924-1948.11.03. Kvietikio ems kio mokyklos mokinys. Nuo 1945 m. pr. - Arlausko kuopos partiza nas. 1948.04 paskirtas Biruts rinktins ryi poskyrio virininku, rinktins tabo virininku. uvo iduotas Kajeck k. Kazl Rdos vls. mike, tabo bunkeryje. 248. Staiokas Jonas - Kovas i Kampini k. Veiveri vls. 1925-1950.07.03. 1945 m. ruden buvo suimtas u bendradar biavim su partizanais ir ivetas Ural. Lietuv gro 1946.03 ir stojo algirio rinktins Dariaus ir Girno kuop. 1948.06 pakeltas jaunesniuosius puskarininkius, 1949.06 paskirtas Dariaus ir Girno tvonijos grandies vadu. uvo, pateks pasa l Agurkiks k. Kazl Rdos vls. iogo ir Klemenso brolis. 249. Staiokas Jonas. G. Giluii k. Simno vls. 1921? 250. Staiokas Klemensas - Klemensas. G. 1928 m. Kampi ni k.Veiveri vls. uvo 1952.05.06. Manoma, kad uvo Raeli mike Garliavos vls. Geleinio Vilko rinktin. Vyi tvonijos vadas. 251. Stadalius i Miknoni k. Marijampols raj. Sodybos, kurioje 1952.12.12 uvo 4 partizanai, eimininkas. 1895-1947. Suimtas. Mir Archangelsko lageryje. 252. Stadalius Juozas. 1922-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 253. Stagninas Vitas i Leiciki k. 1928-1946. 254. Stakutis Juozas. uvo 1945.10.19. I Prien vls. 255. Stakutis Pranas -Kirminas (?). Geleinio Vilko rinktins partizanas. Suimtas dingo be inios. 256. Stakutis Stasys i Prien. ?-1945. Palaidotas partizan kapuose Klebikyje.
257. Stalgys Jurgis - Pelda.

287

258. Stalioraitis. Zanavykijos partizanas. Palaidotas Karrdje. 259. Stalioraitis Jonas i Vali k. Jank vLs. 1927-1945. uvo Uzar k. pas J. Gvazdait per nelaiming atsitikim. Palaidotas Gvazdaiio puyne. 260. Stalioraitis Juozas - Erdvilas i ukt k. Grikabdio vls. 1925-1997. 1944 m, stojo Vietin rinktin. J iformavus, 1946 m. tapo Tauro apygardos partizanu ir iki 1947 m. kovsi algirio rinktinje. Mir Kaiiadori raj. Zigmo brolis. 261. Stalioraitis Zigmas - Mrnas. 1923-1946.06.26. Gim ir uvo ukt k. Grikabdio vls. 262. Stanaitis Juozas -Trimitas, Litas i Bdnyk k. Prien raj. 1912-1947.07.30. uvo Raiupyje. Geleinio Vilko rinktin. 263. Stanaitis Vitas - Aidas i Bdnyk k. Prien raj. 19281952.12.12. uvo Mikonyse, iduotas Babarsko. 264. Stanaitis Jurgis. Lito, Aido ir Briedio brolis. Su broliu Albinu-Briediu padjo prieui likviduoti paskutin Nemuno srities partizan vad S. Stanik-Lit. 265. Stanaitis Albinas - Briedis. Lito, Aido ir Jurgio brolis. Buvo uverbuotas ir su broliu Jurgiu padjo prieui likviduoti paskutin Nemuno srities partizan vad S. Stanik-Lit. 266. Stanikas Kostas i Pilviki. uvo 1947 m. 267. Staneika Vytautas - Lokys, Mikinis. 1946 m. kartu su mona pasitrauk Lenkij. 268. Stanelis r. Bakutis Alfonsas. 269. Staneviius i Kauno. 1946 m. vasar rezistencijos reikalu buvo ikviestas Tauro apygard Suvalkijoje. 270. Staneviius Vytautas - Barsukas i Senin k. Pakuonio vls. Geleinio Vilko rinktin, Kairio kuopa. Suimtas. I lageri gro invalidas. 271. Staneviit Katerina -Rasit. 1924-1947.02.05. uvo Gra(...) k. Prien raj. 272. Stanislovaitis Antanas. G. ukt k. Leki vls. aki apskr. Partizanas nuo 1948 m. Palaidotas Grikabdyje. algirio rinktin.
288

273. Stanislovaitis i Pentiki k. uvo Zypli k. 274. Stanikis Sergijus - Mikinis(?), Antanaitis, Litas, Viltis, Tvukas i Geleini k. Padovinio vls. 1899.09.171953.02.03. Moksi Marijampols realinje gimnazijoje, Kauno karo mokykloje, dalyvavo Klaipdos sukilime. Karo mokykl baig 1923.10.15 jaun. leitenanto laipsniu. Ulonas, husaras. 1940 m. pakeliamas majorus, bet dokument negauna dl oku pacijos. 1940 m. i kariuomens atleidiamas kaip nepatikimas. Vokiei paimtas kasti apkasus, pabgo. Ujus rusams, uvinto paliose sukr partizan jungin. Nuo 1946 m. - Piet Lietuvos Partizan (PLP) srities abo virininkas ir paskutinis jos vadas (tuo metu ji vadinosi Nemuno" sritimi). 1953.02.03 nusiov Prien ile, bunker apsupus kariuomenei. 275. Staniulis i Juodbariks. Bagotosios partizanas. Vienas i 7 uvusi 1946.06.15 Meilingiryje (tarp Skuiks ir Kviet kapuio). algirio rinktin. 276. Staniulis Albinas - Papartis. G. 1922 m. Juodbariki k. Kazl Rdos vls. uvo 1949.02 slptuvje pas Kubilius Juod bariki k. Partizanuose nuo 1945 m. Kuopos vado pavaduoto jas. Jono brolis. 277. Staniulis Jonas - aknas, arnas. G. 1916 m. Juodba riki k. Kazl Rdos vls. uvo 1947.07.24 prie Rdupio Slaba dos k. Kazl Rdos vls. Lietuvos kariuomens puskarininkis. Kuopos vadas. Kartu uvo J. Vosylius-Strazdas. algirio rinktin. 278. Stanynas Vladas, Adomo s., - Pantera. G. 1918 m. Varnupiuose. Vilko ir Briedio brolis. 279. Stanynas Juozas, Adomo s., - Vilkas i Varnupi k. 1916-1945.04. uvo Amalvos-Dauki paliose. arno brys. 280. Stanynas Jurgis, Adomo s., - Briedis i Varnupi k. Marijampols vls. 1923-1945.08.15. uvo kartu su broliu, plaukdami per Dovin. I trij plaukusi isigelbjo vienas. 281. Stanynas Vincas i Varnupi k. Marijampols raj. G. 1926 m. Pali partizanas. Buvo suimtas. Gro. Gyvena Marijam polje. Du broliai, Juozas ir Jurgis, uvo 1945 m. t pai dien per Pali valym".
289

282. Stankeviiai - 3 broliai. 1952 m. pab. Ruden k. prie Balbierikio iaudyto Tylos brio partizanai. 283. Stankeviius r. Stankus. 284. Stankeviius i Kampini k. Veiveri vls. 1925(?)1947.11.22. uvo Poeklio k. Veiveri vls. 285. Stankeviius Antanas - Gintaras. uvo 1952.09.24. Geleinio Vilko rinktin. 286. Stankeviius Jonas. G. 1921 m. Brazik k. Leki vls. 1944.09 buvo paimtas Raudonj armij, i kurios pabgo ir 1945.01 stojo partizan gretas. 1945.05.15 suimtas ir nuteistas. 1962 m. gro. Apsigyveno Kazl Rdoje. 287. Stankeviius Adolfas - vyturys. Biruts rinktin. 288. Stankeviius Jonas - Dobilas i Duobiki k. Sintaut vls. 1919-1947.10.31. uvo Suodi k. Sintaut vls, 289. Stankeviius Jonas, Antano s., - Viesulas i Senj Bdviei k. Kazl Rdos vls. 1905-? Karklo brio vadas (1946). 290. Stankeviius Petras, Juozo s., i Vilkavikio vls. 19241948.11.16. Vytauto rinktin. uvo prie Kalvarijos, Raudeniki k. 291. Stankeviius Vincas - Kapsas, Naktel. G. 1916 m. Krveli k. Kazl Rdos vls. Buvs Sasnavos policininkas. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1946.05.10 Karklini k. Kazl Rdos vls., iduotas emaiio. 292. Stankeviius Zigmas. G. 1914 m. Brazikuose, Leki vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1948.10.11 slptuvje prie Brazik k. 293. Stankeviit Albina, Juozo, - Rta. 1917-1947.08.30. I Skaisin k. Marijampols vls. Viesulo brys. Partizanuose nuo 1947.04. uvo bandydama pabgti i KGB pastato. 294. Stankeviit Stas-Regina, Vaidilut,Rta. G. 1925 m. unkari k. Jank vls. uvo 1953.03.25 pas A. ebaniauskait slptuvje Plg k. Luki vls. Buvusi ryinink, nuo 1948 m. partizan. Niekinta akiuose. Kartu buvs J. Pauktys pasidav. 295. Stankus i Antrj Girinink k. Biruts rinktins Arlausko brio partizanas. 1945.02.26 uvs iemkelio myje. 296. Stankus (Stankeviius) Jonas - Dobilas. G. 1919 m.
290

Duobiki k. Sintaut vls. uvo 1947.10.31 Suodi k. pas J. Rakausk. raytas Kudirkos Naumiesio paminkle. 297. Stankus Jonas - Urdas i Antrj Girinink k. ?1947.05.19. uvo Poderiki k. Garliavos vls. 298. Stankus - ernas. Pali partizanas i Gyviki k. 299. Stanknas Nikodemas, Antano s., - Sodas i Senj Bdviei k. Kazl Rdos vls. 1910-1946. Karo lauko teismo narys. Stirnos rinktins tabo virininkas. 300. Stapulis Albinas i Saltinink k. Krosnos vls. 1922-? Lakno brys. 301. Starinskas Vytas nuo Vilkavikio ?-1945.02.26. algirio rinktins partizanas. Susiaudant iemkelio mike, buvo sunkiai sueistas ir vliau su kitu sueistuoju K. Lapinsku i Gyvi k. nusiov. 302. Starkeviius Pranas - Ddiukas i Nedlberio k. Kazl Rdos vls. 1898-1979. Stirnos rinktins partizanas nuo 1945 m., kuopos vado pavaduotojas. 1947.01.23 Amaliki k. buvo suimtas, kaljo, gro. Palaidotas Kazl Rdoje. 303. Stasekas Algirdas, Kazio s., - Arnas, iogas. Biruts rinktins tabo virininkas. uvo ar buvo suimtas Kauno apskr. 1948.11.03. 304. Stasiukynas Julius, Antano s., i Pdiki k. Krosnos vls. 1910? Suimtas. Lakno brys. 305. Stasiuleviius Jonas i Kumei k. 1924-1945. Mir tardomas. 306. Stasinas Zigmas, Juozo s., - Titas i Julijanovo k. Garliavos vls. 1924-1948.06.17. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno brys. uvo ar buvo suimtas I forte prie Garliavos. Parti zanavo nuo 1948 m. pavasario. 307. Stasys (pavard neinoma) -Neptnas. Geleinio Vilko rinktin, 51-oji kuopa. 308. Stasys Juozas. Suimtas 1945.05.19 tetino apygardoje Lenkijoje. 309. Stasys (pavard neinoma). Liepakojuose uvs parti zanas.
291

310. Staskeviius Vitas. G. Punske ir atsikl Lietuv. uvo 1946.06.20 Jakimavii k. Tekoriaus beryne. Niekintas Kalva rijoje. 311. Staaitis Jurgis-Trimitas i Simno vls. Tarp 1948-1952 m. uvo myje Petrakos sodyboje prie Balbierikio. 312. Stauikas Romas. Vilkavikio gimnazija. 313. Staugaitis Juozas i Botiki k. aki vls. algirio rinktin. 314. Staukulis. algirio rinktin. uvo 1949.03.16. 315. Stebuliauskas Albinas -Ulonas. G. Aistiki k. Grai ki vls, 1914-1950.04.11. Kstuio tvonija. uvo Trilaukio k. kartu su V. Ivanaviiumi. 316. Stebuliauskas Juozas - Klounas i Aistiki k. Graiki vls. 1914-1949. Vytauto rinktin. 317. Stebulis i Klok. 318. Stebulyt Stas i Klok. 319. Stenionis Juozas. G. Kalesnyk k. 1920-1945.02.21. uvo Liepakojuose. 320. Stepanaviius. Suimtas 1945 m. Nuteistas. 321. Steponaitis Juozas, Mato s., i Kauckaii k. Sasnavos vls. 1908-? Suimtas 1947.09.16. 322. Stepuleviius Feliksas. Perkno rinktin. 323. Stepuleviius (Stepulis) Vladas - Mindaugas, Daktaras i Jann k. venteerio vls. Sein apskr. 1903-1947.05.18. Baig Kauno karo mokykl, atsargos karininkas, veterinarijos gydyto jas. Nuo 1944 m. vasaros Dzkijos partizanas. Veisiej bataliono Mindaugo grups A" (vliau tapusios Dainavos apygarda) vadas. krus Gedimino rinktin, paskirtas jos vadu, o nuo 1946 m. vasaros - naujai suformuotos arno rinktins vadu. 1947 m. pr. perkeltas darbui Tauro apygardos tab. uvo Jann k. venteerio vls. Lazdij apskr. Kartu uvo A. Vabalas-Bijnas. 324. Stepulis r. Stepuleviius. 325. Stiklakis Vincas. 1911.10.28-1998.06.02. Partizanuose nuo 1945 m. Buvo suimtas. Gro. Balbierikio apylinki Vaidoto brys.
292

326. Stiklius Valentinas - Barzdila. G. 1919 m. Bridi k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Po Valk mio jam buvo pavesta Kiaulupi k. Sintaut vls. sutelkti ginkluot partizan grup ir jai vadovauti. 1946.03 suimtas ir nuteistas. 327. Stinta Jurgis-Jaunutis. 1924-1945. Lakno brys. 328. Stipinas (pavard neinoma). 1945 m. desantininkas, LDK Kstuio 10-ojo skrajojaniojo tabo karininkas. 329. Stipruolis (pavard neinoma). kininko Vaitkeviiaus bernas, Kalniks mio dalyvis. m su 7 draugais ijo i Krosnn k. etok vls. senino Petrausko bunkerio. 330. Stirna (pavard neinoma). algirio rinktins kovotojas nuo Jank. Suimtas. 331. Stonkus. I Antrj Girinink k. Veiveri vls. Dariaus ir Girno brys. uvo Antrj Girinink k. Veiveri vls. 1946 m. 332. Stonkus Jonas - Urdas i Antrj Girinink k. Veiveri vls. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno brys. Policijos tarnau tojas. uvo Armoniki k. Garliavos vls. 1947 m. 333. Stonkus Jurgis i Antrj Girinink k. Veiveri vls. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno brys. uvo Kazl Rdos mike 1945 m. 334. Storpirtis Simas - Eigulys, Strielius. G. Anglijoje, gyveno Bagotojoje, 1912-1947.08.17. uvo Krveli-Griei girioje. algirio rinktin. Vytauto kuopos I brio vadas. 335. Strakaitis Bronius. G. 1921 m. Puniki k. Paeerli vls. Po 1945.05.12 Valk kautyni legalizavosi. 336. Strakaitis Kazys i Puniki k. Paeerlio vls. 19261945.05.12. algirio rinktin. uvo Valkose. Broniaus brolis. 337. Straigis Kazys - Dobilas, turmas i Patains k. 19231945.1945.11.27 buvo sueistas, suimtas ir vliau nuudytas. 338. Straigis Klemensas - Vikruolis i ilavoto k. Prien vls. Geleinio Vilko rinktins pasyvus kovotojas nuo 1945 m., dirbs ilavote stribu. Buvo ivetas darbo batalion Gorkyje. 339. Straigis-aibas i Putriki k. 1947(1948) m. Netikam pyje suimtas, idav tabo bstin Liepyn k. Marijampols vls. Dobilo brolis.
293

340. Stratkauskas. algirio rinktin. 341. Straukus Antanas i Medin k. Balbierikio vls. uvo 1945.04.12, bdamas 28 met. 342. Strausas. Dzkijos partizanas, kuriam skirta daina Nors js palaidoti be karsto". 343. Strausas (pavard neinoma). algirio rinktins kuopos vadas. 344. Stravickas Kazys. Ukastas Peldbalje (Blidiaus lauke prie Marijampols) kartu su P. Kalinausku ir P. Paloviu. 345. Stravinskas Antanas - Mikinis i Elzbietinkos k. 1919 1946.03.19. uvo prie ilavoto (buvo sudegintas gyvas). 346. Stravinskas Antanas - Pup Dd i Pagyviki k. Sasnavos vls. 1916-1946. Buvo niekinamas ilavote. Sasnavos vargonininkas. 347. Stravinskas Juozas - iedas, Kardas i Mieldaiki k. ilavoto vls. 1914-1946.06.09. Atsargos jaunesnysis leitenantas. Moksi Kaune VDU, Prien iburio" gimnazijoje dst fizik ir matematik. Ujus rusams, 1945 m. pavasar ijo partiza nus. Rugsjo mn. buvo paskirtas Geleinio Vilko partizan junginio vadu. Organizavo Geleinio Vilko rinktin. uvo iduo tas F. Kutkaiio-algirio Pagraiio mike, ilavoto vls., grda mas i vad suvaiavimo prie Marijampols. 348. Stravinskas Kazys i Marijampols vls. 1925-1945. 349. Stravinskas - Mikinis. iedo brolis. 350. Stravinskas Pijus i Donelaii k. Vytauto rinktin. 351. Stravinskas Povilas - Gluosnis i Main k. Prien vls. 1923-1947.03.05. uvo Jurginiki k. Garliavos vls. kartu su K. Maceina ir A. Kasperaviiumi. Partizan Morkn pus brolis. Geleinio Vilko rinktin. 352. Strazdas Albinas (Antanas). Geleinio Vilko rinktin. 353. Strazdas Juozas - aibas i Patains k. Marijampols vls. G. 1925(?) m. Geleinio Vilko rinktins Sakalo brys. 354. Strazdas (pavard neinoma). algirio rinktins Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. 355. Strokaitis. algirio rinktin. uvo prie 1946.09.
294

356. Strolys Jonas i Pagyviki k. 1918-1945.04.25. uvo Belino raiste. 357. Struipys Petras i Igliaukos k. Iglikli vls. uvo 1945.04.12. 358. Strungys Valentinas i Skardupi k. Pajevonio vls. G. 1918 m. 1946 m. suimtas, ivetas Sibir ir lageryje nukankintas. 359. Stuka Vincas, Petro s., - Briedis i Vytaut k. Lazdij raj. 1926-1947.01.15. Perkno rinktin, Kalniaus brys. uvo Gait k. Veisiej vls. kartu su Eiu. 360. Studentas (pavard neinoma). Palaidotas ilavote. 361. Studentas (pavard neinoma). turmo adjutantas. Kr dainas. 362. Stukas (pavard neinoma). Slapstsi Skirptikje. uvo. Geleinio Vilko rinktin. 363. Stukas (pavard neinoma). 1920-1945.04.26. Geleinio Vilko rinktin. Vokietis. uvo kartu su K. Lapinsku-Lokiu. Palai dotas Mikalikyje. 364. Stulpinas Boleslovas - Vytautas i Pakuonio. 19081946.06.20. uvo Vaivydavoje. Geleinio Vilko rinktin. 365. Stuobrys (pavard neinoma). uvo pas epulion iauliki k. Prien raj. 366. Subaius i Garliavos. uvo Antrj Girinink k. Veive ri vls. 1945 m. Policijos tarnautojas. Biruts rinktin. 367. Subaius Juozas - Milinas. Geleinio Vilko rinktins partizanas, 1946 m. ruden uvs prie Balains miko. Kartu uvo J. Vitkauskas. 368. Subaius Petras i Mizar k. Lazdij raj. uvo Macevi i k. Lazdij raj. prie Anios 1945.02.05. Kartu uvo dar 7 partizanai. 4 j slapta palaidoti Gerdai k. kapinse. 369. Subaius Vaclovas i ulneli k. Lazdij raj. G. 1921 m. Partizanavo, buvo suimtas, kaljo. 370. Subatien i Ilgakiemio k. Garliavos vls. Biruts rink tin, Dariaus irGirno brys. uvo Ilgakiemio k. Garliavos vls. 1945 m. 371. Surdoka i Strumbagalvi.
295

372. Surdokas Gediminas - Varmas i Miklauss k. Sangr dos vls. 1917? Perkno rinktin. uvo Bdvietyje. Partizanavo ir Suvalk trikampyje. 373. Surgda. Perkno rinktin. Buvs stribas. 374. Surijla(?) Antanas. uvo 1946.01.05 Gudeli k. 375. Survila. uvo 1947.09.24 Biruts tabo bunkeryje prie Veiveri kartu su J. Leleium-Grafu ir kitais. 376. Sutkus Vincas - Senis i Simok k. Jank vls. 19071950.02.02. Susisprogdino slptuvje Pilyp mike prie Viakio Rdos. Kartu uvo mona Sen ir dukt Barb. Apsupti gynsi 7 valandas. Ukasti Jankuose. arno brys. 377. Sutkut r. Sadauskien. 378. Sutkuvien Ona - Sen i Simok k. Jank vls. 1913 1950.02.02. Su vyru ir dukra Pilyp mike prie Viakio Rdos susisprogdino. arno brys. Partizanuose nuo 1948 m. 379. Svainiukas, Vaidotas (pavard neinoma). Vytauto rinktins partizanas. 380. Svajnas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins 51-oji kuopa. Apsupus bunker, nusiov 1948 m. iem. Kartu uvo Gintaras. 381. Svetlauskas Juozas i Sangrdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. 382. Svetlauskas Pranas - Kelmas i Pdiki k. Krosnos vls. 1922-1947.04.23. uvo prie Vart k. kartu su Audra ir Hernu. 383. Svetlauskas (Pupka) Liudvikas - Vidugiris i Vart k. 1920-1947.05. Prie aliosios miko buvo sueistas ir umutas. Liepos brys. Pupkos posnis, Prano brolis. 384. Svinknas Juozas - amas i Dzingiki k. 1919 1947.12.23. Buvo ukastas Krosnoje. uvo su Karaausku, Navic ku ir Oskaru. 385. Svinknas Vitas i Dzingiki k. 1922-1946. Nukankin tas Simno saugume. 386. Svitojus Juozas - valgas, Nikalojus i aliosios k. Liubavo vls. 1920-1996. Partizanavo nuo 1944 m. rudens. Po met sigijs dokumentus, apsigyveno Traknuose. 1950 m.
296

buvo suimtas ir kalintas Magadane. Mir Kalvarijoje. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 387. Svognaitis Pranas - Klevas. G. 1925 m. Fabijon k. Barzd vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1945.12.27 pas Tumos Rygiki k. Grikabdio vls. 388. Svotelis Vytautas - Naras, Aras i Barzd k. Partiza nuose nuo 1944 m. algirio rinktin, Vyio kuopa, Mekos brys.

