You are on page 1of 267

JUOZAS LUKA-DAUMANTAS

LAIKAI MYLIMOSIOMS
Antras leidimas

Kaunas 1994

UDK 888.2-6

Lu93

Virelyje: Juozas Luka-Daumantas savo knygos Partizanai u geleins udangos" raymo metu.

Redaktoriai: Julius Keleras ir Juozas Bauys Techninis redaktorius: Jonas Kuprys Virelio projektas Onos Bauiens

American Foundation for Lithuanian Research, Inc., 1993 Nijol Branas-Paronetto, 1993

Juozas Luka-Daumantas LAIKAI MYLIMOSIOMS


SL929. 1994 02 25. Tiraas 2000 egz. Usakymas 11. Leidjas LAISV" Fondo lietuvikai kultrai ugdyti Lietuvos filialas, Sasnausko 50, 3005 Kaunas. Spausdino Spaustuv MORKNAS ir K, Student 54, 3031 Kaunas.

ISBN 9986-541-00-X

VADAS

ioje knygoje spausdinami atrinkti Juozo Lukos Daumanto (gimusio 1921.VIII.10 ir uvusio 1951.IX.4) laikai Nijolei Branaitei-Lukienei. Laik adresats, redaktoriaus ir leidj bendru sutarimu buvo atsisakyta kai kuri perdm asmeniko pobdio laik, taipogi dalis j neymiai su trumpinta. Trumpinimo vietos paymtos atitinkamais kupir enklais. iek tiek taisyta sintaks, skyryba, bet, nenorint ikraipyti Juozo Lukos epistolinio stiliaus, palikta daugelis autoriaus vartot tarmybi, isireikim bei sve timodi. Kai kurie i j yra paymti vaigdutmis ir paaikinti tuoj po io vado ispausdintuose Vard ir odi paaikinimuose". Asmenys, o kartais ir vietovs, neretai laikuose raomi sutrumpintai arba vadinami tik autoriui ir adresatei inomais vardais. Tokie sutrumpinimai, asmen pravards ar slapyvardiai skaitytojui atskleisti lautiniuose skliaus teliuose, pvz., prof. B. [Brazaitis]. Visi tokie paaikinimai priklauso knygos redaktoriui arba leidjams ir kai kurie i j plaiau aptarti Vard ir odi paaikinimuose" alfabetine tvarka. Skaitytojas, perskaits vadin Nijols BranaitsLukiens straipsn Apie anuos nepamirtamus laikus ir mones", bus taip pat artimiau supaindintas su laikuose minimais asmenimis bei su ano atmintino laiko fonu ar nuo taikomis. Be to, po kai kuri laik, ypa reikalaujani tam 5

tikr specifini paaikinim, yra ispausdintos paios Nijo ls Branaits-Lukiens pastabos, pasiraytos inicialais N.B.L. I viso iame rinkinyje paskelbti 136 Juozo Lukos laikai, rayti nuo 1948 liepos 24 d. iki 1950 rugpjio mnesio. Vienoje vietoje dtas ir Nijols Branaits laikas Lukai. Laik rinkinys ubaigiamas Julijono Btno laiku, praneaniu, kad Daumantas iskraidintas Lietuv.

VARD IR ODI PAAIKINIMAI

Algis: Algimantas Branas, Nijols Branaits brolis, gyvena Detroite, JAV. Antroji mona: Lietuv savo laikuose Luka-Daumantas danai vadina pirmja mona", o antroji reikia Nijol Branait. Au courant: pranczikas isireikimasbti gerai su sipainus kuriuo nors klausimu. Bakis, Stasys Antanas: politikas, visuomenininkas, Lie tuvos diplomatas, teisi daktaro laipsn gavs Paryiaus uni versitete. Jo monaOna Bakien, o sns Riardas ir Au drys (dabartinis Vilniaus arkivyskupas). Daugiau apie i eim rao Nijol Branait-Lukien savo vadiniame straipsnyje. Badinage: juokas, pajuokavimas (prancz k.). Baltruaitis, Jurgis: poeto Jurgio Baltruaiio snus, meno istorikas, profesorius, dsts ymiausiuose pasaulio uni versitetuose. Boulevard'as: alja, bulvaras (prancz k.). Brazaitis, Juozas: (Ambrazeviius), literatros profeso rius, daugelio knyg autorius, visuomeninkas, redaktorius, politikas. Lietuvos Laikinosios vyriausybs vietimo mini stras, js ministro pirmininko pareigas. Rezistentas nuo pat 7

okupacij pradios, Lietuvi Fronto atstovas Vlike. Daugiau apie Brazait rao savo vade Nijol Branait. Btnas, Julijonas: urnalistas, laikratininkas, rezistentas prie sovietus ir nacius, kaljs naci konclageriuose. Po karo Vakar valgybos grupje buvo ruoiamas pogrindio kovai prie sovietinius okupantus. Jo slapyvardis buvo Steve". Kartu su Jonu Kukausku (Dzikiu") 1951IV.19 buvo i lktuvo nuleistas Kazl Rdos mikus, kur t pai met gegus mn. enkavedist apsuptame bunkery uvo. Consirge: Kiemsargis:(prancz k.). Daktaras: r. Bakis. Dzikis: r. Kukauskas. Falsus vates fuiste: buvai neteisingu pranau (lotyn k.). Furneau de gaz: duj krosnis (prancz k.). Galdikien, Magdalena: pedagog, lituanist, visuome nininke, ilgamet Lietuvi kataliki moter draugijos pir minink, dailininko Adomo Galdiko mona. Gare de l'Est: Paryiaus rytinio rajono geleinkelio stotis. Jankus, Jurgis: beletristas ir dramaturgas, ileids daug knyg. Pasitrauks Vakarus, nuo 1950 met gyvena Roch ester'y, N.Y., JAV. Jonikis: r. Pajaujis. Julijonas: r. Btnas. Karveliai, dr. Petras, dr. Veronika ir Ugn: Nijols Bra naits dd, teta ir pusseser. Petrasekonomikos moksl daktaras, politikas, visuomenininkas, laikinosios vy riausybs ir Vliko narys. Veronikavaik psichologijos dak 8

tar, pedagog, ilgamet Lietuvi kataliki moter draugijos veikja. Ugnbaigusi Paryiaus Politini moksl institut, literat, raytoja, Paryiuje ir Strassbourg'e rengusi baltiei meno ir kultros festivalius. (r. taip pat N. Branaits vadin straipsn). Kapoius, Feliksas: kanauninkas, buvs Kauno Prisiklimo banyios klebonas, vliau Vokietijoje 1946-1950 Popieiaus delegatas lietuviams ir Lietuvi sielovados tvarkytojas. Klioarai: prancz k. clochard reikia benamis-valkata. Paryiuje daug toki benami gyvena po Seine ups tiltais. Krupaviius, prel. Mykolas: visuomenininkas, politikas, valstybininkas, Lietuvi Krikioni Demokrat partijos steigjas, rezistentas prie sovietus ir nacius, Vyriausiojo Lie tuvos Ilaisvinimo Komiteto pirmininkas. Kubilius, Jonas: kunigas, jzuitas, po II pasaulinio karo gyvens Pranczijoje, vliau persikl JAV ir Kanad. Luka danai vadindavo j mon pere". Kukauskas, Jonas: jo slapyvardis Dzikis". Kartu su Juozu Luka ir Jonu Kupstu buvo Vliko rekomenduotas prancz valgybai ir buvo ruoiamas pogrindio kovai prie bolevizm. 1951.IV.19 drauge su J. Btnu i lktuvo nu leistas Kazl Rdos mikus. Iliko gyvas ir dalyvavo KGB akcijoje prie partizanus, kurios metu J. Luka-Daumantas uvo. Kupstas, Jonas: jo slapyvardis Ursas"i prancz k. ours" (lokys). Kartu su Luka ir Kukausku buvo ruoiamas skrydiui Lietuv. Lithuanian Art in Exile: 1948 metais Vokietijoje ileistas lietuvi dailinink krini albumas. 9

Liuima, Antanas: kunigas, jzuitas, teologijos daktaras ir profesorius. Lozoraitis, Stasys: Sr., diplomatas, buvs Lietuvos usienio reikal ministras, Lietuvos diplomatijos efas, Ne paprastas pasiuntinys ir galiotas ministras Romoje. Mon pre: pranczikas kreipinys kunigus ar vie nuolius. (2r. Kubilius). Mazalait, Nel: raytoja, beletriste, pradjusi spausdintis dar Lietuvoje, vliau ieivijoje ileidusi daug savo knyg. Pajaujis, Jonas: daniausiai Lukos ir jo draug va dinamas Jonikiu". Lukos studij draugas, ateitininkas, Grandies" korporantas, kaljs Stutthofo koncentracijos sto vykloje, dabar gyvena vedijoje. (Plaiau apie j rao Nijol Branait vadiniame straipsnyje). Petras, Pieras, Pirlelis: Petras Vilutis (Apie j plaiau parayta Nijols Branaits vade). Pirmoji mona: tai Lukos vartojamas terminas, skirtas Lietuvai ir jos reikalams. Pneumatique: ekspresu sistas laikas (prancz k.). Prapuolenis, Juozas: Lukos studij draugas, ateitinink technik Grandies" korporacijos korporantas. Prel. K.: r. Krupaviius. Securit sociale: socialin apdrauda (prancz k.). Surveillante: priirtoja (prancz k.). apoka, Adolfas: istorikas, daugelio istorini studij ir veikal autorius, redaktorius. Nuo 1948 metligi mirties gy veno Toronte, Kanadoje, kur redagavo Tviks iburius".

10

lepetyts, dr. Aldona Janaien ir Birut Venskuvien: Al dona yra Pasaulio Lietuvi Kataliki Organizacij Sjungos (PLKOS) ilgamet valdybos pirminink, daug kart ats tovavusi iai organizacijai Pasaulio Kataliki Moter Or ganizacij Unijoje. Birut yra PLKOS atstov Unijoje tarp tautiniams ryiams ir ELTOS redaktor prancz kalba. Abi lepetyts yra v. Tvo apdovanotos PRO ECCLESIA ET PONTIFICE medaliais u j nuopelnus Banyiai ir lietuvi tautai. Turauskas, Edvardas: diplomatas, visuomenininkas, vals tybininkas, buvs Lietuvos galiotu ministru ir pasiuntiniu ekoslovakijoje, Jugoslavijoje, Rumunijoje, o taip pat Taut Sjungoje. Nuo 1947 m. Edvardas Turauskas ir jo mona Ele na gyveno Pranczijoje. Ursas: sulietuvintas pranczikas ours" (lokys)Jono Kupsto (r) slapyvardis. Utinam falsus vates sim:: o kad a biau klaidingu pra nau (lotyn k.). Vaiiulaitis, Antanas: raytojas, beletristas, pedagogas, vertjas. Nuo 1940 met gyveno JAV. Vaiiulaitis rpinosi Lukos-Daumanto prisiminim knygos Partizanai u geleins udangos" pirmosios laidos ileidimu. Vokia: Vokietija (kadaise Lietuvoje danai vartotas su trumpinimas).

11

MEIL IR LAISV: DAUMANTO LIKIMAS

Kada gi patiks Viepaiui ubaigti ant kryiaus kalamas lietuvi tautos kanias?
(I 1949 birelio 30 d. Juozo Lukos-Daumanto laiko Nijolei Branaitei)

Tame anaiptol neretorikame klausime slypi ir tragiko Daumanto likimo uuomazgos, neiskiriamai susietos su is torine lietuvi tautos lemtim. Sakau tai, turdamas omeny jo didi tautin itikimyb, nepripainusi joki kompromis, neant savo skausmo ir pasiaukojimo fakel be dvejoni, be atilsio, be jokios minties apie naud sau. Tik Lietuva. Tik Lie tuvai. Tik Lietuv. Juk ji dalyvauja bema visuose jo laikuose kaip pirmoji mona, pirmoji meilu ar pirmoji my limoji. Kitaip sakant, tai centrin Daumanto mogikoji pro blema, kuriai jis aukojasi ir aukoja savo asmenin likim. A nesivaizduoju ir tokios nenoriau meils, kuri niveliuotsi tik 'dviej vienas kit irjimu', o nesibazuot pla tesnmis perspektyvomis. Be to nesivaizduoju ir eimos laims. Kitokios meils reikt iekoti dviej pavasarik gimnazist simyljimo paskoj" (Paryius, 1949.1.12). Ispan raytojas Miguel de Unamuno yra teigs, jog tra 12

gikiausias daiktas pasaulyje ir gyvenime yra meil. Dau manto atveju dramatikas meils likimas, o pati jausmo pri gimtis ir iraika liudija, jog Lietuvai Daumantas smoningai aukoja ne tik asmenin lemt, bet ir spariai brstani, anaiptol ne gimnazistik, meil, kurios liudininkais lemta yra tapti ios knygos skaitytojams. Jiems suteikiama proga pasekti dramatikai nutrkusi Vyro ir Moters istorij, pa gauti pokarins ieivijos 1947-1950 politinio judjimo prad menis ir prietaringumus, galiausiai pajusti su kokiu rytu ir kruoptumu Daumantas rengsi grti Lietuv. Stoika sa vitvarda niekuomet neapleido Daumanto, nors 1950 m., pas iruous fatalikajam skridimui, i esms buvo jau aiku, kad ginkluotas pasiprieinimas okupacijai turi tik tobulo pa siaukojimo ir heroiko gesto prasm kaip neabejotinai taurus ir moralus veiksmas. Partizaninis pasiprieinimas Lietuvoje nesusilauk jokio Vakar dmesio, nors buvo tikima, jog JAV ir kiti demokratiki kratai pamatys augani grsm ir reaguos, atstatydami pusiausvyr, grindami laisv pa vergtoms tautoms. Buvo tikima, jog JAV jausis pareigotos ginti Atlanto chart. Taiau taip nevyko. Vakarai nemat, ar tikriau nenorjo matyti. Militarin Stalino saul, per jg vilkta Lietuv, negailjo svetim gyvybi, agresyviai siek dama imperini tiksl. Taiau vyro ir pilieio udavinys ligi paskutinio oro gurknio ginti okupuot tvyn Daumantui buvo taps organika jo asmenybs dalimi, jo maksimaline gyvenimo programa. Ginti tai, kas yra iduota, apleista, paniekinta Daumantui atrodo yra svarbiau u visk. Ties sakant, Daumanto ir jo kartos (o Daumanto kar ta sykiu yra ir Vytauto Maernio kartajie abu gim 1921aisiais, abu uvo tragikaivienas 1944, kitas1951) he roizmas yra grindiamas ne racionaliu iskaiiavimu rasti pragmatik pateisinim savo veiksenai. Pateisinimas yra vieninteliskuo tobuliau prieintis okupantui ir tuo bdu 13

sergti laisvos valstybs atmint ir ideal, siekiant paversti j knu. Taiau daname laike skaitome ne apie tai. Daniausiai skaitome kaip kasdieninio gyvenimo pulsavim Paryiuje ar kituose Europos miestuose Daumantas geba veikti meils ir laisvs trokuliu. Faktikai tai yra dvi jo gyvenimo domi nants, pripildanios jo laikus velnumo ir ilgesio, verlumo ir apsisprendimo. O jei kartais likimui patikt mane fizikai sunaikint, tai Tu, Niliuk, tsyk padaryk mane kakur egzistuojant laimingu, susikurdama sau vl laimin g gyvenim. Nra negalima, kad ir a nepavirsiau ms tviks kruvinos ems dulkmis (...)". (1950 rugpjtis). Taip meil laisvei tampa esmingiausiu Daumanto gyvenimo faktoriumi, kurio dka Daumanto gyvenimas sukuriamas kaip legenda, kaip beveik mitologin svoka. Neinau, kaip skaitytojas atsivers i dramatik knyg, kur veikj visai nedaug, bet utat daug skaudi egzis tencini patyrim. Neinau, ko iekos joje ir k suras. Be abejo, tai priklausys nuo jo interes rato, patirties ir intu icijos. Meils laikai prastas reikinys Vakar literatroje nuo Ovidijaus Heroides, kur kuriami fikciniai moter meils laikai mylimiesiems iki pat dvideimtojo amiaus klasika tapusi A. Bloko Laik monai. Taiau iuo atveju skaitome ne smoningai raytus literatrinius laikus, kur daug graios kurtuazijos ir jausm raikos, kur dramatikumas daniausiai randasi i vidini tarpasmenini prietaravim bangavimo, o stilius daniausiai esti taikomas platesnei lite ratrinei publikai. iuo atveju, atrodo, laik vert lemia ne koks ypatingas j literatrikumas ar spontanika emocija, itrykusi su jaudintais odiais, nors meils ir nepakantos dominavimas laikuose yra nepaneigiamas. iuo atveju laikuose atsi verianti meils istorija yra stebtinai skaudi pirmiausia todl, 14

kad aplinka, kurioje brsta ir skleidiasi mylinij jausmai, yra absoliuiai jiems nedkingaabu yra atsidr u geo grafins Lietuvos rib, faktikai emigracijoje, kur vyksta j paintis. Nijol Branait yra emigrant, Juozas Luka, stu dijavs architektr, bet likimo ugaida taps vienu svar biausiu pasiprieinimo sovietinei okupacijai architektu. Pra sivers per gelein udang su jam Lietuvos laisvs kovotoj pavesta misija, jis yra ruoiamas grimui atgal tsti pradt kov prie okupant. Situacija neatnea kitu atveju lauktinos asmenins laims. Bet svarbiau yra tai, kad ioji meil be joki ypating deklaracij, pasiadjim ar prie saik yra aukojama Lietuvai. Todl tiek daug stanios, sielvarto gaisruose skendinios Lietuvos J. Lukos laikuose. Todl ir jis daname laike tiesiog nekantrauja, kuomet pa galiau baigs visus darbus ir gr tvyn, kur, puikiai ino, gyvens nebe kukliuose Paryiaus viebui kambarliuose, o belangse eminse, mikuose, grioviuose ir gojuose, pustant sausio vtroms ir drengiant litims, nirtingai mediojamas NKVD dalini, specialiai skirt kovai su partizaniniu pasi prieinimu Lietuvoje. Taiau ta meil bus ypatinga, ginanti tvyns orum ir praeities atmint, miglot ateities vizij, ku riai negailestinga ir nenumaldoma istorija aukos j ne tik knus, imtytus turg ir miesteli, banytkaimi aiktse. Tai vienatinei vizijai bus lemta paaukoti ne vien jaun kn, instinktyviai siekiant gerti gyvenimo med, bet ir visk visus trokimus, gyvybing dvasi, jaunatvs siekius ir usimojimus, siekiant apginti viesij Lietuvos vizij, nea pleidusi skurdi j bst Lietuvos giriose. Partizan judjimas, kaip ir apskritai, visas pasi prieinimo sovietinei okupacijai sjdis (pasyvusis ir aktyvu sis) i karto akivaizdiai ir vienprasmikai paskelb, jog LTSR (Lietuvos Taryb Socialistins Respublikos) teistumo nepripasta ir nesipareigojo laikytis marionetins valstybs 15

statym. Prieingai: vieninteliu teisingo elgesio principu buvo pasirinkta smoninga opozicija komunist partijos atvetai politinei diktatrai. Tas smoningai apibrtas po litinis sipareigojimas ginti moralin ir politin prieka rinsnepriklausomosLietuvos vizij ir politin realyb suformavo Daumant kaip vien spdingiausi ir tra gikiausi prie sovietin reim kovojanios Lietuvos sim boli. Jiems laisv buvo j likimas, sako Henrikas Nagys. Todl patikkim skaitytojui j likimo atspind DaumantoLukos laikuose, tarp kuri retsykiais siterps Nijols Branaits-Lukiens balsas, paaikinantis situacij ar aplin kybes, paveikusias vien ar kit laik. Patikkim su viltimi, kad jDaumanto kartos kankiniviltys nnai isipild ar bent jau pildosi. Patikkim, patys bandydami suvokti pilie tikum taip, kaip j suvok Juozas Luka-Daumantas. Julius Keleras

16

APIE ANUOS NEPAMIRTAMUS LAIKUS IR MONES


Su Juozu susipainau 1948 m. vasar Paryiuje per Petr Vilut ir Jon Pajauj. Petras, kiek atsimenu, Juoz man pristat Skrajno" vardu. Supratau tada, kad jis buvo pas laptingas asmuo, kuris mane ir mano dvyn seser Vid inojo i Kauno universiteto laik, kai, studentu bdamas, jis gyveno visai netoli ms eimos namo Aleksote. A taiau jo neprisiminiau, bet Vida, kiek vliau i jos patyriau, prisi min. Petras Vilutis Juozo laikuose, alia dr. Bakio, yra vie nas i daniausiai minim asmen. J Juozas vadino Pirleliu", Pirliu", Pieru" ir retkariais juriskonsultu". Petras Lietuvoje buvo baigs teiss fakultet, bet Paryiuje, negaldamas savo profesijoje dirbti, kukliai pra gyveno, rodos, usiimdamas radijo aparat taisymu. Kokiu bdu jis su Juozu sujo kontakt, a tiksliai neinau, bet tarp j isivysiusi artima idjos ir asmenin biiulyst aikiai jauiama Juozo laikuose. Petras, slapyvarde P. Vy tenis, para vad pirmam Juozo knygos Partizanai u geleins udangos" leidiniui, ileistam 1950 m. Lietuvi Katalik Spaudos Draugijos (leidinys Nr. 5), ir paruotam Draugo" spaustuvs ikagoje. Ta paia Vytenio slapyvarde Petras isamiai apra t sunk ir ilg laikotarp, persunkt netikrumu, nepaprasta kantrybe, rytu, nerimu ir giliu sipareigojimu, Pranczijoje bei kitur Juozui besiruoiant 17

ygiui atgal Lietuv, kas utruko daugiau kaip dvejus me tus (1948-1950). is jo straipsnis Juozas Luka tautos did vyris" buvo ispausdintas Aid" urnale 1976/1977 m. Jis buvo dtas vliau pasirodiusias Partizan" knygos lai das Amerikoje ir nepriklausomyb atgavusioje Lietuvoje. Juozo laikuose labai danai minimi mums ypa brangs asmenysdr. S. Bakis, tuo metu js Lietuvos atstovo (Charg d'Affaires) pareigas Pranczijoje, p. Ona Bakien ir j snsRiiukas" (Riardas) ir Audriukas" (Audrys), dabar J. E. Vilniaus arkivyskupas. Dr. Bakio eima Juoz ypa globojo ir jam suteik daug ilumos ir uuovjos ne tik todl, kad labai vertino j kaip kovotoj u Lietuvos laisv ir jo nepaprast yg, prasiveriant pro Gelein udang" Vakarus, bet, pasak dr. S. Bakio, pamilo j ir kaip asmen, tu rint nepaprast charakterio bruo. Dr. S. Bakis Juozui padjo visapusikai tarpininkaujant su vairiais veiksniais, asmenybm ir globodamas j visu nuoirdumu ir visais atvilgiais. Daugelyje laik dr. S. Bakis ir p. O. Bakien yra mini mi kaip Svoiolas" ir Svoia"; kai kuriuose dr. S. Bakis turjo Tio" titul, o kartais Juozas j vadindavo Daktaru". Juozas visada jaut iai jam tiek daug reikusiai eimai didel prisiriim, padk ir turjo jiems gili sentiment. Pirmasis Juozo laikas, raytas i Stockholmo, prajus trumpam laikui nuo ms susipainimo, yra raytas man ir Marytei Artikaitytei, mano klass draugei i Auros" mer gaii gimnazijos laik, dabar Uleckienei, aki lig gydy tojai, gyvenaniai Toronte, Kanadoje. Mes abi tuo metu vie nos prancz eimos dka pakliuvom Paryi, baigusios medicinos fakultet Innsbruck'e, Austrijoje. Nebdamos Austrijos pilietmis, negaljom dirbti medicinos srityje. Pa kliuvusios Paryi, iekojome bd, kaip susirasti kokio 18

nors darbo, bent kiek susieto su medicina. Pagelbjus vie nam gana inomam hematologui dr. Tzanck, su kuriuo mus per dr. St. Bak supaindino lietuv gydytoja Dob rovolskait, jau ilg laik gyvenusi Paryiuje, galjome usidirbti sau duon, darydamos tuomet trumpai veikusio penicilino injekcijas kas tris valandas vairiems dr. Tzanck li goniams. Marytei emigravus Kanad ir man patyrus, kad sigyti Pranczijos medicinos diplomui dar reikt pridti dvejus metus studij ir parayti diplomin darb, a per dr. Tzanck gavau darb v. Antano ligoninje (Hpital de St. Antoine) Paryiuje, kraujo transfzijos centro laboratorijoje, kurioje dirbau ligi 1948 m. lapkriio galo, kol susirgau plaui tuber kulioze ir buvau paguldyta t pai ligonin eiems mnesiams. Iguljau ligi 1949 m. gegus mnesio. Po to bu vau perkelta Sancellemoz'o sanatorij, Pranzzijoje, Savojos kalnuose, netoli veicarijos. Ten ibuvau ligi 1950 m. birelio pradios, daugiau kaip metus. Juozas Stockholme palaik ryius su Jonu Pajauju, laikuose danai minimu Jonikio" vardu. Jonas buvo ne tik glaudiai susijs su Juozo misija, bet ir artimas jo biiulis. Lietuvoje baig architektr. Soviet ir naci okupacijos metais (1940-1944) jis buvo giliai sitrauks rezistencin veikl prie abu okupantus. Naci kalintas Stutthof'o kon centracijos stovykloje, daug ikents. Po karo atsidr vedijoje, dirbo architektu ir dabar ten gyvena. Jonas turi ir raytojo talent. Nemaai jo straipsni, rayt po vairi slapyvardi skraiste, buvo paskelbti ieivi urnaluose Va karuose. Gaila, kad dauguma jo laik, rayt i Stutthof'o draugams (tarp j keletas ir man), dingo mums ieiviams beklaidiojant po pasaul ir mginant kur nors kaip nors sitvirtinti. Nuo Juozo grimo i vedijos ligi mano susirgimo 19

prajo keli mnesiai. Per t laik mes artimiau susi draugavom ir vienas kit pamilom, bet pasimatyti tegaljom tik retkariais, kai jo pareigos, susietos su misija Vakaruose jam tai leisdavo. Man susirgus, Juozo apsilankymai ligoninje buvo labai reti ir be galo komplikuoti. Jis turjo ivengti susidrim su mane lankaniais draugais bei pastamais, kad nebt deifruotas; privaljo laviruoti tarp savo sipareigojim ir mano lankytoj, nes lankymo valandos buvo labai ribotos. Apie jo egzistavim Paryiuje teinojo tik keli asmenys, su kuriais jis turjo ypating ry ir kurie yra minimi jo laikuose. Beveik visi ie Juozo laikai buvo man rayti ligonin tarp jo ret mans aplankym ir vliau sanatorij, kuri jis du kartus tegaljo atvaiuoti. Tik keletas paskutini laik buvo parayti Tuebingen, kur gyvenau pas tet ir dd, dr. Veronik ir dr. Petr Karvelius, kartu su pussesere Ugne, atvaiavusi pas juos i sanatorijos ligi mudviej vestuvi, kurios vyko 1950 m. liepos 23 d. maoj Unterhauseno banytlj, netoli Tuebingen'o. Ugn buvo mano pamerg, o ms pabrolys Julijonas Btnas negaljo atvykti dl savo sipareigojim, besiruoiant netrukus bsimam ygiui Lie tuv. Paiose vestuvse, alia mus sujungusio prel. Mykolo Krupaviiaus, dalyvavo dar ei asmenys: mano dd su teta, prof. Juozas ir Vlada Brazaiiai ir Levas ir Birut Pra puoleniai. Netrukus po vestuvi Juozas perjo Amerikos valgybos inion, jo daugiau nemaiau ir neinojau tuo metu, kada jis buvo iskraidintas Lietuv. Tik daug vliau suinojau, kad tai vyko 1950 m. spalio 3 d. I jo gavau tik du tarnybinius" laikus, kurie pagal jo palikt rakt turjo bti deifruoti ir perduoti nurodytiems asmenims per prof. Juoz Brazait. Prof. J. Brazaitis man buvo inomas i Auros mer 20

gaii gimnazijos laik kaip lietuvi kalbos ir literatros mokytojas. Jis buvo ms vis gimnazisi labai gerbiamas, mylimas ir laikomas ne tik vienu geriausiu mokytoju, suge baniu iebti savo mokinms tikr susidomjim lietuvi literatra ir parodyti jos gro, bet ir kaip vienas i aukltoj, palikusi mums visoms tik paius graiausius atsiminimus. Prof. J. Brazaitis vliau ikilo kaip vienas i geriausiai inom rezistencijos vad. Apie Juoz jis visad atsiliepdavo kaip apie asmen, kuriame buvo sukaupti patys graiausi mogaus charakterio bruoai, su kuriais, inoma, a visada sutikdavau. Jis giliai vertino Juozo yg Vakarus, jo drs bei jo nepalauiam nor atlikus savo misij sugrti ir toliau tsti kov u Lietuvos laisv. Juozas apie prof. J. Brazait taip pat visada kalbdavo su jam reikiama gilia pagarba ir laik j pagrindiniu asmeniu, per kur ketino palaikyti ry su kratu. O tai reik daugiau negu tik imtaprocentin pasitikjim. Laikuose kelet kart minimas kolchozas" susidar i Urso" (Jono Kupsto), Dzikio" (Jono Kukausko), kartais Petro Viluio ir paties Juozo. Apie J. Kupst, o ypa apie J. Kukausk, yra daug rayta spaudoje. J. Kukauskas su J. Btnu buvo iskraidintas Lie tuv vliau u Juoz ir jo palyd. Su dideliu malonumu pri simenu Urs", su kuriuo Juozas ypa artimai bendravo. Dzikio" (Jono Kukausko) vaidmuo, nulms Juozo uvim, visaip spaudoje apibdintas ir paties Dzikio" apraytas il game, per kelis Tiesos" numerius nusitsusiame straipsnyje Likimo ibandymai" (1992 m. gegus 13,14,16 19 ir 20 d.). Juozas neturjo jam dideli sentiment ir neinojo, kad su savo bsimu idaviku praleido tiek daug laiko Paryiuje. Knyga Vanagai i anapus" aikiai aprao J. Kukausko vaid men Juozo idavystje. Paskutinysis jo straipsnis Tiesoje" turbt yra jo sins padarinys. 21

Per vis buvimo laik Paryiuje ir kitur Juozas daug kart keit savo gyvenviet, kad nebt deifruotas. Jo laikai buvo adresuoti i vairiausi vietovi ir visokiausiom slapyvardm. Daugelis jo laik buvo rayti vartojant Petro Viluio adres, o ant vok uraytos siuntj pavards buvo vairios: G. Bga, J. Adomaitis, J. Bevardis, J. Umbrainas, J. Juozaitis, J. Rukuia, J. Bakorius, J. Mackaitis, A. Mickiewicz (pastaroji jam buvo duota Pranczijoje kaip oficiali" ir rayta jo Carte de Sjour" gyvenviets paymjime), J. Suiedlis, Joseph Kaule, J. Renault, J. Nalaitis, T. Skru pulas, S. A. Bakis, Mme Broche, A. Venckus ir T. Latras. Daugelis laik buvo visai be siuntjo adreso, ypa tie, kurie buvo rayti i Vokietijos. Mano laikai Juozui irgi buvo adresuoti vairiems jo nurodytiems asmenims ir daniausias t asmen Paryiuje buvo P. Vilutis. Nors Juozas man daug kart minjo, kad sunaikiniau jo laikus, nes bijojo, kad jie nepapult nepageidaujamas ran kas, taiau prisiversti t padaryti a negaljau. Jo laikus lai kiau paslpusi ir niekas apie juos neinojo. J skaityti po ms paskutinio atsisveikinimo irgi negaljau, nes man tai buvo tas pats, kaip dar giliau atverti niekad negalini ugyti aizd... Po jo skrydio atgal Lietuv ir beviltiko ini apie j laukimo prajo eeri metai. Galbt per t laik kai kas ir inojo apie jo likim, bet niekas nedrso ar neturjo irdies apie tai man pasakyti. Pirmas asmuo, kuris man apie jo uvim prane, buvo Amerikos kongresmanas i Mil waukee, Wisconsin, Charles J. Kersten. Jis man padjo iimties bdu atvykti Amerik, nes tuo metu sirgusiems tu berkulioze nebuvo jokios galimybs emigruoti Jungtines Amerikos Valstijas. Jis ir jo eima mane vis laik globojo ir rpinosi. Kongresmanas Kersten'as buvo ymus anti komunistas ir savo darbais bei pastangomis atskleid tais lai 22

kais labai sunkiai atskleidiamas, nepopuliarias ir Amerikos visuomens nedominanias komunist niekybes. 1953 m. vasar jis isirpino i Amerikos Kongreso special leidim itirti Soviet okupacijos aplinkybes Baltijos kratuose. Su savo tabu jis nuvyko Europ, aplank Lietuvos, Latvijos ir Estijos Vyriausius Ilaisvinimo Komitetus, kitus veiksnius, organizacijas, vainjo po vairias pabgli stovyklas, kur i daugybs liudinink surinko daug mediagos apie tai, kas vyko Baltijos kratuose. A su juo susidriau jo apsilankymo metu Vyriausiame Lietuvos Ilaisvinimo Komitete (VLIK'e) Reutlingen'e. Tuo metu a ten dirbau sekretore ir buvau pa prayta apsivilkti savo tautin kostium ir, kadangi mokjau anglikai, pasakyti por odi jiems atvykus. Visa mediaga apie Soviet okupacijos aplinkybes buvo pa talpinta Amerikos Congressional Records" knygose. Vienas i Kersten'o liudinink buvo pulkininkas Burlicki's, kuris inojo apie partizan sunaikinim Lietuvos mikuose 1950/ 1951 m. laikotarpyje. Jis paliudijo apie dideles Soviet pas tangas sugauti vien Amerikos valgybos treniruot desan tinink, kur norjo pagauti gyv, ir apie jo sunaikinim. I pulk. Burlicki'o paliudijimo kongresmanas Kersten'as su prato, kad tas desantininkas buvo Juozas ir nutar man apie tai praneti. 1977 m. rengiant Juozo 25 met uvimo sukakties minjim ikagoje ir Toronte, buvau paprayta k nors pa pasakoti apie Juoz. Tik tada pirm kart po tiek met drsau itraukti Juozo laikus, nes inojau, kad juose, alia man asmenikai rayt odi, buvo ireikta daug mini, susijusi su Lietuva. Man atrod, kad t itrauk skaitymas ikels jo gilias mintis laisvs kov atvilgiu ir parodys jo nepaprast meil Lietuvai bei jo sielvart, susijus su Lie tuvos kania, ios jo minjime panaudotos laik itraukos vliau buvo atspausdintos lietuvi spaudoje Amerikoje, 23

Kanadoje ir prie por met Lietuvoje. Turbt dl Juozo laik egzistavimo atskleidimo, ren giant jo 25 met uvimo sukakties minjim, buvau daugelio asmen paprayta sutikti ileisti j rinkin. Man atrod, kad tai turt bti padaryta po mano mirties, kaip paprastai yra daroma panaiais atvejais. Tik primygtinai usiminus, kad toki laik ileidimas yra ne mano asmenikas reikalas, bet kad jie yra svarbs tam, kad juos paskaityt ms jaunimas ir pajust, suprast, koki didel savo asmenik auk ant Lietuvos laisvs aukuro padjo ne tik Juozas, bet ir visi laisvs kovotojai, kuri dauguma neturjo nei aplinkybi, nei galimybi ratu ireikti savo jausmus mylimiesiems, a gal gale sutikau padaryti Juozo laik kopijas ir perduoti jas Lietuvi Fronto Biiuliams, kurie ypa buvo suinteresuoti j ileidimu. Tai padaryti mane labiausiai tikino dr. Juozas Girnius, dr. Marija Artikaityt-Uleckien ir dr. Kazys Am brozaitis. Neinau ir dabar, ar nenusikaltau Juozui, leisdama atverti tai, kas yra tik mudviej. Lietuvi Fronto Biiuli sudarytas trij asmen komi tetas perirjo Juozo laikus ir nutar, kad jie yra verti ileidimo. Nuo to laiko prajo dar daug met, kol buvo pradtas j redagavimas. Nijol Branait-Lukien

24

LAIKAI

1
Stockholm, 1948.7.24 Brangios sess! Priimkit sveikinimus nuo mans, besibrinanio Stockholmo pasvietj. Susirinkit i ia talpinam raidi judviem padk u parodyt pasiaukojim" mus globojant nuo vairi pikt pagund bei apvieiant Paryiaus groybes. Man ir mano juriskonsultui tai paliko kai k greit neidildomo. Per daug ms neprakeikit, kad tiek jus varginom, nes tuo galit pa vogt nuo ms pauki keli laim. [...] Pasiimkit buk, skelkit pusiau ir dalinkits.
Sudiev,

Juozas
Laikas raytas man ir Marytei Artikaitytei (N. B. L.)

2
Dublin, 1948.10.3 Brangioji Nile! Bk pasveikinta Paryiete" savo didingoj ventovj. Kaip matau i Petro laiko, tai mane pieskuoji, bk a ne paslankus net ir laiko parayti. Susimsts, meiau visk on ir pilu, Sesula. Tsyk Tau truput sumelavauivykau tik pirmadien, bet leidau sau nusidti ir pas Tave neusukau. Tai vis dl suvalkietiko honoro, mat gi atsisveikin buvom... Ms pa derm nereiau mgsta vertinti itart od negu klausyti savo jausm i kno vidurio. Taip jau ir kart nutiko. Ti27

kiu, kad per daug neusirstys Tavasis vidus. ia leidiu dienas perdm nuobodias, besivaikydamas visokius reikalus ir reikallius. Rodos, darbas tai ne artojo, bet vakarop n kiek ne menkiau jautiesi nuvargs, kaip pas tt rugius bekirsdamas. Tik dar kiek diai lengviau, kad ti kims gero pelno, nors ir matakuoji, makaluoji nuo Aino iaus pas Kaipoi vis su ta paia nata ir tais paiais liaup sjimais. Imu ir sudvejoju kartais, kad gal menkai ia k uvajavosim. Sava emel jau pasigenda daug tkstani deli, o ia viepaiai vis dar nerangiai dairosi po savas seklyias, dar nespjusias isivdinti nuo neseniai ia puo tavusi ivan smarvs. Net ir Dievas atrodo nerangus laiku jiems proto pridti. Bet sau jie inosi; ms reikalas neumirti sav Mauro roli. Gali kartais taip nutikti, kad a dar tursiu galimybi aplankyti Tavo miesto, Tavojo kvartalo klioarus*, tad ne nustebk per daug. Man irgi nusibosta kasdienyb, gi su Ta vim vis ventika nuotaika. Man Tu nieko nerayk, nes mane, inai, gali kontroliuoti, gi bet koks susirainjimas ke lia bereikaling tarim. Negi a galiu savo partneriams aikinti, kad jai" ir tik tokiais" reikalais rainju. Tokiais pat sumetimais grindiu ir mano taip ilg tyljim. [...] Jungiu nuoirdius linkjimus! Juozas [...]
is Juozo laikas man buvo raytas i Dublino, kaip a spju, tuo metu iekant ryi su angl ar galbt airi valgyba. Po io visi kiti laikai buvo rayti ligonin, sanatorij ar Tuebingen. (N. B. L.)

28

3
1948.12.12 Mano Brangioji Niliuk, Tu iandien mane raginai bent por kart k nors pasa koti. Turbt pastebjai, kad buvau giliai susimsts? Tyla, kuri tsiasi nuo vakar dienos, kada a suinojau Tavo ne galavim prieast, kuri veltui band Pirlelis [P.Vilutis]* manyje iblakyti, ivyks i Tavs, ir kuri tsiasi toliau, nra ne be pagrindo. A kaltinu save, kad Tau nuvogiau tiek va land, kurios gal ir buvo paskutiniu nuovargio lau, po ku rio prasidjo dabartiniai simptomai. A tikiu, kad Tu greit lo vos atsikratysi, iandien ir Dievul meldiau, kad taip klotus. Tu n kiek neatrodei iandien sirguliuojanti. Vis su ta paia puikia nuotaika ir n kiek nemajaniu malonumu dorojaisi su aplinka. Tik Tavo lpos Tave, Niliuk, idav, kiek Tu esi ikentus. Tolau nuo Tavs, o mintyse vis telksi kietesnis klau simas, kodl mes taip trumpai su Tavimi buvojome, kodl mes negaljome pasilikti dar bent trumpai akimirkai, kodl a privaljau Tave palikti? Tai gal keistas, bet realus klau simas. Kovojau su kiekvienu ingsniu pirmyn. Tavy iriu a per didel jautrum, mano brangioji Nili, kas Tave imua net i normali gyvenimo vi. Kam Tau bent dabar sielotisKoki ini turit i Lietuvos?", etc. Kai dabar paliksi lov, tai btinai, turbt, prisiminsi mano ano sekmadienio baranius odius, lieianius komitetavimus, pasirodymus, ir pradsi labiau save branginti. Vl per daug jautriai ir iandien vertinai per gausius" aplankymus. At mink, kad Tu kiekvien po darbo valand paaukodavai ne kam kitam, o tiems, kurie dabar Tavo nusistebjimui atkanka tik trumpam akimirksniui Tave aplankyti. Gaila, kad a ne galiu Tavs priverst daugiau savs irti. Ndien a vis su
29

pakeltais sparnais lkuriuoju vl pradti ingsnius kelyje, kuriuo ingsniuodami jau deimtys tkstani laimjo mirt ir mus, buvusius j mirties liudininkais, pareigojo deimteriopa energija pasilikti ventai itikimiems j pradtos kovos dalyviams. Antraip a idrsiau ir prie Tavo nor priversti Tave labiau save branginti. A negaliau girtis, kad savo striukam gyvenimo lai kogaly biau daug moni sutiks, bet neapsiriksiu tvirtin damastautos ied Tavaisiais ypatumais be iburio nesu rasi. Ne per seniai dar su Tavimi, Niliuk, susipainau, bet ti kiuosi jau isamiai pasts ir savo jauiam Tau prisiriim neapsiimu rminti vien tai, kas paprastai meile vadinama. ia neapsieiiau ir be sesers epiteto. is mano prisiriimas gal ir dl to intymesnis, kad mudviej eim likuiai ygiuoja tuo paiu Golgotos keliu, kantriai kovodami u dar vienos dienos egzistencij. Nesijausk ir Tu taip svetima ir, pamirus savo kuklum man silant kuo nors Tau padti, nenumok ranka, o atvirai pasakyk. inok, kad tuomi man padarysi didel malonum. Su mano tyla nesiek nespjusi nesusigyvenimo. Ji visai atitinka mano status. Nenustebk ir atleisk, kad tiek daug priburnjau, nepa gailk ir man to, raydama per Pier [P. Vilut]*, tik gal udarytame voke. Linkdamas kuo greiiau paniekinti lov, siuniu, be rods, skolos" busiukus Tavo Juozas

30

4
1948.12.17 Mano Brangioji Niliuk, Pirmomis raidmis leisk Tavs atsiprayti, kad taip sku bu peckioti, nes neinau, ar Tu gali skaityti. Nieko ne padarysi, kad pro mano kasdieninius vargus prasikia visa galvaTavieji. Menu Tavo praym, Auksei, sumesti Sveika, Marija", kad Tau bt lengviau perneti visokie pilkavimai". Nepa sakyiau, kad Tavo praymui nebuvau paslankus. Taiau kakur itirp tokios maldos odiai mans per daug ne nuramina. Daug laimingesni jausiaus, kad Tavo skausmus galiau bent pusiau pasidalinti. Vienintelis dabar nu siraminimas palieka, kad, anot Tavo lp, tai truks kelet dien. Kai galsi rayt, tai pakerk por raidi mans linkui. A bent sieloj padsiu Tau kentti. Tik, gink Dieve, nesku bk. Anoj gromatoj praiau Tavs, kad padarytum man malo num, pasilydamas Tau kuo nors padti, bet nei laike ne priminei, nei man apsilankymo metu nieko neminjai. O a vis tiek laukiu. Tiek Pirlelio, tiek mans praei, kad Tau atne tume k nors paskaityti. Kas per bibliotekos pas Pirlel telkias, tai a per daug nesiorientuoju, bet kas mane lieia, tai, jei pa geidautum, ufundyiau paskutinius numerius lietuvik laikraiMinties, iburi, Ms Kelio, Lietuvi odio. Tai gi, kai ir jei bus galima man Tave aplankyti, tai, Tau paraius, galsiu atkakdamas atniogti ir tas gazietpalaikes. A su savo kolchozu laikausi visai neblogai. Gailiuosi ir gailims, kad gali ir taip atsitikti, kad nesugebsi ir Kald veni su mumis praleisti, kaip kadais projektavom.
31

Linkdamas Tau, Auksei, fizinio patvarumo, jungdama sis ir palikdamas su Tavim savo dvasia, buiuoju T. Juozas

5
Paris, 1948.12.20 Mano brangus Auksei, iandien gavau Tavo miel gromatl i 12.19. Diaugiuos ir u tai, kad su savo temperatra kritai ligi 38. [...] Gerai, kad Dievs dav proto ligonins vadovybei ir paliuosavo Tave i to bobyno, kuris Tau ir nerv kainavo. Manau, kad ir su sveikata dabar reikalai spartesniu ingsniu eis pirmyn. To pat tenka laukti ir i netolimoj ateity adam slyg. A tik palinkt galiu, kad likimas Tau ir mudviem bt palankus. Asmenikai kitokiu juo a ir netikiu. Toks nujautimas gldi mano pasmonj ir nemanau, kad jis* mane suklaidint po tiek daug ibandyt atvej. Praydama mane parayti Tau kelet odeli, man su teiki diaugsmo. Lygiai stipriai Tau dkoju u praneim Tavo sveikatos bkls. Ligi iol nesu ikents Tau neparas. etadien ryte mano keletas odeli, Brangioji Niliuk, ikako link Tavs. Jau, man rodos, turjai gauti, arba pra puol. Siuniau, kaip ir pirmj, tuo paiu keliu. [...] A laikausi gana pakeniamai. Gyvenu jau visai kitame viebutyje. Tik Tavo vargai mano dienas persunkia lid numu ir ilgesiu. Neirint, kad a jau gyvenu kitur, toliau man rayk per Pier, nes a nenoriu savo adresu nieko gauti. Kodl nieko neraai, ar galima Tave aplankyti ir kada? Kaip tikiesi sutikti ventes pagal dabartin sveikatos eig? 32

iuos klausimus a idrstu kelti ne ingeidumo vedamas, bet turdamas nenumaldom nor kiek galint daugiau laiko pabuvoti su Tavimi, Mano Brangioji Niliuk. Todl apsiimk save pavarginti ir apie tai keliais odeliais. Diaugdamasis Tavo gerjania padtim, pasilieku su linkjimais dar spartesniems ingsniams Tave buiuojs Juozas

6
1948.12.24 Mano Brangioji Nili, Siuniu Tau nuoirdiausius sveikinimus ir geriausius linkjimus i met Maojo Dievulio Gimimo ventms atjus. Buiuoju Tave, mano Auksei, kad ir simbolikai, kad ir prie simboliko Ki stalo. Nuotaikos, tikiuos, bus vieno dos. Mes, atrodo, maiausiai kalti, kad io blogio viepatavimo metu esam nesurenkamai iblakyti, be joki galimybi praleisti Ki vakar lietuvikoj mistikoj, savoj emj ir savoj eimoj. Neapeinamai itsta mintys link savj. Tada sivyravus nuotaika n kiek nesiderina su v. Kald padiktuotja. Taip ir pamatai pilnutin gyvenim kov, kurioj iekai diaugsmo. tai kodl ir Tau atrodo maais nuliais paenklinta aplinka, kai pamatai j gyvenimo niveliavim visai kiton kryptin. Gavau Tavo gromatl ir i 21 d. Diaugiaus, kad ir Tu diaugies, jei tikti tuo, k paraei. Daug mald ir linkjimai (tarp j ir a save skaitau), kaip raai, dav puiki pradi ir padeda Tau, Brangioji, susidoroti su negalavimais. Mano 33

geriausi linkjimai pasilieka ir toliau dar vis spartesniais ingsniais Tavo sveikatlei tobulti, kad ne tik per mnesius, bet ir per savaites nerastum ligos pdsako. Sveikinu Tave su puikia nuotaika, kuri yra bene geriausias rodiklis, kad ilgai nesibiiuliausi su lova. Tu, kaip atrodo, susirpinusi mano sveikata. Manau, kad be reikalo. A joki negalavim nesu pajuts (nors save stebiu) ir nemanau, kad taip jau bdau ligoms jautrus. Peius pati matei, Auksei, kad nesiauri! inai, ponia B. [Bakien]* rodo ymi perimti ms pirlelio pareigas. Bijausi lietuvikos patarlsBoba pirlys...! veni metu pas Tave, Auksei, usuksim su pirleliu; naudosims Tavo patarimais, kad neusuktume ant tau tiei. Dar kart su linkjimais ir busiukais pasilieku Tavo Juozis
Maais nuliais paenklinta aplinka" reik t labai nereikming aplink, gaubiani mus, palyginus su ta, kuri buvo Lietuvoje. (N. B. L.)

7
Paris, 1948.12.30 Mano Brangioji Niliuk, kart noriu pasekti Tavo pdomiskol laikas ms neiskyr, j inaudoti bent ireikimui keleto odi, nu sakani sielos puls. Nors dar ne taip seniai matms, bet iandien neapsieinu neparas. 34

Mano brangioji Nili, a abejoju, ar kada nors sugebsiu atsilyginti ir atsidkoti Tau u Paryi, persunkt Tavuoju jaukumu. Gal pakaks tik velniausi gyvenime prisiminim. Neretai a klykdavau, lyg uvdra svetimuos vandenynuos nuklydus, paskends sunkioj nuotaikoj dl vis bjauriai besi komplikuojanios mums atmosferos. Ir koks a pasijusdavau laimingas, galdamas bent trumpam akimirksniui visa tai umirti ir ilstis, Tave akis spigins, nors ne kart, man nesugebant tos sunkios kasdienybs ivyti i veido raukli ar ledinio sustingusio vilgsnio, Tu vis matei mane nedom, nuobod ir, kaip nuplakt kuin, raginai taukti. Vis turdavau su Tavim sutikti, kad toks esu, ir vis krimtaus, kad bent Tau nesugebu kitokiu pasirodyti. K gi a pada rysiu, kad panaiu gimiau; o keleto met kova ivog ms ir juok, ir nuotaikas, ir laid lieuv, ir su monmis lanks tum... tai kodl a kartais savs neapkeniu, ia ma tydamas Tave be galo jautri. Vis negaliu apsiprasti su mintimi, kad tkstaniai kilo metr mus skirs. Netikiu, kad a kasdien nebsiu su Tavim. Ir netikiu, kad likimas idrs pastoti mums keli ir vl kada nors [neleis] susitikti ar sutrumpinti ms laim. ia viltim gaivindamasis, su ilgesio aara pinsiu maldos odius Aukiausiam mano svajoni siknijimui. Ms gyvenimo tiess keliai, berods, tik asilams dera, o juo labiau juos kreivesnius ir sunkiai veikiamus kam paski ria Aukiausias, juo didingesn ir ems misija tam ati tenka. Nepatiko turbt Galybi Viepaiui ir mudviej jau prasta vagaTave lov lyg nustm kuriam laikui, o mano dienas perkrov pirmaeiliais dalykais". Tai vis var dan mogiko mogaus... Ndieniai Tavo lankymo taip reti atsisveikinimo vilgsniai vis sustingsta mano vaizduotj sfinksu su neiniaar ilgai a galsiu tokiu laimingu vagim bti? 35

Uporyt, taip sakoma, mus aplankysi Nauji Metai. Ir paskutinms palydt, ir vl naujoms dienoms sutikt, i met sandros daug kur prie stal spiesisir skurds el getos, ir sots duona bei dvasia karaliai. Su sklidinom, svai giom taurm ant stalo rungsis ilgos linkjim pyns. Tik ms brangioj tvynj mes pasigesim ir t stal vaiing, ir tauri apgauling. Palaid juok ten pakeis tik aara kanios, o skambes svaiginani stikldudenani kulkosvaidi garsai. Ir devintieji metai sutiks ms Lietuv Motul, bery mani su aarom armotuos gintaro krantuos. Verklens Ji nai, o aaros kristalinsis tai uvusiems, tai nukankintiems pa minkl siluetais. Praret jos sparnai ir iurkios stagarins rankos nesugeba surinkt savo vaik po savo stogu ar, velniai glamondamos, sumaint j kanias... Taip, netek mes sav idini, pasitenkinkim bent kuk liais linkjimais. Tau, Mano Brangus Auksei, leisk palinkti didiausios laims Tavo varganotuos benams keliuos, kad, nieko neprarad, k isinem i brangios tvyns, kuo greiiau, kartu nuplov diaugsmo aaromis ms kruvinus kelius, galtume diaugtis pvani kaul pavsy atpirkta laisve. O itin iuo metu a linkiu Tau gerbti save, jei ne save, tai bent... Taip N. Met sutikime buiuosiu Tave bent mintimis Tavo Juozis
Juozo laikuose danai buvo galima justi mintis apie jo greit pradingim", kas reik grim Lietuv. Todl ir ra, kad negali apsiprasti su mintimi, kad tkstaniai kilometr mus skirs". Daugelyje jo laik minti Pirmaeiliai dalykai", pirminiai da lykai", pirmoji mona", meilu" reik Lietuv ir visa tai, kas buvo susieta su Lietuva. (N.B. L.)

