You are on page 1of 249

A VIS VIEN MANAU, KAD KOVA, KURIAI MAN TEKO VADOVAUTI BEVEIK DEVYNERIUS METUS, DUOS VAISI.

Paskutinieji Lietuvos partizan vado, LLKS pirmininko, generolo Jono EMAIIO odiai okupan t kariniame teisme

LAISVS KOV AUKOS PIET EMAITIJOJE


Sudar ir spaudai pareng

Vytautas Steponaitis
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas

Kaunas 1998

UDK 947.45/084/ La-148

Author - Vytautas STEPONAITIS Member of Association of Political Ex-Prisoners STRUGGLE FOR FREEDOM /Resistance against Nazi and Soviet occupations in the South-West of Lithuania. The list of victims, short biographies, review of battles. In the Lithuanian language/.

Redaktor Graina Steponaitien


Virelyje Kstuio apygardos alnos rajono brio vadas Lietuvos kariuomens karininkas Simas KROMELIS -ygimantas Atsklandose panaudoti autentiki pieiniai i emaitijos partizan leidini

ISBN 9986-541-08-5

TURINYS
PRATARM ...................................................................................... 7

LAISVS KOV AUKOS PIET EMAITIJOJE .......................... 11 LAISVS KOVOS PIET EMAITIJOJE (1 priedas)..................... 189 SLAPYVARDI RODYKL (2 priedas) ....................................... 209 ILIUSTRACIJOS (3 priedas) ............................................................. 229

PRATARM
Piet emaitijoje (tuo metu - Raseini, Taurags ir dalinai aplinki nse apskrityse) uvusi Lietuvos Laisvs Armijos (LLA) kari ir Kstu io apygardos partizan sraas sudarytas remiantis buvusi rezisten cijos kov dalyvi liudijimais. Kai kuriu ini gauta i spausdint altini ir i archyv. Daug partizan, moni vadinam "mikiniais, "aliukais, "miko broliais, pavardi nra inoma, nes savo auk saugumieiai (bent iki 1946 met) nesistengdavo atpainti ir iniekintus j knus palikdavo mi laukuose ir susprogdintuose bunkeriuose, duo bse bei uliniuose. Dalis pavieni partizan, kurie veik apygardos pa kraiuose, toliau nuo tabu taip pat liko neinomi. Kai kurie partizanai, kautyni metu netek vilties laimti kov, susisprogdindavo savo veidus, kad likt neatpainti ir nepakenkt artimiesiems. Nemanoma nustatyti visas masini udyni aukas, kai vienu metu davo imtai moni (prie Ariogalos, Burbins, Birbiliks mikuose). Sraas bt ilgesnis, jeigu j bt traukti visi nekaltai uv ir nukankinti mons, partizan eim nariai, ryininkai, rmjai ir tremtiniai. Taip pat surayti ne visi, kurie praj kankinim, lageri kaljim kani kelius, paeminti ir netek sveikatos, mir jau gr savo gimtin. iame antrame leidime yra daug papildymu patikslinim ir patai sym. Dabar knygoje yra 1912 laisvs kovotoju uvusi 1940 - 1956 m., pavardi. Daugiausiai ini apie uvusiuosius partizanus (kaip ir pirmajame ios knygos leidime) surinko buv politiniai kaliniai: Kstutis BALINAS, Gediminas KATINAS , Leonas LAURINS KAS, Vladas MEKAUSKAS, Vytautas SMITRIUS, Vytautas STEPO NAITIS (atsakingasis sudarytojas). Daug nuotrauk pateik V. Smitrius, K. Balinas, V. Mekauskas, J.Balsys. ymi param, papildymus, pataisymus, naujas inias apie uvu siuosius Kstuio apygardoje taip pat pateik: Vytenis ALMONAITIS, dr.

Kazys AMBROZAITIS (JAV), Leonas AMBROZAITIS, Jurgis BAKANAS, Stasys BAKUTIS, Petras BALAAITIS, Jadvyga BALIKONIEN, Jonas BALSYS, Antanas BANYS, Kazimieras BANYS, Valerija BA NIEN, Zuzana BITINIEN, Ona BERTULIEN, Anatolija BRUKY T, Marcel BRUIEN, Stepas BUBULAS, Antanas EKAITIS, Petras ELIAUSKAS, Vytautas DAMBRAUSKAS, Kazys DAPKUS, Juz DIR MEIKIEN, Edvardas DIRMEIKIS, Liudas DENKAITIS, Bronius GA JAUSKAS, Ildefonsas GARBALIAUSKAS, Justinas GARVA, Alfonsas GEDUTIS, Juozas GIEDRAITIS (JAV), Antanas GIRYS, Jonas GIRDZI JAUSKAS, Petras GIRDZIJAUSKAS, Antanas GIRNIUS (JAV), Petras GIRNYS (Anglija), Aleksas GLIAUDYS,Jonas GLOBYS, Kleopas GREI IUS, Eugenijus IGNATAVIIUS, B. JANAVIIT, Antanas JAN KAUSKAS, Danut JANUKAIT, Ona JASINAUSKIEN, Pranas JO NIKAS, Viktorija JUKNEVIIEN, Albina KAIRIEN, Viktorija KA MINSKIEN, Kazimiera KATINIEN, Vytautas KAZAKEVIIUS, Albi nas KENTRA, Albinas KIJAUSKAS, Kazimieras KINDERIS, Antanas KISIELIUS, Kostas KIONAS, Vida KOBAILIEN (Australija), Antanas KOKTA, Jonas KUBILIUS, Antanas KURPALIS, Zigmas KUELIAUS KAS, Marijona KUZMINSKIEN, Antanas LAUGALYS, Pranas LAZ DAUSKAS, Vytautas LIATUKAS, Povilas LIGEIKA, Antanina LUKO IEN, Apolonija LUKOIEN, Vera MACIEN, Antanas MARAULIS, Zenona MASAITYT, Sofija MAINTIEN, Juozas MEINSKAS, Juozas MICKAITIS, Viktoras MIELIULIS (JAV), Juozas MOCIUS (JO NAITIS), Onut MOCKAITIEN, Elena MONTVILIEN, Morta MOCKIEN, Regina NARUIEN (JAV), Elvyra NARUTIEN (JAV), Nina NAUSDAIT, Juozas NORKUS, Jurgis NORKUS, Romas NOR KUS, Jonas OZGIRDAS, Juozas PARNARAUSKAS, Petras PAULAITIS, Aldona PETRAUSKIEN, Juozas PETRIKAS, Stasys PLIENAITIS, Antanas POCIUS, Stas POVILAITIEN, Agnet PREILAUSKAITE, Stasys RALYS, Izabel RIAUBAIT (IMKIEN), Damijonas RIAUKA, Jonas RIMA, Eleonora RUBANE-GRIGALAVIIUT (Latvija), Pranas SABONAITIS, Stas SADUNIEN, Angel SIMONAVIIEN, Albinas SIMONAVIIUS (GIRDZIJAUSKAS), Jonas SLUINSKAS, Irena SME TONIEN, Ona STASYTIEN (PAULIKAIT), Pranas STOGIS, Vytautas STONIS, Albinas STOKUS, Antanas STOKUS, Stepas STRAINYS - PAKAUSKAS, Jonas STRIAUKAS, Antanas STRIMILA, Petronel STULGAITIEN, Jonas STUINSKAS, Algirdas SURVILA, Alfonsas SVARINSKAS, Vytautas SVILAS (Vokietija), Elena IPO 8

KIEN (MOCKEVIIT), Birut IDLAUSKIEN, Veronika IME LIEN, Onut IMOLIUNIEN, Aldona ULSKYT, Ona VEDIEN, Valerija TERESIEN (LAZAUSKAIT), Feliksas TIKUS, Natalija URBONAIT, Teres KSIEN(RUBYT), Viktorija VAITKEVIIE N, Juozas VALAITIS, Ona VALYT, Pranas VEVERSKIS, Angel VISOCKIEN, Antanas VIZBARAS, Zita ADEIKYT, Elena EBE LIEN, Stas ELNIEN, Irena EMAITIEN, Antanas EMAITIS, Jonas IKUS, Maryt ILIUT, Povilas IVATKAUSKAS, Onut U KAUSKAIT, Antanas UKAUSKAS. Po pirmojo ios knygos ileidimo sudarytojai gavo 125 laikus su pa pildymais. Kartais i laik autoriai skirtingai aprao vykius. Tokiais atvejais tekste nurodomos inias pateikusij pavards. Taiau prie kiek vieno uvusiojo nemanoma nurodyti ini altinius, nes j bna po kelis arba net po keliolika. Vietovardiai pateikiami pagal to meto administracin padalijim. Bet, esant neaikumams, jie buvo derinami su Lietuvos administracinio - teritorinio suskirstymo inynu (I - II tomai. Vilnius, 1976). Srao priede yra trumpi ymesni kautyni apraymai, partizan veiklos apybraia ir slapyvardi rodykl. io darbo tikslas - surinkti i dar gyv t tragik vyki liudytoj kuo daugiau ini ir jas paskelbti. Negalima remtis ir tikti vien tik KGB archyv duomenimis. Knygoje nedaromos ivados ir atskir partizan veiklos vertinimas, nes kai kur yra neaikum. Tuo tikslu reikalingi tolimesni tyrimai. Knyga nepretenduoja isami dokumentin partizan kovos isto rijos studij. Tokio pobdio knygos ileidimui pritar Lietuvos Politini kalini ir tremtini Sjungos Taryba (1995 01 12 nutarimas Nr. 4). Knygos parengim moraliai ir materialiai parm JAV lietuviai: dr. Kazys AMBROZAITIS, Juozas GIEDRAITIS (Tautos Fondas), Antanas GIRNIUS, Regina NARUIEN, Toronto lietuvi Prisiklimo parapija (Kanada). Knygos spausdinim finansavo LAISV fondas.
Vytautas STEPONAITIS
Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio (LLKS) Kstuio apygardos partizanas, buvs politinis kalinys

LAISVS KOV AUKOS PIET EMAITIJOJE

ABLOINSKAS Pranas - Tautgaila, g. 1910 Vabaluose, Laukuvos v., Taurags apskr. Partizanas nuo 1945. Kovojo algirio bryje. Suimtas 1949 05 13 Tyrelio miko 110 kvartale, perovus abi kojas. Mir grs i lagerio. ABRAMAS Fabijonas - Puis, g. 1920 Prymantuose, ygaii apyl., Taurags r., kinink eimoje. Partizanas nuo 1948. Kovojo S. Sadausko - Bijno vadovaujamame bryje. uvo 1949 06 14 Ksiuose, Taurags r., E. Kvidukos sodyboje. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. ADELBERKIS Pranas, Prano - Drugelis, g. 1924 Ringiuose, ygaii apyl., Taurags r. Partizanas nuo 1947. Kovojo S. Sadausko - Bijno vado vaujamame bryje. uvo 1949 06 14 Ksiuose, Taurags r., E. Kvidukos sodyboje. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. ADOMAITIS Aleksandras, Juozo - pokas, g. 1920 Jurbarke. Maa emis kininkas. LLA karys. Partizanas nuo 1945 balandio mn. uvo 1945 lapkriio mn. Mikutaiiuose, indaiiu apyl. 1989 palaikai palaidoti Jur barko kapinse. ADOMAITIS Juozas - r. ALEKSA Juozas ADOMAITIS Petras, g. 1924 Vosbutuose, Sere diaus v. LLA karys. uvo 1945. ADOMAITIS Stasys, g. 1922 Kasiulkuose, Bety galos apyl., Raseini r.,kinink eimoje. Suimtas 1945 01 04 ir t pai dien prie savo gimtosios sodybos suaudytas. ADOMAITIS Vytautas, Juozo - ilvinas, g. 1921 Barknuose, netoli Jurbarko. Studentas medikas. LLA karys. Paraiutininkas - radistas. Partizanas nuo 1944. Kovojo Skirsnemuns, Paupio apylinkse. uvo Auktaitijoje. ADOMAITIS Zigmas, g. 1923 Pernaravoje. uvo 1944 ruden prie imkaii. AGINTAS Jonas, Jono - Kirvaitis, g. 1925 Spie iuose, emaii Naumiesio v. Partizanas nuo 1947. Kovojo Puies rinktinje. uvo 1953 0113 savo sodyboje Cipariuose, . Naumiesio v. Kartu uvo Z. Klumbys.

Stasys ADOMAITIS

Zigmas ADOMAITIS

13

AKSAMITAUSKAS Bronius, Juozo - Toleikis, g. 1928 Jokbaiiuose, Jurbarko v., kininku eimoje. Ryininkas nuo 1945. Partizanas nuo 1948. Kovojo Pavidaujo bryje. Suimtas. Nuteistas 25 m. uvo lageryje. AKSAMITAUSKAS Juozas, Antano - Vytas, g. 1922 Pavidaujyje, Er vilko v., Jurbarko r. Pavidaujo brio partizanas. uvo 1946 02 13 Kavo liuose, Ervilko v., pas Simait. Palaikai rasti 1990 vasar ulinyje prie senosios Ervilko mokyklos. Ervilke pastatytas paminklas. AKSAMITAUSKAS Juozas, Juozo - Jurgutis, g. 1923 Jokbaiiuose, Jurbarko v. Suimtas 1951 06 10. Nuteistas mirties bausme. Suaudytas. AKSAMITAUSKAS, kils i Kalnuj. Gimnazistas. Nukankintas Ra seini kaljime 1941 pavasar. ALABURDA Zenonas, g. Galiakaimyje, Kdaini v. kinink snus. Partizanas. uvo 1946 12 25, per v. Kaldas, Labnavos dvaro mrinia me bokte kartu su trimis seserimis. I viso uvo 11 partizan. J knai buvo iniekinti ir suguldyti Kdainiuose, enkavedist bstins kieme. r. pried. ALABURDAIT Elena, g. Galiakaimyje, Kdaini v. Kauno techni kumo moksleiv. Partizan. uvo 1946 12 25, per v. Kaldas, myje Labnavos dvaro mriniame bokte kartu su broliu ir dviem seserimis. I viso uvo 11 partizan. J knai guljo iniekinti Kdainiuose, enka vedist bstins kieme. r. pried. ALABURDAIT Maryt, g. Galiakaimyje, Kdaini v. Kauno techni kumo moksleiv. Partizan. uvo 1946 12 25, per v. Kaldas, myje Labnavos dvaro mriniame bokte kartu su broliu ir dviem seserimis. I viso uvo 11 partizan. J knai guljo iniekinti Kdainiuose, strib bstins kieme. r. pried. ALABURDAIT Ona, g. Galiakaimyje, Kdaini v. Kauno techni kumo moksleiv. Partizan. uvo 1946 12 25, per v. Kaldas, myje Labnavos dvaro mriniame bokte kartu su broliu ir dviem seserimis. I viso uvo 11 partizan. J iniekinti knai guljo Kdainiuose, enkave dist bstins kieme. r. pried. ALEKSA Juozas - Pavasaris, g. apie 1922 Pasmilgio vnk., Kdai ni v. Partizanas. uvo 1950 01 21 Liplin mike, Kdaini apyl., stovyklaujant pas Pustelnik. I viso uvo 7 partizanai. r. pried.

14

ALEKSAITIS Jonas - Sukius, g. 1920 Kuiuose, Ervilko v. Jogailos brio partizanas. uvo 1948 08 14 Panerins mike kartu su S. Butkumi ir V. Stepaiiu. Knas buvo iniekintas Ervilko aiktje. Nakt artimieji kn ivog ir slapta palaidojo mike prie Butkaii, Ervilko v. ALIAUSKAS Antanas, LLA karys. uvo 1946 12 08 Boguaiiuose, iluvos v. ALTARAVIIUS Jonas, Antano - Nyktukas, g.1909 Alijoikse, Pagramanio apyl., Taurags r. kininkas. algirio brio partizanas. uvo 1951 Kaupiuose, Girinink apyl., Taurags r. ALZAS Bronius - Bedalis. emaii apygardos vado V. Montvydo - emaiio adjutantas. uvo 1953 08 23 Poeers perjoje tarp Pareerio ir Lksto eer. AMBRASAS Kazys, Prano, g. 1912 Budraiiuo se, Betygalos v. Partizanas nuo 1944. uvo 1945 01 01 Aleknaiiuose, ties sudeginta Maselski sodyba. Kartu uvo A. ir J. Maselskiai ir V. Rubinskas. AMBROZAITIS Juozas, Izidoriaus, g. Pailynyje, imkaii v. uvo 1947 10 09 Pleteriki k. Valaiio sodyboje. Kartu uvo J. Jokubauskas, J. Kriinas ir J. Mankus. AMBROZAITIS Kazys, Kazio - Gediminas, g. Kazys AMBRASAS 1920 Mikutaiiuose, Jurbarko r. kininkas. Parti zanas nuo 1945 balandio mn. Kovojo Girdi bryje. uvo 1946 07 04 Balniuose prie Trumps upelio. Kartu uvo V. Damanskis, V. Parelis ir V. Riabovas. Palaikai ukasti Balandins mike. AMBROZAITIS Petras, kils i Ardiki k., Vidukls v. uvo Paupio mikuose. AMBROZAITIS Stasys, g. Ardikiuose, Vidukls v. LLA karys, leite nantas, kuopos vadas. uvo 1946 iluvos mikuose. ANDRAITIS Kazys, Stasio, g. 1918 Rajincikiuose, Ariogalos v., ki nink eimoje. uvo 1944 gruodio mn. Grajausk myje. r. pried. ANDRIJAITIS Bronius - Putinas, g. 1916 Pavidaujyje III, Ervilko v. (kt. iniomis - Venclovikiuose). Pavidaujo brio partizanas. uvo 1946 05 22 ukaiiuose prie altuonos. Kartu uvo A.Celskys, S. ivatkauskas ir kt.

ANDRIJAITIS Stasys (Broniaus brolis) - Kaziukas. Pavidaujo brio partizanas. uvo 1945 vasar Balniuose prie Miliui. ANDRIJAUSKAS Jonas, g. 1917 ilininkuose, vknos v. Po kariuo mens baig policijos mokykl ir dirbo Kaune vachmistru. Sovietams okupavus Lietuv 1940, band pereiti sien Vokietij, bet buvo suimtas. Kaljo IX forte. Prasidjus karui, isigelbjo pasislpdamas ventiliacijos vamzdyje. Partizanas nuo 1944 rudens. 1945 07 14 jo brys um Ramui (iluts v.) milicijos bstin ir apsirpino ginklais. uvo 1945 07 25 Gedminaiiuose (vknos v.) pas eigul Antan Norvil. Kartu uvo dar du partizanai (kalbama, kad tai buvo aukti Lietuvos karininkai - Leonas Kisielius ir Peiulis). ANDRIKIS Petras - turmas, g. 1917 Miinuose, Raseini apskr. LLA karys nuo 1944. Brio vadas. Suimant, su ginklu pabgo. uvo 1949 Zapjuvkos dvaro laukuose prie Juodaii. Kartu uvo A. Povilaitis ir J. Maiulis. ANDRIUA Martynas, kils i Obelyno k., ilals v. uvo prie tviks. ANDRUKA Bronius, Stasio - Pelikanas, g. 1910 Adomaiiuose (kt. iniomis - Laplgiuose), Krai v. Partizanas nuo 1945. uvo 1952 03 30 Pamergiuose, 5 km nuo Stulgi banytkaimio, Babon sodyboje (kt. iniomis - Kuleikiuose, Stulgi v.). Ukastas Kelmje. ANDIUS Eimutis, kils i Palapii k., iluvos apyl. Ryto brio partizanas. uvo prie Dubysos. ANDIUS Vacys, Juozo, g. 1912 Vileikiuose, Pakaps apyl. kinin kas. Beloglovo brio partizanas. Iprotjo. uvo. ANGELSKIS Antanas, g. 1917 Diuguose, Ervilko v. kininkas. Telviak sk. partizanas. uvo 1947. ANTANAITIS - Uosis. 1946 sum ir ve Kaun. uvo bandy damas pabgti. ANTANAVIIUS Antanas, g. 1919 Raaiiuose, Girkalnio v. uvo 1948. ANTANAVIIUS Antanas, Aleksandro - Lino iedas, g. 1907 Aljuo se, Raseini v. Suimtas 1952 1116 Velpsik., Raseini r., pas Kubilins k. Suaudytas. 16

ANTANAVIIUS, uvo Aljuose, Raseini v. ARBAIAUSKAS Pranas, g. 1921 Vakuose, Grinkikio v. uvo 1945 07 05 Meiliki mike. Kartu uvo B.Gudaitis ir J.Petraitis. ARLAUSKAS Olesas, Kazio, g. 1924 iluvoje. uvo 1945 07 22 Virtu k mike. r. pried. ARMONAS Antanas - Vasaris, g. 1926 Milaaiiuose, Girkalnio v. uvo 1948 prie Kalupi (rastas negyvas ant arklio). ARMONAS Antanas - Tigras, Ramnas, g. 1926 vingiuose, Pajrio apyl., ilals r. algirio brio partizanas. uvo 1953 Kelmutikje, Jucaii apyl. Spjama, kad palaidotas ilals evangelik - liuteron kapinse. ARMONAS Bronius - Jogaila, g. 1928 vingiuose, Pajrio apyl., ila ls r. algirio brio partizanas. uvo apie 1952 (kt. duomenimis - 1948) prie vingi. ARMONAS Stasys - Gediminas. uvo 1953 02 02 Jokbaiiuose, ilals v., bunkeryje netoli Dambrausk sodybos. Kartu uvo A. altys ir O. Dambrauskait. ARMOKA Antanas, Juozo - Steponas, g. 1919 Kalnikiuose, i luvos v. LLA karys. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Raseini v. r. pried. ARMOKA Kleopas, Jono - Obuoliu kas, g. 1925 Jukaiiuose, iluvos v. LLA karys. Viesulo brio partizanas. uvo 1948 vasario mn. Norvydiuose, iluvos v., kar tu su pusbroliu S. Armoka ir J. Steponai iu. ARMOKA Stasys, Izidoriaus, g.1928 Piktaiiuose, iluvos v. LLA karys Viesulo bryje. uvo 1948 vasario mn. Norvydiuo se, iluvos v., kartu su pusbroliu K. Armo ka ir J. Steponaiiu. ARTIKIS Stasys - Saul, g. Rugn k., Pernaravos v. uvo 1947.
Stasys ARMOKA (deinje)

17

ARTIKIS Tadas (Stasio brolis), g. 1924 Rugn k., Pernaravos v. uvo 1946 Rugn mike kartu su Artikiu i Vokiki ir Vl. Baranausku. ARTIKIS, kils i Vokiki k., Pernaravos v. uvo 1946 Rugn mike kartu su T. Artikiu ir Vl. Baranausku. ASTRAUSKAS Zigmas - Linksmutis, kils i Armeniki k., Sere diaus v. Juliaus vadovaujamo algirio brio partizanas. Brys veik Veliuonos apylinkse. uvo 1948 vasario mn. ASTRAUSKAS - Klajnas, kils i Kaltinn v. uvo. Palaidotas Kaltinn kapinse. ASTRAUSKAS Vytautas - Linksmutis, alnos rajono K. Bagdono dros brio partizanas. uvo 1948 10 17 Tujainiuose, Kaltinn v., kauty nse, kurias laimjo partizanai (nukauti 9 enkavedistai). AMUTIS Steponas, kils i Judrn. Partizanas nuo 1950. uvo 1951. AOKLIS Fortnatas - Pelda, emaii legiono tabo virininkas. ATGALAINIS Vladas, Juo zo - Galinas, g. 1923 Armeni kiuose, Girkalnio v., kinink eimoje. Dalyvavo 1944 Vosbut myje. Legalizavosi, atitarna vo armijoje. Grus, 1947 vl sum, kankino, verbavo. Pa leistas, ijo mik. uvo 1952 11 05 Pakarklyje, Serediaus apyl., pas kinink ukausk (apsuptas ir sueistas, susi sprogdino granata).

Vladas ATGALAINIS (deinje)

ATKOAITIS Kleopas, g. 1918 Rikykiuose, Bataki v. Septintojo Butegeidio pulko virila. 1944 nukankintas kaljime. ATKOIUS Alfonsas - Lapas, g. 1923 Roms Lauke, Jucaii apyl., ilals r. uvo 1951 Pagirupyje, Lomi apyl. ATMINAIT Ieva - r. INDZILEVIIEN ATUTIS, kils i Obelyno k., ilals v. kininkas. Partizanas. uvo prie ilals. 18

AUGUSTINAVIIUS Kostas, Mykolo-Vjas, g. 1923 emaii Kal varijoje. Studentas. Suimtas Vainute 1945 liepos mn. Pabgo 1946 vasario mn. uvo 1946 prie Vainuto. AUGUSTINAVIIUS Vaclovas - Diugas, g. 1922 emaii Kalvari joje. Studentas, mokytojas. Rolando brio partizanas. Suimtas 1946 Vai nute. Pabgo i Subartins kaljimo Tauragje. uvo 1947 Gaurs mike. AUGUSTIS Nikodemas - Upelis, g. Kaimalje, Tytuvn v., kinin ku eimoje. uvo 1946. AUGUSTIS Steponas - Upelis, g. 1931 Kaimalje, Tytuvn v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1949. Pasirinko uvusio brolio Nikode mo slapyvard. uvo 1952 05 18 Plekaii mike, iluvos v. Jo, A. Budgino ir neinomo partizano knus sumet stribo rs. Vis trij palaikai 1990 palaidoti Tytuvn kapinse. AUKALNIS Antanas, kils i Balni k., ilals v. Myje sunkiai sueistas, mir. AUKALNIS Juozas - Kudirka, g. Vilkiuose, Veivirn v. uvo 1950 06 28(29) Beinorikje, Veivirn v., netoli Dauglos sodybos. AUKALNIS Jurgis - Vyturys, g. Vadgiryje. uvo prie ilals. AUKALNIS Kazys, g. 1917 Bikavnuose, Vainuto v. Kovojo algirio bryje kartu su keturiais broliais Vaiiuliais. uvo 1948. AUKALNIS Pranas - Laisv, g. 1924 Vilkiuose, Veivirn v. Puies rinktins brio vadas. uvo 1950 02 16 Aisn mike, stribams apsupus bunker. Kartu uvo K. Butkeviius, B. emgulyt ir E. Gaurilikas. AUKALNIS Stasys, g. 1923 Bikavnuose, Vainuto v. Kovojo algirio bryje kartu su keturiais broliais Vaiiuliais. uvo 1946. AUKALNIS - Eys. uvo Vainuto apylinkse. AUKELIS Jonas - Saliutas, g. 1929 Jurkikje, vknos v. Vilko brio partizanas nuo 1950. uvo 1952 03 13 Drebuliuose. AUKELIS Kazys - Aura, g. 1925 Jurkikje, vknos v. Parti zanas nuo 1948. uvo 1952 12 04 Jonikaiiuose, apsupus bunker. Kartu uvo E. Jurjonas. BABENSKAS Antanas - arnas. uvo 1956 kovo ar balandio mn. 19

BABENSKIS Pranas, uvo 1944 12 24, Ki vakar. Rastas Skarai tiks dvare, iluvos v., u darins, spygliuota viela suritomis ranko mis, nuautas. T vakar dar uvo J. Puauskas ir K. Celedinas. BABILIUS Jonas - Ridikas, g. 1905 Balandiuose, Ervilko v. Kapi tonas. Organizavo LLA Lydio rinktin, prisaikdino pirmuosius jos karius. Mir grs i kaljimo. BABILIUS Juozas, Antano, g. 1913 Paviiovyje, Ervilko v., Taura gs apskr., kinink eimoje. Baig Taurags mokytoj seminarij ir Lietuvos Karo mokykl. 1935 J. Babiliui suteiktas leitenanto laipsnis. 1942, dirbdamas mokytoju Varlaukyje, Ervilko v., stojo LLA. Artjant frontui, eim palydjo Vakarus, o pats, laikydamasis LLA kario priesai kos, liko Lietuvoje ir ts kov prie okupant. Tai buvo vienas aktyviau si partizaninio judjimo organizatori Ervilko, imkaii, Bataki, Gaurs valsiuose. Veik svetima pavarde, apsimesdamas Devynaki malno darbininku (Bataki v.). 1945 01 14 suimtas ir iauriai tardytas Taurags ubartins rsiuose. Veant Vilni band pabgti ir, sunkiai sueistas, pakelyje 1945 03 09 mir. Kapas neinomas. BABILIUS Kazys, Kazio, gyv. Eidukikiuose, Rutkiki apyl., Jur barko r. Rolando brio partizanas. uvo Butkaitins mike. Palaikai ukasti epaiiuose, Ervilko apyl., buvusios Domo Butkaus sodybos sode (dabar kultrins ganyklos). BACYS Jonas, Petro, g. 1920 Plekiuose (kt. iniomis - 1912 Papar iuose). Partizanas nuo 1944. uvo 1945 12 24 Vadgirio k. pas J. Girdzi jausk- apsuptas nusiov. Kartu uvo S. epkauskas ir Narkeviius. Palaikai ilsisi imkaiiuose, miko kampe. BACYS Rapolas - Albertas, g. 1923 Polymuose, Raseini r. Par tizanas nuo 1948. uvo 1951 10 21 Ukalnupyje pas Vinc Simonavii kartu su V. Marcinkumi. BAKAUSKAS Bronius - Bijnas, g. Gvalduo se, Kvdarnos v. Rambyno, vliau Vilko brio partizanas. uvo 1955 erlaukyje, Stempli apyl. BAKAUSKAS Meys - Kantas, g. Gvalduose, Kvdarnos v. Rambyno brio skyrininkas, uvus Rambynui - brio vadas. Kovojo Veivirn Endrie javo apylinkse. uvo 1952 12 25 Misgiri mikelyje, Judrn v., prie kelio Veivirnai - Judrnai.
Meys BAKAUSKAS

20

BAGDONAIT Kazimiera, Kazio, g. 1930 Prei kapje, Lesi v. Ryinink. uvo 1947 per Kias savo namuose. Kartu uvo partizanai A. Prelgaus kas, J. Puidokas ir I. Sabaliauskas. BAGDONAS Juozas, Jurgio - Akis, g. 1914 Paeeryje - Upynoje, ilals v. Puskarininkis. 1945 suimtas u pagalb partizanams. Isikas per pa matus ir pabgo. Partizanavo Butegeidio rinktinje Upynos, ilals, Kaltinn valsiuose. uvo 1949 11 02 Medininkuose. Ukastas ubartinje prie sienos. BAGDONAS Kazys - dra, g. apie 1900 Kleknikje, ilals v. kininkas. Butegeidio rinktins brio vadas. uvo 1949 Brukiuose, Kaltinn v.
Kazimiera BAGDONAITE

BAGDONAS Kazys - Aitvaras, Karkliukas, g. Otakiuose, Varni v. Brio vadas. uvo 1949 09 21 Spirgiuose, Krai v. Kartu uvo Z. Bagdo naviit, J. Jokubauskas ir Vl. Kybartas. Ukastas Kraiuose. BAGDONAVIIT Zofija - Virginija, g. Pagirgdtyje, Varni apyl. Tarnautoja. Partizan nuo 1948. uvo 1949 09 21 Spirgiuose, Krai v. Kartu uvo K. Bagdonas, J. Jokubauskas ir Vl. Kybartas. BAJORAS Antanas, Marcelino - Liepa, g. Skliorikiuose, iauln apyl. Kraujelio brio partizanas. uvo 1946 09 24 Geaiiuose, Kelms v., kartu su broliu Morkumi. BAJORAS Morkus, Marcelino - uo las, g. Skliorikiuose, iauln apyl. Krauje lio brio partizanas. uvo 1946 09 24 Geai iuose, Kelms v., kartu su broliu Antanu. BAJORINAS Antanas, g. Simanikiuo se, Tytuvn apyl. Kraujelio brio parti zanas. uvo 1946 ar 1947, pateks pasal. BAJORINAS Jonas, g. 1930 Oikiuose, Skaudvils apyl. uvo 1947 Oikiuose. Sp jama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. BAJORINAS Jonas, Nikodemo, g. 1913 Kbaiiuose, Raseini v. uvo 1947 04 13 Skaraitikje, iluvos v. r. pried.

Jonas BAJORINAS, Nikodemo

21

BAJORINAS Juozas, g. Simanikiuose, Tytuvn apyl. Kovojo Kraujelio bryje. BAKAITIS, g. 1929 Jukainiuose, Vi dukls v. uvo 1948 alpi apylinkse. BAKAITIS Kazys, kils i Talkinink Vidukls v. uvo 1951. BAKANAS Pranas, g. 1917 Veliuonoje. uvo 1947. BAKANAUSKAS Viktoras - Vytautas, kils i ilavoto. Maironio rinktins vadas. uvo 1950 01 30 prie Pauvio, Z. Zakarkos sodyboje, kartu su S. Martiite ir Z. Za karka.
Viktoras BAKANAUSKAS (kairje)

BAKANAUSKAS Vytautas, g. 1918 Pa luknyje, Raseini apskr. kininkas. Parti zanas. uvo 1953 prie Grinkikio. BAKAS Antanas, Antano, g. 1929 Nedolje, Betygalos v., kinink eimoje. Palaik ry su parti zanais. Nuo 1949 perjo aktyv pasiprieinim. uvo 1949 01 29 Leni mike, Kdaini r. I viso uvo 7 partizanai. r. pried. BAKYS Jonas - Jonas, g. 1922 Varlaukyje. Ba taki II brio partizanas. 1946 suimtas. Pabgo i ubartins. uvo 1947 12 03 Karapolyje, Taurags v.

Antanas BAKYS

BAKYS Antanas, Antano - Arvydas, Klajnas, Germantas, g. 1923 06 13 Raseiniuose amatininko eimoje. Raseini gimnazijos mokytojas. LLA karys - majoras. 1945 suimtas, i kaljimo pabgo. Nuo 1949 birelio mn. Kstuio apygardos, o nuo 1952 Jros srities vadas. Kr Vyi Sjung, redagavo pogrindin spaud. uvo 1953 01 17 tabo bunkeryje Puukuose, 6 km nuo Kelms, K. Ruko sodyboje. Kartu uvo tabo virininkas A. Jurknas ir jo mona E. Jurknien Gendrolyt. BAKYS Jonas, g. 1921 Papariuose, imkaii v. Tarnavo Lietuvos kariuomenje. A. Stokaus - Railos vadovaujamo brio partizanas. uvo 1945 balandio mn. Paupio mike myje su enkavedistais. Kapas Paupyje, Vidukls v.
22

BAKUTIS Albinas, Teodoro, g. 1919 Medinin ku k., Medininku apyl., Raseini apskr. BAKUTIS Antanas, Prano - Mindaugas, g. 1922 Raseiniuose darbininko eimoje. Darbininkas. Nuo 1947 Jreivio brio partizanas. uvo 1948 03 06 prie altuonos kartu su briu. Kapas Kalnujuose. BAKUTIS Izidorius, Mato, g. 1909 Pakalnupyje, Raseini r. kininkas. Partizanas nuo 1951. uvo 1951 11 12. BAKUTIS Viktoras - Viktoras, Strazdelis. Leli jos brio partizanas. Nuo 1950 balandio mn. Lelijos brio vadas. uvo iluts r., netoli Rambyno kalno. Buvo sueistas, slpsi bunkeryje, enkave dist ukluptas, susisprogdino. BALAAITIS Bronius, Izidoriaus - Benius, g. 1917 Balniuose, Ervilko v. kininkas. Nuo 1945 01 02 Jogailos brio partizanas. uvo 1952 10 13 pasa loje. Knas buvo iniekintas Jurbarko aiktje. Kapas neinomas. BALINAS Petras - r. BALINAS BALINSKAS Petras - r. BALINAS BALINAS Kstutis, g. 1928 Karalikiuose, Kiduli v. Jurbarko gimnazijos mo kinys. LLA karys. Nuo 1949 kaljo Taieto lageriuose. Grs, dirbo Kvdarnos vaisti nje. steig rajono tremtini klub. Buvo irinktas LPKTS pirmininko pavaduotoju. Aktyviai dalyvavo renkant inias apie uvu sius partizanus. Mir Kaune 1997 10 18. BALINAS Petras - Puis, Radvila, gims Kvdarnoje gausioje neturtingoje ei moje (9 vaikai). Pradjs rezistencin veik l, konspiraciniais sumetimais pakeit pa vard Balin. Nuo 1943 LLA karys. 1949, uvus Neptnui, Dariaus raj. Puies rinkPetras BALINAS Bronius BALAAITIS

Kstutis BALINAS

23

tins vadas. 1951 ilals partizaninio raj. Butegeidio rinktins vadas. uvo 1952 gruodio mn. neiaikintomis aplinkybmis. BALINAS Stasys, Sebastijono, g. 1917 Karaliki k., Kiduli v. Moksi Jurbarko gimnazijoje. LLA karys. Suimtas 1944 gruodio mn. Nukankintas Vorkutoje 1945 07 20. BALINIEN - VENSKUT Zofija - ibut, g. 1926 maaemi (2 ha) eimoje imn k., Skaudvils v.. Dirbo Kvdarnos vaistinje. Par tizan alnos rinktinje nuo 1945. Mir 1990 02 09 Kvdarnoje, ilals r. BALYS Jonas - spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaud vilje. BALIUTAVIIUS Vytautas, g. 1920 Pyragiuose, iluvos v. 1945 su imtas, suaudytas iluvoje. BALTKOJIS Jonas, Jono, g. 1925 Pumpuruose, iluvos v. uvo 1950 Pyragi mike, iluvos v. BALTRIMAS Alfonsas - Ateitis. uvo kartu su K. Burba Drobk iuose, Varni apylinkse. BALTRUAITIS Antanas, Kazimiero - Uosis, g. 1915 Trepenliuose, Vidukls v. kininkas. uvo 1952, ukastas prie Vidukls strib bstins. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. BALTRUAITIS Bronius, g. 1928 Jkainiuose, Vidukls v. uvo 1952 neaikiomis aplinkybmis. BALTRUAITIS Jonas, Kazimiero - Jurgis, g. 1925 Trepenliuose, Vidukls v. Suimtas pas Tamoait. Mir 1952, grs i lagerio. BALTRUAITIS Juozas, Kazimiero, g. Trepenliuose, Vidukls v. Suimtas 1948, nuteistas. Grs Lietuv, mir. BALTRUAITIS Vincas, Antano, kils i Vidukls. uvo 1945 G niose pas J. Judick. BALZYTIS Vytautas, uvo 1946 03 31 emaii Naumiestyje. Su aud Taurags spec. grups smogikai - provokatoriai. BANDZINAS Antanas, Martyno Judrutis, g. 1907 Zaltrikiuose, Gaurs v., Taurags r. Maaemis kininkas. Ryininkas Kovas. Nuo 1948 Rolando, Eimuio bri partizanas. Nuo 1949 rugpjio mn. Lelijos brio vadas. 1950 balandio mn. dl pablogjusios sveikatos perdav br V. Bakuiui. 1950 06 16 sueistas ir paimtas gyvas prie Buveini 24

eero, Eii girininkijoje, Taurags urdijoje. Kankintas ir suaudytas. r. pried. BANYS Alfonsas, g. 1920 Spandotuose, Pagojuk apyl., Raseini apskr. Nuo 1944 partizanas P. Mockaus, vliau V. Dukausko bryje. uvo 1945 09 14 Padubysio mike, enkavedistams ukuojant Rakavos - Padu bysio mikus. Kartu uvo V. Luas. BANYS Petras, g. 1924 Bulavnuose, Raseini v. uvo prie Dubysos. BANKAUSKAS Bronius, Mykolo, g. 1922 aiginyje, iluvos v. Dirbo Radvilikio stiklo fabrike. LLA karys. Partizanas nuo 1945 liepos mn. uvo 1947 ruden. BANKAUSKAS Juozas, Mykolo, g. 1919 aiginyje, iluvos v. Moksi ems kio mokykloje, dirbo iluvoje agrotechnik. 1945 liepos mn. pasitrauk su broliais Broniumi ir Romu mik. uvo 1946 03 12 prie Tendiogalos. Kartu uvo brolis Romas. r. pried. BANKAUSKAS Romas, Mykolo, g. 1923 aiginyje, iluvos v. Dirbo tv kyje. 1945 kartu su broliais Broniumi ir Juozu pasitrauk aktyv ginkluot pasiprieinim. uvo 1946 03 12 kartu su broliu Juo zu prie Tendiogalos r. pried. BANKAUSKAS Viktoras, Antano, g. Rinkeliuose, ilu vos v. Studentas. uvo 1949. BANKAUSKAS Zenonas, uvo 1945 01 06 Pigainiuose, Ariogalos v. BARANAUSKAS Bogusla vas, Jurgio, g. 1921 Raseiniuo Kazimieras ALGA, ALUGAIT-DIGRIEN ir Zenonas BANKAUSKAS (deinje) se. Dirbo Lyduvnuose sandli ninku. uvo 1948 12 03 Plaugi ni mike, Raseini apskr., mio metu. I viso uvo 18 partizan. r. pried. BARANAUSKAS Edvardas, Juozo, g. 1923 Juodiuose, Pernaravos v. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni Zembikio mike myje su enkavedistais. r. pried. 25

BARANAUSKAS Viktoras, g. Palukny je, iluvos v. uvo 1953 kovo mn. BARANAUSKAS Vytautas, Juozo (Ed vardo brolis) - Dant, g. 1926 Juodiuose, Pernaravos v. Partizanas. uvo 1952 07 04 Pilsupiuose. Kartu uvo A. Kvedaras.
Gen BARAUSKAITE

BARANAUSKAS Vladas, Jurgio - T zas, g. 1919 Rugnuose, Pernaravos v. Parti zanas nuo 1944. uvo 1946 Rugn mike. Kartu uvo du Artikiai.

BARAUSKAIT Gen, Jono, g.1930 Burbikiuose, Betygalos v. Gyveno Maslauskikiuose, Betygalos v. Ryinink. Suimta 1947. iauriai tardyta ir nukankinta kaljime. BARAUSKAS Antanas, g.1918. Gyveno Poluose, Ervilko v., Taura gs apskr. Maaemis. Nuudytas 1945 tardymo metu. BARAUSKAS Petras, kininkas i Dirioni k., Betygalos v. Par tizan rmjas. uvo 1948 08 29 kartu su mona ir pas j stovyklavusiais partizanais K. Beiiu, A. Kisieliumi ir J. Kurmausku. BARAUSKAS Vytautas, Jono, g. 1923 Burbikiuose, Betygalos v. Partizanas. uvo prie Dubysos. BARAUSKIEN (Petro mona), kinink i Dirioni k., Betyga los v. Partizan rmja. uvo 1948 08 29 kartu su vyru ir pas juos stovyklavusiais partizanais K. Beiiu, A. Kisieliumi ir J. Kurmausku. BARAS Matas, Jono - Jogaila, Audronis, g. 1912 Ridikikiuose, Rutkiki apyl., Jurbarko r. uvo 1947 iem prie Balandins miko. BARIAUSKAS Antanas, Mykolo, g. 1928 Kaune. 1947 prie Vidukls suimtas ir nuteistas 25 m. uvo kaljime ar lageryje. BARIAUSKAS Pranas, g. 1920 Vincentavoje, Pernaravos v., be emi eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 ruden pasaloje netoli Vincentavos. Kartu uvo Juozas idlauskas. Slapta palaidotas arav kapinse. BARKAUSKAS Kazys, g. 1928 Serediuje. Partizanas nuo 1945. uvo 1947 01 25 prie Armenos (Padubysyje) kartu su broliu Vaclovu (nusiov). 26

BARKAUSKAS Kazys, g. 1918 Pajakaliki k., Ariogalos v., kinink eimoje. Nuo 1944 kartu su trim broliais Meislo vu, Vytautu ir Zenonu slapstsi namuose, tvarte ruotoje slptuvje. 1945 01 06, ne tiktai enkavedist uklupti, nespjo pasi prieinti. Visi keturi broliai be teismo su audyti Pigaini k. laukuose prie kryiaus, pastatyto 1928 Lietuvos Nepriklausomybs deimtmeio proga. 1945 draugai ia pasodi no keturis uolus, o 1989 keturi uvusi broli atminimui pastatytas paminklas. BARKAUSKAS Meislovas, g. 1927 Pa jakalikiuose, Ariogalos v. Suaudytas 1945 01 06 Pigaini kaimo lauke kartu su trim Zenonas BARKAUSKAS broliais. Plaiau r. BARKAUSKAS Kazys. BARKAUSKAS Vaclovas, Kazimiero, g. 1925 Serediuje. Partizanas nuo 1945. uvo 1947 01 25 prie Armenos (Padubysyje) kartu su broliu Kaziu. Palaikai buvo iniekinti ir ukasti Serediaus "griovynje. BARKAUSKAS Vytautas, g. 1924 Pajakalikiuose, Ariogalos v. Su audytas 1945 01 06 Pigaini kaimo lauke kartu su trim broliais. Plaiau r. BARKAUSKAS Kazys. BARKAUSKAS Zenonas, g. 1917 Pajakalikiuose, Ariogalos v. Suau dytas 1945 01 06 Pigaini kaimo lauke kartu su trim broliais. Plaiau r. BARKAUSKAS Kazys. BARTKUS Boleslovas, g. 1916 Uvariuose, Pernaravos v. Parti zanas. uvo Rugn mikuose 1945 03 08. Ten ir palaidotas. BARTKUS Izidorius, g. 1903 Upynoje. Prie kar baigs policijos mokykl, dirbo Taurags v. policijos virininku. uvo 1944 vasar prie Pagramanio nuo rus desantinink kulkos. Kapas Taurags senosiose kapinse. BARTKUS Jonas, Prano - Vjelis, Jonyla, g. 1923 Lenkvieiuose (Vaiviliukuose), Krai v. uvo 1953 10 12 Gedminiuose, Krai apyl., K. Peleckio sodyboje - KGB agentai Zita ir Gluosnis band partizanus u migdyti apnuodytomis "vaimis; partizanams atsisakius valgyti, pasa loje buv enkavedistai juos nuov. Kartu uvo brio vadas Andrius Kmita. 27

BARTKUS Kasparas, Jurgio, g. 1916 Akmeni kiuose, Girkalnio v. Kovojo viename bryje su broliu Viktoru. Vliau legalizavosi. Suimtas ir Raseini ka ljime nukankintas. Kapas neinomas. BARTKUS Petras, Antano - Dainius, Sin, Saulius, Dargis, adgaila, Rimgaila, iemkentis, poetas Alkupnas, g. 1922 Pakapurnyje, Raseini apskr., kininku eimoje. Studentas, sklandytojas. LLA karys nuo 1943. Kapitonas. Vienas i ebenk ties rinktins vadov. Kstuio apygardos tabo Petras BARTKUS organizacinio skyriaus virininkas. Pirmasis Prisi klimo apygardos vadas. Atstovavo Vakar sriiai 1949 partizan vad suvaiavime. LLKS Prezidiumo sekretorius. uvo 1949 08 13 Upelki mike prie Baisiogalos. Kartu uvo V. niuolis, B. Liesys ir du neinomi partizanai. 1991 jo palaikai rasti ulinyje prie Autoniki ir spalio 29 palaidoti Radvilikio kapinse. Po mirties su teiktas Laisvs kovotojo karygio garbs vardas. BARTKUS Vaclovas, g. Dievoni k., Kelms v. Njo tarnauti bolevi k armij, slapstsi namuose, arklidje rengtoje slptuvje. Girti stribai j kankino iki smons netekimo, paskui nuov ir ukas Kelms dvaro sode. Nakt tvai slapta isikas ir palaidojo Kelms kapinse. BARTKUS Viktoras, Jurgio, g. 1916 Akmenikiuose, Girkalnio v. uvo 1944 1215 Miinuose, Girkalnio v., kartu su K. Rimkumi. BARTUAS Adolfas, g. 1922 Papartynuose, Serediaus v. Partiza nas. Suaudytas 1945 Klaipdoje kartu su broliu Teodoru. BARTUAS Algis, g. 1922 Motikiuose, Sere diaus v., kinink eimoje. Partizanas. uvo 1960 iluose, Serediaus v., pas Rokus. BARTUAS Jonas - Ukrainietis, g. 1915 emai tikiuose, Serediaus v. Juliaus vadovaujamo algi rio brio partizanas. uvo 1960 Klausuiuose. BARTUAS Teodoras, g. 1924 Papartynuose, Serediaus v. Partizanas. Suaudytas 1945 Klai pdoje kartu su broliu Adolfu. BARTUAS, g. 1925 Gystnuose, Veliuonos v. uvo 1945 Gystnuose.

Algis BARTUAS

28

BARTUIS Antanas, g. 1928 Pagramantyje, Taurags apskr., maaemi eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1952 kovo mn. Vaitikje, y gaii v., besiverdamas i apsupties. Kartu uvo A. acauskas. BARTUIS Vytautas, kils i Dirvn k., ygai i v. algirio brio partizanas. uvo 1950 Rau piuose. BARTUKA Algis, g. 1922 Motikiuose, Sere diaus v. LLA karys nuo 1943, karininkas. Parti zanas nuo 1944. Brio vadas. uvo 1958 iluose ties Serediumi pas Rak. Plg. su Bartuas Algis. BASTYS Jonas - Prasioklis, g. 1912. Paupio brio partizanas. uvo 1945 04 28 Paupio mike. BATUTIS Antanas, Povilo, g. 1912 aiginyje, iluvos v. Beemis. Dirbo aiginio dvare kumeiu. Enkavedistu suaudytas 1945 01 02 aiginyje kartu su broliu Stasiu. Laidoti neleido. Ukas Ariogalos Puynlyje. Dabar palaikai palaidoti Ariogalos ka pinse. BATUTIS Stasys, Povilo, g. 1910 aiginyje, i luvos v. Beemis. Dirbo aiginio dvare kumeiu. Enkavedist suaudytas 1945 01 02 aiginyje kartu su broliu Antanu. Laidoti neleido. Ukas Ariogalos Puynlyje. Dabar palaikai palaidoti Ariogalos kapinse. BAUKUS Juozas, g.1923 aiginyje, iluvos r. uvo 1946 03 19. BAUA Antanas, g. 1918, gyveno Dievoniuose, Kelms v. Kils i gausios kinink eimos (atuoni vaikai). Tarnavo Lietuvos kariuomenje Pabradje. Rus ir vokiei okupacijos metais slapstsi. Partizanas nuo 1944 rudens. Gruodio mn. 18-20 d. sunkiai sueistas, po paros mir. Palaidotas Kelms kapinse. BAUA Bronius, Kazio - Jaunutis, g. 1926 Globiuose, Jurbarko v. Rolando brio partizanas nuo 1946. Sueistas ir suimtas 1947 Nauji ninkliuose. Nuteistas 25 metams. Po iauri tardym pateko psichiat rin ligonin. 29
Stasys BATUTIS

Antanas BATUTIS

BAUA Izidorius, Kazio, g. 1918 Globiuose, Jurbarko v. uvo 1945 07 02 Globiuose kartu su broliu Pranu. 1989 palaikai palaidoti Vertim kapinse. BAUA Jonas, Jono - aibas, g. 1910 Jungtinse Amerikos Valstijose. Gyveno Puikiuose, Gaurs v. Beemis. Nuo 1949 rudens Lelijos brio partizanas. uvo 1950 06 16 prie Buveini eero, Taurags urdijos Eii girininkijos 44 kvartale, myje su enkavedistais. I viso uvo 12 parti zan r. pried. BAUA Pranas, Kazio, g. 1917 Globiuose, Jurbarko v. uvo 1945 07 02 Globiuose kartu su broliu Izidoriumi. 1989 palaikai palaidoti Vertim kapinse. BEIYS Kazys, Stasio, g. 1932 Milaaiiuose, Betygalos v. 1948 08 29, stovyklaujant Dirioniuose pas kinink Petr Barausk, trys parti zanai - K. Beiys, A. Kisielius ir Kurmauskas, enkavedist apsupti, mikais trauksi link ibuli ten ir uvo. uvo ir abu eimininkai. BELOGLOVAS Jonas, Dominyko - Algis, yd rnas, g. apie 1913 Normaniuose, Pakaps apyl. Brio vadas. Vytauto Didiojo rinktins vadas. uvo 1947 02 16 Dkto mike, taip iauli ir Radvilikio, myje su ypatingos parengties ekist daliniu. Sueistas, paskutiniu oviniu nusiov pats, dar spjs suukti: "Kaukits be mans. 1990 palaikai palaidoti Bazilioni kapinse. BENDIKAS Antanas Naras, kils i Teneni ilals v. Vidutinio kininko snus. uvo ilals apylinkse. BENDIKIEN, g. apie 1921. uvo 1950 netoli Endriejavo. Ukasta prie Endriejavo apkasuose. 1989 palaikai palaidoti Rietavo kapinse. BENDIUS Jonas, LLA karys, puskarininkis, Nemuno brio vadas. uvo 1944 gruodio mn. Pa alsyje, imkaii v. BENEAS Juozas, Motiejaus, g. 1932 Dickai myje, Betygalos v. Gimnazistas. LLA karys. Palaik ry su partizanais. Nuo 1948 rudens - partizanas. Kovojo Vygando bryje. uvo 1950 vasaros nakt pasaloje.

Jonas BELOGLOVAS

Juozas BENEAS

30

BENIULIS Pranas, g. 1926 Vosbutuose, Jurbarko v. LLA karys. uvo 1947. BENIULIS Vytautas, g. 1921 Pavambalio k., Serediaus v. uvo 1946 Burbins mike. BERNECKIS Petras - Gauras, g. Kunigikiuose, Gaurs v. Brio vadas Gaurs v. uvo 1950. BERSNAS Antanas, g. 1918 Blandiuose, Pernaravos v. uvo 1945 01 18 etkaimyje, Betygalos v. BERUNIS Kazys - Algirdas, g. Vaiiuose, ilals v. Aurels brio partizanas (vadas Vincas Vitkus). Veik Skaudvils - Kaltinn apy linkse. BERINIEN Genovait (Petro Berinio mona), g. 1922. uvo 1950. BERINIS Antanas, Petro, g. 1924 Vaiiuose, ilals v. alnos rajono II brio partizanas. iame bryje kovojo keturi broliai Beriniai: Antanas, Kazimieras, Petras ir Povilas. Antanas uvo Vaiiuose. BERINIS Kazimieras, Petro, g. 1928 Vaiiuose, ilals v. alnos rajono II brio partizanas. uvo 1952 Sutk mike, Taurags v., kartu su Br. Kazlausku. BERINIS Petras, Petro, g. 1920 Vaiiuose, ilals v. alnos rajono II brio partizanas. uvo 1951 akvieio mikuose, ilals v. BERINIS Povilas, Petro - uolas, g. 1927 Vaiiuose, ilals v. alnos rajono II brio partizanas. uvo 1950 Debliuose, Jucaii apyl. BERINSKAS Jonas, Kazio, g. 1924 Kalni kiuose, Ariogalos v., kininku eimoje. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni Zem bikio mike myje su enkavedistais. r. pried. BERINSKAS Juozas, Petro, kils i Boguai i iluvos v. uvo 1946 12 08. BERINSKAS Zenonas, Antano, g. 1922 Raai tliuose, Girkalnio v. Suimtas 1946 u Vasario 16 paminjim - ikl trispalv. Nukankintas Rasei niuose.
Jonas BERINSKAS

31

BIDVA Kazimieras - Poznas, g. Kintrimuose, Endriejavo apyl. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo apie 12 partizan. r. pried. BIKNIUS Adolfas, g. 1925 Navininkuose, Betygalos v. uvo 1947. BIKNIUS Jonas (Adolfo brolis), g. 1922 Navininkuose, Betygalos v. uvo 1945. BILINAS Albinas, Felikso - Diugas, g. 1925 Jurbarke. LLA karys. Partizanas nuo 1944. J. Kasperaviiaus adjutantas, Kstuio apygardos tabo spaudos darbuotojas. uvo 1947 04 06 tabo bunkeryje prie Bataki kartu su vadu J. Kasperaviiumi. Ukastas Tauragje prie ubartins. BILKIS Vladas - Velnias, g. 1920. Karininkas. LLA algirio brio va das. Brys veik Serediaus apylinkse. uvo 1945 rudeni prie Veliuonos. BIRBILAS Antanas, Liudviko - uolas, g. 1910 Ganykliki k., ilals v. Brio vadas. uvo 1951 Lembo k., Kvdarnos apyl. Iniekintas knas guljo ilalje. BITVINSKAS Petras, g. 1894 Kbaiiuose, Ra seini v. uvo 1947 12 25 per kautynes savo namuo se. I viso uvo 6 partizanai. Be eimininko, uvo A. Jocius, B. Jocius, St. Jocius, V. Stulgaitis, V. Urba. BITVINSKAS Vytautas, Jono - Vyturys, g. 1927 eimynikiuose, Girkalnio v. Mokytojas. LLA karys. Pavaists brio partizanas. uvo 1949 07 28 aga rje, Kalnuj apyl. I viso uvo 6 partizanai. r. pried.
Vytautas BITVINSKAS

BLANKA Antanas, g. 1908 Aljuose, Rasei ni v. Vargonininkas. Vliau dirbo policijoje. uvo 1945 07 22 Virtuk mike. r. pried.

BLANKIS Pranas, Raudgirio brio partizanas. Veik Kelms rajone. BLAYS Antanas - Zigmas, Matauas, g. 1923 Gudeliuose. Girdi brio partizanas. uvo 1951 06 10 Dargaitliuose, indaii apyl. Kartu uvo V. Puiys. BLAYS Jeronimas, Kazio (Prano brolis), g. 1926 Gudeliuose. Nuo 1945 Girdi brio partizanas. uvo 1946 03 03 Jokbaii k. Kartu uvo J. Lekys. 32

BLAYS Jonas Klevas, g. 1924 Balniuose, Ervilko v. Gimnazistas, dirbo pasu stale. uvo 1945. BLAYS Pranas, Kazio - Tomas, g. 1922 Gudeliuose, Jurbarko r. Pavidaujo brio partizanas nuo 1944. uvo 1945 03 30 Diugino mike. Kartu uvo J. Marinas. Kapas Ervilke. BORISEVIIUS Vincentas, Augustino, g. 1887 Bebrininkuose, Vil kavikio apskr. Teli vyskupas. LLA organizatorius ir rmjas. Suimtas 1946 02 09 ir suaudytas 1946 11 18 KGB kaljimo rsiuose. Knas ukastas Tuskuln parke. BORKINTAS Kleopas, Jono, g. 1926 Paskynuose, imkaii v. Pavi daujo brio partizanas nuo 1946. uvo 1950 Naukaimyje, Vadgirio apyl. BORTNIKAS Bronius, Benado, g. 1912 Juteikiuose, ekiks v. uvo 1945 gimtajame kaime. Palaidojo savi. BOSAS, partizanas. Nuudytas 1950 06 10 prie aukoto miestelio kartu su V.ikniu. BRAZAS Antanas, Antano, g. 1925 Palabaukiuose, Ervilko v. Ryi ninkas, valgas. uvo 1948 05 22. Kapas Paaltuonio banyios vento riuje. BRAZAUSKAS Alfonsas, g. 1920 Kaprin k., Ariogalos v. uvo 1947 12 01 Birbiliks mike. Kartu uvo brolis Vytautas, K. Stirbys ir moky tojas i Veliuonos. BRAZAUSKAS Vytautas, g. 1923 Kaprin k., Ariogalos v. uvo 1947 12 02 Birbiliks mike. Kartu uvo brolis Alfonsas, K. Stirbys ir moky tojas i Veliuonos. BRAZAUSKAIT Joana, g. 1928 Lekikje, vknos v. Ryinink. uvo 1951 balandio mn. Mediokls miko bunkeryje apsupties metu. Kartu uvo S. eliauskas ir P. Lidius. BRIEDIS Pranas - arnas, imonis, Jra, g. 1925 Drobkiuose, ilals v. Stambaus Jros sri ties brio vadas. 1950 04 15 idaviko viliotas saugumiei spstus. Suimtas kartu su St. ikumi. Mgino pabgti ir buvo nuautas.
Pranas BRIEDIS

33

BRIEDIS Stasys (Prano brolis) - Tauras, g. 1925 Drobkiuose, ilals v. Partizanas nuo 1944. uvo aukliks mike, prie Kvdarnos. BUBLIAUSKAS Vytautas, Domo, g.1929 Gomontlaukyje, Rietavo v. Brio vadas. uvo 1952 kovo mn. BUDGINAIT Maryt - Pelyt, kilusi i Dariaus k., Kvdarnos v. Partizan nuo 1945. Mir Sibiro lageriuose. BUDGINAS Antanas, Stasio - vainys, Audronis, g. 1924 Boguaiiuose, iluvos v. Studentas. Partizanas nuo 1946, brio vadas. uvo 1952 05 18 Plekaiiu mike prie iluvos. Kartu uvo Steponas Augustis ir neinomas partizanas. Vis trij knai buvo sumesti stribo rs. 1990 palaikai palaidoti Tytuvn kapinse. BUDGINAS Antanas - Beras, g. 1921 Dariaus k., Kvdarnos v. Maaemis kininkas. 1951 suimtas, uvo Karagandos lageriuose. BUDGINAS Juozas, Stasio - Jaunutis, g. 1926 Boguaiiuose, ilu vos v. Partizanas nuo 1948. Dirbo Raseini rinktins tabe. uvo apie 1950. BUDGINAS Stasys (Antano ir Maryts brolis) Klevas, kils i Dariaus k., Kvdarnos v. Partizanas nuo 1945. BUDGINAS i Baubli k., Laukuvos mikininko snus. uvo apie Laukuv 1951-1952 m. BUDNIKAS Jeronimas, g. 1923 Kaune. Rolando brio partizanas. Suimtas 1948 sausio mn. Lageryje ibuvo 25 metus. Mir Lietuvoje. BUDRECKAS Kostas, Kosto - Vytenis, g. 1912 Kuodaiiuose, Laukuvos v. LLA karys. Nuo 1944 Kstuio apygardos III kuopos Rtenio brio parti zanas. uvo 1947-1948 Kuodaiiuose, V. Staniausko sodyboje. Palaidotas slapta tviks laukuose. BUDRECKAS Simonas - Vyturys, Algirdas, g. 1919 Kuodaiiuose, Laukuvos v. J. Kentros - R tenio brio partizanas. Brio vadas. Nuo 1952 liepos mn. alnos rajono vadas. Suimtas 1954 02 07, dingo saugumo labirintuose. BUDRECKAS Stanislovas, g. Galiniuose, Kra

Simonas BUDRECKAS

i v. uvo 1946 12 30 Galiniuose susiaudyme su enkavedistais. Knas iniekintas ir ukastas Kraiuose. BUDRYS Zigmas, Martyno, g. 1920, gyveno Surviluose, Ariogalos apyl. Suimtas 1944 Vosbut kautyni metu, suaudytas 1945 ties Ve liuona. BDVYTIS Stanislovas - Lendr, g. Balsnuose, Veivirn v. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo 12 partizan. r. pried. BDVYTIS Tadas i vknos v. uvo 1949 10 29 Virkintuose, iluts r. BDVYTIS Vladas - Debesis, g. Balsnuose, Veivirn v. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo 12 partizan r. pried. BUITKUS Jonas, g. 1920 Taueliuose, Skaudvils v. Buvo Valsiaus Vykdomojo komiteto pirmininku ir tuo pat metu vadovavo LLA briui. 1947 suimtas ir suaudytas. BUJANAUSKAS T., Pernaravos apylinki partizanas. uvo 1952 Pilsupiuose. BUKAUSKAS Antanas, g. 1923 Juodaiiuose, Girkalnio v. Partizanas Puidoko bryje. Per kautynes Vosbutuose 1944 12 23 ekiks enka vedist suimtas ir t pai dien betardant nukankintas. BUKAUSKAS - Klevas. uvo Bedani mikuose. BUKAUSKAS Vytautas - alinas, g. 1929. uvo 1948 01 15 Lesiu kuose, Pernaravos apyl., kulkosvaidio ugnimi dengdamas brio atsitrau kim i apsuptos sodybos. BURBA Kazimieras, kils nuo Varni. uvo kartu su Alfonsu Baltri mu Drobkiuose, pelkse netoli Varni. BURDULIS Jonas, g. iukikiuose, Josvaini v. uvo 1950 ties Per narava. BUININKAS Juozas - Bronius, Jurginas, Bijnas, Marsas, g. 1929 Ksiuose, Taurags v., kinink eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1950 05 07 prie Stirbaii senj kapini ygaii v. I viso uvo 5 parti zanai. r. pried.