1. abanas Jonas - ilingas. Lakno brys. 2. akus Stasys - Uosis. G. Medeliki k. Marijampols apskr. 1907-1992. Mir grs i tremties. 3. afranauskas Pranas i Kazl k. Kazl Rdos vls. 1922-? Partizanuose nuo 1944 m. 4. akys Povilas, Kazio s., - Diemedis. 1907-1947.12. I Zapykio apyl. algirio rinktin, Vilimo brys. uvs. 5. akoius Leonas - Simas. G. Barsukyns k. Sasnavos vls. 1927.06.04. Kauno VDU studentas - chemikas. 6. akoit-Tilvikien Laima i Valavii k. 1931 1950.02.02. Susisprogdino Siberijos kaime pas Rimien kartu su Skystimu ir kitais. 7. alaeviius Antanas - Visvydas, ilvitis i Rudaminos vls. Lopiki k. 1932-1952.04.19. uvo Lazdij raj. Bilvyi k. pas emelytes, j iduotas. Kartu uvo K. Jankauskas, V. And riukeviius, V. Dambrauskas ir S. Lastauskas. 8. alaeviius Bronius - Vi jurkas i Kalvarijos vls. Jungn (Kreivosios?) k. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1951 m. ruden prie Seirij, prieui aptikus partizan tab. Kur ukastas, neinia. 9. alaeviius Egidijus - Skystimas i Liudvinavo vls. ilavoto k. 1928-1950.02.02. uvo Siberijos k. pas Rimien. Partizanuose nuo 1949 m. 10. alaeviius Petras - ilvitis i Lazdij raj. Maiym k. 1900-1948.08.14. ilviio brio vadas. uvo etok pelkse Liepins kaime kartu su savo brio kovotojais V. Busila-Ramu
297

niu, V. Barteka-Ridiku, S. Keruliu ir brio globju Tarausku i to paties Lazdij raj. Liepins kaimo. Ukasimo vieta neino ma. Pagal kit versij, ilvitis uvo Bestraigiks mike su Urmanaviium. 11. alaeviius Remigijus i Liudvinavo. 12. alaeviit Stas - Nalait. G. ilavote, Liudvinavo vls. 1926-1949.10. uvo Balsupiuose pas Rayl. 13. alius i Gudeli vls. Ruden k. Kartu su broliu Antanu uvo Ruden mike 1945 m. 14. alius i Kauno m. uvo Garliavos vls. Padri k. 1947 m. 15. alius Albinas. G. Prienlaukio k. Prien raj. 19261945.05.14. uvo Prienlaukio k. 16. alius Antanas, Juozo s., i Prien. 1910-1946. 17. alius Antanas, Petro s.,-aibas i Gudeli vls. Rude n k. 1918-1945.12.05. uvo Ruden mike su broliu Petru ir dar 7 partizanais. 18. alius Antanas - vedas. G. 1930 m. altiniki k. uvo 1952.06.24 Juodaraisio mike kartu su 6 kitais partizanais. 19. alius Jonas - Dobilas i Sangrdos vls. Alksnn k. 1927-? partizanus ijo, vengdamas tarybins kariuomens. Kur uvo - neinia. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 20. alius Juozas i Por k. 1900-? Suimtas 1948.07.29. Kunigas. 21. alius Kazys - aibas i Julijanovos k. Garliavos vls. uvo 1947.09.23 pas Dovydait ebeliki k. Garliavos vls. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. 22. alius Matauas - Stuobrys i Prienlaukio k. Prien apskr. 1916-1946.04.22. Briedio brys. uvo Prien vls. iauliki k. 23. alius Petras, Petro s., i Gudeli vls. Ruden k. Antano brolis. G. 1926 m. uvo 1945.03.09 kartu su broliu ir dar 7 partizanais Ruden mike ties Gudeliais. 24. alius Petras i Prien vls. altiniki k. 19251950.06.30. uvo Panemuns raj. Vyio k. su A. Tarcijonu. Gele inio Vilko rinktin.
298

25. alius Viktoras i altiniki k. 1924-1950. 26. alinas Vytas - Alksnis i Prien apskr. 19291947.02.10. uvo Igliaukos vls. Maraziki k. Kartu uvo vokie iai Kalfrydas, Valteris ir lietuvis Mindaugas. 27. alit Ona - Anuka. G. 1922 m. Pakumpri k. Prien vls. Nuo 1947 m. rudens gyveno Kaune. Mokytoja. Pasipriei nime dalyvavo nuo 1945 m. vasaros. Mokytojavo kaime. 1946 m. vasar perkelta Prien vietimo skyri. Palaik ry su K. PypliuMayiu, 25-osios kuopos vadu V. apoka-Valteriu, ryininke L. Graudinaite. vejo buvo paskirta centrine jo ryininke su 25-ja kuopa. 28. alkauskas Jonas. 29. alna (pavard neinoma) i Panevi k. 1913(?)1947. Partizanas, vardu Aleksas. 30. alna Juozas. ?-1945(?). 31. almas (pavard neinoma). 1949 m. uvo Samarin k. 32. apoka Vincas - Valteris i Utenos. Biruts rinktin. 33. arnas Bronius - arnas. G. 1912 m. Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 51 kuop stojo 1948.01.18. uvo iduotas 1948.02.26 Amintos k. Prien vls. 34. arkus Antanas-Kalavijas, Klajnas. G. Marijampolje. 1920-? Sakalo brys. 1946.03.02 suimtas. 35. arnas (pavard neinoma). algirio rinktins parti zanas, 1948.02.17 uvs prie Paiegdri k. kartu su V. Urbai iu-Vingla ir V. Budriu. 36. atas Vincas, Antano s.,-Kirvis i Liudvinavo vls. Klo k k. G. 1914 m. 37. atrauskas. algirio rinktin. 38. auklys. Lietuvos kariuomens virila, pirmosios parti zan grups Zanavykijoje vadas. Grup sikr Vilkyioje, tarp Leki ir Sutk. 39. aulys (pavard neinoma). algirio rinktins Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. 40. aulys (pavard neinoma). Biruts rinktins brio vadas.

299

Jam priklaus Baltrukonis V. - Gandis. Vliau jo brys perjo Arlausko br. 41. iuka Juozas i Rudaminos k. ?-1945. Perkno rinktin. 42. eperis r. Slferis. 43. epliauskas Antanas. Ukastas skausmo kalnelyje prie Veiveri. 44. ernas Bronius - arnas i Kauno. 1921-1948.02.26. uvo Amintoj. Geleinio Vilko rinktin. 45. erknas Antanas i Simno vls. Prygos k. 1914 1945.02.21. Vinco brolis. uvo Liepakojuose. 46. erknas Vincas i Simno vls. Prygos k. 1911-1945.02.21. uvo Liepakojuose. Per kar buvo Stebuli apylinks seninas. 47. ermuknis Algirdas - ilvinas. G. 1926 m. Kaune. Gimnazistas. 1946 m. lapkriio 11d. stojo Geleinio Vilko rinktin. 1950.06.01 paskirtas Gedimino tvonijos adjutantu. 1952.04.02 perkeltas Piet Lietuvos srities tab ir paskirtas valgybos skyriaus virininku. 1952.07.20 grintas Geleinio Vilko rinktin ir paskirtas laikinai eiti rinktins vado pareigas. 1953.04.10 suimtas. Buvo uverbuotas ir slapyvardiu Vacys buvo naudojamas partizan sunaikinimui. Nuov V. Kuzmick-Skur, A. Gudyn-Speig, K. Staiok-Klemens ir paskutinius Geleinio Vilko rinktins partizanus K. UleckVakar ir B. Petkevii-Pipir. Tolesnis jo likimas neinomas. 48. ekeviius Vytautas - Maytis i Viakio Rdos. 19221948 m. iem. Slapstsi Straigi k. uvs. 49. ekutis (pavard neinoma). Suvalk trikampio partizanas. 50. estakauskas Petras. I Marijampols apskr. Gudeli vls. tos k. uvs 1947.06.17. 51. etakauskas Vladas, Jono s., i Kalesnyk k. 19221945.02.21. Liepakojuose buvo sueistas ir suimtas. 52. etokaitis. algirio rinktin. 53. etokaitis. Partizanas nuo Sutk. Ijo mik 1946 m. 54. iauius (pavard neinoma). Saugumietis, infiltruotas Geleinio Vilko rinktin 1948 m.
300

55. iauinas Bronius i Vilkavikio raj. Galekaui k. uvo per susiaudym Viltraki k. 1946 m. 56. iaulys Petras, Antano s. Suimtas 1947 m. 57. iaurys (iaulys?) Petras nuo Jungn. 58. iaurys - Slabada i Skerpiej k. Vytauto rinktin. 59. ibaila - Diedukas, Merainis. uvo 1950.07.06. Vytauto rinktin, Kstuio brys. 60. idikis Bonifacas i Garliavos vls. Pagiri k. 19291946.02.02. Partizanuose nuo 1945 m. uvo tvikje. 61. idikis Vladas. 1921-1945.06.13. uvo Zapykio vls. Kluoniki k. pas Bali. Kartu uvo dar 3 kovotojai. 62. ikarskait-Papeikien-Gabrien Anastazija -Ramov i Kalvarijos vls. Ssnink k. Gim 1917 m. Partizanavo Vytauto rinktinje 1948-1949.08.03. Suimta po brolio Sakalo ties, kaljo Intoje, gro Lietuv. 63. ikarskas Alfonsas i Papartli k. Geleinio Vilko mkt. 64. ikarskas Algirdas - Atalynas i Dervini k. ?-1948. 65. ikarskas-Andriukeviius Vitas - Sakalas, Sakallis i Kalvarijos vls. Ssnink k. 1920-1949.06.16. Partizanuose nuo 1945 m. Perkno, vliau - Vytauto rinktins 44-oji kuopa. Brio vadas. uvo Norvertavo k. drauge su P. Zaliecku-Dagiliu. 66. ikarskien i Mock k. Tauro apygardos partizan. Sakalo mona. 1949 m. suimta, nuteista ir itremta. Bausm sumainta. Ileista i lagerio, apsigyveno Dezkazgane. 67. ileika Antanas - Patrimpas, Ulonas. G. 1916 m. Kuro k. Leki vls. Partizanavo nuo 1945 m. uvo 1946.06.14 prie Paklani raisto (Novaraisio) kartu su Oleka-Smaugliu verda miesi i apsupimo. Palaidotas prie lekyns kaimo. 68. ileikas. algirio rinktins kovotojas 1945 m. 69. ileika Vincas. uvo. 70. ilionskis Viktoras. uvo 1945.06.13 Zapykio vls. Kluoniki k. pas Balsius. 71. ilkaitis Algirdas - Ratas. G. Pakarkli k. Dotnuvos raj. 1928-?

301

72. ilkas Antanas - almas i Uosuplio k. Sasnavos vls. 1923-1946. 73. imanskis Algirdas - Kirstukas, Algirdas i Veiveri vls. Petkeliki k. 1925-1948.11.02. Vyr. leitenantas, Biruts rinktins vadas. uvo bunkeryje kartu su A. Staioku-Arnu Veiveri vls. Kampini k., prie Kajack. 74. imikas Ignas - Kurmis i Liubavo vls. Kazlavo k. G. 1921 m. Partizanuose nuo 1944 m. 1947 m. pasidirbino doku mentus, po met buvo suimtas ir kalintas Intos lageryje. Vytauto rinktins 4-oji kuopa. 75. imkonis Balys - arnas nuo Likiavos. ?-1945.01.05. uvo Macevii k. Lazdij raj. arno b. vadas. 76. imonitis Antanas - Eys i Veisiej vls. Gait k. 1924-1947.01.15. uvo tvikje pas ukausk. Perkno rinktin, Kalniaus brys. Kartu uvo V. Stuka-Briedis. 77. ipaila Antanas - Kovas. G. 1928 m. Viltraki k. virg daii vls. uvo 1948.05.03 Vilkavikio apskr. ali vls. Posvieio kaime pas Kemerzn. Partizanuose nuo 1944 m. 78. ipaila Klemensas, Antano s., - Pantera. G. 1913 m. I Sasnavos vls. Molupio k. Stirnos rinktin. Partizanuose nuo 1945 m. Suimtas 1947.07 Nedlberio k. Mir Ukrainoje apie 1970 m. iogo brolis. 79. ipaila Petras (upaila, iupaila), Antano s., - iogas. G. 1917 m. I Sasnavos vls. Molupio k. Stirnos rinktin. Partiza nuose nuo 1945 m. Eilinis. Suimtas kartu su Starkeviiumi 1947.01.23 Armaliki k. Kazl Rdos vls. Kaljo. Gro. 80. iupaila Zigmas-Tzas i Barzd k. 1919-1946.11.29. partizanus ijo tuoj po karo. algirio rinktin. Kartu uvo V. Paua-aulys ir kiti. 81. ipulis Bronius - uolas. Prien-Panemuns partizan brys. 82. irvaitis Antanas. G. 1914 m. Avilli k. Sintaut vls. uvo 1945.05 Valk kautynse. Palaidotas Staliori k. 83. irvaitis Pranas. I ilavoto vls. Pakiaulikio k. uvs 1946.05.04.
302

84. irvys Klemensas - Sakalas. I Kybart. G. 1926 m. 1944 m. pasitrauk Vokietij. 1950.10.03 kartu su J. Luka ir B. Trumpiu paraiutu nusileido igaii mike ir pasitrauk Kazl Rdos mikus. 1951.04 suimtas ir ivetas Mordovijos lagerius. 85. iugdinis Albinas - Zingeris, aibas i Alksniakiemio Prien raj. 1924-1945.03.28. uvo Vaselin k. Paverkni kautynse. Vlado brolis. 86. iugdinis Jonas - Anupras. 1923-1952.07.22. G. Alksnia kiemio k. Prien vls. Nuo 1945 m. pradios iki 1947 m. vasaros partizanavo savarankikai veikianiame bryje Prien vls. prie Nemuno. 1946.05.24 paskirtas skyriaus vadu. Perjus Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins sudt, 1948.01.18 patvirtintas brio, vliau -51 kuopos vadu. Organizavus tvo nijas, 1949.07.01 paskirtas DLK Gedimino tvonijos vadu. uvo iduotas Bagrn k. Prien raj. Zagurskiens sodyboje esaniame bunkeryje. 87. iugdinis Juozas - Karys i Ilgakiemio k. Panemuns raj. 1928-1953. uvo prie Piliuonos k. Kauno rajone. Geleinio Vilko rinktins Gedimino tvonijos kovotojas. 88. iugdinis Juozas-Katiua i Prien vls. Pakampiki k. 1916-1945.07.01. uvo tvikje. 89. iugdinis Justinas - perlingas, virblis. 19241951.04.09. G. Alksniakiemio k. Prien vls. Nuo 1945 m. pra dios iki 1947 m. vasaros partizanavo atskirame, savarankikai veikianiame Prien vls. bryje. Perjus Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins sudt, 1948.06.12 paskirtas brio vadu. Nuo 1950.06.01 Gedimino tvonijos grandies vadas. Iduotas suimto kovos draugo Povo, 1951.04.09 kartu su savo tvu partizanu Seneliu uvo Daktariki mike prie Darsnikio. 90. iugdinis Motiejus - Tvas, Senelis, Majoras. 18891951.04.09. G. Alksniakiemio k. Amintos (vliau Prien) vls. Geleinio Vilko rinktin stojo 1950 m. pradioje. Partizan Anupro, Bitino ir virblio tvas. uvo 1951.04.09 Daktariki mike, bunkeryje prie Darsnikio. Bunker apsupus kareiviams, iugdinis kartu su snumi virbliu nusiov.
303

91. iugdinis Povilas - Klevas, Bitinas. 1925-1947.07.17. G. Alksniakiemio k. Prien vls. Nuo 1945 m. pradios iki 1947 m. vasaros vadovavo atskiram partizan briui Prien valsiuje prie Nemuno. Perjus Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 4 kuop, buvo paskirtas rinktins tab. Gerai kal bjo vokikai. uvo iduotas 1947.07.17 bunkeryje Amintos k. Prien vls. 92. iugdinis Pranas - Dragnas. 1929-1949.02.24. G. Sokoni k. Jiezno vls. 1948 m., sumus V. Maeik -Mindaug, ivengs sumimo, Pranas ijo partizanus ir birelio 30 d. buvo priimtas Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 51 kuopos I br. uvo Buktos k. Birtono vls. 93. iugdinis Vladas - Ateitis i Alksniakiemio k. Prien raj. 1922-1945.01.11. uvo tarp Birtono ir Jiezno. Albino brolis. 94. iugdinyt Domicl i Sokoni k. (?) Jiezno vls. 19251949.02.01. Ryinink. Dragno sesuo. uvo pas Monik Kli mait Gudakalnio k. Birtono vls. Prien apskr. 95. iupaila r. ipaila. 96. iupienius Antanas i Janaukos k. 1920-1952. uvo prie Pilviki pas iliausk. 97. iupienius Vincas. I ilavoto vls. Puiki k. uvo 1946.07.13. 98. iupinskait Elena. I Kalvarijos vls. Rudels k. Vytau to rnkt. uolo kuopos ryinink, vliau partizan, trij broli partizan sesuo. Suimta 1949 m., Kalvarijos psichiatrinje ligoni nje iprotjo, bet nieko neidav. Mir iegdriuose, kapas neinomas. 99. iupinskas Bromus - Linas i Kalvarijos vls. Rudels k. 1922-1946.06.20. Vytauto rnkt. uolo kuopos partizanas, Vinco, Juozo ir Elenos brolis, jauniausias eimoje. uvo su drau gais Turlojiks beryne prie Jakimavii k. Apie j t sudta daina O js dainos, js auksins". 100. iupinskas Juozas - Krienas i Kalvarijos vls. Rude ls k. 1917-1995.09.30. Vytauto rnkt. uolo kuopos partizanas. Pirmomis antrosios okupacijos dienomis subr partizan grup
304

i Rudels, Turlojiks, Mock kaim vyr. Pirmieji br stojo Krieno broliai Vincas ir Bronius, Jurgis Kuinskas, Jonas Vi nickas, Juozas Aleknaviius, Julius Agurkis. 1952.02.29 Nemu naiiuose Krienas suimamas ir nuteisiamas. 1959 m. gro i lage ri, bet buvo i Lietuvos itremtas ir galutinai gro tik 1962 m. Palaidotas Lazdij raj. Bdvieio kaime. Vinco, Broniaus ir Elenos brolis. 101. iupinskas Vincas i Kalvarijos vls. Rudels k. 1920-? Vytauto rinktins uolo kuopos partizanas. Ijo mik, nors, dirbdamas pienininku, galjo gauti dokumentus ir gyventi lega liai. Partizanavo neilgai: 1946.01.24 pas Rudels Vinick buvo suimtas kartu su eimininko snumi Jonu. Tolesnis jo likimas neinomas. Partizan Juozo, Broniaus ir Elenos brolis. 102. yvokas Stasys i Balbierikio. 1906-1946.03.06. K. Deguio brio partizanas. 103. lamikis Antanas - Lyras. 1930(?)-1971. Dalyvavo vienoje operacijoje ir buvo grintas atgal rmjus. Mirs. Vytauto rinktin. 104. krys (kirys) Jonas, Jono s. 1893? I Kazl Rdos vls. Krveli k. Legalizavosi. 105. krys Kazimieras. 1929-1952. G. Krveli k. Kazl Rdos vls. algirio rinktins partizan ryininkas. Suimtas 1947 m. Po kalini sukilimo suaudytas Kemerovo kaljime. 106. krys Vaclovas - Labutis, Varmutis. G. 1921 m. Krveli k. Kazl Rdos vls. uvo 1945.07.02 Puiki k. prie Plutiki pas kinink Kancleri. 107. kirys r. krys. 108. klereviius Adolfas - Mis(?), Kova(?) (rus. Boj). J. Ogilbos brio tabo virininkas. uvo 1945 m. Jiezno apylin kse. Kartu uvo 2 vokieiai ir partizanas Baranauskas. 109. laiinas Alius i Baltrakio k. ?-1949(?). Mir Sibire. 110. laiinas Juozas nuo Rokikio. G. 1918 m. Gyveno Baltrakio k. Partizanuose nuo 1945 m. 1947 m. suimtas. 111. lapikas Vincas - nekutis i Judrards k. K. Rdos