36

8
1949.1.11

Mano Brangioji Nili, Turbt nustebai sekmadien, kad Tave aplanks pas kutin kart prisipainau tik paskutin minut. Lygiai Tau gal keistoka ia tokia proga mano pakilusi nuotaika negu kasdienin buvus. Atrodo, kad neapsirikau sakydamas, kad tai buvo paskutinis kartasslygos vargu ar leis dar kart Tave aplankyti. Tu kak atsisveikinant man net antrkart kartodama sa kei, taiau a nesupratau. Bk gera, parayk t od. kart Tu man atrodei supykusi, kad pereit savait Tavs neaplankiau ir neparaiau. Atleisk, Niliuk, aplankyt tikrai nesugebjau, o parayt gal ir biau galjs, bet, tikdamasis aplankyt,nesiryau. Be to, nieko padoraus ir parayt nesugebiau, nes pastarj dien reikalai per daug man perkrov galv, kad galiau normaliai mintyti. Jei per dvi dienas pasitaikys proga nusprukti on", tai surizikuosiu dar Tave aplankyti, bet tikrai nepaadu, gal jau ir tursiu nusiengti savo norams... K gi daryti, kad mudu turime dorotis su tokiu, sakyiau, iurkiai iauroku gyvenimu. Reikalo ventumas padiktuoja ir tok suprastint, blank atsisveikinim. Jei kartais jau daugiau Tau nesuspiau parayti, tai ia paskutine proga dkoju u Tavo man suteikt ilum, linkiu Tavo krykelms Dievulio palaimos, o ypa sveikatos, ir pa lieku su viltim kada nors susitikti ilgesnliam laikui. Kol kas tenkinsiuos tik sieloj su Tavim buvodamas... Atleisk u iandien mane isiblakius ir skubot, nes po visos nakties pijokysi" ir galv skauda, ir laikas spaudia. Tavo Juozis
37

Paryius, 1949.1.12 Mano Brangioji Niliuk, Po to, kai Tau siuniau por odeli, kaip tik u pu santros valandos gavau ir Tavo miel gromatl. ioje Tavo gromatlje ne per gausu raidi, bet labai daug parayta. Diaugiuosi, kad a Tave sutikau gyve nimesu tokiomis pairomis gyvenimo prasm ir laim. Didiuojuos, kad Tau tinka, pilna to odio prasme, lietuvs patriots vardas. Tavoji paira meil (jei j turi i Tavo skaitytos Antoine de Saint Exupry) visikai sutinka su manja, kad mudviej laim nemanoma be tvyns laisvs. Nereikia tad tragikai vertinti padties, susijusios su uda viniais vergov paalinti. A nesivaizduoju ir tokios neno riau meils, kuri niveliuotsi tik dviej vienas kit irjimu", o nesibazuot platesnmis perspektyvomis. Be to nesivaizduoju ir eimos laims. Kitokios meils reikt iekoti dviej pavasarik gimnazist simyljimo paskoj. Dkoju, kad man leidi Tave visad justi alia savs. Vakar kalbjau su ponia B. [Bakiene]. Ji buvo buvus pas Tave. I jos igirdau nelabai diuginani ini, bk Tau ir toliau komplikuojs TBC. Tu pati mums kadaise pasakojai, kad TBC turi ypating simptompalaikyti sergantyje ger nuotaik ir pasitikjim savimi. Todl, Niliuk, ir Tu tai visad atsimink, ir pati stenkis, kad iems simptomams neleistum prisigauti. Manau, geriausia Tau visad ieis, jei, jausdamasi ir labai gerai, elgtumeis lyg btum daug didesnis ligonis. Prieingas Tavo elgimasis gali visad bti palydimas kom plikacij. Atleisk, kad drstu Tau duoti pastab, daug men kiau u Tave tuos reikalus nuvokdamastai taikau tik ateiiai, o ne praeiiai.
38

Dkodamas u paskutinio laiko mintis, pasilieku su gausiais linkjimais Iki pasimatymo, Niliuk.

10
1949.1.13 Mano Brangioji Niliuk, Tikriausiai Tave nustebinsiu iuo laiku. Prisipainsiu, kad ir a jau greit parayt nesitikjau, iandien ms reikalai taip besitvark, jog dar Tave ir aplankyt nenustoju vilties, nors tai reikt vertinti kaip nedidel neskm. Dkoju Tau u paskutinius laikus, kuri kiekvienas odis man toks brangus. Nepakako tik po vien kart juos perskaityti. Neapsieisiu neprisipains, jog man suteikia nemaa moralins paramos j turinys, visad mane galindamas nesijausti vieniu ir primindamas, kad a esu Tavs stebimas, Tavo linkjim lydimas, [suritas] dvasiniais saitais, kurie vieni sugeba nugalti ir laik, ir tol. Tikk, mano brangus Auksei, kad ar diaugsmo, ar kritikais mo mentais a savo siela nepasitiksiu be Tavs. Neinau, kuris i mudviej ia buvom likimo kalviu, gal n vienas? Tada tekt bti fatalistais ir tikti dangaus vaigdi besikryiuojaniais keliais, kuriuos ir msieji pa siek... Kai tik atitruksiu, stengsiuosi Tave aplankyti, tik neinau, ar Tu dar ten pat. Parayk, kaip laikais, ar ta pati aplinka ir slygos. kart Tau siuniu vien foto, nes, kaip minjau, jei kada nors rasi reikalo upykti ant Pirlelio ir jo neapksti alia 39

mans, tai tursi ia mane ir viennereiks gadinti nuo traukos ikerpant. Tik nekaltink mans, o fotograf, kad to kia drumzlina, lyg kad tokia jau mano siela bt. Matai vis pigi ms unys da". Pagailjau daugiau frank, tai ir sugadino vyr bjaurybs", nors imk ir nuksk gerkl pri puols. Tu, Niliuk, visad retuuok savo akyse ir sivaizduok mane daug puikesn" esant, tik vis pakartok, kadvargiai biednas buvo ir neigaljo ufundyti geresnio fotografo. Sis paskutinis laiko sakinys skirtinas prie laiko link smosios dalies". Tuokart tiek, parayk, kaip sveikatl, o a aplankysiu dar. BuiuojuTavo Juozis

11
1949.1.15 Mano Brangioji Niliuk, Nesuklysk galvodama, kad gal a pagal usakym iandien Tau raau, ar kad ilaikyiau susitarim, bet tam prieasi reikia iekoti mane persekiojaniam Tavs ilgesy. Pamaiiojau, lietuiui dulkiant, gatvse, patrypinjau ties gargaliuojaniom miniom, ties kin jimais ir, ninieko nerads domaus, parkitinau savo tok vieni, ypa vakar, urv. Nesuradau ir iandien nieko, kas bt sugebjs nuskandinti mano aplinkoj atsiradus ilges. Nedaug va land suskaiiuoiau nuo mudviej atsiskyrimo, bet mano juntamos vienatvs nesutalpinsi tik prabgusio laiko tarp. O kaip, rodos, a biau buvs laimingas, kad mudu btume galj kartu, skriedami per lietum dulkiant vakar, sutikti ios dienos paskutiniais ingsniais begstanias Paryiaus akis. O dabar, vos atuonioms imuus, a jau tolau nuo 40

Tavs. Man prisimin tik niniavimas ms partizan dai nos posmo: Ups bgs melsv tol; Gervs lks ir vl sugr. Neinau tik a, brangioji, Ar pabelsiu duris. Taip ir lydjo mane vairios mintys, sklisdamos nepa siekiamas ir neaprpiamas mlynsias tolumas, tai vis pri mindamos man Tavo to paties mlio isvajotas akis, tai kar tais baugindamos artjania realybear ilgai dargi su sitikinsim, tai vl nuskaidrindavo nuotaik, suprojek tuodamos tolimesnn perspektyvon, kur ms laimei nebsi rib. Tavo elgsena, Mano Brangus Auksei, mane priveria pasijusti laimingiausiu mogum ms planetoj. Kada a galjau ir galsiu bti laimingesnis, kaip matydamas mirusi roi ied surinktus lapelius, Tau mane primenanius? Tai mane daugiau negu apstulbino. A tikiu, kad Tu ne tik sakai, bet ir nuoirdiai atidavei man savo ird. Noriau, kad Dangikojo Stebukladario pirtai rikiuot ms gyvenimo kelius pagal ndienius mumyse rusenanius mudviej no rus. Gi iais stgaujanios sielos vakarais reikia sutikti su nuoga realybe, reikia tenkintis tik vakaru, veniant sijau tim sieloj Tavs. Ir veltui a prie pusiaunakius umerkdamas akis sten giuosi Tave pamirti; Tu ir vl, j nepraplus naujam rytui, jau bsi gal ne kart susapnuota. Tokiam tad ilgesy parimusiam vakare a atsisveikinu Tave, praydamas priimti mano kartus buinius Tavo Juozis 41

12
1949.2.2

Mano Brangioji Niliuk, Turbt laukei vakar mans aplankanio, jau pagal prast tvark. Nenustebk, kad savo gdai prisipainsiu, jog sirguliuoju. Tas js mantrus Paryius su savo rkanotom dienom ir tok arab, kaip a, priveria koselioti. Tai nieko rimto, tikiuos u dienos bti pas Tave, bet gi iandien neno rjau Tau atneti, pirlelio terminu, kirmli" (manau, gri pini). Pirlelis prine vaist, termometr ir vis lenda akis su daktaru. Man spiriantis, abu konstatavom, kad jokios rimtos ligos bti negali, o termometro parodymai net stokoja dviej dali ligi normalios temperatros. Igriau por porcij grogos" ir tikiu, jog i diena bus paskutin negalavimams.

[..]
Tavo prajusi vardini proga a norjau Tau ufundyt vien i T. Vizgirdos leidini. Taiau Tavo vardo retumas, kaip Pati inai, man ir vardines padar staigmenikasa nespjau nieko padoraus Tau nupirkti. Vakar pavyko gauti prof. Baltruaiio* ir apokos* leidinius. Tau paiai leidiu pasirinkti, kur labiau Tavo irdel pageidaut. Jei isirinksi t, kuris mano akimis yra maiau vertingas,gausi dar prie do Lithuanian Art in Exile"*. Taiau atleisi u sufalsifikavim datos (seku Kybart akto sudarymo pavyzdiu), nes reiks tikti, jog ji Tave pa siek vardini proga. Pageidauiau, kad, jei nespsiu pirma Tave aplankyt, negu gausiu Tavo laik, pareiktum nor, k pasirenki, u k atskaitysiu vien i milijono". Pereit kart Tu buvai pasineus pesimizm, Mano Ni liuk. Tai per daug mans nestebina, nes tas arti Tavojo cha rakterio. Neinau paskutini dien Tavo sveikatls bkls;
42

bet dideliu mano noru bt, jog Tu vis atokiau stovtum nuo anojo pesimizmo ir nervingumo. A noriu priversti Tave, Ni liuk, suprasti, kad Tau, i prigimties tokiai dinamikai, dabar be galo sunku ilgesn laik buvoti arti lovos, bet atleisk, kad Tave drstu kviesti kantrybs keliai deimi dien. Linkdamas Tau Dievulio Palaimos kuo trumpesniu lai ku ivysti "laisv,, ir laukdamas Tavo gromatls. Su busiuku Tavo Juozis [...]

13
1949.2.7 Mano Brangioji Niliuk, Kad Tau, Niliuk, faktais rodyiau, kad iek tiek daugiau nei Tavo silom truput Tave myliu, susigalvojau iandien pildyt Tavo sak nr.... ir nusirioglinau vien paondn ligonin, esani netoli Tavo buvusios rezidencijos, apsiviesti (gal persiviestimanau, Tu, kaip prastai, pa taisysi!). Tuo gi tikjausi ir Tau sin palikt rami. Apie tris valandas tryniausi su kaultais ligoniais, o pa sirod, kad veltui. Pirmiau, negu ivijo i ligonins, daktaras pasak: visai nieko nra. Tai kaipgi nepykt, sakyk, tiek laiko sugait ir su tokiu berezultaiu atsakymu klimpyt namo. Diaugiuosi tik, kad mano prieai, kurie tikjosi, jog mane TBC kirmls" paguldys ant meni, dabar neteko argu ment. Dabar papasakosiu apie inakt Tau priskintas roes. 43

Brendu, rodos, namie su keletu draug per gil, gil pa vasario dumbl. Pats vidurnaktis. Saitas lietus plaka ms perkreiptas, ivargusias figras. Savo diaugsmui pagaliau priartjam prie pastamo miko, kurio pakratyje rymo ke letas sukrypusi trobeli. Pro pirmj bak praslenkant, pakvimpa ros. A atsiskiriu per kelet metr nuo draug ir atsiduriu prie roi, galvodamas: dabar tai priskinsiu, kad nei trejet ind Tu nesutalpinsi. Prie roi virni buvo balt alyv keks prilip. Prilauiau piln glb ir skubu link draug. Paioj pamikj susitinku mam, kuri ir sako: Nu, Juozuk, k tu ia isigalvojai su tom rom; mesk jas, o lai kyk rankose automat paruos, kad i miko negautum vino." Norjau jai dar teisintis, bet nepavyko, nes ji jau ir apie mano Niliuk inanti. Man tik raudo skruostai, kai mama ponios B. [Bakiens] stiliumi pradjo mane pjauti"... Tai keistokas sapnas, kurio prasms a kaip reikiant nesu gebu suvokti. Matai, Niliuk, ms ryius net ir mano mama rado reikalo sikit, nors ir sapne. iandien gavau ini, kad Jonikis* dar beegzistuojs po senovei. Neaiku, kodl jis su laikais aptingo. [...] Atleisk, kad iandien Tavs neaplankiau, bet laikyk laik ekvivalentu. Beje, vakar koridoriuje pasklids bobynas man sutrukd Tau atiduoti tai, ko Tu ankart pasigedai, tai dabar siuniu trigubai. Tavo Juozis

44

14
Paryius, 1949.2.9 Mano Brangioji Niliuk, kebli padt Tu mane tempi, praydama Tau kiekvie n dienel parayt. Klausi, turbt, kodl taip? Atsakym lengvai ir pati susirasi, prisiminus, kad netolimos dienos priveria mus umirti, kad esama emje laims. Manyje susiduria du prietaravimai: i vienos puss, a turiu apie laim rayti, kai, i kitos puss, a veriu save umirti it laim. Taigi, tokiu dviveidiu man esant, itin sunku Tau k nors ir parayti. A priverstas umirti romantik nuotaik ir vl priimti kovos stili, koks mane keli metai kai lydi. Tu man atleisk, Brangus Auksei, kad Tau sunkiai vakar vyko mane pakreipti rimtas temas". A sutinku, kad mudviej vakarykio pasikalbjimo tonas turjo bti kitoks. T jauiaumanau, ir Tu taip pat. Tad praau mane suprasti, kaip man bus sunku naujoj aplinkoj, kuri netrukus mane gaubs. Tokiu vjavaikiu tik ir galima tenai suktis. Tave tai turt kartu ir raminti, nors Tu abejoji. Tikiuosi, jog Tu, Brangioji, mane suprasi ir atleisi, man prisipastant, kad tas nra tarp mudviej nor malu. inai, Niliuk, a savo padt laikau garbinga. J vargu ar ikeisiau ir mudviej laim, bet kartais man bna skaudu, kai igirstu i Tavs: sakyk, su kuo a susidjau? Baigdamas noriu Tau, Mano Brangus Niliuk, palinkti kantrybs manim tikt, tok pakst, sulaukt milijonins sko los atidavimo ir labiausiai, pagal Jonik, keltis, imt savo lov ir eit". Kartai buiuoju Tavo Juozis (neaikusis)

45

15
1949.2.10

Mano Brangioji Niliuk, Nors sunku", bet iandien a turiu umirti visa ir tik Tau rayti. inau, kad ir vl a n menkos dalies nesugebsiu to parayti, k noriau ir privaliau Tau parayti. Lai mingas a, nes manau, kad Tu, Brangioji Niliuk, tai suprasi ir, ranka numojus, guosiesi, kad gal ateity ir pasitaisys tas vyrukas". O a, nelaukdamas Tavo mintyse girdimo klau simo, skubu ir atsakym ispausti: pasistengsiu", nors prisi painsiu, kad kartais a jauiuosi per didelis optimistas. An tai, kaip jau ir ne kart btaeini pilnas pasitikjimo, sitikins, kad jau kart sakysiu, tai pasakysiu, kaip niekad. Praeina valanda, dvi, dlini namo; perkoi apgraibomis at rodius bsiant optimistik vizit ir kaip savimi apsivili, pradedi savs nebeapksti, kad kartais nerasdamas rib net per daug save suniveliuoju link ems". Nelinkiau sau, kad ir su pastaraisiais mano paadais taip nutikt. Kaip matai, Niliuk, kad mano ios dienos laikas yra ne daugiau kaip pasiteisinimas, kad nieko parayt negaliu. Sa kysi, vaikelis visai nusitararavo. Tokiai padiai esant, Tu, Niliuk, reikal taisykrayk kaip laikais, gal jau pas Tave isipild Biblijos odiai. A Tavs per daug pasiilgau, tad marink nors savo riftu manj ilges. Daug busiuk Tavo Juozis

46

16
Paryius, 1949.2.11 Mano Brangioji Niliuk, Kaip matai, raau dar iandien Tau. Tikrai begdis esi, sakysi, ia dar magarioji, o usukt neprasimanai. Bandiau tokiu vakar nebti, bet nepavyko, mginsiu ir iandien, bet rezultatas vis tiek netikras. Parayk man Tu, Niliuk, nes jei ir toliau a taip nesugebsiu suktis, tai gal paskutiniu mudviej pasimatymu reiks uskaitytiantradienin. Rayk, kaip lai kais, adreso turbt nepamirai, tiesiog man. iaip pas mus nieko naujo ir nieko blogo. Laukime esame atbuk, nes kaip turbt ir Tu nuvoki, kad tai ne pir mas toks ilgas nekantravimas. Tikiu, kad turt kart laim bti su mumis. Tegu ta garb teks vasariui prie kitus. Jei taip atsitiks, kad Tu, Niliuk, nujausi, neumirk u mus grienus sumesti kok kart ir Sveika, Marija". Kada nors at silyginsime, nes tikims pirmieji Abraomui pradti lsti akis. Buiuoju Tavo Juozis P. S. Rayk, ar nebuvo p. B. [Bakien], kad papitavot".

17
Paryius, 1949. 2.15 Mano Brangioji Nili, Nustebinsiu a Tave ir vl kart, sveikindamas i Paryiaus. Tu ir vl turbt buvai bebaigianti regzti nu47

sistatyt roaniaus dal, o ia nenujautei, kad mums nepa sisekim gali atsirasti. Kaip matai, nelaims ir neskms mus persekioja. Per dideli turbt esame nusidjliai Dievo akyse, tad ir pasisekimai riboti. Norjai turbt, kad kitoks mano laikas Tave pasiekt. Maai betrko, kad taip bt atsitik, bet matai... ano laiko tik vokas Tave atras. Bk gera, Mano Brangi Niliuk, parayk man kelet odi, gal tuo prisidsi prie sujauktos nuotaikos su raminimo. Rayk tuo adresu, kur turi ant sskaitos. Tave tuoj aplankysiu, kai susidarys padtis, panai laisvo mogaus. Nepamirk parayt, kaip su sveikatla? Su tiek tai odi ir tik tokiais tinka atsisveikinti, palinkint geriausios nuotaikos ir skms. Buiuoju Tavo Juozis
Buvo viskas paruota ir gautas prancz valgybos nutarimas ygiui Lietuv. T vakar Juozas savo bat padus ukal lie tuvik rift radijo ryiui palaikyti su usieniu. Koks buvo jo nu sivylimas, kai kit nakt, nuvykus paskirt iskridimo viet , tas ygis buvo staiga atauktas." i neskm buvo plaiau aprayta P.Vytenio (N. B. L.) (Viluio) straipsnyje Juozas Lukatautos didvyris".

48

18
Paryius, 1949.2.16 Mano Brangioji Niliuk, Neinau, ar ir Tu i valand skendi tokiam nykume, kaip ir a? O gal Tu rami, priepietines savo nuotaikas man perdavus. Noriu tikt, kad i rkiani tutum manyje sukl aplankymas Tavs, o gal pabudo 16-tos Vasario nuo taikos. Iekau ir nesurandu nei kaltininko, nei atsakymo, kodl a iandien ia, o ne ten, kur jau privalau bti. Metai su kau pu neinios kankina mano sin. Metai su kaupu, kai pas kutinius savo pdsakus palikau kruvinuos tviks dir vonuos. Metai su kaupu, kai akis akin nematau kryiuojamos numyltos ms Lietuvos. Metai su kaupu, kai tiesiog negirdiu klykiani skausmo raud. ie metai su kaupu jau suspjo i daugelio mano geriausi draug pa reikalauti nemirtingos mirties. Metai su kaupu, kai a ne dalyvauju anoj mirties ir gyvybs procesijoj kartu su gausiais tkstaniais tauri lietuvi. Perkoiu mintimis jau penkt met krauju mirkusius apkasus, prisimenu ilgas galerijas mirtimi paenklint draug ir, gyvent nordamas, o troktu ir savo kaulus matyt besirikiuojanius tarp an sukryiuot griaui. Tik gaila to, kas nebaigta pasiekti. Tai ios Vasario 16-tos proga! Mudu iandien kalbjom apie kantryb. Leisk man pa pasakoti ir apie j tenai. Menu, vien ankstyv pavasar atliauia ms urv ryininkai ir tai kokias gaunu inias: iandien 9 val. ryto buvo apsupta 200 rus arno slptuv. Po keli valand kautyni slptuvj gynsi par tizanai nusiud. Tie patys rusai prie slptuvs pas pil. B. ap tiko ryininkes Jrat ir Ramun. Jrat, isitraukus pisto let, sueid vien rus ir nusiov. Ramun pavakariop
49

pusgyv rusai atved Pakuon su tardant sulauytais snariais... GVR--bui [Garliavos tabui ?] pavyko gauti i P-nio [Pakuonio?] ir G-vos [Garliavos] valsi naujai ivetin gy ventoj sraus... Vakar i Kauno kaljimo 3000 kalini iveti link Vil niaus. Madaug tredalis nebepajo... Tokios tai buvo ryininko naujienos. Usisukau BBC. Taiaunieko diuginanio. Vis dar umerk akis ms komarui konferuoja su ms budeliais. sijausk, Niliuk, an dalinio vado padtir kok mat pasilysi jo itvermei ir jo kantrybei? K sakyt ir kaip ins truktuot kovotojus, kurie nematydami jokios dar laisvs properos skaiiuoja savo kovos dien likuius? K patart ir kaip paguost bet kuri eim, kuri nueini perspt, kad slptsi, nes ryt ve, kai vakare slenki j lnas? Kokias priemones naudoti nuluostyt aaroms ar sumaint skaus mui irdies, kai nueini praneti eimai, kad vakar su sisprogdino brolis, snus, tvas, kad sesuo ar dukt jau greit nepareis, nes sutrupintais snariais j link Kauno ivar?.. Tai slygos, su kuriom taip pat reikia susidoroti mogikai prigimiai ir monikai kantrybei. Jei a save iskiriau i an mano brangi draug tarpo, tai j turim itverms mat a silyiau visiems j sunkiai veikiamose slygose. Tokia tai buvo padtis prie vienerius su kaupu met. Ir vl prajs laikotarpis padt pakeit ne kitaip, kaip tik di desnio skausmo, kani ir aar kryptim. Ana buvus itverm jau bus atsilikus pagal ndien. O ios 16-tos proga mes nors ilgims an kani. O kad jau po dvyliktai, tai tik sudiev, Niliuk, galiu pridt. BuiuojuT. Juozis

50

19
Paryius, 1949.2.17 Mano Brangioji Nijole, i diena vl gali konkuruoti su vakarykia. Matau Tave ir vl palikusi Tau neapkeniamos lovos duknas, beskrai dani rajono trotuarais. Vargu, ar Tu gali sivaizduoti, kaip a noriau Tau padti ten skrajoti. Dabar gitik pro atvir lang smeigiu vilgsn Tavon pusn ir pinu veik nepa siekiamas svajones. Svajones, kurios toli grau nepavejamos pilko gyvenimo ir kurios danai pasirodo trapaus purpuro lyties. Taiau is ideali svajoni laikotarpis palieka gyve nime brs neidildomus prisiminimus, kuriais ateity bent suklups gali pasidiaugt ir pasiguost. Prisipainsiu atvirai, kad ir link Tavs besi gravituojanios mano svajoni pyns neretai man atrodo iliuzinmis. Didels ir gilios klitys vis dar graso joms tik ir pasilikti isvajotom. Tik prisiminkim, kiek buvo procent ms susitikimo galimybms? O kas gali atspti likim ri kiuojanios rankos ukulisius, kurie daniau stovi prie mogaus projektuotus jimus? Tad ir mudviej laims siknijimas susijs su nu galjimu aibs klii, kurioms i kelio mes nesitrauksim. Arba tokiu bdu j pasiek diaugsims, arba paaukoj visk paliksim j svetimiesiems. iandien tik gyvename tokia netikra rytdiena. Vakar a Tau itin rimtybm raiau, kad net ir ubaigt, nerasdamas atitinkamo tono, tingjau. iandien ir vl neva rimto tono griebiaus, kas man visad nra prasta ir kas dienika. Prie por valand a netekau vis dokument. Tai da bar mane galtum ir ne Mickewiczium vadinti. Toks nu popierinimas mane priria dar tviriau prie mano gtos. Ti
51

kiuosi po keleto dien gauti atgal, tik jau prailgintus. Bijausi, kad perdaug ilgai neutrukt, tad ir mudviej popiet ar dien tolyn nenustumt. Parayk, Mano Brangus Auksei, Tavo dvasios diugesius ir raudas, kas man suteiks malonumo jas bent inot. Adresas ir pavard ta pati, nors to ir negaliau rodyt. Kartai buiuoju Tavo Juozis

Nesu tikra, kodl Juozas neteko vis dokument, bet spju, kad j fiktyvaus galiojimo prailginimui. Minimas dokumentas A. Mick iewicz pavarde buvo Juozui parpintas prancz valgybos. (N. B. L.)

20
Paryius, 1949.2.18 Mano Brangioji Niliuk, Pilu Tau jau trei gromat i eils, nesulauks dar n vien Tavs atsiliepiant. Gailiuos, kad ankart sutrukdiau, gal ir btum jau ispaudus. Bet a per daug nepykstu, mat pavasaris ia patyra ir iaip kuo usiimt. Jei ir ryt bus tokia pavasarika diena, tai jau paadu Tave su pavasariu pasveikinti. iandien maiau Liuk semburgo sode jau ir kkt. Apibariau, kad namo skubt, o jis n vilgt. Prijau ivad, kad ia ne msikis, o paryietis, tai n nesuvokia, k a ia tauzinu. Ne be reikalo vienas Paryiuje gyvenantis ms tautietis aukiau vertina Vilkavikio banyi nei Notre Dame ka tedr. Tik apsidairyk, lyg ir pavasaris, bet ligi msikio jam toli grau. Bdavo, vysteli saul, tai ir traukia jau 52

varnnai marus, kad net paios kojos kyla. ia gi diaukis, jei vietoj iulbanio varnno tau teks apipetas virblis pa veizt, ir tas dar bloznas, kad n kat nesusigundyt. O k bekalbti jau apie groio proporcij, jei Aleksoto laitus nuklysim. Paliks tik spjauti visus Paryiaus pasididiavimo parkus, kurie mums net mirusiais atrodo. Vakar su p. Daktaru* sumetm po od. Mano draugai jam idav, kad a pas Tave buvau 16-t. O jam ponia Bal truaitien* buvo pasigyrus apie jos pastangas Tave minjim nusigabenti. ia proga vargui Juozukui vl teko. P. Daktaras paliko sitikins, kad ne surveillante"* kalta, o tas Juozukas. Matai, Mano Auksei, kad ir Tavo viepai kalts man suveriamos. A nieko prie neturiau, jei Tu rastum savo ar savo geradj bibliotekose man k nors iabuvi kalba i ma nosios specialybs [architektros], bet tik su slyga, kad tas nebt [susieta] su kai kuriais sunkumais. Mat a pasiilgstu ir to, k kadaise mgau labiau u bet k, ir bt proga lieuviui palauyt. Andien isiuniau Jonikiui laik. Jei bus proga, praiau pasistengti mus aplankyt. Tai gal tiek navyn uteks iam kartui. Laukiu, kad Tu, Mano irdies Dama, pradtum pildyt nepaadtus paadjimus. Su daug busiuk Tavo Juozis
iame laike minima p. Baltruaitien buvo Lietuvos pasiuntinio Pranczijoje kultriniams reikalams ir meno istorijos profesoriaus Sorbonos Universitete Paryiuje Jurgio Baltruaiio mona, kuri mane labai globojo ir danai lank ligoninje. Ji mane vadino ma fille" (mano dukra"). (N.B. L.)

53

21
Paryius, 1949.2.19 Mano Brangus Niliuk, Atsiprayt Tavs noriu u vakar dienos mano laik, ku riame a pasigedau Tavj. Gi vos nespjau nakt anj tretjisist link Tavs, kaip gavau Tavo miel gromatl, u kuri nuoirdiai ai. Turiu Tau kelet pastab dl io laiko. Pirmiausia, tai Tu dar tiksliai nesurenki mano pavards raidi. Pa skutiniosios dvi sukeistos vietomis ir treioji nuo galo nebe reikalinga. Tatai gal reikt suprast [kaip] per ma manimi domjimsi, kad net ir pavards neinai!!! Bet, Niliuk, ne nustebk: kai man reikia j suinoti, taip pat neapsieinu be pairjimo pas. Be to, Tu mane klaidini savotiku laiko datavimuvis dviem dienom priek. Noriau tikti, kad Tu tiek laiminga, kad ne tik valand, bet ir dien neskaiiuoji. Bet gaila, kad tokia nesi. Treia bene svarbiausia pastabatai Tavasis nusiemi nimas ir iekojimas savyje kakokios gdos. Tu, gink Dieve, neturi mano laike skaityt, kad Tavo kania mano akyse bt menkavert ar kad a Tavo varg nevertiniau. Anaip tol, ne! Be to, a save ijungiu", kalbdamas apie savo drau gus, todl apie mano kelio sunkumus Tu taip pat neusimink. Einant toliau, laikas, man rodos, Tau inoti, kad a sugebu velgti jau ir Tavo pairas mudviej laim. Tu esi anos graiks stiliaus moterisArba su kardu, arba visai negrk". Tokios Tavs, Niliuk, painimas man teikia pa sididiavimo ir itverms kritikuos liuos. iuo manuoju laiminguoju atveju a noriau daug k matyti, kad ir i savo draug tarpo. Deja, daniau bna prieingai. A esu pa tenkintas, kad mudviej draugystj yra paalintas tragikas

54

irjimas realyb, ar i viso bet koks mintijimas apie gali mus realius rytdienos baisumus. Kai, padt irint, nesi mato jokio minimumo laims procent, tsyk reikal pa prastai isprendiampatikdami j Visagalio likiminei ran kai. Tik toks samprotavimas galina mus pasitikti viso kiausi rytoj. adjau Tave pasveikint su pavasariu, bet i diena t su trukd, pati nebdama pavasarika. iandien adjau Tave aplankyt, bet su popieriais dar vis nesusitvark. Jeigu Tu esi tokia gerut ir laikini neskaitai t mili jonpalaik, tai a neyktdamas papuiu kok imtel Tavs linkui Tavo Juozis
iame laike Juozas juokais minjo, kad a neimokau teisingai parayti jo jam duotos pavards (Adam Mickiewicz) ir raides su maiiau. Sjdio kis 1988 m.: Su skydu arba ant skydo" turbt buvo parafrazuotas i graiks moters odi: Arba su kardu, arba visai negrk!" (N. B. L.)

22
1949.2.26 Mano Brangioji Niliuk, Atleisk, kad vakar neitesjau savo paadoTavs ne aplankiau. Slygos taip susidjo, kad galjau bti laisvas per vlai, kad dar Tave pasiekiau. Gavau vakar Tavo gromatl, u kuri dkoju, kartu diaugdamasis, kad Tu tokia atspari. Laukiu iandien Tavo adto pneumatique"*. A pats irgi links pritarti Tavo gy dytoj nuomonei, nors inau Tavo nor bti laisva ir a pats gi turiu Tave toki matyt. 55

Vienokiu ar kitokiu atveju tikiuos Tave iandien matyt. Jei nutarsi iandien neikylautitai a vakare aplankysiu. Daug busiuk
Juozas

23
Paryius, 1949.2.28 Mano Brangioji Niliuk, Vakar ikaulinau i Tavs sutikimperkelti Tavo norus viena diena tolyn. Tuomi man suteikei argument prie mano norus iandien Tave aplankyti; kitaip a su jais sunkiai susidoroju. Taiau paliko kita spraga man Tave iandien pa sveikintitai laikas. Negaliu pasigirti, kad jis bt vertas laiku vadintis, nes neturi tokiam [bdingo] rimto tono. Daug kas yra Tau raytino, bet mes jau pratom vienas kit suprasti ir perduoti mintis tyldami, itoji nejuiomis prigi jusi mudviej bendradarbiavimo forma vienas kit suprasti, gal ir yra nepeiktina, o tikriausiai "ekonomika bent po pieriaus atvilgiu", nors ia pat prie akis matau Tavo miel gromatli apie destk i gana trumpo laiko. (Paklausi- kur logika?!) Tavo igirt ir ufundyt Mazalaits* knyg ir mano vaikis" su pasigardiavimu ryte ryja, kad ir joje danai veiksmas nukeliamas aminybn, kuri jiems ne visai su prantama. Mano Ours'as" [J. Kupstas]* giriasi, kad ten su randi ir juoko, ir aar. Jis iaip jau visikai nemgsta dai liosios literatros, bet Mazalait su savo legendom ir iuo atveju j sulau. Bsiu dkingas (kartu dkosiu ir savo
56

vaiki" vardu), jei Jankaus* susimylsi mums ufundyt, nors teks tai Tau padaryt vogiomis. Bus gera, jei antradien j gausiu. Siuniu Tau atsisveikinimui, Mano Auksei, nuoirdiausius linkjimus ir neapsieisiu nepridjs busiu k. Tavo Juozis

24
Paryius,1949.3.2 Mano Brangioji Niliuk, Vakaryktis ms diaugsmo busiukas, palydjs Tavo ligos negatyvumo odius, atgaivino mano paniurusi siel. Kitaip a nors ir netikjau, bet vis tik nuo tam tikro sloguio nebuvau laisvas. Tavo gaivalikumas ms neapvyl. ios ugavnes bus tuo dvasios diaugsmu atmintinos. Sunku pasakyti, kuris privaltume daugiau atrodyti pravitusiu, tad geriau vienodinkim savo kelio nelygumusdalinkims pusiau pakeliui sutiktam ir skausmo, ir diaugsmo aarom. A neturiu tokios laims, kaip daugelis ms tautos nari (tarp j i dalies ir Tu), kad turiau bent vien savo brangios eimos nar laisvame pasaulyje. Palikom kadaise ten visi, kad ir kaip atrod baimingas rytojus. Pus j jau mirtis nubuiavo prie pusantr met. Kitus gal jau irgi suspjo sunaikinti ligi ios dienos. iandien Tu, brangioji Ni liuk, gal jau vienintel esi, kuri gali pakeisti an brangi mano eim ir u Tave vienintel gal teks atiduoti daugelio valand svajones. tai kodl ir mano sielos diaugsm danai slopino Tavo sveikata. Ai Dievui, likimas nedrso nudayti ms ateities vargo ir kani spalvomis. Tavo odiais: Kitaip ir bti negali". Linkiu, kad ir tolyn beklys57

tant per gyvenim, retos bt kani ir skausmo [aki mirkos] ms pakelj. O jei jau negalima bus be j apsieiti, tadaspk ir valios! Siedamas savo siel su Tavja, palieku su nuoirdiais linkjimais. BuiuojuTavo Juozis

25
Paryius, 1949.3.8 Mano Brangioji Niliuk, Paprastai mons yra prat atsakinti gautus laikus, taiau mes kakodl to nedarom. Apsipratom, kad kiek vienas mudviej laikas nereikalauja atsakymo. Tarp kitko, vienu metu man teko gerokai nusivilti, kada Tu papunkiui bandei atsakinti kiekvien mano sukurt gromat. Prisipainsiu, kad iandien neturiu jokio po k nors rayti, o ypa Tau. J sugadino, kaip jau vakar Tau usiminiau, netyia sutverta mano sbrijoj kakokia ateiiai uplanuota separatin akcija. Tai atrodo gana nevankiai, ko a beveik nelaukiau. Mano traktavimas Tavo zemliok ra dikaliai pasikeis. Gerai, kad laim mans neapleido ir laiku apsiirjau. Manau, kad ir Tu vakar jautei, jog a buvau su sierzins. iandien taip pat noriau atitrkt nuo iokios tokios pil kumos ir jaustis laimingubent por su Tavim valand. Deja, i diena paliks visa tokia paniurus, mes netursim pro gos pasimatyti, kad laime besiypsaniu vakaru pridengus an sunkiai veikiam nuotaik. Dar labiau esu bemerds, ne galdamas savs guosti nei rytdienos vakaru, nes ir jis dar aikiai neada man laisvo laiko. Reikia sutikt su mintim, kad
58

laim neioplinja bet kur ir bet kada, bet ji sunkiai su randama pasislpusi ir tik retomis progomis. Gal dl to ji mums, ems padarams, tokia ir brangi, kad tokia reta ir kad tiek gausiai pareikalauja pastang j pasiekti. O tie vakarai! Vieni j tokie tuti, o kiti tokie brangs, kad ir mato jiems nebesurandi. Kas galt juos visus padaryti brangiais, ar bent vienus sugrinti?! Praneu Tau, Niliuk, kad Pirlelis truput negaluoja. iandien ir pas daktarus buvome, rezultat dar neinau. Mano telefonas: DAN-6915. Kambarys, kaip jau turbt inai,17. Tavs pasiilgs lenkiuosi i tolo, mano Auksei, ir siuniu aib busiuk. Tavo Juozis

26
1949.3.30 Mano Brangioji Niliuk, Sisdamas iai dienai Tau mano skirtus busiukais svei kinimus, praneu, kad iandien gautas praneimas apie mint keli dien pradingim yra mudviems pats nepa lankiausias. Paadta prapulti etadien ryte ir atsirasti tik po 4-i ar 5-i dien. Taigi, jei nebus pakeitim (kuri ios dienos tvirtinimai neadjo), visos ms numatytos pato giausios dienos palaidotos! Gal Tu k nors vl sugalvosi, kaip ikopus i ios padties. A su visais silymais stengsiuos sutikti, jei neat sistos prie tai panaios klitys aukiau mintoms. Penktadien dar bus kalbamasi. Tai tik ar patvirtinimui ios dienos praneimo, o gal, ms laimei, kartais atsiras prieasi nukelti? Taiau iandien sunku apie tai nuvokti.
59

Ketvirtadien pas Tave bsiu. Tad ligi tol, tariusudiev, Mano Auksei, neumir damas papsti tavsp link ilgesio busiuk Tavo Juozis
is laikas Juozo buvo sistas ligonin pneumatique" (ekspreso") bdu, norint praneti, jog negals mans aplankyt se kani dien dl pasikeitim ir keliom dienom pradingimo". De tali apie tuos pasikeitimus neinau, bet numanau, kad vl buvo susieta su pasiruoimais bsimam skrydiui Lietuv. (N. B. L.)

27
Barr, 1949.4.4 Mano Brangioji Niliuk, Atleisk man, kad ikeniau kelet dien Tau neparas ir kart galiu Tau rayti tik su paieliu. Matai, i Paryiaus reikjo strimgalviais isirengti, tai ir vienas i mano pa sigyrim objektpramatnusis parkerispaliko Paryiuj. Tad tikdamasis, kad virum padaryt atsipraym pa kaks Tavo, Auksei, irdelei suminktinti, surask iuose an glies pdsakuose glbius pavasarik, kart sveikinim ir busiuk, su skuba slenkani link Tavs mano ilgesiui sumainti, ionyktj aplinkoj jauiams pakilios nuo taikosdidesn laiko dal praleisdami tarp gana simpating Elzaso kaln. Pavasaris ia labiau jauiamas negu Paryiuj. Kaln virnes ipuo mediai su besikianiom besisk leidiani pumpur gyvybm ir danai vai-riaspalviais iedais liudija, kad pavasaris ia pat. Pakrantse raitosi upe likiai, kuri iurenimas konkuruoja su pauki giesmm. Taiau is dievikas ionykts gamtos darnumas
60

mane padaro perdaug vieni, vis stipriau suadindamas mano jausm reikalavim suktis po gamtos harmoning gyvenim tik ne be Tavs. U poros dien adu bti vl ariau Tavs, tikiuosi, kad pasimatymas ivaikys man anas negyvendinamas dabar svajones. Tad su nuoirdiausiais Tau linkjimais tariu bu siuk pavidale Sudiev, Tavo Juozis P. S. Atleisk u prikeverzojim, nes raau ant kelmo ir vogiom.
JLaikas buvo raytas vogiomis ant kelmo", nes Juozas turbt ne turjo kitoki galimybi rayti. Barr, kur jie tuo metu buvo, yra El zaso kalnuose ( Bas Rhinemutinje Reino ups apylinkje), kur, spju, vyko j pasiruoimo ygiui Lietuv pratimai. (N. B. L.)

28
Paris, 1949.4.7 Mano Brangus Auksei, Prie pusvaland parburzgm Paryi. Skubu link Tavs su mano ilgesio nuoirdiausiais Tau sveikinimais. Su nekantrumu laukiu Tavo signalo, kol pranei apie at siradusi prog Tave aplankyt. Su imtais busiuk laukiu Tavo Juozis

61

29
1949.5.9 Mano Brangus Auksei, Tik iandien gavau Tavo miel gromatl. Buiuoju at sipraydamas, nes buvau bepradeds galvoti, jog Tu gal tik paadjai greit rayti, bet pasilikai panai vogerkl. Tam turjau ir pagrindo, nes pranczikas pat aptarnavimas yra vio sportas. Diaugiuos, kad Tu laimingai pasiekei savo rezidencij, palikdama man gdytiskad nepalydjau. Kaip kitas, taip ir i mano kalt, rayk, Mano Niliuk, man skirt juod knyg. Nieko netursiu prie, jei u tai kada nors bsiu baudiamas. Tikiu, kad Tavo smgius atlaikys mano kupra su malonumu. Niliuk, kam mane kvail dar tolyn stumi ta linkme? Turtum nujausti, kiek a vertinu mudviej sulipdytus mud viej ateities metmenis! Ne i kitko, bet tik labai svaraus ver tinimo kakur perspektyvoj beblyksinios mudviej laims, a ir esu kvailas, toks be pagrindo pavydus. Gerai, kad ir irdyje, ir prote a jauiu save kaltkvail. Tokios formos mano defekt gal nebus sunku laikui bgant igyvendinti. Gi dabar a Tavo odiais papraysiu: Nepadaryk mans ne laimingu" ir nesigrauk, mane galindama gyventi tomis paalinmis mintimis. Su Tavim mane ateinani laim Tu privaltum irti. Tavo neirjimas, ar nepripainimas irint, mane padarys nelaimingu. Ilgai a sau neatleisiu u buvusi mano laikysen su Ta vim paskutinmis atsisveikinimo dienomis. U tai noriau patirti i Tavo puss k nors mane eidianio, kertaujanio. Tavo odiais teigimas, kur igirdau at sisveikinant, mans nepatenkina! Nesivaizduoju, kaip Tu mane sapne galjai kergti su saulta viesa. Prisipainsiu,
62

kad net tokiomis juodomis spalvomis dar a niekad savs nesivaizdavau, kaip dabar po Tavo ivaiavimo[...]. Gal tik rai tikiu, kad pasiekiau savo kvailysi zenit. Diaugiuos prisimins, kad kiekvienam krjui" po zenito seka su menkjimas. Dieve duok! Praneu, kad ms vogerkl jau ponia. Sekant sek madien ir kunigas suviniavos. Kadangi taip susitarm, kad susirainjimas vyks per Tave u aki, tai, sisdama link j glbius sveikinim ir linkjim, umesk dar vien rieb glb ir nuo mans. i inia i Dr. KarvelioTavo dds, ku ris nuo vakar viei Paryiuje. Dar su juo nesimaiau, bet, ro dos, susitiksim, nes jis tokius norus turs. Dr. K. Vidos itekjimu labai patenkintas, be to, praneu, kad ji pro komi sij prajo. Civ. [Civilin] metrikacija vyko prajus sek madien. Turiu dar kak viesaus tau praneti, bet kol kas tylsiu, nes Tu ir nepraneus, inau, diaugsies kartu su ma nim. Keiiu iandien gyvenviet : rue Delambre 39, Hotel Na mur. Pavard ta pati [A. Mickiewicz]! Turiu iandien nuotaik rayti Tau ilgom valandom, bet laims sau a pavydiu ir baigiu kartai kartai buiuodamas T. Skrupulas
Pirmas laikas, raytas Sancellemoz'o sanatorij. Juozo laikuose danai usimenama vogerkl" yra mano dvyn sesuo Vida, da bar gyvenanti Australijoje. Juozas pergyveno, kad negaljo mans palydti sanatorij ir grausi dl to, atsisveikinant su manim. Tarp daugybs Juozui rayt laik, perduot kartu su jo daiktais, po jo ivykimo Lietuv, radau ir kelet mano jam rayt, kuri jis negaljo pasiimti su savimi. Visi laikai, rayti vairi asmen var dais, buvo dti vok su urau Noli tangere circulos meosJ."

63

Utikau tarp j ir savo pirm laik, rayt jam i sanatorijos, kurio itrauk, atsakant jo susigrauim, cituoju: Palikau Tave ir grauiuosi, kam Tave nuolat galinu sunkiom ir bereikalingom min tim gyventi? Man atrodo, kad a pati daug tame kalts turiu, todl atleisk u tai. Juk Tu tiki manim, Juozuk, ir inai, kad mano min tyse tik Tu ir Lietuva egzistuoja. Tu, ne mintim, o darbais vykdai, kiek tik igali, a gi, deja, tik mintim tepajgiu. Visa kita, palyginus, yra niekai. Kai nieko geresnio negali, tai griebiesi kartais ir niek, bet tik tam, kad laikas ir mintys usipildyt, ir gal tam, kad tie nie kai ko geresnio atnet..." (N. B. L.)

30
1949.5.10 Mano Brangus Niliuk, iandien gavau Tavo antr ir trei gromatl kartu. 9tos dienos laike matau, kad jau ir mano laiko daireisi, bet a Tavo pirm gavau tik 9 d., tai ir Tavo laukimas pirmadie n nieko neduos. Vakar Tau, Aukse, paraiau pirm gromat, iandien ieis ekonomikiau", nes atsakysiu kitaipreziumuosiu Tavo abi. Manau neusigausi, kad a rekomenduojuos ekonomiku". Kalts iekot [reikt] tuose, kurie man Tavo mielas gromatles atnea. A stebiuos, Niliuk, tavo kantrybe. Menu, kai Boulevard Raspal kavinj Tu kelet kart buvai mano skaudinta. Gi Tu neatrodei (laikuose), kad bent kiek btum pasikeitusi mano atvilgiu. iluma, kuri dvelkia i Tavo laik, mane uburia. Noriau kiekvien minut, kada Tavyje pradeda viepatauti vienuma ir ilgesys mans, diaugtis su Tavim ir bti lai mingu kaip niekad. Deja, toli klitys mums tai sutrukdo. Ivis likimo Dievas yra pavydulingas. Tu lipdyk, mogau, skruzds kruoptumu ir meile sau ateiiai rmus, o jis vienu
64

rankos mosteljimu patrikdo visa, ir palieka tik ilgesio kania ir laims miraai. Ar ne Jis kaltas, kad iandien ms laimei esama utvar? Tikiuos taiau, kad Tu, apsipratusi su aplinka, surasi draug, kurie pads Tau nugalti arba iblakyti ilges... Da bartin Tavoji aplinka, kaip raai, gana teigiamai turt veik ti nuotaikos nepraradim, ko a Tau nuoirdiai linkiu. Man iuo metu gana striuka su laiku. Atsirado nauj rpesi. Spartinu memuar temp. Be to, visa eil kit pilk klapat. Tik diaugiuos, kad praplus akis ryte ne reikia galvoti kur sunaudoti vis dien, kad ne nuobodiauiau, bet, neleisdamas sau ilgiau net kelet minui vartaliotis, sdi prie mainls. Su Dzikiu* prade dam lankyti prancz kalbos kursus. Dar nesu susitiks su dde [Dr.Karveliu]; kai su sitiksimparaysiu. iandien isiuniau Tau dar vien nuotrauk. Kitas, kuri pageidavai, gausi kiek vliau. Dzikis sutiko Tau pa tikt savo niaut. Jei nepatiks, tai nukirpk. Tavo rezidencija tikrai imponuojanti. Nieko nuostabaus, kad ir publika tokia pramatni. Darnumas visur turi bti ilaikytas. Jei nepainoiau Tavs, tai bijoiau, kad tos liek nos egls, dang parm kalnai ir j papds, Tavo re zidenciniai rmai Tavs nepaviliot ir nepakeist Tavos meils ms tviks nuskurusiom Vilnijos puaitm, Su valkijos lygumom ar sukrypusiom dzk bakm. Yra mantri pasaulyje gamtovaizdi, bet mes nesusiavim svetimuoju groiu; labiau u tai mylim savo praboi sudljusi kaul kvap, kad ir paprastoj, bet idilikoj, Ne munoNeries pakrantj. Su anja meile, kurios turinio komponentu ir Tu esi, a, buiuodamas kartai, tariuSudiev T. Skrupulas
65

P. S. Dar kart duodu Tau nauj savo adres, kur iandien persikrausiau: A. M. [Adam Mickiewicz], 33 rue Delambre, Hotel Na mur, Paris 14c.

