You are on page 1of 332

LAISVS KOV

DA I N O S
REDAKTORIUS

JONAS

AISTIS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBS FONDAS


NEW YORKAS 1962

Library of Congress Catalog Card Number: 62-13226.

Copyright 1962 by Lithuanian Independence Fund, Inc. 87-80 96th Street, Woodhaven 21, New York. I L. L. K. Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktins tabo 1947 m. leidinio ir kit rinkini suredagavo J o n a s A i s t i s . Sekdamas to paties leidinio pieinius, iliustra vo V y t a u t a s R a u l i n a i t i s . Iliustracijos 5, 7, 297, 321 ir 328 puslapiuose i LLK Tauro Apygardos leidinio. Spausdino V i l t i e s spaustuv, Cleveland, Ohio, 1500 egz.

tbtini kov atvangomis, kraupiuose mirties e liuose gim ios nevilting Lietuvos laisvs kov dainos. Gdioj prieblandoj, mirtin pavoj grsmj jas kr, ra, perrainjo ir net spausdino kovnai, kuri vard jau nie kas nebesuinos. Pirmasis i dain rinkinys buvo ileistas kakur Dz

kijos giriose, prie penkiolik met. Keletas met truko, ligi tas leidinys ir iupsnelis maesni rinkinli, perra yt mainle ar ranka, pasiek vien kit i laisvje gy venanij lietuvi. Tai yra beveik vienintels ia turimos skaudiai tragikj kov relikvijos. Kovojusij dainos liudija, kad jie tikjo, jog tautie iai nepaniekins ir nepamir j tikslo ir j auk prasms. iuo j kovas lydjusi dain rinkinio nauju ileidimu sie kiama kurti jiems bent laikin kol Lietuvos laisv dar neatgauta paminkl: ne ant j neinom kap ir ne aiktse, kur vyko daugelio j tragedijos pasibaistinas paskutinysis veiksmas, o ms mintyse, jausmuose ir ms Lietuvos laisvs tikjime. Esmins reikms naus tam tikslui paskyr: J o n a s A i s t i s , rinkin i originaliojo leidinio ir papildom rinkinli suredagavs ir parengs spaus dinti; V y t a u t a s R a u l i n a i t i s , sukrs, kiek ga lima perduodamas originaliojo leidinio pieinius, io leidi nio aplank ir jo skyri pradinius lapus; L i e t u v o s N e p r i k l a u s o m y b s F o n d a s jo vadovyb ir visi jo rmjai sutelk l iam rinkiniui ileisti. Reikmingai prisideda ir visi leidin sigyjantieji, nes tuo ne tik patvirtina laisvs kovotoj turt vilt, kad tautieiai j nepamir, bet ir Lietuvos Nepriklausomybs Fondan grinamomis lomis stiprina tolesnes pastangas siekti Lietuvos laisvs, kurios vardan tiesioginiai kovotojai sudjo paias didiausias aukas. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBS TALKA 1962 Maironio met vasaris.

a u r i a j a m

l i e t u v i u i

-laisvs kovotoj rmjui RINKINL S K I R I A M E

1. O, DIEVE GERIAUSIAS

O, DIEVE GERIAUSIAS, Karaliau ramybs, Pavelk maloningai, pavelk i augtybs, Padk jau al mus plakani rykt, Grink iam pasauliui ramyb pirmykt. Rstybs ir kerto audringi verpetai Naikina monij jau kelinti metai. Padangse skliautai nuo dm aptem, Granatos iard maitintoj em, Igriov sodybas, eimynas iblak, Jaunuomen ms kaip uogas irak. ia niekas negirdi varguoli verkimo Ir savasty ms kas nori, tas ima. Krauju jau pasruvo tvyns upeliai, Kapais nuymti keliai ir keleliai. Banyi varpai melstis ms neaukia, Tik baisios patrankos po Lietuv kaukia. Tkstaniai moni vargsta be gryteli, Be rbo iltesnio, be duonos ksnelio. Igirski, o Dieve, ias raudas graudingas, Parodyk, kad Tvas esi gailestingas. Itrauki kard i karvedi rank, Nutildyk im baisiausi patrank, Prabilk valdov kertaujanias irdis, Tegu kraujo ups monijos negirdo. Patsai nustatyki ribas viepatij
9

Ir duok tiem valdyti, kas myli monij. Tat lovinsim Tavo Apvaizd veniausi, Kad ji mus itraukt i vargo didiausio. Linksmai susispiesim darb nauding, Kas Tau yr' malonu ir mums iganinga. Prabils vargdienliai su giesme linksmybs, Kils padkos maldos dangaus i augtybs. Tegu mus i naujo varpai melstis kvieia, Ramybs saulut pasauliui tevieia. Su Tavo pagalba vargus ikentsim Ir spindulius meils Tavosios regsim. Nors skausmo sugeltos vaitoja krtins, Bet tikim sulaukti greit laisvs tvynei. Tu Petrui ventajam liepei padt kard, Tegu Tavo odiai vergij iardo, Tegu kalavij udyns inyksta, Taika ir ramyb pasauly vyksta.

tauras (1)

10

2. MARIJA, MARIJA

MARIJA, Marija, Skaisiausia Lelija, Tu Motina ms alies, Pagelbk lietuviui, Palengvink ms bv, Igelbk nuo siaubo baisaus... Mes aarom plstam, vergijoje stam! Marija, maldos iklausyki Prie ms bedievius, Lietuvi engjus Visus mus vienybn suglausk! Tik Tu Utarja, tik Tu ms Gynja, Marija, Marija venta, Imelsk pas Augiausi, Dievul geriausi Mums laisv brangios Lietuvos.

tauras (2)

11

3. NORS TEKA KRAUJAS

(LLK "Tauro" Apygardos himnas)

NORS teka kraujas eme ms Lietuvi - karygi vaik, Kentt imokom dl praboi Ir mirt, aukotis dl sav. Negsdin ms pavergjai iauria tironija, krauju, Nes Tauro sns - partizanai Verias kovon su engju. Subr Tauras mus vieningai, imtus ir tkstanius vaik, Kad suvangt kovai ginklai I oiani alies mik. Nors daugel kraujo jau pralieta, Ms kraujo yms vliavoj, Bet nenuleiski, Taure, kardo, Nes laimins Dievas ioj kovoj. Kovoti prisiekm tvynei, Ms priesaika ir liks venta, Krauju rame ant ems Per amius bsi tu laisvai
12

tauras (3)

4. JS UVOT U LAISV

JS uvot u laisv garbingoj kovoj, Gimtosios alies sakalai! Per amius lietuviai mins jus dainoj, Garb jus lyds aminai. Js engt kov, nebojot mirties, Kad paniai nuo rank nukrist', Viltis, kad sulauksim viesios ateities irdyje kiekvieno suvist'. Jau Lietuvai teka laisvoji aura, Ir greitai uges raudonoji vaigd. Pirmus partizanus jau glaudia kapai Ir gls jiems lama "sudiev". Bet ne! js gyvensit tarp ms aminai, Tvyn js vard mins. I kartos kart, seni ir jauni Daina ir maldoj palyds...

llkd 6 tauras (4)

13

KAI LAISVS AUROJ MES IJOM

5. PAKVIPO PARAKU TVYN

PAKVIPO paraku tvyn, Sugriaud viai alkani, Skaisiai raudonas sauls veidas Nublanko dm skury. Kai sutemos ant ems leidos, Praskrido paukiai svetimi... Krauju liepsnotas sauls veidas Nuskendo eero vilny... Ijo glaudios broli gretos Veiduos ruojania drsa. Jiems mojo alios klevo akos, Veiduos spindjo jiems rasa... Suklupo rtose mergait, olynai glost veid jos; Melsvas akis dang kelia, Kaip lino iedas be rasos... Grink, Augiausias, mano brol, Grink bernel namus! Malda itirpo melsvam toly, Alsavo vakaras ramus...

tauras (5)

17

6. PRAYDO JAZMINAI PO LANGU

PRAYDO jazminai po langu, Nusviro balti j iedai. Sudiev, tvikle, tu brangi, Galbt jau apleidiu visai... Burkuoja balandis po langu, Mojuoja baltu sparneliu. Kam leidai, motule, kam leidai Ieit mane vargo keliu? Tik ingsniai paliks prie varteli Ir dienos praleistos linksmai. Prays jazmin kvaps iedai, Kai engsim mes vargo keliais... irsi, motule, pro lang, Kai vakaras pievoj garuos... O paruge baltas takelis Toli, vai toli nuvingiuos... Atsiminsi, kai tuomet ileidai, Paguosti tavs negaliu, Ir galbt daugiau nesugriu Paruge - baltu keliu...
18

Dievuliau, vaigdtoj padangj, Kiek daugel ten mirga vaigdi. Kodl pas motul, pas brangi Sugrti daugiau negaliu?...

tauras (6)

19

7. ATBUSK, PERKNE, VENTAM RAMBYNE

ATBUSK, Perkne, ventam Rambyne Ugnini kulk prie sviesti... Prabilkit, kankliai sen vaidil, Narsi karygi kov kviesti. Milinai ilsis senai kapuose, Pili, tvirtovi vien tik griuvsiai, Bet tas pats kraujas irdy lietuvio, Laimsim kov, broliai, - tik drsiai! Kiekvien vag krauju apliesim, Bet nepaliksim vergaut tvyns... Teisingus ygius palaimins Dievas, Atrems ms prieus tvirtos krtins. Pili griuvsius vl puo trispalvs. Didvyri garbei kils kryiai, vytys. U laisv uvus - kapelis lengvas, Ir dl tvyns nesunku mirti...

tauras (7)

20

8. MENU PAVASAR NERAM

MENU pavasar neram Ir skausmu verianius laukus, Kai mylimas snus vienturtis Ijo alius mikus... irdis jam buvo pakerta Nuo skausmu dvelkiani laik, Tironai griov ms krat, Naikino visa, kas grau. Ijo vien grai nakt, Kai vaigds danguje ibj, Ir pabaidyti lauk paukiai Keliaut mik palydj... Tik motina snaus verklena, Ranka usideng akis. Jai ird didis skausmas gai Nejau snelis nesugr?!

tauras (8)

21

9. VIEN LIDESYS, KAP TYLA

VIEN lidesys, kap tyla, Mirties klajojanti mkla Aplank kaimus, miestelius, Baisus grmojimas, rstus, Baugina jaunus ir senus, Mergaites, kdikius maus. Supurto medi akeles, Igsdins soduose gles. Garb Tau, Dieve, lidesy, Baisiam patrank dundesy, Mus ateities viltim gaivink, Vesk mus pergal ir ginki Siuniu Tau giesm pagarbos, Tavo galyb be ribos. Ugningu vilgsniu Tu pavelk, I kapo tvik prikelk. O Lietuva, alele ms, Lyg maldai sukaupus jausmus, Statai tu kryius prie keli, Kani paminklus dideli...
22

Kai suvis laisvs spinduliai, Pasklis po krat ms valiai. Graiausi juost vliava, Atbus laiminga Lietuva!

tauras (9)

23

10. SUDIEV, MOTULE MANO BRANGI

SUDIEV, motule mano brangi, Sudiev, motule, aminai, Ar kada pas tave sugriu Nei a, nei tu nebeinai. O jeigu siu prie upelio, Kur bangos dain man dainuos, Ir beras, verkdamas kas rytas, Paguodos odius tau ninuos. O jeigu siu tarpe broli, Tarp partizan milin, Tai tu, motule, negirdsi I mano lp jau dain. Ir kai ateis pavasarlis, Raiba gegut ukukuos, inok, motule, kad a uvs Tvyns oianiuos mikuos. Kai mano krauj laistys gatvm, T viet paniekos inoki inok, motut, kad a jau uvs Lietuvos oianiuos mikuos.
24

llkd 20 tauras 6 (10) pal. lap.

11. LAMJO GIRIOS IMTAMETS

LAMJO girios imtamets, Sibavo dids uolai, Oi daug alia giru mat, Oi daugel ikent jinai. Teriojo mylim tvyn Spalv visoki vanagai, Sudrask mylim krtin Raudoni ir rudi nagai. Giru niekino, kapojo Tiron daugel svetim: Drebjo liepos, egli akos, lamjo vien skausm skausmu. Nurimk, brangi alia girue, Pabusk i skausmo ir kanios Pakilo sns u alel, U brangi em Lietuvos. Lietuvis ne vergaut priprats, Jis laisv gyvybe atgaus, lamkit drsiai, imtamets, Virnes tieskit lig dangaus.
25

Mums nebereikia utarj, Nei ivaduotoj - draug, Lietuvis, laisv pamyljs, Neks retei kruvin. Priglausk, girue, prie krtins Nuvargusius savo vaikus. Aukoja laim jie tvynei U tylius gimtuosius laukus. Viskam u Lietuv jie ryos Kaip giri uolai tvirti, Ir ivaduos alel kryi Ta valanda arti, arti... Griaustiniai trankosi ir ia, Kaskart ariau diena svarbi. Kolkas laikyk tu juos, girue, Savo tamsiam, tamsiam glby.

llkd 7 tauras (11)

26

12. PARAUDUS SAUL NUSILEIDO

PARAUDUS saul nusileido, Krauju pasruvo vakarai, O mkliki nakties eliai Po mik slankioja niriai. Sunkus ir kruvinas ms kelias, Ms, partizan Lietuvos, Bet dar sunkesns tos grandins, Udtos prieo letenos. Saulut leidiasi nulidus, O ryt uteka skaisti. Per vtr lekiam su perknais, iauri mirtis vis taip arti... Mums nebaisus erki kelias Ir nei juodi mirties nagai, Kaip kunigaiktis Margis sim Laisvi - ne igam vergai! O laisve, laisve, kaip toli tu U vandenyn niokiani, Sunkus tavin msikis kelias, Jame tiek daug iurpi kani.

Bet mes perknijoj granat Tavo varpus girdim tyliai, I broli kraujo - tv emei Aurins skleidias spinduliai...

tauras (12)

28

13. UAUGAI TU, TAPAI KAIP PLIENAS TVIRTAS

UAUGAI tu, tapai kaip plienas tvirtas, Lieknas kaip liepa, kietas kaip uola. Tu supratai, kad tau yra paskirta Gint savo krat karygio drsa. Kovojai tu, nes laisvs tenorjai, Nes tu matei, kad vargsta monija. Kad atjnai baiss, suvrj Tetrokta vien, kad t ms tauta. Tu ijai partizano keli, Ir juo engei su diaugsmo ypsena... Tu palikai motul ir mergel, Sakei, neverk, lydki su daina... Bet tu uvai, krauju em aplaistei, Kovos draugams "sudiev" tepasakei... Visas jgas tu paaukojai laisvei, Bet laisvo krato tu jau nematei... Lidi tavs motul ir mergel, Nirs paliko be tavs draugai... Kurie u tai, kad prieas skriaudia al, Tau prisiek kovoti mirtinai...

tauras (13)

29

14. KO PALINKO ILVIIAI PRIE KELIO

KO palinko ilviiai prie kelio, Kam nuleido alisias akas ?.. Sudmojo jaunieji broleliai Laisvs keli tvynei atrast. Ko js aujat, vtros, po al, Kam js lauot virnes klev, Jau balnoja brolelis irgel Ir ijoja gint al tv. Neparneiu aksomo nei aukso Ms alis ir be turt grai... Jei mans, mylima, nesulauksi, Nerymok ilgesingai lange... Mes ieinam u tviks al Su viltim ir irdim atvirom Motinle, palaimink snel Savo myliniom rankom gerom. Jau gana aarli prilaistei, Lik, motule, a joju ramus U t didel ilges laisvs, U gyvenim, ateit ms.
30

O kai grim pro viekelio dulkes, Akmenliai po koj rs, Su dainom merguls, su tulpm Pasitiks, akis pairs... Jei mans tavo akys nerast Praretjs bus ms brys Aarl nubrauki nuo skruost, U tvyn uvau, kaip karys.
1946

llkd 21 tauras 27 (14) pal. lap.

31

15. KAIP OBELIS, MAMYT, PALINKUS

KAIP obelis, mamyt, palinkus, Galva baltumo jazmin, Ar ia seniai supai man ling, Dabar mikan gyvent einu... Dar taip norts bgt per piev Ir aisti kdikiu mau! Bet mane mikas jau vilioja, Jau laikas engt tv keliu. Jau laikas eiti man mik, Palikti tviks namai, Reiks engti per mikus ir gojus, Kur laukia broliai lietuviai. Palikt pakrypusi bak, Palikt mamyt verkiani, Palikti mylim mergait, Sesut rtas laistani. Bet lauk, motule, a sugriu, Sugriu tave ivaduot. Kaip gera pas tave, motule, Pabti ir pasisveiuot...
32

tauras (15)

16. PALINKO LIEPA ALIA KELIO

PALINKO liepa alia kelio, Pravirko motina sena: Sneli, tvyn tave aukia, Ir vl laisva bus Lietuva. O kai a toli ikeliausiu I tviks savo brangios, Mergaite, tu mans nelidki, A vl sugriu pas tave. O jeigu iau u tvyn Nuo prieo budelio iauraus, Mergaite, ir mirdamas kartosiu: Myliu tvyn ir tave. Pavasaris laukais jau eina, Laktut iulba vakarais... Mergaite, papuok kareivio kap Baltais akacij iedais...

llkd 23 tauras 7 (16) pal. lap.

33

17. DUNDA PATRANKOS, SKAMBA PLIENAS

DUNDA patrankos, skamba plienas, ia motorai erdvse, Oi lidna, lidna mergulei Jos mylimas toli mike. Nuskriski, pilkas sakalli, Iskleids margus sparnelius, Nuneki mylimai mergaitei Nors kelis meils odelius. Danguje mirkioja vaigdels, Mergait lidi tarp ied. Galbt jos mylimas bernelis Mike jau mirta nuo aizd ? O gal kur sueistas dejuoja? O gal po juoda emele ? O gal drsiai, narsiai kovoja U laisv, ateit ir j?... Mnulis teka taip nulids... O tu nuluostyk aaras inok, kad kiekvienas lietuvis Tiktai kovoj sau laisv ras!
34

Kova iauri, iauri be galo Jis nugaltoju ieis, Kartu su laisve gal netrukus aliojon tvikn pareis. yds jazminai ir alyvos, Laktut vakarais iulbs, O jis, sugrs sveikas - gyvas, Bk mano tu! - kartai kalbs...

llkd 13 tauras 8 (17)

18. KALNAI, KUR DAINAVOM, UPELIAI KLEGJO

KALNAI, kur dainavom, upeliai klegjo, Kur a mautlis laksiau. Puels lyg rtos lingavo nuo vjo Ir kilo augiau, vis augiau... Kaip bdavo gera po liepom akotom Nuvargusi siel paguost Ir autant ryt sidabro palaukm Nubrist ligi paio dangaus. Kaip sueistas litas, kaip alkanas aras Po mik ir kaim laksiau. A nieko netroktu, o Viepatie geras, Tik mirti tvyns laukuos...

tauras (18)

36

19. IA, TRANKOS GRIAUSTINIAI

IA trankos griaustiniai po al, Vjas siauia visu smarkumu: Neumirk, kas esi, mielas broli, Neumirk, kas lietuviui brangu. Ijau a u tviks em, Ijau u gimtuosius namus, Ijau u rteli darel Ir u tai, kas lietuviui brangu. Paverg ms al azijatai, Iteriojo ventuosius jausmus, Imindiojo rt darel Ir idegino gimtus namus. udyt taut laukiniams padjo Idavikai tautos - kraugeriai: Neumir jj darbo gynjai, Neumir Lietuva aminai! Neumirk, kraugery, savo tikslo, Neumirk, kuriuo keliu eini! Naikini, kas pastojo tau keli, Savo artim nuolat skriaudi!
37

Neumir tauta savo gynj, Neumir t, kur guli kapuos, Nes jie ino, u k krauj liejo, uvo jie, bet gyvi tarpe ms... Nors dabar jau kapai j uarta, Juos maskuoja tironas iaurus, Bet pagerbs tuos kapus kart kartos, Sess pins vis naujus vainikus... Daug nalaii liko be tveli, Jie neino nei jj kap, Daug mergaii liko be berneli Nebra joms linksm vakar... Nebemielas prabgo geguis, Nelinksma ir altoji iema: Jos bernelis kapuos seniai guli, O tvyn dar vis nelaisva... Bet neverki, nustoki raudojus, Greit ir ms tvyn ydsi Man ant kapo sodyk nors gles Tu, bernel kit prisviliojus. Man bus gera gulti kapuose, Kai ant kapo glels yds... Ir mergait, kuri a myljau, Aarlm kasdien jas palies...

llkd 2 tauras 8 (19)

38

20. LAISV GR, KADA NESITIKSIM

LAISV gr, kada nesitiksim Ir nukrs nuo blakstien rasas, Jos sparnai lengvesni u plataks, Skaistesni u aurins varsas! Ji padvelks, lyg pavasario vjas, Ir svaigins, lyg kvapai jazmin. Jinai meili bus, tartum bitut, Nebyli, lyg naktu sapn. Jos brangiais rubinais negysi, Nei u auks, nei perlus nupirksi, Tik per aaras, mirt ir kani, Tik kovodamas laisv atrasi! J atpirks tiktai kraujas didvyri Ir pagreitins mamyts malda, Nuplaus kruvin ird balzamu Ir igis ta baisioji aizda.

tauras (20)

39

21. KUR DABAR, TVYNE, DAINIAI

KUR dabar, tvyne, dainiai, K dainas tau pyn ? Kur karygiai tavo drss, K tave apgyn ? Ko nutilo jaunos irdys, K vien tau tik plak ? Kodl vakar ir ryt Rauda mlynaks? Kas ubr rst vj, Kad jis nealsuot, Kas pauktelius nuramino, Kad jie nedainuot? Niekuomet dar neydjo Taip tvyns sodai, Kur tiktai akim umesi Tartum sniego klodai! Dlko iverktos tau akys, Sueista krtin, Kas sukruvino tau veid, Mylima tvyne ?
40

Svetimtauiai i krtins Man igrobst snus, Atm i j gyvybes, Iteriojo knus... Kitus paniais surakin Sibiran ivar, Treius, kol iges gyvyb, rsius suvar...

tauras (21)

41

22. SU AAROM EINU I KAIMO

SU AAROM einu i kaimo, Palikdamas j laikinai. Bet "sudiev" leiskit pasakyti, Gal jau negriu aminai... Gegut juokiasi, vl rauda, Laktut alpsta tarp ied, Man aaros akis suvilgo, Ilgiuosi a linksm veid... Bet jei atskirs mane likimas Nuo t, kuriuos a taip myliu, Brangieji, man nepayktkit Kvapni pavasario gli... Jums alvarins mnesienos, Vakarai tyls ir ilti, Jums ydi pievose purienos Ir sodai pakelj balti... Rasose isimaudius saul, Ugningi vakaro gaisrai. Man dienos ilgos ir nuobodios, Be js man lidna, negerai...
42

tauras (22)

23. TEN, KUR SAULUT LEIDIAS

TEN, kur saulut leidias, Akim vos umatai: miel tvikl Ul jau takai... Atjo pikti mons, Idrask namelius, Tik rtom beussi Tuos rpesius gilius... iulbs, iulbs laktut Sodely sutemoj, Tik neskambs dainel Ms tvikj mieloj...

tauras (23)

43

24. ENKAVEDISTE, KO TAIP DANAI

ENKAVEDISTE, ko taip danai Tu mano tvik lankai? Gal aarota a tau grai, Kad mano krait tu vei? Sesui margas skryneles, Motuls austas drobeles Graiausi turt ms vis Vei katiuom dovan! Mano brolel aretan Ivarei Sibiro kratan, Ar daugel grai kruvin Gausi u mirt kankini! Ant brolio irgo tu, balne Atjojs, virkdini mane: udai tu j, udyk ir mus Ramesn sin tau bus. Brolio drabuiais tu vilki Manai - lietuviams patinki ? Esi toks kruvinas, baisus Iplei man ventus jausmus.
44

I gimto namo ivarei, Tarp mro sien udarei... Manai - pabgsim paskirties Dl itrmimo ar mirties!

llkd 12 tauras 10 (24)

45

25. RAUDA RUDENS VJAS

RAUDA rudens vjas, staugia u lang, Man krtinj ilgu, lidna, neramu Skruostu nuriedjo aara viena, O irdis vaitoja laisvs alkana... Pabundu i sapno, praveriu akis Aidi sargo ingsniai, rakt skambesys, Niekas nieks neino, kiek tu ia kenti Kalinio dalu, ak, sunki, sunki... Lyg pakstas iedas rudenio alnos, Ilgisi jaunyst laisvs ir dainos. Ir tyli paguoda atskrenda tada, Kai gaivina ird alpstanti malda... Oi, motute mano, motina sena, Neraudok prie vart - aar gana, Gal prabgs pro al dar dieneli daug, Bet aai sugriu - tu tikk ir lauk! Bet jei jau man skirta ta sunki dalis Sibiras, Uralas, tolima alis, Keleliu sugriu, laistytu krauju, Tave ir tvyn taip kartai myliu!
46

Dievas neapleidia smilgos palautos Ir benamio paukio itikto audros, Neapleis ir ms tviks mielos ia Marijos em, ir vaikai mes jos!..

llkd 24 tauras 10 (25)

47

26. ATLAPA KRTIN, MELSVOS AKYS DEGA

ATLAPA krtin, melsvos akys dega, Spaudiu prie krtins automat kiet, Dl tvyns ti ms nebaugina, Lai rytojus laisvas Lietuvai nuvinta. Pagiriais ir gojais slenka partizanai, Gedimino kalne prieo vliava! Tartum srov kraujo i pilies srovena, Pavergtojo Vilniaus ten gili aizda... Jau ikelt trispalv dega ms rankos, Ivaduoti broli i prie mirties, O aplinkui salvs ir perknai trankos, Keli mums Vilni tik aibai nuvies! A ten prastovjau viej kelel, Ros praydjo, o tavs nra... Tu sakei, kad gri, mylimas berneli, Ir mane lankysi ryt, vakare... Nelidk, mergaite, brolio partizano, Jei jis u tvyn galv ten pads. Tu likai nalait tviks darely, Ginti ali rt nuo rudens alnos!
48

tauras (26)

27. MES VISUOMET PASIRENG

MES visuomet pasireng Susitikti prie, Krato budeli nevengtam, Kai gimtin plia. Tariam od, kertam smg Ir visuomet laimim, Neam tautai ini diugi: Lietuvoj bus laisv! Kai sugaus garsus trimitas, Priespaudai sugniuus, Kur tu dingsi, krauju mits, Idavike liue ?..

tauras (27) 49

28. VINGIUOJA MELSVOS UPS

VINGIUOJA melsvos ups, Liliuoja eerai, Lengvai Vilnel supas Rytais ir vakarais... Vjelis nea dain Apie gelsvas kasas, Aidai kalneliais eina Ir brenda bangas... Prayds melsvas linas Sibuoja pamau, Rtas sesuts skina, ia taip smagu, grau... ia knygneiai numyn Pakrmm takelius, Mes tiesiame tvynei ateit kelius. Nors vokieiai ir rusai Nor al ms pavergt, Atginsim al ms, Nereiks tau, sese, verkt...
50

Ir vl plazds trispalv Laisvoj tv aly, Nutils patrank salvs, Tvynj bus ramu... Geltona - tai gintarai, alia - lidni ilai, Raudona - krauj mena Ms laisvai Lietuvai!

tauras (28)

51

29. LENKIA IED LINAS, SAULEI NUSILEIDUS

LENKIA ied linas, saulei nusileidus, Ir rasos karoliais puoiasi gamta, Bet dabar vualiu usidengus veid, em pasikeitus, rodos, ne be ta... Kur seniau skambjo dainos sutartins, Kur laktingall suok vakarais, Ten iandien siauia armija laukin, Ten iandien vieia tviks gaisrai... Ir irdyje kaupias nerimas didiulis, Argi nesulauksim viesesni dien? Ar ilgai bediones garbinti mums silys A danai galvoju, a danai manau...

tauras (29)

52

30. KAIP LINAS TU SIBUOJI

KAIP linas tu sibuoji Audringose dienose, Sakyk, alie gimtoji, Kada tu vl dainuosi ? Kaip linas tu pageltus, Nes krauj tau nuleido; iauriniai vjai puia Ir aaros ant veido... Kaip linas tu prayski, Senove suspindjus, Nes tavo alias mikas Vaduot tave pradjo.

tauras (30)

53

31. TAU, LIETUVI, NEPALTI

TAU, lietuvi, nepalti, Gali vtros kaukti, siusti Ir aibai raiyt padang, Ir vis engti taip, kaip engs! Gimstant tau kovoti skyr, Eit keliu t didiavyri; Muti rus ir kryiuoti, Bet neleist alies terioti! Tau, lietuvi, nepalti, Tau apginti gimt gt Ir ikelt trispalv vlei Savo brangiai tviklei!

tauras (31)

