You are on page 1of 95

LIETUVOS GYVENTOJ G E N O C I D O IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

VILNIUS 2000

RAINI
A G E D I J A

1 9 4 1

B I R E L I O

24

25

D.

U D K 947.45.08 Ra-139

ISBN 9986-757-37-1

L i e t u v o s g y v e n t o j g e n o c i d o ir rezistencijos tyrimo centras, 2000 Meninis apipavidalinimas, Alfonsas vilius, 2000

Politini kalini udyns Lietuvoje 1941 m. birelio 22-26 d.

1940-1941 m. sovietinio teroro, karo nusikaltim ir nusikaltim monikumui aukomis tapo apie 31 tkst, moni, i j beveik 20 tkst. (12 560 lietuvi, 2202 ydai, 2003 lenkai ir t.t.) iveta GULAG'o lagerius ir tremt. Tremtyje ir lageriuose mir 5157 tremtiniai ir kaliniai, 595 kaliniams v y k d y t o s mirties bausms, 7360 moni likimas iki iol neinomas. Kils Soviet Sjungos-Vokietijos karas sovietiniams okupantams ir juos rmusiems kolaborantams neleido tsti lietuvi tautos naikinimo plan. NKVD ir NKGB i karto suskato slpti savo nusikaltimus, ypa igabenti kalinius ir archyvus, daniausiai savo bgim dangstydami udynmis. 1941 m. birelio 22-28 d. beveik 1 tkst, kalini ir civili gyventoj (99% - lietuviai) b u v o nuudyta Lietuvoje. Taip baigsi paskutin ir kraupiausia sovietins okupacijos savait. Iud imtus lietuvi, vieni okupantai uleido viet kitiems. Pasikeit teroro ideologija, kryptis ir mastai, bet Lietuvos gyventojai ( kart - pirmiausia ydai) tebebuvo naikinami. Pirmj karo dien SSRS Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo saku pafronts vietovse, taigi ir Lietuvoje,

b u v o paskelbta karo padtis. Kitu saku nustatyta, kad v a l s t y b s s a u g u m o ir g y n y b o s funkcijos pereina karini a p y g a r d , front ir armij karo taryboms. Visos politini kalini bylos p e r d u o d a m o s karo tribunolams, kurie tuomet daniausiai p a s m e r k d a v o kalinius aukiausiajai b a u s m e i - s u a u d y m u i . Tokia b u v o oficialioji politika. I tikrj visika laisv b u v o suteikta vietinms NKVD ir NKGB staigoms ir kalini a p s a u g o s (konvojins kariuomens) kariams. NKVD ir NKGB darbuotojai s u a u d y m laik kalini e v a k a v i m o b d u . Dok u m e n t u o s e tai v a d i n a m a evakuacija p a g a l I kategorij. Dar n e g a v s n u r o d y m i M a s k v o s , Lietuvos SSR NKGB T a r d y m o s k y r i a u s virininkas Eusiejus Rozauskas kreipsi NKGB liaudies komisaro pavaduotoj David Bykov ir pasil: Neturint galimybi evakuoti kalini i Kauno kaljimo Nr. 1, iskirti i j pavojingiausius ir prie atsitraukiant s u a u d y t i " (i E. Rozausko 1941 m. rugsjo 7 d. rato Antanui Sniekui) ( A r v y d a s A n u a u s k a s , Lietuvi tautos sovietinis naikinimas 19401958 metais, V., 1996, p. 112). Toki kalini, E. Rozausko apskaiiavimu, b u v o net 400 (kas penktas kalinys). Bet spariai keiiantis fronto padiai okupantai ir kolaborantai b u v o priversti bgti. Rusijos gilum iki liepos 20 d. b u v o nuveta maiau n e g u 25 % Lietuvoje kalint moni (1363 kaliniai). Jie b u v o pasmerkti ltai miriai nuo alinanio d a r b o sovietiniuose lageriuose. Kit kalini likimas b u v o dvejopas: vieni i s i v a d a v o , o kiti b u v o iudyti. Kaip aikja i ilikusi dokument, pirmiausia b u v o numatyta iudyti kalintus kontrrevoliucionierius". Kalinio statusas - nuteistas ar tik tardomas - neturjo reikms. A p i e udynes, v y k u s i a s Lietuvoje, NKVD dokumentuose yra bene maiausiai ini.

Piotras Gladkovas s a v o ataskaitose usimin tik apie 15 moni s u a u d y m Panevyje, 4 - Zarasuose ir apie 15 mirtinink i Kauno kaljimo s u a u d y m evakuacijos metu. A p i e Pravieniki ir Raini u d y n e s NKVD ir NKGB d o k u m e n t u o s e nra n uuominos. Tik po egzekucij lik g y v i kaliniai ir n u u d y t j ekshumavimas galjo paliudyti NKVD bei NKGB darbuotoj ir vietini kolaborant vrikum. ervenio u d y n s vienintels atitiko I kategorijos evakuacijos" schem. P. Gladkovo teigimu, i Kauno kaljimo 1941 m. birelio 23 d. nakt b u v o iveta 90 kalini. Liudytoj atsiminimuose minima, kad i 4-ojo skyriaus b u v o ivesta 118 kalini. Juos n u g a b e n o Minsko kaljim. ia b u v o atskirti ir s u a u d y t i mirtininkai ats. plk. Steponas Rusteika, Vanda Pranckonien, kpt. varplaitis (nuteistas s u a u d y t i 1941 m. birelio 18 d.), B. Kantauskas (nuteistas s u a u d y t i 1941 m. birelio 11 d.) ir kt. Birelio 25 d. visi kiti kaliniai b u v o ivaryti i Minsko kaljimo kartu su kitais 2 tkst. kalini. Eelon ivykimo ir judjimo iniaratyje (ia pateikti kalini e v a k a v i m o duomenys) apie iuos kalinius parayta tik keletas eilui: I Minsko ivesti psiomis 2 tkst. kalini. Atvesti erven, kur apie 500 kalini kontrrevoliucionieri i v y k o p a g a l I kategorij" (t. y. buvo suaudyti) (op. cit., p. 118). I Kauno kaljimo kalini, kurie b u v o ivaryti i Minsko kaljimo (apie 100 kalini, nes 15 ar 17 mirtinink b u v o s u a u d y t i dar anksiau), g y v liko apie 40 (Jonas Dambrauskas, V. Kauas, Povilas Laas, Antanas ebrauskas, Petras ickus, Juozas ickus, prof. Ignas Konius, plk. Jonas Petruitis, plk. Juozas Tumas, plk. Giliaras Urbonas, plk. Antanas ova, kpt. Stasys Jasiunskas, kpt. O s v a l d a s a d v y d a s ir kt.). Visi kiti b u v o

nuudyti. Tarp j b u v o plk. Balys Giedraitis, plk. Juozas arauskas, mjr. Jonas pokeviius, mjr. V l a d a s Opulskis ir deimtys kit ymi lietuvi veikj ar paprast kinink, darbinink ir tarnautoj (inomos 57 pavards). I Kauno kaljimo b u v o ivetas ir vienas i Lietuvos nepriklausomybs akto signatar Kazys Bizauskas. Bet ir jis Minsko kaljimo nepasiek. Neinia kokiomis aplinkybmis su keletu kit kalini jis atsidr Gudijoje, Polocko rajone ir netoli Bigosovo stoties b u v o suaudytas. Kalini naikinimo akcija b u v o v y k d y t a ir Pravieniki lageryje. Nuo kit u d y n i ji skyrsi ne tik masikumu, bet ir tuo, kad b u v o u d o m i visi be iimties kaliniai ir netgi j priirtojai su eimomis. Karo pradioje Pravienikse, u trij eili spygliuotos vielos tvoros, kaljo 444-451 kalinys. ia b u v o kalinami jau nuteisti kaliniai, kuri b a u s m s laikas b u v o neilgas, daugiausia 2-4 metai. Tarp j b u v o 80 internuot lenk, 20-30 u vairius nusikaltimus nuteist raudonarmiei. Pravieniki lageris nuo kit kalinimo viet skyrsi ir tuo, kad ia visi sargybiniai ir priirtojai b u v o lietuviai. Prasidjus karui, kalinti raudonarmieiai b u v o apginkluoti ir iveti (taip b u v o elgiamasi ne tik Lietuvoje, bet ir Gudijoje, Ukrainoje). Lagerio s a r g y b a b u v o sustiprinta ir b u v kaliniai udaryti barakuose. Birelio 26 d. lager a t v y k o raudonarmiei b r y s su arvuoiu. Likusi g y v kalini liudijimu, s u a u d y m o iniciatorius b u v o karui prasidjus i lagerio ileistas ltn. Kiseliovas (Kiselev) (toje vietoje trauksi 11-osios armijos 5-oji divizija, ir galima manyti, kad ltn. Kiseliovas a t v y k o su tos divizijos kari daliniu). Jo kertu galima paaikinti priirtoj ir j eim s u a u d y m . Buvo n u u d y t a 21 lagerio tarnau-

tojas, 6 moterys ir 13 bei 16 met mergaits. Kauno miesto komendantros karininko Mato Valeikos 1941 m. birelio 28 d. raporte minima, jog buvo iudyta 230 moni ir taip pat iaudyti priirtojai su eimomis [...], 214 pabgo. J tarpe 50 sueist. Dalis j evakuojant m i r " (op. cit., p. 127). A p i e 260 moni tapo io nusikaltimo aukomis. Kitose Lietuvos vietose nedidels kalini g r u p s b u v o u d o m o s kartu su civiliais gyventojais. Juos s a v o iniciatyva u d ne tik NKVD ir NKGB darbuotojai ar raudonarmieiai, bet ir vietos sovietiniai bei partiniai aktyvistai. Po keliolika moni b u v o n u u d y t a kiekvienoje Lietuvos apskrityje vien tik tarus, kad rm sukillius, arba pagal komunist s k u n d u s . I 672 n u u d y t moni net 518 n u u d raudonarmieiai. Rastas aulio enklas, ikabinta tautin ar balta vliava, radijo klausymasis t a p d a v o p a g r i n d u paskelbti mirties nuosprend. Pagaliau b g a n t y s raudonarmieiai d a u g gyventoj n u u d m g i n d a m i pagrobti dviraius, arklius, drabuius. Bet d a u g u m a i moni b u v o n u u d y t a kolaborant (sovietini ir partini aktyvist) tiesioginiu n u r o d y m u kaip nelojals ar prieiki soviet valdiai asmenys. Komunistai pasinaudojo tuo, kad prasidjo karas, ir naikino kitoki pair mones, b u v u s i lietuvik tautini organizacij narius. Antai birelio 22 d. Taurags apskrities Vainuto valsiaus Girinink kaime b u v o nukankinta 14 moni, Trak apskrities Kaiiadori valsiaus Kruoni kaime - 5. I viso bta beveik keturi deimi grupini udyni. NKGB komisaras P. Gladkovas, r a y d a m a s s a v o ataskait, nepamiro paminti, kad Panevyje s u a u d y t a 15 moni, suimt likviduojant partizan br. I tikrj ia b u v o suaudyta 19 moni. Ne taip