305

vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo 1945.02.26 iem kelio mike. 112. leicheris Henrikas - Garnys i Hamburgo. ?-1948. uvo Trilaukio k. Vokietis. Vytauto rinktin. 113. leideris Kurtas - Aras. 1927-? G. Rytprsiuose, vokietis. Gyveno Kruonio vls. Vizginu k. Nuo 1949.04.01 partizanavo Geleinio Vilko rinktinje. Tolesnis likimas neinomas. 114. lekys. uvo 1946 m. Varnabds mike. 115. lekys Algirdas, Jono s., -Sanitaras, almas i Mokol k. Marijampols apskr. 1915-1947.09.16. uvo BaraginsTautkaii k. 116. lekys Juozas - Debesys, Spartakas i Keturvalaki vls. Jaleki k. 1926.07.26-1947.06.13. uvo Baltrakio k. 117. lekys Juozas - valgas i Gi. 1927.03.07-1947.03.07. uvo prie Nemunaii mokyklos kartu su J. Ceponiu. 118. lekys - ermuknis. Vytauto rinktins partizanas, palaidotas eimenos vls. Bardausk k. 119. lekys Krisius, Kauno apylinki partizanas. 120. lferis (feris, eperis) Henrikas Jonas - Diemedis. Nuo Liubavo. Lietuvos vokietis. Vytauto rinktins kuopos vadas. uvo iduotas Pilviki vls. Gurbilio k. 1947.03.07. Kartu uvo dar penki partizanai. Buvo Lietuvos policijos karininkas. 121. liauys Jonas i Vaitakiemio k. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 122. lipsas (pavard neinoma). uvo po 1950.03.18. Geleinio Vilko rinktins 51 kuopa. 123. mitas Aleksas, Jono s., - apokas. 1922-1953.03.14. I Marijampols raj. Derbalin k. Partizanuose nuo 1944 m. uvo Nemanin k. 124. mitas Juozas i Triki k. 1927(?)-1945.04.18. uvo Buktos girioj prie Pali. 125. muilys Andrius. G. 1901 m. Eicin k. Paeerli vls. Buvo auli brio vadas. Partizanuose nuo 1944 m. uvo 1946.01.31 pas savo seser Pakinkien Kreivi k. Paeerli vls.
306

126. neideris Algirdas - Vaidila. G. 1924 m. Pamiont kos k., Paeerli vls. Gyveno Tervidoni k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1945 m. pradios. Rugsjo mn. legalizavosi. 127. pokas (pavard neinoma). Vytauto rinktins kuopos vadas 1947 m. 128. pringelis Bronius. unsk apylinki partizanas. 129. tirpkus Antanas - Papartis i Pakuonio vls. Dangs tytos k. G. 1926 m. 1947.02.10 tvikje sueistas ir suimtas. Geleinio Vilko rinktin. 130. tremeikis Sigitas - ukauskas i Kazl Rdos. G. 1926 m. 1944.10.15 prie Liudvinavo aerodromo imestas desan tininkas (baig vokiei valgybos mokykl Naikote, prie Karaliauiaus). Buvo suimtas ir 1949 m. mir Kolymos lage riuose. arkio brolis. 131. tremeikis Gediminas - arkis i Viakio Rdos. G. 1924.03.20.1944.10.15 Liudvinave prie rus aerodromo imestas desantininkas (baig vokiei valgybos mokykl Naikote, prie Karaliauiaus). Buvo suimtas, kaljo Vorkutoje. Mir 1999.09.20 Viakio Rdoje. 132. trimaitis. uvo 1947 m. Kurtini mike. 133. trimaitis Antanas - Strazdas i Pilviki vls. Alksn n k. 1912? 1945.12.08 Stark k. suimtas. Mir Kaliningrade po lageri. 134. trimaitis Vitas. 1920-1945.04.25. Palaidotas Mikali ks k. uvo Belino raiste. 135. trimas (trimaitis) Juozas, Saliamono s., - Putinas i Kazl Rdos apskr. Bagansk k. 1911-1949.03.09. kininko snus. partizanus ijo 1944 m. Priklaus virbli briui. Buvo niekinamas Jankuose, perlaidotas Viakio Rd. uvo Biiulio mike prie Bagansk k. 136. trimas Vincas - turmas i Vdar k. Barzd vls. aki apskr. 1921-1948.04.28. VDU Statybos fakulteto studentas. Nuo 1944 m. rudens -Tauro apygardos Stirnos rinktins partiza nas. 1946 m. pavasar paskirtas algirio rinktins 55 kuopos vado pavaduotoju, o vasar 54 kuopos vadu. Lapkriio mn. paskirtas
307

Karo Lauko Teismo nariu. 1947 m. sausio mn. pakeltas puska rininkius ir paskirtas rinktins vadu. Gruodio 15 d. lydjo usien BDPS atstovus J. Luk ir K. Pypl. Gro 1948 m. vasario mn. ir alia algirio rinktins vado pereig balandio mn. buvo paskirtas eiti apygardos tabo virininko pareigas. uvo (sueistas susisprogdino) iduotas Kulik k. Barzd vls. aki apskr. 137. triupkus Antanas - Papartis i Pakuonio vls. Dangs tyts k. G. 1926 m., buvo suimtas. Geleinio Vilko rinktin. 138. triupkus Vytautas - aibas i Pakuonio vls. Dangs tyts k. 1928-1945. uvo Pakuony. Geleinio Vilko rinktin. 139. turmas (pavard neinoma). algirio rinktins Vyi kuopos vadas. 1946.10.07 pam nelaisvn Jank strib kuopos vad. 140. ubonis. Kalniks mio dalyvis. I Liepins k. 141. ubonis Jonas, Kazio s., -Lencigas. I Rudaminos vls. Kirsnels k. G. 1925 m. Lakno brio partizanas nuo 1945 m. vasario iki 1945.05.16. 142. ukaitis Petras i Dabravols k. Vytauto rinktin. 143. ukaityt Elena i Bartnink vls. Sodn k. uvusi. 144. ukys Bronius i Kazl Rdos vls. Kvietkapuio k. Buvs plechaviiukas". 145. ukys Jonas - Barknas i Alvito vls. uki k. ?-1989. Vytauto rinktin. Buvo suimtas. Sprogus katilinei, uvo Mari jampolje. 146. ukys Petras, Juozo s., - Barknas. 1926-1947.05.03. I Alvito vls. uvs. 147. ulcas i etok. 148. ulius Povilas. 1893-1948. I Klebonikio vls. iudiki k. Tauro apygarda. Nuudytas netoli Plungs, Teli apskr. 149. ulgauskas Kostas- Svognas. 1922-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 150. ulskis Vytautas i aki raj. Galini k. uvo Laugi rio k. algirio rinktin.
308

151. ulskis Vytautas - Svajnas, Ulonas, Vidnas, Laisv nas i Grikabdio vls. Galini k. 1929-1950.09.12. Pilviki gimnazistas. Partizanuose nuo 1947 m. uvo Kiduli vls. Auk tosios k. algirio rinktin. 152. ulskis Bronius, Prano s., i aki raj. Galini k. 19291963. Suimtas 1948.12.28. Teistas, mir Krasnojarske. Vytauto brolis. algirio rinktin. 153. umauskas. algirio rinktin. 154. umauskas Antanas. uvo 1946.05.28. I Prien. 155. umauskas Pranas i Prien raj. Geraitiki k. uvo 1946.05.29 tvikje, prie Nemuno, kartu su J. Puausku. Kari ninkas. 156. umlinskas Jonas Motiejus - Kertas. I Lazdij raj. emaitkiemio k. 1925-1995. Perkno rinktin. partizanus ijo 1947.10. Suimtas 1949 m. I lageri gro 1964 m. 157. umskas Juozas - Lapas i Mizar k. 1929-1947.01.22. uvo Mizaro emje, prie tilto. Geleinio Vilko rinktin. 158. umskas. algirio rinktin. 159. umskis Vacius i Bartnink vls. Pagrauiu k. 19251947. uvo Dubnuose. Vytauto rinktin. 160. uopys Jonas - Barsukas i Kazl Rdos k. 1924-1946. Eigulio snus. 161. uopys Juozas - Barsukas, uolas i Kazl Rdos vls. Kazl k. 1926-1947. uvo myje prie Antanavo-Bagotosios kelio. 162. upaila r. ipaila. 163. vedas Albinas - Radastas. G. 1919 m. unsk mstl. 1946 m. pavasar stojo partizan vado K. Deguio-Raginio Mindaugo br, veikus Balbierikio vls. 1946 m. pabaigoje perjo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktin. Kuopos vadas, 1948 m. - rinktins valgybos skyriaus virininkas, 1949 m. - Vytauto rinktins valgybos skyriaus virininkas. uvo iduotas 1950.02.09 Viaid k. Gi vls. kartu su V. GavnuVampyru ir S. Aliausku-Kaliniu.

309

164. vedas Juozas, Pranos., i Luki vls. vediki k. 1919 ? algirio rinktin. 165. vendrys Jonas i Rudaminos vls. vendraii k. ?1945. Perkno rinktin. 166. vendrys Juozas - Barsukas i Kalvarijos vls. Ssnin k k. G. 1928 m. Partizanuose nuo 1945 m. 1946.03.19 suimtas ir kalintas. Perkno rinktin. Gyvena Alytuje. 167. vilpa Saliamonas i Jank vls. Maliejiks k. 19091945.07.06. Stirnos rnkt. Laps kuopos vadas. Okupacijos pradioje suimtas u rus kareivio nuginklavim, nesudarius bylos, pasistas armij. Lenkijoje pabgo, grs organizavo Laps kuop. uvo Lnos k. prie kelio Grikabdis-Zapykis. Kartu uvo J. Grybauskas, J. Oleka ir A. ibirka. B. Duobosandaro brys juos palaidojo Lnos k. 168. vyturys (pavard neinoma). Biruts rinktins partiza nas nuo Veiveri. 169. vyturys (pavard neinoma). Prien valsiaus partiza nas, uvs 1949 m. kov. 170. vyturys (pavard neinoma). Ilauo vls. Laukiki k. 1949.03.25 uvs kovotojas. 171. vyturys (pavard neinoma) i Prien vls. Alksnia kiemio k. 1919-1945.11.24. uvo Prien vls. Kalvi k. Geleinio Vilko rinktin.

T
1. Talakait Maryt, Juozo d., - Rta. 1917-1951.02.15. I Jiezno raj. Jaunoni k. uvo Kauno srityje. 2. Talandis Bronius - Kietis. G. Verstamin k. 1920(?)-? Lakno brys. Suimtas. 3. Tamalinas Gediminas - Gediminas. I Veiveri vls. Kampini k. G. 1931 m. 1949 m. su broliu Klemensu suimtas, kaljo. Gro Lietuv. Mirs 1993.09.02. Partizanuose nuo 1949.03. algirio rinktin. 4. Tamalinas Jonas-Kardas, aibas. G. 1924 m. Degui k. Jank vls. 1945 m. pavasar ijo partizanauti andaro br.
310

uvo 1945.11.20 savo tvo namuose, kai buvo iduotas Stirnos rinktins tabas. 5. Tamalinas Juozas - Stumbras. G. 1919 m. Degui k. Jank vls. Partizanavo andaro bryje nuo 1945 m. sausio. algirio rinktins vadas. uvo 1950.06.22 ir-Gudeli k., Talkiki pelkje (unsk vls.). 6. Tamalinas Klemensas-Kardas. G. 1929 m. Kampini k. Veiveri vls. Partizanavo nuo 1949.03 kartu su broliu Gedi minu. algirio rinktin. 1949 m. pavasar abudu buvo suimti. Kaljo Sibiro lageriuose. Abudu gro. 7. Tamalinien-Petrulionyt Marcel. Stirnos rinktin. Partizan ir ryinink iki 1947.01.26. Kaljo Peioros lageriuose iki 1950 m. Gro. J. Tamalino-Stumbro mona, partizans J. Petrulionyts-Vaidiluts sesuo. 8. Tamaauskai (Tamaai) i Ugirlio prie Darsnikio. ?1946.02.16. uvo Kruonyje. 9. Tamainas Vytautas-Karvelis. 1923-1970.04.11. Eumo kuopos partizanas. Suimtas 1946.01.24 Iglikli vls. ilva vods k. Po lageri gyveno Intoje, 1962 m. gro Marijampol. 10. Tamulaitis Vytautas (Viktoras) i Leki vls. Sirvy d k. 1926-1946.07.08(7). Partizanuose nuo ankstyvo pokario. Kareivi nudurtas Rdilio mike. 11. Tamuleviius Ignas, Prano s., - Rytas. I Simno raj. iurlenu k. 1928-1951.11. LDK Kstuio bryje nuo 1950 m. uvo. 12. Tamulis Antanas, Prano s., - Egl i Simno vls. Zaili k. G. 1926 m. Geleinio Vilko ir Vytauto rinktini partizanas po 1948 m. Prie tai - Dzk rinktins LDK Kstuio bryje. uvo 1951 m. 13. Tamulis Jonas, Prano s., - Puis i Zaili k. Simno vls. G. 1930 m. Liepos brio partizanas. Suimtas 1948 m. balandio pradioje. Tardomas visk neig, sak painojs tiktai Liep. Antano ir Prano brolis. 14. Tamulis Pranas, Prano s., - glis i Simno vls. Zaili k. G. 1931 m. Pradioje buvo Geleinio Vilko ir Vytauto rinktini
311

ryininkas. 1947 m. iveus eim, tapo partizanu. 1948.04 suimtas. Antano ir Jono brolis. 15. Tamulynas Juozas-Penkursas(?). uvo Ivonikio mike. 16. Tamulynas Juozas i Gudeli vls. Skersabali k. 1921 1947.04.07. uvo Liepakojuose. 17. Tamulynas Juozas i Varnabds k. 1923-1947. 18. Tango (pavard neinoma). J. Stravinsko-Pup Dds bendraygis. 1946 m. buvo gyvas. 19. Tankas Jonas-Lietuvos vokietis. uvo Kampini k. prie Gudeli. 20. Tankas, Lietuvos vokietis, Jono brolis, uvs kit dien po brolio mirties. 21. Taputis Jonas - Litas. G. 1920 m. glupio k. uvo 1946.10.11 Petrulionio sodyboje Nendrini k. Pilviki vls. algirio rinktin. 22. Taputis Juozas i glupio k. G. 1922 m. Partizanavo kartu su broliu Jonu. Suimtas, kaljo. Grs. 23. Taraseviius - Kardas i Vart k. Geleinio Vilko rinktin. 24. Tarakeviius (Terekeviius) Albinas i Liliki k. ?1946(7). uvinto brio partizanas, kulkosvaidininkas. 25. Tarcijonas Algirdas i Prien vls. altiniki k. 19281950.06.30. Geleinio Vilko rinktin. uvo kartu su P. aliumi Panemuns raj. Vyio kaime. 26. Tariulis(?) Jonas - Karinas. 27. Tarutis Kazys i Atesnykli k. Simno vls. 1928-? Lakno brys. Buvo suimtas. 28. Tarzanas (pavard neinoma). Perkno rinktins Min daugo grups partizanas. uvo 1947.04.06 Stankn k. 29. Tauinas Kazys - Krivis i Mikoliki k. ?-1946. 30. Tauja(ns)kis. Viesulo brys. 31. Taujnas Pranas -Narsuolis. Prien-Panemuns apylin ki partizanas. 32. Taunys Leonas - Kovas i Buin k. Pavitinio vls. Jonikio apskr. 1894-1946.11.18. Aviacijos kapitonas, karo laknas. 1921 m. baig karo mokykl. Iki 1925 m. tarnavo DLK
312

Algirdo II pstinink pulke, iki 1934 m. - karo aviacijoje. 1926 m. baig aviacijos karinink kursus vyresniuoju leitenantu, o 1927 m. - auktojo pilotao mokym. Karo lakno vardas jam buvo suteiktas 1928 m. 1930 m. pakeltas kapitonu. 19321934 m. - eskadrils vadas, skraidym instruktorius. 1934 m. lapkriio mn. buvo paleistas atsarg. 1936-1940 m. Lietuvos aeroklubo eskadrils vadas, 1940-1941 m. - Dariaus ir Girno vardo sklandymo mokyklos virininkas. Auktojo pilotao meistras. 1941-1945 m. dirbo uovio kyje Pasuduonio k. Kal varijos vls. 1945 m. liep sitrauk partizanin judjim. Vienas Tauro apygardos krj. Nuo liepos 19 d. - apygardos tabo virininkas, nuo rugpjio 15 d. - apygardos vadas. Rugsjo 16 d. buvo paskirtas Lietuvos Ilaisvinimo Komiteto (LIK) pirmininko pirmuoju pavaduotoju. Spalio mn. susitiko su Kauno pogrindio vadovais, sutar kurti Kauno apskrityje Algimanto apygard, susisiek su Panevio pogrindiu. 1946 m. po ida vysts suimtas ir Vilniuje suaudytas. 33. Tauras (pavard neinoma). ?-1947.06.07. uvo Agur kikse. 34. Tauras (pavard neinoma). Vienas algirio rinktins vad, 1946.10.22 uvs virgdaii vls. Viltraki k. 35. Tauras (pavard neinoma). Kalniks my uvs parti zanas. 36. Tautmylis (pavard neinoma). 37-osios kuopos 3-iojo brio vadas. 37. Tautvila (pavard neinoma). algirio rinktins Dr. V. Kudirkos kuopos kovotojas. 38. Telvikas Juozas -Mekolis(?) (rus. Mekolis"). Almo b rio partizanas. Suimtas 1946.01.13. Tolesnis likimas neinomas. 39. Terekeviius r. Trakeviius. 40. Terekeviius r. Tarakeviius. 41. Terekeviius Albinas i Lilikio k. 1924-1945.06. uvo tame paiame Lilikio k. prie uvinto. Anskaiio sodyboje apsupus kelis partizanus, Terekeviius prideng juos kulkos vaidio ugnimi, bet pats uvo.
313

42. Terekeviius Julius i Jiezno vls. Katon k. Prien apylinki Dobilo brio kovotojas. Mir 1994 m.(?). 43. Terekeviius Kstutis i lavant k. 1923(?)-? Lietuvos partizan" brys. 44. Terza Petras - Stumbras i Kalvarijos vls. Kreivosios k. 1920-1949.01.20. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Vytauto rinktins tabo darbuotojas. uvo Vynialauky prie Marijam pols. 45. Tvelis (pavard neinoma). 1945.05.12 Valk kautynse sueistas ir prie Naidyns kaimo mirs partizanas. 46. Tvelis Juozas. 1908-1948. Suimtas ir Norilske uvs Tauro apygardos partizanas. 47. Tigras (pavard neinoma). G. Marijampolje. Tarnavo generolo Plechaviiaus armijoje. Partizanavo arno bryje. 48. Tigras (ne A. Keleris). Vokietis, partizanavo Geleinio Vilko rinktinje 1947 m. 49. Tilendos (Tylendy). Trys broliai-partizanai i Podliess kaimo Suvalk trikampyje. 50. Tilvikien-akoit Laima i Keturvalaki vls. Siberi jos k. 1931-1950.02.02. I maaemi. partizanus pasitrauk atjus j suimti; vyras jau buvo kaljime. uvo tvikje, pas Rimien. 51. Titas (pavard neinoma) i Kauno m. uvo Garliavos vls. Ringaud k. Tarnavo vokiei kariuomenj. algirio rink tins kovotojas 1947.01-1947.08. 52. Tomas - Virila (pavard neinoma). algirio rinktins kovotojas 1945 m. 53. Tomkvaitis Jonas, Andriaus s. G. 1910 m. Geleinio Vilko rinktins II brio kovotojas. 54. Totoraitien - Seniuke. Partizanuose nuo 1950 m. uvo Panemuns raj. Altoniki k. 1951.05.20. 55. Totoraitis Juozas - igonas. 1919-1951.05.20. Desanti ninkas. uvo mike prie Altoniki. 56. Totoraitis Stasys - Audra. G. 1925 m. Plieniki k. aki vls. uvo 1946.11.29. algirio rinktin.
314

57. Trakimaviius Alfonsas - algiris i Rudaminos vls. Pagrd k. Juozo brolis, parbgs i Sibiro. Spjama, kad jis uvo 1950.05.04 Kam k. su S. Kreipaviium ir A. Raium. 58. Trakimaviius Juozas. ?-1949. Perkno rinktins 44 kuopa. 59. Trakimaviius Sigitas i Vicgaili k. uvo 1952.04.19 Bilvyi k. pas ernel. Kartu uvo V. Dambauskas, V. Lazaus kas ir K. Jankauskas. Buvusi Perkno rinktin. 60. Trapenaitis Vitas, Juozo s., - almas, Spalis. G. Dailu i k. Alvito vls. 1929-1949.02.04. Kstuio rinktins valgybos skyriaus virininkas. 61. Trapnas Juozas - Savanoris i Alvito vls. Dailui k. uvo 1950. Vytauto rinktin. 62. Traskauskas Juozas - Jreivis i Liudvinavo vls. Pasduons k. 1927-1951.02.06. partizanus i Raudonosios armijos pabgo 1947 m. uvo elsvelje, Lajaus lauke. Grandies vadas. 63. Traskauskas Stasys- Radvila. 1917-1950.08.29. Vytauto rinktins partizanas nuo 1948 m. uvo Jurgeliu (?) k. apylinkse. 64. Traskauskas Valentinas i Kupri k. Skriaudi vls. 65. Trakeviius (Terekeviius) Albinas, Magdelenos s. I Liudvinavo vls. Lilikio k. 1924-1945.06.19. Nusiov sueistas. Palaidotas Daukiuose. Karklo kuopa. 66. Treiokas Juozas, Antano s. 1916-1945.08.27. I Svidiki k. Dirbo Kirsnoj darininku - sodininku. uvo, pereidamas Lietuvos-Lenkijos sien Bereznykuose prie Staskevii. 67. Treiokas Viktoras - Litas i Mergutrakio k. 1918 1945.03.17. uvo Strumbagalvs k. Buvs Lietuvos pasienio policininkas. 68. Treidaras Stasys, Domo s.,-Pantis. I Balbierikio. uvo 1948.05.17(?) Balbierikio vls. Mack k. 69. Treikauskas Juozas - Radvila. Vytauto rinktins 43 kuopos kovotojas. 70. Treikauskas Stasys - Slapukas i Keturvalaki vls. Sirvyd k. 1918-1951.08.08. Rus paskirtas seninu, aktyviai
315

rm pasiprieinim okupantams ir 1951 m. turjo ieiti partiza nus. uvo Jungnuose prie Pauliukonio. Kartu uvo J. BbnysDagilis, o Juknelis pabgo. 71. Trenksmas (pavard neinoma). ?-1951.06.20. uvo Balbierikio mike kartu su J. Baranausku. 72.Trimitas (pavard neinoma). ?-1947.05.25. algirio mkt. 73. Trukinskas-Daktaras. 1944 m. iem Pali apylinkse imesto desanto narys. 74. Trumpys Benediktas - Rytis, Sakalas nuo Radvilikio. 1950 m. nusileido paraiutu Leki mikuose. uvo 1951.05.20 miko slptuvje prie Altoniki k. Zapykio vls. 75. Tudanis. I Jank vls. Peleni k. uvo Degui k. 1945.11.20. 76. Tuinyla Jonas. Pali partizanas, uvs 1951(7) m. 77. Tuinyla - Kertas i emaitkiemio (7). Perkno rinktin, Kalniaus brys. uvo 1949.12.25 venteerio vls. Mikyi k. pas epanon. 78. Tuinyla Vitas Leonas - valgas, Karys, Naikintuvas i Simno vls. Kalesnik k. 1927-1949.10.02. arno rinktin. Varmo brys. uvo prie Stebuli Kalniks pamikje. Kartu uvo V. Neimanas-Jaunutis. 79. Tuinyla Vincas - Kardas. 80. Tulaba Juozas - Kanap. G. Varanausk k. Alytaus raj. Suimtas Miroslave 1945.08.13.1945.08.21 nuteistas suaudyti. 81. Tumas Andrius - Matrosas. 82. Tumas Jonas - Gerutis, Jaunutis i Gi vls. Okasvili k. 1926-1947.07.06. uvo prie unsk mike. 83. Tumelis i Berinink k. Suvalk trikampio partizanas. 84. Tumosa Adomas - Matrosas. G. 1928 m. virgdaii vls. Vali k. uvo 1947.12.27 pas Vyniauskien Auksui k. Barzd vls. 85. Tumosa Leonas - Deinio b. partizanas. 86. Tumosa Zigmas i Vypini k. 87. Tumosait Ona - Padaua i Iglikli vls. Baragins k.

