You are on page 1of 781

ACADEMIA LITUANA CATHOLICA SCIENTIARUM

FONTES
HISTORIAE LITUANIAE
Vol. v

EPISCOPI LITUANIAE MARTYRES


SUB IUDICIO SOVIETICO
Collegit ARNAS STREIKUS

LIETUVI KATALIK MOKSLO AKADEMIJA

LIETUVOS
ISTORIJOS ALTINIAI
V tomas

LIETUVOS VYSKUPAI KANKINIAI


SOVIETINIAME TEISME
Sudar ir pareng
ARNAS STREIKUS

AKADEMIJA

KATALIK
A. Jakto 9

UDK 23/28 (474.5):929


Li 333

Redakcin kolegija:

Vysk. dr. Jonas Boruta S]


Dr. Antan Kuinskait
Habil. dr. Vacys Milius

Recenzavo:
Dr. Arnas Bubnys
Dr. Irena Vaivilait

ISBN 9986-592-28-3

Lietuvi katalik mokslo akademija, 2000

PRATARM

Po ilgos pertraukos Lietuvi katalik mokslo akademija ileidia nauj,


5-j tom i serijos Fontes Historiae Lituaniae. Tai pirmas ios serijos to
mas, ileidiamas jau laisvoje Lietuvoje. Jame pateikiamos trij sovietme
iu nukankint Lietuvos vyskup teismins bylos.
1990 m. Kovo 11-osios aktu atkrus Lietuvos nepriklausomyb, Atgi
mimo emocin banga atkreip dmes priespaudos met kankinius, sud
jusius savo kraujo ir gyvybs auk ginant mogaus teises, tikjime ir Tvy
ns laisv. Pasirod nemaa leidini, kuriuose aptariamos sovietmeio auk
patirtos kanios - tai atsiminimai, biografiniai inynai. Jie danai paymti
Atgimimo, Nepriklausomybs atkrimo met jausminio pakilimo ant
spaudu. Ypa nelengva tuose rainiuose atskirti, kokiai kankini grupei Tvyns laisvs kovotoj ar tikjimo liudytoj - jie turt bti priskirti. O
tai padaryti ypa svarbu, jei norime, kad bent kai kurie i t kankini brio
Visuotins Banyios bt paskelbti ventaisiais. Lengviausia tai galima
konstatuoti kankini Banyios kunig ir vyskup atveju. Todl jau paioje
Atgimimo pradioje buvo kreiptasi ventojo Sosto ventj skelbimo
kongregacij (Congregatio de Causis Sanctorum), ir buvo gauti leidimai
pradti beatifikacijos byl trims Lietuvos vyskupams tikjimo liudyto
jams- arkivyskupams Meislovui Reiniui (1884-1953) ir Teofiliui Matu
lioniui (1873-1962) bei vyskupui Vincentui Boriseviiui (1887-1946).
1994 m. LKMA XVI Suvaiavimo Kaune metu buvo priimta rezoliucija,
kad, norint pagreitinti i kankini vyskup beatifikacijos bylas, LKMA
parengs ir ileis i sovietinio saugumo (KGB) archyvo j teismines bylas.
iuo leidiniu LKMA vykdo savo sipareigojim.
is Fontes Historiae Lituaniae tomas pasirodo 2000-aisiais Jubilieji
niais ventaisiais metais. Popieius Jonas Paulius II 1994 m. lapkriio 10 d.
apataliniame laike Treiajam tkstantmeiui artjant kviet neumuti
XX amiaus tikjimo kankini ir pareigojo vietines vairi krat Bany
ias iais odiais:Ms amiuje vl atsirado kankini - tai danai nevar
dyti, beveik neinomi kariai kovoje u did Dievo reiksi. Kiek ma
noma, j liudijimas Banyioje neturi bti prarastas. Kaip pasil Konsisto

rija, vietinms Banyioms dera padaryti visk, kad kankiniai nebt pa


mirti,- btina surinkti vis manom dokumentacij. Tai bus ikalbingas
ekumeninis liudijimas. ventj, kankini ekumenizmas labai tikinamas.
Communio sanctorum balsas yra garsesnis u susiskaldym keliam
triukm. Pirmj imtmei Martyrologium buvo ventj kulto pagrin
das. Skelbdama ir gerbdama savo sn ir dukter ventum, Banyia
auktino Dievo garb; gerbdama kankinius, ji gerb Krist, j kankinysts
ir ventumo altin. Vliau susiklost kanonizacijos praktika, iki iol
gyvuojanti Katalik ir Staiatiki Banyiose. Tos kanonizacijos liudija
gyvum vietini Banyi, kuri skaiius nuo pirmj krikionybs ami
labai iaugo. Ant treiojo tkstantmeio slenksio didiausia pagarba, kuri
visos Banyios gali rodyti Kristui,- tai skelbti Visagalio Atpirkjo buvim
tikjimo, vilties ir meils vaisiais, subrandintais vyr ir moter, priklausan
i skirtingoms rasms ir tautoms ir sekusi Kristumi vairiomis krikio
nikojo paaukimo formomis.
Apatal Sostas treiojo tkstantmeio perspektyvoje turs atnaujinti
Visuotins Banyios martirologus, didiausi dmes skirdamas ventumui
t, kurie ms laikais visapusikai gyveno Kristaus tiesa* .
Taigi is Fontes Historiae Lituaniae tomo ileidimas yra vienas i vieti
ns Lietuvos Banyios atsiliepimo bd Popieiaus Jono Pauliaus II Ju
biliejini 2000-j met kvietim.
Reikia atkreipti dmes io leidinio specifik. Teismin byla, tardymo
protokolai, kurie ia skelbiami, rayti ne tikini autori, o tikjimo neapy
kanta alsavusi KGB tardytoj ir sovietinio teismo pareign. Taiau j
neapykanta ir pikta valia nepajgia nuslopinti tikjimo liudijimo viesos,
kuri skleid ie ms ganytojai kanios, kalinimo metais. Skaitant iuos
dokumentus, reikia niekuomet neumirti, kad juos raiusius sovietinius
pareignus skatino noras suniekinti ir pasmerkti tiek paius kankinius, tiek
j atstovaujam Katalik Banyi Lietuvoje ir krikionikj tikjim
apskritai. Reikia nusiteikti skaityti iuos dokumentus velgiant tai, k t
tekst autoriai stengsi nuslpti, t.y. mokti skaityti tarp eilui. Todl is
leidinys pirmiausia yra skiriamas mokslininkams teologams ir istorikams.
J studijos, manau, pads visuomenei suprasti i dokument specifik ir
velgti, kas tiesiogine, raidine prasme buvo mginama nuslpti ir tenden
cingai suniekinti.
Pravartu priminti, k apie pirmj ami kankini atminimo ir pager
bimo dokumentus yra ras priekario laik Ankstyvosios Banyios istori
kas kun. A.Simaitis:,, Acta Martyrum - kankini aktai, vadinami kai kada
Gesta Martyrum, arba Passiones (kankini ygiai, arba j kankinimai). Tai
* Treiajam tukstantmeiui artjant. 37 skirsnis. Vilnius, 1996, p. 37-38.

rayti dokumentai apie pirmj ami kankinius. Tie dokumentai yra kar
tais irayti i pai valdini teismo akt, t.y. kankini tardymai, j parei
kimai, teisj grasinimai, kalbinjimai, sprendimai bei mirties dekretai.
Kartais kankini aktai rayti i pasakojim maiusij ir girdjusij atski
r kankini teismo procesus. Pirmos ries, t.y. originali akt, turime labai
maai. Tai, pvz., v. Kiprijono nubaudimo aktai (III a. jis buvo Kartagenos
vyskupu), arba Cilicijos kankini mirties aktai.
Antros ries akt turime labai daug. Pamintini v. Polikarpo, kanki
ni i Lugdno (Liono), Felicitats, Perpetuos kankinim ir mirties apra
ym Kartagenoje. Be to, turime vairi apie kankinius legend, kurios vis
dlto taip pat yra svarbios, nes jose kartais teisingai nupasakojama tai, kas
archeologijai yra vertinga, pvz., istorins aplinkybs, to laiko asmen min
jimai, paproiai, kankinimo ir palaidojimo vieta ir laikas. Tokios legendos
pirmj krikioni buvo noriai perrainjamos ir skaitomos. Legendinius
kankini aktus skaitydavo ir liturginse apeigose banyiose net iki V a.
Pagaliau popieius Gelasijus skaityti tokius dalykus, kaip nekritikus ir ne
patikrintus, udraud"* .
Taigi skaitytojas rankas ima originalius kankinyst liudijanius aktus,
raytus pai kankintoj. Ir tuo labiau nuostabu, kad tikjimo liudytoj
skleidiamos viesos i dokument autori antikrikionikas tendencin
gumas neugoia.
Nuoirdiai dkojame Vilniaus universiteto, Istorijos fakulteto dokto
rantui Arnui Streikui, parengusiam leidin, redaktorms Jadvygai Kardelytei ir Liudai Sidarienei, daug triso djusioms redaguojant nelengv
dokument vertimo tekst, Giedriui Lelkaiiui, sumaniai ir iradingai leidi
n maketavusiam.

Vysk. Jonas Boruta SJ


LKMA Centro valdybos pirmininkas
Vilnius, 2000 05 26

* A.Simaitis. Krikioni senov. Krikionikoji archeologija. Teliai, 1938, p. 7-8.

VADAS

Represijos prie vyskupus - sudtin soviet valdios


ANTIRELIGINS POLITIKOS LIETUVOJE DALIS

Svarbiausios XX amiaus antrosios puss banyios istorijos Lietuvoje


veiksnys buvo jos susidrimas su ideologizuotu totalitariniu reimu, kurio viena
i tragikiausi ir kartu svarbiausi padarini yra tikjimo liudytoj kankinyst.
Bolevik ideologijos santykis su religija, apibrtas ios ideologijos krjo
V.Lenino ratuose, nebuvo vienaprasmis ir neprietaringas. Bolevik partijai
buvo ikeltas udavinys aktyviai kovoti su religiniais prietarais14 moni smo
nje. Tai buvo vienas i svarbiausi reimo tiksl siekiant sukurti naujo tipo
mog. Kita vertus, tas pats V.Leninas paymjo, kad antireligin veikla neturi
bti savitikslis dalykas, o turi atsivelgti bendresnius socializmo krimo tikslus
ir nekenkti reimo stabilumui1. Pagal tok model ir buvo formuojama antireligi
n politika per vis bolevikinio reimo gyvavimo laikotarp.
Soviet armijai 1944-1945 m. istmus vokiei pajgas ir reokupavus
Lietuv, sovietams vl teko sprsti okupacinio reimo tvirtinimo ir visuo
mens sovietizavimo problem. kart ji buvo daug sudtingesn nei
1940-1941 m. dl gerokai stipresnio pasiprieinimo, sukelto skaudios
ankstesns soviet okupacijos patirties. Reimo tvirtinimas neivengiamai
turjo paliesti ir Katalik Banyi, turjusi svarb vaidmen Lietuvos
visuomens gyvenime. Buvo sprendiama dilema: ar Banyios tak ri
boti, ar mginti j pakreipti reimo tvirtinimui palankia linkme? Dl to
soviet valdios politika Banyios atvilgiu buvo prietaringa. Savotikas
jos lakmuso popierlis buvo taip pat ir santykiai su episkopatu.
Dar prie Antrj pasaulin kar soviet propagandos maina Vatikan ir
Katalik Banyi ra svarbiausi Soviet Sjungos ir komunizmo prie
srao pradioje. Dl to 3-4-jame deimtmetyje katalikai Soviet Sjungoje
persekioti labiausiai. Tokia nuostata iliko ir net sustiprjo karo metais. Suvok
1 .

. // . , 1983, . 88.

vadas

damas, kad ivaduotose" Ryt Europos alyse teks susidurti su stipria Kata
lik Banyios taka, J. Stalinas ir jo aplinka pamgino pasinaudoti Rusijos
Staiatik Banyios korta. Kaip tik tai greiiausiai buvo pagrindin jo neti
kto su ios Banyios hierarchais susitikimo, vykusio 1943 m. rugsjo 4 d.
Kremliuje, prieastis. Tai patvirtina netrukus po minto susitikimo steigtos
Rusijos Staiatiki Banyios reikal tarybos (toliau RSBRT)* vadovo, SSRS
NKVD 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus virininko G.Karpovo sitikinimas,
1945 m. pradioje ireiktas tarnybiniame rate J. Stalinui: Rusijos staiatiki
banyia gali ir turi suvaidinti svarb vaidmen kovojant prie katalik bany
i..."2 Tai praskaidrina ir aplinkybes, kuriomis atsirado 1945 m. gegus 8 d.
RKRT pirmininko ir SSRS NKVD 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus virininko
pavaduotojo I. Polianskio direktyva, silanti ios institucijos galiotiniui
A.Gaileviiui proteguoti Lietuvoje Rusijos Staiatiki Banyi3.
Kita vertus, tuo paiu metu buvo planuojama aikintis, ar nepavykt pa
ius Katalik Banyios Lietuvoje hierarchus kalbti bendradarbiauti su
reimu. 1944 m. lapkriio mn. NKVD Valstybs saugumo I rango komisa
ras D.Radionovas, atsistas Lietuv priirti reimo tvirtinimo eigos,
kalbjo LSSR NKGB vadovyb kol kas neskubti suimti arkivysk.
M.Reinio ir pamginti panaudoti didiul jo autoritet patriotiniam dar
bui"4. A.Gaileviius taip pat suabejojo I.Polianskio 1945 m. gegus 8 d.
direktyvoje pasilytos taktikos efektyvumu ir pateik kontrpasilym: Ste
bti ir analizuoti ymesnij ir tarp kunig autoritet turini vyskupij
veikj [t. y. pirmiausia vyskup. A.S.] pairas ir, reikiamai pasirengus,
aptarti su jais galimyb steigti autokefalin banyi Lietuvoje"5. Centrini
soviet valdios institucij dokumentai rodo, kad tokie pragmatiki", tie
siogiai su stipriu lietuvi pasiprieinimu susiduriani vietos soviet val
dios pareign silymai paveik santyki su Banyia taktikos pasirin
kim. 1945 m. pabaigoje I.Polianskis, informuodamas SSRS MT pirmi
ninko pavaduotoj V.Molotov apie pagrindinius religini organizacij
veiklos aspektus ir RKRT priemones, jau paymjo, kad Lietuvoje tiria
mos galimybs sukurti i aukt dvasinink grup, kuri galt ne tik dekla
ratyviai reikti savo palankum taryb valdiai, bet ir nutraukti santykius su
*
Kiek vliau, 1944 m. gegus mn. buvo steigta ir Religini kult reikal taryba (toliau RKRT), kuri turjo kontroliuoti kitas religines konfesijas, veikusias SSRS teritorijoje.
2
Cit. i . .
1943-1964 . , . 34.
3
. Puzinaviius. Ketinimai steigti autokefalin katalik" banyi//Tautos atmin
tis. 1997. Nr. 2, p. 52-54.
4 1944 m. lapkriio 21 d. D. Radionovo ratas LSSR NKGB komisaro pavaduotojui Rudakovui // Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau - LYA). F. -l. Ap. 45. B. 71,1. 19.
5 B. Puzinaviius. Ketinimai.., p.53.

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

10

Vatikanu bei sukurti autokefalin katalik banyi SSRS teritorijoje6 .


Kiek vliau santyki su Katalik Banyia taktika buvo apibendrinta ben
druose RSBRT ir RKRT silymuose, adresuotuose VKP(b) CK. Konstata
vus, kad mginimai suprieinti Katalik Banyi su kitomis religinmis
konfesijomis nebuvo skmingi, buvo siloma remti katalikyb i vidaus
skaldanias jgas, siekianias isivaduoti i popieiaus absoliutizmo". Ne
gana to, buvo pabriama, kad tik atsisakiusi bruo, slygojani kii
msi politin kov ir teokratin jos pobd, isivadavusi i centralizmo ir
isiskaidiusi autokefalinius junginius, katalik banyia galt bti tole
ruojama tokiu pat mastu kaip ir kitos religijos"7. Nesikiimas politik iuo
atveju reik soviet politikos rmim. Taigi tik tok model pripastantys
Banyios hierarchai bt galj netrukdomi ilikti, taiau tai bt buv
Banyios princip idavimas.
Lietuvos vyskup persekiojimas sustiprjo 1945 m. vasaros pradioje.
Pirmiausia jie buvo veriami pasmerkti ginkluot pasiprieinim. Pavyko
palauti tik Kauno arkivyskupijos valdytoj prel. St. Jokubausk, kuris su
tiko pasirayti sovietins valdios aprobuot kreipimsi savo vyskupijos
kunigus ir tikiniuosius, raginant nutraukti ginkluot pasiprieinim. Prela
tui tikinti, be antao, MGB pasinaudojo ir ymiu nepriklausomybs laik
veikju, Vasario 16-osios akto signataru kun. V.Mironu, kuris 1945 m. va
sario mnes buvo uverbuotas ir panaudojamas kaip autoritetas, galintis
daryti reikiam tak Banyios hierarchijai8.
Tuo tarpu kiti vyskupij valdytojai arba visai tyljo, arba, neparody
dami savo politins pozicijos, kalbjo apie artimo meils priesak, komen
tavo Dievo sakym Neudyk" ir kl kitus religins morals reikalavimus
(arkivysk. M.Reinio 1945 m. rugpjio 9 d. ganytojikas laikas).
Drsiausiai savo ir Banyios pozicij idst vysk. T.Matulionis, kuris
po susitikimo su LSSR MT pirmininku M.Gedvilu (vykusio 1945 m. bire
lio 16d.) para isam memorandum. Jo esm nusako du teiginiai:
1) Banyia sugyvena su vairiomis valdymo formomis, jei tik nra truk
doma atlikti jai pavestj misij monijoje, taiau ji niekada nesutiks bti
pasaulietins valdios rankiu; 2) valdia neabotomis represijomis pati
sukl ginkluot pasiprieinim, o draudimas udyti pareigoja visus mo
nes, ne tik partizanus9.
6

RKRT pirm. I. Polianskio 1945 m. gruodio 7 d. payma V. Molotovui // Rusijos Fede


racijos valstybinis archyvas. F.6991. .. B.10,1.130.
7 Cit. i . , p.122.
8 LSSR MGB 1946 m. rugpjio 6 d. payma Apie marrutins agentros darb dvasi
ninkijos tarpe" // L Y A. F.K-1. Ap.10. B. 22,1. 178-179.
9 P. Gaida-Gaidamaviius. Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilis Matulionis.
Roma, 1981, p.102-109.

VADAS

11

Dar kart priversti vyskupus dirbti reimo naudai mginta 1945 m. pabaigoje-1946 m. pradioje, artinantis rinkimams SSRS AT. kart so
viet valdios organai buvo daug geriau pasireng. Dar 1945 m. balandio
mnes NKVD likvidavo LLA emaii legiono tab ir nevisikai aikio
mis aplinkybmis sum jo vad A. Kubili, kuris tardomas ne tik isamiai
papasakojo apie pogrindin veikl, bet ir apie ryius su Teli vyskupu
V.Boriseviiumi. Lyginant jo parodymus su vlesniais tiek paties vysk.
V.Boriseviiaus, tiek kit liudytoj parodymais, aikiai matyti, kad A. Ku
bilius prikalbjo daug nebt dalyk.
antauodamas iais nusikalstamos veiklos faktais", sovietinis saugu
mas mgino priversti vysk. V.Borisevii bendradarbiauti su jais, kai
1945 m. gruodio 18-23 d. buvo j sum. Pasitars su arkivysk. M.Reiniu
ir pats apmsts savo padt, 1946 m. sausio 3 d. vysk. V.Boriseviius pa
ra rat LSSR NKGB vadovybei - atsisak pasilyto sandrio. Jis neig
savo kalt, taiau teig, kad jeigu ir bt nusikalts, u tai turi atsakyti pats,
nes, pasak Evangelijos pagal Jon: Geras ganytojas u avis guldo gyvyb"
(JN 9,11)10. Tokiu ingsniu vyskupas pasira sau nuosprend.
Turbt nordami padaryti kitus ordinarus sukalbamesnius, vysk.
V.Borisevii saugumieiai sum t pai dien, kai kiti vyskupai buvo
pakviesti susitikim su soviet valdios atstovais - 1946 m. vasario 5 d.
io susitikimo metu LSSR NKGB efas D.Jefimovas vl labai grietu tonu
pareikalavo i vyskup, kad jie paremt valdios veiksmus ir paragint par
tizanus legalizuotis. Taiau vyskupij valdytoj neigsdino nei netiktas
vysk. V. Boriseviiaus sumimas, nei D.Jefimovo grasinimai. 1946 m. va
sario 21 d. vykusioje vyskup konferencijoje buvo priimtas arkivysk.
M.Reinio parengtas bendro Lietuvos ordinar ganytojiko laiko projektas,
paraytas neutraliu tonu, krikionika dvasia ir apms daugel to meto
gyvenimo klausim11. Nenuostabu, kad soviet valdios atstov tai neten
kino. Prieingai! Kadangi ganytojikas laikas buvo vertintas kaip grynai
religinis-propagandinis, kvieiantis dvasininkij ir tikiniuosius stiprinti
religij"12, - skelbti j buvo grietai udrausta.
Vyskup nuostatos paskutin kart tirtos 1946 m. pabaigoje, kai Lie
tuv atvyko i Maskvos komandiruotas MGB O" skyriaus 4-ojo poskyrio
virininkas, majoras Ochrimenka. Jis susitiko ir kalbjosi beveik su visais
laisvje likusiais vyskupais ir pateik rekomendacijas, k toliau su kiek
vienu i j daryti. Arkivysk. M.Reinys ir Panevio vyskupas K.Paltarokas
10 Vysk. V. Boriseviiaus 1946 m. sausio 3 d. laikas LSSR NKGB komisarui // LYA.
F. -l. Ap. 45. B. 71,1. 147.
11 A. Baltinis. Vyskupo Vincento Boriseviiaus gyvenimas ir darbai. Roma, 1975, p. 144-148.
12 D. Jefimovo specpraneimas SSRS NKGB 2-osios valdybos virininkui gen. leit.
Fedotovui //LYA. F. -l. Ap. 45. B. 71,1. 92.

12

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

majorui Ochrimenkai paliko sukalbam moni spd, todl sil tsti su


jais dialog"13. Tuo tarpu Teli vyskupui P.Ramanauskui ir Kaiiadori
vyskupui T.Matulioniui buvo pasiraytas verdiktas - abu jie 1946 m. gruo
dio 16 d. buvo suimti. J aretas, panaiai kaip anksiau vysk.
V.Boriseviiaus, turjo padti antauoti kitus ganytojus. Tai gana aikiai
isak pats majoras Ochrimenka savo silymuose, kaip toliau spausti arki
vysk. M.Rein.
1946 m. antrojoje pusje visoje Soviet Sjungoje pokarin ramybs
ir slyginio liberalizmo" laikotarp pakeit nauja reakcija vidaus ir u
sienio politikoje. Tai buvo susij su J.Stalino ir A.danovo inicijuotu
rengimusi naujam ginkluotam konfliktui su kapitalistiniu pasauliu. Kaip
tik tuo metu imtasi ryting veiksm ir Banyios hierarch Lietuvoje
atvilgiu. Be jau mint sumim, apsisprsta priimti galutin nuosp
rend vysk. V.Boriseviiaus byloje. Oficialiai jo tardymas buvo baigtas
jau 1946 m. vasario 19 d., paskui bylos tyrimas buvo nutrauktas ir at
naujintas tik birelio pradioje. Teismas vyko rugpjio 28 d., o nuosp
rendis vykdytas lapkriio 18 d.
1946 m. pabaigoje suimtas vysk. T.Matulionis soviet valdios dmesio
centre buvo atsidrs vos tik soviet armija antr kart eng Lietuvos teri
torij. Likimas lm vysk. T.Matulioniui, dar prie sovietams okupuojant
Lietuv, painti j valdymo ir poirio katalikus skon. Nors apie aplinky
bes, dl kuri vysk. T.Matulionis du kartus buvo represuotas 3-iajame de
imtmetyje, kai jis dirbo ganytojo darb tuometiniame Leningrado mieste,
inoma nedaug, taiau visikai aiku, kad susidorojimo pagrindin ir grei
iausiai vienintel prieastis buvojo priklausymas dvasinink luomui. Abi jo
sumim datos (1923 ir 1929 m.) kaip tik susijusios su religij persekiojimo
Soviet Sjungoje bangomis ir Vatikano-SSRS santyki bkle.
Ikikarin santyki su sovietine sistema patirtis nepalau vyskupo ryto
toliau ginti Banyios teises, Soviet Sjungai okupavus Lietuv. Kita ver
tus, soviet valdiai jis buvo neparankus ir dl to, kad, turdamas dar
1929 m. (slapta paventinant vyskupu) suteiktus galiojimus in partibus
infidelium, jis galjo veikti katalik gyvenim SSRS gilumoje, kur soviet
valdia tikjosi irovusi katalikyb visiems laikams: 1939 m. tuometinje
SSRS teritorijoje tebuvo lik dvi katalik banyios pasiuntinybi darbuo
tojams. Todl jau 1944 m. rugsjo 7 d. SSRS NKGB 2-osios valdybos 5-ojo
skyriaus virininko pavaduotojas ir busimasis RKRT vadovas I. Polianskis
nurod LSSR saugumo organams ypa atidiai stebti vieno i Vatikano
13 SSSR MGB 0 sk. 4-ojo posk. vir. Ochrimenkos raportas apie 1946 m. gruodio
14 d. vykus pokalb su arkivysk. M. Reiniu // Ten pat. B. 71, 1. 246-253; SSSR MGB
0 sk. 4-ojo posk. vir. Ochrimenkos raportas apie 1946 m. gruodio 28 d. vykus pokalb
su vysk. K. Paltaroku // LYA. F.K-1. Ap. 45. B. 1272,1. 63-69.

vadas

13

agentros SSRS vadov - vysk. T. Matulionio veikl14. Savo susirpinim


Leningrado katalik reikalais, kartu ir soviet valdios nuogstavimus
vysk. T. Matulionis patvirtino jau pirmomis antrosios soviet okupacijos
dienomis. 1944 m. lapkriio 28 d. jis kreipsi RKRT galiotin Lietuvoje,
praydamas padti pasisti Leningrad kelet kunig i Lietuvos, kurie
galt aptarnauti ten gyvenanius katalikus. Nors sovietinio saugumo orga
nai buvo link pasinaudoti ia galimybe, kad galt pasisti savo agent ir
per j kontroliuoti vysk. T. Matulionio ryius su io miesto katalik ben
druomene, nugaljo RKRT pirmininko I. Polianskio poiris, kad Lening
rade i viso nes jokios katalik bendruomens15.
Visi prie kar SSRS teritorijoje dirb katalik dvasininkai soviet val
dios buvo laikomi Vatikano ar kit usienio valstybi agentais, nes daugu
mas j buvo ne rus tautybs. is sitikinimas buvo toks stiprus, kad ir po
karo vysk. T. Matulionio labiausiai tarintas ryi su Vatikanu palaikymu.
Jis buvo vienas pagrindini Leningrado srities NKGB valdybos agentri
nio sekimo bylos Vatikan objekt, todl pas j 1945 m. birelio mnes i
Leningrado buvo komandiruotas agentas Vichr su uduotimi nustatyti:
1) Katalik Banyios planus pleiant savo veikl Leningrado ir kitose
SSRS srityse; 2) duomenis apie dvasininkus, Vatikano atsistus SSRS
valgybinei ir misionierikai veiklai"16.
Nemgo vysk. T. Matulionio ir vietiniai soviet valdios atstovai Lietu
voje. LSSR NKGB efas A. Guzeviius 1945 m. kovo 4 d. teiravosi Mask
voje, ar vysk. T. Matulionis 1933 m., ikeiiant j Lietuvos komunistus,
buvo amnestuotas ir ar negalima bt j sugrinti pabaigti bausms, nes jis
es aktyvina savo veikl17.
Kuo gi pasireik tas taip soviet valdiai nepatiks vyskupo aktyvu
mas? Geriausiai tai matyti i 1945 m. balandio 26 d. rayto RKRT galioti
nio rato aukiausiems LSSR valdios atstovams. Dmes vis pirma pa
traukia konstatavimas: I vis vyskupij gauta vairaus pobdio laik,
kurie daugiausia buvo materialinio-kinio pobdio, taiau gautieji i drau
go [i galiotinio klaid pastebjo laiko gavjai, paymdami pastarj
kreipin dideliu klaustuku. - AS.] Matulionio vairs pareikimai i esms
skiriasi nuo vis kit. Juose matyti, kad nepripastamas Banyios atsky14 Visikai slapta 1944 m. rugsjo 7 d. SSRS NKGB 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus vir.
pav. I. Polianskio direktyva LSSR NKGB vadovui A. Guzeviiui // LYA. F. -l. Ap. 45.
B. 97, 1.104.
15 1945 m. vasario 22 d. RKRT pirm. I. Polianskio ratas RKRT galiotiniui Lietuvoje A. Gaileviiui//Lietuvos centrinis valstybs archyvas (toliau - LCVA). F. R-181. Ap. 3. B. 4.1. 6.
16 SSRS NKGB 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus 1945 m. kovo 24 d. ratas Leningrado
sr. NKGB valdybos 2-ajam skyriui // LYA. F. -l. Ap. 45. B. 97,1. 424.
17 LSSR NKGB komisaro A. Guzeviiaus 1945 m. kovo 4 d. telegrama SSSR NKGB 2-osios
valdybos virininkui Fedotovui // Ten pat, 1. 425.

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

14

rimas nuo valstybs [sovietin io principo interpretacija. - taip pat


aikiai rodo antisovietines Matulionio nuotaikas"18. I tolesnio rato turinio
matyti, kad tok griet vysk. T. Matulionio vertinim lm 1945 m. balan
dio 7 d. raytame kreipimesi LSSR vietimo liaudies komisar jo isaky
tas protestas prie prievartin mokini raym ateistines pionieri ir kom
jaunimo organizacijas bei 1945 m. vasario 10 d. raytame laike RKRT ga
liotiniui idstyti iurkios prievartos prie kunigus faktai, siekiant juos
paversti
soviet
valdios
rankiais.
iame
rate
paminti
vysk.
T. Matulionio kreipimaisi sovietines valdios institucijas nebuvo vieninte
liai jo kovos dl Banyios ir tikinij teisi faktai. Reikalaudamas i so
vietini pareign gerbti Banyios teises, vyskupas laisvai operuodavo
sovietiniais statymais, grindianiais jo pozicijos teisingum net sovietins
sistemos ribose. Tai, aiku, negaljo patikti soviet valdiai.
Vyskupui atsisakius padti soviet valdiai sprsti politinius klausimus,
jo likimas buvo nulemtas jau 1946 m. pavasar. Sovietiniams saugumo or
ganams tereikjo surinkti reikiamus kalius, kad bt galima sudaryti poli
tin byl.
Labai greit po vysk. T. Matulionio sumimo lugo ir soviet valdios
viltys priversti bendradarbiauti arkivysk. M. Rein, kuris, kaip buvo ma
noma, turjo auktesn rang banytinje hierarchijoje ir galjo daryti tak
kit vyskupij valdytojams. Neatsitiktinai sekamam arkivyskupui emgbis
tai buvo dav slapyvard Reisior. 1947 m. sausio 9 d. susitiks su MGB
pareignais, arkivyskupas kategorikai atsisak pasirayti jam pasilyt
sipareigojim rat, motyvuodamas tuo, kad taip jis pripaint valdios
kiimsi Banyios reikalus. Be to, jis atvirai pareik, kad soviet valdia
nesilaiko tarptautini sipareigojim gerbti sins laisv ir jeigu mintas
sipareigojim ratas patekt SNO, tai labai pakenkt Soviet Sjungos
prestiui19.
Arkivyskupo pozicija sovietinio Banyios modelio atvilgiu taip pat
buvo aiki ir vienaprasmika. Realizavus model bt registruojamos
banyios bei kunigai ir steigiami parapij komitetai, per kuriuos turjo
bti gyvendintas soviet valdios kiimasis banyi vidaus reikalus.
Buvo siekiama ias priemones realizuoti pai Banyios hierarch ranko
mis, todl nuo 1947 m. pradios dar kart primygtinai pareikalauta, kad
vyskupij valdytojai duot nurodym klebonams registruotis. Tokia regist
racijos gyvendinimo taktika buvo numatyta 1947 m. sausio 20 d. RKRT
pirmininko pavaduotojo J. Sadovskio direktyvoje respublikos galiotiniui.
18 Ten

pat, 1. 419.
MGB 0 skyriaus 1-ojo poskyrio virininko kpt. eiurovo 1947 m. sausio
11 d. raportas apie pokalb su arkivysk. M. Reiniu // LYA. F. -l. Ap. 45. B. 71,1. 257.
19 LSSR

VADAS

15

Atkreiptinas dmesys, kad iame dokumente registracijos kampanija trak


tuojama kaip ypatingos politins reikms klausimas, kur btina neatid
liojamai sprsti20. Pagrindin klitis vlgi tapo arkivysk. M. Reinys: jis per
pokalb su RKRT galiotiniu A. Gaileviiumi atsisak savanorikai duoti
nurodym kunigams registruotis, kol bus inoma, ar registracijos padariniai
ir parapij komitet funkcijos neprietarauja Banyios kanonams21. I
RKRT galiotinio praneim apie pokalbius su kitais vyskupij valdytojais
matyti, kad Kauno arkivyskupijos valdytojas kan. J. Stankeviius ir Teli
vyskupijos valdytojas kan. J.Juodaitis bt sutik vykdyti soviet valdios
reikalavimus, taiau teisinosi baime susikompromituoti, kol kiti Banyios
autoritetai prieinasi; tuo tarpu vysk. K.Paltarokas apibdintas kaip visuo
met kompromiso siekiantis ordinaras. Taigi tereikjo paalinti vienintel
arkivysk. M. Rein, turjus didiausi autoritet ir dl to darius neigia
m" tak nuolaidesniems hierarchams.
Soviet valdiai arkivysk. M.Reinys neparankus buvo dar ir todl, kad
visuomet pabrdavo savo itikimyb ventajam Sostui bei stengsi tiek pri
vaiuose pokalbiuose, tiek kalbdamas i sakyklos paneigti sovietins propa
gandos skleidiam meit jo atvilgiu. Vienas i formali kaltinimo punkt
jo baudiamojoje byloje buvo ir tai, kad 1947 m. birelio 8 d. Arkikatedroje
arkivyskupas pasak pamoksl, skirt paneigti straipsniui Vatikanas - tarp
tautins agresijos idinys", kuris buvo paskelbtas viename i komunist parti
jos oficioz - laikratyje Sovetskaja Litva". inant, kad kaip tik tuo metu
soviet valdia aktyviai dirbo, siekdama sukurti vadinamj tautin, nuo Va
tikano nepriklausom. Banyi, toks didel tarp dvasininkijos ir tikinij
autoritet turjusio hierarcho vieas pasakymas buvo didelis smgis jos pla
nams. is drsus teiginys, ustojant ventj Sost, taigi ir esmin Banyios
universalum, tapo paskutiniu soviet valdios kantrybs taur perpildiusiu
lau. Po keturi dien arkivyskupas buvo suimtas.
Apvelgus tikrsias vyskup represavimo prieastis, taip pat svarbu su
sipainti su soviet saugumo organ vykdyta politini kaltinim krimo
metodika, taikyta vyskupams, bei ganytoj laikysena sunkaus ibandymo
situacijoje. Toki galimyb suteikia publikuojamos sovietinio MGB sudary
tos arkivysk. M.Reinio bei vyskup V. Boriseviiaus ir T.Matulionio bau
diamosios bylos, kurios iuo metu laikomos Lietuvos ypatingajame ar
chyve. Pagal sovietin logik tikjimas taip pat buvo nusikaltimas, nes reli
gija, anot jos, - viena i inaudotojik klasi dominavimo priemoni. To
kio vyskup nusikaltimo traktavimo bruo j baudiamosiose bylose
20

LCVA. F. R-181. Ap. 3. B. 10,1. 8-10.