kaip kitur, ia liko udyni liudytoj. Vienas j papasakojo, kad egzekucijos viet atvaiavo kaljimo maina ir sunkveimis, pilnas ginkluot kareivi [...] mainos sustojusios prie ikastos duob [...]. Paskui du ekistai atidar kaljimo main, j ok ir i jos met duob mones. metamuosius i pistolet a u d ekistai ir vyresnieji politrukai. [...] T darb atlik labai greitai, m a d a u g per 10-15 minui" (op. cit., p. 131). u d y n s v y k o birelio 25 d. u 300-400 metr nuo cukraus fabriko. Tarp n u u d y t j b u v o 15 kupikn (dar dviej dl sualojim n e p a v y k o atpainti), ivakarse suimt Kupikio valsiuje ir atgabent Panev. Panevyje u d y n s nesibaig iki pat Raudonosios armijos pasitraukimo. Birelio 26 d. Panevyje, Raudonosios armijos dalinio tabo rsyje, b u v o y p a iauriai nukankinti trys Panevio apskrities gydytojai: ats. plk. Juozas emgulys, Antanas Gudonis, S. Maiulis. Tame pat r s y j e nukankinta ir ligonins gailestingoji sesuo Z. Kaneviien bei dar trys panevieiai. Beveik tuo paiu metu b u v o v y k d y t o s ir Teli kaljimo kalini udyns. Teli kaljime i 162 kalini b u v o 76 NKGB tardyti kaliniai. Petras Raslanas, kuris iuo metu nuo teisingumo slapstosi Rusijoje, teig: A esu sitikins, jog ten n e b u v o n vieno nekalto" (i P. Raslano 1942 m. spalio 7 d. paaikinimo LKP(b) CK sekretoriui A. Sniekui) (op. cit. p. 125). Raudonarmieiai i kamer kalinius v e d s a r g y b o s bstin. Paskui kalinius vien ant kito s u g u l d sunkveimiuose. Jau vintant birelio 25-ajai, mainos su kaliniais n u v a i a v o Luoks link, Raini mikel. Kas v y k o toliau, gerai neinoma. Lietuvoje tai b u v o bene vienintels u d y n s , po kuri neliko n vieno g y v o liudytojo. Liudijo tik egzekucijos vykdytojai. Domas Rocius teig: Suaudym

v y k d raudonarmieiai. I m s ten b u v o : NKGB skyriaus virininkas Raslanas Petras, o p e r a t y v i n i s galiotinis Galkinas (Galkin) ir kaljimo priirtojas Poceviius" (i D. Roiaus 1942 m. spalio 7 d. paaikinimo. LKP(b) CK sekretoriui A. Sniekui) (op. cit., p. 125). Tik birelio 28 d. s u r a d u s ir a t k a s u s d u o b e s paaikjo, kad visi m o n s b u v o k u o iauriausiai nukankinti. Kai k u r i e m s j n u p j a u t o s ausys, i b a d y t o s akys, beveik p u s e i (35) sualoti lyties organai. D a u g u m a galutinai n u u d y t a sutriukinus g a l v a s arba s u b a d i u s d u r t u v a i s . Tik 10 kalini b u v o s u a u d y t i . Dl sualojim 46 lavonai taip ir n e b u v o atpainti. Raini mikelyje rasti 73 kalini palaikai. Dar trys m g i n bgti kaliniai b u v o n u u d y t i ir ukasti ties Diuginnais. Kas v y k o Teli kaljime ir Raini mikelyje 1941 m. birelio 24-25 d., kokie Lietuvos pilieiai tapo sadistikiausi kankinim aukomis, toliau p a s a k o j a m a remiantis Lietuvos a r c h y v u o s e s a u g o m a i s d o k u m e n t a i s ir liudytoj prisiminimais. dr. Arvydas Anuauskas

Rainiuose 1941 m. birelio 25 d.

Nuudytieji

Broliai Antanas, Jonas ir Juozas Antanaviiai, gim kininko Saliamono ir Marijos Antanavii eimoje Karnavos k., Kdaini aps. Tvai ir d v i seserys - Kost ir Genovait - 1941 06 14 itremti Komij. Tvai ten mir 1942 m., Kost 1945 m. Antanas Antanaviius - g. 1918 m., g y v . Didviei k., Teli aps. Dirbo tvo k y j e . auli s j u n g o s narys. Stojo savanoriu kariuomen, tarnavo aviacijoje. Kartu su broliais aktyviai veik prie okupantus: gabeno ginklus, juos rinko, supirkindavo. Jo rankomis keliavo" apirografas ir raomoji mainl. Suimtas 1941 02 20. Kaltintas, kad priklaus sukilimo organizacijai, kurios tikslas - ginkluotu b d u nuversti soviet valdi Lietuvoje,

p a r p i n o apirograf ir s p a u s d i n i m o mainl, spausdino atsiaukimo lapelius". Nutarim suimti pasira NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Aleksejus Galkinas. BBK (baudiamj byl kartotekos kortelje): SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Jonas Antanaviius - v y r i a u s i a s

i trij broli, g. 1915 m., g y v . Didviei k., Teli aps. Policijos virininkas. Iki karo tarnybos dirbo tv kyje, atitarnavs kariuomenje dirbo eiguliu Plungs mik urdijoje, vliau pasienio policininku Kybartuose. Buvo a k t y v u s auli s j u n g o s narys, Jaunosios Lietuvos" ir Atsargos karinink s j u n g o s " narys. Surinktus i auli ginklus neatidav bolevikams, o atidav patikimiems asmenims.

Suimtas 1940 10 31, kaltintas, kad 1940 10 20 s u t r u k d miting, kuriame kalbjo LSSR Aukiausiosios Tarybos pirmininko p a v a d u o t o j a s Domas Rocius. 1941 01 29 byla isista Ypatingj pasitarim (OSO). Tard NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. BBK: s u a u d y t a s teismo sprendimu, byla nutraukta 1948 01 08.

Juozas Antanaviius

- jauniausias i trij nukankintj broli, g. 1920 m., g y v . Didviei k., Teli aps. Moksi Plungs gimnazijoje. auli s j u n g o s narys, o r g a n i z a v o kaimuose lietuvi jaunuoli brelius, dar rinkliavas bolevik nuskriaustoms eimoms elpti, dl to kelet kart tardytas. 1941 02 19 suimtas su kitais keliais Plungs gimnazijos mokiniais. Nutarim suimti pasira N K V D NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas. Tard

NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s oper. galiotinis A l e k s e j u s Galkinas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Liudvikas Bachmanas

- g. 1922 m. Plungje. Moksi Plungs gimnazijos 10 klasje. Platino antisovietinius atsiaukimus. Suimtas 1940 02 25. Nutarim suimti pasira NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus oper. galiotinis A l e k s e j u s Galkinas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Povilas Balseviius

- g. 1920 m. Kumaii k., Kretingos aps. Dirbo Plungs valsiaus v y k d o m a jame komitete. Skautas, nuo 1941 m. VLKJS narys. Ra eilraius. Kartu su kitais draugais spausdino ir platino slapt laikratl Laisvs v a r p a s " . Suimtas 1941 03 05 (1941 02 22) d a r b o vietoje, kaltintas u priklausym sukilimo organizacijai Lietuvos v a l s t y b i n g u m u i atstatyti Teli ir Kretingos apskrityse, 1941 01 24 padjo ineti i Plungs gimnazijos spausdinimo mainl, vliau platino antisovietinius atsiaukimus". Nutarim suimti pasira N K V D NKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. Tard Nachmanas Duanskis. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties bausm pagal RSFSR BK 58-10 str. - vykdytas 1941 06 25.

Stasys Balseviius

- g. 1913 m. Kumaii k., Kretingos aps. kininkas, plyt fabriko savininkas. auli s j u n g o s narys. Suimtas s a v o namuose 1941 02 25, kaltintas p r i k l a u s y m u auli s j u n g a i ir sukilimo organizacijai Lietuvos v a l s t y b i n g u m u i atstatyti Teli ir Kretingos apskrityse, taip pat tuo, kad 1941 02 15 Kuli miestelyje ir jo apylinkse iplatino antisovietinius atsiaukimus. Nutarim suimti pasira NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. Tard Nachmanas Duanskis. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Albinas Baltramiejnas

- g. 1905 m. Gilboni k., Panevio aps. urnalistas. G y v e n o Kretingoje. Studijavo Kauno V y t a u t o Didiojo universitete. Ra eilraius, ileido kelis rinkinius Gilbonio slapyvardiu. Suimtas 1940 09 29, kaltintas, kad tarp darbinink kritikavo soviet valdi. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities skyriaus virininko pavaduotojas Aleksandras Romaenka ir v y r . oper. galiotinis Nikolajus Jeninas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Kazys Baltrimaitis

- g. 1922 m. niuraii k., iauli aps. Teli amat m o k y k l o s mokinys. Skautas, auli s j u n g o s narys. O r g a n i z a v o pogrindin veikl prie

okupantus. Du mnesius prie sumim b u v o sulaikytas milicijoj ir sptas, bet neisigando ir veik toliau: Vasario 16-osios ivakarse Teli kapinse ibarst atsiaukimus. Suimtas 1941 02 22, kaltintas p r i k l a u s y m u sukilimo organizacijai, likviduotai Teliuose dar 1940 m. lapkriio mn. (tada b u v o paleistas dl kali stokos). Nutarim suimti pasira NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Aleksejus Galkinas. Tard A l e k s e j u s Galkinas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties bausm pagal RSFSR BK 58-10 str. - vykdytas 1941 06 25.

Juozas Beimaviius

- g. 1915 m. Teliuose. Darbininkas. Nuo 1936 m. priklaus LKP. Suimtas 1941 02 12, kaltintas, kad 1936 m. tapo Lietuvos s a u g u m o agentu (58-13 str.). Tard NKVD Teli apskrities skyriaus v y r . oper. galiotinis Pranas Liepa. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - dl fronto artjimo suaudyti.

Steponas Bubel - g. 1920 m. Alsdiuose, Teli aps.

kininkas. Pavasarinink organizacijos narys. Suimtas 1941 02 19. Buvo tartas, kad kartu su kitais d a l y v a v o ikeliant Trispalv Vasario 16-osios proga. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas, jo pavaduotojai Kovaliovas ir Piotras Morozovas, oper. galiotiniai Nachmanas Duanskis ir K a z y s Repas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Kostas Buius

(Buys) - g. 1922 m. Kairiki k., iauli aps. Moksi Teli amat mokykloje. Sportininkas. auli s j u n g o s narys. Domjosi poezija ir kitais menais. Labai religingas. Bolevikams o k u p a v u s Lietuv, su kitais draugais prisiek kovoti prie okupantus ir t priesaik tesjo. Ra antisovietinius eilraius, kuriuos skait m o k y k l o s literatriniame vakare. Suimtas Teliuose 1941 02 22, kaltintas, kad skleid antisovietin agitacij. Nutarim suimti pasira N K V D NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis A l e k s e j u s Galkinas. Tard A l e k s e j u s Galkinas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Juozas Bumblys

- g. 1906 m. Lygi k., Kretingos aps. kininkas. 1928-1929 m. Lietuvos valstiei liaudinink partijos narys. Suimtas 1941 01 11 u Soviet S j u n g o s meiim". Tard N K V D NKGB Kretingos apskrities s k y r i a u s galiotinis Petriakovas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. (Butkus) - prekybininkas i Kaunatavo k., Luoks vis. Suimtas 1941 06 08 tariant, kad slaptai laiko ginklus. Po smulkios kratos suimtas, nors nieko nerasta ir jokios kaltinimo mediagos nebuvo. Baudiamosios bylos ir BBK nra. Minimas leidinyje emaii kankiniai".