31
1949.5.12 Mano Brangus Auksei, Atleisk man, kad pradjau atsakinti Tavo laikus pa gal aritmetin progresij su koeficientu 1. iandien gavau Tavo tris laikus. Vien nauj mano gy venviet ir 4-j bei 5-j Pirlelis parniog i senos mano buveins. Cenzra vargu ar prikio nagus; pirmj Tavo ga vau pirmadien. j atsakiau tik vakare, nes vakare ir gavau. Anksiau nebuvau namie. Jis susivlino dl sekmadienio siterpimo. L., reikia tiktis, taip pat gavo Tavj t pai dien, bet gal jis, bdamas per dien namie, anksiau Tau at sak. Antr ir trei gavau antradien, o tris kitus iandien. Pati inodama, kada isiuntei, orientuosiesi, ar tvarka. Vakar Tau laiko neparaiau. Atleiskstokojau laiko. Vis dien buvau smarkiai uimtas, o nuo 9 val. vakaro ligi 12-tos praleidau su Dr. Krv. [Karveliu] ir Ba. [Bakiu]. Dd kart buvo labai malonus, bet neekonomikas (mano nuo mon radikaliai pakrypo). Kalbjoms labai iltoj nuotaikoj. Kviet, inoma, veseilion, bet, Tu gerai inai, kaip a esu lais vas bet kur pajudti. Po padk ir apgailestavim teko pasi tenkint papraant tik glbius linkjim perduoti anoms ms giminms. Ddei praant, daviau Tavo adres, saksi turs k tai persisti. Po kurio laiko ada pasirodyti su maina Paryiuje. Ar Tau negaila? Atleisk, Niliuk, kad iki iandien piet a buvau taip

66

pirminiais" reikalais uimtas, kad idrsau save skriausti, bandydamas kuo maiau apie Tave galvoti, kad sugebiau susikaupti. Tik dabar manyje atbudo bandytas primarinti, nepaabojamas Tavs ilgesys. Neinau, kokias vertybes pasilyiau kain kam, kad i valand suteikt man kas galimyb atsirasti alia Tavs ir kvpuoti mudviej laime Alpi papds dieviko darnumo reginiuos. Noriau pajgti prasklaidyti tas Tavo per gyvenamas skausmo valandas, kurios ir aarom Tavo bran gias akis suvilgo. To tikrai, Niliuk, a Tau neleisiau, jei su gebiau... Tu raai apie pasimatym, j pakartoji kelet kart ir u mane. Deja, laiko tarpas, kada tikiuosi Tave pamatyti, man kiekvien dien ilgja ir nebeinau, kada savo laiko su vokimu pasidarysiu realus. Kad Vidos itekjimas Tavo smarkiai pergyvenamas, tai ir natralu. Amiais ms dainos kalba apie ias atsiskyrimo aaras. Tuo paiu neumirtinas anas Dievo surdymas atsiskirti i gimto lizdo su misija, pareinania i dangaus, ir vl sukurti naujus idinius kart kartoms pratsiant eg zistavim. Ir mes iandien galim diaugtis ir verkti gyve nime tik todl, kad kadaise ms tvai, pabg i sav eimos idini, sukr naujus idinius. Ms dabartinmis dienomis itoks persiskyrimas dar sunkesnis, susijs su ne suvokiama ateities baisia neinia, bet kartu is mirties ndieninis komaras ir savaime reikalauja daugiau nauj eimos idini. Tavo pergyvenimai yra normals, bet neumirk ir savs su savo sveikataTu privalai negadint savs per dideliais pergyvenimais. Laikykis, mano Aukso Svajone, jausdama, kad kiekvienoj diaugsmo ar skausmo valandoj a esu su Tavim. Gal sulauksim valand, kada su gebsim i mus nuskriaudusio gyvenimo iplti tai, k jis dabar nuvagia nuo mudviej. Dabartinis mano "pirminis,, gyvenimas gana pras
67

mingas. Be to, k Tu nujauti (kas yra laimingai pasisek), yra dar kai kas i ten, kas gal, Dievui padedant, vl atvers naujai kruvinojo komaro vaizdus. Palieku su Tavim, mano Brangute, sisdamas kartus busiukus sieloje T. Skrupulas

32
1949.5.14 Mano Brangus Auksei, Atleisk, kad nei vakar, nei uvakar Tau neparaiau. At leidimo drstu prayti tik todl, kad, jei inotum dabartin mano padt, tikrai atleistum. Vakar buvau besds Tau rayti, bet... mokt Dzikis [J. Kukauskas]. Arzam, arzam... mokt ms svoiolas [Dr. Bakis]. Sako: skubu, skubam. Grtu tik po dvyliktai. Sau leidau Tau nerayti, nes anksti pramatyta keltis. Tik prie por minui baigiau vien gana delikatn laiknumaldyt rstaujanius apetitus vienam mane duel iaukusiam partneriui. Esu dar ir dabar netinkamoj nuotaikoj Tau rayt, bet rytuos, nes kitaip dar pradsi Amin atils" kartot u mano grienj. iandien gavau Tavo gromat i 5.12. Ryium su Tavo ir mano darytais tarimais, mudviej laikai turi, kaip pasi rodo, turti tarnybinio charakteriota prasme, kad vienas kitam neumirtume j gavimus nuolat patvirtinti. Vakar ileidom Tavo dd. inoma, kaip paprastai, a tik i tolo besislpdamas. Pasikakinom tik per svoiol nuoirdi linkjim pasikeitimu. Tau geriausiu rodymu dl mano neturjimo kelias prajusias dienas laiko bus tai,

68

kad a nebeprisimenu net, ar jau Tau raiau apie mano ir Dds praleist vakar, ar tik galvoje adjau parayti. Sa kysikomediantai?! Bet taip yra! Kadangi Tavo laike a ap tinku praym daugiau parayti apie Dd ir jo diaugsm dabartine Vidos padtimi, tai, pavadinus mane apkiautliu, parayk, ar a jau apie tai raiau, ar dar ne. Gi i kur a inau, kad D. yra patenkintas, tai atmenu, kad neraiau. Taip neka Paryius. Tik prie pusvaland gavau Jonikio gromat. Tu man mgdavai skaityti kit laikus, todl a Tau atsilyginsiu tuo paiu. Manau, Tau bus domu jo ketvirto puslapio galas: [...] Tu raai, jog esi pasiilgs mogaus alia savs, kuriuo galtum 100 % pasitikti ir t. t. Tokio esu pasiilgs 4 metai. Trksta draugo (inai msikiu supratimu: vandeny ir ugny) ir Tau, ir man. O gal ir apie draug turtum pagalvot? Ma nau, kad ir galvotum, jei ne tos dmos link nam..." Matai, Niliuk, kaip a pralenkiu savo elgsena Jonikio mintijim. Jei jis visa inot, tai tikriausiai pamanyt: I Juozo to nesi tikjau..." Manau, kad Jonikiui nenusikalsiu per daug, Tau cituodamas jo krybos itraukas. Kaip paskutiniai vykiai parod, Tavo Skrupulas ap kiautskiti u j buiuoja em, kuri Tu norjai, kad a ibuiuoiau u Tave. Neinojai, kam perduot busius, Ni liuk! Tikiuos nuo iandien turt kiek daugiau laiko, tad paadu sau laims daugiau nepavydt, bent raant Tau. Su ilgesniu busiuku tariu Sudiev T. Skrupulas
Skrupulo" epitetas Juozui buvo mano duotas dl jo labai didelio jautrumo ir sielojimosi mano atvilgiu. (N.B. L.)

69

33
1949.5.15 Mano Brangus Niliuk, Pirleliui ir dar dviems nukakus pas p. Aldut ir Birut [lepetytes]* arbatls, palikau vienasmintimis su Tavim. Tupiu su savo Edgar Quinet ant puikiausio suoliuko ir neva ilsiuos, kaip sekmadien. Nebeturiu noro net kur nors mik nusirioglint, lyg ne vis tiek, kur ppsoti,vis tiek vie nam. Tu umirai proporcij, Niliuk, matydama mane pasiovus diplom" sigyti. Ne diplomui a bandysiu pranczik lieuv sigyti, bet tik tam, kad bent kumpio re storane nepavadiniau vitiena, nuo ko ir Tau rausti tekt. iandien Tbingene iteka vogerkl. Jauiu Tavo nor iomis valandomis pakeisti liuksusin savos sanatorijos aplink an puot, amiams ufiksuojani bendrus dviej moni neperskiriamus ingsnius. Jungiuos ir a prie Tavj nor bent menka dalimi. Tau tikriausiai i popiet be galo yra sunki. Juk ketvirt imto met vyks veik tas pats gy venimas dviejuos gyvybs takuos dabar likimo kreipiamas skirtingiems keliams. Labiau negu bet kada iandien noriau bti su Tavimi, mano Auksei. Noriau, kad an Vidos keli akivaizdoj a Tavyje, Tu manyje pajustume vie nas antr ir galtume iandienin Tavo su Vida keli isiskyrimo skausm bent i dalies suvelnint. Jei Tu, Niliuk, pajusi iandien, kad a bent troktu Tau padti praleisti ias valandas, a bsiu tuo laimingas. Gyvenu viltimi, kad bent ios dienos metines veniant, mes nebsim vienas Haute Savoie, o kitasParis 14 e. Tu stebsies lidnoka mano iandienine nuotaika. Tikrai ji tokia ir yra. Negi ji neatitinka Tavosios? Net ir viet pasi
70

rinkau Tau laikui parayti prie kap. ia ramiausia ir i vie ta paryiei maiau mgiama, kaip kitos, tai ir atsissti dar sukombinuoju. Apie Tave, Auksei, man svajoti yra prabanga. Ir iandien a po pusvalandio vl uimtas. Taiau gal tas ir gerai, nes brangs dalykai turi bti retai ir sunkiai pasiekiami. Atsisveikinu mintimis Tave, Niliuk, palinkdamas Tau atsikratyti iandieninio lidesio, o ir mano linkjimus jiems, tikiuosi, jau i Tavs anksiau ipraiau perduoti. Kartai buiuodamas tariu Sudiev Skrupulas P. S. Atleisk, kad bjauriai prikeverzojau.

34
1949.5.16 Mano Brangus Niliuk, iandien Tau raau jau i lovos. Nuvirst nuvirtau, bet Tu umigti neduodi. O kodl man nepasijust laimingu ir, dar prie umerkiant akis, ne tik sieloj buvot su Tavim, bet ir vil tis, jog mano priterliot lap po keliasdeimt valand lies Tavo brangs pirtai. Dabar mane supanti aplinka yra visikai kontraversika mano nuotaikai ar mano sielos tonui. Per atvir lang itisomis dienomis skverbiasi mano urv nerpestingas, pil nas pasitenkinimo garsus juokas, laukins muzikos garsai ir koketuojani klykavimai. Jiems visiems kakodl jauiu neapykant. Praskrodiu vakarais mintimis i kvaili aplink ir grai baus po nepasiekiamus vyzdiu tolius, bandydamas suvokti
71

ano baisaus komaro veid, pajusti raudas i pragaro, be vieinio ant Nemuno krant, ir sava aara palengvint aniems dien sunkum. Neapkeniu tos kurtumos, kuriai dar nesimato galo, nei t moni, kurie savo tyljimu prita ria ms kryiuojamos tautos kanioms. Kur kas maesnis daiktas yra ms tautos prieai nei ne turjimas draug. inai, Niliuk, kad ir neapsieini be kraujo, bet ms prie rengtos plieno udangos" yra nugalimos. Tau minjau ir apie antr diaugsm! Atmink! Kadais Tau truput usiminiau apie mano draugo (Tavo, berods, pastamo) bandymus pasiekti vl mus. Taip ir vyko. Todl a sau leidiu teigti apie ms prie ir j priemoni men kum . A, Mano Dienos ir Nakties Saule, nenoriu per danai Tau lst akis (nes Tau tas nepatinka), klausdamas, kaip Tau einas su sveika tla. Prisipainsiu, kad retai ir sustoju ties tuo rpesiunegi nepasitikti Tavim kaip savo antra puse? Be to, ir Tavo ston prisimins a pasilieku tik prie autoriteto pagerbimo. Bet ir ret mano smalsum pateisink, Niliuk. Pasitenkink tiek vapaliojim, iandienai Tau skirt (jei btum leidus man umigt, nebtum gavus), Mano irdies Vagilka, ir nepalaikyk mans nedroviu, kai Tave buiuoju imtus kart jau po vidurnakio T. Skrupulas

35
1949.5.20 Mano Isvajotas Aukse, Buvau lyg pasitaiss keletui dien, bet jau ir vl spjau apsileist", Tau ne kasdien paraydamas. Ant stalo guli vl
72

Tavo dvi mielos gromatos, dvelkianios Tavja ilima (i 17 ir 18). Palieku Tau u tai skolingas, sakyiau, ne tik nuoirdia padka. [...] O kuo svetimos nuodms Tave persekioja, Niliuk, kad vl ten k tai gelton, kad ir menk, sitaisei? Kad Tavos tai daryt, a netikiu. Vargele Tu Mano, kuo ia a Tau galiu padt? Nei pykt u Tave, nei nuvargt neturiu progos. O mano trokimai ir norai, kad ir nuoirdiausi, Tavai lai mingai klosiai, vargu, ar kiek padeda. Pasilieku su viltim, kad, anot Tavs, ilgai tai netruks. Ne kart Tu, Auksei, jau palieti mano atvaiavim. Su dideliu nekantrumu ir a laukiu tos dienos, bet, jos arti dar nematydamas, esu smarkokai lidnoks. Gi noriau jau ir iandien pas Tave btii ariau matyt ir Tavo pykt, ir Tavo nuovarg. kart Tau siuniu 8 nuotraukas. Vis kartu negaliu sisti, nes per storas vokas susidarys. Todl kit lauk se kaniuose laikuose. Paskiausiai pasisiu negatyvus, kai inosiu, kad nuotraukos Tave pasiek. Paskutiniam laike usimeni, kad gal ir negerai, kad taip danai susirainjam (pataisykTu tik danai raai", o a muuosi krtin ir pasuoju). Neturiu duomen, ar ken kiama, bet bendrai pagal taisykles, man taikytinas, gal ir kenkt. Ar apsimoka su ta menka rizika kenkimui nuvogti man tiek daug, kiek Tu savo laikais man duodi. Sprsk Pati. Neirint mudviej kieto susitarimo dl laik, kurio a neilaikau, gal tas ir neatrodyt lemiamu mano galimiems keliams. Turiu galvoj j galim susidaryti nuomon. Kai raai ms vogerklei, tai neumirk prisimint, kad ir a esu alia Tavo miel odi jai ar jiems. inakt ia gal ir baigiu, Mano Brangi Diala, ne
73

nu skriausdamas savs, nepaliks Tave neapibert imtais kart busiuk ir giedri linkjim. T. Skrupulas
K tai gelton"reik, kad buvau susirgusi kepen udegimu. (N. B. L.)

36
1949.5.23 Mano Brangi Niliuk, Pamirau Tave, sakysi, ir vakar, ir uvakar. Todl iandien pliaukiu Tau dar tik pirmiems gaidiams giedant. etadien prof. Brazaitis* Tave nuskriaud, o vakar mano negalavimai. Kaip Tu mane prisimeni, rodos, nesu jau slabniak at stovas, bet, kad boiau atsparus menkiems persialdymams, tai negaliu pasigirti. tai vakar, mano gdai, turjau nuo piet nuslyst lov. iuo reikalu a net idrstu nusilenks prie Tavj ston paklausti, kaip a turiu laikytis, kad toki, kad ir menk, persialdym ar perptim apsisaugoiau. irk, tai ir jauiu galvoj katinus pjaunantis, kurie persimeta akis, ir su Juozu liusjau tinginiauju lovoj. Kai buvau namuos, tai buvau usigrdins, nes po kelet mnesi tekdavo ir moni gyvenam kambari aplinkos nematyti. Bet itame lepiame klimate tai ir gdos nesugebu ivengti. Pereitam laike Tau, Auksei, djau 8 nuotraukas. Tikiu, kad gavai. kart dsiu tik pusiau tiek. Juk spsiu isist. Aname laike paymjau, kad ir negatyvus Tau atsisiu. Da bar kiek kitaip galvoju. Supjausius juos pasirod, kad vok
74

juos dti yra gana nepatogu, nes raitosi, bjaurybs. Pakeliui juos gali sugadinti. Todl manau bus geriau, jei a juos duosiu per dr. Karvel, nes jis adjo pas mus netrukus vl pasimaiyti. Jei ir Tu tam pritari, tai man duok atitinkam pardym. Tiesa, yra dar viena puiki nuotrauka, kurios Tu negausi, nes padar fotografas tik vien per neapsiirjim, o antrukart nenorjau a jam lsti akis. Todl Tu paprayk Vid, kad ji, kai savas padarys, padaryt ir Tau nr.8 ir pasist. iaip pas mus iorj ta pati monotonika aplinka be joki didesni ar maesni digresij tai pilkumai pavairinti. Utat aname, ne vis akimis pastebimame gyvenime vyksta kai kas nauja, kartu ir baisaus. Pereit met gegus 22 d. ir i met kovo 24-27 d. ms lopys savyje talpino didel skausm, palyddamas minias mirtim kvepianius tolimus plotus. Tu mans praei biuletenio, pakartok kokioar Eltos", ar Lithuanian B". Svarbiausia siuniu Tau eil busiuk, prisimink juos priimdama kakur gyvenant Tavim. T. Skrupulas P. S. Nepamirk mano linkjim ir sveikinim poniai Vid. [Vidai]!
Juozas turjo ry per Lenkij. Kok, neinau. Jis naudojo ir mano sanatorijos ir Maryts ligonins, kur ji tuo metu dirbo Kanadoje, ad resus tam ryiui palaikyti. Tuo bdu jis inojo ir apie 1948 m. gegus 22 d. ir 1949 m. kovo 24-27 d. iveimus Sibir. Mano mama buvo irgi tomis dienomis iveta. Apie tai suinojau jau gy vendama New York'e tik 1956 m. po ilgo, trejus metus trukusio, iekojimo. (N. B. L.)

75

37
1949.5.25 Mano Brangus Niliuk, Dkoju Tau u Tavj i 5.21. Raai, kad jau kiniet esi panai. Tikiu, kad ivargino Tave i liga ne tik iki kinietiko geltonumo. Taiau tai dar negantina Tau prieastis man silyti pasiiekoti kitos. Man Tavyje gldint gro jokios gel tonligs ar juodligs nesugebs paliesti. Nematau reikalo todl n galvoti apie sau pritaikytinus senus kiniei pa proius. Gi kapituliuoti ryiausi tik tada, kai Tu to norsi. iandien dar nematau aikiai tam davini i Tavo puss. Toki nesant, lauksiu irykjant Tavo norams. Kas lieia Kasiulio parodos pasisekim, Tau tikrai ne galiau pasakyt.. A buvau kart, bet labai vlai, tai lan kytoj buvo maai. I kit nuomons dar nepatyriau. Man asmenikai jo dabartin tapyba pustinai patiko. ymu ionyki srovi taka, bet kasiulikumas paliks neidildomu. Siuniu Tau paskutines nuotraukas. Negatyvus per duodu Ddei, jis tiesiog nuve poniai V. [Vidai]. Palieku su nuoirdiausiais linkjimais pamesti ki nietik ivaizd ir glaudiu Tave kartai imtus kart prie savo lp T. Skrupulas

38
1949.5.26 Mano Brangus Auksei, vakar, Niliuk, jauiau vent savo sielojbuvau taip arti Tavs... Variau Tavo brangi laik storok kolekcij,
76

uklydau ir sustingau vilgsniu Tavoj nuotraukoj. Nebeinau mato, kur silyiau, kad kas nors ikeist bent trumpampusvalandiuimanj keturi sien ap link Tave. Nebesuprantu a Tavs, Niliuk! Nebegaliu sau si vaizduoti Tavojo pernelyg anktai rminto pasitenkinimo. Savo atuonioliktos dienos laike Tu raeiir skiri toliai nesugeba mus atskirti nuo laimingo jautimosi". Raai, kad Tau utenka to, k a Tau duodu!!! O a nesijauiu, Niliuk, laimingas. Jauiu kad Tu sunkokai dabar sergi. O a iuo Tau sunkiai pakeliamu laikotarpiu [...] n savo akimis Tavo brto veide skausmo pamatyt neturiu progos. Mano dvasi nis rpesnis, vargu, ar Tau padeda fizikai lengviau nugalti dabartinius negalavimus ir kanias. Kaip man iuo atveju jaustis laimingam ir kaip interpretuoti Tavo pasitenkinim manim tik tokiu?!!! Lengviau tai pergyveniau ir gal maiau dmesio ir rpesnio kreipiau, jei Tu btum ne Tu. Ieidamas i io mano nepaslankumo tako, gailiuosi, kad Tu tokia dievika gimei. Kodl negaljai sau leisti paveikti sugadintai aplinkai, kad nebtum sugebjus sutelkt tiek dvasini turt savyje, kuriems tada ir maiau sentiment reikt. Tikiu, kad Tu man visa duodi, k gali duoti, kas mane daro laiming. Bet neapkeniu kakuriuo atvilgiu savos pa dties, nes jauiuos nesugebs ir neturs slyg Tau tai duoti, k sau sakinja nepermaldaujamai irdis. itos gal nu veiktinos, bet nebandomos nuveikti klitys ir blankina mano laim. Sakau, kalta ir Tu, kad prideri daug reikalauti, kaltas ir a, kad, Tave toki surasdamas, nesugebu ir neturiu pro gos pasijausti laimingu. iuo laiku bt labai pravartu, kad Tu, Niliuk, btum pas mus Paryiuj, mat, netrukus baigsiu savo memuarus tvarkyt. Gi Tu greit raai!!! Sakysiinaudotojas, vl nori
77

mane darbu pajungti! Buiuoju Tave, Mano Isvajotas Auksei, ir lidnai lai mingas T. Skrupulas

39
1949.5.29 Mano Brangi Svajone, Tvirtinu Tavo odi gavim i 24 d. Kartu priimk prideram padk. Tu per daug rpinies savo tinginiavimais", Auksei. Jie tikrai neverti tokio dmesio, kok a iskaitau Tavo laike. Nemanau, kad Tavo Skrupulas gali kada sulaukti gdos ieinant i tinginiavim". Tikiuos, kad jis u abu atlaikys frontus, kaip ir Tu, Niliuk, nortum. Sis paskutinis, kaip ir daugelis kit buvusi, nepareikalauja drybsojimo keli par, o tik pasitenkinama pora valand. Todl, Niliuk, mans at siprayk sekaniam laike, kad idrsai pavadinti niekam ti kusiu. Gi pas Tavo kolegas tai neisiu, nes j nereikia niekad statyti kebli padt! Negi, prisipainus ligoniu, jie ne moks prirayti recepto ar nustatyti tinginiavimui" lai kotarp? Jiems duot usidirbt nelinks. Taip drsiai kalbti mane skatina labai puiki iandienin savijauta ir gera svei kata, kurios bent pus su mielu noru Tau atiduoiau, jei tai bt manoma. O kad Tu nepatari, ko man griebtis gavus slog, tai visad tokiu atveju igersiu js universalaus vais tojuodo jodo, kuris, rodos, po pilvo skaudjimo, yra pirmoje vietoje taikomas prie vairius persialdymus. Jei Tavo, Auk sei, nuomon nesutinka su visa eile mano pastam medik ioje srityje, parayk.
78

Dl t biuleteni tai tikra bda. Daktaras B. [Bakis] gau na tik du egzempliorius. J vienas paprastai jam priklauso, o kitas prof. Baltr. [Baltruaiiui]. Dabar mes p. Baltruaiio nuvagiant ir dedam krep, kur inai, kur ruoiams ga benti. Daugiau j nra galimybi gauti. Vienas i j buvo la bai domus (berods, Tu jo nespjai pamatyti), kur ispausdintos JAV kongresmen kalbos, pasakytos Vasario 16 d. proga. Dabar tos kalbos perspausdintos ms JAV pa siuntinybi biuletenyje. Gi anas Lithuanian Bulletin ieis tik po keli mnesi. Man nepatinka Dievo norai, jei jis tikrai Tau siunia ligas tik Tavai sielai igryninti. Jei Tau tas pavyks, tai man bus la bai gaila su Tavim skirtis, nes mano norai ir tenai siekia bti kartu. Argi bus grau, kai a, visas isiteps smala, prilipsiu, o Tu su aniuolais ventais Osana" trauksi? Pavydiu Tau, Auksei, ir plataus skaitymo. Ligi iol tik vien kit od man pataisydavai ('a la intymus), o po kurio laiko Tavo didelis apsiskaitymas gali man kas antr od tai syt. Didiausia mano baim yra ta, kad a, kaip maiau i silavins, tursiu rpintis mudviej daugiau kasdieniais rei kalais. Su vienais, kaip Dievas duos, bet bijausi piln mo tinos pareig! Raai, Niliuk, kad Tau mans trksta. Neapkeniu ir a savs vieno. Tikiuos t neapykant sutirpdyti, kai pasi matysim, tik dar truput" reik kentt. iuo metu a turiu kiekvien dien laikytis ten, kur dabar laikaus, nes to rei kalauja pirmi" reikalai. Tas ilgokai nesits, atsiras tarp. Be to, reikia ir santaup" prasimanyt. Matai, ms reikalams vos velkantis, mes valdiai daroms maiau doms, kas nei giamai atsiliepia ir kienms. iuo klausimu Tu visai drau gikai (kaip tarp mudviej visad turi bti) apviesk kiek vie na diena pas Tave kainuot su viebuiu ir valgiu, kiek kelias kainuot ir kt., kas man btina inoti. Be to turbt pas
79

Tave a negalsiu taip ilgai bti, kaip mudu tarms (apie 2 savaites), nes reikalai be mans taip ilgai neapsieis. Geriau, jei slygos leis, tai dukart sukombinuosiu. Diaugiuos, kad Tu adi greit nebti kiniete ir umirt t varginani lig. iandien su Dzikiu buvau Paryiaus mugj. Ji jau tsiasi kelias dienas. Eksponat tarpe labai daug domi dalyk. iuo metu pas mane, Auksei, sibrov ms mielas Pirlelis, kad j velniai. Taigi mane, besikaupiant rimtam laiko galui,iblako ir prao duoti ir jam kai k papeckioti. A sutikau, bet antroj pusj. Linkdamas nuoirdiai Tau, Brangi Niliuk, laims, siuniu aibes kart busiuk T. Skrupulas [...]
Kas tas juodas jodas neinau. Galbt Lietuvoje juokais gral", taip vadina? (N. B. L.)

40
1949.6.5 Mano Brangus Auksei, kart, kaip matai, a pasidariau ekonomiku ir dar stip rioj formoj. Atsiliepiu tik po dviej Tavo gana ilg laik. Dkoju Tau, Niliuk, kad savo 30-tos dienos galvosena man padedi susidoroti su dabartine mudviej padtimi, tai irdama i grynai patriotini ms udavini tako. Diaugiuos Tavim ir didiuojuos, kad Tu, Auksei, sutinki su tokia paira ir jos egzistencija. Tas man teikia didels pas pirties visokiuose pasiryimuose, nes matau ir jauiu, kad
80

Tu tam irdim ir protu pritari. Jei ir tragikai kada nors at sitiks su manim, tai a bsiu laimingas, inodamas, kad ir Tu pritarei ir leidai man atsisakyt mudviej emikosios laims. U tai, Niliuk, buiuoju Tave imtus kart ir glaudiuos prie Tavo sielos kiekviename ingsnyje. Vienkart lenkiuos prie Aukiausij, kad jis savo gailestingumu paalint visas utvaras, mus nuo laims skirianias. Dkui Dievui, kad Tu vl tautin savo ivaizd labiau pradjai garbinti negu geltonj. Dkoju Tau u informacijas paskutiniame laike. Tik man gda, kad Tavo irdel per anksti, Niliuk, sudrebjo, a dar neskubu (juo labiau po paskutini vyki). Atleisk, kad drstu Tau tai parayti, bet jau taip yra. Matai, iuo metu esu be galo uimtas. Veik n vien dien Paryius negali be Tavo meils apsieiti. Viena inokkai atvaiuosiu, Tau tursiu daug k papasakoti, nes dabar vedu reikalus su monmis, kurie ir Tavo tikr mam ne per seniai mat, tik gal ne kalbjo. Antra, kaip nujauti, p. Poniatovskis persikl gyventi alia Tavo Mindaugo. Su juo vl savaip nekuosi gana danai. Treia, pradjau susirainjim su p. Vaiiulaiiu (Ame rikoj). Jis su malonumu sutiko perirti mano memuar sti li ir kalb. Spaudia kuo skubiau atsisti: gi a dar nepilnai paruos. Tai toki, Mano Brangus Aukse, kliudymai mano greitam pas Tave pasirodymui. Lyg ir nenoriau iuo metu juos aplenkti, tikdamas Tava ir sava kantrybe. Be to, ir pinigin pus reik kaip reikiant susitvarkyt, nors tai antraeilio plano ir reikms reikalas. Tai turdama galvoj man atleisk, Ni liuk, u delsim. Be to, manau, kad ir Tau bus naudingiau ir maloniau su manim tada matytis, kai nejausiu sins grauimo, kad visk mets isprukau pas Tave, ne
81

laukdamas net pilnos ir isamios informacijos apie savuosius ten. Vakar paleidom abu tzus tolyn. Kas lieia j par sivetas nuotaikas, tenka pasakyti, jog politikai jos virija tiktsias, bet materialiai apsivyl. Gerb. prel. Krupaviius* siunia Tau per mane nuoirdiausius linkjimus. Nemaa su juo kalbjom ir apie Tave. A links prie nuomons, kad jis turt pakeisti Tv Kubili* atlikime tam tikros mu dviem funkcijos. Mat, T. K. yra mano prieas, nes stovi u Tavs nuo mans atskyrim! iuo leisk, Niliuk, atsisveikinti, Tavosios puss linkui persiuniant aib kariausi dvasini busiuk ir glbius manj Tau linkjim T. Skrupulas
Laike mintas Poniatovskis yra man neinomas. Mindaugas, mano jaunesnis brolis, mir Lietuvoje 1948 m. rugpjio 13 d. Tuo metu nebuvo aiki tikra jo mirties prieastis ir maniau, kad jis uvo, kaip ir daugelis jaun vyr, partizanaudamas. Tik po keleri met, ma mai grus i Sibiro, paaikjo, kad jis mirprie jos iveim nuo komplikacijos, susijusios su gimtu irdies votuvo nepa kankamumu ir inkst udegimo. Jis kartu su mama buvo ivetinj srauose. Kok ry tas Poniatovskis turjo su Juozu ir persiklimu gyventi alia Mindaugo", dabar neatsimenu. Tvas Kubilius, S.J., buvo Paryiuje lietuvi bendruomens ka pelionas, igelbjs i prancz nelaisvs daugel lietuvi, pa kliuvusi vokiei kariuomen, labai padjs lietuviams pabgliams, gyvenantiems Paryiuje, ne tik dvasikai, bet ir savo visokeriopa globa bei neretai juos pavalgydindamas. Maryt ir a buvome tarp t, kurioms jis danai alk apmalindavo, kol paios pradjome savarankikiau susitvarkyti. (N. B. L.)

82

41 1949.6.9 Mano Brangioji Niliuk, Jau kelios dienos, kai pasigendu Tavo gromatls. Pra dedu jaudintis, kad j negavimas nebt suritas su kokiais ymesniais Tavo sveikatls simptomais. Taip ijo, kad ir a jau ilgokai Tau neraiau. Tavo paskutin laik esu gavs tik i 6.1... Jei tame tarpe mane prisiminei ir paraei, tai ne gavau, arba apie Tave tenka susijaudinusiam galvoti. Ms padangj lyg ir nieko naujo, be itisos eils pirmini reikal" klapat. Jau i pereito laiko matei, kokis Tavo Skrupulas niekam tiks, kad net kelionei slyg klausia ne maiau kaip mnes prie vaiavim. U tai galsi nubaust, a sutiksiu.

[...]
Paskutinis Tavo ilgas neatsiliepimas man kelia daug rpesio. Baiminuos, kad Tau kas nesikomplikuot, Mano Auksei, ir nepridengt ms dien lidesio ir nelaimi ydu. Noriu tikti, kad taip baisiai nra, kaip man vaidenasUtinam falsus vates sim"*, bent savo nujautime! [..] Beje, pereit kart Tau umirau perduoti linkjimus nuo ponios Galdikiens. Juos ji siunt kartu su prel Kru paviium, bet mano isiblakymas j nustelb ir tik dabar persiuniu jos nuoirdum ir prisiriim Tau. Tad atsiliepk, Mano Auksei, ir, jei nra pagrindo, neleisk man skendti jaudinaniuose nujautimuose. Jei turi pagrindo pykti, tai ir vl bk atvira, ir parayk. Su imtais ilgesio busiuk ir nuoirdiausi linkjim, tariu SudievT. Skrupulas
83

42
1949.6.12 Mano Brangus Niliuk, Diaugiuos, kad Tu atsiliepei, nors tik lygiai u savaits po priepaskutinio laiko. Mano nerimastis buvo be reikalo. Kaip giries, dkui Dievui, vis darai didesn paang. Nors man priekaitauji, kad savo elgsena sudarau Tau spd, jog linkstu ekonomikum, bet ne kitaip ir su Ta vim, Niliuk. Ir Tu ikentei savait man neraius, matyt, kad taip pat ekonominies! Tik prieastys man neinomos. inoma, ekonomiku bti neblogai! Nespjauiau n a, jei pasitaikyt proga suiupti apiuopiamesn sumel. Manau, kad ir Tu, Auksei, tam pritartumei. Tik prog nesimato. Kaip visk mudutaip ir i problem paliksim ateities die noms. Dar negavs, o jau i anksto skubu su gilia padka mielai vogerklei. Pasirodo, ji mans nepamirta, nors a dar ne turiu pilno mogaus normalaus statuso, ir ada man atsisti j pirmj diugi gyvenimo ingsni nuotrauk. Neinau, Niliuk, kuo jai atsirevanuoti, panaios mes dar neturim. [...] iaip ms padangj nieko diuginanio. Ir tai, k pa vyksta pasiekti nuolatiniu trisu ir darbo pastangomis, taip pat nra diugu, nes tai tik atvrimas nauj galimybi i ariau painti an baisi ms tragedij, stebim ir vyks tani trij milijon aarot ir piln nevilties aki. Dkui Dievui, kad jauiuosi nestovs nuoalyje an grumtyni ir kad jau ir galingieji, pastebj nelinkstanias ms trispalves prie pavergj, nebelieka toliau abejingi, bet susimsto ir pradeda sau kalti galvas, jog ir mes verti laisvs. Tas mus paskatina dar labiau sukrusti. Neretai, Niliuk, kai paskstu Tavam ilgesy, negaliu su84

prasti, kodl mudviem likimas nebuvo palankuspirma jis mus dvasikai surio, o paskui atskyr fiziniais toliais taip neskaitlingas mudviej dienas. Gyvenimas mudviem pasi rod perdaug pavydulingas, o jo didesn turinio dalistik ilgesio kanios. Gal ir gerai, bet tik bijau, kad galimas to buljimas nebt pakirstas moraliniu sulugimu apsivylimu ivis laime. Tu man siunti linkjimus, Auksei, neumirti ir intencij prirayt. Noriu ir a Tau j sisdamas priminti intencijas, tik ne jokiems niekalams, bet Taviem kuo greiiau ir spalv ilyginti, ir kiliukus atgriebti, ko dar n nepradjai. irk, Brangus Auksei, kad Tavo vyras, rads Tave plunksnos svo rio, Tavim neapsivilt, niekindamas Tavj med. [me dicinin] ston. Priimk, Mano Miela, imtus ilgesio busiuk ir linkjimus mudviej laimei Tavyje T. Skrupulas

43
1949. 6. 15 Mano Brangi Svajone, Numets raomj mainl on su kakuriuo neiimtu memuar puslapiu, jauiuos laimingas, galdamas ias paskutines paros minutes ubaigti su Tavim. Jauiu, kad mano irdis praos Tau ir daug, ir gilaus rayti, bet prie Tave, ir prie j a atsipraysiu, to nesu gebdamas padaryti. Vis dien, taisydamas labai ali savo juodrat, jauiuosi su sunkia galva (be to, raymui jos nie kad lengvos neturjau). iandien Paryiaus padangje blakos dks vjas. Ti
85

kiuos, kad jis man pasitarnaus, bent ios valandos laisvas nuo dienos darb mintis nune Tavj H-te Savoie De partament ir jungs su Tavomis, perduodamas mano dvasi nio ilgesio skund Tau, Mano irdie, Niliuk. Tegul buiuoja jis Tavo dar nemigus veid u mane ir padaro mane lai mingu. Ir jis yra Krjo rankos padaras, tegul jis bna vergu, kaip daug kas ij i Aukiausiojo, ms laimei. Pirmadien gavau Tavo gromatl i 11. Padkai siuniu iame voke trylika busiuk. Jei kokio vieno nerasi, mintyk, Niliuk, kad jis Judo keliais ikeliavo. Klausi, Niliuk, kas Jonikiui, kad nerao. inai, kad ms bdos ir vargai standiai riasi. Jei Tau nerao (turbt norjai pasakyt, kad danai nerao), tai turbt kitiems daug rao. Mat pai sunkiausi ir pai juodiausi kovos nat vis velkam toki aliapkiai. Nereikia stebtis, kad danai pasiro dom atal ir taip mums artimiems monms. Prisimink mano padt, kad ir su vogerkle. Manai, kad a jai neno riau parayt? O rask Pati atsakym, ar turiu laiko ir ar ga liu? Be to, mes faktikai ir pasidarom nemandags, nes san tykius su civilio gyvenimo draugais labai maa dmesio kreipiam, nors to niekad Tu nuo Jonikio nesulauksi. Jis yra Pragiedruliuose" djs puik straipsn. Gaila, kad lig iol ne tik kad Tau jo negaliu perduoti, bet dar n pats ne suspjau matyti. I palps vieum nesiruoiu ilsti. Su p. Galdikiene* turjau susieiti kontakt dl prel. Krupaviiaus elgsenos. Matai, jis nepraleido veik n vienos dienos ia be mans. O viena diena buvo tokia, kad ir p. G. ms kompanij padi dino ligi trijuls. Ji nesiorientuoja, kad a ia nuolatinis gy ventojas, bet nudaviau, kad ia atsiradau dl bos pa sirodymo. Ji suprato, kad a pas Tave vaiuoju!!! Todl ir linkjimus perdav. Kur memuarai bus leidiami, dar neaiku. Vedu su
86

sirainjim, zonduodamas slygas. Leisiu ten, kur matysiu daugiau pelno. Prie akis darbo dar apstokai. Matai ilgoki gaunas. Jei nereiks cenzruojant apkarpyt, tai sieks apie 500 romaninio formato puslapi. Sbrai ir Pirlelis laikos po senovei ir siunia Tau linkjimus. Mans Tau reikt tiktis sulaukt apie 10 liepos, jei rei kalai datos nepastumt vien ar kit pus. O tas gali bti. Todl bt geriau, kad a inoiau, kada Tave gali kiti uimti, kada pagal galimybes ir a galiau laviruoti ar prisi taikyti. Bet perspju, kad galiu bti gana priklauss ir nuo savo dat.
[...]

Kas lieia Gerb. prel. [Krupavii] juodu ant balto idjim, tai truput taip, o truput ne! Ilgos ir gausios mu dviej kartu praleistos valandos prived prie vairi tem. Jis gi nujauia, kad Tu nesi man svetima, ar tarp eils sim patij simpatija. Jis net Tave man vadina ne kitaip, o mona". O Tu, Niliuk, mane jau suspjai painti, a tokiais atvejais nesiimu gynybos, o tik sustiprinu piliei galvosen ta linkme. Tas pat atsitiko ir su Gerb. prel. K. Prijom prie to, kad jis pusiau juokais pasil sulibavoti telefonu, o po to jau rimtai aikino, kad toks libas egzistuojs... Padaryk Pati reikiamas ivadas. Jis mane apviet ir apie Tavo tvelius. odiu, man susidar spdis, kad jis mudu trak tuoja ne kaip mane ir Tave, bet kaip mudu abu kartu! itokia susidarius padtis ir buvo prieastimi, kad a Tau paraiau apie reikal mon pre* [kun.Kubili] pakeisti Gerb. prel. Krupaviium. Pereit sekmadien vyko nauji rinkimai L. S. D. val dyb. Kaip girdjau, p. B. [Bakien] perrinkta vl pir mininke. Kiti nariaidaugiausia ms sparno, tarp j net du su sutanom.
87

Laukiu Tavo mielo laikelio ir, prie uknarkdamas, pa puoiu ios dienos uuobaig, savo dvasioje skenddamas tkstaniais Tau busiuk ir linkdamas fizins itverms prie Tave bepuldinjanias negeroves. Kartai buiuoju T. Skrupulas
* Laike minimas mon pre" yra Tvas Kubilius. Prancz kalboje vienuoliai paprastai vadinami mon pre". (N.B.L.)

44
1949.6.17 Mano Niliuk, Latre, Tavo laikas i 14 man duoda suprasti, kad a turiu pasi ruoti dideliems keliaklupsiavimams prie Tave, kai atvaiuosiu, jei ir toliau taip mano laikus komentuosi. Mano paadais baigt su visom buvusiom kvailystm Tu netiki, kaip pasirodo, ir mane kaltini mano netikjimu Tavim. itoki Tavo umetimai mane padar daugkart nelaimingesni, negu kokiu a djaus viename laike, kalbdamas apie ap sivylim laime. Mano inojimas, kad vienkart mums teks skirtis, dar nepaalina maudulio, dabar sibrovusio mudviej tarp. Yra skirtumas ryje prieasi, dl kuri tenka umirti savo laim. Jos daniausiai bna pasiimamos savanorikai, laisva valia siekiant vento tikslo. Dabartiniu atveju ne manau, kad Tu btum savanorikai pasirinkus TBC" ir kad ja kas nors bt pasiekiama. is skirtumas prieasi ms atsiskyrimui ir priveria nevienodai pergyventi ir pakelti mano ilges Tau dabar.
88

Be to, atleisk, Niliuk, kad a pasirodiau toks grubus. Tu, ventai tikiu, buvai be galo nukamuota, o a tuo tarpu pradjau Tau imetinti dl suretinimo laik. ia kaltinu ne vien save. Dal kalts bandysiu ir Tau prisegti. Tu turi nuo lat tendencijos ne tik prie mane, bet ir prie daug k, mainti savo turim nuovarg arba ivis jo jokio nepri sipainti. Ir kart kiekvienas Tavo laikas mane norjo tikinti, kad Tu net rimtas ligonis nesi! Mgiau, kad man ne tik kad nemaintum savo varg ir savo kani, bet, prieingai, kad jas dar perdtum. Matai a esu tokis, kad net ir dideles mogaus nelaimes velgiu pro humoristo ir at buklio akinius, gi Tavo atveju niekad nenoriau toki padt pakliti, kaip kad ir dabar atsidriau. Ms laimei a niekad nepaliksiu abejingas (inoma, at eity). O mano linkjimai mudviej laimei Tavyje nieko ben dro neturi su nepasitikjimu Tavimi. Linkjimai lieka linkjimais, bet ne abejonmis. Laim Tavyje [sakydamas] turjau galvoje ne k kita, o tik Tavo sveikatl, kuri neap einamai ateityje savo tonu prisids prie mudviej laims ko loringumo. Kam Tu, Niliuk, tai subanalini net ligi kakokio nepasitikjimo. Tave utikrinu, kad Tu falsus vates fuiste"*. Diaugiuos, kad, kaip raai, vl grti pusiausvyr tas, be abejo, yra mano laim. Dovanok, kad Tau tokiu tonu atsakau Tavj laik, nes ir Tavasis man atrodo gana piktu. kart Tau linkiu man palankiau komentuoti mano min tis, kitaip a suprasiu, kad geriau man nieko nerayt, nes ne sugebu, o savo laims trupinti Tavaisiais abejojimais a ne noriau. Priimk keliskart daugiau busiuk negu esi pratusi gau ti, Mano Brangus Auksei, gal tsyk mano paang matysi T. Skrupulas
89

45
1949.6.19 Mano Brangus Auksei, iandien su Dzikiu kartu buvom iklyd pasivaikioti. Bevandravodami pasiekm net Tavo, turbt tui, re zidencij. Tavasis boulevard'as* tikrai puikus. O gal dl to, kad Tavo? Tykus vakaras skendjo tvarkingai apkarpyt katan prieglobstyje. J lapuose telksi tokia turtinga aluma, kokia tik birelis gali diaugtis. Kain su kokiom dmom ir nuotaikom tenai prie j vaikioja Tavo eiminink,- pagalvojau. Gal jos skausmas svaresnis negu an liep aluma, migdanti vakarui. Vis savait pratupjs, niekur n nosies neikis, po valandos marruto jauiuosi lyg atsigavs. Diaugiuosi, kad suviliojo vietovs, Tave primenanios. Prie savo darbo sdjau ir iandien. Neseniai 250-j puslap. Sakysi, Niliuk, kad ventadarbis. Ne! Tik daug kas veria paskubti. Tarp j [veriani prieasi] ir Tu esi su savuoju ilgesiu Tau ir man. iaip ms padangj nieko naujo. Ne kain k a galiu ir inoti. inai, mano aplinka yra be galo siaura. Ne man inoti Tave dominanias naujienas. Tikiu, kad Tu turi kit paryietik korespondent, kurie apie tai Tave informuoja..

[...]
Prie akis numatomas balius pas mano draugelius tribliuotos varduvs (Jonas+Jonas+Petras). Tikiuos, kad gal pavyks prigriebti tavorius, nors menka aarle sulapinti itrokusi koser. O jau, inai, Niliuk, seniai buvo monikai isigerta, lyg ir ima pagunda ilaikyti pijok tradi cijas. [...] Priede siuniu paskutinij nuotrauk. Kiek prisimenu,
90

dar keli nuotrauk nepadariau, nes sunaikinau negatyv. U tai atleisk, kad negaliu Tavo noro ipildyti. Ir galui Tave, Mano Brangus Auksei, buiuoju kartai imtus kart, nepamirdamas linkjim, kuriuos Tu Pati renkies T. Skrupulas

46
1949.6.22 Mano Brangus Auksei, iandien gavau Tavo gromatl i 21,. o dar neap siirjau, kad neatsaks 17. Susigraudinau ir visk pastms al lipdau link Tavs por odeli. Klaidina Tave Tavi sapnai, Auksei. Kaip matai, Indij" dar nesirengiu, o, kai rengsiuos, tai ir anie spdiai nesugebs man idildyti Tavim domjimosi. [...] Savo atvaiavimo dat dabar labiau precizuoti bt kiek per rizikinga. Tikiu, jog ji bus apytikr nurodytaigal trejet dien usivilks? T inosiu tik prie pat ivaiuodamas. iuo metu apsisprends bti pas Tave apie savait. Taiau gali taip atsitikti, kad mane skubs reikalai gali ir anksiau ikviesti. Noriu tikt, kad tuo metu j gal nepasitaikys. Tiesa, [...] gal malontum man parayti, kur man pirkti bilietus ir i kurios stoties ssti? Ar reikia kur nors perssti? Kaip galu tinai ten Tavo miestel pasiekti? Jei Tavs tai neapsunkins, parayk. Mat a nenoriu ia vietoj pas niek iais reikalais klausti paaikinim. iuo metu esu ymiai paengs pranczskam lieuvy, tad pats visur apsieisiu be kit pa galbosiimtis tik Tavai.
91

Pragiedruli" jau man nereik, nes gavau i p. B. [Bakiens] Jonikio [J. Pajaujo] Kavalkos Valentino skripk". Reikianeapsirikai! Be reikalo jaudinies, Niliuk, kad keverzoji". Ne kitaip ir a darau. Visad, laik paras, jauiu gd, kad neapsieinu be ibraukym, pataisym... Bet umerkiu akis ir grdu vok. inau ir taip, kad man u tai atleisi, tai n neskubu at siprainti. Manau, kad mudu nesam dideli popieriaus ar raalo garbintojai, kad kreiptume didelio tai dmesio. Ka daise mano tvikj flirtavo gana sunokusi sodiei pora. Paflirtav apie metus, persiskyr vien dl to, kad jaunasis, turbt i ekonomikumo, pasiunt suadtinei laik rudam voke. Jie mat buvo dideli adoruotojai rato"; berods, ir po triklas buvo baig. Mums, manau, tokia ar panai prieastis bus per menka skyryboms! Prisipaink, k Tau turiau lauktuvi atveti! iuomi ir ubaigsiu [...] ir vl papsdamas Tavojon pusn velniai beplasnojani busiuk debesis T. Skrupulas P. S. Nepamirk poni V. [Vid] aprpinti manais linkjimais. T. J.

47
1949.6.26 Mano Brangus Auksei, Risia ritasi dienos mano palpse. Nors jos turt iuo metu, kai vis artja diena, kada a Tave vl pamatysiu, bti be galo ilgos. Bet, kada esu prie tai uplanavs ubaigti vis
92

karusel reikal, tai taip ir atrodo tokios lakios. Praia sa vait ir n nejunti; pasigendi, kad maa padaryta, kad maa pragrauta tas klii kalnas, nuolat stovs prie ms darbo barus. Kartais net dingteli mintis, jog gal nespsiu numatyto ubaigt prie ivaiuodamas. Nerimastaujuos, kad vl ne reikt kiek nukelti. Nors is mano pasirinktas laikas, atrodo, turt bti man pats tinkamiausiaslabiausiai laisvas. Prie por dien Jonines suventm. Prie bonkels kitos svaigij ir kasdienin nuotaik idrsom pakeisti links mesne. Kol buvo svei, tai kiek ramesni atrodm. Jiems ijus, net dainuot usigeidm. Trukteljom keliolika par tizanik, o paskui net ir bliuznierstv nelenkm. inai latr kompanija. Perdaviau chebrai Tavo sveikinimus. Jie dideliai dkoja ir Ursas apgailestauja, kad Tu, negaldama dalyvauti, nu vagi ms vakarui paondnum". Vis tai t mudviej nuo lat kartojam ateities skol katil.[...] iaip pas mus nieko ypatingo. Neturdamas slyg, ne kantriai laukiu atostog pas Tave. Noriau bent tam keletui dien visa umirti ir Tavo sukurtoj jaukumoj pailsti. Ne labai tikiu tik ar tai jau man ir pavyks visus anuos rpesnius bent tam trumpam laikotarpiui primirti. Jonikis man rao, kad ada greit atostog gauti. Manau, kad tada jis patenkins ir Tavo norus laikais. I anksto kambariu man nesirpink, Niliuk; negi ten taip jau striuka su jais, kad atvyks negaliau gauti? Be to, tuo atveju, kai jau bus reikalas iekoti, tai reikia mutis ant pai kukliausi. Bet a pats manau apsirpint ir susirast, kam Tau vargintis? Paeriu naujus debesis busiuk ir linkjim T. Skrupulas
93

48
1949.6.30 Mano Brangi Svajone, Labiau negu kitados a iandien turiu teis vartoti Tau, Niliuk, tok kriptonim. Jei klausi prieasi tam, tai gausi atsakym, kad atsiranda davini, kurie daug k padaro tik Svajone, kart turiu galvoje mudviej pasimatym. Ne links pirma laiko nusiminti, bet iandien jau yra duomen, kad gali atsirasti prieasi man liepos deimt nebti lai mingam. Yra reikal, kuriems atitinkama prasme neisisprendus, a negaliu n kelioms dienoms palikti savo nuolatin gyvenimo viet. Jei tie reikalai nepasitvarkys iki mano numatyto laiko, tai savo ilges teks pratsti.

[...]
Turiu Tave, Niliuk, ir vien tarnybin reikal. Noriu Tavs paprayti, kad Tu sutiktum i savo rezidencijos man persisti laikus Lenkij ir eventualiai i ten gautus per sisti man. A Tau persisiau visa dvigubuos vokuos, o Tavo jau reikalas bt juos mesti pato dut Tavoj sana torijoj ir t. t. Ekspeditoriaus adresu nurodyiau Tavo. Jei Tu man duosi sutikim, tai tada a ryiuosi Tave apsunkinti. Laukiu atsakymo! Turk galvoje, kad laikus gali tikrinti lenk saugumas, tad, ar nekenks Tavo pavards idavimas? Gal kartais gali duoti kitos draugs pavard? Gal tos ad vokats? Tavo dd vis dar nepasirodo? Galop griebiuosi sukelt audras ir jas kinkyti per gabenimui manj Tau busiuk. kart j brys susideda i 333. Tavo Skrupulas P. S. Visiems linkjimai ir Tau mane greit pamatyt.
94

49
1949.6.30 Mano Brangi Niliuk, Vos iandien suspjau Tau isisti vien laik, tuoj po pusvalandio mane pasiek Tavasis i 6.28, juosdamas Tavo, Tavo artimj ir kartu mano gyvenimo dienas gedulo ydu. Liddamas kartu su Tavim ir Tavo artimaisiais, reikiu giliausius uuojautos odius Tau ir jiems dl brangaus a. a. Mindio [Mindaugo ] ugsimo. Kiekviena diena, idrstanti praskleisti an plieno udang, dengiani pasaulio akis nuo ms tautos did vyri kapinyno, visad mus skandina neturiniame rib skausme. Kada gi patiks Viepaiui ubaigti ant kryiaus kalamas lietuvi tautos kanias? Raminkis, Mano Brangi Niliuk, atjusio skausmo va landose Aukiausias daniau mgsta ms gyvenim ipuoti kaniomis, negu j upildyti trapiu diaugsmu. Atmink kentdama, jog esi ne viena. Kartu su Tavim panaiame niriame skausme skendi ilgos tkstantins ms tautos gretos... O is neamas irdyse skausmas nesu geba stebukladario mosteljimu sustabdyti ms auganius auk skaiius. Tikkim, kad ms broli ir seser kraujas bus tra at eities kartoms. Tikkim, kad jis pads atgimti suvrjusiam mogui, su pergals vliava iekaniam tiesos kritusi did vyri kaul likuiuose. Kartai, kartai buiuoju Tavo aaras Tavo Juozas
inia apie mano brolio Mindaugo mirt mane pasiek i Tueringijos per vien po karo Lietuvoje usilikusi vokiet, kuri mano mama

95

apgyn nuo bado ir laikinai pas save priglaud. (N. B. L.)

50
1949.7.2 Mano Brangioji Niliuk, Jauiu, kad is etadienis Tau yra daug lidnesnis, negu daugelis prajusi. Palieku ir a su Tavim, bent mintimis stebdamas Tave, lidesiu parimusi. Lengviau bus aplink nugalti, kai tiksim, kad gyvenimo kelio mozaika maiausiai priklauso nuo ms pai. Tas, kas rdo pasaul, kas j padaro nepaprasto diaugs mo ir groio, i to paties rank yra dalijamos ir ms li desio dienos. Kain kodl Dievui patiko ir ms eroj matyti lietuvi taut ygiuojani per gyvenim su biblinmis kaniomis? Ir, kai atsigrti praeitu keliu atgal, pradedi nuogstautigal jau per daug auk pareikalavo mums skirta misija? Ne kart tenka suabejoti, ar pakaks auk, kol audros dkstanios ms tvikj pails ir pasitrauks. Prie por dien gavau laik i p. Poniatovskio. Jis rao, kad vargu, ar rasiu kur nors palikt veid. Giltin puikiai dirba. I p.p.B. [Baki] girdjau, kad Tvas Liuima* ivaiuoja atostog link Tavo buveins. Kaip jie nekjo, tai jis ir Tave, Niliuk, ada aplankyt. Kaip bus su mano apsilankymu, dar neaiku. Gal kartais nepasiliksiu melagiu. Tu, Mano Niliuk, mans niekad niekur nelauk, a pats, jei atvaiuosiu, tai Tave surasiu. Bet paadu, jei spsiu, tai ivaiuodamas paraysiu. Bet gali taip bti, kad galiu nespti parayti, jei nugaliau klitis paskutiniu momentu. Bendrai manau ivaiuoti i ia penktadien va
96

kare. Betjei nebsiu sutrukdytas!!! Rayk, mano Brangi, kaip Tau vyksta nugalti dien nirum? Noriau a jas u Tave kentti, nes jau esu priprats" anokioms nuotaikoms, jei i viso galima prie j priprasti". Buiuoju Tave sava irdim daug kart ir linkiu pra giedrjanio dangaus Tavo Juozis
Tvas Antanas Liuima, S.J., teologas, profesorius Gregoriana Uni versiteto Romoje, Lietuvi Katalik Mokslo Akademijos pir mininkas, yra ms eimos giminaitis i tvelio puss. Jis mane aplank sanatorijoje. (N. B. L.)