54

32. MASKVA PAKAITOM SU KRYIUOIAIS PLIKAIS

MASKVA pakaitom su kryiuoiais plikais Teriojo lietuvikus kaimus, miestus, Bet visada kard lietuvio sutiko, Ir liejosi kraujas taip met metus... Krikioniko mokslo "skelbjus" nutild Drsusis lietuvis krauju ir kardu, Bet ordos ryt ms emel pripild Ir paverg al jie galios vardu Lietuvis, ikents imtmet vergij, Vl kls gyventi ir dirbti naujai, Ir dvasins aizdos jau tapo ugij, Bet tai svetimieji - ir liejas kraujai... Pradingo jau rudas nuomusis dikas, Jau nr vakaruos t juod debes, Jo vietoje kitas - jau Stalinas liks, Tai siaubas, tai maras moneli vis! Bet jis neilgai mus jau engs kyrusis, Neilgai jis jau diaugsis upeliais krauj. alin, idavikai, mongolai ir rusai, Gyvensim gyvenimu laisvu ir nauju.

tauras (32)

55

33. INGSNIUS LYDI AUTOMATAI

INGSNIUS lydi automatai Ir nakties tamsa, O kari veiduose matos Itverm, drsa! Slepia tviks sodybos Ir mikai ali, Laisv Lietuvai suibo, vieia jau kely... Mes nevengiam okupant, Kaujams drsiai, Tegul jie tik susipranta Isinet visai. Ginklo nepadsim niekad, Kratui laisv bus, Igamos tiktai palieka Kovoje draugus... Paskutin smg duosim Igamom visiem, Gimt em atvaduosim Gera bus saviem!
56

tauras (33)

34. GEGULE, METEL

GEGULE, metel Tu anksiau pas mus parlk, Apraudoki ms vargel, Nalaitliams mums padk! Bet parlkus nepainsi Tu alels Lietuvos Neatrasi, kur giedojai, Tos akels mylimos... ia jau viskas sunaikinta, Nikso akmens ir stuobriai; Miestai, kaimai ideginti, Lik vien tik degsiai... Tkstaniai lavon pva, Vjai gaudia ant lauk, Rauda saul ir mnulis Gaila moni ivet. ia motul rankas lauo Ileisdama snelius, ia sesuts graudiai verkia Lyddamos brolelius...
57

Tie upeliai ir altiniai iedais kraujo prayds! Ak, Lietuva - motinle, Ar ilgai kentt reiks ?

tauras (34)

58

35. KODL AKYS TOKIOS LIDNOS

KODL akys tokios lidnos, aarotos? Kodl veidas ivagotas rauklmis ? Ten kapais nusti dids plotai, Ten ir tavo mylimasis - argi jis begr ? Tu nelauyki sau rank, nevaitoki, O sutiki, k likimas dar atne. Neirk, kad Ryt beproiai ijuokia, Bet pavelk skurd vergiamos tautos! Skausmas j veiduose itvinsta, kaupias, O irdy pagiea srva su krauju, Kert ir jgas rytojui taupom, Baigias jau dkimas rusik gauj! Tu palauki valandl vien kit, Jau gana dejoni, verkt ir aimanuoti. Po ilgos vergijos paniai kraujo krinta, Tuoj sulauksim laisve spindinios dienos!

tauras (35)

59

36. RYTINGAI TIKKI, BRANGI LIETUVAITE

RYTINGAI tikki, brangi lietuvaite, Jau greitai tvyn i vargo pakils, Pavasaris sveikins laukus ir palaites, Aimanos sodiuos ir miestuos nutils! Vl dirbsi ir kursi tai mylimai emei, Kur brangs tveliai, bernelis kapuos, Rymosi prie kryiaus, kai bus jau sutem, Girdsi, darelyje sess dainuos... Rytingai tikki, brangi lietuvaite, Nors vjai baugina - rytys ir vakaris; Ateina jau laikas, o liausis jie pt, Ir liks tik stebtis, k jie ia padar...

tauras (36)

60

37. IJO BROLIAI NAKT GIRI

IJO broliai nakt giri, pas draugus, Ijo, kad bt laisvas ms tviks mogus. Ne vienas j ijo, ijo j imtai, Grai sodyb ms beliko pamatai... Kur lakstm, bgiojom ma draug bry, Dabar kvatoja vjo verpet skurys... Gimt nameli vietoj iandien pelenai, Idrask atjnai ir igamos bernai... Maskvos plikai nori ugnim pavergti mus, Bet patys toje ugnyje nusvils jie greit nagus. Motul sen, tv ivarte nakia, Argi neinot, vagys, kad reiks jum bgt i ia? Paguldt partizan ant rinkos akmen, O koks likimas laukia js, igam, un? Teks greit laisvs saul vir pavergtos alies, Ms aaros ir kraujas vai skaudiai jus paliesi Pakilsime kaip vienas dl laisvs Lietuvos, Kad ms brangioj tvynj nelikt unaujos. Nei vieno lao kraujo, nei aaros gailios Nebus jums dovanota, js budeliai Maskvos!
61

Kur uvo partizanas, bijnas ten yds, Kur sudeg gimtin - nauja, grai stovs! yds tvyn ms - laisva, grai, jauna, Ir brol partizan mins graudi daina.

tauras (37) 62

38. JAU JAVAI SUALIAVO AKSOMU

JAU javai sualiavo aksomu, Gls pievas ibarst margai. Partizanai u laisv kovojo, Kaip laisvieji padangi arai! Paliko jie gimtin brangi Ir tviks sodus, darus Aukojo jie savo jaunyst U ms laisvuosius laukus. Palaimino senos moiuts Brangij sneli kelius, Ileido juos jaunos sesuts Ivyti iaurius plikus. Ir kovs jie narsiai ir drsiai U laisv alios Lietuvos Ir daugel j galvas padjo U em tvyns brangios... Oi verk senieji tveliai Uvaduotoj savo jaun, Pasilik lidjo mergels aving bernelio aki...
63

Bet neverki, sena motinle, Ir neliski, mergaite jauna, Nors ir uvo jaunieji broleliai, Bet utai bus laisva Lietuvai

tauras (38)

64

39. PRIE KELIO SUVARGS SMTKELIS

PRIE kelio suvargs Smtkelis, Prie kelio balti jovarai, Ijo jaunieji berneliai Gint laisv tvyns narsiai... Paliko jie tviks gryi, Paliko senus tvelius. Aukojo jie savo jaunyst U pievas, laukus ir mikus... adjo sugrti su jievom, Pavasariui skrendant laukais... Pareiti gltom papievm, Vl diaugtis alyv iedais... Prie kelio suvargs Smtkelis, Prie kelio balti jovarai, Negro jaunieji berneliai, Jie uvo u laisv kovoj...

tauras (39)

65

40. STOVJAU PARIMUS

STOVJAU parimus tarp vart darelio, Kai paspauds rank, tyliai nujai Aarom sidabro verk rtos alios, Verk sutemose sksdami berai. Kas paklaus, kodl gi aaros man byra, Ir kas, ravint rtas, padk Diev sakys? Kas akis mansias atras lino iede, Kas, oi, kas gi, kas gi ird suramins? Lygiai stakls mt eivas uolines, Puikios gijos tiess taip baltai... Rankluosty jausiu: "Lietuva Tvyne, Tu didvyri em, mes tavo vaikai"... Ir kada emel bus nuo kraujo soti Ir kada sugri ia su irgeliu, Tau vandens atneiu moliniam soty, Duosiu nusiluostyt rankluosiu dailiu...

llkd 3 tauras (40)

66

41. TA VASARA GRAI PRASLINKO

TA vasara grai praslinko, Kaip alias mikas nuo gli, Ak, sunku, sunku prisiminti, Kaip buvo gera ir jauku... Kada pavargs tu ilssies, Pavargs nuo nakties darb, Valei nuo igam tvyn, O kartais buvo net... iauru... Ir kaip graiai aliavo mikas, Ir pilnas buvo jis ied, O po j blaks jaunos sielos, Jiekodamos jaun dien'... Dabar ruduo, iema artja, Ir bus jiems vargas i ties, O jums, ugrdinti gynjai, Garb jums aminai tebus... Kada nuvarginta ms em Pakvips pavasario iedais, Sugr ms isvajota laim, Ir js sugrit namus...
67

Budkit, broliai partizanai, Js pareiga yra venta viesi viltis dar jums paliko Kovot ir laukti kas diena!

tauras (41)

68

42. GRAU, KAI SKAMBA SUTARTIN

GRAU, kai skamba sutartin, Daina ramintoja irdies, Puiku, kai grta tvyn Ivyta laisv i alies! Vergijos panius nusimesim, Gana vergauti svetimiems: Juk turim praeit garbing, Tarnauti galim tik saviems. Gana juodj idavik, Gana jau aar moni, Prikelsim i kap tvyn, Jai negailsime auk! Jau kyla i kap didvyriai, Jau kelias sns milinai, Pats Vytautas kovon juos ved, Nebaiss prieo jiems aibai! Jau vliavos trispalvs plazda, Ir skamba laisvs varpas jau, Jei kas pastoti yg drist, T nuvarysime kapan!

tauras (42)

69

43. SUGRKIT, SAKALAI

SUGRKIT, sakalai, al, Kur ilgis kloniai js dain, Kur lidi uolai pasvir, Kur rauda krykels be js... Kodl negrtat ms al, Kodl nelankote sav ? Sugrkite, gana skrajoti Padangj tolim mik... Tenai, padangse, vien dmai, Vaitoja knai kruvini, Kardai krtinse ulta, Nustoja plakusi irdis... Man skundias uolas nulids, Sakydamas: "Ilgu man be j!" Tie odiai ird man gaivina, Vienam ia likus be sav... Sugrkit, uolus paguoskit, Kur svyra akos j emai, O patys diaugsm ia atrasit, Lidni be js vakarai...
70

tauras (43)

44. JAUNA SES ANT GRBLIO PARIMUS

JAUNA ses ant grblio parimus, Dobilliai jai kvepia lankoj, Josios ilgesio dain pakeiia, Kai lietuviai ygiuoja kovon... Jos darelyje rtos aliuoja, Prie upelio laktut tyliai Ms ilgesio dain dainuoja Ir ramina lietuvius velniai. Jie ijo mums laisv parneti, Laisv tyr, kaip iedas lankoj, Kad galt j vlei regti Ir daina vl skambt Lietuvoj! Juk mes turime ateit grai, Greit nutils ir patrank aidai, O baltut ramun prie kelio Tik yds ir ypsosis velniai...

tauras (44)

71

45. LIETUVIKAS DAR TEKA KRAUJAS

LIETUVIKAS dar teka kraujas, irdy motuls Lietuvos atgimim aukia nauj, dien darbo ir kovos... O nelaimingoji tvyne, Umirk, kuo vakar gyvenai, I aar, kanios verpet Vaduoti stoja lietuviai! Bus linksmas tavo artojlis aliajam vasaros lauke, Kur ydi graios piev gls, Palaistytos rasa skaidria. Pasvirs vl varpos aukso gryno, Juodi arimai pdym Ir marios mlynojo lino Prie numyltj nam... Krauju palaistys laisvs ied, O aaros takus nuplaus... Tau dain pergals i gieda: Vis varp aidais ji gaus...
72

tauras (45)

46. BOLEVIKAI TEGU INO

BOLEVIKAI tegul ino, Kad dar kart ygis bus, I mik ir i beryn Vyrai jiems paruo kapus. U kiekvien kraujo la Bolevikai umoks, Tegu savo "saul" nea Ten, Azijos gelmes! Velnias buvo juos ines, Bet sugro alkani... Nepraytas - mums ne sveias, Vais bus jiems - mirtimi. Kils, kaip iedas dobillio, Nepriklausoma alis, Tai vl diaugsis artojliai, Vl gyvenimas nuvis... Ir sustos vyras prie vyro, Ms trispalv plevsuos, K ligiol globojo girios, Eis vaduoti Lietuvos.
73

Gedimino sen miest Partizanai ivaduos, Kad jis vl klestt, viest, Kaip sostin Lietuvos.

llkd 10 tauras (46)

74

47. TOLI U GIRI LEIDOS SAUL

TOLI u giri leidos saul, Dainavo broliai ardami, Dainavo tviks artojai Juod arim versdami... Rymojai, mama, tu prie vart, Kalbjai - Vakaras graus! Ir per naktis tu nemiegojai, Prie lopio supdama vaikus. Dabar ilgies aliajam sodiuj Toli iklydusi vaik Ir vakarai perdaug nuobods Be jokio diaugsmo, be dain... Bet lauk, motule, a sugriu, Kada tvyn bus laisva! Kada nebus iaurios vergijos, Neslgs jau prieo letena.

llkd 17 tauras 16 (47)

75

48. ATJO DIENOS LIDNOS IR PILKOS

ATJO dienos lidnos ir pilkos, Dangus emel aarom vilgo... Ko tu, padange, ko aprasojai, Debesys tavo saul ustojo?.. Liets ir liets, ir rkas tirtas, Ir paskutins glels mirta; Mirsim visi ia, kaip itos gls, Be sauls vilgsnio, be spindullio... Tamsi padang lidnai atsak Jau man nuo verksmo aptemo akys, Saul ir vaigds tavimi gdis, Bijau, emele, tave jiems rodyt. irk, koks tavo kruvinas veidas, Ir kokios usnys aknis suleid... Parako dmais tu vien alsuoji Kraujuotos lankos, kraujuoti gojai...

tauras (48)

76

49. OI TU, PAUKTELI, KUR TU SKRAJOJI

OI tu, paukteli, kur tu skrajoji? Gal tvikln inias neioji? Kas ten naujo, kas ten girdti, Toj mylimoj alelj? Oi partizane, vargo sneli, Kam dar tu klausi toki ineli ? Siauia vjas gimtoj sodyboj, Lidi visa alelj Tavo sodyboj vingiuoti grioviai, Nam griuvsiai riogso lig iolei, O tenai toli, tarpe bereli Trys nauji kapai stovi! Kol dar krtinj plaka irdel, Kad tviklj lidna inel lsta mis, kraujas garuoja, Lik sveika, tvikle!

tauras (49)

77

50. PAVASARIS PAIAM DIAUGSME

PAVASARIS paiam diaugsme, Lietuva plsta kraujuose. Lietuv drasko, kaip vilkai, Tie bolevikai kraugeriai. I moni turtus atm, Paskui ir juos jau ive. Gaud ekistai naktimis, Vedini baisiais unimis! jo ilgiausi traukiniai, Be oro troko lietuviai. Nekaltus mones Lietuvos Baisiai kankino vagonuos. Langai ukalti aklinai, O kur juos vea - neinai! O gal ia jiems mirtis arti, O gal duob toli, gili... Verkia vaikuiai vagone, Plyta irdel j skausme. Jeigu ekistai netvaiuos, Ryt motinl nevaiuos...
78

Namie miegoti taip baugu, Svetur ir krmuos nejauku.. irk, jau lekia maina, Nauj eimyn vedama...

tauras (50)

79

51. APLANKYKI, PARTIZANE

APLANKYKI, partizane, Laisvs karygi kapus Ir sodink ten balt ro, Kai nuo giri vjai ps... Pasodins j vis laistyk, Kad nevyst alkana, Te ji ydi, te ji kvepia, Laisvs diaugsmo kupina... Jei ueis audringos naktys, Neskubki tyrus: Nepalik jaunosios ros, Bk galingas ir stiprus ! Jei apleisi kapinyn, Kaip elis, kaip bailys, Nepravis jau mums ugess Laisvs diaugsmo iburys! Tad budki, partizane, Kaip prie aukuro ugnies, Nes kitaip tu tapsi vergas Drgno urvo kankinys!
80

tauras (51)

52. AR SNIEGTI, LYJA NAKT, DIEN

AR sniegti, lyja nakt, dien, Ar aliai kausto mus, Mes inom ginklo r vien, Kiekvienas ia ramus... Mes partizanai vyrs vyr, Mes viepaiai mik, Ar dainos skamba, vinas byra, Vis viena mums jaukui Mums plieno almai galvas dengia, irdis pilna garbs. Nors mums ausis granatos spengia, Ranka nesudrebs! Tvyns meil rykiai spindi Akyse ir veiduos! Ir ems mes tv nei sprindio Nelink atiduot! Maa tvyn, bet galinga I praeities laik Ir drsi vyr jai nestinga Praeit keliu didiu!

tauras (52)

81

53. U TVYN DAUG DRAUG JAU UVO

U tvyn daug draug jau uvo, J vieton dar stoja imtai, Jie nebijo granat imo, Nes tvyn jie myli kartai! Jie ijo kruvin keli, Vjas siuto ir blak medius: Jie inojo - pasieks savo tiksl, Jei reiks - u tvyn ir us! Saul leidos kraujuose pasruvus, Kova vir be galo iauri, O narsieji tvyns gynjai kov ijo visi! Kai aurin vaigdut jau leidos Ir kai vjas nutilo iaurus, Kai jie gro t m laimj, Juos pasveikino vadas narsus!

tauras (53)

82

54. BUDKIT, BROLIAI PARTIZANAI

BUDKIT, broliai partizanai, Kovot pradsime visi, Ms irdys plaka, laisvs trokta, Ivysim prie - mes tikri! Praeis ruduo, iema altoji, Iau pavasaris graus, O ms tvyn mylimoji Ilaisvinta lengvai alsuos. O kai ivarginta ms em Pakvips pavasario kvapais, Ieis tada i miko broliai Ir laisvs himn ugiedos! O mes js, Lietuvos gynjai, irdim sutiksim atvira, Ikelsim vliav trispalv, Ir vl laisva bus Lietuva!

tauras (54)

83

55. TRKSTA ODI APSAKYTI

TRKSTA odi apsakyti, Kaip sutiksim mes tave, Su viltimi ir svajonm Kai laisv engsim mes! Tu tikjais, kad pabusi Su pirmuoju vjeliu, Su aliuojaniais bereliais Ir su vasaros diaugsmu. Ten, u klties tavo ses Baltas drobes vl itiesi ei metai, kai vergaujam, Ir kur iedas ateities? Trksta odi apsakyti, Kaip sutiksime tave Su diaugsmu tvyns laisvs, Su himnu ar su malda?

tauras (55)

84

56. PAVASARIS BUNDA I LTO

PAVASARIS bunda i lto, Pavasaris eina laukais, Pavasaris papuo em Ir laisv atskrenda mikais. Grau a tvik gimt, Grau jau sutemus nakia, Danguj jau ibjo vaigduts, Nuo medi byrjo rasa... Kalbjau trumpai, valandl Su savo brangija eima Ir vlei grau a mik Su irdia svajoni pilna... Graus tu, pasauli, auksinis! Jaunyste, kokia tu avi! Oi noriu, dar noriu gyventi, Kol skausmas tvyns aly! Ir kai kartais sugroja patrankos Ir skriai upuola mikus, irdis man tarytum pasako: Nejaugi mirtis jau ia bus?
85

Vis noriu ivysti laisvesn Tave, mylimoji tauta, Nes daug i ms brio jau uvo Dl tavs, brangi Lietuva!

tauras (56)

86

57. KAI SAULUT TEKJO PRO MIK

KAI saulut tekjo pro mik, Rugiagl juoks laukuos, Laimj ia kov lietuviai Dainavo aliuose mikuos... Likimas dar mirt jiems neleido, Paspruko pro vi ratus; Gyvenimo laisv juos auk, Jaunyst ir juokas skambus. Ne vienas, ne du jie kovojo, Bet tkstaniai giri ar. Gyvenimo laisvs norjo, Ne skausmo, bet laims dien. Budk, kol tvyn nelaisvj, Ipildyk kilnius siekimus, Mik partizanu kovoki U tviks savo laukus...

tauras (57)

87

58. UPS BGS MELSV TOL

UPS bgs melsv tol, Gervs lks ir vl sugr, Neinau tik a, motule, Ar pabelsiu duris! Neinau, kur man pareiti Per sodel takeliu: Tvikl pasikeitus, Nr sodelyje gli! Kur gimta bak rymoj', Kur dainel dainavai, iandien viskas, tik arimas, I baks - pelenai... Kur sugrti, motinle? Kas duris man atdarys ? Nr sodelyje alyv, Nei to bero nematyt... Jei pareiiau, kas gi laukt Prie varteli gelton? Veltui tavo vard aukiau, Tu toli, ten u... kaln...
88

Tu Urale, motinle, Ttis jau altuos kapuos... Kas paklos man patall, Kas nuvargus paguos ? Kas nuluostys kart veid, Atsigerti kas paduos ? Nemunly saulei skstant, Kas dainel padainuos?.. Kas dalgel lankoj traukiant Pradalgl ivartys? Kas saulu man pramiegant I sapnelio prabudins ? Kloja guol uogienojai, Guodia mus giria plati. Nenuluostyti rasoja Skruostai skausmo igelti. Mingant dain staugia pgos, Varto kalnuose medius, O mes prieo nepabgom, Skruostai tik kovoj nudius... Ugn spjaudo ms gretos, Dm - kiek tik umatyt, Ugnimi jau mes papratom Prieui skol atskaityti Tai tave, brangi mamyte, Ms ginkl daina paguos Ir tvel, kuris guli Rusijos altuos kapuos...
89

Ginkl kelti mes idrsom, Vtros ms nepabaugins; Savo miel, gimt sodi Partizanai vl apginsi Vl darely svyruos rtos, vilps varnnas tarp ak! Dien, darbui mes sukrut, Dar tursime grai!

tauras (58)

90

I TRUMPESNIOJO PARTIZAN DAINYNO

59. BERAS PRAVIRKO

BERAS pravirko, akas nuleido Nakties eliai tiesia sparnus. Jauna mergait prie lango rymo, Kad nepareina josios brangus. Sustingo lpos, atalo pirtai Didelis skausmas josios irdy: Ji prie kryeli per nakt klpo, Kad jis net kur nors my. Enkavedistai iandien mus puol, Sibiro mekos ties sparnus, Bet nenukausit js partizano, Nes mano mielas yra ramus. Mylimas gro, kai brko rytas Rausva pavaist viet danguj... Iblyks veidas nemigo nakt Lemiamas ygis buvo sunkus. Jis tylutliai pabeldia lang, I didio diaugsmo sudreba ji... Laimingas grs, akis buiuoja... Ak, mylimoji, bsim laisvi...

llkd 1

93

60. KANIOJ IR ILGESY

KANIOJ Ir ilgesy, mielas, aukiu tave! Ryt gal naktis tamsi mane ivys, O ten, darely, puikios akacijos Meil uburt ms iedai sibuos. Ar tu prisimeni kvap akacij, Kai nerami tyliai tarei "myliu", O a kartosiu vis: "Miela, mano irdis Tik tau vienai priklauso aminai". Baltos akacijos dar kart suyds: Jos skaisia meile mums tyliai nars. Ak, miela, negaliu - ateik tave myliu, Kaip laim, ilgesys tu man esi... iandien vien praeitis iedais ipuo tave, Ryt gal naktis tamsi mane ives Ir niekad niekados iedai ms nevilios, Ir laim, laims ilgesys jau nebegr...

llkd 4

94

61. STIPRIAI APKABINKI

STIPRIAI apkabinki ir buiuoki, Juk meil tai vystanti gl, O jeigu negriu, neverki Kitas tave aviniai myls. Meil tau aaras luostys, Laims pavyds tau kiti. Svajingos pavasario naktys Uburs mane krate tolimam. Skubsiu pas tave, brangioji, Rasotais geguio rytais, Tik ten pailss mano siela. Svaiginsiu tave buiniais. Kur dunda galingosios salvs Mirtimi alsuojaniais laukais, Tikkis, parneiu tau laisv Kartu su lelij iedais. Tyliai palydk ik kiemo vart, Paskutin kart itark myliu, O jeigu negriu - neverki, Pasipuoki lino iedeliu.

llkd 5

95

62. PRAYDO PIRMOS

PRAYDO pirmos melsvos ibuts, Paukteli dainos skrieja laukais, Tvyns ginti ijo broliai Tyls, bet narss kaip sakalai. Vartuos rymojo sena moiut Ir mergul liko viena, Jinai inojo, ko vjai pt, Kad partizano sunki dalia. Vjas siuts vilp ir staug, Drask ibuokli iedus melsvus: Kvatojo ginklai, iaurios granatos, Judjo vjas plaiuos laukuos. Apgaub kap lieknas berelis, vaigdm suibus verk naktis, Tarytum sak - sudiev, mergaite, Jau nebuiuosiu tavo akis... Sudiev, tu mano brangi tvyne, Sudiev, js broliai, narss kariai, Klajokit gojuos, mikuos, arimuos Atminkit laisv ms Lietuvos.
96

Ilskis tyliai tu, partizane, alis laisvoji tavs lids Paioj jaunystj padjs galv, Lietuv laisv visad regki

llkd 9

97

63. KAI TYLIAI MERKSI PURIENOS

KAI tyliai merksi purienos, Laktingalos tais stygas, Tu palikai ia vien viena, Tau sutemos aud svajas. Nutilo jau kulk zvimbimas, Dusls dejavimai draug Jie ikeliaus, i kur negrta, Umigs jie aminu miegu. Taip tyliai velg jis dang, Pravrs mlynas akis, Ir atsisveikinti dar bando, Ir eiti ten, i kur negr. Sudiev, senoji motinle, Ai, kad ma auginai. Oi, nevaitoki, sengalvle Ir tu tvyn branginai. Sudiev, o mylimas tveli, Kurs mokei art pirmas vagas, Snus aukojas gimtai aliai, Aukok ir tu savo kanias.
98

O miela sese - lietuvaite, Nelauyk sau baltas rankas, Nupynus daug grai vainik, Papuoki karygi kapus. O js visi, brangs tautieiai, Kovokit, vykit plikus, Kad vent partizan kap Nemindiot prieas baisus. O tvike mano graioji, Tau atiduosiu, k galiu, Purienom ydint aliam sodiuj, Savo gyvyb padedu. O mielas broli partizane, Kovok rytingai ir drsiai Tau ird suramins granatos Ir tavo prieteliai ginklai. Kaip tyliai oia, lama puys, Kur ilsis Lietuvos vaikai. Juodas kryelis, smlio kapas ymi, kur ilsis karygiai.

llkd 14

99

64. TYLIAI LAMA BALTIEJI BERELIAI

TYLIAI lama baltieji bereliai, Vjas staugia augtojoj puy, Ten kaujas u laisv jaunieji broleliai Audringam kovos skury. Prakaitas plauja j veidus, I nuovargio svyra galva, Prisiminus, kad vargsta u tvikl, irdyje atgyja drsa. Nors jie prie priklojo daugyb, Bet ir j nepamiro mirtis, Iktusi savo letenas baisiausias, Umerk broleli akis. Tyliai sudejavo jaunasis didvyris Ir krito po alia egle, I tvyns meile alsuojanios krtins Tekjo kraujas srovele. Ibalusios lpos skausmingai kalba Atsisveikinimo odius: Sudiev, mano brangi graioji tvyne, A stu vien tik dl tavs.
100

Sudievu, tti, mamyte, broleli, Sudiev, mano jauna sesute, Sudiev, mano brangi mylima mergaite, Daugiau nemylsiu tave. Tai tars, jis apvelg vis padang, Atsisveikino ginklo draugus, Palinkjo narsiai ir laimingai kovoti U laisv brangios Lietuvos. Umigo jaunasis didvyris Su viltim irdyje graia, Nors a neregsiu viesiosios laisvs, Bet j dar regs Lietuva. Nebebus kam tavs palaidot, Upilti juoda emele, Tik viena laktut, vakarais atskridus, Paguos graija dainele. Ilskis ramiai, partizane, uvs jaunose dienose, O tavo skausming, karygik mirt Per amius mins Lietuva.

llkd 15

101

65. KAI VIENUMOJ

KAI vienumoj ijau pasivaikioti emel miega maloniai, saldiai; Naktis tyli, gamta garbina em, vaigduts tyliai kalba tarp savs. Dlko gi man taip nuobodu ir lidna? Kako ilgiuos, kako laukiu tenai, Bet i moni a nieko nebelaukiu Ir man tik gaila, gaila praeities. Tik laukiu a alt kapini miego... Laidokit mane ne taip, kaip visus, Kad irdelj ugnel dar merdt Ir kad pasaul tyliai jausiau a.

llkd 16

102

66. TVIKS LAUKUOS

TVIKS laukuos saulut leidiasi, Vakaro eliuos tavs nerandu, Galbt ir nerasiu niekad, niekada, Tik velnumas rko tave primena. Rausvos lpos roi iedais juokiasi, Aukso garbanos vjely supasi, Ateini svajone taip velniai grai, Kad vl man paliestumei aizdas irdyje. Baltas ydas deng veid, galv tau, Balto ydo klostus kaip iandien matau, Gera tau miegoti sapnuos angel, Nieko neinoti, kad ia taip klaiku. Kryius, kapas, raudos, viskas taip arti, Tu ypsais rami ir nieko negirdi, Kad iplt galiau i mirties nag, Eiti pasaul mums nebt klaiku. Gsta vaigds, auta aura rytuose, A plaukiu paskends savo svajose, Pasakyki, kodl mane palikai, Leidi tik svajoti, kai paliks rytai.

llkd 19

103

67. NORIAU A NUSKRISTI

NORIAU a nuskristi ten toli, toli... U jr - mari, u upi - vandenyn, Kur oia lama girios ir gieda vyturiai. Minties sparnais a skrendu ten toli... Brangios gimtins laukus, upes ir pievas, Pilies apleistas sienas noriau aplankyt. Tvyne, kaip sunku gyventi be tavs, 0 kad iaut ir man laims dienel, Kad a savo alel galiau aplankyt. Tvyne, kaip sunku gyventi be tavs... Oi gaila, gaila jaunysts t dien Svajoni t aving, svajoni t gili. Tvyne, kaip sunku gyventi be tavs... O kai ateina pavasaris avingas, Laktut sode iulba - prisimenu tave.

llkd 22

104

68. AK DALIS NELAIMINGA TU MANO

AK DALIS nelaiminga tu mano, Dalis nelaiminga partizano, Dien nakt tu mane kamuoji, Dien nakt varguose vaitoju. Ideginti namai gimtieji, Iveti Sibiran tvai, Partizano tik autuvas brolis, Ateitis - vien alti kapai. Mus mons galanda lieuviais, Mums duoda bandit vardus Partizano tik autuvas brolis, Ateitis - vien alti kapai. Kai miuose groja automatai, Aplinkui vien skraido mirtis, Prisimenu gimtj sodi, Mlynas mergaits akis. Kai mnuo dang pakilo, Partizanas mergait pamilo. Apie laim mergaitei kalbjo, O ryt kapuose jau guljo.

llkd 25

105

69. GIRD JAU KART MA VAIK

GIRDJAU kart ma vaik, Jis pra taip graiai mamos: Mamyt, nupirki man irgel, Graiausi irg i vis... Ir motinl jam nupirko, Graius cukrinius arkliukus, Bet jis graudiu balsu pravirko: Netikras, mama, is arklys... Mamyte, pirk man irgel A josiu gint savo alies, Mamyte, brangi em gint reiks! Danai sapnuodavo tas vaikas Graiausi irg i vis Ir pra jis Kald Senio, Kad jam atnet dovan. Ir gavo tas vaikas dovan Graius medinius arkliukus... Vl jis graudiu balsu pravirko; Netikras, mama, is arklys! Mamyte, pirk man irgel A josiu gint savo alies, Mamyte, brangi al gint reiks!
106

Ir jau prabgo daugel met, Linksma jaunyst jo veide, Jau stovi irgas pabalnotas, Bet motinl jo lidna. Dar maas bdams nesuprato, Kokia sunki mogaus dalia, Tik nujautimas jam pasak, Kad irgas j lyds kare. Neverki brangi mamyte irgelis tai lyds mane, A griu ir emel bus laisva!

llkd 28

107

70. TAI LAMA, TAI OIA

TAI lama, tai oia kakas paslaptingai, Lyg dain kas lidn dainuoja graudingai, Tai lama ilelis, rytel pabuds, Tai oia puels, vjel pajut. Kary, kodl ginklas rankoje suspaustas, Kodl nepaleidi, nors prieo paautas?.. Mieloji saulut jam lpas buiuoja, velnutis vjelis jam plaukus ukuoja. Guli kareivlis, ilely paautas, Jis piktojo prieo kulkels pagautas, Jo kruvinas veidas, atal lpels Ir jau nesivalgo mlynos akels. Per vis dienel ilely guljo, Tiktai vakarl draugai j ujo; Sukepus krauj nuplov upelis, Palaidojo kn altojoj emelj. Aura rytmetin tai j palydjo, velnutis vjelis o ir lamjo, Nuo bero akeli biro aarls, Jam galv lenk visos ilo gls.
108

Mergait jaunut, viena pasilikus, Rankeles sumus, ant ems parkritus, Rasotom akelm dang irjo Ir virpaniom lpom i mald kalbjo: Dieve Visagali, neleiski jam ti! Vardan Tavo valios viskas gali bti, Apsaugok nuo kulk ir nuo prauvimo, Leiski mylimajam grti tvyn!

llkd 29 pal. lap.