35

BUTEIKIS Severinas, Adomo, g. 1911. Ervilko banyios vikaras ir kapelionas. Suimtas 1941 04 04 kartu su klebonu Antanu Petraiiu. Kalintas Kauno kaljime, kur po iauri kankinim tapo psichiniu ligoniu. 1941 06 23 Kauno sukilli ilaisvintas. Mir 1942. BUTEIKIS , uvo 1941 06 24 prie Lenki, Ervilko v. BUTGINAS Vladas - Drsutis, g. Jaunodavoje, Kaltinn apyl. kininkas. Partizanas. uvo 1946 Kareiviki k., Krai v., susiaudymo metu. BUTKEVIIUS Konstantinas - Lyras, kils i Sauslaukio, Kv darnos v. Puies rinktins partizanas. Dirbo Puies rinktins tabe. uvo 1950 02 16 Aisn mike, apsupus bunker. Kartu uvo P. Aukalnis, E. Gaurilikas ir B. emgulyt. BUTKUS Alfonsas, kils i Lili iluvos v. uvo Liliuose. BUTKUS Antanas, g. 1931 Bernotuose, Betygalos v. uvo 1950 Paliepi mike. BUTKUS Antanas - Kupeta, g. 1926 Dirvonuose, Ervilko v. Nuo 1945 Gintaro brio partizanas. uvo 1947 vasario mn. BUTKUS Izidorius - Kstutis, g. 1925 Kalnikiuose, Gaurs v., sava norio eimoje. Rolando brio partizanas. uvo 1947 rugpjio mn. indaiiuose. 1992 palaikai palaidoti Jurbarko kapinse. BUTKUS K., Jogailos brio partizanas. uvo 1948 rugsjo mn. Panerins mike. BUTKUS Simas, g. 1924 Dirvonuose, Ervilko v., kumeio eimoje. Buvo stribas, vliau partizanas. uvo 1948 08 14 Panerins mike kartu su J.Aleksaiiu ir V. Stepaiiu. BUTKUS Viktoras, Juozo, g. 1907 Slabadoje, Raseini v. Nuo 1940 rugsjo mn. auli Bataliono organizacijos, veikusios Raseini apskr., narys. Su imtas 1940 11 05. Suaudytas 1941 12 19 Orenburge. BUTKUS Virgilijus - Dangis, Debeslis, g. 1925 Raseiniuose. Mokytojas. uvo 1947 u Raseini prie Dubysos.

Viktoras BUTKUS

36

BUTKUS Zenonas, Prano, g. 1921 Kalnikiuo se, Ariogalos v., maaemiu kinink eimoje. Pa bariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike myje su enkavedistais. r. pried. BUTRIMAS Stasys, g. 1931 vingiuose, Vainu to v. Itrmus namikius, 1951 tapo partizanas. uvo 1953 spalio pabaigoje Gorainiuose, kovodamas algirio bryje. Kartu uvo Puidokas i Vainuto. BUTVILAS Antanas - Klevas, g. 1923 GervieZenonas BUTKUS iuose, Vidukls v. uvo 1947. BUAS, kils nuo Rietavo. Puies rinktins partizanas. Susirgs, mir mike. BUIEN - Bitel, kilusi i Rietavo v. Puies rinktins partizan. uvo 1952 sausio mn. CACYS, uvo Bedani mike, Raseini v., kartu su kitais 6 parti zanais. CEINORIUS Stasys, Boliaus, g. 1923 Trakuose, Vidukls v. kinin kas. Suimtas 1948. Mir kaljime. CELEDINAS K., uvo 1944 12 24, Ki vakar mike prie Varkali k., iluvos v., netoli savo sesers Lukauskiens nam. T vakar iluvos enkavedistai nuud dar du vyrus - P. Babensk ir J. Puausk. CELSKYS Antanas, g. 1920 virblaukyje, Ervilko v. A. Stokaus Railos vadovaujamo Paupio brio partizanas. uvo 1946 05 22 ukai iuose prie altuonos. Kartu uvo S. ivatkauskas, B. Andrijaitis ir kt. Knai guljo iniekinti Ervilko aiktje. CIBULSKIS Povilas - Jreivis, g. Lioliuose, Raseini v. uvo 1948 Paalksniuose, netoli Krai. CIBULSKIS Vladas - Bedalis. uvo Kelms v.. CINOVAS Andrius, Jurgio - Algis, g. 1926 Pui kiuose, Gaurs v., maaemi kinink eimoje. Partizanas nuo 1946. Kovojo Eimuio, Aluntos, Leli jos briuose. uvo 1951 07 07 Paikoj k., Gaurs v. (Taurags urdijos Eii girininkijos 31 kvartale).

Andrius CINOVAS

37

Knas ivetas Taurags ubartin. Spjama, kad palaikai ten ir ukasti. CUKURKUS Leonas irgnas. Kovojo iluvos apylinkse. EKAITIS Alfonsas, Stasio - Diugas, g. 1929 Paupyje, Vidukls v., Raseini apskr. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04 kautynse Papariu k., imkaii v., pas Masalskien. I viso uvo 11 partizan (vadui V. Guui pavyko pasitraukti). Paminklas Ervilke. r. pried. EKAS Antanas, kils i Saugu iluvos v. uvo Sauguose. EKAUSKAS Jonas, Stasio - Laibnas, g. 1932 Puknaiiuose, Pagojuk apyl., Raseini r. uvo 1950 12 30 bunkeryje Kriauin sodyboje, Puknaiiuo se. Kartu uvo K. Patapas ir K. Ramanauskas. EKAVIIUS Antanas, Viktoro - Vanaglis, g. 1920 Bargailiuose, Pauvio apyl., Radvilikio r. Nuo 1948 Prisiklimo apygardos Luko rinktins partizanas. uvo 1950 Radviliukuose, netoli gimtojo kaimo.
Jonas EKAUSKAS

ELEDINAS Jonas, kils i Payzdrio k., ilu vos v. uvo prie tviks.

ELIAUSKAS Stasys - Pareiga, g. 1918 Kelvtuose, vknos v. Vil ko brio partizanas nuo 1947. uvo 1951 balandio mn. apsupties metu Mediokls miko bunkeryje. Kartu uvo J. Brazauskait ir P. Lidius. ELKYS Vytautas, g. Sutkiuose, Kiduli v., kinink eimoje. Parti zanas Kiduli Jurbarko apylinkse. uvo ili k., prie Jotijos upelio. EPAIT Janina, Raseini v. Bilin ligonins med. sesel. Padjo partizanams ivaduoti sueist LLA karinink J. Kasperavii - Visvyd. uvo Virtuku kautynse 1945 07 19. r. pried. EPAITIS Vytautas, uvo Bedani mike, Ra seini v. EPAS Romas, g. 1907 Milaaiiuose, Betyga los v. uvo 1948. EPKAUSKAS Bronius, Igno, g. 1916. uvo 1945 07 26 Marijonavos mikelyje, Ariogalos apyl., netoli nam.

Bronius EPKAUSKAS

EPKAUSKAS Stasys, Juozo, g. 1923 Bli diuose, imkaii v. Buvs stribas, vliau partiza nas. uvo 1945 12 24 Vadgirio k., pas Girdzijausk. Kartu uvo J. Bacys ir S. Narkeviius. EPONIS Juozas (EPAVIIUS) - Tauragis, Budrys, g.1908 Paraseinyje, Paliepi apyl., Rasei ni r. Kapitonas. LLA organizatorius.Nuo 1946 e benkties, vliau Vaidoto rinktins vadas. Veik Jur barko, Vilkijos apylinkse. uvo 1948 01 16 Vaidoto rinktins tabe Pagausanio k., Ariogalos v., pas Rozalij ir Zenon Jokimus - susisprogdino bunke ryje su tabo nariais V.itkausku ir A. Mileri. SNA - amas. emaii apygardos tabo narys. SNA Ignas - Benamis. Mokytojas. uvo 1952 netoli Paeers, i lals v. IAPAS Zigmas, Jono - Klevas, g. 1926 Tuiuose, Pagramanio v. Partizanas nuo 1949. Kovojo Kstuio vadovaujamame bryje, veiku siame Taurags apskr. Priklaus P. Matuio - Lakno grupei. Suimtas 1950 04 13 Obelyno miko 18 kv. IUAS eslovas - Vytautas, g. 1923 Rietave. Puies rinktins brio vadas. uvo 1952 sausio mn. Tvaskuiuose, vknos apyl., iluts r. DABAINSKAS Benas, g. 1924 Juodaiiuose, Girkalnio v. uvo 1945 11 26 Kalnikiuose, imkaii v., kartu su S. Dobilaiiu. DAILYDAITIS Juozas - Valentinas, g. 1928 Zuikikiuose, Gaurs v. 1945 Saturno, vliau Rolando brio partizanas. uvo 1948 09 15 Pur viki mike, Gaurs v. r. pried. DAILID Urbantas, Urbanto - Tauras, g. 19212 Pervazinink k., Kiduli v. Dirbo Jurbarko gimnazijoje. Partizanas, LLA leitenantas nuo 1946. Nuo 1950 - LLKS Ginkluotj pajg tabo valgybos skyriaus virininkas. uvo 1951 02 16 Jaunioniuose, Jiezno v. DALBOKAS Viktoras, g. 1911 Norknuose, Kraki v. Tarnavo ulon pulke. uvo 1944 12 17 kartu su Vincu Dalboku, P. Urba, V. Zinkumi ir trim neinomais partizanais. 39

Juozas EPONIS

ERNIAUSKAS Kazys - arvas i Nevoi k., ilals v. 'Ten ir uvo.

DALBOKAS Vincas, g. Norknuose, Kraki v. uvo 1944 12 17 kartu su Viktoru Dalboku, P. Urba, V. Zinkumi ir trim neinomais partizanais. DAMANSKIS Vytautas, Jono - Adomas, g. 1922 Balniuose, Ervil ko v. uvo 1946 07 04 Balniuose prie Trumps upelio kartu su K. Ambro zaiiu, V. Pareliu ir V. Riabovu. Palaikai buvo iniekinti Ervilko aiktje. Ukasti Balandins mike, Ervilko v. DAMBRAUSKAIT Ona, Kazio, g. 1932 Jokbaiiuose, ilals v. uvo 1953 Jokbaiiuose. Susisprogdino bunkeryje netoli Dambrausk sodybos kartu su A. aliumi ir S. Armonu. DAMBRAUSKAS Alfonsas, Juozo, g. 1910 Skaudvilje. uvo 1946 01 11 Raudgiryje, Krai apyl. DAMUAS Petras, kils i Vidukls. ties aplinkybs neinomos. DANIELIUS Dominykas Senelis, g. 1897 Rutkikiuose, Ervilko v. Maaemis kininkas. Partizanas Balneliki- Globi apyl., Jurbarko r. Suimtas 1950. Kaljo lageriuose. Mir Lietuvoje 1962. DANILAVIIUS Sikstas. Nuo 1945 Verpeto brio partizanas. uvo 1945 pavasar Pajrio k., Rietavo v. Tai pirmasis iose apylinkse uvs partizanas. DANILEVIIUS Henrikas - Vidmantas, g. 1922 Imbrade, Zaras apskr. 1944 - mokytojas Er vilke. LLA karys. Nuo 1946 Bataki brio vadas. Vliau - Lydio rinktins tabo virininkas ir vadas. 1948 liepos mn. paskirtas Kstuio apygardos va du. 1949 perkeltas Ryt Lietuv. uvo 1949 1101 Algimanto apygardos arno rinktins vado bun keryje, prie Denioni eero, Anyki v. Kapas imeliki kapinaitse, Svdas apyl. DANUSAS Petras, Petro, g. 1928 Vejukuose, Vi dukls v. uvo 1951 03 28 alpi mike, kovodamas Henrikas DANILEVIIUS Milkinto bryje. DAPKUS Bronius, Stasio, g. 1913 Saugailiuose, Betygalos v. ki ninkas. Suimtas 1944, nukankintas kaljime. DAPKUS Bronius, Vinco, g. 1927 Kupstynje, Betygalos v., maa emi eimoje. 1944 spalio mn suimtas. Pabgo. uvo 1945 vasar Agelaii mike, Ilgii apyl., myje su enkavedistais. 40

DAPKUS, uvo 1950 12 27 Guptiliuose, Pajieslio apyl., Kdaini r., vad pasitarime. Kartu uvo A. Mankauskas, R. ukys, V. tuikys ir M. Valaitis. DARGIS Alfonsas, uvo 1948. DARGYT Eugenija, Dariaus rajono Puies rinktins partizan. uvo 1947 - 1948 Rietavo apylinkse. DARGUAS Meys - Aras, Neptnas, kils i ilals v. Miui k. Gimnazistas. LLA organizacijos Astra krjas. Kstuio apygardos III kuopos pirmo, vliau - antro brio partiza nas. Poetas, partizanini dain krjas. uvo 1948 09 15 Purviki - Gaurs mike prie Taurags. r. pried. DAUKAIT Antanina - r. POKIE N DARKAS Steponas - Dobilas, g. 1925 Lelnuose, Endriejavo v. Puies rinktins partizanas. uvo 1949 gegus mn. Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo 12 partizan. r. pried. DAUBARAS Antanas, g. 1920 Poluose, Ervilko v. Beemis. Paupio brio parti zanas. uvo 1945 rugpjio mn. Paupio Paupynio mike pasalos metu. Palaidotas Paupio kapinse.

Antanas DAUGLA (kairje) ir Pranas GANUSAUSKAS

DAUGLA Antanas, Vinco, g. 1915 Kilovoje, ekiks v. LLA karys. Nepriklausomos Lietuvos kariuomens puskarininkis. Partizanas nuo 1944. Brio vadas. uvo 1945 07 27 Daugliki mike, netoli Ariogalos, apsupus enkavedistams, kartu su trim draugais. DAUGNORA Antanas, g. 1921 Tarosuose, Bety galos v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 05 12 gretimame emygalos kaime, Riaub sodyboje.
Antanas DAUGNORA

41

DAUJOTAS Antanas, Stasio, g. 1923 Sakaluose, Grinkikio v., maaemi eimoje. uvo 1945 01 01 Grau mike su trim Sakal k. vyrais - J. Daukna, C. oku ir L. Vaicekausku. DAUKANTAS Antanas - vainys, g. Grigalai iuose, iluvos v. uvo prie tviks. DAUKANTAS Vaclovas, Antano, g. 1926. uvo iluvos v. DAUKNA Jonas, Jono, g. 1912 Sakaluose, Grin kikio v., maaemiu eimoje. uvo 1945 01 01 Grau mike su trim Sakal k. vyrais - A. Daujotu, C. oku ir L. Vaicekausku. DAUKA Juozas - Juozapas, kils i Kar iks, Laukuvos v. Apsuptas gynsi ir uvo prie savo gimtj nam. DAUKA Pranas, g. 1914 uolins k., Skaud vils v. 1938 baig karo mokykl. Mokytojas Jana polje. Organizavo jaunim prie okupant. Suim tas 1941 06 08 ir t pat mnes nukankintas Rai niuose. DAUKA Stasys, Vytolio Tautvydas, g. 1913 Martynaiiuose, Grinkikio v. uvo 1949 01 29 m yje Leni mike. I viso uvo septyni partizanai. r. pried.
Stasys DAUKA

Jonas DAUKNA

DAUKYS Petras i Nasvytali Kvdarnos v. Ryininkas. uvo prie tviks. DAUSYNAS Benediktas, g. 1934 Dausynuose, Endriejavo v. uvo 1950 Jankaii k. Ukastas prie Endriejavo apkasuose. 1989 palaikai palaidoti Endriejavo kapinse. DAUTARTAS Antanas, g. 1923 Poluose, Ervilko v. uvo 1945. DAUTARTAS Vytautas - aibas, kils i Lomi Taurags apskr. Sto kaii pradins mokyklos mokytojas. V. Stonio vadovaujamo brio parti zanas. Kr eilraius. uvo lankoje u Lomi banyios ventoriaus, k tik prims v. Komunij - apsuptas enkavedist nusiov. DEDUTIS Jonas, Boleslovo - amas, gyv. Kalviuose, Veliuonos v. Jaun. puskarininkis. Partizanas nuo 1944. Tvnijos vadas. uvo 1947 42

apsuptyje buv. Gintaro kolkyje. Ukastas Veliuonoje prie evangelik kapini. DEDUTIS Stasys, Boleslovo (Jono brolis), gyv. Kalviuose, Veliuo nos v. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 Rukioniuose, Serediaus apyl., pasaloje. Ukastas Veliuonoje prie evangelik kapini. DEGUTIS Albinas, uvo 1946 03 31 emaii Naumiestyje - suaud Taurags spec. grups smogikai - provokatoriai. DEGUTIS Kazys - Gangsteris. Puies rinktins Vilko brio partizanas. DEIKUS Vytautas, g. 1925 Agelaiiuose, Bety galos v. uvo 1952 Rimgailuose, Betygalos v., prie Oakausk sodybos (susisprogdino granata). DERBUTAS Balys, g. 1916, gyv. Kaune. uvo 1946 12 25 Labnavos dvaro mriniame bokte, K daini v. r. pried. DERVINSKAS Juozas - uoliukas, g. 1915 Vytautas DEIKUS vendruose, Vidukls v. DICHAVIIUS eslovas - Vytenis, g. 1926 Tauragje. Bdviei mo kyklos mokytojas. algirio brio partizanas. uvo 1949 Tyrelio mike, Plynojoje - sueistas apsupties metu, nusiov (vediens iniomis). Kita versija - uvo 1947 Auktupio mikuose (Petriko iniomis). DIGAITIS Izidorius, Jono, g. 1925 Paliepiuose, Betygalos v. uvo 1945 12 10 Grajauskuose, Betygalos v. DIGAITIS Juozas, Juozo, g. 1917 Paliepiuose, Betygalos v. uvo 1945 12 10 Grajauskuose, Betygalos v. DYGLYS Justinas, g. 1927 advainiuose, Rieta vo v. Nuo 1945 Verpeto brio partizanas. uvo 1945 vasar Vanaguose. DIGRYS Petras, Antano, g. 1917 Kengiuose, Raseini v. Mokytojas. Suimtas 1941. Nuudytas kaljime 1943 09 09. DIGRYS Vytautas, Jono, g. 1902 Baavalje, Ariogalos v. Karo aviacijos kapitonas, Karo aviacijos II skyriaus virininkas, apdovanotas "Plieno Spar n garbs enklu. 1940 sovietams likvidavus Lie Vytautas DIGRYS 43

tuvos kariuomen ir Karo aviacij, gyveno ir dirbo tv kyje. LLA karys. Suimtas 1945 01 06. Nukankintas Girkalnio kaljime. DIKTAS Vincas - elis, g. Tauragje. Studentas. uvo 1946. DIRGINIUS Antanas, Dominyko - Domas, g. 1914 Vilnaliuose, Nemaki v. uvo 1947 Bargailiuose, Pakraanio apyl., pas Marg. Kartu uvo V. Milkintas ir Pakarklis. DIRGINIUS Juozas, Nikodemo, g. 1910 Buitkikiuose, Ervilko v. LLA karys. 1945 suimtas. Po iauri tardym tapo sunkiu invalidu. Mir 1975. DIRGINIT Marija - r. IMKIEN DIRMEIKIS Juozas Diemedis, g. 1929 Tukiuose, Vidukls v. ki nink snus. uvo 1949 07 28 agarje, Kalnuj apyl., Raseini r. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. DOBILAIT Maryt - r. KARBAUSKIEN DOBILAITIS Antanas - Untis, g. 1922 Vadgiryje. Mokytojas Bety galoje. LLA karys. Nuo 1945 Girdi brio partizanas. uvo 1945 06 25 Dargaitliuose, indaii apyl., Jurbarko v. Ten ir palaidotas. Perlaidotas 1990 Vadgirio kapines. DOBILAITIS Jonas - sas, g. 1915 Girkalnio v. Girdi brio parti zanas. uvo Girdiuose, Jurbarko r., 1945 12 12 kartu su broliais J. ir K. Zaturskiais. Knai buvo iniekinti Jurbarko aiktje. DOBILAITIS Juozas, Antano Motiejukas, g. 1922 Paviiovyje, Er vilko v. Saturno, vliau Plienaiio vadovaujamo brio partizanas. Sueis tas 1946 06 13 pas Izidori ekait, po mnesio mir. Kapas Paupyje. DOBILAITIS Stasys, Antano - Dobilas, g. 1924 Paviiovyje, Ervilko v. Saturno, vliau Plienaiio vadovaujamo brio partizanas. uvo 1945 11 26 Kalnikiuose prie altuonos kartu su B. Dabains ku. Palaikai ilsisi masiniame partizan kape im kaiiuose. DOBROVOLSKIS Juozas, g. 1922 Payzdryje, iluvos v. uvo 1956 prie nam.
Juozas DOBILAITIS

44

DOBROVOLSKIS Vladas, Mykolo, g. 1923 Paliedikiuose, Perna ravos v., Kdaini, apskr. Vengdamas tarnybos sovietinje armijoje, stojo stribus, i kur netrukus pasitrauk. Slapstsi. Enkavedistai nuov netoli nam. DOBROVOLSKIS Ramnas, Kstuio apy gardos tabo darbuotojas. uvo 1953 09 18 kartu su Kstuio apygardos vadu J. Vilinsku Antanavoje, imkaii v. DOCIUS Andrius, g. 1922 Vainikoniuose, Per naravos apyl., Kdaini r. uvo 1950 01 21 Liplin mike, Kdaini apyl., stovyklaujant pas Pustel nik. I viso uvo 7 partizanai. r. pried. DOCKA Aleksandras, Antano - Vanaglis, g. 1928 Pelutavoje, Pernaravos apyl., Kdaini r., kinink eimoje. uvo 1951 02 01 iluose, Ario galos apyl., Dubinsko sodyboje. Kartu uvo F. Ja kutis ir A. Jankauskas. DOMIUS Petras - r. DUMIUS DUBINSKAS Vladas, Stasio, g. 1913 Numga liuose, Vidukls v. uvo 1948 12 03 Bedani mike. r. pried. DUKAUSKAS Leonas, Silvestro, g. 1911 Minio niuose, Raseini v. kininkas. Gyveno Daugoduose, Raseini apskr. Nuo 1940 rugsjo mn. priklaus auli Bataliono organizacijai. Suimtas 1940 11 05 ir 1941 12 19 suaudytas Orenburge. DUKAUSKAS Romas, Domo - Pergal, g. 1924 Raseiniuose. LLA karys. 1944 Raseiniuose orga nizavo pasiprieinim, ginkl tiekim. uvo 1944 12 22 prie Dirioni, Betygalos apyl. DUKAUSKAS Vytautas, Silvestro, g. 1923 Minioniuose, Raseini v. Partizanas nuo 1944. Sumus Petr Mock (1945), kur laik vadovavo briui. uvo 1946 03 19 aiginio giraitje kartu su St. No
Vytautas DUKAUSKAS

Aleksandras DOCKA

Leonas DUKAUSKAS

45

reika, pastoj keli vaiuojantiems enkavedistams. I iluvos stribyno knai arkliu nuvilkti u miestelio. Ukasimo vieta neinoma. DULKINAS Vytautas, g. 1931 etkaimyje, Ilgii apyl., Raseini r. Partizanas nuo 1950. uvo 1951 Lukoinuose, Ilgiiu apyl., netoli gimtins. DUMIUS Petras - Vyturys, g. Vaitimnuose, Upynos v. alnos raj. Kstuio (Aurels) brio partizanas. Veik Taurags apskr. DZIKAS Juozas - iburys, g. 1928 Kunioniuose, Josvaini v. Brio vadas. uvo 1957 10 15 ilai niuose (nusiov). DZVEGA Stasys, g. 1930 aiginio v. Beemis. uvo 1953. DENKAITIS Jonas, g. 1917 Skaudvils v. Aviacijos leitenantas. uvo 1941 06 23 sukilimo metu su 22 vyrais, gindamas Aleksoto tilt Kaune. DENKAITIS Liudas, g. 1919 Skaudvilje. Kul trtechnikas. LLA karys. 1945 suimtas ir itremtas Stasys DZVEGA Peior. Pateik daug ini apie uvusius parti zanus. Mir ilutje 1990. DIAUGYS Antanas, g. 1919 Gukampio Besmerio k., ekiks v. Partizanas nuo 1944. Vliau nelegaliai gyveno Liepojoje, Latvijoje. 1953 suimtas, uvo lageriuose. DIAUGYS Benadas, g. 1923 Gukampio - Besmerio k., ekiks v. Nuo 1944 partizanas, kulkosvaidininkas. uvo 1946 netoli Cinkikio. Kartu uvo V. Krapavickas ir neinomas partizanas. Palaidotas prie Cinkikio sankryos (dabar uasfaltuota). DIAUGYS Bronius, Jono, g. 1912 Medinink k., Medinink apyl., Raseini apskr. EIAS Vincas Laimutis, g. 1923 Bdvieiuose, ygaii v., kinin k eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1951 Gurkliuose, Taurags v. EIDIKAS Juozas, Antano, g. 1916 Valatkikiuose, Raseini r. Nuo 1944 J. Bendiaus, jam uvus, J. Kaspuio vadovaujamo Nemuno brio partizanas. 1945 rugpjio mn. suimtas. EIDIMTAS Adolfas, Boleslovo - ybartas, g. 1915. Lietuvos kariuo mens leitenantas. Radvilikio m. burmistras. LLA karys nuo 1942. Nuo 46

1944 vasaros LLA vado pavaduotojas. Kartu su K. Veverskiu formavo kovinius dalinius, vadinamus Vanagais. Veverskiui uvus (1944 12 29), tapo LLA vadu - organizatoriumi (kartu su gen. M. Peiulioniu). Suimtas 1945 balandio mn. drauge su A. Kubiliumi ir suaudytas 1946 02 18. EISINAS Vytautas, Jurgio - ygaudas, g. 1928 Elenavoje, alpi apyl., Kelms r. Partizanas nuo 1945, brio vadas. 1947 Kelms parti zaninio rajono vadas. uvo 1948 03 02 Legotje, Stulgi apylinkse. EITUTAVIIUS Stasys - aibas, g. 1926 Stemplse, vknos v. Vilko brio skyrininkas. Brio vadas. uvo 1954 ruden Kurmiuose, Judrn apyl., Kosto Joceviiaus sodyboje. Knas buvo iniekintas Priekulje. EITUTIS Juozas, Stasio - Jaunutis, g. 1929 08 28 Brukiuose, Kal tinn v., kininku eimoje. Partizanas nuo 1950. uvo 1952 05 15. Palai dotas ilalje alia evangelik kapini bendrame kape. ELZBERGAIT Janina, Antano, g. Plauginiuose, Raseini apskr. uvo 1945 07 19 Virtuk mike, Lioli apyl. r. pried. ENDRIUAS - Vaigantas, g. 1915 Pakoplyyje, ilals v. alnos rajono Aurels brio partizanas. Brys veik Skaudvils - Kaltinn apylinkse. ENDZELAITIS Emilis, g. 1925 Dainiuose, Jurbarko r. Jo eima repatrijavo Vokietij. 1940 sugro ir apsigyveno Kalnikiuose, Ervil ko v. Nuo 1945 Rolando brio partizanas. uvo 1947 06 22 Valuckuose, indaii apyl. Kartu uvo M. Plauinaityt ir neinomas partizanas. Spjama, kad ukasti Barknuose. ESTASEVIIUS Stasys, Jono, g. 1922 Pyragiuose, iluvos v. uvo 1946 Palapiki mike, iluvos v. FREJERIS Izidorius, Jono - Valteris, g. 1917 Mekininkuose, Jur barko v. Maaemis kininkas. LLA karys. Nuo 1945 partizanas. Veik Jurbarko apy linkse. uvo 1947 kovo mn. - apsuptas bunkeryje Mekininkuose, nusiov. Palai kai buvo iniekinti Jurbarko aiktje. GADLIAUSKAS Petras, Prano - Bij nlis, g. 1927 Armonuose, Betygalos v. LLA karys. Partizanas nuo 1947. Suimtas 1950 prie Grinkikio, nuteistas ir suaudytas.

Petras GADLIAUSKAS (deinje) ir Stasys ATKUS

47

GAILIEN VENSKUT Veronika, g. 1929 Kinderali k., Judr n v. Dariaus rajono Puies rinktins Vilko brio partizan nuo 1951. uvo 1953 03 19 Kapstat- Klibi bunkeryje kartu su vyru K. Gailiumi, J. Ruigiu, D. Striauka ir K. Striauka. GAILIUS Antanas, kils i Vidukls v. uvo prie Paupio. GAILIUS Juozas, g. 1914 Bataki v. LLA karys. uvo 1945 01 10 Ueuvi mike. GAILIUS Jurgis - Tigras, g. 1926 Gardame. uvo 1950 Vilk Kampe, vknos v. GAILIUS Kostas - Klajnas, g. 1933 Kurmiuose, vknos v. Moks leivis. uvo 1953 03 19, apsupus bunkeri prie Kapstat- Klibi, Endrie javo v. Kartu uvo V. Venskut - Gailien, D. Striauka, K. Striauka ir J. Ruigys. GAILIUS Pranas (Kosto brolis) - Rustanas, g. 1922 Kurmiuose, vknos v. Dariaus rajono Puies rinktins Vilko brio partizanas nuo 1946. Brio skyrininkas. uvo 1950 aukn mike, Judrn apyl. GAILIUS Vaclovas (Kosto ir Prano brolis) Trimitas, g. 1928 Kurmiuose, vknos v. Kanto brio skyrininkas. Brio vadas. Trimito brys buvo pavaldus A. Jonuo - Vilko tvnijai, bet dislokavosi atskirai ir turjo savo veikimo rajon. uvo 1952 09 30 Gvalduose, pas Dygl suruotoje pasaloje. GAILIUS Viktoras, Petro, g. 1923 Nemario niuose, Vidukls v., kinink eimoje. LLA karys. Per gaudynes 1945 pavasar buvo sueistas, bet pa bgo. uvo 1945 07 19 Virtuk myje, Lioli apyl., dengdamas pagrindini jg atsitraukim. Kartu uvo sesuo Elena. uvusij knai buvo iniekinti Raseiniuose. r. pried. GAILIT Elena, Petro - Egl, g. 1925 Ne marioniuose, Vidukls v. uvo 1945 07 19 Virtuk myje, Lioli apyl. Kartu uvo brolis Viktoras. I viso uvo apie 12 partizan. uvusij knai buvo iniekinti Raseiniuose. r. pried. GAIAUSKAS Andrius, Apolinaro, g. 1921 Ne girvoje, Ariogalos v. Pabariaus brio partizanas.

Viktoras GAILIUS

Andrius GAIAUSKAS

48

uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike, Kraki apyl., myje su enkavedistais. r. pried. GAIAUSKAS Antanas, Apolinaro, g. 1912 Ne girvoje, Ariogalos v. kininkas. Trjo 36 ha. 1944 12 22 suimtas su ginklu Leni mike, atsiskyrs nuo grups. Nuteistas, uvo lageryje. GAIAUSKAS Jeronimas, Apolinaro, g. 1923 Negirvoje, Ariogalos v. Moksi Dotnuvos ems kio akademijoje. LLA karys. uvo 1945 netoli na m kartu su Kaziu Gudiu. GAIAUSKAS Simas, Apolinaro, g. 1925 Negir voje, Ariogalos v. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike, Kraki apyl., myje su enkavedistais. r. pried. GAIAUSKAS, kils i Reksi, Sungailiki apyl., Taurags r. Kstuio apygardos III kuopos va das. uvo 1946 birelio mn. kartu su J. Gubista. GALBUOGIS Juozas, Prano, g. 1918 Skirsne muniki II k., Jurbarko apskr. kininkas. Skirs nemuns brio partizanas. uvo 1946 06 18 Jakai iuose Skirsnemuniki myje. I viso uvo 10 par tizan. 1989 palaikai palaidoti Skirsnemuns kapi nse. r. pried. GALINAITIS Augustas - Alvitas, Ruonis, g. 1924 Suvalkijoje kinink eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1949 06 18 Ksiuose, Taurags v., besiverdamas i apsupties. GALINAUSKAS Antanas, Antano, g. 1926 Pa gynvio - lii k., Ariogalos v. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike myje su enkavedistais. r. pried.
Antanas GAIAUSKAS

Jeronimas GAIAUSKAS

GALINAUSKAS Stasys, Adomo, g. 1924 Pagy Simas GAIAUSKAS nvyje, Ariogalos v. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 Rusinuose. GALMINAS Antanas, g. 1926 Upynoje, ilals v. uvo 1947 11 02 Kreiviuose, prie ilals. 49

GALMINAS Jonas (Antano brolis) - Putinas, g. 1924 Upynoje, ilals v. Partizanas nuo 1945. Ko vojo S. Gavnios - Drsuio bryje. uvo 1948 04 21 Kasbaryn mike, Lomi apyl. r. pried. GALVONAS Bronius, g. apie 1910 Joneikikse, Antazavs apyl., Zaras r. Nuo 1945 pabaigos Jur barko brio partizanas. uvo 1946 pavasar. GAROLIS Anatolijus, Mato - uolas, g. 1926 Kaune. Moksi Auktesnje Technikos mokykloje. Stambaus partizan junginio (300 moni), sikru sio Paliepi mikuose, Ariogalos apyl., partizanas. uvo 1944 12 16 Paliepi Puynje myje su enka vedist daliniais. r. pried. GAURILIKAS Eduardas - Aidas, g. 1914 Rie tave. Pasienio policininkas. Puies rinktins parti zanas. uvo 1950 Aisn mike, enkavedistams apsupus bunker. Kartu uvo P. Aukalnis, K. But keviius, B. emgulyt. GAVNAS Vytautas - Vampyras. 1946 08 12 partizan vad suvaiavime irinktas Vyriausiojo Ginkluot pajgu tabo (VGP) nariu.
Anatolijus GAROLIS

Bronius GALVONAS

GAVNIA Simas, Jurgio - Drsutis, g. 1910 Sakalinje, Taurags v. LLA virila. Kstuio apygardos I brio vadas. Veik Upynos, ilals, Kaltinn ir Laukuvos valsiuose. Nuo 1947 spalio mn. dirbo Aukuro rinktins tabe. uvo 1948 09 15 Gaurs - Purviki mike myje su enkavedistais. I viso uvo 14 partizan. r. pried. GEAS - Tigras, g. Debliuose, Jucaii apyl., ilals r. uvo 1946 12 25. GEDMINAS Jonas, g. 1927 Navininkuose, Betygalos apyl., Rasei ni r. Partizanas nuo 1946. uvo neaikiomis aplinkybmis. GEDMINTAS Antanas - Laktutis, g. 1934 Spraudje, Pelaii apyl. Moksleivis. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. uvo 1952 sausio mn. advainiuose, Rietavo v. GEDUTYT Aldona - r. MIEIKIEN GEDUTYT Jadvyga, Stasio, g. 1927 Burbikiuose, Krai v. Parti zan. uvo 1949 04 prie Lioli. 50

GEDVILAS Antanas, Antano - Geguis, g. 1927 Uuomedyje, Viduk ls v. uvo 1949 02 06 Mosteikiuose, Nemaki v., kartu su V. Rut kausku, A. Juciumi ir A. Karpu. GEDVILAS Petras, Petro - Sigitas, g. 1925. alnos rajono Lukto brio partizanas. uvo 1952 12 24. GEDVILAS Stasys, Rapolo - Bedalis, g. 1928 Vidukls v. gyven vietje "Geleinkelio stotis. Krai gimnazijos moksleivis. uvo 1951 prie Gelyi mokyklos, Tver apyl. GELAIUS - Svajnas. LLA karys. Jo iniciatyva sukurtos LLA grups Serediaus, Vilkijos ir Kauno mokslo staigose. uvo 1948 01 16 Ariogalos v. GENDROLYT Elena - r. JURKNIEN GENYS Kazys, Kazio - Ugnis, g. 1909 Rindse, Rietavo v. Partizanas nuo 1948. Kovojo Rambyno brio IV skyriuje, veikusiame Rietavo ir Kv darnos apylinkse. uvo 1950 kovo mn. Rindse ekist vykdomos ope racijos metu. Kartu uvo A. Grauslys, D. Grauslys, L. Grauslys, M. Graus lien ir A. Vit. GERULIS Jokbas, g. 1933 iuraiiuose, vknos v. uvo 1952 07 28 iuraiiuose. Kartu uvo V. Oelyt. GERULIS Kazimieras, g. Adakave, Skaudvils v. Taurags apskr. partizanas. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. GERULSKIS Vaclovas, kils i Vilkijos. 1943 Lietuvos bokso vidu tinio svorio empionas. 1945 uvo Kaune, Vokiei gatvje, bgdamas nuo ekist. GESAITIS Bronius, Igno, g. 1919 Kubuldi k., iluvos v. Siuvjas. 1945 sausio mn. su didele jaunuoli "rekrt grupe buvo varomas i iluvos Kaun. uvo pirmame mikelyje u aiginio banytkaimio, bandydamas pabgti. GESAITIS Vaclovas, Igno (Broniaus brolis), g. Kubuldi k., ilu vos v. kininkas. Suaudytas 1944 pabaigoje Valatkaiiuose pas Boles Valiu. Kartu uvo monos broliai Bolesas ir Jonas Valiuiai. GIEDRAITIS Antanas, Izidoriaus, g. 1914 Butkaiiuose, Ervilko v. Kalvis. LLA karys. uvo 1945 01 05 Pavidaujyje. Kapas Vadgiryje. 51

GIEDRAITIS Antanas, Juozo, g. 1921 epaiiuose, Ervilko v. Er vilko gimnazijos direktorius. Nuo 1943 LLA karys, propagandistas, po grindinio laikraio redaktorius. Suimtas 1945 02 06. Mir 1954 Novo sibirsko lageriuose. GINTARAS Jonas - Uosis, g. 1924 Paupyje, Vidukls v. Beemis. uvo 1946 balandio mn. Pikeliuose - apsuptas susisprogdino. GIRIUS Petras, kils i Stempli, iluts r. Maaemis. uvo Stemplse 1952 05 24. GIRDZIJAUSKAS Jonas, g.1905 Vadgirio k., Raseini apskr. kininkas, kaimo laikrodininkas, muzikantas. Jo sodyboje buvo partizan bunkeris. 1945 12 24 suimtas, trobesiai sudeginti. Mir la geryje. GIRDZIJAUSKAS Kazimieras, Kazimiero, g. 1923 ? Partizanavo iki 1949. uvo kaljime. GIRDIUS Dominykas, g. 1923 Bulzgenikiuose, imkaii v. uvo 1945 01 11 prie Dumiki mikelio. GIRDIUS Stasys, Jurgio - Povilas, g. 1926 Dargiuose, Jurbarko r. Partizanas nuo 1946 gruodio mn. Kovojo M. Poceviiaus Rapolo vadovaujamame bryje, veikusiame Girdi miko apylinkse. Suimtas 1948 07 16. Tolimesnis likimas neinomas. GLOBYS Antanas, Jono, g. 1908 Puikiuose, Gaurs v., Taurags r. uvo 1952 04 11 Taurags urdijoje, Eii girininkijos 40-me kvartale, kartu su partizanais K. Jona ir F. Norkumi, ir Puiki k. gyventoju D. Sungaila. GLOBYS Juozas, g. 1905 Kavoliuose, Girdi apyl., Jurbarko r. Nuo 1945 Pavidaujo brio partizanas. uvo 1948 Kavoliuose. Kapas Tauragje. GLOBYS Kazys, g. 1914 Ardikiuose, Vidukls v. uvo Virtuk myje 1945 07 19. r. pried. GLOBYS Kleopas - Kstutis, g. 1912 Kavoliuose, Girdi apyl., Jurbarko r. Tarnautojas. Partizanas nuo 1944 rudens. Kovojo Pavidaujo bryje. uvo 1945 ruden savo tvikje, Kavoliuose, darinje rengtoje slptuvje enkavedistams padegus, uvo liepsnose. Kartu uvo brio draugas A. Masiulis. 1992 palaikai palaidoti Jurbarko kapinse. 52
Kazimieras GIRDZIJAUSKAS

GLOBYS Vladas, Nikodemo-Vainauskas, Ramnas, g. 1927 Gaili kje, Gaurs v. Eigulys. LLA karys. Nuo 1946 pogrindins organizacijos Gaurs v. narys, vliau virininko pavaduotojas. Nuo 1949 Rolando brio partizanas. Nuo 1950 Butegeidio rinktins tabo narys, rinktins vado pavaduotojas kio reikalams. Suimtas 1951 06 28. Nuteistas mirties bausme. GRABAUSKAS Ignas, Stasio, g. 1924 Milaai iuose, Raseini apskr. Dirbo Milaaii pate. Partizanas nuo 1944. uvo 1945. GRABAUSKAS Juozas, g. 1927 Gedeikiuose, Skaudvils v., Taurags apskr. Brio vadas. Kovojo Vytogalos mikuose. uvo 1952 05 04 prie Varsdi Skaudvils v. Manoma, kad palaikai ilsisi masi niame kape Skaudvilje. GRABAUSKAS Vladas, Jono, g. 1922 Tarosuose, Betygalos v. Moksi ems kio mokykloje. 1946 suimtas ir nukankintas kaljime. GRAKALSKIS - r. GRAKULSKIS GRAKULSKIS Kazys, Kazio - Ulonas, Dragnas, g. 1915 Plaiu vos k., Vidukls v. kininkas. akos kuopos uolo brio partizanas. uvo 1950 Paupio mike, Apusin k., Vidukls v., pas imk GRAKULSKIS Stasys - aibas, g. apie 1925. alnos raj. K. Bagdono - dros brio partizanas. uvo 1948 Berje, Laukuvos apyl. Iduotas nusiov bunkeryje Burnick sodyboje. Kartu uvo A. Pocien. GRAUSLIEN Mar, g. advainiuose, Rietavo v. Dariaus rajono Puies rinktins partizan. uvo 1950 kovo mn. Rindse, Rietavo v., ekist vykdomos operacijos metu. Kartu uvo vyras - Danielius Graus lys, A. Grauslys, L. Grauslys, K. Genys ir A. Vit. GRAUSLYS Adomas, Petro, g. 1928 Girdvainiuose, Rietavo v. Ram byno brio IV skyriaus partizanas. uvo 1950 kovo mn. Rindse, Rieta vo v., ekistu vykdomos operacijos metu. I viso uvo 6 partizanai. r. GRAUSLIEN Mar. GRAUSLYS Danielius, Petro, g. 1919 Girdvainiuose, Rietavo v. Partizanas nuo 1949. Kovojo Rambyno brio IV skyriuje. uvo 1950 kovo 53

Vladas GRABAUSKAS

mn. Rindse, Rietavo v., ekist, vykdomos operacijos metu. I viso uvo 6 partizanai. r. GRAUSLIEN Mar. GRAUSLYS L., Rambyno brio IV skyriaus partizanas. uvo 1950 kovo mn. Rindse, Rietavo v., ekist vykdomos operacijos metu. I viso uvo 6 partizanai. r. GRAUSLIEN Mar. GRAUSLYS Prancikus - Kardas, kils i Girdvainiu, Rietavo v. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo 12 partizan. r. pried. GREIVYS Jonas - valgas, g. 1929 Pajrio k., Rietavo v. Partizanas nuo 1949. Veik Priekuls apylinkse. uvo 1949 vasar ilininkuose, Priekuls v., besiverdamas i apsupties. GREIVYS Steponas (Jono brolis) - Verpetas, g. 1923 Pajrio k., Rietavo v. Partizanas nuo 1945. Nuo 1947 brio vadas. Brys veik Priekuls, Klaipdos, vliau Veivirn bei Endriejavo apylinkse. uvo 1951 01 13 Rusin mokyklos kieme, Veivirn v. ties vietoje pa statytas atminimo kryius. GRYBAS Jonas, Benedikto - Aras, g. 1915 Raudgiryje, Krai apyl., kinink eimoje. Partizanavo Taurags apskr. uvo 1953 03 04 Gereliuose, Krai v., pas Lansbergien. GRICIUS Juozas, g. 1917 aiginio k., Raseini apskr. LLA karys. Partizanas nuo 1944. uvo 1945 rugpjio mn. aiginio mike, gindamas Bankausk sodyb nuo plikaujani strib ir enkavedist. GRIGAITIS, Vertim klebonas. Slapyvardiu Skirpstas 1940-1941 organizavo sienos su Vokietija perjimo punkt Karuvos girioje. Likimas neinomas. GRIGAITIS Pranas, Prano, g. 1909 Gedi ar Paantvardio k., Jurbarko r. kininkas. Girdi brio partizanas. uvo 1945 Jokbaiiuose pas Ba naitien. GRIGAITIS Viktoras, Adomo, g. 1919 Mika likiuose, Josvaini v. Nuo 1944 Jankaus vado vaujamo brio partizanas. uvo 1945 birelio mn. Josvaini v.
Viktoras GRIGAITIS

54

GRIGAKTAS Aleksandras, g. 1914 Raudonje. 1946 nukankintas kaljime. GRIGAS Jonas, g. 1923 Kunioniuose, Josvai niu v. uvo 1946. GRIGONIS Leonas - Kalnius, Upalis, g. 1906 Rokikyje. Mokytojas. Nuo 1948 07 26 - Prisiklimo apygardos vadas. Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio tabo virininkas. uvo 1950 07 22 Daugliki mike prie Ariogalos kartu su tabo nariais A. Me kausku, J. Tomkumi, V. Kuzmicku ir partizanu Ban ga, gindami tabo bunker. ties viet iaikino ariogalikis Vytautas Smitrius. r. pried.

Leonas GRIGONIS

GRIKAINIS Klemensas, Klemenso - Gintaras, g. 1928 Kruopi v., iaul apskr. uvo 1952 ruden. GRIKAIT Stefa, g. 1927 Kvdarnos v. Vaistinink, daug padjo partizanams. Mir 1969. GRIKAS Stasys - Strazdas, kils i Teneni, Piliakalnio apyl., ilals r. uvo 1952 Radvieio mikuose. GRINIUS (GRINEVIIUS), kils i Bulavn iluvos v. uvo 1951 altkaiiuose pas B. Pupt kartu su J. ukausku. GRUBLIAUSKAS Adolfas, Igno, g. 1929 01 10. Mokytojas. uvo 1950 Pagirgdio k. GRUMULDIS Dominykas, Jono, g. 1920(1924) Darataiiuose, ilu vos v. Nuo 1944 LLA karys. uvo 1953 10 03 Vilki kiuose, iluvos v., pas Grigaitien - susisprogdino bunkeryje. Kartu uvo S. Satkus ir I. Vilimait. GRUAUSKAS Zigmas, g. 1925 Tautuiuose, aiginio apyl., Raseini r. uvo 1951 Papuynyje, aiginio apyl. GRUINSKAS Jonas - r. VIDAUSKAS GRUINSKAS Jonas - Galinas, g. 1922 Lau kuvos v. Ryininkas Lapas. Nuo 1949 Rtenio brio kulkosvaidininkas. Veik Laukuvos, ilals, Kv darnos v. uvo 1950 prie Kvdarnos.

Zigmas GRUAUSKAS

55

GRUZINSKAS Juozas, Stasio - Kstutis, al nos rajono brio vadas. uvo 1949 kovo mn. GRUINSKAS Romualdas, Petro, g. 1926 Vi duklje prekybininko eimoje. Tarnavo Plechavi iaus rinktinje. uvo 1945 prie Milaaii pas Ba bonaites. GRUINSKAS Stasys - Vanagas, g. 1929. uvo 1949 Rektiki mike.
Romualdas GRUINSKAS

GUBISTA Juozas alna, g. 1919 Gargduose. Mokytojas. Kstuio apygardos III kuopos I brio vadas. uvo 1946 birel kartu su kuopos vadu Gai ausku. GUDAITIS Antanas, g. 1925 Lepikse, Bety galos v., kininku eimoje. uvo 1944 gruodio mn. prie pat Kaldas - be teismo suaudytas. GUDAITIS Boleslovas, Domo, g. 1892 Meilikiuose, Grinkikio v. Amatininkas. uvo 1945 07 05 Meiliki mike. Kartu uvo R.Arbaiauskas ir J. Petraitis.

GUDAITIS - GUDAVIIUS Napoleonas, An tano - Julius, g. 1921 Ervilke, Jurbarko r., darbi nink eimoje. Baig Jurbarko gimnazij. LLA karys. Lydio rinktins partizanas nuo 1944 rudens. Kovojo G. Kisieliaus vadovaujamame bryje. uvo 1945 02 14 kartu su P. Kaunecku. Palaikai ilsisi Globi kapinaitse.
Antanas GUDAITIS

GUDAITIS Vacys - Rasas, g. 1918 Meiliki k., Grinkikio v. Lietu vos karininkas. LLA leitenantas nuo 1942. Ra eilraius (ispaus dintus antologijoje "Benamiai). Partizanas. Veik Grinkikio apylinkse. Suimtas 1946. Kaljo Intos lageryje. Mir Siguldoje, Latvijoje. GUDAVIIUS Juozas, Jono, kils i Ropyns - Klevins k., Ervilko v. Varlaukio brio partizanas. uvo 1945 07 04 kartu su kitais Varlaukio brio vyrais Pagiriuose,
Boleslovas GUDAITIS su mona

56

Varlaukio apyl. Ukastas Balandinje. 1989 palaikai palaidoti Varlaukio kapinse. r. pried. GUDAVIIUS Vincas, Petro, g. 1929 Balniuo se, Ervilko v., kininku eimoje. Partizanu ryi ninkas. Suimtas 1948, nukankintas kaljime. Palaidojimo vieta neinoma. GUDAVIIUS Vladas, Antano - Vainoras, Radvila, Mikinis, g. 1919. Girininkas Mantviliuose, Jurbarko r. LLA karys. Nuo 1945 kovojo P. Paulaiio - Aido bryje, vliau - Lydio rinktinje. Bute geidio rinktins vadas. Veik ygaii, vingi apylinkse. uvo 1950 03 03 Ceikiki k., Taura gs r., kartu su D. Knatauskaite ir A. Kundrotu. GUDINAS Antanas, Prano, g. Akmenikiuo se, Girkalnio v., Raseini apskr. kininkas. 1941 vienas i pirmj ginklu pasiprieino okupacinei valdiai. uvo 1941 05 16 Kilupiuose, tarp Juodaii ir Ariogalos, pas gimines ukauskus (sueistas nusiov). GUDINAS Vladas - Kstutis, g. 1923 Juo daiiuose, Jurbarko r. uvo 1953 01 04 Baavalje, Ariogalos v., kartu su J. Stokumi (Kazio Jotulio sodyboje). GUDIUS Kazys - Beras. uvo 1945 Negir voje, Ariogalos v., kartu su J. Gaiausku. GULBINAS Jonas, Prano, g. 1927 Pavinkniuo se, Josvaini v., kinink eimoje. uvo 1946 12 25 Labnavos dvaro mriniame bokte. r. pried. GUMULIAUSKAS Jeronimas - Mindaugas, g. 1927 Judrn v. Puies rinktins partizanas. uvo 1952 prie Pivor k.

Vladas GUDAVIIUS

Antanas GUDINAS

Kazys GUDIUS

GUSTAITIS Pranas, Simono, g. 1910 Vainute, Taurags apskr. Kunigas - klebonas Vievienuose, Kaltinnuose. Parti zan kapelionas. Palaik ry tarp LLA bri ir vyskupo Boriseviiaus. 1946 suimtas ir 1947 suaudytas Vilniuje. 57

GUAITIS Pranas, g. 1907 Kuriuose, Tytuvn v., Raseini apskr. 1929 baig iauli mokytoju seminarij, 1932 su pagyrimu baig karo mokykl, 1939 - Briuselio karin akademij. 1940 - kapitonas, vadovavo batalionui 1941 sukilime. 1942 Raseini apskr. virininko pavaduotojas, vliau - virininkas. 1944 - 1945 kartu su kapitonu J. emaiiu ir kapitonu J. eponiu organizavo LLA brius Raseini Taurags apskr. 1946 Lietuvos ginkluotj pajg tabo virininko J. Vitkaus - Kazi mieraiio pavaduotojas. Suimtas 1948 (Archyv. dok. V. 1962. P 9 - 36). Gyvena Kelmje. 1997 05 26 jam sukako 90 met. (Lietuvi Enciklo pedijoje, il. Bostone 1956. T. 8. P. 69 raoma, kad uvo prie Naroiaus eero). GUAS Vytautas - Mindaugas, Kardas, kils i Rokikio (iin k.). Kapitonas, Lydio rinktins brio vadas. LLKS prezidiumo narys. uvo 1949 06 13 prie Kaltinn eidamas Jros srities tabo viri ninko pareigas (Lietuvos partizanai. K. 1996. P. 227). Brolio Danieliaus teigimu uvo Smaidiuose, prie Ervilko (Tremtinys. 1995. Nr. 48). GUAUSKAS Aleksas, Juliaus, g. 1923 Rasei niuose mokytoj eimoje. 1944 gyv. Burbikiuose, aiginio apyl. 1944 pabaigoje sueistas, mir nuo aizd. Ukastas Burbikiu mokyklos kieme. 1991 palaidotas Kaune.

Vytautas-Mindaugas GUAS

GUAUSKAS Kazimieras - Slapukas, g. 1929 Vaitikje, ygaii v., kinink eimoje. algirio brio ryininkas. uvo 1950 05 07 prie Stirbai i senj kapiniu ygaii v. I viso uvo 5 partizanai. r. pried. GUAUSKAS Vytautas - Lapas, kils i Grinkikio. uvo 1949 gruodio mn. Plokiuose kartu su A. efleriu ir Kavaliausku. GVAZDAUSKAS Antanas, Juozo, g. 1915 Openikje, Ervilko v. kininkas. Ryininkas. 1945 kovo mn. strib nuautas savo namuose. Palaidotas Varlaukio kapinse. GVAZDAUSKAS Izidorius, g. 1922 Openikje, Ervilko v. Rolando brio partizanas. uvo 1947 iem Pagiri k. Kapas Varlaukyje. GVILDYS Kazys, Igno, g. 1900 Molupiuose, ekiks v. 1944 gyv. Zembikyje, kininko Visocko sodyboje, netoli mike ruoto bunkerio, kur slpsi partizanai. Padjo partizanams kuo galjo - arkliu ve 58

maist, vanden, malkas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike. r. pried. GVILDYS Konstantinas, Antano - iedas, Karklas, g. 1928 Glo biuose, indaiiu apyl., Jurbarko r. Nuo 1947 Jurbarko brio partizanas. uvo 1950 Gaurs mike. IBENSKIS Juozas, kils i Burbikiu iluvos v. uvo 1946 Jankai iuose. IGNATAVIIUS Kazys - Aurinis, g. 1929 Paviiovyje, Rutkiki apyl., Jurbarko r. Partizanas nuo 1949. uvo. YLIUS Antanas, g. 1909 Pagynvyje, Ariogalos v. Skardupi (Mari jampols apskr.) banyios klebonas. Nordamas suvienyti visos Lietuvos laisvs kovotojus, jis 1945 ruden kr Lietuvos Ilaisvinimo Komitet. Suimtas 1945 10 21 ir nuteistas. Mir 1994 iauliuose. Palaidotas Mari jampolje. YLIUS Julius, Vinco, g. 1923 Pagynvio (il) k., Ariogalos v. Pabar iaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike. r. pried. YLIUS Vytautas, Vinco, g. 1925 Pagynvyje, Ariogalos v. uvo 1945 Ariogaloje. IMBLIUDAS Adolfas, g. ekiniuose, Krai v. kininkas. uvo 1944 prie Kprs miko, Pakraanio apyl. INDZILEVIIEN - ATMINAIT Ieva, g. 1921 Gvalduose, Kvdar nos v. uvo 1947 Dariaus k., Judrn apyl., kartu su vyru. Palaikai ilsisi rsiuose prie Kvdarnos. INDZILEVIIUS Antanas, kils i Dariaus k., Kvdarnos v. uvo 1947 Dariaus k. kartu su mona. IRKMANAS - r. IRTMONAS IRTMONAIT Stas, Alekso - Aurel, g. 1923 Jucaiiuose, ilals v. Mokytoja. Nuo 1945 Lydio rinktins partizan. 1947 10 26 ygimanto brio partizanai Kiaukuose, ilals v., susikov su pasieniei pulku. Aurelei jau buvo pavyk pasitraukti, taiau pamaiusi sueist brol, ji gro mio lauk ir taikliais viais nukov du prieo kareivius, serant ir sunkiai sueid major. Paskutine kulka nusiov pati. Kartu 59

uvo jos brolis Aleksandras, A.Ruplaukis ir S.altys. J knai buvo iniekinti Kaltinnuose, vliau ilalje. Devyniems io brio partizanams pavyko pasitraukti. r. pried. IRTMONAS Aleksandras, Alekso - Genys, g. 1918 Jucaiiuose, ilals v. Lydio rinktins partizanas. uvo 1947 10 26 Kiaukuose, ila ls v., kautynse su ekistais. Kartu uvo sesuo Stas, A.Ruplaukis ir S.altys. Knas guljo iniekintas Kaltinn aiktje, vliau ilalje. r. pried. IRTMONAS Meys, Alekso (Stass ir Alekso brolis) - iogas, g. Jucaiiuose, ilals v. uvo Alijoiki mike, Pagramanio apyl. IRTMONAS Zenonas, g. 1920(1923) Griauuose, Vidukls v. uvo apie 1948. IVANAUSKAS Petras - Aidas, kils i Ivang n, Skaudvils apyl. Taurags apskrities partizanas. IVANAUSKAS Vacys Gintautas, Leonas, Vy tenis, g. 1922 Raseiniuose. Mokytojas. Brio vadas. Kstuio apygardos tabo darbuotojas. Majoras. uvo 1951 02 10 epaiiuose, Rietavo v., kartu su A. Liesiu - Idenu, eidamas Vakar srities vado pa reigas. IVAKUS IVAKEVIIUS, Krai policinin kas. uvo 1944 pasaloje apie Pakv, Kelms apyl.