51
1949.7.6 Mano Brangi Niliuk, Vl pasiekiau, pasigirsiu, ekonomikumo rekord, Tau atsakydamas i karto net tris laikus. Gera, kad Tu esi man be galo atlaidi, tai n man paiam nereikia daug sielotis, kad gal Tu jau laikai paruous prie mane suraukt kakt. Turbt, kad biau galim padars tikru. Tai bt buv tik paskutin akimirk. Prie itokios padties, kada pas Tave atkyla p. Baltruaitien, inoma, a negaliu rodytis. Mano numatyto laiko kelionei padarytos klitys i p. Baltr. gal net mano bus nepeiktinos ta prasme, kad a kart buvau pa sirys rizikuoti per anksti ivykdamas kai kuriais reikalais. Dabar gal jie isisprs prie ikylant pas Tave. Taiau, itaip reikalams susiklosius, mano buvojimas pas Tave kiek su trumps, nes 18-19-t btinai tursiu bti vl Paryiuj. Ma
97

nau pas Tave pasirodyti treiadien ar ketvirtadien ir pra dingti pirmadien. Taiau ir kart palieka slygins klitys. Tu, Auksei, manau ligi tol p. Baltruaitien jau bsi ileidus. Jei matytum, kad ji ada ilgiau udelsti, tada man skubiai rayk. Kit laikotarp, ilgesn, man pasirinkti neieina. O gal kartais galsiu ir vl kada nors, jei usiliksiu kiek ilgiau ne keits padangi. Kadangi man raai, kad jsik tvarka reikalauja, kad reikia i anksto praneti apie atvaiavimus, tai savo se kaniame laike bandysiu precizuoti ar vien, ar kit dien i viruj pamint. Laik mamai, inoma, kad bandyk parayti. Jai inojimas nors t apie jus, daug palengvins nugalti dien sunkum.[...] Kartai buiuoju imtus kart. T. Juozis

52
1949.7.11 Mano Brangi Niliuk, Dkoju u vis eil laik ir juose Tav nuotaik. Atleisk, kad nebeturiu laiko iandien Tau juos atsakyt, nes daugyb reikal man ivagia iki minuts laik. Noriu visa kol ivaiuosiu sutvarkyti, kad i niekur nesusilaukiau umetim. Manau, kad antra diena, mano laike nurodyta, bus mudviej abiej. Lauk skubiai kito laiko ar telegramos, kur tiksliai inosi, kada pasirodau. Matai, taip reikalai klostosi, kad ligi paskutinio mo
98

mento vis bus kas veiktina. Atleisk u tok laik ir lauk kito. Kartai, kartai buiuoju T. Juozis

53
1949.7.18 Mano Brangi Svajone, Tavo linkjim palydtas, jau tupiu Paryiuje. Dvylikos valand taip monotoniki traukinio rat diai atskyr mano keturi dien diaugsmu ir laime perpildytas aki mirkas, dar iandien nenuvokiant kuriam laikui, keliais imtais kilometr. Tik keliasdeimt metr nuo Sanatorijos atitols, pilnai pajutau i Tavs patirtos laims alsavimus ir t keturi dien nesiderinamum su kasdienine aplinka. O, kaip norjau dar bent trumpai akimirkai isibrauti i t mano ke liasdeimties moni minios ir vl sugrti pas Tave, Mano Gyvenimo Saule, klajoti granitu stingstaniais vyzdiais po anas akim nepasiekiamas amino sniego tolymes, dviese pa justi vienaneatidaloma. Taiau Tau, Aukse, yra inoma mano neitikimyb. Savo siel paliks klajoti puikiuos Krjo rank sutvertuos kalnagbriuos, a privaljau skubti su meile tristi savo pirmajai numyltai. Vis keli jauiau vis labiau ir labiau kakokios kur tumos slegiam siel. Kurtumos, kuri buvo labai ir labai ne gailestinga. Kodl, Niliuk, laim yra taip sunkiai pasiekiama; gal tik todl, kad ji laime vadinas? [...] Kelion atgal buvo maiau fizikai varginanti negu pas
99

Tave keliaujant. Kelet kart sugebjau ir akis sumerkti. Kup buvom tik eiese. Tarp j dvi jaunos poros, kurioms ir vaiuoti pavydjau. Buvau bebands atsigulti, bet nieko neijo. Tikiuosi to malonumo susilaukti tik vakare. Dabar Tau, irdie, ispaudiau kelis odius ir eisiu dairytis pirmos monos rpesi ir varg. Dkoju tkstanius kart u suteikt prog man su Ta vim pabuvoti ir, jausdamasis su Tavim, siuniu eiles mano meils busiuk T. Juozis

54
1949.7.19 Mano Brangioji Nijole, Manau, kad Tu jau gavai mano vien laik, rayt vakar dar nesuspjusio atsigauti nuo Tavo kerinios aplinkos. Kaip matai, Auksei, vagi ir iandien Tu mane nuo mano pirmos meilus", nuolat uburdama Tavimi mano mintis, ivogdama mano jausmus. Jau suspjau vl sijungti j senas darbo ves. Jauiu Tau didel padk, nes tikrai esu daug darbingesnis negu kad buvau prie ivykdamas. Ir dvasikai, ir fizikai labai su stiprjau. Tikiuosi, ne tik atidirbti u pas Tave praleist laik, bet manau ir viryti (stalinietikai galvojant) nu sistatytas normas ir terminus. Rayk man, Niliuk, kaip Tu laikaisi? Ar per daug Tavs nenuvargino mano buvojimai? Su dideliu nekantrumu lau kiu Tavo laiko. [...] 100

Gale pajusk, Niliuk, kad negaliu atsisveikinti su pas kutinmis aminyb keliaujaniomis paros valandomis, ne pabuvojs su Tavim. Buiuoju Tave tkstanius kart, galbt jau snaudiani an kaln papdj; o taip noriau Tave susapnuoti inakt, kad ir besibarani T. Juozis

55
1949.7.22 Mano Brangi Svajone, Vakar gavau Tavo taip malon man laik. Sunku, Ni liuk, apsakyti, koks jis man yra mielas, juk tai viskas, kas yra tarp mudviej apiuopiamo, be t itis valand dvasinio mudviej nepertraukiamo bendravimo. Dkoju, Niliuk, kad, busiukais papuous, siunti savo siel. Tikiu, kad junti, jog jos abimudviejtno nuolat surizg. Meldiaus kadais alia Tavs, kad tai, kas dabar mums yra nedaloma, patikt Krjui mumyse amiams knyti; miela palikus i intencija kasdien man ir ia. O kaip norts, kad mudviej laim ilgai nepainot trapaus purpuro prigimties. Po io mudviej susitikimo a labiau pasilikau su Tavimi negu ligi tol. Nepalieku nei sapn formoj n vienai nakiai be Tavs. Ir i akimirk, nusigrus nuo dienos darb ir iblsus btam triukmui, a vl jauiuos be galo laimingas visa siela skrisdamas Tave, Mano Meils Karalaite. Sapnuok saldiai, buiuojama dangaus mlyns skliaut, glamonjama pro at viras duris smukusio kaln vjelio. Tos meils a Tau nepa vydiu, nes jauiu Tavo saldius alsavimus ir mano daliai skirtus. A esu laimingas.

101

Vakar suinojau, kad Tavo Dd yra pas mus Paryiuje. Vakare turjau progos ir susitikt. Jis ia buvos ligi an tradienio. Rytoj, rodos, kartu praleisim ilgesn laiko tarp. I jo suinojau staigmenVida su vyru jau pereit sek madien iplauk Australij. Buvusios klitys paalintos. J tikriausiai nesuspjo pasiekti n mudviej sudtin gro matl. [...] Brangus Dd ada Tave, Miela Svajone, aplankyti. Gal tai padarys su visa familija. Paskutiniu metu, jo paties odiais, jam gana puikiai einasi. Buvusios materialins pro blemos tiesiog neegzistuoja. Dd apsisprends bet kuriuo atveju i Europos kon tinento kitur nesibaladoti. Kaip Tau su sveikatle einas? Priimk ir mano besikankinani siel savo jaukiame prie globstyje ir nurink nuo jos tkstanius mano Tau, irdie, siuniam busiuk. T. Juozis

56
1949.7.25 Mano Brangus Auksei, Pirmais odiais meldiu Tave atleidimo, kad taip ilgai neprisirengiau parayti. Rodos, gyveni kaip Dangaus pauktis plikas, bet, kai reikia persikraustyti, tai balasto su sidaro gana nemenkai. Raau Tau, Niliuk, kart jau i naujos gtos. Giliai mane sujaudino Tavi neaikumai su securit so ciale"*. itokiuose dabartiniuose susidaraniuose reikaluose

102

a matau savo bejgikum Tau padti. Vargu, ar sivaizduoji, Niliuk, kaip a tai sunkiai pergyvenu. Juk it reikal gantinas nesusitvarkymas yra mano ir mudviej lai mei stabdis. Apie ias susidaranias Tavo komplikacijas kalbjau su Tavo Dde. inoma, jis tai prim su dideliu su sijaudinimu. Kalbjau ne tam, kad jis tik tai inot, bet, Tavo numatytais bdais reikalams neisisprendus, gal jis jaust vienoki ar kitoki pareig pats asmenikai Tau padti. iai temai prog suradau tada, kai jis gyrsi paskutiniais savo biznio dideliais pasisekimais. Nedaviau jam suprast, kad a praau, ar k, bet leidau tik jam paiam apie Tave galvoti. inai, a ir dar dabar aikiai neduodu jiems apie mudu su sivokti. Niliuk, man rodos, kad paskutiniu atveju Tu turtum pati jam parayti. Jis dabar labai gerai laikosi. Ateity kaip nors susitvarkysim. Raai man, kad vl jautiesi labai slegianiai. Manau, kad tai Tavi nujautimaiponios Vidos iklydimu, pas Tave vie tiniai nesklandumai neabejotinai prisideda prie Tau at sirandanios krizs. Laikykis, Auksei, nes negi mudu visa nenugalsim? Kaip matai, paras pus laiko, buvau pertrauktas. Kur sai kalti. iandien pirm dien, sakyiau, tikrai vienuolikai pra leidiu naujame savo lizde. Kambarys gana neblogas erdvus, su telefonu, virtuve, liftu ir kt. Radau didel ne tvark, mat, mano efas nemgs tvarkos, tad iuklikur tik nori. Pamau susitvarkysiu. Pjauna ir mane vienuma, Ni liuk; pirma dar nors su sbrais parapaliodavau, bet dabar tai jaukaip atsiskyrlis. Bijau umirt kalbt lietuvikai. Tavo laikai, kuriuose matau Tavo siel, mane jaudinaniai padaro laiming. Su mudviej bendru laiku gali tikrai bti deifravim. Tikiu, kad grs Dd ten reikalams neleis nepageidaujama
103

linkme susiklostyti. Vakar su juo ir Dr. B. [Bakiu] pra leidome kartu vis dien. Neliko temos, kurios nepa liestume. Iki vakaro aprinkom ir kvartal, kur Dd statys pilait". Jo nusistatymasjokiu bdu neapleist Europos. inoma, ia jam yra ir daugiau galimybi susikurti gana pa dor gyvenim. [...] Tavo Dd rytoj vakare mus apleidia, iandien jis su T. T. Liuima ir Kubilium buvo pasirys pakalbti; mat vakar nepagavo. Man dabar rayk: A. M. 33 rue de Saint Amand 33, Paris 15e. Jungiuosi savo dvasia su Tavim, mano Auksei, visose valandose ir nuoirdiai linkiu susitvarkyti visiems neaikiems reikalams ir nugalti kriz. Buiuoju T. Juozis
Minimi kursai" reikia prancz kalbos kursus, kuriuos Juozas lank Paryiuje. (N. B. L.)

57
1949.7.27 Mano Brangi Niliuk, Tikiuosi, kad bsi gavus mano pirmj laik i naujos rezidencijos. Nepajgiau sulaukti atsakymo ir ispaudiu Tau antr. Kaip Tu verties, mano Svajone, kaip ada susitvarkyti Tavo sanatoriniai reikalai? A, kitaip nesugebdamas, tai bent savu tikjimu prisidedu, kad jie isisprs teigiamai. [...] Kad Tu, Auksei, neklystum, jog a Tave sapnuoju tik
104

mane barani, paraysiu Tau ir apie vakar nakties mano sapn. Atsiguliau kakodl su gera nuotaika. Pavalgs vaka rien apsiveriau glbiu knyg ir nuvirts ant sofos adjau skaityti. Ijo kiek kitaip. Umigau! Tik po pirmos valandos prapliau akis ir net nusigandau, nes naujoj vietoj i karto nesusiorientavau, kur bess. Atpains aplink prisiminiau tik k sapnuot Tave, Mano Miela. Girdjau graiausi var gon muzik ir mudu jau buvom atsidr prie altoriaus. Kakoks nepastamas brangiais rbais kunigas band mudu sulibavoti". Stebjausi, kad ios ceremonijos buvo kiek skirtingos negu paprastaimudu turjom vienas kitam, pirm negu pasikeisdami, pabuiuoti iedus. Tik tada ku nigas juos pakeit. Be to, kiek nustebau, nes iedai nebuvo vienodi ir lyg nelibiniai. Vienas baltas sidabrinis, o kitas auksinis, bet neapvalus!!! Ij i banyios, taip maloniai pa sibuiavom, jog dar vargu ar taip bta. Kitoj pusj nakties sapnavau p. Juoz Prapuolen* ir dau gel namuos palikt prieteli. Maisi ten ir Jonikis, tik kiek jaunesnis negu dabar a j pastu. A, rodos, buvau sugrs namo ir taiksiausi juos supaindinti su ionykiu chaosu. Antr dal sapno jau deifravaujis reik pasikeitim vilkins valdios ir mano laukt laik gavim, bet pirmj daltai tik Tu, Aukse, gali padt inarpliot. Gal kai a taip anksti uknarkiau, Tu atjai pas mane sapnuos? O, kad tai bt buvs ne tik sapnas! inoma, su kai kuriom ko rektyvom! Pas mus prabgo Onins [v. Ona], Ponia B. [Bakien] Paryi nei ia proga i atostog neparskubjo. Daktaras jau bdavoja, kad pamet priesiegl. Abu nus prendm, kad menka bda. Kol keli plaukai dar ant pakauio laikosi, tai ir antr gauti nra per dideli komplikacij. Ms kompanijos dovanas ir sveikinimus teko man vienam nuneti. [...]
105

Matai, mano Aukseli, a Tau tik bliznyt i savo puss iandien sugebu, kai tuo paiu su giliu rpesniu ir baime laukiu laimingai usibaigianio Tavo deimties dien ter mino. Tai vis pajacika. Buiuoju kartai Tave, mano Niri Dien vies, be slankiojani po malonumus primenani aplink, ir linkiu ibrist ir sugrt normal gyvenim T. Juozis
10 dien termino paaikinimas: Pranczijos Sveikatos draudimo staiga man prane, kad nutrauks mano paalp kaip ligonei, nes nebuvau prie susirgdama idirbusi vieneri met. Dr. Tzanck ir iuo reikalu man padjo, paraydamas Sveikatos draudimui laik. Atsakymui buvo duotas 10 dien terminas. (N. B. L.)

58
1949.7.30 Mano Brangus Auksei, Tik dabar virts pro duris i v. Onos atitinkamo atymjimo, nudiugau i po dur apaios paspyrs Tavj gromatl. Prisipainsiu, kad jos laukiau jau kelinta diena, o ypa vakar ir iandien. Atrodo, kad kalta mano rezidencijos consirge*, nes Tavam laikui leido kakur paklaidiot. Ma tyt laiku nesusipaino su manosiomis insignijomis ir ant voko pripeckeliavo (turbt p. Dul. [Duleviiaus] adres). Na, jai atleisiu vien u tai, kad bile neprapuld. Tavo laik a turiu teis vadinti nuraminaniu. Leisk man apsidiaugti dl esam tendencij Tavo reikalams su sitvarkyti. Palieku savo mintimis ir tikjimu u j galutin teigiam isisprendim.

[...]
106

Vargu, ar iandien biau migs, kad ir gana patogioj lovoj, kad ir po gana padoraus baliaus, jei atimiau sau ma lonumTau parayti, Mano Niliuk. Jungtis dvasia su Ta vimi yra reto malonumo gyvenimo valandos. Turiu teis jas vadinti kelions perlais, upildaniais sunki krykeli tutum. Pirmam ios gromatos sakinyje turbt skaitei, Niliuk, kad iandien subaliavota tapo. Taigipas poni B. [Bakien]. Vakar tapom keturiese irinkti ir pakviesti atvsti prajusio. Ponia puikiai atrodo. Tik vakar pasiek Paryi. Nubuiuota sauls, kaip itikimiausia lauk grbja. Net ir painti sunku. Gerai, kad pirmasis susitikimas vyko pas j. Gatvje tikrai galima apsiriktineatpastant. Pas padorius mones, o dar susirinkus padoriai kom panijai, buvo truktelta, kaip pridera. Penki valand vos uteko. Kambari sienas virpino gerokas iupsnis vairiom temom pasikalbjimpradedant nuo Paryiaus visuo meninio lietuvi gyvenimo, prabgant pro rikiuojanius veiksnius ir ubaigiant gana riebokais anekdotais. Na, ir imuus dvyliktai, paktelj rankytn, irkom link nam. Ponia apie mudu kalbti jau nebeidrsta. Sako, kad jau neverta kiti pirt tarp dur ir reikalas perdaug rimtas!!! Bet vis tiek su nusistatymu prasilenk, nes mudviej san tykiams platonik epitet netrko. Tai tiek, Auksei, prie sumerkiant akis. Tu, manau, jau jas kiek seniau sudjai. A mat paryietis, tad nenustebk dl ilgesnio vakaravimo, Mano Provincijoke! Priimk mano rikiuojamus link Tavs tkstanius busiu k. [...] T. Juozis [...]
107

59

1949.8.3 Mano Dien Svajone, Prisipainsiu rausdamas, kad iandien mane pasiek Tavasis i 8.1. klausim, kodl neatsakiau Tau, Auksei, trisdeimtosios, atsakysiu, kad po neturjaukas Tau var gu ar patiks? Matai, Niliuk, ne visada aplinkos nuotaik su gyvenimui saule riniais dalykais galima artinti. Tokios nuomons pasilikau ir kart. Buvau per daug paniurs ir sle giamas nepasisekim, kad biau idrss pasijusti lai minguTau raydamas. Koki tie rpesiai, neklausk, Niliuk! Tu juos gali tik jausti ir inau, kad junti net man neiskaiiavus. Tikiu, kad Tu nepamirai tos mano kelintos meilus", kuriai raiau i Tavs. Manau, kad nei sipareigojim nesi pamirusi. Jei kas Tave pasieks, leisk man tiktis taip pat greit su tuo susipainti. Jeigu iki iol negavai biuletenio, tai reikia apsiprasti su mintimi, kad jis pakeliui pakliuvo nepageidaujamas rankas, nes tapo isistas kartu su tuo laiku, kuriame jo isiuntimas minimas.

[...]
Vis dar Tavi laikai man apniaukia dien vies, liu dydami, jog Tu vis dar nesugebi isikepurnyti i gaubianios klaikumos. Noriau tokiu atveju isibrauti i pilko mogaus nesugebjimo ir Visagalinio pirtais nudayti nauju, malo niu koloringumu Tavo aplink. Gaila, kad esu dulk!!! Tikrai esi smalsi, Niliuk, ir, pasakyiau, per daug man negailestinga. Tik spjau persikelti nauj kambar, o Tu jau skubi klausti, ar rugpjtyje a vl kitur kraustysiuosi! At sakysiu Tau jonikikai:Bisk taip, daugiau ne!" Daugiau"
108

visada nusveria bisk". Kaip matau, Tavyje jau bando siiebti nepasitikjimas manimi? Nuogstaujies, kad manoji meil neigaruot su paskutinius laus begarinaniais drgm kariais. Nesi teisinsiu, irdie. Kai Tu sitikinsi, kad tai manoma, tai tsyk bus prasidjs laikas tokiai galvosenai. Kaip matai, ir svot mintys progresuoja, tai kam gi mums leistis dekadansan. Negi Tu tiki, kad zenitas jau laimtas? A tikiu, kad mano gyvenimo graiausios dienos dar tokiomis nebuvo pavadin tos. Maiau keli dien laim, bet netikiu, kad jau niekad nesulaukiau toki gausesnio skaiiaus. ypsaisi, tiesa, Tu man ir dabar kiekvienu dirsteljimu. Bet ita Tavo nuotrauka man nepatinka. Tu esi daug tu riningesn gyvenime ir ne tokia dirbtinai besijuokianti. Noriau, dirsteljs t Tavo kampel mano kambary, su tikti Tave toki turining, gyvenimu susimsiusi, kokia Tu visad sutinkama. [...] Pas mus, Paryiuj, antra diena gatvi dulkes ir moni prakait plauna smarks liets. Supraski ir Tu, Auksei, kad prapuol daviniai u meils igaravim. Atsisveikinu Tave, Mano Brangi Svajone, diaugdamasis sieloj Tave man egzistuojania ir klysdamas mintimis Tave ibuiuoti T. Skrupulas

60
1949.8.8 Mano Brangus Auksei, Prie visos eils rodym tai turk ir dar vien, kad 109

mano meil Tau neigarinama. Nepasigirsiu, kad danai, bet vis tik retais retkariais dar ispaudiu Tavo linkmei, kad ir nevykusi, gromatli. Dert Tau jas i mans kitokias gau ti, bet man lengva ir nesistengti, inant Tavj atlaidum. Gyvenu kaip tikras vienuolis. Baladojuosi po kampus vienui vienas. Nenumatau artimoj ateity umegzti bet koki santyki net ir su kaimynais. Jie, inoma, laikos savojo udarumo, o a vl nekeliaklupsiauju, prisimins, kad esu gims litvinu ir dar suvalkieiu. Taigi bnam gretimais visai paskirai, vieni kitiems n kiek nemaiydami. Visoki valgik nor periodais atsiduriu virtuvje jiems paaboti. Kyteliu rebel po fourneau de gaz"* (jei gerai paraiau), ir srbk, mogau, kol barzda taukuos pasksta. Kukoriauju visai katalikikai. Pdnyioj msos pa tiekalus istmiau blynais. Laikau, kad padoriems monms dera ir su Dangum tvark pridaboti, neperengiant an pri kaz. Gi savo alk kuo apgauni, tuo gerai. Ms Ursas pasidar tikras buvoius. Vargu, ar esama Paryiuj geros vietos, kuri bt jo neinoma. Antai etadien sivert pas mane per duris ir k tu ia skursti, pele, po tuos popierius, vaiuokim kur kulis pakepint". K ia nesutiksi, juk Tu inai, kad visai srikai atrodau. Visi ke turi mukietininkai iskridom St Maur de Parc prie Marnos ups. O ten programauvelytm panardint, virum pa plaukiot, na, ir svarbiausia, t sauls spinduli kuo daugiau sugerti, kuri diena tikrai pagailjo. irk, tai ir temdo ms saulut kokis gremzdikas debeslis, nors imk ir nu spirk on. Labiausiai Ursui nepatiko diena, nes norjs nuo ms gerokai udirbti u odai alyv (mat, mes tokios nebuvom pasirpin), kuri vis kyriai mums silinjo. O kad sauls trko, tai ir alyva negiliavo. Betgi bendrai imintijom, kad ir toliau tokie pa sivainjimaisauls gaudytibus mums ne pro al.

110

Vienam savo laike klausei, kaip ten su VLIK'u. Lyg ir nedert plaiau mudviem apie tuos reikalus rainti, nes lyg neatitikt mudviej santyki tono. Berods, esam simylj. Bet, umerks akis, Tau, Auksei, duosiu inot, kad kol kas VLIK'as suskils, joki funkcij neina. Suskilo ne prastais blokais (klerikaliniu ir laicistiniu), bet kart susidar blokai amiaus baze. Taigi suskilo senius (krd., scd., k. sj. ir k. part.) [krikionys demokratai, socialdemokratai, kinink sjunga ir kinink partija] ir jauniklius ( liet. fr., vienyb., liaud., taut., darbo fed. ir l. kovotojai) [lietuvi frontininkai, vienybininkai, liaudininkai, tautininkai, darbo federacininkai ir laisvs kovotojai]. Skilimas prasidjo svarstant nauj org. [organizacin] persitvarkym, prisitaikant prie nauj slyg ir padties (finansins prieastys ir naujos bstins reikalai). Jaunieji, kurie dabar gav aktyvist vard, pasisako u labai siaur vien organ kartu su VLIK'u (Vyriausiu Lietuvos Ilaisvinimo Komitetu) ir VT (Vykdomja Taryba), o seniai laiko tikslingu apsistoti prie jo platesns apimties. Kol kas jo kio susitarimo neprieita. Laukiam! Charakteringa naujo blo kavimosi bazs pasirinkimas. Jaunieji, turdami didel bals persvar, vargu ar nelaims. Eina gandai, kad jie jau ir kon kreius pasilymus dl naujo vyriausybs sstato pateik. Tai matai, mano Svajone, k ms padang gali pava palioti. Bk gera ir mano laik perskaiius sunaikink, jei to nedarai su visais mano laikais. Nenoriu kvaili kritikos, kad su savo Mylima negalima kalbti apie ne meils daly kus. Kaip Tau dangus ypsosi, mano Niliuk, gal jau su sidorojai su krize? Sapnavau Tave kakur Lietuvoj sitaisusi, berods, Pet keliki dvare. Tu ilsjaisi salkose, o a, pakalbjs su eimininku, nesuskubau Tavs ligi prabudimo aplankyti, nes viename kambaryje sivliau kakokius austi paruotus

111

silus. Gailjaus, kad per anksti prabudau, nors imk ir pradk nakt i naujo. ia ruoiausi ubaigt, bet consirge atne Tavj i 4, kas dar Tau, Mano Meile, ikaulijo i mans, skrupulingo, dar vien puslap. Be reikalo, kaip matau, Tau atidengiu savo neskmes, Niliuk! Tas per daug Tau prie irdies, kad Tu jas ramiai priimtum. A negaliu sau leist dl to Tau jaudintis ir giliai pergyvent. Arba sutik man jas priimt visad altai, arba a nuo j perdavimo susilaikysiu. Matai jos yra besi kaitaliojanios dienomis. Kaltas a, kad Tau tik neskmin gsias perdaviau, praeidamas pro viesesnius atspalvius. Ijo taip, kad Tu padarei bendr ivad i mano pateikt lidnosios mozaikos trupini. Tas nra tikslu. Tavo diaugsmui pastebiu, kad esama ir nuotaikas pralinks minani trupini. Tad palik lides, Mano Brangi, nes tikiu, kad i paskutini mano laik turjai iskaityti ir kitokio rei kal tvarkymosi. O bendrai iems reikalams apdmoti reikia visada vadovautis posakiu: Kitaip nebus negu kad bus". Jei kitokiomis priemonmis negalima j pastmti gera linkme, tai tuo labiau lidesio nereikia naudotijis tikrai nepads. A visad stengiuos tuo vadovautis. Vadovaukis ir Tu, Mano Miela, tuo posakiu! Man atrodo, kad laikas nebuvo kartu su biuleteniu pradings. Kiek prisimenu, Tu j buvai dirsteljus man se kant raydama. [...] Niliuk, imok bt pajacika ir meistru savo nuotaik, kaip ir Tavo Skrupulas mano tai padaryti! Diaugiuos, kad susitvark Tavo reikalai dka prof. Tzanck. Kitos spalvos ir mano nuotaikos atgim. Reikia tiktis, kad mudviem dar nepagails likimas nors

112

ir keli dien laimei. O inai, mano Svajone, a danai su sikuklinu ne iki keli dien, bet nusileidiu iki pusva landio. Kai prisimenu anas keturias dienas, tai troktu ne tokios keturi dien prabangos , bet vienintelio pusva landio. Prisipainsiu, kad niekad gyvenime nesitikjau, kad taip galima bti laimingu su mylimu mogum. Deja, iandien, vakar, rytoj, daug prie tai ir daug po to, a turiu tenkintis tik svajom ir buvusia pasaka. Betgi ir prisiminimai yra savos ries gyvenimo tutum lopymas. Po io sakinio buvau pertrauktas telefono. Skambino Dr. [Bakis]. Klausi laike apie p. Lanskoronsk. I Dr. dabar pa tyriau, kad j jau teks greiiausiai ibraukt i gyvj tarpo plaui vys, rodos, ios savo beviltikos padties dar jis neino. Ugauiau Tave, Mano Niliuk, jei bandyiau Tavo itikimyb sekt. Ne a, bet Tu pati visad sprsi apie savo itikimyb man. A tuo tikrai tenkinsiuosi. Tu Pati puikiai inai, kad a nei slyg, nei kitko neturiu kontroliuoti Tavo itikimyb. O jeigu jau reikt tas daryti, tai nuo sudiev" neatsisakyiau. Mano nesugebjimas ir neapkentimas kon kurencijos kain ar nenugalt manojo Tau prisiriimo? Taiau dabar ir Tu mans netikinsi, kad prie tokios padties bt artjama. [...] Galop ritinu link Tavs sav busiu neaprpiamus glbius ir prisipastu, kad Tavuosius siuniant kaip tik mie gojau Tave sapnuodamas, k skaitai pirmoj laiko daly. Sudiev T. Juozis

113

61
1949.8.11 Mano Brangi Nijole, Tikrai Tavo sveikinimai mane susendino", juos gavau tik iandien. Kaip matai, viena diena vliau. Prisipainsiu, kad tai man buvo netiktumas. Savo gyvenime nemgau pri sipainti ir prisiminti i dat, kaip ir apie Tai kalba ms lietuviki paproiai. Tik Tu man iemet i datin dien iskyrei i kit jau prasiritusi met. Taigi leisk, Niliuk, Tau padkoti u pastabum mans senstanio. Nesigirk, Bran gioji, ir Tu savo jaunatve, jei gerai prisimenu, tai tikiuosi nepamirti po dviej savaii ir Tave Sene pavadinti. Ne kain kiek ir Tu atsilikus. Dkui, kad gavau tokius linkjimus ir dovanas, kuri labiausiai i Tavs troktu. Ai, Auksei, kad mane laime apibri ir itokiomis pro gomis. Kam bandai. Mano Brangi, blankinti anas atsistas dovanas kakokiais bereikalingais atsiprainjimais?! Negi gali kas atstoti tai, k Tu man atsiuntei...ir pasakyt jomis, kiek Tu man..." Gale Tavo laiko surandu Tavo paraginim: Gerai atvsk savo sukaktuves!" Prasitarsiu tau, kaip jos buvo atvstos". Prie pat dvylikt baigiau savo prisiminim vien i paskutinij straipsniIr vl eiese mus aplei do". Kad Tu, Niliuk, pajustum mano buvusi ventik ar sukaktuvin nuotaik, dsiu Tau trumpas to straipsnio itraukas. Pradjau su motto: Kas paklaus, kodl gi aaros man rieda ? Kas man ravint rtPadk Diev", sakys? Kas akis mansias atras lino iede, Kas, oi kas gi ird mano suramins?
(Partizan daina)

114

Manau, kad tie odiai ir Tau jau buvo kadaise nugirsti. Toliau apraiau mano geriausi ei draug mirt: ...ioje poeminje dje nuolat laikydavosi 3-4 tabo kovotojai, ia buvo dirbama, meldiamasi ir ilsimasi... ...Partizan padtis buvo beviltika, ei prie kelis imtus galjo tik karygikai numirti... ...I slptuvs vidaus versi paskutini partizan gy venimo valand giesmi ir himno odiai, maiydamiesi su rus keiksmais ir grojani kulkosvaidi daina... Sukeltuose dulki ir granat dm kamuoliuose pasi rod i slptuvs vidaus Survila ir Vaidila. Taiau j auto mat pradtos serijos greit nutilo ir abu partizanai nukrito ant slptuvs viraus. Viduje palik Grafas, ermuknis, Anbo ir Montvila susisprogdino granatomis... Po mnesio aplankme i iurpumu grasani vietov. Buvusios virtuvs vietoje styrojo kulipk nugrauti stulpai ir lentgaliai, ppsojo netvarkingai suversta granat em, draiksi kruvini popieriai, mtsi aprdijusios raom mainli dalys, bat ir drabui likuiai... Viduje tie patys mirties liudininkai, granat suaiytos likusios lentynos ir sienos, sumutos lempos likuiai, sudegint popieri dalis, ginkl medini dali ipuliai, suplyta Vytis, Biruts rink tins herbas ir skuduruose trynsi gabalai roaniaus, ant kurio ia kiekvien vakar melsdavom Dangaus taikos..." Taigi, mano Svajone, t demaskuot sukaktuvi proga Tu mane pabuiavai, nuklydus pas savo buvusius kovos draugus. Ubaigs straipsn dar valandl buvau susikaups ties jais ir, mintimis pabuiavs Tave, ubaigiau Tavo pri mintus 28-uosius. Mano paskutinmis gautomis iniomis Tu ir negaljai man ligi iol nieko atsisti. Tikiuos vliau. O kartais galjo ir taip atsitikti, kad i Tavs raytas nepasiek. Juokinga Tu su savo neitikimybi" atidengimu. Ti 115

kiuos, kad a galiu jaustis Tavo kvailysi" nebauginamas. O kad Tu turi prog nuolat pakeisti aplink, tai man tik diaugtis tenka. Manau, kad tokios progos Tau padeda isiblakyt ir isibraut i Tave gaubusios nykumos. Taigi jis Tave tik sveikina, juk tai pylimas bendr mudviej ateities laims katil. Prisipainsiu, kad, Tau palietus tokias neitikimybes", truput virpteliu. Bet tai yra visai normalu. Msoji lytis visad akyliai stebi ir virpa su pavydu irdami juos pavergusios irdies neitikimybes". Nuoirdiai sa kau, kad tikiu Tava itikimybe, Mano Aukse. tai atsivelgdama, Tu pati reguliuosi savo kvailystes", kuo a pasitenkinsiu. Utenka vien Tavo atvirumo, kad a joki a bejoni neturiau. Be to, randu reikalo Tave pakartotinai nuraminti", kad gali nesibaugint savo kalibro padidjimo. Man netaikytini p. Roth* pasakymai. Negaliau nuslpti, kad mane avi tavo iorinis pavidalas, bet yra stipresni mano saitai Tau, priklaus Tavo sielai. [...] Tiesa, dert pasigirti, kad i p. Vaiiulaiio* gavau laik. Jis patvirtina, 2/3 mano prisiminim gavim. inai, kol jo akis j nebuvo grybteljus, keniau baim, kad ne susilaukiau iauiaus epiteto. inai, vis savim nesinori pa sitikti, bet dabar ijo kiek kitaipgavau pagyrim ! Sakosi ir jam aara nuriedjus. Jis mans, kad jie Amerikoje turt turti nemenk pasisekim, i savait adu ir paskutinij dal link jo pasist. Neinau tik ar reiks skubti su leidimu, kad dar labiau nedkinus baltojo lokio". [...] P. Dr. [Karvelis] yra trasburge. Turbt girdjai, kad ten vyksta didel konferencija, adanti Europos likim pasukti didelio taut solidarumo krykeln. Sukrov vairius linkjimus, ilydjome antradien vakare ir ms tt" [Dr. Bak]. Tenka laukti, jei ne palanki mums rezultat, tai bent

116

gero ten vyraujani nuotaik painimo. Pirmosios nuo taikos ir mums gana optimistikos, nepaliaujamai kar tojantlaisvs tautoms". Pasitenkink tiek kart, mano Meile. Susikaupus ne pakeliamam ilgesiui, peckiosiu ir vl. Deduos prie vjo buki Tavuos skruostuos ir tariu Tau, Niliuk, iki kito karto T. Skrupulas P. S. Nepamirk palydti atsitolinani atstumais mano vogerkl ir mano vogeriku bukiu. Geros nuotaikos neitikimybi" metu.

62
1949.8.15 Mano Brangus Auksei, Savo 9 d. laike (rytiniame) man leidai laukti dar vieno Tavo laiko, kur adjai parayti vakare. A Tavo 9 d. rytin laik gavau 11 d. ryte. Per pietus Tau vien savj isiuniau. I Tavs nieko po to lig iandien negavau. Tai nesuprask, kad a Tave versiau, neturint laiko ar dl kit prieasi, man parayt, bet, nepaisant savo pasiilgimo Tavo laik, iuo atveju, kaip ir Tu inai, bijau, kad neatsitikt taip, kaip nereikiakad jis pakelyje neuklit kur nepa geidaujam. Jei ir ryt negausiu, tai mano tarimai dar padids. Jei Tu, Niliuk, surandi savo laikuos vietos dstyti savo neitikimybms", tai ir mane ukusai tai pasekti. Tris die nas i eilsuvakar, vakar ir iandien nesitenkinom Paryiaus sienomis, o vis mirkinoms jo priemiesiuose, prie Mamos. Tikims savo srin spalv ikeisti kiek tamsesn. 117

Rezultatai gana neblogi, vis panajam negrus, tik mu dviem su Dzikiu teko po truput nusibalnoti odas ir nu tekinti kraujo. Benardydami nubrozdinom akmenis. Pasi rod, ne jie, bet mes nukentjom. Dzikis iandien net ir kom panijoj nedalyvavo, vaikto lubuodamas ir vis keikia kiet akmen prigimt. iaip ms aplinkos karusel sukasi vis tuo padu mono tonikumu. Atsisveikinai su viena diena ir lauk, ausis su glauds, tokios pat antros, treios ir imtosios... Gerai, kad mogus ne vienas trankaisi po sviet, gerai, kad tas dienas neretai imargina viena kita optimistika provaist su kamuos reikaluos, o kartais ir nelaime paenklinti nepa sisekimai sudomina" apdilusi kasdienyb. Taip ir ku liams su ja. Puiku, kad moni dvasinis bendradarbiavimas yra daug platesnis ir daug lakesnis negu tas, kur sugeba su kaustyti erdv. Neretai, Niliuk, savo vienumos sielvarte grybteliu mintimis Tave gaubiani aplink [...] ir jau ymiai palengvja ikopti i tos nakties". Jautiesi, kad vis ne vienas galvoji, projektuoji, ilgiesi ir ne vienas pini ateities laims pasakas... Taip ir nepajunti, kaip purpuru sudta aplinkos sielvartas, ir diaugiesi meilje ikylanios fan tazijos lakumu, visikai umirtant, kad tie puiks miraai nra dar ikop i demoklikos aplinkos. O vis tik ir iuos miraus reikia realistikais laikyt. Juk kiek daug dien ir nakt, lygiai tiek pat netikr, jau iblst suspjo, irinkdamos daug tkstani gyvybi, o mes vis dar ir iandien esame gyvi gyvenime ir meldiams ne kaip u sielas, bet kaip u mones. Tegul likimas juoksis ir toliau i ms dalios, bet nors ir palikdamas vilt ir mums gyventi. Ir iandien ne gatvs triukmo, bet Tau ilgesio pabu dintas, skrieju, Mano Brangi Nili, pas Tave savo diaugsmui ir savo laimei. Atleisk, kad vietoj garuojanio ramumu va

118

karo, a i migusi kaln sibrausiu pas Tave su savu ne rimu ir imtais buki... T. Juozis

63
1949.8.18 Mano Brangi Nili, iandien gavau Tavo gromat i 15-tos. Ankstyvesniam mano laike, jei j gavai, suradai mano susirpinimilgai Tau neatsiliepiant. Taigi esu gavs Tavj i 8-tos su sukaktuviniais" sveikinimais ir i 15-tos. U juos abu pa jusk i mans siuniam padk. Sekaniam laike pa tenkink, Brangioji, mano smalsum ir patikrink, ar nebuvo dar vieno laiko? Prie dvi dieni gavau laik i Jonikio. Tarp eilutje ivardint asab aptinku: Sveikink... fj!" Matai iduodu Tau, Niliuk, paslapt, kokis kriptonimas tarp mudviej Tau vartojamas. Taigisveikinu nuo Jonikio. Jis mans teiraujas, kaip Tu laikaisi. Manau, kad nenuvokdamas esam tikrj mudviej santyki sklumo" vis tik tiki, kad mudu juos palaik gana iltus!!! Niliuk, kada nors prie Jonik, tikiuos, teks raudonuoti, bent vien u visko pridengim ne permatoma skraiste. Ligi iol mes nieko apie kitus, be tar nybini reikal, lyg ir nemindavom, kart jausiuosi, jam apie Tave raydamas, gana rmintas. I vienos puss jam gi lus draugikas nuoirdumas, i kitos puss vengimas ati dengti jam mudviej susiraizgiusi" mane vers ne tik kiek vien sakin, bet net ir od permstyti. Atsipraau Tavs, Niliuk, kad Mindio [Mindaugo] mir ties metini proga a pamirau prisidti prie Tavo nuotaik.

119

inau, kad atsipraindamas a dar nenuplausiu padarytos praiopsojimo gdos, bet, tikiuos, man atleisi, nes i deramos nuotaikos rib nebuvau ikops. Prajusiom ir ateities lidesiu slegiamom valandom pajusk ir tikk mane greta ry mant. Apsipraskim su mintimis, Auksei, kad tai yra mogikai prigimiai natralu. Ne taikiam ramumui, bet ko vingai kaniai esame monmis. Ai, kad supaindinai su vogerioibio [brolio Al gio]* suamerikonjusia" ivaizda. Nors po kaultas vietoves sukinjas, ir dar Amerikoj, bet veide ypsnis byloja apie pa kili nuotaik. Diugu, kad bent jis numato studijoms pers pektyvas. Kaip matau, Tu, Auksei, prilaikai ir kik gabum (uvininkysts akoje); tik gal bsiu apsiriks Tau tas sa vybes suteikdamas. Tavo apraomas uvininkysts" bdas bus daugiau mgiamo moteriko ipaikimo padarinys, bet ne rimtas kininkavimas". Atleisk, kad reikal dirs teljau pro ekonomikus akinius. [...] Kadais mans praei p. A. Vaiiulaiio adreso. iuokart igaliu: A. Vai..., 2087 N. Main Ave., Scranton 8 PA, USA. Pagal galimybes tenkinsiu ir Tavo praym dl Auros Vart Marijos. Paskutiniu metu daug kalbi, Auksei, apie neitiki mybes", net ir po busiuk kart. Jeigu apie Tave sprsiau bendru moterim taikomu samprotavimu, tai tikrai jau reikt pasiryt patikrint", bet tik vis materialiniai sunkumai po kojom maiosi, nors jau ir Tu usimeni apie laims valandas. Pairsim, kol kas nepaadu. O dabar rikiuoju pulkus busiuk, kuriems link Tavs ygio komanda bus paskutinis io laiko takas. T. Skrupulas

120

Man bnant sanatorijoje, kakas padovanojo akvarium su trim ki nietikom uvytm. I to ir odis Juozo laikeuvininkyst". Li goniams sanatorijoje laiks nuo laiko buvo suteikiama laisva diena, kuri susiorganizav praleisdavom gamtoje ikylaudami ar lan kydami graumu pasiymjusias vietas kalnuose. Ir veicarij patekom keliom valandom. odis neitikimybs" buvo abiej var tojamas, raant apie tas ekskursijas. (N. B. L.)

64
1949.8.21 Mano Brangi Niliuk, Negaliu leisti uversti praeitin sekmadienio lapo, Tau neparas. Tau tik vienai priklauso mano sekmadienio ventikoji nuotaikos dalis. Su laikais tai tikrai truput susimaiei. Kad man per olin raei, tai tiesa, bet vliau tai turbt neparaei, nes Tavo vadinamam paskutiniam laike a, kaip jau inai, ra dau dtas nuotraukas (vog. Algio). Taigi olininis kaip tik buvo paskutinis. odiu, pradedu tikti, kad n vienas ne prapuol. Paskutin Tavo laik taip pat gavau (Tavo data jame ketvirtadienis). Jame radau tenkinamas mano ugaidas. Save atsiuntei su tautiniu kostiumu, parimusi ant kieno tai bereli. U it Tave" Tau priklauso gili padka. Neva dink savs kvaila", nes maiausiamane eidi. Noriu a tikt ir Tavo praeiia lygiai tokia pat, koki a esu pains dabar. Tavo laikuos aptikau galimyb tau pasilikti sanatorijoj per iem. O sakyk, Brangi Niliuk, ar Tave globojanios

121

staigos imanys Tave ilaikyt, ar reiks iekoti ir rpintis ki tur altiniais? Raai, kad Tau pasitaiko danai dideli isiblakym". Gerai, blakykis ir u mane, o kadaise gal ir mane savon kompanijon priimsi. Raai, kad dabartin Tavo aplinka turi tendencij pri jaukinti Tave prie vietinio, bendro gyvenimo. A manau, kad tai sveikintina. Tavoj padty Tu neturtum dar priedo sirgti ir nostalgija savos ems, ir vis dar nepajgiania prasi blaivinti tviks padange. Ateis ms svajonm igraintos ir ilg lkesi ivagotos ms laisvs dienos, bet atminkim, kad neturi mus rasti sunaikintus laukimo periode. At minkim, kad anos diaugsmo dienos mus skuba" vio ingsniu; bkim santrs ir ribokim tvynei skiriamus il gesio kiekius. Kitaip ateis jos, o ms jau grabai rikiuosis! iandien kaip tik ubaigiau memuarus. Tai t dal, kuri bus skiriama vieai visuomenei. Kit dal (kuri bus tik 1/6) paliksiu tamsumoj ukonservavs; ji dar nepagimdyta. Padjau pirmajai daliai tak, perbridau mintimis bent per parates ir sustingau sprendime: pasieks jie savo tiksl paadinti deranius budti, net mieganius, ar ne!? Ryt isisiu paskutin dal p. V. [Vaiiulaiiui] ir lauksiu jo ga lutinio vertinimo, o po to jau reiks rytis apsisprsti dl lei dimo. Be kitko, bt gera ir vien kit doler ukalti, juk ir asmeniki reikalai j prayte praosi. Be to, kartais atsiranda juodos dms kai kuriuos ms reikaluos, tai norts ir ry toj usitikrinti. odiugeras daiktas visad pravartu ir maloniai sutiktinas! Jau keliuos laikuos aptikau Tavo numatymus pasi rodyti Paryiuje. Jeigu tai bus manoma, tai ir vl reik tikti sutiktina mudviej laime. Ar a tursiu galimybs pas Tave pasirodyti, dar sunku iandien numatyti. Tai a Tau kartoju jau antrkart.

122

Tu man, Niliuk, atleisk, kad a per maai Tavimi rpinuosi. ion vieton ir vogerkl taik su savo pa geidavimais. Prie ito rpesnio Tavim, nors tai Tau ir nema loni pareiga, bet Tu pati turi mane pripratinti. Tai yra lyktu i mano puss, bet Tu, inodama mano galvoje bevil pianius kitokio anro vjus, tai turtum daryti nesi varydama. inoma, i Tavo puss a taip pat reikalauju au kos ir kantrybs, kai to reikalauja manos aplinkybs. Kai tu stokoji laiko, tai perdaug dideli pastang nerodyk man gausiai raydama. A visada Tave tikiuos suprasti. Gale Tavo laiko randu kak svaigaus. Ir Tu, Niliuk, jau esi patyrus, kad reikia mane prisvaiginti. Tenkintis reikia, kurgi dsies, nes apsvaigusiam tai labai sunku. Tokiais at vejais ribos nepripastamos ribomis. Revanui siuniu ne maiau busiuk su linkjimais jiems Tave prisvaigintivardan svieto mgiamos pusiausvyros. Tad buiuoju kartai, kartai! T. Skrupulas P. S. Linkjimai nuo chebros! J.

65 1949.8.25 Mano Brangi Senute! Manau, kad kai Tave pasieks ios mano ispaustos ei luts, Tu jau bsi pabuiuota pirmo ryto 26-j. Miegojai, Auksei, turbt ir nepajutai, kaip visais metais pasenjai. Leisk Tave, Mano Brangi, nuolat kopiani vis rimtesnius metelius, pasveikinti ir palinkti Tau pradingti tiems 123

rpesniams ir vargams, kurie kasdien, kaip kruopts grave riai, bria Tavo brangiam veide rpesnio raukles; isipildyti tiems lkesiams, kurie nuolat virpina Tavo jau tri ird... Kadangi Tu, Niliuk, pasiduodi Vakarams ir prisi mindama mano sensteljim davei inoti, kad pripasti Gi mimo Dien atymtina, tai Tavo vyrelis buvo pasirys ipildyti ia proga vien i savo padaryt paad. Buvau jau ir truput tuo reikalu susitaups, bet mus itiko iokia tokia nelaim. Ursui reikia daryti operacij. Malonumas kainuos apie 15.000 frank. O, inai, mes sau patys esame ir visokios ries socialinsmedicinins apsaugos. Nutariau, kad jo neskm yra ms (trij) neskm, tad ir patiems reikia kar tu sudti jo operacijai. Taigi matai, mano Brangi, Urso ope racija Tau i sukaktuvi proga atm mano dovan. Kaip medik ir kaip didel pirmos mano meils" adorator, ma nau, nepyksi ant mans u tai. O savo paadus nukeliu to lyn, bet neatsisakau. Faktikai tai jis ir a tursime padengti tas ilaidas, nes ms treiasis, Dzikis niekad neprilaiko pi nigo. Tai matai, Nili, ia proga a atsigavau Tave Senute" pavadindamas. Likimas yra kertingas. Atsimeni, kai savo laike mane sendinai? Be reikalo, sakiau, kad atsikerysiu. Tiesa, atleisk u mano apkiautim ir parayk, ar ta Tave sen dinanti diena yra tikrai 26, nes turjau truput abejoni. Ai u sekmadien. Savo ateities veidrodyje matydama kartu ir mane, Tu padarei mane nepaprastai laimingu. Jei dirsteli mano tos pat dienos laik, tai surasi, kad ir ma nosios godons ir svajos taip pat plasnoja link Tavs, Mielos. Jau esama, Niliuk, kai ko, kas, Tavo odiais, nedalomas nepasidalina. Vienumoj vienas nesijauti, savo minties rpesiuos talkinu Tave ir kakur ateities idylaniuos hori zontuos regiu visik dviej susijungim. Tai i dien 124

ms laims turinys, nors esama aki, kurios tai net nelaime mgint vadinti. Labiau nei kitados a iandien veriuos, atitrks nuo savo pirmos monos", mintimis Tavo aplink. Kitos met dienos gal buvo pilkesns. i, turinti Tau sukaktuvins reikms, sukaktuvikai pabria uol per gyvenim, kuris iandien yra bendras mintimis ir rytdienai norisi bti dar bendresniu. Jei Tau, prisiminus manj mkl, isiblako kiek vienuma, tai jusk, Mano Brangi, kad iandien a esu vi sas Tavo. [...] Norjau ia proga parayt geresn laik, bet atleisk, nes skubu, ir taip rasiu Tt jau 10 minui laukiant. Paritu glbius svaiginani busiuk su priedais ios pro gos. T. Skrupulas

66
1949.8.27
Mano Brangioji Nili, kart, griebiantis plunksnos, tenka tau dkoti u tris gromatas i 24, 25 ir 26. Na ir, nenordamas pasilikt kiaule, tariu dkui u atviruk i veicarijos. [...] Mane diugina Tavi susitvarkymai su L'OPHS (Svei katos draudimu), nors taip norts, kad gyvenimas kita ve pasukt, sukryiuodamas Tavo ir mano ems takus daug artliau. Reik tikti, kad jis ms santykiuos visad mgs pas tovum ilguos laiko tarpuos, gal ir laim praydus taip pat sirems ilg ar bent, kaip dabar, ilgai atrodant laikotarp. [...] 125

iuo metu gerokai i mans ipea kambarys. Kad gy venu viebuty, tai nesirpinu nei elektra, nei gazu, nei tele fonu ir nei vandeniu. O ia tos visos mnesins sskaitos reikia iki 2.000-3.000 u kambar. Anksiau kalkuliavau, kad tie 3.000 bus visa, dvi sskaitos man atsirado nenumatytos. i materiolin" savo gyvenimo dal Tau atidengiau todl, kad 25 d. laike raiau Tau apie man Tavas rekomendacijas ar patarimus apsigyventi pas Mme Broche. Tikiuosi, ten bt galima pigiau isiversti, ivengiant t ilaid, kurios yra nebtinos man turti. Gi ponas Nalaitis" i Norvegijos (ar kur ten) gali bti atvaiavs. Manau, kad nei mano ra myb jai, nei jos man nekenkt. Tai tarp kitko! Matai, randu, kad Tu esi skaiius juod dmi". J paskoj [P. Nalaitis] gali kartais ir ilgesniu Paryiaus sveiu pasidaryti, nors konkrei ir u, ir prie garantij ar duomen nesama. Tai tik bendr aplinkos nuotaik paskoj. Esama moment, kad net ir a pagalvoju apie savo pirmini studij pagilinim, vis tik dabartin mano specialyb dar nesugebjo ataldyti archi tektrai norus. Kil [kilogram] skaiiai rodo, kad Tu bandai ilyginti mudviej svori per didel skirtum. Sveikinu, Niliuk! Tavo adresas gana nelaimingas. I Tavs mano sistas laikas nepasiek adresato. mogus, kurio rankas laikas papuol, atsiprainja Tavs", kad turbt vyko menkas ne susipratimas. Matyt iuo punktu stokojama reikiamo ryio. trasburge nuotaikas galima vadinti drungnomis. Paio Vyriausio Europos Tarybos organo kadaise idirbtas ir priimtas statutas kol kas ms status Tautas palieka u rib. Taiau faktikos, neformalios aplinkos gana palankios ir, nuskriaustiesiems nenuilstamai klebenant duris, reikia tiktis atpirksiant an pirmtak padarytas klaidas. Pa tariamajame organe (lyg ir Europos preliminariniame seime) dalyvauja ir msieji. 126

Sveikinu Tave, puikiai atventusi tas dvigubas su kaktuves. Na, o vogerkls bus, tai ugny vandeny turi, Niliuk, perduot. Kaltinsiu tik Tave, jei to nesugebsi padaryti. Juo la biau, juk tai bus tiesiog i Tavo lp. Gauni, ios [dar] neipildius, ir kit pareig nuo manosios ypatosperduok, meldiu Tave, Brangi, ir ms vogerklei mano skruostin bus, kad pirmos spaustos pdos Australijos krantuos, vai nikuotus visapusika laime. [...] ios gromatos raymas buvo pertrauktas. Vos sulipdiau pusantro puslapio, kai siver per duris Ursas. Mat vakar gavau nuo Tio [Dr. S. Bakio] labai skubi Pro Mem ", kur skubiai pra paruoti memorandumo forma praneim apie itrmimus. Sako, lyg kokie tai [neiskaitytas odis] pa reikalavo, ada ikelt UNO. Tai reikia ilt, kaip pridera. Ap siveriau krvom popieri ir net Urs ukinkiau padti pa daryt kai kurias statistines santraukas. Popierius pars on, buvau Tau beras, bet Ursas nuvijo. Su juo baigm darb tik po 12. Kaip padoriems pilieiams dera, reikjo pa lydt. Gatvse atsideng kontrastas msojo ir prancziko gyvenimo. Mudu knibinjoms po ivet, iudyt, nu kankint skaitlines, o jie oko gatvse (kiek suprantu, tai nu kelta Paryiaus ivadavimo diena), kad net alknmis reikjo keli prasiskinti. Gi mudu ne vienur pairjo neprastai, gana nenormaliai. Tikriausiai paman, kas ia per toki varijotainei oka, nei rkia pilna gerkle, o tik trukdo okantiesiems. J ypsenoms mudu atsakm savais post ringavimais: Tegul jie nors deimtadal savo irdyse neiotsi mus slopinanios tvyns nostalgijos ir nerimo atei tim, tai mes nei rastume juos okanius, nei j kvailas ypsenas matytume". Tiesa, Tau ir gandpletk perduosiu. P. Lans koronskis baigia pasveikt. Tio duomenimis galutinai jis ap 127

sistojo prie plaui pvinio". Ar tai tikslus lietuvikas me dicininis terminas, a nesusivokiu. [...] Tokiu manosios pilkumos ir esani i Tavs provaisi pasidalinimu ubaigiu savo gromat. Nepamirtu, Mano Meile, Tave nujauiamon kryptin nubristi savo sieloj ir norais atiduoti daugiau negu turiu ar galiu Tau duoti. Buiuoju, buiuoju, buiuoju... T. Skrupulas P. S. Priede enklai. Vienas Achtung
Laike alia pato enkl buvo dtas ir laikas persiuntimui Juozo nurodytu adresu. L'OPHSnesutrumpinto pavadinimo nebeprisimenukakokia higienos staiga, kuri perm mano atvej i Sveikatos draudimo staigos. Mme Broche buvo mano eiminink Paryiuje, nuomavusi kambar iki man susergant. Galvojau, kad Juozas dl dideli finansini sunkum gals perimti t mano nuomot kambar, bet praktikai to buvo nemanoma vykdyti, nes buvo bijomasi, kad ji nors daugiau apie Juoz inoti ir tik apsunkins jau ir taip komplikuot jo eg zistencij. Mme Broche buvo labai geros irdies. Ji norjo man padti finansikai ir sudaryti slygas, kai pasveiksiu, gauti Pranczijos medicinos diplom. (N. B. L.)

