You are on page 1of 402

1

10

11

12

13

14

15

dainos
DZKIJOS PARTIZAN DAINOS
Sudar ir pareng VYTAU TAS LED AS HEN RIKAS RIM KUS

suaudytos

VILNIUS 1990

MBBK Su 97

LF

1702.590202 -169 M852(08) 90 Neskelbta Sudarymas, Vylautas Ledas, Henrikas Rimkus. 1990

ISBN 5-415-00859-4

Grtame Taut os N amus: vl Vil niaus Arkikatedroje nuskam b jo gi esms, i kilo Lai svs skul ptr a, taut ai ventose vietose sta tomi kryi ai, vi s pla iau m ums at si veria pat s skaudiausias pokarins rezistenci jos ist orijos i r kul tr os kl odas. Ti ksliau sakant, jis isiver ia sunkiai , skausm ingai , neti ktai kaip ol pro kietus akmen luitus. Nes gyvybingos t autos bt ies t aip kai p ols ar nemirtingos dvasios nepajgus usl gti joks akm uo. Lygi ai taip i Dzkijos krato, sutrupindamos iki iol jas sl pus baims, kur tumo ir abejingumo sluoks n, plipteljo i mt ai i rd deginani Lietuvos partizan dai n, surinkt ir sudt i knyg. B eveik penkiasdei mt met buvo uoli ai bandoma nukenksminti ias part izani nes, pavoj ingas t arybi niam mogui dainas. Tai buvo d aroma i es ms dvi em bdai s: ideol ogini u, grasant lageriu, ir es tet ini u, kalbant apie X X a. r omans m enin menkavertikum. Kaip iauriai buvo terorizuoj ami su par tizani ne" kultura susij mons, liudija ir tai, kad, ne t i r i andien l eidi ant i dain rinktin, ne vi si dainininkai ali a savo sl apyvardi idr so parayti tikrsias pa v ardes. O taut osakos r inkj ams vadi namai si ais sstingio laikais bu vo patarinj ama ura i nti ti k vert ingj senj liaudies kryb. Dabar su gda ir apmaudu t enka pri si mi nti tai , kad, kai prie pen kiolika m et m an prie V alki nink t eko ri nkti tautosak, irdis ir au sis jau buvo apkurtint a tai p, jog buvo nei gi rsta ita gausyb dabar ia publikuoj am dai n. Mat yt, at sar gus kai mo mogus veng kir inti jaun galv, o j ei koks dr sesni s seni okas nusiypsojs u traukdavo savo roma nsus, danai tebdavo at laidiai gtelta peiais akademi kai" pamst ant, kad t ai sent im ental u, igalvota, ypa ne suprantamai, todl ir keist ai skam bdavo iauriosios ir epikosios mei ls ist orijos. B et tereikia atidiau per skai tyt i par ti zan dainas, ir pamatai, kaip gi li ai vi enas j kr at as yr a si rs gimtj kruvin em. Kiek ia daug dokument ikos: ti kr vi etovi pavadinim, dat, var d ir vyki . Tereiki a vaizduot je ar i os knygos fotografijose pa matyti jaunus paiam ydji me" part izanus, kad pajustume, kokio skaudaus tikrumo yra pri pil dyta gr audi r omanso melodija. Partizan dainos labai daug perm i senj li audies dain, maironikos ly-

19

rikos, tai au ne dai nininko l i tera tr in i mon, o tr agikoji r ez isten cijos ti krov lm ta i, kad vi et oj e da inose pra st r tel s", vaini klio", irgelio" ir kit i l kini" si mboli atsir ado na ujas va iz dis u Tvyn u vusio myl i mojo ka pas. P anie kinti, suguldyti ant gatvs grindi nio part i za nai vi s dl t o buvo gar bingai pa laidoti, ne pais ant joki iauri draudim : pir mosi o s gl s buvo pad tos ir pir mi eji kryiai buvo pas tat yti da inose . Daugybje dain. P ar engus, i knyg, at sirado dar didi ulis pl uo tas dain, ir atsir as da r. ios dainos t ik i Dzkijos, o ki ek j yr a vi soj Lietuvoj? Tai suaudytos, graudi os, bet vi s dlto he rojikos da inos. ly ri kj lietuvi liaudi es da inyn atne an ios kar ygik m otyv, tu rini gilumini ryi s u ms ymi ja i storine daina Oi, lekia , lekia gulbi pulkelis" . Kiek j ose da ug dr sos, ry to, pasia ukojimo bei m eil s tautai ir savo a rt imui , pra nai kos aikia re gysts... ir kra ujo. Prisi keli a ios dainos ka ip ol i po akm ens. Viskas ple ija ir kinta, ir kurias i. Labai nesi nor t, kad j pasir odymas bt tik se n saci ngu vyki u ar pavir st nauja taut ine k onjunktra . Tiesiog m ums, grtantiems prie pri gimt i ni te isi i r t ie sos, re ikia vis la biau si irt i savo kultr os bei i stor ijos ge lm ir ba ndyti suvokti visk: ir jos tyrum, ir alt .
A. JURGUTIEN

ventoji Dievo motina Marija! Kodl neigirsti ms praymo ir kodl nematai ir nepaguodi t motin, kurios suklup prie sn, uvusi dl Lietuvos Laisvs ir krikioniko tikjimo, verk ir maldauja Tavo utarimo. O Tu tyliai ir tarytum nuo krikionio nusigrusi sakai lai sta krikionys lig paskutinio, o pasaul uviepatauja raudonasis t i g r a s...

Piet Lietuvos partizan srities laikratis MYLK TVYN",

leidia Merkio rinktins partizan tabas. Malda rasta laikraio literatrins dalies archyve.

Vai lkite, dainos, i vargo nupintos, I kaimo kaim pas jaunus, senus. Paguoskite irdis nelaimi sutrintas, Nuluostykit aaras, kelkit jausmus!" Vaiaitis

DZKIJOS PARTIZAN DAINOS

Pirmas ssiuvinis 1947.V.31 Leidia Merkio rinktins partizan


tabas

Leidinys atspausdintas rotaprintu, tiraas neinomas. Leidinio virelis atspausdintas, panaudojant medio kli. Dain autoriai neinomi, bet dainos dar ir iuo metu dainuojamos Dzkijos kaimuose. Leidinyje yra 24 puslapiai, 19 dain.*

* ia ir kitur paaikinimai sudarytojo.

LIETUVOS HIMNAS

Lietuva, Tvyne ms, Tu didvyri eme, I praeities tavo sns Te stipryb semia. Tegul tavo vaikai eina Vien takais dorybs, Tegul dirba tavo naudai Ir moni grybei. Tegul saul Lietuvoj Tamsumus praalina, Ir viesa, ir tiesa Ms ingsnius telydi. Tegul meil Lietuvos Dega ms irdyse, Vardan tos Lietuvos Vienyb teydi.

27

D Z K PARTI ZA N HI MNAS Ar sninga, lyja nakt, dien, Ar altis kausto mus, inau a ginklo r vien Kiekvienas ia ramus. Mes partizanai vyrs vyr, Mes viepaiai mik. Ar dainos skamba, vinas byra, Visur mums bus ramu. Mums plieno almai galvas dengia, irdis pilna garbs. Aplink granatom apsispeng Ranka nesudrebs. Tvyns meil aikiai spindi Akyse ir veiduos, Ir ems jie tv nei sprindio Niekuomet neatiduos. Maa Tvyn, bet galinga I praeities laik, Ir toki vyr jai nestinga Praeit keliams didiems.

28

KALNI KS MS IS Slinko ms audringos gyvenimo dienos, alyj viepatavo beird audra Ir, keturiasdeimt penktiems metams slenkant, Atskrido geguis aliaisiais laukais. Audroje, griausmuose ir parako dmuos Aplakst geguis ibuokles iedais, Karygiai eiolikt dien gegus Aplakst juos verdaniais kraujo laais. Dar vos tik rytuose saulutei bevintant, Nuo Simno jau trauk briai kraugeri. Veiduose su ypsena viekeliais eng Neman, kad laukia mirtis ir kapai. Kalniks mik apgul lyg rkas, Rytuose tekjo saulut lidna Ir medi virnmis viesulai kauk, Nes krito pirmoji tvyns auka. Kulkosvaidiai trauk melodijas lidnas, Juos vald karygiai, alies vanagai. Briai bolevik, igird j dain, Umerk udingas akis aminai. Dundeno kulkosvaidiai, griaud perknas Ir kryium suvirto svyruokliai berai. Kulkosvaidiams grojant, Puel pravirko, Umerk akis ji tvynei savai. Kautynms beverdant, pakalnj suunka: Ura ir vl puola kaln staiga. Nuo kalno ,.valio" pakaln atsako, O kius palydi granat griausmai.

29

Taip itis dien kulkosvaidiai griaud, Pakalnj papldo lavonai kraujuos. Aptemo saulut, kai stingstanioms lpoms Auktam kalne tar: Tvyne, mirtu". Saulutei beslenkant gilum miko, Daug karygi krito u al tv, Tekjo j kraujas u tviks laisv Sukaust j irdis emel aliu. Nors melsvosios akys jaunystj ugeso Gegus baltj ied nematys Ilgai atmins prieas t dien ir viet, Kur grms kaip litas Lakno brys.

MERKINS MSI S Penkiolikt gruodio, Ankstj rytel Briai partizan Trauk miestel. Per kalnus, per snieg Trauk jie Merkinn U udomus brolius, U laisv tvyns.
Valio! suskambjo, Merkin jau ms!

Narsus dzk vadas Vanagas suuko. Ten Seirij Siaubas Kovsi prie tilto. Bolevikams rusams Stipr smg kirto. Veidus apviesdama, Saul v o s tekjo,

30

Putinas ir Siaubas Krauju apsiliejo. Sniegas raudonavo, Kulkosvaidiai , autuvai tratjo, Ir prieas palo. Ir liepsnos lieuviai Padang nuda, Istrebok lizdas Vidur miesto deg. Nemune upeli, Ms upi tve, Pabudink snelius, Kurie guli sniege. Tu juos pavadinki, Tyliai uliliuoki, Meiliai glamondams, Jiems dainas dainuoki. Jie kovoje krito, Kaip tikri didvyriai, U Lietuv brangi, U laisv tvyns.

ERN UI IR JURGI NU I Dkui tau, alia girue, Nuo senovs mums brangi. Tu, kaip mylima motul, Mus globoji ir myli. Tu mums patal pakloji, Oimu mus umigdai, Tavo emj daugel ilsis Ms broli aminai.

31

Kada Lietuva pravirko Gailioms aaroms, skausmais, Brangus vade, tu mums Laisv Ikovoti ijai. Suskambjo lidnas garsas Dzkijos plaiais mikais, uvo ernas ir Jurginas Su savo kovos draugais. Tu kritai, teisus didvyri, Ir ilsies jau aminai. Kaip aukotis u Tvyn, Pavyzd mums palikai. Ms lpos erno vard Visados kartai mins. Jis mums udeg krtines Karta meile Lietuvos. Mes neinom, kur tu augai, Kur gimtoji ta alis, Kur moiut tavs laukia Ir nerimsta jos irdis. ia aliuoja alios rtos, Galvas lenkia jurginai, Tik kodl tu, Jurginli, Vos prayds nuvytai? Tu, raiboji gegutle, Nekukuoki taip gailiai, Bet nuskriski uralus, Kur aukti, alti kapai. Tu paguosk jo motinl, Kad neverkt jos irdis, Nes jau savo snaitlio Ji daugiau nebematys.

32

Neipl nieks i krtins Laisvs meils nei drsos. U praliet broli krauj Vl imtai kov stos. Suskambs dar kart viai Dzkijos plaiuos laukuos, Kils i kapo js dvasios, Tv em vl vaduos. Vakaruose em dunda, Kertui niaukiasi dangus. Jau alelj Laisv bunda Ei, lietuvi, darbo bus!

MI LI NUI Ir vl apsiniauk', padangj griaustiniai, Perknai jau mto aibus. Paliks nalaii narsi savo br, Ant gatvs ms vadas brangus. Nors budeliai iaurs, bet niekint nedrsta, Jis guli visam graume. Roanius su kryiumi jam puoia krtin, I skausmo umigs sapne. Ir ino tironai, kad tu buvai vadas, Tai idav laipsnio enklai. Bet tik jie neino, koks kertas j laukia Ir kuo sumoks jiems u tai. Ir kiek daug kautyni esi tu laimjs, Kiek laims tau teik dangus, Dabar palai tu, kaip iedas nuo vjo, O Miline, vade brangus! Strazdelis lyg miega, umerks blakstienas, Salia tavs ilsis ramus,

33

Ir kur priglaus galvas senieji tveliai. Nes jis vienturys j snus. Ir ko gi mes lauksim prie viekelio grtant, Kam skinsim graiausius iedus, Kas parne mums laisv, laiming rytoj? Mirtis baigia rinkti vadus.

LIEPAI Miela dainele, ramink irdel, Nes jau brangusis nelankys , Ugeso akys paioj jaunystj, Daugiau mans nebematys. Ijo ginti brangi Tvyn Jaunas karygis Lietuvos, Narsiai jis uvo u tvikl Netoli gimtosios vietos. Iskyr irdis iaurus likimas, Beliko vien skaudi kania. iaurus plikas ipl meil irdel liko sueista. Kai suydjo melsvai alyvos, Tada, brangusis, man tarei: Jauna mergaite, mane mylki Ms meil tsis aminai! Dar nepraslinkus itisiems metams, Iauo ta lidna diena, Sukliko viai melsvam ilelyj, Karygis krito aminai. Brangus, turjai tu gra vard, Graiausios liepos medelio. Visad primins ji karyg brang, Jo gra vard visados.

34

A IBUI I krato, kur Dzkija visi vadina, Paliks senuosius tvus, ijai Kovoti u Laisv, mielj Tvyn, Aukoti save vien tik jai. Naikindamas prieus, globodams draugus, Ne kart tu miriai velgei akis. Sueistj draug neei per mikus, Atimdamas prieui viltis. Kuklus tu buvai ir didiuotis nemgai, Nors vard kovon aibo pasirinkai. kov jai drsiai ir rytingai Mirties nebijojai visai. Tu, sniegui antrajam ikritus, ijai, Paliks gyvent tris draugus pamikj, Bet Dievas taip leido, neilgai viejai uvai bekovodams tenai. Tikjais, vl dien praleids laimingai, Sugrti atgal, pas savuosius draugus, Bet, prieui apsupus, kovojai garbingai, Umudamas jj vadus. I deganio namo laimingai ibgai, Sunaikins keturis prieus staiga, Vl kautis turjai, slapukus sutiks Suvits, aibeli, dingai. Lietuvos emelj ilskis, drsuoli Mes, lik gyvi, vis kovosim toliau, Inaikinsim prieus, ivysim grobuonis. Ir laisv suvis mums tuojau.

* * * Oi tu, paukteli, kur tu skrajojai? Gal tviklj inias neiojai? Kas ten naujo, kas ten girdti Toj mylimoj alelj? Oi, partizane, vargo sneli, Kam dar tu klausi toki ineli? Drumsia vjas tavo sodyboj Lidi visa alel. Tavo sodyboj vingiuoti grioviai, Nam griuvsiai stovi lig iolei, O ten, toli, tarpe bereli, Trys nauji kapai stovi. Kol dar krtinj plaka irdel, Kol tviklj lidna inel, lsta mis, kraujas garuoja Lik sveika, tvikle!

* * * ia, trankos griaustiniai po al, Vtros siauia visu smarkumu. Neumirk, kas esi, mielas broli, Neumirk, kas lietuviui brangu! Taut ms paverg azijatai, Iteriojo ventus ms jausmus, Imindiojo rteli darel Ir idegino ms namus. Ijau a u tviks em, Ijau u gimtuosius namus, Ijau u rteli darel Ir u tai, kas lietuviui brangu.

36

udyt taut laukiniams padjo Lietuvos igamos slibinai, Neumir tauta savo gynj, Neumir Lietuva aminai.
Neumirk, kraugery, savo tikslo, Neumirk, kuriuo keliu eini! Naikini, kas pastoja tau keli, Savo artim nuolat skriaudi.

Neumir tauta savo gynj, Neumir t, kas guli kapuos, Nes jie ino, u k krauj liejo, uvo jie, bet gyvi tarpe ms. Nors dabar j kap daug uarta, Juos maskuoja tironas iaurus, Bet pagerbs tuos kapus kart kartos. Sess pins vis naujus vainikus. Daug nalaii liko be tveli, Jie neino nei jj kap, Daug mergaii liko be berneli, Nebra joms linksm vakar. Nebemielas prabgs geguis, Nelinksma n altoji iema. Jos bernelis kapuose jau guli, O tvyn dar vis nelaisva. Cit, neverki, nustoki raudojus, Greit ir ms tvyn yds. Tu, bernel kit prisiviliojus, Man ant kapo sodink nors gles. Man bus gera gulti kapuose, Kai ant kapo glels yds Ir mergait, kuri a myljau, Aarlm kasdien jas palies.

37

* * * Tau nusibodo alias pu mikas Ir paviliojo Nemuno krantai, Bet tuos krantuos mirtis jau tavs lauk, Ir neilgai tu juose gyvenai. lamjo senos puys jo pakrantj Ir bangos o tyliai Nemune, Bet t dejoni niekas negirdjo, Ir kad greit si tu nepamanei. Kaip tyli nakt Nemunas bangavo, Ant jo krant ilsjais tu ramus, Iauus rytui, bangom subangavus, Didiuos skausmuos tu ubaigei vargus. Gryioj prie lango sugrtant tvelio Dar ilgai lauk vaikai keturi. Jo nesulauk odeliu pravirko: Mielas tveli ko nepareini. Jie graudiai verk, apkabin mam, Ir juos ramino alpdama jinai, Ir skrido raudos nakties sutemoje, Kad j tvel slgs alti kapai. Pravrus lpas, tyliai sunabdjo: Mikit, vaikeliai, mikite mai, Tegu Dievulis laimina tvel, Jam u Tvyn mirtis nebaisi. Nurimo audros, klyksmai ir dejons, Tik nenurimo Nemuno banga, Ji niokdama, putodama bangavo Utat, kad krito nekalta auka. Nurimkit, bangos, bangos sidabrins, Gana raudoti nekalt auk, Oi daug, dar daug, dar teks jums apraudoti alioj pakrantj broli nekalt. 38

EN KA VEDISTUI Enkavediste, ko taip danai Mano bak tu aplankai? Ar aarota a tau grai. Kad mano krait grobi, vei? Moiuts plonas drobeles, Sesuts austas juosteles, Mano paios aust darb Vei tu rusms dovan. Brol mano aretavai, Sibiro kratan ivarei, Gal daugel grai kruvin Gavai u mirt kankini? Ant brolio irgo, jo balne Atjojai virkdinti mane. udai tu j, udyk ir mus Ramesn sin tau bus. Brolio drabuiais tu vilki Manai, lietuviams patinki, Esi toks kruvinas, baisus, Ipls tuos ventus jausmus. Nors tu mane aretavai, tams rs udarei, Manai pabgsiu paskirties: Ar iveimo, ar mirties. Nutrauksiu panius nuo rank, Ilauiu grotas i lang, Duris sunkias geleines Plaiai atversiu jiems visiems.

39

*** Sudie, motule, tu brangioji, Sudie, motule, aminai. Galbt negriu a pas tave, Nei tu, nei a to neinau. Jeigu a siu prie upelio, Tai bangos man dainas dainuos, Ir beras, verkdamas kas ryt, Paguodos odius man kartos. O jeigu siu a tarp broli, Tarp partizan milin, Tai tu, motule, negirdsi I mano lp jau dain. O kai ateis pavasarlis, Raiba gegut ukukuos, inok, motule, kad a uvs Lietuvos oianiuos mikuos. O kai gulsiu a ant gatvs, Bus daugel, daugel pajuokos, Ir, kai gailsies tu snelio, Tave Dievulis vien paguos. Kai mano kraujas laistys gatv, Tai tu, motule, neraudok, inok, kad kraujas yr pralietas U vent em Lietuvos. O jeigu griu neprauvs, Laimjs kov su daina, Tada, motule, mes dainuosim, Nes jau bus laisva Lietuva.

40

* * * Nuvyto kvapnios chrizantemos, Nusviro j balti iedai. Ubertos smiltim ydrios akys, Paiam ydjime veidai. Nors js palaidoti be karsto Ir kapas js nekels ied Sargyba atlankyt neleidia Ir pasiskst irdies kani. Kentk, irdie, tu nusipelnei, Kad nespjai ateities, Ir a drauge kovot norjau, Ir j ustoti nuo mirties. Biau ustojus j nuo kulk, Nuo kardo budelio iauraus. Ir kankins vainik brang Upelnius roi aminai.

* * * Praydo pirmos melsvos ibuts, Paukteli dainos skriejo linksmai. Tvyns ginti ijo broliai Tyls, bet narss, kaip tie arai. Vartuos rymojo sena moiut Ir mergul, likus viena. Jinai inojo, ko vjai siuto, Kad partizano sunki dalia. Vtros nir siuto ir staug, Drask ibuokli melsvus iedus, Kvatojo ginklai, mielos granatos, Lidjo vjai plaiuos laukuos. 41

Apgaub kap lieknas berelis, vaigdm suibus, verk naktis, Tarytum sak sudie, mergaite, Jau nebuiuosiu tavo aki. Sudie, brangioji mano Tvyne! Sudie, broleliai, narss arai! Skrajokit gojais, laukais, arimais Ir nekit laisv ms Lietuvai. Ilskis tyliai tu, partizane, Tavs laisvoji alis lids. Padjai galv paioj jaunystj Lietuva laisv visad regs.

* * * A verkiau, parimus tarpvarty darelio. Kai, paspauds rank, tyliai ijai. Aarom sidabro verk rtos alios. Verk sutemose sksdami laukai. Kas Kas Kas Kas paklaus: kodl tau aaros taip byra? man, sjant rtas, ,,padk Dievs sakys? akis mansias atras lino iede, gi, kas gi, kas gi ird suramins?

Stakls lygiai mto eivas uolines, Baltos drobs tiesias taip plonai, plonai. Rankluosty ausiu: Lietuva tvyne, Tu didvyri em mes tavo vaikai. Ir kada emel bus nuo kraujo soti, Ir kada sugri tu su irgeliu, Atneiu vandens tau moliniam sotyj. Duosiu nusiluostyt rankluosiu dailiu.

42

* *

Alyv akos svyra Ant vasaros tak. Ko lidi, bernuli, Eidams keliu plaiu? Vingiuojas, rangos kelias. Lietuvi, kur eini? Kur tik tu pasirodai, Stribokai vejasi. Paadina i miego Beldimas duris, Kodl tu nepabgai Pro autuv ugnis? Pro mik bunda rytas, irena vyturiai, Geltonas smlis krinta Duobn giliai, giliai. ia guol tau paklojo, ia oia puynai, ionai kapuos sapnuoja Lietuviai milinai.

* * * Vienumoj girus sveikinai tu ryt, Vienumoj tarp roi ilo oime. Ko lidnai dainuoji vakarais liepsnotais, Savo lidnoj dainoj kam mini mane? Prisimink, mergaite, t praeit laik, Kai pas tave jau sodo takeliu, Ir tavo irdel vien mane myljo, Bet tu negalvojai, kad meil praus.

43

Bet atjo laikas, kada reikia skirtis, Ir iaurus likimas neduoda mylt. Reikia ikeliauti mikus plaiuosius Ir tenai galvel savo paguldyt. Man supyl kap tarp auktj medi, A guliu be karsto emelj altoj, Nebebus pasaulis niekados man mielas Ir jau tavo akys mans nevilios. Ateik, mylimoji, tu prie mano kapo, Ant jo prisodinki daug grai gli. Tai tu prisiminsi t praeit laik. Kai pas tave jau sodo takeliu.

* * * Atjo vakaras giri, Atjo ilgesys pas mus, Bereli akos prasiskyr Ir puia vjas nuo nam. Prie lauo sdi laisvs broliai, Akis smeig liepsnas, Tai vl prasmego giri tolin Kovos ir nerimo diena. Paoka kibirktys aukt Ir dingsta tamsoje staiga. Tankmj pabunda miko paukiai I ygio grta trys draugai. Plevenk, plevenk, miela liepsnele, Ir su mumis drauge dainuok, laisv veda ms kelias, sauls kupinas dienas. Atjo vakaras giri, Veidai usideg ugnim, viesa tamsoj sau keli skina, Drsiai mes velgiame naktin. (Pir moj o ssiuvi nio pabai ga)

DZ KI JO S PARTI ZA N DA INOS A ntr as ssi uvini s Leidia Merki o ri nkti ns par ti zan tabas

Leidinio maket as i par ti zan lai kraio Mylk Tvyn" archyvo. Maket as buvo be virelio, atspausdintas r aom ja mai nle. Dei mties dain t ekstai kart ojasi i D zkij os par ti zan dain 1-j o ssi uvini o. Leidinyje yra 40 pusl api, 43 dai nos.

DA INA Tu esi Tvyn man, Miela Lietuva, Visada tavim didiuojuos, Nes tu man sava. Upi nr tavy plai, Nr aukt kaln, Bet u k, u k, Tvyne, Taip tave myliu? ia gimiau ir augau a, ia iandien esu, ia kiekvienas medis kalba Man mogaus balsu. Daug yra krat, inau, Daug a j maiau, Bet i j vis graiausias Tai, Tvyne, tu. Tat mylk, lietuvi, j irdimi visa, Ar jai skaisiai saul viest, Ar gili tamsa.

D AI NA Atjo vakaras vlyvas, Migloje maudsi lanka. Tu skynei mlynas alyvas Kakodl drebania ranka. 47

Vjelis draik tavo plaukus. Tu susimsiusi buvai. Maiau nujo ten, per lauk, Grai jaunyst ir iedai. Tu skynei mlyn iedel, Prie lp glaudei, buiavai, Paraudo ydintys veideliai, O i irdies kilo skausmai. Paskiau nubgai tu sod, Po obelle parkritai. Taip slinko valandos nuobodios, Nes mir meil ir iedai. Paskiau nubgai t al, Kur mergul mylima, Kur jos dainel puikiai skamba, Kitam berneliui pinama.

DAINA

Ir gyveno jaunas partizanas, Jis valdovas alij mik. Per mikus, per girias iandien ia, rytoju ten, Per girias, girias, girias, girias. iandien ia, rytoju ten, Per girias, girias, girias, girias. Cit neverki, miela mergule, A i miko greit sugriu. Per mikus ir t.t... Kai sugriu jaunas neprauvs, Tai tave, grauole, paimsiu. Per mikus ir t. t...

2 kartus

2 kartus

48

DAI NA Vienkart, pavasari, Kai tu atjosi drsiai, O mylimas pavasari, Mans jau neberasi. Sustabds juodbr staiga, em pairsi. Kai em taps iedais marga, A diemediu ydsiu. Kai em taps iedais marga, A diemediu ydsiu. Kai prieas naikins tvik, A apkase gulsiu. A tave jaun pamilau aliam rt darely, O tu, berneli, ijai Kovot u tv al. Gali viliot, gali meluot, A vis tiek netiksiu. Su pilna ilgesio akim t al irsiu.

DAI NA Sudievu, broleliai ir sesuts, Sudievu, mylimi draugai, Eisiu alij giru, Galv paguldysiu tenai. siu a u Tvyn savo, siu u mylimus draugus. Paguldysiu jaun galvel, Bet kurgi mano kapas bus.

49

Draugai, jau mans nematysit Ir a pas jus neateisiu. NKVD eina per mik. Ateina valanda baisi. Eglute alia ir galinga, Vadinsiu tave moiute, Saugok mus nuo pikt prie, Paslpk po alia akute. Ir su alia girel, Tarytum blakoma audros, Pervr kulkos man irdel. Atskyr mane nuo draug. Paguld mane alia gatvs, NKVD auk valio. Nepainsi mans, moiute, Ant mano veido daug smlio. jo pro al mergul, Nusiminusi ir lidna. Nebesiglaudia prie krtins, Atrodau baisiai kruvinas. Buiuoki mano altus veidus, Prisimink meil praeities, Prisiglausk prie irdies altosios. Nors i jos meil iplta. O kai ateis draugai mielieji Ir mane jaun palaidos, Ir, ddami mane karst, Jie laisvs himn ugiedos.

DAIN A Jau saulut leidias vakaro gelmse, Jos ilgi eliai skleidiasi plaiai, Jaunas partizanas guljo kraujuose, Mirs jis u laisv savosios tautos.

50

Jau galva nusviro ant miesto griuvsi. velnus vjas draiko garbanas plauk. Jo susting lpos netar odelio, Nei sena moiut jo jau neberas. Jau ant jo krtins vysta sesi gls, Merkiasi blakstienos visai aminai, Merkias melsvos akys tartum lino iedas. Netoli jo ypsos balti jazminai. Ant jo kapo rymo beras svyruonlis Ir jo kasos ilgos tiesiasi toli. Ir kiekvien ryt saulei utekjus, Aarom sidabro verkia jis gailiai. Netoli jo kapo nara rugi laukas, Jau laisviau kvpuoti tviks laukuos, Broli partizane, u laisv kovojs, Ilskis ramybj tviks laukuos.

DAI NA Motina girele, visad tu alia, Glauski nelaiming bernel mane, Nuleiski, eglute, alias akeles, Dainuokit, paukteliai, linksmas daineles. Saule motinle, dar tu nesileiski, Girioj nepaliki vieno tu mans. A esu bernelis, sunkiai sueistas, Ryt uteksi, nebebus mans. Mediai svyruonliai vasar aliuos, Sess lietuvaits daineles dainuos. Tik mans, bernelio, niekas neprikels, Motina, kapel radusi, apverks. O tu, motinle, nebelauk mans, Daugiau nesugriu pas tave jau a.

51

irdis mano brangi nebeilgai plaks, Turbt gal i nakt nebegyva taps. Sudievu, tveli, kur uauginai, Mylimas snelis negr aminai. Saulut jau leidias u aukt kaln. Daugiau nematysiu sauls spinduli.

DAI NA Atliks pareig Tvynei, Kovos laukuose tu uvai, Ir nors laisv keli skynei, Neino nieks, kas tu buvai. Akis ne motina uspaud, Prie kapo neverk sesuo, Kovos laukuos patrankos gaud, Raudojo kanos, ruduo. Saulto ryto nesulauks, Jaunas kary, tautos snau, Tu ugesai, jai laisv vito. Kov laimjai, bet ne sau. Atjo gimins prie kapo, Neino, kad tai tu esi. Tau motina Tvyn tapo, O tavo broliai mes visi. Tauta tau skyr gra vard, Neinomu Kariu tapai, Garb per amius tau, didvyri, Mirtimi laisv atpirkai.

52

DAI NA Kai ruduo ateina ir jo pilkos dienos, Maas piemenlis rageliu skardens. A nuskinsiu ied, puik astros ied. Paskutin ied drumzlino rudens. O tas mielas sodius, tas rt darelis, Jis ubr ird, ird tarp gli. Ak nelauk, mergaite, nebelauk prie vart, A nebeateisiu liep takeliu. Ak nelauk, mergaite, nebelauk prie vart, A nebeateisiu liep takeliu. Ir nebedainuosiu tau grai daineli, Ir nebesakysiu, kad tave myliu. Jau uteks tos meils ir uteks t odi, Gal tave ten mieste kitas pamyls. Man geriau mylti savo mielam sodiuj Sauls nubuiuotas vjo dukreles.

DAINA Ima skleistis jau baltosios ros, Ir laktut sodely iulbs. Tiktai tu, o mano numylta, Nusiminusi sdi prie mans. Tu iskleiski geltonas kaseles Ant nuvargusios mano galvos Ir udeki baltsias rankeles Ant kaultos krtins mano. tai dabar a ligonis bejgis, Nr irdelj ugnels kartos. ird mano lyg replmis spaudia, Greitai, greitai nebus jau mans. 53

Ir n vienas i draug pirmj Neis lydti mans kapus. Tiktai tu, o mano numylta, Gailiai verksi prie grabo lentos. tai ateina jau rudenio dienos, Ir lietutis kas dien lynos. Tai tu igirsi sutartin gaid, Tada mane draugai palaidos. Tu pririnki nuo lauko gleli Ir papuoki man kap jaunam, Kad rudenio altasai lietutis Nepermerkt man kapo jaunam.

D AI NA Tarp krm, tarp alij, Paukteliai iulbjo. Tik a, jaunas partizanas, Tenai stovjau. Numirsiu a numirsiu, Ir niekas neinos. Tik iltojoj vasarlj Laktingala suiulbs. Suiulbs ji suulbs Ir vl atgal sugr. O mano jaunas kapelis Vis vienutis pasiliks.

D AI NA Ko palinkot, ilviiai, prie kelio, Kam nuleidot alias akeles? Sudmojo jaunieji berneliai Laisvs keli Tvynei atrast.

54

Ko taip blakots, vtros, po al Ir kam lauot virnes klev? Jau balnoja brolelis irgel Ir ijoja gint al tv. Neparneim aksomo, nei aukso, Ms alis ir be turt brangi. O jei, mylima, mans nesulauksi, Nerymok ilgesingai lange. Mes ijom u tviks laisv Su akims ir irdims atviroms. Motinle, palaimink snel Savo mylinioms rankoms geroms. Kai mes engsim pro viekelio dulkes. Akmenliai po koj rs, Su dainoms merguls, su tulpms Pasitiks, akis pairs. O jei tavo akys mans nerast. Praretjs bus ms brys, Aarles nubrauki nuo skruost. U Tvyn uvau kaip karys.

DAIN A Gal pavargai, kad taip saldiai sapnuoji, Bet poilsiui em ia per kieta, Tu savo galv padki man ant keli, O brangusis, kakta tau sueista. Kodl tyli, nepratari n odio, Nepasakai, kas sueid tave, Dievuliau, jau tikrai jis mirs, Krtin jo kulipkos perskrosta. Prabilk dar kart, a tavs maldauju, Prabilk, sudie man amiams pasakyk,

55

Mes skiriams su ypsena veiduose, Su viltimi dar vl pasimatyt. Pakelk drsias akis, karyg mielas, Pasivalgyk, kiek daugel ia ied. Pasiklausyk, gegut tau kukuoja, Bet taip lidnai, kad man klausyt klaiku. ied pusnynuos snaudia ms sodai, Skraido bituts, dgzdamos smagiai, Tu atsikelk ir atsikvpk ieduose, Ir pasivaikiok purpuro takais. Verkiau banyioj, kryi apkabinus, Prie tavs rusai mans neprileis. Jei suinot, kad a tave atjauiu, Tikrai pasist tais paiais keliais. Prie tavs nulinko bero akos, Jauni lapeliai rauda vis tavs, Gal Visagaliui tu buvai toks mielas, Kad nieks i ms nepakeit tavs.

DAI NA Atsimenu, kai augau kdiklis Ir ilgesys nespaud man irdies, Tiktai gamta ir nakt mnesiena Viliojo aisti ydiniam sode. Mano tvo platus, turtingas dvaras, Jame prista daug grai gli, O vidury a, jaunas jaunikaitis, Nepainau nelaims nei varg. Bet neilgai buvau a toks laimingas. Ir neilgai grjos man irdis, A ivydau ir greitai pamyljau, Neapsakys nei mnesio naktis.

56

Baltuoju rbu vaikiojo mergait, Skyn gles, dainavo daineles. Dainoj minjo mylimojo vard Ir tar: brangus, neapleisk mans. Ar ioms glms dainuoji tas daineles, A j priskinti daugel, galiu, Jei kas kankint tavo jaun ird, A t nubausti greit kardu galiu. Tuoj pasigirdo jos malonus balsas, Maiau daug kart a tave sode, Tik dl tavs a jauna kankinuosi Ir myliu, myliu vien tiktai tave. Mane mamyt pasiaukus tar: Atvrei aizdas tu mano irdy, Juk ji yra ms samdininko dukra, O tu, snau, j taip kartai myli. Udar mane aukiausi bokt, Liep sargams budt, be paliovos, Neleido mans viesiausi laisv Su mergule pasikalbti. Atjo kart kaljime mamyt, Atjo viena, viena be moni: Isiadk, snau, itos mergaits, A tavo bausm greitai nuimsiu. Myliu a tave, brangioji mamyte, Isiadti a jos negaliu. Nors mano irdis alpsta ir vaitoja, Nors a ia siu, bet a j myliu.

DAINA Roi paslaptingas kvapas, Ro mojo save. Paslaptingja dainele Paguosiu tave.

57

Pasakyk, mano brangioji, Ar mane mylt gali, Tavo meil a suprasiu, Mylsiu tikrai. Prisiminus pirm vals, Kada okome drauge, Tavo lpos man adjo, O irdis dar ne. Prisiminus pirm ok, Kada okome abu, Prisiminus pirm vilgsn, Darosi sunku.

DAINA Jauna mergul lidjo Darely aliam, tarp gli, Per baltus jos skruostus tekjo Du aar perlai gaili. Jokios linksmybs nebetrauk Mergels irdus skaisios. Pargrtant ji vis kako lauk. Tai mats i veido paios. Tik tai vartelius atsidar Bernelis tyliai i alies, jo dareliu ir tar: Sveika, mylimoji irdies. Paino bernel jaunoji, Veidelis nuvito mai, O skausmo krtin pilnoji Pradjo dainel linksmai. Dainavo apie netiktus io laiko sunkius vargelius,

58

irdus skausmus ikenttus, Jo laukiant dvejus metelius. Bernelis paskui apdainavo, Kaip narsiai, kaskart vis narsiau, Su prieais piktaisiais kovojo, Kaip troko pargrti greiiau. Balsai j skambjo avingi, Virpdami tonais auktais, Po al plaiai jie aidjo Ir plauk padangi skliautais.

DAINA Jei ne auksins vasaros, Ne mlynos vosilkos, Nebtum mes atj ia, Kur slenka dienos pilkos. Taip tyliai slenka vasaros, Prayd gls vysta. Mes tyliai luostom aaras, Palaidoj jaunyst. Paliksime tas krykeles Ir visk, k turjom, Jaunyst, juok, aaras Ir t, kur myljom. Ieisiu vien vakar Ir jau daugiau negriu, yds vosilkos mlynai, Bet j nebematysiu.

59

D AI NA Nerasi tu laims, mylinti mergaite, Daugiau nematysi tu jo niekados, Vakarais rymosi gryioje prie lango, Kol prabgs jaunyst su ber rauda. Tylios ir malonios naktys mnesienos, Sidabru susting plats eerai, Kas gi tau, mergaite, kad tu tyli nakt Prieais stakles drobi verki taip gailiai? Ar gaila tvelio, ar moiuts savo, Ar gaila to bero, kur alia nam? Eisiu ir ieisiu i ios tvikls, Liks prie vart beras, vjas laukuose. Kart usirks tvas pypk savo, Liep gauti vyr su daug pinig. Kas gi tau, mergaite, i t balt rank, Garban ilkini, mlyn aki?

D AI NA Tarp alyv maiau tavo veid, Tarp alyv, melsv ir balt, Tu ypsojais, man ugim meil, Pirmutin jaunysts dien. Tylu buvo ir leidosi saul, Ir ant medi pakilo rasa, Paslaptingieji medi eliai, Mudu apgaub nakties tamsa. Tu metei man iedel raudon, Kaipo enkl ms meils pirmos, Grinau a j tau ir kartoju, Myliu tave alyv ieduos.

60

Tavo pilkosios ilgesio akys Glamonjo velnuiais vilgsniais, Vien tik meil, tik meil pasak, Jas apmiau alyv iedais. Tavo lpos man tyliai nabdjo, T diaugsming odel myliu, O aplinkui alyvos ydjo, Tiek ied, mlyn ir balt. Tylu buvo ir leidosi saul, Tos nakties a umirt negaliu, Man prisimena vis tavo veidas Tarp ied, mlyn ir balt.

DAI NA Dar ilgai rems puys dang, Ilgai ilas o, Uleisk uuolaidas ant lango, Neateisiu a. Tu sakei, kad verk kratas Priespaudoj sunkioj, Ms dainos, pilnos laims, Dar klests rytoj. Na tai kas, kad verk kaimas, Skundsi laukai, Tu ypsojais prie vart Ir sakei: niekai. A irjau tau akyse, Tutum maiau, Neydjo baltos vynios, Diaugsmo neradau. Tik maiau artoj bas Platumoj lauk,

61

I aki jam krito rasos, Skundsi sunku. A suspaudiau kiet kumt Ir sakiau ikart, Ieinu a pasaul Sielvarto pakart. Gal kaljimas mano dienas Grotomis surakins, Umiriu tavo blakstienas Ir melsvas akis. Ieinu, nelauk sugrtant Per laukus, marias, Kai yds antrkart vynios, Nebebus mans.

DAINA
Ei, taures pakelkim, broleliai likimo, Lau susikursim ionai, Js balsais pritarkit, grojant mums vamzdin, Mes jums padainuosim linksmai. Kur kalnai ir uolos, kur mikai, daubos, Tenai mes gyvenam linksmai, Prieo mes nebijom, kol dar maisto gaunam, Vtros mums nebaisios visai. Mums nra pavoj, kai mikai aliuoja Ir lapais pridengti mikai. Tankmje ar krmuos, ar medi akose , Neras ms niekas tenai. Gyvenimas tuias, nr diaugsm nei laims, Vien nusiminimai, kania, Tad, broliai likimo, aiskime be baims, Nes jau nulidimo gana. 62

Degtins mums yra, kepkim, broliai, av, Kai mintis ueis pikta, Kelias mums iaur, pinig mes gaunam, Duoda mums ir buk merga. Na, tai ir uliokim, broleliai likimo, Skirta mums gyvent neilgai, Kai sniegas iduos mus, kilpoje umigsim, Daugiau nepuotausim linksmai.