Adolfas Butkeviius

Andrius iurinskas

- g. 1907 m. Medinink k., Trak aps. Teli pradios m o k y k l o s vedjas. Organizacijos Jaunoji Lietuva" n a r y s . Suimtas 1940 11 07 kaip a k t y v u s antisovietins organizacijos dalyvis, jo bute b u v o rengiami organizacijos susirinkimai. Tard NKVD Valstybs s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo s k y r i a u s virininkas Daniilas varcmanas ir 2-ojo p o s k y r i o virininko p a v a d u o t o j a s Piotras Popovas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Antanas iuas

- g. 1922 m. Rietave, Teli aps. Moksi Teli amat mokykloje. Skautas, auli s j u n g o s narys. Bolevik okupacijos metu su m o k y k l o s draugais platino atsiaukimus prie soviet valdi. Pirm kart suimtas 1940 m. lapkriio mn. pradioje kartu su broliu Edvardu, po keli dien paleistas. Antr kart suimtas 1940 11 27 kartu su Zenonu Tarvaini, A d o m u Raku ir kitais, kai mgino pereiti Vokietijos sien. Kalintas Kretingoje, vliau atvetas Teli kaljim. Tard SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio v y r . ltn. Pavelas A g e j e v a s ir v y r . ltn. Vysockis. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Stasys Dakneviius -

g. 1904 m. Vaiteli k., Kretingos aps. kininkas. Ilgametis vietinio auli brio v a d a s ir plaiai apylinkje inomas visuomenininkas, apdovanotas Gedimino ordinu ir medaliu auli v a i g d " . Suimtas 1941 01 11, kaltintas tuo, kad p a d j o monms pereiti VokietijosSSRS sien. Tard LSSR NKVD Kontrvalgybos 4-ojo p o s k y r i o virininko p a v a d u o t o j a s Michailas v a n o v a s ir ltn. Paninas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Pranas Daukys

(Dauka) - g. 1914 m. u o l i n s k., Taurags aps. Dirbo Janapols (Teli aps.) mokyklos vedju. 1938 m. baig Taurags mokytoj seminarij, 1939 m. - karin aspirant kursus. V a d o v a v o

auli buriui ir jaunimo visuomeniniam darbui. Suimtas 1941 06 08, kalintas Teli kaljime. Baudiamosios bylos ir BBK kortels nra. Duomenys i leidinio emaii kankiniai" ir kit altini.

Antanas Dibisteris - g.

1904 m. Gribini k., Kretingos aps. M o k y t o j a v o Kartenoje. 1929 m. baig Teli mokytoj seminarij, 1930 m. - karin aspirant kursus. Tautinink partijos n a r y s nuo 1934 m., auli s j u n g o s n a r y s nuo 1927 m. Suimtas 1940 07 13, kalintas Kretingos daboklje, 1941 02 20 atvetas Teli kaljim. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities skyriaus virininko pavaduotojas Aleksandras Romaenka. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties bausm pagal RSFSR BK 58-10 str. - vykdytas 1941 06 25.

Vaclovas Gailius

- g. 1900 m. Bereni k., Teli aps. kininkas. Suimtas 1941 01 15, kaltintas antisovietine agitacija prie rinkimus SSRS A u k i a u s i j Taryb (1941 01 01 mitinge ir v a i k i o d a m a s po k a i m u s ragino nebalsuoti u tuos, kuri niekas nepasta ir nerinko). Tard NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininko p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas ir oper. galiotinis A l e k s e j u s Galkinas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str.

Kazys Galdikas

- g. 1905 m. Kekaliki k., Taurags aps., g y v e n o Teliuose, darbininkas. Suimtas 1941 01 15 (1941 03 18). BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli

apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 n u t a r i m u . Baudiamosios bylos nra.

Augustinas Gaudutis

- g. 1896 m. iueli k., Teli aps. Darbn valsiaus s a v i v a l d y b s sekretorius. Tautinink partijos narys nuo 1928 m., auli s j u n g o s n a r y s nuo 1925 m. Suimtas 1940 07 12 Darbnuose s a v o bute, tris mnesius kalintas Kretingos daboklje. Vliau perkeltas Teli kaljim. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities s k y r i a u s tardytojas Josifas Jakovlevas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Ignas Geleinis

- g. 1897 m. altropi k., Raseini aps. Teisininkas. Ekonomistas su auktuoju isilavinimu, dirbo mokesi inspekcijoje. Tautinink partijos narys, auli s j u n g o s v a l d y b o s narys. Suimtas 1940 07 13 Palangoje, kalintas Kretingoje. Vliau pervetas Teli kaljim. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities skyriaus virininko pavaduotojas Aleksandras Romaenka ir v y r . oper. galiotinis Nikolajus Jeninas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Henrikas Glazauskas

- g. 1918 m. Ber dvare, Kdaini aps. Teli s a v i v a l d y b s tarnautojas. D a l y v a v o Sauli s j u n g o s veikloje. Suimtas 1940 11 06, kaltintas, kad organizavo Teli antisovietin organizacij ir jai v a d o v a v o , skleid antisovietin agitacij, s p a u s d i n o ir platino atsiaukimus prie lakriio 7 d. Tard NKVD Valstybs s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo s k y r i a u s oper. galiotinis Kazijevas ir NKVD Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Lapinskas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. Byla nusista kalovo sr. NKVD spec. skyri.

Pranas Guauskas - g.

1911 m., g y v e n o Teliuose. Teli ipotekos staigos vedjas. Skautas nuo 1928 m., auli s j u n g o s narys, nuo 1934 m. organizacijos Jaunoji Lietuva" narys. Priklaus v . Jzaus irdies" brolijai. Bolevikams o k u p a v u s Lietuv, kartu su mokytoju Andriumi iurinsku platino atsiaukimus prie lapkriio 7 d., slp ginklus. Suimtas nakt 1940 11 07, kaltintas veikimu prie soviet v a l d i " . Tard NKVD Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Lapinskas ir Valstybs s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo s k y r i a u s oper. galiotinis Kazijevas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Juozas Jablonskis

- g. 1911 m. Naujok k., Kretingos aps. Prekybininkas-verslininkas. Dirbo pasienio policijoje. Vliau laik arbatin Udrali k. Suimtas p a s kaimyn Udrali k. 1941 04 29 nakt, kaltintas, kad ketino bgti su d r a u g a i s Vokietij, kalbino raudonarmiet viril parduoti jam du n a g a n u s su patronais ir bgti kartu. Po keli dien areto Kretingoje 1941 05 02 perkeltas Teli kaljim. Tard SSRS 8-osios armijos NKVD 3-iojo s k y r i a u s kpt. Matvejenka ir serantas A l e k s a n d r a s Romanovas. BBK: 1955 01 10 byla nutraukta (204 b str. - dl nepakankam kalts rodym). 1911 m. Trykiuose, iauli aps. Teli s a v i v a l d y b s buhalteris. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 01 15 darbovietje. Kaljime b u v o susirgs ir guljo ligoninje. Tada suinota, kad t a r d y m o

Adollas Jagminas - g.

metu b u v o iauriai kankinamas. Tard NKVD Teli apskrities s k y r i a u s vyr. oper. galiotinis Pranas Liepa. Baudiamojoje byloje duomen apie kaltinim ir nuosprend nra. BBK kortels nra.

Jonas Jaktas

- g. 1897 m. Nemakiuose, Raseini aps. Teli apskrities Tver valsiaus viraitis. Tver auli brio v a d a s ir tautinink partijos s k y r i a u s pirmininkas, atsargos j. ltn. Suimtas 1940 07 12 s a v o k y j e Vincentavo k., Teli aps., kaltintas p r i k l a u s y m u tautinink partijai, LKP meiimu. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas, jo p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas ir oper. galiotinis Aleksejus Galkinas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25

nutarimas - mirties bausm pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Aleksas Jankauskas

- g. 1905 m. Maeikiuose, g y v e n o Breviki k., Teli aps. Darbininkas. Lietuvos saugumo policijos agentas Banga, 1933-1936 m. veiks kaip LKP narys. Suimtas 1941 02 17 Brenki k., Teli aps. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas, jo p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas, oper. galiotiniai Nachmanas Duanskis ir Kazys Repas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Stanislovas Jocys

- g. 1903 m., g y v e n o Luokje, Teli aps. Vargonininkas. Suimtas 1941 06 08 s a v o bute Luokje,

kaltintas, kad laik ginklus ir veik prie komunistus. Baudiamosios bylos ir BBK kortels nra. Duomenys i leidinio emaii kankiniai" ir kit altini.

Povilas Kardelis

- g. 1908 m. leptik k., Kretingos aps., g y v e n o Raudiks k., Taurags aps. Samdinys. Iki 1940 m. u d a r b i a u d a v o Vokietijoje, ne kart vokiei b u v o sulaikytas u kontraband. Suimtas 1941 01 14 kaimyno skstas, kad gabena i Vokietijos kontraband. Kaltintas pagal RSFSR BK 83, 84 str. u sienos paeidim. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities skyriaus virininko p a v a d u o t o j a s Konstantinas Petruenka ir tardytojas Josifas Jakovlevas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli

apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. Byla nutraukta 1957 10 14 remiantis RSFSR BPK 4 ir 5 str.

Kazys Katkus

- g. 1901 m. Visvaini k., Kretingos aps. Plateli valsiaus seninas. Gyveno Paeeri k., Plateli vis. auli s j u n g o s narys, brio v a d a s , tautinink partijos narys. Suimtas 1940 07 13 s a v o kyje, d v i savaites kalintas Kretingoje. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities skyriaus tardytojas Josifas Jakovlevas. Vliau perkeltas Teli kaljim. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - g. 1908 m. Par k., Teli aps., g y v e n o vknoje, dirbo lentpjvje. Suimtas 1941 01 15 s a v o namuose, kaltintas antisovietine agitacija. Tard SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio ltn. Painas ir ltn. Prako. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str.

Kazimieras Kaulius

Vladas Kaveckas

- g. 1889 m. Paalanio k., Kretingos aps. Teisininkas. Baigs auktj moksl, dirbo notaru iauliuose. Tautinink partijos s k y r i a u s pirmininkas (narys nuo 1928 m.), auli s j u n g o s n a r y s nuo 1930 m. Suimtas 1940 07 13. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities s k y r i a u s tardytojas Josifas Jakovlevas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Boleslovas Kavolis

- g. 1920 m. Kuli k., Kretingos aps. Plungs gimnazijos 10 klass mokinys, dirbo ratininku Plungs v y k d o m a j a m e komitete. Kartu su broliu Vasario 16-osios ivakarse iklijavo d a u g tautik atsiaukim ant stulp, net milicijos d u r y s b u v o atsiaukimais apklijuotos. Suimtas 1941 03 05 (1941 02 25) Plungje. Nutarim suimti pasira N K V D NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. Tard Nachmanas Duanskis. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Petras Kavolis

- g. 1911 m. Balni k., Taurags aps., g y v e n o Karkln k., Kretingos aps. kininkas. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 03 05 (1941 02 25). Kaltintas, kad kartu su broliu moksleiviu ir kitais spausdino apirografu laikratl Laisvs v a r p a s ir antisovietinius atsiaukimus, juos platino. Nutarim suimti pasira NKVDNKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas ir jo p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas. Tard Piotras Morozovas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties bausm pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Povilas Kazlauskas

- g. 1906 m. Gudali k., Teli aps., g y v e n o Luokje. kininkas. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 01 12, kaltintas antisovietine agitacija prie rinkimus SSRS A u k i a u s i j Taryb. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. 1954 05 25 byla nutraukta trkstant duomen paiekai.

Georgijus Kirilievas - g y v e n o Teliuose,

karys. Suimtas 1941 05 08, kaltintas pagal RSFSR BK 19-58 s'tr. Baudiamosios bylos ir BBK kortels nra. Duomenys i leidinio emaii kankiniai" ir kit altini.

