You are on page 1of 55

ADOLFAS

DAMUIS

Lietuvos gyventoj aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir p o k a r i o 1940 1959 metais
A n t r a pataisyta laida

ab
90

1 9 3 9 - 4 5 met A n t r a s i s p a s a u l i n i s karas ir pokaris m o n i j a i k a i n a v o 3 5 m i l i j o n u s g y v y b i . Tai yra p a s i b a i s t i n a s s k a i i u s . Bet jis p a s i d a r o m u m s dar b a i s e s n i s ir s k a u d e s n i s , kai d a b a r v i s d a u g i a u a i k j a , k a d d v i e j s o v i e t i n i o k u p a c i j metais KGB "genocidu b u v o sunaikinta a p i e p u s milijono, tai yra 473,175 L i e t u v o s g y v e n t o j . T a s s u d a r o apie s e p t y n i a s d e i m tj dal vis p a s a u l y j e karo metu u v u s i j ir 15,136% v i s L i e t u v o s g y v e n t o j . Prie to dar p r i d j u s 210.000 naci okup a c i j o s a u k , t. y. 6,81% vis L i e t u v o s g y v e n t o j , Lietuvai atitenka p e n k i a s d e i m t k e t v i r t o j i dalis v i s karo a u k . Tie vis i 683.175 u v u s i j sudaro 2 2 , 1 7 % v i s L i e t u v o s g y v e n t o j . Tuo tarpu L i e t u v o s g y v e n t o j a i vos t e s u d a r o 1300-j dal v i s o p a s a u l i o moni s k a i i u j e . Taigi L i e t u v o s nuostoliai yra 24 kartus d i d e s n i n e g u p a s a u l i o nuostoli v i d u r k i s . T o k i e karo nuostoliai y r a iskirtina karo s k r i a u d a g y v e n t o j a i s n e g a u siai Lietuvai. T i e m s nuostoliai yra tiek d i d e l i , kad eil autori vairiais p a s i a i k i n i m a i s b a n d o j u o s mainti. Tie g i , kurie t r m i m u s p e r g y v e n o , ariau j u o s paino, tokiai autori tendencijai p r i e i n a s i , ir j laiko n e t e i s i n g d u o m e n k r i m u . Ms t i k s l a s y r a , kiek g a l i m e tiksliau o b j e k t y v i a i s duomenimis i s i a i k i n t i L i e t u v o s g y v e n t o j nuostolius, patirtus io A n t r o j o p a s a u l i n i o karo ir pokario metais. Karo e i g o j e keitsi L i e t u v o s teritorija, tad k e i t s i ir g y v e n toj s k a i i u s . Vienas nekaimynikas kaimynas, Vokietija 1939.III.23 dien o k u p a v o K l a i p d o s uost ir krat. Kitas nek a i m y n i k a s k a i m y n a s , S o v i e t S j u n g a , 1939.X.10, g r i n o Vilni ir ketvirtadal V i l n i a u s krato, bet v e d Lietuv karines g u l a s . V l i a u , 1940.VI.15 d., r e m d a m i e s i 1939 m. rugpjio 23 d i e n o s S o v i e t S j u n g o s - V o k i e t i j o s sutartimi ir pirmuoju slaptuoju protokolu ir 1939 r u g s j o 28 d i e n o s antruoju s l a p t u o j u protokolu o k u p a v o vis Lietuv, 1940 birelio 15 d. T i k r u m o j e g i , antruoju protokolu S u v a l k i j o s dal V o k i e t i j a buvo pasilaikiusi sau. T u o tarpu Stalino s a k y m u ir t vokik j " dal Raudonoji a r m i j a b u v o o k u p a v u s i . Tokia S o v i e t S j u n g o s k o n f r o n t a c i j a g a l j o i s i v y s t y t i konflikt su V o k i e t i j a . Bet a b i e m s i m p e r i a l i s t a m s p a v y k o n i e k i n g u pirkimo pard a v i m o , labai nedoru v e i k s m u , t konflikt l i k v i d u o t i . Treiuoju slaptu protokolu, 1941.I.20 d., Soviet S j u n g a sutiko su3

mokti V o k i e t i j a i 7.500.000 a u k s o doleri kaip k o m p e n s a c i j u t L i e t u v a i p r i k l a u s a n i o s S u v a l k i j o s dal. T i k k i m s , kad io b e g d i k o ir abi v a l s t y b e s e m i n a n i o biznio, istorija nep a m i r k a i p politins g d o s b d i n g p a v y z d . 1945 m. g e g u s mn. S o v i e t S j u n g a , l a i m j u s i kar prie V o k i e t i j , p r i e o k u p u o t o s L i e t u v o s teritorijos p r i j u n g Klaipd o s uost ir krat. Ryt P r s i j , t. y. p r s u s , s e n j l i e t u v i k j g e n t , s a v o laiku kryiuoi o k u p u o t , S o v i e t S j u n g o s rus r e s p u b l i k a p a s i l a i k s a u . Netiktai visi tie plimai ir pirkiniai" keit L i e t u v o s g y v e n t o j s k a i i . Prie to dar y p a t i n g a i p r i s i d j o S o v i e t g e n o cidas ir Naci h o l o k a u s t a s , kurie b u v o v y k d o m i L i e t u v o s okupant karo ir pokario metais. Kol L i e t u v o s i t r e m t j bei s u n a i k i n t j sraai b u s atidengti, t e n k a naudotis v a i r i a i s kitais s k a i i a v i m o metodais bei prie i n a m a i s altiniais, tikslesniam nuostoli i a i k i n i m u i . i o j e s t u d i j o j e , tuo tikslu b u v o panaudoti d u l y g i a g r e t s b d a i : g y v e n t o j s u r a y m u (cenzu) i r s p a u d o s bei l i u d y t o j i n f o r m a c i j a . T d v i e j b d d u o m e n y s v i e n s kit p a p i l d ir j a i s n a u d o t i s b u v o atliktas auk ir nuostoli a p s k a i i a v i m a s . S k a i i u o j a n t p i r m u o j u b d u , b u v o remiamasi g y v e n t o j sur a y m o , t . y . cenzo d u o m e n i m i s . P i r m i a u s i a b u v o s t e n g i a m a s i g a u t i p i r m i n i u s Lietuvos g y v e n t o j s k a i i u s 1940 metams ir 1959 m e t a m s , t. y. pradiai ir p a b a i g a i karo p e r i j o d o , kurio metu l i e t u v i tauta p e r g y v e n o s k a u d i u s g y v e n t o j n u o s t o l i u s . 1959 metai b u v o pasirinkti dar ir todl, kad tais metais b u v o v y k d y t a s visuotinas g y v e n t o j suraymas. P i r m i n i a i s L i e t u v o s g y v e n t o j a i s b u v o skaitomi nuolatiniai o r i g i n a l i e j i L i e t u v o s pilieiai ir lietuviai ir maumos, bet bu- * vo n e s k a i t o m i okupanto p r i g a b e n t i kolonistai karo ir pokario metais. 1939 met L i e t u v o s g y v e n t o j a i , prie j p r i d j u s K l a i p d o s m i e s t o ir krato g y v e n t o j u s , o taip pat g r i n t o V i l n i a u s miesto ir tredalio V i l n i a u s krato g r i n t o s d a l i e s g y v e n t o j u s , sudar pradin 1940 met L i e t u v o s pirmini g y v e n t o j skaii. A i k i n a n t i s p i r m i n i u s L i e t u v o s g y v e n t o j u s 1959 metams reik j o i g y v e n t o j s u r a y m o cenzo s k a i i a u s atimti 1 9 4 0 - 1 9 5 9 metais i S o v i e t S j u n g o s p r i g a b e n t u s k o l o n i s t u s . Nuostoli a p s k a i i a v i m u i p r i e t p a g r i n d i n i pirmini g y v e n t o j skaii 1940 ir 1959 m e t a m s dar r e i k j o ir treio skaiiaus ir btent g y v e n t o j p r i e a u g i o 1 9 4 0 - 1 9 5 9 met laikotarpio. T trij skaii p a g a l b a jau b u v o l e n g v a apskaiiuoti piln
4

L i e t u v o s pirmini g y v e n t o j nuostol v i s a m 1 9 4 0 - 1 9 5 9 met laikotarpiui. D a b a r r e i k j o t nuostol tiksliai p a s k i r s t y t i p a g a l metus, pagal o k u p a c i j a s , p a g a l sunaikint g y v e n t o j g r u p e s ir pagal v i e t o v e s . Tam tikslui b u v o p a n a u d o t a s antras nuostoli s k a i i a v i m o b d a s . J i s rmsi s p a u d o s informacija bei l i u d y t o j p a r o d y mais. inoma, p i r m a s i s b d a s yra m s s t u d i j o s p a g r i n d i n atrama. J i s r m s i o b j e k t y v i a i s g y v e n t o j s u r a y m o d u o m e n i m i s . A n t r u o j u b d u a i k i n a n t i s n u o s t o l i u s , p a p r a s t a i b a n d o m a kiek a b e j o t i . L y g ir laukiama, kad s p a u d o s d a r b u o t o j a i kiek turs t e n d e n c i j o s didinti n u o s t o l i u s . iuo a t v e j u tokios a b e j o n s nep a s i t e i s i n o : abiem b d a i s g a u t i skaiiai b u v o artimi. i s t u d i j a , n a u d o j a n t abu s k a i i a v i m o b d u s , s u s i d a r i trij d a l i . P i r m o j i dalis pateikia d u o m e n i s , g a u t u s n a u d o j a n t L i e t u v o s gyventoj suraymo duomenis. A n t r o j e d a l y j e yra sutelkta d a u g d u o m e n i s p a u d o s inform a c i j o s ir l i u d y t o j a l t i n i . T r e i o j e d a l y j e , n a u d o j a n t a b i e j p i r m j dali g a u t u s duom e n i s , j i e yra p a s k i r s t o m i p o z i c i j o m i s , s u g r u p u o j a m i , l y g i n a mi su kit autori d a r b rezultatais, o taip pat kritikai s v a r stomi, k o k i a s pataisas dar reikt kreipti d m e s , siekiant didesnio tikslumo.

I dalis Aukos ir nuostoliai remiantis gyventoj suraymu 1. Lietuvos teritorijos ir gyventoj skaiiaus kitimai
Kaip jau a n k i a u a n g o j e b u v o minta, keli o b j e k t y v s d u o m e n y s yra btinai r e i k a l i n g i kaip atramos takai, norint bent apytikriai A n t r o j o p a s a u l i n i o karo ir p o k a r i o met Lietuv o s n u o s t o l i u s apskaiiuoti. Tie o b j e k t y v a s d u o m e n y s , ia p r a d i o j e a i k i n a m i ir v l i a u skaiiavimuose naudojami, yra: L i e t u v o s pradinis p r i e k a r i n i s p i r m i n i * g y v e n t o j skaiius; - Galutinis p o k a r i n i s , t.y. p o g e n o c i d i n i s ir p o h o l o k a u s t i n i s 1959 met L i e t u v o s pirmini g y v e n t o j s k a i i u s ; G y v e n t o j metinio p r i e a u g i o nuoimtis v i s o n a g r i n j a mo laikotarpio nuo 1940 iki 1959 met; - F a k t i n j nuostoli skaiiai pagal metus bei nuostoli susidarymo aplinkybs. 1959 metai pasirinkti todl, kad tais metais o k u p . L i e t u v o j e b u v o v y k d y t a s v i s u o t i n i s g y v e n t o j s u r a y m a s ir tada jau neb u v o masini trmim G u l a g o v e r g s t o v y k l a s . A n t r o j o p a s a u l i n i o karo metu labai d a u g keitsi tiek Lietuv o s teritorija, tiek ir g y v e n t o j s k a i i u s ( b r a i i n y s 1). Lietuv o s teritorijos kitim lm imperialistini k a i m y n a g r e s i j o s . 1920 met l i e p o s mn. 12 d. sutartimi su S o v i e t S j u n g a Lietuvai b u v o pripainta teritorija 83,111 k v . km. ploto. 1 9 2 0 m e t a i s s p a l i o 9 d . L e n k i j a , s u l a u y d a m a tarptautin sutart, o k u p a v o sostin Vilni ir V i l n i a u s krat, Liet u v o s teritorijos vis tredal, 27,441 k v . km. plot. L i e t u v o s teritorija s u m a j o iki 5 5 , 6 7 0 k v . km. 1 8 3 9 m e t a i s k o v o 2 3 d . V o k i e t i j a o k u p a v o Klai* Pirminiai g y v e n t o j a i vieliniai kurdint kolonist. gyventojai Lietuvoje, be okupant

p d o s uost ir krat, v i s o 2 . 8 5 0 kv. km. T u o laiku L i e t u v o s teritorija b u v o p a s i e k u s i minimum, 5 2 , 8 2 0 k v . km. V o k i e t i j a , s u s i t a r u s i su Soviet S j u n g a , 1939 met r u g s j o 1 2 0 d i e n o m i s g i n k l u o t a i n v a z i j a p a s i d a l i n o L e n k i j . Lietuva, nors V o k i e t i j o s v y r i a u s y b s k e l i s kartus k u r s t o m a , n e s u t i k o s k e l b t i L e n k i j a i karo. P a s k e l b neutralum. Lietuv p a b g u s i e m s n u g a l t o s L e n k i j o s kariams ir apie 15.000 y d t a u t y b s L e n k i j o s p i l i e i a m s s u t e i k egzil t e i s e s ir leido l a i s v a i v y k t i i L i e t u v o s , kur jie n o r j o . Tai b u v o s p e c i a l i p r i v i l e g i ja, kurios kitos v a l s t y b s e g z i l a m s n e d a v . 1939 m e t a i s spalio 10 d i e n o s s u s i t a r i m u Soviet S j u n g a prievarta v e d s a v o k a r i n e s g u l a s Lietuv ir Lietuvai g r i n o Vilni ir 6.880 k v . km., t.y. tik vien ketvirtadal (24,77% ) 1920 metais L e n k i j o s a n e k s u o t o s teritorijos. Kit d i d i j dal 20.561 k v . km., 75,23% atidav Gudijai. L i e t u v o s teritorija 1939.X.10 d. p a d i d j o iki 59.700 k v . km. 1940 metais birelio 15 dien Soviet Sjunga, o k u p a v u s i Lietuv, L i e t u v a i p r i s k y r dar keliolika V i l n i a u s krato kaim su 2.646 k v . km. Taip o k u p u o t o s L i e t u v o s teritorija p a d i d j o iki 6 2 . 3 4 6 kv. km. V o k i e t i j a i 1945 metais kar p r a l a i m j u s , o k u p u o t a i Lietuvai g r o 2 . 8 5 0 k v . km. K l a i p d o s krato ir uosto plotas, p a d i d i n d a m a s L i e t u v o s teritorij iki 6 5 . 1 9 6 k v . km. L i e t u v o s g y v e n t o j s k a i i u s k i t j o ne tiktai dl teritorijos kitim, bet d a u g d a u g i a u dl s o v i e t i n i o g e n o c i d o , y p a nukreipto prie L i e t u v i taut ir tam tikra dalimi prie turting u o s i u s y d u s ir b o l e v i k a m s i d e o l o g i k a i n e p r i i m t i n u s sionistus, ir dl naci holokausto, d a u g i a u s i a n u k r e i p t o p r i e yd taut bei g a n a s t a m b i a dalimi ir p r i e lietuvi tautos mones. ia pateikiama g y v e n t o j s k a i i s u v e s t i n rodo, kaip tie skaiiai kito. 1923 met s u r a y m u , be V i l n i a u s ir V i l n i a u s krato bet s u K l a i p d o s kratu, L i e t u v o j e b u v o 1939 met p r a d i o j e , dar s u K l a i p d o s kratu, L i e t u v o j e b u v o 1939 metais k o v o 23 dien Vokietijai okupavus Klaipd, Lietuva neteko

2.170.616 g y v . 2.575.030 g y v .

154.000 g y v .

1939 met p a b a i g o j e su ketvirtadaliu V i l n i a u s krato ir V i l n i u m i bet be K l a i p d o s uosto ir krato Lietuvoje buvo 1940 metais birelio 15 dien S o v i e t S j u n g a i Lietuv o k u p a v u s , Lietuvai b u v o priskirta dar k e l i o l i k a V i l n i a u s k r a t o kaim, g y v e n t o j s k a i i u s p a d i d j o iki 1945 metais okupuotai Lietuvai g r o K l a i p d o s uostas ir k r a t a s , pirmini g y v e n t o j s k a i i u s p a d i d j o iki

2.880.000 g y v .

2.925.271

gyv.

156.018 g y v . 3.081.289 g y v .

2. Lietuvos pirmini karo pradioje

gyventoj

skaiius

T p a s k u t i n j skaii 3.081.289 ir tenka laikyti L i e t u v o s pradiniu pirmini g y v e n t o j skaiiumi A n t r o j o pasaulinio karo metu. J i s apima piln L i e t u v o s teritorij su V i l n i u m i , su V i l n i a u s krato tredaliu, su K l a i p d o s uostu ir k r a t u , g r u siais karo e i g o j e . 3.081.289, L i e t u v o s pirmini g y v e n t o j skaiius y r a p i r m a s i s p a g r i n d i n i s m s atramos t a k a s L i e t u v o s g y v e n t o j nuostoliams skaiiuoti.

3. Lietuvos pirmini 1959 m e t a i s

gyventoj

skaiius

S u r a d u s 1959 met L i e t u v o s pirmini g y v e n t o j s k a i i , nuostoli s k a i i a v i m a m s b u s g a u t a s antrasis atramos t a k a s . P a g a l g y v e n t o j s u r a y m o d u o m e n i s p i l n a s o k u p u o t o s Liet u v o s g y v e n t o j s k a i i u s 1959 metams b u v o 2.711.445*. Per 1945 1959 metus L i e t u v o j e kurdint kolonist s k a i i u s s i e k 225.075 a s m e n i s . I pilno o k u p . L i e t u v o s g y v e n t o j skaiiaus a t m u s kolonist s k a i i , b u s g a u t a s L i e t u v o s pirmini g y v e n t o j s k a i i u s 1959 metais. 2.711.445 225.075 = 2.486.370
* Per 19 o k u p a c i j o s met pirmini L i e t u v o s g y v e n t o j s k a i i u s ne tiktai n e p a d i d j o , bet d a r g i s u m a j o 594.919 g y v e n t o j . T a s r o d o , k a i p intensyviai genocidas ir h o l o k a u s t a s naikino Lietuvos pilieius.