128

67
1949.8.31 Mano Brangioji Nili, Pirmadien gavau i Tavs vien siunt su Tavo trumpu prierau ir vakar sekmadienio laik. U visa tai nuoirdiai ai. Vagystes", kokias Pati bandei padaryti, gali tsti ir to liau, juk sutikim mano, berods, esi gavus. Man reikia tik vok. I gautos siuntos, multiplikavs, adu ir Tau vien eg zempliori pasisti su slyga, kad j per daug niekam ne naudotum. Mat, a dedu pastangas, kad vertingesns ia pa puolusios dainos ar dailiosios poezijos eiluts bt ileistos rinkiniu. Tokia buvo ir i met broli paskutin valia.

[...]
Dl mano Tau uduoto klapato su kambariu pas Mme [Broche] Tu sau galvos nesuk. Kaip matau i paskutinio Tavo laiko, ten judviej reikalai yra perdaug delikatni, kad j rezgin galima bt paliesti su mano kambario klausimu. Atsipraau Tavs, kad a bandiau prayti Tavo tar pininkavimo ten man sikurti. Tikrai neinojau judviej san tyki isirutuliojimo. Tu stebies, kad a ir vl naujos gtos iekau. Tai yra man visai natralu. inai, kaip a danai tai darau. Manasis gyvenimas reikalauja, kad a nebiau pas toviu. Be to, i dabartin mano vieta stokoja kai kuri kon spiracijos reikalavim. Juk p. Dul. [Duleviius] ir p. Michel. [Micheleviius] manau nujauia, kad esu neyras" pauktelis. O to turi niekas neinoti. Geriausia gyvent tarp moni, bet be moni, be j orientavimosi apie tave. iuo kambariu a esu i kitos puss gana patenkintas, tik kiek per daug jis man kainuoja. inai, u patogumus reikia vis umokti. Tave, Niliuk, Mme i gerairdikumo pastato prie daug
129

reali ir fiktyvi klaustuk apsisprendimui, o Tumane. inau, kaip yra sunku Tau apsisprsti, bet gal n kiek ne lengviau ir man Tau k nors patarti. Mme Broche padaryti Tau pasilymai yra verti gilios padkos bet, kaip ir Tu raai, painioja tam tikras pareigas, kuri sipareigojimas Tau iuo metu yra gana keblokas dl msmoni be tvyns"padties. A manau, kad Tau ruden grt Paryi jos globai nebeverta, nors ir ji adt panaias slygas, kaip Tu sanatorijoj turi. Vienanei Paryiaus Arago bulvarai, nei jos kis neturs Sancellemoz'o oro, o kitaTu, bdama labai jautri, atsidrus jos globoje dar sveikimo stadi joje, bsi per daug apkrauta nuolatini padk, kurios Tave per daug rmins ir savotikai veiks Tavo nuotaik, tik riausiai gal ne teigiamai. Sanatorijoj turi brel draugi, ku rios padeda dienas lengviau nugalti, k kain ar ia turtum? O temptesn aplinka Tau nuovargiu net gali kai nuoti. Gi skatinimas studijoms gal dar taip pat per ankstyvas. O su savo parvaiavimu jau jas turtum pradt, gal tai Tau bt lengviau, kaip antro diplomo atstovei, bet vis tiek ia be darbo, ir gilaus darbo, nebus apsieita. Juo labiau, toki pas tang reiks priklausant materialiai nuo nuolat Tave ste binio mogaus. Gi inant Tavo energij, Niliuk, Tau nebus rib pastangoms ir net reikia manyti, kad Tu gali prarasti sa vos kontrols jausmkur Tau, sibgjusiai, sustoti, kad per daug nenuvargtum. Ir Mme Broche turt suprasti, kad pirmiausia Tau, rengiantis ateiiai, yra [reikalingas] sure guliavimas sveikatos, tik tada jau galimas atsidjimas stu dijoms, o paskui ir rimtam darbui. Tavo vairs gyvenimo at eities ingsniai turi laikytis tvarkos. Manau, kad Mme Broche neturt kitaip galvoti ir jos silomos paslaugos ne turt pranykti po met ar panaaus laikotarpio. Jos rpesniai Tavo ateitimi turt remtis racionalistikiausiais 130

iskaiiavimais ir samprotavimais. Kas lieia Tavo klaustukus, susietus su manim, tai jie praosi dubliuotis dar briu klaustuk. Neturiu jokios nuo vokos, kur mano keliai kryps po mnesio, kito, po met... Juo toliau, juo labiau daros viskas neaiku. Yra davini, kad ir tautiei, einani naminiuose reikaluose tam tikras pa reigas ia, dedamos pastangos, kad a nepasiekiau nam Bijo viena, savo laiku daug triukmo ia pridariusi, klika teis mo namuos, inodami jau i p. Poniatovskio uimtos namie linijos, kad mes objektyviai nuvieiam padt ia su j se paratistine veikla. Pagal turimas inias Poniatovskis ifolavo kartu su juo nuvykus. Apie tai suinoj ifoluotojo draugai numato, kad su mano sugrimu gali bti paskirtas pa kasynoms j visas kromelis. Todl dabar dedamos visos pas tangos, kad a nam nepasiekiau. Ar j turimos priemons bus gantinai svarios pasiekti j tikslams, neinau, bet van den drumsia. itos apraikos gali mane ia ualdyti ligi mums brktanios auros. Ryium su tuo ir a galvoju apie naujas dmas, kuriomis turiau usiiminti mano prie laimjimo atveju. U memuarus tikiuosi iek tiek udirbti, kas garantuot ir man studijoms slygas (jei to reikt) ir kas galt pakeisti Tau Mme Broche silom glob. Taiau kol visa tai yra tik galvojimo formoj, reikia, apie tai umirus, tvarkyti savo gyvenimus, remiantis dabarties realiais faktais. Atsiradus nauj materialini galimum, galsime padaryti reikiamas korektyvas. Be to, nesu tikras, kad ruden nereiks su ionykte padange atsisveikinti. To kiu atveju maniau ir a Tau palikti koki pargalk, kuri, man nesant, galint Tave, memuarams pasirodius, turti teis pana daikt, kaip kad Mme Broche silo. ias savo dmas a mgau vienas sau gana subtiliai neioti, bet Tu su savo eile klaustuk, Niliuk, kart privertei mane pabt at

131

viru. Nemgstu per tvor neperoks sakyti op!" Ieinant ir i itos eils klaustuk, noriau, kad Tu ap sisprstum pirmuiausia baigti savo plaui skyli reikal, o jau paskui galvoti apie ne tik Tau, bet ir man mielas studijas. Taiau laikau tikslinga, kad neuvertum dur galimai bti reikalingai Mme Broche globai. K ia inai mogus, kur ryt dienos keliai pakryps? O sveikat turi saugot, nes tai, Mano Brangi Svajone, yra mudviej ateities laims bene pirmasis faktorius. Jei ji lubuos, tai prancziki diplomai ms laims padangs pragiedrjimo nesugebs duoti. Sveikinu Tave, Niliuk, su savo aquarijumu (rayk lie tuvikaiakvarijumu!). Atleisk, kad a danai umirtu, jog Tu esi moterikas padaras ir, galvodamas banditikai", eidiu Tave, besidiaugiani moterikai irdiai pa traukliais dalykais. Savo laiku esu Tau minjs, kad Tu mane privalai perauklti. kart kiek pabari, pabark daniau, tai ir a artsiu prie dentelmenik atspalvi velni dalyk atvilgiu (toki, kaip moteris). Viena bene svarbiausi mano prieasi, vertusi Tave lsti Mme Broche akis, buvo ta, kad ten tikjausi turti pro fesork prancziko lieuvio. Matai iuo metu, neturdamas su pranczais jokio kontakto, nedarau veik jokios paangos. Gramatik kaip reikiant ikaliau kursuose, bet su odi lo bynu vis neins. Sausai galv kalti nevyksta, ir gana. Pri sipainsiu, kad vakar jau antrukart neilaikiau egzamin sekant kurs!!! Anksiau beveik geriausiai raydavau dik tantus ir atpasakojimus, o per egzaminus pasitaik tiek daug neinom odi, kad miau ir suklupau. Dabar bandysiu daugiau skaityt. Tai tiek, Mano Brangi irdie, Tau kart pripeckiojau, tik rai pripeckiojau. Atleisk u visus ibraukymus, pritepimus ar neskaitymus. O dabar klystu savim Tave, Mano Aukse, perduoti 132

mano jausm ilges Tau ir per tolius pajusti laim, kuri Tu teiki mano dienoms. Kartai buiuoju T. Skrupulas
Duleviius ir Micheleviius buvo Paryiaus Lietuvi Bendruomens nariai. Juozas, p. Duleviiui ilgesniam laikui ivaiavus, nuomavo jo kambar. (N. B. L.)

68
1949.9.2 Mano Brangi monele, [...] Tavo pastabos dl slyg pas Mme Broche mans jaukiai nenuteikia. Be virtuvs ir be telefono a nepageidauiau gy vent. Todl dabar jau geriau, jei tos slygos bus, kad ji nesu tikt. Bijau, nuo vilko bgdamas, ant mekos ubgt. Mat, kada netarnauji ir staigoje nevalgai, tai yra pustinai brangu isiverst namie negaminant valgio. Na, bet jei jau bus gautas teigiamas atsakymas, tai gal ir be t slyg reikt rytis ap sigyventi, kad Tavs nesukompromitavus. [...] Siuniu Tau 7 lapus an krybos. Jauiu, kad u per siuntim Tu turi teis jas. Tai yra [tai], ko paskutin kart nespjai perskaityti. Bk gera ir j niekur nenaudok, nes adu greit dti pastang, kad bt ileistas visas rinkinys. Iimt padarau, jei norsi, Brangiai vogerklei, kok pundel pasisk nuraius, bet ne visas, nes nenoriu, kad jos padrikai pirma laiko ivyst vies. Tavo ratas, Niliuk, tuoj bus sunku atskirti nuo mano, ir atvirkiaisakyk, k tai reikia?

133

Gana gerai atsistoja ms bendrieji reikalai! Buiuoju Tave ia proga besidiaugiani. Anglai ir amerikieiai labai susirpino genocido niokojimu ms kratuos. Nuostabus sutapimas, kad jie abeji tai daro kartu. Ir vienus, ir kitus mai tiname turima mediaga, kas juos dar labiau sudomino. Gal ruden ir ms tautos laisvs byla bus iimta i upeki ir padta ant posdi stal svarstymui? Vili gana daug, kaip niekad!!! Su didele meile glaudiu prie savs Tavo siuniamus aukso ir sielos apimties busiukus. Neleisiu sau nei Tave nuskriausti Ger pusmilijonin skiriu Tau iai dienai i ma nosios palps. Buiuoju T. Skrupulas
Laike minti 7 lapai an krybos" buvo Juozo man atsist par tizan dain rinkinys. (N. B. L.)

69
1949.9.4 Mano Brangi Niliuk, Kaip jau ne kart, tai ir sekmadien noriu pavakaroti su Tavim, bent tokiomis slygomis, kokias gyvenimas mums sugeba iskirti. O vis tik ir tai yra labai daug, kada bent toli mose perspektyvose gali matyti pasitinkani laim besipraanios gyvenimo tutumos upildym. Ta prasme ir iandien a nebuvau ir nebesu vienas; inok, Niliuk, kad ir Tave jauiu alia savs. Tai ir yra mano sekmadienio didioji dalis. iandien su Pirleliu buvau paliauioti po Bolonijos mikus. Buvom usispyr psiomis imatuoti jo dyd. jom 134

vis ta paia kryptim ir vis klausm praeivi, ar dar toli kratas. Pasirod gana ilgokas. Sutemo bekulnijant, o mes ir nepasiekm tikslo. Pirlel pradjo kamuoti noras vaka rieniaut, tai ir sugrom savas gtas. Dkoju Tau, kad mane prisiminei rugsjo 2 d. Manau, kad Tave jau pasiek mano adtos dainos. Tave kart, Niliuk, a turiu teis pavadinti varge, nors tai Tau ir nepatikt. Tavo laike 9.2 randu baiminimsi, kad a atimsiu Tau laisv. Taip Tu vadini, atrodo, tas dienas, ku rios mudviem bus bendros. Labai apgailestauju, kad Tu taip vadini ir numatai laisvs praradimu. Mano dmos yra pa likti visad kaip galima daugiau kiekvienam individui laisvs. Tas, inoma, ir Tau taikytina. K Poniatovskis ifolavo, Tu gerai supratai. Tavo linkjimai Ursui jau ir vaisius dav. Pereit penk tadien itemp vyr ant operacinio stalo ir atitinkamai pa pjaust. Apie 7 valandas ten paguljs, partak psias namo. Kaip buvom tikjsi, kad jam teks geroki skausmai, tai neisipild, nes apmarino. Tuo paiu pradingo proga ir u griekus pakentti, iandien jauiasi visai gerai ir greit adam j vl vyr kompanij priimti kaip lygiateis.
[...]

Tiesadl Tavo ankstyvesnio praymo. TaiAuros Vart Marijos. Maklinjau Tavo nurodytoj vietoj, bet re zultat vis nepasiekiau. Tose krantinse ir krautuvlse ga vau neigiam atsakymjie nedirb ir negal padidint. Suinojau, kad padidint gali apsiimt tik didels spaustuvs (giliaspauds). Bet vienam biure kl abejon, ar jie apsiims daryti tik kelet, juk reiks daryti kelias klies (tiek, kiek yra ten spalv), o tas gerokai kainuos. Gi Tu, manau, kad tik ir nori spalvot, o ne vienos spal vos. Todl neinau, ar tai apsimoks i pinigini itekli tako (negi galima vir 20.000 fr. tam reikalui skirti?), Tu
135

man parayk, iki kiek siekia Tavo norai iuo reikalu? iaip pas mus nieko ypatingesnio, nors to laukiam. Pra leidiam dien, pasakom Danguiai, ir vl su ta pat mo notonija pasitinkam sekani. Kaip laikos mano vogerkl ir [...] abu vogeriai Algiai? Nuolat nepamirk, Niliuk, jai real, o aniems sim bolinius mano glbius linkjim pasisti. Pajusk per mlyn dang io vakaro riedanius Tave mano meils ir lkesi busiukus, kulnijanius link Tavs, Mano Aukse, i mano sielos gelmi. T. Skrupulas
[...]

Kas buvo Poniatovskis ir k jis ifolavo, neatsimenu. Deja, to mano laiko, kuriame Juozui raiau, kad supratau, k Poniatovskis ifolavo tame rudame voke su urau Noli tangere circulos meos" nra. Turbt Juozas sunaikino visk, k jis laik slaptais dalykais. Kun. Yla labai seniai man padovanojo mayt Auros Vart Ma rijos" paveiksliuk, labai tams. Juozo pastangom jis buvo padi dintas ir retuuotas su spalvom. Ijo be galo graus ir j laikau kaip labai brang atminim. (N. B. L.)

70
1949.9.6 Mano Brangi irdie, Turbt jau gavai mano sekmadienio laik. Kaip jame adjau, tai vakar magariojau po miest savo monai hemo globinometro. Tikrai, kad retokas daiktas. Aptikau tik ke lintoj krautuvj (St. Germain 113), bet taip pat nenupirkau
136

dar, nes tik ketvirtadien turs. Taigi matai, Mano Aukse, ko kis Tavo vyras neskubus, nors i dalies priklauso ir ne nuo mans. Bandysiu dar iandien ir ryt rast kur nors kitur, bet, jei nepavyks, tai tada isisiu j link Tavs tik ketvirtadien. Manau, kad u mano nerangum mane prakeiksi! Bet keik, jei patinka, kaip ten bebt svarbu, kad Tu tai darai. Su pini gais isiversiu ir be Tavo patarim. Berods, kainuos tik 1.265, tai nedaryk su tokia sumele gdos savo vyrui, silydama sa vus skatikus. Labai skubu, atleisk, kad tik tiek ir taip bjauriai paraau. Priimk eiles busiuk, kuriuos siuniu Tau per ios die nos rasojani padang. T. Skrupulas

71
1949.9.8 Mano Brangi Patieka, Paskutiniam savo laike Tu, irdie, nepatingjai man epi tet sudaryt net i 4 odi, kuo paseks ir a viruje, kaip matai, ikrypau i prasto kreipimosi. vakar, Niliuk, tenka gilokai linktelt galv prie Tave, nes raau Tau atsakym 5 d. ir 6 d. Tavo laikus. Taigi, meldiu atleidimo, kad tik dabar sugebjau atsissti prie laiko Tau. Tave man vis turi kas nors skriaustiprie kelet minui ubaigiau kelis laikus tenai. Darbavoms abu su Ursu. Gale laiko a derjausi, kad Ursas pritart paskutinio laiko ubaigai mano pasirinktam odiuibuiuoju", bet jis tuoj pastat akiskur, girdi, tavo itikimyb . Susilaikiau ir paraiauviso geriausio. Taigibuiuoju" Tau paliko. Ar jauti, Mano Brangi? 137

Spardaisi dl vargs". Deja, iandien ir vl turiu garbs Tave tokia pavadinti, nes, kaip matau, buvo vyk dar blo giau negu tikjausbuvau tiek prozaikas, kad laike ne susigriebiau regt Tavyje romantik nuotaik. O dabar, kada jau reikt laukt antrojo Tavo sakymo skubotai atimt vargs titul", tai rytuosi padaryt ir nuo iandien bk Tu manirdi Vagi Karalait. Jei itokia Tave laikysiu, tai niekad Tavs n nuo romantizmo neatskirsiu. Kad gyvenime toki galtum vaidinti, manau, daug netrksta,- tik pilaits, o sualot Tavo meils ietim irdi esama Tavo nueitose pakelse gana apsiai. inoma, a reikiu pretenzijas Tavo pilaits vyr. uvaizd, nes su labiausiai sualota irdimi pats pirmas tam ir moralin teis tariu turs. Norjos griebtis priemoni prie Tave kankinani ilumum (mano paties nukaltas naujadaras, panaus Tavo kartyb!). Buvau projektuojs tam panaudoti vis savo gali. Pirmoji ataka bt buvusi i didij kalibr prielktuvini. Bet diaugiuosi laiku nepradjs akcijos. Kai laikus siskaiiau, tai pamaiau, kad Tavoji kartyb eina ivien su manim. Ji man Tave pakaitino taip, kad a jau su savo romantizmu toli atsilieku. Sveikinu j ir glaudiu Tave prie savs su meile, atitinkania viesiajai Karalaitei ir vyr. Uvaizdai, nevertam Josios viesybs dulkto kulno pabuiuoti, kai ana, aurai tekant, parus su karieta i didi pokyli, tingiai eina pro vanganius diaugsmu vartus pilies rmus. Lendu ir iandien a su sava laime Tau akis, versdamas savo siel prarasti vienios laisv ir vergauti dviej vienam gyvenimui. Brendu per debesis rasotus ne nuo drgms pa dangi, bet i pasiilgimo ir vienatvikos kanios nuovargio. Kartai buiuodamas linkiu skubti laimei mudviej pavs T. SkrupulasVyr. Uvaizda

138

72
1949.9.10

Mano Aukse, is subatvakaris man primin, kad ms praboiai vis tik daugiausia etadieniais nuramindavo savo irdelas, usd ant rist irgeli. Tas lengva iskaityti i ms liau dies dain. Tas mane paskatino Tau, Niliuk, iandien parayti kelet odeli, nesulaukus sekmadienio atneam nuotaik. iandien gavau Tavo penktadienio gromat. Labai ai. Kada Tu meti, kad taip greit ateina? A Tau daniausiai paraau i vakaro ir metu tik ryte arba nakia, tai turbt gauni tik trei dien? Jauiu sins grauim u mano Tau nusistus pas kutinius laikus. Atsipraau, kad antradienio trumpame laike Tau kain to daikto paminjau. Matai, Tu man an trukart jau nurodai Tau reikiam daikt kainas, kas man per daug nepatinka ir kas mane privert Tau parayt, kiek tas daiktas kainavo. Jei ko tik reikia ir rayk, kad nupirkiau, kam dar kain mint? Jei a galsiu, visad pasistengsiu! O savs a, nebijok, nenuskriausiu niekad, nes ir, nieko Tau ne gaildamas, bdamas itoj padty, negaldamas Tavo nor ipildyt, nesidrovsiu Tau pasakyt, kadNiliuk, kiek luk telk, kol susitaupysiu". Matai, a manau, kad a Tavs ne turiu varytis, nes Tu inai mano padt, kaip lygiai inai, kad a materialiai ne taip jau blogai stoviu, nors ileist gana daug pasitaiko. Taigi atleisk, Niliuk, kad a Tau paraiau, kiek kainavo skatik, bet kartu praau Tavo nesivarymo be joki priera, kiek kas gali kainuoti. U paskutin laik kiek raustu, kad Tave matematikos mokiau. [...] Ateity paadu, visuose klausimuose Tau nu sileisti, tik medicinikuose pasilieku teis su Tavim ginytis ir pa139

prayti Tavs, kad ioje srityje mano nuomon laikytum galutine! Tai vl, Mano Brangi, Tavo plauius stumdo po Tavo brangi krtin. Gal kas komplikuojanio pasirod? Tu ir vl, Brangioji, turjai kani. Neinau, k Tau parayt dl Tavo ruoimosi pasirodyt Paryiuje. Nuolat svarjantis ilgesys Tau ir mane veria gal voti apie mudviej laims akimirkas, bet iandien a galiu Tau, Niliuk, parayt tik (pabraukt) gal. Gal ir galsiu vl pas Tave pasirodyt. Gal kartais tursiu progos bti trasburge, tad grdamas, manau, ikombinuoiau bent kokiai parai Tave aplankyt ir atsigerti ta nepamirtama ir niekuo ne paskaudinama laime. Bet gal!!! Kas lieia Tavo atvaiavim, tai neidrstu Tau patarti rytis. Juk, kaip raai, dar plauius Tavuosius vis stumdo. Dkoju Tau u Tavo ypsnius man, kuri pavieniui gal ir nejauiu, bet visumoj skstu. Sunku paprastais odiais isireikti, kaip a esu laimingas Tave, Aukse, myldamas, kiekvienai dienai, kiekvienam rpesniui suteikdamas laime spalving niuans. Kiekviename savo ingsny a matau, a jauiu Tave, Mano Brangi Svajone; a taip elgiuos lyg biau dviese ir dviej ateiiai visa lipdyiau, o koks a danai biau be Tavs nelaimingas! Kas padt man surasti dan gaus viesos pakibusioms tamsumoms pas mus pra skaidrinti? Tai ne odiais aidimas, Brangioji, tai daugiau negu tikrov! Atimk man Tave, numarink viltis Tave, ir a nepakeliau savo dien juodumo... Praeit etadien su Ursu magariojom kiek ilgiau po gatves, kuriose vairiom kryptim, krykdamos juoku, skubjo linksmos poros. Prisiminm ir mudu su Plikiu savo disharmonij anoj aplinkoj. Smarkokai visiems pavydjau, skubantiems su savo laime, o vargas Ursas net taip po kiek laiko prabilo: Durnas buvau... Kiek vakar buvau paliks 140

vien monkortuodamas, su draugais belodamas, o da bar jokia kaina t vakar neatpirksi..." Maiau, kad jis, vargas, nusimin. O man, alia jo besi velkaniam, ilgesys Tavs dar stipriau ugriuvo. Tikrai, Ni liuk,- laim yra reta ir sunkiai laimima! Kitaip ji gal n laime nesivadint. Ms Svoia su mano draugeliais"Ryiuku ir Au driumivyk antrukart atostogaut vieno ms Garbs Konsulo pilait. Ttis vienas lidi ir goglinja po namus. Jo paskutins dienos gana sunkios, nes net Zoss nra, tai paiam ir valgyt tenka prasimanyt pasigamint. O mes tai da bar juokiams. Sakomdabar tai ir Js, viesiausias Viepatie, pajusit, ka reikia partizano-bandito gyvenimas. iandien gavau i Jonikio labai pesimistik laik. Pasi piktins msaisiais vlikininkais, visais Vakarais ir net msuoju lageriu nebetiki. Manau, Niliuk, kad ir jam reikt turt mylim ir j mylint mog, tada ir pesimizmas ne turt dirvos. Tau Auros Vart Marijos dar neskubu isisti, nes vie noj vietoj adu bandyt lsti akis retuuotojui. Slenku ir iandien mintimis tamsum, link Tavs, ti kiuos Tave, Brangioji, ariau pajusti, arba Tu mane uliesi savais svaigiais buiniais, grybteldama mintimis link ma nosios padangs. Kartai, kartai buiuoju T. Skrupulas

141

73
1949.9.14 Mano Brangi Niliuk, Antradien pasigedau Tavo laiko mano diaugsmui ir kartu su jo nebuvimu lyg nujauiau, kad su Tavim, Mano Aukse, buvo kakas nutik. Rads tui kambar norjau nulisti, kad jau mano irdis atalonebepara vakar, bet susilaikiau nei i io, nei i to, pagalvodamas, kad gal ne galjai. Ir, kaip skaitau Tavo 13 laike, tikrai neapgavo mans mano nujautimas. Davinji man sakus dl sveikatos, mano Brangi, o save visai umirti. Kaip Tu pati aikini Tavo ke lions po dausas" prieastis? Juk tai nebegali bti be prieasi. Kadais man vis nepamirdavai pasigirti pri auganiais kilais, o iuo metu gal atbul gal vaiuoji? Kodl man nieko, Niliuk, neraai, jei Tu sunkiai vertiesi? Bk man tokia gera ir, jei mane tikrai myli, tai man parayk apie savo sveikat kuo daugiau ir pageidauiau su praymais ir pareigojimais man!!! Dl mudviej tarpusavy ginytin klausim mudu i principo nesutariam. A kaip tik reikalauju sau teiss turti nekvestijonuojam sprendim medicinikais klausimais, o Tu, Brangioji, kakokiu sutapimu Pati sau reikalauji ne ginytino sprendimo iais klausimais, palikdama man visus kitus. Be reikalo, Niliuk, juokies i mano kilogram, iandien net upyks pasisvriau. Svarstykls rod 79. Tai negi Tu mane nori matyti dar sunkesn?! Gi p. p. Svoiolai yra nuolat link kitame moguje pamatyti lig, ligeli. Tai j bendras pastabumas visiems, ne tik sau. Tas kartais mane net su pykina. Nueik kada maiau isimiegojs, tai tuoj ir gauni kuri lig! O glandas tai gal ir isipjausiu rudeniop, jei jau siu, kad jos man kenkia.
142

Vakar su Daktaru [S. Bakiu] i gare del'Est* ilydjom Tavo Dd trasburg. kart Paryiuje buvo labai trumpai ir a j pamaiau tik ivaiuojant stotyje, bet utai su Dak taru isiderjom sekaniam kartui i jo butel ampano, mat jis mus buvo truput apstats. Vl ada pasirodyti u 3-j sa vaii. Matai, Niliuk, Tavo Dd a daniau matau kaip Tu. Tu vis per daug nusiemini, Aukse; kai a peruos Tau uvaizdas, jausdamas Tave dievaite mano irdyje, Tu an ikilming mano irdies atsineim Tavo pagarbai su niveliuoji ligi lygi titul. Gal be reikalo gadini mano ventik nuotaik?! Kaip matau, Tavo aplinka kiek sumenks, isiskirsius geriausioms draugms. Ponios Roth ir man gaila kaip Tavo sanatorijos dien draugs, nes i Tavo laik jau ir a j ta riuosi pasts. Gal surasi, Niliuk, k nors panaaus pa kaitalui? ios dienos La Croix" yra dtos ms tautiei rugsjo 8 d. rezoliucijos. inoma, be joki komentar, bet vis tik dta. Tau ikarp dedu, bet, bk gera, ir grink. Be to, per Petr a gaunu Ateit". Jei Tu negauni ir jei nori gaut, tai man parayk. A galsiu Tau visad savo per leist nes man vis tiek nra kur archyv krauti, tegul Tu u mane t padarysi. Tik bijau, kad persiuniant neprapult taip, kaip tas biuletenis. Be to, gal Tu nori atskir rinkin turt, tada parayk Pierui, kad Tau paskirt, o a pasiimsiu pareig ir finansuot, ir persist. Uvakar turjau savo lidn 2 met sukakt nuo brolio Tautvydo uvimo. Vis dien jauiau, kad jo siela buvo arti mans. Ypatingai t jutau jo mirties valand6 val. p. p. [...] Noriau Tau, Niliuk, daug daug dar rayti ir kitaip, negu paraau, bet turiu susilaikyti, nes inau, kad niekad nesugebsiu ireikt Tau savo prisiriimo ir meils pa

143

prastais apiurusiais odiais... Skrisk, mano siela, u mane ibuiuoti mano Meil, nes tik Tu nepasti joki gamtos klii T. Skrupulas
Bdama sanatorijoje, gana artimai susidraugavau su ligone Mme Roth, su kuria, kai gaudavome i Dr. Tobe leidim, darydavome maas ekskursijas gamt ar labai gra kaln miestel Chamonix. Tautvydas" i tikrj turbt buvo Stasys, jauniausias i broli Luk, uvs 1947 m. A.Garmuts knygoje Ijo broliai" jis mini mas Juodvarnio " slapyvardiu ir n vienas i jo broli neminimas Tautvydu". Galbt jis turjo ir daugiau slapyvardi, nemint knygoje. (N.B. L.)

74 1949.9.16 Mano Brangus Auksei, Klausau Tavo patarimo ir raau ryte, mat vakar vakar mane nuo Tavs nuvog Dzikis. Nei i io, nei i to sivert apie deimt vakaro ir taip pratauzinom ligi dvyliktai. Ne tik kad nustojau pusvalandio savo darbui, bet, kaip matai, pa likau ir Tau neparas. Baigiu antr trumpj savo memu ar, lieiani grynai valgyb, rankrat. O Tu, mano brangi Svajone, priglausk iandien savo pa dangj kad ir i vakar dienos Tau skirtus mano sveikinimus ir sielos busiukus. Jie, kad ir suvlinti, eina i mano irdies gelmi. Manau, jog gal ir Tau iandien drsiau ypsosi io rytmeio saul pro debes nepajgiamas ulopyti dangaus mlyns spragas, vakar kruopiai itis dien slpta lie

144

ting, paniurusi debes. Ms Ttis [Dr. Bakis] lyg adjo vaiuoti pas savo eim kokiai dienai atostog, bet esantis pas mus danu sveiu rudens lietutis ir jam vakar apetitus nutild. Girdi, ir jie pardums, neitesj savo pasiryimo. Abiems jaunikliams ir taip sidpatiems reikia gerok kelio gal kulniuoti su virtuvei malkomis ir kitokiais sunkumais. Uvakar Dzik perkraustm gyvent nauj viet. Ta pro ga tapo ir koser pora la sulapinta. Rytojaus dien savi jauta ne per geriausia. Rodos, nuo idno kaulo skab msas pikti unes. Sakyk, Miela Daktare, kaip suprasti tok ano tau raus grimlio vlyv veikim grieno mogaus skelet? [...] Tikra gilaus atgailavimo nuotaika. Daugiausia rpesnio tai man sukl Daktaras. Mat, jis ms kompanijoj didiausias mgjas pirmiausia negaluoti. Net dukart ry tojaus dien skambinau ir vis niekas neatsiliep. Pamaniau gal jau dausose? Bet tik prasiblaivins atsiminiau, kad jis t dien kakur turjo valstybinius pietus ir tokiais pat rei kalais pasitarimus. Tai laikyk, Mano monele, prisipainimu mano neitikimybi Tau, Brangioji! Reaguok, kaip nori. Latr negi gali daug pataisyti? [...] Tiesa, kaip ten mano vaikai laikosi? Kad per daug neipaikt! Tavo motinika meil jiems gali j ir prigimt su gadinti. Nors maj aukljimas priklauso moterikajai pu sei, bet a nuo savo pastabinio trigraio retkariais neat sisakau. Ypa Snouff dabok! Leisk, Niliuk, savo kasdienyb man praskaidrint sva joni pyne ir ilgesio kania Tavsp, skrajojanios taip toli muos kaln prieglobsiuos ir mano juntamos taip arti mane gaubianioj aplinkoj. Nepamirk parayt man apie savo brangi sveikatl ir 145

pasiimt mano linkjimus ta linkme ir pundus busiuk T. Skrupulas


Laike minimi vaikai yra tos trys uvels, kurias sanatorijoje turjau. J vardai i kakur mano igalvoti: Snouff, Pouff ir Torero. (N. B. L.)

75
1949.9.17 Mano Brangus Niliuk, Rytoj turbt tursiu daug darbo, tad iandien, subat vakar, Tau, Mano Brangiausia, bandau parayti pora odeliki. Pirmiausia Tau, Niliuk, priklauso padka u 15 d. laik. Jo iandien tikrai laukiau. Tavo ankstyvesnis man buvo sukls rpesnioar vl nepasikartos dausos". iuoju mane nuraminai. Ai. Tikiu, kad a per daug nenusimanau daktarystse, tad kartais bus neapsieinama be Tavo ver tinimo ne tik kit, bet ir Tavo paios sveikatos. Jei Mme Broche nelinksta keisti savo princip, tai, at sisakant nuo sav nor pas j apsigyventi, dar tenka Tau padkoti u padarytas informacines pastangas. Be to, atrodo, kad il faut d avoir du foin dans ses bottes, kad galima bt te nai keltis. Manau, kad Tu tok pranczik isireikim inai. Be to, ji su savo kategorikais uklausimais gal be reikalo Tave kamuoja. [...] iandien pavakare ubaigiau savo antrus memuarus (rankratyje). Poryt pradsiu mainle atpykinti. Tada pa 146

liks dar viena mane kurstanti tematai savos pastabos ir ge nez ia ilg laik sportavusi separatist. krin adam abu su Jonikiu sulipdyti bendromis jgomis, remdamiesi vie no ir kito turima mediaga. vakar porai valand su Pirleliu buvau ijs pa vandravoti Paryiaus bulvarais. Bebliuznydami ir besi dairydami vitrinose, nukblinom net ligi Porte d'Orleau. Idrsom net i miesto rib koj ikelti. Kai kur kyteldavom snapus net viebui prieangius, vis kam bario klausinjom, nors dar kol kas rimtai nereikia, bet i ge ros nuotaikos. Kur pasitaikydavo tamsesn gatv, tai net ir dain paimdavom... Sakysi, ar ne puiku?.. Vis tik Paryius patrauklus miestas. ia kiekvienai nuotaikai gali aptikt ati tinkant kampel. Tai telkinys ikilming istorini paminkl ir pastat, tai gatvikts, klioarais (benamiais) nustos, tai besikvatoj viess restoranai, tai eliuose lid, laisvi nuo gatvs triukmo plats kapai... ia lengviausiai aptiksi kon trastus tiek moni dvasioje, tiek pasisavinto turto apimtyje, nors prajusi imtmei hipokrizei jau nebra vietos. Danai, Niliuk, Tavs ia taip pasiilgstu, kad nenoromis norisi surasti gyvenime atsakymkas buvo toks man pa vydulingas, kad Tu turjai i Paryiaus ivaiuoti? Dabar tiek daug valand nuklysta aminybn, nusinedamos ne dviej diaugsmo ir laims, bet ilgesio kanios spalvas. Ir tai vyksta paiomis brangiausiomis ms gyvenimo dienomis. Gal dabartinis ms tarpusavio ilgesys bus laidas nedtamai ir neiblstaniai ateities laimei... A nenoriu, Niliuk, tikti, kad, kaip gyvenimo praktika kugda, galt kada nors dviej besimylini irdi laim sunykti ir meil iblsti. Nenoriu tikti, kad tai yra mano, al suojanio Tau meile, samprotavimai, bet esu links tikti, kad a Tave niekad, niekad negaliau maiau mylt... Leisk prisiglausti savo siela prie Tavs, Mano Svajone, 147

nugaljus ias tamsumas, ir ibuiuoti tkstanius kart T. M. Uvaizda


dausas nukeliavim" turbt reik mano apalpim sanatorijoje, apie kur Juozui savo laike usiminiau. Il faut d' avoir du foin dans

ses bottesprancz posakis paodiui ivertusreikia turti ieno savo batuose. Gi tikroji jo prasmreikia turti daug drsos.
(N. B. L.)

76
1949.9.19 Mano Brangi Niliuk, Lyg buvau beketins laukti Tavo laiko ir tada tik Tau rayti (tikiuosi j ryt gauti), bet kakoki iandien popieio keisti nujautimai mane priveria pasirodyt nekantriam. Bi jausi, kad tie keisti nujautimai nebt su Tavim, Auksei, suriti, nes paskutiniu laiku a jau savo viduje nebeiskiriu pirmos monos" ir Tavj nelaimi. Ir ms Paryiaus pa dang apgaub rudenlis ilas. Nukrito temperatra, oras pabiuro, kad net nosies i kambario nesinori lauk kiti. Karts nuo karto pliukia lietutis. Toks oras jums, plauiais lubuojantiems, labiausiai turbt neapkeniamas? Tau, Ni liuk, nuotaik, manau, apard Tavo draugi netekimas. Ar jau gal vl naujam rately sugebjai tinkamai sitaisyt? Gal pritrkus kantrybs, mans belaukdama, mano vietoj pa kaital sitaisei?!!! Gal i tos uv rass? iandien pavakare skambino p. dr. B. [Bakis] ir prane, kad mano kambario eimininkas ada greit bti Paryiuje. Jei tai tiesa, tai jis mane varys risi su kito kambario pa sirpinimu. Neinau, ar skubotai sugebsiu pador su148

sirasti? Bt tikras pimpa, tas p. Pranas [Duleviius]! Per Daktar esu j perspjs, kad jis man prie grim i anksto bent 7-10 dien pranet, o ios dienos gandai lyg k kit sa kyt. irk, Niliuk, kai perspsiu, tai man kur laik iki naujo pardymo nerayk, kad Tavo gromatla man nepa siekt p. D. [Duleviiaus]. Kol kas manau, kad tai tik pikti gandai ir dar koki savait tursiu ir a ia pagyventi. iaip ms padangj nieko naujo, kas galt suteikti diaugsmo jo seniai itrokusioms irdims. Pasitenkinam tik kontrastu tarp ms nor ir besivelkani fakt. Vis reikia jauio kantrybs, nes rezultatai toli atsilik nuo dto triso kiekio. Danai, kaip vakar, ir vent dien reik ventadarbiaut, nors taip nuvogt ventadienik nuotaik neatperka darbo vaisiai... Rayk, kas Tavo seklyioj diuginanio ar bent naujo, Mano Brangi!!! Ar vis dar neatpuia Australijos vjai ko nors tikro apie vogerkl? Ar gal jau pas Tave sveiuojasi p. p. Karveliai su Ugne? Paryiuj viskas smarkiai brangsta, ada nuvertint net oficial franko kurs santykyje su an glosaks valiuta. Savo gerbviui utikrinti dabar aktyviai dalyvaujam Loterie Nationale. adam milijonus pasiglemt, nors kol kas, be praloim, nieko nra. Su Tavo Auros Vart Marija" vis dar nesusitvarkau. Po teisybei, per daug n neturiu noro Tavo praym ipildyt. Mat burtais tikiukokia nors dovana i vent daikt savo mylimai yra lygu santyki palaidojimui!!! Todl, jei kas ieis, tai, Auksei, praysiu, kad Tu atsistum pinigus, o a Tau geriau kitk ufundysiu u savus. Dl tokios do vanos Tavs, Niliuk, netekt sau neleisiu! Na, o galulaiky siuniu Tau, Mano Perle, uvaizdos ranka surikiuotus tkstanius kart, kart busiuk ir linkjim. Tavo sieloj skends Skrupulas
149

77

1949.9.23 Mano Brangi Svajone, Kniumbu ir vl prie Tave ant keli ir giliau linkioju negu arab maldininkas saulei, nes dvi gromati, kaip auksas, randas po ranka i Tavo padangs, o Tau atsakyt tik iandien suspju. Naujos bdos ir rpesiai taip suvirkina ir iparceliuoja mano laik, kad ir savo Aukseliui pasiskst pavlinu. Tau, Mano Brangi Meile, kakodl a mgstu rayt usibaigiant paros bgiui. Gi ir uvakar, ir vakar pir mosios" reikalais buvau uimtas iki 2 val. po vidurnakio, tad ji, kaip matai, nuvog laik ir mintis man galvojimui apie savo Brangiausi. Tokia pasiteisinimui istorija! Priimk padk u anas dvi gromati. Diaugiuos, kad mano savaits pradios nujautimai riasi ne su Tavim, o su pirma mona". Vakar, neilos loterijoj, nutariau toliau nebebandyt savo laims, nes, anot Urso, nelodamas tai tikrai iloi. Pa klausysiu ir a to vrelio, juo labiau, kad Tu neinai, k a su tais milijonais veikiau! Mini man ant kuln, Brangi, prie mano kyraus ilgesio ir savj atverdama. Noriau skubt, noriau bt pas Tave, kai tik atsiranda tokis Tau sunkiau nugalimas ilgesys, bet kartais ir pasistengt negali. Turi sutikt su kakieno nus tatytom datom ir laukt j toli siekiania kantrybe, nors per sekiojs valandomis ilgesys Tau kartais papera mint daryt savaip, nesiderinant nuogai su pirmja mano meile". Vis tik a Tau, Mano Brangi irdie, dar ir iandien negaliu tiksliai datuot savo atvaiavimo. Tav ilges nuramint a kol kas te galiu tik paadais atvaiuoti. Bet ar tai bus nuraminimas? Tavo praym dl Figaro" ipildysiu. J usakysiu nuo spalio pirmos 3-ims mn. K gi Tu apie mano kelion manai,
150

Niliuk, jei jau manai, kad mano kien neine Figaro" Tau usakyt? Su tais Tavo vaikais tai a vis nesusigaudau. Kadaise Tu man tvirtinai, kad kaip motina pasiryus turti vaikbent ligi futbolo komandos. Diaugiausi, kad nors viena lietuv mo tina inteligent nesibaidys gausesns eimos. Dabar matau, kad buvo tik badinage *. Tu, sulaukus dviej ir man pasilius susiiekoti k nors i uv rass tolimesniam j atsiradimui, siekianiam ligi tos ekipos,- Tu mane manai jau i proto isikrausius. Taip jau nra, tik stebiuos, kad Tu, Niliuk, ap sipratai su daugelio ms poniui dviej vaik padtim!!! O mudviem pasent nra galimybi, kol dar nesubrendom! Atleisk, Aukse, u viraus bliuznierstvas ir matyk mane padori mini asab, dien dienom ir valandom skendint savo Svajons begaliniam isiilgime, bet jokiu bdu neno rint j kuo nors ugauti ar nesutikti su jos apsisprendimais, ar bti iurkiu. Tas, kas atrodo nepanau gili meiltas yra pajacikumo komponent. Noriu pko velnumu glaustis prie Tavs, mano dien skaidri Provaiste, nes manau, kad iemet turt ir mudviej turimos slygos pasikeisti. Kartai buiuoju T. Skrupulas

78
1949.9.25 Mano Brangi irdie, Plieki jau Tu mane bene kelintukart, kad Tau neberaau. K gituriu sutikt su Tavim puolania ir, mudamasis krtin, prisipainti, kad tikrai turiau Tau, Brangioji, da
151

niau ir k nors malonesnio parayt. Kaip matai, Tavo puo limams ir a pats stoju pagalb prie save. Tai pati gud riausia apsigynimo taktika! Deja, turiu prisipainti, kad pas kutiniu laiku su Tavim, Mano Auksei, tik laiko ir nuotaikos trupiniais tesugebu pasidalinti. Kadais bent ventadienis Tau priklaus, bet dabar taip kvailai visi reikalai susidsto, kad ir didesn dal sekmadienio turiu ventadarbiauti". etadien gavau i p. Dul. [Duleviiaus] per p. dr. B. [Bak] praneim, kad man dar ne laikas bgti i dabartins gtos ir kad jis laiku prane, prie mano pabgim. Tad kol kas man rayk, Auksei, tuo paiu adresu [...]. Parayk man, jei Tu orientuojiesi, kaip toli (geleinkelio linija) nuo Tavs daiauja ponia B. [Bakien] su snumis. Apie savo memuarus kol kas i p. A. Vai. [Vaiiulaiio] nieko dar negirdiu. Tik jau pasirod Vytyje" vienas straip snis. Suprantu, kad p. V. dar nesuspjo perirti, nes tik mnes grta i atostog. Vis tiek manau i savait kok at sakym gauti. O gal jis laukia mano siuntos su dain rin kiniu, kurio vis negaliu pasisti, nes nesu padars? iaip, Niliuk, kas su Tavim pritikt kalbti, lyg ir per daug graiai neatrodo. Vis svarjant ilgesiui dar vis nesimato tikslaus laiko, kada prays mudviej, bent trumpam, laim. Danai mintimis ibuiuoju Tavo kaln papdes, atidauau savo svajoni sparnus su Tavim pabti esamas klitis ir, be fiktyvi kasdienini eils plan, vis pasilieku be siknijanio sprendimo su gan korta galva. O Tavo ap sisprendimas atsidurti pirma mans Paryiuje man net gd sukelia. Taigi, reikia viltis ateinaniomis savaitmis. Turbt jau susipainai su komentarais po Truman'o praneimo, kad rusai atomin bomb pasigamino. io fakto vertinimas yra gana vairus. A asmenikai tai laikau tei giamu reikiniu. Jis turs prisidti prie ms tinkamo su sirpinimo. Tam jau yra duomen. O be to, dabar, kerto ve

152

darni, diaugiams, kad sunaikinimas palies ir tuos, kurie ms ilgai nesuprato. Tai perdaug nehumanika, bet vis tik ms tragedija praosi tokio diaugsmo. Pajusk mane, Niliuk, ivargus ir perpildyt Tau ilgesiu, besibastant Tavo vieniuos kampeliuos ir siuniant busiukus, daytus ilgesio kanioje T. Skrupulas

79
1949.9.29 Mano Miela Svajone, Galiu patvirtinti, kad gavau Tavj, ir ant naujojo po pieriaus. Dar iandien tikiuosi i Tavs gauti ir vl laik, tad turiu skubti Tau parayti, nes ir vl reikt atsiprainti, o Tu jau veliji keltis ir nekeliaklupsiauti. Paskutinmis dienomis esu labai usims su aibe rpesi, tai net neapsiiriu, kai prabga kelios dienos, o savo Meilei taip ir neitenka pusvalandio parayti. Tikiuos, kad jinai per daug nepristvers u flirt su pirmja" meile. Juo labiau, kad antroji" monela kakur iklydus ir mano vakarams nepajgia duoti jaukaus tono i arti. Gi vyrelio, skstanio ilgesy, net ir kaulai isenka. Kas, kad jis danai apsvaigsta, bent fiktyviai j glausdamas glbyje. Figaro" jau Tau usakiau. Tavo atsistas vokas man ne pasitarnavo. Jau buvau usaks. Padariau souscription [pre numerat], bet ne prolongment [pratsim]. Mat tokiu bdu man maiau turbacij. Gi Tau vis tiek. Nors, antraip pa sielgs, gal biau palengvins darb Figaro" ad ministracijai. Taigi, kaip adjau, jis Tau prads eiti nuo 1-os spalio. Tau persiuniu ir kvit, gal jis gali bti reikalingas,

153

esant kai kuriems neaikumams. Kartu grinu Tau ir vok, gal j kitkart panaudosi. Vakar vakare Paryi gro i atostog ms brangi Svoia su chebra. Vadinas, baigs p. Daktaro vien gungiavimo laikas. Gaila! Praradau savo likimo draugel iki iol abu vakarais bdavodavom es be savj. Kada Tu, Mano Brangi, galsi sugrti pas mane? I prof. Brazaiio gavau laik, kuriame jis silo VLIK'o pastangomis ileisti mano memuarus. Reiks paspausti p. Vaiiulait, kad paskubt perirti, jei dar neubaig. Po keleto savaii tursime progos pavandravot po marg sviet. adu ir Vokioj [Vokietijoj] atsidurti, adu ir su Jonikiu turti prog pakalbti ir dar kai kurgal ir savo Svajon aplankyti. Apie tai kol kas nieko niekam nerayk (tu riu galvoj Jonik ir vogerkl!) Manau, kad pripratai jau to bulai elgtis ir be mano perspjim, bet kadangi tokius seniai Tau jau dariau, tai, kaip ret daikt, nepalaikyk u bloga, Mano Aukse! O iki to tenkinuosi ir esama padtimi. Tave, kaip perl blizgant dumblt akmen tarpe, glaudiu dien dienom prie savo krtins, nuramindamas sunkiai paabojam laims alk i arti. Buiuoju tkstanius kart T. Skrupulas

80
1949.10.1 Mano Brangi Niliuk, subatvakar esu kiek laisvesnis nuo darb, kaip kad paprastai bdavo. Turiu tad laim ir Tau laisvai parayti.