109

71. MIELA SESUTE, GRAI DAINELI

MIELA sesute, grai daineli A padainuoti daugel galiu, Tiktai ne iandien, tiktai ne iia, Toli nuo savo gimt nam... Miela sesute, duok balt rank, Pavelk mano melsvas akis, A tau priminsiu tvik brangi, Priminsiu tylias, ramias naktis. Tave motul dain imok, Supyn tavo ilk kasas, Man gi tvelis agr parod Derlingoj emj versti vagas... Dabar a klystu likimo vjuos, Tu miesto dulki dukt jauna, A tavo dalioj neturiu nieko, Tau gatvs juoko dar negana. Miela sesute, grai daineli Tau padainuoti daugel galiu, Tiktai ne iandien, tiktai ne iia Tau jas dainuosiu, nors ir praai... 110

llkd 30

72. TENAI, KUR TYRAI BEGALINIAI

TENAI, kur tyrai begaliniai, Kur mnesiena taip velni, Ten stovi miestas palapini, Ten ilsisi kari brys. Tik vienoje dar iburlis ia budi savanoris dar, Pasilgs savo motinls, Rymodamas rao laik jai: Mama, neverk ir nelidk baimingai... Mama, kareivis a laimingas, O jeigu sutemus ne su tavim, brangi, Gailiai neraudok, nes a tiktai tave, Svajoju vien tiktai tave...

llkd 31

111

73. SUDIEV, TVYNE MANO BRANGI

SUDIEV, tvyne mano brangi, Sudiev, sudiev - gal aminai... Ar dar kada ia sugriu, Tik tu, Dievuli, teinai. Lidna iandien apleisti tau Tvyn, kamer, draugus... Mokk kantriai, drsiai, lietuvi, Vaiuot Rusijos kratus. O kai a bsiu prie Uralo, Tenai tvyns ilgesiuos, Malda karta prie Visagalio, Daina lietuvika paguos. O kai ateis pavasarlis, Sugr ird ilgesys, Nubrauk, lietuvi, aarles, Tikk tvik sugrt. Ten ms prakaitas ilietas, Aplakst Sibiro kratus. inok, aukoja tai kiekvienas U gimtus tviks laukus.
112

O jei gulsiu ten numirs, Sibiro em sunkiai slgs, Dl to nebkim nusimin, Kiti tvynj liks laisvi. O kai laims tvyn kov, Trimitas laisvs auks visus, Sugr tad i svetur narsuoliai laisvus tviks namus...

llkd 34

113

74. DRSIAI YGIUOJAM MES, KARIAI

DRSIAI ygiuojam mes, kariai.., Prieai nebaiss mums nnai, Drsiai pirmyn, drsiai pirmyn, Mes Lietuvos kari briai Mar, mar - drsiai pirmyn, Mar, mar - kovos ugnin Prieai nebaiss mums nnai! Pasiryimas atkaklus, Drsa ir jgos lydi mus... Drsiai pirmyn, drsiai pirmyn, Mes Lietuvos kari briai Mar, mar - drsiai pirmyn, Mar, mar - kovos ugnin Prieai nebaiss mums nnai! Nors trenks perknai, kils audra, inom - laimti ms valia! Drsiai pirmyn, drsiai pirmyn Mes Lietuvos kari briai Mar, mar - drsiai pirmyn, Mar, mar - kovos ugnin, Prieai nebaiss mums nnai!
llkd 35

114

75. KO TAIP LIDNA, DAINULE

KO TAIP lidna, dainule, I krtins man veries, Gaila gli ar daineli, Ar pavasario ilgies? Ko balselis tavo virpa, Gal sesut gul kapuos, Gal bernelis jaunas mirta Karo tolimuos laukuos ? Jautri ird gal ugavo Gaili aar laai? Gal nalaitis pabuiavo, ird eid giliai? Skrisk, dainele, per laukel Ten, kur tviks laukai, Kur nalaii tvikl, Kvies vylingi j sapnai.

llkd 36

115

76. AUGO PUTINAS

AUGO putinas, augo aliavo, Skleid iedus prie saul baltai... Kai mergaits aplinkui dainavo, Sirpo uogos kaip kraujo laai. Kam tos uogos raudonos, J akuts taip plonos ? Kas prisegs prie irdies atminimui, Kas krtin j uogom papuo ? Daug mergaii pakrantj eups, Kaip lelij, balt ir augt, Veidais ydi kaip putinas visos Graesni neugirsi dain. Skamba dainos auksins I jausmingos krtins: Kam gi putinas teks, kas prisegs, iedais putino ird ugaus ? Visos graios ir, tvo augintos, Geltonsias sau pina kasas... Kaip aguona tarp linksmo jaunimo Vien Maryt nuvieia visas...
116

Jai baltveids pavydi, Jai ir putinas ydi, j iri visi, ko gi ji Taip nulidus ir taip nerami ? Vakar veidu kaip ro ydjo, O iandien nuleidus akis; Kaip glel, palinko nuo vjo, Neumiega ilgai naktimis. Ar nuo Juozo imoko, Kai suktin jie oko, Taip nulisti gailiai, sopuliai Neramino ir Juozo giliai. O dabokite ird, sesyts, Kai neiosit alius vainikus: Vienas odis, ird krits, Suavs nekaliausius jausmus. Kam sapn melagyst, Jums brangesn mergyst Tegul jums pavyds tos garbs Putinai, kai prie saul ibs.

llkd 37

117

77. KAIP GRAU MIKE

KAIP grau mike, Lietuvos lauke, Paslaptingai tyliame. Tarp oiani mik, imtamei uol, Lietuvis prisiglaus, kai skausmas suspaus. Jau nuo pat sen kryiuoi laik Mes kovojom tarp mik, Prieus mikan viliojom ir visus sudorojom, Tenebando lst ionai bolevikai. Nors mums bus sunku vargti be nam, Bet nesim tarp sav, Suoks laktuts rytais, lankys sess vakarais Ir Augiausias neapleis savo vaik... Neapleisim mes krato Lietuvos, Brangios tviks savos, Geriau ti tarp sav, nei vergaut prie svetim, ia nors kap tau supils ir aplankys...

llkd 38

118

78. GAUSKIT, TRIMITAI

GAUSKIT, trimitai, autant ryt, Skleiskit pavoj po vis al... Laikas atjo, stiprinkim brius, Stokim kov visi, kas tik galit Kovon, kovon, kovon, draugai Tvyn aukia mus! Greit paraku pakvips laukai Ir krauju raus dangus, Ir krauju raus dangus!.. Mes ikeliaujam pro sen pirki, Pro sen pirki, pro ali klev, Prieus sutiksim kruvinom vaim, Neverk, sesute, mes parkeliausim., Kovon, kovon, kovon, draugai Tvyn aukia mus! Greit paraku pakvips laukai Ir krauju raus dangus, Ir krauju raus dangus!..

llkd 39

119

79. TRYPIA JUODBRLIS

TRYPIA juodbrlis prie rt darelio vengia, nerimauja prie uosio tvoros, Gal jisai ir jauia, kad jau paskutin Kart jis atjojo lankyt mylimos... ia skambjo juokas ir aidjo dainos, Versi pro lang muzika grai. Ko iandien tyli lpos surakintos, Ko irdyje skausmas, nors gamta grai? Skaisti lietuvait sdjo prie lango, Klaussi alyv, seser dain: Ant pslt rank skamba broliam paniai Ir srovels kraujo teka i aizd... Surakintus brolius Sibiran ivar, Pabalnotus irgus pasim sau: Netekai tu brolio, mylimo bernelio, Vien tik irdies skausmas, lietuvaite, tau! aid ten mnulis, uogose ermukni, Tarp karpyt lap, keki raudon, Prie mergaits lovos ibjo vakut, Verk rudenlis jos jaun dien.
120

Gelsvas kasas lino puo vainiklis, Sueist krtin prideng ranka, Jos nekalt ird pervr du viai Tai enkavedisto lietuvio auka. Iskrido vjelis pasak klausytis Ant milino kapo, uolo tvirtaus Jis minjo amius praeities galingus, Raudojo likimo lietuvio sunkaus. Suauk garbingai mus visus prie ginkl, Mums jau nusibodo vergija iauri, Sskaitas suvesim su enkavedistais, Stalino saulut mums tokia blanki. Nuaidjo viai pirmi partizan, Sibavo krtinj graesn viltis, Nors nra to mio, kur auk nebt Partizanai narsiai grms su mirtim... Bt geriau numirti ant tvelio rank, Sess apkabintas - nejaustum skausm; Koks bt graus karstas rtom padabintas, Koks lengvas kapelis tvyns lauk... Vargai, motinle, nakt nemiegojai, Mylim snel kol uauginai, Veltui, motinle, rymai ant rankeli uvusio snelio kapo neinai...

80. TYLIOS RAMIOS RUDENS NAKTYS

TYLIOS ramios rudens naktys, viesus kelias lig vaigdi, Tylios, lidnos mano mintys Tave jaun palydiu... Palydiu juod al, Nebegriu niekad niekados, Negirdsiu tavo smuiko, O irdis raudos, raudos... Sudauei tu savo smuik briaunas juodos uolos; Sudauyt ms laim Rytas dulkmis uklos... Buvo dienos gintarins, Buvo naktys, kaip sapnai Mano slegianios krtins Nepaguosite sapnais...

llkd 41

122

81. KUR DUNDA PABKLAI

KUR dunda pabklai, kur skamba kardai, Ten Neris nea prakait kario, Tenai, tarp nyki poligono lauk, Slenka dienos jaunuio kareivio. Ten skamba daina skardiai po laukus, Aid vjelis nune laukus, Svajoja kareivis ant kranto Neries, Siela kyla ir skrenda dang... arvuot ar dvi, be eils, prie darb... Jis pamiro, sddams ant kranto... Tenai, tarp nyki poligono lauk, Slenka dienos jaunuio kareivio... Saulut jau leidos anapus daubos, O jis vis dar lauk, ilgjosi jos... Tenai, tarp nyki poligono lauk, Slenka dienos jaunuio kareivio.

llkd 43

123

82. SUPASI BALTOS LELIJOS

SUPASI baltos lelijos Ant eero bang, Merkiasi didels mlynos akys Nuo aar byrani... Mintys, tarytum uvdros, Kaink vejasi... Paslp balt mergels kn Vandens lelijose... Sunero nendrs pakrants, Ryto pabudintos... Apklotas alias ir pagalvs Paliko nejudintos. ypsos jaunamarts saul Kritolais mlynais, iandien sesut su pusrytliais Kakodl vlins...

llkd 44

124

83. LAUKUOSE DOBILAS RAUDONAS

LAUKUOSE dobilas raudonas, Laukuose rasos tviska, Medus ir meil lapais varva, Medus ir meil - viskas. Sugrki, jaunyste, alyvom suydk, Tavs a aukiuosi, sugrk ir pas[kubk]. Pamilo dobilas raudonas Balt lauk ramun Ir tyli mnesienos nakt Dainuoja susibr: Sugrki, jaunyste, alyvom suydk, Tavs a aukiuosi, sugrk ir paskubk. Mnulis spindi vandenly, Griel lankoj dejuoja, Nuskyniau balt ramunl Ir briau jos ieduose: Sugrki, jaunyste, alyvom suydk, Tavs a aukiuosi, sugrk ir paskubk.
125

Sakyk, maute ramunle, Ar laim dar sugr ? Ar a dar kart pamatysiu Jos mlynas akis. Sugrki, jaunyste, alyvom suydk, Tavs a aukiuosi, sugrk ir paskubk. Mnulis baltu spindulliu Jos blakstienas palies, O ant mano nameli vart Mirtis gedul ties... Sugrki, jaunyste, alyvom suydk, Tavs a aukiuosi, sugrk ir paskubk. Papieviais vasara tik rieda, iedai vl prasiskleis, Bet a nerasiu tavo pd Ant asfalto akmens. Sugrki, jaunyste, alyvom suydk, Tavs a aukiuosi, sugrk ir paskubk. Laukuose dobilas pavargs, Laukuose plienas tviska, Mirtis ir meil lapais varva Mirtis ir meil - viskas. Negrki, jaunyste, jau tu pavlavai, Nuvyto ramun, negr jau tie laikai...

llkd 45

126

84. NEBELAUK, MOTULE

NEBELAUK, motule, nebelauk prie vart, Nebelauk, motule, drobes ausdama, vaigds man paskyr kit nauj keli Ir iandien tau, motule, a jau svetima. Iskridau aen lyg melsvasai drugelis, A, tyliai sudievu tarus, iskridau basa, Mano irdies skausmo nieks suprast negali, Nebent sidabrin rytmeio rasa. Nebelauk, motule, nesimelsk prie kryiaus, Nebelauk pareinant dulktu keliu, Ineiau pasaulin skausm did, kart Ir nebesugriu ied takeliu. Atmenu a visk: t spindint; ryt, Pasakas sektsias vien daus alies, Tj tavo meil rom nusagstyt, Atmenu, motule, kai pynei kasas...

llkd 46

127

85. PLAUKIA NEMUNAS PATVINS

PLAUKIA Nemunas patvins, Skamba daina, kari daina, Tai reikia meil brangios tvyns, Kaip mergul mylima. Cit, neverki, mergule, Mylk mane ir lauk mans, Kada sugriu a linksmas vliai, Tada vl bsime drauge. A budiu alies sargyboj, Tu bk rami, tu bk smagi, Nemindios prieai ali sodyb, U j mes stosime visi. Kai kovon paauks trimitai, Tai bus kova, baisi kova... Karygiai ms kovoj ugdyti... engia atgimus Lietuvai

llkd 48

128

86. DUNDA, TRANKOSI GRIAUSTINIAI

DUNDA, trankosi griaustiniai, Blykioja aibai, U tave, brangi tvyne, engsime linksmai. ydi obelys prie kelio, ydi ir yds, Sns u tave, alele, ia tvirtai stovs... Ms ygis: drsiai kilti, Skrist su sakalais, enk naujais tvyns tiltais, Viekeliais plaiais...

llkd 49

129

87. VJAS VILPIA, PROPELERIAI KAUKIA

VJAS vilpia, propeleriai kaukia, Eskadril pakilo augtai, Melsvos akys suibo pro kauk Sudiev, eme, angarai, laukai... Sudiev, tu aerodrome avingas Man pasaulis dar yra platus, Vjas skruostus glosto ir buiuoja, Ir vilioja skristi dausas... A nuskrisiu tenai, kur gimtoji sodyba, Kur gyvena moiut sena, A apsuksiu iauri mirties kilp, Lai pamato mano mylima... Man nebaisi kulkosvaidi daina, Nebaugins patrank sviediniai U tvyn Lietuv brangiausi Guldo galvas broliai lietuviai...

llkd 50

130

88. DANAI MES KLAUSIAM VIENAS KITO

DANAI mes klausiam vienas kito, Kodl mums taip graudu ? Kodl iandien mes netekom Ger savo draug ? Kai leisis saulut alelj svetimoj, Sugrki mintimis tvynn Lietuvon... Kai vjas puia, taip ilgu, ilgu, Taip lidna, neramu, aliam pavasariui atjus, Iklysti i nam... Kai leisis saulut alelj svetimoj, Sugrki mintimis tvynn Lietuvon... Gyvenimo ir laisvs trokta Kiekvieno ms irdis, Sugrus vl tvikl, Pavasaris nuvis... Kai leisis saulut alelj svetimoj, Sugrki mintimis tvynn Lietuvon...
131

Danai bus skausmo, nebus kam skstis Juod mini tvano, Tik tviks aliasis uosis Nuolat primins tave. Kai leisis saulut alelj svetimoj, Sugrki mintimis tvynn Lietuvon... Visi mes mylim juod em Ir Nemuno krantus, Ir kitas joks pasaulio kratas Tvyns neatstos. Kai leisis saulut alelj svetimoj, Sugrki mintimis tvynn Lietuvon...

llkd 51

132

89. O MYLIMAS PAVASARI

O, MYLIMAS pavasari Kai tu atjosi drsiai, Tai, mylimas pavasari, Mans jau neberasi - tra-lia-lia... Sustabds juodbr staiga, em pairsi... Kai em taps iedais marga, A diemediu ydsiu - tra-lia-lia.. Kai em taps iedais marga, A diemediu ydsiu, Kai prieai tvik naikins, Poem jai sudsiu - tra-lia-lia... O kai jau prieai jau nenaikins, Brangij ms al, Tada linksmai dainuosim aliam rt darely - tra-lia-lia...

llkd 52

133

90. OI NEVERK, MOTINLE, KAD JAUNAS SNUS

OI NEVERK, motinle, kad jaunas snus us nuo rankos ekistiko vilko, Kad ant grindinio kieto palaidotas bus, Mestas paniekai Stalino vieai... Nebelauyk sau rank, kai imtai iandien I sielvarto verkia ir lauo, Kol ibs i Maskvos penkiakamp vaigd, Tol mes degsim ant kruvino lauo... Tarp alij mik iba ms pulkai, Mes kiekvienas su jais praygiuojam: Ms keliai kruvini, knais grsti takai, Bet tvynei - tai mes nemeluojami Nebeverk, motinle, kad tavo snus Sudraskytas guls prie ventoriaus, Nebe amiams i priespauda tvikei bus, J ne amiams mums rusai ukor...

llkd 53

134

91. ALIUOJA SODYBOS


(gaida, kaip " kov, kov)

ALIUOJA sodybos ir rtos dareliuos, Ir oia vjelis tyliais vakarais, Tik jaun lietuvio dar gelia irdel Ivyko tolius savi tremtiniais. Aplaist emel raudoms ir dejonms, Paliko tvyn mirties dvelkime, Ivyko didion ir vargingon kelionn, Suspausti be oro plieno veime... Be gailesio ms sodybas kapojo Ir drask lizdel eimynos maos, Su aarom krito beirdiam po koj: Palikit, nevekit ms i Lietuvos. Bet kietosios irdys raud negirdjo, Maldos nenorjo suprast tremtini, Tik skundas beribis arimais nujo Tolyn nuo tvyns, nuo gimt nam. Tuiam sodiuj liko alyvos ibal, Po langu nusvir jurgin iedai, O tekantis rytas jiems atne dali Palikti tvyn, ir gal aminai...
135

Upelio pakrantj nalaits nuvyto, O Nemunu skrido lietuvio rauda, Ir o lidnai alias mikas t ryt, Po ilus tamsiuosius pleveno skriauda. Kuriuos neitrauk mirtis dar i tarpo, Kurie sapnuos mato gimtuosius laukus, Igirsite skambes dar Laisvs Varpo, Sugrit tvynn, sugrit pas mus...

llkd 54

136

92. ANT KRANTO VILIJOS GLTO

ANT kranto Vilijos glto, Paklus dang rankas, Stovjo jauna lietuvait Ir kalbino altas bangas. O bangos, lengvuts js bangos, Kam plaunat smltus krantus? Sakykit jaunai lietuvaitei, Ar ilgai dar ksiu vargus ? Suaudo ms mylimus brolius, Palieka ms seses vienas, Ir mindioja rt darel Ir kartu laimingas dienas. Ipl mums brangi tvyn, Imt i ki sav, Paliko tvyn varguose, O mones kanioj be nam... Sugaud bunkerius grda, Marina badu ir aliu. Pravirko sena motinl, O ses apalpo kartu...
137

U skriaud ir varg pradt, Nuveisim savus ginklelius, U sesi darel imint, Nuskinsim laisv kelius. Tikiuosi, iksiu vargel U ses tvyns mikuos, Sugriu pas tave, mergaite, Su laisve brangios Lietuvos.

llkd 55

138

93. KAD NE AUKSINS VASAROS

KAD ne auksins vasaros, Ne mlynos vosilkos, Nebtume atj ia, Kur slenka dienos pilkos. Ijom pernai vasar, Daugiau jau nebegrim, yds vosilkos mlynai, Bet j nebematysim! Palikom mes tas krykeles Ir visa, k turjome Jaunyst, juok, aaras Ir meil, k myljome.

llkd 56

139

ATLIKS PAREIG TVYNEI

94. ATLIKS PAREIG TVYNEI

ATLIKS pareig tvynei, Narsus kary, tu prauvai, Nors mums laisv keli skynei Neino nieks, kas tu buvai... Laimingo nesulauks ryto, Narsus kary, tu prauvai, Tu ugesai, kai laisv vito, Laimjai kov, bet ne sau... Akis ne motina uspaud, Prie kapo neverk sesuo... Kovos lauke granatos gaud, Raudojo kanos ruduo. Atj gimins prie kapo, Neino, kad tai tu esi... Tau motina tvyn tapo, O tavo broliai mes visi. Tauta tau gra vard skyr Neinomu kariu tapai! Garb per amius tau, didvyri, Mirtim mums laisv atpirkai!

llkd 8 tauras (59)

143

95. AR IGIRSIM AIDUS DIEN LAIMS

Kazimieraiiui

Ar igirsim aidus dien laims, Ar bus svetimas mums ilgesys, Ar bus sots ms budeliai kraujo Padids nalaitli brys... Js nekaltinkit mans, neklauskit, Dlko lidna ir niri diena, A seniai umirau skard juok, J pakeitus kania taip dana... Kur tekj' tamsiaakis upelis, Ajarais klost savo krantus, Tenai uvo ms vadas brangiausias, Apliejo krauju bereli lapus... Permaai mes tave gal myljom, Nesupratom, kiek tu vertas buvai. I vis nepatikom, o mielas, Kad tu vienas, tik vienas uvai... Kai aliamikio egli virnes Saul nubr aukso rasa, Nubuiavs tvyns emel, Ugesai tu, ms viltis visa...
144

Nutilkit, diaugsmingosios dainos, Pravirkim nuoirdiai visi, Nra, kas pakeist jo viet, Baisi ms dalia, oi baisi... Kruvinais kanios kryiais pakilkit, Prisikelkit, Lietuvos milinai! Ar Jums neslegia aaros kapo, Argi rams, ar salds sapnai? Neireikiu a odiais to skausmo, Kur kenia manoji irdis! aizda mano tvyns bebals Niekada, niekada neugis...

tauras (60)

145

96. TU VADAS BUVAI VETERAN

Mykolui

Jonui

TU vadas buvai veteran, Skrajodavai vir vanden, Bet vistik toks artimas, mielas, Myltojau liaudies dain! Sakalai suplasnodavo plieno, Ir kildavot js erdves, Ir rengte garb tvynei, Kuri jus per amius regs! Lietuv atjo rusai, Nutilo motor daina, Ir vl surakinta, be laisvs Grauol tvyn, jauna! Irinkot beribj graiausias vaigdes puoti garbanas jos, Dabar krauju savo aplaistt emel ventos Lietuvos! Dievulis tavs pagailjo, Neleido tau vargt su viltim, O meil tvynei brangiausiai Parodei didvyrio mirtim!
146

Ir kraujo laelis kiekvienas, Ilietas ant miko gli, Angina tvynei didvyrius, O eis jie tavuoju keliu.... Oi plat pasauli inojai, Bet laims njai ten jiekot, Utai tavim kartos didiuosis tai tikras snus Lietuvos! Netekom taip mylimo vado, Ipl nelemta mirtis... Bet jis mus utars pas Augiaus, Ir taps ms viesesn viltis!

tauras (61)

147

97. KADA SIAUB PIKTI KRYIUOIAI

arnui

KADA siaub pikti kryiuoiai Brangij em Lietuvos, Ivyti juos paauk brolius arnas, vadas Dainavos. . Ir nugaljs ar prie, Jis krito pabaigoj kovos, Kad vl po imtmei atgimt Atkerint prieams ms tautos! Ant rank skamba plieno paniai, Lietuviai kenia vl varguos; eimininkauja atjnai Igelbt gali tik dangus! Ir atgim dvasia arnas, kov ragino visus: Oi susipraskit laiku, broliai, Raudonas slibinas baisus! Ir renkasi brys po brio, Kur nera uolai venti, Tai narss, kaip litai, lietuviai Kovon arno paaukti.
148

Dukart sutiks buvo mirt, Bet gelbjo vis Apvaizda. Dabar ipl... o mums liko irdy kraujuojanti aizda. Drsuolis Vado adjutantas Tauro apygardos garsios Ugeso paioje jaunystj Nuo kulkos budelio arios... Akis ubr jam tironai eme ventosios Lietuvos... Pelnei tu kankinio vainik Ant savo kruvinos galvos... Kraujai sisunk em Bijn ieduose svyruos Grsis laisve vl tvyn, Kai sess jaunos udainuos...

tauras (62)

149

98. NETROKAI TU TI

Skirgaudui

NETROKAI tu ti, o Dieve brangiausias! Kai ydi alyvos, o kvapas ied Braido po sodi rasom nusiprauss Ir dingsta su aidu gegus mald... Kai balzganas rkas nuo miko pakyla Ir bga per pievas vingiuotais takeliais, vaigdtoj padangj, maldingai nutils, Nejudina lap Sekmini berelis... Gegul nerimsta - ji krykia, kvatoja Ir primena sesei vestuves ir krait, Gimtiniam sodely lietuvio artojo, Baltai pasipuous, usndo vynait... Laktut pajuokia, vaitoja, dejuoja, Jos sielvarto pilnas ir krmas, ir gojus.. Ar liksi tu viskam nirus ir abuojas, Kai mikas ir laukas skardena ir groja? ... Ir toki nakt svaigulingo imo Pripild tratjimas vino ir plieno... Klupai tu ant juodo tvyns arimo, J buvo daugyb, o tu ten tik vienas...
150