RKRT galiotinio 1947 m. 1-ojo ketvirio darbo ataskaita // LCVA. F. R-181. Ap.3.
B. 12,1. 8.
21

16

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

taip pat yra. Visas represijas prie dvasininkij, susidorojim su vyskupais


buvo siekiama pridengti politini, antivalstybini nusikaltim rodymais".
Lengviausiai iuo atvilgiu soviet saugumo organams buvo prikibti
prie vysk. V.Boriseviiaus ir su juo susidoroti. Kaip jau minta, jie turjo
svarb ir sukalbam liudytoj, kuriam tai vis dlto nepadjo ivengti mir
ties nuosprendio, nors nra aiku, ar jis jam buvo vykdytas. Tuo tarpu
vysk. V.Boriseviiui mirties bausm buvo per grieta netgi pagal sovieti
nius standartus, nes nei tardymo, nei teismo metu nebuvo nustatyta smo
ningos ir bent kiek reikmingesns vyskupo antisovietins veiklos fakt.
Susitikimuose su pogrindio dalyviais dl konkreios paramos susitarta
nebuvo, vyskupas tepaadjo padti kiek tai neprietaraus jo sinei ir tei
sei". Be to, vyskupas paddavo visiems, kam tos pagalbos reikdavo, ne
paisydamas politini pair, sitikinim ar tautybs: prie kar padjo Tel
iuose gyvenusiai rus eimai leisti vaikus mokykl, pamaitino pas j u
jusius soviet armijos kareivius, vokiei okupacijos metu gelbjo Teli
ydus. Nuosprendio grietum formaliai galjo pagrsti tik faktas, kad
vysk. V.Boriseviius perdav A. Kubiliui vokiei pasist paraiutinink
radiogram, skirt Vokietijos valgybos organams". Taiau byloje nra jo
ki rodym, kad vysk. V.Boriseviius inojo ratelio, kur jis perdav, pa
skirt ir turin. Taigi vysk. V.Boriseviiaus, kaip ir kit pokario metais so
viet valdios nuteist dvasinink, byla tebuvo netobula priemon Bany
ios naikinimui pateisinti.
rodyti vysk. T.Matulionio ryius su pasiprieinimo sjdiu seksi
daug sunkiau. Nepaisant primygtini ir nevienkartini MGB vadovybs
nurodym, Kaiiadori emgbistams taip ir nepavyko nustatyti konkrei
fakt, liudijani, kad vysk. T. Matulionis idjikai ir praktikai vadovauja
nacionalistiniam pogrindiui ar teikia jam materialin pagalb"22. Todl
pagrindin kaltinimo mediaga buvo vyskupo veikla vokiei okupacijos
metais ir jo nepriklausoma laikysena pirmaisiais pokario metais. Kaip ir
visi kiti represuoti vyskupai, vysk. T.Matulionis kaltintas aktyviu dalyva
vimu rengiant II tautin Eucharistin kongres ir sveikinimo laik popieiui
Pijui XII. i akcij tikslas, anot soviet valdios, es buvs sutelkti lietu
vi taut kovai su bolevizmu, nors i tikrj kongresas turjo bti grynai
religinio pobdio renginys. Kitus kaltinimo punktus taip pat vargu ar gal
tume laikyti politiniais nusikaltimais: neleidimas kunigams banyiose
skelbti soviet valdios atsiaukim, klausimo, kaip pasiprieinti jaunimo
prievartinei ateizacijai svarstymas bei leidimas kunigams atvirai idstyti
22
1946 m. liepos 28 d. LSSR MGB 2-ojo skyriaus virininko papulk. Pokajaus direkty
va Kaiiadori apskr. skyriui dl vysk. T. Matulionio veiklos tyrimo // LYA. F. -l. Ap. 45.
B. 97, I. 421.

vadas

17

Banyios neigiam poir pionieri ir komjaunimo organizacijas, ragini


mas teikti represuot kunig eimoms materialin pagalb. O kiti nusikal
timai" nevisikai pagrsti. Vienas i toki - tai kaltinimas, kad vyskupas
palaik aktyviai partizaninje veikloje dalyvavusius kunigus: S.Rudion,
Z.Neciunsk ir kt., nors jokie vyskupo operatyvinio sekimo byloje esantys
dokumentai to nepatvirtina. Taiau, iaip ar taip, visi ie kaltinimai tebuvo
vyskupo sumimo formalus pateisinimas, o pirmin areto prieastis buvo
jo parodytas tvirtas pasiryimas ginti Banyios teises ir neleisti paversti
jos soviet valdios politiniu rankiu.
Taip pat sunkiai seksi nustatyti konkreius arkivysk. M. Reinio nusikal
timus soviet valdiai, t. y. patvirtinti jo dalyvavim pasiprieinimo sjdyje.
Nors apie jo kalbas ir veikl reguliariai praneinjo apie 10 jo pasitikjim
turjusi agent, jiems taip ir nepavyko pateikti ryiais su pogrindiu arki
vyskup kompromituojani duomen. Turbt charakteringiausiai arkivysk.
M.Reinio laikysen atspindi jo odiai, perteikti agento Patriotas" pranei
me: Arkivyskupas Reinys pareik, kad jis netiki politini ir teritorini pasi
keitim galimybe. Dvasininkijai ir tikintiesiems reikia tai suprasti ir tam pasi
ruoti. Reikia stiprinti religij, kad valdia negalt jos taip lengvai sunaikin
ti"23. Arkivysk. M.Reiniui, be absurdik kaltinim, kad nepriklausomos Lie
tuvos laikais jis kur laik buvo Lietuvos krikioni demokrat partijos CK
nariu ir usienio reikal ministru (taps vyskupu, jis vis savo politin veikl
nutrauk), soviet valdia taip ir negebjo rasti bent kiek pagrstesni jo prie
ikos politins veiklos fakt. Kaip vienas i tokios veiklos moment inter
pretuotas arkivyskupo vadovaujantis vaidmuo Katalik akcijos ir Ateitinink
veikloje, nors i organizuot judjim pagrindinis tikslas buvo stiprinti tik
jim visuomenje.
Kita formali kaltinim grup susijusi su arkivyskupo veikla vokiei
okupacijos metais. Pirmiausia reikt paymti, kad tiek ie, tiek anksiau
minti kaltinimai negaljo bti teisti formaliu teisiniu poiriu, nes arki
vyskupas tuo metu nebuvo soviet valdios valdinys, todl negaljo jai nu
sikalsti. Taiau ir nekreipiant dmesio tai, matyti, kad arkivysk. M.Reinys
vokiei okupacijos metais ragino kovoti ne su soviet valdia kaip kon
kreia politine sistema, bet su bolevikine, ateistine pasaulira, pagrsta ir
religij persekiojania ideologija. Jam, kaip tikiniajam ir aukto rango
dvasininkui, bt buvs didesnis nusikaltimas Banyiai ir sinei, jeigu jis
nebt ragins to daryti. Kita vertus, arkivysk. M.Reinys veng traukti
Banyi bendradarbiavim ir su vokiei okupacine valdia. 1943 m.
balandio mn. arkivyskup kreipsi krato generalinis tarjas gen. Kubi
linas, praydamas pareigoti kunigus banyiose raginti tikiniuosius ne
23

Agento Patriot" 1945 m. gegus 14 d. praneimas // LYA. F. -l. Ap. 45. B. 71,1. 43.

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

18

boikotuoti mobilizacijos vokiei karinius dalinius. Arkivysk. M.Reinys


atmet praym, motyvuodamas tuo, kad jis negali sakyti kunigams kal
bti apie pasaulietinius dalykus, be to, primin ir vokiei okupacins val
dios darytus Banyios varymus. Taiau iame atsisakymo rate arkivys
kupas neapdairiai ra ir tokius odius: A asmenikai dedu daug pa
stang spaudoje ir pamoksluose prie piktyb, kuri skleidia bedievikas
komunizmas"24. Nors i minto rato aikiai matyti, kad arkivyskupo
veiksm leitmotyvas buvo tikjimo ir Banyios gynimas, soviet valdia
ir iuos nuo konteksto atsietus odius laik jo bendradarbiavimo su vokie
iais rodymu. Kaip dar vienas tokio bendradarbiavimo rodymas buvo in
terpretuotas lietuvi savisaugos bataliono karininko 1943 m. rugsj pa
reikta padka arkivyskupui u finansin pagalb. Taiau visikai aiku,
kad arkivyskupas tuos 300 reichsmarki dav gerai inodamas, jog pinigai
bus ileisti ne kit naikinimo priemonms, o knygoms (t. y. dvasios tobuli
nimui) sigyti. Arkivysk. M. Reinys, kaip ir visi kiti represijas patyr vys
kupai, kaltintas ir tuo, kad dalyvavo rengiant taip ir nevykus II Eucharis
tin kongres bei io kongreso sveikinimo popieiui projekt, kur buvo i
dstytos tikinij nuotaikos bolevizmo ir soviet valdios atvilgiu. Ta
iau arkivyskupo vaidmuo kongreso ir minto sveikinimo rengimo darbe
dl formali dalyk (Vilniaus arkivyskupija nepriklaus Lietuvos banyti
nei provincijai) buvo minimalus, tuo tarpu vysk. K.Paltarokas, nors ir akty
viau prie to prisidjs, nenukentjo. Tai tik dar viena detal, patvirtinanti,
kad soviet valdios veiksmus prie vyskupus pirmiausia lm ne j taria
mos ar tikros politins nuodms, bet j nuolaidumo valdios reikalavi
mams laipsnis. Netiesiogiai tai patvirtina ir vienas i formali kaltinimo
punkt arkivysk. M.Reinio baudiamojoje byloje: 1945 m. gruod savo
bute tikino vysk. V.Borisevii nebendradarbiauti su soviet valdios or
ganais [t. y. su NKGB. -A.S]"25
formali kaltinim sra trauktas ir arkivysk. M.Reinio dalyvavimas
1944 m. rugsjo 5 d. Ukmergje vykusiame vyskup pasitarime, kur buvo
svarstomi tik grynai Banyios vidaus reikalai ir pastoracijos problemos.
Tokio pobodio kaltinimo traukimas rodo, be kita ko, tai, kad religijos
laisv Soviet Sjungoje nebuvo toleruojama. Kartu i to matyti, kaip sun
ku soviet valdiai buvo rasti politini kaltinim arkivyskupui.
Sovietins represins sistemos veikimo stalinizmo metais ypatybs l
m skirting vyskup likim, perjus tardymo ibandymus. Tragikiausiai
jis susiklost vysk. V.Boriseviiui, kurio rodyta" kalt pagal tuometinius
24

Arkivysk. M. Reinio 1943 m. balandio 24 d. ratas gen. Kubilinui // LYA. F. K-l.


Ap. 45. B. 71,1. 113.
25 Kaltinamoji ivada arkivysk. M. Reinio tardymo byloje // LYA. Tardymo b. Nr. P14999,1. 132.

vadas

19

standartus buvo didiausia. Nesugebjus rodyti" konkrei arkivysk.


M. Reinio ir vysk. T.Matulionio dalyvavimo pasiprieinime fakt, buvo
pasitenkinta slygikai velniomis" bausmmis: bausm atlikti buvo skirta
garsiajame Vladimiro kaljime, kur buvo laikomi reimui pavojingiausi
asmenys. Matyt, buvo tiktasi, kad silpnos sveikatos vyskupai nepakels
sunki kalinimo slyg ir nesulauks ijimo laisv. Tokioms viltims nepa
sitvirtinus ir baigiantis bausms laikui, soviet valdios pareignai suskato
iekoti bd, kaip pailginti vyskup kanias.
Dar 1950 m., sumus religinio pobdio jaunimo organizacijos Auros
Vart Marijos kolegija narius, LSSR MGB pradjo kurpti byl apie taria
mai Lietuvoje veikus plat katalikik pogrind. inant politini proces
organizavimo J. Stalino valdymo metais metodik, galima daryti prielaid,
kad taip buvo rengiamasi smogti stipr smg Banyiai. 1953 m. pradioje
pagal i byl atnaujintas ir arkivysk. M.Reinio ankstesns veiklos tyrimas.
1953 m. vasario 24 d. buvo parengtas agentrinio operatyvinio tyrimo pla
nas, kuriuo siekta nustatyti arkivyskupo vadovaujam vaidmen katalikika
jame pogrindyje26. Tik J.Stalino mirtis sustabd ios stambios bylos krimo
proces ir galimus skaudius jo padarinius. Vis dlto sunkios kalinimo sly
gos galutinai palau arkivyskupo sveikat, ir 1953 m. lapkriio 8 d. neai
kiomis aplinkybmis jis mir kaljime.
1953 m. pasibaigus kalinimo laikui, vysk. T.Matulioniui taip pat ne
buvo leista grti Lietuv. Iniciatyv ia rod LSSR saugumo organai:
1955 m. gruodio 10 d. LSSR KGB pirmininkas K.Liaudis rate
A.Sniekui teig, kad j pastangomis 1953 m. vyskupas buvo perkeltas
Zubovo Polianos invalid namus Mordovijoje. Tame paiame rate
K.Liaudis vl pra A.Sniek tarpininkauti, kad vysk. T.Matulioniui ir
toliau nebt leidiama grti tvyn, nes jo grimas gali suaktyvinti
prieik reakcingai nusiteikusi kunig [t. y. soviet valdios apriboji
mams nepaklstani. -AS.] veikl ir pakeisti padt Kaiiadori vyskupi
jos valdyme [pagal soviet valdios plan mainant atskirai valdom vys
kupij skaii. Nuo 1949 m. pastarj vyskupij kartu su Kauno ir Vilka
vikio vyskupijomis vald kan. J.Stankeviius. -A.S.]"27.
Nepaisant to, 1956 m. gegus mn. vysk. T.Matulionis gro Lietuv.
Taiau netrukus jo santykiai su valdia vl susikomplikavo. Tai lm tiek jo
siekis atgauti galimyb valdyti Kaiiadori vyskupij, tiek raginimai kuni
gams aktyviau kovoti u Banyios ir tikjimo teises suliberaljusiomis
reimo slygomis. Be to, vysk. T. Matulionis gebjo nelegaliai susisiekti su
ventuoju Sostu ir gauti jo pritarim vyskupo, kuris turjo tapti jo pdiniu
26
27

LYA. F. -l. Ap. 45. B. 345,1. 514-515.


LYA. F. -l. Ap. 45. B. 97,1. 460.

20

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Kaiiadori vyskupijoje, paventinimui. Vykdydamas ventojo Sosto vali,


kuri, deja, buvo prieinga soviet valdios valiai, vysk. T. Matulionis
1957 m. gruodio 25 d. slapta paventino vyskupu V.Sladkevii. Tokie
veiksmai vert soviet valdi vl svarstyti jo itrmimo u LSSR rib
klausim28. Taiau tai, kad Lietuvos tikinij vysk. T.Matulionis jau buvo
laikomas tikjimo kankiniu ir jo ketvirtas kalinimas galjo smarkiai kom
promituoti soviet valdi, privert atsisakyti tokios minties. Buvo pasi
rinktas ne toks skausmingas variantas: 1958 m. spalio mn. vyskupas buvo
prievarta ikeldintas ma vidurio Lietuvos miestel eduv, kur, budriai
KGB priirimas, praleido paskutinius gyvenimo metus. 1962 m. rugpjio
20 d. vyskupas baig savo emikojo gyvenimo dienas, dl savo nepalau
iamo tvirtumo Banyios gynyboje nema jo dal turjs praleisti bai
siausiose sovietins imperijos prievartinio kalinimo vietose: Butyrk ir
Vladimiro kaljimuose, Solovk lageryje.
Pateikiama altinio publikacija beprecedent - itisai sovietinio sau
gumo sudarytos baudiamosios bylos iki iol nebuvo publikuotos. Taiau j
svarba visos okupacins valdios politikos ir konkreiai antibanytins po
litikos analizei, naujausios Banyios istorijos studijoms, ms nuomone,
pateisina tokio leidinio atsiradim. Kartu tikims, kad tai suteiks impuls
naujoms istorik, tiriani sovietin Lietuvos ir Banyios istorijos laiko
tarp, valgoms. Be to, i byl publikavimas yra viena i pradto vyskup
beatifikavimo proceso sudedamj dali.
Pabaigoje keletas pastab dl technini teksto rengimo aspekt. Ru
siko originalo kalba netaisyta, iskyrus gramatines klaidas. Tai geras tam
tikro laikotarpio oficialaus sovietinio argono pavyzdys, galbt sulauksian
tis ir semiotins analizs. Kai kur praleistos t pai mint kartojanios fra
zs. Publikuojami ne visi dokumentai, kurie yra atskiruose vokuose, nesu
siti byl. Skelbiami tik dokumentai, tiesiogiai susij su bylos eiga. Taip
daroma taupant potenciali skaitytoj kantryb ir nenorint j atbaidyti per
nelyg didele publikacijos apimtimi.

Arnas Streikus

28
1958 m. kovo 26 d. LSSR KGB pirmininko K. Liaudio ratas A. Sniekui. Ten pat.
B. 98,1. 9.

VYSKUPAS VINCENTAS BORISEVIIUS


SOVIETINIAME TEISME

22

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*1


. / .

( )
. , 1946 . 5
, . 2- 2- .

. , 1887 , . . ,
, , - , ,
, . .
:


,
.

.
1945 .


.
:
.
.
. . 2- - 2-

2- - 2-
.
: 2-


Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*1

Tvirtinu"
Valstybs saugumo liaudies komisaras
generolas majoras JEFIMOVAS (paraas)

23

Aret sankcionuoju
LTSR VRM Karo prokuroras
Justicijos papulkininkis
GRIMOV1IUS (paraas)

NUTARIMAS
(aretui)
Vilnius, 1946 m. vasario 5 d.
A, Liet. TSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis
galiotinis, leitenantas MICHEJEVAS,
Perirjs gaut mediag apie nusikalstam veikl: BORISEVIIAUS Vinco,
Augustino s., gim. 1887 m. LTSR, Bebrinink k., Vilkavikio apskr., lietu
vio, TSRS pilieio, turinio auktj isilavinim, Teli vyskupijos vysku
po, gyvenanio Teliuose.
NUSTAIAU:
BORISEVIIUS vokiei okupacijos Lietuvoje metais ir vliau tarp
savo vyskupijos gyventoj skleid antitarybin agitacij, kuria siek nu
versti Taryb valdi ir atkurti nepriklausom" buruazin Lietuv. Palai
k ryius su vokiei paraiutininku ir antitarybinio nacionalistinio pogrin
dio dalyviais.
1945
m. kovo mnes BORISEVIIUS kartu su LLA gaujos vadeiva
BALIU1 padjo trims vokiei paraiutininkams per radijo ry perduoti
slaptas inias vokiei valgybos organ vadovybei Vokietijoje.
NUTARIAU:
BORISEVII Vincent, Augustino s., suimti ir atlikti krat.
LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis galiotinis,
leitenantas MICHEJEVAS (paraas)
LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio virininkas
vyr. leitenantas PETKEVIIUS (paraas)
Sutinkame:

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus virininkas


papulkininkis POKAJUS (paraas)
LTSR NKGB tardymo skyriaus virininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (paraas)

Kalbama apie vien i Lietuvos Laisvs Armijos vadov Adolf Kubili (1918-1946), soviet
saugumo organ suimt 1945 m. balandio mnes ir 1946 m. sausio mnes nuteist suaudyti.

24

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*2

. / .

( )
. , 1946 . 5
, . 2- 2- .


. , 1887 , . .
, , , - ,
, , .
.
:
,
58-1-, 58-10 . 2 . , ,

. 145 158
:

.
, . 146
.
. . 2- - 2-

2- - 2-
.
: 2-1946 . 5

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*2

Tvirtinu"
Valstybs saugumo liaudies komisaras
generolas majoras JEFIMOVAS (paraas)

25

Liet. TSR VRM Karo prokuroras


Justicijos papulkininkis
GRIMOVIIUS (paraas)

NUTARIMAS
(dl kardomosios priemons parinkimo)
Vilnius, 1946 m. vasario 5 d.
A, Liet. TSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis ga
liotinis leitenantas MICHEJEVAS,
Perirjs gaut mediag apie nusikalstam veikl: BORISEVIIAUS
Vinco Augustino s., gim. 1887 m. LTSR, Bebrinink k., Vilkavikio apskr.,
lietuvio, TSRS pilieio, turinio auktj isilavinim, Teli vyskupijos
vyskupo, gyvenanio Teliuose.
NUSTAIAU:
BORISEVIIUS tariamas padars nusikaltimus, numatytus RTFSR BK
58-1-a, 58-10 2 d. str., atsivelgiant tai, kad BORISEVIIUS bdamas
laisvje gali pasislpti nuo tardymo ir teismo ir vadovaudamasis RTFSR
BPK 145 ir 158 str.,
NUTARIAU:
Kardomja priemone, kad BORISEVIIUS Vincas, Augustino s., ne
pasialint nuo tardymo ir teismo, parinkti sumim, apie nutarim pagal
RTFSR BPK 146 str. praneti suimtajam, paimant i jo para.

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis galiotinis


leitenantas MICHEJEVAS (paraas)
LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio virininkas
vyr. leitenantas PETKEVIIUS (paraas)
Sutinkame:

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus virininkas


papulkininkis POKAJUS (paraas)
LTSR NKGB Tardymo skyriaus virininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (paraas)

is nutarimas man paskelbtas 1946 m. vasario 5 dien (paraas)

26

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

37
1946 r. 5

. . 2- - 2-

:
.

: .
. . .

*3

*3

VYSK. V. BORISEVIIUS SOVIETINIAME TEISME

27

ORDERIS Nr. 37
1946 m. vasario 5 d.

Iduota LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyviniam


galiotiniui leitenantui MICHEJEVUI
Daryti krat ir suimti
BORISEVII Vincent Augustino s., gyv. Teli m.

LTSR Valst. saugumo liaudies komisaras


(paraas)

28

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme


1. ,
2.
3.

( ).
4. .
5.
.

1887 , .,
, .
.

6. .

7. (
,


).

665744

8. .

/
, 1913 .
( )

9.
(
, ).
10.
.
11. (
, ,
, , ).

( 1917 .
30 )
.

12.
(, ,
).

13.

(: , ,
).

1941 1944

.

*4

*4

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

Suimtojo anketa
1. Pavard, vardas ir tvo var
das.

BORISEVIIUS Vincentas, Augustino s.

2. Gimimo metai ir vieta.

1887 m., Bebrinink k., Vilkavikio


apskritis, Lietuvos TSR
Teliai

3. Pastovi gyvenamoji vieta iki


sumimo (tikslus adresas).
4. Profesija ir specialyb.
5. Paskutin darbo vieta ar u
simimas iki sumimo.
6. Tautyb.
7.Pilietyb (nesant paso, nuro
dyti, koks dokumentas patvirti
na pilietyb, arba kad rayta
apklausus).
8. Partikumas.
9. Bendrasis ir specialusis isi
lavinimas (pabraukti ir nurodyti
k baigs).
10. Socialin ir politin praeitis.
11. Teistumas (ar buvo tardytas
ir teistas, kur, kada, u k,
nuosprendis).

religinio kulto tarnautojas


Teli vyskupijos vyskupas
lietuvis
TSRS, pasas Nr. 665744,
iduotas Teli NKVD skyriuje

nepartinis
auktasis, 1913 m. baig Fribro universi
tete (teologijos fakultet)
Kils i valstiei (tvas iki 1917 m. revo
liucijos turjo 30 ha ems)
neteistas

12. Dalyvavimas tvyns kare


(kur, kada, kuo).

nedalyvavo

13. Ar buvo prieo okupuotoje


teritorijoje (nurodyti: kur, kada,
k veik).

Nuo 1941 iki 1944 m. gyveno vokiei oku


puotoje teritorijoje Teli mieste

29

30

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*5

14.

()

, , ,

.
.
.
.
.
.

15.
1. : (171-180 ), 9. : , , ( 180 ), (155- , , , .
164 ), ( 155 ),
10. : , -,
(165-170 )
. : , ,
2. : , , , .
, .
: , ,
3. : , , .
.
11. : , . :
4. : , ,
, .
, .
12. : , ,
5. : , , ,
, , ,
13. : , ,
.
, , ,
6. : , , ,
, , .
14. : , -,
7. : , , ., , , ,
, ., . : , ,
8. : , , ,
. : ,
, .
, , .
: ( : , , ,
, , , ,
) - .
- .
:
5 1946 ., 37
: .
:
. ,

*5

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

31

14. EIMOS SUDTIS


Giminysts
laipsnis

Pavard, vardas, tvo vardas, gi


mimo metai ir vieta

Tvas

mir

Motina
mona (vyras)
Vaikai
Broliai, seserys

Gyvenamoji ir darbo vie


ta, pareigos

mir
neveds
neturi
Boriseviius Juozas
Boriseviit Magdalena
Boriseviit Elbieta
Boriseviit Agniet
Boriseviit Marija
Dovydait Ona

Bebrinink k.
Bebrinink k.
Bebrinink k.
Teliai
Teliai
Teliai

15. ODINIS PORTRETAS


1. gis: auktas (171-180 cm), labai auk9. Antakiai: tiess, ilink, banguoti;
tas (per 180 cm), emas (155-164 cm),
plats, siauri, suaug.
labai emas (iki 155 cm), vidutinis (16510. Nosis: maa, didel, stora, plona,
170 cm).
plati. Nosies virutin dalis: linkusi,
2. Figra: stora, apkni, vidutin,
ties kumpa. Panos: pakilusi, horizontali,
liekna, liesa.
nusmukusi.
3. Peiai: pakelti, nuleisti, horizontals.
11. Burna: maa, didel. Burnos kampai:
4. Kaklas: trumpas, ilgas, matomas gys, pakil, nusileid.
ikilus Adomo obuolys.
12. Lpos: plonos, storos, apatin lpa
5.Plauk spalva: viess rusvi, tamatvpusi, virutin pakilusi.
sus, juodi, ilstelj, ili.
13. Smakras: nusklembtas, tiesus, atsikis,
6. Aki spalva: mlynos, alsvos, rusvos, dviakas, su duobute, su skersiniu grioveliu,
rudos, juodos.
14. Ausys: maos, didels, ovalins, trikmp.,
7. Veidas: apvalus, ovalus, keturkampis,
kvadratins, apskr. Aus atsikiimas: viruje,
trikampis, piramidinis, rombo pavidalo,
ap, bendr. Ausies spenelis: suaugs, atskiras,
8. Kakta: aukta, ema, tiesi, nusklembta,
nuoulnus, kampuotas, ovalus,
ikili.

Ypatingi poymiai (fiziniai trkumai, sualojimai, ataugos, karpos, nereikalingi


pirtai, randai, nuplikimas, veido asimetrija, skirtingos spalvos akys ir kiti) - Nra
Kitos ypatybs ir proiai - Nenustatyti
Suimtas: 1946 m. vasario 5 d., orderis nr. 37
Sumimo pagrindas: Liet. TSR Karo prokuroro sankcija
Kieno skaitoje: Lietuvos TSR MVD Tardymo skyrius

32

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6

1946 . 5

, . 2- 2-
, . 2 2-
2- 2- . .
,
. , 1887 .
,
, .

:
1. .
665744, 1945 . 6 ;
2.

4 1946 .

.

( . .)

. ,
.
. 2- 2-

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*6

33

ASMENS KRATOS PROTOKOLAS


Vilnius

1946 m. vasario 5 d.

A, LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis ga


liotinis leitenantas MICHEJEVAS, dalyvaujant LTSR NKGB 2-ojo sky
riaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyviniam galiotiniui kapitonui KSENODAOVUI ir LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio virininkui vyr. lei
tenantui PETKEVIIUI, atlikau suimtojo
Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s., gim. 1887,
iki areto Teli vyskupijos vyskupo,
registruoto ten pat, asmens krat.

Jos metu rasta ir paimta:


1. Pasas, iduotas BORISEVIIAUS Vincento, Augustino s., vardu,
Nr. 665744, iduotas 1945 m. kovo 6 d. Teli NKVD skyriuje;
2. Teli vyskupijos kurijos 1946 m. vasario 4 d. BORISEVIIUI i
duotas komandiruots paymjimas.
Kratos metu BORISEVIIUS nusiskundim nepareik.
(Paraai)

Visikai slaptai
PAYMA
(apie suimtj V. A. BORISEVII)
Pagal komisariato vadovybs nurodym vyskupas Vincentas BORISEVIIUS, Augustino s., buvo suimtas nevieai, todl krata jo bute ir turto
suraymas nebuvo atliktas.
LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr.
operatyvinis galiotinis leitenantas MICHEJEVAS (paraas)

34

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*7


.
9 1946

22 . 50 .
17 .

: ?
: , , ,
.
:
?
: ,
.
: .
: 1887 .
. 30
, 4 , 4 , . 1893 1897 .
, ,
1897 1903 , 1903-1909 .
. 1909-1913 .
.
, .
, 1913 1915 .
. . 1915 , ,
. 1915 1916
. 1916 ,
,
10 , 1917 .
.
, .
1918 , ,

. 1918 1921 .
. 1922 1926
. .
, 1926 1927 .
, 1927 1940 . . .

*7

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

35

Kaltinamojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. vasario 9 d.

Tardymas pradtas 22 val. 50 min.


Tardymas baigtas 17 val.

KLAUSIMAS: Kokias kalbas mokate?


ATSAKYMAS: A moku lietuvi, rus, vokiei, lotyn ir lenk kalbas.]
KLAUSIMAS: Ar galite duoti parodymus rus kalba, ar reikalingas vert
jas?
ATSAKYMAS: nekamj rus kalba moku, galiu rusikai skaityti ir ray
ti, todl duodamas parodymus visikai galiu isiversti be vertjo.
KLAUSIMAS: Papasakokite isamiai savo autobiografij.
ATSAKYMAS: Gimiau 1887 m. Bebrinink kaime, Vilkavikio apskrityje,
kininko eimoje. Tvas kininkavo, turjo 30 ha ems, 4 karves, 4 ar
klius, reikiamus kinius pastatus ir kt. 1893-1897 m. a mokiausi unsk
pradinje mokykloje, Marijampols apskrityje, 1897-1903 m. gimnazijoje
Peterburge, 1903-1909 m. Sein kunig seminarijoje, 1909-1913 m. Frib
ro universitete veicarijoje. Fribro universitete a iklausiau filosofijos
fakulteto kurs ir pabaigiau teologijos fakultet, gavau teologijos licenciato
laipsn.
Baigs Fribro universitet, nuo 1913 iki 1915 m. dirbau vikaru Kalva
rijoje. 1915 m., kilus karui, a evakavausi Minsk, kur nuo 1915 iki 1916
m. dirbau kasininku lietuvi pabgli komitete. 1916 m. Mogiliovo met
ropolitas arkivyskupas Ceplakas2 paskyr mane 10-osios armijos karo
kapelionu, ias pareigas jau iki 1917 m. Bdamas karo kapelionu, a kur
laik gyvenau Minske ir dirbau lietuvi pabgli komitete, dalijau nuken
tjusiems nuo karo paalpas. 1918 m., kai vokieiai okupavo Minsk, a
nustojau dirbti karo kapelionu ir kur laik dsiau teologij Minsko gim
nazijoje. Paskui grau Lietuv ir nuo 1918 iki 1921 m. dsiau teologij
Marijampols gimnazijoje. 1922-1926 m. buvau teologijos profesorius
Sein kunig seminarijoje, veikusioje Gi miestelyje, nuo 1926 iki 1927
m. buvau Teli vyskupijos kurijos kancleriu, nuo 1927 iki 1940 m. buvau
2 Arkivysk. J. Cieplakas (1857-1926) - Mogiliovo arkivyskupas metropolitas. 1923 m.
bolevik suimtas ir nuteistas suaudyti, taiau mirties bausm vliau buvo pakeista 20 met
kaljimo. 1924 m. paleistas ir itremtas i Soviet Sjungos.

36

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*8

1940 no 1943 r. 1944


. .
: ?
:

,[...] . 1917
.
,
, ,
, .
,
,
.
,
,
.
1917 (
),
.
, ,
,
. ,
, .

, .
: () ,
,
.
, .

: , () , ,
.
, , .
: ?
: , 65 ,
.
1925-26 . .
.

*8

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

3?

Teli kunig seminarijos rektoriumi. 1940-1943 m.. buvau Teli vyskupo


padjjas, nuo 1944 m. iki dabar Teli vyskupijos ordinaras.
KLAUSIMAS: Kada Js pradjote politin veikl?
ATSAKYMAS: Dirbant karo kapelionu, man buvo sunku derinti ias pa
reigas su kasininko darbu lietuvi pabgli komitete [...], todl a palaips
niui pasitraukiau i komiteto veiklos. 1917 m. Minske buvo kurtas Liau
dies sjungos3 skyrius. Liaudies sjung kr lietuviai, gyven Peterburge,
kada tiksliai, neinau, bet Minske jos skyrius buvo kurtas jau po vasario
revoliucijos, valdant laikinajai vyriausybei. Tai buvo lietuvi nacionalistin
organizacija, usibrusi tiksl telkti lietuvius, organizuoti tarp j kultrin
vieiamj darb ir teikti jiems materialin pagalb. A dalyvavau ios or
ganizacijos veikloje: lankiau susirinkimus, rinkau las lietuvi gimnazist
bendrabuiui ir skaiiau paskaitas teologinmis temomis.
1917 m. vasar Peterburge buvo suauktas Lietuvi seimas, kur savo
atstovus irinko ir pasiunt lietuviai, gyvenantys vairiuose Rusijos mies
tuose. Kas ar kuri partija buvo io suvaiavimo iniciatoriumi ir organizato
riumi, a neinau, taiau jame dalyvavo visos lietuvi partijos, vairios
draugijos ir nepartiniai. io suvaiavimo pagrindinis tikslas buvo savaran
kikos lietuvi valstybs sukrimas - Lietuvos atsiskyrimas nuo Rusijos.
Minske, ruoiantis iam suvaiavimui, buvo sukviestas vis gyvenani
mieste lietuvi susirinkimas. J organizavo filologas MIIULIS (mirs)4 ir
veterinaras VEITAS (?), kur jis yra dabar, neinau, nes nuo to laiko su juo
ryi nepalaikiau. Abu jie tada priklaus Santaros partijai, kuri savo pob
diu buvo artima tautininkams. Susirinkime Minsko lietuvi atstovais Lie
tuvi seim buvo irinkti MISEVIIUS, ALKEVIIUS (mirs) ir dar ka
kas treias, taiau kas, neprisimenu. A atstovu Lietuvi seim buvau i
rinktas lietuvi, gyvenusi Kaidanove, tai buvo padaryta man nedalyvau
jant.
KLAUSIMAS: Kas tas MISEVIIUS?
ATSAKYMAS: MISEVIIUI apie 65 metus. Minske ir vlesniais metais
mano santykiai su juo buvo labai geri. Apie 1925-1926 m. jis buvo Lietu
vos konsulas Hamburge. Smetonos reimo metais dirbo burmistru Jurbarke
ir Plungje. Vokiei okupacijos pradioje jis taip pat, atrodo, dirbo Plun-

3 1917-1918 m. Peterburge veikusi katalikikos pakraipos lietuvi kultrin-vietimo or


ganizacija, kuri vliau aktyviai rpinosi lietuvi grimu Lietuv. Jai vadovavo kun. J.
Vailokaitis, buvo leidiamas savaitratis Vadas.
4 Pijus Miiulis (1882-1923) - visuomens veikjas, literatas.

38

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*9


. ,
, , .
1917
. 1919
,
. 1944 1945
,
,
. 1946
, .
: 1917
?
: , ,
,
,

.
:
?
: :
, ,
- ; , ,
,
, 1940 ; ,
, ; , ,

- ,
.
:
?
: 1918-1921 .


. 1920

,
1920-1921 ., ,

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

39

gs burmistru, taiau vliau pasitrauk i io posto ir gyveno savo kyje,


atrodo, Teli apskrityje, taiau tiksliai neinau.
1917 m. Minske MISEVIIUS dalyvavo Liaudies sjungos veikloje,
1919 m. Kaune dirbo katalikikoje jaunimo organizacijoje Pavasario sjun
ga, vliau, atrodo, buvo krikioni demokrat partijos nariu. 1944 m. pa
baigoje ar 1945 m. pradioje Teli apskrities Pakutuvn kaime MISEVI
I buvo sulaik NKGB organai, taiau vliau paleido ir nuo tada jis gy
veno nelegaliai. 1946 m. sausio mn. MISEVIIUS buvo suimtas kartu su
kunigu GUSTAIIU, kurio bute jis slapstsi.