316

Geleinio Vilko rinktins med. sesuo. I lageri gro invalid. Mir Kaune 1997.01.08. 88. Tunaitis Jonas. 1916-1946. Gim Bridi k. Sintaut vls. algirio (Stirnos) rinktins partizanas nuo 1945 m. pradios. skundus buvo apsuptas namuose ir uvo Lauiki k. Naujo kaiio lauke. 89. Tunaitis Vincas - Patrimpas i Sintaut vls. Bridi k. 1917-1947.12.25. uvo aki vls. Liepalot k. Partizanuose nuo 1944 m. 90. Tupiauskas Bronius. ?-1947.07.24. uvo Kazl Rdos vls. Bebruliki k. pas Urbait. Kartu uvo J. Blays-Peslys. 91. Tupiauskas Jonas i Kybart vls. Slibin k. uvo 1940 m. 92. Tupiauskas Juozas - Sparnas. G. 1925 m. Viltraki k. virgdaii vls. uvo 1947.07.11 Paeeri arba Sardok k. 93. Turkas (pavard neinoma). uvo 1945.11.24 Prien vls. Kalvi k. Geleinio Vilko rinktin. 94. Turta Pranas. Kaljo Intoj. 95. Tvanas (pavard neinoma). 96. Tveidaras Stasys. I Balbierikio. uvo 1945.04.07. 97. Tveidaras Vincas. I Balbierikio. uvo 1945.04.07.

U
1. Udzila i Trumpaliki k. Suvalk trikampio partizanas. 2. Ulickas Juozas - Vytautas. G. 1923 m. Alytaus vls. 1947 m. pabaigoje stojo Geleinio Vilko rinktins 51 kuop. uvo 1948.04.14. 3. Uleckas Juozas - Naktis i Degim k. 1918-1945.01.05. uvo iriki mike. 4. Uleckas Klemensas, Jurgio s., - Vakaras i Degim k. Prien raj. 1929-1955.07.21. uvo Klebikiu k. 5. Uleckas Vincas. I Sasnavos vls. Uosuplio k. uvo 1945 m. Geleinio Vilko rinktin. 6. Uleviius Jonas - Leitenantas, Ainis. G. 1928 m. Geleinio Vilko rinktins II kuopos II brio vadas. 1947 m. pavasar i pareig buvo atleistas ir pervestas I br eiliniu kovotoju. Met
317

pabaigoje buvo paskirtas io brio vadu. 1948 m. pabaigoje buvo paskirtas prie rinktins tabo spec. pareignu. uvo 1949 m. vasario mn. Prienilyje. 7. Ulinskas Viktoras. G. 1923 m. Kiduli vls. Pervaznink k. Partizanauti pradjo nuo 1945 m. Per Gelgaudikio miestelio puolim sueistas. Draugai nuve j su bendraygiu prie Plok i gydytis. ekistai sueistus partizanus surado ir nuov. al girio rinktin. 8. Ulinskas. Zanavykijos partizanas, uvs Ropienos k. 9. Ulonas (pavard neinoma). Vytauto rinktin. 1948. 10. Ulonas. Partizanas latvis. Pali mio dalyvis. uvo Dauki berynlyje kartu su Vju 1950.10.20. 11. Ulonas (pavard neinoma). Pali partizanas i Dzkijos. 12. Unguraitis Feliksas i Marijampols raj. Trakiki k. 1905-1946.11.16. uvo tvikje kartu su broliu Klemensu. Geleinio Vilko rinktin. 13. Unguraitis Klemensas i Marijampols raj. Trakiki k. 1913-1946.11.16. uvo tvikje kartu su broliu Feliksu. Geleinio Vilko rinktin. 14. Uosaitis i Runki. uolo brolis. uvs. 15. Uosaitis Nikodemas - uolas i Runki k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1946 m. per Velykas Raudonplynio durpyne kartu su durpyno vedju A. Skinkiu. algirio rinktin. 16. Uosis (pavard neinoma). algirio rinktins Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. 17. Uosis (pavard neinoma). 1946 m. uvs algirio rink tins kovotojas. 18. Uosis (pavard neinoma). Prien-Panemuns brys. 19. Uraganas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins DLK Gedimino tvonijos partizanas, 1948 m. gegu savavalikai paliks rinktin. 20. Urbaitien Magdelena, Antano d.,-Vinglien i Paee rlio vls. Vedegiki k. 1915? Suimta 1948.02.17 myje. 21. Urbaitis Antanas. I Leki k. algirio rinktin. uvs.
318

22. Urbaitis Jonas i Naujj Vedegiki k. algirio rinktins partizanas. uvo 1948.02.16 Naidyns k. mike. 23. Urbaitis Pijuas - Sula i Runku k. Kazl Rdos vls. 1913-1946. Karklo brio skyriaus virininkas. 24. Urbaitis Stasys. 1922-1945.04.25. I Paeerlio vls. Naujj Vedegiki k. uvo Belino raiste. Geleinio Vilko rinktin. 25. Urbaitis Vaclovas -Mingla, Vingla i emosios Pane muns (Vedegiki?) k. 1924-1948.02.17. algirio rinktins kovotojas, B. Bako iduotas ir uvs prie Paiegdri k. Kartu uvo Vitartas Budrys ir J. Skamarauskas-arnas. Partizanuose nuo 1945 m. Kovojo A. Matuseviiaus (Matno)-Neptno bryje. 26. Urbanaviius Ignas - Vilkas i Kriktn k. 1902-1946.02. uvo Simno raj. Struogiki k. 27. Urbanaviius Kazys. Vytauto rinktins 4-osios kuopos A. Valentos-Oio brio kovotojas, kovojs Suvalk trikampyje. 28. Urbanaviius Juozas - Smakas. 1914-1947.11.01. uvo Simno raj. Anikio mike prie Santakos. 29. Urbanaviius (Urbonaviius) Kazys - aibas i Prien raj. Dmiks k. 1925-1951.05.17. Geleinio Vilko rinktins kio skyriaus virininkas. Suimtas Prien raj. Vart kaime pas u kausk. Suaudytas. Kartu suimti ir suaudyti S. MariulynasLapinas ir P. Kleiza-Rytis. Judoiaus brolis. 30. Urbanaviius Stasys - Dalgis i Senosios Bdos. 19281947.06.20. Varno brio partizanas. 31. Urbanaviius (Urbonaviius) Vytautas - Judoius i Prien raj. Dmiks k. 1923-1945.02.17. Pirmas uvs Geleinio Vilko rinktins kovotojas. uvo puolant ilavot. 32. Urbanaviit Antanina. Geleinio Vilko rinktin. aibo sesuo. 33. Urbonas i Medeii(?). 1921-1945. 34. Urbonas. algirio rinktins partizanas, suimtas Grieiuo se pas Vosylien. 35. Urbonas Albinas i Dauki k. Gudeli vls. Karklo brio partizanas.
319

36. Urbonas Antanas i Balbierikio vls. Medviki k. uvs 1946.07.20. 37. Urbonas Juozas - Meka, Dimitras i Kalvarijos vls. Mikalaukos kaimo. 1919.04.29-1997.07.17. Tauro apygardos Algimanto brio kovotojas. Buvo suimtas. Gro. Buvs Skardu pi banyios sargas. 38. Urbonas Kazys - Klevas. 1926-1945.07. I Igliaukos vls. Vilkabds k. uvo su Petru Prajera Igliaukos vls. Dambavos k. Sueistas susisprogdino. Buvo ukastas Dambavos kapinaitse su Jonkaiiu; perlaidotas. 39. Urbonas Kazys - arvas. ?-1948.05.14. uvo Abromi ki(?) k. Garliavos vls. 40. Urbonas - Pantera. 41. Urbonas Stasys-Radvila. G. Bebruliks k. 1946 m. rude n suimtas pas Vosyli Griei k. kartu su L. Gutausku- Vilku. 42. Urbonas Viktoras - Varnas. Vytenio brio vadas. uvo 1952.09.24. 43. Urbonas Petras, Motiejaus s., i Simno raj. Ponios k. 1910-1948.08.22. Iki 1948 m. buvo rezerviniame bryje, nuo 1948 m. - LDK Kstuio brio kovotojas. uvo. 44. Urbonaviius. B Balbierikio vls. Daunor k. uvs 1945 m. 45. Urbonaviius (Urbonaitis) Bronius - Spyglys. 46. Urbonaviius Ignas - Vilkas i Kriktn k. uvs 1946 m. 47. Urdas (pavard neinoma). Kstuio rinktins Vaidoto grups partizanas, 1947 m. rugsj susisprogdins prie Garliavos pas Stas Dovydait. Kartu uvo Vaidotas ir kiti. 48. Urka K. 1945 m. buvo suimtas Gudeliuose. 49. Urmanaviius Antanas i Krosnos vls. Vytautiks k. Kurmio brys. 50. Urmanaviius i Kirsnos. Perkno rinktins tabo darbuotojas. Manoma, kad uvo Bestrangiks mike su P. ala eviium-ilviiu. 51. Uzdila Jonas - Vieversys i venteerio vls. Jann k. uvs 1951.01.26. arno rinktin. Kuopos vadas.

320

52. Uzdila - Oys i venteerio vls. Jann k. uvs. Vieversio brolis. 53. Uupis Jonas - Grutautas, Vidmantas(?) i Ploki vls. Pavirangi k. 1921-1945.09.12. uvo Gelgaudikio apylinkse Vaiguviki tarpgiryje kartu su Pranu Atkoium ir kitais. 54. Uupyt-Uupien Val nuo aki. algirio rinktins ryinink. Suimta. Kaljo Intos lageriuose. Gro. Mirusi.

1. kelis Antanas. 1924-1951.02.06. I Pakruopiki k. Marijampols apskr. 1947 m. kareiviams utikus tris j sodyboje Kalvarijos vls. Janaukos k. rengtus bunkerius, eimininko snus Antanas gavo 5 m. lageri. Grs i j 1950 m. pavasar, stojo Vytauto rinktins uolo tvonij. uvo Liudvinavo vls. Trobiki k. Sergijaus brolis. 2. kelis Eugenijus i Pakruopiki k. Sergijaus brolis. Slapstsi Liudvinavo vls. prie Dalgins k., Giraitje. 3. kelis Sergijus - Saliamonas, Simas. 1926.06.251949.10.13. I Pakruopiki k. Marijampols apskr. Vytauto rink tins 43 kuopos partizanas. uvo Kalvarijos vls. Juodeli k. Partizanuose nuo 1948 m. 4. sas Juozas. uvo kartu su V. Endriukaiiu. algirio rink tin. 5. sas Pranas. algirio rinktin. Partizanuose nuo 1945.05.05. 6. selis (pavard neinoma). algirio rinktins partizanas nuo aki. 7. seviien r. Astrauskien.

V
1. Vabalas (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas, 1946.10.04 nusiovs bunkeryje Prien vls. Pocin k. 2. Vabalas Albinas - Kadagys (ne Varmas). 1928-1949.10.20. Perkno rinktin, Kalniaus brys. uvo Ringelks mike kartu su Kalnium ir Jaunuiu.

321

3. Vabalas Alfonsas - Budrys, Profesorius, Vytas, Gedi minas i Virbalio. 1909-1948.06.26. Juridini moksl daktaras. Studijavo Pranczijoje, Sorbonos universitete. Laisvai kalbjo pranczikai, vokikai, rusikai. Dirbo Lietuvos usienio reikal ministerijoje Telegram agentros ELTA atstovu Paryiuje. 1940 m., Soviet Sjungai okupavus Lietuv, i Paryiaus buvo atauktas tvyn. Vokiei okupacijos metais dirbo Kaune, suaugusij institute inspektoriumi. Dalyvavo pogrindinje veikloje, organizavo Tautos Tarybos Usienio reikal skyri. 1944 m. ujus rusams, kur laik dirbo Teisingumo komisariate Vilniuje. 1945 m. persikl Kaun. Dirbo Energetins valdybos amat mokyklos direktoriumi ir dst suaugusij progimna zijoje. 1946 m. pavasar buvo pakviestas docentu Kauno univer sitet dstyti prancz kalbos, taiau prasidjus persekiojimui, siekiant uverbuoti saugumo agentu, birelio mn. ijo parti zanus. Dirbo Tauro apygardos tabe. 1946 m. rugsjo 1 d. paskir tas apygardos tabo politins dalies virininku. Nuo rugpjio 19 d. redagavo apygardos laikrat Laisvs valgas", vadovavo Karo Lauko Teismui. 1947 m. birelio mn., susidarius tabe temptai padiai, i pareig buvo atleistas su teise ivykti i apygardos teritorijos rib. Aktyviai prisidjo prie naujo BDPS krimo, buvo jo prezidiumo nariu. Vert prancz kalb doku mentus, ruoiamus igabenti Vakarus. uvo 1948 m. birelio mn. Armaliki k. Auktosios Panemuns vls. pas Varana vii. 4. Vabalas (Vabuolas) Albinas - Varmas. G. Lazdij vls. Stankn k. Lakno brio partizanas. Nuo 1949 m. - kuopos vadas. Pas j partizanavo V. Tuinyla-Leonas, Kardas. uvo 1951 m. Palazdij k. Antano ir Juozo brolis. Kunigaikio pus brolis. Perkno rinktin. Vargdienio, nuovus, - Mindaugo brys. 5. Vabalas (Vabuolas) Antanas - Bijnas. G. Lazdij vls. Stankn k. Jann k. 1947.05.18 nunuodytas maistu. Kartu uvo M. Stepuleviius. Albino ir Juozo brolis. Lakno brys. 6. Vabalas (Vabuolas) Juozas - Stipruolis. G. Lazdij vls.
322

Stankn k. uvo Lazdij vls. Nerav k. Kartu uvo Spindulys i agariu k. 7. Vabalas Pranas - Tremtinys i Lazdij apskr. Vytaut k. 1923-1947.09.09. V. Vabalo-Kunigaikio brolis. Vytauto rink tins I kuopos partizanas. uvo Marijampols vls. ydroni k. pas P. Plekait, kur gydsi anksiau myje sueist koj. 8. Vabalas Vytautas - Kunigaiktis, Grambolis i Lazdij vls. Grikapalio k. Gyveno Lasavii dvare, t. y. Veisiej vls. Vytaut k. 1919-1947.04.27. Vytauto rinktins tabo virininkas. uvo treimiko sodyboje Gulbiniki k., Liudvinavo apyl. tabo bunkeryje su Puele ir Baritonu. 9. Vabuolas Vitas - Vargas nuo venteerio. uvo 1946 m. Kalnikj pas Valentukon. 10. Vabuolas r. Vabalas. 11. Vagonis i Kampini k. Veiveri vls. ?-1948. Biruts rnkt. 12. Vagonis Kazys. 13. Vaicekauskas Vincas. G. 1910 m. Stulgi k. Ploki vls. aki apskr. uvo 1948.02.16. Suimtas bgo ir buvo nuautas. algirio rinktin. 14. Vaiaitis Bronius - Pipiras. G. 1927 m. Vali k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. uvo 1946.09.22 pas Kaminsk edvyg k. Grikabdio vls. Kartu uvo J. Kamins kas ir B. Balseviius. 15. Vaiaitis Juozas - Kktas i Luki vls. Lauiki k. 1922-1945.05.12. uvo Valk myje. Vinco brolis. 16. Vaiaitis Petras i Luki vls. Lauiki k. 17. Vaiaitis Vincas - Vygantas, Egl. G. 1922 m. Laui ki k. Luki vls. Partizanuose nuo 1945 m. rugsjo. uvo 1945.05.12 pas Naujokait. Antano irvaiio, uvusio 1945.05.12 Valkose, svainis. Juozo brolis. 18. Vaiaitis Vitas. G. 1925 m. Vali k. Jank vls. Partiza nuose nuo 1944 m. rudens. uvo 1945 m. prie unkari k. netoli tos vietos, kur uvo A. Grybinas-Faustas. Palaidotas Karr ds k. kapinaitse. Broniaus brolis.
323

19. Vaiiulaitis Juozas - Amerikonas i Liudvinavo vls. Padovinio k. 1920-1948.02.13. uvo Bdvieiuose. 20. Vaiiulaitis Kazimieras. ?-1945.04.25. uvo Belino raiste. Geleinio Vilko rinktin. 21. Vaiiulaitis(?)-Struo Vaikas. 1947.12.31 Varnupiuose kartu su Maryte uvs partizanas. Buvo niekinamas Liudvinave. 22. Vaiiulaitis nuo Jank. algirio rnkt. kovotojas, buvs stribas. 23. Vaiiuleviius Juozas i Bebruliki k. ?-1945. uvo iuiniks k. 24. Vaiiuleviius Kazys - Kardas(7). I Kazl Rdos vls. emins k. uvo prie Jiestrakio 1945.04.25(7). 25. Vaiiuleviius Stasys - Kazokas i Kazl Rdos vls. emins k. 1917-1947.12.24. Buvs policininkas. uvo ernins k. kartu su V. iuoderiu. algirio rinktins kuopos vadas. 26. Vaiiulionis Vincas i Patraks k. Krokialaukio vls. uvinto pali partizanas. Liepakoj mio dalyvis. uvo vliau, prie drijos. 27. Vaiiulis r. Vaiiulaitis J. 28. Vaiiulis. Bagotosios partizanas i Brazausko-Sakalo brio. Apsuptas nusiov javuose prie Zapykio. 29. Vaiiulis. uvo 1947 m. Kurtini mike. 30. Vaiiulis Alfonsas - entas i Sasnavos vls. Guob k. Kovojo drauge su Mariulaiiu-Vjeliu. 31. Vaiiulis Jonas. G. Delnick k. Krosnos vls. 1921-? Lakno brys. 32. Vaiiulaitis (Vaiiulis) Juozas - Stalinas, Vjas. G. Liudvinavo vls. Padovinio k. 1921-1949.10.20. uvo Dauki beryne. Kartu uvo A. Pkas-Dlis ir V. Murauskas-Ulonas. 33. Vaiiulis Juozas - Audra. G. Triki k. Krosnos vls. 1918-1947.12.24. uvo Buktos girioj kartu su Kelmu ir vokieiu Hemu. 34. Vaiiulis Stasys i uol Bdos k. 1917-1945.04.25. uvo Belino raiste. Palaidotas Mikalikj.

324

35. Vaiiulis Juozas i Liubavo vls. Salaperaugio k. Buvs stribas. 36. Vaiinas Vincas i Ziz k. Leki vls. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Legalizavosi. 37. Vaiinas Alfonsas i Aleksoto. uvo 1945.05.18 Antrj Girinink kaime. Kartu uvo A. Rinkeviius. 38. Vaiinas Juozas. Ukastas Skausmo kalnelyje prie Veiveri. 39. Vaida Viktoras - Senis i Igliaukos. 1924? Geleinio Vilko rinktin. Legalizavosi. Mirs. 40. Vaidelis Vincas i Leki vls. Vincentavos k. ?-1946.06. uvo Sutk mike. 41. Vaidelis (Vaidelys) Jonas i Leki vls. tijos k. 1918 1945.06.13. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Kluoniki k. pas Balsius. 42. Vaidila. uvo 1947.09.24 Biruts tabo bunkeryje kartu su J. Lelei m-Gra fu ir kitais. 43. Vaidotas (pavard neinoma). uvo 1947.02.16 Liudvi navo vls. Gulbiniki k. 44. Vaidotas (pavard neinoma). Garliavos vls. Armoni ki k. pas Stas Dovydait susisprogdins brio vadas. Kstuio rinktin. 45. Vaidotas (pavard neinoma) i Kuliki k. Jurgeeri apyl. 1923-1949. 46. Vaikliys(?) Vladas, Motiejaus s., i Boatkiemio k. Prien vls. 1924-1946. 47. Vaiknys. Partizanas nuo Jiezno. 48. Vaiknys Juozas - Samsonas i Krosnos vls. Smalny ios k. 1915-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 49. Vaiknys Kostas - pokas i Prien raj. Vaatkiemio. 1924(?)-1945.03.28. uvo Vaselinuose. Geleinio Vilko rinktin. 50. Vaiknys Stasys i Smalnyios k. Krosnos vls. 1916(?)1946(7). Patys partizanai nuov Krosnn k. 51. Vaiknys Vytautas - Ramonas i Smalnyios k. 1919 1945.05.16. uvo Kalniks myje.
325

52. Vainauskas Petras. 1916-1946.12.25. G. Rogupi k. Grikabdio vls. Stirnos rinktins partizanas nuo 1945 m. pradios. uvo Raudoni k. Kurn raj. Kartu uvo dar 5 parti zanai. 53. Vainys Antanas, Antano s. Jurgio brolis. Legalizavosi. 54. Vainys Jurgis i Voveri vls. Lizdeikos k. 1911-? Suim tas 1948 m. 55. Vainys Justinas - Rymantas, Laknas i Vilkavikio raj. Vilkeliki k. 1926-1949.02.04. uvo Samarin k. Vytauto rinktin. Buvs mokytojas. 56. Vainoras. LLA Vanag brio vadas 1945 m. 57. Vainora Jonas. 1918-1946.05.06. G. Kampini k. Jank vls. aki apskr. Stirnos rinktins partizanas nuo 1944 rudens. uvo Bartnink k. Pabalsupi giraitje. Kartu uvo K. Pekys, A. Rimaitis, S. Baltruaitis. Palaidotas Kriauniks k. kapinaitse prie Bagotosios. 58. Vaitieknas - Buktos (aliosios) girios partizanas, kur, usikirtus ginklui, automato buoe umu Liudvinavo sagumietis Bazvilovas. 59. Vaitieknas Bronius - Svyruonis i Vilkavikio raj. Berini k. Vytauto rinktin. 60. Vaitkeviius Pranas - Tigras i Lazdij vls. Panarvs k. Partizanuose nuo 1944 m. arno rinktins Mindaugo tvonijos vadas. 1922-1951.06.06. uvo Lazdij raj. Vaideliot k. 61. Vaitkeviius Antanas. Perkno rinktin. 62. Vaitkeviius Bronius - Barzdyla i Gaid k. 63. Vaitkeviius Matas. uvo Belino raiste 1945.04.24. 64. Vaitkeviius Kostas - Tip Topas. 1913? Pasyvaus pasiprieinimo dalyvis. Mirs. 65. Vaitkeviius Vincas - Tigras nuo Lazdij. uvs ir ukastas Kalvarijoje, buv. klebonijos kluone, dabartins ambulatorijos vietoje. Geleinio Vilko rinktin. 66. Vaitknas - Viesulas. uvo 1946 m. pavasar Veiveri vls. Tarpiki k. algirio rinktin.