DAINA
Tviks laukuose saulut leidias jau. Tavs vakaro eliuos neradau Ir galbt nerasiu niekad niekada, Tik velnumas rko gal primins tave. Vir Lietuvos lietus, lietus nuolatos, Jau gal nematysiu tviks mielos, Neibs akuts meils iburiais, Neskambs gitaros liepos vakarais. Ir atskrenda vjas tolim lauk, Tau velniai kutena garbanas plauk, Tai teglamonja mylimo ranka, O dabar tau vargas ir kania u k. Mylimas gal us, jau nebegr, nekels, Tik laukins ros ant kapo sueis. Bet tu neregsi niekad j ied. Niekad nenuplausi skausmo nuo veid. Kur kalnai, pakalns, ups ir kriokliai, Kur tos mano svajos, plaukusios tyliai, Tarp juod arim, tarp tiesi vag, Dar garuoja kraujas kritusi draug.

63

Vir Lietuvos lietus, lietus nuolatos, Tu jau neregsi tviks mielos, O jei ir sugrtum, paregtum j, Niekad nenuplaut aara gaili.

DAINA (Merkins mis)


Dar iemu alta nesukaust Nemunlio, nei Merkio led, Kai penkiolikt gruodio emel Atsiduso po sniegu giliu. Ji pasak: kapel sneli, Kurie uvo u em tv, Partizanai briais Merkin Aplankyt atvaiuoja keliu. tai pakilo raketa vir, Vado Vanago enklas pirmyn, Suskambjo valio ir pakilo Partizanai miestelin greiti. Ir Seirij tai Siaubas su vyrais Priartjo prie tilto darniai, Su kulkosvaidiais rusus vaiino, Bolevik sustingo veidai. Nepatiko kulkosvaidi dainos Istrebukams ir rusams tikrai Ir kovoje palo kaip varls, Isislapst po rsius giliai. Tik pajuto, kad nugaros svyla, Juk tai kvapas j lizdo bjaurus, Ir pro maj rsio skylut Nebemat j niekas daugiau. 64

Bolevikai vaiavo pagalbon, I Alytaus skubiai pagalios Ukukavo kulkosvaidis dain, Kas iliko, paspaud atgalios. Nors ms vyrai ei ir negro, Jie didvyrikai krito kovoj. Lietuvaits papuo jj kap, Nes gyvyb u laisv aukoj. Lik prieai ms dreba pakampiais, Kad vienyb yra Lietuvoj, Kai strebokus apklojo akomis, kapus juos slapta nuveioj. Bolevikai turs ikeliauti, Ieitis istrebukams viena. Partizanai, negaidami laiko, Inaikins juos visus ta diena.

DAINA
Tenai, u kaln, u mik. Yra daug broli sueist, Ir a ten sueistas buvau, Gaila, kad jaunas neuvau. Jaunystj t yra brangu, Bet u Tvyn tai smagu. U brangi laisv Lietuvos Negaila gyvybs jaunos. O kai pavasaris atbus, Mans pasauly jau nebus, Gal kur banytkaimio laukuos Ramiai ilssiuos a kapuos. Ateik, kapel aplankyk, Rom, lelijom apsodink,

65

Tik gaili aar neliek, inok, neprikelsi vis tiek. O kai pavasaris pravis, Pievose gls suyds, Sesut, paimki gitar Ir skambink ryt vakar.

DAINA
Dainuok, sesute lepnle, Nevaro niekas tau dain, Nebedainuosi, vargdienle, Kit sulaukusi dien. Globoj moiuts sengalvls Lig iol laimingai gyvenai, Tau terpjo vienos gls Ir teviliojo vien sapnai. Ir nuolatos tave lydjo Linksmut kdikio daina, Ir dailios ros pavydjo, Kad tu jaunysts kupina. Bet greit likimas ms mainos. Pakeisdamas dien naktim, Nnai dar skamba tavo dainos, Rytoj gal verksi nerami. Gaila, kad ydinti jaunyst Laimus laukuos kaip dienos Lyg pumpurlis isivyst, Ir is jau uvo nuo alnos. Gaila, kad meils neberado Vien meils trokusi irdis, Kad sielos aminai jo nra, Jau niekas tau nenumaldys. 66

Gailies, kad daug darb sunyko Be jokio enklo, be naudos, Gailies negautojo vainiko, Saldiai svajoto kitados. Kaip bailios rytmeio vaigdels Nublyk nuostabs tie sapnai, Ir guls tau dienos ant irdels, Ir eis krtin kruvinai. Ir ant grai, ydr akeli Kaip perlai aaros mirgs, Ir skausm, kritus tau ant keli, Tik vien Dievulis teregs. Dainuok, sesute lepnle, Nevaro niekas tau dain, Nebedainuosi, vargdienle, Kit sulaukusi dien.

DAINA
Kad neturiau brangios Tvyns, Kad irdis meile jai neliepsnot, Eiiau, namik varg pamyns, Lankyt pasaulio laimingus plotus. Gal ten atrasiau ird bent vien, Kuri atjausti mane mokt, Gal daugiau bt negu iandien Man valandli grai, sault. Gal kur atrasiau laims vietel, Kur mano sieki nieks netrukdyt, Gal nutilt skausmas, kur ird gelia,' Kai broli vargo nebematysiu. Bet tautos meil irdy liepsnoja, O ji u mano skausmus didesn,

67

Myliu a tave, alie gimtoji, Tu man u visa esi brangesn. Nors kietas vargas slegia man siel, Tavoji meil ird man traukia. Nors daug ia skurdo, bet man ia miela, ia broliai laisvs pravintant laukia.

DAINA

Palinko liepa alia kelio, Pravirko motina sena. Sneli, tave Tvyn aukia, Ir vl laisva bus Lietuva. A toli, toli ikeliausiu Nuo tviks, nuo brangiosios, Neliski, mergaite, viena likus, A vl sugriu pas tave. O jei a siu u Tvyn Nuo budelio kulk atri, Mergaite, mirdamas kartosiu, Myliu tave, myliu tave. Pavasaris laukais jau eina, Laktut iulba vakarais, Papuoki, mergaite, mano kap Baltais akacij iedais. Jau dunda em vakaruose, Ir auta rytas pro rkus, Kaip gaila, kad alioj jaunystj Man kapas papuotas nebus. Gal kaulai kur supus u miesto. Ir kapo pdsak neliks, Man tik viena mintis belieka, Kad tik nemirt praeitis. 68

Ne viens mogus, praeidams tyliai, Nepagalvos, kas ilsis ia, O jei, brangioji, tu atrasi, Tai pasimelski u mane. Atradus, kap apsodinki Baltais jurginais prie galvos, Kurie kalbs tau, kad ia ilsis Jaunas karygis Lietuvos.

DAINA

Gaisrai padang raio, Ir dega stori mrai, Sakyk, brolau lietuvi, Ko ten, tol, iri?
A iriu tolyb,

Kur plaka plaios jros Ir kur mikai aliuoja Kaip tos aliosios rtos. Ir kas gi domiausia, Ir k gi reik mylt, Ar dar ilgi meteliai Lietuviui reiks kentt. Ar dar lietuvi vargas ibs pro gryi langus, Ar greitai nusimesim Nuo rank, koj panius. Ar laisv greit matys tie, Kurie mikuose la, Ar greitai padarysim iauriai komunai gal. Jie, garbingi vyrai, U Tvyn eina, 69

engia per puyn Ir su skambia daina. iaurs vjai puia Ir lietutis lyja, Eina partizanas Ir nieko nebijo.

DAINA

Kam mus vea jaunus karu, Kam mus vea ryt alis, Ar mes esam didiai nusikalt, Kad mus vea ryt alis? Mes Mes Mes Mes palikome mylim mon, palikom maus vaikelius, palikom mylim mergait, palikom senus tvelius.

Vaikai klaus, kurgi ms tvelis, Kad taip ilgai jojo nematyt, Motinl pradj gailiai verkti Ir pradjo vaikelius migdyt. Mikit, mikit, maieji vaikeliai, Mikit, mikit ramiu miegeliu. Js tvelis tolimuose rytuose, Dievas ino, ar sugr kada. sta vadas, sta pulko vadas, Jam dainuoja kareivi pulkai, O jei us ms jaunas naujoklis, Suiulbs jam paukteli imtai. Kart ariau tviks dirvonus, Man u tvik kentt saldu, iriu, ateina imtai komunist Ir surio man baltas rankas.

70

Nei tvelis senas neinojo, Kur jo dingo mylimas snus, Rado br gailiai bevengiant, Plg emj smeigt giliai. Guliu kaljime ant altosios ems Ir sapnuoju vairius sapnus Apie savo palikt Tvyn, Apie mike slapstanius draugus. Sakau jums, o mylimi drauguiai, Js laisvi kaip raibi sakalai, O js draugas jau kaljime sta Nuo pliko kaip tigras baisus.

DAINA
O Dieve geriausias, Karaliau ramybs, Pavelk maloningai, pavelk i auktybs, Padk jau al mus plakani rykt, Grink iam pasauliui ramyb pirmykt. Rstybs ir kerto audringi verpetai Naikina monij kelinti jau metai, Krauju jau pasruvo Lietuvos upeliai, Kapais paymti kalnai ir kalneliai. Skliautai padangs nuo dm aptemo, Granatos iard maitintoj em, Igriov pastoges, eimynas iblak, Jaunuomen ms kaip uogas irak. ia niekas negirdi varguoli verkimo, Ir savast, kas tik nori, tas ima. tai tkstaniai la be savo gryteli, Be rbo iltesnio, be duonos ksnelio. Jau js banyi varpai nebeaukia, Tik vienos patrankos po Lietuv kaukia, 71

Igirski, o Dieve, tas raudas graudingas, Parodyk, jog Tvas esi gailestingas. Itrauk kalavij i karvedio rank, Nutildyk gaudim baisi j patrank, Tegul varpai i naujo mus melstis vl kvieia, Ramybs saulut pasauly tevieia.

DAINA

Per dykumas, tyrus, Baikal, Kur kasamas auksas brangus. Klajno likimas prakeiktas Vos velkas per tyrus, laukus. Jis eina per tamsias girias, Kur iulba paukteliai drabni, Jis, laisv atgavs, digauja, Jam viltis suibo plaiai.
Jo rbai seni, nudvti, Ant veido daug matos raukli, Milin sena, jau supuvus, Vos laikos ant jojo pei.

Prijs klajnas Baikal Surado valtel vej. Besiirdams utrauk dainel, Jo balsas prislgtas skausm. Palikau a savo monel Ir savo maus vaikelius, O dabar, grdams i nelaisvs, Kai ar berastu a juos? Klajnas, perplauks Baikal, Surado mamyt savo. Ar sveika, mieloji mamyte, Ar gyvas tvelis mano? 72

Jau tavo tvelis kapuose, Ir prislgtas ems altos. O brolis jau tavo Sibire, Ant rank jam paniai skambs. Ak, einam su manim, sneli, savo gimtus namelius, Ten mona be tavs nulidus Ir verkia vaikeliai mai.

DAINA

veng juodbrlis prie rt darelio, veng ir nerimo prie uosio tvoros. Matyt, jis suprato, kad jau paskutin Kart jis atjojo lankyt mylimos. ia skambjo dainos ir aidjo juokas, ia prie lango grojo muzika grai. Kodl iandien lpos tyliai surakintos, Skausmas ird spaudia, nors gamta grai. ia ydjo gls po stikliniu langu, Klaussi alyvos seseli dain, Ant pslt rank vanga broliams paniai, iurklms kraujas teka broliams i galvos. Rankom surakintom Sibiran ivar, irg pabalnot pasiliko sau. Netekai brolelio, mylimo bernelio, Vien tik irdies skausmai, lietuvaite, tau. Rudenlis aid kekmis ermukni, Tarp karpyt lap, keki raudon. Prie mergaits lovos ibjo vakuts, Rudenlis verk jos jaun dien. Kasas gelsvo lino puo vainiklis, Sueist krtin prideng ranka. Jos nekalt ird pervr du viai, Tai, enkavediste, Lietuvos auka. 73

DA INA Jauna sese, ant grblio parimus, Dobilliai jau kvepia lankoj, Josios ilges daina pakeiia, Kai ygiuoja lietuviai kovoj. Jos darelyje rtos aliuoja, Prie upelio laktut tyliai Ms ilgesio dainas dainuoja, Partizanus ramina velniai. Jie ijo Tvynei parneti Laisv brangi kaip ied lankoj, Kad galt vl rtos aliuoti Ir daina vl skambt Lietuvoj. Juk turime ateit rami, Greit nutils ir patrank aidai, Ir baltut ramun prie kelio Mums yds ir ypsosis ramiai.
(Antrojo ssiuvinio pabaiga)

DAI N IR EI LRAI RI NKIN YS

Rankratis s usideda i dvi ej ssi uvini . Pirmajame ssiuvinyje dai nos pasi rayt os V yto Jakavonio. Antrajame ss iuvinyje dainos, parayt os i ki 1946 met, taip pat su jo parau. Paraas ubr auktas, t aiau skaitomas. Nuo 1946 m et ra yt os dai nos pasi raom os Snieguio slapyvardiu, ar ba raom a Kasi n kaimas ir data. Merkins mi estelyje, po vi duri ns mokyklos stadiono veja pal aidot a apie 600 Li etuvos par ti zan. Ant kalnelio stovi kryi ai. Vieno i j uraas: A A JAK AV ONIS VYTA S SAR KA DEJ KAIMA S, N KV D nuudyt as 1948 m .

* * *

Kur viens lietuvis stot, Kris prieo net pulkai, Tokia narsa ymtus Lietuviai milinai. O reik tik prisiminti Tuos ir seniau laikus, Kai lietuviai kapojo Kryeivius plikus. Kai ant kaln aukiausi Plekjo aukurai Ir t mio al Dunddavo keliai. Tenai lietuviai jojo Ant juodbri irg. Sumuti mat jie nori Plik nelaukt. Ir taip slinko gadyns, Diena i po dienos Atjo lig io laiko, Lig iandienos dienos. Viskas jau pasikeit, Sunaikinta visur, Sunaikinta ant ems, Tai gal jau ir danguj. Sunaikino sodybas, Gyventojus ramius is karas, kur prabgo Pro Lietuvos kratus. 79

Po karo nuslinkimo Sulauk vl likimo, Atvyk enkavedistai Lietuvoje nerimo. Jie degina sodybas Ir plia jie turtus. Ir sako, kad mes udom Vien tiktai banditus. Nepasisksi mogus Nuo nelaims didios, Ilgai jei jie ia pabus, Nebus ir Lietuvos.
1945.1.31

DAINA

Visose alyse partizanai veikia, Pavasario vjas jau Lietuvoj dvelkia. Kai juoduos jau pievos, pakalns ir kloniai, Tada partizanams jau tikriausi rojai. Nieks nesustabdys galing j veikim, Visur pasigirs naujien pagrindini. Galima sakyti kar pralaimjo, Nes Lietuvos vyrai jau pasiymjo. Kur komuna yra, kaip lapelis dreba, Kon dien mato akyse jau grab. Kitaip jiems nereikia, kaip pakart u smakro, Kad komuna ms lietuv taip skriaudia. Lietuv jie skriaudia, visaip inaudoja, Lietuvos partizanai u tvus kovoja.
Vytas J 1945.1.13, etadienis

80

LI ETUVI ! Sdi motinai ant keli Lietuvos snelis, O po kojom motinlei Sukasi ratelis. Moko motina snel, Kaip lietuviu bti Ir, jei prieai puola al, Uu laisv ti. Auk, stiprki Lietuvoje, Lietuvos sneli, Gink nuo svetimtaui rank Tviks namel. Jeigu auks tave kov Uu laisv kautis, Neumirk, mano snau, Gda yra trauktis. Jei trispalv plevsuot Ant grytels stogo, Tik tada gyvent Tvynj Bt ramu, patogu.
Kasinai, 1945.VI.18

LIETUVOS BROLIAI

Pasilik, sena moiute, Po lineli kuodeliu, Tavo snus nori eiti Nepriklausomu keliu. Tavo snus nebenori Mirti rankoj svetimoj,

81

Nori kautis uu laisv Ir numirti Lietuvoj. Kas pasaulyje brangiausia, Ar gyvenimas, ar kas? Jei mogus neturi laisvs, Jauia suritas rankas. Nori arti tik sau dirv, Berti grdus vagas. Nors ir bt jis pavargs, Sau dainuot linksmas dainas.
Kasinai, 1945.VII.15., V. J.

NAKTIS
Kai tylus vjas nuo piet, Sibavo rugiai ant lauk. Kakoks keleivis sutemoj jo per mik keleliu. Jam dars ilgu ir graudu, Kai jo svetimu miku. Reiks palikti jam draugai, Palikti gimtins namai. Reiks palikti jam draugai, Palikti mylimi tvai. Ak, Dieve brangus, tu davei, Bet ko gi sta lietuviai? Argi tu, Dieve, negali Daryt stebukl ms aly. 82

Neleisk, kad i mus irdi Ieit dievik mini.


Kasinai, 1945.VIII.19

PRISIMINK
Neverk, sesute mylima, Prie brolio kapo bdama, Kad tavo brolio nebra, Tik lama beras jo alia. Jis uvo, nedamas tiesas, Jis mat stanias gretas, Bet panorjo jo valia, Kad laisva bt Lietuva. Neverk, tveli, neraudok, Tik savo sn brang palaidok, Jis kr, kas yra brangu, Ir uvo vintaniu auru. Mirties j gaub spindulys, Umerk mlynas akis, Jam blso dar ilgai mirtis, Jis buvo tikras kankinys. Nors ird pl jam skausmai, Bet mir jis visai ramiai Ir mirdamas kalbj balsu , Palikt Tvyn man skaudu.

DAINAVA
Ms kratas ydi pinavijais, Danguj vaigduts spindi, Graus tai kratas ms, Mus Dzkijoj pagimd. 83

ia tanks uolynai, Krmokniais pintas kelias, Grai darbti dzkait Dainose gula, kelias. ia visuomet po kaimus, Ar rytas, vakarlis, Po liepom plaiaakm Sueina jaunimlis. Tai nr, sakau, graiausia, Kaip dainaviei kratas, Negali apsakyti Nei aukso plunksnos ratas.
Vytas Jakavonis, 1945.XII.19

MILI NKAP IS NAKT

Kas vlini nakt po beru rymojo, Kas verk nakties sutemoj? T bals tik mediai graudingai kartojo, Pasvirus puel verk ir vaitoj'. ali ir malons Lietuvos mikeliai Kaip rtom apsireng svyruokliai klevai, Sudrask krtin kulipkos berelio, Nukirsti nukrito lapeliai ali. Merkins piliakalnis verkia prie Stongs, O aaros teka upelio vaga. Tvirtai pasiryo Lietuvos berneliai Uimti Merkin su vino kulka. Milinkapis verkia, senov prismins, Kiek broli ia uvo u laisv alies. Dabar jau, Lietuv uvaldius plikams, Aptemo saulut rudais debesiais. 84

Raudona saulut pravito i miko, Mikuose stovjo Tvyns auliai Ir lauk tik vado juos vesti kov, Nes priespaudos vargas mus spaud giliai.

ATMENU
Atmenu, kai slinko tamss metai, Kaip griaud patrankos labai, Kai deg gimtins lnel Skriauda tuoj smigo giliai. Kai vinta pavasario rytas Ir sksta ieduose laukai, Krtinj skausmai seni gimsta, Man lides mena iedai. Pavasaris tylus ateina, Paspuos jurgin iedais, Ir sniegas putotas jau teka aliaisiais gimtins laukais. Sugro bernelis kaim Atgal, pasiilgs draug, Pradjo jau sprogti medeliai Ant tviks ms lauk. Snus pasiilgs moiuts, Tveli, sesui jaun, Pastigs trobels kerptos, Pasilgs paneli jaun. Prabgo pavojai nuo ms, Nedrebina sunkios patrankos, Gyvenimas grta i naujo I didvyri garbingos rankos. Glmis takus nubarstysim Didvyriam narsiem Lietuvos, 85

Kur gyvast savo aukoja U laisv lietuvi tautos. Maa ms Tvyne, protvi eme, aplaistyta krauju, Nors vargas nelaime ibt. Bet ia mums gyventi brangu.
Sniegutis

DAINA
Leidiasi saul u kalneli, Sprogsta medeli pumpurai, Neberymok, sena moiute, Po langeliu mau vlai. Myljai sn savo brang, Ileidai ginti Lietuvos. Tu paaukojai vard vent, Jisai gal uvo prie Varios. Su skausmu laukia tvulis, Kada snelis jo sugr. Ar dar prie savo sen mirt Teks snaus veid pamatyt? Kiek graudi aar praliejau, Kolei snel auginau, Dabar pasryo gint nuo prie, O ar sugr, nebeinau. Tuoj ukukuos raiba gegut, Girioj laktut ulaktuos, Nebesugr jis pas mergel, Jis jos kartai nebemyluos. Daugel ms uvo bernuli, Gyvast brang paaukoji, 86

Krauju aplakst alt em, ali mikeliai apraudoj'. Guldo bernelius ant griuvsi, Veidai apkruvinti krauju, Neprisiglausi, mergule, Nors tau ir darosi graudu. Saulut krinta kanose, Jau paskulinkart matau, Nesugriu gryion kerpton, Nebematysiu jos daugiau.
Sniegutis

GAMTA I R G RO IS

Kur tas pavasario vjas, Kurgi iedelis lauk? Tarytum pasaulis numirs, Taip tylu, avinga, ramu. Skubkim lauk Paaist su snieguolm, Kai krinta ant ems, Gruobltos, altos. ia kraujas uverda U tviks meil...
Sniegutis

KARIO DAINA
Kulkosvaidis yr kario brolis, Kur skraido udanti ugnis, Kulkosvaidis gyvybei graso, Umerkia mlynas akis. 87

Jei prieai puola ms al Ir naikina jaunus, senus, Kulkosvaid pam, engsim, O prieui yra jis baisus. Neberaudok likus, mergele, Jei siu tviks laukuos, Tiktai ateik pas mano kap, Ramiai pavelk, kur a ilsiuos. O jei nesiu u Tvyn, Vesiu visus draugus kovon, Tada, vaiuodami su tankais, Kulkosvaid paimsime. Jau trata autuvai lietuvi, Ir brkta saul pro rkus, Ir a kulkosvaid paleisiu, O prie lizdas greit pal. Valio, draugai trispalv kelia, Ir ygio nuotaika drsi, Lietuviai, engiame priek, Ir tu mane tenai rasi.
Sniegutis, 1946.1.27

GINSI U AL SAV O KRAUJU

kininko kis su maais langais, iba maa lempa vlais vakarais, O toje grytelj, prie mao stalelio Motina grjos mylimais vaikais. Nors maa lemput deg pamau, Bet tenai gyventi i ties grau. Prie lin kuodelio sdjo moiut, Daineles niniavo viena pamau. 88

Vakarai nuobods, vakarai vli, O jie kas dien gyvena vieni, Tvelis ivyko ginti ms al, Dievas vienas ino, ar sugr kada. Motina mokina mylim snel, Kad taip neraudot itis naktel. Nors vakarai tamss, vakarai vli, Bet inok, kad augi Lietuvos krate. Tau nevaro niekas augti ir stiprt, Tik reikia mokti tvik mylt. A tau pasakysiu, kur ij tvelis Ir ko pasidar nejaukus namelis. Tavo ttis turi laisvo krato mint, Todl jis ijo tvikls ginti, Nori, kad alel nematyt vargo, Nori, kad nebt i lietuvio vergo. Jei ir us tvelis, gindamas tvyn Tamsi, kanot rudens nakt tyli, Tada tu, sneli, namelius paguosi Ir, jei auks kov, tvik vaduosi. Dkui tau, motule, u it odel, Niekad neapleisiu tviks namelio. Bsiu a kaip ttis, gyvast aukosiu, Abi savo al brangi atvaduosiu.
Sniegutis, 1946.11.23

DAI NAVA

Kur Kur Ten Kur

bga eup per pievas, laukus, puo alyvos aliuosius krantus, ms Tvyn, grai Lietuva, pievos kaip rtos, ten ms Dainava. 89

ia vargo, nelaims nejauia mogus, ia bangos auksins, kai melsvas dangus. Takeliai numinti pro piev iedus, Kiekvienas nuvargs ia jauias ramus. ia motina brangi alis Dainava, Ms al telydi protvi daina. Tebrangina al snus Dainavos, Tai nr gal graesns pasauly tautos. Geguts kukuoja vlais vakarais, Laktuts laktuoja saultais rytais, Ir Merkio sukurtas verpetas graus Buiuoja ir plauna smltus krantus. Kai vasaros saul buiuoja krantus, Kai vjas sibena medeli lapus, Ateik, mielas broli, medi pavs Ir saldiai svajoki, guldams glse. ia maas pauktelis, ikils auktai, Skrajoja po mlyn dang, O puys nuo seno sau dain dainuoja, Vilioja pavasario bang.
Sniegutis, 1946.11.27

VILNIAU
Kur tavo, Vilniau, grois Ir kur gili senov, Kur Vytauto takeliai, K eikl irg jod. Tik Vilija linksmut, Ji nuotaikos nekeiia, Linksma, rami kas dien Su sauls bukiais aidia. 90

Ir ko taip ird slegia, Jei prismeni senov, Kodl imi raudoti Pas Neries srauni srov? Ko viesulai padangm Skrajoja lyg pal? Ko lidi visas miestas, aliais mikais apls? Prabga greitai metai Kaip rudenio suktinis...
Sniegutis, 1946.11.29

TVYN S A IDAS

Sustok, lietuvi, valandlei, Ilsk nuo sunkaus darbo, A noriu pasakyti I ms didvyri rato. Kaip ms tvai gyveno, Kaip gyn savo al, Kaip vertino Tvyn, Ms nars laisvs kar. Nejau esi pavargs, Sakyk, snau lietuvi, O gal jau tu galvoji, Kad esame prauv. Ir kad Tvyn niekad Neskels i gilaus miego, Ar kad tikr didvyri Visai neliko niekur. Vai daugel dar mums yra Tvyns narsi vyr, 91

Kurie nebeumirta Nakt, giedri ir tyli. Ar girdit, em verkia, Visas skriaudas prisminus, Tarytum senoj gryioj Viena motul likus. Tarytum nalaitl, Be tvo, motinls, Ir vargas jai ia bti Per tamsias iemules. Bet vl Tvyn kelsis I vargo ir i miego, Nei prieo Lietuvoje, Nei vargo neliks, nieko. Tegul irdyse plaka Aidai Tvyns himno, O kas visiems svarbiausia, Tai enklas kario rimto. O kas dainuoja himn, Kudirkos od vies, Tik tam garb per amius, Tik tas nebijo prie. Jeigu narsusis Darius, Kaip ainis ms ems, Leidosi kelion Per sausumas ir marias. Taigi tegul aliuoja Narsios Tvyns vardas Ir iem, rudenl Brandus, narsus ir ventas.
Sniegutis, 1946.11.29

92

LAUK Ko raudojo motinl, Plon drob ausdama, Ko kukuoja gegul, Per girel skrisdama. Naktis itokia vaigdta, Prie girels, prie alios, Ved tavo uaugint, Nebegr gal niekados. iba vaigds auktumoje, Spindi sniegas laukuose, Tyli mikas tolumoje, Loja viensdi uva. Kas numyn it tak, Kas vaikioja vakarais, Ko dsauja mergul Tokiais laikais neramiais? Nelidk, jauna mergele, Plon lin verpdama, Tuoj ateis pavasarlis, Suyds visa gamta.
Sniegutis, 1946.III.2

TAUTO S AI DAS Udengsiu a savo veid iedu kvepianiu lauk Ir nenoriu nei matyti Savanori sueist. Nes kiekvienas trokta laisvs Ir gyventi kuo daugiau, Kad gyvenimas ydt U ber iedus graiau. 93

Lai dainuoja broliai, sess, Pina ilgesio dainas, Tegul linksmina lietuv, Kuris sunkiai sueistas. Tegul dainos ms skrieja, Tedainuoja jas visi, Tegul ydi ms kratas Ms irdies vidury.
Sniegutis, 1946.III.3

SUD IEV

Mano plunksna od rao, Aarls byra. Mano irdis verk broli, Kad nedaug jau yra. Vieni uvo ties Kalnikiais, Gindami Tvyn, Kiti uvo ties Pierikiais, vent laisv gyn. Dangus vinta vakaruose, Saulutei nusileidus, Keliu eina motinl, Namelius apleidus. Eina, ieko nors kapelio Mylimo snelio. Kuris uvo, nedams laisv, Prie alio mikelio. Vai, atskriski, gegule, Pas mano kapel, Vai, palinksmink bernulio Jaunysts irdel. 94

Sudiev, aar pasauli, Pas tave negriu, Daugiau mylimos panels Diaugsme nematysiu. Nebuiuosiu jai veideli, Ilges prismins, Tik gulsiu juodoj emj, Tvik pamils. Sudiev, kalnai, alios pievos, Sudiev, vyni sodai, Sudiev, mylimi mikeliai, Lazdynai ir gojai. Saul leidias vakaruose, Darosi tamsu, Nebelauk mans, motule, A nepareisiu. Nepabelsiu prie langelio Vlai vakare, A ramus, jaunystj uvs, Ilsiuos emje.
Sniegutis, 1946.III.4

PA LIN KSM INK I RD

Man lidna, berneliui, gulti Mikelyj tarp egli ali, Ateik, o brangioji sesute, Atnek man ant kapo gli. Atskriskit, iulbuoniai paukteliai, Nutpkit prie kapo alies, Dainuokit man linksm dainel, Kad nebeskaudt irdies. 95

Tveli, brangioji moiute, Nerymauk ant kranto Neries, Snelio niekad nematysi, Jis uvo u laisv alies. A js, medeliai, prayiau Nulidusi ird paguost, Pritardami audringai stygai, Dainel protvi dainuot. O tu, mylimoji panele, Pargrtanio mans nelauk, Ateik tarp alij medeli Ir gra kapel sukrauk.
Sniegutis, M., 1946.III.7

ALIAI
Vaiavom traukiniu galingu Per kiauras dienas, nakteles. Prie lango ms motinls Prarymos baltas rankeles. Nenusimink, alie gimtoji, Mes dar sugrime kada. Tik kai sugrim Tvyn, Turs ji bti jau laisva. Mus lydi sess lietuvaits, Plasnoja ilko skarels. Sudiev, sudiev, ali mikeliai, Sudiev, brangioji Lietuva. Triukmingai vilpauja vagonai, Vaiuoja vyrai Lietuvos. Kovon vaiuoja prie grobik, Nenori prie niekados.
Sniegutis, 1946.III.7

96

PRISI MI NIM UI! ! ! Tu ateik pas mane vlei, Kai dangus giedrus, Apdainuosim sielos kani Ir lauk iedus. Vakarai nuobods temsta, Saul nusileidus. Laukiu, ilgesy pamilus, Kada jis ateis. iedais kvepia plaios pievos Ir a ten eisiu, Gal bernel, pjaunant ien, Lankoje rasiu. Saul leidias u kalneli, Taip alta rasa Jau nuklojo alias pievas. A skubu basa. Daug berneli ien pjauna, Veidai prakaituoti, Sauls spinduli auksini Visi nubuiuoti. Neradau savo bernelio, Kur a myljau, Tik, apleidusi pievel, Vl namo skubjau. Anksti vinta graus rytas, Eisiu girel, Tenai iulba daug paukteli, Raminsiu irdel. Dar takeliu nenujau Nei puss girels, Kai atradau nauj kap Prie alios eglels.

97

Jau neskambinsiu gitara Vlais vakarais, Nevaikiosiu su mylimu Upi pakraiais. Nebelauk, jauna mergaite. Jis jau nesugr, Kad myliu tave irdingai, Tau nebesakys. Nesakys jis it odi. Nemyluos kartai, Nepaspaus tau balt rank, Kap jo matai.
Sniegutis, 1946.III.22

PASI AU KOJO

Kai tylus vakaras ateina Ir saul leidiasi u ilo, Po darbo motina senoji Vargus, kanias senas pamilo. Tyliai prie kryio kasdieninio Suklupus motina be ado Snel mylim vis mini, Kurio nei kno nesurado. Ijo jis ankstyv ryt Savosios tviks apginti Ir lyg tas diemedis parkrito Gal ties Varia, gal ties Pierikiais. Daug laiko motina raudojo, Snaus jos niekur negirdti, Tik linko berai pakelje, Ir vynios avo pas klt. 98

alna ant piev nusileido, O tavo dainos suskaitytos, Vai, kad prie mirt tavo veid Galc nors kart pamatyti.
Sniegutis

PRI E URAL

Ant kaln Uralo mergait vaikiojo Ir dain dainavo viena pamau. Ji verk, prisiminusi Lietuvos krat, Ir irdis utvino ugningu skausmu. Nebeskamba dalgiai, nebeskamba dainos Lankose, kur ydi balti jazminai, Sukaust krtin vien skausmai, nelaim, Uralai tuti ir be laims visai. Neiulba laktingalos vakar vl, Gegut nelinksmina tavo irdies, Tik keiki likim tu savo neger, O mintys sugrta pakrantj Neries. ia mirta lietuviai be krato gimtinio, Apleisti nuo broli, nuo tv sen, Sudievu, jie taria, Tvyne, mes mirtam Toli nuo Tvyns ant kaln plik.
Sniegutis, 1946.VI.14

99

ELS RADZEVIITS-ANDRIU KEVIIENS DAI NOS

El R adzeviit-Andr iu kevi ien gim 1922 m. agariu kaim e, Seir ij vals iuje. N uo 1944 met ar no ri nktin s r yinink. Sui mt a 1947 metai s, ta rdoma Alyt aus saugume, band nusi udyti ( oko uli n). K aljo Vilnia us Ra s kal j i me, o 19491956 metais Ka za chs t ano konclageriuose. Eiles rao nuo 1944 me t.

SKAU SMAS Nekalbk apie gro brangiosios Tvyns. J inau ir jauiu, j neioju irdy. Ten tironai visus tautos iedus nuskyn Kruvina, aarota ji lyg verg skurdi. Tu stebiesi, ko uolas rauda Rambyne, Dl ko Nemunas lidnas, rstus, neramus. Juk jie mato, kai vea, grandims surakin. Jie ujauia ms kani, jie ilgisi ms. udyni arena ms Tvyn jiems tapo Jie lyg litai, panteros, vilkai alkani. Neatrasim savj sodyb, nei kapo, Tuiais odiais tu mane veltui ramini. Myliu tviks ydinias pievas ir sodus, Bet diaugsmo juose nerasiu niekada Mielas ilsis kapuos ir mergautins godos Dainuosiu ar juoksiuos irdy bus aizda.

NENORIU Tu silai man prabilt prie savo vali, Pamirt kilni idj siekimus, Kvatot, kada taip ird gelia, gelia Ne vien tik man, bet visai aliai ms. Liepi tu man didvyriams spjaut veid, Iniekinti, sutrypti j kapus, Pasekti tuos, kurie per krauj brenda, Ir mist skriauda, kol sin usns.

105

Tu nori, kad prakeikiau gimt em, Isiadiau protvi alies, Kur uolai ventieji dang remia, Merkys skalauja pamatus pilies. Sakai: ,,Mesk gintar tai auksas skamba. Linus ilkais ikeisti ketini . Pamirk imokyt mamyts kalb." Nenoriu! Ne! Js baiss, kruvini!

TRA KO MI S

Nenorjome rusams vergauti, Nenorjom kovot prie savus, Aprengtus vokika uniforma Ir varu front isistus. Todl bgome alij giru, Gal paslps mus nuo prie jinai, Nes tvirtj pili neturjom, Kaip arnas turjo seniai. Kasdien siautjo liaudies gynjai", Krt, aud ir degino namus, Nesurad namuose jaunimo, Aretavo senus ir vaikus. Dar visai netoli buvo frontas, Tai stribai pasisamd karius, Sureng didiausias gaudynes Gal pirmsias Tvynje ms. Buvo keletas vokiei lik, Su savim jie turjo ginklus, Kada Trak Seirij apsupo, Jie pasveikino viais seklius.

106

Stepuleviius, uvo Stoknas, al sueist rado mama, Adomavii pam rusai, Mir jis kur lig iol neinia. Ir pamat lietuviai bedaliai, Kad giria j paslpt negals, Nes j jgos per daug yr nelygios, Nelaims, nors kakaip to nors. Taip ir kalino, ve, ir aud Kiek norjo, turjo jg, Vert Stalin tvu vadinti, Strib broliu, gynju, draugu.
1944 m., spalis

sudiev, mamyte...

Sudievu eimai nepasakius, Motinos meils vedama, Nenujautei, brangioji mama, Kad nesugri niekada. Pamaius, prieai supa snus, Uvirs kova greit kruvina, Idrsai jiems pastoti keli Silpna, beginkl ir viena. Mamyte, perspt mus suspjai, Suklaidinai prieams kelius, Palik mus, tave sekiojo, Kol patekai jiems spstus. Kas apsakys kanias tavsias, Suskaitys smgius ir keiksmus, Kulka mirties tau pagailjo, Neprivert iduoti mus.

107

Mus priglaud tanki giru Ir paslp tamsus dangus. uvo, kurs gelbt tavs jo, Nukovs prie du karius. Per nakt griaudjo perknas, Siaubingi vaistsi aibai, Tau i aizd tekjo kraujas Gausiau nei debes laai. Penkias dienas dar ikaljus, ygdarb ubaigei mirtim, Mamyte, didvyre, drsuole, Didiuojas Dzkija tavim.

SK UBK

Skubk, lietuvi, balsuok u draugus, Jei nebalsuosi, greit j ia nebus, Ibgs kacapai, stribai ir ydai, Stalinas tvelis usigaus labai. Udraus iemavoti visiems rsiuose, Neleis vasaroti tundr mikuose, Sibir amiams dl ms udarys, Kurie jau nuvyk, ir tuos ivarys. Jeigu nebalsuosi, tvas usigaus, Nematysi niekad rusiko dangaus, Netursim laims kaliniu jo bt, Reiks vergauti buoms, nuo bandit t. Stalinas tvelis, geras, malonus, Aprpinti ada jis senatvj mus: Mirusiam nutrauks kelnes paskutines Ir ant gatvs valkios devynias dienas.
1945

108

DESANTUI Galbt mnuo tvelis tau, Mielas snau ydryns, Pauki Takais tu atjai Gint stanios Tvyns. Buvai nuo budeli toli, Pas juos negrt galjai, Bet kad irdis nerimo tau, Tvyn tu myljai. vaigdt nakt ant pei Iskleids paraiut, Tu nusileidai puyne aliam, aliam lyg rta. Buvai rytingas ir drsus, Ilgdavais kovoti, Sakydavai: a tam grau, Kad save paaukoiau. Kai idavik drebul Koketikai lamjo, Jos suavtas, umigai, T prieai pastebjo. Apsuptas grmeisi vilku, Kol ovini turjai, Paskutiniuoju pats save Dievuliui paadjai. Verk jo mnesio naktis, Aurin, egls klojos, Nebesulauk laisvs jis, Neisipild svajos. Laisvs ereliu neskraidys, Nei ilko paraiutu, Sess, jei inot kap jo, Paskit daug daug rt.
1945

109

* * * alia eglait gailiai raudojo, Jai komjaunuoliai akas kapojo, Norj' nupinti gra vainik Papuot makaulei to eretiko. Stalin tv myli labiausiai, Kal prie smeigo, kl aukiausiai, Jam garbs vartus dabino, puo, Svei tikjos, utat taip ruo. Partorgas liaud susivadino, vents program visus mokino, Pirmi spaliukai ir komjaunuoliai, O su plakatais darbo aunuoliai. Viskas puikiausiai jau sutvarkyta, Pradsim vent ryt anksti ryt, Man po kiekvieno odio suplokit, Dvi dienas gerkit, dainuokit, okit. Vos tik pravitus, mainos rus Sveikina viais bstin rus, Stalino sus kulkos peioja, Stribai su rusais audos, kovoja. Toki stebukl dar nematyta: Vienaip kalbta, kitaip daryta, Lietuvos Himn rusai dainavo, Stribus iaud ir ivaiavo. Eik, pasigauki vj laukuose, Surask bandit Psios mikuose. Visi juos slepia, visi juos ino, Paklausi ginas, dar suklaidina.
1945 m., Leipalingis, Spalio vents

110

* * * i nakt gims maasis Kristus, Jo laukdama, puoias gamta, Nuklojo snaigm vis em, Kad bt skaisti ir nekalta. A iklpojau vis nakt, Lange tavs belaukdama, vent Kald ryto tyl Sudrumsiau gailiai verkdama. Geriau kulka perskrost ird Negu inia tokia baisi: Penki lavonai guli gatvj, Pastami veidai visi. Kelkis, brolau, skubk rarot, Kelias puikus, balti laukai, Bdavo, prakartlj Jz Tu pirmutinis aplankai. Iniekinti drsuoli knai, Muimo yms ant veid, Jiems pagalv grindinio plytos, Saujel kruvin iaud. Leiskit pavelgti paskutinKart jums veidus, akis, Nebaiss paniai geleiniai, Nebaisios kanios nei mirtis. Leiskit suklupti jums prie koj Ir ibuiuoti js rankas, Leiskit paklaust, brangieji broliai, Kas dabar laisv mums parne. Gerasis Dieve, kam tu leidi Taip savo karygius kankint? Krauju j laistyt snieg, em, Lavonais j gatves dabint.
1945 m., Kaldos

111

VELYKOS TRAKE Ponai, kas inot Seirij trak, Stribukams bais bandit tak, Jis iandien buvo nedykas, Jame mikiniai vent Velykas. O kiek ten buvo keist btybi, Ir kiek padar jie ten kvailybi: Linksma Kuosel meiliai ypsojos, Audra daug lo, dko, kvatojos. Buvo atskridus melsva Platak, Visi, Klajno mylima, sak, Gynsi ses, lanko broliuk. Bet nepanas n trupuiuk. Jiems nepatiko bendra stovykla, Matyt, jie baig meils mokykl. Maiau, sdjo vidury miko, Bet neraysiu apie juos visko. Ms dainininkas Vilkas tyljo, Neumirtuol akims lydjo, Sako, nuo seno jis j myljo, Maiau, pavaikiot abu ijo. O Baravykas taip okinjo, Kad net aknels nutrkinjo, Atmins ilgai jis itas Velykas, Nepralaimjo, ko buvo dykas. O vienas buvo vis atsilos, Visai nevalg raudonos kos, Juoksi Astra i pono mielo, Sak, kad tikras jis brolis Krieno. Tik ms Varnas kako lidjo, Savo svajons ia neturjo, Rpi jam sukti saug lizdel, Vienam nubodo vargti vargel.