KLAUSIMAS: Kokie klausimai buvo svarstomi Lietuvi seime 1917 m.?


ATSAKYMAS: Pagrindinis Lietuvi seime svarstytas klausimas buvo sa
varankikos lietuvi valstybs krimas. iuo klausimu ir buvo priimtas nu
tarimas, skelbiantis, kad Lietuva turi ieiti i Rusijos sudties ir tapti sava
rankika demokratiniais pagrindais tvarkoma valstybe.
KLAUSIMAS: Kas buvo aktyviausi Lietuvi seimo dalyviai?
ATSAKYMAS: Lietuvi seime aktyviai reiksi: VOLDEMARAS [...], jis
buvo Seimo prezidiumo narys, vliau Smetonos reimo metais ministras
pirmininkas; advokatas ILINGAS, Seimo pirmininkas, vliau dirbo tei
singumo ministru, 1940 m. ivetas Taryb Sjung; kunigas KRUPAVI
IUS, vliau vokiei ivetas Vokietij; advokatas SKIPITIS, vliau
gyveno Amerikoje ir Berlyne ir buvo pirmininkas Lietuvi draugijos",
kuri rpinosi lietuviais, vokiei kalintais koncentracijos stovyklose.

KLAUSIMAS: Kuo pasireik Js politin veikla po Lietuvi seimo?


ATSAKYMAS: 1918-1921 m. a priklausiau Krikioni darbinink s
jungai, jos veikloje dalyvavau skaitydamas paskaitas teologinmis temomis
ir rinkdamas las teikti pagalbai vargams. 1920 m. rinkimuose Mari
jampols miesto valdyb Krikioni darbinink sjunga ikl mano kan
didatr ir a buvau irinktas miesto valdyb, kur dirbau 1920-1921 m.
dirbau i pradi sekretorium, o vliau apie tris mnesius valdybos pirmi-

40

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*10

.
1919 1921 .
.
1922 ,
-,
. , 1922-1926 .
-
,
, 1928-1940 .

.
6 . 11 . 30 . 9
1946 .
[. ..]

, ,
().
:

*10

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

41

ninku. Tuo paiu metu. 1919-1921 m., a priklausiau Krikioni demo


krat partijai ir aktyviai dalyvavau jos veikloje.
Nuo 1922 m. a nepriklausiau jokioms politinms partijoms, buvau
vairi kultrini vietimo, religini ir labdaring organizacij nariu: 19221926 m. dalyvavau jaunimo organizacijos Pavasaris ir moter kataliki
kos organizacijos Lietuvos kataliki moter draugija" veikloje, 1928
1940 m. vairiose pagalbos vargams draugijose, buvusi universiteto stu
dent ateitinink sendraugi organizacijoje.

Tardymo metu buvo padaryta pertrauka 1946 m. vasario 9 d. nuo 6 val.


iki 11 val. 30 min.
[...]

Atsakymai klausimus pagal mano odius surayti teisingai, man su


prantama rus k., juos perskaiiau. (Vysk. V.BORISEVIIAUS paraas)
Tard: TSRS NKGB darbuotojas
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

42

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*11


.
10 1946

11 . 30 .

: ?
:
,
.
, 1922 .
:
1940 ?
: ,
, , , ,

,
.
:
?
:
1940 ,
,
,
,
, ,
. .
: ,
.
:

,
194041 .,
, , ,

,
, , .

*11

Vysk. v. Boriseviius sovietiniame teisme

43

Suimtojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. vasario 10 d.

Tardymas pradtas 11 val. 30 min.

KLAUSIMAS: Kokios Js politins pairos?


ATSAKYMAS: Pagal savo politines pairas a esu lietuvis nacionalistas
ir manau, kad Lietuva turi bti savarankika valstyb. A visikai pritariu
krikioni demokrat partijos programai, nors iai partijai nepriklausau
nuo 1922 m.
KLAUSIMAS: Koks buvo Js poiris Lietuvos stojim Taryb S
jung 1940 m.?
ATSAKYMAS: Manydamas, kad Lietuva turi bti savarankika valstyb,
a noriau, kad to nebt atsitik, juo labiau kad valdanti Taryb Sjungo
je komunist partija propaguoja materialistin pasaulir ir neigiamai
iri religij, o a esu idealistas.
KLAUSIMAS: Kuo pasireik Js prieika Taryb valdiai veikla po to,
kai Lietuva buvo prijungta prie Taryb Sjungos?
ATSAKYMAS: Mano prieika Taryb valdiai veikla, kai Lietuva buvo
prijungta prie Taryb Sjungos 1940 m., pasireik tuo, kad a savo pa
moksluose, sakytuose vizituojant vyskupijos parapijas, ireikdavau nepasi
tenkinim Taryb valdios poiriu Banyi, konkreiai: draudimu Ba
nyiai dalyvauti vaik aukljime, civilins santuokos vedimu, tuo, kad
Banyiai atimta galimyb laisvai leisti ir platinti religin literatr ir t.t.
KLAUSIMAS: Papasakokite konkreiai, kada ir kur Js sakte antitarybi
nius pamokslus ir apibdinkite j turin.
ATSAKYMAS: Isamiai atpasakoti savo pamoksl, sakyt 194041 m.,
turin, nurodyti tiksli dat ir vietov dabar a negaliu, nes neprisimenu,
taiau visus savo pamokslus rengdavau i anksto ir usiraydavau ant lape
li, kurie iki dabar saugomi banyioje Teliuose, maame kambarlyje
prie jimo, kartu su mano knygomis.

44

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*12

:
?
: ,
, ,
:
, .
.
: ?
: - , .

.
,
.
: ?
:
,
. , ,
,
, 8 1943 ,
.
:
1940-1941 .?

: 25 1941
.
(
) , ,
,
,
, ,

),
.

*12

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

45

KLAUSIMAS: Koki antitarybini dokument Jus dar turite ir kur jie sau
gomi?
ATSAKYMAS: Banyioje, kartu su savo knygomis, laikiau ir ten turi bti
dvi antitarybins knygels, ileistos vokiei okupacijos metais: PETRUI
IO Kaip jie mus suaud ir DOVYDNO, kurios pavadinimo neprisi
menu. Abi jos buvo atraus antitarybinio turinio.
KLAUSIMAS: Kas tokie buvo PETRUITIS5 ir DOVYDNAS6?
ATSAKYMAS: PETRUITIS buvo Lietuvos armijos pulkininkas, dabar jau
mirs. DOVYDNAS prie Taryb valdios buvo Lietuvos TSR Aukiau
siosios Tarybos deputatas. Asmenikai nei su PETRUIIU, nei su DOVY
DNU a nebuvau pastamas, todl negaliu apie juos pasakyti k nors
daugiau, taip pat ir to, kur iuo metu yra DOVYDNAS.
KLAUSIMAS: Kokiu tikslu Js laikte antitarybines knygas?
ATSAKYMAS: A laikiau mintas antitarybinio turinio knygas nordamas
susipainti su j turiniu, taiau DOVYDNO knygos a taip ir nespjau
perskaityti. Be to, kai k i PETRUIIO knygos a panaudojau rengdamas
savo kreipimsi tikiniuosius [ganytojo laik], ileist 1943 m. liepos 8
d., kurio turinys buvo itin antitarybinis.
KLAUSIMAS: Kuo dar pasireik Js prieika Taryb Sjungai veikla
1940-1941 m.?
ATSAKYMAS: 1941 m. gegus 25 d. Kaune vyko Lietuvos vyskup kon
ferencija. Prie konferencij visi vyskupai susirinko Kauno arkivyskupo
SKVIRECKO (vokiei ivetas Vokietij) bute ir, apsvarst Taryb val
dios poir Banyi, pasira kreipimsi [memorandum] Tarybinei
vyriausybei, kuriame buvo tvirtinama, kad Taryb valdia es nevykdo Ta
rybins konstitucijos, nes neleidia Banyiai naudotis teismis, numaty
tomis konstitucijoje (odio ir spaudos laisv), taip pat protestuojama prie
kunig sumimus.
5 Jonas Petruitis (1891-1943) - Lietuvos armijos pulkininkas, nepriklausomybs kov
dalyvis. 1940 m. pabaigoje soviet valdios buvo suimtas ir turjo bti suaudytas erven
je, taiau jam pavyko pabgti. Vyskupo minimoje knygoje apra kalinim ir udynes er
venje.
6 Liudas Dovydnas - raytojas ir publicistas. 1940 m. buvo irinktas vadinamj Liau
dies seim, dirbo LSSR vietimo liaudies komisariate. Vokiei okupacijos metais apie
savo gyvenimo etap paskelb atsiminimus, kuriuos turbt ir mini vyskupas. Po karo pasi
trauk Vakarus.

46

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*13


,
, (),

.
( 1944 ,
).
: , , ,
?
: , ,

: ,
(), , (
1944 , )
.
:
,
?
: ,
,
, ,

, ,
,
.
: , ,
,
, .
?
: , . .
:
?

*13

vysk.

v. boriseviius sovietiniame teisme

47

A taip pat dalyvavau svarstant Taryb valdios poir, pasiraiau


memorandum ir kit vyskup pavedimu kartu su vyskupu KUKTA (mi
rs) teikme Lietuvos TSR Liaudies komisar tarybos pirmininkui, o jo
vertim rus kalb POZDNIAKOVUI7. Memorandumo projekt pareng
vyskupas BRIZGYS (1944 m. artinantis Raudonajai armijai ivyko Vo
kietij).
KLAUSIMAS: Kas dar, be Js, SKVIRECKO, KUKTOS ir BRIZGIO,
dalyvavo svarstant ir pasiraant memorandum?
ATSAKYMAS: Be mans, SKVIRECKO, KUKTOS ir BRIZGIO, dalyva
vo svarstant ir pasira memorandum: Panevio vyskupas PALTA
ROKAS, vyskupas STAUGAITIS (mirs), Vilkavikio vyskupas KARO
SAS, vyskupas PADOLSKIS (1944 m. artinantis Raudonajai armijai ivy
ko Vokietij) ir Vilniaus arkivyskupas REINYS.
KLAUSIMAS: K Js dar inote apie prieik Taryb Sjungai veikl
asmen, dalyvavusi svarstant ir pasiraant memorandum?
ATSAKYMAS: Be to, apie prieik Taryb Sjungai veikl asmen, da
lyvavusi svarstant ir pasiraant memorandum, inau tik tai, kad Kauno
arkivyskupas SKVIRECKAS, vokiei okupacijos pradioje lietuvi kalba
leistame vokiei laikratyje Ateitis paskelb kakok politin atsiauki
m tikiniuosius, kurio tikslaus turinio dabar neprisimenu8.

KLAUSIMAS: Ms nuomone, Js teiginys, kad Js es daugiau nieko


neinote apie i asmen prieik Taryb Sjungai veikl, neatitinka tik
rovs. Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: Ne, a to nepripastu. A sakau ties.
KLAUSIMAS: Kuo pasireik Js prieika Taryb Sjungai veikla vo
kiei okupacijos metais?
7 Nikolajus Pozdniakovas (1900-1948) nuo 1940 m. rugpjio 3 d. iki 1941 m. birelio
22 d. buvo SSRS LKT ir VKP(b) CK galiotinis Lietuvos SSR.
8 Vysk. V. Boriseviius turbt kalba apie 1941 m. liepos pradioje paskelbt Kauno arki
vyskupijos vyresnybs kreipimsi per radij Brangs tautieiai, kuriame vokiei armijai
buvo dkojama u ilaisvinim nuo bolevik.

48

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*14

:
, 8
1943
,
,
... ...
.

.
, ,

,
,
,
.
, ,
,

-
.
,


,
. ,

,
. ,
, :
, ,
.

130
.
: 8 1943

?
: ,
,
, 8
1943 . ,
, .

*14

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

49

ATSAKYMAS: Mano prieika Taryb Sjungai veikla vokiei kariuo


mens okupacijos metais pasireik tuo, kad a 1943 m. liepos 8 d. Teli
vyskupijos kunigams ir tikintiesiems paskelbiau labai prieik Taryb S
jungai ganytojik laik, kuriame meiikikai teigiau, kad es atjus bol
evikams tauta pateko tikr vergov... mons neturjo joki teisi..daug
nekalt moni sdjo kaljimuose". Tame pat laike a prieikai nusitei
ks Taryb Sjungos atvilgiu grietai kritikavau Taryb valdios organ
veiksmus Lietuv prijungus prie Taryb Sjungos. Siekdamas nuteikti ti
kiniuosius prie bolevikus, tvirtinau, kad es Taryb valdia vert mo
nes elgtis prie j sitikinimus, skieidiau meitikus gandus apie masin
lietuvi naikinim, vykdyt bolevik, apie Taryb valdios organ vent
vagikus veiksmus ir apie kunig represavim es tik dl grynai religins
veiklos.
meitikai tvirtinau, kad Tarybin konstitucija es egzistuoja tik po
pieriuje, o praktikai nevykdoma, juodinau marksizmo-leninizmo teorijos
pradininkus. Lidjau, kad lietuvi tautai teko nelaim patirti bolevikin
vergov" ir diaugiausi, kad jau dveji metai, kaip Dievo malons dka
Lietuva ivaduota nuo raudonojo bolevizmo". Lietuvius, kurie pritar ko
munistinms idjoms ir bendradarbiavo su Taryb valdios organais, vadi
nau idavikais ir skleidiau apie juos vairius meitikus prasimanymus.
Gsdinau iuos mones Dievo bausme" ir raginau juos pasitaisyti, cituo
damas odius i Evangelijos: tas, kuris ragina kit netikti manimi, vertas
to, kad jam ant kaklo bt priritas akmuo ir paskandintas jros gilumoje".
is laikas buvo ispausdintas spaustuvje 130 egzempliori ir isiunti
ntas visas Teli vyskupijos parapijas.

KLAUSIMAS: Kokie motyvai Jus paskatino 1943 m. liepos 8 d. paskelbti


antitarybin ganytojik laik Teli vyskupijos kunigams ir tikintiesiems?
ATSAKYMAS: A tai padariau pagal tiesiogin savo virininko, Teli
vyskupo STAUGAIIO, kurio padjju tuo metu dirbau,paliepim.
STAUGAITIS staigiai mir nuo stenokardijos priepuolio 1943 m. liepos 8
d. Kokie buvo STAUGAIIO motyvai, kai jis liep man parengti
ganytojik laik, neinau.

50

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*15

: ,
?
:
,
. .
: ,
?
: , , .
:
?

:
, 8
1943 ,
1944
4 1944 ,
.
: ,
, 8 1943

,

. ?
: , .
19 1944

.
[...]
:

?
:
, 8 1943 ,
.
:

*15

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

51

KLAUSIMAS: Ar ganytojik laik Js parate, atidavte spausdinti ir


isiuntinjote vyskupijos parapijas prie ar po STAUGAIIO mirties?
ATSAKYMAS: ganytojik laik a paraiau ir atidaviau spausdinti dar
prie STAUGAIIO mirt, kuris pats laik patais ir papild kai kuriais
faktais". Laikas isiuntintas jau po jo mirties.
KLAUSIMAS: Kodl tuomet laik pasirate Js, o ne vyskupas STAU
GAITIS?
ATSAKYMAS: Taip norjo STAUGAITIS, o kodl, neinau.
KLAUSIMAS: Kada Js pradjote eiti Teli vyskupo pareigas?
ATSAKYMAS: Teli vyskupo pareigas a faktikai pradjau eiti ikart po
vyskupo STAUGAIIO mirties,1943 m. liepos 8 d., o oficialiai ias pa
reigas Vatikano buvau paskirtas 1944 m. sausio mnes, ingresas vyko
1944 m. kovo 4 d., kai gavau Vatikano rat, patvirtinant paskyrim ias
pareigas.

KLAUSIMAS: Ms nuomone, Js teiginiai dl motyv, paskatinusi Jus


1943 m. liepos 8 d. kreiptis Teli vyskupijos kunigus ir tikiniuosius an
titarybinio turinio ganytojiku laiku, neatitinka tikrovs. Faktikai is ga
nytojikas laikas buvo Js programin kalba uimant Teli vyskupo pa
reigas. Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: Ne, a to nepripastu. Mano programin kalba buvo pub
likuota 1944 m. kovo 19 d., jau po to, kai a oficialiai engiau Teli
vyskupo post. i programin kalba buvo grynai religinio pobdio, keli
jos egzemplioriai yra kartu su mano knygomis Teli banyioje. [...]
KLAUSIMAS: Kuo dar pasireik Js ir kit Js parodymuose mint
asmen prieika Taryb valdiai veikla vokiei okupacijos metais?
ATSAKYMAS: A asmenikai daugiau jokios antitarybins veiklos, isky
rus mint 1943 m. liepos 8 d. ganytojik laik, vokiei okupacijos me
tais nevykdiau. Apie mano parodymuose mintus asmenis a prisiminiau
dar tok fakt.

52

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*16

1943
,
, -
.
, .

,
,
.

. ,
, 1943
, , , ,
,
. .
.

2 : ,
, ().
18 ,
, .
:
?

:
.

3 30 .

, ,
.
:

*16

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

53

1943
m. vasar okupantai vokieiai, nordami patraukti lietuvi simpa
tijas, nutar surengti lietuvi konferencij, kurioje turjo bti irinktas
pseudovyriausybinis organas - Taryba, tokiu bdu norint sudaryti regimy
b, kad Lietuvoje egzistuoja sava vyriausyb. Vyr. tarjas KUBILINAS
ta proga pareng kreipimsi, kuriame buvo kvieiama palaikyti sumany
m, ir sil j pasirayti kai kuriems ymiems lietuviams, taip pat isiunti
njo kvietimus konferencij ymiems ir autoritetingiems asmenims, tarp
j visiems kunigams.
Kartu su KUBILINU ir kitais tarjais kreipimsi pasira ir vysku
pas BRIZGYS. Dauguma Teli vyskupijos kunig, gavusi kvietimus i
konferencij, vykusi 1943 m. vasar Kaune, nevyko, nors kai kurie kuni
gai, pamat, kad KUBILINO kreipimsi pasira vyskupas BRIZGYS,
dalyvavo konferencijoje. Kun. STEPONAVIIUS9 i Zaras buvo irinktas
mintos Tarybos nariu.
I Teli vyskupijos ioje konferencijoje dalyvavo tik 2 kunigai: BER
NOTAS, iuo metu gyvenantis Pievn k., Maeiki apskrityje, ir RAD
VILAS (mirs). O i viso ioje konferencijoje dalyvavo 18 kunig, kuri
ivardyti a negaliu, nes jie buvo i kit vyskupij.

KLAUSIMAS: Kokie buvo Js ryiai su nacionalistinmis organizacijo


mis vokiei okupacijos metais?
ATSAKYMAS: Vokiei okupacijos metais a joki ryi su nacionalisti
nmis organizacijomis nepalaikiau.
Tardymas baigtas 3 val. 30 min.
Atsakymai man pateiktus klausimus pagal mano odius surayti tei
singai, man suprantama rus kalba; juos perskaiiau. (Vysk. V.BORISEVI
IAUS paraas)
Tard: TSRS NKGB darbuotojas
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

9
Kun. Jonas Steponaviius (1880-1947) - psichologijos daktaras, Zaras apskrities vir
ininkas 1943-1944 m. Po karo pasitrauk Vokietij. Vokiei reikalavimu lietuvi savi
valdos organizuota konferencija, raginusi jaunuolius stoti vokiei karo tarnyb. Rezisten
cins lietuvi organizacijos pasmerk jos nutarimus.

54

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*17


.
11 1946

10

:
?
: 1944 ,
,

, , 3- ,
.

,
, ,
,
.
, .
,
. . ,

.
: ?
:
, , ,

.
:
?

:
, .
: , 1945 ,

,

* 17

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

55

Kaltinamojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. vasario 11 d.

Tardymas pradtas 10 val.

KLAUSIMAS: Kada Js umezgte ryius su antitarybinmis bandit for


muotmis?
ATSAKYMAS: 1944 m. birelio ar liepos mnes, kai Raudonoji armija
artinosi prie Teli, a evakavausi i Teli emaii Kalvarij ir ten apie
3 savaites gyvenau pas Kalvarijos parapijos klebon kunig POLONSK10,
kol Raudonosios armijos puolimas kuriam laikui sustojo.
Bdamas emaii Kalvarijoje i POLONSKIO suinojau, kad mieste
lyje yra Vanag" gauja, kuri terorizuoja vietos gyventojus, nepalankiai j
atvilgiu nusistaiusius, taip pat tuos, kurie vokiei okupacijos metais sl
p ydus. Upuldinja j namus, suiminja ir kitaip siautja.
POLONSKIS taip pat man pasak, kad Vanag gaujos tabas yra Al
sdiuose. A nutariau ten nuvaiuoti, susitikti su Vanag" gaujos vado
vais ir paprayti liautis skriausti taikius gyventojus.

KLAUSIMAS: K i Vanag gaujos dalyvi POLONSKIS Jums vardijo?


ATSAKYMAS: POLONSKIS joki Vanag gaujos dalyvi pavardi
man neminjo, tik prane, kad yra tokia gauja, papasakojo kelet ios gau
jos siautjimo fakt ir paminjo keli nukentjusi nuo ios gaujos moni
pavardes.
KLAUSIMAS: Kokio pobdio ryius su Vanag" gaujomis palaik PO
LONSKIS?
ATSAKYMAS: Ar POLONSKIS turjo koki nors ryi su Vanag" gau
jomis, a neinau.
KLAUSIMAS: Mums inoma, kad kai 1945 m. kovo mnes KUBILIUS
kreipsi Jus, praydamas padti Vanag" gaujoms maisto produktais, Js
jam rekomendavote kreiptis produkt Kalvarijos parapijos klebon, ir po
10
Kun. Vladislovas Polonskis suimtas 1949 m. ir YP nuteistas 10 met nelaisvs. Baus
m atliko Verchne Uralsko ypatingajame kaljime.

56

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

,
. ?

*18

: , .
1944
.

, .
,
.
:
?
: , . 1944
, ,

, ,
,
. ,

, .
: ,
,
, , , 40
, , , , , ;
, 35-37 , , , .
. , , .
, .
, 1941
. ,
.
, ,
,
, .
,
.
.
:
?

*18

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

57

tam tikro laiko JAZDAUSKAS gavo i Kalvarijos parapijos kunigo pro


dukt Vanag gaujoms. ie produktai buvo jam duoti Js nurodymu. Ar
Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: Ne, a to nepripastu. A nuo 1944 m. liepos mnesio su
kunigu POLONSKIU nebuvau susitiks ir jam joki nurodym dl maisto
produkt tiekimo Vanag gaujoms nedaviau. Taip pat nieko neinau, ar
JAZDAUSKAS ar kas kitas i Vanag gauj gavo i Kalvarijos parapijos
kunig maisto produkt. Nei KUBILIUI, nei JAZDAUSKUI a nereko
mendavau dl maisto produkt j gaujoms kreiptis Kalvarijos klebon.
KLAUSIMAS: Ar Js vaiavote Alsdius susitikti su Vanag gauj
vadovybe?
ATSAKYMAS: Taip, vaiavau. 1944 m. liepos mn., atvyks pas Alsdi
parapijos klebon BUTK, a jam papasakojau, su kokiu tikslu atvaiavau,
ir papraiau, kad jis man padt susitikti su Vanag" gaujos vadovybe,
taiau BUTKUS nenorjo su jais susitikinti, kad nesusikompromituot
ateityje Taryb valdios akyse, ir band isisukti. Matydamas mano atkak
lum, pasiunt vien i banyios tarn ar vietos gyventoj pas Vanag"
gauj vadus praneti, kad a noriu su jais pasikalbti. Po kiek laiko pas
BUTK namus atjo Vanag" gaujos vadas, prisistats kaip buvs Lie
tuvos armijos pulkininkas. Jo pavards a neprisimenu, nes nei iki tol, nei
vliau su juo daugiau nebuvau susitiks. I pairos apie 40 met amiaus,
mao gio, atenas, kur dirbo ir gyveno, neinau. Su juo atjo ir KAUPAS
(35-37 m., nedidelio gio, apknus, atenas), anksiau dirbs mokytoju
Teliuose ar jo apylinkse, kur gyveno neinau. Kok vaidmen Vanag"
gaujose atliko, neinau. inau, kad jo mona 1941 m. buvo itremta Tary
b Sjung11. A jiems idsiau tiksl, dl kurio atvykau, ir papraiau imtis
priemoni, kad vykdomos piktadarybs liautsi. Pulkininkas man atsak,
kad Kalvarijoje veikia savarankika organizacija ir jie negali nieko padary
ti, kad bt nutrauktos mano pamintos piktadarybs, nes i organizacija
jiems esanti nepavaldi. KAUPAS iame pokalbyje aktyviai nedalyvavo,
apsiribodamas keliomis pastabomis. Daugiau io susitikimo metu joki
klausim nesvarstme.
KLAUSIMAS: Kuo pasireik Js nusikalstamas ryys su KAUPU po io
susitikimo?
11
Vysk. V. Boriseviius greiiausiai buvo susitiks su LLA Vanag" Teli rinktins
vadais pulk. P. Budraiiu ir S. Kaupu-.,Dde".

58

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*19

: 1944 ,
,
,
.

, :
,
, ,
,
. ,
.
.
, ,
.
:
,
?
:
, .
, .
:

,
?
:

, .
: ,
?
: , - 1944 ,
,
.

.
, .
, ,
, 9 1944 ,
. ,
, , 10
.

*19

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

59

ATSAKYMAS: 1944 m. liepos pabaigoje ar rugpjio pradioje, kada tiks


liai neprisimenu, KAUPAS atvyko kurij ir pra mane paskirti Vana
g" gaujoms, esanioms Plateliuose, kapelion, kuris teikt i gauj da
lyviams religinius patarnavimus. A atsisakiau skirti atskir kunig Vana
g gaujoms ir pasiliau KAUPUI sisti gauj dalyvius Plateli banyi,
kur buvo trys kunigai: klebonas BALINAS, vikaras ZNOTINAS ir rezi
duojantis kunigas ADOMAUSKAS, kurie visikai galjo aptarnauti gauj
dalyvius, juo labiau kad vokieiai nepersekiojo Vanag gauj ir i gauj
dalyviai galjo laisvai lankytis banyioje. Be io reikalo, mes su KAUPU
per susitikim daugiau apie niek nekalbjome. Vliau a su KAUPU
niekada nebuvau susitiks ir nieko apie j negirdjau. Pokalbio su KAUPU
metu dalyvavo ir mano padjjas vyskupas RAMANAUSKAS, kuris akty
viai sitrauk pokalb.
KLAUSIMAS: Kokius nurodymus po io susitikimo su KAUPU Js davte
kunigams BALINUI, ZNOTINUI ir ADOMAUSKUI dl Vanag
bandit dvasinio aptarnavimo?
ATSAKYMAS: A asmenikai joki nurodym iuo klausimu kunigams
BALINUI, ZNOTINUI ir ADOMAUSKUI nedaviau. Ar tokius nuro
dymus dav vyskupas RAMANAUSKAS, neinau.
KLAUSIMAS: Kokie buvo kunig BALINO,
MAUSKO ryiai su Vanag gauj dalyviais?

ZNOTINO

ir

ADO

ATSAKYMAS: Ar ie kunigai turjo koki ryi su Vanag gaujomis ir


ar i gauj banditai buvo ko nors i j pra, a neinau.
KLAUSIMAS: K Js dar pastate i asmen, kurie tuo metu vykd prie
ik Taryb Sjungai veikl?
ATSAKYMAS: A inau, kad 1944 m. liepos-rugpjio mn., kai Raudo
noji armija eng Lietuv ir pradjo puolim prie vokiei kariuomen,
buvs Lietuvos armijos kapitonas JATULIS Teliuose ir apylinkse suor
ganizavo pulk, kuris kartu su vokiei kariuomene turjo kovoti prie
Raudonj armij. io pulko tabas buvo Maeiki apskrities Plinki
miestelyje.
I Sedos parapijos klebono kunigo GUDRAIIO pasakojimo vliau a
suinojau, kad 1944 m. spalio 9 d., Raudonajai armijai prisiartinus prie Se
dos, vokieiai paliko JATULIO pulk vien, o patys pasitrauk ir spalio 10
d. JATULIO pulk sunaikino puolanti Raudonoji armija.

60

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*20

: ?
: , 30 , , , .

. 1944
, .
,
.
: , ?
: ,
, 30-35
, , , 1940
. ,
. ,

, .
.
:
?
:

"
.
,
,
,

, ,
, ,
, , .
:
?
: ,
,
, .
,
: , ,
, ,
.

*20

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

61

KLAUSIMAS: Kas tas JATULIS?


ATSAKYMAS: JATULIS buvo apie 30 met, aukto gio, atenas. Vokie
i okupacijos metais kur laik buvo Maeiki apskrities virininkas. 1944
m. kartu su vokieiais pasitrauk Vokietij, kur yra iuo metu, neinau. A
painojau JATUL asmenikai, taiau artimai su juo niekuomet nebendra
vau.
KLAUSIMAS: K Js pastate i moni, buvusi JATULIO vadovauja
mame pulke?
ATSAKYMAS: I kunigo GUDRAIIO pasakojimo inau, kad JATULIO
vadovaujamame pulke tarnavo buvs Lietuvos armijos kapitonas LIPKUS,
30-35 m. amiaus, didesnio nei vidutinio gio, atenas ar brunetas, tiksliai
neprisimenu, iki 1940 m. gyvens Plungje, kur a su juo ir susipainau pas
vietos klebon. Kur jis gyveno ir k veik vliau, kokias pareigas jo JA
TULIO pulke ir kur jis yra dabar, a neinau. Asmenini artim ryi su
LIPKUM neturjau.
KLAUSIMAS: K Js dar inote apie bandit formuoi veikl tuo metu?
ATSAKYMAS: A inau, kad tarp kapitono JATULIO ir Vanag gaujos
vadov buvo dideli nesutarim. Vanag gauj vadovai kaltino kapiton
JATUL tuo, kad jis bendradarbiauja su vokieiais ir verbuoja karius vokie
i armijai, o JATULIS ir jo mons kaltino Vanag gauj dalyvius tuo,
kad jie vengia pradti atvir kov prie Raudonj armij. Tada JATULIS
ileido special atsiaukim prie Vanag" vadovus, ir kakas, dabar vi
sikai neprisimenu kas, man taip pat buvo atnes parodyti atsiaukim,
taiau a jo neskaiiau, tik pairjau ir grinau.

KLAUSIMAS: Kaip Jus suinojote apie nesutarimus tarp Vanag gauj


vadovybs ir kapitono JATULIO?
ATSAKYMAS: Tuo metu dl Raudonosios armijos puolimo Teliuose su
sitelk daug pabgli, evakuot i Raudonosios armijos uimt rajon; jie
atsidr sunkioje materialinje padtyje. Buvo steigtas Pagalbos pabg
liams komitetas, kurio nariai buvome: a, Teli apskrities virininkas, ku
rio pavards neprisimenu, mokytojas VEDEIKIS ir dar keletas moni,
kuri a visikai nepainojau. Viename i io komiteto posdi kakas i

62

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme


. , .

*21

:
?
:
8-10 1944 .
:
.
?
:
.
, ,
.
: ,
?
: 1945 , ,
, , .
,
, , ,
,
, .
, , ,
.
, ,
,
,
.
,
, , ,
. , , .

[...]. ,
,
, .
,
,
. .

*21

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

63

dalyvi papasakojo apie nesutarimus ir parod JATULIO ileist atsiau


kim, taiau kas tai padar, dabar visikai neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kada Raudonoji armija ivadavo Telius ir aplinkinius ra
jonus?
ATSAKYMAS: Raudonoji armija ivadavo Telius ir aplinkinius rajonus
1944 m. spalio 8-10 d.
KLAUSIMAS: Kokie buvo Js ryiai su Vanag gaujomis po to, kai
Raudonoji armija ivadavo Telius ir aplinkinius rajonus?
ATSAKYMAS: Ryiai su Vanag gaujomis po to, kai Raudonoji armija
ivadavo Telius ir aplinkinius rajonus, buvo tik tokie: a kelet kart bu
vau susitiks su MISEVIIUM, JAZDAUSKU ir KUBILIUM.
KLAUSIMAS: Isamiai papasakokite, kada ir dl ko Js buvote susitiks
su MISEVIIUM?
ATSAKYMAS: 1945 m. vasario mnes pas mane kurij ujo MISEVI
IUS, su kuriuo a jau labai seniai, gal apie metus, nebuvau susitiks. MI
SEVIIUS papasakojo, kad jis gyvena nelegalioje padtyje, slapstosi gau
jose, nes prie kur laik po dokument patikrinimo banyioje Pakutuvn
k.. Teli apskrityje, j buvo sulaik NKGB organai. Netrukus buvo paleis
tas, po to vl iekomas, bet nerastas, nes paleistas tuojau pasislp pas ban
ditus. MISEVIIAUS manymu, j norta suimti dl to. kad vokiei oku
pacijos metais jis buvo Plungs burmistru ir tariamas dalyvavs suaudant
asmenis, kuriuos vokieiai tar komunistine veikla.
Dar prie tai i Plungs parapijos klebono kunigo PKIO pasakojimo a
inojau, kad PUKYS i MISEVIIAUS, kai is dirbo Plungs burmistru,
buvo gavs sra asmen, suaudyt u komunistin veikl, kurio jam rei
kjo vieno ar kito asmens mirties fakto patvirtinimui, kai mona tuokdavosi
antr kart. Kai PUKYS gavo tok sra, pas j paymos apie suaudytus
u komunistin veikl snus ir dukters vyr buvo atjs kakoks LIGA
NOVAS, gyvenantis libin ar Medingn apylinkse; j jis nusiunts i
samesns paymos pas Plungs burmistr MISEVII.

64

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*22

,
,

. ,
, ,
, ,
, ,

.

, .
,
, .
.
, .

: ,
,
?
: ,
, .

.
:
?
: ,
, ,
.
,
.
,

, , ,
. ,
,

, ,
, .

*22

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

65

PUKYS visa tai man papasakojo dl to, kad NKGB organai j isikviet
klausinjo apie asmenis, suaudytus u komunistin veikl, todl jis baimi
nosi, kad jo netart prie to prisidjus. MISEVIIUS, pasakodamas, dl ko
jis slapstosi, taip pat nuogstavo, kad j gali apkaltinti dalyvavus suaudant
LIGANOVO snus ir sak, kad LIGANOVAS, atjs pas j paymos, teig,
kad taria prisidjus prie jo sn ir ento suaudymo Plungs klebon P
K. Kokiomis aplinkybmis buvo suaudyti du LIGANOVO sns ir entas
ir kaip su tuo buvo susij PUKYS ir MISEVIIUS, a nieko neinau.
MISEVIIUS papasakojo man, kad i pradi jis slapstsi Pakutuvn
kaime, o vliau Kubiliaus gaujoje. Pra mans padti jam pasislpti. A
jam paadjau padti ir pasiliau kreiptis Pails parapijos klebon kunig
GUSTAIT. A daviau jam GUSTAIIO adres ir paadjau dl to su
GUSTAIIU pats pakalbti.

KLAUSIMAS: Kodl Js mante, kad GUSTAITIS slapstys MISEVII


ir k Js inote apie GUSTAIIO ryius su bandit formuotmis ir nacio
nalistinmis organizacijomis?
ATSAKYMAS: GUSTAIT a painojau kaip nesavanaud mog, galint
padti patekusiam bd. Apie GUSTAIIO ryius su bandit formuotmis
ir nacionalistinmis organizacijomis a nieko neinau.
KLAUSIMAS: K MISEVIIUS Jums papasakojo apie savo veikl gau
jose?
ATSAKYMAS: MISEVIIUS man tik sak, kad jis slapstosi gaujose, ta
iau kuo pasireikia jo veikla gaujose, nieko nepasakojo. Besikalbant su
MISEVIIUM, kurij atjo JAZDAUSKAS, kuris, anot MISEVIIAUS,
buvo atvaiavs su juo Telius apsipirkti.
JAZDAUSKAS sitrauk ms pokalb, ir jie kartu su MISEVIIUM
kreipsi mane, praydami padti gaujoms gauti maisto produkt, pareik,
kad jeigu pagalbos nesulauksi, bsi priversti plti gyventojus. A jiems
atsakiau, kad nenoriu savs kompromituoti teikdamas pagalb maistu gau
joms, taiau patariau iuo klausimu pasikalbti su Tirkli parapijos klebo
nu, kunigu KIELA12, kuris tdien buvo atvyks kurij, todl pakvieiau
MISEVII ir JAZDAUSK piet.
12
Kun. A. Kiela po vysk. V. Boriseviiaus sumimo pradjo slapstytis nuo soviet sau
gumo organ ir pakeits pavard gyveno pas kinink aki apskrities kli kaime. 1950
m. buvo suimtas ir YP nuteistas 25 metams lagerio.

