You are on page 1of 722

LIETUVOS KOV IR KANI ISTORIJA

Pasaulio

lietuvi
bendruomen

UDK 947.45.083 Li 304

Lietuvos partizan kovos ir j slopinimas MVD - MGB dokumentuose 1944-1953 metais


Lietuvos politini kalini ir tremtini sjunga KAUNAS 1996

Sudar: Nijol GAKAIT Algis KATA Juozas STARKAUSKAS

Lietuvos politini kalini ir tremtini sjunga, 1996 Pasaulio lietuvi bendruomen, 1996 ISBN-9986-577-18-7

LIETUVOS PARTIZAN KOVOS IR J SLOPINIMAS MVD-MGB DOKUMENTUOSE 1944-53 METAIS

TURINYS vadas ................................................................................................... Knygoje vartot termin odynlis .................................................... Trumpinimai ................................................................. ...................... Dokument sraas .............................................................................. Dokumentai........................................................................................... Iplstin asmenvardi rodykl ......................................................... 7 104 110 113 128 658

VADAS

lugus Soviet Sjungai, Lietuvoje, lyginant su kitomis okupuoto mis Baltijos alimis, iliko gausiausias SSRS KGB padalinio archyvas. Nors 1988-1991m., ruoiantis galimam Soviet Sjungos subyrjimui is archyvas buvo gerokai itutintas - dalis dokument iveta Rusij, dalis, pakeitus saugojimo terminus ar skubotai 1991 m. rugpjtyje traukiantis i pastato, sunaikinta - taiau vis tik iame archyve iliko apie ketvirtis milijono byl. Didioji j dauguma buvo raytos partiza ninio karo metais. Okupuot krat gyvenimas "geleine udanga" buvo slepiamas nuo laisvojo pasaulio, o dar budriau saugotos represini tarny b veiklos paslaptys. i informacija (iki tol niekur neskelbta, rayta vidaus reikmms ir prieinama tik labai siauram ratui t pai represini tarnyb darbuotoj) tapo Nepriklausomos Lietuvos Respublikos nuo savybe. I i dokument galima susidaryti vaizd apie tai, k igyveno mons, tautos ir valstybs "blogio imperijoje", koks buvo to blogio realizavimo mechanizmas, kas ir kokiomis priemonmis stiprino i totalitarin sistem, kaip po deimties met tbtinio pasiprieinimo jai pavyko ugniauti ne tik partizanin kar, bet ir paveikti visuomens smon tiek, kad is karas bt beveik pamirtas. Itobulinta biurokratin represin maina kasdien kruopiai fiksa vo popieriuje vykius, datas, skaiius, pavardes, vietoves. Nors danai ikreiptoje, taiau ekist pedantikai raomoje kronikoje galima rasti fakt, kurie gyv liudinink atmintyje jau yra ibls. Juos papild i likusiais partizan dokumentais ar liudinink prisiminimais, nesunkiai atstatysime netolimos istorins dramos vyksm, besiprieinani oku pacijai ir j diegiani jg santyk, suvoksime partizan gyvenimo ir kovos slygas, represini inyb pasiskirstym vaidmenimis ir j taiky tus provokacinius antihumanikus pasiprieinimo slopinimo metodus,
7

taip pat paneigsime sovietins propagandos skleistus mitus apie klasi kov, pilietin kar ar partizan vrikumus. Tokiu bdu is leidinys pasitarnaut netolimos, bet taip ikreiptai traktuotos Lietuvos istorijos objektyvesniam suvokimui ir bt duomen baze ateities tyrinjimams. iame leidinyje pateikt dokument kalba yra specifinio ekist valdiko argono pavyzdys. MVD-MGB ratvedybos terminologijoje bet kokia pasiprieinimo forma vadinama "antisovietiniu" arba "kontr revoliuciniu" veiksmu. Pagal komunistins ideologijos stereotipin schem ginkluotas lietuvi pasiprieinimas traktuojamas kaip "politi nis banditizmas", o laisvs kovotojai partizanai vadinami "banditais". Partizan talkininkai (ryininkai ir rmjai) - "bandit pagalbininkais", neginkluoto pogrindio nariai - "nacionalistinio" arba "antisovietinio" pogrindio dalyviais. Lietuvos gyventojai, pademonstrav pilietin pa siprieinim - nepaklus svetimos valstybs primestai valiai ir nevykd okupacinio reimo karini, politini ir ekonomini reikalavim, buvo vadinami "antisovietiniu elementu". i etiket priseg vengiantiems tarnauti okupacinje kariuomenje, sabotavusiems vairias prievoles, atsisakiusiems stoti kolkius ir pan. Dar sausesn, primityvesn ekist plan kalba. ia jau nra gyv moni ir likim. Yra tik totalitarin maina, pajungta bolevikinio 1917m. Spalio perversmo, vadinamo "revoliucija", ekspansijai visame pasaulyje. Todl vietoje sakinio: "Nuudyti besiprieinanius okupaci jai gyventojus" dokumentuose raoma: "Ivalyti teritorij nuo kontr revoliucini element". Tokiame kontekste sadistikiausi kankinimai vadinami "aktyviu tardymu" ar "fizinio poveikio priemonmis". i specifin kalba savotikai formavo j vartojaniojo poir. Taip 1945 07 14 Rokikio apskrities Kurkliei km. NKVD kareivis, su mets padegt trob du gyvus Petro Mateikio vaikuius, pasiteisin damas sak: "Tvai uvo - kur dsis vaikai..." "Valant teritorij" baud jams tai buvo visai prastas dalykas. Kol kas tarp tyrint buvusio LSSR KGB archyvo dokument falsi fikat nerasta. Dokumentai buvo raomi savai inybai slaptam vidi niam naudojimui, absoliuiai sitikinus, kad jie niekada nebus priei nami visuomenei. Todl smoningai suklastot, dezinformuojani, spe cialiai palikt tyrintojams dokument archyve nra. Taiau juose neivengta visai sovietinei sistemai bdingo fakt "pritempimo", pa
8

grainimo ir "plan virijimo" klastoi. Todl statistinse suvestinse apstu padidint ar sumaint skaii. Daname kautyni aprayme, nordami pasigirti "ygdarbiais", ekistai sumaindavo sav uvusij ir padidindavo nukaut partizan skaii. Prie partizan bdavo priski riami ir neginkluoti, kartais net atsitiktinai nuauti mons. Tuo tarpu raydami apie partizan nubaustus asmenis, nordami pagrsti atkakliai formuojam "bandito" vaizd, skaii padidindavo: daugelis uvusi kariki ir strib bdavo priskiriami prie civili asmen. Kiti dokument netikslumai susij su specifiniu ekist argonu. Jau 1943m. gruodio 16d. SSRS NKVD komisaro I.Serovo direktyvoje Nr. 1612 buvo nurodyta tab siuniamuose naikintoj batalion do kumentuose neminti odio "sunaikinimas". Duomenys apie nuu dymus turjo bti uifruoti. Tokia pat rezoliucija yra urayta ir ant iame leidinyje pateikto dokumento apie specialij grupi uduotis (Dok. Nr. 123). ekist naudojami alojantys cheminiai preparatai, agentai-udikai ar nuosprendius vykdantys kareiviai bdavo vardi jami odeliu "specialios"- "spec. priemons", "spec. grups", "spec. uduotys". Todl sovietini represini inyb dokumentuose niekur nerasime tiesiogiai vardinto udymo ar kankinimo. Daniausiai tiek nuudymas, tiek sumimas buvo vadinamas "likvidavimu". Besimgaudami savo visagalybe ir nebaudiamumu, represij vykdy tojai tuo paiu metu bijojo, kad dokumentai neatsigrt prie juos paius ir netapt nusikaltimus rodaniais kaliais, todl maskavo odiais: "nuautas bandant pabgti", "mir plyus irdiai" ir pan. Dokumentuose yra netikslum nurodant nuudytj ami. Jei ekis tai nuudydavo nepilnamet, dokumentuose j uraydavo vyresniu. Taiau gretinant kelet vairi t pat vyk atspindini dokument, inant specifin ekist frazeologij ir kanceliarinio darbo ypatumus, visikai manoma atstatyti tikrj vaizd. iai knygai buvo atrinkti charakteringiausi, kiek galima isamiau atskleidiantys tem - soviet vykdyt genocid ir lietuvi ginkluoto pasiprieinimo slopinim - dokumentai. Publikuojant soviet represini inyb (MVD-MGB) veiklos pobd nusakanius dokumentus, buvo stengiamasi pateikti viso partizaninio karo laikotarpio (1944-1953m.) vaizd. Buvo atsivelgta dokumen tuose esamos informacijos reikmingum, atskleidiamos problemos
9

ar vykio apraymo isamum. Leidinyje stengtasi plaiau nuviesti ypa tingai slaptint nusikalstam okupacini represini inyb veikl: pro vokacijas, agent verbavim, antihumanikus partizaninio pasipriei nimo slopinimo metodus. Rinkin sudaro 201 dokumentai, kurie suskirstyti 3 slyginius sky rius pagal siekiamas atskleisti temas. Antrasis skyrius suskirstytas ir poskyriais, atspindiniais atskir potem. Skyriuose ir poskyriuose do kumentai pateikiami chronologine tvarka. Kiekvieno skyriaus dokumen tai tam tikra prasme papildo kit skyri. Dokumentai, lieiantys kelias temas, dti t skyri, kurio tema silpniau nuviesta dl dokument trkumo. rinkin pateko tokie dokumentai: direktyvos, nurodymai, planai, ataskaitos, praneimai, statistins suvestins, paymos. Pateikiami dokumentai surinkti i buvusio Lietuvos SSR Valstybs saugumo komiteto (Buv. LSSR VSKA) ir Lietuvos valstybinio visuomens organizacij (LVVOA) archyv. Dokumentams sudalyta redakcin antrat ir dokumento legenda. Redakcinje antratje nurodytas dokumento eils numeris, doku mento autorius, dokumento ris ir adresatas, dokumento sudarymo data ir vieta bei tarnybinis numeris (jei jis nurodytas). Jei dokumente data ir vieta nenurodyta ir j nustat leidinio sudarytojai, ji raoma lauti niuose skliaustuose ir ymima vaigdute ir potekstinje pastaboje aptariant, kuo remiantis ji nustatyta. Tais atvejais, kai dokumento data ar sudarymo vieta aiki i paties dokumento konteksto, pastaba nerao ma. Visose redakcinse antratse palikti to meto staig ir j struktri ni padalini pavadinimai ir autori bei adresat pareigos. Siekiant i saugoti publikuojam dokument autentikum, buvo stengtasi isaugoti stilistines ypatybes, paliekama didij raidi rayba ir jos vairuojan ios formos. Datos raomos pagal dabartines lietuvi kalbos raybos ir skyrybos taisykles. Akivaizdios, dokument miniai takos neturinios raybos ir skyrybos klaidos itaisytos be koki nors aptarim. Danesni ir dabartinje rayboje naudojami sutrumpinimai palikti neiifruoti. Sraas vis dokumentuose esani sutrumpinim su j iifravimu pateikiamas prie dokumentus. Dokument tekstuose leidinio sudary toj atkurti sutrumpinimai paymti lautiniais skliaustais. Dl koki nors technini paeidim neskaitomos dokument teksto vietos ymi
10

mos daugtakiu skliaustuose ir vaigdute, potekstinje pastaboje nurodant neskaitom odi kiek. Dauguma rinkin einani dokument pateikiami be sutrumpini m. Kai publikuojama tik dokumento dalis, redakcinje antratje rao ma "...I..." ir nurodoma, kokiu klausimu i yra. Dokumentuose esanios rezoliucijos spausdinamos po dokument autoriaus parau chronolo gine tvarka. Dokumento legendoje sutrumpintai nurodomas dokumento ifras. Buvusio Lietuvos SSR Valstybs saugumo komiteto (Buv. LSSR VSKA) archyve - fondo, bylos ir lapo numeriai (atitinka dar sen archyvo nu meracij, kadangi leidinio sudarymo metu is archyvas nebuvo galuti nai apraytas ir trauktas Lietuvos valstybinio archyvo sistem) Lietu vos valstybinio visuomens organizacij archyvo (LVVOA) - fondo, apyrao, bylos, lapo numeriai. Legendoje taip pat nurodomas dokumento originalumas ir jo pa gaminimo bdas. Kadangi beveik visi tekstai versti i rus kalbos, nuo rod kalb nra. Jei dokumento pagaminimo bdas nenurodytas, vadi nasi tekstas raytas mainle. Legendoje nurodytas dokumento publikavi mas kituose altiniuose. Leidinio prieduose pateikiama: 1) knygoje vartojamos santrumpos; 2) termin odynlis; 3) asmenvardi rodykl; 4) dokument sraas. Asmenvardi rodyklje pateikiami tik ymesni partizan vad, auktesniojo rango represij vykdytoj trumpi biografiniai duome nys.

LIETUVA 1944- 1953 METAIS. PARTIZAN KOVOS IR J SLOPINIMAS

Krato sovietinimas 1944m., i naujo eng Lietuv, okupantai ts 1940m. pradt Lietuvos sovietizacij. Tai buvo sudtingas daugialypis procesas, ku riuo siekta itrinti bet kokius Lietuvos valstybingumo poymius, pa versti mones - jei ne i sitikinimo, tai nors i baims - paklusniais okupacins valdios pavaldiniais. Okupantai stengsi pakirsti Lietuvos
11

ekonomin ir dvasin savitum. is procesas apm visas visuomens gyvenimo sritis. Buvo kuria mos okupacins valdios struktros ir vykdomas okupantams nepak lstanios visuomens dalies fizinis naikinimas. Lygiagreiai griaunama privaia nuosavybe pagrsta ekonomika, lauomi nusistovj kiniai santykiai, atiminjamas ir grobiamas turtas, kolonizuojamas kratas. Dar baisesns buvo dvasinio genocido apraikos: rusinimas ir tautinio nihilizmo ugdymas, ari kova prie religij ir tikjim, komunistins ideologijos diegimas per vietimo sistem ir kultr, per tradicini krikionikosios morals norm lauym. Takoskyra tarp viena kit neigiani ideologij ir sitikinim jo vos ne per kiekvieno Lietuvos mogaus ird. Komunistin marionetin Lietuvos valdia vagystmis, girtuokliavimu, kyininkavimu, pataikavimu, beveik visuotine kagbi zacija, t.y. skundimu ir nipinjimu, demoralizavo mones, vert juos paklusniais komunist partijos valios vykdytojais. miestus gausiai pldo rus kolonistai, ir greitai rusakalbiai sudar net 45 proc. didij miest gyventoj. Valstybei monopolizavus gamyb ir aptarnavimo sfer, miesto mogus tapo visapusikai priklausomas nuo darbdavio okupacins valdios, vadovaujanius postus paskyrusios savo politrukus ir ekistus, sukrusios totali visuomens sekimo sistem miestuose. Miestuose prie okupantus aktyviausiai veik moksleiviai ir stu dentai, brsi gausias pogrindio organizacijas, daniausiai turjusias ry su partizanais. Lietuvos kaim okupantams buvo sunkiau sovietizuoti. Privati ems nuosavyb leido monms nors i dalies jaustis laisvesniems. Lietuvi kas, besiremiantis krikionikomis tiesomis, pakankamai patriotikai nusiteiks, turintis maisto kaimas tapo pagrindiniu partizan rmju. Dl ios prieasties duoklmis ir prievolmis didintas ekonominis spau dimas kaimui, skubinta kurti kolchozus. Nors tai okupantams ekonomi kai nebuvo naudinga, bet, antra vertus, skurstantis kolchozninkas vargu ar gals remti maistu laisvs kovotojus, o suvarius gyvenvietes pa miki viensdius keleto nip uteks kontroliuoti deimi eim gyvenimus. Okupant represini struktr pareignai nuolat analizavo politin padt Lietuvoje (gyventoj sluoksni nuotaikas ir pan.) ir pateikdavo
12

ataskaitas LKP CK biurui bei savo vadovybei Maskvoje. Vilniaus oper. sektoriaus virininkas I.Rudyka savo praneime (Dok. Nr. 17) pripai no, kad nepaisant dideli ekist pastang "nacionalistinis pogrindis" 1945m. ruden persiorganizavo, pakeit veiklos formas ir metodus ir vl skmingai kovoja prie soviet valdi. Tuo metu okupantai netu rjo beveik jokios vietini gyventoj paramos. Plk. Rudyka taikliai charakterizavo tuos, kurie sudar soviet valdios atram, vadinam sovietin - partin aktyv. Anot jo, tai vagys arba girtuokliai (tokie - visi 37 apylinki pirmininkai Trak apskri tyje), be to, dar dideli bailiai, nes i 200 Alytaus apskrities ginkluot sovietini - partini aktyvist, tik 26 dalyvauja operacijose prie parti zanus. Plk. Rudyka atliko gana objektyvi 1945 met Lietuvos poli tins situacijos analiz bei parod visik okupantus palaikani kola borant nuosmuk: nedorum, palaidum. Nors Rudyka, analizuodamas padt, iekojo prieasi, trukdani tvirtinti soviet valdi, bet jo ivados ribojosi kaltinimu partiniams organams (blogai parenka kadrus, nepadeda kovoti su nacionalistiniu pogrindiu ir t.t.). 1945m. pabaigoje kai kurie okupacins valdios atstovai jau supra to, kad j laukia ilgas karas su Lietuvos monmis. iame kare okupan tai neveng joki, net pai drastikiausi priemoni.

Mobilizacija Raudonj armij 1944m. liepos 13d. Raudonoji armija um Vilni. Nors dar ne buvo mobilizacijos sakymo, bet u dviej savaii, liepos 26d., buvo pradta vykdyti nuo 18 - 45m. amiaus vyr mobilizacija okupacin kariuomen (Dok. Nr. 1). Okupant noras mobilizuoti visus jaunesnius krato vyrus turjo du tikslus: pirma, frontui nuolat trko "patrank msos", o tam labai tiko nepatikimi neslavik krat gyventojai, antra, savo fronto unugaryje okupacin valdia nenorjo tokio potencialaus kovotoj prie okupacij rezervo. Vykdydama mobilizacij, Soviet Sjunga paeid 1907 10 18 pa sirayt Hagos "Konvencij statymams ir paproiams karo srityse gerb ti", privalom tiek j ratifikavusioms, tiek neratifikavusioms alims.
13

Pagal j okupuoto krato gyventojus draudiama versti tarnauti oku pacinje armijoje. i nuostata buvo pakartota 1949 08 12 priimtoje e nevos konvencijoje. Taiau Soviet Sjunga nepais tarptautini teisini akt. Okupa vus Lietuv, i karto buvo paskelbta privaloma gyventoj registracija, miestuose vyko siautimai ir dokument tikrinimas. Nesuregistravus krato gyventoj, vykdyti mobilizacij buvo nere alu. Todl okupacin valdia kiek pakeit mobilizacijos tvark: nutar aukti kariuomen tik jaunesnius nei 35m. amiaus vyrus, o mobiliza cij sak pradti vykdyti nuo rugpjio 7d. 1944m. spalio 1l d. mobili zacijos sakas buvo pakartotas. Uimtose apskrityse prasidjo vyr gaudyns. Mobilizacinius sraus sudaryti buvo pareigota vietin valdia - vykdomieji komitetai ir apy linki pirmininkai. Taiau taip greitai suformuoti vietinius civilins valdios organus nepavyko. Daugelis gyventoj atsisakinjo silom pareig, juolab, kad partizanai perspjo nedirbti okupacins valdios administracijoje. Nepaisantys partizan draudimo buvo baudiami mir timi. Nesuformavus valdios organ vykdyti mobilizacijos sak buvo labai sunku. tai Vilniuje iki 1944m. rugpjio 14d. usiregistravo tik 2,5 tkst. gyventoj, todl miesto gatvse nuolat vyko gaudyns. J metu okupacin kariuomen, apsupusi kvartalus, tikrino dokumentus, vert mons registruotis, iekojo karo prievolinink. I rugpjio 14d. sugaudyt 430 moni 238 pasirod es prievolininkai1, ir tuojau buvo nugabenti karinius komisariatus. Taiau i ten vyrai stengsi itrkti. 1944 07 28, vokieiams bombarduojant Vilni, i surinkimo punkto pabgo 127 mobilizuotieji2. Dar sunkiau mobilizacija vyko kaimo vietovse. Jos eiga 1944m. liepos - rugpjio mnesiais atsispindi NKVD komisaro J.Bartaino suvestinje (Dok. Nr. 1). Neturint gyventoj sra, auktini skaiius buvo nustatytas "i akies" - po 5 - 8 tkst. apskriiai. I 35 tkst. auk tini vyr sakui pakluso tik 14 proc. Kiti pradjo slapstytis, iekoti paym, atidedani aukim ar atleidiani nuo karins tarnybos. LSSR NKVD ministrui J.Bartainui pradjus skelbti raginimus re
1. NKVD komisaro pavaduotojo Krastino ratas LKP CK sekretoriui A.Sniekui ir LKT pirmininkui M.Gedvilui// Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/9. L.17-32. 2 . Ten pat.
14

gistruotis, besislapstanius vyrus pradta traktuoti kaip "banditus", o j eimas imta tremti Sibir. Taiau tiek besislapstani, tiek mobilizuot vyr likimas buvo tragikas. Dalis jaunuoli davo net nepasiek surinkimo punkt. Taip Ukmergs NKVD virininkas Zacharovas i atjusi auktini atsirin ko septynis jaunuolius ir m juos tardyti, ar nes partizanai. Peiliu pjaust gyvus mones, o nusibodus kankinti juos nuov ir sumet pakels griov3. Panaus, tik gal dar klastingesnis vykis nutiko netoli Giedraii (Dok. Nr. 4): 16 jaun vyr buvo raudonarmiei nuudyti, o NKGB komisaro pavaduotojas Kapralovas nurod, kad tirti i udyni nra reikalo. Per 1944 - 1945m., sovietini altini duomenimis, Lietuvos teri torijoje buvo mobilizuota 108.4 tkst. asmen (turjo bti paaukta 168,7 tkst.). Net 42,8 tkst. asmen buvo "broniruoti", t.y. sitais dirbti geleinkelyje, mokytojauti ar dirbo tokiose pramons akose, i kuri nebuvo aukiama kariuomen. 108,4 tkst. paauktini skaii jo ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir Lietuvos teritorijoje atsidr Raudo nosios armijos kareiviai, gydsi ligoninse ar patek nelaisv, kit tautybi Soviet Sjungos pilieiai, lenkai ir kt. Lietuvi mobilizavo 82 tkst. vyr4. Daugiau nei pus i vyr buvo paimti prievarta, su gaudyti mikuose ir kaimuose. Dalis j dl sveikatos karinei tarnybai netiko. Mobilizuoti Lietuvos gyventojai, po trumpo apmokymo dar nesu prantantys rusik komand, prastai ginkluoti, buvo siuniami front, ir ten daugelis j uvo. Dalis Lietuvos vyr nusprend geriau ti gimtins laukuose, negu svetimuose frontuose. Kaip vokieiams nepavyko sukurti lietuvikos SS divizijos, taip ne k lengviau seksi mobilizuoti lietuvius sovietin kariuomen. Prievarta sugaudyti rekrtai bgdavo i surinkimo punkt ir net ka riuomens dalini, o pabg slapstydavosi mikuose, gimtosiose apy linkse. 1944m. ruden Utenos NKVD virininkas esnokovas ra:
3. LVVOA. F.1771. Ap.8. B.183. L.118. 4. A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. V.1996. P.263.
15

"Mobilizacija Raudonj armij spalio mnes vyksta operatyvini karini operacij, siautim, vietovs ukavim dka. Pagal karinio ko misariato aukimus pilieiai, kuriuos lieia mobilizacija, neatvyksta. Rezultat nedav ir aikinamasis darbas tarp gyventoj, todl iuo metu vyksta ekistins - karins operacijos, sulaikant vengianius karins tarnybos"5. ios karins operacijos buvo neregtai iaurios. 1944 - 1945m. toki gaudyni metu Lietuvoje buvo nukauta daug beginkli vyr. Tokios represijos paskatino besislapstanius nuo karins tarnybos vyrus stoti partizan gretas ir su ginklu rankose prieintis baudjams. Nors partizan judjimas jau blso, taiau net 1950m. apie 300 jau nuoli atsisak tarnauti okupacinje kariuomenje (Dok. Nr. 29). Kaip atsakas tai - nurodymas imtis represij prie toki jaunuoli eimas (Dok. Nr. 31). Nors grs persekiojimai, taiau ne vienas jaunuolis at met i okupant silom ilikimo galimyb. Taip jau 1952m. i surinki mo punkto iauliuose pabgo dvideimtmetis A.Ikamas. J netrukus surado ir nusiunt bausms batalion, i ten jis vl pabgo ir tapo Piln tvnijos partizanu. 1954m., n met neipartizanavs, uvo6. Toks likimas bdingas daugumai atsisakiusij tarnauti okupacinje armijoje. Taiau negalima suabsoliutinti io fakto kaip pagrindins ap sisprendimo partizanauti prieasties. Tarp 1951 - 1953m. uvusi par tizan tik 12 proc. sudaro vyrai, tap partizanais dl gresianios mobi lizacijos Raudonj armij7. Pagrindinis ijimo laisvs kov keli motyvas buvo tvyns meil ir siekis apginti jos valstybingum. Dl tos paios prieasties - patriotizmo - vyrai njo ir Raudonj armij.

Sumimai, tardymai ir teismai Jau pirmoji sovietin okupacija parod, kad naujieji Lietuvos ei mininkai pasistengs izoliuoti ir sunaikinti visus pilietikai mstanius
5. Utenos NKVD virininko esnokovo praneimas// Buv. LSSR VSKA. F.3. B.6/3. L.116. 6. Pandlio MVD operatyvinio galiotinio iaunio payma ir aktas // Buv. LSSR VSKA. Oper.b.f. B.1353. L.5-26. 7. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.60/7. L.4; B.56/43. T.l. L.28, 122.
16

gyventojus. Rusijoje formuojamas represinis LSSR aparatas nuo 19421943m. "tvark" evakuotus i Lietuvos archyvinius dokumentus ir NKVD bylas, sudarinjo nelojali sovietinei santvarkai piliei sraus. Raudonajai armijai engus Lietuv, sra nuolat papildydavo bu vusi Lietuvos politini partij ir visuomenini organizacij veikjai, karininkai, auliai, mokytojai, dvasininkai, 1941m. sukilimo dalyviai ir antinacins rezistencijos dalyviai, Vietins rinktins savanoriai, savi saugos dalini kariai ir kt. Lietuvos gyventojai. Visi ie asmenys buvo kaltinami tvyns idavimu, visai nepaisant to, kad jie niekada nebuvo SSRS pilieiai ir negaljo iduoti svetimos "tvyns". Kit iekom asmen kategorij sudar prasidjusio partizaninio karo dalyviai bei nepaklstantys naujos valdios sakymams asmenys. Masiniai Lietuvos miest ir kaim "ukavimai" buvo skirti vis i "nelojali" Soviet Sjungai asmen paiekai ir sulaikymui. Nuo 1944m. liepos iki 1945m. gruodio mn. (NKVD - NKGB duomenimis) kari ni - ekistini operacij metu buvo sulaikyta apie 133 tkst. asmen8. Jie visi patekdavo skubotai miest ir miesteli rsiuose rengtas are tines, kur beraiai girti tardytojai stengsi igauti i j "nusikalstamos veiklos" rodymus. Okupantai nekreip dmesio statymo nuorod per por par pateikti kaltinimus arba sulaikytj paleisti. Joki kaltinim nepateik, daugel aretuotj ilaikydavo po keliasdeimt par. Kalji mai buvo perpildyti, nebeuteko tardytoj sulaikytiesiems apklausti. Tokia padtis - visoje Soviet Sjungoje, todl jau nuo 1943m. spalio mn. SSRS NKVD komisaro sakymu Nr.494/94 leista suimtuosius tolimesniam "spec.tardymui" sisti NKVD konclagerius, kuriuose jiems per metus - dvejus bdavo sudaromos bylos ir Ypatingojo pasitarimo (OSO) prie SSRS NKVD sprendimu "u aki" (t.y. teisiamajam neda lyvaujant) skelbiamas nuosprendis. Per dvejus metus i Lietuvos be teismo lagerius buvo iveta vir 20 000 moni9. Ten pratingomis slygomis jie buvo veriami sunkiai dirbti (anglies kasyklose ir pan.), todl greitai visikai isekdavo. Daugelis nuo bado, alio ir lig mir taip ir nesulauk bylos sudarymo ir nuosprendio. I suimt antisovie-

8. A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. P.263. 9. A.Kata. Kiek buvo suimt ir kalint antisovietinio pasiprieinimo dalyvi Lietuvoje pokario metais// Laisvs kov archyvas. K.1995. Nr.15. P.66.

17

tinio pasiprieinimo dalyvi tardytojams rpjo kuo greiiau igauti parodymus apie kitus, dar nesuimtus pogrindio narius. Todl 1945m. sausio 10d. LSSR NKVD saku Nr.0010/004 visuose NKVD padaliniuo se buvo kurti tardymo skyriai. i skyri tardytojai, stengdamiesi vyk dyti ir viryti i Maskvos siuniamus "prie" sunaikinimo planus, per bais prievartos ir kankinim filtr leido tkstanius Lietuvos gyventoj. Visik joki teisini norm nepaisym iliustruoja LSSR prokuroro M. Baliasnikovo ir SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvai I.Tka enkos direktyva suiminti mones tik pagal tarim, neturint joki konkrei kaltinim (Dok. Nr. 44). Pakako vien represini inyb dar buotoj "asmeninio pastebjimo" - ir mogus galjo bti sulaikytas, o tada gauja sadist tardytoj per kelias dienas daniausiai igaudavo kok tik nori "prisipainim". Apie tai liudija kartais prasiverusios pai enkavedist uuominos apie "revoliucinio teistumo" paeidimus (Dok. Nr. 13). Tokiais u maskuotais terminais represini inyb ratuose buvo vadinami iau riausi kankinimai ir moni udymai. iame dokumente minimas su laikytojo Rudno ir penki Dieveniki vals. kinink nuudymas, paklususio legalizacijai Jankausko nukankinimas ir kiti iurps vykiai, atsitiktinai ikil vieumon. O kiek panai atvej niekada nesuino sime? Ypa tragikas eiolikmets moksleivs Onuts Preilauskaits nukankinimas. Ervilko enkavedistai, kaip buvo prat, nukankint mergait met eer, tikdamiesi, kad i paslaptis niekada neiaiks. Akte nurod visai kit mirties prieast - irdies plyim. Tai buvo tokia pat cinika prastin enkavedist standartin formuluot, kaip ir kitos panaios: "nuautas bandant pabgti" arba "pabaig gyvenim saviudybe" ir pan. iomis formuluotmis, tarsi bijodami galimo atpil do, ekistai slpdavo savo nusikaltimus. Formaliai tokie ikil vieu mon (daugiausiai - enkavedistams skundiant vieniems kitus) vykiai bdavo tiriami. "Nusiengusius" enkavedistus pareigodavo laikytis "revoliucinio teistumo", bet i tikrj NKVD-NKGB turjo specialius nurodymus, aprobuotus dar 1937m. SSRS VKP(b) CK, leidianius kankinti suimtuosius10. Apie tai byloj a ir ekist dokumentai: "kai kuriais
10. Gynybos ir valstybs saugumo klausimai SSRS AT komitete // SSRS KGB rinkinys. Maskva. 1990. T.142. P.4.
18

atvejais tardant suimtuosius (...) buvo leidiama taikyti fizinio poveikio priemones". Dar daugiau - apie suimtj kankinim buvo puikiai in formuotas LKP(b) CK sekretorius A. Sniekus (Dok. Nr. 58) ir kiti kom partijos ulai. Oficialiai naudoti "fizinio poveikio metod" buvo galima tik gavus i represini inyb vadov ar j pavaduotoj leidimus, taiau prakti kai mones masikai kankino be joki leidim. Paprastai emesnij grandi NKVD-NKGB darbuotojai bdavo perspjami ar baudiami drausminmis nuobaudomis ne u nesankcionuotus kankinimus, o u tai, kad net kankindami nesugebdavo igauti "nusikalstamos" veiklos rodym ir sulaikytj tekdavo paleisti. Tada iaikdavo tardymo "tech nologija". Taiau tai reti atvejai: 1944-1945m. i daugiau kaip 100 tkst. sulaikytj buvo paleisti laisv vos 5 tkst. asmen; likusieji buvo nuteisti, pakliuvo filtracinius lagerius ar kariuomen11. Jei suimtuosius teisdavo Karinis tribunolas, danas jo metu pasisks davo davs melagingus parodymus, nes tardant buvs kankinamas. iuos skundus tirdavo prie LSSR MGB kadr skyriaus veikianti Ypatingoji inspekcija. Beveik visi tokie skundai bdavo pripastami nepagrstais ir nuosprendio nesuvelnindavo, o kartais juos net kvalifikuodavo kaip nauj nusikaltim - sovietins tikrovs meiim. Bausms "nusiengusiems" ekistams bdavo juokingai velnios. Pagarsjs budelis, Panevio apskr. MGB skyriaus virininkas acha va (Dok. Nr. 50) 1948m. buvo persptas "baigti panaius neteistu mus". Nepaisant to, skmingai kop ekisto karjeros laiptais ir tapo LSSR MGB 2-N valdybos virininku. Iaikjus Marijampols MGB apskr. skyriuje vykdytiems kankin imams ir patyioms, nusikaltliai buvo tik spti apskrities partijos ko mitete nurodant, kad jie yra pasiymj kovotojai prie "ginkluot na cionalistin pogrind", "Didiojo Tvyns karo dalyviai", o nukentju sios moterys - partizan ryininks, t.y. nusikaltls, kurias reikia suimti (Dok. Nr. 51). Kankinimas buvo pagrindinis bdas, priveriantis mog kalbti. Taip Panevio pogrindins organizacijos "Auros tvnija" narys K.Dirys, teismo metu atsisaks savo parodym, kankintojams pareik:
11. A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. P.263-264.

19

"Jeigu js norite, a visk pasiraysiu, o jei js mane ir toliau muite, tai a pasakysiu, kad organizacij "Auros tvnija" uverbavau visus Panevio miesto gyventojus"12. Po Stalino mirties pasmerkus "Stalino kult", pasipyl nuteistj skundai apie tardytoj kankinimus. Deja, nors odiais Soviet Sjun goje vykdytos represijos buvo pasmerktos, taiau konkrets nusikal tim vykdytojai liko nenubausti. Taip 1953m. lapkriio mn. i 32 MGB Ypatingosios inspekcijos tirt skund n vienas nebuvo patenkintas13. Nepagrstu pavadintas ir pil.P.Beiio skundas, kuriame jis ra apie Ariogaloje 1945m. tardymo metu patirtus kankinimus: "staigiai umes davo man ant galvos kailinius, vienas ssdavo ant galvos, kitas ant koj ir mudavo iki smons netekimo. Atsibusdavau ant kds visas lapias (...), spard mane kojomis. Kart taip spyr, kad sprogo pleura ir susi dar dvipus ivara. Lageryje operavo (...) Veidas buvo mlynas ir itins, akys pasruvusios krauju(...) Bevardis kairs rankos pirtas su lauytas durimis. (...) Pistoleto rankena sudauytas pakauis (...) Tar dant buvo galima atsakyti tik teigiamai, t.y. tardytojo naudai. Jei at sakymas bdavo neigiamas, tai po jo kankindavo tol, kol nepataisyda vo atsakymo.(...) Pasiskundus perm kitas tardytojas, kuris pasak: "Jei tu pasakysi prokurorui, kad a tave muiau ar atsisakysi nuo to, kas parayta, nakt tave nuausiu"14. ekistai smoningai neskubdavo forminti aret, kad galt ne trukdomi tyiotis i savo auk. Jei sulaikytj mirtinai ukankindavo, nelikdavo joki pdsak apie jo sumim ir tardym. Taigi nra archy vuose duomen apie 1946m. Druskinink MVD poemiuose umut Grto kaimo (Alytaus apskr. Druskinink vals.) mokytoj, Dainavos apygardos partizan ryinink Juoz Kalpok, apie Alytaus MGB nu kankint mokytoj Konstantin Bajeri-Garibald ir daugel kit. Jei sulaikytojo aretas jau bdavo formintas, budeliai privaljo fiksuoti mirties atvej. ekist duomenimis, 1944-1952m. aretinse "mir" (t.y.

12. A.Anuauskas. MVD ir MGB tardymo metodai // Lietuvos moni genocidas naci ir soviet okupacijose. V.-K. 1994. V.61. 13. Buv. LSSR VSKA. F.10. B.13/39. L.12-20. 14. N.Gakait. Lietuvos okupacija: sumimai ir kaljimai// Laisvs kov archyvas. K. 1995. Nr. 13. P. 196-197.

20

buvo nukankinti) 222 asmenys15. Ypa iauriai kankindavo suimtus gyvus partizanus. 1945m. gruodio mn. mio lauke suimta Genut Stulgaityt sueista buvo kankinama vietoje: budeliai jai nukirto rank pirtus16. Nordami kuo greiiau eiti "kartais pdsakais", budeliai kankino ir persiovus galv (nes nenorjo pasiduoti gyvas) Kstuio apygardos partizan Juoz agar. Nors Jurbarko MGB specialiame praneime kankinimai neminimi, taiau galima sivaizduoti, k reik ne ligoni n, o MGB skyri atveto partizano tardymas tais momentais, kai jis atgaudavo smon. Daug kart sueistasis kartojo budeliams, kad par tizan neiduos. Vis tik antr par, prie mirt, kai jau buvo praj pakankamai laiko jo kovos draugams pasitraukti saugesn vietov, ekistai privert J.agar prabilti. Taiau tie partizano parodymai jo kios konkreios naudos okupantams neatne17. Kankinimai ekistams nebuvo vien tik informacijos igavimo prie mon. Daugelis i Soviet Sjungos atsist tardytoj buvo praj tenykt 1937m. represij mokykl, o vietiniai budeliai, tokie kaip Raslanas, Duanskis, turjo 1940 - 1941 m. kankinim patirt, buvo dalyvav Raini udynse ir kitose kraupiose akcijose - moni kanios jiems keldavo patologin pasitenkinim. Kankinimai vykdavo rafi nuoiausiais bdais. 1956m. spalio 12d. Kaune buvo suimtas Adolfas Ramanauskas, paskutinis Lietuvos partizan vadas (ekistai j mediojo deimt met), atvetas Vilniaus KGB vidaus kaljim ir per kelet valand iauriau siai nukankintas (Dok. Nr. 194). Anksiau, partizan kov kartyje, sadistikus suimtj partizan kankinimus ekistai motyvuodavo ope ratyvine btinybe, bet 1956m. A.Ramanausk kankinti nebuvo jokio reikalo: tuo metu organizuot partizan Lietuvoje nebebuvo, LLKS Gy nybos pajg vadas slapstsi vien tik su mona (suimta kartu). J sum pagarsj sadistai J.Sinycinas, L.Martaviius, N.Duanskis ir dav vali savo vrikiems instinktams.
15. A.Kata. Kiek buvo suimtj... P.76. 16. N.Gakait. Lietuvos okupacija... P.195. 17. Jurbarko MGB virininko pavaduotojo Gaponenkos 1952.08.07 specpraneimas MGB Kauno srities valdybai // Buv. LSSR VSKA. Oper.b.f. B.6911. T. 1. L.320-321.
21

Taiau ir iame dokumente neminimas kankinimas - vairiose tuo metu suraytose paymose teigiama, jog A.Ramanauskas kaljimo ka meroje susialojs pats. Kankinimai - tai ne vienintelis parodym igavimo bdas. Nuolat bdavo vykdomos vairios ekistins "kombinacijos": kamer agent pasilymai perduoti laisv laikel, pokalbi pasiklausymas, provoka cijos ir tardymai specialiosiose grupse (Dok. Nr. 115). Be to, daniausiai tardydavo naktimis. Tai irgi buvo vienas i kan kinimo bd, nes dien kameroje miegoti bdavo draudiama. U men kiausi "prasiengim" kalinius bausdavo karceriu. Po pirminio kalinimo aretinje ar stribyno rsyje, kankinimais igavus kokius nors parodymus, bdavo gaunama prokuroro sankcija sumimui, ir tada suimtj perkeldavo vidaus kaljim. maytes kameras, skirtas keliems suimtiesiems, sutalpindavo po keliasdeimt kalini. Pagal normas skiriamo maisto kaliniai paprastai negaudavo, iuinius ir antklodes isidalindavo kaljimo darbuotojai. Pabuvs pusmet tokiame kaljime, nuolat muamas, naktimis tardo mas, mogus tapdavo gyvu lavonu. Pabgim i kaljimo pasitaikydavo nedaug: per 1944 - 1952m., MGB duomenimis, pabgo 131 kalinys18. Beveik visi didesni pabgi mai vyko 1946m. (Dok. Nr. 23). Pabgliai papildydavo partizan gre tas. Dauguma laisvs kovotoj bdavo teisiami pagal Rusijos Baudiamojo kodekso 58- straipsn u kontrrevoliucin veikl (58-Iatvyns idavimas, 58-8 - teroristin veikla, 58-10 - antisovietin agi tacija, 58-11 - grupin veikla ir t.t.). Pokaryje Soviet Sjungoje "tei singum" vykd trij ri institucijos: Kariniai tribunolai, Ypatingasis pasitarimas (OSO) ir Aukiausiasis teismas. Nors okupacin valdia partizanams nepripaino reguliariosios ka riuomens belaisvi statuso, taiau apie 60 proc. partizan buvo nuteis ti LSSR MVD ir Pabaltijo karins apygardos karini tribunol19. Tri bunole teisiamieji turjo tik kaltintoj, gynjo institucijos ia nebuvo. Taiau pats teisiamasis dalyvaudavo teismo procese, todl nors igirs
18. A.Kata. Kiek buvo suimt... P.73. 19. Ten pat. P.83.
22

davo, kuo j kaltina. Tikra "teisingumo" parodija buvo prie SSRS NKVD 1934m. kurtas Ypatingasis pasitarimas (OSO), kuris skelbdavo teismo nuosprend "u aki", t.y. kaltinamajam nedalyvaujant. Tardytoj su fabrikuot byl perirdavo trys NKVD pareignai, paskelbdavo nuo sprend ir nusisdavo kalinimo staig ar lager, kur buvo laikomas suimtasis. is "iradimas" buvo labai patogus: galima surayti bet ko kius kaltinimus, kuri teisiamasis neturjo jokios galimybs paneigti. Be to, grupinje byloje, kurioje kartu su kitais buvo teisiamas idavikas ar uverbuotas asmuo, tardytojas, sisdamas byl Ypatingajam pasita rimui, priddavo uklijuot vok su duomenimis apie vieno ar kito as mens uverbavim ir nuopelnus okupacinei valdiai. tai atsivelgdamas Ypatingasis pasitarimas skirdavo idavikui minimali bausm arba j iteisindavo. Karinio tribunolo ar teismo procese idaviko vaidmuo bt iaikjs kitiems teisiamiesiems; ia jis likdavo niekam neinomas. Ma dal (nuo 1950m. - vos 6,5 proc.) kaltinamj kontrrevoliu cine veikla teis LSSR Aukiausiasis teismas. Teismai buvo udari visuomen juose dalyvauti negaldavo. ia vykdavo bylos svarstymas, liudinink apklausa (buvo kvieiami prie teisiamj liudijantys as menys), dalyvaudavo MVD-MGB paskirtas gynjas. Ir tai - tik teisin gumo parodija: nebuvo atvej, kad gynjo dalyvavimas bt nors kiek suvelnins prokuroro pasilyt bausm. Retkariais propagandiniais tikslais NKVD kariniai tribunolai surengdavo parodomuosius vieus teismus ir juos suvarydavo vietos gyventojus. Specialiai parinkti "liudininkai" kalbdavo apie "bandit" vrikum, partinis aktyvas ir vietos kolaborantai reikalaudavo mirties bausms. Iki 1947 05 26 aukiausioji bausm u "kontrrevoliucinius" nusikal timus buvo mirties bausm arba 20 met katorgos. Nuo 1947 05 26 vesta 25 met grieto reimo lageri bausm, mirties bausm panaikinta, o nuo 1950 01 12 - vl atnaujinta20. Teism nuosprendiai bdavo daugiausia standartiniai: ketvirtada lis 1944-1952m. nuteistj gavo po 25 metus lageri21. Deimties met bausm dar vadinta "vaikika". Mirties bausm bdavo vykdoma
20. A.Kata. Kiek buvo suimt... P.86-87. 21. Ten pat.
23

suaudant ar pakariant (Dok. Nr. 32). 1944-1945m. mirties bausme buvo nuteista vir 400 Lietuvos gyventoj, o per vis partizaninio karo laiko tarp (1944-1953m.) -ne maiau kaip 100022. Nuudytuosius ukasdavo gyventojams neinomose ir neprieina mose vietose ir stebjo, kad j niekas neiaikint (Dok. Nr. 56, 67). Viena i pagrindini suaudyt moni ukasimo viet - buvusio Tuskuln dvaro teritorija Vilniaus mieste. Pastaraisiais metais ia jau atkasta apie pus imto nuudytj Lietuvos patriot palaik23. Pagal soviet represini inyb dokumentus ieit, kad 1944-1953m. buvo aretuota ir nuteista apie 60 tkst. antisovietine veikla kaltinam moni (Dok. Nr. 191). i apskaita netiksli, nes ia netraukti iveti lagerius be teismo ir nepristat pyliav. Nemaai nuteist ir suimt buvo tarp tremtini Sibire ir tarnaujani sovietinje armijoje. Nereikia umir ti ir netikslios aret apskaitos. Manome, kad sovietiniai teismai dl politini motyv 1944-1953m. nuteis apie 100 tkst. Lietuvos gyven toj24. 1960m. sovietinio saugumo duomenimis, atlik bausm Lietu v gro apie 19 tkst. moni25.

Civili gyventoj udymas ir terorizavimas Jau pirmosiomis okupacijos dienomis Lietuv plsteljo vairiausi okupacins kariuomens ri ir paskirties daliniai ir pradjo plikauti bei terorizuoti gyventojus. ygiuojantys Vakarus fronto daliniai, unugario apsaugos kariuomen, daliniai, genantys i Rytprsi galvij bandas, vliau - grtantys i Vokietijos, - visi ygiavo per Lietuv, nepripaindami joki statym ir morals norm. Vienoje i ankstyviausi penkiadieni LSSR NKVD veiklos suves tini LSSR NKVD komisaras J.Bartainas prane SSRS NKVD ko misaro pavaduotojui I.Serovui, kad Raudonosios armijos kareiviai gro bia i kinink daiktus ir maino juos degtin. Raudonosios armijos dalini, dislokuot Lietuvoje, plikavimas
22. 23. P.354. 24. 25.
24

A.Kata. Kiek buvo suimt... P.86-87. A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. A.Kata. Kiek buvo suimt... P.88. Ten pat.

nesiliov ir po Vokietijos kapituliacijos. Taip 1945m. rugsjo mn. LSSR MND ministras Bartainas konstatuoja, jog daug lietuvi gyventoj skundiasi partizanams ir sovietiniams organams dl okupacins ka riuomens vykdomo plikavimo ir mogudysi (Dok. Nr. 66). (Dok. Nr. 14) smulkiai ivardinti tokie nusikaltimai, vykdyti Alytaus apskri tyje. Vietinius pareignus, pasiprieinusius plikavimui, kareiviai pa prasiausiai suaudydavo (Dok. Nr. 65). "Girt kareivi gyventojai bijo ne maiau kaip bandit", - ra pats NKVD - NKGB galiotinis Lietu vai I.Tkaenka. domu tai, kad kiekviena baudj inyba visikai ignoravo kitas panaia veikla usiimanias inybas ar okupacins valdios struktras. Taip Pabaltijo karins apygardos kariai visai nepais miest komparti jos komitet, vietins valdios, pasienio kariuomens ar net NKVD. Nesutarimus stengsi sureguliuoti aukiausioji institucija - SSRS VKP(b) CK biuras Lietuvai (Dok. Nr. 66). iai institucijai siunt atas kaitas ir praneimus visos Lietuvoje dislokuotos represins inybos. Tiesioginiu komunist partijos nurodymu buvo vykdomas Lietuvos gyventoj genocidas. Taip LKP(b) CK sekretoriaus A.Sniekaus ir VKP(b) CK biuro atstovo Lietuvai erbakovo praymu i Maskvos buvo gautas pritarimas "kait" mimui - partizan eim trmimui26. Vietiniai partijos komitetai ne kart pra atsisti kariuomens gulas kaim terorizavimui ar lokaliniam partizan eim trmimui vykdyti. iuo atveju niekas neirjo, kad eimos nariai (ypa - maameiai vaikai) niekuo nebuvo nusikalt sovietinei valdiai. iaurios represijos prie civilius gyventojus kaip tik ir buvo vykdo mos trmim metu. NKVD kareiviai ir stribai danai be perspjimo aud bandanius pasislpti nuo tremties mones. Apie tai liudija do kumentas (Dok. Nr. 28), kuriame ivardintos 1949m. trmimo aukos. Tarp j - Lazdij valsiuje perautas dvylikametis berniukas, nuautas P.Urbanaviius (net nebuvo numatytas tremti), taip pat Zaras apskri tyje nuautas mogus, kurio pavards baudjai neinojo, taiau inojo (?!), kad jis "legalizuotas banditas". Dokumente nurodoma, kad nuautieji trmimo metu "band bgti".
26. E.Grunskis. Lietuvos gyventoj trmimai // Lietuvos gyventoj trmimai 1940-1941,1944-1953m. sovietins okupacins valdios dokumentuose. V. 1995. P.64. 25

Tai - klasikinis ekist triukas, pridengiantis bet kok nusikaltim. Dok. Nr. 28 nurodomi keli tokie nuovimo "bandant pabgti" atvejai. Danai tai bdavo tik priedanga nukankintiems "nurayti", o kartais sadistai baudjai patys provokuodavo sulaikytj bgti, nordami j nuauti. Apie tai, kaip skyrsi MVD-MGB dokumentai ir tikrov, liudija (Dok. Nr. 67). Tai - ir direktyva dl nuudyt asmen apiforminimo, ir nurodymas slaptai ukasti uvusij knus. Jo buvo laikomasi vis lais vs kov laikotarp, ir ios paslapties represij vykdytojai neatskleidia iki iol. Dokumente nurodoma btinai nukautuosius atpainti ir tuo pre tekstu juos atveti apskrit. is "nekaltas" nurodymas yra ne kas kita, kaip visoje Lietuvoje 1946 - 1949m. plaiausiai praktikuota partizan niekinimo miesteli aiktse sankcija. Tokio barbariko elgesio su nukau taisiais tikslas - ilieti savo patologin neapykant, bauginti gyvento jus, iaikinti partizanams prijauianius asmenis. "Banditizmo likvidavimu" pavadinta ir Klepoi, Lizd, Ryliki kaim tragedija (Dok. Nr. 6). ios akcijos metu vien Merkins vals iuje buvo nuudyti ir gyvi sudeginti 62 civiliai gyventojai, 46 - suim ti. Atidiau panagrinjus dokument matyti, kad i i "bandit" baudjai tepam vos dvideimt vairi ginkl - dauguma nukankintj buvo paprasti kininkai. Likviduodami "nacionalistin pogrind" baudjai nesiskait su mo ni gyvybmis. tar, kad apylinkse yra partizan, degino bet kuri so dyb. Taip Lazdij apskrityje 120 NKVD kareivi ir 20 strib apsupo Gutausk sodyb ir sudegino, nuov 74 met eiminink ir sueid 6 eimos narius, taiau, deja, "bandit" sodyboje neutiko (Dok. Nr. 72). U tokius nusikaltimus niekas nebuvo baudiamas. MGB vadovy bei rpjo tik kuo greiiau surasti "gauj", o nekaltas aukas savo doku mentuose btinai pavadindavo "bandit" talkininkais. 1948m. Jungtinse Tautose svarstant Genocido konvencij, Sovie t Sjunga, bijodama, kad marksistin "klasi kovos" teorija gali bti pavadinta genocidu, labai apdairiai pasisteng susiaurinti genocido s vok ir ibraukti i jos politins grups kategorij. Taip pat Konvenci joje nebuvo usiminta ir apie taip plaiai Soviet Sjungoje vykdom nutautinimo politik bei kitokias dvasinio genocido apraikas. Tarptautinse institucijose laimj sau palanki genocido formu luot, sovietiniai ideologai pasisteng, kad visos represijos bt vadi26

narnos terminais, neturiniais nieko bendra su genocido svokos api brimu. tai 1940-1941 m. baudiamosiose bylose figravo tokie kal tinimai, kaip "lietuvi nacionalistas" ar "socialiai pavojingas elemen tas", o pokario NKVD(MVD) - NKGB(MGB) dokumentuose ie ter minai danai pakeiiami odiais "banditai" ir "antisovietinis elemen tas". Tokiu bdu laisvs kovotoj veiksmams siekta suteikti kriminalin ar politin atspalv. Didiumai suimtj bdavo inkriminuojamas "poli tinis banditizmas". Vis tik daname dokumente prasprsta ir tikrasis represij pavadin imas: "kova su lietuviku nacionalistiniu pogrindiu" (Dok. Nr. 197). i formuluot galina apibdinti okupant teror kaip ketinim su naikinti taut, nes "lietuviko nacionalistinio pogrindio" nemanoma priskirti politini grupi kategorijai. Laisvs kova - tai ne kokios poli tins partijos ar visuomens klass veikla, o visos tautos siekis ilikti savo etninje emje ir valstybje. Trmimai, udymai, suiminjimai, partizan naikinimas buvo nukreiptas btent prie siek. Represij mastai rodo, kad tai - pats tikrasis lietuvi tautos genocidas.

Ekonomin prievarta, kolkiai Be prievartos, besiremianios grubia ekist karine jga, komunis tai naudojo ir rafinuotesnius moni pavergimo bdus. Vienas i j kolektyviniai kiai. J krimas Lietuvoje keit vis kaimo gyvenimo sanklod, pagrst privaia ems nuosavybe. Ne tik partizanai, bet ir dauguma Lietuvos moni gerai suprato kolki baisum, ir juos sa vanorikai beveik niekas nestojo. Bet komunistai turjo nemaai prie moni ir su j pagalba, po atkaklaus pasiprieinimo, valstieius visgi suvar kolkius. Prie kolki krim okupacin valdia plaiai prak tikavo atimti dal ar net vis em. 1944-1948m. buvo vykdoma vadi namoji "ems kio reforma". Vykdant i "reform" daugiau kaip 19 tkst. kinink em buvo sumainta nuo 30 iki 20 ha, o 3,7 tkst. ki, kuri savininkai neva talkino vokieiams, buvo atimta beveik visa em, palikta tik po 5 ha27. Ypa daug ki visikai nusavinta tremiant,
27. L.Truska. Lietuva 1938-1953 metais. K.1995. P.159. 28. Ten pat. 27

nes daugum itremtj i Lietuvos sudar valstieiai. Pokario trmimuo se apie 2/3 moni sudar vadinamieji buos ir apie 1/3 - partizan eimos ir rmjai. Per t 1944-1948m. "ems kio reform" buvo nusavinta per 1,5 mln. ha ems28. altinio Jonaiio agentriniame praneime (Dok. Nr. 3), beje, raytame imananio agento, dirbusio Marijampols ems reformos komisijoje, pateikiama ini apie t pirmin ems kio reform, djusi pagrindus kolki krimui. I io praneimo matyti, jog daugumas Lietuvos beemi ir maaemi su prato, kad dalinant svetim turt stengiamasi juos papirkti, padaryti okupant alininkais ir suprieinti su kaimynais. Tai matydami, t "do van" stengsi atsisakyti. Prie kolki krim ir masinius trmimus vyko vadinamieji nubuoinimai (Dok. Nr. 18). iame dokumente raoma, kad i 276 Vilniaus operatyviniame sektoriuje gyvenusi eim, kuri nariai par tizanauja arba remia partizanus, buvo visikai ar dalimis paimta 514 ha ems, t.y. vidutinikai tik po 2 ha i kio. I toki dokument matyti, kad neturtingieji valstieiai daniau rm partizanus negu pasiturintys. ie dokumentai griauna sovietins propagandos mit, kad Lietuvoje pokario metu vyko klasi kova. Skurdino valstieius ir vis Lietuvos k kariki siautjimai (Dok. Nr. 14). Okupacin valdia kaim terorizavo mokesiais ir pyliavomis. Per du 1946m. mnesius u pyliav neatidavim Lietuvoje buvo aretuoti 563 mons. Susidorojimas su politikai nepatikimais asmenimis, juos apkraunant nepakeliamomis pyliavomis ir mokesiais, buvo danas reikinys. Toki politinio susidorojimo auk ypa pagausjo 19481949m., kai, naudojant smurt ir ekonomin spaudim buvo skubama sukurti kolkius. Siekiant kaimieius suvaryti kolkius, pyliavos ir mokesiai buvo didinami iki visiko valstiei kio sugriovimo. 1947m. stipresniems kiams (okupant leksika - "buoms") vedus mokesio priedus, 1949m. jie pajg sumokti tik 39 proc. ems kio mokesi; dl to dalis valstiei met savo kius, i kit kius nusavino valstyb u skolas. Buvo grasinama besiprieinanius suimti ar itremti. Neretai bdavo pasiraoma stoti kolk po to, kai kininkus kelias paras ilaiky davo kur nors udarytus, arba kai girti stribai, pastat prie sienos, i automat praddavo audyti vir galvos ir pan.
28

Masinis kolki krimas Lietuvoje prasidjo po to, kai 1948 03 20 LKP(b) CK ir MT prim nutarim "Dl kolektyvini ki organizavi mo LSSR". 1949 01 01 dar tik apie 4 proc. vis ki buvo suvaryta kolkius, o t met gale-jau 62 proc. 1951 10 01 toki buvo i viso 89 proc., o 1952m. pradioje-jau beveik 94 proc. Kolkius Lietuvoje skubintasi kurti ir turint tiksl palauti moni pasiprieinim okupantams. Valstieiai - pagrindinis partizan rams tis. Jie rm partizanus materialiai, buvo j ryininkai, valstiei sody bose ar greta j buvo rengiamos partizan slptuvs-bunkeriai, paga liau ir dauguma partizan kil i valstiei. Siekiant ugniauti partiza n pasiprieinim reikjo sunaikinti privatin nuosavyb kaime. Kai mogus vos gali imaitinti savo eimyn, jis ir nordamas nepajgs maitinti dar 2-3 vyr. mus kurti kolkius, partizanai i karto pradjo jausti maisto stygi. Daugjant kolki, maistu buvo apsirpinama ap dedant kolkius tam tikrais mokesiais. Dalis kolki administratori nuoirdiai ar i baims padjo partizanams (Dok. Nr. 30). Jei kolkio pirmininkas ariai komunistuojantis (toki buvo nemaai, nes kolki pirmininkais daniausiai skirdavo nieko neimananius, bet politikai patikimus asmenis, danai i strib tarpo), partizanai maist rekvizuo davo i kolkio sandli ar ferm. Kolki sukrimas ir masiniai trmimai pakirto partizan socialin pamat. Viena i pagrindini partizan veiklos krypi nuo 1948m. Dok. Nr. 165 - kova su kolki krimu. Po vairi perspjim, partizan Karo lauko teismui nusprendus, kai kurie aktyvus kolki krjai b davo suaudomi. Kolki pirmininkai bdavo ginkluoti ir danai saugo mi strib. Baim daugel j vert elgtis nuosaikiau. Kur laik kai kurie kolkiai gyvavo tik popieriuje, o valstieiai ir toliau dirbo savo em. Tiek partizan, tiek pai valstiei prieinimasis dav tam tikr rezul tat - kolkinis reimas Lietuvoje buvo lengvesnis negu Rusijoje, Bal tarusijoje ir kitur. Kaimieiai turjo po 60 ar ems (Rusijoje - 20 ar 30 ar), galjo laikyti daugiau prieauglio. Dar vienas bdas mones apiplti ir padaryti juos labiau priklauso mus nuo valdios buvo vos ne kasmet vykdomas "savanorikas" paskol pasiraymas. Miestieiai, dirb "valdik" darb, neturjo kur dtis ir "savanorikai" pasiraydavo paskolas, bet i valstiei jas reikdavo iplti jga, kaim sisdavo dideles sovietini valdinink grupes,
29

kurios buvo lydimos ekist ir strib bri. Paskolos bdavo pasirao mos 20-iai met, ir tai jau rod, kad nra ko tiktis kada nors atgauti savus pinigus. Partizanai, ypa Piet Lietuvoje, iam vieam apiplimui gana stipriai prieinosi, neretai gausiems aktyvist bei strib briams pastodavo keli (Dok. Nr. 164). Kad kaime vykt tokie dideli pakitimai, valstieius pavert XX amiaus baudiauninkais, okupantai turjo panaudoti didiules represines jgas - NKVD-MVD-MGB vidaus kariuomen bei stribus. Stribai, ne itin versi kovoti su partizanais, labai aktyviai "kariavo" su begink liais valstieiais juos ibuoinant, tremiant, ireikalaujant mokesius ir pyliavas, renkant paskolas, darant kratas. Nemaa dalis ms kaimie i turto pateko kolaborant, ypa strib, rankas. Valstieiai, stumti beteisi padt, ir patys kaip sugebdami gyn si, kartais griebdavosi ir drastik priemoni, i kuri daniausias kolkini pastat deginimas. MGB bausdavo ir u menkesnius nusikal timus, netgi u pasisakymus prie kolkius. Taip 1950m. "u antikolkin propagand ir grasinim kolkieams ir "kolkiniam aktyvui" buvo paruota 70 byl, jose kaltinami 95 mons (Dok. Nr. 30). Kolki sukrim, vienkiemi naikinim ir prievartin kolkini gyvenviei statyb lydjo okupant smurtas, o jam visomis galiomis prieinosi partizanai.

Rinkimai N vienas komunist organizuojam rengini, imituojani demokratij, nebuvo toks cinikas, kaip vadinamieji rinkimai vairaus lygio Sjungos, respublikos, vietines vadinamsias tarybas - sovietus. Tos tarybos - tai tik priedanga komunist valdiai. Visi esminiai reikalai buvo sprendiami Centro Komitete ir rajkomuose, o tarybos tik "teisi kai" apiformindavo partijos sprendimus. Rinkimai iuos nedaug valdios teturinius organus - tai savotika moni suniekinimo, j iprievartavimo procedra, skirta okupacijos teisinimo propogandai ir rengiama su nemaa pompastika, savanoriko diaugsmingo apsispren dimo imitacija. I ties komunist partija visk sureisuodavo ir kandi datus numatydavo i anksto. Pasirinkimo tarp j - jokio, nes kandida
30

tas - tik vienas. Iki pat partizaninio karo pabaigos n vienai soviet organizuotai priemonei nebuvo taip ariai prieinamasi, kaip rinkimams. Partizanai, o ir didel Lietuvos moni dalis ia mat dar vien bd pririti Lietu v prie j okupavusios alies - Soviet Sjungos, o i ties, kaip mons teisingai suprato - prie bolevikikai imperins Rusijos. eid ir visi kas moni valios nepaisymas. 1946m. partizan dokumente raoma: "Kadangi ie rinkimai (kalbama apie 1946 02 10 rinkimus Sjungos Aukiausij Taryb - sud.) nesutampa su demokratizmo principais ir yra pasityiojimas i mogaus teisi, ms uduotis yra kaip galima stipriau pakenkti ir trukdyti rinkim kampanijai29". Ypa ariai tiek partizanai, tiek Lietuvos mons prieinosi per pir muosius rinkimus, vykusius 1946 02 10, kai buvo "renkami" deputatai Sjungos Aukiausij Taryb. Tuo metu laisvs kovotojai buvojau susiorganizav stiprias apygardas, rinktines, Lietuvos mons dar nebu vo taip okupant nuvarginti, o rinkimai vyko okupant aukiausij organ, visikai svetim Lietuvos monms (Dok. Nr. 25, 151). Tuose 1946m. rinkimuose okupantai, nors ir kaip klastodami rezul tatus, nepajg pasiekti jiems prast 99proc. balsavusij. O klastota taip: pirma, jau i anksto balsuotoj sraus nebuvo traukiamos tam tikros moni kategorijos (aretuot moni eimos, vadinamieji nubuointieji ir j eimos nariai ir kt.), antra, CK-e vykusiuose pasita rimuose A.Sniekus ir S.Pupeikis nurod sraus nerayti antisovietikai nusiteikusi asmen. Melo virn buvo pasiekta tada, kai CK-e buvo "apiforminami" galutiniai rinkim rezultatai ir fabrikuojami maiausiai balsavusiose apskrityse tokie balsavusij procentai: Mari jampols - 75,5proc. (o gen. Vetrovo, kurio mons ne tik saugojo rinkimines apylinkes, bet ir dalyvavo balsus skaiiuojant duomenimis, ten balsavo 54proc.), Alytaus - 83,7 proc (Vetrovo duomenimis 32proc.), Lazdij - 84,5proc. (Vetrovo duomenimis - 38proc.)30. Parti zanai teig, kad j duomenimis, gautais i rinkiminse komisijose dirbusi ir partizanus rmusi moni, Lietuvoje i viso balsavo apie
29. ebenkties rinktins tabo pareigno Vacio laikas brio vadui Eerieiui // Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/95. L.184. 30. NKVD kariuomens tabo suvestins// Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/152. L.51, 53; LKP CK 1947 03 ataskaita // LVVOA. F.1771. Ap.9. B.242. L.47.
31

40proc. moni (Suvalkijoje - tik 17proc., Dzkijoje - 12proc.). I i pokaryje vykusi pirmj rinkim komunistai ir ekistai daug ko pasimok - vlesniuose rinkimuose be joki skrupul trkstami bal sai bdavo priraomi arba agitatori sumetami (ypa neiojamas ur nas). O kad mons nesiprieint okupacins valdios rinkimams, buvo didinamas ekist teroras. tai 1946m. balsavimo apylinkes numatyta saugoti tik vien dien prie rinkimus, o vliau i tvarka pakeista pradta saugoti deimt dien prie rinkimus. ekistai ir j vadovaujama kariuomen - tai pagrindin jga, stumianti rinkimus. Kariuomens per rinkimus buvo priskaiiuojama iki 20 tkst., kariai, pasiskirst po 8 - 12, saugojo visas rinkimines apylinkes. Net ir 1951m. rinkim LSSR Aukiausij taryb metu per 13 tkst. kari saugojo rinkimines apylinkes (Dok. Nr. 76). Kaip vien i svarbiausi sovietini rinkim boikotavimo priemoni, partizanai naudojo atsiaukimus gyventojus. Juose rodinjo, kad da lyvaudami rinkimuose mons patvirtins rus umaias valdyti Lietu v, ir neveng grasinim tiems, kurie savo noru eis balsuoti. Vieno ikiliausi partizan vad - J.Lukos - teigimu, ir ie, ir kitomis progo mis skelbiami grasinimai daniausiai bdavo deklaratyvs31. Jie pasi tarnavo monms dar ir tuo, kad sudar galimyb atsilaikyti prie valdios spaudim: negalim balsuoti, nes bijom partizan kerto... Taiau kadangi vyko karas, neapsieita ir be auk. Partizan karo lauko teismas aikiai kolaboruojanius, taip pat ir aktyvius rinkimini komisij na rius (daugiausia - ginkluotus), nuteisdavo mirtimi. Be atsiaukim, laikrai ir vairiausi lapeli, agituojani nebal suoti, partizanai vykd ir kitas akcijas: prie rinkimus surinkdavo i moni j asmens dokumentus, tokiu bdu suteikdami galimyb pa siteisinti prie valdi, apaudydavo ar net ir upuldavo rinkimines apy linkes, naikindavo sraus, "vad" portretus ir kt. agitacin mediag, rinkim metu nukirpdavo ryio laidus, nupjaudavo stulpus. Partizan veikl rinkim metu sunkino tai, kad visi rinkimai vyk davo sausio - vasario mnesiais, o iema buvo itin nepalanki partizan veiklai ir ypa judjimui dl labai paprastos prieasties - paliekami pdsakai priaukdavo prieus - kariuomen ir stribus. Bandydami trukdy31, J.Daumantas. Partizanai. V.1990. P. 159-169.

32

ti rinkimams, kovotojai neretai rizikavo savo gyvybmis. Per 1946m. rinkimin kampanij, ekist teigimu, uvo 667 partizanai. Bet kur laimjim tais pokario metais reikjo pirkti geriausi vyr krauju.

Banyios padtis Stipri Lietuvos katalik bendruomen jau buvo bandoma griauti per pirm okupacij 1940-1941 m. Tada buvo konfiskuojamas banyios turtas, udrausta religins organizacijos spauda, tikybos dstymas mokyklose, udaryti vienuolynai ir 3 kunig seminarijos. Nuo 1944m. Banyios persekiojimas prasidjo i naujo. Nordami sugriauti Banyi kaip organizacij, ekistai msi vairi priemoni. Dar karo metu NKGB komisaras A.Guzeviius ekist mokykl kursantus mok, kad verbuojamiems monms reikia teigti, jog tikjimas ir Banyia yra ne tas pats. Tuo buvo siekiama, kad tikin tysis per ipaint neprisipaint kunigui ess agentas. Dar klastingiau saugumieiai elgsi Banyi griaudami i vidaus, bandydami uver buoti kiek galima daugiau kunig ir tikinij. Pradi iam darbui dav SSRS NKGB liaudies komisaro pavaduotojo B.Kobulovo 1945 07 10 sakymas Lietuvoje dirbusiems ekistams (Dok. Nr. 8). is B.Kobulovo ratas yra domus keliais aspektais. Pirma, jame naudojamasi prastu ekistams kompromitavimo metodu: ms kunigai apaukiami vokiei alininkais ir net gestapo bendradarbiais. Antra, dauguma kunig skel biama es soviet prieai. iuo atveju ekistai buvo i ties netoli tie sos. Skyrsi tik kunig taktika: jaunesni, radikalesni buvo nusiteik atvi rai kovoti su okupantais, kiti, atsargesni, - veikti slapiau. Tik vienas kitas leidosi su okupantais kompromisus. Treia, matyti, kad tuo metu saugumieiai tarp kunig turjo labai nedaug agent, todl vliau, 7-9 deimtmetyje, infiltruodavo savo mones per kunig seminarij. Banyios persekiojimo direktyvas ne kart yra siunts NKVDNKGB galiotinis Lietuvai I.Tkaenka. Jis kelis kartus - 1945 liepos ir du kartus rugpjio mn. - operatyvini sektori vadams nurod stiprinti agentrin darb tarp kunig, kadangi "inomas j vaidmuo nacionalis tinio pogrindio antisovietinje veikloje ir autoritetas tarp Lietuvos gyventoj".
33

ekistai msi pai brutaliausi priemoni. I esms Teli vysku pas V.Boriseviius 1946m. buvo suaudytas ne tiek u jo ryius su par tizanais, kiek u atsisakym bti okupant informatoriumi. Ir vliau nemaai kunig buvo teisti vlgi ne tiek u vadinamj antisovietin veikl, kuri daniausiai pasireikdavo savo, kaip tikinij vadovo pair, isakymu, bet btent u atsisakym bendradarbiauti su MGB. Okupantai siek kuo greiiau pakirsti Lietuvos moni tikjim, todl aretuojam kunig skaiius augo: 1945m. nuteisti 26 kunigai; 1946m. - 34; 1949m. - 105, o 1950m. - 83. N viena moni grup Lietuvoje nra taip nukentjusi nuo oku pacins valdios, kaip kunigai. ekist teigimu, apie 400 kunig (t.y. kas treias) yra perjs soviet konclagerius, i j negro, "Lietuvos katalik banyios kronikos" teigimu, 43 kunigai, tarp j vyskupas M.Reinys (i vyskup kaljo dar du - T.Matulionis, soviet kalintas tris kartus, ir P.Ramanauskas). Beveik visi kunigai buvo sekami, jiems uvestos vienokio ar kitokio tipo sekimo bylos. Pavyzdiui, Alytaus apskrityje 1947m. buvo 24 kunigai, trys i j - uverbuoti; vairaus tipo sekimo bylos uvestos 22 kunigams. Ieit, kad vienas i agent taip pat buvo sekamas. Taip danai praktikuota, nes tik madaug tredalis uverbuot agent okupantams dirbo itikimai. Kiti - vairiai laviravo. Dar daugiau laviruojanij buvo tarp uverbuot kunig. Griaudami Banyi, ekistai planavo kurti vadinamj naciona lin banyi, tai yra atskirti Lietuvos katalik banyi nuo Vatikano ir Popieiaus. plan komunistai ir ekistai puoseljo nuo pat 1940 met, jo gyvendinimo bandym buvo kelios bangos, i kuri viena 1950 metais. Tada pavyko visikai pajungti savo valiai kelet kunig partizan idavimas, j tys privert dtis su okupantais. Vis dlto nacionalins Banyios "kurti" komunistams nepavyko, nes atvirai i idj palaikani buvo vos keletas kunig, o tie, kurie laviravo, nedrso engti tokio idavikiko ingsnio. Jei is planas bt pavyks, Lietuvos katalik banyia bt pasidariusi tokiu pat valdios priedliu, visikai valdomu komunist, kokiu tapo staiatiki banyia Rusijoje. 1946m. gale LSSR MGB ministro D.Jefimovo ir 2 (valgybos) sky riaus virininko I.Pokajaus pasiraytoje paymoje "Apie Lietuvos Ro mos katalik antisovietin nacionalistin veikl" trumpai apvelgiama Lietuvos katalik Banyios vyskupysi, vienuolyn istorija, nuro
34

domi kunigai, kurie aktyviai veik ar rm pogrind. Tik apie prelat S.Jakbausk, tuometin Kauno arkivyskupijos valdytoj, sakoma, kad jis "oficialiai soviet valdi iri teigiamai". Taip pamalonintas is prelatas buvo todl, kad 1945m. kreipsi su ganytojiku pareikimu, kuriame partizanus ragino mesti ginkluot kov ir ieiti i mik. Visi kiti ymesni dvasininkai, ekist akimis irint - antitarybininkai ir nacionalistai. Kai kurie rytingesni ir jaunesni kunigai i tikrj nesitenkino vien bdami partizan dvasios tvais, remdami juos materialiai ir dvasikai, o ir patys priklaus partizan organizacinms struktroms. I j pa mintini kunigai: Antanas Ylius, Justinas Leleius, Vaclovas Stirbys, Zigmas Neciunskas ir kiti.

Totalinis sekimas Soviet valdia sukr gniudani baims ir tarumo atmosfer. Totalinio sekimo pagrindinis rankis buvo agentai ir informatoriai. Be to, buvo skaitomi asmeniniai laikai ir telegramos (Dok. Nr. 19). Okupacijos pradioje, kol ekistai dar neturjo pakankamai operatyvi ni duomen apie pavienius mones, tikrino vos ne visus laikus paei liui, vliau - tik sekam moni ir atrankiniu metodu. Cenzruojami laikai bdavo arba sulaikomi, arba juose ubraukoma dalis teksto. sidmtina ne vien cenzori darbo apimtis (per 1 mn. patikrinta per 1 mln. laik), bet ir j pastangos savo darb "gilinti" iekant "neigiam pasisakym ir pasisakym apie neigiamus faktus"(nusiskundim dl sunki gyvenimo slyg, lig, maisto stygiaus ir t.t.). Net religiniai atvirukai pateko tikrintoj apskait. O kad laik cenzoriai, iekodami antisovietiniu mini, neprarast budrumo, j darbas buvo nuolat tikri namas. Nordami umaskuoti savo mintis mons griebdavosi visokiausi gudrybi. I ekist praneim A.Sniekui matyti, iki koki smulk men buvo informuojamas is Lietuvos kolaborantas. Kad sekimas tikrai buvo totalinis, aikja i okupacijos metais sudarytos daugiau nei 750 tkst. moni kartotekos, kuri buvo traukti visi Lietuvos gyventojai, nors kart para ar gav laik i usienio
35

(kad ir i kaimynins Lenkijos). Buvusiame KGB archyve rastos kr vos laik arba j kserokopijos. Vis sovietmet masikai buvo pasiklausoma telefonini pokalbi. Kai kuri kategorij moni, pvz., kunig, taip pat sekam ar keliani tarim klausytasi daugumos pokalbi. Toki moni butuose ir stai gose masikai bdavo rengiami pasiklausymo aparatai, vadinamosios "blaks". Vadinamuosius "literinius" viebuius, tokius kaip "Lietuva", "Gintaras" gausiai aprpindavo pasiklausymo ir net fotografavimo aparatra. Beje, "literiniai" buvo net kai kurie student bendrabuiai, pvz. VVU iurlionio gatvje - mat ten kartais apsistodavo usenieiai. Buvo stengiamasi suinoti ne tik apie antisovietin veikl, bet ir gauti surinkti kuo daugiau ini apie asmenin mogaus gyvenim (ir intym), kad vliau bt galima antauoti. Palaipsniui partijos ir ekist rankas buvo perimamas auktj mokykl valdymas. Ypa yra domus praneimas saugumo komisarui A.Guzeviiui apie padt Kauno universitete (Dok. Nr. 9). Jame jauia mas bsimo akademiko, LKP ir LDDP ideologo Minkeviiaus polinkis analiz, ekistinis - partinis nepakantumas universitete tuo metu vyra vusiai "antisovietinei dvasiai". ekistams rpjo, kaip veniamos religins ir sovietins vents (Dok. Nr. 15,16). Prie kiekvienas ventes bdavo sudaromas represini struktr veikimo planas, kuriame buvo numatomas vaidmuo visiems veikiantiems asmenims - nuo generolo iki smulkaus skundiko. mons buvo veriami dalyvauti sovietiniuose "ventiniuose" renginiuose. Tuos, kurie atvirai prieinosi, aretuodavo. Reikalavimas nuolat deklaruoti itikimyb sovietinei santvarkai, garbinti partij ir jos vadus griov visuomens moralines nuostatas, vert prisitaikyti, pakirsdavo pagarb paiam sau.

Sovietins specialiosios tarnybos NKVD (MVD) ir NKGB (MGB, KGB) Nuo pat 1917m. Soviet Sjungoje raudonj teror organizavo ir vykd stiprios specialiosios tarnybos. F.Dzerinskio kurta VK (Vi sos Rusijos ypatingoji komisija) perm ir itobulino carins ochran36

kos darbo metodus: nipinjim ir politini prieinink naikinim. Metams bgant Soviet Sjungos specialiosios tarnybos buvo ne kart perorganizuotos ir keit pavadinimus. 1934m. Jungtin Vyriausioji poli tin valdyba (OGPU) susijung su vidaus reikal liaudies komisariatu (NKVD). Saugumo ir vidaus reikal inybos vliau ne kart atsiskirda vo ir susijungdavo, taiau j darbo esm ir metodai liko tie patys. Lietuvoje ios inybos pradtos kurti 1940m. birelio 20d., kai Sau gumo departamento direktoriumi buvo paskirtas A.Sniekus. Dar ne buvo vykusi "liaudies" Seimo rinkim inscenizacija, o represiniai or ganai -jau sukurti. Tuojau pat prasidjo Lietuvos valstybs, visuome nini organizacij ir politini partij veikj persekiojimas: 1940m. liepos 11-12d. suimti pirmieji 200 moni.* Vliau aretai dar suinten syvjo. 1940 09 18 Saugumo departamentas tapo Vidaus reikal liaudies komisariatu (NKVD). Nuo 1941 04 01 piliei persekiojimo funkcijas perm LSSR Valstybs saugumo liaudies komisariatas (NKGB). Prasidjus karui, besitraukdamos i Lietuvos ios abi inybos iud imtus niekuo nekalt moni. Pats VKP(b) CK galiotinis Lietuvai N.Pozdniakovas ra: "Vis nakt kovota su penkta kolona Zaras apskri ty. T nakt buvo atliktos operacijos (suaudyta ... moni), Utenos apskrityje operacijos metu (suaudyta... moni), Ukmergs apskrityje operacijos metu (suaudyta ... moni)"32. Pozdniakovas tiksliai nenurod, kiek tada iud moni - ito, deja, neinome ir iandien. Besitraukdami enkavedistai turjo neabot gali ir kiek norjo, tiek siautjo. Manoma, kad tada jie nuud daugiau negu tkstant Lietuvos gyventoj33. Pasitrauk su frontu Rusijos gilum, enkavedistai toliau ts savo darb. Suburti A.Guzeviiaus - vieno i SSRS NKVD poskyri virinink - jie "sidarbino" vadinamosiose "operatyvinse ekistinse grupse": tard evakuotus kalinius, kuriems nebuvo spta sudaryti byl,
* Visuomens veikjas J.Indriinas suimtas 1940 07 06 (Lietuvos gyventoj genocidas. T.l; 1939-1941m. V. 1992. P.219. 32. N.Pozdniakovo uraai apie atsitraukim i Lietuvos // LVVOA. F.1771. Ap.2. B.140. L.9 33. A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. P. 109-133, 403.
37

nagrinjo i Lietuvos ivetus operatyvinius dokumentus, tarp evakuotj kalini bei tremtini lietuvi verbavo naujus agentus, ruo nipus, kurie, kaip "raudonieji partizanai", buvo permetami per fronto linij Lietuvos teritorij (Dok. Nr. 39). 1942m. net keturiasdeimt atuoni Lietuvos enkavedistai baig kur sus prie SSRS NKVD auktosios mokyklos. Bsim Lietuvos SSR NKVD branduol sudar enkavedistai: Budrikas, Minkeviius, Ligvinaviius, broliai Liniovai ir kt., iuos kursus baig 1940-1941m.34 1944m. vasar, frontui atsiritus iki Lietuvos, Lietuv atsiuniamas SSRS NKVD L.Berijos pavaduotojas I.Serovas. Jis msi koordinuoti keli front unugario apsaugos NKVD kariuomens veikl ir atkurti LSSR represines struktras. Kadangi vietini kadr beveik nebuvo, Lietuv i SSRS atsiuniama didel grup NKVD-NKGB darbuotoj. 1944 07 15 kuriama Lietuvos SSR NKGB, o liepos 16-j Vilniuje pradjo dirbti devyniolika NKVD-NKGB operatyvini grupi. Veik Centrinis aparatas, Vilniaus ir Kauno miest skyriai ir 22 apskrii sky riai. Valstybs saugumo komisaru buvo paskirtas gen. mjr. A.Guzeviius, o Vidaus reikal komisaru - surusjs gen. mjr. J.Bartainas. SSRS NKVD-NKGB galiotiniais Lietuvai paskiriami gen. mjr. Rodionovas, o nuo 1945m. gegus mnesio - gen. mjr. I.Tkaenka (pareigas jo iki 1947m.). Jie ir buvo tikrieji i inyb eimininkai. Be to, 1945m. gegus mn. Lietuv atsiuniami SSRS NKGB ir NKVD liaudies komisar pavaduotojai B.Kobulovas ir A.Apolonovas kontroliuoti vie toje represini struktr. Btent ie komisarai pasira nurodymus dl pasiprieinimo slopinimo, agentrinio darbo stiprinimo bei partizan eim trmimo (Dok. Nr. 43). Iki 1945m. pradios Lietuvoje i numatyt 9,4 tkst. NKVD dar buotoj dirbo tik 5 tkst. - trko kadr, {domu tai, kad patys enkavedistai nuolat buvo sekami ir tarinjami (Dok. Nr. 40). Jame nurodoma per por dien atimti i NKVD darbuotoj radijo aparatus. Taigi apriboji mai gauti informacij galiojo ne tik civiliams, bet ir represini inyb darbuotojams. Represini inyb vadovai pokaryj e buvo ne kart keiiami. Vidaus
34. Mickeviiaus raportas MGB majorui A.Guzeviiui. 1942 07 27 //Buv.LSSR VSKA. F.3. B. 19/108,

38

reikal ministrais pabuvojo gen. mjr. J.Bartainas (1944-1953m.), gen. mjr. P.Kondakovas (1953m.), J.Vildinas (1953-1954m.), A.Gaileviius (1954-1968m.). Valstybs saugumo vadovais buvo gen. mjr. Z.Jefimovas (1945-1949m.), gen. ltn. N.Gorlinskis (1949m.), gen. mjr. P.Kapralovas (1949-1953m.), gen. mjr. K.Liaudis (19541959m.). Greta NKVD ir NKGB Lietuvoje veik ir 1943m. sukurta SSRS gynybos liaudies komisariato Vyriausioji kontrvalgybos valdyba SMER*. Nuo 1946m. gegus mn. ji buvo reorganizuota ir prijungta prie MGB. Si inyba ne tik persekiojo nelojalius valdiai karikius ir pilieius, bet ir tikrino vis NKVD-NKGB kadr patikimum. 1946 03 25 komisariatai tapo ministerijomis (MVD, MGB). Be cent rinio aparato ir dviej miest skyri veik 38 apskrii skyriai. Pakei tus administracin Lietuvos padalinim, 1950 07 10 steigtos keturios srii valdybos, prie kuri veikjoms pavalds 87 rajon MGB sky riai. Likvidavus sritis, 1953 07 01 MGB buvo prijungta prie LSSR Vidaus reikal ministerijos (MVD), o nuo 1954 04 07 vl atkurtas atskiras padalinys - LSSR Valstybs saugumo komitetas (KGB). KGB poskyriai veik visuose 44-iuose Lietuvos rajonuose iki 1991m. rug pjio mn., kai oficialiai buvo nutraukta KGB veikla Lietuvoje. Iki 1946m. partizanin judjim Lietuvoje (kartu su NKGB) slopino NKVD kovos su "banditizmu" skyrius (vliau - valdyba). Nuo 1946m. ios funkcijos buvo perduotos MGB 2N valdybai (nuo 1953m., susi jungus MGB ir MVD, ji tapo MVD 4 valdyba; nuo 1954m. balandio mn. - KGB 4-a valdyba). 2N valdyboje buvo trys skyriai, kiekviename i j - 2-4 poskyriai. Pirmas skyrius vadovavo "nacionalistini pogrindini centr tyrimui ir partizan naikinimui", antras - legaliai gyvenani "nacionalist" ty rimui ir usienio valgybos agent iaikinimui, treias vadovavo stri bams ir tvark apskait bei informacij. 1944 12-1946 12 SSRS NKVD-NKGB nurodymu Lietuvos terito rija buvo padalinta 9 operatyvinius sektorius (i pradi - 9, vliau 7), kuri vien paprastai aptarnavo NKVD vidaus kariuomens pulkas, o vadovavo i Maskvos komandiruotas NKGB pulkininkas ar generolas.
* Smer - ("Smert pionam", rus k.) - mirtis nipams.
39

I pradi NKVD-NKGB darbuotojai (beveik be iimi) buvo atvyk i Rusijos. Pirmieji vietiniai operatyvininkai buvo ikikarinje Lietu voje udraustos komunist partijos nariai, kai kurie i j - kalinti u prievalstybin veikl ar kriminalinius nusikaltimus. Tai inomi 19401941 m. budeliai: P.Raslanas, N.Duanskis, L.Martaviius ir kt. Lietu vi tarp enkavdist-emgbist buvo labai maai: 1947m. Raseini apskrityje i keturiasdeimties tardytoj ir operatyvinink vos trys tebuvo lietuviai, taigi Lietuvoje jie tesudar apie 7 proc. emgbist35. Kadangi emgbist suplanuotas operacijas vykd NKVD kariuomen, geresniam veiksm koordinavimui vidaus kariuomens gul virininkai buvo paskirti apskrii bei valsi NKVD skyri virinink pavaduotojais. Kiekvienai apskriiai buvo paskirtas rus tautybs aukto rango SSRS MVD galiotinis. 1953 05 15 LSSR MVD (buvusioje MGB) dirbo 3430 asmen (Dok. Nr. 55), tarp j lietuvi: vadov - 11 proc., operatyvinink - 26 proc., administracini-technini darbuotoj -14 proc.; i viso - 19 proc. Okupacin valdia vis laik labai stengsi "sulietuvinti" represini struk tr kadrus (itaip mginta "maskuoti" okupacijos fakt), todl Vil niuje buvo steigta MGB mokykla Nr.303. Be to, lietuviai danai siun iami Minsko MGB mokykl. Ypa aktyviai "nacionalini kadr" politika vykdoma 1953m. - L.Berijos viepatavimo metu. Apie sunku mus renkant vietinius kadras ir lietuvi nenor dirbti iose inybose liudija (Dok. Nr. 55) Taiau kaip visada, taip ir iuo atveju pagalb buvo pasitelkiama komunist partija ir komjaunimas: LKP CK "pagal partin linij" sisdavo dirbti represinius organus partijos narius ir komjaunuolius. Po Stalino mirties, o ypa - chruiovinio "atilimo" metu - KGB kadrai vis labiau lietuvikjo, nes visuotinis tautos pasiprieinimas buvo palautas, represijos tapo vis rafinuotesns, vykdomos paslpta forma, didjo moni prisitaikymas ir kolaboravimas. Turdami neabot valdi, bdami menko isilavinimo ir sadis tini polinki, enkavedistai nesibodjo jokio "darbo". Beveik visi nuola tos girtuokliavo. Pagrindins j veiklos kryptys buvo dvi: operatyvini duomen rinkimas (agent verbavimas, moni persekiojimo organiza
35. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.20/75. L.42.

40

vimas) ir suimtj tardymas. Tiek operatyviniame, tiek tardymo darbe jie nesilaik joki moralini nuostat. Stalino valdymo metais emgbist veiklos niekas nekontroliavo. Nors teorikai NKVD-NKGB turjo bti komunist partijos rankis, taiau faktikai tarp i dviej institucij nuolat vyko savotika konkurencija ir kova, kurioje dominuodavo tai viena, tai kita pus. Apie toki visuomens kontrol slaptosioms tarny boms, kokia turi bti demokratinse alyse, Soviet Sjungoje negaljo bti kalbos - bet koks duomen "nutekjimas" i i "organ" buvo prilyginamas tvyns idavimui. Formaliai prie centrinio MGB aparato funkcionavo Ypatingoji ins pekcija, kuri retkariais tirdavo skundus. Daniausiai tokie tyrimai vyk davo tada, kai nuolat vienas kit sekantys ir tarpusavyje konkuruojan tys emgbistai apsksdavo vieni kitus. Po Stalino mirties pradti tirti ir tokie nuteistj skundai, kuriuose kalbama apie kali sufabrikavim bylose ir kankinimus tardymo metu, taiau dauguma j buvo pripainti nepagrstais. Nors MGB-MVD darbuotojai kasmet vykdydavo tks tanius nusikaltim, taiau per deimtmet (1942-1952) buvo nuteisti tik 1348 LSSR MVD-MGB darbuotojai, o jiems skirtos nuobaudos labai menkos (Dok. Nr. 57). "MGB darbuotoj tarpe klesti girtuokliavimas, chuliganizmas ir kt. amorals reikiniai. (...) Komunistai, kaip pvz. kontrvalgybos virinin kas kapitonas Kobzevas, leitenantas Korsakovas ir kt., sistemingai gir tauja, o kapitonas Kobzevas, kit darbuotoj liudijimu, i viso blaivus nebna," - ra 1949m. vieno i poskyri kadr skyriaus virininkas36. tai keletas fakt. 1949m. Liudvinavo valse, operatyvinis galiotinis jaun. ltn. Radzivilovas nuov nekalt piliet, u tai nubaustas 10 par areto. 1952m. Nemenins raj. MVD operatyvinis galiotinis Imenickis, apsimets partizanu, grasino Cedrovskio eimai ir iprievartavo j dukr Juzef. 1953m. LSSR MVD papulk. eprakovas girtas traukinio vagone aud mones.

36. MGB 2 poskyrio kadr skyriaus virininko pavaduotojo Podjeevo 1949 12 20 praneimas ministro pavaduotojui Gaileviiui // Buv. LSSR VSKA. F.10. B6/8. L.127-131.

41

O tai iauli MGB kontrvalgybos skyriaus virininko mjr. A.Aleksejevo medicinin diagnoz: "Chronikas alkoholizmas, alko holin asmenybs degradacija su rykiai pasireikianiais epileptoidi niais charakterio bruoais"37. Nors ir turdami panaias charakteristikas, emgbistai sovietinje visuomenje visada naudojosi iskirtine padtimi. Jie buvo gerai apmoka mi ir skatinami dovanomis bei piniginmis premijomis, aprpinami butais, kelialapiais gydyklas ir sanatorijas, nemokamais geleinkelio bilietais, deficitinmis prekmis ir pan. Tikros aukso kasyklos jiems tapo moni aretai. Nelaukdami teismo sprendimo galjo nebaudiami pasisavinti aretuotojo turt (Dok. Nr. 53). "MGB aparatai daug turto paimdavo. (...) dauguma turto be pdsak inykdavo. Be to, dar buvo praktikuojama aretuotj turt idalinti darbuotojams i j paimant vadinamuosius isaugojimo ratelius", - ra iame dokumente MGB skyriaus virininkas pplk. P.Griinas. Noras uvaldyti Lietuvos moni turt slygojo daugel enkavedist sankcionuot aret. i praktika plaiausiai buvo taikoma, tiksliau - tapo sistema- 1944-1945 metais38. NKVD-NKGB skyriai sikr geriausiuose miesteli pastatuose, daniausiai - suimtj ar itremtj nacionalizuotuose namuose. Nak timis ie pastatai virsdavo siaubo ir kani namais. Skambdavo girt emgbist orgij garsai ir kankinamj dejons. Nukankintus mones danai ia pat ir ukasdavo ar mesdavo ulin, iviet. ekist darbas niekada nesustodavo. Nuolat bdavo iekoma nauj auk, verbuojami ir suiminjami mons. Enkavedistai dalyvaudavo visose prie partiza nus organizuotose karinse akcijose, ia pat tardydavo gyvus paimtus partizanus, kankindavo juos, nordami kuo greiiau imuti parody mus, pagal kuriuos eidami "kartais pdsakais" bt galj sunaikinti kitus partizanus ar ryininkus. Smulkiau enkavedist uduotys ivardintos 1945m. direktyvose LSSR NKVD-NKGB opersektoriams ir apskrii skyriams (Dok. Nr. 43). Pagrindinis akcentas iame dokumente suteikiamas agentros tink

37. Iraas i ligos istorijos Nr.10614 // Buv. LSSR VSKA. F.3. B.6/5. L.217. 38. 1948 02 02 LSSR MGB A skyriaus virininko P.Griino ratas aretuotj turto saugojimo, apskaitos, konfiskavimo ir grainimo brigados vadovui Rabkinui // Buv.LSSR VSKA. F.6. B.20/2. T.l. L.32-35.
42

lo sukrimui ir vis nepageidaujam asmen sumimui. ie mons tai vis pasiprieinimo prie okupacijas - tiek sovietines, tiek naci organizacij nariai ir "tvyns idavikai" (smulkiau nepaaikinant, kas priklauso iai kategorijai). is dokumentas taip pat liudija, kad nuo pat pirm okupacijos dien sovietin valdia teror derino su propa ganda. Tuo tikslu kaimus buvo siuniami ginkluoti partiniai aktyvis tai, o j organizavimu ir veikla rpinosi represins inybos - NKVDNKGB. Vykdydami prie paiekas, enkavedistai nuolat tikrindavo vairi staig tarnautoj, student, moksleivi ir dstytoj patikimum (Dok. Nr. 10). Aptik "socialiai svetimus elementus", vykdydavo kadr "va lym". moni persekiojimui ir tardymui buvo skirti visi MGB skyriai. Centriniame aparate veik skyriai, usiiminjantys specialiomis uduoti mis: operatyvins technikos aptarnavimu ir parpinimu (tai ir partizan umigdymui taikomi specials preparatai, chemikalai, padedantys u nims sekti pdsakais, radijo signalai, pasiklausymo aparatra ir kt.), dokument ekspertize bei j falsifikavimu ir kt. Pasibaigus partizaniniam karui KGB veiklos prioritetai iek tiek pasikeit. Suaktyvjus ryiams su usieniu, suaktyvjo ir kontrvalgy bin veikla, tssi Banyios persekiojimas, jaunimo pogrindini orga nizacij iaikinimas ir kt. Taiau vienu pagrindini bar liko "buruazini nacionalist" persekiojimas. Po kalini sukilim SSRS AT komisijai pradjus peririnti nuteistj bylas ir juos paleisti nebaigus kalinimo laiko, LKP CK ypa tingai prieinosi, kad Lietuv negrt partizaninio karo dalyviai. Nors LSSR valdia pasiek, kad bt udrausta grti aktyviems pogrindio dalyviams bei partizanams, bet vis tik 1955-1956m. tvyn gro apie 17 tkst. teist u "kontrrevoliucin" veikl (pagal SSRS Baudiamojo Kodekso 58- straipsn) asmen ir apie 30 tkst. tremtini. I j - tik 741 buvs partizanas39. Besikeiianti visuomens situacija reikalavo kvalifikuotesni KGB kadr. Tuo tarpu 1956m. LSSR centriniame aparate ir rajoniniuose sky riuose dirbo net 40 proc. asmen, neturini vidurinio isilavinimo,
39. 1959m. LSSR KGB ataskaita //Buv.LSSR VSKA. F.10. B.38/14. L.5.

43

lietuvikai kalbjo tik 53 proc., bet net 60 proc. darbuotoj darbo sta represinse inybose turjo didesn negu 10 met. Tai buvo patikimi kadrai, todl koki nors ymesni reform KGB darbe nevyko. Jiems paprasiausiai buvo sudaryta galimyb sigyti vidurinio ar net auktojo mokslo diplomus, ir 1959m. nebaigusi vidurins mokyklos KGB dar buotoj buvo tik 22 proc., lietuvi - jau 46,6 proc.40. Tipik Lietuvos SSR kagbisto biografij iliustruoja garsaus Rai ni budelio N.Duanskio gyvenimas. N.Duanskis tik 1956m. baig vidurin mokykl, o 1964m., bdamas 45 met amiaus, sigijo univer siteto baigimo diplom - tokio auko rango pareignui nepritiko turti tik NKVD kurs diplom41. Taiau isilavinimas nevaidino jokio vaidmens profesinei karjerai. 1936-1940m. N.Duanskis, kalintas u antivalstybin veikl ir ilais vintas utekjusios "Stalino sauls", turjo ypating kerto jausm Lie tuvai ir jos monms. Sovietin valdia jam suteik galimyb "tapti viskuo". Por mnesi pabuvs iauli miesto komjaunimo sekreto riumi, jis, partijos paauktas, nujo dirbti NKVD ir netrukus tapo Teli apskrities operatyviniu galiotiniu. "Pasidarbavs" Raini mikelyje, sk mingai pasitrauk "plaij tvyn" ir tapo operatyvininku-tardytoju Usollage. lager buvo atvet be teismo ir nesudarius bylos lietuvi, tad N.Duanskiui teko forminti j bylas ir perduoti jas Ypatingajam pasitarimui, kuris u aki skirdavo bausm. Tarnyba NKVD apsaugojo N.Duansk nuo fronto. Nuo 1944 rugpjio mn. jis jau dirbo ope ratyviniu galiotiniu Kaune, kur netrukus tapo poskyrio, usiimanio partizan naikinimu, virininku. 1943m. gavo leitenanto laipsn, o kar jer represinje inyboje baig 1971 m., bdamas KGB 5-o skyriaus virininko pavaduotoju ir turdamas papulkininkio laipsn, suteikt u partizan vado A.Ramanausko sumim ir kankinim. N.Duanskis danai buvo apdovanojamas dovanomis ir piniginmis premijomis, nes is kagbistas niekada neinojo ir nejaut pasigailjimo - tai liudija jo vykdytos antipartizanins akcijos. Jis buvo apdovanotas Lenino ordinu, o 1977m. (nors niekada netarnavo kariuomenje) - SSRS Ginkluotj pajg veterano medaliu. Daugelis ekist gavo Didiojo tvyns karo
40. 1959m. LSSR KGB ataskaita //Buv.LSSR VSKA. F.10. B.38/14. L.8-9 41. N.Duanskio tarnybin kortel // Buv.LSSR VSK darbuotoj kartoteka.
44

veteran vardus u pasiprieinimo okupacijai slopinim. 1989m. Lietuvoje prasidjus Atgimimui, KGB nurodymu (kad nebt patrauktas baudiamojon atsakomybn u Raini udynes) N.Duanskis ivaiavo gyventi Izrael42. Kiek kitokia, taiau ne maiau kraupi kagbisto S.imkaus, buvusio smogik grups vado, biografija (Dok. Nr. 59). Tokie buvo Lietuvos SSR ekist kadrai.

Stribai

Tai buvo gana specifin karin grupuot, Soviet Sjungos kurta prasidjus Antrajam pasauliniam karui ir gavusi "istrebiteli" (liet. "naikintoj") batalion vard (i ia sulietuvinti "stribai", "skrebai" ir pan.). i batalion kariai turjo kovoti su vokiei diversantais ir nipais. Pokaryje visuose naujai Rusijos okupuotuose kratuose - Bal tijos alyse, Vakar Ukrainoje, Vakar Baltarusijoje ir Moldavijoje strib batalionai buvo kurti kovai su kylaniu nacionaliniu pasipriei nimu. Lietuvos CK kompartijos veikjai, skatinami vietini politruk i apskrii ir valsi, strib junginius kr kaip partiei apsaug, kuri sugebt apsaugoti nuo partizan ir valsi centrus. Kaip parod toles ni vykiai, valsi centr be kariuomens pagalbos nesugebdavo apginti, ir juo labiau nepajg vieni persekioti partizan, todl 1946m. pradioje visuose valsi centruose buvo kurtos Vetrovo NKVD 4-os divizijos gulos. Partizanai sakydavo, kad jei nebt i garnizon, jie stribus veikt per kelias dienas. Okupant valdia Lietuvoje laiksi tik ka riuomens remiama. Strib briai steigti LKP(b) CK 1944 07 24 nutarimu. Vilniuje, Kaune ir iauliuose buvo kurti profesionali naikintoj batalionai, o kiekvienoje apskrityje - po batalion neatitraukiant nuo tiesioginio dar bo (Dok. Nr. 78). Po to sek dar keletas vidaus reikal komisaro J.Bartaino ir CK bei Sovnarkomo nutarim strib organizavimo
42. N.Duanskio specpatikrinimo byla // Buv.LSSR VSKA. Vykstani usien asmen specpatikrinimo byl fondas.

45

klausimu (Dok. Nr. 79, 80). Partizanams stiprjant ir vis labiau puolant okupant valdios struktras, jau 1945m. gegus mn. stribai imami pervedinti kareivini reim, t.y. jie padaromi profesionalais kariais. Strib briai kuriami kiekviename valsiuje po 20-30 moni, o visoje apskrityje - apie 200-400 moni. Nuo rugsjo l d. jiems bendru CK ir MT nutarimu pradedama mokti pastovius atlyginimus, kokius gauda vo kaim milicininkai. Tuoj po to priimamas nutarimas stribus pava dinti "liaudies gynjais", bet is terminas prigijo tik soviet urnalist, istorik ir gal pai ekist tarpe. Strib brius bendromis pastangomis kr kompartija ir ekistai. Apskrii partini komitet biuruose buvo tvirtinamos strib kandi datros (vliau - tik bri vad pavaduotoj), o bri politruk - net CK. Vietose jiems vadovavo NKVD-MVD apskrii bei valsi skyri virininkai. Nuo 1947m. vasario mn. stribai priskirti MGB inybai. Iformuoti strib junginiai 1954m. liepos 19d. SSRS MT nurodymu, taiau dalis j dar buvo ilaikyti iki 1954m. galo (Dok. Nr. 96). 1945-1947m. buvo numatyta 11 tkst. strib etat, 1948-1951m. 8 tkst., 1952-1953m. - 6 tkst.43. Taiau n vienais metais reikiamo strib skaiiaus okupacin valdia nesurinkdavo, negelbjo net tai, kad stribus priimdavo ir i Rusijos atvykusius perjnus. Lietuvoje tiesiog tuo metu nebuvo tiek idavik, kurie sutikt rizikuoti ir savo gyvybe. Tik 1944-1945 metais, kai stribus buvo stojama norint ivengti karins tarnybos ir fronto (stribai nuo tarnavimo soviet armijoje buvo atleisti iki 1950 m.) ir dar gerai neinota, k tie stribai turs veikti, j buvo palyginti gausu - per 9 tkst. O tai 1946m. gegus mn. - 7868, t pat met gale - 6943, 1948 sausyje - 6224 ir t.t. Vis laik trko apie 20-30 proc. strib, ir jokie kompartijos raginimai j bri iki galo suko mplektuoti nepaddavo (Dok Nr. 93, 95) Stribai buvo skirti kovai su "buruaziniu nacionalistiniu pogrindiu ir o ginkluotomis gaujomis", bet po 1945m. susirmim ir patirt nuo stoli palaipsniui perjo pasyvi gynyb, o su partizanais kovojo re guliariosios kariuomens daliniai. 1945m. ekist duomenimis, uvo apie 700 strib. J teigimu, kovose su partizanais i viso uvo apie 2
43. Payma apie LSSR liaudies gynj bri bkl ir operatyvins tarnybins veiklos rezultatus // Buv.LSSR VSKA. F.3. B.56/43. T.l. L.89-95.
46

tkst strib. Charakteringas strib elgesys irykja i tokio atvejo: 20 strib brys 1948m. rugpjio 26d. buvo apaudytas Lazdij valsiaus albki kaime. Taiau nors ir turjo pakankamai jg pulti, tuoj pat isikviet 120 kariki (Dok. Nr. 72). Pradjus kurti kolkius, stribai lyddavo kaimus vykstanius valdios atstovus, dirbo rusams vert jais, dalyvaudavo trmimuose, itremtj turto dalybose ir pan. ir tik retkariais suruodavo kovines ivykas. Tuo metu strib veikla buvo pavojinga ne tiek dl j ginkl galios, kiek todl, kad jie buvo tam tikra nipeli atmaina, per savo eimas ir gimines bei pastamus surinkda vusi nemaai vairi ini. Paindami vietinius gyventojus ir apylinkes, jie buvo vedliai ekistams ir j kariuomenei. Tik nuo 1950-1951 m., kai partizanai jau buvo gerokai nuvarginti ir susilpninti eeris metus trukusio karo su rus kariuomene, stribus vl buvo bandoma aktyviau panaudoti kovose prie partizanus. Stribai moni atmint sir ne tik todl, kad buvo aktyvs oku pant talkininkai, padjo jiems naikinti Lietuvos valstybingum, bet ir dl savo kriminalini polinki. Tai buvo gerokai palaidi ginkluoti b riai, kuri iki pat j gyvavimo galo nesudrausmino jokios partijos ir ekist naudotos priemons, pvz.: karinio baudiamojo kodekso taiky mas, reguliariosios kariuomens serant skyrimas bri vadais ir t.t. Girtuokliavo, vagiliavo bei vairiai savivaliavo stribai dl keli prieasi. Pirma - strib brius daugiausia stojo liumpenizuoti kaim ir banytkaimi gyventojai (ekist duomenimis, 60-70 proc. vis strib sudar beemiai - vadinasi, varguomen). i moni varg daniau siai lm ne tiek socialins slygos, kiek j pai, j tv tingumas ir apsileidimas. Antra - beveik metus stribai negaudavo atlyginimo ir aprangos, todl prato viskuo apsirpinti patys, daugiausiai vogdami krat metu i gyventoj. prat taip elgtis, ir alg gaudami nesustojo. Treia - pati sovietin sistema, neigdama ir niokodama privai nuo savyb, stribams dav sektin pavyzd, ypa vadinamj nubuoinim, o vliau trmim metu. Ketvirta - dauguma strib buvo alkoholikai, o gerianiam visuomet trksta pinig. Strib briams talkinti buvo sukurtos vadinamosios rmimo grups (Dok. Nr. 79), bet jos veik silpnai. Partizanai neretai jas nuginkluoda vo ir itaip gaudavo ginkl. Skmingiau kovoje prie partizanus oku pantai panaudojo vadinamj sovietin-partin aktyv - jo apginklavimu
47

rpinosi tiek J.Stalinas, tiek L.Berija, bet kovotojai i j bdavo prasti. 1953 met gale, silpstant ginkluotam pasiprieinimui, i daugelio pro sovietini aktyvist ginklus imta surinkinti. Ginklai palikti tik tam tikr kategorij pareignams (Dok. Nr. 94). Nors stribas turjo bti begaliniai atsidavs Lenino-Stalino partijos reikalui, kaip buvo raoma 1952m. strib politruk seminaro tezse, bet tai nereik, kad visi buvo tvirtai prosovietikai nusiteik, ypa 19441945m., kai j gretas stojo asmen, norini ivengti karins tarny bos. Partizanai stengdavosi paveikti stribus infiltruodami j tarp savo mones, veikdavo per gimines, pastamus, platindavo specialiai jiems skirtas proklamacijas, grasindavo, o neretai grasinimus ir vykdydavo. Partizanai danai upuldavo j bstines. I pradi pasitaikiusiais stri b perjimo partizan pus atvejais buvo susirpinusi ir Maskva (Dok. Nr. 83). Kad stribai, bent jau kov pradioje, nebuvo visikai patikima okupant atrama, rodo 16 strib perjimas partizan pus puolant Endriejavo miestel Kretingos apskrityje, 11 strib perjimas pas partizanus Kdaini apskrityje bei 23- - Ukmergs apskrityje (Dok. Nr. 92, 84). Vliau, partizaniniam karui tsiantis, ekistai vis atidiau rinkosi kandidatus stribus, i j verbavo ir informatorius. 1953m. gegus mn. i tuo metu buvusi 4276 strib 65,3 proc. buvo lietuvi, 13,4 proc. - vietini rus, 14,6 proc. atvykli rus, kiti - lenk ir kit tautybi. Paymtinas vietini rus, daugiausia i sentiki kaim (sentikiai vargiai ar besudar daugiau kaip 1 proc. Lie tuvos gyventoj), gausus dalyvavimas strib briuose. Dar didesnis rus procentas buvo Ryt Lietuvoje, Vilniaus srityje, kur 195 lm. jie sudar 45 proc., o lietuviai - tik 36 proc. strib. Visi strib tab darbuotojai ir bri vadai buvo rusai, daugelis emesni vad - taip pat rusai. Kiek i viso moni yra buv stribais? Maskv iveta 16 tkst. strib asmens byl. Kadangi jos pradtos tvarkyti tik nuo 1946m. vidu rio, be to, dokumentai kai kuriuose NKVD-MVD-MGB apskrii sky riuose buvo tvarkomi ne itin rpestingai, pasitelkus liudininkus galima spti, kad i viso ilgiau ar trumpiau stribavo apie 20-22 tkst. moni, i j apie 17 tkst. - lietuvi. Kaip matyti i vairi dokument, kasmet dl vairi prieasi keisdavosi apie 25-30 proc. strib. Kai kuriems soviet santvarkos alininkams stribavimas buvo tarsi pirma pakopa,
48

rodant savo visik atsidavim okupantams. ekist teigimu, apie 5 tkst. strib per 10 met buvo paauktinti - ijo dirbti NKVD-MGB organus, milicij, tapo apylinki, valsi, kolki pirmininkais ir t.t.44. LKP CK sekretoriaus A.Sniekaus pastang dka jiems buvo irpin tas "Didiojo tvyns karo dalyvio" statusas. 6-8 deimtmeio sovietiniai istoriografai ir politrukai stribais pa sinaudojo rodindami, kad pokaryje Lietuvoje vyko klasi kova ir kad btent stribai buvo pagrindin jga, sutriukinusi ginkluot pogrind. Vliau - 9 deimtmetyje bandyta diegti nauj teorij, es pokario Lie tuvoje vyko pilietinis karas ir btent stribai atstovavo Lietuvos dar bininkus bei varginguosius valstieius. Nors, kaip matyti i pai ekist dokument, stribai kovoje prie Nepriklausom Lietuv atstovaujan ius partizanus vaidino tik pagalbin vaidmen.

Vidaus kariuomen

Pagrindin jga, kuri Lietuvoje tvirtino okupacins valdios struk tras ir palau beprecedentin beveik 10 met trukus ginkluot pa siprieinim, buvo Soviet Sjungos vidaus kariuomen. Retsykiais oku pantai kovoje prie partizanus naudojo ir Raudonj armij (toliau RA), pvz., rinkim metu, kai rinkiminms apylinkms saugoti ir patru liuoti reikdavo daug kari. Pirmuose po antrosios sovietins okupaci jos organizuotuose rinkimuose Aukiausij Soviet Sjungos Tary b (1946 02 10) i madaug 20 tkst. rinkimines bstines saugojusi kari per 4 tkst. buvo RA kariai. Kartais jie dalyvavo ir miuose prie partizanus bei garsiuose mik ukavimuose, ypa pradinje karo su partizanais stadijoje - 1944-1945m. RA daliniai, atitraukti i fronto, dalyvavo perkratant vis okupuot krat pagal NKVD SSRS vidaus reikal komisaro Serovo sudaryt plan (1944 09 01-06). Tada jie, kar tu su 4 auli divizija (D) ir 9 pasieniei pulkais bei briais nuo fronto linijos slinkdami rytus, vis savait krat kiekvien kaim, mikus. Panai operacija dalyvaujant RA dalims buvo pakartota ir t pat met gruodio mnes. Kovai su partizanais buvo pasitelkiama ir
44. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.112/6. L.54-56.

49

aviacija bei arvuoti traukiniai (Dok. Nr. 144). Bet pagrindin ginkluota okupant jga buvo vidaus kariuomen. i kariuomen tiek savo sudtimi, tiek veikimo metodais Lietuvoje per gyveno kelis laikotarpius. Pirmuoju laikotarpiu, 1944-1945m., siautjo gauss keturi front - III Baltarusijos, I Pabaltijo, I Ukrainos ir Lenin grado - unugario apsaugos NKVD pulkai ir Lietuvos pasienio apygar dos pasieniei briai. Ir nors tuo metu Lietuv jau buvo atkelta gar sioji gen. P.Vetrovo vadovaujama NKVD auli divizija (ji Lietuv atvyko 1944m. rugpjio mn., po to, kai i Krymo itrm vir 200, o prie tai i enijos - Inguijos per pus milijono to krato moni), taiau didelio vaidmens tuo metu nevaidino. Siautjo mint front unugario apsaugos pulkai. 1945m. antroje pusje Lietuvoje galjo bti apie 60-70 tkst. vairaus tipo represini ir kitoki struktr kari ir ginkluot moni, kariavusi su partizanais (front unugario apsaugos kariuomen, pasienieiai, 4-oji divizija, 14-os geleinkeli divizijos 211 pulkas, konvojins kariuomens du pulkai, stribai, milicija, NKVD NKGB operatyvininkai, ginkluoti aktyvistai ir strib rmimo grups bei kt.). Dokumente (Dok. Nr. 63) nurodoma, kad 1945m. viduryje Lietuvoje buvo per 16 tkst. NKVD kari, bet jame ivardinta tik dalis dalini ir jungini. iuo NKVD fronto unugario apsaugos pulk siautjimo laikotarpiu okupantai smarkiais ir iauriais puolimais tikjosi palauti tiek Lietu vos moni, tiek Lietuvos ginkluotj pajg - partizan pasipriein im. ekist duomenimis, 1945 metais okupantai nuud beveik 10 tkst. partizan (galima spti, kad tarp j buvo nemaai ir nepartizana vusi, tik besislapstani nuo mobilizacijos okupant kariuomen), t.y. beveik pus vis uvusi partizaninio karo metu 1944-1953m. Front unugario apsaugos NKVD pulkai Lietuvoje nesudarydavo pastovi garnizon. Jie nuolat buvo kilnojami i vienos vietos kit, suduodavo ir tikrus, ir tariamus smgius ms partizanams, nusiaubda vo kaimus. Taip Leningrado fronto unugario apsaugos kariai, i pradi kovoj su partizanais ir terorizav vietos gyventojus Ryt Lietuvoje, 1945 07 19 buvo perdislokuoti emaitij, o i ten - nuolat kilnojami i vien vietovi kitas. Beje, po gausi karini operacij ekistai buvo padar klaiding ivad, kad partizaninis judjimas Lietuvoje jau sunai kintas ir 1945m. gale ived daugel NKVD dalini. Pagrindine oku
50

pant jga liko 4-oji auli divizija. Partizanai, ivedus front unugario apsaugos kariuomen, labai greitai suaktyvjo ir naikino okupacins valdios struktras. Strib gu los bei NKVD - NKGB operatyvininkai nesugebjo apginti valsi cent r. Apskrii partijos komitet sekretoriai uvert CK praymais ir maldavimais kurti pastovius kariuomens garnizonus kiekviename valsiuje. Tai buvo padaryta 1946 03 26 vidaus reikal ministro J.Bartaino 0026 sakymu iskirstant 4 D 9 auli pulkus. Divizija susidjo i pulk, pulkai - paprastai i 3 batalion, batalionai - i 3 kuop. ios skirstsi brius, o jie - skyrius. Pulke bdavo apie 1000 - 1500 kari. 4 D Lietuv atvyko turdama 4 pulkus ir per 4 tkst. kari, 1945m. gale ji turjo 5 pulkus, nuo 1946m. pradios iki 1950 met - 8-9 pulkus. 1949 12 27 direktyva i divizija buvo padalinta dvi divizijas po 4 pulkus. Naujos 2 -osios divizijos tabas sikr iauliuo se, o 4 D tabas vis laik buvo Vilniuje. Kaip jau minta, vidaus kariuomens jga priklaus ne vien nuo jos gausumo ir ginkluots, bet ir mobilumo. Per trump laik, pasinaudojant radiju, telefonu bei mai nomis, bet kuri viet galima buvo sutraukti imtus ir net tkstanius kari i vairi garnizon. Per vis kovos su partizanais laik vidaus kariuomen tobulino savo veiklos metodus atsivelgdama partizan veikimo bdus. Taip parti zaninio karo pabaig buvo pradta ruoti vis daugiau pasal i agent ir informatori suinojus kur gali pasirodyti partizanai ar ryininkai, vis daniau upuolami bunkeriai tiksliai nustaius j buvimo viet. Vadinamosiose "operacijose" dalyvaudavo daug kari, j metu b davo apsupami dideli kaim ir mik plotai, kartais net keliais iedais apjuosiami. Apsupus iekojimo plot, j pereidavo grandinmis petys pet isidst kariai, neretai turdavo smaigtus emei badyti bunkeri paiekoms ir pdsekius unis. Taip kratydavo miko kvartal po kvarta lo. Kai kurios operacijos trukdavo ilgai ir jose dalyvaudavo dideli ka riuomens junginiai. Kazl Rdos mikuose J.Lukos-Skirmanto buvo iekoma nuo 1951 04 19 iki 1951 05 29. Toje operacijoje gegus 9d. dalyvavo 2316 kari. Punios il 1951 05 27-29 krat 1195 kariai. valgybins paiek grups, kurias sudar 10-20 kari, patruliuo davo tiktinuose partizan judjimo keliuose, iekojo partizan buvi mo pdsak. Danai tokia paiek grup per dien su visa mundiruote
51

nueidavo 20-30 km. Nedidels, gerai usimaskavusios kari grups tik tinose partizan lankymosi vietose reng pasalas, kuriose pratnodavo itisas paras. Stebjimo punktai bdavo ruoiami daniausiai kurio nors agento sodyboje stebti kur nors kaimyn ar ir kaimo dal. 2-4 kariai, turdami racij, pastebj partizanus, tuoj ikviesdavo pastiprinim. Vienas partizan paiek metodas bdavo keiiamas kitu arba jie vairiai kombinuojami. Kai Kazl Rdos mikuose buvo iekoma Tau ro apygardos vado V.Vitkausko-Saidoko, tai apie 400 kari, i siskirsiusi 23 paiek grupes, 1951 01 11 nuo 9 iki 17 val. krt aktyvi rmj ir ryinink kius, o nuo 11 dienos 21 val. iki 12d. 8 val. - ruo "sekretus" tiktinuose partizan judjimo keliuose(Dok. Nr. 75). Nordami ivilioti laisvs kovotojus i slptuvi, ekistai danai imituodavo kariuomens pasitraukim, palikdami pasalas. I savo agent bei tardymo metu "ipe" inias, ekistai daug ino jo apie konkreius partizanus, netgi eilinius. Jiems persekioti buvo sukur tos pastovios ekist - kariuomens grups (VG). Pastovi turjo bti ir i grupi kari sudtis. Tokios grups turjo veikti ne apskritai prie partizanus, bet btent prie konkret br - apie j VG inojo prakti kai visk: kiekvieno partizano ivaizd, jo charakter, elges ir t.t. 4-os divizijos vadovyb, sitikinusi, kad garnizonai yra nelabai paslanks, juose daug kari uimti vairiais pagalbiniais darbais, po ilgo pasiruoimo ir net gin su apskrii MGB virininkais 1949 07 26 kr 18 judri bri. ie judrs briai, greitai sukoncentruojami ir permetami, vl atgaivino 1944-1945m. prastinius didelius mik ukavi mus, kuriuose dalyvaudavo per tkstant kari. Tik dabar jie tai dar daug tiksliau, nes i MGB operatyvinink gaudavo tikslesnius duome nis apie partizan bazavimosi vietas. Partizanams persekioti baudjai pasitelkdavo pdsekius unis. ie unys buvo specialiai dresiruojami sekti ir draskyti mones. J skaii kariuomens briuose ekistai nuolat didino (Dok. Nr. 68). Jiems ir j palydovams tekdavo pirmos partizan kulkos. Nors partizanai inojo daug priemoni kaip suklaidinti pdsekius unis, taiau ie labai apsun kindavo partizan pastangas persekiojimo metu pasislpti. Danai ap supt partizan ekistai upjudydavo unimis. Okupacins kariuomens daliniai buvo labai mobils, sugebdavo
52

per trump laik bet kurioje vietoje sukoncentruoti dideles jgas (beje, pokaryje ekistai bei kareiviai bdavo perveami visureigiais ameri kiei studbekeriais), todl partizanai su kariuomene mius veltis veng, stengdavosi nesileisti apsupami. Bet retkariais ne tik stribams, bet ir vidaus kariuomenei partizanai ukurdavo pirt (Dok. Nr. 69). Daug partizan uvo gynybai nepritaikytuose bunkeriuose emgbist um tyti granatomis (Dok. Nr. 75). Bet susidrus sodybose, kariuomenei tekdavo arba padegti tas sodybas, arba laukti, kol partizanai ieikvos visus ovinius - paskutinis neretai bdavo pasiliekamas sau. Daugelis partizan, kaip kad Vytauto rinktins 33 kuopos vadas TamolinasStumbras, uvo didvyrikai kovodami iki galo (Dok. Nr. 74). Tiek NKVD, tiek RA kariuomen, ypa pabuvusi Vokietijoje, kur jai buvo leista nevaromai plikauti ir prievartauti, perkelta Lietuv, ts savo juodus darbus. Net vietiniai kompartijos veikjai buvo igs dinti kriminalini kariuomens siautjim ir ra ratus A.Sniekui praydami kaip nors t siautjim sustabdyti. Viename i toki praneim 1945 01 08 LKP(b) aki apskrities komiteto sekretorius ipkus ra: "Praneu, kad pastaruoju metu aki apskr. prasidjo masinis plikavimas. Kiekvien dien ir kiekviename valsiuje vyksta daug apiplim. Gyventojai labai bijosi ir piktinasi, kadangi plimus vyk do karikiai. Pavyzdiui, Luki vals. trys sibrov karikiai iud vis eim. Jau daug kart kreipiausi vietos karini dalini vadus, kad ukirst keli savivaliaujantiems kariams, bet joki pagerjim nesijauia, o prieingai iame dokument rinkinyje pateikiama nemaai panaaus pobdio dokument, kuriuose patys ekistai fiksavo kariki nusikaltimus (Dok. Nr. 65, 66). Juose minimi nusikaltimai - tik menka dalel t, kuriuos planingai vykd ekistai ir vairi ri kariuomen. Patys baisiausi nusikaltimai buvo slepiami ar pateikiami kaip kova su partizanais. Tipikas atvejis, tik gal labiau pagarsjs dl udyni apimties, yra garsusis dzk kaim (Klepoi, Ryliki ir kt.) degini mas ir moni udymas 1944 met v. Ki vakar (Dok. Nr. 5). Tai padar III Baltarusijos fronto unugario apsaugos 331 pasieniei pul ko 3 bataliono baudjai, vadovaujami kpt. Kolesenkovo. O toki atvej, kai okupantai baudjai sudegindavo vien ar kelias
53

sodybas, iaudydavo j gyventojus, nors ie ir nebuvo susij su parti zanine kova, Lietuvoje buvo imtai, jei ne tkstaniai. NKVD kariuomen m fizikai stipresnius ir iauresnius mobili zuotuosius, bet ypating dmes kreip ideologin patikimum. Tarny bos metu - o ji trukdavo 5 ir daugiau met - juos dar labiau ideologi kai apdorodavo, paversdavo klusniai vykdaniais sakymus automatais. Taiau, matyt, ir jie retkariais prabusdavo. domus dokumentas (Dok. Nr. 144), rodantis, kaip buvo bijoma leisti kareiviams bendrauti su vie tiniais gyventojais - juk kai kuriems kareiviams galjo kilti mintis, kad negalima be atodairos naikinti vis lietuvi. Visuose pateikiamuose direktyviniuose vairi lygi NKVD virinink dokumentuose (Dok. Nr. 62,64) pabriama, kad kariuomen nepakankamai aktyviai veikia, nepakankamai udo ir suiminja. Toks pat yra ir vlesnio laikotarpio (1946-1952m.) direktyv turinys. Mask vos vadai tiek operatyvininkams, tiek kariuomenei bei kitoms karinms formuotms nuolat kl udavin - tuoj pat sutriukinti ginkluot lietu vi pasiprieinim. Buvo nurodomos konkreios datos: 1945m., 1946m., dar vliau - 1947m. ir t.t., taiau iki pat 1953m. negaljo palauti tau tos pasiprieinimo. Ir pavieniai enkavedistai, matyt, vedini sovietinio patriotizmo ir noro pasiymti, sil vadovybei bdus, kaip parklupdyti laisvs siekiani taut (Dok. Nr. 70). I esms teisingai apibdins padt tuometinje Lietuvoje (pagal j daug moni remia partizanus, gerai sutvarkyta par tizan organizacija ir t.t.), laiko Stalinui autorius Vlasovas pateik re komendacijas, kaip kuo daugiau Lietuvos moni priversti tarnauti okupantams. Partizanus slopinusios kariuomens pavaldumas ir struktra keit si. Vidaus kariuomen i pradi priklaus NKVD (nuo 1946m. - MVD), o nuo 1947 01 21 SSRS MT nutarimu buvo perduota MGB iniai. 1949m. gale ir pasienieiai buvo perduoti MGB. Nuo 1951m. rugpjio mn. MGB vidaus kariuomens 4 SD reor ganizuojama MGB vidaus apsaugos I skyri. Truput vliau pakeiiami ne tik divizijos, bet ir kit padalini pavadinimai. i reorganizacija i dalies sutapo su divizijos veiklos pobdio pakitimu. Silpstant partiza n jgoms, pirm plan vis daugiau buvo istumiami stribai ir milici ja, MGB kariuomen naudojant tik stambesnms operacijoms.
54

MGB agentra

Slopinant partizan pasiprieinim, vien svarbiausi vaidmen vaidino MGB agentra. Tai - nematomas, bet btinas vis represini inyb instrumentas, su kurio pagalba buvo paruoiamos visos karins operacijos ir politins akcijos. 1941m., traukiantis i Lietuvos okupacinei kariuomenei, jau buvo uverbuota 8 tkst. NKVD-NKGB agent. J verbavimas nenutrko net karo metais: auk iekota tarp tremtini, kalini ar evakuotj Lie tuvos gyventoj. 1944m. Raudonosios armijos kareiviams perengus Lietuvos sien, vl atnaujinti ryiai su senais agentais ir verbuojami nauji. 1946m. per davus MGB iniai visus karins valgybos "Smer" uverbuotus fronto bei fronto unugario apsaugos, pasienio kariuomens ir NKVD agen tus, j skaiius pasidar nebeaprpiamas. 1951m. jau buvo 27,7 tkst. veikiani agent45. Taip i agentrin tinkl traukt asmen ne maai buvo toki, kurie, pasira pasiadjim bendradarbiauti, tuoj pat dingo i MGB akiraio, o danai net pasitraukdavo ginkluot po grind. Todl 1952 01 10 SSRS MGB ileido sak Nr.0015, kuriame nurod reformuoti agentrin tinkl ir palikti jame tik vertingus, tikrai dirbanius okupantams agentus. MGB agent skaiius Lietuvoje buvo sumaintas 71 proc. J liko apie 7 tkst.46. is skaiius su neymiais svyravimais iliko iki KGB padalinio Lietuvoje veiklos pabaigos 1991 m. okupantams talkino 6 tkst. agent. Maiausiai agent - apie 3,6 tkst. - buvo 1961 m.47. Pateikiamuose dokumentuose atsispindi verbavimo procedra, agent kategorijos ir j veikla Lietuvoje 1944-1953m. NKGB l.e. komisaro pareigas D. Jefimovas nurod agent verbavim laikyti "pirmaeils svarbos udaviniu" (Dok. Nr. 97). Jau 1945m. buvo

45. Payma apie uverbuotus ir paalintus i agentrinio tinklo 1951 09 01 1953 05 01 LSSR MVD asmenis.// Buv. LSSR VSKA. F.10. B.13/27. L.35-40. 46. Ten pat. 47. Statistiniai duomenys apie agentros skaii 1961m. // Buv. LSSR VSKA. F.6.; N.Gakait. MGB agentra pokario Lietuvoje // Laisvs kov archyvas. K.1994. Nr.12. P.248-263.

55

reikalaujama verbuoti tik tuos asmenis, kurie gali teikti konkrei in formacij. Vietiniai NKGB apskrii skyri virininkai privaljo kaip galima intensyviau verbuoti naujus agentus ir su j pagalba kuo greiiau sunaikinti "nacionalistin pogrind" (Dok. Nr. 99, 101). Verbuojant MGB agentus buvo inaudojami du asmeniniai moty vai: baim arba nauda. Surinkus apie asmen j "kompromituojani" mediag, t.y. duomenis, pagal kuriuos jis gali bti suimtas, jis daniau siai bdavo slapta sulaikomas ir grasinant aretu verbuojamas. I pateikt charakteringesni verbavimo pavyzdi matyti, kad idjini agent pokaryje Lietuvoje beveik nebuvo. Visiems verbuojamiesiems pateik davo "kalius" (Dok. Nr. 158). Tai - priklausymas Nepriklausomybs metais tautinink partijai, dalyvavimas 1941 m. sukilime, kokia nors publikacija ar laikas, paraytas vokiei okupacijos metais, smerkian tis bolevizmo nusikaltimus ar net asmeninis gyvenimas (agento uikio atveju). Bijodami represij, asmenys pasiraydavo sutikim bendradar biauti su MGB. Prie uverbavim vykdavo ilgas i kali rinkimas, kandidato MGB agentus gyvenimo bdo, psichologijos ypatum ir charakterio savybi studijavimas (Dok. Nr. 97). Atitinkamo skyriaus virininkui perirjus vis sukaupt mediag ir davus leidim verbuoti, kandida tas, iki tol dokumentuose ymimas tik inicialais, gaudavo slapyvard ir MGB agento asmens bylos numer. Agento slapyvardis galjo bti pa keistas jam isiifravus ar vykdant speciali uduot, todl kai kurie agentai turjo po kelet slapyvardi (pvz., J.Markulis vadinosi Kudirka, uolu, Noreika; vaizduodamas pogrindinink - Ereliu, prof. aliumi, Narutaviiumi ir kt.). Agento "veiklos" pabaig irgi ufiksuodavo dokumentuose. MGB agentas, kurio paslaug dl vairi prieasi bdavo atsisakoma, tap davo "archyviniu agentu". Dauguma i j turdavo pasirayti pasiadjim, kad niekam neatskleis bendradarbiavimo su MGB paslap ties. Bendradarbiavimo fakto pagarsinimas prilygo valstybiniam nusikal timui Ryys su "archyviniais agentais" bet kada galjo bti atnaujintas. Praktikai susisaistymas pasiadjimu bendradarbiauti su MGB buvo beveik aminas. Veikiani agent kiekio sumainimas 1952m. irykino tai, kad daugelis agent veik formaliai, o kai kurie smoningai klai
56

dino MGB ar net teikdavo inias partizanams. Tokie agentai, MGB terminologijoje vadinami "dviveidiais", dezinformatoriais, bdavo tei siami . Didij dal agent i veikianios agentros tinklo teko paalinti todl, kad ji paprasiausiai nieko nenipinjo ir neteik MGB ini. Remiantis SSRS MGB sakymu Nr.0015 kai kuriuose MGB rajon skyriuose i veikiani agent tarpo buvo paalinta beveik 90 proc. agent. Visi jie priskirti "archyvini agent" kategorijai (Dok. Nr. 108,
111).