Tai yra antrasis p a g r i n d i n i s atramos t a k a s tiksliam g y v e n toj nuostoliui a p s k a i i u o t i . I p r a d i n i o L i e t u v o s pirmini g y v e n t o j s k a i i a u s a t m u s 1959 met pirmini L i e t u v o s g y v e n t o j skaii jau y r a g a u nama v i e n a dalis L i e t u v o s karo nuostoli: 3 . 0 8 1 . 2 8 9 - 2 . 4 8 6 . 3 7 0 = 594.919

4. 1949 1959 met nuoimiai

gyventoj

prieaugio

Pilnam nuostoli skaiiui rasti r e i k i a apskaiiuoti L i e t u v o s g y v e n t o j prieaug v i s a m tam karo ir p o k a r i o 1 9 4 0 1 9 5 9 met laikotarpiui. T vis met p r i e a u g p r i d j u s prie 594.919 b u s g a u t a s p i l n a s t i k r a s i s L i e t u v o s g y v e n t o j nuostoli s k a i ius. G y v e n t o j p r i e a u g i o a p s k a i i a v i m u s v y k d a n t , turi bti isiaikinti to laikotarpio k i e k v i e n i e m s m e t a m s g y v e n t o j priea u g i o nuoimiai ir g y v e n t o j s k a i i a u s kitimai. G y v e n t o j p r i e a u g i o n u o i m i a i . 1 9 4 0 4 4 m e t a m s metinio p r i e a u g i o n u o i m i a i b u v o a p s k a i i u o t i , n a u d o j a n t prof. K . Pakto p a t e i k t u s g y v e n t o j metinius p r i e a u g i u s . 1 1940 met 26.000/2.925.271 X 100 = 0.82 % 1941 met 25.000/2.789.410 X 100 = 0 , 9 2 % 1942 met 36.000/2.716.000 X 1 0 0 = 1 , 3 0 % 1943 met 33.000/2.637.068 X 1 0 0 = 1 , 2 5 % A n t r o s i o s s o v i e t i n s o k u p a c i j o s p i r m i e s i e m s e e r i e m s 1945 1950 metams nerasta t i e s i o g i n i d u o m e n . Tad pasinaudota

1 K a z y s P a k t a s , L i e t u v i e n c i k l o p e d i j a , X V t o m a s , 1968, 4 4 8 p . Metini prieaugi nuoimi skaiiavimuose panaudoti gyventoj skaiiai v a i r u o j a . J i e p a i m t i i t o l i m e s n i j i o s t r a i p s n i o l e n t e l i ( 5 l e n t e l ) . Tie skaiiai gauti, a t m u s i Lietuvos pirmini g y v e n t o j s k a i i a u s to met o g e n o c i d o bei h o l o k a u s t o g y v e n t o j n u o s t o l i u s i r p r i d j u s m e t i n i u s g y ventoj prieaugius.

10

n e t i e s i o g i n i u a p s k a i i a v i m u ir l o g i n e p r i e l a i d a . Pagal g y v e n toj s u r a y m o d u o m e n i s 1959 metais o k u p u o t o j e L i e t u v o j e g y v e n o 233.000 a s m e n y s , g i m 1 9 4 5 - 5 0 metais. Tai reikt, kad metinio p r i e a u g i o v i d u r k i s b u v o 3 8 . 8 3 3 a s m e n y s , t.y. g y v e n toj metinio p r i e a u g i o nuoimtis b u v o : 3 8 . 8 3 3 X = 1 , 4 3 %2 2.711.445 Tai bt netiktinai a u k t a s metinio p r i e a u g i o n u o i m t i s an met s l y g o m i s . Per tuos metus l i e t u v i tauta p e r g y v e n o s o v i e t i n i o g e n o c i d o iaurumo v i r n . T a i s metais Stalinas int e n s y v i a u s i a i l i e t u v i taut n a i k i n o . T o k i o teroro s l y g o m i s pirmini g y v e n t o j p r i e a u g i o nuoimtis g a l j o bti y p a maas. N e p a n e i g i a n t s u r a y m o d u o m e n s k a i i a u s tikslumo, bt g a l i m a naudoti toki p r i e l a i d : 1 9 4 5 - 5 0 metais Lietuv buvo atgabenta d a u g kolonist i Soviet S j u n g o s . Greiiausiai tai b u v o g a n a j a u n o s e i m o s . P a k l i u v u s i o s g e r e s n e s Lietuv o s g y v e n i m o s l y g a s , jos e f e k t y v i a i rpinosi s a v o e i m o s p r i e a u g i u . Tad j e i m o s e per e e r i u s m e t u s v a i k p r i e a u g i s g a l j o pasiekti 95.000. Tada to laikotarpio pirmini o r i g i n a l i lietuvi eim p r i e a u g i s t e b t 138.000, t.y. metinis v i d u r k i s 23.000. Tokiu b d u metinio p r i e a u g i o n u o i m i o v i d u r k i s bt iek tiek d i d e s n i s nei 0,8% . T o k s e m e s n i s v i d u r k i s jau labiau tikt ano meto labai s u n k i o m s l i e t u v i g y v e n i m o s l y g o m s . 1 9 4 5 - 5 0 met laikotarpiu metinio p r i e a u g i o apskaiiav i m u o s e tas 0,8%, p r i e a u g i o n u o i m t i s ir b u v o n a u d o j a m a s . 1 9 5 0 - 5 6 met laikotarpiui s o v i e t i n i a i altiniai pateikia metinio p r i e a u g i o nuoimi vidurk 1,1% . 3 4 T vis trij laikotarpi d u o m e n i s p a n a u d o j u s , v i s a m 1 9 4 0 59 met laikotarpiui g a u n a m a s 1,0% g y v e n t o j p r i e a u g i o metinis nuoimtis. Reikia p r i e a u g i s imtui piliei v i e n a s jaunas pilietis. T o k s p r i e a u g i s yra emiau n o r m a l a u s metinio priea u g i o v i d u r k i o . Tai s u p r a n t a m a , a t s i v e l g i a n t labai s u n k i a s lietuvi tautos t met g y v e n i m o s l y g a s .
2 1959 m e t v i s a s j u n g i n i o g y v e n t o j s u r a y m o d u o m e n y s , V a l s t . S t a t i s t i k o s l e i d y k l a , V i l n i u s , 1963, 17 p. 3 A u g u s t i n a s I z d e l i s , . P o p u l a t i o n C h a n g e " , 1983, 9 1 p., s p a u d a i p a r u o ta s t u d i j a . 4 N a r o d n o j e c h o z a j s t v o L i t o w s k i e j SSR ( L i e t u v o s t a u t i n i s k i s ) , V i l n i u s , 1957, 7 p.
11

J e i g u i u o s e a p s k a i i a v i m u o s e bt n a u d o j a m i d i d e s n i priea u g i o n u o i m i a i , tai bt g a u t i dar d i d e s n i g y v e n t o j nuostoliai, n e g u ia p a t e i k t i e j i .

5. Lietuvos gyventoj metams

prieaugiai 1940-1959

L i e t u v o s g y v e n t o j p r i e a u g i a i 1 9 4 0 - 5 9 met laikotarpiu yra apskaiiuoti n a u d o j a n t metini g y v e n t o j p r i e a u g i o n u o i m ius, p a t e i k t u s 4-me s k i r s n y j e . P i r m o j e l e n t e l j e yra j suv e s t i n siekianti 4 5 8 . 2 6 6 a s m e n i s . Tai yra treias s v a r b u s skaiius pilnam L i e t u v o s g y v e n t o j nuostoli s u r a d i m u i .
1 LIETUVOS ANTROJO GYVENTOJ IR PRIEAUGIS 1940-1959 metais gyventoj prieaugis 23.937 97.341 65.682 39.591 93.832 137.883 458.266 lentel

PASAULINIO KARO metinio p r i e a u g i o proc. 0,82 0,92 1,27 0,80 0,80 1,10 1,10 V i s o :

POKARIO met skaiius 1 1

metai 1941 1944 1947 1949 1953 1959

2
3

0,80

2
1 3 5,5 18,5

6. Aukos ir nuostoliai gyventoj duomenimis

suraymo

g y v e n t o j 1 9 4 0 - 5 9 met p r i e a u g s u d j u s s u g y v e n t o j s k i r t u m u tarp pradinio pirmini gyventoj s k a i i a u s ir 1959 met pirminio g y v e n t o j s k a i i a u s b u s g a u t i A n t r o j o p a s a u l i n i o karo ir pokario L i e t u v o s g y v e n t o j nuostoliai, remiantis g y v e n t o j s u r a y m o d u o m e n i m i s . 5 9 4 . 9 1 9 + 4 5 8 . 2 6 6 = 1.053.185 nuostoli s k a i i e i n a sovietinio genocido sunaikinti L i e t u v o s pilieiai, naci holokausto ir sporadini e k z e k u c i j

12

a u k o s bei u v u s i e j i k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l o s e , o taip pat v i s i e m i g r a v u s i e j i , r e p a t r i j a v u s i e j i , bei S i b i r e dar 1959 metais usilikusieji gyvieji. Kiek dabar yra patirta, S i b i r o tremtini d r a u g i j o s s r a e L i e t u v o j e y r a a p i e 120.000 nari. Taigi p a g a l m s a p s k a i i a v i m u s 1959 metais S i b i r e dar g a l j o bti u s i l i k u s i a p i e 5 0 . 0 0 0 lietuvi tremtini. T kiek r e i k i a atimti nuo pirma apskaiiuot nuostoli: 1 . 0 5 3 . 1 8 5 - 5 0 . 0 0 0 = 1 . 0 0 3 . 1 8 5 . G y v e n t o j nuostoli s u v e s t i n remiantis s u r a y m o d u o m e n i m i s yra pateikiama 2 l e n t e l j e .
2 NUOSTOLIAI GYVENTOJ SURAYMO l e n t e l

DUOMENIMIS

Su Vilniumi, su Vilniaus krato tredaliu ir s u 1945 m e t a i s g r u s i u K l a i p d o s u o s t u i r k r a t u Lietuvoje buvo pirmini (1 ir 2 s k i r s n i a i ) 1959 m e t g y v e n t o j s u r a y m u , a t m u s k o l o n i s t u s , pridjus grusius i Gulago, L i e t u v o j e pirmini g y v e n t o j buvo ( D u o m e n y s i 3 s k i r s n i o ) G y v e n t o j s k i r t u m a s t a r p 1 9 4 0 1 9 4 5 i r 1959 m e t Lietuvos pirmini g y v e n t o j ( D u o m e n y s i 1 l e n t e l s ) Gyventoj nuostolis, skaitant grusius i Gulago 1959 m e t a i s g y v i e j i , u s i l i k S i b i r e Gyventoj nuostolis, atskaitant ir gyvuosius 1.003.185 prieaugis 19401959 metais 458.266 1.053.185 50.000 gyventoj 3.081.289

2.486.370 594.919

d a r 1959 m e t a i s u s i l i k u s i u s S i b i r e

13

II d a l i s Lietuvos spaudos gyventoj nuostoliai duomenimis

Faktinieji L i e t u v o s g y v e n t o j karo i r pokario 1 9 4 0 - 1 9 5 1 met nuostoliai b u v o sutelkti n a u d o j a n t s p a u d o j e p a s k e l b t u s d u o m e n i s . Tie nuostoliai pateikiami c h r o n o l o g i n j e e i l j e , nurodant j altinius.

Pirmoji sovietin okupacija 1940.VI.151941.VI.22


1. V a d o v a u j a n i a s m e n s u m i m a s ir itrmimas 1940 met l i e p o s 1 1 1 4 d. ir 1 8 - 1 9 d. 2.000 asmen buvo aretuoti, iveti ir per v i e n e r i u s bei d v e j u s metus G u l a g e sunaikinti.5 6 2. R e p a t r i a n t a i Vokietij. 1910 met p a b a i g o j e ir 1941 met p i r m o j e p u s j e pagal Stalino ir Hitlerio sutart V o k i e t i j r e p a t r i j a v o apie 60.000 asm e n . J tarpe b u v o g a n a d a u g lietuvi, p a s i n a u d o j u s i pasitaikiusia p r o g a i v e n g t i s o v i e t i n i o t e r o r o . 7 3. L i e t u v o s kari aretai ir k a l i n i m a s . G u l a g o k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l a Norilske, Sibiro a r k t i k o s zon o j e , J e n i s i e j a u s u p y n o s r i t y j e b u v o p a g r i n d i n L i e t u v o s kari naikinimo v i e t o v . I sovietini politruk kontrols isiv a d a v u s i kari s u r i n k t o m i s iniomis Norilske ir kitose kon5 N. E. S d u v i s , . V i e n v i e n i " , 1964, B r o o k l y n , N.Y., 5? p. r a o : .Pirma m a s i n i o s u m i m o b a n g a b u v o v y k d y t a 1940.VII.il 1 4 d. Pagal Ant a n o S n i e k a u s p a t v i r t i n t 1940.V11.7 d i e n o s s l a p t s a k y m s u i m t i 2 . 0 0 0 veikj". sakyme raoma ...nuteisti sunkiems darbams R u s i j o s tolimuosius Rytus ir iaur". 6 I. P a j a u j i s J a v i s , S o v i e t G e n o c i d e in L l t h u a n l a " , 1980, M a n y j a n d B o o k s , Inc., N e w Y o r k , 24 p. 7 P. Z u n d , L i e t u v o s g y v e n t o j n u o s t o l i a i " , L i t h u a n u s , Nr. 3-4, 1961 m., V o k i e t i j 194041 m . r e p a t r i j a v o 52.000. . K i t o d i n i a l t i n i i n i o m i s a p i e 60.000. (aut.), s k a i t a n t i n d i v i d u a l i a i p a b g u s i u s . 14

centracijos s t o v y k l o s e s u n a i k i n t a 8 9 10 p u s k a r i n i n k i ir k a r e i v i .

apie

500

karinink,

6.000

4. 1940 41 m e t a i s p i r m o s i o s s o v i e t i n s okupacijos metu kalini likvidavimas.11 12 Po 1940 met l i e p o s 1 1 - 1 4 d. d. ir po 1 7 1 8 d. d. v a d o v a u j a n i asmen masinio a r e t o t pai met l a p k r i i o 5 6 d. d. s e k kit aret b a n g a . J o s metu b u v o suimti t k s taniai a s m e n . Po to, s u m i m a i v y k o b e v e i k k a s nakt. Politini kalini s k a i i u s s i e k 15.000. A p i e 9 . 5 0 0 j b u v o sunaikinti L i e t u v o j e , Sibiro i a u r j e , bei e u r o p i n s R u s i j o s terit o r i j o j e prie pat karo p r a d i . 1 3 Pirmasis masinis eim trmimas.* V i e n s a v a i t p r i e V o k i e t i j o s ir S o v i e t S j u n g o s karo pradi, 1941 m. birelio 1 4 1 7 d. d. b o l e v i k i n o k u p a c i n administracija v y k d K r e m l i a u s s a k y m m a s i k a i itremti Liet u v o s e i m a s G u l a g o v e r g s t o v y k l s i s t e m . Pagal eil altini, i t r e m t j s k a i i u s s i e k 34.240. Kiti altiniai mini net 40.000. G e l e i n k e l i o s t a i g o j e rastame s r a e yra 3 0 . 4 8 5 a s m e n y s
8 S t a s y s Ratikis, Lietuvos kariuomens t r a g e d i j a " , Lietuvi 1952 m., B r o o k l y n , N.Y., 2 8 4 3 6 5 p., r e d . dr. p r e l . J. P r u n s k i s . archyvas,

9 K a z y s A l i a u s k a s , 1940 m . b o l e v i k a m s L i e t u v u m u s " , L i e t u v i u e n c i k l o p e d i j a , X V t . 1968 m., 1 1 8 1 1 9 p., S u r i n k t o m i s i n i o m i s b o l e v i kai L i e t u v o j e per v i e n e r i u s m e t u s i u d ir i v e a a p i e 500 karinink ir 6.000 p u s k a r i n i n k i i r k a r e i v i " .
10 K i p r a s B i e l i n i s , T e r o r o i r v e r g i j o s i m p e r i j a S o v i e t R u s i j a " , I963 m . N e w Y o r k , 2 4 0 p . G r v o k i e i a i , A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o b e l a i s v i a i : teig i a , k a d dl n e p a k a n k a m o m a i s t o , l i g i r u d y m p a b a l t i e i k a r i ned a u g kas iliko g y v i . Kas lenkams Katynas, tas pabaltleiams Norilskas." 11 J. P a j a u j i s - J a v i s , op. cit., 1 4 0 1 4 3 p

12 S d u v i s , op. cit., 53 p k a r o p r a d i o j e k a l j i m u o s ir k o n c e n t r a c i j o s stovyklose laikomus kalinius bolevikai m masikai udyti Kretingoje, P e t r a i n u o s e , P r a v i e n i k s e (apie 700 kalini ir lietuvi s a r g y b i n i su j eimomis), Panevyje, Raseiniuose, Sargnuose, Raini m i k e l y j e . S m l y n j e p r i e e r v e n s B a l t g u d i j o j e r a s t a n u u d y t a 1.114 l i e t u v i .
13 P a j a u j i s - J a v l s , op. cit., 4 5 6 0 p . M a s s a c r e o f P o l i t l c a l P r i s o n e r s " Only a small part of the 12.00015 000 arrested d u r i n g the f i r s t y e a r of the Soviet occupation of Llthuania w e r e d e p o r t e d to Russla in advance. S o m e w e r e taken there d u r i n g the S o v i e t retreat, but many w e r e m u r d e red on the street, in the prisons or s o m e w h e r e near-by, w h i l e others were murdered as they were force-marched to the east."