326

67. Vaitknas Bronius - Svyruonis i Kybart vls. Beri ni k. uvo 1948.02.16 Liepalot k. 68. Vaitknas Bronius - Viesulas(?). G. Vilkavikio raj. Vaidot k. Moksi Kybart gimnazijoje 1929-1946. Partizanuose nuo 1946 m. Po pusmeio uvo prie Bartnink. Buvo niekintas Kybartuose. 69. Vaitknas eslovas - Kolumbas. G. 1922 m. Tvarkiki k. Veiveri vls. uvo 1946.05.15 Kazl Rdos mike ties Papilvi k. Vinco brolis. 70. Vaitknas Vincas i Veiveri vls. Tvarkiki k. 19201945.02.26. uvo iemkelio mike. 71. Vaituleviius-Stipinas. 1907-1945.07.11. Desantininkas, LDK Kstuio 10-ojo skrajojaniojo brio vadas. uvo Barknikio mike Simno vls. Alytaus apskr. 72. Vaituleviius Kazys. E Iglikli vls. Pentupi k. uvs 1945.09.27. 73. Vaitulionis Juozas - ilvitis i Laibagali k. uvo 1948.04.14 Lazdij raj. gliki k. Perkno rinktin. 74. Vaivada Pranas - Milinas i Lazdij raj. Radvilioni k. ?-1946. S. Sarokos brio partizanas, uvs Lazdij raj. Bestrai giks mike. Kartu uvo A. Maskelinas-Stazdas. Niekinti Seirijuose. 75. Vaivoda Aleksandras. 1927-1950.07.04. uvo Simno raj. Atesnyk k. 76. Vaivoda Vacius, Antano s. 1929-1950.08. I Lazdij raj. Teizinink k. Mindaugo tvonija. Partizanuose nuo 1950.04. uvs. 77. Vajupla (Vaiiula?) - pavard neinoma. Geleinio Vilko rinktin. 78. Vakanas Petras - Stukas i Pakampiki k. 1919-1945. 79. Vakarynas Bronius. Vytauto rinktin. 80. Vakinskas Antanas, Motiejaus s.,-Diugas. 1919-1949. I Jonavos raj. uvs. 81. Valaitis Antanas. 1931-? Kaljo 1948-1956.

32 7

82. Valaitis Antanas-Briedis i aki raj. unkari k. 19271949.08.19. uvo Luki vls. Briediks k. pas Peiukait. Partizanas nuo 1945 m. algirio rnkt. Prano ir Vytauto brolis. 83. Valaitis Antanas i Marijampols vls. Trakiki k. 1931 1993.06.15. Viesulo brolis. Suimtas kaip ryininkas, 1948-1956 m. kaljo. Gro, mir Puskelniuose. 84. Valaitis Jonas - Viesulas i Marijampols vls. Trakiki k. 1927-1996.03.23. Nuo 1945 m. rudens iki 1946 m. vasaros buvo Marijampols rezervinio partizan brio Vytenis" vado pava duotoju. Moksi gimnazijoje. 1946 m. liep buvo suimtas ir uverbuotas. stojs Vytauto rinktins 2-j kuop, ryius su MGB nutrauk. 1946 m. rugsj buvo paskirtas 3-iosios kuopos vadu. Saugumui atsiuntus rinktin j kompromituojanius laikus, 1947.06 i vado pareig paalintas ir paskirtas globos poskyrio virininku. 1947.10.24 Trakiki k. slptuvje pasidav ir po nauj idavysi buvo nuteistas. Atliks bausm, gro, gyveno ir mir Kaune. 85. Valaitis Jonas i unkari k. Luki vls. Sum, kai uspringo ginklas. Teis. Gro. 86. Valaitis Juozas. uvo 1945.07.08. algirio rinktin. 87. Valaitis Pranas -Nevis. G. 1921 m. unkari k. Luki vls. Partizanavo drauge su broliais nuo 1944 m. uvo Okini k. pas Varanausk 1946.11.23 drauge su A. KumikeviiumiGusaru. 88. Valaitis Bernardas. G. 1925 m. Sirvyd k. Leki vls. 1945 m. rugpjio mn. legalizavosi. 89. Valaitis Vitas - Nemunlis, Vyturys. G. 1930.06.15 unkari k. Luki vls. Partizanuose nuo 1947 m. uvo 1948.02.16 mike prie Naidyns k. Leki vls. Antano ir Prano brolis. algirio rinktin. 90. Valaitis Vincas - sorius i Lauiki k. Luki vls. Vienas i kapitono J. Valio pavaduotoj. 91. Valaityt-Jokbauskien Anel - Rota. G. 1916 m. Mokol Naujienos k. unsk vls. Partizanuose nuo 1945 m. 1947.02 suimta. Nuteista. Gro.
328

92. Valatka Jonas - Kardas. G. 1926 m. Voselin k. Jiezno vls. Alytaus apskr. Jiezno vls. Kisieliki apylinks sekretorius. 1946 m. pavasar stojo Geleinio Vilko rinktin. 1947 m. paskirtas I brio vadu. uvo 1949.12.20 Julijanavos k. Jiezno vls. Kartu uvo Aras ir neinomas vokietis. 93. Valatka Juozas - epingis i Vart k. uvo 1946(1947) m., i nam eidamas mik. Geleinio Vilko rinktin. 94. Valatkeviius r. Volodkeviius. 95. Valaviius. algirio rinktins partizanas, uvs 1948.02.16 mike prie Naidyns k. kartu su B. eeryte ir kitais. 96. Vaiius Antanas - Robinzonas. G. 1924 m. Digri k. Garliavos vls. uvo pas liumb Kampiki k. Garliavos vls. 1950.02.13. Biruts rinktin. 97. Vaiius (pravarde Gvildys) Juozas - Putinas. G. 1924 m. Digri k. Garliavos vls. uvo 1947.09 pas Lencevii Dievogalos k. Garliavos vls. Kartu uvo brolis Stasys. Biruts rinktin. 98. Vaiius (pravarde Gvildys) Stasys - Rieutas. G. 1928 m. Digri k. Garliavos vls. uvo 1947.09 pas Lencevii Dievo galos k. Garliavos vls. kartu su broliu Juozu. Biruts rinktin. 99. Vaiius Vitas i aki apskr. ?-1945. 100. Valys nuo Tabariks k. Biruts rinktin. 101. Valenta i Veiveri vls. Kampini k. uvo Veiveri vls. Papilvio k. 1945 m. Biruts rinktin. 102. Valenta Adolfas - Oys i Sangrdos vls. Zovodos k. 1916-1947.03.03. Nuo 1945.03.17, uvus V. Treiokui, vadovavo jo grupei, susikrus Vytauto rinktinei, buvo 4-osios kuopos pir masis vadas. 1945 m. pavasar nuvyko Suvalk trikamp ir ten organizavo partizan 4-osios kuopos br. uvo Tabar k., nuautas J. Slavicko, buvusio draugo, kolaboravusio su oku pantais. 103. Valenta Jonas - Rytys, empionas. 1914-1949.11.14. G. Trakiki k. Marijampols vls. 1944 m. ruden stojo partizanus. Vadovavo briui. 1947 m. pavasar paskirtas Gele inio Vilko rinktins rikiuots skyriaus virininku, po met 329

rinktins kio skyriaus virininkas. Nuo 1949 m. pavasario Vytauto rinktins valgybos skyriaus virininkas. uvus Gelei nio Vilko rinktins vadui Tigrui, grintas atgal ir paskirtas rink tins vadu. uvo iduotas 1949.11.14 Prankiks k. ilavoto vls. 104. Valenta Juozas i Marijampols vls. Trakiki k. Lietuvos kariuomens leitenantas. uvo lageriuose. 105. Valenta Kstutis - Kstutis. G. 1925 m. Padvariki k. Iglikli vls. Nuo 1945 m. pradios iki 1947 m. vasaros buvo partizan atskirame, savarankikai veikianiame bryje Prien valsiuje prie Nemuno. Perjus Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins sudt, 1947.12.15 buvo paskirtas laikinai eiti 51 kuopos vado pareigas. Buvo tarnavs Lietuvos kariuomenje, todl vadovavo ir partizan kariniam mokymui. uvo iduotas 1950.11.17 Kalvi mike, bunkeryje (Prien raj.). 106. Valenta Klemensas - Lubinas i Marijampols apskr. Padvariki kaimo. 1923-1945.06.10. uvo Sasnavos vls. Auktosios k. mik ijo, pabgs i tarybins kariuomens 1945 m. Kartu uvo V. Matuleviius, B. Kubilius, A. Gruzdys, J. Akelaitis. 107. Valenta Antanas - Tigras i Leipalingio vls. Smarli n k. uvo 1946 m. rugsj Vytaut k. Kartu uvo A. Radzevi ius-Vyturys. Perkno rinktin, Kalniaus brys. 108. Valenta Vitalius - Dobilas, Amerikonas i Sangrdos vls. Zovodos k. 1925-1946.10.12. uvo Santakos k. pas Cita vii. Partizanavo ir Suvalk trikampyje. 109. Valenta Jonas - Dzida i Padvariki k. G. 1925 m. Teistas, grs. Klemenso brolis. 110. Valentait P. r. Lasavickien P. 111. Valentukonis i etok. 1926-1945. 112. Valentukonis Juozas. G. Roli k. Krosnos vls. 1913 1976(7). Lakno brys. Ryininkas ir valgas. 113. Valentukonis Zigmas. aliosios (Buktos) girios partizanas 1945 m. I Krosnos vls. Ramanavo k. 114. Valentukonis Sigitas. Mirs Ramanavo k. Gedimino rinktin.
330

115. Valentukonis Vitas i Pakirsnli k. Perkno rinktin. 116. Valeviius Viktoras - Klajnas. 1930-1947.11.07. G. Ilguvos k. Paeerli vls. algirio rinktins partizanas nuo 1946 m. rudens. uvo Bartulins mike prie Ilguvos. 117. Valickas Pijus. ?-1946.06.07. algirio rinktin. 118. Valinius (Wolyniec) Boleslovas i lynakiemio. Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 119. Valinius (Wolyniec) Vaclovas. Suvalk trikampio partizanas nuo 1945 m. 120. Valinskas Vytautas. E Liudvinavo vls. Naujakiemio k. 17 m. partizanas, NKC.B nuautas 1945.05.20. 121. Valiukas Aleksas i Karrds k. Jank vls. 1914 1945.05. algirio rinktin. Sunkiai sueistas, mir Rugieni k. 122. Valiukeviius Alfonsas i venteerio. Lakno brys. 123. Valiukeviius Petras. I Sasnavos vls. Surgui k. uvs 1945 m. 124. Valinas V. - Jovaras. Geleinio Vilko rinktin. 125. Valka Albinas i Vytautiki. G. 1921 m. Kalniks mio dalyvis. Lakno brys. Juozo brolis. Buvo suimtas. 126. Valka Juozas, Jono s., - Gruodis i Vytautiki k. 1922.09.20-1945.05.16. uvo Kalniks myje. Albino brolis. 127. Valkavickas Motiejus i Buktos k. uvo Sasnavos vls. Auktosios k. 1946 m. Palaidotas Mikalikyje. 128. Valkavickas - Rungas nuo Vilkabds, Iglikli vls. uvo Auktosios k. 1945 m. 129. Valkavickas i Padbukts k. (prie Igliaukos). 130. Valentukonis (Valnetikonis) Zigmas i Ramanavo k. 131. Valteris (vokietis, pavard neinoma). uvo 1947.02.10 Igliaukos vls. Maraziki k. kartu su Kalfrydu ir Mindaugu. Buvo palaidotas Iglikli vls. Kermoins kapuose. 132. Valteris (pavard neinoma). Tauro apygardos 25-osios kuopos vadas nuo 1947.12.15. 133. Valtys Antanas. algirio rinktin. 134. Valtys Jonas - Vilkas. G. 1907 m. iuorikio k. Leki

331

vls. Partizanas nuo 1945 m. gegus mn. Po legalizacijos buvo suimtas ir nuteistas. 1956 m. gro. 135. Valtys Jurgis - Lokys, Dunda, Tunda, Tundra, Viesu las. G. 1910 m. Pstauniki k. Luki vls. Lietuvos kariuome ns kapitonas. Partizanas nuo 1945 m. balandio mn. Bda mas vienintelis auktesniojo laipsnio karininkas savo gimtajame krate, djo pastangas sujungti partizan grupes, veikianias Paeerli, Ploki, Leki, Luki ir kituose aplinkiniuose valsiuose, suskirst partizanus kuopas, brius, skyrius. U mezg ryius su Tauro apygardos tabu, su LLA, i kur gaudavo pogrindin spaud ir veiklos direktyvas. uvo iduotas 1945 m. spalio 17 d. prie savo tviks. Palaidotas Luki kapinse. 136. Valys Pranas - ernas, Litas. G. 1919 m. Pstauni ki k. Luki vls. Partizanavo nuo 1944 m. rudens. uvo 1949.11.11 prie Agurkiki, Luki vls. Kartu uvo sesuo Bron ir Jonas Jonikis. algirio rinktin. 137. Valys Stasys. algirio rinktin. 138. Valyt Bron-Rta. G. 1922 m. Pstauniki k. Luki vls. Partizanuose nuo 1945.07. uvo 1949.11.11 mike netoli Agurkiks k. Luki vls. kartu su broliu Valiu-emu ir Jonikiu i Grybin k. Luki vls. Apsupti susisprogdino. algirio rinktin, 36 kuopa. 139. Valuckas Antanas. G. 1923 m. Antkalniki k. Plok i vls. Partizanuose nuo 1944 m. Buvo pabgs i rus armijos su ginklu. 1945 m. suimtas Naujokaii k. Ploki vls. Mir Vorkutoje 1994 m. 140. Valuckas Dimas. G. 1921 m. Antkalniki k. Ploki vls. Partizanuose nuo 1945.04.25, erekeviiaus brys. uvo 1945.10.29 Kreivi k. pas Pavaikius. 141. Valutkeviius Vincas i Naujavalki k. Krosnos vls. 1916? Lakno brys. 142. (V)anagaitis Kazys, Petro s., - Vtra. 143. Vanagas- pavard neinoma. Biruts rinktins partiza nas nuo Vilkavikio. 1944-1948. Partizanavo ilavoto apylinkse.

332

144. Vanagas (pavard neinoma). algirio rinktins parti zanas, uvs kartu su vokieiu Jonu. 145. Vanagas (pavard neinoma). Partizanas, vardu Vincas. Moksi Kaune. 146. Vanagas Povilas - Nemunas, Vilius i Utenos apskr. Daugaili vls. lepei k. Moksi Prien gimnazijoj. 19231948.01.06. uvo kartu su J. Ciplijausku ir kitais prie Veiveri Piniki k. per Tris Karalius. Geleinio Vilko rinktins tabo virininkas, kapitonas. 147. Vanda (pavard neinoma). Nuo Nendrini, tarnavo pas ilinskus. algirio rinktin. 148. Vapsva (pavard neinoma). 1945 m. suaudytas Gelei nio Vilko rinktins partizanas. 149. Varanauskas i Geruli k. Balbierikio vls. K. Deguio brys. 150. Varanauskas Petras. G. 1916 m. Rogupi k. Grika bdio vls. Partizanuose nuo 1945 m. pradios. Buvs gimna zistas. uvo 1946.12.25 Raudoni k. Kurn rajone. 151. Varanius Jurgis - Garnys i Bakiki k. venteerio vls. 1922(?)1946. Lakno brys. 152. Varna Antanas i ironi k. 1923-1946. 153. Vargas (pavard neinoma). Partizanas i Kalvarijos. 154. Varguolis (Vargdienis) - pavard neinoma. Kalniks partizanas, vyresnysis. 155. Varkala Kazimieras Algirdas - aliukas, Daumantas. G. 1924 m. Valentiks k. Prien vls. Moksi Kauno VDU Medi cinos fakultete. Tarnavo Vietinje rinktinje, moksi Marijam pols karo mokykloje. Vengdamas rus armijos,'stojo V. Senavaiio-aliavelnio organizuojam partizan br. 1945 m. ruden paskirtas Tauro apygardos Geleinio Vilko rink tins vadu, o met pabaigoje - valgybos skyriaus virininku. 1948 m. kovo 18 d. Ciudiki k. Prien vls. kartu su kitais tabo pareignais buvo iduotas ir sueistas nusiov. 156. Varkala Pranas, Kazimiero s., - Klevas. 1928-1949.02.

333

I Kauno raj. Piliuonos k. Biruts rinktins iedo grup. uvo Kaiiadori apskr. Kruonio vls. Do...int k. 157. Varmas (pavard neinoma). uvo 1945.12.25 Rdupyje. Geleinio Vilko rinktins skyrininkas. 158. Varnagiris Vincas - Balandis i Zapalim k. ?-1947. 159. Varnagiris Vitas - Balandis i Ssnink k. 1925 1946.10.03. Partizanuose nuo 1944 m. Kuopos vado pavaduoto jas. uvo gino su Vilku metu. Vytauto rinktins uolo kuopa. 160. Varnas (pavard neinoma). Pabgs i kaljimo. 161. Varnas (pavard neinoma) i Kauno. 1925(7)-? Geleinio Vilko rinktins Sakalo brys. 162. Varnys Juozas - Katinas. G. 1921 m. Igliaukos k. Igli kli vls. Tarnavo Vietinje rinktinje. Nuo 1945 m. pradios Geleinio Vilko pulko 1-osios kuopos partizanas. Liepos mn. sigijs dokumentus, i partizan gret pasitrauk. 163. Varnys Levas i Skirp(s)tiki k. ?-1946. 164. Varpulis Juozas - Vandenlis. G. Vienagi k. Simno vls. 1918-1948. uvo Raudonplynyje per Velykas. 165. Vartaviius Antanas, Juozo s. 1921-1945. G. Trakiki k. Punsko vls. Slpsi Lazdij raj. agariu k. Perkno rinktin. 166. Vartaviius Jonas - Grikis. I Suvalk apskr. Punsko vls. Trakiki k. 1921-1949.02.16. partizanus ijo po brolio dvynio Antano ties. Brio vadas. uvo Lazdij raj. Seilin k. keldamas trispalv, buvo sueistas ir nusiov. Ukastas Seirijuose, pievose. Perkno rinktins brio vadas. 167. Vara (Varukas) Vladas - turmas i Pilviki vls., Paeeri k. 1947 m. ruden VirbaIgiry buvo sueistas ir suimtas. 168. Varukas r. Vara. 169. Vasaitis Nikodemas - uolas, Perknas. 19241946.03.26. Partizanas nuo 1945.07.11. uvo Jank vls. Vieriks k. 170. Vasaitis Jonas - Strazdas. uvo 1946.07.24. algirio rinktin. 171. Vasara (pavard neinoma). 1946.07.15 Pavenio k. suimtas. Geleinio Vilko rinktin.
334

172. Vasaris (pavard neinoma). ?-1945.10.07. algirio rinktin. 173. Vasiliauskas. 1944 m. spal Jiezno apylinkse imestas desantininkas. 174. Vasiliauskas Vitas-Vjelis. uvs. Biruts rinktin. 175. Vasiliauskas i Veiveri vls. Kampini k. uvo Veive ri vls. Kampini k. 1947 m. Mokinys. Biruts rinktin. 176. Vasiliauskas Antanas - Jazminas gim Skaisi k. Liubavo vls. 1923-? Vytauto rinktinje nuo 1947 m. birelio mn. 177. Vasiliauskas Bernardas i Raeli k. 178. Vasiliauskas Bronius - Bevardis. Buvo pervetas Balbierik perautais viduriais, jo likimas neinomas. Bizno pusbrolis. Iki 1946 m. - Geleinio Vilko, nuo 1946 m. - Dzk rinktins Vaidoto brio kovotojas. 179. Vasiliauskas Bronius- Kastytis nuo Kauno. 1947.07.17 myje pas Ditkausk iliko gyvas. Geleinio Vilko rnkt. Ser bento brys. 180. Vasiliauskas Juozas. I Balbierikio. 44 met, darbi ninkas. uvo 1946.07.16. 181. Vasiliauskas Juozas. Kauno apylinki partizanas. 182. Vasiliauskas Jurgis - Skydas, Algimantas. 1913 1949.01.20. G. Trakiki k. Kalvarijos vls. Lietuvos kariuomens jaunesnysis puskarininkis. Buvs policininkas, auli brio vadas. Nuo 1946 m. pradios-Vytauto rinktins 2 kuopos vadas. Rinktins Karo Lauko Teismo pirmininkas, rikiuots skyriaus virininkas. Nuo 1948 m. vasaros - rinktins tabo virininkas. uvo iduotas 1949.01.20 Liepyn k. Marijampols vls. rink tins tabo bunkeryje kartu su 2 kitais rinktins vadais. 183. Vasiliauskas Stasys - Biznas, Kirvelis i Auktojo Balbierikio k. Marijampols apskr. 1944 m. ruden stojo partizanus. Nuo 1947 m. pradios Geleinio Vilko rinktins skyrininkas, kuopos vadas. 1948.07.30 ilgai trukusios kratos metu, kareiviams dar nesuradus bunkerio, kuriame jis slpsi, nusiov. Palaidotas N. tos apyl. Skersabalio partizan

335

kapinaitse. Bevardio pusbrolis. Iki 1946 m. - Geleinio Vilko, nuo 1946 - Dzk rinktins Vaidoto brio kovotojas. 184. Vasiliauskas Vitas-Jazminas i Liubavo vls. Skaiste li k. 1925-1948.02.13. Vengdamas okupant armijos, ijo partizanus ir uvo Juodeli k. pas Aleks. 185. Vasiliauskas Vytautas - Mekel i Balbierikio. 19311948. uvo Papilvio k. Veiveri vls. Partizanavo pus met. Ukastas Skausmo kalnelyje. 186. Vasiliauskas Vladas i Raeli k. 187. Vasiliauskas Vincas i Balbierikio. 36 met kininkas. uvs 1946.08.16. 188. Vakelis i Naujamiesio. ?1947. 189. Vakelis Andrius nuo Krosnos. uvs. 190. Vakelis Juozas nuo Krosnos. uvs. 191. Vakeviius Petras i Romanowce kaimo. Suvalk trikampio partizanas, Juozo brolis. 192. Vakeviius Juozas i Romanowce kaimo. Suvalk trikampio partizanas, Petro brolis. 193. Vakelis - Vjas i Putriki k. 194. Vaznaitis Antanas. Suimtas dingo be inios. 195. Vaznys Juozas - Katinas i Darinink. 1921-1949. Daktaro gr. Stirnos rinktin. 1946 m. suimtas, uverbuotas ir 1949 m. partizan suaudytas netoli Prien. 196. Vaznonis Kazys - Vtra i Ramygalos vls. uvo 1947.01.06. 197. Vekys Vincas. G, Vilkiautinio k. Merkins vls. 19241945. uvo uvinto paliose per koim". 198. Veiksniai (2 broliai) i Kirsnos k. uvo Kalniks myje. 199. Weitler Erich - Berlynas. 1914-1947.01.10. G. Tiuringi joje, Nordchausen provincijoje, Erlich k. 1945 m. pabgs i karo belaisvi stovyklos Estijoje, psias atjo Lietu v ir stojo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktin. 1946 m. rinktins vadovybei sutikus, mgino grti Vokietij, bet prie Vityio buvo iduotas, suimtas ir nuautas.