112

Skruzd pamilo Varno blakstienas, I viso brio jis toks tik vienas, Prie jo prisdo ir glamonjos, Gal apie meil abu kalbjos. O ar js inot, ko trko iia, Neatj vads ms lyg netyia, Gal dvasiai peno jam ia nebuvo, O gal gedjo t, kurie uvo. ia Artojlis buvo laimingas, Jam kauki balius toks ikilmingas, Visiems daug laims jis palinkjo, Pirmas i miko namo ijo. Mans tai niekas ia nemyljo, Du kartus sprand nusukt norjo, Pasisekimo a neturjau, Atleiskit, mieli, kad apkalbjau.
1946 m., pavasaris

LIETUIUI

Naktis tyli, tyli be vjo, Sapnuoja berai pakels, O mis ia verda, liepsnoja, Kurie, oi kurie nugals? Kai pievos pasksta rkuose, Mes pdsak iekom kov, Lietuti, tu mylimas vade, Ir gerbiamas vis draug. Ne buo buvai tu, grauoli, Ir ne joks faistas, oi, ne, Neaplenkei rus vergijos, uvai tu, kovodams prie j. 113

Tiek daugel kautyni laimjs, Ibgs pro liet ugnies, Dl ko gi, Lietuti, brangusis, Dabar neivengei mirties. Didiuojams ygiais drsuoli, Nes liko mums j praeitis, irdim mes suaug kaip vienas, Ir ms neiskirs nei mirtis.
(uvo prie Ricieli) 1946 m., ruduo

* * *

Ieini, sneli, aukiamas Tvyns, Kovot u jos laisv, gint gimt nam Su mamos palaima prie mylimo vado, girui glob imtmei sen. Prie begalyb o gynj maa, Jie nekultringi, plrs kaip vilkai, Ar neisigsi, ar nesigailsi, Kad sau tok sunk keli parinkai? Reiks kasdien slapstytis, reiks kasdien kovoti, Reiks danai ir miriai velgti akis, Gal lengviau vergauti svetimoj Tvynj, Be vilties, kad niekad laisv nenuvis. Jei sueis, tai mirsiu ant savj rank, Sesi aptvarstytas, nejausiu skausm. Koks graus bus karstas, rtelm dabintas, Nesunkus kapelis tviks lauk. Vargavai, motule, naktis nemiegojai, Mylim snel tu sau auginai. Ir dabar dar lauki, rymai prie varteli, Sibire jo kapas, kur tu neinai.

114

Nebijau a ti mylimoj Tvynj, ia linguosiu iedu kvepianiu laukuos, Man irens prie kapo pilkas vyturlis, Ses ir mergel gegule kukuos.
1946

* * *

Lidnai kauk vjas, akas medi lau Ir br ant ems Sibiro armas, Suals, nuvargs skubjai pas mam Ki vakariens gimtus namus. Jums aaros skausmo suvilg blakstienas, Sulaukti jau buvo apleidus viltis, irdis nenujuto, kad, rytui pravitus, J Sibiras laukia, o tavs mirtis. Sodyb i vakaro buvo apsup, Bet leido eiti, pasveikint savus, Tik, lauiant plotkel^ juos svied granatom, Kad niekas neibgt, ukr namus. Tu, ovinius baigs, nustojai kovoti, Paklei dang, drsuoli, akis, O prieas kaip litas ialks artjo, Matydamas auk, galando dantis. Lietuvi, a miriau, tu stok mano vieton, O laisvs saulut jau greitai nuvis, Prispaudei vamzdel pats sau prie krtins, Ir amiams nutilo jaunut irdis.

NEP AI NAU...

Nepainau a broli ant gatvs gulini, Didvyri isigyniau, pabgusi kani. 115

Ilgai iurjau aibui jo ydras akis, Dar rausvos buvo lpos, sudie gal pasakys. Kruvinam veide Povo maloni ypsena, Kani atrodo maa ir skausmo negana. Pivelis buvo tarnas, gubojo dobilus, Ir t, stribai nuov, paguld tarpe js. Tu neskriaudei, neplei, neudei nekalt, U k tave paguld ant akmen kiet. Nalaitis nuo vaikysts, be ems, be nam, Tris vaikelius paliko ant rank svetim. Atleiskit, brangs broliai, kad a baile tapau Ir budeli akyse prie js nesuklupau.
1946 m., ruduo

* * *

Ar aplankei, snau, tvel? Ar jo rankas pabuiavai? Ar padkojai motinlei? U visk, k i jos gavai. Palikai mam prie ratelio, Verpiani baltus linelius, Tu neinojai, kad dar iandien iauriai kankinama ji bus. Nepins kart mald jos lpos, Nepriglaus maloniai ranka, Nutildys mylini jos ird Prakeikto budelio kulka. Mama pro aaras kalbjo, Snau, tau palaimos odius, Nei ji, nei tu to neinojai, Kad paskutinis kartas bus. 116

Dl ko sesuts aarotus Skruostus taip ilgai buiavai? Atsipraei draugus ir brolius, Jei kuo ugavs juos buvai. Brolau, k tau irdis nujuto, Kad tu toks lidnas ijai, Juk tu gyvenimui, ne miriai I mamos palaim gavai. Stkso nepuotas mamos kapas, O tu bastaisi po mikus, Visa eima badauja, la, Iveta tundr kratus. Brolau, kas gi tave ujauia Ir kur tu priglaud rasi? Aplink vien prieai, idavikai, Namai sudeginti visi.

MI ND AU GUI I R BIJ NUI

Nuo pat pirmj dien vergijos Tvyns ginti ijai, Pagarb, meil savj tarpe Toki tu vienas gijai. Kiek daug kautyni esi laimjs, Dl to visai nedigavai Ir, apkabins nukaut prie. Verkdamas broliu vadinai. Tokio gerumo nieks neturjo Ms vad tarpe, net draug, Todl ir kulkai tave paliesti Buvo per gaila ar baugu. Kas, kuo atlygins skriaud Tvynei U tok sn, koks tu buvai? 117

Ir kaip siaubinga, kad nuo kaimyn Piktos niekybs prauvai. O Bijnlis, bry jauniausias, Visur lyddavo tave, Todl Aukiausias js neiskyr, Amiams ilssits drauge. Kur judviej kapas, mylimi broleliai, Kur pasodinti roi galiu? Jau nebijosiu kasdien j laistyt Lietumi aar gaili. Brangusis vade, laisva Tvyn, Jau baigm iauri kov, Tavajam vardui pagarba ms Amiams kaip siela liks gyva.
Vladas Stepulis (Stepuleviius)Mindaugas ir VabuolisBijnas buvo nu nuodyti Jann kaime, gr i kelions usien.

* **

Pagalvokit sau kiekvienas, Koks tas Zigmas yr drsus, Pastot sau pasivars, Vagia mogaus perletus. Grtaniam pastojo keli Daug vaiduokli i daus, U neklausym, kai stabd, Jo vejas gaus aus. Klaupias stribas su roanium, Mielas broli, dovanok, Mesk, prakeiktas idavike, Mirk, teisyb suinok. Ivaiau destkas strib Zigmo miestan parsitst, 118

Girti net nepagalvojo, Kad ir jiems neteks sugrt. uvo patsai karingiausias Niemka ir kiti starai, Su antspaudu leitenantas, Komjaunuoli sraai. Atuoni ant kalno drybso, Kur kiti, nra j ia? Gal juos kipas nugabeno Nakt pragaran slapia? Leidias saul vakaruose, Dao kalnus raudonai, Stribams mar aminybj Gros kulkosvaidiai linksmai. Rodos, menkas kacaplis, Kelios lentos ir cvekai, Bet arkliai pavet negali, Baisiai sunks jo griekai. Jie tarnavo, jie kovojo Dl tarybins garbs. Nr kam veti, nr kam neti, Nr ukasti kam duobs.

* * * Ms valsiuje gyveno Keliasdeimt stribok, Plt vykdavo tik pus Dl trkumo kadok. Stribai nepasidalino Pavogt kailinuk, Tarp j mutyns kilo Dl palties lainuk.

119

Nesibarkit, komandavo, Pavogsime daugiau, Igrus samagono, Dalintis bus lengviau. Stribukai Vaininus Vaiavo bulvi kasti, Bet tuios tai neskanios, Reikia spirgui rasti. Jei laini nerasim, Tai gyv bekonl Prie bulvi sikelsim Visi veiml. Kaip tar, taip padar, Turjo ger p, Pavakarj begrtant, Nelaim juos uklupo. Bekonas taip niro Ir kandiotis pradjo, Vienas neteko rankos, Dviese usigavjo. Pagav moterik Kaljiman kio, Galu vielos spygliuotos Stribai rankas surio. Kuo mnesio ketvirto Snelis nusidjo? Nei vaikiot, nei kalbti Maytis nemokjo. Devyniasdeimt met Senel aretavo, Pas kalv nusivar, Prie rat pririubavo.

120

Jam ant pei udjo Kulkosvaid sunkiaus, Gyrs, mike pagav Bandit kuo baisiausi. Ryte vl geram pe Metelius vaiavo, Ten pl, aretavo Ir grdami dainavo. Pastoj' Perknas keli, Apakino aibai, Stribus apm Siaubas, Virpj visi labai. Bandyt dar kovoti, Bet nr su kuo inios, Maldaut atgailot, Bet gal nedovanos. amas, pakraips s, ypsojosi linksmai, Garsiai kvatoj' Klajnai, Varguoliai ir Varnai. O, Jrininke mielas, Valdove vanden, Palinkki stribukams Saldi, saldi sapn. Drybsos stribai ant kalno, Kol juos krankliai sules, Jokeris susikrovs pragar nuve. Sukaust Gruodis em, Sustabd upelius, Sutais partizanams Kelius ir tiltelius.

121

Kad pdsakus paslpt Nuo sekani vilk, alna perlus ibarst Ant piev ir lauk.
ARUKUI

Menu, atbridot js per snieg Baltuiai tartum angelai, Svitj roiniai tavo skruostai, Ir skundeisi, kad sualai. ildiau tau rankutes ugeltas, Tu ant peties man usndai, Sakei, griu, kai yds sodai, Tada rymosime ilgai. Sugrk, Aruk, dabar jau ydi Po mano langu obelis, Juk tavo garbanoms priklauso Didiausia jos ied dalis. Saukiau tavs, ilgjaus, laukiau, Bet tu mans neigirdai. Sugrk greiiau, brangusis broli, Nukris nuo obel iedai. J iedlapius igainios vjas Kaip ms svajones ir viltis, Gsta jaunyst man u grot, Tau skirta kankinio mirtis.
1946 m., venteeris

BE TAVS
Nebeklausk tu mans iandien, mielas, Ko lidna bus manoji daina. Zinai ilges tu mano sielos. Tu inai, ko irdis kupina.

122

Plaukia dienos lyg bangos upely Tarp vijokliais ipint krant, Bet ramybs irdis rast negali , Jau seniai j pasigrobei tu. Kad teks ilges meils painti Niekuomet netikjau tuo, ne. Kad aptems skliautai, vaigdm dabinti, Kad nuvies juos, kurs myli mane. Nebeguosk mans sod pavsiu, Nei saldiuoju ied kvapnumu. A vis tiek bais skausm kentsiu ia be laisvs, tavs ir narn.

LIKIMUI
Neapkartink dien paskutini Jos ir taip nemalonios man, ne. Vakar giedrias svajones dar pyniau, Bet jos iandien apvyl mane. Troktu laims, blakaus kaip platak Ir neini tamsi einu. Nesutiksiu tavs, irdis sako, Lyg mielos kdikysts dien. Tu palai, tiek skausmo patyrs. Niekuomet nesutiksiu tavs Tave priglaud tviks girios Tik mirtis aminybj suves. Sunkios dienos lyg uolos granito Slegia ird ir eidia jausmus. Paskutin vaigdut nukrito Kas ir kuo mano siel paguos? O likime, iaurusis tirone! Dl ko ms takai kruvini? 123

Tu baudi ir vl glostai maloniai, Girdai nuodus, tai vl gaivini. Neapkartink dien paskutini Jos ir taip nemalonios man, ne. Vakar giedrias svajones dar pyniau, Bet jos iandien apvyl mane.

* * *

Garbinga Lietuva nuo ami Karygi narsumu, Srauniais upeliais ir rambynais, Ir pili tvirtumu. Toki ari ir gausi prie Nemat praeitis, Bet plevsuos laisva trispalv Ir nevergaus vytis. Gyvybm laisv atsipirksim, Kova tbtina, Mes sim, ji pakils i kapo Vl ydinti, jauna. Kstuiai, Vytautai, arnai, Karyg Graina Iaugs emelje Tvyns Ne viens ir ne viena.
1946 m., gruodis

LIDESYS
Neklausk, ko audra sieloje sukilo, Ko skruostais rieda aara karti. A netekau, kas buvo irdiai miela, Ko niekuomet man nepakeis kiti.

124

Nesistebk, kad taip iblyks veidas Pavasary gyvenimo dien, Ko ilgai klupau, saulei nusileidus, Mylim vard maldoje miniu. Nesmerk, kad vilgsnis lidnas ir ugess, Kad ypsena nublukusi, pilka. Perl gijom pasidabin kasos Esu iauraus gyvenimo auka. Likimas ia ironikai kvatoja I mano sielos lidesio gilaus. Vilioja jis lyg lelija baltoji, Praydus vir bedugns, ant uolos. irdie! Palik bejausm, marmurin, Eik per pasaul, kerto vedama. Nieks neujaus, neglaus nieks prie krtinei Nes nuoirdiai mus myli tik mama.

MA LDA O Kristau, Valdove, Karaliau irdi, Myljai Tvyn lyg siel, Matydams j stani, graudiai verkei: Jeruzale, tvike miela!.. Mums diegei Laisvs trokim irdy Ir meils jausmus tautai savo. Ms tkstaniai krito kovoj nelygioj, Vardus kankini utarnavo. Nebaisios mums grotos, reteiai kieti, Nes Tu aplankai mus ir iia. Su Jzum ir Azija tampa miela, Jauki lyg gimtins banyia. Triumfuojam varge, nes dl kryiaus kova. Dkojam, kad mums patikjai.

125

Prisiekiam visi: Neapvilsim Tavs, Uoliai dirbsim Tavo idjai. Niekuomet ir niekur nesime mes Tu duosi jg mums ir ryto, Sielos dmes plausi mums savo krauju Ir leisi Tvynn sugrti. Tad eisim po kryium Tavuoju keliu Ms dvasios palaut nieks negali. Kurie gi suklupsim kovos skury, Maldaujam: Atleisk, Visagali!..

* ** Vos tik aroms rytus papuous, Pabeldia sargas duris: Gana sapne viet Tvynj, Skubk, nes nuog ivarys. Ir penketukais sustatytus Laikys, kol saul pateks, Gausim lykios sriubos samtuk, Ir vis dien dirbt reiks. Kilometr daugiau kaip deimt Mus raienas nuvarys, Ten rausim iaudus, rinksim grdus, Kad nepaliktum seks karys. Ir ps ten mus perdien buranai, Nedami sml akis, Leis atsilenkti, kai saulut Sudiev emelei pasakys. ypsosis vakaras ruavas, Sieloj skausmas toks kartus, Itryks aar altinis Nuplaus degusius skruostus.

126

Pakils mnuo, suibs vaigduts, em apgaubs avi naktis Irengs prie vart lig nuogumo Ir smulkiai, smulkiai ikratys. Jeigu atras bent vien varp Ar sauj palaid grd, Savait pusnuogis ilssies Karcery ant plik grind. O js, brangieji, vis dar klausiat, Kaip gyveni, daniau rayk, Kad metus tik dukart leidia, Praom drabui pristatyt! Nes esam pusnuogs ir basos, Ketina grobas grob kst, O jau ir jiems sverta duonel, Tai kur mums param atrast.
1950 m., gegu

JAU NEILGAI... Kankinkite, budeliai iaurs, Kol esame js vergai, bandym leido Aukiausias, Digaukit, nes jau neilgai. Patogius sau statts rmus, Kapus ddami pamatais, Bet aar em prigrus, Jau verias upeliai krantais. Nuo bado ir alio mes krintam Lyg rudeni lapai klev,. O js ms irdiai pavydit Net odi keli i sav.

127

Inyks js galyb kaip rkas, Nes rytmetis laisvs arti, Suprat maldausit atleisti, Bet baus jus teisyb pati. Aptems nuo skriaud okeanas, Tik vaigdm vardai ms spinds, Ir budeli kruvinus darbus Istorija amiais mins.
1950.XI.7 d., Spaskos lageris

K AI SUGR IU Prails nuo armot vyni Senelis kaimas ir mikai Maloniai sveikins, kai sugriu, Ir klaus: Kur taip ilgai buvai?" nars man liepos plaiaaks Moiuts pasakas, dainas. Tik aaroms sudrk akys Gimtosios gryios neatras. Nepasitiks mama prie vart, Nerasiu roi, gulbin. Neliko nieko, kas dar laukt Manojo juoko ir dain. Man visk jovarai lamjo, Kai atsisveikinant verkiau. Kas gi dabar ustos nuo vjo, Kad jovar neliko jau?..

128

PA RTI ZANS MILDO S DA INOS

Var na

PARTI ZAN Neverki, mamyte, palinkus Prie ratelio vlais vakarais, Ji ijo u tviks laisv Su drsi partizan briais. Verks palangj konvalijos baltos, Su ilgesiu lauks jos dainos. Gal pravirks vien kart alyvos, Neiklaus ms Dievas maldos... Milda, mikai, 1948.III.8

ATMINS
Dainavos apygardos partizan vadui VanaguiAdolfui Ramanauskui

Su pavasario vju js skriskit, Jums pergal, vade, skirta! Krauju, aarom, sielvartu sksta, Alpsta tviks em venta. Kart kartos atmins js vard, Istorijos lapuos mins, Js ygiai, darbai, partizane, Sesui dainose skambs. Vadovaukit mums, Vanage, vade, pergal veskite mus. kov, pavojus, net mirt, Daina palyds per mikus. 133

Gynm vard garbing lietuvio Mes, skrajnai Dzkijos plaios, Lai mato pasaulis kovas ms Dl laisvs Tvyns brangios! Skambki, daina vakarine, Po Dainav, kalnus, mikus! Apygardos vade kilnusis, Iveskit laisvs kelius!
Milda, Dzkijos mikai, 1948.IV.10

TI KK ITE
Dainavos apygardos partizan vadui VanaguiAdolfui Ramanauskui

Palikot stovykl, ms mielas vade, Palikot ir vilt viesi manyje, Vade, Js odiai atminimui liko, Juos ilgai neiosiu giliai irdyje. Menu, alpo saul pro pu virnes, Geso paskutins ieirbos ugnies. Js minjot laisv, partizano drs, Susimst klaust virpesi nakties. Prie akis vaidenos nukvatoj dienos, Laisvj palydti gras vakarai, Tviks palangj nusvir jurginai Ir rytais auksiniai viess paarai. Js kovot ijot u Tvyns laisv, Vadovaut mums, vade, ioj sunkioj kovoj, Pasirinkot keli, mirtims ikaiyt, J danai mes minim verkianioj dainoj. Tikkite, vade, mes drsiai kovosim, Pramintas Js kelias mums pavyzdiu bus,

134

Ir odiai, sakyti per sskryd tsyk, Nuolat adins kovai u laisv, tvus.
Milda, mikai, 1948.1V.17

ALKSNIUI
(uvo vent Velyk ivakarse)

Nelauki, tvike, jo Grtant piev keliu, Jau karygis neateis Numintuoju taku... O menu, ijai Lidnas ygin tada Gal jutai, negri Su Tigru niekada. Kauk nirs mikai, Lenks vaigds, naktis. Balti snaigi pkai Tau buiavo akis. Laukei laisvs, brolau, Atplasnojant arais Ir sakei, sugri Su ibui iedais. Tu pavasarius tris Palydjai mikuos iandien drsiai mirei Bari kaimo laukuos. Jau sugro visi ygio ms sakalai. Pro rkus lyg girdiu Tavo odi aidai...
13i)

Alksni, verkia tavs, Alpsta, mirta naktis, Tamsoj klpo jinai. Kur mana ateitis?
Milda, mikai, 1948.IV.17

K ARDUI Geguio iedai vl pravirko, Ramuns nusida krauju, Jaunutis kovotojas krito, Umigo jis miegu giliu. Galjai jaunyste dar diaugtis Gimtins pastogj jaukioj, Bet, visk paliks, karygi, Tu drsiai stojai kovoj. Paliko prie vart motul, Sakei lauk, sugriu, mamyt, Ilgai ji dar velg tol, Kur oiantis mikas matyt. Myljo tave, mielas Karde, Vadai, partizanai visi Beviltikam momente draugui Sakei ateitis ms viesi. Verk t ryt ramuns Ir tyliai tau o mikai, Tu sueistas kritai ten miriai, Kur klaup, bangavo rugiai. Tu laukei, kovojai u laisv, ygius tu linksmas jai, Bet niekad, jau niekad negri, Nors motina lauks dar ilgai...
Milda, mikai, 1948.V.29

136

KULKOMS PALYDINT Mirtant vosilkoms vakar tyl Praydo meil rausvais iedais Js man nuskynt balt ramun, Beadiai jom miko takais. Jums mano meil niniavo puys. Nors juodos klaikios naktys kvatoj Kartu mes jom, kulkoms palydint, Per mirties mklas vj audroj... Neklauski niekad, ar k myljau, Ar a mylsiu labiau u jus Varge, pavojuos praydus meil Lyds per audr, mirt, kapus. U ms laisv brangios Tvyns Eisiu be baims mirties keliais, O tavo meil, kilni, kritolin, Ives laim, klot iedais. Greit nualps dienos, verkianios naktys, Laisv kvatosis, puois iedais, Neumirtuoli kerai mums lenksis, Meil ramuns tyliai dainuos.
Milda, Dzkijos mikai, 1948.VII.27

KLAJ NUI ali ber tankmj ilsjais, Niniavo dain piev iogai. Ramioj stovykloj tave buiavo Pirmieji sauls spinduliai. Tu nejutai, kad slenka prieas, Kad idavikas eina ramus

137

Sapne vaidenos Merkio pakrants Ten pat matei gimtus namus. Draugo paadintas tu bgai, Lyd] tave kulk lietus. Girdjai riksm azijat Pravirkd jie tylius mikus. Pastojo keli prie gaujos, Apsupti buvo visi takai, Tu vienas drsiai prie juos kovojai, Kvatoj kulkosvaidi aidai... Ber pavsyje uvai tu U laisv tviks brangios Drsus Klajne, vard tavo Ilgai, ilgai draugai kartos.
Milda, mikai, 1948.VIII.27

KRUVINAS ATMI NIMAS Skendo naktis miglose bejausm Ir klaup eliai tamsoj Baimje gls neramios kudjos, Tavo vard minjo maldoj. Ijai, vade mielas, nakt, Nejutai, k tau nabda iedai, Tamsoj juokas kvatoj idaviko: Tavs laukia, drsuoli, kapai. O per daug tu myljai t kaim Ir tikjai, k nabda berai Tad u auk, meil Tvynei, Tave idav, vade, jisai. Per naktis tavs lauk ia prieas, Slp juos kanoti laukai
138

Verkiant vaigdms, mnuliui nulidus, Tu kraujuose, brangus, suklupai. Mirei laisvs skaidrios neivyds, Ms vade grups kilnus Kas atstos, kas pakeis tavo viet, Kai tavs ia tarp ms nebus? Liko kruvinas mums atminimas, Liko pavyzdiu js darbai, Primins vard rugiai pakelse Ir dain jums skirtieji aidai...
Milda, mikai, 1948.IX.19

LIN UI Ijai tu drsiai, vtroms kaukiant, juodas, klaikias, gdias naktis, Kakas prie vart tyliai pravirko: Laukia, brangusis, tavs mirtis. Prie tave lenks lstantis mikas, Klauseisi vjo dain lidn, Tavim tikjo verkianios dienos, Jos mat drs melsv aki. tai vien nir lapkriio ryt Pirmos snieguls sveikino jus, Mirtantis lapas alia nukrito, Jis, pranaavo didvyris us. Kritai u laisv verkianios ems, Lai prieas ino, kad j myli... Jaunajai kartai pavyzdiu liksi, Lietuvio meil tau nemari... Ididus tyli prieo pajuokai, O partizane plai mik!
139

Prie tave lenkias verkianios dienos, Jos tavo vietoj aukia nauj. Ilgai atmins dar tave, didvyri, alis graioji ms Dainavos, Ir tavo vard, kilnusis Line, Lietuvio lpos danai kartos. Menu geguio baltj ryt, Tave ginkluot tarpe ied... Sakei, sugri kartu su laisve, Graia lyg fja ydri erdvi... Su ramunlm lauksiu sugrtant Ir su rudenio lapais gelsvais. Baltosios snaigs buiuos blakstienas, Bet tu negri jau su arais.
Milda, tvik, 1947.XI.10

VERBAVAI ... Diaugeis ji iduos savo brolius, Kasdien laukei jj mirties. Azijate, kodl patikjai tu odiais, Taip myliniai laisv lietuvs irdies? Ji iandien klajn oianio miko, Partizan plaij lauk, Jai lenkias pavasario vjai, iedeliai ibuokli melsv.
Milda

140

SK RA JNUI ydjo vynios, klaup saul, Ir skendo miestas migl tvane. Tarp tyliai krintani ied tu Sakei, atmink, brangi, mane. Maiau, spindj drsa akyse, Kai tu kovos keliu jai. Dar kart su ranka pamojs, Tartum rkuose pranykai. A negirdjau miesto triukmo, Nors jis kvatoj alia mans Mintim skridau tyl mik, Laukiau sugrtanio tavs. tai iandien tu, brangus, ilsiesi Tarp lap rudenio gelsv, Snieguols lengvos tartum pkas Krenta ant mirusi aki. Buiuoja lpas rudens vjai Ir taro garbanas gelsvas, Kruvin veid tau buiuoja, Niniuoja jis kovos dainas. Tviks em krauju nusida, Nualpo astr rausvi iedai. U laisv dar kovot norjai Paioj jaunystj ugesai. Atleisk, kad neverkiau suklupus, Nevadinau tavs vardu, Ir, tardant prieui, isigyniau, O ne! Jo neinau! Nepastu... Jauiu, greit laisv atplasnos mums, Uteks auk, mirties, kov, Bet kur tada tavs iekosiu, Kai nematysiu tarp sav?
Milda, mikai, 1948.XI.16

141

PAVELK, I DAVIKE Per tave, o iaurus atjne, Pravirko Tvyns mikai Per tave, idavike, nualpo Graiausi bijn iedai. Kur sin tavo, lietuvi, Kur meil gimtj nam? O pavelk, o pavelk, idavike, Kiek kraujo... skausming raud!.. Ar ne tviks em augino, Ar ne ia tu imokai dain? Ar ne motina vygj liliavo, Lauk tavo kilniausi darb? Pravirkdei j alpstani nakt, Suardei jos graiausias viltis Palikai idavikas Tvyns Per tave gaubia em mirtis... Kuo papirko iaurus atjnas, Kuo tau moka u krauj tv? Pairk skausmu em pravirko... Paklausyk banytls varp.
Milda, mikai, 1948.XII.15

I JOT
Dainavos apygardos partizan vadui Vanagui

Js ijot su lstaniu vju, Su niria ir juoda tamsuma. Prie akis nebeaikus rytojus Ir nakties virpesi klaikuma. 142

Js negsdina kaukianios puys, ia pat brolio mirtis sutikta, Paadjot jai laisv parneti, Ji laukia skausme palikta. Nebeklausiat, ko tvik verkia, Ko vualiuos suklumpa Jinai? ems skundas ir aimanos aikios, O laisv sugr regimai. inau, engiate drsiai m, Pirmas skiriate keli tankmj. Kulk aidas kvatojas mikuose, Js kaip aras ikylat erdvj...
Milda, Dzkijos mikai, 1948.XI 1.16

TREMTINEI Lidnas vilgsnis mao vaiko: Ko verki, mamyt, brangi, Kur mus vea, juk taip alta, Pasakyk kodl tyli? Verks, vaikeli, tavo dienos, Aarose sks takai: Tik u tad, kad tavo brolis Troko laisvs tvikei. Sudie tau, brangi Tvyne, Alpstanti kryi alis Sudie, mylimas sneli, inau, laukia ten mirtis. O norts apkabinti Tviks plaius laukus Jauiau, niekada negriu, Kapas Sibire man bus.

143

Bk drsus tu, partizane, Mylimas mano snau, Tvikl verkia laisvs... Dar kart tavs praau. Nepabgsiu, azijate, Sait tyrlauki kanios... Mintimis visad atklystu Aplankyt alies brangios.
Milda, tvik, 1947.XII.23

PRIE PARTI ZA NO KA PO Maiau, didvyri, tavo kap, Maiau j daug, oi daug tada, Atkeryt prisiekiau suklupus, Saukiau visus tylia malda. Maiau, kaip sunkiai krito smlis Ant kruvin tavo pei, iedai lengvuiai balt vyni Skrajoj tarp verkiani lauk. Tu nejutai, kai tarp griuvsi Barsiau konvalij iedais, Kai prieas dau, spard veid, Lydj' tave iauriais riksmais. Tavyj, o mielas partizane, Gavau stiprybs ir drsos, Tavo kania ir aizdos veda, Kur daug reiks ventos aukos. Likai tu umiesio laukuose, Kuriuose nr kap yms, Kur skundias, verkia, lsta vjai, Tik j daina graudi aids.

144

venta vieta paliks smlynai, Kur daug j guli be karst, Kur slapia motina suklumpa, Klausyk, karyg, jos raud...
Skiriama Merkins gimnazijos direktoriui Peionaiiui. 1945 m. balandio 23 dien visi Merkins gimnazijos mokiniai buvo ivaryti i mokyklos, pamokos nutrauktos, nes po gimnazijos langais, ant aligatvio guljo iniekintas ms mielas direktorius su savo bendraygiu... Ar galima tai umirti?.. Milda, bunkeris, 1948.X1I.27

LIETUVI VERGIJ OS LAIK DAINOS Ne tas Partizanas, Kurs itar od, Bet tas, kurs vykdo Partizanik ideal... Vyturys

R ankrai o dain os pradtos r a yti 1951.XII .26 dien , prasideda Tautos himnu ir Dzk part i za n himnu. Parayta keturiasde imt ketur ios da inos, 5-t as ir 6-tas puslapiai i pl ti. P ar ti zan o Vyturio para yta 19 dain, Degs nio 14, Put ino 6 ir 5 dainos ne i nomo par tiza no. 32-je dainoje Vyturys a pdai nuoj a Deg snio ir Put ino uvim. Dali s dai n kar toja si kituose alt ini uose. Pas kutini ai r ankra i o raa i ra yti partizano Vytur io. Parti zanas Degsnys P et ra s Var ana uskas, Partizanas Putinas Jonas Mi kail i onis. Vyturio pavar d ne i noma.

149

* * * Kada varge buvai, Tvyne, Tai jis nuo bado tave gyn, Vergijos panius rio, trauk Ir tavo laisvs troko, lauk. U tai, kai bsi tu laisva, Pridenk j savo vliava, O Lietuva.
Vyturys

17. DAINA POVUI Gelsvi iedai laukuos pasklido Ir lapai dobilo ali, Dzkijos sns pasiryo Atpirkti laisv krtine. Sargyboj pamikj stovjai, Povli, mielas ir ramus, Vaitojo Pavikio medeliai, Kai gauja artinos prie js. Tu, ginkl tvirtai pasispauds, Ir viu ini mums davei, Kada pamikj raudona gauja Ruo mums mirt aminai. Kritai prie kelio tu sueistas, Gauja apspito lyg arai, Peiliu supjaust tavo kn Slptuvs broli nesakei. 151

Kai niekino tave, tyiojos, Peiliu supjaust rankeles, Tu mirdamas odius kartojai: Tvyne, mirtu dl tavs!
Putinas

18. DAI NA BRI EDI UI Rudenio nakt, vaigdutms vieiant, Jaunas Briedeli, linksmas buvai, Rank paspauds, sudiev pasaks, tolim yg tu ijai. ygyj lydjo mnulio spindulliai Ir medi eliai deng jums veidus. Nieks nepasak, nieks netikjo, Kad Briedis jaunas iandien us. Prijs bak, langan pabelds, Su drsia irdim, meils ypsena, Alkana gauja patylom tykojo Buvo jums suruota puota kruvina. Vienas kaip erelis skrido linkui miko Ir dingo miko tamsumoj, O tau, Briedi, kulka pervr krtin, I tavs tekjo upelis krauj. Tavo jaun kn spard ir tyiojos, Spard ir drask kaip plrs arai, Tavo lpos negyvos ypsojos, Mirdamas kartojai: Tvyn bus laisva". Up Varn plaukdama vaitojo, Kad krantus jos plauna lietuvio kraujai, Ir alieji mediai nulenk virnes Tj rami nakt, kai tu uvai.

152

Moiut Urale, brolelis Vorkutoj, Nieks tau neluostys kruvinj skruost, Tik mai paukteliai miko dainininkai Tau prie kapelio aminai iulbs.
Putinas

DA INA 24. AI DU I, SPO RTUI IR GA RSU I Jie nesigailjo kraujo Ir jaunysts tos brangios, Mielai visk paaukojo Dl Tvyns mylimos. Jie krauju aplakst em, Varpas nulenk rugiai, Kai su pikt prie gauja Narsiai grms ms draugai. Saul leidosi nulidus, Slps u mik tyliai, Kai drsuoliai ms uvo, Narss giri uolai. Lidi tvik drsuoli, Verkia j kovos draugai, Verk Aido, Sporto, Garso, Jie negr jau aminai.
Degsnys

25. D AI NA SAK ALUI Tu, sulauks vasarls, Linksmas, jaunas ir smagus buvai, Netikjai, kad iaurusis Parduos prieui aminai.
153

Tu skrajojai, Sakalli, Tviks plaiuos laukuos Ir norjai pasiekt tiksl Dl Tvyns mylimos. Vos, sugrs i kelions, Umigai tu taip saldiai, Ir igirdai brolio bals, Sakalli, eik ionai. Tik igirds brolio bals, Greit priokai prie angos Ir, ikis savo galv, Apirjai kraugerius. Vyrai, rusai! suskambjo I tavo jaunos irdies, Ir, pams pistolet, Djai prie savo galvos. Nuskambjo dusls viai Bunkerio siauroj angoj, uvo ms penki broliai Dl Tvyns mylimos.
Degsnys

30. DA INA Vaduokim mes, broliai, pavergt al, Gaivinkime jos dvasi kilniausiais darbais, Kad ms Tvyns laimingai nuvist. Aptemus padang irdingais diaugsmais. Na, broliai, prie ginklo, kov lig vieno, iais metais ateina jau ms valanda, Su vanganiais ginklais budkim i vieno, Tikrai mes laimsim visur, visada.
154

Ten tvik laukia aptemus, ia laukia ms broliai pravintant auros. Pasaulis girdi ir skausm ms ino, Kaip slg mus iandien prieas baisus. Mes, broliai, dl laisvs mirties nebijokim, Tvyns ms meil laimingai nuves, Tik drs tam reikalui mes panaudokim, Laimingai tuomet atsikvpsime mes.
Degsnys

31. DAINA Medi akos nulenk virnes, Ir nulido tvik brangi, Kai, ryt saulutei patekjus, Ujo priespauda broliams sunki. Nulido sode iulbantys paukteliai, Ir dare nulido jazminai, Ir jaunysts iedas kai nuvyto, Krito trys sns tvirti uolai. Jiems klojo patal mirties ant gatvs Purvas, sumindiotas prie gaujos, Tiktai paukteliai, miko giesmininkai, Jiems paiulbj, nutp prie galvos. Verk tvik trij drsuoli, Verk draugai atskirtieji kovos, Ir pasiryo ms partizanai Atpirkti laisv brangios Lietuvos. Nedaug jau liko mums ia kentti, Laisva Tvyn greit mums nuvis. Ir mes greta ygiuosime per pievas Laisvosios tviks keliais plaiais.

155

Sutiks moiut, sena sengalvl, Snel grtant i didios kovos, Sutiks mergait, tavo numylta, Su jurgin grai puokte.
Vyturys

DAI NA 32. DEGSNI UI I R P UTINU I Jurginai ydi, galvas lenkia, Gamta jau puoiasi iedais, Trejus metus js iskrajojot Tvyns viekeliais plaiais. Degsneli, mielas Putinli, Kokia sunki gi js dalia: Prieai idrask durniais em Ir tyko jie pamikje. Gegus trisdeimt dien Gegut guod taip lidnai, Bet nepasak jums, Degsneli, Kad suruoti jums ia kapai. Ilsjots po sunkaus ygio, Vjelis draik plaukus jums. Staiga tik viai pasigirdo Sudie, pasaulis toks graus. Sudie, mergaite mlynak, Sudie darely jazminai, Negrim vl vakarl, Nebelsim lango patyliai. O js, jaunasis jaunimli, Kartokit visus iuos odius: Vis tiek ms broliai partizanai Myljo laisv per kraujus.

156

Vaitojo laisvs karygliai Degsnelis, Putinas brangus Sugr tveliai i ural, Bet kur atras ms kapus?
Vyturys

39. DA INA TRENKSMU I Mnulis viet nakt rami, Nuo prieo kulk tu kritai, Savu krauju pagirdei em, Kuri myljai taip karstai. Myljai Lietuv Tvyn Tu i visos savo irdies, Pirmas laisv keli mynei, Nebodams vargo nei mirties. aliame slny, prie upelio, Tave paguld prieo kulka, iaurs stribukai tavim tyiojos, Kad uvo Trenksmas, narsus karys. Kovoj sau skyrei Trenksmo vard, Narsus kovotojas buvai, Visi lietuviai prisiminsim Laisvs gynj aminai.
Vyturys

40. D AI NA alumyn rasa sumirgjo, Aplinkai vaitojo naktis. Kain kur partizanas skubjo, Jo buvo irdis nerami.

157

Paliks jis bunker tams, Paliks tvelius namuos, Jis eina ir drsiai ygiuoja Aplankyti tvelius namuos. Namuose jo laukia mergait, Moiut ir ses jauna, Drsiai jis per lait ygiuoja, Rytuose jau vinta aura. Prij partizanas prie vart, Kiemely sulojo uva, Niekas pasitikt neijo, Tik gailiai raudojo ruduo. Ir kaime tuoj unys sulojo, Pasigirdo vien rus balsai, I kain kur vis ataidjo, Ir pervr ird skausmai. Jis krito ant ems nuautas, Aplink buvo vien tamsi naktis. A u tave, brangi Tvyne, i nakt umerkiu akis.
Vyturys

44. DA INA Gamta pavasary pravito, Mnulis vieia taip lidnai, I ygio namus sugro ei tvyns gynjai. ei kaip vienas, vyrs vyr, Veidai pastami vis, Linksmai sutinka niri tyl, Miela gyvent, gamta grai.
158

Veltui raudoni unys kauk, Ms pdsak jie nesuras, Miegokim, broliai, isireng, Rytoj yg visi mes. Ilskims, praneko Dainius, Ilga pavasario diena. Labanakt, velniai tar Gailius, Pasvirdamas su ypsena. Kryium palaimin krtin Ir sksdami jie sapnuose, Vyrai kovotojai Tvyns Umigo klaikiam tamsume. Negirdi esio main Raudon igam gaujos, J tarpe niekas Savanoris, Igama budelis gaujos. Vyrai, praneko eimininkas, Pravrs bunkerio duris: Rusai, j tarpe idavikas, Kalavijau, tavo snus. O Dieve Tve, suvaitojo, Sneli, itar: brangus. Nulenk galv ir nutilo, Snus jam paruo kapus. Jzau, Marija, balsai auk, Skausmai sumio su malda, Kovas ir Gailius usimerk, Dainius atsiklaup alia. Prie pai dur klpo tvas, Karygis guli netoli, Klon atsiklaup prie sienos, Apgaub juos tamsa tyli.

159

Nebenuplaus smlt rank, Veid neluostys kruvin. O Dieve, ar jau neutenka Tau imt toki brangi auk?
Vyturys (Paskutin rankraio daina)

PIET LIETUVOS PARTI ZAN DAINOS

D ain t ekstai rasti Merki o ri nkt ins partizan tabo l eid iamo lai krai o M yl k Tvyn" literatrins dal ies ar chyve .

DA INA
Kazimieraiiui, uvimo metini proga

Diena seka nakt, naktis seka dien, Pradingsta ir metai kov skuryj. Tiktai be yms neinyksi tu vienas Tvyns gynjas, didysis karys. Ugriuvo mus prieai, lyg prakeiksmo jra, O mes jiems nenulenkm galvos. Tu mus gretas, didis vade, subrei, Vedei tbtinn, ventojon kovon. Nebuvo sunkus tau sunki kov kelias, Tau rodsi, dirbi dar vis per maai. Ir lm Aukiausias, kad gimtj al Aplaistytum savo kraujo laais. Pakirto kulka ir jutai nesikelsi. Jau pdos pranyko seniai mikuose, O Laisvs varpu tebeskamba mums balsas, kov tebeaukia tavo dvasia. U brangij Lietuv, ms Tvyn, Ginklus mes suspausim tviriau rankas. Tu didj keli Laisv pramynei, J pavent tavojo kraujo auka. Kaip sapnas prabga sunki kov metai, Lyg rkas pranyksta kania, ilgesys. Tik niekad tavs neumir ms gretos, Lietuviams tu vadas per amius esi.
Kazimieraitis Lietuvos Respublikos pulkininkas-ininierius, pirmasis Piet Lietuvos paitizan vadas Juozas Vitkus. uvo 1946 m. liepos mn. 12 d. aliamikyje.