* P r i e d a s Nr. 1. 15

( P r i e d a s Nr. 1). T a m e s r a e yra s u y m t o s trmimo datos, p a s k i r t i e s s t o t y s , tremtini skaiiai ir vatarai numeriai. 1 4 1 5 Kitas p a b a l t i e i , t r e m i a m j Sibir, s r a a s b u v o rastas N K V D s t a i g o j e R y g o j e . J a m e s u r a y t a 21.214 a s m e n . J p a s k i r t i e s stotys: O m s k a s , T o m s k a s , B i j s k , Barnaul, S l a v o g o rod, A l e n s k . Ten i n f o r m u o j a m a , kad i L i e t u v o s i v e t a apie 3 5 4 0 tkstani vairi p r o f e s i j a s m e n s u e i m o m i s . Yra taip pat inoma, kad k e l i o n j e v y r a i b u v o atskirti nuo e i m . 1 6 6. & 7. A k t y v i j l i e t u v i g a u d y m a s ir udymas prie pat karo pradi ir s u k i l i m o aukos. 1 9 4 1 - 4 2 metais L i e t u v o s policija i t y r i r s u r a protokolus, liudininkai patvirtino, s u d a r s r a u s a k t y v i j lietuvi, k u r i u o s k o m u n i s t p a r t i j o s nariai, remiami b e s i t r a u k i a n i KGB ir R a u d o n o s i o s a r m i j o s dalini n u u d prie pat karo pradi ir t u o j karui p r a s i d j u s . Tie 88-iuose v a l s i u o s e surinkti d u o m e n y s yra s u r a y t i 201 a p i r o g r a f u o t p u s l a p i l e i d i n y j e . Visi n u u d y t i e j i s u keliolika neatpaint asmen yra i d e n t i f i k u o t i v a r d u , p a v a r d e , amiumi, bei g y v e n a m o s v i e t o v s a d r e s u ir kitomis b i o g r a f i n mis i n i o m i s . J i e b u v o atrasti, atkasti i masini s e k l i d u o bi ir palaidoti k a p i n s e . S u s k a i i a v u s 8 8 - i u o s e v a l s i u o s e n u k a n k i n t u s l i e t u v i u s , rasta apie 1.430 a s m e n . u v u s i j skaii p e r s k a i i a v u s interp o l i c i j o s b d u v i s u s 3 8 0 L i e t u v o s v a l s i u s ir to s k a i i a u s imant tiktai 65% b u v o g a u t a apie 4 . 0 3 0 p r i e kar ir karo eig o j e u v u s i j . t s k a i i eina apie 2.000 s u k i l i m e k r i t u s i aktyvist sukilli.17 18 8. yd t a u t y b s a s m e n y s ir dalis Lietuvos kari, p a s i t r a u k u s i su f r o n t u S o v i e t Sjung.
14Leonardas Kerulis, Ivetj lietuvi sraas, (A Register t e d L i t h u a n i a n s ) , 1981, P a s a u l i o L i e t u v i A r c h y v a s . of Depor-

15 J u r g i s Gluauskas, .Buvusio komisaro liudijimas". Maskva reikalavo i L i e t u v o s i t r e m t i 700.000 a s m e n , t.y. k e t v i r t a d a l t a u t o s . O k u p u o t o s Lietuvos tarybin vyriausyb buvo priversta prayti Kremliaus Vyriausi Komitet iveti i Lietuvos nepageidaujam element. Justinas Paleckis, L i e t u v o s TSR p r e z i d e n t a s d u k a r t a p a l p o , b e t p a g e i d a v i m i p i l d . " 1 6 V y t a u t a s V a i t e k n a s , D e p o r t a t i o n " , L i t h u a n u s , V o l . 17, No. 2 , 1971. 17 L i e t u v o s policijos 1942 met p r o t o k o l l e i d i n y s , B g a n i j k e r t a s " . 18 A l g i r d a s M. B u d r e c k i s , The Lithuianian N a t i o n a l R e v o l t of 1941". Rutg e r s U n i v e r s i t y , 231 p., 1962. 16

A p i e 5.000 l i e t u v i k o j o 2 9 - o j o s o v i e t i n i o k o r p o kari, kur i e m s n e b u v o p a v y k i s i v a d u o t i i s o v i e t i n i politruk kontrols, t u r j o su frontu pasitraukti S o v i e t S j u n g o s r y t u s . 1 9 A p i e 15.000 y d t a u t y b s L i e t u v o s piliei s a v a n o r i k a i t r a u k s i su R a u d o n j a armija Soviet S j u n g . V i e n i j trauksi k a i p b o l e v i k kalaborantai, b i j o d a m i g y v e n t o j kerto, kuri e i m o s narius bei juos paius t a r d y d a m i k a l j i m u o s pers e k i o j o , b o d a m i a k t y v a s ir iaurs s o v i e t i n i a i p a r e i g n a i . Kiti gi t r a u k s i , b i j o d a m i naci, k u r i e y d t a u t y b s a s m e n i s naikino be a t o d a i r o s . 2 0

Naci

o k u p a c i j a 1941.VI.26 1944, r u d u o "

9. Sunaikinti pyliavas boikatav kininkai, prievarta Vokietijon igabenti darbininkai, pagelbini dalini nariai, naci sporadikos egzekucijos aukos. Darbo tarjo J. P a u k i o privaia informacija per t r e j u s naci o k u p a c i j o s metus L i e t u v o j e b u v o s u g a u d y t i 75.000 d a r b i nink ir iveti V o k i e t i j . 2 1 D a u g e l i s j dl vairi k o n f l i k t
19 k i r p a , S u k i l i m a s , o p . cit. B i r e l i o m n . 14 d. (1941 m.) . .i 2 0 - t o k o r p u s o a b i e j p o l i g o n ( V a r n o s i r P a b r a d s ) b u v o i v e t a a p i e 3 0 0 liet u v i k a r i n i n k . A p i e i v e t j l i k i m d a u g i a u j o k i ini n e g a u t a . " ( 2 9 5 p.) Birelio mn. 22 d. vokiei k a r i u o m e n e i p e r e n g u s sien Soviet kariuom e n s v a d t a r p e k i l o p a n i k a . 29-to k o r p u s o l i e t u v i a i k a r i a i s p o n t a n i k a i s u k i l o . V a r n o s p o l i g o n e s u k i l i m a s v y k o j a u 2 2 d . v a k a r e . . . P a b r a d s pol i g o n e l i e t u v i k a r i s u k i l i m a s v y k o 2 4 d . A t s i p a l a i d a v o a p i e 5.000 kar e i v i . " (296 p.) 2 0 D o v . L e v i n , Y a d V a s h a m s t u d i j o j e 1984, v o l . X V I , J e r u s a l e m , I s r a e l . r o u g h l y 15.000 (Jevvs. a u t h. n o t e ) w e r e e v a c u a t e d or e s c a p e d to t h e int e r i o r o f t h e S o v i e t U n i o n d u r i n g t h e w i t h d r a w a l o f t h e Red A r m y f r o m L l t h u a n i a in J u n e 1941." (334 p.) The Red A r m y ' s L l t h u a n i a n l n f a n t r y D i v i s i o n No. 1 6 w a s e s t a b l i s h e d in D e c e m b e r 1941 n e a r t h e c i t y of G o r k i in t h e S o v i e t R u s s i a n R e p u b l i c . A t Its p e a k , t h e d i v i s i o n n u m b e r e d 12.000 s o l d i e r s a n d o f f i c e r s : a l a r g e majority w e r e Llthuanian citizens; a f e w w e r e formen Soviet citlzens. The national composltion of the divison w a s as f o l l o w s : J e w s 45 to 50% ; L i t h u a n i a n s ( i n c l u d i n g t h o s e b o r n i n t h e S o v i e t U n i o n a n d r e s i d e n t s ther e ) 2 5 t o 30/ ; R u s s l a n s ( v i r t u a l l y all o f t h e m S o v i e t r e s i d e n t s ) 2 0 to 25% ; o t h e r s 4 % to 5%,. Thus for a l o n g tlme J e w i s h s o l d i e r s constituted the l a r g e s t national contingent of the Division. H e a v y losses suff e r e d b y t h e D i v i s i o n i n t h e p e r i o d b e t v e e n t h e w i n t e r o f 1943 a n d t h e e n d o f t h e w a r . . . l t s e e m s l i k e l y tliat o n M a y 8 , 1945, t h e d a t e o f G e r m a n y ' s s u r r e n d e r , o n l y 10% o f t h e o r i g i n a l n u n i b e r o f J e v v i s h s o l d i e r s r e m a i n e d in t h e D i v i s i o n . " (349 p.)

21

* P r i e d a s nr. 2 J . P a u k i o , d a r b o t a r j o , p r i v a t i i n f o r m a c i j a , 1944 m . 17

su naciais darb p r i i r t o j a i s b u v o a t s i d r k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l o s e . Dachau koncentracijos s t o v y k l o j e u v u s i j tarpe b u v o per 5.000 l i e t u v i , F l o s s e n b u r g o s t o v y k l o j e apie 3.000 u v u s i j l i e t u v i . A p y t i k r i u s k a i i a v i m u k o n c e n t r a c i j o s stov y k l o s e v i s o u v u s i j b u v o apie 17.000 d a r b i n i n k . U maisto kvot n e i p i l d y m kininkai b u v o baudiami mirtimi bei k a l j i m u . Taip p a v y z d i u i vokieiai i L i e t u v o s b e s i traukdami apie 700 k i n i n k kalini i v e i Kauno k a l j i m o IX fort ir s u a u d . N. E. S d u v i s , k n y g o j e Vien v i e n i " 151 p. rao: 1942 metais keli imtai k i n i n k i S u v a l k i j o s , tarp j m o t e r y s , u p y l i a v nepristatym b u v o iveti V o k i e t i j o s konc. s t o v y k l a s ir apie j u o s niekas d a u g i a u n i e k o n e g i r d j o . U p y l i a v neipildym eil kinink demonstratyviai buvo suaudyti."22 iauriausias i v i s naci komisar b u v o V i l n i a u s a p y g a r d o s k o m i s a r a s W u l f . J o kio v a d o v a s Rexin pats d a l y v a v o kinink e g z e k u c i j o s e . Tam p a s i r i n k d a v o t u r g a u s dien ar v e n t ir moni a k i v a i z d o j e e k z e k u c i j a s v y k d y d a v o ir lavonus p a l i k d a v o t u r g a u s a i k t j e kelias d i e n a s . P o g r i n d i o spauda yra a p r a i u s i Trak, P a b r a d s , Rudaminos, R i e s , P a b e r s ir kit v a l s i e g z e k u c i j a s . A p i e penket k i n i n k i kiekv i e n o v a l s i a u s moni g s d i n i m u i v i e a i s u a u d y d a v o . " 2 3 Teroras y p a v e i k , kai 1943 met v i d u r y j e b u v o paskirtas n a u j a s S S p o l i c i j o s v a d a s p a r t i j o s g e n e r o l a s Harm, atkeltas i D n i e p r o p e t r o v s k o , kur b u v o s p j s p a s i y m t i r e p r e s i j o m i s prie u k r a i n i e i u s . P a s i t e l k s V i l n i a u s miesto ir a p y g a r d o s kom i s a r u s Hingst ir W u l f , s u d a r 5.000 e s e s i n i n k dalin e k s p e d i c i j o m s . Generolo Harm e k s p e d i c i n i n k a i venioni apsk r i t y j e s u m 2.000 a s m e n . V l i a u n u s i a u b S v y r i u s , Pabrad, R i e v , Neinanius, T r a k u s , V a l k i n i n k u s , Varn, E i i k e s , iemarius. Perloja atsigyn kulkosvaidiais."24 1942 met v i d u r y j e S o v i e t S j u n g a p r a d j o sisti v i s daug i a u partizan i a u r s ryt Lietuv Bir, Zaras, Rokikio, Utenos, v e n i o n i , V i l n i a u s , Trak sritis. Partizanai pl-

22 S d u v i s , o p . cit., 151 p. 23 S d u v i s , op. cit., 193 p. 1943.VI.11 k e t u r i E i t k n g e s t a p o t a r n a u t o jai a t v y k o Eglinink kaim, V i l k a v i k i o apskr. pas sklypinink Klevii. J i s n u m a t y d a m a s , k a d a t v y k o j o s u i m t i , i a u t o m a t i n i o g i n k l o n u o v vis u s k e t u r i s g e s t a p i n i n k u s ir pats su e i m a pasislp." Vliau, j i s b u v o sug a u t a s i r naci s u a u d y t a s , t a i p pat v i s a j o e i m a i r 100 t a r i j o p a d j j . 24 Perlojos miestelio rezistencija, Laisv, k r a t i s , 1943.IX.17 1 8 - 1 9 nr. 18 antinacinio pogrindio lai-

k i n i n k u s , atimdami maist, g a l v i j u s . J i e taip pat upuldavo v o k i e i u s . Ten, kur sovietiniai partizanai n u a u d a v o v o k i e i karius, g e s t a p a s k e r y d a v o v i e t i n i a m s g y v e n t o j a m s , s u d e gindamas trobesiuose visas kinink eimas. Taip Piriupio k a i m a s b u v o s u n a i k i n t a s 1944 metais birelio 3 dien. Visi 119 k i n i n k eim nariai b u v o s u d e g i n t i j namuose. udynms vadovavo Eiiki komendantas Giessler. L i e t u v o s Piriupis yra l y g u s e k o s l o v a k i j o s L i d i e . 2 5 2 6 ( 3 lentel) 10. N a c i holokausto aukos.

Sovietini autori d u o m e n i m i s L i e t u v o j e 1941 metais su Vilniumi ir tredaliu V i l n i a u s krato b u v o apie 8,0% y d . Tokiu b d u v i s o y d t a u t y b s a s m e n b u v o : 2.925.271 X 0,8 = 234.021
27

N a u d o j a n t Dov L e v i n ' o p a t e i k t u s deportuot, e m i g r a v u s i bei l i k v i d u o t y d t a u t y b s a s m e n skaii s u d a r y t a holok a u s t o auk lentel: (4 l e n t e l ) 11. L i e t u v o s g y v e n t o j a i , p a s i t r a u k rus, ir K l a i p d o s v o k i e i a i , pabg tij. VakaVokie-

A r t j a n t antrajai s o v i e t i n e i o k u p a c i j a i apie 56.000 lietuvi 28 pasitrauk Vakarus. A p i e 6 4 . 0 0 0 K l a i p d o s v o k i e i ir liet u v i , frontui a r t j a n t , p a b g o V o k i e t i j . 2 9 | V o k i e t i j p a s i t r a u k tiktai d a l i s K l a i p d o s g y v e n t o j . Stamb e s n j dalis b u v o deportuoti G u l a g o v e r g s t o v y k l a s .

25 P i r i u p i s , L a i s v , 1944.VI.20, 11(34) nr p o g r i n d i o l a i k r a t i s . 26 P i r i u p i o t r a g e d i j a , M i n t i s , V i l n i u s , 1951.


27 A . S t a n a i t i s i r P . A d l i s , L i e t u v o s TSR g y v e n t o j a i " , M i n t i s , 1973, 100, 114 p. 28

Vilnius,

P a j a u j i s - J a v i s , o p . cit., 8 9 p . 129

29 K l a i p d a , E n c y c l o p e d i a L i t u a n i c a , v o l . 111, 1973, B o s t o n , M a s s . , 137 p.

19

3 NACI T E R O R O A U K O S A P Y T I K R I U

l e n t e l

SKAIIAVIMU

17.000 11.000 13.000 4.000 45.000

darbinink, dezertyravusi i darboviei Vokietijoje, k a l i n t k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l o s e i r ten u v u s i k i n i n k , pilnai n e a t l i k u s i p y l i a v , s u a u d y t bei u v u s i koncentracijos stovyklose d e z e r t y r a v u s i i k a r i n s t r a n s p o r t o , p a g a l b o s bei s a r g y b o s ni, s u a u d y t bei mirusi k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l o s e vairi sporadini e g z e k u c i j a u k o s V I S O u v u s i naci o k u p a c i j o s 19411944 metais. dali-

4 YD H O L O K A U S T O AUKOS L I E T U V O J E

l e n t e l

V i s o y d t a u t y b s a s m e n L i e t u v o j e 1940 m e t a i s p r i e k a r o p r a d i 27 Soviet Rusij deportuota30 -

234.021 7.000. 227.021

1 9 3 9 1 9 4 0 m. e m i g r a v u s i u s i e n 1941 m. b i r e l i o 2 2 2 9 d. p a s i t r a u k Soviet S j u n g su Raudonja a r m i j a ydai i Lietuvos igabenti Estij


30

6.000
221.021 15.000

206.021
13.000 193.021 28.000

Iliko g y v i Lietuvoje bei i j o g y v i i V o k i e t i j o s konc. s t o v y k l Naci v y k d y t o h o l o k a u s t o sunaikinti Lietuvos ydai

V i s o

165.021

30

Dov L e v i n , Yad V a s h a m s t u d i j a , v o l . XVI, J e r u s a l e m , 1948, 334 p .

20

Antroji sovielin okupacija*


12. g & 13. T r y s m a s i n i a i stovyklas: iveimai Gulago verbei

1945.VII.VIII.IX., 1946.11 i r 1947.VII.V1II.XI.XII, individualiniai aretai.

Gr sovietiniai o k u p a n t a i 1945 metais itisai tris m n e s i u s (liepos, r u g p j i o ir rugsjo) v y k d masinius lietuvi eim t r m i m u s . 1946 met v a s a r i o mn. t r m i m u s okupantai s k e l b kaip kerto v e i k s m dl s o v i e t i n i rinkim boikoto. 1947 met trmimai v y k o vis antrj pusmet b e v e i k be p e r t r a u k o s . 3 1 alia t masini trmimu b u v o taip pat d a u g i n d i v i d u a l i aret bei e g z e k u c i j . Dar ir a n t r o j e 1944 met p u s j e tarp r u g p j i o ir g r u o d i o mn. apie 37.000 lietuvi b u v o deportuota bei n u u d y t a . 3 2 Eltos b i u l e t e n i o d u o m e n i m i s 1 9 4 5 4 7 met a u k balastas yra is: deportuota 120.0)0, v i e t o j e l i k v i d u o t a 30.000. 3 1 1948 metais i n d i v i d u a l i a i aretuot bei i g a b e n t b u v o 18.000. 14. R e p a t r i j u o t i e j i Lenkij 1945-1947 m.

Eltos b i u l e t e n i o d u o m e n i m i s , 1 9 4 5 4 7 met l a i k o t a r p y j e L e n k i j i L i e t u v o s r e p a t r i j a v o 140.000 a s m e n . 3 3 S o v i e t i n i autori informacija, t L e n k i j r e p a t r i j a v u s i j ar repatrij u o d i n t b u v o apie 178.030 a s m e n " . T a m e s k a i i u j e es maiausiai apie 100.000 i V i l n i a u s m i e s t o . 3 4 3 5 3 6 Atrodo t i k r e s n i s yra 140.000 r e p a t r i j a v u s i L e n k i j skaiius, y p a turint g a l v o j e , kad t a r y b i n i a i autoriai g a l i turti polinki repatrijuodint" Lenkij skaii didinti, tuo maindami G u l a g o v e r g s t o v y k l a s i v e t j s k a i i .