Karolis Kiseviius

(Kizeviius)- g. 1915 m. Balandi k., Ukmergs aps. A g r o n o m a s , dirbo d v a r e netoli Teli. Suimtas 1940 12 20, kalintas Ukmergje, Teliuose. Kaltintas dl replikos komunist surengtame mitinge 1940 m. vasar. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 p r a s i d j u s karo v e i k s m a m s remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Boleslovas Korza

- g. 1902 m. Nevarnuose, Teli aps. Plateli pato virininkas. Sauli s j u n g o s narys, tautinink partijos narys, jaunalietuvi v a d a s , Vilniui v a d u o t i s j u n g o s " narys, lietuvikos s p a u d o s platintojas. Suimtas 1940 07 12 (1940 09 07). Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities s k y r i a u s virininko pavaduotojas Aleksandras Romaenka, v y r . oper. galiotinis

Nikolajus Jeninas, oper. galiotinis eras ir tardytojas Josifas Jakovlevas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 prasidjus karo v e i k s m a m s remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Bronius Kryanauskas

- g. 1920 m. Plungje. Technikas, Plungs elektros stoties tarnautojas. Skautas, veiklus sportininkas. Suimtas 1941 03^05 (1941 02 25) elektros stoties ratinje. Nutarim suimti pasira NKVDNKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas ir jo p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25

nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Leonas Kusas

- g. 1909 m. Paplinks k., Maeiki aps. Policininkas. auli s j u n g o s narys, tautinink partijos narys. Gyveno Alsdiuose. Vasario 16-osios proga ketino su d r a u g a i s ikelti Trispalv, bet s u s i r g o ir keliant vliav nedalyvavo. Suimtas 1941 02 23 s a v o bute. Kaltintas, kad nuo 1940 11 05 organizavo antisovietin grupel, kurios nariai 1941 m. Vasario 16-ajai p a r e n g atsiaukimus ir ikabino tautines vliavas Plungje ir Teliuose. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas, jo p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas, oper. galiotiniai Nachmanas Duanskis ir Kazys Repas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB

Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Juozas Kvedaras - g. 1913 m. Jodn k., Teli aps.

kininkas. Platino atsiaukimus prie komunistus kartu su broliais Antanaviiais, Liudviku Pakalnikiu ir kt. Suimtas 1941 03 11 (1941 02 20), kratos metu namuose rasta raomoji mainl, apirografas ir kalkinio popieriaus. Nutarim suimti pasira N K V D NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Aleksejus Galkinas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Mikas Lengvinas

(Lengvenis) - g. 1913 m. Girinink k., Kretingos aps. kininkas. Sauli s j u n g o s ir Jaunoji Lietuva" organizacijos narys. 1941 m. sausio mn. vieai agitavo prie rinkimus SSRS Aukiausij Taryb. Suimtas 1941 01 11 (1941 02 13), kaltintas p r i k l a u s y m u Sauli sjungai, agitavimu neiti balsuoti. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities skyriaus virininko pavaduotojas Aleksandras Romaenka ir v y r . oper. galiotinis Nikolajus Jeninas. Byloje yra kalovo sr. NKVD spec. skyriaus 1942 11 24 payma, kad dl karo v e i k s m komisija, susidedanti i SSRS 8-osios armijos atstovo, NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo, Teli m. v y k d o m o j o komiteto atstovo, nutar kalin Lengvin suaudyti.

Vitoldas Lileikis

g. 1915 m. Pavandenyje, Teli aps. Teli ligonins tarnautojas. auli s j u n g o s ir Jaunoji Lietuva" organizacijos n a r y s . Suimtas 1940 11 03, kaltintas kaip a k t y v u s antisovietins organizacijos dalyvis, v e r b a v o n a u j u s narius, platino atsiaukimus prie lapkriio 7 d. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus virininko pavaduotojas Piotras Morozovas, NKVD Valstybs s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo skyriaus virininkas Daniilas varcmanas, 2-ojo poskyrio virininko pavaduotojas Piotras Popovas ir NKVD Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Lapinskas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Pranas Lukauskas

- g. 1909 m. Gerduvn k., Kretingos aps. kininkas. Tautinink partijos, auli s j u n g o s narys. Platino antisovietinius atsiaukimus. Suimtas 1940 01 11 nakt 12 d., eias savaites kalintas Kretingos daboklje, p a s k u i atvetas Teli kaljim. Kaltintas antisovietine agitacija. Tard SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio ltn. Painas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Liudas Malakauskas

- g. 1920 m. Kontauiuose, Teli aps. Vairuotojas. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1940 11 03, kaltintas, kad yra Teli antisovietins organizacijos narys, spausdino ir platino atsiaukimus.

Tard NKVD Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Lapinskas ir NKVD Valstybs s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo s k y r i a u s oper. galiotinis Kazijevas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Petras Maskolenka

- g. 1907 m. Utenoje. Smulki preki krautuvls savininkas Teliuose. Suimtas 1941 06 08 Kaunatavo k., Teli aps., kaltintas ginkl laikymu ir antisovietine veikla. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25

evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. Baudiamosios bylos nra.

Jonas Milius - g.

1903 m. Plungje. Batsiuvys. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 02 17, kaltintas ikls Trispalv Vasario 16-osios ivakarse. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas, jo pavaduotojai Kovaliovas ir Piotras Morozovas, oper. galiotiniai Nachmanas Duanskis ir Kazys Repas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str.

Antanas Montvydas

- g. 1907 m. Mataii k., Taurags aps. kininkas ir stalius. Suimtas 1941 01 13, kaltintas, kad atjus Lietuv soviet valdiai skleid antisovietin agitacij. Tard SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio ltn. Paninas. Ypatingojo p a s i t a r i m o 1941 05 24 nuteistas penkeriems metams lagerio. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Vladas Motuzas

- g. 1893 m. Pasruojs k., Teli aps. Gaudikaii d v a r o valdytojas. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1940 10 21, kaltintas antisovietine agitacija ir p r i k l a u s y m u auli sjungai. Tard NKVD Teli apskrities skyriaus v y r . oper. galiotinis Pranas Liepa. Ypatingojo pasitarimo 1941 04 26 nuteistas atuoneriems metams lagerio. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Motiejus Norvaias

- g. 1907 m. Auiliki k., Teli aps. Siuvjas. Suimtas 1941 02 27 s a v o n a m u o s e Pleini k., Teli aps., kaltintas antisovietine agitacija prie rinkimus SSRS Aukiausij Taryb. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus oper. galiotinis A. Minkeviius. BBK: suaudytas 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir vykdomojo komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. - g. 1903 m. Pakarkli k., Kdaini aps. Gyveno Alsdiuose. Pienininkas. Skautas, auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 01 29. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties bausm pagal RSFSR BK 58-10 str. - vykdytas 1941 06 25.

Vaclovas Pabarius

Liudvikas Pakalnikis

- g. 1910 m. Jodn k., Teisi aps. kininkas. auli s j u n g o s narys. Kartu su broliais Antanaviiais platino atsiaukimus prie bolevikus, rinko, slp ginklus. Suimtas 1941 02 19. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities skyriaus oper. galiotinis Aleksejus Galkinas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Zigmas Parafionaviius

- Dotnuvos ems kio akademijos studentas. Skautas, akademins korporacijos Samogitia" n a r y s . Suimtas 1941 06 08 Pakalniki k., Luoks vls. Kaltintas tuo, kad turjo ginkl ir v e i k prie soviet valdi. Baudiamosios bylos ir BBK kortels nra. Duomenys i leidinio emaii kankiniai" ir kit altini.

Kazys Paulauskas

- g. 1919 m. Pakuvn k., Teli aps. kininkas. Suimtas 1941 01 18. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities

s k y r i a u s oper. galiotinis Aleksejus Galkinas. Ypatingojo pasitarimo 1941 05 24 nuteistas atuoneriems metams lagerio. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Vladas PetronaitiS

- g. 1888 m. Plauiki k., Panevio aps. Teisininkas. Baig Petrapilio universitet. 1921 m. b u v o Kretingos apskrities karo komendantu. Nuo 1923 m. iki pat s u m i m o - a d v o k a t a s Kretingoje. Nepriklausomybs kov dalyvis, Vyio kryiaus kavalierius, 1927-1928 m. Geleinio vilko" narys, auli rinktins v a l d y b o s ir Atsargos karinink sjungos ilgametis pirmininkas. Suimtas 1940 07 12 (1940 10 15), kalintas Kretingos daboklje, rugpjio mn. perkeltas Teli kaljim. Tard NKVD-NKGB Kretingos apskrities s k y r i a u s virininko p a v a d u o t o j a i Konstantinas Petruenka ir A l e k s a n d r a s Romaenka, tardytojai Sergejus Novikovas ir Josifas Jakovlevas. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis

SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. 1949 m. byla nutraukta trkstant kalts rodym.

Kazys Pukorius

- g. 1921 m. Kindaral k., Teli aps. Moksi Teli amat mokykloje. Skautas, auli s j u n g o s narys. Suimtas 1940 11 07, kaltintas, kad priklaus Teli antisovietinei organizacijai, platino atsiaukimus ir skleid antisovietin agitacij, siek nuversti soviet valdi Lietuvoje ginkluotu b d u " . Tard NKVD-NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininko p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas ir NKVD Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Lapinskas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25

nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str.

Adomas Rakas

- g. 1923 m. Rietave, Teli aps., g y v e n o Gargduose. Teli amat m o k y k l o s mokinys. Sauli s j u n g o s narys. Suimtas 1940 11 23 Kretingoje, kai mgino pereiti sien Vokietij. Vliau pervetas Teli kaljim. Tard SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio v y r . ltn. Pavelas A g e j e v a s ir v y r . ltn. Vysockis. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. Byla nusista Sverdlovsko m. NKVD spec. skyri. - g. 1910 m. Pakalniki k., Teli aps. Pakalniki d v a r o k v e d y s . Suimtas 1941 06 08, tariamas, kad slp ginklus ir platino antisovietinius atsiaukimus.

Andrius Rudokas

Baudiamosios bylos ir BBK kortels nra. Duomenys i leidinio emaii kankiniai" ir kit altini.

Jonas Rudokas

- g. 1902 m. Pakalniki k., Teli aps. kininkas. Suimtas 1941 06 08. BBK: suaudytas 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. - g. 1878 m. Pavandens (Teli aps.) d v a r o savininkas. Suimtas 1940 07 11 s a v o namuose. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. - g. 1901 m. Sugini k., Maeiki aps. Padienis darbininkas. Suimtas 1941 06 08 s a v o namuose Kaunatavo k., Teli aps. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Zigmas Sakelis

Adomas Simutis

Julius Simutis

- g. 1909 m. Notn k., Kretingos aps. Gyveno Kretingoje, laikrodininkas. 1931-1934 m. b u v o LKP narys. Nuo 1934 m. dirbo Lietuvos s a u g u m o policijos agentu. Suimtas 1940 10 18 (1940 08 17), kaltintas, kad i d a v komunistus. Tard NKVD Kretingos apskrities skyriaus virininkas Jonas Jurgaitis, jo p a v a d u o t o j a s Konstantinas Petruenka, tardytojai Sergejus Novikovas ir Josifas Jakovlevas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m pagal RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Feliksas Stukas

- g. 1905 m. Vilimiki dvare, Kretingos aps., kumei eimoje. Gyveno Primoni k., Kretingos aps. Suimtas 1941 03 07 Kretingoje, kaltintas nipinjimu vokiei naudai.

Po mnesio atvetas Teli kaljim. Baudiamosios bylos ir BBK kortels nra. Duomenys i leidinio emaii kankiniai" ir kit altini.

Vladas Sungaila

- g. 1916 m. Bokt k., Taurags aps. Policininkas Teliuose. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 03 05, kaltintas, kad platino antisovietinius atsiaukimus. Nutarim suimti pasira N K V D NKGB Teli apskrities skyriaus virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. Tard Nachmanas Duanskis. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Zenonas akenis

- g. 1921 m. Luknn k., Kretingos aps. Plungs gimnazijos 10 klass moksleivis. Suimtas 1941 03 07. Nutarim suimti p a s i r a N K V D NKGB Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Raslanas ir oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. Tard oper. galiotiniai Nachmanas Duanskis ir A l e k s e j u s Galkinas. Baudiamojoje byloje: SSRS 8-osios armijos specialiosios komisijos 1941 06 25 nuteistas mirties b a u s m e p a g a l RSFSR BK 58-10 str.

Edmundas alius - g.

1912 m. Radiunli k., Rokikio aps., g y v e n o Palangoje, pato tarnautojas. Jaunosios Lietuvos" Palangos skyriaus v a d a s , auli s j u n g o s narys. Suimtas 1940 07 13, kalintas Kretingoje, vliau perkeltas Teli kaljim. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB

Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

eslovas alkauskas

- g. 1894 m. Jonikyje, iauli aps. Gyveno Naujik k., Teli aps. Ininierius, Medemrods d v a r o kvedys. Suimtas 1941 05 16. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. Baudiamosios bylos nra.