154

Pereitam laike teisingai spjau. Priepiet isiuniau Tau gromat, o popiet gavau Tavo miel. Ai Tau u studijas tarp Tavs i Svoios daiaviets. Dabar jau tai yra nebe pas laptis ir Tavo ingeidum patenkinsiu. Buvau mans inaudoti prog nuvaiuoti pas Svoi, o i ten pas Tave, Mano Aukse. Mat ligi ten ir atgal man bt labai maai bi lietas kainavs, iandien, kada Svoia gro, tai tas jau ne beaktualu, nes ir proga prapuol. Be to, ir kiti projektai iuo metu prie akis. Savo laike i 9.27 Tu tikrai pasidarei pamokslinink panai. Net bandai mane nuo nemoralios galvosenos at grasint. Gal veltuia ne visada sutiksiu, kad Tu mane su laikytum nuo apsisprendimo pykiui ar mano atrodanios antihumanikos galvosenos. J man visad formuoja ir for muos ne Tavo pamokslai ar tomai literatros, bet aplinkoj beverd faktai!!! iandien su chebra ir Pirleliu [P. Viluiu] turjom poros valand pragulknusibastm iki Donfert Rochereau. Ten sitais visoki bdelninkai su vaikams, seniams, vyrams ir moterims, netgi unims, vairiausiais stebuklais". Kas kamPirlelis sukinjosi apie burtininkus, bandydamas su rasti savo vibracij teorijai moralini adoratori, o mes dau giau sukinjoms prie aunam dalyk. A iloiau audydamas dvi bonkas ampano. adam susimet igerti. Gaila, kad Tu vis dar toli nuo ms, bt puiki proga Tau, Brangioji, lpytes sulapinti. [...] iandien jau suradau vien fotograf, kuris padidins Auros Vart Marij". Ateinant sekmadien atsiimsiu. Tik neinau, ar i arti ji bus avtina. Mat Tavo atsista re produkcija gaminta specialiu bdu igaunant spalv tonus. Ten nra eliuos pereinam niuans, bet tai igauta sa votiku trichu. Padidinus tas trichas gali atrodyti per daug grubijonikas. Gal teks j vertinti i toliau, kol tie trichai su 155

silies. Taigi, jei kas ateity tai papeiks, tursi jam pasilyti at sitraukt nuo paveikslo per keliolik metr ir tada kritikuoti. iandien vakaras, kaip daugelis j paskutiniais mne siais, toks sunkus, toks ilgesingas ir taip negailestingai pasi gendantis Tavs. Nors dabar aikiau iriu tas trumpas va landas, kada paskandinsiu t iaur ilges, pajuts Tave, Mano irdies Karalaite, mane svaiginant savo glbyje, bet jis vis neatstodamas, nemenkjaniai man neduoda ramybs. Jausk, Brangioji, kad vakar giliu ilgesio sielvartu a nu galjau erdves ir glaudiu Tave kartai kartai prie savo lp T. Skrupulas
A turbt Juozui k nors paraiau apie baisias monijos su naikinimo pasekmes, sprogus atominei bombai, atsakydama jo laik, rayt rugsjo 25 d. (N. B. L.)

81
1949.10.4 Mano Brangus Auksei, Gerai, kad mano Tau neitikimybes" Tu vertini kaip baim Tavs. Paprastai nesu perdaug bailus, bet Tavs reikia bijoti. K gijei meil pakeistum imetinjimais?! Bepigu dar su Tavimi, Mano Miela, kad Tu toleruoji mano neitikimybes". Tas ir yra laidas iokio tokio ir iorinio mudviej meils egzistavimo i laik. Tas leidia man pasi tikti Tavimi esant mana, kai, juo toliau, juo daugiau gali at sirasti dar iorini klii ir prog idildyt mudviej bendrviengyvenim. O vis tik laikas, toliai ir aplinka taip pat savo padaro. Padaryti bereikmes anas numatomas 156

klitis kaip tik yra btina tokio totalaus pasitikjimo vienas kitu, kok a jauiu neiojs Tavo, Mano Brangi Svajone, atvilgiu. Ir ia neturi galioti gyvenimo praktikos pa gimdytos taisykls, kaip ir daugelyje mudviej bendr ingsni. Svoia jau parvaiavo. Kad bt dar labiau nudegusi ir pant ali lauk dukr, nepasakyiau. Prieingai, atro do, kad buvs anas rudumas kiek ibluks ir lajaus kokis pussvaris kakur pragais. Kiek i ono anksiau man teko girdti, jog ten tiek Svoiai, tiek mano chebrai nebuv itaiking slyg. Patiems tek i aplinkini mik ir malk virtuvei ant savo nugar parsitempti ir vanden i kakur to liau parsivilkti. odiu, kakas atrod panaaus Reicho darb tarnyb", bet ne Pranczijos daius. Po kokios destkos dien adu traukti Voki [Vo kietij]. Neinau taiau, ar prie i kelion (t. y. pakeliui ten) a galsiu usifundyt sau malonum atsidurti pas Tave ir gerti i bendr tauri bendr laim? Greiiausiai tai bus man grtant. Tada bsiu inarpliojs vis eil pirmosios monos" reikal, tai ir su antrja" matytis bus maloniau. Neinau, kodl Tu, Niliuk, mane lavonu jau sivaizduoji. inoma, Tau a dabar tokiu kartais ir pasirodau. Va, kad ir vakar! Pradjau Tau i gromat rayt, pamakt vienas pi lietis, tam neijuskitas, ir taip visa kompanija ts nuo 12 val. dienos iki 10 val. nakties. O po to turjau skubti pas ms Svoiol, kur turjau reikal, ir ileisti stot p. Sid zikausk. Stotyje susipainau su Tavo mama nr...ponia Baltruaitiene. Tikrai puiki moteris ir verta dano pa trauklumo ir sentiment. Tai matai, kaip ir esu Tau kartais lavonas! Tad neisigsk, Niliuk, jei sumanau prie Tavs glaustis ir lavonu. Manau, nors drungno temperatr tursiu, jei viso kia prasme nebsiu kartas, kokiam dert Tave, Aukse,

157

ateiti ir svaigti savo laims pripildytoj aplinkoj ir jaukume. Buiuoju kartai nelavonikai T. Skrupulas

82
1949.10.6 Mano Brangi Karalaite, iandien gavau Tavo gromat jau i spalio 5-tos, o dar, kaip apsiirjau, nesu atsaks 4-tos dienos Tavj. Ne leidiu sau suklupti kart prie Tave, Brangi, kadangi pas kutinysis buvo paskubintas su ms mielos vogerkls laiku. Be to, vis pasidrsinu po Tavojo paskatinimoper daug prie Tave neklpioti. Taigi, nesilenkdamas, dkoju, Mano Miela, u Tavuosius ir u supaindinim su ms vogerkls svetimus tolius vedaniais keliais ir pirmomis gtomis, kurios, kaip matau, kol kas neada juos paglemti savam kratui. Savos ems sultys sugebjo kadaise mums diegti tv emei meil, kurios nepajgs gal pakeisti ir vi soks svetimas materialinis gris bei didiausio groio gamtos darnumas. A sveikinu savo Miel vogerkl u jos meil saviems slenksiams, ireikt noru pirmais skatikais ipirkti keli ms Rpintojli al. Kartu pavydiu Jj gyve nime laims, kuri su taip giliu pasiilgimu yra mano irdies kvieiama atklysti pagaliau ir ilgai, ilgai sveiuotis mud viej, Brangi Svajone, tarpe. Taiau iandien turime tenkintis tik ilgom pynm saldi svajoni, savo labiausiai laime ga lint ypsotis gyvenimo tarp atiduodami ne sau, bet Jai. O mano kasdieniniai rpesniai (danai jie, turiu prisipainti, nuvagia labai negailestingai man Tave) bazuojasi laime ne

158

pavlintai ten sugrti ir jausti save dalyvaujant prask laidyme an krauju varvani debesli. Noriu tikti, kad likimas leis mano rpesiams sunykti pasisekimuose ir te naiNemuno pakrantsemes galsime laisvs prie globstyje lkuriuoti tvyns nostalgijos, bado ir mogaus pa niekinimo ikankint tremtini, artjani savo lopius i Ryt, Vakar ir Piet. Tikiu, jog ir i vogerkls Dang brend maldos odiai bus svars ms ar mano pasi sekimams. Palieku ir paliekame jai visad u tai skolingi padka. Tai yra didiausia moralin satisfakcija mano statu so pilkiesiems monms. inoma, jausiuosi suklastojs vogerkls poterlio intencij, jei ji, melsdama mudviem laims, pamirta mano angaamentus pirmajai" mano mei lei. Bet to i jos nesitikiu. Nepamirk jai, Niliuk, nuo mans versti vok riebaus, vogeriko busio ir didel glb linkjim nesuduti pirmoms optimistinms nuotaikoms naujame kontinente. Mielo Svoiolo prikalbintas, vakar nuklydau pas Tavo koleggalvos daktar (nosies, gerkls ir aus). Jis piro man koki tai ligiktsinus ar sinusit. Tai, berods, nosies kanal kremzli ir kaul netvarka. Sako, nuo daugkartinio persialdymo. Dabar turiu kiekvien dien pas j pasirodyti. Jis mane terlioja su penicilinu. Noriu, kad t kvarab iki mano kelions ivaikyt. A pats nenoriu prisipainti, kad tai liga, bet jeigu jau virininkai ir Tavo kolegos tai kitaip iri, tai turiu nusileisti [...]. O js, medikai, tai ne sismulkinat, kiekvien dien turiu pas j palikti po rundin tkstant. O kaip Tau su apvieta, ar gauni Figaro", kaip kad turjo popieriai rodyti? Turbt norsi, kad ir rmus ufundyiau Auros Vart Marijai? Jei taip, tai parayk, nors geresni iuo tarpu gal neigalsiu. [...]
159

Dl Mme Broche kam Tau, Brangioji, nervintis? Lai jie nervinasi ir tebnie sins balso persekiojami, kurie bjauriai umerktomis nuo ms kani akimis slenka per gyvenim, nedrsdami susimstyti ties msja tragedija. Tad palik jai nervintis, Mano Meile! Nesijauskim pasaulio elgetom, bet daugel, j gdai, laikykime ms nelaimi kaltininkais. Ir pabaigaimintimis buiuoju Tavo brangius skruos tus, daydamas savas dienas mudviej ateities laime, kuri manais linkjimais tegul ir dabar Tave nuolat lydi. T. Skrupulas

83
1949.10.9 Mano Brangi Niliuk, Klystu Tave i savos pilkumos i sekmadienio pavaka r, kad surasiau tos ventikos nuotaikos, kuri tik Tu, Mano Brangioji, gali iandien suteikti. Manau neapsiriksiu mintydamas, kad ir Tu iandien suradai akimirk atsakyti savom svajom link Tavs sklindanias mansias. Lyg ir girdiu panaaus darnumo muzikos garsus, gimusius i mudviej dvasinio gyvenimo harmoningumo. Ir is mud viej kelions po em lapas paliks ateiiai kak brangaus prisimintino, nors ne kart j norisi turti su kiek kitokiomis mudviem apystovomis. iandien pas mane turjom tradicinius pietus. Dalyvavo, inoma, Ursas ir Dzikis. Kaip paprastai, visai puritonikai grynai vyrikieji. Nauji ms rpesni pagimdyti projektai, puoseljami vis kartu gausiais ir ilgais vakarais, mus vis su artina giliau ir dildo nedraugikum, kylant i skirting pa saulir. Po piet kartu nuklydom Vincennes mikus.

160

Juozas Luka-Daumantas vieno Paryiaus viebuio kambarelyje 1948 metais rao savo knyg Partizanai u geleins udangos".
Nuotr. N.Branaits.

Daumantas Paryiuje 1948 metais.

Nuotr. N. Branaits.

Nijol ir Juozas Lukos savo vestuvi dien. 1950 m. liepos 23.

Prelatas Mykolas Krupaviius tarp jo sujungt jaunavedi Nijols ir Juozo. Gretimame puslapy Nijols ir Juozo Luk vestuvi dalyviai. I kairs, sdi: dr. Petras Karvelis, prel. Mykolas Krupaviius, Nijol ir Juozas Lukos, dr. Veronika Karvelien. Stovi Vlada Brazaitien, Ugn Karvelyt, Birut Prapuolenien, Juozas Brazaitis. Nuotrauka taip pat vestuvse da lyvavusio Levo Prapuolenio.

Juozas Daumantas su Nijole Branaite Tbingene 1950 m.

m* Nijol ir Juozas j povestuvins savaits metu.

Nijol ir Juozas kalnuose, Traifelbergo parke, netoli Tuebingeno 1950 lie pos 25 d. Nuotr. Levo Prapuolenio. Gretimame puslapyje tame paiame Traifelbergo parke su sveiais. I kairs: Julijonas Btnas, Nijol Branait-Lukien, prel. Feliksas Kapoius, Birut Prapuolenien, Juozas Luka-Daumantas. Nuotr. Levo Prapuolenio.

Juozas Luka prie viebuio Traifelbergo parke.

Juozas Daumantas Traifelbergo parke.

Nuotr. N. Lukiens.

Juozas Luka su biiuliais Vokietijoje. I kairs, pirmoje eilje: Stasys Balinas, Juozas Brazaitis, Jonas Pajaujis. Antroje: Stasys Daunys, Vy tautas Vaitieknas, vidury Juozas Luka, Julijonas Butnas, kun. Stasys Yla, Levas Prapuolenis.

Juozas Luka 1950 metais Paryiuje nupie Vasario 16 dienos minjimui programos virel.

Laikinas apsigyvenimo Pranc zijoje leidimas, iduotas Juozui Lukai Adam Mickiewicz vardu. Kitame puslapy: 1948 m. rug pjio 26 d. Daumanto laiko, rayto Petrui Viluiui Parti zan u geleins udangos" i leidimo reikalu, faksimil.

Daumanto laiko Nijolei voko faksimil. Laiko siuntju Daumantas pa sira kaip ]. Rukuia. Sekaniuose dviejuose puslapiuose Daumanto laiko, rayto Vasario 16 proga 1949 metais, faksimil.

Lietuvos partizan vad pasitarimo dalyviai. Kairje, priklaups Juozas Daumantas. Pasitarimo nei vieta, nei laikas neinoma.

Juozo Lukos partizan grup, 1950 m. spalio 3 grusi i Vakar. I kairs: K. irvys (Sakalas), J. Luka (Daumantas-Skirmantas), B. Trum pys (Rytis). Nuotrauka paimta i knygos Nenugaltoji Lietuva", ileistos 1993 metais Valstybins leidybos centro Vilniuje.

Grs i koncentracijos lagerio, Lukos-Daumanto kov draugas Povilas Peiulaitis 1973 m. pastat maq kryel Daumanto uvinio vietoje, Pa bartupio km., 9 km nuo Garliavos.

P. Peiulaiio pastatytas kryius tarybini aktyvist buvo iverstas ir paslptas mike. 1988 m. su Kauno Tremtini klubo pagalba kryius buvo surastas ir vl pastatytas.

alia Povilo Peiulaiio pastatyto mao kryelio dabar miko fone ikils baltas kryius, kur 1989 metais pastat Garliavos sjdininkai.

Nijol Lukien ir Juozo Lukos brolis Antanas 1991 m. rugsjo 3. d. prie naujai pastatyto kryiaus.

Ten iuo metu gana alialyg pavasar. Nors jau spalis, bet dar gerokai ilta ir olj dar teko pasivoliot. Tik mano chebra man neleido primigtbaiminosi, kad mano sinusitas ne susikomplikuot. Mat ir jie nori mane laikyti ligoniu". Dzi kis tai dabar i mudviej tariasi turs teis juoktis. Prie kiek laiko Urs apipjaust, o dabar mane terlioja. Gi tas Dzkas vaikioja kdu, o medicinikos pagalbos taip ir nebe reikalingas. inoma, pastebimos. Neinau, ar Tu man, Aukse, galsi parayti, kai a bsiu Vokioj [Vokietijoj]. Gal tik manieji Tave pasieks. Todl dabar noriu Tavs pasiteirauti, ar galima bus gauti pas Tave kur nors prisiglausti, kai atvyksiu. inoma, prie tai Tau praneiu. Pas Tave manau usukti i trasburgo. Jei Tau ne sudaryt sunkum, gal man gali patarti, kaip i trasburgo iki Tavs nusikasti. Jei neturi slyg tam pastudijuoti, dide li pastang nedksurasiu ir pats, bet bt gera tai inoti pirma laiko, kad galiau i ten ivaiuoti tinkamu laiku. ia be keleto persdim neapsieisiu. Mano pasirodymas turt bti tarp 2-4 savaii. Kiek laiko pas Tave buvosiu, iandien nesiorientuojutai padiktuos mano pirmoji " meil. Poniai Baltruaitienei prisistaiau nuliumi. Manau, kad ji apie mano egzistavim inojo. Tarp vyr ir mon paslaptys daniausiai nebna paslaptimis. Nemanau, kad p. p. Balt ruaiiams ia galiot iimtis. Juk p. prof. [Baltruaitis] pui kiai ino mano ilgalaik padt. Pabaigai nedeldienio skrendu Tave, Mano Aukse, min timis buiuodamas Tavo brangius skruostus ir nekantriai laukiu gerti mudviej laim Tavo aplinkoj. T. Skrupulas

161

84
1949.10.11 Mano Brangi Niliuk, Skubu Tau sumest kelet odi, nes u keliasdeimt minui laukiu savo draugeli, o turiu Tave perspti, kad paskutin laik man gali rayti tik penktadienio ryte, kad jis mane pasiekt ne vliau, kaip etadien (spalio 15). Pirma dien anksti ryte savo gt turbt apleisiu. Pasidarysiu ke liaujaniu. Taigi irk, Mano Auksei, kad man skirti Tavo laikai nepatekt pas p. Pr. Dul. [Dulevii]. [...] iandien gavau Tavo rugsjo 10 d. laik. Labai ap gailestauju, jog tik po mnesio. Tu jau man pradedi darytis nebeaiki. Net mnesius, ne tik dienas sumaiai. Raai man, kad tursiu Tave labai mylt. Tikiu, nes manyje kyla abe joni, kad Tau galva yra kakieno susukta. Ar nereikia man griebtis konkurencijos rols?! Nors perspji, kad rm A. V. M. [Auros Vart Marijai] nefundyiau, bet jau vlu. Tursi tenkintis mano skoniu, pa mirus sav ukvat. [...] Jei btume apsisprend prie Voki susitikti, tai pirma dien jau biau grs nepasotinamai Tavo teikiam laim. Bet gerai, jog apsisprendm prieingai. Manau, kad mane grtant maiau kas kontroliuos, nes maiau bsiu visus in teresuojs. Neusigauk, Mano Svaja, kad raau tokia riebia kalba. inai, kad ilgesys mane i nuosaikumo rib imua. Negi a kaltas, kad Tu, kaip kerinti burtinink, pavergei mano prot ir ird, ipstainai mano bernelio vent ramyb, mano 162

cinikum danu romantizmu pavertei. Tu esi mano laims valand kaltininke ir Tau, Mano Brangioji, kerys Tavo su naikintos mano dabartini dien juodos dms ir pesi mizmas. Kada a pas Tave atsirasiu tiksliai ir kiek dien bsiu, paraysiu tiesiog i Vokios, kai visa tai paaiks. Man neinau, ar Tu galsi rayti. Greiiausiai a bsiu nusk riaustas. T turk omeny, Mano Brangi, kai pradsim su vedinti mudviej keliaklupsiavimo balans! Priimk beribs meils ir ilgesio manus busiukus ir lin kjimus, kuriuos galimyb Tau pasisti yra io tamsaus mano vakaro viesa. T. Skrupulas
Neinau, kas Juoz kontroliuodavo (valgyba?). Du tokius trumpus mans aplankymus jis derino su kokiom nors kelionm, susijusiom su vis toliau atsidedaniu grimu Lietuv. Galbt jis nenorjo, kad jam kas nors prikit, tad mano aplankymus stengsi laikyti visikoje paslaptyje. (N. B. L.)

85 1949.10.17 Mano Brangiausia, Didel krva guli laik nuo Tavs, o kada a Tau paraiau, tai n neatsimenu. Tikriausiai, netoli savaits. Tai vis pasiutusiai striuka su laiku. Nusijuoksi, kad taip tei sinuosi. inau, kad Tu turi, Mano Aukse, tikt manim. Tikrai ir vakar, sekmadien, dirbau po vidurnakio. Dkoju Tau u visus laikus. Bijau juos nuodugniai su skaityti, nes tikrai daug.
163

Atleisk, kad ir dabar negaliu ilgai Tau rayti, nes bgu konsulat. Tau, Auksei, paraysiu rytoj i Reutlingen'o. Kartai buiuoju T. Skrupulas

86
1949.10.19 Mano Brangus Auksei, iandien noriu uverst savo buvusios tylos periodo pas kutin lap ir savo Brangiausiai gal ir kasdien nepayktt po gromatl. Vakar atvykau Voki. Prof. Braz. [Brazaitis] atve mane kok tai miestel, kurio dar n vardo neinau. Apie 12 km u Pfullingeno (Vlikingeno). Gyvenu labai pramatniam viebuty. Tiek pastatai, tiek aplinka yra be galo puiks. Ga liu su Tavim konkuruoti. Vien u kambar moku 10 DM per dien. inoma, turiu dvigub kambar. Nenustebk, kad man tokio reikia, bet j tok turjom imti, nes kitokio nebuvo. Da bar visas namas susigadija. ia ir visus pasitarimus su tzais turiu, ia rkoma, pliaukiama ir erkel iveriama. inoma, bt dievika, jei t vis a galiau Tavimi pa keistiMano Miela Svaja. iandien dar turiu prisiminti Tavo paskutinius laikus, gautus Paryiuje. Matai, koks a buvau latras visus at sakiau tik vos vienu iaip ne taip prikeverzotu puslapiu. At leisk man, Brangioji, nes su laiku buvo be galo striuka. Be to, jauiu sins grauim, kad Tu viename mano laike juo kais prakit konkurent" galjai suprasti tikrai mano min
164

tyse egzistuojant. T a sprendiu i Tavo paskutinio laiko. Taip jau nra, Mano Niliuk. Ir taip nra jau nuo seno lai kotarpio. Leisk man tikti, kad ir Tavo sresni odeliai man buvo su humoristiniu atspalviu. Kelion iki ia buvo gana puiki. Iki trasburgo kup bu vom tik trise: du (pora) senoki pranczai ir a. Jie buvo gana malons, vis keli kalbjoms apie Lietuv ir dabartin jos katastrof. Kaip kiekviename ms ingsnyje, taip ir iuo at veju, juos pastebjau begalinio naivumo esanius. Visikai nieko nesiorientuoja apie ms nam padt ir apie ms udikus ivanovus. Dar jie ir iandien atsistoja prie mus su naiviu klausimuVai, gal rusai ne geresni u vokieius?!" Su kokia kantrybe reikia toliau kalbti su tokiais tipais! inoma, jie nekalti. Buvo laikai, kai mes buvom panaiai akli. Mums daug kainavoir jiems ne maiau kainuos Maskvos painimas. Bet gana politikuoti! Priimk geriau manosios sielos jungimsi su Tavja spal vinguoju rudens laikotarpiu ir lakia fantazija pajusk mane at kylant link Tavs nuo Vokios pakriaui link Sancellemoz'o. Kartai buiuoju T. Skrupulas P. S. Jei kartais gautum k nors i Lenkijos, skubiai persisk Svoiolui [Dr. Bakiui]ai.

87
1949.10.20 Mano Brangi Niliuk, iandien pilu Tau i Pfullingeno. Esu atsidrs prof. 165

Braz. [Brazaiio] uuovjoj. Vakar Tau paraiau i Trai felberg Hoteltai tas, kurio n vardo neinojau. Dien ap vaikiojau visas apylinkes ir apsidairiau, kur bess. Painau, kad prie pat Uracho pilies. Kai kas sil net usukt pil pasipirt. Sako, esama joje dviej kunigaiktyi, tik ge rokai aptrusimadaug po penkiasdeimt met. Na, tai ir nepasiukvatijau. Tik nepagalvok, Auksei, kad tokiu atveju umirau, jog Tave turiu. Celebato laikaus kiekvienam ingsnyje. ionykt aplinka ymiai pasikeitus, lyginant su pernai metais. Lik tik trupiniai moni, kuriuos pernai su Jonikiu matm, su kuriais grm ir sutartinai traukm VLIK'o himn": alpsta moterys baltj negr glby aistringai..." Tik Julijon [Btn] dar ypatingu sutapimu sutikau, tai nors savo pozom primena pernykt jaukum. Girdjau, kad jau ir Kisieliai ivaiavo. Petras buvo pas kutiniu. Ruduo ia gana puikus. Saultos dienos ypatingai teikia daug malonumo juo grtis. Nesigailiu, nepaisant visko, kad i Paryiaus ikilau atsivdinimui". iandien man pavojinga aplinka daug rayti. Skubu. Ti kiuos rytoj turti palankesn aplink ir daugiau laiko. Tad iki rytojaus, Mano Auksei, su kartais sielos buiniais. T. Skrupulas

88
1949.10.22 Mano Brangi Niliuk, Kaip matai, savo paad perdm neipildau. adjau
166

kasdien Tau sulipdyt po gromatl, bet lyg ir neieina. To kios jau mano danai keistos ir nesuprantamos apystovos. Tikjaus, kad bsiu daug laisvesnis savo pragulkoje, bet yra kiek kitaip. Ieinant i t aplinkybi, prisipainsiu, kad sunku k nors padoresnio Tau ir parayti. Tupiu per dienas naujoje vietoje, kambaryje usiverts vairiais darbais darbeliais, ir vampiu pypk", anot Jonikio. Negaliu dar ir iandien nu matyt, kada atsibos man itos galinkos ir jas pakeisiu Tavja. Viena tik galiu isitartikad dar vis ne po poros dien, o po truput didesnio j kaupo. Manau, kad poros savaii bgyje a bsiu tikrai pas Tave. iuo metu buvojugyvenu su Tavo geru pastamu, p. Julijonu B. Nuo jo asabos siuniu Tau nuoirdiausius svei kinimus ir linkjimus. Laikyk, kad iuo metu jis man pa keiia Tave. Tas galioja valandomis bliuznijant ar ir rimtomis problemomis usiiminjant. Tau, Niliuk, niekad neraau, kur, kada a randuosi. Mat, man btina prisilaikyt tokios tvarkos. Atleisk, kad ir su Tavimi mintimis buvoti stokoju laiko. Gal neuilgo tursiu atostog, tada drauge bent sieloj pagy vensim. Glaudiuos prie Tavo brangi skruost ir kartai buiuoju T. Skrupulas

89
1949.10.26 Mano Brangi Svajone, Giliai Tavs atsipraau, kad ligi iol po savo ivykimo i
167

Paryiaus nesugebjau Tau k nors padoraus parayti. K gi raysi, jei nebuvo laiko, nei prog Tavimi gyventi ilgas va landas? vairs pirmamoniniai" reikalai ir niekad vieno nepaliekanti kompanija Tau mane tikrai kuriam laikui buvo nuvog. Tikiu, kad Tu, Mano Niliuk, puikiai supranti, kokiu pajacu a danai turiu nusiduoti, ar ir tikrai tokiu bti. iuo laiku esu kiek laisvesnis nuo kompanijos. Da niausiai dirbu tik su Julijonu, bet dl tam tikr sumetim ne galiu Tau i ia rayti. Sis laikas taip pat bus vieno mogaus nuvetas kiek toliau nuo ms rezidencijos ir mestas pato dutn. O toki pasitarnaujani moni retai kada su tinku, be to, nesinori daniau sutinkamus apsunkinti. inai, kad mano stone neturi niekas kitas egzistuoti, arba eg zistuojantys dalykai pridengtini pirmamoniniais" rei kalais. tai kur pakastos prieastys, Mano Brangioji, kad Tavo Skrupulas ir laikais yra tikrai skrupulingu. Taiau u tai neturtum per daug pykt, Niliuk, juk a iuo metu esu daug labiau nuskriaustasi Tavs ninieko negaliu gauti. Gyvenu labai puikioj kurortvietj. iandien nuostabus rytas. Dangaus mlynj jokio debeslio. Nuo pat sauls pa tekjimo pro atvir lang velniai skambindami sveikina mane kaln band skambuiai. Vien dien su Julijonu adame kartis kalnus, tik vis darbo neapsivaikome. Turbt sekmadien tai usifundysim. Tik bijome lekierkas" su dirbti, nes kitoki bat su savimi neturime. [...] Tikiu, kad nuo vogerkls gavai koki antr gromat. Kas lieia mano jai linkjimus, tai gal jau Tau, Mano Meile, nereikia n priminti. O kaip bt puiku, kad i mano vietov, ar Tavoji, pri artt viena prie kitos. Man iandien prisimena Tavo kadais pasakyti odiaikad mudu tursime kada nors bti labai laimingi, nes dabar ms laim aplinkybi skaldoma tokiais toliais, kuri danai nestengiame veikti.
168

iandien nuo savo kaln papds siuniu Tau, Mano Miela Svaja, kartus busiukus ir ilges, o etadien ar sek madien, ukops ant kaln, bandysiu ir vyzdiu Tave pabuiuot, nes girdjau, kad nuo ms kaln visa veicarija matyti. T. Skrupulas

90
1949.11.4 Mano Brangus Auksei, Kai is laikas Tave pasieks, spju, nesuklysiu ma nydamas, kad Tavieji nusiteikimai bus tolygs sulaukus pri siklusio lavono i grabo. Tikrai nuo praeito laiko laiko tar pas gali panai atmosfer sudaryti. Bevaindamas buvau gavs tokios stiprios formos an gin, kad ir tikru lavonu vos nepasidariau. Dar ir iandien prideramai negaliu isiiot. Laimei, kad aplinkoje apie t lig nusimanani moni nestokojo, tai iaip taip isikapsiau. Kaip Tu, Mano Brangi Svaja, iuo metu laikaisi? Pas mus dideliai rkanas ruduo. Ar jis toks ir pas jus? Ieinam su Ju lijonu i savos stubos, tai po pragulkos" vos surandam savo lizd [...]. Kaip Tau su sveikatla esant panaiems orams, kaip ir Tavo visai milijoninei bendruomenei. Sekani savait adu vl atsidurti Svoiolo padangje. T pat savait manau ir savo Miel aplankysiu. Tu, Niliuk, bk maloni ir parayk man laik su keliais odeliais adre suodama Svoiolui, tik, prie jo vardini raidi, dk ir manjJ." Stenkis, kad t gromatl a gauiau apie treiadienio vakar (lapkriio 9). Tai a Tavs praau daryti
169

todl, kad pats neinau, kaip ilgai bsiu Svoiolo padangj ir kur gyvensiu. Dl visa ko, kad kartais laiko neatidaryt Svoiolai (kuo a netikiu) rayk altai, tik pranedama trum pai, kaip laikaisi, ar galima pas Tave pasirodyti ir pan. smulkmenas". Galiau a pas Tave usukti ir antradien (keliaudamas pas Svoiol), bet man bus parankiau anaip. Apie dabartines savo pilkas dienas a sunkiai k galiu Tau parayti, tiksliau sakant, nieko negaliu rayt. Memuarai atsidr mirties take. VLIK'in kontrol bi josi imtis atsakomybs u galimas kilti represijas, me muarams ivydus dienos vies. Tokios kasdienybs fone galiu tik slinkti vlyvo vakaro mintimis Tave, mano Brangioji, ir, sisdamas tkstanius sielos busiuk, nekantriai laukiu sekanios savaits galo. T. Skrupulas

91
Paryius, 1949.11.10 Mano Brangus Niliuk, Vakar gavau Tavo ekspresin. Bt tikrai buvs daugio sugriuvimas kartu, jei a nebiau Tau paras, o Tu man ekspresu atsakiusi, io ivengta tik Tavu skubjimu. Kaip jau patyrei, a buvau labai ir labai tingus" Tau, Brangioji, gromatas skribinti. Bgu pats sau u aki, kad mans nebartum. iuo kartu Tu vl negausi savo silym sekaniai sa vaitei siknijimo. Buvau mans pas Tave usukti 11.12-t ir 13-t, o i Tavs dumti Voki. Kadangi ios dienos Tau
170

uimtos, tad, mano brangi Niliuk, mudviej kartu buvojimai vl nusitsia, nes 14-t turiu bti Vokioje. Tad pas Tave usuksiu tik i ten grdamas. Manau, tai bus po dviej sa vaii. Gaila, kad Tu man tenai negali rayt, bet a Tau praneiu apie atvaiavim, jei pats pirma laiko nepa sirodysiu. Tavo Auros Vart Marija", apkeliavus daug pasaulio, iandien i Paryiaus isiuniama link Tavs patu, nes bi jaus, kad, taip velkantis reikalams, ji visai nusineios. Busiu kus u j pasilieku sau teis atsiimti, jie kartu su ja ne keliauja. inai, Niliuk, buvodamas Vokioje, turjau tiek vi soki rpesi, kad Tavimi pradjau gyventi pirmykiu pri siriimu tik atsidrs Pranczijoje. Dabar truput nusivyliau, kad reikia vl tiek kantrybs, ligi Tave pamatysiu. [...] Sakyiau, net dvasios busius nuvagia. iandien vakare ivaiuoju j Strasburg, tai jusk apie 3 val. nakties, kai Tave i ten buiuosiu. O dabar kartai, kartai Tave glaudiu prie irdies. Tavo Skrupulas

92
Egem, 1949.11.18 Mano Brangi Niliuk, Siuniu Tau nuoirdiausius sveikinimus ir linkjimus nuo antroj atviruko pusj matom kaln pakriaui ir ne galiu nuslpti neireiks ilgesio bti panaiose papdse abiems kartu. Buiuoju T. Skrupulas 171

93
1949.11.26 Mano Brangi Niliuk, Kai gausi iuos mano odius, sakysi, lavonai sav karst atvous eria nuo savs pairusius. Vis dlto netikiu, kad per daug blogai apie mane pamanytum... Tiesa, esama ir dabartinj kasdienybj maloni proper, kada Tutik Tu manyje esi ir sugebi nukonkuruoti pirmj mon". Jau ne vienu kartu Tau buvau bands rayt, bet pradt ar pabaigt taip ir netekdavo. Sutinku, kad visa tai ufiksuotum ir paliktum anai didiajai mudviej dien atskaitomybei. Kaip matai, Mano Auksei, po tos nedlios, kai neleido aplinkybs man Tave aplankyt, tai ir iki iol nesurandu pro gos atsidurti pas Tave ir pasijust laimingu. Tenkinuosi vien iki ilg nakties gilum gyvendamas mintimis Tau, umirdamas, kad jau seniai pavargo ir dangaus vaigds, spinddamos mano diaugsmui. Manau, jog ir Tavai, ir ma nai aplinkai jos yra lygios diaugsmo komponents. iuo metu, po ilgo bastymosi, esu pas Jo ventenyb kan. Kapoi. ia pat ir prof. Yla, prof. idlauskas, dr. Vainoras ir mano mielas Julijonas. Kaip matai, Auksei, visi yra dvasiki viepatys, net ir Julijonas yra vadinamas Tvu Palikarpu. Prikerg ir man sinonimkun. Juozas. Tik ne manyk, Niliuk, kad ir Tavo atvilgiu a pasiliksiu kunigiku, i aplink, kuri yra be galo maloni, pakeits Tavja, norisi vadintis Tavo Juozu". iuo metu ia laukiu pasirodant Jonikio, o po to su juo gal pas Tave usuksim, inoma, a vienas noriau Tave ma tyt. [...] Dkoju Tau u laik, kur persiuntei Svoiolui, gaut i vyzdiu neaprpiam krat.
172

I svoiolo girdjau, jog kakas ne visai giedro buriasi ms brangios vogerkls tolumoj. Nenoriu tikti, kad tai tiesa. Nepamirk jai nuolat linkjim ta prasme. Mintimis klysdamas Tave, Mano Svajone, siuniu kariausius manus buinius, diugindamas save viltimi Tave greit ivysti. T. Skrupulas
Dr. S.Bakio iniomis, kiek i Juozo laiko supratau, Australijoje mano seseriai Vidai turbt atsinaujino plaui tuberkulioz. Ji po karo labai sunkiai sirgo ir vos nemir. (N. B. L.)

94
1949.12.7 Mano Brangi Niliuk, Po anos kiauryms vakar gavau ir antrjj Tavo laik, kaip paprastai datuot dviem dienom pirmyn. Tikrai, atrodo aminybe tas laikotarpis, kuris man neleido i Tavo puss gauti n vieno laukiamo dienos pilkumai nuskaidrinti odelio. Nenustebk taiau, Niliuk, kad taip mano ver tinamus Tavo laikus buvau toks nerangus reaguoti. Dkoju Tau u Jonikio atvet megztuk. Jis visais atvilgiais yra puikus. Nesivaizduoju net, kuo a Tau u j galiau atsilyginti; ia ir busiukinis matas bus per menkas. Kiekviena jame nerta akis man vis primins, kad tai vis bta Tavo kruoptumo man. Mane diugina, kad Tu jau nepripasti sveikatlj lubavim. Tegul rudeniu Tau dainuoj kalnai inaikins bet kokius plaui kiaurymi pdsakus. Ta linkme Tavo lai kysena man suteikia didelio diaugsmo.
173

[...] Esu imutas i savo projekt bgi link Tavs. Pas kutiniame Tavo laike randu usiminta apie mano pa sirodym pas Tave. Noriu Tau dl pirmo laiko pasisakyti: tuo metu, kada pas Tave buvojo Jonikis, man i Paryiaus vaiuot buvo nepatogu. Negi a galiu dar suteikti kai kam progos pariebinti mano adresu skleidiamus... kad ir arabus". iuo metu irgi nesirengiu skubti. Jonikis kakokiais sumetimais man pataria greit nevaiuoti. Pasi lieku a tos nuomons, kad manas skubjimas gali bti Tau nepatogus prie sanzellemoz'ik aplink. [...] Priimk mano kartus buinius, ironikai likimo skriau diamam, taip ilgai neglaudiant sav lp prie Tavj T. Skrupulas

95 1949.12.10 Mano Brangi Niliuk, Vakar gavau Tavj i 8. Priimk u j padkavon. Prie por dien ileidau savokonkurent" Voki, o vakar vidurnakt ir Tt [dr. S .Bak] veicarij. Vienas i j (pirmasis)pagal teismo sprendim, o antrassu val stybiniais reikalais privaljo" naudotis nurodytais grafikais. ia proga lyg ir bandau ateit normal gyvenim (mud viej). Kaip matau, Tu vis neatsisakai minties mane netrukus
174

pamatyt. Deja, vargu ar galsiu greitu laiku diaugtis ta laime. Laikotarpis, kur Tu, Niliuk, numatai, nra palankus. Kiekvienu momentu galiu sulaukti Jonikio i Vokios ir ne noriu, kad a jam biau ikrts tok triuk, kok jis man ikrta Paryiuj, o jis kakur ulioja. Gi dar nesu n vieno laiko i jo gavs, tad ir nesiorientuoju, kada jis gali Paryiuj pasirodyt. Manau, jog jis Paryiuje negals utrukti ilgiau nei dvi dienas, tad ir esu priverstas t jo dviej dien lkuriuoti. Todl nemanau, kad prie Naujus Metus a Tave galsiu aplankyt. Nors tai Tau ir man gal yra nemalonu ir ne geistina, bet realu. Be to, Brangioji Niliuk, a noriu Tau visikai atvirai pri sipainti, kad esu links savo kelion ir viejim pas Tave umaskuoti tiek prie savo draugus, tiek net prie Svoiolus. Maskavim noriu numatyti (kaip jau kart buvau bebands) sugretindamas savo kelion su pirmos monos" reikalais. Prisipainsiu, jog buvau nustebintas, kad Jonikis to nepa dar. [...] Tavas projektas ir i mano puss pagirtinas. Jo pri silaikant, bus galima apeiti anas nepatogias aplinkas. Tik bt gera, kad a inoiau, ar io projekto pritarja Tu visad pasiliksi, jei mudviej bendros valandos ir kiek nusitst po v. Kald. Per kelis laikus matau besidriekiant Tavo smalsum, lieiant mano sveikat... Su pasididiavimu galiu kons tatuoti, jog jauiuosi gana puikiai. Msoji ionykt aplinka tokia, kokia ji yra, po truput vis nea nervinio pobdio negalavimus visam ms rateliui. Mano draugeliai tikrai man pavydi. Tai matai, Mano Aukse, koks a esu iaurusir prie Tave save tikinu, kad dar ne ia pat dienos, kai galsiu pasksti Tavo svaiginanioj meilj. Bijau, kad visikai ne pasidaryiau laukinis, vis toliau nukeldamas anuos viesius pragiedrulius. Priimk ir nuo tokio, Mano Svaja, kartus busiukus ir
175

tikk mane kruopiai betrisiant, iekant plyi link Tavs isprsti. T. Skrupulas Juozas Jonik (J.Pajauj) kakodl laik savo konkurentu mano atvilgiu ir buvo laimingas, kad jis pagal teismo sprendim" (tai Juozo humoras) ivyko i Paryiaus. (N. B. L.)

96
1949.12.11 Mano Brangi Meile, Iklaidiojs su Dzikiu 3-j valand pasivaikiojime veik pus Paryiaus, paskutines ios paros valandas noriu su Tavim palydti. Vakar ms trijul, Pirleliui stebint, lupome kortomis ligi pusei pirmos nakties. Turiu pasigirti, kad manai asabai gerokai nesisek. Jei tikt patarlmis (o jomis iuokart tikiu), tai turt meilj" sektis . Manau, kad ir Tu, Mana Svajone, vakar msojo loimo kartyje nepagailjai man akimirkos mini... Kitaip, kam a praloiau?!!! Kaip matai, paskutiniu metu ir mes ipaikom. Pradjom bti itikimi kortoms. Ir is amatas padeda dienas umuti, kitaipnepajunti, kad jos vos vio ingsniu velkas, o ms projekt veimai vis nepajuda i vietos, klimp giliam purve... Ir Tavuos laikuos skaiiau pana rpest. Taip, mano irdie, kako ypatingo negalime pajusti, kas galt kiek gi liau praskaidrinti ms dienas. Vis mindiokuojame vietoje ir neidrstame atverti aki prie baisiausius nusikaltimus monikumui... Turbt dar Tu, Niliuk, neinai, kad ms Pirlelis jau
176

sparnus pakls link Kanados. Berods, sausio 28 jau iplaukia. Kaip matai, paliksim dviese ubaigt msuosius vienan kelin reikalus. Kakodl ir mane tas veikia. Kai kiti ms tautieiai tirpo i Paryiaus, tai n nepastebjau, bet Petro ruoimasis kakaip neliko nepastebtas. Tikrai, mes buvom geri draugai. Dabar tik pradedu suprasti ir Tavo igyventas dienas Maryt ileidiant, o juo labiau ms vogerkl. i savait adu vl pakeisti viebut. Nesisk man iuo adresu laik vliau kaip antradien, jei negausi kitokio pardymo, nes ketvirtadien popiet manau atsidurti jau kur kitur. Rytoj Urs perkraustom kakur prie Mauberte Mon vilote". Iekau ir a sau naujos gtos apie t tak. Kaip etadien pasirod, su kambariu nra taip pigu. Su Ursu aplankm bent 20 viebui ir vis niekur nesulygome. Vieni mums nepatinka, kitiemsmes. Be to, ir kainos smarkiai paok. Beje, iki iol a umirau Tau perduot prel. Krup. [Kru paviiaus] linkjimus: Pasveikink mon!.." Tad ateity ne sakyk, kad nuvogiau, net paodiui perdaviau. O gale rikiuoju ir savus linkjimus, o ypa kartus buinius ir, sakysim, debesimis genu link Tavo Sancelle moz. T. Skrupulas

97
1949.12.14 Mano Brangioji Svajone, iandien nekantraudamas sulaukiau Tavojo i 13 d. Kar tu radau ir priedus. Dkoju savo posniams" u linkjimus, o Tau u dvi avias Tavas nuotraukas siuniu kok puskap
177

busiuk. Neinau, ar tai manas isiilgimas daro, ar Tu, Auk sei, vis graji.[...] iandien raau Tau paskutin kart i savo senos stubos. Rytoj jau bsiu naujoje. Truput gailiuos i apleisdamas. Buvo labai jauki, viesu, ilta ir kakaip nebaido gatv, o atrodo kalbte kalba, kad niekur jaukiau nebus, kaip ia. Bet k padarysi? Saugumo sumetimai ir piniginis menkumas privert su ja atsisveikinti (mokjau per mnes 7100 fr.). ia ir visa chebra, neiskiriant n Pirlelio, mgdavo dan va land susimestitai lieuvius palaidyti, tai kortomis patekinti, tai iaip menko reikaliuko atvykti. Rytoj persikelsiu buvus Tav rajon: rue des Carmes 5, ch.25. Viebuio vardo neinau. Jei man raysi, tai visada voke prirayk ir buto numer, kadangi tame viebutyje gyve nam abu su Ursu, nes manau, jog eimininkas ms i pa vards dar neatskiria. Kaip paskutiniame laike skaitau, jau ir Tu, Auksei, ap sipratai su mintim, kad Tave aplankysiu tik po Kald. Neinau, k Tau v. Kaldoms ufundyti. Teks vienai i ka daise mint smulkmen link Tavs keliauti. Kadangi vie name laike pasigyrei turinti daug nuotrauk, apsistosim ties albumu. Neinau, koki unes Jonik sudkai idm prie deimt dien, tai ani ducha, ani slucha". Kartais net kyla piktas tarimasgal vl jis man barzd prisiuvo" ir sdi pas Tave. Raai man, Brangioji, apie kantryb. Tikiu, kad Tu jos daugiau u mane prilaikai. Diugu, kad Tu mudviej neat palaiduojamus ryius manai seikti ta kantrybe; tad manau, kad i Tavo puss netrks noro pasilikti mudviems ne dalomiems. iaip gyvenu pusiau kandamomis nuotaikomis. Manoji vienag Vokioje, sakyiau, gana teigiamai paveik savijaut.
178

en bei ten vieno ar kito (vis to paties reikalo) paklibinimas bent nuramina viduje maitaujanti bals io buvimo pa teisinimu. Konkrei rezultat nesimto ia pat prie slenksio, bet kad ir netolimoj ateities perspektyvoj galima laukti plyi pragiedruliams. Diugu nors tiek kol kas iandien, kad tie ms prieteliai", kurie kadaise su vaikiku naivumu mus paliko anam baisiam likimui, dabar jau muas krtin ir ne tik kaltais, bet ir kvailais prisipasta. A pats asmenikai tok j atgailavim ne kart palydjau su ypsena veide, o irdyje ir nusikeikti padoriai sau leidau. Neinau, ar Tave pasiekia spaudini atgarsi i ALT'o kongreso? An lietuvnink pastang rezultatai tikrai pa sigrtini. Kongreso reikm jau aikiai nusako Truman'o pasveikinimas, Teisingumo Ministerio apsilankymas Kon grese ir eil kit sveikinim, atplaukusi i ymi vals tybinink. O rezoliucij tonas tikrai malonus irdiai. Jei ie Amerikos lietuviai, amerikiei sins pabudimo par tizanai, susilauks pasekj, tai rezultatais tikrai diaugsims. Praeitame laike minjau, kad ms Pirlelis jau tik sveias Paryiuje. Sekdamas jo ruoimsi tarpais ir nuo pa vydo (greiiau kakokios nesveikos tmasties) nesu laisvas. Jis tuoj bus normalus mogus. Tau vienai iduodu paslapt, kad jo ten ir suadtin laukia. Jam nuvykus, per mnes ir vestuvs turs vykti. [...J. Nustebsi turbt, Niliuk, i kur ir nuo kada a pradedu ilgtis normalaus gyvenimo? Pasa kysiu, jog jis mans ir iandien nevilioja, bet jis su Tavim yra gana vylingas. tai kodl a kartais nesugebu savo pavydo nuslpti. O po to lyg ir atgailon links mestis, nes pajunti, kad Tau tai nepatinka. Beje, kada nors parayk, kaip Tau su apvieta? Kiek pri simenu, jau laikas pratsti Figaro". Jei taip, duok pa tvarkymusvykdysiu. A pats paskutiniu metu nedrsiai linkstu prie savo architektros. Pradjau itikimai graibstyti
179

architektrinius urnalus ir, su jais biiuliaudamas, bent kiek ukiu skandintin nuotaik plyius. Po savaits adu pradti angelsk lieuv mokytis. Tik il gai nesusigaudau vadovli, o profesork tai jau senokai su kalbjau. Ursas ir Dzikis jau toje srityje nemenk paang padar. Gda ir vadui atsilikti!!! Tai pribliuznijau, Niliuk, kaip dar niekad, bent taip i puslapi skaiiaus atrodo. Apie svor nekalbkim. Pro lang atskuba dvyliktos diai ir mane kvieia nu traukti savo ypsn Tau beraant. Su j paskutiniais kimiais aidais siuniu savo varganotos sielos ilges ir meil Tau, mano Svaja, ir, kaip labiau negali niekas, buiuoju tkstanius kart Tavo brangius skruostus. T. Skrupulas [...]

98
1949.12.16 Mano Brangi Nili, Lyg ir buvau links virst belaukianius mans patalus, bet pasijutau bejgis umigdyt savo siel Tau neparas. Kasdien vis labiau ir labiau pasijuntu reikalingas bent Tau negyvai" nusiypsoti besiypsaniai. Atrodo, tai menk niekis, bet kokia didele sudtine laims dalim angauojasi tos smulkmenos"! Neinau, ar Tu, Niliuk, junti, koks a kar tais esu laimingas Tave vadindamas ir laikydamas mano"... inai, kad Tavo ingsnius, laimjim, ar tik varganotus, seka kakas kakurir tokiais minties blyksteljimais pasijunti keleriopai laimingesnis ir viskam rytingesnis, o vis Tau ai...