* P r i e d a s Nr. 3 31 E l t o s b i u l e t e n i s , 1950 m. g e g u s m n . 25 d., Nr. 5(79) 3 p. 32 P a j a u j i s - J a v i s , o p . cit., 8 9 9 0 p . 34 P. G a u a s ir E. S t a n k a i t i e n , . K a i m o g y v e n t o j s k a i i a u s p a s i k e i t i mas Lietuvos administraciniuose r a j o n u o s e , " G e o g r a f i n g e o l o g i j a , 10, 1973, V i l n i u s . 35 P. G a u a s ir E. S t a n k n i e n , . V i l n i a u s m i e s t o i s t o r i j a " , Vilnius, Mint i s . 1972, 2 4 8 p., LTSR M o k s l A k a d e m i j o s l e i d . 3 6 A . I z d e l i s , P o p u l a t l o n C h a n g e " , s p a u d a i p a r u o t a s t u d i j a , 1983, 8 25 p.

21

15. M a s i n s 2 2 d.

kinink

deportacija

1948

gegu-

Didiausia m a s i n k i n i n k d e p o r t a c i j a b u v o v y k d y t a 1948 metais per pirmus e i s m n e s i u s . Deportacijos v i r n b u v o g e g u s 22 d i e n . O k u p a n t a i t trmim teisino k i n i n k pas i p r i e i n i m u ki k o l e k t y v i z a c i j a i . Per tuos e i s m n e s i u s itremta d a u g i a u nei 100.000 k i n i n k . J t a r p e a p i e 70% buvo v a i k a i , m o t e r y s ir s e n e l i a i . Tai b u v o a g r e s y v u s , nemonikai i a u r u s s o v i e t i n i o g e n o c i d o v e i k s m a s . 3 7 Dl io trmimo y p a n u k e n t j o r y t i n s L i e t u v o s s r i t y s . T u o b d u kiai b u v o tutinami k o l o n i s t a m s i S o v i e t S j u n g o s . is ir v l e s n i s 1949 met trmimas b u v o v y k d o m a s pagal A b a k u m a v o p a s i r a y t slapt d e p o r t a c i j s a k y m . J i s b u v o d a u g i a u r e s n i s nei S e r o v o ir G u z e v i i a u s 1 9 3 9 - 4 0 d e p o r t a c i j instrukcijos. 16. M a s i n s m i e s t i e i d e p o r t a c i j o s : 1949 m . k o v o 2 d.; a n t r o j i b i r e l i o m n . Pirmoji

J o s d a u g i a u s i a paliet m i e s t e l n u s , i n t e l i g e n t i j . T d v i e j d e p o r t a c i j a u k o s s i e k 120.000 a s m e n . 3 8 Sovietin administracija s k u b j o dar prie L i e t u v o s o k u p a c i j j suplanuot itremtin 700.000 asmen skaii i g a b e n t i Gulag. 17. 1 9 5 0 met kovo-balandio mn. deportacija. A u g u s t i n a s Izdelis s a v o p a r u o t o j e s p a u d a i s t u d i j o j e Population C h a n g e " , 1983, 10 p. r a o : Pagal L i e t u v o s TSR Ministeri t a r y b o s centrins statistikos v a l d y b o s raport ( L i e t u v o s TSR e k o n o m i k a ir kultura 1975 metais, Mintis, V i l n i u s , 1976) tarp 1950 m. s a u s i o m n . ir 1951 m. s a u s i o mn., L i e t u v o s g y v e n t o j s k a i i u s nukrito 12.000 a s m e n . " A. Izdelis p r i d j s prie 12.000 s k i r t u m o metin p r i e a u g 2 9 . 8 0 0 randa, kad 1950 metais L i e t u v a n e t e k o 4 1 . 8 0 0 g y v e n t o j . Yra p a g r i n d o m a n y t i , kad tai b u v o t met Gulag it r e m t j s k a i i u s , n e s anais p o k a r i o m e t a i s L i e t u v a kit g y 39 v e n t o j nuostoli n e t u r j o .

37 E l t o s b i u l e t e n i s , Nr. 7(72), 1949, 1 p. 38 E l t o s b i u l e t e n i s , Nr. 5(79), 1950, 9 p. 39 A. I z d e l i s , op. cit., 8 2 5 p. 22

18. 1 9 5 1 ,

1952

ir

1953

met

deportacijos.

T i e s i o g i n i s k a i i apie t met m a s i n e s lietuvi deportacijas neturime, bet tremtini s k e l b t u o s e a t s i m i n i m u o s e b u v o raoma, kad dar 1952 metais ir 1953 met p r a d i o j e Jauni v y r a i i L i e t u v o s b u v o a t g a b e n a m i G u l a g o v e r g s t o v y k l a s . Greiiausiai tai b u v o v y r a i tariami partizanavimu. 4 0
Neturint d u o m e n , laisvai b u v o tinio g e n o c i d o a u k skaiius. Per pasirinktas kuklus 7.000 metrejus metus susidar 21.000.

19. 1 9 4 9 - 5 3 portuoti.

m.

individualiai

aretuotieji

ir

de-

Neturint o b j e k t y v i d u o m e n , v i s i e m s 5 - i e m s metams b u v o paimtas s p j a m a s 25.000 a r e t u o t j s k a i i u s . Tai bt tiktai a p i e 2 0 % , pagal Eltos biuleten Nr. 5(72), 1950 m. g e g u s mn. 2 5 d., i n d i v i d u a l i a i a r e t u o t j 1 9 4 4 - 4 8 met laikotarpyje.41 20. K o v o t o j a i u l a i s v i r j p r i e a i s t r i b a i u1 9 4 4 - 5 4 rn. 36.003 u v u s i j s k a i i eina a k t y v s kovotojai u l a i s v , a k t y v s j r m j a i , o taip pat u v j prieai stribai, o k u p a n to kalaborantai. W i l l i a m J. H. H o u g h , rao: Immediately after the s e c o n d S o v i e t invasion of 1944, the Baltic p e o p l e e n g a g e d in a heroic, if ultimately u n s u c c e s s f u l armed r e s i s t a n c e to the Sov i e t forces o c c u p y i n g their h o m e l a n d s . O r g a n i z e d partisan res i s t a n c e in Lithuania lasted for ten y e a r s ( 1 9 4 4 - 1 9 5 4 ) . At its peak in 1945, the Llthuanian r e s i s t a n c e e m b r a c e d o v e r 30.000 42 active f i g h t e r s with t h o u s a n d s of s y m p a t h i z e r s . " V y t a u t o S. V a r d i o n u o m o n e , The partisans w e r e e s p e c i a lly s t r o n g d u r i n g 1 9 4 5 - 4 7 , w h e n the controlled l a r g e sections of the c o u n t r y s i d e and held their o w n a g a i n s t the S o v i e t forces." Prof. V y t a u t a s V a r d y s i n f o r m u o j a , kad v i e n a s S o v i e t altinis tvirtina, j o g partizan k o v o s e u v o 20.000 lietuvi ir a p i e t s k a i i S o v i e t k o v o t o j . 4 3 v
40 K . B i e l i n i s , . T e r o r o i r v e r g i j o s i m p e r i j a S o v i e t R u s i j a " , 1963, N e w Y o r k , 298 p. 41 E l t o s b i u l e t e n i s Nr. 5(79), 1950, 3 6 p. 42 W i l l l a m J. HJ H o u g h III, . T h e a f i n e x a t i o n of t h e B a l t i c S t a t e s " , N.Y. L a w S c h o o l J m . of I n t e r n a t i o n a l a n d C o r n p a r a t i v e L a w , v o l . 6, No. 2, 1985, 4 7 3 p. 4 3 V y t a u t a s V a r d y s , . L i t h u a n i a u n d e r t h e S o v i e t s " , 1965, 8 5 p .

23

J. Daumantas k n y g u t j e Fighters for F r e e d o m " tvirtina, kad 46 S o v i e t kari k r i s d a v o 3 - 6 kart d a u g i a u k a i p partizan. 1944 54 met k o v o t o j u laisv r e z i s t e n c i j a p r i e S o v i e t o k u p a c i n e s j g a s L i e t u v o s istorij eina k a i p heroikoji trag i k o j i k o v a u l a i s v ir L i e t u v o s s a v a r a n k i k v a l s t y b i n g u m44 45 46 47

21. mis.

Nuostoli

suvestin

spaudos

duomeni-

P i r m o s i o s s o v i e t i n s o k u p a c i j o s metu ( 1 9 4 0 . V I . 1 5 - 1941.VI.22) L i e t u v a n e t e k o 75.860 g y v e n t o j i v e t a i s i a i s ir d a u g u m o j e sunaikintais G u l a g o k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l s i s t e m o j e . T a r p 20.000 i L i e t u v o s i v y k u s i j karo p r a d i o j e su b e s i t r a u k i a n i a Raud o n j a a r m i j a 15.000 b u v o y d t a u t y b s a s m e n y s . M a d a u g , 6 . 0 0 0 j s i r a S o v i e t S j u n g o j e L i e t u v i k j d i v i z i j nr. 16. y d autori d u o m e n i m i s a p i e 90% j u v o s u n k i o s e karo k a u t y n s e . V o s 10% liko g y v i . Nra d u o m e n apie 5.000 L i e t u v o s a r m i j o s kari likim. J tiktai 3.000 p a k l i u v o L i e t u v i k j d i v i z i j nr. 16. T u r b t j, k a i p ir y d , g y v liko v o s 1 0 % . Kiti gi 2 . 0 0 0 g r e i i a u s i a i atsidr G u l a g e . A n t r o s i o s s o v i e t i n s o k u p a c i j o s 1944 54 metais s p a u d o s d u o m e n i m i s L i e t u v o j e sunaikinta bei iveta G u l a g o v e r g stovyklas apie 516.800 asmen. T a i g i a b i e j s o v i e t i n i o k u p a c i j metais o k u p a n t o naikinimo g i r n a s b u v o p a k l i u v a p i e 5 9 2 . 6 6 0 L i e t u v o s g y v e n t o j . 1941 44 m e t u s n a c i o k u p a c i j o s p r i e v a r t a s m e nikai p a t y r u s i j yra g a n a d i d e l i s s k a i i u s . 75.000 s u g a u d y t d a r b i n i n k ir ivet V o k i e t i j d a r b a m s , 11.030 k i n i n k , suaretuot u pyliav neipildym, apie 40.000 vyr jungt v a i r i u s transporto, s a r g y b , V i e t i n s rinktins d a l i n i u s , sporadini e g z e k u c i j a u k o s , a p i e 4.000. Tad v i s o s u s i d a r o apie 130.000. T r e j met naci o k u p a c i j o j e , i j u v o apie 45.000.
44 A . A ! e k x i e v , D i s s e n t a n d N a c i o n a l i s i n i n t h e S o v i c i B a l l i c " 1983, 3 3 p. 45 P. Z u n d , L i t h u a n i a " , Nr. 3-4, 1964, L i e t u v i e n c i k l o p e d i j a , v o l . X V , 448 p., 1968. 46 J . D a u m a n t a s , . P a r t i z a n a i " , j L a i s v F o n d a s , 1981, t r e i a s l e i d i m a s . F i g h t e r s f o r F r e e d o m , 1988. 47 Kstutis K. Girnius, Partizan kovos L i e t u v o j e " , L a i s v Fondas, 1987.

24

P r i d j u s holokausto 165.000 a u k , u v u s i j L i e t u v o s piliei naci o k u p a c i j o j e s u s i d a r o 210.000. R e p a t r i j a c i j ir e m i g r a c i j nuostoliai yra y p a t i n g a i d i d e l i , (5 l e n t e l ) . V i s i tie s p a u d o j e rasti d u o m e n y s yra j u n g t i nuostoli s u v e s t i n , (6 lentel).
5 1941 1944 1944 met pradioje repatrijavusieji Vokietij Lietuvos l e n t e l 60.000 56.000 . . . 64.000 140.000 V i s o 320.000

met p a b a i g o j e p a s i t r a u k u s i e j i i ir v l i a u e m i g r a v u s i e j i u j r i u s

m e t a i s vokieiai ir lietuviai i K l a i p d o s m i e s t o ir k r a t o p a s i t r a u k V o k i e t i j

19454 metais r e p a t r i j a v u s i e j i L e n k i j

6 LIETUVOS GYVENTOJ NUOSTOLI POKARIO

l e n t e l

SUVESTIN 19401959 m e t a i s

ANTROJO PASAULINIO K A R O IR Pirmoji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sovietin okupacija

1940.VI.151941.VI.22 60.000 2.000 6.500 9.500 34.000 1.600 2.000 20.000

R e p a t r i j a n t a i V o k i e t i j 1940 m e t r u d e n ir i e m . . . V a d o v a u j a n i a s m e n s u m i m a s 1940 m e t a i s l i e p o s 1 1 - 1 4 d. d. ir 1 8 1 9 d. d Lietuvos kari aretai ir k a l i n i m a s G u l a g o Norilske ir kitose koncentracijos s t o v y k l o s e Kalini l i k v i d a v i m a s 19401941 m P i r m a s i s m a s i n i s eim i v e i m a s G u l a g 1941.VI.1417 d. d. A k t y v i j l i e t u v i u d y n s p r i e pat k a r KGB ir komunist iniciatyva Kovotojai, krit s u k i l i m e 1941.VI.2229 yd t a u t y b s a s m e n y s ir d a l i s kari p a s i t r a u k u s i su f r o n t u S o v i e t S j u n g V I . 2 2 2 9 d. d. . Naci okupacija 1941.VI.261944 r u d u o

9.

Sunaikinti pyliavas boikotav kininkai, prievarta igabenti darbininkai i r kitos sporadik egzekucij aukos . . . . 10. Naci h o l o k a u s t o a u k o s 11. G y v e n t o j a i , p a s i t r a u k V a k a r u s i r V o k i e t i j

45.000 16.5.000 120.000

Nukelta 26 pusl.

25

A t k e l t a l 25 pusi.

Antroji sovietin okupacija

n u o 1944 m . r u d e n s 120.000 48.000 140.000 105.000 120.000 41.800 21.000 25.000 36.000

12. T r y s m a s i n i a i i v e i m a i G u l a g : 1945.V1I.V1II.IX; 1946. II ir 1947.VII.VII1.X1.XII 13. I n d i v i d u a l i a i a r e t u o t i e j i i r i g a b e n t i 1 9 4 4 - 1 9 4 8 m . . . . 14. R e p a t r i j u o t i e j i L e n k i j 1 9 4 4 - 1 9 4 8 . . . . , 15. M a s i n k i n i n k u d e p o r t a c i j a 1948.V.22 d 1.6, M a s i n m i e s t i e i u d e p o r t a c i j a 1949.III.24 17. 1950 m. k j v o b a l a n d i o m n . d e p o r t a c i j a 18. 1951, 1952 Ir 1953 m e t d e p o r t a c i j a 19. 1^48 1 9 5 3 m e l a i s i n d i v i d u a l i a i a r e t u o t i e j i ir d e p o r t u o t i . 20. u v u s i e j i p a r t i z a n k o v o s e 1 9 4 4 1 9 5 1 m A n t r o j o n e t e k u s i p a s a u l i n i o m. g y v e n t o j karo i ir pokario b u v o

19401959

Lietuva

viso

1.122.660

7 GYVENTOJ IR Metai KAITA ANTROJO PASAULINIO

l e n t e l KARO

P O K A R I O 19401959 M E T A I S L I E T U V O J E Prieastys Skaiiai

1940 1941

Su Vilniumi ir Vilniaus krato tredaliu, be Klaipdos Repatrijavusieji Vokietij Sovietu genocido aukos V i e n met p r i e a u g i s 1941 met balansas

2.925.271 60.000 7 5 860 23.937 2.813.348 45.000 1 6 5 000 1 2 0 000 + 97.341 2.580.689 120.000 48.000 140.000 20.000 +156.018 65.682 2.474.389

1944

S u n a i k i n t i e j i p y l i a v a s b o l k a t a v k i n i n k a i ir V o k i e tij i g a b e n t i darbininkai ir s p o r a d i k o s e g z e k u c i j o s Naci h o l o k a u s t o a u k o s I v y k V a k a r u s ir V o k i e t i j . . . T r e j met p r i e a u g i s 1944 met b a l a n s a s

1947

Trij masini trmim G u l a g a u k o s 19441947 m. Individualiai a r e t u o t i e j i 19441948 m Repatrijuotieji Lenkij u v u s i e j i partizan k o v o s e 19441947 m e t a i s . . . G r i n t o K l a i p d o s m i e s t o ir k r a t o g y v e n t o j a i . . . 1 9 4 4 1 9 4 7 met p r i e a u g i s + 1947 met b a l a n s a s

Nukelta 27 pusl.

26

A t k e l t a l 25 p u s i .

1949

k i n i n k t r m i m a s G u l a g 1948.V.22 M i e s t i e i u t r m i m a s G u l a g 1949.111.24 19471949 met p r i e a u g i s

105.000 120.000 + 39.591 2.288.960 + 41.800 21.000 55.000 16.000 93.832

1949 m e t b a l a n s a s 1953 1950 m e t k o v o - b a l a n d i o t r m i m a i 1951, 1952, 1 9 5 3 m e t t r m i m a i G u l a g Individualiai aretuotieji 19491953 metais uvusieji partizan kovose 19481953 19491953 met prieaugis 1953 m e t b a l a n s a s 1959 19531959 met p r i e a u g i s 1959 m e t b a l a n s a s

. . . .