66

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*23

KEA.
, , , ,
, KEA .
, ,
.
: ?
: 30 ,
, , .

. , ,
.
, .
,
.
, , , .
: ?
: ,
40 , , , ,
.
, :
. , .
,
, , .
, . 1945
.
.
:
?

: , .
,
. ,
.
,
, 1945 ,
.

*23

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

67

MISEVIIUS ir JAZDAUSKAS tuoj pat ijo kit kambar pasikalb


ti su kunigu KIELA. Apie k jie kalbjosi, a neinau, taiau po tojau pie
t metu, JAZDAUSKAS pasak, kad KIELA paadjo suteikti gaujoms
btin pagalb. Apie k mes kalbjome piet metu, neprisimenu, po piet
jie ijo ir ivyko i Teli.
KLAUSIMAS: Kas tas JAZDAUSKAS?
ATSAKYMAS: JAZDAUSKUI apie 30 met, jis anksiau buvo Lietuvos
armijos karininkas, taiau kok turjo laipsn, neinau. Iki minto susitiki
mo a jo visikai nepainojau ir sutikau j pirm kart. Kok vaidmen
JAZDAUSKAS atliko gaujose, kur jis iki tol dirbo ir gyveno, neinau. Po
susitikimo su manim jis kur laik gyveno pas Lieplauks parapijos klebon
kunig NALN. Kai paskutin kart JAZDAUSK buvau sutiks, jis
pareik, kad visi jo draugai aretuoti ir jam reikia likviduotis". Kur jis yra
iuo metu, neinau, manau, kad kur nors slapstosi.
KLAUSIMAS: Kas tas KIELA?
ATSAKYMAS: Tirkli parapijos klebonui kunigui Antanui KIELAI 40
met, jis yra mao gio, liesas, atenas, gims viename Panevio vyskupi
jos miestelyje. Kai a pasiliau JAZDAUSKUI ir MISEVIIUI dl pagal
bos maisto produktais gaujoms pasinekti su KIELA, pastarajam a tuoj
pat pasakiau, kad JAZDAUSKAS su juo nori pasikalbti, taiau kokiu
klausimu nesakiau. Vliau susitikus, KIELA man papasakojo, kad jis dav
maisto produkt gaujoms, taiau kada ir kiek, nesak. Kuo dar pasireik
KIELOS ryys su gaujomis, neinau. 1945 m. ruden KIELA pasitrauk i
Tirkli parapijos, kodl ir kur jis dabar yra, neinau.

KLAUSIMAS: Js sakte GUSTAIIUI, kad jis paslpt MISEVII?


ATSAKYMAS: Taip, sakiau. Ikart kai paadjau MISEVIIUI pasikalb
ti su GUSTAIIU, a paraiau pastarajam laik, kuriame pakvieiau j
atvykti kurij. Kai jis atvyko, papraiau priimti pas save MISEVII.
GUSTAITIS sutiko ir paskui MISEVIIUS gyveno pas GUSTAIT, i pra
di Pails parapijoje, o nuo 1945 m. balandio mnesio iki sumimo Kaltinnuose, kur klebonauti buvo perkeltas GUSTAITIS.

68

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*24

: , ,
?
: , ,

.
3 45 , 17
22 .

, ,
().
:

*24

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

69

KLAUSIMAS: Ar GUSTAITIS inojo, kad MISEVIIUS yra banditas,


besislapstantis nuo Taryb valdios organ?
ATSAKYMAS: Taip, a sakiau GUSTAIIUI, kad MISEVIIUS slapstosi
nuo taryb valdios organ, nes bijo bti represuotas dl to, kad seniau dir
bo burmistru, be to, buvo tariamas dalyvavs suaudant komunistus.
Tardymas baigtas 3 val. 45 min., vyko su pertrauka nuo 17 iki 22 val.

Atsakymai man pateiktus klausimus pagal mano odius surayti tei


singai man suprantama rus kalba; juos perskaiiau. (Vysk. V.BORISEVI
IAUS paraas)
Tard: TSRS NKGB darbuotojas papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

70

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*25


.
12 1946

11 . 40 .

:
1945 ?

: ,


.
: ,
-

, ,
,

. ?
: , .
,
, .
,
, :
.

, ,
.
.
, ,
,
.
11
,
20-25
,
, ,
, ,
, ,
.

*25

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

71

Kaltinamojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. vasario 12 d.

Tardymas pradtas 11 val. 40 min.

KLAUSIMAS: Apie k Js dar kalbjots su MISEVIIUM ir JAZ


DAUSKU, kai jie 1945 m. vasario mnes lanksi pas Jus?
ATSAKYMAS: Kaip a jau sakiau, su pas mane apsilankiusiais MISEVI
IUM ir JAZDAUSKU mes kalbjoms tik apie tai, kaip suteikti materia
line pagalb gaujoms ir padti MISEVIIUI pasislpti nuo Taryb valdios
organ.
KLAUSIMAS: Ms iniomis, pagrindinis MISEVIIAUS ir JAZDAUS
KO apsilankymo pas Jus tikslas buvo tikinti katalik banyi paremti
LLA organizacij ir kad io susitikimo metu Js pareikte, kad visikai
pritariate LLA programai ir padsite jai materialiai bei palaikysite morali
kai, organizuosite maisto produkt gaujoms rinkim, o Jums pavalds pa
rapij klebonai vykdys antitarybin propagand tarp gyventoj. Ar Js tai
pripastate?
ATSAKYMAS: Ne, a to nepripastu. Ar kas nors siunt MISEVII ir
JAZDAUSK pas mane, ar jie atjo savo iniciatyva ir koks buvo j tikslas,
a neinau. Mes nekalbjome apie LLA gauj tikslus ir negaljome apie tai
kalbtis, nes ie tikslai visiems inomi: aktyvi ginkluota kova prie Raudo
nj armij ir Taryb valdios organus. A neadjau LLA teikti materiali
n ir moralin param ir kad man pavalds klebonai aktyviai vykdys pro
pagand. MISEVIIUS su JAZDAUSKU to ir nereikalavo. Jie tik pra
padti gaujoms maisto produktais. Atsakydamas tai, a rekomendavau
JAZDAUSKUI pasikalbti su KIELA, o MISEVIIUI kreiptis klebon
GUSTAIT.
Turiu papildyti savo parodymus, duotus vasario 11 d., apie pirm mano
susitikim su MISEVIIUM ir JAZDAUSKU. io susitikimo metu a da
viau JAZDAUSKUI LLA gaujoms 20-25 kg rkytos msos, kuri buvau
gavs dar prie Raudonajai armijai uimant Telius i Lieplauks kunigo
KLABO*, iuo metu gyvenanio Kuliuose, ir Vievn parapijos klebono
UMBRASO, iuo metu gyvenanio Alsdiuose, lietuvi, buvusi vokiei
koncentracijos stovyklose, reikmms.

* Turt bti Klovas.

72

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*26

:
?
: .
, .

, ,
KEA ,
.
.
: ?
: , 60 , , , ,
, , . 1945
,
, .
, .
: ?
: .
:
?
: , .
: ,
[...].
.
: .
: ?
:
1945 . , ,
, .
, ,

. , ,
,
. , ,
, , .
.

*26

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

73

KLAUSIMAS: Kada Jus dar buvote susitiks su JAZDAUSKU ir kokio


pobdio buvo ie susitikimai?
ATSAKYMAS: Po to su JAZDAUSKU a dar buvau susitiks du kartus.
Kada tiksliai tai buvo, dabar neprisimenu. Prajus kiek laiko po ms pir
mojo susitikimo, JAZDAUSKAS buvo vl ujs ir prane, kad jie gavo
maisto LLA gaujoms i Tirkli klebono KIELOS ir emaii Kalvarijos
parapijos klebono POLONSKIO. Daugiau apie niek io susitikimo metu
mes su JAZDAUSKU nekalbjome.
KLAUSIMAS: Kas tas POLONSKIS?
ATSAKYMAS: POLONSKIUI apie 60 met, jis yra vidutinio gio, stam
baus sudjimo, apvalaus veido, atenas. Jis yra vienuolis, priklauso Marijo
n ordinui. 1945 m. ruden ivyko Marijampol, taiau kur iuo metu gy
vena ir k veikia, neinau. Ar POLONSKIS turjo ryi su LLA gaujomis,
neinau.
KLAUSIMAS: Kodl POLONSKIS dav maisto produkt LLA gaujoms?
ATSAKYMAS: A to neinau.
KLAUSIMAS: Ar Js davte POLONSKIUI nurodym teikti LLA gau
joms pagalb maistu?
ATSAKYMAS: Ne, tokio nurodymo POLONSKIUI a nedaviau.
KLAUSIMAS: Ms iniomis, POLONSKIS dav maisto produktus pagal
Js nurodym [...]. Silome duoti teisingus parodymus iuo klausimu.
ATSAKYMAS: A sakau ties.
KLAUSIMAS: Kada Js dar buvote susitiks su JAZDAUSKU?
ATSAKYMAS: Trei ir paskutin kart su JAZDAUSKU a buvau susiti
ks 1945 m. gal balandio mnes. Jis atjo pas mane ir prane, kad visi jo
gaujos nariai suimti ir kad jam taip pat reikia likviduotis". Jis pra paskir
ti j zakristijonu ir iduoti paym, kuri jis galt pateikti kariniam komi
sariatui, kad bt atleistas nuo karo tarnybos. A JAZDAUSKUI pasakiau,
kad skiriu tik kunigus, o zakristijonus skiria parapij klebonai, todl paskir
ti jo zakristijonu negaliu. inodamas, kad Lieplauks parapijos klebonui
kunigui NALNUI reikia zakristijono, pasiliau JAZDAUSKUI kreiptis
NALN. Tada JAZDAUSKAS ijo.

74

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*27

:
?
: .
, ,
,
.
:
, ?

: , . ,
,
,
. , ,
,
. ,
.
: ?
: , 35 , ,
, , ,
.
: ?
: ,
,
.
:
?

:
, ,
,
,
.
,
, , ,
.

*27

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

75

KLAUSIMAS: Ar JAZDAUSKAS Jums sak, kokie asmenys buvojo gau


joje ir kas i j suimti?
ATSAKYMAS: Tiksliai to pasakyti dabar negaliu. Galbt jis ir sak man,
kas i jo bandos dalyvi buvo suimti, taiau kadangi visi ie asmenys man
buvo visikai nepastami, j pavardi a nesiminiau.
KLAUSIMAS: Ar Js paadjote JAZDAUSKUI
NALNU, kad jis priimt j zakristijonu.

pakalbti

su

kunigu

ATSAKYMAS: Taip, paadjau. Neprisimenu, ar a pats po io pokalbio


isikvieiau NALN kurij, ar jis buvo atvyks su reikalais Telius,
taiau a kalbjausi su kunigu NALNU apie JAZDAUSK, papasako
jau, kad JAZDAUSKAS anksiau buvo gaujoje, kuri dabar sunaikinta, jis
liko vienas ir nori tapti zakristijonu. A praiau, kad NALNAS j priimt
zakristijonu. NALNAS tam neprietaravo.
KLAUSIMAS: Kas tas NALNAS?
ATSAKYMAS: Jonui NALNUI madaug 35 metai, jis auktesnio nei
vidutinio gio, stambaus kno sudjimo, plikas, apvalaus veido, iuo metu
idik parapijos klebonas13.
KLAUSIMAS: Kokie buvo NALNO ryiai su LLA gaujomis?
ATSAKYMAS: Iskyrus tai, kad Lieplaukje zakristijonu dirbo JAZ
DAUSKAS, a daugiau nieko apie NALNO ryius su LLA gaujomis
negirdjau.
KLAUSIMAS: K Js dar inote apie NALNO ryius su JAZDAUS
KU?
ATSAKYMAS: Prajus porai savaii po mano pokalbio su NALNU
apie JAZDAUSK, NALNAS atjo pas mane ir prane, kad JAZ
DAUSKAS gyvena pas j kaip zakristijonas ir pra parayti paym kari
niam komisariatui, kad JAZDAUSKAS dirba zakristijonu Lieplaukje. Pa
prastai tokias paymas irao patys klebonai, taiau kadangi NALNAS
blogai mokjo rus kalb, a paraiau i paym, NALNAS j tik pasi
ra ir pasims ijo.

13

Kun. J. Nalnas 1949 m. buvo suimtas ir nuteistas 10 met lagerio.

76

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*28


- 1945 , ,
- , , .
:
1945
?
: , 1945
,
.
: ?
: - ,
, ,

, .
: ?
: ,
1945 , 1945 ,
. ,
,
,
, .
: ,
?
:
,
, ,
, .
,
, , ,
, ,
, .
,

, , .
: ?

*28

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

77

JAZDAUSKAS pas NALN gyveno kaip zakristijonas iki 1945 m.


rugpjio ar rugsjo mnesio, o paskui ijo, anot gand, kakur Plungs
apylinkes, taiau kur tiksliai ir kokiu tikslu, neinau.
KLAUSIMAS: Vadinasi, Js ir Js nurodymu kunigas NALNAS 1945
m. vasar Lieplaukje su zakristijono priedanga slpte bandit JAZ
DAUSK?
ATSAKYMAS: Taip, JAZDAUSKAS i tikrj 1945 m. vasar gyveno ir
dirbo zakristijonu Lieplaukje, o kunigas NALNAS prim JAZDAUS
K mano nurodymu.
KLAUSIMAS: Kas tas ARNAS?
ATSAKYMAS: ARNAS - tai JAZDAUSKO vardas, taiau ar tai jo
tikras vardas ar slapyvardis, neinau. Kai, kunigo NALNO praomas,
raiau paym kariniam komisariatui apie JAZDAUSK, jo vard pay
m raiau ARNAS.
KLAUSIMAS: Ar dar buvote susitiks su MISEVIIUM?
ATSAKYMAS: Taip, be susitikimo su MISEVIIUM 1945 m. vasario
mnes, mes dar buvome susitik t pai met kovo mnes, kai jis buvo
atvyks pas mane su KUBILIUM. Galbt MISEVIIUS dar buvo usuks
ir prie ivykdamas gyventi pas kunig GUSTAIT, taiau ar taip i tikrj
buvo ir kokios kitos aplinkybs buvo, visikai neprisimenu.
KLAUSIMAS: Papasakokite detaliai apie Js
IUM, kai jis buvo atvyks kartu su KUBILIUM.

susitikim

su

MISEVI

ATSAKYMAS: Prajus kiek laiko po ms susitikimo su MISEVIIUM ir


JAZDAUSKU, MISEVIIUS vl atjo pas mane kurij su nepastamu
man mogumi, kurio pavard, kaip vliau paaikjo, buvo KUBILIUS.
MISEVIIUS j pristat kaip gaujos, kurioje jis slapstsi, dalyv. KUBI
LIUS po susipainimo pra padti j gaujai, pasakojo, kad mikuose yra
daug moni, kuriems reikia maisto, drabui ir avalyns, taip pat sak, jog
toki pagalb reikt organizuoti ir monms, suimtiems u antitarybin
veikl. Kadangi j apsilankymo metu kurijoje buvo daug lankytoj, kon
kreiau apie tai su KUBILIUMI mes nekalbjome, susitar susitikti kit
kart.
KLAUSIMAS: Kas tas KUBILIUS?

78

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*29

: 40 , , ,
. .
, , .
.
:
?
:
,
.
.
,

. ,

,

.
.
: ,
, .
,
, . ,
,

. ?
: , .
: ,
, ,
.
: ,
. ,
.
: ,
?
:

,
, .

*29

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

79

ATSAKYMAS: Jam apie 40 met, nedidelio gio, liesas, atenas. Anot


MISEVIIAUS, jis buvo mokytojas. Gaujos dalyvis, bet kokios buvo jo
pareigos gaujose, neinau. iuo metu jis suimtas NKGB organ.
KLAUSIMAS: Kada ir kur vyko Js sutartas antras susitikimas su KU
BILIUM?
ATSAKYMAS: Po kurio laiko, kai susipainome, KUBILIUS vl atjo pas
mane ir mes tuos paius klausimus aptarme detaliau. Jis pakartojo savo
praym padti gaujoms maisto produktais. A paadjau padti, jei tai ne
prietaraus teisei ir mano sinei, taiau konkrei sipareigojim, koki
teiksiu pagalb, a KUBILIUI nedaviau. Kiek prisimenu, tada a pakvie
iau KUBILI papietauti. Tuo metu KUBILIUS papasakojo paskutines
naujienas apie karo veiksm eig, isakydamas prielaid, kad, pasibaigus
karui su Vokietija, prasids naujas karas tarp Taryb Sjungos ir Anglijos
bei Amerikos. Taip ms susitikimas baigsi, po to a daugiau su KUBI
LIUM nebuvau susitiks.

KLAUSIMAS: Mes inome, kad io susitikimo metu Js klauste KUBI


LI, ar yra suimt LLA gauj dalyvi. Patarte jam kol kas susilaikyti nuo
aktyvios ginkluotos kovos, kuri negali duoti daug naudos. Pranes, kad
maistas gaujoms jau paruotas ir yra pas kunig KIEL, adjote pasitarti
dl pagalbos banditams su Kaiiadori ir Panevio vyskupais. Ar Js tai
pripastate?
ATSAKYMAS: Ne, a to nepripastu.
KLAUSIMAS: Ms nuomone, Js slepiate tikrj savo pokalbio su KU
BILIUMI turin, silome duoti teisingus parodymus iuo klausimu.
ATSAKYMAS: Apie savo pokalbio su KUBILIUMI turin papasakojau tai,
k atsimenu. Be to, k pasakiau, daugiau nieko neatsimenu ir nieko negaliu
pridurti.
KLAUSIMAS: Koks buvo nusikalstamas ryys tarp Js, KUBILIAUS ir
MISEVIIAUS?
ATSAKYMAS: Po to, kai MISEVIIUS su KUBILIUMI apsilank pas
mane, MISEVIIUS ikart, kaip buvo sutarta, ivyko Pail pas kunig
GUSTAIT. I ten per kinink, atveus bulvi seminarijai, perdav laik,

80

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*30

,
, , .
,
,
.
: ?
: , , ,
.
: ,
,


, . ?
: , .
: ,
. ?
: , .
: ,
, ?
:
.
2 13 1946 .
17 . 22 . 25 . 12 1946 .

, ,
.

*30

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

81

adresuot KUBILIUI. Kai pastarasis atjo pas mane antr kart, a jam ati
daviau MISEVIIAUS laik. Daugiau joki ryi tarp mans, KUBI
LIAUS ir MISEVIIAUS nebuvo.

KLAUSIMAS: Koks tai buvo laikas?


ATSAKYMAS: To a neinau, nes jo neskaiiau, o KUBILIUS apie jo tu
rin man nieko nepasak.
KLAUSIMAS: Mums inoma, kad tai buvo ifruota vokiei paraiutinin
k radiograma, kuri reikjo perduoti per radijo ry vokiei valgybos
organams, k KUBILIUS ir padar. Ar Js tai inojote?
ATSAKYMAS: Ne, to a neinojau.
KLAUSIMAS: Ms nuomone, Js parodymai iuo klausimu neatitinka
tikrovs. Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: Ne, nepripastu.
KLAUSIMAS: Kokius dar laikus, siuniamus ar adresuotus gauj daly
viams, Js perdavte?
ATSAKYMAS: Daugiau joki laik i gauj dalyvi a nesu gavs ir nesu
perdavs.
Tardymas baigtas 1946 m. vasario 13 d. 2 val. Tardymas vyko su per
trauka nuo 1946 m. vasario 12 d. 17 val. iki 22 val. 25 min.
Atsakymai man pateiktus klausimus pagal mano odius surayti tei
singai, man suprantama rus kalba, juos perskaiiau. (Vysk. V.BORISEVIIAUS paraas)

Tard: TSRS NKGB darbuotojas


papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

82

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*31


.
14 1946

22 . 20 .

:
?
:
, .
, ,

.
[...]
, . [...]

,
.
: ?
: ,

.
: ?
:
.
,
.
:

: 1945 ,

.
.
, ,
. ,
, ?
,

*31

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

83

Kaltinamojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. vasario 14 d.

Tardymas pradtas 22 val. 20 min.

KLAUSIMAS: Kuo dar pasireik Js nusikalstamas ryys su banditu


JAZDAUSKU?
ATSAKYMAS: Prie anksiau duot parodym apie savo nusikalstamus
ryius su gauj dalyviu JAZDAUSKU galiu pridurti dar tai.
Per vien ms susitikim, tiksliai neprisimenu per kur, mes su JAZ
DAUSKU kalbjoms, kad reikt ir kitus vyskupus traukti materialins
pagalbos teikim gaujoms. JAZDAUSKAS [...] mane papra pakalbti
apie tai su kitais vyskupais, kad jie irgi teikt pagalb gaujoms maisto pro
duktais. [...] tai a neatsakiau JAZDAUSKUI neigiamai, taiau ir nepaa
djau JAZDAUSKUI, kad btinai tai padarysiu.

KLAUSIMAS: Ar Jus kalbjote iuo klausimu su kitais vyskupais?


ATSAKYMAS: Ne, joki pokalbi su kitais vyskupais iuo klausimu ne
buvo ir savo laikuose jiems a apie tai nieko neusiminiau.
KLAUSIMAS: Ko dar pra i Js JAZDAUSKAS?
ATSAKYMAS: Vieno susitikimo metu [...] JAZDAUSKAS papra mane
gauti auksini pinig es kakokiems pirkiniams. is jo praymas man pa
sirod paprasiausiai nepadorus ir a jam nieko neatsakiau, o jis io klausi
mo daugiau nebekl.
KLAUSIMAS: Kuo dar pasireik Js ryiai su asmenimis, vykdiusiais
antitarybin veikl?
ATSAKYMAS: 1945 m.* liepos mnes, man bnant pas emaii Kalva
rijos parapijos klebon kunig POLONSK ir kalbantis klebonijos korido
riuje su trimis kunigais, prie mans prijo nepastamas jaunuolis ir papra
su juo pasikalbti. A jam pasiliau ueiti kambar, kur a priiminjau
lankytojus, ir, baigs pokalb su kunigais, pats ten nujau. Man atjus, jau
nuolis pradjo pasakoti apie LLA ir paklaus, ar a ins, kas yra LLA. A
* Turt bti 1944 m.

84

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*32

, .
,
, ,
. ,

, .
, ,
, ,
.
: .
: ,
, . ,
.
: ?
: 20-25 ,
, .

: ?
: ,
,
, .

. . ,
, .
:
?
: 1945
,
. , , .
, ,
.
, .
, ,
,
. , , ,
.
: ?

*32

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

85

j pertraukiau ir kategoriku tonu atsakiau, kad joki politini pokalbi ne


bus, nes tai ne mano reikalas. Tuomet jis m prayti padti jam ir papasa
kojo, kad jis yra vokiei paraiutininkas, kad jo visi draugai suimti, ir jis
nort, kad a leisiau jam stoti kunig seminarij. Jis tiesiai nepasak,
kad kunig seminarijoje jis nori pasislpti nuo Taryb valdios persekioji
mo, taiau tai buvo aiku i pokalbio turinio. A nesutikau jo priimti kuni
g seminarij, pareikdamas, kad j mes priimame tik kandidatus dvasi
ninkus, o jis ness toks, todl a priimti jo seminarij negaliu..
KLAUSIMAS: Kokia io paraiutininko pavard?
ATSAKYMAS: io paraiutininko pavards a neinau, nes jis neprisistat,
o a jo neklausiau. Kas jis toks, kur gyveno ir veik anksiau, taip pat ne
inau.
KLAUSIMAS: Apibdinkite paraiutinink.
ATSAKYMAS: 20-25 met amiaus, didesnio nei vidutinis gio, lieknas,
graktus, atenas, pailgo veido.
KLAUSIMAS: Ar kunigas POLONSKIS painojo paraiutinink?
ATSAKYMAS: Po pokalbio su manim ijs i kambario, paraiutininkas
sutiko POLONSK ir kreipsi j su tais paiais klausimais. A tai pasteb
jau ir pasiliau POLONSKIUI tuoj pat liepti iam vyrikiui ieiti i klebo
nijos. POLONSKIS tai ir padar. Anot POLONSKIO, jis taip pat, kaip ir
a, nepainojo io mogaus.
KLAUSIMAS: Su kuo dar i asmen, vykdiusi prieik veikl, Js pa
laikte ry?
ATSAKYMAS: 1945 m. birelio mnes vyskupijos kurij atjo nepas
tamas mogus ir mans paklaus, ar jis negals pasikalbti su vyskupu. A
atsakiau, kad a ir esu vyskupas. Tuomet jis papra leisti jam eiti kamba
r ir pasikalbti. Kadangi kambaryje tuo metu buvo ruoiamasi pietums ir a
negaljau jo ten priimti, tai pasiliau pasikalbti koridoriuje. Nepastama
sis prane, kad jis k tik paleistas i kaljimo, ir m prayti kaip nors per
duoti usieniui inias apie kaljimo baisumus. A j pertraukiau, pareik
damas, kad vyskupas - ne nipas. Taip ms pokalbis nutrko.
KLAUSIMAS: Kas buvo is mogus?

86

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*33

: , 27 ,
, , .
: ?
: 1945 ,
, , ,
, ,
, ,
.
, .
: , ,
,
, . ?
: , . .
4 15 1946 .

, ,
.
:

*33

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

87

ATSAKYMAS: Kas is mogus, a neinau. Jam apie 27 metai, vidutinio


gio, su barzdele, apsirengs kaimietikai.
KLAUSIMAS: Ar dar kas su panaiais praymais Jus kreipsi?
ATSAKYMAS: 1945 m. rugpjio pabaigoje, man lankantis emaii
Naumiestyje, parapijos klebonas BARAUSKAS man papasakojo, kad kart
kakokia moteris kreipsi j ir pasak, kad koks mogus i miko nors
pasikalbti su vyskupu. Klebonas jai atsaks, kad vyskupas su niekuo i
miko" nesikalbsis. A patvirtinau BARAUSKO odius ir neinau, kas
ir apie k su manim tuo metu norjo pasikalbti.
KLAUSIMAS: Ms nuomone, Js teiginys, kad Js es visikai nepas
tate asmen, kurie kreipsi Jus k tik mintais atvejais, neatitinka tikrovs.
Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: Ne, a to nepripastu ir sakau ties.
Tardymas baigtas 1946 m. vasario 15 d. 4 valand.
Atsakymai man pateiktus klausimus pagal mano odius surayti tei
singai man suprantama rus kalba; juos perskaiiau. (Vysk. V.BORISEVI
IAUS paraas)

Tard: TSRS NKGB darbuotojas


papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

88

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*34


.
18 1946

22 . 30 .

: ?
: - .
, ,
.
, .
:
?
: .
: ?
:
, .
.
, .
:
?

: .
: ?
: , 35 , , ,
.
, ,
: , .
, .
1945
.
, ,
,
.
: ?
: .

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*34

89

Kaltinamojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. vasario 18 d.

Tardymas pradtas 22 val. 30 min.

KLAUSIMAS: Kas tas MINEIKA?


ATSAKYMAS: MINEIKA - tai MISEVIIUS. Atjs pas mane pirm
kart MISEVIIUS papasakojo, kad turi suklastotus dokumentus Eugeni
jaus MINEIKOS vardu. Vliau, slapta gyvendamas pas kunig GUSTAIT,
MISEVIIUS gyveno ia pavarde.
KLAUSIMAS: I kur MISEVIIUS gavo dokumentus MINEIKOS pa
varde?
ATSAKYMAS: ito a neinau.
KLAUSIMAS: Kur MISEVIIUS slapstsi prie ateidamas pas Jus?
ATSAKYMAS: Prie ateidamas pas mane MISEVIIUS slapstsi pas ku
nig OLAUSK, Pakutuvn kaime. Tai sak pats MISEVIIUS. Kiek
laiko jis ten slapstsi, a neinau, nes MISEVIIUS to nesak.
KLAUSIMAS: Ar MISEVIIUS pas kunig OLAUSK slapstsi savo
pavarde, ar MINEIKOS pavarde?
ATSAKYMAS: ito a neinau.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie kunig OLAUSK.
ATSAKYMAS: Juozui OLAUSKUI 35 metai, aukto gio, atenas, pail
go veido. Kokie buvo OLAUSKO santykiai su bandit formuotmis, a
neinau, taiau MISEVIIUS man sak, kad OLAUSKAS padjo ne tik
jam, bet ir kitiems. Taiau kas tie kiti, a neinau, nes MISEVIIUS to ne
sak. 1945 m. pabaigoje OLAUSKAS buvo perkeltas i Pakutuvn kai
mo Klaipd, kur j sum NKGB organai. Dl kokios prieasties, nei
nau, nors mano padjjas vyskupas RAMANAUSKAS sak, kad j sum
dl grieto antitarybinio turinio pamoksl14.
KLAUSIMAS: Kokie buvo Js nusikalstami ryiai su OLAUSKU?
ATSAKYMAS: A neturjau joki nusikalstam ryi su OLAUSKU.
14

Kun. Juozas Olauskas buvo suimtas 1948 m. ir YP nuteistas 10 met lagerio.

90

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*35

:

.
:
. ,
, .
:
?
:
, .

: , ,
,

.
. ?
: .
:
, ?
:

: ?
: 189 .
:
?
: 41 .
:
?
: , 4

.
:
?

*35

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

91

KLAUSIMAS: Pakartotinai silome Jums papasakoti, koks buvo laiko,


Js perduoto KUBILIUI nuo MISEVIIAUS, turinys.
ATSAKYMAS: A neinau, koks buvo laiko, kur perdaviau KUBILIUI,
nuo MISEVIIAUS turinys. Nors jis nebuvo uklijuotas, a jo neskaiiau,
o KUBILIUS apie jo turin man nieko nesak.
KLAUSIMAS: Kada ir kokius laikus Js perdavte MISEVIIUI nuo
KUBILIAUS?
ATSAKYMAS: Ar
laikus, neprisimenu.

kada nors

MISEVIIUI

perdaviau KUBILIAUS

KLAUSIMAS: Mes inome, kad gavs i Js MISEVIIAUS ratel su


vokiei paraiutinink radiograma, KUBILIUS ikart para atsakym
MISEVIIUI ir papra Js perduoti j MISEVIIUI. Js KUBILIAUS
laik perdavte MISEVIIUI. Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: ito a visikai neprisimenu.
KLAUSIMAS: K Js inote apie savo vyskupijos kulto tarnautoj priei
kas Taryb valdiai nuotaikas?
ATSAKYMAS: A nieko neinau apie Teli vyskupijos kulto tarnautoj
prieikas Taryb valdiai nuotaikas.
KLAUSIMAS: Kiek kulto tarnautoj buvo Js vyskupijoje?
ATSAKYMAS: 189.
KLAUSIMAS: Kiek i j pasitrauk su vokieiais artjant Raudonajai ar
mijai?
ATSAKYMAS: 41.
KLAUSIMAS: Kiek kulto tarnautoj ijo gaujas po Taryb valdios Lie
tuvoje atkrimo?
ATSAKYMAS: Ar kas nors i kulto tarnautoj ijo gaujas, neinau, ta
iau 4 mons iuo metu slapstosi nuo Taryb valdios organ.
KLAUSIMAS: Kodl ie kulto tarnautojai ivyko Vokietij arba slapstosi
nuo Taryb valdios organ?

92

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*36

: , , ,

, .
:
?
: :
1) , 10
1946 ;
2) , 35 , ,
, , .
.
,
, . ,
,
, . - 1945 ,
, . [...]
.
3) , 32 , , ,
, - 1945 .
, ,
, .
4)
, 40 , , ,
. , -
1945 . ,
, . 15 1945 ,
,
.
, .
: ?
:
.
2 30 19 1946

, ,
.
:

*36

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

93

ATSAKYMAS: Kodl jie taip pasielg, a tiksliai neinau, taiau veikiau


siai kai kurie i j baiminosi Taryb valdios organ represij, o kitus vo
kieiai privert ivykti Vokietij.
KLAUSIMAS: Kurie konkreiai kulto tarnautojai iuo metu slapstosi nuo
Taryb valdios organ ir kodl?
ATSAKYMAS: Nuo Taryb valdios organ iuo metu slapstosi:
1) Kunigas KIELA, apie kur a daviau isamius parodymus 1946 m. vasario
10 d.;
2) Kunigas Konstantinas JUODVIRIS, 35 met, mao gio, brunetas, pla
i pei, normalaus kno sudjimo. Paskutiniu metu dirbo Vaitimn
kaimo filinje banyioje. Anot gand, jis slapstosi dl to, kad es vokiei
okupacijos metais buvo komendantas Medingnuose ir terorizavo gyvento
jus. Tai, kad jis es buvo komendantas, man atrodo, neatitinka tikrovs, ir
kodl jis slapstosi, a neinau. Slapstytis pradjo nuo 1945 m. gegusbirelio mnesio, kur jis yra iuo metu, neinau. [...]. Nusikalstam ryi su
JUODVIRIU a neturjau;
3) Kunigas Valentinas IKNYS, 32 met, nedidelio gio, atenas, dirbo
vikaru Laukuvoje, ten ir pradjo slapstytis nuo 1945 m. gegus-birelio
mnesio. Anot Laukuvos parapijos klebono kunigo GAIDELIONIO,
IKNYS slapstosi dl to, kad es priklaus aktyvistams;
4) Adomas ALMINAS, 40 met, vidutinio gio, atenas, pailgo veido. Bu
vo Rietavo parapijos klebonas, slapstytis pradjo nuo 1945 m. birelioliepos mnesio. ALMIN pastu kaip kalb mog, taiau dl kojis slaps
tosi, neinau. 1945 m. rugpjio 15 d., vizituodamas vyskupij, a buvau
sutiks ALMIN Paaltuonio banyioje, atlaiduose, taiau mes nesikalb
jome. Kur jis yra iuo metu, neinau.

KLAUSIMAS: Kokie buvo Js nusikalstami ryiai su iais asmenimis?


ATSAKYMAS: Su iais asmenimis a joki nusikalstam ryi neturjau.

Tardymas baigtas 1946 m. vasario 19 d. 2 val. 30 min.


Atsakymai man pateiktus klausimus pagal mano odius surayti tei
singai, man suprantama rus kalba, juos perskaiiau ir pasiraau. (Vysk.
V.BORISEVIIAUS paraas)
Tard: TSRS NKGB darbuotojas
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

94

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*37

. . ,

( )
1946 19

, , ,
6580
,
,
, 1940-1941 ,

, ,
8 1943

.
- 1945 ,

,
.

,
.
1946
,
,
.
. 128 129 , :

. 17-5 8-1 5810 .2 ,
.

*37

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

95

Tvirtinu"
LTSR NKGB Tardymo skyriaus
virininko pavaduotojas
pulkininkas KOZLOVAS (paraas)
NUTARIMAS
(Dl kaltinimo pareikimo)
1946 m. vasario 19 d.

Vilnius

A, TSRS NKGB darbuotojas, papulkininkis ELNOKOVAS, peri


rjs Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s., baudiamj byl Nr.
6580, nustaiau, kad bylos duomenys pakankamai rodo BORISEVIIAUS
kalt, kad jis, bdamas prieikai nusistats Taryb valdios atvilgiu,
1940-1941 m., po Lietuvos prijungimo prie Taryb Sjungos sak tikintie
siems antitarybinio turinio pamokslus, laik savo bute ir banyioje antita
rybin literatr, 1943 m. liepos 8 d. kreipsi labai prieiku Taryb Sjun
gai ganytojiku laiku Teli vyskupijos kunigus ir tikiniuosius.
1945 m. vasario-kovo mnes, umezgs ryius su LLA bandit for
muoi vadovais Teli apskrityje KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, pats ir
per jam pavaldius kunigus teik LLA gaujoms materialin param maisto
produktais. Tuo paiu metu KUBILIUI perdav i MISEVIIAUS gaut
vokiei paraiutinink radiogram, skirt perduoti radijo ryiu vokiei
valgybos organams.
1946 m. ilg laik pas jam pavaldius kunigus GUSTAIT ir NAL
N slp besislapstanius nuo Taryb valdios organ LLA gauj vadov
JAZDAUSK ir bandit formuoi dalyv MISEVII.
Atsivelgdamas tai, kas idstyta, ir remdamasis RTFSR BPK 128 ir
129 str., -

NUTARIAU:
Patraukti Vincent BORISEVII, Augustino s., baudiamj atsa
komyb kaip kaltinamj pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d.2 str., pra
neant apie nutarim kaltinamajam ir paimant jo para.
TSRS NKGB darbuotojas
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

96

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*38


.
19 1946
:
?