Ugnim tu ugn ir plienu vin, Blakeisi, kaip aras padangi, paautas, Kai gelsv purien rausvai padabino S k i r g a u d o kartas ir kruvinas sriautas... Jie geria u "pergal", aipos, kvatojas, O tau tiktai kraujas ir skausmas ant lp... U ateit viesi ir laisv rytoj "Vilk geleini" dar vienas sklupo...

tauras (63)

151

99. MENU, ATSKRIDOT JS PER SNIEG

Arui

MENU, atskridot js per snieg Baltuiai, tartum angelai, viet roiniai skaists skruostai, Tu skundeisi, kad sualai... Suildiau tau rankas ugeltas, Tu ant peties man usndai... Sakei, gri, kai yds sodai Tada rymosime ilgai... Sugrk, Aruk, po mano langui Jau ydi obelis balta, Juk tavo garbanoms priklauso Didesn jos ied dalis. Dabar ryte saulut nesiypso, Neskamba dainos vyturi, Ateis sesut aarota, Netekus broli keturi. Per dienas debesliai verkia, J plov kruvinas aizdas, alia tavs sesut alpsta... Atsiliepk, ar girdi raudas ?...
152

Ir ko tyli, ko nesiskundi Tu prieu - budeliu iauriu... Ar dar emelei nepakanka Krauj ir aar gaili?.. Iblyko lidnas mano veidas, dubo akys man giliai, Ir tiek nakt nebemiegojau, O tu dar vis neatjai...

llkd 57 tauras 23 (64)

153

100. O PRAKEIKTI!

Varnui

O PRAKEIKTI! kiek skausmo man suklt, Kurio neperne mylinti irdis. Tvynei laisv gyn, sta sns, Kokia didinga kankinio mirtis! Ipl j, jis nesugr niekuomet, Pavasario ieduos nesiypsos, Bet kas, bet kas dabar gi stos jo vieton Ir kas dl ms laims tiek kovos ?! Primins man j kiekvienas miko takas, Kiekvienas medis, palenkta aka, Taip neseniai jisai ia linksmas jo... Dabar gi Trako - jis antra auka! J nupraus baltai, baltai lietutis Ir mneslis nubuiavo paslapia... J auk, adino tiek daug gegui... Nekels, negr - saldi jam jo kania!..

tauras(65)

154

101. NEMUNLIO BANGOS TAVE SUAVJO


Martynukui

NEMUNLIO bangos tave suavjo, ird tau ubr muzika iog, Kur gi dingo ypsnis, aids tavo lpom, Kur malonus vilgsnis mlyn aki? Pietvjui paliepus, bangos dailiai oka, Laim tau daug ada, nabda vis "myliu!" Meiliai glamonja, glaudia ir buiuoja Netikk, jos turi daugel vyli... Netikk krantams tiems, netikk iedeliams, Netikk tai raudai svyrani ber... Nerakyk serbent kvepiani vilionm, i, - saulut teka, kaip grau, grau... Tavs nenuvyl Nemunlio bangos, Neapvyl viltys, pietvjis velnus, Bet tave apvyl ydinios pakrants: Savyje jos slp budelius iaurius... Tau ramun lenkias prie ledini lp, Mielas grups Vade, karygy narsus! Sueistas daug kart, daug kov laimjs, Gimtajam kaimely parinkai kapus...

tauras (66)

155

102. TAVE PAINAU, YDINT SODAMS

Vanagui

TAVE painau ydint sodams, ilkinms ibutms mik; Tada linksmai juoks geguts Ir krito iedai ant tak... Ir skyniau iedus a alyv, ibuoklms tau irg kaiiau... Tu sakei: - Prays laisv su rom... O a viltimi gyvenau... Kodl nelankei ms kaimo, Ln samanotais stogais? iriu, gal parodys man laim Lelijoms papuoti langai... Kur krito laai tavo kraujo, Ten baltos ramuns yds... Apie drs tavo ir ygius Vien kapas tavasis kalbs... A tave taip gerai painojau... Linksm veid, malonias akis... Kai gatvje maiau - isigyniau: ia ne jis, - nepakeis taip mirtis!
156

tauras (67)

103. U PRAGARO KANIAS BAISESNIS

Bastnui

U pragaro kanias baisesnis Ms sielvartas it dien, Kada paguld partizan Ilst ant gatvs akmen... Mus budeliai igert priveria Paius kariausius j nuodus: Nuo aar aptemsta akys, Pavergia prot ir jausmus... Manoj irdy ugnis liepsnoja viesesn, kaip viesi diena, Baisi kani tu nepabgs, Tu ugesai su ypsena... Uels takai, kuriuos numynei, Nubers juos obelys iedais Tos amiams uiauptos jau lpos Su brangiais laisvs paadais... Tu ijai neinomybn Surast sau poilsio ramaus... Tai pasakyk, kam pasiguosti, Kas mane nuoirdiai ujaus?..
157

Maniau linksi linksm veni, ibui puokt mlyn... Vietoj diaugsm, irdis man alpsta Nuo neapsakom kani... Bet a tavs ilgai dar lauksiu, Gal tyliais ingsniais sugri... Arba sakyk, kur tave rasiau, Kur tu mane pasitiksi ? !

tauras (68)

158

104. OI ATSIBUSK, SNELI

Kktui

OI atsibusk, sneli, Praverk ydrias akis, Utark savo tvel Tironai ukankinsi Ar negirdi tu klyksmo Ir smgi taip dan, Ar nedrumsia jos raudos Tavo saldi sapn?.. Dlko likimas tavo Toks vrikas, iaurus? U k tave be laiko Nuvar kapus ? Tu neskriaudei, neplei, Neudei nekalt, U k tave paguld Ant akmen kiet ? Supyl tau kapel Tvelis kalinys Ir aarom aplaist Bedalis tremtinys...

tauras (69)

159

105. TIEK DAUG TU KOV JAU LAIMJAI

Laknui

TIEK daug tu kov jau laimjai, Miriai drsiai velgei akis. Vyrai od vykd kiekvien, Nes j vadas niekuomet neklys... Kas parinks mums pozicijai viet, Kada pulti, kas mums sakys... Kas mirtaniam lpas buiuot, Jei vadas umerkt akis ? Palikai bsim didvyr sn, Lavon karygs monos, pergal keli mums skynei, Negaildamas gyvybs savos... Bet likimas buvo tau nuskyrs, Kad geguy nutilt irdis. Gedtum, kada yds sodai, Ugestum, kai em nuvis... Ore aid dar pirmosios snaigs, Nedrsiai jos deng takus. Tu nuvargs ramiai sau ilsjais, O budeliai ruo kapus...
160

Kovojai prie jg nelygi, Vereisi per prie eiles... Pain, jie staug i diaugsmo, Skaudias tau atvr aizdas... Srovm i aizd vers kraujas, Sukaups paskutines jgas, Nuklojai sau keli lavonais Ir pasiekei miko tankmes... Krito kulkos ir prieai artjo, I skausmo tau alpo irdis: Paimkit mane, broliai brangieji, Rads prieas iauriai nukankins! Bet js dl mans galit ti, Mane vien palikite ia. Granatom nuo budeli ginsiuos, Gal greit pasibaigs man kania...

tauras (70)

161

106. TU IJAI I PAAUKIMO

ekui

TU ijai i paaukimo, Praeitis tavo nebaisi, Tu ijai parnet mums laisvs, Bet niekuomet nesugri... Buvai drsus ir pasirys, Arioj kovoj nepavargai, Buvai tu linksmas ir laimingas, Tavo didvyriki darbai... Pusantr met tave slapst Gimtosios tviks mikai, Kada smtkelis mat, Raudojo krykeli klevai... Ilgai stovs prie kelio kryius: it pakeisime kitu Jis liudys: ia tekjo kraujas Lietuvi broli nekalt... Sidabro snaigs dengia veid Ir garbanas viesios galvos. Tu mus nuo budeli apgynei, Kuris dabar tave atstos...
162

Kai paskutin kart skyreis, Tu lyg juokais man pasakei: Jeigu a siu, negedk tu, Neverki, kaip kit verkei... Atleisk, tavs nepaklausysiu, Raudosiu, kiek man jgos leis. Pati eisiu ir kitus kviesiu Tavo mintais laisvs keliais!

tauras (71)

163

107. JAU VL APSINIAUK, PRAVIRKO PADANG Milinui

JAU vl apsiniauk, pravirko padang Ir mto griaustinis aibus. Paliks nalaiiais sav vyr br Ant gatvs ms vadas brangus... Nors budeliai iaurs, bet niekint nedrsta, Jis guli visam aunume: Roanius su kryium jam puoia krtin, Ugims, lyg skausmo sapne... Ir kiek daug kautyni tu esi laimjs, Jg tiek daug teik dangus... Dabar palai tu, lyg iedas nuo vjo, O M i l i n e , mielas, brangus... Ir ino tironai, kad buvai tu vadas, Tai idav laipsniai, enklai... Tiktai jie neino, koks kertas j laukia Ir kuo umoks jie u tai... S t r a z d u k a s , lyg miegui sumerks blakstienas, alia tavs ilsis tamus. Prie ko priglaus galvas senieji tveliai? Juk jis j vienturtis snus! tauras (72)
164

108. GALGI MNUO TVELIS TAU

Vilkui

GALGI mnuo tvelis tau, Mielas snau ydryns ? Pauki takais tu atjai Gint stanios tvyns. Buvai nuo budeli toli, Pas juos negrt galjai, Bet tau irdis nerimo vis, Tvyn tu myljai... vaigdt nakt, ant pei Iskleids paraiut, Tu nusileidai puyne aliam, aliam, kaip rta! Buvai nepaprastai drsus, Ilgdavais kovoti. Sakydavai: - A tam grau, Kad save paaukoti'... Kai idavik drebul Koketikai narjo, Jos uavtas usndai, T prieas pastebjo...

Tikrai, lyg vilkas, grmeis tu, Kol ovini turjai, Paskutiniuoju pats save mirt palydjai! Erdvi keliais neskrisi Su ilko paraiutu, Jei inot, sess, kap jo, Prisekite daug rt... Jo verk mnuo ir naktis, Egl sesuo vaitojo, Nebesulauk laisvs jis, Neisipild svajos!..

llkd 42 tauras 26 (73)

166

109. TU INAI BE ODI, MANO KOVOS DRAUGE Juozui Daumantui

T U inai be odi, mano kovos drauge, Kad mudviem neliko pasirinkt keli Ir kad ms irdys aknimis suaug, Tartom jaunos puys ant uol plik!.. Nors mus audros blak, lau ir sibavo, Tavo broliai krito, mano ryt gal kris, Bet palietas kraujas u tvyn savo Ilaikys per amius gyvas ms aknis! I kuri stiprybs semsis sau artojas, Ateities poetai kvpimo gaus! Ms broli kraujas, tai tra rytojui, Tai gyvybs sultys bsimo mogaus!..

staneika 12

167

110. SKAISTI SAUL LEIDOS VAKARO GELMSE

SKAISTI saul leidos vakaro gelmse, Jos ilgi eliai tiessi toli, Jaunas partizanas guljo kraujuose, Mir jis u laisv brangios Lietuvos... Jau ant jo krtins vysta sesi gls, Merkias jo blakstienos, merkias aminai, Merkias melsvos akys, tartum lino iedas, Netoli jo ypsos balti jazminai... Netoli jo stovi beras svyruonlis, Ir jo ilgos kasos supasi tyliai, Ir kiekvien ryt, saulei utekjus, Aarom sidabro verkia jo gailiai. Netoli jo kapo nara rugi laukas, J pribrend varpos lenkiasi prie jo Lenkias piev gls ir laukai alieji, Ir visas pasaulis lenkiasi tik jam. Jo galva nusvirus ant piev gleli, velnus vjas glosto plauk garbanas, Jo susting lpos netaria odelio, Sesuo nei moiut jojo neberas...
168

Jau pro tirt migl auta viesus rytas, Jau laisvai kvpuokit, tvyns kariai, Broliai - partizanai, laisv ikovoj, Ilskits rams tvyns laukuos...

llkd 58 tauras 26 (74)

169

111. KALNIKS MIS

I SLINKO taip ms audringo gyvenimo dienos, aly viepatavo beird klasta, Ir keturiasdeimt penktaisiais metais Atskrido geguis gltais laukais. Audroj ir perknuos, ir parako dmuos Nubarst pakrantes geguis iedais, Ir lygiai eiolikt dien geguio Aplakst juo verdanio kraujo laais... Ryt, dar vos tik aurelei pabrkus, Jau trauk nuo Simno pulkai kraugeri. Veiduose su ypsena viekeliu eng, Neman, kad laukia mirtis ir kapai... Jie apgul Kalniki mik, lyg rkas, Rytuose tekjo saulut lidna, O medi virnse viesulai kauk, Nes krito pirmoji tvyns aukai.. Kulkosvaidiai grojo meliodijas lidnas, Juos vald karygiai, alies sakalai, Briai bolevik, igird j dain, Umerk niekingas akis aminai.
170

Kautynms beverdant, pakalnj suunka: "Ura!" ir vl puola kaln staiga. I kalno "valioj" pakaln atsako, J kius palydi granat griausmai. Dudeno kulkosvaidiai, griaud perknai, Ir kryium suvirto svyruokliai berai. Kulkosvaidiams grojant, Puel pravirko, Pakirto beird j prieo kulka... Taip itis dien kulkosvaidiai grojo, Pakalnje pldo lavonai kraujuos. Aptemo saulut ir mirtanios lpos Augtam kalne tar: "Tvyne, sudiev!" Saulutei beskstant gilum miko Daug karygi krito u al tv, J kraujas u tviks laisv tekjo, O irdis sukaust kapai elmen... Nors melsvosios akys jaunysts ugeso Geguio baltj ied nematys: Ilgai mins prieas t m ir viet, Kur grms, kaip litas, "Lakno brys"!

tauras(75)

171

II.

ALIAJAM geguy skleids obel iedai, iaurs rusai mus upuol Kalniki mike, Stoj kov partizanai, laisvs sakalai, U tv ems rytoj kovsi narsiai. Ir prabilo ms ginklai karta ugnimi, Krito prie tankios eils, retjo vilnis, Krito egli alios akos, kulkos tarpe ms: Suvaitojo alias mikas: "Gaila, vyrai, js!" Ir apsupo vis mik azijatai tie, Vienas tikslas mums beliko: mirti ar laimt. Krito kovoje didvyriai su skausmu irdy, I krtins liejos kraujas. Ak, kulka iauri! Vakaras kaskart artja nedamas sapnus, Prieai, kaip vilkai siut, didino skausmus Aplink gaub dm rkas, sueist skausmai, ali olynai nuo kraujo dasi rausvai. Baigsi kova iaurioji kraujo aukose, Lpos mirtani kartojo: "Sudiev, Lietuva! Sudiev, tti ir motule, broli, sesele, Sudiev, mylima mergele - jau negriu, ne!" 172

Vai nuskriski, balandli, gimtus namus, Parnek mylimam tveliui, kad negr snus. Sakyk mylimai mergaitei, kad jau neateis Josios mielas bernulis iltais vakarais. Js mus laidot negalsit, vien tik irdys verkt gals, Iniekinti ms lavonai gatvse guls. Mus palaidos ms prieai tamsiom naktimis, Uleis uakt kap dagiais, olmis. Sese, pink vainik ali, atnek paslapia, Broli, juod medio kryi pastatyk nakia. Tu, laktute, aplankyki kap vakarais, Suok dainel lidn, graudi nakt ir rytais. Js, mieli draugai, kovokit, vykit plikus, Kada bus laisva tvyn ir mums lengviau bus. Tada plevsuos trispalv boktuos Lietuvos, Ir linksmas dainas sesuts laisvje dainuos. Dainuok, sese, i dainel "Kalniks mys" ia kovojo mylimasis ir ia uvo jis...
1946

tauras (75)

173

III.

KAS graiau ant ems u gegus ryt, Kada pauki giesms adina tave; Ir jauti, kai iedas vjo nurakytas Glosto tavo ird Viepaties ranka... tai, irk, kaip saul ypsosi maloniai Ir sidabras krinta ant gelsv kas! Bet kodl, Puele, rkas toks raudonas, Tartum iltas kraujas, slenka i ryt?.. a! klausyk, Lakne, girdi - em dunda, Viekeliu nuo Simno tank esys... Virpa rausvos lpos, virpa ne pagundai, Ne i baims vyrui suvirpa irdis... Lyg jauni ereliai, viens kit iri, Pro ausis praiuoia vjas neramus; Eik, Lakne mielas, sisk yg br, Nepamirk Puels sisti valgus. Greitos, lyg balandiai, grta valg inios, Atskrenda Puel palaidais plaukais Viekeliu nuo Simno rus mini minios Alytaus ir Sein siuniami pulkai! 174

Ginsims lig vieno, kaip Pilnai gyns, Paskutin v tau, irdie, skiriu: Tegul itos puys pasakys tvynei, Kad lietuvis niekad nemir vergu! Lieknos puys skilo, berai virto kryiais, Kraujo ups liejos Kalniks miku; Daug jaun berneli namus negro, Nesugro sess - uvo jos kartu...

alantas 7

175

112. MIS RAIUPIO LAUKUOS

Lito

Briui

LIEPOS trisdeimt dien, Saulei krintant u mik, Nuaidjo vi salvs Virum Raiupio lauk. Aplink nera rugi laukas Ir visur grai gamta, Bet jos gro tuoj ugriuvo Kraujo troktanti minia. Apsup aplink sodyb Azijatai kraugeriai; Ms broliams tikslas liko: Stot kov atvirai. Aplink girdis rstus riksmas Ir jie puola voromis. Narsaus L i t o brio vyrai Jiems atsako ugnimi. Vienos voros krito emn, Aukas pakeit tuojaus: Ms vyr atkaklumas Juos naikino dar iauriau.
176

Vakarui kaskart artjant, Neant jiems saldius sapnus, a l m a s tyliai sudejavo Atsisveikindamas juos. Tuoj sodyboj kilo gaisras, Ugnis pltsi tolyn, Suvaitojs plaiaakis Krito J o v a r a s ugnin. Pasigirdo tuoj sprogimas, auksmas nustelb vius: Vyrai, stam u tvyn! A i d a s auk draugus. Degant tvartui ir liepsnojant, viams aidint vis reiau, Ten sukniubo a i b o knas Liepsnos, dm skuriuos. Paskutini kart L a k n a s Mat saul ir laukus, Sunabdjo "amen tvynei!" Ir nuskrido pas draugus. L i t a s mat, kad jau krito Paskutiniai jo draugai, Bet jis kovs, kol nurimo Jo krtin aminai. Sasnavoj, prie valsiaus mro, Gulint broliams karygiams, Patekjo vir mnulis, Lidnu veidu viet juos.
177

Prieai budeliai dar mat, Kad lietuvis yr narsus, U tvyn savo brangi Moka mirti jis ramus. Dar ilgai mins barbarai Lygius Raiupio laukus, Geleinio Vilko vyrus, Kurs paguld j brius...

atskiri lap. (75 a)

178

II.

VAKARUOS saulut semia Pabuiavimas mik, Nuo kaitr kaitus em Virpsta ilgesiu aistr. Lyg balandiai juod giri, Pilkos paukts sutem, Skrenda narss L i t o vyrai Aplankyt gimt nam. Raiupio laukai vilioja, iedas vaiina medum, Rugi varpos jiems pakloja Minkt guol po dangum. Vjas glosto ir liliuoja, Tartum motina sena; ieno kvapas ibuiuoja, Lyg mergel mylima. Bet staiga sudunda laukas, Klykia knyvis ties bala, I vis ali atplaukia Kraujo alkana minia.
179

Saul kruvina sustingsta, em sudreba baugti, vi salvje pradingsta Maldos odiai nebaigti. I aizd sruvena kraujas, Stingsta pirtai kruvini, Be vilties laimti kaujas L i t o grup neskaitli. Krinta a l m a s plaiapetis, Lta J o v a r a s staiga Ir, granat vos imets, i e d a s skleidiasi alia. Paskutin prieui kirt Kerta a i b a s i peties; Rankos ima A i d u i stingti, Kraujas sunkias i irdies. Karti vamzdiai spjaudo dmus, Dega girios ir namai; Sparnus suglaudia L a k n a s Prie emels aminai. Nuo lauk jau driekias rkas, Kyla mnuo i mik; Paskutinis krinta L i t a s Vadas laisvs sakal. iltas kraujas dar garuoja, Dar sruvena i aizd; Juodi paukiai suplasnoja Virum Raiupio lauk.
180

Laikas slinks ami tol, Rugio grdas noks ir birs. Js ygio, laisvs broliai, Tvikl nepamir!

alantas 5

181

113. TEN PRIE MIKO, PRIE PUYNO

TEN, prie miko, prie puyno, Tarp aliuojani mik, Kulka kirto partizan, Kurs kovojo dl tv. Veidas jo labai ibals, Lpose matyt kania. Pasakyki, partizane, Kas nuud tave ia? A lietuvis buvau tikras Ir kovojau dl tv, Atsirado idavikas, Neilaik paslapi. A kovojau dl tvyns, Dl mergaits mylimos, O dabar tariu sudiev jai, Daugiau nematysiu jos. Mergule, lelijle, Man kapel apsodink, Mano senai motinlei irdul suramink!
182

Tu, stribiteli iaurusis, Mano kapo nedarkyk Ir padto jos kryelio Tu i kapo nevartyk! Juk ir tu esi lietuvis, Ir tu gims Lietuvoj, Dabar esi idavikas, Gal nr proto tau galvoj... Js, bemoksliai ir bedieviai, Esat girtuokli tv, Js iplt sesi irdis, Turt i moni nam. Netoli jau ir tas laikas, Netoli ta valanda, Kada visiems komunistams Nusiris emyn galva.

tauras (76)

183

114. ALYV AKOS

ALYV akos svyra Ant vasaros pei. Ko lidi, bernuli, Eidams keliu plaiu? Vingiuoja, raitos kelias... Lietuvi, kur esi? Ir pakely alyvos Pravirko lidesy! Tau dvasi pakerjo Trokimas neramus: Ilaisvinti norjai Iniekintus namus. Paadino i miego Beldimas i duris... Kodl tu nepabgai Pro autuvo ugnis. Pro mik slenka rytas, irena vyturiai: Gelton smli beria Duobn giliai, giliai...
184

ia guol tau paklojo, ia oia puynai, ia ilsis ir sapnuoja Lietuviai milinai...

llkd 11 tauras 29 (77)

185

115. JAU DUNDA EM VAKARUOSE

JAU dunda em vakaruose Ir auta rytas pro rkus, Tik gaila, kad alioj jaunystj Man kapas papuotas nebus. Nevienas gal praeis pro al Ir nepagalvos, kad ilsis ia, Bet jei, brangioji, rasi kap, Tai pasimelsk ir u mane... Gal kaulai kur supus prie miko Ir kapo pdsak nebus... O man viena viltis belieka, Kad neumiriu praeities... Ant mano kapo pasodinki Prie galvos balt jazmin, Kurie primins, kad ia jau ilsis Jaunas karygis Lietuvos!..

tauras (78)

186

116. DLKO YDRIOSIOS AKYS UMERKTOS

DLKO ydriosios akys umerktos, Dlko nekuda lpos: - Myliu Lietuv ms, al brangiausi, Jos mikus ir dainas vyturi? Veidas lidnas, ibals, lyg drob, Tavo lpos sudiv krauju, Nuo krtins drabuiai nudrksti Ir tiek daugel, daugel aizd! Ne ia tau vieta, mielas broli, Ne ia, tarp griuvsi alt, Tarp budeli savo, udik Atjn ryt tolim. Aarom veid tavo nuplauiau, Paslpiau tave tarp gli! Supraskit js irdgl mano, Tik pro al praeiti galiu... Graiausi iedai jau nuvyto, Nukando juos ryto alna Ir tavo gyvyb nutrauk iauri idaviko ranka...
187

Pagelto ir uolo lapai, Lyg gintaras puoia takus... Kaliniai laidos tave be karsto, Bet lengvas kapelis tau bus...

tauras (79)

188

117. NEVERKI, SESUTE, NELIEK AARLI

NEVERKI, sesute, neliek aarli, Bet odius kariausios maldos... Neausk tu jo vaizdo rkuos vakariniuos, Jis jau nesugr niekados... Tau aaras traukia ir plo krtin Juokai, lyg akordai dainos, Tu trokti grinti atgal, kas prajo, Nebus tau, sesute, viesesns dienos!.. Pavasar pievoj praydus purienoms, I skausmo gal sprogsta irdis, Tu virpaniom lpom kartosi daug kart: Beird, beird mirtis! ypsosis palaitj ibuts ilkins, Ant viekeli vyni iedai, Ir didins tau skausm daina vyturli, Alyvos, balti jazminai...

tauras (80)

189

118. I NAKT GIMS MAASIS KRISTUS

I nakt gims maasis Kristus, Jo laukdama, puoiasi gamta: Baltai nuklojo vis em, Kad bt skaisti ir nekalta. Kelkis, brolau, skubk rarot, Kelias puikus, balti laukai; Bdavo maj Jzul Tu dar per tams aplankai! A iklpojau vis nakt Lange, tavs belaukdama, vent Kald ryto tyl Sudrumsiau, gailiai verkdama... Geriau kulka perskrost ird, Negu inia tokia baisi: Ir vl lavonai guli gatvj, Pastami veidai visi... Apnuoginti drsuoli knai, Muimo yms ant veid, Jiems pagalv, tik plytos, akmens, Saujel kruvin iaud...
190

Gerasis Dieve, kam tu leidi Taip savo karygius kankint, Krauju aplaistyt snieg, em, Lavonais j gatves dabint... Leiskit pavelgti paskutin Kart jam veid ir akis, Nebaiss geleiniai paniai Nebaisios kanios, nei mirtis! Leisk suklupti jiems prie koj Ir ibuiuoti j rankas, Paklausti j: - Brangieji broliai, Kas dabar laisv mums parne?..

tauras (81)

191

119. AR TAU NEGAILA GERO DRAUGO

AR tau negaila gero draugo, Ar aaros nerieda? Tyliais saullydiais ramiais, Kai devynbalss gieda... Pavasaris ilkinj pievoj Ibarst jau purienas, Grtis joms, klausyt upeli Likai tu vien vienas... Jie taip ilgjosi ied, Bet j jau nesulauk Prakeikta budelio ranka Gyvyb jam nutrauk,.. Pavasaris kvapniais iedais J ievas apdovanojo, O dabartis ms vis Piktai nusikvatojo... Kai vien vakar gegus Su juo usikalbjau, Jis sak: - Skirs likimas mus ! Juokiausi, netikjau...
192

tauras (82)

120. TU PALIKAI MUS ITIESTOMIS RANKOM

TU palikai mus itiestomis rankom Gyvenimo griuvsi krykely, Tau svetima ranka akis uspaud, Nr t, kurie tave kartai mylj'... Sibuokite lidnai, krantai, kalneliai, Tegul irdis tiek skausmo nekents. Uberkit man akis geltonom smiltim, Gal aaros taip gausiai neteks... Klaikiai suvilpk ir kauk, beirdi vjau, Rakyk jaunysts pumpurus, iedus, Ir surakink man amiams kietai lpas. Kad neitart mylimus vardus... Bangel skuba krant ibuiuoti Ir gluosniai moja kvapniu vsumu... Pasaulis man tiek daug adjo laims Ir visk pakeit irdies skausmu... Ar tu palikti ms negaljai, Amiams suvert gyvenimo duris, Rankas sudjus vilties kryium lauksiu, Gal greit mirtis ir man jas atdarys...

tauras (83)

193

121. NUTIRPO JAU LEDAI ALTIEJI

NUTIRPO jau ledai altieji, Mediai jau puoias pumpurais, Per dien vyturliai gieda Ir klykia pemps vakarais... Nessk, sesule, prie langelio, Kad ir graiausiais vakarais, Neklaidiok akimis po tol: Kurio tu lauki - neateis... Jis neateis vakarl Miglotom pievom per rasas, Jis neatne ibui puokts, Irinks be jo kiti visas... iurlens sraunusis upeliukas, Lieptel taip baltai nuplaus. Ateik prie jo tu aarota, Gal jis tave paguos, ujaus... Laktut suokia vis nakt, Tu negirdjai jos bals, Pakeitus ilko kaspinl Juodu ydu gelsv kas...
194

Kad biau jam padt galjus, Biau padjus i irdies, O kad stengiau a suprasti, Kas prieastis b r a n g a u s mirties ?.

tauras (84)

195

122. NUVYTO KVAPNIOS CHRIZANTEMOS

NUVYTO kvapnios chrizantemos, Nusviro j balti iedai, Ubertos smiltim ydrios akys, Paiam ydjime veidai... Nors jie palaidoti be karsto Ir kapas j nekels ied, Sargyba aplankyt neleidia Ir pasiskst irdies skausmu. Kentk, irdie, tu nusipelnei, Kad nespjai ateities, A gi kartu kovot norjau Ir j ustoti nuo mirties... Biau ustojus j nuo kulk, Nuo kardo budeli iauri Ir kankins vainik brang Nupelnius roi amin...
1946 tauras (85) pal. lap.