2.279.012 + 137.883 2.416.895

22. G y v e n t o j k a i t a 1 9 4 0 1 9 5 9 m e t a i s
G y v e n t o j kaita A n t r o j o p a s a u l i n i o karo ir p o k a r i o 1940 1959 metais yra pateikta s e p t i n t o j e l e n t e l j e . Ji b u v o s u d a r y ta p r a d e d a n t 1940 metais. S p a u d o j e p a s k e l b t i nuostoliai, kaip s k i r s n y j e . J i e a p r a y t i , b u v o atimami i pirmini g y v e n t o j skaii. To laikotarpio g y v e n t o j p r i e a u g i a i , apskaiiuoti skirsnio 4 i s i a i k i n t a i s metiniais nuoimiais, b u v o pridedami prie pirmini g y v e n t o j skaii. K a i p p a v y z d g a l i m a paimti s e p t i n t o s i o s lentels 1947 metus. I 1944 met balanso, t.y. pirmini L i e t u v o s g y v e n t o j s k a i i a u s (2.580.689) atimami trij metini trmim a u k o s , (120.000), individualiai aretuotieji a s m e n y s (48.003), L e n k i j r e p a t r i j a v u s i e j i (140.003) ir dalis u v u s i j partizan kovose (1-0.003). Prie to p r a d i n i g y v e n t o j s k a i i a u s b u v o pridti g r i n t o K l a i p d o s m i e s t o ir krato g y v e n t o j a i (156.018) ir 1 9 4 4 - 4 7 met p r i e a u g i s (65.682). Taip l a i p s n i k a i skaiiuojant y r a prieita p r i e 1959 met b a l a n s o (2.416.895). Gyventoj visuotinis suraymas Lietuvoje buvo v y k d o m a s 1959 metais s a u s i o v i d u r y j e . Tad m s s k a i i a v i m o laikotarpis a p m 18,5 met. 1940 met tiktai antroji p u s , t.y. nuo o k u p a c i j o s pradios (1940.V1.15) s k a i i u o j a m a , o visi 1959 metai visai n e s k a i i u o j a m i . Tad 1 9 5 3 - 5 9 met p r i e a u g i s buvo apskaiiuotas 5,5 m e t a m s . To p a s k u t i n i o j o laikotarpio metinio p r i e a u g i o v i d u r k i s b u v o 2 5 . 0 7 3 a s m e n y s . T a s s u d a r 1,04% metinio p r i e a u g i o nuoimt. T a m e l a i k o t a r p y j e jau ne27

b u v o masini trmim G u l a g . Tad metinio p r i e a u g i o n u o imtis jau b u v o p r a d j s kiek kilti, bet dar n e p a j g p a s i e k t i normali laik p r i e a u g i o l y g i o , 1 , 2 1 , 4 . P i r m o j e l e n t e l j e y r a pateikta v i s o 1 9 4 0 - 1 9 5 9 met laikotarpio p r i e a u g i o s u v e s t i n . B e n d r o j i p r i e a u g i s u m a yra 4 5 8 . 2 6 6 a s m e n y s . Kolonistai tuos p r i e a u g i s k a i i a v i m u s yra netraukti.

8 GYVENTOJ AUKOS IR NUOSTOLIAI, SPAUDOS

l e n t e l

DUOMENIMIS

19401945 metais, kaip aukiau y r a pirminiu g y v e n t o j u b u v o ( S k i r s n i a i A ir B)

paminta, 3.081.289

S p a u d o s duomen apskaiiavimu, a t m u s kolonistus, Itremtuosius, sunaikintus, ivykusius, be grusij i G u l a g o 1959 m e t a i s p i r m i n i g y v e n t o j b u v o l i k . ( D u o m e n y s i 5 l e n t e l s ) S k i r t u m a s t a r p 1 9 4 0 1 9 4 5 ir 1959 m 1 9 4 0 - 1 9 5 9 met pirmini g y v e n t o j ( D u o m e n y s i 6 l e n t e l s ) Gyventoj prieaugis .

2.416.895 664.394 458.266 1.122.660

nuostolis, neatskaitant g r u s i j i G u l a g o

28

III d a l i s 1. N u o s t o l i u p a s k i r s t y m a s v a i r i a s pozicijas.
Skirstant L i e t u v o s g y v e n t o j a u k a s ir nuostolius tarp vairi pozicij b u v o n a u d o j a m i g y v e n t o j s u r a y m o bei s p a u d o s bei liudinink duomenys. Holokausto ir b a u d i a m j naci v e i k s m auk pagal g a n a tikslias s p a u d o s ir liudinink i n f o r m a c i j a s b u v o 210.000, (3 ir 4 lentels); e m i g r a v u s i ir r e p a t r i j a v u s i j s k a i i u s s i e k 320.000, (5 lentel). P a s i n a u d o j a n t tais d v i e m d u o m e n i m i s , b u v o g a l i m a s u d a r y t i g y v e n t o j nuostoli s u v e s t i n p a g a l p o z i c i j a s bendram nuostoli skaiiui, g a u t a m g y v e n t o j s u r a y m u , (2 lentel). T a s a p s k a i i u o t a s nuostoli p a s k i r s t y m a s yra pateiktas dev i n t o j e l e n t e l j e . N u o i m i a m s apskaiiuoti p a g r i n d u b u v o paimtas pradinis pirmini L i e t u v o s g y v e n t o j 1940 met s k a i ius, 3.081.289. io s k i r s n i o p a b a i g o j e kitas s k a i i a v i m o pag r i n d a s b u v o n a u d o j a m a s , 3.706.793, normalaus g y v e n t o j aug i m o s k a i i u s , kuris bt b u v s 1959 metais, j e i g u n e b t auk ir nuostoli.
9 LIETUVOS GYVENTOJ NUOSTOLI l e n t e l

SUVESTIN

L i e t u v a k a r o i r p o k a r i o 1 9 4 0 1 9 5 9 m e t a i s n e t e k o 1.003.185 a s m e n . Tai yra 1.003.185 3.081.289 X 100 = 3 2 , 5 5 % sunaikinti bei i v y k Sovietinio genocido sunaikintieji N a c i h o l o k a u s t o bei b a u d i a m j veiksm aukos Emigrantai, repatrijantai Viso 473.185 nuostoli nuoimiai 15,35% 6,82% 10,38% 32,55% 29

210.000
320.000 1.003.185

2. Gyventoj s u r a y m o ir s p a u d o s bei liudinink informacij duomen palyginimas.


S p a u d o s i r liudinink i n f o r m a c i j o s d u o m e n i m i s g a u t a g y v e n t o j auk ir nuostoli suma (8 lentel), 1.122.660, yra kiek d i d e s n n e g u suma gauta g y v e n t o j s u r a y m u ( 2 lentel), 1.003.185. S k i r t u m a s tarp t nuostoli g a l t bti laikomas g y v j tremtini g r u s i j i G u l a g o skaiiumi iki b u s g a u t a vairi patikslinanij duomen: 1.122.660 1.003.185 = 119.475.

Spaudos d u o m e n i m i s surast auk ir nuostoli s k a i i , 1.122.660, s u d a r o v i s i s o v i e t i n i o g e n o c i d o sunaikinti L i e t u v o s pirminiai g y v e n t o j a i , bet taip pat ir tie, kurie g y v i e j i bei pusg y v i a i i j o i G u l a g o v e r g s t o v y k l ir g r o L i e t u v , o taip pat v i s i naci h o l o k a u s t o bei s p o r a d i n i e k z e k u c i j , lig b a d o k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l o s e numarinti L i e t u v o s mons, o taip pat visi r e p a t r i j a v , e m i g r a v pirminiai L i e t u v o s g y v e n tojai ir dar i Sibiro 1959 metais n e s p j u s i e j i ar n e g a l j u s i e j i grti. O b j e k t y v i n i a i s g y v e n t o j s u r a y m o bei p r i e a u g i o d u o m e n i mis, surast auk ir nuostoli skaii, 1.003.185, s u d a r o v i s i tie u v u s i e j i , g e n o c i d o , holokausto s u n a i k i n t i e j i , bei i e m i g r a v u s i e j i , r e p a t r i j a v u s i e j i pirminiai L i e t u v o s g y v e n t o j a i , i s k y r u s tuos, k u r i e g y v i bei p u s g y v i a i i j o i G u l a g o v e r g s t o v y k l ir g r o Lietuv ar dar 1959 metais b u v o usilik S i b i r e . T a i g i tas s k i r t u m a s , tarp t d v i e m m e t o d a i s a p s k a i i u o t pirmini g y v e n t o j auk ir nuostoli, atrodo, y r a artimas tikrovei. Jau t 119.475 asmen skirtum yra g a l i m a l a i k y t i tais g y v a i s i a i s , p a j g u s i a i s i s i l a i k y t i G u l a g e ir dabar jau g r u s i a i s Lietuv. A p s k a i i u o j a n t turimais d u o m e n i m i s , i l i k u s i e j i g y v i e j i ir Lietuv g r u s i e j i s u d a r o a p i e 20% v i s Gulag i t r e m t j ir ten bei L i e t u v o j e likviduot pirmini L i e t u v o s g y v e n t o j .
119.475 592.660 X 100 = 20,16%

Nereikt a n g a u o t i s ir s k a i i laikyti pilnai tiksliu. I G u l a g o koncentracijos s t o v y k l Lietuv g r u s i j g y v j tremtini s k a i i u m i , dar ir d a b a r maa j d a l e l yra usilikusi S i b i r e .
30

3. Gyventoj n u o s t o l i a i i kit altini.


P . Gauas s a v o s t r a i p s n y j e G y v e n t o j p a s k i r s t y m o d i n a m i ka L i e t u v o j e " , 1970, 237 p. tvirtino, kad laike A n t r o j o pasaulinio karo Lietuva n e t e k o u m u t a i s ir i v y k u s i a i s 850.000 asmen.49 T pat skaii pateikia A. Stanaitis ir P. A d l y s Population of Lithuania", e d . Mintis", V i l n i u s , 1973, 13 p. ir 99117 p. 5 0 1978 metais P. Gauas patikslina s a v o a n k s t y v e s n i u s apsk a i i a v i m u s s t r a i p s n y j e Lietuvos TSR g y v e n t o j p a s i s k i r s t y m a s " , M o k s l a s ir g y v e n i m a s , Nr. 13. Ten jis tvirtina, kad karo nuostoliai L i e t u v o j e s i e k i a vien m i l i j o n a s m e n . Jo d u o m e n i m i s jokia kita s o v i e t i n r e s p u b l i k a toki d i d e l i g y v e n toj nuostoli nra p a t y r u s i . 5 1 S o v i e t i n i autori d u o m e n i s v e r t i n d a m a s , A. Izdelis d a r o toki ivad s a v o p a r u o t o j e s t u d i j o j e Population c h a n g e " , 1983, 10 p.: ... K a d a n g i apskaiiuoti A n t r o j o p a s a u l i n i o karo n u o s toliai yra tarpe 500.000 - 600.000, tad g a l i m a daryti prielaid, kad pokariniai L i e t u v o s nuostoliai s i e k 400.000 - 4 5 0 . 0 0 0 asm e n . " 5 2 Tai A. Izdelio i v a d a i yra l e n g v a pritarti, r e m i a n t i s keli masini trmim Gulag 1 9 4 5 - 1 9 5 0 metais d u o m e n i mis, 140.000 a s m e n r e p a t r i j a c i j a L e n k i j , i n d i v i d u a l i a i s aretais bei partizan a u k o m i s . 5 2 ia ms apskaiiuoti L i e t u v o s g y v e n t o j karo a u k o s ir nuostoliai, v i s o 1.003.185 a s m e n y s , derinasi su kit autori pas k e l b t a i s d u o m e n i m i s ir l a i s v a j a m e p a s a u l y j e , ir u g e l e i n s udangos.

4. A u k o s ir nuostoliai n o r m a l a u s gyventoj a u g i m o s k a i i a u s pagrindu.


Baigiant i s t u d i j , a u k o s ir nuostoliai b u v o a p s k a i i u o t i , imant p a g r i n d u ne pradin pirmini gyventoj skaii, 3.081.289, bet normalaus g y v e n t o j a u g i m o 1959 met s k a i -

49 p. Cauas, .Gyventoj pasiskirstymo dinamika Lietuvoje", Liaudies k i s , Nr. 89, 1970, V i l n i u s , '237 p. 50 A. S t a n a i t i s ir P. A d l y s , . P o p u l a t i o n of L i t h u a n i a " , e d . M i n t i s , V i l n i u s , 1973, 13, 9 9 1 1 7 p. 5 1 P . G a u a s , L i e t u v o s TSR g y v e n t o j p a s i s k i r s t y m a s " , M o k s l a s i r g y v e n i m a s , Nr. 12, 1978, V i l n i u s , 13 p. 5a A. I z d e l i s , o p . cit, 10 p.
31

i, k u r i s b t , Jeigu Lietuva n e b t b u v u s p a l i e s t a t bais i j karo auk ir nuostoli. Tas s k a i i u s i a m e s k i r s n y j e aps k a i i u o t a s yra 3.706.79. T o normalaus g y v e n t o j a u g i m o s k a i i a u s suradimui pirmiausia reikia apskaiiuoti g y v e n t o j p r i e a u g , kur bt d a v tos karo aukos ir nuostoliai, j e i g u j n e b t b u v . N a u d o j a n t s e p t i n t o s i o s lentels d u o m e n i s , tie p r i e a u g i a i b u v o apskaiiuoti ir pateikti d e i m t o j e l e n t e l j e .
1 0 PRARASTAS LIETUVOS GYVENTOJ NUOSTOLI Metinio prieaugio Met skaiius 1 1 2 3 2 1 3 5,5 103.800 1 122.660 46.029 67.921 166.638 330.000 328.000 225.000 465.860 793.860 1.018.860 16,119 19.153 16.302 A u k o s ir nuostoliai laikotarpio sudties Prarastas prieaugis PRIEAUGIS l e n t e l IR

DL AUK

Metai

1941 1944 1947 1949 1953 1959

0,82 0,92 1,27 0,80 0,80 0,80 1,10 1,10

135.860

135.860

1.114

5. Aukos ir nuostoliai

ireikti

grafikai.

A n t r a j a m e b r a i i n y j e aukos ir nuostoliai yra pateikiami grafikai. V i e n u o l i k t o j e l e n t e l j e yra apraomi antrojo braiinio plotai k u r i e v a i z d u o j a u v u s i j bei i s i g e l b j u s i s k a i i u s ir nuo i m i u s i o j e s t i c h i n j e n e m o n i k o i a u r u m o karo a u d r o j e .

32

Lietuvos

gyventojai

A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o i r p o k a r i o 19401959 m e t a i s

(itremtieji, uv, g r i tremties, i e m i g r a v repatrijav, neitremtieji)

11 G Y V E N T O J AUKOS IR NUOSTOLIAI GRAFINIAIS PLOTAIS

l e n t e l

IREIKTI

Plotai abcha

A p r a y m a s 2 - o j o b r i n i o plot normalaus augimo gyventoj skaiius, j e i g u nebt b u v genocido, holokausto, s p o r a d i n i e g z e k u c i j a u k ir e m i g r a c i j o s r e p a t r l j a c i j o s n u o s t o l i , 1959 metais gyventojai Lietuvoje nenuudyti, neivyk grusieji i Gulago e m i g r a c i j o s ir r e p a t r i j a c i j o s nuostoliai genocido, holokausto, zekucij aukos sporadini eglik neitremti,

Gyventoj skaiius

Nuoimtis o/ /o

3.706.793

100,00

abcda adea aefa afga agha

2.416.895 119.475 320.000

65,22 3,22 8,63

683.185

18,44

n e g a u t a s p r i e a u g i s dl g e n o c i d o , h o l o kausto, sporadini e g z e k u c i j auk ir e m i g r a c i j o s repatrijacijos nuostoli

166 6 3 8 3.706.793

4,49 100,000

1 2

l e n t e l

LIETUVOS GYVENTOJ AUK IR NUOSTOLI SUVESTIN, p a g r i n d u i m a n t n o r m a l a u s g y v e n t o j a u g i m o s k a i i 1959 m e t a m s L i e t u v a k a r o i r p o k a r i o 1 9 4 0 - 1 9 5 9 n e t e k o 1.003.185 a s m e n 1.003.185

Sovietinio genocido sunaikintieji Naci h o l o k a u s t o bei b a u d i a m j veiksm aukos Emigrantai, repatrijantai Viso

473.185 210.000 320.000 1.003.185

12,77% 5,66% 8,63% 27,06%

34

D e v i n t o j e ir d v y l i k t o j e l e n t e l s e yra tie p a t y s a u k ir nuostoli skaiiai, tiktai J nuoimiai yra apskaiiuoti s k i r t i n g u p a g r i n d u . D e v i n t o j e l e n t e l j e s k a i i a v i m o p a g r i n d u b u v o panaudotas p r a d i n i s pirmini o r i g i n a l i j L i e t u v o s g y v e n t o j 1 9 4 0 - 4 5 m e t skaiius, 3.081.289. D v y l i k t o j e l e n t e l j e f i k t y v u s L i e t u v o s g y v e n t o j skaiius, k o k s jis g a l j o bti 1959 metais be A n t r o j o p a s a u l i n i o karo ir pokario t r a g i k L i e t u v o s g y v e n t o j auk ir nuostoli, 3.706.793. A b i e m s k a i i a v i m a i s tie rezultatai yra p a s i b a i s t i n i . D i d e l palaima, t i e s i o g Dievo d o v a n a , bt m o n i j a i , j e i g u visi sutar bent dabar ir a t e i t y j e s u g e b t u m e p r i e i n t i s t o k i iaurum iniciatoriams ir t a l k i n i n k a m s .

GALUTINAS

SPRENDIMAS

iais laikais L i e t u v o s g y v e n t o j tarpe tenka igirsti d a u g p a r e i k i m , kad reikia atleisti s a v o b u v u s i e m s p r i e a m s teroristams k a n k i n t o j a m s . T o k s a t l a i d u m a s v e r t a s d m e s i o , ypating a i turint g a l v o j e , kad jis k y l a tautoje, k u r i o j e a p i e p u s milijono g y v e n t o j b u v o sunaikinta A n t r o j o p a s a u l i n i o karo ir p o k a r i o s o v i e t i n i okupacij metais iauriai v y k d o m u g e n o c i du. O be to dar naci o k u p a c i j o j e u v o apie 210.000 L i e t u v o s g y v e n t o j , ir y d ir l i e t u v i kaip h o l o k a u s t o ir s p o r a d i n i naikinimo a u k . Tokiu bdu nuostoliai s i e k 22% v i s o s tautos g y v e n t o j . A t l a i d u m a s y r a p a g i r t i n a s k r i k i o n i k a s v e i k s m a s . Bet reikia neumirti, kad alia to veikia kiti idiniai, k u r i e p r o p a g u o j a netiktai kert bet ir mel kertui paremti. Ir jie tiek b e s a i k i a i s i s i b u o j a , kad p e r i j o d i k o s i r k n y g p a g a l b a b a n d o s u d a r y t i s p d , kad visi baltaraikiai, a k t y v i s t a i , lietuviai partizanai ne tiek k o v o j o u L i e t u v o s l a i s v ir v a l s t y b i n g u m , kiek n a i k i n o s a v o s v a l s t y b s p i l i e i u s . O kiti tiek p a j g i a p a minti ties, kad net s i d r s i n a s k e l b t i , es v i s a lietuvi tauta b u v o s i j u n g u s i y d naikinim.