22 . 40 .

: , .
: ?
: , .
: ,
.
: , 1940-1941 ,

,
,
, . 8 1943 ,
, ,

,
130

.
, - 1945 ,

,
,
20
,
, , .
,
,
,
. ,

.

*38

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

97

Kaltinamojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. vasario 19 d.

Tardymas pradtas 22 val. 40 min.

KLAUSIMAS: Jums buvo paskelbtas nutarimas dl kaltinimo pateikimo.


Ar paskelbtasis nutarimas Jums suprantamas?
ATSAKYMAS: Taip, suprantamas.
KLAUSIMAS: Ar prisipastate kaltas pagal pateikt kaltinim?
ATSAKYMAS: Taip, prisipastu.
KLAUSIMAS: Papasakokite detaliai, dl ko Js prisipastate kaltas?
ATSAKYMAS: Prisipastu kaltas dl to, kad 1940-1941 m., po Lietuvos
prijungimo prie Taryb Sjungos, kelet kart tikintiesiems sakiau pamoks
lus, kuriuose reikiau nepasitenkinim kai kuriais Taryb valdios veiks
mais, turjau dvi antitarybines knygas, ileistas vokiei okupacijos metais.
1943 m. liepos 8 d. savo buvusio vadovo, mirusio vyskupo Staugaiio nu
rodymu kreipiausi Teli vyskupijos kunigus ir tikiniuosius prieiku
Taryb Sjungai ganytojiku laiku, kuris buvo ispausdintas 130 egzem
pliori tirau ir isiuntintas visas Teli vyskupijos parapijas silant ku
nigams perskaityti laik tikintiesiems vietoj pamokslo.
Prisipastu kaltas dl to, kad 1945 m. vasario-kovo mnes, per MI
SEVII susipains su LLA bandit formuoi vadovais Teli apskrity
je KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, suteikiau gaujoms param maisto pro
duktais. Pats asmenikai daviau JAZDAUSKUI apie 20 kg msos ir pata
riau iuo klausimu kreiptis kunig KIEL, kuris taip pat dav LLA gau
joms iek tiek produkt, kiek tiksliai, neinau.
Prisipastu kaltas dl to, kad KUBILIUI perdaviau i MISEVIIAUS
gaut ratel, kuris, pasirod, buvs vokiei paraiutinink radiograma,
skirta perduoti radiju vokiei valgybos organams. Taiau pareikiu, kad
tikrojo io ratelio turinio ir paskirties a neinojau.

98

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*39

,

,
, ,
[...]

.
1 .

, ,
.
:

*39

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

99

Prisipastu kaltas dl to, kad padjau JAZDAUSKUI ir MISEVIIUI


pasislpti nuo Taryb valdios organ kreipdamasis kunigus GUSTAIT
ir NALN padti tai padaryti. Jie tai padar - leido apsigyventi pas save
JAZDAUSKUI ir MISEVIIUI [...].
Detalius parodymus visais iais klausimais a daviau per ankstesnius
tardymus ir neturiu k daugiau pridurti.

Tardymas baigtas 1 val.


Atsakymai man pateiktus klausimus pagal mano odius surayti tei
singai, man suprantama rus kalba; juos perskaiiau ir pasiraau. (Vysk.
V.BORISEVIIAUS paraas)
Tard: TSRS NKGB darbuotojas
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

100

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*40


30 1945
:
?
: 24
25 1945

.

- ,
, (
, ).

.
.
, 60 ,

.
,
, .
.
-
.
.
, ,
. ,

. ,
, ,
,
, ,
. ,
,
,
2 . ,
,

.

*40

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

101

Iraas i Adolfo KUBILIAUS 1945 m. balandio 30 d.


tardymo protokolo
KLAUSIMAS: Kokie buvo Js santykiai su vyskupu BORISEVIIUMI ir
kodl jis Jums idav fiktyvi paym?
ATSAKYMAS: Pirmojo LLA emaitijos apskrities tabo posdio, vyku
sio 1945 m. vasario 24-25 d., metu buvo svarstoma, i kur gauti ger ling
vist, kuris galt urainti usienio radijo stoi praneimus apie tarptau
tinius karo ir politikos vykius. PETKEVIIUS man pasil savo pasta
mo, ikitarybinje Lietuvoje buvusio Plungs burmistro, visapusikai isila
vinusio ir inteligentiko mogaus, MISEVIIAUS kandidatr. Jis gyveno
savo sodyboje, tarp arn ir Plungs.
Vasario pabaigoje mano silymu PETKEVIIUS atvyko su MISEVI
IUMI mano slptuv Skirpsi k. ir sutiko visokeriopai padti LLA. Ta
iau paaikjo, kad MISEVIIUI apie 60 met ir radijo praneim urainjimas, reikalaujantis nuolat nelegaliai gyventi ms slptuvje, ne jo j
goms.
Pokalbio metu paaikjo, kad MISEVIIUS yra artimas Teliuose gy
venanio emaitijos vyskupo BORISEVIIAUS draugas. JAZDAUSKAS
pasil i paint panaudoti traukiant katalik Banyi padti LLA.
T pai dien JAZDAUSKAS su MISEVIIUMI ivyko Telius pa
simatyti su vyskupu BORISEVIIUMI, kuris juos prim gana diaugs
mingai. BORISEVIIUS pareik JAZDAUSKUI, kad visikai pritaris
LLA programai ir pasirengs jai padti materialiai ir moraliai. Jis sak or
ganizuojs maisto produkt rinkim es politiniams kaliniams, laikomiems
NKVD kaljimuose, ir iuo pretekstu surinktus produktus perduosis LLA.
Be to, jis paadjo, jog jam pavaldiose parapijose klebonai vykdys atsar
gi antitarybin agitacij. Adresus, kur bus galima gauti maisto produkt,
BORISEVIIUS adjo pasakyti per kit susitikim, o tuokart pats suvy
niojo ir dav JAZDAUSKUI du kiaulienos kumpius. Be to, JAZDAUSKO
papraytas, BORISEVIIUS paadjo irayti mint paym, kad jis yra
banyios tarnas [zakristijonas] ir iuo pagrindu gauti paym, kad bt
atleistas nuo mobilizacijos Raudonj armij.

102

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*41

5-8 . .
.
.

,
.
24-25 1945
,
, 20 .
29
,
,


. ,

, , ,
.

.

.
: . 2 -

*41

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

103

Kovo 5-8 d. a pats kartu su MISEVIIUMI vl nuvykau pas BORI


SEVII. Pas j buvo labai daug lankytoj ir mes kalbjoms labai trum
pai. Tkart a ir gavau mint paym JAZDAUSKUI ir Tirkli bei e
maii Kalvarijos parapij klebon adresus, kur turjome gauti maisto pro
dukt LLA organizacijai.
1945
m. kovo 24-25 d. PETKEVIIUS nuvyko pas Tirkli parapijos
klebon kunig KIEL, o JAZDAUSKAS pas Kalvarijos parapijos klebo
n, i kuri gavo apie 20 pd maisto produkt.
1945
m. kovo 29 d. a vl atvykau pas BORISEVII ir mes ilgai kal
bjoms politinmis temomis. Mes padarme ivad, kad greiiausiai, pasi
baigus karui su Vokietija, Anglija ir JAV pareikalaus i Taryb Sjungos
suteikti Pabaltijo valstybms nepriklausomyb ir kad is reikalavimas bus
patenkintas. Baigiantis pokalbiui BORISEVIIUS paklaus, ar mes gavo
me maisto produkt i Tirkli bei emaii Kalvarijos parapij, ir, suino
js, kad gavome, buvo tuo patenkintas bei adjo toliau padti. BORISE
VIIUS taip pat adjo susisiekti su Panevio vyskupu ir susitarti, kad ir
jis organizuot pagalb LLA.
Kadangi a buvau aretuotas, daugiau su BORISEVIIUMI nebuvau
susitiks.
Iraas teisingas: LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio operaty
vinis galiotinis leitenantas BERNOTAS (paraas)

104

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*42


.
23 1945
:
?
:
- .

: .
:
1945 .
,

.
:
.
: , ,
, ,
. , , ,
,
. ,

[...]. , ,
,
,
.
.
: ?
: , 28 29 1945 .,
, ,
,
.
: , ?

*42

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

105

Kaltinamojo Adolfo KUBILIAUS, Jono s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1945 m. birelio 23 d.
KLAUSIMAS: Kas Jus supaindino su Teli vyskupijos vyskupu BORI
SEVIIUMI?
ATSAKYMAS: Su vyskupu BORISEVIIUMI
nelegalios organizacijos LLA narys MISEVIIUS.

mane

supaindino

ms

KLAUSIMAS: Papasakokite apie Js painties su BORISEVIIUMI tikslus.


ATSAKYMAS: Pas vyskup BORISEVII su mintuoju MISEVIIUMI
a apsilankiau 1945 m. kovo viduryje. Pagrindinis apsilankymo tikslas susitarti su vyskupu BORISEVIIUMI dl materialins pagalbos ms
organizacijai LLA.
KLAUSIMAS: Papasakokite detaliai apie js pokalb su vyskupu BORI
SEVIIUMI ia tema.
ATSAKYMAS: A papasakojau vyskupui, kad mikuose yra moni, ku
riems reikia maisto, drabui bei avalyns, ir praiau jo pagalbos. Iklauss
mane, vyskupas pasak, kad pagal galimybes jis stengsis padti, tuo tikslu
pasikalbs su savo vyskupijos kunigais. Taiau pareik, kad tai bus daro
ma prisidengiant pagalbos politiniams kaliniams organizavimu [...] Be to,
BORISEVIIUS pabr, kad darb reikia dirbti labai atsargiai, nes j
akylai seka NKGB organai ir jis bijo, kad tai nesukompromituot katalik
dvasininkijos. Taip ms pirmas pokalbis su vyskupu BORISEVIIUMI
pasibaig.

KLAUSIMAS: Ar dar buvote susitiks su vyskupu BORISEVIIUMI?


ATSAKYMAS: Taip, a buvau su juo susitiks 1945 m. kovo 28 ar 29 d.
taip pat jo bute. BORISEVIIUS pasak, kad maisto produktai paruoti ir
yra pas Tirkli parapijos klebon kunig KIEL.
KLAUSIMAS: Ar jus pasimte maisto produktus i kunigo KIELOS?

106

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*43

: ,
70
: ?
: - .
. ,
.
[...]
: ,
?
: ,
, . [...]
, .
: ?
: - .
.
,
, , 15 .
:
?
: ,

.
, .
:
?
: , . ,
.
, ,
.
-. ,
,
.
,
,
, .
, ,

*43

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

107

ATSAKYMAS: Taip, maisto produkt paimti pas kunig KIEL buvo nu


vyks LLA dalyvis PETKEVIIUS ir gavo i jo apie 70 kg.
KLAUSIMAS: Kas tas PETKEVIIUS ir MISEVIIUS?
ATSAKYMAS: PETKEVIIUS buvo mano ryininkas, tuo metu gyveno
nelegaliai. Jis mane supaindino su MISEVIIUMI, kuris Smetonos vy
riausybs laikais buvo Plungs burmistras [...].
KLAUSIMAS: Ar BORISEVIIUS nurod Jums kitus kunigus, pas ku
riuos buvo laikomi maisto produktai, skirti LLA?
ATSAKYMAS: Taip, BORISEVIIUS dar nurod man emaii Kalvari
jos parapijos klebon, kurio pavards neprisimenu [...]. Apie tai man pasa
kojo JAZDAUSKAS, kuris pats lanksi pas vyskup BORISEVII.
KLAUSIMAS: Kas tas JAZDAUSKAS?
ATSAKYMAS: JAZDAUSKAS - senas LLA narys, buvo vienas i ios
organizacijos vadov Teli apskrityje. A inau, kad JAZDAUSKAS pats
asmenikai buvo gavs maisto produkt i vyskupo BORISEVIIAUS, tai
vien kart ms slptuv jis atsine 15 kg msos.
KLAUSIMAS: Ar BORISEVIIUS neband dar kitomis priemonmis ma
terialiai padti LLA?
ATSAKYMAS: BORISEVIIUS pokalbio su manim metu adjo, susiti
ks su Kaiiadori ir Panevio vyskupais, pasikalbti su jais dl materiali
ns pagalbos LLA. Ar minti vyskupai kaip nors padjo LLA, a neinau.
KLAUSIMAS: Ar per susitikimus su BORISEVIIUMI kalbdavots anti
tarybinio pobdio politinmis temomis?
ATSAKYMAS: Taip, kalbdavoms. BORISEVIIUS domjosi, ar buvo
kas i LLA nari suimtas. Patar kol kas aktyviai nekovoti su ginklais, nes
tai, jo nuomone, neduosi didels naudos, o tik bus patirta auk. BORISE
VIIUS visas viltis djo San Francisko konferencij. Kalbjo, kad jeigu
Anglijai ir Amerikai taikiu bdu nepavyks Pabaltijo valstybi padaryti bur
uazinmis, tai Anglija ir Amerika btinai kariaus su TSRS.
Mes su BORISEVIIUMI manme, kad pasauliui vadovaus Anglija ir
Amerika, kurios darys Taryb Sjungai spaudim ir pareikalaus suteikti
Pabaltijui, Ukrainai ir Baltarusijai nepriklausomyb. Mes tikjoms, kad
Anglija ir Amerika nugals Taryb Sjung, nes Raudonoji armija po to,

108

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

, ,
, .
: ?
: , ,
.
.

: . - 5 2

. 2 - 2

*44

*44

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

109

kai pamat, kaip mons gyvena Vokietijoje ir kitose alyse, nebenors gin
ti Taryb Sjungos.
KLAUSIMAS: Ar dar kada buvote susitiks su vyskupu BORISEVIIUMI?
ATSAKYMAS: Ne, daugiau su juo nebuvau susitiks, nes a buvau su
imtas.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai, j perskaiiau. (A. KU
BILIAUS paraas)
Tard: TSRS NKGB 2-osios valdybos 5-ojo poskyrio, virininkas
papulkininkis VSEVOLODSKIS (paraas)
LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio virininkas
leitenantas PETKEVIIUS (paraas)

110

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*45


.
12 1946
:
?

:
,
. , , ,

.
.
:
?

: ,

,
,
,
.

.
. ,
.

, ,
.
: ?
:
.
: ?
: 1945 . 30
, ,
. ,
.

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*45

111

Kaltinamojo Algio ERTVYIO15, Antano s.


TARDYMO PROTOKOLAS (kopija)
1946 m. birelio 12 d.
KLAUSIMAS: Koks buvo dvasininkijos vaidmuo LLA tabo veikloje?
ATSAKYMAS: Ar kuris i dvasinink priklaus LLA emaii legionui, neinau, nes ms tabe nebuvo n vieno kunigo. Tiesa, inau, kad
emaii legiono vadas KUBILIUS palaik ryius su dvasininkais, kon
kreiai su emaitijos vyskupu BORISEVIIUM1 ir Lieplauks banyios
kunigu, kurio pavards neinau.
KLAUSIMAS: Kuo pasireik
IUMI ir Lieplauks kunigu?

ie

KUBILIAUS

ryiai

su

BORISEVI-

ATSAKYMAS: Kiek a inau i KUBILIAUS, jie su vokiei paraiuti


ninku JAZDAUSKU kelet kart buvo pas BORISEVII ir KUBILIUS
pra BORISEVII padti tabui materialiai, t. y. duoti maisto produkt
ir mobilizuoti iam reikalui jam pavaldius kunigus.
Be to, KUBILIUS pra BORISEVII padti jam gauti pas. BORI
SEVIIUS es atsisaks tai daryti ir pasils KUBILIUI grti legali pa
dt. KUBILIUS atsisak tai padaryti, todl BORISEVIIUS atsisak pad
ti jam sigyti dokumentus. Ar BORISEVIIUS suteik dar koki praktin
pagalb KUBILIUI ir tabui, neinau, nes a asmenikai jokios pagalbos i
BORISEVIIAUS negavau.
KLAUSIMAS: Ar BORISEVIIUS buvo LLA dalyvis?
ATSAKYMAS: To a neinau ir KUBILIUS apie tai man niekada nekal
bjo.
KLAUSIMAS: O koki pagalb suteik Lieplauks kunigas?
ATSAKYMAS: 1945 m. kovo mnes mes i Lieplauks kunigo gavome
apie 30 kg msos, laini ir deros. Be to, pas j kur laik gyveno ir dirbo
JAZDAUSKAS. Daugiau jokios pagalbos jis neteik, tiksliau tariant, nieko
apie tai a neinau.

15

Algirdas ertvytis (g.1922) - su A. Kubiliaus grupe 1944 m. lapkriio mnes nusilei


do Alsdi apylinkse, dalyvavo kuriant emaii legion, buvo jo valgybos skyriaus
vadovas. Suimtas 1946 m. balandio mnes. Grs i lageri ivyko gyventi Vakar Vo
kietij.

112

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*46

: ,
,
. ?
: ,
,
, .
,
.


.
: . ,

*46

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

113

KLAUSIMAS: Js sakte, kad KUBILIUS pra BORISEVII traukti


pagalbos LLA tabui organizavimo darb ir kitus kunigus. K BORISEVI
IUS padar iuo klausimu?
ATSAKYMAS: Kiek a inau i KUBILIAUS, BORISEVIIUS atsisak
tai daryti ir pasil KUBILIUI paiam tiesiogiai tartis su vietos kunigais, o
jis, bijodamas bti suimtas, padti atsisak
Tai viskas, k a inau apie dvasinink dalyvavim LLA emaii
legiono veikloje.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir perskaitytas rus


kalba suprantamai. (A.ERTVYIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus tardytojas
leitenantas KULABINAS (paraas)

114

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*474 1946

(
)
1946 4

, -
, 6499
,
. . 17-58-1 58-10 .2 ,
:
, 1887 ,
. . , , , ,
, - , , ,
,
. .
5 1946
.
1946 '
. . 17-58-1 58-10 .2 , 1940-41

,
.
- 1945

, ,

.
.
,
.

*47

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

115

Tvirtinu"
LTSR Valstybs saugumo ministro pav.
gvardijos pulkininkas KUROVAS
(paraas)
1946 m. birelio 4 d.
NUTARIMAS
(pratsti kaltinamojo tardymo ir jo sumimo termin)

1946 m. birelio 4 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio virininkas, kapitonas


LEONOVAS, perirjs Vincento BORISEVIIAUS, kaltinamo pagal
RTFSR BK 17-58-1 a ir 58-10 2 d. str., tardymo bylos Nr. 6499 doku
mentus,
NUSTAIAU:
BORISEVIIUS Vincas, Augustino s., gim. 1887 m. Bebrinink k.,
Vilkavikio apskr., LTSR, kils i valstiei eimos, lietuvis, TSRS pilietis,
neteistas, turintis auktj dvasin isilavinim, iki areto buvs Teli kata
lik vyskupijos vyskupu, gyveno Teliuose.
BORISEVIIUS suimtas 1946 m. vasario 5 d. ir kalinamas LTSR
MGB vidaus kaljime.
1946
m. vasario mn. jam buvo pateiktas kaltinimas pagal RTFSR BK
17-58-la ir 58-10 2 d. str. dl to, kad 1940-41 m. po Lietuvos prijungimo
prie TSRS sak tikintiesiems antitarybinio turinio pamokslus, laik savo
bute ir banyioje antitarybin literatr.
1945
m. vasario-kovo mnes umezg ryius su gauj vadais Teli
apskrityje KUBILIUMI ir JAZDAUSKU. Perdav KUBILIUI gaut per
MISEVII ir GUSTAIT vokiei paraiutinink radiogram, skirt per
duoti vokiei valgybos organams.
Kaltu pagal pateiktus kaltinimus BORISEVIIUS prisipaino. Tardy
mo metu nustatyta, kad BORISEVIIUS dl antitarybinio darbo buvo susi
js su suimtaisiais GUSTAIIU ir MISEVIIUMI. MISEVIIUS buvo
atvyks pas BORISEVICI su gauj vadeivomis KUBILIUMI ir JAZ
DAUSKU tartis dl pagalbos banditams. BORISEVIIAUS nurodymu ku-

116

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*48

.
.


.
,

.
22

1946

,

, .

5 1946 ,
,

,
.

,
. . 116 159 ,
:


, . . 5- 1946 .
- ,

: ,

*48

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

117

nigas GUSTAITIS slp savo bute nelegaliai gyvenus MISEVII.


GUSTAITIS ir MISEVIIUS per BORISEVICI padjo vokiei valgy
bininkams, besislapsiusiems pas GUSTAITI, umegzti ryius su vokiei
valgybos organais. BORISEVIIUS, GUSTAITIS ir MISEVIIUS pa
tvirtino, kad jie bendrai dirbo antitarybin darb. Dl to j veiklos tyrimas
sujungtas vien byl.
1946
m. gegus 22 d. pagal i byl taip pat suimta Valerija VALIC
KAIT, atnedavusi GUSTAIIUI antitarybini lapeli ir savo bute suor
ganizavusi GUSTAIIO susitikim su asmenimis, dirbusiais antitarybin
darb.
BORISEVIIAUS tardymo terminas baigiasi 1946 m. birelio 5 d:,
taiau baigti tardym iki tol nemanoma, nes dar reikia apklausti VALIC
KAIT apie kaltinamj GUSTAIIO, MISEVIIAUS ir BORISEVI
IAUS prieik veikl bei surengti akistatas su jais.
Kardomoji priemon BORISEVIIUI dl jo padaryt nusikaltim pa
vojingumo negali bti pakeista, todl pagal RTFSR BPK 116 ir 159 str.,

NUTARIAU:
Prayti LTSR MVD Karo prokuror pratsti Vincento BORISEVI
IAUS, Augustino s., tardymo ir jo sumimo termin vienu mnesiu, t.y.
iki 1946 m. liepos 5 d.

LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio virininkas


kapitonas LEONOVAS (paraas)
Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus virininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (paraas)

118

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*494 1946

( )
1946 4

, . - ,
6499
. , .
, . , .
.
:
,
,
,


.
,

, . 110 ,:
6499 ,
, , 4
1946 .

.

:

*49

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

119

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo skyriaus vir. pav.
pulkininkas KOZLOVAS
(paraas)
1946 m. birelio 4 d.
NUTARIMAS
(dl bylos tyrimo permimo)
1946 m. birelio 4 d.

Vilnius

A, LTSR MGB vyr. tardytojas - kapitonas SAAKIANAS, perirjs


gautos kaltinamj Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s., Eduardo
MISEVIIAUS, Stasio s., Prano GUSTAIIO, Simono s., Prano KAUIO,
Jono s., ir Valerijos VALICKAITS, Stasio d., tardymo bylos Nr. 6499
dokumentus,
NUSTAIAU:
BORISEVIIUS, MISEVIIUS, GUSTAITIS, KAUYS ir VALIC
KAIT suimti kaip antitarybins nacionalistins formuots dalyviai.
Atsivelgdamas tai, kad byl reikia toliau tirti, pagal RTFSR BPK 110
str.,-

NUTARIAU:
Kaltinamj
BORISEVIIAUS,
MISEVIIAUS,
GUSTAIIO,
KAUIO ir VALICKAITS tardymo byl Nr. 6499 nuo 1946 m. birelio 4
d. paimti tolesniam tyrimui.

LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas


kapitonas SAAKIANAS (paraas)
Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus virininkas
Kapitonas LEONOVAS (paraas)

120

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*50


. .
.
6- 1946 , .
. 10 . 20 ., 16 . 40 .
,
.

,
, ,
.
. :

?
. :
, 7- 1941 1942
. .

. 1944
1945 . ,
,
. ,
.

.
,
. , ,
.
, , . ,
,
.

1945 ,
.
, ,
-, .

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*50

121

AKISTATOS PROTOKOLAS
tarp kaltinamj Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s., ir Eduardo
MISEVIIAUS, Stasio s
1946 m. birelio 6 d., Vilnius
Akistata pradta 10 val. 20 min., baigta 16 val. 40 min.
Akistata vyksta rus kalba, kuri kaltinamieji BORISEVIIUS ir MI
SEVIIUS moka gerai.
Po abipusio atpainimo kaltinamieji BORISEVIIUS ir MISEVIIUS
pareik, kad jie vienas kit gerai pasta daugiau kaip 30 met, j tarpusa
vio santykiai normals, asmenini sskait neturi.
Klausimas kalt. MISEVIIUI: K Js inote apie prie Jus sdinio
kaltinamojo BORISEVIIAUS ryius su bandit junginiais Lietuvoje?
Kalt. MISEVIIAUS atsakymas: Vokieiams okupavus Lietuvos TSR,
madaug nuo 1941 m. liepos 7 d. iki 1942 m. sausio pradios a buvau
Plungs miesto burmistru. Po to, kai Raudonosios armijos daliniai ivadavo
Teli apskrit, a, kaip vokiei talkininkas, bijodamas Taryb valdios
organ, miau slapstytis. Nuo 1944 m. lapkriio pradios iki 1945 m. vasa
rio pabaigos a nelegaliai gyvenau Pakutuvn kaime, Kartenos valsiuje,
Kretingos apskrityje, pas pastam kunig Juoz OLAUSK. Gyvenda
mas pas OLAUSK suinojau, kad mans ieko Taryb valdios organai.
Siekdamas ivengti sumimo, a nusprendiau sigyti fiktyvius doku
mentus ir dar kart pakeisti savo gyvenamj viet. Pas OLAUSK a
susipainau su Henriku PETKUMI16, kuris taip pat gyveno nelegaliai ir
turjo fiktyvius dokumentus. Suinojs apie tai, a pasidomjau, kokiu b
du galima sigyti fiktyvius dokumentus. PETKUS man papasakojo, kad pas
Skirpsi kaimo, Teli apskrities, gyventoj POK yra sikrusi Vana
g" organizacija, kur ir galima sigyti fiktyvius dokumentus.
Su PETKAUS rekomendacija 1945 m. vasario paskutinmis dienomis
a nujau pas POK, kur i tikrj tuo metu buvo sikrusi minta Va
nag" organizacija. Vliau a suinojau, kad tai yra bandit formuots, ku
riai vadovauja KUBILIUS-BALYS ir jo pavaduotojas JAZDAUSKAS,,ARNAS", tabas. Atvyks nurodyt tab, a susipainau su

16

Henrikas Petkeviius, A. Kubiliaus tabo narys.

122

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*51

", .
.
.
, 6- 7- 1945
.
,
, , ,
- .
,
, . . ,
.
, , 28 1945
.
,
". .


.
,

.
.

. ,
. .

. 6- 7- 1945 . [...]
,
, , ,
.
,
.
,

.
, , ,
.
,
, .
. .

*51

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

123

ARNU, kuriam smulkiai papasakojau apie save. Po dienos ar dviej


tab atvyko KUBILIUS ir PETKUS. KUBILIUI a taip pat papasakojau
apie save.
Kubiliaus tabe, madaug 1945 m. kovo 6 ar 7 d., a sigijau fiktyv
asmens liudijim. tabe a maiau radijo sistuv, su kuriuo rytais KUBI
LIUS ir JAZDAUSKAS ieidavo i tabo, taiau kur, neinau, greiiausiai
perduoti ini savo vadovybei usienyje. Bnant tabe, JAZDAUSKAS
mans papra, kad supaindiniau j su Teli vyskupijos vyskupu, t. y. su
kaltinamuoju BORISEVIIUMI, su kuriuo jis norjo susitarti dl materia
lins paramos gaujai. A sutikau ir, atrodo, 1945 m. vasario 28 d. mes su
JAZDAUSKU nuvykome Telius, pas BORISEVICI.
I pradi pas BORISEVII ujau a vienas ir pasakiau, kad su juo
nori pasikalbti vienas i bandit vad JAZDAUSKAS - ARNAS.
BORISEVIIUS sutiko priimti JAZDAUSK, kuris vliau atjo pas BO
RISEVII ir susipains man girdint idst savo praym dl materiali
ns pagalbos j gaujai ir dl galimybs jam kur nors apsigyventi. BORI
SEVIIUS konkretaus atsakymo nedav, taiau paadjo apgyvendinti
JAZDAUSK pas vien i jam pavaldi klebon ir organizuoti j gaujai
materialin pagalb. BORISEVIIUS taip pat paadjo susitarti su kuriuo
nors i savo klebon ir apgyvendinti pas juos mane. Po pokalbio BORISE
VIIUS mane ir JAZDAUSK pavaiino pusryiais. Be to, man asmeni
kai dav gabal kiaulienos kumpio, svrus apie 3 kg. Tada mes grome
gaujos tab.
Analogik susitikim su BORISEVIIUMI a suorganizavau ir KU
BILIUI. Tai buvo 1945 m. kovo 6 ar 7 d. [...]. KUBILIUS papasakojo BO
RISEVIIUI, kad jis yra Vanag gaujos vadas ir atvyko prayti, kad
vyskupas padt jo gaujai maisto produktais. Iklauss KUBILI, BORI
SEVIIUS, atjausdamas j, paadjo organizuoti maisto produkt rinkim
per jam pavaldius kunigus. BORISEVIIUS su KUBILIUM susitar, kad
is po keli dien vl atvykt suinoti, kaip seksi organizuoti maisto pro
dukt rinkim gaujai. Man BORISEVIIUS sak nebegrti gauj, o pasi
likti pas j, i kur a turjau vykti gyventi pas jam pavald kunig GUS
TAIT. Po i pokalbi KUBILIUS vl ivyko gauj, o a pasilikau pas
BORISEVICI. Netrukus atjo GUSTAITIS, kuris, praomas BORISE
VIIAUS, sutiko mane priimti ir mes ivykome pas j Pails miestel,
Raseini apskrityje. Ten a slapsiausi apie mnes. Vliau GUSTAITIS
buvo perkeltas Kaltinnus, Taurags apskrityje. Ten a pas j slapsiausi
iki 1945 m. rugsjo pabaigos, o po to iki 1946 m sausio 17 d. a gyvenau
pas GUSTAT nelegaliai Vievnuose, Teli apskrityje.

124

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*52

, ,
. , ,
1945 , 17 1946
.
, .
. :
?
. : .

,
,

,
.
, ,
,
. .
, , .

( 16-17, ),
, .
, ,
.
, ,

.
.

.
,
,
, ,
.
.
1945 .
, ,
. , ,
.
, ,

*52

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

125

Klausimas kalt. MISEVIIUI: Kokiomis aplinkybmis ir per k vokie


i paraiutininkai umezg ry su vokiei valgybos organais?
Kalt. MISEVIIAUS atsakymas: T pai ar kit dien po to, kai a
atvykau Pail, pas GUSTAIT atjo trys vokiei paraiutininkai, kurie
man ir GUSTAIIUI papasakojo, kad jie pateko Raudonosios armijos
kari pasal ir ginkluoto susirmimo metu paliko savo radijo sistuv,
todl negali praneti vokieiams apie tai, kas vyko. Iklauss iuos para
iutininkus ir inodamas, kad KUBILIAUS tabe yra radijo sistuvas, a
pasakiau paraiutininkams, jog galimyb susiekti su jiems reikiama vo
kiei vadovybe yra, ir paadjau padti. Netrukus jie ijo, taiau kur,
neprisimenu.
Madaug po savaits pas GUSTAIT ujo mergina (16-17 met, pa
vards neinau). Ji man perdav ratel, adresuot GUSTAIIUI, kurio
tuo metu namie nebuvo. Ratel atsiunt minti paraiutininkai. Tai buvo
radiograma, kuri reikjo perduoti j vadovybei. Radiograma buvo trum
pa, parayta lietuvi kalba. Joje praneama, kad kakoks KARPINSKIS,
pasirod, ess idavikas ir perspjama, kad reikia nutraukti ry pagal if
r VYTAUTAS". Be to, ia buvo kakoki sutartini enkl. Radiogra
m skaitme kartu su GUSTAIIU, iam grus namo.
A inojau, kad KUBILIUS turi greit atvykti pas BORISEVII, to
dl pasiuniau jam radiogram kartu su savo rateliu, kur praiau BORI
SEVII perduoti radiogram KUBILIUI. Radiogram ir ratel su kitu
patu nuve kakoks GUSTAIIO pastamas. 1945 m. balandio pra
dioje GUSTAITIS buvo nuvaiavs Telius, kur BORISEVIIUS jam
perdav du ratelius nuo BALIO". Vienas i j buvo adresuotas man,
jame buvo praneama, kad radiograma perduota pagal paskirt, o antraja
me BALYS" ra paraiutininkams t pat, k ir man, be to, ten buvo
kakokie ifruoti uraai ir paraas VAIVILA". Manau, kad tai buvo
antras BALIO" slapyvardis.

126

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*53

.
, , .
. :
-?
. :
.

,
- -\
1945
,
,
,
, . ,
.
.
, ,

, .


. ,

20-25 ,

.
,
. [...]

,
, .

, .

1945 , ,
,
, ,
,

*53

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

127

Klausimas kaltin. BORISEVIIUI: Jus girdjote kaltinamojo MISE


VIIAUS parodymus apie Js ryius su bandit vadeivomis JAZDAUSKU-,,ARNU" ir KUBILIUMI-,,BALIU?
Kaltin. BORISEVIIAUS atsakymas: MISEVIIAUS parodymus i
esms galiu patvirtinti. Mano ryiai su bandit formuotmis po to, kai Rau
donoji armija ivadavo Telius ir apylinkes, pasireik tuo, kad a kelet
kart buvau susitiks su bandit formuoi vadais JAZDAUSKUARNU ir KUBILIUMI-BALIU. 1945 m. vasario mnes Teli
kurij ujo prie mane sdintis kaltinamasis MISEVIIUS ir papasakojo
man, kaip j sulaik NKVD. Patikrinus dokumentus, jis buvo paleistas, ta
iau po to es jo vl m iekoti Taryb valdios organai. Todl jis pradjs
slapstytis, i pradi Pakutuvn kaime, Teli apskrityje, vliau KUBI
LIAUS gaujoje. Be to, MISEVIIUS papra, kad padiau jam toliau
slapstytis. A paadjau jam padti ir pasiliau kreiptis Pails parapijos
klebon GUSTAIT, daviau jam GUSTAIIO adres ir paadjau pats pa
sikalbti iuo klausimu su GUSTAIIU, k vliau ir padariau. MISEVI
IAUS ir JAZDAUSKO apsilankymo pas mane metu mes kalbjoms tik
apie materialin pagalb j gaujai ir kaip padti MISEVIIUI toliau
slapstytis nuo Taryb valdios organ. Atrodo, per pirm susitikim a
JAZDAUSKUI daviau 20-25 kg rkytos msos, kuri buvau gavs dar
prie Raudonosios armijos atjim i Lieplauks parapijos klebono KLO
VO ir klebono UMBRASO. Po pokalbi pavaiinau JAZDAUSK ir MI
SEVII pusryiais ir jie ijo.[...]
Po keli dien po pirmo apsilankymo JAZDAUSKAS vl ujo pas
mane ir prane, kad i Tirkli parapijos klebono kunigo KIELOS jis gavo
produkt gaujai, taiau kiek, nesak. Daugiau io susitikimo metu mes su
JAZDAUSKU apie niek nesikalbjome, nes pas mane buvo daug lankyto
j. Trei ir paskutin kart su JAZDAUSKU buvau susitiks madaug
1945 m. balandio mnes. Jis atjo pas mane ir prane, kad visi jo gaujos
dalyviai suimti, jis liks vienas. Pra darbinti j zakristijonu ir irayti pa
ym apie tai, kuri jis galt pristatyti karin komisariat, kad bt atleis
tas nuo aukimo armij. tai JAZDAUSKUI atsakiau, kad a skiriu tik

128

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*54

. .
, ,
. ,
, ,
.
,
.