Vacys IVANAUSKAS

IVOKA Kazys, Motiejaus, g. 1920 (1926) Ste nioniuose, Ariogalos v. 1944 mobilizuotas, tarnavo Gaiinuose. 1944 pa baigoje pabgo, slapstsi. 1945 01 06 suaudytas kartu su broliu Pranu. Sodyba sudeginta. IVOKA Pranas, Motiejaus, g. 1923 Stenioniuose, Ariogalos v. 1945 01 06 be teismo suaudytas kartu su broliu Kaziu. Sodyba sudeginta. JACIUNSKAS Jonas, g. 1922 Vainikoniuose, Pernaravos v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 savo namuose. JACIUNSKAS Petras, g. 1912 Vainikoniuose, Pernaravos v. Nepri klausomos Lietuvos kariuomens puskarininkis. Nuo 1944 partizanas. uvo 1946 07 21 prie Ariogalos.

60

JACKYS Petras, Juozo - Algis, g. 1925 Ridikikiuose, Ervilko v. uvo 1946 02 13. Palaikai rasti Ervilke, ulinyje prie senosios mokyklos. 1990 palaikai palaidoti Ervilko kapinse. JAGMINAIT Ona - r. STONIEN JAGMINAS Bronius - Meilutis. Kovojo alpi bryje, iluvos apy linkse. Suimtas. uvo Magadano achtose. JAGMINAS Jonas, Antano - Klevas, g. 1929 Sprauds k., ilals r. Dirbo tv kyje. Nuo 1950 algirio brio partizanas. 1951 per kautynes Gardlaukyje sunkiai sueistas. Padedant partizan ryininkei med. se seriai Jonikaitei (?), pabgo i Taurags ligonins. uvo 1952 prie Pa gramanio. JAGMINAS Klemensas, Antano, g. 1922 Sprauds k., ilals v. Partizanas nuo 1946. uvo 1948 03 19 Paiurmotyje, Pajrio apylinkse. Palaikai ilsisi prie evangelik kapini ilalje. JAGMINAS Zigmas, Jono - Saulius, g. 1928 Dargiuose, Jurbarko v. Nuo 1947 Pavidaujo brio partizanas. uvo 1952 02 08 Butkaiiuose, bunkeryje prie altuonos. Knas buvo iniekintas Jurbarke. Kapas neinomas. JAKAITIS Vytautas, Antano - Briedis, g. 1925 Naukaimyje, Jur barko v. Skirsnemuns brio partizanas. uvo 1946 05 algirio mike (Liudvinavo k.). JAKAS Pranas, Prano, g. 1922 Stokaiiuose, ygaii v. algirio brio partizanas. uvo 1950 Rauko (?) k., ilals r. JAKTAITIS Juozas, Jono - Kktas, g. 1928 Kalnikiuose, Ervilko v. Stribas, vliau partizanas. uvo 1948 03 19 Globi mike. Kapas imkaiiuose. JAKTAS Stasys, Vinco, g. 1916 Stokaiiuose, ygaii v. algirio brio partizanas. uvo 1949 Ksiuose, Taurags r. JAKTYS Petras, Jono - Zuikis, g. 1914 Rukniuose, Jurbarko v. kininkas, stalius. Nuo 1945 Paulaiio - Aido brio partizanas. uvo 1946 birelio mn. Rukniuose. JAKUBAUSKAS Alfonsas, Vinco, g. 1926 Prymantuose, Betygalos v. uvo 1944 gruodio mn. netoli nam kartu su broliu Juozu - suaud enkavedistai.

JAKUBAUSKAS Juozas, Vinco, g. Prymantuose, Betygalos v. uvo 1944 gruodio mn. netoli nam kartu su broliu Alfonsu - suaud enkave distai. JAKUBNAS Kazys, Kazio, g. 1910. Nalys, augino tris maameius vaikus. uvo 1945 07 26 Roiuose, Betygalos v., pas Kaz Jokim - suaud be teismo enkavedistai. Liko trys nalaiiai, vyriau sias - septyneri met.
Kazys JAKUBNAS

JAKUTIS Alius, g. 1938 Lazdynje, ygaii v. 1955 nuteistas mirties bausme. Jam buvo 17 met.

JAKUTIS Feliksas - Sniegutis, g. 1923 Kuisiuose, Taurags apskr. uvo 1951 02 01 iluose, Ariogalos apyl., Dubinsko sodyboje. Kartu uvo A. Docka ir A. Jankauskas. Du partizanai pasitrauk. JAKUTIS Jonas Plechaviius, g. 1923 Medekinje, Nemaki v. 1944 baig Raseini gimnazij. Nuo 1945 Saturno brio partizanas. uvo 1945 08 10 Mickiks kautynse. Kapas Batakiuose, prie evangelik banyios. Kartu uvo Steponas Norkus ir Juozas Kaminskas. JAKUTIS - Skaisgiris, V. Stonio - Aluntos vadovaujamo Rolando brio partizanas. 1948 Lelijos brio vado pavaduotojas. uvo 1948 12 25 (nelaimingas atsitikimas). JALOVECKAS Henrikas Klevas, g. 1921. uvo 1945 Dauglikiu mike, Ariogalos apyl. JALOVECKAS Stasys - Beras, g. 1924. uvo 1945 07 27 Daugliki mike, Ariogalos apyl. JANAUSKAS Jonas, Jono, g. 1884 Linkuvoje. Klebonas Varsdiuose, ilals r. LLA rinktins kapelionas. Suimtas 1945. Mir 1950. JANCEVIIT Zofija - Rta, g. 1929 ilalje. uvo 1946 12 25 (per Kaldas) Kreiviuose, ilals r., bdama 17 met. JANARYS Kazys, g. 1921 Milaaiiuose, Gir kalnio v. uvo 1949 07 Skapikiuose.
Stasys JALOVECKAS

62

JANYS Petras, Zigmo, g. 1897 Taujnuose, Ukmergs apskr. Dirbo pradios mokyklos moky toju Raseiniuose. auli brio vadas. Tautinink partijos narys. Karininkas. auli Bataliono kr jas ir vadovas. Suimtas 1940 11 09. Nuteistas mir ties bausme. Suaudytas 1941 12 19 Orenburge. JANKAUSKAS Alfonsas, Jono, g. 1924 Lioliuo se, Kelms r. Lioli brio partizanas. uvo 1945 07 19 Virtuk kautynse. r. pried. JANKAUSKAS Alfonsas - Alfa, g. 1923 Kudoniuose, Betygalos v., kinink eimoje. uvo 1951 02 01 iluose, Ariogalos apyl., Dubinsko sodyboje kartu su A. Docka ir F. Jakuiu. JANKAUSKAS Bolesas, Motiejaus, g. 1922 ulaiiuose, Kraki v. LLA karys. Suimtas 1946. uvo tremtyje. JANKAUSKAS Boleslovas - Rytas. Rolando brio partizanas. uvo 1947 05 24 Purviki mike, Gaurs v. Kartu uvo vadas A. Jonikas ir B. Jur kauskas. r. pried. JANKAUSKAS Bronius, Mykolo - Kla jnas, g. 1923 Padvarninkuose, Kvdar nos v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1948. uvo 1953 02 22 Padvarninkuose. JANKAUSKAS Jonas, Motiejaus, g. 1917 ulaiiuose, Kraki v. uvo 1944 12 16 Paliepi Puynje, Ariogalos v., myje su gausiomis enkavedist pajgomis. Inie kintas knas guljo Krakse. r. pried. JANKAUSKAS Jonas - Kantas. uvo 1953 03 16 Bumbuliuose, Uvenio v. JANKAUSKAS Kazimieras, g. 1923 (ar 1926) Kunigikiuose, Ariogalos v. uvo 1944 gruodio mn. Grajausk mio metu. r. pried.
Bolesas JANKAUSKAS Petras JANYS

Bronius (Petras?) JANKAUSKAS

63

JANKAUSKAS Liudas, Jono (Alfonso brolis) - Aitvaras, g. 1914 Lioliuose, Kel ms r. Vadovavo Lioli briui, kuris didvy rikai deng Laums rinktins atsitrau kim Virtuk myje. uvo 1945 07 19 Vir tuk myje. r. pried. JANKAUSKAS Meys, kils i Jurkaii, iluts v. arkos brio partizanas. uvo 1949 Jurkaiiuose. JANKAUSKAS Motiejus, Motiejaus, g. 1876 ulaiiuose, Kraki v. 20 ha kinin kas. 1945 06 24 nuudytas u tai, kad ne idav sn partizan Jono ir Boleso.
Motiejus JANKAUSKAS su mona

JANKAUSKAS Pranas, Benedikto, g. 1917 Zvgiuose, Betygalos v. Partizanas nuo 1944. 1945 07 26, apsupus bunker, Pranas kulkosvaidiu deng draug atsitraukim. Perau tas, buvo gyvas velkamas apie 10 km Betygalos aikt, kur ir mir. JANKAUSKAS Stasys, Mykolo, g. 1929 Pad varninkuose, Kvdarnos v. Dirbo tv kyje. Ijo mik 1948 ir tais paiais metais uvo auklikje, Padievyio apyl.

Pranas JANKAUSKAS

JANKAUSKAS - Drsutis, kils i syi k., vknos apyl. uvo Veivirn mikuose.

JANUAIT Jadvyga - r. MILKINTIEN JANUAITIS Petras, Stanislovo - tvas Aloyzas, g. 1901 Tarpu iuose, Marijampols v. Kunigas prancikonas Kretingoje. LAFo narys ir aktyvus 1941 met sukilimo dalyvis. Suimtas 1950 02 14. Grs i kaljimo, buvo Kraki banyios altarista. JANUAS Antanas - Skudutis, g. 1925 Kalnikiuose, Nemaki v. alpi brio vadas. uvo 1951 10 06 Lypjaunio mikelyje, Antapusinio k. JANUAS Steponas (Antano brolis), kils i Kalniki Nemaki v. Buvo invalidas (su kuprele), todl nepajg kartu ygiuoti su brolio vadovaujamu partizan briu ir veik vienas. autuv neiojosi usi 64

maskavs luotoje. uvo 1951 prie alpi Vaivoryns pelkje, atsiau dydamas nuo j apsupusi ekist i savo luotels... Knas buvo iniekintas Nemakiuose. JANUKA Romanas, Prano, g. 1926 Dirvonuose, Ervilko v. Parti zanas nuo 1945. Kovojo Gintaro, Rolando briuose. uvo 1947 Globiuose, indaii apyl., kartu su broliu Vytautu. JANUKA Vytautas, Prano, g. 1923 Dirvonuose, Ervilko v. Buvo stribas. Nuo 1945 Gintaro, Rolando bri partizanas. uvo 1947 Glo biuose, indaii apyl., kartu su broliu Romanu. JARMALA Stasys - Briedis, Audrnas, g. 1908 Bakiuose, Alytaus r. 1944 suorganizavo partizan br, tapo jo vadu. 1945 brys iduotas ir sunai kintas. 1946 pradjo dirbti Ervilko gimnazijoje Vinco Uleviiaus pavarde. Nuo 1948 gimnazijos direktorius. LLA karys. Palaik ryius su Kstuio apygardos partizanais, leido laikraius Atalynas, Varpas. 1949 07 02 suimtas, pabgo ir tapo Kstuio apygardos partizanu, dirbo apygardos tabo spau dos skyriuje. uvo 1949 10 02 Eimantuose, prie Paaltuonio. Kapas neinomas. JARMOKA Benius, Beniaus - Tarzanas, kils i Vailab Vidukls apyl. Vidukls brio vadas. uvo prie Lioli
Stasys JARMALA

JARMOKA Pranas, Juozo, g. 1927 Apusinuose, Vidukls apyl. kininkas. uvo 1946 prie Apusin 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. JASAITIEN - KAIUKAITYT Veronika, Juozo, g. apie 1922 Pa alsyje, imkaii apyl., Jurbarko r., kinink eimoje. Ryinink - rmja (pas juos buvo skalbykla - pirtis). uvo 1946 06 11, bandydama pabgti nuo sumimo. Liko 5 met dukrel. Ukasta ties vietoje. Vliau palaidota imkaii kapinse. JASULAITIS Vytautas, Stasio, g. 1929 Valpainiuose, Pakraanio apyl. Suimtas 1951. uvo lageryje. JAIOLDA Juozas - Izidorius, g. 1909. uvo 1945 rugpjio mn. Bargaili pelkje prie Pravirulio eero, enkavedistams apsupus parti zan stovykl. Kartu uvo A. Ligeika, V. Norkus ir A. Skaburskas. 65

JAUGLA Antanas, Vinco, g. 1915 Kilovoje, ekiks v., kinink, eimoje. LLA karys. Nepri klausomos Lietuvos kariuomens puskarininkis. Partizanas nuo 1944. Brio vadas. uvo 1945 07 27 Dauglikiu mike, Ariogalos v., kartu su trim parti zanais. Kartu uvo Viktoras Nagreckas. JAUNIS Kazimieras, g. 1929 Upynoje. Taurags apskrities partizanas. JENERYS Kazys, Jono, g. 1910 Kejnuose, Verduvos apyl., Raseini r. Siuvjas Girkalnyje. Partizanas nuo 1944. Brio vadas. Veik Raseini rajone, nuo 1947 - Juodaii, Birbiliks mikuose. uvo 1951 Dabainskuose - 16 vyr br apsupo ru s kareiviai. Partizanai trauksi link miko. Sueis tas Kazys lipo egl ir liko nepastebtas. Grdami enkavedistai rado po egle kepur. Kaz suaud. JIVIAS Jonas (r. JURAS Jonas). JOCIUS Aleksas, Vinco, g. 1923 Pagynvyje, Betygalos v. uvo 1945 07 02 Marijonavos mike lyje, Ariogalos apylinkse.
Alfonsas JOCIUS

Antanas JAUGLA

JOCIUS Alfonsas, Vinco, g. 1922 Roiuose, Be tygalos v. uvo 1947 07 26 prie gimt nam.

JOCIUS Antanas, g. 1915 Raaitliuose, Girkalnio v. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 12 25 Kbaiiuose, Raseini apyl., pas P. Bitvinsk. I viso uvo 6 partizanai. r. BITVINSKAS Petras. JOCIUS Bronius, g. 1920 Raaitliuose, Girkalnio v. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 12 25 Kbaiiuose, Raseini apyl., pas P Bitvinsk. I viso uvo 6 partizanai. r. BITVINSKAS Petras. JOCIUS Jonas, Antano - Revertas, Aidas, g. 1909 ikagoje, JAV. Nuo 1944 algirio brio partizanas. uvo 1948 02 18 prie Sujaini Raseini r., partizano P. Lybos namuose. Kartu uvo J. Venclauskas ir kt. (i viso 5 partizanai). JOCIUS Kazys, Juozo, g. 1921 Jurbarkuose, Jurbarko v., valstiei eimoje. 1945 suimtas u ryius su partizanais. I tardytojo kabineto pagrobs automat, ioko per lang, bet buvo sueistas ir suimtas. Nukankintas Raseini aretinje.
66

JOCIUS Klemensas, Vinco, g. 1924 Pagynvyje, Betygalos v. Moksi kunig, seminarijoje Kaune. uvo 1944 - ukapojo enkavedistai. JOCIUS Stasys, Antano Varna. algirio brio partizanas. uvo 1947 12 25 Kbaiiuose, Raseini apyl., pas P Bitvinsk. I viso uvo 6 partizanai. r. BITVINSKAS Petras. JOKIMAS Zenonas, gyv. Pagausantyje, Ario galos v. Jo namuose buvo Vaidoto rinktins tabas. Suimtas 1948. Mir vagone, veant i lager. Knas ikeldintas Akmolinsko stotyje.

Klemensas JOCIUS

JOKBAITIS Alfonsas, kils i Burbikiu, iluvos v. uvo 1945 iluvos mike. JOKBAITIS Petras - Jaunutis, kils i Kaziks k., Taurags r. uvo 1951 sausio ar vasario mn. Maon k. pas Vl. Bartk, kurio darinje buvo rengta slptuv. JOKBAITYT Maryt, kilusi i Leln, Judrn v. Siuvja. Ryi nink. uvo 1950 06 28-29 Beinorikiuose, Veivirn apyl., netoli Dau glos sodybos. JOKUBAUSKAS Alfonsas - uva, uvo 1946 07 06 Pyragi mike, iluvos v. JOKUBAUSKAS Antanas, Stasio, g. 1924 Zuikikiuose (Stirbaiiuose), Taurags v. Saturno brio partizanas. uvo 1946. JOKUBAUSKAS (JONULAUSKAS) Jonas, Jo no - Skroblas, Aurys, g. 1908 Pakasokyje, ilals v., gausioje deimties vaik kinink eimoje. Dirbo Padauguvio, Lygaini, Mozrikio mokyklose. au li sjungos narys. Rezistencin veikl pradjo vokiei okupacijos metais organizuodamas LLA grupes emaitijoje. Nuo 1945 Lydio rinktins Lapi no brio partizanas. 1946 Kstuio apygardos tabo visuomenins dalies virininkas. uvo 1947 10 09 Pleterikiuose, imkaii v., Valaiio sodyboje. Kar tu uvo J. Ambrozaitis, J. Kriinas, J. Mankus ir A. Sluinskas.

Jonas JOKUBAUSKAS

67

JOKUBAUSKAS Jonas, Stasio (Antano brolis) - Tomas, Putinas, Aidas, g. 1920 Zuikikiuose, Taurags apskr. Nuo 1945 Saturno, vliau Rolando brio partizanas. Suimtas 1954 07 13 Mockiks mike kartu su A. Mockumi. Tai buvo paskutiniai Rolando brio partizanai. J. Joku bauskas ibuvo pogrindyje 10 met. uvo lageryje ar buvo suaudytas. JOKUBAUSKAS Juozas, Antano - Siaubas, g. Kirkiluose, Kelms r. uvo 1949 09 21 Spirgiuose netoli Krai kartu su K. Bagdonu, Z. Bag donaviite ir V. Kybartu. JOKUBAUSKAS Kstutis, kils i Girdi Jurbarko r. Jogailos brio partizanas. uvo 1950 02 05 Butkaiiuose . JOKUBAUSKAS Modestas, kils i Armeniki Serediaus v. Parti zanas. uvo prie Dubysos. JOKUBAUSKAS Bronius (Modesto brolis), kils i Armeniki, Serediaus v. Partizanas. uvo prie Dubysos. JONAITIS Juozas, mokytojas i Paaltuonio. 1941 suimtas, uvo lageryje. JONA Kazimieras, Petro - Majus, g. 1924 Eiiuose, Gaurs v., maaemiu kinink eimoje. Partizanas nuo 1945. Kovojo Lelijos bryje. uvo 1952 04 11 Taurags urdijos Eii girininkijos 40 - tame kv. Kartu uvo partizanas F. Norkus ir du Puiki k. gyventojai: A. Globys ir D. Sungaila (Balsys). Kita versija: 1951 Dargaiiuose buvo sueistas kakl ir mir. Knas nuvetas Taurags Subartin (V. Me kauskas). JONA Kleopas, Petro Balandis, g. 1922 Uvarniuose, Gaurs v. Partizanas nuo 1946 kovo mn. Kovojo Rolando bryje, vliau pasivadinusiame Eimuio briu. Sutrikus klausai, slapstsi altuonos pa krantje rengtame bunkeryje netoli savo nam. uvo 1947 08 23 Varnaiiuose, Er vilko v., netoli savo bunkerio. Palaidotas Paaltuonyje, Ervilko v.
Kazimieras JONA

68

JONA Stasys, Petro - Vidmantas, g. 1919 Ei iuose, Gaurs v. Kovojo Lelijos bryje. 1952 04 11, mio Eii girininkijoje metu, sueistas, sar gybos prieiroje paguldytas ligonin, apgydytas ir nukankintas tardant. JONA Vladas - Vaidotas, Varnas, g. 1925 Stirbaiiuose, Taurags apskr. Gaurs v. sekreto rius. Nuo 1945 partizanas. Kovojo Mindaugo bryje. uvo 1946 10 13.
Vladas JONA JONAS Jonas - Laknas, g. 1927 Auktu piuose, ygaii v. Nuo 1946 Sadausko - Bijno brio partizanas. uvo 1949 06 14 Ksiuose, Taurags v., E. Kvidukos sodyboje. I viso uvo 6 partizanai. Kartu uvo F. Abramas, P. Adelberkis, P. Kakta, A. Toleikis ir Nevis.

JONAS Juozas, Jono - Vytis, g. 1924 Auktupiuose, ygaii v. uvo 1950 prie Bdviei mokyklos. JONIKAS Antanas, Petro - Rolandas, Daktaras, g. 1913 Papar iuose, Vadgirio apyl., Raseini apskr. Tarnavo piemeniu, darbininku Dirvonuose. Nuo 1945 brio vadas. uvo 1947 05 24 Purviki mike, Gaurs apyl. (prie Globi), dengdamas brio atsitraukim. Palaidotas Paupio kapinse. Kartu uvo B. Jankauskas ir B. Jurkauskas. JONYLA Napoleonas - ernas, kyje. Partizanas nuo 1944. Kovojo bryje. uvo 1953 pradioje mike diaus, br apsupus enkavedistams. Z. muila. g. 1916 Serediuje. Dirbo tv Juliaus vadovaujamame algirio prie Sere Kartu uvo

JONUAS Antanas - Vilkas, g. 1915 Alko k., Rietavo v. Gyv. Gvalduose, Kvdarnos apyl. Sta lius. Ryininkas - Lap. Nuo 1946 Nemuno brio partizanas. Rambyno brio skyrininkas. Ramby nui uvus - brio vadas. uvus P. Balinui - rink tins vadas. 1954 birelio mn. apnuodytas ir su imtas kartu su J. Tautkeviiumi Rietavo mike. Nuteistas mirties bausme.
Antanas JONUAS

69

JONUAS Juozas, Vinco, g. 1928 Stulginuose, Rietavo v. uvo 1950. JONUAS Steponas, Prano - Lapinas. uvo 1948 alpiuose, iluvos apyl. JUCEVIIUS Ignas - Daktaras, g. Bumbuliuose, Krai v. uvo 1950 05 01 prie Pakvio, link Kelms. JUCEVIIUS Stasys, Antano - Rambynas, g. Tarailiuose, Taura gs v. uvo 1952 05 29 Stirbaiiuose, Gaurs v., kartu su V. Milkintu ir A. Zubu. JUCIUS Aleksas, Antano Gylys, g. 1925. uvo 1949 02 06 Mostei kiuose, Nemaki v., kartu su A. Gedvilu, A. Karpu ir V. Rutkausku. JUCIUS Stasys, Boleslovo, g. 1926 Pratvalkuose, Nemaki v. Ervilko gimnazistas. uvo 1952 prie Paaltuonio, Ervilko apyl. JUKNA Bronius, g. 1926 Dirvonuose, Ervilko v. Buvo stribas, vliau Rolando brio partizanas. uvo 1947 02 27 Pocaiiuose, Rutkiki apyl. 1992 palaikai perlaidoti Jurbarko kapines. JUKNA Jonas - Kovas, kils i Padvari, LLA karys. uvo 1946 02 13 Ridikikiuose, Ervilko v. r. pried. JUKNA Jurgis, Petro, g. 1915 veisiuose, Skaudvils v. uvo bg damas i Skaudvils kaljimo. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. JUKNA Kazimieras, Kazio, g. 1923 veisiuose, Skaudvils v. uvo 1945 07 04 epaiiuose, Ervilko v. Kapas Varlaukyje. r. pried. JUKNA Petras, Vinco, g. 1924. Partizanas nuo 1944. uvo 1951 08 15 Palabaukiuose, Ervilko v. Kapas Skaudvilje. JUKNA Stasys, Jurgio, g. 1923 Rudiuose, Ervilko v. Saturno brio partizanas. uvo 1945 Tyrelio mike, Gaurs v. JUKNEVIIUS Kostas, g. 1916 Teli apskrityje. Studentas - medi kas. LLA karys kapitono Prano Guaiio grupje Raseini - Jurbarko apylinkse. 1944 ruden moksi radist mokykloj e Konice (Karaliauiaus sr.) ir iem nuleistas paraiutu Taurags mikus. Tolimesnis likimas neinomas.

70

JUKNIUS Pranas - vyturys, g. 1927 Gardamo apyl. Dariaus rajono partizanas. Veik Priekuls - Veivirn apylinkse. Nuo 1953 kovojo Vilko bryje. uvo 1955 10 04 Blidsukiuose, Gardamo apyl., Kurmio sodyboje. JUNOKAS, LLA karininkas, kils i Plekaii iluvos v. uvo 1945. JUODAITIS Kazimieras, g. 1916 Didiuliuose, Ariogalos v. Beemis. LLA karys. Suimtas 1945, uvo Karagandoje. JUODIS Viktoras, Viktoro, g. 1915 Raseini apskr. LLA karys. Nepriklausomos Lietuvos polici ninkas. Nuo 1942 kovojo prie vokiei ir soviet okupacijas. 1944-1945 Armon brio vadas. 1945 pavasar band umegzti ry su Paupio partizanais, bet pakeliui, Papari mike, buvo sunkiai sueis tas. Svetima pavarde gydytas Bilinuose, Kaune. Mir nuo aizd 1945 balandio mn. Seser pa laidotas. JUODIS Vytautas, Viktoro - Stimiukas, g. 1925 Armonuose, Raseini apskr. Armon brio parti zanas. uvo 1948 01 22. JUODYT - PRACIAUSKIEN Genovait, Viktoro, g. 1929 Armonuose, Betygalos v. Partizan nuo 1944. Ginkluota automatiniu autuvu ne kart narsiai kovsi su prieu. uvo 1951 Jakaiiuose, Betygalos v., pas On Butkien. JUOZAITIS - r. PALIOKAS Jonas JUOZAITIS i Uulankio k., ilals v. uvo 1945. JURAKA - Dobilas. Kovojo alino bryje. uvo Pagirupyje, Taurags v. JURAKA (Dobilo brolis) - arnas, Karygis, kovojo alino bryje. uvo Pagirupyje, Taurags v.
Genovait JUODYTPRACIAUSKIEN

Kazimieras JUODAITIS

Viktoras JUODIS

71

JURAS (JIVIAS) Jonas, g. 1925 Pagojuose, iluvos v. LLA karys. Partizanas. uvo 1947 04 13 Skaraitikje, Raseini r. r. pried. JUREVIIUS Vytautas Kovas, g. 1921 Ruseiniuose, Josvaini v uvo 1950 01 21 Liplin mike. I viso uvo 7 partizanai. r. pried. JURGAITIEN Stas, g. Upynoje. Taurags apskr. partizan. uvo 1952. JURGAITIS Simas - Baronas, Tautvilas, g. 1924 Paupynyje, Skaud vils v. Partizanas nuo 1945. Kovojo S. Gavnios - Drsuio, vliau Kstuio (Aurels) bryje. uvo 1952 prie Lomi. Knas buvo inie kintas ilalje. JURGAITYT Stas, g. apie 1923 Smiltynje, Skaudvils v. uvo 1952 rugpjio mn. prie Lomi. Iniekintas knas guljo ilalje. JURGILAITIS Kazys, g. 1919. Girdi brio partizanas. uvo 1945 Miliugiryje, Jurbarko r. JURGILAS Jonas, Kosto, g. 1894 Skaudvilje. Suaudytas 1945. JURGUTAVIIUS Juozas, uvo 1947 02 16 Dkto mike, netoli Radvilikio, myje su ypatingos parengties ekist daliniu. Miui vadovavo J. Beloglovas, kuris taip pat uvo. JURGUTAVIIUS Stasys, uvo 1947 02 16 Dkto mike, netoli Radvilikio, myje su ypatingos parengties ekist daliniu. Miui vadovavo J. Beloglovas, kuris taip pat uvo. JURGUTIS Jurgis, g. 1925. algirio brio partizanas. uvo 1949 Vilaiiuose. Palaikai ygaii vyrduobje. JURJONAS Antanas, Povilo - Tomas, viesa, g. 1927 Stirbikje, Laukuvos v. kininkas. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. 1951 11 02 paimtas gyvas. Iprotjo. Mir lageryje. JURJONAS Eduardas - Papartis, g. 1926 Udvaryje, Judrn v. Dariaus rajono Puies rinktins Vilko brio partizanas nuo 1950. uvo 1952 Jonikaiiuose, vknos v., apsupus bunker. Kartu uvo K. Au kelis. JURKAUSKAS Boleslovas - Bolius, g. 1918 Gaurje. Rolando brio partizanas. uvo 1947 05 24 Purviki mike, Gaurs v. Kartu uvo vadas A. Jonikas ir B. Jankauskas. r. pried.
72

JURKNAS Aleksas - Gintaras, Raganius. Stomatologijos stu dentas, dant technikas i iauli. uvo 1953 01 17 Puukuose, Kel ms r., K. Ruko sodyboje kartu su mona E. Gendrolyte - Jurkniene ir A. Bakiu. JURKNIEN - GENDROLYT Elena - Baland, g. 1924, uaugusi Kasiuk k., tarp Stulgi ir Krai. Pradios mokyklos mokytoja. uvo 1953 01 17 Puukuose, Kelms r., K. Ruko sodyboje kartu su vyru A. Jur knu ir A. Bakiu. JURKUS Bronius i Sirvyduk k., Kelms v. uvo savo tv dar inje. Knas iniekintas ir ukastas Kelmje. JURKUS Pranas - Likimas, g. 1929 Pyragiuose, iluvos v. uvo 1949 Rektiki mike. JUSAITIS Antanas, Vinco, g. 1928 Papikiuose, Kiduli v. Tvas 1920 laisvs kov savanoris, apdovanotas Vyio Kryiumi. Antanas moksi Jurbarko gimnazijoje. 1947 ijo partizanauti ir netrukus uvo. JUKA Jonas - arvuotis. uvo Aisn mike prie kelio Veivirnai - Klaipda. JUKEVIIUS Tadas, Vlado - Mediotojas, g. 1923 Pagojuose, Ariogalos v. Gyveno Visbaruose, Girkalnio v. Partizanas nuo 1944. uvo 1945 Ruseiniuose, Kdaini apskr., Maeik sodyboje. JUKEVIIUS Vladas, Vlado - Kukutis, g. 1926 Pagojukuose, Ariogalos v. Gyveno Visbaruose, Girkalnio v. uvo 1946 12 25 Labnavos dvaro mriniame bokte. I viso uvo 11 partizan. r. pried. JUKIEN - KALNIT Ona - Bitel, g. 1923 Rindse, Rietavo v. kinink. Kovojo Tarno, vliau Kontrimo bryje. uvo 1952 kovo mn. advaini mike prie Pajrio k., Rietavo v., po vis par trukusi kau tyni. Kartu uvo vadas A. Kontrimas, J. Oelis ir dar trys partizanai. JUKYS Juozas - Kikis, kils i uolyns, Nemaki v. uvo kartu su broliu Povilu Klaipdos krate. JUKYS Klemensas, Prano - aibas, g. 1924 Paantvardyje, Jurbar ko r. Pavidaujo brio partizanas. uvo 1949 05 31 Paslauckins mike prie Staki kartu su M. Poceviiumi ir A. Sutkaityte. JUKYS Povilas, kils i uolyns, Nemaki v. uvo kartu su broliu Juozu Klaipdos krate.
73

JUKYS Povilas i Nemaki. kininkas. uvo 1946 myje Nuo minink k., ilals r. JUKYS Stepas, Jono - Kostas, g. 1921 Paupyje, Raseini apskr. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04 Papariuose, imkaii v., pas Masalskien. I viso uvo 11 partizan. uvusi atminimui 199C Ervilke pastatytas paminklas. r. pried. KAIULIS Stasys, Vinco, g. Negirvoje, Ariogalos v. Pabgo i sovie tins armijos. uvo 1945 vasar netoli nam. KAIUIS Bronius, Jurgio - Jra, g. 1924. Mokytojavo ilalje ir Tauragje. LLA karys. uvo 1948 09 15 Purviki mike, Gaurs v., kautyni metu. r. pried. KAIUIS Petras, Prano - Varnas, g. 1907 Pyragiuose, Lioli seni nijoje. Karininkas. LLA karys. uvo 1951 prie Balios upelio. mestas ulin.

KAIUIS Vincas, Kazio, g.1915 Balniuose, Ervilko v. uvo 1946 02 13 Ridikiki mike, Rutkiki apyl. Kn met ulin prie Ervilko gimnazijos. 1990 palaidotas Ervilko kapinse. r. pried.
KAIRYS Pranas, g. 1917 Antegluonyje, Bataki v. Apygardos tabo ryininkas. uvo 1949 02 16. Palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. KAKTA Pranas - turmas, g. 1920 Trumpikiuose(Ringiuose), ygai i v. Kovojo Butegeidio rinkt. III kuopos S. Sadausko - Bijno bryje, buvo vado pavaduotoju. uvo 1949 06 14 Ksi k., E. Kvidukos sodyboje. Kartu uvo F. Abramas, P Adelberkis, J. Jonas, A. Toleikis ir Nevis. KALNIT Ona - r. JUKIEN KALVAITIS Pranas, Stasio, g. 1914 Butkiks k., ekiks v. Daly vavo 1944 Vosbut kautynse. Suimtas. 1945 06 01 suaudytas. KAMINSKAS Juozas, Juozo, g. 1901 Melagikiuose, Bataki v. LLA karys. Partizanas nuo 1944 spalio mn. uvo 1945 08 10 Mickiks kautynse Dvarvieiuose, Gaurs v. Kartu uvo S. Norkus ir J. Jakutis. Kapas Batakiuose. 1990 pastatytas paminklas. KAMINSKAS Petras, Antano, g. 1921 Reksiuose, Taurags apskr. Partizanas nuo 1946 kovo mn. Kovojo Neptno, vliau Nemuno vado vaujamoje III kuopoje. Veik ilals - iluts apylinkse. Suimtas. Suaudytas 1949 02 27.
74

KANCEREVIIUS Kazys, Kazio - Uosis, g. 1920 Jakaiiuose, Skirsnemuns apyl. Nuo 1944 partizanas Paulaiio - Aido bryje. Sueistas mir 1945 06 23. 1993 palaikai palaidoti Jurbarko ka pinse. KAPTURAUSKAS Jeronimas - Baltrukas, Meka, g. 1914 Paalsio II k., imkaii apyl., Jur barko r. Batsiuvys. Partizanas nuo 1943. Kovojo Kstuio apygardos Panteros bryje. uvo 1951 12 05 prie Mituvos pas Vinc Bakait - susisprogdino granata Paalsio k. bunkeryje. Kartu uvo Tverkus ir J. Petrauskas. KARALIUS Albinas, Jono Varenis, g. 1910. Kapitonas, bai g valgybos mokykl Prsijoje. LLA Vanagu tabo virininkas. 1945 vasar suimtas ir su audytas 1946 02 18. KARAAUSKAS Antanas, Antano, g. 1913 Armonuose, Ra seini apskr. uvo 1947 Godlaukyje, Raseini v.

Jeronimas KAPTURAUSKAS

Ipolitas KARAAUSKAS su mona

KARAAUSKAS Ipolitas, Mato, g. 1887 Ky mantuose, Betygalos v. Beemis. Suimtas 1945 sausio mn. Pagiriuose, prie aiginio, pas seser Mockuvien. Nukankintas 1945 balandio mn. iluvoje. KARAAUSKAS Jonas, Ipolito, g. 1921 Bety galos v. beemi eimoje. Slapstsi nuo karins tarnybos su broliu Kostu Pagrubyiuose, Betyga los v., pas kinink Pran Gerv. 1945 02 02 sody b apsupo rus kareiviai. Kostas uvo, Jonas pab Jonas KARASAUSKAS go. Po keli savaii buvo suimtas ir uverbuotas. Buvusio partizano Jono Mockaus parodymu, pasitrauk mik ir parti zanavo Stribo slapyvardiu. uvo 1946 03 12 kautynse ties Tendiogala.
75

KARAAUSKAS Kazys, Antano, g. 1914 Armo nuose, Betygalos v. kininkas. Partizanas nuo 1944. uvo 1948 prie Mikiniu eero, aukoto apyl KARAAUSKAS Kostas, Ipolito, g. 1913 Bety galos v. beemiu eimoje. Slapstsi nuo karins tar nybos su broliu Jonu Pagrubyi k., Betygalos v., pas kinink Pran Gerv. 1945 02 02 sodyb ap supo rusu kareiviai. Kostas uvo, brolis Jonas pa bgo. KARBAUSKAS Bronius - Aras, g. 1928 Kasba rynuose, Lomi apyl., Taurags r. uvo 1951 gegu s mn. Sutkuose, Sungailiki apyl., Taurags r., kartu su mona Maryte.
Kostas KARAAUSKAS

KARBAUSKAS Pranas, Prano - Margis, g. Lapkalnyje, ilals v. Butegeidio rinktins III kuopos aibo brio vadas. uvo 1948 04 05, per v. Velykas, Gervikse, ilals v. Kovsi iki paskutinio ovinio. Jo ir K. epuio knai guljo iniekinti ilals turgaus aiktje. KARBAUSKAS i Vaii k., ilals v. uvo. Knas guljo iniekintas ilals gatvje. KARBAUSKIEN - DOBILAIT Maryt, Antano, g. 1929. Gyv. Zuikikiuose, Taurags r. Siuvja. Partizan nuo 1950. uvo 1951 gegus mn. Sutkuose, Sungailiki apyl., Taurags r., kartu su vyru Broniumi. KARPAS Antanas, Prano Sakalas, g. 1923 Griauuose, Vidukls v. Brio vadas. uvo 1949 02 06 Mosteikiuose, Ne maki v., kartu su A. Gedvilu, A. Juciumi ir V. Rutkausku. J knai buvo perveti Nemak ius. KARPIUS Jonas, Prano Tbelis, g. 1918 Lygiuose (Paeuvyje), Nemaki v. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Ra seini v.

Prano KARBAUSKO Ir Kazio EPUIO knai, iniekinti ilals turgaus aiktje

76

KASPARAITIS Jonas - Viesulas, g. 1926 Endrikiuose, aki v. kininkas. Kovojo aki apskrityje ir emaitijoje. uvo 194912 Paeupio mike, Rytprsi pusje.
KASPERAVIIUS Antanas, Kazimiero (Juozo brolis), g. 1918 Jokbaiiuose, im kaii v. Baig Jurbarko gimnazij, studija vo medicin. Partizanas. uvo 1945 birelio mn. prie Bebirvos upelio. KASPERAVIIUS Juozas, Kazimiero Angis, Visvydas, ilas, g. 1914 Jokbaiiuo se, imkaii v. Aviacijos leitenantas. LLA karys - kapitonas nuo 1942. 1945 birelio mn. suimtas. Ivaduotas i Raseini v. Bi Juozas KASPERAVIIUS lin ligonins. Nuo 1946 vasaros Jung tins Kstuio apygardos vadas. Tris kartus buvo suimtas ir tris kartus pabgo. uvo 1947 04 06 tabo bunkeryje prie Bataki, Antagluonyje, Juozo Juknos sodyboje, kartu su savo adjutantu A. Bilinu. Abu ukasti prie Taurags ubartins. Apie vad Juoz Kasperavii visoje apygar doje sklido legendos. Auktas, graaus sudjimo, su uniforma, tvarkingas ir pasitemps, jis kl pagarb kovotoj tarpe. Net tolimame apygardos krate, Ariogaloje, veiks brio vadas leitenantas Juozas Palinas - Rytas paymi, kad Kstuio apygardos organizaciniai vienetai veik labai gerai, ijautsi drausm ir atsakomyb. J.Kasperaviius pasiymjo drsa ir nevengdavo ieiti i bunkerio net ir dienos metu. Tokiais atvejais jis apsirengdavo krosnininko mrininko rbais, kuriuos gaudavo i er vilkikio krosnininko senuko Jono Steponaiio. Jiedu danai vaikiodavo kartu ir atliko ne vien partizanin uduot. Taip 1946 ruden pasaloje prie Bd dvaro buvo nukautas Ervilko MGB skyriaus virininko Moalovo pavaduotojas - sadistas tardytojas. Paskutinysis Lietuvos partizan vadas A. Ramanauskas - Vanagas savo atsiminim knygoje Daugel krito sn (V. 1991. P. 238) skelbia LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko Akt Nr. 7, kuriuo J. Kasperaviius apdovanojamas I laipsnio Laisvs Kovotojo Kryiumi (su kardais), ir jam suteikiamas Karygio vardas u "ypatingus nuopelnus, ireikiant Sjdio idj, o ypa u mirties valandoje parodyt didvyrikum kovoje su prieu.

77

KASPERAVIIUS Pranas, Antano - Luas, g. 1924 akiu r. Tarnavo bernu, buvo stribas, vliau partizanas Jurbarko Aido bryje. uvo 1947 sausio mn. Lukiuose kartu su A. Mekausku. Palaidotas Jurbarko kapinse 1989. KASPUTIS Jonas, Viktoro, g. 1920 Paalsyje, Nemuno brio vadas nuo 1944 gruodio mn. Veik Ervilko apylinkse. 1945 vasar suimtas. Mir 1988. KASPUTIS Motiejus, g. 1925 Margynje, Skaudvils v. uvo 1951 01 16 Mykolaiiuose. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaud vilje. KAIUKAITYT Bron, Juozo, g. 1926 Paalsyje, imkaii apyl., Jurbarko r., maaemi kinink eimoje. Ryinink - rmja. Suimta 1946 06 11. Kaljo Magadano srities lageriuose. Taigoje buvo mekos sudraskyta. KAIUKAITYT Veronika - r. JASAITIEN KATINAS Gediminas - arnas, g. 1930, Vy tauto apygardos partizanas. Suimtas 1947 ir itrem tas. Nuo 1990 LPKTS Taurags sk. pirmininkas. Mir 1996 05 03. Aktyviai dalyvavo ruoiant u vusij partizan sraus. KAULIUS Julius, kils i Kekiks k., Kv darnos v. uvo 1947 Sauslaukyje, Kvdarnos v., apsuptas saugumiei.
Pranas KAUNECKAS

KAUNECKAS Pranas, g. 1917 Kibikyje, Pane vio r. Leitenantas. LLA karys. Lydio rinktins partizanas. uvo 1945 02 14 Globiuose, Jurbarko r., kartu su N. Gudaiiu. Palaidotas Globi kapinai tse. KAUPAIT Aleksandra - Kristina, Lap, g. 1923 Leniukuose, Pernaravos apyl. uvo 1944 gim tajame kaime ties Leni miku, eidama partiza nams praneti apie enkavedist pasirodym. KAVALIAUSKAS Alfonsas, Vlado, g. 1925 Vosbuiuose, Pajieslio apyl. uvo 1949 08 20 Ruseini mike, Josvaini apyl. I viso uvo 5 partizanai.

Aleksandra KAUPAIT

78

KAVALIAUSKAS Antanas, Vlado, g. 1930 Vos buiuose, Pajieslio apyl. uvo 1950 01 21 Liplin mike, Kdaini apyl., stovyklaujant pas Pustel nik. I viso uvo 7 partizanai. r. pried. KAVALIAUSKAS Bronius, g. 1911 Steponkai myje, Betygalos v. Karininkas, tarnavo pasienyje. uvo 1945 04 30 prie gimtins - susisprogdino gra nata. KAVALIAUSKAS Petras-Jaunuolynas, g. 1914 Latakuose, Vidukls v. uvo 1947 vendruose pas Stulginsk.
Petras KAVALIAUSKAS

KAVALIAUSKAS Vladas (Alfonso ir Antano tvas), g. apie 1900 Vosbuiuose, Pajieslio apyl., Kraki v. Ijo mik su dviem snumis ir visi trys uvo. Tvas uvo 1949 sausio mn., kulkosvaidiu dengdamas brio atsitraukim. KAVALIAUSKAS, uvo 1949 gruodio mn. Plokiuose kartu su V. Guausku ir A. efleriu. KAVOLIUS Matas, g. 1918 Karklnuose. Dirbo valsiaus savival dybje. LLA karys - partizanas. uvo 1947 02 18 Santakuose, prie Minijos, kartu su K. Kijausku. KAVOLIUS Nikodemas, g. Balniuose, Ervilko v. kininkas. 1946 suimtas u partizano slpim. Kaljo iluts kaljime. Nukankintas betardant. Palaidojimo vieta neinoma. KAZAKAITIS, suaudytas Pliki giraitje, Ariogalos apyl., kartu su A. Petrausku ir A. Urbonu. KAZLAUSKAS Bronius - Alfonsas, Girnas, uvo 1952 Sutk mike, Taurags v., kartu su K. Beriniu. KAZLAUSKAS Ipolitas, g.1902 Bajorikiuose, Panevio apskr. Vadgirio girininkas. LLA karys. Suimtas 1945. Nukankintas 1946 03 Peioros la geryje.
Bronius KAZLAUSKAS

79

KEMZRA Aleksandras, Jono, g. 1914 Gra jauskuose, Ariogalos v., kininku eimoje. Nepri klausomos Lietuvos kariuomens puskarininkis. Partizanas nuo 1944. uvo 1944 gruodio mn. Gra jausku myje. r. pried. KEMZRA Benediktas, Augustino, g. 1896 Vosbutuose, Serediaus v. Suaudytas prie savo gim tosios sodybos 1944 12 18. Enkavedistai i ekiks sudegino trobesius su gyvuliais.
Aleksandras KEMZRA

KEMZRA Bolesas, g. 1922 Rudakiuose, Per naravos v. kininkas. uvo 1944 pabaigoje. KEMZRA Julius, g. 1927 ilainliuose, Kra ki v. uvo 1945 sausio mn. ilainli mike. KEMZRA Juozas, Broniaus, g. 1924. Parti zanas Serediaus apylinkse nuo 1944. uvo 1947. KEMZRA Pranas, kils i Vosbut. aulys. uvo 1947. KEMZRA Vincas (Juliaus brolis), g. 1926 i lainliuose, Kraki v. uvo 1944 gruodio mn. ilainli mike. KENSGAILA Juozas - r. KSGAILA KENTRA Jonas, Jono - Tigras, kils i Gbri ilals v. alnos rajono K. Bagdono dros, J. Kentros - Lukto brio partizanas. uvo 1950 birelio mn. KENTRA Jonas, Juozo - Rtenis, Luktas, g. 1922 Ulankyje, ilals v. Brio vadas. Butegeidio rinktins vadas. 1950 1951 vadovavo alnos partizaniniam rajo nui. uvo 1952 04 20 Bilioni k., Lauku vos v., Laukuvos - Varni kelyje. KENTRA Juozas, Juozo - Tauras, g. 1924 Ulankyje, ilals v. Butegeidio rink tins Lukto brio partizanas. uvo 1949

Pranas KEMZRA

Stasys KENTRA (kairje)

80

spalio 21(10) Lentins mike pas Pr. Katausk. KENTRA Kazys, Juozo - Papartis, g. 1928 Alkupyje, Kvdarnos v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1949. uvo 1949 10 21 Lentins k., ilals r. KENTRA Leonas, Juozo - Sakalas, g. 1926 U lankyje, ilals v. uvo 1949 10 21 Lentins k., ilals v. KENTRA Stasys, Juozo - Dagilis, g. 1926 Alku pyje, Kvdarnos v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1949. uvo 1952 12 24 prie Rietavo. KEPARUTIS Jonas, g. 1923 iluvoje. Mokytoja vo Pumpuruose, iluvos v. uvo Raseini kaljime. KEPARUTIS Juozas, kils i Paserbenio k., Kalnuj apyl., Raseini apskr. uvo 1948 03 04 aukliuose, P. Rudaiio sodyboje, apsupus rus ka reiviams. Kartu uvo S. Narueviius, J. Nacas ir V. Petraitis. KEPARUTIS Rapolas, kils i Paserbenio k., Kalnuj apyl., Raseini apskr. uvo 1949. KERBAUSKAS - r. KARBAUSKAS KERP Antanas, g. Dauskiuose, Judrn apyl. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. uvo 1947 Lguose, Rietavo v., Tubuio sodyboje. KSGAILA Juozas - Strazdas, g. 1924 ilalje. uvo 1949 sausio mn. kartu su Juozu Marozu Nemunu. KIAUK Antanas, Igno, g. 1916 Pagynvyje, Ariogalos v. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike myje su enka vedistais. r. pried. KIAUK Jonas, Igno, g. 1912 Pagynvyje, Ariogalos v. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike myje su enka vedistais. r. pried.
Jonas KEPARUTIS

Antanas KIAUK

Jonas KIAUK

81

KYBARTAS Eugenijus, Boleslovo - Vasaris, g. 1927 Kaspariks k.,: Lioli apyl. uvo 1956 07 25 Kupriki mike. Kybart eimos uvo 5 broliai. KYBARTAS Ignas, Boleslovo - Saulius, g. 1929 Kaspariks k., Lio li apyl. uvo 1956 07 25 Kupriki mike kartu su Eugenijumi. KYBARTAS Meys, Boleslovo - Grimas, g. 1920 Kaspariks k., Lioli apyl. 1949 01 08 suimtas. Mir lageryje 1973. KYBARTAS Vytautas, Boleslovo - Budrys, g. 1922 Kaspariks k., Lioli apyl. uvo 1956 07 17 netoli nuo Kelms prie Gutmano sodybos. Apdovanotas Laisvs kovotojo kryiumi. KYBARTAS Vladas, Boleslovo - Pikas, g. 1925 Kaspariks k., Lioli apyl. uvo 1949 09 21 Spirgiuose, Karkln apyl., kartu su Z. Bagdo naviite, K. Bagdonu ir J. Jokubausku. KIELA Antanas, Vinco, g. 1899 Raguvoje. 1934 - 1945 Tirkli (Maeiki r.) banyios klebonas. Aktyvus LLA rmjas. Nuo 1946 02 gyveno nelegaliai Tamaausko pavarde. 1950 06 12 suimtas ukliuose (Saki r.) Juozo Rakaiio sodyboje rengtoje slptuvje. Tolimesnis likimas neinomas. KIEL Antanas, Prano - Pauktis, g. 1924 Ilgiiukuose, Raseini apskr., maaemi eimoje. Partizanas nuo 1944. Suimtas 1946 12 27. uvo Vorkutos angli kasyklose. KIJAUSKAS Kazys - Puinis, g. 1918 iemuliuose, Kretingos apskr., kininku eimoje. Karo aviacijos mokyklos kursantas. Nuo 1944 LLA Kuli kuopos vado pavaduotojas. Jono Noreikos - generolo Vtros bendraygis. uvo 1947 02 18 Santakuose, prie Minijos, kartu su M.Kavoliumi. KILIOKAS Petras - Gintautas, Rolando brio partizanas. Veik Taurags - Skaudvils apylinkse. uvo 1952 ruden. Kartu uvo A. Rundza ir J. To liuis. KILIOTAITIS Juozas, g. 1924 apalikje, im kaii v. Tris mnesius buvo stribu imkaiiuose, vliau - Pavidaujo brio partizanas. uvo 1946 sueistas nusiov.
Kazys KIJAUSKAS

82

RIMINIUS Antanas - Laisvnas. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. uvo 1951 spalio-lapkriio mn. prie Luii k., vknos v., ant liepto per Veivir. KINAS Jonas, Adolfo, g. 1924 Pramediuvoje, Raseini apskr. Be emis, kumetis. Slapstsi nuo karins tarnybos. Tapo partizanu. uvo 1948. KIRKICKAS Valius, Alberto - Suomis, g. 1928 Tauragje. Kalniaus rinkt. akos kuopos Ramno brio vado pavaduotojas. Veik Raseini apskr. Suimtas 1948 09 08, mir kaljime. KISIELIUS Alfonsas, Alekso, g. 1925. uvo 1948 08 29, stovyklaujant Dirioniuose, Betygalos v., pas kinink Petr Barausk. Trys partizanai - A. Kisielius, K. Beiys ir Kurmauskas, enkavedist apsupti, mikais trauksi link ibuli. uvo visi trys ir abu eimininkai. KISIELIUS Antanas, g. 1921 Ervilke. Partizanavo Varlaukio apy linkse. uvo 1947. KISIELIUS Bronius - Simas, g. 1922 Kalu piuose, imkaii v. uvo 1945 11 26 Stulgiuose, prie imkaus sodybos. KISIELIUS Gaudentas, Mato - Tomas, Arjas, g. 1905 (?) Kavoliuose, Jurbarko v. Nepriklausomos Lietuvos kariuomens puskarininkis. Tarnavo Er vilko savivaldybs ratininku. Nuo 1944 Pavidaujo brio partizanas. Kadagio - uolo kuopos vadas Lydio rinktinje. Suimtas savo namuose, uver buotas ir paleistas. ini kad bt veiks okupant Alfonsas KISIELIUS naudai, nra. Antr kart suimtas 1949 11 06 ir vl uverbuotas. Apie jo veikl tuo metu ini nra. uvo 1951 Lukiki kaljime Vilniuje. KISIELIUS Jonas (partizan Antano, Juozo ir Telesforo tvas), kils i Pavidaujo k., Jurbarko v. kininkas. Suimtas u tai, kad vaikai partizanai. 1945 nukankintas iluvos aretinje. Ukastas aretins kieme. KISIELIUS Juozas, Jono - Genius, g. 1917 Pavidaujyje, Ervilko v. uvo 1953 kovo mn. Kartupiuose, Varlaukio apyl. Kapas Balandinje.
Juozas KISIELIUS

KISIELIUS Jurgis - Mindaugas, g. 1910, gyv. Tauragje. alnos rajono II brio partizanas. Aurels brio grups vadas. KISIELIUS Telesforas, Jono - Bitinas, eslovas, g. 1915 Pavidaujyje, Ervilko v. Puskarininkis. LLA karys, brio vadas. uvo 1946 02 13 Ridikikiuose, Ervilko v., pas Jack. 1990 palaikai rasti ulinyje prie Ervilko. KISNIERIUS Andrius - Sakalas, Rolando brio partizanas. Veik Taurags apylinkse. uvo 1949 07 17 Zaltrikiuose, Gaurs v. Kartu uvo brio vadas S. Stonys ir J. Lioranas. Palaikai buvo iniekinti Gaurs NKVD namo kieme, vliau iveti Taurag - ubartin. KIUDYS, kils i Gvaldu k., Kvdarnos v. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. uvo 1945. KIULKIS Juozas, Antano - Linelis, g. 1926 Molavnuose, Vidukls v. uvo Vailabuose, Vidukls v. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. KLYBA Aleksas, Vinco - Linas, g. 1911 ulai iuose, Kraki v. uvo Paliepi Puynj e 1944 12 16 myje su gausiomis enkavedist pajgomis. r. pried. KLIKNA Mykolas - Bglys, kils i Lioli Vi dukls v. uvo prie Dubysos. KLIKNA Vytautas, kils i Pails k., Krai v. uvo susiaudymo metu prie Kelms.
Aleksas KLYBA

KLIMANSKAS Aleksandras, g. 1920 Pau vyje, Kraki v. Gyveno Ilgiiuose, Betygalos v. Be emis. uvo 1944 12 16 Paliepi Puynje, Arioga los v., myje su gausiomis enkavedist pajgomis. r. pried. KLIMAAUSKAS, kils i alpi iluvos apyl. uvo 1948 prie Balios. mestas Bartkaus ulin. KLIMAS - Dmas. uvo Globi mike. KLUMBYS Zenonas - Razbajus, g. 1929 In kakliuose, vknos v. Dariaus rajono Puies
Aleksandras KLIMANSKAS

84

rinktins partizanas nuo 1950. uvo 1953 01 13 Cipariuose, emaii Naumiesio v., kartu su J. Agintu. KMITA Andrius - Aura, g. 1917 Butviluose, Krai apyl. Brio vadas. uvo 1953 10 12 Gedminiuose, Krai apyl., pas K. Peleck, kartu su J. Bartkumi. Partizanams atsisakius apnuodyt "vaii, pasaloje buv enkavedistai juos nuov. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. KMITA Antanas, Prano, g. 1922 Butviluose, Krai apyl. uvo 1947 Kirpkalnyje, Krai apyl. KMITA Edmundas, Prano - Evaldas, g. 1918 Butviluose, Krai apyl. kininkas. Partizanas nuo 1945. 1961 spalio mn. iduotas nusiov Vejose, Karkln apyl. KNATAUSKAIT Danut, g. 1932 Paern k., Taurags r. Gim nazist. Partizan - ryinink. uvo 1950 03 03 Ceikikje. Kartu uvo jos sodyboje besislapstantys du partizanai (V. Gudaviius ir A. Kundro tas). Trobesiai sudeginti. KNISPERIS Jonas, Butegeidio rinktins alnos rajono III kuopos partizanas. KOKTA Feliksas, Viktoro, g. 1927 Bardikiuose, iluvos v. ki ninkas. Nuo 1946 palaik ry su partizanais. 1949 suimtas. Pabgo. Stojo partizan br. Abu su mona turjo rankinius kulkosvaidius. uvo 1952 05 22 kartu su mona Umburyns k., iauln apyl., prie Lenar tuvos miko, Malkaus vienkiemyje. KOKTIEN - RUTKAUSKAITE Zofija, Vinco, g. 1929 aiginyje, iluvos v. Dirbo aiginio ryi skyriuje vedja. 1949 kartu su vyru stojo partizan gretas. Abu turjo rankinius kulkos vaidius. uvo 1952 05 22 Um buryns k., iauln apyl., prie Lenartuvos miko, Malkaus vienkiemyje. Apsupti enka vedist abu su vyru aktyviai gynsi. Paskutiniais oviniais nuov sueist vyr ir nusi Zofija KOKTIENFeliksas KOKTA ov pati. RUTKAUSKAITE
85

KONIUS Pranas, g. 1914 Salantuose. kininkavo Juodupn kaime, 1941 sukilimo dalyvis. Nuo 1945 LLA Kardo rinktins tabo narys. Veik Kretingos, Priekuls rajonuose. uvo 1965 07 15 Kretingos r Didij alim k. Drungil sodyboje. Tai buvo paskutinis Lietuvoje nukautas partizanas, kovojs prie okupant daugiau kaip 20 met. KONDRATAS Antanas - r. KUNDROTAS. KONSTANTINAS Alfonsas, Antano, g. 1929 Kamiuose, ilals v uvo 1950 netoli Pagramanio, kovodamas algirio bryje. KONTRIMAS Antanas - Parama, Tomas, g. 1910 Sprauds k., Rie tavo v. Rambyno brio partizanas. Brio vadas. uvo 1952 01 21 ad vainiuose, Rietavo v., apsupties metu kartu su savo brio partizanais O. Jukiene, J. Oeliu ir kt. KOPTIS (?) - Vytautas, vokiei tautybs partizanas. (Gali bti ne pavard, o pravard). uvo Drobkiuose, ilals apyl. Knas buvo iniekintas Kvdarnoje. KOSTYRA Jonas, Antano, g. 1917 Grajaus kuose, Ariogalos v. LLA karininkas. Vadovavo 1944 12 16 Grajausk miui, bet t kart iveng mirties. Suimtas, uvo 1949 02 16 lageryje. KOYS, vienuoliktos klass moksleivis. Pasi trauk mik po to, kai ikl trispalv. uvo prie Taurags. KOIT, kilusi i Pagramanio, Taurags v. uvo prie Akmenos. KOVECKIS Jonas, g. 1922 iluose, Kaltin n v., kinink eimoje. Gyveno Pagrybje. Parti zanas - ryininkas. Suimtas Krykalnyje. Enkavedistai sumut vediojo po Braki, Idon kaimus, kad parodyt, kur lanksi partizanai. Ne idav n vieno mogaus. uvo Vorkutos achtoje.
Jonas KOSTYRA

KOVECKIS Jurgis - Marsas, g. 1929 iluose, Kaltinn v. Nuo 1948 Aurels brio partizanas. Veik Skaudvils - Kaltinn apylinkse. uvo 1950 Vytogalos mike (suimant band nusiauti, mir veamas Upyn). Kapas neinomas. KRAPAVICKAS Jonas - r. PEKAITIS
86

KRAPAVICKAS Vladas, g. apie 1906. Partizanavo Gukampio apy linkse. uvo 1946 prie Babt, netoli Cinkikio, ekiks v. Kartu uvo g. Diaugys ir neinomas partizanas. Palaidoti prie Cinkikio sankryos - dabar uasfaltuota. KRASAUSKAS Jonas, g. 1928 Pikeliuose. Rolando brio partizanas. uvo 1945 prie Gaurs. KRASAUSKAS Steponas, kils i Paupio, Ervilko v. Samdinys. Plechaviiaus armijos karys. Rolando brio partizanas. Sunkiai sueistas, mir Balandins mike, tankiame eglynlyje. KRAUJELIEN - Audra. Kovojo kartu su vyru apie Kelm, Tytu vnus. uvo kartu su vyru prie Kelms Degui kautynse. KRAUJELIS A., Vytauto Didiojo rinktins Nemuno brio vadas. uvo neaikiomis aplinkybmis. KRAUJELIS Domas, kils i Pakaps. Brio vadas. Kovojo apie Kelm, Tytuvnus. uvo kartu su mona prie Kelms Degui kautynse. KRAULEIDIS Mamertas - Nalaitis, g. 1931 Paulaiiuose, vk nos v. Partizanas nuo 1950. Kovojo Dariaus rajono Puies rinktinje. uvo 1952 Jukaiiuose, prie Gardamo. KRAULEIDYT Bas - r. KURMIEN KREGD Benadas - Bijnas, g. 1927 Akmenikiuose, Raseini r. Partizanas nuo 1948. uvo 1953 08 05 Paslauckynje prie Juodaii, Jurbarko r., kartu su E. Pranc keviiumi. KREGD Zenonas, Jono, g. 1930 Ak menikiuose(Karolinavoje), Raseini apskr. Benadas KREGD Moksi amat mokykloje Kaune. 1950, ne nordamas tarnauti okupantams, pasi trauk mik. 1957 pavasar pabgo i apsupties Pamituvyje, Stuogi sodyboje. uvo 1959 Kaprin k. pas Grici. KRIKAINIS - r. GRIKAINIS KRIKINAS Vladas, g. 1908 Janknuose, Pernaravos v. Beemis. Partizanas nuo 1944. uvo 1948 ruden Bajn mike.
87

KRIINAS - KRIIONAITIS Juozas, Izi doriaus, g. 1927 Lenkiuose, Ervilko v. uvo 1947 10 09 Pleteriki k., imkaii v. KRIIUS Izidorius, uvo 1945 liepos mn. bunkeryje Palaukesio mike, Taurags r., kartu su 6 partizanais. r. pried. KRYANAUSKAS Antanas, g. 1902 Girinai iuose, Raseini apskr. Jo sodyboje slapstsi trys partizanai. 1945 06 17 susiaudymo metu vienas partizanas uvo. Antan stribai pasived suaud. Palaidoti leido saviems. KRMELIS Antanas i Pagirupio, Tau rags r. Ryininkas. uvo 1945. KRMELIS Petras, Jono - alis, g. 1927, gyveno Dirkintuose, ilals r. Butegeidio rinktins partizanas nuo 1950.1952 02 18 sueistas ir paimtas gyvas ekistins karins operacijos metu ilo miko 67 kvar tale. 1952 02 19 mir ligoninje. KRMELIS Simas, Jono - Perknas, ygimantas, g. 1922 Dirkintuose, ilals v. Lietuvos karininkas. Partizanas nuo 1944. Brio vadas. Veik alnos partizaniniame rajone. uvo 1951 06 01 Dirkintuose, pas Juozaiius. Kartu uvo A. iaudvytis. (Kt. iniomis - uvo Gbriuose, bunkeryje pas Juozaiius).

