You are on page 1of 122

KOVOJANTI LIETUVA 1 9 4 4 - 1 9 5 3 FIGHTING LITHUANIA 1 9 4 4 - 1 9 5 3

V I L N I U S 1996 PETRO OFSETAS

UDK 947.45.082(084)Ko-559

KOVOJANTI LIETUVA (1944-1953) Spaudai p a r e n g EUGENIJUS JAKIMAVIIUS


Konsultantas G I N T A R A S Dailininkas NERIJUS VAIINAS TREINYS

FIGHTING L I T H U A N I A ( 1 9 4 4 - 1 9 5 3 ) Prepared for publication EUGENIJUS JAKIMAVIIUS


Consultant G I N T A R A S Artist NERIJUS VAIINAS TREINYS

Tremties ir rezistencijos muziejus Eugenijus Jakimaviius Printed in Lithuania ISBN 9986-824-00-1

io leidinio fundator Bron Marija Mineikait-Jucnien gim lietuvi eimoje Latvijoje, Liepojoje. Vaikyst ir jaunyst prabgo graiojoje emaitijoje. Baigusi mokytoj seminarij, mokytojavo. Artjanti antroji bolevik okupacija nublok j kaip ir daugel Lietuvos moni Vokietij, Memmingeno stovykl. Vliau, brolio kvietimu, ivyko jungtines Amerikos Valstijas, Hartford, Connecticut valstijoje. ia su v y r u dalyv a v o lietuvikoje veikloje. Ponia Jucnien d r a u g e su savo broliu Stanislovu Mineika, Koste Nenortiene ir kitais mokytojais steig Hartfordo Lituanistin Mokykl ir daugel met jai vadovavo bei mokytojavo. Dabar p. Jucnien gyvena Cape Cod, Massachussetts valstijoje, bei Juno Beach, Floridos valstijoje ir tebedalyvauja lietuvikoje veikloje. Vis dar tebedainuoja chore, nes yra apdovanota labai graiu balsu. Ji su d i a u g s m u ir viltimi stebi Lietuvos laisvs atgimim. Tsdama nor skleisti inias apie prasming, bet ne visur inom Lietuvos laisvs kov istorij, ponia Bron Marija Mineikait-Jucnien finansavo io albumo ileidim.

Bron Marija Mineikait-Jucnas w a s born in Liepaja, Latvia, but from infancy w a s reaised in Lithuania, the lovely emaitija. She w a s graduated form the Teacher's Seminary and taught until leaving Lithuania. After the war, as many of her brethern, she spent in a displaced persons camp in Memmingen, Germany. On her brother's invitation she and the whole family came to the United States and settled in Hartford, Connecticut. From the very beginning of life in the United States, she and her husband were active in the Lithuanian Community. With the help of her brother, Stanislovas Mineika and Koste Nenortas, she instituted the Lithuanian Saturday School and taught there for many years. She raiteed four children in a Lithuanian atmosphere, actively participating in their scouting and other activities. Now, she is retired and lives in Cape Cod, Massachussetts and Juno Beach Florida. She is still active in the Lithuanian Community, mostly in the choir, because she has a lovely alto. She is happy to see Lithuania regain Her freedom and is pleased to help in the publication of this book. This way, she continues as a teacher, helping the youth in Lithuania and the United States to learn the latest and yet unknown part of the grand history of Lithuania. Bron Marija Mineikait-Jucnien is the foundress of this album.

VADAS
1994 met g e g u s 5 dien, minint pokario Lietuvos laisvs kovotoj kov penkiasdeimtsias metines, Savanorikosios krato apsaugos tarnybos tabe b u v o atidaryta fotoparoda Kovojanti Lietuva". Ji b u v o demonstruota Pranczijoje ir Jungtinse Amerikos Valstijose. Matydami lankytoj domjimsi mes leidiame album. A l b u m e spausdinama Savanorikosios krato apsaugos tarnybos tabe parodoje esanti mediaga, papildyta naujai gautomis nuotraukomis. Albumas kvieia besidomint Lietuvos laisv s kovomis irov pabti d r a u g e su Lietuvos didvyriais pokario laisvs kovotojais, bent akimirkai pajausti j ryt, j sunki, beviltik padt, j nepalauiam vali ir j didiul auk mums. Jie ventai tikjo Nepriklausoma Lietuva ir u v o su ia tikjimo vizija. J tis lm mums isilaisvinim i okupacijos pani, i okupant v y k d y t o genocido. Lietuvos laisvs kovotoj kraujo auka pareigoja mus, ilikusius gyvuosius, ventai vykdyti j priesaik - isaugoti Laisv Tvyn, stiprinti jos gali ir nepriklausomyb. Nuoirdiai dkojame Lietuvos politini kalini ir tremtini istorijos sekcijos darbuotojams p.p. Daliai Kuodytei ir Nijolei Gakaitei-emaitienei, konsultavusioms ir pateikusioms papildomos mediagos.

INTRODUCTION
On the fiftieth anniversary, May 5,1994, of the Lithuanian Freedom Fighters' resistance to the Soviet Occupation, a photo exhibit called the "Fighting Lithuania"was opened at the Lithuanian Volunteer Homequard Serwice Headquarters. It w a s also exhibited in France and the United States. Upon v i e w i n g this exhibit, many of the guets expressed the desire to own some type of memento or photoalbum of this unusual exhibit. For this reason the material seen at the exhibit, plus some newly discovered photos are being published. This album invites the person w h o is interested in Lithuania's fight for freedom to spend some time with the true heroes of Lithuania, the Freedom Fighters w h o did not give up the fight after the war w a s finished, to feel even for a moment their difficult, cruelly hopeless situation, their invincible spirit and their incalculable sacrifice for us. They believed absolutely in the Free Lithuania and with this vision, a vision of freedom, they g a v e up their lives. Their ultimate sacrifice paved the w a y for us to escape from the tethers of occupation, from the genocide committed by the intruders. The blood shed by the Freedom Fighters of Lithuania imposes upon us, those w h o are living today, to fulfill the promise of their oath - to preserve a Free Fatherland, to sustain its inpregnability and freedom. We w i s h to express ou appreciation to Dalia Kuodyte, Nijole Gaskaite-Zemaitis of the Lithuanian Political Prisoners and Exiles history departameent for consultations and procurement of additional material. We thank the artist, Kestutis Balcikonis, for the permission to use some of his creations for the cover of this book.

Dkojame dailininkui p. Kstuiui Balikoniui, leidusiam panaudoti savo krini albumo vireliui. Esame labai dkingi poniai Liudai Avionienei u fotoparodos Kovojanti Lietuva" demonstravim Jungtinse Amerikos Valstijose. Dkojame visiems, padjusiems rengti ir ileisti album. Ypating padk reikiame leidinio fundatorei p. Bronei Marijai Mineikaitei-Jucnienei.
Pulkininkas leitenantas A. Pocius D. pulkininkas leitenantas E. Jakimaviius

We are deeply grateful to Mrs. Liuda Avionis w h o assisted in organizing the display of the photoexhibition "Fighting Lithuania" in the Unidet States of America. We thenk everyone w h o helped prepare this book. Most of all, we thank Brone Marija MineikaiteJucenas for providing the f u n d s for this publication.
Lieutenant Colonel A. Pocius R. Lieutenant Colonel E. Jakimaviius

LIETUVOS LAISVS KOV SJDIS (LLKS)


LLKS b u v o kurtas 1949 metais vasario mnes visos Lietuvos partizan vad suvaiavime. Taip buvo gyvendintas partizan siekis turti visos Lietuvos politin kovin vyriausij organizacij, atstovaujani Nepriklausomos Lietuvos idj okupuotame krate. Sunkiomis pogrindio slygomis Lietuvos partizan vad suvaiavimas patvirtino LLKS teisinius norminius dokumentus, prim patobulint pasiprieinimo taktikos nuostat, tobulino ryius su usienyje veikianiais centrais. Patvirtintas tokios sudties Prezidiumas: Prezidiumo pirmininkas - Jonas emaitis-Vytautas ir Prezidiumo nariai: A. RamanauskasVanagas, J. ibaila-Merainis, P. Bartkus-adgaila, V. Montvydas-emaitis. Ryiams su usieniu paskirtas J. Luka-Skirmantas. Vliau, 1950 m. kovo mn., siekiant patvarumo, b u v o kurtas LLKS Tarybos branduolys, kur sudar Prezidiumo Pirmininkas ir vis trij Lietuvos partizan srii atstovai: A. Ramanauskas-Vanagas, J. ibaila-Merainis ir J. Kimtas-ygnas. Taip buvo sudaryta patvari v a d o v y b , kurios sprendimai turjo lemiam reikm. LLKS Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas emaitis-Vytautas, iduotas 1953 m. gegus 30 dien, ekist apnuodijamas, aretuojamas ir nuteisiamas. Suaudytas 1954 m. lapkriio 26 d. Maskvos Butyrk kaljime.