Po agentrinio tinklo reformos pasikeit veikiani agent klasi fikacija. Iki 1952m. MGB slapti talkininkai buvo skirstomi agentus ir informatorius. Pagal veiklos pobd buvo keli ri agentai: vidiniai (diegiami partizan brius ar pogrindines organizacijas), agentai marrutininkai (siuniami su uduotimi konkrei vietov), agentai smogikai (persireng partizanais jie udydavo partizanus ir vykdydavo kitas smurtines akcijas), kamer agentai (nipinj suimtuosius), takos agentai (formav visuomens ar atskir moni nuomon, pasaulir), agentai - verbuotojai (patys verbav kitus mones) ir kt. (Dok. Nr. 102). Aukiausios kategorijos agentai tapdavo rezidentais ir turdavo kelet sau pavaldi agent, ruodavo jiems uduotis, priimindavo j pranei mus ir kt. Informatoriai buvo emiausios kategorijos eiliniai nipeliai, praneinjantys, kas vyksta j aplinkoje, pateikiantys ekistams "sig nalus" apie antisovietines apraikas. Tuo tarpu agentai vykdydavo sudtingesnes uduotis, numatytas ekist sudarytuose operatyviniuo se planuose. Ypatingi reikalavimai buvo taikomi susitikim but eimininkams. Emgbistai, siekdami utikrinti agent slaptum, juos priimindavo konspiraciniuose ir susitikim butuose. Konspiraciniai butai - tai MGB priklausanios patalpos, kuri tariami eimininkai buvo slapti etatiniai MGB darbuotojai. Jie priirjo tuos butus prisilaikydami atitinkamos "legendos". "Legenda" turjo tikinamai paaikinti buto priklausomy b, todl MGB operatyvininkai danai vald konspiracinius butus nau dodamiesi fiktyviais dokumentais, prisideng svetima pavarde, kita pro fesija ir pan. Susitikim butai i tikrj priklaus uverbuotiems ei mininkams, absoliuiai patikimiems ir lojaliems soviet valdiai. Jie matydavo j butus ateinanius susitikti su operatyvininku kitus agen tus, privaljo neisiifruoti prie pastamus ir gimines, atitinkama le
57

genda pridengti agent apsilankymus. Didioji dauguma susitikim but savinink - sovietini staig tarnautojai, i MGB gaunantys atlygi nim u buto laikym, o kartais ir visikai ilaikomi MGB (Dok. Nr. 116); i j lietuvi vos 30 proc. 1952 09 26 SSRS MGB saku Nr. 161 buvo nurodyta i agentrinio tinklo ibraukti partini sekretori, partkom darbuotoj, profsjung, komjaunimo bei valdios struktr vadovus, renkamas pareigas ui manius asmenis (Dok. Nr. 110). J biografijos turjo bti "varios", agent asmens ir darbo bylos sunaikintos, kad niekada neikilt aiktn, jog jie kakada buv paprasti nipeliai. Agentrinio tinklo reforma vietoje buvusios klasifikacijos agentus ir informatorius numat nauj skirstym. Nuo 1952m. buvo panaikinta informatoriaus kategorija ir vesta nauja: patikimas asmuo. Patikimas asmuo skyrsi nuo MGB agento tuo, kad neturjo pseudonimo ir visuomenje galjo atvirai reikti savo prosovietines pairas, t.y. jam nebereikjo elgtis pagal i anksto MGB darbuotojo numatyt legend. Taiau jis taip pat susitikindavo su MGB darbuotojais ir teikdavo jiems inias. Patikimo asmens kategorijos at siradimas utikrino vis partini funkcionieri bendradarbiavim su MGB, bet dabar toks bendradarbiavimas vardijamas ne "nipinjimu", o "kolegikumu". Nors dauguma MGB agent buvo uverbuoti surinkus juos kom promituojani mediag, taiau MGB visada skatino agentus ir mate rialiai. Nuo okupacijos pradios NKGB skyri virininkams agent apmokjimui bdavo skiriamas finansavimas (Dok. Nr. 100). Maksi malus vienkartinis apmokjimas u pateikt informacij 1945m. siek 500 rb. Agent paskatinimui i specialaus fondo bdavo skiriama pra monini preki. Nors vlesniais okupacijos metais preki deficitas sumajo, taiau ir toliau operatyvinis darbuotojas agentui retkariais teikdavo dovanl. Tuo bdavo siekiama savo santykiams suteikti tam tikro intymumo, pasitikjimo ir draugikumo. Be vienkartini imok u savo paslaugas, nemaa MGB agent buvo apmokami pastoviai. Dok. Nr. 188 pateikiamas LSSR KGB 2 N valdybos I skyriaus (nacionalistini pogrindio centr tyrimas) agent apmokjimo iniaratis. Stambiausios sumos imokamos ypa nu sipelniusiems agentams, pvz.: Noreikai-J.Markuliui (nors tuo metu jau buvo ivyks i Lietuvos, bet LSSR MGB tebeilaikomas); aidimuose
58

su usienio emigracija naudojamiems agentams: ag. PetrauskuiJ.Deksniui, ag. Liepsnai-A.Dalbokui, ag. ilaiiui-imonliui, ag. Bagdonui-A.Zaskeviiui; asmenikai sunaikinusiems Dainavos apygardos tab agentams Vamui-K.Kubilinskui, Rytui-A.Skinkiui ir kt. Uduotys agentams buvo paios vairiausios. NKVD ruo kontr valgybos agentus, vykstanius kitas alis. Ypa buvo domimasi sio nist veikla, kuri tuo metu buvo prilyginama tvyns idavimui. Taiau pagrindinis agent veiklos baras - kova su "nacionalistiniu pogrindiu". 1946m. birelyje MGB pradjo eksploatuoti vieningo po grindio centro idj. Gavs Auktaitijos partizan galiojimus, 1946 06 06 agentas uolas-J.Markulis (uverbuotas 1945 01 10) Tauro apy gardoje susitiko su i Vakar atvykusiais J.Deksniu ir V.Staneika, keti naniais kurti Vyriausij Lietuvos atstatymo komitet (VLAK) (Dok. Nr. 158). Agentui pavyko perimti iniciatyv ir pasiskelbti neva Vil niuje egzistuojanio pogrindinio centro atstovu. Vykdant i "legend" MGB pavyko Didiosios kovos apygardos vadu paskirti agent Marg (Gedimin), pogrindyje pasivadinus kpt. Grieto slapyvardiu. ro dymui, kad pogrindinis centras tikrai egzistuoja, MGB agentai kartu su nieko netarianiais laisvs kovotojais ileido provokacin laikrat "Vie nyb" (Dok. Nr. 156 priedas). is laikratis ne tik sustiprino tariamo centro autoritet, bet ir formavo tam tikras nuostatas: paklusti vieningai vadovybei (iuo atveju - MGB), nepervertinti situacijos ir "sukandus dantis ksti vergijos nakt". Laikratis tendencingai ragino atsisakyti ginkluotos kovos, nes "neimintinga yra, kai didieji miega, kdikiui akmenis svaidyti milino langus". takos agentas Markulis turjo uduot ne tik susekti ir kontroliuoti vyriausij partizan vadovyb, bet ir tikinti partizanus ginkluotos kovos neperspektyvumu, surinkti kovotoj ginklus jam inomus sandlius, gauti "demobilizuotj" par tizan sraus ir j nuotraukas, neva reikalingas fiktyvi dokument gamybai. Lengvatikiai, patikj Markulio demagogija ir paklus jo "de mobilizacijai", netrukus visi pagal jiems MGB iduotus fiktyvius do kumentus buvo suimti48. Didiosios kovos apygardos sekimui buvo raoma MGB agentrin
48. N.Gakait, D.Kuodyt, A.Kata, B.Uleviius. Lietuvos partizanai 19441953m. K.1996. P.332. 59

byla "Cerberiai". Joje kaupiami praneimai, bylos "objekt", t.y. seka mj asmen charakteristikos, sudarinjami j sekimo, sulaikymo ar sunaikinimo planai. Retkariais kiekvienoje operatyvinio tyrimo by loje (tokia byla, raoma vienam asmeniui, vadinosi byla - formuliaras), suraydavo trump "memorandum", t.y. chronologik agent praneim santrauk. Ja remiantis buvo kuriami tolesnio persekiojimo planai. Tokio "memorandumo" pavyzdys pateikiamas Dok. Nr. 195. ia sekamas Kstuio apygardos tabo virininkas, Vaidoto rinktins vadas, buvs Jurbarko gimnazistas, devyniolikos met ijs partiza nauti Jonas Vilinskas-Algirdas. Per vienerius metus apie Vilinsk praneinjo 13 agent. I "memorandume" pateiktos agent informaci jos matyti, kad po kiekvieno partizano ties kovos draugai visada steng davosi nustatyti uvimo prieast ir danai atspdavo idavik. iuo atveju partizanai Algimantas ir Liepukas uvo, matyt, dl neatsargaus mokytojos Stefos A. pokalbio su savo drauge (neinant, kad ji yra MGB agent Nijol). Daug agent gaudavo i MGB ginkl, kuriais turdavo nuauti ap silankanius partizanus. Jei vienas agentas atsiskleisdavo (MGB termi nologijoje - isiifruodavo) prie kit agent, u tai j bausdavo. Iekodami agent, kuriuos galt diegti partizan tarp, MGB operatyvininkai vainjo net lietuvi tremties vietas Irkutske ir Kras nojarsko srityse (Dok. Nr. 112, 113). 1953m. tokiu tikslu buvo ko mandiruotas LSSR MVD I-os valdybos 4 skyriaus darbuotojas. I jo ataskaitos ministrui matyti, kad dauguma tremtini nesusigund tokia galimybe grti tvyn. Tremtini atsisakym tapti nipais operatyvi ninkas aikino tuo, kad jie Sibire gyvena ekonomikai geriau nei Lietu voje (matyt, padorumas emgbistams buvo nesuvokiamas dalykas - visk jie irjo pragmatikai). is dokumentas liudija, kaip buvo sunku partizanams apsisaugoti nuo nip, kai MGB vykd tokias rafinuotas j diegimo pogrind operacijas. Kadangi dauguma verbuojamj tremtini ekist pasilym atsi sak, niekam nebuvo paslaptis, jog keistas uverbuotj "pabgimas" i tremties - tik priedanga, todl i 8 Lietuv nusist agent ekist uduotis iki galo vykd vos du; kiti buvo tremtyje likusi kaimyn ar gimini iifruoti, j "legenda" atskleista (Dok. Nr. 113); tris i j MGB
60

grino atgal. Taiau vienas i agent vykd iurpi uduot: ov tikr brol - partizan49. Pokario agent uduotys visada buvo susijusios su moni gyvyb mis. Ypa populiari uduotis - umigdyti atjusius partizanus specia liais MGB iduotais preparatais. Po to agentas greitai pranedavo pasaloje lkuriuojantiems ekistams, kad uduotis vykdyta. Taip buvo suimta begal partizan. is metodas imtas taikyti madaug nuo 1946m. Tobuljo tik preparatai, kurie, priklausomai nuo poveikio stiprumo, tur jo sutartinius ifrus: Neptn 22, 12, 47 ir kt. Dok. Nr. 114 vaizdiai parodo, kaip agentai atlikdavo jiems skirtas uduotis (iuo atveju - apnuodyti partizanus). Agentai Zita ir Gluosnis (kaimo siuvjas ir jo posnis) raportuoja apie tai, kad pas juos atsilank partizanai ir usisak pasiti karikas uniformas. Beje, eimininko pos nis uverbuotas kaip tik dl to, kad galt greitai praneti pasalaujan tiems karikiams apie partizan atsilankym. Toks "suporint" agent veikimas danai MGB praktikuojamas, i dalies paaikina, kodl kai kada partizanai vykd Karo lauko teismo nuosprendius visiems suau gusiems nipinjanios eimos nariams. Nors 1953m., kai agentai gavo uduot apnuodyti Audros brio kovotojus, specialij preparat taikymas partizanams nebuvo naujie na ir jie atsisak pas siuvj pasivaiinti, taiau pasalaujantys MVD kareiviai vis tiek abu partizanus nuov. Kadangi partizanai, patyr apie apnuodijimus alkoholiu, danai ka tegorikai atsisakydavo igerti, specialiuosius preparatus pradjo maiyti maist (Dok. Nr. 107). Taip apnuodyti partizanus band agent ibuokl. Ji gavo uduot pilti pien pat stipriausi specialj preparat "47". Bdavo atvej, kai didelmis dozmis apnuodyti partizanai, be veami MGB, pakeliui mirdavo. iurp apsinuodijim su haliucinaci jomis apra 1955m. apnuodyti Mekuii apylinkse partizanai J.Adomaitis, S.Erstikis ir K.Liuberskis50. Dok. Nr. 117 rodo, kad pokario MGB agentai sovietinje Lietuvoje vis laik turjo iskirtin socialin padt ir pretendavo vairias "tei ses" bei lengvatas. Jis atskleidia ties: tikr Antrojo pasaulinio karo
49. N.Gakait. MGB agentra pokario Lietuvoje // Laisvs kov archyvas. K.1994. Nr. 12. P.261.
61

dalyvi Lietuvoje buvo ne tiek jau daug, tad Didiojo Tvyns karo veterano vardus gaudavo ekistai, stribai ir MGB agentai (pvz., MGB agentas Gediminas, sunaikins Didiosios kovos apygard). vard suteikdavo ir i viso jokiuose Antrojo pasaulinio karo frontuose nebu vusiems, bet "buruazinius nacionalistus demaskavusiems" asme nims. Taigi u nipo ir kolaboranto paslaugas dosniai atlygindavo so cialinmis garantijomis ir garbingu antihitlerins koalicijos kovotojo vardu.

Specialij grupi agentai-smogikai Viena iurpiausi MVD-MGB agent kategorij buvo agentai-smogi kai. Tai -.apmokami udikai, suburti teroristines grupes (vadinamas specialiosiomis grupmis, toliau - SG), perrengti partizan uniformo mis ir veikiantys j vardu. Soviet Sjungoje tokios pagal situacij ekipiruotos ekist grups inomos nuo 1928m. Jos panaudotos slopinant Vidurins Azijos taut pasiprieinim sovietizacijai. Tie patys metodai buvo taikyti pokaryje Vakar Ukrainoje bei kituose okupuotuose kratuose. Lietuvoje SG uuomazga galima laikyti 1945m. liepos mn. L.Berijos nurodymu sukurtus du vir imto asmen turinius operatyvinius dali nius, vadovaujamus mjr. Viktorovo ir SSRS didvyrio pplk. Mirkovskio. Daliniai, vaizduodami besitraukianius Rusij Raudonosios armijos dezertyrus, umezg ryius su Panevio ir iauli apskrii partiza nais, o ie net dav jiems palydovus51. Matyt, planuojant tokias stambias operacijas buvo nurodyta be SSRS NKVD inios ir leidimo joki "melaging" gauj (taip tuometinje NKVD-NKGB terminologijoje vadinosi ios grups) nesudarinti (Dok. Nr. 118). Jau nuo 1946m. pradios prie apskrii MVD skyri buvo sukurta 13 specialij grupi (Dok. Nr. 119), pavaldi MVD kovos su ban

50. Partizan vi aidas. Nr.2(21). 1956m. lapkriio - gruodio mn. Juoza paviiaus tvnijos organas // iauli "Auros" muziejaus fondai. 51. Buv. LSSR VSKA. F.10. B.3/13.
62

ditizmu valdybai. J dalyviai buvo stribai ir MVD operatyviniai dar buotojai. Toki nauj, nepastam "partizan" pasirodymas neliko nepaste btas vietini laisvs kovotoj. Jie perspjo tiek partizan junginius, tiek gyventojus bti atsargius ir nesileisti paintis su neinomais dali niais, kurie gali bti provokatoriai. Specialij grupi veikla suaktyvjo 1946 05 i Ukrainos Lietuv atvykus ios srities "specialistui" mjr. A.Sokolovui. 1946m. viduryje specialiosiose grupse jau buvo apie 90 smogik. Dauguma j - stribai. Mjr. Sokolovas skundsi ministrui J.Bartainui, jog i jam pavaldios centrins SG 18-os strib 12 yra vagys ir iifruo ja grup (Dok. Nr. 121). Dl ios prieasties jis atkakliai sil sudaryti profesionali grup i legalizuot asmen ar suimt buvusi partizan, tardymo metu jau k nors idavusi ir todl neturini galimybs grti partizan gretas. Mjr. Sokolovas cinikai teig, kad labai naudinga, jei tokio idaviko eima yra partizan nubaudiama - tada idavikas tampa dar aresnis (i to galima daryti ivad, kad kai kuri idavik eimas iaud patys smogikai). Vystydamas smogik panaudojimo teorij, mjr. Sokolovas reko mendavo jiems retkariais vykdyti banditik ipuoli ("bandprojevlenije") - nuudyti vien kit partin aktyvist ar susiaudyti su karei viais (Dok. Nr. 122). Kita Sokolovo idja - vadinamoji "operatyvin kombinacija". Tai savotika inscenizacija, vykdoma veant suimtj kit vietov. Pakeliui jis bdavo "ivaduojamas" partizan (t.y. parti zanus vaizduojani smogik). Tariami partizanai itardydavo suimtj ir net "uverbuodavo" jiems dirbti. Taip MVD smogikai, vaidindami Saldutikio vals. uklydusius Kazimieraiio tabo darbuotojus, 1946m. igavo i sulaikytos B.Blayts ratik pasiadjim dirbti Lietuvos labui (Dok. Nr. 120). Umezg ry ir gij pasitikjim, smogikai vliau aplankydavo u verbuotj asmen ir bandydavo per j susisiekti su tikraisiais partiza nais. Kartais jiems tai gerai pavykdavo. Tokios inscenizacijos (operatyvins kombinacijos) buvo tobulina mos ir vairiai naudojamos. Vliau iuo metodu MGB daniausiai nau dojosi tardant nepaltanius ir nieko neiduodanius partizanus. "I vadav" suimtj, smogikai jam grasindavo, jog jis ess idavikas, nu
63

sipelns mirties; iauriai kankindavo ir savo nekaltumo rodymui reika laudavo ratikai nurodyti j pastanius ryininkus, partizanus, rm jus. Igav tokius duomenis, inscenizuodavo kautynes, kuri metu suimtasis vl paklidavo MGB rankas, tik kart jau su visais rati kais kaliais ir paliudijimais. Nuo 1947m. pradios SG buvo perduotos i MVD MGB. J darbui vadovavo 2N valdybos (kurtos kovai su "nacionalistiniu pogrindiu") 2 skyriaus 5 poskyrio virininkas vyr. ltn. N.Sokolovas, jo pavaduoto jas - mjr. A.Sokolovas. 1953 04 MGB sujungus su MVD, SG buvo perduotos MVD 4 valdybai, o nuo 1954 04 (krus KGB) - KGB 4 valdybai52. Centrinje, paioje kvalifikuoiausioje, SG "dirbo" 20 smogik. J baz - netoli Vilniaus53. Ten, nuoalioje viloje, jie buvo apmokomi, aukljami, i ten greitai automaina permetami veiklos rajon - bet kuri Lietuvos vietov. J uduotys idstytos Dok. Nr. 123. Smogikus pridengdavo netoliese dislokuojamas kariuomens dalinys. Tardant "operatyvins kombinacijos" bdu, mike bdavo ren giamas specialus, visikai toks kaip partizan, bunkeris. Mjr. Sokolovas nenuilsdamas tobulino SG veiklos metodus. Jis buvo numats kurti net 3 centrines SG (kr tik dvi) (Dok. Nr. 124). ios grups turjo bti sudarytos i auktaii, emaii, suvalkiei ir vaizduoti i tos vietovs keliaujanius partizanus, vykdanius speciali uduot. Kaip tik dl to, kad smogikai privaljo idealiai vaizduoti tikrus partizanus, inoti j elgsen, drausm, net dainas, mjr. Sokolovas primygtinai rekomendavo SG traukti uverbuotus buvusius partiza nus. Visos ios teorins direktyvos buvo gyvendinamos praktikai. U skming uduoi vykdym smogikai bdavo gausiai apdo vanojami. Daniausia uduotis - umezgus ry su tikru partizan briu ir su juo susitikus, nutaikius patog moment, partizanus i pasal iaudyti (ypa stengtasi uklupti mieganius). Smogik teroras tssi nuo pat 1946m. iki partizaninio karo pabai gos. Nra Lietuvoje tokios vietovs ir tokio partizan junginio, kuris

52. mons be Dievo: NKVD agentai smogikai // Laisvs kov archyvas. K. 1994. Nr.ll. P.126. 53. Ten pat. 64

bt ivengs mjr. Sokolovo provokatori. Slpdami savo nusikaltim pdsakus, smogikai paalindavo visus atsitiktinius liudininkus. Viena pirmj mjr. Sokolovo vadovaujam agent-smogik akcij buvo vykdyta 1946m. Trak apskr. Onukio vals. Grendavs km. Smogikai, ikviet susitikim partizanus, dav jiems pasiskaityti su fabrikuot alio Velnio (Didiosios kovos apygardos vado) sakym ir skaitanius iaud. Kartu iaud vis kininko Blaonio eim (per stebukl liko gyva kluone miegojusi keturiolikmet Antanina Blaony t). Pridengdami smogik veikim, kareiviai inscenizavo dideles kau tynes su partizanais, kuri metu neva buvo nukauti partizanai ir Blaoni eima. Tiek partizanus, tiek civilius asmenis numet ant grindinio (ne guld tik maameio Blaoni snaus ir senos motinos, nes niekas nebt patikjs, kad jiedu buvo partizanai)54. ia galiojo tam tikros klastingos instrukcijos: jei nukautieji bt buv papjauti ar pasmaugti, toki lavon nurodoma ant grindinio ne guldyti, kad gyventojai netartj nuudymo aplinkybi. Kita nerayta taisykl: visus nukautus nepilnameius emgbist ataskaitose "pasen dinti". Taip daroma todl, kad nuudytuosius bt galima pavadinti "banditais" ir dokumentuose nelikt joki MGB nusikaltim pdsak niekas negalt apkaltinti udius nepilnameius. Taip ir Blaoni snaus amius ataskaitoje buvo nurodytas neteisingas. Dok. Nr. 126 - payma apie 1950m. centrini bei Vilniaus ir Klaip dos srii (pagal nauj administracin Lietuvos paskirstym sukrus sritis, vietins SG buvo suorganizuotos prie srii MGB skyri) SG veikl. Be statistini veiklos rezultat, dokumente smulkiai aprayta veidmainika inscenizacija, kurios metu suimtas ir per tardymus nieko neidavs partizanas Stankeviius-Fakyras pats nubrai partiza nais apsimetusiems smogikams bunkeri idstymo schem, pagal kuri 1951 07 05 Vadokli mike MVD kariuomen apsupo Vyio apygar dos vadaviet. uvo apygardos vadas A.Smetona-ygaudas ir 4 partizanai. Dar tragikesnis atvejis, kai dviej partizan motina, nesupratusi apgavysts, idav smogikams ryinink, o ioji (taip pat nieko netar54. Trak MVD virininko Kerino 1946 09 06 raportas // Buv. LSSR VSKA. F.3. B.22/6. L.44-49. 65

dama) - nurod bunker, kuriame buvo suimtas Vytauto apygardos par tizanas Juozas Bulka-Skrajnas. J.Buika per por savaii idav 17 partizan, buvo uverbuotas ir pats tapo agentu-smogiku, slapyvardiu Bimba. I dokumento Nr. 126 matyti visos painios ir klastingos MGB kombinacijos, kai pridengdami Skrajno uverbavim emgbistai pa leido gandus apie tai, kad tikrasis idavikas yra partizanas B. Eglins kas-Margis. MGB danai skleisdavo tokius melagingus gandus, o kai kada juos patvirtindavo ir "pamestais" sufabrikuotais dokumentais. Kartais emgbistai tai atlikdavo taip meistrikai, kad partizanai patik davo ir pasmerkdavo myriop niekuo dt asmen. Per uverbuot J.Bulk ikviet susitikim, emgbistai 1951 04 11 nuud Vytauto apygardos Lokio rinktins vad B.Vain-Liubart ir 6 jo kovos draugus. Taiau i operacija buvo sunki: partizanai greitai susiorientavo es iduoti ir pasiprieino. Per susiaudym buvo sueis tas smogik vadas MGB ltn. V.Stakeviius. Atsikerydami smogikai iud nam eimininko ibiro eim: ni P.ibirien, sen moiut, perov deimtmet berniuk ir padeg tvart su visais gyvuliais55. ataskait buvo rayta, kad "bandit likvidacija uifruota". Apie nekalt civili moni udym liudija dok. Nr. 126, 127, 128. 1947-1948m. apygardos vadovyb infiltravus MGB agent, buvo visi kai sunaikinta Didiosios kovos apygardos (DKA) "A" rinktin. 1948m. dar veik keli atskiri briai. Kruonio, Auktadvario, Semeliki vals. tebesilaik A.Prokeviiaus-Narsuolio vadovaujami deimt treiojo bataliono partizan, o Rumiki ir Karmlavos vals. - J.emiauskoVaidoto ei partizan brys. Jiems sunaikinti buvo pasitelkti agentaismogikai. Vaidindami pogrindinio "Centro" atstovus, per ryinink M.Venckut-Puait jie prane, kad su specialia uduotimi keliaus per DKA teritorij, todl prao Narsuolio brio apsaugos. 1948 08 12 vy ko agent-smogik ir partizan susitikimas. MGB agentai nuov par tizanus, o kartu ir netoliese buvusius kininkus: ryininks Puaits tv J.Venck ir septyniolikmet nebyl broliuk Adom. Taiau, kaip prasta, dokumentuose nurodyta, kad nuautas 20-23m. partizan ryinin kas (nepilnameio Adomo Venckaus amius dl inom prieasi nuro
55. N.Gakait. mons be Dievo. NKVD agentai smogikai // Laisvs kov archyvas. K.1994. Nr.ll.
66

dytas klaidingai. Dok. Nr. 128 minimas ir kito DKA partizan brio sunaikinimas. Per klastos netariani ryinink A.Rumeviit-Narsut MGB smogi kai umezg ry su J.emiausko-Vaidoto brio partizanais. 1948 09 16 ryinink atved provokatorius J.Grikelio sodyb. ia smogikai pasmaug nujus miegoti partizan, kitus tris nuov. Nuud ir nereika lingus liudininkus: ryinink Narsut, eimininkus, j septyniolikmet dukr, sen moiut. Po to apipl sodyb ir vent Piro pergal "valg trofjinius produktus ir gyr"56. Visus nuudytus civilius smogikai vardijo kaip "banditus", eiminin ko dukr pavadino teroristini akt organizatore, o senut - "u peiaus i baims mirusia sena boba". Charakteringa tai, kad toki paym operatyvinis galiotinis P. Rim kieviius para po to, kai apklausti vykio dalyviai-smogikai atvirai ir cinikai apra udynes. Tai buvo retas MGB praktikoje tyrimo atvejis, kai tarpusavyje konfliktuojantys emgbistai apskund vieni kitus "paei dus sovietin teistum". Tyrim paprastai vykdydavo MGB ypatingo sios inspekcijos prie kadr skyriaus padalinys ir daniausiai visada kons tatuodavo, kad teistumas nepaeistas. Taip ir iuo atveju dl J.Grikelio eimos iudymo buvo nustatyta, kad specialiosios grups vadas kpt. vedrys - agentas Bagdonas, prie udynes pasikalbjs su sodybos eimininkais, i pokalbio suprato, jog "visai nesivarant galima likvi duoti vis sodyb, nes ten gyvenantieji nra bandit baugintos aukos, o tiesiog banditai, soviet santvarkos ir valstybs prieai"57. Kiek atviresnis yra 2N valdybos 2 skyriaus 3 poskyrio operatyvinin ko P.Rymkieviiaus raportas (Dok. Nr. 128). is emgbistas, konflik tuodamas su savo virininku kpt. N.Sokolovu, rao apie SG smogik vykdytus moter, seneli udymus, tardomj kankinimus ir kitus nusikalstamus veiksmus. Apie tardomj kankinim "operatyvins kombinacijos" metu liudija smogik grups radistas Titenka. Apie tai byloja ir eiolikmeio Vacio Dveilio i Pakruojo raj. Dulkiki km. likimas (Dok. Nr. 127). 1950 10 24 berniuk tard spe56. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.33/8. L.60; B.33/13. L.39. 57. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.3/13. L.8.
67

daliojoje grupje. Nuo kankinim jis iprotjo (ekistai nurod "prasidjo reaktyvin psichoz")58. Smogikai j nuov ir ten pat, mike, ukas. Motinai buvo praneta, kad jos sn nuud "banditai". Kitose ataskaitose emgbistai ra, kad V.Dveilys nuautas "bandant pabgti". Galiausiai dl berniuko nuudymo, aikiai inodami, kieno tai darbas, jie apkaltino partizanus ir savo statistinse ataskaitose (Dok. Nr. 130) i auk ra partizan sskaiton. Tai rodo, kad MGB smoningai klas tojo faktus ir savo nusikaltimus priskirdavo partizanams. Panaiai buvo nuudytas Tauragn vals. gyventojas septyniolik metis Stasys Ivonis59. iandien nemanoma nustatyti, kiek toki auk buvo i viso, kokias kanias jie patyr, kur ilsisi j palaikai. Apie smogik siautjimus galima sprsti net i pai emgbist do kument. Taip Trak apskr. operatyvinis galiotinis Paceviius pasak smogikui Korunui: "A negaliu dirbti tokio darbo, a turiu mogaus sin"60. Smogik veikla nenutrko ir po Stalino mirties. J skaii sumai no nuo 90 iki 35 asmen - 1959m. dar buvo 13 agent-smogik. Viena paskutini akcij prie partizanus - emaitijos partizan Urbono ir Oe lio nuudymas 1959m. Nuo pat 1946m. smogikai buvo labai gerai apmokami (Dok. Nr. 137). U atskiras "skmingas" uduotis juos skatino papildomai (pvz.: smogik grups vadas Kirvis per 1947-1950m. yra gavs per 50 tkst. rb.61 . Vilniuje jiems suteikdavo butus - juose neretai apsigyvendavo smogikai daniausiai fiktyviomis pavardmis. J darbo knygelse nuro dydavo fiktyvias darbovietes; neretai jie bdavo apiforminami laisvai samdomais darbuotojais kariniame ryi dalinyje. Kas tarnavo smogiku, matyti i dok. Nr. 59, 131, 132, 133. Dau giausia tai - buv stribai, taiau madaug nuo 1948m. j tarpe daugja uverbuot buvusi partizan. I viso 1955m. KGB agentriniame tinkle toki buvo 44. U savo broli - partizan udym LSSR AT prezi

58. Ten pat. B.68/51. L.117. 59. Ten pat. B.22/4. L.21,46. 60. Ten pat. B.22/6. L.25. 61. J.Starkauskas. Agentas Kirvis-Balandis //Laisvs kov archyvas. K.1995. Nr.13. P.215.
68

diumas dovanodavo j praeities "kaltes", taiau kai kurie, nepaisant nuopeln okupacinei valdiai, vliau buvo nuteisti (Dok. Nr. 135,136). Matyt, i bausms grsm padjo ilaikyti uverbuotus partizanus nuola tinje priklausomybje. Savo lojalum jie turjo nuolat rodinti nau jais idavimais ir udymais. Vienas i toki uoli kolaborant ir idavik buvo specagentas Mat rosas - buvs Tauro apygardos algirio rinktins partizanas J.Jaunikis, taps SG vadu. Skming karjer nuo stribo iki KGB operatyvinio galiotinio iliust ruoja specagento turmo-S.imkaus biografija (Dok. Nr. 59). Ypatingo iaurumo ir klastingumo agentas-smogikas Kirvis - tai buvs Vermachto puskarininkis vokietis Rudolfas Ottingas (Dok. Nr. 133). Smogik tarpe buvo ne vienas vokietis, suimtas partizanaujant lietuvi partizan b riuose. Matyt, ie mons, netek tvyns, rinkosi gyvenim nesvarsty dami moralini problem. Smogikas Kirvis, "atidirbs" SG vadu, 1955m. kaip sovietinis nipas buvo isistas Vakar Vokietij, kur turjo uduot kompromituoti lietuvi ieivijos atstovus. Taip Kirvis tapo PGU* agentu. Ypa tragikas buvo partizan, tapusi idavikais, likimas (Dok. Nr. 132). J baisus vaidmuo tapo lemiamas 1952-1953m. - suiminjant ir udant paskutinius partizanus, naikinant dar ilikusias organizacines LLKS struktras. Ikviet susitikimus kovos draugus, uverbuoti smogikais buv partizanai klastingai juos nuudydavo, o patys, pagal MGB sukurt legend, toliau vaidindavo tariamai tebeegzistuojani tab pareignus. Verbuojant naujus suimtus partizanus ie idavikai bdavo rodomi kaip pavyzdys nepaltantiems laisvs kovotojams, patys tikindavo vakarykius bendraygius rinktis savo - idaviko - keli ir tapdavo agentais-verbuotojais. Verbuojant buvusius partizanus MGB griebdavosi visokiausi pro vokacij. Pagrindin vaidmen ia vaidino prievarta, klasta ir kankini mai. Vliau vykdavo vadinamasis verbavimo "sutvirtinimas" - t.y. bu vusi saviki nuudymas. Susiteps krauju verbuojamasis nebetur davo kelio atgal, bdavo psichologikai sugniudytoms ir tapdavo pa klusnus emgbist rankis.
* PGU - (Pervoje glavnoje upravlenije, rus k.) - KGB valgybos padalinys.
69

Dok. Nr. 128 minimas agentas Litas, kur verbuodami smogikai kankino kaitinta geleimi. Kaip liudija iuo metu dar gyvi buv parti zanai, uverbuoti smogikais, kankinimai bdavo tokie iaurs, kad vliau vien juos prisiminus krsdavo iurpas ir palautas mogus paklusniai vykdydavo visk, kad tik j ivengt. pirmas uduotis verbuojamj vesdavosi viela priri u lyties organ, o greta eins emgbistas kiek vien sekund buvo pasiruos uverti viel. Fizikai ir moralikai palauti, nurod vien kit bunker ar ryinink, jausdami dl to sins priekaitus ir neiperkam kalt, nematydami jokios ieities, jie tapda vo provokatoriais. Taiau ir smogik tarpe bdavo bandym isiverti i idavysts ir smurto rato. Po kurio laiko, kai bdavo ne taip stropiai sekami, kai kurie uverbuotieji pabgdavo i SG, bet daniausiai - davo bandy dami bgti. tai 21-eri met buvs partizanas J.Eitutis (Dok. Nr. 134), mgin damas upulti smogik buvo "nuautas kaip idavikas". Muamas ir kankinamas partizanas A.Btnas (Dok. Nr. 125), vedio jamas smogik ir veriamas idavinti partizan ryininkus ir stovykla vietes, uved ekistus gilias pelkes ir staiga mir - buvo nukankintas. Apie smogikais uverbuot buvusi partizan pastangas itrkti liudi ja Dok. Nr. 129. Beru vadinamas buvs Dainavos apygardos partizanas P.Liuiza-ernas. Nors jau buvo idavs 8 partizanus (vien i j nuov pats as menikai),taiau nesiliov iekojs progos pabgti i specialiosios grups. Jis kalbino vien kit smogik, band savo pistolet (jo pistoletas buvo utaisytas netikrais oviniais), taiau smogikai tuoj apie tai pranedavo virininkams. Kart jam pavyko pabgti. Deja, kaip aikja i doku ment, pabgimas buvo trumpalaikis - netrukus P.Liuiz-ern per sekiotojai nuov62. Ne maiau tragikas ir buvusio partizano Aro-Petro Bielskio liki mas. Jis idav 9 partizanus, ir jie visi uvo. Taiau nutaiks prog, kai jau buvo gijs ekist pasitikjim, vienos operacijos metu jis persp jo Dubysos tvnijos vad Jankausk, kad atjo su provokatoriais. Nu

62. MGB operatyvinio galiotinio Teniurino 1953 03 09 raportas ministro pavaduotojui Pokajui // Buv.LSSR VSKA. F.10. B.10/4. L.197-204.
70

sived toliau nuo sodybos, partizanai nuov provokatorius (j tarpe ypa iaur smogik Maskv-Alfons L, sunaikinus per 30 partiza n). Pasiduodamas partizanams, Aras inojo, kas jo laukia: buvo i davs savo kovos draugus, taiau jis geriau pasirinko t nuo savo broli rankos, nei naujas idavystes. Partizan Karo lauko teismo nuo sprendiu Petras Bielskis buvo suaudytas. Danesnius partizan uverbavimus paskutiniaisiais laisvs kov metais galima paaikinti ne vien kankinimais ar mirties baime: usit sus kovai met metais, daugum patriotikai nusiteikusi gyventoj itrmus, nebelikus vilties, kad tarptautin bendrija pareikalaus Soviet Sjung pasitraukti i okupuot krat, soviet propagandai sumaniai kurstant pasiprieinimo beprasmikumo idj, - reikjo nepaprastos tvirtybs kovoti iki galo. Ir vis dlto idavik buvo mauma: i 46 per vis kov laikotarp buvusi aukiausi pareign - partizan apygard vad - MGB u verbavo tik 4.

Partizan kovos ir j slopinimas Lietuvos partizaninis karas tssi beveik deimtmet. Pradioje jis buvo paenklintas viesiausi vili enklu ir didiausiais pasiprieini mo mastais. Nepriklausomybs atkrimas atrod visai realus. Artjo prie pabaigos dviej totalitarini ideologij-faizmo ir komunizmo dvikova, atrod turjusi pasibaigti demokratijos pergale. Tarptautiniai aktai deklaravo Vokietijos-Soviet Sjungos sandri neteistum ir karo nuniokot krat valstybingumo atkrim. Deimtys tkstani vyr pam rankas ginkl ketindami atkurti nepriklausom Lietuv. Prasidjo spontaniki susidrimai su gyventojus terorizuojania oku pacine kariuomene. Visoje Lietuvoje vyko kautyns. Kaimai itisai dien ir nakt - buvo Lietuvos kariuomens, t.y. partizan rankose; jie danai uimdavo ir maesnius miestelius. Administracini okupacins valdios struktr krate beveik nebuvo - vietiniams valdymo orga nams trko moni: bijodami partizan, kai kurie net prosovietikai nusiteik gyventojai atsisakydavo silom pareig. Partizanai naikin davo uimt miesteli staigas, perspdavo pareignus netarnauti oku
71

pantams, o nepaklususius - bausdavo mirtimi. Apie tai liudija ne vie nas iliks okupacins valdios dokumentas. Taip 1945 09 06 Onukio vals. pirmininkas J.Bucylinas ra Trak apskr. vykdomojo komiteto pirmininkui: "... uvo geriausi mons, kurie buvo atsidav soviet valdiai. [...] Valsiaus gyvenimas sustojo. Visi lik apylinki taryb tarnautojai atsisakinja nuo pareig, nes gavo bandit perspjimus mesti darb, nes antraip j laukia toks pat likimas"63. Taiau krate nebuvo ir vyriausiosios pasiprieinimo vadovybs. 1943m. sukurtas Vyriausiasis Lietuvos Ilaisvinimo Komitetas (VLIKas) buvo vokiei okupacins valdios isklaidytas, jo nariai, perj koncentracijos stovyklas, atsidr usienyje. Karinms struk troms band vadovauti naci okupacijos laikais susikrusi Lietuvos Laisvs Armija (LLA). i organizacija turjo veiklos program, buvo numaiusi kovos strategij ir taktik, taiau LLA tabas, kartu su frontu 1944m. vasar traukdamasis emaitij, prarado ry su anapus fronto linijos spontanikai besiorganizuojaniais partizan briais. Be to, LLA vadovyb neturjo toki plai galiojim, kaip VLIKas. Vis dlto LLA taka buvo enkli tiek partizan programiniams dokumentams (j dauge lis vliau buvo kuriami LLA statut ir kit normini akt pagrindu), tiek organizacini vienet krimui (ypa Auktaitijoje ir emaitijoje). Okupacins-represins inybos pirmaisiais okupacijos metais vis pasiprieinimo organizacij dalyvius vardijo LLA nariais. inodami LLA organizacin schem, (pagal j su ginklu kovojantys LLA nariai priklaus veikianiajam sektoriui (VS) ir vadinosi Vanagais, o legaliai gyvenantys kovotojai - Organizaciniam sektoriui (OS) enkavedistai pris kaiiavo Lietuvoje imt tkstani LLA nari. Tokiais jie laik net gausiai besikuriani moksleivi pogrindini organizacij ir breli dalyvius64. Pagal partizan kovos strategij ir taktik, taip pat okupant represini organ taikytus slopinimo veiksmus, Lietuvos partizanin kar galima suskirstyti tris periodus: 1944 07-1946 05; 1946 05-1948 11 ir 1948 11-1953 05. Period ribos susijusios su partizan organizacini struk tr formavimusi ir vieningos vadovybs krimu. Be to, i schema
63. LVVOA. F.1771. Ap.8. B.180. L.97. 64. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.4/25. T.l. L.262.
72

atspindi ir abiej kovojani pusi veikimo bd pokyius: centrali zuojant partizan judjim ir pereinant prie konspiratyvesni veikimo form, intensyvjo MGB agent infiltravimas ir "legendini" pogrin dio centr krimas. Pirmajam laisvs kov etapui bdingi visuotinio sukilimo, teritorins gynybos - pozicinio karo elementai. Okupant veiksmus galima pa vadinti kraupaus teroro ir genocido vykdymu. Tkstantiniai vairi ka riuomens ri junginiai, pasitelk aviacij ir arvuot technik, pul dinjo partizan stovyklas, degino kaimus, "ukavo" mikus, suimin jo ir ud civilius gyventojus. Baudj pulk remiama, krate buvo kuriama okupacin valdia, prasidjo vyr mobilizacija Raudonj armij, miest ir kaim kolonizavimas, ki konfiskavimas ir ems atmimas, partizan eim mimas kaitais, duokls - nepakeliam prievoli - reikalavimas i kinink. Efektyviai prieintis iam terorui buvo galima tik sukrus gerai organizuot pogrind. Smulkesni partiza n briai pradjo jungtis stambesnius vienetus, sudarydami teritorinesorganizacines struktras - partizan apygardas. Taip vienur anksiau, kitur - vliau buvo sukurtos ios partizan apygardos: 1. Vyio (pavadinimas suteiktas 1945m. vasar) - (1944 12-1953 01 ), 2. Didiosios kovos (DKA) (iki 1945m. vadinosi rinktine) - (1945 04-1950 09), 3. Vytauto-(1945 08-1951 12), 4. Tauro-(1945 08-1952 06), 5. Dainavos (iki 1946 05 16 vadinosi "A" apygarda) - (1945 111952 08), 6. emaii (iki 1946 05 25 vadinosi emaii legionu ) - (1945 03-1953 08), 7. Kstuio (1946 03-1953 06), 8. Algimanto (194 05-1950 11), 9. Prisiklimo (1948 04-1952 06). Pradiniame kov etape Auktaitijos partizanai band suformuoti 3j iaurs LLA apygard, taiau kaip centralizuotas vienetas ji plaiau nepasireik. Atskiri ios apygardos briai 1945-1946m. sijung Vyio bei Algimanto apygardas. Trumpalaik buvo ir Bir krato partizan, kaip atskiros Dariaus ir Girno vardu pavadintos apygardos, veikla (1947
73

12-1949). uvus tabo pareignams, nuo 1951 m. io krato partizan briai tvnijos teismis sijung Vyio apygard. Apygardos savo ruotu skirstsi smulkesnius vienetus: rinktines, tvnijas, brius (partizaninio karo pradioje kai kur - grupes, batalio nus, kuopas). Antrojo pasaulinio karo pabaiga, o ypa 1945m. liepos mn. vykusi Potsdamo konferencija laukto isivadavimo neatne. Partizan vadai suprato, kad reikia keisti kovos taktik: nuo teritorins gynybos ir pozi cinio karo pereiti prie grynai partizanini kovos veiksm: pasal, oku pacins valdios pareign naikinimo, okupacins valdios priemoni boikotavimo ir kt. Tausojant jgas pradta vengti atvir kautyni su NKVD kariuomens daliniais. Daug kovotoj legalizavosi ar sigijo fik tyvius dokumentus. Partizan skaiius sumajo nuo keliasdeimties iki keli tkstani. Isilaisvinimo viltis pradta sieti su bsima Taikos konferencija (ji taip ir nebuvo sukviesta), galimomis Ryt - Vakar derybomis ar ginkluotu konfliktu. Visais iais atvejais reikjo sudaryti viening rezistencijos vadovyb, pajgi vadovauti isilaisvinimo kovai ir atstovauti Lietuv tarptautinse institucijose. Todl nuo 1946m. pavasario suintensyvjo ryi su kitomis apygardomis paiekos ir vy riausiosios pogrindio vadovybs formavimas. Prasidjo antrasis lais vs kov etapas, kuris truko iki 1948m. rudens, kuomet buvo sukurta vieninga partizan organizacija, 1949m. vasario mn. vykusiame vi sos Lietuvos partizan vad suvaiavime pavadinta Lietuvos Laisvs Kovos Sjdiu (LLKS). Antrojo kov etapo pabaigoje buvo suformuoti trys regioniniai va dovavimo apygardoms centrai: Piet, Ryt ir Vakar Lietuvos partiza n srii (pavadint Nemuno, Karaliaus Mindaugo (Kaln) ir Jros slapyvardiais) tabai. Taiau antrajame etape prasidjus vieningos vadovybs krimo proces netruko sijungti ir okupacins-represins inybos: NKVD (MVD) ir NKGB (MGB). Kadangi atviros karins operacijos nepajg ugniauti ginkluoto karinio pasiprieinimo, o Maskva vien po kitos siunt direktyvas ir reikalavo kuo greiiau su naikinti partizan struktras, MGB pradjo iekoti efektyvesni pogrin dio naikinimo bd. Prasidjo pasal, slapt kareivi post - "sekret" organizavimas, agent verbavimas, speciali provokatori grupismogik siautjimas. Viena i klastingiausi to laikotarpio operacij
74

buvo MGB kontroliuojamo pogrindinio centro - Bendro Demokratinio Pasiprieinimo Sjdio (BDPS) - sukrimas ir bandymas perimti va dovavim partizan junginiams per iam centrui pavald Vyriausij Ginkluotj Pajg tab (VGP). Tik 1947m. sausio mn. partiza nams pavyko isivaduoti i MGB "globos" ir tsti centralizacijos darb formuojant BDPS prezidium. Vis dlto nuolatins provokacijos, per sekiojimas, legaliai gyvenani politini pogrindio organizacij va dov aretai iki 1948m. rudens sukliud sukurti viening visos Lietu vos partizan organizacij ir suformuoti vyriausij vadovyb. Nepaisant susivienijmo ir centralizacijos sunkum, antrasis kov periodas yra reikmingiausias visikai susiformavusi teritorini parti zanini vienet-apygard veikla. Kaip tik tada irykjo svarbiausios partizan veiklos kryptys: okupacins valdios rinkim boikotas, priei nimasis kinink terorizavimui ir Lietuvos kolonizavimui, nip ir kola borant naikinimas, tautos dvasios palaikymas, pagalba persekiojamie siems ir kt. Buvo sukurti ir priimti naudojimui svarbiausi partizan veikl reglamentuojantys dokumentai, statutai ir taisykls, sukurta mobili ryi tarp organizacini vienet sistema, vesti visi ioriniai reguliariosios kariuomens kario atributai: partizan uniforma, skiriamieji ir pasiymjimo enklai, sukurta apdovanojim sistema, apmokym pro gramos ir kt. Buvo pralauta "gelein udanga" - umegzti ryiai su Lietuvos laisvinimo darb usienyje dirbaniomis lietuvi organizaci jomis. Pasikeit ir veiklos taktika. Partizanai pradjo slapstytis gerai reng tuose umaskuotuose bunkeriuose maomis grupelmis, vengti atvir kautyni su gausesniu prieu. Perjimas prie partizaninio karo taktikos (tinkamiausios Lietuvos slygomis) tai, kad iame periode vyko apy lyg kova su daug kart skaiiumi ir ginkluote pranaesne okupacine kariuomene. Pirmajame kov etape nuudyt ir suimt partizan skaiius deimteriopai virijo okupant nuostolius, o jau antrajame padtis pasikeit: por met i eils laisvs kovotoj uvo maiau negu prie (sovietini pareign, kariki, kolaborant). Kaip atsakas skmingas partizan akcijas, 1946m. Lietuvos mies teli aiktse prasidjo civilizuotoms alims neregtas barbarikas nukau t partizan kn niekinimas. iomis akcijomis okupacin valdia tik josi bauginti gyventojus. Tuo pat metu nesiliov Lietuvos kaimo tero
75

rizavimas. Nuolatins kratos, plikavimai, nepakeliami mokesiai, eko nomin priespauda ruo dirv kolkiams ir tradicinio lietuviko kaimo sunaikinimui. Treiasis laisvs kov etapas paymtas vieningos partizan vadovy bs veikla. Buvo galutinai atsisakyta nuostatos kurti vyriausij poli tin pasiprieinimo vadovyb i legaliai gyvenani asmen. Karin partizan vadovyb tapo aukiausiuoju valdios organu okupuotame krate. 1949m. vasario 2-22d. vyks visos Lietuvos partizan vad suvaiavimas pareng politin dokument - Deklaracij, skelbiani par tizan valdios legitimum ir numatani veiklos gaires iki pat Lietuvos valstybingumo atkrimo. Si Deklaracija nebuvo parengta tuioje vietoje - ji rmsi LLA, BDPS Prezidiumo nuostatomis. Taiau nuo ankstesni politini deklaracij is dokumentas skyrsi tuo, kad buvo priimtas vis besiprieinani taut ir kovojani Lietuv atstovaujan i organizacini struktr (srii, apygard) suvaiavime. Partizan vyriausioji vadovyb - LLKS Taryba ir jos prezidiumas - turjo platesnius galiojimus negu vien vadovauti isivadavimo kovai. Isiva davimo momentu ji bt sudariusi civilinius valdymo organus Laikinj Tautos taryb ir Laikinj Vyriausyb, - utikrinanius demokratins parlamentins Respublikos atkrim. LLKS Tarybos Pre zidiumo pirmininkas laikinai (iki Seimo ir Prezidento rinkim) bt js Lietuvos Respublikos prezidento pareigas. Suvaiavime, atsivelgiant usitsusi okupacij, buvo pakoreguoti veiklos prioritetai. Pirmajame ir antrajame kov etapuose pagrindiniai udaviniai buvo okupacini valdios struktr naikinimas, prieinima sis okupacijos tvirtinimui ir pasiruoimas visuotinei mobilizacijai bei sukilimui, o prajus penkeriems kov metams svarbiausia uduotimi tapo krato gyventoj, j dvasini vertybi ir kini itekli isaugoji mas. Reikjo prieintis vis atkakliau vykdomam nutautinimui, kultros, dorovs naikinimui, sovietins propagandos poveikiui. iame bare didiausi reikm turjo partizan spauda. is kov periodas sutapo su kolki, vienkiem naikinimu ir masi niais 1948-1949m. trmimais Sibir. ems, turto, o danai - laisvs ir gyvybs atmimas skatino nevilt, pakirto dalies gyventoj mora lines nuostatas. Plito girtuokliavimas, bgimas i kaim ir gimtj viet. Atlygio u kolkin darb menkumas, nuosavybs atmimas ir suvalsv

76

tybinimas skatino prot vogti, nedirbti, ugd nesiningum ir neini ciatyvum. Nauja kininkavimo sistema, viensdi naikinimas, prie vartinis kolkini gyvenviei krimas sugriov nusistovjusi kaimo gyvenimo sanklod, keit lietuvio mentalitet. Smurtas, patriotikai nusiteikusi gyventoj trmimai ir naikinimas, nuolatinis melas, de magogija ir sovietin propaganda ideologikai alojo jaunj kart, ska tino tautin nihilizm, ir tai savotikai izoliavo laisvs kovotojus nuo pradjusios prisitaikyti prie okupacinio reimo visuomens. Usitsusi kova, patriotiko kaimo - partizan atramos - sunaikini mas, rafinuotos MGB provokacijos pranoko kai kuri kovotoj jgas. Prasidjo idavysts, suintensyvjo suimt partizan verbavimai, leg endini tab i provokatori krimas, partizanini struktr naikini mas. Daugiausia LLKS vadovybs pastang pareikalavo nuolat sunai kinam partizan kovini vienet tab atkrimas, ryi tarp jungini atnaujinimas. Todl pradta rengti tvnijas savarankikam veikimui, nurodyta kurti jaunimo pogrindines organizacijas, tsianias partizan pasiprieinim kita - neginkluota fonna. Vis tik nesiliaujant suiminjimams ir uvimams, sumajus kovo toj skaiiui, trkstant intelektualini pajg, 1952-1953m. partizan tabai vienas po kito buvo sunaikinti. 1953m. gegus mnes sumus LLKS Tarybos prezidiumo pirminink J.emait, organizuotas partiza n karas pasibaig. Lik pavieniai kovotojai ar maos j grupels palaipsniui buvo sunaikinti (paskutinieji partizanai uvo 1965m.). Partizan kovos lyg ikreiptame veidrodyje atsispindjo MGB do kumentuose. Represins inybos kruopiai tvark ratvedyb. Apie kiekvien vyk buvo raportuojama auktesnei instancijai - net iki SSRS NKVD-NKGB vadov, nuolatos informuojami kompartijos vadovai. LKP(b) CK pirmasis sekretorius A.Sniekus puikiai inojo pasipriei nimo mastus, represini inyb veikl ir pats asmenikai sankcionavo daugel represij. Kaip minta, daniausia 1944-1945m. partizan akcija - miesteli upuolimai. J tikslas - griauti kuriamas okupacins valdios struk tras, sunaikinti mobilizacinius sraus, mokesi ir pyliav iniaraius, sigyti ginkl, vairi dokument blank ir t.t. (Dok. Nr. 139). Aktyvs partizan veiksmai sukeldavo nirting persekiojim ir priversdavo oku pantus sitraukti kautynes nepalankiomis slygomis, kuri metu buvo
77

patiriami dideli nuostoliai. 1945 02 12 partizanai skmingai puol Miro slav. 1945 02 12 Simno vals. (Alytaus apskr.) po dvi valandas truku si kautyni su daug gausesnmis prieo pajgomis uvo 32 A.Kulio vadovaujamo brio kovotojai (Dok. Nr. 141). Spec.praneime cinikai raoma apie tai, kaip Simno miesto aiktje dvi dienas vyko partizan "atpainimas", t.y. nukautj palaik niekinimas. Baudjai danai prak tikuodavo prie nukautj kn surengti miting, suvaryti aikt moks leivius ir gyventojus. Enkavedistai ir valsi partorgai, niekindami u vusiuosus, grasindavo monms, kad vis, pasiprieinusi okupacinei valdiai, laukia toks pat likimas. domu tai, kad kaip tvyns idavimo rodym Alytaus NKVD virininkas nurod fakt, jog sueistas parti zanas nenorjo gyvas pasiduoti ir nusiov. Vis kov laikotarp partizanai stengsi gyvi prieui nepasiduoti tokiu bdu siekta ivengti mogaus jgas pranokstani kankinim, dl kuri nevalingai tampama idaviku. Nordami apsaugoti nuo represij savo artimuosius, kovotojai stengdavosi nusiaudami ar susisprogdin dami taip susialoti veid, kad tapt neatpastami. Kov mast liudija Dok. Nr. 61. Merkins vals. Panaros km., kaip ir visoje Lietuvoje, telksi stambs laisvs kovotoj daliniai. Enkavedis tai bdavo drss tik viesiuoju paros metu, todl prasiverti i apsup ties ar skmingai pasitraukti i kautyni lauko partizanams pavykdavo sulaukus nakties. I io specialaus praneimo matyti, kaip enkavedistai stengsi padidinti nukautj partizan ir sumainti sav uvusij skaii. Nors nurodyta, kad uvo 37 partizanai, o kareivis tik vienas, i proporcija neatitinka tikrovs. I tikrj iose kautynse uvo K.Lukoino vadovaujamo brio vos keli kovotojai65. Nesibaigiantis Lietuvos partizaninis karas buvo atidiai stebimas i Maskvos. Pats NKVD komsaras L.Berija buvo gerai informuotas apie padt Lietuvoje siunt vairias direktyvas (Dok. Nr. 46). Analogikus nurodymus LSSR NKVD siuntinjo apskrii skyriams. Kategoriku tonu NKVD-NKGB galiotinis Lietuvai I.Tkaenka reika lavo sunaikinti kuo daugiau partizan ir j rmj (Dok. Nr.45,62,64). U neveiklum operatyviniams darbuotojams grasindamas baudiam65. N.Gakait, A.Kata, D.Kuodyt, B.Uleviius. Lietuvos partizanai 19441953m. K. 1996. P.481-482.

78

ja atsakomybe, I.Tkaenka pareigojo NKVD kariuomens dalini va dus negrtu i operacij, kol nebus sunaikinti "banditai". I to galima suprasti, kodl enkavedistai nelabai rpindavosi surasti tikruosius par tizanini ipuoli dalyvius - jiems buvo svarbu suimti bet k ir kankin ti tol, kol igaus sau reikalingus parodymus. Tokie grsmingi auktesnij virinink reikalavimai ir priekaitai u tai, kad "per pen kias dienas dvideimt pulk umu tik 56 ir aretavo 158 banditus", skatino vietinius ekistus gausinti i statistik civili moni, kuri galjo nuauti kiek nori, sskaita. SSRS NKVD-NKGB nenutrkstamu srautu buvo siuniamos smulkiausios ataskaitos apie kiekvien stambesn operacij prie parti zanus, o i ten ateidavo naujos direktyvos kuo greiiau likviduoti "buruazin-nacionalistin pogrind". domu tai, kad kai kuriuose doku mentuose greta termino "banditai" buvo vartojami ir kiti partizan pa vadinimai: "sukilli briai", "nacionalistinis pogrindis" ir kt. Matyt, kovos mastai vert reikinius vadinti tikraisiais vardais. 1945m. pradioje okupacin valdia jau suprato, kad vien karin mis operacijomis pasiprieinimo nepalau. Pavasariop mikuose slaps tsi apie 30 tkst. vyr. Daugelio j pasirinkim imtis ginklo lm prie vartin mobilizacija Raudonj armij ir su tuo susijusios represijos. Nordama sumainti partizan skaii, okupacin valdia pradjo ra ginti besislapstanius legalizuotis. 1945 02 09 LSSR Aukiausioji Tary ba, Liaudies komisar taryba ir KP(b) Centro komitetas paskelb krei pimsi " lietuvi taut", kuriame ragino vyrus usiregistruoti ir grti legal gyvenim. Buvo paadta u slapstymsi nebausti. 1945 04 04 NKVD ir NKGB komisarai apskrii virininkams nurod visaip propaguoti kreipimsi, o asmenis, kurie legalizavosi, "apdoroti agentrikai", taiau kol kas nesuimti ir palikti kaip pavyzd kitiems (Dok. Nr. 143). 1945m. gegus mn. padti "likviduoti banditizm" Lietuv buvo atsisti du aukto rango pareignai - SSRS NKVD ir NKGB komisar pavaduotojai A.Apolonovas ir B.Kobulovas, kurie kartu su vietiniais kompartijos ir represini inyb vadovais sudarinjo planus, kaip de rinti represijas ir malon. Buvo nutarta nuolat skelbti raginimus legali zuotis ir tuo paiu imti kaitais ir tremti SSRS iaur besislapstanij eimas. 1945m. gegus mn. toks trmimas buvo vykdytas ir po to
79

kartojosi kas mnes. mons nepatikliai irjo raginimus legalizuotis: per pus met usiregistravo vos 3 tkst. vyr. Todl 1945m. birelio 3d. is kreipi masis buvo pakartotas, o liepos 7d. SSRS AT Prezidiumas ileido sak apie Raudonosios armijos dezertyr ir besislapstani nuo mobilizaci jos amnestij. 1945m. gegus 25d. LSSR NKVD komisaras J.Bartainas laikraiuose paragino paklusti iems raginimams, todl monse ie visi okupacins valdios kvietimai legalizuotis prigijo "Bartaino amnestijos" pavadinimu - taip pabriant j dviprasmikum. Pirminiame kreipimesi " lietuvi taut" tik graudenama, kad nepa klususi kvietimui ieiti i mik laukia "nieko mirtis", o j artimieji bus pasmerkti "aminai gdai", o J.Bartaino raginimuose jau spja ma, kad bus baudiami ne tik "nusikaltusieji", bet ir niekuo dtos j eimos. 1945m. birelio 16d. SSRS NKVD ileido sak dl 1000 "gauj vadeiv ir aktyvi dalyvi eim" itrmimo i Lietuvos. Liepos - rug pjio mn. buvo suvaryta gyvulinius vagonus ir itremta 1,2 tkst. eim; jas daugiausiai sudar senukai, moterys ir vaikai66. Kartu su trmimais prasidjo dideli okupacins kariuomens siau tjimai, mik "ukavimai", kratos kaimuose ir partizan persekioji mas. Vis tik pasikeitusi tarptautin padtis (baigsi Antrasis pasaulinis karas, prajo Potsdamo konferencija - joje Lietuvos okupacijos klausi mas nebuvo keliamas), iauriausios represijos, taip pat labai didelis besislapstanij skaiius, kuriam Lietuvos mikuose nebuvo slyg nei gerai usimaskuoti, nei prasimaitinti, paskatino daugel vyr ap sisprsti. Mikuose turjo likti tik pasiry kovotojai, likusiems reikjo iekoti ieities ir galimybs grti namus. Partizan vadovyb, suprasdama, kad kova gali usitsti, daniau siai legalizuotis nedraud. Visi, panorj legalizuotis, buvo perspti apie galimas pasekmes. Turintys ginklus buvo paraginti neatiduoti j oku pantams: ir todl, kad ginklai buvo reikalingi kovai, ir todl, kad tada legalizavsi lengvai bus apkaltinti partizanavimu; usiregistrav be gink lo gals prisistatyti kaip besislapst nuo mobilizacijos Raudonj ar66. Lietuvos gyventoj trmimai 1940-1941, 1944-1953 metais sovietins okupacins valdios dokumentuose. V.1995. P.272-276.

80

mij. Buvo partizan jungini, kur legalizavosi vos ne pus kovotoj. Kai kur, pvz., Utenos apskr., po triukinani NKVD kariuomens ope racij, kuri metu buvo sunaikintas vos susikrusios Sakalo rinktins tabas, rinktins vadas P.vilpa (Dok. Nr. 147) sak visiems kovoto jams isisklaidyti ir registruotis, bet pasilikti ginklus. itaip buv kovo tojai gijo galimyb gyventi savo namuose ir dirbti kio darbus, o esant reikalui galjo bti vl traukti veikiani partizan brius. Danai ie vyrai sudar rezervines kovotoj grupes (vadinosi slapukais, organiza cinio sektoriaus nariais ir pan.), kurios vykd valgyb ir atlikdavo ryinink funkcijas, o kartais net dalyvaudavo kovinse operacijose. Vlesniais metais patyr, kad "amnestija" yra eilin sovietin apgaul, vadai tik iimtinais atvejais leisdavo legalizuotis. Taigi nustatyti, koks skaiius i legalizavusijsi tikrai buvo parti zanai, yra sunku. NKVD duomenimis, i 33 tkst. 1945m. legaliza vusijsi vyr 26 tkst. usiregistravo kaip vengiantys mobilizacijos Raudonj armij, 2,5 tkst. - dezertyrai i kariuomens ir tik 5 tkst. kaip buv partizanai. Nepavykus traukti "amnestijos" propagavim auktosios dvasi ninkijos, buvo bandoma verbuoti turinius autoritet asmenis: Lietuvos kariuomens karininkus, kunigus, buvusius politini partij veikjus, partizan gimines, kurie galt paskatinti partizanus legalizuotis (Dok. Nr. 142). 1946m. i idj aktyviai propagavo pogrindio centro vadovu apsimets J.Markulis. Jis ragino ne "legalizuotis", o "demobilizuotis", silydamas partizanams fiktyvius (MGB paruotus) dokumentus. Taiau ir ie MGB agento silymai buvo priimti skeptikai - kai kurie vadai abejojo, ar por met isislapsius mikuose manoma nesukeliant ta rimo vl pradti civilin gyvenim. Kai kurie legalizavsi asmenys, bi jodami persekiojimo, stengsi sigij asmens dokumentus kuo greiiau pasitraukti i gimtj viet. Taiau tai nebuvo lengva padaryti: gav specialius paymjimus, jie privaljo periodikai registruotis NKVDNKGB skyriuose, kur nuolat buvo tardomi. ekistai ir stribai danai usukdavo legalizuotj sodybas, kartais apsimet partizanais kal tindavo idavyste. Muimu ir kankinimais jie stengdavosi igauti pa liudijimus apie tai, kad legalizavsis palaiko ryius su partizanais. tai venioni valsiuje 1946m. partizanais apsimet ekistai sumu Pa81

pinig, Gudon ir Vincin. Suprats provokacij, Vincinas ijo par tizanauti. eima, metusi k, pasislp67. Legalizacijai aktyvjant, 1945 07 08 Lietuv atsisti SSRS NKGB ir NKVD komisar pavaduotojai B.Kobulovas ir A.Apolanovas pasi ra direktyv (Dok. Nr. 143), kurioje nurod nedelsiant pradti legalizavusijsi verbavim ir sekim. Negana to, buvo sakyta "paius doriausius mones" i j tarpo panaudoti kovai prie partizanus suku riant NKVD operatyvinio darbuotojo vadovaujamas paramos grupes. T, kurie "dorai vykdys sovietinio pilieio pareigas", t.y. taps MGB nipais, nurodyta netraukti baudiamojon atsakomybn. Kitus, apie kuriuos yra "kompromituojani" duomen, sakyta aretuoti. Netrukus emgbistai pastebjo, kad legalizuotieji atiduoda per maai ginkl (Dok. Nr. 146). Agentriniu keliu buvo nustatyta, kad daugelis juos pasilieka. Todl visus, atjusius legalizuotis, net ir niekada nebu vusius partizanais, atkakliai tardydavo, reikalaudavo atiduoti ginkl. Kiekvienas paprasiausiai nuo kariuomens pasislps vyras buvo trak tuojamas kaip "banditas". Jam likdavo tik du keliai: sumimas arba kit besislapstani ar jam padjusi ir j slpusi asmen idavimas. Taiau 1945m. nebuvo taip lengva priversti mones nipinti. Tai liudija dok. Nr. 146, kuriame SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvai gen. ltn. I.Tkaenka ir LSSR komisarai J.Bartainas bei D.Jefimovas priekaitauja vietiniams vairi represini inyb virininkams dl to, kad uverbuotieji neaukljami itikimybs okupantams dvasia ir todl dauguma j yra nenuoirds ir elgiasi idavikikai. Tok aukiausi pareign rpest sukl inios apie tai, kad legalizavsi partizanai su dar rezervinius brius ir dien gyvena savo sodybose, dirba kyje, o nakt vykdo partizan uduotis. Dokumente nurodyta slapta aretuoti "nenuoirdius" agentus ir "aktyviai tardant" (t.y. kankinant) priversti juos iduoti pogrind. Taigi paadtoji "amnestija" tapo savotikais spstais. Nordami j ivengti, daugelis usiregistravusij vl gro mik (Dok.Nr. 155). I io dokumento matyti, kad tik maiau kaip pus usiregistravusi vyr atidav ginklus; prajus metams dauguma savo tvikse nebe gyveno: kai kurie gro mik, kai kurie ivyko neinia kur ar buvo
67. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.23/1. L.226.

82

suimti. I viso per 1945m. vienuolika mnesi buvo suimti 7 tkst. atjusi registruotis vyr. Akivaizdiai matydami sovietins valdios klast, partizan vadai 1946m. udraud legalizuotis. Tam leidim iduodavo tik iimtiniais atvejais. 1946m. vasario 15d. gen. J.Bartainas vl pakartojo savo "am nestij". Joje visai atvirai buvo pagrasinta vietoje besislapstanij imti kaitais j eim narius (Dok. Nr. 150, 160). Partizan vadus, neprita rianius legalizacijai, J.Bartainas paragino slapta nuudyti. kart dar greiiau, vos po trij dien nuo "amnestijos" paskelbimo, prasidjo trmimas. 1946 02 18-21 SSRS NKVD potvarkiu buvo itremtos 424 "bandit vadeiv ir aktyvi bandit" eimos68. Atsakydami pakartotinius J.Bartaino raginimus legalizuotis, Auktaitijos partizanai ra: "Jis bando rasti kvailesni u save, lyg visa lietuvi tauta ir kiekvienas atskirai neinot Bartaino ir jo paad. Kiek jis apvyl ir apgavo lietuvi, kurie tikjo jo paadais, usiregistra vo, atidav ginklus, o paskui juos kankino, kio kaljimus, siunt tolimj Sibir ir ten pamau jie mir i bado. Kitus aud vietoje. Ar daug mes iandien rasime laisv i t, kurie usiregistravo?"69. 1946m. legalizacija praktikai nutrko. 1945m. iviso usiregistra vo daugiau kaip 36 tkst. vyr, o 1946m. - vos tkstantis (Dok. Nr. 148,157,199). Vis pirma tai vyko todl, kad i mik ijo besislaps tantys nuo mobilizacijos. Mikuose liko tik apsisprend laisvs kovo tojai. 1947m. usiregistravo dar apie 700 partizan, o 1953m. - jau tik 7 70 1955m. rugsjo 17d. SSRS AT Prezidiumas prim nutarim am nestuoti karo metais su vokieiais bendradarbiavusius asmenis. Ryium su tuo Lietuvoje vl buvo suaktyvinta legalizacijos propaganda. Taiau ir syk "amnestija" tebuvo eilin apgaul. 1958m. lega lizavosi vieni paskutinij Auktaitijos partizan - broliai I. ir J. Strei
68. Lietuvos gyventoj trmimai 1940-1941, 1944-1953 metais sovietins

okupacins valdios dokumentuose. V. 1995. P.278-279. 69. Auktaitijos partizan atsakymas Bartaino sakymus legalizuotis // Laisvs kov archyvas. K.1995. Nr.14. P.73. 70. A.Kata. Antisovietinio pasiprieinimo mastai Lietuvoje 1944-1953m. // Laisvs kov archyvas. K.1995. Nr.14. P.71.

83

kai. I karto okupacin valdia j nesum, taiau u ketveri met abu buvo nuteisti, o Juozapas Streikus suaudytas. Ism "legalizacijos" galimybes, ekistai iekojo dar rafinuotesni partizan naikinimo priemoni. 1944-1946m. represini inyb duomenys apie partizan veikl buvo negauss ir netiksls. Enkavedistai ne i karto nustatydavo, kad uvo auktesnio rango partizan pareignas. Todl stengsi partizan tarp infiltruoti MGB agentus. 1946m. MGB vykd vien stambiausi siskverbimo partizan vadovyb operacij. Sovietinis saugumas per agent J.Markul, pasinau dodamas partizan centralizacijos siekiais, sukr savo kontroliuojam organizacij - Bendr Demokratin Pasiprieinimo Sjd (BDPS), kuria me J.Markulis um vadovaujant post (Dok. Nr. 158). MGB veikimo klastingumas atsiskleidia jau i to, kad ioje kombi nacijoje savarankikai veik du agentai: Markulis (pogrindyje - Erelis) ir Kamarauskas, pogrindyje - plk. Vytis (jis buvo numatytas Vyriau siojo Ginkluotj Pajg tabo (VGP) virininku). Vieno agento praneimai papild kito agento teikiam informacij ir leido MGB juos abu kontroliuoti. MGB tikslas - nuginkluoti partizanus, priversti juos paklusti MGB kontroliuojamai vadovybei, sukirinti tarpusavyje, pasiek ti, kad nepaklstanius imt naikinti patys partizanai (tokia kombinaci ja i dalies pavyko 1947m. emaii apygardoje). Klasta paremtas ir Ukmergs MVD virininko Nikitino nurodymas perduoti Vyio apygardos vadui D. Vaiteliui laik-kvietim legalizuo tis ir kartu sakymas j nuudyti. Tai dar kart parod, kad jokios dery bos su okupacine valdia nebuvo manomos. 1948m. MGB jau gana gerai inojo padt partizan apygardose (Dok. Nr. 167). Taiau inoma buvo ne viskas: pavyzdiui, MGB neturjo informacijos apie tokius svarbius partizanini struktr pertvarkymus, kaip Jros srities krim ir 1948m. lapkriio mn. vykus BDPS Pre zidiumo posd (jame konstatuota, jog atkuriama vyriausioji pogrin dio vadovyb). LSSR MGB ministro Jefimovo praneime LKP CK sekretoriui A. Sniekui emaii apygarda tebevadinama LLA padali niu, nors 1948m. partizanai LLA pavadinimo nebenaudojo. I pranei mo matyti, kad MGB neturjo tiksli duomen apie daugel partizan vad (neinojo j profesijos, gimimo met ir pan.). Visai neminima
84

Vyio apygarda - matyt, manyta, kad ji jau galutinai sutriukinta. Kiek isamesn 1952m. MGB ministro P.Kondakovo payma apie "buruazin-nacionalistin pogrind" (Dok. Nr. 178). Taiau, kaip pras ta ekistiniuose dokumentuose, ia gausu propagandins demagogijos ir politinio tendencingumo - klastojant istorinius faktus stengiamasi diegti mit apie Lietuvos pasiprieinimo organizacij ry su faistine Vokietija ar JAV valgyba. Paymoje nurodyta daug netiksli fakt. Daug netikslum ir isamioje apvalgoje apie partizan vadovyb (Dok. Nr. 169). Matyt, 1949m. pabaigoje MGB dar neinojo tikslios LLKS Tarybos bei Prezidiumo sudties, pareig, slapyvardi, netiks liai nurodytos ir apygard tab sudtys. Nordami geriau orientuotis situacijoje, MGB 2N valdybos ope ratyvininkai nuolat sudarindavo pogrindio organizacines schemas ir partizan jungini isidstymo emlapius. Taiau pakankamai gerai situacijos neinojo, nors ir naudojosi vidini agent informacija, paim davo i sunaikint tab partizan dokumentus, ikvosdavo suimtuo sius. Partizanus gelbjo j konspiratyvumas, nuolat keiiami slapyvar diai, sutartiniai ymjimai, dokument uifravimas. Todl net 1950m. MGB sudarytoje LLKS organizacins struktros schemoje yra netiks lum ir nenurodyta visa eil rinktini. Kiekvien kart sunaikinus kurio nors junginio tab, ekistai tik josi, kad jis nebebus atkurtas, ir raportuodavo apie visik partizan sunaikinim. Neturdami ini apie tab atkrim ir nuolat vykstani jungini reorganizacij, juolab, kad danai buvo keiiami pavadinimai, ekistai negaljo sudaryti tikslaus partizanini apygard ir tab dis lokacijos emlapio. 1950m., kaip ir okupacijos pradioje, SSRS MGB nesiliov nurodi nti konkrei termin, iki kuri buvo reikalaujama "likviduoti nacio nalistin pogrind". Nesiribodami tik fiziniu partizan naikinimu, okupantai ir j paran kiniai be perstojo vykd bet koki tautinio identiteto enkl: paminkl, kryi, knyg naikinim. Vietoje j dieg sovietinius simbolius, plati no komunistin literatr. Nordami stabdyti sovietizacij, partizanai msi atsakomj veiksm - sovietini propagandini plakat, knyg, "raudonj" kampeli naikinimo (Dok. Nr. 170). MGB stropiai sek, kad jokia informacija apie Lietuvoje vykdom
85

teror neprasiskverbt Vakar pasaul, todl djo daug pastang per imant Lietuvos pogrindio ryius su ieivijos organizacijomis. Pirmi tokie bandymai ir provokacijos buvo vykdyti jau 1946m., kai Vyriau siojo Lietuvos Atstatymo Komiteto (VLAKo) atstov J.Deksn paly djo Lenkij MGB operatyvinis darbuotojas. Pasinaudojus iuo kanalu, BDPS vardu buvo siuniami MGB emisarai, kartu bandoma paveikti ieivij per "tamsoje" (t.y. jam to neinant) naudojam J.Deksn. 1949m. gegus mn., jis su desantu isilaipins Lietuvos pajryje, buvo suim tas ir uverbuotas71. MGB atsirado platesns dezinformacijos skleidi mo ir ieivijos skaldymo galimybs. Po 2 met, 1951 m. gegus mnes, buvo suimtas ir antros desantinink grups dalyvis J.Kukauskas. Jis taip pat tapo MGB agentu, slapyvardiu Balandis72. I vis septyniolikos nelegaliai Lietuv 1949-1953m. atvykusi desantinink du buvo uverbuoti, vienas naudojamas operatyviai (t.y. suimtas) ir vykdantis MGB uduotis, o du naudojami "tamsoje". Visi kiti desantininkai uvo arba buvo kalinti. Iki 1950m. gruodio mn. Lietuvos partizan vadovyb dar turjo radijo ry su Vakarais, taiau eilinio radijo seanso metu desantininkai B.Trumpys ir K.irvys buvo apsupti kariuomens ir turjo pasitraukti bei palikti vis radijo aparatr73. Tai paskatino emgbistus pradti su lietuvi ieivijos organizacijomis (o per jas - ir su usienio valgybo mis) vadinamuosius "radijo aidimus", t.y. umegzti radijo ry ir vai dinant atitinkam legend Lietuvos pogrindio vardu teikti dezinfor macij. 1950-1952m. toki "radijo aidim" buvo net ei: po vien su amerikiei ir ved, o keturi - su brit valgyba. Kiekvienam "radi jo aidimui" buvo raoma operatyvin byla kodiniu pavadinimu, pvz. "Mikas", "Banga" ir t.t. Konkrets radijo aidim tikslai ir j vykdy mas atsiskleidia Dok. Nr. 171, 172. 1950 12 10 du i usienio nelegaliai jros keliu atvyk radistai (slapy
71. Buv. LSSR VSKA. Oper.b.f. B.5582. T.2. D.l. L.283;T.3. D.l. L.199, 230, 246. 72. 1951 10 31 spec.grups Nr.l legenda. // Buv. LSSR VSKA. F.3. B.109/20. T.17. P.122-125. Ten pat. Archyvini agent kartoteka. Agento Balandio (asm. bylos Nr.233) kortel. 73. N.Gakait, D.Kuodyt, A.Kata, B.Uleviius. Lietuvos partizanai 19441953m. K.1996. P.176.
86

vardiais Rasa ir Jraitis) jau i anksto buvo pasmerkti sumimui, nes atvyko lydimi MGB agento Gintauto, kuris 1950 10, pasinaudojus u verbuoto J.Deksnio ryi kanalais, buvo isistas usien. Vos ilip krant, radistai pakliuvo MGB agent glob ir buvo panaudoti "tam soje". Manydami, kad turi reikal su BDPS Prezidiumu (i tikrj jis 1951m. Lietuvoje nebeegzistavo, nes buvo sukurtas LLKS), radistai perdavinjo usien radiogramas su MGB teikiama dezinformacija. MGB rezidentai ne tik teik dezinformacij, bet ir prieino tarpusavyje Lietuvos diplomatinio korpuso, Lietuvos Rezistencins Santarvs (LRS) bei VLIKo vadovus. J veikla usienyje atspindi Dok. Nr. 171. MGB veiklos usienyje aktyvumas diktavo btinyb dar stipriau udaryti "gelein udang" ir saugoti, kad partizanai neatkurt ryi su ieivija. 1951 m. pakartotinai nurodoma aklinai udaryti Lietuvos sien (Dok. Nr. 174). Tiek prie ieivij, tiek prie partizanus MGB nesiliov imitavusi legendinio pogrindio centro - BDPS - veiklos. Legendoje aktyviai dalyvavo pasiymj MGB agentai, buv rezistencijos dalyviai J.Deksnys, A.Zaskeviius, J.Kukauskas ir kt. ios legendos iifravi mas grs MGB usienio nip lugimu, todl MGB neapsakomai uo liai persekiojo J.Luk ir Piet Lietuvos partizan vadus, per kuriuos jo ryi keliai usien. 1950m., pakeitus Lietuvos administracin paskirstym (vietoje apskrii ir valsi suformavus sritis ir rajonus), partizan apygard ribos nebesutapo su administracinio paskirstymo ribomis. Rajon MGB skyriai nebegaljo skmingai persekioti partiza n jungini, veikiani keli rajon ribose, todl buvo sudarytos spe cialios operatyvins grups konkretiems partizan tabams sekti (Dok. Nr. 174). LSSR MGB 2N valdybos virininko Pokajaus sudarytame partizan persekiojimo priemoni plane kvalifikuoiausi ekist paj gos skirtos J.Lukos paiekai. is dokumentas atskleidia fakt, kad partizan kontakt su laisvuoju pasauliu nutraukim okupacin valdia laik vienu svarbiausi udavini. Tai paaikina, kodl J.Lukos ir K. irvio paiekos grupms vadovauti buvo paskirti auktesnio rango ekistai (pulkininkai), nei LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko J.emaiio persekiojimui (iai grupei vadovavo tik papulkininkis). I sudaryto priemoni plano taip pat aikja, kad 195l m. MGB nei nojo J.emaiio dislokacijos rajono. 1951m. LLKS Tarybos Prezidiu
87

mo pirmininkas daug keliaudavo inspektuodamas sritis ir apygardas, taiau vadaviet buvo Prisiklimo ir Kstuio apygard ribose. Tuo tar pu J.Kimtas daugiausia laiksi Vytauto apygardoje. ekist planas numat per metus galutinai palauti pasiprieinim. Tam buvo pasitelktas visas priemoni arsenalas: nip verbavimas ir diegimas tabus, operatyvins technikos (migdomj specpreparat, radijo signal, pdsak ymjimo, speciali ovini ir kt.) taikymas, papildom 3 kariuomens pulk pritraukimas, tardymo suaktyvinimas (t.y. kankinimai, tardymai specgrupse, kameros agent panaudojimas ir kt.), gyventoj trmimai ir kt. Emgbistai nuolat iekojo ir stengsi uverbuoti mones i vyriau sios partizan vadovybs aplinkos. Viena i toki auk tapo partizan vyr. vadovybs ryinink M.Praneviit (Dok. Nr. 175). Klastingai panaudodami kameros agen tus ir kvot specialiojoje grupje, ekistai igavo i suimtos M.Praneviits jos numatyto susitikimo su LLKS Prezidiumo sekretoriumi L.Grigoniu-Upaliu, Daniu dat. Nordami galutinai palauti ir ipro vokuoti ryinink, jie parod Praneviitei uvusi, sprogimo sudraskyt partizan nuotraukas ir teig, kad tai neva jos parodym dka sunai kinti partizanai. Nors tai buvo visai dl kit agentrini manipuliacij uvusi partizan nuotraukos, psichologinio oko apimta Praneviit "atpaino" vienoje i nuotrauk vyr. vadovybs nar J.ibail (i tikrj ibaila uvo tik 1953m.). Sukrsta savo tariamos idavysts, tikinta, kad jai nebra kelio atgal, M.Praneviit sutiko nuvesti emgbistus ir parodyti L.Grigonio bunker, kur jis 1950 07 22 su dar 4 partizanais uvo74. Po ios, tikrosios, idavysts M.Praneviit jau tapo visikai priklausoma nuo emgbist ir vykd uduotis, kol isiifravo prie par tizanus ir Karo lauko teismo nuosprendiu buvo nuteista myriop. Kiekvienam partizan vadui buvo raoma operatyvin byla, kurioje kaupiami agent praneimai, suimt partizan tardymo protokolai, kau tyni metu ar bunkeriuose paimti partizan tab dokumentai. I i duomen lyg i mozaikos bdavo sudstomas persekiojamo asmens paveikslas, nustatoma jo rezistencin veikla, ryiai, slapstymosi rajonai
74. Bylos apie t.v. LLKS galiotins Praneviits ir ryininko Rutkausko veikl tyrimo rezultatai // Buv. LSSR VSKA. R8. B.5/6. L.126-127.
88

ir kt. Tuo remiantis bdavo kuriami keli jo sunaikinimo variantai vienu metu veikiant visomis galimomis kryptimis (Dok. Nr. 187). tai J.emaiio sumimui 1953m. pradioje buvo sukurti net trys MGB variantai, i kuri realizuotas antrasis - per uverbuot suimt buvus partizan P.Narbut-Roland. Rolandas turjo ry su Kstuio apygar dos Vaidoto tvnijos partizanu J.Palubecku, kurio bunkeryje slapstsi LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas J.emaitis. Suimtas J.Palubeckas po ei dien tardymo buvo palautas. Dok. Nr. 189 liudi ja, koks tragikas buvo io partizano sumimas ir kokia klasta ekistai privert j parodyti kovos draug slptuv. iame dokumente LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas J.emaitis vadinamas "Peterio" slapyvardiu (konspiracijos sumetimais emgbistai sekamus asmenis irgi vadino slapyvardiais). iauriai kankinamas J.Palubeckas i MVD pareikalavo garantinio rato, kad jo iduotiems asmenims bus garantuota gyvyb, o jo gimins bus sugrinti i trem ties (Dok. Nr. 189). Nordamas palikti monms ini, kad j privert tapti idaviku, J.Palubeckas ibrauk odius, jog nurodo slptuv "visi kai laisva valia" ir pareikalavo rat atiduoti imkaii klebonui Tva rijoniui. Deja, MVD ministro Vildino paadai nebuvo itsti, o ga rantinis ratas, niekam nespjus jo perskaityti, i klebono buvo atimtas. 1953 metai - tai partizan organizacini struktr galutinio sunai kinimo metai (Dok. Nr. 192). uvo ar buvo suimti beveik visi aukiausi partizan vadai. Likusieji kovotojai slapstsi pavieniui ar maomis gru pelmis. J dislokacijos rajonai nurodyti 1954m. KGB sudarytame emlapyje. Partizan kov turjo tsti jaunimo pogrindins organizacijos. J modeliu galima laikyti Kstuio apygardos vado A.Bakio kurt "Vyi sjung". i organizacij pagrindin uduotis buvo tautos dvasini vertybi, pasiprieinimo dvasios isaugojimas. T pai funkcij per vis partizaninio karo laikotarp vykd partizan spauda. Emgbist dokumentuose (Dok. Nr. 186, 197) ivardinta tik maa dalel Lietuvoje jusi periodini ir neperiodini partizan leidini. I viso per 19441953m. pogrindyje buvo leisti iuo metu inomi 54 pavadinim laikra iai ir 18 neperiodini leidini. Kai kurie laikraiai jo po 6-7 metus (pvz., Kstuio apygardos laikraio "Laisvs varpas" buvo ileisti 173 numeriai). Nors emgbistai nurod, kad po 1953m. partizan literatra
89

nebeleidiama (Dok. Nr. 197 ), taiau i tikrj paskutinis partizan laikratis "Partizan vi aidas" buvo leidiamas iki 1957m. Pasku tinius jo numerius ileido liks vienas gyvas Prisiklimo apygardos Juozapaviiaus tvnijos partizanas Kostas Liuberskis-vainys75. ekistai neinojo daugelio tikrj leidj ir redaktori pavardi, todl daugumos laikrai autoryst priskirdavo inomesniems vadams. Emgbist ataskaitose nuolat akcentuojamos partizan platintos ni pinjimo instrukcijos ir antisovietinis laikrai pobdis, taiau niekur neminima groin bei publicistin partizan kryba, Lietuvos tautini ir valstybini tradicij tsa, partizan leidini dvasingumas. Partizani nis karas tkstaniams moni kasdien kl egzistencinius gyvenimo ir mirties klausimus, tuo ne vien, nors ir mao isilavinimo, kaimo jaun uol pastmdamas ilieti savo igyvenimus eilrai, dain posmais. Partizan poemins spaustuvs, teturdamos primityvi spausdinimo technik (danai ji, vos sigyta, MVD kariuomens siautimo metu b davo prarandama), vien po kito leido eilrai, dain rinkinius, parti zan maldynus ir kit literatr (buvo ileisti eilrai rinkiniai: 5 to mai "Kovos keliu engiant", "Mes nemir", "Dzkijos partizan dai nos"; satyros: "Istrebiteliada"; maldynai "Rpintojlis", "enkime su malda" ir kt.). Raydami apibendrinanias partizaninio judjimo apvalgas (Dok. Nr. 178, 197) kagbistai uiuop viening perimamumo gij nuo pat pasiprieinimo pirmajai sovietinei okupacijai itak 1940m., nuo LAF ir LLA susikrimo iki paskutini partizan sunaikinimo, taiau j lek sikone nebuvo toki termin, kaip patriotizmas ir laisvs trokimas. Vis pasiprieinimo organizacij susikrim jie aikino faistins Vokie tijos subsidijomis, nutyldami, kad rezistencij be gailesio triukino ir vokiei okupantai. Vis tik dok. Nr. 197 tarp demagogini tvirtinim apie pogrindio orientacij Vokietij ir net Anglij ar Amerik pra siskverbia odiai apie lietuvi "nacionalist" siek atgauti Lietuvos nepriklausomyb. Okupuotoje Lietuvoje partizaninis karas buvo vadinamas klasi kova. Taiau kompartijos apologetai gerai inojo, kad tai netiesa. LSSR MVD
75. N.Gakait, D.Kuodyt, A.Kata, B.Uleviius. Lietuvos partizanai 19441953m. K.1996. P.67.

90

karinio tribunolo pirmininkas, informuodamas VKP(b) CK sekretori A.Sniek apie nuteistj u kontrrevoliucin veikl klasin sudt, ste bjosi, kaip "7,5 proc. dvarinink, buoi ir dvasininkijos" sugebjo patraukti savo pus 92,5 proc. "darbo liaudies atstov" (Dok. Nr. 154). Taiau is inojimas nekliud visos tautos isivaduojamj kov vadin ti buruaziniu nacionalizmu.

Okupant nuostoliai Sovietinis propagandos aparatas per visus 50 okupacijos met at kakliai formavo partizano - bandito vaizd. Pasibaigus partizan ko voms, 1959m. balandio mn. LKP(b) CK biuro nutarimu buvo sukur ta speciali redakcija i KGB darbuotoj, LKP CK Partijos istorijos insti tuto bei patikim literatros ir spaudos darbuotoj, reguliariai rengusi publikacijas apie "buruazini nacionalist nusikaltimus". Tokia spau dos grup LSSR KGB veik iki pat nepriklausomybs atkrimo, ji teik mediag panaioms publikacijoms. meito ir demagogijos mastai spdingi: 1959-1960m. respublikinje spaudoje buvo ispausdinta 452 straipsniai ir dokumentins apybraios, parengta 30 radijo laid, sukur ta 2 kino apybraios ir 5 kino urnalai76. Propagandinis srautas nesuma jo iki pat okupacijos pabaigos: 1985m. parayta 9 propagandins kny gos, 100 straipsni, parengta 14 radijo laid, 2 radijo pjess, 3 televi zijos laidos ir 2 dokumentiniai filmai77. Visuose iuose "kriniuose" partizanai kaltinami kraupiausiais udy mais. Taiau buvusiame KGB archyve dokument apie partizan vykdy tus teroro aktus nra gausu. Tai: statistiniai duomenys apie partizan vykdytas akcijas ir j metu uvusius mones, atitinkamo laikotarpio vyki suvestins bei ataskaitos; kai kuri teroro akt tyrimo mediaga; tardymo protokolai baudiamosiose bylose (kai tardomieji patys pasa koja apie partizan vykdytus mirties nuosprendius); nuudytj as

76. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.77/2. L.291-310. 77. KGB virininko E.Baltinio praneimas. 1986 03 18 // Dienovidis. Nr.36. 1993 09 24. P. 14-15.

91

men gimini pareikimai, kuriuose praoma pripainti fakt, kad artimuosius nuud "buruaziniai nacionalistai" (toki pareikim ypa padaugjo atuntajame deimtmetyje siekiant pasinaudoti socialinmis lengvatomis - gauti butus, pensijas ir pan.) ir partizan nuudyt as men kartoteka, kuri jau yra antrinis informacijos altinis, nes sudaryta remiantis ivardintais dokumentais. Didioji dauguma duomen apie partizan vykdytus mirties nuo sprendius propagandinse publikacijose atsirado remiantis suimt par tizan, danai palusi ir neitvrusi kankinim, parodymais. Kanki namas ir terorizuojamas, danas suimtasis patvirtindavo visk, kas jam bdavo diktuojama, o kartais smoningai, nordamas ivengti kani, suversdavo visas jam inkriminuojamas kaltes jau uvusiems kovos draugams. Tardytojams tai labai paranku: nelieka neatskleist "nusikal tim", tuo paiu apjuodinamas partizan vardas ir nuslepiami tikrieji udikai - stribai bei NKVD kareiviai. Ypa bjauriai buvo meiiami partizan kapelionai kun. A.Ylius-Vilkas ir J.Leleius-Grafas. Grafui net sugebta inkriminuoti penkiakampi vaigdi deginim ant auk kakt. Apie tai po daugelio met buvs jo meiikas B.Budrys pasakys: "Apie kokius nors iaurumus ar niekybes i jo puss negali bti jokios kalbos... I viso tie parodymai 1949 metais neverti n sutrnijusio graio. Tai rezultatas badu marinimo vienutje ir nardinimo po vandeniu suri tomis kojomis ir rankomis. Apie tai gerai turt papasakoti kapitonas Sasnickis, tuometinis tardytojas..."78. Tokiais metodais igauti parody mai, literatrikai pagrainti, utvindydavo spaudos puslapius. Kartais atsitikdavo ir atvirkiai: pati sufabrikuota publikacija bdavo traktuo jama kaip kaltis. itaip vietinje spaudoje apraytas iurpus iauli apskr. Mekuii vals. kininko Breivos eimos iudymas (sukapoti kirviu 9 asmenys) buvo priskirtas apskrityje veikusiam Audros partiza n briui, nors MGB gerai inojo, jog ias udynes vykd sovietiniai aktyvistai broliai Tukiai79. Partizan nuudytus asmenis galima suskirstyti dvi kategorijas:

78. V.Leleius. Prisiminimai apie kun. Justin // J.Leleius-Grafas. L.Baliu keviius-Dzkas. Dienoraiai. K. 1994. P. 16. 79. Malakauskien L. Kraujas aukiasi teisybs // Auros alja. iauli m. laikratis. 1994. Nr.83-84.
92

1) kautyni metu nukauti prieo pareignai ar atsitiktinai per susirmi mus su NKVD kariuomene ar stribais nukentj asmenys; 2) pagal par tizan paskelbtus mirties nuosprendius nuudyti aktyvs kolaborantai bei nipai. Be i kategorij uvusij, partizan sskait bdavo "rao ma" pai ekist ar pokaryje siautusi bandit aukos. Kadangi iliko tik labai maa dalis partizan archyv, nustatyti, kiek asmen Karo lauko teismo sprendimu buvo pasmerkta myriop, nra galimybi. Toks skaiius nenurodytas ir KGB dokumentuose. 1953m. LSSR KGB 4-os valdybos virininko P. Raslano paymoje (Dok. Nr. 191) nurodyta, kad nuo 1944m. liepos iki 1953m. spalio mn. par tizanai savo ipuoliais i viso sunaikino 12,9 tkst. asmen. skaii jo tiek civiliai, tiek kautynse uv karikiai. 1957m. KGB pirminin kas K.Liaudis jau nurod, kad "buruaziniai nacionalistai" nuud 15 tkst. civili gyventoj80. Atuntajame deimtmetyje partizan auk skaiius buvo dar kart padidintas: skelbiama, kad "banditai" nuud net 25 tkst. nekalt auk. Mintoje 1953m. J.Raslano paymoje i 12,9 tkst. iskirti tik kol kieiai ir sovietinis aktyvas. Leidinyje pateikiamoje detalioje 1945m. ataskaitoje (Dok. Nr. 153) ivardintos visos uvusij kategorijos, tarp j: NKVD-NKGB darbuotojai, karikiai, stribai, milicijos pareignai ir kt. Lyginant detalius metinius dokumentus su 1953m. payma, matyti, kad bendras uvusij skaiius nesutampa: 1945m. ataskaitoje nurody ta, jog uvo 2419 asmen, o 1953m. (Dok. Nr. 191) - jau 3419. Toks nesutapimas veria galvoti, kad tuo metu ne tik nebuvo vykdoma tiksli uvusij apskaita, bet ir smoningai operuojama klaidingais duome nimis. Matyt, sisdami ataskaitas vairiems adresatams raydavo tok skaii, koks bdavo parankesnis. 1946m. ataskaitoje prie "bandit" veiksm priskirti ir atskir as men vykdyti ginkluoti apiplimai bei kiti nuudymai (iskyrus te roro aktus). is faktas ir tai, kad visus kriminalinius nusikaltimus tyr ir registravo ta pati inyba - NKVD-MVD, veria manyti, kad partiza n sskaiton bdavo "raomi" visi kriminaliniai - buitiniai pokario nusikaltimai.
80. KGB pirmininko K.Liaudio 1957m. praneimas // Buv. LSSR VSKA. F.3. B.68/53. T.2. L.8-20.

93

Akyliau nagrinjant pirminius dokumentus matyti, kad juose pateikiami labai mai nukentjusi kariki skaiiai: 1945m. uvo vos 129 kareiviai ir karininkai, 1946m. - tik 38! Tokie mai skaiiai aikiai nereals, nes kiekvien kautyni metu davo po kelet ar keliasdeimt kariki, o 1945-1946m. toki kautyni ir partizan pasal bdavo aps tu. Matyt, norint parodyti auktesnei vadovybei, kad skmingai kovo jama su "banditais", tikrieji uvusi kariki ir strib skaiiai smonin gai bdavo nuslepiami. Tai rodo ir tas faktas, kad 1949m. - 1953m. (Dok. Nr. 191) sovietiniai aktyvistai ir kolkieiai (t.y. slygikai civi liai kaimo gyventojai) tesudar nuo 35 iki 65 proc. vis uvusi - visi kiti buvo karikiai. Todl aikiai sumainti yra Dok. Nr. 153 pateikti 1945m. kariki skaiiai, tesudarantys vos 10 proc. nuo bendro uvusi skaiiaus. I to galima daryti ivad, kad uvusi kariki skaiius b davo smoningai sumainamas, o civili - padidinamas. Nagrinjant Dok. Nr. 191 chronologikai ir lyginant okupant ir partizan nuostolius, aikja, kad 1944-1945m. okupantai nuud be veik keturis kartus daugiau partizan,nei patys patyr nuostoli. Tik 1946-1948m. uvusi skaiius abiejose pusse beveik vienodas. Taiau reikia atminti, kad partizanai neturjo kaljim ir norint izoliuoti ar nukenksminti pavojing nip turjo j pasmerkti myriop. Tuo tarpu okupantai greta udymo praktikavo sumimus ir tremt. Taigi okupant teroro veiksmai 1944m. buvo devynis kartus intensyvesni u partizan! Ir tik kaip atsakas neabot baudj teror prasidjo partizan akcijos. inodami, kad neivengs spekuliacij ia tema ir fakt falsifikavi mo, partizanai nuo pirm pasiprieinimo dien grietai reglamentavo bausmi vykdym. Visuose inomuose partizan Baudiamuosiuose statutuose, taisyklse ir sakymuose buvo draudiama bausti mirtimi nusikaltus asmen nesudarius jam bylos. Kalt turjo rodyti ne maiau kaip trij asmen paliudijimas. Mirties bausm buvo numatyta u iuos nusikaltimus: nipinjim ir ini teikim okupantams; apiplimus, vykdytus pavieniui ar gaujose; iaur okupacins valdios priemoni vykdym esant valdios pareignu; skundimus, dl kuri kalinti ar itremti ne maiau kaip du gyventojai; smoning tautins smons naikinim naudojantis savo padtimi. Paprastai nusikalts asmuo bdavo perspjamas liautis vykdyti nusikalstam veikl. Apie tai liudija ne tik partizan, bet ir okupacins
94

valdios dokumentai. Utenos apskr. Vykdomojo komiteto pirmininkas J.Palys praneime LSSR AT pirmininkui J.Paleckiui ra: "...ataukus savo gulas i valsi, banditai pradjo grupuotis ir drsiai veikti net dienos metu; ateina grupmis kaimus po 10-30 ginkluot vyr ak tyvesni valstiei butus, pas apylinks pirmininkus, kur duoda grie tus perspjimus nurodydami termin, per kiek dien turi isikraustyti, ir tuos perspjimus daugelyje viet gyvendino (...)"81. Pagal partizan Karo lauko teismo nuosprendius nuteist asmen negalima beslygikai laikyti civiliais gyventojais. Nordami tvirtinti okupacin valdi, LKP CK ir NKVD-NKGB didel dal nip, kolo nist bei sovietinio aktyvo apginklavo. Daugelis pokario agent gaudavo uduotis nuudyti ujusius par tizanus, todl j jokiu bdu negalima priskirti prie nekalt auk. Apie tai byloja nemaai dokument. tai kokios uduotys buvo skiriamos nipams: " 11 val. ryto informatoriaus mona atvyko rajono MGB skyri ir prane mums apie tai. Ji buvo papildomai instruktuota, kaip elgtis informatoriui, kuris pareik nor ir pasiryim asmenikai jam iduotu revolveriu likviduoti bandit Mick, jei jis ateis vienas"82,"(...) numatyta agentus Oriol ir Feliks apginkluoti koviniu aunamuoju gin klu, gerai juos painstruktuoti, kaip su jais elgtis ir panaudoti atjus banditams"83. Todl partizan mirties nuosprendis kartais bdavo skel biamas keliems suaugusiems eimos nariams, bendradarbiavusiems su MGB (udyti nepilnameius ir senukus partizan baudiamasis kodek sas grietai draud). Lygiai taip pat kaip agentai buvo ginkluoti ir sovietins valdios pareignai. 1944m. rugpjtyje buvo kurtos paramos grups stribams, kurios bdavo pasitelkiamos vykdant akcijas prie partizanus. Jos veik vis partizaninio karo laikotarp, bet savo veikl ypa suaktyvino kolki krimo metu. Ginkluoti buvo ne tik vairs auktesni pareignai, bet ir kai kurie naujakuriai, visi kompartijos bei komjaunimo sekretoriai, pa vaduotojai bei instruktoriai, apylinki pirmininkai, vis lygi deputa

81. Utenos apskrities VK-o pirmininko J.Palio praneimas LSSR AT pirmininkui J.Paleckiui // Buv. LSSR VSKA. F.3. B.6/3. L.157. 82. Buv. LSSR VSKA. F.10. B.8/8. L.188. 83. Ten pat. Oper.b.f. B.1983. T.l. L.80.
95

tai, kolki ir tarybini ki pirmininkai ir brigadininkai, net aktyvs kolkieiai. Ginkluot partijos aktyvist skaiius siek 6-7 tkst. "Gin kluotuose briuose btina dalyvauti visiems komjaunuoliams, galin tiems neioti ginkl", - buvo nurodyta VLKJS CK biuro nutarime84. Net 1960m. rajonuose, kur dar buvo nors vienas nesusektas parti zanas ar nelegalas, KGB nurod palikti asmeninius ginklus komparti jos sekretoriams, vykdomj komitet pirmininkams, kolki pirmi ninkams, tarybini ki direktoriams, apylinki pirmininkams, asme nims, paskirtiems dirbti rajonuose i atsaking respublikos komparti jos darbuotoj tarpo, taip pat deputatams, t.y. visiems aktyviems oku pacins valdios atstovams85. Taigi pokaryje dauguma kolaboravusi su okupacine valdia as men, net ir neeinani ginkluotas partini aktyvist paramos grupes, buvo ginkluoti. Todl nip ir kolaborant udymo, kuris vykdomas kiekviename partizaniniame kare, negalima vadinti nekalt civili gyventoj naiki nimu: kiekvienas nipas ar ginkluotas partijos aktyvistas ne mirt ir prat kitiems. Ir vis tik partizan nuudyt asmen skaiius per tok ilg kar nra didelis. Atmetus pai ekist ir baudj nuudytus asmenis, kuriuos okupantai traukdavo partizan auk sra bei pavieni ar gaujose besislapstani asmen, nepriklausani organizuotiems partizan dali niams ir turini kitus - savanaudikus - slapstymosi tikslus, aukas, likt tie slygikai civiliai asmenys, kuriems partizanai vykd mirties nuosprend. J skaiius bt labai nedidelis, nes i nurodyt 12,9 tkst. asmen (Dok. Nr. 191) tekt atmesti uvusius karikius, stribus, en kavedistus, vairi plik, pai enkavedist, kariki ar smogik nuudytus asmenis ir ginkluotus pareignus bei nipus. Gal todl oku pacijos metais nebuvo sudarytas nuo partizan rank uvusi asmen vardynas (jis KGB pradtas rengti Atgimimo metais), o visi propagan dinje spaudoje publikuoti sraai nepilni ir fragmentiki. Dl to vlesniais metais KGB galjo skelbti vis didesn auk skaii.
84. VLKJS CK biuro 1947 12 16 prot. Nr.64 // Buv. LSSR VSKA. F.3. B.30/1. L.99. 85. KGB pirmininko A.Randakeviiaus 1959 11 05 ratas A.Sniekui // Buv. LSSR VSKA. F.6. B.71/48. L.105.
96

Kokiu bdu is skaiius buvo didinamas, iliustruoja Dok. Nr. 200, 201. Panas dokumentai rodo, kad neaiku kieno vykdyti nusikaltimai visa da bdavo priskiriami partizanams. Liudinink parodymai, teigiantys, kad vien ar kit asmen isived rusikai kalbantys karikiai, visada bdavo tendencingai apibendrinami kaip kaliai prie partizanus. Taip 1944m. Lazdij apskr. nuudyto P.Valutkeviiaus snui KGB prane, kad jo tv nuud "buruaziniai nacionalistai", nors du apklausti liu dininkai tvirtino, jog j i nam isived rusikai kalbantys Raudono sios armijos uniforma vilkintys asmenys86. Cinizm ir meit liudija Dok. Nr. 200, 201. Pagal nusikaltimo aplinkybes, nurodytas 1950m. MGB suvestinje, aikja, kad tai buvo kriminalinis nuudymas, taiau vien dl to, kad nuudytasis dirbo apylinks pirmininku ir jo pavard po mirties rayta memorialinje lentoje, daroma ivada, kad j nuud partizanai. Artimiesiems, o ypa uvusij vaikams, MGB visada norjo teigti, kad j tvus nuud "buruaziniai nacionalistai" - taip tiktasi isiauginti atsidavusius okupacins valdios alininkus. Tuo pat tikslu uvusij eimoms buvo numatytos vairios socialins lengvatos, ska tinusios giminaiius nesigilinant esm kreiptis KGB dl nuudymo fakto patvirtinimo. Tai paaikina vis pareikim LSSR KGB kilm. Nepilni partizan archyvai ir sunaikinti ar iveti Rusij buvusio LSSR KGB archyvo dokumentai neleidia atskleisti ir visapusikai i nagrinti kiekvieno konkretaus partizan teroro akto vykdymo aplinky bi. Taiau dana tremtinio byla, kurioje yra poros MGB agent pranei mai, jog is asmuo - "aktyvus bandit rmjas", liudija, kad nesunai kintas nipas ne mirt Sibiro tremtyje daugeliui niekuo nekalt moni, ir tik partizan mirties nuosprendis galjo sukliudyti jam toliau tsti pragaiting veikl. i problem ne kart svarst patys partizanai, ir j ivada, paremta iauria pokario realybe, buvo vienareikm: "Dl nip naikinimo partizanus gals kaltinti tik tas, kas sunkios okupacijos metu pataikavo prieui, pats buvo vienokiu ar kitokiu bdu uverbuotas MGB pareign, usimaskavs priklaus vairaus plauko nip gaujai ir gal bt slaptai jau yra idavs ne vien artim savo draug87."

86. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.6/15. L.249-250. 87. Ramanauskas A.-Vanagas. Daugel krito sn... V.1991. P.235.
97

Laisvs kovotoj nuostoliai: suimtieji ir uvusieji

Pagal sovietini represini inyb (MVD-MGB) duomenis, 19441953m. nelaisv pateko apie 18 (kitur minima 19 tkst.) partizan (Dok. Nr. 191). Koks maas procentas partizan patekdavo nelaisv, liudija daugelis ilikusi partizan dokument. Pavyzdiui, nuo 1945m. rudens iki 1946m. gegus mn. Tauro apygardos Geleinio Vilko rinktinje i 200 kovotoj 39 uvo ir 2 pateko nelaisvn. Panai situacija buvo ir vliau, partizan jgoms silpstant. ia ikalbinga ir pai ekist ap skaita: 1949m. Dainavos apygardos Kazimieraiio rinktins Vanago tvnijoje uvo 27 ir buvo suimti 2 kovotojai. Taigi uvusi ir suimt santykis gana didelis, tuo tarpu i MVD MGB parengt ataskait ieina, kad 1944 - 1953m. Lietuvoje uvo apie 20 tkst., o suimta apie 18 tkst. (Dok. Nr. 191). Kai kuriais metais suimtj skaiius net pralenkia uvusij. Nelogika ir tai, kad maiau nei partizan suimta rmj ir pogrindio nari - juk j aretai buvo kur kas danesni. Represini struktr apskaita buvo netiksli dl i prieasi: patys baudjai painiojosi savo terminologijoje - partizan kategorijai priskir dami daugel partizan slapuk, ryinink ir rmj. Be abejo, taip daryta smoningai, norint prie vadovyb ipsti savo darbo rezultatus ir pritaikyti grietesnes bausmes. Be to, 1944-1945m. nemaa dalis su gaudyt nuo mobilizacijos besislapstani vyr buvo vardinti "bandi tais", t.y. partizanais. Tai pripaino ir patys ekistai. Remiantis partizan altiniais ir analizuojant prietaring MVDMGB mediag, galima teigti, kad 1944-1953m. Lietuvoje buvo suim ta tik 10 proc. vis uvusi laisvs kovotoj, o tai sudaryt apie 2 tkst. moni. Atsidr beviltikoje padtyje, dauguma partizan nusiudy davo, kad ivengt areto ir kankinim tardant. Pagal MVD-MGB statis tines suvestines, 1944-1953m. uvo apie 20 tkst. partizan. Nagrin jant 1944-1953m. vairias baudj ataskaitas apie uvusius partizanus, iaikja daug fakt ikraipym: 1) besislapstani nuo mobilizacijos beginkli nuudyt moni traukimas nukaut partizan skaii, 2) antipartizanini karini operacij metu nuudyt beginkli moni
98

vardijimas "banditais", 3) baudj ataskaitose padidintas miuose ir susidrimuose nukaut partizan skaiius, 4) netikslios ir prietaringos kai kurios metins suvestins (sudaro mos pagal apskrii MGB skyri duomenis), 5) ne visos partizan aukos pateko okupacini represini inyb apskait. Visos ia ivardintos prieastys pera toki ivad: nepatekusi NKVD apskait uvusi partizan skaiius apytiksliai kompensuoja kitais atvejais nepagrstai ipstus skaiius. Nuo 1946m. baudjai jau gana tiksliai nustatydavo uvusi partiza n skaii. Dauguma kovotoj davo jaunesni kaip 22 met amiaus. Apie tai liudija 1952m. suimt ir uvusi partizan duomenys (Dok. Nr. 181). Dauguma gyvybes paaukojusi partizan - kaimo artojai, gimna zistai, moksleiviai (Dok. Nr. 179, 183). Tiktina, kad 1944-1953m. uvo apie 20 tkst. laisvs kovotoj. Patikimesn skaii bus galima nustatyti tik tada, kai bus sudaryti vis uvusi Lietuvos partizan vardiniai sraai.

99

ODYNLIS

Agentas: takos

- sovietini represini inyb nipas, darantis tak ko kiems nors asmenims, j grupms ar visuomenei; for muojantis tam tikr, nauding okupacinei valdiai, nuomon; - nipinjantis suimtuosius kaljimo kameroje ; - siuniamas su uduotimi kit vietov; - palaikantis ry tarp operatyvinio darbuotojo ir kito agento; - atliekantis specialias uduotis, susijusias su udymu ir smurtu; - diegiamas pogrindio organizacijas ar partizan brius; - nip ir informatori kiekis, utikrinantis tiriamo ob jekto sekim. - sekamo objekto aprpinimas reikiamu kiekiu agent ir operatyvine technika (pasiklausymo aparatra, i oriniu stebjimu, radijo signalizacija ir kt.) - tardymas naudojant fizin smurt; - taip okupacin valdia, pabrianti ignoruodama isi vaduojamj partizaninio karo pobd, vadino parti zanus.

kameros marrutininkas ryininkas smogikas vidinis Agentrinis-informacinis tinklas Agentrins-opera tyvins priemons

Aktyvus tardymas Banditas

Byla: baudiamoji

- byla, kurioje sukaupti duomenys (tardymo protokolai, liudinink parodymai ir kt.), rodantys nusikalstam veikl, u kuri numatyta baudiamoji atsakomyb; - operatyvins skaitos byla asmeniui, tariant j nusi kalstama veikla prie SSRS; - (ityrimo, paiekos, agentrin, sekimo, patikrinimo ir kt.) - byla, kurioje kaupiama operatyvin mediaga (i vairi altini, j tarpe - agent praneimai) apie sekam objekt (asmen, grup asmen, organizacij); - repatrijant ar kitiems, grtantiems i usienio as menims filtraciniame punkte ar lageryje uvesta pa tikrinimo byla.

formuliaras operatyvin

filtracin

104

Buo

- kininkas, turintis tam tikr skaii ha ems, sam dantis darbininkus ar turintis ems kio main. Lie tuvoje okupacin valdia pirmais pokario metais buoe laik kinink, turint 20 ha, o 1950m. - tik 5 ha ems. Terminas sukurtas sovietinje Rusijoje 1922m. prad jus kolektyvizacij, tuoj po 1917m. spalio perversmo, kai vargingj valstiei komitetai gijo teis atimti turt i turtingesni kinink. - sovietin okupacin valdia taip vadino patriotikai nusiteikusius, norinius atkurti Nepriklausom Lietu vos valstyb asmenis. - sovietini represini inyb darbuotojas VK (vserosiskaja erezviainaja komisija) - Visos Rusijos Ypatingoji komisija. Sinonimai: enkavedistas, enkagbistas, emgbistas, kagbistas.

Buruazinis nacionalistas

ekistas

Dekonspiracja

Demobilizacija Dezinformacija Dviveidikumas

- slapto bendradarbiavimo su okupacinmis represin mis inybomis fakto atsiskleidimas; nipo demaskavi mas, jo isidavimas ar smoningas pasisakymas aplin kiniams, nenorint nipinti. - okupacini slaptj tarnyb agent silymas partiza nams sudti ginklus. - smoningas neteising ini teikimas. - agento bendradarbiavimas su okupacinmis slaptosio mis tarnybomis ir tuo paiu metu ini teikimas po grindiui. - sovietins represins inybos - Valstybs saugumo ministerijos - (MGB) darbuotojas. - Valstybs saugumo liaudies komisariato (NKGB) dar buotojas. - Vidaus reikal liaudies komisariato (NKVD) darbuo tojas. - asmens, buvusio usienyje ar turjusio kontakt su usienieiais, repatriant, po Antrojo pasaulinio karo grusi Lietuv, patikrinimas, kur vykd okupacins represins inybos specialiuose filtraciniuose punk tuose ir konclageriuose, kiekvienas tokiam asmeniui sudarydamos filtracin byl. Filtracijos tikslas - nu statyti, ar toks asmuo nra uverbuotas prieik So viet Sjungai valstybi valgybos.
105

Emgbistas Enkagbistas Enkavedistas Filtracija

Fizinio poveikio priemons

Gauja Isiifravimas Ypatingas pasitarimas Kagbistas Kontrrevoliucinis elementas

- taip uifruotai okupacini represini inyb termi nologijoje buvo vadinamas suimtj kankinimas tar dant. - taip okupacin valdia vadino partizan br. - ir. dekonspiracija. - institucija prie SSRS NKVD, neakivaizdiai vykdiusi teismo funkcijas. - sovietins represins inybos - Valstybs saugumo ko miteto (KGB) darbuotojas. - prie sovietin santvark nusiteiks asmuo. Terminas sukurtas sovietinje Rusijoje po 1917m. spalio per versmo, atvedusio valdi bolevikus. - prie sovietin santvark veikiantis pogrindis. - pasiprieinimas sovietinei santvarkai, RFSSR Bau diamojo kodekso 58-ame straipsnyje nurodytos veik los. butas, kur savo inioje turi sovietins slaptosios tarny bos, kad neatkreipdamos visuomens dmesio galt jame priiminti savo agentus. - besislapstani nuo okupacins valdios asmen u siregistravimas, prisistatymas atitinkamiems valdios organams. 1945-1946m. vyks procesas, kai paskel bus okupacins valdios paad nebausti besislaps tani nuo mobilizacijos Raudonj armij usire gistravo vir 36 tkst. vyr. - slaptj tarnyb sukurta versija, pagal kuri elgiasi (prisistato aplinkiniams) j uverbuotas asmuo. - iuo pavadinimu buvo pavadinti 1945m. gruodio 18d. naikintoj batalion dalyviai. mons juos vadino stribais, istrebiteliais, skrebais ir pan. - slaptas pokalbi raymas. - 1944m. okupacins valdios kovai prie partizanus suorganizuot batalion i vietini okupant gyven toj dalyvis. Nuo 1945m. gruodio 18d. oficialiai jau vadinami liaudies gynjais. - nuo okupacins valdios besislapsts asmuo.

Kontrrevoliucinis pogrindis Kontrrevoliuciniai nusikaltimai

Konspiracinis butas

Legalizacija

Legenda Liaudies gynjas

Literin kontrol Naikintojas

Nelegalas
106

Neptn 12, 22, 47, 80

- speciali migdomj preparat, okupacini represini inyb vartot prie partizanus, uifruotas pavadini mas.

Operatyvinis darbuotojas, operatyvininkas, opergaliotinis - okupacini represini inyb pareignas, vykdantis nelojali valdiai asmen persekiojim, organizuojan tis ir vykdantis operacijas prie pogrindio organiza cijas ir partizanus, verbuojantis agentr bei vykdan tis kt. operatyvin darb. Operatyvinis sektorius - SSRS NKVD-NKGB 1944 12 16 sakymu vykdytas Lietuvos teritorijos suskirstymas 9 (nuo 1945 06 - 7) sektorius kuriuos eidavo kelios apskritys. Kiekvie nam operatyviniam sektoriui vadovavo i Rusijos at sistas pulkininkas ar papulkininkis, o represijas vykd vienas NKVD kariuomens pulkas. Toks teritorinis susiskirstymas galino operatyviau slopinti partizani n judjim ir koordinuoti vis okupacini-represini inyb veiksmus. Operatyvin kombinacija - okupacini represini inyb taikytas klastingas duo men igavimo bdas, kai suima, itardo, nukreipia klaidingais pdsakais partizanais apsimet ekistai. technika okupacini represini inyb taikytos technins prie mons, persekiojant nelojalius sovietinei valdiai as menis: pasiklausymo aparatra, migdomieji specpre paratai, preparatai, galinantys sekti su unimis, radi jo signalus skleidianti aparatra, netikri oviniai, daiktai, sprogstantys vos prilietus ir kt. Operatyvinis panaudojimas - prievartinis silpnesns valios mogaus panaudojimas ekistini uduoi vykdymui: bunkeri parodymas, partizan ikvietimas susitikimus, ekist vedioji mas ryinink sodybas ir pan. Operatyvinis panau dojimas baigdavosi arba visiku suimtojo palauimu ir uverbavimu arba, visai ismus iduodaniojo gali mybes, - nuteisimu. - Lietuvos Laisvs Armijos padalinys, sudarytas i le galiai gyvenani kovotoj, aprpinani Veikiantj sektori (nelegaliai gyvenanius kovotojus) ryi prie
107

Operatyvin

Organizacinis sektorius

monmis, spausdinimo technika, medikamentais, platinani pogrindin spaud, organizuojani ma terialin kovotoj aprpinim ir kt. Vliau buvo vadi nami partizanais-slapukais, pasyviais kovotojais. Su dar veikiani partizan rezerv. Partizanas Partizanas-ryininkas Partizanas-rmjas Panaudojimas "tamsoje" - asmens pajungimas okupacini represini inyb uduoi vykdymui, jam to neinant, nesuprantant, kad turi reikal su provokatoriais. - okupacini represini inyb veiksmai, ukertantys keli galimiems antisovietiniams Perspjimas nutraukti antisovietin pasireikimams. veikl. Pradta - organizuoto karinio pasiprieinimo okupacijai daly vis. Nuo 1949m. vadinosi laisvs kovotojais. - daniausiai legaliai ar pusiau legaliai gyvenantis asmuo, palaikantis ry tarp partizan bri. - asmuo, teikiantis partizanams param, priimantis namus, leidiantis rengti bunker ir pan.

Profilaktika

taikyti po Stalino mirties. Asmenin profilaktika buvo viea ir slapta. Viea - tai persekiojamo asmens poel gi pasmerkimas partiniuose, komjaunimo, darbo kolektyvo susirinkimuose, spaudoje, perspjimas KGB ir pan. Slapta profilaktika - tai persekiojamo asmens "aukljimas" per agentus ir KGB patiktinius, mo gui net nesuvokiant, kad jis veikiamas ideologikai pagal ekistini organ uduot. - ypating pasitikjim turintis, ideologikai patikimas (daniausiai partijos narys) danai - buvs KGB kari ninkas - okupacini inyb slaptas bendradarbis, veikiantis pagal ekistini organ sukurt "legend" ir vykdantis ypatingai sudtingas uduotis. Jam pa valds keli agentai ar patikimi asmenys, i kuri pri Sekretas Serija OK, K Slaptas informatorius Sovietinio teistumo paeidimas
108

Rezidentas

iminja informacij ir skiria jiems uduotis. - slaptas ilgalaikis kareivi postas tiktinose partizan pasirodymo vietose. - tam tikr slaptumo laipsn ymintis dokumento ifras. - okupacini represini organ uverbuotas asmuo, teikiantis jiems inias. - suimtj kankinimas tardant.

Specialus agentas Specialiosios grups

Specialus

praneimas

Specials tremtiniai

- agentas specialioms, daniausiai susijusiomis su smur tu ir udymu uduotimis, agentas-smogikas. - okupacini represini organ naudojamos provoka tori-smogik grups, veikianios partizan vardu, naudojanios tam tikr kamuflia, skirtos partizan naikinimui. praneimas apie represini organ veiksmus, daniau siai susijusius su udymu. - SSRS NKVD potvarkiais ar SSRS MGB Ypatingojo pasitarimo nutarimais itremti SSRS Siaurs rajo nus asmenys. - 1944m. kovai prie partizanus i vietini gyventoj suorganizuot naikintoj batalion dalyvis. - MGB agentui priklausantis butas, kuris naudojamas MGB operatyvini darbuotoj kaip susitikimo vieta su kitais agentais. - uifravimui paruotas ar jau iifruotas tekstas, u raytas specialiame blanke. okupuoto krato atstovyb usienyje. Terminas tas naudoti 1946m.

Stribas Susitikimo butas

ifro telegrama Usienio delegatra -

prad

109

TRUMPINIMAI

Ap AS AT BDPS BK CHOZO CK K DKA DLK Dok. E.p. GFP GPU GVK KGB KPSS KT LIK LKJS LKP LKP(b) LKT LLA LLKS LPS LP LSSR LTT LVVOA MGB

Apyraas Apskrities skyrius Aukiausioji Taryba Bendras Demokratinis Pasiprieinimo Sjdis Baudiamasis kodeksas (Choziaistvennij otdel, rus k.) kio skyrius Centro komitetas (erezvyainaja komisija, rus k.) - Ypatingoji komisija Didiosios Kovos apygarda Didysis Lietuvos kunigaiktis dokumentas Einantis pareigas (Geheime Feldpolitei, vokiei k.) - slaptoji lauko policija, unugario valgyba (Glavnoje politieskoje upravlenije, rus k.) - Vyriausioji politin valdyba (Gorodskoj voennij komisariat, rus k.) - Miesto karinis komisa riatas (Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, rus k.) Valstybs sau gumo komitetas (Komunistieskaja partija sovietskogo sojuza, rus k.) - Sovie t sjungos komunist partija Karinis Tribunolas Lietuvos Ilaisvinimo komitetas Lietuvos komunistin jaunimo sjunga Lietuvos komunist partija Lietuvos komunist partija (bolevik) Liaudies komisar taryba Lietuvos Laisvs armija Lietuvos Laisvs Kovos Sjdis Lietuvos Partizan Sjunga Lietuvos Partizan tabas Lietuvos sovietin socialistin respublika Lietuvos Tautin Taryba Lietuvos valstybinis visuomens organizacij archyvas (Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, rus k.) Valstybs saugumo ministerija

110

MKPP MT MTS MVD NKGB NKVD Nr. OBB OGPU o/galiotinis OK Op.b. OS OSO OT PLP PP PPO RFSSR SB SG SK SMER SSKP SSRS D TO UBB UPK UVK

(Maino-konyj prokatnyj punkt, rus k.) - main-arkli nuo moj imo punktas Ministr Taryba main traktori stotis (Ministerstvo vnutrennich dl, rus k.) - Vidaus reikal minis terija (Narodnyj komisariat gosudarstvennoj bezopasnosti, rus k.) Valstybs saugumo liaudies komisariatas (Narodnyj komisariat vnutrennich dl, rus k.) - Vidaus reikal liaudies komisariatas numeris (Otdel Borby s Banditizmom, rus k.) - Kovos su Banditizmu skyrius (Objedinionnoje gosudarstvennoje politieskoje upravlenije, rus k.) - Jungtin valstybin politin valdyba operatyvinis galiotinis (Otdel kadrov, rus k.) - Kadr skyrius operatyvins bylos Organizacinis sektorius (Osoboje sovesianije, rus k.) - Ypatingas pasitarimas Operatyvin technika Piet Lietuvos Partizanai Pasienio pulkas (Polskaja povstaneskaja organizacija, rus k.) - Lenk sukilli organizacija Rusijos federacin sovietin socialistin respublika (Strelkovij batalion, rus k.) - auli batalionas specgrup (Strelkovij korpus, rus k.) - auli korpusas (smertj pionam, rus k.) - "Mirtis nipams" - sovietin karin kontrvalgyba Soviet Sjungos komunist partija Sovietini Socialistini Respublik Sjunga auli divizija (Transportnij otdel, rus k.) - Transporto skyrius (Upravlenije borby s banditizmom, rus k.) - Kovos su bandi tizmu valdyba (Ustav procesualnogo kodeks, rus k.) - Procesualinio kodek so nuostatai (Uezdnij voennij komisariat, rus k.) - Apskrities karinis komi-

111

V VK VGP VKP(b) VLAK VLIK VLKJS VLKSM VMN VO VS VSKA V VV VVU

sariatas (Visokoj astostyj, ras k.) - aukto danio ryis (Vserosiskaja rezvyainaja komisija, rus k.) - Visos Rusijos Ypatingoji komisija Vyriausias Ginkluotj Pajg tabas Visasjungin komunist partija (bolevik) Vyriausias Lietuvos Atkrimo komitetas Vyriausias Lietuvos Ilaisvinimo komitetas Visasjungin Lenino komunistin jaunimo sjunga, komjauni mas (Vsesojuznyj leninskij komunistieskij sojuz molodioi, ras k.) - visasjungin Lenino komunistin jaunimo sjunga (Vysaja mer nakazanija, ras k.) - aukiausia (mirties) bausm (Vodnij otdel, rus k.) - vandens baseino skyrius Veikiantis sektorius Valstybs saugumo komiteto archyvas (buv. LSSR KGB archy vas) (Vysaja kola, rus k.) - Auktoji mokykla (Vnutrennije voiska, rus k.) - Vidaus kariuomen Vilniaus Valstybinis universitetas

DOKUMENT SRAAS

I. SOVIET SJUNGOS OKUPACIN POLITIKA LIETUVOJE ...................................................................................... 128 1. LSSR NKVD komisaro J.Bartaino operatyvin suvestin apie mobi lizacijos Raudonj armij eig nuo 1944m. liepos 26d. iki rugpjio 15d.......................................................................................................................... 128 2. Lietuvos Komunist partijos (bolevik) ypatingojo sektoriaus vedjo ratas LSSR vidaus reikal liaudies komisarui J.Bartainui apie kariuo mens siautjimus Marijampols apskrityje........................................................ 132 3. Agento "Jonaiio" agentrinis praneimas NKGB Marijampols sky riui apie gyventoj poir i soviet valdios vykdom ems kio refor m ........................................................................................................................... 133 4. I Valstybs saugumo leitenanto Myelovo praneimo Lietuvos SSR valstybs saugumo liaudies komisarui A.Guzeviiui apie kariki suaudytus 16 Molt valsiaus jaunuoli .......................................................... 136 5. NKVD kariuomens 3-io Baltarusijos fronto unugariui saugoti virininko Liubo praneimas SSRS NKVD komisaro pavaduotojui S.Kruglovui apie sudegintus v. Ki vakar Panemuns dzk kaimus .................................... 137 6. Baltarusijos fronto unugario apsaugos vado Liubo praneimas SSRS NKVD komisaro pavaduotojui S.Kruglovui ir LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie kariuomens veiksmus Piet Lietuvoje ................................ 139 7. Itrauka i NKVD Alytaus apskr. skyriaus virininko emyevo praneimo LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie masines ekistines - karines operacijas ............................................................................................................... 141 8. SSRS valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojo B.Kobulovo direktyva LSSR operatyvini sektori ir NKGB mieti} ir apskrii skyri virininkams su nurodymais verbuoti kunigus ................................................... 144 9. Itrauka i LSSR NKGB 2-o skyriaus vyr. operatyvinio galiotinio J.Minkeviiaus praneimo LSSR valstybs saugumo liaudies komisarui A.Guze viiui apie atlikt agentrin-operatyvin darb Kaimo universitete ... 146 10. LSSR NKVD komisaro pavaduotojo NKVD-NKGB Utenos operatyvinio sektoriaus virininko P.Kapralovo direktyva visiems apskrii NKVDNKGB skyri virininkams dl duomen pateikimo apie valdios organuose antisovietikai nusiteikusius asmenis ................................................ 152 11. Lietuvos SSR NKVD payma apie LSSR NKVD Tardymo skyriaus 1945m. sausio-gegus mn. sudarytas bylas ................................................................... 153 12. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvai gen.ltn. I.Tkaenkos ratas operatyvini sektori ir NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams apie laiko Stalinui pasiraymo organizavim ............................................................ 154

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 23. 24.

25. 26.

SSRS NKVD komisaro pavaduotojo A.Apolonovo, SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos ir LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ratas LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori, NKVD-NKGB mieti; ir apskrii skyri virininkams bei vis Lietuvoje dislokuotos NKVD kariuomens padalini vadams apie suimtj kankinim .................................. 156 Alytaus apskrities NKVD skyriaus virininko Lisovskio ir NKGB skyriaus virininko Aleksandrovo praneimas Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininkui I.Rudykai apie kariki nusikaltimus ............................................... 159 SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos ratas LSSR vidaus reikal ir valstybs saugumo liaudies komisarams, NKVD-NKGB operatyvini sektori bei apskrii ir miest skyri virininkams apie Vlini ventim ................................................................................................... 161 SSRS vidaus reikal liaudies komisaro L.Berijos ir SSRS valstybs saugumo liaudies komisaro V.Merkulovo direktyva dl spalio revoliucijos veni saugaus ventimo .................................................................................... 163 NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininko plk. I.Rudykos praneimas vadovybei apie politin padt Vilniaus operatyvinio sektoriaus teritorijoje .............................................................................................................. 164 NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininko I.Rudykos ratas SSRS NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvoje I.Tkaenkai apie vals tiei ibuoinim Vilniaus, Trak ir Alytaus apskrityse .................................. 173 LSSR NKGB komisaro pavaduotojo L.Martaviiaus ir NKGB "V" skyriaus virininko Makarovo ataskaita SSRS NKGB "V" skyriaus virininkui Gribovui apie korespondencijos cenzr............................................................. 174 NKVD Kauno miesto skyriaus virininko padjjo Kirjanovo ir Kovos su banditizmu skyriaus virininko Losevo praneimas LSSR NKVD komisaro pavaduotojui P.Kapralovui apie legalizacijos eig ir gyventoj atsiliepimus J.Bartaino sak dl legalizacijos ................................................................... 177 LSSR Valstybs saugumo ministro D.Jefimovo praneimas SSRS Vals tybs saugumo ministro pavaduotojui Ogolcovui apie v. Velyk ventim Lietuvoje ................................................................................................................ 179 MGB Kauno miesto skyriaus virininko V.Voroncovo praneimas LSSR saugumo ministrui D.Jefimovui apie gegus 1-osios ventim Kaime .. 180 LSSR MVD Kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virininko Vasiljevo payma apie grupinius kalini pabgimus i MGB vidaus kaljim ... 181 LSSR MVD OBCHSS virininko Motinovo payma apie Lietuvoje 1946 07 25-1946 09 20 ikeltas baudiamsias bylas u pyliav neatidavim .................................................................................................................... 183 Itrauka i SSSR gen. ltn. Sladkeviiaus sudaryto okupant kariuomens veikimo rinkim LSSR Aukiausij Taryb metu plano .............................. 184 Lietuvos SSR MGB ini suvestin apie 1947m. nustatyt antisovietini

114

27.

28. 29.

30.

31.

32.

33. 34. 35. 36. 37.

38.

atsiaukim autori ir j bendrinink ami, socialin kilm ir partin priklausomyb ....................................................................................................... 187 LSSR MGB Vilniaus miesto skyriaus 1-o poskyrio virininko Babincevo payma apie antisovietinius elementus Vilniaus universitete ir pedago giniame institute..................................................................................................... 188 LSSR MGB 2-N valdybos 1 skyriaus virininko Odincovo payma apie vykius trmimo operacijos "Priboj" metu .......................................................... 190 LSSR MGB ministro P.Kapralovo praneimas SSRS MGB ministro pavaduotojui Ogolcovui apie 1928-1929m. gimusi piliei aukim sovietin armij ..................................................................................................... 193 LSSR MGB payma VKP(b) CK ems kio skyriaus vedjo pavaduotojui Jakuinui apie esam padt kolkiuose Lietuvoje 1950m. pirmoje pusje ir represini struktr veikl................................................................................. 195 LSSR MGB ministro P.Kapralovo direktyva LSSR MGB Kauno, iauli, Klaipdos, Vilniaus valdyb virininkams dl asmen, vengiani aukimo sovietin armij, eim itrmimo...................................................................... 202 MGB iauli srities valdybos "A" skyriaus virininko Bobylevo ratas LSSR MGB "A" skyriaus virininkui Griinui apie mirties bausms nuo sprendio vykdym nuteistiesiems ..................................................................... 203 Lietuvos SSR MGB payma apie 1944 08-1953 01 01 Lietuvoje u antisovietin veikl aretuot asmen socialin kilm ....................................... 204 Lietuvos SSR MVD payma apie MGB organ 1944 08-1953 03 aretuot moni skaii ir jiems inkriminuojamus kaltinimus ........................................ 206 Lietuvos SSR MVD payma apie LSSR MGB ir MVD 1944 07-1953 03 aretuot inteligent skaii ................................................................................. 207 Lietuvos SSR MVD payma pagal 1953m. liepos 12d. duomenis apie Lietuvoje besislapstani moni skaii ir slapstymosi prieastis . . . . 208 Lietuvos SSR KGB payma apie 1944m. rugpjio mn. - 1954m. balandio mn. nuteist asmen, kaltinam kontrrevoliucine veikla, skaii .................................................................................................................... 209 LSSR MVD 4-os valdybos virininko P.Raslano ratas apie kov su katalik dvasininkija ............................................................................................. 210

II. 1. 39.

SSRS REPRESINI STRUKTR VEIKLA.................................................... 214 NKVD-MVD ir NKGB-MGB inybos ................................................................ 214 SSRS NKVD pareign A.Guzeviiaus, Noviko ir Kmo sudaryti Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR NKVD operatyvini - ekistini grupi nuostatai ................................................................................................................. 214

115

40. 41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48. 49.

50.

51.

52.

LSSR NKVD komisaro pavaduotojo P.Kapralovo sakas paimti i vis NKVD ir milicijos darbuotoj bei gyventoj radijo imtuvus ............................ 216 Itrauka i NKVD komisaro J.Bartaino praneimo VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui M.Suslovui apie LSSR NKVD darb panaudojant ope ratyviniams tikslams archyvin mediag 1944 08 01-1945 01 01 217 Itrauka i NKVD komisaro J.Bartaino praneimo VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui M.Suslovui apie LSSR NKVD kadr skyriaus darb nuo 1944m. rugpjio ld. iki 1945m. sausio ld................................................... 219 SSRS NKGB komisaro pavaduotojo B.Kobulovo ratas LSSR NKVDNKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams, NKVD vidaus ir pasienio kariuomens vadams dl aktyvesnio partizan perse kiojimo ir naikinimo ............................................................................................. 221 LSSR NKVD-NKGB galiotinio I.Tkaenkos ir LSSR prokuroro Baliasnikovo direktyva LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori, NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams ir apskrii prokurorams dl nesankcionuot aret, tardymo termin ir parodomj karinio tri bunolo proces ...................................................................................................... 225 SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos nurodymai NKVDNKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams, visiems NKVD vidaus ir pasienio kariuomens virininkams ir pulk vadams sustiprinti kov su partizanais .............................................................................. 227 SSSR NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos, LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir NKGB komisaro D.Jefimovo ratas NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams, nurodantis vadovautis L.Berijos direktyva dl partizan naikinimo ................................... 228 Lietuvos SSR NKVD payma apie 1944 07 15-1945 12 01 nusist teismams, nuteist, iteisint ir ivet tardymui lagerius moni skai i ........................................................................................................................... 231 Lietuvos SSR MGB payma apie LSSR MGB 1944 07-1946 08 15 suimt moni skaii ...................................................................................................... 232 LSSR MVD kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virininko S.Figurino payma VKP(b) CK apie LSSR MVD 1946 metais atlikt karini operacij skaii ir patirtus nuostolius.................................................... 233 I LSSR MGB Tardymo dalies virininko Soloido raporto LSSR MGB ministro pavaduotojui Leonovui apie sulaikytj kankinim MGB Panevio apskrities skyriuje ............................................................................... 235 LSSR MGB Kadr skyriaus ypatingosios inspekcijos vyresniojo tardytojo Budejevo ivados apie tardomj kankinim MGB Marijampols apskrities skyriuje ................................................................................................. 239 LSSR MGB ministro P.Kapralovo direktyva operatyvini skyri, MGB Kauno valdybos ir apskrii skyri virininkams dl aktyvesnio partizan

116

53.

54. 55.

56. 57.

58.

59.

bri naikinimo ..................................................................................................... 246 LSSR MGB "A" skyriaus virininko P.Griino paaikinimas LSSR MGB ministro pavaduotojui A.Gaileviiui apie 1944-1948m. MGB Kauno miesto skyriaus darbuotoj vykdytus aretuotj turto grobstymus ... 248 Lietuvos SSR MVD payma apie 1944 08-1953 03 LSSR MGB ir MVD aretuot moni skaii....................................................................................... 251 I LSSR MVD kadr skyriaus virininko Zalipajevo ir jo pavaduotojo Pastuchovo paymos apie LSSR MVD darbuotojus, disciplin ir nusiengimus ......................................................................................................... 252 LSSR MVD I spec. skyriaus byl apie mirties nuosprendi vykdym perdavimo aktas .................................................................................................... 256 I Ypatingosios inspekcijos prie LSSR MVD Kadr skyriaus virininko Timonovo paymos apie MVD darbuotoj nusikaltimus, padarytus nuo 1952 09 15 iki 1953 05 ........................................................................................ 258 Itrauka i MVD kariuomens Lietuvos pasienio apygardos karinio prokuroro S.Grimoviiaus rato LKP CK sekretoriui A.Sniekui apie leidimus kankinti tardomuosius............................................................................ 263 LSSR KGB 10 skyriaus inspektoriaus Andrikovo rayta KGB darbuotojo Stasio imkaus tarnybin charakteristika ........................................................... 264

2. NKVD-MVD-MGB kariuomen................................................................................... 265 60. NKVD kariuomens 3-io Baltarusijos fronto unugariui saugoti tabo operatyvin suvestin apie pasienio kariuomens veikl 1944m. gruodio 14-18 dienomis ..................................................................................................... 265 NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininko emyovo specialus pra neimas LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie partizan grups sunaikinim Merkins valsiuje ........................................................................... 272 SSRS Valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojo B.Kobulovo direktyva LSSR NKVD - NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams, NKVD karini dalini vadams apie btinyb sustiprinti kov su partizanais ......................................................................................................... 274 NKVD vidaus kariuomens Pabaltijo apygardos tabo virininko Golovkos praneimas apie NKVD kariuomens skaii, sutelkt Lietuvoje partizan naikinimui .............................................................................................................. 276 SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos sakymas NKVD kariuomens Lietuvoje vadams, prokurorams ir "Smero" virininkams bei NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams sustiprinti kov prie partizanus........................................................................... 278 SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos praneimas apie

61.