Juozas KRIIONAITIS

Simas KRMELIS (kairje), io brolis Pranas ir Viktoras RUPYS

Leonas KRULIUS

KRULIUS Leonas, Leono, g. 1919 Rudiuose, imkaii v. uvo 1949 07 28 agarje, Kalnuj apyl., Raseini r. I viso uvo 6 partizanai. r. prie d. KUBILIUS Adolfas, Leono - Aidys, Vygandas, Vaivila, Radvila, ilo velnias, g. 1918 Kartenoje, Kretingos apskr. Mokytojas. 1943-1944 LLA orga nizacinio skyriaus virininkas - kapitonas. 1945 va sario mn. Gadausko pavarde nuleistas paraiutu.

88

Sujung Taurags LLA brius emaiiu Legion. Suimtas 1945 balan dio mn. kartu su A. Eidimtu, ir abu suaudyti 1946 02 18. KUBILIT Zos - Bitel, Dariaus rajono Puies rinktins parti zan. uvo 1951 alpnuose, vknos apyl. (nusiov). KUINSKAS Alfonsas - Briedis, g. 1923 Pab dvieiuose, ygaiiu v. Baigs amat mokykl, mo ksi dvimeiuose mokytoj kursuose. Lydio rinktins algirio brio partizanas. III kuopos I brio vadas. uvo 1947 liepos mn. Stirbaiiuose. 1989 palaikai perkelti i Eeruonos pakrants ygaii kapines. KUINSKAS Juozas, Izidoriaus, kils i Bajo raii k., Lioli apyl., Kelms r. uvo 1948 But kikje, Krai apyl. Ukastas Kraiuose. KUINSKAS Petras, Silvestro, kils i Bajo raii k., Lioli apyl., Kelms r. uvo 1949. KUINSKAS Pranas, Silvestro, kils i Bajo raii k., Lioli apyl., Kelms r. uvo. KUINSKAS Vincas, Antano - Aluntas, g. 1925 Stelmokuose, iauln v. uvo 1950 07 07. KUDOKAS Juozas - Ilgnas. Nevio brio vadas. Suaudytas 1953. KUDOKAS Kostas - Diemedis, g. 1922. Moky tojavo Kupsiuose, Kdaini apskr. Partizanas nuo 1947. uvo prie Pernaravos. KULKIS Kazys - Perknas, g. 1927 Sodals k., Upynos v. alnos rajono brio vadas. KULKIS Leonas - Litas. Prie Upynos, ila ls v., turjo bunker. KUNDROTAS Antanas - Skaisgiris, arnas, g. 1928 Spraudaiiuose (vingiuose), ilals v. Bu vs Kauno Vytauto Didiojo Universiteto studentas. Stokaii pradios mokyklos mokytojas. algirio brio partizanas. Butegeidio rinktins tabo val gybos virininkas. Veik apie ygaiius, vingius,

Juozas KUDOKAS

Kostas KUDOKAS

Antanas KUNDROTAS

89

Sartininkus. uvo 1950 03 03 Ceikiks k., prie Taurags, Knatausk sodyboje. Kartu uvo D. Knatauskait ir rinktins vadas V. Gudaviius. KUNICKAS Antanas, Antano, g. 1900 Budrai iuose, Betygalos v. uvo 1945 pradioje. KUODYS Pranas, Tado, g. 1901 Upaliuose. kininkas. 1918 savanoris, aulys, kaimo seninas. Suimtas 1946. Mir Magadane i bado. KUOPAS Jonas - Strazdas, g. 1920. Pirmasis partizanas ilals v. Kovojo A. Pociaus vadovau jamame Tauuro bryje. uvo 1948 Boktuose, ilals apyl., Pdemi sodyboje. KURAS Petras, Jono, g. 1921 Bilinuose, Rasei ni apskr. uvo 1948 12 03 Plaugini mike, Ra seini apskr. I viso uvo 18 partizan. r. pried. KURAITIS, kils i Grigalaii iluvos v. KURMAUSKAS Juozas, Vinco, g. 1928 Kudoniuose, Betygalos v. Partizanas nuo 1948 pavasario. uvo 1948 08 29, stovyklaujant Dirioniuose, Bety galos v., pas kinink P. Barausk. Trys partizanai - J. Kurmauskas, K. Beiys ir A. Kisielius, enka vedist apsupti, mikais trauksi link ibuli. uvo visi trys ir abu eimininkai.
Marijona KURMAUSKIEN

Juozas KURMAUSKAS

KURMAUSKIEN Marijona, g. Kudoni k., Betygalos v. uvo 1945 ruden. KURMIEN - KRAULEIDYT Bas, kilusi i Paulaii, vknos v. uvo 1948-1949 emaii Naumiesio v. KURMIS Juozas, uvo 1946 10 22 (25) Leki ks k., prie Povilo Rumo sodybos. Kartu uvo T. Raudys. KUROKA Vladas, Stasio - Ddel, g. 1923 Grinkikyje. LLA karys nuo 1943. Paliepi Puyns partizan junginio vadas. 1944 12 16 vadovavo m iui Paliepi Puynje, Ariogalos v., su gausiomis

Vladas KUROKA

90

enkavedistu pajgomis. 1945 08 06 atsitiktinai su imtas Vosylikio klebono darinje ir po "teismo Kdainiuose, 1946 01 26 suaudytas Vilniuje. KURTINAITIS Edmundas - Kalnius, kils i Didvjo k., Alj apyl., Raseini raj. Mokytojas. Biruts rinktins vadas. uvo 1949 07 08 prie Vi dukls, ant euvies kranto, netoli Molavn k. KUZAS Petras - Briedis, g. 1915 Raseiniuose. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Raseini v. r. pried.

Vytautas KUZMICKAS

KUZMICKAS Vytautas, Benado - akaliukas, g. 1930 kinink eimoje. uvo 1950 07 22 Daug likiu mike prie Dagi kaimo. I viso uvo 5 partizanai. r. pried. KVEDARAS Antanas, Antano - Tautvydas, g. 1928 motikiuose, Kraki v. Biruts brio vadas. uvo 1952 07 04 Pilsupiuose kartu su V. Baranausku. KVEDARAS Stasys, Antano - Jaunutis, g. 1933 motikiuose, Kra ki v. Partizanas nuo 1950. uvo 1951 Pajieslyje, pas kinink Rybel. KVEDYS Alfonsas, Juozo - Jaunutis, g. 1926 Paruose, Jurbarko v. Nuo 1945 Pavidaujo brio partizanas, skyrininkas. uvo 1949 08 10 Liudvinavos k. Knas buvo iniekintas Jurbarko aiktje. KVEDYS Izidorius, Juozo - Saulius, g. 1918 Paruose, Jurbarko v. Nuo 1948 gegus mn. Pavidaujo brio partizanas. uvo 1949 Anta kalniki I kaime, Jurbarko r. Knas buvo iniekintas Jurbarke. KVEKUS Antanas, g. 1918 Burliokiki k., Serediaus v. uvo 1945. KVEKUS Pranas (Antano brolis), g. 1916 Burliokiki k. uvo 1946. Palaikai iniekinti Serediuje. LANKAUSKAS Juozas, kils i Margyns, Vaidil apyl., Taurags r. Veik Taurags apskrityje. LANKAUSKAS Petras, kils i Margyns, Vaidil apyl., Taurags r. Veik Taurags apskr. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje.
91

LANKAUSKAS Vytautas, kils i Margyns, Vaidil apyl., Taurags r. Veik Taurags apskr. LAPAS Viktoras, g. 1918. Moksi Paggiuose. 1939 baig Karalikj Jr Akademij Neapolyje. Lietuvos karo laivyno leitenantas A. Smetonos v. laive. J. Denkaiio vadovaujamo brio kovotojas. uvo 1941 birelio sukilimo metu kartu su 22 brio nariais. Kapas Kaune, Ramybs parke. LAPKAUSKAS Jonas, Vaclovo, g. 1911 Maskvi tuose, Betygalos v. 1945 nuteistas 25 metams. Pa bgo i Vorkutos lagerio kartu su A. Kringoliu. uvo 1946 alia gimtojo kaimo. LATVYS - POKA Jonas, uvo 1949 prie Vana g k., Priekuls v. LAUCIUS Aleksas - Pauktys, g. 1916 Varka li k., iluvos v. Brio vadas. uvo 1952 06 16 prie Lioli su J.Petraiiu. LAUCIUS Petras, kils i Petkiki iluvos v. LAURAITIS Izidorius, Kazimiero - Briedis, g. 1916. Partizanas nuo 1945. uvo 1947 12 26 K baiiuose, Raseini v. Knas guljo prie Raseini stribyns, vliau buvo ivogtas ir palaidotas Kal nuj kapinse. LAURAITIS Petras, g. 1920 Iinikiuose, Vi dukls v. Buvo suimtas. Grs mir. LAURAITIS Petras - Barsukas, g. 1917 Traku iuose, Girkalnio apyl., Raseini r. uvo 1947 12 25 Kbaiiuose, Raseini apyl. LAURYNAITIS Antanas, Jono - Algimantas, g. 1924 uveliki k., Raseini v. kininkas. Partiza nas nuo 1949. uvo 1952 05 10 kartu su Marcinkumi - Liepuk Polim (Sirpiki)k. Ukasti Raseini altinyje.

Jonas LAPKAUSKAS

Izidorius LAURAITIS

Petras LAURAITIS

LAURINAITIS Petras, Juozo - Labutis, Balandis, g. 1906 Iinikiuo92

se, Vidukls v. LLA karys nuo 1945. Nuo 1950 Maralio brio partizanas. Veik Skaudvils v. Suimtas 1951 12 19, uvo kaljime. LAURINAITIS Pranas - Iksas, turmas, g.1925 Jurbarke darbinin ku eimoje. Gimnazistas. Aido brio partizanas nuo 1945. uvo 1952 (?). LAURINAITIS Vincas, Jono, g. 1920 Rukniuose, Jurbarko apskr. Jurbarko gimnazijos mokytojas. LLA karys. Veik Aido bryje (vadas Paulaitis). LLA vadas gen. M. Peiulionis j buvo numats tabo nariu ryiams su usieniu. 1944 moksi valgybos mokykloje Vienoje. uvo 1945, Kauno ekist nukankintas. LAURYNAS Antanas, g. 1922 Pakalnupyje, Raseini apskr. uvo 1950 liepos mn. pradioje Vedeck mikelyje. I viso uvo 10 vyr. Buvo ukasti Vedeck mikelyje. Dabar palaidoti Raseini kapinse. r. pried. LAURYNAS Pranas, g. 1925 Naukaimyje, Girkalnio v. uvo 1949 07 28 agarje, Kalnuj apyl., Raseini r. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. LAURYNAS Pranas, g. 1910 Kilbisuose, Babt v. Nepriklausomos Lietuvos policininkas. Partizanas nuo 1944. uvo tais paiais metais arav mike, Kunioni apyl., Kdaini v. LAZDAUSKAS - Pranckeviius, ebenkties rinktins brio vadas. Veik iluvos apylinkse. LEAS Jonas - Erelis, g. Pivininkuose, ilals v. emaii apygardos tabo apsaugos vadas. uvo 1952. LEKUTIS Juozas, Juozo, g. 1927 Ukalniuose, Jurbarko v. uvo kartu su broliu Vincu bunkeryje Palaukesio mike 1945 liepos mn. I viso uvo 6 partizanai. 1989 palaidoti Vertimuose. r. pried. LEKUTIS Vincas, Juozo, g. 1928 Ukalniuose, Jurbarko v. uvo kartu su broliu Juozu bunkeryje Palaukesio mike 1945 liepos mn. I viso uvo 6 partizanai. 1989 palaidoti Vertimuose. r. pried. LELIGA Juozas, Vinco, g. 1928 Luknnuose, Rietavo v. uvo 1950. LEMBUTIS Juozas, Stanislovo, g. 1929 Medekinje, Nemaki v. uvo Iinikiuose, Vidukls v., kartu su A. Verba. Knai buvo iniekinti Vidukls aiktje.

93

LENARTAVIIUS Zenonas, Antano, g. 1933 Dratkalnyje, Pernaravos v. Siuvjas. Nuo 1952 per jo ginkluot pasiprieinim. uvo 1959 rugpjio mn. 2 d. Grajauskuose, Betygalos apyl., Gaiausko sodyboje. LEINSKAS Bronius, Vinco, g. 1923 Rugnuose, Pernaravos v. uvo 1945 pavasar. Palaidotas arav kapinse. LEINSKIEN Cecilija, g. 1887. Partizans Akacijos motina. Gyveno Kaupiuose, Taurags v. Darinje buvo rengusi slptuv. uvo 1947 savo Zenonas LENARTAVIIUS namuose per susiaudym. LEINSKIS Jonas, Antano, g. 1925 Pryman tuose, ygaii v. 1957 nuteistas mirties bausme. LEKYS Jonas, Antano - Petras, g. 1920 But rimuose, Jurbarko r. Maaemis. Nuo 1944 Girdi brio partizanas. uvo 1946 03 03 Jokbaiiuose (kartu uvo J. Blays). Palaikai ilsisi Jurbarke. LEKYS Juozas, Antano - Napalys, g. 1922 Butrimuose, Jurbarko r. Maaemis. Nuo 1944 Gir di brio partizanas. uvo 1949 imoni girioje. Kapas neinomas. Kazimieras LEVICKAS (1949 05 19) LEVICKAS Juozas, Povilo, kils i Kempali, Vidukls v. Partizanas. LEVICKAS Kazimieras, Antano - Dagys, Vytis, g. 1925 Ervilko v. uvus Stokui - Eimuio brio vadas. U jo galv MVD adjo 25 tkst. rub. uvo 1951 akvietyje, prie Ervilko, kartu su 4 parti zanais. LIATUKAS Algirdas, Leono - Vasaris, algiris, g. 1920 Miklse, Laukuvos v. alnos rajono tabo vadas. Partizanas nuo 1948. uvo 1952 02 18 e kistins karins operacijos metu il miko 67 kvar Generolas Pranas LIATUKAS tale (aukliks mike), tarp Rietavo ir Kvdarnos. Ukastas kalki duobje Rietavo parke. r. pried. LIATUKAS Pranas, g. 1876 Padievaityje, Kvdarnos v. Generolas leitenantas. LLA karys. Nukankintas Lukiki kaljime 1945 09 02.
94

LIATUKAS Stasys, Kazio - Skrajnas, g. Kuodaiiuose, ilals v., kininku eimoje. uvo Bruktn ar Kalniki k. LIATUKAS Tadas, Gediminas, Leono - Vytautas, g. 1926 Miklse, Laukuvos v. Butegeidio rinktins Rtenio brio partizanas nuo 1949. uvo 1952 04 20 Bilioniu k., Laukuvos v. LIAUDANSKAS Antanas, g. 1920 Ariogalos v. Tarnavo pas kinink Gaiausk. uvo 1944 prie Kaldas liuiuose, ant Gynvs ledo, Ario galos v. LIDIUS Petras - Kardas, g. 1929 Gedminaiiuose, vknos v. Puies rinktins Vilko brio partizanas nuo 1950. uvo 1951 balandio mn. bunkeryje Mediokls mike apsupties metu. Kartu uvo J. Bra zauskait ir S. eliauskas. LIEKIS Kazimieras, g. 1923 Ueuviuose, Ervilko apyl., Jurbar ko r. Mokytojavo Skaudvilje. LLA karys. Suimtas 1945. Mir 1952 po tremties lageriuose. LIEPA Petras - Ledas, g. 1924. uvo 1949 Naujininkuose, pas Povilait, apsupties metu. LIESYS Antanas, Broniaus -Tvenas, Tonis, Idenas, g. 1919 (tvas - Jurbarko gimnazijos direktorius - ivetas Sibir 1941). Studentas medikas. LLA karys. 1945 nuleistas paraiutu Antanas LIESYS (viduryje) su brio draugais V. MIEIKIU, V. Taurags mikus. Nuo 1948 IVANAUSKU, A. SENECKIU ir J. PALIOKU (irint i kairs j dein) liepos mn. - Kstuio apygar dos vado pavaduotojas. Nuo 1947 informacijos ir valgybos skyriaus vir ininkas. Jros srities tabo narys. uvo 1951 02 10 epaiiuose kartu su V. Ivanausku. Kita versija - mir 1951 bunkeryje nuo irdies infarkto. LIESYS Bronius, Broniaus (Antano brolis) - Naktis, poetas glis, g. 1921 Ramygaloje. Studentas urnalistas. LLA karys. Paraiutu nu leistas Taurags mikus, Nuo 1948 liepos mn. Prisiklimo apygardos tabo virininkas. uvo 1949 08 13 Upelks mike kartu su V. niuoliu, P Bartkumi ir dviem neinomais partizanais. 1991 palaikai rasti ulinyje prie Autoniki ir palaidoti Radvilikio kapinse.
95

LIGEIKA Antanas - Perknas, g. 1923 Leona voje, Tytuvn v. uvo 1945 rugpjt Bargaili pel kje prie Pravirulio eero, enkavedistams apsupus partizan stovykl. Kartu uvo J. Jaiolda, V. Nor kus ir A. Skaburskas. Antano knas rastas pelkje po ledu. Palaikai palaidoti tvikje kieme, o 1972 slapia perlaidoti Pauvio kapinaites. LIKTAS Vincas - r. DIKTAS LINKAI - trys broliai, kil i Raseini. Du uvo 1945 07 19 Virtuku myje, iluvos v., vienas Godlaukyje, iluvos v. Apie Virtuk m r. pried.

Antanas LIGEIKA

LIOAS Aleksandras, g. 1913. uvo 1946 05 25 Kreiviuose, Jucaii apyl., ilals r. LIOIUS Jonas, Jono - Elnias, kils i Kaltinn v. Dirbo svetimame kyje. uvo Giliogirio mike tarp Rietavo ir Tver. LIONA Bronius, Jono, kils i Kazemkiki Jurbarko v. uvo Palaukesio mike, bunkeryje, 1945 liepos mn. I viso uvo 6 partizanai. 1989 palaikai palaidoti Vertim kapinse. r. pried. LIORANAS Juozas, Jurgio - Aidas, g. 1927 Ridikikje, Taura gs v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1947. Kovojo Rolando, Eimuio, Aluntos, Lelijos briuose. uvo 1949 07 17 Zaltrikiuose, Gaurs v. Kartu uvo brio vadas S. Stonys ir A. Kisnierius. Palaikai buvo iniekinti Gaurs MVD namo kieme, vliau iveti Taurags ubartin. LIPNIUS Vladas, g. 1922 Maeikikje, Betygalos v. uvo 1945 07 26 netoli savo gimtojo kaimo. LISYS Adolfas, Jono - Aura, g. 1926 mo tikliuose, Josvaini v. Nalaitis. Partizanas nuo 1944. Kovojo Vl. ulskio - Kraujelio bryje. uvo 1949 08 20 Ruseini mike. LISYS Jonas, Jono, g. 1928 motikliuose, Josvaini v. Nalaitis. Partizanas nuo 1944. Kovojo VI. ulskio - Kraujelio bryje. uvo 1948.
Adolfas LISYS

LISYT Ona, Jono, g. 1929 motikliuose, Josvaini v. Nalait. uvo 1948 prie Ruseini k.

96

LITVINAS Petras, Petro, g. 1918 Martynaiiuose, Grinkikio v. 1948 pabgo nuo trmimo. Partizanas. uvo 1949 01 29 Leni mike, Ario galos apyl. I viso uvo 7 partizanai. r. pried. LOMSARGIS Izidorius, buvs studentas. Parti zanavo vknos apylinkse kartu su Jonu Andri jausku. ties data neinoma. LOSIUS Petras, gyv. Serediuje. Suimtas u tai, kad vaikai partizanai. Kaljo Serediaus ir Kau no kaljimuose. Paleistas, po keli mnesi mir. Palaidotas Serediaus kapinse. LOSIUS Petras, Petro, g. 1922 Serediuje. Dar bininkas. Plechaviiaus rinktins karys. Partizanas nuo 1945. uvo 1947 03 19 prie Armenos ar Uosintos kartu su kitais 4 partizanais. LOSIUS Povilas, Petro, g. apie 1926, gyv. Sere diuje. Darbininkas. Trump laik buvo stribu. Per jo pas partizanus. uvo 1949 (susisprogdino). Pa laikai guljo iniekinti Serediuje, prieais strib bstin, po to ukasti laite. LUBICKAS Petras, Petro, g. 1917 Pamkyje, Betygalos v. ekist suimtas su ginklu 1944. uvo 1951 Dezkazgano - Spasko lageriuose. LUKAUSKAS Petras, Jono - Svajnas, g. 1926 Varkaliuose, iluvos v. uvo 1947 04 13 Skaraitikje, iluvos v., kartu su kitais partizanais. r. pried. LUKAUSKAS Vladas - Gintaras, Krakis, g. 1922 Varkaliuose, iluvos v. uvo 1946 12 30 Varka liuose kartu su V. ikumi. LUKMINAS Jonas, Prano, g. 1929 Dickaimyje, Betygalos v. Palaik ry su partizanais. Nuo 1947 - partizanas. uvo 1949 pabaigoje prie Gudin nakt pateks pasal. LUKMINAS Stasys, Kasparo, g. 1900 Dickai myje, Betygalos v. Lietuvos policininkas. uvo 1944 pabaigoje tv namuose.

Petras LUBICKAS

Jonas LUKMINAS

Stasys LUKMINAS

97

LUKOEVIIUS Vytautas, Viktoro - Lizdeika, g. 1927 Upynoje, Taurags apskr. ilals gimnazijos moksleivis. Pogrindins organizacijos Die(v)medis dalyvis. Partizanas. Kovojo Kstuio apygardos III kuopos pirmame, vliau antrame bryje, kuriam vadovavo P. Karbauskas Margis. uvo 1946 08 15 Spraudaiiuose prie Pajrio, vykdydamas uduot. Partizanai palaidojo Lomos mike. Palaik rasti nepavyko. LUKOIUS Antanas, g. 1895 Bataki k., Taurags v. Policininkas. algirio brio partizanas. uvo 1948 11 30 Tyrelio mike (sueistas apsupties metu, nusiov). Buvo ukastas ygaii vyrduobje. Dabar palaidotas ygaii kapinse. LUKOIUS Danielius - Maironis, g. Prymantuose, ygaii v., kinink eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1950 08 08 Tyrelio mike. Apsupties metu deng atsitraukianius draugus. Pasibaigus oviniams, nusiov. LUKOIUS Napoleonas, Juozo - Uosis, g. Pikeliuose, Ervilko v. kininkas. uvo 1951 vendruose, Vidukls v., kartu su broliu Simu. Buvo ukasti prie Vidukls strib bstins. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. LUKOIUS Simas, Juozo, g. 1927 Pikeliuose, Ervilko v. kininkas. uvo 1951 vendruose, Vidukls v., kartu su broliu Napoleonu. Buvo u kasti prie Vidukls strib bstins. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. LUKOIUS Vladas, Vinco, g. 1909 Grajauskuose, Ariogalos v. ki ninkas, papildomai vertsi statybininko, staliaus darbu. uvo 1944 12 25 nuo okupant kulkos Grajausk myje. r. pried. LUKOIUS Vladas - Putinas, Mnulis, g. 1924 Prymantuose, ygaii v., kinink eimoje. algi rio brio partizanas. uvo 1950 05 07 Stirbaiiuose prie senj kapini. I viso uvo 5 partizanai. r. pried. LUKOIT Ona, uvo 1945 07 19 Virtuk m yje, Lioli apyl. r. pried. LUAS Jonas, Prano, g. 1924 Akstinuose, Rasei ni r. Manoma, kad uvo apie 1946 Kdaini apskr.
Vladas LUKOIUS

LUAS Povilas, Prano, g. 1920 Akstinuose, Ra seini r. uvo 1946.

98

LUAS Vytautas, Juozo, g. 1917 ikagoje, JAV Atvyko Lietuv 1920. uvo 1945 09 14 Padubysio mike kartu su A. Baniu. MACAITIS Alfonsas, kils i Eidint, Bataki apyl. Veik Taurags apskr. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. MACAITIS Rimas, kils i Taurags. Eimuio brio partizanas. uvo 1950 myje akalins mi ke, prie Taurags. r. pried. MACAITIS Simas, Simo - Sakalas, g. 1922. Brio vadas. uvo 1948 09 15 Purviki mike, Gaurs v., kautyni metu. r. pried.
Vytautas LUAS

MACEVIIUS Feliksas, g. 1923 ilainiuose, Ariogalos v. uvo 1946. MACEVIIUS Kazys, g. 1918 Dainavikiuose, Serediaus v. uvo 1945 07 19 Armenikiuose. MACEVIIUS Stasys, Kazio brolis, g. Dainavikiuose, Serediaus v. uvo Birbiliks mike 1945. MACEVIIUS Zigmas, slapstsi nuo tarnybos okupacinje kariuo menje. uvo Kaupiuose. MACIJAUSKAS Jonas - Perknas, kils i Ringali k., ilals v. MACIJAUSKAS Pranas, g. 1919 veis iuose, Ervilko v. Varlaukio brio parti zanas. uvo 1945 07 04 epaiiuose, Varlau kio apyl., kartu su kitais brio partizanais. Knai buvo ukasti Balandins mike. 1989 septyni partizan palaikai palaidoti Var laukio kapinse. r. pried. MAAITIS Bronius, Jono, g. 1918 Kiaukuose, ilals v. Partizanas Irtmano (Irkmano) - Bagdono briuose ilals Upynos apylinkse. Suimtas 1945 09 24. Tolimesnis likimas neinomas. MAIULEVIIT Salomja, Antano - Rta, Zita, g. 1918 Mekininkuose, Jur barko r., kinink eimoje. Nuo 1945 Pau
Salomja MAIULEVIIT su broliu

99

laiio - Aido brio partizan. uvo 1947 vasario mn. akalins mike. Knas buvo iniekintas Jur barko aiktje. MAIULIS Jonas, Jono - Skaisgiris, g. 1917 Diuguose, Ervilko v. LLA karys nuo 1943. Su imtas 1947 iem Lydio rinktins tabe, prie Bata ki. uvo tremtyje 1959. 1990 palaidotas Jurbarko kapinse. MAIULIS Jonas, g. 1923 Dirvonuose, Ervil ko v. Manoma, kad uvo Vertimuose.

Jonas MAIULIS

MAIULIS Juozas, g. 1917 Miinuose, Gir kalnio v. LLA karys. uvo 1949 pavasar myje prie Juodaii Zapjuvkos dvaro laukuose. Kartu uvo P. Andrikis ir A. Povilaitis. MAIULIS Kazimieras - Kajetonas, g. 1905 Butkaiiuose, Jurbar ko r. Pavidaujo brio partizanas. uvo 1945 vasar prie imkaii. MAIULIS Povilas, Jono - Granitas, g. 1918 Miliuaiiuose, Bety galos v. Gintaro rinktins tabo virininkas. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Raseini v. r. pried. MAIULIS Stasys, Jono - Feliksas, g. 1924 Diuguose, Jurbarko r. Rolando brio partizanas nuo 1945 pavasario. uvo 1947 rugpjio mn. indaiiuose, ant Mituvos kranto. 1989 palaikai palaidoti Jurbarko kapinse. MAJUS Jonas, Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. MAJUS Juozas - Darius, g. 1929. Partizanas nuo 1950. uvo 1952 birelio mn. MAKAUSKAS Edvardas, g. Vaiiuose, Kel ms r. uvo apie Raseinius. MALINAUSKAS Juozas, g. 1911 Gervinje, Raseini apyl. Brio vadas. uvo 1949 07 28 a garje, Kalnuj apyl., Raseini r. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. MALKEVIIUS Antanas, Tomo, g. 1911 Paka purnyje, Raseini apskr., kinink eimoje. Su Antanas MALKEVIIUS imtas 1945 sausio mn. Girkalnyje. T pai iem
100

nuudytas iluvoje tardymo metu kartu su broliu Meiu. MALKEVIIUS Meys, Tomo, g. 1913 Pakapur nyje, Raseini apskr., kinink eimoje. Suimtas 1945 sausio mn. Girkalnyje. T pai iem nuudytas iluvoje tardymo metu kartu su broliu Antanu. MANINSKAS Vincas, g. 1923 Lenkiuose, Ervilko v. Mokytojas. LLA karys. Mir 1947 kal jime po kankinim. Palaidotas Ervilke.
Meys MALKEVIIUS

MANKAUSKAS Alfonsas, g. 1924 (1931) Kunioniuose, Josvaini v. Partizanas nuo 1944. uvo 1950 12 28 Guptiliuose, Pajieslio apyl., vad pasitarime. Sargyboje stovjs R. ukys laiku nepastebjo pa vojaus. Enkavedist apsupti uvo A. Mankauskas, Dapkus, R. ukys, M. Valaitis ir V. tuikys. MANKUS Jonas, Petro, g. 1924 Poluose, Ervilko v. Beemis. uvo 1947 10 09 Pleteriki k., imkaii v. Kartu uvo J. Ambrozaitis, J. Kri inas ir J. Jokubauskas. MANKUS Petras - Sidabras, g. Karklnuose, Krai v. uvo 1951 prie Karkln. MANKUS Stasys, Petro, g. 1926 Poluose, Ervilko v. Maaemis. Nuudytas 1945 tardymo metu. MARCINKUS Rapolas, Jono - Jovaras, g. 1910 Zaltrikiuose, Gau rs v. Maaemis. Ryininkas. Nuo 1948 partizanas. 1949 - grups vyresnysis. Kovojo Rolando, Lelijos bryje. uvo 1950 06 16 prie Bu veini eero, akalins mike, Eii girininkijos 44 kvartale, Taurags urdijoje. I viso uvo 12 partizan. r. pried. MARCINKUS - Liepukas, uvo 1952 05 10 Polim (Sirpiki) k. kartu su A. Laurynaiiu. Ukasti altinyje Raseiniuose. MARCINKUS Vaclovas, g. 1929 Palovaiiuose, Raseini v. Biruts rinktins partizanas. uvo 1951 10 21 Ukalnupyje, pas Vinc Simonavii. MARIJOIUS Vladas, g. 1905 Ilgiiuose, Betygalos v. 1944 gruodio mn. sunkiai sueistas. Tolimesnis likimas neinomas.
101

MARINAS Albinas, Antano, g. 1923 epaiiuose, Ervilko v. Nuo 1944 partizanas. Kovojo Girdi bryje. uvo 1952 prie Bataki gelein kelio stoties. Kapas neinomas. MARINAS Jonas, Antano, g. 1922 epaiiuose, Ervilko v. Diugu k. kininkas. Nuo 1944 rudens Pavidaujo brio partizanas. uvo 1945 03 30 Diugino mike. Kartu uvo P. Blays.Ukastas prie Ervilko kapini. MARKEVIIUS Petras, g. 1916 apie Betygal. Partizanas nuo 1944. Kovojo Lioli bryje. uvo 1945 07 19 Virtuk myje. r. pried. MAROZAS Jonas, g. 1925 Ringini k., ygaii v., eigulio eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1949 Vaidiluose, ygaii v. MAROZAS Juozas - Vaivoras , Nemunas, g. 1923. Girininkas Taura gje. Nuo 1948 liepos mn. alnos r. III kuopos vadas. Organizavo pabgim i Taurags ubartins. uvo 1949 sausio mn. Kamiuose, ilals v. MAROZAS Vincas, kils i Auktupi k., ygaii v. uvo 1951 Vaidiluose, ygaii v., pas Makar. MARTINAITIS (PALIOKAS) Jonas, uvo 1949. MARTINAITYTE Angel, Paskerdumio pradios mokyklos mokytoja, vienuol. uvo 1944 12 16 po Paliepi Puyns kautyni - suaud enkavedistai. MARTINAVIIUS Alfonsas - uolas, kils i Dargi ar Reistr k., Laukuvos v. kinink snus. Brio vadas. Veik Rietavo - Kaltinn apylinkse. Suimtas 1951 Vabaluose pas A. Rakauskien - arkien. Tardytas Rietavo saugume. Tolimesnis likimas ne inomas. MARTINAVIIT Eugenija, g. 1931 09 06 Dargi ar Reistr k., kinink eimoje. Kai tvus ve Sibir (1949), pabgo i Laukuvos mokyklos. Turjo ginkl. uvo 1951 bunkeryje Vabaluose, Lau kuvos apyl., pas A. Rakauskien -'arkien. MARTIIT Stefa, g. 1926 Tautuiuose, Ra seini apskr. uvo 1950 01 30 prie Pauvio (Grin kikio), Zakarkos sodyboje. Kartu uvo V. Baka nauskas ir Z. Zakarka.

Stefa MARTIIT

1f>2

MASAITIS Benediktas, g. 1902 Vosbutuose, Serediaus v. kininkas, kaimo seninas. Suimtas 1945 ir ivetas ekik. Tolimesnis likimas ne inomas. MASAITIS Stasys, g. 1922 Negirvoje, Ario galos v. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 Paliepi mike. MASALSKIS Boleslovas i Molupi k., Arioga los v. uvo savo namuose, klojime rengtoje slptu vje, stribams padegus klojim. Apdegusius pa laikus mona palaidojo Lesi kapinse.

Stasys MASAITIS

MASALSKIS Mykolas, Jurgio, g. 1917 Budriks k., Pernaravos v. Lietuvos kariuomens puskarininkis. uvo 1945 01 17 savo tv emje ant Gynvs kranto. Guljo krykelje Pernarav ties Jaki k. kartu su keliais kitais neinomais vy rais. mons ten ir palaidojo. MASELSKIS Antanas, Pra no, g. 1923 Aleknaiiuose, Bety galos v., kinink eimoje. 1944 gruodio mn. ekistai sudegino j sodyb isivar gyvulius. u vo 1945 01 01 tvikje kartu su broliu Justinu ir kaimynais K. Ambrasu ir V. Rubinsku nuov ekistai. Tvas Pranas, perauta ranka, t kart pa bgo.

Antanas MASELSKIS su mona

MASELSKIS Bolesas, Antano, g. 1923 Baukiuose, Ariogalos apyl. kininkas. uvo 1946 iem - sudegintas savo uovi sodyboje, darinje. MASELSKIS Justinas, Prano, g. 1921 Alek naiiuose, Betygalos v., kinink eimoje. 1944 gruodio mn. prie Kaldas ekistai sudegino j sodyb, o 1945 01 01 Justin kartu su broliu Antanu ir kaimynais K. Ambrasu ir V. Rubinsku suaud.
Justinas MASELSKIS

103

MASELSKIS Kazimieras, suaudytas 1946 savo kieme. MASELSKIS Pranas (Antano ir Justino tvas), g. 1896 Aleknai iuose, Betygalos v. 1944 ekistai apipl ir sudegino jo sodyb, isivar gyvulius. 1945 01 01 suaud abu snus. Jam paiam, perauta ranka, tada pavyko pabgti. uvo 1948 prie okupant, sudegintos sodybos. MASIULIS Augustinas - Saulius, g. 1920 Jurgelioniu k., Siesik v. Tarnautojas. LLA karys. Pavidaujo brio partizanas. uvo kartu su K. Globiu Kavoliuose, Ervilko v., darinje ruotoje slptuvje. Ervilko stribui vadovaujant, buvo padegta darin, ir vyrai uvo liepsnose. MASTEIKA Juozas, g. 1920 Padubysyje, ekiks v. kininko snus. Partizanas Puidoko bryje. uvo 1944 12 18 Vosbut myje. MASTEIKA Vitoldas (Vytautas), Viktoro, g. 1916 Smolenske. Po Pirmojo Pasaulinio karo gro tv gimtin - Padubys, ekiks v. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 05 09 Vincentavoje. MATKUS Stasys, g. 1923 Stopi k. (?) Suau dytas 1945 savo namuose. MATULEVIIUS Pranas, Vinco, g. 1920 Dratkalnio dvare, ekiks v. Beemis. Vokiei mobili zuotas kasti apkas, su ginklu pabgo. uvo 1948 arav mike, Kunioni apyl.

Vitoldas MASTEIKA

MATUTIS Juozas, Petro - Laimutis, g. 1922 Deguiuose, ilals r. Partizanas nuo 1950. Kovojo Lukto bryje. uvo 1952 02 18 il miko 67 kvartale (aukliks mike) ekistins karins operacijos metu. r. pried. MATUTIS Petras, Petro - Laknas, g. 1919 Ringiuose, Pagramanio apyl. alnos partizaninio rajono Vytauto, Kstuio vadovaujam bri partizanas. Veik Skaudvils - Kaltinn apylinkse. Pateko nelaisv 1950 04 13 Obelyno miko 18 kvartale, ilals v. Tolimesnis likimas nei nomas. MAURICKAS Jonas, g. 1918 Liktnuose, Betygalos v. Tarnavo pas kinink V. Petrausk. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 07 27 Pagynvio mike sueistas kojas, persekiojamas, nusiov.

104

MAEIKA Bronius, Kazio, g. 1912 liuiuose, Ariogalos v., kininku eimoje. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leniu - Zembikio mike myje su enkavedistais. r. pried. MAEIKA Leonas, g. 1915 Butviliu k. Kovojo Taurags apskr. uvo 1952 Stulgi apyl. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. MAEIKA Vytautas - Linas, g. 1916 Vosbutuose, Jurbarko r. LLA karys, partizanas. uvo 1946. MAEIKA Vladas, Kazio, g. 1919 liuiuose, Ariogalos v., kinink eimoje. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 kartu su broliu Bro niumi Leniu - Zembikio mike. r. pried. MAONAS, uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. r. pried. MAUTIS Antanas - Vjas, g. Balsnuose, Vei virn v. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo apie 12 partizan. r. pried. MEIL Juozas - Linksmutis, g. Stemplse, Vladas MAEIKA vknos v. uvo 1951 Bareiki v. mike, vk nos v. MEIL Juozas - Girnas, kils i Pjaulokio k., vknos v. Kovojo apie Kvdarn, Sauslauk. uvo 1952 Juknaiiuose, iluts r. MEILIUS, uvo 1946 12 25 kartu su kitais partizanais Labnavos dvaro mriniame bokte, po ilgos kovos. r. pried. MEJERIS Jonas, Jurgio - Algimantas, kils i Osvydi (Osvieio), Taurags r. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04 Papariuose, imkaii v. I viso uvo 11 partizan, 1990 Ervilke pastatytas pa minklas. r. pried. MELICKIS Jurgis, g. 1913 Jakiuose, Pernaravos v. kininkas. Suaudytas 1945 pabaigoje. MLINGIS Petras, g. 1927 Trkikje, Taurags v. algirio brio partizanas. Suimtas. Mir grs i lagerio.

Bronius MAEIKA

MERKYS Karolis, g. 1920 Leniuose, Perna ravos v. uvo 1946 Leniu mike. MERKYS Vladas, g. 1907 Leniuose, Perna ravos v. uvo 1944 - nuautas namuose. MEKAUSKAS Aleksas - Alytis, Lokys, g. 1922 Vantainiuose, Kraki v. (Keturkiemyje, Pernaravos v.). Partizanas nuo 1944. Brio vadas. uvo 1950 07 22 Dauglikiu mike, Ariogalos apyl., LLKS tabe. Kartu uvo J. Tomkus, V. Kuzmickas, tabo virininkas L. Grigonis ir Banga.
Aleksas MEKAUSKAS

MEKAUSKAS Alfonsas, g. 1928 Amerikos dvare, Milaaii apyl., Raseini apskr. Moksi Klaipdos Jreivysts mokykloje altkalviu. Parti zanas nuo 1947. MEKAUSKAS Alfonsas - Nalaitis, g. 1926 Kniebioniuose, Girkalnio apyl., Raseini r. uvo 1947 12 25. MEKAUSKAS Antanas, Prano - Mekut, g. 1926 Jurbarkuose. Gimnazistas. LLA karys. 1944 Plechaviiaus rinktins karys. 1945 Jurbarko gim nazijoje kr patriotin organizacij Lietuvi b relis. Skirsnemuns brio partizanas. uvo 1947 po Naujj Met Lukiuose - apsup tas nusiov. 1989 palaidotas Jurbarko ka pinse. Kartu uvo P. Kasperaviius. MEKAUSKAS Pranas, Prano, g. 1923 Aleknaiiuose, Betygalos v. 1944 pabaigoje, enkavedistams apsupus Mekausk sody b, pabgo naktiniais baltiniais per lang. Labai perals, sunkiai susirgo ir mir. MEKAUSKAS Vincas, Jono, g. 1898 Dumikiuose, Raseini r. kininkas. Gy veno ardikiuose, ekiks v. uvo 1950 Ariogaloje suaud Ariogalos enkavedis tai. Kne buvo rastos 44 kulkos. Laidoti leido saviems.

Antanas MEKAUSKAS

Vincas MEKAUSKAS su seserimi

106

MEKUOTIS Vytautas, g. 1925 Gudinuose, Kraki v. uvo 1951 Baisiogalos mikuose. MICKAITIS Juozas, g. 1896. Girininkas Jurbarke. Atsargos kari ninkas. 1918-1920 kovu savanoris. Suimtas 1945 07 22. Mir kaljime 1946. MICKAITIS Juozas, Juozo, g. 1924 Kaune. Moksi Jurbarke. Daly vavo mokytojo P. Paulaiio pogrindinje organizacijoje LLGS. Du kartus 1945 ir 1957 suimtas ir itremtas Sibir. Mir 1996 07 20 Kaune. Aktyviai dalyvavo renkant inias apie uvusius partizanus. MICKAITIS Vytautas, Juozo, g. 1925 Prien v. girininko eimoje. Moksi Jurbarko gimnazijoje. LLGS narys. uvo 1945 07 22 prie Nemuno ties Kiduliais. MICKEVIIUS Henrikas - Laisvnas, Vjas, g. 1929 Sokmediuose, aukoto apyl. uvo 1950 07 24 Tamoiki giri ninkijoje, aukoto apyl. MIELIULIS Aleksandras, Jono - Neptnas, g. 1923 Batakiuose, Taurags r. LLA karys. Kapitonas. Angl kalbos mokytojas. Kartu su Mieliuliene, Didaviiumi ir Kuinsku suorganizavo pirmj parti zan br ygaii mike. Taurags rinktins III kuopos vadas. Vadovavo Dariaus rinktinei. Kur laik pavadavo Kstuio apygardos vad. uvo 1949 06 08 Kaziks mike, Taurags r. Kartu uvo A. Norkus ir S. Venckaitis. J palaikai guljo i niekinti Taurags ubartins kieme. Manoma, kad jie ten ir buvo ukasti.

Aleksandras MIELIULIS, Kstuio apygardos vadas 1949m.

MIKALAUSKAS Mykolas, g. 1915, gyv. Gudaiiuose, Kraki v. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike myje su enkavedistais. Buvo paguldytas Krakse ant grindinio. r. pried. MIKALKEVIIUS Benadas, g. 1915, gyv. Klangiuose, Veliuonos v. kininkas. Dirbo Veliuonos savivaldybje. aulys. Partizanas. uvo 1947 10 22 Burbins mike apsupties metu. Kartu uvo J. Steponaviius ir A. Veverskis.
107

MIKNIUS Stasys - Stambuolis, kils i Pakar iamio k., Kaltinn, v. Kovojo Montvydo grups Algio bryje. uvo 1947 Kareiviks k., Krai v. MIKNIUS Viktoras, Antano - Faustas, g. 1922 vilpikje, Betygalos v. Partizanas nuo 1944 spalio mn. Ryto adjutantas. uvo 1947 10 17 Zvgi mi ke, Ilgii apyl., Raseini r., kartu su Pr. Zvga. MYKOLAITIS Feliksas, Antano, g. 1922 Pagynvyje, Ariogalos v. uvo 1944 12 16 prie Betygalos - subadytas durtuvais. Kartu uvo M. ir V. My kolaiiai. MYKOLAITIS Julius, Kazio - Karvelis, g. 1927 Ruseiniuose, Josvaini v.uvo 1949 01 29 Leni mike, Ariogalos apyl. r. pried. MYKOLAITIS Matauas, Antano, g. 1914 Pa gynvyje, Ariogalos v. uvo 1944 12 16 prie Bety galos - subadytas durtuvais. Kartu uvo F. ir V. My kolaiiai. MYKOLAITIS Stasys, Juozo, g. 1917 Pagyn vyje, Ariogalos v. uvo 1944 12 16 Paliepi Puyns myje. r. pried.

Viktoras MIKNIUS

Vacys MYKOLAITIS

MYKOLAITIS Vacys, Antano, g. 1920 Pagynvyje, Ariogalos v. ki ninkas. uvo 1944 12 16 prie Betygalos - subadytas durtuvais. Kartu uvo F. ir M. Mykolaiiai. MIKUTYT Jadvyga - Skruzdlyno eiminink. emaii apygardos partizan rmja. MILAAUSKAS Kazimieras, g. 1921 Livoniki k., Krai v., Rasei ni apskr., buvusio emigranto eimoje. Tarnavo Lietuvos kariuomenje. LLA karys. 1944 rugpjio mn., vykdydamas LLA uduot, buvo su eistas ir 1944 08 08 nukraujavs mir. MILAAUSKAS Kleopas - Levas, g. 1926 Livoniki k., Krai v., Raseini apskr., buvusio emigranto eimoje. LLA karys nuo 1943. Nuo 1944 Raudgirio brio partizanas. uvo 1945 07 12, dengdamas partizan atsitraukim. Jam buvo vos 19 met.
108

MILAAUSKAS Kleopas, g. 1911 But kikje, Krai v. kininkas. uvo myje prie Raudgirio. MILAEVIIUS Aleksandras - Ruo nis. g. 1906 Seinuose. Majoras. 1948 Jros (Vakar) srities, tuo paiu ir Kstuio apy gardos, vadas. uvo 1949 09 09 Antinin k k., Kaltinn v. MILAIUS, uvo Rsiuose, nuautas stribo i Laukuvos (pavard inoma). U kastas Laukuvoje po iviete. MILIUS - Rugelis, g. 1927 Molavnuose, Vidukls v. uvo 1947(?).
Aleksandras MILAEVIIUS (kairje) MILERIS Antanas - Drsutis, g. 1926 Raaiiuose, Girkalnio v. Siuvjas. LLA karys. uvo 1948 01 16, gindamas Vaidoto rinktins tab Pa gausantyje, Ariogalos v. Kartu uvo vadas kapi tonas Juozas eponis ir V. itkauskas.

MILERIS Romanas, g. Radvilikyje. uvo 1945 02 15 Leni mike, kovodamas Pabariaus bryje. r. pried. MILERIS Zenonas, Jono - Kazas, g. 1914 im kaiiuose, Jurbarko r. Virila, dragnas. Skirsne muns brio vadas. uvo 1946 10 05 Paalsyje II. Kapas imkaiiuose. 1990 pastatytas paminklas.

Zenonas MILERIS

MILIAUSKAS i Rimvydi k., Kelms r. uvo 1947. Ukastas Kelmje. MILICKAS Antanas, Alekso - Klevas, g. 1913 Kelms apskr. uvo apie 1946 Geaiiuose, Grimzi apyl. Ukastas Kelmje. MILINAS Aleksas - Neptnas, Algimantas. Brio vadas. ilals partizaninio rajono III kuopos vadas iki 1948 liepos mn. Dirbo rinktins tabe. (Plg. su MIELIULIS Aleksandras). MILINAS Jurgis, g. 1921 Sutkiuose, Kiduli v.,kinink eimoje. LLA karys. Nuo 1944 partizanas Kiduli Jurbarko valsiuose. uvo 1946
109

balandio mn. prie Skirsnemuns, besikeliant per Nemun. Ukastas Rotuliuose. Perlaidotas Kaimalio liuteron kapines 1990. MILINAS Pranas - Putinas, g. 1915 Sutkiuose, Kiduli v., kinin k eimoje. LLA karys, partizanas. Kovojo kartu su broliu Jurgiu. uvo 1948 Baltkoj mike netoli Saki. Knas buvo iniekintas Kiduliuose. 1990 perlaidotas Kaimalio liuteron kapines. MILINAS, kils i Sutki k., Kiduli v. Kovojo piet emaitijoje. uvo netoli Jurbarko. MILIUS Stasys, g.. 1909 Judriuose, Kiduli v., gausioje 9 vaik ei moje. Siuvjas. Jaunalietuvi vadas.1941 sukilimo dalyvis. algirio rink tins partizanas. Artimai bendravo su Jurbarko partizanais. uvo 1947 Auktosios Plynios mike. Knas buvo iniekintas prie iaudins stribyno. MILKINTAS Jonas, Kazio - Kardas, g. 1918 Pamarkupyje, Ne maki v. uvo 1945 prie Balios. MILKINTAS Jonas, kils i Smulki k. (netoli alpi). Mir sueistas Kuleikiuose, Skaudvils v., kininko Kazlausko sodyboje. Ten ir pa laidotas. MILKINTAS Juozas, Kazio, g. 1920 Pamarkupyje, Nemaki v., uvo 1951 pavasar Ualpiuose, Pakraanio apyl., Kelms r., kartu su broliu Stasiu ir mona Jadvyga. MILKINTAS Stasys, Kazio, g. 1922 Pamarkupyje, Nemaki v. uvo 1951 Ualpiuose. Kartu uvo A. leas, brolis Juozas ir jo mona Jad vyga. MILKINTAS Vincas, Kazio, g. 1918 Pamarkupyje, Nemaki v. uvo 1947 Bargailiuose pas Marg. Kartu uvo A. Dirginius ir Pakarklis. MILKINTAS Vytautas - arnas. Rolando brio partizanas. uvo 1952 05 29 Stirbaiiuose, Gaurs v. Kartu uvo S. Juceviius ir A.Zubas. MILKINTIEN - JANUAIT Jadvyga, Povilo (Juozo mona) Ieva, Smilga, g. 1922 alpiuose. uvo 1951 pavasar Ualpiuose kartu su vyru Juozu ir jo broliu Stasiu. MILKINTIEN - ETKUT Elena (Stasio mona), kilusi i Rzga li k. Partizan. Mir po sueidimo apie 1950. MILOEVIIUS Aleksandras - Dd Jonas. Lietuvos karininkas. uvo Kei k., Skaudvils v.
110

MISEVIIUS Antanas, Ipolito - Mnulietis, g. 1921 Auros k., Dotnuvos v., Kdaini apskr. Parti zanas nuo 1944. Kovojo Kraujelio bryje. uvo 1946 12 11 Paliepi mike, netoli Ariogalos - sueistas koj, nenordamas pasiduoti, nusiov. MISEVIIUS Boleslovas - Gintaras, g. 1912. Eigulys. Brio vadas. uvo 1947 pradioje Jeru bikiuose, Jurbarko r. Palaikai ukasti Panerins mike. MISEVIIUS Eduardas, Stasio, g. 1883 Vis mantuose, iauli apskr. Plungs miesto burmistras. LLA karys, veiks emaitijoje Eugenijaus Mineikos pavarde. Suimtas 1946 02 05 kartu su vyskupu Boriseviiumi ir tais paiais metais suaudytas Vilniuje. MIEIKIEN - GEDUTYT Aldona Gegut, g. 1931. Partizan. uvo 1951 03 19 Norkiks bunkeryje Maintuose, Bataki apyl., kartu su vyru VI. Mieikiu ir par tizanu Algiu - virbliu. MIEIKIS Dominykas, Eimuio brio partizanas. uvo 1950 06 16 akalins mi ke, prie Taurags, kartu su brio draugais. r. pried. MIEIKIS Vladas - Tarzanas, g. 1925 Aldona MISEIKIENE-GEDUTYTE Ir Vladas MIEIKIS Btaiiuose, Ervilko v. Partizanas nuo 1946 pradios. uvo 1951 03 19 Norkiks bunkeryje Maintuose, Ba taki apyl., kartu su mona A. Gedutyte - Mieikiene ir partizanu Algiu - virbliu. MIZGIRIS Juozas, g. 1908 Karklnuose, Krai v. kininkas. uvo 1956 prie Karkln. MOCKAITIS Antanas, g. Gaurje daugiavaikje eimoje. uvo 1945. Knas buvo iniekintas. Kapas Varlaukyje. MOCKAITIS Jonas, g. 1918 Pareviuose, Veliuonos v. uvo 1947 Birbiliks mike, Veliuonos v.
111
Antanas MISEVIIUS

MOCKAITIS Juozas, uvo 1945 01 08 Ueuviuose, Bataki v. MOCKAITIS Juozas, Mykolo, g. 1919 Stegviluose, Bataki v. LLA karys. Saturno brio partizanas. Mir 1996. MOCKAITIS Petras, Jono - Zigmas, g. TVaklauke, Gaurs v., ki nink eimoje. Partizanas nuo 1947. Kovojo Eimuio bryje, vadovaujant J. Stokui - Eimuiui. uvo 1950 Vaiiuose, Gaurs v., ant Salupio, tekanio Seuvies up, kranto. MOCKAITIS, Saturno, Rolando brio partizanas. Veik Purviki Paaltuonio mikuose. uvo 1945 liepos mn. per susiaudym su e kistais. MOCKAITIS Vytautas, g. 1929 Graunuose, Veliuonos v. LLA karys. uvo 1948 05 22 savo tvikje. MOCKEVIIUS Stasys, Antano - Cvirka, g. 1913 Stegviluose, Ba taki v. uvo 1948 balandio mn. Kapas Ervilke. MOCKEVIIT Ona, Antano (Stasio sesuo), g. 1927 Stegviluose, Bataki v. uvo 1946 07 18 Purviki mike kartu su P. Ruibiu. Knas buvo iniekintas Ervilko aiktje. Kapas Varlaukyje. MOCKUS Antanas, Jono, g. 1922 Kaulakiuose, Raseini apskr. Dirbo tv kyje. Nuo 1943 LLA karys, partizanas. uvo 1946 03 12 prie Tendio galos. r. pried. MOCKUS Antanas - Tautvydas, g. 1904 Purvi kiuose, Gaurs apyl. LLA karys. Nuo 1945 Saturno, Rolando brio partizanas. Suimtas 1954 Mockiks mike (ibuvs 10 met pogrindyje) ir suaudytas.

Antanas MOCKUS, Jono

MOCKUS Antanas, g. 1931 Jerubikiuose, Ervilko v., maaemi eimoje. Ryininkas. uvo 1945 07 04 epaiiuose, Ervilko v., kartu su Varlaukio brio partizanais. Palaikai buvo ukasti Balandins mike. 1989 septyni partizan palaikai palaidoti Varlaukio kapinse. r. pried. MOCKUS Feliksas, g. 1925 Viaiiuose, iluvos v. uvo 1950.