180

kart laikas Tau mane paviliojo i jau naujos mano gtos. Nors paskutiniame laike spjau ireikti prisiriim savo senajai trobeliktei, bet gal be reikalo. Ir i yra gan maloni ir, kaip mano statusui, gana tenkinanti tiek savo iore, tiek patogumais. Turiu gana didel kambar, labai gerai apildom, naujai atremontuot, su kaminu, eile veidrodi, na, ir kitais reikiamais dadkais. Manau ia kiek ilgiau isilaikyti, jei slygos nepadiktuos netiktum. Tarp kitko, labai eimininkai patraukls. Nedrsta nei nosies pas pi lieius kiti, nei rpinasi, kas tu toks, k veiki, k su savim turi... Buvau Tau, Niliuk, davs kadais vien klausim, kur man paskutiniam laike neatsakei. Tai laukiu... Ar Tu esi skaiius Kryius"? Jei taip, ar ne taip, tai gal savoj knyg eilj t knyg apsiimtum turti? Pas mus nieko ypatingo. Didesn laiko dal dabar pra leidiu bendrai su Ursu. Jam atidaviau Tavo atsist maj Auros Vart Marij". Parayk, ar Tau nenusikaltau. Matai, mano biiuliai nors ir parmazonai, bet ir vienam, ir kitam siliau pasikabint kambariuose po vent paveiksl. Dzikiui ufundijau, kaip ir sau, tokio formato (tik nedaytas)kok ir Tu gavai, o Ursui paliko tik ta mayt. Ruoiams Kaldoms. Jau sudarm patiekal sraus ir pasiskirstm nuveiktinais darbais. Man teks sis kepti, o Pierui purpuliukai" su mieiniu. Pripliurpiau Tau, Brangioji, kaip per spaviedn. Atleisk u tai. O atsipraymui, lydimas nakties tamsiosios tylumos, klystu Tave mintimis, kartai buiuodamas Tavo brangius skruostus ir nekantriai ilgdamasis svaigti diaugsme savo sieloj kartu su Tavim T. Skrupulas

181

99
1949.12.26 Mano Brangioji Niliuk, Raau Tau paskutiniais Kald pusvalandi atodsiais praydamas priimti ir besibaigianios isipagirioti nuotaikos busiukus. Kai aus pasiek Kald varpas, tai lyg prayt praosi umirt advent su atkakliu laukimu pasauly viesai siiebt. Taip bent paprastai mintija ir jauia dauguma svieto nari. Deja! Ms atveju atkilusios Kaldos nesugeba palaidoti nuolatinio laukimo Lietuvai Kald... Vis skaudiau ir skau diau, ir vis netikresni bei apsivyl rytojum, su vis didjania baime pasitinkame ir praleidiame kad ir banytinio lai kotarpio adventus. To kartaus lidesio pdsakus surandame ir busiukuos, spaustuos veni metu artimj veiduose. Gavai, tikiu, per Dd ir Tu, Brangioji, mano kaldin busiu k. Jis irgi nebuvo be an lidesio niuans, nors ir Tau turiau tik kitokius sisti. Kaip inai, ias ventes praleidom trindamiesi po nerpesting paryiei mases. Netvarkingas triukmas, gargaliavimas, kaip atrodo, reik ir jiems ventes. Gana rykiai matyti skirtumas tarp msojo lietuviko misticizmo ir susikaupimo, palydint tik k praslinkusius gyvenimo slenksius, ir tarp j pusiau laukinio diaugsmo, betrypiant negrikus okius ir pusgiriai laidant plaiai atvertas bumas. Lyg ir prasi suuktisuderinkit, mones, tylios egluts vaks simbolik su savo nuotaika!." Kias, kaip ir Kaldas, pernykiu proiu atventme keturiese. Pirmj Kald dien turjom garbs sulaukti dar 4 sveivis p. p. Baki familij. Tikiu, kad Tu, Niliuk, puikiai praleidai ventes savo namiki" rately. Taiau man nedera Tau pirmumo pavydt, o tik pasidiaugti tuo.
182

Mano klausimas, kur Tu man dar neatsakei, yra: ar galima pagal regulus atvaiuot pas Tave Tau i anksto apie tai nepraneus?.." Raai man, kad ms gyvenimas yra tik nuolatinis isiskyrimas ir nieko daugiau... Turiu Tau Tavimi pa sisksti... Neinau, ar po paskutins susidariusios padties, prie kurios tokio susidarymo ir Tu prisidjai, ar a ne susigundysiu pasidaryt dar sslesniu paryieiu. Ieina taip, kad a galiu bt priverstas atsisakyt kai kuri galimybi, be kuri man Tave pasiekt nra manoma. [...] Palikdamas Tave savo irdyje ir mintyse kaip neati dalom mano gyvenimo brilijant siuniu pasiilgusios irdies busiukus T. Skrupulas

100
1949.12.28 Mano Brangi Niliuk, Galiu patvirtinti Tav gromatl man i antros Kald dienos. Dkoju, kad pralinksmini mane, kad ir nuvogtais nuo Tavos aplinkos laiko mirksniais. Be abejo, Tu inai, kaip prailgsta dienos, besidairant savo kambariui skirt laik dut. Taiau kartais tenka pasitenkinti ir tuo, kad inai, jog pastang pradt rayt netrksta. A Tau noriu pakartot Tavo paios mintisjei galsi, esu tikra, kad visad paraysi". Tai inoti ir tuo vadovautis yra daugiau negu bet koks teisinima sis. Mat teisinimasis jau yra kakoks lubavimas, jam kartais tarp mudviej neturt bti vietos. Atpykins Tavus sveikinimus manai chebrai, gavau
183

pardym pasist link Tavs glbius nuo j. Su begarsio avinlio tylumu ir paklusnumu pratsiau Figaro". Voke rasi ir kvit, kuris, reikalui esant, galins Tave, Niliuk, iekot tiesos ir laimt. Taip pat voke aptiksi kelet pato enkl. Kelet jnet i Kauno. Jei juos pati renki, tai pasiadu ir toliau bti kruoptus ia linkme. Savuose paskutiniuose laikuose mini man, Niliuk, kad neapsieini nenuvargus ir vis pakartotinai. Praai mans at leidimo u ret" laik raym, bet pamirti paprayti, kad Tau atleisiau u Tav nuovarg!!! Drstu priminti, kad ios Tavo nuodms" Tau gal brangiausiai kainuos. Noriau ir a turt teiss Tave nuvargint savo apsilankymo metu, bet, pasirodo, kiti u mane paskuba tai padaryti. Prie ventes norjau mano vogerkl pasiekt ratu, bet vis tas ms nustatytas susisiekimo mintimis bdas ukerta keli turti jos ar j adres. Bk Gerut, Niliuk, ir visad Pati u mane dildyk anoki kiaulyst. Kada ada Tave apleist p. p. Karveliai ir ar niekas tuoj po j neada pas Tave pasirodyt? Be to, parayk, kaip jau siesi jiems ivykus. Siuniu tkstanius busiuk Tau, Mano Svaja [...] T. Skrupulas

101
1949.12.31 Mano Brangi Niliuk, Palyddamas paskutinius tarpsnius 49-j met, negaliu Tau ir ratu bent trumpam akimirksniui negyventi. Noriu, kad bokt varpams praneant nudardjim aminybn
184

senj met dien, Tu inotum, kad manoji romantika siela giliai jaugus Tave ir perdm Tavim uimta. Priglausk ia proga manos irdies geriausius Tau, Ni liuk, linkjimus Naujiems Metams. Linkiu, kad Tavo svajo ns (ir mano kartu), besigravituojanios ta paia linkme, kiek galint siknyt prie akis stoviniose dienose. inau, kad didele Tavo gyvenimo sielvarto dalimi yra ir ms brangios Tvyns kaniatkylani net ir ia aimanos. Tau ar tarpusavy noriu palinkt, kad ie ventieji metai sustabdyt ir nuplaut anuos kruvinojo kelio pdsakus. Noriau iandien, Mano Svajone, bti alia Tavs ir kaip niekad sustingus kerti bendrais vilgsniais tolius, skaudinanius ir gimdanius karias ir neinios pilnas die nas, senaspavargusias nuodmi varguir jaunas galbt dar nesutalpinanias savyje optimistiko dinamizmo; stebti ir jausti, kad su kiekvienu sutampaniu mudviej irdi plakimu skverbias dviej vandens la panaumo vienokios dmos naujoms nauj dien sekundms, ir ibuiuoti Tave, Mano Brangioji Niliuk, tkstaniais saldi, ird tarpinani busini u tuos mano dabarties dien pra giedrulius ir u ateities ypsnius. Priglausk visa T. Skrupulas

102
1950.1.2 Mano Brangi Niliuk, Prabylu Tave, kaip matai, ir 50-aisiais. N apsidairyt mogus nespji, kaip apstus dien skaiius prakulnija pro ms nosis. tai ir mudu savuos laikuos jau trei met
185

galn naudojame. (Kas lieia metus, tai Tave, Niliuk, pagirti turiu, nes, berods, nei kart metuose ir Tau suklupt neteko; tik tos dienos ir tie mnesiai ne visada atspt pavykdavo.) Tad sveikinu Tave 50-uosius jaukioj aplinkoj sutikus. Sa kaujaukioj, nes mani daviniai taip liudija. Nakty i 31-os 1- susibrm anas senas ketvertas pagal padaryt re zoliucijgurknojant sutikti Naujus Metus. Iki antros va landos nakties man fatalikai njos korta (mat proferans tarm). Jauiau, kad sieloj nebuvau be Tavs. Taiau po an tros Tu kakodlsulubavai! A savo draugelius tiesiog i kelni iokdinau. Veik iki etos ryto vis jie be pasekmi at sigaut, tryn alknmis mano kambario staliuk. Nauj Met vakare visa kompanija susimetm pas Svoiolus su dar nespjusiu isigaruot pereitos dienos nuo vargiu. Buvo ir Tavo sveikat igerta. Laukdamas Tavo atsiliepim ir atsakym anks tyvesnius mano laikus, jau noriu pradt galvot apie pa simatym su Tavim. Atleisk, kad Tave apsunkinsiu kai ku riais materialiniais klausimais. Pasiliekant prie Tavo kadais pasilyto projekto mano apsilankymo metu nebti Tavo sa natorijoj, a atsidursiu nesiorientavime, su kokiom rie kuiom a turiu pasirpinti frank. Kadangi mano pastoviai gaunami nra tokie gauss, kad galiau jais anuo atveju isiversti, tad noriu inot, kiek a dar turiu pranczik pri sidurti. Jeigu Tu orientuojiesi, kiek Tavo silomose vietovse gali kainuoti troba, dalas ir kitkas, tai man greitai parayk. Mat gali taip atsitikti, kad galiu netrukus pasirodyti, nes ma nieji reikalai taip gali sustumdyt mano laik. Atsipraydamas u visus idstytus apsunkinimus, ne kantriai laukiu palankaus man laiko isidstymo ir, tuo tikdamas, diugia siela siuniu Tau, Mano Brangioji, 50aisiais pirmj bus T. Skrupulas
186

103
1950.1.7 Mano Miela Niliuk, Tikrai kakas tyiojas i mans, k Tu kadaise likimu pavadinai. iandien buvau pasiruos pajudti link Tavs, kad sekmadien jau galiau ibuiuoti Tavo skruostus il gesio busiukais, bet reikalai stop" pastat. Gal dl to, kad Tu man dar ligi iol neatsakei, ar galima Tave pasiekti pirma to Tau apie tai nepraneus. Taigi per Svoiol gavau praneim, kad antradien bsiu ia reikalingas sureisuotam rendez vous". Vl po to gavau antr praneim, kad rytoj, t. y. sekmadien, tursiu telefonin pasikalbjim su prel. Krupaviium. Neinau, kodl taip pavydjo matyt mane rytoj laiming pirmoji mano mona". iuo laiku, tokio anro uniui keli perbgus, geriausiu atveju Savo ird numatau pamatyti tik apie 18-. Mat, 13- vaiuoja (turbt) Svoiolas London, tad tursiu bti ia j ileidiant ir ileidus, kol gr. Po to Paryiuje (turbt) pasirodys p. min. Lozoraitis*, tai ir j norint pamatyti tenka palkuriuoti, ios bsimos klitys ir nukelia mano laims valandas tolyn. Pikiausia, kad nei viena i t klii nra btina tuo laiku, o tik menama. Pairkim dar toliau. Kai tik grau i Vokios, laukiau Tavs grtant, o paskui i Vokios Jonikio, nors per t laik jau kelet kart galjau at keliauti link Tavs. Dabar ir vl kakas panaaus kartojas. Ko gero reiks man sulaukti kakokios neprastos gdos, kad Tu mane kelintkart pliektum nerangumu. Ai Dievui, kad kantrybs su manim Tau nestinga, tai gal dar ir neklupdysi mans ant irni". Vakar gavau Tavo gromat i 4-os. Sveikinu Tave ta pusi sslia ir dar su laurais sveikatos atvilgiu. Manau, kad dievikai su namikiais" [Karveli eima] pasimonjai,
187

todl to Tau ir pavydt negaliu. Linkiu, kad matytos alumos spalvomis daytsi naujai pradti metai. Laike aptinku daugel brangi dalyk. Tie, kurie Tave lieia, tai nepabgs, bet Mielos vogerkls bukius noriau skubos keliu priglausti. Gaila, kad Tu, Niliuk, esi ne tech nik moksl atstov, tai veltui a ilgesiuos skubiau pajusti vogerkls siuniam irdies ilim pirm negu a pas Tave atklysiu. [...] Raai, kad ir skurdo po kojomis mtosi. Taiau a manau, kad pagal vogerkl ir aukso kalnai kitur bus ne kitaip, o tik skurdu vadinami. O kaip laikos vogeris (ibis"). Gal jau tarnystj tapo paauktintu ir gavo nors lavonus i grab kilnoti?! Sis paskutinis laikas mane kiek nugsdino. Kai Tu, Auksei, pradjai dstyt savo paaikinim, kodl sumaiei dienas, na, ir mnesius, tai netiktai (turbt per neap siirjim) prisipainai, kad tik laik raydama man dar meile alsuoji. Atseit, visais kitais atvejais jos jau nebra!!! itaip reikalams atrodant, Tavo Skrupulas pasirys u paskutinius skatikus nupirkt didel bak raalo ir ton laikams popieriaus, kad Tu, Brangioji, raytum ir dar rozraytum; kitaip (kamufliuotai isireikiant) garuotum meile (inoma, tik man), umirdama ir datinius metus, ne tik dienues. Jei a visikai atspjau Tavo hipo tezs antrj pus, tai skubink tai patvirtint, o a jau pildysiu savo pasiadjimus. Prisipainsiu, kad turjau iandien didel p bliuznint", bet kadangi jau arti sekmadienio minuts, tai pado rumo dlei susilaikau. Mat Jonikis, ivaiuodamas i Paryiaus, kai pralaimjo Dievo teism", buvo pasiadjs parayti Tau laik i 22 puslapi. adjo dargi eiliuotai. Ma nau, kad ir mano ios eiluts panaios eiliuotas, nors dar 22 puslapi neprisiveja. Reiks kitkart pasirinkt dar maesn format ir, jei usidegimo netrks, ir Jonik pasivysiu!

188

Taiau viskas turi savo gal. Tas pat ir su manom bliuz nierstvomis. Kadangi ios valandos buvo mano projektuotos pavsti artjimui prie Tavs, tai mintyk, Niliuk, kad buiuoju jau kiek ariau negu i Paryiaus, sakysim, geram antram imte kilometr link Le Fayet. Nusiypsosiu ir a su vaiko pasitenkinimu Tau, Mano Brangioji, umerkdamas akis, tik ne traukiny, bet savo trobeliktj. Buiuoju T. Skrupulas [...]
Kaldas ir Naujus Metus praleidau su Dd, Teta ir Ugne, atvaiavusiais mans aplankyti. Juozo laike alumos spalvos" reik t ilt viet gamt Piet Pranczijoje, kur visi buvome nuvaiav. Mano brolis Algis (ibis), atvyks Amerik vieno kunigo kvietimu, i pradi dirbo kapinse, ol pjaudamas. Juozas pa juokavo dl jo darbo, klausdamas, kad gal gavo paauktinim, leidiant lavonus i grab kilnot. (N. B. L.)

104
1950.1.10 Miela Niliuk, iandien nedrstu pasijusti laimingu, Tau ilgesn laik raydamas. Paskutinmis dienomis gautos kai kurios inios apie keleto mano brangi draug mirt prideng ms aplin kos padang naujai juodu ydu, o ms irdis naujai uliejo kartus pyktis ir tiems, kuriuos idrstam kartais draugais pavadinti. Sumesk ir Tu, Niliuk, koki vien kit skaus mingesn Sveika Marija", papraydama tiems nepastamiems, bet taip saviems broliams Amino atilsio".
189

Pradedant iuo laiku, bandysiu pildyti k Tau paadjausiuntinti kai kuri laikrai ikarpas. Su jomis susipainus, bk maloni jas man atgal grinti. Mano atvaiavimas gali kartais bti net truput sku besnis, nekaip buvau nurods. Taiau tiksliai dar neinau. T. Kubilius* iuo metu jau yra Paryiuje. Ar Tu negauni nuo Jonikio laik? Tiek a, tiek daktaras susirpinom, kas su juo pasidar, kad ligi iol dar negavom n vieno laiko. Bijoms kokios nelaims Kad ir konkurentu jis man pasirod, jo nelaims man bt sunkiai pakeliamos. Tavo vogton vieton ir vogtu laiku iraytus busiukus priglaudiu ir revanuodamas gal dar kartesniais glaudiu Tave, Mana Svaja, savo menkystj T. Skrupulas

105
1950.1.13 Mano Miela Svajone, iandien gavau Tavo laik, kuriame pasigendi mans raanio. Truput ne visai taip. Po Tavo sausio 4 d. laiko, ry tojaus dien atsakiau. Tiesa, gana trumpu, bet ilgesniam rayti stokojo ventikos nuotaikos. Tame laike buvau djs kelet laikrai ikarp. Nemanau, kad jis galt pakeliui prapulti. Greiiausiai kaltas Tavas nekantrumas. 12-tos dienos laike matau Tave norini, Niliuk, suinoti mano atvaiavimo tikr dat. Taiau dar iuo mo mentu to negaliu padaryti. Paskutiniam laike Tau raiau, kad esama skaudi neskmi msuos reikaluos. Jie galbt gali prisidt prie ilgo neinojimo tikros ivaiavimo datos. K gi padarysi, jei jau Tu nesutelpi Sancellemoz'o prie
190

globsty, reik su Tavim ir Tavo pasilymais sutikt, o dl da tos, tai dar papraysiu kantrybs. Gal ji suksis apie mano nu matyt. Gi mano pastang jai fiksuoti yra per maa. Pasiutusiai ir a Tavs isiilgau. Paskutiniu metu net pradjo mane persekioti kakoki netikrumai ateities per spektyvoj. Dien abejones dar nakt sapnai sutvirtina. Ir itie, galbt laikini, nepasitikjimai turt po mudviej su sitikimo inykti... Priglausk businius nuo savo latro, net latrikoj pasijoj siuniamus

T. Skrupulas
P. S. Priede: rezoliucijos. Jas grink.

106
1950.1.16 Mano Brangi Niliuk, iandien gavau Tavo etadienio gromat su grina momis ikarpomis ir Tavo jausminga uuojauta mano ar msaisiais nelaimi atvejais. Ai. Tikiu, kad ketvirtadien, 1.19, bsiu pas Tave. Pa pildomai Tau praneiu telegrama antradienio vakare. Ne bent atsirast nenumatyt klii, o iaip jau gal gale kart turiau sugaut savo laim. Mat, iandien negro p. p. Svoiolai i Anglijos. Pagal susitarimus turjo vakar jau par vykti, tai bijausi, kad toks j delsimas mums nesutrukdyt. Kartu su Svoiolais i Anglijos laukiam pasirodant min. S. Lozoraiio. Vl bijau, kad jis ilgai Paryiuj neusibuvot ir nereikt dl to lkuriuot. Kadangi igyrei kaip stiprias mano Tau pasistas
191

ikarpas, tai ir iandien dedu. Vakar turjau sekmadieniko akstino Tau rayt. Deja, vienas buvau Louvre, St. Germain ir Notre Dame banyiose. Apirjau i architektonikos puss, o kai sdaus rayti, lindo Ursas, ir, savais vargais besidalindami, klimpom gili naktu. Priimk mano busius ir iki T. Skrupulas

107
1950.1.23 Mano Brangus Dien iburli, Besivaikydamas tkstanius vairiausi laki mini, pardundjau Paryi, persekiojamas paskutinio link Tavs mano vilgsnio: Tu mojavai palydoms ranka begimstantiems mudviems fiziniams toliams giliai migusiam vakare... Pa puoei atsisveikinim keletu irdies busiuk... O a Tavo velnius mojavimus jutau prislgta irdimisudiev, sudiev, nepavejamos laims valandos... Labai biau laimingu, jei, savo laik Tau, Mano Brangi Niliuk, ssdamas rayti, turiau i Tavs laik, parayt po io mudviej keleto dien kartu prabgimo. Ma nau, jog Tau viruj parayto sakinio pirmieji odiai jau bus gantina prieastimi mano noro Tave pilnai permatyt. Noriau ibraukti juodu raalu aminam kelet valand i an keturi saulto diaugsmo dienui. Deja, iandien tik galiu save giliai skaudinti, kad nuraminiau mane lydinius sins imetinjimus, bet negaliu atsukti atgal prie kelias valandas nudardjusio aminybn kartaus prisiminimais momento. Jei turiau moterikos sielos velnum, tai tik be
192

saiko j aarose paskandiniau, kad palengviniau sau pa mirti an bjauri kartum, kuri galjau turti tik begalins laims sklidin. Menu, Niliuk, kai Tu pas mane atjai su aar ymmis akyse. Kaukiau ir a, tik ne akyse buvo tai matyti. [...] Tu tai pastebjai, Niliuk. Ir... daugiau negu kad neapsirikai, a per gyvenu. Kartu sakau, jog Tu mane daugiau myli, negu kad a galiu diaugtis ia mintimi, ikildamas i savo kas dienybs. Tik dabar bepradedu atsigaivinti i tos laims svaigulio, kuris mane pagavo nuo pat pirm mudviej susitikimo minui ir lydjo iki sunkios atsiskyrimo tikrovs. Iekau prieasi, kurios man padt susivokti, kas privert mane Tau nuduoti kakokiu tikrai nesamu nepasitikjimu. Be abe jo, ia daug prisideda mana pirmoji mona", atimanti vis apdairum, vis jausmingum ir kiekviename ingsnyje pirdama nuog brutalum ir cinikos logikos aps kaiiavimus, net paddama ir ms ventiems jausmams lik ti abuojikiems, neapdairiems.. [...] Jauiu, kad turiau Tau, Niliuk, daugiau apie diaugsm su manim buvojant Tau rayt, bet ne apie kania antspauduotus dalykus. Buvau links Tau apie savo siel vart n nebeusimint, bet, tikdamasis, jog tokiu bdu jis bus lengviau nuryjamas, su Tavim idrstu tai prisiminti... Noriu primint Tau ir diaugsm, uliejus mano siel po Tavo odi, sutinkani ir formaliai pda pdon sukergti ms dviej ingsnius. Per menki mano jausmai, kad an laim galiau pilnai vertinti ir suvokti. Savo kaul amiumi bsiu dkingas Krjui ir brangiai Tvynei, kad Tu buvai leista egzistuoti ms planetoj ir tokia nilika. Tikiu, kad su Tavim, Mano Meile, kiekviena gyvenimo kartuma nusiypsos , kiekviena gyvenimo sunki nata bus tik leng vutis diaugsmas. A nesivaizduoju savo sielos vienios be
193

Tavosios ir Tave matau kiekvienoje ak ugavusioje viesos kibirktyje. Tai mano, i laims svaigulio atbundanio, nuo taika. Nenustebk, Niliuk, dl mano atvirumo, nes, kol su situpsiu atsigaivinimu realybei, gal praeis nemaa dien. O raau Tau dar aki nesudjs. Parayk man, kaip Tu jautiesi visokia prasme, nes, ir nu jausdamas Tavo laiko ton, laukiu kart jo, kaip niekad ne laukiau ir galbt nelauksiu. Parvaiavau gana neblogai. Kup buvo vienas keleri met labai domus pusiau angliukas, pusiau pranczas vai kiktis, kur tiek kiti bendra keleiviai, tiek a nuolat kal binom. Jis turjo tokio sveiko jaunuoliko pagal save hu moro, kad visi leipom i juoko. etadien atjo man telegrama i prel. Krupaviiaus. Neinau, k Svoiolas ten jiems aikins, kur a buvau prapuols, mat, Krapas norjs su manim telefonu kalbtis. Gerai, kad Ursas kart pa girtinai jo pareigas, gindamas vado pus. Svoiol grieb visom keturiom lapcm, kad tas Krapui aikint, jog su pirmos monos" reikalais kur tai besiterliojs. Baigdamas buiuoju Tave, Aukseli, nes jauiu, kad Tu tikrai esi pas mane su mano vargais ir mano diaugsmais be sidalijanti

Tavo Latras

108
1950.1.24 Mano Brangi Nijole, Ir iai dienai skirtas Dievo vakaras jau negailestingai ap niko mane ir slegia nepakeliama tutuma. Tai ne kurios nakties tamsa, tai Tu, Brangioji, ia esanti, ir Tu, ia nesanti. Jauiu bedugn kiaurym Tavo lino aki, Tavo uburianio
194

ypsnioTavs, dieviku velnumu besiglaudianios prie mans. Suskilo mana siela ir netikiu, kad ji kada bent menkam gyvenimo ingsniui palikt be Tavs. Neinau, kokius mano gyvenime pdsakus paliks dabartin mano meil Tau. Bijau realybs ir gyvenimo reikalavim paniekinimo. Tu atjai, Niliuk, mane aplankyt vakar su raudania ilgesio kania ir gniudai mane nevilia Tave ir nedvasin ivysti. Ir taip norisi bejgikai kaukti vilgterjus ateit kuri dar graso didoku kiekiu toki vakar, adani t pai vieni Tavs ilgesio kani. Raudu ne vienas savam ketursieny; su manim verklena i kakur perduodami koncertiniai muzikos garsai ir tyla dvoki visi mano draugaikambario elementai, pradedant nevariausia dulke ir baigiant niriomis sienomis... Veltui, Niliuk, sustingau lediniais vilgsniais Tavose nuotraukose. Stgavimui nra galo... ir... ar atsigaivinsiu iandien bti normaliu... nebeinau. Tik dabar a painau, kokiu dideliu stimulu gali bti vidinis mogaus per gyvenimas, kur meils pergyvenimu vadinama. Tik dabar suprantu, kad itokis mogaus pergyvenimas galjo pa gimdyti aibes edevrini veikal istorijoj, ipuodamas bliz giais deimantais muzik, dailij literatr, men... Jei ne susidurtum su kasdienybs geleinio realumo ir brutalumo reikalavimais ir nepastebtum kontravers tarp jausm Tau ir sav pareig, Dievas in, kur atsidurtum savo dvasiniame kliedjime. Gerai, kad mano pareigos mane uima ir Tu mane tik pro plyius pajgi kankinti. O tikrai, Niliuk, kai ap sistoju mintimis prie savos padties, pasijuntu turs didel prabang Tau dvasikai gyventi. Juk i tiekos tkstani mano draug gyvenimo likimas lyg luota ilav panai jausm bet kok egzistavim, pareikalaudamas tik be slyginio pasiaukojimo laisvs idealui. Ir kiek daug irdi,
195

nesuspjusi pajusti suydint meils jausmo, pasirinko al t mirt. Sakau, a turiu laims prabangai... Noriau kaukti spalvingomis aaromis vakar, brti iame lape tuo kariu aar tonu mano ilgesio Tavsp raud ir mano vilting ateiiai diaugsm Tau, tik Tau gyventi. Kartai buiuoju

Tavo Juozas

109
1950.1.26 Mano Brangi irdie, Nudaei iandien Tu mano dienu dviej laik at siuntimu. Priimk u juos abu mano padk. Dkoju Tau, Auksei, u juose rt mudviej kits kitu alsavimu ne pertraukiam linij. Ir kas u tai gyvenime gali bti bran gesnio, kas daugiau vili gali pagimdyti kanotai ateiiai ir dien kurtumas pridengti besiypsanios laims vualiais... Netikiu, kad dabartinio mudviej alsavimo meile har moningumas kada nors iblst. Atleidimo vardan a niekad neidrsiu galvoti n apie maiausias sivaizduojamas kar tumas. inau, koks ventumo gylis atitinka ms meil, ir daugiau, negu inau... Tu laimingesn u mane, Niliuk,gali ir vl su Mme Roth savomis akimis pabuiuoti anas St. Gervais nepa mirtamas vietoves; a tursiu tenkintis tik lakia vaizduote jas pabuiavs. Vienatvs kiauryms nuotaika, danai pusvalandiais aptinkanti mane, yra stipriausias rodymas, kad Krjas po ravo mones j sielomis, paerdamas emn gyvybes. Ir tik todl tiek daug skirtumo esama tarp susijungusi siel ir pa
196

vieniai kkiojani. Ir mano dabartiniame gyvenime danai atsiranda tarpsni, kurie, atrodo, nieko neduoda tai brangiai pirmajai mano numyltajai"; o koks tokiu momentu pasi junti laimingas Tave turjs ir Tau mintimis gyvens. Ir taip aminybn nulydt pusvalandi ne tik kad nesigaili, bet dargi juos kartoji brangiais prisiminimais. Ms reikal (pirmosios monos) padangje telkias nau ji vjai. Su pavasariu jie dar turi tendencij rykesniems pa sikeitimams. Tuo paiu, Mano Auksei, dar nesiorientuoju, kur pasaulio tak pavasaris mane nutk. Tuo a pas kutiniu metu daugiau rpinuos, negu ligi iol, nes ir Tu inai, kodl, nes ir Tu, kaip raai, dar nedrsti pasakyti Mme Joly aikaus ne" dl Clermont-Ferrand. Kol kas gal ir tiks lingas Tavo tokis neaikus nusistatymas, nes gali taip at sitikt, kad a galiu ir nebesulaukt Velyk lkuriuodamas iapus udangos. Viena beveik rykjakad Pranczij teks tikrai apleist. Gi atsidrus Vokioje, mano apsisprendimas, ar Tave atsikviest, ar ne, didele dalimi priklausys nuo prel. Krupaviiaus ir vieno ms biiulio nusistatymo. Ryk ap sisprendim galiau tik i ten perduoti, atsargiai patyrs j nuotaikas. Apskritai bijausi savo asmenini ideologini prie. itokia baim turi pagrindo tokiu momentu, kaip da bar, kada i mano puss yra rytamasi visus prieus pas kutiniu smgiu itrenkti i balno. Tik todl a bandyiau bti saistomas prel. Kr. ir biiulio nuomons. Taiau yra dar ans, kad galiu ir Pranczijoje usibti. Bet kokiu atveju noriau, kad mudviej formaliam neperskiriamumui ingsnis bt kuo subtilesnis. Jis neturt nei mans deifruoti, nei Tavs, kaipo suritos su manimi tokiu. Net rukus vaiuosiu Vokietijon, manau, kad tik i ten ir galsiu numatyti mudviej susijungimo galimumus realiai. iandien i Svoiolo [Dr. Bakio] patyriau, kad prel. Kr. neinojo, kur a buvau. Jis pasitenkino Svoiolo atsakymu,
197

kad mans nebuvo Paryiuj, o kurnesiteiravo. Tu man atsisk Maryts [Artikaityts] adres ir parayk, ar ji pastoviai sikrus. Jonikis bandys jai parayti laik ir igaut jos sutikim panaudoti jos adres msiems reikalams. Grs i Tavs, Niliuk, radau Jonikio laik. Be kitko, jis man dkoja u sveikinimus 30-ties proga ir primena vien charaktering jo gaut sveikinim: Durnas bernas, kuris trisdeimt sulaukia neenotas, o keturias-deimt nebagotas..." Tuos paius sveikinimus jis jau man ruoia se kantiems metams. Taiau a, pasitikdamas savo laime, dar idrstu kienje pyg laikyti. Ta linkme veikdamas, par vaiavs Svoi [p. Bakien] provokavau svoia va dindamas. Ji gi, padkojus u sveikinimus, atkirto, kad tai Tavo reikalas, kaip jaunosios, o man prie svoi verbavimo nedera kitis. Taigi, sunkieji ginklai Tau perduodami. Ap skritai, manoji pranczika aplinka, atrodo, pusiau pasi dalijus mano vedyb pritarimui su vien kratutinum sau gojaniu Dzikiu (neigiamu) ir kitUrsu (teigiam). Svoiolai vidury. Taiau prie galimo aplinkybi pasikeitimo j nuomoni svoris sumat. Pirmame laike radau siuniamas nuotraukas. Ai. Neinau dar, kurias i j a panaudosiu. Jei Tu, Niliuk, turi nor toki nuotrauk turti, tai a Tau pana skaii galsiu atsisti net dabar parinks, kai visas pas save tursiu, pirm negu anas atgausiu atgal i spaustuvs. Paskutiniame puslapyje suklupsiu ties Tavimi, kaip Ni jole, Niliuk. Priglausk, Nijole, mano sielos kariausius svei kinimus ir geriausius linkjimus Tavo brangaus vardadienio proga. A bsiu ia proga savo mintimis ir jausmais Tavo sielos vents dalyviu. Kartu priglausk mano kariausius buinius

Tavo Latras
198

Bdama

sanatorijoje,

dirbau

Kraujo transfzijos

centre, pakviesta

Mme Joly (chirurgo Dr.Joly monos) jai padti kurti transfzijos centr. Su Mme Joly susipainau, kai Paryiuje dirbau Kraujo transfzijos centre. Tas darbas man labai padjo dvasikai pakelti vis sunki sanatorijos aplink. Mme Joly su savo vyru taip pat pasil, kad a padiau kurti kit Kraujo transfzijos centr, neto li esaniame Clairmont-Ferrand miestelyje. Tuo metu nebuvo daug specialist, inani naujos, madaug tuo metu irastos, kraujo grups Facteur Rhsus" (Rhsus faktoriaus) technik, todl Dr. Joly vertino t mano Paryiuje imokt technik , kai dirbau v. Antano ligoninje prie susirgdama. J pakvietim dirbti praiau nukelti vlesniam laikui, nes neinojau, kas mudviem su Juozu bus lemta. (N. B. L.)

109a
(Toliau pateikiamas N.Branaits laikas J.Lukai, rastas jam pri klausiusiam voke su rau Noli tangere circulos meos. Atrodo, jis yra sistas su ta pai dien raytu J. Lukos laiku.)

Sancellemoz, 1950.1. 26 Mano brangus Juozuk, Kaip Tau pasakyt ai u Tavo tok puik laik su Tavo taip brangiom mintim ir ireiktais jausmais? Esu be galo lai minga, turdama Tavo meil man toki, koki a visada norjau turt, ir just kartu su Tavim visikai t pat. Argi gali pasauly bt kas graesnio u tai? A taip pat, mano Juozuk, netikiu, kad mano siela kada nelydt Tavs visur, kur tik Tu bebtum. Gyvenimo realyb ir reikalavimai gali mud viem daug kur pastot keli, taiau gal Dievas leis i viso to ieit laimtojais ir gyvenimui, kur Lietuva vadinu, ir mud viem abiem. Tikkim, Juozuk, kad gyvenimo realyb nebus
199

perdaug iauri ir leis mudviem ne tik i toli, bet ir i arti, diaugtis vienas kitu. A vien tik gyvenu ta mintim ir vis savs klausiu, ar visos ios dabartins slygos leis visa tai suderint? Tu juk inai, kad ne klitim kovai u laisv, bet tik jos skatintoja noriau bt ir kartu su Tavim viskuo, ms diaugsmais ir skausmais, dalintis. Taip pat ir savo visa Tavs itrokusi siela noriau Tau priklausyt ir Tau gyvent ne tolybi atskirtai, bet i arti arti. Su Tavo atvaiavimu is udarytas ir tuiai atrodantis gyvenimas prisipild diaugsmu, ir bent mano siela per pildyta Tavim. Juk mans nieks netrukdo Tavim gyvent ir Tavs ilgtis, o Tave ventos pareigos iblako. Taiau, kaip yra gera turt t vent tyr meils jausm savyje, kurio nieks atimt negali ir kuris visk virija. Tau, mano brangi Meile, siuniu visa tai, k odiais ireikt negaliu, bet inau, kad Tu junti ir buiuoju Tave kartai kartai.

Tavo irdis

110
1950.1.28 Mano Brangi Niliuk, Nors vakar gavau Tavo laik i 26-tos, bet nusikaltau Tau neatsakydamas. Tik iandien jungiuosi savo mintimis ir jausmais augti Tavo aplink su Tavim paia centre. Esu dideliai dkingas Tau, Auksei, u Tavo laikus ir u juose man Tavo gyvenimo dal, kuri mano dienas ipuoia darniausia laims harmonija. Nors kartais kakokia neviltis rytojumi ugula mane, bet tikiu, kad gyvenimas leis siknyti toms dabartinms mud
200

viej svajonmsatbudjus kantriai dabartinse pareigose, susiglausti taip artimam diaugsmui. Juk tiek daug kart mane Krjas saugojo tokiuose netikruose momentuose. Jis perdaug rpestingas mogaus likimui, kad neleist siknyti taip be saiko geidiamai ms laimei. Juk, manau, kad ne tik a, bet ir Tu paioj maldos ekstazj ne kart idrstame belstis Aukiausij praydami mudviej meile praydusios laims siknijimo. Tikiu, kad tai pavyks i gyvenimo ivogti ir, tikdamas tuo, bent savo dvasin gyvenim rdau kol kas dar negaldamas materiolais rpintis. iandien Tavo vardadienis, Niliuk. Si proga mane dar gi liau Tau pavergia, giliau sijauiant Tave ir bandant atspti artimiausius lkesius, juos aprdant siknijimo laim jimais. Ms laukiamoj ateity i diena gal bus kiek kitokio kolorito, kiek kitokiose apystovose. iandien ne mano roi kvap, bet tik ilges gali pajust ir vargu, ar iandien Tavo svei kambary sklids gimtosios kalbos ventikas diaugsmas. Pasiges Tavoji aplinka ir man dovan Tau iai dienai. Gerai, kad mogus kits kitam atleisti gali. Tiesa, priimk ir nuo mano chebros linkjimus, nes jie pastebjo mane iandien igyvenant Tav vardadien. iaip lyg ir neturiu i kurio tako savo Paryi grybtelt. Paskutinmis dienomis jis atrodo kiek rimtesnis su aliais, bet diaugiams pamir ankstyvesn purv. Tikiuos, kad jau Tu, Niliuk, priglaudei savo galvu pataluosna; prie Tavimi pasekdamas kartai buiuoju imtus kart [...] Iki T. Latras

201

111
1950.1.30 Mano Brangi Svaja, iandien sulaukiau Tavo gromatos i penktadienio va karo. Raai, Niliuk, kad alai raydama, bet i raidi a tik ilim galiu sau iskaityt; ilim, kuri nuolat jauiu mans linkui tekant, kuri nuolat siurbiu godiai ir vis palieku ne pasotinamai alkanas... Kain, k ateiiai ir dabariai sako ta mudviej da bartinmis dienomis juntama kiaurym, kurios prieastimi atrodo mudviej nebuvimas vienas alia kito. Rodos, to trkumo nesant, bt kiekviena gyvenimo minut kitaip nu ryjama, vis su prasme, su palydiniu pasitenkinimu. O dabar jos ritasi nebesugrinamon aminybn ir, nors ir gana tiks lingai jas sunaudoji, atsivelgdamas j savo pareigas, bet vis pasigendi j, uantspauduot dviej galimos laims har monija. Ar atiduos gyvenimas mums, Niliuk, itas ivogtas nejsiknijanias svajones, ar greit pradings barjerai ms lai mei pasireikti?! Taip danai a klausiu savs, apniktas nuomaus ilgesio Tavs ir vis nesuvokiu galimo atsakymo. Tik vienas didelis diaugsmas nustelbia an ilges prisiminus, koki a laim turjau gyvenime Tave sutikti ir pagaliau... apvainikuoti t laim, idrstant sava Tave pava dinti. Ne kitur, o ionai a surandu tos didels kantrybs ir pateisinu savo lkesius, laikydamas juos prieangiu mud viem laime bekkiojanio ventnamio. iaip ms paryietika aplinka merdi tame paiame pil kume. Nieko ia nesama verto dmesio. Gi mes net ir netu rime jokio noro plaiau pasidairyti po aplink visapusikam jos painimui. Aplamai, kai pradedam vertinti savos orbitos ndienius kelius ir j pynj norim surasti ir msj, tai gana gilus pesimizmas veidus apniaukia. A pats iandien esu

202

daug didesnis pesimistas dl monijos ateities, negu prie por met buvau. Taip ir norisi suukti: Quo vadis, sviete!" ir isigsti, nes matai, kad visi aplinkiniai tavo draugai yra perdaug kvailai kurti, ventai sek kurapkos politik. vakar kelet pusvalandi su Svoiolu ir Ursu praplepjom panaiom temom prie Pepiniere" restorano, tad atleisk, kad ano kartlio liekanas aptiksi ir mano laike Tau. Gal ir nede rt, kad dan ms nuotaik purvas ligi Tavs, Niliuk, nutikt, bet kadangi tai susieta gana glaudiai ir su mud viej ateities bendrais ingsniais, tai tik todl tas purvas rado viet ia patekti. Ir pabaigai, Miela Niliuk, priglausk savo Latro kartus meils busiukus, tikdama, kad jis savo didiu ilgesiu nu gals t keli imt kilometr tol ir vienumoj svaigs dviem

T. Latras
P. S. ios dienos Figaro" rasi trump straipsn gen. Bed del Smidth, kuris apie ms judjim namuos atsiliepia ge riausiai i vis kit kaimyn...

112
1950.2.2 Mano Brangi Meile, Kiek kitaip, negu paprastai bdavo, raau Tau ryte. Va kar vakare Tau neparas jauiausi sau kakuo skolingas. Vakar gavau Tavo laik i antradienio (pradia pir madienin). Kaip matau, Mano Auksei, Tau kvadratr teko padalinti pusiau. Priedo dar gavai pozityvi ligon, nors tai ir Tavo buvusi viena i kertini draugi. irk, kad Pati da
203

bar nenuvargtum ir nesumenkintum savo brangios svei katls. Dkoju Tau u laik, kuriame, kaip ir kituose, taip aikiai raale driekiasi ms dviej meils atodsiais persunktas gyvenimas. Ai Tau, Brangi Svaja, u taip pras kaidrinamas mano dien kurtumas. Kartu dkoju Tau u Maryts adres, tik dar kart praau pakartoti pirmj od. [...] Be to, kaip Tu manai, ar ji ten jau pastoviai sikrusi, ar ada artimiausiu laikotarpiu keisti savo darboviet? Matau Tavo susirpinim dl Dr. Joly pasilym. Deja, Niliuk, dar iuo kartu a nieko aikaus savo atvilgiu Tau negaliu parayt. Prie por dien paty riau i Pirlelio, kad jis ne per seniai turjs pasikalbjim su Svoia apie mudu. Pirlelis suprato, jog Svoia laikanti ne menka klitimi mudviem apsivesti dl mano dokument Ak tyvumo. Reikia manyt, kad tos pat nuomons ir Svoiolas, nes bent ituos reikaluos pas juos bna prieita visad vien ivad, ir kuri pus apie reikal kalba, visiskai nesvarbu. inoma, yra iek tiek dalikatnybi ir i ios puss, bet, jei tik tokios bt, tai man bt viskas aiku. A pasilieku prie dviej kit pagrindini klii, t. y. mano pareig ne apleidimo ir materialins puss gantino sutvarkymo. Dmos ioms klitims veikti yra danos mano makaulj su simstymo prieastys. Jei nesiviliau j veikti, tai tekt ge rokai nusiminti. Tuo tarpu tenka tenkintis tik atviromis savo dvasios du rimis Tau ateiti ir sveiuotis, gyventi tik mintimis ir jaus mais, iugdytais gilios, besaiks meils... Na, tik tokius ir busiukus glausk, Aukseli, prie savs nuo savo latriko La tro

T. Latras

204

113
1950.2.4 Mano Brangi Svaja, Skendiu vadinamojo etadienio vakare, papuotame Tavo laiko i 3 d., ir savo sielos polkiais [troktu] susijungti su Tavja. Daugiau negu inaujauiu, kad ir Tu, Brangioji, rasi iuo metu savo sieloj ir man vietos. Tai yra daugiau, negu viskas, ko a taip ventai troktu i Tavs. Si be galo ikilminga realyb ir padaro mano etadien pilnutin visa to odio prasme. Buiuoju Tave, Brangi Niliuk, taip etadienio su Tavim pasiilgusiomis lpomis. Nors taip norts iandien bent trumpai akimirkai ivysti visai arti savs Tave ir vl klaikiai apsvaigti, tarpinant mudviej laimj gyvenimo valandas... Deja, is betgi vakaras yra tik i tolo mudviej laims prisotintas. iandien pavakariop prasiblaivint buvau nusikapsts Jardin des Plantes". Ten jau ir pavasaris savo pirmus pdsakus sja. Rodos, ir em, ir augalai, ir paukiai jau pa vasario garsais kalba. Kakodl tik dar labiau pasigendi pra naik apraik ms tviks laisvs pavasariui, ms pakrikusioms nuotaikoms ir ms, gyvenimo imest, grinimo normali moni tarp. Ir kaip sunku tokiais momentais numalinti savo revoliucin dvasi, bekylani an sieki linkui. Parayk, Niliuk, kas naujo pas Vid. Uvakar a j sap navau. Lyg su kakokia baline suknia ruosi su manim val sui. Vis tokia bajava, kaip visad, tik kakokis rpesnis veide mats. Jai raydama, padkok u nuolat ateinanius mano adresu sveikinimus ir pasakyk jai, kad ir LatrasSvogeris j taipogi, emai lenkdamasis, sveikina, sveikinimus ipuo damas glbiais geriausi linkjim toj toli karalystj. Tavo laike i 3 d. randu, Brangioji, Tavo nor sulaukti i
205

mans mediagos Tavo paskaitai apie ms men. A pats tai veik nieko neturiu Tau pasisti, bet prisistats pas Svoiol paorganizuosiu. Manau, kad itokiu atveju nereikia taip susisiaurinti (Tu pasirinkai mediagai altin tik mane), o reikia laikyt, kad tokiam atvejui dera visus altinius, inoma, prieinamus, inaudoti. Taigi man parayk, ar Tu Pati nesi lygiagreiai panaios mediagos papraius Svoiolo. Tuo atveju a paorganizuosiu ir pasisiu, juk Tau ar ia, ar ten dvi dieni. Kada aplankys mane vasario adt dien isipildymai, tuo tarpu negaliu pasakyt. O kol negaliu savo kasdienybs pakeist diaugsmu su Tavim, tai nors i jos inirs savo sieloj buiuoju Tave, Mano Dien Diaugsme, tkstanius kart

T. Latras
Sanatorijoje buvo sisteigs meno ir muzikos mgj brelis, pa kviesdamas laiks nuo laiko asmen su paskaita apie men ar mu zik. Ir a buvau paprayta k nors pakalbti apie lietuvik men. Kadangi niekad nebuvau meno specialist, praiau Juozo, kad paorganizuot knyg tom temom ir a tada galiau pasiruoti tokiai paskaitlei. (N. B. L.)

114
1950.2.7 Mano Miela Meile, Seniai Tau beraiau, reik prisipaint. Galbt todl ligiolins ios dienos valandos mane taip nerimasi per sekioja. Tad ir griebiaus plunksnos, kad sugriniau sau ra myb, apmariniau savo ilgesio jausmus Tau, Mano irdies Karalaite. iandien ryte Tau pasiuniau knyg paket, kuriame rasi mediag savo paskaitai. Mano patarimas kuo maiau
206

kalbt, o kuo gausiau paskait perkraut iliustravimu. Tai neatidalijamos gero paskaitininko savybs!!! Juo labiau, kad kalbt danai yra daug sunkiau, kaip kad iliustracijomis publik dominti. Su iomis pastabomis (kuriomis, tikiuosi, Tu pasinaudosi) savo trigra, lieiant Tavo paskait, ubaigsiu. Sekmadienio vakare, berods, i Paryiaus padangs kakokius amerikonikus tolius iniro tvas Kubilius. 5iuo metu jo pdomis jau rimtai rengiasi pasekt Pirlelis ir Tv. Liuima. Anot Svoiolo, po kurio laiko paliks tik pro chvostai", kuri, kaip ra Baranauskas, anei gyvuliams rei kia, anei mons renka..." Padors paryieiai, manau, giliai pajus it isiretinim. Gera, kad man vis tiek pat... a visad buvau izoliavsis nuo ano ratelio. Paskutiniame Tavo laike, Niline, skaitau Tavo susi domjim menu. Net mane adi velt hipermodeminio meno kritik. Sakyiau, painus udavinys sijaust ndienio menininko krybines iraikas, jas vertinant technikinio ipildymo plotmje. Gal tik ir Tu, Auksei, nerandi tam ki limui vietos banyioje, kad nespji pajusti iandieninio mogaus sielos hipokrizs ar gal tik painaus blakymosi ir nesuradimo gyvenimo prasms kertini atramos tak. A vis dar, kaip matai, tupiu Paryiuj ir negaliu pasigirti, kad reikalai sklandiai klostytsi. Viltys ateinaniose die nose. iandien isisiu kan. Matulaiiui memuar virel ir nuotraukas iliustracijai. Reikia spustelt dl leidimo, nes jie, neturdami tokio pardymo prie Kaldas, nustat eils kit knyg j spaustuvj ileidim, kadangi manj leisti dar ne turjo pardymo. Baigiu dviej gyvenim plunksnoje, Brangi Niliuk; priimk atsisveikinimui tkstanius busiuk, kuriuos siunia

T. Latras
207

115
1950.2.7 Mano Brangioji, Kaip matai, itsiu savo paadus ir Tau, parpins, siuniu reikiamos mediagos. Tikiuosi, kad jos pakaks ir Tu galsi profesorikai riesti Sancellemoz'ui tiek apie lietuvik men, tiek ir iek tiek apie muzik. Manau, pradk nuo ALTo primimo pas prez. H. Truman'. Tai bus bene pati geriausia anga epidioskope ir odiuose. Svoiolas net leido kai kuri it knyg atskirus lapus ipjauti demonstravimo metu, bet a manau, kad Tu, Niliuk, nesi tokia knyg naikintoja. Apsieisi ir neipjovus. Pa naudojus tursi man visa atgal grinti! Sav publik supaindink ir su ms girini broli dabartiniu gyvenimu, ia ir nuotrauk nestokos. inoma, kita proga. Tad skms, Mano Miela, ms propagandos Partizane, kad tuo kuo labiau prisidtum prie msosios Kultros ineimo sviet. Linkjimus bukiais ipuoiu T. Latras

116
1950.2.10 Mano Brangi Svajone, Jau taip seniai, rodos, Tau, Brangioji, raiau. Net nu sigandau, apie tai pagalvojs. Kakoki reikalai reikaliukai taip mgdavo iuo tarpu mane uimti, kad tik iandien at sipalaidavau Tau. Ir nors tas mano trisiamas nematomas
208

darbas yra pavstas taip mums visiems brangiems daly kams, vis tiek negaliu nuslpti, kad nesiilgiau savo triso didesn dal, savo irdies pilnum atpalaiduot nuo daug ko ir gyventi daugiau Tau ir mudviem. Tik ypatingas mudviej draugysts pagrindas visad j padaro be galo brangia. Mudu susiriom atveju, kuriam tinka Putino odiai, jog pati bran giausia meil yra subrendusi skausme ir pats giliausias skausmas yra kils meilje. 5i tiesa pasiliks su mumis visada ir, anot ms Vidos, gal niekad ir nesutiksim mudviej gyvenime aukso vidurio. Galbt toki kratutinumai kaip tik ir tinka mogaus prigimiai. iandien, Niliuk, vakare parkitins namolei, radau Tavo atsistas man dievikas kojines. Be galo Tau dkodamas u jas tokias puikias, noriu Tave ir pabartkam vargini save maniems malonumams, juk, rodos, a i Tavs buvau isiderjs, kad j gimimo Tu buvai atsisakius. Turbt nori sukor i savo latro padaryt, kad tiek daug daikt man kalbt Tava meile ir gimdyt skausming ilges. U visa tai latrikasai. iandien po piet isiuniau skolos antrus keturis. Labai atsipraau, kad taip udelsiau begraibydamas, mat neno rjau, kad kas nors pajust. Dideliai Tau, Auksei, dkoju, kad ta paskola mane itraukei i ankstyvesni graibymsi. Vasario 16 d. per Voice of America duos lietuvikai. Dar neinau bangos. Po to tuoj prasids kasdien lietuvikai. Tai sveikintinas ms laimjimas, nors, kol laimjom, kova tssi gerok por met. Buiuoju daug kart savo siela Tavj, kad ji nuolat leidia mintimis skristi mane. Tu latro latrikas dienas pri pildai dideliu malonumu ir laiduoji viesi spalv ateit. Neinau, ar gali mogus pajust didesn diaugsm u t, ku riame a paskstu, nuslysdamas mintimis Tave... mudu... Priglausk ir ioj mano laims vizijoj, Brangi Niliuk,
209

kariausius ilgesiu raudanius tkstanius busiuk ir priimk nuoirdi padk u ias man besiypsanias va landas.

T. Latras
P. S. Tavo, Niliuk, paskutiniame laike randu pasineim ir daugiau iekoti paskaitai mediagos. Manau, jog mano pasistj jau gavai. Parayk, ar pakanka. Va, vis dar nori, kaip paskutiniame laike raai, Jean Mauclair'o Pays du Chevalier Blanc" [Baltojo Vyio Salis"] ir kt. Manau, kad turtum pasitenkint atsistom, ten rasi ir istorijos. A Svoi esu perspjs, kad ji nereaguot Tavo paraginim, nes jos riteris jau Savo Karalait aprpino. Taigi laukiu odio ir apie tai.

T. Latras

117
1950.2.12 Mano Brangi Meile, Esu Tau didel kiaulyst itaiss. Tavo Latras kaip be galvos vaikioja. Penktadienio vakare paraiau Tau laik ir j be enklo etadien meiau pato dut. Prisiminiau tik piet metu, kada pagalvojau, kas reikjo t dien nusipirkti. Gera bus, jei patininkas j mes iukli d, bet jei Tave, Niliuk, jis pasieks, tai nebeinau nei odi, kuriais galsiu Tave atsiprayt u toki kiaulyst. Tai jau antras kartas tokio nemalonaus mano isiblakymo. Prie por mnesi tas pat atsitiko su prof. Brazaiiu. Nebeinodamas ano labsardokiko laiko likimo, gal kai k Tau, Niliuk, ir dukart pakartosiu.
210

Tavo sistas kojines gavau penktadien, jos be galo pui kios. Tik, jei kalbt apie dydius, tai gal kiek per plaios, tad nusistats nenaudot Tavo pasilyto muilo, kad po iskalbimo susitraukt. Kuo u edevr reiks Tau atsiteisti?! [...] Tau, Niliuk, antr pus skolos isiuniau penktadien, dar ir be Tavo paraginimo. Tu juokinga, Niliuk, kai pasakoji savo teisi praradim savus pinigus. Juk a, rodos, tik pa siskolinau i Tavs, o ne kaip kitaip. Kol kas ne man leisti u manus malonumus kitiems katuotis. Greiiau j atsisakysiu, jei pinigin pus neleis; kartais atsisakym net galiu pri dengti kitokiomis prieastimis. [..] Kodl Tu manai, kad Tavo Latras negali paruot savo memuarams virelio? Tu, tik guljus alia menik moksl, dyvini sava kryba sviet (mans vos nesupeiojo viebuio moterys, pamat Tavo brangi rank megztuk), o a, kele rius metus ant j divs, nesugebsiu rytis knygos virel paruot! Vakar vakar praleidau pas Svoiolus [p. p. Bakius]. Buvau ponios prigriebtas, kad padaryiau Vasario 16-tos programos virelio projekt ir ibraiyiau ant stencilo. To darbo ubaigimo proga tapo ir vakaras bendrai atvstas. Jaunuosius iguj, ir bliuznierstvas sileidom. Gerb. Svoia tvirtina, kad gili meil nebegali ilgiau tstis, kaip destk met, nors mudu su Svoiolu stovjom u ilgesn lai kotarp... Kaip Tu manai, Mano Pupuli? iandien Tavs ypa tingai ia trksta. Juk sekmadienio ventikos nuotaikos be Tavs, Miela Svaja, nesuprantu. O kiek daug prabga be Tavs toki skurdios, sunykusios nuotaikos ventadieni ir kiek j dar prabgs... iandien Paryiaus ateitininkai turi didel sikrimo draugovs vent. Dalyvauja p. p. Turauskai* ir turbt
211

Svoiolai. Pirlelis u vyriausi iniciatori. Norjo ir mane nusitempti, bet atsisakiau dl viso pikto, juk daug kas at kreips bereikalingai dmes, ko a nepageidauju.. Pagal Pirlel net 20 asab dalyvausi, nebesusigraibau net, i kur tiek j ia prisirinko? Tikdamas, kad Tu, Niliuk, per daug nepyksti u laikus be enkl ir u ilgai usitsusias skolas, idrstu Tau, Auksei, pasisti kelet atsipraymo busiuk iame vienatvikame va kare ir, padkojs u taip pramatnias kojines, palieku ypa tingais saitais supintas su Tavim T. Latras

118
1950.2.14 Mano Brangi Meile, iandien gavau Tavo dvi paras rayt laik. Priglausk pas save u tai mano gili padk. Tu taip savais odiais man padedi pakelti mano dien nat, kuri vis dar taip sunkia atrodo. Su iliausiais jausmais palinkjs mielai vogerklei nu galti galimas komplikacijas, jau idrsiau sveikinti. Giliai dkoju u mudviem ir man linkjimus. Tikkim, Niliuk, kad Krjo ranka neprileis, kad vogerkls nelaims nudayt skausmu Tavo ir mudviej veidus. Esu gana patenkintas, kad Tavs, Niliuk, nepasiek mano laikas beenklis i penktadienio. Tik dl to susidar ir tokia spraga, kuri Tu jau idrsti metais vadinti. Baust Tavs n nemanau, juk tokiu atveju pats save daugiau nubausiau, nuvogdamas taip miel kelet akimirk bent dvasikai Tau, Auksei, pavst.
212

Dideliai Tau dkoju u Tave nuotraukoje. Dabar Tu vis idinio estetik pakeitei. O Tavas ypsnis ne tik mano ird, bet ir vis kambar uviepatauja. Ar a sav greit Tau pris tatysiu, nebeinau, nes kol kas dar gero fotografo nesuradau, negi duosi save kokiam terliui sugadinti...