35

E s a m e sitikin, kad tai yra a i k u s m e l a s . Tie f a l s i f i k a t o r i a i yra tipingi g o b e l s i n s p r o p a g a n d o s t a k t i k o s t s j a i . J i e kuria f a l s i f i k u o t u s f a k t u s ir jais kaltina d a n i a u s i a n e k a l t a s s a v o puolimo a u k a s . Ar j i e m s reikia atleisti, ar j u o s pirma d e m a s k u o t i ? Gal bt t i k s l i n g i a u s i a ikelti f a k t u s , kurie t vis g a l u t i n o s p r e n d i m o problem n u v i e s t t e i s i n g e s n e s p a l v a . Keli t o k i e f a k t a i ia ir yra p a t i e k i a m i .

1. yd naikinimo iniciatyva ir organizacija


Herman G o e r i n g , Didiosios V o k i e t i j o s Reicho maralas, liep o s mn. 31 dien 1941 met o f i c i a l i u o j u laiku V o k i e t i j o s s a u g u m o p o l i c i j o s ir SD e f u i , S S - G r u p p e n f u e h r e r Reinhard H e y d r i c h ' u i primena s a v o p i r m y k t 1939 met s a u s i o mn. 2 4 d i e n o s s a k y m pasiruoti g a l u t i n a m y d p r o b l e m o s s p r e n dimui v o k i e i takos s r i t y s e E u r o p o j e . J i s prao bti i n f o r m u o j a m a s apie p a a n g tos p r o b l e m o s sprendime.1 Reinhard Heydrich tuo metu jau g a l j o m a r a l u i praneti netiktai apie p l a n u s bet ir a p i e v y k d y t u s d a r b u s . Jau 1939 metais r u g s j o m n . 21 dien j i s b u v o s u d a r s special dalin, s u s i d e d a n t m a d a u g i trij t k s t a n i Gestapo a g e n t . T a s d a l i n y s b u v o padalintas k e t u r i a s g r u p e s E i n s a t z g r u p p e n A, B, C, D. K i e k v i e n a E i n s a t z g r u p b u v o s u d a r y t a i p e n k i komand.2 Fronte tos k o m a n d o s b u v o p r i s k i r t o s prie v a i r i W e r m a c h to g r u p i : i a u r s , V i d u r i o ir Piet. Tos E i n s a t z g r u p s t u r j o y g i u o t i p i r m o s e fronto l i n i j o s e ir v y k d y t i h o l o k a u s t o u d a v i n i u s . E i n s a t z g r u p s A k o m a n d o s 2, 3 ir 8 y g i a v o per L i e t u v o s teritorij su i a u r s W e r m a c h t o grupe.
1

Herman

Goering,

1941.VII.31 d . l a i k a s R e i n h a r d H e y d r i c h ' u i ,

Berlin. Teil 1 ,

L a i k a s r a s t a s N a t i o n a l A r c h i v e s , W a s h i n g t o n , D.C.
2

Helmuth Krausnick, The Truppe des VVeltanschauungskrieges

p . 1981, D e u t s c h e V e r l a g A n s t a l t , S t u t t g a r d , W e s t G e r m a n y . 36

1941 metais b i r e l i o mn. 20 dien, d v i d i e n a s prie karo pradi, E i n s a t z g r u p A a t v y k o G u m b i n , R y t P r s i j o j e arti L i e t u v o s s i e n o s . SS B r i g a d e General dr. Franz Walter Stahl e c k e r pirm karo dien a t v y k o Til. J i s b u v o v i s komand B a l t i j o s v a l s t y b s e ir B a l t g u d i j o j e , t. y. O s t l a n d e , v y r i a u s i a s v a d a s . J o pats p i r m a s i s s a k y m a s E i n s a t z g r u p s treios k o m a n d o s nariams b u v o likviduoti y d u s i r b o l e v i k u s s r i t y j e tarp P a l a n g o s ir V i t y i o e e r o 25 kilometr L i e t u v o s teritorij o s g i l u m o j e . Tokiu b d u P a l a n g a , K r e t i n g a , T a u r a g ir kiti t o j e s r i t y j e e s a n t y s miestai ir miesteliai p a t e k o p i r m s i a s y d t a u t y b s a s m e n u d y n e s L i e t u v o s t e r i t o r i j o j e pirm karo dien. U tuos u d y m u s Tils G e s t a p o nariai b u v o teisiami Ulme 1956 m e t a i s . 3

2. Gen. Franz W. Stahiecker'io "tikinantys faktai


G e n e r o l a s S t a h l e c k e r a t v y k o Kaun su pirmaisiais v o k i e i kariniais d a l i n i a i s ketvirt karo dien po piet, 1941 metais birelio mn. 25 dien, treiadien. P a g r i n d i n i s S t a h i e c k e r ' i o r p e s t i s b u v o y d n a i k i n i m o iniciatyv priskirti vietinei visuomenei. yd autorius H e n r y A . Z e i g e r s a v o k n y g o j e The c a s e a g a i n s t Adolf E i c h m a n " d e m a s k u o j a i S t a h i e c k e r ' i o klast. S a v o v a d i n s e p a s t a b o s e Z e i g e r nurodo vien itrauk i g e n . S t a h i e c k e r ' i o 1941 met spali mn. 15 d i e n o s laiko 4 Heinrich H i m l e r ' i u i , G e s t a p o e f u i : . . . T u r i n t g a l v o j e , kad B a l t i j o s v a l s t y b i mons s u n k i a i k e n t j o nuo b o l e v i k v a l d i o s Ir y d i j o s , kai L i e t u v a b u v o S o v i e t S j u n g o s o k u p u o t a , r e i k j o tiktis, kad t Baltijos v a l s t y b i m o n s , ilaisvinti i s v e t i m o s v a l d i o s p r i e s p a u d o s , s u n a i k i n s d a u g u m t s a v o prie, k u r i e b u s lik R a u d o n a j a i

3 4

H e l m u t h K r a u s n i c k , Ibid. 173 p. H e n r y Z e i g e r , The C a s e a g a i n s t 1956. Adolf Eichman", publ. by New

A m e r i c a n L i b r a r y , 67 p.

37

a r m i j a i p a s i t r a u k u s . S a u g u m o policija turt skatinti, kad tokio v a l y m o v e i k l a turt boti v y k d y t a kiek g a l i n t g r e i i a u " . Y p a t i n g a i sidmtina antroji S t a h l e c k e r ' i o p a s t a b a : . . . v e l g i a n t ateit nemaiau s v a r b u sukurti n e g i n i j a m ir t i k i n a m j fakt, kad i l a i s v i n t o j i B a l t i j o s v i s u o m e n pati m s i g r i e t priemoni prie b o l e v i k i n i u s ir y d i k u o s i u s p r i e u s . T o p a s i e k t i reikia tokiu b d u , kad v o k i e i v a d o v a v i m a s v i e u m o j e nebt p a s t e b t a s . " 4 Kitas y d t a u t y b s autorius, Dr. Philip Friedman, yd ist o r i j o s K o l u m b i j o s u n i v e r s i t e t o p r o f e s o r i u s rao: Stahlecker . . . s i t i k i n o s a v o n u o s t a b a i ir n u s i v y l i m u i , kad l i e t u v i a i kaip t a i s y k l , v e n g pasinaudoti t k s t a n i o met Reicho s i l o m a g a l i m y b e . S t a h l e c k e r s k u n d s i : kad nra toks p a p r a s t a s r e i k a l a s s u o r g a n i z u o t i e f e k t y v i akcij p r i e y d u s " . 5 S t a h l e c k e r ' i o laik i t r a u k o s rodo, kad lietuviai n e p a s i d a v jo p r o v o k a c i j o m s , I s k y r u s n e s k a i t l i n g a s iimtis, kuri b u v o ir l i e t u v i t a r p e , taiau maiau ir k u r i o s p a s i r e i k L i e t u v o s okup a c i j o s metais n i e k i n g a i . 1941 met b i r e l i o mn. 2 2 - 2 5 d i e n o m i s , t . y . p i r m j keturi karo d i e n l a i k o t a r p y j e K a u n e i r j o a p y l i n k s e v y k o ginkluotos kautyns. Apie 200 sukilli uvo Kaune, daugum o j e t i e s i o g i n s e k a u t y n s e su N K V D daliniais ir u s i m a s k a v u s i a i s s l a p u k a i s . V i s o j e L i e t u v o j e p r i e pat kar ir s u k i l i m o metu u v o a p i e 4.000 l i e t u v i s u k i l l i baltaraii. S u k i l i m o metu i lietuvi s u k i l l i baltaraii p u s s nebuv o p a s t e b t i j o k i e iokiai p r i e civilinius Kauno g y v e n t o j u s . J i e b u v o spti n e v y k d y t i joki s a v o teism bei kerto v e i k s m. Kai ketvirt karo dien, t. y. 1941 m e t a i s birelio 25 dien, v o k i e i pirmieji fronto daliniai a t v y k o Kauno p r i e m i e s t prie N e m u n o tilto, jie t u r j o keltis valtimis. A l e k s o t o tiltas b u v o s o v i e t i n i s a r g y b i n i i s p r o g d i n t a s p a n i k o j e , kai j prad j o sukilliai pulti.

5 Dr. P h i l i p F r e e d m a n , Their B r o t h e r s k e e p e r s " , O w n P y b l i s h i n g Inc., N e w York, 136 p., 1957. 38

Lietuvos gyventojai, prisimindami pirmj NKVD vykdyt Seim d e p o r t a c i j Sibiro k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l a s , v o k i e i u s s u t i k o kaip i g e l b t o j u s nuo b a i s a u s sovietinio teroro. Bet toji nuotaika n e b u v o i l g a l a i k e . Po keli s a v a i i L i e t u v o s g y v e n t o j a i p a j u t o , kad n a u j a i s o k u p a n t a s nemaiau i a u r u s ir tiek pat i m p e r i j a l i s t i k a s kaip ir p i r m a s i s .

3. Stahiecker'io pirmasis falsifikuotas tikinantis faktas


1941 m e t a i s s p a l i mn. 16 d i e n o s raporte Heinrichui Himm l e r ' i u i Franz Stahlecker r a , kad 1941 metais birelio mn. 25 d i e n o s nakt, t. y. t dien v o k i e i k a r i u o m e n e i Kaun e n g u s , lietuviai partizanai K a u n e l i k v i d a v o apie 1.500 y d , ir s u d e g i n o apie 60 nam. T u o metu K a u n e b u v o apie 154.000 g y v e n t o j . J t a r p e y d b e n d r u o m e n s u d a r a p i e 3 0 . 0 0 0 asmen.6 J e i g u p i r m j nakt v o k i e i a m s e n g u s Kaun bt nuudyta a p i e 5 % y d t a u t y b s a s m e n , t o k i o s b a i s i o s u d y n s Kauno g y v e n t o j nebt l i k u s i o s n e p a s t e b t o s . Tuo labiau, j e i g u t nakt bt p a d e g t a 60 nam, K a u n a s atrodyt kaip Nero p a d e g t a Roma. T u o tarpu nei toki masini p o g r o m , nei toki g a i s r Kaune n e b u v o . G y v e n t o j a i j u o s matyt, protestuot ir dabar tai p a l i u d y t .

4. Algirdo Klimaiio atvejis


Lietuvos laikinoji v y r i a u s y b 1941 metais birelio mn. pab a i g o j e p a t y r apie vien labai s u n k p r a s i e n g i m nukreipt p r i e y d u s . Tai b u v o A l g i r d o Klimaiio v y k d y t a s v i e a s yd m u i m a s v i e n a m e Kauno g a r a e . Suinota, kad A. Klimaiio b r y s S t a h i e c k e r ' i o tabo b u v o a p r p i n t a s v a i r i o m i s med i a g o m i s g i n k l a i s ir p r i v i l e g i j o m i s naudotis k a r i n m i s transportacijos p r i e m o n m i s .
6

P h i l i p F r e e d m a n , Ibid., 137 p. 1957. 39

Laikinoji v y r i a u s y b apie tai p a t y r u s i tuojau v i e n b a l s i a i pav e d d v i e m s v y r i a u s y b s p a r i n k t i e m s a t s t o v a m s g e n . Stasiui P u n d z e v i i u i ir g e n . Meiui Rklaiiui i k v i e s t i A l g i r d Klimait laikinosios v y r i a u s y b s b s t i n ir oficialiai laikin. v y r i a u s y b s vardu spti, kad jis liautsi ir pasitraukt i tos Stahlecker'io kriminalins tarnybos. S t a h l e c k e r ' i o laiko Himmler'iui tvirtinimu t A. K l i m a i i o g r u p s u d a r a p i e 300 a s m e n . L a i k i n o s i o s v y r i a u s y b s atstovai i paio g r u p s v a d o v o p a t y r , kad jo g r u p j e b u v o tiktai a p i e 2 0 a s m e n 7 . J i e d a u g u m o j e b u v o politiniai kaliniai, ilaisvinti i k a l j i m o s u k i l i m o metu b i r e l i o mn. 23 dien. A. Klimaitis p o s d j a t v y k o k a i p h e r o j u s ir tvirtino, kad j i e a t l y g i n o tiems y d a m s m a r k s i s t a m s , kurie t a r d y m o metu s o v i e t k a l j i m e juos k a i p politinius k a l i n i u s k a n k i n o ir j i e m s lupo n a g u s . L a i k . v y r i a u s y b s atstovai A. Klimaiio ir jo g r u p s v e i k s m u s grietai p a s m e r k , kaip kriminalin g d i n g pras i e n g i m . A l g . Klimaitis s u s i j a u d i n o , p r a n e d a m a s d a v s priesaik S t a h l e c k e r ' i u i , v y k d y t i jo s a k y m u s . U jo s a k y m nev y k d y m jam g r e s i a n t i mirtis 7 . Laikinosios v y r i a u s y b s v a r d u A . Klimaiiui b u v o p a s a k y t a pasitraukti i Kauno ir p a s i s l p t i nuo S t a h l e c k e r ' i o p a r e i g o j i m . J o s n a u s tvirtinimu j o t v o g r u p y d u s p r i m u bet n e u d . Tai nra s u n k u patikrinti ir dabar, a t s i k l a u s u s s n a u s . L i e t u v i k o j i v i s u o m e n t A. Klimaiio g r u p s v y k d y t moni muim visuotinai s m e r k ir neteisina. T o k s A . Klimaiio s p j i m a s anais laikais b u v o d r s u s laik i n o s i o s v y r i a u s y b s v e i k s m a s . J i s b u v o p a v o j i n g a s kaip g e n . P u n d z e v i i u i ir Rklaiiui taip ir l a i k i n o s i o s v y r i a u s y b s nariams. A. Klimaitis i v i e u m o s p r a n y k o . Mir, b e r o d s , tais ka-kur V o k i e t i j o j e . 1988 me-

7 J u o z a s B r a z a i t i s , R a t V I t o m a s , L a i s v f o n d o l e i d y k l a , 1985. 143, 5 4 8 - 5 4 9 p .

40

5. Pagrindiniai holokausto vykdytojai


Pagrindiniai y d h o l o k a u s t o skatintojai ir v y k d y t o j a i b u v o g e n . Franz W a l t e r Stahlecker, S S S t a n d a r t t e n f u e h r e r , B e f e h l s h a b e r der S i c h e r h e i t s p o l i z e i und d e s SD, ir E i n s a t z g r u p s vadovas visame Ostlande. Kari J a e g e r SS S t a n d a r t t e n f u e h r e r , B e f e e h l s h a b e r der Sicherheitspolitzei und d e r SD L i e t u v o j e . Jo artimiausi p a g e l b i n i n kai b u v o leitenantas Guenther Hamann ir serantas Rauka. J e a g e r , k a i p j o raporte p a y m t a , p e r m y d holokausto v y k d y m 1941 metais liepos mn. 2 d i e n . 8

6. Hamann'o riedanios komandos (Rollcomandos)


L e i t e n a n t a s Guenther Hamann labiausia b u v o p a s i y m j s h o l o k a u s t o v y k d y m e s a v o s u o r g a n i z u o t i r v a d o v a u j a m ried a n i k o m a n d p a g a l b a . Riedaniomis jos b u v o v a d i n a m o s todl, kad jos greitai j u d j o i vienos v i e t o v s kit holokausto v y k d y m u i . Karl J a e g e r s a v o s l a p t a m e raporte, 1942 met v a s a r i o mn. 2 dienos, g t n . Stahlecker'iui optimistikai aprao Hamann'o vykd o m u s g a l u t i n o s p r e n d i m o u d a v i n i u s , o es jis, su s a v o ried a n i o m i s k o m a n d o m i s , v y k d o holokausto v a d plan e f e k t i n g a i . Pagai J a e g e r ' i o raport riedani komand s u d a r 8 1 0 i b a n d y t ir patikim E i n s a t z g r u p s v y r . 8 Friedrich J a c k e l n , S S - O b e r g r u p p e n f u e h r e r und General der Polizei O s t l a n d e , s a v o t e i s m o t a r d y m o p a r o d y m u o s e , s o v i e t prokuroro tardomas R y g o j e 1 9 4 5 - 4 6 metais s a u s i o mn. 2 6 v a s a r i o 3 d i e n o m i s pripaino, kad 1 0 - 1 2 v o k i e i SD v y r g r u p s u n a i k i n o paties Hitler'io ir Himmler'io s a k y m u R y g o s g e t , talpinus 2 0 - 2 5 . 0 0 0 a s m e n , b e r o d s 1941 metais lapkri-

8 Karl J a e g e r , r a p o r t a s g e n . F . W . S t a h l e c k e r ' i u i , g r u o d i o I d . i tapo archyvo, Ludwigsburg, Bundesrepublik. Deutschland.

Ges-

41

io mn. p a b a i g o j e . T a i g i H a m a n n ' o riedani k o m a n d i d ja b u v o p a s i e k u s i ir L a t v i j .