112

MOCKUS Izidorius, Antano - Tautvy das, g. 1916 Jerubikiuose, Jurbarko r. uvo 1946 02 13 Ridikikiuose, Rutkiki apyl. Knas mestas ulin. 1990 palaikai pa laidoti Ervilko kapinse. r. pried. MOCKUS Izidorius, Juozo - Jovaras, Rikas, g. 1920 Rudiuose, Ervilko v. Eimu io brio partizanas. uvo 1950 06 16 Eii Izidorius MOCKUS - Jovaras. Rikas mike, Sakalinje, prie Buveini eero, ly ddamas brio vad susirinkim. Iniekintas k nas guljo Tauragje, ubartins kieme, kartu su kitais uvusiais partizanais. r. pried. MOCKUS Jonas, Jono, g. apie 1915 Kaulakiuo se, Raseini apskr. Partizanas nuo 1944. uvo 1946. MOCKUS Petras, Jono (Antano ir Jono brolis), g. 1906 Kaulakiuose, Raseini apskr. Karininkas. Kaimo seninas, auli brio vadas. Partizanas nuo 1944. Brio vadas. Veik Spandot apylinkse. Su imtas 1945 Ragausk kyje, kur buvo atjs padti Petras MOCKUS kulti linus. Nukankintas Vorkutos lageriuose 1947. MOCKUS Stasys, kils i Tarvaini, Vidukls v. Brio vadas. uvo 1947. MONTSVILAS Juozas, uvo 1947 Kareiviks k., Krai v. MONTSVILAS Meys, uvo 1947 Kareiviks k., Krai v. MONTVYDAS Jonas - Bajoras, g. Plunknuose, Rietavo r. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. Kovojo ilals apylinkse. MONTVYDAS Vladas, Kazio - emaitis, e maii Dd, g. 1910 Palksiuose, Varni v. Gar sjo kaip geras kalvis. auli brio vadas. Vadovavo LLA Teli apskr. kovinei grupei - Vanagams. Parti zanas nuo 1944. Kart, apsuptas savo namuose, pro lang imet granat ryul. Sprogimo metu su gebjo prasiverti ir pabgti. 1948 paskirtas e maii apygardos vadu. uvo 1953 08 23 Poeers perjoje tarp Pareerio ir Lksto eer. Vladas MONTVYDAS
113

MONTVILAIT Ona, g. 1890 Pagynvyje, Ariogalos v. Samdin. uvo 1944 12 16 suaud okupant kareiviai. MONTVILAS Vaclovas, Petro, g. 1923 Sarvieiuose, Laukuvos v. Partizanas nuo 1947. Kovojo Rtenio bryje. uvo 1950 auklikje, ilals r. MORKAUSKAS Antanas, g. apie 1930 Pyvoruose, Rietavo v., ki nink eimoje. uvo 1950 netoli Endriejavo. Ukastas apkasuose. 1989 palaikai palaidoti Rietavo kapinse. MORKNAIT Juzefa, Kazio (R Morkno - Rimanto sesuo), g. 1931 Zbaro k., iluvos apyl. Partizan nuo 1946. uvo prie Raseini. MORKNAS Povilas - Rimantas, g. 1914 Zba ro k., iluvos apyl. Dirbo kooperatyve. LLA kapito nas. Eerieio brio vadas. Nuo 1951 Kstuio apygardos vadas. uvo 1953 06 19 Ragaiiuose, Kelms r. Kartu uvo Kstuio apygardos tabo virininkas Stasys Zinkeviius - Algimantas. MORKUS Petras, Adolfo, g. 1912 velniuose, Betygalos v. Dirbo pasienio policijoje, vliau Bety galoje policininku. Partizanas nuo 1944. Veik Tau tui Burbins mikuose, kur ir uvo.
Povilas MORKNAS

MORKUS Petras - r. MARKEVIIUS

MORKUS, g. 1915. Nukankintas iluvos aretinje. MOZRAITIS Bronius, Jono, gyv. Lenkiuose, Ervilko v. uvo 1946 ukaiiuose, Rutkiki apyl. Knas buvo iniekintas Ervilko miestelio aiktje. MUKLECKAS Bronius - Girnas, kils i Gelai iauln v. uvo 1948 09 30 Piktoni mike (prie aukoto). MURAUSKAS Juozas, Jono - Tigras, g. 1925 Geiiuose, Jurbarko r. Partizanas nuo 1945. uvo 1946 Panemuns k., kapas Gelgaudikyje. MURAUSKAS Pranas, g. 1923 Sausgiriuose, Jurbarko r. uvo 1945 01 09 Pupkaimyje, Jurbarko r. Prano ir J. Pociaus knai guljo iniekinti prie plento Kaunas - Jurbarkas, u Gelaiaus upelio. NACAS Jonas, kils i Paliepi, Vidukls v. uvo 1949. Palaidotas Kalnuj kapinse.
114

NACAS Jonas, g. 1927 Sujainiuose, Paliepi apyl. 1948 03 04 aukliuose, stovyklaujant pas P. Rudait, 5 partizanus apsupo rus kareiviai. uvo J. Nacas, S. Narueviius, V. Petraitis ir J. Kepa rutis. NACAS Stasys, kils i Viaii, iluvos v. uvo 1949. NACAS Viktoras, Konstantino, kils i Kalni ki, iluvos v. uvo 1947 balandio mn. Varka liuose, iluvos v. NAGRECKAS Viktoras, Kazio, g. 1924 Molu piuose, Ariogalos v., kinink eimoje. uvo 1945 07 27 Daugliki mike kartu su A. Jaugla. NAGROCKAS Olesas, Antano, g. 1922 Ilgiiukuose, Betygalos v. uvo 1945 vasar. NARBUTAS Antanas, Povilo - Arnas, g. 1927 Galkaiiuose, Viduk ls v. kininkas. Biruts rinktins Dubysos rajono partizanas. uvo 1951 vendruose, Vidukls v., kartu su broliu Jonu. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. NARBUTAS Jonas, Povilo Birut, g. 1925 Galkaiiuose, Vidukls v. kininkas. Biruts rinktins partizanas. uvo 1951 vendruose, Viduk ls v., kartu su broliu Antanu. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. NARBUTAS Kazys - Uola, g. 1910. Samdinys i Ferm k., Rutkiki apyl. LLA karys. uvo 1944 12 30 Fermose. NARBUTAS Stasys, Povilo - Saturnas, Apoli naras, Rytas, g. 1926 Galkaiiuose, Vidukls v. ki ninkas. Brio vadas. Dubysos rajono vadas. Biruts rinktins tabo narys. Nuo 1950 birelio mn. Duby sos rajono Tvnijos vadas. Suimtas 1951. Suau dytas 1952 06 20 Vilniaus MGB Vidaus kaljime. NARKEVIIUS Stanislovas, Kazio, g. 1918. Mokytojavo Plekiuose, Rutkiki apyl. uvo 1945 12 24 Vadgiryje pas Girdzijauskus - apsuptas nusi ov. Kartu uvo J. Bacys ir S. epkauskas. Kapas imkaiiuose.
Viktoras NAGRECKAS

Stasys NARBUTAS

115

NARUEVIIUS Stasys Jreivis, g. 1919 Numgailiuose, Viduk ls v. Brio vadas. 1948 03 04, stovyklaujant aukliuose, P. Rudaiio sodyboje, partizanus apsupo rusu kareiviai. uvo Stasys ir trys brio draugai - J. Nacas, J. Keparutis ir V. Petraitis. NARUIS Aleksas - Viesulas, g. 1914 Viduklje. uvo 1948. NARUONIS Vladas, kils i Taurags. Eimuio brio partizanas. uvo 1950 06 16 prie Buveini eero, Eii girininkijos 44 kvartale (akalins mike), Taurags urdijoje, kartu su kitais brio partizanais. r. pried. NAUJOKAS Jurgis, kils i Skaudvils v. Gen. Plechaviiaus vietins rinktins karys. uvo 1945 vasar ek - algiri mike prie Mosdio subadytas durtuvais. Palaidotas Grlauks mst. kapinse. NAUJOKAS Steponas, slapstsi nuo karins tarnybos okupacinje kariuomenje. Nuautas Kaupiuose, Taurags r. NAUSDA Algis, Kosto Valentinas, g. 1929 Valikiuose, Taurags v., kinink eimoje. Parti zanas nuo 1948. Kovojo Lelijos bryje. uvo 1950 06 16 prie Buveini eero, Eii girininkijos 44 kvar tale (akalins mike), Taurags urdijoje, kartu su kitais brio partizanais. r. pried. NAUSDA Jonas, g. 1922 Joneli k., vk nos v. 1941 baig vknos Sauls gimnazij. Poetas. Pokario metais dirbo Laukuvos gimnazijos mokytoju, kur kr LLA organizacij ASTRA, bendravo su partizanais. uvo 1948 01 03 Radvietyje (netoli Kvdarnos), pas Paulikus. NAUSDA Juozas, Juozo - Vainoras, g. 1925 Vaiiuose, Gaurs v. Gimnazistas. Mindaugo b rio partizanas. Suimtas 1946 03 15. 1946 06 13 pabgo i ubartins kaljimo Tauragje. uvo 1947 04 04 kautynse Papariuose, imkaii v., pas Ma salskien, dengdamas vado V. Guo atsitraukim. I viso uvo 11 partizan. uvusi atminimui 1990 Ervilke pastatytas paminklas. r. pried.
Juozas NAUSDA

Jonas NAUSDA

116

NAUSDA Vincas, Kosto (Algio brolis) - Arvydas, Kertas, g. 1928 Valikiuose, Taurags v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1948. Kovojo Lelijos bryje. 1950 06 16 myje prie Buveini eero buvo sueistas rank. uvo 1957 Bitnuose, netoli Rambyno kalno, iluts r. NAVICKAS Alfonsas - Genutis, g. 1929 Alavinikiuose, Vidukls v. Suimtas. Gro i kaljimo palauta sveikata. Mir. NAVICKIEN - UKAUSKAIT Veronika, Kazio - Bit, Ramun,
g. 1930 Stunguriuose, Vidukls v. uvo 1948 Laktuiuose (Galkaiiuose),

Paliepi apyl. Ukasta prie Vidukls strib bstins. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. NJUS Edvinas - Tigras, g. 1924 Urvini (?) k., Sartinink v. al girio brio kulkosvaidininkas. uvo 1949 il mike, emaii Nau miesio v. NEKROIUS Adomas, g. 1924. 1944 suimtas ir suaudytas. NEKROIUS Stasys, g. 1919 Martinaiiuose. uvo (sudegintas) su Stefa Stasinaite 1949 Vosylikiuose, Grinkikio v., pas VI. Stasin. NEVERDAUSKAS Bronius, Jono - Papartis, Beras. Mokytojas Girkalnio v.. LLA karys. Partizanas nuo 1947. Gintaro rinktins vadas. uvo 1949 06 27 Pakapumyje, Raseini apyl., Kriukiens sodyboje. I viso uvo 4 partizanai. (Kartu uvo A.Pakarklis). NIKENTAITIS Kazys - Lokys, g. 1923 vendrikiuose. LLA karys. uvo 1946 06 18 Jakaiiuose Skirsnemuniki myje. 1989 palaikai perlaidoti Skirsnemun. r. pried. NORBTAS Kazimieras, kils i Ivangn, Skaudvils apyl. Kovojo Taurags apskr. NOREIKA Jonas, Baltraus - Vtra, g. 1910 ukoniuose, Pakruojo v. 1931, baigs karo mokykl, paskirtas septintj DLK Butegeidio pulk Taura gje. 1941 06 22 - 27 vadovavo sukilli briams emaitijoje Vtros slapyvardiu. Nuo 1941 07 01 iauli apskr. virininkas. 1943 metais suimtas ir isistas tuthofo koncentracijos stovykl. U aktyv pasiprieinim bolevik okupacijai 1946
Jonas NOREIKA

117

sausio mn. Lietuvos Tautins Tarybos nutarimu jam suteiktas generolo Vtros vardas. 1946 03 18 suimtas ir 1947 02 26 nuudytas Vilniaus KGB rsiuose. Ukastas Tuskuln parke. 1997 02 16 po mirties apdovanotas I laipsnio Vyio kryiumi. NOREIKA Juozas, Juozo, g. 1935 Zaiiuose, Betygalos v., kinink eimoje. 1950 kartu su eima ivetas Krasnojarsko krat. Nelegaliai gro atgal ir stojo partizan br. uvo 1955 Dirioniuo se, Betygalos v., kartu su broliu Vladu ir St. Dau kantu. NOREIKA Kazys, Leono - Sakalas, g. 1913 Maiikiuose, iluvos v., kinink eimoje. Baigs gimnazij, dirbo prekyboje. 1939, grinus Vilni, dirbo policijoje. Nuo 1943 LLA karys. Slapstsi nuo vokiei , vliau nuo soviet. uvo 1949 01 29 Leni mike, Ariogalos apyl. I viso uvo 7 partizanai. r. pried. NOREIKA Stasys, Kazio. Buvs policininkas. uvo prie iluvos. NOREIKA Stasys, Leono - Smilga, g. 1922 Mai ikiuose, iluvos v., kininku eimoje. LLA karys. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 03 19 aiginio giraitje, iluvos v., kartu su V. Dukausku, pastoj keli vaiuojantiems enkavedistams. Knai arkliu buvo nuvilkti u miestelio. Ukasimo vieta neinoma. NOREIKA Vladas, Juozo, g. 1931 Zaiiuose, Betygalos v., kinink eimoje. 1950, itrmus eim, stojo partizanus. uvo 1955 vasar Dirioniuose, Betygalos v., kininko epulio mikelyje, myje su enka vedistais. Kartu uvo brolis Juozas ir St. Daukantas. NORKEVIIUS - r. NARKEVIIUS NORKIEN - STIRBYT Aniceta (Antano mona). Vyrui ijus partizanus, buvo tardoma. Palikusi dukrel pas motin, pati pasitrauk pas partizanus. uvimo vieta neinoma.
Stasys NOREIKA

Kazys NOREIKA

118

NORKUS Albertas, Jurgio - Linksmu tis, g. 1924 Onugariuose, Bataki v., maa emi kinink eimoje. Dirbo Bataki pate. Partizanas nuo 1945. Kovojo Saturno ir Vytenio briuose. uvo 1949 06 08 bun keryje Kaziks mikuose, Taurags r. Kar tu uvo apygardos vadas A. Mieliulis ir S. Venckaitis. 1990 broliams Norkams prie Bataki pastatytas paminklas. NORKUS Antanas, Juozo - Antoka, g. 1921 Batakiuose. Saturno brio partizanas. uvo 1945 rugpjio mn. Bkintlaukyje, Bataki v., kartu su vadu J. Strainiu (su eisti Mickiks kautynse 1945 08 10, slpsi Gedvilu sodyboje; apsupti didelio brio enkavedist ir strib - nusiov).

Albertas NORKUS su seserimi Albina

NORKUS Antanas, g. Berje, Varni v., gyv. Laukuvoje. Partizanas nuo 1945. Suimtas Rdiks k. Laukuvos gimnazijoje vyko "parodomasis teismas. Nuteistas mirties bausme ir 1947 pavasar suaudytas. Liko mona Aniceta ir trej met dukrel. NORKUS Anzelmas, Jurgio, g. 1927 Onugariuose, Bataki v., ma aemio kininko eimoje. Partizanas nuo 1944 spalio mn. uvo 1945 01 10 Ueuvi mike, Bataki v. Ten pat ir ukastas. Palaikai nerasti. NORKUS Fabijonas, Antano - Daukantas, g. 1928 Globiuose, Jur barko v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1948. Kovojo Lelijos bryje. uvo 1952 04 11 Eii girininkijos 40 kvartale, Taurags urdijoje. Kartu uvo partizanas K. Jona ir du Puiki k. gyventojai - A. Globys ir D. Sun gaila. NORKUS Jonas, Jono, g. 1925 Btaiiuose, Betygalos v., maaemi kinink eimoje. uvo 1944 12 24 Grajausk myje netoli Pagojo dvaro. r. pried. NORKUS Jonas, Kazio, g. 1920 Rikykiuose, Bataki v., maaemi kininku eimoje. LLA karys, partizanas nuo 1944 spalio mn. uvo 1945 01 05 Ueuvi mike, Bataki v. Kartu uvo J. Sprainys. Palaikai nerasti.

NORKUS Juozas, Juozo - Juodis, g. 1922 Gau rs v. uvo 1946 07 19 veisiuose, Bataki v. NORKUS Juozas - Auksaplaukis, Blondinas, g. 1923 Lendrynje, Ervilko v. Partizanas nuo 1944 vasaros. Kovojo Lydio rinktins Saturno bryje. 1945 liepos mn. sunkiai sueistas ir suimtas. Ka ljo Peioros ir Intos spec. lageriuose iki 1960. Mir 1994 07 01 (skrodimo metu galvoje rasta kulka, kuri ineiojo 50 metu). Palaidotas Ervilke. Iki pat mirties talkininkavo sudarant uvusi partizan sraus.

Juozas NORKUS Auksaplaukis

NORKUS Petras, Kazio, g. 1910. Husar puskarininkis. Gyv. Rikykiuose, Bataki v. kininkas. Ryininkas. Suimtas 1945. Mir 1968, grs i lagerio. NORKUS Stasys, g. 1922 Bataki v. uvo 1949. Batakiuose pa statytas paminklas. NORKUS Stepas, Kazio - Stepukas, g. 1926 Rikykiuose, Bataki v., maaemi eimoje. Moksleivis. LLA karys, partizanas nuo 1944 spalio mn. uvo 1945 08 10 Mickiks kautynse Dvarvieiuose, Gaurs v. Palaidotas Batakiuose prie evangelik banyios. Kartu uvo Jonas Jakutis ir Juozas Kaminskas. NORKUS Vytautas - vilpikas, g. 1922. Studentas. uvo 1945 rug pjt Bargaili pelkje prie Pravirulio eero, enkavedistams apsupus partizan stovykl. Kartu uvo J. Jaiolda, A. Ligeika ir A. Skaburskas. NORMANTAS Jonas, Juozo, g. 1893 Papinaujyje, ilals v. Kauno miesto ani banyios klebonas, karo metu lietuvi savisaugos dalini karo kapelionas. Iki areto 1951 09 05 Skirsnemuns (Jurbarko r.) banyios klebonas. Tolimesnis likimas neinomas. NORVAIA Leonas, kils i Girdiks, Upynos apyl. Kovojo Taurags apskr. NORVAIA Vaclovas, uvo 1948 04 26. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. NORVILAS Kostas - Aktorius, g. 1917. uvo 1950 Palkstyje, Var ni v.
120

NOVERAITIS Pranas, Motiejaus, kils i Gudeli k. Girdi brio partizanas. Veik Jurbarko apyl. uvo 1946. Kartu uvo P. Parnarauskas. NUTAUTAS Vladas, g. 1918 Jokbaiiuose, ilals v. Kovojo Tauro bryje. uvo 1948, netiktai sprogus jo paties granatai. Palaidotas Lomins mike. OLBIKAS Antanas - Bilius, g. Kelms m. Darbininkas. uvo 1948 mike prie Krai. ONUAITIS Justinas, g. 1923 Sausgiriuose, Raudons v. Nukan kintas kaljime. ORLINGIS Valius, g. 1912 Antininkuose, ilals r. Kovojo Kstuio apygardos tabo apsaugos grupje. uvo Stulgi apylinkse. ORAKAUSKAS Stasys, Jurgio - Vjas, g. 1906. Siuvjas. Skirs nemuns brio partizanas. uvo 1946 06 19 Jakaiiuose Skirsnemuniki myje kartu su kitais brio partizanais. 1989 palaikai palaidoti Skirs nemuns kapinse. r. pried. OSOCKIS Juozas, g. 1915 Jauglikiuose, Kraki v. uvo 1945 02 15 Leni mike, kovodamas Pabariaus bryje. r. pried. OZBERGIS Juozas, g. 1924 Ringiniuose, ygaii v., maaemi eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1949 06 18 Ksiuose, Tkurags v. OAKAUSKAS Alfonsas, Antano Laktut, g. 1929 Rimgailiuose, Betyga los v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1950 pavasario. uvo 1952 liepos mn. Alek naii mikuose kartu su broliais Aleksu ir Kaziu niuktomis. OELIS Juozas - Dagilis, g. 1923 Le kikje, vknos v. Partizanas nuo 1949 03 27 (pabgo nuo trmimo). Kovojo Puies rinktins Rambyno, Kanto, Tomo briuose. uvo 1952 01 21 advaini mike prie Pa jrio k. myje, kuris truko vis dien. Kar tu uvo brio vadas A. Kontrimas - Tomas, O. Kalnit - Jukien ir dar trys parti zanai.

Juozas OELIS

121

OELIS Petras Jaunutis, g. 1932 Lekikje, vknos v. Partizanas nuo 1949 03 27 (pabgo nuo trmimo). Kovojo Puies rinktins Vilko bryje. 1955 grups vadas. uvo 1959 05 04 Buiiuose, Kvdarnos v., Kazio Nogniaus sodybos gyvenamajame name. Kartu uvo Feliksas Urbonas. Tai buvo paskutiniai emaitijos partizanai. Lik vieni du, jie atkakliai ts kov - spausdino atsiaukimus, leido laikratl Knyg nei keliu (jiems uvus du numerius dar ileido j bendradarbis parti zanas Gediminas). 1959-aisiais buvo klastingai iduoti ir uvo. Tuo ir baigsi nelygi ginkluota kova emaitijoje - buvo sunaikinta paskutin Jungtins Kstuio apygardos, neusios savo garbing indl isivaduo jamj kov, Laisvs kovotoj - partizan grup. OELYT Vida, kilusi i vknos. uvo 1952 07 28 iuraiiuose, vknos apyl. Kartu uvo J. Gerulis. PABARIUS Vaclovas, g. 1903 Pakarkliuose, Kraki v. Tv persekiojo rusai nuo 1905. Vaclovas organizavo auli br Krakse. Vliau, dirbdamas pienininku . Kalvarijoje, subr slapt jaunimo rezistencijos br. Suimtas 1941 01 12. Nukankintas Rainiuose 1941 06 24. PABARIUS Vladas, g. 1911 Pakarkliuose, Kraki v. Karininkas. LLA karys. Brio vadas. 1944 12 16 jo vadovaujamas brys sumu rus gulos dalin Paliepi Puyns mike. uvo 1945 02 15 Leni Zembikio mike myje su enkavedistais. Knas guljo iniekintas Krakse ir Josvainiuose su urau Pabarius - bandit vadas. r. pried. PAKALNIKIS Antanas - algiris, g. 1925 Giri ninkuose, Judrn v. Moksi emaii Naumies tyje. Ten ikl trispalv. 1946 pasitrauk mik. Kovojo Dariaus rajono Puies rinktins Vilko b ryje. uvo 1951 01 15 Skomantuose, Veivirn apyl., pateks pasal. PAKARKLIS Alfonsas, Jono - Puta, g. 1922 Berytje, Raseini v. Mokytojas. Gintaro rinktins tabo darbuotojas. uvo 1949 06 27 prie Raseini Pakapurnyje. Kartu uvo B. Neverdauskas.

Vladas PABARIUS

Antanas PAKALNIKIS

122

PAKARKLIS Bronius, g. prie Raseini- Mo kytojas. uvo prie Dubysos 1949. PAKARKLIS Teofilis, Jono (Alfonso brolis), g. 1925 Berytje, Raseini v. Buhalteris. Biruts rinktins tabo darbuotojas. uvo 1948 07 29 ties Lioliais (Smitrius). uvo 1947 pavasar Pakapurnio mike (Maintien). PAKARKLIS, uvo 1947 Bargailiuose, Pakra anio apyl., pas Marg. Kartu uvo Antanas Dir ginius ir Vincas Milkintas. PALINAUSKAS Jeronimas, g. 1917 An ginuose, Josvainiu v. uvo 1945 Medinink mike, Pajieslio apyl. PALINAUSKAS Jaroslavas, g. 1924. uvo. PALINAUSKAS Stasys, g. 1926 Ruseiniuose, Josvaini v. uvo 1946 05 13 myje mike prie Barsukyns, Kdaini apskr. Kita versija - uvo 1946 05 08 Ruseini mi ke (Dovydaviius). Nukirst jo galv stribai ilgai laik ant grindinio Josvainiuose. PALIOKAS Jonas - Martinaitis, Juozai tis, Martynas. uvo 1949 12 17. PALINAS Antanas, Jono (Ryto pusbro lis) - Baublys, g. 1915 Tilindiuose, Betygalos v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1944 rudens. uvo 1949 01 29 Leni mike. I viso uvo 7 partizanai. r. pried. PALINAS Juozas, Juozo Rytas, g. 1918 Tilindiuose, Be tygalos v., kinink eimoje. LLA karys. Rezistencijos prie vokiei ir soviet okupacij dalyvis. Partizanas nuo 1944. Brio vadas. Maironio rinktiJonas PALIOKAS ir Milda NORKUT

Stasys PALINAUSKAS

Antanas PALINAS

Juozas PALINAS

123

ns vadas. Paskutinis Prisiklimo apygardos vadas. uvo 1952 10 02 Padotnuvio kaime Krutki sodyboje - iduotas nusiov. 1990 ileistas jo dienoratis. PALINAS Povilas, Jono, g. 1920 Tilindiuose, Betygalos v., gausioje maaemi kinink eimoje (10 vaik). uvo 1941 per birelio sukilim. PALINAS Povilas, g. 1908 Tilindiuose, Betygalos v. 1939 tarnavo Lietuvos kariuomenje. Rus ir vokiei okupacijos metais slapstsi. Rusams antr kart okupavus Lietuv, tapo partizanu. uvo 1946 07 01 Alksnuose, Kraki v., netoli Buineviiaus sodybos. PALUBECKAS Juozas, Rapolo - Simas, g. 1920 Pavidaujyje, Jurbar ko r. LLA karys nuo 1943. Nuo 1944 G. Kisieliaus - Tomo brio partiza nas. 1949 Vaidoto rinktins Mindaugo brio vadas. Saugojo paralyiuot LLKS Tarybos prezidiumo pirminink ir ginkluotj pajg vyriausij vad Jon emait bunkeryje imkaii mike. Suimtas 1953 05 23 ir klasta priverstas parodyti vado slptuv. Suaudytas 1954 12 02 Butyrk kaljime. PALUBECKAS Rapolas, Kazimiero, g. 1876 Kavoliuose, Girdi apyl., vliau persikl gyventi Pavidauj, Girdi apyl., Jurbarko r. kininkas. 1946 suimtas u tai, kad sns Juozas ir Vytautas partizanai. Po keli mnesi nukankintas Raseini kaljime. PALUBECKAS Vytautas - Vitoldas, Rapolo - Viktoras, g. 1918 Pavi daujyje, Girdi apyl., Jurbarko r. uvo 1948 11 08 prie Paslauckins mi ko (nusiov). Ukastas imkaii mikelyje, imkaii apyl., Jurbarko r. PAMEDYTIS, kils i Gvald k., Kvdarnos v. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. uvo. PAPRECKIS Bronius, StasioJaunutis, g. 1930 Viaiiuose, iluvos v. LLA karys. uvo 1950 Palaniki mike. PAPRECKIS Vaclovas, Stasio, g. 1927 Viaiiuose, iluvos v. LLA karys. uvo 1949. PAPRECKIS Viktoras, Stasio, g. 1925 Viaiiuose, iluvos v. LLA karys. ties aplinkybs neinomos. PARNARAUSKAS Jonas, g. 1925 Poluose, Ervilko v., Taurags apskr. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04 Papariuose, imkaii v. I viso uvo 11 partizan. 1990 Ervilke pastatytas paminklas. r. pried.
124

PARNARAUSKAS Petras (Jono brolis), g. Poluose, imkaii v. Kovojo Girdi bryje. uvo 1946 kartu su P. Noveraiiu. PARELIS VladasJra, g. 1924 Utenoje. Moksi Jurbarko gimna zijoje. 1940 suimtas u antitarybin veikl. Kalintas Raseini kaljime. Kilus karui, 1941 06 23 i kaljimo pabgo kartu su kitais kaliniais. LLA karys. Nuo 1944 Girdi brio partizanas. uvo 1946 07 04 Balniuose prie Trumps upelio kartu su K. Ambrozaiiu, V. Da manskiu ir V. Riabovu. Kapas Balandins mike, Ervilko v. PASTAAUSKAS Antanas, Mato - Klevas, g. 1924 Pagynvyje, Ariogalos v., maaemi kinink eimoje. uvo 1947 netoli nam. PAKAUSKAS Adolfas, Vinco - Vanagas, g. 1919 Pauliuose (?). LLA karys, puskarininkis. Skirs nemuns brio partizanas. uvo 1946 06 19 Jakai iuose Skirsnemuniki myje. I viso uvo 10 par tizan 1989 palaikai palaidoti Skirsnemuns kapi nse. r. pried. PAKAUSKAS Edvardas, Vinco - vaigd, g. 1929. Skirsnemuns brio partizanas. uvo 1946 06 19 Jakaiiuose Skirsnemuniki myje. I viso u vo 10 partizan 1989 palaikai palaidoti Skirsne muns kapinse. r. pried. PAKAUSKAS Vladas - r. PEKAUSKAS PATAPAS Ksaveras, Kazio - Berelis, g. 1929 Dirioniuose, Betygalos v., kinink eimoje. Parti zanas nuo 1950. uvo 1950 12 30 Puknaiiuose, Kriauinu sodybos bunkeryje, nelygioje kovoje. Kartu uvo J. ekauskas ir K. Ra manauskas. PAULAITIS Petras, Kazimiero - Aidas, Barkus, g. 1904 Kalnnuose, Jurbarko v. Gerai mokjo eias kalbas. Prie kar dirbo diplomatini darb Lietuvos atstovybse. Karo metu Jurbarko gimnazijos mokytojas.

Adolfas PAKAUSKAS

Ksaveras PATAPAS

Petras PAULAITIS su msr. A.SVARINSKU

125

Dalyvavo rezistencijoje prie vokiei okupacij. Lietuvos Laisvs gynj sjungos (LLGS) organizatorius. LLA karys. Partizanas. Nuo 1946 Ks tuio apygardos tabo agitacijos, propagandos skyriaus virininkas. Suimtas 1947 04 08 prie tabo bunkerio Pokos k., Skaudvils v. Ikaljo 35 metus. Konclageriuose Aidas ts LLGS veikl, verbavo i orga nizacij jaunim. Mir Kretingoje 1986 07 13. Palaidotas Kretingos kapinse. Buv. Vidukls klebono, rezistento, monsinjoro A. Svarinsko liudijimu, tai buvo viena viesiausi ir tauriausi asmenybi. PAULAUSKAS Juozas - Bgnas, g. Jonikuose, vknos v. Dariaus rajono Puies rinktins Rambyno brio partizanas. uvo 1952 07 18 Keryns mike. Kartu uvo B. Venskus. PAULAUSKAS Jurgis, Juozo, g. Dangutikje, Girkalnio apyl. kininkas. uvo neaikiomis aplin kybmis. PAULAVIIUS Alfonsas (Rambyno brolis) Jovaras, g. Jokbaiiuose, ilals v. Rambyno brio partizanas nuo 1946. uvo 1951 06 29 Lembo k., Kvdarnos v. PAULAVIIUS Stasys - Direktorius, Ramby nas, g. 1918 Jokbaiiuose, ilals v. Pilies brio vadas. uvo 1951 06 29 Lembo k., Kvdarnos v. (J. Tautkaus - Tautkeviiaus parodymu, uvo 1951 birelio mn. Grimzduose, ilals v.).

Alfonsas PAULAVIIUS

PAULIKAIT Liucija, Aleksandro, g. 1926 Radvietyje, Kvdarnos v. Ryinink, vliau partizan. Suimta ir kalinta Kv darnoje, vad. Raudonajame name. Nukan kinta tardant ilalje 1951. PAULIKAS Alfonsas, Aleksandro, g. 1930 Radvietyje, Kvdarnos v. Kovojo Liucija PAULIKAIT (kairje) vknos apylinkse. 1951 09 buvo suimtas ir Bron VALAIT ir tardymo metu nukankintas Paggiuose. PAULIKAS Zenonas - Plunksna, Klajnas, g. 1928 Pakariamyje, ilals r. Zootechnikas. Partizanas nuo 1947. Kovojo algirio bryje. Nuo 1949 alnos rajono valgybos tabo virininkas. Suimtas Stirbaiiuose 1950 05 07. Buvo teisiamas kartu su P. Trijoniu ir S. ikumi. Suaudytas 1951 05 17.
126

PAULIUKAITIS Bronius, Stasio, g. 1926 Paaluonyje, ekiks v., kinink ei moje. Partizanas nuo 1944. 1947 pasidav saugumui. Suaudytas. PAVALKIS Antanas, Jono - Papartis, g. 1908 Naukaimyje, Jurbarko v. Skirsnemu ns brio partizanas. uvo myje 1946 06 18 Jakaiiuose prie Skirsnemuns. I viso uvo 10 partizan 1989 palaikai palaidoti Skirsnemuns kapinse. r. pried. PAERECKAS Antanas, g. 1922 Pavidaujyje, Jurbarko r., maaemi kinink eimoje. Nuo 1945 Pavidaujo brio parti zanas. uvo 1951. Knas buvo iniekintas milicijos kieme Jurbarke. PAERCKAS Juozas, Juozo, g. 1904. Suimtas 1946. Nukankintas Raseini kaljime. PAERECKAS Stasys, Antano, g. 1927 Pavidaujyje, Jurbarko v., maaemi kinink eimoje. Pavidaujo brio ryininkas, vliau parti zanas. uvo 1949 Pavidaujo mike. Knas nuvetas imkaiius. PAERECKAS Vytautas, Juozo, g. 1927. uvo 1946 prie Paskynk., Vadgirio apyl., Jurbarko r. Kapas imkaiiuose. PEIULIS Benadas, kils i Armeniki k., Serediaus v. Par tizanas. uvo prie Dubysos. PEIULIONIS Motiejus, Tomo - Mikinis, g. 1888 Rajincikiuose, Krosnos v. 1919 - 1922 laisvs kov savanoris, apdovanotas dviem Vyio kryiais. 1926 baig Auktuosius Artilerijos kursus Pran czijoje. 1935 jam suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1944 vasar Kaltinnuose vykusiame re zistencini organizacij atstov pasitarime iren kamas Lietuvos Laisvs Armijos (LLA) vadu. M. Peiulionis buvo vienas i nedaugelio S. Ratikio va dovaujamos Karo Tarybos nari likusi okupuotoje Lietuvoje. 1945 rugpjio mn. suimtas ir itremtas.

I kairs Zenonas PAULIKAS, Jonas KENTRA, Vytautas ASTRAUSKAS

Motiejus PEIULIONIS

127

Grs gyveno Ilguvos invalid namuose. Mir 1960 01 25. Palaidotas Kauno Pane muns kapinse. PEKAITIS - KRAPAVICKAS Jonas, Kazimiero - Albertas, g. 1925 Butrimuose, Jurbarko v. Girdi brio partizanas nuo 1945. uvo Liudvinavoje, imkaii v., 1949 08 10. Palaikai ilsisi Jurbarke. PEKAUSKAS Vladas (J. Strainio bro lis) - Geguiukas, g. 1927 Ueuviuose, Bataki v. Saturno brio partizanas. 1948 suimtas ir nukankintas tardant Kauno kaljime. PETKUT Irena, Prano - Neringa, g. 1932 Gulbi k., Laukuvos v. Medingn septynmets mokyklos mokytoja, poet, ra patriotinius eilraius pogrindinei spaudai. Nuo 1952 - partizan. Ruo ir redagavo partizan leidinius "Malda girioje ir "Laisvs balsas. 1953 rugpjio mn. Put vinski k., Varni r., kininko Geo sodyboje rengtoje slptuvje buvo apsupta. Nenordama pasiduoti, ovsi sau galv. Mir pakeliui, veama Teli ligonin.
Vladas PEKAUSKAS

PETRAITIS Antanas, g. 1896. Ervilko klebonas. Kartu su Vertim klebonu Grigaiiu organizavo sienos su Vokietija perjimo punkt Karu vos girioje. Suimtas 1941 04 04 kartu su kunigu S. Buteikiu. Birelio suki limo metu ilaisvintas i kaljimo. 1944 pasitrauk usien ir ten mir. PETRAITIS Antanas, g. Pavidaujyje II, Raseini apskr. Mokytojas. Saturno, Tautvydo bri partizanas. uvo prie Raudons. PETRAITIS Jonas, Jono - Patrimpa, g. 1927 Griauuose, Vidukls v. Tarnautojas. Partizanas. Du kartus buvo suimtas ir abu kartus pabgo. uvo 1952 06 16 Lioliuose su A.Lauciumi. PETRAITIS Jonas, g. 1920 Pypliuose, Kraki v. uvo 1945 07 05 Meiliki mike. Kartu uvo R.Arbaiauskas ir B.Gudaitis.

PETRAITIS Juozas, Anupro - Linksmutis, g. 1930 Grauuose, Taurags apskr. Ryininkas. Par rajono II bryje. Suimtas 1950 pavasar.

128

PETRAITIS Viktoras, Jono, g. 1928 Paserbentyse, Kalnuj apyl., Raseini r. 1948 03 04, partizanams stovyklaujant aukliuose pas Petr Rudait, jie buvo rus kareivi apsupti. I penki partizan uvo keturi: V. Petraitis, J. Nacas, S. Narueviius ir J. Keparutis. PETRAITIS Zigmas - Tomas, kils i Taurags. Eimuio brio par tizanas. uvo myje 1950 06 16 akalins mike prie Buveini eero, Eii girininkijoje, Taurags urdijoje. uvo beveik visas Eimuio brys. Ukastas Tauragje prie ubartins. r. pried. PETRAUSKAS Antanas, Petro, g. 1915 Baukiuose, ekiks v. Su audytas 1945 pavasar Pliki giraitje kartu su Kazakaiiu ir A. Urbonu. PETRAUSKAS Jonas, g. 1894 Tilindiuose, Raseini apskr. kinin kas, pakinkt siuvjas. J. Palino - Ryto kaimynas, aktyvus partizan rmjas. uvo 1949 pas Bespalov. PETRAUSKAS Jonas, Prano - arnas, g. 1930 Skirsnemunikiuose, Jurbarko r. LLA karys. Nuo 1947 Pavidaujo brio partizanas. Pus met vado vavo Mindaugo briui. uvo 1951 12 05 Paalsyje, imkaii apyl., bunkeryje pas Vinc Bakait. Kar tu uvo J. Kapturauskas ir I. Tverkus. PETRAUSKAS Povilas, g. 1922 Vosbutuose, Jurbarko v. LLA karys. uvo 1945. PETRAVIIUS, uvo 1950 liepos mn. pra dioje Vedeck mikelyje. I viso uvo 10 partizan. Buvo ukasti Vedeck mikelyje. Dabar palaidoti Raseini kapinse.

Jonas PETRAUSKAS

PETRIKAS Antanas - Ryklys, g. 1924 Tauragje. algirio brio partizanas. Veik Taurags apskr. alnos partizaniniame rajone, kovojo II kuopos St. Sadausko vadovaujamame bryje. Kulkosvaidininkas. Apdovanotas Vyio kryiumi u pasiymjim kautynse. 1949 07 09 apsupties metu Stirbaiiuose band nusiauti - persiov abi akis ir apako (kartu buvs vadas St. Sadauskas uvo). Mir grs i lagerio. Palaidotas Panevyje. PETRYLA Alfonsas, g. 1921 Siruiuose, iluvos v. Baig Raseini ems kio mokykl. LLA karys nuo 1943. Geras organizatorius. tabo OS narys. uvo 1945 balandio mn. Papari mike.
129

PETROIUS Jonas, g. 1918 Alkupyje, ilals r. Partizanas. Suimtas 1945. Mir 1958, grs i ka ljimo. PETRUSAS Liudas, Prano, g. 1926 Lepikje, Betygalos v., maaemi kinink eimoje. Moksi Raseini Technikos mokykloje. uvo 1944 gruodio mn. prie pat Kaldas prie Leili dvaro, Bety galos v. - suaud enkavedistai. PIKINAS Baltramiejus, Jurgio - Maksas, g. Eiiuose, Taurags apskr. Rolando brio partizanas nuo 1944. uvo 1949 07 19 prie nam. Knas buvo iniekintas Jurbarko aiktje. mona taip pat parti zanavo iki 1948 pabaigos. PILYPAS Bronius, Adomo, g. 1922 liuiuose, Ariogalos v., maaemi eimoje. Pabariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike myje su enkavedistais. r. pried. PILYPAS Vincas, g. 1919 Tauruose, Taurags v. Lietuvos kariuomens puskarininkis. Ryininkas. uvo 1946 prie Taurags. PILIPAUSKAS Stasys, Jono, g. 1919 Kasiulkuose, Ariogalos v. Lietuvos kariuomens puskarininkis. uvo 1944 12 24 Grajausk myje. mona, laukianti kdikio, sugebjo viena pasiimti uvusio vyro kn i mio lauko ir j palaidoti. r. pried. PILIPAVIIUS Benas - Pukinas, g. 1923 Leguiuose, vknos v. Partizanas nuo 1947. uvo 1953 rugpjio mn. Leguiuose. PILIPAVIIUS Kazys, Jono, g. 1919 Gausantikiuose, Veliuonos v. uvo 1945 01 07 Burbins mike.
Liudas PETRUSAS

Jonas PETROIUS

PILIPONIS Kazys, g. Gausantikiuose, Veliuonos v. uvo 1948 01 07. PILITAUSKAS Antanas, g. 1929 Vaidatoniuose, Skaudvils v., Taura gs apskr. Partizanas. uvo neaikiomis aplinkybmis. PILITAUSKAS - Putinas, g. 1924 Sodalje, Skaudvils v. 1950 kovojo Vytauto, Aurels bryje. Veik Taurags apskr., alnos rajone. uvo 1951 09 05 Vluiki ar Sodals k., Vaidil apyl., netoli Skaudvils, kartu su J. Vidausku.
130

PILKAUSKAS Pranas - Varnas, kils nuo Ervilko. LLA karys. Railos brio partizanas. uvo 1946 05 22 ukaiiuose, prie altuonos. PIPIRAS Petras - Vyturys, g. apie 1920 Vaitimnuose, ilals v. Partizanas nuo 1945. Kovojo alnos rajono Aurels bryje. uvo 1950 04 13 Obelyno miko 18 kvartale, ilals v. PIPIRAS - Katinas, g. Vaitimnuose, ilals v. uvo Pagirupyje, Taurags v. PIVORIUS Antanas, kils i Vilki k., Veivirn v. PIVORIUS Jonas, Jono - Putinas, g. 1927 ermukniuose, vk nos v. kininkas. Dariaus rajono Puies rinktins partizanas. arkos brio vadas. uvo vknos apylinkse. PIVORIUS Prancikus - Karaliukas, g. Veivir nuose. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. r. pried. PLAUINAITYT Marta, Jono, g. 1919 Ban dzinuose, indaiiu apyl-, Jurbarko r., kinink eimoje. eima buvo repatrijavusi Vokietij, vliau gro Lietuv. Rolando brio ryinink. uvo 1947 06 22 Valuckuose, indaii apyl., kartu su parti zanu E. Endzelaiiu ir neinomu partizanu. Martai buvo nukirsta ranka, mir nukraujavusi, veama Jurbark. Ukasta Barknuose.

Marta PLAUINAITYT

PLIENAITIS Leonas, Jono, g. 1915 Lelikje, Vaidil apyl., Taura gs r. Rolando brio partizanas. Suimtas 1945 02 05.1945 vasar pabgo i Taurags ligonins. uvo 1945 ruden prie savo tviks. PLIENAITIS Stasys, Vinco - Voldemaras, g. 1913 Pocaiiuose, Er vilko v. kininkas. Puskarininkis. LLA karys. Partizanas nuo 1944 spalio mn. Kovojo G. Kisieliaus bryje, nuo 1946 - Rolando bryje. Nuo 1947 Rolando brio vadas. Sueistas ir 1949 09 06 suimtas. Nuteistas 25 m. Gro Lietuv 1964. Mir 1994 10 26. Palaidotas Kaune, Panemuns kapinse. Talkininkavo ruoiant uvusi partizan sraus. POCEVIIUS Leonas, Kazio Papnis, g. 1904 Gudeliuose, Jur barko v. Nepriklausomybs kov savanoris, aulys, partizanas. Suimtas 1947. Gro i lagerio palauta sveikata ir 1962 mir.
131

POCEVIIUS Meislovas, Leono - Pukinas, Rapolas, g. 1925 Gu deliuose, Jurbarko v. Baig gimnazij. Partizanas nuo 1945. Vadovavo briui, veikusiam Girdi miko apylinkse. Du kartus sueistas. uvo myje 1949 05 31 Paslauckins mike prie Staki. Kartu uvo K. Jukys ir A. Sutkaityt. Knai buvo iniekinti Jurbarke. POCIEN - RIMKUT Albina - Saulut. uvo 1948 Berje, Var ni v., bunkeryje Burnick sodyboje - nusiov, kad nepatekt gyva prieams rankas. Kartu uvo S. Grakulskis. POCIUS Algis, g. 1928. A.Kontrimo brio partizanas. Nukankintas Rietave 1949. POCIUS Antanas, Stanislovo - Tauras, g. 1919 Diaugnuose, ila ls v. Buvo vargonininkas Paeerje. Partizanas nuo 1945. Brio vadas. 1947 u Teneni, Piliakalnio apyl., j su dviem kitais partizanais apsupo ekistai. Negaldamas prasiverti, nusiov. Jo iniekintas knas guljo Vainuto gatvje. POCIUS Antanas, Marcelijaus, kils i Gyst n k., Veliuonos v. uvo 1945. POCIUS Antanas, Prano - Lapinas, g. 1917 Akstinuose, Betygalos v. uvo 1947 04 13 Skarai tikje, iluvos v. r. pried. POCIUS Jonas, Kazio, g. 1922 Girkalnio v. Nuo 1944 slapstsi nuo tarnybos okupacinje kariuo menje. uvo 1945 07 31.
Antanas POCIUS

POCIUS Jonas, Prano, g. 1910 netoli Girkalnio. aulys. Dubysos pakrantje turjo sirengs bun ker. uvo 1945 07 31. POCIUS Jonas Gruodas, g. 1916 Gystnuose, Veliuonos v. uvo 1945 01 09 Graunuose, Rau dons apyl., pas Stok. Jo ir Pr. Murausko inie kinti knai guljo prie plento Kaimas - Jurbarkas, u Gelaiaus upelio. POCIUS Leonas - ilas, kils i Raseini. al girio brio partizanas. uvo 1948 04 21 myje Kasbaryn mike, Lomi apyl. r. pried.

Jonas POCIUS

POCIUS Stasys, g. apie 1925 Nuomininkuose, Pokos apyl. ki ninkas. uvo apie 1950 Trakogalio k. mike, netoli Medvgalio kalno. PONDINAS Stasys, uvo 1951. Spjama, kad palaikai ilsisi masi niame kape Skaudvilje. POKA Aleksas, Juozo, g. 1923 Meilikiuose, Raseini v., kinink eimoje. Suaudytas 1944 gruodio mn. ties Trankins k. Mirus api pl, nuav, nureng. POKA Jonas - Kstutis, g. 1923 Obelyne, ilals v. Ryininkas Karklas. Partizanas. uvo myje 1948 04 21 Kasbaryn mike, Lomi apyl. r. pried. POKA Klemensas, g. 1924 Ilgiiukuose, Betygalos v., maaemi eimoje. Sueistas 1944 12 16 myje Paliepi Puynje, pasitrauk bunker Zembikio mike. uvo myje 1945 02 15 Leni - Zembikio mike apsupties metu. r. pried. POKA Petras, kils i Vaitimn k., ilals v., kinink eimos. uvo 1952. POKA Stanislovas - Rpintojlis, g. 1930 Vaitimnuose, ilals v. uvo 1951 Vaitimnuose. POKA Vincas - Vijnas, g. 1924. Rambyno brio partizanas. uvo 1950 rugpjio mn. pabaigoje kartu su mona Antanina Maikiks k., Laukuvos v. POKIEN - DARKAIT Antanina (Vinco mona) - Liepsna, g. 1929. Rambyno brio partizan. uvo 1950 rugpjio mn. pabaigoje kartu su vyru Maikiks k., Laukuvos v. POKUS Pranas,Mykolo, g. 1924, gyv. Juteikiuose, ekiks v. Suimtas 1945 pradioje. uvo lageryje angli kasyklose 1948 08 18. POVILAITIS Antanas, Antano - Marsas, g. 1924 Pagausantyje, Gir kalnio v., maaemiu eimoje. LLA karys. Partizanas nuo 1944. uvo 1949 Zapjuvkos dvaro laukuose prie Juodaii Kartu uvo P. Andrikis ir J. Maiulis. POVILAITIS Juozas - uolas, gyv. Antkainiuose, Jurbarko v. kinink snus. Aido brio ryininkas. Susidrimo metu buvo sueistas ir priverstas parodyti bunkerius, esanius Pavenio mike netoli irni ki Jurbarko v. 1946 pradioje nukankintas. Jo palaikus, kartu su Untos palaikais, partizanai ukas prie miko kvartalins linijos.
133

POVILAITIS Mikalojus, Vlado, g. 1930 Rug nuose, Pernaravos v., kinink eimoje. Nuo 1945 palaik ryius su partizanais. Partizanas nuo 1951. uvo 1951 Pajieslio k., Rybelio sodyboje, partiza navs pusantro mnesio. PRACIAUSKAS Romualdas, Leono, g. 1920 11 11 Vainotikiuose, iluvos v. LLA karys. uvo 1949 apie aukot. PRACIAUSKIEN Genovait - r. JUODYT
Jonas PRANAITIS

PRANAITIS Jonas, Jono - Mindaugas, g. 1928 Kudoniuose, Betygalos v. 1949 pabgo nuo trmimo. uvo 1950 01 21 bunkeryje Karnavos k., prie Jos vaini (kita versija - Liplin mike netoli K daini. r. pried). PRANCKEVIIUS Edvardas - Vasaris, g. 1922 Stakiuose. Vaidoto rinktins vadas. uvo kartu su B.Kregde 1953 08 05 Paslauckinje, Juodaii apyl.

PRATAPAS Antanas, Antano, g. 1904 Paalsyje, imkaii v., Raseini r. Partizanas nuo 1946. Ko vojo Skirsnemuns, Girdi briuose. uvo 1946 Gediuose. Palaikai ukasti prie Jurbarko.
Onut PREILAUSKAIT

PREILAUSKAIT Onut, Stasio, g. 1929 Pagiriuose, Ervilko v. Gimnazist. 1945 07 04 nukankinta enkavedist betardant Ervilke (virininkas Maalov J.A.). Knas rastas tvenkinyje po 4 dien. PRELGAUSKAS Antanas - Laivelis, g. 1924 (1913) Julijonavoje (Montegailiuose), ekiks v. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 Preikapje, Pernaravos apyl., pas Bagdon, ruoiantis vsti Kias. Kartu uvo J. Puidokas, I. Sabaliauskas ir eimininko dukt Kazyt. PRSAITIS Pranas, Mato - Lap, kils i Kraki v. Samdinys. Puskarininkis. Kstuio, vliau Prisiklimo apygardos tabo apsaugos brio vadas. Klasta umigdytas ir paimtas gyvas. Nuteistas mirties bausme. Suaudytas 1963 07 13.
134

PDEMYS Alfonsas, Juozo - Arimantas, g. 1929 Alkupyje, ila ls r. Moksi gimnazijoje. Partizanas nuo 1950 balandio mn. Veik Lukto bryje. Buvo atsakingas u visuomenines pareigas, platino spau d, palaik ry tarp partizan bri. uvo 1952 02 18 il miko 67 kvartale, prie Girn k., ekistins karins operacijos metu. Palaidotas Rietave. r. pried. PDEMYT Jadvyga, Juozo (pagal patv Rupyt) Puel, Drebul, g. 1918 Alku pyje, Kvdarnos v. Dirbo laika nee. Partizan nuo 1950. uvo 1953 Padvarninkuose, Kvdar nos v. PUDIMAS Alfonsas - r. PUDEMYS
Jadvyga PDEMYT (tarp Stasio ir Broniaus JANKAUSK)

PUIDOKAS Benediktas Lapas, g. 1925 Vosbutuose, Jurbarko v. LLA karys. Partizanas. uvo 1944. PUIDOKAS Justinas, Igno, g. 1924 Lesiuose, Pernaravos apyl. uvo 1947 Preikapje, Pernaravos apyl., pas Bagdon, veniant Kias. Kartu uvo A. Prelgauskas, I. Sabaliauskas ir eimininko dukt Kazyt. PUIDOKAS Kazys - Riteris, Siaubas, g. 1917. Nuo 1944 partizanas, brio vadas ekiks apylinkse. uvo 1948 Vincentavoje. PUIDOKAS Pranas, g. 1915 Vosbutuose, Jurbarko v. uvo 1946. PUIDOKAS Stasys (Benedikto ir Prano brolis), g. 1924 Vosbutuose, Jurbarko v. uvo 1946. PUIDOKAS i Vainuto. algirio brio partizanas. uvo 1953 spalio mn. pabaigoje Goraini k., iluts r., kartu su Stasiu Butrimu. PUIDOKAS Vladas, Izidoriaus, g. 1913 Paskystnyje, ekiks v., maaemiu eimoje. Partizanas. Dalyvavo 1944 gruodio mn. Vosbut kautynse. Sugebjo prasiverti i apsupties Urbui sodyboje. Suimtas ir nuteistas mirties bausme. Suaudytas 1945 06 01. Kartu suaudyti P Kalvaitis, A. Saltona, A. Tamoaitis ir J. Vilimas.
135

PUIYS Antanas, Antano - Valentinas, g. 1907 Pavidaujlyje, Er vilko v. Agronomas. LLA karys. Pavidaujo brio partizanas (brio vadas - Stankus). uvo 1946 06 14 (15) sueistas apalikje gaudyni metu, susisprogdino kartu su broliu Juozu. T pai dien uvo brio draugas J. Vaitieknas. Knai buvo iniekinti Butkaiiuose, po to Ervilke. Ukasti Balandinje. PUIYS Juozas, Antano - Justinas, g. 1909 Pavidaujlyje, Ervilko v. Zakristijonas Vadgiryje. LLA karys. Stankaus brio partizanas Pavi daujyje. uvo 1946 06 14 (15) apalikje gaudyni metu - nenordamas palikti sueisto brolio Antano, susisprogdino kartu su juo. T pai dien netoliese uvo brio draugas J. Vaitieknas. Knai buvo iniekinti Butkaiiuose, po to Ervilke. Ukasti Balandinje. PUIYS Vytautas, Antano Dobilas, g. 1930 Jokbaiiuose, Jurbar ko r. Nuo 1951 Girdi brio partizanas. uvo 1951 06 10 Dargaitliuose. Ukastas prie Jurbarko. Kartu uvo A. Blays. PKYS Jonas, g. 1905 Gudeliuose, Stulgi apyl., Kelms r. uvo 1949 Stulgi apylinkse. PUKYS, g. 1912 Eidintuose, Bataki v. uvo 1945 01 10 Ueuvi mike. PUNDINAS Stasys, g. Girdikje, ilals v. uvo. PUODINAS Martynas, kils i imkaii. kininkas. uvo. Kapas imkaiiuose. PUPAL Kazys Karvelis, g. apie 1926 Dariks k., Kvdarnos v. Pu ies rinktins Vilko brio partizanas. uvo 1952 Pyvoruose, Rietavo v., susidrs su enkavedistais. S. Budginas paimtas gyvas. PUTEIKIS Vytautas - g. Pagiriuose, Er vilko v. Invalidas (be vienos kojos), siuvjas, partizan rmjas, ryininkas. Sumimo metu, negaldamas pabgti, nusiud savo sodyboje (pasiskandino ulinyje). Palaidotas Ervilke. PUAUSKAS Jonas, kils i Kiaulinink k., iluvos v. Ryi bataliono karys - radistas. uvo 1944 12 24, Ki vakar. Nuud ilu vos enkavedistai. T pat vakar buvo nuu dytas P Babenskas ir K. Celedinas.

Kazys PUPAL (deinje) su Stasiu BUDGINU

136

PUAUSKAS Vacys, Jono, g. 1929 Puodiuose, Vosilikio apyl., Raseini r. Partizanas nuo 1950. uvo 1951 kartu su A. imkumi, pa degus Raucho tvart, kur buvo j slptuv. RANAS Povilas, g. 1898 Tveruose, Tver apyl., Plungs r. 1920 laisvs kov savanoris. Virila. Ervilko, Skaudvils nuovad virininkas. 1941 06 14 suimtas, ivetas ir Reiot 7-me lageryje suaudytas. RAKAUSKAS Justinas, Juozo, g. 1927 Maeikikje, Betygalos v., maaemiu eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1944 gruodio pabaigoje Grajausku myje. r. pried. RADAVIIUS Adomas, g. 1910. Prie Raseini turjo maln. uvo prie Bataki. RADIUS Pranas - Girnas, g. 1933 Nasvytaliuose, Kvdarnos v. uvo netoli Kvdarnos. Iniekintas knas guljo ilalje, milicijos dari nje. uvimo versijos: nunuodytas 1955 (G. Katinas); nunuodytas 1958 Lomoje, Piliakalnio apyl., ilals r. Kartu buvo apnuodytas ir L. Urba Kstutis, taiau is liko gyvas (Bdvytis). RAINARTAS Stasys, Jono, g. 1920 Paliepiuose, Betygalos v. ki ninkas. aulys. Suimtas 1945. Nuudytas Betygaloje tardymo metu. RAKAS Adomas, g. 1923 Rietave. Mokydamasis Teli gimnazijoje suorganizavo mokini - rezistent grup. Suimtas ir nukankintas Rai niuose 1941 06 24. RAMANAUSKAS Klemensas, Kosto - Strazdas, Aras, g. 1930 Ro iuose, Betygalos v., beemi eimoje. Partizanas nuo 1950. uvo 1950 12 30 Puknaiiuose, apsuptas su kitais trim partiza nais bunkeryje pas Kriauinus. Neturdamas galimybs prasiverti, nusiov. RAMANAUSKAS Pranas, Antano, g. 1893 Be tygaloje, Raseini r. Teli vyskupas. U ryius su LLA 1946 suimtas. Mir 1959. RAMOKA Antanas, Antano, g. 1914 Pelutavoje, Pernaravos v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1955 02 18. uvo apsuptyje 1957 06 28 Grimuo se pas Jasiukait. Knas guljo Ariogalos milicijos garae. Kur ukastas - neinoma.

Klemensas RAMANAUSKAS

137

RAMOKA Feliksas, g. 1914 Dotnuvos dvare, Dotnuvos v. Beemis. Gyveno Ilgiiukuose, Bety galos v. uvo myje 1944 12 16 Paliepi Puynje, Ariogalos v. r. pried. RAMOKA Kostas, Adolfo, g. 1900 Pryman tuose, Betygalos v. kininkas. Nuudytas 1944 07 05 savo paties kieme. RATUTIS Antanas, Vladislovo, g. 1923 vin giuose, ilals v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1947. uvo apie 1949. RAUDYS Teodoras, g. 1905 Raudikje, vk nos v. Partizanas nuo 1946. uvo 1946 10 22 (25) Lekiks k. prie Povilo Rumo sodybos. Kartu uvo J. Kurmis. RAUDONIUS Bronius - Auka, g. 1923 Padvarninkuose, Kvdarnos v. uvo 1951 01 16 (1950?) savo namuose. RAAUSKAS Feliksas, Jono - Rugelis, g. 1913 Papleksniuose, Krai v. Mainistas, dirbo su kulia mja. Partizanas nuo 1944. uvimo versijos: 1948 sueistas ir nukankintas kartu su broliu Vladu (Smitrius), 1946 sueistas ir nuudytas Raseiniuose (Dirmeikis).

Feliksas RAMOKA

Kostas RAMOKA

RAAUSKAS Vladas, Jono - Dainius, g. 1909 Karklyns (Papleks ni) k., Krai v. Atsargos j. puskarininkis, radistas. auli brio krjas ir Karkln auli brio vadas. Partizanas. uvimo versijos: 1948 su eistas ir nukankintas kartu su broliu Feliksu (Smitrius). uvo 1949 iem bunkeryje Radikiuose, Krai v. (Dirmeikis). RAICKIS, kils i Akstin k., Betygalos v. RECEPAS Antanas, kils i Vidukls. uvo. REIMANTAS Juozas, kils i Pails k., Krai v. kininkas. uvo 1947 Kareiviks k. REINARTAS Kazys, g. 1915 Burbikiuose, Betygalos v. uvo 1945 pradioje Kimentmedio dvaro puynlyje, Ilgii apyl., Raseini r.

REKEIUS Antanas, Simo - Vytautas, g. 1913 Rukniuose, Jurbar ko v. LLA karys. Paulaiio - Aido vadovaujamo Jurbarko brio partizanas nuo 1944. uvo 1952 prie Vertim, indaii apyl., Jurbarko r. REKEIUS Petras, Simas - iogas, g. 1919 Rukniuose, Jurbarko v. Partizanas nuo 1944. uvo 1948 ruden prie Miliugirio kartu su Rapolu Tervainiu. Knai buvo iniekinti Jurbarko aiktje. REMEIKIS eslovas - Plienas, g. 1929 Varlaukyje, Ervilko v. Kovojo Bataki ir Eimuio briuose. uvo 1948 06 08 Palabaukiuose, Ervilko v., prie Paaltuonio. REMEIKIS Stasys, Jono - Albinas, Vienuolis, g. 1912. Partizanas nuo 1947. Kovojo Gintaro bryje. valgybos virininkas. Suimtas 1949 09 27 bunkeryje Balni II k., Jurbarko r. Po 3 mn. kankinim uvo Kauno kaljime. Kapas neinomas. REMEIKIS Vytautas, g. Lapkasiuose, ygaii v. Brio vadas Da riaus rinktinje. RBDA Bronius - ilvitis, g. Gvalduose, Kvdarnos v. Kovojo Puies rinktins Rambyno, Vilko briuose. uvo 1952 03 12 Stirpeiki k., vknos v. Kartu uvo E. Tarvydas ir S. Ruma. RBDA Vaclovas, Prano - Ramutis, g. 1931. M. Bakausko - Kanto brio partizanas. Dirbo Pu ies rinktins tabe. uvo 1952 09 27 vknins mike. RBDA Vladas, g. 1928 Gvalduose, Kvdar nos v. Partizanavo 2-3 metus. uvo Rietavo mi kuose. Kn arkliu vilko Rietav, kur guljo inie kintas aiktje prie saugumo. Palaidotas Rietave. RIABOVAS Viktoras - Vytka, kils i Peterbur go. Rusas. Kovojo Girdi bryje, Telviako skyriuje. Vaclovas RBDA uvo 1946 07 04 Balniuose prie Trumps upelio kartu su partizanais K. Ambrozaiiu, V. Damanskiu ir V. Pareliu. Knai buvo iniekinti Ervilko aiktje. Ukasti Balandins mike. RIAUBA Antanas, Jono, g. 1930 Paskynuose, imkaii v., Raseini apskr. Partizan ryininkas. uvo 1945 ruden Paskynuose. Vaikus, gr tanius vakare i ermen apaud vienas i rus kareivi, statani

stebjimo bokt. Sueist Antanuk nuvilko prie bokto. Nakt netoliese gyvenanti Judickien girdjo vaiko dejones, kaip jis auksi mamos ir tvelio. uvo eidamas 15-us metus. RIAUKA Jonas - Mnulis, g. Vainiuose, Veivir n v. uvo 1949 05 25 Sprauds apyl. prie Letauso ups. r. pried. RIMKUS Andrius, g. 1932 Prapyme, Kvdar nos v. Partizanas nuo 1951. uvo. RIMKUS Antanas, partizanas. uvo Intos la geryje. 1990 palaikai perlaidoti Ariogaloje. RIMKUS Jonas, Jokimo - Rytas, g. 1920 Burikje, Krai v. Studentas. Partizanas. uvo 1948 myje tarp Krai ir Uvenio.

Andrius RIMKUS

RIMKUS Juozas, g. 1923. uvo 1945 Vainikoniuose, Josvaini v. RIMKUS Kazimieras, g. 1919. uvo 1944 12 15 Miinuose, Gir kalnio v. Kartu uvo V. Bartkus. RIMKUS Stasys i Kaien k., iluvos v. uvo 1945 01 01 myje Maiiki giraitje, aiginio apyl., kartu su broliu Vladu. RIMKUS Stanislovas, g. Pailynyje, Kvdarnos v. Kunigas Kra iuose. Dirbo vietjik darb. 1940 bolevikams okupavus Lietuv, nebalsavo rinkimuose. 1940 09 06 suimtas ir kalintas Raseini kaljime. Prasidjus karui, ivetas Petropavlovsko kaljim. Suaudytas 1942 05 20 Orenburge. RIMKUS Vladas, Jurgio, g. 1912 Kaienuose, iluvos v., maaemio kininko eimoje. LLA karys. Partizanas nuo 1944. uvo 1945 01 01 myje Maiiki giraitje, netoli aiginio. Kartu uvo brolis Stasys, o V. Bakanauskas pasitrauk. RIMKUT Albina - r. POCIEN RIMKUT Janina, g. Stirpeikose, vknos v. Puies rinktins Vilko brio partizan. uvo prie savo gimtins. RIMKUTE Zina, g. Stirpeikose, vknos v. Puies rinktins Vilko brio partizan. uvo 1948 07 14 Stirpeik k. prie savo nam.