196

123. DANAI KARTOJA MANO LPOS

DANAI kartoja mano lpos Taip miel od: - Mama, tu ! Bet tu tyli, lyg negirdtum U dur amiams uvert... Mama, ar dar nepailsjai Nuo taip nuomi, iauri kani? Krtin tau dar nesudrko Nuo mano aar kari? Nuo tavo aar, nalaite, Kieiausios uolos sudrebs, Bet neprikels mamos i kapo, Ji nepaguos, neprakalbs... Mamyte, kodl tavo lpas Papuo laims ypsena? Ar taip saldi kania nuo prie, Vardas b a n d i t m o t i n a ! O ko toliau, miela mamyte, Tavs labiau pasigestai Pievas, mikus jau iklajojau, Sakyk, kada ir kur rasiu?..

tauras (86)

197

124. KRESNA, KAIP LIEPA, SENA MAMYTE

KRESNA, kaip liepa, sena mamyte, Balta kaip iedas obels galvai Kartai myljo ji tautos snus, Kovai dl laisvs buvo sava. Blyk, bet linksm, malon veid Danai sukaust skausmas iaurus, Jinai kiekvien lank ant gatvs, Verk, lyg bt tikras snus... Dlko gi iandien linksma, laiminga, Miela mamyte, - k nujauti? Gal jau artja tvynei laisv, Gal dalia tavo tau nekarti ? Vl apsiniauk viesi padang, Aaros skausmo temdo akis, Jau supa mik tiron gaujos, Tenai msikiams gresia mirtis... Krtinj blaks irdis, nerimo Tave viliojo tie puynai. Krauju aplaistei akas j, mama, Jos tavo kap puo aminai...
198

tauras (87)

125. AID MNESLIS TARP ERMUKNIO UOG

AID mneslis tarp ermuknio uog, Tarp karpyt lap, uog raudon. Prie mergaits lovos blykioja vakel, Verk rudenlis jos jaun dien. Plaukus gelsvo lino puo vainiklis, Sueist krtin prideng ranka... Jos nekalt ird pervr du viai, Tai enkavedistams Lietuvos auka... Ant pslt rank broliams ea paniai, Ir srovelms kraujas teka i galvos. Brol surakint Sibiran ivar, irgus pabalnotus pam jis sau. Netekai tu brolio, mylimo bernelio, Vien tik irdies skausmas, lietuvaite, tau! Pasigirdo viai pirmi partizan Ir nuvito akys viesesne viltim...

tauras (88)

199

126. PO EGLS AKOMIS KUPSTELIS SMLIO

PO egls akomis kupstelis smlio, Paenklintas mayiu kryeliu. Aplink nedrsiai kelia galvas gls, Visur ramu ir nuostabiai tylu... Tik vakarais laktingala atskridus Ugieda verkianiu, lidnu balsu Arba mnuo su sidabriniu ydu Pavelgia ten pro sluogsn debes... Tas kapas ms drsuolio partizano, Suklupusio u juodus arimus... Kartu visi kovojom ir gyvenom, Dabar tu ijai, paliks mus... Mes prisiekiam, brolau, kovoti drsiai, Atkeryti u uvusius draugus, udik tavo mes visur surasim, Teliudija ms priesaikai dangus!

tauras (89)

200

127. KOVA. APLINKUI KRAUJAS, KRAUJAS

KOVA. Aplinkui kraujas, kraujas Ir krinta, sta milinai... J vieton stoja pulkas naujas, Kovoja sta ir jisai... U Lietuv kovoja drsiai, U boi muasi kapus... Neduoda jie nukristi dvasiai Nuveiks, kaip boiai, ar prasi Ir va u tvyn, va Vaikai jos, drss milinai... Aukoja visa, k tik myli, Kad likt tik laisva jinai! Bet prie vis daugiau pribna Ir krinta galvos milin! O altas kapas slepia kn, Ir negirdt linksm dain! Ir prieai milinus ikirto, Ir iteriojo plaius laukus, O Lietuva kapu pavirto Ir priglaud savus vaikus...

tauras (90)

201

128. GELSVAS, BLYKUS LAPAS KRINTA NUO KLEV

GELSVAS, blykus lapas krenta nuo klev, Ilgu be gimtins, ilgu be sav... Ir klaidiais takeliais, pagiriais tamsiais Sns partizanai tvikn pareina... Vakar gd uo gailiai sukauks... Prie atkelt vart motina nelauks... Js jiekosit vargs - ji kapuos guls... O nerad, klupsit ant rudens ols...

tauras (91)

202

129. VAKARAS TINGIAI SUTEMO

VAKARAS tingiai sutemo, Dang nuda rausvai, Regiu a ivet mam, Kur skausmas jai ird paeis. Vakaras alpo giruj, Viekelio kryiai svyruos, Laukia snelis mamus, O ji ten... Uralo kalnuos... Vakaras m raudoti, Ros mirgjo rasa, Grki, brangiausioji mama, Kam palikai tu manei

tauras (92)

203

130. NEVERKIT, SESS, SAVO BROLI

NEVERKIT, sess, savo broli, Nors j akis mirtis palies, Ir jie jau neparne karoli I juodo Sibiro alies... I tos alies, kur vysta gls Ir gsta kiekviena daina, Kur aar prigrs smlis Ir dreba em alkana... Sesut meiliai apkabins Ir nuramins palikai... Mums laisv ikovot adjs, Peranksti mirt sutikai... Verkia rugelis ir vosilkos, J verksmas aidi pailiais. Sugav budeliai iaurieji Sugrt tvik neleis...

llkd 47 tauras 33 (93)

204

131. MIKE TARP ALI SVYRUOKLI BER

MIKE tarp ali svyruokli ber, Kurie rymo tenai jau nuo seno, Supiltas naujai smlio kapas Jaunuio alies partizano... Daugel vargo, kovojo ir uvo, Savo brangiai tvynei padjo, Tikras ainis praboi jis buvo, Pilnas meils, vili ir idj! Pikto prieo kulka j pakirto, Nesulauks aura kol suvis, Jis be odi, kaip uolas, virto Ir umerk ydrisias akis... Nelaimingojo mirt temat Tik mnulis ir prieai pikti, Be kryelio jam kap supyl, Tau mons pikti, svetimi... Nei tvas, mama, mielos sess Neateis iuo smltu taku, Aarom kapo nelaistys mergel, Ji neino, kad ilsies ia tu...

Vien tik miko raibieji paukteliai Savo kuklias daineles iulbs... Ir Lietuvos grausis jaunimas Aminai tavo vard mins...

tauras (94)

206

132. AR APLANKEI, SNAU, TVEL

AR aplankei snau, tveli, Ar jam rankas ibuiavai, Ar padkojai motinlei U visa, k i jos gavai? Snau, gal tau irdis nujuto, Kad tu toks lidnas ijai, Juk tu gyvenimui - ne miriai Palaim i mamos gavai! Mama pro aaras kalbjo: Snau palaimos tau odius... Nei tu, nei ji to neatspjo, Kad paskutinis kartas bus... Kodl taip ilgai aarotus Sesui skruostus buiavai? Ar atsipraei tu savo brol, Jei kuo ugavs j buvai? Palikai mam prie ratelio Beverpiani gelsvus linus, Tu neinojai, kad iandien Rus kankinama ji bus!..

Nepins daugiau mald jos lpos, Neglaus tavs ji prie irdies, Umigd amiams jos krtin, Tau laimint rankos nebeties... Nepapuotas tai mamos kapas, O tu bastaisi po mikus... Namikiai gi badauja, la, Iveti Sibiro kratuos...

tauras (95)

208

133. NEVERKI, MAMA, NERAUDOKI

NEVERKI, mama, neraudoki Ir aar neliek gaili! Tikk, ateis laikai kitoki, I naujo kelsis Lietuva... Neverki, kad kovot ijom, Neverk palikus namuose, Greit tvikj skambs vl dainos, Laisvai trispalv plevsuos! Neverk, palikusi be ado, Jei a negriu pas tave... Tikk, kad snus laim rado Laisvosios tviks kape... Neverki, kad nebus artoj, U mus visus darbai kalbs... Ir nakt, perlais aprasoj, Mediniai kryiai pakeliais...

tauras (96)

209

134. VIENUMOJ GEGUS

VIENUMOJ gegus sveikini tu ryt, Vienumoj, tarp roi, ilo oime... Ko lidnai dainuoji vakarais liepsnotais, Savo lidnoj dainoj kam mini mane?.. Atsimink, mergaite, t praleist laik, Kai pas tave jau sodo takeliu Ir tavo irdel vien mane myljo, Ir tu negalvojai, kad meil praus... Bet atjo laikas ir jau reikia skirtis, Nes iaurus likimas nedav mylt Reikia ikeliauti mikus tamsiuosius Ir ten gyvenim reikia palydt... Man supyl kap tarp augtj medi Ir guliu be karsto emelj altoj, Nebebus pasaulis niekados man mielas Ir jau tavo akys mans nevilios... Ateik, mylimoji, tu prie mano kapo, Ant jo prisodinki daug grai gli, Tai tu prisiminki t praleist laik, Kai pas tave jau sodo takeliu...
210

llkd 18 ir 33 tauras 44 (97)

135. MENU TAVE, TVYNE

MENU tave, tvyne, Gimtuosius klonelius, Ibalusius, varktus Vyneli sodelius... Menu plaius dirvonus, Kur dirba lietuvis, Kur vir galv irena Padangj vyturys... Menu, kaip ten suydi Melsvi lin iedai, Ak, tvikle brangi, Kur dingo tie laikai!.. Dabar esu Uraluos Tik vargas, tremtinys, Svajons mano krypsta, Kur gieda vyturys... O mano akys mato Pakrypusias lnas Ir ilgus, nederlingus Kolchoz dirvonus...

tauras (98)

211

136. AUGO LIEPA ALIA KELIO

AUGO liepa alia kelio, Obelis darely, Gailiai verk mergul Mylimo bernelio... - Nesugr, - lingavo liepa, Tavo isvajotas, alia miko jo kapelis Augtas, samanotas!.. Obelis baltais iedeliais Apibarst kap, Karygiui laktingall Kak tyliai neka... Neateis pas motinl Vakarais snelis, uvo jis, kai saul leidos, Ilsisi emelj...

tauras (99)

212

137. SUDIEV, MERGAITE MYLIMOJI

SUDIEV, mergaite mylimoji, yg aukia vadas mus, Tvyns ginti mes ijojam Ir laisva tvik greit bus... Tu laistyk rt ir lelij, Ir raudonuosius jurginus.., O mes kov, nes alyje Piktasis rusas smaugia mus... O kai saulut dings beryne Ir vaigd vakarin vies, Atminki brol, kurs tvynei Jaunos krtins krauj lies... Ir kada rytmet sault Varnnas vilpaus tarp ak, Tavos dainels suavtas, inok, mergaite, a neku: A pasakysiu tau t viet, Kuri paskyr man draugai: Tu pasodink ant kapo mt, Bijnais papuoki j margais...
213

Jauni iedeliai mano kap Kas vakarlis pabuiuos, Giesm laktuts ten tarp lap Mane per amius vis liliuos...

tauras (100)

214

138. PER YDRYN EERLIO

PER ydryn eerlio Mneslis rieda, Krinta aara sidabro Ant gegus iedo... Vyto iedas ir nukrito Patvory darelio... Vai pridygo tviklj Daug nauj kryeli... Kryius naujas balto medio, alia jo - kupstelis... Juoda em sunkiai slegia Mylim berneli... Netiek em sunkiai slegia, Kiek sesuli raudos... Tu neklausk!, gegutle, Ko man ird skauda... sibrov darel Vyrai neprayti... Mylim praiau bernel, Kad juos lauk varyt...
215

Ir pritvino marios kraujo, altinliais sruvo... U tvyn ir darel Kovsi lietuvis... Zvimb kulkos kaip bitels, Zvimb, skaudiai gl... Kraujas da ali ol Mano tvikls... Krito kraujo vieias laas Vidury darelio Ir idygo tankumyne Vienias kryelis...

tauras (101)

216

139. NIOKIA SRAUNIOS UPS

NIOKIA sraunios ups, aarom patvin, Kur ityko kraujas - stiebiasi rugys... Motin ives, tv nukankins, Nesiliauja siauts Kremliaus kraugerys... em tvindo kraujas, laisto marg ied Ir emyn nubga stiebeliu aliu... Motinai per veid aara nurieda: Kovoje neteko ji vaik keli... Tave spjaudo, spardo, gatvse paguldo, Tave uoliai slepia priemiesio griovy... Vyturliui giesm rytmetin iulbant, Dar laelio kraujo jieko jis tavy... Kauburliai emi ir mediniai kryiai Tau nubarst kn, Lietuva mana! Bet gyvent ar ti sns pasiryo, Kraujo, siaubo, smurto tau, alie, gana! Nedejuok, tvyne, neparodyk skundo: Amiais vargus kentus - vienkart gana! Grioviuose, brzgynuos karygiai vl bunda: I kupsteli kyla rytmeio diena!
217

Plauks i rko kryiai tviks eglynuos, Rasoje paskend mlyni ilai... Bus sunku tikti, Lietuva tvyne, Kad i kraujo jros tu gyvent kilai! Susiburs gret sns nuo Kybart, Juoksis viesiaplaukis Prienilio snus... Kas, kad juoda em prideng juos kart, Dirbti, kurt, laimti jie ir vl ibus! em krauju soti kels saul dieg, Uosis plaiaakis vl iskleis lapus... Js amiams uvot - js pails miegat Ir kiekvien ingsni seksit, broliai, mus.

tauras (102)

218

A NEINAU, KO TU ILGIESI

140. ATLEISK MAN, MIELAS PARTIZANE

ATLEISK man, mielas partizane, A neinau, kas tu esi! Buvau a nekukli, idykus: Perdaug linksma, perdaug drsi. Vieni - emels artojliai, Delnai pslti, nudirbti, Kiti - studentai, gimnazistai, Bet uniforma ta pati... A neinau, ko tu ilgiesi, Neumiruoles kam renki? Veido jaunyst, grois spindi, Bet gi dalia... labai sunki... Nra ia roi purpurini, Puiki fontan tryktani, Tiktai gaili rasa, iogeliai Ir daug irdi jus mylini... Basa, jau isipyn kasos, Atbgdavau, gal tu pykai?.. Js dainos man jg daug teik, Daug poilsio saldaus - juokai...

tauras (103)

221

141. NERINKDAVAU PAVASAR IBUI

NERINKDAVAU pavasar ibui, Nebuiavau j mlyn ied, Nepyniau niekam ilgesio daineli, Nesiilgjau niekieno aki... Neskindavau balt jiev iedeli, Kvapni alyv, jazmin ak, Netaip myljau pumpurus lelij, Nesiilgjau rko ant lauk... Nemgdavau braidyt rasotom pievom, Ramuni skint, braidyt avi: Vjeliui puiant, kudasi jos tyliai, iogeliai irkia - dievikai grau... Nemaldavau saulut greiiau leistis, Slpt savo veid u augt kaln, Nesidiaugiau saullydiais auksiniais, Nesiklausiau laktingal dain... Nelaukdavau saulteki ugning, Kurie kalvas nudao raudonai... Medius armotus, stogus samanotus Toki vaizd dabar ilgiuos danai...
222

Praeitis mano - tai ydri mlyn, Kurios netemd takas nei elis. Pavergs ird, pagrobei ramyb, Melsvos beribs pirmas debesli!

tauras (104)

223

142. PASIPUO JAU SODAI

PASIPUO jau sodai ermukniais raudonais, Lyg rtos garbanotos, aliuoja eimenai... alna, lyg brangiais perlais, Igrainti laukai; Tyliai be vjo draikos Balti, lengvi ilkai... Nusviro rausvos astros, Jurginiai po langais, Naktis mane kankina Baisiais juodais sapnais... Maiau, tau rusai smog Krtinn su kardu, Tu suklikai i skausmo, aukei mane vardu... Pabuiavau tau kakt: alta ji, kruvina... Mano irdis tau meils, Karygi, kupina!
224

Atnes i stovyklos Kelius alius lapus: Atminki, jei nueisiu A greitai kapus... Paspauds den mano, "Sudievu!" pasakei, Juokeisi, kai dkojau U tai, kad atlankei. Tu nujai skubotai Rku dengtais laukais, A pavelgiau mik, Jis padvelk kapais... Ilgai akim lydjau, Inykai miglose, irdis skausme paskendo, Baisiose kaniose... Pirmasis i rinktini Brelio yra jis... Ar drs mirtis nutildyt Man j ? Umerkt akis ? Niniuos lopin tau puynas Ir paupio rugeliai... Rasa plaus veid ir gaivins, Verks krykely bereliai... Jeigu sumerksi tu akis, Ilgai, ilgai gedsiu... Krante suradus kap, tau Lidnas dainas sudsiu.

tauras (105)

225

143. JIS ILGISI PAVASARIO IBUI

JIS ilgisi pavasario ibui, Neumirtuols mlyn ied, O mano ird ilgesys kankina: A nematau t mylim veid... Nurimk, irdie, ideginai krtin, Isekinai man juodas akis, Tu atmei manik skard juok, Lauktasis gr, bet mans nepains... O gal negr, gal a tik susapnuosiu, Kad jis dejuoja sueista irdim, Ir net tada pasiekt jo negalsiu, Kada gyvyb grumsis su mirtim... Ak, nesijuoki, mielas mnesli, Juk tu inai, kad vl yds iedai... A mylim surasiu kapuose Ir ms ten nieks neatskirs jau aminai... Dings ilgesys ilgai mane kankins, Lpas papuo man skaidri ypsena: Su vintanio pavasario ibutm Ir laisv gr su vyturio daina...
226

Mums vakarais palangm irk iogeliai, Suo lopin saldi jovarai, Obels iedais kveps brangi tvyn, Ji bus laisva... Laisvai... ar tu inai ? Ar dar ilgai rymosiu prie varteli ? O gal pas mane greitai ateisi ? Ir taip senai, ar atmeni, adt Kvapi alyv puokt atnei?..

tauras (106)

227

144. SUGRK, KARY TU MANO LAUKIAMASIS

SUGRK, kary, tu mano laukiamasis, tvik, gimtinius namus!.. Pasiklausyk skardaus geguts juoko Ir aplankyki ydinius sodus... Tavo palangj jau praydo jievos, Kvapni konvalij pilni takai... Ir baltos vynios pakely tau moja: Sugrk, sugrk, atleisk, jei supykai... Isiskleid rakteliai margoj pievoj, Tik kakodl neydi jazminai... Jie tyliai kudasi ir vis tavs dar laukia... Atmink, j man priskinti daug tu ketinai... Belaukdama suskyniau gli puokt, Sakiau sugrus dovanosiu tau... Nuvyt jos ir kvapo nebeteko, O a tavs kely... vis nematau...

tauras (107) 228

145. AR TU NEPASIILGAI YDINI VYNAII

AR tu nepasiilgai ydini vynaii, Ar tau nenuobodu gilumoj mik ? Argi nepasilgai tviks baks? Argi tu pasilsi ten, ant saman ?.. O mane beirdis ilgesys kankina Pamatyti tavo mlynas akis Ir igirst nors kart, gal ir paskutin "Myliu", kur tavo lpos pasakys... Isirpusiom vyniom, kvepianiom avietm Pakels nuraudo viekeli plai, Suydjo pievos, ilkiniai lineliai, Ir nusviro varpos gintaro kviei... O gal umirai tu ir atmint nenori, Sugrk, pasakyki visk i ties... Tada pasitrauksiu tyliai tau i tako, Tiktai pasakysiu paskutini "su!"...

tauras (108)

229

146. TU NEUMIRK GLTO KAIMO

TU neumirk glto kaimo, Apsupto il vainiku, Man be tavs nuobodios dienos, Be tavs vakarais nyku... Mano irdis jau ikankinta Sielvarto, ilgesio, skausm, Bet prisiminsiu nusijuokti Laimingo kdikio juoku... Nemiela deganti aurin, arom prayd vakarai... Svaigiose vakaro unksmse Nepailsi irdies jausmai... Skinu puoniausius astr iedus Ir neumirtuoli puiki, Bet niekas man atstot negali Tavo viliojani aki... Pririnksiu tau ied rasot I upeliuko pakrai, ied taurelse tu rasi Giedri gyvenimo vili...
230

velniam mnulio plaukime A tavo vard iskaiiau; Tu privertei iedus ydt, Laim tavo juoke maiau... Kokios laimingos yr lelijos Laukuose, po baisios audros, Ir po lietaus padangs ydrios, ydresns, negu visados... Gal greit nutils garsai trimit, kov ragin tave... Ateik tu, rugiaglm ydint, Kai bus laisva ms Lietuva!

tauras (109)

231

147. MENU, KAI VAKAR TAMSI NAKT

MENU, kai vakar tamsi nakt Mirgjo vaigds danguje... Po kojom baltutlis sniegas, Audra didiausia irdyje... T nakt palikai tu sodi, Mamyt, tt ir namus... Ir apsakyti trksta odi, Kaip kelias is tau bus sunkus... Bet tu ryais kovot, laimti, t nebijai, visad drsus... Nors daugel tekt ikentti, Prisiekei bt kovoj narsus... Prispaudei ginkl prie krtins, Jis tavo meil ir viltis! Tarsi gal kart paskutin Matau tavo lidnas akis... Tikiu, sugri gra ryt, Nors dar dabar juoda naktis... Neumirk tu tos, k tave myli Juk mums priklauso ateitis...
232

t a u r a s (110)

148. AUDRING, TAMSI GRUODIO NAKT

AUDRING, tamsi gruodio nakt, Kai siuto vjai laukuose, ygiavo tyliai partizanai, Nedami laisv irdyse. Ant pei kabo automatai, O irdyje plieno drsa Ir melsvos akys merguls Lydjo ygy visada. Saulut leidias vakaruose, Mnulis teka danguje, Ir skaisios akys merguls Daugiau jau nematys tavs. Prie kapo auga augtos egls Ir lidi mediai vien tik ten, aliam mike, prie balto bero Jo kap puoia mylima. Ilskis amiais, partizane, Neinomas tu mums, kary, Mins tave brangi tvyn, Kai laisv vis aly.

llkd 32 tauras 41 (111)

233

149. MELSVAME TOLY AKYS LTA

MELSVAME toly akys lta, O irdis blakos nerami, Kada sugr mano ln Audringi diaugsmo skuriai?.. Menu, kaip tsyk jis ijo, Klevai pravirko u lang... Tu neklausysi velnaus vjo Uburt pasak iauri... Nebelams prie uosio vart Jazmino diaugsmas paslapia, Tu palikai man skausm kart, Kad nebegri pas mane... Paliko verkianios palangs Ir ilgesio irdis pilna... Tai kas i to, brangus, kad lauksiu, Jei nesugr! pas mane?..

tauras (112)

234

150. NEBELAUK, MERGAITE, NERYMOK PRIE VART

NEBELAUK, mergaite, nerymok prie vart, A jau neateisiu linksmas takeliu: Ijau kovoti u gimtin miel, Ijau ustoti, kas yra brangu... Palikau a tave lidini prie gonk... Sakiau - partizanu bti yr kilnu! Ms tikslas vienas - mirti ar gyventi, Bet gyventi laisvj, be prie "draug"... Tyliai meldias kryiai pakelse, kaime, Tyliai berai oia tviks sode, Bet sakyk, sesute, kodl tu nulidus ? Gal pagailo brolio vargstanio mike ? Patikk, mieloji, kad jau saul teka Ir kad ms dienos slenka vis linksmiau... Tu vis nelidki, o tik kantriai lauki Suibs tvynei laisvs iburiai... Jeigu brolis sta, tu jo neumirki, Siski kart mald prie augto dangaus... Ms prie dienos neilgam beliko, Greitai ms tvynj jie neviepataus...

O kada sugriu a gimt sodi Ir laisva laktut suiulbs linksmiau... Dabar reikia laukti, o diena nuobodi, Kad jos skrist - lkt u kulkas greiiau... Mylima mergaite, prie ber alij Nekalbk man meils odi tu grai, Jeigu a negriu, tegul kitas lanko Ir teskamba dainos tvikj laisvoj...

tauras (113)

236

151. TAVO MELSV AKUI

TAVO melsv akui tol vilgsnis verias, Ten prie melsv ibui, Kur svyra kasos bero... Ten mylimas tavasis Ijo gint tvyn, Kai ms teises ventsias Barbarai kojom myn... Tu aarom nelaistyk ied neumaruoli, Saulleidio pavaistj Nulidusi grauolei.. Kai rymai alia tako Svajonj slpiningoj, Vilties vaigdut teka Tau ateities laimingos... Kada prie tavo lango iedus praskleis jurginai, Atmink, sesute brangi, Kad bus laisva tvyn...
237

Ir mylimojo vilgsnis Tau ilges nutildys, Ir buinys svajoni Tikrovj isipildys...

tauras (114)

238

152. KAM NUSVIRO GALVA ANT KRTINS

KAM nusviro galva ant krtins ? Kodl aaros rieda slapia? Ar negaila jums tviks gluosni, Kad palik ijot nakia... Ko negrta tos dienos laimingos ? Kur pradingo linksma ypsena? Kodl gluosniai lidni vis sibuoja, Skausmas liejas kartu su daina?.. Kai mes jom pro tviks gluosnius, akos sviro ant ems emai... Atsigr i tolo jiems mojom Jei nesim, sugrim linksmai... ia vjai ir audros rstauja, Nepageltusius drasko lapus... Dunda viai po vis alel, Ramus veidas sutinka kapus...

tauras (115)

239

153. TIEK DAUG GRAUOLI VYR PAINOJAU

TIEK daug grauoli vyr painojau: Augt, liekn, dirbtinm garbanom... Turtingi jie, roman prisiskait, Pranczik manier su panom... A nemyljau j, nors jie saldiai kvepjo. Pabgo jie visi su vokieiais... basi... A painau lietuv partizan, Manau, brangieji, inot j visi! Girdjau dain plaukiani i ilo, Ji supinta i laisvs ilgesi... Kovotojau, neklausk, kodl danai a Droviuosi pasakyti, kad a tave myliu... Toji daina nepaprastai skambjo, Kartojo j palaits ir mikai... Atrod, kad dainuoja visa em Kalnai, upeliai ir ali laukai... Vjelis j ukuos, rasa jis veid prausis, O sess ji supras ir nuoirdiai ujaus... Tvirti kaip uolai, tvirti kaip plienas J dvasios amiais niekas nepalau...
240

Jie drsumu praeis didvyri keli, Jiems Visagalis tiek jg suteiks... Jie dvasios milinai alij giri, Laisvi jie nori bti - ne vergai!

tauras (116)

241

154. NUVARGS IR SULYTAS ATEIK TU PAS MANE

NUVARGS Ir sulytas ateik tu pas mane, A tave paskandinsiu kvapi ied tvane... Ar tau dar nepabodo tie oiantys ilai, Ar gal mergait kit, brangusis, pamilai? Tu paklausk radastus ir krmus jazmin, Umik ant mano keli sapnuot saldi sapn... Naktis, palaidas vjas - nieks ingsni negirds, Ateik tu, prisiglauski prie mylinios irdies! inau, esi nuvargs, ilsjais taip trumpai, Bet renkis kelion, nes vinta jau rytai... Ir tyliai man pasaks: - Sudiev, geros kloties! Tu tiktai per stebukl ten ivengei mirties... A suklupau po kryium ir laims tau meldiau, U lango stovi prieai ir vius j girdiu... Slypjo jie radastuos ir lauk, kol pravis, Bet Apvaizda utemd prakeiktas j akis... Dain ms lyg nebta, vien keiksm j girdiu, Siunti jiems "lab ryt" kulkosvaidio vamzdiu! Jokios pasaulio kanios mans neatbaugins: inau, kad mano mielas nuo prieo atsigins...
tauras (117)

242

155. KAS, KAD RAUSTA BERO LAPAS

KAS, kad rausta bero lapas, Purvynel kloja? Ir nuvyt, idraskyti ilo uogienojai... Neparneiu tau ibui, Sese mlynake, Nei ramuni, kurios laim Tau vienai pasak... Netikk ramuns iedui: Myli ar nemyli ? A vistiek pabelsiu lang Kas naktel tyli... Isiilgau a, mergaite, Mlyn akui!.. Tavo dain nea vjas, Kai nuo kaimo puia... Nea vjas tavo bals Ir dainu tavo, Kur su broliais jaunimly Kitados dainavom...
243

Neparneiu tau ibui, Sese mlynake, Nes vakar iygiuojam Vadas taip sak...

tauras (118)

244

156. TU BUVAI IDYKUS

TU buvai idykus Vienkiemio mergait, Kai prie tavo vart vaigdeles mes skaitm... Nubridau per pievas Spindiniom palaitm, Tu praei pabti: Ne visas suskaitm! Patikk, mergaite, Neskaiiuok vaigdui, A buvau atjs Vakar rugpjio... Kiekviena vaigdel Turi savo keli: Vai neklausk, ar griu, Vienkiemio mergele! Kad vjelis savo Sparnus dovanot, Laisv valandl Pas tave plasnoiau!
245

Bet palauk, mergaite, Greit pasimatysim, vaigdeles padangi Visas suskaitysimi.. Po tvyn siauia Rsts ryt vjai, Peranksti, mergaite, Mane pamyljai...

tauras (119)

246

157. TU NELAUK, NESVAJOK APIE MYLIM, SESE

TU nelauk, nesvajok apie mylim, sese, Jis kovoj ir kelionj vis pirmu tik bus! Apie ygius tau jo prane vjas, Kai nuo giri plaij paps... Tu nelauk, sese, gintar nei aukso, ilk skar jis tau neatne! Tik gli, tik gli margaiedi Tau i miko atsis jis marias... Prie varteli naktis mnesien Prarymojai tu vis laukdama... Patikk, ne vien meils tavosios, Ir laisvus irdis alkana...

tauras (120)

247

158. ANT RANK PLIENO PANIAI EA

ANT rank plieno paniai ea, Ant dur uraktai tvirti: U k, u k mums tie reteiai, U k grasinama mirtim? Ar kaltas a, kad pamyljau Laukus ir slnius Lietuvos ? Kad man patinka piet vjai Karpytuos lapuose klev ? Bet veltui plieno paniai ea, Veltui grasinimai mirtim, Tai kas, kad ms jgos maos, Bet ivadavimas arti... Ir vl augtai ikils trispalv, Skambs garb laisvos tautos Ir girios, lankos, slniai, kalvos Vl laisvs aid atkartos...
1946

tauras (121) Pal. lap.