62.

63.

64.

65.

117

66.

67.

68. 69.

70.

71.

72.

73.

74. 75.

76.

77.

kariki nusikaltimus Lietuvoje .......................................................................... 279 Lietuvos SSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ratas VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui erbakovui apie kariki siautjimus Ukmergs apskrityje ............................................................................................ 283 Lietuvos SSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ir MVD 4 auli divizijos vado Golovkos nurodymas MVD apskrii ir miest skyri virininkams ir MVD kariuomens dali vadams apie operacij prie partizanus apiforminim ...................................................................................... 285 Tarnybini un paskirstymo 4-os divizijos daliniams iniaratis 287 SSRS MVD galiotinio Taurags apskriiai F.Mairino specialus praneimas SSRS MVD ministro pavaduotojui A.Apolonovui apie susiaudym su partizanais prie Meii kaimo ................................................. 288 MGB vidaus kariuomens 137 auli pulko tabo virininko mjr. K.Vlasovo laikas J.Stalinui su pasilymais kaip geriau kovoti su par tizanais .................................................................................................................. 291 Laikinai einanio LSSR valstybs saugumo ministro pareigas P.Kapralovo ratas MGB apskrii skyri virininkams apie draudim gydyti sueistus partizanus vietinse ligoninse ........................................................................... 296 Lazdij apskrities MGB skyriaus virininko pavaduotojo Mnacakanovo pasirayta operatyvin suvestin LSSR valstybs saugumo ministrui D.Jefimovui apie Lazdij valsiaus elbki kaime kariki sudegint sodyb, nuaut moter ir sueistus mones ...................................................... 297 Vidaus kariuomens 2-os auli divizijos vado irinskio praneimas SSRS MGB vidaus kariuomens virininkui Burmakui ir LSSR saugumo ministrui P.Kapralovui apie divizijos sudarym ............................................... 299 Vidaus kariuomens 4-os auli divizijos vado pavaduotojo Pankino ivada dl nuostoli, patirt prie ir-Gudeli, susiaudant su partizanais .................. 306 Vidaus kariuomens 4-os auli divizijos tabo 0025 operatyvin suves tin apie 34, 261, 298, 353 auli pulk veikl 1951m. sausio 23-25 dienomis ................................................................................................................ 316 Okupant kariuomens, turjusios saugoti rinkimines apylinkes rinkim LSSR Aukiausij Taryb metu, paskirstymo planas, paruotas LSSR MGB 2N valdybos virininko plk. G.achavos ................................................ 319 MGB Nr. 54139 karins dalies kontrvalgybos virininko Benediktovo praneimas LSSR saugumo ministro pavaduotojui Leonovui apie 4-os auli divizijos operatyvins veiklos trkumus ................................................ 321

3. 78.

Stribai .................................................................................................................... 329 LKP(b) CK nutarimas dl strib batalion sudarymo ...................................... 329

118

79. 80. 81.

82.

83.

84.

85. 86.

87.

88.

89. 90. 91. 92.

93. 94.

Vidaus reikal ministro pavaduotojo plk. Kapralovo ratas NKVD skyri virininkams dl paramos grupi stribams sudarymo ........................................ 330 Lietuvos Liaudies komisar tarybos ir KP(b) CK 1944 12 03 nutarimas dl strib bri sudarymo kiekviename valsiuje .............................................. 332 Alytaus operatyvinio sektoriaus virininko 3-io rango komisaro Rudino praneimas NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvoje valstybs saugumo komisarui J.Tkaenkai apie strib nepajgum kovoti su partizanais .. 333 LSSR vidaus reikal liaudies komisaro J.Bartaino ratas NKVD apskri i skyri virininkams apie palaikanius ryius su partizanais mones naikintoj briuose ............................................................................................... 335 SSRS NKVD vyriausiosios kovos su partizanais valdybos virininko saugumo komisaro A.Leontjevo ratas Ukrainos, Lietuvos ir Latvijos vi daus reikal liaudies komisarams apie strib nuostolius, patiriamus kovoje su partizanais ......................................................................................................... 336 LSSR NKVD kovos su partizanais skyriaus virininko plk. Gusevo specialus praneimas SSRS NKVD vyriausios kovos su partizanais valdybos virininkui A.Leontjevui apie Endriejavo upuolim ........................ 340 LSSR vidaus reikal liaudies komisaro J.Bartaino sakymas dl strib nusikaltim ............................................................................................................ 341 LSSR vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojo P.Kapralovo ratas NKVD apskrii virininkams apie strib nusikaltimus ir j priklausym pogrindiui ............................................................................................................ 343 LSSR MVD ministro pavaduotojo Kapralovo parengta payma apie stri b ir paramos grupi nuostolius nuo 1945m. sausio ld. iki 1946m. gegu s ld....................................................................................................................... 345 LSSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ratas SSRS vidaus reikal ministro pavaduotojui Riasnojui apie kontrvalgybos organ atlikt strib batalion patikrinim............................................................................................. 348 LSSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ratas MVD apskrii skyri virininkams apie partizan pasalose strib patiriamus nuostolius . . . . 349 SSRS Ministr Tarybos nutarimas dl partizan ir j rmj eim itrmimo ir strib materialinio aprpinimo ....................................................... 352 LSSR MGB duomenys apie strib skaii respublikoje .................................... 354 SSRS MGB 2-os valdybos virininko pavaduotojo Jedunovo ratas LSSR valstybs saugumo ministro pavaduotojui P.Kapralovui dl strib nepatikimumo ........................................................................................................ 356 LSSR MGB virininko pavaduotojo Martaviiaus payma apie strib kovin veikl ......................................................................................................... 357 Lietuvos SSR MVD Vilniaus srities virininko M.Jakovlevo ratas rajo n MVD skyri virininkams apie pareignus, turinius teis laikyti ginkl...................................................................................................................... 358

119

95. 96.

LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie strib bri bkl ir veiklos rezultatus .................................................................................... 359 LSSR KGB 4-os Valdybos virininko J. Obukausko parengta payma apie strib skaii.......................................................................................................... 363

4. 97.

NKVD-MVD ir NKGB-MGB agentra................................................................ 364 LSSR NKGB komisaro D.Jefimovo direktyva LSSR NKGB apskrii ir miest skyri virininkams dl tinkam verbavimui kandidat parin kimo ....................................................................................................................... 364 Informatoriaus Sakalo agentrinis praneimas NKVD-NKGB operatyvins grups virininkui Todesui apie tai, kad agentas A.Petrauskas nesilaiko konspiracijos........................................................................................................... 365 SSRS NKVD komisaro L.Berijos direktyva LSSR NKVD-NKGB ga liotiniui Lietuvoje I.Tkaenkai, NKVD komisarui J.Bartainui ir NKGB komisarui D.Jefimovui, peradresuota LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams dl ginkluoto pogrindio sunaikinimo ........................................................................................................... 367 SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos nurodymas NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams dl agent materialinio skatinimo................................................................................................................. 368 SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos, LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir NKGB komisaro D.Jefimovo sakymas NKVDNKGB apskrii skyri virininkams dl j aplaidumo darbe ir btinybs aktyviau naudoti agentus ...................................................................................... 370 Lietuvos SSR MGB agent skaiius apskrityse 1946 09 01-1947 01 01 372 LSSR MGB Marijampols apskrities skyriaus virininko pavaduotojo Antonovo payma apie agento "Sauliaus" veikl................................................ 375 LSSR MGB inspekcijos virininko pavaduotojo Rabkino sudarytas 2N valdybos 1 skyriaus agent apmokjimo iniaratis ........................................... 377 LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 1 poskyrio virininko Romaevo payma apie A.umskiens iduot partizan ir atlyginim u tai . . . . 378 LSSR MGB Tardymo dalies poskyrio virininko Simoniano praneimas SSRS MGB ministro pavaduotojui Riuminui apie kameros agent panau dojim 1951m. liepos-rugsjo mn. tardant partizan ryininkus 379 Raseini rajono MGB skyriaus virininko pavaduotojo ilinsko raportas LSSR MGB ministro pavaduotojui I.Pokajui apie nepavykusi partizan apnuodijimo operacij .......................................................................................... 381 Itrauka i LSSR MGB ministro P.Kondakovo paymos apie agentrinio aparato mainim pagal SSRS MGB 1952m. sausio 10d. sakym Nr.0015

98.

99.

100.

101.

102. 103. 104. 105. 106.

107.

108.

120

109.

110.

111.

112. 113.

114.

115. 116.

117.

ir 1952m. balandio 10d. direktyv Nr.54 .......................................................... 383 Kauno srities MGB valdybos 2N skyriaus 1 poskyrio vyr. operaty vinio galiotinio Stepanovo sudarytas memorandumas apie partizan J.Vil insk ..................................................................................................................... 384 LSSR MGB Vilniaus valdybos virininko M.Jakovlevo nurodymas visiems MGB Vilniaus srities rajon skyri virininkams dl partijos funkcionieri ir vadovaujani darbuotoj ibraukimo i agentrinio tinklo ir j byl sunaikinimo ........................................................................................................... 388 LSSR MGB "A" skyriaus virininko P.Griino ir 1 poskyrio virininko Naidenovo payma apie agentrinio tinklo sumainim 1951 m. rugsjo ld. - 1952m. lapkriio ld........................................................................................ 389 LSSR MGB ministro P.Kondakovo nurodymas operatyvinei grupei vykti Sibir verbuoti agentus tremtini tarpe ............................................................. 393 SSRS MVD Irkutsko valdybos ratas SSRS MVD I vyriausios valdybos 8 skyriaus virininkui ukovui, LSSR MVD ministrui P.Kondakovui ir MVD iauli srities valdybos virininkui Jarockiui apie tremtyje uverbuoto agento isiifravim .............................................................................................. 394 MVD Kelms rajono skyriaus agent "Zitos" ir "Gluosnio" agentrinis praneimas operatyviniams darbuotojams Jevseiikui ir Bersenevui apie partizan A.Kmito ir J.Bartkaus nuudym ........................................................ 396 LSSR MVD kaljim skyriaus virininko Nartauto payma apie agentrinoperatyvin darb kaljimuose ............................................................................. 397 LSSR MVD I specialaus skyriaus virininko R.Vaigausko ir 1 poskyrio virininko Naidenovo payma LSSR MVD ministro pavaduotojui L.Martaviiui apie susitikim but laikytojus .................................................... 402 Buvusio NKGB agento Benedikto Tumaviiaus pareikimas LSSR KGB pirmininkui dl jo pripainimo Antrojo pasaulinio karo dalyviu ...................... 404

5. 118.

Specialieji agentai ................................................................................................. 406

SSRS NKGB komisaro pavaduotojo B.Kobulovo sakymas LSSR NKVDNKGB operatyvini sektori virininkams apskrii skyriuose savavalikai neorganizuoti partizanais apsimetusi operatyvini bri ................................. 406 119. LSSR MVD kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virininko payma apie specialij grupi organizavim apskrityse, j veikl, naikinant partizanus, ir j darbo plan sudarym ............................................................... 407 120. B.Blayts pasiadjimas kovoti u Lietuvos laisv, paraytas partizanais apsimetusiems smogikams reikalaujant ............................................................... 410 121. Majoro A.Sokolovo raportas LSSR MVD ministrui J.Bartainui apie specialiosios grups smogik veikl ir j darbo tobulinim, traukiant

121

ias grupes buvusius partizanus ........................................................................... 410 122. Majoro A.Sokolovo raportas LSSR MVD ministro pavaduotojui P.Kapralovui apie specialiosios grups smogik darbo tobulinim ............................ 412 123. LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5 poskyrio virininko N.Sokolovo nurodymai dl agent-smogik organizavimo tiksl, uduoi parengimo ir vykdymo ............................................................................................................ 415 124. LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5 poskyrio virininko pavaduotojo A.Sokolovo raportas 2N valdybos 2 skyriaus virininkui S.Figurinui apie btinyb kurti tris centrines specialiasias grupes ................................................. 420 125. LSSR MGB iauli srities valdybos Pandlio rajono skyriaus virininko Juchneviiaus specialus praneimas LSSR MGB iauli srities valdybos virininkui Vasiljevui apie partizano A.Btno sumim ir jo mirt .................. 423 126. LSSR MGB 2N valdybos virininko I.Pokajaus payma apie specialiosios grups veikl 1950 01 01-1951 08 20 naikinant Vyio, Tauro, Vytauto apygard partizanus .............................................................................................. 425 127. Itrauka i LSSR MGB 2-N valdybos 2 skyriaus 3 poskyrio virininko N.Sokolovo raporto LSSR MGB ministrui P.Kapralovui apie specialiosios grups umut V.Dveil ir nuaut P.ibirien ................................................ 433 128. Itrauka i LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 1 poskyrio operatyvinio galiotinio P.Rymkieviiaus raporto MGB ministrui P.Kapralovui apie jo darb specialiose grupse, partizan ir civili moni udymus, kan kinimus ir smogik nusikaltimus ......................................................................... 435 129. LSSR MGB ministro P.Kondakovo ratas srii valdyb virininkams apie neskmingas ekistines operacijas ir agentrinio - operatyvinio darbo gerinim ................................................................................................................. 440 130. LSSR MGB iauli srities valdybos skyriaus virininko pavaduotojo Rogoino ratas iauli srities prokurorui, teiss patarjui Janoniui apie tai, kad V.Dveil nuud partizanai ..................................................................... 446 131. LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie agent, uverbuot i buvusi partizan tarpo, skaii................................................... 447 132. LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie agentus, uverbuotus i suimt buvusi partizan tarpo................................................... 448 133. LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie specialj agent "Kirv" ....................................................................................................... 453 134. LSSR MVD Klaipdos miesto skyriaus vyr. operatyvinio galiotinio Michejevo nutarimas ibraukti i agentrinio tinklo J.Eitut, pasiprieinus ir nuaut specialiosios grups smogik ............................................................. 455 135. LSSR KGB 4 valdybos virininko P.Raslano ratas SSRS KGB 4 valdybos 3 skyriaus virininkui Pokajui apie agentus i buvusi partizan tarpo, numatytus aretuoti ............................................................................................... 457 136. LSSR KGB 4 valdybos virininko J.Obukausko payma apie agent-

122

smogik poreikio sumajim ir buvusi partizan, tapusi smogikais, amnestavimo galimybes ....................................................................................... 458 137. LSSR KGB 4 valdybos 2 skyriaus virininko Martuseviiaus raytas agent-smogik ilaikymo ilaid 1956 met smatos paaikinamasis ratas ...................................................................................................................... 459

III. PARTIZANINIO KARO SLOPINIMAS................................................................. 461 138. Lietuvos SSR NKVD payma pagal 1945m. vasario ld. duomenis apie Lietuvoje veikiani partizan grupi skaii ................................................... 461 139. LSSR NKVD-NKGB operatyvins grups Alytaus apskrities virininko Sabitovo, NKVD skyriaus virininko emyovo ir NKGB skyriaus vir ininko Rogoino specialus praneimas SSRS NKVD-NKGB galioti niui Lietuvoje D.Rodionovui, LSSR NKVD komisarui J.Bartainui, LSSR NKGB komisarui A.Guzeviiui apie Miroslavo valsiaus centro upuolim .............................................................................................................. 462 140. NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininko mjr. emyovo specialus praneimas LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie partizan vykdyt strib grups sunaikinim .................................................................................... 466 141. NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininko emyovo specialus pra neimas LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie partizano A.Kulio grups sunaikinim Simno valsiuje .................................................................. 468 142. LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir NKGB komisaro A.Guzeviiaus sudarytas lenk ir lietuvi partizan naikinimo priemoni planas................... 471 143. SSRS NKGB komisaro pavaduotojo B.Kobulovo ir NKVD komisaro pavaduotojo A.Apolonovo direktyva NKVD-NKGB operatyvini sektori ir NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams dl atvykusi legalizuotis asmen tardymo ir verbavimo ............................................................................. 475 144. Gen. mjr. Golovkos praneimas Vilniaus operatyvinio sektoriaus viri ninkui dl lktuv aviacinei valgybai ir operacijoms panaudojimo ..................... 477 145. SSRS NKVD komisaro pavaduotojo A.Apolonovo ir SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos ratas LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams ir NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams dl ligoninse gydom partizan iaikinimo .......................................................... 478 146. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvai I.Tkaenkos, LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir e.p. LSSR NKGB komisaro D.Jefimovo direktyva NKVD-NKGB operatyvini sektori, apskrii skyri, NKGB Lietuvos geleinkelio transporto ir Lietuvos vandens baseino skyriaus virininkams bei Lietuvoje dislokuotos vis ri NKVD kariuomens dalini vadams

123

147.

148. 149. 150. 151.

152. 153. 154.

155.

156. 157. 158.

159.

160.

161.

dl legalizavusijsi verbavimo ir persekiojimo ................................................ 480 NKVD - NKGB Utenos operatyvinio sektoriaus virininko P.Kapralovo praneimas SSRS NKVD - NKGB galiotiniui Lietuvoje l.Tkaenkai ir LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie Utenos apskrityje veikianius partizan brius ir j legalizacij ........................................................................ 484 Lietuvos SSR NKVD ir NKGB payma apie kovos su antisovietiniu pogrindiu 1944 07- 1945 11 rezultatus .............................................................. 486 LSSR NKVD komisaro D.Jefimovo ratas Kaimo operatyvinio sektoriaus virininkui Jegorovui apie neinomos radijo stoties darb ................................ 489 LSSR NKVD komisaro J.Bartaino sakymas dl partizan legaliza cijos ........................................................................................................................ 490 SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos, LSSR vidaus reikal liaudies komisaro J.Bartaino ir LSSR saugumo liaudies komisaro D.Jefimovo praneimas LSSR Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui J.Paleckiui apie represinio aparato veikl rinkim SSRS Aukiausij Taryb metu .................................................................................. 492 LSSR NKVD kovos su banditizmu skyriaus virininko B.Burylino payma apie partizan tab sunaikinim ......................................................................... 496 LSSR NKVD kovos su banditizmu skyriaus virininko B.Burylino payma apie partizan veiksmus 1945 metais ir NKVD patirtus nuostolius . . . . 499 Itrauka i Karinio tribunolo prie LSSR MVD pirmininko Chaliavino pra neimo VKP(b) CK Lietuvos orgbiuro pirmininkui V.Serbakovui ir Lietuvos KP(b) CK sekretoriui A.Sniekui apie 1944-1946m. nuteistj socialin kilm ...................................................................................................... 500 LSSR MVD Alytaus apskrities skyriaus virininko Lisovskio specialusis praneimas LSSR MVD ministro pavaduotojui P.Kapralovui apie Alytaus apskrityje gyvenani legalizavusijsi asmen sekim.................................... 502 LSSR MGB ministro D.Jefimovo praneimas LKP(b) CK apie MGB agen trin-operatyvin darb 1946m. birelio mn..................................................... 503 Lietuvos SSR MVD payma apie usiregistravusi partizan ir besislaps tani nuo aukimo Raudonj Armij bei jos dezertyr skaii . . . . 521 Lietuvos SSR MGB payma apie MGB pastangas infiltruoti savo agentr partizan kuriam vyriausij vadovyb ir perimti ryius su Vakaruose esaniais lietuvi emigraciniais centrais ............................................................. 523 LSSR MVD ministro pavaduotojo P.Kapralovo ratas Zaras, Ukmergs, Utenos ir venioni NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams apie legalizavusijsi asmen persekiojim ............................................................... 530 LSSR MVD ministro J.Bartaino ratas SSRS MVD ministrui S.Kruglovui apie Lazdij ir Alytaus apskrityse organizuojamas legalias partizan grupes, j aretus ir eim trmim .......................... .......................................... 531 MVD Varnos apskrities skyriaus virininko Gocevo specialus praneimas

124

162. 163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174. 175.

LSSR MVD ministrui J.Bartainui apie partizano sunaikinim ir trij ekist uvim ....................................................................................................... 532 MGB Marijampols apskrities operatyvin suvestin apie kautynes prie Buktos tarybinio kio ............................................................................................ 535 I LSSR MGB 2N valdybos 6 poskyrio virininko erbakovo paymos apie operatyvin bkl ir kov su partizanais rinkimins kampanijos vietines tarybas metu nuo 1947 11 25 iki 1948 01 19 ........................................ 537 I LSSR MGB 2N valdybos 6 poskyrio virininko erbakovo paymos apie kov su partizanais paskol kampanijos 1948 0504-1948 05 08 metu ........................................................................................................................ 544 LSSR saugumo ministro D.Jefimovo praneimas LKP(b) sekretoriui A.Sniekui apie partizan vykdom agitacij prie kolki organizavim Lietuvoje ................................................................................................................ 548 LSSR MGB l.e. ministro pareigas P.Kapralovo specialus praneimas SSRS MGB ministro pavaduotojui Ogolcovui apie partizan pasal Trak apskrityje................................................................................................................. 551 LSSR MGB ministro D.Jefimovo praneimas LKP(b) CK sekretoriui A.Sniekui ir LSSR MT pirmininkui M.Gedvilui apie sunaikintus partizan tabus, veikianias apygardas ir j vadus ............................................................ 552 MGB Lazdij apskrities skyriaus virininko Aleksejevo operatyvin suvestin LSSR MGB ministrui P.Kapralovui apie partizano Tankno kompromitacij ...................................................................................................... 556 LSSR MGB 2-N valdybos virininko I.Pokajaus payma apie Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio vyriausij vadovyb, srii ir apygard tab sudt ...................................................................................................................... 557 MGB Lazdij apskr. skyriaus virininko Aleksejevo ratas LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus virininkui S.Figurinui apie sovietini plakat sunaikinim mokyklose ........................................................................................ 568 LSSR MGB ministro P.Kapralovo praneimas SSRS MGB vadovybei apie agento Gintauto isiuntim usien, ryi umezgim su lietuvi ieivijos organizacijomis bei angl valgyba ir sugrim Lietuv................................. 569 SSRS MGB ministro pavaduotojo E.Pitovranovo ratas LSSR MGB ministrui P.Kapralovui apie i usienio desantu atvykusi radist pa naudojim dezinformacijos skleidimui ................................................................ 574 Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro P.Kapralovo payma SSRS MGB II vyr. valdybos virininkui ubniakovui apie MGB agento "Pet rausko" pastangas umegzti ryius su partizan vadovybe ir takoti j veikimo taktik....................................................................................................... 576 LSSR MGB 2N valdybos virininko I.Pokajaus sudarytas partizan naikinimo priemoni planas ................................................................................. 578 Itrauka i LSSR MGB 2N Valdybos virininko I.Pokajaus sudarytos

125

176.

177.

178. 179.

180. 181. 182.

183.

184. 185. 186. 187. 188.

189. 190. 191. 192.

paymos apie agentrines partizan bylas ir M.Praneviits panaudojim naikinant vyriausi partizan vadovyb .............................................................. 587 LSSR MGB 2N valdybos virininko T.upikovo ratas SSRS MGB 2 vyriausios valdybos virininko pavaduotojui Novikovui apie legalizacijos rezultatus ............................................................................................................... 591 MGB Jurbarko rajono skyriaus virininko pavaduotojo Gaponenkos specialus praneimas MGB Kauno srities valdybos virininkui Sinicinui apie partizano J.agaro-Girdenio sumim ........................................................ 592 LSSR MGB ministro P.Kondakovo payma apie 1940-1948 metais Lietuvoje veikusius pogrindinius centrus ir organizacijas ................................. 595 Lietuvos SSR MGB payma apie 1951m. rugpjio ld.-1953m. sausio ld. likviduot partizan socialin kilm ir ijimo partizanauti prieas tis ............................................................................................................................ 599 Lietuvos SSR MGB payma apie 1951m. stojusi partizan gretas skaii bei prieastis ............................................................................................. 601 Lietuvos SSR MGB payma apie 1952m. nukaut partizan skaii .. 602 Lietuvos SSR Vidaus reikal ministro P.Kondakovo praneimas SSRS MVD 1-os vyriausiosios valdybos 8-o skyriaus virininkui ukovui apie 1953m. balandio mn. ld. Lietuvoje veikiani partizan ir besislapstani moni skaii ............................................................................ 603 Lietuvos SSR MVD payma apie 1953m. balandio mn. 15d. MVD skaitoje esani partizan skaii, j ami, socialin kilm, partizanavimo trukm bei prieastis .................................................................... 604 LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie 1951 met pabaigoje ir 1952-1953 metais sunaikintus partizan rinktini tabus . 606 LSSR MVD 2-N valdybos virininko T.upikovo payma apie atimtus i partizan dauginimo aparatus .............................................................................. 608 LSSR MVD 2-N v-bos virininko T.upikovo payma apie 1952-1953m. sunaikintus partizan leidinius ............................................................................ 608 LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie partizan vad J.emait-Vytaut ........................................................................................ 610 LSSR MVD 4 valdybos virininko pavaduotojo N.Duanskio payma apie tai, kokiu bdu MVD privert partizan J.Palubeck iduoti J.emaiio bunker.................................................................................................................... 615 LSSR MVD ministro J.Vildiftno garantinis ratas, iduotas suimtam partizanui J.Palubeckui ......................................................................................... 616 LSSR MVD 4 valdybos virininko P.Raslano sudarytas Lietuvos teritorijoje veikiani partizan bri sraas ....................................................................... 617 Lietuvos SSR MVD payma apie kovos su antisovietiniu pogrindiu 1944m. liepos 15d. - 1953m. spalio 25d. rezultatus .......................................... 619 I LSSR KGB pirmininko K.Liaudio praneimo SSRS KGB pirmininko

126

193. 194.

195.

196.

197.

198.

199. 200.

201.

pavaduotojui Lunevui apie 1953m. ir 1954m. sausio-kovo mn. sunaikintus tabus, veikianius partizan brius ir jaunimo pogrindines organiza cijas ........................................................................................................................ 623 LSSR KGB 4-os valdybos 2 skyriaus virininko K.Martuseviiaus payma apie partizan veikim 1954-1955m..................................................................... 632 LSSR MVD kaljimo Nr.l chirurginio skyriaus vedjos Lagoiskajos, chirurgo konsultanto Vorobjovo ir e.p. sanitarins dalies virininko Kuzmino aktas apie kalinio A.Ramanausko sualojim............................................ 634 LSSR KGB pirmininko K.Liaudio praneimas SSRS KGB pirminin kui I.Serovui apie partizan vado A.Ramanausko persekiojim ir sumi m ........................................................................................................................... 636 LSSR KGB 4 valdybos virininko J.Obukausko ratas SSRS KGB 4 valdybos 2 skyriaus virininkui J.V.Chamziukovui apie Lietuvoje vei kianius partizanus ir iekomus nelegalus .......................................................... 643 I LSSR KGB pirmininko K.Liaudio ir 4 valdybos virininko J.Obukausko paymos apie pasiprieinimo pogrindines organizacijas, veikusias Lie tuvoje nuo 1940m., partizan vadovybs sukrim ir spaud ........................... 644 Lietuvos SSR valstybs saugumo komiteto pirmininko K.Liaudio praneimas SSRS VSK 4-os valdybos virininkui E.Pitovranovui apie 1944m. liepos 15d. - 1956m. gruodio 31d. kovos su ginkluotu pogrindiu rezultatus ................................................................................................................ 652 LSSR KGB 4 valdybos virininko Vukolovo payma apie legalizacijos eig Lietuvoje 1945-1957m................................................................................... 653 LSSR KGB 10 skyriaus virininko pavaduotojo G.Podgomovo ratas Prien rajono skyriaus virininkui J.Kudriaovui apie A.Maksimaviiaus nuudymo aplinkybes ........................................................................................... 655 LSSR KGB 5 tarnybos 2 skyriaus vyr. operatyvinio galiotinio A.Tuo ivada, kad A.Maksimavii nuud partizanai ................................................. 656

127

I. SOVIET SJUNGOS OKUPACIN POLITIKA LIETUVOJE

1. LSSR NKVD komisaro J.Bartaino operatyvin suvestin apie mobilizacijos Raudonj armij eig nuo 1944m. liepos 26d. iki rugpjio 15d.
[Vilnius] [Ne anksiau kaip 1944m. rugpjio 15d.]

Visikai slaptai

Operatyvin suvestin apie karo prievolinink mobilizavim armij Lietuvos SSR nuo 1944m. liepos 26d. iki rugpjio 15d. Karo prievolinink vyr mobilizavimas Lietuvos SSR teritorijoje prasidjo 1944m. liepos 26d. Pagal pirmines direktyvas, kurias gavo Lietuvos SSR karinis ko misariatas, mobilizavimas buvo vykdomas nepaskelbus sako dl mo bilizavimo ir neteikiant asmenini aukim. Buvo aukiami pilieiai, gim nuo 1899 iki 1926 met. i met rugpjio ld. gauti nurodymai mobilizuoti tik iki 35-eri met amiaus, t.y. nuo 1926m. iki 1909m. gimimo imtinai. Tuo pat metu buvo paskelbtas sakas dl mobilizacijos, praneama asmenikais aukimais. Todl 1944m. liepos 26d. pradtas mobilizavimas armij buvo perkeltas 1944m. rugpjio 7d. Parengiamasis aukimo darbas nebuvo dirbamas. Kai kurie valsi vykdomieji komitetai aukime nedalyvauja. Politinis darbas tarp gyven toj vykdomas silpnai, o kai kuriose apskrityse ivis nevykdomas. Prieiki elementai vykdo veikl, kad mobilizacija bt sulugdy ta. Rezultatas - nuo 1944m. liepos 26d. iki rugpjio 10d. Vilniaus, Trak, Utenos, venioni, Alytaus apskrityse aukimas armij vykdy128

tas nepatenkinamai, tai liudija ie duomenys:


Eil. Karini komisariat Nr. pavadinimai 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vilniaus miesto KK* Vilniaus apskrities KK Alytaus apskrities KK Trak apskrities KK Utenos apskrities KK venioni apskrities KK I viso aukiamj kiekis 4000 5000 6500 6500 8000 5000 35000 Faktikai atvyko aukimo punktus lietuvi 23 3 118 581 172 90 987 lenk 426 1097 2 1339 1 439 3304 kit 87 219 23 253 141 156 879 i viso 536 1319 143 2173 314 685 5170

Respublikos apskrityse pastebti ie aukimo komisij darbo tr kumai ir uregistruoti prieiki veiksmai mobilizacijai lugdyti:

Vilniaus apskrityje
Karinis komisariatas ir punktai pasirod nepasireng priimti mones. Masinis aikinamasis darbas tarp aukiamj nebuvo dirbamas. 1944m. rugpjio 7d. Kolonijos** valsiuje vykdomj komitet ujo grup nusikaltli, atm i sekretoriaus aukiamj sraus ir pat sekretori isived. Lietuvos SSR NKVD OBB*** dl io reikalo atlieka tardym. 1944m. rugpjio 7-osios nakt grup nusikaltli jo Starosems ko** valsiaus vykdomojo komiteto pirmininko namus, atm aukia mj sraus, o pat pirminink aretavo. Pakeliui pirmininkui pavyko pabgti. Syos** valsiuje valsiaus vykdomojo komiteto pirmininkas ilnickis buvo vokiei virila. Saukiamj komandoje agitavo prie aukim, to rezultatas - 50 aukiamj sugro namo. aukiamj mo bilizavimas apskrityse vyksta nepatenkinamai. Jain valsiuje i met rugpjio 8d. aukimo punkt atvyko tik du mons. Vilniaus mieste .m. rugpjio 8d. ir 9d. aukimo punkto komisij
* KK - karinis komisariatas. ** Taip tekste. *** OBB (otdel borby s banditizmom, rus k.) - kovos su banditizmu skyrius.
129

turjo atvykti 2000 moni, atvyko tik 214 moni.


venioni apskritis

venioni apskrityje dauguma karo prievolinink neprim aukim punktus. I 800 auktini armij karo prievolinink 16-oje apskrities valsi aukimo punktus atvyko tik 63 mons.
Trak apskritis

Trak apskrityje padaryta pilnutin vis mobilizuotin karo prievo linink apskaita; j skaiius yra 10500 moni; i j: a) perleista per aukimo punktus______________________ 6381 m. b) nukreipta dalinius _______________________________4000 " c) broniruota ______________________________________ 1500 " Prieiki elementai grasina kaimo aktyvui susidorojimu - udys, degins namus t, kurie pads vykdyti mobilizacij.
Utenos apskritis

Mobilizacija Raudonj armij vyksta visikai nepatenkinamai. Praneimas aukiamiesiems ir aukimo lapeli teikimas dar kaip dera nesuorganizuotas. Pasitaiko atvej, kai galiotiniais mobilizacijai ir aukim teikimui bdavo skiriami buv seninai, nepatikrinti ir ne patikimi asmenys. Mobilizacijos laiku apskrityje pasireik baltalenkiai, buv vokiei statytiniai ir kt. antisovietinis elementas, pavyzdiui: Tauragn valsiuje grup buvusi policinink - Jurgeleviius, Norknas ir Leisis gyventojams skleid agitacij, skirt mobilizacijos lugdymui. Visi mintieji asmenys aretuoti ir Lietuvos SSR NKVD OBB vykdo tardym. .m. liepos 30d. ilvyi kaime neinomi nusikaltliai umu buvus Skeliuvos* valsiaus senin, aktyviai dalyvavus aukime. I Skeliuvos valsiaus vykdomojo komiteto pastato neinomi nusikalt liai pagrob karo prievolinink sraus. Dl i fakt vyksta tardymas. Rugpjio 8d. nakt baltalenki grup apie 60 moni, nordama sulugdyti mobilizacij, upuol Dieveniki valsiaus vykdomojo ko mitet.
* Taip tekste.
130

Lietuvos SSR NKVD Dieveniki valsi pasiunt operatyvin karin grup, kuri msi priemoni prieiko elemento inaikinimui. Reikia paymti, kad Raudonajai armijai ivadavus iame valsiuje nra valdios. 5 paskirti kaimo tarybos pirmininkai atsisak darbo ir kaimo tarybos tiesiog neegzistuoja. Sovietinio darbo nra. Panai karo prievolinink aukimo Rau donj armij padtis ir kitose respublikos apskrityse. Atidjim suteikimo darbe buvo pastebimos organizacij vadov pastangos sulaikyti jaunesnius. Kai kurie vadovai eng antivalstybiniu keliu ir stengsi gauti atidjimus apgauls bdu. tai pavyzdiui: "Voliaus" mons direktorius drg. Grigas idav liudijim bazs Nr.l. sandlininkui, kad jo inioje yra didelis kiekis i Maskvos gaut preki ir sandlio perdavimui prireiks 10-15 dien. I tikrj bazs Nr.l. sandlininkas drg. Andriukeviius yra paprastas sandlininkas ir atsiskaityti u jokias prekes neprivalo. Daug atvej, kai moni vadovai jau suteiktus atidjimus ir apifor mintus liudijimus grina arba pateikia sraus ijusi i darbo as men ir ima rpintis atidjimu naujai priimtiems. Atidjim apiforminimo procesas veikia aukimo rezultatus, kadangi moni ir staig vadovai, laiku neapiformin atidjimo, sulaikydavo karo prievolininkus iki klausimo isprendimo. aukimus daugiausia atvyksta nesveiki. Tarp nesveik aptikta tyini susialojim: prievolininkas Loboda Julianas Antonoviius, gims 1910m. [19]44 08 04 paauktas ir raytas komand kaip tinka mas rikiuotei, taiau [19]44 08 05 neatvyko siuntimui dalin, o [19]44 08 09 atvyko medicinos komisij su nauja deins kojos aizda. Apirj gydytojai patvirtino, kad karo prievolininkas Loboda tyia panaudojo kakoki priemon. Su tokiomis ligomis atvyko: Marcinkieviius Aleksandras Vincentoviius, Grineviius Vitoldas, Uleviius Ivanas Ivanoviius, ernas Jeronimas Georgeviius. Visi ie asmenys buvo nukreipti miesto ligonin ekspertizei. Pirmoji nukreipimo ekspertizei diena parod, kad nukreiptieji li gonin neatvyko, po to nukreipimas ekspertizei vykdomas lydint kari nio komisariato atstovui. Charakteringa ir tai, kad karo prievolininkai turi daugyb paym apie sveikatos bkl, kuri daugelis yra pasen ir aukimo metu iduoti
131

privaios praktikos daktar.


Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras pulkininkas (Bartainas) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.15/7. L.52-54. Originalas.

2. Lietuvos Komunist partijos (bolevik) ypatingojo sektoriaus vedjo ratas LSSR vidaus reikal liaudies komisarui J.Bartainui apie kariuomens siautjimus Marijampols apskrityje
Vilnius 1944m. spalio 27d.

Slaptai 1944m. spalio 27d. Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisarui drg. Bartainui

Lietuvos KP (b) Marijampols apskrities komiteto sekretorius drg. Naudinas pranea tai k: "Praneame, kad ms apskrityje i armijos dalini puss bna vi soki nesusipratim, vagysi, plimo ir t.t. Tai atsitinka i paskir kareivi puss. Reikia pasakyti, kad iuo atvilgiu padt inaudoja vairs nusikals tami elementai. Sasnavos valsiuje i vieno valstieio buvo atimti visokie ems kio padargai, kuriuos kareiviai ikeit degtin. Dabar, 1944m. rugsjo 29d., Marijampols valsiuje buvo nuudy tas mokytojas Paliokas Alfonsas, Kazio, gims 1922 metais. Tai atsiti ko taip: pas mint mokytoj ujo girti eiliniai kareiviai ir pareikalavo i jo laikrodio ir kit daikt. Kai mokytojas nesutiko vykdyti to, jis buvo nuautas. Nusikaltlis sugautas ir aretuotas, jo asmenybs kol kas nepavyko iaikinti. Praau CK atkreipti tai dmes". Pranedamas apie tai, drg. Sniekus prao Marijampols apskrit nusisti NKVD darbuotojus, kad bt itirta padtis ir imtasi atitinka132

m priemoni prie banditizmo atvejus.


Lietuvos KP(b) ypatingojo sektoriaus vedjo pavaduotojas (Paraas neskaitomas) Rezoliucijos: "OBB. Duoti nurodym NKVD Marijampols apskrities skyriui (Paraas neskaitomas) [19]44m. spalio 28d." "1 Skyrius skubiai ekspres - nurodym Marijampol. (Paraas neskaitomas) [1944] 10 30" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.6/12. L.167. Originalas.

3. Agento "Jonaiio" agentrinis praneimas NKGB Marijampols skyriui apie gyventoj poir soviet valdios vykdom ems kio refom
Marijampol 1944m. lapkriio 12d.

Visikai slaptai

Agentrinis praneimas
NKGB Marijampols apskrities skyrius Prim: Uakovas altinis "Jonaitis" 1944m. lapkriio 12d.

Dar 1944 met rugpjio viduryje, prie paskelbiant ems refor mos statym, ems skyri atjo Raudonosios armijos karininkas, lietuvis, vyr. leitenanto laipsnio, ir pareik, kad j karin valdia at siunt Marijampol tarpininkauti tarp karini dalini ir civili staig likviduojant ikylanius nesusipratimus, kai kariniai daliniai uima ir naudoja niekieno em. Tai is vyr. leitenantas, kurio daugiau neteko matyti ems skyriuje, pasak, kad parengtas ems reformos staty mas, dar pasak, kad dauguma LSSR Sovnarkomo** nari tam nepri taria, bet reformos vykdymo reikalauja Maskva. inia apie ems re
* Sovnarkomas (rus k.) - liaudies komisar taryba.

133

form buvo netikta ems skyriaus tarnautojams, nes jie man, kad tam dar neatjo laikas. Rugsjo mnesio pradioje, kai buvo suorganizuota apskrities ems komisija, tos komisijos narys valstietis Urlikas per pirm pokalb su manimi pasak, kad reforma vykdoma ne laiku ir kad reikia btinai visk palikti po senovei iki karo pabaigos, kad kinink gyvenimo nereikia keisti, nes tai neigiamai paveikt ems kio gamyb, o tuo paiu ir karo eig. Vliau teko girdti panaias ir kit valstiei bei tarnautoj nuomones. Beje, kartais buvo juntama, kad politin ateitis dar neaiki, po karo ji bus labiau apibrta. Ateities neaikumui, kaip jie sak, pritar ir kai kurie Raudonosios armijos vadovybs asmenys, jie neva isitardav, kad Raudonoji armija ia laikinai - karo metu, o po karo ieis i Lietuvos ir kad Lietuvos likim nulems erilis. statymo paskelbim, kiek teko stebti, tiesiogiai suintersuoti as menys - valstieiai - sutiko abejingai. kininkai, kuri ems nuosavyb numatyta apkarpyti, rodo tok abejingum, kokio nebuvo galima pastebti per 1940 met reform. Dabar, kai beveik visas numatytas apkarpyti emes valsi ems ko misijos priskyr valstybs fondui, retas i ankstesni atrtos ems savinink pasinaudoja statymo suteikta teise apsksti valsiaus ems komisij. Kitaip sakant, retas stengiasi apginti savo buvusias teises. O juk 1940 metais retas ta teise nepasinaudojo ir kas tik turjo bent maiausi dingst, ra skund auktesnei instancijai, vildamasis ir to liau ilaikyti turt nuosavyb. Toks abejingumas vykstanios reformos atvilgiu paaikinamas tuo, kad reforma daroma karo slygomis, kai mons taip lengvai praranda brangiausi dalyk - gyvyb, - tad ar verta kabintis didesn ems ksnel, ei, irk, ir likusios gali nebeprisireikti - ar si karo veiksmuo se, ar Rytus igabent. "Pagyvensim kolkyje, kad tik neivet", kart pasak vienas vidutiniokas valstietis. Pasak kai kuri reformos vadov, abejingumo nuotaika kai kam ke lia viltis ar net sitikinim, kad i reforma nebus ilgalaik. Anglija ir Amerika pakeis padt. Kiti, remdamiesi pokalbiais su raudonarmie iais, mano, kad ir Soviet Sjungoje po karo bus vesta nauja ems valdymo tvarka. 134

Pagal statym liaudies prieams em apkarpoma iki 5 ha. Charak teringa, kad kai kuriuose valsiuose neatsiranda n vieno tokio prieo, o kitur randasi palyginti daug. Kita ems reforma suinteresuota pus - ta, kuriai statymas numato teis gauti em i fondo. Ji ems gavimo poiriu yra santri. Beveik per mnes po statymo paskelbimo kai kuriuose valsiuose 1940 metais numatytus ems sklypus pam vos keletas moni, o kituose - kele tas deimi. Dabar, prajus pustreio mnesio nuo statymo paskelbi mo, madaug pus 1940 metais gavusi paskyras sklypams pradjo jais naudotis. Tokia padtis sudomino respublikin ems komisij, ir ji pareikalavo padaryti vardin nepasimusi paskirtos ems naujakuri sra, paaikinant to reikinio prieastis. Apskrities ems komisija ir dabar renka tuos duomenis. Suinoti prieastis i pai naujakuri pa sirod sunku, kai kurie paaikina odiu: "Nenoriu". Objektyviai ir ia lemiam vaidmen, kaip teko girdti i reformos darbuotoj, vaidina karas, apskritai neaiki Lietuvos, taigi ir ems re formos lemtis. Kol kas pastebimas tik noras gauti em su buvusi vo kiei kolonist statiniais, em be statini kandidat nedaug, o ypa maai, kaip sako kai kurie reformos darbininkai, norini gauti em i apkarpyt ki. Charakteringas pavyzdys: vienos valsiaus komisijos (neatsimenu, ilavoto, Sasnavos ar kurios kitos) narys, 1940m. gavs em, rugsjo mnes atsisak sklypo, nepaaikins prieasi. Santykiai tarp gaunani em ir j prarandani lyginant su 1940 metais irgi pasikeit. Tie santykiai pasidar taikesni. mons greiiau ir lengviau nei 1940 metais susitaria tarpusavy ir randa taik rpimo dalyko sprendim. tai, pavyzdiui, ems reformos statymas suteikia teis gaunaniam em gauti ir atitinkam dal i met derliaus. ios dalybos daniausiai vyksta abipusiu sutarimu, be ems komisij sikii mo. Beje, bna atvej, kad gaunantysis savo noru atsisako teiss der li.
Tikra: LSSR NKGB 2 skyriaus 2 poskyrio vyr. operatyvinis galiotinis valstybs saugumo kapitonas Pavlenka Buv. LSSR VSKA. F.3. B.15/7. L.72-76. Nuoraas.

135

4. I Valstybs saugumo leitenanto Myelovo praneimo Lietuvos SSR valstybs saugumo liaudies komisarui A.Guzeviiui apie kariki suaudytus 16 Molt valsiaus jaunuoli
[Moltai] 1944m. gruodio 22d.

Per "V" Lietuvos SSR valstybs saugumo liaudies komisarui valstybs saugumo komisarui drg. Guzeviiui

I NKVD - NKGB operatyvins grups virininko valstybs saugumo leitenanto Myelovo praneimo apie Molt valsi "... 1944 met gruodio 18d. Nemanii ir Skarblin* kaim gyven tojai E.Tomaevska ir N.Zimanoviius prane, kad 1944 met gruodio 17d. 16 aukiamojo amiaus moni i mint Molt valsiaus kaim savo noru keliavo Vilni stoti Raudonj Armij, juos lydjo tvai. Pakeliui, u 3 - 4 kilometr nuo i kaim, Ukmergs apskrities Gied raii valsiaus Muraliki kaime, aukiamj grup sutiko 4 ginkluoti Raudonosios Armijos kariai ir sak aukiamiesiems eiti su jais. Rau donarmieiai aukiamuosius su j tvais atved Giedraii valsiaus Dubingi kaim, kur buvo apie 20 raudonarmiei ir j grups vyresny sis. Vyresnysis sak tvams grti savo veimais namo, spjs, kad savo snus jie gals pamatyti Vilniaus miesto kariniame komisariate. 1944m. gruodio 17d., pavakary, piliet Simanovi ir kiti tvai rado 16 aukiamj lavon prie Meoni kaimo. Manau, kad tai padar Uk mergs apskrities Giedraii valsiaus gula..."
Perdav: Kerbenis Prim: Kozlovskis 1944m. gruodio 22d., 0.30min.

* Vietovardiai netiksls.
136

Rezoliucijos: "Kruglovai, praau pavesti itirti vyk. (Paraas neskaitomas) [1944] 12 21" "Drg. Bartainai, isiaikinkite, kame reikalas. Kruglovas. 1944m. gruodio 22d."

Payma:

"Liaudies komisaro pavaduotojas Kapralovas prane i Ukmergs apskrities, kad jis isiaikino idstyt fakt ir vykdyti tyrim nra reikalo. (Paraas neskaitomas) 1944m. gruodio 23 d." "Drg. Nikitinui, literin byl. (Paraas neskaitomas) 1944m. gruodio 23d."

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.6/2. T.l. L.225. Nuoraas.

5. NKVD kariuomens 3-io Baltarusijos fronto unugariui saugoti virininko Liubo praneimas SSRS NKVD komisaro pavaduotojui S.Kruglovui apie sudegintus v. Ki vakar Panemuns dzk kaimus
1944m. gruodio 24d.

I 3-ojo Baltarusijos fronto SSRS vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojui valstybs saugumo II rango komisarui drg. Rruglovui

Praneimas per "V"* Nr.9. 165

Papildymas praneimui per "V" Nr.5, 1944m. gruodio 20d. 1944m. gruodio 22d. Gardino srities Pois rajone (7610) 217 pasienio pulko padaliniai suiupo vien bandit, priklausius [19]44 12 19 Chomut rajone likviduotai bandit grupei. Be to, suimti 3 bandit rmjai, paimtas vienas autuvas. 1944 12 22 realizuojant Marijampols apskrities NKGB skyriaus duomenis, 105 atskiroji manevrin grup Marijampols apskrityje,
* V ( velikoj astoti , rus k.) - didelio danio telefonas, naudotas pokalbi uifravimui.
137

Prien rajone (6090) vykd operacijas kontrrevoliuciniam elementui paalinti; per jas sulaik: auli - 5, baudj - 7, tarnavusi vokiei policijoje - 5, besislapstani nuo tarnybos Raudonojoje Armijoje - 1. 1944 12 23 Alytaus apskrities Ryliki (1206), Klepoi (1204), Savilioni (1000) apylinkse 331 pasienio pulko 3-io auli bataliono padaliniai per operacij bandit grupei likviduoti umu 18 ir suiupo 23 banditus. Be to, sulaikyti 2 bandit rmjai. Paimta: prietankinis autuvas - 1, karabinas - 1, pistoletas - 1. Sudeginta 3 audmen sand liai ir 15 vienkiemi, kuriuose slpsi banditai. Ms nuostoli nra. Bandit grups likvidavimui vadovavo valgybos skyriaus kariuomens 1-ojo poskyrio virininkas papulkininkis Sutovas ir 331 pasienio pulko 3 auli bataliono vadas kapitonas Konosenkovas. 331 pasienio pulko padaliniai tame rajone tebeieko bandit.
NKVD kariuomens 3-ojo Baltarusijos fronto unugariui saugoti virininkas generolas leitenantas Liubyj Priimta telefonu "V" 1944m. gruodio 24d. 14.10. Perdav: Kniakovas Prim: Gorenteinas Rezoliucija: 25d." "Gusevui, Gromovui. Prie mediagos. Kruglovas. [1944] gruodio

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/142. L.165. Nuoraas.

138

6. Baltarusijos fronto unugario apsaugos vado Liubo praneimas SSRS NKVD komisaro pavaduotojui S.Kruglovui ir LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie kariuomens veiksmus Piet Lie tuvoje 1944m. gruodio 25d.

I 3-ojo Baltarusijos fronto


SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojui valstybs saugumo 2 rango komisarui drg. Kruglovui Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisarui valstybs saugumo komisarui drg. Bartainui

Papildymas praneimui per V Nr.9, [19]44m. gruodio 24d. 1944m. gruodio 23d. Alytaus apskrities Klepoi 1204*, Ryliki 1206, Lizd 1094, Staroyn 1206, Nizomi 0804, ivulnyk 0892 rajone toliau vykdant operacijas bandit grupms likviduoti, 331 pasie nio pulko 3-ojo auli bataliono ir 86 pasienio pulko l-ojo auli bata liono padaliniai umu 25 banditus, sudegino namuose 7, sulaik ta riamj banditizmu 81. Paimtas 1 rankinis kulkosvaidis, 1 automatas, 1 prietankinis au tuvas, 1 granata, 500 vairi ovini. Sudeg 1 sunkusis kulkosvaidis, 4 automatai, 3 autuvai. Sudeginta 13 nam ir 3 rengtos emins mike (1292), kuriose slpsi banditai. Trijuose deganiuose namuose buvo matyti sprogstant audmenis. 331 pasienio pulko vado duomenimis du bandos vadeivos prie ope racij pasislp, j buvimo vietos iekoma agentrinmis priemon mis. Ms nuostoli nra. Bandit tame rajone toliau ieko 331 pasienio pulko 3-ias auli batalionas, ir 86 pasienio pulko 1-as auli batalio nas.
* Karinio emlapio koordinats. Kaim pavadinimai - kaip tekste.
139

[19]44m. gruodio 24d. 331 pasienio pulko vado duomenimis, Aly taus apskrities Veani* kaimo rajone apie 40 moni banda, gink luota rankiniais kulkosvaidiais, automatais ir autuvais apaud 331 pasienio pulko 6 ukardos 9 moni apsaug, kuri lydjo suimtuosius. Banditams upuolus suimtieji mgino bgti, bet buvo apsaugos umuti. Per apsaugos ir bandit grups susiaudym du banditai uvo, kiti pabgo. Sudeginti du namai, i kuri aud banditai. Vienas rau donarmietis i apsaugos sueistas. Agentrinmis priemonmis iekoma bandit grups buvimo vie tos. [19]44m. gruodio 24d., realizuodama Marijampols NKGB apskri ties skyriaus duomenis, 105-oji atskiroji motorizuota grup Marijam pols apskrities Gudeli 7674 rajone vykdydama operacij kontrrevo liuciniam elementui paalinti sum 3**, besislapstanius nuo aukimo Raudonj armij - 57, j rmj - 8. Operacija tsiasi. [19]44m. gruodio 24d., Kauno apskrities Antaginli 1282, Babt 0878, Vyg 1084 rajonuose 13pasienio pulko Vilniaus pulko 1 auli bataliono padaliniai umu 4 banditus, sulaik 2 tartinus be doku ment. Paimta revolveri 2, ovini revolveriui 200, paraiut 1, radijo imtuvas 1, sudegintas vienas vienkiemis, kuriame slpsi banditai. Ms nuostoli nra. Bandit paiek nurodytame rajone tsia 13 Vilniaus pasienio pulko auli bataliono padaliniai.
Priimta telefonu Generolas leitenantas Liubyj Perdav: Bliumoviius, prim Gorenteinas 1944m. gruodio 25d., 14.15. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/142. L.166. Nuoraas.

* Tikriausiai turima omenyje Vioni km. (Daug vals.). ** Turima omenyje prie vokiei dirb policijoje.
140

7. Itrauka i NKVD Alytaus apskr. skyriaus virininko ernyevo praneimo LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie masines ekistines - karines operacijas
Alytus 1945m. sausis

LSSR Vidaus reikal liaudies komisarui valstybs saugumo komisarui drg. Bartainui Vilnius

Praneimas

[...]
Dl padidjusio bandit formuoi aktyvumo, norint sustabdyti j veikl, tolesn augim ir visikai likviduoti, Alytaus apskrit buvo atsis ta Lietuvos SSR NKVD ir NKGB darbuotoj operatyvin grup, kuri drauge su NKVD Alytaus apskrities skyriumi msi apdoroti Alytaus teritorijoje esanias bandit grupes. Kad darbas bandit formuotms likviduoti bt efektyvesnis, visa operatyvin grup buvo pasista valsi centrus atlikti pasiruoimo bandit grupi likvidavimui. Kiekvienoje valsiaus operatyvinje grupje paskirtas operatyvins grups vyresnysis i labiau patyrusi operatyvini ekistini darbuotoj, kurio udavinys, pradjus vykdyti Lietuvos SSR NKVD-NKGB 1944 met spalio 29d. direktyv Nr. 0165, buvo tikslinti ir tikrinti duomenis apie NKVD Alytaus apskrities sky riaus darbuotoj apdorotus bandit grupi dalyvius. Tokiu bdu per trump laik buvo surinkta visa reikiama mediaga pradti masines operatyvines - ekistines ir karines operacijas ban ditizmui Alytaus apskrities teritorijoje likviduoti, t.y. vietose sustiprintas agentrinis praneintoj tinklas ir su juo dirbant patikslinta bandit grupi dalyvi sudtis, apsiginklavimas, veikimo bdas ir apsistojimo vietos. Baigiantis ataskaitinio mnesio 3-iam penkiadieniui, operatyvinei grupei padti buvo atsistas 3-iojo Baltarusijos fronto unugario ap saugos NKVD kariuomens junginys i 331 pasienio pulko ir 86 pasie nio pulko pirmo manevrinio bataliono.
141

Dl to per ataskaitin mnes buvo atliktos 29 operatyvins - ekis tins - karins operacijos bandit formuotms apskrityje likviduoti. Labiausiai jos pavyko Merkins ir Simno valsiuose. Merkinje atliktos 9 operacijos, per kurias umuta 62 ir sudeginta bunkeriuose bei paimta nelaisv 46 banditai. Taip pat pagrobta 20 vienet vairi ginkl, daugiau kaip 500 ovini ir susprogdinti 3 audmen sandliai, likviduojant pasiprieinimo idinius - bandit ir j rmj namus. Be to, bendras suimtj skaiius Merkins valsiuje per t laikotar p yra 208 mons, kurie pagal pobd pasiskirsto taip: a) pavieni bandit - 50 moni, b) bandit rmj - 30 moni, c) besislapstani - 99 mons, d) tariamo ir kito elemento - 29 mons. O bendras operacijos metu paimt ir i bandit bei gyventoj atim t ginkl skaiius yra 39 vienetai, audmen - 962; laisvu noru atiduo ta 17 vienet, kovini ovini 120. Likviduojant banditines formuotes Alytaus apskrityje per ataskai tin laikotarp buvo umuti 133 banditai, suiupta- 202; bandit rmj - 63; sulaikyta dezertyr i Raudonosios armijos - 20; besislapstani nuo aukimo Raudonj armij - 496 mons; suimta 15 vokiei statytini ir rmj. I viso suimti ir perfiltruoti 959 mons. Per t laik apskrityje i bandit ir gyventoj atimta 150 vienet ginkl, i j: a) kulkosvaidi - 10, b) automat - 25, c) autuv -71, d) kit ginkl - 44. Taigi, ios ekistins - karins operacijos kartu su NKVD ir NKGB apskrities skyriaus operatyvininkais dav daug teigiam rezultat. Bandit formavimuisi apskrityje suduotas smarkus smgis, tai liudija rykus bandit veiksm sumajimas ir nauj bandit grupi formavi mosi fakt nebuvimas, taip pat kontrrevoliucinio nacionalistinio pogrin dio paralyiavimas. Tai galima nustatyti i i rodikli: Nuo 1944 met gruodio 10d. iki 20d. Alytaus apskrityje buvo ure gistruota 14 teroristinio pobdio veiksm, i j - 6 nuudymai. Nuo .m. gruodio 20d. iki 31d., sibgjus kovai su banditizmu, uregist
142

ruota tik 4 banditiniai veiksmai, i j - du nuudymai. Sovietini staig darbas kaime suaktyvjo ir vyriausybs nutarim gyvendinimas vyksta patenkinamai. aukiamojo amiaus piliei stoji mas komisijas 1944 met gruodio ld. buvo visikai nepatenkinamas ir aukiamojo amiaus siuntimas armij vykdavo tik apskrities NKVD - milicijos darbuotojams su ginklu aretuojant mones. O jau .m. gruodio 13d., t.y. nuo operatyvini priemoni pradios, savanorikas io kontingento stojimas ymiai suaktyvjo, pavyzdiui, gruodio 10d. aukimo apylinkes atvyko tik 570 aukiamj, gruodio 20d. - 970, o .m. gruodio 30d. atvyko - 1346 mons. Be to, i anksiau auktj dauguma buvo asmenys, turj atidji mus, t.y. sovietini - kini staig darbuotojai, laikinai atleidiami nuo tarnybos Raudonosios armijos gretose, o tie, kurie atvyko po gruodio 20d., jau nepriklaus iai kategorijai, t.y. nesinaudojo atidji mais.

[...]
1/29 1945m. sausio mn. NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininkas valstybs saugumo majoras (ernyevas)(Paraas)

Rezoliucija: "1945m. sausio 27d. Drg. Nikitinui. Pasinaudoti registruojant (?) band. veiksmus." (Paraas neskaitomas)

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/11. T.l. L.5-12. Originalas.

143

8. SSRS valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojo B.Kobulovo direktyva LSSR operatyvini sektori ir NKGB miest ir apskrii skyri virininkams su nurodymais verbuoti kunigus
Vilnius 1945m. birelio 10d.

Visikai slaptai LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams Lietuvos SSR NKGB miest ir apskrii skyri virininkams Pplk. drg. Rudykai

Agentros ir tardymo duomenimis, ymi Lietuvos katalik dva sininkijos dalis vokiei okupacijos laikotarpiu aktyviai bendradarbia vo su vokieiais ir neabejotina, kad tarp j gestapas turjo savo agent. Pagal gestapo uduotis katalik kulto tarnai ved antisovietin propa gand tarp respublikos gyventoj, panaudodami iems tikslams banyios tribn, spaudoje spausdino meiikikus straipsnius apie SSRS, kalbdavo per radij. Nereti atvejai, kai kunigai ir vienuoliai, per Tvyns kar su faistine Vokietija dalyvavo bandose ir bdavo bandit formuoi vadovais, t.y. ved ginkluot kov prie Raudonj armij. Ivadavus Lietuvos SSR teritorij i vokiei okupant, vyskup kurijos ir pagrindin katalik dvasinink mas Lietuvoje toliau laikosi antisovietini pozicij ir prieinasi soviet valstybs statym gyven dinimui. Vilniaus metropolijos vadovas arkivyskupas Jalbzykowskis, lenk tautybs, ir dauguma jam pavaldi kunig aktyviai dalyvauja lenk nacionalistiniame pogrindyje bei stengiasi stabdyti lenk repatriacij i Lietuvos SSR. Katalik dvasininkijos lietuvikoji dalis, vadovaujama Kauno pre lato Jakubausko, dalyvauja Lietuvos nacionalistinio pogrindio antiso vietinje veikloje. Yra kunig, vienuoli, kurie aktyviai dalyvauja ban dit formuotse ir vadovauja "LLA" bandoms. Be kita ko, ms or gan kova su iomis prieikomis katalik dvasininkijos pinklmis yra 144

silpna todl, kad trksta kvalifikuotos agentros. Kad bt suaktyvintas katalik dvasininkijos veiklos tyrimas ir padalytas galas jos prieikai veiklai prie SSRS, sakau: 1)'Pradti verbuoti agentr tarp vyskupij kurij nari ir autorite ting dvasinink, naudojant apie juos turim kompromituojani mediag. Kad bt ivengta neskmi, verbavim rengti kruopiai*, pavesti j gyvendinti labiausiai patyrusiems darbuotojams. 2) Kartu verbuoti marrutinius agentus, svarbiausia - gyti j tarp autoriteting asmen, turini reikiamus ryius su dvasininkais. 3) Turim ir naujai gyt agentr kreipti tokia linkme, kad tarp kata lik dvasinink bt iaikinti usienio valgyb agentai ir kiti priei ki elementai, aktyviai dalyvaujantys lenk ir lietuvi nacionalistinio pogrindio antisovietinje veikloje. 4) Aktyviai rinkti duomenis apie antisovietini pozicij besilaikanius vyskupij kurij vadovus, kruopiai dokumentuoti j nusikalstam veikl ir surinkt mediag pateikti mums - sprsti j areto klausim. Duomen rinkim ir tolimesn darb pavesti patyrusiems operatyvi niams darbuotojams, rytingiems, mokantiems dirbti asmenikai; ne vilkinti, kad bt laiku nutraukta ardomoji katalik dvasininkijos veik la. 5) Kadangi tarp katalik dvasinink aikiai trksta agentros, tuo paiu metu pradti agent vedim kunig seminarijas, vyr ir moter vienuolynus, banyias, tarp katalik parapijiei. iame darbe vado vautis btinybe i anksto gerai itirti verbavimui numatyto mogaus asmenyb ir operatyvines galimybes. Kaip vykdoma i direktyva, operatyvini sektori virininkai turi atsiskaityti penkiadiense operatyvinse suvestinse.
SSR Sjungos Valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojas 2 rango valstybs saugumo komisaras (Kobulovas) 1945 06 10

Nr.2/1711r 1945 06 10 Vilnius

* is odis raytas ranka.


145

[Nuoraas] tikras: e.p. LSSR NKGB 2 respublikinio skyriaus sekretoriato virininkas valstybs saugumo ltn. (Podreckaja) (Paraas) Rezoliucija: "Zausajevui. Rudyka" (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.l/4. L.15. Nuoraas.

9. Itrauka i LSSR NKGB 2-o skyriaus vyr. operatyvinio galiotinio J.Minkeviiaus praneimo LSSR valstybs saugumo liaudies komisarui A.Guzeviiui apie atlikt agentrin-operatyvin darb Kauno universitete
Vilnius 1945m. birelio 12d.

Visikai slaptai Lietuvos valstybs saugumo liaudies komisarui Guzeviiui Vilnius

Praneimas Apie atlikt agentrins-operatyvins prieiros darb Kauno universitete nuo 1945 04 11 iki 06 11 I.Bendros inios apie universitet Kauno valstybinis Vytauto Didiojo universitetas sudarytas i 4 fakultet: 1. Medicinos - su 6 klinikomis ir poliklinikomis - dekanas profeso rius Laas. Student skaiius 838 mons. 2. Technologijos - su chemijos laboratorijomis - dekanas profeso rius Indrinas. Student skaiius - 207 mons. 3. Statybos - dekanas profesorius Bistrickas. Student skaiius 153 mons. 4. Istorijos-filologijos su kno kultros skyriumi - dekanas profeso rius Janulaitis. Student skaiius - 268 m.
146

I viso Kauno universitete mokosi 1475 studentai. Universitetui vadovauja rektorius prof. Purnas, prorektorius moky mo reikalams prof. Kupinskas ir prorektorius kio reikalams prof. Moinskis. Universiteto bibliotekos direktorius - prof. Janulaitis, jo pavaduotojas Ladukas. Profesori, dstytoj ir kit mokslin personal sudaro 267 mons, tarp j 25 profesoriai; adminstracinis kio aparatas - 170 mons. I viso objekte yra 1911 moni. Lietuvos SSR Moksl akademijos nariai yra profesoriai Purnas ir Janulaitis. II. Agent ir informatori tinklo idstymas I viso objekte gyta agentros 43 m., i j - 7 agentai. Rezident nra. Tarp student 29 m. 1. Medicinos fakultete 13 m. a) medicinos skyriuje 10 m., b) stomatologijos 2 m., c) farmacijos 1 m. 2. Technologijos fakultete 4 m. a) elektrotechnikos skyriuje 2 m., b) chemijos-technologijos 1 m., c) mechanikos lm. 3. Statybos fakultete 9 m. a) architektros skyriuje l m., b) statybos 6 m., c) hidrotechnikos l m., d) keli, geodezijos l m. 4. Istorijos-filologijos fakultete 3 m. a) filologijos skyriuje l m., b) istorijos l m., c) fizins kultros l m. I mokslinio personalo agentroje yra 6 m., i administracinio kinio skyriaus darbuotoj uverbuoti 8 mons.

147

III. Operatyvin apskaita I viso Kauno universitete operatyvin apskait traukta 50 m., kaip antisovietiniu element. Pagal apskaitos ris: 1. byl-formuliar - 4, 2. parengtini agentrini ityrim - 5, 3. sekimo-apskaitos byl - 36. Pagal ris - student apskaitoje: 1. byl-formuliar - 1, 2. parengtini agentrini ityrim - 4, 3. sekimo-apskaitos byl - 5. Mokslinio personalo apskaitoje: 1. byl-formuliar - 2, 2. sekimo-apskaitos byl - 28. Sekami pagal atspalv: 1. lietuvi nacionalistai - 17 m., 2. buv aktyvs socialdemokrat veikjai - 4 m., 3. ateitininkai - 5 m., 4. vokiei pagalbininkai ir statytiniai - 2 m., 5. auktieji buruazins Lietuvos kariuomens karininkai - 3 m., 6. kitas sekamas elementas - 19 m. IV. Profesori, dstytoj ir student nuotaikos ir j materialin padtis Kadangi Kauno universitetas smarkiai utertas vairiais antisovieti niais elementais ir tarp lektori, ir tarp moksleivi, be to jame nra jokio masinio politinio aikinamojo darbo, ioje auktojoje mokymo staigoje viepatauja antisovietin dvasia. Universitete nra partorgo, komjaunimo organizacij sudaro i viso 8 mons, bet jie aktyvaus politinio aukljamojo darbo nedirba. Mark sizmo-leninizmo katedra tuia. Daugumos profesori ir dstytoj bendros nuotaikos politiniu poiriu visai neaikios, vyrauja laukimas. Daug kas, nesileisdami ilgas diskusijas, su ironika veido iraika iri soviet valdios prie
148

mones atkurti socialistin santvark ilaisvintoje Lietuvoje. Jie savo vilgsn kreipia Anglij ir Amerik. Kiti visai atvirai dsto savo aikiai nacionalistines pairas. Pavyz diui, pagal ag. "Dano" praneim, prorektorius kio reikalams prof. Moinskis savo klausytojams danai pareikia, kad Kaunas lieka lietu viko nacionalizmo centras - "Lietuvybs centras", kartu pareikdamas savo pasitenkinim, ir su nepasitenkinimu atsiliepia apie Vilniaus uni versitet, kur, jo nuomone, daug bolevik. Apie pergal prie Vokie tij Moinskis pasak, kad nepaisant to, jog Vokietija kar pralaimjo, vokieiai - tokie mons, kurie dar pakils ir parodys, k gali. Du suaug Moinskio sns pabg Vokietij. Taip pat atviros nacionalistins pairos, pasak ag. "Ramo" ir slapto informatoriaus "Vairo" praneim, yra prof. Jonyno, Smetonos laikais buvusio aukto Usienio reikal ministerijos valdininko. Kaip pranea slaptas informatorius "Vairas", paleisdamas studentus iemos atostog, Jonynas prie piln auditorij pareik vilt po atostog pradti moksl "nepriklausomoje Lietuvoje". Sovietins ideologijos asmenys i universiteto istumiami arba izo liuojami. Lektoriai Mironas, Lastien, Kikinas, kaip sovietiniai, stu dent nemgstami. Apie rektori grupuojasi buv kairij partij veikjai (social demokratai, liaudininkai) - Sleeviius, Kairien. Kai kurie lektoriai, kaip vyresnysis dstytojas Baneviius, ne nordami taikstytis su esama santvarka, reikia vilt, kad Soviet S jungoje padtis pagers, "vyks reformos demokratijos pusn". Tai bu vusij emigrant poiris. Daugelis nesivaro soviet valdi Lietuvoje vadinti "okupacija" ir neka apie nuostol, kur bolevikai padar Lietuvos kultrai ir kiui (ag. "Ramas", 1945 04 24, 04 28). savo tarnybinius reikalus universitete ir mokslin darb profesoriai ir dstytojai iri daugiau ar maiau siningai. Abejingo poirio tarnybines pareigas pastebta administracinio kio aparate. Studentijos nuotaikos labiau provokuojanios. Kiekvien politin fakt, kiekvien aktual vyk jie komentuoja savaip, antisovietikai. Per pokalbius su medicinos fakulteto 3 kurso studentais slaptas infor matorius "Akabas" nustat, kad ems rutulio likim lemia Didiosios
149

Britanijos ir JAV politika. "Jeigu drg. Stalinas atsakinja kakokiam "Taims" laikraio korespondentui, vadinasi, rusai bijo angl". Studen tai filologai ignoruoja sovietinius raytojus. Pagal ag. "Ramo" 1945 05 19 praneim, literatrin vakar universitete nekviet raytoj ir poe t Venclovos, Churgino ir S.Nries tik todl, kad jie bolevikai, rau donieji raytojai, nesugebantys bti gerais literatais. Kai kuri student nuotaika prislgta, net apatika. Tokie nenori mokytis, kalba: "Kam mokslas, jeigu lietuvius ve Sibir." Slaptas informatorius "Tomas" 1945 05 15 pranea: "Daug kas spjo, kad lietu vius ve gegus 5-6, todl daug moni nenakvodavo namie." Populiarios paskaitos apie rus mokslininkus, aktuals politiniai praneimai, rengiami universitete, beveik sulunga, nes juos neateina klausytoj. Pranejams, pvz., drg. Paleckiui, studentai duoda antiso vietinius, provokacinius lios formos klausimus: "Kada lietuvius ims veti Sibir, kodl SSRS valdo ydai, kada angl kariuomen engs Pabaltij ir pan". Daugeliui lietuvi, laikani save "neutraliais" poiryje LLA te roristin veikl, charakteringas psichologinis momentas. Jiems nema lonus bendradarbiavimo su vokieiais faktas. Kad mikuose veikia ban dos - tai nieko, bet blogai, kad jos veikia su vokieiais, kurie pralaim jo kar. Sovietin valdia sugebs nubausti kaltus, bet su jais nukents ir visa lietuvi tauta (Ag[ento] "Iks" praneimas). Profesori ir dstytoj materialins buitins slygos sunkios. Piniginis atlyginimas maas. Tik t, kurie turi dvi tarnybas, mne sinis udarbis siekia 1000 rubli. Universiteto mokslinis personalas gauna literin* maitinim. Prasta aprpinimo pramoninmis prekmis padtis. Kai kurie, nukentj karo laikotarpiu, vaikto apiply, nes nieko i manufaktros ir apavo negali gauti. Slaptas informatorius "Danas" pranea, kad niekas nenori eiti dirbti universitet dl blogo materiali nio aprpinimo. Mitybos klausimas opus studentams. Prie universiteto yra valgykla, kur kiekvienas studentas gali gauti tik pietus, ir tuos gana prastus. Stipendij mnesin suma yra 120 000 rubli. Stipendijas gauna daugiau kaip 600 student. Kiekvienam tenka po 150-180 rubli per
* T.y. pagal sraus.
150

mnes. Slaptas pranejas "Tomas" 1945 05 15 prane: "ymaus profesoriaus Koniaus, pabgusio Vokietij, snus Jurgis Konius pareik, kad gerais laikais studentu jis bt deimt met, o dabar, kai reikia paiam galvoti, kaip igyventi, reikia stengtis greiiau baigti universitet".
LSSR NKGB 2 skyriaus vyr. operatyvinis galiotinis valstybs saugumo ltn. Minkeviius (Paraas) 1945 06 12 Rezoliucijos: "1. Sustiprinti darb iaikinti antisovietin pogrind Kauno universitete. 2. Apie universiteto profesros ir student politines nuotaikas informuoti drg. Suslov, Sniek ir Gedvil. [1945] 06 16 Kobulovas" (Paraas) "Drg. Izotovui 1) Papildykite operatyvinio darbo stiprinimo plan Kauno mokymo staigose. 2) Pranekite respublikos instancijoms. [1945] 06 16 A.G".[Guzeviius?] "Skubiai. Drg.Zubavlenka. r. nurodymus [1945] 06 16" (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/104. L.8-12. Originalas

151

10. LSSR NKVD komisaro pavaduotojo NKVD-NKGB Utenos operatyvinio sektoriaus virininko P.Kapralovo direktyva visiems apskrii NKVD-NKGB skyri virininkams dl duomen pateiki mo apie valdios organuose antisovietikai nusiteikusius asmenis
[Utena]

[Ne vliau kaip 1945m. birelio 19d.]

Visikai slaptai Ypatingai skubiai Visiems NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams Tiktai: NKVD-NKGB Utenos, Ukmergs, venioni, Zaras skyriams*

SSRS Valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojas drg. Kobulovas sak: ne vliau kaip i met birelio 19 dien pateikti per pasiuntin duomenis apie apskrii ir valsi partini, sovietini bei kit organ ir j skyri, Ukom**, Uispolkom***, ir j skyri MTS****, MKPP*****, tarybini ki, valsi organizacij, moni, mokymo staig) utertum antisovietiniais ir kitais politikai nepa tikimais asmenimis. Duomenys turi bti surayti ia forma: 1. staiga ar mon. 2. Pavard, vardas, tvo vardas, gimimo metai asmens, apie kur turima kompromituojani duomen, partikumas ir tautyb. 3. Trumpas kompromituojani duomen idstymas. Apie auktsias mokyklas atsisti atskiras paymas, nurodant pro centais student utertum klasiniu ir socialiniu poiriu svetimais as menimis, ivardyti profesorius bei dstytojus, apie kuriuos esama komp romituojani duomen, t duomen esm. Jei tarp nepatikim asmen buvo atskleistos ir tiriamos antisovietins grups - idstyti bylos esm ir joje aretuot moni skaii.
* Apskritys raytos ranka. ** Ukom (ujezdnyj komitet, rus k.) - apskrities komitetas. *** Uispolkom (uezdnyj ispolnitelnyj komitet, rus k.) - apskrities vykdomasis komitetas. **** MTS (mainno - traktomaja stancija, rus k.) - main - traktori stotis. ***** MKPP (mainno - konnyj prokatnyj punkt, rus k.) - main - arkli nuomojimo punktas.
152

Kadangi labai svarbu kuo skubiau gauti nurodytus duomenis, praau jungti darb bet kok skaii darbuotoj ir asmenikai priirti ios uduoties vykdymo kokyb. Atsiskite du mediagos egzempliorius, bendrai suraytus NKVD ir NKGB apskrii skyri.
Lietuvos SSR NKVD-NKGB Utenos operatyvinio sektoriaus virininkas generolas - majoras (Kapralovas) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.4/5. L.75. Originalas.

11. Lietuvos SSR NKVD payma apie LSSR NKVD Tardymo skyriaus 1945m. sausio-gegus mn. sudarytas bylas
Vilnius 1945m. birelio mn.

Payma tardymo darbas 1945 metais nuo 01 01 iki 06 01 apibdinamas iais duomenimis:
I. Baigta byl ir perduota teismui

I j 712 grupini byl Pavieni byl


Nusikaltim rys:

-3975 m. - 2063 m. -1912 m.

Tvyns idavimas, banditizmas (str.58-Ia ir 58-11) -2063 m. Kontrrevoliucin agitacija (str.58-10, 2 d.) - 150 m. Dezertyrai ir vengiantys karins tarnybos -1762 m. Vl atnaujintos bylos -6861 m. I j 1865 grupini byl -4100 m. Pavieni byl -2761 m.
Nusikaltim rys:

Tvyns idavimas, banditizmas nipinjimas, teroro aktai Kiti kontrrevoliuciniai nusikaltimai Dezertyravimas ir aukimo kariuomen vengimas

-3240 m. - 43 m. - 827 m. -2246 m.


153

vairs nusikaltimai
Nusista lager tolesniam specialiam tikrinimui

- 505 m. -2737 m.

(pagal SSRS NKVD 1943 10 11 sakym Nr.494/94)


Apiforminta tardymo byl asmenims, siuniamiems lagerius tolesniam tardymui:

I Kauno kaljimo I Marijampols kaljimo I Vilniaus kaljimo I Bir apskrities skyriaus I Panevio apskrities skyriaus I iauli apskrities skyriaus I venioni apskrities skyriaus I Zaras apskrities skyriaus I Ukmergs apskrities skyriaus
I viso apiforminta tardymo byl siuniamiems lagerius Tokiu bdu, neskaitant toliau nagrinjam tardymo byl, per nurodyt laik perduota teismui, pasista ir numatyta pasisti lagerius

- 688 m. - 535 m. - 194 m. - 66 m. - 51 m. - 99 m. - 46 m. - 46 m. - 54 m. -1779 m.

-8497 m.

(neskaitant grupi P, siuniam lagerius ypatinga tvarka).


1945 06 Vilnius LSSR NKVD Tardymo skyriaus virininkas justicijos plk. (Ostrovskis) (Paraas)

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/96. L.21. Originalas.

12. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvai gen.ltn. I.Tkaenkos ratas operatyvini sektori ir NKVD-NKGB apskrii skyri vir ininkams apie laiko Stalinui pasiraymo organizavim
[Vilnius] 1945m. liepos 11d.

Visiems operatyvini sektori virininkams Visiems NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams

Praneimas per "V"

Lietuvos SSR NKVD-NKGB turi duomen, kad daugelyje respub likos viet nacionalistiniai banditai ir kiti antisovietiniai elementai sten
154

giasi sulugdyti lietuvi liaudies laiko draugui Stalinui svarstym ir pasiraym ryium su soviet valdios vedimo Lietuvoje 5-osiomis metinmis. Buruaziniai nacionalistai ir banditai, inoma, pasistengs daugelyje viet sutrukdyti pasiruoim vsti .m. liepos 21, lietuvi liaudiai svarb jubiliej. NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams siloma nedelsiant nukreipti vis agent ir informatori tinkl iaiki nant asmenis, kurie rengiasi trukdyti, kad pilieiai apsvarstyt ir pasira yt laik drg. Stalinui, arba stengsis sulugdyti pasirengim soviet valdios Lietuvoje penkmeio ventei ir jos pravedim. Visus asmenis, lugdanius laiko drg. Stalinui svarstym, ren gianius kokius nors isiokimus ryium su vente - aretuoti. Tuo paiu metu, pagal anksiau Jums duotus nurodymus, sustiprinti band likvidavim, pogrindio nacionalistini centr triukinim, antisovietinio pogrindio dalyvi aretus, ginkl ir pogrindio technikos pamim. Apie i nurodym [vykdymo] rezultatus pranekite mums penkia dieniuose praneimuose. Reguliariai informuokite iuo klausimu Lietuvos KP(b) apskrii komitet ir miest komitet sekretorius
Gen.ltn. Tkaenka 1945 07 11 Perdav: Jermakovas Prim: Fininbergas Nr. 166 1945 07 11, 16 val. 15 min. 07 12 Ant dokumento uraytos 2 neskaitomos rezoliucijos.

Buv. LSSR VSKA. F.18. B.2/78. L.60. Nuoraas.

155

13. SSRS NKVD komisaro pavaduotojo A.Apolonovo, SSRS NKVD-NKGB jgaliotinio Lietuvoje I.Tkaenkos ir LSSR NKVD ko misaro J.Bartaino ratas LSSR NKVD-NKGB operatyvini sek tori, NKVD-NKGB miest ir apskrii skyri virininkams bei vis Lietuvoje dislokuotos NKVD kariuomens padalini vadams apie suimtj kankinim Vilnius 1945m. liepos 29d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams NKVD-NKGB miest ir apskrii virininkams NKVD kariuomens Lietuvos apygardos pasienio valdybos virininkui NKVD kariuomens 1-ojo Pabaltijo fronto unugario apsaugos virininkui Leningrado fronto unugario apsaugos virininkui 3-ojo Baltarusijos fronto unugario apsaugos virininkui NKVD kariuomens 4 auli divizijos vadui NKVD kariuomens geleinkeliams saugoti 14 divizijos vadui

Lietuvos SSR NKVD-NKGB gavo duomenis apie iurkiausius revoliucinio teistumo paeidimus, daromus paskir NKVD-NKGB or gan darbuotoj bei NKVD kariuomens kariki. Nepaisant SSRS NKVD-NKGB ir Lietuvos SSR NKVD-NKGB ne kart duot sak grieiausiai laikytis revoliucinio teistumo, paskiri NKVD miest ir apskrii skyri, o ypa valsi poskyri virininkai ir paskir NKVD kariuomens dalini vadai nepadar atitinkam ivad ir toliau leidia vykti rimtiems nusiengimams, kurie griauna NKVDNKGB autoritet darbo moni akyse. 1945 met birelio 22d. NKVD Utenos apskrities Kuktiki valsiaus poskyrio virininkas jaunesnysis leitenantas Novikovas su laik piliet Rudn, gimus 1895m., nusived klojim, ten pradjo tardyti, naudodamas fizinio poveikio priemones, mu tol, kol is nu mir. Nordamas paslpti nusikaltimo pdsakus, Novikovas Rudno kn ukas tame paiame klojime. NKVD-NKGB Vilniaus apskrities Dieveniki valsiaus poskyrio darbuotojai Sutovas, Afanasjevas ir Levinas suimtuosius asmenis siste

156

mingai mudavo, o neigav i j reikiam parodym 5 mones suaud KPZ* kieme. 1945 met liepos 8d. dukart raudonosios vliavos pasieniei 5 sky riaus, 2-ojo poskyrio virininkas kapitonas Vlasovas kankino ir mu atjus pas j pasiduoti Jankausk, jam sunkiai sualojo galv ir kair rank. Po to, kai buvo suteikta medicinin pagalba, Vlasovas nusived Jankausk mik ir suaud. i met liepos 3 d. kapitonas Vlasovas su grupe pasienio kari, darydami krat amuli vienkiemyje pas pilieius Grik ir Petrik, juos sumu. Be to, buvo sumuti ir j eim nariai. i met liepos 4d. buvo sulaikyta piliet Preilauskait Ona - gim nazijos 4 klass moksleiv. Sulaikymo metu j mu 5-os jungtins komendantros komendanto pavaduotojas politiniams reikalams vyresnysis leitenantas Lavrovas, virila Jevsejevas ir kiti. Vyresnysis leitenantas Beliajevas, dauydamas automato buoe, netyia iov ir susieid rank. Tada piliet Preilauskait mirtinai primu NKVD Tau rags apskrities Ervilko valsiaus poskyrio virininkas kapitonas Moialovas, o kn met eer. Papulkininkiui Oarinui patarus, o feleriui Rotonovui padedant, buvo suraytas fiktyvus aktas, kad Preilauskait neva mir nuo irdies smgio. Dl to, kad paeid revoliucin teistum ivardintieji asmenys suimti ir perduoti karo tribunolo teismui. Silome: 1. Lietuvos SSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams drauge su NKVD apskrii ir miest skyri virininkais per 3 dienas surengti specialius pasitarimus su NKVD valsi poskyri virininkais ir visais NKVD-NKGB operatyvininkais, juose apsvarstyti klausimus dl btinumo NKVD-NKGB organ darbuotojams grieiausiai laiky tis revoliucinio teistumo ir visiems bendradarbiams iaikinti, kad u savival, plimus, vogimus, muim ir neteistus piliei aretus kal tininkai bus nedelsiant perduoti karo tribunolo teismui. 2. NKVD pasienio kariuomens Lietuvos apygardos valdybos virininkui generolui majorui Bykovskiui, NKVD kariuomens 4 auli
* kamera. KPZ (kamera predvaritelnogo zakliuenija, rus k.) - pirminio sulaikymo

157

divizijos vadui generolui majorui Vetrovui, NKVD kariuomens geleinkeliams apsaugoti 14 divizijos vadui generolui majorui Krylo vui, NKVD kariuomens 3-ojo Baltarusijos fronto unugariui saugoti vadui generolui leitenantui Liubyj ir NKVD kariuomens 1-ojo Pabal tijo fronto unugariui saugoti einaniam virininko pareigas pulkininkui Romanovui, NKVD kariuomens Leningrado fronto unugariui saugo ti einaniam virininko pareigas pulkininkui Malyj - surengti tokius pat pasitarimus su karininkais. 3. spjame Lietuvos SSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkus, Lietuvos SSR NKVD-NKGB miest ir apskrii skyri virininkus bei NKVD kariuomens dalini vadus, kad jeigu j sekto riuose, apskrityse, kariuomenje NKVD-NKGB darbuotojai ir NKVD kariuomens karikiai toliau darys revoliucinio teistumo paeidimus, tai perduodant karo tribunolo teismui konkreius kaltininkus, nusien gusius revoliuciniam teistumui, bus traukiami atsakomybn ir Lietu vos SSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkai, NKVDNKGB miest ir apskrii skyri virininkai bei NKVD kariuomens dalini vadai. 4. Nedelsiant itirti visus revoliucinio teistumo paeidimo atvejus, kaltininkus, mums leidiant, alinti i uimam post arba aretuoti, per 3 dienas baigti tardym ir pradti parodomuosius procesus vykdyt nusikaltim vietose.
SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojas generolas majoras

Apolonovas
SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvai generolas leitenantas

Tkaenka
Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras generolas majoras

Bartainas
Nr.0050 1945 met liepos 29d. Vilnius Tikra: Lietuvos SSR NKVD sekretoriato operatyvinis galiotinis leitenantas (Paraas neskaitomas)

Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.33-34. Nuoraas. 158

14. Alytaus apskrities NKVD skyriaus virininko Lisovskio ir NKGB skyriaus virininko Aleksandrovo praneimas Vilniaus operaty vinio sektoriaus virininkui I.Rudykai apie kariki nusikaltimus
Alytus 1945m. rugsjo 17d.

LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininkui pulkininkui drg. Rudykai Vilnius

Praneimas Atsakydamas Js 1945m. rugsjo 12d. rat Nr. 1674 praneu, kad Alytaus apskrities teritorijoje buvo gauta piliei pareikim apie ka riuomens padalini kariki vykdomus plimus, bulvi nukasim ir pan. Pavyzdiui, Veisiej karo komendantros karikiai, vadovaujami karinio komendanto drg. Antipovo, 1945 met rugsjo 5d. Seirij vals iuje nusikas main piliets Merkeliens Viktorijos bulvi. Daug valsiaus Uukalni kaime, rugpjio 10d. grup raudon armiei su vyresniuoju serantu Zotinu i ikeldint bandit kio pam karv, dvi kiaules, 150 kg bulvi, sudau 4 avilius ir pam 75 kg medaus. Si grup saugojo tras, kuria buvo genami galvijai. Dalinio numeris nenustatytas. 1945m. rugpjio 26d. 174 dalies kariai, vadovaujami kapitono drg. Poliakovo, lydjo i miesto Minsko srit galvij band. T dien 5 raudonarmieiai: Kuznecovas Vasilijus Vladimiroviius, Temjka Va silijus Pavloviius, Samnilovas Leonidas Jakovleviius, Tumaas Vik toras Josifoviius, Komjevas Aleksejus Vasiljeviius - Alytaus valsiu je, Miklusn kaime, apipl piliet Pangon Jon, po to raudonarmie tis Kordujevas suaud 67 met Pangonio motin ir visi dingo. Ms pastangomis 4 plikai suimti, tiktai udikas Komejevas paspruko. Rugsjo 6d. Alovs valsiuje 2 nenustatyto padalinio raudonarmieiai kas bulves, ten juos suiupo Alovs valsiaus partorgas drg. Rudionis. Raudonarmieiai, uuot vykd Rudionio sakym, puol j su au tomatais ir norjo primuti. Rugsjo 10d. Druskinink valsiuje apsimet banditais Gerasimen159

iukas ir Afanasjevas* (sukarintos apsaugos kariai) du kartus vykd grobimus. Jie aretuoti ir nusisti Gardin, kad bt patraukti baudiamojon atsakomybn. Panai atvej ir gyventoj skund dl Raudonosios armijos kariki buvo daug, bet nereikming, be to, nenustatyta padaliniai ir asmenys, vykd grobimus, kadangi tai dar ne apskrityje dislokuoti dali niai, o daniausiai galvij band, varom i vakarini srii rytines, palydos. 1945 met rugsjo 10d. trys raudonarmieiai, kuri pavards ne nustatytos, vadovaujami 166 divizijos minosvaidi pulko (p[ato] d[ut] 0088-67) virilos arkovo, Alovs valsiaus Alovs mieste lyje nukas 40 m2 bulvi, kurios anksiau priklaus bandit eimai, ivetai i Alytaus apskrities. Alovs valsiaus partorgui Rudioniui padarius pastab, karikiai mgino panaudoti ginkl, grasino j suaudyti. Paskutinmis 1945m. rugpjio mnesio dienomis Alytaus vals iaus ...** kaim nakt lengvja maina atvyko ...** NKVD kariuomens raudonarmieiai ir virila (jo pavard nenustatyta), jo valstiets Bag doniens namus, atstat automatus liep jai ieiti ir pam visus jos daiktus, sukrov main ir dingo. Nukentjusiosios vyras nuo 1943m. yra Raudonosios armijos gretose. Panai fakt pasitaiko ir kituose vals iuose.
NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininkas papulkininkis (Lisovskis) (Paraas) Alytaus apskrities skyriaus NKGB virininkas (Aleksandrovas)

1945 rugsjo 17d. Alytus

Buv. LSSR VSKA. F.15. B. 1774/1. L.227-228. Originalas.

* Pavards raytos ranka. ** Taip tekste.


160

15. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos ratas LSSR vidaus reikal ir valstybs saugumo liaudies komisarams, NKVD-NKGB operatyvini sektori bei apskrii ir miest skyri virininkams apie Vlini ventim
Vilnius

1945m. spalio 13d.

Visikai slaptai LSSR vidaus reikal ir valstybs saugumo liaudies komisarams NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams NKVD-NKGB apskrii ir miest skyri virininkams

Katalik banyios tikintieji lapkriio ld. venia "Vis ventj" vent, o lapkriio 2d. - vadinamsias "Vlines" (mirusij atminim). iomis dienomis katalik dvasininkija organizuoja masin banyi ir kapini lankym. Mirusij kapai puoiami vainikais ir deganiomis vakmis. Prieiki elementai, ypa i katalik dvasininkijos, naudodamiesi tuo, kad banyias ir kapines suplaukia daug tikinij, be abejons, stengsis ias dienas panaudoti antisovietiniams tikslams ir organizuoti atvir antisovietin veikl (masiniai ekscesai, antisovietins demonstraci jos, antisovietiniu kalb sakymas, masinis atsiaukim mtymas ir t.t.). Kad bt laiku ukirstas kelias antisovietinms apraikoms kata likik veni dienomis Silau: 1. Rpestingai instruktuoti agentr, kad laiku suinot ir pranet ms organams apie rengimsi panaudoti religines ventes antisovie tiniams tikslams. Gavus signal apie antisovietiniu veiksm rengim, nedelsiant im tis profilaktikos priemoni, kad bet kokioms apraikoms bt ukirstas kelias. 2. Asmenis, kurie atlieka parengiamj darb panaudoti ventes an tisovietiniams tikslams, nedelsiant aretuoti. 3. NKGB, NKVD ir milicijai parengti smulkius planus, kaip bus utikrinama vieoji tvarka ir ukertamas kelias mginimams organi zuoti antisovietines demonstracijas katalik veni dienomis. 4. Agentrai i katalik dvasinink tarpo kelti udavin neleisti koki 161

nors antisovietini apraik per lapkriio ld. ir 2d. ventes. spti kiekvien ios kategorijos agent, kad jis bus asmenikai at sakingas u i veni panaudojim antisovietiniams tikslams. 5. Laikyti btinojoje kovinje parengtyje kariuomen, NKGB, NKVD, milicijos darbuotojus ir naikintoj batalionus, kad prireikus bt greitai ukirstas kelias masiniams antisovietiniams ekscesams ir bandit pasisakymams. iomis dienomis visus NKVD, NKGB ir milicijos operatyvininkus bei eilinius, kariuomen ir naikintoj brius pervesti kareivini padt. 6. Nakt i lapkriio 1 2 ir i 2 3d.d. organizuoti NKVD, NKGB darbuotojus ir partin sovietin aktyv, kad jie apeit gatves ir laiku ukirst keli antisovietini atsiaukim, ura pasirodymui bei anti sovietini eksces rengimui. 7. Pasirpinti, kad agentra ypa dmesingai stebt kunigus. Juos stebinius agentus skatinkite iaikinti kunig atvir antisovietin veikl ir ukirsti jai keli. 8. Masinio tikinij jimo banyias ir kapines metu ten turi bti pakankamai agentros. Pasirpinkite, kad su agentais bt galima su sitikti, kai tik atsiras reikalas. Kad ukirst keli atviroms antisovietinms apraikoms ir galt dirbti su agentra kapinse ir banyiose, pasiskite civilikai persiren gusius NKVD-NKGB operatyvininkus. 9. Per partijos ir soviet organus imkits priemoni, kad nenutrk t darbas monse ir staigose. 10. spju, kad NKGB, NKVD ir milicijos darbuotojai per vykdo mas priemones negali daryti spaudimo tikintiesiems, eidinti j reli gini jausm ir imtis kitoki veiksm, galini sukelti tikinij nepa sitenkinim ir bruzdjimus. 11. Apie visus antisovietini apraik faktus ryium su religinmis ventmis praneti nedelsiant. Iki lapkriio 4d. pristatyti specialius praneimus, kaip prajo vents.
SSSR NKVD-NKGB galiotinis Lietuvoje gen. ltn. Tkaenka 1945 10 13 Nr.59

162

[Nuoraas] tikras: Lietuvos SSR NKGB sekretoriato operatyvinis galiotinis jaun. ltn. (Andrejev) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.88-89. Nuoraas.

16.

SSRS vidaus reikal liaudies komisaro L.Berijos ir SSRS

valstybs saugumo liaudies komisaro V.Merkulovo direktyva dl spalio revoliucijos veni saugaus ventimo
Maskva 1945m. spalio 29d.

Visikai slaptai Praneimas per "V" i Maskvos

Perduodame SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaro ir SSR Sjungos valstybs saugumo liaudies komisaro direktyv 1945 metams. Pavadinimas: "Priemons, susijusios su Didiosios Spalio socialistins revoliucijos 28 metini ventimu. 1945 10 29, Nr.178/114". Ryium su artjania Spalio socialistins revoliucijos 28 metini vente sakau: 1. Perirti turimus agentrinius duomenis, tardymo bylas ir are tuoti asmenis, kuriems turite pakankam pagrind, ypa teroro, ni pinjimo ir diversij atvilgiu. 2. Daniau konspiratyviai susitikti su agentais ir informatoriais, at kreipti j dmes, kad iaikint prieikus elementus, j ketinimus vents dienomis platinti antisovietinius atsiaukimus. 3. Sustiprinti tariam asmen agentrin-operatyvin prieir, laiku ukirsti keli galimiems aktyviems j antisovietiniams veiksmams. 5.* Imtis btin priemoni sustiprinti svarbiausi pramons ir geleinkelio rengini apsaug. 6. Pasirpinti, kad reikiamai dirbt miesto ir svarbiausi pramons ir statyb objekt priegaisrin apsauga. 7. Geleinkeliuose, stotyse, uostuose ir prieplaukose sustiprinti
* Taip tekste. Po 3 eina 5 paragrafas. 163

buruazini valgyb agent ir kit faistini element paiekas, kad bt ukirstas kelias jiems prasiskverbti alies centr. 8. Sustiprinti apsaug pasienio rajonuose, ukertant keli galimiems sienos paeidimams. 9. Tuo atveju, jei bus nurodym rengti Spalio paradus, demonstraci jas, imtis partijos ir vyriausybs vietini organ reikiamos apsaugos ir tvarkymo priemoni. Apie ios SSRS NKVD-NKGB direktyvos vykdymo rezultatus pranekite 1945 11 09, o apie svarbiausius vykius telegrafuokite ne delsiant.
Berija

Merkulovas
1945 10 29 [Nuoraas] tikras: mjr. vanovas Buv.LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.135. Nuoraas.

17. NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininko plk. I.Rudykos praneimas vadovybei apie politin padt Vilniaus operatyvinio sektoriaus teritorijoje
Vilnius 1945m. lapkriio 6d.

Visikai slaptai drg. Tkaenkai* drg.Bartainui*

Praneimas apie politin padt Vilniaus operatyvinio sektoriaus** teritorijoje Per NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus veiklos laik, t.y. nuo 1945 met birelio ld. iki lapkriio ld., likviduota 29 lietuvi nacionalistins organizacijos, 35 bandos, umuta 466 m., aretuota 2064 m.
*Pavards raytos ranka. ** Vilniaus operatyvin sektori jo Vilniaus, Trak ir Alytaus apskritys.

164

Ikeldinta 313 bandit eim - 1125 m. Sistemingai kertant smgius nacionalistiniam pogrindiui ir jo gink luotoms bandoms, vyko masikas bandit - dezertyr ir vengiani aukimo Raudonj armij pasidavimas. Tik per dvi apskritis - Aly taus ir Trak - pasidav 1089 banditai ir 6585 vengiantys aukimo. ekist kariniai smgiai padjo atkurti liaudies k, stiprinti vieti nius soviet valdios organus. Buvo sukurta aplinka sovietinio aktyvo augimui, politinio-aukljamojo ir partinio-masinio darbo tarp gyven toj gerinimui. Buvo visos galimybs vykdyti valstybinius sipareigojimus dl duonos bei kit pyliav, finansini mokesi plan vykdymo, valsty bins ir kooperatins prekybos organizavimo. Buvo didels galimybs i esms pakeisti politin padt sektoriaus teritorijoje, taiau reikiam rezultat mes neturime. Nacionalistinis pogrindis pakeit savo antisovietins veiklos formas ir metodus, jis giliai pasislp, persitvark ir atkakliai stengiasi sukurti masines organizacijas, daryti tak plaiosioms gyventoj masms. Savo antisovietinje veikloje lietuvi nacionalistai visai nepaiso vie tini partini ir sovietini organ autoriteto vietos gyventojams. Atsiaukimuose tiesiai sako, kad kai tik ieis NKVD kariuomen, jie vl taps padties eimininkai apylinkse ir valsiuose. Gyventojai vis dar tiki antisovietine propaganda ir meitais, ku riuos nacionalistai skleidia prie bolevik ir soviet valdi. Nacionalistams pavyksta plaiai naudoti gyventojus savo antisovietinei veiklai vykdyti ir traukti aktyvius veiksmus anksiau legali zavusiuosius. Vien Alytaus apskrityje ir trijuose Trak apskrities valsiuose are tuoti 78 anksiau legalizavsi mons, kurie vl sijung aktyvi kov su soviet valdia. Agentrins ir tardymo mediagos duomenimis, daugiau negu 100 moni priklauso sukilli organizacijoms, nors anksiau jie buvo le galizavsi. Ten, kur nra NKVD kariuomens, gyventojai ir net agentra mums prastai talkina, tik dl to nakt i rugpjio 4 5d. banditai galjo vykdyti masinius teroro veiksmus Alytaus ir Trak apskrityse; spalio mnes Alytaus apskrities Merkins valsiuje buvo vykdytas teroro aktas prie
165

tris karikius, kurie tam buvo pakviesti masin vakarl. Apie ruoiam teroro akt inojo kelios deimtys vietos gyventoj. Spalio 30d. Stakliki valsiuje umuti trys mons i vietinio sovie tinio aktyvo - taip pat specialiai surengtame vakarlyje. Tardant nustatyta, kad apie rengiam teroro akt inojo daugelis vietos gyventoj. Trak apskrities iemari valsiaus teritorijoje tris dienas slapstsi keliaujanti gauja, vietos gyventoj padedama surengusi pasal kari kiams, turjo galimyb umuti tris sovietinius pilieius. Apskritai ne buvo atvejo, kad apie nacionalistinio pogrindio rengiamus teroro veiks mus gyventojai pranet vietiniams partini ir sovietini organ atsto vams. Visa tai paaikinama ne tik silpnu ms organ agentriniu darbu; labiausiai tai paaikinama tai kuo: 1. Politinis darbas valsiuose dirbamas pripuolamai, o apylinkse beveik visai nedirbamas. 2. Kaimo tarybos faktikai neegzistuoja, neturi savo patalp, yra toki kaimo taryb pirminink ir sekretori, kurie vis kanceliarij neio jasi kiense ir daugiausia usiima savo kiu. 3. Darbas tarp legalizavusij nevyko ir nevyksta taip kaip reikia. 4. Politinis darbas tarp liaudies gynj iki iol neorganizuotas. Partijos Alytaus apskrities komitetas eiuose briuose i 15 paskyr politinius darbuotojus, ir tai i pai kovotoj komjaunuoli, kurie yra politiniai beraiai. Valsi partiniams organams politinis darbas tarp liaudies gynj visai nerpi, negana to, vietinis sovietinis partinis akty vas pats neretai gadina liaudies gynjus. Pavyzdiui: i met spalio 6d. Jiezno valsiaus vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Mo tikas su dviem gynjais ivyko Bd kaim tarnybos reikalais. Uuot dirb, sureng igertuves, po to - mutynes su valstieiu, o kai gynjas Simanaviius pamgino sutramdyti Motik, is pistoleto viu sueid Simanavii, kuris po dviej dien mir. 1945 spalio 26d. Alytaus valsiaus Padvamiki kaimo tarybos pirmininkas Karaleviius su grupe liaudies gynj vaiavo Norgeliki kaim rpintis duonos pyliavom, uuot dirb, sureng igertuves, pats nusigrs ir gynjus nugirds, grdamas Alyt sustabd keliu vaia vus valstiet ir pradjo audyti j pistoletu. Kadangi buvo tamsu, tai
166

kulkosvaidininkas Sikeviius, bdamas girtas, nusprends, kad audo banditai, iov ir umu Karalevii, vaiavus valstiet ir sueid jo mon. i met spalio 20d. Marcinkoni valsiaus vykdomojo komiteto pirmininkas ir partorgas Bubrickas girti pradjo mutis su liaudies gy njais ilk ir Chomenka, tik sikius pasienio ukardai, petyns buvo nutrauktos. Visur klesti girtuokliavimas ir riaus. Viename i KP(b) Trak apskrities komiteto ir apskrities vykdomo jo komiteto posdi buvo patvirtinta 37 apylinki taryb pirmininkai. Po posdio komitet nariai smagiai pasakojo, kad visi 37 pirmininkai girtuokliauja ir apie tai laisvai kalba per posd. Partijos Alytaus apskrities komitetas spalio 17d. sureng apskrities moter susirinkim. Dalyviai pasakojo, kad jis buvo nelabai aukto ly gio, bet utat po susirinkimo vyks pobvis, buvo gerta iki 3 valandos nakties, per igertuves ir po j buv chuliganik veiksm ir apskritai netinkamo elgesio atvej; kit dien apskrities paruo liaudies komi sariato politiniai darbuotojai reik pasipiktinim. Paruo ministerijos galiotinis Anisimovas pareik, kad tas su sirinkimas tik alos pridar, nes dauguma moter isiskirst pasipikti nusios. Pobviai Alytaus apskrityje tapo sistemingi, pavyzdiui: pobviai buvo surengti tilto atidarymo proga, mokslo met pradios, vartotoj kooperatyvo suvaiavimo ir t.t. Visiems tiems pobviams ileidiamos didels pinig sumos. Trak apskrityje vairiems suvaiavimams ir pasitarimams eikvo jami produktai, dl to prastja miesto gyventoj aprpinimas. Tik per rugpjio ir rugsjo mnesius per valgyklas be korteli ieikvota 822 kg. duonos ir 50 kg. milt. .m. spalio 28d. Seirij valsiaus partorgas Koita girtas m be reikalo audyti pistoletu gatvje, pasienio brys j sulaik, nuginklavo ir nugabeno namus. 1945m. rugpjio 15d. Druskinink miesto sovieto pirmininkas Bi nakeviius ir partorgas Rudakauskas, bdami neblaivs, susipe tar pusavy ir girdint gyventojams ivadino vienas kit banditu. Partijos Trak apskrities komiteto darbuotojas Mustegevas i vie
167

tini gyventoj, bdamas komandiruotje iemari valsiaus Mi jaugoni kaime, girtas, grasindamas ginklu, iprievartavo raudon armieio mon Kainskaj Stefanij. Partini ir sovietini darbuotoj girtavimo atvej tiesiog imtai, gir tavimas beveik visada susijs su piktnaudiavimu ir nusikaltimais. Apskrii darbuotojai geria beveik per kiekvien savo ivyk valsi centrus. Valsi darbuotojai geria valsiuose ir apylinkse, apylinki darbuotoj ai geria namin kur pakliuvus, j varo kiekviename viensdyje. Girtuoliavimas tapo tikra rykte, taiau partiniai organai vietose ne kovoja su girtuoliavimu ir namins varymu. Visa tai inaudoja nacionalistinis pogrindis savo antisovietinei veiklai, tai smukdo partini ir sovietini organ autoritet gyventoj akyse. 5. Tarp vietini partini ir sovietini darbuotoj taip pat klesti spe kuliavimas, grobimai ir kitokie piktnaudiavimai, apie kuriuos gyven tojai greitai suino. 1945m. rugpjio mnes Daug valsiaus vykdomojo komiteto pirmininkas Mikailionis, jo pavaduotojas Petruis ir partorgas Matenis, bdami neblaivs, sibrov sandl, kur buvo laikomas konfiskuotas turtas, prisikimo maius, ryulius daikt ir norjo isineti, bet buvo liaudies gynj brio sulaikyti - t ino daugelis gyventoj. Vliau iaikjo, kad Mikailionis sistemingai grobst turt, taip pat gyvulius. Paskirtas naujas vykdomojo komiteto pirmininkas Bielinskas ne apiformins dokument idalijo 9 konfiskuotus arklius ne tiems, kas j neturi. Beje, vienas arklys atsidr Merkins valsiuje, veislinis eri las -pas pirkl Piles. To paties valsiaus kaimo vartotoj kooperatyvo pirmininkas eplikas spalio mnes pagrob i sandlio daugiau kaip 1300 kg. grd. Konfiskuot turt vagia taip pat Alytaus apskrities Jiezno valsiuje. 6. Trak ir Alytaus miest gyventojai ir toliau prastai aprpinami paskirtais produktais ir pramoninmis prekmis, o kaimieiai - tokiais btiniausiais dalykais, kaip druska, degtukai, ibalas ir kt. Trakuose duonos kasdien neutenka 50 proc. gyventoj; kadangi visame mieste tik viena parduotuv, susidaro didels eils, gyventojai stoja eil nuo 2 val. nakties. Trak apskrityje grd netrko, maln utenka, transporto irgi yra, reikalas tas, kad apskrityje prekiaujanios organizacijos per daug utertos.
168

Rugpjio mnes pagal Prekybos liaudies komisariato nurodym Trak prekybos organizacijos turjo parduoti gyventojams druskos nuo 2 iki 4 kg. vienam mogui, druskos sandliuose buvo, bet jos nepar davinjo ne tik rugpjio mnes, bet ir rugsjo, ir spalio. Trak apskrities Onukio kaimo kooperatyvas produkt gyvento jams neparduoda, o juos gadina. .m. spalio mnes parduotuvje rasti 2 maiai cukraus, kuris buvo laikomas drgnai, ten pat, kur paruota vilna ir vaisiai. Su vilna susimaiusius vaisius parduotuvs darbuotojai traiko kojom. Sugadintas cukrus buvo skirtas inteligentijai, bet ji jo negavo. Valsiaus vykdomasis komitetas u tuos nusikaltimus paalino i darbo kaimo Vartotoj kooperacijos pirminink Usov, taiau Apskri ties komiteto sekretorius propagandai ikinas sugrino j darb, nors anksiau pats kalbjo, kad Usov reikia paalinti. Trak miesto valgykloje piets visiems duodami vienodi, nepaisant korteli kategorijos, aikinama tuo, kad per valgykl kasdien pereina daug moni, gaunani maist be korteli; tokia tvarka piktina dar buotojus, kuriems priklauso maitinimas pagal pirm norm, taiau Trak tvark teisino apskrities vykdomojo komiteto pirmininko pavaduoto jas Jusupovas ir niekas jos nekeiia. Alytaus apskrityje iki .m. spalio mnesio druska, degtukai ir kitos btiniausios preks gyventojams nebuvo parduodamos tik dl vartotoj kooperacijos pirmininko kalts, u tai j reikjo teisti, o partijos apskri ties komitetas nusprend tik perkelti j vartotoj kooperacijos pagalbi nio kio vedjo pareigas. 7. Partiniame, sovietiniame, kio ir prekybos aparatuose iki iol dide lis utertumas socialiai ir politikai svetimu elementu, todl naciona listiniam pogrindiui kartais lengviau pavyksta sutrikdyti aparato dar b, organizuoti partini ir valstybini priemoni sabota, panaudoti materialines vertybes pogrindio reikalams ir netgi paimti savo rankas vadovavim atskiriems objektams, vis darb tuose objektuose nukrei piant jiems reikiama linkme. Partijos apskrities komitetai ir vykdomieji komitetai kartais su tais dalykais taikstosi, daugeliui srii nevadovauja ir neino, kas ten deda si. Pavyzdiui: 1944 met spalio mnes Lietuvos SSR Liaudies Ko misar taryba nepatvirtino "Merkins" tarybinio kio, kuris Alytaus apskrityje buvo suorganizuotas vietins valdios iniciatyva. Apskrities
169

komitetas ir Vykdomasis komitetas nesim likviduoti to tarybinio kio, o kadangi vadovavo buvs stambus dvarininkas Muielis, kur reko mendavo partijos Apskrities komitetui Alovs valsiaus partorgas Rude nis Bronius,- visa em ir visas tarybinis kis atsidr pogrindins na cionalistins organizacijos "LPS"* rankose; ji tuo naudojosi iki i met spalio pabaigos. Buvs tarybinio kio direktorius ir penki skyri vedjai priklaus "LPS" organizacijai, dabar jie visi aretuoti. To kio em, turtas, gyvuliai ir derlius perduoti tvarkyti apskrities valdiai. "LPS" organizacija, iaikinta ir i dalies likviduota Alytaus apskri tyje, eimininkavo ir grd paruoose. Alytaus grd paruo sandlio vedjas Vabalas, kvedys Jacunskas ir kt. vog grdus, miltus ir aprpin davo organizacijos dalyvi eimas, iduodavo kvitus neva u atiduotas grd pyliavas. Alytaus ligonins vedjas gydytojas Kudirka, turjs buoik k ir nordamas j ilaikyti sau, paskelb, kad tai ligonins pagalbinis kis. I tikrj kaip ligonins kis jis niekur neraytas, juo ir toliau naudoja si Kudirka ir tik kai kuriems ligonins darbuotojams kai k i kio duo da, pabrdamas, kad jis, o ne soviet valdia materialiai palaiko ligo nins darbuotojus. Vidurinio mokslo staigoms Alytaus mieste vadovauja lietuvi na cionalistai, komjaunimo darbas mokyklose nedirbamas ir apskritai jo kio sovietinio moksleivi ugdymo nra. Berniuk gimnazijos direkto rius Purmis** - buvs Lietuvos kariuomens kapitonas - agituoja prie sovietus, tiesiai sakydamas, kad soviet valdios Lietuvoje nebus. Pas j dstytojais dirba buvs Lietuvos kariuomens kapitonas Vitkauskas, atviras nacionalistas; daugelio nacionalistini organizacij narys Sta siukynas; vokiei statytinis Vasiliauskas. Trak apskrityje prekybos skyriaus vedju dirba kandidatas VKP(b) Trukinas, buvs "aulist"*** vadovas Semeliki valsiuje, prie tai

*"LPS" - Lietuvos partizan sjunga -1945m. M.Mastausko ir kt. iniciatyva kurta pogrindin karin organizacija. Skyriai veik Auktaitijoje ir kitur. Tais paiais metais sunaikinta, lik kovotojai sijung veikianias partizan apygardas. **Taip tekste. *** "aulistais" vadinami buv Lietuvos auli sjungos nariai.
170

prekybos skyriaus vedju buvo aktyvus "A[rmijos] K[rajovos]"* daly vis Novoselskis. Nepaisant to, apskrities komiteto sekretorius drg. Afoninas nedav sutikimo j aretuoti, sakydamas, kad jis neva padjs partizanams.** Korteli biuro vedju dirba kakoks Mikonis, kuris prie vokiei sdjo kaljime ir buvo paleistas u tai, kad pasira pasiadjim su jais bendradarbiauti. Korteli biuro inspektor Rudenka Marija prie vokiei gyveno su vlasovininku, dirbo faistinio laikraio "Naujas Kelias" redakcijoje. Vartotoj sjungos bazs direktorius Ginzburgas - buvs stambus pirklys. Trak apskrities vykdomojo komiteto skyriaus vedjas Lukauskas nacionalistas, du jo broliai aretuoti: vienas - kaip bandos organizato rius, kitas - kaip rmjas. Dl tokio vadovavimo apskrities centre nra n vienos siuvyklos, bat taisyklos, nra net kirpyklos. Partijos apskrities komitetas dar 1945m. pradioje pareigojo Lukausk organizuoti pramons arteles, bet iki iol tas nepadaryta. Valkinink valsiaus vykdomojo komiteto pirmininku dirba Jankai tis. Prie vokiei jis buvo aretuotas su grupe soviet piliei, kurie buvo suaudyti, o is - ilaisvintas, jo snus dirbo policijoje, snnas yra bandoje; iuo metu jis gina buoes ir dav kelet gyvuli bandit eimoms. Eiiki valsiaus partorgu dirba kakoks Klepikovas, kuris 1927 metais buvo nuteistas Lenkijoje u nipinjim buruazinei Lietuvai, vokiei okupacijos metais turjo paymjim, kad turi teis pirkti i
* Armija Krajova - pagrindin karin lenk organizacija, veikusi vairiais pavadinimais nuo 1939m. rugsjo mn. AK vardu pavadinta 1942m. vasario mn. Veik Lenkijoje ir Lietuvoje - ia buvo Vilniaus ir, i dalies, Naugarduko AK apy gardos, kurios 1944m. birelio mn. susijung. Lenkijoje AK buvo patriotin, prie krato okupacij kovojanti organizacija. Vilniaus krate AK veik kaip ariai antilie tuvika jga, terorizavo, nuud apie imt lietuvi. 1944 07 06-07 AK briai, va dovaujami A.Krzyanovskio-Vilko, band uimti Vilni. 1945m. sausio mn. AK vadovyb paskelb demobilizacij, atskiri briai iliko iki met pabaigos, daugelis kovotoj pasitrauk Lenkij. ** Turimi mintyje sovietiniai partizanai, vykd diversijas vokiei okupuotoje Lietuvoje.
171

gyventoj odas vokieiams ir laisvai keliauti po apskrit. Paiame partijos apskrities komitete instruktoriumi dirba buvs "aulistas" Volodkeviius. Maininks Zelikoviits sesers vyras, kaip vokiei agentas ir i davikas, suaudytas. Ji organizavo para rinkim ir asmenikai rpi nosi vokiei agento Matulionio ilaisvinimu. Vairuotojas Stankeviius varo antisovietin agitacij, turi ryi su antisovietini elementu. I viso Trak ir Alytaus apskrityse mes stebime daugiau kaip 150 socialiai ir politikai svetim moni, kuriais utertas partinis-sovie tinis, kio ir prekybos aparatai. Ms organai apie tai prane partijos apskrii komitet sekretoriams. Trak apskrityje partin darb dirba aikiai antisovietins asmeny bs. Kaiiadori valsiaus partorgas Bogaionokas .m. spalio 26d., bdamas okiuose mokykloje, trukd ms kariuomens atstovams, kurie mgino likviduoti riaues, sukeltas kariki i 50 auli divizijos 254 auli pulko. Kilus triukmui, Bogaionokas suuko: "Mukit lei tenantus, alin soviet valdi!" Onukio valsiaus partorgas Zapolskis, Jenk nacionalistas, tapo buoe ir skleidia antisovietines kalbas. Kart sako: "Lietuvius vis tiek visus iudys, juos gaudo ir grda front, priekin linij, o i paskos eina rusai. Jei vokieiai neumu, tai rusai suaudys." 8. Daugeliui vietini partini ir sovietini darbuotoj stinga ryto ir aktyvumo kovoje u soviet valdios interesus, tuo paaikinama pad tis, kai absoliuti dauguma ginkluoto soviet partinio aktyvo tiesiogai nedalyvauja kovoje su sukilliais. Alytaus apskrityje i 200 ginkluot moni tik 26 dalyvauja ope racijose. Alytaus tarybinio kio aktyvas skyriuose "Rudka"* ir "Aniki"* ivis atsisak imti ginklus, motyvuodami tuo, kad jei turs ginklus, tai juos medios banditai. Kai kurie aktyvistai nenori autuv ir automat, o prao pistolet. Paiame Alytuje apginkluota 40 aktyvist, kovinio parengimo dar* Taip tekste. 172

bas su jais nedirbamas ir kovoje su banditais n vienas i j nedalyvau ja. Alytaus komitete ir ligi iol manoma, kad kovoti su bandomis ir ginkluotais nacionalistais turi NKVD-NKGB organai.
NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininkas pulkininkas (Rudyka) 1945m. lapkriio 6d. Vilnius Buv.LSSR VSKA. F.18. B.l/32. L.164-167. Nuoraas.

18. NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininko I.Rudykos ratas SSRS NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvoje I.Tkaenkai apie valstiei ibuoinim Vilniaus, Trak ir Alytaus apskrityse
Vilnius [1945m. pabaiga ar 1946m. pradia]*

Visikai slaptai SSRS NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvoje generolui leitenantui drg. Tkaenkai

Lietuvos SSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus teri torijoje Vilniaus, Trak ir Alytaus apskrityse gyvena 623 buoi ei mos, kurios pagal ems statym pilnutinai ibuointos; i j paimta: ems - 19128 ha, arkli - 227, galvij - 444. Mintose trijose apskrityse gyvena 1732 buoi eimos, kurios pa gal ems statym ibuointos i dalies; i j paimta: ems - 31570 ha, arkli - 2 3 0 , galvij - 414 . Trak apskrityje bendras skaiius eim, kuri kiai pilnutinai arba i dalies konfiskuoti u dalyvavim bandit gauj ose arba bandit rmim,
* NKVD-NKGB operatyviniai sektoriai gyvavo iki 1946m. pradios.

173

yra 276; i j paimta: ems - 514 ha, galvij - 258. Alytaus ir Vilniaus apskrityse duomen apie tokias eimas nra, kadangi vietiniai vykdomj komitet ems skyriai nepateik apskai tos. A daviau nurodymus NKVD-NKGB apskrii skyriams imtis prie moni sutvarkyti represuot bandit ir buoi apskait.
NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininkas pulkininkas (Rudyka) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.1/32. L.63. Nuoraas.

19. LSSR NKGB komisaro pavaduotojo L.Martaviiaus ir NKGB "V" skyriaus virininko Makarovo ataskaita SSRS NKGB "V" skyriaus virininkui Gribovui apie korepondencijos cenzr
[Vilnius] 1946m.

Visikai slaptai SSRS NKGB "V" skyriaus virininkui gen. mjr. drg. Gribovui

1945 met gruodio mnesio ataskaita Per 1945m. gruodio mnes apdorota civili ir kariki pasistos korespondencijos - 1 094 531, Civili asmen - 556 277, tarp jos - korespondencijos nacionalinmis kalbomis: a) lietuvi kalba - 304 925, b) lenk kalba - 17 138, c) yd kalba - 3 827, d) latvi kalba 45. I viso: 325 935

174

Pasista kitus punktus cenzrai: Eil. Nr. Kokia kalba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Totori iuva Armn Bakir Kazach Gruzin Azerbaidaniei Moldav Latvi Uzbek Est Ukrainiei Kirgiz Mari vairi Iviso: Apdorota laik iimant dal teksto Konfiskuota Kur pasista Kazan eboksarai Jerevanas Ufa AlmaAta Tbilisis Baku Kiiniovas Ryga Takentas Talinas Kijevas Frunz JokarOla Maskva Laik kiekis 2 647 446 129 224 221 113 75 140 1 137 301 202 266 20 14 317 6 215 - 6 133. - 2 477.

Neigiami pasisakymai arba praneimai apie neigiamus faktus ir nuo taikas, randami lietuvi gyventoj asmeniniame susirainjime, atspin di iuos klausimus: Antisovietiniai ir kontrrevoliuciniai pasisakymai - 148, Antisovietiniai atsiaukimai ir kontrrevoliuciniai anoniminiai rainiai - 14, Praneimai apie transporto darbo trkumus - 3, Praneimai apie sovietinio aparato darbo trkumus - 3, Skundai dl ryi organ darbo - 2, Skundai dl "VC"* organ darbo - 1, Kariki eim skundai - 27, Tvyns karo invalid skundai - 2,
* "VC" (vnutrenniaja cenzra, rus k.) - vidaus cenzra.
175

Skundai dl materialini buitini slyg Skundai dl sunkum su maisto produktais Skundai dl mokesi inios apie gyventoj epidemines ligas Praneimai apie epizootij ir gyvuli kritim inios apie banditizm ir plimus Praneimai apie dezertyravim i darbo fronto Nusivylimo nuotaikos I viso

168, 29, 8, 31, 2, 1565, 5, 145. 2 143.

Neigiami pasisakymai ir praneimai apie neigiamus faktus ir nuotai kas, nenumatyti srae: Apie rinkimus SSRS Aukiausij Taryb 3, Apie lenk repatrijavim Lenkij 248, Praneimai apie represijas 406, Lietuvos gyventoj prieikumas rusams 35, Gyvenimo Lietuvoje gyrimas 6, inios apie blog derli 10, Apie fiktyvius dokumentus 49, Apie nepasitenkinim sovietiniais tarnautojais 8, Apie civili gyventoj mobilizavim atstatymo darbams 41, Apie valstybs turto grobstym 4, Religiniai atvirukai ir paveikslliai 496, Karini ir valstybini paslapi paskelbimas 28. I viso 1 334. Be to, 1945m. gruodio mn. apdorota telegram Konfiskuota Apdorota iimant dal teksto Korespondencijos apdorojimo kokybs kontrol Eil. Kas Patikrinta Nr. tikrino cenzori 1. 2.
176

- 34 928. - 9. - 11.

Patikrinta laik 5 19 788 3 742

Vyr. operatyvinis galiotinis Operatyvinis galiotinis

3. 4.

Operatyvinio galiotinio padjjas 35 1 kategorijos kontrolierius I viso 60 16 043

10 683 840

Lietuvos SSR Valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojas mjr. (Martaviius) Lietuvos SSR NKGB "V" skyriaus virininkas pplk. (Makarovas) 1946m. Buv. LSSR VSKA. F.10. B.3/13. L.183-184. Nuoraas.

20. NKVD Kauno miesto skyriaus virininko padjjo Kirjanovo ir Kovos su banditizmu skyriaus virininko Losevo praneimas LSSR NKVD komisaro pavaduotojui P.Kapralovui apie legalizacijos eig ir gyventoj atsiliepimus J.Bartaino sak dl legalizacijos
Kaunas 1946m. kovo 15d.

Visikai slaptai LSSR vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojui generolui majomi drg. Kapralovui

Praneimas apie legalizacijos eig Kauno mieste ir gyventoj atsiliepimus LSSR vidaus reikal liaudies komisaro 1946m. vasario 15d. sak LSSR vidaus reikal liaudies komisaro generolo majoro drg. Bartaino 1946 met vasario 15d. sako 6000 egzempliori NKVD Kauno miesto skyrius gavo 1946 met kovo ld. Kit dien visi sako egzemplioriai buvo ikabinti ar idalinti Kauno miesto valstybinms staigoms. Nuo sako paskelbimo Kauno mieste, t.y. nuo 1946 met kovo 1 d.
177

iki 15d., NKVD Kauno miesto skyri atvyko pasiduoti tik 5 mons, i j: Raudonosios Armijos dezertyr - 1, nelegal - 4. I bandit ir kontrrevoliucinio pogrindio neatvyko n vienas mogus. N vienas i atvykusi taip pat neatidav ginklo. Po sako paskelbimo kit dien buvo ufiksuoti jo nuplymo faktai. nuplt viet mes tutuojau kabindavome kitus. Miesto gyventoj dauguma apie sak kalba teigiamai, sako, kad i tikrj band vykdoma kova yra beprasm, per j sta nekalti mons. sakas - tai ieitis i padties: nutraukti kov ir usiimti taikiu darbu. alia to pastebta ir fakt, kai sakas smarkiai kritikuotas, pavyzdiui: Agentas "Dubenko" 1946m. kovo 6d. prane, kad stebdamas gy ventoj poir LSSR vidaus reikal liaudies komisaro 1946 met va sario 15d. sak, nustat, jog tarp miesto student yra daug asmen, ku rie tiesiai ir atvirai reikia savo nuomon ir sako: "Ir i ito (sako) nie ko neieis - ra anksiau, rao dabar, ten (mike) irgi sdi ne kvailiai..." Agentas "Kliu" 1946 met kovo 14d. prane, kad liaudyje neka ma, kad nors sake ir raoma apie nelieiamumo garantij pasidavu siems, bet tai es tik popieriuje, o i tikrj bus aretuojama. Agentas "Butas" 1946 met kovo 8d. nekjosi su Kauno "Para mos" vyr. buhalteriu Chveduku. Jis ms altiniui pareik, kad tie, kas norjo ieiti i band, jau seniai ijo, pasinaudoj amnestija, o likusi bandose is sakas nepaveiks, jie ir toliau ts banditik veikl. Agent "Karvelis" 1946 met kovo 8d. prane, kad ji klaussi piliei pasisakym, skaitant sak, ir nustat, kad dauguma skaiiusij jai girdint kalbjo: "Be abejo, reikia nutraukti kov, nes ji beprasm kiekviena diena nea nereikaling auk." Agentas "Dubenko" prane, kad liaudyje nekama, jog skmingai kovai su banditais btina sikiti kariuomenei, o ne tik NKVD darbuo tojams. Bet jeigu siki kariuomen, tada neva bsianti karo pradia ir siki kitos valstybs.
NKVD Kaimo miesto skyriaus virininko padjjas kapitonas (Kirjanovas) (Paraas)
178

NKVD Kauno OBB virininkas jaun. ltn. (Losevas) (Paraas) 1946m. kovo 15d. Nr.41/1079 Kaunas Ant dokumento uraytos neskaitomos rezoliucijos. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.15/22. L.29-31. Originalas.

21. LSSR Valstybs saugumo ministro D.Jefimovo praneimas SSRS Valstybs saugumo ministro pavaduotojui Ogolcovui apie v. Velyk ventim Lietuvoje
Vilnius 1946m. balandio 26d.

Praneimas per "V" Visikai slaptai SSR Sjungos Valstybs saugumo ministro pavaduotojui gen. ltn. drg. Ogolcovui 1946 04 ll.Nr.309

Religins Velyk vents dienomis respublikos teritorijoje aktyvi antisovietiniu apraik nepastebta. Marijampols apskrityje "Tauro" bandit formuotje veikianios ban dos prie Velykas iplatino sakym Nr.52, kuriame gyventojams reko menduota tausoti produktus, negerti alkoholini grim ir nekelti vieu mon paslapi apie "partizanus". Respublikos miestuose buvo masinio neijimo darb atvej. Ba landio 22d. visai nedirbo Vilniaus trikotao fabrikas "Sparta", Kaune - tabako fabrikas "Zefyras", alaus darykla "Raudonoji aura", likerio gamykla "Stumbras", malnai Nr.l ir 4, kaili fabrikas "Vilkas", teks tils fabrikai "Audimas" ir "Lima", miesto pramonin prekyba, miesto but valdyba, keli skyrius ir kt. iauliuose, "Verpsto" fabrike, i 150 m. nepsirod 129, kondite rijos fabrike i 50 moni - 40, avalyns fabrike "Batas" i 189 mo ni - 87. Vilniuje, fabrike Nr.555 "Elektrik", i 300 darbinink neatjo 42.
179

Tauragje, msos kombinate, i 350 m. nepasirod 300, tarp j kombinato partkomo sekretorius Soroka Georgijus, demobilizuotas i Raudonosios armijos. Kauno mieste dl to, kad neatjo darbininkai ir tarnautojai, i dalies dirbo konditerijos fabrikas "Ramun", kojini fabrikas "Silva", miesto vykdomojo komiteto skyriai, kvepal dirbtuv ir kt. Kauno valstybiniame universitete nesusirinko studentai ir nebuvo paskait istorijos-filologijos bei technologijos fakultetuose. Nedirbo Panevio gimnazija, kurioje yra 950 mokini, nes moki niai neatjo.
Nr.320 Jefimovas Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministras gen. mjr. Jefimovas (Paraas) 1946 Vykd. Lebedevas Perdav: umanovas Prim: Milivanova 04 26

1946 04 27 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/113. L.46-47. Originalas.

22. MGB Kauno miesto skyriaus virininko V.Voroncovo prane imas LSSR saugumo ministrui D.Jefimovui apie gegus 1 -osios ventim Kaune
Kaunas 1946m. gegus 2d.

Praneimas per "V" Visikai slaptai LSSR Valstybs saugumo ministrui gen. mjr. Jefimovui

Apjus Kaun nakt gegus ld. joki kontrrevoliucini ura ir antisovietiniu atsiaukim nerasta. Demonstracija prajo organizuotai, kolon apiforminimas buvo geras. Demonstracijoje kartu su kariuomene dalyvavo iki 100 tkst. moni. Demonstrant eisena pro tribnas prasidjo 11 valand, baig
180

si 14 valand. I neigiam fakt paymtina, kad politinius kius, skelbiamus i tribnos, auktj mokymo staig studentai ir dauguma inteligenti jos neatsak, ypa pabrtinas moter tyljimas. Fabrik ir gamykl darbininkai atsakinjo draugikai ir organizuo tai.
MGB Kauno miesto skyriaus virininkas plk. (Voroncovas) Perdav: Pognerybka Prim: Seryj 330/1946 05 02 310/209, 1946 04 11, Merkulovas Rezoliucija: "Drg. Lebedevui. Patikslinti, kiek be kariuomens. 12 valand nakties duokite suvestin praneim per "V" ...* vardu. Pokajus, 1946 05 02" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/113. L.49. Nuoraas.

23. LSSR MVD Kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virininko Vasiljevo payma apie grupinius kalini pabgimus i MGB vidaus kaljim
[Vilnius] 1946m. birelio [ne anksiau kaip 17d.] mn.

Visikai slaptai

Payma apie grupinius kalini pabgimus i MGB Alytaus, Maeiki ir Taurags apskrii skyri, Lietuvos geleinkelio Transporto skyriaus vidaus kaljim kamer Pagal 1946m. birelio mn. 17d. padt Nakt i 1946 met balandio 15d. 16d., pasikasusi po Lietuvos SSR MGB Alytaus apskrities skyriaus vidaus kaljimo kameros sienos pamatu, pabgo 39 kalini grup. Paiekos priemonmis i j 3 mons
* Pavard neskaitoma.
181

sulaikyti. I pabgusi 36 moni 34 mons buvo traukiami baudiamojon atsakomybn pagal RSFSR baudiamojo kodekso 58-la ir 58-11 str., 2 mons - pagal RSFSR BK 58-10 str. Ild. 1946 met birelio 3d. vakare, tarp 20 ir 21 val., pabgo kalini grup i MGB Maeiki apskrities skyriaus vidaus kaljimo kameros tokiomis aplinkybmis: vidaus kaljimo kameros priirtojas Smirno vas, nesulauks pamainos, iurkiai paeisdamas nustatyt tvark, vie nas pradjo ivedinti kalinius iviet. Atidarant kamer dviem ives tiems kaliniams eiti, ie upuol priirtoj, stm kamer, surio, atm raktus ir organizavo 18 kalini pabgim, pasiiupdami visus prie vidaus kaljimo kameros buvusius ginklus. Paiekos priemonmis 3 mons buvo greitai sulaikyti. I pabgusi 15-os moni buvo traukiami baudiamojon atsako mybn pagal RSFSR baudiamojo kodekso 58-la ir 58-11 str. - 13 moni. Du buvo suimti pagal Baudiamj procesin kodeks, jiems aretas dar nebuvo formintas. 1946 met birelio 13d., 3 val., i MGB Taurags apskrities sky riaus vidaus kaljimo kameros pabgo 23 suimtj grup, i j vienas sulaikytas. Kaliniai pabgo dl priirtojo Gorbaevo idavysts. Jis atidar kameras ir kartu su suimtaisiais bgo per kiem. Duomenys apie idavyst tikslinami. Nakt 1946m. birelio 10d. i Lietuvos geleinkelio Transporto skyriaus vidaus kaljimo, ilauusi grotas, pabgo 8 kalini grup. I j pagal RSFSR BK 58-la str. - 5 mons, pagal 58-la ir 58-11 str. - 3 mons. Dl pabgimo kalti: budintys priirtojai Lysenko Prokofijus ir Laniauskas Vladas. Jie patraukti baudiamojon atsakomybn.
Lietuvos SSR MVD Kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virininkas pplk. (Vasiljevas) 1946m. birelio mn.

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.36/21. T.2. L.16. Nuoraas.

182

24. LSSR MVD OBCHSS* virininko Motinovo payma apie Lietuvoje 1946 07 25-1946 09 20 ikeltas baudiamsias bylas u pyliav neatidavim
Vilnius

1946m. [ne anksiau kaip rugsjo 20d.]

Visikai slaptai

Payma apie byl skaii patrauktiems teism ir milicijos organ aretuotiems dl ems kio produkt pyliavos sabotao Lietuvos SSR
Eil. Apskrii nr. pavadinimai Ikelta baud. byl 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2 Alytaus Bir Varnos Vilkavikio Vilniaus Zaras Jonikio Kauno Kaiiadori Kdaini Klaipdos Kretingos Kupikio Lazdij Maeiki Marijampols Paggi Panevio 3 8 32 9 2 6 6 9 7 5 13 1 35 27 14 7 11 3 57 Nuo 1946 met VII 25 iki Vin 30 Patraukta teism i j pagal jas aretuota 4 8 33 9 2 6 6 9 10 5 13 1 35 27 14 7 11 3 58 5 7 20 1 3 6 9 1 3 7 10 9 2 3 34 Nuo 1946 met VIII 30 iki IX 20 Patraukta teism i j pagal jas aretuota 7 1 1 6 6 4 10 11 2 6 7 5 25 41 8 1 1 6 2 7 2 4 3 22 22

Ikelta baud. byl 6 1 1 6 6 4 10 11 2 6 7 5 24 41

* OBCHSS (otdel borby s chienijem sovetskoj sobstvennosti, rus k.) - kovos su socialistinio turto grobstymu skyrius - vienas i milicijos padalini, kovojusi su ekonominiais nusikaltimais valstybiniame sektoriuje. iuo atveju is skyrius tero rizavo nestengianius atiduoti nepakeliam pyliav kininkus.
183

12 19. Prien 20. Raseini 21. Rokikio 22. Taurags 23. Teli 24. Trak 25. Ukmergs 26. Utenos 27. aki 28. venioni 29. iluts 30. iauli I viso:

3 21 5 55 55 20 36 60 18 2 8 30 562

4 21 5 55 55 20 36 60 20 2 11 33 575

5 16 17 32 2 29 50 8 1 11 25 306

6 30 17 68 12 73 26 6 3 1 1 361

7 30 17 59 12 74 26 6 3 1 1 364

8 15 9 62 5 70 23 5 3 1 263

Pastaba. Apie ankstesnius 1946m. mnesius duomen OBCHSSe nra. MVD OBCHSS virininkas milicijos majoras Motinovas (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/96. L.136. Originalas.