140

ROKAITIS Petras, Baltramiejaus, g. 1923 Pa gramantyje, Taurags r. Partizanas nuo 1945. uvo 1947. Ukastas prie ubartins Tauragje. ROKAITIS Petras - Mindaugas, g. 1925 Reksiuose, Taurags v., kinink eimoje. Kovojo al girio, Jros briuose. uvo 1953. RUBINSKAS Vladas, g. 1912 Budraiiukuose, Betygalos v., maaemi eimoje. Suaudytas 1945 01 01 ties sudeginta Maselskio sodyba Aleknaii k., Ilgii apyl. Kartu uvo broliai Antanas ir Justinas Maselskiai ir K. Ambrasas.

Vladas RUBINSKAS

RUBAITIS Jonas, Petro - ilius, g. 1900 Papariuose, imkaii v. 1945 Saturno brio partizanas. Suimtas 1953. Mir lageryje 1963. RUDAITIS Kajetonas, g. 1925 Kasiukuose, Stulgi apyl. uvo 1951 02 19 Butviliuose, Juozo Kmitos sodyboje. Kartu uvo F. altis ir P. ivatkauskait. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. RUDYS Juozas - Vaidotas, g. apie 1924 iauikiuose, Gaurs v., gyv. Pypaliuose, Gaurs apyl. Stambus kininkas. Rolando brio partizanas. uvo 1947 Paaltuonio apylinkse. RUDYS Juozas - ermuknis, g. apie 1912 Dargiuose, Girdi apyl., Jurbarko r. Maaemis. Girdi brio partizanas. RUDYS Kazimieras, Kazio - Lendrel, Trumenas, g. 1925 Ciparikje, Piliakalnio apyl., ilals r. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1945. Kovojo Puies rinktinje. uvo 1950 sausio mn. RUDYS Petras, augs Gruzdikje, gyvens Dainiuose, Raseini apskr. uvo 1950 vasario mn. Plaugini miko bunkeryje, Alj apyl., Raseini r. RUDYS Stasys, Antano - Ramnas, g. 1928 Kaltinnuose. alnos rajono J. Gruinsko - Kstuio brio partizanas. uvo 1949 10 01 Pa gramantyje. RUDMINAS Kazimieras, Petro - Sakalas, g. 1927 Obelyne, ilals v. Partizanas nuo 1947. uvo 1952 myje prie Krykalnio kartu su broliu Stasiu.

141

RUDMINAS Stasys, Petro, g. 1930 Obelyne, ilals v., kinink eimoje. uvo 1952 myje prie Krykalnio kartu su broliu Kazimieru. RUDIANSKAS Jonas Laknas, g. 1912 Betygaloje. uvo 1948 Kasiulkuose, Ariogalos v.. RUIBYS Kazimieras - Eiva, g. 1917 Ropynje, Ervilko v. Ini nierius. Partizanas. Dirbo apygardos tabe. Vadovavo Lydio rinkt, informacijos sk. Suimtas, kalintas Komijoje. Ten ir mir. RUIBYS Petras (Kazimiero brolis) - igas, Garbtas, g. 1915 Ropy nje, Ervilko v. Mokytojas. LLA karininkas. Lydio rinktins vadas. Suimtas 1946 sausio mn. Pabgo 1946 06 13. uvo 1946 07 18 Purviki mike, Gaurs apyl., su Ona Mockeviite. Kapas Varlaukyje. RUIGYS Juozas, Jeronimo, g. 1933 Liepaiiuose, Veivirn v. Da riaus rajono Puies rinktins partizanas. uvo 1953 03 19, apsupus bunker prie Kapstat - Klibi Endriejavo v. Kartu uvo K. Gailius, V. Venskut - Gailien, D. Striauka ir K. Striauka. RKAS Steponas, Simo Darius, g. 1927 Lybikiuose, Gaurs apyl., Taurags r. Partizanas nuo 1946. Kovojo Rolando, Lelijos, Aurels briuose. Suimtas 1951 06 05 ir suaudytas. RUKNECKIS F. 1950 nuteistas mirties bausme. RUKELIS Viktoras, g. 1926 elmenuose (Griciuose), Juodaii apyl., Jurbarko r. uvo 1945 01 06 Birbiliks mike. RUMA Stasys - Vtra, g. 1926 Petraiiuose, vknos v. Partizanas nuo 1950. Kovojo Dariaus rajono Puies rinktinje. uvo 1952 03 12 Stirpeiki k., vknos v. Kartu uvo B- Rbda ir E. Tarvydas. RUNDZA Antanas, Jono Darius, g. 1928 Milaiiuose, Gaurs v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1951 pavasario. Kovojo Rolando bryje. Veik apie Taurag, Mickiks mike. uvo 1952 ruden. Kartu uvo P. Ki liokas ir J. Toliuis nuov rus ekistai. RUPAITIS - r. RUBAITIS RUPYS Kazys, Kazio, g. 1926 Alkupyje, Kvdarnos v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1948. uvo Prapyme, Kvdarnos v., prie vyryno.
142

RUPYS Viktoras, Antano, g. Alkupyje, Kvdarnos v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1948. uvo Prapyme, Kvdarnos v. Pa laikai ilsisi rsiuose prie yd kap Kv darnoje. RUPYT Jadvyga - r. PDEMYT RUPLAUKIS Albinas, Jono - Trimi tas, g. Bilioni k., Laukuvos v. ilals gim nazistas. uvo 1947 10 26 Kiaukuose, ila ls v., kininko Jurguio sodyboje, kauty nse su ekistais. Kartu uvo S. Irtmonait, A. Irtmonas ir S. altys. Knai guljo i niekinti Kaltinn aiktje, vliau ilalje. r. pried.
Viktoras RUPYS

RUPLAUKIS Jonas - arnas, g. 1908 Palokystyje, Kvdarnos v. uvo 1949 10 21 Lentinje, ilals v. RUPLAUKIS Petras, Jono (Albino brolis), g. Bilioni k., Laukuvos v. Partizanas nuo 1948 sausio mn. uvo ilals apylinkse. RUSAS Jonas, g. 1909. Mokytojas Kelmje, leitenantas. Suimtas 1940 12 04. Prasidjus karui, i Raseini ivetas Karagand, kur ir uvo 1943. RUSTEIKA Jonas - turmas. uvo 1949 Sprauds apylinkse prie Letauso ups. I viso uvo 12 partizan r. pried. RUTKAUSKAIT Zos - r. KOKTIEN RUTKAUSKAIT i Kaimals k., Lioli apyl., Kelms r. uvo su broliu 1945 07 19 Virtuk miko myje, Lioli apyl. r. pried. RUTKAUSKAS i Kaimals k., Lioli apyl., Kelms r. uvo 1945 07 19 Virtuku miko myje, Lioli apyl. Kartu uvo ir jo sesuo. r. pried. RUTKAUSKAS Vincas, Vinco - Rambynas, g. 1928. uvo 1949 02 06 Mosteikiuose, Nemaki v., kartu su A. Gedvilu, A. Karpu ir A. Juciumi.
143
Jonas RUSAS

SABALIAUSKAS Ignas, g. 1927 Molupiuose ekiks v. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 Prei kapje, Pernaravos apyl., pas Bagdon valgant K ias. Kartu uvo J. Puidokas, A. Prelgauskas ir eiminink dukt Kazyt. SABALIAUSKAS Juozas, g. 1920 Molupiuose, ekiks v. uvo 1946 - nuud Kdaini enka vedistai.
Aloyzas SABOCKIS

SABALIAUSKAS Vytautas, Juozo, g. 1925 Ro tuliuose, Jurbarko v. ems kio akademijos stu dentas. LLA karys. Paraiutininkas - radistas. 1944 12 21 kartu su broliais Liesiais paraiutu nuleistas Taurags mikus. Suimtas 1945 04 14. Mir Kulau tuvoje. SABOCKIS Aloyzas Dragnas, kils i Kady gos k., ilals v. uvo Gvalduose, Kvdarnos v. SABOCKIS Jonas i Kadygos, ilals v. uvo Rietavo mikuose. SADAUSKAS Antanas, Jono, g. 1922 Jaguio nyse, Betygalos v. 1944 gruodio mn. suimtas na muose ir atvarytas iluv spygliuota viela su ritomis rankomis, sumutas, kruvinas. 1945 pradioje band bgti ir buvo nuautas.

Antanas SADAUSKAS

SADAUSKAS Stasys, Jurgio - Bijnas, g. 1919 Trakikiuose, Tau rags v. Butegeidio pulko virila. III kuopos antro brio vadas. uvo Stirbaiiuose, Taurags r., 1949 07 09. Kapas neinomas. Iniekintas knas guljo Tauragje. SAKALAUSKAIT Elena - r. SIROTKIEN SAKALAUSKAS Jonas - Svetjonis, daug met dirbo Paeerje kvediu. uvo 1947 prie Paeers, Laukuvos v. SAKALAUSKAS Juozas, g. 1922 Kabuiuose, Veliuonos v. SAKAVIIUS Pranas, Vlado g. 1922 Nolieiuose, Ariogalos v. Nuudytas 1945 Girkalnyje tardymo metu.
144

SALTONAS Anicetas, Juozo, g. 1925 Butkik se, ekiks v. kininkas - maaemis. Nuomavo arklius. Partizanas nuo pat okupacijos pradios. Kovojo Vilimo bryje. Dalyvavo Vosbut kautynse. Suimtas 1945. Suaudytas 1945 06 01. Kartu suau dyti: P. Kalvaitis, V. Puidokas, A. Tamoaitis ir J. Vi limas. SALTONAS Meius, g. 1927 Lepikiuose, Be tygalos v. uvo 1945 prie savo sodybos. SANKAUSKAS Vytautas - Vaidotas, g. 1920. Brio vadas. uvo 1953 aukoto - aukn apylinkse. SAROCKAS Vacys - r. SOROCKAS SAROKA Leonas, Stasio - Rikis, g. 1912 Plaiuvoje, Vidukls v. kininkas. ai bo brio vadas. uvo 1946 11 18 Vailabuose, Vidukls v., pas Tkmoait. SAROKA Vladas, g. 1911 Plaiuvoje, Vidukls v. Partizanas. uvo. SAROKIEN Maryt (Leono mona) - Lelija, kilusi i Vidukls v. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Raseini v. r. pried. SATKUS Stasys - Narnas, g. 1920 Gintauiuose, aiginio apyl., Raseini r. uvo 1952 10 03 Vilkikiuose, iluvos v., pas Grigaitien - susisprogdino bunkeryje. Kar tu uvo D. Grumuldis ir I. Vilimait - Stirna.
Vytautas SANKAUSKAS (kairje) ir Ksaveras PATAPAS Anicetas SALTONAS

SAUKAS Albertas - Merkys. Kovojo Kraujelio bryje. uvo 1950 07 15. Knas buvo iniekintas Radvilikyje. SAUKAS Petras, Antano, g. 1914 Bedaniuose, Raseini v., kinink eimoje. Nuo 1935 vadovavo auli organizacijai. auli Bataliono gru ps, veikusios Raseini v., vadovas. Suimtas 1940 11 05. Suaudytas 1941 12 19 Orenburge (buv. kalove).
145

SAVICKAIT Jadvyga, Juozo, g. 1914, gyv. Saugailiuose, Raseini apskr. Kalinta Betygaloje, Raseini ir Kauno kaljimuose, Komijos lageriuose. Dingusi be inios. SAVICKAS Juozas - Svajnas, g. 1925 Pabdvieiuose, ygaii v., maaemi eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1949 Vainuto v. SELVENIS Juozas, Jokbo, g. 1926 Taubuiuose, Nemaki v. Partizanas nuo 1947. uvo 1948 myje Pagramantyje, Pagramanio apyl., Taurags r. SEMAKA Jonas, Juozo - Liepa, g. 1907 Pane vio apskr. Majoras. Paskutins LLA struktros "emaii Legiono vadas. Suimtas 1946 kovo mn. Nuteistas 1946 10 30 Teliuose. Suaudytas 1947 02 26. Palaikai rasti Tuskuln parke 1996. SENECKIS Antanas - Dikas, aibas, g. 1921 Rudiuose, Ervilko v. Partizanas nuo 1945. Kovojo Rolando bryje, grups vadas. uvo 1951 prie Sere diaus.
Antanas SENECKIS

SIBITIS Antanas, Vinco, g. 1912 Lapkalnyje, Ariogalos v., kinink eimoje. Nepriklausomos Lietuvos karininkas. 1944-1945 vadovavo partizan briui. uvo nenustatytomis aplinkybmis. SILTAUSKAS - r. ILTAUSKAS SILVENIS Juozas - Svajnas, g. 1926. algirio brio partizanas. uvo 1947 liepos mn. SILVESTRAVIIUS Kazys, Petro, g. 1910 Rajincikiuose, Ariogalos v., kinink eimoje. uvo 1944 12 24 Grajausk myje. r. pried.

Kazys SILVESTRAVIIUS

SIMANAVIIUS Jurgis, g. 1915 Paalsio II k., imkaii v. uvo 1946 06 19 Jakaiiuose Skirsnemuniki myje. I viso uvo 10 partizan. 1989 palaidotas Skirsnemuns kapinse. r. pried. SIMONAVIIUS, g. 1915, girininkas Kvdarnos v. Pakartas Kv darnoje, tardant.
146

SIMONAVIIUS Vincas, kils i Ukalnupio k., Raseini r. uvo savo sodyboje 1951 11 12. SIROTKIEN - SAKALAUSKAIT Elena, g. 1928 Dacijonuose, Taurags v. uvo 1953 11 06 kartu su vyru Vaciu ir dar trim partizanais bun keryje prie Vievilko upelio, netoli Jurbarko. Sun kiai sueista, dar sugebjo nuauti leitenant ekist. Paliko 3 metu sn. SIROTKIS Vacys, g. 1917 Kalnikiuose, Tau rags v. uvo 1953 11 06 mio metu bunkeryje prie Vievilko upelio, netoli Jurbarko, kartu su mona Elena ir dar trim partizanais.
Elena SIROTKIEN

SIRTAUTAS Stasys, g. 1910 Betygaloje. Lietuvos kariuomens husa ras. Partizanas. uvo. SIUTELAS Vladas, Prano, g. 1926 Lembe, Kvdarnos v. Dirbo pa tvio kyje. Partizanas nuo 1946. uvo 1951 01 06 Lembo k. SKABURSKAS Aleksas-Naujokas,g. 1925. Gimnazistas. uvo 1945 rugpjio mn. Bargaili pelkse prie Pravirulio eero, enkavedistams apsupus partizan stovykl. Kartu uvo J. Jaiolda, A. Ligeika ir V. Norkus. SKAKAUSKAS Vincas - Remigijus, g. Kraiuose. Tarnautojas. Partizanavo Vidukls apylinkse. uvo 1951 spalio mn. prie Vidukls. SKINGAILA Antanas - Strazdas, kils i ilals. Poetas. Partizanas. uvo Kreiviu mike, Jucaii apyl., ilals r. SKRIDLA Bronius, Prano - Pykuolis, g. 1916 Petrapilyje. Partizanas nuo 1944. Kovojo Velnio, vliau algirio bryje. Veikimo vieta - Veliuonos, Raudons, Staki, Serediaus, imkaii apylinks. 1941 sukilimo Sere diuje dalyvis. 1945 06 08 dalyvavo uimant Seredi. Suimtas 1949 12 25 Armeniki k. bunkeryje, Serediaus v. Mir 1993 Kulautuvoje. SKRIDLA Jonas, Prano, g. 1912 Armeniki k., Serediaus v. uvo 1945 07 19 prie Armeniki.. SLAPINSKAS Vytautas, g. 1921 Openikje, Ervilko v. LLA karys nuo 1943. Partizanas. Suimtas 1952. Kaljimuose ir lageriuose ibuvo 25 metus. Mir iauliuose 1994 12 03. Talkininkavo sudarant uvusij par tizan sraus.
147

SLAPINSKIEN - GDAIT i Varlaukio. Partizan. Kovoje kartu su vyn Vytautu. uvo 1952. SLUOKSNAITIS Jonas, Mykolo, g. 1927 Vosbutuose, Jurbarko v, LLA karys. Partizanas. uvo 1945. SLUOKSNAITIS Mykolas (Jono tvas), gyv. Vosbutuose, Jurbarko v. Suaudytas be teismo u tai, kad snus partizanas. SLUINSKAS Antanas, Juozo, kils i Polu k., Rutkiki apyl., Jurbarko v. uvo 1947 10 09. Kapas imkaiiuose. SMETONIUS Andrius, Andriaus, g. 1924 Dainiu I k., Jurbarko v. Buvo stribas. eim itrmus 1945 07 26, tapo partizanu. Kovojo Aido bryje. Suimtas 1947. uvo Vorkutos lageryje. SOKAS eslovas, Aleksandro, g. 1924 Sakaluose, Grinkikio v., kininku eimoje. uvo 1945 01 01 Sakal k. Grau mike - suaud enkavedistai. Kartu uvo J. Daujotas, J. Daukna ir L. Vaicekauskas. SOROCKAS Vacys - aibas. Kovojo V. Bakuio - Viktoro vado vaujamame bryje. Veik apie Taurag. SOROKA Leonas - r. SAROKA SPRAINYS Juozas, kils i Rikyki k., Bataki v. LLA karys. Partizanas. uvo 1945 01 05 Ueuvi mike, Bataki v. Kartu uvo J. Norkus. SPUDVILAS Stasys - Deimantas. Stokaus - Eimuio brio parti zanas. Veik Taurags apskr., kur ir uvo. SPUDVILAS Stasys - Minoras. Rolando brio Stonio - Aluntos grups partizanas. Veik Taurags apskr. STANEVIIUS Juozas, Juozo - uolas, Gediminas, kils i Kvdar nos. Klaipdos uosto pasienio policijos virininkas, tarnavo policijoje Maeikiuose. Bagdono brio, veikusio ilals v., vado pavaduotojas. uvo 1948 Skaudvils mikuose. STANIAUSKAS Bronius - vinas, g. 1922 Palmyje, vknos v. 1946 tarnavo Plechaviiaus Vietinje rinktinje. uvo Aisn mike, prie kelio Veivirnai - Klaipda.

148

STANIAUSKAS Vincas, Kazio, g. 1929 Paymyje, Kvdarnos v., kinink eimoje. Dirbo tv kyje. Slapstsi nuo 1950 05 09. uvo 1951 02 04. STANKAUSKAS Aleksas, g. 1925 uliavos (?) k., Raseini apskr. STANKIEN Ona (Prano mona), uvo altuonos eketje, prie Vereikio sodybos. STANKUS Albinas, uvo Kelms r. STANKUS Antanas, Vinco, g. 1921 Vainikoniuose, Pernaravos v. Slapstsi nuo tarnybos okupacinje kariuomenje savo namuose. Rusai nuov prie nam kieme. STANKUS Benadas, Jono, g. 1923 Butkikje, ekiks v. Siuvjas. Vilimo brio partizanas. Dalyvavo Vosbut kautynse. uvo lageryje. STANKUS Juozas, Povilo - Girnas, g. 1924 vingiuose, Vainuto v. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1947. Kovojo prie Pajrio. Manoma, kad uvo 1949 Pagramanio apylinkse. STANKUS Petras, Petro - Gruodis, g. 1918 Pavidaujyje, Jurbarko v. Partizanas nuo 1944. Ks tuio apygardos Vaidoto rinktins Mindaugo brio vadas. Mir 1951 Pavidaujo mike didelse kaniose nuo apendicito. Kapas Pavidaujo mike. STANKUT Konstancija - r. ILIEN STARKUS Jonas, Stasio - Maelis, g. 1918 Pa giriuose, Ervilko apyl., Jurbarko r. Saturno brio partizanas nuo 1945. Paupio brio vadas. uvo 1948 ukaiiuose pas ik. STASINAIT Stefa, g. 1930 Steponkaimyje, Betygalos v. uvo 1949 (sudeginta) Vosylikiuose, Grinkikio v. Kartu uvo S. Nekroius. STAINSKAS Vincas, Juozo, g. 1919 Paliepi (Daujoteli) k., Ariogalos v., kinink eimoje. Pa bariaus brio partizanas. uvo 1945 02 15 Leni - Zembikio mike myje su enkavedistais. r. pried.

Stefa STASINAIT

Vincas STAINSKAS

149

STEIGVILAS Alfonsas, Jono, g. 1926 prie Gaurs. Partizanas. uvo 1947 01 18 prie Kvdarnos. STELMOKAS Evaldas, g. 1923 Petkalnyje, Upynos apyl., ilals v. uvo 1948 04 21 myje Kasbaryn mike, prie Lomiu. r. pried. STEPAITIS Augustinas, g. 1897 aki r. 1920 laisvs kov savanoris. 1941 sukilimo dalyvis. Mir 1943 10 28 Tauragje. STEPAITIS J., Jogailos brio partizanas. uvo 1948 rugpjio mn. Panerins mike. STEPAITIS Vytautas, g. 1921 Avietikiuose, Ervilko v. Gimnazistas. Partizanas nuo 1946.1947 05 25 ekistai iud jo eim. Kovojo Rolando, Mindaugo briuose. uvo 1948 08 14 kartu su J. Aleksaiiu ir S. Butkumi Panerins mike. Palaikai palaidoti Butkaii ile. STEPAITIS Zigmas, g. Avietikiuose, Ervilko v., eigulio eimoje. uvo 1947 05 25. Palaidotas Paaltuonyje. STEPONAITIS Edmundas, g. 1929 Uakmeniuose, Ervilko v. ki ninkas. Ryininkas. Itremtas Igark. Mir 1964, grs i tremties. STEPONAITIS Jonas, uvo Plekiuose, Ervilko v., Jono Bacio sody boje. STEPONAITIS Juozas, Stasio, g. 1912 Paviiovyje, Ervilko v. kininkas. uvo 1945 liep kartu su A. Tamuliu. Kapas imkaiiuose. STEPONAITIS (STEPONAVIIUS) Juozas, Vinco, g. 1921 Ska raitikje, iluvos v. LLA karys. uvo 1948 vasario mn. Norvydiuose, iluvos v., kartu su broliais Kleopu ir Stasiu Armokomis. STEPONAS Vincas, g. 1923 Milvyduose, Per naravos v. uvo 1945 Juodi mike, Pernaravos v. STEPONAVIIUS Jonas, Antano - Skrebas, g. 1912 apie Seredi kinink eimoje. Dirbo Vil niaus, Kauno, iauli patuose. Partizanas nuo 1944. Suimtas, draugu ivaduotas i Serediaus stribyno. uvo 1947 10 22 Burbins mike, Armeni ki apyl., Jurbarko r. Kartu uvo B. Mikalkeviius ir A. Veverskis.
Jonas STEPONAVIIUS

STIRBYS Jonas Narsutis. uvo Jukaiiuose.

150

STIRBYS Jonas, Simono - Rolandas, g. 1905 Apvaruvoje, Laukuvos v., Taurags apskr. Mari jampols Marijon, vienuolyno vienuolis. 1940 pa naikinus vienuolyn, buvo enkavedist persekio jamas ir pasitrauk mik. 1954 rastas negyvas Gomaliuose. Knas buvo mestas duob arklidje prie NKVD pastato ir upiltas kalkmis. Manoma, kad tai buvo paskutinis partizanas, uvs Laukuvos apylinkje. STIRBYS Kazimieras, Antano, g. 1918 Puikiuo Kazimieras STIRBYS, Jono se, Gaurs v., maaemi eimoje. Partizanas nuo 1950 pavasario. Kovojo Lelijos bryje, vadovaujant V. Bakuiui. uvo 1950 06 16 prie Buveini eero, Taurags urdijos Eii girininkijos 44 kvartale (akalins mike). uvo beveik visas Eimuio brys. r. pried. STIRBYS Kazimieras, Jono, g. 1914 Girkalnio v. maaemi eimoje. Muzikantas, vadovavo kapelai. uvo myje 1947 12 02 Birbiliks mike, Veliuonos apyl. I viso uvo 4 vyrai. r. pried. STIRBYT Aniceta - r. NORKIEN STOCIUS Bronius, g. 1916 Bedaniuose, Raseini apskr. uvo 1948 12 03 Plaugini mike, Raseini apskr. I viso uvo 18 partizan r. pried. STONIEN - JAGMINAIT Ona, Antano (Vincento Stonio mona), g. 1926 Spraudaiiuose, ilals v. Partizan nuo 1949. Kovojo algirio bryje Pajrio apylinkse. uvo 1951 11 11 myje prie Draudeni eero, Butk k., Taurags r., kur buvo nukauta daug enkavedist. Pasibaigus oviniams, susisprogdino granata. Partizan knai buvo iniekinti Paggiuose, vliau nuveti ubartin Tauragje. STONYS Antanas, Nikodemo (Vincento brolis), g. 1922 Palolyio k., ygaii apyl., Taurags r. arkos brio partizanas - kulkosvaidininkas. uvo 1947 per Sekmines Gerviks mike prie Didkiemio, dengdamas draug atsitraukim. Sunkiai sueistas, nukovs 6 prieo kareivius, nenordamas patekti nelaisv, susisprogdino. STONYS Antanas, g. 1929 Baliuose, ygaii v. algirio brio partizanas. uvo 1951.

STONYS Jonas (Antano brolis), g. Baliuose, ygaii v., kinink eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1951. STONYS Juozas, Izidoriaus, g. 1922 Balniuose, Ervilko v., kinink eimoje. Ryininkas. uvo 1947 03 07 Butkaiiuose, vedamas arkliais partizanus. Kartu uvo J. Valantiejus, G. ilaitis ir dar trys partizanai. Palaidotas Ervilko kapinse. STONYS Stasys - Alunta, kils i Burbikiu Gaurs apyl., Taurags r. Lelijos partizanu brio vadas. uvo 1949 07 17 Zaltrikiuose, Gaurs apyl. Kartu uvo partizanai A. Kisnierius ir J. Lioranas. Knai buvo iniekinti Gaurs NKVD namo kieme, vliau iveti Taurags - ubartin. STONYS Vincentas, Nikodemo - algiris, g. 1913 Palolyio k., ygaii apyl., Taurags r. Gyveno Visbaruose. kininkas. Trjo gra bals, grojo ar monika, mgo deklamuoti Maironio eilraius. Puskarininkis. Nuo 1949 partizan Piln brio vadas. Labai rpinosi savo partizanais. Jo pastango mis i ligonins buvo ivaduotas ir gydomas J. Jag minas, rpinosi V. Eio gydymu (perauti plauiai). uvo 1951 11 11 myje Butkuose, prie Draudeni eero, ygaii apyl. V. Stonys buvo nuautas, o jo mona Onut susisprogdino granata. Partizan knai buvo iniekinti Paggiuose, vliau nuveti ubartin Tauragje.

Vincentas STONYS

STONIS Vytautas, g. 1913 Dainiuose, Raseini r. Ulon pulko leite nantas. Gydytojas. 1941 tautos sukilimo Kauno tabo narys. Priklaus ateitinink ir LAFo organizacijoms, pasiymjo uimant Kauno radijo stot, organizavo ir aktyviai platino pogrindio spaud vokiei okupacijos metais. 1944 vasar ir ruden dalyvavo partizaninje veikloje prie sovie t okupantus, parpino partizanams ginkl (kartu rezistencinje veikloje dalyvavo ir mona Viktorija). 1944 12 07 suimtas ir itremtas Vorkut, kur ibuvo apie 30 met. uvo autoavarijoje Kaune 1995 12 13. Palaidotas Kulautuvoje. (Garsas. 1996. Nr. 7. K. Ambrozaiio nekrologas). STONYS Vytautas, g. 1930 Skaudvilje. 1951 05 01 Tauragje su organizavo ventins tribnos, kur buvo susirink mitingo ir apskrities vadovai, susprogdinim. 1952 09 23 suimtas ir Vilniuje suaudytas 1954 04 14. Kit keturi io drsaus ygdarbio organizatori suimt kartu su V. Stoniu, likimas neinomas.
152

STONKUS Albinas, g. Pokose, Agluonn apyl., Klaipdos r. uvo 1950. STONKUS Povilas, uvo 1948 05 18. STOYS Antanas, g. 1924 Kilovoje, ekiks v., kinink eimoje. Gyveno ekikje. Partizanas nuo 1945. uvo 1947 prie Armenos apsupties metu. uvusi partizan knai buvo palikti ties vietoje. Vliau juos ukas patys partizanai. STOKUS Antanas, Jono - Raila, g. 1917 virb laukyje, Ervilko v. valgas - girininkas Vadgiryje. LLA karys nuo 1942. Partizan brio vadas. Su imtas po sueidimo 1946 05 22. Mir Ariogaloje 1996 03 04. Aktyviai talkininkavo renkant inias apie uvusius partizanus. STOKUS Izidorius, Jono, g. 1926 virblau kyje, Ervilko v. Gimnazistas. LLA karys. Antisovietins propagandos organizatorius, pogrindins literatros redaktorius. Suimtas 1946 03 12 i Skaudvils gimnazijos. Nuteistas 10 met. Mir 1946 12 23 plaukiant per Ochotsko jr.
Jonas STOKUS STOKUS Jonas, Antano - Eimutis, g. 1910 Rudiuose, Ervilko v. Stambus kininkas. Parti zanas nuo 1945. Brio vadas. Tvnijos vadas. Daug kart buvo su eistas. uvo 1950 06 16 akalins mike, prie Buveini eero, Taurags urdijos Eii girininkijos 44 kvartale. Kartu uvo beveik visas Eimuio brys. r. pried. Antanas STOKUS

STOKUS Jonas, Jono (partizano Railos tvas), g. 1873, kils i Ervilko v., Taurags apskr. uvo 1948 traukinio avarijoje trmimo metu. STOKUS Jonas, Juliaus - Skrajnas, g. 1928 Baavalje, Arioga los v., maaemi kinink eimoje. Partizanas nuo 1950. uvo 1953 01 04 gimtajame kaime. Kartu uvo V. Gudinas - Kstutis. STOKUS Petras, g. 1916 Pagojuose, iluvos v. LLA karys. uvo 1945 ruden Vitkiks kautynse, Pagojuk apyl., prie Petro Dapkaus sodybos.
153

STOKUS Robertas - Duanas, g. 1921 apie aukot, Radvilikio r. Partizanas nuo 1944. Apie 1952 paimtas gyvas su ginklu. Suaudytas 1954. STOKUS Romas, g. 1922 Kadagynje, Kiaunori apyl., Kelms r. uvo prie aukoto, Radvilikio r. STRAINYS Jonas, Juozo - Saturnas, g. 1908 Ueuviuose, Bata ki v. Puskarininkis liktinis. Gerai iman partizaninio karo men. Vadovavo didiausiam Paupio mikuose Saturno briui. Sueistas 1945 08 10 Mickiks myje, gydsi bunkeryje Bkintlaukyje. Apsuptas nusiov. Kartu uvo A. Norkus. Palaikai palaidoti Bataki kapinse. STRAINYS Pranas - Prancikus. Eimuio brio partizanas. Veik Bataki - Taurags apylinkse. uvo 1948 09 15 Purviki mike, Gau rs v., kautyni metu. r. pried. STRIAUKA Domas - vainys, g. 1929 Misgiriuose, Judrn v. ki ninkas. Partizanas nuo 1951 (pabgo nuo tarnybos sovietinje armijoje). uvo 1953 03 19 bunkeryje prie Kapstat (Klibi), Endriejavo v., apsup ties metu. Kartu uvo brolis Kazys, K. Gailius, V. Venskut - Gailien ir J. Ruigys. STRIAUKA Kazys - algiris, g. 1931 Misgiriuose, Judrn v. Parti zanas nuo 1952. uvo 1953 bunkeryje prie Kapstat (Klibi), Endrie javo v. Kartu uvo brolis Domas, K. Gailius, V. Venskut - Gailien ir J. Ruigys. STROGIS Vladas - algiris, alnos rinktins antro brio vadas. STRUMSKIS Jonas, Vlado - Kalnelis, g. 1925 ilainiuose, Kraki v., maaemi kinink ei moje. uvo 1944 12 16 Paliepi Puyns kautynse - sueistas, nenordamas apsunkinti draug, nusi ov. r. pried. STULGAITIS A., g. 1921 Raudonnuose, Rau dons apyl., Jurbarko r. uvo 1946 06 19 Jakai iuose Skirsnemuniki kautynse. I viso uvo 10 partizan. 1989 palaidotas Skirsnemunje. r. pried.
Jonas STRUMSKIS

154

STULGAITIS Viktoras, g. 1921 Kbaiiuose, Raseini v. kininkas. Partizanas. uvo 1947 12 25, per Kaldas, pas Petr Bitvinsk. I viso uvo 6 partizanai ir eimininkas. r. BITVINSKAS Petras. STULGAITYT Genut - Milda, g. 1928 Kbai iuose, Raseini v. Moksi ems kio mokykloje. Buvo suimta. Pabgo. Kovojo Varpo bryje. Sueista 1948 12 03 per kautynes Plaugini mike. Buvo nukirstos kojos. Prie miko enkavedistai dar nukirto rankos pirtus, reikalaudami, kad iduot draugus, bet ji neprakalbjo. Mir kankins mirtimi, nieko neidavusi. Ukasimo vieta neinoma. r. pried. STULGYS Napoleonas - Jazminas, g. 1921 Gervynje, Raseini v. uvo 1948 12 03 Plaugini Bedani mike, Raseini v. r. pried. STUMBRAS Leonardas, g. 1902 Vosbutuose, Jurbarko r. LLA karys. Suimtas 1944, suaudytas be teismo Armenos pakrantse. STUMBRYS Aloyzas - Keleivis, g. 1929 Kel mje. Gimnazistas. Kovojo Vidukls apylinkse. uvo Vidukls apyl. 1952 05 30.

Genute STULGAITYT

Aloyzas STUMBRYS

SUDEIKIS Albinas - Algirdas, g. 1925 Krauleidikje, Vainuto v., stambaus kininko eimoje. algirio brio partizanas. uvo Baliuose, Vainuto v., Ramanausk sodyboje. SUDEIKIS Antanas - Girnas, g. 1928 Krauleidikje, Vainuto v., stambaus kininko eimoje. algirio brio partizanas. uvo kartu su broliu Zigmu 1952 06 06 Auktupi k. pagiryje, besiverdamas i apsupties. SUDEIKIS Zigmas (Albino ir Antano brolis) - Darius, g. 1929 Krau leidikje, Vainuto v., stambaus kininko eimoje. algirio brio parti zanas. uvo kartu su broliu Antanu 1952 06 06 Auktupi k. pagiryje, besiverdamas i apsupties. SUGINTAS Antanas, g. 1918 Vytogaloje, Skaudvils v. 1945, tik pra jus frontui, pirmasis pradjo organizuoti partizan br. Brio vadas. u vo 1946 01 09. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje.

SUNGAILA Danielius, Vinco, g. 1934, gyv. Pui kiuose, Gaurs apyl., Taurags r. uvo 1952 04 11 Taurags urdijos Eii girininkijos 40 kvartale kartu su A. Globiu ir partizanais F. Norkumi ir K. Jona. SURVILA Jonas, Martyno, g. 1899 knygneio eimoje Varnaiiuose, Ervilko v. Mokytojavo Kal nujuose, ievelikje, Raseini apskr. Nuo 1940 Sauli Bataliono narys. Suimtas 1940 11 05. Su audytas 1941 12 19 Orenburge (buv. kalove).
Jonas SURVILA

SURVILA Vladas - Liepa, g. 1929 Patulje, Upynos v. Kstuio brio partizanas. uvo 1950 Patuls mike. Kapas Upynoje. SURVILAS Vladas, g. 1927. alnos rinktins antro brio partizanas. SUTKAITIS Meislovas - Girdenis, Varnas, g. 1922 Dubinskiuose, Staki apyl., Jurbarko r. Maaemis. Nuo 1946 Pavidaujo brio partiza nas. uvo 1953 Volungikje, Staki apyl., kartu su kitais dviem parti zanais. SUTKAITYT Anel - Gegut. uvo 1949 05 31 Paslauckins mike, Staki apyl. Kartu uvo K. Jukys ir M. Poceviius. SVETLAUSKAS Jonas - Rolandas, g. 1923 Grinkikio k., Grinki kio v. uvo 1950 0121 Liplin mike netoli Kdaini. I viso uvo 7 par tizanai. r. pried. SVILAS Vytautas, Kazio (tvas buvo pulkininkas, 1940 bolevik suaudytas), g. 1925 Kaune. LLA karys nuo 1943. Gestapo persekiotas u pogrindio laikraio Laisv platinim. P. Paulaiio teikimu buvo pasistas valgybos mokykl Rytprsiuose. 1945 06 22 suimtas prie Ervilko. 1957 amnestuotas. 1967 emigravo Vokietij ir dirbo mokytoju Hiutenfelde. Ten ir mir 1992 04 10. SVIRSKIS Kazys, g. 1918 Maleikoniuose, Josvaini v. kininkas. uvo 1946 12 25 Labnavos dvare. r. pried. ABANIAUSKAS - Pelda, g. 1923. algirio brio partizanas. uvo 1946.

156

ABLAUSKAS Jonas, Jeronimo, g. 1925 Dickaimyje, Betygalos v. Nuudytas 1944 12 09. 1990 palaikai palaidoti Betygalos kapinse. ACAUSKAS Alfonsas, g. 1925 Palolytyje, y gaiiu v kinink eimoje. algirio brio parti zanas. uvo 1952 kovo mn. Vaitikje, ygaii v. Kartu uvo A. Bartuis. ALTYS Antanas - alinas, g. Jucaiiuose, ilals v. Brio vadas. uvo 1953 02 02 Jokbai iuose, ilals v., netoli Dambrausk sodybos apsupties metu susisprogdino bunkeryje kartu su S. Armonu ir O. Dambrauskaite, sudegindami dokumentus. ALTYS Bronius - Sakalas, g. Jucai iuose, ilals v. Partizanas. Kovojo S. Ga vnios - Drsuio bryje. Kart, apsuptas, ilg laik ibuvo vandenyje, einant ledams. Kaimo moterys igyd olelmis. uvo 1947 Brukiuose, Kaltinn v. ALTIS Feliksas - Vjelis, g. 1929 Gumbriuose, Krai v. kininkas. Partiza nas, kovojo Taurags apskr. uvo 1951 02 19 Butviliuose. Kartu uvo K. Rudaitis ir P. ivatkauskait. Antanas ir Bronius ALIAI ALTYS Jonas - Smilga, g. Jucaiiuose, ilals v. Sueistas ir suimtas 1948 pra dioje. Priritas prie veimo, paleidus arklius risia, buvo nuvilktas ilal. Kaljo lageriuose. Mir 1988 Karagandoje. ALTIS Meys - Mikelis, g. 1924. uvo 1947. Spjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje. ALTYS Stasys (Antano, Broniaus ir Jono brolis) - Laibutis, g. Jucaiiuose, ilals v. uvo 1947 10 26 Kiaukuose, ilals v., kininko Jurguio sodyboje kautynse su ekistais. Kartu uvo S. Irtmonait, A. Irtmonas, A. Ruplaukis. Nuudyt partizan knai guljo iniekinti Kaltinnuose, vliau ilalje. r. pried.
157

Jonas ABLAUSKAS

APOKA Leonas, Mykolo, g. 1909 Kaliekiuose, Vyuoni v. Prie suimant 1947, Vaiguvos klebonas. LAFo narys, 1941 sukilimo dalyvis Varni valsiuje. 1980 nuudytas Upynoje. ARAUSKAS Edmundas, Stasio - Kaziukas, Ramutis, g. 1930. Moksleivis. uvo 1951 Ilynose, Stulgi apyl., Kelms r. ARKA Feliksas - Perknas, g. 1905 Skoman tuose, Veivirn apyl. Partizanas nuo 1947. uvo 1949 09 04 Jokuose prie savo nam.

Edmundas ARAUSKAS

ATEIKIS Antanas, Liudo, g. 1925 Pyvoruose, Rietavo v., Teli apskr., stambi kininku eimoje. uvo 1950 Jankaiiuose, Bubn apyl. Ukastas apkasuose prie Endriejavo. 1989 palaikai palaidoti Rietavo kapinse.

ATKUS Alfonsas, Nikodemo - Dobilas, g. 1929 Trakinikje, Taurags v., kinink eimoje. baiiuose prie senj kapiniu ygaii v. I viso uvo 5 partizanai. r. pried. ATKUS Stanislovas, Nikodemo - Narnas, altis, g. Trakinikje, Taurags v., kinink eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1950. ATKUS Zigmas, Nikodemo (Alfonso ir Stanislovo brolis) - iaurys, altis, g. 1926 Trakinikje, Taurags v., kinink eimoje. algirio brio skyrininkas. Kovojo alnos partizaniniame rajone III kuopoje. Apdova notas Vyio kryiumi u pasiymjim kautynse. uvo 1950 05 07 Stirbaiiuose prie senj kapini. I viso uvo 5 partizanai.r. pried. AULYS Jonas - Gluosnis, g. 1919 Kusiuose, Piliakalnio apyl., ila ls r. Kovojo algirio bryje kartu su keturiais broliais Vaiiuliais. uvo. AULYS Vincas, Antano, g. 1907 Girdiuose, Jurbarko apskr. Su imtas Batakiuose 1941 gegus mn. Kaljo Kauno IX forte. Manoma, kad mir prie Laptevo jros. AULYS Vladas, g. 1924 Karklots k. netoli Varlaukio. uvo 1945 07 04 epaiiuose, Ervilko v. I viso uvo 7 partizanai. 1989 vis palaikai palaidoti Varlaukyje. r. pried.

158

EPAVIIUS Dominykas, Antano - Domeika, g. 1916 Kunkojuose, Raseini v., kinink eimoje. Tarnavo Lietuvos kariuomenje grandiniu. Parti zanas nuo 1944. uvo 1948 12 03 Bedani mike. I viso uvo apie 18 partizan. r. pried. EPAVIIUS Juozas - r. EPONIS EFLERIS Albertas, uvo 1949 gruodio mn. Plokiuose, aiginio apyl., Raseini r. Kartu uvo V. Guauskas ir Kavaliauskas. PARIS Petras, g. 1922. uvo 1945 10 16 prie savo nam iluose, vknos v.
Dominykas EPAVIIUS

EPUTIS Kazys - Dobilas, g. Ptvje, Taurags v. Brio vado P. Kar bausko pavaduotojas. uvo 1947 04 05 kautynse Gervikje, Taurags v. Kartu uvo ir vadas P. Karbauskas. J knai guljo iniekinti per v. Velykas ilals turgaus aiktje. EPUTIS Pranas, alnos rajono III kuopos alnos vadovaujamo brio partizanas. Veik Taurags apskr. ERNIUS Petras - apalas, g. ilinikiuose, vknos v. Vilko brio partizanas. uvo 1950 06 28(29) Beinorikje, netoli Dauglos sodybos. ERPETAUSKAS Kazys, g. Pailje, Krai v. uvo 1947 Karei vikje. ERPYTIS Silvestras, Jono - Narsnaitis, g. 1931 Levikiuose, ilals v. Gimnazistas ilalje. Partizanas nuo 1951. Dirbo Dariaus rajono Puies rinktins tabe. uvo 1952 09 27 kartu su kitu tabo darbuotoju Ramuiu, ekistams upuolus tab (va das Puis buvo ivyks pasitarim). EKAS Kazys, uvo Aisn mike prie kelio Veivirnai - Klaipda. ETKUS - r. ATKUS ETKUT - r. MILKINTIEN GDAIT - r. SLAPINSKIEN
Silvestras ERPYTIS

159

IAUDVYTIS Antanas, Juozo, g. 1929 sino k., ilals v. uvo 1951 06 01 Dirkintuose (Gbriuose) bunkeryje pas Juozaiius. Kartu uvo S. Kromelis - ygimantas. IAUDVYTIS i Uulankio k., ilals v. uvo. IDLAUSKAS Juozas, Povilo, g. 1925 aravuose, Josvaini v., ki nink eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1945 ar 1946 ruden pasaloje netoli Vincentavos. Kartu uvo Pranas Bariauskas. Knas buvo i niekintas ekikje. IKNA, partizanas. Nuudytas 1950 birelio mn. prie aukoto miestelio. IKNYS Alfonsas, Juozo, g. 1921 Nokinikiuose, iauln v. Su audytas 1946 prie savo gimtins. IKNYS Juozas, g. 1888 Nokinikiuose, iauln v. Trij partizan tvas. Suau dytas 1946 prie savo nam. IKNYS Pranas, Juozo, g. 1920 Nokinikiuose, iaul n v. uvo 1946 Peioros la geriuose. IKNYS Valentas - Lu binas, g. 1928 Kunigikiuose. Gimnazistas. uvo 1951 06 10 prie aukoto kartu su Bosu. IKNYS Vytautas, Juo zo, g. 1926 Nokinikiuose, iauln v. uvo 1947 prie Dkto miko. ILINGAS Adomas, g. 1915, gyv. Pagausanio k. uvo 1949 Pakarklio k. ILTAUSKAS - Trumenas, alnos rinktins antro b rio partizanas.

Alfonsas IKNYS

Juozas IKNYS

Pranas IKNYS

Vytautas IKNYS

IMANSKIS Benadas, g. 1919 Burliokikiuose, Serediaus v. uvo prie savo gimtosios sodybos 1946. IMAIUS Antanas - Radvilas, g. 1926 Lapkasse, ygaii v., kinink eimoje. algirio brio partizanas. uvo 1953 Putokliuose, ygaii v., apsuptyje. IMELIS Juozas i Aubikavio k., Vainuto v. LLA karys. Sueistas ir suimtas. Nuo sueidimo mir 1946. Ukastas Vainute. IMKEVIIUS Edmundas, Aleksand ro, g. 1924 Raseiniuose. uvo 1944 12 26 Paliepi Puynje, Ariogalos v., myje su enkavedistais. r. pried. IMKIEN - DIRGINIT Marija, Jono - Puis, g. 1910 Buitkikiuose. uvo 1950 12 12 myje Globi mike kartu su vyru Antanu. Palaikai buvo iniekinti Jur barke prie enkavedist bstins. ties vie toje pastatytas paminklas.

Marija IMKIEN (kairje) su pussesere

IMKNAS Jonas i Dasin k., Kdaini v. uvo 1946 12 25 Lab navos dvaro mriniame bokte kartu su kitais partizanais. uvusi par tizan knai buvo suguldyti Kdainiuose ant grindinio. r. pried. IMKUS Adolfas, Vaitiekaus, g. 1928 Liauba ruose, Vosilikio apyl., Raseini r., kinink ei moje. Atsisak tarnauti sovietinje kariuomenje. Prisiklimo apygardos partizanas. uvo 1951 Ten diogaloje, bunkeryje Raucho sodyboje. Kartu uvo V. Puauskas ir dar vienas partizanas. IMKUS Antanas, Petro, g. 1914 Balnelikiuo se, Ervilko v. Kalvis. LLA karys nuo 1949. uvo 1950 12 12 kartu su mona Marija myje Globi mike. Iniekinti knai guljo Jurbarko aiktje. Ukasti prie Jurbarko.

Adolfas IMKUS

IMKUS Fabijonas i Vidgiri k., ilals v. Kovojo algirio bryje kartu su keturiais broliais Vaiiuliais. uvo Vainuto apylinkse.

161

IMKUS Kazys, Vinco - Liudas, g. 1922 Rotu liuose, Jurbarko v. Baig Jurbarko gimnazij. LLA karys nuo 1944. Aido brio partizanas. Skirsnemu ns brio vadas. uvo 1946 lapkriio mn. Globi mike. Knas buvo iniekintas Jurbarko aiktje. IMKUS Petras, Jono i Alj k., Raseini apskr. uvo 1948 12 03 myje Plaugini mike, Raseini apskr., kartu su broliu Pranu. r. pried. IMKUS Pranas, Jono - Vaivila, g. 1916 Al juose, Raseini apskr. Gintaro rinktins vado pava duotojas. uvo 1948 12 03 kartu su broliu Petru myje Plaugini mike, Raseini apskr. r. pried. IMKUS Stasys, Izidoriaus - Ramnas, kils i iluvos v. LLA karys. uvo. IMULYNAS Jonas, g. 1926. kininkas i Vac loviki. Skirsnemuns brio partizanas. uvo 1946 06 19 Jakaiiuose Skirsnemuniki myje kartu su kitais brio vyrais. 1989 palaidotas Skirsnemu ns kapinse. r. pried. IMULYNAS Stasys (Jono brolis), g. Grau nuose, Veliuonos v., kinink eimoje. Skirsnemu ns brio partizanas. Sueistas namuose. 1945 par Stasys IMULYNAS tizanai padjo jam pabgti kartu su J. Kaspera viiumi - ilu i Bilin ligonins, Raseini v. Pasveiks partizanavo Raseini apylinkse, kur ir uvo. Tikslesni ini nra. IRKIEN Vladislava, kinink i Pagiri k., Kdaini r. 1946 vasar, dirbani prie nam nuov tos enkavedistai. KADAUSKAS Petras - Puiinas, g. 1904 Plauginiuose, Betygalos v. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Betygalos v. r. pried. LAJUS Kazys - Dragnas, g. 1928 Paiiuose, vknos v. Parti zanas nuo 1950. uvo 1952 Laukstn k., Gardamo v. LAJUS Vaclovas - Svajnas. uvo 1953 03 05 Blidsukiuose, vk nos v., kartu su P. Tarvydu,
162

Kazys IMKUS

LEAS Aleksas, Petro, g. 1919 Kerkasiuose, Pakraanio apyl., Kelms r. uvo 1951 pavasar Ualpiuose kartu su Milkintais. Knai sumesti gil ulin Nemakiuose. LEAS Jonas, g. 1924 Graunuose, Veliuonos v. Nukankintas kaljime 1946. LEAS Steponas, g. 1920 Kerkasiuose, Pakraanio apyl., Kelms r. uvo 1951 Ualpiuose, Pakraanio apyl. LYMERIS Izidorius, g. 1927 Bdvieiuose, Taurags v., kinink eimoje. algirio brio partizanas. MUILA Zenonas - Kovukas, Kovas, g. 1927 Motikiuose, Serediaus v. Juliaus vadovaujamo algirio brio grups vyresnysis. Partizanas nuo 1948. uvo 1953 prie Serediaus kartu su N. Jonyla. MUILAITIS, kils i imkaii. uvo. MUILEVIIUS Antanas, Stasio, g. 1914 e maitaiiuose, Serediaus v. algirio brio parti zanas. Pasiymjo 1945 uimant Seredi, nutrauk miestelio gulos ryius. 1951 suimtas ir nuteistas mirties bausme.
Stasys NEIDERIS

NEIDERIS Stasys, Jono - Varguolis, g. 1925 Butviluose, Krai v. Darbininkas. uvo 1949 ant euvies kalno. Kartu uvo mokytojas. NIAUKTA Vladas - Bijnas, g. 1915 Jokbaiiuose, ilals v., maaemi ki nink eimoje. S. Gavnios - Drsuio vado vaujamo brio partizanas. 1947 10 26 per kautynes su ekistais Kiaukuose, ilals v., Jurguio sodyboje, buvo sueistas. Rastas u poros mnesi pelkje negyvas. NIUKTA Aleksas, Petro - Aras, g. 1929 nipaiiuose, Betygalos v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1950. uvo 1952 liepos mn. kartu su broliu Kaziu ir A. Oakausku kautynse Aleknaii mikuose, Ilgii apyl., Raseini r.

I kairs Kazys NIUKTA, Aleksas NIUKTA

163

NIUKTA Kazys, Petro - Sakalas, g. 1930 nipaiiuo se, Betygalos v., kinink ei moje. Partizanas nuo 1950. uvo 1952 liepos mn. kartu su broliu Aleksu ir A. Oa kausku kautynse Aleknaii mikuose, Ilgii apyl., Ra seini r. NIUOLIEN - PLUN GYT Veronika, g. 1893 Mie Vincas NIUOLIS aiiuose, Radvilikio r. u vus partizanams - vyrui Vincui, dukrai Birutei, s nui Vytautui ir sumus sn Viktor, motina m slapstytis pas svetimus mones. Sunkus gyvenimas palau sveikat. Mir 1954 10 10. Palaidota iau liuose. NIUOLIS Vincas, Antano, g. 1896 Mieai iuose, Radvilikio r. kininkas (28 ha). Ne parti zanams maist. Suaudytas 1945 06 28 netoli nam. NIUOLIS Vytautas, Vinco - Vytenis, Svaj nas, g. 1924 Mieaiiuose, Radvilikio r., kinink eimoje. Poetas, ra patriotinius eilraius. uvo 1949 08 13 Upelks mike. Kartu uvo B. Liesys, P. Bartkus ir du neatpainti partizanai. Kapas Radvilikyje. NIUOLYT Birut, Vinco - Ida, g. 1931 Mie aiiuose, Radvilikio r., kinink eimoje. Parti zan. uvo 1949 11 01 imoni girioje, Anyk i r., Algimanto apygardos tabe. Palaidota Ado myns kapinse kartu su kitais partizanais. TARAS Augustas, Boleslovo, g. 1914 ulai iuose, Kraki v., kinink eimoje. Sueistas myje Paliepi Puynje 1944 12 16. Gydsi bun keryje Zembikio mike. Be tinkamos medicinins pagalbos mir 1945 01 15. Palaidotas ulaii kapinaitse. r. pried.
Birut NIUOLYT

Veronika NIUOLIEN

Vytautas NIUOLIS

164

TUIKYS Antanas, Motiejaus, g. 1916 ulai iuose, Kraki v., kinink eimoje. uvo 1944 12 16 kartu su broliu Stasiu myje Paliepi Puynje, Ariogalos v. r. pried. TUIKYS Jonas, g. 1914 Pajieslyje, Kdaini r. Partizanas - kulkosvaidininkas. uvo 1945 Liepy nje sprogus minai. TUIKYS Stasys, Motiejaus, g. 1911 ulaiiuo se, Kraki v., kinink eimoje. uvo 1944 12 16 kartu su broliu Antanu myje Paliepi Puynje, Stasys TUIKYS Ariogalos v. r. pried. TUIKYS Vincas, g. 1929 Pajieslyje, K daini r. Partizanas - kulkosvaidininkas. uvo 1950 (12 28) Guptiliuose, Pajieslio apyl., vad pasitarime. Ilgai kovsi prie uolo su kulkosvaidiu. Ten ir uvo. Pasta tytas paminklas. UKAITIS Petras, g. 1918 Pakalnikiuo se, Betygalos v. uvo 1947 01 06 Klausu iuose, Serediaus v. UKAITIS Vincas, Jono - Gintas, kils i Terespolio k., Veliuonos v. Partizanas nuo 1946. uvo 1951 Birbilikje, Veliuonos v. UKAUSKAS Zenonas, Jurgio, g. 1930 Pakarklyje, Jurbarko r., kinink eimoje. Broliai Antanas ir Jonas UKIAI uvo 1949 Pamituvyje, Jurbarko r. UKYS Antanas, g. 1925 Aurinje, iluvos v. uvo 1950 07 15 Tyruliuose. UKYS Jonas (Antano brolis), g. 1928 Aurinje, iluvos v., kinink eimoje. uvo 1950 07 15 kartu su broliu. UKYS Romas - Jogaila, g. 1913 Guptiliuose, Pajieslio apyl., Kdaini r. uvo 1950 12 28 Guptil iuose. Stovdamas sargyboje per vad pasitarim, per vlai pastebjo, kad supa rusai. Kartu uvo V. tuikys, M. Valaitis, A. Mankauskas ir Dapkus.

Romas UKYS

165

UKUTIS Zenonas, g. 1918 Pakalnikiuose Betygalos v. Siuvjas. Tarnavo Nepriklausomos Lietuvos kariuomenje. Partizanas nuo 1944. uvo 1948-1949. ULSKIS Vladas - Lapas, Kraujelis. Brio va das. uvo 1949 08 20 Ruseini mike, Josvaini apyl. I viso uvo 5 partizanai. UINSKAS Antanas, g. 1921 Poluose, Ervilko v. uvo 1947. Kapas imkaiiuose. VEDAS Petras, Petro, g. 1909. kininkas. uvo kautynse Palaukesio mike, Jurbarko r., 1945 liepos mn. Kartu uvo brolis Pranas. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. VEDAS Pranas, Petro, g. 1915. uvo 1945 liepos mn. kautynse Palaukesio mike, Jurbarko r. Kartu uvo brolis Petras. I viso uvo 6 partizanai. Kapas Vertimuose. r. pried. TAMAAUSKAS Antanas, Boleslovo, g. 1918 Kvesiuose, Kaltin n v. kininkas. LLA Vanag organizacijos karys, partizanas Irkmano Bagdono briuose, veikusiuose ilals - Kaltinn apylinkse. Suimtas 1945 08 19 ir suaudytas 1946 pradioje. TAMAAUSKAS Antanas i Bartaiks k., Kaltinn v. Partizanas. Dings be inios. TAMAAUSKAS Augustinas i Bytlaukio k., Kaltinn v. alnos rajono K. Bagdono vadovaujamo brio partizanas. Suimtas. Dingo be inios. TAMOAITIS Antanas, Jono, g. 1923 Butkikje, ekiks v. Daly vavo Vosbut kautynse 1944. Suimtas. Suaudytas Vilniuje 1945 06 01. T pai dien buvo suaudyti P. Kalvaitis, V. Puidokas, A. Saltonas ir J. Vilimas. TAMOAITIS Antanas i Vengersk k., Kalnuj apyl., Raseini r. uvo 1949 07 28 agarje, Kalnuj apyl., Raseini r. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. TAMOAITIS Jonas Valteris, g. 1928 Takiuose, Vidukls v. ki ninkas. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Raseini r. r. pried.
166
Zenonas UKUTIS

TAMULIS Antanas, Kazio, g. 1923. kininkas i Papari k., imkai i v. Paupio brio partizanas. uvo 1945 liepos mn. kartu su J. Ste ponaiiu. TAMULIS Kazys, Kazio (Antano brolis) - Perknas, g. 1926. kinin kas i Papari k., imkaii v. Paupio brio partizanas. uvo 1951 01 16 Skaudvils v. TAMULIS Kazys - Kulkys, g. 1900 Papariuose, imkaii v. LLA karys nuo 1943. Ijo mik kartu su snumis Antanu ir Kaziu. Paupio brio vadas. Mirs. TARULIS Jonas i Tamoaii k., ilals v. uvo. TARVYDAS Eduardas - Granitas, g. 1926 Gedikuose, vknos v. kininkas. Partizanas nuo 1950. Kovojo Vilko bryje. uvo 1952 03 12 Stirpeikose, vknos v. Kartu uvo B. Rbda ir S. Rum. TARVYDAS Pranas - Sakalas, g. 1926 ermukniuose, vknos v. Partizanas nuo 1950 (pabgo nuo tarnybos okupacinje kariuomenje). 1952 sausio mn. Tvaskuiuose, vknos v., buvo sunkiai sueistas. uvo 1953 03 05 Blidsukiuose, vknos v. Kartu uvo V. lajus. TARVYDAS Zenonas - Jogaila, kils i Jurkaii k., vknos apyl., iluts r. arkos brio partizanas. uvo 1951 Radvietyje - nuov stribas (pavard inoma). TAUPA, Puies rinktins partizanas. uvo 1952 sausio mn. advai niuose, Rietavo v., kovodamas Kontrimo bryje. TAUTKUS - TAUTKEVIIUS Juozas, Juozo - Genys, g. 1902 Uven tyje, Kelms r. Policininkas Raseiniuose. Nuovados virininkas. Dariaus rajono Puies rinktins Rambyno, vliau Vilko brio partizanas. 1954 06 20 (21) apnuodytas ir suimtas kartu su brio vadu A. Jonuu Vilku. Nuteistas 25 metams, kaljo Intos lageriuose. Mir lageryje. TENIKAITIS Petras - Marsas. Lelijos brio partizanas. Veik Tau rags apskr. TENIKAITIS Jurgis - Dda. Rolando brio partizanas. Veik Taurags apskr. TERALSKIS Alfredas, Albino, g. 1922 Zaiiuose, Betygalos v. Dirbo tv kyje. uvo 1944 12 16 po Paliepi Puyns mio. r. pried.