,
, ,
, .
. ,
,

, , .

.
. , ,
. ,
. ,
,
.
. : ,

, ,
, ,
?
. :
,
. ,
, ,
.
,
.
. :
?

*54

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

129

kunigus, o zakristijonus skiria parapij klebonai, todl paskirti jo zakristi


jonu negaliu. inodamas, kad Lieplauks parapijos klebonas kunigas
NALNAS neturi zakristijono, a pasiliau JAZDAUSKUI kreiptis j.
Vliau a pasikvieiau NALN kurij ir pasitariau dl JAZDAUSKO,
kur NALNAS paadjo priimti pas save zakristijonu.

Prajus kelioms dienoms po pirmojo JAZDAUSKO ir MISEVIIAUS


apsilankymo pas mane, MISEVIIUS vl atvaiavo pas mane kurij su
man nepastamu mogumi KUBILIUMI, kur pristat kaip gaujos, kurioje
jis slapstosi, vad. KUBILIUS pra padti j gaujoms maisto produktais.
Kadangi tuo metu kurijoje buvo daug lankytoj, isamiau apie tai mes su
KUBILIUMI nepasikalbjome, o susitarme, kad jis ateis kit kart. Po
keli dien KUBILIUS ujo pas mane ir vl pra materialins pagalbos
savo gaujai. Taip pat jis papasakojo apie tarptautinius vykius. Kiek prisi
menu, KUBILIUS teig, kad, pasibaigus karui su Vokietija, kils naujas ka
ras tarp Soviet Sjungos, Anglijos ir Amerikos. A pasakiau KUBILIUI,
kad dl pagalbos maisto produktais a pagalvosiu, taiau praktikai iuo
klausimu vliau nieko nepadariau.

Klausimas kalt. BORISEVIIUI: Kaip paaikinti tai, kad Js ne vien


kart buvote susitiks su bandit vadais JAZDAUSKU ir KUBILIUMI,
adjote gaujai materialin pagalb, taiau, kaip Js teigiate, praktikai to
kios pagalbos jiems neteikte?

Kalt. BORISEVIIAUS atsakymas: I tikrj a ne kart buvau susiti


ks su JAZDAUSKU ir KUBILIUMI, taiau jokios ypatingos praktins
pagalbos nesuteikiau. Pirma, dl to, kad tam neturjau laiko, o be to, bijo
jau susikompromituoti prie Taryb valdios organus. Dl to vieno susiti
kimo metu a rekomendavau JAZDAUSKUI dl maisto produkt gaujai
kreiptis tiesiai man pavaldius kunigus.

Klausimas kalt. BORISEVIIUI: O k Js galite pasakyti apie savo


ryius su vokiei paraiutininkais?

130

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*55

. :
,
, , ,
, .
, , ,
,
. ,

, .
,
. ,
, .
,
, .

*55

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

131

Kalt. BORISEVIIAUS atsakymas: Prajus kelioms dienoms po KU


BILIAUS ir MISEVIIAUS apsilankymo, i pastarojo a gavau ratel,
kuriame jis ra, kad laik, kur jis atsiunt kartu su rateliu, perduoiau
KUBILIUI. Laiko, adresuoto KUBILIUI, turinio a neinojau, nes jo ne
skaiiau, taip pat neinojau, kad tai vokiei paraiutinink radiograma. Tai
suinojau tardymo metu. Kai KUBILIUS atjo pas mane antr kart, a jam
perdaviau mint laik ir t pai dien i jo gavau du atsakomuosius ra
telius, kuriuos jis pra pasisti MISEVIIUI. Vliau a iuos ratelius pa
siuniau per GUSTAIT, kuris buvo atvyks kurij tarnybiniais reikalais.
Noriu paymti, kad i KUBILIAUS rateli turinio taip pat neinau, nes
j neskaiiau.

Akistatos protokolas suraytas pagal ms odius teisingai, perskaity


tas mums garsiai, suprantama rus kalba, dl to ir pasiraome. (Vysk.
V.BORISEVIIAUS ir E.MISEVIIAUS paraai)
Akistat ved LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (paraas)

132

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*56


.
.

7- 1946 , .
. 10 . 40 ., 15 . 20 .

,

. 95 .

, 1929 ,
, .
. :
.
,
.
. : 1945
. , , , .
.
20-25.
, ,
, ,

.
,
, ,

,
. ,
,
. ,

.
.

*56

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

133

AKISTATOS PROTOKOLAS
Tarp kalt. Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s., ir Prano GUS
TAIIO, Simono s.
1946 m. birelio 7 d., Vilnius
Akistata pradta 10 val. 40 min., baigta 15 val. 20 min.
Kadangi kaltinamasis GUSTAITIS nemoka rus kalbos, akistata vyk
doma per vertj VENSKAIT, kuris persptas dl atsakomybs u netei
sing vertim pagal RTFSR BK 95 str.
Po abipusio atpainimo kaltinamieji BORISEVIIUS ir GUSTAITIS
pareik, kad jie vienas kit gerai pasta nuo 1929 m., j tarpusavio santy
kiai normals, asmenini sskait neturi.

Klausimas kalt. GUSTAIIUI: Ankstesni tardym metu Js pasakojo


te apie savo ryius su vokiei paraiutininkais. Papasakokite, kokiomis
aplinkybmis ie paraiutininkai umezg ry su vokiei valgybos orga
nais.
Kalt. GUSTAIIO atsakymas: Madaug 1945 m. vasario pabaigoje,
Krai valsiaus Karkln kaimo gyventojos ILAUSKIENS papraytas,
a nuvykau iklausyti ligonio ipainties. Po ipainties ILAUSKIEN
mane pakviet atskir kambar. js pamaiau nepastam 20-25 met
jaunuol. Jis prisistat RAMBERGO17 pavarde ir papasakojo, kad jis yra
vokiei paraiutininkas, nuleistas paraiutu i Vokietijos kartu su kitais
valgybininkais organizuoti ia LLA brius kovai prie Taryb valdi.
RAMBERGAS papasakojo, kad su juo yra dar du draugai ir kad nusilei
diant paraiutais jie pateko Raudonosios armijos kari pasal ir ginkluoto
susirmimo metu pamet radijo sistuv, kur turjo. Neturdami sistuvo,
sak RAMBERGAS, jie negali susisiekti su vokiei valgybos organu, ku
ris juos ia nuleido. Pasibaigus pokalbiui, RAMBERGAS papra, kad a
rekomenduoiau patikim viet, kur jie galt pasislpti nuo Taryb valdios
17
Zenonas Rombergas-Zero - LLA narys. 1944 m. rugpjt-1945 m. saus moksi vo
kiei valgybos mokykloje Ryt Prsijoje. 1945 m. sausio 20 d. kartu su dar trimis bendra
ygiais nusileido Taurags apylinkse. 1945 m. vasario 9 d., eidami pas Tryki vls. Mistiki kaimo gyventoj V.Karpinsk, jie pateko NKVD pasal ir susirmimo metu neteko
dokument bei radijo sistuvo. MGB j sum 1946 m. gegus 14 d. Originale raoma
Rambergas.

134

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*57

, ,
.
, , ,
.
, ,
.
8- 10- 1945 ,
-
, ,
, ,
- . ,
, .

.

, . . 17 1946 (
).
, ,
. 12-13 1945
. , 6-7 .
, ,
, , . .
. ,

-,
( ).
18-20 1945 ,
,
, .
,
,
.
.

. , .
, .
, . ,
.
,
, .
. 9-10 1945

*57

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

135

organ. A sutikau juos priimti pas save ir sudaryti slygas slapstytis. Kit
dien temstant RAMBERGAS su dviem savo draugais atjo pas mane ir ia
pernakvojo, o kit ryt a susitariau su savo pastamu Petru VAIGAUSKU
i Dargiki kaimo, Raseini apskrityje, kad jis priimt iuos paraiutininkus
pas save ir sudaryt slygas jiems slapstytis. Taip jie susipaino ir persikl
pas j, kur gyveno apie du mnesius.
1945
m. madaug kovo 8 ar 10 d. atvyks Telius pas vyskup- s
dint prie mane kaltinamj BORISEVICI, a sutikau savo pastam
MISEVII, kuris sak, kad slapstosi nuo Taryb valdios organ, kaip
vokiei bendrininkas - burmistras. MISEVIIUS papasakojo, kad iki tol
jis buvo KUBILIAUS gaujoje, kur sigijo fiktyv dokument. BORISE
VIIAUS ir paties MISEVIIAUS praomas, a sutikau priimti pas save
MISEVII. Taip MISEVIIUS nelegaliai gyveno pas mane iki 1946 m.
sausio 17 d., kai mes abu kartu buvome suimti.
Btina paymti tai, kad MISEVIIUI gyvenant pas mane a jam pa
pasakojau apie tuos paraiutininkus. 1945 m. kovo 12 a buvau ivyks
Kraius. Man po 6 ar 7 dien grus, MISEVIIUS papasakojo, kad buvo
atj mintieji paraiutininkai ir domjosi, kaip bt galima umegzti ry
su usieniu, t. y. su jiems vadovaujaniu valgybos organu. Pasak MISE
VIIAUS, jis jiems paadjo padti susisiekti su vokiei valgybos or
ganu per gaujos vadeiv KUBILI-BAL, kuris turjo radijo sistuv
(tai man sak pats MISEVIIUS). Apie kovo 18-20 d. VA1GAUSKO
dukt Valerija VAIGAUSKAIT atne man i paraiutinink radio
gram, kuri jie pra mane ir MISEVII perduoti pagal paskirt. Ra
diograma buvo trumpa, parayta lietuvi kalba, joje praneama, kad ka
koks KARPINSKIS, pasirod, ess NKVD agentas, todl btina su juo
nutraukti ryius. Taip pat joje buvo slyginiai ifruoti raai. i radio
gram su savo rateliu MISEVIIUS po keli dien pasiunt Telius
kaltinamajam BORISEVIIUI, kad perduot KUBILIUI. Tai man papa
sakojo pats MISEVIIUS, kai a grau i Kaltinn, kur greitai turjau
persikelti nuolat gyventi.
MISEVIIUS sak, kad radiogram jis pasiunt per kinink DER
VINSK, kuris ve bulves Teli kunig seminarijai. 1945 m. balandio
9-10 d. turjau nuvaiuoti tarnybiniais reikalais Telius. Prie man ivyks-

136

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*58

. . ,
.
, ,

, .

( - ).
, ,
. .
, , .
.
,
.
. :
?
:
.
,
. , ,
. ,
,
, .
.
.
. : .

. ?
: .

.
. , 20
1945 ,
( ,
). , . .
.
, , (,
) . ,

*58

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

137

tant MISEVIIUS papra paklausti BORISEVII, koks tos radiogra


mos likimas. BORISEVIIUS man papasakojo, kad MISEVIIAUS ratel
ir paraiutinink radiogramjis gavo ir perdav KUBILIUI, kuris paliko du
atsakomuosius ratelius. iuos KUBILIAUS paliktus ratelius BORISEVI
IUS perdav man (jie nebuvo dti vok). Vienas i j buvo adresuotas
MISEVIIUI, jame buvo praneama, kad radiograma bus perduota pagal
paskirt; o antras - paraiutininkams, jame taip pat informuojama apie ra
diogramos isiuntim, be to, ten buvo ifruot ra. Abu ratelius pasira
VAIVILA". Parvyks namo vien ratel atidaviau MISEVIIUI, o kit
pats nuneiau VAIGAUSKUI namo ir ten perdaviau paraiutininkui RAM
BERGUI.

Klausimas kalt. GUSTAIIUI: Kokie buvo BORISEVIIAUS nurodymai


Jums dl maisto produkt rinkimo?
ATSAKYMAS: Jokio konkretaus nurodymo iuo klausimu i BORISEVI
IAUS a negavau. Taiau kai BORISEVIIUS man perdav mintus ra
telius, jis sak, kad partizanams labai sunku. Apgailestaudamas dl to, a
paklausiau, kuo jiems bt galima padti. BORISEVIIUS atsak, kad b
t galima duoti maisto produkt u savo asmenines las, nes daryti specia
li rinkliav labai pavojinga. Daugiau iuo klausimu mes nekalbjome. A
pats banditams maisto produkt niekada nedaviau.

Klausimas kalt. BORISEVIIUI: Js girdjote kaltinamojo GUSTAIIO


parodymus apie Js ryius su bandit vadeiva KUBILIUMI ir vokiei
paraiutininkais. Ar Js patvirtinate iuos parodymus?
ATSAKYMAS: Kalt. GUSTAIIO parodymus apie mano ryius su bandi
t vadeiva KUBILIUMI ir vokiei paraiutininkais gerai girdjau ir i es
ms juos galiu patvirtinti.
Kalt. GUSTAITIS teisingai teigia, kad 1945 m. madaug kovo pabai
goje per vien kinink (jo pavards neinau, jis atve bulves ms ku
nig seminarijai) a i MISEVIIAUS gavau du ratelius. Jie nebuvo u
klijuoti ir dti vok. Vienas MISEVIIAUS ratelis buvo adresuotas
man, jame jis pra, kad antr ratel siuntinl, kaip jie j vardijo, a
perduoiau KUBILIUI. Noriu paymti, kad antro ratelio, adresuoto
KUBILIUI, turinio a neinau, nes jo neskaiiau. Kartoju, nors jis nebuvo

138

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*59

, , ,
. , , ,
, . . . ,
1945 ,
:
, ,
. ,
.
. : ,
?
: , ,
, ,
-
.
. : ,
, ?
: . ,
.
, (,
) , ,

. ,
.
,
.
,
,
. ,
, ,
.

*59

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

139

dtas vok, a perskaiiau tik adres, t. y. KUBILIAUS slapyvard.


Madaug 1945 m. balandio pradioje atjus KUBILIUI a perdaviau
ratel, o i jo gavau du atsakomuosius ratelius: vien MISEVIIUI, o
kito adresato dabar neprisimenu. Perduodamas KUBILIUS pra iuos
ratelius pasisti MISEVIIUI.

Klausimas kalt. BORISEVIIUI: Kas buvo raoma rateliuose, kuriuos


Js gavote i KUBILIAUS ir turjote perduoti MISEVIIUI?
ATSAKYMAS: i rateli turinio a taip pat neinau, nes j neskaiiau,
nepaisant to, kad jie nebuvo dti vok ir guljo 3-4 dienas mano stalo
staliuje ir a juos kasdien matydavau.

Klausimas kalt. BORISEVIIUI: Ar i KUBILIAUS gautus ratelius


Js perdavte adresatui?
ATSAKYMAS: Kalt. GUSTAITIS teisingai pasak, kad i KUBILIAUS
gautus ratelius a atidaviau jam, kad pasist MISEVIIUI. GUSTAITIS
taip pat teisingai teigia, kad apie banditus (mikinius", kaip mes juos va
dindavome) a jam pasakojau su uuojauta ir nurodiau, kad dal savo as
menini l reikia skirti jiems. A pabriau, kad negalima pinig tam
rinkti i gyventoj. Dl to GUSTAIT a spjau, kad jis bt atsargus ir
nesusikompromituot prie Taryb valdios organus.
Manau, btina paymti, kad GUSTAITIS priglaud MISEVII ma
no praomas. Apie tai a su GUSTAIIU specialiai kalbjau ir praiau pri
glausti MISEVII, inodamas, kad pastarasis slapstosi nuo Taryb val
dios organ.

140

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*60

,
, , . . .
,
, ,
. . .
.

- .

*60

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

141

Akistatos protokolas suraytas pagal ms odius teisingai, perskaity


tas man iveriant man suprantam gimtj lietuvi kalb, dl to ir pasira
au. (P.GUSTAIIO paraas)
Akistatos protokolas suraytas pagal ms odius teisingai, perskaity
tas man suprantama rus kalba, dl to ir pasiraau. (Vysk. BORISEVI
IAUS paraas)
Akistat ved LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAAKIANAS (paraas)
Vertjas - jaun. leitenantas VENSKAITIS (paraas)

142

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*61

( )

1946 10

, . , ,

6580

, . 17-58-1 58-10 .2 ,:
19
1946
. 17-58-1 58-10 .2 ,
, 1940-1941 ,

,
.
- 1945 ,

,
.
,

.
1946
,
,
- .
. 128 129 , -

*61

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

143

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo skyriaus virininkas
papulkininkis ROZAUSKAS
(paraas)
NUTARIMAS
(dl papildomo kaltinimo pareikimo)

1946 m. birelio 10 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAA


KIANAS, perirjs Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.. kaltina
mo padarius nusikaltim, numatyt pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2
d. str., tardymo bylNr. 6580,
NUSTAIAU:
1946 m. vasario 19 d. BORISEVIIUI pareiktas kaltinimas pagal
RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. str. dl to, kad jis, bdamas prieikai
nusistats Taryb valdios atvilgiu, 1940-1941 m., po Lietuvos prisijun
gimo prie Taryb Sjungos, sak tikintiesiems antitarybinio turinio pa
mokslus, laik savo bute ir banyioje antitarybin literatr.
1945 m. vasario-kovo mnes, umezgs ryius su LLA bandit for
muoi vadovais Teli apskrityje KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, pats ir
per pavaldius kunigus teik LLA gaujoms materialin pagalb maisto pro
duktais. Tardymo metu taip pat nustatyta, kad BORISEVIIUS antitarybin
darb dirbo glaudiai bendradarbiaudamas su pogrindins antitarybins
grups nariais MISEVIIUMI ir GUSTAIIU, kartu su jais vokiei para
iutininkams padjo umegzti radijo ry su vokiei valgybos organais.
1946 m. ilg laik pas jam pavaldius kunigus GUSTAIT ir NAL
N slp besislapstanius nuo Taryb valdios organ LLA gauj vadov
JAZDAUSK ir vokiei pagalbinink - nacionalinio pogrindio dalyv
MISEVII.
Vadovaudamasis RTFSR BPK 128 ir 129 str.,-

144

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*62

:


. 58-11 .

.
.

: . -

*62

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

NUTARIAU:
Papildant anksiau pateikt kaltinim patraukti Vincent BORISEVI
I, Augustino s., kaip kaltinamj pagal RTFSR BK 58-11 str.
io nutarimo kopij pasisti Lietuvos TSR MVD kariuomens Karo
prokurorui.
LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (paraas)
Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio virininkas
kapitonas LEONOVAS (paraas)

145

146

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*63


.
11 1946
17 . 10 .
24 .
:

. 58-11 , . . ,

,
,
.

?
: ,
. 58-11 .
. ,
,
, ,
,
,
.

. [...] 1945

. ,

. ,
, ,
.
.

,
, .
,
, .
,
20-25 .
.

*63

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

147

Kaltinamojo Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s.


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. birelio 11 d.
Tardymas pradtas 17 val. 10 min.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Js perskaitte nutarim dl pareikimo papildomo kaltini
mo Jums pagal RTFSR BK 58-11 str., t. y. dl to, kad Js dirbdamas antita
rybin darb bendradarbiavote su bandit formuots vadovais KUBILIUMI
ir JAZDAUSKU bei nacionalistinio pogrindio dalyviais MISEVIIUMI ir
GUSTAIIU, visi kartu Js palaikte nusikalstamus ryius su vokiei pa
raiutininkais.
Ar Js supratote pareikto kaltinimo esm ir ar prisipastate kaltas
dl to?
ATSAKYMAS: Kaltinim supratau, kaltas dl pareikto kaltinimo pagal
RTFSR BK 58-11 str. visikai prisipastu. Kartu noriu papasakoti, kad, be
tos antitarybins veiklos, kuri a vykdiau iki sumimo ir apie kuri a
isamiai pasakojau ankstesni tardym metu, iuo metu neneigiu, kad pa
laikiau ryius su gauj vadeivomis KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, kurie ne
kart buvo susitik su manimi tartis dl materialins pagalbos j gaujai ap
sirpinti maisto produktais.
Be to, palaikiau nusikalstamus ryius su MISEVIIUMI ir GUSTAI
IU. [...] Madaug 1945 m. vasario pabaigoje pas mane Teli kurij
ujo mano senas geras pastamas MISEVIIUS kartu su gaujos vadeiva
JAZDAUSKU. Pokalbio metu MISEVIIUS papasakojo, kad jis, kaip
buvs burmistras ir vokiei bendrininkas, slapstosi nuo Taryb valdios
organ. Pasak MISEVIIAUS, iki tol jis buvo minto JAZDAUSKO gau
joje, kur sigijo fiktyv dokument. Jis pra mane padti jam slapstytis
nuo Taryb valdios organ. A paadjau jam padti ir pasiliau iuo
klausimu pakalbti su Pails parapijos klebonu GUSTAIIU, daviau
pastarojo adres ir paadjau pats pasikalbti su GUSTAIIU. Tatai v
liau ir padariau. io susitikimo metu MISEVIIUS mane supaindino su
JAZDAUSKU, kuris mane papra padti j gaujai maisto produktais.
Gerai suprasdamas gauj reikmes, a JAZDAUSKUI daviau 20-25 kg
rkytos msos. Po to pavaiinau MISEVII ir JAZDAUSK pusryiais
ir jie ijo savo gauj.

148

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*64


, ,
, , .
,
. ,

, ,
.

1945 , ,
,
, ,
,
. ,
,
.
,
. ,
.
, .
.
, ,
.

1945 ,
. ,
. ,
,
, .
, .
, . ,
, .

.
,
, 20 1945
. ,
, . . . , ,
, (,
) . ,

*64

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

149

Po keli dien JAZDAUSKAS vl ujo pas mane ir prane, kad i


Tirkli parapijos klebono kunigo KIELOS jis gavo produkt gaujai, taiau
kiek, nesak. JAZDAUSKAS taip pat pra, kad a duoiau nurodym savo
kunigams dl maisto produkt rinkimo. Nenordamas isiduoti ir susikom
promituoti prie Taryb valdios organus, a patariau JAZDAUSKUI pa
iam kreiptis man pavaldius kunigus iuo klausimu.
Trei ir paskutin kart su JAZDAUSKU buvau susitiks madaug
1945 m. balandio mnes. Jis atjo pas mane ir prane, kad visi jo gaujos
dalyviai suimti, jis liks vienas. Pra darbinti j zakristijonu ir irayti apie
tai paym, kuri jis galt pristatyti karin komisariat, kad bt atleistas
nuo aukimo armij. inodamas, kad Lieplauks klebonas kunigas NA
LNAS neturi zakristijono, a pasiliau JAZDAUSKUI kreiptis j. Vliau
a pasikvieiau NALN kurij ir pasitariau dl JAZDAUSKO, kur
NALNAS prim zakristijonu. Kai su NALNU susitariau dl JAZ
DAUSKO, paraiau JAZDAUSKUI rus kalba paym pristatyti karin
komisariat. Paym raiau a, nes NALNAS nemokjo rus kalbos, jis
patvirtino paym savo parau ir antspaudu. Taip gaujos vadeiva JAZ
DAUSKAS mano iniciatyva ilg laik slapstsi pas NALN.
Su gaujos vadeiva KUBILIUMI a susipainau madaug 1945 m. kovo
pradioje, kai jis buvo atjs pas mane kartu su MISEVIIUMI. KUBI
LIUS taip pat pra padti j gaujai maisto produktais. Kadangi tuo metu
kurijoje buvo daug lankytoj, laikydamasis konspiracijos, a apie tai nieko
nekalbjau su KUBILIUMI, o susitariau, kad jis ateis kit kart. Po to
KUBILIUS ijo, o MISEVIIUS liko. Pagal iankstin susitarim t pai
dien atvyko GUSTAITIS ir pasim MISEVII. Tokiu bdu mano tar
pininkavimu MISEVIIUS m slapstytis nuo Taryb valdios organ pas
GUSTAIT iki j sumimo.
Prajus kelioms dienoms po KUBILIAUS ir MISEVIIAUS apsilan
kymo, apie kovo 20 d., i MISEVIIAUS a gavau du ratelius. Kaip min
jau ankstesnse apklausose, ie rateliai nebuvo dti vok ir uklijuoti.
Vienas ratelis buvo adresuotas man. Jame MISEVIIUS pra, kad antr
ratel (siuntinl, kaip jis vardijo) a perduoiau KUBILIUI. io ratelio

150

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*65

. ,
, 1945 .
, ,
, , .
, .
, .
, ",
,
(
).
: .

, ?
: ,
.
,

. ,
.
: ,
?

: ,
, .
, ,

.
,
, . ,
, , ,
,
.
,
, (
).
: .

*65

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

151

turinio a neinau, nes, jo neperskaits, atidaviau KUBILIUI, kai pastarasis


ujo pas mane antr kart, tai buvo madaug 1945 m. balandio pradioje.
teiks ratel KUBILIUI, a gavau i jo du atsakomuosius ratelius: vien
adresuot MISEVIIUI, o kam buvo adresuotas antras, neprisimenu. KU
BILIUS pra abu ratelius pasisti MISEVIIUI. i atsakomj rateli
turinio a taip pat neinau, nes j neskaiiau. Todl a ir neinojau, kad
siuntinlis41, kur man atsiunt MISEVIIUS, buvo vokiei paraiuti
nink radiograma, kuri a perdaviau KUBILIUI. (Apie i radiogram a
suinojau tardymo metu, i kaltinamj MISEVIIAUS ir GUSTAIIO
parodym.)
KLAUSIMAS: Js parodymai nra teisingi. Kaipgi Js galjote neinoti
siuntinlio" ir t dviej KUBILIAUS rateli turinio, jeigu jie nebuvo d
ti vok ir ilg laik buvo pas Jus?
ATSAKYMAS: A neturiu k atsakyti klausim be to, k jau sakiau. I
tikrj a turjau galimyb ir galjau suinoti io siuntinlio ir KUBI
LIAUS atsakomj rateli turin, nes jie ilg laik buvo mano asmeninio
stalo staliuje. Taiau nebuvau toks smalsus ir neskaiiau to siuntinlio ir
KUBILIAUS rateli.
KLAUSIMAS: Kada Js suinojote, kad MISEVIIUS ir GUSTAITIS yra
nacionalistinio pogrindio dalyviai?
ATSAKYMAS: A apskritai neinojau, kad MISEVIIUS ir GUSTAITIS
yra nacionalistinio pogrindio dalyviai, kaip Js juos vadinate. inojau, kad
MISEVIIUS buvo vokiei bendrininkas, buvs burmistras, kuris slapst
si nuo Taryb valdios organ ir vliau prisidjo prie KUBILIAUS gaujos.
inojau, kad GUSTAITIS slepia MISEVII, o KUBILIUS ir JAZ
DAUSKAS yra gaujos vadeivos, su kuriais a susipainau per MISEVI
I. A neneigiu, kad tarp KUBILIAUS, JAZDAUSKO, MISEVIIAUS,
GUSTAIIO ir mans buvo organizuoti antitarybinio pobdio ryiai, apie
k a isamiai esu pasakojs anksiau.
Tardymo protokolas pagal mano odius suraytas teisingai, perskaity
tas man suprantama rus kalba; j ir pasiraau. (Vysk. A.BORISEVIIAUS
paraas)

Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas


kapitonas SAAKIANAS (paraas)

152

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6617 1946

( )

1946 17

, . ,
6499
,
.,
:
8 1943 .
,
.
130
,
.

. .

377
, .

,
. 66 67 ,-

153

Vysk.. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*66

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo skyriaus vir. pav.
pulkininkas KOZLOVAS (paraas)
1946 m. birelio 17 d.

NUTARIMAS
(dl daiktini rodym prijungimo prie bylos)

1946 m. birelio 17 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAA


KIANAS, perirjs Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s., Eduardo
MISEVIIAUS, Stasio s., ir kt. tardymo bylos Nr. 6499 kaltinamj
mediag,
NUSTAIAU:
1943 m. liepos 8 d. kalt. BORISEVIIUS para ir ileido masiniu tira
u ganytojik laik kunigams ir tikintiesiems, kuriame faistins propa
gandos dvasia meiiama tarybin santvarka. laik padaugins 130 egz.
tirau isiuntinjo jam pavaldiems Teli vyskupijos kunigams, kad jie j
perskaityt tikintiesiems vietoj pamokslo.
Vienas io laiko egzempliorius lietuvi kalba yra tarp kalt. BORISE
VIIAUS tardymo bylos dokument18.
Suimant MISEVII, i jo buvo konfiskuotas fiktyvus asmens liudiji
mas Nr. 377 - Eugenijaus MINEIKOS, Stasio s., vardu, su kuriuo jis slaps
tsi.
Minti dokumentai yra BORISEVIIAUS ir MISEVIIAUS antitary
bins veiklos rodymas, todl pagal RTFSR BPK 66 ir 67 str.,

18

Byloje io laiko nerasta. r. io leidinio 2 pried, p. 763-769.

154

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*67

6499
.
:
2- .
.
: - ,

*67

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

NUTARIAU:
Mint dokument vertimus i lietuvi rus kalb prijungti prie tar
dymo bylos Nr.6499 kaip daiktinius rodymus.
Pastaba: BORISEVIIAUS ganytojiko laiko originalas lietuvi kalba
yra LTSR MGB 2-ajame skyriuje.
LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (paraas)
Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio virininkas
kapitonas LEONOVAS (paraas)

155

156

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6817 1946

( )

1946 17

, . ,
6499
[...]
, . . 58-1- 58-11 , :

,
:
1.
2.
3.
4. -
5.
6. ( )
7.
8.
9.
10. .
, [...] ,
.
,

157

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*68

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo skyriaus virininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (paraas)
1946 m. birelio 17 d.

NUTARIMAS
(dl dokument iskyrimo atskir byl)

1946 m. birelio 17 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAA


KIANAS, perirjs Vincento BORISEVIIAUS, Augustino s., ir kt.,
kaltinam padarius nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11
str., tardymo byl Nr. 6499,
NUSTAIAU:
Pagal kaltinamj BORISEVIIAUS, MISEVIIAUS ir kit parody
mus, antitarybiniam nacionalistiniam pogrindiui priklauso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juozas OLAUSKAS;
POKUS arba POCIUS;
Henrikas PETKUS;
JAZDAUSKAS-ARUNAS;
Steponas LOKYS;
Antanas KADALIS [pavard netiksli];
Aloyzas VIRKIETIS;
Valerijonas ARKAUSKAS;
Petras VAIGAUSKAS;
Valerija VAIGAUSKAIT.

Atsivelgdamas tai, kad BORISEVIIAUS [...] bylos tyrimas baigtas,


o ivardyt nac. pogrindio dalyvi buvimo vieta neinoma,

158

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*69

:
,
, , -, ,
, , , ,
, 6499
.
.

: - ,

*69

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

159

NUTARIAU:
Tyrimo duomenis apie OLAUSKO, POKAUS arba POCIAUS,
PETKAUS, JAZDAUSKO-ARNO, LOKIO, KADALIO, VIRKIE
IO, ARKAUSKO, VAIGAUSKO, VAIGAUSKAITS veikl i tardy
mo bylos Nr. 6499 iskirti atskir byl, siekiant mintus asmenis surasti ir
patraukti baudiamojon atsakomybn.
LTSR MGB tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (paraas)
Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio virininkas
kapitonas LEONOVAS (paraas)

160

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*70


1946 . 18 . , .
, 6499

, . . 17-58-la, 58-10 .2 58-11
, , ,
, . 206 ,
,
,
.

, , .
.

.


.

. \
, . .
: .
.

.
20 1946 .

*70

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

161

Tardymo pabaigos
PROTOKOLAS
1946 m. birelio 18 d. A, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardyto
jas kapitonas SAAK1ANAS, perirjau Vincento BORISEVIIAUS, Au
gustino s., kaltinamo padarius nusikaltimus, numatytus pagal RTFSR BK
17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str., tardymo byl Nr. 6499.
Nutars, kad parengtinis tardymas baigtas, o gautj duomen pakanka,
kad byl bt galima pateikti teismui, pagal RTFSR BPK 206 str. praneiau
apie tai kaltinamajam BORISEVIIUI, pateikiau susipainimui vis bylos
mediag ir paklausiau, ar kaltinamasis nori k nors pridti.
Kaltinamasis BORISEVIIUS, susipains su tardymo bylos doku
mentais, pareik, kad neturi k pridti. Skund dl bylos tyrimo neturi.
(Vysk. V. BORISEVIIAUS paraas)

LTSR MGB tardymo skyriaus vyr. tardytojas


kapitonas SAAKIANAS (paraas)
Supaindinant su bylos tyrimo mediaga dalyvavo
Pabaltijo karins apygardos karo prokuroro padjjas
justicijos papulkininkis TUGOVAS (paraas)

PAYMA
Iduota LTSR MGB vidaus kaljimo sanitarins dalies Vincentui BO
RISEVIIUI, Augustino s., kad jam atliktas medicininis patikrinimas.
Patikrinimo metu buvo nustatyta ltin irdies liga. Gali dirbti fizin
darb.

Fel. jaun. leit. ESTEL (paraas)


1946 m. gegus 20 d.

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

162

*71

.

8 1946


( 6499)
:
1.

2.
3.
4.
5.

.
, . 17-58-1, 58-10 .2 58-11
.
.
.

, . 58-1 58-11 .
. ,
. 17-58-1 58-11 .

- 1946
:
. , .
, . , .
. .
, 1944-1946
.

- .


.

1945-1946 .
10 .
, 20 ,

.

1940 ,

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*71

163

Tvirtinu"
LTSR Valstybs saugumo
ministro pavaduotojas
pulkininkas LEONOVAS (paraas)
1946 m. liepos 8 d.
KALTINAMOJI IVADA
(Pagal tardymo byl nr. 6499)
Kaltinamiesiems:
1.
2.
3.
4.
5.

Vincentui BORISEVIIUI, Augustino s., padarius nusikaltimus,


numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str.;
Eduardui MISEVIIUI, Stasio s.
Pranui GUSTAIIUI, Simono s.
Valerijai VALICKAITEI, Stasio d., padarius nusikaltimus, numaty
tus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.;
Pranui KAUIUI, Jono s., padarius nusikaltimus, numatytus RTFSR
BK 17-58-la ir 58-11 str.

1946 m. sausio-gegus mnesiais LTSR MGB u antitarybin veikl


sum ir kaltinamaisiais pagal i byl pripaino Vincent BORISEVII,
Augustino s., Eduard MISEVII, Stasio s., Pran GUSTAIT, Simo
no s., Valerij VALICKAIT, Stasio d., ir Pran KAU, Jono s.
Bylos tyrimo metu nustatyta, kad 1944-1946 m. Lietuvos TSR Teli ir
gretimose apskrityse aktyviai reiksi lietuvi-vokiei buruazini nacio
nalist ginkluoti bandit junginiai. Gaujoms, kovojanioms prie Taryb
valdi, aktyvi param iose apskrityse teik Teli vyskupijos katalik
dvasininkija, kuriai vadovavo ioje byloje kaltinamas vyskupas BORISEVIIUS.
Dl dalyvavimo pogrindinse antitarybinse organizacijose ir nusikals
tam ryi su ginkluotomis gaujomis palaikym 1945-1946 m. buvo suimti
ir teisiami daugiau nei 10 BORISEVIIUI pavaldi kunig. Be to, apie 20
jo vyskupijos kunig, dalyvavusi nacionalistinio pogrindio antitarybinje
veikloje, gyvena nelegaliai ir slapstosi nuo Taryb valdios organ.
BORISEVIIUS nuo Taryb valdios atkrimo Lietuvoje 1940 m. iki
sumimo dienos savo raytiniuose kreipimuose, vieose kalbose ir pokal

164

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*72


. 1945

() (),
(. . 15-88, 90-97, 112-151, 153 -166,
181-196, 198-213,264-289,319-320).. 1945

(. . 43-77, 85-88, 90-97, 125-151, 153-166, 181-213, 264-289).

.
,
(. . 190-196,
198-213,226-237,239-242,253-258, 260-263,287-289).

:

1.
,
, , ,
, 1940-41 ., ,
.
(. . 26-42, 319).
1943
,
,
. ,
130 ,
,
(. . 26-42).
1945.

(
) ,
(. . 43-77, 87-88,90-97,129-151, 153-166.264283).