25. Itrauka i SSSR gen. ltn. Sladkeviiaus sudaryto okupant kariuomens veikimo rinkim LSSR AukiausijTaryb metu plano
1947m. sausio mn.

"Tvirtinu" SSSR vidaus reikal ministro pavaduotojas generolas pulkininkas Apolonovas 1947 sausis

Visikai slaptai

Priemoni rinkimams Lietuvos SSR Aukiausij Taryb utikrinti

Planas
Udaviniai 1. Kad vykdant SSR Sjungos vidaus reikal ministro 1946 12 18 sak Nr.0011611 Lietuvoje bt sustiprinta kova su nacionalistiniu
184

pogrindiu ir jo ginkluotomis bandomis, taip pat ubgta u aki ir sukliudyta pogrindio ir band veiksmams rengiant ir vykdant rinki mus - smogti ryting smg bandit - nacionalist pogrindiui, jo rezervams ir rmj bazei. 2. Sutelktomis ekistinmis-karinmis, agentrinmis-valgybos, partinmis-politinmis priemonmis ir MVD kariuomens, naikintoj bri, Lietuvos SSR dislokuot Soviet armijos gul bei ginkluoto sovietinio partinio aktyvo jgomis nacionalistams ubgti u aki ir neleisti jiems vykdyti joki rinkimus lugdani veiksm. Rinkim parengimo utikrinimas nuo 1947 01 01 iki 02 08 1. Smogti ryting smg kontrrevoliuciniam lietuvi nacionalist pogrindiui ir jo ginkluotoms formuotms. Vykdyti aktyvias bandit paiekas, ukirsti keli visiems bandit veiksmams ir neleisti, kad bent vienas banditik veiksm dalyvis pasprukt nenubaustas. 2. SSRS, Lietuvos SSR, MVD galiotiniams ir MVD apskrii skyri virininkams vis darb vietose suderinti su karini dalini vadais ir drauge sudaryti operatyvini-karini priemoni planus apskrii ir valsi teritorijose veikianioms bandoms likviduoti. 3. Dalini vadams drauge su MVD vietose organais per vietines tary bas ir partijos organus patikslinti rinkimini apylinki skaii, j idstym bei rinkimini apygard komisij punktus. Sudaryti konkreius j priedangos planus, numatyti karini rezerv idstymo takus ir labiausiai tiktinas j panaudojimo kryptis (duomenys nuro dyti emlapyje). Kariuomens veiksmai rinkim dien nuo 1947 02 09, 5.00 [val.] iki 02 09, 24.00 [val.] 1. Priedangai skirtas gulas idstyti netoli rinkimini apylinki, kad galt slapta stebti prieigas prie gyvenviets ir tiesiai prie rinkimins apylinks. Neleisti ginkluotiems karikiams dien judti rinkimins apylinks rajone, o nakties metu turti nejudr porin post prie pat rinkimins apylinks, aprpinus j ryiu; likusiems bti kovinje pareng tyje (nemiegoti).
185

2. Per rinkimini apylinki upuolimus ar kitais atvejais veikti rytin gai ir staigiu smgiu likviduoti upuolikus. Per rinkimini apylinki apaudym palikti grup priedangai, o daliai pajg nedelsiant imtis veiksm, davus artimiausiam rezervui signal apie upuolim. Kariuomens veiksmai pasibaigus rinkimams 1. Utikrinti dokument pristatym i rinkimini apylinki cent rin rinkim komisij. Priedangos grups, toliau priirinios rinkimi n apylink, skiria 5-6 seranto vadovaujamus mones apygardos rinkimin komisij veamiems dokumentams saugoti (autant 1947 02 10 rytui). 2. Kuop (kur j nra - bri) vadai susisiekia su rinkimins apy gardos komisija ir organizuoja priedang dokumentams, gabenamiems centrin rinkim komisij; tam skiria 10-15 lengvaisiais kulkosvai diais ginkluot, karininko vadovaujam moni.

[...]*
Generolas leitenantas (Sladkeviius) 1947m. sausio mn. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/131. L.3-13. Nuoraas.

* Nepublikuojami skyriai: Praktins priemons; Kariuomenei: a) pasirengimo laikotarpiu, b) rinkim vykdymo metu.

186

26. Lietuvos SSR MGB ini suvestin apie 1947m. nustatyt antisovietini atsiaukim autori ir j bendrinink ami, socialin kilm ir partin priklausomyb
[Vilnius] 1948m. vasario mn.

Visikai slaptai

inios apie nustatytus autorius ir j bendrininkus Lietuvos SSR 1947 metais Pagal ami: iki 14 met 13 m., nuo 14 iki 20 met 188 m., 154 m., nuo 20 iki 25 met 131 m., nuo 25 iki 30 met nuo 30 iki 35 met 81 m., nuo 40 ir vyresni 73 m. 640 m. I viso Pagal socialin poym: darbinink 199 m., 75 m., tarnautoj valstiei 177 m., technini darbuotoj ir mokslini bendradarbi 194 m., moksleivi kariki pensinink 9 asmen, neturini konkretaus 169 m. usimimo 640 m. I viso I j: buvusi buoi ir j vaik 199 m., kulto tarn 5 m., 4 m., buvusi baltj buvusi caro ir lietuvi
187

buruazins armijos karinink teist u vairius nusikaltimus buvusi antisovietini polit. partij nari I viso Pagal partikum: VKP(b) nari ir kandidat VLKJS nari paalint i VKP(b) paalint i VLKJS nepartini I viso

15 m., 23 m., 52 m. 298 m.

11 m., 1 m., 628 m. 640 m.

LSSR MGB 2N valdybos 1 skyriaus virininko pavaduotojas kapitonas (Lebedevas) LSSR MGB 2N valdybos 1 skyriaus 5 poskyrio virininkas majoras (Belousovas) 1948m. vasario mn. Buv. LSSR VSKA. F.10. B.5/9. L. 199. Nuoraas.

27. LSSR MGB Vilniaus miesto skyriaus 1-o poskyrio virininko Babincevo payma apie antisovietinius elementus Vilniaus universitete ir pedagoginiame institute
Vilnius 1948m. kovo 24d.

Visikai slaptai

Payma Vilniaus valstybiniame universitete yra 3226 mons, tarp j profe sori ir dstytoj - 256, student - 2970. Toli grau ne iki galo patikrinus, tarp dstytoj iaikinti 27 mons - socialiai svetimas elementas, i j: a) buvusi "tautinink" partijos nari - 5 m., b) eser - 5 m.,
188

c) liaudinink m., -6 - 11 m. d) kit organizacij ir partij nari Student i socialiai svetimos aplinkos iaikinta - 286 m. I j: a) buoi sns ir dukterys - 150 m., m., b) vokiei rmj vaikai - 39 m., c) vaikai, kuri artimi gimins-banditai - 57 d) vaikai, kuri tolimi gimins-banditai arba - 40 m. nacionalistinio pogrindio dalyviai Pedagoginiame institute i viso yra 667 studentai ir 74 dstytoja Tarp dstytoj yra: a) buvusi "tautinink" partijos nari - 1, b) buvusi kit buruazini partij ir organizacij nari - 4. Tarp student iaikinta: - 21 m., a) buvusi buoi vaik - 12 m., b) vaik, kuri gimins buvo ir yra bandoje c) vokiei rmj vaik m. -8 Btina nurodyti, kad Pedagoginiame institute patikrinta tik 35-40 procent.
LSSR MGB Vilniaus miesto skyriaus 1 poskyrio virininkas kpt. (Babinccvas) (Paraas) 1948 03 24 Rezoliucija: "CK byl." (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/132. L.64. Originalas.

189

28. LSSR MGB 2-N valdybos 1 skyriaus virininko Odincovo pa yma apie vykius trmimo operacijos "Priboj" metu
Vilnius

1949 m. kovo 28 d.

Visikai slaptai

Payma apie uregistruotus bandit veiksmus ir vykius per operacij "Priboj" Kovo 25d. MGB Alytaus apskrities Butrimoni valsiaus poskyrio liaudies gynj grup Dudui kaimo buos Bernataviiaus sodyboje susidr su trimis banditais, kurie apaud karius pabgo. Liaudies gynjai Ivanauskas ir Galinis sueisti. Kovo 25d. Bir apskrities Kuprelikio miestelyje i surinkimo punkto mgino pabgti, bet buvo sueistas ir sulaikytas ikeldinamo buos Valentlio snus. Kovo 25d. pulko mokyklos 32 auli pulko politins dalies virininko pavaduotojas leitenantas Dubovikas, atgabens Bir apskrities Va balninko surinkimo punkt ikeldinamuosius, sak igrusiam je freitoriui Priepai pasitraukti dalin. Priepa sakymo nevykd. Antrkart pareikalavus, jis paleido Dubovik automato serij ir j nuov. Kovo 25d. MGB Vilkijos apskrities Babt valsiaus poskyrio ope ratyvin grup, eidama ikeldinamo buos namus susidr su bandi tu, kuris per susiaudym umutas. Vyksta lavono atpainimas. Paimti du pistoletai ir oviniai. Per operacij uvo liaudies gynjas Kudirka. Kovo 25d., 10 valand, MGB Zaras apskrities Degui valsiaus poskyrio operatyvin grup, blokuodama bandit rmjo Mazurno so dyb, pastebjo bgant mik du nepastamus mones. Po keleto ks ni ir spjamj vi buvo paleista ugnis ir umutas numatytas ikel dinti legalizavsis banditas (pavard nustatinjama). Antrasis sulaikytas. Kovo 25d. MGB Kaiiadori apskrities Rumiki valsiaus posky rio operatyvin grup umu mginus pasprukti i nam ikeldinam Grabuciki kaimo buo Jasilion.
190

Kovo 25d. Kaiiadori apskrities Lankakiemio kaime nuo opera tyvins grups bgo ir buvo umutas ikeldinamas buos Noreikos snus Juozas. Kovo 25d. Kretingos apskrities Liubavo valsiuje operatyvin grup, einani Vidgiri viensd, apaud du banditai ir paspruko. Auk nra. Kovo 25d. Kretingos apskrities Salant valsiaus Psi kaime lengvai sueistas ir sulaikytas ikeldinamas bandito brolis Viius Juozas. Kovo 25d. Kretingos valsiaus ir apskrities Rudaii kaimo rajone, mginant suimti nuo ikeldinimo besislapstant buo Laukenait, is bgo ir buvo umutas. Kovo 25d. 7 valand Lazdij valsiaus ir apskrities Kulabiks kaime ikeldinus buos Tenuauskiens Onos eim, kakas sudegino jos sodyb. Kovo 25d. MGB Lazdij apskrities ir to paties valsiaus poskyrio operatyvin grup Maiym kaime, eidama ikeldinamos eimos so dyb, pastebjo mginant slptis 6 mones. Persekiojimo metu 4 tos eimos nariai sulaikyti, sueistas 12 met paauglys. Nam eiminink pasislp. Kovo 25d. Lazdij valsiaus ir apskrities Mikobali kaime sargybi nis, pastatytas ikeldinamojo Zdanaviiaus sodyboje, nuov bgant Urbonavii Pran, gimus 1912 m. (ikeldinti nenumatyt). Kovo 25d. Lazdij apskrities venteerio valsiaus Jonn kaime operatyvinei grupei einant prie ikeldinamojo nam, i j mgino pa sprukti neinoma moteris, kuri buvo lengvai sueista ir sulaikyta. Tai buvo Sleponien Ieva, ikeldinti nenumatyta. Kovo 25d. Marijampols apskrities umsk valsiaus Mednik kaime ikeldinant buo Bagdonavii mgino pabgti jo snus, kur operatyvin grup sueid ir sulaik. I jo atimtas pistoletas. Kovo 25d. Panevio apskrities Smilgi valsiaus Pavrini kaime mginant bgti lengvai sueistas ikeldinamasis Gokas Bronius, gims 1928m. Kovo 25d. MGB Raseini apskrities Nemaki valsiaus poskyrio liaudies gynjas Skoblovas per neatsargum iov i raketins ir su sieid rank. Kovo 25d. Ukmergs apskrities emaitkiemio miestelio rajone ikel
191

dinant buos Putnos eim, 137 auli pulko kareiviai Fiodorovas ir Kulikovskis smarkiai nusigr, tuo pasinaudoj Putna ir jo mona pab go. Kovo 25d. MGB Ukmergs apskrities skyriaus operatyvin grup umu mginus pabgti i automainos ikeldinam buo (pavard aikinama). Kovo 25d. aki apskrities Paeerlio miestelyje sodinant ikel dinamuosius autotransport, dvi moterys pabgo. Kovo 25d. iluts apskrities Juknaii valsiaus Pays kaime mgi nant pabgti umutas ikeldinamasis buo Visockas Kazys. Kovo 25d. irvint apskrities Karaliki kaimo rajone varomas bgo ir buvo umutas ikeldinamos bandito eimos narys idovenis Anta nas, gims 1924 metais. Kovo 25d. MGB irvint apskrities to paties valsiaus poskyrio operatyvin grup, drauge su sovietiniu aktyvu vykusi ikeldinti buoi eimos, Karaliki kaime susidr su 5 banditais. Per susiaudym uvo Zibali apylinks tarybos pirmininkas Lemeevas ir irvint sviesto gamyklos sargas Andriukaitis. Kovo 26 nakt Prien apskrityje Prien - Balbierikio linijoje nu pjauta 17 telefono stulp. Ryys atstatytas. Kovo 27d. MGB Radvilikio apskrities Rozalimo valsiaus posky rio operatyvin grup umu ikeldinam Medikoni kaimo buo Jaramin Juoz, gimus 1898m., kuris prieinosi operatyvinei grupei. Kovo 27d. 7 valand Ukmergs apskrities Siesik valsiaus gink luota sovietinio aktyvo grup, vaiavusi aprayti ikeldinto buos tur t, Briedin kaimo rajone susidr su banditais; per susidrim umu ti "Lukins" tarybinio kio direktorius Bendoris ir veikas valstietis (pavard aikinama). Kovo 28d. 3 valand MGB (BB)* 25 auli pulko kareivis Kovalenko, eidamas sargyb prie pakraunamo ealono Radvilikio apskri ties Radvilikio stotyje, per neatsargum pakliuvo po traukiniu, jam buvo sulauytas deins kojos kaulas klubo srityje.
Lietuvos SSR MGB 2-N valdybos 1 skyriaus virininkas papulkininkis (Odincovas) * BB (vnutrennyje voiska, rus k.) - vidaus kariuomen.
192

1949 met kovo 28d. Vilnius

Tikra: kapitonas (Vasilkovas)(Paraas)

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/136. L.128-132. Nuoraas.

29. LSSR MGB ministro P.Kapralovo praneimas SSRS MGB ministro pavaduotojui Ogolcovui apie 1928-1929m. gimusi piliei aukim sovietin armij
Vilnius 1950m. liepos mn.

Visikai slaptai SSRS valstybs saugumo ministro pavaduotojui generolui leitenantui draugui Ogolcovui Maskva

Praneimas apie 1928-1929 metais gimusi piliei aukimo sovietin armij Lietuvos SSR rezultatus Ryium su Lietuvos SSR Ministr tarybos sprendimu, .m. kovo ir birelio mnesiais respublikoje vyko aukimas sovietin armij ir paauktj siuntimas karinius dalinius. Bandit pogrindis mgino kliudyti aukimui antisovietins agitaci jos bdu, provokacini gand skleidimu apie neva bsim kar ir gra sinimais audyti aukiamj eimas, taiau aukimas vyko organizuo tai, be koki nors eksces ir prieik veiksm. Kai kuriose apskrityse buvo atvej*, kai aukiamieji veng stoti komisijas ir ypa vykti dalinius. Taurags apskrityje neatvyko aukim 45 mons, Alytaus - 46, Kauno - 30, iauli - 16, Prien - 16, Trak - 11. Daugelyje apskrii buvo aukiamj pabgimo i ealon ir surinki mo punkt fakt. Kupikio apskrityje i ealono pabgo 4 aukiamieji, Maeiki

* Pataisyta ranka vietoj "atskir"

193

apskrityje sodinant vagonus paspruko 4 mons, Utenos apskrityje 3 aukiamieji pabgo i surinkimo punkto, o 2 - i traukinio. I viso respublikoje isisuko nuo aukimo 300 aukiamj. Kaip nustatyta, 36 i j ijo bandas, vykdant operacijas 11 j nukauta. Dauguma isisukusij nuo aukimo slapstosi savo gyvenamose apy linkse ir laukia amnestijos soviet valdios deimtmeio Lietuvoje proga. .m. balandio 4d. i Vilniaus brigadins jaunesnij vad mokyk los dezertyravo ir sijung band karikis Lukaeviius, i vidutini valstiei, gims ir gyvens Marijampols apskrityje. Balandio 19d. vykdant operacij Lukaeviius buvo suiuptas. I jo atimtas autuvas ir 19 ovini. .m. birelio ld. i 44 atskirosios lietuvikosios brigados su ginklu dezertyravo sargyboje stovjs eilinis Paljevskas, gims ir gyvens Panevio mieste. Birelio 4d. i Pabaltijo karins apygardos karini dalini dezer tyravo eiliniai Peraviius, gims ir gyvens Kauno apskrityje; Matu leviius, gims ir gyvens toje paioje apskrityje; Voveruka, gims ir gyvens Lazdij apskrityje; Maceika, gims ir gyvens Prien apskrityje. .m. birelio ld. i Odesos karins apygardos 61 atskirojo ryi bataliono dezertyravo eiliniai: Aakas, gims Vilniaus mieste, gyvens Jurbarko apskrityje; Talutis, Bir apskrities gyventojas. Birelio 2d. i Rygoje dislokuoto 61921 karinio dalinio dezertyra vo eiliniai: Blanakis, gims ir gyvens Trak apskrityje, Sabaitis, kolkietis, gims ir gyvens toje paioje apskrityje. Birelio 3d. i 68433 karinio dalinio, taip pat dislokuoto Rygos mieste, dezertyravo eiliniai: Andriukeviius, gims ir gyvens Kdaini apskrityje; Plytnikas, gims ir gyvens Lazdij apskrityje. Dl vengimo ir neatvykimo aukim, taip pat dezertyravimo i karini dalini respublikos MGB organai dav nurodymus imtis ak tyvi priemoni surasti ir suimti neatvykusius bei dezertyravusius, kad jie bt patraukti baudiamojon atsakomybn.
Lietuvos SSR valstybs saugumo ministras generolas majoras

(Kapralovas)

194

1950m. liepa Nr. Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/180. L.220-222. Nuoraas.

30. LSSR MGB payma* VKP(b) CK ems kio skyriaus vedjo pavaduotojui Jakuinui apie esam padt kolkiuose Lietuvoje 1950m. pirmoje pusje ir represini struktr veikl
Vilnius

1950m. [ne anksiau birelio mn.]

Visikai slaptai VKP(b) CK ems kio skyriaus vedjo pavaduotojui draugui Jakuinui

Payma apie kov su ipuoliais prie kolkius 1950 met pirmoje pusje 1950 met pradioje Lietuvos SSR sovietiniai-partiniai organai nu veik nema darb respublikos ems kiui kolektyvizuoti, todl dau guma valstiei ki susijung kolektyvinius kius, bet atskirose Lie tuvos SSR apskrityse nebuvo pakankamai dirbta, kad kuriant kolkius jie bt kartu stiprinami organizacikai. Todl kai kurie kolkiai egzistuoja formaliai, o toki kolki nariai dirba individualiai. tai Trak apskrityje i 1950 metais suorganizuot 131 kolki pas lius, gyvulius ir inventori sujung tik 53. Kolki organizacinio stiprinimo trkumus mgina inaudoti anti sovietiniai ir antikolkiniai elementai savo kenkjikai veiklai prie ems kio kolektyvizacij. Bna, kad prieikas elementas mgina pasinaudoti nepakankamai aktyviu buoijos demaskavimu ir kliudymu jai prasmukti kolkius.

* Dokumentas nepasiraytas jokio pareigno.


195

alia to bna atvej, kai atskiri soviet organ apatini grandi darbuotojai ir kolki pirmininkai savo elgesiu svyruojant element nuteikia prie kolkius. tai 1949 met ruden Trak apskrityje, Rdiki valsiuje suorga nizuotas kolkis "Aura" vis darb dirbo individualiai. kolk or ganizacijos ir kio stiprinimo reikalais nuvyko valsiaus vykdomojo komiteto pirmininkas Bucylinas, lydimas liaudies gynj grups. Bucyli nas per prievart suvisuomenino kolk arklius, pakinktus, ems kio inventori. Jo nurodymu arkliai buvo genami i lauk, atimami i vals tiei grdai, pakinktai ir inventorius. Bucylino veiksmai piktino kol kieius, jie dl to skundsi respublikos prokuratrai. Dl toki neteising veiksm 1950 met vasar Vilniaus, Trak, Kaiiadori ir kai kuriose kitose Lietuvos SSR apskrityse vyko atvirk tinis procesas - kolektyviniai pareikimai ieiti i kolkio, suvisuome ninto inventoriaus ir galvij igrobstymas, atsisakymas nuo anksiau jiems teikt kolkiei pasiadjim mokti ems kio mokesius, reikalavimas pakeisti juos pagal privai kinink normas. Kai kuriose vietose buvo aktyvi antisovietinio ir antikolkinio ele mento ipuoli prie kolki aktyvistus ir kolki vadovus, reikalau jant iardyti kolkius ir grasinant jiems, jeigu nenutrauks aktyvios kolkins veiklos. Kartu su priemonmis, kuri msi sovietiniai-partiniai organai an tikolkiniams elementams veikti ir neleisti prieikiems elementams sulugdyti Lietuvos SSR ems kio kolektyvizavimo, MGB organai pirmoje 1950 met pusje patrauk baudiamojon atsakomybn daugel asmen u prieik antisovietin agitacij ir kit veikl prie kolkius. I viso ikelta 70 toki byl 95 monms: - 25 monms, Vilniaus apskrityje 8 monms, Trak apskrityje - 11 moni, Kaiiadori apskrityje 3 monms, Kupikio apskrityje 8 monms, venioni apskrityje 2 monms, Marijampols apskrityje 2 monms, iluts apskrityje 5 monms, Kdaini apskrityje 1 mogui, Panevio apskrityje
196

Kauno apskrityje 4 monms, aki apskrityje 3 monms, Bir apskrityje 3 monms, irvint apskrityje 7 monms, iauli apskrityje 1 mogui, Maeiki apskrityje 1 mogui, Anyki apskrityje 2 monms, Vilkavikio apskrityje 1 mogui, Teli apskrityje 1 mogui, Raseini apskrityje 1 mogui, Vievio rajone 4 monms, Eiiki rajone 2 monms. Tarp aretuotj: buoi - 14, i j 9 - kolkieiai, vidutiniok - 53 mons, vargingj - 11 moni, kit 3 mons. Tardytojai baig tirti ir perdav teismo organams 33 bylas 40-iai moni, kitos bylos dar tardyme. Teismai inagrinjo 13 byl, pagal kurias nuteista 14 moni. Bdingiausios bylos dl antisovietiniu, antikolkini veiksm yra ios: 1. 1950 met kovo mnes MGB Jurbarko apskrities skyriaus u ryius su nacionalistins bandos dalyviais ir kolkinio turto grobstym buvo aretuotas Mockaitis Juozas, Zigmo snus, gims 1896 metais, i vidutini valstiei. Iki areto gyveno Jurbarko apskrities Globi kaime ir dirbo kolkio pirmininku. Dirbdamas kolkio pirmininku, Mockaitis, nacionalistins bandos pavestas, vykd kenkjik veikl, kad suardyt kolk, grobst kolkio turt. Antai 1949 met rugpjio mnes pagrob 800 kg kolkio kviei ir juos perdav bandos dalyviams. 1949 met ruden pardav kolkio brik ir 7 centnerius miei, 1950 met sausio mnes pardav kolkio arkl, gautus pinigus atidav bandos dalyviams. 1949 met rugpjio mnes kolkio nari susirinkime pasil kol kieiams surinkti l siuntiniams bandit ir band rmj eimoms, ikeldintoms u Lietuvos SSR rib.
197

Tardymas baigtas, byla perduota teismui. 2. 1950 met balandio pradioje LSSR MGB Rietavo apskrities skyrius patrauk baudiamojon atsakomybn: Narvyd Jon, Lauryno sn, gimus 1907 metais, iki areto dirbus kolkio pirmininku Rietavo valsiaus Vitkeli kaime, ir Gedmint Petr, Juozo sn, gimus 1906 metais, dirbus to paties kolkio sandlininku. Tardymas nustat, kad Narvydas ir Gedmintas 1949 met ruden umezg nusikalstam ry su nacionalistins bandos vadeiva, ligi iol tebeesaniu bandoje, ir jo pavedimu vykd kenkjik darb kolkyje: trukd suvisuomeninti gyvulius, inventori, supilti grdus ir organi zuotai eiti kolkieiams darb. Narvydas su Gedmintu pjov kolkio galvijus ir kiaules, o msos gaminius i j atiduodavo banditams. Jie taip pat pagrob ir atidav banditams pus tonos kolkio rugi. Kartu au Narvydu ir Gedmintu baudiamojon atsakomybn patrauktas pavienis kininkas Virintas, dalyvavs kolkio turto grobstyme. .m. birelio mnes jie visi karo tribunolo nuteisti po 25 metus pataisos darb lageri. 3. 1950 met vasario 16d. MGB Kretingos apskrities skyrius u an tisovietin, antikolkin veikl aretavo: emeck Leon, Jono sn, gimus 1923 metais, dirbus Kretingos apskrities, Darbn valsiaus "Darbuoli" kolkio pirmininku, ir Karp Petr, Petro sn, gimus 1923 metais, dirbus to paties kolkio revizijos komisijos pirmininku. Bdami prieiki soviet valdiai, jie dirbo kenkjik darb kolkyje. Palaikydami nusikalstam ry su vadeivos Auguio nacionalistins bandos dalyviais, j pavedimu iard kolk, nevykd kolkio gamy bos plano, suvl apskait, nera kolkieiams darbadieni, todl sukl j pasipiktinim dl kolkio krimo. Kad sulugdyt pavasario sj, atidav banditams i sklos fondo 200 kg kviei, skerd kolkio fermos kiaules ir msos produktus perdavinjo banditams. Baigus tardym, byla nusista teisminiam nagrinjimui. 4. 1950 met gegus mnes MGB Marijampols apskrities sky rius aretavo "Uups" kolkio pirminink Vaitkevii Juoz, Juozo sn, i vidutini valstiei, ir to paties kolkio kolkiet Aleknavii
198

Motiej, sn Motiejaus, i vidutini valstiei. Vaitkeviius ir Alek naviius 1950 met nakt i gegus 2d. 3d. su grupe ginkluot ban dit siver sukurto kolkio "Balandis" sklini grd sandl ir pa grob tuos grdus; dal paslp sau, o dal isive banditai. Tyrimas baigtas, Vaitkeviiaus ir Aleknaviiaus byla perduota teisminiam nagrinjimui. 5. 1950 met gegus mnes LSSR MGB Trak apskrities skyrius aretavo areik Juzef Janovii, Lebed Jan Juzefovii ir Ustil Jurg Janovii, i vidutini valstiei - Semeliki valsiaus "Stalin grado" kolkio kolkieius areika ir Lebedis 1950 met gegus 20d. kolkiei susirinkime ariai kalbjo prie gyvulininkysts fermos sukrim ir ijo i susirinki mo. Paskui juos ijo ir kiti kolkieiai, todl susirinkimas iiro. 1950 met gegus 22d. areika ir Lebedis suauk visus kolkie ius kolkio sskaitininko namus ir pasil pasirayti sprendim panaikinti kolk, atsiimti stojimo naus, t kolkieiai ir padar. a reika t susirinkim pakviet "Stalingrado" kolkio pirminink echanovsk ir prie kolkiei pareikalavo grinti stojamuosius naus, beje, grasino muti ir kumiojo krtin. Ustila skleid kolkieiams gandus apie kolki iardym kitose vietose ir pirmas pasira mint sprendim iardyti kolk. Tardymas dl bylos tebevyksta. 6. 1950 met liepos 19d. MGB Kaiiadori rajono skyrius aretavo Zujyt Emilij, Prano dukter, gimusi 1929 metais, i vidutini vals tiei, "Sauls" kolkio nar. 1950 birelio 28d. Zujyt kolkiei susirinkime kalbjo ariai antisovietikai, ragino kolkieius istoti i kolkio. Ji sukurst kolkieius atiduoti pirmininkui kolkiei darbo knygeles. Tardymas tebevyksta. 7. 1950 met liepos 16d. MGB Eiiki rajono skyrius aretavo buoes Pakevi Mart ir Liubianiec Vaclov, kurios 1950 birelio 30d. vadovavo daugiau kaip 20 moter grupei, su pagaliais ir lazdomis upuo lusiai kolkio pirminink Arpolbik ir reikalavusiai iardyti kolk; moterys apmt pirminink pagaliais ir laid visokius antisovietinius ksnius. Tardymas dl bylos tsiamas.
199

8. 1950 met balandio 22d. MGB Vilniaus apskrities skyrius are tavo i Charkovo atvykus mudiak Jurij Pavlovii, kuris save va dino vokieiu, neva atvaiavusiu i Vokietijos. mudiakas vaikiojo po Vilniaus apskrities kaimus be aikaus usimimo, gyr gyvenim kapitalistinse alyse ir mei kolkius Soviet Sjungoje, auktino pavienio kininkavimo bd. Tardymas baigtas, ir byla 1950m. gegus 31d. perduota Aukiau siajam Teismui. 9.1950m. birelio 15d. MGB Kauno valdyba aretavo Abugl Juoz, Juozo sn, i vidutini valstiei, kolkiet. Abuglis skleid kol kieiams gandus apie kolki iardym. Kolkieio Markeviiaus so dyboje suauk nelegal kolkiei susirinkim ir padar provokacin pareikim apie kolkio panaikinim, para 6 pareikimus u kol kieius, kad nori istoti i kolkio, ir pasil jiems pasirayti. Pats nune tuos pareikimus kolkio pirmininko monai. Tardymas baigtas, byla 1950 met liepos 8d. perduota Lietuvos SSR Aukiausiajam teismui. 10 1950 met balandio 21d. MGB Vilniaus apskrities skyrius areta vo pavien kinink Noreik Bronislav, Jono, ir jos sn Noreik Vac lov, Jono. Jie per pavasario sj "U tvyn" kolkyje suorganizavo kitus pavienius valstieius, ragindami kolkieiams trukdyti dirbti, gra sino padegti j turt; Noreika Bronislava sudav kolkieiui, o jos s nus mgino j primuti. Tyrimas dl bylos baigtas, ir ji nusista teisminiam nagrinjimui. 11.1950 met kovo mnes MGB Pasvalio apskrities skyrius aretavo Pualoto valsiaus "Pergals" kolkio feler Bulk Pran, Antano, anks iau augus pas buo. 1944m. Bulkys iveng tarnybos soviet armi joje, iki 1945 met gyveno nelegaliai. 1950 met kovo 12d. rinkim apylinkje supl agitacinius plakatus bei partijos ir vyriausybs vad portretus. Skmingai vykd antikolkin agitacij, ragino kolkieius neiti susirinkimus ir pareikdavo teroristinius ketinimus sovietiniopartinio aktyvo atvilgiu. Tyrimas baigtas, byla perduota teisminiam nagrinjimui. 12. 1950 met balandio mnes MGB venioni apskrities sky rius aretavo Kulievii Vladimir Josifovii, gimus 1910 metais, i vidutini valstiei, anksiau priklausius lenk buruazinei naciona
200

listinei organizacijai "Federacija". Kulieviius vykd antikolkin agitacij. Valstieiams, norintiems stoti kolk, grasino susidorojimu. Antai valstieiui elinskui, ketinu siam stoti kolk, pareik, kad j suaudysis. 13. 1950 met balandio-gegus mnesiais MGB Rokikio apskri ties skyrius aretavo Panemunio valsiaus "Gegus 9" kolk prasi brovusius bandit rmjus Liol, Kabutavii, Stakn, Dzikavii ir Marn. Visi aretuotieji balandio 26d. susirinko kartu su banditais Liolio namuose ir aptarinjo teroro akto vykdym prie kolkio pirmi nink Mekausk, po to gavo i bandit ginklus ir drauge su jais 1950 met balandio 27d. umu kolkio pirminink, partijos kandidat Mekausk, kolkieius Kastanausk ir Deven, sudegino kolkio valdy bos pastat su dokumentais; pastate sudeg trys vaikai: 10 mnesi, 3 met ir 10 met. ioje byloje aretuotas Kabutaviius nuo 1944 iki 1945 met priklaus ginkluotai bandai, dalyvavo ginkluotame Panemunio mieste lio upuolime ir valstybini moni bei valstiei apiplimuose. 1945 metais legalizavosi kaip vengs aukimo soviet armij, o paskui pra siskverb kolk. 1950 liepos 18d. byla pasista nagrinti karo tribunolui. 14. 1950m. balandio 20d. MGB irvint apskrities skyrius areta vo Cesin Jokb, Motiejaus, gimus 1907 metais, buvus aul, gyve nus pusiau legaliai; jo snus yrabandoje. Cesino eima, kaip bandit, turjo bti ikeldinta i Lietuvos SSR, bet pasislp. Cesinas sistemingai skleid tarp valstiei antikolkin propagan d, vairius provokacinius gandus apie kolki bkl. Tardymas baigtas, byla perduota teisminiam nagrinjimui. 15. Liepos 6d. MGB Prien rajono skyrius aretavo Senkevii Jon, Simono, gimus 1906 metais, "Geruli" kolkio revizijos komisijos pirminink, to paties kolkio nar Liuiz Stas, Stasio, gimus 1913 metais, "Naujo kelio" kolkio nar Klimavii Juoz, Silvestro, gimus 1906 metais. Senkeviius, Liuiza ir Klimaviius gsdino kolkieius, vertjuos atsisakyti traukiamosios jgos, ems kio inventoriaus ir pasli su visuomeninimo. Klimaviius pasil "Naujo kelio" kolkieiams istoti i kolkio, o
201

nenorintiems grasino fiziniu susidorojimu. Jis taip pat liep kolkio pirmininkui idanaviiui atiduoti visus dokumentus rajono vykdoma jam komitetui, grasindamas, kad is bus pakartas, jeigu to nepadarys. Senkeviius ragino kolkieius neiti susirinkimus ir darb, pa reikdamas, kad jis drauge su banditais visiems aktyvistams nukapos rankas, o suimtasis Liuiza grasino umuis visus kolkieius, kurie dirbs kolkyje.
Rezoliucija: "I egz. perduoti drg. Ba...* II egz. yra pas ministr. [1950] 08 03" (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.8. B.6/4. L.52-60. Nuoraas.

31. LSSR MGB ministro P.Kapralovo direktyva LSSR MGB Kauno, iauli, Klaipdos, Vilniaus valdyb virininkams dl asmen, vengiani aukimo sovietin armij, eim itrmimo
Vilnius 1950m. spalio 14d.

Visikai slaptai Serija" K" Lietuvos SSR MGB pulkininkui Kauno Valdybos virininkui draugui Sinicinui Kaunas Lietuvos SSR MGB iauli Valdybos virininkui pulkininkui draugui Vasiljevui iauliai Lietuvos SSR MGB Klaipdos Valdybos virininkui pulkininkui draugui Seninui Klaipda Lietuvos SSR MGB Vilniaus Valdybos virininkui pulkininkui draugui Zacharinui Vilnius

Pabaltijo karins apygardos karo tarybai iklus klausim "Dl prie moni ukirsti keli Lietuvos piliei isisukinjimui nuo aukimo Soviet armij ir pabgimams i apygardos dalini", SSR Sjungos valstybs saugumo ministro pavaduotojas generolas leitenantas drg. Ogolcovas ir Soviet armijos vyriausiasis karinis prokuroras teiss ge nerolas leitenantas Vavilovas dav nurodym:
* Pavard neskaitoma. 202

Asmen, vengiani aukimo Soviet armij ir nujusi nacio nalistines bandas, eim ikeldinim tolimus Sibiro rajonus vykdyti remiantis SSR Sjungos Ministr tarybos 1947 met rugsjo 29d. spren dimu Nr.3387-1107 (atsakant bandit veiksmus). Kariki, nuteist pagal RSFSR BK 58-ld/"b" straipsn, eimas ikeldinti sutinkamai su 2str. 58-1 p "b" dalimi. Tuo praneama Jums vadovautis apiforminant dezertyr, ijusi nacionalistines bandas, eim ikeldinimo bylas.
Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministras generolas majoras (Kapralovas) (Paraas) 1950 m. spalio 14d. Nr.3/2/3521 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.45/18. L.54. Originalas

32. MGB iauli srities valdybos "A" skyriaus virininko Bobylevo ratas LSSR MGB "A" skyriaus virininkui Griinui apie mirties bausms nuosprendio vykdym nuteistiesiems
[iauliai]

1951m. spalio 27d.

Lietuvos SSR MGB "A" skyriaus virininkui pulkininkui drg.Griinui Vilnius

Pagal Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministro pavaduotojo drg. Martaviiaus nurodym Jums siuniu: 1. Karinio tribunolo pirmininko 51 ,X.26 paskyrim, 2. tris iraus i Karinio tribunolo 51.X.26 nuosprendio, 3. tris kalini asmens bylas ir 4. tris 51.X.26 aktus apie Karinio tribunolo nuosprend mirties bausm vykdyti pakariant nuteistuosius: 1. emait Andri, Jono s., 1929m., 2. Rimait Jon, Juozo s., 1909m., 3. Razgait Pran, Jurgio s., 1912m. Karinio tribunolo pirmininkui, drg. Martaviiaus nurodymu, apie
203

nuosprendio vykdym inios a nedaviau ir tai Jums praneu. Priedas - kaip tekste.
MGB valdybos iauli "A" skyriaus virinikas pulkininkas (Bobylevas) (Paraas) atsp. 2 egz. 1 - adresatui 2 - prieiros byl Nr.344 Vykd. Bobylevas Prieraas ranka: "Nuteisti 51.X.26 pagal 58-8 str. ir pagal SSRS Aukiausiojo Prezidiumo [19]43.V.19 I sak" Buv. LSSR VSKA. F.16. B.211/64. L.4. Originalas.

33. Lietuvos SSR MGB payma apie 1944 08-1953 01 01 Lietuvoje u antisovietin veikl aretuot asmen socialin kilm
[Vilnius]

1953m. sausio mn.

Visikai slaptai

Payma apie Lietuvos SSR MGB organ aretuotus u antisovietinius nusikaltimus nuo 1944m. rugpjio iki 1953m. sausio ld. Nurodytu laikotarpiu MGB organai aretavo u antisovietinius nusikaltimus:
I viso Respubli koje 1944 1945 1946 i j pagal metus 1947 1948 1949 1950 1951 1952

34568

2584

6958

4919

4623

4025

4250

2893

3255

1061

I j pagal socialin kilm: darbinink kolkiei pavieni 2051 2231 154 2 559 112 108 238 5 344 282 216 654 239 940 81 348

204

valstiei inteligen tijos moksleivi kariki amatinink nam eimininki relig. kulto tarn be aikaus usimimo buoi, dvarinink

13654 6341 1892 155 349 218 370 5902 1405

1067 322 8 11 64
-

2758 1912 299 30 28 62 24 1268 16

2229 1212 421 33 65 49 64 523 211

2372 836 324 28 58 29 45 747 76

1960 645 322 23 54 25 31 621 101

1848 603 196 12 40 20 105 715 85

722 381 102 7 19 10 65 437 280

583 321 146 6 16 21 27 458 498

115 109 74 5 5 2 7 189 126

944 12

Pastaba. Buoi aretai prajusiais metais, t.y. iki 1949 met imtinai, ataskai tose buvo parodyti tarp suimt pavieni valstiei ir asmen be aikaus usimimo, sskaita t buoi, kurie areto laiku buvo asmenys be aikaus usimimo. Toki buoi dalis dl t pai prieasi ataskaitas traukti tose paiose aret grafose ir vlesniais metais, t.y. 1950, 1951 ir 1952m.

Be to, nuo 1945 iki 1953 met i Lietuvos SSR buvo itremtos 29135 nacionalist, buoi, bandit, bandit rmj eimos; i viso 105678 mons.
Lietuvos SSR MGB "A" skyriaus virininkas valstybs saugumo pplk. Griinas 1953 01 Buv. LSSR VSKA. F.6. B.25/187. L. 49. Nuoraas.

205

34. Lietuvos SSR MVD payma apie MGB organ 1944 08-1953 03 aretuot moni skaii ir jiems inkriminuojamus kaltinimus
[Vilnius] 1953m. gegus 5d.

Visikai slaptai (Susipainus grinti)

Payma apie kiek aret, kuriuos Lietuvos SSR NKGB-MGB organai atliko nuo 1944 met rugpjio iki 1953 met balandio ld. Per nurodyt laik aretuota:
I tame tarpe pagal metus:

viso 1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952 1953m. I ketv.

Respub likoje 36261 2584 6958 4919 5025 4172 4364 2964 3350 1101 I j: nipi njimas 300 23 38 62 29 16 24 27 66 11 teroras 1825 55 44 54 157 356 436 269 308 98 1 diversijos 89 5 11 20 9 7 15 1 19 kenkimas 8 2 2 1 2 1 1 sabotaas 55 5 26 9 3 3 2 5 sukilimai ir politinis bandi tizmas 20624 371 3414 3227 3521 2793 2658 1722 1795 588 perji mas prieo 20 31 6 5 11 15 13 pus 156 35 19 u b gim 2 3 40 35 usien u keti nim 6 12 1 14 24 6 1 7 iduoti 112 39

824

4 48 1 1

535

206

pagal 1943 04 19 2 sak u ida vyst ir vokiei okupant rmim 9454 1984 2901 u antisovietin agitacij 2032 59 357 u kitus nusikal 1564 50 timus 122

1095

698

672

813

530

550

138

73

205

122

76

208

271

416

171

147

186

469

222

166

106

157

74

12

Lietuvos SSR vidaus reikal ministro pavaduotojas plk. (Pokajus) (Paraas) Lietuvos SSR MVD I specialaus skyriaus virininkas pplk. (Jefimovas) (Paraas) 1953 05 05 Buv. LSSR VSKA. F.6. B.25/187. L.55-56. Originalas.

35. Lietuvos SSR MVD payma apie LSSR MGB ir MVD 1944 071953 03 aretuot inteligent skaii
[Vilnius]

1953m. gegus 7d.

Visikai slaptai

Payma Kiek inteligentijos aretavo Lietuvos SSR NKGB-MGB ir NKVDMVD nuo 1944m. iki 1953 met I ketvirio pabaigos
I viso aretuota - 7918 m., tarp j kt. tam. - 6267 m.

I j:
NKGB-MGB -6505 m. NKVD-MVD -1413 m. -4881 m. - 1386 m.

207

I j metais NKGB-MGB

NKVD-MVD

I viso

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953m. I ketv.

322/252 1912/1384 1212/925 885/705 659/505 603/461 381/286 321/216 109/82 101/65 6505/4881

12/381/439/17 361/8 153/2 60/7/1413/1386

334/264 2293/1765 1651/1347 1246/1058 812/656 663/521 388/293 321/216 109/82 101/65 7918/6267

/70/ /528/ /304/ /l 88/ /156/ /142/ 195/ /105/ /27/ /36/ /1651/

Pastaba: skaitiklyje parodytas bendras aretuotj pagal apskaitos kategorij "in teligentija" skaiius, vardiklyje -"tarp j kit tarnautoj". E.p. Lietuvos SSR MVD I specialaus skyriaus virininkas pplk. (Jefimovas) (Paraas) 2 poskyrio virininkas mjr. (Vasevas) (Paraas)

1953 05 07

Buv. LSSR VSKA. F.6. B.25/187. L.59. Originalas.

36. Lietuvos SSR MVD payma pagal 1953m. liepos 12d. duomenis apie Lietuvoje besislapstani moni skaii ir slapstymosi prieastis
[Vilnius] 1953m. liepos 23d.

Visikai slaptai

Payma apie Lietuvos SSR teritorijoje besislapstanius nelegalus 1953 met liepos 12d. duomenimis, Lietuvos SSR teritorijoje yra 318 nelegal, i j 229 vyrai, 89 moterys. Tarp j: a) vengiani ikeldinimo buoi eim nari - 58, b) vengiani ikeldinimo nacionalistinio pogrindio dalyvi eim - 38,
208

c)

vengiani aukimo soviet armij

- 21, - 1, - 170, - 6, - 3, - 9, - 12.

d) sovietins armijos dezertyr e) ginkluot pogrindio dalyvi rmj, besislapstani nuo areto f) buvusi kerytoj, vokiei rmj g) ivengusi areto dl vairi nusikaltim h) pabgusi i kalinimo ir spec. apgyvendinimo viet i) kit

Lietuvos SSR MVD 4 valdybos virininkas majoras (Raslanas) 1953 met liepos 23d.* Tikra: 4 vald. vyr. oper. galiotinis vyr. ltn. (A.Knutovas)(Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.56/43. T.l. L.146. Nuoraas.

37. Lietuvos SSR KGB payma apie 1944m. rugpjio mn. 1954m. balandio mn. nuteist asmen, kaltinam kontrrevo liucine veikla, skaii
[Vilnius] 1954m. gegus 22d.

Visikai slaptai

Payma Apie skaii byl asmenims, nuteistiems u kontrrevoliucinius nusikaltimus (tarp Lietuvos SSR MGB - MVD organ aretuotj) Nuo 1944 met rugpjio mn. iki 1954 met gegus mn. 1. I viso nuteist - 17788 bylos, 31669 m. I j: Ypatingo pasitarimo 5753 bylos, 11901 m., Lietuvos SSR Aukiausiojo teismo ir srii teism 1945 by los, 2385 m.,
* Diena rayta ranka.
209

Karo tribunol 9990 byl, 17383 m. 2. Be to, nuo 1944 met rugpjio mn. iki 1948 met u kontr revoliucinius nusikaltimus pagal bylas, ikeltas Lietuvos SSR NKVD MVD organ, nuteisti 4728 mons. I j: Ypatingojo pasitarimo - 31 mogus, Karo tribunol - 4697 mons. Duomen apie byl skaii iai nuteistj kategorijai nra.
KGB prie Lietuvos SSR Ministr Tarybos apskaitos ir archyv skyriaus virininko pavaduotojas pplk. (Mylnikovas)(Paraas) 1954m. gegus 22d. Rezoliucija (urayta ranka): "Paymos 1 egzempliorius 1954m. gegus 22d. teiktas KGB prie Lietuvos SSR Ministr Tarybos pirmininkui dgr. Liaudiui. Apskaitos ir archyv skyriaus vir. pav. (Mylnikovas)" (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.6. B.26/162. L.18. Originalas. Publikuota: Laisvs kov archyvas. K. 1995. Nr. 15. P.84.

38. LSSR MVD 4-os valdybos virininko P.Raslano ratas apie kov su katalik dvasininkija
Vilnius 1953m. lapkriio mn.

Apie kov su reakcine katalik dvasininkija iuo metu respublikos teritorijoje yra: 672 banyios, suvienytos 62 dekanatus, eios vyskupijos, 732 kunigai ir kunig seminarija, ku rioje mokosi 75 klierikai. Lietuvos katalik dvasininkijos dauguma toliau laikosi soviet valdiai prieik pozicij. takingiausias katalik banyios Lietuvoje asmuo yra vyskupas Pal tarokas, kuris ir praeityje, ir dabar inomas kaip nesutaikomas soviet santvarkos prieas. Paltarokas, vadovaudamas Vilniaus ir Panevio vyskupijoms, imasi
210

vis priemoni ilaikyti banyios vadovybje paius reakcingiausius kunigus ir visais manomais bdais skatina antisovietin veikl, veikia prie lojaliai nusiteikusi dvasininkij ir smerkia jos paangias aprai kas. Kaip nustatyta, ir dabar reakcingai nusiteik dvasininkai aktyviai prieikai veikia vairiomis kryptimis: tarp jaunimo, kolkiuose, ideologijos fronte ir t.t. Vievio rajono Beiioni banyios klebonas kunigas Jakuleviius 1953 met liepos mn., grasindamas atskirti nuo banyios, privert 50 moni vaikus paduoti pareikimus, kad istoja i pionieri organizaci jos, pats banyioje para lentoje tok teksto pavyzd: "Praau ibrauk ti mane i pionieri sra. Prieastis: noriu bti geras katalikas". Paskui, pams iuos pareikimus, Jakuleviius juos isiuntinjo mokykl vedjams su lydraiu: "Mokykla katalik vaik atvilgiu turi laikytis katalikik princip. Prieingu atveju ji paeidia konstitucijos garantij dl religijos". I banyios sakyklos jis sako antisovietinius pamokslus. .m. birelyje banyios Ramygalos rajone klebonas kunigas Drumlys, dalyvaujant asmenims i kolkio aktyvo, pareik kolkio pirmins partins organizacijos sekretoriui, kad mons eina ne paskui partin organizacij, o paskui j - kunig. Jis taip pat leido sau naciona listinius ipuolius prie Lietuvos KP Ramygalos rajkomo sekretori drg. Andriuenk ir mgino naudoti fizin jg. Tarp kolkiei Drumlys veda antisovietin agitacij. Pavyzdiui, 1953 met spalio mnes kolkieiui Maralkai Drumlys kalbjo: nam reikia statyti ne kolkio emje, nes ji anksiau priklaus privaiam asmeniui, o savoje, kad nereikt nugriauti. Joniklio rajone banyios klebonas Blynas rao antisovietinio turinio knygas ir straipsnius, juos platina tarp dvasinink ir jaunimo. Yra ir kit fakt, kai kunigai rao antimarksistin literatr ir j platina tikintiesiems. Savo nusikalstamoje veikloje katalik dvasininkai plaiai naudoja gaus banyios aktyv, susidedant i buvusi vienuoli ir vairi re ligini "brolij" nari. Respublikos MVD organai daug padar kovodami su prieika kata lik dvasininkijos veikla. Pokario laikotarpiu aretuota daug (apie 400)
211

kunig, dirbusi aktyv prieik darb. Nepaisydama to, reakcin dvasininkijos dalis nenutrauk antiso vietins veiklos, o tiktai pakeit ir labiau slaptino kovos formas. Respublikos MVD organams ikil rimti udaviniai iardyti i reakcing jg ir padaryti gal jos prieikai veiklai. inoma, MVD organai skmingai susidoros su iais udaviniais tik tuo atveju, jeigu savo darb sumaniai susies su partijos organ politine veikla ir jeigu ie teiks reikiam pagalb. Vietiniai partijos organai turi sustiprinti politin darb su masmis, ypa su jaunimu ir ideologijos fronte, kad nesudaryt galimybs pra siskverbti reakcinei katalik dvasinink veiklai. Partijos rajkom ir miestkom sekretoriai, glaudiai bendradar biaudami su MVD rajon ir miest skyri virininkais turi painti kuni gus, gyvenanius rajono teritorijoje, ir diferencijuotai prie j prieiti. Paangiausiai nusiteikusius reikia lenkti savo pus ir patraukti savo takon. Btina sustiprinti antireligin propagand tarp gyventoj, j didi ja dalimi sieti su atskirais reakcingiausiais dvasininkijos atstovais. J demaskavimas turi bti pagrstas konkreiais, patikrintais ir nepaneigia mais faktais, bet neeidiant tikinij ir paangiai nusiteikusi kunig religini jausm. Kovojant su katalik dvasininkija labai svarbu, kad ms partiniai ir sovietiniai vietos organai teisingai diegt gyvenim soviet valdios politik katalik dvasininkijos atvilgiu. Taiau vietos organ atstovai, vykdydami soviet valdios politik dvasinink atvilgiu, praktiniame darbe daro daug klaid ir perlenkim. Neatsivelgdami tikinij katalik masi nuotaikas, jie stengiasi silp ninti katalik dvasinink tak tikintiesiems administravimo ir grubaus sovietini statym lauymo politika. Ypa tai irykjo banyi ir prie j esani pastat nacionalizavi mo metu. eduvos rajone, nacionalizuojant banyiai priklausant pastat ra jono vykdomojo komiteto komunalinio skyriaus vedjas Filikas jga stengsi ikeldinti labai sen Sidabravo banyios klebon Povilon, mt jo daiktus gatv, o tikintieji tuos daiktus ikart rinko ir ne banyios zakristij kaip religines relikvijas.
212

1952 met pabaigoje Taurags rajono vykdomojo komiteto pirmi ninko pavaduotojas be jokio pagrindo atm banyiai priklausant di namo mainos motoriuk. Be to, atm pamald metu, esant perpildytai banyiai, ir paliko j be viesos. Druskinink rajono vykdomojo komiteto atstovai, neturdami jo kio pagrindo, stengsi sibrauti Kabeli parapijos klebono namus. Braudamiesi sulau duris, o eiminink, kuri j neleido, udar vie name kambaryje ir virve urio duris. Po dviej dien atvyks viet rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas sak kunigui nedelsiant palikti but. Bna tiesioginio sikiimo banytines pamaldas atvej ir apskritai vairiomis dingstimis draudimo kunigams laikyti religines apeigas. 1952 met ruden Ariogalos rajono vykdomasis komitetas udraud Betygalos parapijos klebonui laikyti banyioje miias, motyvuodamas tuo, kad rajone plito galvij snukio ir nag liga. 1953 met kovo mnes Dotnuvos rajono prokuroras pateik iekin Dotnuvos banyios klebonui kunigui Juozapaviiui u tai, kad is, teikdamas parapijieiams religinius patarnavimus, tikinij praymu vaiuodavo j duodamais arkliais, priklausaniais kolkiui. Kai kunigas atsisak mokti, prokuroras perdav byl liaudies teism. 1953 met balandio 18d. liaudies teismas nagrinjo byl. Teis mo posdi sal buvo sausakima tikinij, ir jie tai prim kaip represijas prie religij. Neteisingos politikos katalik dvasinink atvilgiu laikosi finans organai, skirdami pajam mokesius. Nenagrindami kiekvienos konkreios parapijos pajam, finans organai skiria vienodus mokesius: vienur - per didelius, kitur - per maus; tai natraliai sukelia dvasinink nepasitenkinim ir j akyse diskredituoja soviet valdi.
Lietuvos SSR MVD 4 valdybos virininkas mjr. (Raslanas) 1953 11 [Nuoraas] tikras: 4 valdybos vyr. operatyvinis galiotinis vyr. ltn. (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.56/44. T.2. L.270-274. Nuoraas.

213

II. SSRS REPRESINI STRUKTR VEIKLA 1. NKVD-MVD ir NKGB-MGB inybos

39. SSRS NKVD pareign A.Guzeviiaus, Noviko ir Kmo sudaryti Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR NKVD operatyvini ekistini grupi nuostatai
[Maskva] [1943 01 03]*

Visikai slaptai

Sprendimas dl Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR NKVD operatyvini ekistini grupi


I.

1. Operatyvins - ekistins grups Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR kuriamos atlikti paruoiamj darb NKVD organizavimui iose respublikose j teritorijas ivadavus i vokikj grobik. 2. NKVD operatyvins - ekistins grups yra pavaldios SSRS NKVD, laikinai dislokuojamos Maskvoje, turi savo biudet.
II.

Operatyvinms - ekistinms NKVD grupms pavedama: 3. Perirti evakuacijos metu igabent mediag (ag. tyrimas, by los - formuliarai, skaitos bylos, agentros asmenins ir darbo bylos ir kt.), sukaupt NKVD valdyboje kalovo srityje; atrinkti ir parengti nau dojimui tolesniame darbe tai, kas turi operatyvin reikm ir vert. 4. Pervelgti SSRS NKVD I specialiame skyriuje Sverdlovske esan ias po evakuacijos ubaigtas bylas, irinkti i t byl mediag apie nerepresuotus asmenis, apie kuri kontrrevoliucin veikl yra kalbama suimtj ir liudinink parodymuose.
* Dokumento data nustatyta pagal aikinamojo rato, esanio prie i nuostat, dat.

214

5. Vykdyti agentros ir kontrrevoliucinio elemento tarp evakuot gyventoj apskait. 6. Parengti agentr bsimam darbui. 7. Organizuoti ir vadovauti agentriniam darbui prieo unugaryje iuo metu. 8.Aprpinti agentra evakuojamas staigas, gyventojus ir kalinius, taip pat prieo unugar siuniam partizan grupes ir brius bei as menis, grtanius i prieo unugario. 9. Vykdyti evakuot NKVD darbuotoj apskait ir rinkti naujus kadrus organizuojamiems NKVD aparatams sukomplektuoti. 10. Iaikinti ir traukti apskait evakuotas materialines vertybes, btinas tolesniam darbui. III. 11. iam darbui vykdyti NKVD operatyvins - ekistins grups savo darbuotojus komandiruoja: a) respublik, krat ir srii NKVD - UNKVD*, kur daugiau sia sukaupta evakuotj, itremtj ir suimtj. b) front NKVD ypatinguosius skyrius atitinkam respublik kryptimi ir gretim srii pafronts UNKVD. 12. NKVD operatyvini - ekistini grupi kadrai komplektuojami i buvusi i srii NKVD darbuotoj bei SSRS NKVD auktj mokykl klausytoj, pagal patvirtintus etatus. Milicijos sstatas NKVD operatyvinms - ekistinms grupms parenkamas pagal faktin poreik.
Valstybs saugumo vyresnysis majoras (Guzeviius) (Paraas) Valstybs saugumo vyresnysis majoras (Novik) (Paraas) Valstybs saugumo vyresnysis majoras (Kum) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/108. L.142-143. Originalas.

* UNKVD (Upravlenije NKVD, rus k.) - NKVD Valdyba.


215

40. LSSR NKVD komisaro pavaduotojo P.Kapralovo sakas paimti i vis NKVD ir milicijos darbuotoj bei gyventoj radijo imtuvus
Vilnius

1944m. lapkriio 29d.

Slaptai

sakas Lietuvos SSR NKVD 1944m. spalio 29d. Nr.01. Sutinkamai su SSR Sjungos Liaudies komisar tarybos nutarimu ir liaudies komisaro drg. Berijos sakymu, siloma visiems NKVD ir milicijos darbuotojams per dvi dienas atiduoti 1-j specialj skyri j kabinetuose ir butuose laikomus radijo imtuvus. Milicijos valdybos virininko pavaduotojui drg. Kupinui ir vi siems NKVD apskrii skyri virininkams per milicijos organus 10 dien laikotarpiu paimti i gyventoj visus radijo imtuvus ir atiduoti Liaudies Komisar tarybos ryi organams. kio skyriaus virininkui drg. Minajevui imtis vis priemoni, kad vadovaujani NKVD ir milicijos darbuotoj kabinetuose bt rengti radijo transliacijos takai. Kaltus dl io sako nevykdymo traukti administracinn ir bau diamojon atsakomybn. Apie sako vykdym visi skyri virininkai turi praneti man per 10 dien nuo gavimo.
Lietuvos SSR Vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojas valstybs saugumo pulkininkas (Kapralovas) Tikra: Lietuvos SSR NKVD sekretoriato virininkas valstybs saugumo majoras (Dolnia) (Paraas) Rezoliucija: "Drg. Grigorievui praneame, kad pas tabo karininkus nei butuose, nei kabinetuose radijo imtuv nebuvo ir nra. 1944 12 2" (Paraas neskaitomas) ''vykd. 11/57 XII/3" (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/3. L.39. Nuoraas.

216

41. Itrauka i NKVD komisaro J.Bartaino praneimo VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui M.Suslovui apie LSSR NKVD darb panaudojant operatyviniams tikslams archyvin mediag 1944 08 01-1945 01 01
Vilnius 1945 m. sausio 25d.

VKP(b) biuro Lietuvoje pirmininkui drg. Suslovui

Dokumentins mediagos naudojimas operatyviniams tikslams, sugriauto respublikos kio atkrimui ir informaciniam darbui Lietuvos SSR NKVD archyviniai organai operatyviai ityr vokie i okupacins valdios ir buvusios buruazins respublikos staig bei organizacij dokumentin mediag. Per ataskaitin laikotarp Lietuvos SSR centrinio Valstybinio archy vo slaptj fond skyriaus ir archyv skyriaus darbuotojai pagal vokie i grobik staig dokumentin mediag trauk kartotek skait iuos asmenis: Vilniaus apygardos lietuvi savigynos bri (eilini ir vad) sud t - 1850 moni, "SS" policijos bendradarbius - 450 moni, Vilniaus Gebitskomisariato darbuotojus - 805 mones, policijos darbuotojus - 610 moni. trauktj skait apraai abclinse kartotekose daromi lietuvi kalba. Iaikint asmen sraai sudaromi rus kalba. Lietuvos SSR NKVD ir NKGB organus bei SSR Sjungos NKVD Vyriausij archyv valdyb operatyviniam realizavimui buvo nusista lietuvi savigynos bri (582 dalyvi) ir vietini vokiei (folksdoj) (375 moni) sraai. NKGB organai pagal tuos sraus aretavo 31 vietin vokiet (folks doj). Lietuvos SSR Valstybinio centrinio archyvo filiale buvo vykdomas operatyvinis vokiei okupacins valdios ir lietuvi faistini orga
217

nizacij "Tautinink" bei "auli" dokumentins mediagos operatyvi nis tyrimas. Atlikus t darb kartotekos skait buvo traukta: Kauno miesto ir aplinkini rajon slaptosios policijos bendradar biai - 344 mons, "Tautininkai" - 5200 moni, "auliai" - 3100 moni. Operatyvinis dokumentins mediagos tyrimas ir trauktj skait apraai kartotekose daromi lietuvi kalba. Iaikint asmen sraai sudaromi rus kalba. NKGB ir NKVD Kauno miesto skyrius operatyviniam realizavimui buvo pasistas slaptosios policijos 1344 bendradarbi sraas ir 20 bal tj partizan sraas su fotonuotraukomis. Apskrii valstybiniuose archyvuose taip pat buvo vykdomas opera tyvinis dokumentins mediagos tyrimas.

[...]
Lietuvos SSR Vidaus reikal liaudies komisaras (Bartainas) (Paraas) Nr. 1/065 1945 met sausio 25d. Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/9. L.76-119. Originalas.

218

42. Itrauka i NKVD komisaro J.Bartaino praneimo VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui M.Suslovui apie LSSR NKVD kadr skyriaus darb nuo 1944 m. rugpjio 1d. iki 1945 m. sausio 1d.
Vilnius 1945m. sausio mn. 25d.

VKP(b) biuro Lietuvoje pirmininkui drg. Suslovui

[...]
Lietuvos SSR NKVD kadr skyriaus darbas iuo metu NKVD valdybose ir skyriuose yra etat: aparatuose................................................................................... 1494; kaljimuose................................................................................. 1267; milicijoje..................................................................................... 5810; VGPK*........................................................................................ 847; Iviso:.......................................................................................... 9418. Liaudies Komisar tarybos skyri ir j periferini organ vadovau jani darbuotoj kadrai i esms sukomplektuoti. NKVD valsi poskyri komplektavimas tik prasidjs ir t organ vadovybs dar beveik visai nra. NKVD organ sukomplektavimas 1945 01 01 atrodo taip: NKVD aparatuose ir kaljimuos yra etat................................. 2761, sukomplektuota..................................................................... 1577, stinga..................................................................................... 1184. Milicijoje i viso etat................................................................ 5810, sukomplektuota..................................................................... 2592, stinga..................................................................................... 218. Sukarintoje miesto priegaisrinje apsaugoje etat.................. 847, sukomplektuota..................................................................... 796, stinga..................................................................................... 51. Bendras NKVD etat skaiius................................................... 9418, sukomplektuota..................................................................... 4965, stinga..................................................................................... 4453.
* VGPK (vojenizirovannaja gorodskaja poamaja komanda, rus k.) - sukarinta

miesto priegaisrin komanda.

219

Stygius daugiausia randasi dl organizuojam valsi NKVD po skyri, t.y. i bendro 2667 etatini vienet skaiiaus stinga 2281 dar buotojo. iuo metu i 255 valsi poskyri virinink yra tik 84, milicijos valsi poskyri virinink - tik 63 mons. Kit stygi i esms sudaro milicijos apylinki galiotiniai ir eiliniai milicijos tarnautojai, taip pat eiliniai kaljim tarnautojai. Pats NKVD organ komplektavimas vyko dviem kryptim: Pirma - SSR Sjungos NKVD kadr skyriaus atsisti darbuotojai, antra - vietiniai gyventojai, priimti daugiausia eiliniais milicijos ir kaljim tarnautojais SSR Sjungos NKVD KS* atsista darb........................... 1936 m. Priimta vietoje......................................................................... 3027 m. I viso:..................................................................................... 4963 m.

[...]
alia to nuveiktas didelis darbas NKVD organams apvalyti nuo prieiko, mums svetimo elemento, kuris, masikai priimant, prasmu ko ms organus. To darbo rezultatas - i NKVD organ atleista apie 400 moni. 117 moni, kuri negalima panaudoti dl sveikatos bkls grinta tolimsias sritis, i kuri SSR Sjungos NKVD Kadr skyrius mums buvo tuos darbuotojus atsiunts. Kovodama su NKVD darbuotoj nusikalstamumu, kadr skyriaus ypatingoji komisija aretavo ir perdav karinio tribunolo teismui 36 mones u piktnaudiavim tarnybine padtim, revoliucinio teistumo paeidim ir NKVD diskreditavim. Artimiausiomis dienomis atsidarys dvi steigtos mokyklos - NKVD mokykla Vilniuje ir milicijos mokykla Kaune. jas atrinkta apie 600 moni.

Nr. 1/065 1945 met sausio 25 Vilnius

Lietuvos SSR Vidaus reikal liaudies komisaras (Bartainas) (Paraas)

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/9. L.76-119. Originalas. * KS - kadr skyrius.

220

43. SSRS NKGB komisaro pavaduotojo B.Kobulovo ratas LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams, NKVD vidaus ir pasienio kariuomens vadams dl aktyvesnio partizan persekiojimo ir naikinimo
Vilnius 1945m. birelio 9d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams Lietuvos SSR NKVD-NKGB apskrii virininkams Kopija: NKVD vidaus kariuomens pulk vadams Lietuvos apygardos NKVD pasienio kariuomens valdybos virininkui Lietuvos apygardos NKVD pasienio kariuomens bri vadams

Pastaruoju laiku daugumoje Lietuvos SSR apskrii pastebti ak tyvs lietuvi ir lenk nacionalistinio pogrindio ir j ginkluot band veiksmai. Bandos, susidedanios i paraiutinink, baudj, aktyvi vokiei statytini ir rmj, buoi bei nacionalistinio pogrindio dalyvi, upul dinja sovietines staigas kaimuose ir valsiuose, MTS, MKPP ir tary binius kius, trikdo j darb, vykdo teroro aktus prie emutin partinsovietin aktyv, naikintoj batalion kovotojus, valstieius, gavusius buoi em, ms organ darbuotojus ir Raudonosios armijos karikius. Taiau nacionalistini pogrindio centr ir bandit grupi veiksmai daniausiai lieka nenubausti. Nacionalistins organizacijos laiku nesuse kamos ir nelikviduojamos, banditai ir teroristai po vykdyt antpuoli nepersekiojami, bandit rmjai nearetuojami. Kad bt smogtas rytingas smgis nacionalistinms formuotms ir bandoms Siloma: 1. Perirti vis veikiant agentrin informatori tinkl. Balast atmesti, dviveidius bei idavikus suimti ir aktyvaus tardymo dka per juos ieiti pogrindines organizacijas ir bandit grupes. Gerai dirbanius agentus suvesti su rezidentais. Rezidentus verbuoti i ms patikrint asmen, pagal savo duomenis ir tarnybin padt galinius susitikti ir
221

dirbti su informatoriais (naikintoj batalion kariai, emtvarkos tarny bos, paruo ir prekybos organizacij darbuotojai, keli darbininkai ir t.t). Kvalifikuot agentr susieti su patyrusiais operatyviniais darbuo tojais, kiekvienam agentui skirti konkreias, susijusias su pogrindio dalyvi sekimu ir band iaikinimu, uduotis. Nedelsiant imtis verbuoti nauj kokybik agentr i pogrindio nacionalistini organizacij dalyvi, bandit grupi, j ryinink ir nelegali konspiracini but laikytoj. Sektori virininkams asmeni kai dalyvauti tokios agentros krime visuose NKVD-NKGB apskrii skyriuose, pasirpinus reikiama konspiracija dirbant su kiekvienu al tiniu atskirai. 2. Perirti vis operatyvin skait. Iki i met birelio 25d. parengti bylas arba detalias paymas aretui: a) vokiei paraiutinink, prieo valgybos ir kontrvalgybos organ agent; b) atvir ir slapt gestapo, abvero, "GFP", "Saugumo" bei kit prieo valgybos ir kontrvalgybos organ bendradarbi; c) lietuvi ir lenk nacionalistini pogrindio organizacij daly vi: "Lietuvos aktyvist fronto"*, "Lietuvos laisvs armijos-LLA", "Kstuio"**, "Lietuvi nacionalist partijos"***, "Lietuvi fron to"****, "Lietuvos laisvs kovotoj sjungos"*****, "Geleinio vil

*Lietuvos aktyvist frontas (LAF) kurtas 1940 02 17 Berlyne K.kirpos inicia tyva. Vadovavo 1941 m. birelio sukilimui. 1941 09 22 vokiei administracija organizacij udraud. ** "Kstutis"-1942m. gegus mn. kurta karin pasiprieinimo naci okupacijai organizacija. Lietuvi fronto (LF) padalinys. Vadovavo plk. J.Jankauskas. *** Lietuvos nacionalist partija (LNP) kurta 1941 m. kaip priedanga legaliai veikti antinaciniam pogrindiui. Nors oficialiai deklaravo provokik orientacij, 1941m. gruodio 17d. dl nenoro bendradarbiauti su okupacine valdia ir Lietuvos interes gynimo buvo paleista. **** Lietuvi frontas (LF) - antinacin pasiprieinimo organizacija, kurta 1941m. rugsjo mn. vietoje udrausto LAFo. Jung katalikikos orientacijos jaunim. Vadovavo J.Ambrazeviius, A.Damuis ir kt. ***** Lietuvos laisvs kovotoj sjunga (LLKS) - 1940 m. gruodio 26d. kurta pogrindin antibolevikinio, vliau - antinacinio pasiprieinimo organizacija. Dalyvavo 1941m. birelio sukilime. Nuo LFo skyrsi liberalia tautika orientacija. 222

ko"*, "Lietuvos tautinio fronto"**, "Vyriausio Lietuvos Ilaisvinimo Komiteto"***, "Armijos Krajovos" ir lenk partij - "Endekai", PPS; d) baudjus, policininkus ir kit asmen dalyvavim vrikuose veiksmuose prie gyventojus; e) tvyns idavik, perbgli, aktyvi vokiei statytini bei rmj. Imkits vis btin priemoni susekti, kas priklauso nacionalistinms organizacijoms ir kiekvienai bandai, j ginkluot, bstines, dislokaci jos vietas ir judjimo kelius, ginkl sandlius, spausdinimo bei kit technik. Sukaup i duomen, nelaukdami bendros operacijos pradios, vykdykite organizacij dalyvi sumim ir band likvidavim, palikdami tik kai kuriuos asmenis, kad aplink juos galt toliau dirbti ms agentra. Ypating dmes skirkite ekistini-karini operacij, skirt ban doms likviduoti, vykdymui. Kiekvienai susektai bandai turi bti pareng tas ms operatyvinis smgis. Susekt bandos buvimo arba veiksm viet apsupti glaudiu iedu, operacijas vykdyti taip, kad banda negalt isibarstyti ir pasprukti nuo smgio. Pradt operacij tsti iki visiko bandos sunaikinimo arba pamimo, persekioti dien ir nakt. Operacijos vykdymo plan turi inoti tik siauras darbuotoj ratas (operatyvinis ir karinis virininkai). Kovai su banditais plaiai pritraukti naikintoj batalionus, brius, partin-sovietin aktyv, neturtinguosius valstieius, jiems vadais ski riant ms kariuomens karininkus bei patyrusius serantus. 3. Asmenikai utikrinti kvalifikuot suimtj tardym bylose. Vis pirma btina i suimtojo igauti valgybinius duomenis apie pogrin dio centrus, organizacij dalyvius ir bandas, ginkl ir technikos sand* Geleinis Vilkas - patriotin karin organizacija, kurta po 1926 12 17 karinio perversmo. Nuo 1930m. A.Voldemar palaik Geleinio Vilko nariai, organizacij udarius, veik slaptai. 1941m. daug j tapo Lietuvos nacionalist partijos nariais. ** Tautinis frontas (TF) - antinacin pogrindin organizacija, veikusi 19421944m. Ukmergs apskrityje. Vadovavo J.Lebeda, J.Kritaponis (1944m. taps pirmuoju Vyio apyg. vadu). Nuo 1944m. liepos mn. sijung LLA. *** Vyriausias Lietuvos ilaisvinimo komitetas (VLIK) - 1943m. lapkriio 25d. kurta antinacins, vliau - antisovietins rezistencijos vadovyb, atstovaujanti vi sas partijas ir judjimus. Antrosios sovietins okupacijos metais veik usienyje Vokietijoje ir JAV. Veikl sustabd 1992 05 30 Lietuvai atgavus nepriklausomyb.
223

lius. Tuos duomenis tutuojau panaudoti organizacij dalyvi pamimui ir band likvidavimui. Tardymo procese siekti ijimo kitas apskritis bei miestus, apie tai nedelsiant praneti atitinkamiems operatyviniams sektoriams ir NKVD-NKGB apskrii skyriams, o su kaimyninmis apskritimis vykdyti bendras band likvidavimo operacijas. Visus svarbiausius suimtuosius tardykite Js pats. 4. SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaras draugas L.P.Berija sak kartu su ekistinmis-karinmis operacijomis plaiai vykdyti prie mones pogrindio ardymui ir bandit, dezertyr bei pasislpusi nuo tarnybos Raudonojoje armijoje legalizacijai. Smulks nurodymai apie legalizacijos tvark ir vykdymo metodus idstyti Lietuvos SSR NKVD-NKGB .m. gegus 12d. direktyvinia me plane Nr.0038. Imkits vis reikiam priemoni grietam draugo L.P.Berijos saky mo vykdymui. Ipltokite veikl, skatinani legalizacij. 5. Btina nedelsiant imti iniciatyv savo rankas. Nelaukti, kada banditai pasireik, o nuolat iekoti band, persekioti ir naikinti. Drsiai rengti karines pasalas, sekretus, uklupti banditus j keliuose, stovyk lose, alia to plaiai sekti ir represuoti bandit rmjus ir slpjus. 6. Operatyvines-karines operacijas prie pogrindiui ir veikianioms bandoms triukinti reikia derinti su masinio-agitacinio ir aikinamojo darbo organizavimu tarp vietos gyventoj. Tam reikalui per apskrii partinius komitetus imkits priemoni pasisti kaimus, vienkiemius ir valsius apskrii komitet, apskrii vykdomj komitet ir komjau nimo apskrii komitet darbuotojus; padarykite, kad kaimus ir vien kiemius pasiekt ms laikraiai ir gyvas sovietinis odis. pareigokite NKVD kariuomens vadovaujant ir politin personal vykdyti plat aikinamj darb tarp gyventoj. Primename NKVD-NKGB organ vadovams ir kariuomens va dams apie btinum nedelsiant pagerinti darb triukinant prieik po grind ir diegti bolevikin poir pavest darb. Apie i nurodym vykdym ir Js priemones pranekite penkiadiense operatyvinse suvestinse.
SSR Sjungos Valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojas 2-jo rango valstybs saugumo komisaras (Kobulovas)
224

SSSR Vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojas generolas pulkininkas (Apolonovas) 1945m. birelio 9d. Vilnius Nr.25 Tikra: LSSR NKVD sekretoriato operatyvinis galiotinis valstybs saugumo jaun. leitenantas (Andrejev) (Paraas)

Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.41-45. Nuoraas.

44. LSSR NKVD-NKGB jgaliotinio I.Tkaenkos ir LSSR prokuroro Baliasnikovo direktyva LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori, NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams ir apskrii prokuro rams dl nesankcionuot aret, tardymo termin ir parodomj karinio tribunolo proces
Vilnius 1945m. birelio 13d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams* Lietuvos SSR NKVD-NKGB apskrii virininkams Lietuvos SSR apskrii prokurorams

Lietuvos SSR NKVD-NKGB turimi duomenys rodo, kad pastaruo ju laikotarpiu bna fakt, kai parengtin dokumentacija, ypa liudinink kvota, vykdoma gauti mediagai, kuri turi pagrsti antisovietini ele ment aret, leidia atskleisti organ suinteresuotum aretuotin as men atvilgiu. Dl to numatyti aretuoti bei su jais antisovietine veikla susij as menys neretai ivengia atsakomybs, pereina nelegali padt arba sijungia bandas. Grietinant kov su lietuvi ir lenk nacionalistiniu pogrindiu bei j ginkluotomis bandomis iki atskiro nurodymo nustatyti i antisovie* Pirmojo dokumento lapo viruje ranka parayta: "Oper. sektoriaus virininkui

drg. Bykovskiui".

225

tini element areto tvark: 1. Leisti Lietuvos SSR NKVD - NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams iimtinais atvejais, kai to reikalauja opera tyvinis tikslingumas, aretuoti asmenis, tariamus turint ry su antiso vietiniu pogrindiu ar prieika ginkluot band veikla, be parengtins liudinink kvotos ir surinkt kaltinamj duomen, kurie tampa pa grindu sankcionuotam aretui, - remiantis operatyvine mediaga ir NKVD - NKGB organ ir milicijos darbuotoj asmeniniais sugebji mais, asmeniku apskrii prokuror, NKVD-NKGB apskrii skyri virinink sprendimu. 2. Lietuvos SSR NKVD - NKGB operatyvini sektori ir apskrii virininkams: a) imtis btin priemoni ubaigti tardym tose bylose, kurioms besibaigis 4 mnesi terminas. Bylose, kuriose tardymas vyksta ilgiau kaip 4 mnesius, pateikti motyvuotus sprendimus dl tardymo pratsi mo, neleisti, kad nepagrstai bt utstas tardymui numatytas laikas; b) suimtuosius, apie kuriuos tardymo metu nesurasta juos kalti nanios antisovietine veikla mediagos, paleisti; c) NKVD kariuomens karinio tribunolo vieiems procesams vykdyti ivaiuojamose sesijose kiekvienoje apskrityje parengti dvi ar tris bylas aktyviems antisovietinio pogrindio ir bandit grupi dalyviams, ap kaltintiems teroro veiksmais bei ginkluota kova prie soviet valdi. Turti omenyje, kad viei antisovietinio pogrindio vadov teismai privalo turti politin ir ugdomj reikm. Tuo tikslu Jums btina prie organizuojant proces susitarti su atitinkamais Lietuvos KP(b) apskrii komitetais dl reikiamo masi nio - agitacinio darbo. Vieam teismo procesui Js pasirinktos bylos turi bti atitinkamai dokumentuotos ir aprpintos reikiamu liudinink kiekiu. Baudiamsias bylas, skirtas nagrinti vieuose procesuose, btina i anksto pateikti Lietuvos SSR NKVD - NKGB galiotiniui ir gauti jo sankcij. 3. Apskrii prokurorai turi skirti maksimal dmes i kategorij NKVD - NKGB darbuotoj prieirai ir paramai. Baigtas tardymo bylas tutuojau sisti atitinkam sektori kaltinama jai ivadai patvirtinti ir perduoti NKVD kariuomens karo tribunolo teismui.
226

LSSR NKVD - NKGB galiotinis valstybs saugumo komisaras (Tkaenka) Lietuvos SSR prokuroras II klass valstybs teiss patarjas (Baliasnikovas) 1945m. birelio 13d. Vilnius Tikra: LSSR NKVD sekretoriato operatyvinis galiotinis valstybs saugumo jaun. leitenantas (Andrjeva)(Paraas) Rezoliucija: "Drg. Auduk(?). Vadovautis. Supaindinti Barykin(?) dl vykdymo 5 skyriuje. Birelio 21d." (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.16-17. Nuoraas.

45. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos nuro dymai NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri viri ninkams, visiems NKVD vidaus ir pasienio kariuomens viri ninkams ir pulk vadams sustiprinti kov su partizanais
Vilnius 1945m. rugpjio 17d.

Praneimas per V Visikai slaptai Visiems operatyvini sektori virininkams Visiems apskrii NKVD-NKGB skyri virininkams Visiems NKVD vidaus ir pasienio kariuomens virininkams ir pulk vadams

Per pastarj penkiadien respublikoje gerokai padaugjo bandit veiksm, o ms operatyvins-ekistins veiklos rezultatai sumajo 5-6 kartus. Draugai Kobulovas ir Apolonovas mano, kad toks netiks ms or gan ir kariuomens darbas pastaruoju metu - padarinys to, kad NKVDNKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkai, kariuomens virininkai bei pulk vadai po nereikming smgi, suduot bandoms ir pogrindiui, nusiramino, maiau dirba, konkreiai nevadovauja ope ratyvininkams ir kariuomenei, vl apleido agentrin darb, rimtai nereaguoja bandit veiksmus, nepersekioja band, nenaikina j.
227

Tokia padtis nepakeniama. Jums btina drauge su NKVD-NKGB apskrii valsi organ virininkais, batalion bei pulk vadais nu matyti konkreias priemones antisovietiniam pogrindiui ir bandoms likviduoti pagal Jums anksiau duotus nurodymus, per artimiausius vie n-dvi dienas ymiai pagerinti operatyvins ir karins veiklos rezulta tus, operatyvininkus ir kariuomen nuolat laikyti tampoje.* Rugpjio 23d. atvaiuokite Vilni su ataskaita apie j darb, j iklausys drg. Kobulovas ir Apolonovas. Tuo paiu metu dalyvausite CK plenume, kuriame bus aptartas kovos su banditais ir antisovietini pogrindiu efektyvumas.
SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvoje generolas leitenantas Tkaenka 1945m. rugpjio 17d. Nr. 16 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.8. B. 1/4. L.67. Nuoraas.

46. SSSR NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos, LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir NKGB komisaro D.Jefimovo ratas NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams, nurodantis vadovautis L.Berijos direktyva dl partizan naikinimo
[Vilnius] 1945m. spalio 15d.

Visikai slaptai NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams Siuniame tiesiogiai vykdyti ir vadovautis darbe SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaro draugo L.P.Berijos 1945m. spalio 12d. direktyvin nurodym Nr.497 Lietuvos SSR NKVD-NKGB drg. Tkaenkai. Bartainui, Jefimovui

Lik laisvi antisovietinio pogrindio dalyviai ir bandos toliau tsia


* Taip dokumente. 228

aktyvi prieik veikl. Kad bt galutinai likviduotas antisovietinis pogrindis ir Lietuvoje veikiani ginkluot bandit likuiai, siloma: 1. Imtis priemoni agentriniam darbui stiprinti ir diegti agentrin informacin tinkl banditizmo apimtose apskrityse bei valsiuose, u tikrinant nuolatin operatyvin NKVD-NKGB organ ir NKVD ka riuomens sveik. Vis pirma skirti ypating dmes veikiani band ir diversiniteroristini "LLA" grupi vadeiv sumimui arba likvidavimui. 2. Greta su vykdomomis agentrinmis operatyvinmis priemon mis naikintoj batalionai turi aktyviau rengti pasalas, sekretus, sisti valgybines paiekos grupes galimus band buvimo rajonus ir j judji mo kelius. 3.Likviduojant lietuvi nacionalistin pogrind ir jo ginkluotas ban das, ekistines-karines operacijas visada vykdyti tik pagal konkreius agentrinius duomenis apie band buvimo viet, j kiek, vadovus, apsiginklavim. Aprpinant ekistines-karines operacijas iankstine agentrine val gyba, tiesiogiai organizuojant paias operacijas, Js inioje esanios NKVD kariuomens utenka Jums ikeltiems udaviniams vykdyti. Apie ios direktyvos vykdymo rezultatus atsiskaitinti Js pateikia mose suvestinse.
L.Berija

------------------o------------------- draugo Berijos nurodym prisiimkite asmenikai vykdyti ir vado vaukits kasdieniniame darbe. Btina imtis vis priemoni, kad artimiausiu metu nacionalistinis pogrindis ir bandos bt tiriamos agentros pagalba, diegiant vidaus agentr; su ta agentra nustatyti ryius ir pagal jos praneimus nedel siant imtis priemoni bandit ir pogrindio dalyvi pamimui arba likvi davimui. Utikrinti, kad vidaus agentra ir patikimi praneintojai sekt le galizavusiuosius banditus ir nelegalus, kadangi, turimais duomenimis, nemaa j dalis, gyvendami legaliai, tebra bandit briuose, toliau tsia antisovietin, teroristin veikl. Pagal anksiau Jums duotus nuro
229

dymus garantuokite ginkl suradim ir atmim i legalizavusij. Pastaruoju metu pastebimas band susitelkimas prie apskrii rib. Ryium su tuo Jums btina kurti bendras apskrii operatyvines grupes, dislokuojamas prie apskrii rib, ir joms pavesti atsakomyb u band valgym bei likvidavim. T grupi darbas turi vykti Jums vadovau jant ir kontroliuojant. Apie draugo Berijos direktyvos vykdymo rezultatus atsiskaitinkite penkiadieniuose praneimuose.
Tkaenka. Bartainas, Jefimovas
Nr. 60 1945 10 15

SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvoje generolas leitenantas Tkaenka Lietuvos SSR Vidaus reikal liaudies komisaras generolas majoras Bartainas LSSR Valstybs saugumo liaudies komisaro pareigas einantis generolas majoras Jefimovas

Tikra: LSSR NKVD sekretoriato operatyvinis galiotinis jaunesnysis leitenantas (Andrejev) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.49-50. Nuoraas.

230

47. Lietuvos SSR NKVD payma apie 1944 07 15-1945 12 01 nusist teismams, nuteist, iteisint ir ivet tardymui lagerius moni skaii
Vilnius

1945m. gruodio 14d.

Visikai slaptai

Payma Nuo 1944 07 15 iki 1945 12 01 1. Nusista pagal teistum I j: a) kontrrevoliucini element b) dezertyr c) vengiani [karins tarnybos] 2. Nuteista I j: a) aukiausia bausme b) katorgos darbams c) vairiam laikui 3. Paleista I j: a) tardymo proceso metu b) prokuror ir teism 4. Nusista tardymui lagerius I j: a) kontrrevoliucini element b)dezertyr c) vengiani [karins tarnybos]

5248 m.

- 3278 m., - 196 m., - 1774 m. - 2916 m. 152 m., 167 m., 2597 m. 1466 m.

- 1300 m., - 166 m. - 4096 m. - 3515 m., 43 m., - 538 m.

Lietuvos SSR NKVD 1 specialaus skyriaus 3 poskyrio virininkas kpt. (Kudinkinas) (Paraas) 1945 12 14 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/131. L.14. Originalas.

231

48. Lietuvos SSR MGB payma apie LSSR MGB 1944 07-1946 08 15 suimt moni skaii
[Vilnius]

1946m. rugpjio 18d.

Visikai slaptai

Payma kiek Lietuvos SSR MGB organai sum moni nuo 1944 met liepos iki 1946 met rugpjio 15d.
Nuo 1945 08 15 iki 1946 08 15 Nuo respublikos i laisvinimo momento iki 1946 08 15

Kiek likviduota antisovietini organizacij ir grupi: a) lietuvi 411/3862 b) lenk c) yd sionist I viso: 425/4052 I viso suimta I j: a) lietuvi antisovietini organizacij, grupi ir bandit formuoi dalyvi b) lenk antisovietini organizacij ir grupi nari c) yd sionistini organizacij dalyvi d) angl agent (Anderso linija) e) vokiei agent f) buvusi lenk valgybos organ agent g) vie gestapo ir "saugumo" bendradarbi h) kitoki (perjimas prieo pus, vokiei okupant rmjai, antisovietininkai, nelegalus sienos perjimas, kariniai nusikaltimai, pareigybiniai nusikaltimai)

11/79 3/111 5917

1114/6162 59/215 3/111 1176/6488 12986

4169 184 111 40 268 25

7017 445 111 41 944 2 56

1120

4370

Pastaba. Be to, suimta ir isista lagerius nebaigus tardymo 15615 m. I viso aretuota kartu su isistaisiais 28601 m. Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministras (Jefimovas) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/143. L.191. Originalas. 232

49. LSSR MVD kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virininko


S.Figurino payma VKP(b) CK apie LSSR MVD 1946 metais atlikt karini operacij skaii ir patirtus nuostolius
Vilnius

1947m. vasario ld.

Visikai slaptai Egz. Nr.3. 1 egz. VKP(b) CK Ogurcovui 2 egz. Lietuvos KP(b) CK Petrovui*

Payma apie Lietuvos SSR MVD organ darbo kovoje su nacionalistiniu pogrindiu ir jo ginkluotomis bandomis rezultatus, uregistruotus bandit veiksmus ir patirtus nuostolius Per 1946 metus: 1. vykdyta ekistini - karini operacij - 15811. 2. Likviduota: a) antisovietini organizacij ir grupi - 88, j dalyvi - 1069, b) bandit grupi - 437, j dalyvi - 3057. Tai vykdant: nukauta bandit - 2143, tarp j - vadeiv - 176, i viso aretuota - 7353, tarp j - vadeiv - 123, legalizuota - 1055, tarp j - vadeiv - 8. 3. Paimta ginkl ir technikos: mortyr - 1, minosvaidi - 15, ugniasvaidi - 1, granatsvaidi - 3, P.T. R. (prietankini raket) - 9, kulkosvaidi - 501,
* Urayta ranka.

233

automat - 1166, autuv - 3959, pistolet - 1678, granat - 2743, ovini - 716180, sprogmen (kg.) - 337,5, min - 592, artilerijos ovini - 192, faust. patron - 3, iron - 181, racij - 18, radijo imtuv - 39, raomj mainli ir kit dauginimo aparat - 78. 4. Ms nuostoliai vykdant operacijas: nukauta - 273, sueista - 246, dingo be inios - 5. 5. Uregistruota bandit veiksm - 2354, a) teroro akt - 1240, b) valstybini moni ir staig upuolim - 215, c) ginkluot atskir asmen apiplim - 569, d) nuudym (iskyrus teroro aktus) - 288, e) kit veiksm - 42. 6. Ms nuostoliai banditams vykdant operacijas: nukauta- 2731, sueista - 378, paimta - 172, a) MVD - MGB darbuotoj: nukauta - 33, sueista - 13, b) milicijos darbuotoj: nukauta - 34, sueista - 17, paimta - 3, c) MVD kariuomens ir Raudonosios armijos karinink: nukauta - 7,
234

sueista - 6, d) MVD kariuomens ir Raudonosios armijos serant ir eilini: nukauta - 31, sueista - 32, e) liaudies gynj kovotoj: nukauta - 165, sueista - 60, paimta - 18, f) sovietinio partinio aktyvo: nukauta - 432, sueista - 61, paimta - 63, g) kit piliei: nukauta - 2029, sueista - 189, paimta - 88.
Lietuvos SSR UBB 1-ojo skyriaus virininkas majoras (Figurinas) 1947m. vasario ld. Vilnius Tikra: (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/131. L.135. Nuoraas.

50. I LSSR MGB Tardymo dalies virininko Soloido raporto LSSR MGB ministro pavaduotojui Leonovui apie sulaikytj kankinim MGB Panevio apskrities skyriuje
[Vilnius] 1948m. birelio 27d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro pavaduotojui plk. draugui Leonovui

Raportas Asmenikai Js, taip pat tardymo dalis ne kart nurod MGB

235

Panevio apskrities skyriaus virininkui drg. achavai, kad tardymo darbo padtis bloga ir paeidiami sovietiniai statymai. Taiau drg. achava iuos nurodymus nereaguoja. Tardymo darbo lygis iame skyriuje, kaip ir anksiau, tebra e mas. Vienas esmingiausi MGB Panevio apskrities skyriaus darbo tr kum yra ten siaknijusi nusikalstama aret praktika: pirma suimti, o paskui rinkti duomenis apie sulaikytj nusikaltimus. Beveik pagal visas MGB Panevio apskrities skyriaus, tardymo bylas, pradedant 1947 met balandiu, buvo aretuojama paeidiant RSFSR BPK* 100 str., t.y. mons buvo sulaikomi, ilgai laikomi suimti ir, jeigu sulaikytieji prisipaindavo, juos aretuodavo.

[ ]**
Nemaai byl grindavo papildomam tardymui teismo organai, nes kaltinamieji atsisakydavo ankstesni parodym pareikdami, kad tardymo metu juos vert duoti parodymus. Daugelis suimtj dar tardymo metu pareik, kad per kvotas juos mudavo. Pavyzdiui: 1. 1947 met spalio mn. aretuotasis Kerg (tard. byla Nr. 12521) pareik, kad j mu MGB valsiaus poskyrio virininkas Smykovas, tardytojas Kulievas ir vertjas Volkovas. ioje byloje taip pat paeisti BPK 100 ir 146 str., be to, jau baigta byla guljo MGB apskrities skyriuje 11 dien. 2. Kaltinamasis Nefas (tard. byla Nr. 12525), sulaikytas 1947m. spa lio 8d., o aretuotas spalio 24d., pasak, kad per pirmines kvotas MGB valsiaus poskyryje jam taip pat buvo taikomos fizinio poveikio prie mons. Kaltinamasis pagal tard. byl Nr. 12765 Adomonis (aretuotas 1947 met lapkriio mn.) irgi pareik, kad per pirminius tardymus j mu. Apie muim tardant pareik kaltinamasis Urbanaviius (tard. byla Nr. 11936).
* Baudiamasis procesinis kodeksas. ** Praleista 13 mainraio lap apie Panevio apskr. MGB skyriaus darbuotoj vykdytus Baudiamojo procesinio kodekso paeidimus.
236

Pagal visas ias bylas Js pasilte pplk. drg. achavai itirti are tuotj pareikimus, bet tai liko nevykdyta. Uuot kovojs su sovietini statym paeidjais, drg.achava mano, kad tai ne jo funkcija. Kaip pareikia MGB apskrities skyriaus darbuotojai, aretuotj muimas MGB Panevio apskrities skyriuje - ne pavienis reikinys. Aretuotuosius mua operatyviniai darbuotojai, taip pat mua ir pats MGB apskrities skyriaus virininko pavaduotojas - mjr. drg. ertko vas. Gal gale muimai MGB Panevio apskrities skyriuje, tai inant paiam drg. achavai, tapo kakokia laukine smaginimosi rimi. Pavyzdiui, .m. kovo mn. MGB Panevio valsiaus poskyryje buvo sulaikytas tariamas nusikaltimu pagal RSFSR BK 182 str. kakoks Kairys. Sulaikytj udar rsyje ir laik kelias paras, neduodami mais to. Dl to is sulaikytas pilietis sunerimo ir m siautti. "Triukmada riui" nuraminti buvo ikviesta gaisrinink komanda, kuri ant jo iliejo dvi statines vandens, o paskui, paliepus drg. achavai, j m audyti. Sueist Kair surio, pristat MGB apskrities skyri ir numet kori doriuje. Suritas pilietis Kairys guljo tol, kol neteko smons. Tada j nuve ligonin. Ten dl gangrenos jam nupjov rankas, o paskui jis mir. Apie niekik nusikaltim ino visas Panevys. Nesuprantama, kaip gali po toki dalyk drg. achava gyvendinti ms partijos politik, Soviet valstybs politik, Stalino konstitucij? Blog tardymo darbo padt, BPK norm ir sovietini statym paei dimus pplk. achava mgina paaikinti - es tardytojai perkrauti. Bet tai neatitinka tikrovs. Tardytoj krvis susidaro kaip tik dl blogo darbo, nes daug byl grinama papildomam tardymui, ir tardytojai didij laiko dal fak tikai eikvoja veltui. Reikia paymti, kad MGB Panevio apskrities skyriui sistemin gai, daugiau kaip kit apskrii skyriams, buvo padedama tardymo darbe. Be tardymo dalies darbuotoj, 1947 metais ten 3 mnesius buvo 4 darbuotojai i rytini srii, specialiai pasisti tardymo darbui. Tiesa, jie tiesiogiai netard, nes neturjo tam laiko, kadangi pagal drg. acha vos nurodym aikinosi su sulaikytaisiais - "filtravo".
237

iemet MGB Panevio apskrities skyri buvo pasisti du dar buotojai i kit apskrii skyri ir dirbo ten apie 3 mnesius. Ilgai ten dirbo tardymo dalies tardytojai (drg. Pukinas baig 30 moni byl ir antr 11 moni byl dabar veda; drg.ikunovas baig 3 moni byl; drg. Pavlovas baig 6 moni byl). Be to, MGB Panevio apskrities skyriaus tardymo poskyr 1947 metais sudar 8 mons, iemet yra 6 darbuotojai, t.y. tiek, kiek reikia normaliam darbui. Taiau apskrities skyriaus vadov nemokjimas tvarkytis ir tardymo darbo nekontroliavimas sukelia iurkius paeidi mus. Suminti VKP(b) ir SSRS SNK* 1938 met lapkriio 17d. nutari mo iurki paeidim faktai i esms niekuo nesiskiria nuo nusikals tam veiksm. Kadangi draugas achava dl savo pasiptimo nebesugeba norma liai reaguoti statymikus tardymo dalies ir prokuratros nurodymus bei reikalavimus, praau Jus imtis atitinkam priemoni, kad ie ir panas neteistumai bt baigti.
LSSR MGB tardymo dalies virininkas pplk (Soloidas)(Paraas) 1948m. birelio 27d.** Buv. LSSR VSKA. F. 10. B.6/7. L. 108-124. Originalas.

* SNK (sovnarkomato, rus k.) - liaudies komisar taryba, t laik ministr taryba. ** Diena rayta ranka.

238

51. LSSR MGB Kadr skyriaus ypatingosios inspekcijos vyresniojo tardytojo Budejevo ivados apie tardomj kankinim MGB Marijampols apskrities skyriuje
Vilnius 1950m. sausio 20d.

Visikai slaptai

Ivados Pagal tyrimo mediag apie MGB Marijampols apskrities skyriaus virinink pplk. Vlasov, jo pavaduotojus mjr. Antonov ir kpt. Plevako, to paties skyriaus poskyrio virininko pavaduotoj kpt. Filipenk, vyresnj oper. galiotin ltn.Simonenk, oper. galiotinius kpt. Jermakov, ltn. Augait, Pakaln ir jaun. ltn. Brak
1950 01 20 Vilnius

1949 met lapkriio mn. Lietuvos SSR MGB kadr skyriaus Ypa tingoji inspekcija gavo duomen, kad MGB Marijampols apskrities skyriaus kai kurie darbuotojai paeidia sovietin teistum. Tiriant nustatyta: 1949 met sausio mn. MGB Marijampols apskrities skyriuje u ry su banditais aretavo ir patrauk baudiamojon atsakomybn Gav nait Teofilij, Jono dukter, iki areto dirbusi Marijampols miesto ligonins sanitare. Tardymo procese Gavnait patvirtino savo ry su ginkluotomis bandomis ir per paskutin tardym, nakt 1949 met vasario 16d., i dalies pasak savo antisovietins veiklos bendrinink pavardes. 1949 met vasario 16d. Gavnait i pradi tard kpt. Plevako. Kai tardomoji atsisak pasakyti jai inomus banditus, jai panaudojo fizinio poveikio priemones, o paskui j perdav tardyti kpt. Filipenkai, ltn. Simonenkai ir jaun. ltn. Brakiui. Nurodytieji asmenys Gavnait tard iki 3 valandos nakties ir ino dami, kad Plevako taikjai fizinio poveikio priemones, sekjo pavyzdiu ir taip pat j mu. Po tardymo vidaus kaljimo kameroje Gavnait nusiud - pasikor.
239

Per Gavnaits kno skrodim Marijampols teismo medicinos eks pertas Kaunas, dalyvaujant tardymo poskyrio virininko pavaduotojui kpt. Svirskui ir vidaus kaljimo virininkui kpt. Sysojevui, ant Gav naits kno rado muim kietu daiktu dar jai gyvai esant ymes, nustat svarbi vidaus organ (kepen, kasos ir t.t.) sumuim. Apie lavono skrodimo akt 1949 met vasario 16d. ryt buvo prane ta MGB apskrities skyriaus virininko pavaduotojui kpt. Plevako. Nordamas nuslpti savo ir kit kaltinink, muusi Gavnait, kalt, Plevako kit dien - 1949m. vasario 17d. pasiunt Filipenk Vilkavikio apskrit kito teismo medicinos eksperto. Atvyks Vilkavik, Filipenk, bdamas pastamas su teismo medicinos ekspertu, jam papasakojo apie Gavnaits nuudymo aplinkybes ir parod vykio vietos apirjimo akt, bet to, kad teismo medicinos ekspertas Kaunas jau buvo atliks Gavnaits kno skrodim, Filipenk nepasak, atseit to neinojo. Vilkavikio apskrities teismo medicinos ekspertas ukauskas, rem damasis Filipenkos informacija ir Gavnaits nusiudymo vietos apirjimo aktu, sura fiktyv akt, kad Gavnait mir udusinta, apie muim ymes ir vidaus organ sumuim akte nenurod. Grs i Vilkavikio apskrities, Filipenk perdav fiktyv "Gavnaits lavono apirjimo ir skrodimo akt" Plevako. is isi kviet Svirsk ir Sysojev ir pasil jiems pasirayti suklastot akt, kadangi teismo medicinos eksperto Kauno sudarytas aktas ess neob jektyvus ir Gavnaits kn apirjs kitas teismo medicinos eksper tas i Vilkavikio apskrities. Kai Svirskas ir Sysojevas suklastot akt pasira, Plevako teismo medicinos eksperto Kauno akt sunaikino. I esms ikvosti apie nusiudiusios Gavnaits muim, Plevako, Simonenka ir Brakis prisipaino es kalti, Filipenk kaltas neprisi paino, bet j demaskuoja Simonenkos, Brakio ir kit liudytoj paro dymai. 1949 met rugsjo mn. MGB Kazl Rdos valsiaus poskyryje buvo sulaikytos Jakeviien Ona, Saliamono d., Jakeviit-Cibirkien Aldona, Vinco d., Sinkevit-ukauskien Marcel, Motiejaus d., ir kiti, tariami dl ryi su banditais. Bdami nurodytame valsiaus poskyryje, MGB apskrities skyriaus
240

virininko pavaduotojas mjr. Antonovas, operatyviniai galiotiniai kpt. Jermakovas ir vyr. ltn. Rudenka tard sulaikytsias dl j priklausymo nacionalistinei bandai. Jakeviien, Jakeviit ir Sinkeviit kategorikai neig, kad priklauso bandai. Nordamas igauti jam reikiamus parodymus, kpt. Jermakovas panaudojo fizinio poveikio priemones sulaikytajai Jakeviienei. Be to, kpt. Jermakovas ir vyr. ltn. Rudenka mu sulaikytsias Jakeviit ir Sinkeviit. Ten buvusiam mjr. Antonovui Jakeviien pasak, kad per tardy mus j mua. Bet Antonovas nesim joki priemoni ukirsti keli ikreiptiems tardymo metodams, o prieingai, kaip sak sulaikytoji Jakeviit, - pats jai taik fizinio poveikio priemones. Vliau, bijodamas atsakomybs u savo veiksmus, kpt. Jermako vas, dalyvaujant MGB mokyklos kursantui Vileikiui, paliep Jakeviie nei ir Sinkeviitei nusirengti nuogai ir jas nuogas apirjo, ar nesi mato ant kno muimo ymi. Nerodius nusikaltimo sudties, prajus eioms paroms sulaiky tosios Jakeviit, Jakeviien ir Sinkeviit buvo paleistos. Kpt. Jermakovas prisipaino, kad jis i tikrj taik fizinio povei kio priemones sulaikytajai Jakeviienei, kartu pareik, kad tai dar inant mjr. Antonovui. Kad mu Jakeviit ir Sinkeviit, Jermakovas ir Rudenka ka tegorikai neigia, bet jie kaltinami nukentjusij ir ten buvusio MGB mokyklos kursanto Vileikio parodymais. Mjr. Antonovas prisipaino inojs, kad kpt. Jermakovas taiko fizinio poveikio priemones, tardydamas sulaikytj Jakeviien, ir kad jis ne sim ryting priemoni tam ukirsti keli. Pats Antonovas neigia mus Jakeviit, bet j tuo apkaltina Jakeviits ir MGB Kazl Rdos valsiaus poskyrio operatyvinis ga liotinis jaun. ltn. Rinkeviiaus, kurio akivaizdoje Antonovas griebj u krt ir krat, parodymai. 1949 met lapkriio 30d. Marijampols m. milicijos organai u paso padirbim sulaik piliet Runkeviien Emilij, Antano d. Asmenybei nustatyti i moteris buvo pristatyta tardyti MGB Marijampols apskri ties skyri.
241

Per tardymus apskrities skyriuje, kaip pareik Runkeviien, tar dantys MGB darbuotojai j mu. Tikrinant Runkeviiens pareikim nustatyta, kad j tikrai mu mjr. Antonovas ir jo pavaldiniai - 2N poskyrio darbuotojai Augaitis ir Pakalnis. Po to, kai buvo panaudotos fizinio poveikio priemons, Runkeviien grinta milicijos apskrities skyri, o i ten dl liguistos bsenos (aukta temperatra) paguldyta Marijampols miesto ligonin. Bdama ligoninje, Runkeviien papasakojo aptarnaujaniam li gonins personalui, kad j mu MGB apskrities skyriuje, ir daugeliui darbuotoj parod smgi ymes ant kno. Augaitis ir Pakalnis prisipaino, kad mu Runkeviien, Antono vas savo kalt neig, bet svarstant jo byl partijos apskrities komiteto biure, jis prisipaino. Be to, gauta signal, kad Antonovas, Augaitis ir Jermakovas 1949 metais vairiu laiku mu pilieius, vliau aretuotus ir vairiam laikui nuteistus: Maeikien, Cikan ir Sartanavii. Maeikiens ir Cikano muimo faktus Augaitis ir Jermakovas neigia, bet juos demaskuoja parodymai pai nukentjusi ir Lietuvos MGB mokyklos kursant Kaminsko ir Papekio, kurie savo akimis mat, kaip taikomos fizinio poveikio priemons Maeikienei ir Cikanui. Antonovas prisipaino ess kaltas, kad taik fizinio poveikio prie mones Sartanaviiui. U sovietinio teistumo paeidimus Lietuvos KP(b) Marijampols apskrities komiteto biuro .m. sausio 7d. sprendimu Antonovui ir Ple vako pareiktas grietas papeikimas, o Jermakovui - grietas papei kimas su spjimu. Apskrities skyriaus virininkas pplk. Vlasovas i esms prairjo savo pavaduotoj ir kit apskrities skyriaus operatyvini darbuotoj neteistus veiksmus. Drg. Vlasovas perdav atskirus agentrinio - ope ratyvinio darbo barus kpt. Plevako ir mjr. Antonovui, nekontroliavo j darbo, nebuvo jiems reiklus. Skyriaus vadovyb, pirmiausia Vlasovas, nekl opaus klausimo kovoti su sovietinio teistumo ir ekistins drausms paeidimais. Ope ratyvini darbuotoj padaryti sovietinio teistumo paeidimo faktai ne visada bdavo svarstomi skyriaus partinje organizacijoje.
242

Vlasovas, Antonovas ir Plevako daug padar kovodami su ginkluo tu nacionalistiniu pogrindiu, iki iol j darbas MGB organuose buvo teigiamai charakterizuojamas, anksiau nebausti, turi vyriausybs ap dovanojim. Jermakovas, kaip MGB organ darbuotojas, charakterizuojamas neigiamai, 1949 met balandio mnes u girtavim ir piktnaudia vim tarnybine padtimi paemintas - i valsiaus poskyrio virininko pareig perkeltas operatyviniu galiotiniu. Bet iki darbo MGB organuose jis buvo Didiojo Tvyns karo da lyvis. U skming kov su vokiei faistiniais grobikais apdovanotas ordinais: Raudonoji vaigd, Tvyns karas 1 laipsnio*, medaliais : "U narsum", "U Maskvos gynim", "U pergal prie Vokietij". Miuose triskart sueistas. Filipenka, Simonenka, Augaitis, Pakalnis ir Brakis pagal darb charakterizuojami teigiamai. Apie nukentjusias..........** MGB apskrities skyrius turi duomen kaip apie aktyvias bandit ryininkes ir rengiamasi jas aretuoti. Vlasovas Aleksandras Grigorjeviius, gims 1918m. Ivanovo srityje, Gavrilovo - Posadsko rajone, Ivankovo kaime, rusas, VKP(b) narys, turi vidurin isilavinim, MGB organuose nuo 1940 met. Antonovas Aleksandras Antonoviius, gims 1918m. Leningrado srityje, Voldaisko rajone, Visokuo kaime, rusas, VKP(b) narys, turi vidurin isilavinim, MVD organuose nuo 1941 met. Plevako Ivanas Antonoviius, gims 1911 metais Minsko srityje, Rudnios rajone, Tureco km., baltarusis, turi nebaigt vidurin isilavi nim, VKP(b) narys, MVD-MGB organuose nuo 1940 met. Jermakovas Andrejus Vitaljeviius, gims 1919 metais Sverdlovsko srityje, Ivdelio mieste, rusas, VKP(b) narys, turi vidurin isilavi nim, MVD-MGB organuose nuo 1938 met. Augaitis Leonas Dzido s., gims 1923 metais Lietuvos SSR, Raseini apskrityje, Anulyno km., lietuvis, VKP(b) narys, turi nebaigt vidurin isilavinim, MVD-MGB organuose nuo 1944m. Filipenka Nikolajus Romanoviius, gims 1918 metais Sum sri
* Taip tekste. ** Palikta tuia vieta.

243

tyje, Putivlio rajone, Strelnik stotyje, ukrainietis, VKP(b) narys, baigs auktj moksl, MGB organuose nuo 1939 met. Simonenka Viktoras Timofejeviius, gims 1926 metais Uljanovsko srityje, Sengilejevsko rajone, Timofejevkos gyvenv., rusas, VKP(b) narys, su auktuoju isilavinimu, MGB organuose nuo 1943 met. Pakalnis Aloyzas Jurgio s., gims 1922 metais Utenos apskrityje, Daugaili valsiuje, Maneii km., lietuvis, VLKJS narys, turi pradin isilavinim, MGB organuose nuo 1945 met. Brakis Bronius, Povilo s., gims 1927 metais Bir apskrityje ir valsiuje, Skratiki km., lietuvis, kandidatas VKP(b) narius, pradi nio isilavinimo, MVD-MGB organuose nuo 1946 met. Remdamasis tuo, kas idstyta, Silyiau: MGB Marijampols apskrities skyriaus virininko pavaduotoj mjr. Antonov ir to paties MGB apskrities skyriaus operatyvin galiotin kpt. Jermakov u fizinio poveikio priemones sulaikytiems ir aretuo tiems pilieiams ir ikreiptus tardymo metodus patraukti baudiamojon atsakomybn. MGB Marijampols apskrities skyriaus virininko pavaduotoj kpt. Plevako u fizinio poveikio priemoni taikym aretuotai pilietei Gavnaitei ir jos nusiudymo tyrimo mediagos falsifikavim - are tuoti 30-iai par, tuo metu nualinant nuo tarnybini pareig, ir pae minti pareigose; dl to prayti SSRS MGB kadr valdybos sankcijos. MGB Marijampols apskrities skyriaus virinink pplk. Vlasov u pavaldini nekontroliavim - Aretuoti 10-iai par, tuo metu nuali nant nuo tarnybini pareig ir spti, kad pasikartojus panaiems fak tams jis bus grieiau nubaustas. MGB Marijampols apskrities skyriaus operatyvin galiotin ltn. Augait u fizinio poveikio priemoni taikym sulaikytajai Runkeviienei ir aretuotajai Maeikienei - aretuoti 20-iai par, tuo metu nuali nant nuo pareig. MGB Marijampols apskrities skyriaus poskyrio virininko pavaduo toj kpt. Filipenk ir to paties apskrities skyriaus vyresnj operatyvin galiotin ltn. Simonenk u fizinio poveikio priemoni taikym are tuotajai Gavnaitei - kiekvien aretuoti 15-ai par, tuo metu nuali
244

nant nuo tarnybini pareig. MGB Marijampols apskrities skyriaus operatyvin galiotin ltn. Pakaln u fizinio poveikio priemoni taikym sulaikytajai Runkeviie nei - aretuoti 10-iai par, tuo metu nualinant nuo tarnybini pa reig. MGB Marijampols apskrities skyriaus operatyvin galiotin jaun. ltn. Brak u fizinio poveikio priemoni taikym aretuotajai Gavnai tei - aretuoti 10-iai par, tuo metu nualinant nuo tarnybini pareig. Kad to paties skyriaus operatyvinis galiotinis vyr. ltn. Rudenka paeidia sovietin teistum, gauta papildomos mediagos; ryium su tuo Rudenkos klausim i esms nagrinti patikrinus ir ityrus i mediag.
Lietuvos SSR MGB Kadr skyriaus ypatingosios inspekcijos vyresnysis tardytojas kpt. (Budejevas) Sutinkame: LSSR MGB Kadr skyriaus ypatingosios inspekcijos virininkas pplk. (Savinas) LSSR valstybs saugumo ministro pavaduotojas kadr reikalams pplk. (Gaileviius) 1950 01 Tvirtinu: Lietuvos SSR valstybs saugumo ministras gen. mjr. (Kapralovas) 1950 01 27 Buv. LSSR VSKA. F.10. B.6 /6 . L.180-186. Nuoraas.

245

52. LSSR MGB ministro P.Kapralovo direktyva operatyvini skyri, MGB Kauno valdybos ir apskrii skyri virininkams dl aktyvesnio partizan bri naikinimo
Vilnius 1950m. kovo 22d.

Pato telegrama LSSR MGB operatyvini skyri virininkams LSSR MGB Kauno valdybos virininkui Lietuvos SSR apskrii skyri virininkams

SSR Sjungos valstybs saugumo ministras draugas Abakumovas pareikalavo i Lietuvos SSR MGB organ imtis priemoni galutiniam respublikos teritorijoje veikiani ginkluot band likui ir j tab likvidavimui. Tam tikslui draugas Abakumovas pareikalavo suaktyvinti ekisti nes - karines priemones pavasario metu ir neleisti, kad bandos ilaikyt savo jg likuius iki vasaros, kuri palankesn j veiksmams ir slap stymuisi. Taiau reikia paymti, kad kai kurie apskrii skyri virininkai pastaruoju metu gerokai susilpnino priemones band likvidavimui ir nebesuduoda joms stipri smgi, apribodami savo darb daniausiai tik legaliai gyvenani ryinink, rmj ir vadinamj organizacini sektori dalyvi aretavimu. Ypa nepatenkinamai banditinio pogrindio likvidavimo darb vyk do iauli, Kalvarijos, Kdaini, Vilkijos, Bir, Varnos, Zaras, Kelms, Kretingos, Panevio, Teli ir kai kurie kiti MGB apskrii skyriai. Atskiri apskrii skyri virininkai nesim pakankam priemoni, skirt vykdyti Lietuvos komunist partijos (bolevik) centro komite to nutarim ir SSR Sjungos valstybs saugumo ministerijos direkty vas dl to, kad artimiausiu metu bt likviduoti ginkluot band liku iai, taip pat respublikos MGB organams pateiktus reikalavimus, kad kiekvien bandit veiksm bt atsakoma aktyviomis operatyvinmis priemonmis, tardymo ir karinmis priemonmis suduodant juntamus smgius tiek paioms bandoms, tiek j rmimo bazei, kad n vienas nusikaltli veiksmas nelikt nenubaustas.
246

Tarp kitko, pastebimas gana pasyvus atskir MGB organ darbuo toj reagavimas bandit veiksmus, atsakomosios priemons juos dau giausia apsiriboja tik formaliu ivykimu vykio viet ir pasiuntimu trumpam laikui vadinamj operatyvini - karini paiekos grupi. Kai kurie MGB apskrii skyriai ir valsi poskyriai savo priemo nes band likvidavimui apriboja tik kariuomens vykdoma band paieka ir atsitiktiniais susidrimais su bandomis. Ms nurodymai gerinti ir aktyvinti agentrin darb vykdomi nepatenkinamai. Sutinkamai su SSR Sjungos valstybs saugumo ministro draugo Abakumovo reikalavimais, praau Jus imtis pai energingiausi prie moni, kad bt suduoti juntami smgiai ginkluotoms bandoms ir j tabams iki prasidedant vasarai. Dar kart patikrinti, kaip dirbama su apskrii aparato ir valsi poskyri agentra, sutvarkyti darb taip, kad pagal kiekvien agentrin praneim apie band kasdien bt ima masi aktyvi ekistini priemoni. i priemoni komplekso pagalba igautus duomenis apie bandit slpimosi ir pasirodymo vietas laiku ir sumaniai realizuoti. Geriau or ganizuoti karines operacijas, neperduoti vadovavimo menkai patyru siems operatyviniams darbuotojams ir kariuomens karininkams. Paalinti esamus neleistinus faktus, kai MGB valsi poskyri virininkai operacij agentriniams ir tardymo duomenims realizuoti vykdym perduoda menkai patyrusiems milicijos darbuotojams, ge riausiu atveju - valsi poskyri operatyviniams galiotiniams, o patys nuo dalyvavimo operacijose nusialina. Taip pat neleistina, kai apskrii skyri vadovaujantys darbuotojai patys nedalyvauja vykdant ias priemones. Remdamasis iuo nurodymu praau numatyti btinas priemones, utikrinanias j vykdym.
Lietuvos SSR valstybs saugumo ministras generolas majoras (Kapralovas) (Paraas) 1950m. kovo 22d. Nr.3/C-344 Vilnius Vykd. Pokajus

247

Payma* isista: 1. MGB AS virin. 40 egz. 2. MGB [...] valdybos virininkams 1 egz. 3. LSSR 1, 2, 4, 5, 7 MGB poskyri virininkams - 5 egz. 4. LSSR MGB tardymo sektoriaus vir. - 1 egz. I viso 47 egz.
2N valdybos sekretoriato virininkas majoras (Paraas neskaitomas) 1950m. kovo 23d. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.45/18. L.ll-13. Originalas.

53. LSSR MGB "A" skyriaus virininko P.Griino paaikinimas LSSR MGB ministro pavaduotojui A.Gaileviiui apie 1944-1948m. MGB Kauno miesto skyriaus darbuotoj vykdytus aretuotj turto grobstymus
Vilnius 1951m. kovo 10d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro pavaduotojui papulkininkiui drg. Gaileviiui

Paaikinimas Lietuvos SSR MGB "A" skyriaus virininko P.J.Griino apie paeidimus, kuriuos padar dl aretuotj turto buvusieji MGB Kauno miesto skyriaus darbuotojai 1944-1948m. Lietuvos SSR MGB OIOK* darbuotoj man pateiktus klausimus apie buvusi MGB Kauno miesto skyriaus darbuotoj padarytus paei
* raas ranka. ** OIOK (osobaja inspekcija otdela kadro v, rus k.) - kadr skyriaus ypatingoji inspekcija.
248

dimus, lieianius aretuotj turt 1944-1948 metais, galiu praneti tai k. darb Lietuvos SSR MGB a atvykau 1946 met pradioje, todl negaliu duoti koki nors paaikinim apie minto MGB aparato dar buotoj padarytus nusiengimus dl aretuotj turto 1944-1945 met laikotarpiu. Atvykus dirbti Lietuvos SSR MGB, man tapo inoma, kad 19441945 met laikotarpiu turtas aretuojant daniausiai nebdavo aprao mas, o jei kuris ir apraomas, tai netraukiamas jokias apskaitas ir jokia jo isaugojimo kontrol nevykdoma. Taigi aretuotj eimos nariai turjo visas galimybes ivaistyti t turt, kuris galjo bti konfiskuotas valstybs naudai, ir ta galimybe jie faktikai pasinaudojo, padarydami valstybei milinikus nuostolius. Be to, MGB aparatai daug turto paimdavo, bet kadangi buvo savi valiaujama, tai dauguma turto be pdsak inykdavo. Be to, dar buvo praktikuojama aretuotj turt idalinti darbuoto jams, i j paimant vadinamuosius isaugojimo ratelius; tokia praktika buvo plaiai paplitusi. I ilikusi dokument matyti, kad suimtj turto idalijimas minis terijos darbuotojams visada vykdavo leidus asmenims, tuo metu bu vusiems ministerijos vadovybje. Reikia manyti, kad tokia praktika neatmet galimybs darbuotojams imti turt savavalikai, t.y. be Ministerijos vadov sankcijos, bet kadangi konkrei fakt neturiu, tai to negaliu tvirtinti. tai tokie trkumai buvo bdingi ir MGB apskrities skyriams, tarp j ir buvusiam Kauno miesto skyriui. Ten apie tai inojo buvusi io miesto vadovyb, a tuo vliau tvirtai sitikinau; dar gerokai prie man atvykstant dirbti Lietuv apie tai inojo visi. Aiku, kad tokia praktika buvo neteista, bet kakodl jos niekas nenutrauk, o tai dar labiau atrio rankas monms, kurie neveng j pasiildyti svetimu geru. O nesant apskaitos ir kontrols, praktikai tapo nemanoma (iskyrus retus atvejus) nustatyti, koks gi turto kiekis, kieno ir kam i ministeri jos darbuotoj buvo idalinta 1944-1945 met laikotarpiu, taip pat ir koks kiekis buvo itsytas savavalikai - tad vlgi buvo nemanoma iiekoti jo vert valstybs naudai.
249

Analogika padtis turto atvilgiu buvo ir buvusiame MGB Kauno miesto skyriuje, u tai turi atsakyti mons, kurie tam skyriui vadova vo, tarp j ir "A" poskyrio darbuotojai, nes "A" poskyris tenai gyvavo kaip savarankikas padalinys, tiesiogiai pavaldus miesto skyriaus va dovybei. Man atvykus dirbti Lietuvos SSR MGB, padedant naujajai minis terijos vadovybei, i neteista suimtj turto idalinimo darbuotojams praktika buvo panaikinta, o pagal ilikusius dokumentus apie turto idalijim i darbuotoj per miesto finans skyri jo vert buvo iiekota valstybs naudai. Per ministerijos vadovyb taip pat buvo imtasi priemoni nutraukti i neteist praktik periferiniuose aparatuose, duodant jiems atitinka mus nurodymus. Vis dlto vliau iaikjo, kad tie nurodymai nepadar reikiamo po veikio buvusiam Kauno miesto skyriui ir paiam jo buvusiam virininkui drg. Rudykai. Jis ir toliau ildsi rankas iuo turtu, o taip pat savivalia vo ir jo pavaldiniai, tarp j - buvs (dabar nuteistas) "A" poskyrio virininkas papulkininkis Kerbelis. Apie ne vien Strao ivyk Kaun paimti aretuotj turto ir nuga benti j Vilni galiu praneti tai k. 1946 metais buvs Lietuvos SSR MGB ministro pavaduotojas, pul kininkas drg. Kolotukinas man, buvusiam kadr skyriaus virininko pavaduotojui drg. iovui ir buvusiam MGB mokyklos virininkui iu kinui dav leidim, nesant tam galimybs Vilniuje, gauti baldus i nu matyto konfiskuoti turto, kuris buvo apraytas Kaune. A pats Kaun rinktis to turto nevaiavau, vaiavo drg. iovas ir iukinas, o su jais - Straas. I j atgabento turto man buvo paskirta: viena spintel, 1/2 dviguls lovos, stalas, tachta, etaer ir dvi kds. iuo bdu gaut mano, taip pat ir drg. iovo bei iukino turt vertino miesto finans skyriaus atstovai ir jo kaina buvo neta valsty bs naudai. Apie kitas Strao ivykas Kaun neinau, juolab kad 1946 met gruodio mnes jis i "A" skyriaus buvo perkeltas dirbti skyri "B". Neinau ir apie kitus Ministerijos darbuotoj turto sigijimo Kaune atvejus.
250

1946 met birelio mnes a i tikrj lankiau visus periferinius MGB organ kaljimus, nustatydamas j tinkamum laikyti suimtie siems, uvaiavau tuo tikslu ir MGB Kauno miesto skyri, ten ibu vau dvi paras. Apirindamas vidaus kaljim, a prabgom pasidomjau "A" poskyrio daroma apskaita, neturdamas tikslo nuodugniai itirti jo dar bo. Todl kaltinti mane dabar tuo, kad per t trump susipainimo su darbu laik neatskleidiau nusiengim dl suimtj turto, man rodos, bt neteisinga, juolab, kad netvarka, kuri djosi su turtu, niekam neb uvo paslaptis.
Papulkininkis (Griinas) (Paraas) 1951 met kovo 10d. Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.6. B.20/2. T.l. L.81-84. Originalas.

54. Lietuvos SSR MVD payma apie 1944 08-1953 03 LSSR MGB ir MVD aretuot moni skaii
[Vilniusl

1953m. balandio 24d.

Visikai slaptai

Payma kiek aret atliko Lietuvos SSR NKGB-MGB irNKVD-MVD nuo 1944 met rugpjio iki 1953 met balandio ld. Per nurodyt laik aretuota:
I viso 1944 1945 1946 1947 Tame tarpe metais 1948 1949 1950 1951 1952 1953m. I ketv.

Respub likoje 59249

4162 19973 10760

6416

4481

4699

3407 3396

1131

824

251

I j: Aretavo Liet. SSR NKGBMGB organai 36261 2584 6958 4919 5025 4172 4364 2964 3350 1101 824 Aretavo Liet. SSR NKVDMVD organai 22988 1578 13015 5841 1391 309 335 443 46 30 Lietuvos SSR MVD I spec. skyriaus virininkas vidaus tarnybos pplk. (Jefimovas) 2 poskyrio virininkas mjr. (Vasiljevas) (paraas) 1953 04 24 Rezoliucija: "1 egz. perduotas ministrui (Paraas) (Vasev?)" Buv. LSSR VSKA. F.6 . B.25/187. L.42. Nuoraas. Publikuota: Laisvs kov archyvas. K. 1995. Nr. 15. L.71.

55. I LSSR MVD kadr skyriaus virininko Zalipajevo ir jo pavaduotojo Pastuchovo paymos apie LSSR MVD darbuotojus, disciplin ir nusiengimus
Vilnius 1953m. gegus 15d.

Visikai slaptai

Payma apie Lietuvos SSR MVD darb su kadrais 1953 met gegus 15d. bkl I. Kadr parinkimas ir paskirstymas Lietuvos SSR MVD (buvusios MGB) darbuotoj etat yra: a) vadovaujani darbuotoj ............................. 495, b) operatyvini " ................................................ 1619, c) administracijos technini darbuotoj............ 1430, 3544

Trksta:
a) vadovaujani darbuotoj ..................... 12,

b) operatyvini " ......................................... 43 (i j 27 slaptj), c) administracijos technini darbuotoj 59.


114

Faktikai yra: a) vadovaujani darbuotoj .... 483, i j vietins tautybs 53, b) operatyvini " .... 1576, 406, c) administracijos technini darbuotoj .... 1371, 187, 3430 646. Per 1952 ir 1953 metus priimta darb 393 mons, i j lietuvi 100 .

Per t laik atleista: a) dl kompromituojanios mediagos ........................... 53, i j vietins tautybs b) dl netinkamumo ................ 173, c) dl etat mainimo ............. 603, d) dl eimynini aplinky bi ir patiems praant.......... 109, e) dl kit prieasi .............. 77, 1015

13, 19, 70, 20, 29. 151

Organ komplektavimas vyko ir i kit organ atjusiais darbuoto jais. J 1952-1953m. atvyko 484 mons, i j lietuvi - 214. Tarp atvykusi - 286 mons i MGB mokykl, i j-214 lietuvi. Tuo pat metu i Lietuvos SSR MGB-MVD kitus organus buvo nusista 358 mons, i j - 36 lietuviai. I nusist kitur, 207 mons buvo nukreipti pastiprinti milicijos organ, i j - 11 lietuvi. I pateikt duomen matyti, kad Lietuvos SSR MGB kadr skyriai nuveik tam tikr darb vietins tautybs kadrams parinkti. Taiau jo negalima laikyti patenkinamu. Tai paaikinama specifiniais parinkimo sunkumais: a) iki iol buvs poiris galimyb priimti asmenis, apie kuriuos yra kompromituojanios mediagos, labai susiaurino kontingent, i
253

kurio buvo vykdomas kadr parinkimas, b) nedidelis skaiius respublikos gyventoj, turini vidurin ir auktj isilavinim. Jaunimas, baigs vidurines mokyklas, netinka pagal ami arba turi bti aukiamas sovietin armij. Baigusieji auktsias mokyklas daniausiai nesutinka stoti orga nus. Pavyzdiui: i Vilniaus valstybinio universiteto teiss fakulteto iais metais buvo kviesti 35 mons pakalbti apie darb organuose, ir visi atsisak apsiforminti. Atsivelgdama iuos sunkumus, Ministerijos vadovyb 1951 met pabaigoje Lietuvos KP CK ikl btinyb priimti sprendim, kuris pareigot partinius organus sijungti vietins tautybs kadr parinkim uimti organuose vadovaujanias pareigas. Remdamiesi tuo sprendimu, kadr skyriai ikviet pokalbiams 538 mones; i j priimta apiforminti 101, o darbui organuose - tik 19, kiti dl vairi prieasi atkrito. 1952-1953 metais vadovaujant darb ikelta 113 moni, i j 18 lietuvi (j sraas pridedamas). Tuo pat metu paauktinta tarnyboje 305 mons, i j - 82 lietuviai. [...]* Lietuvos SSR MGB centrinio aparato pagrindiniuose skyriuose i vis esani darbuotoj vietiniai kadrai sudaro: 1-ame skyriuje........................ -40 proc., 2-ame skyriuje........................ -20 proc., 5-ame skyriuje........................ -21,5 proc., tardymo dalyje........................ -30 proc., "B" skyriuje............................. -55 proc., OK** ...................................... -14 proc., 2-N valdyboje.......................... - 28,4 proc. 2-S poskyryje, finans skyriuje, vyriausybinio "V" ryio skyriuje, "S" poskyryje, pelengavimo punkte Nr.44 ir vidaus kaljime vietini nacionalini kadr nra.
* Praleista teksto dalis apie kadr, personalinius pakeitimus. ** OK (otdel kadrov, rus k.) - kadr skyrius.
254

Lietuvos SSR MGB periferiniuose organuose vietiniai nacionaliniai kadrai sudaro: MGB Vilniaus srities valdyboje: -13 proc., centrinis aparatas......................... -30,2 proc. rajon skyriai............................... MGB Kauno srities valdyboje: -19,3 proc., centrinis aparatas......................... -25 proc. rajon skyriai............................... MGB iauli srities valdyboje: -22 proc., centrinis aparatas......................... -26,8 proc. rajon skyriai............................... MGB Klaipdos srities valdyboje: centrinis aparatas......................... -24,1 proc., rajon skyriai............................... -16,5 proc.

[...]*
Lietuvos SSR MVD Kadr skyriaus virininkas majoras Zalipajevas Lietuvos SSR MVD Kadr skyriaus virininko pavaduotojas majoras Pastuchovas 1953m. gegu Buv.LSSR VSKA. F.10. B.13/27. L.l-8. Nuoraas.

* Praleistas skyrius apie kadr aukljim. 255

56. LSSR MVD I specialaus skyriaus byl apie mirties nuo sprendi vykdym perdavimo aktas
[Vilnius]

1953m. gegus 17d.

Visikai slaptai Tvirtinu Lietuvos SSR Vidaus reikal ministro pavaduotojas plk. Martaviius (Paraas) 1953 05 20*

Aktas
1953 05 17 Vilnius

Mes, emiau pasira, buvs e.p. Lietuvos SSR MVD I specialaus skyriaus virininkas pplk. Jefimovas M.N. ir naujai paskirtas Lietuvos SSR MVD I specialaus skyriaus virininko pareigoms ltn. Vaigauskas, sudarme akt, kad a, Jefimovas, perduodu, o Vaigauskas i mans perima mano tiesiogiai vykdyt tiek dabartin, tiek archyvin specialio sios grups ratvedyb, t.y. ratvedyb, susijusi su teismo nuosprendi suaudyti vykdymu, kuri susideda i i urnal ir byl:
Eil. urnal ir byl Byl Tom Pusl. Vedimo

Nr. pavadinimai a) Dabartin ratvedyba

Nr. skaiius, skaiius metai

1. Byla su nurodymais ir susirai njimu dl teismo organ nuo sprendi suaudyti vykdymo Nr.l 1 2. Byla su susirainjimu apie spe cialios grups asmenin sudt Nr.2 1 3. Byla su nurodymais ir su sirainjimu pagal 9 str. Nr.3 1 4. Byla su raport kopijomis ir kitais dokumentais apie ma terialini pinigini l gavim ir ileidim Nr.4 1 * Diena rayta ranka.

87 Pradta 46 10 11 111 Tas pats 44 11 25 60 Tas pats 47 03 01

166 Tas pats 50 04 01

256

5. Tas pats su susirainjimu dl

nuosprendi suaudyti vykdymo Nr.5 T.1 366 1950 ir 1951m. T.2 278 Pradta 51 08 01

b) Archyvin ravedyba
1.

2.

3.

4.

vedamosios registracijos urnalas Byla su susirainjimu apie asmenis, nuteistus aukiausia bausme 1940-1941m. Byla su susirainjimu apie nuosprendi vykdym asmenims, nuteistiems auk iausia bausme Byla su susirainjimu apie nuosprendi vykdym asmenims, nuteistiems auk iausia bausme

Be Nr.

1 1945 ir 1946m.

Be Nr. 1

140 1946m.

Nr.l 1

239 1944m.

N.2 T.Nr.l 308 1945m. T.Nr.2 324 T.Nr.3 259 T.Nr.4 316 T.Nr.5 254 T.Nr.6 250 T.Nr.7 244 T.Nr.8 196 T.Nr.9 158 T.Nr.10 171 T.Nr.l 1 205 T.Nr.l 2 97

5.

Byla su vairiu susirai njimu apie nuosprendi vykdym asmenims, nuteis tiems aukiausia bausme

Nr.3 T.Nr.l 111 1946m. T.Nr.2 146 T.Nr.3 105 T.Nr.4 367 T.Nr.5 127

6.

7.

Byla su vairiu susirain jimu, susijusiu su nuospren di vykdymu Byla su susirainjimu apie teismo organ nuosprendi suaudyti vykdym

Nr.l 1

24

"

N.3 1

138

1947m.

257

Be to drg. Vaigauskui buvo parodytos visos suaudytj palaidoji mo vietos, kad jos bt toliau stebimos. Apie tai ir sudarytas is aktas.
Perdav: Buvs e.p. LSSR MVD I spec. skyriaus virininkas pplk. (Jefimovas) (Paraas) Prim: Naujai paskirtas Lietuvos SSR MVD I spec. skyriaus virininko pareigoms ltn. (Vaigauskas) (Paraas) Buv.LSSR VSKA. F.6. B.62/1. L.8-11. Originalas.

57. I Ypatingosios inspekcijos prie LSSR MVD Kadr skyriaus virininko Timonovo paymos apie MVD darbuotoj nusikaltimus, padarytus nuo 1952 09 15 iki 1953 05
Vilnius

1953m. gegus 22d.