LITHUANIAN FREEDOM FIGHTERS MOVEMENT (LLKS)


The LLKS w a s formed in February of 1949 during a secret meeting of all the leaders of the Freedom Fighters throughout Lithuania. The Freedom Fighters, by uniting into the LLKS, created a unified council which w o u l d coordinate the political and military activities of the underground movement. By using this method they w e r e able to foster the idea of a free and independent Lithuania while Lithuania w a s still occupied. The leaders of the Freedom Fighters formulated and approved rules and regulations for the LLKS. They accepted an advenced doctrine for tactics of resistance and worked to improve ties with supporters in the West. Even under these harsh and difficult underground conditions, they approved a Supreme Council or Presidium, with the following composition: Chairman of the Council, Jonas emaitis-Vytautas, and Members of the Council: A. Ramanauskas-Vanagas, J. ibaila-Merainis, P. Bartkus-Zadgaila, V. Montvydas-emaitis, and Liaison Officer for the West J. Luka-Skirmantas. Later, in March of 1950, in an attempt to stabilize and improve the Resistance, an LLKS Council Nucleus w a s formed. It w a s composed of the Chairman of the Council and all three of the Lithuanian Freedom Fighter Regions' representatives: A. Ramanauskas-Vanagas, J. ibaila-Merainis and J. Kimtas-ygnas. Thus, a stable leadership w a s created whose decisions had a decisive effect. LLKS Chairman of the Council, General Jonas emaitis-Vytautas, w a s betrayed 30 May, 1953, d r u g g e d , arrested, sentenced and executed on 26 November, 1954 in Moscow's Butyrku Prison.

PRIESAIKA
A Visagalinio broli uoliai u dirbti Dievo Lietuvos akivaizdoje Laisv ir vardan Lietuvos prisiekiu kritusi atstatyNepriklausomyb nei gyvybs, didiausioje ir yra Man

THE OATH
I, en brothers who died for Lithuania's swear Freedom the or-

before the Almighty God, in the name of our falland Independence,to do my best to restore Lithuanian's ders of my Independence. superiors, I shal follow not sparing my strength

Nepriklausomos nesigaildamas vadovybs savo bausme.

mo darb,

nei jg, sakymus,

grietai pildyti visk baustas padeda.

paslaptyje laikyti veikim, praneinti mirties

nesidti su prieu

nor my life; to keep secrets in strict confidence, not to cooperate with my enemys and to report everything to my superiors. I shall keep this I understand, that breach of this promise will be punished by death. promise, so help me God.

virininkams.

inoma, kad u ios priesaikos sulauym bsiu Tai, k pasiadu, tegu Dievas ulaikyti man

F R E E D O M FIGHTER'S DISTRICT SIGNES 1. TAURO 2. ALGIMANTO 3. KSTUIO 4. V Y I O 5. DIDIOSIOS KOVOS 6. TAURO AP. GELEINIO VILKO R. 7. EMAII 8. V Y T A U T O 9. DAINAVOS 10. PRISIKLIMO

PARTIZAN APYGARD ENKLAI

Jonas emaitis-Vytautas, LLKS pirmininkas, (1949-1953) Jonas emaitis-Vytautas LLKS Fighters' Movement's Chairman (1949-1953) -

Prezidiumo Lithuanian Freedom of the Presidium Adolfas Vyriausias Adolfas Forces Ramanauskas-Vanagas, ginkluotj pajg vadas, Chief (1951-1955) of the Armed

Ramanauskas-Vanagas (1951-1955)

Juozas Luka-Skirmantas, Vakarais

LLKS

galiotinis

ryiams of

su

Jonas ibaila-Merainis, LLKS virininkas, (1949-1953) Jonas Civil

visuomenins

dalies Staff for

Juozas Luka-Skirmantas, LLKS Connections with the WEST

Commissioner

ibaila-Merainis Chief of LLKS Affairs (1949-1953)

Central

Sergijus Stanikis-Litas, (1949-1953) Sergijus mander Stanikis-Litas (1949-1953)

Piet Piet

Lietuvos Lietuvos

srities Region

vadas, Com-

J. Kimtas-algiris, iaurs Ryt srities vadas J. Kimtas-algiris, Siaurs Ryt Region Commander

P. P.

Bartkus-adgaila, Bartkus-adgaila,

LLKS Member

Prezidiumo ofthe

narys Presidium

A. A.

Ramanauskas-Vanagas Ramanauskas-Vanagas

su with

A. A.

Pertninu-Jrininku Perminas-Jrininkas

LLKS

Vakar srities apasaugos kuopa, lydinti vadus J. Jankausk-Demon, U. Dailid-Taur LLKS vad sskryd 1949 m. iem West Region Security Company, accompanying A. Ramanauskas-Vanagas and U. Dailid-Tauras

A.

Grybin-Faust,

A.

Ramanausk-Vanag

ir

Commander J. Jankauskas-Demonas, to the LLKS Commanders Meeting.

A. Grybinas-Faustas, Winter of 1949

PIET LIETUVOS SRITIS PIET LIETUVA REGION


Piet Lietuvos sritis kurta 1946 met pradioje, s u j u n g u s Tauro ir Dainavos apygardas. Srities vadas b u v o pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus-Kazimieraitis, o tabo virininkas majoras Sergijus Stanikis-Litas. Kazimieraiiui 1946 07 12 d. u v u s , v a d u tapo S. Stanikis-Litas. Kiti apygardos vadai: D. Jys-uolis, A. Baltsisvejys, J. Aleikas-Rymantas, A. Ramanauskas-Vanagas, ir paskutinysis v a d a s (1950 01 - 1953 02) S. Stanikis-Litas. Piet Lietuvos Region w a s instituted at the beginning of 1946 by joining the districts of Tauras and Dainava. The Commander of the Region w a s Lieutenant colonel Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Chief of Staff w a s Major Sergijus Stanikis-Litas. Upon the death of Kazimieraitis on July 12,1946, S. Stanikis-Litas took his place. Other Commanders of the District were: Jysuolis, A. Baltsis-vejys, J. Aleikas-Rymantas, A. Ramanauskas-Vanagas and the last Commander (January 1950 to February 1953) w a s again, S. Stanikis-Litas.

Juozas vadas, Juozas Region

Vitkus-Kazimieraitis, (1945-1946)

Piet

Lietuvos

srities

Piet Lietuvos srities vadovyb. I kairs: Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Sergijus Stanikis-Litas, Juozas Geguis-Diemedis Piet Lietuva Region leaders. Vitkauskas-Saidokas, Sergijus Geguis-Diemedis From L: Viktoras Stanikis-Litas, Juozas

Vitkus-Kazimieraitis First Piet Commander (1945-1946)

Lietuva

D. Jys-uolas, uvo 1947 m. D. Jys-uolas, kild 1947

(deinje) (right)