7. Aktyvistai, baltaraiiai, lietuviai partizanai


A k t y v i s t a i , baltaraiiai, danai l i t e r a t r o j e v a d i n a m i lietuv i a i s partizanais, b u v o idealistai kovotojai u L i e t u v o s l a i s v ir v a l s t y b i n n e p r i k l a u s o m y b . Dabar jie t s l u o k s n i , p r i e k u r i u o s k o v o j o , yra m e l a g i n g a i kaltinami p r a s i e n g i m a i s , kuri jie n e a t l i k o . J i e b u v o aikiai i a n k s t o spti n e v y k d y t i s a v o teism ir kerto v e i k s m . J i e to s p j i m o l a i k s i . T o k i o j e s u i r u t j e b e a b e j o g a l j o bti s p o r a d i n i i s o k i i n e s u s i pratli ar partizanais a p s i a u k l i p u s s . Bet t o k i e v i s u o m e n s b u v o smerkiami ir s u d r a u d i a m i . V o k i e i p i r m i e s i e m s w e h r m a c h t o daliniams p a s i e k u s Kaun ketvirt karo d i e n , s u k i l l i a i t u r j o n u s i g i n k l u o t i ir suveti s a v o g i n k l u s k o m e n d a n t r a s . J e i g u k u r i s asmuo ir po to t u r j o g i n k l , r e i k t , kad jis j g a v o i kitos jau nelietuv i k o s i n i c i a t y v o s , kuri jam b u v o n u m a i u s i s a v u s n e d o r u s u d a v i n i u s . Nuo k e t v r t a d i e n i o p o p i e t s , 1941 met birelio mn. 2 6 d i e n o s , lietuvi s t a i g o s n e g a l j o naudotis r a d i j o r y iais s u s i s i e k t i su s a v o v i s u o m e n e . U k e l i d i e n l a i k i n a j a i v y r i a u s y b e i b u v o atimtos s u s i s i e k i m o p r i e m o n s . S k u b i a i orientuoti v i s u o m e n s l y g o s b u v o u b l o k u o t o s . Neirint to, per p a s i u n t i n i u s v i s u o m e n b u v o i n f o r m u o j a m a ir d a u g kur pati gerai orientavosi. Yra inoma v i s a eil a t v e j , k u r i u o s e a s m e n y s g u n d o m i ir veriami s i j u n g t i holokausto p r a s i e n g i m u s grietai a t s i s a k . U tai keli s a v i s a u g o s daliniai b u v o isisti s a r g y b o s u d a v i niams p a v o j i n g i a u s i a s fronto l i n i j a s , d a r b a m s V o k i e t i j , ar V o k i e t i j o s k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l a s . a g a r j e , gi, lietuviai po9

F r i e d r i c h ' o J e c k e l n ' o t a r d y m o p a r o d y m a i R y g o j e , 1945 Brizgys, Katalik Banyia Lietuvoje

metais 194044

gruome-

dio mn. 1 4 - 1 5 dienomis, 374377281 p. 10 V y s k . Vincentas t a i s , 1977, C h i c a g o , 111, 1 7 7 1 8 0 p. 42

licininkai, a t s i s a k a u d y t i y d t a u t y b s m o n e s , b u v o Eins a t z g r u p s nari s u a u d y t i ir ukasti tose paiose d u o b s e su s u a u d y t a i s y d a i s 1 1 . Toks likimas itiko vis e i l lietuvi, kurie b a n d g e l b t i y d u s ir b u v o Gestapo iaikinti ir pagauti.12

8. Palankios slygos Stahiecker'io tikinantiems faktams" gaminti


Jau senai r e i k j o atkreipti didesn d m e s E i s a t z g r u p i v a d o v b a n d y m u s f a b r i k u o t i tikinanius f a k t u s " p a g a l Stahi e c k e r ' i o patarim. N e s u p r a n t a m a i s m o t y v a i s net v a i r s ir yd autoriai b a n d o neminti t sukt S t a h i e c k e r ' i o patarim. Yra inomi tiktai du autoriai, kurie tuos tikinani f a k t " krimo planus demaskavo. Toki fakt" k r i m u i E i n s a t z g r u p t u r j o p a l a n k i a s s l y g a s . tai pora i d a u g e l i o p a v y z d i : S u k i l i m o metu i k a l j i m i s i l a i s v i n o d a u g kriminalist. Ij i k a l j i m l a i s v , jie n e p a j g i v e n g t i n a u j p r a s i e n g i m. Tad vl p a k l i u v o L i e t u v o s k r i m i n a l i n s p o l i c i j o s r a n k a s . Taip vl s u i m t i e j i kriminalistai tuojau r e i k a l a v o p a s i m a t y mo su Gestapo a t s t o v a i s . Pastarieji a t v y k d a v o ir k r i m i n a l i s t u s p e r m s a v o inion t u o j a u s i s i v e d a v o . Yra inomi a t v e j a i , kad G e s t a p a s i i m d a v o kriminalistus t i e s i o g i k a l j i m . T o k i e talk i n i n k a i " j i e m s tada b u v o labai r e i k a l i n g i j v y k d o m a m holokaustui. S a v o e i l s e G e s t a p a s t u r j o L i e t u v o s v o k i e i , kurie g e r a i v a l d lietuvi k a l b . Su v i e n a tokia g r u p e V y r i a u s i o L i e t u v o s Ilaisvinimo Komiteto (VLIK'o) nariams, j t a r p e ir man asm e n i k a i , t e k o s u s i t i k t i . Tas b u v o 1944 metais birelio mn., kai atuoni V L I K ' o nariai b u v o g e s t a p o aretuoti. Prie i v e ant teism V o k i e t i j o n , mes b u v o m e laikomi Gestapo r s y j e
11

A d o l f a s D a m u i s , M i l e s t o n e s of r e s i s t a n c e of Lithuania, publ. 1989. Karl Jaeger, raportas gen. Stahleckei'iui, ibid. pusi.

Lais-

v F o u n d a t i o n , Inc.,
12

43

K a u n e . Mus s a u g o j o Gestapo b r y s s u d a r y t a s i L i e t u v o s vok i e i . Kai kuriais a t v e j a i s jie su m u m i s p a s i k a l b d a v o . Bet kartais n e v e n g d a v o prasitarti, j e i g u j virininkai liept m u s l i k v i d u o t i , jie n e s v y r u o d a m i paleist m u m s k i e k v i e n a m kulk i galv. Yra l i u d i j i m , kad tokie E i n s a l z g r u p i nariai prie e g z e k u c i j a s b u v o a p r e n g i a m i civiliais r b a i s ir f o t o g r a f u o j a m i v e i k s mo metu. U toki e g z e k i u t e r i v e i k s m u s lietuvi tauta n e g a li bti a t s a k i n g a . Toki e g z e k i u t e r i a m o r a l u m a s ir a t j n indoktrinuotas i a u r u m a s iskiria j u o s i L i e t u v i tautos bei p r i k l a u s o m y b s L i e t u v o s v a l s t y b e i . Niekad n e t e k o g i r d t i lietuvi tarpe toki i s i o k i m , kad toki atskir i n d i v i d prasikaltimai bt udedami visai tautai, i k u r i o s tie p r a s i k a l t u s i e j i b u v o kil. O r e i k a l i n g konkrei p a v y z d i ir maum t a u t i n s e g r u p s e rastume g a n a d a u g . Taip l y g i a i ir lietuvi tauta n e g a l j o atsakyti u atskir atp l a i v e i k s m u s , nors jie ir v e i k v l i a u s a v o r a n k o v e s perr i plaiais baltais raiiais, ar niekino ant s a v o r a n k o v i L i e t u v o s v l i a v o s s p a l v a s . Kai kurie n e o b j e k t y v s autoriai s k e l b i a apie bais sadizm prie Kauno g a r a o . Ten es b u v o i m t y t o s kn d a l y s , k r v o s l a v o n . J i e t sadizm b a n d o priskirti v i e t i n i a m s o k u p u o t j v a l s t y b i g y v e n t o j a m s . Tas visai netiktina. Nei s u k i l i m o metu, nei po s u k i l i m o tas n e b u vo inoma nei s k e l b i a m a . Nra a b e j o n s , kad tas tada n e g a l j o bti s l e p i a m a ar n u s l p t a . A t r o d o , kad i a i s laikais kai kam p r i r e i k toki tikinani f a k t " . Tai yra d a u g i a u panau t a r d y m o kamer v a i z d u s aptiktus tuojau po s o v i e t i n s okupacijos. iuo metu v a i r s l i u d i j i m a i kelia k l a u s i m , gal tos k r v o s lavon b u v o k a u t y n s e u v u s i j k a r i ? is a t v e j i s a u k i a s i s k u b a u s p a t i k r i n i m o . J i s lieia VlI-ojo forto e k z e k u c i j a s , kurios g e n . Kari J a e g e r ' i o p a r e i k i m u , j o s a k y m u b u v o v y k d o mos. Taip p a y m t a Jo raporte. Reikt tiksliai isiaikinti, k o k i o s tautns k i l m s b u v o tie jo minimi Lit. P a r t i z a n e n " 1 2 . Yra inoma, kad tkstaniai L i e t u v o s moni rod d a u g m o n i k u m o , g e l b d a m i p e r s e k i o j a m u s y d u s , o taip pat ir
44

v o k i e i ir s o v i e t masikai m i r t a n i u s b e l a i s v i u s nuo bado, alio, o taip pat ir i R y t p r s i ateinanius i b a d j u s i u s civilius vokieius.

9. Nepagrsti kaltinimai nekaltiesiems


P r i e i k o j e lietuviams s p a u d o j e yra b a n d o m a kaltinti tuos l i e t u v i u s , k u r i e naci o k u p a c i j o s metu b u v o a d m i n i s t r a c i n s e p a r e i g o s e . Tie kaltinimai taikomi s e l e k t y v i a i l i e t u v i a m s ir kitiems o k u p u o t j v a l s t y b i m o n m s . A p i e tokius kaltinimus v o k i e i a m s ar s o v i e t i n i a m s r u s a m s tokio pat rango, kaip kaltinamieji lietuviai, n e t e k o g i r d t i . L i e t u v i k j a m rezistenciniam p o g r i n d i u i s m o n i n g i infiltruoti lietuviai a d m i n i s t r a c i n e s bei e k o n o m i n e s o k u p a n t s t a i g p o z i c i j a s b u v o labai reikalingi ir n a u d i n g i . N e p a t e i s i n a m a s k r i a u d a y r a daroma an laik j a u n u o l i a m s , o dabar jau t r e m t y j e ir k r a t e e s a n t i e m s p e n s i n i n k a m s . Pildant o k u p a n t r e i k a l a u j a m k v o t , jie b u v o daniausia prievarta j u n g t i s a v i s a u g o s d a l i n i u s s a r g y b o s p a r e i g o m s . Dabar j u o s u tai kaltina, teisia ir p e r d u o d a kertui lietuvi tautos e n g j rankas. Nors ir labai uvlintai reikt s k u b i a i p a r o d y ti r p e s i o ir g e l b t i tuos n e k a l t u s a s m e n i s nuo n e s i n i n g g o b e l s i n s p r o p a g a n d o s tipo kaltinim. iuo metu net ir V o k i e t i j o j e yra bandoma d e n g t i naci pras i e n g i m u s , j u o s priskiriant o k u p u o t j v a t s t y b i g y v e n t o j a m s . i tema bus n a g r i n j a m a s e k a n i o j e prisiminim i t r a u k o j e , daugumoje paremtoje dokumentais gautais i Gestapo archyvo Ludwigsburge.

45

PIRMASIS

TIKINANTIS

FAKTAS

R e i n h a r d o Heidrich'o s u o r g a n i z u o t Einsatzgrupi v a d o v a i v y k d y d a m i y d tautos n a i k i n i m , inojo atliek nedor darb. Tad j i e m s kilo mintis f a b r i k u o t i tikinanius f a k t u s " , kad a t e i t y j e g a l t s a v o kaltes priskirti kitiems. Ir tie faktai" turjo bti taip s u k o m b i n u o t i , kad holokausto p r a s i e n g i m a i s bt kaltinami ne naciai, bet v o k i e i o k u p u o t j krat g y v e n t o jai, ir kad p a s a u l i s n e p a s t e b t E i n s a t z g r u p i d a l y v a v i m o ar d i r i g a v i m o . i a m e s t r a i p s n y j e ir yra b a n d o m a p a v e l g t i t k l a s t i n g plan e i g , kaip jie b u v o v y k d o m i ir kiek jie turi d a b a r takos V o k i e t i j o j e p o m a d a u g 4 8 met.

1. tikinanio fakfo apybraia


Tok klasting f a l s i f i k u o t u fakt plan patvirtina dabar randama m e d i a g a v a i r i u o s e a r c h y v u o s e , kaip p a v . National Arc h i v e s , W a s h i n g t o n , D.C. ar Gestapo a r c h y v e L u d w i g s b u r g e , V a k a r V o k i e t i j o j e . Tie a r c h y v a i taip pat a t i d e n g i a h o l o k a u s t o v y k d y t o j n u s i s k u n d i m u s , kad j i e m s n e s i s e k a v i e t i n s v i s u o m e n s s u k u r s t y t i kertauti y d a m s . V y r i a u s i a s h o l o k a u s t o v y k d y m o v a d a s O s t l a n d e g e n . Franz W . S t a h l e c k e r , n e s i s e k a n t traukti vietin v i s u o m e n , m s i pats ir s u k r p i r m j tikinant f a k t " ne t i k r o v j e , o s a v o 1941 met s p a l i o mn. 16 d i e n o s raporto Heinrichui Himmle1 riui p u s l a p i u o s e . L i e t u v o j e a n u o metu toks j o a p r a y t a s f a k t a s n e b u v o g i r d tas ir pagal a p r a y m o d u o m e n i s ir poros liudinink pateikt m e d i a g n e m a n o m a s . J i s taip rao, kad ketvirt karo dien
1Franz Walter Slahlecker, A n m . IV.l, H i m m l e r l u i , 1941 m. s p a l i o m n . 16 d. 46 S . 6 8 2 f., Raportas Heinrichui

v o k i e i k a r u o m e n e i p a s i e k u s Kaun, t. y. 1941 m. birelio mn. 25 dien, nakt K a u n e b u v o lietuvi partizan l i k v i d u o ta 1500 asmen ir s u d e g i n t a apie 60 nam ir j t a r p e kelet s i n a g o g . D i d e s n dalis t u d y n i v y k o 200 metr nuo vokiei karins v a d o v y b s b s t i n s . T o k s i a u r u s v y k i s n e g a ljo bti nuslptas ir likti n e p a s t e b t a s . Kaip g a l j o j d i d e l m a s moni ir j t a r p e uniformuot v o k i e i kari stebti ir n e r e a g u o t i . T o k i o v y k i o d i r i g e n t a i t u r j o bti y p a t i n g a i tak i n g i , j e i g u bijota j i e m s pasiprieinti. Gatv t u r j o bti nuklota lavonais ir aplieta k r a u j u . T o k i v y k i p d s a k u s n e b t b u v m a n o m a iki p a r y i o p a a l i n t i . T o k s tad tikinamas f a k t a s " d a b a r po 48 met sutirtintai su p a p i l d y m a i s " k e l i a m a s . Matyti, kad istorija turi tarti s a v o autoriteting od, n e s kai kam p a r p o s k u b t i ir s u f a b r i k u o t tikinant f a k t " paversti tikruoju f a k t u . Tad ir k y l a k l a u s i m a s ar k l a s t i n g i e m s p r o p a g a n d i s t a m s pav y k s istumti istorij i j o s t i e s o s ir t e i s i n g u m o k e l i o ? A r g i jau b s i m e p r i g y v e n istorijos t e i s i n g u m o krizs l a i k o t a r p ?

2. tikinanio fakto atgarsis vokiei jaunimo ir istorik sluoksniuose


V o k i e t i j o s j a u n u o m e n e i patinka i d j a , naci kaltes priskirti o k u p u o t j v a l s t y b i g y v e n t o j a m s . Kas s u s i t i n k a su ta j a u n u o mene, patiria, kad j d a u g u m a y r a tikinti, kad ne v o k i e i E i n s a t z g r u p i nariai, bet o k u p u o t j v a l s t y b i g y v e n t o j a i v y k d holokaust, k e r y d a m i u marksist y d s k r i a u d a s S o v i e t Sjungos okupuotj valstybi monms.2 V o k i e i istorikai yra kiek a t s a r g e s n i , j i e Jauia, kad naci v y k d y t p r a s i e n g i m i i s t o r i j o s n e i i m s i . Su tuo tenka skait y t i s . Tad jie g r i e b i a s i moralinio r e l i a t y v u m o principo. Tai yra j i e i e k o p r a e i t y j e p a n a i v y k i , kuri m o t y v a c i j a l y g 3 ir v e l n i n t naci p r a s i e n g i m u s .
2 A s m e n i n i a i liudijimai i Vokietij 19881989 metais.
3

susitikim

su vokieiais,

asmen

lankiusi Naci

V o k i e t i j o s p r e z i d e n t o R i c h a r d o von W e i z s a e c k e r p a r e i k i m a s p r a s i e n g i m a s b e p a l y g i n i m o " , F r a n k f u r t e r R u n d s c h a u , 1988.X.13.