165

AIBUI O aibe, didvyri Dzkijos, Nuo iauri ekist uvai, Tu gyvyb Tvynei aukojai, Nalaiiais draugus palikai. Laukuose geguis keliauja Ir ydi vairiais iedais. Mano lpos siunia tau dain Su sielos supintais skausmais. Anksti, kai ryt teka saul, Ar ji vakarais nusileis, Regiu iblykus jo veid Ir mlynas lino akis. Paklausyk, kaip gegut kukuoja Tarp medi alij ak Ir bereliai jaunuiai svyruoja Prie duobs, ugriautos smliu. O aibe, Dzkijos didvyri, Nuo iauri ekist uvai. Tu Tvynei gyvyb aukojai, Raudoti mane palikai!
E. A. Dz. Daina skirta partizan vadui Vaclovui Voveriui

D AINA APIE KLEP OI KAIM O SUDEGINIM Ko rauda, blakos alias mikas, Sibuoja, verkia uolai? Stribai Lizduos ms brolius audo... Ar tu dar ito neinai? vent Kald ryt tratjo viai, Klepoi kaimas viet raudonai, 166

Paskend durnuos, troko mons, Kuriuos dar gyvus... sumet stribai. Prakeikim stribus... ms skriaudjus, Kurie kankino mus iauriai, Dabar save vaduotojais vadina, Bet nuo ko vadavo neinai. Verkia senos motinls. Verkia broliai tremtiniai, Tik neverkia strib bobos, Nes j ilti vogti kailiniai.
1944 metai, v. Kaldos

GA RBS KELIU Nustebs atodsis aplk krat, Nustebs vjelis kalbjo berams, Kas drso pakelti prie slibin kard? Kas prieintis drsta jo smurtui iauriam kov u laisv sukilo titanai, Aplink verda plienas, kraujai ir ugnis, Nors prieas galingas, narsi partizan U plien kietesn dvasia ir irdis. Sakytum i kapo senovs karygiai Pakilo atkeryt u miel Tvyn. Didiuojasi kratas garbingais j ygiais, Valia ir drsa pasiventusi vyr. Dainuokite, dainiai skambkite, kankls, Apie ygius, garb karygi narsi. Tvyn jie rytas i miego prikekti Ir vesti j laisvs naujuoju keliu.
Ryt, 1946.XII.23

167

GI EDRIUI alias kaimas Dzkijos uaugino tave, Meil emei, gimtinei tavy gim jame Ir, kai svetimos audros lo josios laukuos, Tu subrei vyrij gint Tvyns savos. Kov audros lydjo, Giedriau, tavo kelius, Skrido dainos su vju, dainos salvi skardi. Tu atidavei auk, gal didiausi vis, Uu Tviks Laisv umokjs krauju. Danguj vaigds suvirpo, sudejavo berai, Kai sudiev tviklei mirdams tyliai tarei. Laisvs karygio verk mnesienoj gailiai Tyli rudenio nakt paskutiniai iedai. Mio rytas, skausmingas, sidabrinis, tylus, Neprikl tavs jis, tu guljai ramus, Kai motut ilgalv rov plaukus alia, Neatmerkei, karygi, tu aki ir tada. Dar nepabaigtos vagos Laisvs laukia tavs, Kenia ms Tvyn dar vergijos kanias, Kelkis, Giedriau, yg, tavs laukia draugai, Bet iaurios mirties miegu amiams tu umigai. Baltos gijos skrajojo po saultus laukus, Skaudios raudos, dejons ard tyl kap. Skausmas, aaros graudiai i irdi Neprikl i miego tavs, Giedriau, brangus. Ir kai ms Tvynj Laisvs rytas iau, Nepabus jis i kapo laurais jos pasidiaugt. Ir per amius ilssis miegu kietu, giliu, Mes jam pinsim vainik i graiausi gli.

168

DA IN A G EGUIU I (VIN CUI IVAN AU SKUI V IETOJ VAINIKO) Uaugo jis kaime Dzkijos, Kur smlis dulktas, lakus, Kur ydi darely lelijos Ir skamba daina po laukus. T em smlt myljo Narsuolis, snus Lietuvos, Ir niekad, oi ne, neadjo Nulenkti engjams galvos. Kai skausmas praydo Tvynj, Nutilo skambjus daina. Su broliais yg ijo, Pratars, vergauti gana. U Laisv aliuojani giri, U Laisv dareli ali Lietuviai dainuodami mirta Prakeikia likim verg. Ein gandas per Lietuv vis. Kartoja ir kloniai ali, Kaip kaunasi broliai u laisv Smltoj Dzkijos aly. Geguts puynuos kukuoja... Braukia aaras sess gailias... Kai brolius velna ukloja, Tvyn jj raudojo. Igamos krinta kaip lapai, Kur Vanago kaunas brys Ir jo padjjas Gegutis, Tas giri narsuolis karys. Vaitojo nulids rugsjis. Bangavo iaurusis Merkys. Atskrido inios kaip vjas: Gegutis jau uvo negr.

169

Jis kovos dirvone suklupo, Kai saul leidosi slapia, O odiai i stingstani lp: Be laisvs gyventi kania. Tai gdiai mikai sulamjo. Rsiai apsiniauk dangus Ir verkti Tvyn pradjo, Gegutis ant gatvs brangus. Nors guldo karygius ant gatvs, Vis suguldyt nepajgs, Ir ms suvargusiai aliai Vl laisv skaisti pateks.

PRISI MI NI MUI Ar atmeni t vakar vlyv, Kada altis tvirtino ledus, Tu palydjai draug puyn, O aaros plov tau veidus rausvus. Taip tylu, tik mikas lamjo, O audros skrajojo laukais, Grai laukus nusimins, Nuvargs, apals erknais. Namai lyg ne tie pasidar... Nuobodu ir ilgu kako... eimyna nulidusi lauk. Ir ilgisi, laukia tik jo. Nelaukit, negr laukiamasis, Negr numyltas snus. Jis mir kovoje su prieais, Nes karygis buvo narsus. Minkim tautos narsius vyrus, Per amius j vardas teskamba, Teveda ir mus j ygius Dl laisvs mielos Lietuvos.
Jaunutis

170

VIJNUI Paliks tviks laukus, Snau pilk arim, Tu ijai kovon drsus Aru dangaus mlyns. Tvyn trokai ivaduot I kraugeri engj, Trokai gyventi, bet atiduot Gyvyb jai galjai. Per audr ygin ijai, Narsuoli Vijnli. Tau mirtant, requiem lidnai Giedojo altas vjas. Kovos pradioje tu kritai, Draugai ir prieai dingo, Tik snaigs aar perlais Blakstienose sustingo. Nuda kraujas raudonai Pkin balt snieg, Palikt turjo ten draugai Gulti tave vien. Ne motinos ranka velni Tavo akis uspaud, Engjai mirus pikti Purvinais batais spard. Pikt strebiteli keiksm Tu jau nebegirdjai, Karyg miel, brang mums, Umigd amiams vjas. Tave palaidojo slapia Strebiteliai ir rusai, Bet atminimas tavo ia Amiams gyvens tarp ms.

171

I laur didvyrio perl Vainik tau suskinsim, I sesi aar skaidri Dainose j nupinsim.

OKUPUOTI... Privaiavo ms ali krat Gaujos igam, laukti sveiai", Ir ugniau mums kalb bei rat, Tarm, uv lietuviai staiai. Mus mediojo budeliai ekistai, Jie galvojo per amius taip bus, Jie norjo iplti mums visk, Ir be nieko tauta ms praus. tai nustaug lktuvai vir miest, Viskas skendo ugnies kamuoliuos, Ir pamat budeliai, kad riesta, Kad atgal ne visi parvaiuos. Daugel matm mes aar, kraujo Partizan, ms broli sav, Kad gyvenim kuriame nauj, Nebegaila t buvo auk. Mes vainikais kapus j papuom Ir paminklus pastatm dailius, Bet ateiviai ia roj jau ruo, Vadus stat savus, atkaklius. Jie gestap pastato pirmiausia, Smogiamasis brys jau ia pat. Kaip ia bus, kur ir k, jie neklausia, Mums paklausus, parodo duris. Okupuoti, iulbjo mums paukiai, Okupuoti, vaigduts ibj.

172

Pairki, lietuvi, aukt, Juoda svastika mirga erdvj. Deja, jie per amius ia negyveno, Vl sugro biiuliai seni. Ir pasak vaikams tvas senas: Dabar, vaikai, jau sim visi. Dar t dien ms broliai pabgo Paguldyti galvas be naudos. Ir be diaugsmo laukinius sutiko, Vien mik jie kelio iekojo. imtamet puis jiems u mam, alia egl sesut vaduos. Drgn, tams padar jie nam Automat, granat aiduos.
RamunSofija Budnait

PRISIMI NUS ERN I kur esi kils ir kur gimtin, Mylimas vade, a neinau, Painau tave alioje girioj, Tarp partizan, kovos draug. ilt pastog, vade, paliks, Dargan, liet nepabgai, Igirds auksm Dzkijos broli, Ms eilse atsiradai. Dzkijos krat kartai pamils, Lankei ms kaimus, braidei mikais, Basomis kojom, tamsiom naktimis Ne kart krtei altas rasas. Pamils vargus visa irdimi Ir jj smltas emes,

173

Iugds meil mumyse Tvynei, Drsiai kov, vade, vedei. Tvikai glaudei mumis kiekvien Ir rodei keli laisv mums, Prieams teriojant, pliant ms al, Buvai visuomet tu jiems baisus. Vaikiodamas Merkio raiytoms pakrantms, Raminai monelius, vargdienius visus, Artja mumis ypsantis rytojus, Ir Tvyns laisv - taip arti prie ms. Pamilo tave vargdieniai moneliai. Skambjo js vardas lpose j, Mes laukm ilgjoms js, mylimas erne, Jei kada utrukdavai savo kelyje. Js meils odiai ir malonus vilgsnis Priduodavo mum vis nauj jg, Su tavim artjom laisvs rytoj, Su tavim kov drsiai stojom mes. Kovotoj irdyse suadins meil, Umirs asmenikus savo vargus, Ms mylimas vade, tautos karygi, Laimingas ypsojais tada tarpe ms. Bet igamos ms nrsi i kailio, Su briais mogudi sekiojo tave, Kelyje usukus kaiman Mordasavo, Apspito jie kaip vrys alkani. Nepabgai ir ionais, ms mylimas vade, Bet, narsiai kovodams, uvai su draugais. Ir ia ms vyrai meil jums rod, U tave ir laisv drsiai kovs jie. Ir ia jums nurimo kartoji krtin, Ugeso avingas vilgsnis js aki. Krauj praliejai Dzkijos emelj. U laisv Tvyns, u garb lietuvi.
174

Po al pasklido lidna inel, uvo ernas su trims kovos draugais, Tyliai raudojo ms jaunos sesels, Kovotoj irdys kertu prisipild. Narsus Merkins vadas garsioje Merkinj Tenais apmokjo prieams su kaupu. Plik lizd tenais sunaikins, Bedievius suvijo maldos namus. Igamas, mogudius jisai pamokins, Lidnas sugro alias girias Tsti sunk darb Tvyns gerovei, Sutraukyti panius sunkios vergijos. Rankoje su ginklu, irdyse su meile Artjam prie tavs su laisvs rytu, Kap tau supyl, paminkl pastat, Suuksim vieningai ir didiu balsu. Garb tau, erne, ir tavo vyrams, Laisv atpirkot savo krauju! Dl tvikls krauj praliejot, Kad broliai, sess laisvi bt. erne, tavo vard irdyse neiosim, Didi darb tavo neumirim mes, Garb tau, didvyri, lietuvi narsus, l kov, laisv drsiai vedei mus.
Genys Stasys Klimaauskas, 1946.X.10

LIAUDIES DAI NOS Vai, skamba daug grai dain pasauly, diaugsm jos skausmus imain, Bet man kur kas graesns net u saul Yra lietuvi liaudies dainos.

17 5

Tos dainos gim nebe graf rmuos, Nevyst j velniausiais ilkais; Maoj bakj, skendinioj vien dmuos, Ivydo jos pasaul pilk. Moiut lyg vaikus dainas augino, Ikai dobilais lyg rtom, Jas sess papuo iedais i lino, Kad tik graesns dainos bt. Jauni artojai vilganiuos arimuos dainas lkest djo, Nalait, prieklty lidnai parimus, Skund dainas djo. Kovas pyn broliai u Tvyn, Kada karo yg ruos, Milinkapi didvyrius prisimin, Jie dainas dailino ir puo. dainas daug trokim jie sudjo, Kai skrido i krtins dainos, Igirdo meil varbs vjai, Dainom grojos naktys, verk dienos. Tos liaudies dainos iandien lpas puoia Kiekvieno brolio, lietuvaits, Alsuoja lankos, ilas oia, Tos dainos aminai krtin kaitins. Nors daug grai dain yra pasauly, Jos juod skausm diaugsmu imain, Bet man kur kas graesns net u saul Yra lietuvi liaudies dainos.

DAIN A APIE TURM Drsus buvai visuomet ygy, Lietuv mylintis snau. Girdjau tavo vard skambant, Nors a tavs nepainau.

176

Nemaiau niekad tavo veido, Nors sak, tu esi graus. Esu maa gl darelio Ir Tulps vardu vadinuos. Girdjau a, kaip vilp vjai: turmas narsuolis ir drsus, turmas ygi iandien eina, turmas sugr, turmas neus. Nuo prieo kulkos nustoj kvpavs, Nustojo plakti jauna irdis. turmas jau uvo kovoj u laisv, O dar Tvyn gaubia naktis. Nors tu jau uvs, broliai ts kov, Kerto skriaudikams, lama mikai, Kerto, linguoja dareli gls, Kerto u brolius, keryt skubiai. Greitai nuvis mums laisvs rytas, Ir tavo kapas pakvips iedais. Ak, kaip noriau, kad visos gls Bt pasodintos tulpi vardais.
Tulp

* * * Kalnai ten dejavo, upeliai klegjo, Kai a mautlis buvau. Puels lyg rtos lingavo nuo vjo Ir augo aukiau, vis aukiau. Kaip bdavo gera po liepom akotom Nuvargusi galv priglaust Ir autant ryt sidabro palaukm, Nuskrist ligi paio dangaus.

177

Ir iandien tie patys kalneliai dejuoja, Ir iandien man lidna, klaiku, Tie patys kalneliai, ilai, uogienojai, Tik a nebe tas jau esu. Kaip sueistas aras vir giri plaij Jis skraido diena ir nakia, Tik vieno maldauju, o Viepatie galingas, Leisk mirti Tvyns laukuos.
Lapo apaioje prieraas ta paia ranka: Marmuro paminkl Nieks nepastatys, Tik vieno noriau, Kad bt paraytas ilgesys...

PT VJAS Pt, pt iaurus vjas, Lau uolo akas. Paverg mus stalinistai, Iveiojo ms eimas. Nusimin ms lietuviai, Kad juos ydberniai valdys, Ir kiekvien nakt laukia, Kada Sibiran ive. Stovi paruota maina Prie gimtj nameli, O a slapstausi mikuose, Atsiskyrs nuo tv. Oi, tveli ir mamyte, Kam surio jums rankas, Kam suvar vagonus, Dievas ino, kur ive.

178

Motinl tur vaikel Ant baltj rankeli, O vaikelis gailiai verkia Nuo iemos alt vj. Ir atalo jo rankuts altam vagono kampe, Ir sustingo jo lputs, aukiant mam pas save. Motinle, duok duonels Ir pienelio to saldaus, Nek, tveli, namelius, Nes rankutes sualau. Nr duonels n ksnelio, Nei pienelio to saldaus, Nei gimtj t nameli, Nei gyvenimo ramaus. Motinl gailiai verkia, Apkabinus vaikelius, O tvelis ibuiavo skaisiuosius veidelius. Oi, broleli ir sesute, Sudie, sudie aminai, Gal a siu ia mikuose, O js sit Sibire. Liks vienas ms brolis, Kuris slapstosi mikuos. Jis atkerys stalinistams U naikinim tautos. U kiekvien kraujo la Komunistai atsakys, Tegul kail savo nea, Kur Azijos alis.
P. P.

179

* * * Vasario deimtoj dienoj Daug buvo vi Lietuvoj, Ta diena buvo jiems baisi Stribai sklep ritosi. I miko kulkos zvimbjo, O stalinistai drebjo. Kaminskas sako: Vyrai, oi, Kiek daug bandit Lietuvoj. Kaminskas bgo Miklsu Ir nuolat klimpo lig aus. alkauskai, Levai, ratavok, e, tau balsai ir pakavok. Prieteliau, bkim laukeliu, O ne Miklso raisteliu. Miklso raiste tai baisu A klimpstu iki pat aus. Kaminskas lk nesustoj, O Levas rk oi oi oi! Prieteliau, mans nepalik, Kad ms banditai nepaimt. Kaminskas buvo nerangus: Prieteliau, kelias kur Daugus? Oi tu, broleli, neinau, Nes a bandit pats bijau. Kaminskas sdi jau namie, O visi klausia kas ten yra? Oi, vyrai, vyrai, negerai, Bandit yr pilni mikai, Btum prauv aminai. O Bakio Juozas buvo rangus, Neklaus kelio jis Daugus. Jis Paleviiaus tvarte sdjo Ir Mikls kreivai irjo.

180

Oi, Baliukoni, bkim greiiau Banditai gretinas ariau, Jei jiems paklisim, bus blogai, Nes j yra pilni mikai.
1945 m., V. P.

M E L NYIOS M I S Melnyios my buvo smagu, Ir pairti buvo grau. Bravas Gelainis dar sau kratas Ir jisai galvojo, kad bandit ras. Kai udav vi kratos ne galvoj, Kail kaip ineus, jisai tegalvoj! Bgo Gelainis, bgo nesustoj, O Gavelio Petras tik suriko: Stoj!" Ved Gelain Melnyios keliu, O jau Voveriuk siauru takeliu. Voveris vyniojos, kaip itrkus oi! O nuo kalno laito jam suriko: Stoj! Voveris vyniojos, rankas ikl, O jam aibas vadas kail ivl. Ved Voveriuk siauru takeliu, O t Gelain vienplauk keliu. Nors tas Gelainis ir buvo drsus, Bet jis neatlaik prie partizanus. Projaba vyniojos kaip itrkus oi! Bet nuo stataus kalno jam suriko: Stoj!" Projaba nestojo kulk gav galvon, Apie partizanus daugiau negalvoj. Maas Algirdukas: dde, pavk! Ir tu nuo bandit mane igelbk. Oigi tu, vaikeli, tu labai drsus, Tu atsilaikysi ir prie mikinius.
1948 m., V. P.

181

MOTIN LEI Danai kartojo mano lpos T brang od mama, tu, Bet tu tyli, lyg negirdtum U dur, amiams uvert, mama. Mamyte, kada tavo lpas Papuoiu laims ypsena, Ar tau saldi kania nuo prieo, Vardas bandito motina, mama? Mamyt, ar dar nepailsjai Nuo taip vargi, sunki kani, Krtin tau ar nesudrko Nuo mano aar kari, mama? Nuo tavo aar, nalaiti, Kieiausios uolos sudrebs, Tik neprikels mamos i kapo, Nepaguos ir neprakalbs, mama. Ir tuo, mano brangi mamyte, Tavs labiau pasiilgstu, Mikus ir pievas iklajojs. Sakyk, kada ir kur rasiu, mama!
ilvitis Juozas Makaraitis

STRAZDU I Kaip a noriau bgti pievom, Skardenti slny daineles, Priskinti puokt balt iev Vien tiktai, Strazdai, dl tavs. Deja, tavs jau neberasiu, Ilsies kapely tu anktam, Nors ibraidysiu piev ras, ile kausiu a aliam. 182

Ne vienam ygy tu parodei Verdno kov mums drsiai, Apgynei garb kraujo rom, Pareig savo atlikai. Sutiks prie did br, iauri budeli alkan, Miriai drsiai akis iri, Vienas buvai i milin. arvus atstojo tau krtin, Drs kulkosvaidi ugnis, Buvai m pirmutinis, Kovoj umerkei tu akis. Tave nort palydti Saulut, engianti mikais, Kartu su motina lidti, Kad jos snelis nepareis.
Ramun Sofija Budnait

TUR MUI (I VA LKI NI NK) Tu buvai toks narsus ir galingas, turmo vard paskyr draugai, Vaikiodams po ali girel, Mane, nalait, pamilai. Aplinkui bereliai svyruoniai Saugoj nuo pikt kraugeri, Nors mirties mkla mus gaub, Buvo mums gera, ramu. Po skaudi ilgesio dien Dar kart aplank mane, Ieidamas tyliai jis tar: Lauk, dar griu pas tave .
183

Bet daugiau jis nebegro, Aukojos Tvynei narsiai, Priglaud j em altoji Ir saugo svyruokliai berai. Liko skaudios ilgesio naktys Ir lidna laktui daina, Nukankin tvel, moiut, Kraugeriai ipl ir tave.
Laimut

KRI TUSI AM PARTI ZANUI Palink gluosniai tyliai verk, Kai, partizane, tu kritai, Kai tavo akys usimerk, Sustingo sielvarte laukai. Prie ups, krmuose, nutilo Laktut, suokusi linksmai, Skausme lelij iedai sviro, Nulid apmir ilai. U laisv ems ms gimtins Tu savo galv paguldei. Niekuomet neumir didvyri Ms laisvos tautos vaikai. Lietuvos sess tavo kap Vainikais rt padabins, Snelio motina netekus, ia ird aarom ramins. Tau laur spindini karn Nupins poetai dainose Garb ir meil tau tebna Per amius ms irdyse.
Rytis, 1947.II.16

184

DAIN A
Baluiui, Putinui, ermukniui, Paukiui

Saulut leidos debesyse, Vaikioj mergait verkdama, Prijo sena motinl, Ramino verkiani dukr. Neverk, dukra, neverk, jaunoji, Ne vienas jis pasauly yra. Jis, bdavo, danai ateina Ir, jei sugr, tai nepames. Oi, motin, jis daugiau nesugr, Tai nujauia mano irdis. Iduos j niekas idavikas, O bolevikai j nukaus. Jis dar sugr, bet jau vestuvs, Jaunimas oka pas j linksmai. Jo mylimoji, j umirus, Kit buiuoja aistringai. Tai suinojs, pas j nueina: O, mylimoji, k padarei? Sakei: Sugrk, o grk, brangusis, Dabar u kito ijai. Oi, ginkle, ginkle, tu taiklusis, Jau nebemieli mes ionai. Eisim alij giru, Kur pasilik ms draugai. Tenai, mikely, tarpe krm, Mane paukteliai nuramins. Dar geriau, ginkle, tave mylsiu, Nes tik tu vienas man likai.
Mylk Tvyn" 1947 m. gegus 20 d. Nr. .4/9. Leidia Merkio rinktins partizan tabas. Visi keturi partizanai uvo, iduoti 1947.IV.11, vintant rytui. Nenordami pasiduoti NKVD-istams gyvi, po trumpo mio nusiud bunkeryje.

185

DAINA Prisirinkau nuo tavo kapo Rudens priplyt ied, O jie tyliai irdin praneko, Rodos, btum praneks tu. Tie odiai amino trokimo, Palaidoti dar nelaiku, Gegut guod ir ukimo, Nuskrido miko vainiku. Tu ijai, ir tavo kelias Vien tiktai pergal laims, Palinkus diemedio akel Tau apie laisv prakalbs. Tu ijai, ir gal negri, Ir lino akys neyds, Tad leisk, brangus, prie tavo kryiaus Surinkt vidurnakio vaigdes. Palinkus diemedio akel, Medinis kryius tarpe j, Tvyn, rodosi, jau kelias, Gal keltumeis gyvent ir tu.

DAI NA Lk pilkas balandlis Per ali girel, Ne senai motinlei Lidnj inel. Gdiai, gdiai uburkavo Prie baks lango, Motinle, tavo snus Mirta karo lauke.
i 66

Kulkos perplta krtin, Pats kraujuose plko, Kruvinas rankas itiess, Jis man taip suuko. Lki, pilkas balandli, Mano tvikln, Paprayki, kad ateit Brangi motinl. Ji paduos man vandenlio, Apkabins galvel. Tik moiut nuramint Alpstani irdel. Dar norj kak sakyti, Bet staiga nutilo, Lpos dar kak nibdjo, Bet galva nusviro. Motinl, tai igirdus, Baltas rankas lau, Savo uvus snel Vis vardeliu auk.

DAI NA Daugel daineli nedainuosiu, Daugel dainuoti negaliu, Maiau rugel ir vosilk, Ibraidius nakt rugelius. Rugelis pra tyli nakt Vosilkos meils paad, Maiau rugel labai lidn, Paliko man labai graudu. Nei auksu rinti saulut, Nei perlu blizganti rasa,

187

Nei vakaro tyloj laktut Neduos mums laims niekados. Pro lamanius berelio lapus Sudie, sudie man pasakei. Jei atsiminsi mane kartais, Atmink, mergaite, k sakei.

* * * Ar matai, kaip sksta obelys ieduose Ir baltuts vynios lama po langais, Bet tu neinai, ko a taip ilgiuosi Ir ko irdis verkia vlais vakarais. Prieblanda jau gsta, snaudia baltos ievos Ir laktut krme iulba tarp gli. Ivaikiojau mik ir alisias pievas, irdiai nuraminti nerandu ied. Kai tu bsi toli ir dainas dainuosi, Nepajusi skausmo irdyje tu savo, Pamylsi kit, aistringai buiuosi, Meil paadsi jai vien vienai. Nusvirs mano rankos ant tavo krtins, Nusvirs gelsvos kasos ant tavo pei, Tada tu rymosi, mane apkabins, Bet a tau kartosiu, jau vlu, vlu. Bus umerktos akys mano sidabrins, Ir nebeavsi savo akimis, Ir neprisiglausiu tavs prie krtins, Nes ilsiuosi emj vien tik dl tavs. Pairk tu ryt alyv ras, Jos tarytum kalba, kad dar neyds. Tada tu suprasi mano irdies skausm, Ir manj skund tau irdis atsps.
188

AK TY VI ST DA INA Jiems nesvarbu dokumentai, Tik igsdinti mogus, Praom atnet samagono, Jei gyvenimas brangus. Jeigu nra samagono, Duok man pastotis nors dvi, Reik vaiuoti Merkin Ir igert dar pakely. Tuoj atvyko ir seninas, Pastotys, draugai, jau ia, tai jau yra jom ir mons, Galite vaiuot i ia. Prisikrov daugel bald Ir iaip vairi daikt Ir sak, kad vaiuot Ko greiiausiu greitumu. Saul dairosi ir ypsos, Jau pakilusi auktai, Ir paukteli didios minios m vilpaut vairiai. Dunda ratai, o jie ypsos, Mat patenkinti visi, Parvaiavus bus samagono Ir dar vaikios nebasi. Tyliai suurzg unelis Ties gyventoju pirmu, Bet, pagautas domumo, Greitai lenda po svirnu. Ratai skrenda pro puyn, Pro nulauytas akas. O milicinieriai i diaugsmo Trina nosis ir kaktas. 189

Truput pasidarbavom, Bet ijo neblogai, Ale k ia ir kalbti, Apsvarstyta neblogai. Verkia mediai, akos lta, Nors vjelio nebra, Ujauia stovdamas berelis, Kas per latras ia yra. Privaiuoja, kur kelelis Tiestas tankiame mike, Kur sukump storos puys Auga moni palanka. Suaidjo garss viai, Vienas griuvo veime, Mat Karpaviius vyriausias Su raudona kepure. O kiti oko grioviuose Ir suriko dar ura, Nei nemat draugo Miliausko, Kai trko ir jam galva. Taip ir uvo Karpo latras, Turi rusikus nagus, Ir inaikins partizanai Rus rojaus kacapus.

M ERK INS PUO LIM A S iemos snieguls krinta, Ir mediai kudasi liekni, O partizanai susirink, Pasiryimo kupini.
190

Parodys meil jie Tvynei, Savo krauju j atyms. Drsiai ygiuos jie Merkin, Niekams, skriaudjams umoks. Ir ilgai laukti nereikjo, Anapus Nemuno staiga Groti kulkosvaidiai pradjo, Siaubas su vyrais yra ia. Ir Siaubo vyrai narsiai kirto Kulkosvaidi taiklia ugnim. Stribuk, rus daugel krito Ir nugarmjo vandenin. Daugel vri raudon pribuvo Bailij iurki igelbt. O broliai keturi ia uvo, Kuriems ant gatvs reik gult. Dar vos tik grus i Merkins, Tuoj pasitiko ms vadai: Kiekvienam spaud balt rank Ir klaus, ar viskas gerai. Ne, pone, vade mylimiausias, Atraportavo Pauliukas, Nra ia Putino, Genovaiio, Nra ia Siaubo milino. Jie uvo, puldami Merkin, U brangi em Lietuvos. Tad sugiedokim Laisvs himn Mes, partizanai Lietuvos. ANTRAS MERK INS PUO LIM A S Bki sveika, Merkine senoji, Susilaukus iandien svei. Gal tau Nemunas tvas pasak, Kas guls ant kiet akmen.

191

Ir iauo birelio treioji, Ir pakilo saulut auktai. Miega galinai sau rams, O ia pat ir rusai kraugeriai. Ir nubudo abudu i miego, Bet jau buvo viskas per vlu: Tskit kov karygi pradt, Neapkskit raudon kraugeri. Verk Skiedros mona, nale likus, Ir josios du sneliai mai. Ogi, dievulliau gailestingas, Kodl nalaii dalu sunki, Sakei, gri, ms mylimas tveli, Uauginsi mus, du sneliu... Dabar guli Merkinj ant gatvs Nesisksim mes tau vargeliu.

K ALNIKS MIS aliam vasaros geguy, Kai skleids iedai, Kalnikse mus upuol Driskiai kraugeriai. Stoj kov partizanai alies vanagai U Tvyns brangi em Kovs jie narsiai. Ms kulkosvaidiai pragydo Vien karta ugnim, Kulkos nea mirt prieams, Kylantiems vilnim. alios egls akos linko, Linko tarpe ms,
192

alias mikas suvaitojo: sit, broliai, js. Aplink mik gula rkas... Sueist skausmai ali olynai nuo kraujo Daosi rausvai. Baigiasi kova iaurioji Kalniks auktumoje. Lpos mirtanio vaitoja: Sudie, Lietuva... Sudie, Tvyne ir moiute, Sesute ir brolau, Sudie, mylima mergaite, A neateisiu jau. Js mus laidot negalsit, Js irdis gails, Iniekinti ms knai Gatvse guls. Palaidos mus azijatai Nakties tamsumoj Ir neleis senos moiuts Dievui pamaldaut. Sesut, pinki man vainik, Atnek paslapia, Brolis juodo medio kryi Pastatys nakia. Sakyk mylimai mergaitei, Kad jau neateis Josios mylimas bernelis Vlais vakarais. Tu nuskriski, balandli, mano namus, Pasakyk senam tveliui, Kad negr snus.
193

* * * Jeigu kalbt galt, Jis daugel pasakyt, Nuud azijatai I tolim ryt. Neateis mama, sess Snelio pairt, Nei jauna mergul Ant kapo palidt. Tavo moiut verkia Toliajam Sibire, O jauna mergul Darely vakare. Nepuok, sesute, kapo, Nes tu jo neinai, Lai guli partizanas Ten, kur pu spygliai.

P ARTIZANAI Mes partizanukai, alio miko vyrai, Mik mes globojam, Ir mus mikas myli. Mes mike gyvenam Ir daug randam gryb Tai geriausias maistas Prie valdios taryb. Bet su itais grybais Neilgai draugausim, Eisime kaim Lainuk gausim.
1L4

Kai kartais kaim Stribukai atjoja, Pamikmis rus Daugel privaiuoja. Bet mes ir su rusais Nenorim draugauti, Tankiai vino irni Duodam paragauti. Ant pei autuvas, Rankoje naganas, Ir neino niekas Joja partizanas. Saulei nusileidus, Kai mnulis vieia, Jaunos merguls Mus ueiti kvieia. Meiliai apkabina, akis pairi, deda krep Padiovint sr.

D AINOS API E LIETUVOS PARTIZAN T

Ko negrta didvyriai i girios? Ar nemyli tveli sen? Gal apsiai jiems visko ir tenai yra? Gal neranda kelio gimtus namus?..
Ramun

partiz ano m ot inai Neverk, motut, tau ird skauda, Netekus mylimo snaus. K gi pads bejg rauda, Ir vies saulut i dangaus. Kaip tu j, maj, neiojai, Jis tar pirmas tau odius. Ir alpsti, kai j spardo kojom, Ir aaros tau nenudius. Tau udrausta prie jo prieiti, Nuluostyt krauj nuo kaktos Ir paskutin kart priglausti Prie irdies, mylinios, kartos. Jam plaukus suukuos vjelis, Verks gatvi akmenys alti, vaigdels degs dangaus platybj, Bet nieks daugiau tavs nebelankys. Tu nepriklaupsi prie jo kapo Ilieti sielvarto gilaus, Nes nusine j altos vilnys, Putojanioj gelmj priglaus. Pakils uvdros vir bedugns Gelmj putojanio vandens, O tau, motule, juodos mintys Klaikia mirtim besivaidens. KALNI KS MOTINA Kalniks pagiry, kur klevai keturi, Mayt trobel stovjo: 201

Neturtingi labai, bet gyveno graiai, Vis diaugsmui tris snus augino. Kuo ukliuvo kuris, kad iaurus skurys Vis eim persekiot ima. Snus sek ilgai atjnai draugai", Kol ijo slapstytis giri. tai vyriausias snus, manm, uvadas bus, Tveliui kaljime mirus. Antras pasek j, ir dalu iauri Neleido pas mam sugrti. Kur jauniausias? Kur jis? Dar tiktai mokinys, Daug kart u brolius kankintas. O martel miela, vidurinio mona, Nune valgyt slapukams. Laikas buvo taikus, bet dar krt mikus, Ir uvo daugyb slapuk. Sklido iurpi inia, iskubjus mama Savj iekojo lavonuos. tai martel. tai ji! Ir visi keturi!.. O kiek svetim ten guljo!.. Pairti klaiku, atpainti sunku, Kaip vi suvarstyti knai. Nepravirko balsu, neprikelsiu vis, Jauniausiojo garbanas glost. Pasidar graudu, ar pritrko jg Mama susvyravus suklupo. Iklpojo jinai vis nakt tenai, Bet nieks neatjo paguosti, Ji pakilo ryte, marmurin, balta, Nuo smgio pastamo stribo. J apsup draugai spard, stumd ilgai, Ji, sukaupus jgas, atsak: Js iudt visus, liko skausmas baisus Ir kraujuose sumirkus prijuost.
202

JR IN INKUI ALBERTUI PERMIN U I IR JO DRAUGAMS Garbing al pranokjo Upuol gauja kraugeri, Vyr pulkai kovon ijo Parneti laisv arba t. Per lstant, audring mik, Jreivi, karyg narsus, Vedei kov savo br Parneti laisv arba t. Sustingo lieknos auktos puys, Kai viai nuaidj ile. Ten kovs vyrai trys kaip litai, Ten paaukojo jie save. Su vjai, sulamjo Per lygius tviks laukus, Berams ir uosiams susvyravus, Netekom karygi trij. Garb per amius, lama girios, Garb jiems plaka irdys ms. Garb Jreiviui, turmui, Linui, Narsiems arams laisvs kov.
Visi keturi partizanai uvo 1947.XI.8

NEGRUI Dzkijos krat pamyljai, Jos pelkes, sml ir laukus. irdy sukaups savo drs. Gimtus apleidai namelius. venta kova tave avjo Ir kanios Lietuvos vaik, Ir, nakties sparnams isiskleidus, Tu ijai kov keliais. 203

Ir guod tave mikai dzk, Kaip tu engei per sml jos, irdy neei tu tyr laisv Juodiems arimams Lietuvos. irdis gal verk emaitijos, Mintimis po klonius jos skraidei, Graudus ir lidnas ems balsas Ir mirtini broli auksmai. Bet prieas iaurus umokjo U tave, karyg brangus, Ir vilgsnius niekikus gesino Automatas tavo taiklus. Tavo draugai linksmai dainuoja, Karygik m laimj, O kiek iniekint ant gatvs Broliams dl lidesio guljo.

KARDUI IR BI JNUI Grai gimtoji ms alel, Alkose ydi daug gli, Ramun palenk iedel Balt lapeli vainiku. jo vergijos metai iaurs, Lidi ms krato sakalai, Ir tau, Kardeli, vir kraujas, Engjams keryt ijai. Tu trokai keryti engjams U krauj nekalt draug, Vjelis tave glamonjo Oianio miko graumu. Sustaug viesulai galingi, Kulkosvaidiai dainav lidnai,

204

Aukso saulut apsiniauk, Raudojo tyls vakarai. avioj jaunystj sidabrinj Yra sunku akis umerkt, Gamtu puoianius iedelius Ir tvik palikt vergaut. Ant tavo veido nusileido Mirtis su plieniniais sparnais. Sudie, pavasario saulute, Kardelis merkias aminai. U tvikl merkias akys, Rankutes lauosi mama Ipl brangj snel Engj sprogstanti kulka. Susting lpos tartum sak: A jau kapelyje Ras, Vergijos pani man pakanka, O jau kovoti negaliu. Garss vl viai nuaidjo Yra nauja brangi auka. Vjelis ne lidn ini Egli, pueli vainiku. Nuleido rank Bijnlis Ir nebemato jau draug, Mirtis kaip rkas nusileido, Udeng veid kaip sparnu. Jaunystje paliks mam, Atskirtas nuo sav draug, U Lietuv itars, mirtu, Nuleido galv ties mediu. U kalno ttis rankas lauo Gaila jam mirtanio snaus, Aaras braukia seserl, Lidi ir mylima brangaus.

205

glio krmelyje laktut J iauri mirt apraudos, O uollis aprasojs Ms karygius apraudos. Iau tuoj laisv laukiamoji, Rytas su diugesiu giliu, Tuos odius mirtantys karygiai ra emje krauju.
is eilratis yra akrostichas: jo eilui pirmosios raids reikia: ,,Garb Lietuvos karygiams, kurie savo gyvenimu nugaljo mirt". Autorius Geleinio Vilko tvnijos partizanas Briedis (uvs). Kardas - Juozas Pratuseviius i Barsuk vienkiemio (Alytaus apskr., Btrimoni vais.) ijo partizanauti 1950 pavasar. uvo 1951 (?) Miklinas k. su Bijnu i Miklinas k.

KLEVU I VYTAUTUI SUBAIU I Tyliai banguoja Nemunlis, Aplinkui vien ali krantai. Diaugsi vargo bernuliai ia j pastog ir namai. ia o alieji puynai Tarytum Lietuvos dalia, ia brolis Nemunas gaivina, Skandindams varg ir kanias. Jau diaugiasi nedaug beliko Kentti priespaudos dien, Ieisim sauls pairti I i prakeikt bunkeri. Bet vien ryt sudejavo aliojo Nemuno krantai, Tai bolevik piktos gaujos Klastingai jo puynais. Kova netyia pasitiko Narsius alies partizanus,
206

Nuo taikli, vi prieai krito, Keikdami save ir draugus. Bet prie gaujos nemajo Visur po Nemuno krantus. Gyvent jaunystj taip norjos, Dangus toks mlynas, graus. Sruvo kraujas i krtins Ant sudivusi saman, Liki sveika, grai Tvyne, Daugiau kovoti negaliu. Sudie, sudie, dangaus mlyne, Jau akys merkias aminai, Sudie, sesuts lietuvaits. Dainas dainuokite lidnai. Jau jie nemato nei takelio, Kuriuo lavonai veami. Tik kraujo smlyje upeliai Ir plaukai, vjo draikomi. Praeis vergijos metai iaurs, Umirim kraujo mes aizdas, Tik kraujo smlyje upeliai Nebeidius jau niekada.
Maryt, agariai. Klevas dirbo Dzk rinktins tabe, uvo 1947.VIII.13 Strieliuose.

GU OB AI IR VI ESULUI valius sparnus laisv tiest Dzkijos vargstaniuos mikuos, Tiesius kelius laisv skynt Kov audringj briuos. Myljo Viesulas ir Guoba Grobuoni draskomas alis,

207

Kur ruo jie ten mirt juod, Tai prieui j ranka taikli. Ir verk vaigd vakarin, Kai aplankyti j jai. U laisv ms brangios Tvyns Kartu su Guoba prauvai. iauri kov audringuos vjuos, Klaiki granat esy Gimtins gryios iburlis Kartai ruseno tau irdy.

TIGRUI V ALENTAI Pravirko diemedis darely, Pravirko jovaras graus, Tada ijo narsus Tigras, Paliks mon ir vaikus. Sudie, monele tu brangioji, A tave vien palieku, Sudie, vaikeliai mylimieji, A gint Tvyns ieinu. Pravirko mona mylimoji, Padav balt rank, Palaimink, Dieve, tavo yg, Palaimink ir mus visus. Taip tar Tigras nusimins, Buiavo monos veidelius, Pams ant rank stiprij, Buiavo maus vaikelius. Pravirko maos jo dukrels Ir auk: Tte, kur eini?" Kam autuv prie peties spaudi Ir kam mus maas palieki?