Dainavos

apygardos

vadas,

BDPS organizatorius, A. Baltsis-vejys

Tauro

apygardos District

vadas

Dainava

District

Commander,

Organizer BDPS, Tauras A. Baltsis-vejys

Commander

TAURO APYGARDA TAURAS DISTRICT


Tauro apygarda kurta 1945 m. rugpjio 15 d. Ji apm Marijampols, Saki, Vilkavikio, Lazdij apskritis ir Alytaus apskrities Nemuno kairiojo kranto dal. Pirmas apygardos vadas buvo L. Taunys-Kovas. Kiti vadai: J. Drunga-ernas, Mykolas, Jonas, A. Baltsis-vejys, A. Grybinas-Faustas, V. Vitkauskas-Karijotas ir J. Jankauskas-Demonas. Tauro apygardoje vis laik veik Vytauto, Geleinio Vilko, algirio rinktins ir atskiru laikotarpiu dar keturios: arno, V. Kudirkos, Kstuio bei Biruts rinktins. Kazl Rdos mikuose veik partizan mokymo kursai - partizan karo mokykla. Paskutinis Geleinio Vilko rinktins partizanas Balius-Plutonas, 1957 m. apsuptas, nusiov b u n k e r y j e Norkn kaime. The Tauras District w a s formed 15 A u g u s t 1945. The Disrict took in the Marijampol, Sakiai, Vilkavikis, Lazdijai and the left bank of A l y t u s administrative districts. The first District Commander w a s L. Taunys-Kovas. Other Commanders were: J. Drunga-Sernas, Mykolas, Jonas; A. Baltsis-vejys; A. Grybinas-Faustas, V. Vitkauskas-Karijotas, J. Jankauskas-Demonas. The Vytautas, Geleinis Vilkas and algiris provincial forces w e r e a l w a y s part of Tauras District. Four other provincial forces arnas, V. Kudirka, Kstutis and Birut were part of the District at different times. A Freedom Fighter's Military School w a s set up in the Kazl Rda Forest. The last Geleinis Vilkas Provincial Force freedom fighter, Balius-Plutonas, surrounded in a bunker near the village of Norknai in 1957, committed suicide rather than allow himself to be captured.

Apygardos steigiamasis Ylius-Vilkas A Meeting at which taking the Freedom

susirinkimas

Skardupi

klebonijoje

1945

07

19.

tabo

vad

priesaika.

Klebonas - Antanas

the District was formed, held at the Skardupi parsonage, Figters' Oath. Monsignor - Antanas Ylius-Vilkas

19 July

1945. Headguarters officers

Antras i apygardos

kairs vadas

- Aleksandras (1948-1949)

Grybinas-Faustas, Pirmasis The first apygardos Districts vadas Leonas Taunys Taunys

From L: 2nd Aleksandras Grybinas-F austas. District Commander (1948-1949

Commander

Leonas

Apygardos District

tabo

pareignai in

1947 L

m.

Antras

i kairs

- Antanas

Baltsis-vejys, District

apygardos Commander

vadas

(1947-1948)

Staff officers

1947.

to R:

2nd - Antanas

Baltsis-vejys

(1947-1948)

Apygardos District

mokomosios Instructional

kuopos Company's

egzaminai exams,

1947 08 18 August

18.

Treias

i kairs - Antanas L Antanas

Baltsis-vejys

1947.

3rd from

Baltsis-vejys

algirio algirio

rinktins

partizanai

(1946 July

m. 1946

liepa)

PF freedom fighters,

algirio rinktins partizanai prie uvusio kov draugo kapo 1948 m. Ketvirtas Klemensas, etas i kairs - Viktoras Vitkauskas Saidokas, Karijotas

i kairs - Klemensas

Staiokas-

Freedom Fighters of the algiris PF gat hered at the grave of one of theirs in 1948. Fom L: 4th - Klemensas StaiokasKlemensas, 6th - Viktoras Vitkauskas Saidokas, Karijotas

29

Vytauto rinktins sanitar Aurel Senkut-Aura partizano Jrininko" bunkeryje 1949-1950 m. Vytautas PF nurse Aurel Jrininkas" in a bunker, Senkut-Aura 1949-1950. next to

prie Vytauto rinktins partizanas tvarko savo uniform. Jonas Staiokas-Kovas adjust Jonas his Staiokas-Kovas uniform.

Dariaus ir Girno tvnijos partizanai apie 1950 m. Pirmas i kairs - Juozas Oliauskas-Klaidas, antras Antanas Puas-Gintaras, tvnijos vadas. Darius and Girnas Tactical Zone's Freedom Fighters, circa 1950. To R: lth Juozas Oliauskas-Klaidas, 2nd Antanas Puas-Gintaras, Tactical Zone Commander.

Geleinio Vilko rinktins partizanai broliai Algis Gumauskas-Balandis, Petras Gumauskas-Pipiras ir Petras Burinskas-Tetervinas. Geleinis Vilkas PF Freedom Fighters brothers Gumauskas-Balandis, Petras Gumauskas-Pipiras Petras Burinskas-Tetervinas Algis ir

31

Geleinio Vilko rinktins uolo tvnijos 1952 01 31. Varnabuds mike nukauti partizanai. I kairs: P. Gumauskas-Pipiras (gyvas), B. Popiera-Meka, K. Kurtinys-uolas, K. Popiera-Geguis ir L. Vokietaitis-vejys. Geleinis Vilkas, uolas family 1952, January 31. Murdered Freedom Fighters in Varnabds forest. From the L: Petras Gumauskas-Pipiras (alive), others, all murdered: Bronius Popiera-Meka, Kazimieras Kurtinys-uolas, Kazys Popiera-Geguis, Leonas Vokietaitis-vejys.

DAINAVOS APYGARDA DAINAVA DISTRICT


Dainavos apygarda, s u j u n g u s veikianius partizan vienetus, kurta 1946 m. gegus mnes. A p y garda apm Alytaus, Lazdij ir Trak apskritis. A p y g a r d sudar Dzk, arno ir Kazimieraiio rinktins. A p y g a r d o s krjas - Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Pirmuoju v a d u b u v o irinktas Dominykas Joysuolis. Jis u v o a p y g a r d o s tabo bunkeryje 1947 0811. Kiti a p y g a r d o s vadai: Lionginas BaliukeviiusDzkas, Juozas Geguis-Diemedis, V. DaunorasUngurys. Dainavos a p y g a r d o j e b u v o Piet Lietuvos srities v a d o v y b s tabas. A p y g a r d o s Prien ile 1953 m. u v o Piet Lietuvos srities v a d a s S. Stanikis-Litas. The Dainava District w a s established in 1946 by unifying the already active groups of Freedom Fighters. It included the areas of Alytus, Lazdijai and Trakai which consisted of the Dzkai, arnas and Kazimieraitis Provincial Forces. Its founder w a s Juozas Vitkus-Kazimieraitis. The first elected Commander w a s Dominykas Joysuolis. He w a s killed in the district staff bunker on A u g u s t 11 of 1947. The other Commanders of the Dainava District were: Lionginas BaliukeviiusDzkas, Juozas Geguis-Diemedis and V. Daunoras-Ungurys. The staff of the Southern Lithuania's Region w a s in the Dainava District. In 1953, the leader of the Southern Lithuania's Region, S. Stanikis-Litas, w a s killed in the pine forest of Prienai.

Apygardos vadas Dominykas Punios ile 1947 04 23

Jys-uolis

sskrydyje at

Apygardos Lionginas

vado adjutantas, vliau - apygardos vadas Baliukeviius-Dzkas, 1948 m. vasara

District Commander Dominykas Jys-uolis meeting in the Punios Woods, 1947 04 23

Lionginas Baliukeviius-Dzkas, District Commander's Adjutant (later District Commander), Summer, 1948

arno rinktins vadas Juozas vliau apygardos vadas su palyda arnas PF Commander Juozas later District Commander (Indfrom

Geguis-Diemedis, (antras i kairs) Geguis-Diemedis L) ivith escort

Apygardos 1950-1951

vadas

Juozas Juozas

Geguis-Diemedis, Geguis-Diemedis,

District Commander 1950-1951

Kazimieraiio rinktins partizanai 1948 04 24. Ramun, Jonas Jakubaviius-Rugys, Teofilis

Pirmas i kairs: Jonas Valickas-Balys

Budnas-Klebonas, jo sesuo

Sofija

Budnait-

Kazimieraitis PF freedom fighters, 24 April 1948. L to R: Jonas Jonas Jakubaviius-Rugys, Teofilis Valickas-Balys

Budnas-Klebonas, his sister Sofija

Budnait-Ramun,

arno

rinktins

Juozapaviiaus arnas

grups

partizan

priesaika the

(apie

1949) Fighters' Oath (circa 1949)

Juozapaviius

Group,

PF freedom fighters giving

Freedom

Kazimieraiio Kazimieraitis

rinktins PF

partizan

sskrydis

ir

pasiymjusij (24 April

partizan

apdovanojimas

(1948

04

24)

meeting and

awards

ceremony

1948)

Pirmas 1st from

i kairs - apygardos L District Liaison

galiotinis with the

ryiams West,

su

vakarais Jurgis

Kriinas-Rimvydas Krikinas-Rimvydas

(1948 (1948)

m.)