248

159. KUR PASUKTI, BE KELIO, BE TAKO

KUR pasukti be kelio, be tako, Kietas gruodas, bevaigd naktis... ea lapai pagelt, be kraujo, I visur velgia baim, mirtis... K ten spuoja vjai l, Ko ten vilpauja vtros gdiai ? Stkso kartuvs juodos, pakryp, Saugo knus jose mogudiai... Dar toliau klpo kryiai prie kelio, Klykia gervs bailiai prie vandens, Kas prikels, kas prikels i po kryiaus Tave, Lietuva, vtroj rudens... Ir kur eisi, kur velgsi - aplinkui Vien kapus ir griuvsius matai, Rodos, dienos pails sulinko Po nata svetimj nnai... O nevinta saultekio rytas, Nors juodoji naktis taip baisi, Tik po sodius, plik imintus, Skamba dainos: - Greit bsim laisvi! 249

Vl jg i kakur atsiranda, Vl tikti imi viltimi, Jei artojas kovot nepailso Laimsim... pirmyn su viltimi!..

tauras (122)

250

160. O KRUVINOS AIZDOS TVYNS

O KRUVINOS aizdos tvyns Ar tkstaniais met pagis ? Maiau, kai rankas surakin, Juos varsi rusai tardyt. Girdjau ir klyksm begal, Ir smgius ant broli pei O pl jiems ird ir vali... U k tiek ms tautai kani?.. Maiau, kai iniekintus brolius Ir irengtus vilko gatve, U tai, kad jie savanoriais Ijo tautai laisvs parnet. Buvau ten, kur budi puels, Kur kalinio psta dalia. Augiausis, greiiau vesk ms al ryt, kur kelsis aurai O viekeli, baltas bedali, Kada gr pulkai tremtini? Bet iandien, neverkit, bereliai, Prie kapo tvyns sn.
251

iandien sugauskite, girios, Ir trenkit perknu, aibai! O tu, kurs iduodi tvyn, Prakeiktas bk jos aminai!

tauras (123)

252

161. NAKTIS, AIBAI PADANG PLO

NAKTIS, aibai padang plo Ir vagia byranias vaigdes. Be iburio kas keli ties Suras ir laisv juo parne ?.. Vaidenas man nakty siaubingoj, Lyg rauda kdikis slapia, Lyg skyla em, kelias vls, Ugsta mnesio delia... Klaupiuos, nors nieko nematyti, Kur em, kur dangtis - tamsu, Bet a inau, u t tamsybi Ir sauls spinduli gausu! Ir tas tikjimas galingas iebia ibur irdin. Keliuos. Atstats veid vjams, Veriuos pirmyn, pirmyn, pirmyn... irk, ten kartuvs spuoja Bejgi kn neramiai... Ant gatvs sumesti lavonai Sugniau kumtis mirtinai...
253

Ten pilkas mras, alto rsio Upintos akys geleim, Ir seka jos niauriai kiekvien, Kas dauos geliania irdim... Bet netikiu, kad pst prie vj Kvailyst didel tiktai, Pavelk sakalus padangj, Vir vtr kylanius augtai... Juk prieui lieka vienas knas; Tik j iniekina iauriai, Bet dvasios niekad nepaliesit Ir nesupurvins it bjauriai! Atminki knygneius... Kudirk... Vilei... protvius narsius Ir nepali vtroms siauiant, Prikeldams darbus j garsius. Ne, nevergaut mes ia atjom, Ir savo emj - mes arai! Einu, nors veid plaka vjai, Ir nakt aukdamas skardiai: Pabuskit, pavergtieji broliai! Tvyn - sakalo dangus! Keliai laisv ms tiess, Nes prieo dievas tik mogus...

tauras (124)

254

162. ATJO VAKARAS GIRI

ATJO vakaras giri, Atjo ilgesys pas mus, Bereli akos prasiskyr Ir pt vjas nuo nam. Prie lauo sdi laisvs broliai, Akis smeig liepsnas; Tai vl prasmego giri toliuos Kov ir nerimo diena. Paoka kibirktys, ruoja Ir dingsta tamsoje augtai, Lidnai, lyg mikas, udainuoja Pavarg nuo kov draugai. Plevenk, plevenk, miela liepsnele, Ir su mumis drauge dainuok: laisv veda ms kelias, sauls kupinas dienas. Mik tankmj sumigo vrys, Sumigo paukiai ant ak; Tik ms akys liepsnom ri, irdis tik ilgisi audr.

Atjo vakaras giri, Veidai usideg ugnim; viesa tamsoj sau keli skyr, Drsiai mes velgiam ateitin.

alantas 1

256

163. VERKIA BERELIS JUODAM ARIME

VERKIA berelis juodam arime, Nakties eliai driekias laukais, Jauna sesul prie lango rymo, Ileidus brol su sakalais. Pavargo akys, sustingo lpos, Didelis skausmas josios irdy, Ji prie kryel per nakt klpo, Kad jis net baisiam my. Enkavedistai iauriai juos puola, Sibiro mekos plos nagais, Bet partizanai rams, lyg uolos, Be baims kloja prie imtais. Mylimas gro, kai brko rytas, Rausva pavaiste vito dangus, Iblyks veidas, akys krit, Lemiamas ygis buvo sunkus. Jis tylutliai pabeldia lang, Sako: - Sesule, bsim laisvi! U tavo meil, tvik brangi Primesta kova nra baisi!..

alantas 2

257

164. I MIK, KAIM IR MIEST

I mik, kaim ir miest Minios renkasi pulkais, Kad mums amiais laisv viest Kad nemirtume vergais! Ir sustos prie vyro vyras, Moterys, vaikai kovos! Sudrebs laukai ir girios, Kai eis ginti Lietuvos!., U kiekvien kraujo la, U sudegintus namus, Partizanai mirt nea, Kloja budeli imtus! Kils, kaip iedas dobillio, Nepriklausoma alis Ugis aizdos pamale, Vl gyvenimas nuvis!..

alantas 3

258

165. NEPARNEIU EMIG, NEI AUKSO

NEPARNEIU emig, nei aukso Ms alis ir be perl grai, Jei sugrtant mans nesulauksi, Neraudok, kad nalait esi!.. Neraudok, nors inau, kad kentjai, Tavo skausmas, kaip jra gili. Aplankys tave rudenio vjai Mano broliai klajnai laisvi... Neraudokite, broliai, sustoj, Nes rauda nelaimsit kovos! Js parneite laisvs rytoj Ir sukursite laim tautos! A matau, gsta vaigd manoji, Ir eliai inyksta kovoj Nepamirkite broliai artojai, Savo brolio, kurs krito kovoj...

alantas 4

259

166. YDJO GLS MIK TANKYNJ

YDJO gls mik tankynj, Gojuose vjas aid linksmai, Ijo broliai ginti tvyns, Laisvi ir narss kaip sakalai, (du kartu) Palinko liepos, baltos alyvos, Melsvos ibuokls vilg rasas, Jaunas brolelis krito negyvas, Kraujas nuda rausvai lankas. Apjuos kap lieknas berelis, vaigdm pabiro tyli naktis. Nelauk motule, negr snelis, Nebebuiuos jis tau akis. Nutilo vjas mikuos ir gojuos, em apsupo juoda naktis. Tiktai motul tyliai raudojo Plyta i skausmo josios irdis. Supa vjelis ber svyruokl, Nea motulei bals snaus. Kai ant io kapo yds ibuokls, Ms tvyn laisv atgaus...
260

alantas 6

167. O VIEPATIE, KAM MANO EMJ

O VIEPATIE, kam mano emj, ventoj, kaip kdikio malda, Pravirko krykeliuos sutem Smuikeliai gailesio rauda. Kam apgaubei jos skaist veid Raudona, kruvina skraiste ? Kam, Dieve, Lietuv apleidai, Juk taip myljo ji Tave!.. Juk ji per amius, lyg saman, Sultis sau iulp i ied, Ir niekad, niekada neman Ugrobti emi svetim...

staneika 1

261

168. A NORIU NAMO, A NORIU MATYTI

A noriu namo, a noriu matyti, Kaip klpo prie miko gimtieji namai, Kaip em kvpuoja, kaip verkia upyts Ir juokiasi saul kalneliuos linksmai. A noriu priglusti prie motinos kapo, Pajusti jos meil gyvja irdim. A noriu igirsti, k Nemunas neka, Kaip nabda berelis nakia su puim. A noriu igerti i juodemio suli, Iiulpti, lyg bit, i iedo medaus, Ant kupetos ieno lankoj atsigulti Ir visk pamirti, kas buvo baisaus...

staneika 2

262

169. NUPLTI VLIAVAS, PAMINTI TEIS

NUPLTI vliavas, paminti teis Js galjote! Js rankose jga! Bet irdi ventovn niekad neleisim, Ginsims, kaip litas, tigr sueista! Kas, kad ms maa; vienam js imtas, Kas, kad mus ivaikt tremtini keliais... Bet drebki, priee, ms rytas vinta Vai surengsim pirt jums dar ties iauliais! Nepraeis jums veltui ms sesi rtos, Nepraeis n viena aara mamos!.. Jei kovoj nelygioj mes visi prasim, U ms laisv dulks ms kovos...

staneika 3

263

170. SUPLASNOTI SPARNAIS, LYG ERELIS KALN

SUPLASNOTI sparnais, lyg erelis kaln, Paskraidyti, trankytis su vjais, Ir pakilti vir ems, vir jr plai Kas jaunystj i ms nenorjo? Kas netroko kovos ir audr nerami, Nejiekojo neinomo tolio?.. Bet likimo dalia nevienoda vis, Nevienodas nei ingsnis, nei uolis... Vieni verias augtyn, lyg margi sakalai, I ariau bando velgti saul Nepains niekados, kas nebuvo tenai, Nei erelio, nei jojo pasaulio... Kiti liau paeme, lyg juodi vabalai Prisideng tamsa ir eliais, Nevilios j audra, nei dangaus iburiai, Jie be enklo uges pamale!..

staneika 4

264

171. PILKA MANO EM, NET JOS VEIDAS PILKAS

PILKA mano em, net jos veidas pilkas, Prakaitu pramirkus juodemio kupra: Nerasi ia aukso, vynmedi nei ilko, Bet utat ir dilg irdiai ia sava. ia kiekvienas krmas, obelis ar kryius Tau suras priminti k nors malonaus, Vakare, po darbo, i lauk sugrus, Nuosava pirkel nuo audr priglaus. ia tavo sesul, nors ranka pslta, U visas pasauly pamyluos velniau; ia kiekvienas daras rtomis nustas, Kiekviena glel nusiypso tau... ia tavo motul paprays uksti, ilagalvis tvas pats tau patarnaus, ia veltui nemto juodos duonos ksnio, Bet utai ia niekas niekad nebadaus!.. eme, mano eme! Kaipgi nemylti, Kaip neverkt, netekus, motina, tavs?!., Jei dar kart grti tvikn galiau, Ibuiuoiau em, juodemio raukles...
staneika 5

265

172. NERAUDOK, SESULE, DIAUGSMO NEPAINUS

NERAUDOK, sesule, diaugsmo nepainus, Nevaitok, kaip paukt tyrlauki, savy, Prayds dar iedas sopuli arimuos, Suskambs dar giesms kruvinoj irdy... Jos skambs alelj, lyg varpai Velyk, Keldami i skausmo mirusias irdis, Jos skambs, lyg maldos vakarl tyk, Kol ms vargo emj rytmeiai nuvis!..

staneika 6

266

173. EI SUSTOKI, DEBESLI

EI sustoki, debesli, Pilkas paukti i ryt, Nek en kvap tvikls, Bent odel i nam... Nesustojo debeslis, Nuiuo miku tolyn, Tik krtinj skausmas gl Vis gilyn, gilyn, gilyn...

staneika 7

267

174. PAVASARIS, DANGUS, NEI SAUL

PAVASARIS, dangus, nei saul Nediugins dabarties mogaus, Kol vyraus emje apgaul, Besieliai gyviai viepataus... Kol neprabils Mesijas naujas, Stebuklo naujo nesutvers, Tol nekaltai pralietas kraujas Prakeiks mus siuje moters!..

staneika 8

268

175. PASINERT, PASINERT, LYG UVYTEI

PASINERT, pasinert, lyg uvytei, gelmes nemarns sielos, Kad pasaulio krauju aplakstyto Nematytum daugiau niekados!.. Te katiuos, Ivanai kvatoja, Sunaikin paminklus senus, Te sau digauj kautyni herojai, Savo brolio iud vaikus...

staneika 9

269

176. NAKIA UOLOJ, PRIE JROS

NAKIA uoloj, prie jros, Kur lanks tamsios vls, Aistr ugnis sukrs, Klajnas puot kl... Palieps grieti vjui, Mik dvasias okdino, ia vl ramiai ilsjos, ia verk ir kankinos... ia siunt giri irg Parnet diev grimo, O pats ton gird, Ugnim dvasias maitino. ia gr, lyg pals, Bakas jr mt, Tarytum vis gl inakt pragert nort!..

staneika 10

270

177. PAUKIAI ISKRENDA IR VL SUGRTA

PAUKIAI iskrenda ir vl sugrta Kasmet tviks mikus, O tu, praskrendanti jaunyste, Ar besugri dar pas mus ? Ar besugr laivai paguodos buit merdinio mogaus? Ar nevilty irdis pajuodus Spalving virpes atgaus ?..

staneika 11

271

178. KAIP GALI TYLTI, KADA EM AUKIA

KAIP gali tylti, kada em aukia, Akmenys vaitoja tviks mike ?... Kaip gali ypsotis, usidjs kauk, Kada broli rankos tiesias tave... Blakos juodos mintys, lyg laukinis vjas, Sudrumstoj vaizduotj kruvini vaizdai... Ir matai, kad sta visa, k myljai, Ir jauti, kad sti sutemoj patsai!..

staneika 13

272

179. NUOTRUPOS

* * *

PLAIUOS laukuos, kalneliuos kryi, Golgotos nat vilkdama, Ir vl, ir vl pakilti ryos Gyvybs ygiui Lietuva!..

* * *

LAIKAS slinks ami tol, ems grdas noks ir birs, Js yg, Laisvs Broliai, Tvikl nepamir!..
* * *

TIK Tu, Kurs liepei vyturliui Pasaul linksminti daina, Kurs mirusius gyvent priklei, Gali paguosti mus varge!..

staneika 14

273

180. NESUS, NESUGRAU TAVO DALIOS

NESUS, nesugrau tavo dalios Raudonieji ryt kirminai. Su melsvais eerais ir upeliais Tu mums bsi grai aminai. altos rasos negels tavo koj, iburliai aki neibls. Tavo meil ir laisv neiojam, Kaip veniausi liepsnel irdies. Neuplaks prie vilgsniai laukiniai Tavo plasdanios laisve ugnies, Ant dangaus ilgesingos mlyns Visos skaidrios vaigduts ibs. Tegul raios ir trankos griaustiniai, Tegu maios dangus su eme... Mes ineim ant rank, tvyne, Kaip rasos kriktoliuk, tave. Nesus, nesugrau tavo dali Raudonieji ryt kirminai. Su melsvais eerais ir upeliais Tu mums bsi grai aminai.
274

brazaitis 1

181. DAUGEL VARGO IR SKAUSMO PAKLEI

DAUGEL vargo ir skausmo paklei, Daug vergij ir vj alt, Kiek laukuose pilk akmenli, Tiek krtinje tavo aizd. Kas surinks tavo krauj ir gl Ir tas aaras, laisvs kanias... Nemaiau gal vandens Nemunlis Nuplukdeno jras plaias. Kas paguos tavo ird, tvyne, Kas tau alty ugnel ps Svetimi atjnai imyn Darelius ir praboi kapus. Vl braidai savo kraujo upeliais Ten po Sibiro taigas, ledus, Vl krankliai tavo tvo dvarely Susisuko gtas ir lizdus. Tavo sodai apaugo vijokliais, svirnel ul takai, Tik nykiai kaukia vjas vaiduoklis Tremtiniam po sodyb langais.
275

Neraudok, pavergtoji tvyne, Dar gyvi sakalai milinai, Jie ivys iuos kranklius i gimtins Ir parne viesi laisv sparnais.

brazaitis 2

276

182. NENUVYSKI, BALTA OBELLE

NENUVYSKI, balta obelle, Po sodybos mau langeliu, Nenukriskit, sidabro lapeliai, Ant juod itos ems keli. Saul leidiasi, niaukiasi skliautas, O aplink taip tamsu, taip klaiku... Mano broli, vai kur nukeliausi, Drumia vjas mikus ir laukus. Atsisski ant slenksio gryiuts, ia - alia obell yds. Jos sidabro lapeliai baltuiai Tau ird graudiai prakalbs. ia taip gera, jauku ir malonu... Usiverki sodelio vartus. Ar girdi - staugia tviks kloniuos Tie plrieji vilkai i ryt. Ak, tai jie ms mylim em Drasko, plo, ir mus jie sus. Paklausyki, kaip kraujas srovena I nuautojo brolio irdies.
277

Paklausyk, kaip vaitoja emel, Aplakstyta lietuvi krauju. Iveti ms broliai, tveliai, Stovi nyks nameliai be j. Nenuvyski, balta obelle, Po sodybos mau langeliu, Tu man primeni Lietuv miel Ir visus ms laisvs kelius.

brazaitis 3

278

183. PAVASAR PAUKIAI TVIK GRTA

PAVASAR paukiai tvik grta... O mes ar sugrim kada?.. Praeis ms dienos, brangioji jaunyst, irdy pasiliks vien skriauda. Gyvenimas eina u plienini grot, Bet jis nebe tas, nebe tas... Visa Lietuva atsidr Sibire Ir kas j laisv ives ? Dievuliau brangiausias, u k tiek kani Kam draudia tvyn mylti ? Nejaugi brangios, laisvos Lietuvos Neteks mums daugiau jau regt? Pavasar paukiai tvik grta... O mes ar sugrim kada?.. Tai kas ms dienos, tai kas ms jaunyst, Jei tvikj laisvs nra.

brazaitis 4

279

184. O MANO EME MYLINTI

O MANO eme mylinti, O tvike alia, iandien sigilinti tave nevalia. Kur einame, kur engiame, Neklauski atkakliai, Kas nabda ten, palangje Alyvos ar sekliai? Sukrinta daug i praraj, Daug lydoma ugny, Mes, juod liepsn perj, Kaip sielvartas, gryni. Mes einame ir krintame, Mes alkstame tavs, O kad akim apimtume mogaus sielos gelmes. Gal net nereikt aikinti. Suprastum ir mane, Kodl iedai sutraikyti Sutrkusiam delne.
280

O mano eme mylinti, Tu meil man atimk. Perdaug, perdaug apsvilinti Jos gstania ugnim.

brazaitis 5

281

185. BALANDLIAI, ANT SVIRNO SUTP

BALANDLIAI, ant svirno sutp, Neburkuos, nepaguos tvikls Vienas krito paautas pas up, Kitas tiesiai nuo svirno nekl. Puol vanagas, niokdamas krito, Trei brol jauniausi sudrask, O toks tyras pavasario rytas, U pakalni altin tyresnis. Krinta, blakosi, rauda patel, Sparnelius vir galvels ulauus. Rodos, ird per pus jai skelia, Gomurl lyg kilpomis spaudia. O aplink ydi slniai ir sodai, Ppso pieni balti burbuliukai, Tik pauktelei akyse pajuodo, Gomurly kakas lyg nutrko. Snapeliukyje kraujo spurgel, Juodo kraujo spurgel nukreus, itaip motina kartais negali Balandli kritimo paneti.
282

brazaitis 6

186. LAMKITE, UOSIAI ALIUKAI

LAMKITE, uosiai aliukai, Sustoj sode i ali... Nuo sielvarto lpos sutruko Ir odio itart negaliu. unelis prie mnes nyk Ukaukia graudyn vis graudyn, Bet niekas negirdi: sunyko Bekrauj monijos irdis. Sutarkia laukuos automatai, altai prasiiepia mirtis, Tik aklas pasaulis nemato Ir niekad, galbt, nematys... O taip jau kas nakt - naktu moneliai retyn vis retyn... Sudunda kakas ir nuia... Vagon langai ukalti... lamkite, uosiai aliukai, Sustoj sode i ali. Nuo sielvarto lpos sutruko Ir odio itart negaliu.

brazaitis 7

283

187. BRIDAU EMS SKAUSMO JUOD GIRI

BRIDAU ems skausmo juod giri, Ir nei kelio, nei takelio nerandu Ir taip troktu, debes gelmes praskyrs, Sauls taur atsigert paduot. Stingsta aaros ir kraujas akmenja. Mano tviks nemirtanti kania... Tuos smakus, motule, vis minjai Man kas vakaras rateliui sukant ia... Karalait prie girn prirakint Ir sudrkusias jos aarom kasas... Tik dainels graudios liejas, plinta Pro uolas, pro utvaras visas. Tai ne pasakoj, ne pasakoj, motule, Tai dabar tie devyngalviai slibinai Ms emn, ms tvikn gul, Dulka nervmis griuvsi pelenai... Ne prie girn ji - prie rpesi sunkij Kraujo aarom nulijusi visa... Karalait lygum, lank alij Gelsvo lino pabarlyje basa.
284

Vienos dainos, tik dainus graudios, graudios Liejas, nuteka lomelm pabariais... Ir girdiu a litim pilant, litim plaudiant, Vis girdiu ratel dzgiant vakarais. bridau ems skausmo juod giri Ir nei kelio, nei takelio nerandu, O taip troktu, debes gelmes praskyrs, Sauls taur atsigert paduot.

brazaitis 8

285

188. ATSIMENU BALTAIS RBELIAIS OBELAITS

ATSIMENU - baltais rbeliais obelaits, Lyg seserys, danai su tavimi kartu... O tu buvai maa, idykusi mergait Ir broliams pradalgiais atnedavai piet. Kvepjo apyniai ir dzg tvo sodai... Ne sniegena, tai tu tarp avili Ir visa em tau viesi viesia atrod Su tolimu dangum ir baltu bereliu. Tu tvik glaudei, kaip motin giedriausi, Pradjusi ramiai jai galv ant peties, Nedrsdavai aki pakelti ir paklausti, Ko krpioja drugiai ir vaigds vir nakties. Rytuos ir vakaruos ugnis ir kraujas deg, Ir blaks jovarai, ir buvo neramu... O slinko debesys tvik, kaip vagys, Ir krito paauti balandiai prie nam. tavo tvik atjo rsts mons Ir upt maas sodyb liepsneles. Blizgjo durtuvai ir kniubo vyrai kloniuos, O var tremtinius takeliais ir keliais...
286

Tu ijai tada jiekoti savo broli Tik pasakoj mai taip skaitme kadais Dar paskutini kart paglostei kiemo ol, Ieidama gles dar paaukei vardais. ia broliai eidami prisiek, kad belaisviai Negr ir neugaus gimt nam irdies, Sudie, namai, ir a negriu, nepareisiu, Kol obelys laisvai po langu neyds... Ne skausm braukdama, tik ras nuo atol, Ir jo tamsius ir didelius mikus. Ir vl, lyg pasakoj, tau jiekant savo broli, Bereli vainike gegut ukukuos... Tu brolius suradai ir vent kraujo kert Tu primei kartu su laisvs juostele... Kautyns... ir staiga krtinj karta, karta. A, broliai, ieinu... palaistykit gles... Ne, gls neutrok, tu jas krauju pagirdei Ir emn niekados gli tau negails, Nes tu atidavei jai partizans ird, O ji bus ateities graiausioji glj

brazaitis 9

287

189. TOKS MELSVAS VAKARAS PASKENDS PUSNYSE

TOKS melsvas vakaras, paskends pusnyse Ir krenta sniegas - o toks lengvas, toks purus. Kur eisime vakar, jaunyste mano, Jei iam pasauly artimo jau nieko neturiu. Jei nra nieko, kas vakar priglaust, Ar bent paguost vienu nuoirdiu odiu. O verkia vjas, kaip kapuos vl klajn Ir prakeikimo lidn dain akose girdiu... Taip vienas, be nam, be tviks, be meils, Ir taip be nieko - vienas dargan naktim Su skaudania irdim, su vystania jaunyste, Su meile tviks, kurios jau niekas neipl ir neatims. Gal niekados neprisimins ir nepasiilgs mergait, Ir aukianios irdies i ios vienatvs negirds, Gal kainkam vakar aids jos juokas, Ir kain kam plauks odiai i jos lp ir irdies. Kur eisime vakar, jaunyste mano, Jei iam pasauly artimo mums nieko nebra?.. Tik juodos naktys - seserys klajno partizano, Tik automatas prie irdies ir oianti giria...
brazaitis 10

288

190. ATEIS PAVASARIS, PASKS LAUKAI IEDUOSE

ATEIS pavasariais, pasks laukai ieduose, Mikuose pirmosios ibuokls suyds, O kas ateis prie tavo kapo, uvs partizane, Ir kas vainik i pirm ied uds ? Kas aplankys apleist tavo kap? Kas aminj atils, kas mald u tave ia sukalbs ? Gal tiktai vakaras, gal vjai i lauk tvyns Raudos, kaip motina suklupus prie suaudyto snaus duobs ?.. Raudos tavo dien, tavo jaunysts, tavo juoko, Kai per pavojus jaunas ir drsus bridai. Kai pamilai tvyn, sielvarte suklupusi po kryium Ir keli laisvs jai tiktai kovoje suradai. Ir ia uvai. Ir paraei krauju ant tv ems: Lietuvi, amiais bk didus, nes tavo kelias kruvina kova... Ir metai eis, yds laukai prie kelio, Ir kelsis vl i kraujo tavo Lietuva...
289

Bet kai laukais praeis ali pavasariai, Ir sodai, kaip jaunamarts vualiuose yds, Kas gi ateis prie tavo kapo, uvs partizane, Ir kas gi, kas vainik i pirm ied uds?..

brazaitis 11

290

191. IA AMINAI SKAMBS JOS VARDAS LIETUVA

IA aminai skambs jos vardas - Lietuva, O lygumos, laukai ir ups j kartos. Piliakalniuos ukeiktos karalaits miega Ir dli kaulai milin tautos... yds pavasariai, laukai ir lygumos, Ir kiekvienam iedely Lietuva yds, Rankas ikl kryiai klpos, Rugpjio naktys snigs vaigdm. yds rugiai, svyruos artojai dirvoj Ir kaulus milin noragais jie ivers, Vaivorykts i lto links ant ilo Lig dugno eerus melsvus igers. Ir aminai skambs jos vardas - Lietuva, O lygumos, laukai ir ups j kartos... ia ydi smly savanori kraujas, Piliakalniuose kaulai milin tautos.

brazaitis 12

291

192. PRIE KELIO KRYIUS. ALMAS PERAUTAS

PRIE kelio kryius. almas perautas. Kuopa ir batalionas. Pavard. Vir ms kap ydk, tvyne, Grai, nedidel, laisvj sakal tauta, ydk! Guljai pusnyse, o alta buvo. Po kuprine palinks, per pusnis bridai. ygiavot vasar, o saul kepino taip baisiai, Tekjo prakaitas kaitusiais ir dulktais veidais. O naktys buvo juodos. jote valgyb. Pasiutusi ugnis prie ems lenk jus. Veidai emti, akyse valia plienin, Ir em kiekvieno sulaistte krauju. Lig paskutinio kovts - atgal n ingsnio. Ir tu kritai. O eng vasara laukais. Ir palikai tarp giri, tarp lauk, tarp pelki, Tik ms irdyse vis gyvas palikai. Tu gyvas, ir nemirsi niekad, niekad! Ir a tave matau ygiuojant greta... O rausta vakaras ir jra oia, Dangun raketos keliasi: raudona ir balta.
brazaitis 13