336

200. Veiverys Alfonsas. I Veiveri vls. Paviemonio k. uvo 1945 m. 201. Veiverys Andrius i Lizdeiki k. ?-1945. 202. Veliinskas - Smilga. Suimtas 1946 m. 203. Velikait -Puskunigien -Samuolien Elena - Stirna. G. 1922 m. Kviesiu k. Vilkijos vls. 1944 m. dirbo ryininke tarp Vilkijos partizan ir Kauno pogrindinink. Nuo 1946 m. rudens Tauro apygardos algirio rinktins 36 kuopos I brio partizan. 1948 m. ruden itekjo u 36 kuopos vado Stasio PuskunigioTarzano. 1949.03.13 buvo suimta ir nuteista. Gro. 204. Velikas Juozas, Mato s. G. Cinorpievio k. Sasnavos vls. Suimtas 1946.05.19 Guob k. Veiveri vls. 205. Velionikis Jonas - Audrinas. ?-1947.08.09. algirio mkt. 206. Velnias (pavard neinoma). Gedimino tvonijos parti zanas. 1950.05.28 buvo kartu su Trakausku-Jreiviu. 207. Velnias (pavard neinoma). algirio rinktins Dr. V. Kudirkos kuopos kovotojas. 208. Venceviius Albinas i Garliavos vls. Dievogalos k. 1926-1948. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. uvs Jonui k. pas Dagil. 209. Vencius (Vencys) Bronius - Lokys i Jank vls. Simo k k. 1909-1997. Stirnos rinktins brio vadas nuo 1945 m. sausio. 1946 m. sueistas, suimtas ir nuteistas. 210. Vencknas Juozas i Papiki k. Zapykio brys. 211. Vencknas - virblis i Giraits, venteerio vls. 19221946. Lakno brys. 212. Venclovas Antanas i Tartupio k. 1924-1946. 213. Vengraitis Juozas. 1908-1951.09.01. Gim Lnos k. Jan k vls. Partizan ryininkas. Suimtas 1948 m. Lageryje umu krintantis medis. 214. Vengraitis Petras-ilvitis. G. 1909 m. Lnos k. Jank vls. Partizanuose nuo 1944 m. Brio vadas. 1951.05.20 suimtas slptuvje prie Altoniki k. Idav penkis - tarp j ir Bero bunkerius. Suaudytas kaljime 1952.06.20.
337

215. Venys Pranas - Jovaras. G. 1918 m. Lukiuose. Gyveno Miiurks k. uvo 1945.09.12 Vaiguviki k. aki auli sjungos sekretorius. Partizanavo Runo bryje. 216. Venseviius Albinas - Ulonas. I Veiveri vls. Dievogalos k. Biruts rinktin, Dariaus ir Girno brys. kininkas. uvo Garliavos vls. Tvarkiki k. 1949 m. 217. Venskeviius Bonifacas. G. 1928.09 Kirsnokiks k. Pilviki vls. Partizanuose nuo 1947 m. Po 4 mn. suimtas. 218. Vesknas Juozas i Zapykio vls. Papiki k. G. 1923 m. 1946 m. suimtas. 219. Venslauskas Juozas - Alksnis i agariki k. 19191945.05.16. uvo Kalniks myje. 220. Veraitis Juozas (Vincas?). uvo 1945.05.12 Valk myje. 221. Verpetas (pavard neinoma). Kstuio tvonijos kovotojas 1951 m. 222. Verutis Kazys - Katinas i Panemuns vls. Armali ki k. 1924-1947.05. Partizanas nuo 1945 m. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. Vyiaus kaimo pamikje sunkiai sueis tas, nusiov. 223. Vekeviius Mikas, Stasio s., - Vyturys. 1926-1950.05.07. I Kalvarijos vls. Ssnink k. Vytauto rinktin. uvo Kalvarijos vls. Kam k. 224. Vjas (pavard neinoma). 1947 m. gruod uvo prie aki kartu su Kamant. 225. Vjas (pavard neinoma). arno gr. paraiutininkas, radistas. uvo 1945.03.09. 226. Vjelis (pavard neinoma). algiro rinktin. 227. Vlyvien r. Puinskait. 228. Vtra (pavard neinoma). 37-oji kuopa. 229. Vzdas (pavard neinoma). Jukausko-Jaunlio brio draugas. uvs. 230. Vikaka Antanas - ernas. 231. Vidginas - Svyruoklis.

338

232. Viernis(?) - pavard neinoma. ?-1948.02.13. uvo Liubavo myje. 233. Viesulas (pavard neinoma). 234. Viesulas (pavard neinoma). Karklo brio vadas iki 1945 m. 235. Viesulas (pavard neinoma). Brio vadas Prien apylinkse. Geleinio Vilko rinktin. 236. Vieversys Jurgis i Krosnos vls. Delnick k. 1918? Lakno brys. Buvo suimtas. 237. Vieversys (pavard neinoma). Brio vadas. Perkno rinktin. 1949 m. ruden dar buvo gyvas. 238. Vijurkas (pavard neinoma, ne B. alaeviius). Perkno rinktins ilviio brio partizanas. 239. Vijnas (pavard neinoma). uvo 1945.03.26 Prien vls. Vang k. Geleinio Vilko rinktin. 240. Vikerta Antanas - Apuokas i Bartnink vls. Pilia kalni k. 1916-1946.03.17. Vytauto rinktin. Vilkabaliuose sunkiai sueistas, nubgo iki Alksnins banyios ir nusiov. Prie partizanus dirbo Piliakalni k. parduotuvs vedju. Kovojo Leon viiaus-Mnulio bryje. 241. Vikis (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktin. 242. Vilinskas Vytautas - aibas i Atesnykli k. Simno vls. 1919(?)-1945. uvo Kalniks myje. 243. Vilinskas Jonas. G. 1930 m. Paantvardio k. Skirsne muns vls. Jurbarko raj. Suimtas 1949 m. Biruts rinktin. 244. Vilinskas Jonas. G. 1921 m. Trakn k. Kalvarijos vls. Buvs plechaviiukas, ivetas Vokietij, pabgo, slapstsi, partizanavo. Buvo suimtas. Gro. Gyveno Kalvarijoje. Mirs. Vytauto rinktin. 245. Vilinskien-Bbnyt Onut - Drebul. 1916 1945.05.16. uvo Kalniks myje. Bubnio sesuo, Vilinsko mona. 246. Vilemas Julius i Bartnink vls. Okabali k. 19221945. uvo prie Veiveri. Vytauto rinktin.

339

247. Vilimas (Vilemas) Julius nuo Jank. ?-1945.02.26. Biruts rinktins Arlausko brio kovotojas. uvo iemkely. 248. Vilimas. Vokietis, partizanavo Geleinio Vilko rink tinje, J. Stravinsko-iedo grupje. uvs. 249. Vilimas Juozas, Luko s., - Sakalas. G. Vilem k. Za pykio vls. 1912 m. Suimtas 1949 m. Partizanuose nuo 1944 m. I lageri gro. Biruts rinktin. 250. Vilionis (Vilnonis) Jonas - Vaidila. Partizanas nuo 1944.08.30. uvo 1946.06.12 Agurkikje, lyddamas Zigm Drung-Mykol Jon. algirio rinktin. 251. Vilionis Antanas i Paventupio k. 1921-1946. 252. Vilionis Jonas - Vanaglis i Prien vls. Paventupio k. 1922-1945.04. uvo Pelekonyse. Geleinio Vilko rinktin. 253. Vilionis Motiejus - Skrajnas(?) i Prien vls. Paven tupio k. 1911(7)1945.08.08. Dirbo Prien iburio" gimnazijoje. uvo Vaatkiemyje, niekintas Prienuose. Gedimino tvonija. Geleinio Vilko rinktin. 254. Vilis (pavard neinoma). Vokiei kareivis, i nelaisvs pabgs partizanus ir uvs 1947.02.09. 255. Vilius (pavard neinoma). ?-1947.02.09. Vokietis. algirio rinktins partizanas. 256. Vilkas (pavard neinoma). uvo 1945(1946) m. rugsj Varnagiri k. 257. Vilkas Bronius - Dainius i Degim k. ?-1945. 258. Vilkas Jonas - Naktibalda. Prien-Panemuns brys. 259. Vilkas (pavard neinoma). algirio rinktins Dr. V. Kudirkos kuopos kovotojas. 260. Vilkauskas Jonas, Prano s., - Strausas i Ramanavo k. G. 1924 m. Perkno rinktin, Gedimino brys. Suimtas 1946 m. 261. Vikaviskas Motiejus - Rungas i Pajiesio k. 1921 1945.06.10. uvo Sasnavos vls. Auktosios k. 262. Vilkelis Juozas i Ramanavo k. 1924-1945.05.19. uvo etokuose pas Miluk. Kartu uvo J. Liutvinas ir J. Malinauskas. Perkno-Gedimino rinktin. 263. Vilnonis r. Vilionis.
340

264. Viltis (pavard neinoma). ?-1946.06.07. uvo Mikali ks mike. Vokietis. 265. Viltrakis nuo Viakio Rdos. uvs. 266. Vincas (pavard neinoma) - Vanagas. Moksi Kauno gimnazijoj. Geleinio Vilko rinktins Grebliko-Sakalo brys. 267. Vinceviius Antanas- Ulonas. ?-1950. Dariaus ir Girno tvonija. 268. Vincelis r. Vinsionis. 269. Vincukas (pavard neinoma) i Kauno m. uvo Garlia vos vls. Ilgakiemio k. 1950 m. 270. Vingelis Kastantas - Iemas i Lankeliki k. 19281948. Vytauto rinktins Vyio kuopa. uvo Bartnink vls. Rktn k. Gibo sodyboje. 271. Vingeviius Kostas i Vilkavikio vls. Laktui k. uvs. 272. Vingla (pavard neinoma). algirio rinktins Dr. V. Kudirkos kuopos kovotojas. 273. Vingiliai - Kalvarijos apylinki partizanai. 274. Vinickas Jonas-Pilypas. 1917-1947. I Kalvarijos vls. Rudels k. Vytauto rinktins uolo kuopos partizanas. 1946.01.24 kartu su Vincu Siupinsku suimamas. Mir lagery. 275. Vipaila Antanas. algirio rinktin, Kazoko kuopa. 276. Virbalis Balys - Virila, Margius(?). I Veisiej vls. Rdnink k. Partizanuose nuo 1945 m. arno rinktin. Suimtas 1946.11.04. Lakno brys. Lietuv gro 1967 m. Mir 1998.06. Palaidotas Sangrdoje. 277. Virbickas A. - Vaizbnas i Skardupi k. 278. Virjas (pavard neinoma). 279. Virkietis Leonas, Vlado s. B Kauno. Ryininkas, tiekjas ir valgas. 1945.06.19 Kaune, Auktaii g. 15-a, suimtas, teistas ir suaudytas. 280. Virokaitis Antanas. G. 1909 m. Vilkeliki k. Sintaut vls. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Brio vado pavaduotojas. Po legalizacijos 1945 m. gruodio mn. buvo suimtas ir nuteistas.

341

281. Virpa Jonas. G. 1911 m. Paorij k. Kiduli vls. Buvs policininkas. 1945 m. sausio mn. suimtas. Gegus 5 d. pabgo, stojo kapitono J. Valio partizan dalin ir buvo paskirtas brio vadu. Po legalizacijos buvo suimtas ir nuteistas akiuose mirties bausme. 1947 m. sausio 30 d. suaudytas Vilniuje. 282. Virila (pavard neinoma) Zanavykuos partizanas. 283. Virutis Kazys - Katinas. Gim 1921 m. Arlaviki k. Auktosios Panemuns vls. Buvs Algirdo Juodio-Vermachto partizan grups ryininkas. 1946 m. birelio mn. stojo parti zanus, buvo paskirtas iedo kuopos I brio vadu. 1947 m. gegu s 16 d. Vyiaus k. Auktosios Panemuns vls. partizan grup buvo kareivi upulta. Sunkiai sueistas Katinas nusiov. 284. Viraitis Juozas, uvo 1951.05. Ryininkas, 1951.04.27 paslps i Vakar atvykusius Butn, Kukausk, P. JurkaitBer, irv-Sakal. Jonui Kukauskui idavus draugus, J.Viraitis pasikor. 285. Viskaka - ernas, Kuilys. Suimtas Rudaminoj. Perk no rinktin. Mirs. 286. Visokaitis Antanas i aki vls. Duobiki k. 1944 m. partizanas. Suimtas kartu su Virpa ir nuteistas 10 m. kaljimo. 287. Viakis Justinas - Narsutis. G. 1928 m. Vilii k. Jank vls. Partizanuose nuo 1950.05.08. Pabgo veamas rus armij. uvo 1952.03.25 pas Bataityt Germuoli k. Luki vls. al girio rinktin. turmo brys. 288. Viiulis Juozas. 1922-1945.04.25. Palaidotas Mikaliks k. 289. Viinskas Juozas - Mnulis, Kipas. G. 1907 m. Paunyki k. Ploki vls. Buvo paimtas rus armij, pabgo. uvo 1948.05.25 Dubiniki k. Ploki vls. algirio rinktin. 290. Vitkauskas Jonas - trausas i Krosnos vls. Olendr k. Gedimino rinktin. 291. Vitkauskas Jonas. Geleinio Vilko rinktins partizanas. 1946 m. ruden kartu su J. Subaium uvs prie Balains miko. 292. Vitkauskas Juozas - Jonas i Gudeli vls. 19331952.12.12.

342

293. Vitkauskas Kazimieras i Prien. uvo Prienily apie 1946 m. Buvo niekintas Prienuose. 294. Vitkauskas Viktoras - Saidokas, Karijotas. 1918 1950.12.01. Gim Vencloviki k. ekiks vls. Kauno apskr. Buhalteris. Veriamas usiverbuoti saugumo agentu, 1946 m. ijo partizanus. Nuo 1948 m. vasaros algirio rinktins vadas. Prie tai - rinktins adjutantas ir valgybos skyriaus virininkas. 1949 m. pavasar paskirtas Tauro apygardos tabo virininku, o ruden - Tauro apygardos vadu. 1950 m. vasar paskirtas Piet Lietuvos Srities vado pirmuoju pavaduotoju. Iduotas uvo Endriki k. aki vls. Kartu uvo P. Bastys-Dmas, P. Rud mickas-Uosis ir dar du kovotojai. 295. Vizgirda Vytautas - Laisvnas, Vytis. G. 1924 m. aki vls. Vilkeliki k. uvo 1949.12.29 Naujuosiuose Zypliuose. I brolio Leonardo buvo perms brio vado pareigas. 296. Vizgirda Albinas i Pilviki vls. Vizgird k. 19281948. uvo Virbalio apylinkse. 297. Vizgirda Antanas-Kapsas, Tarzanas. G. 1918 m. aki raj. Vilkeliki k. uvo 1947.09.31 Jrs k. Kazl Rdos vls. Vyio ir Klevo brolis. Brio vadas. 298. Vizgirda Jonas i Pilviki vls. Vizgird k. 1920-1948. uvo Virbalio apylinkse. 299. Vizgirda Juozas. G. 1929 m. Pentiki k. Grikabdio vls. uvo 1945.05.12 Valk myje. Partizanuose nuo 1945.04.09. algirio rinktin. 300. Vizgirda Leonardas - Keleivis, Leopardas. G. 1919 m. aki vls. Vilkeliki k. uvo 1948.10.09 Sintaut vls. Turi n k. Brio vadas. Vytauto brolis. 301. Vyniauskas i Keturvalaki vls. irvyd k. Vytauto rinktin. 302. Vyniauskas Antanas i Launicos. 303. Vyniauskas Bronius. I Liudvinavo vls. Naujakaimio k. 18 m. partizanas, nuudytas NKGB 1945.05.20. 304. Vyniauskas Jonas i Padovinio k. 1928-1945.

343

305. Vyniauskas Jonas-Lokys. G. 1919 m. Pavyts k. Gar liavos vls. Tarnautojas. Biruts brio partizanas. uvo Garlia vos mike 1946.06.12. Vliau nuvetas ilavot. 306. Vyniauskas Juozas - Bijnas. 1923-1945. G. Marijam pols apskr. Padovinio k. Geleinio Vilko rinktins K. Deguio brio partizanas. uvs. 307. Vyniauskas Juozas i Cyrails k. uvo pereidamas Lenkijos sien. 308. Vyniauskas Juozas. ?-1946.01.25. Balbierikio apylin ki partizanas. Sunkiai sueistas buvo nuvilktas Balbierik, kur, pamestas aiktje, 3 paras kovojo su mirtimi. Buvo ukastas miestelio slavyne. 309. Vyniauskas Vaclovas i Alytaus raj. uolini k. 1921 1945.04.23. uvo Paliose. Palaidotas Simne kartu su Kalniks vyrais. Pali partizanas. 310. Vyniauskas Vytas - Kmynas, Bebras i Dauki k. 1929-1950.08. Geleinio Vilko rinktin. uvo Norvertavo k. Liudvinavo vls. su J. Irium-Kktu. 311. Vyniauskas Vitas-Drsuolis. G. 1932 m. uolini k. Simno vls. Ryininkas, o nuo 1947 m. -Geleinio Vilko rinktins Liepos brio partizanas. Suimtas 1948.05. Teistas. Gro. 312. Vytautas (pavard neinoma). 1922-1948.04.14. uvo Kaiiadori raj., Sekionyse. Geleinio Vilko rinktin. 313. Vytautas (pavard neinoma). Zapykio brys. JustoMediotojo brolis. 314. Vytenis (pavard neinoma). 1949 m. uvo Samarin k. 315. Vyturys. algirio rinktin. 316. Vyniauskas Vitas - Neris i Sirvyd k. Marijampols apskr. 1926-1997. Vytauto rinktins 42 kuopos brio vadas. Suimtas 1949 m. su part. Du Ibiu. Teistas. Grti Lietuv neleido. Gyveno Krasnoznamenske. Atgimimo metu gro Lietuv, gyveno Jonavoje, ten ir mir. 317. Vyinas Jonas. 1945.05.05 suimtas tetino apygardoje Lenkijoje.

344

318. Vladas - Genys (pavard neinoma). algirio rinktins kovotojas 1945 m. 319. Vogonis (snus) i Veiveri vls. Marijampols apskr. uvo su tvu 1947 m. 320. Vogonis (tvas) - kininkas i Veiveri vls. Marijam pols apskr. uvo 1947 m. 321. Vokanas Petras - Stukas. 1919-1945.04.23. I Prien vls. Padampiki k. Geleinio Vilko rinktin. Kalvis. mik ijo 1944 m. uvo emaitkiemio kautynse. Palaidotas Mikali ks kapinse. 322. Vokietaitis Leonas - vejys i Gudeli k. Kazl Rdos vls. 1932-1952.01.30. uvo Varnabds mike. partizanus ijo 1950 m. 323. Vokietaitis Vitas, Antano s., - Juozas, Litas i Marijam pols vls. Denialaukos k. 1920-? Branguts brys. 324. Volodkeviius (Valatkeviius) Vincas i Krosnos vls. Naujavalaki k. 1916? Buvo suimtas. Kurmio brys. 325. Volskis. Partizan brio vadas. uvs 1946.08.07. 326. Vopras(?) (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins Vyi tvonijos eilinis. 327. Vosylius i Rdupio. Bagotosios partizanas, vienas i 7, uvusi 1946.06.15 Meilingiryje (tarp Skuiks ir Kvietkapuio). 328. Vosylius Antanas - Vilkas i Skriaudi k. 19241949.07.28. uvo iuoderiki k. Geleinio Vilko rinktins 52 kuopos 2 brio vadas. 329. Vosylius Jonas, Igno s., - vogeris i Griei k. 19291945.05.12. uvo Valk myje. 330. Vosylius Jonas - Strazdas i Griei k. 1923-1947.07.24. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. uvo Slabados k. prie Rdupio su kitais 6 partizanais. algirio rinktin. Kartu uvo brio vadas J. Staniulis-arnas. 331. Vosylius Jurgis, Tomo s., i nur k. Skriaudi vls. 1944 m. suimtas dingo.