Commissioner Jurgis

A. A.

Ramanauskas-Vanagas

(ketvirtas

i kairs)

ir L.

Baliukeviius-Dzkas

(penktas

i kairs)

su

partizan

vadais

Ramanauskas-Vanagas (stend 4) ir L.

Baliukeviius-Dzkas (stend 5) with the Freedom Fighter Commanders

VAKAR LIETUVOS SRITIS VAKAR LIETUVOS REGION


Vakar Lietuvos sritis kurta 1948 m. g e g u s 5 dien. Sritis jung emaii, Kstuio ir Prisiklimo a p y g a r d a s . Pirmasis a p y g a r d o s v a d a s J. emaitis-Lukas. Kiti srities vadai b u v o A. Milaeviius-Ruonis, V. Ivanauskas* Vytenis, A. Bakys-Germantas. Jis u v o 1953 m. sausio 17 d. Vakar Lietuvos Region w a s formed 5 May 1948. The Region included the emaiiai, Kstutis and Prisiklimas Districts. The first Commander w a s J. emaitis-Lukas. The others w e r e A. Milaeviius-Ruonis, V. IvanauskasVytenis, A. Bakys-Germantas. He w a s killed 17 January 1953.

Srities Region

vadas

A.

Milaeviius-Ruonis A. Milaeviius-Ruonis

Srities Region

vadas

V.

Ivanauskas-Vytenis, V.

Gintautas Gintautas

Commander

Commander

Ivanauskas-Vytenis,

Srities vadas ir LLKS Prezidiumo pirmininko pavaduotojas 1951-1952 m. Antanas Bakys-Klajnas, Germantas (antras i kairs). Pirmas i kairs - Vl. Mieikis-Tarzatias, ketvirtas - ryininkas Rupaitis, penktas - A. KisieliusGenius, etas Vytautas Slapinskas-Vytautas Region Commander and LLKS Assistant to the President 1951-1952, Antanas Bakys-Klajnas, Germantas (2nd from the L). 1st from the L - Vl. Mieikis-Tarzanas, 4th Messenger-Currier Rupaitis, 5th A. Kisielius-Genius, 6th Vytautas Slapinskas-Vytautas

Srities vadovyb 1949 m. iem. Pirmas - J. Orlingis, antras - V. Guas-Tonis, treias - srities vadas (1948-1951 Milaeviius-Ruonis, ketvirtas V. Ivanauskas-Vytenis, Gintautas Region Staff, Ruonis, 4th winter of 1949. 1st J. Orlingis, 2nd V. Ivanauskas-Vytenis, Gintautas V. Guas-Tonis, 3rd Commander 1948-1951 A. Milaeviius-

m.)

EMAII APYGARDA EMAIIAI DISTRICT


emaii a p y g a r d a kurta 1946 m. g e g u s mnes. A p y g a r d a apm Kretingos, Maeiki ir Teli apskritis. emaii apygard sudar atrijos, A l k o s ir Kardo rinktins. A p y g a r d o s vadai: A. Kubilius-Balys, J. SemakaLiepa, F. Aoklis-Vilkas, K. Antanaviius-Tauras, K. Juozaitis-Meteoras, J. I v a n a u s k a s - V y g a n d a s ir V. Montvydas-emaitis. The emaiiai District w a s established in May of 1946. This district encompassed the areas of Kretinga, Maeikiai and Teliai. The emaiiai District consisted of the atrija, Alka and Kardas Provincia (Provincial) Forces. District Commanders were: A. Kubilius-Balys, J. Semaka-Liepa, F. Aoklis-Vilkas, K. Antanaviius-Tauras, K. Juozaitis-Meteoras, J. IvanauskasV y g a n d a s and V. Montvydas-emaitis.

Apygardos District

vadas

(1948-1953)

Vladas

Montvydas-emaitis Montvydas-emaitis

Commander

(1948-1953)

Vladas

Kard

rinktins

Salant the

kuopos partizanai ygio Kard PF-marching

metu (about

(apie 1950)

1950)

Freedom fighters from

Kard rinktins Plateli ir Salant kuop partizan susitikimas 1950 m. Pirmoje eilje i kairs: pirmas - PaulauskasMargis, ketvirtas - Bauas (uvs 1950 05 29). Antroje eilje i kairs: antras - Zaleckas, penktas - Drsutis. A meeting of the Kardas PF companies form Plateliai and Salantai in 1950. Sitting 1st from 4th - Bauas (killed 1950 05 29). In the second row, to R: 2nd is Zaleckas, 5th is Drsutis L - Paulauskas-Margis,

Apygardos vado apsaugos kuopa: pirmas engia apygardos vadas District Security Company.

Vladas Montvydas-emaitis

Ist is the District Commander Vladas Montvydas-emaitis

Alkos

rinktins partizanai

Vi

mike

(1948

m.)

Alka PF Freedom Fighters in

Vi Forest (1948)

KSTUIO APYGARDA KSTUTIS DISTRICT


Kstuio apygarda kurta 1947 m. gegus mnes, reorganizavus jungtin Kstuio apygard. A p y g a r da apm Taurags, Raseini ir iluts apskritis. Kstuio apygard sudar Biruts, Butageidio ir Vaidoto rinktins. Pirmasis apygardos v a d a s - J. Kasperaviius-Visvydas. Kiti vadai: J. emaitis-Lukas, H. DanileviiusVidmantas, A. Miliulis-Neptnas, A. Bakys-Klajnas, K. Labanauskas-Justas. Paskutinis apygardos vadas buvo P. Morknas-Rimantas. Jis uvo 1953 m. birelio 19 dien. The Kstutis District w a s formed in May, 1947 after a reorganization of the joint Kstutis District. The District included the Taurag, Raseiniai and ilut administrative (civilian) districts. The Kstutis District w a s comprised of Birut, Butageidis and Vaidotas freedom fighter provincial forces. The first District Commander w a s J. KasperaviiusVisvydas. Other Commanders were: J. emaitis-Lukas, H. Danileviius-Vidmantas, A. Miliulis-Neptnas, A. Bakys-Klajnas, K. Labanauskas-Justas. The last District Commander w a s P. MorknasRimantas. He w a s killed 19 June 1953.

Vakar srities ir jungtins Kstuio apygardos vadai su tabo pareignais 1949 m. vasario mn. I kairs: srities tabo virininkas V. Guas-Tonis, Kstuio apygardos tabo virininkas R. Gedvilas-Sidabras, apygardos vadas (1947-1952) V. Ivanauskas-Vytenis, Vakar srities vadas A. Milaeviius-Ruonis, Kstuio apygardos vadas A. Miliulis-Neptnas, A. Liesys-Naktis Vakarai Region and combined Kstutis District Commnaders ivhit staffmembers in 1949, February. L to R: lst Region chief of staff V. Guas-Tonis, 2nd Kstutis District chief of staff R. Gedvilas-Sidabras, 3rd District Commander 1947-1952 V. Ivanauskas-Vytenis, 4th Vakarai region Commander 1948-1951, A. Milaeviius-Ruonis, 5th Kstutis District Commander A. Miliulis-Neptnas, 6th A. Liesys-Naktis

Apygardos District

vadas

A. A.

Miliulis-Neptnas Miliulis-Neptnas

Apygardos District

vadas Commander

H. H.

Danileviius-Vidmantas Danileviius-Vidmantas

Commander

Partizan partizan

eima. Klpo: Juozas Kentra-Tauras, Leonas motina, Jonas Kentra-Rtenis (1949 m.)

Kentra-Sakalas, stovi: Stand:

Elena Elena

Kentrait-Snaig, Kentrait-Snaig,

Ona Ona

Kentrien Kentrien

Freedom Fighter's family. Juozas Kentra-Tauras, mother, Jonas Kentra-Rtenis (1949)

Leonas Kentra-Sakalas.