Jonas leinius

- g. 1905 m. Vietovn k., Teli aps. Gyveno Vainaii k., Teli aps., kininkas, malnininkas. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 01 14. Tard NKVD-NKGB Teli apskrities

s k y r i a u s oper. galiotinis Nachmanas Duanskis. BBK: byla nutraukta 1954 06 08 nesant p a k a n k a m a i duomen paiekai.

Zenonas Tarvainis

- g. 1920 m., g y v e n o Gargduose, Kretingos aps. Teli gimnazijos mokinys. Dirbo meteorologijos stoties vedju. Skautas. Mgo poezij, ra eiles. Turjo s a v o bute apirografo s p a u s t u v l ir platino antisovietinius atsiaukimus. Kelis kartus kvostas, ne kart jo bute daryta krata. Slapstsi, bet b u v o suimtas Kretingoje 1940 12 12 (1940 11 30) ir atvetas Teli kaljim. Tard SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio v y r . ltn. Pavelas A g e j e v a s ir v y r . ltn. Vysockis. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos

1941 06 25 nutarimu. Byla 1942 05 01 nusista Sverdlovsko m. NKVD spec. skyri.

Jonas Telinskis

(Telinskas) - g. 1911 m. Kvietini k., Kretingos aps. Dirbo grafo Tikeviiaus d v a r o Vilimikse k v e d i u . Priklaus jaunj kinink breliams. A g i t a v o kaimo mones nebalsuoti. Suimtas 1941 01 10, kalintas Kretingoje, paskui Teliuose. Tard SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio ltn. Painas ir NKVD-NKGB Kretingos apskrities s k y r i a u s tardytojas Josifas Jakovlevas. Ypatingojo pasitarimo 1941 05 24 nuteistas penkeriems metams lagerio. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. 1941 08 28 byla nusista kalovo sr. NKVD spec. skyri.

Juozas Truska

- g. 1895 m. Eaii k., Kretingos aps. Tarnavo policininku Luokje. auli s j u n g o s narys. Suimtas 1941 06 08 kaip kontrrevoliucionierius. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities skyriaus ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu. Baudiamosios bylos nra.

Jurgis Viius

- g. 1899 m. Arslos k., Kretingos aps. Mosdio valsiaus viraitis. Vietinio auli brio v a d a s . Suimtas 1940 07 13 s a v o kyje, kaltintas soviet valdios meiimu. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities skyriaus atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str.

Povilas Vilinskas

- g. 1918 m. Diltin k., Teli aps. Buvs Teli kaljimo priirtojas. Suimtas 1941 02 24, kaltintas ryi p a l a i k y m u su suimtaisiais politiniais kaliniais. BBK: s u a u d y t a s 1941 06 25 evakuacijos i Teli metu remiantis SSRS 8-osios armijos, NKGB Teli apskrities s k y r i a u s ir v y k d o m o j o komiteto atstov specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimu.

Hermenehildas virzdinas

- g. 1920 m. Teliuose, dirbo meteorologijos stotyje, moksi Teli gimnazijoje.

Sportininkas, ateitininkas, su bendramoksliais platino antisovietinius atsiaukimus. Suimtas 1940 11 03, kalintas Teli kaljime. Tard NKVD V a l s t y b s s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo s k y r i a u s virininkas Daniilas varcmanas, 2-ojo p o s k y r i o virininko p a v a d u o t o j a s Piotras Popovas, NKVD Teli apskrities s k y r i a u s virininkas Petras Lapinskas ir jo p a v a d u o t o j a s Piotras Morozovas. BBK: SSRS 8-osios armijos ir NKGB Teli apskrities s k y r i a u s atstovo specialiosios komisijos 1941 06 25 nutarimas - mirties b a u s m p a g a l RSFSR BK 58-10 str. - v y k d y t a s 1941 06 25.

Duomenys ap. 58, 61),

surinkti nuudyt

Lietuvos

ypatingojo

archyvo

(F.

K-l, m.

asmen artimj LGGRTC),

bei gimini vairi

1988-1990 publikacij

upildyt Lietuvoje

anket ir

(saugomos

usienyje.

Pareng Birut Burauskait

Sovietinio saugumo darbuotojai, dalyvav suimant, tardant arba nuudant Teli kaljimo kalinius

PAVELAS AGEJEVAS - S S R S N K V D

105-ojo

pasienio brio v y r . ltn.


MICHAILAS V A N O V A S - L S S R N K V D

Kontrvalgybos 4-ojo poskyrio vir. pav., ltn. NACHMANAS DUANSKIS - N K V D - N K G B Teli aps. sk. oper. galiotinis ALEKSEJUS GALKINAS - N K V D - N K G B Teli aps. sk. oper. galiotinis, serantas JOSIFAS JAKOVLEVAS - NKVD-NKGB Kretingos aps. sk. tardytojas, serantas NIKOLAJUS JENINAS - NKVD-NKGB Kretingos aps. sk. v y r . oper. galiotinis, serantas JONAS JURGAITIS - NKVD Kretingos aps. sk. virininkas - NKVD Valstybs s a u g u m o v a l d y bos 3-iojo sk. oper. galiotinis KOVALIOVAS - NKVD-NKGB Teli aps. sk. vir. pav., j. ltn.
KAZIJEVAS

Teli aps. sk. vir. PRANAS LIEPA - NKVD Teli aps. sk. vyr. oper. galiotinis A . MINKEVIIUS - N K V D - N K G B Teli aps. sk. oper. galiotinis PIOTRAS MOROZOVAS - N K V D - N K G B Teli aps. sk. vir. pav., j. ltn. SERGEJUS NOVIKOVAS - NKVD-NKGB Kretingos aps. sk. tardytojas, serantas PAINAS - SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio ltn. PANINAS - LSSR NKVD Kontrvalgybos 4-ojo posk. ltn. PETRIAKOVAS - NKVD-NKGB Kretingos aps. sk. oper. galiotinis
PETRAS LAPINSKAS - N K V D KONSTANTINAS PETRUENKA - N K V D - N K G B

Kretingos aps. sk. vir. pav., ltn. PIOTRAS POPOVAS - NKVD Valstybs s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo sk. 2-ojo posk. vir. pav. PRAKO - SSRS NKVD 105-ojo pasienio brio ltn. PETRAS RASLANAS - N K V D - N K G B Teli aps. sk. vir. KAZYS REPAS - N K V D - N K G B Teli aps. sk. oper. galiotinis, j. ltn.
ALEKSANDRAS ROMAENKA - N K V D - N K G B

Kretingos aps. sk. vir. pav., ltn. - NKVD-NKGB Kretingos aps. sk. oper. galiotinis DANIILAS VARCMANAS - NKVD Valstybs s a u g u m o v a l d y b o s 3-iojo sk. vir., vyr. ltn. VYSOCKIS - S S R S N K V D 105-ojo pasienio brio v y r . ltn.
ERAS

Raini tragedijos liudytojai prisimena

ANTANAS

BAJORINAS

g y v . ilkalnio k., imkaii apyl., Jurbarko r. A tuo metu gyvenau Teliuose. Rusams pasitraukus mons Raini mikelyje rado kakoki elektrin main ir alia gumines pirtines. Toliau ikasint ems plot, kur ir buvo ukasti nukankintieji. Vokieiams ujus valdia suvar yd tautybs mones nuudytuosius atkasti. Juos apipyl vandeniu, iek tiek apiplov emes. Buvo apie 72 lavonai, i j lyg tai dvi moterys. Mane tuo metu nuvar pas karst meistr padti dirbti karstus. Karstus dirbome skubdami i visoki neobliuot lent. Nuudytuosius suguld ventoriuje. Kunigas juos paventino, pasak pamoksl. Lavonai skleid nemalon kvap, nes bu-

vo iltas oras. Visi siaubingai atrod. I drabui tik suplyti skarmalai. Knai sukruvinti, subadyti, galvos prikaltos vini, akys ilupintos, pirt nagai atlupti, krtins odoje ipjaustyti dirai... Baim apm pamaius tokius nukankintus mones. Ilg laik is baisus vaizdas rodsi akyse, neidilo i atminties, nesinorjo valgyti. ydai lietuvi kapinse ikas duob, lietuviai kankinius ukas aminam poilsiui. Kai kuriuos lavonus savikiai r atpain patys pasilaidojo. Kai laidojo nuudytuosius, ydai turjo klpoti ikl rankas. Daugiau gyvenime nelinkiau matyti tokio iurpaus ir iauraus vaizdo.

ANTANAS

BALSYS

g y v . Rainiuose Igirdau, kad atkas kakokius politinius kalinius. ydai jau buvo suvaryti ir plov lavonus. alia atpaint kn buvo dedamos kortels, ant kuri urayta atkastojo pavard, tiksliau - to, kuris bna jau atpaintas. Viena jauna moteris, atpainusi savo nukankint sn, klykdama ir raudodama rovsi plaukus. Pamenu, kad mginau sulaikyti jos rank. alia mikelio buvo ikeltos vokiei ir trispalv vliavos. Kai kuriems kankiniams buvo nuluptos kulnys, paaboti vielomis jie guljo vienas alia kito keliomis eilmis. Rankos isiklaipiusios, sulauytos, atlupta oda, suraiyti pilvai. Maiau, kaip buvo nuautas vienas ydas, ms ginytis su partizanais, sakydamas: A joks prieas".

JUOZAS

BAZARAS

g y v . Teliuose Ivakarse jau kaljime savo tarnybines pareigas, taiau jau kit dien buvau skubiai ikviestas i nam kaljim, nors tdien dirbti man nereikjo. Ten buvo sukviesta ir daugiau kaljimo priirtoj, kuriuos pavyko rasti namuose. J pavardi neprisimenu. Po to namo jau nebeileido. Ms mons band patekti kaljim ir suinoti, kas atsitiko, bet j neleido. Vis birelio 24 dien ir nakt birelio 25 teko praleisti kaljimo teritorijoje. Didij laiko dal - stali dirbtuvse. Tai medinis namas, stovjs kaljimo kieme. Stovjo rus kareivi sargyba, ji buvo ginkluota. Kakuris i j mus spjo, kad jei kas mgins ieiti i kaljimo teritorijos, bus suaudytas. Kaljimo gydytojas G u t manas dar pridr, kad visi btume vienoje vietoje ir niekur nevaikiotume, o be to, vokieiai vis tiek mus suaudysi. Taip atjo ir vakaras. Stali dirbtuvse su manimi buvo ir daugiau priirtoj, i kuri prisimenu tik ilinsk. Kieme tyia buvo ijungta elektra. Prasidjo kalini vedimas i kaljimo. Kas iki tol vyko paiame kaljime nemaiau. Pro lang stebjau, kaip po vien kaliniai buvo vedami sunkveimius. I on jo po vien ginkluot raudonarmiet. Nieko daugiau irti nestengiau, nes buvo tamsu. Kitos dienos ryt paklausme Balnikaits, kur ive politinius kalinius. Ji atsak, kad inakt jie suaudyti Rainiuose. Dar pridr, kad jeigu nepasitrauksime, susilauksime to paties, nes vokieiai ito nedovanosi. P. alimas pasak, kad atvaiuos

maina ms evakuoti. Atsidrme netoli Tryki. Patraukme agars link. Apie tikrsias politini kalini nuudymo aplinkybes suinojau tik grs Telius po karo.

LEONAS

BUTRIMAS

g. 1916 m., g y v . Teliuose Prajus madaug parai buvo liepta ydams kasti. Vienas i yd - Bajus atsisak kasti, j pasiveds Vaiiulis nuov. ydai kas rankomis. emi upilta buvo maai, buvo matyti ilindusios rankos, kojos. A atjau prajus madaug parai po audyni. Apylinks seninas antr dien liep suvaryti ratus. Suvarius ratus sukl po vien karst ir kolona pajudjo Telius. Kunigas kolon lydjo i Raini, pasak pamoksl prie duobs, paventino duob. Laidojo mons. Palaidojus paleido. Lavonams galvas buvo sukaltos vinys, pilvai prapjauti, sukitos rankos, vyrams nupjauti lyties organai ir sukiti burnas.