345

332. Vosylius Albinas i Griei k. Strazdo brolis. algirio rinktin. 333. Voska Antanas i Krosnos vls. etok k. uvs. 334. Voska Adolfas - pokas i Krosnos vls. etok k. G. 1916.10.21. Lakno brio partizanas. Prisiek Kalniks mike 1945 m. gegus pradioje. Vliau vadovavo aliosios briui. Legalizavosi. 335. Voska Antanas - arka i Liepen k. 1920-1945.05.16. uvo Kalniks myje. 336. Vovakas (Wowak) eslovas. Suvalk trikampio partiza nas 1946-1947 m. 337. Voveras (Voveris). algirio ir Biruts rinktini partizanas. uvo 1948 m. birel Kazliki k. Kazl Rdos vls. pas Serbent. 338. Voveras Motiejus i lavani k. ?-1948(1945.04?).

Z
1. Zablockas Vytautas - Vytenis. uvo 1947.10.06. algirio rinktin. 2. Zagorskis Meius nuo Kirsnos. 3. Zailskas Jonas i Bambinink k. 1916-1987.08.28. uvinto Pali partizanas nuo 1944 m. Po Pali puolimo i partizan pasi trauk, buvo tardomas, 1948 m. itremtas. Gro, mir tvikje. 4. Zakareviius Vaclovas i Gelgaudikio. 1914(?)-? algirio rinktin. 5. Zalanskas. algirio rinktin. 6. Zalenekas Leonardas i Idagli k. ?-1946. 7. Zalieckas Jonas - Beras i elsvos k. 1912-1948.02.11. Vytauto rinktins 44 kuopos partizanas. Sueistas Norvertavo k., mir veamas ligonin. Dagilio brolis. Myje, kuriame jis buvo sueistas, uvo V. Irius-Skroblas. 8. Zalieckas Petras - Dagilis i Liudvinavo vls. elsvos k. 1916-1949.06.16. Partizanuose nuo 1945 m. Vytauto rnkt. 44 kuopa, ikarsko brys. uvo Buktos (aliosios) mike kartu su brio vadu.
346

9. Zalieckis Juozas. G. 1896 m. iuoriki k. Leki vls. 1945 m. spalio mn. stojo kpt. J. Valio partizan dalinio E. Guogos-Glaudio br. Netrukus buvo suimtas ir nuteistas. 10. Zaneviius-Trispalvis i Lazdij apskr. arno rinktin. uvo 1946 m. 11. Zaranka Antanas i Kirsnos. ?-1945, 12. Zaranka Kostas - Bit. G. 1916 m. Jani k. Leki vls. Partizanuose nuo 1946.06. Bero brys. uvo 1952.11 pas Gursk Ranins k. Paeerli vls. P. Jurkaiio-Bero pusbrolis. algirio rinktin, Bero brys. 13. Zaskeviius Algimantas - alna, Tautvaia, Narimantas. G. 1917 m. Selie, Amenos apskr. Baigs gimnazij, stojo Karo mokykl, kuri 1939 m. baig atsargos jaunesniojo leitenanto laipsniu. Vokieiams upuolus Lenkij, buvo inter nuot lenk kareivi lagerio adjutantas Kulautuvoje. 1942 m. baig VDU Filosofijos fakultet. Ruden stojo LLA organizacij Utenoje. 1944 m., ujus rusams, Raseini apskrityje prisidjo prie Kstuio apygardos krimo. 1945 m. gegus mn. dirbo Vgls (vliau ebenkties) rinktins tabe. 1946 m. rugsjo mn. ivaiavo Vilni ir sitrauk J. Markulio-Erelio vado vaujamo BDPS veikl, tapo komiteto nariu. Dirbo generaliniame kariniame tabe 2-ojo (valgybos) skyriaus virininku, vliau Vyriausiajame ginkluotj pajg tabe (VGP). Iaikjus Erelio provokacinei veiklai, 1947 m. sausio mn. atvyko Tauro apygar d ir buvo paskirtas apygardos vado pavaduotoju. Buvo numa tyta j su J. Krikinu-Rimvydu isisti Vakarus. Kovo 11 d. Kaune buvo suimtas. Tardymo metu daug idav. Susirgo izo frenija. Pasveiks tapo MGB agentu smogiku, veik Bagdono, Benamio slapyvardiais. Padjo saugumui iardyti lietuvi organizacijas usienyje. 14. Zaveckas Vytautas - Vabalas. G. 1926 m. Kampini k. Pilviki vls. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. uvo 1946.11.29 savo namuose kartu su Duoba-andaru ir B. Balsiu. 15. Zavistauskas. uvo 1949.06. 16. Zdanaviius. uvo 1946(1947) m.
347

17. Zdanaviius - Tvas. Trij partizan: Vyio, Vilties ir Trispalvio tvas. 18. Zdanaviius - Viltis. Trispalvio ir Vyio brolis. uvo 1946 m. iem Kriaui myje prie venteerio(?). 19. Zdanaviius Juozas-Trispalvis i Kalesnyk k.(?) Simno vls. 1926(1927)-1948.02.11. uvo etok vls. Naujosios Kirsnos k. pas Karausk kartu su kitais 5 partizanais. 20. Zdanaviius - Vytis. I Kalesnyk k. Trispalvio ir Vilties brolis. uvo 1946 m. iem Kriaui myje prie venteerio(?). 21. Zdanys Juozas-Aras. G. irvyd k. Vilkavikio raj. 1928 m. Ryininkas. Suimtas. 22. Zebras (pavard neinoma). Deinio brio partizanas ukrainietis, pabgs i Raudonosios armijos. 23. Zembickis (Ziembicki). Suvalk trikampio partizanas 1947 m. 24. Zenkauskas Petras, Prano s., -Pavasaris. Geleinio Vilko rnkt., Vytauto b. uvo Sasnavos vls. ali k. 1947.05.13. 25. Zenkeviius Petras i Ruden k. Balbierikio vls. 19241945. uvo ironi k. 26. Zenkeviit i Geruli k. nuo Balbierikio. uvusi. 27. Ziemnickis (Zimnickas?) - Suvalk trikampio partiza nas 1946-1947(?) m. Nuudytas lenk saugumo. 28. Zienius. algirio rinktin. 29. Zienius Juozas - Saga i Riei k. 1920-1946. Buvo ukas tas Balbierikio mike. 30. Zienius i Riei k. Juozo brolis. 31. Zigfrydas (pavard neinoma). Vokietis, vaikiojo kartu su P. Amonu i Puskelni k. uvo prie unsk k. Marijampols raj. Ukastas Peldbaly, dabartinuose Tarpui kolektyviniuose soduose. 32. Zignelis Juozas. aliosios (Buktos) girios partizanas 1945 m. I Krosnos vls. Ramanavo k. 33. Zimnickas Jonas i Mockavos k. 1913-1945.03.17. Partiza navo ir Suvalk trikampyje. uvo Sangrdos vls. Radiks k.

348

34. Zimutis Juozas. G. Jani k. Luki vls. aki apskr. uvo 1947 m. algirio rinktin. 35. Zygrulis- Atomas i Kauno. ?-1947.06,03. Partizanas nuo 1946 m. vasaros. uvo Klebonikio k. Pakuonio vls. Prien apskr. Geleinio Vilko rinktin. 36. Ziutelis (Ziestelis, Zientelis) Kazys - Anglas. PrienPanemuns brys. uvo 1945.03.28 Vaselinuose. 37. Zizas Jurgis i Zapykio vls. Kluoniki k. 1916-1945. uvo per etines Naujojo Pasaulio mike kartu su broliu. 38. Zizas Vacys i Zapykio vls. Kluoniki k. 1925-1945. uvo Naujojo Pasaulio mike kartu su broliu. Palaidotas Zapy kyje. 39. Zoblockas Vytautas - Vytenis. ?-1947.10.06. algirio rnkt. partizanas. 40. Zubaviius Petras - Uosis. 1913-1952.02.02. Suimtas 1945.11 Marijampols raj. Baragins k. pas Augustinavii. Mir Magadane. 41. Zubaviius Viktoras - Bomboneis. 42. Zubrickas A. - Liubertas. Perkno rinktin. 43. Zubrys Jonas. ?-1946(?). Kalniks mio dalyvis. 44. Zubrys (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins Vyi tvonijos eilinis. 45. Zubrus Jonas. 1910-? 46. Zuikis (pavard neinoma). algirio rinktin. uvo prie 1946.08.12. 47. Zuikis (pavard neinoma). uvo 1946 m. birel Ilgojo mike tarp Pakumpio, Ilauo ir Veiveri. 48. Zuikis Petras. 49. Zuikis Stasys. uvs. Vytauto rinktin. 50. Zujus Antanas. G. 1916 m. Varnupi k. 51. Zvikauskas Jurgis i Paeeri k. 1913-? Vytauto rinktin.

1. adelis Vincas. Partizanas nuo 1945.05.12. uvo 1945 m. birelio mn. algirio rinktin.
349

2. aibas (pavard neinoma). Perkno rinktins ilviio brio partizanas. 3. aibas (pavard neinoma). uvo Prien raj. Alinink k. 1945.01.29. 4. aibas (pavard neinoma). Kstuio rinktins Vaidoto grups partizanas, 1947 m. rugsj susisprogdins prie Garliavos pas Stas Dovydait. Kartu uvo Vaidotas ir kiti. 5. aldaris Algirdas - Klajnas, Vikis, Algirdas i Pilviki vls. Dumi k. 1927-1947.03.07. uvo Gi vls. Gurbilio k. Partizanuose nuo 1944 m, Vytauto rinktin. 6. aldaris Antanas -Pinavijas. 1925-1947. algirio rinktins partizanas. Prie ieidamas partizanus, buvo Gi parduotuvs vedjas. uvo Baltrakio k. Gi vls. Ten i 7 partizan uvo 6. Pabgo tik J. Tumas-Gerutis. 7. aldaris Benjaminas - arnas i Skardupi k. 19271946.06.04. uvo Marijampols vls. Gulbiniki k. apalo brolis. Vytauto rinktin. artu uvo R. ilionien. 8. aldaris Juozas - Savanoris(?). I Balsupi k. 19241949.12.12. uvo su V. Karaseviium-Topoliu tarp Alvito ir aliosios. 9. aldaris Pranas - apalas i Skardupi k. Marijampols vls. 1918-1948.02.01. Kalvis. 1939-1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenje. Tauro apygardos Vytauto rinktins I kuopos partizanas nuo 1947 m. gegus 10 d. Liepos 15 d. perkeltas apygardos tabo apsaugos speciali 24 kuop ir paskirtas brio vadu. uvo kartu su apygardos vadu veju Pilviki vls. Gulbiniki k. Kartu uvo ir J. Balsys-Dobilas. arno brolis. 10. aliagirys Vitas i Keturvalaki vls. Geisteriki k. Vlado brolis. 11. aliagirys Vladas - Perlas i Keturvalaki vls. Geisteri ki k. 1921-1947.10.28. Vito brolis. Partizanuose nuo 1946 m. uvs. 12. aldaryt Antanina - Kmut. G. 1921.10.10 Skardu pi k. Marijampols apskr. partizanin veikl sitrauk kartu su broliais Pranu ir Benjaminu, vos tik Skardupi klebonijoje
350

buvo kurta Tauro apygarda. Ryinink. Suimta 1947.07.09. Gro. 13. aliauskas Jurgis i Ssnink k. Mir Sibire. 14. aliauskas Stasys - Daras, Stalinas. Alytaus apskritis. Sakalo brys. Vokiei laikais buvo Simno policininkas. Buvo suimtas. 15. alys Juozas. Kauno apylinki partizanas. 16. alnieraitis Antanas. I Kubiliki k. algirio rinktin. uvs. 17. alnieraitis Jonas - Strausas i Barzd vls. Vdar k. 1917-1947.05.23. algirio rinktins Vyio kuopa, Mekos brys. Mir susirgs ukt k. Partizanuose nuo 1944 m. 18. alnieraitis Juozas - Savanoris i Balsupi(?) k. Partizanuose nuo 1946 m. uvo 1948.12.11. Vytauto rinktin. 19. alnierukynait Liuda - Saulut i Gi vls. Naujakie mio (Prancz) k. 1929-1949.05. uvo Plutiki apylinkse. Buvo niekinama Marijampolje. Ukasta paeupy. Tai ji 1946.02.07 nuov ekist J. Naujok. 20. alnierukynas Liudas - Pumpuras i Gi vls. Naujakiemio (Prancz) k. 1925-? Partizanuose nuo 1944 m. 1945(1946) m. suimtas ir nuteistas. Liudos brolis. 21. alnierukynas Vytautas - valgas, Mindaugas, Audr nas. G. Giuose. 1927-1993. Geleinio Vilko rinktins partiza nas. Suimtas 1948 m. Mirs. 22. alongeris (alonieris) Vladas-Perlas. 1921-1947.10.28. I Keturvalaki vls. Geisteriki k. Vytauto rinktins 42-osios kuopos vadas. uvo Geisteriki k. Kartu su juo uvo S. BubnysGusaras ir J. Kazelyt-Saulut. 23. altys (pavard neinoma). uvo 1945.03.28 Vaseli nuose. Geleinio Vilko rinktin. 24. andaras (pavard neinoma). algirio rinktin. 25. arija (pavard neinoma). Prien valsiaus partizanas, uvs 1945.02.18. 26. ebrauskas Antanas -Tadas i Kazl Rdos vls. Arma liki k. Suimtas. Mir Magadane.
351

27. edeleviit Ieva, Igno d., - Maryt i Jiezno raj. Misi ki k. 1921-1951.11. LDK Kstuio bryje nuo 1950 m. uvo. 28. eltauskas. 1946 m. uvo ar buvo suimtas Kauno apskr. 29. elvys Antanas. Buvs Lietuvos kariuomens virila. 30. elvyt Marija - Vosilka i Bartnink vls. 1912? Vy tauto rinktin. 31. emaitis i Pilviki vls. Viltraki k. Vytauto rinktin. 32. emaitis -1952 m. saugumieio nuautas Prien apylin ki partizanas. 33. emaitis Albinas. I Sasnavos vls. Padgelumbiki k, uvo 1945 m. 34. emaitis Jonas - Kantas. G. 1922 m. Griciuk k. ilavoto vls. 1922-1950.06.23. uvo ir Gudeli k. Trispalvs tvonijos eilinis. 35. emaitis Juozas - Dalgis. G. 1929 m. Gimupi k. Kazl Rdos vls. Partizanuose nuo 1945 m. uvo 1947 m. 36. emaitis Juozas, Antano s. G. 1918 m. Geleini k. Buvo itremtas. Mirs. 37. emaitis Juozas, Prano s. 1922-1946.07.09. I aki apskr. Gruzdi vls. Papus(?) k. uvo Gruzdi mike. 38. emaitis (pavard neinoma). uvo 1950 m. Gudeli vls. Geli k. 39. emaitis Kstutis - Briedis, Gaidys. G. 1920 m. Degui k. Jank vls. Partizanavo Vilk bryje. uvo 1946.10.22 Viltraki k. virgdaii vls. kartu su algirio rinktins vadu J. Ilgnuarnu. 40. emaitis Leonardas i Kauno raj. Jurginiki k. 19261989.1945 m. suimtas, kalintas, vliau itremtas. 41. emaitis Leonas - Levas i unsk k. ?-1946. 42. emaitis (pavard neinoma). 1952(?) m. Gudeli vls. Gi k. uvs partizanas. 43. emaitis Petras, Antano s. G. 1920 m. Geleini k. 44. emaitis Pranas. I Viliui k. algirio rinktin. uvo 1945.

352

I Algimanto skyriaus partizan sraas Rmjos Ramovs Pagyrimo lapas

< Partizan Tauro apygardos sakymo fragmentai

Juozas Vizgirda

Monika Mariulynait-Nyktukas

Leonas erniauskas Kazys Adomaitis-Plienas i emaitijos

Juozas Guzikas-Durtuvas

Stasys Treikauskas

Justinas Vainys

Vladas Pstininkas

Antanas Baltramonaitis

Bronius Narijauskas

Petras Misiukeviius

Antanas Kruikas

Teofil Gavnait (deinje)

Ona Gircien

Stasys Mariulynas Pranas Kleiza

Juozas Murauskas

Juozas Katilius

Algirdas Padolskis

Antanas Kliukinskas

Stanislovas Kraptaviius

Justinas Medelis-Atas Vincas Eidukaitis

Albinas Stebuliauskas

Vincas Skalandinas

Leonas Raius

Kazimieras Petrauskas-Sigolis

Albinas Samsonas-Pinavijas

Danut Mikinyt-Gureviien

Juozas Simanaviius

Leonas Tuinyla

< Keturi partizan motina Pranskaitien i aki raj., Zk k.

Kazimieras (kairje) ir Leonas Kurtiniai < Antanas Karpauskas

Vytautas Varnagiris

Juozas Vitkauskas

Juozas iupinskas su eima

Juozas Bakelis

Vincas Senavaitis-aliavelnis

Romualdas Dapkeviius

Vincas Daunoras

Petras Burinskas-Tetervinas Antanina aldaryt (kairje) ir Teres Senkut prie partizano J. KrulikoSauliaus kapo Skardupiuose

Gediminas emiauskas-Vaidotas

Povilas Mockapetris

Vladas Irius Penki partizan motina Magdelena Popierien

Juozas lekys

Jonas Zalieckas-Beras

Paskutinis Tauro apygardos partizanas Justinas Balius (deinje) ir Vytautas Sederaviius

J. Baliaus motina Natalija Balit ir knygos autor Aldona Vilutien 1997 m.

Petras Kariauskas

Juozas Vaiiulis-Audra

Petras Zalieckas-Dagilis

Vincas Bliuvas

Justinas Bliuvas

Vladas Bliuvas

45. emaitis Pranas - irgas. G. 1918 m. Aruolupi k. aki vls. Gyveno Jurbdi k. Luki vls. Partizanas nuo 1945 m. gegus mn. pradios. Rugsjo 10 d. sumuus j br, legaliza vosi. Met pabaigoje suimtas ir nuteistas. Gro 1957 m. 46. emaitis Vincas - Skautas. Biruts rinktin. Tardomas persipjov venas. 47. emaitis Vytautas, Antano s., - Beras, Berelis(?). G. Jurginiki k. prie Maurui. 1927-1948. uvo ruden Ilauo apylinkse, prie ventups (dabar ten tvenkiniai). 48. emaitis Vytautas - Astras, ermuknis. G. 1930 m. sini k. Barzd vls. Moksi Pilviki gimnazijoje. 1948 m. pavasar ijo partizanauti. uvo 1949.02.10 Brazik mike bunkeryje - susisprogdino kartu su Dragnu, Aidu, Ainiu ir Karinu. 49. emaitis Zigmas - uolas. G. 1917 m. Aruolupi k. aki vls. Mokytojas. Partizanas nuo 1945 m. gegus mn. pradios. Rugsjo mn. legalizavosi. Met pabaigoje suimtas ir nuteistas. 1956 m. gro. Valk mio dalyvis. 50. emaitis Jonas. G. 1922 m. Kuro k. Leki vls. aki apskr. 1945 m. vasario mn. paimtas Raudonj armij. Vea mas susirinkimo punkt, pabgo ir stojo kpt. J. Valio partiza n dalinio Budrio br. Po legalizacijos buvo suimtas irnuteistas. 51. emukas (pavard neinoma). algirio rinktins tabo darbuotojas. 1949.03 apsuptas tabo bstinje, sunaikino doku mentus ir nusiov. 52. entukas (pavard neinoma). ? - 1947.01.06. algirio rinktin. 53. emauskas Jurgis. 54. ibut (pavard neinoma). algirio rinktin. 55. iedas (pavard neinoma). 1928-1948.01.21. partiza n gretas stojo 1947 m. pradioje ir buvo paskirtas Geleinio Vilko rinktins 51 kuopos I br. Kitomis iniomis, jis uvo nakt i 17 18 dien. uvo Alksniakiemio k. Prien vls. 56. iemininkas Pijus. I Marijampols apskr. Gudeli vls. Makrick k. 35 met partizanas, uvs 1946.07.10.
353

57. iemara (pavard neinoma). ?-1947.09. uvo uvinto eere su kitais 5 partizanais. 58. iginskas i Trupio. 59. ilaitis Pranas i Mozriki k. Gelgaudikio vls. 1945.07.16 suaudytas Baltkoj mike. 60. ilnas i emaitijos. 61. ilinskas. Biruts brio kovotojas. 1945 m. susisprogdino bunkeryje mike prie Par. 62. ilinskas. Ssnink grups partizanas, uvs 1950.05.04 Kam k. Kartu uvo J. Raius-Klevas ir N. Likeviius-Vyturys. 63. ilinskas Vitas Antanas - Genys i Veiveri vls. Pirmj Girinink k. 1927(?)1948. algirio rinktin. uvo Kazl Rdos mike. 64. ilinskas Antanas, Antano s., - Vikruolis i Simno raj. G. 1918 m. 1951 m. dar buvo gyvas. 65. ilinskas Jonas - Dagys, Jurginis. G. 1906 m. Pilviki vls. Lietuvos kariuomens puskarininkis. Valk kautyni daly vis. 1946 m. perkeltas andaro br instruktorium. 1947 m. ruden suimtas. Nuteistas. 1956 m. i lagerio paleistas, apsigy veno Latvijoje, Ilkstje. Mir 1982 m. Palaidotas Utenoje. 66. ilinskas Juozas i Gluosnyk k. uvo, vos tik ijs partizanauti, apie 20-ties met. uvinto pali partizanas. 67. ilinskas Jonas. G. 1921 m. Ranins k. Paeerli vls. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. 68. ilinskas Juozas i Paeerli vls. Ranins k. 1905-? algirio rinktin. 69. ilinskas Juozas - Bkas i Sapatiki k. uvo Anikio mikelyje prie Bartnink 1947.11.01. Kartu uvo Radziukynas, Maktutis, Rusins ir Salickas (slapyvardiai: Kalavijas, Uosis, Smakas, Tarzanas). 70. ilinskas Kazys - nipas i aki raj. Gudeli k. 19061945.05.14. V. Dranginio brio partizanas. 71. ilinskas Rimas - Bituk i Baltrakio k. ? - 1949. 72. ilinskas Viktoras i Jukneliki k. ? - 1945 (?).