208

Neverkit js, mai vaikeliai A gint Tvyns ieinu. Neverk ir tu, jauna monele, Kad tave vien palieku. Pams kryi pabuiavai. Jojo palaimos papraei. Rankoje autuv prispauds, Pro pirkios duris ijai. Jis jo per tankius puynus Ir brido per sniego pgas U okupuot tvikl, Sibyriuj brolius ivetus. Kepurj jo spindjo Vytis, Kardas lietuvikai graus. Tu sutikai tuoj partizanus, Tvyns .narsius gynjus. Kai tu ijai pievel, Sutiko bsimi draugai, Sutiko jie, kaip partizanai, Tvyns narss gynjai. jo tada drsiai didvyriai, Aplink siaut tamsi naktis, O u pei iklus kard Stovjo iblykusi mirtis. Ujot js su Vyturliu Vytaut kaime pailst, O idavikai baisiai iaurs Nujo budeliams pranet. Nespjote tada, didvyriai, Vytaut kaime pailst. I piet, vakar ir iaurs Pradj kulkosvaidiai tratt.
209

I mio Vytaut kaimely Tironai iaurs ir pikti Ant Veisj gatvs paguld, Stalino unes prakeikti. Guljai, Tigre, prie paminklo, Guljai kruvinas tada, Bet ir uteks mums dainuoti, Nes lidna i daina.
Daina skiriama partizanui Tigrui Valentai, palikusiam namuose keturias maas dukreles. uvo Vytaut kaime, Lazdij rajone kartu su partizanu Vyturliu. Abu partizanai buvo paguldyti Veisjuose, gatvje, prie paminklo.

K ARVELI UI Js kaip arai kovon ijot Tvyns kalnuotais laukais, laisv skynt josios keli, J laistt verdaniu krauju. Karveli mielas, tu ilgjais Sutikti laisv su iedais Ir kiek iauri kov turjai, ia ti n nepamanei. Greitai prabgo penki metai, Praleidai daug kov tvirtai Ir pikt prie narsiai kovei, Nes tu prie j narsus buvai. Atjo tylus vakarlis, Mnulis viet taip auktai, Girdjot ianias mainas, Bet grsms nejaut irdis. Ko t, vtros sil, Kam laut uolo akas, Gal jautt bsimas kautynes Ir t tursianias aukas?
210

Ir kaip norjo jie pabgti Nuo iaurios tos, baisios kovos, Bet prieai keli jiems pastojo iauri t budeli gauja. iaurioj kovoj akis umerk Karvelis, Nar apkabins, Ir gailiai, gailiai girios verk Netekom karygi dviej. Jei inot kap, seserls, Papuokit vasaros iedais, Kur miega ms broluliai, Akys umerktos aminai.

SIA UB UI, TIG RU I, GIN TARUI IR MILINU I kov ived jus meil emelei vargstaniai tv, U josios gyvast ir meil Js sumokjote krauju. Jauiu a js drsi mint, Akis liepsnojanias regiu, Takai takeliai js numinti Laukuos audringj kov. Varpai Kald jums linkjo Sutikti skm kovoje Ir diaugsmo iedu praydjo Jaunose js irdyse. O betgi laim js pabldo, Pabldo kanoj nirioj, Kai jums krauju krtins pldo U al ems mylimos. Kai rusai bunker apsupo Ir js kovojote narsiai,

211

Laukai raudojo, viai siuto Ir merks akys aminai. Jums patal mirties paklojo Snaigs ant gatvs akmen. Raudojo vjai, kai tyiojos Raudoni budeliai i j. Lauk berelis svyruonlis iandien raudoti nepaliaus, Raudoti Siaubo, Gintarlio, Tigro ir Milino brangaus. Ilgai, ilgai raudos motuls Kovoje kritusi sn, Ilgai prie vart lauks sesuts Broleli grtant nesulauks. Ir kai ilaisvintoj emelj Trispalv vlei suyds, Js nesulauksime prie kelio, Nepasitiksim su glm. Ir kai parve jus ant gatvs, Ant aikts akmen kiet, Dejavo vjai, kai tyiojos Raudoni budeliai i j. Taiau mums vardas js gyvas, Gyva mums js jauna irdis. iemos speiguos ied alyv Neugesins mums js mirtis.

K LAJ NUI Siuto tavo gimtuos laukuos Grmodami perknai, Vaduot Tvyns ijai, Brangus kary Klajnai.
212

Globojo tviks mikai Tave pusantr met Nuo ms baisi tautos prie Laukini azijat. Drsus ir linksmas tu Po Dzkij klajojai, Greit ikovota laisv bus, Dainose vis kartojai. Atj pavasaris graus, Laukai ieduose puos, Kai tu uvai verk mikai Ir senos egls o. Lietutis nupraus tave, Apraudojo saulut, Gal jie inoj, kad neateis Tavo brangi moiut. Ramiai ilskis, karygy, ali mikai raudos vis, O kai skambs laisva daina Kap vainikais klosim.

LORDUI Diaugs Lordas, kad rytoj Kios, Digavo jo trys draugai, Nors prie gaujos persekioja, Kaldas vsime linksmai. Kur nors kilnaus lietuvio gryioj, Nuoaliai nuo gaujos strib, Kad prie akys nematyt, Kaldas vsime linksmai. Nr ko bijoti, tar Lordas, Vyrai, u laisv einam mes,
213

Stipriai suspauskim ginkl rankoj Ir naikinkim strib gaujas! Tik staiga pasigirdo viai, Vir bunkerio kyo galva, Ieik, ieik, stribokai aukia, Mes tavs laukiame jau ia. Granatos dain udainavo, Idrask visk jos aplink. Ir keturis ms brangius vyrus Nuud budelio ranka. Daug miestely Ki dien Gulj ant ems keturi Lordas, Nyktukas ir Raktelis, Nuo j Vytenis nuoaly. U tave, Lorde, brangus vade, Ikelsim puot bk ramus, Vaiinsim kulkom kieto plieno Enkavedistus, stribokus.

ALKSN IUI I R TIGRUI Nek, pavasari, motinai ini, Neki laisv gimtiesiems laukams, Jau ugeso snaus melsvos akys, Ir atgul jisai kapus. Sksta sielvartas gedulo yde, Laukias kerto draugai u tave... O per greit suklupai, mielas Tigre, Dzk emei aukojai save. Alksni, drsiai kovojai su prieu, Bet didiul j buvo minia. Tu aizdose guldams vaitojai: O Tvyne, greit bsi laisva! 214

Dar ilgai tavs lauks partizanai, emaitijos kalnuoti laukai, Verks berai pakelje pasvir, Gimto kaimo alyv iedai. Sksta sielvarte Bari arimai, O nelaukit jau j vakarais, Neateis jau daugiau Alksnis, Tigras, Kaip kadaise su ygio draugais.

KLEVUI Tyli naktis tokia grai, Mnulis viet taip lidnai, O tu jai keliu plaiu, Kur si tu nepamanei. Ir nakt prieai tave sek, Lydjo tave paslapia, Bet tu j n nepastebjai, Kai prisiartino nakia. Kai igirdai lauke tu v, Tai greitai puolei per duris, Tik per vlus jau laikas buvo Umerkti teko tau akis. Kulkosvaidis baisiai grmojo, I miego kl jis visus, Bet niekas n nepagalvojo, Kad Lietuvos karygis us. Paadintas i saldaus miego Baisi kulkosvaidio gars, Tvelis senas neinojo, Kad sta mylimas snus. Tu parkritai ant juodos ems, Jaunas karyg Lietuvos,

215

Ilgai tekj upelis kraujo Tau i irdels nekaltos. Uges tau grai jaunyst, Ir liejos kraujas i galvos, uvai tu netoli nameli, Tvyns emj mylimoj. Tu u Tvyn krauj liejai, Pasiaukojai tu u mus, uvai tu ydinioj jaunystj, Paliks ydinius laukus. Ilgai guljai prisiglauds Prie tviks ems juodos, Ilgai tekj upeliai kraujo Tau i irdels nekaltos. Ibalus veidel praus Nakties miglel su rasa, Nulids mneslis viesus Apviet kn tau nakia. Nuskrisk, raibasis paukteli, Nuskrisk ant aukto kalnelio, Sakyk senai motinlei, Kad jau nebra snelio. Nuskriski, raibasis paukteli, Sakyki lidnu odeliu, Sakyk, kad guli jos snelis Su savo mylimu draugu. Nuneki jai kraujo lael, Padk ant alto kapelio. Sakyk, kad iauriai idraskytas Kraujas mylimo snelio. Sakyk senai motinlei, Kad ieit ant viekellio,
216

Kai ve prieai j Merkinn, Matys nors aizd snelio. Matys, koks kruvinas jo veidas Ir irdis perauta baisiai, Matys, kaip teka jojo kraujas Ir kaip paniekintas iauriai. Pam prieai tave ve Ir diaugs tavo mirtimi, Tiktai sesuts gailiai verk, Lydjo tave akimis. Jos tik i tolo tau vis sak: Sudie, broleli, aminai, Nematysim daugiau mes tavs Ir kur pads tave stribai Mums liko kraujo tik laeliai, Itakyti labai iauriai, Ir liko ta skaudi vietel. Kur umigai tu aminai. Kai nuve tave ant gatvs, Buvai iniekintas strib, Likai atskirtas tu nuo broli Ir mylimosios sesuts. Nuskriski, raibas tu paukteli, Surinki kraujo laelius, Nuneki juos po stiklo langu, Padk tarp ydini gli. Ten, kur guljo js brolis, Skit, sesuts, gleles, Prisiminkite savo brol, Jo baisias mirties valandas.
uvo 1947.11.7

217

GI RUI UI Sakyk, Giruti, kas pagailjo Gyvent pasauly tam plaiam, Tavos gyvybs nepasigailjo Tu neinai, tu neinai. Dar maas bdams, neinojai, Tad tavs lauks sunki dalia... Kada apsupo, saldiai miegojai Su draugu Vyturiu mike. Tavo tveliai toli rytuose, Tremtinio kanios lydi juos, Tik jie neino snaus kapelio, uvusius vyrus kas paguos. Kodl umerktos akels tavo? Pasiaukojai tu u mus. Visa viltis tveliams tavo Margas laikelis rytus. Nuskrisk, gegute, toli rytuosna, Nuskrisk pas mano tvelius, Nunek odel, o ne laikel, Laikelio neraysiu a. Ar tau ne kieta, Girut, gulti Ant gatvs akmen kiet? Broliai, sesuts, js pairkit, Kaip a atskirtas nuo draug. Tyliai lidkit js, partizanai, Abu su Vyturiu neatbus. Tegul jiems bna lengva emel, Mes puoims juodu rbu.

218

K ATINUI IR VAI TKUI Nusimins tvas klaupsi po kryium, Jam per skruostus rieda aara gaili: Du sns u laisv taip kartai kovojo, iandien gi ant gatvs guli imesti. Nesuspjo vieno apraudot snelio, Tik staiga atjo naujiena baisi: Netoli tos vietos, Katinas kur uvo, iandien jau Vaitkus umerk akis. Miglose paskends Mikuioni kaimas, Kalnai seka lidn pasak nakia. Sesuts vainikus pina i svajoni, Aarom lyg perlais dabina kasas. Niekas neaplanko j kapai neyms. Dar iandien paskends miglose dangus, Greit viesus rytojus iblakys tuos rkus, Ant didvyri kapo neim vainikus.

ERM UKNI UI Atidaryk lang i kiemo puss Tegul tau kvepia vyni iedai. Gal suramins jie irdel lidn Ir ant krtins man bus lengviau. Dar nepravriau stiklo langelio. Dar nepamaiau obels ied, Kai nuskambjo pasalus vis, Per ms pievas, plaias lankas. oko bermuknis tiesiai pro lang, Kulka pataik jaunon irdin. Tekjo kraujas, krito ant ems Ir ant jurgino melsv ied.

219

Skaistusis veidas trenksi emn, Jo lpos nibda: Sudie, alie, Jau nematysiu plai arim, Ir kai ankstyvas rytas nuvis. Atjo prieas prie mano veido. Iniekindamas auk Valio". tai idavikas guli negyvas Ant pirto iedas turbt ne jo. Ir nusimov aukso iedel, Skaistj veid spard visi. Tu neateisi, mano brangioji, Nes ms prieo ranka iauri. O tu, moiute, tai neateiki, Nes gailiai verksi lig sutemos, Prisiminusi savo snel, Kuris negr jau niekados. U k man ti, u k kentti, Jog a nekaltas tautos snus, A nenorjau prieui tarnauti, udyt ir skriausti savo draugus.

GLIUI Jau alta iema prajo Ir gli pilni laukai, padang pasikl Vyturi skards balsai. Vos tik saulei patekjus, Tu pakluonm atjai, Kepurl tavo puo ibui melsvi iedai. Tu sakei, kad myli gles, alias rtas seser,
220

Skynei jas nuo kepurls Ir segei man prie kas. Gal u tai ir sau vardel alio glio parinkai, Kad kaip rtel darely Vis aliuot aminai. Tu, nuvargs i po ygio, Saldiai kluone umigai, Sapnavai, kad tviklj Vl laisvi ali laukai. Bet beirdiai pagailjo Tau jaunj dieneli, Tau, aliasis gluli, Sulaukt laisvs valand. Nusigando skaisti saul, Patekjus rytuose, Suinojo, kad bernelis Jaunas guli kapuose. O moiutei sengalvlei ird skauda taip labai: uvo snus partizanas, Nei kapelio neinai. Gegule tu raiboji, Po girel paskrajok Ir, atradus glio kap, Lidnu balsu ukukuok.

PUTIN UI Kovokime, broliai, visi Pavergtoje ms Lietuvoje, Kad uvo ir Putinas vadas, Umerk akis jau jisai.
221

Nelaukite, mylimi broliai, Jau sutemos vliu metu, Jau neateis Putinas vadas Per pievas numintu taku. Palikai tu savo brel Skrajojant po pievas, laukus, Ir vyrai tavi neinojo, Kad mylimas vadas j us. Ir pats jisai to neinojo, Ir linksminos su monmis, O kraugeriai stribai plikai, Jau sek jie j akimis. Nulido laukai ir mikai, Ir mediai nuleido akas, Kai mirdamas Putinas vadas I skausmo sugniau rankas. Bet mes senus minkim, broliai, Rinkimus darykim slapia. Ir mes isirinkime vad Slapyvarde tokia paia. Tik u vien Putin vad J kris po ms koj imtai, Mes lupsim stribus skeltanagius, Kad rkt net j skarmalai. Ir mylimas Putine vade, Narsusis Lietuvos kary, Tu umigai aminu miegu. Kas Lietuv gins be tavs.

222

V JUI IR VAI DILUI UI Jauni partizanai sugro i ygio, Vengdami, kad rusai nepult. Ties Margioni kaimu visi jie sustojo, Sau diaugs, kad visi gyvi. Vadas Vjelis ten visiems kalbjo Neikime kaim, nes galime t. Bet Vaidilutis visiems prietaravo: Kas gali upult tokia jga ms. Ir jie patrauk visi kaim, Man, kad pavalgys ten jie pietus sau, Betgi neilgai jie tenai viejo, Niekai bolevikai ten upuol juos. Vadas Vjelis pirma auka krito, Pirma auka krito Margioni kaime, Brangusis Vjeli, tu nesitikjai, Kad tu pirmas krisi gimtame kaime. Vai tu, Vjeli, duok sparnus, Tai gal a nuskrisiau girelj alioj. Tai ten pasislpiau tarp ali ber, Nes nenoriu ti jaunystj paioj. Kulka beird pervr krtin, alia milin buvo kruvina, Galvoje laisvs vjai, Gimtoji em buvo taip miela. Tu, motinle, daugiau nematysi Savo Vaidiluio gyvj tarpe, Daugiau neateis jis vlais vakarais, Daugiau nebevaikios tviks mikais. Oi tu, Vaidiluti, argi tu tikjais, Kad tu atsigulsi Margioni kaime, Ir, pamats rusus stovint kieme, Pirm kulk leidai save.

223

GU OBAI IR VI ESULU I O alias mikas, paukteliai iulbjo, O tu, mielas vade, drsiai min jai. jai nekalbdamas, ginkl rankoj spausdams, Nes kovot malonu, sav od ginant. Niekad netikjai, kad kovoj pali, Sakei, laisvei vintant, Lietuva atbus. Lenks tau ilviiai, lenks piev gls, Linkjo tau laims kaimo merguls. Tavimi didiavos Dzkijos alel, Nes tu drsiai gynei Lietuvos emel. Pravrei dureles, pasdairei aplinkui. Nepamatei prie, kurie tyliai slinko. Pasigirdo riksmas ir su juo daug vi, Viesulas suklupo prie nam gimtj. Pasigirdo riksmas i vis aleli: Viesulai, sudievu, tar draugas tavo. Guoba susilenks kraujuose guljo: Sudievu, Tvyne, kuri taip myljau! Margas sakalli, skriski uralus, Praneki tveliams, kad uvo snelis. Guoba ikovojo eias vasarles, uvo anksti ryt, saulei netekjus. Ve Alyt, nudaytas kelias Viesulo ir Guobos pervertos irdels. Alytaus miestely yra kietos gatvs, Viesulas ir Guoba guljo per naktis. Js, jaunos sesuts, kad laisvei atjus, J kapus surad, pasodinkit gles.

224

SAVANORI UI Tu pasvirai lyg uollis Nuo audr giruj alioj. iauriajam budeliui pagailo, Kad dar esi aly gimtoj. Tai suinojus, motinl, Lauydama baltas rankas, Tai gailiai verk snaitlio, Kad gatvj iniekintas bus. Ir sklido raudos mamos, sesi Su sielvartu, giliu skausmu, Ir tiktai alios miko puys Jas guod tyliu oimu. Neverkit, sess, nelidkit, Neliekit aar gaili, Tik kap, jei kada atrasit, Priskit daugel gli. O mielas broli, Savanori, Tiktai dl laisvs tu uvai. Ir karygio tu vard brang Savoj Tvynj gijai.

LIETUI UI Tyli naktis be vjo, Sapnuoja berai pakelj, O ia mis verda, liepsnoja Neaiku, kurie nugals. Kaip pievos pasksta rkuose, Mes pdsak iekom tav, Lietuti, o mylimas vade, Pagerbiamas vis draug.

225

Ne. buo buvai tu, drsuoli, Ne joks idavikas, vai, ne Neapkentei rus vergovs, uvai, bekovodamas prie j. Daug vargo, kani ikentjai, Ijai per liet, ugnis... Kodl tu, Lietuti brangiausias, Dabar neivengsi mirties? Kovodamas tu aminyb, Sau tv draugu pasrinkai. Net amiams sudie nepasaks, Staiga lyg sapne umigai. Didiuose mes ygiuos drsuoliai, Nes lieka mums tava atmintis, irdyse suaug kaip vienas, Ir ms neinaikins mirtis.

S IAUBUI Paskutin tu spalio rytel U Tvyn garbingai kritai, U Tvyn, u ses brolel. Ir u laisv, kuri branginai. Tris metus tu praleidai garbingai, Sunaikindams daug prie alies, Savo drs parodei Tvynei, Nebodamas dl jos net mirties. Daug kautyni laimjai, karygi, Prieui baims nema varei, Savo ygiais igarsinai al, Kad skambt pasauly plaiai. Kaip koks aras, kaip dvasios galinas Tu skrajoji Tvyns laukais.
226

Kur igirsi, kad verda kautyns, inok Siaubas ten kaunas su jais. Visad grdamas linksmas drsuolis, Nugaljs ten prie imtus, Narsiai mylim tvik gyns, Vis sugrta pas savo draugus. Ir iandien, kur verda kautyns, Girdis tolyje vi garsai, Gal ir Siaubas kaunas su prieais. Bet ko lidi svyruokliai berai? Jau nurimo kautyns, nutilo. Apsiniauk saultas dangus. Ko negrta ms mylimas Siaubas? Gal jau amiams paliko jis mus? Nebegr jis daugiau, nesulauksim, U Tvyn jis uvo, u mus. Priglaus j kieta gatv Merkins, Ten, kur guli broleli imtai. uvo mylimas vadas brangiausias, Nematysim mes jo jau daugiau. Kas nuluostys tau aaras, eme, K myljo jisai taip kartai? Nenuliskim, rank nenuleiskim Kerto noras udegs ms irdis Kol dar vienas lietuvis gyvensim, Ms emj plikams mirtis.

GIRN UI , VEJELI UI , SIA UBUI IR PERK N U I Kodl spalio mnuo klastingas adj laim, o aar pilnas. Jis ieidamas rsiai ypsojos, Ipldams i ms draugus.

227

Auo rytas, toks altas, miglotas, Ir be laims atjo diena Enkavedist briai supa mik, Isiskleid Nemuno krantais. Js dar bgot aliaisiais puynais, Nuo olyn rasas braukdami, Bet prakeiktas gobus idavikas Budriai tikrino js takus. Taip js bgot prie Nemuno tvo, Kaip mayiai vaikai nuo vri, Negalvojot, kad Nemuno bangos Prislgs smili gelsvajam dugne. Grieb irkl narsusis Vjelis, Greitai yrs per ups bangas. Jis galvojo pasiekt kit krant Ir dar kviesti kov draugus. Kuri buvo taip miela pakrant, Kur jie lauk savj draug, Tenai slps tikri idavikai, Jie js lauk iskt nagus. Pasigirdo kulkosvaidio viai, Nuaidjo Nemuno krantais. Js sukritot kaip lapai valtelj Ir dar kautis pradjot su jais. Temo akys ir iaupsi lpos, Verk ginklai beviltj kovoj. Kraujas da bangeli paviri, Ginklai gaud kaskart vis labiau. Ilgai staug mogdros pakrantj, Trokdami j paimti gyv. Nemunlis pajuods tyljo, Suslps karygius dugne.

228

Perknli, ms mylimas drauge, Tu laimingas buvai visados... Dabar kulkos sudrask krtin, Nemunlio dugne umigai. O Girne, narsusis karyg, Kodl laims iandien netekai, Kodl vard tu sau Girno Nelaimingo lakno, rinkais?

LI NKSMU I UI Ir Ir Ir Ir Nemunas rsiai bangavo, skleid sidabro bangas, jojo pakrantj moiut raudojo, aaras liejo gailias.

Ir ko gi taip lidnai banguoji iandien, o Nemune, tu? Gal gaila tau uvusio kario, Kur krito ant tavo krant? Tik vintant ilel apgul, Tironai galando dantis. Vaikiojo pakrante nirt kaip unys Gal auk kur nors pamatys. Ir ko gi taip ryt miglot Puels prie kelio vaitoj? Linksmuiui paautos ten kojos, Tai jis ten su prieu kovoj. Ir vjas lidnai suvaitojo. Ir vis kartu nuaidj, Linksmuiui pakirstos ten kojos iaurij tiron vad. Pripuols tironas prie kario Iskt raudonus nagus,
229

Paleido du vius jam krits karygis Susmuko mogdra baisus. Prispauds vamzdel prie kaktos, Pakls dang akis, Itarei: O Dieve, stu a u laisv!"Po vio ugeso irdis. Ir kodl nuvyto iandien Graiausi darelio iedai? O gal j sesut nelaist, Kad verk kas rytas gailiai. Ir ko gi mes, gls, nevysim, Kad uvo ms brangus snus, Kad uvo u laisv brangios tvikls Narsusis Tvyns karys. Ir kodl, sneli, negrti, O ar tau negaila mans? Nejaugi iaurusis likimas iskyr Man plyta irdis be tavs. Gana. jau raudoti, moiute, Snelis vis tiek jau negr, iaurieji tironai ipl didvyr, Neleidia papuot jam kap.
Perloja

MU RI NUI Pamilai brangij Tvyn, Kalnus, puynus ir mikus, aliojo Nemuno pakrantes Ir tviks gimtus laukus. Ir kai pavaists dang rai Nuo prie sukelt gaisr,

230

Tada tarei: Sudie, moiute, A eisiu gint al tv". Ir vien vakar tu tyl Apleidai gimtus namelius. irdy liepsnoj Tvyns meil Dl prie priespaudos iaurios. Ir su palaima motinl Lydjo tave i nam, O sess gailiai gailiai verk Darely tarp kvapni gli. Jaunysts dali tu praleidai Su dainom tviks laukuos, Drsos, jgos savo jaunystei Tu gijai aliuos mikuos. Ir por met tu praleidai Tarp girios narsij ar, Ir iaurs prieai neprayti Patyr daug smgi skaudi. Per klast iauri idavik, Per budelius ms tautos, O, Murine, ms broli mielas, Nustojai gyvybs jaunos. Negailestinga prieo kulka Pervr ird mirtinai, Ir jau bestingstaniomis lpom Sudie" Tvynei itarei. Su gilia aizda krtinje Ir veide su didiu skausmu... Paslp liepsnos uraganas Nuo budeli prie aki.

231

SNAIP ERIUI Pasruvs rudenio dangus Lietumi em vilg. Tamsij nakt ijai Tu, laisvs pasiilgs. Kaip rudens kana pilka Aptemd ms padang, Taip budeli gauja iauri Naikino al brangi. Tu savo al pamilai, Ijai jai padti. Ukirsdams budeliams kelius, Bandei prie juos kovoti. Kovojai, degdamas kertu U iudytus brolius. Paskatino tave drsa Ms milin senoli. Pasirinkai kelius sunkius, Su prieais vis kovodams, Ir aukojai patsai save, Vilties vis nenustodams. Ir spindi akys tau drsa, irdy pasiryimas. O, Snaiperi brangus, iaurus tavo likimas. Susek kraugeriai nipai, Kur tu ilsies po ygio, Nurod gaujai budeli, Kad tau iplt gyvyb. Su budeliais narsiai grmeis Ir ti nebijojai, Ir u laisv brangios alies Tu ti nebijojai.

232

Prie klojimo kulkosvaidis Kraugerikas tratjo, O Snaiperis, vadas brangus, Krauju ten apsiliejo. Ilgai visi dar prisimins T smlt kalnel, Kur savo siel Snaiperis teik Visagaliui.
1947.II.7

JAZMI NUI Tu ugesai, jazminams ydint, Baltiems pivonij iedams. Ar nusibodo jaunos dienos, Kad atsiskyrei nuo draug? Skaudus likimas, Jazmine, tavo Prati kart ir negrt, Palikti ydini jaunyst, Palikti tviks laukus. Kai saul leidosi u girios, Tu jau kraujuose guljai. Sueista kulkomis krtin, Sudie, Tvyne", kalbjai. Nurimus audroms, tu ilsjais, Paliks brolius su mama, Banyioje varpai skambjo, Bet tu jau j negirdjai. Paguld tave jie ant gatvs, Ant akmen labai kiet, O tavo tveliai uraluos Neino tavj skausm.

233

Kas dien lauk tavs broliai, Kada pas juos tu ateisi. Bet tavo rankos jau ual, Ir nebeplaks daugiau irdis. Nelauk, mamyt, snelio grtant Jis nesugr jau niekada, Nes dargi rusams nepakanka Kraujo ir aar gaili. Ir lubinai gelsvi praydo Tavosios tviks laukuos, Ir broliai, sielvartu nulid, Neparne laisvs tau daugiau. O vasar yds jurginai, Ir diaugsis broliai j iedais, O Jazminui iedai nuvyto Su brangiais laisvs paadais. Kape apkas tave, didvyri, Su laisvs ir kovos draugais, O mes, ia lik, neumirim Ir nedainuosime linksmai.

DM UI Auksin vasara kvatojo, Nusviro keks jazmin, Kai tu apleidai gimt sodi, Ijai gint alies tv. Neilydj tavs tvelis. Nei motinl verkdama, Nes jie toli toli uraluos, Kur daugel broli ivet. Tu ijai, sudie pasaks, Geguio mnes graiam,

234

Ir liko lidna tvikl Tavo broleliai vien mike. Tu ijai kovot u laisv, Pasivadins Dmeliu. I savo partizan brio Ryt draugu pasirinkai. Laiming vasar praleidai Tvyns oianiuos mikuos. Atjus rudeniui, ijai Gyvent Nemunlio krantuos. Tyliai bangavo Nemunlis, Pagelt lapai baig krist, Bet tu turbt nepagalvojai, Kad ia gyvyb reiks palikt. Pirmajam lapkriiui iauus, Sukilo bangos Nemune:Daug uvo broli partizan, Mirtis nuskyn ir tave. Ramiai ilskis tu, Dmeli, uvusi broli ia greta, Tegul bus tau lengva emel, Lietuvi krauju aplieta.

VA LGU I I R J O DRAUG AM S Kai auo rytas sidabrinis, Su diugesiu grai atgal Ir netikjai, kad pateksi prieo budelio rankas. Paliks verkiani mamyt, Sakei, sugri tu pas j, Ir netikjai, kad greit si Ir atsiskirsi nuo draug.
235

Upuolus prieams, js nelaukt, Kada tenai jus nuudys, Draugai, trise neatsiaukt. Paleidot vius save. valgeli, verkia motinl, Kuri jau tavs nematys. Ir niekur nra jai pastogs, Kas jos irdel suramins. O tu, jaunoji mergule, Tu neraudoki paslapia, Ateik Alovs miestel, Rasi ia gulint mane. Tas namas stovi alia gatvs, Nr jame dur nei lang, Nra vainik, rt, roi, Nra sesui nei draug. O kaip norts juos priglausti venton emeln aminai, Kad unys kaul neneiot, Mama neverkt taip gailiai. Verk sesuts ir moiut, Verk mergait mylima, Verk tavs visas pasaulis Ir paukteli lidna daina. Atmins tave ir partizanai, Kurie klajoja po mikus, Nrs tavo kapo nesimato, Nes tavo knas pas stribus.

236

NE MUNLI UI Tu palikai gimtuosius tolius, Jaunystj mindiotus takus Ir atklydai pas laisvs brolius Dzkijos mikus. Nebuvo gaila tau t kart Jaunysts ydinios savos, Kai tu rinkais sau kukl vard Graiausios ups Lietuvos. T sault rugpjio dien, Paliks oianias girias Ir pasirinks draug vien, Ijai sau mirties surast. Ber nusvirusi pavsy Nam griuvsius palikai. Tsyk pavasaris ydjo, aliavo klony s ir laukai. Ten, kur platus dulktas kelias, Kur teka Nemunas ramus, uvo didvyris Nemunlis, Krauju aplaist jo krantus. Jauna irdis nustojo plakus, Kov ir ygi jau gana. Priglauski j, Tvyns eme, Kaip savo kdik mama. Kas gi sukurs jautrij dain Draugams, jau kritusiems kovoj, Kas melsis prie motuls kapo, Suibus laisvei Lietuvoj.

237

NELAUK, TVIKE, JO Nelauk, tvike, jo grtant piev taku, Jau didvyris negr pramintuoju taku. A menu, ijau lidn yg tada. Gal daugiau negriu su draugu niekada. Kauk nirs mikai, Lenks vaigds nakties. Balti snaigi pkai Tau buiuoja akis. Laukei laisvs, brolau, Atskrajojant mikais, Ir sakei, sugriu Su ilvii iedais. Jau sugro visi ms ygio draugai, Pro rkus vos girdt tavo balso aidai. Tu pavasarius tris palydjai mikuos, O dar drsiai uvai Bari kaimo laukuos. Verkm, Alksni, tavs, tyliai slinko naktis, Tamsumoj skrendi ten, kur viesi ateitis. Tu pavasarius tris palydjai mikuos, Dabar drsiai uvai Bari kaimo laukuos. Verkm, Alksni, tavs, tyliai slinko naktis, Balti snaigi pkai tau buiuoja akis, Motinl neateis, mergul neateis, Nuo stribok gaujos tavs nieks nepaleis. Tik emel prislgs, ta juodoji, sunki, Oi, u k, oi, u k, bernuli, kenti? U emel tv, u alel draug, Kas tik gyvas, mins, bernulio gails.

238

TURMUI Upuol brangi ms alel Kraujo itrokusi minia. Tvyn auk savo sn, Kad stot gretos ginti j. Gyvybs savo negailkim, Kiekvienam laisv yr brangi, Ijo pirmos broli gretos, Ir, turmai, tu su jais kartu. Neiojai partizano vard, Tvyns meil irdyje Ir gynei ms Tvyns laisv, Pasiymdams kovoje. Ir daug, oi daug tu dl Tvyns Darb garbing padarei. Mes neumirim tavs, broli, Tave minsim aminai. Kad ia kovoja partizanai. Visa tai ino vakarai. vakarus su ryiu jai Per Lenkij tu su draugais. iemos verpetai skuringi Nenugaljo jie tavs, Ir su sargyba susikovs, jai per sien tu slapia. Naktis emelei pranaavo, Kad jau pavasaris arti. Varging, tolim kelion Keliavo broliai keturi. Nuvargot js visi be galo Ir apsistojot pailst, O igama seklys norjo, Kur esat, tiksliai suinot. 239

Seklys, kelis sodius apvalgs, Turdams unikas akis, Nujauts, kur ilsjos broliai, Skubjo rusams pasakyt. Balandio dvideimt atunta Ta nelaimingoji diena. Kur broliai ilsjos, t sodi Upuol kraugeri minia. Ir pasigirdo vi salvs, Kovojo turmas su draugais. Nuo tvarto okt skambjo balsas, Granat pritar trenksmai. Narsiai kovojo partizanai, Laimingai teko isivert, K broliai kulkom pavaiino, Teko eiems akis umerkt. Pradjo turmas pirmas trauktis, Draugai jo trauksi paskui. Majo ingsniai, silpo jgos, Ir tar: Broliai, a uvau. Ir, ingsni kelet nuengs, Parkrito ant alios vejos, Ir pilkj emel vilg Nekaltas kraujas i aizdos. Pribgo draugas, j pakl, Bet jis jau odio nekalbj, Tik gailiai, gailiai melsvos akys draugo veid pairj. Tartum sudie kalbj jo akys: A stu, man brangi alis, Palikit, broliai, mane vien, Kad neitikt js mirtis.

240

Draugai dar gelbti norjo, Dar jam ypsojosi viltis, Bet greit juos rusai pastebjo, Ir prasidj iaurus mis. Su rankom priedang sau kas Ant lygumls dobil Ir meld jis, Aukiausio pra, Kad dar suteikt jam jg. Prieai paman, kad jis uvs, Prie gyvus sutelk jgas, Jis liks eiti negaljo, Pats apsirio sau aizdas. Naktis skrajojo vir Tvyns, O jis kentj sunkias kanias. Kai auo rytas, prieai pra, Kad jis pakelt jiems rankas. Jisai atsak: Pasiduodu, Tik sunkiai sueistas esu, Ilgai kentjau, jgos menkos Ir rank kelt nepajgiu. Ir prieai slinko taip atsargiai. Ir diaugsmas kilo j irdy, Sugriaud viai, ir i karto Trys prieai krito negyvi. Dar pus valandos girdjos Vis automat klegesys, Granatos trenksmas nuaidjo Tai uvo u Tvyn jis. Iau pavasaris malonus, Paukteliai guos ir linksmins mus, Dar tvirtos liko broli gretos, Bet tavs, turmai, jau nebus.
241

yds alyvos, baltos ievos, yds ir dobilai baltai, Kur tavo kraujas laist em. Ten suyds jie raudonai. Dabar tau puo garbing vard, Raudoni dobilai yds, Sess dainuos dainas graudingas, Tave dainuodamos mins.

MI NDAU GUI Tyliai krenta baltas vynios iedas. Tolumoje sksta tviks laukai, Kam aliam geguy, skstaniam ieduose, Kam mus vienus, mielas vade, palikai. Baltos ievos beria iedus pakelse. Obelys palydi ypsena viesia. Jos jaunyst lydi ieduose alyv, Mini jau, vade Mindaugai, tave. Oia alios puys, baltas beras moja, Rasos pievas kloja, vlai vakare. Tu jau neateisi tviks papieviais Baltos mnesienos vlai vakare. Veltui lauks kalneliai, kloniai ir takeliai, Jau kovon nevei ms jau niekada. Lids laukai, pievos, ups ir puynai, Juodos naktys tavs verkdamos raudos. Pamilai Tvyn, kai vargai j slg, Kai nelaims paniai ver irdyse. Ijai kov, nes myljai laisv. Ijai, nes auk pavergta alis. O kas gi tavo irgelius suskaityt, Kiek tak numynei tviks laukuos?
242

ia kiekvienas medis, kelias ir kalneliai Tavj legend aminai kartos. Jie kartos, kad liejas ia nekaltas kraujas, Idavikai prieams pardav tave. O tu taip myljai iuos Dzkijos smlius Ir, u juos kovodams, umirai save. Vis adjai: laisv mes parneim aliai, Kaip ramuns iedas ji veiduos yds, Nesulauk laisvs tako baltas smlis Rom ydi kraujas i tavos irdies. Tegul plaukia dainos ir iandien ird, Karygi legenda aminai gyva. Tavo vardo, vade, ir darb tavj Neumir niekuomet laisva Lietuva. Tu tarp ms gyvas aminai palieki, Tavo odiai dega ms irdyse, ventas beras dega u tave, o vade, Ir kov veda Mindaugo dvasia.

UOLINI UI Mielas brolau, tautos gynjau, Velyk rytas jau arti, Varpelis skamba, Kristus kelias, Argi jo balso negirdi. Neprikeliam tavs i piev, Suklupusio krauj klanuos, Kas aarotus nalaitlius. Kas suramins ir kas paguos. Tave minsim, uolini, Ir neumirim niekados, Kas apdainuos tave Tvynj, Kas likusius draugus globos.

243

Ir laukiam tavs dien, nakt, irdis nerimsta laukdama. Ir kaip tokias naktis iksti, Kai sieloj deganti aizda.

UOS IUI Tvynei save paaukojs, I nam nakt ijai Parnet mums ateit graesn, Drsuoli, tu pasiryai. Su prieais grmeis, kiek galja Niekad kovoj nepavargai, O, vintant rytui kanotam, Nuo kulk budeli kritai. Dar vos praydo baltos ievos, Iskleid iedus jazminai, Kartame smly, alia kelio, Paioj jaunystje uvai. Ijai aplankyt namiki, Mamyt brangi nuramint, Pakeisti baltinius baltesnius, Gal tu jautei, kad reiks mirt. Praei tu sess baltinli Plonesni negu visados. Sakei: man bus geriau gulti Ant gatvs akmen kietos. Tau ses baltinlius plonus Padav, gailiai verkdama, Nes ji nujaut, kad broleliui Jau paskutin valanda. Tu, atsisveikindamas namikius, Spaudei stipriai baltas rankas,
244

Tarei sudie, brangi mamyte, Jau nematysi tu mans. Saulut jau tekj rytuose, Spindulius pirmus skleisdama, O tave, gulint kraujuose, Priglaud em alkana. Tavo veidelis buvo baltas. irdel neplak jauna, Bet baisiai budelius kankino Maloni tavo lp ypsena. Ant gatvs gulint saulut Dabino aukso spinduliais, O kap tau, brangus Uoseli, Papuo vien dagiais dygiais. Tu nenuilstamai kovojai, Dabar ramus ilsies kapuos, Kaip nuvis giedras laisvs rytas, Tau kap ventas kryius puo.
Uosis Juozas Turinas

BUNKERY Naktis, diena vis vien tas pats, Tik altos nirios sienos. Per vis nakt kalbjoms, Draugai vienos idjos. Ir vaks mieganioj viesoj Veidai vis ibal, Ir spindi pyktis i aki, Ir kertas u i dali.
245

Ir vienas tar: Na, draugai, Ramias dienas pamet, Gal ryt pro bunkerio duris ia mums mes granat. Gal ryt atklydusi kulka smigs mums krtin, Gal mirsim atvirom akim U keniani Tvyn. Bet mes nebsime tokiais Svyruojaniais nebsim, Nelinksim siauianioj audroj, Nelinksim ir nelim. Todl, kol esam ia visi, Mes priesaik priimsim. Galbt jau mes ir neilgai Mik takus beminsim. Jei liksime bent vienas mes, Laisvajam rytui vintant, Ugriausim bunker tada Ir uol sodinsim. Kur ito bunkerio anga, Kuri dabar mus dengia, Teauga uolas stiprus Ir stiebias padang. Tegul sibuoja dienomis Ir naktimis vaigdtom, Tegul jis kalba, mini vis, Kaip mes dabar kovojam. Tegul pasaulis suinos, Kaip buvo laisvs laukta, Kaip mirme kovos lauke U savo brangi taut."
246

Ir emj, bunkery tamsiam, Klaikiom akim bemiegm Visi iklme rankas, Visi tvirtai prisiekm. Tamsiojo miko vidury Atverta bunkerio anga... Veltui belaukia jis draug, Negr jie niekada. Tekjo saul u mik Rausvos viesos kaskadom, Kai jie kovos lauke Sau iauri mirt rado. Po em vienas a bastaus, Juodajam vargui ydint, Gal a tiktai dl to likau, Kad priesaik vykdyt...
Skiriama partizanui Kovui

VILKUI Toli nuo budeli buvai, Pas juos negrt galjai, Bet irdis vis nerimo tau, Tvyn tu myljai. vaigdt nakt ant pei Iskleidei paraiut Ir nusileidai puyne aliam aliam kaip rta. Bet neilgai tu ten buvai, Nes nipas jau stebjo. Kaip tikras Vilkas grmeis tu, Kol ovini turjai.

247

Paskutiniu tu pats save Dievuliui pasiadjai. Sess, jei inot kap jo, Priskit daug daug rt.