JUOZAS

DARBUTAS

g y v . Rainiuose Maiau, kaip buvo ikasami kankiniai. J galvos buvo sutriukintos, galvas sukaltos vinys, lyties organai nupjaustyti ir sukiti burnas, pilvai perskrosti ir vidun sukitos rankos. A padjau juos guldyti karstus.

KIPRIJONAS

GINTALAS

g. 1915 m., g y v . Teliuose 1941 metais gyvenau Judrn kaime, Teli valsiuje, madaug 5 km nuo Raini. T nakt i Raini puss buvo girdti didelis varikli garsas. Mano sesers vyras Bagdonas buvo elvaii apylinks pirmininku. Apie udynes suinojome i Bagdono, kai jis gro i turgaus penktadien. Turgus vyko Teliuose. Bagdonas liep pasitaisyti arklius ir vaiuoti Rainius. Prie tas laidotuves sekmadien buvau nuvaiavs pairti, kas ten Raini mikelyje dedasi. Pamaiau eiles lavon, jie buvo sudauyti, lyties organ nupjaut nemaiau. Kaljimo priirtojai Pilibaviius, Songaila buvo suaudyti prie geleinkelio. Maiau, kai juos ikas [perlaidoti] apie 1955 metus. Buvo priirtojas Pranas Jakaviius. Jis vaikiojo apsitvarsts rankas, todl mons man, kad jis buvo dalyvavs ir nusipliks rankas. Jis uvo apie 1952 metus, bdamas kolkio pirmininku Plungs rajone. uvo pats po traukiniu Plungje. Yra jo sesuo arnuose Dan, brolis Stasys Plungje. Adreso neinau. J tvas buvo skerdiumi imkaus dvare. Buvo dar vienas brolis Juozas, kur jis gyvena - neaiku. I viso buvo apie 10 vaik. T sekmadien, kai buvau Rainiuose, maiau ydus plaunant lavonus. Vaiiulis tarnavo rusams, o paskui Rainiuose maiau mu ydus, t. y. buvo parsidavs vokieiams. J ve Vokietij ir buvo nuautas. mons pasakojo, kad jis nuov yd, kuris atsisak kasti pasaks, jog jis Amerikos pilietis.

Buvo lyg tai antradienis, kai suvaiavome su arkliais. Bet karst buvo daugiau, todl man j nebeliko piln, a tui karst atveiau amat mokykl ir ten j palikau. I Raini vaiavau su kolona ir maiau, kad Katedros ventoriuje buvo sudti karstai. Katedros vid j nene. Banyioje laik Miias. Jie liko prie banyios, o a susirpinau arkliais ir vaiavau namus, pakeliui amat mokykloje palikau karst.

ELENA

JUKIEN

g. 1913 m., g y v . Betygaloje Vyras i pradi Telius ivaiavo vienas ir vis laik kviet atvaiuoti mane su vaikais. Taip nenorjau ten vaiuoti, lyg nujausdama, kad pamatysiu tokius baisumus, koki n vienam mogui nelinkiau pamatyti. Apgyvendino mus senuose vyskupo rmuose. alia gyveno didelis virininkas Mironovas su mona ir trimis vaikais. Rodos, buvo mogus kaip mogus, ms vaikai su j draugavo, dar a paioje karo pradioje juos trimis duonos kepalais, lainiais suelpiau. Bet vliau telikiai pasakojo, kad Mironovas irgi prisidjo prie Raini udyni. Po karo jis vl buvo atvaiavs Telius dirbti, bet ar dl t udyni, ar dl kit prieasi ten jo neprim. Kai ms pastamas Sideraviius ivaiavo Vilni, jo vietoje pradjo dirbti Rocius. Tada, keturiasdeimt pirmaisiais, ir prasidjo visi iaurumai, nors tai gal ne nuo jo vieno, o nuo visos Stalino politikos priklaus.

Birelio mnes geleinkelio stot m veti, varyti mones. Juos laipino vagonus, ukalindavo. Nelabai leido, bet nedavom tiems monms valgyti. Vagonuose vaik cypimas, verksmas, paduodavom ikitas rankas maist ir nueidavom paios verkdamos. Kai prasidjo karas, miest m bombarduoti. Mano vyras tuo metu su sportininkais buvo ivaiavs Plung. Mes kelioms dienoms evakavoms kaim. Kai grome, visi tik ir tekalbjo apie Rainius, apie ten rus kareivi nuudytus kalinius. Pastamas mokytojas Dukauskas pats vaiavo Rainius, rado ten pastam. Kai kuris kaljim buvo pateks visai dl smulkmen: valstietis, laiku neatidavs duokls, gimnazistas, nupls negra Stalino portret. Pakliti tada kaljim ilgiems metams bdavo visai paprasta. Prisimenu, dar Betygaloje vyko toks mitingas, visi turjo padkoti Stalinui u laisv ir pasirayti. Dvi merginos - vienos mergautin pavard Siaurukait, dar ir dabar gyvena netoli Betygalos, Rimgailiuose - pusbalsiu pasak: Pabuiuokite tam Stalinui..., nereiks raytis". Raytis joms tikrai nereikjo, abi gavo po dvideimt penkerius metus kaljimo. K anksiau ive Sibir, i t dar kai kas gro, o Teli kaliniai buvo nuudyti taip iauriai, kad sunku ir beisakyti. Sulauyti kaulai, nulupta oda. Paskui ydai lavonus plov Masio eere. Kai kuriuos gimins isive laidoti gimtin, bet paios didiausios laidotuvs vyko Teliuose. Pamaldas ventoriuje laik pats vyskupas. Kain ar ten buvo nors vienas neverkiantis mogus.

Verk ir ydai, pergyvendami dl savo likimo. Juos, taip pat nekaltus, irgi ve Rainius, ten aud. Rainiai - baisi Lietuvos vieta. Ir Teliai man tada atrod labai baiss. Jau norjom grti psiomis Betygal, bet pasitaik sunkveimis, vaiuojantis Kaun popieriaus, su juo grom iki Girkalnio, kuriame gyveno sesuo. Po karo buvome nuvaiav Telius, nujome prie to bendro kapo. Ten buvo uraas, kad tai komunist aukos, i plyteli sudlioti Gedimino stulpai, daug gli. Vliau visa tai dingo, buvo paskleisti gandai, kad tai faist darbas. Vilniuje buvau sutikusi Sideravii - rodos, tada Ministr Taryboje dirbo, tai jis niekaip nenorjo - neinau, ar nuoirdiai, ar dl aki - patikti, kad taip padar tarybiniai kareiviai, aikino man, kad ia vokiei provokacija, bet a gerai inau, kad tuo laiku vokiei Teliuose dar nebuvo. Bet ms eim Teliai gal ir igelbjo nuo Sibiro, nes tuo laiku, kai ten gyvenome, i Betygalos ive akl mano vyro tv, mam, seser. Ypa dramatikai susiklost mamos likimas. Po karo vyro brolis, dabar gerbiamas mokytojas Antanas Juka, j parsive Lietuv kakaip susitars su tenykiais virininkais. Bet po to nei jam, nei motinai ramybs nebuvo. Betygaloje dirbo toks NKVD tarnautojas Pozniakovas, tai Antanas kiekvien vakar eidavo pas j registruotis, o is vis pistoletu gsdindamas aukdavo: Pasakyk, kaip tu savo motin pavogei?" Mam, atuoniasdeimties met senut, verkiani ir niekaip nenorini praeiti pro Betygalos kapus, vl ive Sibir. Bet ji po Stalino mirties dar kart gro ir sulauk 99 met amiaus. Ms eima tada

irgi kybojo ant plauko, jau atsargas buvom susidj. Apie Rainius tik patiems artimiausiems panibdomis papasakodavome.

STASYS

KILAUSKAS

g y v . Rainiuose Kankiniai guljo duobse. Vien rado Antano Mikutos burokuose, o kit kankin rugiuose, nudurt nugar. A ir Jonas inskis netiktai Raini mikelyje aptikome vieiai kast em. Ijus i miko stovjo priekaba. Joje tarp kit gelgali guljo ir kastuvai. Sustojo lengvoji maina ir ilip i jos vyrai mus sulaik. Pastat mus sargyb saugoti priekab. Buvo ruoiamasi varyti ydus. Taip prastovjome vis dien. Mus pastat sargybon vyrai sugro tik kit dien po piet. Juos nuvedme prie vieiai kastos ems. Ten guljo du varikliai, voliojosi utinti kopstai. Pam du kastuvus mme kasti, taiau nebuvo galima smeigti kastuvo. Ivydome dvi kojas. Mus sulaik vyrai mus paleido. Po pusvalandio mikel suvirto mons, atvar ydus. Dauguma kas rankomis. Motociklu atvaiavo du jauni vokieiai. Jie m ydus stumdyti, spardyti. Vliau atvaiavo dar du vokieiai, kurie sudraud silusius sakydami, kad vienus kankinius kasate, o kitus tuo paiu metu kankinate. Juos suguld keliomis eilmis. Pilvai buvo suraiyti ir juos sukitos rankos, burnas sukiti nupjaustyti lyties organai. Daktarai usiri burnas apirinjo lavonus.

STEPONAS

LAUKYS

g. 1934 m., g y v . Teliuose A maiau, kaip j (mokytoj iurinsk) ved Respublikos gatve (prie dabartinio milicijos skyriaus ir partijos komiteto). Ved j trys vyrai tiesiog gatve. A nukliau kepur ir norjau prieiti pakalbti, bet jis pamojo ranka, parod, kad nesiartiniau. Po kiek laiko vyko udyns Rainiuose, jis ten buvo nuudytas. Buvo labai geras, nuoirdus mogus, visada su ypsena. Medinis koplytstulpis (Teli kapinse ant kankini kapo) yra mano brolio darbas. Kai Rainiuose atkas ir dar karstus, jis tuoj msi daryti koplytstulp. Jo pavard Valerijonas Jonuas. Muziejuje yra dar kito Jonuo - Aniceto (mano brolio) darb. Mokytojas iurinskas mok lietuvi kalbos Valaniaus gimnazijoje. Kada pradjo ten dirbti nepamenu. Jis jau dirbo, kai a pradjau mokytis. Mano eima buvo itremta Sibir, pirmoji itremta buvo mano sesuo, dabar gyvena kartu, jos pavard - Stonkien.

LEKAVIIUS

g y v . Teliuose Maiau, kaip buvo atkasami Raini kankiniai. Jie buvo ukasti trijose duobse negiliai. I po emi kyojo kojos. ydai, atkasinjim pradj po piet, baig tik vakare.

Daugelis kankini buvo visikai prarad mogik pavidal - pakauius sukaltos vinys, kai kuri kiauai sutraikyti, lyties organai nupjaustyti ir sukiti burnas, pirtai nukapoti, knai apiltinti kartais kopstais, akys ibadytos, daug durtini aizd, i nugaros ilupinti odos dirai, pilvai perpjauti ir juos sukitos rankos, visi paaboti, rankos u nugaros suritos viela. udyni vietoje rasti ie kankinimo rankiai: dinama, kuria kankinamieji buvo purtomi elektros srove, katilas su utintais kopstais, keli viel biznai su vino antgaliais. Kareivinse paroda.
ANEL

buvo

sumanyta

raudonojo

teroro

MANIUKIEN

g. 1920 m. Palaidojus Raini kankinius vokieiai kr atminties muziej. Jis lyg ir neturjo pavadinimo. Jis buvo kurtas daktaro J. Mikulskio name Biruts gatvje, dabar prieais vaik darel, ant Biruts [gatvs] kampo. Nujome pasiirti su drauge. Viduje buvo stalai, ant j buvo stiklai, o po jais irainti blideliai, kankinimo rankiai, elektrinis motoras. mons kalbjo, kad jais virino skudurus ir verdanius djo ant moni. mons eidavo ir eidavo pasiirti.