Visikai slaptai

Payma apie Lietuvos SSR Vidaus reikal ministerijos darbuotoj disciplinos bkl per 1952 metus ir 1953 met 4,5 mnesio 1952 metais Lietuvos SSR Vidaus reikal ministerija administra cine ir baudiamja tvarka u vairius nusiengimus ir nusikaltimus nubaud 657 mones. I j: Patraukta baudiamojon atsakomybn..................... 14. Nubausta adminstracine tvarka................................ 615. Iiekota padaryta materialin ala.......................... 28. I viso Administracine tvarka isprst byl: 657

258

Nusiengimo pobdis

Vil niaus sritis 17 3 55 1 3 5 1 117

Kau no sritis 20 9 81 2 10 1 1 7 166

iau Klai Centri li pdos nis sritis sritis aparatas 19 3 55 1 1 2 5 131 15 3 36 3 1 4 7 101 4 9 34 7 1 3 5 100

Sovietinio teistumo paeidimas Piktnaudiavimas tarnybine padtimi Aplaidus poiris tarnybines pareigas Grimas, chuliganikas elgesys Labai slapt dokument ir ginklo pametimas Budrumo praradimas ekistinio darbo metod atskleidimas Kiti nusiengimai

[...]* Bdingiausios yra ios bylos: i met kovo 18d. MVD Kupikio rajono skyriaus virininkas pa pulkininkis Zudinas sulaik Panevio mik kio darbinink Skiemund r Napal, apie kurio ryius su banditais turta ini. "Tigro" *banda, su kuria Skiemundris anksiau palaik ry, tuo metu jau buvo visikai likviduota. Tardydamas Skiemundr apie jo ryius su banditais ir jiems teikia m materialin param, Zudinas j mu. Tardymo pertraukomis Skiemundris turdavo ilgai stovti budjimo kambaryje, o nakiai bdavo udaromas KPZ***. Sprendimas sulaikyti Skiemundr nebuvo priimtas.
* Praleistas smulkesnis nusikaltusi darbuotoj iskaidymas: pagal centrin aparat ir rajon skyrius, t.p. nuobaud r. ** Tigro rinktin priklaus Vytauto apygardai, veik Zaras, venioni, Utenos apskr. 1952 03 27 Ignalinos rajone uvus rinktins vadui V.aliaduoniui, rinktin praktikai nebeegzistavo. ** KPZ (kamera predvaritelnogo zakliuenija, rus k.) - pirminio sulaikymo kamera.
259

Kovo 20d. tardydamas savo kabinete Zudinas smarkiai spyr Skie mundriui dein on ir sulau 2 onkaulius. Kovo 21d. Skiemundris buvo paleistas ir atgul ligonin. Skiemundrio dokumentai buvo grinti prajus mnesiui ir 7 die noms nuo jo sumimo. Balandio 10d. MVD Kupikio rajono skyriaus virininko pavaduo tojas majoras Prytkovas sulaik Vilim, ikviets apklausti kaip liu dinink. Sprendimo suimti Vilim nebuvo. Prytkovas Vilimo apklaus nepro tokolavo. Be sprendimo daryti krat Prytkovas ikrt Vilimo sodyb. Vilimas paleistas tik i met balandio 14d. .m. gegus 16d. Lietuvos KP iauli srities komiteto biuras pa pulkinink Zudin ir major Prytkov paalino i partijos. MVD Nemenins rajono skyriaus operatyvinis galiotinis Imenic kis, vykdydamas operatyvin uduot, 1952 met rugpjio 30d. nakt ujo pas kolkiet Cedrovsk. Ddamasis banditu, jis grasino suaudy sis Cedrovskio eim, o paskui isivedjo dukr Cedrovskaj Juzef kiem, nusitemp pirt ir iprievartavo. Cedrovskaja Juzef pastojo. Karo tribunolas Imenick nuteis 18 met ITL*. .m. kovo 18d. MVD Ramygalos rajono skyriaus 2-N valdybos po skyrio vyresnysis leitenantas Makoveckas, tardamas ryiais su bandi tais, sum piliet Lukoeviit ir j sumu. Tardydamas Lukoeviit kabinete vienas, Makoveckas mgino j iprievartauti. U vykdyt nusikaltim Makoveck turjo teisti karo tribunolas, bet kadangi vykdytam nusikaltimui buvo pritaikytas SSRS Aukiau sios tarybos prezidiumo 1953 met kovo 27d. sakas dl amnestijos, suderinus su SSR Sjungos MVD kadr valdyba ir MVD kariuomens Lietuvos pasienio apygardos kariniu prokuroru, pasitenkinta jo paali nimu i MVD organ. i met kovo mnes MVD Duset rajono skyriaus operatyvinis galiotinis Liaudanskis, bdamas neblaivus, sumu nelegaliai gyve
* ITL (ispravitelno trudovych lagerej, rus k.) - pataisos darb lageri.
260

nanius suimtus brolius Bislius. U sovietinio teistumo paeidim Liaudanskis buvo nubaustas kom jaunimo disciplinarine tvarka. .m. kovo mnes Lietuvos SSR MVD 4 skyriaus poskyrio virinin ko pavaduotojas papulkininkis eprakovas, vykdamas tarnybin ko mandiruot ilal, visikai pasigr ir netinkamu elgesiu visaliaudi nio gedulo* dienomis papiktino gyventojus. .m. balandio 14d. grdamas i Bir MVD iauli srities valdy b, eprakovas girtas vagone vaiavusiems kolkieiams grasino gink lu ir iov. Partine linija eprakovas paemintas KPSS kandidatus. Atleistas i MVD organ.

[...]**
Per 1953 met 4,5 mnesi faktiki Ypatingajai inspekcijai perduo tos mediagos tyrimo terminai tokie: iki 15 dien............................................................... 22, nuo 15 dien iki mnesio......................................... 6, nuo 1 mnesio iki 2 mnesi.................................... 16, daugiau kaip 2 mnesiai........................................... 27. 103*** Palyginti didelis kiekis ilgiau kaip du mnesius tiriamos mediagos paaikinamas daugiausia iomis prieastimis: 1. Dl kai kuri byl teko sisti uklausimus nustatant ir apklau siant nuteistuosius, atliekanius bausm tolimose Soviet Sjungos vie tose. 2. Buvo sudting grupinio nusiengimo sovietiniam teistumui, rimt agentrinio-operatyvinio darbo paeidim byl. 3. Buvo nemaas skaiius byl dl nepagrsto ikeldinimo i Lietu vos SSR, kurias apiformin atsisti MVD organ darbuotojai iuo metu ivyk savo nuolatinio darbo vietas. 4. Didel skaii byl turjo patikrinti Ypatingoji inspekcija.

* Gedulo dienas soviet valdia paskelb 1953m. kovo 3d., mirus J.V.Stalinui. ** Praleistas apraymas apie Vilniaus raj. MVD sk. darbuotoj Zabutskio ir Kalinino prasiengimus. *** Taip tekste. Turi bti 101. 261

1953 met gegus 15d. Ypatingoji inspekcija turi 77 bylas 97 monms. Pagal nusiengimo pobd: aplaidus poiris tarnybines pareigas................... 10, piktnaudiavimas tarnybine padtimi..................... 9, sovietinio teistumo paeidimas............................. 31, grimas ir chuliganikas elgesys............................. 20, visikai slapt dokument ir ginklo pametimas ......... 14, budrumo praradimas................................................ 2, kiti nusiengimai...................................................... 11. 97 Reikia paymti, kad Lietuvos SSR MVD kadr skyriaus Ypatin goji inspekcija inagrinjo daugiau kaip 400 atvej, dl kuri arba nu trauktas tyrimas, arba apsiribota darbuotoj, padariusi vienokius ar kitokius neymius prasiengimus, spjimu.
Ypatingosios inspekcijos prie LSSR MVD kadru skyriaus virininkas majoras Timonovas 1953m. gegus 22d. Buv. LSSR VSKA. F.10. B. 13/27. L.30. Nuoraas.

262

58. Itrauka i MVD kariuomens Lietuvos pasienio apygardos karinio prokuroro S.Grimoviiaus rato LKP CK sekretoriui A.Sniekui apie leidimus kankinti tardomuosius
[Vilnius] 1953m. rugpjio 8d.

Btina sugrinti j Lietuvos KP CK Ypatingj sektori Nr.925 1953m. rugpjio 8d. Lietuvos pasienio apygardos MVD kariuomens karinis prokuroras

Visikai slaptai Egz.Nr.l

Lietuvos Komunist Partijos Centro komiteto Sekretoriui Drg. A.Sniekui

Kaip inoma Lietuvos KP CK, buvusi SSRS Valstybs saugumo ministerija turjo specialius nurodymus, kuri pagrindu kai kuriais atve jais tardant suimtuosius u valstybinius nusikaltimus buvo leidiama taikyti fizinio poveikio priemones. i nurodym pagrindu buvs Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministras generolas-majoras drg. Kondakovas ir jo pavaduotojas - pul kininkas drg. Pokajus tardymo darbuotojams duodavo leidimus taiky ti aretuotiems vadinamsias "aktyvaus tardymo priemones".

[...]
Justicijos pulkininkas (S.Grimoviius) (Paraas) 1953m. rugpjio mn. 8d. Nr.002656

LVVOA. F. 1771. Ap.133. B.50. L.185. Originalas.

263

59. LSSR KGB 10 skyriaus inspektoriaus Andrikovo rayta KGB darbuotojo Stasio imkaus tarnybin charakteristika
[Vilnius]

1983m. vasario 16d.

Papulkininkis imkus Stasys, Kazio, gims 1925 metais, lietuvis, KPSS narys nuo 1956m., isilavinimas - vidurinis. Drg. S.Kimkus 1945-1946 metais buvo sovietinje armijoje. De mobilizavus dirbo Lietuvos SSR Taurags apskrityje valsiaus komjau nimo komiteto sekretoriumi. 1948-1953m. jis buvo agentas smogikas ir Lietuvos SSR MGB agent smogik specialiosios grups vadas, dirbo umezgant ryius ir sudarant slygas operatyviniam ginkluot nacionalistini band iai kinimui ir likvidavimui Lietuvos SSR teritorijoje. Turdamas auktas moralines ir valios savybes jis parodydavo ypa ting narsum bei itverm vykdydamas Valstybs saugumo organ uduotis. 1953 metais drg. imkus buvo trauktas Valstybs saugumo kad rus ir paskirtas Lietuvos SSR MVD-KGB 4 valdybos operatyviniu galio tiniu. Nuo 1982m. rugpjio jis dirba Lietuvos SSR KGB Vilniaus ra jono skyriaus virininku. Teisingai organizuoja pavaldini darb val stybs saugumui rajone utikrinti. U ilgamet ir nepriekaiting tarnyb valstybs saugumo organuo se, pasiektus rezultatus darbe drg. imkus apdovanotas Raudonosios vliavos ordinu, deimia medali, enkleliu - "Valstybs saugumo garbs darbuotojas", SSRS KGB ratu.
LSSR KGB 10 skyriaus inspektorius (Andrikovas) (Paraas) 1983 02 16 Buv. LSSR VSKA. KGB darbuotoj - pensinink byl fondas. S.imkaus byla. Originalas.

264

2. NKVD-MVD-MGB kariuomen

60. NKVD kariuomens 3-io Baltarusijos fronto unugariui saugoti tabo operatyvin suvestin apie pasienio kariuomens veikl 1944m. gruodio 14-18 dienomis
1944m. gruodio 19d.

Visikai slaptai Egz. Nr.l NKVD kariuomens treiojo Baltarusijos fronto unugariui saugoti tabo operatyvin suvestin Nr.00353 pagal pasienio pulk vad praneimus, gautus 1944m. gruodio 18d., 24.00, (emlapis 200.000 - 42m) SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojui, valstybs saugumo 2 rango komisarui drg. Kruglovui

I. Operatyvin padtis fronto unugaryje a) prieik jg ir prieo agentros veiksmai 331 pasienio pulko vado 1944m. gruodio 17d. duomenimis, Aly taus apskrities Utiekos (9010) kaimo rajone specialiai rengtose emi nse slapstosi pavieniai banditai. Alytaus apskrities Varnos (1040) milicijos virininko duomeni mis, 1944m. gruodio 16d. nakt Babriki (2030) kaimo aktyvistui banditai per lang met dvi granatas. Auk nra. Payma. 1944m. gruodio 17d., ukuojant mik masyvus Babriki ir Utiekos kaim rajonuose, 331 pasienio pulko 3-ias batalionas 7 ban ditus umu, 3 banditus ir 11 asmen, vengiani aukimo Raudo nj armij, sum. Paimta: kulkosvaidi - 1, autuv - 2. Operatyvins suvestins 1944m. gruodio 16d. Nr.00351 papildymas 13 pasienio Vilniaus pulko vado 1944m. gruodio 17d. praneimu,
265

NKGB operatyvin grup Alytaus apskrities Visbut (2050) kaimo ra jone per susiaudym ir persekiodama bandit grup suiupo 10 ban dit, tarp j - bandos vadeiv; 9 sueisti, kiti pabgo. Operatyvins grups nuostoliai: umuta - 4, sueista 8 i mili cinink ir "SMER"o darbuotoj. 1944m. gruodio 18d. tame paiame rajone 13 pasienio Vilniaus pulko manevrins grups minosvaidinink brys kovojo su 30 moni banda. Myje umuti 3 banditai. Sueistuosius banda nusine. I manevrins grups brio sunkiai sueistas vienas raudonarmietis. Payma. Pasislpusi bandit persekiojim tsia 13 pasienio Vilniaus pulko padaliniai, vadovaujami pulko vado majoro Petrenkos. Operatyvins suvestins 1944m. gruodio 15d. Nr.00350 papildymas ukuojant vietov Alytaus apskrities ilavo (6010), Beniakiemio (5010) (emlapyje nra) rajone, 1944m. gruodio 16d. 331 pasienio pulko 2 bataliono padaliniai mikuose sum 5 mones, vengianius aukimo Raudonj armij. Payma. Suimtieji atgabenti bataliono valgybos skyri tardymui. 331 pasienio pulko 1 bataliono tabo 1944m. gruodio 11d. duome nimis, Alytaus apskrities Marcinkoni mstl. (9020) rajone banditai umu kaimo partorg, pirminink ir jo pavaduotoj. Tais paiais duomenimis, Alytaus apskrities Varnos valsiaus ir (0030), Mergeerio (1030), Babriki (2030) gyvenvietse slapstosi pavieniai banditai ir asmenys, vengiantys tarnybos Raudonojoje armijoje. Payma. ukuojant vietov, iuose rajonuose 331 pasienio pulko 1 auli batalionas sum: bandit - 4, pabgusi i vokiei nelaisvs [...], vengiani aukimo Raudonj armij - 6 mones. Paimta viena vokika racija. 331 pasienio pulko 2 bataliono valgybos skyriaus 1944m. gruodio 14d. duomenimis, tapo inoma, kad Alytaus apskrities Staniavos (4010), Pievagali (4010), agariu (4010) kaim rajone mikuose ir vienkie miuose slapstosi nenustatyto skaiiaus bandit grup.
266

Payma. ukuodami vietov ir tikrindami gyvenvietes tame rajone, 331 pasienio pulko 2 bataliono padaliniai 1944m. gruodio 15d. sum 31 mog. I j: bandit - 5, vengiani aukimo RA - 7 ir tartino elemento - 19. Be to, umuti 2 mgin pabgti banditai. Paimta: vienas telefonas, viena racija. 13 pasienio Vilniaus pulko 1 bataliono vado 1944m. gruodio 11d. duomenimis, nenustatyto skaiiaus bandit grup Kdaini apskrities Pernaravos (2060) kaime sudegino valsiaus vykdomojo komiteto pastat ir apaud sovietinius darbuotojus. Auk nebuvo. Payma. Bandit grupei iekoti iame rajone veikia 13 pasienio pulko 1 bataliono padaliniai. 1944m. gruodio 17d. banditai umu Alytaus apskrities Stakliki (5020) karins skaitos stalo virinink. Bandit grups likvidavimui buvo isista 7 milicininkai ir 5 kari kiai i Vyriausybinio ryio padalini. Susidrus su banda du raudon armieiai sueisti. Banditai pabgo. Payma. Bandit grupei iaikinti NKVD Stakliki organai ir 331 pasienio pulko 2 bataliono valgybos skyrius vykdo agentrines - ope ratyvines priemones.

II. Kariuomens kovin veikla 1944m. gruodio 15d. operatyvins suvestins Nr.00350 papildymas 1944m. gruodio 14d. 331 pasienio pulko 2 bataliono valgybos skyrius gavo duomen, kad Alytaus apskrities Padrieiki (5020) kaimo rajone, miko masyve, slapstosi ginkluota banda apie 15 moni. Ban dai vadovauja vokietis. 331 pasienio pulko 2 bataliono vadas kapitonas Suchovas gaut duomen realizuoti ir miko ukuoti Padrieiki kaimo rajone pasiun t 6, 8 ir 9 ukardas. Bendrai vadovauti ukardoms msi pats. Ukard Nr.8 kapitonas Suchovas paliko pasaloje, o su 6 ir 9 prad jo ukuoti vietov.
267

1944m. gruodio 15d., 12.00, 8 ukardos virininkas vyresnysis leitenantas Oboznas savo iniciatyva pasiunt valgais 5 raudonarmieius: Safin, estopalov, ukov, irkov, brio vyresniuoju paskyr jaunesnj serant Minjko, davs jiems udavin apirti du Gailiakie mio (5020) kaimo vienkiemius, esanius prie miko masyvo. valgai, nuj nuo pasalos 1 kilometr, ujo ukardos virininko nurodyt vienkiem, kurio eimininkas buvo Lisauskas, ir patikrin jo atgal. Tuo metu ginkluota 15 moni banda apsupo br ir nuginklavo, po to nusived mik ir suaud. Sueistas raudonarmietis irkovas apsimet negyvu ir isigelbjo. Kai tik banditai paspruko, sunkiai sueistas raudonarmietis irkovas pasiek artimiausi vienkiem, i ten buvo nugabentas bataliono tab. 8-oji ukarda, bdama pasaloje, igirdo vius ir patraukj link, ten rado mike nuautus karikius. Tuo metu 6 ukardos priekin valgyba pastebjo du banditus, susiauds su jais brys vien nuov, kit sueid ir pam. Kiti banditai m trauktis nuo valg, bet susidr su 8-osios ukar dos priedanga, sulindo savo slptuves ir pradjo gintis ratu. Trys ukardos stojo m su banditais, jis truko vien valand. Jo metu umuta 9 banditai (i j vienas - bandos vadeiva vokietis), vie nas paimtas nelaisv. Paimta trofj: kulkosvaidi - 1, automat - 2, autuv -7, pisto let - 1, Lietuvos tautin vliava ir bandit dokumentai. Ms nuostoliai: umuta - 4, sueista 2 mons. III. Dislokavimo pakeitimai 1944m. gruodio 18d., 20.00: 13 pasienio Vilniaus pulko 7 ukarda perdislokuota ekik (1060). 1944m. gruodio 18d., 19.00: 86 pasienio pulko 1 bataliono ko mandinis punktas perdislokuotas - Rudamina (2050), 6 ukarda Sein (9050) miestelis, 13 ukarda - Kupanica*, 3 ukarda - urai (0020), 2 bataliono komandinis punktas - Leipalingis (9080). 1944m. gruodio 18d. 20.00: 132 pasienio Minsko pulke perdis* Vietovardi nepavyko identifikuoti.
268

lokuotas 1 bataliono komandinis punktas Skurdupius (6020). 1 ukar da - klius (6020), 2 ukarda - Kumeius 2 (5020) (emlapyje nra), 4 - Obrutlius (6010), 5 - Bdvieius (4020), 2 bataliono komandinis punktas 8 ukarda - Vityio m., 10 - Vartai (3010). IV. Operatyvin - tarnybin kariuomens veikla Kariuomens tarnybiniai briai sulaik 294 mones. I j: Sulaikytj kontingentas Pasienio pulkai 13 132 86 217 331 105 atski ra ma nevrine grup 2 2 65 7 72 74

a) Kariki: dezertyr be nustatyt dokument I viso b) Civili: vengiani tarnybos RA nustatyto reimo paeidj be nustatyt dokument tartin I viso: Bendras skaiius

2 4 6 16 2 18 24

17 17 2 7 9 26

36 36 36

8 8 45 45 53

39 32 71 71

Be to, 331 pasienio pulkas sulaik 9 banditus, 13 pasienio Vilniaus pulkas - 1 bandit. I sulaikytj: 1) paleista iki protokolo suraymo - 8, 2) pasista savus padalinius - 25, 3) perduota: a) kontrvalgybos "SMERo" organams - 3, b) NKVD, NKGB ir milicijos organams - 101, c) ikelta i neapgyvendintos juostos - 45;
269

4) Palikta filtruoti pulk ir batalion valgybos skyriuose - 112 I viso: 294. Pagal 1944m. gruodio 8d. 331 pasienio pulko 3 bataliono valgy bos skyriaus duomenis, tapo inoma, kad Alytaus apskrities Merkins valsiaus esuk (0010) kaime slapstosi banditas "K". Gaut duomen realizuoti 1944m. gruodio 14d. esuk (0010) kaim nuo 14 ukardos buvo pasistas tarnybinis brys, jis aptiko ir sum bandit "K", pasislpus krosnies kamine. Apiekant bandito but, paimta 300 autuvo ovini. Suimtojo palydai bataliono valgybos skyri buvo paskirta 8 moni apsauga, vadovaujama vyresniojo seranto Semionovo. Vedamas banditas puol bgti. Brys panaudojo ginkl, ir banditas buvo nukautas. 1944m. gruodio 15d. 331 pasienio pulko 12 ukardos valg grup i ei moni, vadovaujama ukardos virininko vyresniojo leitenan to Syo, Miroslavo (2080) miestelyje sulaik gyventoj "R", kuris vo kiei okupuotoje Lietuvos SSR tarnavo Alytaus miesto kaljimo virininku. Suimtasis, varomas Merkin (0010), puol bgti nuo apsaugos mik. Biys panaudojo ginkl, ir nusikaltlis buvo nukautas. 1944m. gruodio 14d. 331 pasienio pulko 9 ukardos valg grup i trij moni, vadovaujama virilos Ustinovo, trauk nurodytu marrutu - kairiuoju Nemuno ups krantu. Staniav (4010) kaimo rajone valgai pamat, kaip vienas civilikai apsirengs nepastamasis lipo valt ir m plaukti kit krant. Brys sak nepastamajam plaukti atgal, bet is nepaklaus. Matydamas, kad nepastamasis gali pasprukti, brys panaudojo ginkl, ir jis buvo nukautas. Nustatyta, kad nepastamasis buvo banditas. 1944m. gruodio 14d. 331 pasienio pulko 4 ukardos RPG*, vado vaujama ukardos virininko leitenanto Vyborkovo, tikrindama vien kiem Mergeerio (1030) kaimo rajone, sulaik iekom bandit "V", kuris slpsi savo namuose specialiai rengtoje ir kruopiai umaskuo toje slptuvje po grindimis. Banditas atgabentas bataliono valgybos skyri.
* RPG (razvedovatelno - poiskovaja grupa, rus k.) - valgybin paiekos grup.
270

1944m. gruodio 17d. 105 atskirosios manevrins grups RPG va dovaujama vyr. leitenanto Chramcovo, tikrindama Roomdiki (2060) kaim, aptiko vengiant aukimo Raudonj Armij iik, kuris slpsi specialiai rengtame bste po namo grindimis, ir j sum. Suimtasis perduotas filtravimui NKVD Marijampols apskrities skyri.
NKVD kariuomens Treiojo Baltarusijos fronto unugariui saugoti virininkas generolas leitenantas Liubyj Kariuomens tabo virininkas pulkininkas Grekovas 1944 met gruodio 19d.* Atspausdinta 7 egz. Egz. Nr.l - Vidaus reikal liaudies komisaro pav. drg. Kruglovui; Egz. Nr.2 - Veikianios Raudonosios Armijos NKVD vyriausios

kariuomens

valdybos virininkui Egz. Nr.3 - 3 Baltarusijos Fronto kariuomens vadui Egz. Nr.4 - 3 Baltarusijos Fronto Karo Tarybos nariui Egz. Nr.5 - 3 Baltarusijos Fronto tabo virininkui Egz. Nr.6 - 3 Baltarusijos Fronto Kontrvalgybos "SMERo" vald. vir. Egz. Nr.7 - byl Nr.7. Vykd. majoras Baklundis 1944m. gruodio 19d.

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/142. L.40-42. Originalas.

* Diena rayta ranka.

271

61. NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininko ernyovo specialus praneimas LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie partizan grups sunaikinim Merkins valsiuje
Alytus

1945m. kovo 5d.

Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisarui valstybs saugumo komisarui drg. Bartainui Vilnius

Specialus praneimas apie bandit grups likvidavimo operacij Alytaus apskrityje, Merkins valsiuje NKVD Merkins valsiaus poskyris i slapto informavimo agento gavo duomen, kad Merkins valsiaus Kibyi k. kasdien atvyksta didel bandit grup. Bdama kaime, ji istato postus ir nieko i kaimo ir kaim neleidia, be to, udraudia vietos gyventojams ieiti i patalp gatv. Banda per Kibyius eidavo skirtingu laiku, tai trukd surengti ban dit grups likvidavimo operacij. 1945 met vasario 28d. NKVD Merkins valsiaus poskyrio virinin kas valstybs saugumo jaun. ltn. drg. Savostinas kartu su NKVD vidaus kariuomens 298 auli pulko 4 kuopos vadu drg. Gorbunovu sudar operatyvin plan ikrsti Kibyi k. Vasario 28d., 1 valand, NKVD vidaus kariuomens 298 auli pulko 4 kuopa, vadovaujama ltn. drg. Gorbunovo ir NKVD apskrities skyriaus Merkins valsiaus poskyrio operatyvinio galiotinio milicijos jaun. ltn. drg. Vdovino, ijo nurodyt Kibyi k. rajon. Krsdami bandit grups neaptiko, bet i gyventoj odi suinojo, kad banda nakt i .m. vasario 27 28 nakvojo Kibyi k., o ryt nujo Panaros kaimo link. Suinojusi anksiau nurodytus duomenis, 4 kuopa pasuko Panaros kaim iekoti ir sekti bandit grups. Priartjusi prie Panaros kaimo 4 kuop sutiko uraginin autuv ir kulkosvaidi ugnis. Kuopa isidst mio tvarka ir paleido atsakomj ugn. Uvir mis, kuris truko 1,5 valandos. Per m 4 kuopa imu banditus i Panaros kaimo. Banda, kuri sudar, kaip paaikjo, 250 moni, den giama ugnies, pradjo kaudamasi trauktis Merkins valsiaus Vilkiau272

tinio kaim. Band 4 kuopa persekiojo kaudamasi 8 val. Jg persvar turjo bandit grup, be to, prie persekiojamos ban dit grups Vilkiautinio kaimo rajone prisidjo 10 arkliais kinkyt rogi su banditais, kurie prisijung prie atsitraukianij, um patogi gy nybos padt ir dengiami stiprios ugnies nedidelmis grupelmis m trauktis mik, isinedami umutus ir sueistus banditus. 4 kuopos kariams baigsi audmenys, temo. Uuot puolus banditus, 4 kuopai teko pereiti gynyb, ir tuo ji sudar bandai galimyb pasitraukti mik neinoma kryptimi. Persekiojant bandit grup, buvo umuti 37 banditai, t patvirtina 4 kuopos kariai. Umut bandit knus isive patys banditai; mio lauke rasti 7 bandit lavonai, i kuri n vieno nepavyko atpainti. I bandit atimta: vienas rankinis kulkosvaidis, 4 autuvai, 3 grana tos, vienas kompasas, vokikas "parabelis", 600 ovini. Tarp atimt autuv buvo rusikas autuvas Nr.7736, anksiau priklauss Merkins miestelio naikintoj bataliono kovotojui Jarueviiui Alfonsui, kuris .m. sausio mn. su dviem kovotojais, atlikdamas uduot, buvo suiup tas bandit. I ms puss umutas 4 kuopos jaunesnysis ser. drg. Peninikovas ir sueistas 4 kuopos raudonarmietis drg. Paluninas. .m. kovo l d. toliau persekioti band 4 kuopai buvo pasistas pastiprinimas. NKVD vidaus kariuomens 298 auli pulko 5 ir 8 kuo pos, vadovaujamos pplk. drg. Kubrakio ir vyr. ltn. drg. Kiseliovo, 16 val. ivyko Ricieli kaimo link. ygiuojanios NKVD kariuomens prieakyje buvo apsauga - 8 auli kuopa. Bet artjant prie Ricieli kaimo i apsaugos kuop neinia kas apaud. Kuopa isidst miui, apsupo audanij grup. Siekiant iveng ti betikslio kraujo praliejimo, per vien Ricieli kaimo moter buvo pasilyta audaniajai apsuptai grupei pasiduoti, bet gautas neigiamas atsakymas, o pasist moter apsuptoji grup sueid. Kariams buvo sakyta sunaikinti apsupt grup. Uvir mis, jo metu 2 mons i apsuptos grups band prasiverti i apsupties, bet buvo paimti gyvi. Po to paaikjo, kad i grup - Lazdij apskrities Leipalingio valsiaus naikintojai, 14 moni. Grup atlikinjo operaty vin uduot ir per klaid, NKVD kariuomen palaikiusi banditais, m audyti.
273

Myje uvo trys naikintojai ir vienas sunkiai sueistas. Dl susidrimo kaltas NKVD Leipalingio valsiaus poskyrio virinin kas, nes kariuomens dalims ieinant operacij NKVD Leipalingio valsiaus poskyrio virininkas buvo sptas per NKVD Seirij valsiaus poskyrio virinink drg. uravliov. Nekreipdamas dmesio spjim, NKVD Leipalingio valsiaus poskyrio virininkas neperspjo naikin toj grups ir nesim joki atsargumo priemoni. 4, 5, 8 kuopos nepasiek joki rezultat persekiojant bandit grup. Toliau renkame inias apie bandit grup ir aikinams jos buvimo viet. Apie rezultatus papildomai praneime ratu.
NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininkas valstybs saugumo mjr. (crnyovas) (Paraas) 1945 03 05 Alytus, Nr. 1/62 Ant dokumento uraytos dvi neskaitomos rezoliucijos. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/11. T.l. L.98. Originalas. Rankratis.

62. SSRS valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojo B.Kobulovo direktyva LSSR NKVD - NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams, NKVD karini dalini vadams apie btinyb sustiprinti kov su partizanais
Maskva 1945m. birelio 8d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR NKVD - NKGB operatyvini sektori virininkams Lietuvos SSR NKVD - NKGB apskrii skyri virininkams NKVD vidaus kariuomens pulk vadams NKVD pasienio bri vadams NKVD 4 divizijos vadui tiktai drg. Rudykai

iomis dienomis dalyje apskrii pastebti aktyvs bandit veiks mai; banditai vykdo teroro aktus prie vietin sovietin - partin aktyv,
274

neturtinguosius valstieius, ms organ darbuotojus, su ginklu upul dinja sovietines staigas ir mones. Taiau bandit veiksmai daniausiai lieka nenubausti. Banditai ir teroristai po vykdyt antpuoli nepersekiojami, bandit rmjai neare tuojami. NKVD kariuomen, kuriai skirta kovoti su banditais, nerodo reikiamo aktyvumo. Tokios padties ilgiau negalima ksti. Silau: Maksimaliai sustiprinti agentrin - operatyvin darb kovai su ban ditizmu ir suaktyvinti NKVD kariuomens bei naikintoj batalion kovin veikl persekiojant ir likviduojant bandas. Nepalikti nenubausto n vieno bandit veiksmo. Banditus, vykdiu sius teroro akt ar ginkluot sovietini staig, moni ir sovietini piliei upuolim, - persekioti, naikinti, banditus remianius asme nis - aretuoti. Tardant stengtis atskleisti bandit ryius, konspiracinius butus ir slptuves, vykdyti reikiam verbavim, agentrines kombinaci jas, btinas band ir nacionalistini pogrindio organizacij likvida vimui. Operatyviniuose praneimuose idstyti ne tik bandit veiksm pobd, bet ir nurodyti, koki konkrei priemoni imtasi band likvi davimui, kas vadovauja operacijai, kokie operacijos rezultatai ir tardy mas dl kiekvieno veiksmo. spju operatyvini sektori virininkus, NKVD - NKGB apskrii skyri virininkus, NKVD kariuomens pasienio bri virininkus, batalion ir pulk vadus dl asmenins atsakomybs u kiekvien nenubaust bandit veiksm bei sulugdyt operacij persekiojant ban das.
Kobulovas
Nr.23 I945m. birelio 8 d. SSRS valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojas valstybs saugumo 2 -ojo rango komisaras (Kobulovas) SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojas generolas pulkininkas (Apolonovas)

275

Operatyvini sektori virininkams nedelsiant perspausdinti nurodym ir teikti NKVD - NKGB apskrii skyri virininkams, pasienio pulk ir bri vadams. SSRS NKVD - NKGB galiotinis Lietuvai valstybs saugumo komisaras

(Tkaenka)
Tikra: LSSR NKVD sekretoriato operatyvin galiotin, valstybs saugumo jaunesnioji leitenante (Andrejev) Rezoliucija: "Kusajevui. Skubiai isiuntinti apskritis ir drg. Travkinui 1945m. birelio 10d." (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.l/4. L.6-7. Nuoraas.

63. NKVD vidaus kariuomens Pabaltijo apygardos tabo vir ininko Golovkos praneimas apie NKVD kariuomens skaii, sutelkt Lietuvoje partizan naikinimui
[Ryga]*

[Ne vliau kaip 1945m. liepos mn.]**

Visikai slaptai Egz. Nr. ...

Rikiuots praneimas apie NKVD kariuomens, pasitelktos kovai su banditizmu Lietuvos SSR, skaii Eil. Kariuomens pavadinimas ir dali Nr. Nr. 1. NKVD vidaus kariuomen: a) 4 auli divizija - 25 - 137 - 298 - 261 auli pulkas " " " " " " moni Pastabos skaiius 1137 1008 1182 1032

* Rygoje buvo dislokuota NKVD Pabaltijo apygardos vadovyb. ** Data nustatyta pagal tai, kad 1945m. liepos mn. I Pabaltijo fronto unugario apsaugos kariuomen tapo I Ukrainos fronto unugario apsaugos kariuomene.
276

b) 266 atskirasis auli pulkas c) 3/36 manevrinis auli pulkas


I viso

1100 200
5659

2. Pasienio kariuomen: Manevrin grup - 94


Iviso:

23 pasienio brys 1100 95 " " 950 97 " " 950 " " 110
3110

3. NKVD unugario apsaugos kariuomen: a) 3-ojo Baltarusijos fronto: - 331 pasienio pulkas 86 - 338 13 - 132
I viso:

1200 1200 1500 500 250


4750

b) 1-ojo Pabaltijo fronto:


_

33 pasienio pulkas 31 - 216 - manevrin grup - mokomoji komanda

700 900 1000 130 125


2855

I viso:

Susumavus:

16370
Vadovybs tabo virininkas gen. mjr. (Golovka) (Paraas)

Buv. LSSR VSKA. F.3. B. 16/96. L.5. Originalas. Publikuota: A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. V. 1996. P.424.

277

64. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos sakymas NKVD kariuomens Lietuvoje vadams, prokurorams ir "Smero" virininkams bei NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams sustiprinti kov prie partizanus
[Vilnius]

1945m. rugsjo 8d.

Praneimas per "V" Visikai slaptai drg. Rudykai NKVD kariuomens Lietuvoje valdyb ir divizij virininkams generolams Liubyj, Bykovskiui, Malyj, Skorodumovui, Solovkinui NKVD kariuomens valdyb ir divizij karo prokurorams ir "SMERo" virininkams NKVD - NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams

Toki gding ms organ ir kariuomens darbo rezultat, kaip pirmj rugsjo penkiadien, dar nebuvo nuo pat respublikos ivadavi mo nuo vokiei. Dvideimt pulk per penkias dienas umu tik 56 ir aretavo 158 banditus. Ginkl paimta tik 187 vienetai. Taip dykinjant kariuomenei, banditai suaktyvino savo prieik veikl. Tik per 4-rias rugsjo dienas jie nuud ir pagrob 27 sovietinius aktyvistus. io gdingo ms kariuomens darbo prieastys idstytos valsty bs saugumo liaudies komisaro pavaduotojo Kobulovo i met rugs jo 1-osios sakyme. Gal galjus turite suprasti, kad nebegalima toliau paksti kariuo menje ir organuose sigaljusio neatsakingumo u pavest reikal, kai kariuomens panosje banditai gyvena namie ir vykdo teroro aktus. Atsiliepiant drg. Kobulovo sakym, btina: Kariuomens virininkams, j pavaduotojams ir pulk vadams pa tiems vainti vykius ir negrti tol, kol nusikaltimus padar nusikalt liai nebus sunaikinti arba suimti. "SMERo" virininkams, valdyb bei divizij karo prokurorams ivykti kiekvien bandit aktyvi veiksm viet, vesti tyrim ir pagal drg. Kobulovo sakymo 6-j skirsn nubausti u neveiklum ir prie moni banditams likviduoti nesimim padalini vadus, neatsivelgiant
278

j pareigas. Jei kariuomens virininkas neduot sankcijos patraukti atsakomybn, j gauti i mans. Lietuvos SSR NKVD operatyvini sektori virininkams ir "SMERSo" virininkui drg. Gusevui u neveiklum ir bandit likvida vimo priemoni nesimim baudiamojon atsakomybn patraukti NKVD - NKGB operatyvinius virininkus ir operatyvinius darbuoto jus su Lietuvos SSR NKVD - NKGB liaudies komisar sankcija. Kariuomens virininkai privalo asmenikai iaikinti drg. Kobulovo sakym ir nurodym kiekvienam kareiviui ir karininkui, o opera tyvin sektori virininkai - kiekvienam operatyvininkui bei imtis prie moni susidariusiai padiai itaisyti. sakymo vykdymo kontrol ir utikrinim SSRS NKVD - NKGB vadovyb paved man ir generolui majorui drg. Golovkai.
Tkaenka
SSRS NKVD - NKGB galiotinis Lietuvoje generolas leitenantas (Tkaenka) 1945m. rugsjo 8 d. Nr.45 Tikra: majoras (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.1/4. L.75-76. Nuoraas.

65. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos prane imas apie kariki nusikaltimus Lietuvoje
Vilnius

1945 m. rugsjo mn.

Praneimas apie Pabaltijo karins apygardos kariki siautjimus Lietuvos SSR teritorijoje i met birelio-liepos mnesiais i Ryt Prsijos teritorijos atvy ko ir buvo dislokuota Lietuvos miestuose bei miesteliuose Pabaltijo karins apygardos kariuomen. Beveik visuose apygardos daliniuose didel dalis karinink, serant ir eilini sistemingai girtauja, plia, udo pilieius, apvagia lietuvi sodybas, daro kitas blogybes gyventojams, masikai paeidia revoliu
279

cin teistum. tai i met rugsjo 21d. Ukmergje girtas patrulis, 241 minos vaidi pulko eilinis Zykovas nuov automatu LSSR NKVD "SMER"o virininko pavaduotoj major Latyev ir to paties pulko jaun. leitenant Jermolin. Nors pulke visi ino, kad Zykovas yra pageds tipas, girtuoklis ir chuliganas ir kad rugsjo 21d. buvo smarkiai grs, taiau pulko budtojas leitenantas Bystrovas j pasiunt patruliuoti mieste. i met rugsjo 23d. iauliuose dar nenustatyti du etosios gvar dijos tabo darbuotojai, turintys majoro ir kapitono laipsnius, girti gatvje nuov metalurgijos fabriko direktori VKP(b) nar drg. Kovestok Jon ir jo pavaduotoj Grigalin. i met rugsjo 3d. Vilniaus Katedros aiktje 7 girti karininkai i 46 proektori bataliono m audyti, nuov 6 met vaik, sueid senut, primu mginusius juos sulaikyti SSRS NKVD bendradarb drg. Tarasov ir Lietuvos NKVD bendradarb drg. Rodin, po to atsiaudydami mgino bgti, bet buvo NKVD kariuomens patruli sulaikyti ir perduoti kariniam prokurorui, kuris juos perdav Kauno gu los "SMER"o virininkui, o is juos paleido. i met rugsjo 21d. 6-osios armijos 176 3 auli pulko eilinis Zolodenka iauli apskrities Liepori kaime girtas met pilieio Markucko nam granat, jai sprogus, umuta Markucko mona, sun kiai sueista dukt ir senut kaimyn. i met rugsjo 20d. venioni apskrities Adutikio miestelyje jaun. leitenantas Sokolovas ir du eiliniai i vietos gulos girti siver NKVD valsiaus poskyr, sumu poskyrio budint Bersenjev, atm kulkosvaid, automat ir kelet autuv, mgino slptis, bet buvo su laikyti ir perduoti dalinio vadui, o is juos paleido. i met rugpjio 24d. dienos metu Kaune girti patruliai i vieti ns gulos Stalino prospekte apipl profesori Marcinkevii, atm auksin laikrod, 1200 rubli, dokumentus ir pabgo. i met rugsjo 7d. 332 divizijos vairuotojai Vasinas ir Kostroickis jo Plungs miesto elektrin, nupl ir isive pagrindins mainos dir, dl to elektrin ir miesto pramon sustojo. i met rugsjo 11 d. 9 gvardiei divizijos 22 auli pulko eiliniai Moskovecas Pavelas ir uravliovas Vasilijus girti siver Marijam
280

pols apskrities Prokolovkos* kaimo gyventojo Mockos Petro kiem, nuov du unis, tris kiaules ir deimt pauki, atm arkl ir juo nu sive dalin kiaules ir paukius. NKVD pasienio komendantra pareikalavo i pulko vado grinti visk eimininkui ir nubausti kaltininkus. Taiau po keleto valand pas Mock atvyko gulos komendantas kapitonas Zagaidanas su grupe eili ni, sumu j ir grasindami ginklu privert pasirayti, kad viskas su grinta. i met rugsjo 5d. leitenentas Polutinas ir vyr. serantas Krasilnikovas i keli statybos bataliono girti ilau Marijampols apskrities Skriaudi kaimo gyventojo Zaicevo duris, iprievartavo jo jaunut dukter, apipl ir dingo. i met rugpjio 13d. didel grup kariki i dalinio (lauko pa tas 2003) girti atvaiavo automaina venioni rajono Arnioni tary bin k, iskyn obuoli i 20 ha sodo. Kai tarybinio kio direktorius m prieintis, jie pradjo mtyti granatas uvivaisos eer, umu daugiau nei 2 tkstanius karpi, po to atidar utvaras ir paleido veis tas uvis kit didel eer. i met rugsjo 23d. 72624 karinio dalinio eiliniai Smolianikovas ir Kudanovas Ukmergs rajono irvint miestelyje smarkiai sumu 14 met berniuk Dik, imujam ak, atm dvirat ir dingo. i met rugsjo 16d. 6 gvardiei armijos ininerins brigados "SMER" galiotinis su dviem eiliniais silau ir apipl iauli apskri ties Knai kaime gyvenanios piliets Kabaineliens but. i met rugsjo 16d. Vilniuje dislokuotos 50 atsargins auli di vizijos 254 auli pulko eiliniai Zakarovas ir Gimodinovas mgino api plti Vilniaus apskrities Tartok kaimo gyventoj Rekn. Valstieiai juos nuginklavo ir atidav Klaipdos divizijos karininkui, kad is nuga bent dalin. Po keleto valand t kaim atjo 20 ginkluot kareivi i 254 pul ko. Jie m muti autuv buomis valstieius u tai, kam nuginklavo j "draugus". Sumu isived kaitais tris valstieius ir ilaik par aretuotus. Panai pavyzdi galima bt pateikti labai daug. Be udym,
Vietovardio identifikuoti nepavyko.
281

plim ir patyi, kasdien bna imtai vagysi, i valstiei pasiima ma vaisiai, darovs, paaras ir tai karikiams jau prasta nebelaikyti nusikaltimu. Vilniuje, Kaune, Klaipdoje ir kituose miestuose sutemus patruliai ir girti karikiai pradeda audyti, ir tas taip pat nelaikoma nusiengimu, gul komendantai to nesiima tirti. Masiniai kariki nusikaltimai ir piktadarysts vyksta dl to, kad armij karo tarybos, padalini vadai, kariniai prokurorai ir "SMER"o darbuotojai tarp j nedirba reikiamo darbo, o kai kas nuolaidiauja ar net rodo netinkam pavyzd. tai Kauno gulos virininkas, 2 miesto komendantros vadas generolas majoras Baksovas savo nuoira nustat tvark mieste vaikioti iki 11 val. vakaro. Po 11 val. visus sutiktus, tarp j ir partijos miesto bei apskrities komitet darbuotojus, varo komendantr ir laiko ligi ryto. Jam sakius, pavalds divizij ir pulk vadai savo dislokacijos vie tose ved tok pat reim. Kai partijos Alytaus apskrities komiteto sekre torius drg. Repkinas pradjo tuo piktintis, jie sum j ir nugabeno komendantr. Tas pats Baksovas Kaune padaliniams ima bet kuriuos staig pasta tus, nepaisydamas respublikos liaudies komisariato ir miesto tarybos nutarim; ugrob NKVD mokyklas, pastat sargyb ir sak auti, jei kas eis pastat. Tokio generol elgesio su partiniais ir sovietiniais organais nereta, o pulk vad - apstu. Neperdedant galima sakyti, gyventojai miestuose ir kaimuose girt kariki (o geriani labai daug) bijo ne maiau kaip bandit. Toks kariki poiris gyventojus kelia masin piliei nepasiten kinim ir yra naudingas ms prieams, kurie tai panaudoja savo kontr revoliucinei agitacijai ir kenkjikai veiklai prie mus. Pranedamas apie tai ir priddamas paym apie kai kuriuos kariki nusikaltimus, praau Jus pagalbos, kad Pabaltijo apygardos daliniuose bt vesta tvarka ir drausm.
1945m. rugsjo mn. Vilnius SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvoje generolas leitenantas (Tkaenkoj

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/104. L.146-149. Nuoraas.

282

66. Lietuvos SSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ratas VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui erbakovui apie kariki siautjimus Ukmergs apskrityje
Vilnius

1946m. balandio 16d.

Visikai slaptai VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui draugui erbakovui

Pastaruoju laiku Lietuvos SSR Ukmergs apskrities teritorijoje paste bta revoliucinio teistumo paeidim, juos vykdo generolo majoro draugo Jakovlevo gulos karikiai. .m. vasario pradioje vyr. leitenento Abramovo gulos karikiai, jo vadovaujami, be valsiaus vykdomojo komiteto leidimo i Bariks kaimo gyventojo Purgelio pam 2 tonas bulvi, 600 kg grd, 15 veim ieno, dobil ir nekult avi, o i pilieio Sapovjaus - vis konfiskuot turt. Antatili kaime tie patys karikiai i pilieio iumbariekio atm 50 kg balt* milt, vien av ir lainius. Knitiki kaime i pilieio Snokio atm 2 avis, i piliets Skiras drabuius, paov Gribulio kiaul. .m. vasario 14d. automatais ginkluoti karikiai, vadovaujami vyr. seranto Pokovskio Grigorijaus Petroviiaus, grasindami ginklu, atm drabui i piliets Paptukiens Juzs, gyvenenios Taujn valsiaus Pamio kaime. Ta pati grup vasario 17d. nakt Vepri valsiaus Pagelai kaime i piliets Nevaliens pavog drabui ir maisto produkt. Susikrov automain "Vilis", mgino sprukti, bet buvo sulaikyti. .m. kovo 10d. Panoteri valsiaus Gailioni kaime nuudytas vals tietis Vailikonas Petras. tariama, kad nuud karikis Ivanovas Nikola jus. .m. kovo 1 ld. du neinomi karikiai, ginkluoti automatais, i pilie ts Uchebels Ulijonos, gyvananios Kurkli valsiaus Maniki kaime, pam drabui ir maisto produkt.
* Taip tekste. 283

Tie patys Desiugiki kaime i piliets Vainauskiens Salomjos pam 20 kg laini, 5 kg kumpio, 2 veidrodius, 2 kibirus, 5 katilus, drabui ir kelis kilogramus milt. .m. kovo 13d. Siesik valsiuje 36982 karinio dalinio karikiai Babajevas Murzabachas, Fura-Bechas, Chaidarovas Balibatas, Slatkovskis Nikolajus Varfolomejeviius atm drabui, priklausiusi pilietei Staneviienei Vandai. Kovo 16d. Pabaisko valsiaus Alioni kaime 7 karikiai atjo pi liets Buzyts Onos namus, gsdindami ginklu, atm drabuius ir din go mike, kuriame Alioni kaime dislokuotos gulos karikiai ruo malkas. Kovo 17d. automatais ginkluot kariki grup 4 veimais atvaia vo pas Kurkli valsiuje Sargn kaime gyvenant piliet Kevlevii Anupr, pam 4 veimus ieno, 2 maius avi ir ivaiavo. Apie reikiam priemoni mimsi praneta Pabaltijo karins apygar dos vadui armijos generolui Bagramianui ir kontrvalgybos "SMER" valdybos virininkui generolui leitenantui Chamnikovui.
Lietuvos SSR vidaus reikal ministras generolas majoras Bartainas (Paraas) 1946m. balandio 16d. Nr.3/1216 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/95. L.81-82. Originalas.

284

67. Lietuvos SSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ir MVD 4 auli divizijos vado Golovkos nurodymas MVD apskrii ir miest skyri virininkams ir MVD kariuomens dali vadams apie operacij prie partizanus apiforminim
Vilnius 1946m. rugpjio 17d.

Lietuvos SSR MVD apskrii ir mieti) skyri virininkams MVD kariuomens dali vadams Tiktai:____________________________________________________

Siuniu akto form, kuri btinai turi surayti apskrii skyriai, valsi poskyriai ir NKVD kariuomens padalini vadai vykdius kiek vien ekistin-karin operacij nacionalistini band ir pogrindio likvi davimui. Aktus apie vykdytas karines operacijas turi pasirayti atsakingas u vykdym NKVD operatyvinis darbuotojas, karins grups padalinio vyresnysis vadas ir vienas-du operacijoje dalyvav raudonarmieiai. Tais atvejais, kai operacij vykdo karinis dalinys nedalyvaujant MVD operatyviniam darbuotojui, akt surao ir pasirao MVD kariuomens karininkas arba karins grups vyresnysis ir du-trys operacijoje daly vav raudonarmieiai. Jei operacij vykd raudonarmiei grup nedalyvaujant MVD ope ratyviniam darbuotojui ir karins dalies karininkui, netiktai susidrusi su banditais, akt surao MVD kariuomens padalinio vadas, pasirao pats ir du-trys raudonarmieiai, remdamiesi susikovusios karins grups vyresniojo raportu. Suraytas aktas drauge su paimtais banditais, j gink lais, dokumentais ir daiktais turi bti pristatytas MVD apskrities skyri. Tokia pat tvarka turi bti forminami aktai apie naikintoj bataliono kovotoj grups vykdytas operacijas. Toks pat aktas suraomas ir ekistins-karins grups ar naikintoj bataliono neskmingai vykdytos operacijos atveju, bet teksto pabaigoje nurodant neskms prieastis ir konkreius kaltininkus. Kai operatyvinis darbuotojas operacijos metu operatyviniais sumeti mais i sulaikytj tarpo paleidia pavienius banditus ar band rm jus, ie akt netraukiami. Bandit pabgimo atveju akte turi bti nuro
285

dytos pabgli ir asmen, kalt dl pabgimo, pavards, taip pat trum pai nurodytos pabgimo aplinkybs. Ivardijant akte i bandit atimtus ginklus bei ginkluot, btina nuro dyti model, sistem, laidos metus ir technin bkl (tvarkingas ar net varkingas). Surayti 3 egzempliorius akto apie ekistin-karin operacij. Vien palikti karinje dalyje, du perduoti MVD apskrities skyriui, o i ten vien pasisti republikos MVD kovos su banditizmu skyri (OBB) apskaitai bei kontrolei. Umutj ir suimtj bandit bei j aktyvi rmj atpainimo protokolai suraomi pagal akto angins dalies form, pasiraomi ope ratyvinio darbuotojo arba karins dalies vado, taip pat atpainj, nurodant bandito ir j atpainusio asmens pavardes. Jei bandit pavar ds neinomos, nurodyti slapyvardius, organizacijoje ar bandoje turim padt ir kiekvieno banditikos veiklos rajon. Atpainjais gali bti operacij metu suimti band dalyviai, laikomi KPZ* arba kaljime, aretuotieji, nuteistieji, pasidavusieji naikintoj batalion kovotojai, nukentjusieji, liudininkai, vietos valdios organ atstovai, tiesiog vietos gyventojai. Umut bandit lavonai visada atgabenami MVD apskrities skyri nufotografavimui, atpainimui ir ukasami taip, kad j kn banditai nesurast. Nukrypti nuo ios taisykls gali bti leidiama tuo atveju, ei lavon fotografavimas ir atpainimas gali vykti vietoje ir ilaikyta grieta kon spiracija ukasant. Atpainimo protokolus pridti prie vykdyt operacij akt. i direktyv istudijuoti su visais MVD apskrii skyri, valsi poskyri operatyvininkais bei kariuomens daliniais. Akt suraym apie vykdyt operacij rezultatus pradti nedelsiant. Priedas: akto forma.**
Lietuvos SSR vidaus reikal ministras generolas majoras Bartainas

MVD kariuomens 4 auli divizijos vadas generolas majoras Golovka

* KPZ (kamera predvaritelnogo zakliuenija, rus k.) - pirminio sulaikymo kamera. ** Priedas nepublikuojamas.
286

1946 m. rugpjio 17 d.

0071 Vilnius Tikra: pulkininkas (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.177-178. Nuoraas.

68. Tarnybini un paskirstymo 4-os divizijos daliniams inia ratis


Vilnius 1946m. gruodio 28d.

Tarnybini un pdseki paskirstymo MVD vidaus kariuomens 4 auli divizijos daliniams iniaratis
Eil. Dalini Nr. pavadinimai Kokios apskritys priklauso Kiek yra tamyb. un pd seki Kiek I tamyb. viso un pd seki skiriama 11 10 12 13 11 12 6 75 26 22 18 25 20 15 19 20 165

1. 25 auli pulkas 2. 32 " 3. 34 " 4. 137 " 5. 261 " 6. 273 " 7. 298 " 8. 353 "

Panevio, Kdaini iauli, Raseini, Maeiki Alytaus, Varnos, Prien Utenos, venioni Zaras, Kupikio Trak, Ukmergs Taurags, Teli, Kretingos Kauno, Kaiiadori, aki Bir, Jonikio, Rokikio I viso:

15 12 6 12 9 3 13 20 90

MVD vidaus kariuomens 4 auli divizijos vado pavaduotojas gen. mjr. (Pankinas) (Paraas) 1946 12 28 Rezoliucija: "Tvirtinu e.LSSR vidaus reikal ministro p. gen. mjr. (Kapralovas) (Paraas) 1946 12 28" Buv.LSSR VSKA. F.3. B.30/1. L.28. Originalas.

287

69. SSRS MVD galiotinio Taurags apskriiai F.Mairino spe cialus praneimas SSRS MVD ministro pavaduotojui A.Apolonovui apie susiaudym su partizanais prie Meii kaimo
Taurag

1947m. sausio 8d.

Visikai slaptai SSRS vidaus reikal ministro pavaduotojui gen.plk. drg. Apolonovui Vilnius*

Specialus praneimas 1947 met sausio 5d., gavus duomen, kad banda i Taurags valsiaus Meii kaimo isived tris gyventojus, MVD apskrities sky riaus virininko pplk. Nonickio sakymu bandos akcijos rajon pasista valgybos paiek grup i 39 moni. Be auli ginkluots, grup turjo 2 rankinius kulkosvaidius. Paiek grupei vadovavo bataliono vado pavaduotojas politiniams reikalams kpt. Bogorodenka, jo pavaduotoju buvo operatyvinis dar buotojas-jaun. ltn. Golubcovas. valgybos-paiek grup .m. 01 05, 18 00, prijusi prie Pameii vienkiemio, aptiko band, kuri i miko pakraio (r. schem)** m audyti i kulkosvaidio, ir dl to paiek grup isidst prie Pamei i vienkiem ir i dalies - paiame vienkiemyje. Artinantis prie Pameii vienkiemio, vadovyb nesim priemoni j apsupti, todl susidrusi su banda paiek grup sugul prie prieinin ko front (r. schem). Kpt. Bogorodenka ir jo pavaduotojas Golubcovas, uuot msi ryting veiksm apsupti band, pradjo aikintis per vietos gyvento jus, kiek yra prie. I vietini gyventoj gavs ini, kad band sudaro 70 moni, kpt. Bogorodenka nusprend pereiti gynyb ir para praneim, praydamas pasisti pagalb 100 moni. Deiniojo sparno 5 moni grup, vadovaujama operatyvinio dar
* Ranka itaisyta i "Maskva". ** Schema nepublikuojama.
288

buotojo jaun. ltn. Volokitino, pakliuvusi prieo ugn, sugul, jaun. ltn., uuot rytingai veiks, pasirod bailys ir sak grupei trauktis. Kairiojo sparno grup i 18 moni, vadovaujama brio vado ltn. Voreinovo, toliau nuo uimtos ugnies ribos, iskyrus 2-3 kareivius, nepajudjo. I dviej rankini kulkosvaidi neaud, liko nepanaudotos grana tos. Banda, pasinaudodama paiek grups veiksm pasyvumu, dengdamasi ugnimi, per 15 minui suaud anksiau paimtus tris vals tieius ir pagal raketos signal pasitrauk mik, niekieno nepersekio
jama.

A pats, nuvyks veiksm viet, nustaiau, kad 20-25 moni ban da su 2 rankiniais kulkosvaidiais isidst Pameii vienkiemyje nak vynei ir pastebjusi kariuomens grups artjim m skubiai trauktis mik, o priedangai atideng ugn. Nerytingi karinink veiksmai ir bailumas padjo bandai pasitraukti nenubaustai. Banda paliko 2 arklius su veimu, prikrautu msos produkt. Priemons: 1. Bataliono vado pavaduotojas politiniams reikalams kpt. Bogorodenka nualintas nuo pareig. 2. Jaun. ltn. Golubcovas ir Volokitinas suimti 10-iai par ir laikomi aretinje. 3. sakymas apie operacijos trkumus isiuntintas susipainti ka riuomens gul ir MVD valsi poskyri virininkams. 4. sakiau su karininkais ir kadrais atlikti operacijos mokomj ana
liz.

Praau Js sprendimo. Priedas: schema, kpt. Bogorodenkos praneim kopijos.


SSRS vidaus reikal ministro galiotinis Lietuvos SSR Taurags apskrityje gen. mjr. (F.Mairinas) (Paraas)

Nuo Bogorodskio*. Praneimas Nr. 1. Raseiniai. 1947 01 05,18.00,


* Taip tekste. 289

Pameiiai. Sutikau band, koordinats /1885/. Stojau kautynes, truku sias 15 minui. Nuostoli nra. Banda ginasi miko pakratyje, koor dinats /l885/. Pagal duomenis 70 moni. Mano grupei apeinant i kairs, banda pasitrauk miko gilum. Praau pastiprinimo. Umiau gynybos padt. Vienai grupei pavediau valgyb. Siuniu suiupt rmj, kuris eidamas pastat nepasak, kad banda isidsiusi pa stogse ir miko pakratyje. A koordinatje /1885/, atskiri 4 namai.
Kpt. Bogorodenka 1947 01 05 Nuoraas tikras: mjr. (Paraas neskaitomas)

Sveikina Nikolajus. Vladimirai, truput pauosiau. Jeigu banda nepuls, ildysiuos ant krosnies. Duok imtin berniuk. Atsisk nedels damas, kad galiau persekioti. Duok ibint ir emlap. Jeigu susps, tai grybtels. Smarkiai vaikinai bijo. Banda ginkluota kulkosvaidiais, rankiniais kulkosvaidiais ir automatais. Ir minut galv negalim pakelt.
Su pagarba Bogorodenka Nuoraas tikras: mjr. (Paraas neskaitomas) Rezoliucija: "MVD pavad. supaindintas. Jevdokimovas [?]" (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/131. L.139-140. Originalas.

290

70. MGB vidaus kariuomens 137 auli pulko tabo virininko


mjr. K.VIasovo laikas J.Stalinui su pasilymais kaip geriau kovoti

su partizanais
Utena 1947m. rugsjo 20d.

MGB vidaus kariuomens 137 auli pulko tabo virininkas mjr. Vlasovas Klavdijus Andrejeviius 1947 09 20 Lietuvos SSR, Utena Draugui Stalinui Josifui Visarionoviiui

137 auli pulko ir perduot operatyvin pavaldum 353 auli pulko 1 ir 3 batalion operatyvini veiksm rajone (Utenos, Kupikio, venioni, Zaras, Rokikio ir Bir apskritys) veikia 35 bandos, ein anios LLA 3-i "Vytauto"*apygard, i viso - apie 400 bandit. Nacionalistinis pogrindis ir jo ginkluotos bandos toliau aktyvina savo veiksmus. Rengia teroro aktus prie sovietin-partin aktyv ir vietos gyventojus, lojalius soviet valdiai, taip pat tarybini ki, arkli nuo mos punkt, maln ir pienini puolimus, nordami sulugdyti partijos ir vyriausybs priemones. Banditai vis laik tarp vietos gyventoj veda antisovietin agitacij. Veikia daniausiai naktimis, maomis grupmis po 3-5 banditus (retkariais po 10-20 bandit), bazavimosi vietose turi stipri rmj baz ir patyrusius ryininkus. Dalis vietos gyventoj aktyviai remia banditus, teikia jiems slp tuves, aprpina maisto produktais, informuoja apie ms kariuomens pasirodym ir veiksmus. Pavieni bandit ir bandit grupi slapstymosi vietos - bandit ir band rmj vienkiemiai, bunkeriai, slaptaviets, mik masyvai ir kitos kruopiai umaskuotos priedangos. Dauguma bandit - buv Smetonos vyriausybs valdininkai ir poli cininkai. Dalis legalizavusij bandit irgi nenutrauk veiksm ban dose. Kai kurie banditai sigijo dokumentus kitomis pavardmis, danai turi trumpavamzdius ginklus. Manau, kad ir kitose apskrityse aplinka ir veiksm taktika analogika.
* Kadangi Vytauto apygarda buvo steigta vadovaujantis LLA direktyvomis, pradioje vadinosi 3 LLA Vytauto apygarda.
291

Atliktos priemons kovojant su nacionalistiniu pogrindiu ir jo gink luotomis bandomis nebuvo labai skmingos, nes: 1. Nacionalistinio pogrindio dalyvi ir jo ginkluot band paie kos daniausiai bna nekryptingos. 2. Daugeliu atvej bandit ieko padaliniai ir kariuomens grups nedalyvaujant operatyvininkams, o jeigu operatyvininkai dalyvauja, tai neturi duomen i agent apie band buvimo viet arba turi netikslius; iekoma ne konkretaus objekto (bandit grups), o tiesiog erdvje sptinai. 3. Atsakomosios priemons band surengtas akcijas apsiriboja vien tuo, kad kariuomen ieko jas vykdiusi bandit. iuo atveju beveik nesiimama operatyvini priemoni, pavyzdiui, aret, band rmj, ryinink ir kitoki antisovietini element su laikymo, kadangi apie juos nesurinkta visa mediaga (dl operatyvinio virininko kalts). Todl operatyvinis virininkas, susidrs su bandos pasireikimais, vis represini priemoni neatlieka. Soviet valdia irgi nesiima represini priemoni prie kaltus dl band akcij kininkus, band rmjus ir ryininkus. 4. Politinis darbas su gyventojais dirbamas kartkartm, vedant ko ki nors politin ar kin kampanij. Nacionalistinis pogrindis gyven tojams daro nuolatin tak, jie neino teisybs apie soviet valdi. Vargingieji prigsdinti buoi, o vidutiniokai veikia pagal buoi nuro dymus. 5. Banditizmo apimtose apskrityse soviet valdia praktikai egzis tuoja iki valsiaus centro, o apylinkse (kaim tarybose), t.y. ten, kur daugiausia gyventoj, jai neduoda galimybs egzistuoti nacionalistinis pogrindis ir ginkluotos bandos. Analizuodamas operatyvin aplink, bandit veiksm taktik ir so viet valdios padt kaime (vienkiemiuose), Manyiau: Kad bt Lietuvos SSR banditizmui suduotas galutinis smgis, pereiti ryting puolim, tam sutelkti ne tik operatyvines ir kariuomens j gas, bet ir sovietin-partin aktyv.

I
1. Apylinki taryb centrus idstyti ten, kur vienkiemi daugiau,
292

arba gyvenvietse. Kaimo taryboms skirti ir rengti atskirus pastatus, steigti kultros ir vietimo staigas, pat ir kt. Pagal galimyb, apylinki tarybas sujungti telefono ryiu su valsi centrais. 2. Kiekvienos apylinks taryboje turti aktyv soviet valdios branduol, kur sudaryt: apylinks pirmininkas, jo pavaduotojas, sekre torius. Ten komandiruoti i apskrities ir valsi centr 2-3 sovietiniuspartinius darbuotojus, duoti jiems 2-3 liaudies gynjus, milicinink ir MGB organ operatyvin darbuotoj. Tokiu bdu kiekvienos apylinks taryboje bus iki 10 moni akty vus soviet valdios branduolys, kuris laikui bgant stiprs i vietos aktyvo. Apylinks taryba ves politin darb tarp vietos gyventoj, gyven dins partijos ir vyriausybs nutarimus. Visapusikai pads gyventojams, rpinsis moni poreikiais. Dirbs kultrin ir vietimo darb tarp gyven toj, ypa tarp jaunimo. Nuolat darys tak mokytojams, trauks juos politin darb su gyventojais. Per ias priemones apylinks taryba nuolat stengsis painti gyvento jus. 3. Operatyviniam darbuotojui vesti griet vis darbuotoj apskait. sigyti ger agentr ir sistemingai su ja dirbti. Per agentus, sovietinpartin aktyv ir vietos gyventojus nustatinti bandit buvimo vietas ir aikintis nelegaliai gyvenanius ir kitus mums svetimus mones. 4. Vis sovietinio-partinio branduolio organizavimo apylinkse dar b gerai apgalvoti, kiekvienos apylinks tarybai - atskirai, atsivelgiant operatyvin aplink, gyventoj socialin padt. 5. Soviet valdios valsi ir apskrii partiniai organai, MGB ir MVD organai ir kitos soviet staigos turi vis laik vadovauti apy linki taryboms, kontroliuoti ir teikti visapusik pagalb organizuo jant j darb. 6. darb apylinki tarybose traukti: a) sovietin-partin aktyv i valsi ir apskrii centr staig; b) visus galimus operatyvinius kadras i MGB ir MVD apskrii skyri ir valsi poskyri, paliekant MGB ir MVD skyriuose tik btin operatyvin personal suiupt ir aretuot bandit ir kitoki kontrrevo liucini element tardymo ir filtravimo darbui.
293

II Su ginkluotomis bandomis kovoti agentriniu-kariniu bdu. Paiek pagal metod organizuoti taip: 1. Operatyvinis virininkas i anksto kruopiai tiria bandos baza vimosi ir veiksm rajon, bandit veiksm taktik ir gudravimo bdus, slptuvi vietas, veiksm marrut, vis rmj baz, taip pat band ryininkus. 2. Nukreipia agentr iekoti nurodytos bandos. Nustato ryio su agentais bdus, agent idstym ir kokyb bandos bazavimosi ir veiksm rajone. Priima bandos iekojimo veiksm plan. 3. Kariuomens karininkui nurodo uduot organizuoti tos bandos paiekas ir kartu su juo sudaro veiksm plan: a) kariuomens grups veiksmai ygiuojant pas altin (agent); b) operatyvinio virininko veiksmai per susitikim su agentu ir kariuomens grups veiksmai tuo metu; c) kariuomens grups veiksmai karinei valgybai iekant ban dit. Visa tai turi bti suderinta pagal laik ir viet. Kariuomens grup turi sudaryti: operatyvinis virininkas - 1, kariuomens karininkas - 1, serantai ir eiliniai - 8-10, palydovas su pdsekiu unimi - 1, racija - 1. Pageidautina turti marrutin agent arba iekomos bandos veiksm rajono agent-rezident. Pagrindiniai reikalavimai veikiant kariuomens grupei 1. Kariuomens grup turi veikti konspiratyviai, slpdamasi mi kuose ir krmuose, vietovs dubose. Imtis priemoni, kad nepastebt vietos gyventojai, kol gauti duomenys nebus realizuoti. 2. Gauti duomen apie bandos buvim operatyvinis darbuotojas siun ia turim agent arba susitinka su agentra pats, dengiamas 2-3 ka reivi. ie veikia slapta. 3. Kariuomens grup be paliovos organizuoja valgyb, stebji294

mus ir ieko bandit mike, krmuose, dubose, nepasirodydama vietos gyventojams (vienkiemius apeiti). 4. Tuo metu, kai operatyvinis darbuotojas susitinka su agentais, ka riuomens grup eina nejudri tarnyb (sekretai), bdama pasiruousi realizuoti apie band gautus duomenis. Gavus duomenis, veikia pagal uduot. 5. Poilsis organizuojamas su apsaugos priemonmis mike arba ne gyvenamame vienkiemyje, kad nebt isiduota. 6. Grup palaiko nuolatin radijo ry su auktesniu virininku, prie kurio turi bti nuolatinis judrus rezervas - pareikalavus padti veikian iai kariuomens grupei. 7. I suiupt bandit, j ryinink gautus duomenis operatyvinis virininkas realizuoja vietoje. Toks kovos su bandomis bdas pareigoja: 1. MGB vietos organ operatyvininkus - suorganizuoti ger agentr bandit bazavimosi ir veiklos rajonuose. Sistemingai su ja dirbti, nukreip ti konkreius paiekos objektus, taip pat i objekt tyrinjim. 2. Apsivalyti nuo dviveidi agent, nuo netikusios agentros, mums trukdanios, apgaudinjanios ir teikianios pramanytus duomenis, dl kuri operatyvininkai ir kariuomen gaita laik, eikvoja jgas. Toki agentr galima demaskuoti kariuomens grups veiksm vietoje ir ro dyti jos kaltum. 3. Kiekvien operatyvin virinink - visikai atsakyti u am pavestos bandos suradim ir likvidavim. 4. Kariuomens dalini karius, ypa karininkus ir serantus, - bti labai drausmingais, gerai mokti kovoti. Drsiai ir rytingai veikti. Ro dyti proting iniciatyv ir iradingum. Bti nuolat pasirengusius kovai. 5. Bet tai nereikia, kad atmetami ir kiti kovos su ginkluotomis ban domis metodai ir bdai - operacij organizavimas, pasal rengimas pagal gautus duomenis, taip pat bandit iekojimas spjamose vietose ir bandit buvimo rajonuose, sekret, stebjimo punkt statymas ir kt. Ivada: 1. Per santykinai trump laik gyventojai sitikins, kad partijos ir
295

vyriausybs politika teisinga. Kaime prasids gyventoj dalijimasis sluoksnius. Vargingieji, o paskui ir vidutiniokai supras, kad buos ir banditai - j prieai, ir patys prads aktyviai kovoti su banditizmu ir buoija. 2. Agentrinio-karinio metodo taikymas kovai su ginkluotomis ban domis panaikins bandit egzistavimo slygas. Dalis bandit legalizuo sis, o kadriniai ir ukietj bus sugauti ir sunaikinti. 3. Visos ios priemons duos teigiam rezultat, t.y. utikrins val stiei perjim socialistin kininkavim. Tai garantuos ateinanius rinkimus vietos tarybas.
Pulko tabo virininkas mjr. (Vlasovas) (Paraas) Nr.002331 1947 09 20 Isp. 3 egz. 1 egz. - VKP(b) CK 2 egz. - SSRS MGB 3 egz. - byl Buv.LSSR VSKA. F.3. B.41/102. L.51-54. Originalas.

71. Laikinai einanio LSSR valstybs saugumo ministro pareigas P.Kapralovo ratas MGB apskrii skyri virininkams apie drau dim gydyti sueistus partizanus vietinse ligoninse
Vilnius 1948m. kovo 8d.

Visikai slaptai Visiems Lietuvos SSR apskrii skyri virininkams Tiktai...........................drg........................... .................................... miestas

Daugelyje MGB apskrii skyri sergantys ir sueisti banditai gul domi gydyti vietos ligonines. iam kontingentui saugoti i kariuomens gul ilgam laikui atitraukiama gana daug kareivi. Asmenys, ilgai bnantys prie ligonini ir saugantys banditus, nega li dalyvauti kariuomens kovos su banditizmu priemonse, moralikai
296

pakrinka, netenka budrumo, danai pasitaiko pabgimo fakt. Silau: Kategorikai udrausti ateityje guldyti serganius ir sueistus apskrii centr ligonines. Serganius ir sueistus banditus, susitarus su kaljimo virininkais, laikyti atskirose kamerose, teikiant jiems reikiam medicinin pagalb. Jei to padaryti nemanoma, nusisti artimiausius kaljimus, kur yra kaljimo ligonins.
Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro p. gen. mjr. (Kapralovas) 1948m. kovo 8d. Nr.3/s-250 Vilnius [Nuoraas] tikras: Klimovas Buv. LSSR VSKA. F.3. B.32/1. L.29. Nuoraas.

72. Lazdij apskrities MGB skyriaus virininko pavaduotojo Mnacakanovo pasirayta operatyvin suvestin LSSR valstybs sau gumo ministrui D.Jefimovui apie Lazdij valsiaus elbki kaime kariki sudegint sodyb, nuaut moter ir sueistus mones
Lazdijai 1948m. rugpjio 27d.

2N valdyba 28.8.48/Nr.[...]3159 LSSR valstybs saugumo ministrui generolui drg. Jefimovui

Visikai slaptai

1948 08 27 operatyvin suvestin .m. rugpjio 26d. 2-jo bataliono pajgos, dalyvaujant liaudies gynjams, Mikyi miko rajone (koordinat 1270) vykd operacij bandai iekoti; per j paimta 150 vienet ovini autuvams ir kitokio bandit turto, sugriauti 2 bunkeriai ir viena palapin. Po operacijos liaudies gynjams ir kareiviams buvo duotas udavinys
297

"perukuoti" viensdijas, miko masyv. MGB Lazdij valsiaus po skyrio liaudies gynjus, vadovaujamus operatyvinio galiotinio jaun. leitenanto Stakausko, Lazdij valsiaus elbki kaime i Gutausko sodybos apaud neinomi asmenys, buvo sueistas liaudies gynjas Jaguzinskas Vytas, Alfonso s., gims 1930 metais. 20 liaudies gynj apsupo sodyb, tardami ten esant banditus ir raketos signalu papra kareivi pagalbos. Atbg 120 kareivi apsupo Gutausko sodyb ir m audyti, sudegino du klojimus, trob ir pirt. audant buvo umuta eiminink Gutauskien Paulina, gimusi 1874 metais, ir sueisti 6 toje sodyboje gyven mons. Sudegusi ir umut bandit sodyboje kol kas nerasta. Apie iuos faktus praneta generolui majorui Kapralovui, jis skyr komisij i pulko tabo ir ypatingo gali otinio tardytojo, ir jie vykdo tyrim. Apie io fakto aplinkybes praneiu papildomai. Rugpjio 27d. ms valgybins grups vykd bandit paiekas visuose apskrities valsiuose. Paiekose dalyvavo: operatyvinink - 10 moni, kareivi - 23, liaudies gynj - 61. Suimt nra, bandit veiksm neuregistruota.
MGB Lazdij apskrities skyriaus virininko pavaduotojas majoras (Mnacakanovas) Perdav - Filipenka Prim - Tutukovas Rezoliucijos: "Pokajui, suinokite tyrimo rezultatus ir perduokite man. [1948] 09 05" Paraas neskaitomas "Pradkite tyrim ir pranekite man". Paraas neskaitomas. "Drg.[...] Duokite [...] Pokajus 1948 09 06" Buv.LSSR VSKA. F.3. B.36/50. T.l. L.2. Nuoraas.

298

73. Vidaus kariuomens 2-os auli divizijos vado irinskio praneimas SSRS MGB vidaus kariuomens virininkui Burmakui ir LSSR saugumo ministrui P.Kapralovui apie divizijos sudarym
[iauliai]* 1950m. sausio 31d.

Visikai slaptai 2 egz. SSRS MGB vidaus kariuomens virininkui gen. ltn. drg. Burmakui LSSR valstybs saugumo ministrui gen. mjr. draugui Kapralovui

Praneimas Vykdant SSR Sjungos valstybs saugumo ministro 1949 02 26 sakym Nr. 003 81 ir Js 1949 12 27 direktyv Nr. 9/3-006070, nuo 1950 met sausio 10d. iki sausio 25d. SSRS MGB vidaus kariuomens 4 auli divizija pertvarkyta dvi divizijas, kiekvienoje - po keturis pulkus. SSRS MGB vidaus kariuomens 2 auli divizija sudaryta 4 auli divizijos bazje i keturi - 25, 32, 137 ir 273 auli pulk. Divizijos valdybos dislokavimo vieta - iauliai, Maksimo Gorkio g. 27a, karin dalis Nr.3328. Praktikai padti formuoti 2 auli divizij 1950 01 10 Vilni ir iaulius atvyko SSRS MGB vidaus kariuomens Vyriausiosios valdy bos komisija, vadovaujama Js pavaduotojo gen. mjr. drg. Skorodu movo, ir iki 1950 01 20 i esms baig vis divizijos formavimo darb. 1950 01 17 Js pavaduotojo gen. mjr. drg. Skorodumovo potvarkiu 25, 32,137 ir 273 auli pulkai buvo ivesti i 4 auli divizijos sudties ir perduoti 2 auli divizijos vadovybei iauliuose. Nuo 1950 01 18, 00 valand, a pradjau vadovauti divizijos pul kams. 1950 01 25 i esms pabaigta kurti SSRS MGB vidaus kariuomens 2 auli divizijos valdyb, specialiuosius padalinius, divizijos serant
* Vieta nustatyta pagal dokumento turin.

299

mokykl ir pagal naujus etatus pertvarkyti auli pulkus. I. Operatyvin padtis 2 auli divizijos regione Lietuvos liaudis, vadovaujama komunist partijos (bolevik) ir jos centro komiteto, kurio prieakyje - draugas Stalinas, skmingai stato socializm savo respublikoje. Per soviet valdios metus respublikoje, kaip mieste, taip ir kaime, laimta didiausia pergal. Pagal 1950 01 25 duomenis, respublikoje sukolektyvinta iki 65 proc. vis valstiei ki. Regione, kur aptarnauja 2 auli divizijos dalys, buruazinis nacio nalistinis pogrindis ir jo ginkluotos bandos savo antisovietin veikl kreipia prie socializmo statym respublikoje ir svarbiausia, prie tolesn kolki organizavim, teroro metodu - prie kolki vadovus, sovieti n partin aktyv, kolkieius ir aktyvius kolkinio gyvenimo kaime statytojus. Pagal 1950 01 25 MGB duomenis, 2 auli divizijos regione bazuo jasi vis Lietuvos respublikos bandit formuoi vyriausioji vadovyb. Spjam vyriausiosios vadovybs bazavimosi viet rajonas apima tris apskritis: Taurags, Raseini ir Kelms. I trij respublikos bandit srii 2 auli divizijos regione bazuoja si dvi: Vakar sritis - "Jra" (vadas Ivanauskas - "Henrikas"), iaurs ryt sritis - "LP"*. I 10 respublikos bandit apygard 2 auli divizijos regione bazuo jasi 6: a) emaii bandit apygarda; b) Kstuio bandit apygarda; c) Prisiklimo bandit apygarda; d) Vyio bandit apygarda; e) Algimanto bandit apygardos likuiai; f) Vytauto bandit apygarda. I 167 respublikos bandit grupi ir jose esani 1310 bandit 2 auli divizijos regione bazuojasi ir veikia 111 bandit grupi, jose yra
* Nuo 1948m. rugpjio mn. iaurs ryt sritis pavadinta Karaliaus Mindaugo vardu arba Ryt Lietuvos sritimi (raytinis slapyvardis - Kaln sritis). Raids "LP" reik "Lietuvos partizanai."
300

896 banditai, pagal zonas: a) 25 auli pulko - 25 bandit grups - 247 banditai; b) 32 auli pulko - 27 bandit grups - 212 bandit; c) 137 auli pulko - 40 bandit grupi - 264 banditai; d) 273 auli pulko - 19 bandit grupi - 173 banditai. (Padties schema pridedama.)* II. 2 auli divizijos sudtis, aptarnavimo regionas, teritorijos plotas, dislokavimas ir iskirstymas a) 2 auli divizijos sudtis SSRS MGB vidaus kariuomens 2 auli divizija sudaryta pagal SSRS MGB 1949 02 26 sakym Nr.00381 ir Js 1949 12 27 nuro dym Nr.9/3-006070 i keturi: 25, 32, 137 ir 273 auli pulk, anks iau jusi SSSR MGB vidaus kariuomens 4 auli divizij. Komplektuojant 2 auli divizijos valdyb, speciali padalini atskirosios perveim autokuopos, atskirosios ryi kuopos, komen danto ir pionieri bri, karo ligonins ir divizijos serant mokyklos karininkai, serantai ir eiliniai atvyko daugiausia i 4 auli divizijos ir Kaliningrado I atskirosios auli kuopos, btent: karinink - 60; serant - 54; eilini -136. I viso: 250 m. b) Aptarnavimo regionas 2 auli divizija operatyviniu atvilgiu veikia Lietuvos sjungins respublikos iaurinje dalyje - 25 apskrityse pagal tokias ribas: iaurje - siena su Latvijos sjungine respublika; rytuose - siena su Baltarusijos sjungine respublika; Neries ups, toliau pagal pietin venioni, Utenos, Anyki, Panevio, Radvilikio apskrii rib, pagal rytin ir pietin Raseini, Jurbarko apskrii rib, paskui iauriniu Nemuno krantu, kol jis teka Baltijos jr. io 2 auli divizijos aptarnaujamo ruoo ilgis i ryt vakarus 360 km, plotis i iaurs pietus - 150 km.
* Schema nepublikuojama.
301

c) Dislokavimas Kad skmingai triukint nacionalistini pogrind ir jo ginkluotas bandas, aptarnaujamame plote divizija idst i viso 37 gulas, tarp j: bri gul - 10; kuop ir pusiau kuop - 23; batalion - 4. Divizijos tabas ir pulk tabai dislokuoti: a) 2 auli divizijos tabas - iauliuose. b) 25 auli pulko tabas - Panevyje. Pulkas veikia 6 apskrityse. c) 32 auli pulko tabas - iauliuose. Pulkas veikia 6 apskrityse. d) 137 auli pulko tabas Utenoje. Pulkas veikia 7 apskrityse. e) 273 auli pulko tabas - Tauragje. Pulkas veikia 6 apskrityse. (Dislokavimo schema pridedama.)*

[...]**
III. Divizijos dali komplektavimas i karinink, serant ir eilini (pagal 1950 01 25 duomenis) 2 auli divizijos dali komplektavimas parodytas lentelje:
Dali pavadiPagal etatus kari- ser. nink. 2 auli di vizijos valdyba Speciali zuoti pada liniai ir m-la 25 auli pulkas 32 auli pulkas eil. i viso Pagal sra kari- ser. nink. eil. i Nesukomplektuota kari- ser. eil. i viso viso nink.

70

24

27

121

63

20

21

104

17

57 140

103 299

90

250

52

100

50

202

5 6 9

3
-

40 273 295

48 279 304

911 1350 911 1350

134 311 131 300

638 1083 616 1047

140 299

* Schema pateikiama 304 psl. ** Praleistas skyrius apie divizijos tab, karinink ir j eim uimtas patalpas bei pastat stov.

302

137 auli pulkas 140 299 911 1350 136 310 634 1080 4 - 277 281 273 auli pulkas 140 299 911 1350 137 292 629 1058 3 7 282 292 Iviso: 687 1323 3761 5771 653 1333 2588 4574 34 14 1173 1221

Kaip matyti, 2 auli divizijoje nesukomplektuota karinink kadr - 34 m., serant (daugiausia specialist) - 14 m., eilini - 1173 m. I viso trksta 1221 mogaus. [...]*
L.e.p. SSRS MGB vidaus kariuomens 2 auli dvizijos vadas pik. (irinskis) (Paraas) 2 auli divizijos tabo virininkas pplk. (Amelinas) (Paraas) Ispausd. 3 egz. 1 egz. - kariuomens virininkui 2 egz. - LSSR valstybs saugumo ministrui 3 egz. - byl Vykd. pplk. Piatakovas Spausd. A.A.A. 1950 01 30 Rezoliucijos: "Drg. Pokajui. Kapralovas, 1950 02 21". "Drg. erbakovui [neskaitomas odis], Pokajus [data neaiki]".

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/172. L. 1-12. Originalas.

* Praleisti skyriai apie disciplin ir moralin stov, aprpinim transportu ir ryio priemonmis, atlikt kin ir politinio aukljimo darb, ivados ir pasilymai. 303

74. Vidaus kariuomens 4-os auli divizijos vado pavaduotojo Pankino ivada dl nuostoli, patirt prie ir-Gudeli, susiaudant su partizanais
Vilnius 1950m. birelio 25d.

Visikai slaptai 2 egz.

Ivada Dl 353 auli pulko kareivi brio patirt nuostoli likviduojant penkis banditus ir-Gudeli rajone /6349/, 14 km iaurs vakarus nuo Marijampols, 1950 06 22-23 Nuvykus viet ir apklausus kovinio susidrimo su banditais ir j likvidavimo dalyvius, nustatyta: 1950 06 22, 14.00, l.e. 353 auli pulko vado p. pplk. Pobutovas i MGB Marijampols apskrities skyriaus gavo duomen, kad irGudeli rajone /6349/, 14 km iaurs vakarus nuo Marijampols, krmuose, slepiasi trys "Tauro" bandit apygardos "Vytauto" bandit rinktins banditai. Pplk. Pobutovas nusprend bandit paiekai ir likvidavimui pasisti kariuomens br, kur traukti: 4 auli kuopos - 13 m., 5 auli kuopos - 32 m., 9 auli kuopos - 19 m., i pulko speciali padalini - 10 m. I viso 74 mons (tarp j - 11 MGB Marijampols apskrities skyriaus liaudies gynj). Briui skirti tris pdsakius unis. Jungtinio brio vadu skirti pulko tabo virininko pavaduotoj kpt. Silionov. 4 auli kuopos karius i Kalvarijos, 9 auli kuopos - i Vilkavikio (dislokuota 22-20 km nuo Marijampols) automainomis 16.00 suveti Marijampol. Kpt. Silionovas ir mjr. Krugovcovas, neturdami laiko sudaryti ban dit paiekos plano, sprendim prim pagal emlap: 1. Palei krmyno perimetr idstyti apsupt taip: 4 auli kuopos 13 m., vadovaujam 2 brio vado ltn. Kuzino, - pietvakari pakra tyje; 11 liaudies gynj, vadovaujam MGB unsk valsiaus posky
306

rio virininko kpt. alnino, - ryt pakratyje; 9 auli kuopos 19 m., vadovaujam kuopos vado vyr. ltn. Kuvinovo ir pdsekys uo, - iau rs vakar pakratyje. 2. 5 auli kuopai (32 m.) iekoti i vakar rytus dviem grupmis, vadovaujamomis kuopos vado vyr. ltn. Avramenkos ir jo pavaduotojo politiniams reikalams vyr. ltn. Svikovo. Paiek grupse turti po vien pdsek un. 3. Rezervui turti 6 m., laikyti juos savo kontrols posto rajone, pietiniame pakratyje. T pai par, 16.00, kariuomens brys automainomis ivyko i Marijampols ir 17.00 ikart ublokavo krmyn (r. 1 schem). Tuo laiku numatytame paiek rajone dirbo 30 durpi gavybos dar binink. Kpt. Silionovas organizavo j ivedim i apsupto rajono, ir paiek grups, sitikinusios, kad banditai neijo apsimet darbinin kais, 17.30 grandinle pradjo paiek. 18.40, nujus ryt kryptimi 600 m., vyr. ltn. Sivkovo grups vi duryje buvus un tarnybos instruktori jaun. ser. Matvejev auto mato serija i 7 m atstumo ov banditas, tnojs tankiuose, prilu siuose krmynuose, ir j sueid kairj pet. Salia jaun. ser. Matvejevo buvs eil. Soseliatinas, pamats iuose krmuose du banditus, m audyti juos i automato. Vien sueid, bet is pasislp. jaun. ser. Matvejev ovs banditas m trauktis iaurs kryptimi. Kairiajame sparne veikianios grups jaun. ser. Fabrinas pamat u 5 metr bgant bandit, ov j i automato ir umu. Tuo paiu metu i rankinio kulkosvaidio bandit aud eil. alimovas ir i au tuvo - eil. Mamuchinas. Toje vietoje, kur buvo aptikti banditai, paimta: viena pora bat, vie na pora pusbai ir trys apsiaustai. Jaun. ser. Matvejevas, vietoje atlikus perriim, buvo evakuotas Marijampol, i ten - nuvetas Kauno pasieniei ligonin. Kadangi antrojo bandito pasitraukimo kryptis liko nenustatyta, abi paiek grups iekojo ryt kryptimi, iki griovio ribos. Apie susirmim su banditais kpt. Silionovas 19.00 per radij prane pulko tab. I ten 20.30 operacijos rajon atvyko l.e. pulko vado p. pplk. Pobutovas, tabo virininko pavaduotojas tarnybos reikalams kpt.
307

Karasevas ir MGB apskrities skyriaus virininkas pplk. Vlasovas. 19.20 kpt. Silionovas organizavo paiek prieinga linkme, taip pat dviem grupmis (r. 2 schem). Kairiosios grups -14 m. - vyresniuo ju paskyr vyr. ltn. Avramenk, deiniosios grups - 15 m. - brio vado pavaduotoj vyr. ser. Jegorov, nes vyr. ltn. Sivkovas ivyko su sueistu jaun. ser. Matvejevu. Sueistasis banditas, linds tank krm, neisiduodamas leido grandinei visikai priartti ir 20.00 i 7-8 m trim AVT* viais ov kairiajame sparne slenkanios vyr. ser. Jegorovo grups poskyrio vad ser. Podosinikov, sueid j pilv. Krm tankmje ir brzgynuose bandito niekas nemat. Jam iekoti nepanaudotas uo. Nubgs apie 70 m, banditas lindo tank brzgyn. Sueidus ser. Podosinikov, vyr. ltn. Avramenka su tarnybinio uns instruktoriumi ser. Zubkovu i savo grups grandins kairiojo sparno perjo Jegoro vo grups kairj sparn. 20.20 banditas, leids grandinei visai prisiartinti, i 6 m nuotolio ov trij vi serija tarnybini un instruktori ser. Zubkov ir j sueid krtins lstos deinij pus. Sueistas Zubkovas ov prie i automato, bet po trumpos serijos automatas usikirto. Ser. Zubkovo kairje, u 4 m buvs eil. Melaovas, nematydamas bandito, ov kr mus dviem autuvo viais, bet nepataik. Banditas, pasinaudodamas krm tankme, nuliau 80-90 m. Abi kariuomens grups atkakliai ts bandito paiekas. is vl prisileido grandin visai arti ir i 5-6 m trij vi serija sunkiai sueid eil. iikov (i vyr. ser. Jegorovo grups) krtin ir pilvo ertm. krmuose esant bandit pradjo audyti eil. Tatjanievas i automato ir Lysikovas i autuvo (iov du vius), bet nepataik. Banditas sugebjo dar kart nuliauti ir pasislpti duobje. Pristat medicinos punkt ser. ser. Zubkov, vyr. ltn. Avra menkos grup gro eil. Rasochackis ir kuopos ratvedys jaun. ser. Suntejevas. Jie liaute prisiartino prie bandito iki 9-10 m nuotolio. Jaun. ser. Suntejevas m audyti i automato, o jo dengiamas eil. Rasochackis met bandit tris granatas. Nuo j sprogimo banditas
* AVT (avtomatieskaja vintovka, rus k.) - automatinis autuvas.
308

uvo. Likvidavus antrj bandit, likusios 5 auli kuopos pajgos ir i apsupties paimti 4 auli kuopos 13 m. trei kart atliko paiek, j be rezultat baig 23.00. Vietoj 4 auli kuopos apsupt stojo 11 liaudies gynj i MGB unsk valsiaus poskyrio, atvyk 22.00. 5 ir 4 auli kuop kariai, baig paiek, buvo atitraukti ir iki 1950 06 23, 6.00, ilsjosi operacijos rajone.
Umuti banditai:

"algirio" bandit rinktins 33 bandit kuopos vadas Tamolinas, slapyvardiu "Stumbras" (sueid tris karikius). Pagal MGB Marijam pols apskrities skyriaus duomenis, jis nuo 1944m. iki likvidavimo die nos 21 kart paspruko nuo kariuomens dalini ir liaudies gynj. 33 bandit kuopos eilinis banditas, slapyvardiu "emaitis".* Paimta: automat - 1, pistolet - 1, AVT - 1,140 ovini ir bandit dokumentai. Kadangi anksiau buvo gauti duomenys, kad slapstosi trys banditai, o likviduoti tiktai du, pplk. Pobutovas nusprend operacij tsti, ir trauk ti papildom pajg, kad nakt krmyn apsuptis bt sustiprinta. Pravi tus, 1950 06 23, vietov dar kart stropiai apiekoti. 23.30 automainomis ir-Gudeli rajon i Marijampols atvy ko 15 autokuopos kareivi, 10 tarnybini un instruktori su trim u nimis, 22 m. i 2 auli bataliono Kalvarijoje, 14 m. i 6 auli kuo pos Kazl Rdoje. Kpt. Silionovas, vykdydamas pplk. Pobutovo nurodymus, iki 24.00 sutankino apsupt (r. 3 schem) taip, kad 2-3 sekretams tekt po rake tin pistolet. Sekretus idst poromis, kas 40-50 m vienas nuo kito. Apsupties iaurin rib nakiai atitrauk nuo krm masyvo pakraio 100 m atvir viet. I 6 auli kuopos 14 m., vadovaujam kuopos vado pa vaduotojo ltn. Kucenkos, sudar rezerv, kur idst iauriau eero labiausiai tiktinoje bandit traukimosi vietoje. 1950 06 23, 0.40, trys banditai, nuo operacijos pradios prasdj vandens apsemtoje durpi duobje, apaugusioje krmais ir nendrmis
* emaitis - tikroji partizano pavard. Jo slapyvardis Kantas.
309

(r. 3 schem), ilindo i duobs ir liaudami per atvir lauk priartjo prie apsupties linijos per 21 m. Buv sekrete 9 auli kuopos eil. Rogaevas (vyresnysis) ir Uko vas pamat banditus. Eil. Rogaevas suriko: "Stok!" ir sitikins, kad liauia banditai, sak eil. Uakovui apviesti vietov, pats i automato ov banditus, o paskui ir eil. Uakovas i autuvo. Visi trys banditai buvo umuti. Rogaevui ir Uakovui audant banditus, visi apsupties raketinin kai paeiliui apvietinjo vietov, kol banditai buvo likviduoti. 1950 06 23, nuo 6.00, 4 ir 5 auli kuop kariuomens grup - 42 m. ketvirt kart atliko paiek. Nieko neradus, tos paios paros 8.00 operacija buvo baigta. Umuti banditai: 1. "Tauro" bandit apygardos "Vytauto" bandit rinktins vadas Ma tuseviius Algimantas, slapyvardiu "Neptnas". 2. Tos paios bandit rinktins kinio aprpinimo virininkas Gri kietis Antanas*, J.Tamolinas-Stumbras, J.Raulinaitis-Lekys, J.emaitis-Kantas, V.Matnas-Drsutis (visi - algirio tinktins Tri spalvs tvnijos partizanai.) 3. Tos paios bandit rinktins tabo narys (pavard ir slapyvardis nenustatyti). Paimta: automat - 2, granat - 1, pistolet - 2, ovini - 260, ironai - 1, ir bandit dokumentai. Sav nuostoli likviduojant tris banditus nebuvo. Ivada 1. Dideli nuostoli likviduojant du banditus patirta todl, kad: a) bala buvo priaugusi tanki krm su brzgynais, per kuriuos i 5-7 metr nuotolio beveik nieko nesimat. Banditai, traukdamiesi nuo kariuomens grups, slpdavosi tuose krmuose ir brzgynuose, neisiduodami veik i pasalos, arti prisileis davo grup ir prisitaik audavo kareivius ir serantus; b) kai kuriais atvejais dalis kareivi ir serant (tarp j ir pakliu
* A.Grikietis-Slapukas i tikrj uvo 1952 01 21. Vytauto rinktins vadu jis buvo paskirtas 1950 06 23,uvus A.Matuseviiui-Neptnui.
310

v bandit ugn) nesilaik atsargumo principo: pirma pasiklausyti, siirti, o paskui judti pirmyn; c) po pirmojo susirmimo su dviem banditais nebuvo naudoja mas uo iekoti pasislpusio vieno bandito, kuris, pats sueistas, atkak liai prieinosi ir sueid tris mones. 2. Kaip ir rengiant br, taip ir jo veiksmuose buvo teigiama: a) tabo operatyvumo dka kariuomens brys i vairi padali ni, net ir esani u 22 km nuo pulko tabo, buvo sudarytas greitai ir per dvi valandas, pasirengs kovinei uduoiai, pristatytas viet; b) ikart i vairi krypi vienu metu buvo apsuptas operacijos rajonas - taip ukirstas kelias banditams pirma laiko pasitraukti i ope racijos rajono; c) i operacijos rajono durpi gavybos darbininkai buvo ileidiami tik rpestingai patikrinus j dokumentus, kad apsimet dar bininkais neieit banditai; d) 5 auli kuopos vadas vyr. ltn. Avramenka ir visi kuopos ka riai atkakliai siek tbt surasti bandit ir j sunaikinti; e) 1. e. pulko vado pareigas pplk. Pobutovas iki galo gyvendino savo sprendim - tsti operacij iekant treio bandito; iuo tikslu jis sustiprino operacijos rajono apsupt nakiai; f) kpt. Silionovas teisingai pasirinko sekret idstymo nakiai rib ir raketinink paskirstym juose, kad vietov bt apviesta, jei banditai mgint prasiverti pro apsupim; g) 5 auli kuopos eil. Rasochackis sumaniais veiksmais likvida vo bandit: pasinaudodamas jaun. ser. Suntejevo ugnimi bandit, pasislpus duobje tarp krm, nukov j granatomis; h) sekretas budriai jo nakties tarnyb, todl banditai, mgin ieiti i apsupto rajono, buvo pastebti ir likviduoti. Likviduojant banditus, raketininkai vis laik apviesdavo vietov; f) sueistiesiems buvo vietoje greitai suteikiama pirmoji pagal ba, jie evakuojami medicinos pagalbos punktus, o i ten taip pat nedel siant siuniami gydymo staigas. Manyiau, kad: 1. Operacija buvo skminga. Operacijos metu sueistus keturis mones (du i j nuo aizd mir) laikyti koviniais nuostoliais. 2. Pulko tabo virininko pavaduotojui kpt. Silionovui nurodytinas
311

nepakankamas gebjimas organizuoti - banditui iekoti pagal pdsak nepanaudoti unys. 3. Atkreiptinas 5 auli kuopos vado vyr. ltn. Avramenkos dmesys, kad kuopa nepakankamai moka elgtis mikingoje - pelktoje vietovje. 4. Likviduojant banditus pasiymjusius: 1. 5 auli kuopos vad vyr. ltn. Avramenk - atkakliai ts ban dito paiekas; 2. Eil. Rasochack Boris Jefimovii - umu bandit; 3. 5 auli kuopos poskyrio vad jaun. ser. Fabrin Vasilij Semionovii - umu bandit; 4. 9 auli k uopos eil. Rogaev Piotr Nikolajevii ir U kov Vasilij Matvejevii - umu tris banditus; 5. Tarnybini un instruktorius 1 auli kuopos ser. Zubkov Ivan Borisovii ir 3 auli kuopos jaun. ser. Matvejev Grigorij Nikolajevii - abu sueisti - pristatyti apdovanojimui Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro nuoira. 5. 353 auli pulko vadui - parengti operacij os apraym ir pateikti divizijos tabui. Priedas: schemos, trys lapai.
MGB vidaus kariuomens 4 auli divizijos vado pavaduotojas gen. mjr. (Pankinas) (Paraas) 1950 06 25 Rezoliucija: "Tvirtinu. SSRS MGB vidaus kariuomens 4 auli divizijos vadas gen. mjr. Vetrovas. 1950 06 30" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/92. L.276-285. Originalas.

312

75. Vidaus kariuomens 4-os auli divizijos tabo 0025 opera tyvin suvestin apie 34,261, 298, 353 auli pulk veikl 1951 m. sausio 23-25 dienomis
Vilnius

1951m. sausio 25d.

Serija "G" Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministrui gen. mjr. draugui Kapralovui

SSRS MGB vidaus kariuomens 4 auli divizijos tabo operatyvin suvestin Nr. 0025
Vilnius, Didioji 23, 1951 01 25, 11.00. emlapis - 200.000 - 1942m. Pagal duomenis, gautus 1951 01 24, 24.00.

Kariuomens kovin veikla 298 ir 353 auli pulk ekistins-karins grups, vadovaujamos Lietuvos SSR MGB 2N valdybos virininko pavaduotojo plk. Vaupa sovo ir 363 auli pulko tabo virininko mjr. Burano, toliau iekojo bandit vadeiv "Saidoko" ir "Skirmanto". 1951 01 23 353 auli pulko 7 auli kuopos ir 298 auli pulko 8 auli kuopos ekistin-karin grup Kazl Rdos rajone, 256 miko kvartale /8050/, aptiko "Tauro" bandit apygardos tabo bunker, i jo paimta: dvi raomosios mainls, bandit antspaudai, antisovietiniai atsiaukimai ir kiti bandit dokumentai. Sprendiant i poymi, banditai paliko bunker madaug prie mnes. 34 auli pulkas: 34 auli pulko 7 auli kuopos valgybos-paiek grup - 27 m., vadovaujami kuopos vado vyr. ltn. Jarmolenkos, pagal MGB Daug rajono skyriaus duomenis, 1951 01 23 iekojo bandit vadeivos "Bi lino" Pilin rajone /2010/ (emlapyje nra, 11 km pietvakarius nuo Daug). T pai par, 14.00, 8 m. i valgybos-paiek grups, vadovauja mos brio vado padjjo ser. Savino, mike surado bunker, kurio liu
316

kas buvo atviras. Nuo bunkerio jo vieno mogaus vieios pdos; jo mis paleistas uo Dekas (instruktorius eil. Kulikovas). uo suuod pd sakus. Nujus pdsakais apie 3 km, uklupta neinoma moteris, kuri sulaikoma isitrauk i kiens pistolet ir viu galv sunkiai su sieid. Suimtoji pasirod esanti vadeivos "Bilino" mona*. I bandits paimta: 1 pistoletas, 10 ovini. I bunkerio paimta: 1 automatas, 40 ovini ir vairios bandit kores pondencijos. 1951 01 24, nuo 9.00, vadeivos "Bilino" paiekas atnaujino 3 auli batalionas - 50 m. ir MVD Daug rajono skyriaus liaudies gynjai 30 m., vadovaujami bataliono vado mjr. Galukos, miko rajone /2010/, 15 km pietvakarius nuo Daug. 15.30, ukuojant mik, 7 manevrins kuopos eil. Ogarkovas surado bunker, i jo pradjo audyti banditai. Bunker ublokavo ir apaud 7 ir 9 auli kuopos, o paskui 7 auli kuopos virila vyr. ser. Kostrominas met vid 6 granatas. Kai nutilo bandit viai, bunker buvo pasistas jo ilaikytojas Davainiks km. gyventojas. Ijs i bunkerio, jis pasak, kad ten yra dviej umut bandit knai. Antrkart bunker apirjo liaudies gynjas, kuris irgi prane, kad bunkeryje i viso du banditai ir abu umuti. Itraukus i bunkerio k nus ir ginklus - 1 automat ir 2 pistoletus, kad vairs bandit daiktai bt greiiau iimti i bunkerio, papildomai pasistas brio vado padj jas ser. Savinas. Kai knai buvo itraukti i bunkerio, jame esantis liaudies gynjas apirinjo bunkerio sienas ir pamat ant sienos uuolaid, kuria buvo umaskuotas atsarginis jimas (nia). Liaudies gynjui numus uuolaid, atsarginiame jime pasislps banditas ioko ir trim pisto leto viais mirtinai sueid ser. Savin, buvus bunkeryje. Banditas ioko paviri ir mgino slptis, bet j umu eil. Vlasovas. Tokiu bdu i viso umuti trys banditai, tarp j - tvnijos "Gelei nis vilkas" vadas, slapyvardiu "Bilinas". Paimta: automat - 2, karabin - 1, pistolet - 3, ovini - 200,
* nusiud. Monika Plytnikait-Turskien. Paguldyta Alytaus ligonin ir atgavusi smon

317

maskuojantys chalatai ir bandit korespondencija. Likviduojant banditus pasiymjo 7 auli kuopos kariai: 1. kuopos vadas - vyr. ltn. Jarmolenka Grigorijus Gavriloviius, 2. kuopos virila-vyr. ser. Kostrominas Jevgenijus Aleksejeviius, 3. eil. Ogarkovas Jegoras Jegoroviius, 4. eil. Vlasovas Viktoras Petroviius, 5. eil. Kosiakovas Jurijus Pavloviius, 6. eil. Sokolovas Anatolijus Pavloviius, 7. mjr. Galuka (operacijos vadas). 353 auli pulkas: 1951 01 22, 23.00, pagal Kauno valdybos duomenis, 1 auli bata lionas - 52 m., vadovaujami bataliono vado mjr. Kripako ir Kauno valdybos virininko pavaduotojo pplk. Matiuenkos, sureng bunkeri paiekos operacij vyrin apylinkse /5080/, 10 km pietvakarius nuo Prien. Rezultat nra. Pagal MGB Kauno srities valdybos duomenis, 1951 01 25, nuo 9.00, jungtinis 34 ir 298 auli pulk brys - 360 moni, vadovaujam 34 auli pulko vado pavaduotojo pplk. Koreienkos, Gailiakiemio miko rajone /5020/, 10 km pietryius nuo Jiezno, vykdo operacij - "Piet srities" bandit tabo paiekas. operacijos rajon ivaiavo mano pa vaduotojas gen. mjr. Pankinas. Pasist kariuomens padalini kiekis ir operatyvins-kovins veiklos rezultatai
Pavadinimas 34 .p
-

261 .p
-

298 .p
-

353 .p 0 52

I viso 0 52 29 327 29 254 633

1. Atlikta, pasista:
Operacij ekistini-karini grupi

9 100

2 23 5 38 61

9 102

9 102 13 79 233

Kit ri padalini

11 137

I viso:

237

102

318

2. Rezultatai: Umuta bandit Suiupta bandit I viso:


3. Trofjai:

3 1 4 3 1 4 250

3 1 -

4 3 1 4 250

Automat Karabin Pistolet ovini

4. Ms nuostoliai:
Umuta serant 1 1

SSRS MGB vidaus kariuomens 4 auli divizijos vadas plk. (Babincevas) (Paraas) Divizijos tabo virininkas plk. (Klimovas) (Paraas)

Ant dokumento uraytos trys neskaitomos rezoliucijos. Buv.LSSR VSKA. F.3. B.47. L.336-338. Originalas.

76. Okupant kariuomens, turjusios saugoti rinkimines apylin kes rinkim LSSR Aukiausij Taryb metu, paskirstymo pla nas, paruotas LSSR MGB 2N valdybos virininko plk. G.achavos
Vilnius 1951m. vasario 16d.

Visikai slaptai

Pajg, utikrinani rinkimus Lietuvos SSR Aukiausij Taryb, paskirstymas

319

Pastaba: 1. rinkimini apylinki skaii netrauktos udaros karins rinkimins apylinks, taip pat i miest rinkimins
apylinks: Vilniaus, Kauno, iauli, Klaipdos ir Panevio. 2. Skaitiklis rodo grupi skaii, vardiklis - kari skaii. Lietuvos SSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus virininkas pulkininkas 1951m. vasario 16d. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.47/7. T.l. L.103. Nuoraas.

achava

77 .

MGB Nr. 54139 karins dalies kontrvalgybos virininko Benediktovo praneimas LSSR saugumo ministro pav. Leonovui apie 4-os auli divizijos operatyvins veiklos trkumus 1951m. balandio 6d.

Vilnius

Visikai slaptai Serija "OK" Egz.Nr....... Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministro pavaduotojui plk. draugui Leonovui __ _____________________________ ia*

Praneimas apie MVD vidaus kariuomens 4 auli divizijos dali operatyvins tarnybins veiklos trkumus MGB kariuomens 4 auli divizijos dali operatyvins tarnybins veiklos trkumus likviduojant kontrrevoliucinio Lietuvos nacionalis tinio pogrindio ginkluotas bandas galima suskirstyti dvi pagrindines prieasi grupes: 1. Trkumai, priklausantys nuo dali vadovybs ir kadr sudties. 2. Trkumai, priklausantys nuo MGB organ vietos operatyvini darbuotoj. Informatorius "Neuroaiko" (34 auli pulko karininkas) apie jung tinio brio darb savo 1951 03 26 praneime rao: "Pats brys, kaip koks nors karinis arba operatyvinis-karinis pa dalinys, organizaciniu atvilgiu neformintas. Vadai ir operatyviniai virininkai keiiasi, todl brys sprendia ne visada konkreias ope ratyvines uduotis. Pavyzdiui, 195lm. kovo 5-7d. buvo vykdoma operacija Balbierikio mike. Operatyviniai virininkai kariuomens vadams kl nekonkrei uduot, sakydami: "Eisite - rasite - umuite", nors vis Operacij su dar tik ryinink sumimas. Ryinink sraus MGB Simno rajono skyrius pateik supainiotus. Sudarant uduot dalyvavo ir skyr udavinius pplk. upikovas. I
* "ia" - reikia "ioje vietoje", t.y., Vilniuje.

321

viso 34 auli pulko padaliniai operacijoje praleido tris paras be rezul tat. Joje dalyvav 353 auli pulko padaliniai atsitiktinai sutiko vien bandit ir j umu, taiau dl vadovybs nemokjimo organizuoti sueid du savo mones". Ryium su tuo informatorius "Buket" (34 auli pulkas 1951 03 24 praneime informuoja: "Kovo pradioje Prien rajono Balbierikio mstl. apylinkse 353 ir 34 auli pulk jungtinis brys vykd operacij. Operacijos metu 353 auli pulko kareivi grup viename vienkiemyje surado ant lovos mie gant uniformuot bandit. Jo automatas guljo ant skrynios. Uuot rytingai veik, kareiviai ipuol i namo ir prane apie tai vyresnia jam. Tuo metu banditas nubudo, spjo apsirengti ir ibgti i namo, kuris net nebuvo apsuptas. Bgant bandit puol vytis visi kareiviai ir m audyti. Dl to, kad buvo organizuotas bandito gaudymas, karei viai sueid vien serant ir karinink. Pagal duomenis, kuriuos vliau gavo operatyvinis darbuotojas, greti mame vienkiemyje buvo 8 moni banda. Pasigirdus viams, banda ijo i vienkiemio ir niekieno nepastebta pasislp." Kalbdamas apie prieastis, trukdanias ekistini-karini grupi darb, informatorius "Neuroaiko" savo 1951 03 26 praneime infor mavo: "ekistins-karins grups, kaip tokios, savo paskirties neatlieka. Per 1951 m. sausio-kovo mn. jos, trauktos jungtinius brius, atliko kitokios paskirties uduotis. Pavyzdiui, 25 ekistin-karin grup i 34 auli pulko 1 auli kuopos iekojo jai priskirtos bandos i viso 26 dienas, ir tai ne visa sudtimi, nekonkreiai, danai greitosiomis, daniau siai gavusi uduot k nors suimti. 26-a ekistin-karin grup (34 auli pulko 1 auli kuopa) nuo 1951 01 01 iki 03 25 jai priskirtos bandos paiekoms turjo i viso 23 dienas. Kit laik dirbo jungtiniame bryje. Pulko ir batalion tabo atsakingi karininkai su ekistine-karine grupe jokio darbo nedirba, nes uimti kitokia veikla arba atostogauja. Mano nuomone, itie "atsakingieji" yra tuias formalumas. Geriau bt, jei pulko ir batalion tabai paprasiausiai daugiau kontroliuot vis ri specialij padalini, o ypa ekistini-karini grupi darb." Nesiningas ir formalus kai kuri kariuomens karinink poiris
322

darb irgi yra kovos su banditais neskmi prieastis. Pavyzdiui, in formatorius "Juanin" (34 auli pulkas) 1951 03 25 praneime infor mavo: "Man inoma, kad 34 auli pulko 6 kuopa 1951 m. kovo viduryje (pagal MGB rajono skyriaus duomenis) Lazdij rajono Mikyi k. apy linkse rado bunker, kuris buvo tuias. Kuopos vadas kpt. aikinas papasakojo pulko karininkams, kad ieko ti io bunkerio pagal MGB rajono skyriaus duomenis dukart vaiavo operatyvins grups. Vienai i j vadovavo 2 auli bataliono tabo virininko padjjas vyr. ltn. Bova. Kadangi paieka buvo blogai orga nizuota, bunkerio nerado, o banditai, suinoj, kad iose apylinkse ieko bunkerio, i jo ijo. I ratelio, kur rado kpt. aikino grup, inoma, kad bunkeryje vis laik buvo 8 banditai." Informatorius "Nikolaj" (298 auli pulkas) 1951 03 04 praneime ra, kad 1951 met vasario 15-18d. 298 auli pulko 1 bataliono 3 kuopos kareivi grup, vadovaujama kuopos vado ltn. Bogdanovo Moisiejaus Ivanoviiaus, atlikdama operatyvin uduot buvusio Maiia galos valsiaus apylinkse, ujo vakarl pas vietos gyventojus. Re zultatas: lietuviai ir ms kareiviai susimu. Apie fakt 298 auli pulko 1 auli bataliono operatyvinis ga liotinis vyr. ltn. ilovas informavo bataliono vad mjr. Kvartiuk. Sis, matyt, nepatikrins fakto, prane drg. ilovui, kad tokio atsitikimo nebuvo, o buvo kvoiamas bandit rmjas ir jam taikomas fizinis po veikis.* Rezidentas "Babi" (298 auli pulkas) 1951 03 30 prane, kad ekistin-karin grup, sudaryta i 298 auli pulko 6 kuopos 8 moni, vadovaujama 1 brio vado ltn. Drobyevo Konstantino Ivanoviiaus, bdama operatyviniame darbe, sureng kolektyvin girtavim. Persigr visi sugul miegoti, nepasistat apsaugos. is nutikimas buvo 1951 met sausio mn. Apie j tartum ino at** mstl. operatyvinis punkto vyresnysis - vyr. ltn. Pticynas, veiks kartu su ia ekistine-karine grupe. Tas pats altinis prane, kad 298 auli pulko 6 kuopos 2 brio
* Paratje prieraas ranka: "Kas taik?". ** Taip tekste. Gali bti: tos.

323

vadas ltn. Afanasjevas Anatolijus Vasiljeviius, saugodamas rinkim apylink Angiri km., kartu su MGB Kdaini rajono skyriaus opera tyvinis galiotiniu ltn. Komukovu visikai pasigr. Grups kariai, tai matydami, isivaikiojo po kaim. Visi grups ginklai liko to namo, kur buvo grups baz, eimininks "apsaugoje". Tuo metu atvyko judrioji grup, sudaryta i 298 auli pulko 5 kuo pos, vadovaujama ltn. Kormino V.N. Rads toki padt, jis tuoj msi reikiam priemoni ir prane bataliono vadui mjr. Derganovui. Mjr. Derganovas kartu su MGB Kdaini rajono skyriaus virininku plk. Juakovu ivaiavo vykio viet. Ltn. Afanasjevas A.V., bdamas Birtono mstl. jungtinio brio sud tyje, 1951m. kovo mn. vl visai nusigr ir pradjo mutis su savo brio kareiviais, paskui grasino pistoletu vienai moteriai, einaniai gatve, o galiausiai pamet savo pistolet, ir j paskui rado kareiviai. Taip pat nederamai ir neapdairiai elgsi gen. mjr. Pankinas, bdamas jungtinio brio virininku. Pagal agento "Buria" 1951 03 22 ir informatoriaus "Buket" 1951 03 24 praneimus, gen. Pankinas, kad maiau reikt vaikioti operatyvin darb, i Butrimoni miestelio ivediojo telefono linij po vienkie mius. Savo aparat jis pastat tame name, kur gyveno, ir namo ei minink akivaizdoje atvirai kalbdavo telefonu apie slaptus dalykus. Tai galjo girdti eimininkai ir norintys pasiklausyti. Signal apie tai buvo, nes linijos laidus kelet kart kakas nutraukdavo, o kart buvo nupjauta madaug 8 m ilgio laido dalis. Viename Butrimoni vienkiemyje gen. Pankinas organizavo savo KP*, kur buvo 7 paras, po to ivaiavo Kaun. Jam nesant, vienkiemis buvo patikrintas. Rado tris tuius bunkerius ir prane apie "radin" gen. Pankinui. KP tada buvo perkeltas kit vienkiem. Prie pereinant kit KP, vienkiemio eimininkas pareik preten zij, kad gen. Pankinas ir kiti karininkai suvalg tris kibirus kopst, igr du litrus namins ir u tai nesumokjo. Vadovaudamas briui, gen. Pankinas n karto nesukviet karinink inagrinti vienos ar kitos operacijos. Madaug 1951 02 07 ltn. Kamavskis Vladimiras Vladimiroviius,
* KP (komandinyj post, rus k.) - vadovavimo post.

324

353 auli pulko 1 kuopos 2 brio vadas, aptiko bunker su banditais ir norjo j likviduoti. Apie tai jis prane gen. Pankinui Prienus. Taiau is paliep, kol pats neatvaiuos, bandit likvidavimo nepradti. Vis nakt, esant -10 laipsni temperatrai, blokuojantys bunker kareiviai iguljo ant ems. Ryt atvaiavo gen. Pankinas ir nualins nuo va dovavimo ltn. Kamavsk (be jokio pagrindo) pats m vadovauti b riui. Banditai buvo sunaikinti. Gen. Pankinas nedelsdamas prane tai divizij, sau priskirdamas visus nuopelnus. Ltn. Kamavskis net pad kos negavo. i inia plaiai pasklido tarp brio karinink ir neigiamai paveik j praktin veikl. Nakt .m. kovo 3d. jungtinis brys buvo operatyviniame darbe, kadangi MGB aki rajono skyriuje buvo duomen apie "Saidoko" bandit rinktin. 1951 03 02 vakare brio tab skambino ministras drg. Kapralovas ir teiravosi, kur yra gen. Pankinas. Budtojas atsak, kad Pankinas yra operacijos rajone. Taiau i tikrj gen. Pankinas gr vienoje Saki ukandinje kartu su pplk. Sokolovu ir plk. Vaupasovu. Kadangi nra reikiamo aikinamojo darbo ir kariai nesupranta b riui keliam udavini, be to, kariai dvi blog apav, nes 1927 metais gimusiems kareiviams iduoda senus batus, - kyla nesveik nuotaik ir tarp jungtinio brio kareivi, ir tarp karinink. Informatorius "Andrejev" (353 auli pulkas) 1951 03 25 ir infor matorius "Orlovskij" 1951 03 24 prane, kad 7, 4, 5, 6 auli kuop kareivi tarpe yra neigiam pasisakym, i esms susijusi su skundais dl blogos avalyns ir to, kad nra kur isidiovinti mundiruots ir autkoj. Vyr. ltn. Kislychas Ilja Anisimoviius, 353 auli pulko 3 auli bataliono rezervinio brio vadas, kariams Birtono gyvenvietje pasak: "mons gyvena blogomis slygomis. Be reikalo sudar jungtin br, vis tiek rezultat nebus." Panaiai yra kalbjs ltn. Gura Michailas Sergejeviius, 353 auli pulko 8 auli kuopos brio vadas. Dl nepakankamo vad rpinimosi pavaldiniais atsitiko taip, kad 1951 met kovo pradioje 7 auli kuopos 8 moni grup ijo vykdy ti operatyvins uduoties be maisto produkt ir vis par negavo val gio. Informatorius "Baikalov" 1951 03 27 praneime pateikia 34 auli
325

pulko 6 auli kuopos eil. Frolovo, gimusio 1927m., pasisakym: "Kam man iekot bandit. Jie gali mane umuti, o man greit demo bilizuotis. Tegul ieko tie, kam dar ilgai tarnauti." Taiau tokio pobdio pasisakymai reti; i esms 1927 metais gim kareiviai nepatenkinti tuo, kad jiems neduoda nauj bat, nors senj dvjimo laikas pasibaigs ir batai netinkami neioti. Dl to danai ten ka igirsti toki pasisakym: "I ms reikalauja operatyvinio darbo, o bat, kurie mums priklau so, neduoda. Na, ir mes taip dirbsim, kaip mumis rpinasi." (Informatoriaus "Buket" i 34 auli pulko 1951 03 24, slapto informatoriaus "Orlovskij" i 353 auli pulko 1951 03 24, inf. "Kurok" i 353 auli pulko 1951 03 24 ir kit duomenys.) 2. Daugelyje agentros praneim paymimi MGB organ vietos operatyvini kadr trkumai. Pavyzdiui, informatorius "Kurok" (353 auli pulkas) nurodo, kad operatyvininkai, veikiantys jungtiniame bryje, bandit rmjus ir ryininkus danai aretuoja dienos metu. Po areto name paliekama pasala. Kadangi aretuojama dien, pasalos pa prastai bna bevaiss. Nesilaikoma reikiamo atsargumo rengiantis aretams. Pavyzdiui, 1951 03 18 kareivi grup su vienu operatyviniu darbuotoju nuvaiavo Mekuiius aretuoti vieno bandit ryininko. Prie vienkiemio atvirai privaiavo maina, ir todl mogus, kur reikjo aretuoti, i anksto pasislp. Operatyvinio darbuotojo pavards altinis neino. Rezidentas "Belov" (353 auli pulko karininkas) 1951 03 27 prane, kad MGB Prien rajono skyriaus virininkas Sviridenka kartu su 34 auli pulko vado pavaduotoju intendantros pplk. Rudnickiu Michailu Terentjeviium danai girtauja ukandinje kartu su neinomais civi liais asmenimis. Vedant ekistin-karin operacij 1951 met sausio mn., visi MGB Prien rajono skyriaus operatyvininkai buvo girti, o pplk. Rudnickis net negaljo be pagalbos paeiti. Tokia pati buvo ir ope ratyvinio darbuotojo Korablino bkl. MGB rajono skyriaus virininkas drg. Sviridenka kartu su ministe rijos atstovu (pavard neinoma) irgi buvo girti, ir kareiviai j lauk ilgiau kaip dvi valandas. Drg. Sviridenka ir MGB Prien rajono skyriaus operatyvininkai pri iminja agentus savo butuose (rezidento "Belovo" duomenys).
326

Kareiviai, einantys ekistini-karini grupi sudt, .m. kovo mn. pareik altiniui apie MGB Prien rajono skyriaus operatyvininkus: "Jeigu jie ir toliau taip dirbs, tai bandit nesumu niekada. Oper atyvininkai nedirba jokio darbo su gyventojais, tik vaikto, kad pras tumt laik, o ne banditus gaudo. Joki duomen apie banditus nra."* Apie MGB Lazdij rajono skyriaus operatyvinink darbo trkumus informatorius "Baikalov" (34 auli pulko vyr. karininkas) 1951 03 27 prane: "MGB Lazdij rajono skyriaus virininkas pplk. Zemelevas pats nerenka ini apie bandas. Apie tai altiniui pasakojo ltn. mataviius. Operatyviniai darbuotojai ltn. Malamuas ir uromskas turi maai pa tirties, o jiems pavesta rinkti ir tirti inias apie bandas. Ltn. uromskas susitikimus su agentra kartais ateina neblaivus. Band likvidavimo darbas Lazdij rajone reikiamai neorganizuotas, nors ia veikia iki trij deimi bandit."** Pasitaiko nepateisinamos darbo skubos. Pagal informatoriaus "Neuroaiko" (34 auli pulkas) duomenis, 1950 03 21 pplk. Bogomolovas i MGB Alytaus rajono skyriaus dav skubi uduot per 10-15 minui isisti valgybos-paiek grup emaitli kaimo rajon, nes ten vie nos sodybos darinje yra bunkeris su banditais. Grup pagal aliarmo signal buvo pakelta ir griebusi ginklus ivaiavo nurodyt kaim. Taiau ivaiuojant i miestelio grups vyresnysis suinojo i operatyvi nio darbuotojo, kad grup vyksta su uduotimi parodyti vienkiemiuose vien aretuotj, jog bandit rmjai ir ryininkai pagalvot, kad btent is mogus MGB organams iduoda banditus. Toks nepagrstas skubotumas sutrikdo normal moni maitinim ir juos ataldo, kai paaikja, kad uduot buvo galima atlikti be jokios skubos. Analogiki atvejai gana dani.
MGB karins dalies 54139 kontrvalgybos skyriaus virininkas gvardijos mjr. (Venediktovas) (Paraas)

* Paratje - neskaitoma rezoliucija. ** Paratje - neskaitoma rezoliucija. 327

1951 04 06 Nr.2229 Vilnius Rezoliucijos: "Drg. Zeniakinui. Praau pasikalbti. Kapralovas. 1951 05 15" "Drg. achavai. Ms organ operatyvinink dalyse orientuoti vir........................... imtis priemoni. (Paraas neskaitomas). 1951 05 22" Treia rezoliuzija neskaitoma. Buv. LSSR VSKA. R3. B.4/7. T.l. L.242-251. Originalas.

328

3. Stribai

78. LKP(b) CK nutarimas dl strib batalion sudarymo


Vilnius 1944m. liepos 24d.

Nutarimas Dl NKVD naikintoj batalion sudarymo i grobik vokiei faist laisvinamoje Lietuvos soviet socialistins respublikos teritorijoje Kad ivaduotoje ir vaduojamoje i grobik vokiei faist Lietu vos teritorijoje rastsi ginkluota jga, galinti nuspti ir laiku sukliudyti galimus prieik element aktyvius prievalstybinius veiksmus, padary ti nekenksmingus nipus bei diversantus, - suformuoti ivaduotoje ir vaduojamoje teritorijoje, kiekvienoje Lietuvos SSR apskrityje, naikin toj batalionus, neatitraukiant nuo gamybos, po 150 moni kiekvie name: a) naikintoj batalion organizavim ir komplektavim pavesti NKVD miest ir apskrii skyriams bei partijos komitetams; b) naikintoj bataliono vadu, neatitraukiant nuo gamybos, skiria mas NKVD apskrities skyriaus virininkas arba jo pavaduotojas. Vado pavaduotoju politiniams reikalams skiriamas vienas i atsaking Lietu vos KP(b) apskrities komiteto darbuotoj, ne emesnis kaip skyriaus vedjas; Naikintoj bataliono vadu, atitraukiant nuo darbo, bei jo pavaduoto ju politiniams reikalams skiriami NKVD kariuomens karininkai; c) naikintoj batalionus, neatitraukiant nuo gamybos, kviesti partin - sovietin ir komjaunimo aktyv, vyrus ir moteris, buvusius partizanus, NKVD ir RA kariuomens karininkus bei karius, grusius tvyn po gydymo ligoninse ir galinius tarnauti; d) asmenys traukti naikintoj batalion, neatitraukiant nuo gamybos, bataliono vadui pareikalavus, tutuojau ileidiami i darbo ir gauna atlyginim u dalyvavim operacijoje kaip u darb monje (staigoje) pagal vidutin paros udarb;
329

e) tarnaujantys naikintoj batalionuose, neatitraukiant nuo gamy bos, privalo kart per savait laisvu nuo darbo metu dalyvauti kovinio ir politinio parengimo mokymuose. 2. pareigoti NKVD apskrii skyri virininkus organizuoti gyven vietse paramos grupes. jas traukti emutin partin - sovietin ir kom jaunimo aktyv. 3. Prireikus batalionui skubiai vykti operacij, leisti naikintoj ba talion vadams naudotis apskrityse esaniu autotransportu. 4. Asmenin atsakomyb u naikintoj batalion organizavim ir veikl pavesti NKVD miest ir apskrii skyri virininkams. Lietuvos KP(b) miest ir apskrii sekretoriai privalo teikti visoke riop param visais naikintoj batalion organizavimo ir veiklos klausi mais. 5. Pavesti Lietuvos KP(b) CK karinio skyriaus vedjui drg. Jakovle vui pasirpinti io nutarimo vykdymo kontrole.
Lietuvos KP(b) CK sekretorius

(A.Sniekus)
U Lietuvos KP(b) CK ypatingojo sektoriaus vedj (Karpis) (Paraas) Buv.LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.4. Nuoraas.

79. Vidaus reikal ministro pavaduotojo plk. Kapralovo ratas NKVD skyri virininkams dl paramos grupi stribams sudarymo
Vilnius 1944m. rugpjio mn.

Naikintoj bataliono tabas Nr. 10 1944 rugpjio [...] Lietuvos SSR NKVD miest ir apskrii skyri virininkams Tiktai......................... miestas......................

1. Kad naikintoj batalionai skmingai vykdyt jiems pavestas uduo tis, nedelsiant imkits kurti visose gyvenvietse ir atskirose savo apskri
330

ties pramons monse paramos grupes. 2. Paramos grupms pavesti informuoti naikintoj batalionus (tiek vadus, tiek, atsivelgiant aplinkybes, ir atskirus kovotojus) apie visus prieo paraiutinink desanto, diversant, bandit, prieo karinink ir kareivi, idavik ir t.t. pasirodymus. 3. Paramos grupms vadovauti turi naikintoj batalion vadai, o darbui su jomis reikia pritraukti visus batalion vadus iki brio vado imtinai, taip pat geriausius poskyri vadus bei kovotojus. Batalion vadai ir visi kiti, kuriems paskirtos paramos grups, ne reiau kaip kart per mnes privalo surengti paramos grupms instruk ta. 4. Kiekvienos paramos grups dyd nustatyti pagal vietos slygas ir operatyvin bkl apskrityje. 5. Paramos grupes kurti i kaimo aktyvo, pageidautina jas traukti piemenis, eigulius ir patininkus. 6. Paramos grupi vyresniaisiais skirti patikrintus, aktyvius ir tu rinius autoritet asmenis, daugiausia i sovietinio ir partinio aktyvo. 7. Apie sukurt paramos grupi kiek ir j nari skaii kiekvienoje gyvenvietje praneti Lietuvos SSR NKVD naikintoj batalion tabui iki 1944 met rugsjo 10d.
Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisariato pavaduotojas valstybs saugumo pulkininkas (Kaparalovas) Nr......... 1944m. rugpjio mn. Vilnius Tikra : LSSR NKVD Naikintoj bataliono tabo virininkas papulkininkis (Eismontas)* (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.13. Nuoraas.

Urayta ranka. 331

80. Lietuvos Liaudies komisar tarybos ir KP(b) CK 1944 12 03 nutarimas dl strib bri sudarymo kiekviename valsiuje
Vilnius 1944m. gruodio 3d.

Grinti CK Ypating Skyri per 5 dienas (Ypatingasis aplankas) Visikai slaptai

Lietuvos Liaudies komisar tarybos ir KP(b) CK 1944 12 03 nutarimas "Dl naikintoj bri sudarymo Lietuvos SSR valsiuose" Kad bt suteikta parama vietos partinms, sovietinms organizaci joms ir NKVD organams kovoje su banditizmu bei kitais antisovietiniais elementais, Lietuvos Liaudies komisar tarybos ir KP(b) CK nuta ria: 1. Sukurti kiekviename Lietuvos SSR valsiuje naikintoj brius i patikrinto, itikimo soviet valdiai partinio -sovietinio aktyvo po 3040 moni, neatitraukiant j nuo darbo. 2. Naikintoj bri asmenin sudt apginkluoti trofjiniais ir i ban dit bei gyventoj atimtais autuvais ir karabinais. Be to, kiekvieno brio ginkluotje turi bti lengvasis kulkosvaidis ir reikiamas kiekis granat. 3. Buri vadais skirti autoritetingus ir narsius, gerai imananius karo dalykus asmenis i milicijos apylinki galiotini, raudonj par tizan ir t.t. Naikintoj briai valsiuose yra apskrii naikintoj batalio n kariniai padaliniai, pavalds NKVD organ vadovybei ir veiki pa gal nurodymus. 4. Kad bt pagerintas naikintoj bri judrumas ir operatyvumas, visa j asmenin sudtis nakties metu turi bti kareivinse valsiaus centre. Dien, kai jokios operacijos valsiuje nevyksta, asmenin sud tis isiskirsto namus, palikdama ginklus naikintoj brio bstinje, kuri turi bti gerai saugoma. Ivykoms operacijas naikintoj briuose organizuoti naktin
332

budjim, btin kiek arkli transporto. Kitais naikintoj bri krimo ir naudojimo klausimais vadovautis Lietuvos KP(b) CK 1944 07 24 nutarimu.
Lietuvos SSR Liaudies komisar tarybos pirmininkas

(Gedvilas)
Lietuvos KP(b) CK sekretorius (Sniekus) (Paraas) Nr. 1659 1944 12 04 Ant dokumento yra apvalus antspaudas: "Lietuvos KP(b) Centro Komitetas" (viduryje tas pats tekstas rusikai). Rezoliucija: "Drg. Eismont 1944 12 26" Buv.LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.30. Originalas.

81. Alytaus operatyvinio sektoriaus virininko 3-io rango komisaro Rudino praneimas NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvoje valstybs saugumo komisarui J.Tkaenkai apie strib nepajgum kovoti su partizanais
Alytus

1945m. sausio 17d.

SSRS NKVD-NKGB Alytaus operatyvinis sektorius SSRS NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvos respublikoje Valstybs Saugumo komisarui drg. Tkaenkai Vilnius

1/34

Pateikiu Alytaus operatyvinio sektoriaus darbo plan, mano sudaryt ryium su 86 ir 331 pasienio pulk ijimu i sektoriaus teritorijos kit uduoi vykdyti, ir praneu: Sektoriaus teritorijoje kariuomen nutrauk savo darb 1945m. sau sio 11d., nuo to laiko nebuvo vykdyta joki masini operacij, tik paskiri sumimai, atlikti valsi operatyvini grupi jgomis. I Alytaus apskrities valsi vis daniau ateina inios apie bandit grupes, turinias iki 40 moni. Ypa tai lieia Jiezno, Stakliki ir
333

Seirij valsius. Band veiksmai jau pastebti ir tuose valsiuose, ku riuose anksiau nebuvo uregistruoti (Rudnios valsius). Susilpnjus aktyviai kovai su banditizmu dl kariuomens nebuvi mo, Alytaus apskrityje nuo .m. sausio ld. iki 18d. vyko 7 ipuoliai, per kuriuos banditai umu 8 mones, 2 i j - NKVD darbuotojai, sueid 3, i j 2 - NKVD darbuotojai. Valsi naikintoj briai pasirod tinkama pagalbin jga ir dirba neblogai, taiau nesant kariuomens mums tenka juos laikyti pagrin dine jga kovoje su banditizmu, o pastarj dien praktika parod, kad galima tikrai sakyti, jog vien su ia jga esani band mes nepajg sime sunaikinti. Dl to, kas pasakyta, praau komandiruoti Alytaus apskrit nors vien kariuomens batalion su automainomis, kad galtume jomis manevruoti apskrityje.
Alytaus operatyvinio sektoriaus virininkas milicijos 3-io rango komisaras

Rudinas
45 01 17 Alytus Rezoliucija: "Drg. Gusevui: 1. Praneiau drg. Rudinui, kad kariuomen jo inion siuniama. 2. Praneiau, kad pritariame plane numatytoms priemonms. 3. Pasiliau sustiprinti tardomj darb. Tai turi bti vis pirma matoma plane. 4. Utikrinkite plano vykdymo kontrol. (Rodionovas) (Paraas) 1945 01 20" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.11/7. L.13. Originalas. Rankratis.

334

82. LSSR vidaus reikal liaudies komisaro J.Bartaino ratas NKVD apskrii skyri virininkams apie palaikanius ryius su partizanais mones naikintoj briuose
Vilnius 1945m. birelio 12d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR NKVD apskrii skyri virininkams Tiktai: byl* miestas _______________

LSSR NKVD 1945 03 25 sakymu Nr.0021 ir 1945 03 23 direktyva Nr.3/00594 buvo siloma imtis ryting priemoni kovai prie ida vik ir perbgli skverbimsi naikintoj brius, taiau apskrii ir valsi darbuotojai i reikalavim vykdymui skyr nepakankamai dmesio. 1945 metais respublikoje bta, kad naikintoj batalion kovotojai su ginklu ieidavo band. Pavyzdiui: I Vilniaus naikintoj bataliono 1945 met vasario mnes band ijo vienas kovotojas. I Alytaus - 4 kovotojai. I Panevio .m. kovo mnes band ijo vienas kovotojas. I Ukmergs 1945m. balandio mn. band ijo 23 kovotojai. I Rokikio 1945m. gegus mn. band ijo 6 kovotojai. I Kdaini - 11 kovotoj. I Kretingos - 16 kovotoj, kurie padjo banditams upulti vien valsiaus centr. Viename iauli naikintoj bryje buvo 4 kovotojai, kurie bandos vadeivos nurodymu stojo naikintoj br ir ilg laik turjo pastov ry su banda, aprpindavo j ginklais, oviniais ir pranedavo apie vi sas priemones, kurias vykd NKVD valsiaus poskyris. Silau: Sustiprinti agentrin darb tarp naikintoj bri kovotoj sutinka mai su ms direktyva Nr.3/00594 ir Lietuvos SSR NKVD sakymu
* rayta ranka.

335

Nr. 0021. Pareikalaukite i NKVD valsi poskyri virinink nedelsiant si gyti informatorius kiekviename bryje ir laiku gauti inias apie kovo toj nuotaikas. Apie visus naikintoj bri kovotoj ijimus bandas pranekite Liaudies komisar tarybai.
Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras valstybs saugumo komisaras (Bartainas) 1945 06 12 Nr. 3/c/l 208 Vilnius Tikra: LSSR NKVD OBB vyresnysis operatyvinis galiotinis darbui su naikintoj batalionais leitenantas (Sinicinas) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.91. Nuoraas.