Kstuio Kstutis

apygardos District

partizanai, Freedom

1949-1950

m.

Fighters,

1949-1950

Apygardos tabo narys Albertas ryinink (apie 1949 m.) District Liaison Staff Member Officer (circa Albertas 1949)

Norkus-Satkus Norkus-Satkus

ir and

Apygardos partizanai (apie 1949 m.) District Freedom Milkintas (circa

broliai Jonas brothers

ir Juozas Jonas

Milkintai

Fighters 1949)

and Juozas

Apygardos tabo vadovyb apie Satkus, ketvirtas - Siaubas" District Staff Leadership circa Siaubas"

1950 1950.

m.

Pirmas

i deins - Antanas

Liesys-Idegas,

antras - Albertas

Norkns4th

From R:

lst - Antanas

Liesys-Idegas,

2nd - Albertas

Norkus-S atkus,

Butageidio

kuopos

partizanai.

Piets

mike Dinner in the Forest

Butageidis Company Freedom Fighters.

PRISIKLIMO APYGARDA PRISIKLIMAS DISTRICT


Prisiklimo a p y g a r d a b u v o kurta 1948 m. balandio mnes, atskiriant nuo Kstuio a p y g a r d o s keturias rinktines. A p y g a r d a apm Jonikio, iauli, Kdaini apskritis ir dal Kauno apskrities. Ji jung kun. velgaiio, L. aliosios, Maironio ir Juozapaviiaus rinktines. A p y g a r d o s vadai: P. Bartkus-adgaila, L. Grigonis-Upalis, P. Morknas-Rimantas, I. Palinas-Rytas. Prisiklimas District w a s formed in April of 1948 by taking four PF from the Kstutis District. Prisiklimas District encompassed the geographic areas of Jonikis, iauliai, Kdainiai and part of greater Kaunas. The District joined the Provincial Force of velgaitis, L. alioji, Maironis and Juozapaviius. District Commanders were: P. Bartkus-adgaila, L. Grigonis-Upalis, P. Morknas-Rimantas and I. Palinas-Rytas.

Apygardos District

vadas

J.

Palinas-Rytas J. Palinas-Rytas

Apygardos District

vadas Commander

Povilas Povilas

Morknas-Rimantas Morknas-Rimantas

Commander

Apygardos vadas (1951-1952 m.) I. Palinas-Rytas (treias i kairs) su apsaugos A. Kvedaru-Tautvaia, Pr. Prsaiiu-Lape, I. Butvilu, I. Urbonu-Lineliu

brio partizanais.

I kairs: platoon.

District Commander, 1951-1952, J. Palinas-Rytas (3rd from L) with freedom fighters from the 1st A. Kvedaras-Tautvaia, 2nd - Pr. Prsaitis-Lap, 4th - J. Butvilas, 5th- J. Urbonas-Linelis

security

Kunigaikio Platoons

velgaiio to

rinktins Duke

keli

bri PF

sskrydis meeting

1949

m.

Jonikio

apskrityje

belonging

velgaitis

1949

Maironio rinktins partizanai vliau apygardos vadas

rikiuotje.

Pirmas

i deins

- P.

Lukio

rinktins

vadas

Juozas

Palinas-Rytas,

Maironis team Freedom Fighters in formation. 1st from R - Commander of P. Rytas, later he became thej Commander of the District

Lukys

team - Juozas Palinas-

Apygardos partizanai. Klevelis

Antras

i kairs -

St.

MociusVidukls Vidukls partizan partisans kapelionas chaplain kun. Rev. Algirdas Algirdas Mocius

District Freedom Fighters. Klevelis

L to R 2nd Stasys Mocius-

Mocius

IAURS RYT SRITIS IAURS RYTAI REGION


iaurs Ryt sritis kurta 1947 metais. Sritis jung Algimanto, Vyio, Vytauto ir Didiosios Kovos apygardas. Pirmas srities v a d a s b u v o J. Kimtas-algiris. Kiti vadai: A. Sluka-arnas ir B. Kalytis-Liutauras, Siaubas. Paskutinis srities partizanas Antanas KraujelisSiaubnas u v o 1965 m. kovo 17 dien. iaurs Rytai Region w a s formed 1947. The Region included the Algimantas, Vytis, Vytautas and Didioji Kova Districts. The first Commander w a s J. Kimtas-algiris. The other Commanders w e r e A. Sluka-arnas and B. Kalytis-Liutauras, Siaubas. The last freedom fighter of this Region Antanas Kraujelis-Siaubnas was killed in action 17 March 1965.

Srities Region

vadas

A.

Sluka-arunas A. Sluka-arnas

Srities Region

vadas

J.

Kimtas-algiris J. Kimtas-algiris

Commander

Commander

iaurs Ryt srities vadovyb, 1948-1949 m. iema. I kairs: antras - srities vado pavaduotojas Vincas Kaulinis-Mikinis iaurs Ryt Region leaders, Winter 1948-1949. 2nd - Assistant Regional Commander Vincas

treias - srities

vadas Antanas

Sluka-arnas, Sluka-arnas,

L to R: 3rd - Regionai Kaulinis-Mikinis

Commander Antanas

iaurs iaurs

Ryt Ryt

srities Region

vadas A.

Sluka-arunas

su

ryininkmis with Curiers

Commander A.

Sluka-arnas

VYTAUTO APYGARDA VYTAUTAS DISTRICT


Vytauto a p y g a r d a sukurta 1945 m. r u g p j i o mnes. A p y g a r d a apm Zaras, venioni ir Utenos apskritis, kuriose veik arno, Tigro ir Lokio rinktins. 1947 m. a p y g a r d o j e b u v o daugiau kaip 900 partizan. Pirmasis a p y g a r d o s v a d a s - J. Kimtas - Dobilas, algiris. Kiti vadai: V. Mikulnas-Lubinas, V. Kaulinis-Mikinis ir B. Kalytis-Siaubas. 1950 met ruden a p y g a r d o j e dar kovojo 120-130 partizan. Paskutiniai a p y g a r d o s partizanai du broliai Juozas ir Izidorius Streikai kovojo iki 1958 m. liepos mnesio. 1945 metais pradjs partizanauti Stasys GuigaTarzanas, s u n y k u s apygardai, nesurastas KGB, isislapst pas inik kaimo valstiet On inikait iki pat mirties - 1986 met. The Vytautas District w a s established in A u g u s t of 1945. It encompassed the areas of Zarasai, venionys and Utena. Its Provincial Forces w e r e the arnas, Tigras and Lokys. In 1947 the District had over 900 Freedom Fighters. The first Commander of the District was J. KimtasDobilas, algiris. The other were: V. Mikulnas-Lubinas, V. Kaulinis-Mikinis and B. Kalytis-Siaubas. In the Fall of 1950, this District still had about 120 to 130 active Freedom Fighters. The last two Freedom Fighters of the Vytautas District were two brothers: Juozas and Izidorius Streikus. They fought until July of 1958. Stasys Guiga-Tarzanas, w h o became a Freedom Fighter in 1945 w a s not found by the KGB and successfully hid in the village of inikai. A. Village resident, Ona inikait assisted in hiding him. He died still in hiding, in 1986.

Lito rinktins Jovaro kuopos (1949 m. rugsjo mn.) Litas (Sept. PF Jovards 1949) Company

valgybos

skyriaus

virininkas and Assistent

ir to

vado the

pavaduotojas Leader,

Albinas

Miliukas-Tigras

Chief of intelligence

Albinas

Miliukas-Tigras

Lito rinktins partizanai. Antras Teodoras Kvyklys-Klajnas Litas PF freedom fighters. Kvyklys-Klajnas 2nd from

i kairs L- Area

- apygardos

tabo

valgybos Officer from

skyriaus

virininkas to

(1950-1951 Nov.

m.) Teodoras

Chief Intelligence

1950 Dec.

1951

Lito rinktins, Jovaro kuopos partizanai apie iaurys" ir vis" Lito PF, Jovaro company Freedom fighters iaurys" and vis" Fighters

1950. around

I kairs: 1950. J.

J.