ALEKSANDRAS

MANIUKAS

g. 1911 m. Rugpjio 24 d. buvau mieste. Grdamas namus Respublikos gatvje eidamas u gastronomo

pamaiau tankus ir ginkluotus kareivius. Buvo apsupta madaug 100 m spinduliu. Tankai slopino garsus, sklindanius i kaljimo. Kai panorau prieiti, jie pavar. A pasukau pro Katedr ir kalno gatve pasiekiau namus. Prajus 1-2 dienoms namus ujo vietiniai gyventojai, nes inojo, kad esu stalius. Papra surinkti mones, imananius medio darbus. Surinkau apie 30 moni. Visi nujome amat mokykl. Mokykloje neatsirado mediagos karstams. Dabartins gaisrins vietoje, Respublikos g-vje, buvo ydo Markoso lent sandlys. Apie 90 karst padirbome per vien dien. Atlikusius karstus ineiojo mons. Padirb karstus mons isiskirst, a likau atiduoti karst.

FAUSTAS

MEIENIS

1988 m. lapkriio 8 d. teko lankytis pas Vaitkien-Gintalien, buvusio Teli kaljimo priirtojo mon. Jinai pasakojo, kad itekjo 1940 m. 1941 m. rugpjio 23 d. [gal birelio 23 d.] j autobusas ives Sjungos gilum. Nuo to laiko savo vyro Vaitkaus nemaiusi. J ive su vaikais. Gyventi teko kartu su tremtiniais, tik j slygos buvo truput geresns, nors tek patirti ir bado. Su vyru daugiau nebesusitikusi. Po karo gavusi ikvietim Lietuvos CK. Ten jai vyrikis teiks praneim, kad jos vyras Vaitkus uvs 1945 m. Vyrikis pasaks, jog jis mats, kaip uvo Vaitkus. Armijos vadovyb sakiusi jungtis prie Raudonosios armijos. Vaitkus pasils palaukti, kol prieis Telius, t. y. ivaduos i vokiei. Kart gru-

pei partizan susikrus lau ir besiildant pasirod vokieiai su unimis. Vaitkus mgins iekoti pistoleto, bet j pirm ir nuov. Dviese, t. y. pasakotojas ir dar vienas partizanas [pavardi Vaitkien-Gintalien neinanti], ok egl. Vokieiai j ir nesurad. Todl ji paneigia Gimtojo krato" laikraio praneim, kad Klaipdoje kakas mats Vaitk. Jinai sak, kad Plungje es gyvi Vaitkaus brolis Benas Vaitkus ir seserys Dalia Bunkien ir Zuzana Vaitkut. J adres neinanti, bet inanti, kur gyvena. Jie retsykiais apsilanko pas j. Vaitkien-Gintalien dabar gyvena Teliuose, Eero g. 21. Sak 1986 m. lietuvikame sieniniame plomame kalendoriuje radusi aprayt vyro uvim. Apie Rainius suinojusi po karo. Su tokiu mogumi kaip Vaitkus ji po toki darb nebt gyvenusi. D. Rociaus n karto nesutikusi ir nepainusi. Vaitkus nieko nepasakojo apie j. Kai pradtas kelti klausimas apie Rainius, ji supratusi, jog pas j lankysis.

VINCAS

MIKELIONIS

g. 1910 m., g y v . Teliuose 1941 m. birelio 26 d., gr i slapstymosi vietos Judrn kaime, mons jo irti Raini mikel. Mes nujome kartu su jais. Radome dal ikast moni. Jie buvo stipriai sualotais veidais, kad negaljai atpainti, nurengti, krtin, pilvas apdeg, kai kuriems kojos per pirt tarpus perskeltos. Dvi moterys, kuri vyrai mokytojas Bagdonas ir ipkus buvo paimti kaljim, galvojo, kad

nuudyti j vyrai. Apirjusios bei atpainusios prisimin, kad vyrai vaikiojo su diagonalinmis, batus kiamomis kelnmis, ir dviej moni lavonus palaik savais. Kelet dien vaikiojo su gedulo rbais, bet vien dien sutiko savo vyrus einanius arn (Muziejaus) gatve ties dabartine autobus stotimi. Pasirodo, jie buvo iveti Kauno kaljim, o Kaun ujus vokieiams jie ijo Telius pas monas psiomis. Jie buvo nepriklausomos Lietuvos atsargos karininkai. Laidotuvi dien, turdamas fotoaparat, nufotografavau laidotuvi eisen, karstus prie Katedros, laidotuvi vietoje senosiose kapinse prie vart. Laidotuvi eisena buvo apie 2 km ilgio. Nuotrauk buvo apie 10.

BRONISLOVAS MIKUTA

g y v . Teliuose Su tvu jome pas dd, gyvenus netoli mikelio, bet buvome sulaikyti rus kareivi. Jie sak mums grti atgal. Esu sitikins, kad tai buvo kankinimo ivakarse. Mums su tvu nedav ramybs anksiau mikelyje regtos trys duobs. jimas jas buvo labai siauras. emins buvo madaug 2,5 metro gylio, viruje apdtos velnom. Kaip vliau paaikjo, tos duobs buvo pagilintos ir jas suversti kankiniai. kart joki ang nebuvo, jos buvo ukamytos velnomis. mme ardyti veln. Netrukus uiuopme drabu, o j itrauk ivydome rankas, kojas. Praneme Telius.

Kankiniai buvo paaboti viela, elektros laidais. Daugumai iluptos akys, atokusi oda, pilvuose ipjautos kiens", o jas sukitos rankos. Dar kitiems burnas sukiti nupjaustyti lyties organai. alimais augusios egls apdegusios, aprkusios dmais.

STANISLOVAS

MIKUTA

g y v . Rainiuose Maiau, kaip ydai rankomis atkasinjo duobes, kl i duobi lavonus, guld juos eil ant brezento ir plov. Kankiniams buvo nupjaustyti lyties organai ir sukiti burnas. Kai kuriems buvo prapjauti pilvai, skyles sukitos rankos, kit batus maunant i bat krito ikepusios koj msos gabalai su kopstais. Vien kankini rado mano brolis rugiuose, kit mano brolio dare, tarpulysvyje, apibert emmis. Rusams pasitraukus buvo pastatytas graus paminklas, o rusams grus paminklas buvo susprogdintas. Paminklo skeveldra ukrito ant brolio trobos stogo.

VACYS

RUBINAS

g. 1920 m., g y v . Plungje Parvaiavau i Plungs penktadien. Suinojau, kad ikasti kankiniai. Buvo pagaliukai su numeriais. I viso 73. Visi sunkiai atpastami, paaboti. etadien laidojome. I miko ve tiesiai kapines.

Tuo laiku gyvenau Judrnuose. Katedr neve. Gydytojas Plechaviius pasakojo, a raiau. Kita gydytoja [buvo] ilyt, jai ra Abelys i Varni. Buvo smarv. Ram pagal numerius, kaip sueista. Mano einamoj grupj radom perautus tris lavonus. Kai suram, pirmadien atidaviau nuneti vykdomajam. Vyr organ nupjaut a nemaiau. Buvo labai sudauyti. I Raini, sudj karstus, ve kapines. Buvo ivirtusiomis akimis, idauytomis smegenimis. Atriome rankas, raiius nuo burn ir visk surame. Vokieiai ujo ketvirtadienio ryt, o lavonai jau buvo pasmird. Jie suaudyti negaljo. Kapinse buvo kunigas.

RANAS

SABALIAUSKAS

gyv. Panevyje Esu gims ir augs netoli Raini miko. Tai ir raau apie tas dienas, k savo akimis maiau ir girdjau apie Raini udynes. Prie kelias savaites, dar karui neprasidjus, mes bginjome po mik ir radome ikastas duobes. Duobs buvo gerai udengtos, nuo kelio gerai umaskuotos, paliktos tik angos. Penkios duobs buvo ubaigtos ir dar dvi duobs buvo pradtos. Tose duobse ir buvo rasti nuudytieji. Apie udymus inau i Antaninos Rociens pasakojim, kuri su vyru dalyvavo udynse. vykdomj komitet atjo du ekistai ir liep eiti kaljim, su savimi pasimus nir, vini, plaktuk, peili. Nujus kaljim ved kalinius ir

liep kankinti. Kankinimo bd nurod ekistai: alojo prapjaudami lpas ir ulau rankas nugaroje. Kai kal vinis galvas, tai kaliniai pradjo labai aukti. Kad neaukt, nupjaudavo lyties organus ir ukimdavo jais burnas, nedavo stovini lauke main. Daug bt iud, bet artjo frontas ir nespjo. Dar pabaigdavo kankinti mike, kur buvo paruotas kopst utintuvas. J kartus kopstus kidavo rankas ir duobes guld dar gyvus. I virutins duobs iliau i miko rugius, ten buvo rasti trys lavonai. Nustelbti moni auksmams buvo sustatytos mainos. A pats maiau, kas vyko mike. Ikas lavonus ydai vyrai. Kalbjo, kad kai lavonus plov, ydams liep gerti t vanden, o kas negr, tuojau nusivesdavo ir nuaudavo. Laidotuvse a dalyvavau. Buvo rasti knai dviej nuaut kareivi, kurie prieinosi padti udyti. Lavonai perveti Teli kapines. Duobse liko nukankint lavon rbai.

STEFANIJA

AKALIEN

g y v . Teliuose A tuo metu tarnavau u miesto. Tvai gyveno Teliuose, Diugo gatvje. Birelio 24 d. jau aplankyti tv. Apie padt mieste nieko neinojau. Buvo madaug ketvirta valanda dienos. Prie upelio Muziejaus gatvje man keli pastojo ginkluotas rusas. Jis m man aukti: Nazad, tut nelzia". Apsisukusi grau atgal ir pasileidau bgti palei eer, nordama

ilsti prie senojo pato. Taiau ten stovjo dar vienas ginkluotas rus kareivis. Jis grietai atsisak mane praleisti. Netiktai [atsiradau] alia kaljimo sienos. Tuomet tai buvo raudon plyt pastatas. Apie kaljim stovjo daug main. Visi motorai . Buvo baisus triukmas. Prie kaljimo mans niekas nesulaik. Prasprukau iki dabartins kultros mokyklos. Ten vl buvau sulaikyta. Kai pasakiau, kad einu pas tvus, praleido. Dar prie tai spjau pastebti, kad Respublikos gatvje tolliau stovjo keli kareiviai su autuvais. Iskyrus rus kareivius, mieste nebuvo n gyvos dvasios.

STANISLOVAS

AKALYS

g y v . Teliuose Igirdau, kad kakur netoli Teli iudyti mons. Netrukus paaikjo, kad udyns vyko Raini mikelyje. Mini minios trauk ia kryptimi. Tuo metu man buvo 17 met. K nujs pamaiau, sunku ir atpasakoti. Tuo metu jau buvo ikasti keli nukankintieji, kitus dar tiktai kl i duobi. ydai kas ir plov nukankintj knus. Jie buvo veriami gerti itas pamazgas. Visi lavonai buvo paaboti skudurais arba vielomis, ausys nupjaustytos, koj ir rank nagai nulupinti, lyties organai nupjaustyti ir sukiti burnas, tiesa, ne visiems. Dar pamenu, kad kai kuriems buvo nupjauti ir lieuviai, pilvai perskrosti ir j vidun sukitos rankos. udyni vietoje regjau katil su kopstais. Man matant ikas daugiau kaip 20 kankini. Ilgiau irti nebegaljau.

Dar galima udyni vietoje jose - neinau. ma umaskuoti

pridurti, kad prie kelerius metus esu pastebjs cisternas. Kas buvo Mano supratimu, itokiu bdu noriit viet.