KL EVUI I R VAIDI LUIUI Nakties tamsoje audros kauk, Tarp daugel, daugel iburi Laisvs kovon skubjo vyrai Tvyns viekeliu slidiu. Ir tu jai, tvus paliks, Broliams tarei sudie" ramus, Tau lenks uolas palinks, Apleidiant tviks namus. Sau Klevo vard pasirinks aliam puyne Lietuvos, Dar ydinias jgas surinks, Aukojai laisvei Lietuvos. Keturi metai kaip minut Prabgo tau kovos lauke. Egl, puis, liepa sesut Globojo tave mamos ranka. Naktis aplinkui, vilkai staug, Tarp j lietuviai, broliai ms. Virum padangj audros kauk, Nedamos jiems mirt, kapus. vrys igsdinti bgiojo. Pasislp giliai urvuos. Jie ne vri, tavs iekojo, Pamat pastojo kelius. Grmeisi tu ir Vaidilutis Mirtis u laisv nebaisi,
248

Pakirto prieas prie egluts, Umigd juos naktis tamsi. Vjelis tar Klevo plaukus Ir Vaidiluio alia jo. Saulto ryto nesulaukus, Ugeso akys abiej. Tavs neteks, verk, ilas. ali puynai Lietuvos, Tvai Sibire, brolis girioj, O tu ant gatvs purvinos. Sesuts nepraus jums veido, Neglost motinos ranka. Be karsto, be ied palaidojo U laisv kritusias aukas. Ir vl naktis, puynai snaudia, Baltajam rke sksdami, Tvyns varpai aidi, gaudia, Brolius kov aukdami. Stipriau suspauskim ginkl rankoj, Laikas brangus, kova baisi, Jau laisvs vjai glosto plaukus, Drsiai pirmyn kovon visi. Kol mindios Lietuvos dirvonus Kruvini batai kraugeri, Neprisikels uvusi knai, Nenudius aaros tv. Tiktai tada nudiugs tveliai. Kada Trispalv plevsuos. Nors uvo jie, brangs sneliai, Bet laisv tvikj alsuos.
Klevas Juozas Kaziulionis

249

A UDRAI Prieblanda jau temo, snaud baltos ievos Ir laktut suok girioj tarp ied, Ibraidei tu mik ir alisias pievas, irdiai nuraminti neradai ied. Nors jaunyst auk dar tave gyventi, Bet Tvyns meil nedav tau delst. Nutarei sau drsiai, broleliui ir sesei: Ieinu u laisv, negaliu pakst. Kaip plieninius panius tu metei udtus Senuosius tvelius, brolius ir seses, Apkabins mam ir tvel sen Buiavai, kol veidas tau pradjo balt. Prieblanda, jau temo, snaud baltos ievos, Igamos jau sek tavo pdomis, Jie tave upuol gryioj, Pauli kaime, Vos pradjus merkti poilsiui akis. Tu narsiai kovojai bry partizan, Nes jau nenorjai trauktis be kovos. Pirmam prieui engus, mirt tu paskyrei, Lai primins narsum karygio Audros. Vai sugrki. Audra, Lietuvos gynjau, Nuramink mergait, aplankyk draugus. Tad tu prisiminki autant laisvs ryt, Prie ms emj jau daugiau nebus.

PAPARI UI A paklausiau pas Papart Brang ied man atnek Po klevu, prie eerlio, Atsakei tu man, kad a.

250

Mes krykeles ijom, Prislgti mini gili, Tuios buvo tavo rankos, Nieko neturjai tu. Mes sdjom prie upelio Ir kalbjome abu, O dabar likimas aidia Su tavim ir su manim. Pgos mai dang, em, Vjai dau langelius. Dar neupustytas kelias Tarp tavs ir tarp mans. Skamba varpai uu ilo K gi lydi j garsai? mons kasa kap gil K prislgs alti kapai? Daugel aar ilieta, Daugel priminta ied. O, mergaite numylta, Nesakyk daugiau myliu".

ILVI I UI Ir kai vtros baisios , Lau stuobrius be ied. Tavo akys toli velg. Drsiai jai link nam. Tartum replm ird spaud, Kai pavelgei namus. Kur tironai pl, drask Ar tikjai, kad taip bus? Paskutin kart velgei brolio maus vaikus,

251

Kai sveikinaisi su broliu, Jis tau laims palinkj. Enkaved mu, spard, Klaus, kur daugiau draug, O mirtis blakstienas merk, Ir neidavei tu j. Nerymoki, mergule. Po stiklelio langeliu, Neateis daugiau ilvitis Numintuoju takeliu. Gal supils tau aukt kap Be kryelio ir gli, Tai ilskis, mielas ilvi ia, prie kelio, bus ramu. O tu, pilkas balandli, Pakelje paskrajok Ir, atrads ilvio kap, Lidnu balsu uburkuok.

DDAI Lapkriio pabaigoje dar linksmas buvai, Oi, Dda tu brangusis, gal mirt tu jautei. etadienio rytelis iauo toks graus, Tai slpkits, berneliai, nes rus greitai bus. Saulut nusileido, pasislp toli. Ateina bolevikai, o j veidai pikti. Apgul jau jie nam, pro lang valgsi, Pamat partizan, pradjo audyt j. Ibgai tu i namo laimingai laukus, Bet sutikai slapukus i naujo mis bus. Oi Dda, Dda, Dda, sneli Lietuvos, Krauju apliejai em laukuose.

252

Oi Dda, Dda, Dda, sneli Lietuvos, Tu vis kartai kovojai, o dar uvai dl jos. Supyl tau kapel tarp uvusi draug, O Lietuvos sesels pasodins daug gli. Oi, mielas partizane, ilskis aminai, O Lietuvos berneliai eis keryti u tai.
Dda Jonas Kibildis

V JUI IR JO DRAUGAM S Daina dainu skamba Po kaimus ir mikus, O mes visi ijom Ar grim namus? Gal grime u met, O gal ir niekados, Gal tviks laukuose Kulkosvaidiai kvatos. Kalbjo vien ryt Po aliu kleveliu Bernelis partizanas, Laktingala vardu. O, mano mieli broliai, Ar inot, k girdiu? Kakas pas mus ateina io miko takeliu. Laktingalls balsas Per giri nuaidjo. Po aliu uolaiiu Kulkosvaidiai tratjo. Tenai, prie Neries kranto. Kur vingis tekjo,

253

Laktingala nulids Su Vju kalbjo: Netekom Ramunlio Viongirs mike, Palaidojo jo kn Po alia eglele. Ilskis ir iulbki, Laktingala graus, Vjeli, tu praneki, Kur piktas prieas bus. Kovoj drsusis Vjas Narsesnis u visus, U tai penkiems stribokams Jis paruo kapus.

K AI MIEI UI SANAI Tu uaugai aliuojaniam kaime Ir Kaimieio vardu ijai U Tvyns pagrobtj laim Ten, kur kovs u laisv imtai. Keturi metai greitai prabgo Skuriuose audring kov, iandien rauda tavs rudens vjai Ir iedai chrizantem balt. Ta diena ir tas rytas auksinis Mums iauo skausmingas, rstus, Kai aplaistei kovoj paskutinj em gimtj savo krauju. Ryto kanoj ilas drebjo vi salvm mirtingos kovos, Bet draugams jau padt negaljai, Prigludai prie velnos alios.

254

emj, mielas karyg, jau guli Neapraudotas, be karsto, gli Gal paaukt tau senj motu I altj Uralo kaln? Bet neateis apraudot ji snelio, Ji umerk akis jau tenai. Neatne ir ied tau sess Kap saugo pikti kraugeriai. Tu myljai savj Tvyn, U jos autant ryt kritai, Ir garb, kad nuo prie j gynei, Tau, Kaimieti, tebus aminai. iandien kankli jau neskamba stygos Ir vaidil balt nebra, Nepins laur vainik karygiui. Bet mins j per amius tauta!
Kaimietis Sana Petras Zagorskas i Pamio kaimo

EKUI Tu ijai i paaukimo, Praeitis tavo nebaisi, Tu ijai parnet mums Laisvs Ir niekuomet nesugri. Buvai drsus ir itvermingas, Arioj kovoj nepavargai, Tu buvai linksmas ir laimingas, Tavo didvyriki darbai. Pusantr met tave slapst Mylimos tviks mikai. Kai tu uvai, smtkelis mat. Pravirko pakels berai.

255

Kryius ilgai stovs prie kelio, it pakeisime kitu, Jis liudys, ia tekjo kraujas Lietuvi broli nekalt. Badaut Uralan igabeno Nalaiius brolius su mama, I viso brio tave pirm Palaidojo su uniforma.

BERELI UI Bereli svyruonli, kas tau galjo atspt, Kad ketvirt balandio reiks Veiveriuose gult. Kiek tu kov turjai ir koveisi narsiai. Suaud tau gal vl, ant lango pasvirai. Apniauktoje padangj vangjo automatai Draugus lydjo kulkos, siut azijatai. Sustingus jo kn pririo prie tvoros, Kvatojo stribokai, o mons alpo jo.

BERELI O SES ELEI Iud imtus broli, Nuklojo jais gatves, O jau dabar pradjo udyt j seseles. Aplankiusi sodyb Ir gimtus namelius, Basa per snieg bgo, Nusiavusi batus.

256

Visas jgas sukaupus, Galvojo dar pabgt, Bet budelis siuts Ukirto keli jai. Sugrojo automatas Tarp krintanios miglos Pervr kulka ird Mergaits nekaltos. Nekaltos akys velg mlynj dang. Ir triskart pakartojo: Sudiev, Tvyne brangi". Sugr sena moiut I Sibiro kaljus. Neras snaus, dukrels, Kuriuos ji taip myljo. Sesuo, taip pat sugrus, Darelyje lids, Netvers tvoros brolelis, Sesut nedainuos.

LA KNU I Kiek daug tu jau kov laimjai, Miriai drsiai velgei akis. Vyrai od vykd kiekvienas, Nes j vadas niekuomet neklys. Kas paskirs mums pozicijai viet, Kas pulti kada sakys, Kas mirtanias pabuiuos lpas, Jeigu vadas umerkt akis. Palikai bsim karyg sn Ir lavon karygs monos,

257

pergal keli mums skyrei, Negailedams gyvybs jaunos. Ore aid dar pirmosios snaigs, Jos nedrsiai deng takus. Tu nuvargs ramiai jau ilsjais, Tau budeliai ruo kapus. Kulkosvaidiai grojo galingai. Jie liejo kulk bangas, Pain jie spaud i diaugsmo rankas, Skaudias tau padar aizdas. I aizd tau veriasi kraujas, Naujas tau atvr kanias. Praskyrs jau sau keli lavonais, Ir pasiekei miko tankmes. Krito kulkos ir prieai artjo, I skausmo tau alpo irdis, Paimkite, mano broliai, Rads prieas iauriai nukankins. Bet js dl mans galit neti, Palikit mane vien ia, Granatom nuo prie budeli ginsiuos, Gal greit baigsis mano kania.
1945X1.5 Jonas Neifalta LAKNAS, Tauro apygardos, Gedimino rinktins, Lakno kuopos vadas. Kalniks mio vadas. uvo 1945 m. lapkriio mn. kautynse su NKVD-istais Kalniks miko apylinkse.

KE T URIOLI KT GEGUS... Keturiolikt dien gegus Nuo paukteli skambjo giria, aliuojant kaim Dzkijos Atplasnojo raudona gauja.

258

Tryp sesi rteli darel. Lau sode medeli akas. Dau kumiais ligot senel. Virkd motin, suko rankas.
Kur banditai, kur bunkeris, boba,Staug siusdama niek gauja. Staiga viai sudrebino trob Ir keiksmais nuaidjo giria.

Sode, mediuose giedant paukteliams, Su sauluts meilia ypsena Tarp alyv ied ms broliams Kap ruo barbar gauja. Idavikikai mediai nabdjo. Idavikikai krank varnai. Idavikas per lauk skubjo, Kur ilsjosi broliai ramiai. Tamsiam bunkery uolas, Grafas Tyliai klaussi Klonio dain. Nepajuto artjant pavojaus. Nei pikt idaviko nag. Virum bunkerio sprogo granatos. Pasipyl kulipk lietus. Iduoti esam , Uosis praneko , Negirdsime laisvs dain. Klonis miega, prie sienos sukniubs, Prie jo koj suklupo Genys, Tyliai nulenk galv Aguona Nei eimos, nei draug nematys.
Skiriama partizanams uolui. Grafui. Kloniui. Uosiui. Geniui ir Aguonai i Tauro apygardos

259

K UKALIUI Pravirko tvik alia I skausmo aarom perl, Kad iauri budelio ranka Idrask rt darelius. Lingavo gluosnis pakely Nuo aiman, graudi raud, Kai ilgalvl pamikj Alpo suaudyt sn. Tvyns skausm tu matei, Kkali Lietuvos lauk, U josios garb ijai, Karyg, gelmes audr. Po kojom raitelio puikaus Ramun lenks nuolankiai, Mojavo sesi skaros tau, Kai jojai tviks laukais. O tvike, miela, brangi, Vjelis nibda paslapia, Sudie karygiui pasakyk, Jis ia negr jau niekada. Tratjo viai atkakliai, J aidas skrido per laukus, Ir ten u laisv tu kritai, Tvyns karygy narsus. Virnj ydinios obels Gegut suok alpdama, Bet jau i kapo neprikels Kkalio niekas niekada. Praeis laikai pikt audr, J pasaka gal liks tiktai, Vainikuos sesi nupintuos Jis ia ilssis aminai. 260

TRENKSMUI O pasakyk man, brangi mama, Kada vl laisv ta ateis? Kada a griu vl i miko alio, Pamiriu tas kanias visas? Ruduo laukus gelsvai nuda, yg su draugais einu. Sudie, mergaite, gal negriu, Motute, liki tu viena. Mnulis viet taip ramiai, Tarytum laim lm jis, Betgi kulka buvo beird Paliko vien nuo vis. A nesuspjau pamatyti Sauluts tekanios ryte, O pasakyk man, brangi mama, Kada bus tvik laisva? Umerkei mlynas akis, Narsusis Trenksmai, karygy. Tyliai raudojo ruden Moiut, sess ir jinai. Tave kl veim iaurs stribokai ir vagiai. I tavs, jauno bernulio, Paliko vien tik pelenai. O pasakyk man, brangi mama, Kada ta laisv vl ateis? Nors a negriu su draugais Ir nebuiuosiu tau veid.
Partizanui Trenksmui Stasiui Valickui i pirmos Varnos

261

V . MALINAUSKUI I R K. MI KA ILIO N IUI Tamsij nakt jauni partizanai Surado pastog aliam pagiry, Ir jie ivarg ramiai miegojo. Sapnuos vaidenos ateitis viesi. Vos beautant rytui, pagir apsupo iaurs stribokai pikti kraugeriai. Kol lietus kulk namus pakliuvo, Jauni partizanai miegojo ramiai. Jauni partizanai paoko i miego, iri mik pastoti keliai, ia pasilikti taip pat jau ne vieta, Nes liepsnose sksta jau itie namai. Su ypsena lp mir partizanas, Jis mirt rado deganioj liepsnoj. Ir jisai mir mirtim partizano. Nedav i savs pasityiot. Antras lyg pauktelis linkui miko skrido, Nors lietus kulk lijo taip smarkiai, Mirdamas tar: sudievu. Tvyne, U tave stu jaunystj alioj. iaurs stribokai juoks ir tyiojos O, tu bandite, k ukariavai, Partizano lpos negyvai ypsojos, Akys umerktos buvo aminai. Neatjo tvas, nei sena moiut, Toli u ural, auktj kaln, Tik netoli miko raiboji gegut Dukart ukukavo graudingu balsu.
Melnytls kaimas, 1940 met gegu.

262

V ELNI DAIN A velni kaip liepos iedas motul, Kaip obell balta galva. Kartai myljai tu tautos snus, Kova dl laisvs buvo sava. Blyk, bet linksm, malon veid Danai sukaust skausmas iaurus, Tu mus kiekvien lankei ant gatvs, Verkei, lyg bt tikras snus. Dl ko gi iandien tokia laiminga, Miela mamyte, k nujauti? Gal jau artja Tvynei laisv? Ar dalia tavo tau nekarti? Kodl iblyko raukltas veidas. Aaros skausmo temdo akis. tai supa mik tiron gauja Tenai sneliams gresia mirtis. irdis krtinj blaks, nerimo, Palikus eim, laisv, namus. Atbgus miriai, pastojai keli. Savo krtine ustojai mus. O kiek kankino vis aizdot, Krauju aplaist miko takus. Lai uaugina tokiais didvyriais Dzkijos em vaik vaikus. Dejuoja, rauda Trako giru Vakaras, rytas gailioms rasoms Ir seka tavo ygdarb, mama. Tartum legend kart kartoms.
Skiriama partizanui Jukai

263,

PUTIN UI Brenda sutemos per pievas, Danguj vaigds sumirgj', Pasigirdo baisus auksmas, Toli aidas nuskambj! Vl emel sudrebjo, Alpsta jos skausmuos irdis. Daug jai teko apraudoti Narsi karygi alies. Tu kritai ant alto gruodo, Liejos kraujas i galvos, Dar tu mirdams sunabdjai: Mirtu brangioj Lietuvoj. Kelkis, Putine, kov, Imki ginkl rankas, Paklausyk, kaip tavs verkia Pavergtoji Lietuva. Nepuo kapo tau lelijos, Nei bijnai raudoni, Tik alia jo akmenliai Pasilieka kruvini. Mielas Putine, didvyri, Tu u laisv ia uvai, Mes tavs jau nepamirim, irdyse paliks skausmai.

LA KTIN GALAI IR RA MU N LIUI Kalbjo vien ryt Po aliu kleveliu Brolelis partizanas, Laktingala vardu.

264

Tenai, prie Nemunlio, Kur vingis tekjo, Laktingala nulidus Su vju kalbjo. Laktingalos balselis Per giri nuaidj, Po aliu uolliu Kulkosvaidis tratj". Netekom Ramunlio Viongirio mike, Palaidojom jo kn Po alia eglele. Ilskis, Ramunli, Ilskis, bk ramus, Vjeli, tu praneki, Kur piktas stribas bus.

KUDIRKAI IR DAI NIUI Ankst ryt krenta snaigs. Padengia laukus. O Tu, Dieve Visagali, Priimki ms vargus. Autant rytui, saulei tekant, viai nuaidjo, uvo du ms partizanai, Krauju apsiliejo. uvo Dainius ir Kudirka Bunkery tamsiam, Paaukojo jie gyvyb Rytui viesesniam.

265

Verk brolis, namie liks, Verk sess trys, Verk tvas ir motul. Kad snus negr. Kas pabels ms lang Vidury nakt? uvo ms brangus snus Tarp ali mik.

JA UNUIU I Suaud vis jojo eim, Nekaltus brolius, seseris, tvus. Tik liko jis tarp namo sien, Ilgai galvojo, kas toliau gi bus. Ir nutar jis kerint prieams, Gint garb savo ir tv, Be kuri paliko svetimaliai Kaip vieni pauktel tarp grot. Nors keturiolika jam dar tik buvo, Nors jaunyst visa dar prie akis, Bet kam jaunam kentt reikjo, Jei artimuosius apgaub mirtis. Ijo jis alij girel, Didiai udjs ginkl ant peties. Sunki nata j slg vis keli. Ir jis inojo, kad mike mirtis. Mike surado jis savj br, Draugai j prim iltai, Jaunuio vardas jam tada prigijo, Kur nuo tol neiojo aminai. Suaud prakeiktieji prieai Jaunut ties alia puim, Puim, kuri tikriems lietuviams Paliko amiams atmintim.

266

ALMUI, JOV ARUI , AI DUI, LAKNUI, AI BU I, LI TUI Liepos trisdeimt dien, Saulei krintant u mik, Nuaidjo salvs, viai Virum Raiupio lauk. Aplink nara rugi laukas Ir visur grai gamta. Bet jos gro tuoj ugrob Kraujo troktanti gauja. Apsupa aplink sodyb Azijatai kraugeriai, Mik broliams vien teliko Stot kov atvirai. Pasigirsta driski riksmas Ir jie puola voromis, Bet tai Lito narss vyrai Jiems atsako ugnimi. Vakarui kaskart artjant, Neant jiems saldius sapnus, almas tyliai sudejavo, Atsisveikindamas juos. Tuoj sodyboj kyla gaisras. Ugnis pleiasi tolyn, Plaiaakis, suvaitojs, Krito Jovaras ugnin. Pasigirsta greit sprogimas, auksmas nustelb vius: Vyrai, stam u Tvyn! Aidas auk draugus. Paskutin kart Laknas Mat saul ir laukus, Sunabdjo: ak, Tvyne, Ir nuskrido pas draugus.

267

Tvartui degant ir liepsnojant, viams aidint vis artyn, Ten sukniubo aibo knas. Liepsnosdm skuryj. Litas mat, kad jau uvo Paskutiniai jo draugai, Tol jis kovs, kol nurimo Jo krtin aminai. Sasnavoj, prie valsiaus mro, Gulint broliams karygiams, Patekjo vir mnulis, Lito veidas viet jam. Budeliai tad prieais mat, Kad lietuvis yr narsus, U Tvyn savo brangi Mato mirt jis ramus. Dar ilgai mins barbarai Lygius Raiupio laukus, Geleinio Vilko vyrai, Kur paguld j brius.
B. Lukys. TAURO APYGARDA. 1946 met liepos mnesio 30 diena, Raiupio kaimas, netoli Sasnavos, valstieio Kariausko sodyba. almas Jonas Popiera.

ARNU I Ten toli, prie aliuojanio miko, Naujas kapas, kryelis, akmuo, Prie jo stovi palinks berelis, Jisai mat, kas uvo po juo.

268

Jisai mat to karygio mirt, Mlynsias umerktas akis. Buvo rbai kraujuose sumirk, Sustojo plakus jaunuolio irdis. Tas berelis taip pat dar girdjo I karygio krtins jaunos, Kai stingstanios lpos nabdjo vent vard brangios Lietuvos. Jis palinks tyliai sulamjo Auktom smilgom, kur augo alia, Slpkit kn Tvyns gynjo, Kad neliest jo prieo ranka. Klusniai apgaub smilgos jaunuol Ir linguodamos guod kartai. Juoda em jam paruo guol, Kad bt gera ilstis aminai. Bet kada vi salvs nutilo Ir ustojo tamsioji naktis, uvusiojo draugai tuoj sukilo, Kuriuos kart aplenk mirtis. Vjas skraid tarpe medi lap, Ineiodamas naujienas dienos, Partizanai t kalb suprato, Nes priklaus prie miko eimos. Greit surado lavon karygio, Prie j nulenk galv lidnai. Jis daugiau nebekils jau yg, U jo mirt atkerys draugai. Mat smilgos ir baltas berelis Duob ikast emj juodoj, Ant jo kapo pastat kryel, Garbs enkl, uvus kovoj.

269

Drsa veiduose lides sklaid, Draugus kasaniuosius gaub tyla, Ant kryelio ipjov po raid, Nes kiekvieno gal tokia dalia. Kit nakt vl tyliai atjo Partizanai su sesm kartu. Ant to kapo sesuts padjo Daug vainik, darelio gli. Buvo kart atjus naktyje To karygio motul sena, Baisus skausmas paslptas irdyje Isiver prie kapo tada. Jaunas berelis rasa gailiai pravirko, Verk mikas ir visa gamta, iaur prie dangus net pasmerk. Oi, skaudi motinlei dalia paskirta.
G. V. R.uvusio arno idjos draugai. 1946 met spalio mnesio 8 diena. TAURO APYGARDA. Mikolikis, Suvalkija.

DAI NA Eikim, broliai, ginti Lietuvos, Eikim ginti garb tviks brangios. Kelkis, partizane, imk rank ginkl, Negailki kraujo, jaunysts savos. Kiek ia susirinkom, gal ir bus visi, Vytury, sneli, pairk tol Gal kur jaunas Gruodis jau nebetoli. Mielas vade, Gruodio nematyt, Rusai plia al, naikina ms brolius , Naikina ir vea rytus.

270

Vytury, sneli, vaikiojom abu, Mes abu vaikiojom ir abu kovojom, Mes abu ir sime kartu. Nelidk, Sakale, snau mano, Nelidk, kad si paioj jaunystj, Nes tokia dalu partizano.

DAI NA Pro Punios il saul tekjo, Ant Nemuno krito migla. Tenai ygiavo narss vyrai, Palik monas ir vaikus. monel verk apkabinus Ir du vaikeliai jo mai: Kam spaudi ginkl prie krtins, Mielas tveli, kur skubi? U Punios ilo saul leidos, Ant Nemuno krito migla, Plauk Burokas Nemunliu, irdel buvo sueista.
Burokas Kibauskas Kostas, Lietuvos partizan Kun. Margio" grups kovotojas. uvo 1949.VI.5 kartu su Stasiu Rakleviiumi "Tigru ir Kleveliu (?) plaukdanjj_per Nemun ties Trakeli kaimu (Punios ilas).

RUGI UI Per aliuojant kaim Dzkijos Atplasnoj raudonoji gauja, Jau gatvj kraujuose Rugio knas Vis dar neskamba laisvs daina.

271

Dar po al skrajoja teroras, Dar Sibiriuj vergauja tvai. Tu, brolius paliks bekovojant, Idavik tinkle umigai. Dar tau vakar ypsojos jaunyst, Dar tau meile avjos irdis, O iandien draug tu nepasti Niek gaujos umerk akis. Brangus vade, pramerki blakstienas, Pairk, kas globoja tave; Strib daugyb, o tu vienas, Vietoj roi pamestas purve. Negirdi idavik kaukimo, Nejauti smgi bat kiet... Kiek vargo daug reikia ikentti Tau, Rugy, dl sault dien. Tavs verkia Dzkijos puynai, Lidi, vade, palik draugai. Kiekvienas lietuvis nusimins, Sesi rankose vysta iedai. Bet u laisv, kurie mirt nebijo, Tam Lietuva per amius dkos, O broliai, atgav laisv aliai, Sess pins jiems naujus vainikus.

KLAJ N UI Klajnas pro al prajo, Pro savo gimtus namelius Ir lidnas daineles dainavo: Nameliai, palieku a jus. Sudievu, gimtieji nameliai, Sudie, mylimieji draugai, Sudievu, senieji tveliai, Kur ilsis kapuose seniai.

272

Klajnas sueistas guljo Ant balto garbuoto akmens. Oi atnek, atnek, lietuvaite, Nors por laeli vandens. Ateiki dar kart, mergaite, Pavelki mlynas akis , Suvilgyk idivusias lpas, Dar kart sudie pasakyk. Gelsvj kas nenukirpki, Tu ird Tvynei aukok Ir lidnas daineles dainuoki Mums, broliams, tikriems lietuviams. Klajnas kraujuose guljo, Jo veid buiavo rasa, Nebuiavo tiktai lietuvait Tikroji Dzkijos dukra. Dar nebaigta daina dainuoti, Dar nebaigta meil mylt Lietuvis, kraujais aptakytas , Jam laikas emelj gult.

AI BU I Pravirko padang vasaros aiduose Ir mais audringi laisvs skuriai. Vos tiktai aurel rytuose pravito, Slinko bolevik dideli briai. Pabaigoj rugpjio, brstant vasarojui, Pasklido tironai Striuogiki laukuos. Rytmetin mald kulkosvaidiai grojo Ir paskendo sodius dmuos ir gaisruos. Tekjo saulut per vidur miko, Paliet blakstienas skausmo spinduliai,

273

Ant dobil lap broli kraujas tiko, Grumiantis su prieais, budeliais iauriais. Daug Tvyns prie aibas nugaljo, Apsuptas tiron i vis ali, Bet atremt puolim did negaljo, Jo galva nusviro ant pievos gli. Paskutin kart jiems laukai kartojo: Sudievu, gynjai laisvs Lietuvos. Gal kapus ilygins agrel artojo, O Simne ant gatvs daugel pajuokos. Lietuv kankino, lietuvis kentjo. Ne vienas paklaus tos kanios: U k. Bet Tvyns meil iplt negaljo, Nors jie ir grasino Sibiru altu. Dl pralieto kraujo, dl tv emels, Slibinai raudoni daugel nukents. Nusibrauks nuo skruost aaras mergels, Ant kap didvyri ros prayds.

DVIEM Tai buvo vakaras vlyvas, Miglose maudsi laukai, O tu guljai lyg negyvas, Krtin spausdamas kartai. Ltai tekjo tavo kraujas, nabdjo lpos tylomis: stu a u savo Tvyn Garbinga karygio mirtimi. Ibals tavo jaunas veidas, Bet ikilminga ypsena Tavs ir tuomet neapleido, Nors geso gyvyb jauna.

274

Tu gint Tvyns pirmas stojai, Pirmose gretose jai, Narsiai prie igamas kovojai Ir jau negri tu tikrai. alia tavs Lokelis miega, Nukautas su tavim kartu, Dar pailskit minktoj pievelj. Nes ve ant gatvs akmen. Rytuos saulelei patekjus, Lokelio tvas patylom Jam pyl kap balto smlio Ir laist aarom gailiom.

LI ETUVOS LI DESIO DA INOS

D ainos ir iuo m etu dai nuojam os Dzkijoje. Tekstai sur inkt i Alyt aus, Var nos, Sim no, Prien, Daug i r M erki ns apyli nkse.

KO NULIDO S ESEL Ko nulido sesel jaunoji, Kam perlais padabinus akis? Ar tu laukei alios vasarls, Ar pavasario lauk irdis? Nei pavasario lauk irdu, Nei iedeli ir piev marg. Tviklj dar viesulai Oi Dievuli, sunku ir baisu. Skriaudia iaurs tironai ms al, Smaugia laisv jaunos Lietuvos, irdis skausmo paksti negali Ir negali paksti skriaudos. Ar ilgai dar teks broli kraujas, Ar ilgai dar skriaudikas tryps juos? Kyla kanios kas dien vis naujos, Be karst pva knai laukuos. Ak Tvyne, tu mano Tvyne, Nors maut alel esi, Savanoriai tave narsiai gyn, O dabar laisva bt negali. Motinl raudojo ir verk, Nebetekus sneli jaun, Ir kovot u Tvyn ijo, Ginti ms nuo baisi slibin. Ko nulido jauna seserl, Ko pravirko moiut sena? Kiek jau kart ydjo glels, O Tvyn vis dar nelaisva.

281

UVUSIEMS PARTI ZANAMS Nusileido paraudusi saul, Visos gatvs paraudo krauju, Kiek lavon paguld ia niekai, Ir juos kojomis spardo visi. Spardo veidus jaun partizan, Oi, lietuvi, kokia panieka, Neateina tvelis nei mamyt, irdis plyta j paslapia. Sess lauo savo rankeles, Broliai klpo, o Dieve, kas yra? Kaip palaidoti j nekaltus knus? Pasitrauk tu, stribe, i ia. Mergul priskyn gleli Ir pabr iedus paslapia, J nustvr stribukas u rankos, Pasodino kaljiman j. Mergul pravirkus tar: Man kaljimas visai nebaisus, Bet ateis ir tau laikas, stribuke, Atkentsi u visk kartu. Prisiminsi tu kruvinas gatves Nuo ms broli brangi Lietuvos, Prisiminsi vis ms jaunyst, Kiek privars kaljiman moni. Ar esi tu, stribuke, lietuvis? Ar irdis tavo rami, Kai umiegi, ar tau nesivaidena Tvikl ms brangi? Ar umigs nematai tu kraujo Ms broleli, tikr lietuvi? Ar negirdi tveli aukimo, Kaip tu stumdei, iveant tremtin

Nepads Dievas tau ia gyventi, Kiek atmei nekalt auk. Kiek suguldei gatvj broleli, Kiek sustmei vagonuose draug. Pasigirdo vis stribuko, Ir mergait parkrito drauge, Ir jos kraujas pasiek brolius, Kurie gatvj guljo alia.

DAINA Buvai tu vadas veteranas, Skrajojai tu vir vanden. Buvai mums toks artimas, mielas, Myltojau liaudies dain. Sukaukdavo sakalai plieno, Ir kildavot js erdves. Js suteikt garb Tvynei, Ir amiais ji jos nepraras. Lietuv rusai atjo, Nutilo motor daina, Ir vl surakinta belaisv Jaunut, grai Lietuva. Irinkot vaigdes js graiausias Erdvse papuot galv jos. Dabar krauju savo nulakstt emel ventos Lietuvos. Tas kraujo laelis kiekvienas, Ilietas ant miko gli, Lai ugdo Tvynei didvyrius Mes eisim tavuoju keliu. Tu plat pasaul inojai, Bet laims netrokai iekot,

283

U tai tavim tauta didiuosis: tai tikras snus Lietuvos.

Netekom mes mylimo vado , Ipl prakeikta mirtis, Bet jis mus ustos prie Aukiaus, Ms laim viesesn viltis.

KAI SN ILEIDAI Kai sn ileidai laisvs kovas Ir aar nubraukei tyliai, Pavaist ties pamike plts rausva, Ir ne kulkosvaidius vyrai. T nakt dangus negesino vaigdi, Aura nusigandusi vito, Ir kraujas i daugelio vyr irdi Nuda Tvyns arimus. Kulkosvaidiai lojo per dienas, naktis, Nuo salvi skambj' alias ilas, Kiekviena gl buvo baims pilna, Kiekvienas mogus buvo piktas. Ir sugul rankos prie rank alia, Ir vietos visiems neuteko, Ir buvo velna alia kruvina alimais iraustojo kapo. Ir niekas nesak n odio tada, Tik autuv ttos blizgjo, Tada takeliu didvyri kapus Pavargus senut atjo. Ji tar vienam partizanui jaunam: Palaukite, turit dar laiko. A noriu pavelgt akis ia vienam, Kur buvo tikras mano vaikas.
2K'\

Senuts sausa ir gyslota ranka, Ji vart kiekvien lavon, Ir prijuost josios nusvirus marga Nusida nuo kraujo raudonai. Karygiai kalbjo nebylia malda Ir autuvus tyliai paglost. Senut lavonus buiavo veidan, Nurusi sml nuo skruost. Ir niekas nesak n odio tada, Tik vjas nerimdamas kauk, Senuts sausa ir gyslota ranka Prie kruvino veido prilipo. Ieidama tyliai, gailiai verkdama, Snel i kapo ji auk, Vjelis lydjo, jai sviro galva, Ir kruvinas aaras liejo. Palikit, vaikeliai, ramybj visi Juk a negaliu js lankyti , Juk budeliai iaurs sekioja visus irdies negaliu suraminti. Saulute moiute, globoki tu juos, Lietuti, smarkiau tu palyki. emele juodoji, prislki karius Daugiau jau neteks j matyti.

MIK AS mikas, lamjo nuo vjo, Vtros lau medeli akas. Pagiryje sargyboj stovjo Partizanas, nuleids rankas.

285

Pasislps tarp medi eli, Prisiglauds prie medio tyliai, Pastebjo, kad pamike slenka Enkavedai didiuliais briais. Pastebjo j vrikus vilgsnius Ir baisius kaip erelio nagus Kietos budeli kruvinos rankos, Kurios udo lietuvius visus. Ir kodl atjnus pamilot, Lietuviai, kam pasidavt jiems? Ko, stribokai, pavirtot unimis, Kodl norit mirties mums visiems? Prisiminus, kaip brol ar sn Strib gauja nutvrus iauriai, Dauo galv, peius ir krtin, Kol praddavo stingt snariai. Ir, imet ant gatvs, tyiojos: Kelk, draugui , laisva Lietuva! Ko guli, ar nenori kovoti? Turbt pavargai, gal gana? Matm alt ir iaur j vilgsn Ir lenktus kaip ereli nagus, Kietos kruvinos Stalino rankos, Kurios udo Lietuvos vaikus. Nors mes keniam, bet esam lietuviai, Nors sunki partizano dalia, Bet, kada ikovosime laisv, Padkos mums u tai Lietuva.

286

KU LKA SUDRUM ST TYL Kulka sudrumst tyl Kakur toli, toli. Kovoki, partizane, Nes laisv tu myli. Nors a narsiai kovojau, Bet buvo dauguma, Kulka mane pakirto Sudievu, Lietuva. Sudievu: brangi laisve, Tavim nesidiaugiu, Ir mylima mergaite iandien a mirtu. iandien a atskirtas Nuo broli ir draug Ir gatvj iniekintas, Net pairt baugu. Pro al slink unys j ilgai irjo, Kad jaunas partizanas Ant gatvs ia guljo. jo stribok gaujos Ir spard tas gles, Kurios buvo paskirtos, Didvyri, dl tavs. Nereikia tau t kvietk Nei ydini gli! Nes tu esi banditas Ir spyr su batu. Ir ko ia susirinko Tokia moni minia? Gal ji norjo klausti, Kas nuud tave?

287

Kad jis kalbt galt, Daug k pasakyt, Nuud azijatai I tolim ryt. Neateis mama ir sess Snelio pairt, Nei jauna mergul Ant kapo palidt. Tavo moiut verkia Tolimajam Sibire, O jauna mergul Darely vakare. Nepuok, sesute, kapo, Nes tu jo neinai, Lai guli partizanas Ten, kur ali dygliai.

BERNELI UI ia smlio kapelis supiltas Po beru svyruoniu senu. Jis stovi, lyg baims apimtas, Ir dainos aplinkui tiktai. Atved j rusai, pastat Prie duobs, urio akis. Ne pirm jie kankin mat. Nuo to jiems irdis nedrebs. Staiga pasigirdo tik viai, Krtin papldo krauju, Jaunuolio galvel nusviro Po beru svyruokliu senu. Bereliai, bereliai alieji, Js matot, kas vyksta ionai!

288

Jei kartais ateit mergel, Js jai pasakykit visk. Nors autantis rytas pravito, I ia ivaikiojo visi, Tik viena jaunut mergait Jo kap aplank slapia. Nelauk, mergule, bernelio, Negr bernulis pas tave. Jei kartais jo lauksi, ilgsies, Jis tave aplankys sapne. Jei rinksies bernel sau kit I laisvos Tvyns sn. Bernelis u laisv kovojo, Atpirko j savo krauju.

TU I JAI, P AGELTUS LAPAMS Tu ijai, pagelius lapams, Ruduo u lango verk jo, Ir vyto gls paskutins. Sudie, sudie kalbjo tau. Visa irdim tu pamyljai Vargo numintus takelius, Apdainavai kovas ir sodius, Sesui rt darelius. Sakei, sugri gimtan sodiun, Kai baigsis kova kruvina, Suvilg aaros blakstienas Sunki tau laim svetima. iauri kautyni tu turjai, Pirmas per ugn vis jai. Liepsnojo laim pakelje, Tau lenks tviks klevai.
289

Jau du pavasariai prajo, Vasara kloniais nuskambj. U tv em broliai kovs, Negrta, kur sugrt adj. Treiam pavasariui atjus, Kai vyleis laisv jau arti , Itryko kraujas i krtins Kodl dalia tokia iauri? Ant brolio rank vilgsnis geso. ilviiai apgaub tave, Pirmi pavasario paukteliai Suiulbo sprogstaniam kleve. yds alyvos pakelje, Vl pins sesuts vainikus. Inyko laim viesiam toly. Paliko tau nirius kapus. Priskyniau a nuo tavo kapo Rudens priplyt ied, O tie irdy praneko, Tarsi praneks btum tu! Tie iedai amino trokimo Palaidoti dar ne laiku. Gegut guod ir ukimo, Nuskrido miko oimu. Tu ijai ir jau negri, Ir pergal gali mint. Palinkus diemedio akel Tau apie laim vis kalbs. Palinkus diemedio akel Ir medio kryius tarpe jos. Gamta pabudusi vl kelias, Pabustumei gyvent ir tu!

290

NELAI MEI Nelaimei ir laimei tave painau, Mergait i tolimo sodiaus. K slp likimas a pats neinau, K paslpei tu savo odiuos. Noriau atspti slapiausias mintis, Laimingas su tavim pabti Ir drauge keliauti per audringas naktis, Vis vien, ar gyvent, ar prati. Neilgai myljau nebuvo kada, Audringai gyvenimas bga. Nueisiu, nueisiu ir a gal toli, Kur po mio draugai mano miega. Prisimenu vakar, valso aidus Apsvaigusioj mano krtinj. Per snieg ir pg toli ivykau Tai buvo naktis paskutin. Be pudros, da ir ilk, paprasta, Tik gelsvos kasels supintos, Buvai man ibuokls pirmoji rasa, Lietuvos lauk iauginta. Tave painau dar prie vienus metus Maytj grytelj prie kelio. Niekad neumiriu aving aki, Grai lietuvaite mergele. Turiu visus laikus, kuriuos man raei, Jei nori galiu sugrinti Ir vienias, lidnas nueiti tolyn, Tik irdiai mylt neuginta. Sudegusiu tiltu negriu daugiau, Daugiau tu mans nematysi. Nueisiu, nueisiu ir a gal tenai, Kur my draugai mano ilsis.

291

BROLELIUI Slpkis, slpkis, broluli, Bk aliojon gireln. Kad tu jaunas nepatektum Komunisto rankosna. Ive tave, broluli, Toli toli Sibiran, Negirdsi tu daineli Lietuvos seseli. Tu ten juod plut graui, Dar ir tos negausi, Per iblykus veidel Aarles brauksi. Negirdsi kukuojani Raibj gegeli, Negirdsi raudojani Sen motinli. Gal prisimins partizanai, Kur mikuos klajoja, Tavo pagarboj vardel irdyje neioja. Obell ko armota Laukia rytmeio rasos? Ko akuts aarotos Seserls mylimos? Ko lemput mirguliuoja, Tamsi nakt degdama? Ko sesut nedainuoja, Prie ratelio verpdama?

292

AT SKRIDO VABALAS Atskrido vabalas raudonas ydini Lietuv, Ir bais lizd jos ieduose Jisai susuks buvo. Sudrask trispalv ir baltas ms vytis, Parblokus emn lauk ms mirties. Upuol vabal raudon rudasparniai drugiai, O vokieiai adjo laisv o kur j paadai? Sugaud ms brolius ir ve rytus, pirmas kautynes rudieji ten stat lietuvius. adj kolonizuoti, ivet reicho darbams Ir tenai pelki duoti, ir sak gera bus. Kentk, kentk, lietuvi, tu didelius vargus, O a myliu ir gerbsiu tik lietuvius tikrus. Atjo driski- gauja, sugaud brolelius Ir juos visus suvar bunkerius altus.

DRAUGUI Kur dingo draugas, kurs mane myljo, Kodl iandien jis nelanko mans? Jis man paliko atminiai iedel, O pats pradingo lyg kokiam sapne. tai turiu ir aukso iedel, Tai yra enklas negilios praeities. Kovoje uvo mylimasis mano Jis neatsikels, mans nemyls. Ir i moni nelaukiu a jau nieko, Ir praeities negaila man visai. Tiktai laukiu vent kap ramybs, Noriu umigti tyliai, aminai.