292

193. TOKIA SMARKI VAKAR PATRANK KANONADA

TOKIA smarki vakar patrank kanonada. Vargu per nakt audymas benusileis. O ventas vakaras... Ateis i nakt Kristus, Ateis mio lauk mirtantiems j nuodmes atleist. Ateis vakar apkasus Maasis Kristus, O sviediniai padangje vaitos ir kauks. Ateis Jisai ir ia suklups tarp utvar plienini, Jis auks, bet balsas Jo nebegals lktuv esio praaukt. Kareiviai j paliks ir eis atakon, O lpos Jo: - O Tve, jiems atleiski - kuds. Ir eis kareiviai per pusnis. Kulkosvaidiai kvatos. Ir liesis kraujas i kareivio ir i Kristaus pervertos irdies. Tokia smarki vakar patrank kanonada, O mlyna naktis jau lenkiasi ties apkasais, Danguj vaigdi tik daug. Tai ms Ki vakuts, Danguj Ki viesa. O apkasuos ir irdyse tamsu visai.
brazaitis 14

293

194. IRK, PAVASARIS ATBUNDA, SAUL JUOKIAS

IRK, pavasaris atbunda, saul juokias Ir upse tuoj ias pajuds. Pakilk ir tujen, mano tvike, Pakilk i naujo diaugtis ir ydt. Tave sukaust ilgos, sunkios iemos. Tu, kaip grauol mieganti, buvai. irk, per dang paukiai mlyni sugrta, Ir tu laisva ieisi digauti su jais. yds purienos gelsvos pakelse, yds ibuts mlynam ile. Ir tu pajusi tave aukiant Gyvent jaunysts ir pavasario galia... Ir mes ydsim ia, pavasariais ydsim, ydsim vasarom ir niekad neateis ruduo. Tu ms irdyse akelm rt sualiuosi, O soduose vynios ydinios baltuos.

brazaitis 15

294

195. GIEDRA. ANT ILO DEBESLIS SVYRA

GIEDRA. Ant ilo debeslis svyra. Dangus vaiskus ir ydras, kaip lazurka. Pakelse olyt kalasi. Purienos ydi, Tik em nuo lietaus perdaug mirkus. Peius kuprin slegia, prakaitas srovena veidu. Tiktai irdy pavasaris, lyg vyniom ydint. Taip mes ieisim kautis u ios ems laisv, Visi lig vieno pasikelsim ygin. U ms pei yds laisva tvyn, Ups teks ir laisvj mlynuos, iogeliai pievoj skambins laisvs dain Ir ydinios aguonos suliepsnos rugiuos. U ms pei yds gegus sodai, Bituts skris ir dobil laukuos paklys... Mes eisim mirti, kad gyvent ten but gera, Kad vl ydt laisve Nemuno alis. Giedra, ant ilo debeslis svyra Ir pievoje pirmosios purienos ydi. Propeleri daina padangj lydi mus, O prie akis dar didelis ir ilgas ygis.
brazaitis 16

295

196. LKTUVAI VIS DIEN DKSTA

LKTUVAI vis dien dksta. Nuo mari puia vjas. alta apkasuos. Atsiskit ovini, granat ir prie tankus min... Nevalgm nieko. Duonos bent sausos... Ant mari mlyn pilki laivai sibuoja, O nakt daosi gaisrais dangus... Kulkosvaidiai nuo ryto, kaip pal, Ir bombos maio em su sniegu. O vakarais graudus pu oimas Ir krantus plaunani bang giesm. I ia nr kur. Atgal n ingsnio. Tarp kop ia stovsim mes. Lktuvai dien nakt dksta Ir dauo apkasus patrank sviediniai. I ia su laisve tviks nueisim, Ar smly pajrio paliksim aminai...

brazaitis 17

296

STRIBAI NEPASDALINO PAVOGT KAILINIUK

197. STRIBAI NEPASDALINO PAVOGT KAILINIUK

STRIBAI nepasdalino pavogt kailiniuk, Tarp j petyns kilo dl palties lainuk... - Nepjaukit, - komandavo, - pavogsime daugiau, Igrus samagono, dalintis bus lengviau... I vakaro suruokim, o rytoj anksti ryt, kaim nuvaiav, iveim eim kit! Kur lengvas fajetonas ir smagi arkli pora, Namus irabavoj, paleisime or. etadieni vaiavo stribukai bulvi kasti, Bet vienos jos neskanios, reikjo spirgi rasti: Jei laini nerasim, tai gyv bekonli Prie bulvi sikelsim savo veiml! Kaip tar, taip padar; turjo ger p, Pavakary begrtant nelaim juos uklupo: Bekonas taip nirto ir kandiotis pradjo Viens j neteko rankos, o du... usigavjo... Devyniasdeimt met senel aretavo, Pas kalv nusivar, prie rat pririubavo, Jam ant pei udjo kulkosvaid sunkiausi: Mike pagavom, - sak, - bandit ko ariausi.
299

Pagavo moterik, kaljiman kio, Galu vielos spygliuotos tvirtai rankas surio... Kuo mnesio ketvirto snelis nusidjo: Nei vaikiot, nei kalbti vargelis nemokjo... Seirijuos susirinko trys deimtys stribok. Ivyko tiktai pus dl trkumo kadok... Tris monelius nugrieb, Metelius vaiavo, Girti bjauriausiai keik ir P e r k n ugavo. Sugriaudjo supyks ir vaistsi a i b a s , Stribus apm siaubas, virpjo jie labai... Pradjo smarkiai lyti stambiais, stambiais laais Netur stribai kur dingti su ruskiais ir ydais... Kovoti dar bandyt, bet nr su kuo inios, Raudot, atgailot... bet gal nedovanos; Galvot daug nereikjo, greit viskas paaikjo: Viens laas pakau, pakauis patekjo... O J r i n i n k e mielas, V a l d o v e vanden, Palinkki stribukams saldi, saldi sapn... Paliepki uvims, varlms, kad strib neliest, Kad aar upel lig dugno igert... a m a s , pakreips s, ypsojosi linksmai, Garsiai kvatoj K l a j n a s , V a r g u o l i a i ir Varnai. -Jie broli knais minta ir geria sesi krauj, Mielasis N a i k i n t u v e , naikink prie gauj Dribsos stribai ant kalno, kol juos krankliai sules, O velnias surikiavs pragar nuves... Vaiuodami kalbjo, k cypn udarys. Dabar jau patys beldias pragaro duris...
300

Po pusvalandio juoko, jau baigsi diena, Stalino saul leidos, naktis jiems amina... Jiems kruvin kapeik nirelis kakl s, Tiktai vienas Judoius ujaus juos, pagails... Verks daugelio palangj, baldysis duris, Jiekos kap po mik, kuriuos nuud jis: Jie uodegas mums lipdo, raguius tarp plauk, Tai vl maldauja, prao-. - Sugrkit i mik! Mums laisvs neadkit, jinai pirma bus ms! U visk skaisiai ai, mes inom klast js... Lietuvio nesujaudins js odi kratinys, Geriau bsiu b a n d i t a s , ne strib kankinys... Pilnas dangus vaigdui, mnulis tarpe j, alna perlus ibarst ant piev ir lauk... Sukaust gruodis em, sustabd upelius, Sutais partizanams kelius ir tiltelius...

tauras (125)

301

198. KURIE INOTE NOKRNUS, T KACAP SODI

KURIE inote Nokrnus, t kacap sodi, Malonkit iklausyti keli mano odi... Prakeiktieji sipyko taip labai monijai, Jautsi jie perdaug drsiai - netoli Lazdijai... ilabarzdiai ir vaikai j visi apginkluoti, Partizan upulti nemano pasiduoti... Zadum, zadum, okruit... Vanjka, daj vintovku! Tik man, ponui, neauk - a devyni motka... Pakels galv kacaplis, tuoj pataiko kakton... Kakas rado dvi kacapes tupint saugioj laktoj... Kol turjo ovini, tol yte tupjo, Kai pamat - bus riestai, skristi jau norjo... Vienas buvo labai greitas - bgo vis myli, O paautas greit lindo durpin gili... Man sviesti jau granat, paiam pilvas plyo, Oi, ponul, dabaik mane, mano plauiai kyo... Kacaplis ant lentynos slepias, kupr rieia, Partizanas laukan tempia ir ilsti kvieia... Js, ponuliai, neklausykit, k boba pletkuoja, Ir man neaukit... Ne! priimkit "gauj"...
302

Ar, broliukai, i Lazdij pagalbon atvykot, Baig visus kacaplius, mslinom, upykot... Partizanui ant pei perov milin, Sunku valyt nuo kacap lietuviams tvyn!

tauras (126)

303

199. ALIA EGLAIT LIDNAI RAUDOJO

ALIA eglait gailiai raudojo, Kai komjaunuoliai akas kapojo... Norjo pinti gra vainik, Papuot makaul to boleviko... Dirbo stribukai suprakaitav, Kankino mog rsy pagav... Jiems dirbt plakatus kraujo reikjo, O jis lietuviams srovm tekjo... Stalin - tv myli labiausiai: Kal prie jiemo, kl augiausiai, Visokius vartus dabino, puo, Svei tikjos, utat taip ruos... Viskas puikiausiai jau sutvarkyta, Pradsim vsti ryt anksti ryt! Partorgas, "liaud" susivadins, vents programos visus mokino... Gimnazistukams vieai grmojo, Kad nenumint stribukams koj! Man po kiekvieno odelio plokit, Dvi dienas vskit, dainuokit, okit!
304

Bet Kalinino nepakabino, Tas savo vaisk susivadino Ikilo mis toks netiktas, I kurio juokias, stebisi svietas... Ar js girdjot stebukl didi: odius partorgo viai palydi, Vietoj plojimo girdis sprogimas, Vargai stribukai u ginkl imas... Bet surdij vis mukietos... Gal n rsyse negausim vietos... Enkavedistai mainom traukia: Ar ia banditai, ar ia tik kauk? Stalinui kybot lyg nepatogu: Pradjo lyti - jis ne po stogu... Leninui barzd kapojo kruos, Stribai su "rusais" audosi, muas., Kls b a n d i t a i i slavyno, Laisv atgavo, kuriuos kankino... Uguls stribai garbing viet: Tegu pairi, kaip tenai kieta... Partorgas saul nuaut norjo, Kad ji be laiko jam patekjo! Jei bt tamsu, nebt kankyns, Jie neitraukt ms i landyns. "Enkavedist" velni ten bta... Gailjo audyt, kur liaudis kruta, Jie tik parod, k jie galt, Kad daug kas mirt, jei jie nort..

Vienam likimas buvo isprstas, Kitas skeveldros smarkiai kstas, O kurie bgat, tai suvelnkit, Daugiau po kaimus nevainkit! nipai, kurie jiems dirbo nuo seno, Usimaskav kaimuos gyveno, Mir i baims nebeikent, itaip ir baigs didel vent...

tauras (127)

306

200. SKUBK, LIETUVI, BALSUOT U DRAUGUS

SKUBK, lietuvi, balsuot u draugus, Jei nebalsuosi, greit j ia nebus... Ibgs kacapai, ydai ir stribai, Stalinas tvelis usigaus labai... Nusileis saulut vietus, ildius mus, Nereiks jau vaiuoti tau Uralus... Sibir jau amiams jie mums udarys, Kurie ten nuvyk ir tuos ivarys... Niekam jau iemoti neleis rsiuose, Udraus vasaroti tundr mikuose, Sveikat "patais", daug gr i tenai, Bet tu tam kurorte nebsi - inai... TSR pilietis negalsi bt, Bet vergauti buoms, nuo bandit t. Netursi teiss dirbti, pailst, Deimt kart tuoktis-skirtis ir mylt.. Stalinas tvelis - geras, malonus Aprpint senatvj ada jisai mus... Jau lavonui kelnes trauks paskutines Ir ant gatvs valkios devynias dienas..

Jeigu nebalsuosi, "tvas" usigaus, Nematysi niekad rusiko dangaus... Kolchozo "saldybi" neteks paragaut, Su "kultringaisiais" uteks tau draugaut... Gana trypti rusams Lietuvos laukus, Sugr pailsti broliai i namus... Dabar viens i dviej: rinkis, kaip inai: Ar balsuot ir mirti, ar gyvent laisvai...

tauras (128)

308

201. PAGALVOKIT SAU KIEKVIENAS

PAGALVOKIT sau kiekvienas, Koks tas Zigmas yr drsus! Pasivars pastotl, Vagia mogui pariukus... Grtaniam pastojo keli Daug vaiduokli i daus, U neklausym, kai stabd, Jie veikui tuoj... aus! Klaupias stribas su raanium: Mielas broli, dovanok! Mirk, prakeiktas idavike, Mirk, teisyb suinok! Atlk destkas strib T r i u i o miestan parsiust... Girti net nepagalvojo, Kad ir jiems neteks sugrt...

tauras (129)

309

202. YPSOS SAUL VAKARUOSE

YPSOS saul vakaruose, Dao kalnus raudonai, Stribui mar aminybn Groj' kulkosvaidiai linksmai... Atuoni ant kalno drybso... Kur kiti ? j ia nra... Gal juos kipas nugabeno Savo mielan pragaran... Rodos, menkas kacaplis, Plonos lentos ir cvekai... Bet arkliai pavet negali Tokie sunks jo griekai... Buvai tu pats karingiausias Niemka ir kiti starai... Su antspaudais leitenantas: Komjaunuoli sraai...

tauras (130)

310

203. PRIE SAVO GAL RUSKIAI TAIP KRATO MIKUS

PRIE savo gal ruskiai taip krato mikus, Gal nori igaudyt ms partizanukus! Js, alkani unyiai i tundr atveti, U k lietuvius gaudot ir kuo jie jums kalti? Per nakt sargybaujat prie kelio js visi... U k gi js kariaujat nuply ir basi? Suskret js rubaks, net barka ant pei, Jums neutenka turto nei vokiei darbi... Nemylim mes js tvo: jis mums toks negraus, Tegu jis pats neioja adtus mums vyus... Kad js ukiot ruskiais balas ms ir raistus, Utai mes atiduodam jums savo stribukus... Kad alkani js vagiat, atleidiame u tai, Bet kerysim, kad veat ms mones nekaltai! Jie Sibire badauja ir aukiasi mirties, U j vargus stribukai su ruskiais atkents... U vien partizan umuim j deimt, Kas nepasps pasprukti, t gyv pasiims!
311

Mes kalinius paleisim: gana jiems t kani, Tegul ir jie paklauso paukteli iulbani... Js gerumu grinkit ms brolius i ryt, Nelaukit, kad lietuviai vaduoti j eit... Kai suinos pasaulis js darbus Lietuvoj, Bus ankta Stalingrade ir pertvanku Maskvoj!..

Po kiekvieno dvieilio pridedamas priedainis:

Mums lainiai, degtin, dera, alaus uzbonas... Rusai udus jieko, kur ms poligonas...

tauras (131)

312

204. A TAU, STRIBITELI, SAKIAU

A TAU, stribiteli, sakiau, Kad vargo bus tau dar daugiau Kai automat tu gavai, audyt savj ijai. Stalinas dav tau autus, U kuriuos idavei draugus... Rubak markonio pridj', Kad btum uo NKVD. Tu artimo nesigaili, Tau ateitis yra tamsi, Grai dainel reiks matyt, Raudon lov usakyt... Tave kaip igam nuaus Ir veik visi tuo pasidiaugs! Tiktai gal ruskis pagalvos, Kaip ia jis kit privilios... Taip aai tau graiai sakau, Neverta vargti tau daugiau, Laisva visvien bus Lietuva, O tu pastipsi, kaip uva!

tauras (132)

313

205. STRIBAS PER RINKAS RPLIOJA

STRIBAS per rinkas rplioja, Vaikai juokias, netrivoja... Juokias visos miesto mergos: Ant kupros sena kaerga... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. Ant kupros vogta milin, Smunka kelns apatins... Vyr nra, tiktai vaikai Per mlyn klyn velka... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. Ruskas blidas ant pakauio, Kudlos retos pasiiau, Plut duonos usikis, Strielb paniu pasiris... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta.
314

Kakoks igama pasak, Kad penkis "banditus" mat, Kiaurom klumpm okinja Ir pastotes varinja... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. Kiauros klumps kliurksi, krypsta, Ant "bandit" stribas pyksta... Sako, ygin pasiruos, Kabo snarglys po panose... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. Kai kaim atvaiavo, Stribai lakst, uosteliavo, Spint stalius lupinjo Ir "bandit" jiekinjo... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. Kur ant augto deros riebios, Jas stribokai stveria, griebia... eiminink kai neiri Stribas der skverne turi... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta.
315

Ten u ups, puyn Susigrdo strib minios... Penkis ovinius tik turi Ir mik... nairiai iri... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. jo boba girion ryt, Stribai rkia: - Va, banditas! Senos bobos isigand, Nam link pabgti band... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. Tuokart pasigirdo viai, Stribai griovius sugriuvo, Plyo kepks ir milins, Ir kelniuks apatins. Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina dar nebaigta. Miko vyrai trumpai dko, Vien nukal stribuk! Kai nuaut strib randa, I po skverno... deros lenda... Oi rita tita tita, Prien stribai trys u lit! Oi rita tita ta, Ms daina jau pabaigta.
316

tauras (133)

206. TIKTAI KETURIOS RAIDS, TIK KETURIOS


(pagal prakeiktos atminties Liud Gir)

TIKTAI keturios raids, tik keturios, O mums vis pasaul ustoja... Jos tik raktas, jos kelias tik atviras skurdo ir bado rytoj! Nerasi nei bjauriausiuos iuklynuos, Bjauresni ia, pasauly, juk nr, Kaip tos raids, kur mums prikabino, Lietuvai ms - LTSR. Kai sijono raudono skiautelje Pera vard jai ms vliavos, Saul verkia, paksti negali j Dl ivargintos j Lietuvos! Ipeckiotom tom raidm emlapiuos Ir palinkus nuo krvio skriaudos Ms alis ta, pietuose nuo Lielups, Ji ne amiais juk verks ir raudos! Vergia Lietuv jie "avtamatami" tai septyneri metai visi! Bet mes ateit viesi jau matome, Nors iandien... skriaudiama tu esi!
317

Vakariniam tvyns pasienyje Kumtis gresia Ivanams tvirtai Partizanai, kovon susivienij, Seka juos ir lietuvi tauta! Greit sugriaus, suaibuos vl perknijos Neramiuos vakaruos ir pietuos! K Stalinas vaikams savo snijo, T... pekl velnikiai nujos... Tiktai keturios raids, tik keturios, O vaizduoja mums bjaur iuklyn, Rodo jos, kad galybs nepatvarios, Kurias tankai sost sodina!

tauras (134)

318

207. MES STRIBUKAI LIETUVOS

MES, stribukai Lietuvos, Penkiakamp ant galvos! Ruska strielba u pei, Giedam tkstaniais kai... Kur k nutveriant - praryjam, Penkiais pirtais k gyjam... Visk tempiam nuovadijon, Ten jau "lygiai" padalija... Dor mog aretuojam, Vis turt konfiskuojam! O paskiau ubaliavojam, aipos "vadas" net Maskvoje! Prasti ms reikaliukai, Mes vistiek linksmi berniukai: I ebato pirtas kyo, Kelns jau seniai nuplyo... Kai ms "tv", sen jaut, Temps bal varlms pjauti, Mes stribukai Lietuvos... Nebeteksime... galvos...

tauras (135)

319

Tauro leidinio usklanda paskutinis puslapis.

321

LIETUVIU PARTIZAN DAINOS


JONAS AISTIS

Didiausia nelaim, kokia tik gali paliesti taut, yra naminis karas, kai brolis udo brol. Nors lietuvi partizan tiesioginis prieas buvo oku pantas, taiau daug auk buvo ne tik prie okupant kovo jusi, o ir okupantui talkininkavusi lietuvi tarpe. Kiekvienoje tautoje pereinamaisiais visuomens per sitvarkymo laikotarpiais viena visuomens dalis sukyla prie kit, jiekodamos arba gindamos skirtingas visuo meninio gyvenimo formas. Bet itin skaudu matyti tautoje kov tarp savj, svetimiesiems viepataujant. O toks i dalies yra buvs lietuvi partizan karas prie okupantus. ia nesirengiame pasakoti lietuvi partizaninio sj dio istorij. Tai i dalies jau yra ir, be abejo, dar bus pasakota kituose ratuose, kaip J. Daumanto Partizanai u geleins udangos ir kt. Tiek tegalima pridti, kad daugel ms svetur turim ini apie partizan sjd patvirtina ir j prieai Lietuvoje okupant leidiamojoje spaudoje. Toji spauda neslepia, kad kova su buruaziniais nacionalistais buvusi ypatingai sunki ir kruvina, parei kalavusi daug auk i partijos ir komjaunimo eili. Kad nepalyginti daugiau krito toj kovoj rus, toji spauda nu tyli. Pirmas akstinas, pastmjs partizanus girion, bus buvusi bendroji neapykanta rusams, kaip sibrovliams, ateinantiems sakinti, valdyti ir skriausti. Prisidjo ir rus klaida usimojimas mobilizuoti lietuvius ir sisti karo front kov u rus pergal. Pagaliau, visuotinis

323

lietuvi tikjimas Ryt-Vakar konflikto neivengiamumu. Dl to partizaninis sjdis prasidjo Lietuvoje tuojau, ru sams vl umus Lietuv, dar tebevykstant karo veiks mams vakaruose nuo Lietuvos. (Raytojas A. Baltakis, mindamas aleksotik komjaunuoli Vytaut Geiausk jo uvimo deimtj metini proga, 1956 m. kovo 10 d. Lie tuvos Pionieriuje tai kaip liudija apie padt Lietuvoje 1944 met ruden: Bti tais metais komjaunuoliu, reik statyti savo gyvyb pavoj. Tuo metu Lietuvoje pradjo siausti buruaziniai nacionalistai. Komunist spauda liudija ir tai, kad partizan kovos idini Lietuvoje dar tikrai buvo 1951 metais, kur nekur net 1952-ais. Pagaliau, 1955 metais Valstybs Saugumo Komiteto (buv. NKVD) paskelbtoji amnestija besislaptantiems asmenims lieia negi k kit, o ilikusius ir dar nepasidavusius partizanus. Tos datos yra pagrindas sprs ti, kiek madaug laiko truko partizan veiksmai Lietuvoje. Partizan dain krimosi ir plitimo laikotarpis buvo ymiai trumpesnis. Dain tekst su paymta j uraymo (ar gal ir sukrimo) data turime tik i 1946 met. alti niai, i kuri sudarytas ir is rinkinys, yra daugiausia i 1947 met, o juose suraytos dainos irgi jau turjo atsi rasti kiek anksiau. Bet ir ne daug anksiau. Nes pradioje partizanai dainavo bendrsias lietuvikas dainas, kuri apstu oje knygoje. Tik vliau atsirado dain ir eili apie partizan nuotaikas, siekius ir buit. i tarpe irgi pasi taiko anksiau paskelbt eilrai pamgdiojim ar pa rafrazi. Naujos, originalios partizan dainos ir eils atsirado tada, kai jiems pradjo nesisekti. Tai yra autentiki lais vs kovotojo odiai. Kad tai yra tiesa, skaitytojas gali pats sitikinti i t dain tono. Jos visos yra nusiminimo ir nusivylimo dainos, skaudios ir lidnos. I j aikiai matyti, kad partizanai mato savo kov pralaimt. Jie to visai neslepia, bet drauge parodo, kad patriotui kito kelio nra, dlto drsina save, kad j ygio ir aukos neumir mylimoji, sesuo, motina ir pati Tvyn, kad Lietuva vl bus laisva, o dlto j auka esanti didel, neumirtama, prasminga. Visa tai rodo, kad partizan dain kilimo periodas

324

buvo madaug 1946-tieji, gal i dalies 1947-tieji metai. Su partizan kov sutem pradia siaurjo slygos beatsi rasti didesniam kiekiui nauj toki dain, ir ypa siaurjo slygos toms dainoms dainuoti ar eilms deklamuoti. Dl to galima tvirtinti, kad svetur laisvje tos dainos bus gijusios didesnio populiarumo ir gyvastingumo, negu pa ioje tvynje. Yra gand, kad sukurta partizan dain falsifikat. Tikime, kad j i knyg nebus sibrovusi. Bet tai, galop, didesns svarbos neturi. Partizanins dainos lais vuosiuose kratuose turi savo atskir gyvenim. Ieivijoje jas pasigavo dainuoti kiekvienas ir kiekviena proga, ypa jaunimas, inoma, tas, kuri melodijos yra atklydusios drauge su odiais, arba kurioms meliodijos buvo sukurtos ar pritaikytos i naujo, ne tos, kokios buvo dainuojamos originalinje aplinkoje. Nesunku numatyti, kodl taip yra. Kiekvienas nori dalyvauti tautos aukos misterijoje, o itin, kai jinai nra pavojinga. To visai nesmerkiame, nes ge riau tai, negu nieko. Yra kitas, daug skaudesnis reikinys. Tai tl dangs tymasis partizan garbe ir krauju. Partizan aukos didels. J sjd slopinusios repre sijos buvo iaurios. Tauta patyr gili, sunkiai ugydom aizd. Dl to ilgas ir atkaklus partizaninis sjdis, ypa tose slygose ir aplinkybse, vargu ar galima priskirti aktyv. Partizanai vis vilt djo Vakarus, i kur jie tikjosi tiesos, teisybs ir laisvs, vadovaudamiesi blaiviu protu, kuriuo, deja, nei karas, nei pokaris nepasiymjo. Ms po litiniai veiksniai, berods, permaai bus dj pastang tam kraujopldiui sustabdyti. Bandymas spti partizanus, kad jj Vakarus dedamos viltys ne tokios jau tikros, tl buvo sutinkamas, kaip defetizmas, kaip partizan idjos idavimas. Berods, dar yra toki, kuriems ir ian dien partizaniniai veiksmai Lietuvoje bt prasmingi ir reikalingi ... Tai ar ne pats lidniausias ir tragikiausias reikinys. Aiku, yra pagrindo ir reikia didiuotis, kad tauta atliko savo tikjimo ipainimo apeig, kuri visais laikais bus didel ir venta. Na, ir nei vienas ms istorijos tar

325

pas nebus paliks tiek dain, kaip partizan sjdio me tas. Graus rodymas ir i knyga, kurion tik maa dalis t dain bus patekusi i dzk ir sduvi krato. Jos yra vairios savo forma. Raytins ir liaudikos. Kurtos so diaus ir miesto moni. Profesional krj ir liaudies daininink. Tuo tenka itin diaugtis, nes tai reikia, kad visa tauta, visi jos visuomeniniai sluogsniai toje laisvs kovoje ir poezijoje dalyvavo. Bt gera, kad skaitanioji lietuvi visuomen mielai ir iltai priimt tuos garbingus netolimus praeities isto rijos puslapius, ireiktus daina t, kurie pai istorij kr ir krauju bei dainomis ura. New Y orkas, 1956 metai.

326

P A S T A B O S

i partizan poezijos knyga sudaryta i sekani rin kini: a. Laisvs kov dainos, ileido Geleinio Vilko Rink tins LLK Tauro Apygardos tabas 1947 m. Lie tuvoje (135 dain prayminio formato 56 puslapi iliustruotas rotatorium multiplikuotas rinkinys); b. LLKovotoj dainos, 1947. 11. 3 (labai mao for mato mainle raytas kieninis 57 dain rinkinys, kuri 22 sutinkamos a rinkinyje); c. atskiruose lapeliuose nurayti 13 dain tekstai, i kuri tik 4 nauji; d. Vytauto Alanto gauti atskiruose lapeliuose 18 par tizan dain tekstai (tos paios kilms, kaip c rinkinys), i kuri tik 7 nauji; e. A. A. i Lenkijos 1947. 6. 9 raytame laike nura yti 4 partizan dain tekstai, paimti i rinkinio, rayto ranka t, kurie sudjo ir dainavo (nra nei vieno naujo teksto, bet domu, kad lietuvi parti zan dainos pasiekdavo Lenkijos lietuvius); f. Vytauto Staneikos 13 partizan eili ir trij vienaposmi nuotrup rinkinys, ir g. prof. Juozo Brazaiio 17 partizanini eili rinkinys (raomja mainle per kalk padarytas nuoraas). Vienas "a rinkinys yra metodingai redaguotas ir paskirstytas skyriais. Juo ir man teko vadovautis bei prie jo derinti kit rinkini mediag. Kadangi partizan poe zijoje vyrauja asmeninio pobdio motyvai, tai a rinki-

327

Faksimil i a rinkinio. Daina rayta vliau ranka, nes rotatorin rinkin nebuvo patekusi, nors randama jau tais pat metais ileistame b rinkinyje.