Bagoiunas-Dmas,

uvs

apie

1951, partizanai 1951 and freedom

Bagoinas-Dmas

killed around

Lokio rinktins partizanai (1950 m., liepos mn.). I kairs: V. Mikolaiiukas-Sakalas ir V. Drukus-ernas Partisans of the Lokys PF (July, 1950). From L: V. Mikolaiiukas-Sakalas and V. Drukus-ernas

Partizanas A. kovo 17 d.

Kraujelis-Siaubnas.

uvo

1965 Killed

m. in

Freedom fighter A. Kraujelis-Siaubnas. action 17 March 1965

VYIO APYGARDA VYTIS DISTRICT


Vyio a p y g a r d a kurta 1944 met pabaigoje Uulnio mikuose. A p y g a r d a apm dal Panevio ir Ukmergs apskrii. Vyio apygard sudar Kritaponio ir Briedio rinktins. Pirmas a p y g a r d o s v a d a s b u v o J. Kritaponis-Dobilas. Kiti vadai: D. Vaitelis-Briedis, A. Smetonaygaudas, M. emeys-Putinas, B. Karboius-Bit. Paskutiniai a p y g a r d o s partizanai M. SuveizdisBudrys ir E. ilinskas-Vanagas u v o 1956 m. liepos 15 dien. The Vytis District w a s formd at the end of 1944 in the Uulnis Forest. The District w a s composed parts Panevys and Ukmerg administrative districts. Kritaponis and Briedis Provincial Forces belong to the District. District Commanders: J. Kritaponis-Dobilas, D. Vaitelis-Briedis, A. Smetona-ygaudas, M. emeys-Putinas, B. Karboius-Bit. The last District Freedom Fighter M. SuveizdisBudrys and E. ilinskas-Vanagas w e r e killed in action 15 July 1956.

Apygardos vadas Putinas District Putinas

1950-1952

m. Mykolas emeysMykolas emeys-

Apygardos vadas 1948-1950 m. Alfonsas Smetonaygaudas District Commander ygaudas 1948-1950 Alfonsas Smetona-

Commander

1950-1952

Vyio apygardos vadas 1945-1948 m. Danielis Briedis (pirmas i kairs ir A. Sluka-arnas Vytis District Vaitelis-Briedis Commander, (lst from L)

Vaitelis-

Apygardos vado adjutantas savo motina 1948 m.

Kostas

Tvaska-Rugelis Commander's

su

1945-1948. Danielis and A. Sluka-arnas

Kostas Tvaska-Rugelis, District tant, with his mother, 1948

Adju-

Vyio

apygardos

vadai Vytis District

Commanders

of the

Kritaponio Antanas

rinktins I ilys-aibas

rajono

vadas

(1948-1949) I Apygardos District vadas A. A. Smetona-ygaudas Smetona-ygaudas

Antanas ilys-aibas, Kritaponis Commander (1948-1949)

PF Ares

Commander

Kritaponio

rinktins

partizanai

1949 1949.

m. From

Antroje eilje L 3rd J.

treias

i kairs J.

Baltunikas-Vienuolis, 4th - aibas.

ketvirtas

- aibas

Kritaponio PF freedom fighters

Baltunikas-Vienuolis,

Kritaponio Partizans from

rinktins I-ojo rajono partizanai Antano ilio-aibo laidotuvse (1949 05-06 the Kritaponis PF Area I at Antanas ilys-aibas funeral (circa May-June

mn.) 1949)

Kritaponio rinktins vado J. Baltuniko-Vienuolio kapinse. Stovi vado sesuo ir motina

ir

Vienuolio

brio partizan

laidotuvs 31

1949 July

07 31. 1949.

apio apio county

Kritaponis PF Commander's J. Baltunikas-Vienuolis and Vienuolis cemetary. Commanders sister and mother stand graveside

platoon's funeral,

Vienuolio Vienuolis

brio partizan Platoon Freedom

priesaika. Fighters.

Kryi 7th

laiko vadas J. Platoon

Baltunikas-Vienuolis,

1949

07 30 1949 07 30

Commander J.

Baltunikas-Vienuolis

aliosios alioji

rinktins

partizanai

(1951 (Spring,

m.

pavasaris)

PF freedom fighters

1951)

Apygardos

tabo

vadovyb

su curres

ryininkmis. O.

Ryininks

O.

Vasiliauskait-Eglait

ir

Birut

District Staff and their

Vasiliauskait-Eglait and Birut

arno arnas

rinktins

partizanas

A.

Groblys Groblys

PF Freedom

Fighter A.

DIDIOSIOS KOVOS APYGARDA DIDIOJI KOVA DISTRICT


Didiosios Kovos a p y g a r d a pradta kurti dar 1944 met ruden. Tai viena i pirmj partizan a p y g a r d Lietuvoje. A p y g a r d o s krjas ir pirmas vadas buvo virila Jonas Misinas-alias Velnias. A p y g a r d a apm Trak, Ukmergs, Utenos apskritis ir dal Alytaus bei venioni apskrii. A p y g a r d s u d a r A" ir B" rinktins. A" rinktinje b u v o ei, o B" rinktinje - penki batalionai. A p y g a r d a labai nukentjo nuo idaviko Juozo Markulio-Erelio veiklos. A p y g a r d o s vadas alias Velnias buvo viliotas idaviko Markulio suregztas NKVD pinkles, nuteistas ir 1947 m. NKVD suaudytas. Paskutinieji A" rinktins partizanai laiksi iki 1953 met. Tai Dominykas Matainas-Jazminas (suimtas 1953 m.) ir Vincas iurinskas-ermuknis (1953 m. dings be inios). The District of the Didioji Kova w a s started back in the Fall of 1944. This District is one of the first Freed o m Fighter established in Lithuania. Its founder and first Commander w a s sergeant Jonas Misinas-alias Velnias. The District encompassed Trakai, Ukmerg, Utena and parts of A l y t u s and venionys areas. The District consisted of teams A" and B". The A" team consisted of six, and B" of five battallions. This District had exceptionally great losses due to the activity of a traitor Juozas Markulis-Erelis. The District Commander alias Velnias w a s caught by the NKVD through the successfull efforts of this traitor. alias Velnias w a s judged guilty by the NKVD and w a s put to death by a firing squad. The last Freedom Fighters of A" team held out 1953. They w e r e Dominykas Matainas-Jazminas (taken by the KGB in 1953) and Vincas iurinskas-ermuknis (disappeared without a trace in 1953).

Didiosios kovos Misinas-alias Didioji Kova Misinas-alias

apygardos Velnias

vadas

(1944-1947) (1944-1947)

Jonas Jonas

Didiosios Kovos rinktins vadas

apygardos vadovybs narys, B" (1948-1949) K. Aliauskas-Spartakas of

District Commander Velnias

A staff member ofthe Didiosios Kovos, Commender the B" PF (1948-1949) K. Aliauskas-Spartakas

Apygardos Members

vadovybs of the

nariai su

ryininkmis. Curriers.

Pirmas Sitting,

i kairs - J. ist J.

Jras-ilvinys,

tabo

virininkas 1949

nuo

1949

m.

District

Staff with

Jras-ilvinys,

Chief of Staff from

Kairje On the

apygardos left,

tabo

virininkas

(1946-1947)

B.

Trakimas-Genelis B. Trakimas-Genelis

Commander of District

Staff (1946-1947)

B" rinktins 4 kuopos partizanai. Kairje - valgybos skyriaus virininkas A. Kraujelis-Siaubnas, uvs 1965 03 17 Brio vadas Antanas Taparauskas-Kirvis Antanas TaparauskasThe Commander Kirvis of Platoon B" PF 4th Company freedom fighters. 1st Chief intelligence officer A. Kraujelis-Siaubnas, killed March, 17 1965

Apygardos partizanai. I kairs: V. Sabaliauskas-arkis, ryininks ygelis-Ilgnas Districts freedom fighters. V. Sabaliauskas-arkis, ygelis-Ilgnas From curriers

ir

L: and

110

Musnink Musninkai

partizanai area

iem fighters

freedom

sli asliai

partizanai area freedom fighters

iemari iemariai

partizanai area freedom fighters

Don

uano

brio partizanai. Don

Treias

i kairs: K. From L 3th

Pakeviius-Don of Platoon

uanas Pakeviius-Don uanas

Freedom fighters

uanas platoon.