167

TERVAINIS Rapolas, kils i Dargaitli, Ervilko v. Aido brio partizanas. uvo 1948 ruden prie Miliugirio kartu su R Rekeiumi. Knai guljo iniekinti Jurbarko aiktje. TIKUS Antanas, g. 1920 Tarosuose, Betyga los v., kininku eimoje. 1945 nukankintas Raseini kaljime tardymo metu. TITAVIIUS Stasys, g. Drebuliuose, vknos apyl., iluts r., kinink eimoje. uvo apie 1953 alpnuose, iluts r. TOLEIKIS Antanas - Uranas, Ramnas, g. 1926 Visbutuose, Taurags v., kinink eimoje. III kuo pos S. Sadausko - Bijno brio partizanas. Veik Taurags apskr. alnos rajone. uvo 1949 06 14 Ksiuose, Taurags v., E. Kvidukos sodyboje, besi verdamas i apsupties. I viso uvo 6 partizanai. r. pried. TOLEIKIS Petras - turmas, g. 1928 Labat mediuose, vknos v. Partizanas nuo 1951 (pa bgo nuo tarnybos okupacinje kariuomenje). uvo 1951 spalio (lapkriio) mn. prie Luii k., Veivir n apyl., ant liepto per Veivir. TOLEIKIS Zigmas, g. 1927 vknoje. Gimnazis tas. Suimtas 1947 07 10 ir netrukus uvo lageryje.
Bronius TOLIAUSKAS

Antanas TIKUS

TOLIAUSKAS Bronius, Juozo - Grigas, g. 1916 Fermose, Ervilko v. kininkas. Puskarininkis. LLA karys. Rolando brio partizanas nuo 1944. Brio vadas. uvo 1946 prie Paupio. Kapas neinomas. TOLIAUSKAS Jonas, Juozo, g. 1919 Fermose, Ervilko v. Siuvjas. Nuo 1945 Rolando brio par tizanas. uvo 1946 03 01 prie Nemaki. Kapas Nemakiuose. TOLIAUSKAS Vytautas, Juozo, g. 1923 Fermo se, Ervilko v. Gimnazistas. Partizanas nuo 1944. LLA karys. uvo 1945 12 30 Rutkikiuose pas Man k-ukapotas. 1989 palaidotas Tytuvn kapinse.

Vytautas TOLIAUSKAS

168

TOLIAUSKAS Steponas, Juozo (Broniaus, Jono ir Vytauto brolis) Poviliukas, g. 1922 Fermose, Ervilko v. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04, per Didj Penktadien, kautynse Papariuose, imkaii v., pas Masalskien. I viso uvo 11 partizan. uvusiems pastatytas pa minklas Ervilke. r. pried. TOLIUIS, gydytojas Tauragje. uvo 1941 karo pradioje. TOLIUIS Bronislovas - Jazminas, kils i Judrn. Kovojo Dariaus rajono Puies rinktins Puies, Vilko briuose. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo 12 partizan. r. pried. TOLIUIS Jokimas - ibutis, g. 1930 Meiiuose, Taurags apyl. Kovojo V. Bakuio vadovaujamame Rolando bryje. Veik Taurags apylinkse. 1952 dalyvavo Norkiki dvaro umime. uvo 1952 ruden. Kartu uvo P. Kiliokas ir A. Rundza. TOLIUIS Vytautas, Kazimiero, g. 1929 Pagiriuose, Ervilko v. 1950 ruden kartu su draugu Dominyku Toliuiu ijo partizanauti K. Levicko vadovaujam Vyties br. 1951 iem suimtas. Tolimesnis likimas ne inomas. TOMKUS Juozas, Stasio - Juozas, g. 1924 Pai laupiuose, Ariogalos v., kinink eimoje. uvo 1950 07 22 myje Dauglikiu mike prie Ario galos, ginant LLKS tabo bunker. I viso uvo 5 vyrai. r pried. TOMKUS Stasys (Juozo tvas), kininkas, gyv. Pailaupiuose, Ariogalos v. uvo Rainiuose 1941 06 24. TOTILAS Antanas. Mykolo, g. 1875 Grauuose, Girkalnio v. uvo 1944 12 23 Grauuose. Kaimas buvo sudegintas, 12 jo gyventoj suaud rus ka reiviai.

Juozas TOMKUS

TRIJONIS Bronius - Karvelis, kovojo Butegeidio rinktins Kstu io bryje. TRIJONIS Jonas, Juozo - Marsas, kils i Drie k., ilals v. alnos rajono antro brio treio skyriaus vado pavaduotojas. uvo 1946 12 24 Kreiviu mike tarp ilals ir Skaudvils. Palaidotas ilalje.
169

TRIJONIS Pranas, Juozo - Jaunutis, g. 1927 Drie k., ilals v Partizanas nuo 1946. Kovojo Gintaro, erno, Drsuio..., Aurels b riuose. Nuo 1949 gegus mn. alnos rajono tabo virininkas. 1950 apnuodytas ir suimtas su Z. Pauliku Tauragje. Nuteistas mirties bausme, Suaudytas 1951 05 17. TRIMAKAS Juozas i Bikavn, Vainuto apyl., iluts r. Brio vadas. Suimtas ir suaudytas. TRUMPAITIS Kleopas, Paupio brio ryininkas. uvo tremtyje. TVARIJONAS Vincas, Mato i Grimzd k., Kvdarnos v. Ryininkas. uvo prie ilals. TVARONAS, g. 1923 Bernotuose, Betygalos v. LLA karys. uvo 1945 gruodio mn. Bernotuose. TVERKUS Ipolitas - Vidas, g. 1930 Paaltuonyje, Kalnuj apyl., Raseini r., kinink eimoje. Partizanas nuo 1949. uvo 1951 12 05 Paalsyje, Vidukls apyl., bunkeryje pas V. Bakait. Kartu uvo J. Kap turauskas ir J. Petrauskas. UINSKAS Kazys, Karolio - Vytenis, g. 1919 Kiaulininkuose, ilu vos v. Buvs komjaunuolis. Perjo pas partizanus. uvo 1948 rudeni. ULINAS Petras, Adomo, g. 1903 Pokarinuose, iauli apskr. Nepriklausomos Lietuvos 2-ojo artilerijos pulko kapitonas. Manoma, kad uvo 1947 (1948) Vilkiauio mike, Jonikio r. ULEVIIUS Bronius, Felikso - Bijnas, g. 1926 Dausynikje, Kra i v. kininkas. uvo 1948 prie Kprs miko, Pakraanio apyl. ULEVIIUS Vincas - r. JARMALA Stasys ULEVIIUS Vytautas, Felikso - uoliukas, g. 1931 Dausynikje, Krai v. uvo apie Kelm. ULICKAS Vytautas, Broniaus - Klevas, g. 1930 Deveikikiuose, Kraki v. Kraki gimnazijos moksleivis. Partizanas nuo 1948. 1956 suimtas ir "uverbuotas - diro ovinin KGB montavo sistuv. Vytautas montuot aparatr sudau ir toliau kovojo partizan gretose. uvo 1956 prie Pajieslio, rus kareiviams ir stribams apsupus Grigalino sodyb. Gyvas nepasidav. uvo liepsnose.

170

UNDEKYS Stasys, Prano, g. 1913 Leniuose, Ariogalos v. kininkas. Slapstsi. Nuudytas 1955 pas Minelgien. UNDRAITIS Stasys - Paganinis, kils i aki v. Rolando brio partizanas, virjas. uvo 1950 12 12 bunkeryje Globi mike, indaii apyl., Jurbarko r. Kapas neinomas. URBA Petras, gyv. Norknuose, Kraki v. aulys. Partizanas. uvo 1944 12 17. Kartu uvo Viktoras ir Vincas Dalbokai, Vladas Zinkus ir trys neinomi partizanai. URBA Vytautas, Antano, g. 1927 Milaaiiuose, Betygalos v. Maa emis. Partizanas. uvo 1947 12 25 Kbaiiuose, Raseini v., pas Petr Bitvinsk. I viso uvo 6 partizanai. r. BITVINSKAS Petras. URBONAS Antanas, g. 1916 Antvjuose, ekiks v. Suimtas 1945 sjos metu ir suaudytas gretimoje Pliki giraitje kartu su Kazakaiiu ir A. Petrausku. URBONAS Feliksas - Algirdas, g. 1937 Stemplse, vknos v. Partizanas nuo 1956. uvo 1959 05 04 Buiiuose, Kvdarnos apyl., Kazio Nogniaus sodyboje. Kartu uvo P. Oelis. Tai buvo paskutiniai emaitijos partizanai, vieni ts nelygi kov, leid pogrindin spaud. Jiems uvus buvo sunaikinta paskutin Jungtins Kstuio apygardos Laisvs kovo toju - partizan grup. URBONAS Juozas - Jonukas, g. 1933 Brokoriuose, Gardamo v. uvo 1956 Utenenyje, Maurickiens sodyboje. URBONAS - URBONAVIIUS Stasys, Antano - Vidugiris, g. 1924 Pagiriuose, Ervilko apyl., Jur barko r. Girininkas. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04, Didj Penktadien, Papariuose, imkaii v. I viso uvo 11 partizan. uvusiems pastatytas paminklas Ervilke. r. pried. URBUTIS Bronius - Algimantas, Margis. Lie tuvos kariuomens leitenantas. 1944-1945 vadovavo Raseini - Krai - Nemaki LLA apylinki rink tinms. 1946 suimtas. Mir Kaerginje 1978.
Stasys URBONAS

171

SAS Alfonsas - aibas, uvo 1949 08 20 Ruseini mike, Josvaini apyl., Kdaini r. I viso uvo 5 partizanai. VABALAS Antanas, Prano, g. 1923 Paantvardyje, Skirsnemuns apyl., Jurbarko r., stambi kinink eimoje. Ryininkas. Pavidaujo brio partizanas. uvo 1947. Knas buvo priritas prie arklio ir velkamas eme. Ukastas Molynje, Skirsnemuns apyl. VAICEKAUSKAS Leonas, Jono, g. Sakaluose, Girkalnio v., kinink eimoje. uvo 1945 01 01 Grau mike kartu su A. Daujotu, J. Daukna ir . oku. VAIEKAUSKAS Viktoras, Petro, g. 1921 Auktalynyje, Raseini apyl. Dirbo tv kyje iki 1942. Moksi karo mokykloje Vokietijoje Motiejaus Paukio pavarde. Nuo 1944 12 09 Nemuno brio partizanas. Suimtas 1945 08 21. Suaudytas. VAIEKAUSKAS Vladas, kovojo algirio bryje kartu su keturiais broliais Vaiiuliais. Brio vadas. Veik iluts apylinkse. uvo 1950 sausio mn. per surengtas didiules gaudynes. VAIIULIS Aleksas - Kstutis, g. 1923 vingiuose, Pajrio apyl., ilals raj. Siuvjas. algirio brio partizanas. uvo Stoniki k., ilu ts r. VAIIULIS Antanas, Antano - Tigras, g. 1914 Bikavnuose, Vai nuto v. algirio brio partizanas. uvo 1946 Vainuto v. kartu su broliu Vincu. 1946 06 01 jo ir partizano Alekso knai guljo iniekinti Vainute. VAIIULIS Bonifacas, uvo 1946 03 31 emaii Naumiestyje suaud Taurags spec. grups smogikai provokatoriai. VAIIULIS Jonas, Antano - Jurginas, g. 1915 Bikavnuose, Vainu to v. algirio brio partizanas. uvo prie Jros ups. VAIIULIS Juozas, Antano - arka, g. 1916 Bikavnuose, Vainuto v. algirio brio partizanas. Brio vadas. uvo 1953 Radvietyje, Kvdar nos v. VAIIULIS Vincas, Antano - Papartis, g. 1919 Bikavnuose, Vai nuto v. Mokytojavo vingiuose. algirio brio partizanas. uvo 1946 Vainuto v. kartu su broliu Antanu.
172

VAIIULIS Zenonas, uvo 1946 03 31 emaiiu Naumiestyje suaud Taurags spec. grups smogikai - provokatoriai. VAIDA Aleksas - ilas, g. Lenkvieiuose, Krai v. Beemis. uvo apie 1953 myje prie alpi. VAINAUSKAS Mykolas, g. 1915. Suaudytas 1946 gruodio mn. VAINORIUS Antanas, g. 1913 Alfredavoje, ekiks v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1949 Bajn mike, Kunioni apyl. VAINORIUS Juozas, g. 1915 Alfredavoje, ekiks v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1948 arav mike, Kunioni apyl., Kdaini r. VAIVILA Zigmas - Grautis, g. Jaunodavoje, ilals v. kininkas. uvo 1947 Kareivikje, Krai v. VAITEKNAS Jurgis, g. 1893 etkaimyje, Be tygalos v., kinink eimoje. Muzikantas. Suimtas 1944 pabaigoje. 1945 pradioje nukankintas iluvos aretinje. Dukt Jadvyga ir snus Juozas nuteisti po 25 metus. VAITEKNAS Kostas, Juozo, g. 1896 Rubai iuose. Mokytojas. LLA karys. Gyveno ir dirbo Ar mon, Saugaili kaimuose, Raseini apskr. Suim tas 1945 11 27. Nuudytas kaljime.

VAITEKNAS Zigmas, Tado, g. 1929 etkai myje, Betygalos v., kinink eimoje. Priklaus slaptai Betygalos moksleivi organizacijai.. Pasi trauk mik. uvo 1949 01 29 Leni mike kau tynse. I viso uvo 7 partizanai. r. pried.
VAITIEKNAS Jonas, Prano - sas, g. 1908 Kalnikse. Vargonininkas Stakiuose, aiginyje. Partizanas nuo 1945 pradios. Kovojo Stankaus bryje. uvo 1946 06 14 apalikje gaudyni metu - buvo sueistas koj, manoma, kad pats nusiov. i gaudyni metu uvo ir broliai Puiiai. Knai buvo nuveti Butkaiius, vliau guljo Ervilke. Ukasti Balandins mike.

Jurgis VAITEKNAS

Zigmas VAITEKNAS

173

VAITKEVIIUS Boleslovas, g. 1880 Viduklje. Tarnautojas. uvo. VAITKEVIIUS Romas, Boleslovo - Kilpa, Dan gutis, g. 1927 Viduklje. Mokytojas. LLA karys Biruts rinktins tabo darbuotojas. uvo 1949 07 27 Pakapumio k., Raseini r., kartu su A. Pakark liu. 1990 palaikai palaidoti Raseini kapinse. VAITKEVIIUS Zigmas, g. 1926. Kauno tech nikos mokyklos studentas. uvo 1944 12 16 myje Paliepi Puynje. r. pried.
Kostas VAITKUS

VAITKUS Jonas, Viktoro, g. 1917 Pato lupyje, imkaii v., Raseini r. uvo 1957 Patolupyje. VAITKUS Jonas, Vinco - viesa. VAITKUS Kostas, Felikso, g. 1914 Armo nuose, Betygalos v. LLA karys. Partizanas nuo 1944. uvo 1946 12 22. VAITKUS Stasys - Gediminas, g. 1930 Siruiuose, Raseini apskr. Partizanas nuo 1950. uvo 1952 05 18 Sandrausiks mi ke, iluvos apyl. VAITKUS Vaclovas, Vinco (Jono brolis), g. Siruiuose, Raseini apskr. uvo 1951.

Stasys VAITKUS

VAIVADA Jonas, Benado, g. 1924 Pasti tuoni k., ekiks v. uvo 1945 Girdikje. VAIVADA Stasys - Karalius, Stonio Aluntos vadovaujamo brio partizanas. Veik Tau rags apskr. uvo 1950 04 07 Sakalinje. VALAITIS Antanas, Martyno, g. 1922 Lapkal nyje, Ariogalos v., kinink eimoje. Pabariaus brio partizanas. uvo 1944 02 15 Leni - Zem bikio mike myje su enkavedistais. r. pried. VALAITIS Antanas, Silvestro, g. 1928 Bedan iuose, Raseini r. 1947 iem nukankintas be tardant kaljime.

Jonas VAIVADA

174

VALAITIS Kazys, g. 1913 Papariuose, im kaii v. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04 kautynse Papariuose, pas Masalskien. Vie nuolikai uvusiu partizanu pastatytas paminklas Ervilke. r. pried. VALAITIS Mykolas, Martyno, g. 1907 Lapkal nyje, Ariogalos v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1944. Legalizavosi. 1949, vengdamas tremties, vl pasitrauk mik. uvo 1950 12 28 Guptiliuose, Pajieslio apyl., vad pasitarime. Enkavedist ap supti uvo M. Valaitis, Dapkus, A. Mankauskas, V. tuikys ir R. ukys. VALAITIS Pranas, Jono - Biiulis, g. Saraki kiuose, Jurbarko r. Maaemis kininkas. Jogailos brio partizanas. uvo 1953 01 03 Butkaiiuose, Jurbarko r. Knas iniekintas Jurbarke. VALAKAITIS Juozas, kils i iluvos v. uvo 1946 03 19 kartu su broliu Romu. VALAKAITIS Romas, kils i iluvos v. uvo 1946 03 19 kartu su broliu Juozu. VALANTAS Aleksas, Antano - ydrnas, g. 1926 Kaltinnuose. Brio vadas. uvo 1948 09 15 Gaurs - Purviki mike kautyni metu. r. pried. VALANTIEJUS Jonas, g. 1924 Butkaiiuose, Ervilko v. Rolando brio partizanas. uvo 1947 03 07 Butkaiiuose, bandydamas prasiverti i apsup ties, kartu su kitais 5 partizanais. Knas buvo inie kintas Ervilko aiktje, vliau mestas tvenkin. I ten ivogtas ir ukastas Neverdausko sodyboje But kaiiuose. Melioruojant palaikai sujaukti.

Antanas VALAITIS

Klemensas VALINIUS

VALANTINAS, kils i alaki k., Raseini v. Bolesas VALIUIS uvo prie Bedani miko, Raseini v., Sauko kyje. VALINIUS Klemensas, g. 1918 Mantviliuose, Jurbarko v. LLGS narys. Suimtas 1946. Kaljo Magadane. Mir 1995 12 27 Jurbarke. VALIUIS Bolesas, Kazio, g. 1912 Valatkaiiuose, Raseini r. ki
175

ninkas. 1944, besiruoiant kulti, upuol enkavedistai. Apipl, isivar gyvulius, padeg trobesius, o eiminink Boles, jo brol Jon ir sesers vyr Vaclov Gesait suaud. VALIUIS Jonas, Kazio, g. 1919 Valatkaiiuose, Raseini r. ki ninkas. uvo 1944 Valatkaiiuose, brolio namuose - suaud enkavedista kartu su broliu Bolesu ir sesers vyru Vaclovu Gesaiiu. VALIUKA Bronislovas - Papaa, g. Dausynikje, Krai v. kininkas. Par tizanas. Mir sueistas. VANDYS Matas, g. 1911. Kovojo Ario galos apylinkse. uvo 1946. VARANIUS Albinas i Kuktins k., Kvdarnos v. J namuose buvo bunkeris, kuriame slapstsi partizanai. uvo Vorkutos achtoje. VARANIUS Jokbas (Albino brolis) Dragnas, kils i Kuktins k., Kvdar nos v. VARANIUS (Albino ir Jokbo tvas), g. Kuktins k., Kvdarnos v. Jo namuose bu vo bunkeris, kuriame slapstsi partizanai. Nukankintas kaljime. VAREIKIS (JUNOKAS) - vilpa. Jau nesnysis leitenantas. ebenkties rinktins brio vadas. Vaidoto rinktins tabo viri ninkas. uvo 1947 Birbiliks mike, Veliuo nos apyl., Jurbarko r. VASILIAUSKAS Pranas - Aidas i Gir vainik., Padievyio apyl., ilals r. Tarnavo pas kinink. Buvo geras, tvirto charakterio mogus. Atsisak tarnauti okupacinje ka riuomenje. uvo 1951 Vabaluose, Lauku vos v., bunkeryje Anicetos Rakauskiens arkiens sodyboje.
Antanas VATAKAS

Jokbas VARANIUS

VATAKAS Antanas, g. 1920. Partiza nas. uvo 1945.

176

VAZNYS Andrius, Vlado - Zigmas, g. 1921 Rinkeli (Pagoj) k., iluvos v. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 Siruiuose - Vaiktaiiuose, Pagojuk apyl., Raseini r. VELIKA - Albinukas, kils i Daugeli Varlaukio apyl., Jurbarko r. Suimtas Vidukls v. Mir lageryje. VENCKAITIS Steponas - Bijnas, g. 1924. Mokytojas Tauragje. Eimuio brio partizanas. LLA karys. Rinktins propagandos skyriaus virininkas. uvo 1949 06 08 Kaziks mike kartu su apygardos vadu A. Mieliuliu ir A. Norkumi. VENCKUS Steponas, Petro - vytrnas, g. 1923 Kinderali (Juo dups) (Plunkn) k., Rietavo v. Partizanas nuo 1950. Vilko brio Pilies skyriaus vadas. 1953, enkavedistams sunaikinus Pilies grup, sijung Vilko grup. 1954 birelio mn. suimtas, nuteistas mirties bausme. Kita versija uvo 1954 birelio mn. 13 (14) d. Treioji versija dirbo saugu mui iki 1954, buvo agentas Zvezda, tolimesnis likimas neinomas. VENCKUS Steponas, Prano, g. 1923 Rietave. 1940 dalyvavo pogrindinje veikloje ilals gimna zijoje, u tai suimtas ir iauriai tardytas. Prasidjus karui, sukilli ilaisvintas. 1942 stojo LLA. U pogrindin veikl naci aretuotas. Mir Austra lijoje 1989. VENCKUS, mokytojas. Suimtas. Kalintas u bartinje Tauragje. 1946 06 13 pabgo. Netrukus uvo. VENCLAUSKAS Benedik tas, Stasio, g. 1921 Pakapumy je, Betygalos v., kinink ei moje. Partizanas nuo 1944. u vo 1945 07 19 Virtuk myje. r. pried. VENCLAUSKAS Jonas, Stasio (Benedikto brolis), g. 1918 Pakapumyje, Betygalos v., kininku eimoje. Siuvjas. Partizanas nuo 1944. Brio va das. Pasiymjo drsa, suma numu. uvo 1948 02 18 Prano

Steponas VENCKUS, Prano

Jonas VENCLAUSKAS (kairje)

Lybos namuose, prie Sujaini, Raseini r., kartu su J. Jociumi ir kitais I viso uvo 5 partizanai. VENCLAUSKAS Steponas, Taurags gimnazijos mokytojas. LLA karys. Dirbo Kstuio apygardos tabe. uvo 1949 06 08 (plg. - Venc kaitis). VENCLOVAS Aleksandras, g. 1914 Tarosuose, Raseini apskr. Kai mo seninas. uvo 1945 pradioje - nuud stribai, prie tai apipl Kalt band suversti partizanams. VENYS Ciprijonas, Antano, g. 1925 Kalnikiuose, Ariogalos apyl., kinink eimoje. uvo Vosbut kautynse 1944 gruodio mn. I mio lauko ine brolis Kazimieras. Palaidojo artimieji. VENSKUS Bonaventras, g. 1928. uvo 1952 07 18 Keryns mike Kartu uvo Juozas Paulauskas. VENSKUS Domas, Vilko brio partizanas. uvo 1948 (1950) Stir peikose, vknos apyl., iluts r. VENSKUT Zofija - r. BALINIEN VENSKUT Veronika - r. GAILIEN VERBA Alfonsas, Adolfo, g. 1927 Puuose, Nemaki v. Slapstsi nuo tarnybos okupacinje kariuomenje. uvo kartu su J. Lembuiu Iinikiuose, Vidukls v. VERBA Juozas, Adolfo, g. 1929 Puuose, Nemaki v. uvo Viduk ls apylinkse. VESELIS Juozas, Jono - Balandis, g. 1922 Vlaukyje, Taurags v. Skirsnemuns brio partizanas nuo 1945. uvo 1946 06 18 Jakaiiuose Skirsnemuniki kautynse. 1989 palaidotas Skirs nemuns kapinse. r. pried. VESERIS Domas i Udvario k., Judrn apyl., Klaipdos r. Partizanas nuo 1950. Kovojo Vilko b ryje. uvo neaikiomis aplinkybmis. VEVERSKIS Albinas, Stasio, g. 1920 Kalviuose, Veliuonos v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 10 22 Burbins mike kartu su B. Mikalkeviiumi ir J. Steponaviiumi. Knai guljo i niekinti Veliuonoje. Ukasti griovyje prie evangelik
Juozas VESELIS

178

kapini. Platinant keli, palaikai atsidr vaiuo jamoje dalyje. VEVERSKIS Aleksandras, Stasio - Tauragis, g. 1923 Kalviuose, Veliuonos v. 1945 atkurto LLA ta bo narys. Suimtas 1945 11 26. Grs i lagerio, gyvena tvikje. VEVERSKIS Bronius, Stasio, g. 1918 Kalviuo se, Veliuonos v., kinink eimoje. Partizanas nuo 1944. uvo 1947 pavasar Velicko sodyboje Pakalni kiuose, Veliuonos v., apsupties metu. Nenordamas pakliti gyvas prieams rankas, nusiov. Knas buvo ivetas Kaun.

Kazys VEVERSKIS

VEVERSKIS Kazys, Stasio - Senis, g. 1913 Kalviuose, Veliuonos v., gausioje (10 vaik) kinink eimoje. Studijavo teis Vilniaus Uni versitete. Karininkas. Lietuvos Laisvs Armijos (LLA) krjas ir vadovas nuo 1942. Mikuose prie Plateli eero sukr ginkluot veikiant sekto ri "Vanagai. LLA Ginkluotj Pajg vado generolo leitenanto Motie jaus Peiulionio pavaduotojas. uvo 1944 12 28 prie senojo tilto ties Raudondvariu nuo patrulio kulkos. 1997 02 16 po mirties apdovanotas I laipsnio Vyio kryiumi. Brolis Pranas apdovanotas IV laipsnio Vyio kryiumi. Veverski eimoje penki broliai uvo, kiti eimos nariai itremti arba kalinti. VEVERSKIS Stasys, Stasio, g. 1926. LLA tabo narys. uvus broliui Kaziui, 1944 suimtas. Kaljo lageriuose. Mir Lietuvoje 1993 12 03. Palaidotas Kaune. VEVERSKIS Vytautas, Stasio, g. 1930 Kalviuose, Veliuonos v., kininku eimoje. Partizanavo kartu su broliu Broniumi. uvo 1947 pava sar Velicko sodyboje Pakalnikiuose, Veliuonos v. Apsupus sodyb, brolis Bronius ir Vytautas nusiov. Vytauto knas buvo ivetas Seredi. VIAS Petras, kils i Bernot k., Betygalos v. uvo 1945 12 08. VIDAUSKAS Jonas (pagal patv Gruinskas), g. 1928 Upynoje, Skaudvils v. Kstuio vadovaujamo Aurels brio partizanas. uvo 1951 09 05 Sodalje ar Vluikiuose, Vaidil apyl., netoli Skaudvils, kartu su Pilitausku - Putinu. Manoma, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilje.

VIDIKAS Antanas, Prano, g. 1924 Kunigikiuo se, Ariogalos v. Gyveno ir dirbo tv kyje. uvo 1944 12 23-24 Grajausk myje prie Pagojo dvaro Sueistas prasiver i enkavedist apsupties. Kovojo, kol baigsi oviniai. Paskutine granata susi sprogdino pats. VILINSKAS Jonas, Kazimiero - Algis, Sva jnas, g. 1930 Paantvardyje, Jurbarko r. Ryinin kas. Nuo 1949 Pavidaujo brio partizanas. 1952 1953 Jros srities tabo narys, paskutinis apygardos vadas. uvo 1953 09 18 Antanavoje, imkaii apyl. kartu su Dobrovolskiu - Ramnu. VILIMAIT Izabel - Stirna, Sparnuot, g 1925. Tvik - Vrikiuose, eduvos v. Dirbo vais tinje. 1949 suimta ir uverbuota. Grusi visk pa pasakojo ir kovojo toliau. uvo 1952 10 03 bunkeryje pas Grigaitien Vilkikiuose, iluvos v. - susisprog dino. Kartu uvo S. Satkus ir D. Grumuldis. VILIMAS Juozas, Juozo, g. 1910. Vadovavo b riui myje Vosbut k. 1944 gruodio mn. gale. Kelet dien laik apsup enkavedistus, reikalau Izabel VILIMAITE dami paleisti suimtuosius. Suimtas 1945 sausio mn. Nuteistas mirties bausme. Suaudytas 1945 06 01 Vilniuje kartu su R Kalvaiiu, V. Puidoku, A. Saltonu ir A. Tamoaiiu. VYLIUS - VELAVIIUS Ignas, Antano, g. 1904 Pavandenyje, Var ni v. Kapitonas. LLA organizatorius. Paraiutininkas. Suimtas 1946 12 25. Tolimesnis likimas neinomas. VINKNAITIS A., uvo 1945 pavasar prie Serediaus. VIRBICKAS Alfonsas - Leitenantas, g. 1925 Rainikiuose, iluvos apyl., Raseini r. LLA karys. VIRBICKAS Petras, g. 1926 Boguaiiuose, iluvos apyl., Raseini r. uvo 1947 04 13 Skaraitikje, iluvos apyl., kartu su kitais partizanais. r. pried. VISKANTAS Antanas, Kazio, g. 1906 Klupnuose, Kartenos v. Kretingos apskr. Kunigas - klebonas Gargduose. Aktyvus LAFo narys.
180

Antanas VIDIKAS

1941 met sukilimo tabo virininkas Sedos, Ylaki valsiuose ir Vaiai i kaime. Suimtas Laukuvoje 1948 03 28. Tolimesnis likimas neinomas. VICIULIS Viktoras, mokytojas Tauragje. uvo 1941 karo pra dioje. VIT Antanas, Domo - uolas, Gira, g. 1920 Rindse, Rietavo v. Partizanas nuo 1948. Kovojo Paulaviiaus - Rambyno brio IV skyriuje. uvo 1950 kovo mn. Rindse, Rietavo v., ekist vykdomos operacijos metu. I viso uvo 6 partizanai. r. GENYS Kazys. VITKUS Juozas - Aidas, g. 1929 Levikiuose, ilals v. Partizanas nuo 1950. Kovojo Lukto bryje. uvo 1952 02 18 ilo miko 67 kvartale. VITKUS Vincas - virblis, g. 1917 Kuodaiiuose, ilals v. Nuo 1947 sausio iki 1948 balandio mn. kovojo P. Karbausko Margio, K. Bagdono - dros, A. Martinaviiaus - uolo briuose. Nuo 1949 rugsjo mn. iki areto vadovavo Aurels brio II skyriui. Suimtas 1950 04 26. Nuteistas mirties bausme. VITKUS Vladas, g. 1919 Pagramanio v. alnos rinktins antro brio partizanas. VLADAS Kazimieras - Kstutis. uvo Pagirupyje, Lomi apyl., Taurags r. VOLSKIS Petras, Jono, g. 1910 liuiuose, Ariogalos v. uvo 1945 02 15 Leni- Zembikio mike myje su enkavedistais. r. pried. ZABURSKIS Petras - Svajnas, kils i Pakraanio apyl., Kelms r. uvo 1950 myje prie Lioli Lioli apyl., Kelms raj. ZAKARKA Zigmas, uvo 1950 01 30 savo sodyboje prie Pauvio (Grinkikio) kartu su V. Bakanausku ir S. Martiite. ZATURSKIS Jonas, Aleksandro, g. 1927 Girdiuose, Jurbarko r. uvo 1945 12 12 savo tvikje kartu su broliu Kleopu ir J. Dobilaiiu. Knai buvo iniekinti Jurbarko turgavietje. ZATURSKIS Kleopas, Aleksandro - Anupras, g. 1922 Girdiuose, Jurbarko r. Partizanas nuo 1945 gegus mn. uvo 1945 12 12 Girdiuo se kartu su broliu Jonu ir J. Dobilaiiu. Knai buvo iniekinti Jurbarko turgavietje.

ZATURSKIS Stasys, Aleksandro - Bronius, g. 1925 Girdiuose, Jurbarko r. Girdi brio partizanas nuo 1945. uvo 1948 08 28 Jok baiiuose, Girdi apyl. ZDANAVIIUS Stasys - Nerimas, g. 1925 Raseiniuose. Mokytojas Papuynyje. uvo 1948 12 03 Bedani mike, Raseini v. r. pried. ZDANYS Vladas, Pails mokyklos mokytojas (Karkln apyl., Kel ms r.). Nuudytas 1945 tardant. ZEMECKIS Petras i Kuturik. uvo. ZIKIS Stasys- Zuikis, g. Norgelikiuose, Betygalos v. uvo prie nam ZINKEVIIUS Stasys, Izidoriaus - Ramnas, g. 1923 Viaiiuose, iluvos v. LLA karys. uvo 1946 (?) Vini mike. ZINKEVIIUS Stasys - Algimantas , Kstuio apygardos tabo virininkas. uvo 1953 06 19 tarp iluvos ir Tytuvn kartu su Kstuio apygardos vadu Povilu Morknu. ZINKUS Petras, g. 1925 veisiuose, Skaudvils v. Partizanavo Varlaukio apylinkse. uvo 1945 07 04 epaiiuose, Ervilko v. Pamink las Varlaukyje. r. pried. ZINKUS Vladas, g. 1903 Kraki v. Karin prievol atliko 8-jo DLK Vaidoto pulko ryi kuopoje. aulys. Partizanas. uvo 1944 12 17 kartu su broliais Viktoru ir Vincu Dalbokais, Petru Urba ir trim neinomais partizanais. ZOKAITIS Bronius, g. 1918 Paeerliuose, aki r. Aviacijos pus karininkis. LLA karys. Dirbo vairuotoju Kaune. 1944 paraiutu nuleistas Taurags mikus. uvo 1945 06 20 prie Ervilko. Knas buvo iniekintas Ervilko miestelyje. ZUBAS Antanas - Laimutis, g. 1923 iburiuose, Gaurs v. uvo 1952 05 29 myje Stirbaiiuose, Gaurs v. Kartu uvo Vytautas Milkintas ir Stasys Juceviius. ZVGA Pranas, partizanas. uvo 1947 10 17 Zvgi mike, Ilgii apyl., kartu su V. Mikniumi. AGARAS Juozas - Girdenis, g. 1926 Tupnuose, Skaudvils v. Mindaugo brio partizanas. 1952 vasar suimtas pasaloje prie Rudai
182

tiens ir Kaiukaiio sodyb, ties Jurbarko - Raseini rajon riba. Band nusiauti. Tardomas Jurbarko MGB, neidav nei Mindaugo brio dislokacijos vietos, nei partizan Betardant mir 1952 08 02. AGARAS Pranas, kils i Girdiks k., Upynos apyl., ilals v. Kovojo Taurags apskr. AGORAITIS Kazys, g. 1924 motikiuose, Kraki v., maaemi eimoje. uvo 1944 gruodio mn. motikiuose, Kiels sodyboje. ALIUKAS Stasys, g. 1918 Gystnuose, Veliuonos v. uvo 1945, besikeliant per Dubys. ALKAUSKAS Bronius, Petro - Beras, g. 1928 Vailabuose, Viduk ls v. uvo 1951 vendruose, Vidukls v. 1990 palaikai palaidoti Vidukls kapinse. ALTAUSKAS Stasys - altys, g. 1920. uvo 1951. ANDARAVIIUS Viktoras - Vadas, g. 1913 aravuose, Josvaini v. uvo 1946 12 25 myje Labnavos dvaro mriniame bokte. r. pried. GALINAS Vincas, g. 1914 Armenikiuose, Serediaus v. uvo 1948 prie Ariogalos. EMAITIS Antanas, Kazio, g. 1895. kininkas. Raseini apskr. auli organizacijos vadas. uvo 1948. EMAITIS Jonas, Jono - Tylius, Vytautas, g. 1909 03 15 Palangoje. Tvik - Kiaulinink k., iluvos v. 1938 baig Artilerijos Akademij Pranczijoje. Nepriklausomos Lietuvos kariuomens generalinio tabo kapitonas. 1944 gen. Plechaviiaus Viet. rinktins 310 bataliono vadas. 1945 kovo mn. stojo LLA ir dav priesaik. Nuo 1945 06 02 ebenkties rinkti ns tabo virininkas, o vliau ir vadas. 1947 08 18, po J. Kasperaviiaus ties, irinktas Kstuio apy gardos, o 1948 07 05 - Jros srities vadu. 1949-1951 Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio Tarybos Prezidiumo pirmininkas ir ginkluotj paj g vyriausiasis vadas, generolas. Atstaius Lietuvos Nepriklausomyb, iki susirenkant Seimui, turjo eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas. (r. Jonas EMAITIS Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio Suvaiavimo 1949 (nuotrauka daryta KGB
kaljime prie suaudant)

183

02 16 Deklaracijos p. 8). 1951 gruodio mn., dalinai paralyiuotas, gydsi specialiame bunkeryje imkaii mike, netoli Pavi daujo ir Paereck k. (dabar i slptuv at statyta). Suimtas 1953 05 29. Ivetas Maskv, tardytas paties Valstybs Saugumo ministro L. Berijos. Suaudytas 1954 11 26 Butyrk kaljime. Kapas neinomas. 1997 02 16 po mirties apdovanotas I laipsnio Vy io kryiumi. EMAITIS Reinholdas, Leonardo, g. 1927 Ddlaukyje, imkaii v., Raseini, apskr. Studentas medikas. Kstuio apygar dos tabo ryininkas. Suimtas 1947 balan dio mn. Kaune. Nuteistas 25 metams. Gr o 1956 palauta sveikata. Mir 1975.

Reinholdas EMAITIS su mona Irena tremty|t Irkutske 1956m.

EMGULIS Kazimieras - Varnas, g. Vilkiuose, Veivirn v. uvo 1949 Sprauds apyl. prie Letauso ups. I viso uvo 12 partizan r. pried. EMGULYS Kazys, g. 1910 Armenikiuose, Serediaus v. uvo 1946 Skardins mike. EMGULYT Bronislava - Lietuvait, g. 1925. Puies rinktins partizan. uvo 1950 02 16 Aisn mike, enkavedistams apsupus bun ker. Kartu uvo P.Aukalnis, K. Butkeviius ir E. Gaurilikas. IKUS Izidorius, Jono - Jaunutis, g. 1919 Sarakikiuose, Ervilko v. Buvs stribas. 1946 Jo gailos brio partizanas. uvo 1950 02 05 Butkai iuose - apsuptas susisprogdino bunkeryje. Knas buvo iniekintas Jurbarko aiktje. IKUS Jonas, Juozo - Mikas, Viksva, g. 1922 epaiiuose, Ervilko v., maaemi eimoje. Er vilko vargonininkas, raydavo dainas partizanams. Partizanas. Vadovavo Lydio rinkt, organizaciniam skyriui. uvo 1947 06 11 Taudaave (ar Lenkiuose). 1991 palaikai palaidoti Ervilko kapinse.

Jonas IKUS

184

IKUS Stasys - Beras, g. 1915 Norgelikiuose, Betygalos v. Partizanas. uvo 1944 aiginio mike. IKUS Steponas, Petro - Benius, Vasaris, g. 1926 Mozerikje, Taurags r. Dirbo tv kyje. Partizanas nuo 1948 vasaros. Kovojo Eimuio, v liau Ryko bryje. Nuo 1949 rudens dirbo Kstuio apygardos tabe. Buvo tabo virininko asmeninis sargybinis. Nuteistas mirties bausme. Suaudytas 1951 05 17.
Steponas IKUS

IKUS Vaclovas, Jono, g. 1923 iluvos v. LLA karys. uvo 1946 12 30 Varkaliuose. Kartu uvo V.Lukauskas. IGLINSKAS Vincas, g. 1919, uvo 1948. IKA Stasys, Stasio, g. 1924 Ilgiiuose, Bety galos v. Suaudytas 1945 vasar netoli nam. ILAITIS Gediminas, Saliamono, g. 1929 Lapgiriuose, Vadgirio apyl., Raseini apskr. Partizanas nuo 1946. Kovojo Vidmanto bryje. uvo 1947 03 07 Butkaiiuose, prie Ervilko. Kartu uvo J. Stonys, J. Valantiejus ir dar trys partizanai. ILAITIS Juozas, Antano, g. 1924 Jakaiiuose, Jurbarko v. Partizanas nuo 1944 iemos. Kovojo Aido bryje. uvo 1945 liepos mn. Kaemkuose. 1989 palaidotas Skirsnemuns kapinse. ILIEN - STANKUT Konstancija, Petro Juodak, Laima, Zubrien, g. 1922, gyv. Kikonuose, Rietavo v. uvus vyrui Antanui iliui, partizan tabui pasilius, stojo partizan br, veikus Laukuvos apylinkse. Savo 7 met dukrel paliko pas seser. uvo 1952 02 18, partizanams persi keliant i Girn miko ir einant per Gaidn pelkes palei Lis upel ilo miko 67 kvartale. I viso uvo 6 partizanai. r. pried.

Stasys IKA

Konstancija ILIEN

185

ILINSKAS Jonas - Gruodis, g. 1919 Grauuose, Josvaini v. kininkas. uvo 1946 12 25 Labnavos dvaro mriniame bokte. r. pried. ILYS Antanas, Antano - Zubrys, g. 1922 Laukuvoje neturtingoje eimoje. al nos rajono Lukto brio partizanas. Kur laik vadovavo Lukto briui. uvo 1951 12 04 Girnuose. ILYS Vaclovas, Antano, g. Samokali dvaro kumetyne, Laukuvos v., neturtingoje eimoje. 1949 baig Laukuvos gimnazij. Nenordamas tarnauti okupantams, pasi trauk pogrind. Kovojo alnos rajono Antanas ILYS Lukto bryje kartu su broliu Antanu. uvo 1949 08 23 Katauskyns vienkiemyje, Lentins k., Laukuvos v. ILIT Marija, Juozo - Eglut, Daktaryt, g. 1906 Gelgaudikyje, aki apskr., garsaus knygneio eimoje. Moksi Jurbarko gimnazijoje ir medicinos mokykloje Vokietijoje. Nuo 1944 partizan, slaug, gailestin goji sesuo, gydytoja, chirurg. 1951-1953 gyd ir slaug Lietuvos parti zan vad, generol Jon emait - Vytaut jo slptuvje - bunkeryje imkaitins mike (Jurbarko r.). 1953 05 27 klastingai suimta ir nuteista 25 m. Kaljo Mordovijoje, Taiete. Mir 1994 12 27 Vilniuje. Palaidota Jurbarke. IOGAS Aleksas, kils i Plekaii k., iluvos v. uvo neaikiomis aplinkybmis. IOGAS Jonas, kils i Plekaii k., iluvos v. uvo 1947 04 13 myje Skaraitikje. r. pried. IOGAS Vytautas, kils i Plekaii k., iluvos v. ITKAUSKAS Vincas - Ilguvis, Svajnas, g. 1925 Ilguvoje. Nuo 1945 kovojo Saturno bryje. Vaidoto rinktins tabo virininko pavaduotojas. uvo 1948 01 16 Pagausantyje, Ariogalos v., kartu su J. eponiu ir A. Mileriu. IUNYS Edvardas, g. 1915 Sviliuose, Josvaini v. 1951 nuteistas mirties bausme.

IVATKAUSKAIT Pran, Prano - Gr, g. 1925 Smulkiuose, Ne maki v. (Sniegonikje, Varlaukio apyl.)- uvo 1951 02 19 Butviliuose. Kartu uvo F. altis ir K. Rudaitis. IVATKAUSKAS Antanas, Antano, g. 1921 Latakuose, Vidukls v. Studentas technikas. Lietuvos Aktyvist Fronto (LAF) narys. uvo 1941 06 23 sukilimo metu prie Prezidentros Kaune. IVATKAUSKAS Antanas, Prano - Skalvis, Skilius, g. 1920 Smul kiuose, Nemaki v. uvo 1946 prie Vidukls. IVATKAUSKAS Bronius, Juozo - Vjas, g. 1926 Didvjyje, Viduk ls v. Nuteistas mirties bausme. Suaudytas Vilniaus KGB Vidaus kaljime. Priemirtinis praymas buvo perduoti jo maisto atsargas kalinei Apolonijai imkeviitei. IVATKAUSKAS Jonas, Prano - Balandis, g. 1924 Smulkiuose, Nemaki v. uvo Bedani mike, Raseini v. 1948 12 03. r. pried. IVATKAUSKAS Povilas, Antano, g. 1922 Viduklje. 1941 06 22 sukilimo dalyvis (t dien pabgo i Raseini kaljimo). 1944 11 05 vl suimtas ir itremtas. Grs dirbo Kaune statybininku. Buvo aktyvus ini apie partizanus rinkjas. Mir 1992 09 04. IVATKAUSKAS Stasys, Jono, g. 1922 Rutkikiuose, Jurbarko r. kininkas. Pradioje buvo stribas, vliau perjo partizanus. uvo 1946 05 22 ukaiiuose, Rutkiki apyl., prie altuonos, kartu su A. Celskiu, B. Andrijaiiu ir kt. Iniekintas knas guljo Ervilko aiktje. YMANIUS Zenonas - Akmuo, kils i Rdyn k., Saug apyl., iluts r. Ryininkas. uvo neaikiomis aplinkybmis. UKAUSKAIT Veronika - r. NAVICKIEN UKAUSKAS Albinas, Jono, g. 1927 Lukiuose, Jurbark apyl., Jurbarko r. Partizanas nuo 1946 vasario mn. Kovojo Paulaiio - Aido bryje. uvo 1947 Vajotuose. Ukastas prie Jurbarko. UKAUSKAS Jonas, Antano-Juraitis, g. 1926 Pailynyje, imkaii v. Kovojo Mindaugo bryje. uvo 1947 04 04, Didj Penktadien, kartu su dviem broliais, myje Papari k. I viso uvo 11 par tizan. r. pried.

Jonas UKAUSKAS

187

UKAUSKAS Jonas, Konstantino - Smilga, g. 1929 Viaiiuose, iluvos v. LLA karys. uvo 1951 pas B. Pupt altkaiiuose, iluvos v., kartu su Griniumi. UKAUSKAS Petras, Antano, g. 1922 Paily nyje, imkaii v. Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04 kartu su dviem broliais myje Papar iuose, imkaii v. I viso uvo 11 partizan r. pried.
Steponas UKAUSKAS

UKAUSKAS Stasys, Jurgio - Vjas, g. 1915 Panemuns k., Jurbarko v. uvo prie Nemuno. UKAUSKAS Steponas, Antano - Jurgutis, g. 1924 Pailynyje, imkaii v. Stokaus Antano Railos, o vliau Mindaugo brio partizanas. uvo 1947 04 04 kartu su dviem broliais myje Papar iuose, imkaii v. I viso uvo 11 partizan. r. pried. UKAUSKAS Vaclovas, kils i iluvos. LLA karys. uvo Godlaukyje, Raseini v.

Kazimieras UNGAILA

UNGAILA Kazimieras, g. 1891 Grajauskuose, Ariogalos v. Suimtas 1944 12 25 per didj Gra jausk m. Nuudytas 1945 pakeliui Sibir.

UTKAUSKAS Meys - Kstutis. Kovojo Lukio bryje, veikusiame Dotnuvos, Kraki, Ariogalos rajon ribose. VALIONIS Antanas, Antano, g. 1929 Ilgiiuose, Betygalos v., ki nink eimoje. Partizanas nuo 1946. uvo 1948 rugpjio mn. Kymant mikelyje. Sunkiai sueistas, lengvuoju kulkosvaidiu deng draugu atsitraukim, kol usikirto kulkosvaidis. VIRBLYT Elena - Birut, g. Beinorikiuose, vknos v. uvo 1948 (1949) Rumbikiuose, Judrn apyl., netoli Jono Bokaus sodybos.

188

1 priedas

LAISVS KOVOS PIET EMAITIJOJE

Lietuva niekada nepakluso prievartai, nesiemino prie okupantus - ymiai stipresnius prieus. Taip buvo besikuriant Lietuvos valstybei XII - XIV a., kai ms mikai tapo savotikais atsparos takais pasipriei nant kryiuoi ir ved antpuoliams. Mikai glaud ir slp 1831,1863 m. sukilim prie rus okupacij dalyvius, Kstaii (1886) ir Krai (1893) skerdyni aukas. Mikuose slpsi lietuviai, aktyviai prieinda miesi hitleriniams bei soviet okupantams 1940-1954 metais. is laiko tarpis vadinamas bendru rezistencijos vardu. i svok eina ne tik ginkluotos LLA kari ir partizan kovos, bet ir j rmj, ryinink veikla, pogrindio spauda, ryiai su usieniu bei Vakar radijo laidos, usienio lietuvi moralin bei materialin pagalba. *** Pirmosios prieastys, paskatinusios lietuvi taut pakilti aktyvi kov prie soviet okupacij, buvo masins represijos, sumimai ir trmimai. 1940-1941 metais i Raseini apskrities Sibir buvo itremtos 523 eimos, o i Taurags buvo represuotos 435 eimos (Lietuvi Archy vas. K. 1942. T.2. P.27). mons m slapstytis, eiti mikus, bgti u sien. Ervilko valsiaus Naujininkli, Buitkiki, imiki, Balneliki kaimuose veik nelegalus punktas pabgliams pervesti per sien Vokietij. Vedliais bdavo vietiniai gyventojai: Spranaiiai, Balaaiiai, imkai, Narbutai, Danieliai. Per punkt pasitrauk daug ymi Lie tuvos politiniu veikj, kunig karinink ir pats kariuomens vadas generolas St. Ratikis (St. Ratikis. Kovose dl Lietuvos. T. 2. P. 129-134). Punktui vadovavo Ervilko klebonas A. Petraitis. Prasidjus antrajai soviet okupacijai, rezistencin kova gal ir nebt buvusi tokia ari, jeigu jau 1944 met ruden nebt atsinaujin enkavedistu ir pasienio kariuomens dalini siautjimai. Vl m rykti okupantu vykdomas genocidas. iauriomis priemonmis, naudojant minosvaidius, tanketes ir aviacij, buvo "ukuojami Birbiliks, Lapkalnio, Burbins, Lemontiki mikai, Paliepi puynai ir Karuvos giria, udant net ir beginklius mones. Pasiprieinim okupantui stiprino masiniai trmimai Sibir. mo nes gsdino i akcij iaurumas, kai buvo veami kdikiai ir seneliai. Represijoms vykdyti ir kovoti su partizanais Raseini ir Taurags apskrityse buvo kurtos 22 MVD rus kariuomens gulos (garnizonai).
191

Kiekvienoje j buvo 50-100 gerai ginkluot kareivi. Kiekviename valsiuje bdavo 10-20 liaudies gynj (strib) brys. Vykdant stambesnes "operacijas, mintoms apskritims buvo pri skirti du reguliariosios kariuomens (vad. auli)pulkai ir vienas pasieniei pulkas. Saugumo organuose daugiausia dirbo atvykliai i Rusijos. Pa vyzdiui, Raseini apskrityje tarp 60 tardytoj 1947 metais buvo tik trys lietuviai (Lietuvos partizanai. K. 1996. P. 371). i okupacini ginkluotj pajg aukomis Kstuio apygardoje tapo apie 3000 partizan ir LLA kari. Visoje Lietuvoje KGB archyv duomenimis buvo likviduoti 20165 banditai. Kiti altiniai nurodo didesn, negu 30000 uvusij partizan skaii. Ir tai yra tik maa dalis ms tautos genocido auk
***

emaitij soviet kariuomen antr kart okupavo vliau. Nuo 1944 07 15 iki 1944 10 09 frontas buvo sustojs prie Dubysos. Tuo metu Lietuvos rezistencins organizacijos ruosi ginklu pasiprieinti prie vartai ir neteisybei. 1944 m. liepos 14 d. Raseiniuose, leitenanto Broniaus Urbuio bute, vyko Lietuvi Fronto tabo nari susirinkimas. Jame dalyvavo karinin kai Vytautas Stonis, Kazys Ambrozaitis, Vytautas Adomaitis, Stasys Ignataviius. Buvo svarstomas Raseini apskrities virininko kapitono Prano Guaiio pasilymas susijungti kovai prie artjant okupant. 1944 09 03 Kaltinn klebonijoje suvaiav partij bei organizacij atstovai nutar suvienyti jgas ir paved LLA visuotinu ginkluotu pasi prieinimu sutikti antrj okupacij (K. Kasparo str. Laisvs Kov Archyve. K. 1994. Nr. 10. P. 63). Daugiau kaip metus iai laisvs kovai vadovavo generolas leitenan tas Motiejus Peiulionis - Mikinis. Jo pavaduotoju buvo LLA krjas Kazys Veverskis Senis, kils i Veliuonos. Tuo metu Raseini ir Taurags apskritys priklaus LLA iauli apygardai (tabo slapyvardis - SATURNAS), kuriai iki sumimo - 1945 pavasario, vadovavo kapitonas Adolfas Eidimtas. iam koviniam daliniui priklaus 1400-1500 gerai ginkluot kari vadinam Vanagais. Taurags apskrities LLA vadu buvo paskirtas geleinkelio policijos virininkas Fabijonas Babenskas (Arch. dok. VIII. V. 1966. P. 24). Raseini apskriiai vadovavo kapitonas Juozas eponis.
192

LLA tabe Alsdiuose buvo rengta radijo stotis ryiams su vedija. KGB archyvu duomenimis (KGB majoro I. Blocho albumas) 1945 metu birelio mnes LLA iauli apygardos tab sudar: vadas P. Bal inas, tabo virininkas J. Skakauskas, spaudos sk. v-kas D. Zablockas, valgybos sk. v-kas V. Maiulskis, ryi sk. v-kas B. Pukaitis, med. tar nybos v-k A. Mikulskait, kio sk. v-kas J. Kriauinas, adm. sk. v-kas S. Saulius. 1944-1945 metais Piet emaitijoje daugelyje valsi partizanai faktikai vald atskiras apylinkes. Ariogalos valsiuje, pavyzdiui, i 12 apylinki okupantai vald tik 2. Kiekviename valsiuje mikuose buvo 50-150 gerai ginkluot LLA kari. partizan gretas danai pereidavo stribai. Pernaravos valsiuje vienu metu mik ijo vienuolika "liaudies gynju (Dienovidis. 1995 02 18) Antanas Stokus - Raila, buvs LLA karys, Lydio rinktins tabo valgybos skyriaus virininkas, pasakojo, kad 1945 met vasar Paupins mike stovykl susirinko ir savomis gurguolmis suvaiavo 200 LLA kari. Daug vyr, o ypa bri vad jojo ant sav irg. Mike buvo tvarkingai sustatytos palapins, rengta lauko virtuv, ikasti apkasai ir lizdai kulkosvaidiams bei minosvaidiams. Panaios stovyklos buvo organizuotos ir kitose rinktinse. Itis mnes vykdavo partizan pratybos ir manevrai. Stovykloms pasibaigus, vyrai pasiskirstydavo smulkesnmis grupmis ir vairiuose mikuose ruodavosi iemojimui. Maesns partizan grups ir tabai slptuves bei bunkerius sirengdavo prie sodyb.
* * *

Kstuio apygarda buvo kuriama LLA Lydio rinktins veikimo zonoje: Ervilkas (sl. Fikusas), Taurag (Rezeta), imkaiiai (Erktis), Batakiai (Bijnas), Nemakiai (Alksnis), Raseiniai (Rasa), Gaur (Mta). Rinktinei ir jos tabui vadovavo P. Ruibys, J. Kubilius, H. Danileviius ir J. Mocius. valgybos skyriaus virininku buvo A. Stokus, ryi - J. Rim a, kio - J. Mocius (Jonaitis), informacijos - K. Ruibys, organizacinio J. ikus. Be io veikianiojo sektoriaus (VS) rinktinje buvo organiza cinis sektorius (OS), kuriam vadovavo J. Babilius. Jungtin Kstuio apygarda buvo kurta 1946 09 12. J organi zuojant, didel darb atliko buvs Jurbarko gimnazijos mokytojas Petras Paulaitis. tabe jam atiteko agitacijos - propagandos skyriaus virininko pareigos.
193

Apygardos vadu buvo irinktas Nepriklausomos Lietuvos aviacijos kapitonas Juozas Kasperaviius - ilas, Angis, Visvydas. Viename i savo raport 1947 01 17 J. Kaperaviius mini, kad apygardoje yra 515 parti zan: Lydio rinktinje - 201, ebenkties - 73, Naro - 52, Vaidoto - 65, Trij Lelij - 74, Vytauto Didiojo - 50. Organizaciniame skyriuje buvo 1799 kovotojai (V. Gurskis. Lietuvi Laisvs Kovos. V. 1996. P. 41). Pirmj tabo bunker J. Kasperaviius reng Antagluonyje, Juozo Juknos sodyboje (Bataki v.). Poeminje slptuvje buvo ne tik radijo ryi ranga, bet ir spaustuv, vairs blankai, neupildyti pasai, apie 70 antspaud ir didel ginkluots atsarga. Deja, ia slptuve J. Kaspera viiaus tabui teko naudotis neilgai. Po "centro atstovo - J. Markulio Erelio vizito 1946 12 22 Batakius, tabo buvein buvo iifruota. 1947 04 06, per Velykas, tabo bunker ir apylinkes apsupo gauss enkavedist ir pasieniei briai. Jgos buvo nelygios. Vadas ir jo adjutantas A. Bi linas uvo. tabo virininkas Petras Paulaitis pateko ekist nagus. Dvylikos specialiai parinkt tabo apsaugos vyr brys, rinktins vado H. Danileviiaus - Vidmanto sakymu, t met Didj Velyk penk tadien buvo pasistas atlikti gana tartinos uduoties ir pasaloje Papar iuose beveik visas uvo. Liko gyvas tik brio vadas kpt. V. Guas - Min daugas (uvo vliau). vertindama J. Kasperaviiaus drs, Lietuvos partizan vadovyb vliau apdovanojo J. Kasperavii aukiausiu pasiymjimo enklu Laisvs Kovotojo Kryiumi su kardais, jam suteiktas Lietuvos Karygio vardas. J. Kasperaviiui uvus, Kstuio apygardos vadu irenkamas kapi tonas Jonas emaitis - Tylius, Vytautas. Jo nurodymu apygardos tabo baz buvo rengta prie Stulgi (keturios poemins slptuvs - bun keriai). Vliau tabo bstin J. emaitis perkl Dukto mikus. I ia po vis emaitij sklido atsiaukimai mones, nurodymai ir sakymai partizanams. ia buvo leidiamas apygardos laikratis "Laisvs varpas, kurio tiraas kartais pasiekdavo 1000 egz. J. emaitis Kstuio apygardai vadovavo iki 1948 m. liepos mn., kai buvo kurta Prisiklimo apygarda ir visa emaitija sujungta vien Jros arba Vakar srit., Kai J. emaitis buvo galiotas organizuoti visos Lietuvos Laisvs Kovos Sjd, Jros sriiai vadovauti buvo paskirtas majoras A. Milae viius. Vliau Kstuio apygardai vadovavo Ervilko gimnazijos mo kytojas Henrikas Danileviius ir kapitonas Aleksas Mieliulis. iems
194

vadams tragikai uvus, 1949 birel vadovavim perm Antanas Bakys - Klajnas, uvs 1953 01 17., Trump laikotarp apygardai vadovavo K. Labanauskas, vienintelis i vad liks gyvas. Kstuio apygardos vadas Povilas Morknas - Rimantas uvo tabo bunkeryje tarp iluvos ir Tytuvn 1953 06 19. Po jo apygardai vadovavo Jonas Vilinskas, uvs 1953 09 18.
***

Piet emaitijoje nuolatos veik 4-5 partizan rinktins. Taiau kartais j skaiius pasiekdavo 10 ir daugiau (r. lenteles i N. Gakaits ir kt. knygos Lietuvos partizanai. 1944-1953 m. K. 1996. P. 256). Rink tinse partizan skaiius taip pat keisdavosi - nuo 40 iki 120. Sunku nu statyti ir bri skaii kiekvienoje rinktinje. Tai ypa bdinga pirmai siais rezistencins kovos metais, kai dar veik Lietuvos Laisvs Armijos struktros (kuopos, skyriai, grandys). Kai kurie partizan daliniai veik gana savarankikai. Jurbarko Trij Lelij rinktin, sudaryta i gausios Lietuvos Laisvs Gynj Sjun gos nari ir vadovaujama energingo mokytojo Petro Paulaiio, leido net savo laikrat "Laisvs Varp. Kaimynystje sumaniai savo veikl organizavo Girdi brys, vadovaujamas V. Sederaviiaus Viktoro, Skirsnemuns (vadas Z. Mileris), Nemuno (vadas J. Bendius), Railos (vadas A. Stokus), Jogailos (vadas M. Baras) briai. Kstuio apygardos ribose - imkaii mike, 43 kvartale (prie Pavidaujo), paskutiniaisiais savo laisvs metais - iki 1953 05 29, kovojo ir slpsi nuo budeli Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio Prezidiumo pirmininkas, generolas Jonas emaitis - Vytautas. Dabar i poemin slptuv restauruota. Pastatytas paminklas.
* * *

Kai jau galutinai buvo ugniautas Lietuvos Laisvs Kovos Sjdis ir 1956 metais iauriai nukankintas paskutinis jo vadas generolas Adolfas Ramanauskas, KGB majoras J. Blochas slaptam tarnybiniam naudojimui 1960 metais sudar ei tom album "Ginkluoto pogrindio likvidavimo mediaga. Jame lovinami ekist "ygdarbiai, likviduojant "bandi tizm, mgaujamasi nukankint ir iniekint partizan palaik foto nuotraukomis ir poemini slptuvi briniais. Albume taip pat yra emlapiai, kur pavaizduotos partizan disloka
195

vimosi vietos. ia raoma, kad 1954 met vasar Kstuio apygardoje veik septyni partizan briai. Autorius taip pat pateikia nuotraukas, kuriose matome isirikia vusius du partizan brius (apie 16 vyr), veikusius Jurbarko - Taurags mikuose ir Karuvos girioje 1954 m. Briai vadinosi Keleiviai ir Nalai iai, kas, atrodo, lyg ir byloja sunki paskutinij emaitijos miko broli dali. inomo kagbisto papulkininkio N. Duanskio prisiminimuose (Lie tuvos Aidas. 1993 04 24) raoma, kad Ariogalos, ilals, iluts rajonuose 1956 metais dar veik septynios partizan grups. Paskutiniai Kstuio apygardos partizanai Petras Oelis, Feliksas Urbonas ir kiti viltimi gyveno iki 1959. Salantikis Pranas Konius partizanu buvo net 20 met ir uvo 1965 07 15.
***

LLA (Lietuvos Laisvs Armijos) kari pirmieji puolamieji veiksmai 1944-1945 metais (Serediaus, Girdi, Vadgirio, Gaurs, Bataki Girkalnio, Pernaravos, Grinkikio, Lioli miesteli umimas) buvo at sakymas ekist kariuomens vykdomas masikas nekalt moni u dynes, kuriomis MGB siek iprovokuoti tautos ginkluot reakcij. Pirmosiose enkavedist "masinse operacijose prie partizanus Paliepi Pernaravos, Grajausk apylinkse dalyvavo daug kariuomens su aviacija, tanketmis ir minosvaidiais. Miai primin susirmimus karo frontuose. Kautynse davo nemaai partizan, taiau baudj kariauna patirdavo kelis kartus didesnius nuostolius ir pasitraukdavo. Tik po poros met, kai saugumui pavyko suprieinti mones ir partizan gretas terpti provokatori, nip ir kriminalini udik, j puolimai buvo skmingesni. Vedli ir parsidavli pagalba jie sugebdavo pasiekti partizan slptuves ir giliau prasibrauti Gaurs, Vertim, Eii Purvi ki mik masyvus, net prie Buveini bei Laukesos raist. 1992 met lapkriio 19-21 dienomis Kauno Karo muziejaus organi zuotoje tarptautinje karybos istorik konferencijoje buvo praneim apie Soviet Sjungos saugumo karini dalini taktik prie partizanin judjim Lietuvoje. Konferencijoje buvo pateikti nauji dokumentai, i kuri matyti, kaip buvo verbuojami ir infiltruojami partizan gretas saugumo agentai. Kstuio apygardoje veik 117 smogik - udik brys, kuriam vadovavo MGB vyr. leitenantas Ivan ichov. vairi tautybi kriminaliniai nusikaltliai - sadistai buvo perrengti nepriklausomos

Lietuvos kari uniformomis, klaidiodavo po mikus ir be teismo udy davo mones. Veikdami partizan vardu, jie kompromitavo ms tautos ginkluoto pasiprieinimo dalyvius. Toki "partizan aukomis tapo keli imtai beginkli moni - mo ter, seneli ir vaik. J sraas buvo paskelbtas 1968 m. ileistame Archyvini dokument IX tome (red. R. epas). vade raoma, kad juos nuud "buruaziniai nacionalistai. Tik dabar, atkrus Nepriklausomy b ir atsivrus KGB archyvams, paaikjo tikroji tiesa. Srae taip pat rayti saugumieiai ir stribai, kurie buvo nukauti miuose su parti zanais. Nauji tyrinjimai ir archyviniai dokumentai patvirtina soviet imperijos komunist ir j parankini saugumiei planingai vykdom lietuvi tautos naikinim - genocid.