328

nyje tos ries dain susidar net du skyriai: Kai laisvs auroj mes ijom ir A neinau, ko tu ilgiesi. Tos r ies dain daugiausiai sutinkame ir b rinkinyje, dlto radome reikalo i to rinkinio nepasikartojani dain su daryti atskir skyri, pavadint I trumpesniojo partiza n dainyno. Likusieji rinkiniai pridti prie skyriaus A neinau, ko tu ilgiesi sekania tvarka: c 158-161 nu meriai, 'd 162-166 nr., f 167-179 ir g 180-196. Be to, skyri Atliks pareig tvynei dta tam skyriui bdingi dalykliai: i c 112, I; i d 111, III ir 112, II; ir i f 109. Pirminiai tekstai teko iek tiek keisti, arba net rinktis vien i dviej ar daugiau tekst. Rinkinio a kalba ir rayba be priekaito, taiau vietomis tekstas sausokas, dlto teko naudotis kitais varijantais, bet tai darme tik turdami prie akis kit tekst. Rayb teko vienodinti ir derinti prie vadovins, kuri ir ne visur itikimai sek me. Paymtinas ir b rinkinys. Tai ne itin ratingo partizano padarytas nuoraas, kur rayba siekia net toki keistenybi, kaip stkstantis cidabras (tkstantis, sidabras) ir t.t. Bet dain atranka labai skoninga. Redaguojant atsisakyta dain-eili vard. Pasiten kinta pirmosios eiluts pakartojimu, kaip elgiamasi pa prastai su bevarde liaudies kryba, o partizan dainos kaip tik ir reikia priskirti folklorui, nors tlos dainos labai jau literatrins savo stiliumi ir dvasia. Prie eili yra pridti eils numeriai. Tai palengvino pastabose nurodyti knygoje atskir rinkini tekstus ir galino sudaryti dain pirmj eilui rodykl, kur nurodoma dain eils nume riai knygoje, ne puslapiai. Lygiai pasielgta ir su tomis partizan eilmis, kurios pasiraytos pseudonimais. Nra abejons, kad tai yra indi vidualios poet eils. Taiau slapyvardiai lieka tik sla pyvardiais ir jie skaitytojui nieko nesako, tai jie ir nede dami. Slapyvardiais paymtos ios eils: Ragana 159-161; Vilnis 180-183; ilvinas 184-188; ir Kari nas 189-196. ia btinai reikia pareikti padka prof. Juozui Bra zaiiui, Vytautui Alantui ir Vytautui Staneikai u malon leidim pasinaudoti j turtais partizan dainos tekstais.

329

O taip pat atsipraome visus galinius atsiaukti tik ruosius ia tilpusi dain autorius, kalt suversdami partizanams, ne sau, ypa kad atrodo, kad laisvs kov dainininkai ir deklamatoriai originalias eiles bus kiek pasisavindami deformav, dlko i dain tekstas, jei dar ir neturs vis tautosakos savybi, tai jau pakely tauto sak. Tuo pasakymu neneigiame autori teisi, ir kiek vienas atsiaukimas redaktoriaus bus mielai priimtas, nes jis gals atneti iek tiek viesos partizan dain genez.

330

ABCLS TVARKA SURAYTOS DAIN PIRMOSIOS EILUTS

(dain eils numeris knygoje) Ak, dalis nelaiminga tu mano___________________________ 68 Alyv akos svyra ant vasaros pei _____________________ 114 Ant kranto Vilijos glto______________________________ 92 Ant rank plieno paniai ea __________________________ 158 Aplankyki, partizane, laisvs karygi kapus---------------------- 51 Ar aplankei, snau, tvel _____________________________ 132 Ar igirsim aidus dien laims__________________________ 95 Ar sniegti, ar lyja nakt-dien ___________________________ 52 Ar tau negaila gero draugo _____________________________119 Ar tu nepasiilgai ydini vynaii _____________________ 145 A noriu namo, a noriu matyti_________________________ 168 A tau, stribiteli, sakiau_______________________________ 204 Atbusk, Perkne, ventam Rambyne _____________________ 7 Ateis pavasariai, pasks laukai ieduose---------------------------- 190 Atjo dienos lidnos ir pilkos___________________________ 48 Atjo vakaras giri__________________________________ 162 Atlapa krtin, melsvos akys dega ---------------------------------- 26 Atleisk man, mielas partizane __________________________ 140 Atliks pareig tvynei _______________________________ 94 Atsimenu, baltais rbeliais obelaits -------------------------------- 188 Audring tamsi gruodio nakt _________________________148 Augo liepa alia kelio ________________________________ 136 Augo putinas, augo aliavo ____________________________ 76 Balandliai ant svirno sutp___________________________ 185 Beras pravirko, akas nuleido _________________________ 59 Bolevikai gerai ino_________________________________ 46

331

(dain eiles numeris knygoje) Budkit, broliai partizanai __________________________________ 54 ia aminai skambs jos vardas Lietuva------------------------191 Daugel vargo ir skausmo paklei ----------------------------------- 181 Danai kartoja mano lpos__________________________________ 123 Danai mes klausiam vienas kito ___________________________ 88 Dlko ydros akys umerktos________________________________116 Drsiai ygiuojam mes, kariai _______________________________ 74 Dunda patrankos, skamba plienas__________________________ 17 Dunda, trankosi griaustiniai ________________________________ 86 Ei, sustoki, debesli ________________________________________ 173 Enkavediste, ko taip danai _________________________________ 24 Galgi mnuo tvelis tau _____________________________________ 108 Gauskit, trimitai, autant ryt _____________________________ 78 Gegule, metel __________________________________________ 34 Gelsvas, blykus lapas krinta nuo klev_____________________ 128 Giedra. Ant ilo debeslis svyra _____________________________ 195 Girdjau kart ma vaik __________________________________ 69 Grau, kai skamba sutartin ________________________________ 42 bridau ems skausmo juod giri ________________________ 187 Ijo broliai nakt giri, pas draugus _______________________ 37 Jau dunda em vakaruose _________________________________ 115 Jau javai sualiavo aksomu_________________________________ 38 Jauna sese, ant grblio parimus ____________________________ 44 Jau vl apsiniauk, pravirko padang________________________ 107 Jis ilgisi pavasario ibui __________________________________ 143 Js uvot u laisv garbingoj kovoj___________________________ 4 Kada siaub pikti kryiuoiai________________________________ 97 Kad ne auksins vasaros____________________________________ 93 Kai tyliai merksi purienos _________________________________ 63 Kai saulut tekjo pro mik ________________________________ 57 Kai vienumoj ijau pasivaikioti ___________________________ 65 Kaip gali tylti, kada em aukia ___________________________ 178 Kaip grau mike, Lietuvos lauke ___________________________ 77 Kaip linas tu sibuoji _______________________________________ 30 Kaip obelis, mamyt, palinkus _______________________________ 15 Kalnai, kur dainavom, upeliai klegjo________________________ 18 Kam nusviro galva ant krtins______________________________152

332

(dain eils numeris knygoje) Kanioj ir ilgesy, mielas, aukiu tave_________________________ 60 Kas graiau ant ems u gegus ryt__________________ 111, III Kas kad rausta bero lapas _________________________________ 155 Kodl akys tokios lidnos, aarotos__________________________ 35 Ko palinko ilviiai prie kelio ________________________________ 14 Ko taip lidna, dainule ___________________________________ 75 Kova. Aplinkui kraujas, kraujas _____________________________127 Kresna, kaip liepa, sena mamyt --------------------------------- 124 Kur dabar, tvyne, dainiai __________________________________ 21 Kur dunda pabklai, kur skamba kardai ____________________ 81 Kurie inote Nokrnus, t kacap sodi--------------------------198 Kur pasukti, be kelio, be tako _______________________________ 159 Laikas slinks ami tol ___________________________________ 179 Laisv gr, kada nesitiksim ________________________________ 20 Laukuose dobilas raudonas _________________________________ 83 Lktuvai vis nakt dksta __________________________________ 196 Lenkia ied linas, saulei nusileidus ------------------------------- 29 Liepos trisdeimt dien__________________________________112, I Lietuvikas dar teka kraujas________________________________ 45 Marija, Marija, Skaisiausia Lelija ---------------------------------- 2 Maskva pakaitom su kryiuoiais plikais ----------------------- 32 Melsvam toly akys lta----------------------------------------------- 149 Menu, atskridot js per snieg -------------------------------------- 99 Menu, kai vakar tamsi nakt --------------------------------------- 147 Menu pavasar neram______________________________________ 8 Menu tave, tvyne __________________________________________ 135 Mes, stribukai Lietuvos _____________________________________ 207 Mes visuomet pasireng ____________________________________ 27 Miela sesute, grai daineli ---------------------------------------- 71 Mike tarp ali svyruokli ber ---------------------------------- 131 Nakia uoloj, prie jros ----------------------------------------------- 176 Naktis, aibai padang plo----------------------------------------- 161 Nebelauk, mergaite, nerymok prie vart ---------------------------150 Nebelauk, motule, nebelauk prie vart ---------------------------- 84 Nemunlio bangos tave suavjo ------------------------------------ 101 Nenuvyski, balta obelle ____________________________________ 182 Neparneiu emig, nei aukso ____________________________165

333

(dain eiles numeris knygoje) Neraudok, sesule, diaugsmo nepainus ____________________ 172 Nerinkdavau pavasar ibui_______________________________ 141 Nesus, nesugrau tavo dalios ______________________________ 180 Netrokai tu ti, o Dieve brangiausias______________________ 98 Neverki, mama, neraudoki __________________________________ 133 Neverki, sesute, neliek aarli______________________________ 117 Neverkit, sess, savo broli__________________________________130 Noriau a nuskristi ten toli, toli ___________________________ 67 Nors teka kraujas eme ms _______________________________ 3 Nuplti vliavas, paminti teis______________________________ 169 Nutirpo jau ledai altieji ____________________________________ 121 Nuvargs ir sulytas ateik tu pas mane_______________________ 154 Nuvyto kvapios chrizantemos________________________________122 O Dieve geriausias, Karaliau ramybs_______________________ 1 Oi atsibusk, sneli _________________________________________104 Oi neverk, motinle, kad tavo snus_________________________ 90 Oi tu, paukteli, kur tu skrajoji_____________________________ 49 O kruvinos aizdos tvyns__________________________________ 160 O mano eme mylinti _______________________________________ 184 O mylimas pavasari ________________________________________ 89 O prakeikti, kiek skausmo man suklt______________________ 100 O Viepatie, kam mano emj _______________________________ 167 Pagalvokit sau kiekvienas ___________________________________ 201 Pakvipo paraku tvyn______________________________________ 5 Palinko liepa alia kelio _____________________________________ 16 Paraudus saul nusileido ___________________________________ 12 Pasineri, pasineri, lyg uvytei________________________________ 175 Pasipuo jau sodai ________________________________________ 142 Paukiai iskrenda ir vl sugrta __________________________ 177 Pavasar paukiai tvik grta___________________________ 183 Pavasaris bunda i lto _____________________________________ 56 Pavasaris, dangus, nei saul ________________________________ 174 Pavasaris paiam diaugsme ________________________________ 50 Per ydryn eerlio_________________________________________ 138 Pilka mano em, net jos veidas pilkas_______________________ 171 Plaiuos laukuos, kalneliuos kryi -------------------------------- 179 Plaukia Nemunas patvins __________________________________ 83

334

(dain eils numeris knygoje) Po egls akomis kupstelis smlio ---------------------------------- 126 Praydo jazminai po langu___________________________________ 6 Praydo pirmos melsvos ibuts______________________________ 62 Prie kelio kryius, almas perautas _________________________192 Prie kelio suvargs Smtkelis _______________________________ 39 Prie savo gal ruskiai taip krato mikus____________________ 203 Rauda rudens vjas, verkia u lang-------------------------------- 25 Rytingai tikki, brangi lietuvaite ____________________________ 36 Skaisti saul leidos vakaro gelmse__________________________ 110 Skubk, lietuvi, balsuok u draugus_________________________ 200 Slinko taip ms audringos gyvenimo dienos------------------ 111,1 Stipriai apkabinki ir buiuoki _______________________________ 61 Stovjau parimus tarp vart darelio_________________________ 40 Stribai nepasdalino pavogt kailinuk----------------------------- 197 Stribas per rinkas rplioja __________________________________ 205 Su aarom einu i kaimo____________________________________ 22 Sudiev, mergaite mylimoji ___________________________________ 137 Sudiev, motule mano brangi ________________________________ 10 Sudiev, tvyne mano brangi _________________________________ 73 Sugrkit, sakalai, al _____________________________________ 43 Sugrk, kary, tu mano laukiamasis --------------------------------144 Supasi baltos lelijos ant eero bang-------------------------------- 82 Suplasnoti sparnais, lyg erelis kaln ________________________ 170 i nakt gims maasis Kristus______________________________ 118 ypsos saul vakaruose ____________________________________ 202 lamkite, uosiai aliukai ___________________________________ 186 lamjo girios imtamets __________________________________ 11 niokia sraunios ups, aarom pasruv--------------------------139 Tai lama, tai oia kakas paslaptingai----------------------------- 70 Tau, lietuvi, nepalti _______________________________________ 31 Ta vasara grai praslinko --------------------------------------------- 41 Tave painau ydint sodams ________________________________ 102 Tavo melsv akui ________________________________________ 151 Tenai, kur tyrai begaliniai ___________________________________ 72 Ten, kur saulut leidias ____________________________________ 23 Ten prie miko, prie puyno ------------------------------------------113 Tviks laukuos saulut leidias ----------------------------------- 66

335

(dain eils numeris knygoje) Tiek daug grauoli vyr painojau--------------------------------- 163 Tiek daug tu kov jau laimjai--------------------------------------- 105 Tiktai keturios raids, tik keturios ----------------------------------206 Tiktai Tu, Kurs liepei vyturliui ------------------------------------- 179 Tyliai lama baltieji bereliai------------------------------------------ 64 Tylios ramios rudens naktys ________________________________ 80 Tokia smarki vakar patrank kanonada----------------------- 193 Toks melsvas vakaras paskends pusnyse------------------------- 189 Toli u giri leidos saul----------------------------------------------- 47 Trypia juodbrlis prie rt darelio -------------------------------- 79 Trksta odi apsakyti _____________________________________ 55 Tu buvai idykus vienkiemio mergait------------------------------ 156 Tu ijai i paaukimo_______________________________________106 Tu nelauk, nesvajok apie mylim, sese ---------------------------- 157 Tu neumirk glto kaimo--------------------------------------------146 Tu palikai mus itiestomis rankomis ------------------------------- 120 Tu vadas buvai veteran____________________________________ 96 Tu inai be odi, mano kovos drauge-----------------------------109 Ups bgs melsv tol______________________________________ 58 Uaugai tu, tapai kaip plienas tvirtas------------------------------- 13 ia, trankos griaustiniai po al------------------------------------- 19 U pragaro kanias baisesnis ---------------------------------------- 103 U tvyn daug draug jau uvo------------------------------------- 53 Vakaras tingiai sutemo _____________________________________ 129 Vakaruos saulut semia _________________________________ 112, II Vjas vilpia, propeleriai kaukia ------------------------------------- 87 Verkia berelis juodam arime ---------------------------------------- 163 Vien lidesys, kap tyla ----------------------------------------------- 9 Vienumoj gegus sveikini tu ryt ---------------------------------- 134 Vingiuoja melsvos ups ----------------------------------------------- 28 aid mneslis tarp ermukni uog-----------------------------125 alia eglait gailiai raudojo ------------------------------------------- 199 aliajam geguy skleids obel iedai -------------------------- 111, II aliuoja sodybos ir rtos dareliuos--------------------------------- 91 ydjo gls mik tankynj ________________________________ 166 ingsnius lydi automatai ---------------------------------------------- 33 irk, pavasaris atbunda, saul juokias ------------------------- 194

336

TURINYS

PASKYRIMAS 1. 2. 3. 4. O, Dieve geriausias, Karaliau ramybs_________________ 9 Marija, Marija _________________________________________ 11 Nors teka kraujas eme ms__________________________ 12 Js uvot u laisv garbingoj kovoj_____________________ 13

KAI LAISVS AUROJ MES IJOM 6. Pakvipo paraku tvyn_________________________________ 6. Praydo jazminai po langu_____________________________ 7. Atbusk, Perkne, ventam Rambyne ___________________ 8. Menu pavasar neram________________________________ 9. Vien lidesys, kap tyla_______________________________ 10. Sudiev, motule mano brangi ___________________________ 11. lamjo girios imtamets _____________________________ 12. Paraudus saul nusileido______________________________ 13. Uaugai tu, tapai kaip plienas tvirtas __________________ 14. Ko palinko ilviiai prie kelio __________________________ 15. Kaip obelis, matyt, palinkus ___________________________ 16. Palinko liepa alia kelio________________________________ 17. Dunda patrankos, skamba plienas -------------------------18. Kalnai, kur dainavom, upeliai klegjo-----------------------19. ia trankos griaustiniai po al-----------------------------20. Laisv gr, kada nesitiksim___________________________ 21. Kur dabar, tvyne, dainiai_____________________________ 22. Su aarom einu i kaimo -------------------------------------23. Ten, kur saulut leidias -------------------------------------24. Enkavediste, ko taip danai ___________________________ 25. Rauda rudens vjas, staugia u lang----------------------26. Atlapa krtin, melsvos akys dega--------------------------17 18 20 21 22 24 25 27 29 30 32 33 34 36 37 39 40 42 43 44 46 48

337

27. Mes visuomet pasireng __________________________ 28. Vingiuoja melsvos ups __________________________ 29. Lenkia ied linas, saulei nusileidus ------------------------30. Kaip linas tu sibuoji ____________________________ 31. Tau, lietuvi, nepalti ____________________________ 32. Maskva pakaitom su kryiuoiais plikais----------------33. ingsnius lydi automatai__________________________ 34. Gegule, metel ______________________________ 35. Kodl akys tokios lidnos, aarotos_________________ 36. Rytingai tikki, brangi lietuvaite __________________ 37. Ijo broliai nakt giri pas draugus------------------------38. Jau javai sualiavo aksomu _______________________ 39. Prie kelio suvargs smuikelis ______________________ 40. Stovjau parimus tarp vart darelio------------------------41. Ta vasara grai praslinko _________________________ 42. Grau, kai skamba sutartin_______________________ 43. Sugrkit, sakalai, al __________________________ 44. Jauna sese, ant grblio parimus ------------------------------45. Lietuvikas dar teka kraujas_______________________ 46. Bolevikai tegu ino_____________________________ 47. Toli u giri leidos saul --------------------------------------48. Atjo dienos lidnos ir pilkos --------------------------------49. Oi tu, paukteli, kur tu skrajoji -------------------------------50. Pavasaris paiam diaugsme ______________________ 51. Aplankyki, partizane_____________________________ 52. Ar sniegti, lyja nakt, dien -----------------------------------53. U tvyn daug draug jau uvo-----------------------------54. Budkit, broliai partizanai ------------------------------------55. Trksta odi apsakyti __________________________ 56. Pavasaris bunda i lto ----------------------------------------57. Kai saulut tekjo pro mik ---------------------------------58. Ups bgs melsv tol-----------------------------------------I TRUMPESNIOJO PARTIZAN DAINYNO 59. 60. 61. 62. 63. 64.

49 50 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 65 66 67 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 87 88

Beras pravirko, akas nuleido-------------------------------- 93 Kanioj ir ilgesy, mielas, aukiu tave------------------------- 94 Stipriai apkabinki ir buiuoki --------------------------------- 95 Praydo pirmos melsvos ibuts ------------------------------ 96 Kai tyliai merksi purienos------------------------------------- 98 Tyliai lama baltieji bereliai ----------------------------------100

338

65. Kai vienumoj ijau pasivaikioti _____________________ 102 66. Tviks laukuos saulut leidiasi _____________________ 103 67. Noriau a nuskristi ten toli, toli______________________ 104 68. Ak dalis nelaiminga tu mano ___________________________ 105 69. Girdjau kart ma vaik_____________________________ 106 70. Tai lama, tai oia kakas paslaptingai---------------------- 108 71. Miela sesute, grai daineli___________________________ 110 72. Tenai, kur tyrai begaliniai______________________________111 73. Sudiev, tvyne mano brangi ___________________________ 112 74. Drsiai ygiuojam mes, kariai _________________________ 114 75. Ko taip lidna, dainule ______________________________ 115 76. Augo putinas, augo aliavo ____________________________ 116 77. Kaip grau mike, Lietuvos lauke ______________________ 118 78. Gauskit, trimitai, autant ryt ________________________ 119 79. Trypia juodbrlis prie rt darelio____________________ 120 80. Tylios ramios rudens naktys ___________________________ 122 81. Kur dunda pabklai, kur skamba kardai------------------- 123 82. Supasi baltos lelijos ___________________________________ 124 83. Laukuose dobilas raudonas____________________________ 125 84. Nebelauk, motule, nebelauk prie vart---------------------- 127 85. Plaukia Nemunas patvins_____________________________ 128 86. Dunda, trankosi griaustiniai ___________________________129 87. Vjas vilpia, propeleriai kaukia _______________________ 130 88. Danai mes klausiam vienas kito----------------------------- 131 89. O mylimas pavasari____________________________________ 133 90. Oi neverk, motinle, kad jaunas snus---------------------- 134 91. aliuoja sodybos ir rtos dareliuos ------------------------- 135 92. Ant kranto Vilijos glto ----------------------------------------137 93. Kad ne auksins vasaros--------------------------------------- 139 ATLIKS PAREIG TYYNEI 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Atliks pareig tvynei ----------------------------------------- 143 Ar igirsim aidus dien laims-------------------------------- 144 Tu vadas buvai veteran_______________________________ 146 Kada siaub pikti kryiuoiai --------------------------------- 148 Netrokai tu ti, o Dieve brangiausias----------------------150 Menu atskridot js per snieg--------------------------------- 152 O prakeikti! kiek skausmo man suklt--------------------- 154 Nemunlio bangos tave suavjo------------------------------ 155 Tave painau ydint sodams----------------------------------- 156

339

103. U pragaro kanias baisesnis -------------------- -------------157 104. Oi atsibusk, sneli_______________________________ 159 105. Tiek daug tu kov jau laimjai--------------------------------- 160 106. Tu ijai i paaukimo _______________________ ____ 162 107. Jau vl apsiniauk, pravirko padang------------------------- 164 108. Galgi mnuo tvelis tau___________________________ 165 109. Tu inai be odi, mano kovos drauge---------------------- 167 110. Skaisti saul leidos vakaro gelmse---------------------------168 111. I. Slinko taip ms audringos gyvenimo dienos __ 170 II. aliajam geguy skleids obel iedai ---------------------172 III. Kas graiau ant ems u gegus ryt-------------------- 174 112. I. Liepos trisdeimt dien_________________________176 II. Vakaruos saulut semia ------------------------------------- 179 113. Ten prie miko, prie puyno_______________________ 182 114. Alyv akos svyra_______________________________ 184 115. Jau dunda em vakaruose_________________________186 116. Dlko ydriosios akys umerktos___________________ 187 117. Neverki, sesute, neliek aarli_____________________ 189 118. i nakt gims maasis Kristus---------------------------------190 119. Ar tau negaila gero draugo--------------------------------------192 120. Tu palikai mus itiestomis rankom-------------------------- 193 121. Nutirpo jau ledai altieji ---------------------------------------- 194 122. Nuvyto kvapnios chrizantemos ____________________ 196 123. Danai kartoja mano lpos -------------------------------------197 124. Kresna, kaip liepa, sena mamyte------------------------------ 198 125. aid mneslis tarp ermuknio uog -----------------------199 126. Po egls akomis kupstelis smlio __________________ 200 127. Kova. Aplinkui kraujas, kraujas -------------------------------201 128. Gelsvas, blykus lapas krinta nuo klev---------------------- 202 129. Vakaras tingiai sutemo ___________________________ 203 130. Neverkit, sess, savo broli ---------------------------------204 131. Mike tarp ali svyruokli ber ---------------------------- 205 132. Ar aplankei, snau, tvel -------------------------------------- 207 133. Neverki, mama, neraudoki ------------------------------------- 209 134. Vienumoj gegus sveikini tu ryt---------------------------- 210 135. Menu tave, tvyne_______________________________ 211 136. Augo liepa alia kelio--------------------------------------------212 137. Sudiev, mergaite mylimoji -------------------------------------213 138. Per ydryn eerlio_____________________________ 215 139. niokia sraunios ups aarom patvin---------------------- 217

340

A NEINAU, KO TU ILGIESI
140. Atleisk man, mielas partizane _____________________ 221 141. Nerinkdavau pavasar ibui _____________________ 222 142. Pasipuo jau sodai _____________________________ 224 143. Jis ilgisi pavasario ibui _____________ ___________226 144. Sugrk, kary tu mano laukiamasis__________________ 228 145. Ar tu nepasiilgai ydini vynaii_________________229 146. Tu neumirk glto kaimo________________________ 280 147. Menu, kai vakar tamsi nakt ______________________ 232 148. Audring, tamsi gruodio nakt____________________ 233 149. Melsvame toly akys lta _________________________234 150. Nebelauk, mergaite, nerymok prie vart--------------------- 235 151. Tavo melsv akui _____________________________ 237 152. Kam nusviro galva ant krtins ____________________ 239 153. Tiek daug grauoli vyr painojau --------------------------240 154. Nuvargs ir sulytas ateik tu pas mane------------------------ 242 155. Kas, kad rausta bero lapas _______________________ 243 156. Tu buvai idykus _______________________________ 246 157. Tu nelauk, nesvajok apie mylim, sese-----------------------247 158. Ant rank plieno paniai ea______________________ 248 159. Kur pasukti be kelio, be tako______________________ 249 360. O kruvinos aizdos tvyns ________________________251 161. Naktis, aibai padang plo ______________________ 253 162. Atjo vakaras giri _____________________________ 255 163. Verkia berelis juodam arime______________________ 257 164. I mik, kaim ir miest--------------------------------------- 258 165. Neparneiu emig nei aukso ------------------------------ 259 166. ydjo gls mik tankynj_______________________260 167. O Viepatie, kam mano emj -------------------------------- 261 168. A noriu namo, a noriu matyti-------------------------------- 262 169. Nuplti vliavas, paminti teis--------------------------------263 170. Suplasnoti sparnais, lyg erelis kaln-------------------------- 264 171. Pilka mano em, net jos veidas pilkas-----------------------265 172. Neraudok, sesule, diaugsmo nepainus -------------------- 266 173. Ei, sustoki, debesli _____________________________ 267 174. Pavasaris, dangus, nei saul------------------------------------ 268 175. Pasinert, pasinert, lyg uvytei _____________________ 269 176. Nakia uoloj, prie jros ---------------------------------------- 270 177. Paukiai iskrenda ir vl sugrta---------------------------- 271 178. Kaip gali tylti, kada em aukia-----------------------------272 341

179. Nuotrupos______________________________________273 180. Nesus, nesugrau tavo dalios----------------------------------274 181. Daugel vargo ir skausmo paklei____________________275 182. Nenuvyski, balta obelle __________________________277 183. Pavasar paukiai tvik grta----------------------------- 279 184. O mano eme mylinti ------------------------------------------- 280 186. Balandliai, ant svirno sutp ---------------------------------- 282 186. lamkite, uosiai aliukai _________________________ 283 187. bridau ems skausmo juod giri-------------------------- 284 188. Atsimenu baltais rbeliais obelaits----------------------- 286 189. Toks melsvas vakaras paskends pusnyse-------------------- 288 190. Ateis pavasaris, pasks laukai ieduose-----------------------289 191. ia aminai skambs jos vardas Lietuva------------------291 192. Prie kelio kryius. almas perautas-------------------------- 292 193. Tokia smarki vakar patrank kanonada-------------------293 194. irk, pavasaris atbunda, saul juokias--------------------- 294 195. Giedra. Ant ilo debeslis svyra ------------------------------- 295 196. Lktuvai vis dien dksta--------------------------------------296 STRIBAI NEPASDALINO PAVOGT KAILINIUK 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. Stribai nepasdalino pavogt kailiniuk ---------------------- 299 Kurie inote Nokrnus, t kacap sodi---------------------302 alia eglait lidnai raudojo _______________________ 304 Skubk, lietuvi, balsuot u draugus__________________ 307 Pagalvokit sau kiekvienas _________________________309 ypsos saul vakaruose ----------------------------------------- 310 Prie savo gal ruskiai taip krato mikus--------------------- 311 A tau, stribiteli, sakiau___________________________ 313 Stribai per rinkas rplioja _________________________ 314 Tiktai keturios raids, tik keturios----------------------------- 317 Mes stribukai Lietuvos ___________________________ 319

Lietuvi partizan dainos (Jonas Aistis) ---------------------------- 323 Pastabos (Jonas Aistis) ________________________________327 Dain pirmj eilui abclinis sraas---------------------------- 331

342

PRINTED IN U. S. A.