293

Tiktai ne t vent kap ramybs, Mane ukaskit ne taip, kaip kitus. Kad irdyje plazdt dar gyvyb Ir kad pasaul tyliai jausiau a. Ir kokios viesios rudenio naktels, vaigduts mirga, mnuo neramus, Ir kakodl taip nuobodu ir ilgu, Vienai be tavs lidna ir graudu. Paduokite man rankas gitar, Tyliai ugausiu josios stygas. A j myliu, ji draugas mano geras, Jinai viena mane supras. Kur dingo draugas, kurs mane myljo, Kodl iandien nelanko jis mans? Jis man paliko atminiai dainel, Kuri danai dainuoju vakarais.

PARTI ZANUI Ant gatvs guljo lietuvis, Jo kraujas ibjo purve... Lietutis jo veid mazgojo. Raudojo nakties sutema. Vargonai banyioj negroja, Nelydi jo nieks kapus... Varnai jam akis ikapojo... Moiute, tai tavo snus. Ir kai nuaids laisvs vis, Lietuvius diaugsm pakvies, Nekils nuo gatvs tas lietuvis, vst pergals jis neateis.

294

PAR TI ZA N GYVEN IMAS Ei, gyveninis partizan Laisvas, linksmas ir smagus. Kaip smagu jaunam skrajoti Po girias ir po laukus. Mes gyvenam po eglaite. Ms gyvenimas iaurus, Bet u laisv mes kovojam Jokis vargas nesunkus. Trksta rb, trksta maisto. Bet tai niekis, mons duos. Partizanai prie mikelio Linksm dain udainuos. engia puiks eskadronai Partizan atkakli, Eina ginti tvikls Nuo raudon slibin. Ei, tviriau suspauskim ginkl, Prieui kertinga mirtis Partizanai pasiry Savo tiksl vykdys. Palei kryi samanot Verkia motina sena uvo snus partizanas Jos senatvs parama. Laimink, Dieve, ms ygius, Brangi laisv Lietuvos, Tu globojai j lig iolei, Neumirki daugiau jos.

295

YDI VYNIOS BALTAI Ir vl praydo vynios baltos, Ir krinta j balti iedai, Moiut, ko rymai ant rankeli, Ko taip gailiai, gailiai verki? Neyds vynios, neyds kriaus, yds vl obelys baltai, yds vl liepos augalotos, Kurias prie vart sodinai. Kaip auktos liepos augalotos Ir tu, sneli, toks buvai, Bet tvikj, po baltom vyniom, ydinioj jaunystj uvai. Tu igirdai Tvyns bals, Kuris alsavo mirtimi, Ir, stodamas jai pagalb, Pasitikjai viltimi. Ir rytas kanom aptrauktas, Saulut neskaisti tekj. Ten, pagiry, prie seno kryiaus, Sunkus kulkosvaidis dundj. Gaila tavs, snau vienturti, Gaila, kaip motina sakau, Bet dkui Dangui ir emelei, Kad ia, o ne gatvj matau. Tavo draugai linksmai dainuoja, Karygik m laimj, O kiti iniekinti gatvj Draugams dl lidesio gulj. Liskite, vynios balti iedai, Liskite, obelys baltos, Liskite, liepos augalotos, Liskite, karygiai Lietuvos.

296

SKR AJO K, JA UNYSTE Skajok, jaunyste, po Tvyn, Dainuok su vyturiais, O tu, dainele sutartine, Skambk man vakarais. Pamiriu lidn vjo dain, Prabus jauni jausmai, Kai a matysiu tavo veid, ypsojantis laisvai. Tik niekad, niekad nepamiriu A, tvike, tavs, Nors jaunas Sibire numirsiu, Nors akys man uges. Atjos pavasaris gltas, Viltis gal nepraus, Tik mano kratas numyltas Nebus toksai graus. Kam kap pyl juodo smlio, Ten bus lauk veja, J saugos ginklas kareivlio, Mins j Dzkija. Kam kap pyl kalno laite, Kam prie pilkos uolos, Kam tvik yra nalait Ir bus ja nuolatos. O daug reiks dar skausmo ksti, Krauju laukai patvins. Negali tautai meil gesti, Nes kas gi j apgins? odius pasak tavo lpos Ir daug dar jos sakys, Kai motina prie kapo klpos Ir luostysis akis.

297

Jei plauks, ten, kur laivas plauk Per vandenis toli, inok, kad nieks tavs nelaukia Vergaujanioj aly. Belieka tart: sudie, Tvyne, Nes ten nedaug buvau, Skambk, dainele sutartine, Kuri a dainavau.

JUOD AS V ARNE Juodas varne, juodas varne, Ko suki man vir galvos? Nesulauksi, juodas varne, I mans tu sau aukos. Kam plrius nagus ileidai, Ko sukiesi prie mans. Ar sau grob pajutai. Kad skraidai man vir galvos? Skarele man dovanota Uriiu aizdas a sau Ir tau od tarsiu, Svarb od tarsiu tau. Tu nulk gimton aleln, Motinlei pasakyk, Pasakyk brangiausiai mano, Kad u tvik kritau. O skarel i kraujuot Nek pas mylim greiiau, Pasakyk, kad laisva ji, Kad jau kit a radau. Kad vediau a sau kartesn Kulk palaukje po bereliu,

298

Kad veitrusis mano kardas Jis pabuvo man pirliu. Kad kulkel karto plieno Mus sujung aminai. Juodas varne, a jau tavo, Jau mirtis mano ionai.

DA INA Ko taip sudundot, kloniai ir kalneliai, Ko sulamjot, mediai, neramiai? Tai eina broliai u tv alel. Tai rengias kovai dvasios milinai. Svyra bereliai alia balto kelio, Eina m visi su daina, Nes jie gi ino, kad atbus Tvyn Prie ginklo aukia visus Lietuva. Mes nepaprat svetimiems vergauti, Ir ms ainiai niekam nevergaus. Ei, kilkim kov kaip vienas, Ginklus suspauskim rankose tviriau. Mikas glamonja, lama mums dainel Kaip motinl, vyg supdama. Lietuva mini praeit garbing, Kai laisv jo, keli skindama. Gdiai sulamjo imtamets puys , Oi, daug jos mat kruvin kov. Rasa perlin vis pravirksta ryt, Kai kovoj sta vienas j snus. Neverkit, puys, uolai puyne, Mes parneim laisv, nors daug ms negr. Lietuvos alel, laisvs pasiilgus, Kaip baltas iedas saulje prays.

299

DALIA Nelaiminga dalia tu mano, Prakeikta dalia partizano. Dien nakt tu mane kamuoji, Dien nakt mane kankini. Sudeginti namai gimtieji, Sibyriuj iveti tvai. Partizanui tik autuvas brolis, Ateitis tik altieji kapai. Ujauia tiktai alias mikas, Paguodia tik ryto rasa, Partizanui sesut laktut. Sunki partizano dalia. O mons galanda lieuvius Ir deda bandit vardus, Jie tiktai savo tvik udo, Laisvi jie niekados nebus. Kai groja kovoj automatai Ir siauia aplinkui mirtis, Prisimenu gimtj sodi, Mergaits mylimas akis.

KALNIKS MI S Tu su pumpurais palikai sodus, Tad sugrk aplankyti ied, Argi tu j dar nepasiilgai, O gal seka, sugrti baugu. Pasakyk, laukiamasis, kada gri Ir kuriam man klpoti lange, Kuriuo takeliu tave pasitikti, Saulei leidiantis, o gal ryte.

300

iandien Kalniks mik apsupo Tkstantin kareivi minia. Jie ginkluoti i fronto sugro, Kai su vokieiais baigs kova. Atidar jie pragaro ugn Prie artojus gimtins lauk, J vardai uu auks samdyti Negailjo, neskait auk. Labai daug uvo ms broli, Daug beginkli maai ovini. Na, ir jgos siaubingai nelygios, Apsuptiems neleido sulaukti draug. Ant pievaits, kur balo ms drobs. Prie upelio, kur skalbdavom jas, uvo mano brolelis jauniausias, Jo lavon ten rusai atras. Rankas lau senoji motul, uvo jos vienturtlis snus. J palaidos stribai dilglynuos, Pasiguost jai net kapo nebus. Negr broliai, negr bernuliai. Nei tveliai mayi vaik. Nerymokit languos nei prie vart, Nesugr iedais klotu taku.

PASILIKI T SVEIKI Pasilikit sveiki Js, mano namikiai, Brolis automatas, O nameliai mikas. Sdi partizanas, Papiros rko

301

Ir nekantriai laukia Sutarto vilpuko. Pasigirdo vis Ir su juo vilpukas, Pamikj i klumpi Ivirto stribukas.

LAUKU S, MIKUS I R PI EVAS Laukus, mikus ir pievas Apgaub sutema, Moiut gailiai verk, Snel leisdama. Mes jome per lauk. Mums lenksi javai ia eng partizanai Ms broliai lietuviai. Moiut ilagalv Snelis ibuiuos Sudie, sena moiute, Lauk mans, griu a. Mes jome per mik, Mums lenks rieutai Tai eng partizanai Lietuvos gynjai. Mergele lelijle, Nelankysiu tavs, Ravk rt darel Ir tyliai lauk mans. Mikus, laukus ir pievas Apgaub sutema, Moiut gailiai verk, Snelio laukdama.

302

D AI NA Jau pavasaris iauo Ir gli pilni laukai, O padangj nuaidjo Skambs vyturi balsai. Atsikls ankst ryt, Tu papieviais ijai, Kepurl tau dabino ibui melsvi iedai. Tu, parjs i kelions, Ant ienelio usndai. Sapnavai, kad tvikls Jau laisvi ali laukai. Oi, motute, motinle, ird spaudia taip labai, uvo snus partizanas, Nei kapelio neinai. Tu gegute, tu raiboji, Pagirliais paskrajok Ir, atradus snaus kap, Lidnu balsu ukukuok.

DA INA Ups plauks melsv tol, Gervs skris ir vl sugr, Neinau, brangi mamyte, Ar pabelsiu duris. Kur bak samanota, Kur daineles dainavau, iandien liko tik arimai, I baks pelenai.

303

Neinau, i kur pareisiu Per sodel takeliu, Tvikl sunaikinta, Nr darelyje gli. Motinle, kai pareisiu, Prie varteli atdar Veltui auksiu tavo vard, Tu toli, ten u kaln. Motinle, tu uraluos, Ttis jau seniai kapuos, Kas paklos man patall, Kas nuvargus paguos. Kas, saulutei patekjus, I miegelio pabudins, Kas, lankelj ien pjaunant, Pradalgl ivartys. Jei pareisiu dar a gyvas gimtuosius namelius, Apkabinsiu med, kryi, Apkabinsiu lyg tvus.

DAINA Iau pavasarlis, Gegut ukukuos, O ms jauni broleliai Daineli nedainuos. Ujo iaurs prieai, Igaud brolelius, Igaud ir udar bunkerius tamsius. Tai dunda, dreba em Nuo kulk sprogstam,

304

Tai teka kraujo ups Nuo broli lietuvi. Moiut, sen tv Ivar ten nakia, Bet ar neinot, vagys, Kad reiks jums bgt i ia. Nei vieno kraujo lao, Nei aaros gailios Nebus jums dovanota, Js budeliai Maskvos. Kur sudeg gimtin, Nauja grai stovs, Kur uvo partizanai, Bijnai ten yds. Ir vl gyvuos Tvyne Jauna, grai, laisva, O brol partizan Mins graudi daina. Pasigailk, Dievuli, Tu broli lietuvi, Kad daugiau neguldyt Ant rink purvin. Kad daugiau neguldyt Ant rink akmen. Kad daugiau nelaidot Ant dirv ariam.

MI K BROLI AI Kur mikai aliuoja, iulba vyturiai, Tenai ms broliai Kenia mirtinai.

305

Gal kada pateksiu prie rankas, Tada mes vaitosim Vieni tarp strib. Dabar mes, gynjai, Pavergtos tautos, Lidime pakrmj, Laukiame progos. Eikime, broliukai, I tamsi giri, Vykime stribokus Nuo gimt nam. tai ir mes ivydom Didelius pulkus, Tuojau ir pradjom Didelius smgius. Pasigirdo viai, aibo greitumu m kilti dmai Kaln didumu. Prasidjo mis Broliai mylimi Nemuno krantuose Krito sueisti. Ten sunkiai alsuoja Nemuno krantuos, aukiasi pagalbos, Bet negirdi nieks. Eikim, eikim, broliai, Vis toliau, toliau, Kol pasieksim savo Mylimus laukus.

306

tai ir vl ivydo Mlynus pulkus, Vl mums teks sugrti Atgal mius. Mes savo alel Ginsim visados, Ir u miel em Negailiu galvos. Kai nustos mums viesti Laims iburiai, Tada atsilssim Mes ilgai, ilgai. Sudie, partizanai, Lietuvos kariai, Likite laimingi, Dievas sergi jus.

STIPRIAI PRI GLAUS K Stipriai priglauski ir buiuoki, Nes meil tai nevystanti gl, O jeigu negriu neverki. Kitas tave kartai pamyls. Meiliai tau aaras luostys, Kartai pavyds kitam. Svajingos pavasario naktys Uburs tave krate tolimam. Palydk, mergaite, iki kiemo vart, Paskutin kart itark: ,,Myliu, O jeigu negriu neverki, Pasiguoski lino iedeliu. Jau gaudia galingosios salvs. Mirtimi alsuoja laukai. Tikkis , parneiu tau laisv Kartu su nevystaniais iedais.

307

Be laims gyvent a nenoriu , U laisv numirt a galiu, Lietuviai u laisv kovojo Kas daina, kas meile, kas ginklu.

DAIN A Ak, iauri dalia Tvyns, Tviks brangiausios ms, Oi, daug tremia i gimtins, Tviks brangiausios ms. Mes, palik arkl, knyg, jom ginti alies ms... Oi neverki, motinle, Kad snus kovoje us. Mes visi, o jie ijo, Jie ijo ir negr , Vienas po kito broliai sta, Jie jau laisvs nematys. Sudiev, mama, brangi sese, Ar tam, tve, auginai? Mes jau inom, vos prayd Linkim laisvs Lietuvai. Lai jiems skamba laisvs varpas Taip galingai ir garsiai... Jau utenka, kad mes uvom, Jau gana vergaut, draugai!

* * * Kai leidias saulut u puyno, Pakyla rkai debesiais, Tada engia broliai partizanai Tvyns viekeliais plaiais.

308

Sudievu, senos motinls, Sudiev, darely jazminai, Sudie, nameli tvikls, Sudie ir, tviks draugai. Kur vieia saul, leidia snieg Nuo tviks ali lauk, Artoj, ariant prie kelio, Sesuts dainomis paguos. Parskris Lietuv varnnai, Diaugsis pavasario groiu, Ne viena apsiverks motul, Prisiminus praeities skausmus.

DAI NA Rauda rudens vjas, rauda u lang, Ilgu, ilgu,ilgu neramu. Skruostais nuriedjo aara viena, O irdis vaitoja, Laisvs alkana. Pabundi i miego, praveri akis, Aidi sargo ingsniai, skamba raktai vis. Ir tyli paguoda atskrenda tada, Kai ramina ird alpstanti malda. Tylios ir beads, slenka dienos ia, O irdis vaitoja, tulimi karta. Nieks, o nieks neino, kiek tu ia kenti. Kalinio dalu, oi, sunki, sunki. Cit, neverk, motule, motina sena, Nerymok prie vart, aar gana. Takeliu sugriu, laistytu krauju, Tave ir Tvyn taip kartai myliu.

309

Neapleidia Dievas smilgos palautos Ir belaimio paukio, itikto audros. Neapleis ir ms tviks brangios, ia Marijos em ir vaikai mes jos.

TAI LI ETUVA Grai tu, Lietuvos emele, Kani prityrusi per daug, Bet iki laisvos Laisvs Jau laiko nebedaug. Suplevsuos trispalv, Vjo nepuiama, Tada ms Laisv bt Visai laisva, laisva. Broleliai, visi prie darbo Pro ydinius laukus, Moiuts , tik auklkit Ko narsiausius snus. Kad engt ms gretos Pro sumutas gretas, O rankose turt Trispalves vliavas.

DAINA

Bolevikai tegul ino, Kad dar kart ygis bus, I mik ir i beryn Vyrai jiems kapus paruo. Velnias buvo juos ines, Bet sugro alkani. Nepraytas mums ne sveias, Pavaiinsim mirtimi.

310

Ir sustos prie vyro vyras, Vl Trispalv plevsuos. K lig iol globoja girios, Tie stos ginti Lietuvos. Kils kaip iedas dobillio Ms brangi tv alis. Vl bus laisvas artojlis, Vl gyvenimas atgis.

KUK altis, iaur vagonai jau rieda, Papuia vjai drgni, Ryt, gal poryt jau gojely, kuk Pasigirs akordai nauji. Vyrai i miko, .trispalv ikl, Vytim irdy neini, Merdini em priadino, kuk Kulkosvaidi ugnimi. Prie ivysim i savo Tvyns , Gaila jam bus Lietuvos, Versim i koj ir duosim, kuk Du metrus smlio kalvos. Tuo laisvs varp ikelsim bokt, Skambins vaikams Lietuvos. Skambs per amius nevertas, kukLaisvs, kas negina jos.

MAAI TAVE MYLJAU

Gal per maai tave myljau, alie graioji Dainavos, Gal per maai eili tau pyniau, Skausming, alpstani mald.

311

Menu, aukei, kai verk vjai, aukei tu mirtaniu balsu, Ir ijau juod nakt, Sakei: Drsos! Ten bus klaiku. Vaitojo nirios rudens dienos, Rausvi pavasario iedai, Krauju nulaintos ramuns, Vaitojo tviks ilai. Maiau, verkei, kai gdi nakt Suklupo broliai keturi, Saukei: Drsos, drsos, didvyri! Tvyns meil nemari. Su jais braidiau po tavo gojus, Rasotus, oianius mikus, Kautyni ugn, yg sunk, Drauge mus laimino Dangus. Tai pasakyk, ko mirt neleidai Granat trenksmo skury... Kam ivarei, kai vtros kauk, Bejausmn Sibiro alin. Priimk! Meldiu, kani Tvyne, Juk a myliu tavo laukus, Leisk dar sugrt ir apdainuot man U laisv mirusius Arus!

DAINA Ateik, pavasari vienplauki, Dainuok, alele putin, Juodoj nakty mans nelauki A gint Tvyns ieinu. Dainuok, kai vynios iedas kelsis, Pabuds sauls spinduliuos,

irdin kai laisvs aidas belsis, ygiuojant karygi keliais. Ir ant akos, ir ant iedelio Dainuok virnse klev, Akis igrau dulks kelio, Beiekant mums dien viesi.

TARDOMA LIETUVAI T Vea mane kaljim Ir surio man rankas: Pasakyki, kur banditai. Nes umuime tave. Jie grasino, mane baid, Bet a nieko nebijau. Aarl neriedjo, A sdjau ir juokiaus. O juos m tokis pyktis, Jie pradjo mane mut. Atsakiau jam vien od: Pasitrauk, stribe, nesiusk. Gal ateis ir tau toks laikas, Tau uteks ms auk, Neudysi ms broli Ir nerausi mums plauk. Tau uteks ms kraujo Ir kaljiman vet moni, Netsysi tu u rank vagonus mus moni. Nors mane labiausiai mu, Kojom spard kiek galj, Mano aar nemat. Tiktai juok jie girdj'. 313

AUKA Tvynei save paaukojai, I nam nakt ijai, Parnet mums ateit graesn, Broleli, tu pasiryai. Tu, atsisveikindamas namikius, Spaudei baltsias rankeles, Sakei: Sudie, brangi mamyte, Gal nematysiu jau Tavs". Praei pas ses markinli. Markinli labai plon. Sakei man bus lengviau gulti Ant gatvs kiet akmen. Tau ses markinlius plonus Padav, gailiai verkdama, Nes ji nujaut, kad broleliui Jau paskutin valanda. Vos tik praydo baltos vynios, Vos tik prasiskleid iedai, Dzkijos emj, alia kelio, Paioj jaunystj ugesai.

* * * Tu su pumpurais palikai sodi, Tad sugrk aplankyt ied, Argi tu j dar nepasiilgai, Ar tau mane kankinti smagu. Pamaiau a sapne juod kryi Ir su tavo vardo parau, Dabar aikiai inau, kad tu uvs, O irdie, ar uteks tau jg.

314

Ties balaite, kur balo ms drobs Ir sesuts ten skalbdavo jas, uvo mano mylimas bernulis, Jo lavono jau nieks neatras. Ten, kur sirpdavo emuogs kvapnios Ir sesuts ten rinkdavo jas, Dabar renkam laus broli kraujo, O krtin skausm kupina. Pasakyk, bernuli, Kada gri Ir kuriam man rymoti lange, Kuriuo takeliu tave pasitikti, Saulei leidiantis, o gal ryte?

JA U G REI T... Jau Lietuvai teka skaisioji aura, Jau greit nusileis raudonoji vaigd. Pirmus partizanus jau slegia kapai, Ir gls jiems nibda sudie". Bet ne, js gyvensit tarp ms aminai, Lietuviai js vard mins; I kartos kart seni ir vaikai Maldoj ir irdy jus turs. Js uvot u laisv garbingoj kovoj, Gimtosios alies sakalai, Per amius lietuviai mins jus dainoj, Garb jus lyds aminai.

STALI NUI O kruvinas, beproti Stalinai, Kam Rusijos em nualinai? Neiulba laktingalos soduose, Tik skursta kacapai kolchozuose.

315

Bumik, bumik, kaip i rago Nra duonos nei pyrago, Neskamba jau j daina, Nes Katiua alkana. Storpilviai, js staigoj sdite Ir kaip unes visk date, Kacapai tai mulai, Tamsios Rusios ulai. Kas igeria arlako butel, Tas tuoj susigauna ir utl, irk, Stalin, bus blogai Supas Kremliaus pamatai.

P ARTIZANO DAINA Jei kas norsit pamatyti Mane paskutin kart, Eikit Alovs miestel, Tai rasit gulint mane. Tas namas stovi prie pat gatvs, Nra nei dur, nei lang, Nra vainik ali rt, Nei motinls, nei raud. Ateis nakia, paims stribokai, Ive i miesto ant lauk Nekas duobs, nepils kapelio, Paliks ant lauko dl un. Ateik slapia, brangi sesute, Ukask mane giliai, giliai, Kad unys kaul neneiot. Sena mama, neverk gailiai. 316

DRAUGYSTS DAI NA Mielas draugui, nelidki, kad reikia engt ituo keliu, ituos odius irdin deki, nors atsiskirti taip sunku. Subrendom mike, todl ir irdys kietos, Kautyni lauke nebuvo prieams vietos. Draugyst praleidom kovoj ir ugny, ir ugny, Neliski, draugui, mums laisv ateity. Varge painom vienas kit, tu man tapai tikru draugu, Ne vienas prieas nuo ms krito, ir em laistm j krauju. Draugyst tvirta, draugyst kieto plieno, Sujung kova kaip alto mro sienos. Kas uvo, nulenkim galvas, ties kapu, ties kapu Ir enkim likimo mums skirtu keliu. iandien raudono maro laikas, o gal ms laukia Vorkuta? iandien ryt plikai siauia iau ir ms valanda. Draugui, tikk, jog nebereiks kentti, Ir vilt turk, kad laisv teks regti. Ir mes susitiksim po Vyio vliava, vliava, Kad ms alelj vies laisvs aura.

BE LAISVS adjai laisv tu parneti Kartu su ydinia svaja, Sakei, dainuosi su Tvyne, Bet palai kelio gale. Sakei pavasar ieduot Paukteli muzika aids, Pasvirs beras verks rasotas, O emj laisv suskambs. inau yds papieviais ievos, Ir broli dainos ia skambs, Mins tave laukai ir pievos, Bet tavo vard kas atsps.

317

Sesuo dar lauks tavs sugrtant, Motul langus prarymos. Mergait, vartuose parimus, Tik tyliai vard vis kartos. yds vl obelys ir kriaus, Rasotus langus luostys jos Ir vis dar tavs lauks sugrtant Ir laisvs parnetos brangios. Jam lidn dain oia ilas, Jam gls puoiasi rasa, Jam kapas karygio supiltas, Po kryium motina sena.

PABUSK I, LI ETU VI ! Pabuski, Lietuvi, i gilaus miego, Klausyk kaip dejuoja pavergta alis; Ji merdi kaniose ir laukia to laiko, Kai autant rytas su laisve nuvis. Prie daugel met gal nieks netikjo, Kad brangij laisv Tvyn praras, Parduos piktam rusui tikrieji jos sns Ir rankoje ginkl prie brol pakels. Utat ir dejuoja Lietuvos emel. Kad krauju papld Lietuvos laukai Vagom ivagoti, ir teka upeliai Nuo aar skausmo jie teka smagiai. Tuos odius kartojo Dzkijos emel, Dejoni negirdi Tvyns snai, Kurie j myljo ir gyn jos laisv, Tvyns emelj jie guli ramiai. Ir taip iblakyti Lietuvos jaunuoliai Po Rusij plai, Sibyriaus mikus, 318

J rankos apkaustytos paniais plieniniais. Vergauja ir kenia skausmus. Tiksim tikrai, kad ateis toks laikas Ir autantis rytas su saule nuvis, Susmuks piktas prieas, teisyb suprats, Ir priespaudos paniai nuo rank nukris.
1953.111 13

IAURS KANIOS iaurs vtrose vyr pakirto. Bunda rytas nirus ir rstus. Ms kruvin priesaik girdi iaurs uolos ir iaurs dangus. Nusileido saulut t dien U auktj Norilsko kaln. Vyrai ryosi durtuv sen Laut krtinmis savo kartu. Dzk em, emaii arimai Ir auktaii melsvi eerai Nesikeis js sns nurim, Trys graiausi Tvyns iedai. Neprat per amius vergauti Laisvs ainiai didios Lietuvos, Ryos panius plieninius nutraukti Tikri sns Lietuvos laisvos. Tvikls lauk pasiilg. Bunda lino melsvieji iedai, Rausvos ros krtin suvilg, Krito narss iaurs karygiai. 319

I NTERNACI ONALAS Atsisakom nuo senojo svieto: Bolevik plik darb, Nereik kruvin Lenino piet Nei piktj Stalino kalb. Gana bado, iaurumo, suktybi, Teprasmenga ir melas visai, emei meil ir daugel grybi, Laisv nea savi karygiai. Atsikelk, prablaivk, suvediotas mogau, Tik dorybs keliu enk pirmyn, Vyk alin tu vagis, piktadarius visus Vis tolyn ir tolyn, ir tolyn.

KALINI O DAI NA Palinko jovaras prie vart alia baltj jazmin, Dar neseniai supai mayt, Dabar mikan gyvent einu. O kaip noriau lkt per pievas Ir aist su kdikiu mau! Bet mane laisv taip viliojo Ir liep eit tv keliu. Dar neprajo pora met, Kai a mik ijau. Upuol mane iaurs prieai, Ir a u grot patekau. iaurus likimas man taip skyr Sdt tarp sien keturi. A nematau, kaip saul leidias, Negirdiu balso vyturi.

320

Gal mus nuve kur u Uralo Tremtini broli aplankyt, O gal u tolimo Baikalo Snieguose galvas paguldyt. A palikau sen moiut, Sesut, rtas sjani, Ir savo jaun mergul. Darely gailiai verkiani. A nematysiu alioj lankoj Brolius vaitojant pradalgi, A negirdsiu, kaip sesuts Laisvs dainel udainuos. Oi, tu neverk, sena moiute, Kam lauai sau baltas rankas? Snus aukojas gimtai emei, Aukok ir tu savo kanias.

UKRI TO RASA Ukrito rasa sidabrin, Ujo naktu tamsi, Kakur partizanas keliavo, irdis buvo jo nerami. Paliks jis bunker tams, Paliks valgyboj draugus, Jis skuba ir drsiai ygiuoja Aplankyt gimtuosius namus. O sodiuje un lojimas, Girdti rusiki keiksmai. Netoli viai nuaidjo, Ir ird pervr skausmai. Ir krito ant ems nuautas, Tik gailiai raudojo naktis. U tave, brangioji Tvyne, iandien umerkiau akis. 321

MOTI NL, AUGI NAI Motinle, auginai, Mylt krat mokinai. O kai sulaukiau Dvideimt meteli. Tvikei paaukojai. Met dvideimt pirm kariuomen einu, O tai gailiai verk Jauna mergul. Mane ilyddama. altos bangos Nemune, Koks rytojus neinia, Supa mus prieai I abiej pusi. ada Lietuv pavergti. Bet neus ms Lietuva Tvikl mylima. Ms savanoriai U j krauj liejo, Ir kovosime narsiai. Bernul myljau, Jam odel kalbjau, O jau dabar guli Juodoj emelj, Nei kapelio neinau. SAKALAI Sakalai sakalliai margieji, Js padangmis raiot kelius, Js nuskriskit tenai, kur myljau, Kur ilgjaus ilgus metelius. Tu kovojai, niekad nepavargs, Tau krtinj ugeso irdis, Ir ant kapo krent lapai rasoti, Ir kaip aukiu tave, negirdi.
322

Po berais a matau tavo kap, Bet sakyki, kodl tu tyli, Nebegri takeliais Tvyns, Nesakysi, kad mane myli. Verks tavs sutemoj klevo gonkos, Sena mama prie vart raudos. Nepapuoiu tau irgo radastom, Nematysiu tavs niekados. Apkabinsiu a tviks em Ir sakysiu, kad tave myliu. Tad, sena motinle, neverki. ioje emj draug neturiu.

B EGDEI LIETUV AI TEI Ar a tau, sese, nesakiau, Ar a odelio netariau: Bk tikra dukra Lietuvos, Stovk sargyboj garbs jos. Atjoj kacapai i ryt, Papldo Lietuva krauju, O tu kas esi, pamirai Ir su kacapais girtavai. Tu u ilkines kojines, U kelias napso stiklines Parduodi garb Lietuvos Ir net nerausti i gdos. Tavs kacapas nemyls, Tik pasibovins pames, Verksi, mergaite, tu tada, Lopy kacap supdama. 323

Su unim staugsi tu tada, Vis lietuvi keikiama. Nei vienas snus Lietuvos Nenors vest tokios monos. Nevirkdink sen tveli, Nemindiok ali rteli, inok, kad Lietuvoj gimei, Augino tave jos laukai.

TREMTI S Kai Varnos stotyje Vagonai sujudjo, Tai kiekviename vagone Sudievu nuskambjo. Sudievu, Tvyne brangi, Sudie, alis gimta, Mus vea Sibyri, Toj aly prakeiktoj. Mus vea Sibyri, Kur tie aukti kalnai: Ir gal reiks prati Visiems ten aminai. Mus vea Sibyri Tarp dideli kaln. Pristat mus, lietuvius, Dirbt prie sunki darb. Verk visi lietuviai, Nes jaut j irdis, Kad mylimos alels Daugiau nebematys. Lietuvos partizane, Tvyns didvyri, 324

Atkeryk komunistams U savo tvel. Enkavedistai ieko Ir nori mus nuaut, Ive ms brolelius Sibyriuje vergaut. Pavelki, mielas broli, Sibiro kalnus. Gal tu ten pamatysi Savo senus tvus. Kovodams u Tvyn, Galvel paguldei, Ir broliai, ir tveliai Sibyriun iveti.

D VI VI LPYNS Dvi vilpyns vienas tonas: Ten Berlynas, ia Maskva, Kas negroja kaip jo ponas, Tam nusirita galva. Tegyvuoja sausos normos Ir nesaldyta kava! Neatskirsime i formos: Kur Berlynas, kur Maskva. Neria kilp tau ant kaklo, Sako: Lietuva laisva, O sukr grai pekl Ir Berlynas, ir Maskva. Toks ia draugas, toks ia ponas, Toks ir bdas kaip spalva, Viens raudonas kaip tonas, Antras rudas kaip uva.

325

BERELYJ E GEGUTL Gegutle, metel tu pas mus anksiau parlk, Apraudoki ms vargel, nalaitliams mums padk. ia jau viskas sunaikinta, riogso akmens ir stuobriai, Miestai, kaimai sudeginti, liko vieni griuvsiai. Tkstaniai lavon pva. siauia vjai ant lauk, Lidi saul ir mnulis, gaili broli ivet. Oi, Lietuva motinle, tu globojai mus visus, Oia, lama alios girios, mes ygiuojam per mikus. Gegutle, metel tu pas mus anksiau parlk, Apraudoki ms vargel, nalaitliams mums padk. Tu parlkus nepainsi tos alels Lietuvos, Nesurasi, kur kukavai, tos akels pamgtos.

BERNULIUI Oi, bernuli, kada tu josi Ginti nuo prie alius mikus, Sueist ird tau paaukosiu, Duosiu kryel tau dovan. Nusvirs kryius ant mano kapo. Rasos laeliai vilgys mane, O gal nukrits nuo bero lapas Udengs man kap rudens nakia. Jei a negriu tvikl, Gal siu tolimuos mikuos, Ateik, papuoki tu mano kap, Baltos alyvos tyliai liliuos.

326

G RA US KAI MAS Koks graus tas kaimas, kur uaugom mes Prie Nemuno kranto, prie pu ali. Ten, prie kelio vingio stovjo namai Ten, kur tu visuomet dainas dainavai. Ten, prie kelio vingi, prie pu ali, Tavo ses jo raut gelsv lin. Vasara prabgo lyg nebuvo jos, Taip ir tavo ses dain nedainuos. Vienas brolis likokas su juo dainuos? alios egls akos verks tavs, raudos. Kas dainuos daineles Nemuno krantuos, Kai saulut leisis vliuos vakaruos? Kas grins mums laisv, kas didvyris tas, Laukdami mes laisvs, grome rankas, Kai raudos berelis sidabro rasa, Kai sugr sesut takeliu basa. Sugriauti nameliai, kur uaugai tu, Nebra darelio alia i nam. Nebra kam laistyt rteli ali, Nebra sesui, nei gimt nam. Vsi nakt jom tyliai paslapia, Brys broluli mus lydjo ia. Ir nustojo plakti man jauna irdis, Skyriaus su drauguiais, tardama sudie.

* * * O laisv toli pasiliko Sakyk, ar sugr ji kada? Mes, vargai, klajnai, benamiai, Kovojam tiktai dl tavs.
327

Prie kelio pakrypus bak Ten pora vaikeli ma. Jie pt rasot langel Ir auk: tveli, kur tu? Neturi mayiai mamyts Ji mir altam Sibire. Turjo tik vien tvel, Ir tas jau ant gatvs purve. O Dieve, igirski meldim I krauju apliet lauk! Jei leidai jaunam man prati, Gailkis nalaii ma. Jau altas mnuo patekjo Ir krito rasa nuo ied, Tik du nalaitliai lidjo Ir lauk sugrtant tv.

TREMTINI AMS Dvideimt antrj gegus Iauo rytas neramus. Gailiomis aaroms pasruvo Vl ms brangi Lietuva. Su kraugeriais mainos Po visus Lietuvos kaimus, Gaud ir ve vl lietuvius Toli, Sibiro kratus. Paskutinkart ramiai miegojau, Saldiai sapnuodavau sapnus. Ir greit prikl mus i miego Audringas rytas neramus. 328

Sustoj ir ms kaime mainos, Paleido kraugeri pulkus. Plauk gaujos iauri stribok Prie ms gimtj nam. Greit nulido veidas sesuts, Pamaius kraugeri pulkus, Tar: Dievuliau mano brangus, Ive jau mus i Lietuvos. Greit ms gimtj namel Aplinkui apgul stribai, Vidun jo iaurs rusai Ir liep rengtis jie skubiai. iaurieji rusai liep vesti Savo juodbrius irgelius, Mes jus iveim Sibyri, Paliksit gimtuosius namus. Paskutinkart brolelis ved Savo juodbrius irgelius Ir, juos kinkydams, gailiai verk: Uauginau stribokams jus. Su sesute pasidalijom Audimus gelton lin Gal mes abi daugiau neverpsim Ir nebeausime daugiau. Paskutin kart ses skyn Savo darely bijnus, Tu juos veiesi Sibyri, Gal atsiminimui jie tau bus. Paskutinkart tarei Sudievu Broliui, sesutei mylimiems: Skaudus likimas mus iskyr, Gal nesimatysim aminai. 329

Ilgai irjau a pro lang, Akys aptemo nuo skausm, Kai turt ne ir juos ve Gaujos stribiteli iauri. Stribiteliai ive brolel, Ive ses mylim, Paliko tik ma nalait Vargelio vargti ia vien. A ia likau viena lidti Ir saugoti gimt nam, Ir netekau savo sesuts, Abiej broli mylim. Oi, Dievulliau mano brangus, Ar iau laisv mums tikra, O mes ar dar kada sugrim Savo aleln Lietuvon? RA SES LAI KEL Ra ses marg laikel, Siunt linkjim daug. O jos brolis kapuose guli, Jis neino dejoni tv. Klausei, k tau Merkys kalbjo, Dien nakt irdel lidna. Tik giru alioji vaitojo, Ji kartojo, kad tu ia uvai. A noriau prikelti Strazdel I kap tarp draug milin Ir igirsti nors vien odel I jo lp, virpani rausv. Nebeslgs tau pei plieno ginklas, Nebegirdsi, kaip giru o, 330

Tik prislgs tave emel altoji Ten, prie kelio, kur mons vaiuos. *** A vis umirti negaliu Balt iev prie klties Ir mylimo aki gili Nepavargstu ilgtis. iedai buiavo mus abu, Linguodami be vjo. Mnulis barst sidabru Takel, kuriuo jom. Migla, pakilus nuo lang, Per pievas nenuklydo, Mums buvo miela ir jauku Lyg nuotakai po ydu. Ir vis umirti negaliu To buinio ugninio. Nuo odio, tarto tarp gli, Svaigau it taur vyno. * * * Ko nutilo daina mylimoj Dzkijoj, Nuaidjo viai alio miko girioj, Ko nuvyto iedai krantuos Merkio sraunaus Ir nukrito vaigd gelmes nuo dangaus. Dl ko blakos Dusia, plaka, dauo krantus, Negi sielvartas jos kaip motuls baisus, sta vyras, snau, juos ant gatvs imes, O mauosius ir j Sibir ive. Dengia saul akis debesli ydu, Ji negali pakst tiek kanios, tiek skriaud, Tik motuls irdis be skausm, aimanos Igers taur kani, kur Aukiausias jai duos. 331

Bet jaunam jos veide gilias raukles br, Ir kasa per anksti jazminais suyds, O drsi jos aki iburliai linksmi Suruos, suliepsnos jums kert ugnimi.

* * * nara puys augalotos Nemuno krant, Man vaidenas plieno grotos Ir, brangusis, tu. Vjas aidia j akose, Supas ant bang, Taro plaukus man ir klausia: Juk tikrai smagu?" Ko tyli, ko nedainuoji? Skruostai ko drgni? ia tvik tavoji, Pas savus eini? ia draugai dien laiming, Tu j laukiama, Tavs sodai pasiilgo Ir kapuos mama. Vakarlis kritolinis Audr kels jausmuos, Bet neglaus nieks prie krtins, Nieks, oi nieks neguos. Ikirsti berai ir uosiai, Obelis sena, Kam gi varg siela sksis, Likusi viena? Ibraidysiu nakt gojus, Pievas ir laukus, 332

Apleistuos kapuos sustojus, Keiksiu dali ms. Suoks laimu devynbalsis, irk j ir iogai, O, brangus, nelisk neklauss ,.Laukt nepavargai? A su Nemunu giliausiu. Liepom jo krant Ir su ilgesiu draugausiu, Kol sugri tu.

K AI P GRAU M IKE Kaip grau mike, Lietuvos krate Paslaptinga, ilgu ia. Tarpe oiani pu, imtamei uol Lietuvis prisiglaus, Kai vargas spaus. Neapleisim mes Tviks brangios, Savo ems mylimos. Geriau ti tarp sav, Nei vergaut tarp svetim, ia ir kap mums supils Sava em. VJAS SI AU I A Vjas, ia, mediai lama, Kyla juodas debesis. Mergul viena laukia Pas kaljimo duris.

333

Vai, js, durys geleins, Pasakykit man slapia, Mano mylima bernel Ar atvar vakar ia? Durys nieko neatsak. Tyli juoda geleis. O mergaitei ird spaudia. Kad kaljime sdi jis. U k keniam mes, lietuviai. Kodl ms sunki dalia! U k kulkos varsto irdis, U k vea i nam? U k vea mus rytus. U k vea i nam? U k baudia mus Dievulis, U k vargsti, sese, tu?

AN TANU I JUOZA PAV IIUI Jau nutilo didis mis, Skaisiau saul suspindjo, O sesels auktos puys Tarpu savs vis kalbjo. Kur tasai narsus didvyris, Kurs taip drsiai min jo, Kur tas vadas didiadvasis, Kurs gyvybs negailjo? uvo vargas? Jam Tvyn Mat brangesn u gyvyb. Kur tvai takus pramyn, Geidia rasti ten ramyb. O kur uvo narsus vadas, Graus kryius pastatytas,

334

olynais apstas kapas, Sesi laistomas kas rytas. imtamets auktos puys Tenai lidnai gaudia Ir, akom apsiaut kryi, Lyg prie savs, rodos, spaudia.

D K TO PARTIZANAI Gdiam, klampiam Tyrulio raiste, Senojo Dkto pakraty, Gyveno brys partizan Su nuostabia drsa irdy. Tai buvo vyrai neiti, Ne kart velg miriai akis, Visur, visur jie pasiry, Nors tekt verst ir pragaro duris. Veidai j rsts, gairinti vj, O rankos kietos kaip akmuo, Ir jei pakliva idavikas Tuojau susirieia kaip uo. Nebijom karo, nei vergijos, Nes troktam tviks laisvos. Teino Dievas ir pasaulis Narsius karygius Lietuvos. Tu, mergule, nelidki, Ir bk rami ir bk drsi, Nes greitu laiku tvikl Nuo prie bus ilaisvinta. BERAI NU SVI RO Berai nusviro, akas nuleido, Nakties eliai ties sparnus, Jauna mergait po langu rymo, Kad neateina josios brangus. 335

Ibals veidas, nemigo naktys, Didelis skausmas josios irdy. Ji prie kryelio per nakt klpo, Kad jis net kur nors my. Enkavedistai juos vakar aud, Sibiro mekos ties nagus. Bet nesugausit js partizano, Nes mano mielas yra narsus. Jisai sugro, kai auo rytas, Rausva pavaist viet languos. Ibals veidas, nemigs nakt Lemiamas ygis buvo sunkus. Jis tylutliai langan pabeld, I didio diaugsmo suvirpo ji, Laimingai grs, veid buiavo: Ak, mylimoji, bsim laisvi.