3. Vokiei Wehrmachto vadov paira


S p e c i f i n padt ia uima V o k i e t i j o s W e h r m a c h t o v a d o v y b . J paira y p a t i n g a i verta d m e s i o , n e s ji b u v o r e i k i a m a , kai h o l o k a u s t a s b u v o v y k d o m a s . Kai tiktai apie liepos mn. 8 dien g e n . von R o q u e s , v y r i a u s i a s i a u r s Wehrmachto g r u p s ufronts v a d a s , a t v y k o Kaun, j t u o j a u g e n . Stahlecker i n f o r m a v o " , kad lietuviai s a v o iniciatyva v y k d o v a l y m o " d a r b u s , t. y. k e r i j a y d a m s . Tai b u v o Jo p a s t a n g o s teisinti s a v o s u f a b r i k u o t tikinant f a k t " . T i k r u m o j e , gi, tuo metu A E i n s i t z g r u p s 3 k o m a n d a , Kari J a e g e r i o v a d o v a u j a m a , s k u botai v y k d holokaust K a u n e ir p r o v i n c i j o j e . 4 T pai l i e p o s 8 dien von R o q u e s i n f o r m a v o iaurs W e h r m a c h t o g r u p s fronto vad Ritter von L e e b a p i e y d n a i k i n i m . P a s t a r a s i s tuo k l a u s i m u p a s k e l b tok p a r e i k i m : O k u p a c i n k a r i n v a d o v y b p r i e m o n e s ir m e t o d u s , taik o m u s y d naikinimui, neturi t a k o s . Jai nieko n e l i e k a , kaip stovti n u o a l i a i . J e i g u pagal s a v o t r a d i c i n e s normas ji sikit, tai sukurt dar vien blog argument t i k r o s i o s p r i e a s t i e s n u s l p i m u i . Karinio v i e n e t o i n t e r v e n c i j a tikint, kad neirint p r i e l a i d o s , kad v y k s t a s p o n t a n i k a s l i e t u v i v a l y m a s i s " , v i s tiek v i s k a s n u k r y p t p r i e E i n s a t z g r u p s . " 5 I j p a r e i k i m o matyti, kad v o k i e i k a r i n v a d o v y b suprato, kad Stahlecker b a n d o pinti v i e t i n i u s g y v e n t o j u s dal y v a v i m h o l o k a u s t e . Bet tikinanio fakto e l i s , nors jo klast jauiant S t a h l e c k e r ' i o p a s t a n g o m i s v i s u r b u v o p r i k e r g i a mas. S a v o d i e n o r a t y j e f e l d m a r a l a s Ritter von L e e b r a ir tok s a k i n : . . . v . R o q u e s g a l v o j a g a n a t e i s i n g a i , kad tokiu b d u y d k l a u s i m a s n e b u s i s p r s t a s . Geriausia bt t problem sprsti s t e r i l i z u o j a n t v i s u s y d u s v y r u s . " 6

4 5 48

A f f i d e v l t des G e n e r a l s d. luf. F. v. Roues; N b g . Doc. N O K W - 2 6 1 8 . H e l m u t h K r a u s n i c k , Die E i n s a t z g r u p p e n vorn A n s c h l u s z O e s t e r r e i c h s H e l m u t h K r a u s n i c k , i b i d e m . 2 0 8 p.

bis zum F e l d z u g g e g n die S o v l e t u n i o n " , Erster Teil, 209 p.

Tie du g e n e r o l a i n e b u v o nacionalsocializmo alininkai, bet anuo metu jie man, kad s t e r i l i z a v i m a s m i l i j o n u s n e k a l t j bot daug humanikesnis metodas" negu udymas. T a i s paiais 1941 m e t a i s v i e n a s y d t a u t y b s a m e r i k i e t i s , T h e o d o r e N. K a u f m a n , i l e i d o broir vardu V o k i e t i j a turi t i " . J o j e jis s i l sterilizuoti v i s u s v o k i e i u s v y r u s iki 6 0 mt amiaus ir v i s a s moteris iki 45 m e t . 6

4. Laikinosios vyriausybs sipynimas


pasiaikinim su W e h r m a c h t o v a d o v a i s y d n a i k i n i m o klausimu b u v o s i p y n u s i i r L i e t u v o s l a i k i n o j i v y r i a u s y b . Pas g e n . S . Ratik, laik. v y r i a u s y b s Krato A p s a u g o s minister, l i e p o s mn. p u s j u s a t s i l a n k y d d e l e g a c i j a : L i e t u v o s kar i u o m e n s v y r i a u s i a s r a b i n a s S n i e g a s ir L i e t u v o s k a r i u o m e n s a t s a r g o s l e i t e n a n t a s G o l d b e r g a s . J i e pra l a i k i n j v y r i a u s y b utarti E i n s a t z g r u p s n a i k i n a m j y d b e n d r u o m e n karin j e vokiei v a d o v y b j e . 6 Prof. J. Brazaitis, laik. v y r i a u s y b s , laikinai einantis ministerio pirmininko p a r e i g a s ir g e n . S. Ratikis sutar padaryti d e m a r v o k i e i karinei v a d o v y b e i ir pareikti protest dl 7 L i e t u v o s piliei y d n a i k i n i m o . Gen. S. Ratikis su tais g a l i o j i m a i s n u v y k o pas g e n . Pohl, Kauno miesto v y r i a u s i karin v i r i n i n k . Su juo kartu jie nu j o pas g e n . Franz W . R o q u e s . P a s t a r a s i s j u o s p r i m s u savo tabo v i r i n i n k u p u l k . K r i e g s h e i m ir a d j u t a n t u , kuris pokalb s t e n o g r a f a v o . Gen. S t a s y s Ratikis i d s t lietuvi vis u o m e n s pasipiktinim ir protest dl L i e t u v o s piliei y d udymo. Gen. R o q u e s atsak, kad reikia su tuo a p s i p r a s t i . Karin v a d o v y b t o j e s r i t y j e neturi g a l i o s . Tai e s a n t i Gestapo v e i k los dalis. G e n e r o l a s p a a d j o apie tai painformuoti a u k t e s n e s

7 S t a s y s R a t i k i s , . L i e t u v o s l i k i m o k e l i a i s " , I V t . 1982, 4 0 0 4 0 7 p., J A V .

49

i n s t i t u c i j a s . B u v o v i s a i a i k u , kad karin v a d o v y b nenori net n e g a l i i n t e r v e n u o t i . 8

ar

5. Vizitas Gestapo archyv


1988 metais s p a l i o mn. 1 0 - 1 3 d i e n o m i s n u v y k a u Zentrale Stelle der L a n d e s j u s t i z v e r w a l t u n g e n L u d w i g s b u r g , Bund e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . Ten b u v o A n t r o j o p a s a u l i n i o karo G e s t a p o a r c h y v a s t e i s i n g u m o m i n i s t e r i j o s inioje. Man r p j o susipainti su f o t o g r a f i j o m i s , k u r i a s , mano nuomone, Hellmuth G u e n t h e r Dahms t e n d e n c i n g a i p a n a u d o j o sav o s t r a i p s n y j e Jahre der H e i m s u c h u n g " . Tas s t r a i p s n i s tilpo istorins p o p u l i a r i z a c i j o s v o k i e i u r n a l e Damals" 1988 met k o v o ir b a l a n d i o m n e s i n u m e r i u o s e . 9 Buvau i anksto s u d a r s d o k u m e n t s r a , su k u r i a i s nor j a u s u s i p a i n t i . A r c h y v e man p a a i k j o , j e i g u taip n e b i a u b u v s p a s i r u o s , n i e k o n e b i a u l a i m j s . Ten g a v a u Heidrich'o, S t a h l e c k e r ' i o , J a e g e r ' i o raportus bei J e c k e l n ' o t a r d y m o protokolus. G a v s keli f o t o g r a f i j b y l , bandiau rasti ant j k o k i a t y m j i m su paties s a v i n i n k o raais, bent k o k i o s identifik a c i j o s ar d a t o s . J o s gi b u v o v a r u t l s . Prie t f o t o g r a f i j t e b u v o priklijuota tiktai j u o s t e l . J o j e graiu riftu b u v o ats p a u s d i n t a Zentrale Stelle i d e n t i f i k a c i j a s u a r c h y v o s t a i g o s pilnu v a r d u . Visi tekstai t u r j o kaltinani insinuacij ne yd naikinimo o r g a n i z a t o r i a m s ir v y k d y t o j a m s naciams, bet okupuotj valstybi gyventojams. tai v i e n a s b d i n g a s i t t e k s t : Kaunas 1941: f e s t g e n o m m e n e J u e d i n n e n , r i g e der Litauischen A k t i v i s t e n f r o n t . " 1 0
8 9 J u o z a s B r a z a i t i s , I V t . 1985, 1 3 8 1 4 6 p., J A V , Hellmuth Guenther

rechs

Angehoe-

red. A l i n a

Skrupske-

lien ir e s l o v a s Orinceviius. D a h m s , J a h r e der H e i m s u c h u n g " urn. D a m a l s , 1938.III, 1 8 6 - 2 1 0 p., IV mn. 2 8 7 3 0 9 p. Ludwigsburge, Vak. Vokietijoje.

Landesjustizverwaltungen, 50

F o t o g r a f i j a v a i z d u o j a g a t v e y g i u o j a n i a s y d e l k a i t e s , o ant a l i g a t v i o stovi g r u p aukt v y r . Toki nuotrauk s u f a b r i kuoti visai n e s u n k u . Ten taip l e n g v a b u v o p a r a y t i d e i n j e stovi g r u p SS v y r , p e r r e n g t c i v i l i a i s r b a i s " . Ir kitos nuotraukos turjo p a n a i o s t e n d e n c i j o s r a u s . Specialistai turt panagrinti t n u o t r a u k atatikmen ar neatatikmen r a a m s . Gestapo a r c h y v e sakmiai praiau dr. R. Mauracho o r i g i n a lij nuotrauk su jo a s m e n i k a i s a t y m j i m a i s , bei p u l k i n i n ko D. B i s c h o f s h a u s e n o l i u d i j i m . J i e abu yra minimi literatr o j e s r y y j e su S t a h i e c k e r ' i o 1941 met spali mn. 14 dienos laiko d u o m e n i m i s . Man a r c h y v o v a d o v y b s b u v o paaikinta, kad tos nuotraukos ir l i u d i j i m tekstai yra duodami tiktai t e i s m u i . 1 1 a ir b

6. Vakar Vokietijos prezidento pareikimas


I Gestapo a r c h y v o i v y k a u su prastais s p d i a i s . J a u i a u , kad toks s v e i a s kaip a, norintis gauti s p e c i a l i u s d o k u m e n t u s , a r c h y v o v a d o v a m s nra p a g e i d a u j a m a s . V y k d a m a s i L i u d w i g s b u r g o Lietuvi V a s a r i o 17 d i e n o s g i m n a z i j , s t o t y j e p a s t e b j a u , kad tos d i e n o s t. y. s p a l i mn. 13 d i e n o s Frankfurten Rundschau d i e n r a t y j e p i r m a m e puslap y j e y r a patalpintas V a k a r V o k i e t i j o s prezidento Richardo von W e i z s a e c k e r ' i o p a r e i k i m a s Naci p r a s i e n g i m a s b e p a l y g i n i m o . " J g o d i a i , k e l i s kart p e r s k a i i a u . T pareikim p r e z i d e n t a s padar, a t i d a r y d a m a s 3 7 - s i a s istorik d i e n a s B a m b e r g e , treiadien, 1988 metais spali mn. 12 dien. ia pateikiu kelias p a r e i k i m o m i n t i s : 1 2 Prezidentas r e p l i k a v o kai kuri istorik b a n d y m moralinio r e l i a t y v u m o principu v e l n i n t i nacionalsocialist p r a s i e n g i m u s . Prezidento patarimu: . . . nedera pamesti p u s i a u s v y r o s , kai ms v i l g s n i s i s t o r i j o s v e i d r o d y j e krenta ant nacionalso1 1 a Z e u g n i s Dr. M a u r a c h , a.a, O . (S. A n m . IV-390), S . 59., n u o t r . o r i g . 1 1 b Z e u g n i s v . B i s c h o f s h a u s e n , a.a. O . ( S . A n m . I V 3 1 0 ) S . 60, V g l . G r a m l . S . 443. 12 Richard von Weizsaecker, ibidem. 12 p. 51

cializmo bevardi p r a s i e n g i m . Jis s u k e l i a m u m y s e s m y , nukreipiant ms vilgsn al. Nedera n u s i v y l i m e u s i d a ryti, reikia turti d r s o s atsiverti tiesiai." . . . . . . K v o k i e i tautai ir j o s k a i m y n a m s teko p e r g y v e n t i nacionalsocializmo v a l d i o j e , n e r e i k i a s t e n g t i s d a r y t i dl to kitus kaltais ar a t s a k i n g a i s . " . . . . . . Juk pilnas i s i l a i s v i n i m a s i r y k j a , remiantis tiesa l a i s v j e ir leidiant tiesai s a v e nugalti. Tame ir g l d i istorij o s mokslo atsakingi udaviniai. J o k i e ios d i e n o s tvirtinimai n e p a j g s sumainti nacionalsocializmo p r a s i e n g i m b a i s u mo." . . . . . . J a u n u o m e n t e s u s i p a s t a su i s t o r i j o s t e n e s i s t e n g i a i s t o r i j o s naudoti s p e c i a l i e m s ios mams patenkinti." . . . v y k i j g a ir dienos troki-

. . . Istorija yra ms istorija ir ji n e p r i k l a u s o vien tiktai istorikams." . . . B a n d y m p a n a u d o t i moralinio r e l i a t y v u m o princip nacionalsocializmo p r a s i e n g i m v e l n i n i m u i p r e z i d e n t a s dar opon a v o ir tokia mintimi: . . . Argi m u m s kiek p a d e d a , j e i g u A u s c h w i t z ' p a l y g i n a m e su kit moni p a n a i a i s n a i k i n i m o v y k i a i s ir j b a i s u m u . A u s c h w i t z ' a s yra u n i k u m a s s a v y j e . Kas ten v y k o , v y k d v o k i e i a i ir v o k i e i v a r d u . " . . . Trumpu drs. . . . einmal hat gen Stelle v e d a m u o j u laikraio r e d a k c i j a p a g y r p r e z i d e n t o u tiksl od t i k s l i o j e v i e t o j e " . . . ( . . . W i e d e r B u n d e s p r e s i d e n t das richtige W o r t an der richtigesacht".)

7. Usklanda
iuo V a k a r V o k i e t i j o s prezidento p a r e i k i m u yra atstatomas p a s i t i k j i m a s istorijos fakt j g a ir s u s t i p r i n a m a viltis, kad s u f a b r i k u o t i tikinantys f a k t a i " , p r a s i e n g l i sukurti nep a j g s istumti i s t o r i j o s i t e i s i n g u m o ir tiesos kelio. S k a u d i a i p e r g y v e n o m e g e n o c i d o i r holokausto s i a u b . A p g a i l e s t a u j a m e , kad t baisi v e i k s m v y k d y m e d a l y v a v o Lie-

52

t u v o s g y v e n t o j ir l i e t u v i ir maum, k u r i e b u v o p a k l rank prie tautos bei v a l s t y b s m o n e s . P r e z i d e n t o m i n t y s yra v e r t i n g o s netiktai v o k i e i a m s , bet ir kit taut m o n m s , j u n g i a n t ir m u s . I j g a l i m a p a s i s e m t i d a u g s t i p r y b s . P r a y k i m e D i e v o , k a d jis padt m u m s brandiau r e i k t i s p a n a i u o s e ateities s m y i u o s e .

53

Psl. v a d a s s t u d i j a p i e L i e t u v o s g y v e n t o j a u k a s ir n u o s t o l i u s Pirmoji dalis. remiantis gyventoj suraymu. . . . . .... . . . . . 7 9 9 10 12 12 . . 12 13 dalis. . . . . 14 14 14 14 14 15 . . 15 16 16 17 . . . . . . . . . . . . . . 17 19 . . 1 9 20 21 21 karo pradioje I. A u k o s ir nuostoliai 2 . Lietuvos pirmini . , 3

1 . Lietuvos teritorijos i r gyventoj skaiiaus kitimai gyventoj skaiius 3. L i e t u v o s p i r m i n i g y v e n t o j s k a i i u s 1959 m. 4. 1 9 4 0 5 9 m. g y v e n t o j p r i e a u g i o % 5. G y v e n t o j p r i e a u g i a i 1 9 4 0 5 9 m. 1 lentel 6. A u k o s Ir n u o s t o l i a i g y v e n t o j s u r a y m o d u o m e n i m i s 2 lentel Antroji Lietuvos g y v e n t o j nuostoliai s p a u d o s duomenimis PIRMOJI S O V I E T I N O K U P A C I J A 194041 m 1. V a d o v a u j a n i a s m e n s u m i m a s ir i t r m i m a s 2. R e p a t r i j a n t a i V o k i e t i j 3. L i e t u v o s k a r i a r e t a i ir k a l i n i m a s 4. 194041 m. p o l i t i n i k a l i n i l i k v i d a v i m a s

5. P i r m a s i s m a s i n i s e i m t r m i m a s G u l a g 1 9 4 1 . V I . 1 4 1 8 6 ir 7. A k t y v i j lietuvi g a u d y m a s ir u d y m a s prie pat karo pradi ir s u k i l i m o a u k o s 8. P a s i t r a u k u s i e j i su f r o n t u S o v i e t S j u n g N A C I O K U P A C I J A 194144 m

9. Sunaikintieji kininkai, darbininkai, transporto ir s a r g y b o s dalini nariai, naci s p o r a d i k e g z e k u c i j a u k o s 10. Naci h o l o k a u s t o a u k o s 11. E m i g r a n t a i , 3 ir 4 l e n t e l s A N T R O J I S O V I E T I N O K U P A C I J A 1944 m. 1213. T r y s masiniai trmimai Gulag 19454647 m 54 repatrijantai

Psl. 14. R e p a t r i j a v u s i e j i L e n k i j , 1 9 4 5 1 9 4 7 m 15. M a s i n k i n i n k d e p o r t a c i j a , 1948 m . 16. M a s i n m i e s t i e i d e p o r t a c i j a , 1949 m 17. 1950 m e t k o v o b a l a n d i o m n . d o p o r t a c i j a 18. 1951, 5 2 , 5 3 m . d e p o r t a c i j o s 19. I n d i v i d u a l i a i a r e t u o t i e j i ir d e p o r t u o t i e j i 1 9 4 9 5 3 m. 20. u v p a r t i z a n a i , k o v o t o j a i u l a i s v , ir j p r i e a i s t r i b a i . . . . . 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26-27 27 28 dalis. 29 29 30 31 31 32 ireikti : grafikai . . . . . . 32 33 34 35

21. A u k i r n u o s t o l i s u v e s t i n s p a u d o s i r l i u d i n i n k d u o m e n i m i s 6 lentel. Pirmini g y v e n t o j skaiiaus kaita 7 lentel 22. G y v e n t o j k a i t a 1 9 4 0 5 9 m 8 lentel Treioji 9 lentel 2 . G y v e n t o j s u r a y m o i r s p a u d o s bei l i u d i n i n k i n f o r m a c i j duomen palyginimas 2. G y v e n t o j nuostoliai i kit altini 1. N u o s t o l i p a s k i r s t y m a s v a i r i a s p o z i c i j a s

5 lentel. G y v e n t o j auk ir nuostoli s u v e s t i n s p a u d o s d u o m e n i m i s

4. A u k o s ir nuostoliai normalaus g y v e n t o j a u g i m o skaiiaus pagrindu 10 l e n t e l 5 . A u k o s i r nuostoliai 2 braiinys 11 ir 12 l e n t e l s Galutinas sprendimas