STANISLOVAS

ALKAUSKIS

g y v . Teliuose A pirmasis miau kasti kankinius, i Mikutos pasiskolins kastuv. Kasdamas ivydau alkn, po to ir vis kn. I viso atkasiau tris kankinius. Jie buvo ukasti tik per kastuvo gyl. Vliau suvar ydus. Maiau, kaip nuov vien yd. Partizanas j atpaino ir suuks: Lakstei su raudona vliava!" pasived prie egls ir nuov. Maiau, kaip ikas 26 (?) kankinius. Lieuviai nupjaustyti ir sukiti upakalius, lyties organai nupjaustyti ir sukiti burnas, kaktas sukaltos ilgos vinys, veidai paml, drabuiai kruvini. Keliomis dienomis anksiau man reikjo dvar pristatyti du arklius. Turjau tam iduot leidim. Mane pasivijo maina, kurioje sdjo rusai. Gerai, kad vairuotojas buvo lietuvis. Biau nesusinekjs. Pradjo ant mans rkti, liep grti atgal. Keliu grti nebeleido - teko klampoti per pelkes.
JONAS TURSKIS

g. 1911 m., g y v . Teliuose Karo pradioje turjau nam Raini kaime apie 300 m nuo kankinimo vietos. Prasidjus karui rus kariai stipriai trauksi. Birelio 25 d. nakt sargyba

stovjo mano kieme ir neleido ieiti i kambario. Buvo didelis triukmas, kauk mainos. Ryte nusiramino, kariuomen buvo prajusi, buvo lik neivet main. Ryte su Mikuta ijau pasiirti, kas ten buvo, ar ko kariuomen nepaliko. Bevaikiodami radome vieiai idraskyt em. Pamatme bat, ilindus i ems. Pajudinome bat, o ten pasirod koja. Toliau judinti pabijojome. Mikuta ivaiavo Telius kviesti policijos. Atvyk pradjo kasti ir paaikjo, kad ten daug lavon. mons daug kas kas. Vokieiai atvar ydus. Jie pabaig ikasti ir usim lavon plovimu. Lavonai duobse buvo suversti. I viso ikas 73 lavonus. Juos suguld eilmis. Paskui atve karstus ir su arkliais ive Telius, o kiti dar buvo Rainiuose. Lavonai buvo iauriai subjauroti. Bjauru buvo juos irti. Buvo po keleto dien rasti du rus kareiviai. Kai buvo vokieiai, kankinimo vietoje buvo kryiai, takeliai, suoleliai. Ujus rusams viskas buvo susprogdinta. Amat mokykla buvo pastaiusi koplyi.

ALFONSAS

ZUBAVIIUS

g. 1924 m., g y v . Teliuose 1941 m. mokiausi Teli amat mokykloje dailidi skyriuje. Gyvenau Durbino gatvje pas mamyts pusseser Austyt Bronien-Songailien. Jos vyras Songaila buvo kaljimo priirtojas, sargas. Jie atsisak leisti man gyventi savo namuose, tai persikliau kit gatvs pus pas senel Paulin. Gyvenant pas Paulin jos draug Bron Songailien jai sak: jei kita valdia - mano vyr nuudys. Ji

vis laik pranaavo, kad ateis vokieiai ir komunistams gyvenimas baigsis. Tais metais kaljim pam mokslo draug Bui, 4 kurso moksleiv. Visi mokyklos draugai sek ir stebjo jo likim. T nakt, i birelio 23 24 d., prie kaljimo budjo klass draugai ir didel minia. Ilydjome i kaljimo apie 4 val. ryto. Tada ivaiavo tankai. moni arti neprileido. Prasidjus karui baltaraiiai ived kaljimo sarg Songail i nam ganyklas u kareivini ir nuov be teismo. Palaidotas buvo ten pat, ganykloje. Minia kolon lydjo iki Luoks gatvs. Prajus porai dien po vokiei ujimo, prasidjo nuudytj ikasinjimas. Lavonai buvo sudarkyti, vyrai nupjautais lyties organais, moterys nupjautomis krtimis, kitiems buvo lauti onkauliai ir kitos ten rankos. I Raini, pakrovus karstus, ve arkliais Telius. Duobes kapuose kas ydai. Jie kas su kastuvais. Juos priirjo baltaraiiai lietuviai. Raini kankini muziejus buvo dabartinse kareivinse. Jame buvo aliuminio blideliai. Ant j buvo iraytos kalini pavards, j numeriai. Buvo daug ir vairi kankinimo instrument, daug nuotrauk. Buvo toks Songaila, kuris buvo didelis komunistas, o per kar Vilniuje dirbo gestape.

VLADAS

ILEVIIUS

g. 1912 m., g y v . Teliuose Prasidjus karui, dundant u arn, antr dien po karo pradios rus karikiai apsupo Raini mikel saulei leidiantis, antradienio vakare, ir neleido

mikelio teritorij eiti. Iki tol galjai vaikioti laisvai. I ryto ujo raudonarmieiai ir kassi apkasus palei mikel. Mikelyje buvo ramu. Prie ieinant t nakt mikelyje buvo didelis triukmas. Trei dien ketvirtadien ar penktadien - a nujau pas kaimyn Mikut. Ten buvo ir nepastam moni. Bestovint atvaiavo dviratininkas i Teli ir pasak, kad mons iudyti ir iveti Raini pus. J atsiunt naujoji valdia suinoti, kur jie palaidoti. Jo pavard Pakeltis ir dirbo jis gaisrinje. Atjo kaimynas Lisauskas. Jis pasil nueiti pairti. Nuj Raini mikelio pakrat, kur t vakar buvo mainos, pradjome kasinti ir pamatme mogaus rank. Pasitraukme alin, o Pakeltis sdo ant dviraio ir nuvaiavo praneti. Pakeliui sutiko virinink ir gro kartu. Pradjome kasti ir a padjau ikasti tris lavonus ir pasialinau. Buvo pasakyta, kad atvarys ydus. Pavakary atjau kartu su mona. Jau buvo itraukta didioji dalis, o ydai toliau kas rankomis. emi buvo maai. Duobi buvo keletas. Itraukus i duobs ydai ne vanden i Lisausko ulinio ir plov mones. Lavonai buvo sualoti. Stovjo katilas vandeniui virti.

KONSTANTINAS

IMKUS

g y v . Teliuose 1941 m. birelio 25 d. ryt dviraiu vaiavau Teli turg. Tuo metu gyvenau Vilkaki kaime. Vaiavau ir pro Raini mikel. alikelje paliks dvirat nujau mikelin savo reikalu". Tik engs

ivydau didiul priekab su geleiniais ratais. Pasilypjs ant rato vilgteljau vidun: ten mtsi plauk kuokteliai, matsi utinti kopstai, kurie dar buvo ilti, o sienos buvo aptakytos krauju. Mano akys ukliuvo u nuogos kojos, kuri kyojo i po emi. Kojos nagai buvo nulupinti, o em apdta skujomis, lapais. Ant ems guljo apie 10 min su sparneliais. Supratau, kad ia nuudyti kakam nepalanks mons. Niekam apie tai, k maiau, nepraneiau.

UTAUTIEN

g y v . Rainiuose Atsimenu ias kankiniams padarytas aizdas: kai kuriems nupjaustyti lyties organai sukiti burnas, galvas sukaltos vinys, daug durtini aizd. Batai buvo pripilti kopst. I bat, juos nuimant, krito odos gabalai. Kai kuriems nulupinti nagai, ibadytos akys, nuo galvos nuslink plaukai.

Teli Raini tragedijos kankinio Jono Telinsko v a i k :


ALGIRDO TELINSKO ir DANUTS TELINSKAITS-PERKNIENS

PAREIKIMAS Lietuvos TSR p r o k u r a t r o s t a r d y m o v a l d y b o s virininko p a v a d u o t o j u i J. Viluiui (1990 01 05): Ms tvelis, Telinskas Jonas, Antano, gim 1912 m. Gargd vls. Kvietini k. valstiei

eimoje. Baig tuo metu Kretingos ems kio mokykl. Po baigimo sukr eim ir pradjo dirbti Palangos grafui Tikeviiui priklausaniame Vilimiks dvare kvediu. Ten su eima ir gyveno. Vadovavo jaunj kinink rateliui, kurio kryptis buvo uauginti vaismedi medelyn. I mamos (mir 1983 m.) ir kaimyn pasakojim inome, kad tvelis jokia politine veikla neusim. Buvs labai linksmo bdo, didelis posininkas, paddavs monms bdoje. Buvo susipyks su Palangos viraiiu Padr(v?)za. Kai 1940 m. Padrza atjs Vilimiks dvar m agituoti mones eiti rinkimus, tai ms tvelis tyia, atsikerydamas u pykt pasaks: Kas nori, tegul balsuoja, o a tai neisiu". Asmeniko pykio vejamas Padrza ir skund ms tvel kaip politin nusikaltl. Sum 1941 m. sausio 10 d. Buvo kalinamas Kretingos m. Bajor kaljime, vliau perkeltas Teli kaljim. Mamai pasimatymai buvo leidiami tiek Bajor, tiek Teli kaljimuose. Po 1941 m. birelio 24 d. 25 d. tragedijos mama gavo telegram, kad atvykt Teli kalini laidotuves. Kadangi tuo metu nuo Palangos iki Teli susisiekimas buvo prastas, tai mama Telius atvyko pavluotai, jau kankiniai buvo palaidoti. Atpastant lavonus irgi nedalyvavo, negavo praneimo. Paiomis pirmomis karo dienomis ms tvelio skundikas Palangos pajryje vokiei buvo suaudytas. U k - neinome. Ms nuomone, nebeverta kasinti kap. iauria mirtimi mir, tad leiskime kankiniams ra-

miai ilstis. Juk iokia tokia ekspertiz yra atlikta, o ko betrksta, tegul papasakoja gyvieji udikai. Mes jiems kerto netroktame. Tegul papasakoja, tegul prisipasta monijai. Tai ir bt jiems bausm. Esame dkingi Sjdiui, kad bent dabar galime be baims parymoti ant tvelio kapo.

[...]

Raini komisijai kraiai

tragedijos stalinizmo saugomi

liudytoj

prisiminimai, tirti

atsisti m.

Sjdio Ran-

nusikaltimams LGGRTC.

1988-1990

Pareng Birut Burauskait

Politini kalini udyns Lietuvoje 1941 m. birelio 22-2B d.


Arvydas Anuauskas 5

Nuudytieji Rainiuose 1941 m. birelio 25 d.


Pareng Birut Burauskait , 13

Sovietinio saugumo darbuotojai, dalyvav suimant, tardant arba nuudant Teli kaljimo kalinius

68

Raini tragedijos liudytojai prisimena.


Pareng Birut Burauskait 70

Ra-139

R a i n i tragedija: 1941 m. birelio 24-25 d. -Vilnius: L i e t u v o s g y v e n t o j g e n o c i d o ir rezistencijos t y r i m o centras, 2000. - 96 p.: portr. Kn. taip pat: Politini kalini u d y n s L i e t u v o j e 1941 m. birelio 22-26 d. / A r v y d a s A n u a u s k a s , p.5-11. ISBN 9986-757-37-1 Kas v y k o Teli kaljime ir Raini m i k e l y j e 1941 m. birelio 2 4 25 d., kokie Lietuvos pilieiai tapo sadistikiausi kankinim aukomis, p a s a k o j a m a remiantis Lietuvos a r c h y v u o s e s a u g o m a i s dokumentais ir liudytoj prisiminimais. UDK 947.45.081+321.6(474.5)

Raini tragedija 1941 m. birelio 24-25 d. Redaktor Rima Dulkinien Virelio dailininkas Alfonsas vilius SL 2015. 2000 07 10. 6 sp. 1. Us. Nr. 764 Ileido Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Didioji g. 17/1, LT-2001 Vilnius Spausdino Spindulio" spaustuv, Gedimino g. 10, LT-3000 Kaunas Kaina sutartin