Ugnies lieuviai raio gimt al, Ugnyje sksta miestai ir kaimai. U brangi al, u laisvs rytoj kov stoja Lietuvos vaikai. Namuose lieka praydusios vynios, O eeruose valtys ir tinklai. Darely ros atsisveikins tave Ir palyds ali piev laukai. Ak, neskubki tu, grai jaunyste, Gyvenime esi viena, Smagu mylt, kentti ir suklysti Ir vl toliau keliauti su daina.

336

Ugnies lieuviai raio gimt al, Ugnyje sta karygiai jauni. Vaikai ir moterys kariaut ieina, Kad ant rubeiaus t svetimi.

DAINA ia sraunios ups per klonius teka, ia mediai nara tv odius. A ia pastu kiekvien tak Vardais lyg mones aukiu medius. Klausausi stakli darbi audj, Klausaus artoj skambios dainos, Klausausi savo sparnuot vj, Gili altini versms tylios. Ir man pripildo jausmais krtin Tarytum rtos ali ilai. Brangesns ems nr u Tvyn, Kur ydras skliautas, pilki keliai.

A TIDAV M TVYNEI VISK Atidavm visk Tvynei, Jaunysts dienas kaip gles, auliai, savanoriai j gyn, J gyn kariai, kaip ir mes. Ir stosime vyras prie vyro, Palaimins ms yg dangus. ekistai tegul negalvoja, Kad Lietuvoj visada bus. Uteks jau ia jiems uliavoti U ivet broli turtus, Uteks, k linksmai pagyvenot Ir vogt sesui ilkus. 337

* * * Klausyk, klausyk, jauna mergaite, Pravrusi duris, klausyk, K tau raiba gegut Sodely pasakys. Graudiai kukuoja gegutl, Net lanksto akeles, Suprato sena motinl Lidnas naujienles. Surinki gles i darelio, Surink i piev jas Surinki lig vienam iedel, Rasotas ir graias. Nunek ant kapo partizano, Snelio Lietuvos, Kad auktas kapas neuelt ydt visados. Ant aukto kapo partizano Maiau suklupusi, Vardu vadino bernul Ir kl j greiiau. Oi, kelkis, kelkis, bernuli, Sneli Lietuvos, Kol bus laisva ms tvikl Dar ilgai reiks kovot. ARTOJAS Laukuose dobilas raudonas, Laukuose rasa tviska. Nulido jaunas ms artojas Umiro jisai visk. Umiro jisai agr, Umiro jis namus, Tik dairosi aplinkui Ir klausia kas gi bus?

338

Perskaiiau margj laikel, Net prakaitas itrykta, Galvoja reiks vaiuot front Ar spaust greiiau mik. Galvoja, dsauja: Gaila gimt nam. Gaila jaunos mergaits, Jos mlyn aki". Broliukai slapstosi mikuose, Naktim namus aplanko, Iauus spaudia vl mik Ten rieutlius kramto. Ten iulba paukteliai, Ten oia medeliai, Ten slapstosi nuo prie Ms broliai lietuviai. A LIUOJANI AM KAIM E Nerimstantis smuikas vl verks mnesienoj, Skards vl iogeli daina. Bet tu neinojai ir tu neinosi, Ko verkia motul sena. aliuojaniam kaime iaugo trys sns, Trys sns tvirti uolai. Ijo kov gint ms nuo rus, Aukojos Tvynei narsiai. Varg ivagotas jos veidas nuvito, Taiau nesulauk ji grtant kurio: Viens uvo Kalnikiuos, antras Pierikiuose, O treias Varios girioje. Vl suksis ratelis vienlangj lnelj. Ir plauks tyli odi malda. Nelauk, motinle, prie klevo varteli Trys sns negr niekada. 339

DOBIL YDJI MAS Kai suyds melsvi dobilai Tavosios tviks laukuos, Tai broliai, sielvarte nulid, Jau nesulauks daugiau tavs. Kai suyds balti jazminai, Broliai diaugsis j iedais. Tik jazmin iedams nukritus Su brangiais laisvs paadais. Kapuos ilskis tu, didvyri, Karyg jaunas Lietuvos, O mes, ia lik, neumirim Ir nenutrauksime kovos.

KODL NELANKAI Tave pamilau, ydint sodams, ilkiniais ibui iedais. Tada linksmai juoks gegut Ir krito iedai ant tak. Kai skyniau akas a alyv, ibuoklm tau irg kaiiau, Sakei,Sugr laisv su rom O a viltimi gyvenau. Kodl nelankai ms kaimo Ln samanotais langais? iriu, gal parodys man laim Lelijom papuoti langai. Kur krito laai tavo kraujo Ten baltos lelijos yds. Apie tavo drs ir ygius Vien kapas tavasis kalbs.

340

Gerai a tave painojau Gra veid, linksmas akis. Ant gatvs tavs isigyniau Ne jis. Nepakeis taip mirtis..."

A TJO PAVA SARLIS Atjo iltas pavasarlis, Oi, bernuli, ko ugesai? Ar nusibodo Tvyn ginti, Ram miegel kam umigai? Pervr ird plieno kulkel, Mirtis umerk melsvas akis, Buvai didvyris tu, bernuli, Lidi lietuvi vis irdis. Guli ant gatvs kaip uollis, O alia tavs kraujo klanai. Nieks neateina, nei motinl, Nei tavo broliai arai. Paguld tave ant akmenlio, Nieks neparuo grabo lentos, Ir palaidojo Nemunl, Nes pagailjo ems juodos.

TREMTIN I DA INA Jau voratinkliai emai Draiksi be vjo, Gervi virtins linksmai pietus girgsjo. Kur js, gervs, taip toli Paskui saul skrendat? Ar Tvyns toj aly Js nepasigendat? 341

Ir pradjo dar graudiau Raibos gervs klykti, Kas gi gali bt skaudiau, Kaip namus palikti. Neramu tarp svetim, Ilgu be Tvyns. Nestatysim ten nam, Grim pirmutins.

DAINA Kur tu prisiglausi, mergaite. Netekus broleli penki? Jie uvo u tviks laisv, Neinai kapeli tu j. Nra jau tvelio, mamyts, Medeli, kuriuos sodinau. Nra svyruonlio berelio, Kur guod mane vakarais. Pati sugrau i Sibiro Gimtj nam neradau. Kur buvo gimtieji nameliai Beliko tiktai pelenai. Oi, eisiu ant kalno aukiausio, Kur ilsis tveliai seni. Pripuolus prie smlio kalnelio, Ten gailiai ir ilgai verksiu.

PARTIZAN BRYS Partizan brys paklebeno duris, Paklebeno sodiaus pirkel. 342

Atidar duris jiems lidna mergina, ia broliukai nuvarg, sual. Naktis buvo tamsi, mes sumigom visi, Tik mnulis po debesis braid. iaurs rus sekliai, ms tvyns rykliai, Jie mums didel pokyl reng. Pasigirdo kakas, lyg motor imas, Ir rusai apsupo t kiem, Sudrebjo namai, ibyrjo langai, Ir granatos praskyn jiems keli. Berai lo ei, jiems vainiko nebus, Kas nuskins partizanui rtel? Juos ant gatvs nuve, altas vjas buiuos, Tai lietuviai kovoja u laisv. Ir Ir Ir Ir kada, ir kada ms alis bus laisva, kada mes, broleliai, ivargsim? kada, ir kada ms alis bus laisva, kada mes, broleliai, ivargsim?

TREMTINIA MS Nei Kald vent nesulauks, Jau apleidai gimtuosius namus. Mielas broli ir sese, u laisv iandien sta lietuvis brangus. Partizane, kur tavo tveliai i vent Kald metu? Juos Sibir vea ekistai, us u laisv ir jie, kaip ir tu. K berasi, atjs pas mam Ki vakar laims sutikt? Vien tik tui, igrobstyt nam, Nei tvelio, nei motinos, ne!

343

Plyta irdis i skausmo krtinj, Alpsta snus prie savo nam: Dieve brangus, atsiski man mirt, Nes dl mans ia laims nebus. Nelauksiu pavasario linksmo, Nei auksini darelio ied, Kad palinksmint mano jaunyst, Kad atnet man diaugsmo aid. Jos yds darely tik vienos, Ilgesys sugraudint mane, Kada linksmosios miko pauktyts Suiulbs, kada griu a ia. Ko ilgiesi, mans nesulaukus, U Tvyn a siu, u jus, Kad raudonojo budelio rankos Baig skinti skaisiausius iedus. Man bus gera kapuose gulti, Dabar skausmas ir skausmas irdy. Nematysiu, kaip sta u laisv Ms broliai partizan bry. Ir tveliai kaip mirta i bado Su vaikeliais ant rank maais, Juk jiems duonos ten niekas neduoda, Virsta Sibiras broli kapais. D AI NA Tyliam ramiam kambarly Tylus vakaras nedlios, O mnulis toks nulids Skleid spindulius viesos. Ogi iriu ydi sodai Ir baltieji j iedai, O po juos mano tveliai Vaikto ir verkia gailiai... 344

... Kas ia, kas ia suskambjo? Tai kaljimo sargai. Mano irdis sudrebjo Tardymus gerai inau. Ir jo leitenantas, Ir paklaus k inai!? Bet nepasakiau teisybs, Kur slpiau partizanus. A tau duosiu deimt met Ir iveiu ten, toli, Ten, kur niekas negyvena, Sibiro aukti kalnai. Neverk, neverk, motinle, Verksmas nieko nepads, Tavo dukra surakinta, Tavo dukra kalin. DAI NA Siuniu laik, bunkery rayt, Kad pasiekt senus tvelius, O mes tenai, tolimoj giruj, U tave, Tvyne, ir namus. Tu dainuoji, kad irgeliai broli Parsine sau tymo balnelius, Daugiau batas kruvinas ekisto Nemindios emels Lietuvos.

D AI NA Nors dangus kanom aptrauktas, Bet auta rkas pro rkus, Tik gaila, jaunystj Man kapas papuotas nebus. 345

Gal kaulai kur supus prie miesto, Ir kapo pdsak nebus. Man tik viena viltis belieka, Kad neumiri praeities. Ne viens mogus praeis sau tyliai, Nepagalvos, kas ilsis ia. O jei, brangioji, tu atrasi. Tai pasimelski u mane. O radus kap, pasodinki Balt jurgin prie galvos, Kurie kalbs tau, kad ia ilsis Jaunas karygis Lietuvos. DAINA Moiut, sen tv Jie ive nakia, Ir vagys dar neino, Kad reiks ieit i ia. Dievuli, pagailki Broleli lietuvi, Kad daugiau nearvot Ant gatvi purvin. Kad daugiau nearvot Ant gatvi purvin, Kad daugiau nelaidot J ant strib dar.

DAI NA Ten, prie alio puyno, Tarp aliuojani lauk, Kulka kirto partizan, Kurs kovojo dl teisi.

346

Js bedarbiai, js bemoksliai, Girtuokli tv vaikai, Js iplt moni irdis, moni irdis nekaltai. Nors ir tu esi lietuvis, Ir tu gims Lietuvoj, Bet dabar tu idavikas, Trksta proto tau galvoj. Dar praysi atleidimo, Tiesi dar dangun rankas, Bet negaila idaviko, Kn em jo atmes. *** Uj prakeikti rusai, Sudegino namus, O mus visus ivar Sibiro kratus. Ten, tolimam Sibire, Vien tundra ir ledai, Tvyn savo brangi Prisimenam danai. Lietuviai partizanai, Lietuviai tremtiniai, Stribiteliai girtuokliai, Vagiai ir tinginiai. Jie pavert dirvonais Derlingus ms laukus Ir apauk banditais Dorus tv vaikus. Kai suinos pasaulis Js darbus Lietuvoj, Bus ankta Stalingrade, Nemiela ir Maskvoj.

347

Stribukai, atgailokit, Artja jums mirtis, Jau rusai ivaiuoja, Kame dabar viltis? Kad js ukimot rusais Klampynes ir raistus, Mes jumi atiduosim Savus komunistus. Grinkit tvyn Js liaudies prieus ms, Paimkit iki vieno Visus komunistus.
1945

NUEI KIT KOLK Js nueikit kolk Ir prie tvarto patyliai Paklausykit Ki nakt, K ten kalba gyvuliai. Mua dvylikt Kaldos, Gera sieloj ir irdy. O ant lakt usilips, Pirmas pradeda gaidys. Pasistenkit js, vitels, Pasistenkit, ir a pa, Kad ms kolkio valdyba Nesuvirt kruopas. Nuplanuota ir nubrta, Kaip i Kremliaus jau girdt, Pusketvirto kiauinlio Reiks per par mums sudt.

348

Ir sel sugageno: Dievulliau, kaip sunku Kremliaus seniui paadjo Ton plunksn ir pk. O t kuil kaip main Pasodino ratus, Reproduktorium vadino, Kad upildyt planus. O ir avinas subliov: Oi, vyruiai, k daryt, Keturis imtus riuk Reiks per par padaryt". O dabar jau viskas baigs, Dar atsiliep oka: A u blok bolevik, Man patinka i tvarka! Ar pastat mano vyr Aminatils oys, Jis stribiteliu ir mir, Man paalp irays! Stovi kgiai kaip kelmojai, O kolkis pamikj. Ir pastipo j aloji e tau sris ir vark! O dabar jau viskas baigs, Baigs kalbos gyvuli, O pavasariui atjus, Liks tik verksmas utli. * * * Neverk, tveli, motinle, Neverk snelio to brangaus, Gal paskutin vakarl Pas tave mylimas snus. 349

Saulut leidias debesly, Lietutis lyja pamau. Bernelis lydi mergul, O jai vis lidna, neramu. Neverk, mergaite, nelidki, A tuoj i karo sugriu, Prisiminimui dovanl, Klevo akut tau parneiu. merk akut sotl, Upilk skaidriu vandenliu, O jei akut ta nuvyst, inok, pas tave negriu. O jei akut ta nuvyst, ali lapeliai nukrist, Tada atnek ant mano kapo, Tegul lietutis j atgaivins.

* * * Pabalo obelys, mamyte, Nusvirs baltieji jazminai. Dar neseniai supai mayt, Dabar mikuos gyvent einu. Ma viliojo alios pievos Ir piev kvepiantys iedai. Dabar vilioja alias mikas Ir paukteli balsai. Noriau bgti a per pievas Ir aisti kdikiu mau, Bet mane mikas jau vilioja, Jau laikas engt tv keliu. Jei tu norsi pamatyti Paskutin kart mane, Ateik Alovs miestel, Rasi ten gulint mane. 350

Tas namas stovi prie pat gatvs, Jisai be dur, be lang. Nra vainik, rt, roi, Nra motuls n raud. Nakt mane paims stribokai, Ive u miesto ant lauk. Nekas duobels, nekas kapelio, Paliks ant lauko dl un. Ateik, mano brangi sesute, Ukask mane duobn giliai, Kad unys kaul neneiot, Sena mama neverkt gailiai. Ateik, mano jauna mergaite, Tu mans jauno nelidk, Geriau, priklaupus prie kapelio, Sveika Marija sukalbk. * * * Tu pavelki ryt alel A tikrai sugriu pas tave. Mus pasveikins kaimo pievos alios, Sukukuos gegut mums kleve. Tu dainuoji, kad irgeliai broli Tik balnel tymo teparne. O mes ten, ryt alelj toli, U namus, Tvyn ir tave. Tu jauti, kaip vasara praeina, ied ienas kvepia pradalgiuos. Tu sulauksi, kada ms jaunyst Vakaro dvelkimas paliliuos. Mes kovojam ten, toli, u laisv, Uu laisv ms alies gimtos, Tegul batai kruvino ekisto Ms alies nemindios niekados.

351

Sisiu laik, bunkery rayt, Gal pasieks jis tave ir daina. Mums su saule, rytmeiui nuvitus, Ir granatos sprogsta apkasuos. Kad sparnuot irg a turiau, Tai pakiliau virum debes. Ir padangm mlynom, vaigdtom A skrajoiau vienas tarp daus. Ir graiausi jaun mergul Pasigrobt noriau kaip vagis Ir savo gimt bakl... Gal nurimt jauna mano irdis.

* * * Neskambinki man, sese, ir nedainuok dain, Nesugrins akordai lietuvi ivet. Tas kanotas rytas buvo labai iaurus, Kai i Tvyns ve nekaltus vaikelius. Niekai, namus apsup, pabeld duris, Savieji idavikai galando jau dantis. Tveliai nesuprato, leido budelius, Pirmiausia aretavo senuosius tvelius. ekistas jiems pasak: sakymas skubus, Per valand tursite apleisti iuos namus. Lietuviams ird spaudia tie rsts odiai Kad reiks palikt Tvyn ir likti be sav.

JA U SAULU TE LEI DI AS Jau saulut leidias U aukt kalneli, Danguje iba iburys.

352

Ten, karo lauke, ten, kur ligonin, Ten guli sueistas karys. Jisai, vargas, uvo gindams Tvyn, Gindams al Lietuvos, O dabar guli ioje ligoninj, Ir niekas neaplanko jo. Tiktai vien tyl, gra vakarl Kain kas pabeld duris, jo mergait, gli prisiskynus, Ir lidnai irjo akis. Mergaits veidas, ibals kaip drob, I rank ros byrjo. Ji, prasivrus juodj karst, Mirusio lpas buiavo. Ji, prasivrus juodj karst, Mirusio lpas buiavo. Jau jisai baig gyvenim savo, Umerk mlynas akis. Jau saulut leidias u aukt kalneli, Danguje iba iburys, Tai gailiai verkia jauna mergul, Kad bernulio nebematys.

GAUS KIT, TRI MI TAI Gauskit, trimitai, autant ryt, Skelbkit pavoj po vis al Laikas atjo, stiprinkit brius, Stokit kov visi, kas galit. Kovon, kovon, kovon, draugai, Tvyn aukia mus, Greit paraku pakvips laukai Ir krauju raus dangus.

353

Mes ikeliausim pro sen pil. Pro sen pil, pro ali klev. Prie sutiksim kruvinom vaim, Neverk, sesute, mes parkeliausim. Kovon, kovon, kovon, draugai, Tvyn aukia mus, Greit paraku pakvips laukai Ir krauju raus dangus.

* * * kanos temd neram sodi, Rodos, tik amiais ilgisi jis, Tik sutemoje kakas ten nara, Tai partizan slenka grandis. Ar sniegti, lyja, ar vjai puia, engia koj, petys petin, Ir liejas kraujas tv em I partizano jaunos irdies. Sukliko viai prie tvikls Tai partizano laukia mirtis, Itryko kraujas, vilgsnis ugeso, Buiavo lpas tamsi naktis. Suvilg skruostus aaros gailios, Dieve, o Dieve, karti dalia! I aizd kraujas srovelm tiko, Susting lpos buiavo rasas. Nepins sesuts ali vainik, Medini kryi nevainikuos, Tik prie baks lango gegut Sen moiut verkiani guos. Mielas karyg, uvai u laisv, Gindams Tvyn nuo kraugeri, Laisvje paukiai iulbj tau ryt, Piev purienos mauds kraujuos. 354

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2s

29.

30

31

32

33

34

38

PAAIKINIMAI PO NUOTRAUKOMIS Pirmame virelio puslapyje Dainavos apygardos arno rinktins kovotojai. Ketvirtame virelio puslapyje Partizanas UOSIS (pavard neinoma). 1. Viktoras Krisiuleviius TIGRAS 1948 metai 2. Prie partizano kapo: i kairs MINDAUGAS Jonas Kalanta, VIEVERSYS Julius Karpis, BALYS Teofilis Vailokas, NEMUNAS Vincas Kalanta, 3. Uraas kitoje nuotraukos pusje: Ne visa numirs su mogumi, Tvyns meil nemari. Lai lieka prisiminimui tie laikai, Kai irdis vien Tvynei gyveno. Adolfas Ramanausikas VANAGAS 1947.IX.27. A. Ramanauskas gim 1918 m. Nju-Britene (New Britain) JAV. 1921 m. gro su tvais Lietuv ir ap sigyveno Lazdij apskrityje, Rudaminos valsiuje, Bie ln kaime. 1937 m. baig Lazdij iburio" gimnazi j, studijavo Klaipdos pedagoginiame institute ir Kau no Karo mokykloje. Dirbo Alytaus mokytoj seminari joje. 1945 metais balandio mn. 25 d. ijo mik. Vadovavo Piet Lietuvos partizanams, o nuo 1951 met vyriausias Lietuvos partizan vadas. Suimtas 1956 me t ruden Kaune. Mirties nuosprendis Adolfui Rama nauskui vykdytas 1957 met gruodyje.

355

4. "Dzk rinktin, Geleinio Vilko grup, aibo brio par tizanai. 5. Baranauskas Vladas, Juliaus, gims 1912 metais Piliakalnio kaime, Merkins /vals iuje. uvo 1945 m. birelio mn. 25 dien antrame Var ios miko myje su NKVD. 6. Dzk rinktins, Geleinio Vilko grups vadas, partiza nas leitenantas AIBAS Vaclovas Voveris. Uraas: Atmintis brangiam Vadui partizanui Vanagui. 1947.XI.25. aibas Partizanas nuo 1944 met. uvo 1949 m. kovo 7 die n kautynse su NKVD. Zemaitli kaime, Alytaus ra jone. Palaidotas Alytuje. 7. Varios mikas 1947 metai. I kairs: Albertas Permins JRININKAS, Adolfas Ramanauskas VANAGAS. Uraas: Prisiminti, kaip Vanagas su vanagais gyveno. 1947.IX.21. VANAGAS Albertas Perminas JRININKAS Alytaus pra dios mokyklos mokytojas. Partizanauti ijo 1945 me t balandio 25 dien kartu su A. Ramanausku VANAGU ir Antanu Kulikausku DAKTARU. uvo 1947 met lapkriio mnesio 8 dien Alytaus rajone, Maneril kaime netoli valstieio Baranausko sodybos. Kartu su JRININKU uvo Ivanauskas Antanas STURMAS ir LINAS (pavard neinoma, vardas Pra nas). Lavonai trumpam buvo numesti Merkinje ant gatvs, o po to perveti Varn. JRININKAS buvo Merkins bataliono vadas. 8. Partizanas nuo Likiavos. 9. Jonas Jakubaviius RUGYS Dainavos apygardos, Merkio rinktins, Valkinink bataliono vadas. Gims 1916 m. Druckn kaime, Va rnos rajone. uvo Laukinink kaime, palaidotas Druc kn kaimo kapinse.

356

10. I kairs: Feliksas Daugirdas ARNAS, Bernardas Navickas GIRINIS. 11. Petras Ardzeviius UOLINIS. Gim 1906 metais Palpi kaime, Alytaus rajone. Kunigo Margio Grups skyrininkas. uvo 1948 met pavasar. 12. Aloyzas Zelenius JAUNUTIS. Gim 1934 metais Vencin kaime, Alovs valsiu je. 1951 metais kelis kartus buvo tardomas NKVD ir po to ijo mik. uvo 1951.VIII.15 Junioni kaime. 13. I kairs: Vincas Vinkeviius VALGAS, 2. Stasys Vinkeviius JAUNIUS. 14. Juozas Kernauskas NEMUNLIS. Dainavos apygardos, karininko A. Juozapaviiaus grups, Antano Gruauko SIAUBO brio kovotojas. 15. 16. Partizan kapai prie trauka. Tauro apygarda. Mikailiki kaimo. 1950 met nuo brio Dau

Dainavos apygardos, Merkio rinktins ARNO grup kovotoj. Centre sdi brio vadas Feliksas girdas SARNAS.

17. I kairs: Jonas Budnas KLEBONAS, Sofija Budnait RAMUN, Jonas Jakubaviius RUGYS, Teofilis Valickas BALYS. 18. I kairs: Julius Ma'karaitis VARPAS 1952 met iem). Teofilis Valickas BALYS. (uvo Kalesnyk mike

19. Juozas Makaraitis ILVITIS. Gim 1927 m. Panedzingio kaime. uvo 1949 met ruden kartu su Mayliu Dainavos apy gardos tabo bunkeryje.
357

20. Julius ilal ILAS. Kazimieraiio rinktin, Geleinio Vilko grup, SIAU BO brys. Partizanas nuo 1947 met vasaros. 1949 me tais, sueistas iln kaime, buvo priritas prie sunkve imio ir, upjudius unimis, velkamas tol, kol mir,' 21. Grup Piet Lietuvos partizan srities vad. Stovi i kairs antras ir treias: Adolfas Ramanauskas VANAGAS, Vanago adjutantas Lionginas Baliukeviius DZKAS. 19501951 metais Dainavos apygardos vadas, u vs. Nuotrauka daryta 1948.IV.2325 dienomis, Vy tauto Didiojo rinktins tabe, prie Palkabalio kaimo. Tuo metu vyko Dainavos apygardos partizan vad s skrydis. 22. Merkio rinktins vado VANAGO adjutantas Vincas Ivanauskas GEGUTIS. 23. I kairs: Lionginas Baliukeviius DZKAS, Pranas Ivanauskas BEVARDIS. 24. Broliai Daugirdai. I kairs Feliksas SARNAS ir Jonas KOVAS. 25. Partizanas kapitonas Juozas Geguis DIEMEDIS. Gim 1923 metais Gervn kaime, Seirij uvo 1952 metais vasario mnes. 26. I kairs: Vytautas Gudelionis BERAS, Jonas Baranauskas BALANDIS, Bronius Vilkauskas BIJNAS, Stovi Vincas Vinkeviius VALGAS. 27. Pirmas i kairs Jonas Kvedaraviius JREIVIS i Vei sj rajono, Neliboni kaimo. Kiti du partizanai neatpainti. 28. Dzk rinktins, Geleinio Vilko grups, AIBO brio partizanas BRIEDIS. Pavard neinoma. apylinkje.

358

29. Stovi u nugaros neatpaintas. I kairs: Vaclovas Voveris AIBAS, neatpaintas partizanas, Juozas Makaraitis ILVITIS, Kazlauskas VANAGAS-PAUKSTIS, uvo kartu su AIBU. Priekyje guli Lionginas Baliukeviius DZKAS. 30. Vincui Kalantai NEMUNUI Feliksas Daugirdas ARNAS tvarsto koj. 31. Uraas antroje nuotraukos pusje: Prisiminimas draug. (I kairs) RUGYS, ARMINAS, BALYS, KLEBONAS, SAKALAS, BRIEDIS, KURMIS, ALGIRIS, 1947.VII.17 d. BALYS Lietuvos mikai. Visi nusifotografav partizanai uvo. 32. Pios giri, Leipalingio brio partizanai. Centre, tre ias i kairs sdi brio vadas Jurgis Ptakauskas LIEPA. 33. I kairs: PERKNAS i Kapiamiesio, Antanas Gruauskas SIAUBAS, Dainavos apygardos, arno rinktins, karininko A. Juo zapaviiaus grups vadas, Jonas Kibildis DDA i Jonioni kaimo. 34. I kairs: Petras Varanauskas DEGSNYS, Jonas Mikailionis PUTINAS, uv kartu. 35. Kazimieraiio rinktin, Geleinio Vilko grup, ERMUK NIO brio partizanai. I deins: Jonas Kazlauskas ERMUKSNIS, Jonas Zieleckas EMAITIS, Norinkeviius KATINAS, vokietis kulkosvaidininkas BRUNO,

359

Petras ioleckas LAP, Vladas Dabrovolskas SIAUBAS, EERYS, UOLAS. 36. I kairs: Bolesius Vailionis NARSUOLIS, Antanas Vailionis POKAS, Rkus LIETUTIS. 37. Dainavos apygardos, arno rinktins, karininko A. Juo zapaviiaus grups Seirij bataliono kovotoj grup. I kairs stovi ketvirtas Antanas Gruauskas BAS, devintas Pranas aplikas VEJELIS. 38. I kairs: Viktoras Kavaliauskas neatpainti. 39. KLAJNAS, antras ir

SIAU

treias

Dzkijos partizano Jono selio SAKALO laidotuvs. 1947 metai.

40. El Radzeviit-Andriukeviien.

TURINYS
1 Pirmas ssiuvinis / 25 Lietuvos himnas / 27 * Dzk partizan himnas / 28 * Kalniks mis / 29 * Merkins mis / 30 ernui ir Jurginui / 31 * Milinui / 33 * Liepai / 34 * aibui / 35 Oi tu, paukteli... / 36 * Oia, trankos griaustiniai... / 36 Tau nusibodo alias pu mikas... / 38 * Enkavedistui / 39 * Sudie, motule... / 40 * Nuvyto kvapnios chrizantemos... / 41 Praydo pirmos melsvos ibuts... / 41 A verkiau, parimus tarpvarty darelio... / 42 * Alyv akos svyra... / 43 * Vienumoj girus sveikinai tu ryt... / 43 Atjo vakaras giri... / 44 Antras ssiuvinis/45 * Daina (Tu esi Tvyn man) / 47 Daina (Atjo vakaras vlyvas) / 47 * Daina (Ir gyveno jaunas partizanas) / 48 * Daina (Vienkart, pavasari) / 49 Daina (Sudievu, broleliai ir sesuts) / 49 * Daina (Jau saulut leidias vakaro gelmse) / 50 Daina (Motina girele, visad tu alia) / 51 Daina (Atliks pareig Tvynei) / 52 Daina (Kai ruduo ateina ir jo pilkos dienos) / 53 Daina (Ima skleistis jau baltosios ros) / 53 Daina (Tarp krm, tarp alij) / 54 Daina (Ko palinko ilviiai prie kelio) / 54 Daina (Gal pavargai, kad taip saldiai sapnuoji) / 55 Daina (Atsimenu, kai augau kdiklis) / 56 Daina (Roi paslaptingas kvapas) / 57 Daina (Jauna mergul lidjo) / 58 Daina (Jei ne auksins vasaros) / 59 * Daina (Nerasi tu laims, mylinti mergaite) / 60 * Daina (Tarp alyv maiau tavo veid) / 60 Dairia (Dar ilgai rems puys dang) / 61 Daina (Ei, taures pakelkim, broleliai likimo) / 62 Daina (Tviks laukuose saulut leidias jau) / 63

Daina (Dar iemu alta nesukaust) / 64 Daina (Tenai, u kaln, u mik) / 65 Daina (Dainuok, sesute, lepnle) / 66 Daina (Kad neturiau brangios Tvyns) / 67 Daina (Palinko liepa alia kelio) / 68 Daina (Gaisrai padang raio) / 69 * Daina (Kam mus vea jaunus j karu) / 70 Daina (O Dieve geriausias, Karaliau ramybs) / 71 * Daina (Per dykumas, tyrus, Baikal) / 72 Daina (veng juodbrlis prie rt darelio) / 73 * Daina (Jauna sese, ant grblio parimus) / 74 2 Kur viens lietuvis stot... / 79 Daina (Visose alyse partizanai veikia) / 80 Lietuvi! / 81 Lietuvos broliai / 81 Naktis / 82 Prisimink / 83 Dainava / 83 Milinkapis nakt / 84 Atmenu / 85 Daina (Leidiasi saul u kalneli) / 86 Gamta ir grois / 87 Kario daina / 87 Ginsiu al savo krauju / 88 Dainava / 89 Vilniau / 90 Tvyns aidas / 91 Lauk / 93 Tautos aidas / 93 Sudiev / 94 Palinksmink ird / 95 aliai / 96 Prisiminimui!!! / 97 Pasiaukojo / 98 Prie ural / 99 3 Skausmas / 105 Nenoriu / 105 * Trako mis / 106 * Sudiev, mamyte / 107 Skubk / 108 * Desantui / 109 * alia eglait gailiai raudojo... / 110 * i nakt gims maasis Kristus... / 111 Velykos trake / 112 * Lietuiui / 113 * Ieini, sneli, aukiamas Tvyns. .. / 114 Lidnai kauk vjas, akas medi lau... / 115 * Nepainau... / 115

* Ar aplankei, snau, tvel?.. / 116 * Mindaugui ir Bijnui / 117 Pagalvokit sau kiekvienas... / 118 * Ms valsiuje gyveno... / 119 *Arukui / 122 Be tavs / 122 Likimui / 123 Garbinga Lietuva nuo ami... / 124 Lidesys / 124 Malda / 125 Vos tik aroms rytus papuous... / 126 Jau neilgai... / 127 Kai sugriu / 128 4 Partizan / 133 Atmins / 133 Tikkite / 134 Alksniui / 135 Kardui / 136 Kulkoms palydint / 137 Klajnui / 137 Kruvinas atminimas / 138 Linui / 139 Verbavai... / 140 Skrajnui / 141 Pavelk, idavike / 142 Ijot / 142 Tremtinei / 143 Prie partizano kapo / 144 5 Kada varge buvai, Tvyne... / 151 17. Daina Povui / 151 18. Daina Briediui / 152 24. Daina Aidui, Sportui ir Garsui / 153 25. Daina Sakalui / 153 30. Daina (Vaduokim mes, broliai) / 154 31. Daina (Medi akos nulenk virnes) / 15 32. Daina Degsniui ir Putinui / 156 39. Daina Trenksmui / 157 40. Daina (alumyn rasa sumirgjo) / 157 44. Daina (Gamta pavasar pravito) / 158 6 Daina (Diena seka nakt) / 165 * aibui / 166 Daina apie Klepoi kaimo sudeginim / 166 Garbs keliu / 167 Giedriui / 168

Daina Geguiui / 169 Prisiminimui / 170 Vijnui / 171 Okupuoti... / 172 Prisiminus ern / 173 Liaudies dainos / 175 Daina apie turm / 176 Kalnai ten dejavo... / 177 Pt vjas / 178 * Vasario deimtoj dienoj / 180 * Melnyios mis / 181 * Motinlei / 182 Strazdui / 182 turmui (i Valkinink) / 183 Kritusiam partizanui / 184 Daina (Saulut leidos debesyse) / 185 Daina (Prisirinkau nuo tavo kapo) / 186 Daina (Lk pilkas balandlis) / 186 Daina (Daugel daineli nedainuosiu) / 187 Ar matai, kaip sksta obelys... / 188 Aktyvist daina / 189 Merkins puolimas / 190 Antras Merkins puolimas / 191 * Kalniks mis / 192 Jeigu kalbt galt... / 194 * Partizanai / 194 7 Partizano motinai / 201 Kalniks motina / 201 * Jrininkui Albertui Perminui ir jo draugams/203 Negrui / 203 Kardui ir Bijnui / 204 * Klevui Vytautui Subaiui / 206 * Guobai ir Viesului / 207 Tigrui Valentai / 208 * Karveliui / 210 Siaubui, Tigrui, Gintarui ir Milinui / 211 * Klajnui / 212 * Lordui / 213 Alksniui ir Tigrui / 214 Klevui / 215 * Giruiui / 218 Katinui ir Vaitkui / 219 ermukniui / 219 gliui / 220 * Putinui / 221 Vjui ir Vaidiluiui / 223 * Guobai ir Viesului / 224 Savanoriui / 225 Lietuiui / 225 Siaubui / 226 * Girnui, Vjeliui, Siaubui ir Perknui / 227 * Linksmuiui / 229 *Murinui / 230

364

Snaiperiui / 232 Jazminui / 233 Dmui / 234 * valgui ir jo draugams / 235 Nemunliui / 237 * Nelauk, tvike, jo / 238 turmui / 239 Mindaugui / 242 uoliniui / 243 Uosiui / 244 Bunkery / 245 Vilkui / 247 Klevui ir Vaidiluiui / 248 Audrai / 250 * Papariui / 250 * ilviiui / 251 Ddai / 252 * Vjui ir jo draugams / 253 Kaimieiui Sanai / 254 * ekui / 255 Bereliui / 256 Berelio seselei / 256 Laknui / 257 Keturiolikt gegus / 258 Kukaliui / 260 Trenksmui / 261 * V. Malinauskui ir K. Mikailioniui / 262 * velni daina / 263 * Putinui / 264 Laktingalai ir Ramunliui / 264 Kudirkai ir Dainiui / 265 Jaunuiui / 266 almui, Jovarui, Aidui, Laknui, aibui, Litui / 267 arnui / 268 Daina (Eikim, broliai, ginti Lietuvos) / 270 Daina (Pro Punios il saul tekjo) / 271 * Rugiui / 271 Klajnui / 272 aibui / 273 Dviem / 274 8 Ko nulido sesel / 281 uvusiems partizanams / 282 Daina (Buvai tu vadas veteranas) / 283 * Kai sn ileidai / 284 * mikas / 285 * Kulka sudrumst tyl / 287 Berneliui / 288 * Tu ijai, pageltus lapams / 289 * Nelaimei / 291 * Broleliui / 292 * Atskrido vabalas / 293 * Draugui / 293 Partizanui / 294

* Partizan gyvenimas / 295 * ydi vynios baltai / 296 Skrajok, jaunyste / 297 * Juodas varne / 298 Daina (Ko taip sudundot, kloniai ir kalneliai...) / 299 Dalia / 300 *Kalniks mis / 300 Pasilikit sveiki / 301 Laukus, mikus ir pievas / 302 Daina (Jau pavasaris iauo) / 303 Daina (Ups plauks melsv tol) / 303 Daina (Iau pavasarlis) / 304 Mik broliai / 305 Stipriai priglausk / 307 Daina (Ak, iauri dalia Tvyns) / 308 Kai leidias saulut u puyno... / 308 Daina (Rauda rudens vjas, rauda u lang) / 309 Tai Lietuva / 310 Daina (Bolevikai tegul ino) / 310 *Kuk / 311 Maai tave myljau / 311 Daina (Ateik, pavasari vienplauki) / 312 Tardoma lietuvait / 313 Auka / 314 Tu su pumpurais palikai sodi... / 314 Jau greit / 315 *Stalinui / 315 Partizano daina / 316 * Draugysts daina / 317 Be laisvs / 317 Pabusk lietuvi! / 318 iaurs kanios / 319 Internacionalas / 320 Kalinio daina / 320 * Ukrito rasa / 321 Motinle, auginai / 322 Sakalai / 322 * Begdei lietuvaitei / 323 Tremtis / 324 Dvi vilpyns / 325 *Berelyje gegutl / 326 Bernuliui / 326 Graus kaimas / 327 O laisv toli pasiliko... / 327 Tremtiniams / 328 Ra ses laikel / 330 A vis umirti negaliu... / 331 Ko nutilo daina mylimoj Dzkijoj... / 331 nara puys augalotos... / 332 Kaip grau mike / 333 Vjas siauia / 333 Antanui Juozapaviiui / 334 Dkto partizanai / 335 Berai nusviro / 335 Ugnies lieuviai raio gimt al... / 336 Daina (ia sraunios ups) / 337 Atidavm Tvynei visk / 337

Klausyk, klausyk, jauna mergaite... / 338 Artojas / 338 *aliuojaniam kaime / 339 Dobil ydjimas / 340 Kodl nelankai / 340 Atjo pavasarlis / 341 Tremtini daina / 341 Daina (Kur tu prisiglausi, mergaite) / 342 * Partizan brys / 342 Tremtiniams / 343 Daina (Tyliam ramiam kambarly) / 344 Daina (Siuniu laik, bunkery rayt) / 345 Daina (Nors dangus kanom aptrauktas) / 345 Daina (Moiut, sen tv) / 346 Daina (Ten, prie alio puyno) / 346 * Uj prakeikti rusai... / 347 Nueikit kolk / 348 Neverk, tveli, motinle... / 349 Pabalo obelys, mamyte... / 350 Tu pavelki ryt alel... / 351 Neskambinki man, sese... / 352 Jau saulut leidias / 352 Gauskit, trimitai / 353 * kanos temd neram sodi... / 354 Paaikinimai po nuotraukomis / 355

* vaigdute paymti pavadinimai reikia, kad gaid priede galima rasti i dain melodijas.

20,

Su97 Suaudytos dainos: Dzkijos partizan dainos / Su dar ir pareng V. Ledas, H. Rimkus; [. str., p. 19 A. Jurgutiens]. V.: Vaga, 1990,-*366[1] p.,

[16] iliustr. lap.


ISBN 5-415-00859-4
Suaudytos dainos" (ai Lietuvos partizan dainos, surinktos Dzkijoje. Jose atsispindi pokario met rezistencija, o ypa su ja susijusi moni jausmai ir svajons. Dain rinktin sudaryta i vairi altini: i asmenini daininink archyv, i sodiuose dainuojam ir pastaruoju metu urayt dain, taip pat perspausdinami pai partizan ileisti ir iki iol isaugoti dain ssiuviniai.

4702390000169 M852(08)90 Neskelbta

MBBK LF

Dalis l, gaut u i knyg, bus skirta Lietuvos Sjdio Alytaus tarybos nusikaltim Lietuvai tyrimo komisijai.

SUAUDYTOS DAINOS Redaktor A. Jurgutien Dailininkas ir meninis redaktorius R. Orentas Technin redaktor B. Slivinskien Korektorius U. ebelis Duota rinkti 1990 06 05. Pasirayta spaudai 1990 07 23. S.L. 257. dinys 12529. Formatas 60X90/16. Popierius raomasis. Garnitra teratrin". Ofsetin spauda. 24 sl. sp. 1. 24,19 sl. spalv. atsp. apsk. leid. 1. Tiraas 50 000 egz. Usakymas 749. Kaina 5 rb. Nat do kaina 1 rb Vagos" leidykla, 232600 Vilnius, Gedimino pr. 50 Spausdino Auros" spaustuv, 233000 Kaunas, Vytauto pr. 23 Lei Li 17,86 prie

16, 17

18

19, 20

21, 22

24, 25

26, 27

28

29, 30

o y nn

33

34

35, 36

37, 38

40