[...]
Tau paraiau kadais raytos ir nebaigtos partizan dai nos pirmus posmus: Stovjau parimus tarpvartj darelio, Kai paspauds rank tyliai ijai... Aarom sidabro verk rtos aibs, Verk sutemose sksdami berai. Kas paklaus, kodl gi aaros man rieda, Kas man ravint rtas Padk Diev" sakys, Kas akis mansias atras lino iede, Kas, oi kas, man varg ird nuramins? Tyliai eivas mto... Kaip matau, pas Tave, Mano Svaja, dar vis iema ragus stato. Nortume mes nors keleto sauj savoj aplinkoj sniego, kuris pas jus ir traukinius sustabdo su emodanais ir juose diplomais. Tikiuosi netrukus kblinti pavandravoti Voki. Pagal paadus ir savo meils bals, grdamas turiau pasksti laimje su Tavim pas Tave. Tik galvoju, ar neverta pradt taupyt velykiniam laikotarpiui materiolus ir jausmus, kol materiol apstesns sumos greitesniu laiku nenumatau i kur nors sumedioti. O vis tik kiekvienas malonumas iek tiek patutina kien. Tu, Niliuk, kako blogo nepamanyk, kad a taip atvirai Tau raau, pindamas materiolus. A, kai213

po toks, j nevertinu ir nevertinsiu, be to, su Tavim esu tiek artimai susietas, kad nesijausiu Tave ugavs tokius da lyklius paliesdamas. Ir a i Jonikio laik skaiiau didesn negu prie tai jo pesimizm. Nesuprantu, kodl pastaroji jo kelion prisidjo prie to pesimizmo iaugimo. Jau net antrukart i jo gaunu usiminim, kad jis nori mesti msuosius reikalus ir su sirpinti asmeniniu gyvenimu. Rask Tu jam koki moter ir nusisk apvesdinimui, tai ir toliau i jo vyr tursime, kitaip a baiminuosi. iandien i tvyns esu gavs pusiau tarnybik, pusiau meils laikel i vienos ryininks. Tegu tai bus atsvara mano tmasiai dl Tavo draugiko" susirainjimo su visokiais. Ta dukra yra buvus mano simpatija! O dabar glausk prie savo lp savo Latro kartus busiu kus, siuniamus i jo vienatvs ir i j triukinanio ilgesio Tau, Mana irdie. Tu tikrai iandien esi visai arti mans; ir labai toli pagal Tavo raytus Tavo nuotraukoje odius. Tad ai, Niliuk, u vakar

T. Latras
Laike Juozas usimena apie savo buvusi simpatij" ryinink. Kiek supratau i Antaninos Garmuts knygos Ijo broliai", Juozo ryinink buvo Morta Linkait, be galo daug ikentjusi kaljimuose per baisius NKVD tardymus ir kankinimus, rei kalaujant, kad ji iduot, kur slepiasi Juozas grs Lietuv. Ji ir jo lavon mat Kauno saugumo kieme. K jie su Juozo palaikais pa dar? Kur jie yra?.. (N.B. L.)

214

119
1950.2.16 Mano Brangi Niliuk, Raau Tau Vasario eioliktos vakare. Galiu Tau, Manoji Svaja, padkoti, kad ms laisvs simbolio vents proga ir Tu mane prisiminei laiku, sveikinimais ir linkjimais bei siel susijungimu. Giliai diaugiuos, kad tokios istorins reikms sukaktys prabga pro mus mudviej susijungusi siel enkle. Tai nekainojamai vertintina gyvenimo daina. Kai a sveikinau ia proga Urs, jis pasak: Tai ne dau giau, kaip numirusio kdikio gimimo dienos ventimas". Daug tiesos yra jo odiuose, bet reikt pridti, kad tas kdikis ir gimdamas buvo genijumi. Juk tik per dvideimt jo kdikiavimo met mes sirikiavom kultring taut tarpe ir savo rank bei proto darbais lietuviai usigarantavo savo viet Europos kontinente. Tikkim iandien labiau negu bet kada, kad dabartiniai budeliai savo umai negyvendins. Sveikinu Tave, Brangi Niliuk, Vasario 16-tos prasmje ir linkdamas mums gyvendinti jos turin daugkart ventai Tave buiuoju T. Latras

120
1950.2.18 Mano Brangi Niliuk, Galiu Tau nuoirdiai padkot, kad sulaukiau Tavo laiko i vasario 17 d., kuris man kvepia sskait su Tavim ilyginimu, juk gavai beenkl! Nemanyk, Niliuk, kad prie mano isiblakymo prisideda
215

ir laikai i buvusi meili". Jei bt tik tokios mano isiblakymo prieastys, tai a joki isiblakym nepainoiau. Taiau pirmosios monos" reikal reikalli, projekt projektli pyns, kiekvienu momentu landydamos po man makaul, j perdm ipustotaip, kad Tu, Bran gioji, turi mano gd nuplauti savais frankais. Neinau, Niliuk, kodl Tu manai, kad a Tau ksinu. Juk, tai darydamas, daugiau sau paksiniau. Suskaiiavai Tu man bent trejet tariam" argument. Kad Tu prisidedi prie mano isiblakymo, tai tiksiu, bet tik jau ne kakokios kitos moterikos ypatos. Kaipo tokiu, kort sportu ivis ne tikiu. Kas lieia gaut laik, tai Tu, Mana Svaja, neapsiriksi palikdama su ramia irdimi. Tau man moterik esybi atvilgiu nra konkureni ir nebus, tol, kol Tu kitaip neno rsi. Ir ta mergyt, i kurios gavau laik, Tau nra jokia kon kurent. Prileidiu, kad ji gal ir myli mane, bent taip atrodo i gaut odi,jei laik iriau ne i tarnybins puss. Ji, atrodo, yra mano kovos broli ryinink ir atlieka tam tik ras funkcijas ir dabartiniuos ms reikaluos. Savo laiku a Tau, Niliuk, apie j esu minjs. [...] Be to, a manau, kad, kai jos laike prasiveria kai kurie odiai apie mylimo akis", tai tarnauja tik kamufliaui, nes tik meils laikams dabar mus lengviau prasiskverbti. Esu jai dkingas, kad ji iame laike prane apie mano eimos likui likim. Nemanau, Brangioji, kad Tu, iskaiiuodama tuos argu mentus, rimtai k nors bloga apie mane pagalvojai. Tokiu at veju a biau labai, labai nelaimingas. Man niekas, niekur ir niekad nepakeis Tavs ir sau nuodme laikyiau, jei bent pa galvoiau, kad kur nors man kas nors gali panaaus rastis. Neleidiu sau abejot, kad Tu, Niliuk, tiki, kaip a nepap rastai noriu pabuvot bent trumpoj laimj pas Tave pakeliui Voki. Taiau i vienos puss tie nelemti materiolai, i kitos puss taip precizuotas laikas kain ar nelieps to atsisakyti.
216

Betgi Tau padarius uuomin, vargu ar neatsidursiu pas Tave grdamas. Kodl a taip pradjau kreipti doms ma teriolustai tik ms dviej labui. Galvoju, jei Pranczijoje susidaryt didesni trukdym mudviem susijungti, tada tekt vykti Italij ir ta proga prie Diev pasakyti, kad Tu mana, o a Tavo. Mat Italijoje banytinis libas laikomas pilnateisiu, kaip ir valstybinis, o pabuvus ten kelias dienas tas leidiama padaryti. Dar, jei prie to numatyt visas kitas ilaidas, tad ir dirsteljus kol kas gana ribotas pajamas verta taip ir sumaterialt", kad net pagalvotum apie pirm to pa darytinas ilaidas laims sskaiton. Gi kada a gausiu kiek pajam u memuarus, dar neaiku, nes pirmosios pajamos bus skirtos padarytoms ilaidoms leidykloje padengti, o pas kui jau a jas absorbuosiu. Todl reikia kartais net ir savo laikuose tokius nemalonius dalykus usiminti ir tai kalkuliuoti, apsvarstant savus leidimus laimje pasksti. Ti kiu, jog Tu mane suprasi, Niliuk, ir mane suprast paliksi laiming, iandien mes nesame padtyje moni, kuriems materialins problemos puss neegzistuoja. Po to, kai mes netekom tviks, netekom laisvs, netekom visko, k mums ms tvai savo prieglobsiu galjo duoti, tai neapeinamai tenka susidurti ir su materialia gyvenimo puse, kuri yra gana svarbi projektuojamo lizdo komponent. O projektuodamas t mudviej lizd ir vl danai su sirpinu, ar sugebsime k nors turti, kas Tau atstos saultj Sancellemoz'. Juk a esu rezistentas i t rsi iurki, kurios per daug nekreipia dmesio, k ryt valgys ir k gers,- ar sugebsiu domtis tais gyvenime sutinkamais mamoiais", kurie neapeinamai normal mog domina, kurie yra btini gyvenimo dainai Tavo, kaip mano monos, kaip gyvenimo draugs, atvilgiu, tai kas gimdo mano isiblakymo prieastis. Priede Tau persiuniu Vasario 16 d. minjimo program,
217

kad matytum jos skirtingum nuo Sancellemoz'iks. Tarp kitko, ji buvo gana puiki, nors a ir nemaiaupranaesn u kit met programas. Priglausk mano tkstanius ilgesio busiuk ir numarink mano dien tamsumas.

T. Latrus

121
1950.2.21 Mano Miela Svaja, Tik dat suspjau urayti ir antrat per Ugavnes. Tik besiruoiant Tau pagyvent pusvalandiu prie pusiaunakt sivert Dzikis ir mane nuo Tavs atm. Matai, jis ir pri min, kad tas vakaras Ugavni vakaru vadinas, tad ir aplank savo Vad". Nuklampinom Dupont-'', pamm po stiklel, vargus parokavom, pypkes parkm ir, apvelg paryieius Ugavnse", pardlinom kas sau namo. itas marrutas ir atm mane nuo Tavs, Mano Niliuk. Giliai dkoju Tau u 20 d. laik. Tau nebra ko mane at siprainti, nes ne Tavo laikas kvailai" ijo, o Tavo Latras yra perdaug jautrus, jam tad ir Tavo laikui skiriamas epi tetas yra skiriamas. A ir raiau, kad tikiu Tavo ramia irdue, o atrmiau ar aikinau Tavo argumentus tik tam, kad Tu juos iklei. Jauiau, jauiu ir inau, kad jie perdm blanks ir joki qui pro quo" mudviej gyvenim nene. Be joki rezerv a tikiu Tavim ir be j inau, kad ir Tu ma nim tiki. Tai ir yra takas bet kokiam nepasitikjimui ar at rodani argument" gimimui. U t pat kalba ir io pas kutinio laiko Tavo odiai.
218

Kodl Tu nenori, kad a kakuo sukiau sau galv, kas susieta su Tavim? juk tai mano laim. A tik diaugsm tu riu, galdamas Tavimi galv sau sukti. Nesilyk man ir ne linkk netekti mano dien diaugsmo. Tas, kas bus surita su Tavim, neirint ar tai rpesniu, ar diaugsmu alsuot, man bus tik laim pergyventi. Juk kartais ir suteiktas irdiai skausmas yra lygiai malonus gyvenimo prasms atvilgiu, kaip ir dts diaugsmas. O a taip troktu gili gyvenime vag su Tavim praleisti. Nesuprantu, Niliuk, kodl Tu nesijauti taip atvira su ma nim, kaip a su Tavim, man atsiuntei penkis dol. ir praai, kad a su jais padaryiau tam tikras operacijas. iais metais jie ir juodoje biroje gana pigs. Prie kelet dien a gavau tik po 378 vietinius vienetus. A visada keiiu pas Svoiol. iuo metu jo nra, tai Tau n patarnavimo skubiai padaryti negaliu. Padarysiu, kai jis gr. Taiau a paskutiniame laike Tau minjau ir siliausi, jog galiu Tau padti i susidariusi bd isikraptyti, kaip ir Tu man sausyje padjai. Kodl ne paraei laikeatsisk tiek ir tiek?! Tu mane i keblios padties inarpliojai, o man tokio malonumo nenori suteikti. iandien ryte Tau isiuniau 5000 fr., nors turjau nusileist savo honorai", nes Tu nebuvai papraius. Kam taip sve timai jaustis? Turdama gaivoje, kad dar gausi u tuos pen kis, parayk man, kaip su Tavo skolom, tai a gal dar galsiu link Tavs pasist! Kojini man, jei nepradjai, tai nemegzk, nes a nelabai turiu progos tokioms ikilmingoms kojinms neiot. Reik speciali kelni. Geriau, Niliuk, sau k nors vietoj to nusimegzk. U vakar vakaro nuvogtus Tau dvasinius busiukus iandien siuniu dvigubai gausesnius ir tikimai kartesnius. Tad priglausk juos, mano Miela irdue. T. Skrupulas
219

P.S. Galiu Voki ivaiuot, Tavs nesuspdamas laiku perspt, kad man neraytum, tad, man raydama, tai turk galvoje. Nenoriau, kad Ursas Tavo laike man kak rast, ko nereikia.

T.L.

122
1950.2.24 Mano Brangi Niliuk, Dkoju Tau u Tavo gromatl i 2.22, kuri vakar ap turjau. Dkodamas Tau u susirpinim mano eimos likuiais, tenkinsiu Tavo norus. iuo atvilgiu joki paslapi prie Tave, Niliuk, nra ir bti negali. Mama dar tebra Lietuvoje prisiglaudus pas vienus gimines, labiausiai pergyvenanius ms eimos tragedij. Brolis Antanas (u mane jaunesnis) dar gyvas Sibire, gavs 25 metelius. Brolis Vincas (vis vy riausias) taip pat dar gyvas Sibire. Jo peius prislg tik destkas met. Tai ir viskas. Knygas, kurias a Tau atsiuniau, n pats nesiorientuoju, kada reiks grinti. Manau, kad jokio skubotumo nra. Tai nei nesijaudink, kai atliks, tai ir perduosiu. Savo laike man mini, kad jau turjau gauti dolerius. Ga vau. Manau, jog ir Tu jau turjai gauti mano Tau sistus frankus. O u dolerius gal ryt pasisiu. [...] Kaip matai, a vis dar tupiu Paryiuj, nors vasaris bai gias. Yra tam tikr komplikacij su ijudjimu kitur. Be to, beveik kiaurai aiku, kad man Pranczijoje dar teks ilgokai pasisukinti (bent pusmet garantuoju). Ties sakant,
220

pirmosios monos" reikalai labai nevankiai rutuliojasi. Man tiek daug nerv kainuoja kiekviena berezultat vliojanti diena. Kovo 4-t ivaiuoja ms Pirlelis. Gaila bent man, juk tai paskutinis savo lieuvio individas, pas kur, kad ir retai, uslinkdavau, bdas pasiporindavau, kartu su juo blankias adynas nurydavau. O, be to, vis tik jisPirlys. Kaip Tavo savijauta, Brangioji, ir sveikatla? Priimk nuo savo Latro kartus busiukus ir pajusk Tavim mano iraiytas dienas T. Latras

123
1950.2.27 Mano Brangi Niliuk, Dideliai Tau dkoju u laik i 24 d. Manau, atleisi, jog taip ilgai neatsakiau. inai, pasitaiko, kad su kai kuo ke blokai ieina. Man sukeli papildom rpesni, susidurdama su pro gomis nuvargti. Dabokis, mano Pupuliuk, kad nenuvogtum per daug mudviej laims. A Tave dvi naktis pagret sap navau. Pirmame sapne Tave neiau per kakokias tar pukalnes. Neinau, k tai reikt? Paprastai Tave, Niliuk, a labai retai sapnuoju. Net stebiuosi, kodl taip yra, juk, rodos, dien metu Tu tokia dana ir taip artima su manim. Tau kart paraysiu maai, nes labai skubu. Turbt uporyt ivaiuoju Voki. Tad man daugiau nerayk, kol negausi kitokio praneimo. Tikiuosi, Tau i traukinio parayt. Ruoiam Pirleliui ileistuves, ir iaip su mano
221

ivaiavimu imtai reikal, o dar Svoiolas negrs i Bel gijos, tad vienas turiu su viskuo eiliotis. [...] Priimk mano imtus kart busiuk. Palieks su Tavim

Juozas
P. S. Ar pas Tave usuksiu, paraysiu i Vokios.

124
1950.2.28 Niliuk elme, Nei iandien Tu mans nenudiuginai savo laiku, o taip jo laukiu. Tiesa, prisipainsiu, kad ir a Tau neparaiau nei etadien, nei sekmadien, bet vis tiek su Tavim bent min timis tas dienas praleidau. Pradedu nerimastaut, gal kas blogo su Tavim nutiko gal tik gyreisi savo itikimybe TBC negatyvumui? Kitaip ne suprantu Tavo tyljimo, juk paskutinio laiko laukiu i Tavs prie kelion Vokiir negi nesulauksiu?! Ivaiuoju ket virtadienio ryte. Nakia jau bsiu VLIK'o pastogse. Dar negaliu nuvokti, kaip i mano kelion atsilieps ma niesiems ar mudviej ateities projektams. Tik viena aiku kad po jos daug kas paaiks. inoma, visiko tikrumo ir aikumo ateiiai gal ir netenka laukti. Tai diktuoja manoji nuolatin padtis. Reikalai, kuriuos esu klimps, gali rei kalauti vis pavasar man bti pasiruousiam aplankyti savo pirmj mon", taiau reikia ir kitokias prielaidas pada rytijie gali reikalauti ir ia mano ilgesnio usibuvimo. Pas tarasis atvejis stovt u mudviej dien leidim kartu.
222

Tada Tu apgaubtum mane savo laime. Neinau, kaip reikt tuo atveju elgtis, jei palikiau iki geguio vidurio parengties bklje? Juo labiau, kad iki to lai ko Tu negali pasilikti dabartinje savo aplinkoje, o turi ap sisprsti, kur sikursi ilgesniam laikui. Iki Atvelykio baigs rinkti mano memuarus. Gana ilgokai nusits, bet gal taip ir geriau, nes kuo toliau mano ufik suoti faktai nukeliaus nuo j apraomo laikotarpio, tuo bus maiau galimybi raudoniesiems surasti juose deifruotin fakt. iandien pas mane Petro ileistuvs. Nugersim kok pus bonk ant galvos, kad jam laivas kur nors plaiuos van denynuos nealt ir kad nauji krantai laims nepavydt. Tikiuos, kad Pirlys tik nuvyks apsipaiuos, nes iandien gana rpestingai jam irinkom kostium, lietpalt, batus ir kt., kas btina skubant prie altoriaus priesaikai turti. Tru put pavydu matant paruoas normaliam gyvenimui... itokio pavydo vedinas, negaliu iksti Tavs, Niliuk, nepasigedsatsvaros dlei, priglausk savyje nuo latro tkstanius ilgesiu idabint busiuk

T. Skrupulas

125
1950.3.2 Mano Brangi Niliuk, Tikiuosi, jog atleisi, jei taip prikeverzosiu, kad ger pus dien utruksi, kol deifruosi k tas latras rao. Matai, va gonas per daug mane supa, matyt spyruokls menkos. Vakar gavau Tavo laik i 28 d. Tai ten buvo paskutinis Tavo man suteiktas ypsnis Paryiuje prie gana ilg per
223

trauk. Priimk u j dideles padkavones. Na, o bus prie progos atiduosiu. Buvo tam tyini kliudym mano ivaiavimui, o gal jie tik atrod kliudymais. Jei pavyks gauti veicar tranzitin viz, tai tursiu laim Tave, Auksei, aplankyti. Juk reikia paskutinius spren dimus mudviems padarytikaip ikovoti galimybes dien dienoms kartu siurbti mudviej gyveninio laim! Kaip pri leidiu galim klii veikim, tai taip ir uverda irdis diaugsmu, nepaabojamu, besaikiu... Kakokios stipresns nei paprastai atsirado manyje gijos Tave iuo metu, gal todl, kad fiziniai atstumai kiek maja negu paryietiki... Pas Tave usukt manau gana trumpam, taip, kad niekas nepajust, nei VLIK'o mons, nei Svoiolas, nei chebra. Jei man turtum k nors btino parayti, tai rayk prof.J. Brazaiiui (Pfullingen, Goethestr 22). inoma, dvejais vokais ir ant vidinio urayk p. J. Vabalui, asmenikai. Bet tik, jei btina! Savo adreso nedk. Bandyk ir rankrat pakeisti!!! Tai tiek instrukcij dl susikomunikavimo su Tavo latru. Savo keliu jis Tavs stengsis nepamirti paraydamas, taiau ne nustebk, Niliuk, jei kartais atsiras tarpas, nes neinau, ar tursiu slygas visad laisvai susirainti. U tai atleisk, o jei ne, tai kontribucij galsi ireikalaut. [..] Nenustebk, jei ioje mano peckelynje nesurasi nieko padoraus, matai, noriu isiblakyti ir pasiruoti kariam to nui kalbti su Valdia. Na, tai glausk, Mano Saulut, Tavo latro busiukus ir padk jam sulaukt jo atsiradimo pas Tave. Karti, karti

T.Latras
224

126
Paryius, 1950.3.5 Mano Brangi Niliuk, Nenustebk, kad Tau paraau i Paryiaus. inai, per vain visaip atseinaumua, nuauna ir gyv pagauna". is treiasis atvejis ir man tapo pritaikintas. Turjau laims sutikti kai kuri klii pakeliui Tavo dds padanges, tai, atsidrs Paryiuje, usimaniau Tau parayti. Gal Tu kiek nustebsi dl savo latro pajacikumo". kart tikrai taip ir vyko. Prie progos paporinsiu. Ratu vis tiek nesugebsiu pakankamai apvietos Tau, Niliuk, suteikti. iaip laikausi po senovei. Tik vis laikas bga ir bga be jokio pertrkio ir vis neduoda progos apsiprsti kaip kada elgtis ir realiai suvokti artimiausios ateities dien krykeles. Noriu sustiprinti Tavo pasiruoim eiti paskirais keliais negu kad Tavo latras eis. Tai bent pusantro ar porai mnesi po tos datos, kuri Velykine vadinas. ias pasilas a Tau, Ni liuk, darau todl, kad kiek orientuojuos, tai Tavo latro keliai labai neaiks, ypa kiek tai lieia jo gy v. stabilum. Turint galvoje paskutini dien vykius ir man inant kai kuriuos planus to organo, kuriam Tavo dd priklauso, a esu priverstas Tave perspti, kad btum pasiruous gy venti ir be latro, tai ar pasinaudotum savo kolegs pasilymu sikurti ne Paryiuje, arba pagalvotum apie gali mybes sikurti Paryiuj. Dar nra imtaprocentini teigini, kad latras negals diaugtis laime, tekania i Tavs, bet jis priverstas Tave anksiau minta prasme perspti, kad ne pavluotum padaryti atitinkam ygi Tavo vienios sikurdinimui. Gi, reikalams kitaip susiklosius, manau, kad nebt nebenugalim klii pradti dviems diaugtis dviej laime. Juk ia istojimas ir stojimas darb yra lais vas. 225

Dar tikiuosi Tau parayti i Dds pastogi. Man kol kas nerayk, kol kitokio pardymo nesulaukei. Visus iuos nusiteikimus ir neaikius planus reikia su vokti kaip teigiam na pirmosios monos" reikalus. Pa vasaris, bdamas gyvybs simboliu, pagimdys vili ir mano broli nuotaikoms. Su kariausiais busiukais ligi kito karto

T.Latras

127
Pfullingen, 1950.3.9 Mano Brangi Niliuk, Bk pasveikinta i Vokietijos ems. Savo sveikinimus ipuoiu imtais pavasarik busiuk. Priglausk juos, mano Brangi. Kaip jau spjai pajusti, a buvau ne pagal savo nor, bet mano eiminink i to miesto, kur Ugnel [Karvelyt] moks lus semia, sugrintas atgal rue des Carmes. Tai sukeltiems tarimams isiaikinti. Viskas baigs gerai, tik laiko tapo be reikalingai veltui sueikvota. [...] iandien vakarieniausiu pas Tavo dd ir Tetul. Taip jau nupuol, nieko nepadarysi. Bus proga ariau painti Tavo Tetul, kuri gana skirtingai paskiri individai vertina. inoma, bus per maa laiko, kad a j simyliau, o apie blogos nuomons susidarym negali bti n kalbos, juk ji Tavo Teta. iose padangse vyrauja nuotaikos, kurios labai maai gali pasakyti mano keli krypi atvilgiu. Neaikumas, neaikumas ir dar kart taip. Pavasaris vis eina kartu su vi sokiu sujudimu. Taip kad ir mano pastovumo nesimato. Tai
226

turk, Niliuk, galvoje ir elkis taip, kad a nebiau kal tinamas per ilgu Tavs neperspjimu. Noriau, kad tvar kydamasi paliktum visad ply, susidarius galimybms su gretinti ms ingsnius. Su nuomaus ilgesio busiukais tariu Tau, Auksei, kol kas

T. Skrupulas

128
1950.3.19 Mano Brangi Niliuk, Kai Tave manos ios eiluts pasieks, tikriausiai pa galvosi, kad karstai pradjo atsivoti, kad i j numirliai prabilt sviet, kad galbt atrods Tave umirs latras, vl liet sav ilgesio irdgl Tau. Tau tikriausiai kakas neikaus yra su manim?! Taip ir yra. Traukiam vir destko dien kakur su kakokiais rei kalais, o iandien vl, atsidrs VLIK'o paonje, atsiveiau ir savo nerimast Tau, Niliuk. iandien lyg tai Juozins, lyg kai kurie ioriniai dienos daviniai liudija apie ventik nuo taik. Esu pas prof. Brazait, kuris taip pat tokio garbingumo vard dvi. i proga, prisipainsiu, neliko neatymta. Beje, su prof. Braz. buvome prie kelias dienas pietums pas Tavo Dd. Gi prie dien artimiau susipainau su ponia B. Prapuoleniene. Manau, esi gavus, Niliuk, prie marias laiko mano kelis odius. Jie gana karts. Toki dar ir iandien pasilieka. Neinau, k man kiekviena rytdiena padiktuos. Viskas kve pia netikrumu. Ms laim, ibuiuot didiu ilgesiu, graso pirmoji mona" nuvogti. Negaliu jai prieintis ir nematau
227

ieities. Net nesiorientuoju iandien, kur teks praleisti Ve lykas. Leisk man nudiuginti bent Tave, Mano Auksei, ibuiuojant iandien imtais kart busiuk, atyminiais ios dienos ventikum T. Latras

129
1950.3.23 Mano Brangi Niliuk, Vakar Baden-Baden'e susitikau su ms Svoiolu. I jo suinojau, kad su Tavo sveikatle kakas netvarkoje, o tai mane labai sujaudino. Ir kaip vlai a apie tai suinojau. itokiais momentais a tikrai noriau bti laisvesnis nuo savo pirmosios monos". Dabar Tu kenti, o a net progos neturjau apie tai suinoti. Bk gera, Niliuk, ir man , jei gali, skubiai parayk prof. Brazaiio adresu. inoma, kaip kadais minjau, dviejuose vokuose, viduje esaniam ddama ant ratJ. Vabalui. Bt gerai, kad Tavo laikut gauiau kuo skubiau, nes adu ir i ia po keli dien ikeliaut kit Vo kios viet. [...] Esu be galo nelaimingas, kad iuo metu Tavs, Niliuk, negaliu aplankyt. Mano reikalai btinai reikalauja, kad i ia niekur kol kas nejudiau. Ir drebaniomis mintimis noriu tikti, kad tai, k apie Tavo sveikatl girdjau, nenueis iki dideli komplikacij ir Aukiausias pads Tau visa ms laimei nugalti. Neprileidiu tokiam Dievo pavydu lingumui, kad matytos neribotam diaugsme skstanios
228

laims ms valandos nepasilikt su mumis ilgesniems gy venimo tarpams. Prapls mane slegiani pirmosios monos" reikal stor dang, a panyru savo siela visokioje tavo aplinkoje ir padtyje ir staugianio sielos verklenimo buiniais atsiduriu prie taip pasiilgt Tavo lino aki, uburiani skruost... Nugalk, Niliuk, tai, kas kliudo ateiti viesai ms die nas ir kas skausmu nudao mansias dien dmas. Kartai, kartai buiuoju

T.Latras
P. S. Tu pastebjai, kad a gana odisjikai leidau pas kutiniu metu laik. Panaiai ir toliau tsiasi.

130
1950.4.7 Mano Brangioji Niliuk, Priimk, mano Auksei, nuoirdiausius sveikinimus ir gi liausius linkjimus v. Velyk proga nuo savo latro. Tik pa vartotas sau epitetas mano tikrai usipelnytas. Kaip matai, tik dabar Tau atsakau Tavo kovo 27 laik. Diaugiuos, kad Tu, Niliuk, bent manai, kad naujas plaui idinys irgi bus nesunkiai nugaltas. To a linkiu ir ia Kristaus prisiklimo vents proga. Tikrai pats laikas ir Tau keltis, palikus atsibodusias lovas. Kaip Tu matai, a nusigrdau Voki ir nemanau i ia greit isikraptyti. Labai maai turiu laisv rank. Matai, kiek save turiu skriausti, taip retai Tau paraydamas. Mat i savo nuolatins gyvenviets nenoriu rayt, o raau tik tada,
229

kada atsiduriu kelionje. Tikiu, kad gal man nors truput at leisi, Niliuk. Jeigu Tavo planai idegs atvykti pas tet, a bsiu nepaprastai laimingas. [...] Man rayk itaip: Juozaitis c/o Rugienius, Rauchstr. 20 Muenchen. Taiau a ten pasimaiau gana retai, tad atleisk jei greit Tau neatsakysiu. Tuo tarpu tiekpriglausk mano ilgesi busiukus, Bran gioji Meile

T. Latras
Perduok sveikinimus Ms vogerklei, kaip ji laikos?

131
1950.4.27 Mano Brangi Meile, Tik iandien turiu laims padkavoti Tau, Brangioji, u Tavo mans prisiminim i 4.14. Niekad, Niliuk, Tu nesuklysi, manydama, kad a ir kakur klajodamas nebesu be Tavs. Neinau, gal dl to, kad a galiu skaityt Tavo kelet brangi odi. Kaip tik inakt Tu mane barei, kaip tik ta paia klajnika dvasia, kur ma nyje net maa paguodos irjai. Tas sapnas didele dalimi ir buvo tikrov. N kiek a Tau, Niliuk, nepavydiu turt mane tok bastn. Velykiniu metu kaip tik uuominom kalbjau su vienu mogumi apie galim mano egzistavim tik su kitu mogumi. Jisai nukalbjo, kaip a galiau rizikuoti su sijungti su mylimu mogumi ir j palikti tokiems per gyvenimams? Gal jis ir turjo sveikos galvosenos? Tu, Ni230

liuk, tai geriau pajauti negu a galiu nuvokti. Daugkart tariu ai Mielai vogerklei u mano asabos prisiminim. Pasisk jai, Brangi Niliuk, mano geriausius jausmus, kupinus linkjim j besilipdaniam lizdui. Lyg randu kakokias padkas u 20 aliuk ir kitk. Pa sakysiu, Niliuk, kad be reikalo dkavoji. Juk kas Tavo, tas ir mano, tai kam dar smulkintis u ubagikus graius. Ge riausia tokiais atvejais Tavo padka man btpaporinti savo bdas atviriau ir isamiau, kurias a, pagal galimybes lopydamas, turiau laim visad Tave daniau prisiminti. [...] Gal nesugebsiu, Niliuk, Tau paporint, kaip a esu isiilgs Tavs. Jei Tu atsirasi Vokioj, tikiuosi, kad galsiu bent trumpam t ilges nuskandinti susitikimo laimje. Sun ku sivaizduoti su kokiais malonumo jausmais a suryju" Tavo kiekvien rayt od. Nors manoji aplinka ir nra pa lanki mano meils Tau romantizmui, bet nors vogiomis tai prabangai pasiduodu. O gyvenime visad reti deimantai. Pri siglausk, Niliuk, laims vakar mano tkstanius Tau siuniam busiuk ir tikk, kad Latras niekad nepaliks vie nios be laims pragiedruli, pagimdyt jo Svajons. Su ge riausiais linkjimais

T.Latras

132
1950.5.21 Mano Brangus Auksei, iandien po ranka turiu tavo du laikus i 5.2-os ir 5.4os. Juos gavau tik uvakar. Viskas juose gauta tvarkoj. Tikkims, kad kam nereikia matytinemat. [...]
231

iandien esu Dds paonj, tad ir prog turiu Tau, Ni liuk, parayt. Apskritai su paraymu man gana striuka. Ti kiu, jog Tu visa tai gerai supranti, tad n teisintis daug ne bandau. Tikjausi Tave, Niliuk, pamatyt iandien. Deja, vakar vakare telefonu pasikalbjs su ponia Karveliene, suinojau, kad Tavs dar ia nra. Labai apgailestauju, kad Tu ilgai i ten neisikraptai, bent neisikraptei iki to laiko, kai buvai man paraius. Dabar galsim pasimatyt ne anksiau, kaip u pusantro mnesio ar mnesio. iandien kalbjausi telefonu su Dde. Suinojau, kad Tavo visi popieriai jau tvarkoje ir po Sekmini bsi ia. De vintinms Dd kviet ir mane apsilankyti jo palpes. Deja, negalsiu taip greit, o taip Tavs pasiilgau. Tavo laikai mane be galo nudiugino. Tiek savos laims a skaitau kiekviename sakiny, kiekviename sakinio take. Ir taip i link mans i Tavs tekanti laim man brangi. Priimk u tai nuo savo Latro tkstanius padkos busiuk. inok, Niliuk, kad mano tikjimas, kad Tave turiu, yra di deliu praskaidrinimu mano dabartinio gyvenimo dien ir di dele provaists viltimi vieia ateiiai. Vedinas savo vidaus balso, a nedrstu statyti joki rezerv ms formaliam su sijungimui, tik kartais suabejoju, ar tai yra perdm realu, ar tai nepadiktuota laime svaigstanios irdies. Kai Tu, Niliuk, atsirasi pas Dd, bandyk atsargiai netiesiogiai suinoti ar paniuktinti jo ir Tetos pair galim mudviej su sijungim. Tada man atsargiai parayk. Mat, jei po mnesio ar pusantro a atsidursiu ariau Dds palpi, tai tik tada mes ir galsime padti formalumams tak, nes po to a adu kiek ilgesniam laikui pradingti i ten toliau. Tik for malumai turt bti atliekami labai subtiliai, tiek siauroj apimty, tiek be joki pomp. Visko reikt atsisakyt, kas galt pakenkti mano padiai kituos reikaluos. Tad, Niliuk, pagalvok visa ir u mane, paniuktink ir man parayk.
232

iaip gyvenu pustinai. Mano triso tikslas yra moralin parama, o materialine skstis taip pat negaliu, net kartais sau gal ir perdaug leidiu. Priimk io reto vakaro mano Tau skirtus sielos busiukus. Taip noriau, kad pro lang besiskverbis io pavasario alyv ied kvapas sutikt Tave ir mane ia pat kartu Kartai, kartai buiuoju T. Latras P. S. Linkjimai vogerklei.

133
Mnchen,1950.6.17 Mano Brangi Niliuk, Tupiu ir vl savo senoj gtoj. Tik dabar spjau atsigaut nuo laims ir nuovargio. Taip kietai esu persekiojamas bu vusio su Tavim diaugsmo ilgesio, kad nesuprantu, kaip reiks praleist ramiai" j vakar ir sekanius. Galbt todl, kad toks didelis uolis buvo tarp ms paskutini su sitikim, a ir esu toks iandien vienias, niekam nedomus ir ilgesingas. O tos mudviej laims akimirkos bna tokios trumpos ir taip nedaug j priskaitoma ateity. Menu mano paskutini mini jaudinimsi prie su sitinkant su Tavim prie pato. Tu, Auksei, savo savita poli tika udelsei ateit, o a kiekvien akimis sugaut moterik figr, kiek panalesn Tave, palyddavau ir pasitikdavau pakilusiu irdies pulsu. Gal iandien apkaltiniau a Tave, Niliuk, u tas pavlintas sekundes ar j dalis. Esu laimingas ir ididus bent sieloje, nes inau, kaip man mudviej laims pavydi mano artimiausi biiuliai. Taiau ti
233

kiu, kad jie dar toli grau atsilieka savo pavydo gyliu, nes nemanau, kad jie pajust pilnai mano sielos digavimus. Tu, Niliuk, esi mano diaugsmo ir laims atspalvio prieastis. Tau pridera mano giliausi jausmai i io vakaro. Priglausk juos, bent simbolikus, inakt. Nuotrupomis esu nugirds, kad tiems adamiems for malumams gyvendinti yra kai kas btina atlikti, kas pa reikalaut ir laiko, ir kai kuri popieri. Tad, Tu, Auksei, ap sidairyk ir man parayk po to, ko reikia ir kaip kai kas bus manoma pa tvarkyt. Ekspert Dd turi. Pasisdamas imtus busiuk kartu ir t, kuri nespjai atiduoti, palieku nekantriai su Tavim iki kito pasimatymo

T. Latras

134
1950.7.1 Mano Brangi Niliuk, iandien, kaip labai ret vakar, susirengiau Tau parayt por odi. Atleisk u ilg tyljim. Dkoju Tau u tris laikus, kuri paskutinis i 26. Esu dideliai Tau dkingas u j turin. Man labai malonu, kad p. p. Karveliai, anot Tavo odi neum pozicijos, prieingos mudviej nusistatymams. Nors po Tavo paskutini laik esu gana danai artimas siela romantizmui, bet iandien, Niliuk, apsieisiu be jo, stengdamasis kuo daugiau atsakyt Tavo laik eina muosius reikalus. A nieko prie neturiau, jei gerb. ka naunink Kapoi* pakeist prel. Krupaviius. A net uuomin pirmajam nesu padars.
234

Svoiolams, manau, kaip ir Js, bus geriausia praneti tik post factum. Prie tai nematau reikalo. Turiu jiems gili sen timent, taiau dabartin mano padtis danai veria aplenkti jausmus. Atostog gaunu nuo 1-os rugpjio. Taip susitariau su savo efais. Kaip matai, Tavo praymai pavlint ipildyti su dideliu kaupu. Popierius manau taip sutvarkyti: gimimo metrikus ir pas tikra pavarde tikiuos isirpinti. Jau prie por savaii pradjau. Kad vedyboms klii nrabandysiu igauti per Lev Prapuolenj. Jis prieina prie antspaudtai gal man pads. Kebliausia su Aufenthaltsbescheinigung". ia gal su kyiu isiversiu pas kur nors burmistr. Gal kartais tok tip, prie kurio bt jmanoma prieiti, pasta ms Dd. Prie kiek laiko, anot Julijono [Btno], toki triukai visai lengvai jos. Turiu Tave, Niliuk, dar praym, kad reikiamoj metri kinj staigoj pasiteirautum, kaip anksti prie susimetri kavim reikia paduoti reikiami pareikimai ir k su jais kartu reikia teikti. Gal trkstami dokumentai galima vliau pri statyti? Kur imtume lib man vis tiek. A niekad nebsiu prie apsisprendimus, kurie stovi u diskretikumo ilaikym. Viena tik reikia neumirt, kad tursiu labai maa laiko vis kam. Berods, reikia dar ir libui duoti kunigui leidim (tiems, kurie yra D.P. ir neturi savo parapij). Sis reikalas, inoma, daug laiko nepareikalaus. A noriau, kad vetuvse dalyvaut ir p. p. Brazaiiai. Su jais esu labai artimuos santykiuos ir bt labai neko rektika i mano puss prie juos tai nuslpti, k jie vis tiek vliau suinos. A taip pat manau, kad mums btina prie tai susitikt. Jei Tu, Niliuk, nesibijai kelions vargo, tai sekant sekmadie n (liepos 9 d. apie 2.30 popiet) a bsiu sutartoj vietoj.
235

Noriau ir Dd matyt, tik, jei jis nebus uimtas ir leis sau nugalt toki kelion. Jei man atsirast nenumatyt klii atvykti, tai praneiau telegrama, kad neatvyksiu, o jei tylsiu, tai reikiabsiu. Perduok geriausius linkjimus gerb. p. p. Karveliams ir glausk mano Tavim gyvenanios sielos busiukus, kuriuos io vakaro audra atblok prie Tavo brangi lpyi Tavs raudantis Latras

135
1950.7.31 Brangus Auksei, Raau Tau gal paskutin kart. Mudu susiraint jau nebetursime galimybs. Nauduojuos ia paskutine proga. Tu man daugiau nerayk, kol negausi kitokio praneimo. Gyvenu nepamirtamais t brangi dien prisiminimais. Jie mane lyds tolyn. Tau prof. B.[Brazaitis] perduos mano emodano rakiuk. Kartu prisipastu, kad Traifelberg'o kambario rakt, bdamas tam laims svaiguly, pamirau. Praau, kad ir j prof.B. pristatyt ten. Jei i ten mano laikuos Tu surasi k nors apie Vinc, tai padaryk tos laiko vietos itrauk ir per prof. B. perduok prof. Kaminskui!...] Priglausk imtus nepamirtam busiuk, kurie mane vi sur ir visad lyds

T. Juzis
Po mudviej vestuvi, kurios vyko 1950 liepos 23d., savait pra leidome Traifelberg'o viebutyje netoli Tbingeno. Ir per i savait

236

nebuvo dienos be nuolatini lankytoj i VLIK'o. Daniausi sveiai buvo Julijonas Btnas, prof. J.Brazaitis, Prapuoleniai ir kan. Kapoius. Kai kurie i j buvo btini paskutiniems pasitarimams prie Juozo grim Lietuv. Isiskyrme su juo rugpjio 1 d. Dar gavau pas kutin jo ranka rayt atsisveikinimo laik su data 1950 rugpjtis"... (N. B. L.)

136
1950 rugpjtis Mano Brangus Auksei, Dvideimt su kaupu dien skiria i dien nuo an mudviej laims Traifelberg'e prisiminim. Danai, inirs i mano pirmosios monos" glbio, a paskstu taip mums brangiuos prisiminimuos; svajoju apie savo Brangiausi ir taip pasijuntu laimingu, kad, rodos, nesurasi mano laims konkurent. Deja, ndien a privalau, kaip ir Tu, tenkintis tik tos isvajotos, siknijusios laims prisiminimais. Kai kartais ms pabrolys [J.Btnas] pastebi mane Ta vyje skendint, atsidsta ir: ...A bijau, Juozel, kalbti su Ta vim...Maiau, koks Tu buvai laimingas ir sunkiai suprantu, kaip tu dabar gali nepastebimai tai pergyventi..." O vis tik mudu pamirom savj a" egzistavim ir nu silenkm geidiams mano pirmosios monos". A inau, Niliuk, kad toliau a jau grumsiuos ne dl savo vieno, bet dl mudviej garbs, kame Tu, Brangioji, lydsi mane savais pergyvenimais ir sava malda. Tikiu, kad mudviej bendri jausmai neapvils ms ir po trumpo laikotarpio mudu vl svaigsim n kiek nepavirutinikesne laime, koki svajojom ar ir kuria gyvenom. O jei kartais likimui patikt mane fizikai sunaikint, tai Tu, Niliuk, tsyk padaryk mane kakur egzistuojant lai
237

mingu, susikurdama sau vl laiming gyvenim. Nra ne galima, kad ir a nepavirsiau ms tviks kruvinos ems dulkmis, nors dabartiniai mano nujautimai mans ne prileidia prie panaios minties. Turbt gavai per prof. B. vien mano pripeckeliot isiblakiusio ir skubanio laik. Ten radai ir kelet aliuk, kuriuos nespjau prauliavot. iame laike dar vietini tru put rasi. A dideliai apgailestauju, kad negaliu Tavs, Ni liuk, aprpint taip, kaip noriau. Per prof. B. turjai gauti 2 raktusvienas nuo mano emodano, o kitasnuo mudviej pojungtuvinio kambario dur. A dideliai apgailestauju, kad neturjau progos pa sidalint su Tavim pojungtuviniais spdiais, kaip ir nieko neinau, kaip klojasi vogerklei. Tai visa vis nuvagia ir dar nuvogs anas mielas ir kartu nelabasis pirmosios paios" ko vos katilas. O kol jis virs, tai mes visad bsim pasiruo au koti jam ne tik savo gyvenimo malonumus, bet ir paius save. Su tais keliais odiais ir baigiu, nes vis vien nesurinksiu raidse to, k noriau Tau, Brangusis Auksei, parayt. Ne man ireikt mano dienas Tavimi nudaytas, kaip ir iais negyvais odiais numarint savj ilges Tavsp. Ir laiko, ir toli atstumai bei padties klaikumas mane dar labiau su Ta vimi suglaudins. Perduok man gili pagarb, padk bei sentimentus p. p. K [Karveliams] ir Partizano laukianiai" [Ugnei Kar velytei]. Nepalik prie sav linkjim nepridjus ir man vogerklei. Priglausk, Niliuk, mano giliausius Tau linkjimus svei kai ir laimingai ristis per gyvenim ligi laukiamo mudviej susitikimo. Tegul Dievulis Tau ir mudviem padeda. Kartai, kartai buiuoju

T. Latras
238

137
1950.10.9 Brangioji Nijole, Pirmutine proga skubu perduoti Juozo atsisveikinamj buk,atsisveikinamj ligi pasimatymo", kuris, giliai ti kiu, yra tikras ir, Dievo valia, nebetolimas. Tuo tarpu, inau, Tu, mieloji Nijole, karygikai laikais; o ir vyrik ird ny kuma apm brangiam biiuliui tamson dingus, ir skolos jausmas vis laik nesiliauja persekiojs.Su laiku, nea bejoju, k gera ir linksma igirsim; tuo tarpu tenkinams inodami, kad pradinis etapas turt bt tvarkoj. Tau graios sveikaiuks ir skms linkdamas nuoirdius biiulikumo jausmus reikia Julijonas P. S. Gras pasveikinimai Daktarui su eima.
iuo laiku Julijonas Btnas perdav man Juozo atsisveikinamj buk, grs po to, kai palydjo Juoz lktuvu jo kelionei atgal Lietuv. (N. B. L.)

239

LAUK MANS!

Lauk mans, a sugriu Bet lauk labai! Lauk, kai lietus krinta Pilkas, lidnas ir sunkus. Lauk, kai sniego audros dksta Ir kai vasara suri. Lauk, kai kiti jau seniai Nuo laukimo pavargo. Lauk, kai i toli Tavs laikas nepasiekia, Ir kai nieks daugiau ioj emj Laukti nebegali...

Lauk mans, a sugriu, Ididiai, altai, Kai kiti Tau sako: Tu lauki be tikslo". Kai draugai mano atminimui Lidni prie lang sdas Ir rgt vyn geria... Tu tik jo negerk! Dar palauk! Drsi, stipri,viena

240

Lauk mans, a sugriu Nors mirtis ir tyko. Nieks suprasti negali, Kad Tavo ididus laukimas Man igelbjim nea. Tik Tu ir a teinom, Kas mane gyventi skatina, Nes Tu, kaip niekas kitas, Mans laukti gali.

is eilratis, buvo rastas tarp Juozo man sugrint daikt po jo ivykimo (N. B. L.)

241

EPILOGAS
Ne dramatiku udangos nuleidimu, ne skambiais pa sisakymais baigiasi paskutinis Juozo laikas Nijolei. Juozas kalbjo ir ra tiktai taip, kaip jam diktavo jo irdis ir sin. Paskutinis jo laikas lieka ir testamentu, ir ireikta viltimi, il gesiu, meile. Ir atsisveikinimu. odiais kartai, kartai buiuoju" nutrksta jo ir Nijols 1948-1950 met fizinis ryys. Nutrksta atsiskiriant Juozui nuo vienos mylimosios rank ir prisiglaudiant kitos mylimosios glbin. Diaugsmo ir aar laikotarpis, meils ir kraujo laikas. Partizan dainos odiai neinau tik a, brangioji, ar pabelsiu duris" isipild. Nepabeld. Ms dienas ugoiant praktikai naudingoms pairoms, vis daugiau mums besirpinant tik ios dienos gerove, Juozo asmuo vieia kaip pavyzdys mogaus, kuris neiekojo naudos sau, o atidav ir meil, ir gyvenim, ir gy vyb, siekdamas didesns laims iburiopirmosios my limos, Lietuvos, laisvs. Paskutiniame laike jo odiai toliau jau grumsiuos ne dl savo vieno, bet dl mudviej garbs" kalba ne apie medaliais ar apdovanojimais ireikt garb, bet i tikrj sako, kad jis grumsis dabar dl Lietuvos, ir jau abiej vardu, nes bt gda ir negarb nesigrumti ir nevalia pasitraukti. iandien vir vl nepriklausomos Lietuvos vieia saul, praplaukia debesliai, lyja liets, mirga vaigds. Juozo ko vos ir mirties prasm patvirtino 1990 metais Kovo Vie

243

nuoliktoji. Taiau kita jo gyvenimo dalis, atsispindinti iuose laikuose, neturi pabrianios datos. Ji tik tsiasi ne nutrkstania dviej meili gija, ypa irykinta Vasario e ioliktosios laike: Giliai diaugiuos, kad tokios istorins reikms sukaktys prabga pro mus mudviej susijungusi siel enkle. Tai nekainojamai vertintina gyvenimo daina." Tkstaniai Lietuvos sn ir dukter, kovoj ir uv u t pat ideal kaip ir Juozas, ilsisi teisij miegu, irgi palik savo sapnus, svajones ir meil. Irgi ra laikus, jei ne odiais, tai mintimis, irdyse. Irgi mylj, irgi sudeg didiojoje Lietuvos meilje. Juozo laikai yra ir j neparayti laikai mylimiesiems. Ar galima sakyti, kad laimjo viena i jo mylimj? Lie tuva?Jos glbyje Juozas dabar miega. Nijol?Jos irdyje Juozas tebegyvena. Abidvi ir laimjo, ir prarado.
Gabrielius emkalnis

244

LAIKAS V. PETRUI
Ikaltas Arlington kapinse Vaingtone
leisk juos, Petrai, jie tokie pavarg, Ir leisk ilstis pastogj angel. Leisk jiems sveikiems pabust naujon auron, liepsnojanion Saule,ne karu. Tegul taika jiems viepatauja. Atmink, kur knai j sulauyti nukrito... Duok jiems tai, ko jie nort. Leisk jiems diaugtis! inai, kokie jauni jie uvo! Ne arfas, o diazo orkestrus jiems duok, Leisk jiems mylti, Petrai, juk jie nespjo Mylt saldias, kaip piev vjas, mergaites Su besidriekianiais plaukais... Danguj reikt jiems turt medius ir giedanius paukius, Kalnus, kuriuos galt jie kopti, Pajusti skon vasaros prinokusioj kriauj. Pasakyk jiems tu, kaip mums j trksta, Ir pasakyk, kad nesirpint mumis, Nes viskas bus ia emje gerai!
Elma Dean

245

TURINYS

vadas..................................................................................................5 Vard ir odi paaikinimai.........................................................7 Julius KelerasMeil ir laisv: Daumanto likimas................... 12 Nijol Branait-LukienApie anuos nepamirtamus laikus ir mons..................................................................... 17 Daumanto laikai (1948, liepa - 1950, rugpjtis)........................ 25 Julijono Btno laikas (1950.X.9)...............................................239 Eilratis Lauk mans.............................................................. 240 Gabrielius emkalnisEpilogas............................................... 243 Elma DeanLaikas v. Petrui.................................................. 245

247