Commander K.

ALGIMANTO APYGARDA ALGIMANTAS DISTRICT


Algimanto a p y g a r d a kurta 1947 m. A p y g a r d a apm Rokikio, Bir apskritis ir dal Zaras bei Utenos apskrii. A p y g a r d a jung kunigaikio Margio, aliosios ir arno rinktines. A p y g a r d o s vadai: A. Sluka-arnas, A. Starkus Mont. The Algimantas District w a s formed 1947. The District included the Rokikis, Birai administrative areas and part of Utena and Zarasai area. The Algimanto District w a s comprised of Kunigaiktis Margis, alioji and arnas provincial forces. The first Commander w a s A. Sluka - arnas. The other Commander w a s A. Starkus-Mont.

117

Apygardos vadai. 1949 10) ir A.

I kairs: A. Starkus-Mont (1949 05Sluka-arnas (1947 05-1949 05)

Kun. Margio rinktins partizanai. Vaiganto kuopos vadas A. Nakutis-Viesulas ir Margio rinktins vadas, vliau iaurs Ryt srities tabo virininkas Juozas Kemeklis-Rokas The Margis PF Freedom Fighters. Vaigantas Company Commander A. Nakutis-Viesulas and the Margis PF Commander Juozas Kemeklis-Rokas, later Chief of Staff iaurs Ryt District

The District Commanders. L to R: A. Starkus-Mont (1949 05-1949 10) and A. Sluka-arnas (1947 051949 05)

arno rinktins partizanai. I kairs: Bronius StroliaVtra, P. Baiulis-Mediotojas ir P. Apega-Vilkas arnas PF Freedom Fighters. L to R Bronius StroliaVtra, P. Baiulis-Mediotojas and P. Apega-Vilkas

tabo virininkas 1947-1948 m., apygardos 1948-1949 m. Antanas Starkus-Mont, 2-as 2nd from L - Antanas 1947-1948 and Disrict

vadas i kairs

Starkus-Mont, Chief of Staff Commander 1948-1949

Partizan vadai. I kairs: arno rinktins vadas S. Gimbutis-Tarzanas, iaurs Ryt srities vadas A. Slukaarnas, Algimanto apygardos vadas A. Starkus-Mont, H. Danileviius-Vidmantas, arno adjutantas J. Liesys Freedom Fighter Commanders: arnas PF Commander S. Gimbutis-Tarzanas, iaurs Rytai Region Commander A. Sluka-arnas, Algimantas District Commander A. Starkus-Mont H. Danileviius-Vidmantas and adjutant J. Liesys

Partizan Laktutis

kova"

laikraio kova"

redaktorius Jurgis newspaper Jurgis

UrbonasUrbonasarno arnas rinktins partizanas Fighter V. V. Vilutis-Perknas Vilutis-Perknas

Editor of Partizan Laktutis

PF Freedom

arno rinktins partizanai prie valgybos skyriaus virininkas arnas PF Freedom Recognissance Section Fighters Chief

ventosios near the

ups

(1947-1948).

Pirmas

kairs

- Albinas

Miliukas-Tigras,

ventoji River,

1947-1948.

Seated,

1st Albinas Miliukas-Tigras,

arno rinktins partizan susitikimas su karaliaus Mindaugo srities vadais 1949 deins - iaurs ryt srities vadas 1952-1953 m. Jonas Kimtas-algiris arnas PF Freedom Fighters meet with Region Commander 1952-1953 Jonas King Mindaugas District leaders, Kimtas-algiris Fall,

m. 1949.

Pirmoje eilje

treias

3rd from R - iaurs Rytai

arno arnas

rinktins PF

Butageidio kuopos partizanai

ygio

metu 1950.

1950

m.

Pirmas eina A. L Company

Jagla-uolas kuopos

vadas

Butageidis

Company's freedom fighters

1st from

Commander A.

Jagla-uolas

Du broliai partizanai. Margio rinktins tabo virininkas Br. T. Stasikis-Smgis The Margis PF Freedom Fighters Commander T. Stasikis-Smgis two brothers;

Stasikis-Skurys

bei Dariaus ir Girno kuopos vadas Darius ir Girnas Company

Chief of Staff Br.

Stasikis-Sukrys and

arno

rinktins

partizanai kelions

metu

1949

m.

Pirmas 1949.

i deins 1st

Albinas

Miliukas-Tigras

arnas PF Freedom

Fighters during a

movement circa

to R Albinas Miliukas-Tigras

127

NKVD IAURUMAS IR KLASTA


Nors trumpam, nors akimirk menk Prisiminkime - kuri jau nra... Laisve diaugtis nebuvo jiems lemta, Gimta em tebus jiems lengva. A. Rapkeviius

THE CRUELTY AND PERFIDIOUSNESS OF THE NKVD


Even for a moment, for the tiny blink of an eye Let us remember those gone before us... The joy of freedom was not their fate. May the soil of their native land be light upon them. A. Rapkeviius

Enkavedistai prie partizanus kovojo pat negailestingiausi, pat iauriausi, pat klastingiausi, mirtin kar. Jie taip pat turjo milinik jg persvar. tai faktai, paimti i KGB agentrins bylos Vostok" Nr. 5857, t.t. 5, 6, 1952 m. Iekoti ir sunaikinti Bir apylinks mikuose nip iduot partizan Broniaus Krivicko ir Mykolo Blinkeviiaus 1952 m. rugsjo 21 dien NKVD v a d o v y b pasiunt 1100 s a v o kari. 100 kareivi apsupo mik, 600 kareivi blokavo visus miko kelius ir takelius, 400 kareivi ukavo" mik 1 km per valand greiiu. Operacijai v a d o v a v o 11 karinink tabas. i naikinimo operacija prasidjo 7 vai. ryto ir baigsi 20 vai. vakaro, susprogdinant partizanus bunkeryje granatomis. Enkavedistai b u v o u v e r b a v plat ir gaus savo nip, skundik, agent tinkl. Perreng rinktinius galvaudius Lietuvos partizan uniformomis, s u d a r y d a v o i j partizan " brius, kurie iauriausiai naikino niekuo nekaltus n a u j a k u r i u s ir juos pastebjusius

Members of the NKVD (precursors of the KGB) fought the most unmerciful, cruel, perfidious and deadly war aggainst the Lithuanian Freedom Fighters. They enjoyed a huge advantage of miltary might and power. Here are the facts, taken from the KGB agency's files named Vostok" No. 5857 Vol. 5, 6,1952. On September 21, 1952, the NKVD sent over 1100 soldiers to the forests in Birai. The mission w a s to find and destroy two Freedom Fighters-Bronius Krivickas and Mykolas Blinkeviius. The Freedom Fighters had been betrayed. 100 soldiers surrounded the forest, 600 soldiers blocked every road and path in and out of the forest, 400 soldiers combed" the forest at a speed of 1 km. per hour. A staff of 11 officers commanded the operation. This seek and destroy" mission started ant 7 AM and w a s ended at 8PM. The Freedom Fighters were blown up with grenades while they w e r e in their bunker. The NKVD had recruited large number of spies, agents and informers. These recruits would outfit themelves in uniforms much like those worn by the Freedom Fighters. They would pose as legitimate Freedom Fighters groups. Using this technique, they were able to infiltrate the existing groups of real Freedom Fighters and betray them. This

liudininkus. J uverbuoti smogikai prasis k v e r b d a v o partizan gretas, iduodavo j bunkerius ir naikindavo paius partizanus. Partizanai, inodami, kad patek enkavedist nagus bus iauriai kankinami, j artimieji bus represuojami, davo, bet nepasiduodavo. O kad j neatpaint ir nepakenkt savo artimiesiems, partizanai susisprogdindavo, prie veido prispaud rankin granat ar vis bunker isprogdindavo stipriu utaisu. Nukaut ar isisprogdinusi partizan knai b u v o sumetami ant miesteli aiki akmen grindinio. Taip iniekinti jie guld a v o strib stebimi vis savait. Stribai laukdavo, kol kas nors i artimj isiduos, atpain partizanus. Po to partizanai b d a v o uveriami vyrduobse, apleistuose karo apkasuose, svartynuose. Partizan artimuosius itremdavo Sibir. Dar ir iandien nerasta ir nepalaidota daugelis uvusi partizan.

way, these murderous recruits were able to betray the Freedom Fighters, their hiding places and bunkers in the forest. The Freedom Fighters knew that if they were caught by the NKVD agents they would be tortured mercilessly and their families and friends would also be made to pay. For those reasons, they would often perish, but never surrender. In order not to be recognized, the Freedom Fighters would die holding a hand grenade to their faces or blow their entire bunker with a powerful blast. This w a y , they would not harm their families or friends. The bodies of the Freedom Fighters, whether they ere killed by the enemy or died with a grenade in their hands, were thrown d o w n on the cobblestoned village marketplace for all to see. So defiled, the bodies would be left in the open for a week. NKVD agents would spy on the passers by to see if anyone reacted or recognized their family members. After a week, the bodies would be thrown into old military fax holes or into garbage dumps and covered with dirt. Their families were exiled to Siberia. To this day, many Freedom Fighters' bodies h a v e not been found or buried with human dignity.