83. SSRS NKVD vyriausiosios kovos su partizanais valdybos virininko saugumo komisaro A.Leontjevo ratas Ukrainos, Lietu vos ir Latvijos vidaus reikal liaudies komisarams apie strib nuostolius, patiriamus kovoje su partizanais
Maskva 1945m. birelio 19d.

Visikai slaptai Ukrainos, Lietuvos ir Latvijos SSR vidaus reikal liaudies komisarams Kopija: Baltarusijos ir Estijos vidaus reikal liaudies komisarams Tiktai: Valstybs saugumo komisarui drg. Bartainui.* Vilnius

Naikintoj batalionai ir rmimo grups patyr nemaus asmenins sudties nuostolius. Negalutiniais duomenimis, tie nuostoliai yra: Ukrainos SSR 1944 liepos - balandio mn. laikotarpiu umut 577, sueist - 252, dingusi be inios - 259 mons;
* rayta ranka. 336

Lietuvos SSR .m. sausio - gegus mn. laikotarpiu umut 280, sueist - 77, dingusi be inios - 76 mons; Latvijos SSR 1944 lapkriio-balandio mn. laikotarpiu umut - 44, sueist - 33, dingusi be inios - 2 mons. Didioji dalis nuostoli priklauso atvejams, kai banditai upuola bri ir vietini formuoi grupi bstines, sulaikytj bei aretuotj apsaug ir konvoj, smulkias grupeles ir pavienius karius, be kontrols imtytus rajonuose. Su moni nuostoliais vietins formuots praranda ir nema kiek ginkluots, patenkanios bandit rankas; pavyzdiui, Ukrainos SSR vien per pirmj i met ketvirt banditai i vietos formuoi apgink lavimo pagrob: lengvj kulkosvaidi - 3, automat - 7, autuv 181, pistolet - 3 ir daug kovini ovini. Analizuojant band veiksmus, per kuriuos vietins formuots pati ria gyvosios jgos ir ginkluots nuostolius, nustatyta, kad: a) bandit ipuoliai prie vietini formuoi asmenin sudt daniau siai lieka be atpildo upuolikams; b) vietini formuoi daniausiai bna upulti netiktai ir tik retais atvejais neorganizuotai prieinasi. I i dviej teigini galima daryti ivad, kad vietini formuoi asmenin sudtis neiauklta ir neparengta budrumo, organizuoto ir at kaklaus prieinimosi veiksmams. Vietiniai NKVD organai neskiria reikiamo dmesio iems pagrin diniams naikintoj bri ir paramos grupi kovingumo dalykams ir jiems tenka didel dalis kalts u bereikalingas aukas ir ginkluots praradim. Turint omenyje, kad: a) kari nuostoliai, nesant arba trkstant aikinamojo darbo, gali neigiamai paveikti vietini formuoi kovingum, b) ginkl ir audmen pagrobimas, susiklosius aplinkybms, bus vienas i pagrindini bd bandit formuotms apsiginkluoti , laikau tikslinga rekomenduoti ias priemones: 1. Padidinti reikalavimus NKVD vietos organ virininkams reikaluose, kurie susij su naikintoj batalion ir paramos grupi koviniu gynybiniu pajgumu bei kari sugebjimu prieintis. 2. Siekiant ivengti vietini formuoi kari nuostoli, dirbti taip: a) kalbantis su vietini formuoi kariais, uvusi giminmis ir
337

draugais, kurti kritusi kovoje su banditais populiarum; b) laiku suteikti pagalb uvusij eimoms bei artimiausiems giminaiiams ir per sueidimus suluointiems kariams; c) greitai apiforminti pensijas bei paalpas pagal SSRS NKVD [19]43m. sakym Nr.688* Pastaba. Dl ito pageidautina patikrinti, k NKVD finans organai jau padar vietose ir paalinti esamus trkumus, apsileidimus. 3. spti NKVD vietos organ virininkus, kad jie asmenikai atsa ko u nereikalingas aukas ir bandit grobiamus ginklus, nes tai - susilpnjusio vadovavimo vietinms formuotms padariniai. 4. Ugdyti atsakomybs jausm ir utikrinti vietini formuoi nari asmenin atsakomyb u paskirtus ginklus ir audmenis. Remiantis pri dedamu SSRS Aukiausiojo Teismo 1941 met rugpjio 14d. spren dimu traukti teisminn atsakomybn asmenis, kurie prarado ginkl ne kovos aplinkybmis. 5. Sustiprinti NKVD vietos organ inioje esani ginkl saugoji mo punkt apsaug ir gynybin pajgum. Grietai priirti ginkl ir audmen saugojim, kurie esant reikalui duodami naikintoj batalio n bei paramos grupi kariams ir laikomi namie. Kartu praneu, kad nepaisant ms .m. kovo 30d. spjimo Nr.35/ 6/108** dl priemoni sustiprinimo valant vietines formuotes nuo i davik ir nepatikim element, naikintoj bri asmeninje sudtyje ir toliau bna idavysi fakt: a) .m. balandio 24d. ijo band Lietuvos SSR iauli apskrities Kruopi valsiaus naikintoj brio kovotojas. Atlikus paiek ir su laikius t kovotoj, paaikjo, kad su banda susij dar 3 to paties brio kovotojai. Ta idavik grup sistemingai praneindavo bandos vadeivai apie NKVD organ numatytas priemones, perduodavo kitas nipinji mo inias, b) .m. gegus 11d. NKVD Stanislavo srities Vainilovo rajono skyriaus 3 naikintoj bataliono kovotojai ir - Statybos liaudies komi-

* Urayta paratje: "iniai: 1945 06 11 finans skyriaus nurodymas Nr.7/ 814." (Paraas neskaitomas). ** Urayta paratje: "iniai: 03 30 sakymo Nr. 35/6/108 OBB 3 skyriuje nra" (Paraas neskaitomas).
338

ariato raudonarmietis ernenka lydjo i NKVD rajono skyriaus grup suimtj. Kelyje suimtieji, padedami naikintoj bataliono kovotoj, nuginklavo raudonarmiet ernenk ir pabgo. Su jais patrauk ir naikin toj bataliono kovotojai idavikai, pasiiup 3 autuvus, 6 granatas, 460 ovini, c) .m. gegus 14d. Ukrainos SSR Lvovo ovkevo rajono Glinkos kaime 8 paramos grups kovotojai ijo band, pagrob 1 kulkosvai d, 9 autuvus, 20 rankini granat ir 2000 kovini ovini. Idavikai isived apylinks milicijos galiotin. Praau dar kart perirti ia kryptimi vykdomas priemones ir rytingiau imtis tyrinti bei valyti vietini formuoi asmenin sudt. Apie priemones iuo klausimu praau praneti iki .m. liepos 15d.
Priedas: tekste mintas 1 lapas.* SSRS NKVD Vyriausiosios Kovos su Banditizmu Valdybos Virininkas Valstybs saugumo 3-ojo rango komisaras A.Leontjevas (Paraas) 1945 06 19 Nr.35/6/173 Rezoliucijos: "Drg. Burylinui. Parenkite NKVD apskrii skyriams nurodym, remdamasis ia direktyva. (Paraas neskaitomas) 45 06 25" "Drg. Grigoroviiui. vykdyti Narkomato nurodym. [1945] 06 26" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/1. L.155-158. Originalas.

* Priedo nra.

339

84. LSSR NKVD kovos su partizanais skyriaus virininko plk. Gusevo specialus praneimas SSRS NKVD vyriausios kovos su partizanais valdybos virininkui A.Leontjevui apie Endriejavo u puolim
Vilnius

1945 m. birelio 22d.

SSR Sjungos NKVD kovos su banditizmu vyriausios valdybos virininkui Valstybs saugumo 3-jo rango komisarui draugui Leontjcvui Maskva

Specialus praneimas 1945 met gegus 26d., 3 valand nakties, ginkluota banda apie 120 moni upuol valsiaus centr Lietuvos SSR Kretingos apskri ties Endriejavo miestelyje. Upuolimas vykdytas iomis aplinkybmis: 2 valand 30 minui pastate buvs NKVD valsiaus poskyrio lei tenantas Malinevas pasiunt milicinink emgul Kaz patikrinti naikin toj kuopos kovotoj tarnybos. Milicininkui ijus, po puss valandos Malinevo kabinet pasipyl smarks autuv, kulkosvaidi ir au tomat viai. Nei milicinink, nei naikintoj kuopos kovotoj tuo laiku prie NKVD nebuvo ir Malinevas, vienas liks, buvo priverstas slptis. Kaip paaikjo, patrulin tarnyb js milicininkas emgulis Kazys buvo saviki naikintoj nuginkluotas ir sunkiai sueistas galv. Per bandit antpuol valsiaus valstybini staig patalpose idauyti langai, suplyti vad paveikslai. I valsiaus vykdomojo komiteto ban ditai pam visus dokumentus, antspaudus ir raomj mainl. 16-ka t nakt patruliavusi naikintoj brio kovotoj pasirod es idavikai ir su ginklais ijo pas banditus. Be to, banditai pam nelaisv ir isived milicinink Kuml Stas, taip pat paleido i iankstinio kalinimo kameros du vengusius mobili zavimo armij. Sunkiai sueisti milicininkai emgulis Kazys ir Stonkus Juozas mir. Imtasi priemoni tos bandit grups paiekai ir likvidavimui.

340

Lietuvos SSR NKVD skyriaus kovai su banditizmu virininkas Valstybs saugumo pulkininkas (Gusevas) (Paraas) Nr.3/1/1299 1945 06 22 Vilnius Ant dokumento uraytos dvi neskaitomos rezoliucijos.

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/111. L.145. Originalas.

85. LSSR vidaus reikal liaudies komisaro J.Bartaino sakymas dl strib nusikaltim
Vilnius

1945m. lapkriio 27d.

Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaro sakymas


Turinys: Apie revoliucinio teistumo paeidimus Lietuvos SSR NKVD liaudies gynj briuose Nr.00138 1945 11 27 Vilnius

Lietuvos SSR teritorijoje sukurti liaudies gynj briai nuveik didel darb triukinant ir likviduojant bandit formuotes. Liaudies gynj briams padedant sunaikinta ne viena banda. Daug bandit suimta, gyventojai saugomi nuo bandit ir upuolim. U aktyvi kov su banditizmu geriausiems i liaudies gynj bri teikti vyriausybiniai apdovanojimai. Taiau ligi iol bna iurkiausi revoliucinio teistumo paeidim: neteistos kratos pas pilieius, turto atmimas ir pasisavinimas, girtavi mas, chuliganikas tiek atskir liaudies gynj, tiek bri elgesys. NKVD apskrii skyri virininkai daugelyje apskrii patys nusiali
341

no nuo vadovavimo liaudies gynj darbui, neusiima moni parinki mu ir tikrinimu, todl liaudies gynj brius prasiskverbia socialiai svetimi ir prieiki elementai, kurie savo veiksmais - plikavimu, savi vale - tyia diskredituoja NKVD organus, smukdo darbo moni akyse vietini valdios organ autoritet, gadina paius liaudies gynjus. Ukmergs apskrities Jonikio valsiuje* Lietuvos SSR NKVD kontr valgybos skyrius "Smer" aretavo 13 liaudies gynj, kurie priklaus ir veikianiai bandai, drauge su banditais reng sovietini - partini valdios organ antpuolius, plikavo, gr. Kdaini apskrities Gudin valsiaus brio liaudies gynjai ukauskas, Novakas, linis nuolatos girtuokliavo, vainjo po kaimus, atiminjo, savinosi piliei daiktus. Bir apskrities Jonikio valsiaus kovotoj grup buvo priskirta padti buvusiam paruo komisariato galiotiniui Bareiiui tikrinti duonos paruo vykdym Gustoni kaime. Visi grups nariai su Bareiiu priekyje negyvai nusigr, mt kaime granatas, sutikt piliet Dauk Bareiis i automato suaud. Gynjas Eidaitis primu piliet Vaitiekn. Toki veiksm negalima paksti, todl sakau: 1. NKVD apskrii skyriaus virininkams sistemingai ir nuodugniai tikrinti liaudies gynj bri, kuop ir poskyri asmenin sudt. 2. NKVD apskrii skyri virininkams asmenikai vesti tvark ir btin karin drausm visuose liaudies gynj briuose ir poskyriuose, taikyti drausms nuobaudas ir u neymius paeidimus. 3. Imtis rytingos ir negailestingos kovos su atskirais liaudies gy nj bri nariais, kurie girtuokliauja, chuliganikai elgiasi, plia ir paeidia revoliucin teistum; karo tribunolo teismui atiduoti ne tik tiesioginius kaltininkus, bet ir vadus t bri, kuriuose nusikaltimai padaromi. 4. Apie visus drausm paeidusius asmenis, j bausms bdus ir atidavim karo tribunolo teismui praneti visiems liaudies gynj bri dalyviams. 5. Organizuoti sisteming politin-aukljamj darb briuose, pateikti Lietuvos KP(b) apskrii komitetams tvirtinti mnesinius politinio* Taip tekste.

342

masinio darbo briuose planus ir utikrinti griet j vykdymo kont rol. Pareikalauti i NKVD valsi poskyri virinink, vyriausi ope ratyvini galiotini darbui su liaudies gynj briais, kuop politruk ipltoti ir sistemingai vykdyti politin-aukljamj veikl briuose. 6. NKVD valsi poskyri virininkams utikrinti, kad bt regist ruojami revoliucinio teistumo paeidimo faktai, kas 10 dien pateikti duomenis NKVD apskrii skyri virininkams, kad ie pateikt Lietu vos SSR NKVD mnesines suvestines. 7. sakym perskaityti lietuvi kalba visuose liaudies gynj b riuose ir skyriuose. 8. NKVD apskrii skyri virininkams kas mnes praneinti Lie tuvos SSR NKVD apie io sakymo vykdym.
Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras generolas majoras

(Bartainas)
Tikra: (Paraas neskaitomas) Ant dokumento urayta neskaitoma rezoliucija. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.123-124. Nuoraas.

86. LSSR vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojo P.Kapra lovo ratas NKVD apskrii virininkams apie strib nusikaltimus ir j priklausym pogrindiui
Vilnius

1946m. kovo 21d.

Visikai slaptai Visiems LSSR NKVD apskrities skyri virininkams Tiktai:____________

NKVD apskrii skyriai ir valsi poskyriai, vadovaudamiesi Lie tuvos SSR NKVD nurodymais, atliko nema darb tikrindami liau dies gynj bri asmenin sudt ir varindami j nuo nusikalstam ir
343

abejotin element. Taiau liaudies gynj briuose vis dar bna idavysi, neteist krat vykdymo, turto pamimo ir pasisavinimo, girtavimo, chuliganik veiksm bei drausms paeidim; itaip elgiasi kai kurie liaudies gy nj bri kariai. tai: Utenos liaudies gynj brio Skiemoni valsiaus kovotojai: Palu binskas, Semnas, Tursa ir Serapinas ([19]45 12 14), darydami krat Valundiki kaime, pilieio Kiro namuose, pavog: rankin laikrod, 6 kg deros, 2kg sviesto ir 3610 rb. Teli liaudies gynj brio Rietavo valsiaus kovotojas Brazaus kas ([19]45 12 17) patruliuodamas miestelyje susitiko vaiavus piliet Kuntrik, ikrat, neteistai pam 50 kg druskos ir 300 rub. Raseini liaudies gynj bryje, imkaii valsiuje, aretuoti du kovotojai broliai auliai, priklaus ir veikianiai bandai. aki liaudies gynj bryje, Barzd valsiuje, iaikinta 4 kovo toj grup, priklausiusi nacionalistiniam pogrindiui. Kdaini liaudies gynj brio Grinkikio valsiaus kovotojas Kos tinas [19]46 02 17 pasigrs pradjo siautti ir nuov valsiaus moky toj. Panai reikini yra ir kitose apskrityse. Idavysts atvej, nusikalstam veiksm, amorali reikini ir drausms paeidim liaudies gynj briuose esti dl to, kad NKVD apskrities skyriaus virininkai kai kur patys nusialino nuo vadovavi mo liaudies gynj bri darbui. Neusiima bri asmenins sudties parinkimu ir tikrinimu, nevyk do masinio - politinio darbo, dl to liaudies gynj brius siskverbia socialiai svetimi ir prieiki elementai, kurie savivale, plikikais veiks mais smoningai diskredituoja NKVD organus, griauna darbo moni akyse vietini taryb valdios organ autoritet, dezorganizuoja liau dies gynj bri karius. NKVD apskrii ir valsi organai ltai reaguoja neigiamus rei kinius, vykstanius liaudies gynj briuose, ir neisamiai nusako tuos vykius mnesiniuose praneimuose, kurie pateikiami liaudies komi sariatui drauge su iniomis apie liaudies gynj bri veikl. Silau:
344

1. Apskrii skyri ir valsi poskyri virininkams sistemingai ir kruopiai tikrinti liaudies gynj bri asmenin sudt. Naujus kovotojus priimti brius tik nuodugniai patikrinus. 2. Viena i pagrindini NKVD apskrii ir valsi organ uduo i - kruopiai ekistikai patikrinti liaudies gynj brius ir nedel siant reaguoti neigiamus reikinius juose. 3. Vykdyti sisteming politin - ugdomj darb briuose. 4. Rytingai ir negailestingai kovoti su tais asmenimis liaudies gy nj briuose, kurie nesibodi girtavimo, plikavimo, paeidia revo liucin teistum; perduoti juos karo tribunolo teismui. 5. Apie kiekvien liaudies gynj idavysts, plikavimo, vogimo ir neteist veiksm atvej nedelsiant praneti LSSR NKVD, kaip apie ypating vyk, taip pat nurodyti, koki priemoni imtasi prie nusikalt lius. 6. spju apskrii skyri ir valsi poskyri virininkus dl asme nins atsakomybs u i sakym nevykdym.
LSSR Vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojas generolas majoras (Kapralovas) [19]46m. kovo 21d. Nr.0026 Tikra: LSSR NKVD BB skyriaus vyr. operatyvinis galiotinis vyr. leitenantas (Sinicinas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.148-149. Nuoraas.

87. LSSR MVD ministro pavaduotojo Kapralovo parengta payma apie strib ir paramos grupi nuostolius nuo 1945m. sausio 1d. iki 1946m. gegus 1d.
Vilnius

1946m. gegus mn.

Payma apie Lietuvos SSR naikintoj batalion ir paramos grupi asmenins sudties nuostolius (pagal apskritis)

345

Nuo 1945m. sausio ld. iki 1946m. gegus ld. Eil. Apskrii Nr. pavadini mai 1945 metais Vykdant MVD pavestas operacijas u sumu - eis ta ta 12 1 Alytaus 2 Bir 3 Vilniaus 4 Vilkavi kio 5 Zaras 6 Jonikio 7 Kauno 8 Kretingos 9 Kdaini 10 Marijam pols 11 Maeiki 12 Panevio 13 Rokikio 14 Raseini 15 Lazdij 3 55 37 18 3 20 6 16 1 10/1 18 3 31 11 21 4 19 11 3 1 5 5 2 3 6 5 11 13 5 10 Nuo 1946m. sausio ld. iki 1946m. gegus ld. Vykdant MVD Per bandit Dl neatsar pavestas veiksmus gaus elgesio operacijas su ginklu u- su- dinmu- eis- go be ta ta inios 11 12 13 93 38 _ _ _ _ 2 _ 12 21 _ 2 32 3 --u mu ta 14 1 1 6 2 5 3 su eis ta 15 _ 3 4 1 din go be inios 16 _ _ 3 1 _ 1 __ __ __ 1 3 1 -_ 1 __ 4 u- sumu- eis ta ta 17 18

Per bandit veiksmus

Dl neatsar gaus elgesio su ginklu su eis ta 10 _ 3 1 3 1 1 2 1 3 3

din u u go be mu- eis inios ta t 5 14 1 2 5 8 4 32 3 12 6 14/3 7 1 2 1 15 8 6 17 3 7 _ 3 1 6 1 1 5 19 -

din u go be mu inios ta 8 3 3 1 3 4 9 _ 1 2 1 2 1 1 3 3 1 8 3

12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Lazdij Taurags Teli Trak Ukmergs Utenos venio ni iauli aki iluts Paggi I viso

3 21 7 5 26 42 23 17 34/3 9 2

4 10 2 1 11 10 3 4 16/2 3 -

5 12 5 3 7 11 8 -

6 7 1 2 9 5 11 -

7 1 3 1 2 1 25

8 1 1 24

9 3 1 3 3 1 3 2 1 1 33

10 3 3 2 1 2 3 1 0/4 31/4

11 4 3 7 6 43

12 2 1 1 1 1 3 28

13 1 1

14 3 1 4 3 29

15 5 1 15

16 1 5

17 18 4 2 1 -4 2 1 -5 16

420/4 147/2

112 128/3

Pastaba. Trupmen skaitiklis rodo naikintoj batalion nuostolius, vardiklis - paramos grupi. Lietuvos SSR vidaus reikal ministro pavaduotojas generolas majoras (Kapralovas) 1946m. gegus mn. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/96. L.104-105. Nuoraas.

88. LSSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ratas SSRS vidaus reikal ministro pavaduotojui Riasnojui apie kontrvalgybos organ atlikt strib batalion patikrinim
Vilnius 1946m. birelio 21d.

UBB 3/5/2074 1946m. birelio 21d. Visikai slaptai SSRS vidaus reikal ministro pavaduotojui generolui leitenantui draugui Riasnojui Maskva 1946 04 20 Nr.i/6103

Per balandio ir gegus mnesius buvo atliktas naikintoj batalio n asmenins sudties patikrinimas. ekistinis naikintoj batalion asmenins sudties patikrinimas pavestas LSSR MVD kontrvalgybos "SMER" skyriui ir MVD valsi, prie kuri dislokuojami naikintoj briai, poskyri virininkams. Batalion ekistinio patikrinimo idava - nuo sausio 1 d. iki gegus 1 d. aretuota ir perduota teismui 59 mons, paalinti kaip nepatikimi 137 mons. Pagrindin kovotoj mas - moralikai tvirta ir dorai kovoja su ban ditizmu. Politinio darbo naikintoj batalionuose stiprinimui Lietuvos KP(b) CK biuras 1946 06 06 prim nutarim, kuriuo siloma Lietuvos KP(b) apskrii komitetams ir valsi partorgams organizuoti kasdienin poli tin darb su kovotojais. Be to, partijos apskrii komitetams pasilyta per dvi savaites parinkti ir Lietuvos KP(b) CK biure patvirtinti bri politrukus i politikai parengt komunist. Visuose briuose kuria mos komjaunimo organizacijos. kurdinus centruose kariuomens gulas, j virininkams duoti nuro dymai vadovauti naikintoj bri operatyviniam-tamybiniam darbui ir koviniam bei politiniam parengimui.
Lietuvos SSR vidaus reikal ministras generolas majoras Bartainas Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/1. B.l. L.143. Nuoraas. 348

89. LSSR vidaus reikal ministro J.Bartaino ratas MVD apskrii skyri virininkams apie partizan pasalose strib patiriamus nuostolius Vilnius 1946m. birelio 27d.

LSSR_________ MVD apskrities skyriaus virininkui drg._________________

Pastaruoju metu bna fakt, kai pasistos operacijas liaudies gy nj grups nenuspja prieo taktikos, nevykdo skirt udavini, sulug do ekistines-karines operacijas ir patiria didelius moni nuostolius. 1. 1946 06 04 nakt Marijampols apskrities unsk miestelyje ban da umu apylinks tarybos pirminink ir valstiet. Banditai, inodami, kad dl io vykio atvyks kariuomen, liaudies gynjai ir MVD darbuo tojai, tyia pasiunt ini apie tai MVD valsiaus poskyr ir patys sureng pasal namuose, abipus kelio, visikai atviroje vietoje. MVD valsiaus poskyrio virininkas vyr. ltn. Subotinas, gavs ini apie vyk, surinko operatyvin grup i 23 moni ir automaina ivaia vo vykdyti operacijos, nepasirpins karine apsauga ir valgyba. Nepri vaiavus iki vykio vietos operatyvin grup apaud bandit pasala. Per susiaudym i operatyvins grups umuta 19 moni (tarp j - ir valsiaus poskyrio virininkas), o banda, netekusi tik vieno umuto bandito ir pasiiupusi ginklus, paspruko. 2. 1946 06 07 MVD Kauno apskrities Garliavos valsiaus poskyrio virininkas leitenantas Tregubenka, realizuodamas agentrinius duome nis, msi vadovauti 12 moni operatyvinei grupei ir ivyko ope racij. Operacijos metu to pat valsiaus Dievogalos kaime reikjo ap supti nam. Neapirjusi namo prieig ir neusimaskavusi operatyvin grup buvo bandit pastebta ir apaudyta. Kai operatyvin grup su gul, banditai ioko pro lang ir bgo mik. Leitenantas Tregubenka besivydamas vl padar t pai klaid: nepasiunt stebtoj ir nesuor ganizavo vietos objekt apiros, dl to ukupo bandit, o is j umu. Paieka rezultat nedav. 3. 1946 06 09 Panevio apskrities Pumpn valsiaus sovietiniopartinio aktyvo grup, turdama 19 moni i ginkluoto sovietinio-par349

tinio aktyvo ir liaudies gynj, ivyko to valsiaus Pagojo kaim reng ti susirinkimo, apie kur gyventojams buvo praneta prie dvi dienas. Vaiuojani pastotmis be joki saugumo priemoni grup Puodin kaime staiga apaud bandit surengta pasala. Apaudomi grups dalyviai paliko veimuose ginklus, isilakst ir neparod banditams jokio pasiprieinimo. Dl to banditai umu 15 moni ir pagrob ginklus. Banda paspruko be nuostoli. 4. 1946 06 15 MVD Vidukls valsiaus poskyr atjo liaudies gy njo mona ir prane, kad du banditai isived jos karv. MVD valsiaus poskyrio virininkas vykio viet pasiunt 10 liaudies gynj grup. Banditai, numanydami grups keli, sureng pasal. Grup, trauku si keliu vykio vietos link, banditai sutiko smarkia kulkosvaidi ir autuv ugnimi. Ji neteko 8 moni. Suorganizuotas bandit iekoji mas teigiam rezultat nedav. Pateiktuose pavyzdiuose velgiu: a) perprat ms taktik, banditai provokaciniais veiksmais daro didelius nuostolius ginkluotoms grupms, vykstanioms vyki vietas. Atlik teroro veiksm, siunia artimiausi MVD organ vietinius gyventojus, net i nukentjusi, praneti apie vyk, nuspdami, kad isiaikinti artimiausiu keliu btinai ieis ar ivaiuos ginkluota grup. Pasinaudodami tuo kaip masalu, banditai ant numanomo ms grups kelio, daniausiai atviroje vietoje, panaudoja ten esanius objektus ir surengia pasalas. Apskrii skyri ir valsi poskyri virininkai neatsivelgia nauj prieo taktik. Ginkluotas grupes vyki vietas siunia ne aplinkiniais keliais, o daniausiai pagrindiniais, artimiausiais keliais, - tai atnea nereikaling nuostoli. b) MVD apskrii skyri ir valsi poskyri virininkai operacij vykdymui kruopiai nesiruoia, ekistini-karini operacij rengimo plan nesudaro, o jei sudaro, tai ne visada kontroliuoja, kaip jie vyk domi vietoje. c) Neitiriamos ypatybs vietovi, per kurias turi eiti ir vykdyti operacij operatyvins grups. Nenustatoma judjimo tvarka. d) Nesiuniama apsauga netiktam bandit antpuoliui sutrukdy ti, ypa atvirose vietovse, manant, kad ten bandit pasal negali bti. e) Neapirimi vietos objektai, slaptos prieigos, visikai nekrei
350

piamas dmesys tai, kad kai kuriuos vienkiemius veda tik vienas kelias ir kad j reikia ypa kruopiai ivalgyti, o traukiant juo - imtis vis atsargumo priemoni. f) Signalai ir atpainimo enklai nenaudojami, nestebimi i brio pasisti valgai. g) Nepaisoma elementari maskuots taisykli. h) I anksto neskiriami grupi vyresnij pavaduotojai, todl vyresniajam tapus neveiksniam pastebimi bailumo, panikos elementai ir nebra kam vadovauti miui. i) Pastebta, kad operacijas siuniamos maos grups. Kad ivengtume neskmi ir nereikaling nuostoli, Silau 1. Kruopiai parengti kiekvienos operacijos plan ir kontroliuoti jo vykdym. 2. Kiekvien kart, grupei vykstant operacij, patikrinti vis grups moni ginkl ir audmen bkl, nuodugniai instruktuoti grups vyresnj bei jo pavaduotoj, kad suvokt vietovs ypatumus ir bandit taktik. pareigoti grups vyresniuosius vykstant operacijas duoti grups nariams udavin atsivelgiant ia idstytus dalykus. Reikalauti grie tos konspiracijos. 3. Pakeliui operacij ir jos metu laikytis grietos drausms. Asme nis, kurie lauo drausm ir parodo bailum operacijose, traukti grieton atsakomybn, net perduoti teismui. 4. Turint galvoje nauj prieo taktik, btina keisti ir ms darbo metodus, kad bt galima sunaikinti jo pasalas: siuniant grup su ap saugos priemonmis pagrindiniu, artimiausiu keliu, kit, stipresn pasisti aplinkiniu, bet taip apskaiiuoti, kad abi grups galt dengti viena kit ugnimi. Banditams upuolus pirmj grup, antroji turi imtis vis priemoni paremti pirmj ir sunaikinti banditus. 5. Kartu su Lietuvos KP(b) apskrii komitetais perirti vis so vietin-partin aktyv, kuriam teikti ginklai, ir reikalauti para dl ginklo saugojimo bei atsakomybs u jo praradim. U ginklo atidavim banditams nepasiprieinus traukti baudiamo jon atsakomybn.
351

spju apskrii skyri, valsi poskyri virininkus bei visus MVD organ darbuotojus, kad asmenys, dl kuri kalts lunga operacijos ar patiriami nereikalingi ms puss nuostoliai ir kurie nepaiso kovini operacij taisykli, bus grietai baudiami, net perduodami teismui. MVD apskrii skyri virininkams i direktyv inagrinti su vi sais LSSR MVD apskrities skyriaus ir valsiaus poskyri operatyvinin kais bei MVD vidaus kariuomens karininkais.
Lietuvos SSR vidaus reikal ministras generolas majoras (Bartainas) 1946m. birelio 27d. Tikra: (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.21/2. L.158-159. Nuoraas.

90. SSRS Ministr Tarybos nutarimas dl partizan ir j rmj eim itrmimo ir strib materialinio aprpinimo
Maskva 1947m. rugsjo 29d.

Visikai slaptai SSR Sjungos Ministr Tarybos nutarimas 3387-1107 ss 1947m. rugsjo 29d.

Apie priemones kovoje su banditizmu Lietuvos SSR teritorijoje 1. Leisti SSRS MGB itremti u Lietuvos SSR rib bandit ir ban dit rmj - buoi eimas. Trmimus vykdyti kiekvienu atskiru atveju nusprendus SSRS MGB Ypatingajam pasitarimui, atsakant bandit vykdytus teroro aktus. 2. Pavedama SSRS Valstybs saugumo ministerijai aprpinti gink lais Lietuvos SSR kaimo aktyv, dalyvaujant kovoje su banditais. 3. pareigoti SSRS Prekybos ministerij kas mnes skirti SSRS MGB papildomam Lietuvos SSR liaudies gynj aprpinimui 8000 sau s /maisto/ davini pagal ypatingojo srao normas, taip pat aprpinti
352

juos duona po 700 gr. per dien. 4. Pratsti 1948 metams 1945m. rugpjio 22d. SSRS Liaudies komisar tarybos nutarimo Nr.2107-544ss "Apie materialin Lietuvos SSR naikintoj batalion kari aprpinim" veikim.* 5. pareigoti SSRS Valstybin plano komitet numatyti 1949 met I ketvirtyje SSRS MGB skirti 8000 kerzini bat por ir 200 tkst. metr medvilnins mediagos, i kurios bt pasita 8000 aprangos komplekt Lietuvos SSR liaudies gynjams.
SSR Sjungos Ministr Tarybos Pirmininkas J.V.Stalinas SSR Sjungos Ministr Tarybos Reikal valdytojas adajevas Tikra: MGB 2"N" valdybos poskyrio, vadovaujanio liaudies gynj briams virininko pavaduotojas kpt. Grigorievas 1947m. lapkriio 4d.

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.32/2. L.l. Nuoraas.

* Tuo nutarimu siloma pradti mokti algas.

353

91. LSSR MGB duomenys apie strib skaii respublikoje


Vilnius 1948m. sausio 27d.

Tvirtinu: LSSR valstybs saugumo ministro pavaduotojas generolas majoras (Kapralovas) [Paraas] 1948 01 02

Etatai Liaudies gynj bri kari skaiius Lietuvos SSR apskrityse


Eil. Apskrities Nr. pavadinimas Valsi skaiius Ankstesni etatai Bendras sk. liaudies gyni mo briuose 48 01 15 5 214 130 201 121 151 78 241 167 225 Etat skaiius bryje

12 1 Alytaus 2 Anyki 3 Bir 4 Vilniaus 5 Vilkavikio 6 Varnos 7 Zaras 8 Jonikio 9 Kauno

3 8 6 8 11 11 7 10 8 12+1

4 210 150 200 150 280 170 250 200 300/25

6 250 150 225 60 300 170 250 200 300/25 papildomas 1 brys prie miesto MGB skyriaus 250 brys prie kolkio 150 200 150 200 190 150 brys prie apskri ties skyriaus 190 275 285 brys prie apskri ties skyriaus

10 Kdaini 11 12 13 14 15 16 Kaiiadori Kelms Klaipdos Kretingos Kupikio Kurn

10+1 6 8 6 8 8 5+1 7 11 10+1

250 150 190 170 200 190 120 190 280 200

223 145 167 124 132 157 95 119 195 285

17 Lazdij 18 Marijampols 19 Maeiki

354

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2 Panevio Paggi Pasvalio Prien Plungs Radvilikio Raseini Rokikio Taurags Teli Trak Ukmergs

3 12 5 7 7 5 6 8 10 11+1 8 10 15+1 12 13 8 13 7 5 322+6

4 260 110 200 200 140 180 210 250 250 195 230 400 250 250 210 350 180 170 8000

5 159 81 178 133 114 139 154 205 169 155 137 279 191 229 154 340 147 108 6244

6 275 100 200 200 150 150 210 250 275 brys prie apskri ties skyriaus 190 200 400 brys prie apskri ties skyriaus 300 260 200 350 150 170 8000

32 Utenos 33 venioni 34 iauli 35 aki 36 iluts 37 Jurbarko I viso:

LSSR MGB 2-N valdybos vadovavimo liaudies gynj briams poskyrio virininko pavaduotojas vyr. ltn. Sinicinas 1948m. sausio 27d. Sutinku: LSSR MGB 2-N valdybos vir. pav. pulkininkas Sinicinas 1948m. sausio 26d.

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.32/1. L.31-32. Originalas. Rankratis.

355

92. SSRS MGB 2-os valdybos virininko pavaduotojo Jedunovo ratas LSSR valstybs saugumo ministro pavaduotojui P.Kapra lovui dl strib nepatikimumo
Maskva

1948m. spalio 4d.

SSRS Valstybs saugumo ministerija 1948m. spalio 4d. Nr.2/N/57077 Maskva Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro pavaduotojui generolui majorui drg. Kapralovui Vilnius

I Js pateikt ataskait apie agentrin - operatyvin darb maty ti, kad per 8 i met mnesius i liaudies gynj bri dl politini ir kit kompromituojani motyv paalinta 1784 kariai. Be to, u padary tus nusikaltimus perduota teismui 91 mogus. Toks didelis nusikalstam element ir nepatikim asmen skaiiaus prasiskverbimas liaudies gynimo brius vis pirma yra rezultatas to, kad MGB vietos organai vis dar nepakankamai rimtai imasi parengti nio kandidatr, priimam brius, ityrimo ir patikrinimo. Praau atkreipti tai dmes MGB darbuotoj, kurie atsakingi u liaudies gynj bri bkl. Tuo pat metu pareikalaukite i j dabar svarbiausi dmes skirti liaudies gynj bri stiprinimui: galutinai apvalyti nuo nepatikim asmen, stiprinti ugdomj darb ir drausm tarp kari, - kad prasid jus iemai liaudies gynj brius bt galima efektyviai panaudoti smo giant lemiam smg nacionalistiniam pogrindiui ir jo ginkluotoms bandoms.
SSRS MGB 2 vyr. valdybos virininko pavaduotojas generolas leitenantas (Jedunovas) (Paraas) Rezoliucija: "2N drg. Sinycinui. Praau pakalbti su manimi[?]. Kapralovas [19]48m. spalio 7d."

356

Payma: "generolui majorui drg. Kapralovui praneta [19]48m. spalio 8d. Dl paliesti; klausim MGB AS duoti nurodymai Nr.42 [19]48m. spalio 27d. Sinicinas" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.32/1. L.69. Originalas.

93. LSSR MGB virininko pavaduotojo Martaviiaus payma apie strib kovin veikl
Vilnius

1951m. birelio 2d.

Liaudies gynj bri veikla Birelio 1 d. liaudies gynj briuose yra 5969 mons, i j: VKP(b) nari ir kandidat - 710, komjaunuoli - 2500. Per balandio ir gegus mnesius liaudies gynj brius priimti 332 mons, per t laik pasitrauk 682. I pasitraukusij skaiiaus sovietin - partin darb pasista - 19, MGB organus - 30; paaukta soviet armij - 287; atleista dl kompromituojanios mediagos - 59, u sovietinio teistumo paeidimus - 9, u tvarkos ir disciplinos paei dimus - 93, dl ligos - 17, dl eimynini aplinkybi - 127; patraukta baudiamojon atsakomybn u ryius su nacionalistiniu pogrindiu 5, u sovietinio teistumo paeidimus - 13, u kitus nusikaltimus - 2; mir -5, uvo per bandit likvidavimo operacijas - 11 liaudies gynj. Aktyvesniam liaudies gynj traukimui kov su banditais sukurta 200 ekistini - karini grupi (i viso 2212 moni), jos per gegus mnes vykd 993 operacijas banditams iekoti ir likviduoti. Be to, per ataskaitin mnes buvo pasista 2470 paiekos grupi, pasal ir sekret. Gynjai nuolat saugo 145 kolkius (tuo uimtas 521 mogus) ir nau dojami "pridengti" sovietin - partin aktyv.
[...]
1951 m. birelio 2d. Nr. 22G/767 Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro pavaduotojas generolas majoras Martaviius Tikra: N.Vasilkovas (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.56/15. L.159-161. Nuoraas.

357

94. Lietuvos SSR MVD Vilniaus srities virininko M.Jakovlevo ratas rajon MVD skyri virininkams apie pareignus, turinius teis laikyti ginkl
Vilnius 1953m. balandio 23d.

Visikai slaptai Nr. 1/661 1953m. balandio 23d. MVD Vilniaus srities rajono skyriaus virininkui

Lietuvos SSR MVD nurodymu, suderintu su Lietuvos KP CK, pasi lyta leidimus turti ir neiotis ginkl duoti tiktai asmenims, kuriems jis i tikrj reikalingas pagal darbo charakter. Tokie yra: miest ir rajon darbo moni vykdomj komitet pirmininkai ir j pavaduotojai, Lietuvos KP miest ir rajon komitet sekretoriai, SSRS ir Lietuvos SSR Aukiausij Taryb deputatai, srii laikrai redaktoriai, stambi pramons moni bei gynybins reikms mokslo tyrimo staig direktoriai, tarybini ki direktoriai ir j pa vaduotojai, MTS direktoriai ir politini skyri virininkai, srii teism pirmininkai ir nariai, liaudies teisjai, prokurorai ir liaudies tardytojai, specialij ir slaptj - ifravimo skyri virininkai. I asmen, kurie netraukti aukiau ivardint sra, ginklus paim ti ir atiduoti MVD kio skyriaus sandl. Ginkl pamimo darb atlikti per mnes laiko. MVD rajon milicijos skyriams pavedama leidim turti ginkl apiforminimas, ginkl bkls kontrol, taip pat tyrimas fakt, kai jie grobiami, gadinami arba sovietinio - partinio aktyvo pametami. Apie io nurodymo vykdym pranekite MVD valdybai specialiu praneimu iki 1953m. gegus 10d.
MVD Vilniaus srities valdybos virininkas papulkininkis

(M.Jakovlevas)
Buv. LSSR VSKA. F. 16. B.41/7. L.49. Nuoraas.

358

95. LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie strib bri bkl ir veiklos rezultatus
Vilnius

1953m. gegus 15d.

Visikai slaptai

Payma apie Lietuvos SSR liaudies gynj bri bkl ir j operatyvins-tamybins veiklos rezultatus 1953m. gegus 15d. duomenys Remiantis SSRS Liaudies Komisar Tarybos 1945m. rugpjio 22d. nutarimu Nr.2107-544 ss, kovai su banditizmu Lietuvos SSR teritori joje buvo sukurti naikintoj batalionai. Lietuvos Liaudies Komisar Tarybos ir KP(b) CK 1945 met gruodio 18d. nutarimu Nr.232-s naikintoj batalionai buvo pavadinti liaudies gynj briais; nustatytas j skaiius 11000 moni. Bri kariai suskirstyti tokius padalinius: btys, skyrius, poskyris; jie dislokuojami kiekvienoje respublikos apskrityje. 1950m. liepos mnes, po Lietuvos SSR administracinio-teritorinio suskirstymo rajonus, briai buvo kurti kiekviename Lietuvos SSR rajone. Liaudies gynjai apginkluoti tabeliniais ginklais per SSRS MGB karinio tiekimo valdyb. Lietuvos SSR liaudies gynj bri ilaikymui SSRS Ministr Taryba skiria pinigines las i Sjungos biudeto per SSRS MVD finans skyri. Liaudies gynj aprpinimas pinigais, daiktais ir maistu prilygintas eiliniams milicijos darbuotojams Lietuvos SSR kaimo vietovse; j at lyginimas: eiliniams liaudies gynjams-475 rubliai per mnes, poskyri vadams ir politvadovams - 600 rub., skyri vadams - 700 rub. Be to, liaudies gynjai iuo metu gauna davinio 88 rublius per mnes. Liaudies gynj briams vadovauti skiriamas vienas operatyvinis darbuotojas i MVD rajono skyriaus; jis yra brio tabo virininkas. Brio tabas komplektuojamas i 4 liaudies gynj (tabo virininko
359

pavaduotojas - 1; kadr inspektorius - 1; karinio kinio skyriaus inspek torius - 1 ir sanitarinis instruktorius - 1). MVD 2N valdybos skyriuose 1950 metais kurti poskyriai i 4 ope ratyvini darbuotoj vadovauti srities briams, o Lietuvos SSR MVD 2N valdyboje sukurtas skyrius i 12 moni. Nuo 1948 iki 1952 met liaudies gynj briuose pagal etatus buvo 8000 moni. Pasikeitus operatyvinei bklei respublikoje, Lietuvos SSR vidaus reikal ministras 1953 metams liaudies gynj bri etatus patvir tino 5000 moni. 1953m. gegus 15d. duomenimis, respublikos rajonuose yra 66 briai; atskir skyri - 19; poskyri - 6; i viso - 4276 mons, i j: tab virinink pavaduotoj -90, kadr inspektori - 49, kariuomens kinio skyriaus inspektori - 67, skyri vad - 190, skyri politvado v - 141, poskyri vad - 340, sanitarini instruktori - 75 ir eilini 3324. Pagal tautyb ir partikum bri asmenin sudtis tokia: lietuvi 2791, vietos rus - 594, rus, atvykusi i kit SSRS srii - 624, vietos lenk - 127, kit tautybi - 140 moni. iuo metu liaudies gynj briuose yra 80 pirmini partini orga nizacij (bendras skaiius - 712 KPSS nari ir kandidat) ir 167 kom jaunimo organizacijos (i viso - 1587 komjaunuoli). Liaudies gynjai aktyviai dalyvauja operatyvinse priemonse likvi duojant Lietuvos teritorijoje banditizm. Nuo 1952 met sausio ld. iki 1953 met gegus 15d. liaudies gy nj bri jgomis likviduoti 233 banditai. I suiupt ir nukaut ban dit paimta: 21 kulkosvaidis, 102 automatai, autuv - 236, pistolet 237, granat - 113, ovini 20130 vienet. Greta savarankikos operatyvins-tamybins veiklos iekant ir likvi duojant banditus, liaudies gynjai dalyvauja ekistinse-karinse ope racijose bandoms likviduoti kartu su SSRS MVD karins apygardos kariuomene, taip pat yra naudojami kaip vedliai ir vertjai. Per nurodyt laikotarp liaudies gynjai padjo sulaikyti 1275 na cionalistinio pogrindio dalyvius ir kitus antisovietinius elementus. Banditizmo apimtuose rajonuose liaudies gynjai "dengia" partinsovietin aktyv, kaimuose vykdant kines-politines priemones, ir saugo 160 kolki.
360

Liaudies gynjai aktyviai dalyvavo buoi ir bandit ryinink ei m ikeldinime u Lietuvos SSR rib ir utikrino saugum per respub likoje vykdomus deputat rinkimus SSRS ir Lietuvos SSR Aukiau siosios Tarybos, vietos tarybos, taip pat per liaudies teism bei tarj rinkimus. Pagal Lietuvos SSR MVD atsiuniamus tematinius planus liaudies gynj briuose pravedamas politinis ir karinis pasirengimas - 50 moky mo valand per mnes. Be to, Lietuvos komunist partijos rajon komitetai ir bri tabai organizuoja politin-masin darb bri skyriuose ir veda usimimus, likviduojant liaudies gynj neratingum ir maaratikum. Pagal Lietuvos KP CK 1952m. sausio 9d. nutarim, siekiant pakelti bri kovinius sugebjimus, pagerinti j operatyvin-tarnybin veikl, pakelti kovin ir politin liaudies gynj bri parengim ir sustiprinti disciplin - Lietuvos SSR MVD ir srii MVD valdybose pravestos ios pagrindins priemons: 1952m. tris kartus buvo rengiami MVD rajon skyri operatyvini darbuotoj, paskirt vadovauti liaudies gynj briams, mokomieji kursai. 1952m. rugpjio mn. su liaudies gynj partini organizacij sekre toriais surengtas seminaras. 1952-1953m. prie MVD valdyb tab vad pavaduotojams ir bri vadams, taip pat prie MVD rajon skyri bri politvadovams ir skyri vadams buvo organizuojami mokomieji kursai. Pravest rengini dka, siekiant utikrinti Lietuvos KP CK 1952 01 09 nutarim vykdym buvo pakeltas bri kovinis pasirengimas, paki lo j nari aktyvumas operatyvinje-tamybinje veikloje, likviduojant nacionalistines bandas, pagerjo briuose kovinis politinis pasirengi mas, padidjo politinis smoningumas, liaudies gynj budrumas ir dis ciplina, t.p. pagerjo materialins-buitins slygos ir medicininis-sani tarinis liaudies gynj bri aptarnavimas. Liaudies gynj briai, aktyviai dalyvaudami operatyvinse prie monse nacionalistinms bandoms likviduoti ir utikrinti saugum res publikoje, yra taip pat politinio aukljimo ir parengimo mokykla bei rezervas tinkamiausi moni partiniam, sovietiniam darbui ir MVD organ komplektavimui.
361

Nuo 1945 met sausio ld. iki i met gegus mnesio i liaudies gynj vadovaujaniam partiniam ir sovietiniam darbui nukreipta 1365 moni, MVD organ komplektavimui -3587 mons. 1952-1953 metais i bri paaukta j armij 1030 moni ir daugu ma paaukt liaudies gynj nukreipta soviet armijos jaunesnij vad bei karinink mokykl komplektavimui. alia teigiam liaudies gynj bri bkls, operatyvins-tamybins veiklos pusi, liaudies gynj briuose yra rimt trkum. Svarbiausi ie: 1. Dl to, kad MVD rajon skyri virininkai, operatyviniai darbuo tojai organizavo nepakankamai ekistini-karini priemoni bandoms likviduoti ir dl nepakankamo liaudies gynj kovinio pasirengimo nuo 1952m. sausio ld. iki .m. gegus 15d. vyko 52 nemokiki tarny bini bri susidrimai su banditais, per tai paspruko 122 banditai. Per t pat laik vykdant operacijas bandoms likviduoti prarasta 16 umut ir 13 sueist liaudies gynj. 2. Kovinis-politinis liaudies gynj parengimas kai kuriuose res publikos rajonuose (Kavarsko, Jiezno, Varni, Ramygalos, Bir ir kt.) vykdomas nereguliariai, rengimo lygis nepakankamas, techniniai parengimo planai vykdomi ne iki galo, kasdien politinis masinis dar bas tarp liaudies gynj neorganizuojamas. 3. Dl nepatenkinamo politinio ir aukljamojo darbo tarp liaudies gynj, nepakankamo bri partini ir komjaunimo organizacij darbo bei bri tab, vad ir politvadov menkai kontroliuojamos liaudies gynj veiklos kai kuriuose briuose (Priekuls, Raseini, Daug, Ty tuvn ir kt.) drausm yra emo lygio. 1953 met pirmajame ketvirtyje liaudies gynjai vykd 350 amo rali nusiengim ir drausms paeidim, i j: paeid socialistin teistum................ 3, nevykd sakym.................................. 18, miegojo poste...................................... 13, vartojo alkohol................................. 272, savavalikai ijo..................................26. 4. Bri bkls patikrinimas rodo, kad kai kuriuose briuose (Rasei ni, Bir, ilals, Panevio) ekistinis darbas sutvarkytas prastai, menkai dirbamas asmeninio patikrinimo darbas briuose, apvalant nuo
362

pasitikjimo nekeliani asmen. 5. MVD rajon skyri virininkai ir kai kurie bri tabai dar nepa kankamai skiria dmesio kultrinms ir buitinms liaudies gynj s lygoms pagerinti.
Lietuvos SSR 2N valdybos virininkas papulkininkis (upikovas) pavaduotojas (Neskaitomas paraas) 1953 05 15 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.56/43. L.90-95. Originalas.

96. LSSR KGB 4-os Valdybos virininko J. Obukausko parengta payma apie strib skaii
Vilnius 1954m. lapkriio mn.

Visikai slaptai

Payma apie liaudies gynj skaii Lietuvos SSR 1954m. sausio ld. liaudies gynj briuose tarnavo 1850 moni. Nuo .m. sausio ld. iki io laiko dl pagerjusios operatyvins padties respublikoje vyko palaipsnis liaudies gynj skaiiaus mai nimas ir j darbinimas - per nurodyt laikotarp buvo atleista 1530 moni. 1954m. lapkriio 30d. respublikos teritorijoje yra 320 liaudies gy nj, kurie iki 1955m. sausio ld. bus paleisti ir darbinti.
KGB prie Lietuvos SSR MT 4 valdybos virininkas majoras (Obukauskas) Tikra: vyr. ltn. (Knutovas) (Paraas) 1954m. lapkriio mn.

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.55/3. L.254. Nuoraas.

363

4. NKVD-MVD ir NKGB-MGB agentra

97. LSSR NKGB komisaro D.Jefimovo direktyva LSSR NKGB apskrii ir miest skyri virininkams dl tinkam verbavimui kandidat parinkimo
Vilnius 1945m. rugsjo 19d.

Visikai slaptai

Lietuvos SSR NKGB apskrii ir miest skyri virininkams Praktika rodo, kad LSSR NKGB organ operatyvininkai per maai stengiasi gyti kvalifikuotos agentros, sugebanios atskleisti antisovie tin pogrind ir usienio valgyb agentus. Verbuojama paskubomis, neistudijavus verbuojamojo objekto, nesurinkus charakterizuojani ir kompromituojani duomen. Todl agent gijimo ir ini gavimo darbas yra neveiksmingas. Neparengtas, skubotai atliekamas verbavimas uteria ms tinkl, daro j griozdik ir netinkam darbui. Taip yra dl to, kad skyri virininkai nevadovauja verbuojam kan didat parinkimui, o patys operatyviniai darbuotojai io labai rimto darbo imasi retkariais, laikydami j antraeiliu dalyku. Siekiant sutvarkyti verbuotin kandidat parinkimo ir j studijavi mo darb, siloma sudarinti verbavimui rengiam kandidat sraus (pavyzdin forma pridedama)*. Sra sudarinja kiekvienas operatyvinis darbuotojas. sra traukiami asmenys, kuriuos operatyvinis darbuotojas numato rengti u verbavimui agentu. Skyri virininkai, j pavaduotojai ir poskyri virininkai privalo nuolat kontroliuoti, kaip vyksta kandidat verbavimui rengimo darbas, ir praktikai jam vadovauti.
* Forma nepublikuojama.

364

Einantis LSSR valstybs saugumo liaudies komisaro pareigas gen. mjr. (Jefimovas) [Nuoraas] tikras: LSSR NKGB 2 respublikinio skyriaus sekretoriato virinink ltn. (Podreckaja) Nr.2/2942/r 1945m. rugsjo 19d. Vilnius Nr. Rezoliucijos: "Drg. Zemiakinui. Vykdyti, rugsjo 20d. kiekvienas oper. darbuotojas turi pradti rayti sraus pagal pridedam form. 1945m. rugsjo 23d. praneti man ivadas apie kandidatus. Pokajus, 1945m. rugsjo 20d. "Drg. Zubavl[enkai]. Pasilyti operatyvininkams uvesti asmen, tinkam verba vimui, apskait." (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B. 15/8. L.3. Nuoraas.

98. Informatoriaus Sakalo agentrinis praneimas NKVD - NKGB operatyvins grups virininkui Todesui apie tai, kad agentas A.Petrauskas nesilaiko konspiracijos
Kdainiai 1945m. spalio 5d.

Visikai slaptai

Agentrinis praneimas
altinis "Sakalas" Prim Todesas Kdainiai 1945m. spalio 5d.

Gavs karinio komisariato aukim, altinis nuvyko Pernarav, kur sutiko savo sen pastam Petrausk Anupr. Jam papasakojo, kad turi grti armij. "Kam grti armij, - pasak Petrauskas altiniui, geriau lik ia ir imkis nipo darbo". altinio klausim, kaip tai padary
365

ti, Petrauskas atsak, kad reikia nuvaiuoti Kdainius pas major, kuris priima tokiam darbui, ir nurod o adres. Kartu Petrauskas parod para bel ir ovinius, gautus i Kdaini, ir pasak gavs uduot sekti bandi tus, pirmiausiai gestapinink Kele, o su juo susitikus - umuti, jeigu bus galimyb. I Yliaus Vytauto altinis girdjo, kad Petrauskas vokiei laikais buvo "kakuo", o dabar jis vl "dirba". Uduotis. Susitikus su Petrausku, jam pasakyti, kad gavo paymas ir armij eiti dabar nebereiks, todl jis nusprend major nesikreip ti, nes sekti banditus - labai pavojingas darbas. Payma. Petrauskas - NKVD apskrities skyriaus agentas "Raktas".* Drg. Bezrukovai! Tai drg. Backatovo pasibjaurtino darbo su agentra vaisiai. Jis neskiepija agentrai nei konspiracijos taisykli, nei teisingo vaidmens supratimo. 1. Pareikalaukite i drg. Backatovo pasiaikinimo ratu. 2. Duokite uduot patikrinti Petrausko elges vokiei laikais. 3. Organizuokite mano susitikim su Petrausku ir kitais "Giniavos"** grups nariais. Tegul tik drg. Backatovas nesulugdo mano informatoriaus.
NKVD - NKGB operatyvins grups virininkas mjr. (Todcsas)(Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.205. Originalas.

* Pastraipa rayta ranka ** Giniavos grup neinoma.

366

99. SSRS NKVD komisaro L.Berijos direktyva LSSR NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvoje I.Tkaenkai, NKVD komisarui J.Bartainui ir NKGB komisarui D.Jefimovui, peradresuota LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori ir apskrii skyri virininkams dl ginkluoto pogrindio sunaikinimo
[Maskva]

1945m. spalio 12d.

Visikai slaptai Praneimas per "V" NKVD - NKGB operatyvini sektori virininkams NKVD - NKGB apskrii skyri virininkams Siuniame tiesiogiai vykdyti ir vadovautis darbe SSR Sjungos vidaus reikal liaudies komisaro drg. L.P.Berijos 1945m. spalio 12d. direktyvin nurodym Nr.497. Lietuvos SSR NKVD - NKGB drg. Tkaenkai, Bartainui, Jefimovui

Lik laisvje antisovietinio pogrindio dalyviai ir bandos tsia ak tyvi prieik veikl. Kad bt galutinai likviduotas antisovietinis pogrindis ir ginkluot band likuiai, veikiantys Lietuvoje, Siloma: 1. Imtis btin priemoni sustiprinti agentros veikl ir suorgani zuoti agent - informatori tinkl apskrityse ir valsiuose, paliestuose banditizmo, utikrinant kasdienin operatyvin NKVD - NKGB or gan ir NKVD kariuomens tarpusavio sveik. Kartu atkreipkite ypating dmes, kad pirmiausia reikia paalinti arba likviduoti veikiani band vadeivas ir "LLA" diversini teroris tini grupi dalyvius. 2. Drauge su vykdomomis agentrinmis - operatyvinmis prie monmis plaiau praktikuoti, kad naikintoj batalionai rengt pasalas, sekretus, labiausiai tiktinas band buvimo vietas ir j judjimo ke lius sist paiek -valgybos grupes. 3. Vykdant Lietuvos nacionalistinio pogrindio ir jo ginkluot band likvidavimo ekistines - karines operacijas, reikia remtis konkreiais agentros duomenimis apie band buvimo viet, j nari skaii, va dovus, ginkluot.
367

Jeigu ekistins - karins operacijos bus pagrstos iankstine agentrine valgyba ir teisingai organizuotos, tai Js inioje esanios NKVD kariuomens pakaks Jums ikeltiems udaviniams vykdyti. Apie ios direktyvos vykdymo rezultatus atsiskaitykite pateikiamose savo suvestinse.
L.P.Berija
Rezoliucija: "Drg. Kokinui. Pasilykite NKVD apskrii skyri ir NKGB apskrii skyri virininkams paskelbti odin direktyv visiems operatyvininkams pasiraytinai, numatyti priemones j vykdius. 1945m. spalio 17d." (Paraas neskaitomas) Payma*. Duotas nurodymas visiems virininkams 1945m. spalio 17d. Nr.339 Vyr. ltn. (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.4/1. L.272. Nuoraas.

100. SSRS NKVD - NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos nurodymas NKVD - NKGB operatyvini sektori virininkams dl agent materialinio skatinimo
[Vilnius]

1945m. gruodio 17d.

Praneimas per "V" Visikai slaptai Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininkui plk. drg. Rudykai** NKVD - NKGB operatyvini sektori virininkams

Patirtis rodo, kad ymi NKVD-NKGB apskrii skyri dauguma savo agentrinje veikloje blogai panaudoja agent ir informatori materialinio skatinimo galimybes. Net los, kurias skiria Lietuvos SSR Valstybs saugumo ir Vidaus reikal liaudies komisariatai, reikiamai
* Visas paymos tekstas raytas ranka. ** Tekstas raytas ranka.

368

neileidiamos, daugelyje apskrii skyri apleista pagal 9 straipsn* iduodam pinigini sum ir pramonini preki i specialaus fondo apskaita. Bet tikslas kuo greiiau sutriukinti Lietuvoje nacionalistin pogrind ir jo ginkluotas bandas reikalauja btinai naudoti pinigus ir pramonines prekes siekiant traukti agentr aktyv valgybos darb. Ryium su tuo Jums siloma: 1. Patikrinti Js sektoriaus NKVD ir NKGB apskrii skyriuose, kaip panaudojamos 9 str. numatytos los ir specialaus fondo pramoni ns preks agentrai skatinti. 2. Pasekti, kad NKVD ir NKGB apskrii skyriai per tris dienas gaut specialioms reikmms skirtas las ir pramonines prekes, o iki .m. gruodio 30d. atsiskaityt, kaip jas ileido. 3. Ateityje, tvirtinant agentros - operatyvini priemoni planus ir susumuojant ekistini - karini operacij rezultatus, numatyti pasitel kiam ir labiausiai pasiymjusi agent skatinim. Apie rezultatus pranekite man ratu iki .m. gruodio 30d.
SSRS NKVD - NKGB galiotinis Lietuvoje gen. ltn. (Tkaenka) 1945m. gruodio 17d. Nr.599/r Buv. LSSR VSKA. F.18. B.4/5. L.269. Nuoraas.

* 9 straipsnis ekist finansuose numat agent ir informatori ilaikym.

369

101. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos, LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir NKGB komisaro D.Jefimovo sakymas NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams dl j aplaidumo darbe ir btinybs aktyviau naudoti agentus
Vilnius

1946m, sausio 13d.

Visikai slaptai

Lietuvos SSR NKVD-NKGB sakymas Apie NKVD-NKGB apskrii skyri virinink atleidim i darbo ir patraukim atsakomybn
Nr. 002/0014 1946m. sausio 13d. Vilnius

Operatyvin padtis Lietuvos SSR toliau lieka labai tempta. Na cionalistinis pogrindis ir jo sukilli bei bandit briai vykdo emuti nio partinio sovietinio aktyvo ir prosovietikai nusiteikusi piliei te roro aktus, rinkim SSR Sjungos Aukiausij Taryb dien rengia isiokimus, sabotaus ir ginkluotus ipuolius. NKVD - NKGB organ udavinys Lietuvoje - tikslingu agentros ir tardymo darbu aktyviai ir greitai paralyiuoti prieo antisovietin veikl ir kuo greiiau sutriukinti nacionalistin pogrind, jo sukilli brius ir bandit gaujas. Taiau kai kurie NKVD-NKGB apskrii skyri virininkai nesim btin priemoni vykdyti nurodytus udavinius, sulugd agentrin darb ir savo aparato drausm. Pavyzdiui, buvs NKGB Trak apskrities skyriaus virininkas mjr. Komarovas lugd darb apskrityje, girtaudavo su pavaldiniais. NKGB iauli apskrities skyriaus virininkas pplk.Romanevas nesim priemoni gerinti agentrin -operatyvin darb apskrityje, si muliuoja, girtauja. NKVD Taurags apskrities skyriaus virininkas mjr. Ignatjevas pro pirtus irjo nebaudiam band siautjim apskrityje, neturi
370

agentros bandose ir sukilli formuotse, nusmukd aparato drausm. NKVD iluts apskrities skyriaus virininkas kpt. Zacharovas sulugd darb, per vis savo darb apskrityje neuverbavo n vieno agento, neturi ryio su agentra, dykinja, girtauja. U anksiau nurodytus nusikaltimus NKGB Trak apskrities sky riaus virininkas mjr. Komarovas aretuotas ir NKVD kariuomens karo tribunolo nuteistas 6 metams ITL*. sakome: 1. Pplk. Romanev V.A. atleisti i NKGB iauli apskrities sky riaus virininko pareig ir paskirti NKGB Panevio apskrities imoni valsiaus operatyvinio punkto vyresniuoju operatyviniu galiotiniu. 2. Mjr. Ignatjev P.N. atleisti i NKVD Taurags skyriaus virinin ko pareig ir paskirti Trak apskrities sli valsiaus poskyrio virininku. 3. Kpt. Zacharov S.S. atleisti i NKVD iluts apskrities skyriaus virininko pareig ir paskirti NKVD Alytaus apskrities Jiezno valsiaus poskyrio virininku. 4. spti drg. Romanev, Ignatjev ir Zacharov, kad jeigu ir nau joje vietoje jie neutikrins reikiamo agentrinio operatyvinio darbo or ganizavimo ir nacionalistinio bei bandit pogrindio likvidavimo, tai bus perduoti teismui. 5. Visiems NKVD-NKGB operatyvini sektori, apskrii ir mies t skyri virininkams: a) Imtis pai grieiausi ir rytingiausi priemoni stiprinant e kistin drausm pavaldiuose padaliniuose, iki pat dezorganizatori ir drausms lauytoj perdavimo karo tribunolo teismui. b) Nedelsiant imtis priemoni, kad but gyta ir diegta nacionalis tin pogrind, sukilli ir band formuotes vidin agentra; pagreitinti ir suaktyvinti tardym; pasirpinti, kad kamer agentai igaut inias i aretuotj; visas ias priemones nukreipti tam, kad artimiausiu metu but surasti ir likviduoti nacionalistinio pogrindio, sukilli bri ir bandit grupi centrai. sakym paskelbti pasiraytinai visiems Lietuvos SSR NKVD -

* ITL (ispravitelnyj trudovoj lager, ras k.) - pataisos darb lageris.

371

NKGB operatyvininkams ir komandiruotiems operatyviniams darbuo tojams.


SSRS NKVD - NKGB galiotinis Lietuvoje gen. ltn. Tkaenka Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras gen. mjr. Bartainas Lietuvos SSR valstybs saugumo liaudies komisaras gen. mjr. Jefimovas Nuoraas tikras: Lietuvos SSR NKGB sekretoriato operatyvinis galiotinis jaun. ltn. (Andrejeva)(Paraas) Teksto viruje - neskaitoma rezoliucija.

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/3. L.215-216. Nuoraas.

102. Lietuvos SSR MGB agent skaiius apskrityse 1946 09 01 1947 01 01


[Vilnius] [Ne anksiau kaip 1947m. sausio ld.]*

* Data nustatyta pagal dokumento turin.

372

Pagal 1946m. rugsjo ld. padt

Pagal 1947m. sausio ld. padti

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.20/122. L.312. Nuoraas.

103. LSSR MGB Marijampols apskrities skyriaus virininko pava duotojo Antonovo payma apie agento "Sauliaus" veikl
[Marijampol]

1950m. sausio 10d.

Visikai slaptai

Payma apie MGB Marijampols apskrities skyriaus agent "Sauli" Agentas "Saulius" - MGB unsk valsiaus poskyrio liaudies gy nj brio kovotojas, 1949m. vasario 24d. uverbuotas MGB Marijam pols apskrities skyriaus virininko pavaduotojo mjr. Antonovo. "Sauliaus" tyrinjimo procese buvo nustatyta, kad jis turi plaius giminysts ir dalykinius ryius "Vytauto"* bandit rinktins tabo ir "algirio"** rinktins 33 bandit kuopos veikimo rajone - Marijam pols apskrities unsk, Sasnavos, Kazl Rdos valsi, Vilkavikio apskrities Pilviki, Gi valsi ir aki apskrities Jank valsiaus teritorijose. Kvoiamas per verbavim, "Saulius" parod, kad kai kurie jo gimi ns, gyvenantys kaimo vietovje, palaiko ry su ginkluot band daly viais, tarp j jis paminjo ir savo pamot. Be to, MGB apskrities skyriaus buvo anksiau nustatyta, kad Jank valsiaus ikutiki k. (greta su Degui k.) gyvena "Vytauto" rink tins tabo sanitarijos skyriaus virininks "Aurels" sesuo M. ir kad pas j periodikai slapstosi kartu su "Aurele" ir kiti "Vytauto" rink tins tabo nariai. Remiantis tuo, kas idstyta, buvo numatyta panaudoti agent "Sauli" kaip marrutinink, turint uduot iekoti "Aurels" ir kit "Vytauto" rinktins tabo nari. 1949 04 11 unsk valsiuje buvo sulaikyta nelegaliai gyvenanti "Aurels" sesuo Julija, 1948 met gegus mn. pasislpusi nuo trmi mo i Lietuvos SSR.
* Tauro apygardos Vytauto rinktin kurta 1945 08 15. Veik Vilkavikio apskrityje bei dalyje Marijampols apskrities. Pirmasis vadas - V.Gavnas-Vampyras. ** Tauro apygardos algirio (iki 1946m. pradios vadinosi Stirnos) rinktin kurta 1945 08 15. Rinktin kr V.Baceviius-Vygandas.

375

Pasinaudojant ia aplinkybe ir siekiant vesti agent "Sauli" "Vy tauto" rinktins tab, buvo surengta tokia kombinacija: Po tardymo MGB unsk valsiaus poskyryje Julij paliko saugoti agentui "Sauliui", kuris buvo smulkiai instruktuotas, kaip turi elgtis. Kalbdamasi su agentu, Julija m prayti j paleisti, adjo, kai kils karas, padti jam ir jo eimai, sak, kad "partizanai" visada palaikys ir atlygins. Turint omenyje, kad Julijai aretuoti trksta mediagos, agentui buvo nurodyta organizuoti jos pabgim, susitarus susitikti su ja Degui k. pas motin arba ikutiki k. pas jos seser. Pagal ms uduot, agentas "Saulius" sudar Julijai galimyb pabg ti i MGB unsk valsiaus poskyrio. Po to uifravimo tikslu agentas buvo "aretuotas" 7 paroms. 1949 met balandio paskutinmis dienomis agentas "Saulius" buvo pasistas marrut - Jank valsi susitikti su Julija. Jos gimins agent "Sauli" gerai prim ir padkoj u padaryt paslaug orga nizavo jo susitikim su nelegaliai gyvenaniu "R". Kalbdamasis su agentu, "R" pasak, kad "partizanai" ijo kit rajon, bet greitai gr, ir patarjam dar atvaiuoti, pareikdamas, kad "partizanai" j gerai priims ir duos nurodym, kaip toliau elgtis, tsiant liaudies gynjo tarnyb. Susitikti su Julija agentui neteko, nes pabuvusi kelias dienas pas seser ji ijo kit rajon. Agentas paliko jai ratel, kad nori susitikti, ir nurod galimo susitikimo viet. Vliau "Saulius" dukart susitiko su Julija. Bet paskui, kai buvo i dalies sutriukintos "algirio" rinktins 33 ir 34 bandit kuopos, veikianios Jank ir Kazl Rdos valsiuose, banditai nustojo lankytis pas agento gimines, o "Aurel" ivaiavo Vilni, Julija pasislp, "Sauliaus", kaip marrutininko, naudojimas nebedav teigiam rezultat. Todl agentas "Saulius" dabar panaudojamas MGB unsk valsiaus poskyrio liaudies gynj brio nuotaikoms nuviesti.
Lietuvos SSR Marijampols apskrities skyriaus virininko pavaduotojas mjr. (Antonovas)(Paraas) 1950m. sausio 10d. Buv. LSSR VSKA. F.10. B.6/6. L.152. Originalas.

376

104. LSSR MGB inspekcijos virininko pavaduotojo Rabkino sudarytas 2N valdybos 1 skyriaus agent apmokjimo iniaratis
Vilnius

1950m. vasario ld.

Visikai slaptai

LSSR MGB 2N valdybos 1 skyriaus ilaikomos agentros sraas 1. Ag. "ilaitis" nuo liepos mn. gavo 6600 rb. 2. Ag. "uolas" nuo liepos mn. gavo 6000 rb. Drg. Pokajaus nurodymu rengiamas jo aretas u antisovietini atsiaukim raym ir mginim juos platinti. Yra tariamas. 8400 rb. 3. Inf. "Vytautas" nuo liepos mn. gavo n II u ll 7200 rb. 4. Ag. "Varna" u II u ll 11 100 rb. 5. Ag. "Kniazev" n n II II 6050 rb. 6. Ag. "Akmuo" u II u II 10 250 rb. 7. Ag. "Vileikis" II u ll u 12 200 rb. 8. Ag. "Lauras" u II u II 8200 rb. 9. Ag. "Kaunas" ll n ll u 5150 rb. 10. Ag. "Drsutis" u u II ll 6100 rb. 11. Ag. "Platon" II n II 4800 rb. 12. Ag. "Aras" 13. Ag. "Galinis" } ........................................... 5500 rb 14. Ag. "ukyt" } u II II n 7800 rb. 15. Ag. "Kipas" u II n II 6350 rb. 16. Ag. "Anton" 5950 rb. nuo rugpjio mn. gavo 17. Ag. "Pauktis" 7300 rb. nuo liepos mn. gavo 18. Ag. "Varnas" u n ll n 4500 rb. 19. Ag. "Rytas" n ll n 20 056 rb. 20. Ag. "Liepsna" d ll u n 14 657 rb. 21. Ag. "Petrauskas" 10 750 rb. nuo rugpjio mn. gavo 22. Ag. "Litas" ll n u 21 607 rb. 23. Ag. "Genys"
h h ii

377

24. 25. 26. 27.

Ag. "Aras" u rugpjt ir rugsj gavo 16 693 rb. Ag. "Bagdonas" nuo rugpjio mn. gavo 5088 rb. 9079 rb. Ag. "Grigas" ......................................... " Ag. "Mockus" nuo liepos mn. (neskaitant sausio mn.) gavo 6100 rb. 28. Ag. "Noreika" nuo liepos mn. gavo 31 000rb. 254 480 rb.*
Inspekcijos prie LSSR MGB virininko pavaduotojas pplk. (Rabkinas) (Paraas)

1950 02 01 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.10. B.6/12. L.15. Originalas.

105. LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 1 poskyrio virininko Romaevo payma apie A.umskiens iduot partizan ir atlyginim u tai
[Vilnius] 1950m. birelio mn.

Visikai slaptai

Payma 1949 met gegus 17d., 23 val., nakt MGB Lazdij apskrities Leipalingio valsiaus poskyr atjo Leipalingio valsiaus Mikalinos k. gyventoja umskien An, Jono d., ir pasak, kad iame kaime, Rut kausko sodyboje, yra bandit bunkeris, kuriame slapstosi banditas Sa vickas Jonas, Floro s., slapyvardiu "virblis", sovietini piliei masi ni teroro akt dalyvis. io pareikimo pagrindu surengta operacija, kurios metu teroristas "" buvo likviduotas.

* Visos sumos raytos ranka.

378

Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro gen. mjr. drg. Kapralo vo sakymu u parodyt budrum ir smoningum pilietei umskienei pareikta padka ir iduotas piniginis atlyginimas - 500 rubli.
Lietuvos SSR MGB valdybos 2 skyriaus 1 poskyrio virininkas pplk. (Romaevas) 1950m. birelis Rezoliucija: "Drg. Trusovui" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/57. L.190. Nuoraas.

106. LSSR MGB Tardymo dalies poskyrio virininko Simoniano praneimas SSRS MGB ministro pavaduotojui Riuminui apie kameros agent panaudojim 1951 m. liepos-rugsjo mn. tardant partizan ryininkus
[Vilnius] 195 lm. spalio 29d.

Visikai slaptai SSR Sjungos valstybs saugumo ministro pavaduotojui pik. draugui Riuminui Maskva

Praneimas apie Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministerijos tardymo darbo rezultatus per 1951 met liepos - rugsjo mn. [...] Antisovietins ginkluotos bandos "Varpas"* ryinink ir bandit rmj - Daneleviiaus ir kit - tardymo byla MGB Alytaus rajono skyrius 1951 met rugpjio mn. aretavo antisovietins nacionalistins bandos vadeivos "Varpo" ryinink
* Turima mintyje Juliaus Makaraviiaus-Varpo vadovaujamos Dainavos apy

gardos Geleinio Vilko tvnijos partizanai. 379

Danelevii Vytaut, Jurgio sn. Per tardymus Daneleviius savo ry su nacionalistins bandos da lyviais ilgai slp ir neidav kit asmen, dalyvavusi su juo nusikals tamoje veikloje. Per kameros vidin agent, pristatyt prie Daneleviiaus, pavyko suinoti, kad jis, kaip aktyvus ryininkas, bandit apdovanotas 3-ojo laipsnio Kryiumi ir ratu, kuriuos paslps em ukastame butelyje. Kartu Daneleviius pasak agentui nuogstaujs, kad jeigu bus are tuota jo mona, kuri yra bandito "Girno" sesuo, tai jinai, inodama apie jo antisovietin veikl ir kur yra paslptas ratas, gali visa tai iduoti. Realizuojant agento duomenis, aretuotojo mona - Daneleviien Maryt, Antano dukt, gimusi 1926 metais, - buvo suimta ir per tar dym patvirtino, kad jos vyras Daneleviius turjo nusikalstam ry su banditais, taiau dokument apie jos vyro apdovanojim, gaut i ban dit, neidav. Norint palenkti Danelevii duoti teisingus parodymus, buvo sureng ta kombinacija, kurios metu jis lyg "atsitiktinai" susitiko su savo mo na Daneleviiene, j ivedant i kameros, o paskui praneimas dl ban dit apdovanojimo buvo pateiktas kaip Daneleviiens parodymas. i priemoni dka Daneleviius dav isamius parodymus apie savo nusikalstamus ryius, ivardijo jam inomus bandit ryininkus, taip pat nurod viet, kur laikomas jam bandit teiktas apdovanojimas; jis buvo paimtas vliau. Pagal Daneleviiaus ir anksiau suimt bandit - Verbicko ir kit parodymus, .m. rugsjo 14d. aretuoti: Jasionis Vincas, Jono snus, gims 1889 metais,vidutiniokas vals tietis, pavienininkas; Jasionyt Danut, Vinco dukt, gimusi 1931 metais, i valstiei vidutiniok, ir Bainskas Antanas, Antano snus, gims 1931 metais, i valstiei vidutiniok, iki areto dirbo savo kyje. Jie visi prisipaino es kalti tuo, kad buvo antis o vietins ginkluotos bandos vadeivos "Varpo" ryininkai ir dirbo antisovietin darb. Kartu per kameros vidin agent, igaunant inias i aretuotosios Jasionyts Danuts, buvo suinota, kad ji slepia nuo tardytoj, kur yra bandit nuotraukos ir antisovietiniai dokumentai, jos paslpti 1951
380

metais. Agentas isiaikino, kad dokumentus ji paslp su savo seserim Jasionyte Maryte, todl tardant Jasionyt Danut is praneimas buvo panaudotas kaip jos sesers Maryts parodymas. Tada Jasionyt Danut fakt patvirtino, ir pagal jos parodymus dokumentai buvo paimti. Tardymo byla tsiama, siekiant visapusikai isiaikinti kaltinamj prieik veikl ir j nusikalstamus ryius. [...]
Paym sudar: Lietuvos SSR MGB Tardymo dalies poskyrio virininkas mjr. (Simonianas) 1951m. spalio 29d. [Nuoraas] tikras: (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.8. B.6/7. T.l. L.175-177. Nuoraas.

107. Raseini rajono MGB skyriaus virininko pavaduotojo ilinsko raportas LSSR MGB ministro pavaduotojui I.Pokajui apie nepavykusi partizan apnuodijimo operacij
[Raseiniai] 1952m. gegus 5d.

Lietuvos SSR MGB ministro pavaduotojui pulkininkui drg. Pokajui Vilnius Nuo MGB Raseini rajono skyriaus virininko pavaduotojo leitenanto ilinsko

Raportas Praneu, kad pagal patvirtint plan suiupti "Vaidoto"* rinktins ginkluot bandit gaujos dalyvius per agent "ibuokl", panaudojant speciali technik, 1952 met balandio 27d. man, kaip grups vyresnia

* Kstuio apygardos Vaidoto rinktin kurta 1946m. (i pradi vadinosi Naro). Veik Raseini, Jurbarko apskr. Pirmasis vadas - Juozas eponis-Tauragis. 381

jam, MGB valdybos virininko pavaduotojas drg. Poinkovas ir MGB valdybos vyr. operatyvinis galiotinis ltn. drg. Narsejevas praved smulk instrukta apie preparat "22", "47" ir "12" naudojimo bd. MGB rajono skyriaus valdybos virininko pavaduotojas, pulkinin kas drg. Poinkovas agentui "ibuokl" dav du indelius preparato "47". Juos reikjo panaudoti piene, ber suloje, giroje arba kavoje (madaug viename litre), jeigu pas agent "ibuokl" ateit daugiau kaip trys ban dos dalyviai. O jeigu bus ne daugiau kaip trys, tai naudoti tik vien indel "47" pusei litro grimo. Buvo, be to, pasilyta nepadauginti gri mo ir geriau padaryti stipresn, o ne silpnesn. T patvirtino ir MGB rajono skyriaus valdybos vyr. operatyvinis galiotinis leit. Narsejevas. Pagal nurodym - instrukta a instruk tavau ir agent "ibuokl" apie preparato "47" naudojimo bd ir apie jo veikim. Agentas "ibuokl" nakt i gegus 2d. 3d., kai pas j atjo 5 bandos dalyviai, paruo preparato "47" abu indelius (10 dozi) piene madaug viename litre ir ketvirtyje ir m naudoti, nes ie pra pieno. Pienas su preparatu "47" tuojau buvo piltas 4 arbatinius puodelius, kadangi kambaryje buvo tik 4 banditai, penktasis banditas liko saugoti. Buvo palikta ir penktam banditui sotyje. Banditas "Gintautas" pirmas pradjo gerti pien su preparatu "47" ir nugrs pus puodelio pareik, kad pienas kartus. Tuojau m ragauti banditai "Bijnas" ir "Lapas" ir taip pat patvirtino, kad pienas kartus, tada agentas "ibuokl" buvo priverstas paragauti pieno su preparatu "47", o paskui pakeisti pienu be preparato. Dl stiprios preparato "47" koncentracijos pienas pasidar kartus ir banditai atsisak j gerti, ryium su tuo operacija lugo. Tai ir praneu.
ilinskas (Paraas) [19]52m. gegus 5d.

Buv. LSSR VSKA. F.16. B.154/5. L.24-25. Originalas. Rankratis.

382

108. Itrauka i LSSR MGB ministro P.Kondakovo paymos apie agentrinio aparato mainim pagal SSRS MGB 1952m. sausio 10d. sakym Nr.0015 ir 1952m. balandio 10d. direktyv Nr.54
[Vilnius] 1952m. birelio mn.

Visikai slaptai

Payma Kaip vykdomas SSRS MGB 1952 met sausio 10d. sakymas Nr.0015 ir SSRS MGB 1952 met balandio 10d. direktyva Nr.54 1952m. birelio 15 d. duomenys Lietuvos SSR MGB organuose 1951 met rugsjo ld. buvo 27711 moni agentra. I j: agent - 3854, informatori - 22531, rezident - 651, susitikim but laikytoj - 675. Agentros aparatas buvo smarkiai ipstas dl masini verbavim ir ypa - primus agentr i sovietins armijos fronto ir unugario dali kontrvalgybos skyri, pasienio kariuomens ir NKVD organ. Agentra buvo uterta, nes j pateko nepatikim ir tariam dviveidikumu asmen. Paalinti u dviveidikum 437 mons, u dezinformacij - 120 moni ir u konspiracijos paeidim - 497 mons. I ios paalintos agentros aretuoti ir patraukti baudiamojon atsakomybn 37 mons, tarp j: dviveidi - 33, dezinformatori - 2 ir u konspiracijos paei dim - 2. I viso Lietuvos SSR MGB organai paalino 18625 mones, agentros tinklas sumajo 65,6 proc. 1952 met birelio 15d. agentroje buvo lik 9517 moni. I j: specialij agent - 2 1 ,
383

agent - 9248, rezident - 248. Agentros mainimo darbas rimtai pradtas tik gavus sakym Nr.0015, bet toli grau ne nuo pirm dien. ymi operatyvini ir vado vaujani kadr dalis, ypa rajon skyri darbuotojai, ne visai suprato sakymo reikm pertvarkant darb su agentra.
[...]*
Lietuvos SSR valstybs saugumo ministras gen. mjr. (Kondakovas) 1952m. birelio mn. Buv. LSSR VSKA. F.10. B.9/9. L.ll-12. Nuoraas.

109. Kauno srities MGB valdybos 2N skyriaus 1 poskyrio vyr. operatyvinio galiotinio Stepanovo sudarytas memorandumas** apie partizan J.Vilinsk
[Kaunas] 1952m. rugsjo mn.

Visikai slaptai

Memorandumas pagal Vilinsko Jono, Kazio s., bylos - formuliaro Nr.29 mediag
Eil. Data ir i kur gauta Mediagos turinys Bylos Nr. mediaga lapo _______________________________________________________________________________ Nr. 1. Agentas "Vesiolyj", Vilinskas Jonas iki 1949 met dirbo mokytoju 1950m. balandio 13d. aki rajone, itrmus tvus stojo band, iuo metu vaikto po Paantvardio apylink ir lanko si Puiiaus Andriaus sodyboje. Vilinsko tvas- Vilinskas Kazys gyveno Paantvardio k., 1949 metais itremtas kaip buo.

* Praleisti rajon MGB skyri patikrinimo duomenys. ** Memorandumas - ekist operatyvinis dokumentas, kuriame pateikiamos pagrindini duomen itraukos.

384

Eil- Data ir i kur gauta Nr. mediaga 2. Agentas "Bukauskas", 1950m. balandio 17d.

Mediagos turinys

Bylos lapo Nr.

Gridijauskas papasakojo, kad 1950m. kovo mn. banditai j apipl. I bandit jis paino Vilins k i Paantvardio k. ir kit - Kvedar. 8 Kartu su banditu Petrausku Jonu, slapyvardiu "arnas", vaikto naujas banditas Vilinskas Jonas, gims 1930 metais Paantvardio k., Jurbarko valsiuje ir apskrityje. Bandoje yra nuo 1949m. kovo mn., ginkluotas pistoletu; eima itremta; moksi Jurbarko gimnazijoje ir liko neitremtas, o paskui ijo "Mindaugo"* band. 15 altinis .m. birelio 14d. kelyje sutiko 4 ban ditus, i j paino Petrausk ir Vilinsk. 20 Vetkaitien pasakojo, kad .m. spalio 20d. pas j atjo trys banditai - Petrauskas, Vilinskas ir Tverkus. Vilinsko eima itremta. 22 Banditas Vilinskas Jonas danai slapstosi pas savo gimin Giedrait Juoz, Vinco s., gim. 1909m., gyvenant Jurbarko rajono Ponj k. 30 1952m. gruodio 29d. Stasinaitis Juozas, Liudvinavo k., Jurbarko rajono gyventojas, papasakojo, kad pas j buvo banditai. Vien paino - Vilinsk.

3.

Agentas "Nijol", I950m. gegus 3 d.

4.

Agentas "Adomaitis", 1951 m. birelio 20d. Agentas "Leonas", 1951m. spalio 25d.

5.

6.

Agentas "Rutkauskas", 1952m. gruodio 7d.

7.

Agentas "Benadas", 1952m. sausio 8d.

33

8.

Agentas "Benadas", 1952m. sausio 10d.

1951 met gruodio 4d. banditas Vilinskas nakvojo pas Kalnaityt, ryt igirdo vius ir ibgo. 34

9.

Pareikja Ungurait M.I., , .m. vasario 3d. Kailinait Juz papasakojo, kad .m. sausio 30d. pas j ujo du banditai, 1952m. vasario 4d. vienas i j - Vilinskas. Jie reikalavo komjau nimo bilieto ir grasino, kad nebt aktyvi,

* Mindaugo brys priklaus Kstuio apygardos Vaidoto rinktinei. Veik Jurbarko apskr.
385

Eil. Data ir i kur gauta Nr. mediaga

Mediagos turinys Bylos lapo Nr. udraud rengti jaunimo vakarus. Banditas Vilinskas turi ry su Jakaiiu Vincu, Paantvardio k. gyventoju. 40

10. Agentas "Lialia", 1952m. vasario 26d.

.m. vasario viduryje Piliutien pasakojo, kad banditas Vilinskas ne kart slapstsi pas j kartu su kitais banditais. 50 Bandos ryinink ablauskait Elena i pa stam bandit paminjo bandit "Algird", anksiau turjus slapyvard "Rimgaudas"; jis yra vadeiva ir vadovauja Ariogalos bei Vilkijos rajon banditams. 56 Vitkaitien, gyv. Jurbarko rajone, Jokbaii k., turi ry su banditu Vilinsku Jonu. 62 .m. kovo 16d. pas altin but atjo banditas Vilinskas Jonas, ginkluotas automatu, ir altiniui pasak, kad jis isist 400 rb itrem tam Dubainskui u parduot ieno veim ir arkl. 65 A 1951 met ruden bandos ryininks Rukteliens Stass namuose susitikdavau su banditais "Algirdu", "Liepuku" ir kitais. 70

11. Agentas "Regina", 1952m. kovo ld.

12. Agentas "Leonas", 1952m. kovo 27d. 13. Agentas "Benadas", 1952m. kovo 27d.

14. Aretuotos ablauskaits E. parodymai I952m. kovo 20d.

.m. balandio 13d. emaitis Juozas, Naukai 15. Agentas "Benadas", 1952m. balandio 17d. mio k., Jurbarko rajono gyventojas, papasakojo, kad .m. balandio 10d. pas mane atjo 3 ban ditai, vienas i j - Vilinskas, ir .m. balan dio 20d. vakare ateik pas mane namus susitikti su juo. 74 Legarbuis Vladas, Naukaimio k. gyventojas, 16. Agentas "ura", 1952m. balandio 25 d. papasakojo, kad Sakalas Jonas, Skirsnemuns k. gyventojas, turi ry su banditu Vilinsku Jonu, "Dalgiu", su juo susitinka Skirsnemuns mst.; balandio 20d. jis kakodl neatjo susitikim.

75

386

Eil. Data ir i kur gauta Nr. mediaga 17. Agentas "Nijol", 1952m. birelio 9d.

Mediagos turinys Bylos lapo Nr. Daunorien papasakojo, kad pas j buvo banditas "Algirdas" ir domjosi, kaip umu "Algimant" ir "Liepuk". Daunorienei "Algirdas" gerai pastamas ir pas j lankosi. 79 Andriukeviit Stefa pasakojo, kad gegus 1 ld. banditai "Algirdas", "Arvydas", "Algiman tas" ir "Liepukas" per dien buvo pas Daunorien, o vakare po du ijo skirtingom kryptim. 84 Daunorien kalbjo, jog banditai "Arvydas" ir "Algirdas", bdami pas j .m. birelio 18d., pasak, kad kai jie ateis kitkart, btina sureng ti j susitikim su altiniu ir Andriukeviite kad isiaikint "Algimanto" ir "Liepuko" uvim. 109 Mergina, vardu Levut, gyvenanti Dargi arba Jokbaii k., Jurbarko rajone, altiniui pasak, kad banditas Vilinskas ino apie altin, kad jis slapstosi nuo organ. Bandos vadeiva Vilinskas lankosi mano sodyboje ir su 120, manimi dalijasi. 121 tulait Ona pasakojo, kad .m. birelio 28d. pas j atjo banditai, taip j buvo Vilinskas. Jis papasakojo, kad dabar yra band vadeiva trij rajon teritorijoje. 126

18. Agentas "Nijol", 1952m. birelio 7d.

19. Agentas "Nijol", 1952m. birelio 27d.

20. Agentas "Rimas", 1952m. birelio 10d.

21. Agentas "Lilija", 1952m. birelio 30d.

Sudar: MGB 2N valdybos skyriaus Kauno srityje 1 poskyrio vyr. operatyvinis galiotinis vyr. ltn. (Stepanovas)(Paraas) 1952m. rugsjo mn.

Buv. LSSR VSKA. Op.b.f. B.6911. T.3. L.158-160. Originalas.

387

110. LSSR MGB Vilniaus valdybos virininko M.Jakovlevo nuro dymas visiems MGB Vilniaus srities rajon skyri virininkams dl partijos funkcionieri ir vadovaujani darbuotoj ibraukimo i agentrinio tinklo ir j byl sunaikinimo
[Vilnius] 1952m. spalio 8d.

Visikai slaptai Visiems MGB Vilniaus srities rajon skyri virininkams Tik: MGB ... rajono skyriaus virininkui valstybs saugumo ... drg. ... ... miestas

Remiantis SSRS MGB 1952 met rugsjo 26d. direktyva Nr. 161, Silau: 1. Per 2 dienas perirti visas MGB rajono skyriaus agentros as mens bylas ir nedelsiant i agent ir rezident tinklo ibraukti: a) partijos aparat darbuotojus, b) rajono sovietini organ, profsjung ir komjaunimo orga nizacij vadovaujanius darbuotojus, c) rajono partijos komiteto aptarnaujanio aparato darbuotojus. 2. Toki agent asmens ir darbo bylas paruoti sunaikinimui, apie tai sudarant aktus, ir kartu su aktais jas nusisti naikinti MGB Vilniaus srities valdybos atitinkamus operatyvinius skyrius. Apie i nurodym vykdym atsiskite praneim iki .m. spalio 15d. Su SSRS MGB 1952 met rugsjo 26d. direktyva Nr. 161 opera tyvinius darbuotojus supaindins MGB rajon skyrius nuvyk MGB valdybos vadovai.
Lietuvos SSR MGB Vilniaus valdybos virininkas valstybs saugumo pplk. (M. Jakovlevas )(Paraas) 1952m. spalio 8d. Nr. 1/858 Rezoliucijos: " byl. Nurodyta MGB valdybai. 1952m spalio 9d." [Paraas neskaitomas] "vykdyta 1952m. spalio 9d. Jakovlevas" Buv. LSSR VSKA. F.16. B.16/5. L.153. Originalas.

388

111. LSSR MGB "A" skyriaus virininko P.Griino ir 1 poskyrio virininko Naidenovo payma apie agentrinio tinklo sumainim 1951 m. rugsjo 1d. - 1952m. lapkriio 1d.
Vilnius 1952m. lapkriio 17d.

Visikai slaptai

Payma apie Lietuvos SSR MGB organ agentros tinklo sumainim nuo 1951m. rugsjo ld. iki 1952m. lapkriio ld. Agentrinio tinklo sumainimas Lietuvos SSR MGB organ linija per aukiau nurodyt laikotarp apibdinamas iais duomenimis:
Buvo lik 1951m. rugsjo ld. Respublikoje Tarp j: Ministerijos skyriuose I j: 2N valdyboje 2 skyriuje 4 skyriuje 5 skyriuje 7 skyriuje Kt. skyriuose MGB valdybose Tarp j: MGB Vilniaus sr. v[aldyboje] Tarp j: Valdybos skyriuose Raj[on] skyriuose 27711 Uver buota Paa linta Sumajo abso liuiais skaiiais % 19940 71,9 Yra 1952m. lapkri io ld. 7771

1628

20726

2746 445 597 209 646 802 47

113 37 10 8 10 24 24

1729 203 383 120 452 534 37

1742 258 389 118 455 528 +6

63,5 58 65 56,5 70,4 65,8 + 11.3

1004 187 208 91 191 274 53

24965

1515

18997

18198

72,5

6767

6742

347

5144

4743

70,4

1999

590 6152

64 283

579 4565

315 4428

53,4 72

275 1724

389

I j: Anyki 303 18 208 Varnos 205 9 157 Vievio 301 9 257 Vilniaus 225 9 164 Daug 201 20 163 Druskinink 309 26 211 Dkto 250 4 192 Duset 238 7 184 Zaras 232 4 165 Ignalinos 354 5 234 Kavarsko 178 24 158 Molt 212 10 159 Nemenins 195 10 139 Naujosios Vilnios 224 8 152 Pabrads 181 4 111 Smli 291 25 209 Trak 250 11 187 Ukmergs 335 6 227 Utenos 412 16 304 alinink 224 5 148 venionli 246 11 186 venioni 284 18 205 irvint 254 18 197 Eiiki 248 6 188 MGB Kauno sr. valdyboje 7085 397 6054 Tarp j: Valdybos skyriuose 1898 149 1558 Rajon skyriuose 5187 248 4496 I j: Alytaus 227 13 182 Ariogalos 198 8 160 Veisj 203 7 181 Vilijampols 145 8 135 Vilkavikio 249 2 211 Vilkijos 205 17 175 Jiezno 211 10 179 iemari 175 18 174 Jonavos 188 7 171 Kazl Rdos 240 9 214 Kaiiadori 177 15 153 390

299 140 250 155 137 207 188 176 164 292 129 155 136 142 101 215 186 245 302 135 170 207 190 197

68,2 67 83 68,9 68,1 65,7 75,2 73,9 70,7 82,5 72,4 73,1 74,9 63,4 55,8 73,9 74,4 73,1 73,3 60,3 68,3 72,9 78,7 79,5

94 65 51 70 64 102 62 62 68 62 49 57 59 82 80 76 64 90 110 89 76 77 64 51

5536

78,5

1549

1334 4202 153 156 158 116 215 163 165 152 165 196 135

70,3 81 67,4 78,8 77,8 80 86,3 79,5 78,2 86,8 87,7 81,6 76,2

564 985 74 42 45 29 34 42 46 23 23 44 42

Kalvarijos Kdaini Kybart Lazdij Marijampols Naujamiesio Panemuns Prien Raseini Simno aki Jurbarko MGB Klaipdos sr. valdyboje Tarp j: Valdybos skyriuose Rajon skyriuose I j: Varni Klaipdos Kretingos Maeiki Paggi Plungs Priekuls Rietavo Salant Sedos Skaudvils Skuodo Taurags Teli ilals iluts MGB iauli sr. valdyboje Tarp j: Valdybos skyriuose Rajon skyriuose

248 214 212 233 327 247 210 305 307 150 294 222

14 14 5 12 8 6 9 19 16 9 17 5

213 186 189 213 273 189 210 250 273 118 258 189

204 161 181 188 249 220 176 234 262 131 238 184

82,2 75,2 85,4 80,7 76,1 88,8 83,8 76,7 85,3 87,3 81 82,9

44 53 31 45 78 27 34 71 45 19 56 38

5100

357

3553

3637

71,3

1463

1055 4045 159 234 408 228 372 175 266 209 172 192 289 160 316 244 185 436

174 183 19 5 26 4 9 13 14 11 6 9 4 9 22 3 20 9

622 2931 88 153 304 148 330 149 190 158 132 113 169 136 248 166 133 314

582 3055 103 191 293 184 311 139 185 131 139 125 232 119 270 163 133 337

55,1 75,5 64,7 81,6 71,8 80,7 83,3 79,4 69,5 62,7 80,8 65,1 80,3 74,4 85,4 66,8 71,9 77,3

473 990 56 43 115 44 61 36 81 78 33 67 57 41 46 81 52 99

6038

414

4246

4282

70,9

1756

783 5255

94 320

526 3720

486 3796

62,1 72,2

297 1459

391

I j: Akmens Bir Vabalninko Dotnuvos agars Joniklio Jonikio Kelms Kupikio Kurn Linkuvos Obeli Pakruojo Pandlio Panevio Pasvalio Radvilikio Ramygalos Rokikio Tytuvn Trokn Uvenio eduvos iauli

204 270
212

13 13
20

238 198 189 218 145 254 225


201

6 8
15

11
20

14

21 2
14 9 14 16

175 179 188 457 256 193 197 340 161 160 162 208 225

189 184 149 127 118 128 154 117 167 171 146 124
110

6
10

30 23 17 8

21

135 324 171 135 127 223 118 148 129 161 165

166 189 156 147 123 135 168 98 174 168 151 117 129 146 340 191 147 130 257 94 115 119 163 173

81,3 70 73,6 61,7 62,1 71,4 77,3 67,6 68,5 74,6 75 66,8 72 77,7 74,4 74,6 76,1 76 75,6 58,4 71,8 73,4 78,3 76,9

38 81 56 91 75 52 50 47 80 57 50 58 50 42 117 65 46 67 83 67 45 43 45 52

Lietuvos SSR MGB "A" skyriaus virininkas valstybs saugumo pplk. (Griinas) I poskyrio virininkas valstybs saugumo mjr. (Naidenovas)(Paraas) 1952m. lapkriio 17d.* Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.10. B.13/27. L.41-45. Nuoraas.

* Diena rayta ranka.

392

112. LSSR MGB ministro P.Kondakovo nurodymas operatyvinei grupei vykti Sibir verbuoti agentus tremtini tarpe
[Vilnius] 1953m. vasario 9d.

Visikai slaptai

Nurodymas Lietuvos SSR MGB operatyvinei grupei, susidedaniai i: LSSR MGB poskyrio virininko pavaduotojo valstybs saugumo mjr. V.Truino, MGB Kauno srities valdybos vyr. operatyvinio galiotinio valstybs saugumo vyr. ltn. Stepanovo, MGB iauli srities valdybos vyr. operatyvinio galiotinio valstybs saugumo kpt. Nunycho ir MGB Klaipdos srities valdybos vyr. operatyvinio galiotinio valstybs sau gumo vyr. Itn.Orlovo Pagal SSR Sjungos valstybs saugumo ministro pavaduotojas gen. ltn. draugo Riasnovo V.S. nurodym, Irkutsko srit ir Krasnojarsko krat siuniama Lietuvos SSR MGB operatyvin grup. Grupei pavedama: Perirti operatyvins skaitos bylas, agentros i specialij per keltj lietuvi asmenines ir darbo bylas. I veikiani agent parinkti asmenis, kuriuos, atsivelgiant j asmenines savybes ir ryius, bt galima grinti Lietuvos SSR ir infiltruoti bandit pogrind. iuo tikslu i numatyt lietuvi nacionalist parinkti verbavimui tinkamas kandidatras, su MGB valdyb virinink sankcija iuos ver bavimus gyvendinti ir naujai uverbuotus agentus permesti Lietuv. Lietuvos SSR MGB operatyvinei grupei pavedama parengti bti nas agentros permetimo kombinacijas ir legendas, kurias tvirtina MGB Irkutsko srities ir Krasnojarsko krato vaidyb virininkai. Pagal i priemoni planus aprpinti permetamus agentus btinais ivykimo dokumentais. MGB organ virinink praau tarpininkauti ir padti Lietuvos SSR MGB operatyvinei grupei atlikti ias priemones.

393

Lietuvos SSR valstybs saugumo ministras gen. mjr. P.Kondakovas 1953m. vasario 9d. [Nuoraas] tikras: Kontrols inspekcijos prie Lietuvos SSR MVD vyr. inspektorius plk. (Lobkovas)(Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.10. B.9/8. L.271. Nuoraas.

113. SSRS MVD Irkutsko valdybos ratas SSRS MVD I vyriausios valdybos 8 skyriaus virininkui ukovui, LSSR MVD ministrui P.Kondakovui ir MVD iauli srities valdybos virininkui Jarockiui apie tremtyje uverbuoto agento isiifravim
[Vilnius] 1953m. birelio mn.

Visikai slaptai MVD iauli srities valdybos virininkui pik. drg. Jarockiui Lietuvos SSR vidaus reikal ministrui gen. mjr. drg. Kondakovui SSRS MVD I vyriausios valdybos 8 skyriaus virininkui gen. ltn. drg. ukovui 1953 04 13, Nr.2/3-1653, Dolovas Komilovas*

Iraas i MVD Irkutsko valdybos rato apie agento "Ochotnik" isidavim Agentas "Ochotnik" 1953 met kovo mn. uverbuotas ir pasistas iauli srit, kad eit lietuvi nacionalistin pogrind. Jam buvo insce nizuotas pabgimas i apgyvendinimo vietos. Asmens byla Nr. 1851853 pasista 1953 03 12 Nr.2/3-868. Po kiek laiko gauta agentros duomen, kad "Ochotnik" atvirai su sirainja su mona ir silo jai iparduoti vis k ir daiktus, pranea, kad su ja greit susitiks. Tai suinojo dauguma specialij perkeltj, ir kilo tarimas, kad "Ochotnikas" nepabgo, o MVD organai j pasiunt Lietuv.
*Taip tekste.

394

Kakas i asmen, gyvenani Lietuvoje ir gerai pastani "Ochot nik", prane specialiesiems perkeltiesiems, kad jis bendradarbiauja su MVD organais ir idav savo brol ir kitus banditus. 1953 met gegus mn. perimtas dokumentas "K" (lyg nuo "Ochot niko" sesers - paraas "Viktut"), sistas adresu: Lietuvos SSR, Klaip dos sritis, Kelms rajonas, Krai patas, Petro Cvirkos kolkis, Radze viiui Feliksui. Jo autorius rao: "Gaila, kad brolis Juozas padar klaid. Juk jis per amius jos neitai sys. Viepatie, kokie mons tapo, baudia savo brolius ir kaimynus. Dabar Juozas paliko Sibire eim, ir koks likimas jo laukia. iandien jis kitus udo, o kas rytoj laukia jo. Pardav velniui siel ir eim sud. Paraykit tvams, ar ne Rdikiuose pas Lindaut rado bunker, ir kas dabar darosi su tom eimom..." Tokiu bdu plaiam asmen ratui iaikjo slapti ms kovos su pogrindiu Lietuvoje bdai, dl to gali sulugti visos panaaus pobdio priemons, kurias rengsim ateityje. 1953 03 28 Nr.3/1 -1057 MGB iauli valdyba pradjo tarpininkau ti, kad i tremties vietos Lietuv bt grinti agentas "Ochotnik" ir jo eima - mona ir dukterys. Tarpininkavim palaik LSSR MVD. 1953 05 08 [ratu] Nr.3/1-1898 ir papildomu ministro Vildino 1953 05 23 tarpininkavimo patvirtintinimo praneimu per "V" ministro pavaduotojui drg. Kruglovui.
Iraas tikras: kontrols prie LSSR MVD vyr. inspektorius plk. (Lobkovas) 1953 06 Buv. LSSR VSKA. F.10. B.9/8. L.282-283. Nuoraas.

395

114. MVD Kelms rajono skyriaus agent "Zitos" ir "Gluosnio" agentrinis praneimas operatyviniams darbuotojams Jevseiikui ir Bersenevui apie partizan A.Kmito ir J.Bartkaus nuudym
Kelm 1953m. spalio 22d.

Visikai slaptai MVD Kelms rajono skyrius Agentas "Zita" "Gluosnis" Prim: Jevseiikas Berscnevas

Agentrinis praneimas
1953m. spalio 22d. Kelm

i met spalio 21d., 20 valand 30 minui, pas agentus atjo bandos vadeiva Kmitas Andrius, Prano s., slapyvardiu"Audra", anks iau gyvens Skaudvils rajone, Butvil k., ir bandos vadeivos pavaduo tojas Bartkus Jonas (jo tvavardio agentai iuo metu neatsimena), slapy vardiu "Jonila", anksiau gyvens Kelms rajone, Vaiviliki k. j pas agentus nam, banditai su jais pasisveikino, o paskui "Au dra" m klausinti "Zit", ar atliktas j usakymas, t.y. dvi kepurs ir milin. "Zita" jam paaikino, kad per tok trump laik nespjo visko pasiti, spjo pasiti tik vien kepur. "Zita" padav "Audrai" kepur, is j pasimatavo ir pasim. Tuo metu ms agentas "Gluosnis" pastat ant stalo namins butel, sutaisyt su specialiuoju preparatu, bei ukan dos ir pakviet banditus vakariens, bet banditai ms agento "Gluosnio" kvietimo kategorikai atsisak, paaikindami, kad jie neseniai vakarien iavo. Tada "Gluosnis" nujo savo sodybos darin, kur buvo isidsiusi kariuomens grup, ir apie visa tai prane vyr. ltn. Bersenevui. Gavs i jo tolesnius nurodymus, "Gluosnis" gro nam, kur dar buvo ban ditai. Banditai agentui "Zitai" dav dar dvi palaidines ir papra jas persiti pagal j g. Tuo tikslu "Zita" pamatavo abu banditus. Nam eiminink Valiulien banditus pavaiino pienu, abu bandi tai igr po dvi stiklines pieno. Paskui "Gluosnis" pradjo su banditais kalb apie tarptautin padt ir paklaus, ar greit bus karas. Bandos
396

vadeiva "Audra" atsak, kad karas bus greit, ir dav agentams paskaity ti antisovietin atsiaukim. Pabuv pas agentus apie 30 minui, ban ditai susiruo eiti. Kur eis, agentams nesak, o tik pasak, kad ueis pas agentus po dviej - trij dien. Banditus gatv ilydjo ms agentas "Gluosnis". inodamas, kad aplink nam isidst kareiviai, kurie turi likviduoti iuos banditus, "Gluosnis" [ne]palydjo j per kie m lauk, o vos tik banditai ijo, o tuoj pat udar duris ir liko viduje. Kai tik banditai ijo i namo kiem, lauke ikart pasigirdo kul kosvaidi ir automat viai. Kai audymas nutilo, agentai ijo lauk ir kieme pamat umutus tuos paius banditus, t.y. vienas i j buvo bandos vadeiva Kmitas Andrius, slapyvardiu "Audra", o antras - Bart kus Jonas, slapyvardiu "Jonila". .m. spalio 22d. "Gluosnis" susitiko su Labanausku Adolfu, Lipei ka Petru, Norkum Juozu ir Janaviium Juozu; visi jie domjosi tuo, kas atsitiko.
Buv. LSSR VSKA. Op.b.f. B.1983. T.3. L.205. Nuoraas.

115. LSSR MVD kaljim skyriaus virininko Nartauto payma apie agentrin-operatyvin darb kaljimuose
[Vilnius] 1953m. spalio 22d.

Visikai slaptai

Payma apie agentrin-operatyvin darb tarp kalini ir personalo Lietuvos SSR MVD kaljim skyriuje ir tardymo kaljimuose pagal 1953m. spalio 15d. padt Kaljim skyriuje yra operatyvinis aparatas, kur sudaro operatyvinio skyriaus virininkas, du vyresnieji operatyviniai galiotiniai ir du ope ratyviniai galiotiniai. Aparatas vadovauja, organizuoja ir utikrina tar dymo kaljimuose agentrin-operatyvin darb ir tardymo darb tarp kalini ir personalo. Visam agentriniam-operatyviniam ir tardymo darbui vadovauja
397

kaljim skyriaus virininkas. Kaljimuose - atitinkamai kaljimo virininko pavaduotojas opera tyviniams reikalams ir kaljimo virininkas. Pagrindiniai agentrinio-operatyvinio darbo udaviniai kaljim skyriuje ir kaljimuose yra ie: I. Tarp kalini a) atskleisti antisovietins veiklos, kuri kaliniai planuoja vykdyti kaljime ir paleisti i kaljimo, metodus ir formas; b) atskleisti kalini nelegali ryi formas, metodus ir faktus - tarp kamer ir su esaniais laisvje; c) iaikinti kalini bandymus pabgti, upulti apsaug, organizuoti maitus ir sabotaus, ukirsti tam keli; d) iaikinti ir ukirsti keli kalini mginimams paveikti ir trikdyti priirtoj personal (siekiant susilpninti reim, umegzti ryius su kitomis kameromis, su laisvje esaniais asmenimis ir t.t.). Iki 1950 met sausio ld. kaljim operatyvinms dalims buvo pa vedama per agentr isiaikinti, ar kaliniai, priskirti MGB, nenuslepia nuo tardytoj ir teismo savo kontrrevoliucins ir prievalstybins veik los ir kontrrevoliucins veiklos bendrinink (ypa likusi laisvje). SSRS MVD ir MGB 1949 met spalio 17d. saku Nr.00968/00384 ios kaljim operatyvini dali funkcijos buvo panaikintos ir is dar bas toliau buvo dirbamas pagal atskiras konkreias uduotis. Kaljimuose turta speciali kvalifikuota 77 moni agentra 1950 met pradioje etapais pasista lagerius ir kolonijas. Iki 1950 met kaljim operatyvins dalys kamer vidini agent igaunamomis iniomis efektyviai paddavo MGB organams ir milici jai per kamer agentr iaikinti ir demaskuoti MGB ar milicijos are tuot asmen nuo tardytoj slepiamus savo kontrrevoliucins veiklos bendrininkus, ypa esanius laisvje. Pavyzdiui, 1949 metais kamerose buvo igaunamos inios i 1219 moni. Gauti 3845 praneimai, pagal kuriuos buvo aikinamasi ir suimami: antisovietins organizacijos ir grups............................................ 16; kontrrevoliucini organizacij dalyviai ir pavieniai banditai.......................................................................416;
398

ryininkai ir bandit rmjai ........................................................401; nustatyta bunkeri viet.................................................................. 18; paimta vairi aunamj ginkl.....................................................72; kovini ovini............................................................................ 8825; socialistins nuosavybs grobstytoj grups..................................19; banditai ir plikai......................... ............................................... 149; vagys ir socialistins nuosavybs grobstytojai............................ 597; lindyni laikytojai............................................................................10; mogudiai..................................................................................... 27; kitokie nusikaltliai......................................................................... 70. I iaikint per kamer agentus po patikrinimo MGB organai areta vo 421 mog, milicijos organai - 274 mones. 1953 metais pagal SSRS MVD sakNr.00737 kaljim operatyvins dalys vl teiks pagalb MVD ir milicijos tardymo organams, per ka mer agentus demaskuodamos aretuotj nusikalstam veikl ir j ryius laisvje. Per 1953 met tris ketvirius kaljim operatyvins dalys igavo kamerose ini 109 kartus, pagal j duomenis iaikinta ir suimta 19 kriminalini nusikalstam element, paimta ginkl: 1 kulkosvaidis, du autuvai, granata ir 300 kovini ovini. II. Tarp kaljim personalo 1. Iaikinti ir laiku paalinti i kaljim antisovietinius ir politikai nepatikimus elementus. 2.Iaikinti ir nedelsiant ukirsti keli galimiems nusikalstamiems kaljimo darbuotoj ryiams su kaliniais ar j giminaiiais bei laisvje likusiais bendrininkais. 3. Nustatyti ir paalinti tarnybos, apsaugos organizavimo ir kalini laikymo reimo trkumus, kaljimo sanitarins prieiros ir kins veik los paeidimus, taip pat kovoti su piktnaudiavimais ir kaljimo turto vagystmis. 1952 met sausio 1 d. agent ir informatori tinkl tarp vis kaljim kadr sudar 180 slapt informatori ir 20 kontrolini informatori; su pastaraisiais palaik ry skyriaus operatyvins dalies darbuotojai. SSR Sjungos MVD kaljim valdybos nurodymu veikiantis informatori
399

tinklas sumaintas 2/3, t.y. 105 monmis, ir 1952 met balandio ld. palikti 74 informatoriai, o kontrolin agentra visai panaikinta. 1953 met spalio ld. yra 78 agentai. Agentros kitimas 1953 metais
Padtis 53 01 01 Uverbuota per 53m. 3 ketvirius Tarp kalini 588 31 Tarp personalo 15 Ijo per 53m. 3 ketvirius Padtis 53 10 01

Slapt informatori Agent

438 9

714 10

248 30

Agent

68

78

III. Kaljim operatyvinink etatai Numatyti 28 kaljim operatyvins sudties etatai, tarp j: Kaljim virinink pavaduotoj operatyviniams reikalams........................................................................................... 7, vyresnij operatyvini galiotini.................................................. 3, operatyvini galiotini.................................................................. 13, operatyvini galiotini padjj......................................................5, 28 Pagal nacionalin sudt: lietuvi ..............................................................................................9, rus .................................................................................................15, ukrainiei.........................................................................................3, yd .................................................................................................. 1, 28 I j SSKP nari - 25 m., kandidat SSKP narius - 3 m. I 28 operatyvini darbuotoj 24 mons baig SSR Sjungos MVD operatyvinink mokyklas (iplstin sra r. priede Nr.l).* Skyriaus ir kaljim operatyvini darbuotoj tarnybinei ekistinei kvalifikacijai kelti vedami specials mokymai pagal SSR Sjungos MVD kaljim valdybos 43 valand program.
Priedas nepublikuojamas.

400

Vilniaus respublikinis kaljimas Nr.l 8 etatai- operatyviniams darbuotojams. Kaljimo limitas - 2800 viet. 1953 met spalio 15d. kaljimo agentros - informatori tinkl su daro 64 slapti informatoriai ir 10 agent. 1953 metais uverbuoti 147 slapti informatoriai ir 10 agent. I vei kianio tinklo ijo 197 informatoriai ir 9 agentai, treiame ketvirtyje uverbuoti 28 slapti informatoriai ir 6 agentai, ijo 29. Kaljime Nr.l laikomi 36 pirmos kategorijos kaliniai, atvyk pagal specialias paskyras i SSRS MVD lageri. Pagal SSRS MVD kaljim valdybos 1952 met liepos 9d. nuro dym Nr.20/0/1441 j operatyvin prieira vykdoma vieai. Per kamer vidinius agentus iaikinta ir ukirstas kelias:
1952m. 1953m. per tris ketv. pasirengimams pabgti pasiksinimams nusiudyti daikt ir produkt vagystms i kiti; kameros kalini kalini bandymams umegzti nelegal ry su kameromis mginimams umegzti ryj i kaljimo su laisvje esaniais mginimams sineti ir laikyti kamerose udraustus daiktus chuliganizmui ir tyiojimuisi i kit kameros kalini 52, 6, 26, 50, 5, 72, 37, 14, 2, 10, 17, 2, 9, 12.

1953 metais kaljimo operatyvin dalis atliko 8 agentrinius ini rinkimus pagal MVD organ pavedimus ir 35 - pagal milicijos organ uduotis. Remdamiesi kamerose igautomis iniomis, milicijos orga nai aretavo 13 moni. iuo metu inios igaunamos i 13 kalini, tarp j: pagal MVD tardymo dali uduotis - 0, pagal milicijos organ uduotis - 13. Darbas su kadrais Kaljimo kadr etat - 500: vidurinij ir vyresnij virinink 57 m.,
401

priirtoj 375 m., laisvai samdom 68 m. Agentrin informatori tinkl tarp kaljimo darbuotoj sudaro 21 slaptas informatorius. 1953 metais per slaptus informatorius iaikinti ir atleisti 4 asmenys, neusitamav politinio pasitikjimo. [...]*
Lietuvos SSR MVD kaljim skyriaus virininkas vyr.ltn. Nartautas (Paraas) 1953 10 22/23 Nr.17/0/00525 Buv. LSSR VSKA. F.10. B.13/39. L.184-201. Originalas.

116. LSSR MVD I specialaus skyriaus virininko R.Vaigausko ir 1 poskyrio virininko Naidenovo payma LSSR MVD ministro pavaduotojui L.Martaviiui apie susitikim but laikytojus
Vilnius 1953m. gruodio 21d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR vidaus reikal ministro pavaduotojui plk. drg. Martaviiui

Payma apie Lietuvos SSR MVD organ susitikim but laikytoj partikum, tautyb, tarnybin padt ir kiek laiko jie bendradarbiauja su organais Pagal 1953 met gruodio 19d. duomenis. I. Susitikim but laikytoj partikumas I viso yra: susitikim but................ 479 konspiracini but............................. -

* Praleisti skyriai apie konkreius agentros panaudojimo atvejus, t.p. apie darbo su agentra trkumus. 402

Tarp susitikim but laikytoj: KPSS nari ir kandidat..........322 VLKSM nari............................. 16 Nepartini................................. 141 II.Nacionalin sudtis Lietuvi.......................................... 143 Rus ...............................................254 Ukrainiei.......................................28 yd .................................................27 Baltarusi......................................... 16 Lenk .................................................5 Latvi..................................................2 Totori................................................ 2 Mordvi.............................................. 1 Udmurt..............................................1 III. Tarnybin padtis Tarnautoj...................................... 381 Darbinink....................................... 32 Kolkiei....................................... 10 Nedirbani..................................... 56 IV. Naudojimosi laikas Nuo 1944 iki 1946 met................ 44 " 1947 iki 1949 met................... 117 " 1950 iki 1953 met................... 318
Lietuvos SSR MVD I specialaus skyriaus virininkas ltn. (Vaigauskas) (Paraas) I poskyrio virininkas mjr. (Naidenovas) (Paraas) Nr.43 1953 12 21 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.10. B.10/4. L.16. Nuoraas.

403

117. Buvusio NKGB agento Benedikto Tumaviiaus pareikimas LSSR KGB pirmininkui dl jo pripainimo Antrojo pasaulinio karo dalyviu
Trykiai 1984m. gruodio ld.

Tumaviiaus Benedikto, s. Prano, gyv. Teli raj. Tryki mstl. Stoties g. Nr. 11

Pareikimas A esu gims 1923 metais lapkriio mnesio 7 dien, pagal aukiau nurodyt adres ir vis laik, iskyrus mokymosi laikotarp 1938-1940m. Gruzdi ems kio mokykloje, gyvenu toje pat vietoje. Nuo 1944 met rudens a pradjau dirbti NKGB organuose savano riu valgybos darbuotoju prie iauli rajono Tryki valsiaus NKGB skyriaus, kurio virininku tada buvo vyr. leitenantas Ziatdinovas-Zacharovas. Man buvo suteiktas "Nikolajaus" slapyvardis. Vliau dirbau jau priklausaniam KGB skyriui, kuriam vadovavo A.Pocius ir kiti. Valstybs saugumo organuose idirbau iki pat 1960 met. Per vis mint laikotarp esu padjs valstybs saugumo organams demaskuoti nema skaii prievalstybikai nusistaiusi element. Esu buvs valstybs saugumo ministerijoje demaskuojant buvus Tryki klebon - dabartin vyskup Sov* ir kitus. Dirbdamas valstybs saugumo organuose, a ne kart buvau skati namas - gaudavau pinigines sumas. iuo metu esu pensininkas, ir esu iek tiek nusipelns ms valsty bei, paddamas demaskuoti buruazini nacionalist kslus ir tuomi nusipelniau, kad biau pripaintas kaipo Didiojo Tvyns karo daly vis, kaip ir kiti buv liaudies gynjai. Todl praau Pirminink atkreipti dmes aukiau nurodytus fak tus ir man iduoti knygel-paym, kuria a biau pripaintas Didio jo Tvyns karo dalyviu.
* Taip tekste.

404

Apie io pareikimo pasekmes praau man praneti.


(Paraas) 1984 12 01 Trykiai Rezoliucija: "Drg. Palaioniui V.V. Praau inagrinti (Paraas neskaitomas) [19]84 12 06. Drg. Vereinui N.S. (Paraas neskaitomas) [1984] 12 07". Buv. LSSR VSKA. F.10. B.154/118. T.2. L.34-35. Originalas, lietuvi k. Rankratis. Tumaviius

405

5. Specialieji agentai

118. SSRS NKGB komisaro pavaduotojo B.Kobulovo sakymas LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams apskrii skyriuose savavalikai neorganizuoti partizanais apsimetusi operatyvini bri
Vilnius 1945m. birelio 12d.

Visikai slaptai Praneimas per "V"

Operatyvini sektori virininkams Pagal mus pasiekusias inias, kai kurie apskrii skyriai ketina sa varankikai organizuoti ir sisti band veiklos rajonus operatyvines grupes, apsimetusias bandomis. s a k a u be ms inios ir patvirtinimo toki melaging band neorganizuoti, nes tai sukliudys ms vedamoms specialioms prie monms. Jei melagingas bandas organizuoti btina, sektori virininkai turi pristatyti praneim, pagrindiant ios priemons btinyb ir perspek tyvum.
Kobulovas SSR Sjungos Valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojas Valstybs saugumo 2-ojo rango komisaras (Kobulovas) Nr. 1945 06 12* Buv. LSSR VSKA. F.18. B. 1/4. L.18. Nuoraas.

* Diena rayta ranka.

406

119. LSSR MVD kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virinin ko payma apie specialij grupi organizavim apskrityse, j veikl, naikinant partizanus, ir j darbo plan sudarym
[Vilnius] 1946m. balandio ld.

Visikai slaptai

Payma apie specialij grupi organizavim ir j darbo rezultatus Lietuvos SSR teritorijoje Pagal 1946m. balandio ld. duomenis Po .m. vasario mnes surengto operatyvinio pasitarimo su MVD apskrii skyri virininkais*... Kovo mnes i viso sudaryta 13 specialij grupi, jose dalyvauja 74 mons. MVD Teli apskrities skyriuje 1, joje dalyvi 5 mons, Maeiki 2, " " 26 " venioni 6, " " 40 Jonikio 1, "3 Zaras 1, " " neinia kiek, Kauno 1, .................................... Lazdij 1, ......................... . Pagal ms 1946 03 23 nurodymus (ifruota telegrama 910) pristatyti informacij apie specialij grupi darb ir atsisti planus, - tik MVD Teli apskrities skyrius pristat plan. Specialij grupi darbo teigiami faktai MVD Maeiki apskrities skyrius .m. kovo 18d. specialioji grup, vadovaujama jaun. ltn. Mezianovo, susidedanti i 9 moni, buvo pasista Sedos ir idik valsius su uduotimi iaikinti "emaii legiono" antisovietin organizacij ir
* Toliau ubrauktas tekstas: "ir LSSR MGB apskrii skyri virininkais .m. kovo mn. atliktas nemaas darbas kuriant spec. grupes apskrii teritorijoje". 407

tab. Specialiajai grupei pasisek umegzti ry su keliais io tabo nariais, nustatyti j buvimo viet. Nakt .m. kovo 20d., turint tiksl paalinti specialiosios grups iai kintus narius, atlikta operacija. Suimti 28 organizacijos nariai, tarp j: kuop vad..............................................2, bri vad............................................... 2, "emaii legiono" tabo ryinink .. 3, skyri vad..............................................2, kuop ryinink...................................... 2, eilini nari........................................... 17. Be to, per operacij umutas "emaii legiono" apygardos tabo virininkas. Paimta: automat..................................................1, pistolet...................................................2, ovini................................................ 250. Specialij grupi darbo neigiami faktai MVD Kauno apskrities skyrius 1946 met kovo pradioje Kauno apskrities skyriuje pagal ms nurodymus, vadovaujant MVD apskrities skyriaus operatyviniam ga liotiniui vyr. ltn. Kegtisui ir MVD Serediaus valsiaus poskyrio virininkui Sergejevui, buvo sudaryta specialioji grup. Jos tikslas buvo likviduoti bandit grup, kuri .m. vasario 27d. Panemuns valsiuje, Laki k., apaud liaudies gynj grup. Trys kovotojai buvo umuti ir vienas sueistas. Nuo kovo 6d. iki 17d. specialioji grup likvidavo Podienino Be niaus, slapyvardiu "vangas", bandit grup i 4 moni, tarp kuri buvo bandit grups vadeiva Podieninas, ir Auksuio bandit grup i "Perkno"* bandit junginio (7 mons). Bet po to specialioji grup darb nutrauk, bandit formuots vadov nesurado, todl MVD nega vo informacijos apie jos tolesn veikl. Apskrities skyrius nepasiunt MVD priemoni plan ir nepakan* Perkno rinktin (Tauro apyg.) veik Lazdij ir Alytaus apskr. Jos vadas Vaclovas Navickas-Perknas, vliau pasivadins Auksuiu. 1946m. rinktins pavadinimas pakeistas - DLK Gedimino rinktin.

408

karnai informavo apie specialiosios grups darb, todl MVD buvo daug sunkiau laiku teikti nurodymus apskrities skyriui. MVD Zaras apskrities skyrius 1946 met kovo mn. sudaryta specialioji grup veik Salako valsiaus teritorijoje. Specialiosios grups darbo plano nra. Dirbo blogai, be to, buvo iifruota. .m. kovo 15d. Salako valsiaus ugar k., kai specialioji grup sustojo nakvyns, banditai umu liaudies gynj Kazakevii, jus sargyb; banditai pasislp nenubausti. J nesivijo. Specialiajai grupei duotas nurodymas sugrti. Pasilymai dl specialij grupi organizavimo Kad grups bt gerai organizuotos ir tinkamai dirbt, planuose turi atsispindti: 1. Legenda (j reikia sudaryti pagal oficialius duomenis, i agent gaut mediag, operacij metu atimtus nacionalistinio pogrindio do kumentus, domius operatyviniu poiriu). 2. Specialij grupi uduotis (isiaikinti ryininkus ir rmjus, nustatyti band dislokacijos, bunkeri viet, apsirpinim per rmjus ginklais ir audmenimis). 3. Veiklos rajonas (kokio valsiaus ir gyvenamj vietovi teritori joje veiks specialioji grup). 4. Specialiosios grups sudtis (i ko susideda grup - kareiviai, liaudies gynjai, operatyvininkai ir kas vadovauja). 5. Ryio bdai (kam tarpininkaujant ir kokiu bdu bus perduodami specialiosios grups gauti duomenys, ryio sistema ir praneim surinki mo punktas). 6. Grups priedanga (kokiu bdu ir kokios pajgos pridengs specia lij grup, jeigu ji bus iifruota arba naikinama).
LSSR kovos su banditizmu valdybos 1 skyriaus virininkas pplk. (Paraas neskatomas) Rezoliucijos: "Asmenikai Vasiljevui 1946 04 02" "Drg. Sokolovui" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.20/122. L.120-122. Originalas.

409

120. B.Blayts pasiadjimas kovoti u Lietuvos laisv, paraytas partizanais apsimetusiems smogikams reikalaujant
1946m. birelio 23d.

A, Blayt Bron, Vinco d., gimusi 1924m. Mineikiemio k., Saldu tikio vals., venioni apskr., duodu savo pasiadjim Kazimieraiio L[ietuvos] P[artizan] [tabui]* siningai ir drausmingai kovoti u tv em - Lietuv. Neiduodama savo draug - kovotoj partizan, neisiduodama pati, kad ir sunkiomis slygomis, kovosiu u tvyn Lietuv. Kad neisiduoiau, pasirenku slapyvard "Laktingala". Pasiadji mas tvirtas.
D. Blayt 1946m. birelio 23d. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.22/4. L.29. Originalas, lietuvi k. Rankratis.

121. Majoro A.Sokolovo raportas LSSR MVD ministrui J.Barta inui apie specialiosios grups smogik veikl ir j darbo tobu linim, traukiant ias grupes buvusius partizanus
[Vilnius] 1946m. rugsjo 2d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR vidaus reikal ministrui gen. nijr. drg. Bartainui

Raportas tai jau trys mnesiai, kai a "dirbu" Js aparate su specialiosiomis grupmis, ir per vis laik mano darbo bare umuti 5 banditai, suim
* MGB agentai - smogikai danai apsimesdavo i kito krato (iuo atveju - i Kazimieraiio vadovaujamos Piet Lietuvos srities) atklydusiais partizanais. Tikri partizanai niekada joki ratik pasiadjim nereikalaudavo (tai praktikavo tik emgbistai, verbuodami agentus). is smogik provokacijos metu igautas ratelis galjo tapti kaliu, rodaniu B.Blayts ryius su partizanais. 410

ta viena ryinink; iaikinti bandit rmjai, ryininkai dar nesuimti dl man neinom prieasi. Pirmosios specialiosios grups, organizuotos i "tvyns gynj", kaip bandomosios, veiklos rezultatai buvo blogi. I 18 specialiosios grups moni 12 pasirod es vagys, kurie uuot dirb imdavo vogti, tuo gadindavo, iifruodavo darb. Grup paleido, mnes a stumdiausi be darbo, vaikiodamas nuo vieno kabineto prie kito, iuo metu vl m organizuoti specialij grup, ir kaip matau, vl norim dirbti madaug su tokiais pat monmis, kaip anksiau. Kai rengsi organizuoti pirmj specialij grup, a savo raporte kovos su banditizmu valdybos virininko pavaduotojui nurodiau. Spe cialij grupi darbas kovojant su banditizmu ir nacionalistiniu pogrin diu bus rezultatyvus tik organizavus jas i buvusi bandit, kurie pa gauti su ginklu rankose arba atj ipainti kalts savo parodymais su sikompromitavo prie banditus ir nacionalistin pogrind ir tuo ukirto sau keli grti pas juos. Tokius mones mokyti bandit taktikos nereikia, o grupi organizavimas i naikintoj batalion kari reikiam rezultat neduoda. Tas pats, kaip valstiet nuo arklo i lauko pasisti vejoti jron. Kaip valstieiui reiks priprasti prie jros, taip naikintoj bataliono ka reiviui - prie bendravimo su banditais. Ir i tikrj taip buvo: specialioji grup i naikintoj bataliono kari daniausiai isiifruodavo todl, kad kariai neturjo bandit gdi, nemokjo bandit argono, nemokjo neioti bandit enkl, o dar vog davo. visa tai banditai, aiku, atkreipdavo dmes ir priddavo tarin ti karius. Bet nors I specialiosios grups darbe buvo daug trkum, jos veikla parod, kad dirbti su specialija grupe vis dlto manoma. Kiek tik spe cialioji grup, apsimetusi banda, klausinjo bandit rmjus, jie visi, iskyrus vien, pasakydavo, kad priklauso nacionalistiniam pogrindiui, ir kalbdavo apie savo ryius. Nors ir bjauriai dirbo naikintoj batalio no kareiviai, jie vis dlto umegzdavo ry su bandit ryininkais ir veikianiomis bandomis. I to ivada: specialij grupi darb reikia tsti, o jas komplektuo jant atsivelgti buvusius trkumus. Kaip jau nurodiau, specialiosios grups bus naudingos tik tuo atveju,
411

jei jas sudarys buv banditai - tvyns gynjai neturt patekti grupes. Bedirbant irykja senas antagonizmas tarp naikintoj bataliono kari ir bandit. Kad buv banditai specialiosiose grupse dirbt gerai, reikia ir juos paius, ir j eimas aprpinti, kad smogikams nieko netrkt, o j ei mos bt saugios. Nors kartais bna naudinga, kai grups smogiko ei m ukliudo banditai. Smogikai tada geriau dirba. Specialiosioms grupms i buvusi bandit btina priskirti ms operatyvinius daruotojus, kurie vis laik su jais dirbo, perprato visas j savybes, kasdien darbe nukreipdavo reikiama linkme.
[...]*
Mjr. A.Sokolovas (Paraas) 1946 08 02 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.22/4. L.68-71. Originalas. Rankratis.

122. Majoro A.Sokolovo raportas LSSR MVD ministro pavaduo tojui P.Kapralovui apie specialiosios grups smogik darbo to bulinim
[Vilnius] 1946m. gruodio 24d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR vidaus reikal ministro pavaduotojui gen. mjr. drg. Kapralovui

Raportas Dirbant su specialij grupe LSSR apskrityse jau 7 mnesius, paste bima: banditai keiia pasireikim, teroro akt, diversij, antpuoli metodik, btent:

* Praleistas tekstas, pakaitoj antis, patikslinantis jau idstytas mintis.

412

iuo metu, iem, banditai nesislapsto mikuose, daniau gyvena pusiau legaliai vienkiemiuose maomis grupelmis - nuo dviej iki penki moni, ne daugiau. Dien, paslp ginklus, jie paprastai dar buojasi bandit rmj kiuose, o nakt, jei reikia, susirenka su savo vadeivomis, kurie daniausiai gyvena legaliai, grupes po 10 - 15 moni, atlieka teroro aktus, diversijas. Vl isivaikto pas ryininkus, slepia ginklus, tampa taikiais kaimieiais. Taip gyvena ir bandos, sitvirtinusios savo veiklos rajonuose, kur kiekvienas banditas, iskyrus organizuotus ryininkus ir rmjus, turi giminysts ryi. Dl to banditus sunkiau sugauti, ir kariuomens veikla prie tokias bandas be iankstinio agentrinio siskverbimo bna maai rezultatyvi. Taip pat ir specialioji grup be kombinacij - bandos pasireikim (sovietinio partinio aktyvo represijos, kareivi apaudymas ir pan.) negali greitai gyti bandit pasitikjimo, vadinasi, ir likviduoti bandos. Ban dit nepasitikjim specialij grupe, kaip banda, didina ne kart pasi taik specialij grupi isiifravimai; tai imok banditus ir j vadei vas nepasitikti visais naujai atsiradusiais banditais. Todl a manau, kad specialij grupi darb irgi reikia keisti, pereiti prie darbo maomis teroristinmis grupmis metodikos - nuo trij iki penki moni, ne daugiau. Tokio darbo kryptis - fizikai sunaikinti bandit vadeivas, o jei bt manoma - ir suiupti juos gyvus. Bet ir it darb - ms smogik - terorist siterpim band ryius - reikia dirbti su atitinkamomis kombinacijomis, pavyzdiui: Daugelis ryinink ir band rmj, tarp j "Rinktins" tabo ryininks Baranauskait Sofija - "Rta" ir Jazdauskait Gen "vaigdut" specialiosios grups smogikams pasakojo, kad patekti bandit tab arba susisiekti su banda ir jos vadeiva galima tik per lega liai gyvenanius ryininkus ir band rmjus, kurie yra lyg koks atsira dusi nauj nepastam bandit tikrinimo filtras. Tokiais atvejais mes darom taip: Tose vietose, kur veikia paios aktyviausios ir nesugaunamos tab bandos, imetame apsimetusi band su legenda - ms specialij grup, (ne maiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 19 moni) turini uduot tik umegzti ryius su legaliai gyvenaniais ryininkais bei band rm jais ir gyti j visik pasitikjim kaip banditais; tam tikslui atlikti
413

kelet banditini akcij, pavyzdiui, specialiai parengt plim arba susiaudym su ms pai bendradarbiais. Po itoki bandos pasireikim, kai ryininkai jau bus visikai si tikin, kad specialioji grup - tikri banditai ir silys specialiosios grups smogikams umegzti ry su vietos banditais, grup ryio su banditais atsisako, apsimesdama, kad vietos banditais mes nesidomim, mes tik einam marrutu, vykdydami savo uduot. Po ito specialioji grup susitarusi su ryininkais dl abipuss para mos ir perdavusi perjuos banditams sveikinimus ir linkjimus "skms kovojant su prieais", pasitraukia. Po kiek laiko i specialiosios grups mes paskiriam tris - penkis mones, atsivelgdami reikal siuniam juos su legenda pas pasta mus ryininkus, t.y., ten, kur ms specialioji grup turi autoritet kaip banda. Jie sako: ms band sumu, mes nuo jos atitrkom ir dabar turim slapstytis, laukdami, kada ms banda eis itomis vietomis, kad vl prisijungtume. Dl uduoties. Palaipsniui per ryininkus suartti su vietos banda, pasitaikius patogiai progai likviduoti jos vadeivas arba vis band pakiti operatyvins kariuomens smgiui. Tose vietose, kur, pagal ms duomenis, slapstosi bandit tabai, vykdyti uduot gali bti lengviau, jeigu teroristin grup atliks rizikingesnes kombinacijas. Kaip sudaryti operacijos spd? Suimti ms operatyvinje skaitoje esanius tab ryininkus, po to pakeliui valsiaus centr juos specialioji grup, kaip banda, atmua, nusiveda kur nors vienkiem. Ten apklausindami ms smogikai su jais susi pasta, paskui paleidia, susitar dl ryio, ir kaip nurodyta aukiau, po kiek laiko pas juos pasiuniama teroristin grup su uduotimi sunai kinti tab. Tokios priemons banditai neino, ir ji bus skminga, jei bus ilaikyta grieta konspiracija. Todl pats MGB apskrities virininkas ar jo pa vaduotojas privalo tiesiogiai rengti operatyvin grup tokiai uduoiai ir jos veiksm metu pats tiesiogiai palaikyti ry su grupe, jokiu bdu io ryio nepatikti valsi poskyri virininkams. Apskritai geriau, kada MVD valsi poskyriai neino apie vykdo mas panaias priemones. Kad bt ilaikyta konspiracija, teroristin grup parengti ir pasis
414

ti tik per ms specialj grup. Apskrityse tik parinkinti mums reika ling kontingent, analogik kaip specialisias grupes.
Mjr. Sokolovas 1946m. gruodio 24d. Payma*. Ar is raportas buvo raportuojamas ir kur yra jo originalas, nustatyti nra galimybs. MVD 4 valdybos skyriaus virininko pavaduotojas vyr. ltn. (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.22/4. L.175-177. Nuoraas.