*72

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

165

biuose ragino savo vyskupijos kunigus ir gyventojus aktyviai kovoti prie


Taryb valdi. 1945 m. umezg asmeninius ryius su bandit formuots
emaii legionas" vadais KUBILIUMI (nuteistas) ir JAZDAUSKU
(slapstosi), organizavo materialin pagalb j gaujoms (b. 1. 15-88, 90-97,
112-151, 153-166, 181-196, 198-213, 264-289, 319-320).
ioje byloje kaltinami MISEVIIUS ir GUSTAITIS kartu su BORI
SEVIIUMI dirbo antitarybin darb ir padjo prieo valgams umegzti
radijo ry su vokiei valgybos organais. 1945 m. kovo mnes MISEVI
IUS supaindino BORISEVICI su bandit vadais KUBILIUMI ir JAZ
DAUSKU (b. 1. 43-77, 85-88, 90-97, 125-151, 153-166, 181-213, 264289).
Kaltinamieji VALICKAIT ir KAUYS atnedavo GUSTAIIUI ir
MISEVIIUI bandit leidiam antitarybini lapeli. Be to, VALICKAI
T savo bute suorganizavo GUSTAIIO susitikim su nac. pogrindio da
lyviu ARKAUSKU (b. I. 190-196, 198-213, 226-237, 239-242, 253258, 260-263, 287-289).
Nustatyti tokie kiekvieno kaltinamojo nusikalstamos veiklos faktai:
1.
Vincentas BORISEVIIUS, bdamas Teli vyskupijos, kuri
eina Teli, iauli, Taurags ir Kretingos apskritys, vyskupu, 1940-1941
m., vaindamas po vyskupij, sak antitarybinio turinio pamokslus. Laik
savo bute ir banyioje antitarybin literatr.
1943 m. BORISEVIIUS para Teli vyskupijos kunigams ir tikin
tiesiems kreipimsi [ganytojik laik], kuriame faistins propagandos
dvasia mei tarybin santvark ir gsdino gyventojus, palankius Taryb
valdiai. kreipimsi padaugins 130 egz. tirau, BORISEVIIUS isiun
tinjo savo vyskupijos parapijoms, pasils kunigams perskaityti j tikintie
siems vietoj pamokslo (b. 1. 26-42).
1945
m. vasario mnes BORISEVIIUS per savo pastam MISEVI
I umezg antitarybinio pobdio ryius su bandit formuotmis ir savo
namuose Teliuose ne kart buvo susitiks su emaii legiono" vadais
KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, su kuriais aptar materialins pagalbos j
gaujoms ir fiktyvi dokument sigijimo klausimus. Dav JAZDAUSKUI
maisto gaujoms ir rekomendavo dl materialins paramos kreiptis jam
pavaldius kunigus KIEL (slapstosi) ir NALN, kurie vliau tiek
gaujoms maisto produktus (b. 1. 43-77, 87-88, 90-97, 129-151, 153-166,
264-283).

166

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*73

1945
,
.

(. . 43-77, 87-88,
90-97. 128-135, 138-151, 198-213,264-283).
1945
,

(. . 62-63, 69-70, 90-97, 153-154.
158-166, 184189, 198-200,264-283). [...]

(.
.
85-88),
: (. . 114-151,
153-166), (. . 271-280, (. . 93-95)
(. . 96-97); :
(. . 264-270), (. . 271-280)
(. . 319). [...]
.
, :

, ,
.
.
, .
,
. . , . . 17-58-1,
58-10 .2 58-11 . [...]
:
. 207 208 ,
6499 . .
.

.

- ,

:

*73

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

167

1945
m. pavasar BORISEVIIUS tais pas kunig GUSTAIT nele
galiai gyventi besislapstant nuo Taryb valdios organ MISEVII. T
pai met balandio mnes idav fiktyv dokument bandit vadeivai
JAZDAUSKUI ir tais j zakristijonu pas jam pavald kunig NALN
(b. 1. 43-77, 87-88, 90-97, 128-135, 138-151, 198-213, 264-283).
1945
m. kovo mnes per MISEVII ir GUSTAIT BORISEVIIUS
gavo vokiei paraiutinink, besislapsiusi pas GUSTAIT, radiogram
ir perdav j gaujos vadeivai KUBILIUI, kuris per sistuv j perdav vo
kiei valgybos organams (b. 1. 62-63, 69-70, 90-97, 153-154, 158-166,
184-189, 198-200, 264-283). [...].
BORISEVIIUS kaltas prisipaino (b. 1. 85-88), be to, jo kalt rodyta
remiantis kaltinamj MISEVIIAUS (b. 1. 1 14-151, 153-166), GUS
TAIIO (b. I. 271-280), KUBILIAUS (b. 1. 93-95) ir ERTVYIO (b.l.
96-97) parodymais; akistatomis su kaltinamaisiais MISEVIIUMI (b. 1.
264270), GUSTAIIU (b. 1. 271-280) bei daiktiniais rodymais (b. 1.
339). [...]
Remiantis tuo, kas idstyta, Vincentas BORISEVIIUS, Augustino s.,
kaltinamas tuo, kad:
buvo lietuvi antitarybins nacionalistins grups dalyvis, palaik ry
ius su bandit formuoi vadovais, teik materialin param gaujoms. Sa
k tikintiesiems antitarybinio turinio pamokslus, para kreipimsi kuni
gams ir tikintiesiems, kur mei tarybin santvark. Savo bute ir banyio
je laik antitarybin literatr,
t. y . padare nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 5811 str. [...]
Silyiau:
pagal RTFSR BPK 207 ir 208 str. kaltinamj BORISEVIIAUS ir kt.
tardymo byl nr. 6499 perduoti LTSR MVD Karo prokurorui, kad bt
perduota teismui.

LTSR MGB tardymo skyriaus vyr. tardytojas


kapitonas SAAKIANAS (paraas)
LTSR MGB tardymo skyriaus poskyrio virininkas
kapitonas LEONOVAS (paraas)
Sutinku: LTSR MGB tardymo skyriaus virininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (paraas)

168

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*74

1946 6 , . .

:
: ,
,
.
,


,
1. .
, . . 17-58-1, 58-10 .2
58-11 ,
2. . ,
3. . ,
4. . ,
. . 58-1 58-11 ,
5. . ,
. . 17-58-1 58-11 .
:
1.
.
2. . . 17-58-1, 58-10 .2 58-11
; , .
: . 58-1 58-11 ; . . 17-58-1 58-11
.
3.
.
4. - ,
.

*74

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

169

NUTARTIS
1946 m. rugpjio 6 d., Vilnius.
Lietuvos TSR MVD kariuomens Karo tribunolas, kur sudaro
pirmininkas - justicijos majoras AFONINAS,
nariai - justicijos kapitonai JURIKOVAS ir FIODOROVAS,
sekretorius - serantas VARKINAS;
dalyvaujant Lietuvos TSR MVD kariuomens Karo prokuroro padjjui,
justicijos papulkininkiui TUGOVUI, parengiamajame posdyje inagrinjo
byl, kurioje kaltinami, 1. Vincentas BORISEVIILTS, Augustino s., padars nusikaltimus, numa
tytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str.;
2. Eduardas MISEVIIUS, Stasio s.,
3. Pranas GUSTAITIS, Simono s.,
4. Valerija VALICKAIT, Stasio d., padar nusikaltimus, numatytus
RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.;
5. Pranas KAUYS, Jono s., padars nusikaltimus, numatytus RTFSR BK
17-58-la ir 58-11 str.

NUTAR:
1. Priimti byl nagrinti ir patvirtinti kaltinamajai ivadai.
2. BORISEVICI teisti pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d.ir 58-11 str.;
MISEVII, GUSTAIT ir VALICKAIT pagal RTFSR BK 58-la ir
58-11 str.; KAU pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-11 str.
3. Byl nagrinti udarame teismo posdyje, nedalyvaujant kaltintojams ir
gynybai, be liudytoj.
4. Kardomj priemon - sumim kaltinamiesiems palikti nepakeist.
(Paraai)

170

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*75


1946 28 , . .

, ,
: - ;
- , ;
- ;
: ,
,
. 95 .
,

, . . 17-58-1 , 58-10 .2 58-11


; . , .
,

, . . 58-1 58-11 ;

,
. . 17-58-1 58-11 .
13 . 15 .
, , .
,
.
.
. 272, 277, 278
, ,
.
- :
- , ,
- .
- , ,
:
- , ,
- .

, :
, ,
, .
- , .

*75

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

171

TEISMO POSDIO PROTOKOLAS


1946 m. rugpjio 28 d., Vilnius.
Lietuvos TSR MVD Karo Tribunolas,
kur sudaro:
pirmininkaujantysis - justicijos papulkininkis CHALIAVINAS,
nariai - kapitonas RUGIENIS, virila KRINKO,
sekretor PONAMARIOVA,
udarame teismo posdyje. Karo Tribunolo patalpose, dalyvaujant advoka
tams KOLEVZONUI ir ZALECKUI bei vertjui BUROKUI, kuris sptas
dl atsakomybs u neteising vertim pagal RTFSR BK 95 str., nagrinjo
byl. kurioje kaltinami:
Vincentas BORISEVIIUS. Augustino s., padars nusikaltimus, numa
tytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str.; Eduardas MISEVI
IUS, Stasio s. Pranas GUSTAITIS, Simono s., Valerija VALICKAIT,
Stasio d., padar nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.;
Pranas KAUYS. Jono s., padars nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 1758-la ir 58-11 str.
13 ..val 1 5 min pirmininkanjantysis pradjo teismo posd, pristatyda
mas byl. kuri turi inagrinti Tribunolas.
Sekretorius prane, kad kaltinamieji pristatyti teismo sal su sargyba
ir sdi kaltinamj suole. Liudytojai nedalyvauja.
Pirmininkaujantysis paaikino kaltinamiesiems RTFSR BPK 272, 277,
278 str. ir paklaus, koki jie turi praym, ar nereikalauja pakeisti teisj
ir ar aikios jiems j teiss teisme.
pirmininkaujaniojo klausim kaltinamasis BORISEVIIUS atsak:
- Teiss teismo metu man aikios, teisj nualinti nereikalauju, taiau
praau leisti dalyvauti-gynjui - advokatui.
t pat pirmininko klausim kaltinamieji MISEVIIUS, GUSTAITIS,
VALICKAIT ir KAUYS kiekvienas atskirai atsak:
- Teiss teismo metu mums aikios, teisj nualinti nereikalaujame,
praome leisti dalyvauti gynjui - advokatui.
Karo Tribunolas, pasitars vietoje, nusprend patenkinti teisiamj pra
ymus ir leisti BORISEVII ginti advokatui ZALECKUI, o MISEVII,
GUSTAIT, VALICKAIT ir KAU - advokatui KOLEVZONUI.
Pirmininkaujantysis paklaus, koki praym turi advokatai.

172

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*76

:
, ,
.
, .
,

.
.

,
.
:
- ,
,
,
.
:
, ,
,
,
.
. [...]

... 1943
.
.
19 1944 ,
.
'
, 8 1943

,

.
, ,
,
- .

*76

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

173

Advokatas ZALECKAS: praau leisti dalyvauti teismo posdyje liudy


tojai E. MEDECKIENEI, kuri duoda parodymus, jog BORISEVIIUS vo
kiei okupacijos metais slp rus karo belaisvius. Be to, praau pridti
prie bylos Teli gydytoj paym, rodani, kad teisiamasis BORISEVIIUS vokiei okupacijos metais teik atitinkam pagalb yd tautybs
tarybiniams pilieiams.
Advokatas KOLEVZONAS. praym neturi.
Karo Tribunolas, pasitars vietoje, nusprend patenkinti advokato ZALECKO praym: iklausyti liudytoj E. Medeckien ir pridti prie bylos
mint paym.
Teisminis bylos nagrinjimas:
Pirmininkaujantysis perskait kaltinamj ivad, paaikino teisiamie
siems pateikto jiems kaltinimo esm ir paklaus, ar jie suprato kaltinim, ar
prisipasta kalti ir ar nori duoti parodymus teismui.
Teisiamasis BORISEVIIUS:
Kaltinim supratau, prisipastu kaltas dl to. kad paraiau tikintiesiems
antitarybinio turinio ganytojika laik, turjau dvi antitarybinio turinio
knygas, be to. buvau susitiks su banditais. Dl kit man pateikt kaltinim
kaltas neprisipastu. [...]

Kaltinamojo BORISEVIIAUS parodymai


Iki 1943 m. a buvau Teli vyskupijos vyskupo STAUGAIIO pagal
bininku. O po jo mirties iki sumimo - ios vyskupijos ordinaru.
Mano programin kalba buvo publikuota 1944 m. kovo 19 d., ji buvo
grynai religinio pobdio. Mano prieika Taryb Sjungai veikla pasirei
k tuo, kad a 1943 m. liepos 8 d. paraiau Teli vyskupijos kunigams ir
tikintiesiems grietai antitarybin ganytojika laik, kur grietai kritikavau
Taryb Sjung. Jame a atriai kritikavau Taryb valdios organ veikl,
prijungus Lietuv prie Taryb Sjungos. Siekdamas tikiniuosius nuteikti
prie Taryb valdi ir komunistus, a tvirtinau, kad tarybin konstitucija
egzistuojanti tik popieriuje, o praktikai nevykdoma, juodinau marksizmoleninizmo teoretikus. Sakiau, kad lietuvi tautai teko nelaim iksti bole
vikin vergov", ir diaugiausi, kad Dievo malone Lietuva isivadavo nuo

174

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*77

,
", ,
.
130
.
- :
, ,
, , ,

,
.

,
.

,
, .
, 1945
, ,
. , ,
.

, .,
.
,
.

, [...]
, , ,
. ,
,
, , *
.
. ,
, . ,
,
,
.

*77

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

175

raudonojo bolevizmo. is laikas buvo ispausdintas 130 egzempliori ir


isiuntintas visoms Teli vyskupijos parapijoms.

Atsakydamas pirmininkaujaniojo klausim BORISEVIIUS sak:


Mano nuomone. Lietuva turt bti nepriklausoma valstyb, todl a
biau buvs patenkintas, jei to nebt atsitik, juo labiau kad valdanti Ta
rvb Sjungoje komunist partija propaguoja materialistin pasaulir ir
nepakenia religijos, o a esu idealistas.
Savo bibliotekoje drauge su kitomis knygomis a turjau ir dvi antita
rybinio turinio knygas, nes filosofavimui reikia vairaus turinio knyg.
Mano ryiai su banditais po to, kai Raudonoji armija ivadavo Telius ir
miesto apylinkes, pasireik tik tuo, kad a kelet kart buvau susitiks su
MISEVIIUMI, JAZDAUSKU ir KUBILIUMI. 1945 m. gal vasario pa
baigoje pas mane Teli kurij ujo MISEVIIUS, kurio buvau nemats
labai seniai, turbt apie metus. Pokalbio metu MISEVIIUS papasakojo,
kad jis gyvena nelegaliai gaujose ir pra mane padti jam toliau slapstytis.
A paadjau jam padti ir pasiliau iuo klausimu pakalbti su Pails pa
rapijos klebonu GUSTAIIU, daviau pastarojo adres ir paadjau pats
pasikalbti su GUSTAIIU. GUSTAITI a painojau kaip ger mog,
galint padti bdos itiktiems.
Besikalbant su MISEVIIUMI, kurij ujo JAZDAUSKAS, kuris
papra padti banditams maisto produktais ir pridr, kad jeigu tokios pa
galbos nebus sulaukta, jie bus priversti plti gyventojus. Nenordamas
susikompromituoti teikdamas banditams maisto produkt, a atsakiau, kad
padsime apsirpinti maisto produktais, tik ne per mane, o tiesiogiai per
man pavaldius kunigus. Paskui a juos pakvieiau piet. Kai ie ijo, a
paraiau laik GUSTAIIUI, kuriame kvieiau atvykti kurij. Pastarajam
atvykus, papraiau j priimti pas save MISEVII, k jis paadjo padary
ti. MISEVIIUS gyveno pas GUSTAIT, kol buvo suimtas.

176

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*78

- :
, ,
.

,

KEA '
.
1945
, ,

, .
,
. , ,
,
, .

,
, .

.
, . ,
.

.

,
.
, ,
.
, ,
. ,
. ,
.
:

,
.
, ,
.[...]

*78

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

177

Atsakydamas pirmininkaujaniojo klausim BORISEVIIUS sak:


MISEVIIUS pasakojo, kad jis slapstosi gaujose, taiau kokia jo veikla
gaujose, nesak.
Po keli dien po pirmojo apsilankymo JAZDAUSKAS vl ujo pas
mane ir prane, kad jis gavo produkt gaujoms i Tirkli parapijos kuni
go KIELOS ir emaii Kal varijos parapijos klebono.
Trei kart su JAZDAUSKU buvau susitiks gal 1945 m. balandio
mnes. Jis atjo pas mane ir prane, kad visi jo brio dalyviai es suimti ir
jam reikia karin komisariat pristatyti paym, kad bt atleistas nuo ka
rins tarnybos. Jis pra darbinti j zakristijonu ir irayti paym, kad jis
yra zakristijonas. Atsakiau JAZDAUSKUI, kad a skiriu tik kunigus, o zak
ristijonus pasirenka patys klebonai ir pasiliau jam kreiptis Lieplauks
parapijos klebon NALN.
Prajus kelioms dienoms po mano pirmojo susitikimo su MISEVI
IUMI ir JAZDAUSKU, MISEVIIUS vl atjo pas mane su nepastamu
man mogumi, kuris, kaip vliau paaikjo, buvo KUBILIUS. Pastarasis
taip pat pra padti banditams maisto produktais ir a jam paadjau pa
galb, nes bdamas dvasininku jam atsakyti negaljau, be to, MISEVIIUS
buvo mano artimas draugas. Tada jie ijo ir jokios kalbos apie gauj prak
tin veikl nebuvo.
Po io KUBILIAUS ir MISEVIIAUS apsilankymo, i MISEVI
IAUS per vien kinink a gavau laik, kur jis pra perduoti KUBI
LIUI. Kai is vl ujo pas mane, a jam atidaviau laik ir daugiau joki
ryi tarp ms nebuvo. io laiko turinio a neinau, nes jo neskaiiau, o
KUBILIUS man apie tai nepasakojo. io laiko turin a suinojau vliau,
per tardym. MISEVII a pastu kaip ger mog, mano nuomone, jis
ne banditas.
advokato klausim BORISEVIIUS atsak:
Vokieiu okupacijos metais savo pamoksluose a pasisakiau prie yd
tautybs piliei udym taip paeisdamas vokiei valdios statymus
Kad MISEVIIUS priklauso gaujoms, a inojau, taiau apie jo prakti
n veikl suinojau vliau. [...]
[Toliau pateikiami kit teisiamj parodymai apie savo veikl. - Sud.
past.]

178

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*79

.
1935 ,
. -
, , ,
.
, , ,
.

, , ,
,
.
- ,
.
:
,
, - . [...]
. -
. [...]
:
,
, ,
, .
,
,
.
.
- .
. [...]
15 55 - .

*79

Vysk.

V.

Boriseviius

sovietiniame

teisme

179

Kvieiama liudytoja Eugenija MEDECKIEN.


I teisiamj nuo 1935 m. pastu BORISEVICI, ms tarpusavio
santykiai normals. Smetonos faistinio reimo metais mane ir mano ei
m. kaip rusus, persekiojo, ms nekent lietuviai, vaiku neprim mokytis
mokyklas. Taiau vyskupas BORISEVIIUS pasirpino, kad mano vaikai
bt priimti mokykl, be to, materialiai padjo, kad a galiau leisti
mokslus savo vaikus, kuri turjau keturis.
Vokiei okupacijos metais pas mane kart ujo Raudonosios armijos
kariai, patek apsupt, ir pasakojo, kad jie buvo pas vyskup BORISEVI
I. kuris juos gerai prims ir pamaitins.

Pirmininkaujantysis klausia, kuo teisiamieji nort papildyti teismin


nagrinjim.
BORISEVIIUS atsak: noriu pabrti, kad mano ganytojikame laike
tikintiesiems nebuvo reikiama klasin kova. Tai buvo dvasinio-religinio
turinio laikas. [...]
Teisminis nagrinjimas skelbiamas baigtas. Pirmininkaujantysis sutei
kia od advokatams. [...]
Advokatas ZALECKAS:
Manau, kad mano ginamo teisiamojo BORISEVIIAUS kalt teismo
metu buvo rodyta, taiau praau atsivelgti tai, kad mano ginamasis BO
RISEVIIUS teismui atvirai prisipaino. Be to. vokieiu okupacijos metais
visokeriopai padjo liudytojai MEDECKIENEI ir ydu tautybs pilieiams.
Todl praau Karo Tribunol priimti ne itin grieta nuosprendi.

Pirmininkaujantysis suteikia teisiamiesiems paskutin od.


Paskutinio odio teisiamasis BORISEVIIUS atsisak. [...]
1-5 val 55 min. pirmininkaujantysis paskelb teismo posdio pabaig.

180

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*80

[ ]
, : -, , . ,
:
1. .

.
2.
,

.
3.
1944 .

.
9 1946 .

*80

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

181

[Ratikas liudijimas]
Mes, emiau pasira gydytojai: Blatas Maua Aronas, Blatien Mirijam ir Kaplanas Dovydas, gyvenantys Teliuose, liudijame:
1. Po tor kai Teliuose buvo sunaikintas ydu getas, Teli vyskupas
Boriseviius priglaud ir slp pabgusias yd moteris.
2. Teli vyskupas Boriseviius rm ydus, kurie slapstsi Teli ap
skritie kaimuose ir pas kai kuriuos parapij kunigus.
3. Teli vyskupas Boriseviius 1944 m. liepos mn. padjo ilaisvinti
i Teli kaljimo ms 4 met dukter ir taip j igelbjo nuo mirties..

(Paraai)

1946 m. rugpjio 9 d.

182

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*81

1946 28 , . .

, , :
- ;
- , ;
- ;
.
,
:
.
, . . 17-58-1, 58-10 .2 58-11
; . ,
. , .
, . . 58-1 58-11 ;
. ,
. . 17-58-1 58-11 .
:
1944-1946

- ,

.
,

.

, , ,
, 194041 .
.
.
1943
,


, .

*81

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

183

NUOSPRENDIS
TARYB SOCIALISTINI RESPUBLIK SJUNGOS VARDU

1946 m. rugpjio 28 d., Vilnius.


Lietuvos TSR MVD kariuomens Karo Tribunolas, kur sudaro
pirmininkaujantysis - justicijos papulkininkis CHALIAVINAS,
nariai - kapitonas RUGIENIS ir virila KRINKO,
sekretor - PONAM ARIVA,
udarame teismo posdyje, dalyvaujant advokatams KOLEVZONUI
ZALECKUI bei vertjui BUROKUI,

ir

nagrinjo byl, kurioje kaltinami:


Vincentas BORISEVIIUS, Augustino s., padars nusikaltimus, numa
tytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str.; Eduardas MISEVI
IUS, Stasio s., Pranas GUSTAITIS, Simono s.,Valerija VALICKAIT,
Stasio d., padar nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.;
Pranas KAUYS, Jono s., padars nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 1758-la ir 58-11 str.

Parengtinio tardymo ir teisminio bylos nagrinjimo metu nustatyta:


1944-1946 m. Teli ir gretimose apskrityse buvo sukurti lietuvivokiei buruazini nacionalist ginkluotos bandit formuots, kurioms
vadovavo Teli vyskupijos katalik dvasininkija su vyskupu BORISEVI
IUMI prieakyje. Bandit formuoi vadovai buvo glaudiai susij su
vokiei paraiutininkais, kurie savo ruotu per radijo ry gaudavo nuro
dymus bandit formuotms i vokiei valgybos organ, buvusi Vokieti
jos teritorijoje.
Vincentas BORISEVIIUS, bdamas Teli vyskupijos, kuri eina
Teli, iauli, Taurags ir Kretingos apskritys, vyskupu, 1940-1941 m.
sak antitarybinio turinio pamokslus, laik savo bute ir banyioje antitary
bin literatr.
1943 m. BORISEVIIUS para kreipimsi kunigams ir tikintiesiems,
kur, propaguodamas religinius prietarus, mei tarybin santvark ir gs
dino gyventojus, palankius Taryb valdiai. laik padaugins 130 egz.

184

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*82

130
, .
1945
,
:
,
.

,

.
1945 -
, :
, ,
.
1945
,
.

[...]

. . 17-58-la, 58-10 .2 58-11 [...]
, . 319 320 ,-

:
. ,
. 5 8-1
- .
.

72
. [...]

*82

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

185

tirau, isiuntinjo Teli vyskupijos parapij kunigams, kad jie j perskai


tyt tikintiesiems vietoj pamokslo.
1945
m. BORISEVIIUS ne kart buvo susitiks su emaii legio
no vadovais KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, su kuriais aptar svarbius
bandit formuoi klausimus: teikimo materialins pagalbos banditams,
fiktyvi dokument sigijimo ir antitarybins agitacijos. BORISEVIIUS
pats per gaujos vadeiv JAZDAUSK dav banditams maisto ir rekomen
davo dl materialins paramos kreiptis betarpikai jam pavaldius kunigus
KIEL ir NALN.
1945
m. pavasar BORISEVIIUS padjo pasislpti nuo Taryb val
dios organ dviem banditams: MISEVII tais pas kunig GUSTAIT,
o JAZDAUSK pas kunig NALN, be to, pastarajam idav fiktyv
dokument.
1945
m. kovo mnes BORISEVIIUS gavo vokiei paraiutinink,
kurie slapstsi pas GUSTAIT, radiogram ir perdav j gaujos vadeivai
KUBILIUI, kad is pranet vokiei valgybos organams. [...]
Atsivelgdamas idstytus faktus. Karo Tribunolas pripaino, kad
BORISEVIIUS kaltas pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11
str.: [...]
Lietuvos TSR MVD Karo Tribunolas, vadovaudamasis RTFSR BPK
319 ir 320 str. bei BK 49 str.,

Nusprend:
Vincent BORISEVII, Augustino s.,
sujungiant visus ij padarytus nusikaltimus, pagal RTFSR BK 58-1 a
str. nubausti aukiausia bausme - suaudyti. Konfiskuoti vis jo asme
nin turt.
Nuosprendis gali bti apskstas TSRS Aukiausiojo teismo Karinei
kolegijai per 72 valandas po to. kai nuteistajam bus teikta nuosprendio
kopija. [...]

186

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*83


25 1946 .
3/5-6631

28
1946 :
1. . . . 1758-la, 58-10 . 2 58-11 ;
2. .
3. . . . 58-1 5811 ;
.

.
,

.

- .

*83

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

TSRS Aukiausiojo teisino Skubiai


Karin Kolegija

187

Visikai slaptai

TSRS MGB A skyriaus virininkui


1946 m. spalio 25 d.
Nr. 3/5-6631

Kopijos: TSRS Ginkluotj pajg


Vyriausiajam karo prokurorui
LTSR MVD kariuomens Karo tri
bunolo pirmininkui

Visos instancijos patvirtino Lietuvos TSR MVD kariuomens Karo tri


bunolo 1946 m. rugpjio 28 d. nuosprend nuteisti aukiausija bausme:
1. Vincent BORISEVII, Augustino s., padarius nusikalti
mus pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str.;
2. Eduard MISEVII, Stasio s., ir
3. Pran GUSTAIT, Simono s., padariusius nusikaltimus pa
gal RTFSR BK 58-1 a ir 58-11 str.
Praau duoti potvark, kad bt nustatyta suaugusi Tvyns idavik
eim nari buvimo vieta ir kad jie bt represuoti.
Taip pat praneu, kad iandien daviau nurodym LTSR MVD kariuo
mens Karo tribunolo pirmininkui, kad nuosprendis nedelsiant bt
vykdytas.
TSRS Aukiausiojo teismo Karins kolegijos pirmininkas
justicijos generolas pulkininkas V. ULRICHAS (paraas)

LTSR Prokurorui BARAUSKUI


Nuoraas: LTSR Valstybs saugumo komiteto virininkui EISMUNTUI
Kybart parapijos tikintieji
PAREIKIMAS
Mes, emiau pasiraiusieji, praome perirti buvusio Teli vyskupo
Vincento BORISEVIIAUS byl. Vyskupas buvo suimtas 1946 m. ir su
audytas 1947 m. Reikalaujame j reabilituoti, vieai paskelbiant susidoro
jimo aplinkybes.
1989 m. balandio mn. I viso pasiraiusij- 335
[Ant io pareikimo yra rezoliucija:
Atsivelgti tiriant byl! -Sud. past.]

188

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*84
. .
15 1989 .

, 3-
. ,
39419/3 . . ,
:
28 1946
. . 17-58-1, 58-10 . 2 58-11 ( 1926 .)
. ., . . .
,
(,
, , ),
.
,

. 433 435 ;
:
39419/3
.
.3- .

*84

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

189

NUTARIMAS
dl naujai atsiradusi aplinkybi
pagal V. A. BORISEVIIAUS ir kit
archyvin baudiamj byl ityrimo

1989 m. gegus 15 d.
A, Lietuvos TSR prokuratros Valstybs saugumo organ tiriam byl
prieiros skyriaus prokuroras, 3-ios klass justicijos patarjas A. KIRI
JENKA, perirjs V. A. BORISEVIIAUS ir kit archyvin baudiam
j byl Nr. 39419/3,
nustaiau:
Lietuvos TSR NKVD kariuomens Karo tribunolas 1946 m. rugpjio
28 d. pagal RTFSR BK (1926 m. redakcija) 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11
str. nuteis V. BORISEVII, E. MISEVII ir kt.
I bylos dokument matyti, kad teismas prim nuosprend, neisiaiki
ns esmin reikm bylai turjusi aplinkybi (duomen, apibdinani
bandit formuotes, j veikl, kas tokie buvo paraiutininkai).
Atsivelgdamas tai bei kolektyvin grups piliei kreipimsi dl nuosp
rendio neteistumo, vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 433,435 str.

nutariau:

Inicijuoti naujai atsiradusi aplinkybi pagal archyvin baudiamj


byl Nr. 39419/3 ityrim. Tyrim pavesti Lietuvos TSR KGB Tardymo
skyriui.

Valstybs saugumo organ tiriam byl


prieiros skyriaus prokuroras
3-ios klass justicijos patarjas A. KIRIJENKA (paraas)

190

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*85


15 1989 .
13/3996-89

-
.
39419/3
. .
.
,
, ,
, .
:


,
;
- , ,
,
, , ,
( ) ,
;
- ;
-

,
.

.


3- .

*85

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

191

LIETUVOS TSR PROKURATRA


1989 m.gegus 15 d.
Nr. 13/3996-89
Lietuvos TSR KGB pirmininkui
generolui majorui E. EISMUNTUI

Siuniame V. BORISEVIIAUS ir kit archyvin baudiamj byl


Nr. 39419/3 ir nutarim dl naujai atsiradusi aplinkybi ityrimo.
Kaip matyti i bylos dokument, kaltinimai nuteistiesiems pagrsti tik
j pai prisipainimu, joki kit rodym, kurie objektyviai pagrst j
kalt, byloje nra.
Todl reikia:
- nustatyti V. BORISEVIIAUS parodymuose minimo JAZDAUSKO
asmenyb bei likim, ir esant galimybei j apklausti arba parayti paym
apie jo veikl ir ryius su nuteistuoju V. BORISEVIIUMI;
- nustatyti POLONSKIO, NALNO, KUBILIAUS, KIELOS asme
nybes ir apklausti juos apie j ryius su nuteistaisiais BORISEVIIUMI,
MISEVIIUMI ir GUSTAIIU, dl t pai klausim apklausti Henrik
PETK, POK ir OLAUSK;
- pridti prie bylos isami paym apie Vanag gauj;
- patikrinti baudiamsias bylas ir kitus archyvinius to meto Valstybs
saugumo organ dokumentus apie Vanag brio ir LLA tabo dalyvius ir
isiaikinti, ar nra duomen apie nuteistj pagal i byl ryius su jais.
Baigus tyrim, byl praom grinti prokuratrai.

Lietuvos TSR prokuroras


3-ios klass justicijos patarjas
V.BARAUSKAS (paraas)

192

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*86

24 1989

,
,
39419/3,
:
28 1946
. . 17-58-1, 58-10 . 2 58-11
. ., . . .
15 1989

.
. .
147 ,
:
39419/3
.


.

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*86

193

NUTARIMAS
(dl baudiamosios bylos tyrimo pamimo savo inion)
Vilnius,

1989 m. gegus 24 d.

A, Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapi


tonas PAKAUSKAS, perirjs archyvin baudiamj byl Nr. 39419/3,

n u s t a i a u :

Lietuvos TSR NKVD kariuomens Karo tribunolas 1946 m. rugpjio


28 d. pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. nuteis V. BORI
SEVII, E. MISEVII ir kitus.
1989 m. gegus 15 d. Lietuvos TSR Valstybs saugumo organ tiria
m byl prieiros skyriaus prokuroras inicijavo naujai atsiradusi aplin
kybi tyrim. i aplinkybi tyrimas pavestas man. Vadovaudamasis Lie
tuvos TSR BPK 147 str. reikalavimais,

nutariau:

Paimti archyvin baudiamj byl Nr. 39419/3 savo inion ir pradti


naujai atsiradusi aplinkybi tyrim.
Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
justicijos kapitonas A.PAKAUSKAS (paraas)

194

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*87

26 1989


, 179,
. 199 200 , :
1. , . , .
17-22;
2. , . , .
23-65;

39419/3
. . , 2831/3
. . . . [...]
:
2831/3 . .
. . 116 .
31.10.1945 , 27.11.1945 .
31 1945
. , 1922 ,
. , , , ,
, , ,
. , ,
.
12
1945
. , 1921 , ,
, , , , ,
. ,
, .
27 1945 . . . .
. 58-1 58-11 ,
1945
15 1945

. .


,

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*87

195

Apiros protokolas
Vilnius

1989 m. liepos 26 d.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapito


nas PAKAUSKAS tarnybiniame kabinete Nr. 179 Lietuvos TSR BPK 199
ir 200 str. numatyta tvarka, dalyvaujant kviestiniams:
1. Tamarai OBRAZCOVAI, gyv. Vilniuje, Gelvon g. 17-22;
2. Irinai ALKOVSKAJAI, gyv. Vilniuje, irmn g. 23-65;
vykdydamas tyrim dl naujai atsiradusi aplinkybi pagal archyvin bau
diamj byl Nr. 39419/3, apirjo archyvin baudiamj byl Nr.
2831/3, pagal kuri buvo nuteisti I. P. GRAUSLYS ir A. O. ARLAUS
KAS. [...]
Apiros metu nustatyta:
Archyvin baudiamj byl Nr. 2831/3, pagal kuri buvo nuteisti I. P.
GRAUSLYS ir A. O. ARLAUSKAS, sudaro 116 lap vienas tomas. Byla
pradta 1945 10 31, baigta 1945 11 27.
1945
m. spalio 31 d. Lietuvos TSR NKGB Teli apskrities skyrius su
m Izidori GRAUSL, Petro s., gim. 1922 m. Pali k., Teli apskrityje,
lietuv, nepartin, TSRS piliet, nevedus, turjus vidurin isilavinim prie
suimant dirbus pradins mokyklos mokytoju Stirbaii k., Kretingos apskr.,
gyvenus ten pat.
1945
m. lapkriio 12 d. pagal t pai byl buvo suimtas Alfonsas AR
LAUSKAS, Onos s., gim. 1921 m. Kartenos mstl., Kretingos apskr., lietu
vis, nepartinis, TSRS pilietis, neveds, prie suimant dirbs pradins mo
kyklos mokytoju Gaudui k. Kretingos apskr., gyvens ten pat.
1945
m. lapkriio 27 d. I.GRAUSLIUI ir A. ARLAUSKUI buvo pa
teikti kaltinimai pagal RTFSR BK 58-la ir 58-11 str. dl to, kad jie 1945
m. gegus pradioje savanorikai stojo ginkluot pogrindin nacionalis
tin organizacij LLA ir t pai met gegus 15 d. perjo nelegali pa
dt, slapstsi Plateli mikuose. Dav priesaik, jie moksi karo dalyk. Po
to jie gavo ginklus ir kaip ginkluoto LLA brio nariai dalyvavo teroro ak
tuose prie taryb valdios atstovus; j metu buvo nuudytas kaimo tarybos

196

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*88

, . ,

, .
26 1945

, ,
.
2831/3
. ,

,
, .
9 18
13 14 . .

.


.