354

73. ilinskas Vytautas - Genys i II Girinink k. 19291949.03.09. Susisprogdino Kazl Rdos mike prie Naudi k. Kartu uvo A. Siaurys, J. Nnius ir J. Para. algirio rinktin. 74. ilinskas Vytautas i Kalvarijos vls. Ivantiki k. 19271946.06.20. Partizanuose nuo 1945 m. uvo Jakimavii k. Tekoriaus beryne. Niekintas Kalvarijoje. 75. ilionien-Juodzeviiut Regina. 1919-1946.06.04. uvo Liudvinavo vls. Gulbiniki k. 76. ilionis. Milicininkas. 1946 m. vasar rm partizanus. 77. ilionis Juozas. 78. ilionis Mykolas - Plunksna. 1918-1947.09.04. G. ilavoto k. Liudvinavo vls. Isilavinimas auktasis. Vytauto rinktin stojo 1946 m. vasar. Rinktins adjutantas, kio skyriaus virininkas. Balandio 28 d. paskirtas rinktins tabo virininku. Broli teismo pirmininkas. Nuo 1947.08.20 apygardos tabo kio skyriaus virininkas. uvo iduotas Avikil k. Liudvinavo vls. Marijampols apskr. Vytauto rinktins tabe. 79. ilvitis (pavard neinoma). ?-1948.06.07. Vytauto rinktin. 80. ilvitis (pavard neinoma). uvo 1945.03.28 Vaseli nuose. Geleinio Vilko rinktin. 81. ilvitis (pavard neinoma). G. 1925 m. uvo 1947.11.19 Kaonyse. Geleinio Vilko rinktins brio vadas. 82. indius. 1945.03.12 sueistas pateko nelaisvn, bet nieko neidav. 83. indius Antanas - Gintaras gim Bubikio k. Ariogalos raj. 1929-1950.11. Suaudytas Baltarusijoje. 84. indius Feliksas-Dd, Tigras. 1913-1950.09.27. Gim Tamobdio k. Jank vls. aki apskr. Lietuvos kariuomenje baig mokomj kuop. Puskarininkis, Jank auli brio vadas. Nuo 1945 m. pavasario Stirnos (vliau algirio) rinktins partiza nas. Nuo 1947 m. pavasario Basanaviiaus (vliau 36) kuopos I brio vadas, o met pabaigoje - ios kuopos vadas. 1948 m. pabaigoje paskirtas algirio rinktins tabo virininku, o 1950 m. pradioje - rinktins vadu. 1949 m. vasar jam buvo suteiktas
355

partizan leitenanto laipsnis. uvo po idavimo Ardzijausk k. Jank vls. aki apskr. 85. indius Pranas i Jank vls. Katiniki k. 1920-1997. Felikso brolis. 1945 m. buvo suimtas. Po lageri gro, gyveno Garliavoje. 86. indiuvien-Grybauskait Marcel - Tigrien, Tigro mona. 1916-1951.05.20. Gim Jank vls. Mekui k. 1945 m. vyrui ijus partizanus, buvo ekist persekiojama ir stojo vyro vadovaujam partizan br Altoniki mike. 1951.05.20, po idavimo, kareiviams apsupus bunker, kuriame ji slpsi su kovos draugais, nusiov. 87. invagis (pavard neinoma). 1946.10.15-18 uvs algirio rinktins kovotojas. 88. ioba Antanas - Lapelis i Prien vls. Rdos k. Gims 1928 m. Po lageri gro. 89. ioba Petras - Bijnas i Main k. Prien raj. 1914 1948. uvo Rdupio k. Prien raj. 90. ioba Vincas i Prien raj. Maldabdio k. Prien raj. ?-1950.12.24. uvo Stuomen k. 91. iogas (pavard neinoma). algirio rinktins Dariaus ir Girno kuopos kovotojas. 92. iogas (pavard neinoma). G. 1928(?) m. algirio rinktin. 93. iogelis (pavard neinoma). 94. itkauskas Vincas - Ilguvis, Svajnas. G. 1925 m. Ilguvos k. Paeerli vls. aki apskr. uvo 1948.01.16 Jungti nje Kstuio apygardoje. 95. itkauskas Antanas - iedas. G. 1914 m. Ilguvos k. Paeerli vls. Puidoko brys. Partizanuose nuo 1946 m. pavasa rio. 1952 m. pavasar pasidav, bet kaljime nebuvo. Mir 1994 m. 96. itkus Kazimieras i Iglikli vls. Pajiesio k. 1917 1996.09.03.Belino raiste suaudyto brio partizanas, Simono brolis. Partizanavo 1945 m. kov-baland. 97. itkus Simonas i Iglikli vls. Pajiesio k. 1919 1945.04.26. uvo Geleini k.
356

98. iugda Juozas - alna. G. 1909 m. Liudvinave. Vienuo likto (Liudvinavo vls.) valgybos rajono virininkas. Nuo 1930 m. aulys. 1945 m. ruden Raytinio-arvo uverbuotas rinkti ir perdavinti partizanams inias. 1947 m. spalio pabaigoje po idavimo suimtas ir 1948.04.08 nuteistas 10 m. lagerio. 99. iugdinis Juozas - Hitleris. 100. iugdinis Pranas - Dragnas i Jiezno vls. Sokoni k. 1928-1949.02.19 uvo Buktoje. Geleinio Vilko rinktin. 101. ikas J. - Ramun. Geleinio Vilko rinktin. 102. iraitis Augustinas. ?-1945.05. algirio rinktin. 103. irys Jonas - ilvitis i ydroni k. 1924-1947.03.07. uvo Pilviki vls., Gurbilyje. Partizanuose nuo 1945 m. 104. ydrnas (pavard neinoma). Ilauo vls. Laukiki k. 1949.03.25 uvs kovotojas. 105. mogus (pavard neinoma). algirio rinktins brio vadas. 106. ukaitis Jonas i Barzd vls. Didvydi k. 1909-1947. Suimtas neitvr tardym ir pasikor Grikabdio saugume. 107. ukas Stasys i Putriki k. Balbierikio vls. 19171944.12.04. uvo Bdos k. 108. ukauskas - Geleinio Vilko rinktins Viesulo brio partizanas. 1946.02.16 uvo Kruonyje kartu su Kruinsku ir Lekaviium. Sueistas susisprogdino. 109. ukauskas i Kirsnos k. Lakno brys. 110. ukauskas (?). I Simno vls. Grauli k. 111. ukauskas i Varnupi k. uvo bunkeryje pas lapuius. Jurgio brolis. 112. ukauskas Antanas - Siaubas, Korsaras. G. 1929 m. Mockupi k. Sintaut vls. uvo 1948.10.09 pas Borisevii Turi n k. Sintaut vls. Partizanavo 3 mnesius. 113. ukauskas Alfonsas - Lizdeika. 1928-1947.03.26. G. Marijampols apskr. Mekui k. Vytenio brio 3 skyriaus vadas. Suimtas 1946.07.23. Suaudytas. Ukastas Tuskulnuose. 114. ukauskas Eduardas - Uosis i Naujosios Kirsnos k. Rudaminos vls. 1924-1945.05.16. uvo Kalniks myje.
357

115. ukauskas Ignas - Dagis i Pilviki vls. 1906-1947. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rinktin. 116. ukauskas Jonas - Garnys i Kupri k. ?-1952. 117. ukauskas Jonas - Broliukas. G. 1928 m. Prien vls. Pakumprio k. 1947 m. stojo Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins 50 kuopos I br. uvo 1947.09.30 Vang k. Pakuonio vls. Prien apskr. Geleinio Vilko rinktin. 118. ukauskas Petras i Padovinio vls. Plyni k. Vito brolis. 119. ukauskas Vitas i Padovinio vls. Plyni k. Petro brolis. 120. ukauskas Jurgis - Dagilis i Varnupi k. 1912 1945.08.15. Buvs pasienio policininkas. uvo Amalvos paliose. Kartu uvo J. Stanynas. arno brys. 121. ukauskas Kazys - entukas. I Pilviki vls. Juodu piu k. uvo 1947.12.20. 122. ukauskas Petras. G. Strazd(?) k. Krosnos vls. 1919 ? Lakno brys. Legalizavosi. 123. ukauskas Jonas - Uraganas, Uranas. ?-1948.01.27. uvo kartu su P. Sliausku-Arnu. Buvo niekinamas Sasnavoj. 124. ukauskas Pranas. Susisprogdino. 125. ukauskas Vitas - Kirvis. Pali partizanas. 126. ukauskas Juozas. Ukastas Veiveri Skausmo kalne lyje. 127. ukauskas Pranas, Adomo s., - Krmas. 1925-1946.02.16. uvo prie Kruonio. 128. ukauskas Petras - Strazdas. Pali partizanas. 129. ukauskas Kostas i Veiveri vls. Geleinio Vilko rinktins kovotojas 1946-1947 m. 130. ukauskas Vincas - Agrastas, Radastas(?). I Vaivos k. Prien raj. 1920-1952.03. Deinio tvonija. 131. vaigdut (pavard neinoma). uvo kaljime. al girio rinktin. 132. vejys (pavard neinoma). Vokietis, palaidotas Varna bds mike. 133. vgda Jonas - Margiris.

358

134. vinakis Pijus, Jono s., - almas. B Simno raj. Perki nink k. 1921(1928)-1950.07.04. LDK Kstuio bryje nuo 1948 m. uvo Simno raj. Atesnyk k. 135. vingla r. vingila. 136. vingila Justinas. I Okasvili k. Artjant frontui, 1944 m. pasitrauk Vokietij, tais pat metais gro, stojo partizanus ir 1945 m. uvo. 137. vingila (vingla) Vincas - arnas i Baragins k. Marijampols apskr. 1922-1947.07.09. uvo Liepyn k. Ukas tas prie Marijampols Mik kio, dab. kolektyviniuose soduo se. Geleinio Vilko rinktin. 138. virblis (pavard neinoma). Geleinio Vilko rinktins partizanas, 1950.11.06 pasiymjs kautynse Kruonio vls. Palaimos k. 139. virblis Albinas - Kardas i Pilviki vls. Dumi k. 1947 m. tvikje kautyni metu sprogus kulkosvaidiui, sueis tas ir suimtas. 140. uvdra (pavard neinoma). 1945 m. suaudyta(s) Geleinio Vilko rinktins kovotoja(s). 141. vaigd (pavard neinoma). Prien-Panemuns brys.

SUTRUMPINIMAI

adj. apyl. apskr. b. d. g. gr. kpt. ltn. m. mst. p. pab. plk. pr. raj. rnkt. s. slapyv. vyr. vls. vir. r.

- adjutantas - apylink - apskritis - brys -diena - 1. gatv 2. gims - grup - kapitonas - leitenantas -1. miestas 2. metai - miestelis - puslapis - pabaigoje - pulkininkas - pradioje - rajonas - rinktin - snus - slapyvardis - vyresnysis, -ioji - valsius - virininkas - irk

BDPS - Bendras Demokratinio Pasiprieinimo Sjdis LAF - Lietuvos Aktyvist Frontas LIK - Lietuvos Ilaisvinimo Komitetas LLA - Lietuvos Laisvs Armija LLKS - Lietuvos Laisvs Kov Sjdis PLP - Piet Lietuvos Partizanai PLS - Piet Lietuvos Sritis VGP - Vyriausiasis Ginkluotj Pajg tabas VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Ilaisvinimo Komitetas

VARDYNO ABCL
A I R
360

B Y S

C J

K T

D L U

E M U

F N V

G O Z

H P

ALTINIAI IR LITERATRA

1. 2.

Gudynas V. ATS IMINI MAI. Marijampole 1954. (Rankratis). Strimaitis V. BAGOTOSIOS PARAPIJOS VYKI PASAKOJIMAI. Bagotoji. Strimaitis V. MARIJOS BUTANAVIIENS KANI KELIAI. Bagotoji. 1955. Prunskis J. LIETUVA BOLEVIK OKUPACIJOJE. ikaga. 1979. Daumantas J. FIGHTERS FOR FREEDOM. Toronto. 1988.
6.

1955. (Mainratis). 3.

(Mainratis). 4. 5.

Akelaitis V. UV U TVYN LIETUV. Puskelniai. 1990. (Mainratis).

7.

Vlyvien P. ALIEJI NAMAI. Marijampol. 1990. (Mainratis).


9.

8. Daumantas J. PARTIZANAI. Vilnius. 1990. Senkut-Bridiuvien T. PRISIMINIMAI. Kaunas. 1990. (Mainratis).


10.

Garmut A. IJO BROLIAI. Kaunas. 1990.

11. KOVOJANTI LIETUVA 1944-1954. Kaunas. 1990. 12. ALTVYKSL. 1991. Nr. 7-8. 13. Ylius 14.

A. DIDEL NEPRIKLAUSOMYBS KAINA. iauliai. 1991. (Mainratis).

Samulaitien A. PRISIMINIMAI. Valaviiai. 1991. (Rankratis). Ramanauskas (Vanagas) A. DAUGEL KRITO SN... Vilnius. 1991. Kralikas A. KARO, OKUPACIJ IR TRMIM LAIKAI. Marijampol. 1992Maanauskas V. LEKI KRATO PARTIZANAI. Lekiai. 1992. Valunta V. PLOKIAI. Plokiai. 1992. (Mainratis). Zelepienien J. ATSIMINIMAI. ecinas. 1993. (Mainratis). Garmut A. MOTINLE, AUGINAI. Kaunas. 1993. Tumas J. ATSIMINIMAI. Marijampol. 1994. (Mainratis).

15. LAISVS KOV ARCHYVAS. NR. 1-25. Kaunas. 1991-1999. 16. 17.

1994. (Mainratis). 18.

(Mainratis). 19. 20. 21. 22.

361

23. 1994. 24.

Leleius-Grafas J., Baliukeviius-Dzukas L. DIENORAIAI. Kaunas. Kruikas A., Svitojus J. KALVARIJOS PARTIZANAI. Kalvarija. 1995. Mielkus J. POKARIO MET PRISIMINIMAI. 1995. (Rankratis). Adomaitis V. SUKANKA 50 MET... 1995. (Mainratis). Leniauskien V., Lobanis T.
Mykolas ilionis partizanas

(Rankratis). 25. 26.

27. SUVALKIJOS KOV AIDAI. /Sudar V. emeta. Kaunas. 1995. 28.

PLUNKSNA. 1996. (Mainratis). 29. arkauskien O. PARTIZANO SESERS PRISIMINIMAI. Vilkavikis. 1996.

(Rankratis). 30. 31. 32.

Garmut A. TVO VASARA. Kaunas. 1996. Vilutien A. TREIOJI VLIAVOS SPALVA. Vilnius. 1996.
LIETUVOS PARTIZAN KOVOS IR J SLOPINIMAS MVD-MGB

DOKUMENTUOSE 1944-1953 METAIS. / Sudar N. Gakait, A. Kata, J. Starkauskas. Kaunas. 1996. 33. 34.

Paulaviien R. XX AMIAUS LIETUVOS MOKYTOJAI. Vilnius. 1996. Anuauskas A. LIETUVI TAUTOS SOVIETINIS NAIKINIMAS 1940-1958

METAIS. Vilnius. 1996. 35. LAISVS KOVOS 1944-1953 METAIS. Kaunas. 1996. 36.

Grunskis E. LIETUVOS GYVENTOJ TRMIMAI 1940-1941, 1945-1953 Gakait N., Kuodyt D., Kata A., Uleviius B. LIETUVOS

METAIS. Vilnius. 1996. 37.

PARTIZANAI 1944-1953 M. Kaunas. 1996. 38. TADA, KAI UVOM DL TVYNS... Kaunas. 1996. 39.

Armonaitis J. MESKIT DALGIUS, IMKIT KARDUS... Kaunas. 1996.


LIETUVOS ARCHYVAI 13. Vilnius. 1999.

40. LIETUVOS ARCHYVAI. 8. Vilnius. 1997.

41.

Rasimaviien A. MYKOLAS NAVASAITIS - PARTIZANAS AINIS. Januaitis J. PRISIMINIMAI. Graikiai. 1997. (Rankratis). Alkeviien G.
PRANCIKUS JURGILAS-VALGAS. Vilnius. 1997.

Vilnius. 1997. (Rankratis). 42. 43.

(Rankratis). 44.

ernas A. VORKUTOS MIRTIES LAGERIAI. Vilnius. 1997.

45. GENOCIDAS IR REZISTENCIJA. 1997. Nr. 2.

362

46. 47. 48. 49.

Gakait N. PASIPRIEINIMO ISTORIJA. 1944-1953 METAI. Vilnius. 1997. Neimanas M. PRISIMINIMAI. Marijampol. 1998. (Rankratis). Urbonait Z. LAIKO DULKES NURUS. Jonava. 1998. Tamalinas B. TAURO APYGARDOS STIRNOS RINKTINS TABO

TIS. TABO RYININKS MARCELS TAMALINIENS LIKIMAS. Vilnius. 1998. (Rankratis). 50.

Alkeviien G. JONAS BENDORAITIS-STARINA, TRIMITAS. Vilnius.

1998. (Rankratis). 51. GENOCIDAS IR REZISTENCIJA. 1998. Nr. 2(4). 52. PARTIZANAI APIE PASAUL, POLITIK IR SAVE. / Sudar N. Gakait-

emaitien. Vilnius. 1998. 53. 54.

Gakait N. UVUSIJ PREZIDENTAS. Vilnius. 1998. Gergelien O. PRISIMINIMAI I POKARIO MET. Marijampol. 1998. Kasparas K. LIETUVOS KARAS. Kaunas. 1999. Liudius J. PRISIMINIMAI I SEN PERGYVENT LAIK. Marijampol. Runait-idlauskien B. TAU, MANO TVYNE. Marijampol. 1999.
LIETUVOS NAIKINIMAS IR TAUTOS KOVA (1940-1998). /Sudar

(Rankratis). 55. 56.

1999. (Rankratis). 57. 58.

I. Ignataviius. Vilnius. 1999. 59. LIETUVOS LAISVS KOVOS SJDIO 1949 M. VASARIO 16 D.

DEKLARACIJA. Vilnius. 1999. 60.

Baguauskas J. R. LIETUVOS JAUNIMO PASIPRIEINIMAS SOVIETINIAM

REIMUI IR JO SLOPINIMAS. Vilnius. 1999. 61. LYA. F. 3. LITERINS BYLOS. 62. LYA. F. 6. AGENTRINIO-OPERATYVINIO DARBO BYLOS. 63. LYA. BAUDIAMJ BYL FONDAS. 64. LYA. F. 16. LITERINS BYLOS.

TURINYS

MES IA, GYVI 5 U NENUSLPT OD DKOJAME 13 VARDYNAS 17 ALTINIAI IR LITERATRA 361

Aldona Vilutien Justinas Sajauskas ITARK MANO VARD


Tauro apygardos partizan vardynas

Redakcija autori SL 2009. 1999 12 01. 11,5 sp. 1. + 0,75 kl. Tir. 1000 egz. Us. Nr. Us.1093 Leidykla Diugas", Architekt g. 176-94,2049 Vilnius Spausdino AB Vilspa", Viruliki skg. 80, 2065 Vilnius Kaina sutartin

A. VILUTIENS KNYGOJE TREIOJI VLIAVOS SPALVA" PASTEBTOS KLAIDOS IR PATIKSLINIMAI

Puslapis Eilut

Ispausdinta

Turi bti KulbokA Jonas I ten brolis Kostas Gureviien

16 10 eil. i viraus Kubilius Jonas 16 11 eil. i viraus I ten Juozas Boys 57 5 eil. i ap. Rimaviien

58 13 eil. i viraus Muckien Muckien, mano (Kuinsk augintin)... globja, man dav dvi staltieses ir liep nujus pridengti, toliau pasakoja Gureviien 201 4 eil. i viraus 202 7 eil. i viraus o tai k Januleviiui o tai k Janulaiiui Artojas - Stasys Artojas - Stasys Skirpstaviius Kraptaviius, moni nujo vadinamas Skirpstaviium, nujo Tauro apygarda 1947.01-1947.08. Gesleris Tauro apygarda 1947.08-1949.03. Gasneris i pozicij ibraukti. Kiti Tauro apygardos partizan" srao netikslumai itaisyti iame Vardyne. Jundukait Kamaauskait Jundulait Kamokauskait

355 4 schema 391 3 eil. i apaios 442 Pozicija Nr. 1892

122 2 eil. i viraus 122 3 eil. i viraus

Apie autorius Aldona Sabaityt-Vilutien gim 1931.03.17 Vytautiki k., Krosnos vls. 1945 m. tapo Tauro apygardos Geleinio Vilko ir Vytauto rinktini ryininke. 1947 m. stojo Marijampols mokytoj seminarij. 1949 m. buvo suimta ir kaljo Komijoje - Intos ir Lemj lageriuose. Grusi apsigyveno Marijampolje, baig mokslus, mokytojavo. Tauro apygardos partizan ir tremties muziejaus krimo iniciator ir ilgamet jo vadov. Knygos Treioji vliavos spalva" (1996) autor. Justinas Sajauskas gim 1944.02.29 Kalvarijoje. Moksi Biriulkoje, Marijampolje, Vilniuje. Redagavo Marijampoliei bendrijos laikrat Sugrimai", urnal Suvalkija", taip pat A. Vilutiens Treij vliavos spalv". Knyg Prs-ja" (1994) ir Baltimors Lietuva" (1996) autorius.