123.LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5 poskyrio virininko N.Sokolovo nurodymai dl agent-smogik organizavimo tiksl, uduoi parengimo ir vykdymo
[Vilnius] 1947m birelio mn.

Visikai slaptai Serija "OK"** Tvirtinu LSSR MGB 2N valdybos vir. pplk. (Pokajus) 1947 06

Nurodymai apie agent-smogik grupi organizavim ir praktin naudojim kovojant su nacionalistiniu pogrindiu ir bandomis Lietuvos SSR teritorijoje MGB-NKVD organ darbo patirtis kovojant su nacionalistiniu po grindiu ir jo ginkluotomis bandomis parod, kad vienas i teigiam metod tiriant, ardant ir likviduojant giliai usikonspiravus naciona listin pogrind ir jo ginkluotas bandas yra smogik ir specialij grupi panaudojimas. Kartu is ms darbo metodas, bdamas ypa atrus ir rimtas, reika
* Payma parayta ranka. ** "OK" - ifras, nurodantis rato slaptumo laipsn. 415

lauja nepaprastai apgalvot priemoni, kad ms pus ivengt idavim ir nuostoli. Btina io darbo slyga - apgalvojimas ir gili konspiracija. Sudarant agentrini-operatyvini priemoni planus, - kaip organi zuoti ir praktikai panaudoti agent-smogik grupes, - turi bti nu matyta: I. "SG"* tikslai, udaviniai iame skyriuje nurodyti konkrei "SG" uduot ir organizavimo tiksl. "SG" galima skirti tokias uduotis: 1. Suiupti arba fizikai sunaikinti centr vadovus, atskirus vadei vas ir band formuoi aktyv. 2. Likviduoti smulkias, isimiusias bandit grupes ir pavienes bandas. 3. Nukreipti bandas ten, kur joms bt suduotas organ ir ka riuomens operatyvinis smgis. 4. Likviduoti ir iardyti band ryio linijas, sunaikinti ryio punk tus, sunaikinti arba suiupti ryi vadovyb. 5. Rinkti btinus valgybos duomenis apie tab, band gausum, apsiginklavim, slapstymosi vietas, j veiksm pobd, ryius ir t.t. 6. Nustatyti tabams, bandoms priklausanias ginkl, audmen, spaustuvi, mundiruots, ryio priemoni ir kt. slptuves. 7. siskvebti nacionalistinio pogrindio vadovyb arba band for muoi tabus, panaudojant iaikintus ryininkus ir sukrus "SG" atitinkam legend. Kad numatyti udaviniai bt skmingiau sprendiami, specialij grup reikia naudoti konkreioms uduotims, jai trumpai bnant at liekamo darbo vietose. II. Legenda Smulkiai idstyti legend, pagal kuri veiks "SG". Btinai paymti, pagal kokius duomenis sudaryta legenda (agentros duomenys, tardy
* SG - specialioji grup. 416

mo mediaga, oficials duomenys, atimti i bandit dokumentai arba paimti i nacionalistinio pogrindio dalyvi). Nurodyti, kas legendoje igalvota ir kas atitinka tikrj padt. Legend reikia sudaryti taip, kad ir tikrinama prieo ji likt neiifruota, todl igalvotus duomenis reikia sumaniai derinti su tikrja padtimi. Sudarant agent-smogik praktinio darbo legendas, reikia operatyviai ir gerai apgalvoti kombinacij, nustatant legenduojamos grups vadov, o taip pat atskir jos dalyvi padt. Sudaryt operacijos plan, visas jo detales nuodugniai apsvarstyti su "SG" vadovais. Vis laik, dirbant su agentais-smogikais, grietai laikytis konspiracijos. III. Specialiosios grups komplektavimas ir sudtis Kandidatras agent-smogik grupes reikia parinkti i: a) neiifruot agent, kurie gerai dirbo su mumis, bet toliau jais naudotis gyvenamojoje vietovje nemanoma; b) legalizavusij bandit, davusi atvirus parodymus, kuriuos MGB organai realizavo ir kurie gali bti panaudoti kaip kandidat kompromi tuojanti mediaga prie bandas ir nacionalistin pogrind; c) bandit, ryinink, band rmj, dabar suimt ir visikai pri painusi savo nusikalstam veikl bei davusi parodymus, kurie buvo gyvendinti ir tapo iuos asmenis kompromituojania mediaga prie bandas ir nacionalistin pogrind, - pagal galimyb juos ijungus i tar dymo bylos. "SG" dalyviai turi bti fizikai stiprs, galintys ilaikyti ygio gyve nimo sunkumus. Skmingo darbo slygos pasirenkant ir naudojant agentus-smogikus yra: a) nuodugnus iankstinis verbuojamo objekto, jo asmenini savybi ir galimybi jo ryius panaudoti ms darbe, ityrimas; b) grietos konspiracijos laikymasis parenkant busimj smogik, j verbuojant ir toliau su juo dirbant; c) sistemingas smogik, ypa t, kurie traukti "SG", tikrinimas taip, kad dirbdamas smogikas neturt pagrindo jausti tarimo ar nepa sitikjimo juo.
417

"SG" turi bti pastovios sudties, gerai patikrinta ir imokyta, o ne atsitiktinai surinkta ir sukomplektuota prie reid. Naudojant specia lij grup kiekvienu atveju, turi bti sudarytas priemoni planas, prie kurio pridedama: 1) Vis "SG" dalyvi sraas su isamiais konstatuojamaisiais duomenimis ir nuodugnia kiekvieno asmenini ir dalykini savybi charakteristika. "SG" nari kiek lemia operatyvin padtis ir jai keliami udaviniai. "SG" darbui vadovauti ir j kontroliuoti turi patyrs operatyvinis darbuotojas. IV. Apsiginklavimas ir ekipuot 2) Nurodyti ginkl kiek, j sistem. Smulkiai aprayti "SG" daly vi aprang, apav. "SG" ekipuot turi atitikti legend. V. "SG" aprpinimas 3) iame skyriuje nurodyti, kaip bus aprpinama "SG" (su savimi turimomis maisto produkt atsargomis - i band rmj, buoi, ban dit gimini ir kt.) VI. Veiklos rajonas 4) Aprayti "SG" veiklos rajon ir marrutus. Prie plano btinai pridti rajono schem, joje nurodyti "SG" veiksm ribin linij. VII. Ryys ir signalizacija 5) Nurodyti, kas paskirtas ryininku, slaptaod, sutartinius signalus susitikus, "SG" nari atpainimo enklus. Kasdienins "SG" veiklos kontrols gyvendinimas ir vadovavimas grups veiksmams, "SG" ryio ir praneim perdavimo operatyviniam darbuotojui numatymas. VIII. Priedangos klausimai 6) Priedangai skirtos kariuomens kiekis, jos marrutas, kas vado
418

vauja. Visus aukiau ivardytus klausimus reikia isamiai ir smulkiai pateikti sudarant plan. Agent-smogik ir "SG" darbo efektyvumas i esms priklauso nuo j sugebjimo pasinaudoti jiems inomais ryiais, band rmjais, nuo slapstymosi viet ir taktikos bd, kuriuos taiko nacionalistinis pogrin dis ir bandos, inojimo. Turint galvoje operatyvin padt, esani Lietuvos SSR teritori joje, kovos su nacionalistiniu pogrindiu ir jo ginkluotomis bandomis specialias priemones, kurias traukiamos agent-smogik grups, b tina: 1. Prie LSSR MGB 2N valdybos turti veikiani "SG" i 20-ties agent-smogik. "SG" turt vykdyti specialias uduotis, kurias skiria Lietuvos SSR MGB vadovyb ir MGB operatyvini skyri, MGB apskrii skyri vadovai. 2. Prie kiekvieno MGB apskrities skyriaus turti 3-4 agentussmogikus, kuriuos reikiamu momentu bt galima traukti kovin grup atskiroms specialiosioms uduotims atlikti. Kontrole, vadovavimu ir teisingu smogik darbo organizavimu rpinasi Lietuvos SSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5 poskyris. Smogik agentrin aptarnavim turi gyvendinti asmenikai MGB apskrities skyriaus virininkas arba jo pavaduotojas, skirtas kovai su banditizmu. 3. LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5-am poskyriui (siekiant tvirtinti "SG" darb) - turti ry su marrutiniais agentais, kuriuos po kiekvieno "SG" reido sisti marrut su specialiomis uduotimis. "SG" ir agent-smogik darb vykdyti grietai pagal iuos nurody mus.
LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5 poskyrio virininkas - vyr.ltn. (Sokolovas) (Paraas) "Sutinku": LSSR MGB 2N vald. 2 skyriaus virininkas mjr.(Figurinas) 1947 06 ... Rezoliucijos: "Drg.Sokolovui. Pasikalbti (Paraas neskaitomas) 07 09" "Drg. Figurinui. Ileisti tokius nurodymus nedera. Pats "SG" egzistavimas turi bti 419

laikomas grieiausioj paslapty. Apie tai turi inoti tik tie darbuotojai, kurie su "SG" darbu tiesiogiai susij. Apskrii skyri virininkai apie ms "SG" neturi inoti. "SG" darbo negalima afiuoti. Mes turim j kaip reikiant uifruoti ir jokiuose dokumentuose neminti, kad tai netapt prieinama kt. darbuotojams." 1947 07 09 (Pokajus)" (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.31/6. L.104-107. Originalas.

124. LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5 poskyrio virininko pavaduotojo A.Sokolovo raportas 2N valdybos 2 skyriaus virinin kui S.Figurinui apie btinyb kurti tris centrines specialisias grupes
[Vilnius] 1947m. spalio mn.

Visikai slaptai LSSR MGB 2N valdybos antrojo skyriaus virininkui mjr. drg. Figurinui

Raportas Dirbdami su "SG" Lietuvos SSR, pagal agent - smogik ir MGB apskrii skyri agentros duomenis, nustaiau, kad veikianios ban dos daugeliu atvej operacijas rengia savarankikai, be apygard ir net rinktini tab nurodym. Todl apygardos arba rinktins tabo likvi davimas nereikia, kad nustos veikti jam pavaldios bandos, atvirkiai - tab likvidavimas pagyvina bandit prieik veikl. itai galima paaikinti: bandos, turjusios ry su apygardos, rinktins tabais, jiems esant ribodavo savo banditikus veiksmus, o likvidavus tabus bandit grups, likusios be vadovybs, pradeda veikti savo nuoira, dl to ir darosi aktyvesns. Atsivelgiant tokius reikinius, mums reikia operatyvinius smgius nukreipti i esms pai band likvidavim ir ardym ir po to pereiti prie apygard tab. (A turiu omenyje tiktai "SG" darb.) Veiksmin giausia priemon triukinant bandas, j rezerv, ryius ir rmj baz yra "SG" panaudojimas, bet jos darbas Lietuvos SSR slygomis per maai pasireikia, neturi planingos krypties.
420

"SG" naudojama apskrityse, kai reikia atlikti vienokias ar kitokias kombinacijas, teikianias apiuopiam rezultat. Todl btina specialiosios grups darb sustiprinti naujais metodais ir papildyti jos kadrus. MGB apskrii skyri sukomplektuotos "SG" bna neveiksmingos triukinant bandit formuotes tik todl, kad "SG" darbo specifika tai kant kombinacijas greitai apskrityje iifruojama ir teikia daugiau a los, negu naudos. Siekiant sustiprinti "SG" darb, btina sudaryti dar dvi "SG", dis lokuotas Vilniuje, i kur jos bus metamos apskritis vykdyti vienoki ar kitoki priemoni, analogik atliekamoms dabar. steigti ir sustiprinti visas tris "SG" reikia teritorinio Lietuvos sus kirstymo principu: Auktaitija, emaitija, Suvalkija. Be to, formuojant "SG", nedera maiyti agent - smogik i emaitijos su auktaiiais, kad kiekviena "SG" turt savo tart ir proius. Agentus - smogikus "SG" btina verbuoti tik i bandit, suiupt su ginklu rankose ir per tardym davusi nuoirdius parodymus. Kiekvienoje grupje turi bti ne maiau kaip 15 moni, kad ji galt veikti be kariuomens priedangos, planuojant taip: 10 moni veikian i, o 5 - rezervas, pridengiantis pirmj darb. Visas tris grupes Vilniuje tikslinga dislokuoti atskirai vien nuo kitos, maskuojant jas kariuomens padaliniais. kiekvien grup bti na traukti po vien lietuvi tautybs operatyvin darbuotoj, kurio pareigas eit politinis aukljamasis darbas su agentais - smogikais ir grupi agentrin prieira. Be to, kiekvienai grupei reikia priskirti nuo kasdieninio darbo valdy boje atleist patyrus operatyvin darbuotoj agentrinink, kuris ir va dovaut "SG" darbui reid metu, ir auklt smogikus, kai jie bus ba zse mieste. Kartu btina sustiprinti operatyviniais kadrais skyrius, aptarnaujan ius specialisias grupes, nes skyriuje esantys operatyviniai darbuoto jai nestengs forminti mediagos, gaunamos i trij "SG", ir pagal j parengti tolimesni agentrini-operatyvini priemoni. Vis trij "SG" darb kreipti aktyviai veikiani bandit fizin sunaikinim, j rezervo ir rmj bazs iaikinim. "SG", sukomplektuot i bandit, darbe tikslinga taikyti ir naujus
421

veiklos metodus. Pavyzdiui, veikdama Auktaitijoje pagal bandit for muots i emaitijos legend, sunaikinusi band ir nustaiusi jos rezerv, "SG" gali bti iifruota. Jos iifravimas bus naudingas, nes lik ne likviduoti bandit likuiai nepasitiks tikrais banditais i emaitijos ir j vadais. Lik nelikviduoti ryininkai nebetiks banditais, bijodami ms "provokacij", velgdami bandituose ms agentus - smogikus ir baimindamiesi, kad su jais susij banditai, jei bus suimti, tardymo organams juos iduos. Specialiosios grups, turinios "tabo bandos" legend*, veiksmai pakirs apygard ir rinktini tab autoritet, o dl savo atotrkio jie galutinai neteks takos pavaldioms bandoms. Jeigu darbo procese banditai suinos, kad prie juos veikia buv banditai, kurie, kovodami su jais, naudoja j pai metodus, tai tas tik padidins bandit skaldymsi, pakirs j pasitikjim vienas kitu ir savo veiksmais, sustiprins nor mesti kov ir pereiti t bandit, kurie ank siau buvo su jais, o dabar kovoja prie juos, pus. Apskritai, buvusi bandit, sukomplektuot "SG", naudojimas yra teigiamas dalykas - banditus gniudo mintis, kad prie juos kovoja buv j pai draugai. Bet naudoti "SG" kaip kovin vienet dar per anksti bandit dar yra daug ir kombinuotais veiksmais, apsimesdamos bando mis, "SG" yra naudingesns. Sudaryti naujas "SG" btent prie iem naudinga ir todl, kad pa sinaudodami eilini bandit ir j vadeiv siekiu su fiktyviais dokumen tais apsigyventi mieste, bet nenutraukti ryio su bandomis ir nacionalis tiniu pogrindiu galime** sisti marrutus po miestus "SG" smogik grupes nuo 3 iki 5 moni. J uduotis - iekoti ir slapta suimti jiems pastamus banditus, kuriuos, "apdorojus" per tardym, mes galime su kokia nors legenda kaip vedlius pasisti kartu su "SG" kaimus likvi duoti jiems inom band arba umegzti ry su nacionalistiniu po grindiu.
* Kiekvienai SG grupei operatyviniai darbuotojai sukurdavo "legend", t.y., tikrov panai istorij, kuri gerai imokdavo visi uduot siuniami smogikai. iuo atveju jie turjo prisistatyti kokios nors veikianios partizan apygardos ar rinktins tabo nariais. Kad "legenda" bt tikinamesn, jie danai neiodavosi sufabrikuotus ar tikrus, i partizan tab atimtus sakymus, laikratlius ir pan. ** odis "galime" raytas ranka.

422

Tai palengvins mums band ir nacionalistinio pogrindio sekim, nes ms agentra prasiskverbs jas per j neiifruotus vedlius. Nurodytas bdas plsti "SG" darb iuo metu, kai bandos atitrksta nuo savo tab, bus neabejotinai naudingas, kovojant su nacionalistiniu pogrindiu ir jo ginkluotomis bandomis.
Lietuvos SSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 5 poskyrio virininko pavaduotojas mjr. (Sokolovas) 1947m. spalio mn. [Nuoraas] tikras: KGB* 4 valdybos prie Lietuvos SSR MT 2 skyriaus vyr. operatyvinis galiot. ltn. lapinskas (Paraas) Rezoliucijos: "Drg. Sinicinui. I principo sutinku pradti formuoti tokias grupes. Figurinas 1947m. lapkriio 6d." "Gavau i pik. drg. Sinicino lapkriio 19d. (Paraas neskaitomas)" "Lapkriio 22d. Visiems apskrii skyriams parayti nurodym parinkti kandidatras (Paraas neskaitomas)." Buv. LSSR VSKA. F.3. B 31/6. L.221-223. Nuoraas.

125. LSSR MGB iauli srities valdybos Pandlio rajono skyriaus virininko Juchneviiaus specialus praneimas LSSR MGB iauli srities valdybos virininkui Vasiljevui apie partizano A.Btno su mim ir jo mirt
Pandlys [ Ne anksiau kaip 1950m. rugsjo 12d.]

Lietuvos SSR MGB iauli srities valdybos virininkui pulkininkui drg. Vasiljevui iauliai

Specialus praneimas 1950 met rugsjo 12d. Lietuvos SSR MGB 2N valdybos "SG" su iupo gyv veikianios bandos dalyv Btn Antan, Stasio s., gimus 1928m. Pandlio rajono Latvyga* Taip tekste. Matyt nuoraas patvirtintas po 1954m. balandio 7d. 423

los k., i buoi, lietuv, SSSR piliet. Bandoje buvo nuo 1948 met gegus mn., slapyvardis - "Simo naitis". Tvai itremti u Lietuvos SSR rib 1948 metais. Brolis Bt nas Vladas, Stasio s., yra vadeivos Marciuko bandoje. Bandito Btno A. suiupimas buvo organizuotas tokiu bdu: Panaudojus "SG" priemones, buvo iaikintas Latvijos MGB are tuotas banditas Jansonas. Jis papasakojo, kad "Bir girios" rajone isidsiusi vadeivos Btno bandit grup, su kuria susijs Bir ra jono Jokbiki kaimo gyventojas Prunskas Juozas, Jurgio s. Realizuodama Jansono parodymus, pasimusi j vedliu, "SG" ijo Jokbiki kaim pas Prunsk, per kur i stovyklos pamik buvo ikviestas banditas Btnas A. ir ten suiuptas. Sulaikomas Btnas prieinosi, mgino auktis pagalbon stovykloje buvus bandit ilinsk, bet autuvo buoe galv buvo pritrenktas ir nuginkluotas. Banditas ilinskas buvo umutas. Tardymo metu Btnas nurod kelet ryi, per kuriuos galima nustatyti vadeivos Tauterio bandos buvimo viet, todl Btnas buvo paimtas "SG" ir vediojo j pas bandos vadeivos Tauterio pastamus. Nakt i rugsjo 22d. 23d., aplankius Skrebiki kaim Pandlio raj., Btnas, eidamas su "SG", turjo nuvesti giup pas kit ryinink, bet ved gil raist ir staiga ant smogik rank mir. Teismins medicinos ekspertiz nustat, kad mirtis itiko plyus irdiai. Btno parodymai, kuriuos jis dav tardymo metu, realizuojami. Pridedu teismins ekspertizs akt.
MGB iauli srities Pandlio RS virininkas leitenantas (Juchneviius) (Paraas) Nr.____________ 1950 met rugsjo_____________ Pandlys Rezoliucija: "[...]aninui. Prie Marciuko bandos mediagos. (Paraas neskaitomas) 1950 10 06" Buv. LSSR VSKA. Op.b.f. B.7509. T.2. L.5-7. Originalas. Rankratis.

424

126. LSSR MGB 2N valdybos virininko I.Pokajaus payma apie specialiosios grups veikl 1950 01 01-1951 08 20 naikinant Vyio, Tauro, Vytauto apygard partizanus [Vilnius] 1951 m. rugpjio mn.

Visikai slaptai Serija "OK"

Payma apie Lietuvos SSR MGB 2N valdybos specialiosios grups darb nuo 1950 met sausio ld. iki 1951 met rugpjio 20d. Prie Lietuvos SSR MGB 2N valdybos yra dvi specialiosios grups, susidedanios i 29 agent-smogik. Be to, 1951 metais sudarytos spe cialiosios grups MGB Vilniaus ir Klaipdos srii valdybose. Imamasi priemoni sudaryti specialisias grupes Kauno ir iauli srii valdybose. Lietuvos SSR MGB 2N valdybos smogik-agent grups 1950 metais atliko 240 kombinacij, 1951 metais - 207 kombinacijas. Rezultatai: 1950 metais agentai-smogikai likvidavo 70 bandit; 52 i j umuti ir 18 suiupti gyvi. Tarp likviduotj - 33 band vadeivos. 1951 metais i viso likviduoti 67 banditai, i j 54 umuti, 13 su iupt. Per kombinacijas, kuriose dalyvavo specialiosios grups, nuo 1950 met sausio ld. iki 1951 met rugpjio 20d. iaikinta 1415 band ryinink, 103 legaliai gyven banditai, 140 nacionalistini organiza cij ir grupi nari (j nemaa aretuota). Nustatyti ir sunaikinti 166 bandit bunkeriai ir slaptaviets. 1950 met birelio mn. per kombinacij, taikant operatyvin tech nik, buvo suiuptas bandos vadeivos pavaduotojas iogas, slapyvard iu "Aliutas". Tardomas iogas dmesio vert parodym nedav. Ryium su tuo iogas buvo "apdorotas"* specialiosios grups. Ten papasakojo apie
* Beveant tardyti ilaisvintas partizanais apsimetusi smogik. Tikdamas, kad tai tikri partizanai, jiems papasakojo apie savo ryius.

425

jam inomus banditus ir ryininkus ir sutiko kartu su agentais-smogi kais ikviesti susitikim banditus. 6 smogik grup kartu su iogu aplank nemaai ryinink ir su dar tikr spd, kad iogas yra veikianioje bandoje. iogas buvo tarp agent-smogik bandito apdaru ir su ginklu. Gerai iogui pavyko susisiekti su bandit rajono vadeiva "Gulbinu" ir jo "tabo" virininku, amerikiei nipu "Merkiu". Su jais susitar susitikimo laik ir viet. Ten buvo rengta MGB kariuomens pasala. Atj susitikim "Gulbinas" ir "Merkys" buvo likviduoti. Liepos 7d., kvieiama iogo, susitikim su agent-smogik grupe atjo "Povilo" banda i trij bandit; jie irgi buvo likviduoti. Tarp ryinink pasklido gandas, kad "Aliutas" vaikto su dviem nepastamais banditais, atvykusiais i "tabo". "Povilo" uvim laik atsitiktinumu, ir darbas su "Aliutu" tssi. Jam ikvietus buvo likviduoti dar keturi banditai, demaskuota ne maai ryinink ir rmj, paimta daugiau kaip 500 egzempliori anti sovietini atsiaukim. 1950 met birelio mn. Kaune buvo slapta suiuptas banditas Stankeviius, slapyvardiu "Fakyras", kuris, agentros duomenimis, buvo susijs su "Vyio" bandit apygardos tabu ir lank tabo bunke rius. Tardomas Stankeviius parodym nedav, todl buvo nusprsta, kad j "apdoros" specialioji grup. Birelio 30d. Stankeviiui buvo praneta, kad jis tolesniam tardymui veamas Vilni. T pai dien sutemus tardytojas perdav Stankevii "specialiam konvojui" - dviem agentams-smogikams, apsirengusiems MGB kariuomens serant uniformomis. ia pat, dalyvaujant suimta jam, "konvojaus" vyresniajam buvo teiktas paketas su lydraio doku mentais. Vaiuojant vairuotojas kelis kartus inscenizavo automobilio gedim ir pagaliau i anksto sutartame punkte galutinai j sustabd bei pasak "konvojaus" vyresniajam, kad toliau vaiuoti negali. "Konvojus", tartum stengdamasis greiiau vykdyti "uduot", nu tar eiti psiomis iki artimiausio miestelio ir telefonu ikviesti kit automobil. Pajjus apie trejet kilometr, "konvoj" sustabd "banditai" (agen
426

t-smogik grup su bandit uniformomis). "Kareiviai" mgino bgti, bet buvo "umuti". Du banditais apsimet smogikai vos prasidjus audymui puol prie Stankeviiaus ir j sugrieb, o trys likusieji Stankeviiaus akyse "umutus" kareivius nureng, pasim j ginklus ir paket, o "lavonus" paslp krmuose. Smogikai urio Stankeviiui akis ir apie dvi valandas vediojo po mik, atseit bandos vado stovyklos rajon. Iklauss raport apie vyk, agentas-smogikas, atliekantis bandos rajono vadeivos vaidmen, atpl paket su lydraio dokumentais ir perskaits Stankeviiaus tardymo protokol apkaltino j "patriot" ir "partizan" idavyste. I tikrj protokoluose buvo nurodyti keli banditai ir rmjai, bet nepaymta, kad jie visi arba seniai umuti, arba suimti. Teisindamasis Stankeviius sak, kad tardomas nieko neidav, o dav tokius parodymus, kad nepakenkt "partizanams". Dien stovykl, kaip ryininkas, atjo agentas-smogikas, apsirengs valstieio drabuiais, ir atne pietus. "Rajono vadeiva" j papra per ryininkus ikviesti rinktins vad svarbiam klausimui aptarti. Atjs stovykl "rinktins vadas" (irgi agentas-smogikas) ikvot Stankevii. is nubrai trij bunkeri, kur slapstsi "Vyio" apygar dos vadeivos, idstymo schem ir pasak ryininkus, palaikanius ry su apygardos vadeiva. "Rinktins vadeiva" pareik Stankeviiui, kad "Vyio" apygard pasis ryinink i savo rinktins patikrinti, ir jeigu Stankeviiaus pa rodymai pasitvirtins, j paleis. Tuo metu stovykl atbgo "ryininkas" ir prane, kad atvyko daug kareivi, kurie ruoiasi supti mik. "Rajono vadeiva" kartu su Stankeviium ir kitais "banditais" pasitrauk i miko. I anksto sutartoje vietoje "rajono vadeivos" grup susidr su MGB kareivi pasala (taip pat agentais-smogikais). "Rajono vadeiva" buvo "umutas", Stankeviius suiuptas, o lik banditai atsiaudydami "pab go". Stankevii vietoje itard operatyvinis darbuotojas, kuriam tas pa reik su banda nieko bendra neturs, j pagav banditai. Pagal jo sudaryt schem, liepos 5d. buvo rastas ir sunaikintas
427

"Vyio"* apygardos vadeiv bunkeris. Jame buv 5 band vadeivos, tabo nariai, likviduoti. 1950 met rugpjio ld. Kaune sulaikyta "Maironio" bandit rink tins tabo ryinink ukeviit, slapyvardiu "Lakn". Tardoma ji nedav joki parodym. Rugpjio 4d. atlikta kombinacija su ukeviits tardymu specia lioje grupje. ukeviit dav vertingus parodymus. Be kita ko, ji pasak dviej bandit bunkeri viet, kuri viename slpsi "Prisiklimo" apygardos vadeivos. Pasak nemaa apygardos tabo ryinink, 6 pogrindio da lyvius Kaune ir tris gydytojus, susijusius su banditais. ukeviit taip pat papasakojo agentams, kad jos brolis - bandos vadeiva ukeviius rugpjio 8-9d. ketina atlikti 6 "komunist" eim teroro akt. musis priemoni, ukeviits nurodyti bunkeriai buvo rasti. Vie name j umutas jos brolis ukeviius -"Prisiklimo" apygardos tabo apsaugos bandos vadeiva. Jo sumanytam teroro aktui ukirstas kelias. 1950 met gruodio 17d. specialioji grup itard "Tauro" apygar dos vadeivos "Saidoko" ryinink emaitien. Ji nurod, kur yra "Sai doko" bunkeris. Bunkeris buvo rastas ir sunaikintas, bet bandit jame nebuvo. Tarp bunkeryje rast ir paimt dokument aptikta amerikiei nipo "Skirmanto" korespondencija. Viename laike "Skirmantas" nurod, kad tame rajone, kur buvo imesta jo grup, jis pamet ryul su daiktais ir dviem racijom. Buvo paminta valstieio Jakubaiio pavard - jo vienkiemio apylinkse reikt iekoti to ryulio. Gruodio 21d. trys agentai-smogikai aplank Jakubait, bet jis apie amerikiei nip mant nieko nepapasakojo. Tada smogikai nujo pas jo kaimyn - eigul Moroz, apsimet "Tauro" apygardos banditais, atseit pasistais "Skirmanto" daikt. Morozas papasakojo, kad ryul ir paraiut jis rado mike, visus daiktus, produktus ir ovinius atidav vietos banditams, o dvi racijas paslp mike. Racijas agentai pam.
* uvo Vyio apygargos vadas A.Smetona-ygaudas, kio skyriaus virininkas A.Gritnas-Skalikas, tabo sekretor B.Tarutyt-Bemiukas.
428

Tsdama "Skirmanto" paiek priemones, specialioji grup 1951m. sausio mn., "apdorodama" 7 suimtus ryininkus, i bunkeri ir slaptaviei pam daug verting dokument, ifrus, kodus, kvarcus, dauginimo technik ir kitokius bandit ir nip daiktus. Pagal turim agentrin mediag, buvo inoma, kad vadinamojo "LLKS Tarybos pirmininko" pavaduotojo "Vanago" giminait Maei kait yra "Piet srities band" tabo ryinink ir ino, kur slapstosi "Vana gas", ten ne kart jo susitikimus su juo. Ji buvo suimta, bet parodym nedav. Kad gaut duomen apie bunkerio viet ir demaskuot jos nusikaltlikus ryius, Maeikait tard specialioje grupje. Ji patvirtino apie j turimus duomenis, pasak nemaa aktyvi "Vana go" ryinink ir rmj, papasakojo, kad tiesiogin ry su Piet srities band tabu turi Talaka Petras, dirbantis muzikantu viename Kauno restorane. Pagal iuos duomenis 1951 m. vasario 15d. Talaka buvo slapta suim tas ir taip pat "apdorotas" specialioje grupje. Tardomas jis pasak agen tams-smogikams, kad ry su "Piet srities band" tabo nariais palaiko nuo 1945 met. Vykdydamas bandos vadeivos "Vanago" ir to paties tabo nario "Laktingalos" uduot, 1947 metais savo kyje reng bun ker. 1950 met ruden susitikdavo su iais vadeivomis ir amerikiei nipu "Skirmantu". I pastarojo Talaka gavo uduot rinkti nipinji mo informacij, fotografuoti Kaune karinius objektus. Surinkt nipinjimo informacij ir nuotraukas Talaka perduodavo "Skirmantui" per bandos vadeiv "Laktingal". Remiantis iais duomenimis, Talakos tv vienkiemyje buvo sureng ta ekistin-karin operacija. Jos metu bunkeris aptiktas ir jame buv 4 banditai umuti. Tarp j: Vadinamosios "Vyriausios bandit vadovybs" tabo virininkas Baliukeviius, bandito slapyvardiai - "Tilius" ir "Rainis"; gims 1926 metais, bandoje nuo 1948 met. Vadinamosios "Vyriausios bandit vadovybs" tabo narys - Dai lid Urbanas, Urbano, bandito slapyvardis - "Tauras"; gims 1921 metais, bandoje nuo 1947 met. "Vanago" ir "Skirmanto" bunkeryje nebuvo. Pagal Talakos parodymus specialiojoje grupje, likviduota banda,
429

kurios dalyviai gyveno legaliai. Suimti 7 banditai. 1951 m. vasario 9d. Lietuvos SSR MGB 2N valdybos operatyvin grup sum "Vytauto" apygardos tabo ryinink Butkien, ji - ir Va liukien. I agentrins mediagos buvo inoma, kad ji nuo 1948 met yra bandit ryinink, ne kart susitikdavo su savo dviem snumis (tabo nariais), juos aprpindavo maisto produktais ir inojo kelis bandit bunkerius. Tardoma Bulkien ilgai nedav parodym, todl j "apdorojo" spe cialioji grup. Tardoma specialiojoje grupje, ji patvirtino apie j turim mediag, pasak daugiau kaip 15 aktyvi bandit ryinink ir rmj, taip pat dviej bunkeri viet, bet tikrinant jie buvo tuti. Be to, Bulkien papasakojo, kad viena pagrindini "Vytauto" apygar dos tabo ryininki yra Vasiulyt, slapyvardiu "Aguonl", asmeni kai inanti tabo bunkerio viet. Vasiulyt buvo slapta suimta ir siekiant gauti duomen apie bunke rio viet taip pat tardoma agent-smogik. Vasiulyt papasakojo smogikams apie savo ryius su banditais, ne maa ryinink ir rmj, nurod bunkerio viet. Kovo 19d. pagal iuos duomenis surengta ekistin-karin operaci ja; jos metu umuti 2 ir suiuptas 1 bandit vadeiva*. Suiuptas banditas "Skrajnas" dav plaius parodymus, kuriuos realizuojant papildomai likviduotas 21 banditas. Juos likviduojant, specialiosios grups sudtyje panaudotas "Skra jnas". Specialioji grup, sudaryta i penki agent-smogik, vadovaujama Lietuvos SSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus vyresniojo operatyvinio galiotinio ltn. Stakeviiaus, dalyvaujant "Skrajnui", apsimetusi "Pa berio" banda, aplank nemaai bandit ryinink. Kad uifruotume, jog sugavome "Skrajn", specialioji grup paskleid tarp ryinink gand, kad keli bandit likvidavimas - i davysts rezultatas, o idavikas - banditas "Margis" (sueistas per ope
* uvo Vytauto apygardos tabo virininkas V.Paktas, tabo narys A.Bulka. Gyvas pasidav Juozas Buika.
430

racij pasislp), kur "Vytauto" bandit apygardos vadeiva tarinjo bendradarbiavimu su MGB organais. Besilankydamas pas ryininkus, "Skrajnas" pasiunt laikus "Vy tauto" apygardos vadeivos pavaduotojui "Liubartui" ir band vadeivoms "Deimantui" ir "Viui". Juose prane, kad ankstesni "Margio" tarinji mai idavyste galutinai pasitvirtino. ie vadeivos buvo kvieiami as meniniam pokalbiui apie padt, kuri susidar likvidavus bandas. Laikuose buvo nurodyta susitikim vieta ir laikas. Pagal ratik silym, vadeiva "Liubartas" kartu su kitais banditais turjo ateiti susitikim su specialij grupe 1951m. balandio 11d. bandit ryininko Urbono sodyboje. Kad ryininkas neiifruot specialiosios grups, nusprsta Urbono sodyboje nesuiupti ir nelikviduoti, o nusivesti juos mik prie vien kiemio. susitikim Urbono sodyboje "Liubartas" atjo lydimas keturi ban dit. Po trumpo pokalbio "Liubartas" pakviet smogikus vakariens ban dit rmjo vienkiemin u 3 kilometr. Pamikje agentus-smogikus ir banditus sutiko dar 3 banditai. Kadangi bandit buvo daugiau, be to, sutemo, specialioji grup nu sprend mike nepradti bandit likvidavimo operacijos, o juos likvi duoti bandit rmjo vienkiemyje per vakarien arba i ten ieinant. Vakarieniaujant bandos vadeiva "Liubartas" perdav "Skrajnui" paket, skirt "Vytauto" bandit apygardos vadeivai "Siaubui", ir sakym, kad "Skrajnas" skiriamas apygardos "tabo organizacinio skyriaus virininku". Po vakariens agentai-smogikai kartu su banditais ijo kiem ir naudodamiesi tamsa po sutartinio enklo nuo bandit atsiskyr ir pradjo juos audyti. Visi 7 banditai buvo umuti. Tarp j: Vainas - "Vytauto" apygardos vadeivos pavaduotojas, bandit rink tins "Lokys" tabo virininkas, slapyvardiai -"Liubartas" ir "Pavasa ris"; gims 1917 metais, bandoje nuo 1944 met. Juozapaviius - bandit rinktins "Lokys" vadeivos pavaduotojas, slapyvardiai - "Papartis" ir "arnas". Sidoraviius - "ventosios" bandos rajono virininkas, slapyvardiu "Sakalas".
431

Paimta: kulkosvaidis, 3 automatai, 3 autuvai AVT, 2 vokiki autu vai, 6 pistoletai, granata, 1500 kovini ovini ir daug bandit doku ment. Per susiaudym su banditais sueisti Lietuvos SSR MGB 2N valdy bos 2 skyriaus vyresnysis operatyvinis galiotinis ltn. Stakeviius ir agentas-smogikas "Aras". Nurodyt bandit likvidavimas buvo uifruotas MGB kariuomens veiksm. Tsdama kit "Vytauto" bandit apygardos dalyvi ikvietimo ir likvidavimo priemones, specialioji grup, susidedanti i 6 agentsmogik, kartu su "Skrajnu" 1951 m. balandio 13d. aplank bandit ryinink Kuk, kurio sodyboje, pagal susitarim, turjo bti bandit grup "Laisv". susitikim su "Skrajnu" atjo 3 banditai. "Saugumo" dingstimi jie nusivesti mik ir likviduoti. Umuti: Juodka - bandos "Laisv" vadeiva, slapyvardiu "Vietis"*, gims 1926 metais, bandoje nuo 1945 met. Ir 2 eiliniai banditai. Paimta: 3 automatai, 2 pistoletai, 250 kovini ovini ir bandit korespondencija. i bandit likvidavimas uifruotas inscenizuojant ekistin-karin operacij.
Lietuvos SSR MGB 2N valdybos virininkas plk. (Pokajus) 1951 08 [Nuoraas] tikras: (Paraas neskaitomas) Rezoliucija: " paym, siuniam SSSR MGB, byl. N.Vasiljevas [?]" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.56/22. L.58-65. Nuoraas.

* Taip tekste. Turi bti "Vys". 432

127. Itrauka i LSSR MGB 2-N valdybos 2 skyriaus 3 poskyrio virininko N.Sokolovo raporto LSSR MGB ministrui P.Kapralovui apie specialiosios grups umut V.Dveil ir nuaut P.ibirien
[Vilnius] 1951m. gruodio 27d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR valstybs saugumo ministrui generolui majorui draugui Kapralovui

Raportas [...]* 1950 met gegus - birelio mnesiais, man esant komandiruotje, drg. Pokajaus nurodymu prie 2-N valdybos buvo sukurta antra spe cialioji grup - taip pat i 16 agent-smogik. Grups krim ir parinkim vykd draugai Rymkieviius ir Stakeviius. Jie mano vadovaujam poskyr i 2-N valdybos buvo perkelti be mano sutikimo. Pagal Js patvirtint plan, vadovavimas naujajai specialiajai gru pei ir darbui su jos agentais-smogikais buvo pavestas draugams Rym kieviiui ir Stakeviiui, o a ir toliau dirbau su specialija grupe Nr. 1. Btina paymti, kad kandidatr parinkimas nauj specialij grup vyko paskubom ir j daugiausia sudar liaudies gynjai ir agentra, anksiau buvusi asmeninje drg. Pokajaus inioje. Reikiamos discip linos stoka, vidinio masinio politinio darbo nebuvimas tarp skubotai i skirting kategorij ir nevienodo kontingento suorganizuotos grups smogik, taip pat darbo gdi trkumas greitai pasireik grupei vykdant uduotis. tai 1950 met rugsjo mnes drg. Rymkieviius su grupe Nr.2. Jonikio rajone vykd priemones "Normos" bandos vadeivai likviduo ti. Drg. Rymkieviiui reikiamai nekontroliuojant, agentai - smogikai i bandos ryininko Paugos atm 2 avinus, kiaul, mai milt ir kitus

* Praleista teksto dalis su Sokolovo nusiskundimu dl gauto grieto papeikimo. 433

daiktus, kurie buvo panaudoti grups reikalams. 1950 met spalio mnes, dirbant iauli srityje - aikinantis ma sinio teroro akt, buvo sulaikytas bandos ryininkas Dveilis, kur grup du kartus "apdorojo". Naudodamiesi drg. Rymkieviiaus nuolaidumu, smogikai Dveiliui taik fizinio poveikio priemones, o paskui mginant pabgti umu. Drg. Stakeviius su specialija grupe Nr.2 1951 met balandio mnes dirbo Utenos rajone likviduojant "Liubarto"* band. Dl iki galo neapgalvotos legendos 7 atjusieji susitikim banditai tar grup, todl buvo nutarta likviduoti band vienkiemyje. Po ban dos likvidavimo agentas - smogikas "Sakalas", neva drg. Stakeviiaus nurodymu, nuov sueist ibirien Paulin. 1951 met birelio mnes ta pati grup dirbo iemari rajone. Apdorodami bandos ryinink Vitkausk, agentai -smogikai atm i jo 2013 rubli, rankin laikrod ir portfel. io fakto drg. Stakeviius neprane, pinigus ketino panaudoti smogik maistui pagerinti, o apie laikrod ir portfel tik vliau suinojs per agentr.

[...]
Lietuvos SSR MGB 2-N valdybos 2 sk. 3 poskyrio virininkas kapitonas (Sokolovas )(Paraas) 1951m. gruodio 27d. Rezoliucijos: "Drg. upikovui. Pranekite. 1951m. gruodio 27d. (Kapralovas)(Paraas) "Sokolovui. Paveskite skubiai patikrinti. Gruodio 29d." (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. R3. B.33/13. L.56-60. Originalas.

* Liubartas - Vytauto apygardos Lokio rinktins vadas Balys Vainas.

434

128. Itrauka i LSSR MGB 2N valdybos 2 skyriaus 1 poskyrio operatyvinio jgaliotinio P.Rymkieviiaus raporto MGB ministrui P.Kapralovui apie jo darb specialiose grupse, partizan ir civili moni udymus, kankinimus ir smogik nusikaltimus
[Vilnius] 1952m. sausio 12d.

Lietuvos SSR valstybs saugumo ministrui generolui majorui Drg. Kapralovui

Raportas 1950m. birelio 9d. Js sakymu buvau perkeltas 2N Valdybos 2 skyriaus 3 poskyr ir su drg. Stakeviiumi pradjom kurti antr spe cialij grup prie 2N Valdybos. Dirbome mes i tikrj vieni, niekieno nepadedami, kadangi prasidjus skirstymui rajonus, vadovybei ne tas rpjo. Per pusantro mnesio grup i esms buvo sukurta. Jai priklaus: penki liaudies gynjai i grups Nr.l, LSSR MGB 2-ojo skyriaus agen tas "Vanagas", irvint RS* MGB agentas "Tigras", Kalvarij RS MGB agentas "Aura", Jonikio RS MGB agentas "Katinas", Panevio RS MGB agentas "Genys", agentai "Aras" ir "ilvitis" (anksiau buv mano ryininkai) ir pulkininko drg. Pokajaus agentas "Sakalas".
[...]**

Kaip dirbti ir k daryti vienu ar kitu atveju, neinojau nei a, nei drg. Stakeviius, tad buvom priversti elgtis taip, kaip mums patardavo seni, patyr smogikai. Tiesa, 1948 metais man du kartus teko susidurti su specialij grupi veikla. Kaiiadori apskrityje buvo sunaikinta "Narsuolio" banda i tri j bandit, drauge umuti ir du valstieiai - j pagalbininkai. Kauno apskrityje likviduota "Vaidoto" banda - 4 banditai, bet kartu umuta
* RS - rajono skyrius. ** Praleisti smulkmeniki specialiosios grups organizavimo, tarpusavio santyki apraymai.
435

smogiko ryinink ir bandit pagalbininko 4 asmen eima bei apvarinta (t.y. apiplta) sodyba*. Visi nuudytieji traukti operatyvin suvestin. Be to, man teko dalyvauti suiumpant desantin grup D**. Tai ir visa mano specialaus darbo patirtis. O drg. Stakeviiaus dar maesn. Taigi naujoji grup m veikti. Bet jau pirmieji, kad ir labai kukls, laimjimai iek tiek prislopino mano budrum. Maiau, kad smogikai savo sipareigojimus vykdo garbingai ir siningai, o vadai dirba nestokodami iniciatyvos, kitaip sakant - i irdies. Todl dl mano ne patyrimo vyko tai, kas dabar vadinama nusikalstamu aplaidumu atlie kant tarnybines pareigas ir u k i eilui autorius iuo metu sdi aretinje. A, inoma, suprantu, kad buvau neteisus, bet tuo metu man buvo sunku tuose dalykuose susigaudyti. Juo labiau, kad apie vykius, u kuriuos esu nubaustas, inojo ir skyriaus, ir valdybos vadovyb. O drg. achava ir drg. Osipikas, dalyvaudami grups ventje, valg "trofjinius" produktus ir gyr. Visa tai buvo seniai, viskas seniai apmstyta, itaisyta ir, inoma, daugiau nebepasikartos, bet a laikau savo pareiga praneti Jums apie kai kuriuos dalykus, liudijanius buvusias ir esamas negeroves grupse ir 3 - ame poskyryje, taip pat ir apie tai, kokiomis slygomis teko dirbti man ir drg. Stakeviiui. Pirma apibdinsiu ms ginkl - specialisias agent-smogik grupes. Specialioji grup Nr.l sukurta majoro drg. Sokolovo. Daugiau sia joje - buv banditai. Majoras drg. Sokolovas, turdamas didel ope ratyvin ir gyvenimo patirt, subr stipr kovin kolektyv ir nuolat rpinosi smogik kovingumo klimu. Tai teigiama pus. Taiau ugdy damas kovines savybes, majoras drg. Sokolovas ugd ir per didel smogik iaurum. Sakoma - "kiti laikai, kiti metodai". Tai tiesa, bet audyti senelius, moteris, kankinti tardomuosius kaitinta geleimi nebuvo didelio reikalo, o jei ir reikjo taip daryti, turjo bti iaikina ma smogikui, kad tai ne metodas, o iimtinis atvejis. Kartoju, kad ma joras drg. Sokolovas atkakliai kultivavo per didel iaurum, ir jis giliai siaknijo smogik smonje, o nemaloniausia tai kas: senieji smogi
* Minimi atvejai, kai buvo nuudyti Didiosios kovos apygardos A.Prakeviiaus ir J.emiausko bri partizanai, tvas ir snus Venckai, J.Grikelio eima ir ryinink A.Rumeviit. ** J.Deksnio grup.
436

kai tai perduoda jaunesniems. Kaip pavyzd pateiksiu tok fakt: 1951 m. pavasar man teko dirbti su specialija grupe Nr. 1 likviduojant balandio desant*. Panaudojus Jums inomas priemones, buvo paimtas banditas "il vitis". Papulkininkio drg. Burdino nurodymu "ilvitis" buvo perduotas grupei, nes tardomas nedav parodym apie desantininkus. Smogikai nusived j tank eglyn, paguld, ukr lau ir m kaitinti lautu v. Kai a paklausiau, kam to reikia, smogikai atsak, kad kaitins lau tuv ir "kepins" bandit. Smogikas "Litas" ia pat papasakojo, kad 1950m. pavasar j irgi tard "pakepindami". A, aiku, udraudiau tai daryti ir atsikrats nereikaling moni itardiau "ilvit" pats. Be abejo, po ito smogikams buvo kai kas paaikinta. Mane ypa nustebino tai, kad skyriaus virininkas kapitonas drg. Sokolovas dalyvavo "Lito" "kepinime" ir po to nesim igyvendinti inkvizitorik smogik polinki. Be to, majorui Sokolovui vadovaujant buvo itin prastai orga nizuotas smogik maitinimas, o tai skatino plikavim, grobim. Sakykime, ko verta uduotis: gauti msos. Smogikai eidavo laukus, pjaudavo avis ir valgydavo. Argi tai ugdymas? Tad ir nereikia stebtis, kad apipl bandit rmj, smogikai pareikdavo: "O majoras Sokolo vas mums visada leisdavo". Lenkiu galv prie majoro Sokolovo nuopel nus, bet reikia pripainti, paveld jis mums paliko sunk, nemalon. Manau, reikia jau dabar visam laikui nustatyti: kada ir kokiais atvejais leistinos fizinio poveikio priemons ir kokiu mastu; k ir kada galima paimti i bandit rmj; ar galima audyti "nereikalingus liudininkus" (jei ne - tai kaip su jais elgtis?); ar galima auti bandit nespjus (kokiais atvejais?); ar galima auti bgant suimtj "atokvpio" metu (juk jis bga nuo "bandit") ir daug kit svarbi klausim. Noriau, kad skyri (ms vieton) atjusi naujj draug neitikt Rym kieviiaus ir Stakeviiaus dalia. Toliau apie specialij grup Nr.l. iuo metu grup kovinga. Bet labai blogai, kad tie mons buvo pakliuv kapitono Sokolovo rankas, nes iki iol nepavyksta i j sukurti imtaprocentinio draugiko kovinio kolektyvo. Esm ta, kad kapitonas Sokolovas kaip pagrindin metod
* Paratje urayta rezoliucija: "Itirti". Turimas mintyje J.Btno-Stevs ir J.Kukausko-Gardenio 1951 04 19 desantas Kazl Rdos mikuose.
437

darbui su smogikais naudojo nipinjimo ir meito sistem bei pjudym. Todl smogikai m nebepasitikti vienas kitu, kovinse operacijose slptis u kito nugaros, tarinti, skundinti. odiu, drg. Sokolovo principas - "skaldyk ir valdyk" - padar tai, kad grup prarado savo svarbiausias kovines savybes. Tad ir nenuostabu, kad dauguma drg. Sokolovo vykdyt operacij baigdavosi neskme - bandit praiop sojimu. Kultivuojant skundim, prieita ligi to, kad smogikai m teikti drg.Sokolovui net tokias inias: "Eina "altinis" ir neasi batus. Sutinka grups vad "Kirv", tas klausia: "Kam tau tie batai, vis vien greitai karas". Toliau: "Pirminis praneimas", "Priemons: pasisti "Kirvio" tyrimui tokius ir tokius agentus", ir t.t. O "Kirvis" juk grups vadas, veda smogikus kovines uduotis. mons grupje geri ir gali dirbti. Stiprinant politin - aukljamj darb reikia "Kirv" i grups ikelti, (jo santykiai su smogikais prasti) ir paalinti ukietjus skundik "Junak", nes jo smogikai neapkenia. Be to, yra praneim, kad smogi kai iifravo "Junak" kaip drg. Sokolovo informatori grups viduje. Su grupe Nr.l man teko dirbti kelet mnesi 1951 m. Per t laik grups jgomis ir pagal jos duomenis likviduoti 37 banditai, tarp j trys Amerikos nipai. Kartoju, grup reikia iek tiek perkratyti, iguiti skundim, ir ji vykdyt visas kovines uduotis be pralaimjim. Specialioji grup Nr.2 mano ir drg. Stakeviiaus sukurta 1950m. Geras kovinis kolektyvas, pajgus vykdyti net paias sudtingiausias operatyvines uduotis. Per darbo laikotarp i grups paalintas tik vie nas smogikas - buvs gynjas, nesugebjs laikytis drausms. Grupje danai nusiengiama disciplinai. Tai galima paaikinti tuo, kad nra kontrols i grups vadovybs, prikomandiruoti operatyvini darbuotoj puss. Mat sueidus drg. Stakevii* , grupei paeiliui vadovavo: drg. Sokolovas, drg. Kalininas, drg. Dombrovskis, jums inomas drg. Titenka, o kur laik i viso buvo be operatyvinio darbuotojo. Aiku, drausm palijo. iuo metu grupei irgi vadovauja keli operatyviniai darbuotojai:
* MGB operatyvininkas Stakeviius buvo sueistas 1951m. balandio 10d. Tau ragn vals. specialiajai grupei klastingai udant B.Vaino-Liubarto vadovaujam Vytauto apygardos Lokio rinktins partizan vadovyb.
438

Manas, Martuseviius, Gueviius. Manau, kad tai neteisinga. Gru pei reikia skirti vien operatyvinink. Kaip tokio beveidio vadovavi mo idava, 1951 m. gruodio mnes vyko igertuvs ir mutyns. U tai buvo nubaustas smogikas "Gandras" ir operatyvinis darbuotojas Mar tuseviius. Be to, reikia pabrti, kad pastaraisiais mnesiais pablogjo smogik gyvenimo slygos. Vykdydami sudtingas uduotis, susi tikdami su banditais, grups Nr.2 smogikai gyvena MGB rajono sky riaus patalpose, nereguliariai gauna kart maist, negali normaliai pails ti. Isklaidyti maomis grupelmis, smogikai bandas apdoroja be priedan gos. Tai gali sukelti nepageidaujamus padarinius.

[...]*
1952m. sausio 12d. Vyr. leitenantas Rymkieviius (Paraas) Rezoliucija: [...] "Praom pakalbti. Kapralovas (Paraas) 1952m. gegus 14d." Buv. LSSR VSKA. F.3. B.33/13. L.36-53. Originalas. Rankratis.

* Praleisti smulkmeniki P.Rymkieviiaus nusikundimai Sokolovu.

439

129. LSSR MGB ministro P.Kondakovo ratas srii valdyb viri ninkams apie neskmingas ekistines operacijas ir agentrinio operatyvinio darbo gerinim
Vilnius 1952m. birelio 4d.

Visikai slaptai MGB Kauno srities valdybos virininkui pulkininkui draugui Sinicinui, Kaunas MGB iauli srities valdybos virininkui pulkininkui draugui Jarockiui, iauliai MGB Vilniaus srities valdybos virininkui pulkininkui draugui Jakovlevui, Vilnius MGB Klaipdos srities valdybos virininkui pulkininkui draugui Seninui, Klaipda Lietuvos SSR MGB 2N valdybos virininkui papulkininkiui draugui upikovui, Vilnius

Vykdant priemones, kuri tikslas - rasti ir likviduoti ginkluotas lie tuvi nacionalist bandas, labai svarb vaidmen vaidina prie MGB valdyb esanios specialiosios agent - smogik grups ir ms i nioje turimi operatyvins technikos reikmenys. Gerai apgalvotos ir su maniai vykdomos priemons, naudojant grupse suiuptus banditus ir operatyvin technik, sudar galimybes likviduoti ne tik pavienius ban dit pogrindio dalyvius ir bandit vadeivas, bet itisas bandit gru puotes. Taiau greta teigiam rezultat pastaruoju metu vyksta rimtos ope racij neskms, sugaut bandit pabgimai i specialij grupi, ver tingos agentros iifravimas ir MGB organ darbo metod atskleidi mas. Prieastys: skuboti, neapmstyti, pavirutiniki sprendimai dl ope racij vykdymo tvarkos; MGB srii valdyb vadovaujantys darbuoto jai nepakankamai kontroliuoja, kaip naudojamos technins priemons ir sugauti banditai; per didelis pasitikjimas tais banditais. 1951 met pabaigoje, panaudojus operatyvins technikos priemo nes, buvo slapta suiuptas bandos vadas "Nalaitis", kur po atitinkamo apdorojimo specialioji grup naudojo kaip vedl pas ryininkus, kad perjuos suiupt arba likviduot ikviestus susitikim bandos dalyvius. 1952 met sausio 26d. Lietuvos SSR MGB 2N valdybos specialioji
440

grup su banditu "Nalaiiu" buvo pasista Raseini rajon aplankyti ryininks "L". 2N valdybos operatyvininkai: majoras Blochas, majo ras Manas ir specials agentai, per daug pasitikdami banditu "Nalaiiu", uduot vykdyti ivaiavo be reikiamos priedangos. Bnant pas bandit ryinink "L", banditas "Nalaitis", pasinau dojs per dideliu specialij agent ir operatyvinink pasitikjimu, pab go, o grupei j vejantis, buvo sueistas agentas "Jra". 1952 met kovo 9d. per Lietuvos SSR 2N valdybos specialiosios grups agentrin kombinacij, panaudojus anksiau suiupt bandit "K", Vilniaus srities Druskinink rajone buvo ikviestas susitikim ir slapta suimtas bandos vadeiva "Beras", kur vliau Vilniaus srities MGB valdyba operatyviai naudojo likviduodama likusius jo gaujos banditus. Naudodama "Ber" specialioji grup i met kovo ir balandio mnesiais slapta suiupo keturis banditus. Vliau MGB Vilniaus* valdybos operatyvininkai: papulkininkis Ketinas, majoras Ostapenka ir leitenantas Glinskas, per daug pasi tikdami "Beru", ne taip atidiai j stebjo, nesim reikiam prie moni jam saugoti, todl balandio 20-osios nakt banditas "Beras" pabgo i specialiosios grups isidstymo vietos. Btina paymti, kad per daug pasitikjo "Beru" ir valdybos virininkas drg. Jakovlevas, pavaduotojas drg. Figurinas, tai perm ir kiti operatyvininkai. 1951 met vasario 24d. MGB iauli rajono skyrius per agent "B" ir panaudodamas specialij technik slapta suiupo bandit "Ar" i "Bijno" bandos. Pagal suiuptojo bandito "Aro" parodymus ir juo paiu pasinau dodama, MGB iauli srities valdybos specialioji grup .m. kovo 13osios nakt vykd agentrines priemones ir likvidavo "Bijno"band, susidedani i trij bandit. Bandos vadeiva "Lendriukas" buvo umu tas, gyvi paimti banditai "Pukinas" ir "Beras". is pasirod ess ms agentas - dviveidis, slapyvardiu "Muzikantas"**. Parods per didel pasitikjim banditais "Aru" ir "Muzikantu", MGB
* Turt bti: srities. ** Paratje ta paia ranka, kaip rezoliucija pirmame puslapyje, parayta: "Likviduotas brigados tabas".
441

iauli srities valdybos virininkas pulkininkas drg. Jarockis* dav nurodym traukti juos specialij grup. Vykdant tolesnes priemones umegzti ryiams su "Audronio" ban da, buvo sukurta speciali grup i agent "Maskva", "ukys" ir "Puis", jungiant j ir uverbuotus banditus "Ar" bei "Muzikant". Beje, ope racijos "Audronio" bandai likviduoti vykdymo plan MGB iauli sri ties valdyba sudar gana neapgalvotai. Pagal plan, prie tris "Audronio" bandos banditus faktikai buvo paskirtas tik vienas specialusis agentas - smogikas "Maskva", o jam padti turjo uverbuotieji - nepatikimi banditai "Aras" ir "Muzikan tas". ie turjo paimti gyv bandit "Audron", o "Maskva" - sunaikin ti kitus du. Priedangos grup i dviej agent smogik buvo numatyta idsty ti alia esaniame mike, 50-70 metr nuo bandit rmjo Trilikausko sodybos, kurioje turjo vykti specialiosios grups susitikimas su ban ditais. Pagal plan, svarbiausias vaidmuo grupje teko banditui "Arui", o pagrindinis specialusis agentas "Maskva" buvo legenduojamas nese niai priimtu banditu. Taigi ne kart ms organ veikloje patikrintam agentui "Maskva" skirtas pasyvus vaidmuo ir susitikus su banditais jam nebuvo k veikti. plan vykdanti specialioji grup, vadovaujama papulkininkio Po povo, balandio 2-osios nakt buvo imesta be jokios priedangos netoli bandit ryininko Trilikausko gyvenamosios vietos. Likus 120 metr iki vienkiemio, kuriame turjo vykti susitikimas su banditais, banditui "Arai" reikalaujant buvo palikti smogikai "ukys" ir "Puis", privalj pridengti grups veiksmus, o specialusis agentas "Maskva" su banditais "Aru" ir "Muzikantu" nujo susitikti su bandi tais. Banditas "Aras", apgalvojs idavysts plan, naudodamasis ope ratyvinink pasitikjimu ir neapdairumu, bandit rmjo Trilikausko sodyboje susitiks banditus, izoliavo agent "Maskva", paliks j su dviem banditais kitame kambaryje, o pats su bandos vadeiva "Audro ni" nuoaliai apmet savo idavikik veiksm plan: ijo i trobos su visa grupe kit pus nuo dengusi smogik "ukio" ir "Puies",
* Prirayta ranka: "Ir dar kai kas."

442

umu agent "Maskva" ir suaud "Muzikant". Lietuvos SSR MGB 2N valdybos virininko pavaduotojas papul kininkis Odincovas, nagrindamas operacijos "Audronio" bandai likvi duoti plan, padar kai kuriuos teisingus pakeitimus, taiau nepatikri no, kaip vykdomi jo nurodymai, ir pats tiesiogiai nedalyvavo operaci joje. T pai met gegus mnes MGB Kauno srities valdyba sulugd tris operacijas: nesuiupti 9 banditai, kuriuos pamus bt galima smogti apiuopiamus smgius ginkluotam nacionalistiniam pogrindiui respub likoje. Visoms trims operacijoms vadovavo MGB Kauno srities valdybos virininko pavaduotojai papulkininkiai Lapinas ir Poinkovas. Jie, ne paisydami patvirtint plan ir drausms, nesuderin su MGB valdybos vadovybe, prim skubotus sprendimus, keiianius operacij vykdy mo tvark, ir pasmerk jas neskmei; leido banditams pasprukti nuo smgio, sulugdydami ilgai rengtas priemones, btent: .m. gegus 3d. Raseini rajone, vadovaujant MGB Kauno srities valdybos virininko pavaduotojui pulkininkui Poinkovui buvo sulugdyta vykdoma operacija bandit grupei sugauti per agent "ibuokl" ir naudojant operatyvins technikos priemones. Operacija lugo dl nepakankamai apgalvoto bandit pamimo plano, dl nesu komplektuotos ir neparengtos rmj grups. Atjusieji kaim 5 ban ditai paspruko, agent "ibuokl" iifruota, jai grsia bandit susidoro jimas. .m. gegus 13d., vadovaujant pulkininkui Poinkovui, tame pat rajone vyko kita operacija sugauti banditus: "Keleiv", "Nalait" ir "Petr", panaudojus operatyvins technikos priemones per vidinius agen tus "Nev", "Skaut" ir j ryinink agent "Agot". Operacija irgi sulugo. Gegus 13d. vakare agent "Agota" atve sutart viet degtins, j igr du banditai ir du agentai umigo, o negrs banditas "Keleivis" suguld banditus ir agentus veim ir nugabeno neinoma kryptimi. Po to, kai "Keleivis" nuve mieganius banditus, "Agota" nujo prane ti, kas vyko operatyvininkams, buvusiems u 4 km. nuo bandit stovyk los. Tad kol ji tuos kilometrus nubgo, banditai paspruko. Bandit paieka, naudojant specialij technik, tame rajone rezul
443

tat nedav, tik 8 val. ryto banditai buvo aptikti u 20 kilometr nuo stovyklos, ir kai karin grup prie j artinosi, jie pradjo audyti, nuov kareiv, dl to karinje grupje kilo sumaitis. Tuo pasinaudoj, bandi tai pabgo. Susidrimo vietoje buvo rasti beveik be smons agentai "Nevis" ir "Skautas". Operacija sulugo dl to, kad pulkininkas Poinkovas j organiza vo pavirutinikai, nesigilino detales ir galimybes panaudoti specialij technik visiems banditams, neapgalvojo sveikos su operatyvine karine agent grupe. Pats buvo u 20 kilometr nuo operacijos vietos, rajono centre, ir tiesiogiai nevadovavo operacijai; taip pat nedalyvavo operacijoje ir Lietuvos SSR MGB 2-N valdybos virininko pavaduoto jas papulkininkis Odincovas, kartu su drg. Poinkovu rengs ios ope racijos plan. .m. gegus 17d. MGB Kauno srities valdybos virininko pavaduo tojas pulkininkas Lapinas, pagal Lietuvos SSR MGB patvirtint plan, vykd operacij suimti vadinamosios "Tauro apygardos" bandos va deiv "Demon". Operacija buvo surengta pagal naujai uverbuoto agen to "uolo" duomenis. Per j buvo numatyta panaudoti operatyvins technikos priemones ir suiupti "Demon", tam buvo sukurta reali ga limyb. Agentas "uolas", pagal sutart enkl, atvyko pas operatyvinin k neeilin susitikim ir prane, kad "Demonas" jau yra vienkiemyje; jie kelet minui pasikalbjo, paskui jis nujo pirkti degtins, garan tavs iki 12 valandos nakties nugirdyti "Demon". Pra tuo laiku pradti veiksmus ir suiupti bandit, net jeigu ir negaut ini i agento. Uuot pasinaudojs tamsa ir parengs tikslesn operacijos vykdym numatytu laiku, btent 12 valand nakties, pulkininkas Lapinas, nede rindamas su MGB srities vadovybe ir Lietuvos SSR valstybs saugumo ministro pavaduotoju drg. Pokajum, buvusiu tuo metu Kaune (taigi galimyb buvo), savarankikai prim skubot sprendim ir dar nesute mus liep kariuomenei apsupti vienkiem ir apiekoti. "Demonas", matyt, spjo pasislpti, pastebjs kareivi judjim anksiau, negu buvo apsuptas, o agent "uol", grtant trob vykdy ti ms uduoties, sulaik karikiai. Aikindamas savo skubjim, pulkininkas Lapinas rmsi tuo, kad jam pasirod abejotinas agento "uolo" siningumas; bet ir tuo atveju
444

drg. Lapino veiksmai buvo neteisingi, nes atm galimyb toje operaci joje dar kart patikrinti agent. Lietuvos SSR MGB, inagrinjusi lugusi operacij atvejus, nustat: Visos operacij neskms ir bandit pasprukimas vyko dl operaci joms vadovavusi MGB valdybos darbuotoj nedrausmingumo; dl atsainaus poirio pavest darb, neteisingo operatyvins bkls ver tinimo; nepaisymo Ministerijos nurodym organizuoti ir kruopiai parengti ekistini priemoni planus bandit suiupimui ir likvidavimui, panaudojant agentus - smogikus, paimtus banditus ir operatyvin tech nik. Kad panai neskmi toliau nebt, Silau: 1. Lietuvos SSR MGB valdyb virininkams ir 2N valdybos virininkui garantuoti kruopt ir visapus parengim ruoiant band likvidavimo operacijas su paimt bandit ir operatyvins technikos reik men panaudojimu. Akylai sekti suiuptus banditus, kurie naudojami kombinacijose, skirtose ginkluoto nacionalistinio pogrindio bandoms likviduoti, kad jie neturt jokios galimybs iduoti ir apgauti. 2. Tokios ries agentrines kombinacijas vykdyti pagal i anksto parengtus ir MGB - MGB valdyb patvirtintus planus. Tiksliai nusakyti kiekvieno operacijos vykdyme dalyvaujanio asmens vaidmen, numatyti visus manomus operatyvins situacijos pasikeitimus, galinius vykti realizuojant numatytas priemones. 3. Operacijas, kurios vykdomos panaudojant suiuptus banditus ir operatyvins technikos reikmenis, aprpinti papildoma patikim kariuo mens ri priedanga ir atitinkamomis operatyvinmis grupmis, tiks liai numatyti j tarpusavio sveik ir greit ry su specialiosiomis grup mis bei agentra. Operatyvines grupes aprpinti patikimais ryiais, tarp j - racija, skirta susisiekti su Lietuvos SSR MGB ir MGB valdybomis. 4. Lietuvos SSR 2N valdybos virininkui papulkininkiui drg. upi kovui vesti nuolatin griet specialij agent-smogik grupi darbo ir operatyvins technikos priemoni naudojimo kontrol, reikalauti i MGB valdyb sistemingos informacijos apie vykdomas operacijas ir jose naudojamas priemones.
445

5. MGB valdyb virininkams imtis aktyvi bd bandit, paspruku si per sulugusias operacijas, paiekai ir likvidavimui, tam tikslui panau doti visas turimas agentrines ir kitas priemones. Apie vykdomas priemones ir j rezultatus pranekite Lietuvos SSR MGB. Su ia direktyva supaindinti Valdyb virinink pavaduotojus ir operatyvini skyri virininkus.
Lietuvos SSR valstybs saugumo ministras generolas majoras (Kondakovas)(Paraas) Nr.3/2/1069 Vilnius Rezoliucija: "Drg. Popovui. Supaindinti pagal ministro nurodym". (Paraas ir data neskaitomi.) Buv. LSSR VSKA. F.16. B.210/15. L.6-9. Originalas.

130. LSSR MGB iauli srities valdybos skyriaus virininko pavaduotojo Rogoino ratas iauli srities prokurorui, teiss patarjui Janoniui apie tai, kad V.Dveil nuud partizanai
[iauliai] [Ne anksiau kaip 1952m. sausio 23d.]

Slaptai iauli srities prokurorui, teiss patarjui drg. Janoniui 1952m. sausio 23d., Nr. 1/420

Griname tyrimo, vykdyto Pakruojo rajono Dulkikio* kaimo gyventojos Dveilyts Onos praymu, mediag. Praneame, kad jos sn Dveil Vac 1950 met spalio mn. nuud banditai. Priedas: minta mediaga 34 lapai.
* Kitoje vietoje Dulkiki.

446

MGB iauli srities valdybos skyriaus virininko pavaduotojas majoras Rogoinas (Paraas) Tikra: MVD 2N valdybos 2N skyriaus operatyvinis galiotinis ltn. (Pankratovas) (Paraas) LSSR VSKA. F.16. B.224/11. L.97. Nuoraas. Rankratis.

131. LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie agent, uverbuot i buvusi partizan tarpo, skaii
[Vilnius]

1953m. gegus 15d.

Visikai slaptai

Payma Lietuvos SSR MVD operacijose naudojami 27 agentai i suiupt ir uverbuot bandit tarpo; operatyviai naudojami 20 sugaut bandit vadeiv; agentrinse kombinacijose dalyvauja 97 specialieji agentai.
Lietuvos SSR MVD 2N valdybos virininkas pplk. (upikovas) (Pasira pavaduotojas, paraas neskaitomas) 1953 05 15 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.60/7. L.2. Nuoraas.

447

132. LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie agentus, uverbuotus i suimt buvusi partizan tarpo
[Vilnius]

1953m. gegus 15d.

Visikai slaptai

Payma apie agentus, uverbuotus i suiupt bandit vadeiv tarpo Vykdant agentrines kombinacijas, i slapta suimt bandit vadeiv uverbuoti agentros tinkl 27 mons ir 20 operatyviai panaudojami. 1. Agentas "Ramojus" bandoje nuo 1945m., buvo vadinamos "iau rs ryt srities" tabo virininkas ir "Vytauto" apygardos vadeiva, ban dito slapyvardis - "Siaubas". Suiuptas 1951 met gruodio mn. Pagal "Ramojaus" duomenis ir jam asmenikai dalyvaujant sugauta ir likviduota iki 35 bandit. iuo metu panaudojamas vadinamojo "iaurs ryt srities" tabo legendavimo priemonse, bandit pogrindiui pristatomas kaip ios sri ties vadeiva. 2. Agentas "Bimba" bandoje nuo 1949 met, buvo vadinamos "Vy tauto" bandit apygardos tabo narys. Suiuptas 1951 met kovo mn. "Bimbai" dalyvaujant sugauta ir likviduota iki 45 bandit. iuo metu panaudojamas legenduotose priemonse, kuri tikslas - likviduoti "iau rs ryt bandit srities" bandas. 3. Agentas "Mokytojas" bandoje nuo 1945 met, buvo "Didiosios kovos" bandit rinktins tabo visuomenins dalies virininkas. Su iuptas 1952 met balandio mn. per agentrin kombinacij. Dalyvaujant "Mokytojui" likviduota ir sugauta 17 bandit. iuo metu panaudojamas "Vyio" bandit apygardos tabo legendavimo prie monse, pasirodo kaip io tabo vadeiva. 4. Agentas "emaitis" bandoje nuo 1946 met, bandito slapyvar dis - "Beras". Suiuptas 1952 met gegus mn. Jam dalyvaujant likviduoti 5 banditai. iuo metu panaudojamas "Didiosios kovos" bandit rinktins tabo legendavimo priemonse. 5. Agentas "Alfa" - bandoje nuo 1947 met, bandito slapyvardis
448

"Tarzanas". Sugautas 1951 met lapkriio mn. Pagal "Alfos" duomenis ir jam paiam dalyvaujant, umuta ir su gauta 30 bandit, tarp j - bandit pogrindio vadeiva Kimtas -"yg nas" ir Kalytis-"Siaubas". iuo metu panaudojamas "iaurs ryt srities" tabo legendavimo priemonse. 6. Agentas "Kairys" bandoje nuo 1949m., bandito slapyvardis - "Kla jnas". Suiuptas 1952 met vasario mn. Pagal "Kairio" duomenis ir jam paiam dalyvaujant, likviduota ir sugauta 12 bandit. iuo metu naudojamas iekant "Siaubo" bandos likui. 7. Agentas "Maytis" bandoje nuo 1950 met, bandito slapyvardis"Klajnas". Suiuptas 1951 met spalio mn. Pagal "Mayio" duomenis ir jam tiesiogiai dalyvaujant, likviduota iki 35 bandit. iuo metu panaudojamas kaip vidinis agentas. 8. Agentas "Gudas" - bandoje nuo 1945m., bandito slapyvardis "Sakalas", buvo bandit rinktins "Tigras" tabo valgybos virinin kas. Pagautas 1952 met liepos mn. Pagal "Gudo" duomenis ir jam dalyvaujant, likviduoti 7 banditai. iuo metu "Gudas" panaudojamas "Tigro" bandit rinktins tabo le gendavimo priemonse (ios rinktins vadeivos vaidmeniui). 9. Agentas "Juozas" bandoje nuo 1949 met balandio mn., buvo "Juozapaviiaus" bandos tabo virininkas, turjo bandito slapyvard "Medelis". Suiuptas 1951 met rugsjo mn. Nuo 1951 met gruodio mn. yra band vidinis agentas. Pagal "Juozo" duomenis ir jam dalyvaujant, likviduoti ir suiupti 28 banditai. iuo metu "Juozas" panaudojamas "Dainavos" apygardos ta bo legendavimo priemonse. Apsimesdamas ios apygardos vadeiva, mgina umegzti ryius su bandit vadeivomis Ramanausku ir Dauno ru bei kitais banditais, kad jie but suiupti arba likviduoti. 10. Agentas "Spalis" bandoje buvo nuo 1951m. gruodio mnesio eiliniu banditu, turjo slapyvard "Laisv". Suiuptas 1952 met lap kriio mn. Pagal "Spalio" duomenis iaikinti ir suimti du nelegaliai gyven plikai, likviduotas vienas banditas. iuo metu "Spalis" suporintas su agentu "Juozu" ir panaudojamas legenduojant "Dainavos" apygardos
449

tab. 11. Agentas "Georginas" bandoje buvo nuo 1948 met, turjo slapy vard "Kalvelis", sugautas 1952 met vasario mn. Pagal "Georgino" duomenis ir jam dalyvaujant, likviduoti ir suiup ti 23 banditai. "Georginas" buvo naudojamas legenduojant "Dainavos" apygardos tab; vykdydamas ms uduot buvo sueistas, iuo metu gydosi. 12. Agentas "Drsuolis" bandoje nuo 1950 met, buvo "Povilo Lukio" bandit rinktins tabo narys, bandito slapyvardis - "Kari nas". Suiuptas 1950 met spalio mn. Pagal "Drsuolio" pateikt mediag, likviduoti ir suiupti 7 bandi tai. Naudojamas iekant "Kstuio" apygardos vadeivos ir jam pavaldi band. 13. Agentas "Bronius" bandoje nuo 1944 met, buvo "arno" ban dit rinktins vadeivos adjutantas, turjo slapyvard "Klajnas", suiup tas 1950 metais. Pagal "Broniaus" duomenis irjam dalyvaujant, kaip agentrins kombinacijos - legenduoto "bandos" perjimo i Lenkijos - rezultatas, likviduota ir suiupta 15 bandit. iuo metu "Bronius" panaudojamas renkant inias apie nacionalistinio pogrindio dalyvius. 14. Agentas "Teisutis" - bandoje nuo 1951 met, buvo vadinamo sios Piet srities bandit vadeivos Stanikio artimas asmuo, turjo pra vard "Briedis", suiuptas 1953 met sausio mn. Pagal jo duomenis ir jam asmenikai dalyvaujant, likviduotas va deiva Stanikis ir suiuptas vadinamosios io tabo valgybos virinin kas "ilvinas". iuo metu naudojamas stengiantis sugauti bandit va deivas "Ungur" ir "Dobil". 15. Agentas "Variagas" bandoje nuo 1949m., buvo bandos vadeiva, turjo slapyvard "Kabelis", suiuptas 1951 metais. Pagal jo duomenis ir jam dalyvaujant, sugauta ir likviduota 11 ban dit. iuo metu "Variagas" naudojamas iekant "Geleinio vilko" rink tins bandit. 16. Agentas "Drsuolis" - bandoje nuo 1950 met eiliniu banditu, turjo slapyvard "Garsas". Suiuptas 1952m. spalio mn. Pagal jo duomenis ir jam dalyvaujant, suiupti 4 banditai. iuo metu naudojamas renkant inias apie nacionalistinio pogrindio dalyvius.
450

17. Agentas "Jurgis" - bandoje nuo 1949 met eiliniu banditu, tur jo slapyvard "Jaunuolis". Suiuptas 1952 met rugsjo mn. Pagal jo duomenis ir jam dalyvaujant likviduoti 8 banditai. iuo metu naudojamas iekant idaviko agento "Vlado". 18. Agentas "Tikutis" - bandoje nuo 1952 met kovo mn., turjo slapyvard "ermuknis", buvo bandos vadeivos Stanikio adjutantas, sugautas 1953 met sausio mnes. Pagal jo duomenis ir jam paiam asmenikai dalyvaujant, likviduo tas Stanikis ir suiuptas vadinamas tabo valgybos virininkas ban ditas "ilvinas". iuo metu naudojamas iekant band srities tabo na rio "Ungurio" ir kit bandit. 19. Agentas "imonis" bandoje nuo 1950 met, turjo slapyvard "Laimutis". Sugautas 1952 met gruodio mn. Pagal "imonio" duomenis ir jam paiam dalyvaujant, suiupti 6 ir dl prieinimosi ginklu likviduoti 3 ginkluoto nacionalistinio pogrin dio dalyviai. iuo metu naudojamas legenduojamose priemonse iekant ir gau dant ginkluoto nacionalistinio pogrindio dalyvius, veikianius Kupikio, Vabalninko ir Anyki rajonuose. 20. Agentas "Vytautas" bandoje nuo 1944 met, buvo "Vigimanto" bandos vadeiva, turjo "Putino" slapyvard. Pagautas 1953 met kovo 29d. 21. Agent "Aldona" (suporinta su "Vytautu"), bandoje nuo 1950 met, eilin bandite, turjo slapyvard "Jra", sugauta 1953m. kovo 29d. "Vytautas" ir "Aldona" 1953 met balandio 12d. atgaivino ry su pavieniu banditu Lingiu ir j stengsi pagauti naudodami operatyvins technikos priemones. Lingys agentus tar ir band naudoti prie juos ginkl, bet Vytautas j umu. iuo metu "Vytautas" ir "Aldona" naudojami legenduojamose prie monse iekant ir gaudant ginkluotus nacionalistus, veikianius Klaip dos srityje, Kretingos, Salant ir Priekuls rajonuose. 22. Agentas "Vaidila" - bandoje nuo 1950 met balandio mn., buvo vadinamosios "Vaidoto" rinktins tabo narys, turjo slapyvard "Rolandas". Suiuptas 1953 met balandio 13d. iuo metu naudojamas stengiantis sugauti bandit pogrindio daly
451

vius "Algird", "Sim" ir "Ar", tikslas - susekti vadeiv emait. 23. Agentas "Neris" - bandoje nuo 1951 met, buvo "arno" rink tins vadeiva, turjo slapyvard "Laknas", 1952 met liepos 25d. niekam neinant su juo susitikta, po to - uverbuotas. Jam dalyvaujant legalizavosi banditas Stankeviius. iuo metu naudojamas iekant teroristo "Putino". 24. Agentas "Vacys" - bandoje nuo 1946 met, buvo "Geleinio vilko" rinktins vadeiva, turjo slapyvard "ilvinas", suiuptas 1953 met balandio 10d. Pagal jo duomenis likviduotas banditas "Karys". iuo metu nau dojamas ryio kanalams tiesti ir likviduoti nacionalistinio pogrindio vadeivas Daunor ir Ramanausk bei ikviesti susitikim (tikslas suiupti) likusius "Geleinio vilko" bandos narius. 25. Agentas "Adomas" - bandoje buvo nuo 1949 met eiliniu ban ditu, turjo slapyvard "Karosas", sugautas 1952 met lapkriio 16d. Pagal jo duomenis ir jam asmenikai dalyvaujant, likviduoti 5 ban ditai. iuo metu gydosi - vykdydamas ms uduot buvo sunkiai sueis tas. 26. Agentas "Svajnas" - bandoje nuo 1948 met, buvo vadinamos "Kstuio" bandos tabo virininkas, turjo slapyvard "Jovaras", suiup tas 1951 met rugsjo 17d. Jam dalyvaujant ir pagal jo duomenis, likviduota 16 bandit. Dl netinkamo elgesio "Svajnas" permestas kit rajon, kur naudojamas Palubeckio bandos paiekoms.
Lietuvos SSR MVD 2N valdybos virininkas pplk. (upikovas) (Pasira pavaduotojas, paraas neskaitomas) 1953 05 15 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.60/7. L.43-49. Nuoraas.

452

133. LSSR MVD 2N valdybos virininko T.upikovo payma apie specialj agent "Kirv"
[Vilnius]

1953m. gegus 15d.

Visikai slaptai

Payma apie Lietuvos SSR MVD specialj agent "Kirv" [...]* Gims 1927 metais, Saaro srityje (Vokietija), kitos alies pilietis, vokie tis, nepartinis. "Kirvis" - buvs vokiei armijos jaunesnysis leitenantas. Ivijus vokikuosius grobikus, dl ligos pasiliko Lietuvos SSR, vliau dirbo pas valstieius. 1946 metais stojo vadeivos "Sakalo"** band, veikusi Marijam pols apskrityje. 1947 met balandio mnes buvo kariki suiuptas per ekistinkarin operacij. Suimamas ginklu nesiprieino. Sumus pats pasisil padti MGB agentams ir nurod bunkerius; juose 4 banditai buvo likvi duoti, o 1 suimtas. Po pritvirtinimo 1947m. gegus mnes uverbuotas ir trauktas Lietuvos SSR MGB 2N valdybos specialij grup tolesniam operatyvi niam darbui. Nuo 1948 met "Kirvis" yra specialiosios grups Nr.l vadas, ak tyviai dalyvauja vykdomose priemonse bei kombinacijose likviduoti ir suiupti bandit grupi dalyvius bei j vadeivas. Per jo darbo specialiojoje grupje laikotarp, "Kirviui" tiesiogiai da lyvaujant, likviduota daugiau kaip 150 bandit. Jis asmenikai likvida vo daugiau kaip 20.
* Agento pavard dokumente ipjauta. Tai R.Otting, 1956m. kaip nipas isstas i VFR, kur prisipaino dirbs KGB agentu. ** Turt bti: Tauro apygardos Geleinio Vilko kuopa, vadovaujama J.Ciplijausko-Sakalo.
453

1952 metais, nuo vasario 9d. iki 26d., "Kirvis" dalyvavo Vilniaus srities Varnos ir Druskinink rajonuose vykdomose priemonse; j metu buvo visikai likviduota "Bero" banda, 5 banditai suiupti, 3 likviduoti. U i operacij Lietuvos SSR Valstybs saugumo ministro saku Nr.0070 "Kirviui" pareikta padka ir teikta 300 rubli pinigin dovana. Gegus 8d. "Kirvis" dalyvavo vykdant sudting kombinacij le genduojant "Dainavos" apygardos pasitarim, kuriame buvo kurtas va dinamosios Dainavos bandit apygardos tabas i ms agentros. U dalyvavim ioje kombinacijoje "Kirviui" pareikta padka ir teiktas piniginis apdovanojimas. Nuo gegus 11d. iki 20d. dalyvavo priemonse, vykdomose Varnos, Druskinink rajonuose; j metu buvo visikai likviduota teroristin vadeivos "Genio" banda. "Genys" suiuptas, o 5 jo bandos dalyviai likviduoti. Nuo birelio 19d. iki 19d.*, dalyvavo priemonse likviduojant ban dit vadeiv "Sekl", veikus Ignalinos rajono teritorijoje. Suiuptas vienas, likviduoti 2 banditai. Birelio mnes dalyvavo vykdant priemones Amerikos nip "Sakal" pagauti. Liepos-spalio mnesi laikotarpiu dalyvavo priemonse, vykdomose prie band vadeivas "Lit" ir "Germant". Lapkriio 3d. dalyvavo likviduojant vadeivos "Laktingalos" band Panemuns rajone. Suiuptas 1, likviduoti 2 banditai. U dalyvavim priemonse likviduojant "Genio", "Seklio", "Laktin galos" bandas specialiajam agentui "Kirviui" buvo pareiktos padkos, teikti piniginiai apdovanojimai. "Kirvio" asmenins savybs: ratingas, politikai ipruss, siste mingai dirba, keldamas savo idjin-politin lyg, teisingai orientuojasi tarptautinje padtyje. Vykdomose kombinacijose ir kovinse operaci jose rodo iniciatyv, drs, iradingum ir ryt. Sumaniai vadovauja agent-smogik grupms vykdom priemoni metu. ino bandit tak tik ir gudrybes, gerai orientuojasi emlapyje ir vietovje.

* Taip tekste.

454

Lietuvos SSR MVD 2N valdybos virininkas papulkininkas (upikovas) (Paraas neskaitomas) 1953 05 15 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.60/7. L.80-81. Nuoraas.

134. LSSR MVD Klaipdos miesto skyriaus vyr. operatyvinio ga liotinio Michejevo nutarimas ibraukti i agentrinio tinklo J.Eitut, pasiprieinus ir nuaut specialiosios grups smogik
Klaipda 1953m. lapkriio 25d.

Visikai slaptai Tvirtinu: Lietuvos SSR MVD 4 valdybos virininkas majoras Raslanas* Perbraukta ir parayta Vidaus reikal ministro pavaduotojas (Martaviius) Paraas 1954 01**

Nutarimas dl agento "Banaiio" asmens ir darbo bylos Nr.952 1953 met lapkriio 25d., Klaipda A, Lietuvos SSR MVD Klaipdos miesto skyriaus vyr. operatyvi nis galiotinis kapitonas Michejevas, inagrinjau asmens byl 952. Agentas "Banaitis" - Eitutis Jonas, Stasio snus, gims 1932m. Lietu vos SSR, ilals rajone, Briuk kaime, lietuvi tautybs, SSSR pilie tis, neveds, i buoi, baigs 3 pradios mokyklos klases, iki 1952m. rugsjo mn. nelegaliai gyveno veikianioje bandoje. Nustaiau: Agent "Banait" MVD Klaipdos srities valdybos 2N skyrius u verbavo 1953 met balandio 30d.
* Tekste ibraukta. ** Data parayta perbraukus "1953 lapkriio 9 d." 455

Iki 1952m. rugsjo mn. "Banaitis" buvo nacionalistinje bandoje "Aurin", veikusioje Lietuvos SSR Taurags, ilals ir Skaudvils ra jon teritorijoje. 1952m. rugsjo mn. "Banaitis" buvo slapta sulaikytas ir trauktas MVD Klaipdos srities valdybos specialij agentrin grup ir nau dotas suiumpant ir likviduojant kitus bandos dalyvius. 1953 met gegus 13d. "Banait", mginant vykdyti teroristin akt prie agent "Uragan", umu specialusis agentas "aibas". Remdamasis tuo, kas idstyta, ir vadovaudamasis SSRS MVD saku Nr.001160, Nutariau: Agent "Banait"-Eitut Jon, Stasio sn, ibraukti i veikianios agentros tinklo, asmens ir darbo byl Nr.952, kaip neturini opera tyvins verts, sunaikinti.
Lietuvos SSR MVD Klaipdos miesto skyriaus vyr. operatyvinis galiotinis kapitonas (Michejcvas) (Paraas) Sutinku: MVD Klaipdos miesto skyriaus virininkas vyr. leitenentas Gantarskis Ant dokumento urayta: "Umutas kaip idavikas"*. (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.6. B.26/94. T.4. L.48-50. Originalas. Rankratis.

* Sakinys raytas kita ranka ir pabrauktas.

456

135. LSSR KGB 4 valdybos virininko P.Raslano ratas SSRS KGB 4 valdybos 3 skyriaus virininkui Pokajui apie agentus i buvusi partizan tarpo, numatytus aretuoti
Vilnius 1954m. gegus 20d.

Visikai slaptai KGB prie SSR Sjungos Ministr Tarybos 4 valdybos 3 skyriaus virininkui plk. draugui Pokajui Maskva

Papildydamas ms 1954 met balandio 19d. rat, pridedu pay mas apie Lietuvos SSR KGB agentus i buvusi bandit, pogrindio dalyvi-terorist, kuriems skirtinas aretas. Paym apie agentus "Variag", "Nemun", "Zigm" ir "Klajokl" nepridedu, nes j areto klausimas jau isprstas SSR Sjungos KGB. Priedas: 127 [taisyta ranka i 62] lapai.*
KGB 4 valdybos prie Lietuvos SSR MT virininkas pplk. (Raslanas) 1954 05

Vilnius etuvos SSR KGB 4 valdybos 3** skyriaus poskyrio virininkas mjr. (Paraas neskaitomas). Buv. LSSR VSKA. F.3. B.55/1. L.55. Nuoraas.

* Priedo byloje nra. ** Taisyta ranka, gali bti 2. 457

136. LSSR KGB 4 valdybos virininko J.Obukausko payma apie agent-smogik poreikio sumajim ir buvusi partizan, tapusi smogikais, amnestavimo galimybes
[Vilnius] 1954m. lapkriio 30d.

Visikai slaptai

Payma apie agent-smogik ir perverbuot bandit, naudojam Lietuvos SSR KGB 4 valdybos, grups padt Kelet met KGB prie Lietuvos SSR Ministr Tarybos, likviduodama banditizm, nacionalistin pogrind ir usienio valgyb agentras, ak tyviai naudojo buvusi liaudies gynj ir perverbuot ginkluot band dalyvi grupes. 1954m. sausio ld. specialij grup sudar 35 smogikai. Vykdant KGB prie SSR Sjungos Ministr Tarybos nurodymus ir turint galvoje, kad respublikos teritorijoje liko maai band, agent-smogik skaiius iuo metu sumaintas iki 21 asmens. Tarp j: KPSS nariai - 4, kom jaunuoliai - 4. Nuo .m. sausio ld. Lietuvos SSR KGB 4 valdybos agentai-smogi kai likvidavo 12 band dalyvi. Be to, Lietuvos SSR KGB agentros tinkle yra 44 agentai, kurie anksiau buvo bandose, o vliau ms suiupti ir panaudoti likviduo jant ginkluotas bandas Lietuvos SSR teritorijoje. Tarp j 24 - agentai, kurie anksiau, bdami bandose, atliko sovietini piliei teroro aktus ir, nors suteik mums param, turi bti aretuoti. Savo silymus aretuoti nurodyt kategorij ir pasigailti likusi (pagal pridedamus sraus)* mes idstme 1954m. balandio 17d. ir 1954 met rugsjo ld. dokumentuose Nr.4/2-1777.
KGB 4 valdybos prie Lietuvos SSR Ministr Tarybos virininkas mjr. Obukauskas 1954 11 30 Tikra: vyr.ltn. (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.55/3. L.255. Nuoraas. * Sra byloje nra. 458

137. LSSR KGB 4 valdybos 2 skyriaus virininko Martuseviiaus raytas agent-smogik ilaikymo ilaid 1956 met smatos paaikinamasis ratas
[Vilnius] 1955m. liepos 16d.

Visikai slaptai

Paaikinamasis ratas KGB prie Lietuvos SSR Ministr Tarybos 4 valdybos skyriaus ilaid smata 4-ame skirsnyje: Raide "a" numatyta mokti agentams smogikams mnesin atlygi nim: 1 grups vadui - 1800 rb.; 1 grups vado pavaduotojui - 1700 rb.; 9 vyr. smogikams - 1500 rb.; 7 eiliniams smogikams - 1400 rb.; Be to, ia raide paymtos ilaidos: 1) vienkartiniai agent apdo vanojimai u konkreiai atlikt darb - 242 000 rb. suma; 2) vienkartins paalpos agentams - 5 600 rb. suma; 3) atlyginimas pilieiams, laikinai trauktiems operatyvini uduoi vykdym - ir patikimiems asme nims i pasienio rajon gyventoj (...)* rubli suma. Raide "b" numatytos 3870 rubli ilaidos vasarinei 18 smogik apran gai, skaiiuojant po 215 u vien komplekt. 5-ame skirsnyje: Raide "g" numatytos ilaidos: 1) specialios bazs nuoma - 3520 rb., skaiiuojant po 880 rb. u ketvirt; 2) mokestis u elektros energij 4000 rb., skaiiuojant po 1000 rb. u ketvirt, 3) kuro sigijimas - 4500 rb. per metus; 4) u laikraius ir urnalus - 700 rb. per metus.

* Suma neskaitoma.

459

6-ame skirsnyje: Raide "a" numatytos ilaidos: 1) marrutiniai - 56 000 rb., skaiiuo jant po 14 000 rb. ketviriui, 2) operatyviai naudojam objekt maiti nimas - 20 400 rb., skaiiuojant po 5100 rb. per ketvirt.
KGB prie Lietuvos SSR MT 4 valdybos 2 skyriaus virininkas kapitonas (Martuseviius) 1955m. liepos 16d. Atsp. 2 egz. 1 - Finans skyri, 15 kamb. 2- byl Nr.29 Juodratis sunaikintas (Martuseviius) (Paraas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B.66/14. L.21-22. Originalas.

460

III. PARTIZANINIO KARO SLOPINIMAS

138. Lietuvos SSR NKVD payma pagal 1945m. vasario 1 d. duo menis apie Lietuvoje veikiani partizan grupi skaii
[Vilnius] [Ne anksiau kaip 1945m. vasario ld.]

Payma apie Lietuvos SSR teritorijoje veikiani bandit grupi kiek pagal 1945m. vasario 1 d. duomenis
Apskrii pavadinimai Veikiani bandit grupi kiekis 6 9 14 6 9 5 1 3 8 8 5 10 8 3 18 3 6 8 130 I j lenk I viso apskaiiuota bandit grupi dalyvi 107 268 691 204 102 39 16 16 223 274 34 280 290 35 521 65 73 120 3358* I j lenk

Alytaus Bir Vilniaus Vilkavikio Zaras Kauno Kretingos Kdaini Marijampols Maeiki Panevio Rokikio Raseini Sein Trak Teli Taurags Ukmergs Utenos iauli venioni aki I viso
* Taip tekste.

3 14 1 2 20

59 691 150 30 930

461

Lietuvos SSR NKVD kovos su banditizmu skyriaus virininko pavaduotojas valstybs saugumo kpt. (Smirnovas) Buv. LSSR VSKA. F.3. B. 16/96. L.6. Nuoraas.

139. LSSR NKVD-NKGB operatyvins grups Alytaus apskrities virininko Sabitovo, NKVD skyriaus virininko ernyovo ir NKGB skyriaus virininko Rogoino specialus praneimas SSRS NKVDNKGB galiotiniui Lietuvoje D.Rodionovui, LSSR NKVD komisarui J.Bartainui, LSSR NKGB komisarui A.Guzeviiui apie Miroslavo valsiaus centro upuolim
Alytus 1945m. vasario mn.

Visikai slaptai SSRS NKVD-NKGB galiotiniui Lietuvoje valstybs saugumo komisarui drg. Rodionovui Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisarui valstybs saugumo komisarui drg. Bartainui LSSR valstybs saugumo liaudies komisarui valstybs saugumo komisarui drg. Guzcviiui Vilnius

Specialus praneimas kaip ginkluota gauja upuol Miroslavo valsiaus centr .m. vasario 12d., 11 valand suinota, kad nakt 1945m.*vasario 12d. madaug 100 moni banda, ginkluota kulkosvaidiais, automa tais, granatomis ir autuvais, upuol Alytaus apskrities** Miroslavo valsiaus centr ir kad per upuolim umuta 20 milicinink, naikin toj brio kovotoj, nusiaubti NKVD valsiaus poskyrio ir valsiaus

* 1945m. - rayta ranka. ** Alytaus apskrities - rayta ranka.


462

vykdomojo komiteto pastatai. Nuvykus vietov ir apirjus vykio viet, apklausus maiusius, NKVD valsiaus poskyrio darbuotojus, nustatyta: Nakt vasario 12, madaug 01 valand, iki 100 moni banda vei mais atvaiavo prie Miroslavo miestelio i ryt puss, paskui 5-6 moni grupmis (nustatyta apytikriai, pagal ilikusius kai kuriuos pdsakus) i 6-7 krypi sujo miestelio centr ir apsupo NKVD, valsiaus vyk domojo komiteto pastatus, valsiaus vykdomojo komiteto pirmininko, milicininko Griblino butus, keli naikintoj brio kovotoj butus, taip pat Seirij valsiaus komjaunimo komiteto sekretoriaus Jecunsko tv but. Vakar pusje, madaug u 150 metr nuo NKVD pastato, banyios ventoriuje buvo pastatyti 3 kulkosvaidiai, i ten ir aud NKVD pastat. Apsup pirmiausia nupjov du telefono stulpus, nutrauk du tele fono linijos tarpus ir suiup tris sargybos grupes (po 2 mones) prisiar tino prie pat NKVD valsiaus poskyrio bei valsiaus vykdomojo ko miteto pastat ir pradjo smarkiai audyti i autuv ir kulkosvaidi, paskui siver pastat vid. NKVD valsiaus poskyrio pastate buvo budtoj dalinys i 3 naikin toj brio kovotoj ir vieno apylinks galiotinio. Apylinks galiotinis ir du kovotojai buvo pastato viduje, o vienas kovotojas lauke, prie ji mo dur. NKVD valsiaus poskyrio virininkas valstybs saugumo jaun. ltn. drg. Korovinas ir kriminalins paiekos operatyvinis galiotinis Kriukovskis tuo metu buvo bute prie NKVD pastato. NKVD valsiaus poskyrio virininkas drg. Korovinas ir operatyvi nis galiotinis drg. Kriukovskis, bdami bute ir negaldami ieiti gatv, kadangi butas buvo smarkiai apaudomas, atsiaud. Pasibaigus ovi niams, banditai siver but ir abu ived banyios ventori, kur jau buvo atvesti valsiaus vykdomojo komiteto pirmininkas Kovalevskas, bandit paiuptas savo bute vienais apatiniais baltiniais, nusiavs, NKVD valsiaus poskyrio budtojas, apylinks galiotinis drg. Gorbaceviius ir 7 naikintoj brio kovotojai, suiupti gatvje, prie savo nam. Kai nurodyti NKVD-milicijos darbuotojai ir naikintoj brio kovo tojai buvo banyios ventoriuje, ten banditai atved naikintoj brio kovotoj virbl Petr, iki bandos puolimo buvus poste, prie jimo
463

NKVD valsiaus poskyr dur. Jis buvo bandit suiuptas ir j silymu nurodinjo aktyvesnius naikintoj brio kovotojus. Po to banditai pradjo ivedinti i suiuptj po vien mog suaudyti. Taip pat buvo ivesti ir suaudyti apylinks galiotinis Gor baceviius ir kriminalins paiekos operatyvinis galiotinis Kriukovs kis. is buvo sunkiai sueistas ir .m. vasario 13d. mir Alytaus ligo ninje. NKVD valsiaus poskyrio virininkui jaun. ltn. drg. Korovinui ir valsiaus vykdomojo komiteto pirmininkui drg. Kovalevskiui nuo suaudymo pavyko pabgti. mones aud gatvje, 50 metr nuo banyios, kur susidar 50 metr ilgio ir 2 metr ploio kraujo klanas. Aukiau nurodytoje vietoje suaudyta 12 naikintoj brio kovo toj, apylinks galiotinis Gorbaceviius, kriminalins paiekos opera tyvinio galiotinis Kriukovskis. Be to, savo bute suaudyti valsiaus komjaunimo komiteto sekreto riaus tvas Jecunskas, motina ir 14 met sesuo, j namas sudegintas, ten sudeg umuto Jecunsko lavonas, o turtas ivetas. Per upuolim banda pagrob: kulkosvaidi................. 2, automat......................... 5, autuv......................... 28, granat.......................... 10, ovini..................... 3000. I aplinkybi matyti, kad puolimas pavyko dl NKVD valsiaus poskyrio virininko valstybs saugumo jaun. ltn. Korovino aplaidumo. Turdamas organizuot naikintoj br, kur sudar 38 mons, pakan kamai ginkl ir audmen, savo pajg nelaik kovinje parengtyje, nepaskyr pakankamo kiekio budtoj nakties metu, nors puolimo i vakarse buvo instruktuotas. Prie NKVD poskyrio, kur buvo visi aukiau nurodyti ginklai, budtoj grup sudar tik 4 mons. Toks negausus ir dar menkai paruotas brys neutikrino NKVD valsiaus poskyrio pastato apsaugos. Lauke taip pat nebuvo pastatyta stebtoj post bandos pasirodymo atveju, iskyrus 3 patruli poras, kuri, kaip matyti, niekas netikrino, jos neturjo konkrei uduoi. Faktikai i aplinkyb lm, kad pastate buv kai kurie naikintoj brio kovotojai isibgiojo, o kitus banda
464

sugavo tik todl, kad reikiamai nepasiprieinta. Ms priemons: 1) Bandos buvimo vietai nustatyti ir j likviduoti Miroslav isis tos dvi 94 pasieniei pulko pasienio komendantros ukardos. Apskrities NKVD skyriaus operatyviniai darbuotojai: 2) Sudarome Miroslavo, Simno, Seirij ir Butrimoni valsiuose vienu metu vykdomos operacijos plan. Dalyvaus 289 pulko vienas batalionas ir 94 pasieniei pulko 4 ukardos. Be to, i operacij, pagal susitarim su 289 pulko vadu pplk. Gri cajevu, bus pasistos ne maiau kaip 2 pilnos kuopos. 3) Orientuota ir parengta Simno miestelyje esanti pasieniei ukarda. 4) Miroslav pasisti atsakingi KP(b) apskrities komiteto ir apskri ties vykdomojo komiteto darbuotojai organizuoti atitinkamo partinio sovietinio darbo ir imtis priemoni aprpinti uvusi naikintoj brio kovotoj eimas. 5) Siekiant ukirsti keli galimiems antpuoliams, visiems NKVD valsi poskyri virininkams dar kart pakartotas nurodymas pervesti kareivini padt visus NKVD, milicijos darbuotojus ir naikintoj bri kovotojus. Apie priimt priemoni rezultatus praneime papildomai.
LSSR NKVD-NKGB operatyvins grups Alytaus apskrityje virininkas valstybs saugumo pplk. (Sabitovas) (Paraas) NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininkas valstybs saugumo mjr. (ernyovas) (Paraas) NKGB Alytaus apskrities skyriaus virininkas valstybs saugumo kpt. (Rogoinas) (Paraas) 1945 02 Alytus Nr. Rezoliucijos: "Drg. Gusevui. Skubiai siskite praneim drg. Leontjevui" (Paraas ir data neskaitomi) "Praneimas paraytas. 1945 03 10" (Paraas neskaitomas) Kitos dvi rezoliucijos neskaitomos Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/11. T.l. L.61-64. Originalas.

465

140. NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininko mjr. ernyovo specialus praneimas LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie partizan vykdyt strib grups sunaikinim
Alytus 1945m. vasario 27d.

Visikai slaptai Lietuvos SSR vidaus reikal komisarui valstybs saugumo komisarai drg. Bartainui Vilnius

Specialus praneimas 1945 met vasario 23d., 15.30 val., NKVD Daug valsiaus posky ris i piliei gavo ini, kad Alytaus apskrities Daug valsiaus Kann k., u 4 km nuo valsiaus centro - Daug mstl., sikr poilsiui bandit grup. NKVD Daug valsiaus poskyrio virininkas drg. Petrovas nu sprend sugauti arba sunaikinti nurodyt bandit grup. Tuo tikslu drg. Petrovas su 22 Daug mstl. naikintoj bataliono kariais vasario 23 d., 16 val., ivaiavo bandit grups buvimo viet. Pagal turimus duomenis, turjo bti ne daugiau kaip 12 bandit, sikrusi viename Kann k. name. Kad apsupt bandit grup, drg. Petrovas naikintoj bataliono karius suskirst tris grupes. Viena grup turjo ueiti i pastato kairs puss, kita - i deins, o jis pats su naikin toj grupe jo kiem. Apsupus pastatus bandit nerasta, bet paaik jo, kad bandoje - ne 12, o iki 50 m., ir visi jie buvo pasaloje. Kai naikintoj grup supo nam, juos i vis pusi i autuv ir kulkos vaidi m audyti banditai. Naikintojai nesitikjo puolimo, dalis j sukl panik, ir todl kai kurie naikintojai, uuot prieinsi banditams ikart ijo Daugus. Drg. Petrovas su likusiais naikintoj bataliono kovotojais stojo m su banditais, bet jgos buvo nelygios, banditai m supti drg. Petrov kartu su naikintojais. Kad ivengt auk, drg. Petrovas ived naikintojus i ugnies pus lankio ir pasitrauk. Muis truko 30 minui. Jo metu banditai umu 9 mones i naikin toj bataliono, Kann k. kaimo tarybos pirmininko pavaduotoj ir
466

atsitiktinai mio metu veimu vaiavus mog. I viso per m ban da umu 11 moni, vien arkl. Pagal Kann k. piliei duomenis, 2 banditai umuti ir 2 sueisti - juos isive ieidami. Banda pagrob umut naikintoj 9 autuvus, 5 granatas, iki 30 ovini. Vasario 23d., 17.00, banda i Kann k. ijo Dusmen miko link per Skabciki k. I ms puss msi priemoni persekioti band NKVD vidaus ka riuomens kuopa su jai atsidavusiais naikintoj bataliono kariais, vado vaujamais vyr. ltn. drg. Rodino. Persekiodama band, NKVD kariuo men sum 4 banditus, tarp j buvo Baksimas Adolfas, bandit grups brio vadas. Jis dav parodymus, kad yra Barausko Kosto bandos narys, ioje bandoje buvo iki 100 nari. I jo parodym nustatyta, kad vasario 23d. banda telksi Kann k., turdama uduot t pai vasario 23d. nakt upulti Daug mstl. valsiaus centr. Dl susidrimo banda pasi trauk ir 50 proc. savo nari paleido namus pailsti. Vykdome tyrim, nordami nustatyti i bandit grups namus pa leistus banditus ir likusios bandos grups dalies buvimo viet. Apie rezultatus bus papildomas praneimas.
NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininkas valstybs saugumo mjr.(eryovas) (Paraas) 1945 02 27 Alytus Nr. 1/59 Ant dokumento uraytos trys neskaitomos rezoliucijos. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/11. T.l. L.110-112. Originalas. Rankratis.

467

141. NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininko emyovo specialus praneimas LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie partizano A.Kulio grups sunaikinim Simno valsiuje
Alytus 1945m. kovo ld.

Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisarui valstybs saugumo komisarui drg. Bartainui

Specialus praneimas apie atlikt operacij likviduojant Kulio bandit grup Alytaus apskrityje, Simno valsiuje NKVD Alytaus apskrities Simno valsiaus poskyris i "Polevojaus" (1945 02 13), "Lesniko" (1945 02 15) ir "Lisicyno" (1945 02 18) gavo slapt informacij, kad Simno valsiaus teritorijoje, mike aplink u vintu, Bambinink, Aleknoni kaimus telkiasi Kulio banda. NKVD valsiaus poskyris pareng ios Kulio bandos likvidavimo plan; pa gal j buvo paruotos dvi rezervins ukardos i 2 komendantros 94 pesieniei brio su jiems prisistais NKVD Simno valsiaus poskyrio naikintoj bataliono kovotojais - 35 monmis. Iankstins valgybos buvo nustatyta, kad Kulio banda yra Lipokos vienkiemyje, Simno valsiuje, 13 kilometr nuo Simno mstl. 1945 met vasario 21d., 6.00 valand, 94 pasieniei brio 2 ko mendantra kartu su naikintoj bataliono kovotojais, vadovaujami 94 pasieniei brio vado kpt. drg. Pogorelovo ir NKVD Simno valsiaus poskyrio virininko valstybs saugumo ltn. drg. Smirnovo, ijo i Simno naikinti Kulio bandos. Gerai sudaryto operacijos plano dka iki vasario 21d., 10.00, Lipokos vienkiemis, kur buvo apsistojusi banda, buvo apsuptas ir banda buvo priversta stoti m. Po 2 valand mio Kulio banda, kuri sudar 36 mons, buvo sunaikinta. Triukinant band umuti 32 ban ditai, sueistas ir suiuptas vienas banditas ir tik trims banditams pavy ko ibgti i ugnies. Vietos gyventojai atpaino iuos umutus banditus: 1. Bandos vadeiva - buvs Smetonos reimo Lietuvos kariuomens
468

kapitonas Kulys Antanas, gims 1905m., Simno mstl. gyventojas. 2. Stekenis Juozas, Vinco snus, gims 1920 metais, Simno valsiaus Kalesnink k. gyventojas. 3. Jarmala Antanas, Kazio snus, gims 1926 metais, Simno valsiaus Kalesnink k. gyventojas. 4. Aleksandraviius Bronius, Antano s., gims 1910 metais, Simno valsiaus Zaili k. gyventojas 5. Sestakauskas Vladas, Jono s., gims 1922 metais, Simno valsiaus Kalesnink k. gyventojas. 6. Berinas Juozas, Aleksandro s., gims 1917 metais, Atesnink k. gyventojas. 7. Berinas Algirdas, Aleksandro s. (brolis), gims 1923 metais, Atesnink k. gyventojas. 8. Parigonas Vincas, gims 1917 metais, Miroslavo valsiaus Ivo niki k. gyventojas. 9. Krikinas Juozas, gims 1918 metais, Simno mstl. gyventojas. Bandit lavonai buvo dvi dienas Simno mslt. aiktje atpainimui. Kai aikt buvo atveti bandit knai, Simno valsiaus partorgas gyven tojams pasak kalb, kurioje pareik, kad "vis t, kurie dalyvauja bandoje arba jai kaip nors padeda, irgi laukia tokia pati dalia". Gyven tojai pritar partorgo kalbai ir dkojo tiems, kurie dalyvavo sumuant band. Sueistas ir sugautas banditas - Sestakauskas Petras, Vlado snus, gims 1922 metais, gyvenantis Alytaus apskrityje, Simno valsiuje, Kalesnink k. Jo parodymus atsisime papildomai. Kulio band sudar ukietj tvyns idavikai. O itai matyti i to, kad vienas banditas, bdamas sueistas, nenorjo pasiduoti ir pistoleto viu burn nutrauk savo gyvyb. Sumuus bandit grup, pas umutuosius rasta vairi dokument, tamp, Miroslavo vals. vykdomojo komiteto antspaudas. Tai liudija, kad Kulio banda dalyvavo 1945 02 12 Miroslavo valsiaus centro puolime (r. 1945 02 ... praneim), per kur buvo sudauytas valsiaus vykdomojo komiteto pastatas, o banditai isine dokumentus, tam pus, antspaud. Daugelis bandit turjo dokumentus: liudijimus, kad atleisti nuo karins tarnybos, paymas, kad jie yra naikintoj brio ko votojai ir kitokius.
469

I sutriukintos bandos paimta: 1. Rankini kulkosvaidi 8, i j 7 vokiki 2. autuv 20 vnt. 3. Automat 18 vnt. 4. Pistolet 5 vnt. 5. Granat 20 vnt. 6. vairaus kalibro ovini 8000 vnt. 7. iron 3 vnt. 8. Raketini pistolet 1 vnt. 9. irkls vielai kirpti 10.Miroslavo valsiaus herbinis antspaudas 11. vairi tamp 5 vnt. 12. Alytaus apskrities topografini emlapi 4 lapai. Be to, rasta daug Miroslavo valsiaus poskyrio vykdomojo komite to ir NKVD valsiaus poskyrio dokument, kuriuos banditai buvo pa grob per puolim. Be Miroslavo upuolimo, Kulio banda vasario 6d. Buckn k. umu 5 taikius gyventojus ir sueid 3 naikintoj bataliono kovoto jus. 1945 02 19 pagrob Bosiboniko* kaimo tarybos pirmininko a limos Broniaus turt, buvo ir daugiau kit bandos apraik - jas aiki nams tardydami. Band triukinant buvo padegta darin, kurioje slpsi banditai. Per gaisr sudeg 2 banditai, 2 jiems priklausantys arkliai, rogs su audmenimis ir produktais. Visi dalyvav bandos sunaikinime veik sumaniai, vyrikai, drsiai, o ypa pasiymjo naikintoj bataliono tabo virininkas drg. Kvedoro viius, kovos su banditizmu skyriaus operatyvinis galiotinis drg. Seli vakovas, naikintojai Uragokoviius, Piknas, Zdaneviius. Triukinant band, i ms puss buvo sunkiai sueistas 94 pasie niei brio jaun. ser. drg. Gladkichas ir sugadintas sunkusis kulkos vaidis (kulka pramu gaubt). Kulio banda rengsi pulti Simno valsiaus centr, bet laiku buvo gautos inios, puolimui ukirstas kelias, o banda visikai sunaikinta.
Taip tekste.

470

NKVD Alytaus apskrities skyriaus virininkas valstybs saugumo mjr. (ernyovas) (Paraas) 1945 03 01 Alytus Nr. 1/61 Rezoliucijos: "Pranekite drg. Apolonovui". 194503 [?] (paraas neskaitomas). "OBB prie mediagos" 1945 03 08 (paraas neskaitomas). "...Band nuimti nuo skaitos" 1945 03 09 (paraas neskaitomas). Viena rezoliucija neskaitoma. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.7/11. L.l 19-120. Originalas. Rankratis.

142. LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir NKGB komisaro A.Guzeviiaus sudarytas lenk ir lietuvi partizan naikinimo priemoni planas
[Vilnius] 1945m. gegus mn.

Visikai slaptai

Lietuvos SSR NKVD-NKGB priemoni planas, ardant lenk ir lietuvi nacionalistines formuotes ir bandit grupes Siekiant iardyti Lietuvos SSR teritorijoje veikianias lietuvi ir lenk nacionalistines formuotes ir bandit grupes, vykdyti ias priemones: Agentrinis-operatyvinis darbas 1. Panaudoti vis agent ir informatori tinkl ir pirmiausia agentus i vietini lietuvi autoritet, kad jie paveikt banditus ir nelegaliai gyvenanius, taip pat j gimines - paskatint banditus savanorikai pasiduoti. 2. gyti agent tarp buvusi taking Lietuvos kariuomens kari nink ir uverbavus pasisti juos ardomajam darbui bandose, kad ska tint banditus pasiduoti. 3 gyti agent tarp Lietuvos buruazini partij autoritet, esani laisvje ir aretuot NKGB organ, pasisti juos ardyti Lietuvos nacio
471

nalistinio pogrindio. 4. Parengti ir uverbuoti agent tarp kunig ir dvasinink, kad per pamokslus jie kviest nutraukti ginkluot kov ir legalizuotis, kad indi vidualiai daryt poveik bandit giminms. 5. Vesti tikslinius verbavimus tarp bandit gimini ardomajam dar bui ir nukreipti juos iuo tikslu bandas. 6. Sisti valsius ir kaimus autoritetingus agentus - dstytojus, profesorius, studentus, kad jie skatint prisistatyti prasikaltusius jau nuolius, vengianius tarnybos Raudonojoje armijoje ir esanius ban dose. 7. NKVD-NKGB ir apskrii skyriuose perirti sulaikyt ir are tuot eilini band dalyvi, rmj, nenorini tarnauti armijoje sudt, dal j uverbuoti, paleisti laisv ir pasisti bandas ardomajam dar bui, skatinti bandit grupi dalyvius prisistatyti, vesti i miko nelega lius asmenis. 8. Kad legalizuotsi likusios pogrindyje lenk banditins formuots, pasisti kartu su NKGB operatyviniu darbuotoju Amen, Turgelius ir Rdinink girios rajon legalizavusiuosius "Armijos Krajovos" kari ninkus - major "Jarem", kapitonus "Pruss" ir "Je", organizuoti su sitikimus su lenk bandit grupi dalyviais, paveikti juos savo autoritetu. 9. Analogiku tikslu sisti lenk "Mazepos" band formuotes ir brius bandos "Korsa" ryinink Romanovskaj ir nuo "Mazepos" atvykus ryinink "Cvanek". Jie turi iaikinti legalizavimosi slygas ir pasikalbti su bandit grupi vadais "Smlyj", "Mislivyj", "Poremba", "Filiaru" ir kitais apie j bri ivedim i miko. 10. Per agent ir informatori tinkl ir specialiai apskritis bei valsius siuniamus autoritetingus marrutinius agentus platinti tarp gyventoj ir ypa tarp bandit gimini SSRS LKT pirmininko drg. Stalino 1945 met geus 9d. kalb apie Vokietijos kapituliavim ir Lietuvos Vyriau sybs kreipimsi " lietuvi liaud". 11. Plaiai aikinti gyventojams ir ypa bandit ir kit nelegaliai gyvenani giminms nustatom legalizavimosi tvark, kad kiekvie nas, atvykstantis ipainti kalts, btinai privalo atiduoti NKVD-NKGB organams turim ginkl ir nutraukti ryius su pogrindiu. 12. NKVD-NKGB vardu plaiai aikinti gyventojams apie ginklo atidavim nustatytu laiku, nes, jam prajus, u ginklo laikym aretuo472

jama. 13. Siekiant ivengti galim milicijos darbuotoj ir naikintoj batalio n kari kovini susirmim su jau legalizavusiaisiais banditais bei nelegaliai gyvenaniais, taip pat su bandit grupmis, vykstaniomis valsius ir apskrii centrus legalizuotis, - iaikinti milicijos darbuo tojams ir naikintoj batalion kariams nelegali grupi ardymo prie moni esm ir ms organ poir juos. 14. Siuniant agentrinius-operatyvinius darbuotojus ardymo kon taktams su bandit grupmis ir kitais nelegaliais asmenimis, orientuoti apie vykdomas priemones Lietuvos apygardos NKVD Pasienio kariuo mens valdybos virinink gen. mjr. drg. Bykovsk ir 4 auli divizi jos vad gen. mjr. drg. Vetrov. Duoti nurodymus NKVD-NKGB apskrii skyriams, kad legaliza vusij bandit ir j eim nerepresuot, nekonfiskuot turto, o iduot jiems specialius paymjimus (forma pridedama), pareigodami lega lizavusiuosius asmenis prisistatyti periodinei registracijai NKVDNKGB valsi poskyrius ir apskrii skyrius. 16. Apie legalizavusij asmen, kurie atnaujina savo ryius su po grindiu, aret NKVD-NKGB apskrii skyri virininkai privalo i karto informuoti gyventojus bei i bandit gimines ir panaudoti areto fakt atitinkamam aikinamajam darbui tarp legalizavusij. 17. pareigoti NKVD-NKGB apskrii skyrius kas penkios dienos pristatyti ataskaitas apie atlikt legalizacijos darb pagal nustatyt schem (pridedama, ir remiantis praktine patirtimi numatyti tolesnes profilak tines ir agentrines-operatyvines priemones. 18. Kad bt gyvendintos profilaktins ir agentrins-operatyvins legalizacijos priemons, komandiruoti apskritis vadovaujanius NKVDNKGB darbuotojus pagal pridedam sra. Profilaktinis darbas 1. Prayti Lietuvos KP(b) CK ir Lietuvos SSR Liaudies Komisar taryb skirti ir pasisti labiausiai banditizmo apimtas sritis ir valsius 1-2 mnesiams KP(b) CK, Lietuvos SSR Liaudies Komisai Tarybos, Lietuvos SSR Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo atsakingus darbuo tojus: Lietuvos KP(b) CK sekretorius, LKT pirmininko pavaduotojus,
473

Aukiausiosios Tarybos deputatus ir t.t. - vesti aikinamojo darbo apie legalizacij - pokalbiais, vietos gyventoj susirinkimais, susirinkimais ir pokalbiais su bandit ir kit nelegaliai gyvenani giminmis. Vykdo: Tkaenka. 2. Atitinkamu tikslu kas mnes rengti Lietuvos SSR NKVD-NKGB vadovaujani darbuotoj ivykas labiausiai banditizmo apimtas apskri tis ir valsius Vykdo: Bartainas, Guzeviius. 3. aikinamj darb periferijoje apie legalizacij traukti labiausiai patikrint ir autoritetingiausi inteligentijos dal; tuo tikslu Lietuvos SSR NKVD-NKGB turi surengti su jais pokalbius, instruktuoti, o NKVD-NKGB apskrii skyri virininkai nuolat vadovauti j dar bui. 4. Patikrinti ir atrinkti darbui su gyventojais bei bandit ir kit nele gali asmen giminmis kaimuose ir vienkiemiuose autoriteting lie tuvi i lojaliai nusiteikusi auktj mokykl profesori, dstytoj, docent, carins rusikos mokyklos generol ir karinink, raytoj, urnalist, senj Lietuvos politini veikj, lankiusi carin mokykl. Vykdo: Tkaenka, Guzeviius. 5. Apskrityse, valsiuose organizuoti susirinkimus ir pokalbius su bandit, vengiani tarnybos Raudonojoje armijoje, ir kit nelegali asmen giminmis. Panaius susirinkimus ir pokalbius rengti su tuo jaunimu, kurio bendraamiai, draugai ir gimins vengia karins tarny bos ir yra bandose. Vykdo: komandiruoti apskritis NKVD-NKGB liaudies komisaria t vadovaujantys darbuotojai ir apskrii skyri virininkai. 6. Vykdant legalizacij valsiuose plaiai aikinti Lietuvos Vyriau sybs kreipimsi " lietuvi liaud" bandit ir nelegali asmen ei moms bei giminms, siekiant per juos paveikti eilinius band dalyvius ir skatinti juos savnorikai ieiti i miko ir prisistatyti. 7. Organizuoti legalizavusijsi bandit, vengianij karins tarny bos, ir bandit grupi vadeiv vieus pasisakymus susirinkimuose, pokal biuose, per apskrii radijo mazgus; plaiai panaudoti iam tikslui po Vokietijos kapituliacijos susidariusi politin padt. 8. Lietuvos SSR NKVD-NKGB, bandit gimini, kratiei, draug ir buvusi bandit formuoi dalyvi vardu rengti kreipimusis ir laikus,
474

kvieianius legalizuotis eilinius band dalyvius ir vadeivas. 9. Respublikiniuose laikraiuose "Tiesa" ir "Vilenskaja pravda"* taip pat apskrii spaudoje spausdinti Lietuvos SSR NKVD-NKGB liaudies komisar, LKP(b) CK sekretori, Liaudies Komisar Tarybos vadovaujani darbuotoj, Lietuvos SSR Aukiausiosios Tarybos Pre zidiumo ir vietos autoritet straipsnius, kvieianius nelegalius asme nis ieiti i miko ir atvykti ipainti savo kalts. 10. Dl legalizacijos darbo bendrauti su Lietuvos KP(b) apskrii komitetais, prayti, kad jie iam tikslui skirt atsakingus darbuotojus.
Lietuvos SSR Vidaus reikal liaudies komisaras (Bartainas) Lietuvos SSR Valstybs saugumo liaudies komisaras (Guzcviius) (Paraas pavaduotojo) 1945 05 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/54. L.155-159. Nuoraas.

143. SSRS NKGB komisaro pavaduotojo B.Kobulovo ir NKVD komisaro pavaduotojo A.Apolonovo direktyva NKVD-NKGB operatyvini sektori ir NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams dl atvykusi legalizuotis asmen tardymo ir verbavimo
Vilnius 1945m. birelio 8d.

Visikai slaptai LSSR NKVD operatyvini sektori virininkams Lietuvos SSR NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams

Per 1945 met birelio-liepos mnesius dl ms organ vykdom priemoni antisovietiniam pogrindiui ir jo ginkluotoms bandoms likvi duoti Lietuvos teritorijoje vyksta bandit, taip pat besislapstani nuo valdios organ dezertyr bei vengiani aukimo Raudonj armij asmen pasidavimas.
* Vilenskaja pravda, lenk k. - Vilniaus tiesa.
475

Siloma: 1. Organizuoti atvykstani pasiduoti buvusi bandit, dezertyr bei vengusi aukimo Raudonj armij agentrin-operatyvin aptar navim. Nedelsiant imtis verbuoti tam reikalui darbing agentr, kad laiku bt ukirstas kelias j mginimams sugrti band arba atnaujinti kov su soviet valdia kitais metodais. Atvykusij prisipainti aretus vykdyti patikrinus gaut kompro mituojani mediag, turint omenyje, kad antisovietiniai elementai, nordami sulugdyti ms priemones, gali mginti juos iprovokuoti ir sukelti pavoj asmenims, itrkusiems i soviet valdios prie ta kos. 2. Susitarti su vietos partini organizacij vadovais ir ipltoti aiki namj darb tarp legalizavusijsi dl btinumo grti jiems prie doro darbo, tvirtai paadant, kad soviet valdia nebaus u buvusi prieik veikl t, kurie nebemgins dtis prie kovos su soviet valdia, o dorai vykdys sovietinio pilieio pareigas. Ir io paado Js privalote grietai laikytis, neleisdami, kad j lauyt Jums pavaldus aparatas. 3. I atvykusi prisipainti parinkite doriausius mones, patikrinkite juos bendrame darbe su ms organais ir paruokite reikiamas slygas sukurti i j operatyvinio darbuotojo vadovaujamas paramos grupes kovai su banditizmu. Paramos grup tuo paiu metu turi bti sekama, kad bt inomos jos dalyvi nuotaikos. Paruous toki grup, praneti mums, kad bt gauta sankcija j panaudoti. Turint galvoje tai, kad dauguma prisipastani neatiduoda ginklo, reikia ypa atsargiai, neatbaidant besilegalizuojanij, vykdyti aiki namj darb dl btinybs atiduoti ginklus, vis pirma buvusiems band dalyviams ir dezertyrams i Raudonosios armijos. Kartojam, kad darb reikia dirbti itin atsargiai, pavesti j patyru siems operatyvininkams, traukiant ir paius autoritetingiausius i lega lizavusijsi tarpo. Apie ios direktyvos vykdymo rezultatus atsiskaitykite penkiadiense suvestinse.
476

SSRS Valstybs saugumo liaudies komisaro pavaduotojas Valstybs saugumo 2 rango komisaras (Kobulovas) SSSR vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojas generolas pulkininkas (Apolonovas) 1945 06 08 Vilnius Rezolicija: "Direktyv isiuntinti." 1945 08 09" (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.l/4. L.39-41. Nuoraas.

144. Gen. mjr. Golovkos praneimas Vilniaus operatyvinio sekto riaus virininkui dl lktuv aviacinei valgybai ir operacijoms panaudojimo
1945m. birelio 21d.

Praneimas per "V" Visikai slaptai

Vilniaus operatyvinio sektoriaus virininkui Turint tiksl vykdyti aviacin valgyb ir paremti operacijas bomb - kulkosvaidi ugnimi: 1. Laiku pateikti vyriausios vadovybs tabui paraikas dl lktuv panaudojimo Js sektoriuje. 2. rengti lygias, be paalini daikt 800 X 400 metr nutpimo aikteles atviromis prieigomis. 3. Pasirodius lktuvui, tiesti nusileidimo ymeklius ir sisti stipri apsaug.
Generolas majoras Golovka Perdav: operatyvinis budtojas majoras Nikolajevas Prim: atsakingo budtojo LSSR NKGB reikalams padjjas Valstybs saugumo jaun. ltn. (Bovinas) 1945 06 21 2.30 Buv. LSSR VSKA. F.18. B.l/4. L.19. Nuoraas. 477

145. SSRS NKVD komisaro pavaduotojo A.Apolonovo ir SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos ratas LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams ir NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams dl ligoninse gydom partizan iaikinimo
Vilnius 1945m. liepos 10d.

Visikai slaptai LSSR NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams Visiems Lietuvos SSR NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams

Pastaruoju metu Lietuvos SSR NKVD-NKGB organai nustat ir likvidavo kelias nelegalias bandit ligonines. Pavyzdiui, Ukmergs apskrityje, Rusi Rago k., likviduojant band "aliasis velnias" likviduota ligonin, kurioje gydsi keturi sueisti banditai. Suvainikiu k., Rokikio apskrityje, likviduota bandit ligonin, vadovaujama gydytojos Kolinskajos, kuri medikament sueistiesiems gydyti sigydavo vietos vaistinje. Yra atvej, kad sueisti banditai priimami gydyti apskrii ir valsi ligonines. Pavyzdiui, tikrinant Alytaus ligonin rasta gydom sueist ban dit, apiformint kaip sergantys valstieiai. Apie tai, kad priimti sueisti banditai, ligonins administracija neprane NKVD-NKGB organams. Taip pat inoma nemaai fakt, kad bandit ryininkai sigyja ligoni nse ir vaistinse medikament ir tvarsliavos ir aprpina jais banditus. Siekiant laiku nustatyti ir likviduoti nelegalias ligonines, iaikinti sueistus banditus, paguldytus ligoninse, ir band aprpinimo medika mentais altinius. Siloma: 1. I patikrinto medicinos personalo ir ligonini bei vaistini medi cinos darbuotoj uverbuoti specialius informatorius, kuri uduotis praneti ms organams apie guldomus ligonines gydyti visus sueis tus privaius pilieius ir apie medikament i ligonini ir vaistini neteist idavim. Pagal visus tokius praneimus nedelsiant imtis btin
478

operatyvini priemoni. 2. Nukreipti vis veikiant agentrin-operatyvin tinkl (pirmiausia medikus) iaikinti nelegalias bandit ligonines ir asmenis tarp gydy toj, feleri, provizori ir medicinos seser, kurie susij su banditais. 3. Nedelsiant patikrinti visas valsi ir apskrii ligonines, kad bt iaikinti jose gydomi sueisti banditai. Juos nustaius, nedelsiant are tuoti. Vliau tokius patikrinimus daryti 2-3 kartus per mnes. 4. pareigokite vis ligonini vedjus, kad jie laiku Jus informuot apie visus sueistuosius, priimamus gydyti ligonin. spkite juos, kad, neprane apie tai ms organams, jie bus traukiami atsakomy bn. Kaip vykdomi ie nurodymai, pranekite mnesio operatyvinse atas kaitose.
SSR Sjungos Vidaus reikal liaudies komisaro pavaduotojas gen. plk. (Apolonovas) SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvoje gen. ltn. (Tkaenka) 1945 07 10 Vilnius Nr.34 [Nuoraas] tikras: LSSR NKGB sekretoriato operatyvin galiotin jaun. ltn. (Andrejev) (Paraas) Ant dokumento dvi neskaitomos rezoliucijos.

Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L. 39-41. Nuoraas.

479

146. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvai I.Tkaenkos, LSSR NKVD komisaro J.Bartaino ir e.p. LSSR NKGB komisaro D.Jefi movo direktyva NKVD-NKGB operatyvini sektori, apskrii sky ri, NKGB Lietuvos geleinkelio transporto ir Lietuvos vandens baseino skyriaus virininkams bei Lietuvoje dislokuotos vis ri NKVD kariuomens dalini vadams dl legalizavusijsi verba vimo ir persekiojimo
[Vilniusl 1945m. spalio 19d.

Visikai slaptai NKVD-NKGB operatyvini sektori virininkams, NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams, NKGB Lietuvos geleinkelio transporto skyriaus virininkui, NKGB vandens skyriaus Lietuvos baseino virininkui, NKVD Lietuvos baseino vandens skyriaus ir pasienio kariuomens Lietuvoje apygrados virininkams, NKVD vidaus ir pasienio Lietuvos kariuomens 4 ir 63 divizij vadams, Marijampols ir Klaipdos pasienio bri vadams.

Nors yra SSRS NKVD-NKGB direktyvos ir ms nurodymai, Lie tuvos SSR NKVD-NKGB organ agentrinis-operatyvinis darbas tarp legalizavusijsi bandit tebra nepatenkinamas. Nei NKVD, nei NKGB organai kaip reikiant neusiima legaliza vusijsi bandit "apdorojimu", silpnai verbuoja j tarpe vidin agentr, o uverbuot praneintoj neauklja mums atsidavimo dvasia. Todl dauguma uverbuotj su mumis elgiasi nenuoirdiai, labai danai idavikikai. O per agentr bei i tardymo duomen nustatyta, kad bandit nacionalist pogrindio centrai, nordami ilaikyti savo kadrus ir pri siderinti prie padties, dirbo ir dirba special darb, kad nemaa dalis bandit legalizuotsi, galt gyventi legaliai ir skmingai kovot prie soviet valdi. Kai kuriose apskrityse nustatyti faktai, kai legalizavsi itisi bandit junginiai ginkl neatidav ir legaliai gyvendami usiima teroru ir ban ditizmu.

480

Be to, dabar aikja, kad nacionalistiniai "LLA", "LPS" ir kt. centrai nuo pat respublikos ivadavimo i vokiei steig ir tebesteigia gink luotus sukilli brius, vadindami juos "atsargos briais" arba "savigy nos briais". T bri dalyviai gyvena legaliai, turi ginkl, suteikt slapyvard, priklauso organizuotiems kariniams padaliniams (poskyriai, grandys, kuopos, batalionai), pagal komand susirenka nakt, daro ipuolius, o paryiais grta namo, slepia ginkl ir vl laukia savo vadovybs nuro dym. Alytaus apskrities NKGB skyrius taip pat atskleid sukilli pogrind. Tik dviejuose ios apskrities valsiuose per pastarsias tris savaites aretuoti 74 su ginklu legaliai gyvenantys "LPS" sukilimo bri daly viai, tarp j - poskyri bei bri vadai. Tokie daliniai iaikinami ir kituose ios apskrities valsiuose. iauli operatyvinis sektorius .m. spalio mnes iauli apskrities Papilio valsiuje likvidavo band i 16 legalizavusijsi asmen. Tardomi suimtieji banditai prisipaino, kad legalizavosi pogrindio vadovo nurodymu, ginklus paslp, dien darbavosi savo kyje, o nakt bandos vadeivos Gedimino paliepimu vykd antpuolius, teroro aktus ir platino tarp gyventoj antisovietinius lapelius. Per Lietuvos NKGB 2 skyriaus marrutin agent nustatyta, kad Utenos operatyviniame sektoriuje veikianio "LLA apygardos "arno"* tabo liepimu nemaa dalis bandit legalizavosi ir tabo paves ti dirba valgybos darb, vykdo specialias uduotis organizuojant ir at liekant teroro aktus prie sovietin-partin aktyv ir naujakurius vals tieius. Toks bandit sukilli pogrindis, be abejo, yra ir kitose respublikos apskrityse bei miestuose. Kad kuo greiiau bt iaikintas ir likviduotas nacionalistinis po grindis ir jo banditins sukilli grupuots,

* arno rinktin, kurta 1945m 06 15, iki spalio mn. patyr triukinanius smgius: 250 partizan uvo, 569 buvo suimti. 1945 07 26 rinktins vadas Vladas Mikulnas-Liepa, Lubinas sak iformuoti kuopas, brius ir pradti slapstytis individualiai. Taiau sakymas nepasiek vis bri, NKVD kariuomens siautimas nesiliov. 1945 12 01 rinktins tabas buvo sunaikintas, V.Mikulnas uvo.