YMESNS KAUTYNS PIET EMAITIJOJE


1944 12 01 Kapitono Adolfo Eidimto vadovaujamas LLA (Lietuvos Laisvs Armijos) kari brys um Serediaus miestel. Nukauti 9 enkavedistai ir valsiaus "aktyvistai. Ivaduoti kaliniai. Puolimo metu uvo vienas partizanas. 1944 12 04 Pavidaujyje, Ervilko v., vyko kautyns. uvo Jonas Ki sielius. 1944 12 05 Birbiliki partizan vado Antano Staaiio ir LLA pus karininkio Telesforo Kisieliaus vadovaujamas brys um Girkalnio miestel (10 km. nuo Raseini). Nukautas vienas valsiaus "aktyvistas. Sunaikinti pyliav ir kiti doku mentai. Ivaduoti kaliniai. Partizan tarpe joki nuostoli nebuvo. 1944 12 06 Soviet kariuomen vykd vien pirmj baudiamj
197

operacij prie Lietuvos partizanus. Tam jie pasirinko Dickaim (4 km. nuo Betygalos). Gausios enkavedist ir pasieniei pajgos apsupo kaim ir jo apylinkes. Oku pantai reikalavo iduoti vienuolika rus kareivi kuriuos tariamai nelaisvje laiko kaime besibazuojantys partizanai. Du kartus ekistai band atakuoti kaime sitvirtinusius partizanus, bet neskmingai. Gynybai sumaniai vadovavo karininkas Mykolas Dapkus. nir enkavedistai padega mosiomis kulkomis m deginti sodybas. Buvo sunaikintas visas kaimas. Tikras auk skaiius neinomas. I partizan uvo Stasys Lukminas ir Jonas ablauskas (V. Smitriaus inios). 1944 12 11 LLA kariai ir partizanai um Pernarav ir ivaik vals iaus okupacin valdi. 1944 12 15 Uimtas Grinkikis. 1944 12 16 Didels soviet kariuomens pajgos puol Paliepi Puy nje ir Lapkalnio mike stovyklaujanius partizanus. Kau tynse dalyvavo apie 300 partizan, kurie Paliepi Puy nje (tada - Kdaini apskr.) buvo sireng savo bazin stovykl. Briams vadovavo keli karininkai: Vladas Kuro ka - Ddel, Jonas Kostyra ir kt. Stovyklos virininku buvo kapitonas Vladas Pabarius. uvo: A. Garolis, J. Jankaus kas, A. Klimanskas, A. Klyba, S. Mykolaitis, K. Poka, F. Ramoka, J. Strumskis, E. imkeviius, A. taras, A. tuikys, S. tuikys, A. Teralskis, Z. Vaitkeviius. Paty rs didelius nuostolius (nukauta daugiau kaip 100 karei vi), prieas atsitrauk, kaimuose udydamas nekaltus, beginklius mones. 1944 12 23-24 Grajauskuose, prie Pagojo dvaro, Raseini r., enkavedistai susidr su partizan briais, vadovaujamais Jono Kos tyros. Kautynse uvo: St. Adomaitis, K. Andraitis, K. Jan kauskas, A. Kemzra, J. Norkus, St. Pilypaitis, J. Ra kauskas, K. Silvestraviius, A. Vidikas. 1945 02 15 Enkavedist pulkai, naudodami sunkiuosius ginklus, tan ketes ir aviacij, "ukavo mikus tarp Pernaravos ir Kra ki. uvo beveik visas LLA kapitono Vlado Pabariaus
198

brys, Leni - Zembikio mike gyns savo slptuves: E. Baranauskas, J. Berinskas, Z. Butkus, A. Gaiauskas, S. Gaiauskas, A. Galinauskas, K. Gvildys, J. Ylius, A. Kiauk, J. Kiauk, B. Maeika, V. Maeika, M. Mika lauskas, R. Mileris, J. Osockis, V. Pabarius, B. Pilypas, K. Poka, V. Stainskas, A. Valaitis, R Volskis. Kautynse buvo nukauta apie 60 enkavedist 1945 04 17 Rolando brys um Bataki miestel. I vietini valsiaus staig paimti pas ir kit dokument blankai, antspaudai, raomosios mainls. I sandli apsirpinta maisto pro duktais, ivaduoti kaliniai ir likviduotos kalini baudia mosios bylos. uvo vienas partizanas. 1945 04 28 Paupio miui sumaniai vadovavo Saturnas ir Bitinas. Nukauta daug rus kareivi. I partizan uvo Jonas Bastys. 1945 05 07 Stirbaii k., ilals v., apsupus slptuv uvo septyni partizanai. Jie ten pat ir ukasti. Du partizanai pateko nelaisvn. 1945 05 T. Kisieliaus - Bitino brys um Vadgir. Susiaudant nukauti 5 enkavedistai. Po ios akcijos Vadgiryje karins gulos bstins nebuvo. 1945 05 emaitijos LLA kari ir partizan junginys (apie 120 ko votoj) um Endriejavo miestel. Sunaikinti valsiaus mobilizacijos ir kiti dokumentai, pyliav iniaraiai, ilais vinti suimtieji. Atuoniolika strib savanorikai papild partizan gretas. 1945 06 08 Antr kart uimtas Serediaus miestelis. Puolime daly vavo 60 algirio rinktins partizan, vadovaujami ltn. Vlado Bilkio - Velnio. Vietins gulos kareiviai buvo pri versti pasitraukti i miestelio. Nukauta 12 kareivi ir komunist aktyvist. Sueisti du partizanai. 1945 06 Jono Strainio - Saturno brys sureng pasal Antano Gir dzijausko mikelyje Milerinje (imkaii v). Ties Bulzgenikiais, kelyje Paupys - Vadgirys, buvo nukauti trys kari
199

ninkai - enkavedistai. Ivaduotas brys vyru, kuriuos ekistai buvo sum ir varsi imkaiius. 1945 06 Partizan brys i Savanorio rinktins um Bilin ligonin (Raseini pakratyje) ir ivadavo tris sueistus partizanus( tarp j ir kpt. J. Kasperavii). 1945 07 gydytojo Jono Bacio sodyb stribai suvar Kalniki seninijos gyventojus ir vert juos pasirayti "padkos laik Stalinui. Grtantiems stribams Saturno brys sureng pasal ties altuonos tiltu. Buvo nukauti ei stribai ir sunaikintas laikas. uvo vejas Karpius, varu priverstas veti stribus (P. Girdzijausko inios). 1945 07 04 Netoli Ervilko, Pagiri, epaii kaimuose vykusiose kautynse uvo: J. Gudaviius, K. Jukna, P Macijauskas, A. Mockaitis, A. Mockus, V. aulys ir P. Zinkus. 1989 j palaikai perlaidoti Varlaukio kapines. 1945 07 17 Prie Laukesos pelki Jurbarko r., vyko Palaukesio miko kautyns, kuriose uvo: I. Kriius, J. Lekutis, V. Lekutis, B. Lion, P. vedas, Pr. vedas. 1945 07 19-22 Garsusis Virtuk mis (Lioli apyl., Kelms r.), apie kur sklinda vairios legendos, buvo pirmasis kovos kriktas ymiems Lietuvos partizan vadams - J. emaiiui, A. Zaskeviiui ir J. eponiui. Virtuk puyne gerai rengt, taiau blogai umaskuot, LLA kari stovykl puol du prieo pulkai. Atsitraukim dengti savanorikai stojo Lioli brys, vadovaujamas Liudo Jankausko. uvo jis pats ir partizanai: J. epait, J. Elsbergait, V. Gailius, E. Gailit, K. Globys, A. Jankauskas, du broliai Linkai, O. Lukoit, P. Marke viius, Rutkauskait, Rutkauskas, B. Venclauskas. uvu sij palaikai buvo iniekinti. Prieas, neteks daugiau kaip 40 nukaut pasitrauk. Partizanai, pasiskirst smul kesnmis grupmis, pakeit savo dislokacijos vietas. 1945 07 20 Sovietu saugumo pajgoms pavyko suimti paskutinius LLA iauli apygardos tabo narius. 1945 11 10 Trim valandom partizanai, vadovaujami A. Joniko - Rolan do, ivadavo Gaurs miestel (10 km. nuo Taurags). Nu traukti ryiai, sunaikinti valsiaus dokumentai, apsirpin
200

ta produktais. Nukauti 8 enkavedistai ir valsiaus akty vistai. Vienas partizanas i kovos negro. 1945 11 11 Girdi miestelio (7 km. nuo Jurbarko) umimui vadovavo V. Sideraviius. Apygardos tabo nurodymu, tai buvo Gau rs akcijos tsinys. iame myje buvo nukautas pats Jur barko milicijos virininkas Kuliauskas ir 6 enkavedistai. Partizan ir LLA kari tarpe auk nebuvo. 1945 12 08 alpi brio partizanai um Liolius. 1946 02 10 Kapitono Jono emaiio vadovaujami partizan briai um Alj Ginaii Rimkiki (Vidukls v.) rinkimines bstines, ivaik rinkimines komisijas, sunaikino doku mentus ir biuletenius. Mi metu nukauti keli saugu mieiai ir j vadas ltn. Lavrentjev. 1946 02 13 Kautynse Ridikikiuose, Rutkiki apyl., Jurbarko r., uvo: J. Aksamitauskas, P. Jackys, J. Jukna, V. Kaiuis, T. Kisielius, S. Mackeviius, Iz. Mockus. 1946 02 16 Deguiuose, Padvarnink apyl., Pakaps r., partizano tur mo brys susidr su 150 enkavedist. uvo brio vadas, jo mona Aara ir dar trys partizanai. Nukauta 10 enkave dist (pagal pogrindio laikratl "Prie rymanio Rpin tojlio 1949 12). 1946 03 Lietuvos Laisvs Armijos vadas majoras Jonas Semaka kartu su generolu Vtra (Jonu Noreika) i Lietuvos Tauti ns Tarybos sudar Lietuvos ginkluotj pajg sukilimo plan, kurio nepavyko vykdyti, nes jie dar t pat kovo mnes buvo suimti. 1946 03 12 Prie Tendiogalos myje uvo broliai J. ir R. Bankauskai, J. Karaauskas A. Mockus ir K. Noreika. Manoma, kad j knai buvo ukasti prie iluvos. (inios i rajoninio laik raio Naujas Rytas 1996 04 06). 1946 06 09 Antr kart ivaduoti Girdiai. Nukauti keli soviet 273 auli pulko i vietins gulos kareiviai. 1946 06 13 Rolando ir Vytenio bri partizanai organizavo vien di diausi Lietuvoje kalini pabgim. Nakt Tauragje i
201

ubartins MGB kaljimo buvo ivaduoti 23 kaliniai. Pa bgim organizavo partizanu ryininkai medicinos sesuo Margarita, Juozas Marozas ir Viktorija Labanauskait. Jie papirko MGB budint darbuotoj Andriej Gorbaiov, kuris t nakt atidar karcer ir beveik visas kameras. Ibgusius kalinius Vaiganto gatvs daruose pasitiko par tizan ryininkai ir nuved pas partizanus Karuvos girioje ir Purviki mike, prie Gaurs. Laisvn ij tuoj pat sijung ginkluot pasiprieinim okupantui ie kaliniai: Vaclovas Augustinaviius (vliau uvo), jo sesuo Viktorija Augustinaviit (dabar gyvena Kaune), Jonas Bakys (v liau uvo), Jonas Bartkus (uvo), Antanas Bertulis (likimas neinomas), Izidorius Butkus (uvo), Vytautas Ignataviius (likimas neinomas), Juozas Jonikas (likimas neinomas), Antanas Jukys (likimas neinomas), Jonas Maiulis (u vo), Juozas Marozas (uvo), Antanas Mazuraitis (likimas neinomas), Juozas Nausda (uvo), J. Nuobaras, Vincas Ragauskas (likimas neinomas), Juozas Rakauskas (liki mas neinomas), Juozas Ruibys (likimas neinomas), Kazi mieras Ruibys (uvo), Petras Ruibys (uvo), Vytautas Stepaitis (uvo), Antanas ukolas (likimas neinomas) ir Pra nas Trainys (likimas neinomas). Pats buvs saugumietis A. Gorbaiovas taip pat su bgliais pasitrauk mik ir netrukus uvo. 1946 06 15 Partizanu surengtoje pasaloje prie Vidukls nukauti septy ni valsiaus saugumo darbuotojai ir pats j virininkas. Partizan tarpe - tik keletas sueist. 1946 06 18-19 Stambiame Skirsnemuniki myje Jakaiiuose, Jurbar ko r., uvo: J. Galbuogis, K. Nikentaitis, S. Orakauskas, A. Pakauskas, E. Pakauskas, A. Pavalkis, J. Simona viius, A. Stulgaitis, J. Simulynas, J. Veselis. Brio vadas K. imkus su grupe partizan pasitrauk. Soviet duo menys skelbia, kad uvo 7 enkavedistai ir Jurbarko MGB virininkas ltn. V. Mankus. 1946 07 06 Pyragi mike, netoli iluvos Lyduvn kelio, ebenk ties rinktin sireng tvirt stovykl su apkasais, 16 bun keri ir kulkosvaidi lizd. Pirmo enkavedist puolimo
202

metu uvo partizanas Alfonsas Jokubauskas - uva. Prie as neteko 6 kareivi. Po keli dien trys soviet armijos pulkai apsupo stovykl, bet partizan jau nebuvo - vado vaujami kpt. J. emaiio, jie skmingai pasitrauk. (T vyk mini N. Gakait savo str. Laisvs Kov Archyve. K. 1995. T. 13. P. 165). 1946 09 19 Kautynse Geaiiuose, Kelms v., 20 partizan i Varno ir turmo bri nukov 12 enkavedist ir sunkiai sueid Lioli strib vadeiv Vlad Labanausk. uvo 8 partizanai. Pasiymjo partizanas Putinas, kulkosvaidiu dengs atsi traukim (pagal partizan leidin Prie rymanio Rpin tojlio 1949 12). 1946 12 06 Tvankini kaimo mokykloje (Raseini r.) vyko "konstitu cijos dienos minjimas. Enkavedistams triukmingai bevakarieniaujant, juos apsupo partizanai. Myje buvo nu kauti 13 enkavedist ir saugumiei. Sueisti 3 partizanai. 1946 12 25 Labnavos dvaro akmeniniuose kio pastatuose vis par vyko arios kautyns. Pasibaigus miui ekistai nustebo, kad tarp narsij bokto gynj buvo trij seser - Onuts, Elyts, Kazyts Alaburdaii knai. Greta guljo uvs j brolis Zenonas. Dar uvo: B. Derbutas, J. Gulbinas, V. Ju keviius, Meilius, J. imknas, V. andaraviius, J. ilins kas. uvusij knai buvo iniekinti Kdainiuose. 1947 04 04-06 Tragikos dienos Kstuio apygardos istorijoje. Po J. Mar kulio - Erelio, "centro atstovo, apsilankymo Batakiuose, saugumui pavyko iifruoti pagrindinius tabo bunkerius. tabe jau buvo sutarta idavik J. Markul suaudyti, bet kai kurie tabo nariai j usistojo, ir jam buvo leista grti Vilni. Dl ios idavysts v. Velyk dienomis uvo apy gardos vadas J. Kasperaviius, jo adjutantas A. Bilinas ir vienuolika rinktini vyr i tabo apsaugos: A. ekaitis, S. Jukys, J. Mejeris, J. Nausda, J. Pamarauskas, S. Toli auskas, S. Urbonas, K. Valaitis, Jonas, Petras ir Steponas ukauskai. Pasitrauk tik vadas kpt. V. Guas. Propa gandos - agitacijos skyriaus virininkas Petras Paulaitis buvo suimtas.

1947 04 13 Myje Skaraitikje, iluvos apyl., uvo: J. Bajorinas, J. Juras (Jivias), P. Lukauskas, A. Pocius, J. iogas. 1947 05 24 Purvikiuose, prie Globi A. Joniko - Rolando brys pateko pasal. Vadas kulkosvaidio ugnimi m dengti draug atsitraukim. Partizanams pavyko pasitraukti Gaurs mikus. uvo pats vadas ir du jo bendraygiai: B. Jan kauskas ir B. Jurkauskas. 1947 06 07 Dariaus rinktins Nemuno brio partizanai, vadovaujami Petro Balino - Puies, atliko paskutin stambi puola mj operacij: beveik nepatirdami joki nuostoli, i vadavo Veivirnus. Partizanai sureng miesto gyventoj susirinkim, miesto centre ikl trispalv, giedojo himn ir dainavo partizanines dainas. MGB oficialiu praneimu buvo nukauti penki ir sueisti trys enkavedistai. 1947 09 30 ilals - iluts ruoe veik partizanai nutar nubausti ypatingai iaurius enkavedistus - pasaloje buvo nukautas iluts apskr. saugumo virininkas majoras S. Biriukov. Prie kelet dien buvo suaudytas tardytojas - sadistas vyr. ltn. N. Afanasjev. 1947 10 26 Kiaukuose, ilals v., Simo Kromelio - ygimanto vadovau jamas 14 partizan brys susidr su pasieniei pulku. Ariose kautynse pasiymjo jauna mokytoja Stas Irtmo nait - Aurel. Ji nukov du kareivius, serant, sunkiai sueid major ir pati nusiov pistoletu smilkin. Prieo - okupanto kulka pakirto jos brol Aleksandr ir dar tris bendraygius: A. Ruplauk, S. alt ir V. niaukt. Atr mus dar vien prieo atak, devyniems vyrams pavyko pasitraukti. 1947 11 18 St. Plienaiio vadovaujamas brys antr kart um Bata kius ir ivadavo kalinius. Nukautas enkavedistas Jarov. 1947 12 02 Birbiliks, Veliuonos apyl., kautynse uvo Alfonsas ir Vytautas Brazauskai, K. Stirbys ir mokytojas i Veliuonos. 1948 01 16 ekistai upuol Vaidoto rinktins tab Pagausanio kai me, Girkalnio v. Kartu su vadu kapitonu J. eponiu uvo jo pavaduotojas V. itkauskas ir A. Mileris.
204

1948 03 10 iluvos v., Kaunietiks k., Berinio ir Hamiro briai pa teko MGB smogiku pasalon. uvo vadas Hamiras ir dar 4 partizanai. Kiti partizanai, kartu su vado mona Aldona, pasitrauk. Nukauti 5 prieo kareiviai (pagal partizan leidin "Prie rymanio Rpintojlio 1949 12). 1948 03 17 Paskynuose, imkaii v., myje nukauti penki enka vedistai, kiti pabgo. Partizan tarpe tik neyms su eidimai. 1948 04 21 Kasbaryn myje prie Lomi Skaudvils v., uvo: L. Po cius, J. Poka, E. Stelmokas, J. Galminas. 1948 09 15 Klastingai idavus, Purviki mike (prie Gaurs) uvo Simo Gavnios ir Alekso Valantos briai. 1948 10 17 Tujainiuose, Kaltinn v., kautynse, kurias laimjo parti zanai, K. Bagdono brys nukov 9 enkavedistus. uvo partizanas V. Astrauskas. 1948 12 03 KGB archyvuose surastas aktas apie tuo metu vykusias kautynes Bedani - Plaugini mike, Raseini v. Akte nurodomi ei karini dalini numeriai ir baudj skai ius - 340 kareivi Vad ir j artimiausi padjj tarpe nra n vienos lietuvikos pavards. Tai rodo, kad stribai ne visada dalyvaudavo operacijose.Mis prasidjo apsupus du partizan bunkerius. Akte suraytos uvusij pa vards: A. Armoka, B. Baranauskas, V. Dubinskas, J. Kar pius, P. Kuzas, P. Maiulis, M. Sarokien, N. Stulgys, D. epaviius, Petras imkus, Pranas imkus, P. ka dauskas, J. Tamoaitis, S. Zdanaviius, J. ivatkauskas, Dudukas, Erelis, emaitis. Sunkiai sueista partizan G. Stulgaityt buvo ia pat mio lauke iauriai tardoma ir netrukus mir. Kito sueisto partizano Prano Linkaus likimas neinomas. Nelaisvn pakliuvo vienas. Akte ne nurodomas pasitraukusij skaiius. 1949 01 29 Leni mike, Ariogalos apyl., uvo: A. Bakas, S. Dauka, P. Litvinas, J. Mykolaitis, K. Noreika, A. Palinas, Z. Vai tieknas. 1949 05 25 ekistai, siekdami iaikinti Dariaus ir Butegeidio rink
205

tini slaptavietes ir bunkerius, nuo Veivirn, Sprauds, Rietavo apylinki pradjo plaias naikinimo ir suiminjimo "operacijas. Prie Letauso ups tada uvo: P. Grauslys, A. Maintas, P. Pivorius, J. Riauka, J. Rusteika, B. Toliuis, K. emgulis, K. Bidva, St. ir Vl. Bdvyiai, S. Darkas. 1949 06 08 MGB valgybos daliniams pavyko utikti Kaziks mike, Sungailiki apyl., 10 km. nuo Taurags, tabo bunkerius. Tris dienas trukusioje kovoje uvo pats Kstuio apygardos vadas A. Mieliulis, tabo nariai - A. Norkus ir S. Venskaitis. tabo apsaugos kariai trauksi ir uvo iek tiek vliau. 1949 06 14-16 tabo apsaugos St. Sadausko - Bijno brio kariai buvo apsupti Ksiuose, Taurags v., E. Kvidukos sodyboje. Ver damiesi i apsupties, uvo: F. Abramas, P. Adelberkis, A. Galinaitis, J. Jonas, P. Kakta, A. Toleikis, Nevis. 1949 07 28 agars k., Kalnuj apyl., Raseini r., septyni brio vado J. Malinausko vyrai pateko pasalon. uvo: V. Bitvinskas, J. Dirmeikis, L. Krulius, P Laurynas, A. Tamoaitis ir pats brio vadas. Pavyko pasitraukti tik vienam Mileriui. 1950 01 21 Myje Liplinuose, Kdaini r., uvo: J. Aleksa, A. Docius, V. Jureviius, A. Kavaliauskas, J. Pranaitis, A. Svetlauskas. 1950 03 Rindse, tarp Rietavo ir Kvdarnos, apsuptyje uvo: K. Ge nys, A. Vit, trys broliai Grausliai ir Maryt Grauslien. Lik gyvi partizanai (Buien, Buas, Taupa) prisijung prie Kontrimo brio. 1950 05 07 Stirbaiiuose, Girinink apyl., Taurags r., provokatoriaus iduoti uvo: J. Buinskas, Z. atkus, A. atkus, V. Lu koius, K. Guauskas, Altaraviius. Sueisti ir suimti: Onut Leinskait - Akacija, Z. Paulikas ir J. Triijonis (pastarieji du vliau suaudyti). Akacija gyvena Tauragje. 1950 06 16 Sakalins mike, prie Buveini eero, Gaurs apyl., atkak liose kautynse uvo beveik visas Jono Stokaus - Eimuio brys: J. Baua, R. Macaitis, D. Mieikis, Iz. Mockus, V. Na ruonis, A. Nausda, Z. Petraitis, K. Stirbys. A. Bandzinas sueistas pateko ekistams ir buvo nukankintas. Pavyko
206

pasitraukti tik vienam V. Nausdai. Jis uvo vliau - 1957 Bitnuose, iluts r. 1950 07 Vedeck mikelio, Raseini r., "ukavimo metu uvo: A. Laurynas, Petraviius. Kit 8 partizan pavards ne inomos. 1950 07 22 Gindami Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio (LLKS) bstin, Dauglikiu mike, Ariogalos v., uvo pats io tabo viri ninkas ir buvs Prisiklimo apygardos vadas Leonas Gri gonis - Kalnius, Upalis, tabo nariai V. Kuzmickas, A. Me kauskas, J. Tomkus, partizanas - Banga. Prieo nuostoliai kelis kartus didesni. 1950 10 03 Butegeidio rinktins partizanai Taurags ygaii apy linkse prim i usienio atskridusius desantininkus: J. Luk (uvo 1951 09 04), B. Trump (uvo 1951 05 20), K. irv (suimtas 1952 07 24). Jie buvo palydti Kazl Rdos mikus Tauro apygardoje. (Vanagai i anapus 1961. P 11-16). 1951 07 12 motikliuose, netoli Josvaini, myje buvo nukautas saugumo ltn. C. Frenkel, kareivi kuopos vadas Borisov ir dar du kareiviai. Partizanai nuostoli neturjo. 1951 07 15 Kautynse prie ilals nukauti trys soviet kareiviai ir kuopos vadas J. Molochov. Vienas sueistas partizanas pateko nelaisvn. 1952 02 18 auklikse, il mike, ilals r., uvo ei alnos brio partizanai: brio tabo virininkas A. Liatukas, R Kromelis, J. Matutis, A. Pdemis, J. Vitkus ir K. ilien. Mis truko dvi paras. 1952 03 advaini mike, prie Pajrio, vis dien trukusiame my je uvo septyni partizanai i Puies rinktins Rambyno brio. inomi tik trys: brio vadas A. Kontrimas, J. Oelis ir Ona Kalnit - Jukien. 1952 04 11 Eii girininkijos (Taurags r.) 40-jame kvartale netiktai uklupti uvo 4 vyrai: A. Globys, K. Jona, F. Norkus ir D. Songaila.
207

1952 05 18 Plekaii mike, prie iluvos, uvo A. Budginas ir S. Au gustis. Kiti neinomi. 1952 06 25 Luksnnuose, Paggi r., partizanai susidr su pasie niei briu. Netek trij nukaut prieo kareiviai pasi trauk. Partizanai nuostoli neturjo. 1953 02 24 Myje prie ilals nukautas MVD serantas. Sueisti du partizanai pateko nelaisvn. 1953 03 19 Kapstat - Klibi slptuvse (prie Veivirn) bazavosi Puies rinktins dalis. Enkavedistams netiktai upuolus, uvo: V. Venskut - Gailien, K. Gailius, J. Ringys, D. ir K. Striaukos. Kiti pasitrauk. 1953 11 06 Poeminje slptuvje prie Vievils upelio, apsupti gausi prieo pajg, atkakliai gynsi Elena ir Vacys Sirotkiai. Elena, nors ir sunkiai sueista, prie mirt dar sugebjo nuauti ekist - leitenant. Namuose, pas senel, liko 3 mnesi snus... Dar trys partizanai i ios grups band pasitraukti, bet krito okupant kulk pakirsti. 1959 05 04 Buiiuose, Kvdarnos v., Kazio Nogniaus sodyboje, vyko turbt paskutinis Kstuio apygardos partizan mis. Po niekingos idavysts, sunkioje kovoje uvo du jauni parti zanai P. Oelis ir F. Urbonas. Paskutinis emaitijos partiza nas Pranas Konius uvo dar vliau 1965 07 15.

VYTAUTAS STEPONAITIS

208

2 priedas

SLAPYVARDI RODYKL

Vytautas Damanskis Aidas Eduardas Gaurilikas, Petras Ivanauskas, Jonas Jo cius, Jonas Jokubauskas, Juozas Lioranas, Petras Paulaitis, Pranas Vasiliauskas, Juozas Vitkus Aidys Adolfas Kubilius Aitvaras Kazys Bagdonas, Liudas Jankauskas Akis Juozas Bagdonas Akmuo Zenonas ymanius Aktorius Kostas Norvilas Albertas Rapolas Bacys, Jonas Pekaitis Albinas Stasys Remeikis Alfa Alfonsas Jankauskas Alfonsas Bronius Kazlauskas Algimantas Antanas Laurinaitis, Jonas Mejeris, Aleksas Milinas, Bronius Urbutis, Stasys Zinkeviius Algirdas Kazys Berunis, Simonas Budreckas, Albinas Sudei kis, Feliksas Urbonas Algis Jonas Beloglovas, Andrius Cinovas, Petras Jackys, Jonas Vilinskas Alytis Aleksas Mekauskas Alkupnas Petras Bartkus Alunta Stasys Stonys Aluntos Vincas Kuinskas Alvitas Augustas Galinaitis Angis Juozas Kasperaviius Antoka Antanas Norkus Anupras Kleopas Zaturskis Apolinaras Stasys Narbutas Aras Meys Darguas, Jonas Grybas, Bronius Karbauskas, Klemensas Ramanauskas, Aleksas niukta Arjas Gaudentas Kisielius Arimantas Alfonsas Pdemys
Adomas
211

Antanas Narbutas Arvydas Antanas Bakys, Vincas Nausda Ateitis Alfonsas Baltrimas Audra Kraujelien Audronis Matas Baras, Antanas Budginas Audrnas Stasys Jarmala Auka Bronius Raudonius Auksaplaukis Juozas Norkus Aurys A. Jokubauskas Aura Kazys Aukelis, Andrius Kmita, Adolfas Lisys Aurel Stas Irtmonait Aurinis Kazys Ignataviius uolas Morkus Bajoras, Povilas Berinis, Antanas Birbilas, Anatolijus Garolis, Alfonsas Martinaviius, Juozas Povilaitis, Juozas Staneviius, Antanas Vit uoliukas Juozas Dervinskas, Vytautas Uleviius Bajoras Jonas Montvydas Baland Elena Gendrolyte - Jurkniene Balandis Kleopas Jona, Petras Laurinaitis, Juozas Veselis, Jonas ivatkauskas Baltrukas Jeronimas Kapturauskas Barkus Petras Paulaitis Baronas Simas Jurgaitis Barsukas Petras Lauraitis Baublys Antanas Palinas Bedalis Bronius Alzas, Vladas Cibulskis, Stasys Gedvilas Benamis Ignas sna Benys Steponas ikus Benius Bronius Balaaitis Beras Antanas Budginas, Kazys Gudius, Stasys Jaloveckas, Bronius Neverdauskas, Bronius alkauskas, Stasys ikus
Arnas
212

Ksaveras Patapas Bglys Mykolas Klikna Bgnas Juozas Paulauskas Biiulis Pranas Valaitis Bijnas Bronius Bakauskas, Juozas Buinskas, Benadas Kregd, Stasys Sadauskas, Vladas niaukta, Bro nius Uleviius, Steponas Venckaitis Bijnlis Petras Gadliauskas Bilius Antanas Olbikas Birut Jonas Narbutas, Elena virblyt Bitel Buien, Ona Kalnit - Jukien, Zos Kubilit Bit Veronika ukauskait - Navickien Bitinas Telesforas Kisielius Blondinas Juozas Norkus Bolius Boleslovas Jurkauskas Briedis Vytautas Jakaitis, Stasys Jarmala, Alfonsas Kuins kas, Izidorius Lauraitis Bronius Juozas Buininkas, Stasys Zaturskis Budrys Juozas eponis, Vytautas Kybartas Cvirka Stasys Mockeviius eslovas Telesforas Kisielius Dagilis Stasys Kentra, Juozas Oelis Dagys Kazimieras Levickas Dainius Petras Bartkus, Vladas Raauskas Daktaras Antanas Jonikas, Ignas Juceviius Daktaryt Marija ilit Dangis Virgilijus Butkus Dangutis Romas Vaitkeviius Dant Vytautas Baranauskas Dargis Petras Bartkus Darius Juozas Majus, Steponas Rkas, Antanas Rundza, Zig mas Sudeikis, Jonas emaitis
Berelis 213

Daukantas Debeslis Debesis Deimantas Dd Jonas Diemedis Dikas Direktorius Dobilas Domas Domeika Dragnas Drsutis

Drebul
Drugelis Duanas Dda Ddel Dmas Diugas Eglut Eimutis Eiva Elnias Erelis Evaldas Eys glis 214

Fabijonas Norkus Virgilijus Butkus Vladas Bdvytis Stasys Spudvilas Aleksandras Miloeviius Juozas Dirmeikis, Kostas Kudokas Antanas Seneckis Stasys Paulaviius Steponas Darkas, Stasys Dobilaitis, Juraka, Vy tautas Puiys, Alfonsas atkus, Kazys eputis Antanas Dirginius Dominykas epaviius Kazys Grakulskis, Aloyzas Sabockis, Kazys lajus, Jokbas Varanius Vladas Butginas, Simas Gavnia, Jankauskas, Anta nas Mileris Jadvyga Pdemyt Pranas Adelberkis Robertas Stokus Jurgis Tenikaitis Vladas Kroka Klimas Vaclovas Augustinaviius, Albinas Bilinas, Alfonsas ekaitis Marija ilit Andius, Jonas Stokus Kazimieras Ruibys Jonas Lioius Jonas Leas Edmundas Kmita Aukalnis Bronius Liesys

Faustas Feliksas Galinas Gangsteris Garbtas Gauras Gediminas Gegut Geguis Geguiukas Genys Genius Genutis Germantas Gylys Gintaras Gintas Gintautas Gira Girdenis Girnas Girnas Gluosnis Granitas Grautis Grigas Grimas Gruodas Gruodis

Viktoras Miknius Stasys Maiulis Vladas Atgalainis, Jonas Gruinskas Kazys Degutis Petras Ruibys Petras Berneckas Kazys Ambrozaitis, Stasys Armonas, Juozas Stane viius, Stasys Vaitkus Anel Sutkaityt Antanas Gedvilas Vladas Pekauskas Aleksandras Irtmonas, Tautkus - Tkutkeviius Juozas Kisielius Alfonsas Navickas Antanas Bakys Aleksas Jucius Klemensas Grikainis, Aleksas Jurknas, Vladas Lu kauskas, Boleslovas Miseviius Vincas ukaitis Vacys Ivanauskas, Petras Kiliokas Antanas Vit Meislovas Sutkaitis, Juozas agaras Bronius Kazlauskas, Juozas Meil, Pranas Radius, Juozas Stankus, Antanas Sudeikis Bronius Mukleckas Jonas aulys Eduardas Tarvydas Zigmas Vaivila Bronius Toliauskas Meys Kybartas Jonas Pocius Petras Stankus, Jonas ilinskas
215

Gr Ida Idenas Ieva Iksas Ilgnas Ilguvis Izidorius Jaunuolynas Jaunutis

Jazminas Jogaila Jonas Jonyla Jonukas Jovaras Julius Juodak Juodis Juozaitis Juozapas Juozas Jra Juraitis Jreivis Judrutis Jurginas Jurgis 216

Petr ivatkauskait Birut Sniuolyt Antanas Liesys Jadvyga Januait - Milkintien Petras Laurinaitis Juozas Kudokas Vincas itkauskas Juozas Jaiolda Petras Kavaliauskas Bronius Baua, Juozas Budginas, Juozas Eitutis, Sta sys Kvedaras, Alfonsas Kvedys, Petras Oelis, Bronius Papreckis, Pranas Triijonis, Izidorius ikus Napoleonas Stulgys, Bronislovas Toliuis Bronius Armonas, Matas Baras, Zenonas Tarvydas, Romas ukys Jonas Bakys Jonas Bartkus Juozas Urbonas Rapolas Marcinkus, Izidorius Mockus, Alfonsas Pau laviius Napoleonas Gudaitis - Gudaviius Konstancija Stankut - ilien Juozas Norkus Jonas Paliokas Juozas Dauka Juozas Tomkus Pranas Briedis, Bronius Kaiuis, Vladas Parelis Jonas ukauskas Povilas Cibulskis, Stasys Narueviius Antanas Bandzinas Juozas Buinskas, Jonas Vaiiulis Jonas Baltruaitis

Juozas Aksamitauskas, Steponas ukauskas Justinas Juozas Puiys Kajetonas Kazimieras Maiulis Kalnelis Jonas Strumskis Kalnius Leonas Grigonis Kantas Meys Bakauskas, Jonas Jankauskas Karaliukas Prancikus Pivorius Karalius Stasys Vaivada Kardas Prancikus Grauslys, Vytautas Guas, Petras Lidius, Jonas Milkintas Karklas Konstantinas Gvildys Karkliukas Kazys Bagdonas Karvelis Julius Mykolaitis, Kazys Pupal, Bronius Trijonis Karygis Juraka Katinas Pipiras Kazas Zenonas Mileris Kaziukas Stasys Andrijaitis, Edmundas arauskas Keleivis Aloyzas Stumbrys Kertas Vincas Nausda Kstutis Izidorius Butkus, Kleopas Globys, Juozas Gruinskas, Vladas Gudinas, Jonas Poka, Aleksas Vaiiulis, Kazimieras Vladas, Meys utkauskas Kktas Juozas Jaktaitis Kilpa Romas Vaitkeviius Kirvaitis Jonas Agintas Kikis Juozas Jukys Klajnas Astrauskas, Antanas Bakys, Kostas Gailius, Bronius Jankauskas, Zenonas Paulikas Klebonas Jonas emaitis Klevas Jonas Blays, Stasys Budginas, Bukauskas, Antanas Butvilas, Zigmas iapas, Jonas Jagminas, Henrikas Jaloveckas, Antanas Milickas, Antanas Pastaauskas, Vytautas Ulickas
Jurgutis 217

Kostas Kovas Kovukas Krakis Kraujelis Kristina Kudirka Kukutis Kulkys Kupeta Labutis Ladoga Laibnas Laibutis Laima Laimutis Laisv Laisvnas Laivelis Laktut Laktutis Laknas Lapas Lap Lapinas Ledas Leitenantas Lelija Lendrel

Stepas Jukys Jonas Jukna, Vytautas Jureviius, Zenonas muila Zenonas Smuila Vladas Lukauskas Vladas ulskis Aleksandra Kaupait Juozas Aukalnis Vladas Jukeviius Kazys Tamulis Antanas Butkus Petras Laurinaitis Labanauskas Jonas ekauskas Stasys altys Konstancija Stankut - ilien Vincas Eias, Antanas Jonuas, Juozas Matutis, Anta nas Zubas Pranas Aukalnis Antanas Kiminius, Henrikas Mickeviius Antanas Prelgauskas Alfonsas Oakauskas Antanas Gedmintas Jonas Jonas, Petras Matutis, Jonas Rudianskas Alfonsas Atkoius, Vytautas Guauskas, Benediktas Puidokas, Vladas ulskis Aleksandra Kaupait, Pranas Prsaitis Steponas Jonuas, Antanas Pocius Petras Liepa Alfonsas Virbickas Maryt Sarokien Kazimieras Rudys

218

Stanislovas Bdvytis Leonas Vacys Ivanauskas Levas Kleopas Milaauskas Liepa Antanas Bajoras, Jonas Semaka, Vladas Survila Liepsna Antanina Darkait - Pokien Liepukas Marcinkus Lietuvait Bronislova emgulyt Likimas Pranas Jurkus Linas Aleksas Klyba, Vytautas Maeika Linelis Juozas Kiulkis Linksmutis Vytautas Astrauskas, Juozas Meil, Albertas Norkus, Juozas Petraitis Lino iedas Antanas Antanaviius Lyras Konstantinas Butkeviius Liudas Kazys imkus Litas Leonas Kulkis Lizdeika Vytautas Lukoeviius Lokys Aleksas Mekauskas, Kazys Nikentaitis Lubinas Valentas iknys Luktas Jonas Kentra Luas Pranas Kasperaviius Maironis Danielius Lukoius Majus Kazimieras Jona Maksas Baltramiejus Pikinas Margis Pranas Karbauskas, Bronius Urbutis Marsas Juozas Buinskas, Jurgis Koveckis, Antanas Povilaitis, Petras Tenikaitis, Jonas Trijonis Martinaitis Jonas Paliokas Martynas Jonas Paliokas Matauas Antanas Blays Maelis Jonas Starkus
Lendr 219

Tadas Jukeviius Meilutis Bronius Jagminas Merkys Albertas Saukas Meka Jeronimas Kapturauskas Mekut Antanas Mekauskas Mnulietis Antanas Miseviius Mnulis Vladas Lukoius, Jonas Riauka Mikas Jonas ikus Mikelis Meys altis Milda Genut Stulgaityt Mindaugas Antanas Bakutis, Jeronimas Gumuliauskas, Vytautas Guas, Jurgis Kisielius, Jonas Pranaitis, Petras Ro kaitis Minoras Stasys Spudvilas Mikinis Vladas Gudaviius, Motiejus Peiulionis Motiejukas Juozas Dobilaitis Naktis Bronius Liesys Napalys Juozas Lekys Naras Antanas Bendikas Narsnaitis Silvestras erpytis Narsutis Jonas Stirbys Narnas Stasys Satkus, Stanislovas atkus Nalaitis Mamertas Krauleidis, Alfonsas Mekauskas Naujokas Aleksas Skaburskas Nemunas Juozas Marozas Neptnas Meys Darguas, Aleksandras Mieliulis, Aleksas Mi linas Nerimas Stasys Zdanaviius Neringa Irena Petkut Nyktukas Jonas Altaraviius Obuoliukas Kleopas Armoka Paganinis Undraitis
Mediotojas
220

Eduardas Jurjonas, Kazys Kentra, Neverdauskas, Antanas Pavalkis, Vincas Vaiiulis Papaa Bronislovas Valiuka Papnis Leonas Poceviius Parama Antanas Kontrimas Pareiga Stasys eliauskas Patrimpa Jonas Petraitis Pauktis Antanas Kiel Pauktys Aleksas Laucius Pavasaris Jonas Aleksa Pelda abaniauskas Pelikanas Bronius Andruka Pelyt Maryt Budginait Pergal Romas Dukauskas Perknas Simas Kromelis, Kazys Kulkis, Antanas Ligeika, Jonas Macijauskas, Feliksas arka, Kazys Tamulis Petras Jonas Lekys Pikas Vladas Kybartas Pykuolis Bronius Skridla Plechaviius Jonas Jakutis Plienas eslovas Remeikis Plunksna Zenonas Paulikas Povilas Stasys Girdius Poviliukas Steponas Toliauskas Poznas Kazimieras Bidva Prancikus Pranas Strainys Pranckeviius Lazdauskas Prasioklis Jonas Bastys Puiinas Petras kadauskas Puel Jadvyga Pdemyt Puinis Kazys Kijauskas
Papartis

221

Fabijonas Abramas, Petras Balinas, Marija im kien Pukinas Benas Pilipaviius, Meislovas Poceviius Puta Alfonsas Pakarklis Putinas Bronius Andrijaitis, Jonas Galminas, Jonas Joku bauskas, Vladas Lukoius, Pranas Milinas, Pilitauskas, Jonas Pivorius Radvila Petras Balinas, Vladas Gudaviius, Adolfas Kubilius Radvilas Antanas imaius Raganius Aleksas Jurknas Rambynas Stasys Paulaviius Ramnas Antanas Armonas, Dobrovolskis, Vladas Globys, Sta sys Rudys, Stasys imkus, Antanas Toleikis, Stasys Zinkeviius Ramun Veronika ukauskait - Navickien Ramutis Vaclovas Rbda, Edmundas arauskas Rapolas Meislovas Poceviius Rasas Vacys Gudaitis Razbajus Zenonas Klumbys Remigijus Vincas kakauskas Revertas Jonas Jocius Ridikas Jonas Babilius Rikas Izidorius Mockus Rikis Leonas Saroka Ryklys Antanas Petrikas Rimantas Povilas Morknas Rimgaila Petras Bartkus Rytas Boleslovas Jankauskas, Stasys Narbutas, Juozas Pa linas, Jonas Rimkus Riteris Kazys Puidokas Rolandas Antanas Jonikas, Juozas Stirbys, Jonas Svetlauskas Rugelis Milius, Feliksas Raauskas
Puis
222

Ruonis Rpintojlis Rustanas Rta Rtenis Sakalas

akaliukas Saliutas Saturnas Saul Saulius Saulut Sin Senis Siaubas Sidabras Sigitas Simas Skaisgiris Skalvis Skilius Skrajnas Skrebas Skroblas Skruzdlyno eiminink Skudutis Slapukas

Augustas Galinaitis, Aleksandras Milaeviius Stanislovas Poka Pranas Gailius Zofija Janceviit, Salomja Maciuleviit Jonas Kentra Antanas Karpas, Leonas Kentra, Andrius Kisnierius, Simas Macaitis, Kazys Noreika, Kazimieras Rudminas, Bronius altys, Kazys niukta, Pranas Tarvydas Vytautas Kuzmickas Jonas Aukelis Stasys Narbutas, Jonas Strainys, iauli apygardos tabas 1944 -1945 Stasys Artikis Petras Bartkus, Zigmas Jagminas, Ignas Kybartas, Izidorius Kvedys, Augustinas Masiulis Albina Rimkut - Pocien Petras Bartkus Kazys Tamulis, Kazys Veverskis, Jonas emaitis Juozas Jokubauskas, Kazys Puidokas Petras Mankus Petras Gedvilas Bronius Kisielius, Juozas Palubeckas Antanas Kundrotas, Jonas Maiulis Antanas ivatkauskas Antanas ivatkauskas Stasys Liatukas, Jonas Stokus Jonas Steponaviius Jonas Jokubauskas Jadvyga Mikutyt Antanas Janusas Kazimieras Guauskas

Jadvyga Januait - Milkintien, Stasys Noreika, Jonas altys, Jonas ukauskas Sniegutis Feliksas Jakutis Sparnuote Izabel Vilimait Stambuolis Stasys Miknius Steponas Antanas Armoka Stepukas Steponas Norkus Stirna Izabel Vilimait Stirniukas Vytautas Juodis Strazdas Stasys Grikas, Juozas Ksgaila, Jonas Kuopas, Kle mensas Ramanauskas, Antanas Skingaila Strazdelis Viktoras Bakutis Sukius Jonas Aleksaitis Suomis Valius Kirkickas Svajnas Gelaius, Petras Lukauskas, Juozas Savickas, Juozas Silvenis, Vaclovas lajus, Vytautas niuolis, Jonas Vilinskas, Petras Zaburskis, Vincas itkauskas Svetjonis Jonas Sakalauskas alinas Antanas altys alis Petras Kromelis alna Jonas Gubista altis Stanislovas atkus, Zigmas atkus amas sna, Jonas Gedutis apalas Petras ernius arka Juozas Vaiiulis arnas Antanas Babenskas, Pranas Briedis, Juraka, Antanas Kundrotas, Vytautas Milkintis, Jonas Petrauskas, Jonas Ruplaukis arvas Kazys erniauskas arvuotis Jonas Juka ermuknis Juozas Rudys ernas Napoleonas Jonyla
Smilga 224

Vincas Diktas iaurys Zigmas atkus ilas Juozas Kasperaviius, Leonas Pocius, Aleksas Vaida ilo velnias Adolfas Kubilius imonis Pranas Briedis pokas Aleksandras Adomaitis turmas Petras Andrikis, Pranas Kakta, Pranas Laurinaitis, Jonas Rusteika, Petras Toleikis uva Alfonsas Jokubauskas viesa Antanas Jurjonas, Jonas Vaitkus vilpa Vareikis vilpikas Vytautas Norkus vinas Bronius Staniauskas vyturys Pranas Juknius Tarzanas Benius Jarmoka, Vladas Mieikis Tauragis Juozas eponis (epaviius), Aleksandras Veverskis Tauras Stasys Briedis, Urbantas Dailid, Juozas Kentra, An tanas Pocius Tautgaila Pranas Abloinskas Tautvydas Stasys Dauka, Antanas Kvedaras, Antanas Mockus, Izidorius Mockus Tautvilas Simas Jurgaitis Tigras Antanas Armonas, Jurgis Gailius, Geas, Jonas Ken tra, Juozas Murauskas, Edvinas Njus, Antanas Vai iulis Tylius Jonas emaitis Toleikis Bronius Aksamitauskas Tomas Pranas Blays, Jonas Jokubauskas, Antanas Jurjonas, Gaudentas Kisielius, Antanas Kontrimas, Zigmas Petraitis, Jonas emaitis Trimitas Vaclovas Gailius, Albinas Ruplaukis Trumenas Kazimieras Rudys, iltauskas
elis

225

Tbelis Tzas Tvenas dra Ugnis Ukrainietis Ulonas Untis Uola Uosis Upelis Uranas sas Vadas Vaidotas Vainauskas Vainora Vainoras Vaivila Vaivoras Vaigantas Valentinas Valteris Vampyras Vanagas Vanaglis Varenis Varguolis Varna Varnas

Jonas Karpius Vladas Baranauskas Antanas Liesys Kazys Bagdonas Kazys Genys Jonas Bartuas Kazys Grakulskis Antanas Dobilaitis Kazys Narbutas Antanaitis, Antanas Baltruaitis, Jonas Gintaras, Kazys Kancereviius, Napoloenas Lukoius Nikodemas Augustis, Steponas Augustis Antanas Toleikis Juozas Dobilaitis, Jonas Vaitieknas Viktoras andaraviius Vladas Jona, Juozas Rudys, Vytautas Sankauskas Vladas Globys Vladas Gudaviius Juozas Nausda Adolfas Kubilius, Pranas imkus Juozas Marozas Endriuas Algis Nausda, Antanas Puiys Izidorius Frejeris, Jonas Tamoaitis Vytautas Gavnas Stasys Gruinskas, Adolfas Pakauskas Antanas ekaviius, Aleksandras Docka Albinas Karalius Stasys neideris Stasys Jocius Vladas Jona, Petras Kaiuis, Pranas Pilkauskas, Meislovas Sutkaitis, Kazimieras emgulis

226

Antanas Armonas, Eugenijus Kybartas, Algirdas Lia tukas, Edvardas Pranckeviius, Steponas ikus Velnias Vladas Bilkis Verpetas Steponas Greivys Vjas Kostas Augustinaviius, Antanas Mautis, Henrikas Mickeviius, Stasys Orakauskas, Bronius ivatkaus kas, Stasys ukauskas Vjelis Jonas Bartkus Vtra Jonas Noreika, Stasys Rum Vidas Ipolitas Tverkus Vidmantas Henrikas Danileviius, Stasys Jona Vidugiris Stasys Urbonaviius Vienuolis Stasys Remeikis Viesulas Aleksas Naruis, Jonas Kasparaitis Vygandas Adolfas Kubilius Vijnas Vincas Poka Viksva Jonas ikus Viktoras Viktoras Bakutis, Vytautas Palubeckas Vilkas Antanas Jonuas Virginija Zofija Bagdonaviit Visvydas Juozas Kasperaviius Vytas Juozas Aksamitauskas Vytautas Viktoras Bakanauskas, eslovas iuas, Koptis, Ta das Liatukas, Antanas Rekeius, Jonas emaitis Vytenis Kostas Budreckas, eslovas Dichaviius, Vacys Iva nauskas, Vytautas niuolis, Kazys Uinskas Vytis Juozas Jonas, Kazimieras Levickas Vytka Viktoras Riabovas Vyturys Jurgis Aukalnis, Vytautas Bitvinskas, Simonas Bud reckas, Petras Dumius, Petras Pipiras Voldemaras Stasys Plienaitis Zigmas Antanas Blays, Petras Mockaitis, Andrius Vaznys
Vasaris 227

Salomja Maciuleviit Zubrien Konstancija Stankut - ilien Zubrys Antanas ilys Zuikis Petras Jaktys, Stasys Zikis adgaila Petras Bartkus aibas Jonas Baua, Vytautas Dautartas, Stasys Eitutaviius, Stasys Grakulskis, Klemensas Jukys, Antanas Se neckis, Vacys Sorockas, Alfonsas sas algiris Algirdas Liatukas, Antanas Pakalnikis, Vincentas Stonys, Kazys Striauka, Vladas Strogis alinas Vytautas Bukauskas altys Stasys altauskas emaii dd Vladas Montvydas emaitis Vladas Montvydas ybartas Adolfas Eidimtas ibutis Jokimas Toliuis ydrnas Jonas Beloglovas, Aleksas Valantas iedas Konstantinas Gvildys igas Petras Ruibys ygaudas Vytautas Eisinas ygimantas Simas Kromelis ilvinas Vytautas Adomaitis ilvitis Bronius Rbda ilius Jonas Rubaitis iogas Meys Irtmonas, Petras Rekeius irgnas Leonas Cukurkus vaigd Edvardas Pakauskas vainys Antanas Budginas, Antanas Daukantas, Domas Striauka valgas Jonas Greivys virblis Vincas Vitkus
Zita

228

3 priedas

ILIUSTRACIJOS

Vytenio brys 1947. Atsiklaup i deins: Vytautas Guas - Mindaugas, Antanas Liesys - Idenas.

J. Stokaus - Eimuio brys. I kairs: brio vadas Jonas Stokus, neinomas, eslovas Remeikis, Stasys Vaivada, Viktoras Bakutis, Antanas Bandzinas, Stasys Jona, Kazimieras Jona.

231

Jros srities partizanai. Priekyje - vadas majoras A. Milaeviius.

Partizan vadai vyksta sskryd 1949. A. Ramanauskas - Vanagas stovi antras i deins. Centre - Tauro apygardos vadas V. Grybinas - Faustas. Kiti vyrai - palyda i Kstuio apygardos tabo.

232

Partizanai ygyje iem.

Stovi i kairs: Rapolas Marcinkus, Viktoras Bakutis, Algis Nausda. Guli: Andrius Cinovas, Antanas Mockus.

233

Viktoro Bakanausko brys.

Partizanai ygyje.

algirio brio partizanai. I kairs: Lukoius, neinomas, Puel, brio vadas Vincas Stonys, neinomas.

Kstuio apygar dos tabo ir jo apsaugos vyrai 1949 05 28. Pir moje eilje sdi (i kairs): Ste ponas ikus, Albertas Norkus ir eslovas Re meikis. Stovi: tabo apsaugos brio vadas Jo nas Stokus, apygardos va das Aleksas Mieliulis, Kostas Levickas, propa gandos skyriaus virininkas Ste ponas Venckai tis, Pranas Strai nys, Jonas Paliokas, Jonas Mackeviius.

235

Dariaus rajono Puies - Radvilos rinktins partizanai 1951 m., vadui lankantis briuose Rietavo mikuose. Pirmoje eilje i kairs: Petras Oelis, Jeronimas Gumuliauskas. Antroje eilje: Domas Striaukas, Vacys Rbda, Bronius Bakauskas, Zos Kubi lit, Gen Gumuliauskait, Meys Bakauskas, Vacys Gailius ir rinktins vadas Petras Balinas - Puis (neuniformuotas).

Nuotraukoje i kairs: neinomas, Vaclovas Ivanauskas, Vytautas Guas, majoras Aleksandras Milaeviius, Antanas Liesys, neinomas.

236

Simo Gavnios brys. I kairs: Simas Gavnia, Stasys Plienaitis, neinomas, neinomas, Julius Nukas, neinomas, Albertas Norkus, Pranas Strainys, neinomas, Steponas Venskaitis.

Apygardos vadas Jonas emaitis (sdi), stovi (i kairs): Vytautas Guas, Antanas Liesys, neinomas, Jonas Stokus.

237

alnos rajono partizanai iemine apranga. Viduryje stovi Stasys Kentra, deinje - Tadas Liatukas.

Partizanai mikuose prie Judrn 1953 m.

I kairs: Izidorius Kvedys, Meislovas Sutkaitis, neinomas, Antanas Rekeius.

Maironio rinktin. Ketvirtas i kairs stovi rinktins vadas Juozas Palinas.

Iniekinti uvusij emaitijos partizan vad Alekso Jurkno, Elenos Jurkniens - Gendrolyts ir Jros srities vado majoro Antano Bakio knai Kelms aiktje 1953 01 17.

Koplytl Ariogalos kapinse uvusiems partizanams atminti. Deinje - jos statytojas, buvs politinis kalinys Vytautas Smitrius, kairje - buvs partizanas Viktoras niuolis.

Buvs partizanas, dabar pulkininkas Leonas Laurinskas prie paminklo Varniuose.

Buv Laukuvos gimnazijos mokytojai bei mokiniai - rezistencijos dalyviai prie paminklo (nulauto kryiaus) ir partizan emins ilo mike (1996).

Kstuio apygardos vado aviacijos leitenanto J. Kasperaviiaus gimtinje Jokbaiiuose (Jurbarko r.) paventintas atminimo kryius (1995 11 26). Dalyvauja jo dukt, gimins ir LLKS vadovyb.

Buv partizanai: J. Laurynaitis, R Povilaitis, V. Mekauskas ir A. Kvedys prie paminklo Lietuvos laisvs gynjams atminti Jurbarko kapinse 1991 11 15.

Geleinio Vilko pulko kariai lydi partizan palaikus Jurbarko kapines 1994 03 11.

Partizan palaik perlaidojimas Rietave 1990 m.

Buv partizanai ir j ryininkai prie paminklinio akmens ant generolo J. emaiio bunkerio - vadaviets Jurbarko rajone (1995). I kairs: P Balaaitis, N. Gakait-emaitien, V. Vaitkeviien, P Stulgaitien, A. Kairien, L. Ambrozaitis, V. Steponaitis.

Jono emaiio bunkeris : a) planas, b) skersinis pjvis. jimas bunker maskuo jamas eglute.

LLA iauli apygardos, kuriai priklaus Raseini bei Taurags apskritys, tabo schema 1945 m. (i KGB archyv).

250

Generolo Vtros (Jono Noreikos) veikimo zona emaitijoje 1941 m. sukilimo metu ir antrosios soviet okupacijos pradioje (emlap sudar buvs generolo Vtros padjjas Damijonas Riauka). tabas buvo Mardosuose, netoli Plungs.

253

Kstuio apygardos tabo antspaudai.

LAISVS KOV AUKOS PIET EMAITIJOJE


Sudar Vytautas Steponaitis
Maketavo Tautvydas Majauskas ir Vidmantas Zavadskis

SL 929.1997 12 23.16,0 sp. I. Tiraas 1000 egz. Usakymas 365. Leidia LAISV" Fondo Lietuvos filialas. Spaustuv "MORKNAS ir Ko", Student 54, LT-3031 Kaunas.