Iniekinti ir stribyno kieme numesti 1950 m. spalio 11 d. I kairs: V. Kadys-eiapdis, A. Valikonis-Slivka ir J.

uv Vyio apygardos Kalvaitis-Pastamas

Briedio rinktins partizanai.

Mutilated bodies of fallen Freedom Fighters are contemptfully displayed in NKVD's backyard, 11 October 1950. The dead warriors belonged to Vytis District, Briedis PF. From L: V. Kadys-eiapdis, A. Valikonis-Slivka and J. Kalvaitis-Pastamas

Nurengti ir iniekinti 1952 m. balandio 19 d. uv Dainavos apygardos Geleinio Vilko rinktins partizanai. I kairs: V. Andriukeviius-Vijoklis, V. Dambrauskas-vejas, K. Jakubauskas-Vikeris ir neinomas partizanas Stripped and mutilated 19 April V. Andriukeviius-Vijoklis, V. 1952, fallen Dainava District, Geleinis Vilkas PF Freedom Fighters. From L: Dambrauskas-vejas, K. Jakubauskas-Vikeris and unknown freedom fighter

Iniekinti ir patvoryje numesti 1949 m. Mutilated and disgraced thrown into

liepos 31

d.

il July

mike uv 1949, fallen

Vyio apygardos partizanai in ilo forest, Vytis District Freedom Fighters

the gutter 31

Iniekinti Disfigured

uv killed

aki

apylinks Fighters

Tauro

apygardos

partizanai. Tauras District

Freedom

of akiai area,

Iniekintas

1952

m.

balandio

19 d.

uvs

Dainavos apygardos Lastauskas-Aura,

arno killed

rinktins partizanas in action. Belonged

S. to

Lastauskas-Aura Dainava District,

Disgraced and arnas PF

mutilated

dead freedom fighter S.

Iniekinti 1949 m. gruodio 28 d. Urach Schiitter, J. Kuinskas Disgracefully mutilated emaiiai Schiitter, J. Kuinskas

uv emaii apygardos partizanai. Freedom Fighters. From L:

I kairs: P. P. Kuinskas,

Kuinskas, German

vokiei Soldier

karys

District

Urach

135

Numestas aiktje Thrown on

1946

m.

kovo

10 d.

uvs Algimanto apygardos partizanas. action, 10 March

A.

Pakeviius District. A. Pakeviius

the open squre, a freedom fighter killed in

1946, Algimantas

uvs

Algimanto

apygardos

partizanas District,

S. S.

Jurktas Jurktas,

Iniekintas ir prie tvarto numestas 1950 m. rugsjo 30 d. uvs Algimanto apygardos eiolikametis partizanas ryininkas A. Marmokas Disgracefidly mutilated body of 16 year old freedom fighter liaison runner, A. Marmokas of Algimantas District

Freedom fighter of Algimantas killed in action

Iduotas nusiovs Piet srities vadas majoras S. NKVD karininkai Piets 1953.

Stanikis-Litas.

1953 m.

Greta jo stovi idavikas ir being captured trough treason

Region Commander Major S. Stanikis-Litas who committed suicide after The traitor is standing besides him with other NKVD officers

ioje nuotraukoje partizanai su grusiais i usienio kovos draugais 1950 m. spalio 3 d. I kairs: J. Daumantas, V. Vitkauskas-Saidokas, Naujokas-Kietis, B. Trumpys-Rytis ir K. irvys-Sakalas

Luka-Skirmantas,

This picture depicts freedom fighters welcoming friends that returned from abroad, 3 October 1950. From L: J. LukaSkirmantas, Daumantas, V. Vitkauskas-Saidokas, Naujokas-Kietis, B. Trumpys-Rytis and K. irvys-Sakalas

KGB fotomontaas-klastot. Partizan galvomis su partizan kepurmis

V.

Vitkausko-Saidoko

ir

K.

irvio-Sakalo galvos

pakeistos

NKVD-ist have been

KGB falsified photograph. The heads of Freedom Fighter V. exchanged with heads of NKVD-its with partizans caps

Vitkauskas-Saidokas and K.

irvys-Sakalas

1952

m.

kovo

12

d.

susisprogdin

Vyio apygardos

Briedio rinktins partizanai J.

Dabuinskait ir A. 1952.

Klior

Freedom Fighters J. Dabuinskait and A. Klior of Vytis District, Briedis PF, suicide by self- exploding

12 March

They committed

1949 m. kovo 14 d. susisprogdins Tauro apygardos partizanas N. Mikuckas-ymnas. Freedom Fighter N. Mikuckas-ymnas of Tauras District has been blown - up. 14 March 1949

LITERATRA SOURCES OF INFORMATION


1. Laisvs kov archyvas. K., 1991-1996. Nr. 1-17. 2. J. Leleius-Grafas, L. Baliukeviius-Dzkas. Dienoraiai. K., 1994, 348 psl. 3. N. Gakait, D. Kuodyt, A. Kata, B. Uleviius. Lietuvos partizanai 1944-1953 m. K., 1996,493 psl. 4. S. Abromaviius. 2alio Velnio takais. K., 1995, 207 psl. 5. J. Daumantas. Partizanai. Chicago, 1994, 572 psl. 6. A. Ramanauskas (Vanagas). Daugel krito sn... V., 1991, 446 psl.

TURINYS
vadas Lietuvos Laisvs Kovos Sjdis - LLKS Piet Lietuvos sritis Tauro a p y g a r d a Dainavos a p y g a r d a Vakar Lietuvos sritis emaii a p y g a r d a Kstuio a p y g a r d a Prisiklimo a p y g a r d a iaurs Ryt Lietuvos sritis Vytauto a p y g a r d a Vyio a p y g a r d a Didiosios Kovos a p y g a r d a Algimanto a p y g a r d a NKVD iaurumas ir klasta Literatra 5 7 15 21 33 43 49 57 67 75 81 89 103 115 127 143

CONTENTS
Introduction Lithuanian Freedom Fighters Movement - LLKS Piet Lietuva Region Tauras District Dainava District Vakar Lietuva District emaiiai District Kstutis District Prisiklimas District iaurs Ryt Lietuva Region Vytautas District Vytis District Didioji Kova District Algimantas District The cruelty and perfidiousness of the NKVD Sources of information 5 7 15 21 33 43 49 57 67 75 81 89 103 115 127 143

SL 1552. Tiraas 1000 egz. Usakymas 78 Ileido ir spausdino H Petro ofsetas" algirio 90, 2600 Vilnius

Pastebt klaid a t i t a i s y m a s Correction Pls. p 41 41 65 75 75 87 100 135 Eilut Line 2 2 1 1 8 2 ir 4 2 1 Klaida Error (stend) ...with Freedom Fighter Dinner in Forest Region w a s formd ...Siaubnas killed in V.Mikulaiiukas ...and their s i g n a l l e s 1948 m. Turi buti Correct (LtoR) ...with the Freedom Fighter Dinner in the Forest Region w a s f o r m e d ...Siaubnas w a s killed in V.Mikolaiiukas ...and their curres 1946 m.

You might also like