481

Siloma: NKVD-NKGB operatyvini sektori, apskrii skyri virininkams, NKGB transporto ir vandens skyri virininkams, NKVD kariuomens pasienio pulk ir bri, divizij vadams bei j pavaduotojams valgy bai: 1. Patikim, veikl agentrin praneinjimo tinkl nukreipti nacio nalistinio pogrindio, band ir sukilli formuoi dalyvi tarp kaimo, miesto gyventoj ir ypa tarp legalizavusijsi bandit bei kit nele gal atskleidimui ir "apdorojimui". 2. Sistemingai verbuoti vidin agentr i pogrindio bei veikiani band dalyvi, kurie legalizavosi ir, patikrinus j praktinje veikloje, skirti jai tokias pat uduotis. 3. Liautis formaliai irti agentr, uverbuot i pogrindio ir band aplinkos, sistemingai ugdyti j itikimybs soviet valdiai dva sia; patikrintais pavyzdiais rodyti soviet valdios gali; aikinti, kad jos statymai skirti darbo monms ginti; pateikti pavyzdius, liudijan ius pogrindio ir bandit veiksm beviltikum ir neperspektyvum; padti agentrai isivaduoti nuo j persmelkusios nacionalistins ideologijos ir suteikti materialin param. Tik teisingai iugdyta, isivadavusi nuo buruazins-nacionalistins ideologijos agentra bei praneintojai dirbs su mumis nuoirdiai, iaikins pogrindininkus, sukillius ir banditus. Vien grasinimais ir bau ginimais net i vertingos agentros ne k igausime. 4. Ryium su tuo, kad dauguma ms darbuotoj nepaiso konspi racijos darbe su agentra, i, bijodama, kad bus demaskuota, nenori su mumis dirbti, vengia susitikinti arba nepranea jai inom duomen apie pogrind ir bandas. Btina miestuose priimti agentr tik konspi raciniuose butuose, o kaimuose ir vienkiemiuose sutartose vietose; ap sirengti tokiais drabuiais, kokius dvi vietos gyventojai, o susitikimo vieta kas kart turi bti kita. Verbuojant agentr i band dalyvi ir nelegal tarpo, sigyti i karto vien ar kelis ryininkus i agentros gimini, numatyti slptuves, kuriose agentas galt palikti duomenis, o darbuotojas - nurodymus jam. 5. Vidin agentr uklupus dviveidiaujant ar idavikikai elgian tis, slaptai aretuoti, aktyviai tardyti ir nuo jos pradti pogrindio ir
482

band iaikinim. 6. Imtis priemoni organizuoti rimt agentrin darb tarp suimtj, kurie laikomi kaljimuose, BTK* ir KPZ**. Agentrikai "apdorodami" kalinius, derindami tai su tardymu bei laisvje esani pogrindinink ir bandit agentriniu "apdorojimu", mes galsime greitu laiku iaikinti ir likviduoti nacionalistinius centrus ir bandit-sukilli formuotes. 7. Tardant suimtuosius dalyvius, banditus, band ryininkus, legali zavusiuosius banditus ir nelegalus, taip pat pareikjus bei liudininkus, stengtis iaikinti legaliai gyvenanius pasiprieinimo pogrindio daly vius. 8. Milicijos operatyvininkus orientuoti sukilli pogrindio bu vim, duoti jiems udavin iaikinti pasiprieinimo bri dalyvius per praneintojus, patiktinius ir paramos grupes. 9. Duoti udavin komjaunuoliams, naikintoj kuop kovotojams ir partiniam-sovietiniam aktyvui iaikinti asmenis, turinius ginkl, juos aretuoti, o tardant siekti atskleisti j ry su sukilli briais. Su iais nurodymais supaindinkite NKVD-NKGB operatyvinius darbuotojus, orientuokite juos padti es respublikoje rimtum ir drauge su jais imkits vis priemoni, kad bt atskleisti ir likviduoti naciona listiniai centrai, veikianios bandos, usikonspirav sukilli briai, taip pat kad bt paimti ginklai i legalizavusijsi gyventoj. Apie ios direktyvos vykdym atsiskaitinkite penkiadiense atas kaitose.
SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvoje generolas leitenantas Tkacnko Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras generolas majoras Bartainas Nr.62 1945 10 19 Eins Lietuvos SSR valstybs saugumo liaudies komisaro pareigas generolas majoras Jefimovas

* BTK (vnutritiuremnaja kamera, rus k.) - vidaus kaljimo kamera. ** KPZ (kamera predvaritelnogo zakliuenija, rus k.) - pirminio kalinimo kamera. 483

Tikra: Lietuvos SSR NKGB sekretoriato operatyvinis galiotinis jaunesnysis leitenantas (Andrejev) Rezoliucija: "Supaindinti visus oper. sekretoriaus darbuotojus [...] Kiekvien [...] reikalauti direktyvos vykdymo rezultat ataskaitai. 10.23" (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.18. B.3/12. L.206-209. Nuoraas.

147. NKVD - NKGB Utenos operatyvinio sektoriaus virininko P.Kapralovo praneimas SSRS NKVD - NKGB galiotiniui Lie tuvoje I.Tkaenkai ir LSSR NKVD komisarui J.Bartainui apie Utenos apskrityje veikianius partizan brius ir j legalizacij
[Utena]

1945m. gruodio 10d.

Praneimas per "V" Drg. Tkaenkai Drg. Bartainui

Utenos operatyvinis sektorius pagal agentros duomenis likvidavo band "Smokas", priklausiusi "Sakalo"* tabui, kuris veik Lietuvos SSR Utenos apskrities teritorijoje; tos bandos dalyviai, paslp gink lus, laikinai legalizavosi ir lauk sakymo tsti ginkluot kov su sovie t valdia. Pagal byl suimti 8 mons, tarp j - "Smoko" bandit grups va das Kupinas Jurgis, Juozo snus, slapyvardiu "Lokys", gims 1906m. Lietuvos SSR Utenos apskrities valsiaus Eerli kaime. Per tardym Kupinas J. pasak, kad bandit grup "Smokas" i met pavasar kr "Sakalo" bandit formuots - tabo vadovas vil pa Pranas, slapyvardiu "Barzdyla". "Smoko" bandit grupei buvo duotas udavinys - vykdyti ginkluot kov su soviet valdia. Band mike sudar 14 moni, ji buvo sikrusi Utenos valsiaus
* Sakalo rinktin kurta 1945 05 Utenos apskr. Vilniaus LLA tabo nurodymu. Vadas vilpa-Barzdyla dl NKVD siautjim sak kovotojams slapstytis pavieniui. Per por mnesi uvus 232 partizanams, vir imto sumus, uvus tabo pareignams, 1945 06 22 tabo veikla buvo nutraukta.

484

Bilin mike. Turjo lengvj kulkosvaid, autuv, granat. .m. bire lio pabaigoje Kupinas J. gavo i "Sakalo" bandit formuots tabo vadovybs sakym: "Smoko" bandit grup laikinai paleisti dl vyk dom karini operacij ir pavojaus, kad bus sutriukinti. Visiems daly viams paslpti ginklus, isiskirstyti namus ir legalizuotis kaip ven giantiems aukimo Raudonj Armij. Taip pat buvo sakyta laikinai nutraukti aktyvi antisovietin veikl ir laukti sakymo vl susirinkti ginkluot kov su soviet valdia. Suimtieji, legalizavsi "Smoko" bandos dalyviai: Dakus Bronius, Gruinskas Bronius, Baltaduonis Feliksas ir kiti - tardomi visikai patvir tino bandos vadeivos Kupino Jurgio parodymus ir prisipaino, kad i tikrj, Kupinui Jurgiui sakius, jie laikinai ijo i "Smoko" bandos ir legalizavosi, ddamiesi vengianiais aukimo Raudonj armij. Ginkl neatidav ir lauk sakymo surinkti band ir tsti ginkluot kov su soviet valdia. Vykdom tardym.
Generolas majoras (Kapralovas) 1945m. gruodio 10d. Buv. LSSR VSKA. F.18. B.4/3. L.9. Nuoraas.

485

148. Lietuvos SSR NKVD ir NKGB payma apie kovos su antisovietini pogrindiu 1944 07- 1945 11 rezultatus
[Vilnius] 1945m. gruodio mn.

Visikai slaptai

Payma apie NKVD-NKGB organ darbo rezultatus kovojant su nacionalistiniu pogrindiu ir jo ginkluotomis bandomis Lietuvos SSR teritorijoje Nuo 1944 met liepos mn. iki 1945 met gruodio ld.
1944 metais 2 914 1945 metais nuo 06 01 nuo 09 01 iki 09 01 iki 12 01 4 2776 5 2276 I viso

nuo 0101 iki 06 01 3 3432

1 1. Atlikta operacij 2. Likviduota antisov. pogrindio organizacij ir grupi 3. Likviduota band. grupi 4. I viso umuti) I j: a) bandit b) vairi kontrrevoliu cini element 5. I viso sulaikyti) ir atvy kusi ipainti kalts I j: a) sulaikyt b) atvykusi ipainti kalts 6. I sulaikyt ir atvyku si ipainti kalts: Aretuota: I j: a) lietuvi pogrindio dalyvi

6 9398

205 151 2446 2436 10 38232 37982 250

550 345 5214 5106 108 47039 38143 8896

187 236 3301 3281 20 39369 10638 28731

125 107 909 901 8 12838 7308 5530

1067 839 11870 11724 146 137478 94071 43407

13167

23213

7858

4849

49087

1160

879

1055

1190

4284

486

2 b) lenk pogrindio dalyvi c) prieo valgybos ir kontrvalgybos organ agent d) prieo valgybos organ oficiali bendradarbi e) idavik, Tvyns idavik, vokiei statytini ir rmj f) band. formuoi da lyvi ir band rmj g) dezertyr h) vengiani karo tarnybos i) vairi antisov. element I bendro aretuot skaiiaus pagal tautyb (NKGB organ duomenimis): a) lietuvi b) lenk c) kit tautybi

3602

4119

310

107

8138

520

508

96

66

1190

26

156

16

26

224

2819 3324 282 1097 337

3930 7427 637 3802 1755

1050 4255 305 220 551

774 2261 65 25 335

8573 17267 1289 5144 2978

2980 3822 238

5925 5847 175

2259 594 123

2037 121 55

13201 10384 591

Pastaba. Aretuoti NKVD


organ pagal tautyb neskirstomi I atjusi ipainti kalts legalizavosi I j: a) bandit b) dezertyr c) vengiani karo tarnybos d) vairi antisov. element I suimt ir atjusi ipainti kalts: a) nusista raj. karinius komisariatus, gul viri ninkams ir dalinius 6127 285 285 11266 2915 1307 37 1550 21 4882 27386 3202 1852 22274 58 2636 5558 1465 534 3537 22 24911 36144 6259 2423 27361 101

24100

20462

1941

171

46674

487

1 b) perduota kitiems organams c) paleista 10. I aretuotj a) nuteista tarp j: aukiausija bausme katorgos darbams vairiam laikui b) paleista c) pasista NKVD lagerius

23

256 680 193

6 2178

17 2243

279 5294 49087 14444 407 1923 12114 7420 16804

Pastaba. Duomenys apie atliktas operacijas, umutus banditus ir legalizavimsi nuo Lietuvos ilaisvinimo momento, nuo 1944 met liepos mn. iki 1945 met birelio ld., pateikti NKVD organ.
Lietuvos SSR Valstybs saugumo liaudies komisaras gen. mjr. (Jefimovas) Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras gen. mjr. Bartainas 1945 12 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/131. L.ll-12. Nuoraas. Publikuota: A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. V. 1996. P.257-259.

488

149. LSSR NKVD komisaro D.Jefimovo ratas Kauno operatyvinio sektoriaus virininkui Jegorovui apie neinomos radijo stoties darb
Vilnius 1946m. vasario 4d.

Lietuvos SSR Valstybs saugumo liaudies komisariatas 1946 02 04 Nr. 11/30 Vilnius Reg. Nr.141 Tik asmenikai Lietuvos SSR NKVD-NKGB Kaimo operatyvinio sektoriaus virininkui plk. draugui Jegorovui Kaunas Visikai slaptai

SSRS NKGB radijo kontrvalgybos tarnyba fiksuoja Kauno rajone neinomos radijo stoi grups veikl (daroma prielaida, kad radijo tink las priklauso kuriai nors bandit formuotei). Iekoti nurodyto tinklo Kauno rajon ivyko SSSR NKGB opera tyvin paiekos grup, vadovaujama kpt. drg. Jevdokimovo, ir vasario 5-6d. atvyks specialiosios paiekos lktuvas. Praau visapusikai padti nurodytai grupei vykdyti speciali uduot ir skirti jos inion 6 karius automatininkus.
Lietuvos SSR Valstybs saugumo liaudies komisaras gen.mjr. (Jefimovas) (Paraas) Rezoliucijos: "Tik asmenikai drg. Griajevui. Aprpinti automatininkais. Rat grinti. 1946 02 04" (Paraas neskaitomas) ...Gricajevui ...aprpinti Durovas"

Buv. LSSR VSKA. F.18. B.79/2. L.44. Originalas.

489

150. LSSR NKVD komisaro J.Bartaino sakymas dl partizan legalizacijos


[Vilnius] 1946m. vasario 15d.

Lietuvos TSR Vidaus Reikal Liaudies Komisaro sakymas


1946m. vasario 15d. Vilnius

Didvyrikai Raudonajai Armijai ivadavus Lietuvos TSR nuo voki kj faistini grobik*, Vidaus Reikal Liaudies Komisariato organai ir kariuomen, gyventoj bei liaudies gynj remiami, atliko didel dar b lietuvikai - vokikj nacionalist** gaujoms sutriukinti. Daugumoje apskrii sutriukintos beveik visos gaujos ir nelegalios antitarybins buruazins nacionalistins organizacijos***. Lietuvikai - vokikj nacionalist vadai, be ma iimi, suimti ar sunaikinti, o tie gauj dalyviai, kurie apgaule ar grasinimu bei teroro veriami buvo traukti gaujas - pasidav Taryb valdios organams ir sugro prie ramaus darbo. Daugelis j siningu darbu ipirko savo kalt Tvynei. Taiau yra inoma, kad kai kurie banditai pasidav Taryb valdios organams ne savo noru, o gauj vad nurodymu; taipogi yra inoma, kad jie ginkl neatidav, tebepalaiko ryius su savo vadais ir padeda lietuvikai - vokikiesiems nacionalistams vykdyti j vrikus darbus prie ramius gyventojus. Atsivelgiant tai, kad kai kur dar tebra lietuvikai - vokikj nacionalist likui, kurie savo banditikais veiksmais trukdo ram piliei gyvenim, siekdamas galutinai likviduoti tuos lietuvikai vokikj nacionalist likuius, sakau: 1. Vidaus Reikal Liaudies Komisariato apskrii ir valsi
* Taip tekste. ** Taip tekste. *** Taip tekste

490

virininkams, Vidaus Reikal Liaudies Komisariato kariuomenei ir liau dies gynj briams tuojau imtis griet priemoni apvalyti visoms Lietuvos TSR apskritims nuo lietuvikai - vokikj nacionalist likui. 2. Visiems savo noru pasiduodantiems banditams, j tarpe ir gauj vadams, LLA ir kit buruazini nacionalistini organizacij dalyviams, po to, kai jie pasiduos ir atiduos ginklus, joki represij netaikyti, pa leisti juos savo namus ir iduoti pasus. 3. Gauj dalyviams, kuriems j vadai banditai draudia savo noru pasiduoti Taryb valdios organams, sakau umuti tokius vadus ir organizuotai atvykti su ginklais Vidaus Reikal Liaudies Komisariato staigas. Niekas i asmen, umuusi bandit gauj vadus ar eilinius banditus, trukdanius jiems pasiduoti, nebus traukiamas atsakomybn. 4. Anksiau pasidav banditai, bet dar neatidav ginkl, taip pat kiti asmenys, turintys ginklus, - privalo nedelsiant atiduoti juos Vidaus Reikal Liaudies Komisariato staigoms. 5. Bandit ir buruazini nacionalistini organizacij dalyvi, ne pasidavusi Vidaus Reikal Liaudies Komisariato staigoms, eimas suimti ir itremti. 6. Gyventojai, kuri namuose ir sodybose yra bunkeri ar kito ki slptuvi banditams ir besislapstantiems nuo valdios organ as menims, - privalo nedelsdami praneti apie tai Vidaus Reikal Liau dies Komisariato staigoms. Asmenis, neatidavusius ginkl ir nepraneusius apie j turimus bun kerius bei slptuves, suimti ir teisti kaip banditus. 7. Asmenys, inantys bunkeri ir slptuvi vietas, nepriklausomai nuo to, kur tos slptuvs bt, privalo nedelsdami praneti apie tai Vidaus Reikal Liaudies Komisariato staigoms. Visus tuos, kurie, inodami bunkeri bei slptuvi buvimo vietas, neprane apie tai Vidaus Reikal Liaudies Komisariato staigoms, suim ti ir teisti kaip bandit pagalbininkus.
Lietuvos SSR Vidaus Reikal Liaudies Komisaras generolas majoras Bartainas Tremties ir rezistencijos muziejaus archyvas. Kopija, lietuvi k. Publikuota: Laisvs kov archyvas. K. 1995. Nr.14. P.67; A.Anuauskas. Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. V. 1996. P.439.

491

151. SSRS NKVD-NKGB galiotinio Lietuvoje I.Tkaenkos, LSSR vidaus reikal liaudies komisaro J.Bartaino ir LSSR saugumo liaudies komisaro D.Jefimovo praneimas LSSR Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui J.Paleckiui apie represinio apa rato veikl rinkim SSRS Aukiausij Taryb metu
Vilnius

1946m. vasario 19d.

Visikai slaptai Reikia grinti* Lietuvos SSR Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui draugui Paleckiui

Praneimas apie Lietuvos SSR NKVD-NKGB priemones rinkimams SSR Sjungos Aukiausij Taryb utikrinti Prasidjus rinkim kampanijai, nacionalistinis pogrindis ir jo gink luotos bandos Lietuvoje ariai suaktyvino antisovietin veikl rinki mams SSR Sjungos Aukiausij Taryb sulugdyti. Ms likviduotas vadinamasis "Vyriausias Lietuvos ilaisvinimo komitetas" - "VLIKas"** dar 1945 met spalio mnes pareng prie mones rinkim sulugdymui ir dav nurodymus visiems sukurtiems apygard "partizan" tabams sutelkti iai uduoiai visas nacionalis tines pogrindio organizacijas ir bandit formuotes. Suimtas "VLIKo" dalyvis Pupelis parod: "... 1945m. spalio 20d. nelegaliame pasitarime "VLIKo" pirminin kas Butkeviius paskyr uduotis artjant rinkimams SSRS Aukiausij Taryb. Jis pasil visaip kliudyti rinkim vykdymui ir organizuoti antisovietini lapeli leidim. Tame paiame pasitarime buvo nusprsta surengti nelegal orga
* rayta ranka. ** Turt bti Lietuvos Ilaisvinimo Komitetas (LIK), kurtas 1945 09 16 Skardupiuose kun. A.Yliaus iniciatyva (u mnesio sunaikintas). LIKo vadovyb ketino atkurti VLIK, bet dl sumim nespjo.

492

nizacijos suvaiavim; Butkeviiaus iniciatyva buvo nutarta suvaia vime parengti memorandum ir juo pareikti, kad lietuvi tauta es nenori dalyvauti rinkimuose bei likti Soviet Sjungos sudtyje. Memorandu mas turi bti teiktas Soviet vyriausybei ir perduotas usien..." Apygard tabai ir j bandit briai, gav "VLIKo" nurodymus, reng masinius teroro aktus prie kandidatus deputatus, rinkim komisij narius, partin-sovietin aktyv bei rinkjus, organizavo bandit ant puolius rinkim apylinkse. "... Vasario 10d., prasidjus balsavimui, naikinti rinkim apylinkes; jeigu sunaikinti bt sunku, apaudyti jas i keli pusi. T vakar rinkim apylinks turi bti galutinai sunaikintos. Sulaikyti, sugaudyti pirmuosius balsavimo dalyvius, itardyti ir sui noti, kaip jie balsavo. Visus, kurie balsavo savo noru, audyti vietoje, kaip tautos idavikus..." (I "Didiosios kovos apygardos tabo direktyvos Nr. 2) "... Dabar partizanai turi ypa svarb udavin - vadovauti visai tau tos kovai, ne tik likviduoti bolevikinius rinkimus, bet ir suardyti vis sovietin aparat, kad n vienas tikras lietuvis nebalsuot ir nedalyvau t bolevikinje agitacijoje. Visi privalo drsiai sabotuoti ir boikotuoti bolevik renginius... spti visus apylinki pirmininkus, kad jie nedelsdami atsisakyt savo pareig ir drauge su visa tauta prieintsi bolevikams... Visur atimti ir sunaikinti nam knygas. Surinkti i gyventoj bole vikinius pasus, mokyklose sunaikinti portretus ir vis bolevikin lite ratr. Esant galimybei organizuoti mitingus prie rinkimus. spti, kad bus nubausti visi, kas dalyvaus balsavime..." (I "A" apygardos tabo vadovo "Kazimieraiio"5-o sakymo apskrii komendantams*(ir bri vadams). "... Artjantys bolevikiniai rinkimai turi parodyti visam pasauliui ms vali ir sitikinimus. Miestai, miesteliai, kaimai - visi vieningai, be jokios baims turi tvirtai pasakyti bolevikams: nebalsuosime. Mes nenorime bti tautos idavikai. Balsuodami tik apsunkintume kov u

* Komendant pareigyb buvo numatyta partizan mobilizaciniuose planuose. Kilus Vakar ali-Soviet Sjungos konfliktui, komendantai turjo vadovauti vyr mobilizacijai apskrityse. 493

laisv, prisidtume prie tautos idavysts, sunaikinimo." Buvo imtasi priemoni, ir ms organai nuo 1945m. gruodio ld. iki vasario 10d. likvidavo 63 bandas. Per operacijas umuti 667 ban ditai (tarp j - 28 band vadeivos), suimta 1046 banditai (tarp j - 26 vadeivos) ir legalizuoti 762 banditai ir nelegalai. Per t pat laik atskleista ir likviduota 85 antisovietins organizaci jos bei grups; aretuota 3296 i organizacij dalyvi bei kit antiso vietini element. Likviduojant mintas antisovietines formuotes ir bandit grupes paimta: kulkosvaidi........................... 114, automat...................................369, autuv ir pistolet................ 1393, granat......................................567, ovini............................... 160650, radijo sistuv............................ 12, radijo imtuv.............................. 28, taip pat tipografins spausdinimo stakls, 130 kilogram rifto, 44 apirografai, rotatoriai, raomosios mainls ir 3556 parengt platinimui antisovietini laikrai ir lapeli.

[...]*
Nors ir buvo imtasi priemoni, taiau antisovietinis pogrindis ir ban ditai rinkim kampanijos metu rod nema aktyvum, ypa nakt prie rinkimus ir rinkim dien. Per 2 mnesius ir 10 dien uregistruota 518 bandit veiksm, i kuri 147 susij su rinkimais: 28 rinkim apylinki upuolimai (iki pamimo jas saugoti), 46 apylinki apaudymai i didelio nuotolio (nakt prie rinkimus ir rinkim dien - 89 atvejai), rinkim komisij nari upuolimai - 23, rinkimin darb dirbusi agitatori upuolimai - 18, rinkj apaudymai - 3, grupi su kilnojamomis urnomis apaudy mai - 2, rinkim komisij nari apiplimai - 5, ryio sutrukdymas daniausiai nupjaunant telefono stulpus - 21 (20 - vasario 10-sios nakt ir dien).
* Praleista 15 mainraio lap, kuriuose vardintos rinkimins kompanijos laikotarpiu likviduotos organizacijos ir j nariai.

494

Per laik banditai umu 362 mones, i j: rinkim apygard komisij nari- 2, rinkim apylinki komisij pirminink - 5, rinkim apylinki komisij nari -11, kaimo sovietinio partinio aktyvo ir agi tatori - 12, NKVD-NKGB darbuotoj - 7, NKVD kariuomens ir Rau donosios armijos kariki - 15, naikintoj - 24, kaimo tarybos pirmi nink ir sekretori - 18, kaimo tarnautoj - 14, sovietinio partinio ak tyvo eim nari - 9, kariki eim nari -14, tarybini ki darbinin k - 1, valstiei ir j eim nari - 212, legalizavusijsi bandit - 5. Kad bt utikrinta normali rinkim eiga ir likviduoti rengiami eks cesai bei antisovietiniai veiksmai, tarp vasario ld. ir 8d. visas kaimo ir miesto rinkim apylinkes saugojo kariuomens grups po 8-12 mones; tam, be milicijos ir ginkluot savigynos grupi, buvo pasitelkta 17987 mons, i kuri 7241 -NKVD kariuomens, 4342 - Raudonosios armi jos kari, 6404 - naikintoj batalion kovotojai. Prie kiekvienos rinkim apylinks buvo paskirti NKVD-NKGB operatyvininkai. Vis par patruliuoti kaimo keliuose, ypa banditizmo apimtose vieto vse, buvo sukurtos manevrins ir rezervins NKVD kariuomens grups. I viso - 5884 mons.

[...]
vykdius ekistines - karines priemones, visi bandit ir nacionalis tinio pogrindio mginimai sunaikinti rinkim apylinkes ir sukliudyti rinkim eigai nepavyko. Visuose miestuose ir 23 i 26 apskrii balsavimas vyko skmingai, iki 18 valandos balsavo didioji dauguma rinkj. Tiktai Alytaus, Lazdij, Marijampols ir Taurags apskrityse ligi to laiko balsavo nuo 20 iki 30 procent piliei, likusieji rinkim apylinkes njo, neva bi jodami bandit kerto. Todl iose apskrityse mes 90 automain susodinom kariuomens grupes ir rinkim komisijas, ir jos daugum nebalsavusij rinkj su urnomis aplank namuose - tai dav galimyb padidinti balsavusij skaii nuo 50 iki 75 proc. Kadangi rinkim ivakarse bta aktyvi bandit veiksm, mes nuo vasario 12d. iki 20d. visose apskrityse vykdome ekistines-karines ope racijas bandoms likviduoti, naudodami vis respublikoje esani NKVD kariuomen. Vasario 18d. Alytaus, Lazdij, Marijampols ir Taurags apskrityse
495

ikeldinamos 300-350 eimos band vadeiv ir aktyvi bandit, daly vavusi terore bei upuolimuose per rinkim kampanij. Rengiame agentrines-operatyvines priemones ir kombinacijas na cionalistiniam pogrindiui ir bandit grupms suardyti bei likviduoti. Apie rezultatus praneinsime.
SSRS NKVD-NKGB galiotinis Lietuvai generolas leitenantas (Tkaenka) Lietuvos SSR vidaus reikal liaudies komisaras generolas majoras (Bartainas) Lietuvos SSR Valstybs saugumo liaudies komisaras generolas majoras (Jefimovas) 1946 02 19 Nr. 1/196 Vilnius Atsp. 3 egz. 1 - adresatui 2 - LSSR NKGB sekretoriatui 3 - byl Tikra: SSRS NKGB Lietuvos respublikai 2 skyriaus 7 poskyrio virininkas kapitonas (Paraas neskaitomas) Buv. LSSR VSKA. F.6. B.2/21. L.136-155. Nuoraas.

152. LSSR NKVD kovos su banditizmu skyriaus virininko B.Burylino payma apie partizan tab sunaikinim
Vilnius

1946 m. vasario 25d.

Visikai slaptai

Payma apie likviduotus antisovietinio nacionalistinio pogrindio tabus Lietuvos SSR teritorijoje Per 1945 metus iaikinta ir likviduota 14 nacionalistinio pogrin dio tab:
496

1. 1945m. birelio 24d. Vilniuje likviduotas "Lietuvos partizan sjungos" ("LPS") vyriausias tabas. Aretuotas organizacijos vyriausiojo tabo virininkas Petrauskas Juozas ir su juo 22 aktyvs dalyviai. 2.1945m. birelio 27d. Trak apskrityje sutriukintas "LLA" 5 apy gardos tabas*. Umuti 4 vadovaujantys "LLA"tabo nariai. Per tolesnes operacijas nukauta ir suimta nemaa dalyvi. 3. 1945m. liepos 2d. Utenos apskrityje sunaikintas "Lietuvos parti zan sjungos" apygardos tabas, kuris vadinasi "Sakalas"**. Sugauti tabo adjutantas buo apokas Vincas ir tabo ypatingo sios grups vadas Miuckeviius Antonas***. Be to, likviduojant tab umuti 28 banditai. 4. 1945m. liepos 1 ld. Marijampols apskrityje, Kazl Rdos vals iuje, likviduotas bandit formuots "Roza"**** tabas. Aretuotas tabo virininkas Stanknas Nikodemas, slapyvardiu "Sodas", ir su juo 7 aktyvs tabo nariai. Umuta 11 bandit i tabo virininko asmens sargybos. 5. 1945m. liepos 20d. Vilniuje likviduotas "Armijos Krajovos" ("AK") Vilniaus apygardos tabas. Aretuotas "Armijos Krajovos" Vilniaus apygardos komendantas Michalskis Januas, slapyvardiu "Ksevarij", tabo virininkas Barsukas Boleslavas, slapyvardiu "Boleslav", ir su juo 14 tabo bei aktyvi nari. 6. 1945m. liepos 20d. Utenos apskrityje sutriukintas "Tigro" tabas*****. Suimtas tabo virininkas Kaletka Benediktas ir su juo 9 aktyvs tabo ir band nariai. 7. 1945m. liepos 20d. iauli apskrityje sunaikintas "LLA" apygar dos tabas. Aretuotas tabo virininkas Skakauskas Jonas, "LLA" iauli apygardos vadas Balinas Antanas, slapyvardiu "ygiman tas", ir 100 apygardos dalyvi.
* LLA 5 apygarda - taip vadinosi Didiosios Kovos rinktin (nuo 1945 12 Didiosios Kovos apygarda), kurta J.Misino-alio Velnio. ** Sakalo rinktin kurta 1945 05 Utenos apskr. Vilniaus LLA tabo pasilymu. Vadovavo P.vilpa-Barzdyla. Po mnesio dl NKVD smgi veikla nutrko. *** Taip tekste. **** Rozos junginys neinomas. ***** Tigro rinktin kurta 1944 10 22 venioni apskr. Pirmasis vadas L.Vilutis. Nuo 1945m. sausio vadovavo B.Kaletka-Kstutis. 497

8. 1945m. rugpjio ld. Kaune sunaikintas "LLA" "Vyriausias tabas". Aretuotas Vyriausiojo tabo vadovas Eidimtas ir su juo 33 vadovaujantys organizacijos nariai. 9. 1945m. rugpjio 10d. Utenos apskrityje likviduota karin sukilli organizacija "Kstutis"*. Suimtas "Kstuio" apskrities tabo virinin kas majoras Vaivada ir vadovaujantys tabo nariai. I viso aretuoti 38 mons. 10. 1945m. rugpjio 27d. sunaikintas "LLA" Bir apskrities or ganizacijos tabas. Suimtas apskrities organizacijos vadas Kirslys, slapy vardiu "Jovaras", ir su juo 12 nari. 11. 1945m. spalio 12d. Utenos apskrityje sutriukintas "LLA" apskri ties tabas, slapyvardiu "arnas"**. Aretuoti tabo virininkas unie nas Algimantas, slapyvardiais "Kurklys" ir "Vjas", ir su juo vado vaujantys tabo nariai. 13.1945m. spalio 23d. Marijampols apskrityje likviduotas "Vyriau siojo Lietuvos Ilaisvinimo Komiteto" (VLIK) tabas***. Aretuotas "VLIKo" pirmininkas Butkeviius Liudvikas, slapyvardiu "Luobas", ir su juo visas komitetas. 14. 1945m. lapkriio 13d. sutriukintas Kauno apygardos "Algimantas"**** tabas. Suimti vadovaujantys tabo nariai Stakelis Zigmas, slapyvardiu "glis", o lapkriio ketvirtame penkiadienyje aretuotas "Algimanto" apygardos tabo vadas Kryeviius Alfonsas, slapyvar diu "Strazdas" ir kiti tabo nariai.
Lietuvos SSR NKVD kovos su banditizmu skyriaus virininkas pplk. (Burylinas) (Paraas) 1946 02 25 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.31/12. L.7-8. Originalas. * Kstuio kuopa priklaus arno rinktinei. ** arno rinktin kurta 1945 06 15. Vadovavo V.Mikulnas-Lubinas, Storulis, jo Vytauto apygard. *** Turimas mintyje Lietuvos Ilaisvinimo Komitetas (LIK), kurtas 1945 09 16 Marijampols apskr. kun. A.Yliaus iniciatyva. **** Algimanto apygard 1945m. spalio mn. organizavo L.Taunys. Ji turjo sujungti Kauno, Raseini ir Kdaini apskr. laisvs kovotojus. 1945m. spalio-lapkriio mn. sutriukinta. 498

153. LSSR NKVD kovos su banditizmu skyriaus virininko B.Burylino payma apie partizan veiksmus 1945 metais ir NKVD patirtus nuostolius
[Vilnius] 1946m. vasario 25d.

Visikai slaptai

Payma apie bandit veiksmus ir ms nuostolius Lietuvos SSR teritorijoje per 1945 metus Respublikoje i viso uregistruota 3224 bandit veiksmai. Tai: a) teroro aktai prie NKVD, NKGB, milicijos darbuotojus, NKVD kariuomens ir Raudonosios armijos karikius, ir sovietin-partin aktyv............................................................ 905, b) valstybini staig ir moni upuolimai ................................... 333, c) kiti banditiki plimo veiksmai............................................... 1986. Dl bandit veiksm ms patirti nuostoliai: umuta.......................................................................................2419, sueista..........................................................................................476, bandit paimta.............................................................................. 537. I j: a) NKVD, NKGB ir milicijos darbuotoj umuta........................................................................................... 85, sueista............................................................................................27, paimta..............................................................................................11; b) NKVD ir RA kariuomens karinink umuta........................................................................................... 24, sueista.............................................................................................. 7, paimta............................................................................................... 2; c) NKVD ir RA serant ir eilini umuta......................................................................................... 105, sueista............................................................................................47, paimta............................................................................................... 8;
499

d) sovietinio partinio aktyvo umuta......................................................................................... 575, sueista....................................................................... ..................120, paimta........................................................................................... 201; d) kit piliei umuta....................................................................................... 1630, sueista..........................................................................................275, paimta........................................................................................... 315.
LSSR NKVD kovos su banditizmu skyriaus virininkas Burylinas 1946m. vasario 25d. Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/96. L.37. Originalas.

154. Itrauka i Karinio tribunolo prie LSSR MVD pirmininko Chaliavino praneimo VKP(b) CK Lietuvos orgbiuro pirmininkui V.erbakovui ir Lietuvos KP(b) CK sekretoriui A.Sniekui apie 1944-1946m. nuteistj socialin kilm
[Vilnius] [Ne anksiau kaip 1946m. birelio mn.]

VKP(b) CK Lietuvos orgbiuro pirmininkui drg. erbakovui Lietuvos KP(b) sekretoriui drg. Sniekui

Praneimas

Daug byl apie kontrrevoliucinius nusikaltimus liudija, kad LSSR teritorijoje yra pogrindini kontrrevoliucini nacionalistini organi zacij, kurios ginklu kovoja prie sovietin valdi ir nori atkurti Lietu voje buruazin santvark. i kov aukiau nurodytos organizacijos traukia labai daug vargingj valstiei ir ypa vidutiniok. Vaizdumo dlei emiau pateikiu lenteles apie 1944, 1945 ir 1946m. nuteistj sudt.
500

1944m. Nusikaltimo sudtis I viso nuteista Dva rinin kai


-

Buo s

Vidu tinio kai 78 4 45 27 35 19 232 1293 466 454 185 332 135 2865 575 334 168 18 79 15 1189

Var Inte guo ligen men tai 29 5 14 15 17 2 81 226 275 193 86 144 23 1347 195 97 21 4 27 4 348 10
-

Moks lei viai _ 1


-

Dva Ama sinin tinin kai kai 1 4

Banditai Organizacij nariai Talkininkai nipinjimas Policininkai Seninai I viso 1945m. Banditai Organizacij nariai Rmjai nipai Policininkai Seninai I viso

131 38 81 62 76 35 423 2574 1199 811 455 622 258 5879

9 28 3 5 1 10 28

1 -

1 1 1 2 1 1 2

13 13 20 4 65 327 275 90 38 76 19 823 107 65 9 15 19 215

5 96 3 1 105 7 25 1 33

2 1 1

5 2 3 14 93 25 14 2 14 2 150

229 64 56 24 54 59 486 47 30 26 1 7 5 122

1946m. (iki 06 mn.) Banditai 973 Organizacij 563 nariai Rmjai 225 48 nipai Policininkai 133 24 Seninai I viso 1966

1 40 1 11 (pasiuntinys) 1 2 52

I lentels matyti, kad 644 asmenys, arba 7,5 proc. vis nuteistj i dvarinink, buoi ir dvasinink tarpo, sugebjo patraukti savo pusn 7 624* mones, arba 92,5 proc. vis nuteistj i dirbanij gyven toj -valstiei, amatinink, moksleivi ir inteligentijos.

[...]
Karinio Tribunolo prie Lietuvos SSR MVD pirmininkas, justicijos papulkininkis (Chaliavinas) LVVOA. F. 1771. Ap.9. B.269. L.73-74. Nuoraas. * Tekste - 82 265 mons.
50*

155. LSSR MVD Alytaus apskrities skyriaus virininko Lisovskio specialusis praneimas LSSR MVD ministro pavaduotojui P.Kap ralovui apie Alytaus apskrityje gyvenani legalizavusijsi asmen sekim
Alytus 1946m. liepos 5d.

Visikai slaptai LSSR vidaus reikal ministro pavaduotojui generolui majorui drg. Kapralovui Vilnius

Specialus praneimas Alytaus apskrityje (senose ribose) 1945 metais legalizavosi 439 ban ditai, 296 Raudonosios armijos dezertyrai, veng tarnybos (RKKA*) Raudonojoje Armijoje. Per tuos paius metus legalizavsi banditai atidav ginkl: kulkos vaidi - 5vnt., automat - 15 vnt., autuv - 154 vnt., pistolet - 10 vnt., granat - 20 vnt. ir kovini ovini - 9170 vnt. Naujose Alytaus apskrities ribose (septyni valsi teritorijoje) turt gyventi 170 bandit, kurie legalizavosi 1945 metais. iuo metu apskrityje gyvena tik 66 mons, i j: buvusi vokiei statytini - 2, buoi - 12, vidutiniok -16 ir vargingj - 36. Likusieji 104 mons vairiu laiku 1945 -1946 metais ivyko, btent: aretuoti 44, bandit umuti - 4, umuti vykdant karines operacijas - 5, gro band - 16, isikraust u apskrities rib - 34. 16 grusi band mes traukme agentrini byl operatyvin skait ir tiriame drauge su veikianiomis bandit grupmis. Visiems banditams, kurie legalizavosi, mes uvedme skaitos by las, 15 moni registravimo bylas isiuntme LSSR MVD pirmj specialj skyri, likusij 51 skaitos bylos forminamos registravimui 1 -ame specialiaj ame skyriuj e, bet nesant registravimui reikiam blank, priklausomai nuo j gavimo is darbas gali bti baigtas 1946 met lie pos mnesio pirmoje dekadoje.
* RKKA (raboe krestjanskaja krasnaja armija, rus k.) - darbinink ir valstiei raudonoji armija.

502

Operatyvinje skaitoje esani legalizavusijsi bandit tyrimui yra speciali agentra - 7 mons. Be to, ios kategorijos tyrim traukme BB* agentrin praneintoj tinkl; i agentra, susijusi su legalizavusiaisiais banditais darbe ir buityje, tiria ir nusako j nuotai kas. iam reikalui skirtos agentros kiekis - 27 mons.
MVD Alytaus apskrities skyriaus virininkas papulkininkis (Lisovskis) (Paraas) 1946m. liepos 5d. Alytus Rezoliucijos: "1-asis spec. skyrius joki blank legalizavusiesiems ne[...], o pradti skaitai [...] bendros. MVD yra blank [...] f. Nr.l. Instruktavo papulkininkis drg. Fiodorovas" "Drg. Zinovjevui [...] Skubiu kanalu [...] Paraas. Data."* Buv. LSSR VSKA. F.3. B.36/21. T.l. L.10. Originalas.

156. LSSR MGB ministro D.Jefimovo praneimas LKP(b) CK* apie MGB agentrin-operatyvin darb 1946m. birelio mn.
Vilnius 1946m. liepos 12d.

Visikai slaptai

Praneimas apie Lietuvos SSR MGB agentrin-operatyvin ir tardymo darb per 1946 m. birelio mn. Per ataskaitin mnes iaikinta apie 169 moni - antisovietiniai elementai, tariami organizuota antisovietine veikla. Pradtas agentri nis ini rinkimas. Uvestos 6 agentrins bylos 77 monms, 44 bylos - formuliarai ir 48 agentrins - paiek bylos.
* BB (borby s banditizmom, rus k.) - kovos su banditizmu. ** Paraas ir data neskaitomi. *** Praneimas i MGB ataskait LKP(b) CK bylos. 503

I agentrikai tiriam 99 tariami, kad priklauso lietuvi burua zinms nacionalistinms organizacijoms, lenk - 7 ir 12 - kad yra usie nio valgyb agentai. Birelio mn. iaikinta ir likviduota 20 organizacij ir grupi, are tuotas 91 su jomis susijs mogus, dirbs organizuot antisovietin dar b. I viso per ataskaitin mnes ministerija aretavo 222 m., tarp j: antisovietiniu nacionalistini organizacij dalyvi - 113 m., i j: lietuvi - 107 m., lenk - 6 m., vokiei okupant valgybos ir kontrvalgybos organ agent - 2 m., lenk valgybos agent - 6 m., idavik, vokiei okupant rmj ir statytini - 50 m. Baigtas 315 moni tardymas pagal 163 bylas. Per ataskaitin mnes uverbuota nauj agent - 30, informatori 402, rezident - 28, susitikim but laikytoj -16; i viso - 476. emiau pateikiame bdingiausias verbuotes. Agento "Lito" uverbavimas LSSR MGB 2 respublikinis skyrius, renkantis inias apie naciona listinio pogrindio dalyvius, tarp ymiausi Lietuvos inteligent ir bu vusi Lietuvos valstybs veikj, uverbavo agent "Lit". Jis gims 1883m. iauli apskrityje, lietuvis, baigs prancz kariuo mens gen. tabo akademij, buvo "tautinink" partijos apskrities ko miteto pirmininkas, iki 1940m.- vieno Lietuvos miesto burmistras, turj o iki 300 ha ems, buv. Lietuvos prezidento Smetonos giminaitis, gyveno nelegaliai su padirbtais dokumentais. "Litas" - ymus buvusios buruazins Lietuvos valstybs veikjas, iki 1935m. tarnavo Lietuvos kariuomenje, ijo atsarg, kai tapo irink tas miesto burmistru (juo buvo iki 1940 met); buvo "tautinink" parti jos narys nuo jos steigimo dienos; iki 1932m. - ios partijos apskrities komiteto pirmininkas. "Tautinink" aplinkoje turjo didel autoritet kaip partijos lyderio Smetonos giminaitis ir kultringas, isilavins
504

mogus. Bdamas burmistru, buvo veiklus vairi valstybini ir akcini ben drovi dalyvis: "Maisto" akcins bendrovs valdybos narys, Lietuvos valstybs banko valdybos narys, fabriko direktorius ir kt. 1940m. "Litas" pabgo Vokietij ir dirbo stambaus ems kio valdytoju Prsijoje, 1945m. birelio mn. gro Lietuvos SSR kaip repatriantas ir gyveno su fiktyviais dokumentais, dirbdamas valstieio samdiniu. "Litas" turi plaius ryius daugiausiai tarp stambi nacionalist, inteligent, buruazins Lietuvos valstybs veikj. Tarp i asmen - profesorius Sruoga*, buvs ministras pirminin kas Bistras, buvs Tautinink sjungos pirmininkas profesorius Cese viius, profesorius Balikonis, arkivyskupas Paltarokas, buvs ems kio ministras Aleksa ir kt., inomi savo praeities reakcine veikla. "Litas" pareik sutinks dirbti su valstybs saugumo organais. Bus naudojamas igaunant ini apie ymius inteligentus. Agento "Luna" uverbavimas MGB Jonikio apskrities skyrius inioms apie nacionalistin pogrind igauti uverbavo agent "Lun". Jis gims 1926m. iauliuose, kils i darbinink, baigs 7 gimnazi jos klases, apie metus buvo bandoje, pastaruoju metu gyveno nelegaliai pagal fiktyvius dokumentus. I aretuoto nacionalistinio pogrindio dalyvio suinota, kad "Luna" .m. balandio mn. ijo i bandos, bet bijodamas sumimo nelegaliai gyvena iauliuose. "Luna" buvo nustatytas ir sulaikytas iauliuose. Per tardym parod, kad nuo 1943 met gruodio buvo "LLA" narys, 1944m. vadovavo jau nimo nacionalistinei organizacijai ir kartu buvo "LLA" iauli apygar dos tabo ryininkas. Aretavus nemaai ios organizacijos dalyvi, "Luna" perjo nelegali padt ir stojo band, vadovaujam buvusio iauli kriminalins policijos virininko.
* Tekste pavards Sruoga, Bistras, Ceseviius, Balikonis, Paltarokas, Aleksa

raytos ranka. 505

.m. vasario mnes, likvidavus bandos dal, "Luna" persikl iau lius, pasidar dokumentus ir gyveno nelegaliai. Verbuojamas "Luna" pasak 37 bandos narius, nurodydamas j gyve namj viet, taip pat 7 ryininkus ir rmjus. Atsivelgiant atvir prisipainim, plaius lyius su nacionalisti nio pogrindio dalyviais, "Luna" uverbuotas ir pervestas nelegali padt. Verbavimui uifruoti buvo inscenizuotas jo pabgimas nuo gink luotos palydos. Jau per pirm konspiracin susitikim "Luna" pasak, kad jis umezg ryius su bandit kuopos tabu, vadovaujamu bandito Vaniaus.* Agento duomenys panaudojami bandai likviduoti. Agento "Petronio" uverbavimas MGB Utenos apskrities skyrius inioms igauti i antisovietiniu ele ment taip katalik dvasininkijos uverbavo agent "Petron", gimus 1889 m., lietuv, su auktuoju dvasininko isilavinimu, kunig dekan. Verbuojant panaudoti kompromituojantys duomenys apie jo idavi kik veikl vokiei okupacijos laikotarpiu. "Petron" 1940m. u anti sovietin veikl buvo aretav NKVD organai, i kaljimo ilaisvino vokiei kariuomen, po to jis para meiikik antisovietin laik. Verbuojamas "Petronis" papasakojo, kad ilaisvint i kaljimo j uverbavo gestapas, jis ratu pasiadjo bendradarbiauti ir turjo nuola tin ry su karininku Neimanu. "Petronis" nukreiptas igauti ini i grups kunig, tariam antisovietine veikla. Agento "uikio" uverbavimas Toje paioje apskrityje, naudojant kompromituojanius duomenis, uverbuotas agentas "uikis", gims 1914m. Bir apskrityje, lietuvis, su auktuoju dvasininko isilavinimu, valsiaus banyios vikaras. Verbuojant panaudoti duomenys apie "uikio" intym ry su viena
* Taip tekste.

506

Kauno gyventoja, kuri nuo jo turi kdik. "uikis" verbavimui pasidav nenorom, bet, bijodamas kompromi tacijos, ratu pasiadjo bendradarbiauti. "uikis" nukreiptas rinkti ini apie antisovietinius elementus tarp dvasinink. Agento "pokaus" uverbavimas MGB Jonikio apskrities skyrius nacionalistinio pogrindio dalyvi ir vokiei valgybos agentros paiekoms uverbavo agent "pok". Apie "pok" buvo duomen, kad Tvyns karo pradioje jis buvo baltj sukilli brio dalyvis*, o vokiei okupacijos laikotarpiu tar navo vokiei kariuomenje. Tardomas "pokus" papasakojo, kad, paleidus baltj sukilli br, jis 1941m. rugpjio mn. tarnavo pagalbinje policijoje, 1942m. savo noru ivaiavo Vokietij, t pai met spalio mn. stojo vokiei kariuomen ir tarnavo iki 1944m. gegus mn. "pokus" suminjo 17 buvusi vokiei rmj, baltj sukilli bri dalyvi, kuri dalis dabar gyvena nelegaliai. Jis palaiko su jais ry. Uverbavus pasistas igauti i j ini.
** *

Per ataskaitin mnes ministerija sureng nemaa marrutini agen t ivyk, kuri tikslas - siskverbti nacionalistinio pogrindio va dov tabus, surinkti ini ir parengti j operatyvin likvidavim. Agento "uolo" marrutin ivyka Tsiant ms agentros diegim Lietuvos nacionalistinio pogrin dio vadov centrus, per ataskaitin laikotarp organizuota agento "uo lo" marrutin ivyka - dalyvauti bandit formuoi ir usienio nacio nalistini organizacij atstov "pasitarime". Jo ivykai panaudotas kvie timas, perduotas per ryininkus "Vilniaus komiteto" atstovui. Pasinau-

* Turimas mintyje 1941m. birelio sukilimas. 507

dodamas iuo kvietimu, agentas "uolas", apsimets Vilniaus orga nizacijos atstovu, ivyko vietos bandit formuots tab ir ten dalyva vo pasitarime, kuriame buvo svarstomi nacionalistinio pogrindio va dovaujani organ sudarymo klausimai. Kaip ito pasitarimo dalyvis, agentas susitiko su emigrant naciona listini organizacij atstovu*, nelegaliai permestu Lietuv .m. bire lio mn. i angl-amerikiei okupacins zonos Vokietijoje. Agentas prane, kad atstovai i usienio atvyko turdami tiksl sukurti "Vyriausij Lietuvos atstatymo komitet" ("VLAK"), kuris turi vadovauti antisovietinei nacionalistinio pogrindio veiklai respublikoje ir usienyje. io "komiteto" sudtyje bandit formuotms vadovauti bus steig tas "Generalinis karinis partizan sjdio tabas" ("GP"). Veiksmams su lietuvi emigrant organizacijomis koordinuoti usienyje, sjunginink okupacinje zonoje Vokietijoje, bus steigta vadinamoji "usienio delegatra", pavaldi "VLAKui". Pasitarime buvo priimti sprendimai sukurti labai ukonspiruotus vadovaujanius centrus. Iki galutinio "VLAKo" steigimo jo funkcijas vykdyti pavesta "Vilniaus komitetui", kurio "atstovu" prisistat ms agentas "uo las". Jis paskirtas laikinuoju "VLAKo" pirmininku (smulkiau r. spec. praneim pagal agentrin byl "SAKSAI"). Agento "Kipo" marrutin ivyka .m. gegus mn. ataskaitoje mes praneme apie ms agento "Vtra" ("Kipas") susitikimus su "Didiosios kovos" apygardos vadu "aliuoju velniu". "Kipas", kaip "nacionalistinio komiteto" atstovas, "aliojo velnio" praymu turjo organizuoti nelegalaus laikraio lei dim ir susitarti su ms legenduojamos organizacijos "vadovais", kad perims vadovavim "Didiosios kovos" apygardai, paskyrus nauj vad. .m. birelio 21d. "Kipas" ivyko "aliojo velnio" inion. Jam per dav 15 numeri ileisto laikraio "Vienyb"** ir 12 egz. sakymo

* Tai Jonas Deksnys, kartu su V.Staneika nelegaliai atvyks Lietuv. ** r. dok. Nr. 156 pried.

508

Nr.2-19, ileisto "Lietuvos jungini vado" vardu, apie "Didiosios ko vos" apygardos permim savo vadovavim ir kapitono "Grieto" (ms agento "Gedimino") paskyrim laikinuoju apygardos vadu. iuose dokumentuose laikomasi linijos - banditai kvieiami nutraukti ginkluot kov ir ieiti i mik (r. paym pagal ag. byl "Cerberiai"). Per t pat susitikim "Kipas" gavo i "aliojo velnio" duomen, kad su juo stengiasi susisiekti vadovaujanio centro, lyg esanio Kaune, atstovai. Jis pra agent dalyvauti bsimose derybose su jais. iuos duomenis panaudosime diegdami ms agentus Kauno centr (jeigu jis tikrai yra, jeigu tai ne kurios nors grups mginimas kalbti centro vardu). Agento "Gedimino" marrutin ivyka Gegus mn. ataskaitoje mes praneme apie ms agento "Mar gio" ("Gedimino") susitikim su "aliuoju velniu". Susitikime jis prisi stat kapitonu "Grietu". Per pirmj susitikim "Gediminas" i "aliojo velnio" suinojo bend rus duomenis apie apygardos veikl, kiek moni yra kai kuriose ban dit formuotse, einaniose apygard, susitar dl kito susitikimo. .m. birelio 29d. "Gediminas" antrkart ivaiavo susitikti su "a liuoju velniu". Vykdydamas gaut uduot, agentas pasak jam, kad eina apygar dos jungini vadovyb pagal sakym Nr.2-19, ileist "Lietuvos jungini vado" vardu (smulkiau r. paymoje pagal ag. byl "Cerberiai"). "aliasis velnias" sutiko su "naujo vado" paskyrimu ir kartu smul kiai idst jo vadovaujam bandit formuoi struktr bei dislokacij, perdav susipainti sakymus ir ifr. Agentas ts "aliojo velnio" apdorojim, kad btina keisti taktik ir paleisti eilinius banditus. Su tuo is sutiko, bet pareik nuogstavim dl galim represij tiems banditams, kurie legalizuosis. Ms agento "paskyrim" apygardos vadu panaudosime savo takos didinimui apygardos tabe ir tarp bandit padalini vadeiv, taip pat eilini bandit krikdymui ir ios bandit formuots likvidavimui.
[ ]*

* Praleistas tekstas apie smulkesni pogrindio padalini sekim. 509

Tikrinant mediag, pas Abramaviit buvo atvestas apskrities sky riaus operatyvinis darbuotojas, kaip anksiau eimai nurodyto partijos nario "senas pastamas", repatrijavs i Vokietijos. Operatyvinis darbuotojas, prisistats slapyvardiu "Vladas", pagal ios eimos rekomendacij susipaino su Abramaviit, paskui per j su kitais bylos objektais, greitai peln j pasitikjim. "Vladas" nustat, kad ie asmenys turi ry su bandomis, gauna ban ditams ginkl, audmen ir medikament, i band gauna antisovie tins literatros ir j platina savo artimoje aplinkoje. Kalbdamasi su "Vladu", Abramaviit papasakojo, kad gyvendama Kauno apskrityje, Veiveri valsiuje, ji kartu su Blockyte nugirdydavo gulos karininkus ir kareivius ir pavogdavo j ginklus bei audmenis. Tokiu bdu jos gavo du rankinius kulkosvaidius, automat ir per dav juos band, u tai gavo vadeivos padk. Bylos objektas Urbanaviius, kalbdamasis su "Vladu" dalyvaujant Blockytei, papasakojo apie savo ry su stambi band - "Viesulas" ir "Drulia" - vadeivomis, i kuri gaudavo antisovietini atsiaukim. Urabanaviius taip pat prane, kad Raudonojo Kryiaus ligoninje yra daug nacionalistinio pogrindio dalyvi ir band rmj, kuri dka ligonin danai paguldomi gydytis sergantys ir sueisti banditai. Tarp i moni jis paminjo ligonins buhalter, buv. Lietuvos kariuomens pulkinink. ini igavim ir tyrim tsiame, siekdami iaikinti visus naciona listinio pogrindio dalyvius ir nustatyti j praktin antisovietin veikl. "Didiosios kovos" apygarda (buv. "LLA" 5 apygarda). Agentrin byla "Cerberiai" .m. gegus mn. rate praneme apie ms agentros diegim "Didiosios kovos" apygardos tab vykdyti ardomojo darbo tarp eili ni bandit ir suiupti jos vadovus, tarp j - apygardos vad "alij velni". Ataskaitin mnes tsme pradt darb, turdami tiksl, kad band jungini, einani apygard, vadovai atsidurt visikoje ms ta koje. Kaip jau esame prane, naudodamiesi "aliojo velnio" silymu "su
510

stiprinti" vadovavim apygardai, skmingai vedme agent "Gedimin", kuris buvo pasistas pas j slapyvardiu "Grietas" su legenda, kaip "Lietuvos jungini vadovybs" tabo karininkas. Agentas atvyko pas j su "pavedimu" smulkiai susipainti, kokia yra padtis bandit formuoi, einani "Didiosios kovos" apygard, kad paskui bt sprendia mas vado skyrimo klausimas. Per susitikim agentas gavo i "aliojo velnio" informacij apie ban dit formuoi bkl ir susitar dl naujo vado skyrimo. Be to, "aliasis velnias" pra greiiau sprsti laikraio "partiza nams" leidimo klausim. Tsiant ini igavim, reikjo atitinkamais dokumentais patvirtin ti, kad ms legenduojamas nacionalistinio pogrindio "centras" egzis tuoja, - kad pakilt ms agent autoritetas ir taka "aliajam velniui" bei kitiems vadovaujantiems bandit formuoi nariams. Tuo tikslu tipografijos priemonmis buvo ispausdintas laikraio "Vienyb" pogrindinis numeris. Laikraio mediaga, kur btina, yra antisovietinio pobdio, bet pagrindin mintis ta, kad atvira ginkluota kova prie soviet valdi - betiksl, nes vilties sulaukti greitos pagal bos i iors nra, todl reikia "blaiviai" vertinti padt ir keisti savo taktik.* Laikratis buvo ispausdintas 150 egzempliori tirau, i j 115 numeri pasisti "aliojo velnio" tab. Laikrat spaudai rinko bandit formuots ryininkai ir nariai, atsisti "aliojo velnio". Visatai buvo daroma "pogrindio slygomis", o "aliasis velnias" apie tai ino i savo moni. Kartu buvo ispausdintas sakymas Nr.2-19 "Lietuvos jungini va do", kaip "vienybs komiteto" karinio vadovo, vardu, kad jis priima vadovavim "Didiosios kovos" apygardai ir skiria kapiton "Griet" (ms agent "Gedimin") laikinu ios apygardos vadu, palikdamas "alij velni" jo pavaduotoju. .m. birelio 21d. "aliojo velnio" inion ivaiavo agentas "Kipas" ir jam perdav 15 numeri "Vienybs" laikraio bei 12 egz. sakymo Nr.2-19. Rezultatai buvo teigiami. Jis sitikino, kad bendrauja su "solidia organizacija", ir pareik apgalvosis klausim, kaip "demo bilizuoti" bandit formuoi dalyvius.
* r. dok. Nr. 156 pried. 511

itame paiame susitikime agentas gavo i "aliojo velnio" duomen, kad su juo nori susisiekti mums dar neinomo nacionalistinio pogrin dio vadovybs centro Kaune atstovai, ir pra agento dalyvauti bsi mose derybose su jais. Jis taip pat susitar su "aliuoju velniu", kad pas j atvyks "Grie tas" apiforminti apygardos vado pareig permimo. Birelio 29 pas "alij velni" buvo pasistas agentas "Gedimi nas", kuris jam pareik, kad pagal sakym Nr.2-19 stoja vadovauti apygardos junginiams, ir su juo susitar dl daugelio dalyk, iplaukian i i naujo j santyki pobdio. "aliasis velnias"pritar ms nu matytam j pareig pasiskirstymui, prane savo bandit formuoi struktr ir dislokacijos ifr, taip pat kiek yra ginkluot dalyvi "A" ir "B" rinktinse ir perdav susipainti jo ileistus 1945-1946m. saky mus apygardai. Agentas toliau apdorojo "alij velni", kad btina pasirengti pa leisti eilinius banditus. Tas, kaip anksiau, sak sutinks su "nauja tak tika", bet kart pateik nemaa argument, kurie, jo nuomone, neleidia vykdyti "demobilizacijos", nes legalizavusiesiems kyla represij pavo jus. Sprendiant i agento praneimo, "aliasis velnias" visikai pasi tikjo "Grietu". Tai rodo faktas, kad jis perdav agentui ryinink adresus ir susitikimo su Kauno pogrindio atstovais, kurie siek umegzti ryius su "Didiosios kovos" apygarda, slaptaod. Per vestus agentus surenkame visus duomenis apie apygardos ban dit formuoi bkl, j dislokacij, moni skaii, apsiginklavim, ryio bdus; nustatom vadovybs sudt ir ryius su pogrindiu ir rm jais. Kartu toliau siekiame, kad tabo darbuotojai, bandit dalini ir pa dalini vadeivos bt vis pavaldesni agento "Gedimino", kaip naujo apygardos vado, takai, kad "aliasis velnias" palaipsniui bt nualin tas nuo vadovavimo arba tapt paklusniu ms nurodym vykdytoju. I "aliojo velnio" gaut adres ir slaptaod panaudojame ryiui su Kauno pogrindio atstovais perimti ir vesti ten ms agent. Vyskupo Boriseviiaus ir kt. tardymo byla .m. birelio mn. baigtas tardymas pagal byl, kuri traukti:
512

Boriseviius Vincas, Augustino, gims 1887 metais Bebrinink km., Vilkavikio apskrityje, Lietuvos SSR, kils i buoi, lietuvis, neparti nis, su auktuoju isilavinimu (baigs Fribro universiteto teologijos fakulteto studijas veicarijoje), iki areto buvo Teli vyskupijos vys kupas, gyveno Teliuose, Lietuvos SSR; Miseviius Eduardas, Stasio, gim. 1883 metais Vismant km., iauli apskrityje, LSSR, i buoi, lietuvis, nepartinis, nuo 1921 iki 1925 met buvo Lietuvos buruazins vyriausybs konsulas Vokietijoje ir Dani joje, prie vokiei 1941-1942m. burmistras Plungje, Lietuvos SSR, ivijus vokieius, gyveno nelegaliai; Gustaitis Pranas, Simono, gims 1910m. Vainuto mstl., Taurags apskrityje, i valstiei, lietuvis, nepartinis, baigs Teli kunig semi narij, kunigas, iki areto buvo parapijos kelbonas Vievn mstl., Teli apskrityje; ir kt., i viso - 5 m. Byla uvesta .m. vasario mn. (r. ms ataskait). Pagal byl atlikus tardym, nustatyta, kad 1941-1946m. Teli ir gretimose Lietuvos SSR apskrityse daug kart pasireikdavo lietuvi vokiei buruazini nacionalist bandit formuots. Kovoti su soviet valdia iose apskrityse aktyviai paddavo Teli vyskupijos katalik dvasininkai, vadovaujami aretuoto vyskupo Boriseviiaus. U dalyvavim antisovietinse pogrindio organizacijose ir u 19451946m. nusikalstam ry su ginkluotomis bandomis aretuota ir per duota teismui daugiau kaip 10 Boriseviiui pavaldi kunig. Be to, iki 20 jo vyskupijos kunig, dalyvavusi nacionalistinio pogrindio anti sovietinje veikloje, perjo nelegali padt ir slapstosi nuo soviet valdios organ. Nuo soviet valdios krimo Lietuvoje 1940 metais iki areto Boriseviius savo ratikais kreipimaisi , vieais pasisakymais ir pokal bi metu ragino savo vyskupijos kunigus ir gyventojus aktyviai kovoti su soviet santvarka. Bdamas vyskupas Teli vyskupijoje, kuri eina Teli, iauli, Taurags ir Kretingos apskritys, 1940-1941 metais, apvaiuodamas vyskupij, Boriseviius tikintiesiems sakydavo antisovietinio turinio pamokslus, savo bute ir banyioje laik antisovietin literatr.
513

1943 metais Boriseviius ileido kreipimsi tikiniuosius ir dva sininkus, parayt faistins propagandos dvasia, meiiant soviet santvark ir grasinant gyventojams, kurie pritaria soviet valdiai. 1945 met vasario mn. Boriseviius per savo pastam Misevii (figruojant toje paioje byloje) umezg antisovietin ry su bandit formuotmis ir savo namuose Teliuose ne kart asmenikai susitikda vo su vadinamojo "emaii legiono"* tabo bandit vadovais Kubi lium ir Jazdausku (vokiei valgai-paraiutininkai, r. ms ankstesnes ataskaitas) dl materialins paramos teikimo j bandoms ir fiktyvi do kument gijimo. Perduodavo Jazdauskui maisto produkt bandoms ir rekomendavo kreiptis paramos pavaldius kunigus - Kiel ir Naln, kurie vliau pristatydavo bandoms maisto produktus. 1945 met pavasar Boriseviius pasiunt nelegaliai gyventi pas kunig Gustait (figruojant ioje byloje) nuo soviet valdios organ besislapstant Misevii Eduard. T pai met balandio mn. aprpino fiktyviais dokumentais ban dos vadeiv Jazdausk ir darbino j zakristijonu pas pavald kunig Naln. ioje byloje figruojantis Miseviius 1941-1942 metais tarnavo vo kieiams - buvo Plungs m. burmistras. Ivijus vokieius gyveno nele galiai, 1945m. vasario-kovo mn. buvo prie "LLA" "emaii legiono" tabo ir tuo paiu metu suved tabo vadovus Kubili ir Jazdausk su vyskupu Boriseviium. Boriseviiaus nurodymu 1945m. kovo mn. Miseviius persikl nelegaliai gyvent Pail, Raseini rajon, pas kunig Gustait, kur tuo metu slpsi 3 vokiei valgai paraiutininkai. Umezgs su jais ry, Miseviius per Borisevii ir Kubili padjo paraiutininkams nustaty ti radijo ryius su vokiei valgybos organais, naudojant bandit tabo racij. Kunigas Gustaitis 1946m. kovo mn. perdav vokiei paraiu tininkams 1200 kovini ovini.

* emaii legionas, kurtas LLA iniciatyva 1945m. kovo mn., sujung Teli, Kretingos, Maeiki, Taurags apskr. partizanus. 1946 05 25 pavadintas emaii apygarda. Pirmasis vadas - A.Kubilius.

514

Tuo paiu metu palaik ry su bandomis: 1945m. sausio-vasario mn. savo namuose Pails mstl. priimdavo bandit grupes, aprpino gimimo liudijimais ir kitomis paymomis apie 50 band dalyvi, orga nizuotai po kelias deimtis priimdavo banditus banyioje ipainties. Miseviius ir Gustaitis, kartu gyvendami, per figruojanias toje paioje byloje Valickait ir Kau reguliariai gaudavo bandose leidiam antisovietini atsiaukim. Boriseviiaus, Miseviiaus ir kt. tardymas pagal byl baigtas. Byla perduota pagal teismingum LSSR MVD vidaus kariuomens karo tribunol. Karausko, Sinkeviiaus ir kit tardymo byla MGB Kauno apskrities skyrius 1946 met vasario mn. aretavo bandit grup ir j rmjus: Karausk, Sinkevii ir kt. Tardymo pagal i byl procese buvo iaikinta nauja asmen grup, vykdanti bendr antisovietin veikl. I ios grups aretuoti: Kairiktis Pranas, Mato, gim. 1917m., lietuvis, i valstiei buoi, nepartinis, Veterinarijos akademijos studentas; Zubelis Stasys, Antano, gim. 1903m., lietuvis, Garliavos valsiaus, Kauno apskrities valstietis; Kairiktis Vladas, Mato, gim. 1912m., lietuvis, i valstiei buoi, nepartinis, dirbo savo kyje. Antisovietini dokument autori ir platintoj paieka .m. birelio mn. respublikoje nustatyta 16 antisovietini atsi aukim (60 egz.) platinimo atvej. Per t laik "V" skyrius im, taip pat adresatai gavo 19 anonimini antisovietinio turinio laik. MGB Raseini apskrities skyrius sum grup Jurbarko gimnazijos mokini, prisidjusi prie antisovietini atsiaukim gamybos ir pla tinimo. Pagal i byl aretuoti 6 mons, taip j: Orientait Gen, gim. 1927m., Jurbarko gimnazijos 8 kl. mokin; Maskulaityt Aldona, Kazimiero, Jurbarko gimnazijos 8 kl. mo kin.
515

Nakt i birelio 2 3 gimnazijos mokines Maskulaityt ir Daulaus kait, klijuojanias atsiaukimus mieste, sulaik gimnazijos komjauni mo organizacijos komsorgas ir komjaunuoliai. Kaip nustatyta tardant, Maskulaityt ir Daulauskait ranka para 10 antisovietiniu atsiaukim, pavadint "Mirtis komunistams - plikams" ir iki sulaikymo 6 iklija vo ant Jurbarko staig. Tardomos jos pasak dar keturis gimnazijos mokinius, dalyvavusius lapeli gamyboje; jie irgi suimti. I Maskulaityts ir kt. parodym nustatyta, kad Jurbarke taip be simokanio jaunimo veikia antisovietin organizacija, pasivadinusi "Lietuvos brys"; j kr ir jai vadovauja banditas Mekauskas, gyve nantis nelegaliai. Organizacijos nariai reng ir platino tarp gyventoj antisovietinius lapelius, atsiaukimus, kvieianius aktyviai kovoti su soviet valdia, sabotuoti jos vykdomas priemones; turjo ry su bandomis, joms teik davo param ir atlikdavo valgybos uduotis; organizacij traukdavo nauj nari. Tardym tsiame. 1945m. pabaigoje ir 1946m. pradioje Panevio "VC"* punktas im 12 anonimini antisovietinio turinio laik, adresuot Amerikos konsului Maskvoje. Agentrinmis - operatyvinmis priemonmis buvo nustatyta, kad ituos laikus siunia kas nors i Panevio pato darbuotoj. Pagal agentrin byl "Nelegalai" suimti 5 mons i ryi kontro lieriaus Zalipgos Stepono kontoros. Zalipgos rankratis kartu su anoniminiais laikais pasistas grafin ekspertiz. Apie Zalipg agentra aktyviai renka mediag. MGB Maeiki apskrities skyrius nustat anoniminio ratelio au tori: Kotovait Juz, Prano, VLKJS nar, Maeiki apskrities Viekni mstl. moter organizator. Gegus pabaigoje sode, kur gyvena Kotovait, buvo rastas spalvotu pietuku paraytas anoniminis ratelis, kuriame grasinama Kotovaitei.
* "VC" - vidaus cenzra.

516

Koto vaite Juz buvo tarta pati esanti ratelio autor. Sulyginus jos rankrat su anoniminiu rateliu, nustatytas braio tapatumas. Kotovait buvo sulaikyta ir kvoiama prisipaino, kad ji tikrai para ir pakabino savo sodybos sode lapel, kad sudaryt sau autoritet, o MVD organai, atkreip tai dmes, jai duot ginkl. iuo klausimu informuotas partijos apskrities komitetas. .m. gegus mn. Taurags apskrities ilals ligonins medicinos sesers Cibulskyts adresu voke buvo atsisti 3 antisovietiniai atsiauki mai kartu su tokio turinio rateliu: "Sese! Jeigu tu lietuv, o ne igama, tai pati perskaityk ir tarp kit platink. Jeigu tu parsidavl, lietuvi igama, tai su atsiaukimais daryk k nori, ir mes su tavim padarysim taip pat kaip norsim." Atsiaukimas ir ratelis buvo perduoti MGB apskrities skyri. Sulyginus anonimin ratel su agent praneimais, nustatyta, kad ratelio braias visikai sutampa su apskrities skyriaus slapto informa toriaus "LISS", ilals gimnazijos 7 klass mokinio, rankraio braiu. "LISS" rankratis kartu su anoniminiu rateliu pasistas grafin ekspertiz. Pagal agentrin byl "Nelegalai" suimti 5 antisovietins literatros rengjai ir platintojai. (r. mediag, ispausdint skyriuje "Tardymo veikla".) Vadovavimas periferijos organams Per ataskaitin mnes apskritis teikti praktins paramos ir patikrin ti agentrin-operatyvin darb MGB periferijos aparatuose buvo ivyk kelios brigados, vadovaujamos ministerijos vadovaujani darbuotoj. Brigada, vadovaujama mano pavaduotojo pplk. Martaviiaus, suteik param Alytaus ir Varnos apskrii skyriams. Brigada, vadovaujama mano pavaduotojo plk. Litkenso, patikrino MGB Kauno miesto apskrities skyri darb, suteik param ir dav praktini nurodym. Brigada, vadovaujama 2 respublikinio skyriaus virininko pavaduo
517

tojo pplk. Ienkos, patikrino MGB Ukmergs apskrities skyriaus dar b. Be to, dalyvauti perduodant bylas naujai paskirtiems MGB Rasei ni ir Marijampols apskrii skyri virininkams buvo ivyk 2 res publikinio skyriaus vyr. operatyviniai galiotiniai: ltn. Kopinas ir kpt. Bulkinas. 2 respublikinis skyrius pateik nurodym dl agentrinio tyrimo ir kartu su apskrii skyri darbuotojais pareng ms agentros diegi mo nacionalistinio pogrindio vadov centrus priemones.
LSSR Valstybs saugumo ministras gen. mjr. (Jefimovas) 1946 07 12 Nr. 1/93 2 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.56/1. T.l L.245-277. Nuoraas.

Dokumento Nr.156 priedas

Straipsnis "Vienybs keliais" i LSSR NKGB provokacinio laikra io "Vienyb"*


1946m. birelio 15d.

Vienybs keliais Gal niekados lietuviams nebuvo tiek akivaizdiai btina visiems vie ningai gyventi**, kai ndienio pokarinio gyvenimo stabilizacija gyja irykjant ateities dien vaizd ir kai ms mieloji Tvyn vis labiau pajunta nelaisvs panius stalininio budelio udtus ant tautiei rank, kai net galvoti ar irti laisvai prisibijoma ir bailiai valgomasi tviks pastogje, ar kas negirdi, ar nemato kieno pikta akis.
* Titulinio lapo viruje Dainavos apygardos Merkio rinktins vado A.Ramanaus ko-Vanago ranka urayta: "gauta 1947 03 25 Nr. 399/62, Uregistruota: 58/5c". ** Toliau neskaitomos 2 eiluts.

518

iandien, kai lietuvi tremtini ir ivetj kaulai ilsisi apleistuose, vieniuose kauburliuose toli Sibiro ar iaurs taigoje ir tundroje, kai vienii kapai idygo Kazachstano kolchoz laukuose ar Altajaus pami kse, kai isibarst tkstaniai lietuvi lyg piens pkeliai po daugel krat, - likusiems Tvynje darosi akivaizdus vienybs reikalas, daro si btinas galvojimo ir aplinkos stichij vertinimo reikalas, darosi gyvy bs klausimas, ateities darb ir kov klausimas, tautiei isaugojimo klausimas. Buvo laikai, kai buvo galima skaldytis grupes, grupeles, kalbti ar net rietis, o dabar atjo dienos, reikalaujanios didelio kantrumo, al tumo, padties supratimo, drsaus pasiryimo ugdymo, nepalimo neviltyje ir tinkamo ateities vertinimo. Atjo metas, reikalaujs vieny bs, suglaust gret, kurias bt nemanoma kiti prieui savo krau juotos letenos ar pasti skl, kuri iaugus nustelbt laisv* ar jos il ges. Atjo dienos ms tautai, liko vienintelis kelias - vienyb. Ke lias - kantrumu, drsiu pasiryimu bei meile surit eili engimo ke lias. Ms laisvs auros engimo kelias. Kiekvienas lietuvis - brange nyb. Be reikalo pralietas kraujo laelis - ateities rme ilgai neutaiso ma spraga. Ms protvi buvusi kov su prieais prisiminimas ai kiai rodo: vieningi lietuviai isilaikydavo sunkiausiomis slygomis. iau riausias vergijos tironas uvo, o kantrs boiai eng per ami slenkst viesi ateit. iandien ms peius slegia stipri tironijos nata. Ta tironija yra galinga, apsirengusi grai paad ir ateities viltingais ro jaus rbais, usidjus ant galvos demokratikiausi pasaulyje Stalino konstitucijos laisvi skarel, o ant lieuvio turinti graiausius ir saldiau sius ateities planus, o jos gyslose teka Maskvos kraujas, o kojos engia viekeliais ir miest aligatviais parsidavli pdomis. Ta vergija yra labai rafinuota, gudri ir plri. Ji lyg juoda pantera puola netiktai. Vienybs kelias - vienintelis kelias. Atjo dienos, kai ms tautai reikia lyg audros metu paukiams suglausti po vienybs medio a kom ir rankas tvirtai sumus engti ateit. Reikia dl to blaiviai velgti gyvenim ir reikia drsiai atsisakyti daugelio saldi svajoni, mus udani mira, Fata morgan ir paliauti svaigti svaiguliu, kuris tik priartina prat, bet ne laims aur, laikas dl to blaiviai ir vieningai
* Tekste "laisvemed". 519

galvoti, vertinti padt ir daryti gyvyb palaikanias ivadas. Gana jau svajoni, reikia vieningai ir imtai nusprsti. Gyvent ar ti. Vienybs kelias - Gyvenimo kelias, nes t keli diktuoja balsas blaivus protas ir karta, tvyn mylinti irdis. Vienybs odis - laidas laimingam vergijos pergyvenimui ir viesios laisvs auros sulaukimui. Kiekvienas lietuvis turi sismoninti vienybs kelius ir paliks smulki asmenikum iuklynl, pavelgti blaiviai gyvenim, savo brol, vis taut, ms mielos Lietuvos ateit. Vienybs kelias - sunkus kelias, nes einant juo, btina kai ko atsi sakyti, kai k palikti, kas nors ir miela, bet nebtina ar trukdo kelionje, daro gretose spragas, kurias liauia prieo nuodingos kobros, ar mirt ne skorpionai, bet kelias - vienintelis ms valstybei, ms laikui. Tas kelias tegalina kompaktikesni akmenliu ilikti titan grumtyni viekelyje ir isaugoti tai, kas visiems brangu - Tvyn ir save. Kiekvienas i ms daug yra igyvens, ypa ginkluotas partizanas, ir supranta, kad vienyb - galyb, kuri gali laiduoti ms ilikim ir tiktis rytojaus sulaukimo. Kur tik nebuvo vienybs, ten brovs prieai, ten geso lietuvio irdies iburlis. Atjo laikas Lietuvai, kovojaniai ir remianiai laisvs kovas, vie nybs ir blaivios galvosenos, nes bsimos dienos reikalauja tikrovs supratimo, svajoni suverimo realiais vartais, be vienybs nemano ma kova su tironija, su baisiu siaubnu. Vienybs kraujas turi sroventi vis gyslose - nuo mayio iki didelio, nuo emaiio iki dzko, suvalkie io ar auktaiio. Vienyb galins iauriausi vergij, kieiausi tik rov, didiausi sukrtim ateit igyventi, o vilties iburl isaugoti ir ilgiausiai tverianios nevilties dienomis viesiam ateities diaugsmui. Vienyb galins ugydyti aizdas, isaugoti krauj ir sukandus dantis ksti vergijos nakt. Isiblaks puolimas blogesnis n kad viening gret pasitraukimas ir laukimas tinkamos progos smgiui. Neimintin ga yra, kai didieji miega, kdikiui akmenis svaidyti milino langus, nes milinams draskantis drsus nyktukas lemtingai gals suloti vaid men, o iaip - itryk siaubno letenose. Vienyb galins jausti bendr puls, igirsti vienu metu kovos trimit, pasirinkti proto diktuojam keli, duos jg tbtin valand ir perteiks ainiams garbing kov vliavas saugojimui ir iklimui laisvs padanges. Ar rasis po tiek kani, po tiek varg, taip gaivalingai ilgintis auros,
520

ar rasis lietuvis, kuris idrst nusisukti nuo Vienybs Vliavos, atsi sakyti Viening keli kovos laukuose.
Buv. LSSR VSKA. B.b.f. B.44618/3. T. 11. L.139-140. Originalas.

157. Lietuvos SSR MVD payma apie usiregistravusi partizan ir besislapstani nuo aukimo Raudonj Armij bei jos dezertyr skaii
[Vilnius] 1946m. rugpjio 14d.

Visikai slaptai

Payma Apie legalizavusijsi bandit ir kit nelegal kiek Lietuvos SSR apskrityse ivadavus respublik 1946m. rugpjio 15d. bkl
Eil. Apskrii Nr. pavadinimai Bandit Raudonosios Armijos dezertyr 61 118
-

Vengiani aukimo Raudonj Armij 2740 1888 2453 67 279 268 689 321 1 94 1097 924

I viso

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Alytaus Bir Vilniaus Vilkavikio Zaras Jonikio Kdaini Kretingos Klaipdos MS* Klaipdos AS** Kauno MS Kauno AS Lazdij

276 222 562 7 171 32 180 204 1 2 34 32

29 67 97 324 64 64 179 -

3077 2228 3015 103 517 397 1193 589 2 160 1310 956

* MS - miesto MVD skyrius. ** AS - apskrities skyrius.

521

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Marijampols Maeiki Panevio Paggi Raseini Rokikio Trak Taurags Teli Ukmergs Utenos iauli aki venioni iluts Kaiiadori Varnos Kupikio Prien I viso:

74 300 198 2 114 65 181 73 92 117 73 53 187


-

21 7 441 65 33 57 98 88 237 15 14
-

1455 504 1181


-

121
-

232 1161 2310 884 874 1668 1546 1110 267 599
-

1550 811 1820 2 411 1259 2548 1055 1054 2022 1634 1177 267 907
-

73 56 132 350 3863

24
-

151
-

2224

724 100 25587

248 56 856 450 31674

Pastaba. 31674 esani skaitoje legalizavusijsi bandit, dezertyr ir vengiani mobilizacijos skaii netraukti tie, kurie 1944 - 1945 metais pasisti veikianij armij, suimti u banditizm ir kitus nusikaltimus. Lietuvos SSR vidaus reikal ministras generolas majoras (Bartainas) (Paraas) 1946m. rugpjio 14d. Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.31/12. L.28-29. Originalas.

522

158. Lietuvos SSR MGB payma apie MGB pastangas infiltruoti savo agentr partizan kuriam vyriausij vadovyb ir perimti ryius su Vakaruose esaniais lietuvi emigraciniais centrais
Vilnius 1946m. rugpjio 20d.

Payma apie agentrin plan "Vakarai" Agentrinis planas "Vakarai", skirtas iaikintiems lietuvi emigrant nacionalistinio centro emisarams ir karini gauj Lietuvoje vadovams, pradtas .m. (1946m.) liepos mn. Lietuvos SSR MGB 2-ojo skyriaus. 1945m. ir 1946m. Lietuvos SSR MGB iaikino ir likvidavo kelet komitet ir tab, bandiusi suvienyti karines formuotes ir nacionalis tines organizacijas Lietuvoje. Taip j buvo: "Vyriausias LLA tabas", "Vyriausias Lietuvos parti zan sjungos tabas", "Vyriausias Lietuvos Ilaisvinimo Komitetas", "Tautos Ilaisvinimo Taryba" ir kt. ie tabai, siekdami pagalbos i usienio reakcini sluoksni (pirmiausiai i angl ir amerikiei), steng si umegzti ryius su lietuvi emigraciniais centrais, esaniais Vokieti jos ir vedijos angl-amerikiei okupacinse zonose. Savo ruotu lietuvi emigracins nacionalistins organizacijos m gina umegzti ryius su antitarybinmis organizacijomis Lietuvoje. Atsivelgdami tai, mes nutarme perimti ryio kanalus, infiltruoti savo agentr tiek Lietuvos nacionalistini formuoi tabus, tiek usienyje veikianius centrus, kad galtume suskaldyti ir likviduoti gink luotas gaujas. iam tikslui mes panaudojome 1946m. balandio mn. likviduot "Lietuvos Tautin Taryb"* ir per vien patikrint agent mme vaizduoti jos atkrim i "Tarybos" likui. Gegus mn. umezgme ry su stambia formuote - Didiosios Kovos apygarda, vadovaujama aliojo Velnio, kuris pripaino "komitet" vadovaujaniu organu. Su aliojo Velnio ryinink pagalba mums pavyko umegzti ry su Tauro ir "A" apygard tabais.
* Turimas omenyje 1946m. kovo-balandio mn. sunaikintas kpt. J.NoreikosGenerolo Vtros vadovaujamas pogrindinis centras. 523

Gegus pabaigoje per DKA tabo ryininkus ms "komiteto" at stovas buvo pakviestas Piet ir Ryt Lietuvos gauj vad pasitarim. pasitarim atstovauti "komitetui" mes pasiuntme ag. uol; j ryininkai palydjo Tauro apygardos tab, dislokuot mike, 30 km nuo Kauno. iame pasitarime agentas susitiko su Tauro apygardos vadu MykoluJonu (umutas liepos mn.)*, Geleinio Vilko rinktins vadu iedu ir kt. Pasitarime buvo svarstomi partizan kovos taktikos klausimai, t.p. vieningo vadovaujanio centro galimyb. Agentas uolas, kaip "komiteto" atstovas, rodinjo btinum nu traukti ginkluot kov ir pakeisti taktik (pereiti pogrindines formuotes), kadangi iki karo tarp SSRS ir anglo-saks tai veda tik prie beprasmio lietuvi tautos naikinimo. Karins formuots turi paklusti vyr. tabui ir "komitetui" (t.y. ms agentrai). ios ms agento mintys daugelio delegat buvo pripaintos logikomis, bet tokios taktikos pirti jam nepavyko, kadangi i susitikimo dalyvi agentas suinojo, kad 1945m. ruden Lietuv nelegaliai buvo atvyk Lietuvos emigracijos atstovai** ir dav nurodymus plsti antitarybin-nacionalistin veikl ir ginkluot kov... Apie VLIKo veikl, remdamasis usienio emisar iniomis, Myko las-Jonas kalbjo: "...Lietuviai Vakaruose daro visk, kad ilaisvint Lietuv. ...VLIKas stengsis permesti Lietuv daugiau kariki, kad ie organizuot kov su bolevikais... Partizanin kov jie laiko ir laikys venta Lietuvos ivadavime." Tokios inios pakl nacionalist dvasi, kvp pasitikjimo. Birelio 6d. (1946m.) Tauro apygardos ryininkai vl perdav ms "komitetui" kvietim j tabe susitikti su atvykusiais i usienio "ur nalistais". Ten vl buvo pasistas ag. uolas. Grs i tabo agentas prane, kad vienos rinktins, vadovaujamos Vyties, aliuko, ribose susitiko su nelegaliai Lietuv atvykusiais VLIKo atstovais. Atvykusieji prisistat kaip Alfonsas ir Andrius***.

* Mykolas Jonas-Z.Dnmga uvo 1946 06 12. ** J.Deksnys ir K.Brunius. *** J.Deksnys ir V.Staneika.

524

Alfonsas ir Andrius suorganizavo pasitarim su karini formuoi vadovais, jame idst uduotis ir prim nutarim kurti nacionalisti nio pogrindio vadovaujanius organus. Anot j, jie atvyko Lietuv VLIKo pavedimu, vykdydami nuta rim permesti antitarybins kovos centr i usienio Lietuv, ia kurti "Lietuvos Atstatymo Komitet" (VLAK), o VLIK paversti VLAKo delegatra usienyje. "...Usienyje buvo nutarta: 1. Kovoti reikia Tvynje. 2. Kovai turi vadovauti mons, esantys Lietuvoje. 3. Politin reikm turi ir ieivija, bet tik kaip pagalbin jga. Sudarant vadovavimo centr, pasitarime buvo priimta rezoliucija apie tai, kad visos Lietuvos veikianios ir kovojanios organizacijos sudaro "Vyriausij Lietuvos Atstatymo Komitet". is Komitetas - aukiau sias politinis organas, vadovaujantis politinei ir karinei veiklai Lietu voje, t.p. lietuvi tautos atstovas usienyje, veikiantis per delegatr... Lietuvoje turime suvienyti visas demokratines jgas kovai su Taryb valdia, o baze tam turi bti visa kovojanti alis". VLAKas per kuriam Lietuvoje rezidentr, kuri eina BDPS (po grindio) ir Generalinio karinio tabo (karini formuoi) atstovai, va dovaus pogrindiui ir karinms formuotms. Taip pat buvo nutarta, kad kol bus formuojamas VLAKas, jo funkcijas vykdys ms "komitetas"; VLAKo pirmininku irinktas uolas. Delegacijoje buvo nurodyta, kad: "Usienio delegatra yra galiota atstovauti Lietuv taikos konferencijoje ir JTO. Ji koordinuoja emi grant veikl ir dirba su diplomatinmis misijomis. Delegatra rpina si kovotojais, esaniais usienyje. Delegatra palaiko ry ir padeda Lietuvos partizanams pinigais, drabuiais, ginklais, medikamentais ir kt. Delegatra kartu su VLAKu ir pogrindiu visomis jgomis kovos u laisvos Lietuvos atkrim. usienio delegatr jo inomi emigracijoje profesoriai: kun. Kru paviius (pirmininkas), prof. Brazaitis, daktaras Podolskis, Kaminskas, emaitis, Mekis, Valiukas. Pasitarime Alfonsas papasakojo, kad angl-amerikiei okupuotoje Vokietijos zonoje veikia ios nacionalistins organizacijos: Lietuvos Laisvs Kovotoj Sjunga, Lietuvi Frontas, Nepriklausoma Lietuva525

Atalynas, Krikioni demokrat sjunga, socialdemokratai, liau dinink sjunga, Lietuvos Partizan Sjunga. i organizacij atstovai ir sudar VLIK, vyriausi lietuvi nacionalist vadovaujant organ, kuris iuo metu yra angl ir amerikiei udraustas. Alfonsas taip pat pareik, kad karas tarp SSRS ir anglo-saks turi kilti po pusantr-dviej met. Todl Lietuvos pogrindis turi ruotis iam karui, kad organizuotai stot kovon prie taryb valdi. iame pasitarime ag. uolas idst "komiteto" nuomon, kad reikia nedelsiant nutraukti ginkluot kov, banditizm, pervesti karini for muoi narius pogrindio organizacijas, kurios turt stoti ginkluot kov tik prasidjus karui. Su ia nuomone sutiko apygard atstovai ir emisarai i Vakar. Pirmoje liepos pusje ag. uolas vl nuvyko susitikti su Vakar emisarais Alfonsu ir Andriumi. I pokalbi su Alfonsu agentas nustat, kad Andrius ivyko Alytaus apskrit, kur buvo nelegaliai ives savo mon, gyvenusi Kaune, nordamas isisti j per Lenkij angl oku puot zon Vokietijoje. Andrius buvo pareigotas organizuoti ryius tarp Lietuvos nacionalistinio centro ir usienio delegatros. Jo ivykimas susijs su ios uduoties vykdymu. Kalbdamas apie ry tarp usienio ir Lietuvos, Alfonsas prane, kad jie jau msi priemoni - montuoja radijo stot, kuri bus viename i apygardos tab. Laikotarpiu tarp ms agento ir Alfonso susitikim is komplekta vo VLAKo Generalin karin tab. uolo ir Alfonso susitikimo metu tab buvo paskirti: Gen. tabo virininku - buv. Lietuvos kariuomens pulkininkas Ka zimieraitis, Piet Lietuvos partizan vadas (uvo po to, kai buvo paskirtas tas pareigas); tabo virininko pavaduotoju (taip pat tabo ekspertu kariniams reikalams) - buv. Lietuvos kariuomens kapitonas Guaitis, vienas i aktyviausi pogrindio veikj ir karins formuots vadas; II-o skyriaus (valgybos) virininku - Algimantas Zaskeviius, g,1917m., Vilniaus Universiteto asistentas, buv. leitenantas, buv. ge nerolo snus, centrinio LLA tabo narys ir Vytenio apygardos (iau liai) vadas; tabo nariu - Zigmas Dranga, g. 1902m., buv. Lietuvos kariuomens
526

majoras, Tauro apygardos vadas (umutas liepos pabaigoje operacijos metu); tabo nariu - Vilius Gavnas, 25m., vidurinis isilavinimas, pogrin dinis slapyvardis aliukas*, Tauro apygardos vado pavaduotojas ir apy gardos tabo valgybos skyriaus virininkas. Vliau tab turjo bti vesti Auktaitijos, Vilnijos ir iaurs Lietuvos apygard atstovai. Aikindamas Generalinio karinio tabo uduotis, Alfonsas kalbjo, kad tabas turs vadovauti partizan ir sukilli formuotms, ruotis bsimam karui. II skyrius turi dirbti valgybin darb, rinkti karin, ekonomin ir politin informacij. "... II karinio tabo skyrius turi usiimti karine valgyba, kadangi ateityje (karo pradioje) gali bti imestas oro ir jros desantai Vakar Lietuvoje. Jie turt atgabenti ginkl, maisto produkt ir aprangos. valgyti teks kelius, tiltus, geleinkelius, Klaipdos uost, pajr, unugar. i ini reikalauja Vakarai." valgybin darb Alfonsas planuoja traukti ir kitus pogrindio na rius, t.p. ms agent uol. Jau dabar Alfonsas pra uol pateikti jam ratik informacij apie Lietuvos ekonomin ir politin padt ir ateityje toki informacij rinkti... Alfonsas t.p. isak nuomon, kad VLAKo filialai turi bti kurti Kaune, iauliuose, Klaipdoje, Kretingoje, Panevyje, Palangoje ir Zarasuose. Aptardamas nacionalins veiklos pobd, Alfonsas kalbjo, kad gink luotos kovos tsti neverta, kadangi padtis ir laikas tam netinkami: reikia taupyti jgas ir ruotis rimtai kovai ateityje, t.y., kai prasids karas tarp SSRS ir Anglijos. Alfonso manymu, dabar btina taip veikti, kad bt umigdytas MGB budrumas - parodant, kad "partizanai" sutriukinti ir Taryb valdia Lietuvoje sitvirtino. Tas sudarys galimyb tolesniam darbui. Jis taip pareik, kad politin vadovavim turi perimti BDPS, jis ateityje leis laikrat "Kova". BDPS privals palaikyti ryius su usienio delegatra ir j veikti
* Vytauto Gavno slapyvardis buvo Vampyras; aliukas-A.Varkala. 527

kaip VLAKui pavaldus organas. BDPS palaikys tiesioginius ryius su VGPS II skyriumi ir koordinuos valgybin darb renkant reikalingas inias. Alfonsas ypa pabr konspiracijos btinum pogrindio darbe, btent: neskleisti gand apie j atvykim Lietuv, laikyti paslaptyje VLAKo Generalinio karinio tabo sukrim, jo personalin sudt. Pagal ms plan, marrutinis agentas uolas pasil Alfonsui atvykti Vilni ir ia pabti iki ivykimo Vakarus. pasilym Al fonsas prim ir liepos 29d. su agento jam atvetais dokumentais atvy ko Vilni ir apsistojo uolo bute. Alfonsas, bdamas Vilniuje, papasakojo agentui, kad jis turi tiesio gin ry su angl valgyba ir kad jo veikla Lietuvoje sutampa su lietu vi emigracinio centro, kurio pavedimu turi umegzti ryius su Lietu vos pogrindiu ir sukurti viening vadovyb ir pavesti jai pertvarkyti nacionalistini formuoi taktik, udaviniais. Tai reikia: turi keistis kovos formos, banditizmas, teroras nutraukti; kad bt maksimaliai i saugotos jgos busimajam karui, kuo daugiau ginkluot gauj dalyvi, ypa vad pervesti legali ar pusiau legali padt. Alfonsas isak agentui pageidavim, kad Vilniuje but suorgani zuotas pogrindio vad pasitarimas, kuriame jis galt (kaip usienio delegatros atstovas) pasisakyti apie nauj pogrindio taktik, idstyti numatom struktr ir pristatyti agent nacionalistinio pogrindio vy riausiojo vadovaujanio organo vadovu (VLAKo pirmininku ir BDPS vadovu). Mums leidus, agentas palaik i Alfonso idj ir jie susitar rug pjio 12d. suaukti tok pasitarim. J paruo ms agentra. Pasita rimas vyko vieno agento bute. Butas buvo atitinkamai paruotas. pasitarim agentai i apygard ikviet Didiosios Kovos, Tauro, emaitijos, Auktaitijos, Panevio, Vilnijos partizan vadus. Be ms agent uolo, Jonyno, Kibirkties, pasitarime dalyvavo DKA tabo virininkas Genelis, io tabo apsaugos vadas Vytenis, e maitijos atstovas Lokys, Auktaitijos - Oka. Pavlav pasitarim atvyko Tauro apygardos PL atstovas Vytis, Panevio - Pakaruoklis, DKA - Skokas. Juos supaindino su pasita rimo dalyviais ir priimtais nutarimais. Alfonso ir uolo pasilymu pasitarime buvo priimtas nutarimas
528

sukurti viening vadovyb, kuriai paklust visos apygardos ir naciona listins organizacijos, t.p. nutraukti banditizm ir teroristin veikl, pervesti gauj dalyvius legali ar pusiau legali padt. vadovaujant tab infiltruoti ms agentai uolas, Gediminas, Jonynas. Pagal pasitarime priimtus sprendimus ms agentra turi paruoti BDPS vardu speciali direktyv dl ginkluotos kovos nutrauki mo ir ginkluot gauj perorganizavimo konspiracines organizacijas, pervedant dalyvius legali ir pusiau legali padt. suvaiavim per agentus buvo pakviestas DKA vadas aliasis Velnias. Jis sutiko atvykti Vilni, bet t dien neatvyko. Vilni jis atvyko rugpjio 13d., ir tada pasitarime dalyvavs jo tabo virininkas Genelis informavo j apie priimtus nutarimus. Susitikimo su naujojo "komiteto" vadovais pretekstu aliasis Velnias buvo pristatytas spe cialiai paruot but ir aretuotas. Po to aliasis Velnias dav parody mus ir sutiko vykdyti ms uduotis likviduojant apygard.* Tokios pat priemons buvo numatytos ir kitose apygardose. Pasitarime dalyvavs Alfonsas rugpjio 20d. ivyksta usien, lydimas ms agento. Jo ivykimas kruopiai paruotas. Lenkijoje agentas turi gauti duomenis apie ryio punktus ir slaptaodius, t.p. atveti Lietuv pogrindio pat, kuris bus atgabentas i vedijos per Dancig. Prie ivykstant Alfonsas perdav uolui radijo ryio ifrus ir ko dus bei radijo sistuv, atvet i Kauno... Alfonso ivykim i Lietuvos organizavo VLAKas, su juo ir ateityje bus palaikomas ryys.
1946m. rugpjio 20d. Vilnius LSSR MGB ministras gen. ltn. Jefimovas LSSR MGB II sk. virininkas pplk. Pokajus Buv. LSSR VSKA. Oper.b.f. B.5582. T.3. L.18-28. Originalas. Publikuota: Laisvs kov archyvas. K. 1993. Nr. 8 . P.60-65.

alio Velnio-J.Misino likimas nra inomas. Manoma, kad jis buvo ekist

nukankintas. 529

159. LSSR MVD ministro pavaduotojo P.Kapralovo ratas Zaras, Ukmergs, Utenos ir venioni NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams apie legalizavusijsi asmen persekiojim
[Vilnius] 1946m. spalio 9d.

Telegrama Kopija Visiems NKVD-NKGB apskrii skyri virininkams Zarasai. Ukmerg. Utena. venionys

Ms tiksliais duomenimis, nacionalistinis pogrindis ir bandit for muots i legalizavusijsi kontingento organizuoja legalias bandas, skiria poskyri, bri vadus. Tie asmenys, gav i NKVD organ pay mas, ginkl neatidav. Suaktyvinkite agentrin darb tarp legalizavusijsi. Iaikinkite tokias bandas. Aretuokite j dalyvius. Raskite ir atimkite i legaliza vusijsi ginklus. Paskelbkite apskrii vykdomj komitet nutarim, pareigojant gyventojus ir legalizavusiuosius atiduoti neteistai laikomus ginklus. spkite, kad neteistai laikantys ginklus asmenys bus traukiami teisminn atsakomybn. Organizuokite toki asmen parodomuosius teismus.
Generolas majoras (Kapralovas) Nr.265 1946 10 09

Buv. LSSR VSKA. F.18. B.4/5. L.24. Nuoraas.

530

160. LSSR MVD ministro J.Bartaino ratas SSRS MVD ministrui S.Kruglovui apie Lazdij ir Alytaus apskrityse organizuojamas legalias partizan grupes, j aretus ir eim trmim
[Vilnius] 1946m. lapkriio 16d.

SSR Sjungos vidaus reikal ministrui generolui pulkininkui draugui Kruglovui Maskva

Perduota per "V"

Pastaruoju laiku Lietuvos SSR Lazdij ir Alytaus apskrii teritori joje nacionalistinis pogrindis ir jo ginkluotos bandos suaktyvino savo teroristin veikl. Veikianios bandos aktyviai stengiasi kurti vadinamsias "B" grupes i legaliai gyvenani daugiausia buoik element. Tos legalios "B" grups pogrindio pavedimu vykdo teroro aktus, turdamos tiksl lugdyti valstybini pyliav eig. Kaip Jums anksiau praneta, .m. lapkriio mn., i 6d. 7d., Lazdij apskrities Veisiej ir venteerio valsiuose vykdytas teroro aktas prie naujakurius valstieius. NKVD Lazdij apskrities skyrius to teroro akto dalyvius aretavo. Nuo i met lapkriio 2d. iki 8d. i dalies likviduota bandit grup "uolas"*, suimta 11 bandit, 16 aktyvi rmj. Be to, agentriniu ir tardymo bdais iaikinta ir rengiamasi are tuoti 3 bandos dalyvius, 23 bandit rmjus ir 5 antisovietini lapeli platintojus. Visi ie asmenys gyvena legaliai. Nepaisydami MVD organ vykdom priemoni, "A" ir "B" grupi band dalyviai toliau tsia savo teroristin veikl ios apskrities terito rijoje. Praau Jus sankcionuoti ikeldinim i Lazdij ir Alytaus apskrii 80 eim, kuri [eim] galvos arba gimins yra "A" ir "B" grupi
* Turima mintyje Dominyko Jio-uolio vadovaujamos A (nuo 1946m. gegus mn. - Dainavos) apygardos partizanai. I tikrj Lazdij apskrityje Veisiej ir venteerio vals. veik arno rinktin, nuo 1946m. pavasario iki 1947m. vidu rio priklausiusi Tauro apygardai. 531

dalyviai ir aktyvs veikiani band rmjai. VKP(b) CK biuro Lietuvai pirmininkas draugas erbakovas ir Lie tuvos KP(b) CK sekretorius draugas Sniekus ios priemons vykdym laiko btinu. Praau Js nurodym.
Lietuvos SSR vidaus reikal ministras generolas majoras (Bartainas) (Paraas) 1946 met lapkriio 16d.* Nr.138 Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/71. L.83. Originalas.

161. MVD Varnos apskrities skyriaus virininko Gocevo specialus praneimas LSSR MVD ministrui J.Bartainui apie partizano sunaikinim ir trij ekist uvim
[Varna] 1947m. sausio mn.

Lietuvos SSR Vidaus reikal ministerijos Varnos apskrities skyrius 1947m. sausio mn. Nr.54/99 Varna Visikai slaptai Egz.Nr.l Lietuvos SSR Vidaus reikal ministrui gen.mjr. draugui J.Bartainui Vilnius

Specialus praneimas Apie MVD apskrities skyriaus vyr. operatyvinio galiotinio jaun.ltn. Pelkino, brio vado jaun.ltn. Staidos ir eil. Kiselevo umuim 1947 01 11 MVD Merkins valsiaus poskyrio operatyvin-karin
* Diena rayta ranka. 532

grup, susidedanti i 24 moni, vadovaujama MVD vidaus kariuo mens 3/34 motorizuoto auli pulko 8 auli kuopos brio vado jaun.ltn. Staidos ir operatyvini darbuotoj: MVD apskrities skyriaus vyr. opera tyvinio galiotinio jaun. ltn. Pelkino, MVD Merkins valsiaus posky rio vyr. operatyvinio galiotinio jaun. ltn. elenoko ir MVD Maskvos karinink tobulinimosi mokyklos kursanto kpt. Grigorenkos, bei 20 ka reivi, 1947 01 1 1 , 9 valand, ijo Merkins valsiaus Panaros kaim vykdyti planins kombinacijos, numatytos bandit grupei "Siaubas"*. Atlikdami operatyvin uduot, vyr. operatyvinis galiotinis jaun. ltn. Pelkinas, jaun. ltn. Selenokas ir kpt. Grigorenka su kariuomens vadu ir kareiviais 15.00 gro i Panaros kaimo Kibyi kaimo link vykdyti numatyto plano. Kai jie priartjo prie Kibyi kaimo vienkie mi, jaun. ltn. Pelkinas pamat, kaip i vieno io vienkiemio bga altinis* "Katiua", su kuria jis turjo ry. J jaun. ltn. Pelkinas su laik ir ia dingstimi ved nam pas Janulevii Kost, Jokbo s., ivar eimininkus kartu su Selenoku ir Grigorenka, prim altin "Katiu". Ji pokalbio pabaigoje pasak, kad tame paiame name ant auk to yra banditas, slapyvardiu "aibas". Pagal gautus duomenis jaun. ltn. Pelkinas, kaip vyresnysis opera tyvinis virininkas, sak brio vadui apsupti Januleviiaus nam, tuo paiu metu apklaus namo eiminink, kuri irgi patvirtino, kad ant jos namo aukto yra banditas, ginkluotas automatu. Jaun. ltn. Selenokas jam pasil pasiduoti, bet atsakymo negavo. Po to imtasi priemoni fizikai sunaikinti bandit - i vis ri ginkl apaudytas namo auk tas ir kartu mesta granata, bet i bandito atsako nebuvo. Tada pasistas eil. Kiselevas, kuriam buvo sakyta atlupti aukto apmuimo lentas. Vykdydamas sakym, eil. Kiselevas - gims 1926m., VLKJS narys, rusas - buvo bandito umutas automato serija kakt. Po to kareiviai padeg nam. Banditas ant namo aukto tuo metu met granat, lyg susisprogdindamas, ir atitrauk kareivi dmes. Gaisro metu banditas nusileido nuo aukto namo priemen ir m

* Siaubo brys - Antano Gruausko-Siaubo vadovavujama Dainavos apygardos Dzk rinktins Juozapaviiaus grup, beveik metus veikusi savarankikai, 1947m. rugsjo mn. jungta Dainavos apygardos arno rinktin. ** MVD informatorius. 533

stebti. Grups karininkai tuo metu buvo u 150 metr nuo deganio namo, pasislp u gretimo namo, kad pamatyt, ar i deganio namo neibgo banditas. MVD apskrities skyriaus vyr. operatyvinis galioti nis jaun. ltn. Pelkinas, MVD valsiaus poskyrio vyr. oper. galiotinis jaun. ltn. Selenokas ir brio vadas jaun. ltn. Staida ijo i priedangos pasekti, kur yra banditas. io bandito automato serija trimis kulkomis galv pirmas buvo umutas jaun. leitenantas. Pelkinas Arkadijus Jakovleviius, gims 1917 metais, rusas, veds, turi du vaikus, isilavinimas vidurinis, VKP(b) narys. Antras, u jo stovjs, (elenokas) liko nepaliestas, treias - brio vadas jaun. leitenantas. Staida, gims 1919 metais, viengungis, VKP(b) narys - buvo sun kiai sueistas krtin ir po 20 minui mir. Po apaudymo banditas ibgo i deganio namo ir u 800 metr nuo vykio vietos buvo umutas. Umuto bandito pavard nenustaty ta. altinio "Katiuos" duomenimis, umutas banditas, slapyvardiu "aibas", i "Siaubo" bandit grups. Umuto MVD apskrities skyriaus vyr. operatyvinio galiotinio jaun. ltn. Pelkino lavonas pristatytas MVD apskrities skyri ir palaidotas Varnoje 1947 01 13. Jaun. ltn. Staidos ir raudonarmieio Kiselevo lavonai nuveti MVD vidaus kariuomens 34 motorizuot auli pulk Alytuje. Januleviius Kostas, Jokbo s., pasislp. Sulaikyta jo mona-Januleviien Antos, Jono d., ir kartu ta paia dingstimi sulaikytas altinis "Katiua" - Januleviienei Antosei sekti. Vykdomas tardymas. I bandito paimta: automat PP 1, rageli 6, pistoletas 1, ovini 50. Priedas. Aktas*
MVD Varnos apskrities skyriaus virininkas pplk. Gocevas

* Rayta ranka. Aktas nepateikiamas.

534

Rezoliucijos: "Drg. Kapralovui. B[artainas] 1947 01 15" "Drg. Figurinui [?] K[apralovasl 1947 01 16" Buv. LSSR VSKA. F.3. B.36/28. T.3. L.52-53. Originalas.

162. MGB Marijampols apskrities operatyvin suvestin apie kautynes prie Buktos tarybinio kio
Marijampol 1947m. kovo 19d.

Nuoraas Praneimas per "V" Vilnius, MGB, Jcfimovui

Operatyvin suvestin Nr.00156 apie 1947m. kovo 19d., nuo 6 valandos iki 16 valandos. 1947m. kovo 19d., 10 val., MVD Liudvinavo vals. milicijos posky rio apylinks galiotinis Gvozdikas ir milicininkas ukauskas nuvyko Buktos tarybin k /3854/ vykdyti tarnybins uduoties. Juos iki tary binio kio neprijusius 500-600 metr, apaud neinoma banda. kau tynes nestoj, Gvozdikas ir ukauskas gro Liudvinavo miestel ir prane MGB valsiaus poskyrio virininkui kpt. Godovanikui, kad juos apaud banditai. Tuo paiu metu MGB valsiaus poskyr atjo valstie tis (pavard nenustatyta), kuris irgi pasak, kad tarybiniame kyje yra bandit. Kpt. Godovanikas, pams MVD kariuomens 298 auli pulko 2 auli bataliono 7 kareivius, 3 milicininkus ir 1 liaudies gynj brio kovotoj, trim kinkiniais madaug 11.50-12 valand ivaiavo tary bin k. Iki tarybinio kio likus 800 - 1000 metr, be apsaugos vaiuo janius keliu visus tris kinkinius i kulkosvaidi apaud banditai, buv pasaloje prie dviej nam, ir apmt granatomis. Umu 5 kareivius, 3 milicininkus, 1 liaudies gynj brio kovotoj, sueid MGB valsiaus poskyrio virinink kpt. Godovanik ir 2 kareivius. Prajus 30 min. po kpt. Godovaniko ivykimo, kautyni viet i MGB Liudvinavo valsiaus poskyrio atvaiavo ir stojo m antra 11
535

moni grup, vadovaujama MGB valsiaus poskyrio vyr. operatyvi nio galiotinio emaiio. Tuo paiu metu mio viet atvyko pasie niei grup, vadovaujama 94 pasieniei brio virininko padjjo aprpinimui mjr. Vinokurovo. Pridengdama atsitraukim ugnimi, banda nujo Didiosios Buktos miko link. Pasitraukdami banditai surinko ir veimais isive umut kareivi ir milicinink ginklus - 1 rankin kulkosvaid ir 7 autuvus. Be to, spirito varykloje jie pasim 2 statines spirito, Buktos tarybiniame kyje - 1 raomj mainl, 1000 rubli ir sunaikino tarybinio kio ir girininkijos dokumentus. Myje banda neteko 3 bandit (umuti), 3 banditai buvo sueisti. Mes pamme bandito Raatinio Juozo, Vinco s., 33 met, gimusio Liudvinavo valsiuje, Dalgins km., lavon.Sueistus banditus ir kitus lavonus banda isive. I bandit atimtas 1 rankinis kulkosvaidis. Tyrimo nustatyta, kad band sudar 25-30 bandit, apsirengusi pasieniei ir Lietuvos smetonins kariuomens uniforma bei maskuo jamaisiais chalatais. Isidst banditai buvo taip: tarybiniame kyje 4, girininkijoje - 2, spirito varykloje - 4 ir mi vietoje - 21 banditas. 13 val. 30 min. a ivaiavau vykio viet su 94 pasieniei brio virininku plk. Smetaninu. Sujung visas veikianias grupes, organiza vome bandos persekiojim pagal pdsakus Didiosios Buktos miko /3656-365S/ link dviem grupmis: pirmoji - i 20 moni, vadovauja ma MGB apskrities skyriaus vyr. operatyvinio galiotinio kpt. Solomaenkos ir MGB kariuomens 298 auli pulko bataliono tabo virininko vyr. ltn. Borisovo; antroji grup - i 23 pasieniei, vado vaujama MGB valsiaus poskyrio vyr. operatyvinio galiotinio ltn. e maiio ir MVD 94 pasieniei brio manevrins grups virininko pa vaduotojo ltn. Konkovo. Persekiojimo rezultatus praneiu papildomai. Kartu su MGB kariuomens 298 auli pulko vadu pplk.Gagarinu, 94 pasieniei brio virininku plk.Smetaninu nuo kovo 20d. ryto ren giam bandos paiek ir likvidavimo Didiosios Buktos miko rajone plan. MGB Iglikli, Kalvarijos ir Sasnavos valsi poskyriams duo ta uduotis utvaromis ir pasalomis udaryti ijimus i Didiosios Buk tos miko. Uduotis agentrai - nustatyti bandos judjim.

536

1947m. kovo 19d.

MGB Marijampols apskrities skyriaus virininkas pplk. (Pachomyevas) Nuoraas tikras: KGB prie LSSR MT skyriaus virininkas pplk. (Mylnikovas)(Paraas)

1958m. vasario 19d.

Buv. LSSR VSKA. F. 6 . B.45/125. L.63-65. Nuoraas.

163. I LSSR MGB 2N valdybos 6 poskyrio virininko erbakovo paymos apie operatyvin bkl ir kov su partizanais rinkimins kampanijos vietines tarybas metu nuo 1947 11 25 iki 1948 01 19
Vilnius 1948m. kovo 24d.

Visikai slaptai

Payma apie operatyvin bkl ir MGB organ darbo rezultatus kovojant su nacionalistiniu pogrindiu ir jo ginkluotomis bandomis rinkimins kampanijos vietines Lietuvos SSR darbo moni deputat tarybas metu Nuo 1947 met lapkriio 25 iki 1948m. sausio 19 Rinkim vietines Lietuvos SSR darbo moni deputat tarybas rinkimin kampanija parod, kad dauguma respublikos gyventoj ak tyviai rengsi sutikti rinkim dien ir atiduoti savo balsus u stalininio komunist ir nepartini bloko kandidatus. Darbo moni susirinkimai kandidatams vietini taryb deputatus pasilyti, taip pat kandidat susitikimai su rinkjais i esms vyko su politiniu ir gamybiniu aktyvumu. Kalbdami susirinkimuose, rinkjai dkojo partijai ir vyriausybei u parodyt rpest, pasireikus pinig reformos vykdymu ir korteli maisto bei pramons prekms panaikinimu. Susirinkimuose kandidatams deputatus pasilyti buvo demaskuo jami buos, bandit rmjai ir kitas antisovietinis elementas, mgins siskverbti rinkimines komisijas ir kandidat deputatus gretas.
537

Negalutiniais duomenimis laikotarpiu prie rinkimus i kandidat deputatus ibraukta 218 moni. Pagal apskritis: 1. Alytaus - 3, 2. Anyki - 1, 3. Bir - 4, 4. Varnos - 12, 5. Vilkavikio - 2, 6. Kauno - 15, 7. Kauno miesto - 27, 8. Kdaini - 14, 9. Lazdij - 26, 10. Kupikio - 28, 11. Marijampols - 6, 12. Plungs - 3, 13. Panevio - 35, 14. Paggi -L 15. Radvilikio - 1, 16. Trak - 25, 17. Teli - 1, 18. Ukmergs - 1, 19. venioni - 4, 20. iauli - 9. Paskelbus rinkimin kampanij, nacionalistinis pogrindis ir jo gin kluotos bandos msi vis priemoni rinkimams vietines tarybas sulugdyti. Tuo tikslu vykd teroro veiksmus prie asmenis, dalyvaujanius rinkiminje kampanijoje, ypa prie rinkimini komisij narius ir kan didatus deputatus: skleid tarp gyventoj lapelius rinkimams lugdyti ir vairius meiikikus prasimanymus apie soviet valdi. Kai kuriems kandidatams ir rinkjams buvo siuniami anoniminiai laikai ir spjimai, kad atsisakyt balotiruotis bei balsuoti u pasily tus kandidatus. Dl to kai kuriose respublikos apskrityse buvo rinkimini komisij nari atsisakymo nuo darbo, o kandidat - nuo balotiravimosi vietini taryb deputatus atvej.
538

Tokiu bdu Vilkavikio, Klaipdos, Kdaini, Kaiiadori, Lazdij, Plungs, Prien, Panevio, Trak, Ukmergs, Utenos, iauli, aki, Kelms, Radvilikio ir Bir apskrityse atsisak balotiruotis deputa tus 105 mons. Paskutinmis rinkim kampanijos dienomis pogrindis ir bandos suaktyvino savo prieik veikl. Per vis pasirengimo rinkimams vietines tarybas laik banditik formuoi dalyviai vykd 117 veiksm, per kuriuos umuta 231, sueista 18 ir pagrobtas 1 mogus. Bandit veiksmai respublikos apskrityse pasiskirst itaip:
Eils Apskrities Nr. pavadinimas 1. Kupikio 2. Alytaus 3. Taurags 4. Lazdij 5. Marijampols 6 . Rokikio 7. Ukmergs 8 . Kretingos 9. Varnos 10 . iauli 11. Radvilikio 12. Kelms 13. Prien 14. Plungs 15. Kdaini 16. Anyki 17. Raseini 18. Trak 19. Utenos 20. Bir 21. Pasvalio 22 . aki 23. Jonikio 24. Klaipdos 25. Maeiki 26. Panevio 27. Teli 28. Paggi Uregistruota band. veiksm 3
12 10

Umuta

Sueista Paimta

26 55
20

- -

2
_

5 7 3 7 7 5 3
6 2 8 2 2

13
11 11 10 10

21 1

9 7
6 6

1 1
-

4 3
1

3
2 1 2 2

4 4 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 1 1

1 1

3
1 2 1 1

539

Eils Apskrities Nr. pavadinimas 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Vilkavikio Jurbarko Zaras iluts Kauno venioni Kaiiadori

Uregistruota Umuta band. veiksm 11 21 11 11 21 11 1

Sueista Paimta

_
1 1

[...]*

Uregistruotiems bandit veiksmams, kuriais siekta sulugdyti rinkim kampanij, priskiriama: Alytaus apskrityje 1947 met lapkriio 25d. Lietuvos KP(b) Lazdij apskrities komiteto sektorius propagandistas, rinkim vietines tarybas apskrities komisi jos pirmininkas Kulakauskas su apskrities komiteto vairuotoju Milium ivaiavo i venteerio miestelio Leipaling. 13 valand Alytaus apskrities, Seirij valsiaus Cibuli kaimo ra jone, ant kelio, juos suiupo banditai. Ikrat Kulakausk nusived mik, o Mili palaik iki 18 valandos ir paleido. Gruodio 4d. nakt Miroslavo valse., Venkili kaime Kstuio** bandit grups dalyviai umu 32 mones, j tarpe - valsiaus rinki mins komisijos pirminink imauskien Veronik. 1948m. sausio 2d. Daug valsiaus Vaikantoni ir Bukauiks kaimuose "aibo"*** bandos dalyviai dviejose rinkim apylinkse nu pl partijos ir vyriausybs vad portretus, sudrask rinkiminius plaka* Praleistas smulkus nukentjusij paskirstymas pagal socialines kategorijas ir pareigas. ** Kstuio grup - tai Dainavos apygardos Dzk rinktins DLK Kstuio tvnija, veikusi Miroslavo, Simno ir Alytaus vals. Susikr 1945m., vadovavo ltn. A.Baiuka-mogus. *** aibo brys - tai Dainavos apygardos Dzk rinktins Geleinio Vilko grup, vadovaujama V.Voverio-aibo.

540

tus, o j vieton ikabino antisovietinius lapelius, kvieianius nebal suoti u ikeltus kandidatus vietini taryb deputatus. Sausio 3d. nakt Alytaus valsiaus agariu kaime, rinkiminje apy linkje Nr.l 8, banditai supl rinkiminius plakatus. 1948 met sausio 13d. Butrimoni valsiaus Viin kaimo gyven tojo Nemeikio namuose du ginkluoti banditai pistoletu nuov kandi dat apskrities vykdomojo komiteto deputatus, 46 met vidutin vals tiet Butien Marijon. Anyki apskrityje 1947 met gruodio 23d. Debeiki valsiaus ekoni kaime ban ditai upuol agitpunkt, supl rinkiminius plakatus ir kius, isine radijo imtuv. 1948 met sausio 14d. Skiemoni valsiaus Remeiki kaime trys ginkluoti banditai umu namuose kandidat apylinks tarybos depu tatus, 43 met naujakur valstiet Kriag Jon. Varnos apskrityje 1947m. gruodio 24d. Merkins valsiaus Purpli kaime banditai umu 44 met apylinks tarybos pirminink, kandidat apylinks tarybos deputatus Binder Liud. T pai met sausio 12 nakt Druskinink valsiaus eimi kaime banditai sudegino eimi pradios mokykl, kurioje turjo bti kurdinta rinkim vietines tarybas rinkimin apylink. Sausio 14d. Varnos valsiaus Mitraukos kaime banditai namuose umu 46 met Mergeerio apylinks tarybos pirminink Karlonien Maryt, ikelt kandidate vykdomojo komiteto deputatus. Ten pat umutas ir jos vyras Karlonas, neturtingas 63 met valstietis. Sausio 16d. 21 valand Merkinje valsiaus vykdomojo komiteto patalp per lang buvo sviestos dvi granatos, nuo j sprogimo lengvai sueisti ten buv Lietuvos SSR finans ministras Drobnys, LKP(b) Varnos apskrities komiteto sekretorius kadrams Kaiius, LSSR MGB tardymo poskyrio virininko pavaduotojas vyr. ltn. Mackeviius ir LSSR MGB 2-N valdybos operatyvinis galiotinis vyr. ltn. Popovas; vyko pa sitarimas dl rinkim vietines tarybas.
541

Vilkavikio apskrityje Sausio 7d. nakt Pilviki valsiaus Uuogan kaime banditai namuose umu kandidat valsiaus vykdomojo komiteto deputatus 28 met vidutin valstiet Matusevii Albin. Jonikio apskrityje 1947m. gruodio 24d. Pavitinio valsiaus Treigi kaime trys gink luoti banditai namuose umu deimtkiemio galiotin, kandidat apylinks taryb 65 met Big Petr ir sueid jo 68 met mon. Kaiiadori apskrityje 1947 met lapkriio 28d., 20 valand iemari valsiaus Varkals kaimo gyventojo Noreikos sodyboje banditai pistoleto viu sueid 19 met Kliyri* pradios mokyklos mokytoj Solomsk Stas, kuris darbavosi dl rinkim vietines tarybas.
[- ]**

Vykdant SSR Sjungos Ministr Tarybos 1947 met rugsjo 29d. nutarim dl priemoni kovai su banditizmu Lietuvos respublikos teri torijoje, tolimuosius SSRS rajonus ikeldinta bandit ir buoi - ban dit rmj eim i i apskrii:
Eils Apskrities Nr. pavadinimas Ikeldinta eim I j: bandit rmj bandit eim eim 4 78 73 34
86

I viso moni

12

3 93 80 46 97 57 62 49 53

5 15 7
12 11

1. Alytaus 2. Varnos 3. Vilkavikio 4. Kretingos 5. Kurn 6 . Lazdij 7. Marijampols 8 . Pasvalio

32 47 38
21

25 15
11 12

343 309 157 363 227 218 164 129

* Taip tekste. ** Praleista 20 mainraio lap apie partizan veiksmus apskrityse. 542

1 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

2 Plungs Panevio Rokikio Radvilikio Raseini Teli Taurags iauli aki Ukmergs Kupikio I viso

3 64 65 59 40 43 30 49 57 32 9 54 1019

4 44 55 50 20 34 15 34 39 21 9 40 770

5 20 10 9 20 9 15 15 18 11 14 249

6 244 266 215 159 159 132 181 221 144 34 244 3907

Rinkimai respublikos vietines tarybas visur vyko aktyviai ir auk to politinio lygio. Kai kuriuose respublikos miestuose ir apskrityse balsavimas buvo baigtas iki 18 val. Vilniuje, 49 rinkim apygardoje, kurioje balotiravosi drg. Stalinas, balsavimas buvo baigtas iki 10 val. ryto. I 774 moni balsavime da lyvavo 774 arba 100 proc. iais metais respublikos gyventojai rinkimuose dalyvavo daug ak tyviau ir organizuoiau. Rinkimuose apskrii, miest, valsi ir kaim darbo moni depu tat tarybas dalyvavo 99,4 proc. rinkj.
[]*

I viso Lietuvos SSR vietines darbo moni deputat tarybas irinkti 41195 mons.
LSSR MGB 2N valdybos 6 poskyrio virininkas kapitonas erbakovas 1948m. kovo 24d. Vilnius

Tikra: 6 poskyrio operatyvinis galiotinis ltn. (Paraas neskaitomas)

Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/135. L.60-89. Nuoraas.

* Praleisti rinkim rezultatai pagal apskritis. 543

164. I LSSR MGB 2N valdybos 6 poskyrio virininko erbakovo paymos apie kov su partizanais paskol kampanijos 1948 0 5 041948 05 08 metu
Vilnius 1948m. gegus 27d.

Visikai slaptai

Payma apie operatyvin padt ir Lietuvos SSR MGB organ darbo rezultatus kovoje su nacionalistiniu pogrindiu ir bandomis paskol kampanijos metu, t.y. nuo 1948m. gegus mn. 4d. iki 1948m. gegus mn. 8d. Mitingai, skirti valstybinei paskolai, miestuose, apskrii, valsi ir apylinki centruose vyko labai pakiliai. Nepastebta koki nors eksces. Per nurodyt laikotarp respublikoje uregistruota 13 banditik veiksm, per kuriuos umuta 41 ir sueis ta 12 moni, i j pagal apskritis:
Eil. Apskrii Nr. pavadinimai 1. Alytaus 2. Varnos 3. Kupikio 4. Lazdij 5. Kretingos 6. Plungs 7. Marijampols 8. Taurags 9. Jonikio I viso: Uregistruota band. veiksm 4 2 1 1 1 1 1 1 1 13 Umuta Sueista

15 10 6 4 2 2 1 1 41

10 10 1 12

Tarp umutj: LSSR Aukiausiosios Tarybos deputatas Lietuvos KP(b) apskrii komiteto instruktori Lietuvos LKJS apskrii komiteto instruktorius valsiaus vykdomojo komiteto sekretorius moter organizatorius
544

1, 2, 1, 1, 1,

valsiaus vykdomojo komiteto instruktorius 1, apylinks tarybos pirmininkas 1, apylinki tarybos sekretori 2, MGB darbuotoj 2, milicijos darbuotojas 1, liaudies gynj 10, paruo agentas 1, kaimo kooperatyvo darbuotojas 1, valstiei naujakuri, vargingj, vidutiniok ir j eim nari 16, Iviso: 41. Sueista: milicijos darbuotojas 1, liaudies gynjas 1, sovietini tarnautoj (valsiaus vykdomojo komiteto kadr sektoriaus vedjas ir kt.) 9, pato skyriaus darbuotojas 1. Iviso: 12. Prie uregistruot bandit veiksm priskiriama: Alytaus apskrityje Gegus 6d. nakt Seirij valsiuje Pasarnink kaime, "Paukio" bandos nariai savo namuose nuud vidutiniok valstiet, penkiasdeimt met Juzef Rimkien, trisdeimtmet jos dukter ir dvideimtmet Valerij, kis apipltas. Gegus 7d. Simno valsiaus Kovaliuk* kaimo rajone banditai apaud 6 moni sovietinio aktyvo grup, kuri platino valstybin paskol. Per apaudym umutas 30 met Simno kaimo kooperatyvo darbuotojas Polikas Juozas. Gegus 8d., 11 val. 30 min., ant plento, Alytaus valsiaus Stami liki* kaimo rajone, banditai i pasalos apaud liaudies gynj grup, vaiavusi pastotmis Jociki kaim Alytaus valsiuje tikrinti vals tybins paskolos platinimo darbo. Per apaudym umuti 9 mons, j tarpe - MGB valsiaus poskyr atsistas leitenantas Simaevas, MGB Alytaus valsiaus poskyrio liau
* Vietovs nepavyko identifikuoti.

545

dies gynjai: alinskas Juozas, Pisaraviius Motiejus, Marknas Al fonsas, Stankeviius Vincas ir vejas vidutinis valstietis Kazakeviius Juozas. Gegus 8d. MGB Butrimoni valsiaus poskyrio liaudies gynj grup, platindama valstybin paskol Gervn kaimo rajone, susidr su banditais. Prasidjus susiaudymui uvo liaudies gynjai Remeika Jonas ir arkauskas Vytautas. Varnos apskrityje Gegus 4d. Druskinink valsiaus vendubrs kaime "Kalvaiio" bandos dalyviai umu savo laukuose dirbus vendubrs apylinks tarybos pirminink, 38 met Janiausk Jon ir pamjam priklausius pistolet. Gegus 7d. Varnos valsiaus Bari kaimo rajone, u 5 kilometr nuo Varnos, banditai i pasalos apaud dvi automainas, veusias operatyvin-karin grup ir sovietin-partin aktyv, nurodytame kaime platinus valstybin paskol. Apaudant umuta 9 ir sueista 10 moni. Umuti: partijos Varnos apskrities komiteto instruktoriai Novikas Juozas ir Prokapas Vincas, komjaunimo apskrities komiteto instrukto rius Graulis Jonas, Varnos valsiaus vykdomojo komiteto sekretorius Painskas Juozas, moter organizator Novikien, valsiaus vykdomo jo komiteto instruktor Paleviit, paruo agentas Giceviius, MGB valsiaus poskyrio operatyvinis galiotinis Astrachancevas ir milicinin kas Cipliunaviius. Sueisti: milicininkas Paleviius, liaudies gynjas Savickas ir 8 valsiaus vykdomojo komiteto darbuotojai. Tardant iaikinta, kad 18 valand Varnos valsiaus vykdomojo komiteto sekretorius Painskas prane partijos apskrities komiteto dar buotojai Tereienei, kad Bari kaime esant partin-sovietin aktyv apaud banditai, ir pats kartono fabriko maina su dviem kitais asme nimis ivyks t kaim. Tenai MGB Varnos apskrities skyrius kita maina pasiunt ir ope
* Vietovs nepavyko identifikuoti.

546

ratyvin-karin grup, kuri nustat, kad kaime jokio apaudymo nebu vo. Atvykusi Bari kaim kartono fabriko maina su valsiaus vyk domojo komiteto sekretoriumi Painsku pam sovietinio-partinio ak tyvo grup ir ivaiavo Varn. Operatyvins-karins grups maina vaiavo paskui u 150-200 metr. Nuvaiavus nuo Bari kaimo du kilometrus, 19 val. 05 min. ope ratyvins-karins grups maina buvo bandit apaudyta i unugario autuv, automat ugnimi. Iokusi i mainos grup m atsiaudyti. Sovietinio-partinio aktyvo maina, kiek pavaiavusi priek, irgi buvo apaudyta kulkosvaidi ir autuv ugnimi. Operatyvin-karin grup, liovusis audytis su pirma bandit grupe, nukreip vius antr, pagrindin grup ir visa, nepatyrusi nuostoli, nusivijo banditus, kurie pradjo trauktis miko gilumon. Sueistieji nugabenti Vilni, ten jiems suteikta medicinos pagalba. Jonikio apskrityje Gegus 4d. Linkuvos valsiaus ikni kaime banditai apaud sovietinio aktyvo grup, platinusi valstybin paskol. Per apaudym sueistas Jonikio apskrities vykdomojo komiteto kadr sektoriaus ved jas Trumpys. Kretingos apskrityje Gegus 4 nakt Salant valsiaus Slen kaime banditai umu 43 met apylinks tarybos sekretori Ivanausk Pran. Jis buvo sovietinio aktyvo grupje, platinanioje valstybin paskol, visikai nusigr, savavalikai ijo i grups namo, ten ir buvo umu tas. Tie patys banditai Rekets kaime alia sav nam umu valstiet vidutiniok, 40 met Vaul Kaz.
[...]*

Praleisti 4 mainraio lapai apie partizan veiksmus kitose apskrityse ir

okupant sunaikintas pogrindio organizacijas.

547

Lietuvos SSR MGB 2N valdybos 6 poskyrio virininkas kapitonas (erbakovas) (Paraas) 1948 05 27 Vilnius Buv. LSSR VSKA. F.3. B.41/135. L.157-182. Originalas.

165. LSSR saugumo ministro D.Jefimovo praneimas LKP(b) sekretoriui A.Sniekui apie partizan vykdom agitacij prie kol ki organizavim Lietuvoje
Vilnius 1948m. rugsjo 20d.

Lietuvos KP(b) sekretoriui draugui Sniekui

Visikai slaptai

Specialus praneimas apie nacionalistinio pogrindio vykdom antisovietin agitacij prie kolektyvini ki organizavim respublikoje Pastaruoju metu nacionalistinis pogrindis ir jo ginkluotos bandos vykdo aktyvi antisovietin veikl prie respublikoje organizuojamus kolkius. Tarp valstiei platinamuose antisovietiniuose lapeliuose ir nelega liuose laikraiuose meiikikai vaizduojamas kolektyvinis ems kio tvarkymas. Kad gsdint valstieius, nacionalistinis pogrindis ileido nemaa sakym ir kreipimsi gyventojus, grasindami audyti tuos, kas savo noru stos kolk. Jau suorganizuot kolki pirmininkams siuniami anoniminiai laikai, kad tutuojau atsisakyt darbo. Lietuvos SSR MGB organai .m. rugpjio-rugsjo mnesiais likvi duodami "Rambyno"* bandit formuot Teli, Paggi, iluts apskri tyse, tarp kit antisovietini dokument, pam "Kstuio" bandit apy gardos .m. liepos 30 sakym Nr.2, kuriame sakoma: "1. Skubiai imtis reikiam priemoni kolchoz organizavimui
* Rambyno grup priklaus emaii apygardos atrijos rinktinei.

548

sutrukdyti. Ivaikyti tuo klausimu rengiamus mitingus ir susirinkimus, apaudant susirinkim patalpas, vykstant juos sovietin aktyv ir atski rus darbuotojus. 2. Gyventojus, kurie vykdo propagand dl kolchoz organizavimo arba patys juos organizuoja, grietai spti ir bausti - pirm kart nuo 1000 iki 10 000 rubli bauda arba pinigais, arba daiktais; pasikartojus audyti. 3. Gyventojus, kurie savo noru stos kolchozus, bausti nuo 500 iki 5000 rub. bauda pinigais arba daiktais. 4. Suorganizuot kolchoz administracijos darbuotojams mesti tarny b, o nepaklusus atiduoti [karo] lauko teismui. Tarp gyventoj nedelsiant skleisti plai agitacij iuo klausimu, parengti, padauginti ir iplatinti tuo tikslu kuo daugiau lapeli ir "spjim". I anksiau nurodyt apskrii paimtuose antisovietiniuose lape liuose "alin kolchozus!" sakoma: "Bolevikai pastaruoju laiku propaguoja kolchoz sistem ir veria gyventojus savo valia prie kolchoz dtis. Bolevikai negaili paad ir grasinim nenorintiems kolchozus stoti. Visi gerai inom, kad ms tautai kolektyvizacija bt pratinga. Ji nualint vis Lietuvos k, ir visa Lietuva tapt alkan kolchoznink kratu. Vis dlto randasi toki, kurie raosi kolchozus, motyvuodami tuo, kad visvien juos ten su valys, be to, gali ir turt atimti, Sibir iveti ir t.t." .m. rugsjo mnes tarp Kelms apskrityje platinam antisovieti ni lapeli, paimti spjimai: "Organizuodami kolchozus, bolevik valdios organai sukr brius kolchozams saugoti, duoda ginklus gyventojams ir patiktiniams. Tuo atveju spjame visus gyventojus, kad neimt ginkl i bole vik valdios. Kam jis bus bruktas per prievart, tas turi pirmai progai pasitaikius atiduoti ginkl partizanams. U pasiprie