*88

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

197

pirmininkas ir liaudies gynjas, dar vienas liaudies gynjas sueistas. Be to,


GRAUSLYS ir ARLAUSKAS sistemingai plikavo pas Teli apskrities
gyventojus, atiminjo i j maisto produktus.
1945
m. lapkriio 26 d. priimtu nutarimu i bylos buvo iskirti doku
mentai paiekai kit ginkluotos pogrindins nacionalistins organizacijos
LLA dalyvi, veikusi Teli apskrities teritorijoje, kuri tapatybei ar tiks
liai buvimo vietai nustatyti neuteko duomen.
Archyvinje baudiamojoje byloje Nr. 2831/3 joki duomen apie Vin
cento BORISEVIIAUS, Augustino s., buvusio Teli vyskupijos vysku
po, ryius su ginkluotos pogrindins nacionalistins organizacijos LLA da
lyviais, veikusiais Teli apskrities teritorijoje, nra.
Apira vyko dienos viesoje, nuo 9 iki 18 val. su pertrauka nuo 13 iki
14 val. Apiros protokolas perskaitytas, pastab dl apiros eigos ir pro
tokolo sudarymo nepateikta.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas


justicijos kapitonas A.PAKAUSKAS (paraas)

198

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*89

14 1989


,
39419/3 ,:
28 1946
. 17-58-la, 58-10 . 2 58-11
,
,

, . .,
. . .
15 1989

,

., 1945-1946 . ,. .

,
,
.
15
1989 . . 150
,-

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

*89

199

NUTARIMAS
(dl nauj aplinkybi tyrimo termino pratsimo)

Vilnius

1989 m. liepos 14 d.

A, Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos ka


pitonas PAKAUSKAS, perirjs baudiamj byl Nr. 39419/3 ir nau
jai atsiradusi aplinkybi tyrimo dokumentus,
nustaiau:
LTSR NKVD kariuomens Karo tribunolas 1946 m. rugpjio 28 d.
pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. u dalyvavim lietuvi
nacionalistinje antitarybinje grupje, ryi su bandit formuoi vadovais
palaikym materialin pagalb jiems ir antitarybinius pamokslus tikintie
siems nuteis V. BORISEVICI, E. MISEVII ir kitus.

1989 m. gegus 15 d. Lietuvos TSR prokuratros nutarimu inicijuotas


naujai atsiradusi aplinkybi pagal i byl tyrimas, kur pareigotas atlikti
Lietuvos TSR Valstybs saugumo tardymo skyrius.
Tiriant naujai atsiradusias aplinkybes buvo perirti Lietuvos TSR
KGB archyviniai dokumentai ir ginkluoto nacionalistinio brio Vanagai"
dalyvi, veikusi 1945-1946 m., archyvins baudiamosios bylos. Iki iol
nepavyko nustatyti asmen, kurie galt duoti konkreius parodymus dl
naujai atsiradusi aplinkybi. Surinkti duomenys apie naujai atsiradusias
aplinkybes neleidia priimti pakankamai objektyvaus sprendimo dl nuteis
tojo V. BORISEVIIAUS kaltumo.

iuo metu reikia toliau tsti Lietuvos TSR KGB archyvini dokument,
ginkluoto nacionalistinio brio Vanagai dalyvi archyvini baudiamj
byl tyrim siekiant nustatyti asmenis, kurie galt duoti parodymus dl
naujai atsiradusi aplinkybi.
Naujai atsiradusi aplinkybi tyrimo laikas baigiasi 1989 m. liepos
15 d. Vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 150 str. nustatyta tvarka,

200

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*90


39419/3 ,
15 1989 .
.

*90

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

201

nutariau:
Prayti Lietuvos TSR prokuror pratsti naujai atsiradusi aplinkybi
pagal archyvin baudiamj byl Nr. 39419/3 tyrimo termin dviem m
nesiais, t. y. iki 1989 m. rugsjo 15 d.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas


justicijos kapitonas PAKAUSKAS (paraas)

202

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*91


r.

25 1989


, 179,
. 199 200 , :
1. , . , .
17-22;
2. , . , .
23-65;

39419/3
. . ,
36141/3 . . [...]
:
36141/3
.
201 .
24.11.1947 , 23.02.1948 .
24 1947
: . , 1922
, . ,
,
,

, , .

. , 1917
.
9 1947
. 58-1, 58-8 58-11 , 1942
.
1944
.
1944
,
.

, 1944
. 1944 ,

*91

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

203

APIROS PROTOKOLAS
Vilnius

1989 m. rugpjio 25 d.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapito


nas PAKAUSKAS, tarnybiniame kabinete Nr. 179 Lietuvos TSR BPK
numatyta tvarka, dalyvaujant kviestiniams:
1. Tamarai OBRAZCOVAI, gyv. Vilniuje, Gelvon g. 17-22;
2. Irinai ALKOVSKAJA1, gyv. Vilniuje, irmn g. 23-65;
vykdydamas tyrim dl naujai atsiradusi aplinkybi pagal archyvin bau
diamj byl Nr. 39419/3, apirjo archyvin baudiamj byl Nr.
36141/3, pagal kuri buvo nuteistas arnas JAZDAUSKAS, Stasio s.

Apiros metu nustatyta:


Archyvin baudiamj byl nr. 36141/3, pagal kuri buvo nuteistas
. JAZDAUSKAS, sudaro 201 lapas viename tome. Byla pradta 1947 11
24, baigta 1948 02 23.
1947 m. lapkriio 24 d. Lietuvos TSR MGB sum:
arn JAZDAUSK, Stasio s., gim. 1922 m. Kaune,
TSRS piliet, lietuv, nepartin, baigus 6 gimnazijos kla
ses, nevedus, anksiau neteist. Prie suimamas jis tur
jo fiktyvius dokumentus Stepono JAKUBAUSKO, Leo
no s., gim. 1917 m., vardu.

1947
m. gruodio 9 d. . JAZDAUSKUI buvo pateiktas kaltinimas pa
gal RTFSR BK 58-la, 58-8 ir 58-11 str. dl to, kad jis 1942 m. gruodio
mnes stojo Vilniuje veikusi lietuvi nacionalistin antitarybin organi
zacij LLA ir iki 1944 m. dirbo ios organizacijos nelegalioje spaustuvje.
1944
m. vasar drauge su kitais LLA vadeivomis dalyvavo kuriant Kre
tingos apskrityje ginkluotus bandit brius aktyviai kovai Tarybins armi
jos unugaryje. Tuomet umezg ryius su vokiei valgybos organ
agentais, kurie j uverbavo vokiei valgybos mokykl kur jis moksi
iki 1944 m. spalio mnesio. 1944 m. spalio mnes su grupe kit vokiei
valgybos agent nuleistas Lietuvos TSR teritorij. Tarybins armijos u-

204

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*92

,

.

. 1945 ,
, . 1945
.
1946
1947 ,
,
,
,
.
,
, . [...]
8 1948
.

- 25 .
36141/3 .

, .
, ,


39419/3 .
,
.
9 18
13 14 . ,

.
.

*92

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

205

nugaryje dirbo valgybos darb, o surinktas inias sisdavo vokiei val


gybos organams per radij.
Tuo pat metu umezg ryius su LLA bandit formuotmis ir band
suvienyti isisklaidiusias gaujas viening sukilli gauj organizacij.
1945 m. vasar vadovavo bandit grupei, veikusiai Teli apskrities Plate
li mikuose. 1945 m. ruden dalyvavo kuriant sukilli gauj emaii
legion" ir tapo ios organizacijos tabo nariu.
1946 m. rugsjo mnes buvo paskirtas atrijos" bandit brigados va
du ir ias pareigas jo iki 1947 m. balandio mnesio, kai vl buvo perkel
tas dirbti emaii apygardos11 tab kur i pradi jo kio ir propa
gandos skyri virininko pareigas, o vliau tapo emaii apygardos" va
do pavaduotoju. Bdamas bandit formuoi dalyviu ir emaii apygar
dos" tabo nariu, suorganizavo kelet teroristini akt prie vietos gyvento
jus, lojaliai nusiteikusius Taryb valdios atvilgiu.[...]
1948
m. balandio 8 d. TSRS MGB Ypatingojo pasitarimo nutarimu .
JAZDAUSKAS u dalyvavim kontrrevoliucinje nacionalistinje gaujoje
ir teroristin veikl 25 metams buvo kalintas Pataisos darb lageryje.
. JAZDAUSKO archyvinje baudiamojoje byloje Nr. 36141/3 yra
daug duomen apie ginkluotos organizacijos LLA veikl ir jos dalyvius,
veikusius Lietuvos TSR emaitijoje. Taiau duomen apie pagal archyvin
baudiamj byl Nr. 39419/3 nuteist V. BORISEVIIAUS ir kit tiesio
gin priklausym ginkluotai nacionalistinei organizacijai LLA ar dalyvavi
m teroro aktuose ioje byloje nra.

Apira vyko dienos viesoje, nuo 9 iki 18 val. su pertrauka nuo 13 iki
14 val. Apiros protokolas perskaitytas, pastab dl apiros eigos ir pro
tokolo suraymo nepateikta.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas


justicijos kapitonas A.PAKAUSKAS (paraas)

206

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*93


( () )

1943
.
,
, . .
(, , ) .
:
) ,
, . ;
) , ;
) ;
) , ,
, , ,
.
:
) ;
) ( );
) ;
) ;
) - .
,
.
,

.

.
. , , .

-
,
, ,

.
,
.
, , , . .

*93

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

207

APVALGIN PAYMA
(apie organizacij Lietuvos laisvs armija Vanagai")
Ginkluota pogrindio nacionalistin organizacija LLA Vanagai" kurta
1943 met pabaigoje ir veik visoje Lietuvos teritorijoje.
Visa pogrindio organizacija vadinosi Lietuvos Laisvs Armija, o jos
ginkluotos pajgos, t. y. veikiantis organizacijos sektorius (briai, kuopos,
batalionai) buvo vadinamos Vanagais.
LLA Vanag" organizacin struktra buvo tokia:
a) LLA centrinis tabas, kuris vadovavo pogrindio veiklai visoje Lie
tuvos teritorijoje, buvo sikrs Kaune;
b) apygardos tabas, jungs kelet apskrii;
c) apskrities tabas;
d) kiekvienos apskrities valsiuose buvo formuojami skyriai, briai,
kuopos ir batalionai, kuri skaiius nebuvo ribotas, priklausomai nuo to,
kiek buvo LLA Vanag" nari.
LLA Vanag" tabuose buvo tokie skyriai:
a) ryi;
b) propagandos (leido laikrat laisv");
c) valgybos;
d) kio;
e) diversin-teroristin grup.
Vanag" padaliniai buvo organizuojami teritoriniu principu, pagal
LLA Vanag" dalyvi gyvenamj viet. Vanag" vadovyb konspiraci
jos tikslu turjo slapyvardius, vliau slapyvardius gavo visi Vanag"
dalyviai. Struktriniai Vanag padaliniai taip pat turjo ifruotus pavadi
nimus.
Teli apskrities tabas Vover" buvo pavaldus apygardos tabui Sa
kalas", kuris buvo dislokuotas iauliuose. iai apygardai priklaus Teli,
iauli, Maeiki ir Kretingos apskritys.
LLA Vanag" tikslas buvo nepriklausomos buruazins-demokratins
Lietuvos atkrimas. Dl to veikla buvo sukoncentruota udym lietuvi,
kurie tarnavo NKVD ir taryb valdios organuose, taip pat agituoti prie
mobilizacij Raudonj armij ir kines bei politines priemones. Jie tero
rizavo ir ud nepatikimus LLA, j poiriu, vietos gyventojus. Vanagai"
buvo ginkluoti vairi sistem autuvais, automatais, rankiniais ir sunkiai
siais kulkosvaidiais, granatomis ir kt.

208

LIETUVOS VYSKUPAI KANKINIAI SOVIETINIAME TEISME

*94


, 1944-1945
,
1944-1945 .
.

1944-1945 . ,
39419/3 . .

.
:
.

, 30 1989

*94

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

209

Isami apibendrinani LLA Vanag organizacijos dalyvi, 19441945


m. veikusi Teli apskrityje, sra perirtose Lietuvos TSR
NKVD Teli apskrities skyriaus 1944-1945 m. archyvinse operatyvins
veiklos bylose nra.
Perirtose Lietuvos TSR NKVD Teli apskrities skyriaus 19441945 m. archyvinse operatyvins veiklos bylose duomen apie tai, kad
nuteistieji pagal archyvin baudiamj byl Nr. 39419/3 Vincentas BORI
SEVIIUS, Augustino s., ir kiti palaik kokius nors nusikalstamus ryius ar
buvo ginkluotos pogrindio organizacijos LLA Vanagai dalyviai, nra.
Archyvines bylas perirjo ir paym sura:
LTSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
justicijos kapitonas A. PAKAUSKAS (paraas)
Vilnius, 1989 m. rugpjio 30 d.

210

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*95

DOKUMENTAI BYLOJE LIETUVI KALBA

LIUDYTOJO APKLAUSOS PROTOKOLAS*

Vilnius

1989 m. rugsjo 6 d.

Apklausa pradta 12 val. 10 min., baigta 14 val. 20 min.


A, Lietuvos TSR valstybs saugumo komiteto tardymo skyriaus vyr.
tardytojas justicijos kapitonas A.PAKAUSKAS, liudytojo bute apklausiau
liudytoj:
arn JAZDAUSK, Stasio s., gim. 1922 m. Kaune, TSRS piliet,
lietuv, nepartin, turint vidurin isilavinim vedus, 1948 m. balandio 8
d. TSRS VSM Ypatingojo pasitarimo nuteist 25 met laisvs atmimo
bausme pagal RTFSR BK 58 str. 1 a dal, pensinink gyvenant Vilniuje,
Architekt g. 178-61, apklausiam byloje dl V. BORISEVIIAUS ir kit
naujai atsiradusi aplinkybi.
KLAUSIMAS: Ar Js painojote buvus Teli vyskup Vincent BORI
SEVII ir k galite papasakoti apie jo politin ar pogrindin veikl 1943
1945 metais?
ATSAKYMAS: Taip, a painojau buvus Teli vyskup Vincent BORI
SEVII. Draugai mes nebuvome, esu su juo susitiks ir kalbjs 2-3 kar
tus 1945 m. pavasar. inau, kad V. BORISEVICI 1945 m. pabaigoje su
m tarybiniai teistvarkos organai, taiau konkreiai u k sum, paai
kinti negaliu.
A pats 1948 m. buvau nuteistas pagal RTFSR BK 58 str. 1 a dal, t. y.
u pogrindin veikl Lietuvos laisvs armijos organizacijoje, kurioje a
buvau organizacinio skyriaus virininko pavaduotoju. [...]
1944
m. pabaigoje, atsitraukiant vokiei armijai i Lietuvos, buvo lie
tuvi, kurie nenorjo tarnauti Raudonojoje armijoje ir slapstsi mikuose.
mik taip pat jo tie lietuviai, kurie dl savo veiklos vokiei okupuotoje
Lietuvoje bijojo tarybini teistvarkos organ. I i moni 1944-1945 m.
* io ir toliau pateikiam bylos dokument originalai parengti lietuvi kalba. Publikuo
jant j kalba netaisyta.

*96

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

211

ir buvo kuriama Lietuvos laisvs armija, kurios veikloje a ir dalyvavau.


A atlikau organizacines funkcijas, taiau jokioje teroristinje veikloje as
menikai nedalyvavau. Tam, kad LLA funkcionuot, reikjo maisto. Kad
LLA nariai iekodami maisto neusiimt plikavimu, a, kaip organizaci
nio skyriaus virininko pavaduotojas, miausi sprsti klausim. 1945 m.
pavasar kakas i LLA nari pasil dl maisto kreiptis ne tik pasiturin
ius mones, bet ir kunigus. Tokiu klausimu LLA kreipsi daugel Lie
tuvos kunig. Su vienais susitardavo draugikai, kai k prigsdindavo ir
taip i j gaudavo iek tiek maisto. Maisto klausimu teko kreiptis ir buvus
Teli vyskup V. BORISEVII. Kaip jau minjau, a su juo buvau susi
tiks du ar tris kartus 1945 m. pavasar. Pirm kart, kai mes su juo susiti
kome, a gana kategoriku tonu papraiau suelpti maistu. Neslpiau nuo
BORISEVIIAUS, kad tas maistas reikalingas LLA nariams. Pirm kart,
kiek prisimenu, jis man nieko nedav, o antr kart perdav kelet kilogra
m laini. I trumpo pokalbio su vyskupu BORISEVIIUM a supratau,
kad jis gana lojalus taryb valdiai, gal todl su juo nenorjau daugiau susi
tikti. Be to, jis man atvirai pasak, kad iais apsilankymais a j kompromi
tuoju. A supratau, kad jis nenori usiimti politika, nori bti neutralus. Jei
gu BORISEVIIUS bt buvs LLA nariu, tai a biau btinai inojs
pagal savo uimamas pareigas ioje organizacijoje. Jokioje pogrindinje
veikloje buvs Teli vyskupas V. BORISEVIIUS nedalyvavo. Apie tai,
kad a 1944 m. mokiausi vokiei valgybos mokykloje ir t pai met
ruden buvau imestas su paraiutu Lietuv, BORISEVIIUS neinojo.
A jam apie tai nieko nepasakojau, nebent jis atsitiktinai i ko nors apie tai
girdjo.
KLAUSIMAS: Kartu su V. BORISEVIIUM, kaip pogrindins organiza
cijos LLA nariai, buvo nuteisti MISEVIIUS, GUSTAITIS, VALICKAI
T ir KAUYS. K Js galite paaikinti apie mintus mones?
ATSAKYMAS: A galiu tik pakartoti, kad vyskupas V. BORISEVIIUS
LLA nepriklaus, maistas iai organizacijai i jo buvo ireikalautas. Mint
moni: MISEVIIAUS, GUSTAIIO, VALICKAITS ir KAUIO a
nepainojau, u kjie buvo nuteisti, neinau, taiau LLA nariais jie taip pat
nebuvo.
Protokol skaiiau, suraytas teisingai, papildym neturiu.
(.JAZDAUSKO paraas)
Apklaus: vyr. tardytojas A. PAKAUSKAS (paraas)

212

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*97

Lietuvos TSR Prokuratra Lietuvos TSR Aukiausiojo Teismo


1989 10 10
teisminei baudiamj byl kolegijai

PRIEIRINIS PROTESTAS

dl archyvins baudiamosios
bylos Nr. 6499, pagal kuri V. BORISEVIIUS
ir kiti nuteisti pagal RTFSR BK 58-la str.

Lietuvos TSR VRLK Karo tribunolo 1946 m. rugpjuio 28 d. nuosp


rendiu V. BORISEVIIUS, E. MISEVIIUS ir P. GUSTAITIS buvo nu
teisti pagal RTFSR BK 58-la str. mirties bausme, P. KAUYS - 3 metams
laisvs atmimo, V. VALICKAIT pagal 58-10 ir 58-12 str. nuteista 6 me
tams laisvs atmimo.
is Karo tribunolo nuosprendis yra nepagrstas, todl neteistas ir turi
bti panaikintas, o baudiamoji byla nutraukta dl i motyv.
Teli vyskupijos vyskupas V. BORISEVIIUS nuteistas u tai, kad
1944-1946 m. Teli vyskupijai priklausiusiose parapijose pats skleid ir
platino per banyias antitarybinio pobdio inias, palaik ryius su pasi
prieinimo dalyviais, elp juos maisto produktais. [...]
Bylos duomenimis nustatyta, kad Teli vyskupas V. BORISEVI
IUS per pamokslus, taip pat laikuose parapijos kunigams aikino, kad
prie taryb valdios mons negali pasinaudoti savo teismis, daug mo
ni pasodinta kaljimus, taiau nei jis pats neragino, nei kit nekurst
nuversti, pakirsti ar susilpninti esam santvark ar padaryti atskirus nusi
kaltimus.
Su ginkluot formuoi vadovybe susitiko dl to, kad i parapijos mo
ni girdjo, kad jie yra upuldinjami. Susitikimo metu, kas patvirtinama ir
bylos mediaga, V. BORISEVIIUS liep ginkluot formuoi kovoto
jams to nedaryti ir sutiko elpti juos maistu. rodym apie V. BORISEVI
IAUS dalyvavim planuojant kokias nors ginkluotas operacijas ar vadovavim joms nesurinkta. [...]
Remdamasis idstytu ir vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 422 str.,
praau:

*98

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

213

1. Lietuvos TSR VRLK Karo tribunolo 1946 m. rugpjio 28 d.


nuosprend, kuriuo Vincentas BORISEVIIUS, Eduardas MISEVIIUS ir
Pranas GUSTAITIS nuteisti pagal RTFSR BK 58-1 a str., P. KAUYS pagal 58-10 str., V. VALICKAIT pagal 58-10 ir 58-12 str., panaikinti ir
baudiamj byl j atvilgiu nutraukti, nesant j veikloje nusikaltimo su
dties.
2. Protesto nagrinjimo rezultatus praau praneti vyskupo V. BORI
SEVIIAUS reabilitavimo visuomeniniam komitetui per Gintar ID
LAUSK, gyv. Teliuose, Vilniaus g. 38-39.
Lietuvos TSR prokuroras
3-ios klass valstybinis
justicijos patarjas V. BARAUSKAS (paraas)

214

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*99

NUTARTIS
Vilnius

1989 m. lapkriio 10 d.

Lietuvos TSR aukiausiojo teismo teismin baudiamj byl kole


gija, susidedanti i pirmininkaujaniojo J. BURNEIKIO, nari A. JAN
KAUSKO ir A. SIRVYDIO, dalyvaujant prokurorui A. KIRIJENKAI,
vieame teisiamajame posdyje prieiros tvarka inagrinjo baudiamj
byl pagal Lietuvos TSR prokuroro prieirin protest dl Lietuvos TSR
VRLK karinio tribunolo 1946 m. rugpjio 28 d. nuosprendio, kuriuo
Vincentas B O R I S E V I I U S , Augustino, gim. 1887 m.,
Eduardas M I S E V I I U S , Stasio, gim. 1883 m.
Pranas G U S T A I T I S , Simono, gim. 1910 m.,
pagal galiojusio Lietuvos TSR teritorijoje RTFSR BK 58-1 a str.
nuteisti aukiausija bausme - suaudymu,
Valerija V A L I C K A I T , Stasio, gim. 1894,
pagal to paties BK 58-10 ir 58-12 str. nuteista 6 metams laisvs
atmimo,
Pranas K A U Y S, Jono, gim. 1910 m.,
pagal minto BK 58-10 str. - 3 metams laisvs atmimo.
V. BORISEVIIUS nuteistas u tai, kad, bdamas Teli vyskupijos
vyskupu, 1940-1941 m. sak tikintiesiems antitarybinius pamokslus. Na
muose ir banyioje saugojo antitarybinio turinio literatr. 1943 m. ileido
kreipimsi dvasininkij ir tikiniuosius, kuriame mei tarybin san
tvark, isak grasinimus asmenims, pritariantiems tarybinei santvarkai.
1944-1946 m. vadovavo ginkluotai opozicijai emaii legionas. Rm
j materialiai ir sak tai daryti Teli vyskupijos kunigams. Ginkluotos
opozicijos dalyvius aprpindavo fiktyviais dokumentais. ios opozicijos
dalyvius E. MISEVII ir JAZDAUSK nelegaliai apgyvendino pas ku
nig P. GUSTAITI. 1945 m. kovo mnes padjo vokiei paraiutistams
perduoti radiogram Vokietij. [...]
Lietuvos TSR prokuroras prieiriniu protestu prao panaikinti Lietu
vos TSR VRLK kariuomens Karo tribunolo 1946 m. rugpjio 28 d.
nuosprend, o baudiamj byl j atvilgiu nutraukti, nesant j veikloje
nusikaltimo sudties.
Teismin baudiamj byl kolegija, iklausiusi teismo nario prane
im ir prokuror, praius patenkinti protest, n u s t a t :
Karo tribunolo nuosprendis neteistas ir nepagrstas. Pagal Lietuvos
TSR teritorijoje galiojusio RTFSR 1926 m. baudiamojo kodekso 58-la str.
tvyns idavimas - tai TSRS piliei veiksmai, kuriais kenkiama TSRS

*100

Vysk. V. Boriseviius sovietiniame teisme

215

karinei galiai, jos valstybinei nepriklausomybei ar jos teritorijos nelieia


mybei, kaip antai: nipinjimas, karins ar valstybins paslapties idavimas,
perjimas prieo pus.
Karo tribunolo ivados, kad V. BORISEVIIUS vadovavo ginkluotai
opozicijai, rm j materialiai ir vert tai daryti Teli vyskupijos kunigus,
slp ginkluotos opozicijos dalyvius, aprpino juos fiktyviais dokumentais,
padjo faistins Vokietijos paraiutininkams umegzti ry sujos armija,
neatitinka faktini bylos aplinkybi, nes j nepatvirtina byloje esantys ro
dymai.
Kita V. BORISEVIIAUS veika, kaip antai: antitarybini pamoksl
sakymas, tokio pat turinio kreipimosi dvasininkij ir tikiniuosius ileidi
mas bei antitarybins literatros laikymas, negali bti pripainta nusikals
tama, ir tai dl ko.
V. BORISEVIIAUS pamoksl, kreipimosi dvasininkij ir tikiniuo
sius tekst bei kitos literatros, karinio tribunolo pripaintos antitarybine,
byloje nra. Todl negalima teigti, kad juose buvo isakyti tarybin vals
tyb ir visuomenin santvark eminantys meiikiki prasimanymai.
Pagal V. BORISEVIIAUS parodymus matyti, kad jo pamoksluose,
kreipimesi dvasininkij ir tikiniuosius bei PETRUIIO ir DOVYDNO
atsiminim knygose buvo kalbama apie TSRS Konstitucijos deklaratyv
pobd, tikinij teisi ir laisvi suvarym, dvasininkijos persekiojim
masinius sumimus, trmimus, nekalt moni udynes bei kitas piktada
rybes, vykdytas Lietuvoje 1940-1941 metais. Tokiu bdu juose buvo isa
kytas dabar visuotinai pripaintas faktas - tautos genocido vykdymas. Tie
sos sakymas negali bti pripaintas nusikalstamu. [...]
Kadangi bylos rodymais nenustatyta, kad V. BORISEVIIUS, E. MI
SEVIIUS ir P. GUSTAITIS kenk TSRS karinei galiai, jos valstybinei
nepriklausomybei ar teritorijos nelieiamybei, V. VALICKAIT ir P.
KAUSYS var antitarybin propagand ir agitacij veikose, dl kuri jie
pripainti kaltais, nra nusikaltim, numatyt Lietuvos TSR galiojusio
RTFSR BK 58-la, 58-10 ir 58-12 str., sudties, todl prieirinis protestas
tenkintinas, o baudiamoji byla nutrauktina.
Teismin baudiamj byl kolegija, vadovaudamasi Lietuvos TSR
BPK 5 str. 2 p. ir 425 str. 2 p., n u t a r :
Lietuvos TSR prokuroro prieirin protest patenkinti, Lietuvos TSR
VRLK kariuomens karinio tribunolo 1946 m. rugpjio 28 d. nuosprend
panaikinti, baudiamj byl prie Vincent BORISEVICI, Eduard MI
SEVII, Pran GUSTAIT, Valerij VALICKAIT ir Pran KAU nu
traukti, nesant j veikoje nusikaltimo sudties.
(Kolegijos nari paraai)

216

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Lietuvos TSR VSK


1989 12 29 Nr. V-1402

*101

Teli Vyskupui ir Klaipdos prelaturos


apataliniam administratoriui
J. E. Vyskupui A. VAIIUI

Gerbiamas Vyskupe,

Atsakydami Js . m. lapkriio 24 d. rat Nr. 1072, praneame, kad


vyskupo Vincento BORISEVIIAUS baudiamojoje byloje, saugomoje
LTSR VSK archyve, jo mirties data niekur neminima.
LTSR VRM Informacinio centro duomenimis, mirties bausm V. BO
RISEVIIUI buvo vykdyta 1946 m. lapkriio 18 dien.
Apie jo palaidojimo viet ini nra.
Komiteto pirmininkas E. EISMUNTAS (paraas)

Lietuvos TSR VSK


1989 03 20

Vilniaus Arkikatedros Bazilikos


vikarui kun. J. BORUTAI

Atsakydami Js . m. vasario 12 d. pareikim, praneame, kad vys


kupas V. BORISEVIIUS nuo sumimo dienos (1946 m. vasario 5 d.) bu
vo laikomas LTSR VSM vidaus kaljime, i kur sekani dien po nuosp
rendio paskelbimo, t. y. 1946 m. rugpjio 29 d., buvo perkeltas LTSR
VRM kaljim Nr.l Vilniuje.
Kalinio asmens bylos, kurioje galjo bti papildom ini apie vyskupo
V. BORISEVIIAUS kalinim iki 1946 m. lapkriio 18 d., kuomet buvo
vykdyta mirties bausm, nei Saugumo komitete, nei Vidaus reikal minis
terijoje nerasta.
Deja, nepavyko surasti ir dokument, liudijani apie mirties nuospren
dio V. BORISEVIIUI vykdymo ir palaidojimo viet.
Komiteto pirmininkas R. MARCINKUS (paraas)

VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS


SOVIETINIAME TEISME

218

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*1


. / .

1946 . 11

.

1946 . 12

( )
. , 1946 . 11
, 1 .


, 1873 , ,
, , , - , /.,
, ,
. . .

:

.
,
,
.

. 1929
..
1933

*1

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Tvirtinu
Valstybs saugumo ministro pav.
Papulkininkis LEONOVAS (paraas)
1946 m. gruodio 12 d.

219

Aret sankcionuoju
LTSR MVD Karo prokuroras
Justicijos papulkininkis
GRIMOVIIUS (paraas)
1946 m. gruodio 11 d.

NUTARIMAS
(aretui)
Vilnius, 1946 m. gruodio 11 d.
A, LTSR MGB 0 skyriaus 1-ojo poskyrio1 virininkas
kapitonas EIUROVAS
Perirjs gaut mediag apie nusikalstam veikl: MATULIONIO Teofiliaus,
Jurijaus2 s., g. 1873 m. Kudariki k., Ukmergs aps.3, LTSR, lietuvio,
TSRS pilieio, nepartinio, turinio vidurin dvasin isilavinim, Kaiiado
ri vyskupijos vyskupo, gyvenanio Kaiiadoryse, LTSR.
NUSTAIAU:
MATULIONIS yra prieikai nusiteiks Lietuvoje egzistuojanios Ta
ryb valdios atvilgiu. Praeityje, kelet met gyvendamas Leningrade,
Vatikano pavedimu dirbo valgybin darb, palaik ry su Lietuvos pasiun
tiniu TSRS BALTRUAIIU4, kartu palaik ry su antibolevikine lyga
Varuvoje.
Kaip vienas i aktyvi Vatikano agent apatalinio nuncijaus, nelegaliai
gyvenusio Taryb Sjungoje, buvo slapta ventintas vyskupus. 1929 me
tais MATULIONIS u antitarybin veikl buvo suimtas ir nuteistas.
Bdamas nelaisvje, MATULIONIS i kalini sudar antitarybin gru
p ir i lageri toliau vadovavo antitarybinms grupms, veikusioms TSRS
teritorijoje.
1933 m., pasikeitus politiniais kaliniais, MATULIONIS, grs Lie
tuv, pradjo antitarybin meiikik kampanij. Telk reakcingas jgas
palaikyti faistiniam Smetonos reimui Lietuvoje.
1

is MGB padalinys 1946-1949 m. kontroliavo Katalik Banyios veikl.


Tikrasis vysk. T.Matulionio tvo vardas - Jurgis, o MGB dokumentuose tvavardis rao
mas - Jurjevi.
3 Klaida, turt bti Utenos aps.
4
Jurgis Baltruaitis (1873-1944) - poetas, Lietuvos pasiuntinys Soviet Sjungoje 19201939 metais.
2

220

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*2,
. .

,
.

.

.

.
:
.
. . .
1 . .

.

, .

*2

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

221

Vokiei okupacijos metais, bdamas Kaiiadori vyskupijos vadovu,


dav jam pavaldiai dvasininkijai nurodymus aktyviai dirbti antitarybin
darb, tuo tikslu leido specialius cirkuliarus ir ganytojikus laikus. Akty
viai talkininkavo vokieiams okupantams.
Lietuv ivadavus i vokikj grobik, MATULIONIS suaktyvino savo
antitarybin veikl, kvpdamas dvasininkij ir tikiniuosius kovai prie Ta
ryb valdi.
Inaudodamas savo kaip dvasininko status MATULIONIS skleid
antitarybinius provokacinius gandus apie greit Taryb valdios lugim
Lietuvoje". Palaiko ryius su bandit formuotmis, savo rezidencijoje teikia
prieglobst banditams.
Antitarybin MATULIONIO veikl patvirtina esantys LTSR MGB do
kumentai.
NUTARIAU:
MATULION Teofili, Jurijaus
TSR, suimti ir padaryti pas j krat.

s.,

gyvenant

Kaiiadoryse,

LTSR MGB 0 skyriaus 1-ojo posk. virininkas


kapitonas EIUROVAS (paraas)
Sutinkame" LTSR MGB O" skyriaus virininkas
papulkininkis LIAPNIKOVAS (paraas)
LTSR MGB tard. skyriaus virininkas
papulkininkis SOLOIDAS (paraas)

Lietuvos

*3

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

222

.

1946 . 12


. / .

1946 . 11

( )
. , 1946 . 11
, 1 .
:

, 1873 ,
, , , , - ,
/., , ,
, . . .
:
.. ,
5 8- . , ,
. 145 158

, . 146
.
. 160 ,
.

. 1 . .

.

, .

1946 . 18

*3

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Tvirtinu"
Valstybs saugumo ministro pav.
papulkininkis LEONOVAS (paraas)
1946 m. gruodio 12 d.

223

LTSR MVD Karo prokuroras


Justicijos papulkininkis GRIMOVIIUS
(paraas)
1946 m. gruodio 11 d.

NUTARIMAS
(dl kardomosios priemons parinkimo)
Vilnius 1946 m. gruodio 11 d.
A, LTSR MGB 0 skyriaus 1-ojo poskyrio virininkas kapitonas E
IUROVAS
Perirjs mediag apie nusikalstam veikl:

Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., g. 1873 m. Kudariki k., Ukmergs


aps., LTSR, lietuvio, TSRS pilieio, nepartinio, turinio vidurin dvasin
isilavinim, nevedusio, Kaiiadori vyskupijos vyskupo, gyvenanio Kai
iadoryse, LTSR.
NUSTAIAU:
MATULIONIS T. J. tariamas nusikaltimais, numatytais RTFSR BK 58-1-a str.,
atsivelgiant tai, kad MATULIONIS bdamas laisvje gali pasislpti nuo tardymo
ir teismo, ir vadovaudamasis RTFSR BPK 145 ir 158 str.
NUTARIAU:
Kardomja priemone, kad Teofilius MATULIONIS, Jurijaus S., nepasialint
nuo tardymo ir teismo, parinkti sumim, apie k pagal RTFSR BPK 146 str. praneti suim
tajam ir paimti i jo para.
Pagal RTFSR BPK 160 str. nutarimo nuora pasisti Prokurorui ir kaljimo virinin
kui prie kalinio asmens bylos.

LTSR MGB 0 skyriaus 1-ojo posk. vir.


kapitonas EIUROVAS (paraas)
Sutinkame" LTSR MGB 0 skyriaus virininkas
papulkininkis LIAPNIKOVAS (paraas)
LTSR MGB tard. skyriaus virininkas
papulkininkis SOLOIDAS (paraas)
Su iuo nutarimu esu supaindintas 1946 m. gruodio 18 dien (vysk. T. MATULIONIO paraas)

224

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*4

489
1946 . 16

. .


: .

. . .

1946. 12. 18

*4

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

225

O R D E R I S N r .489
1946 m. gruodio 16 d.

Iduota Valstybs Saugumo 0 sk. bendr.


kapitonui EIUROVUI
Daryti krat ir suimti:
Teofili MATULION, Jurijaus s.,
adresas: Kaiiadorys

LTSR valstybs saugumo ministro pav.


(paraas)

Su orderiu suimti susipainau 1946. XII. 18


(Vysk. T. MATULIONIO paraas)

226

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme


1. , .
2. .


1873 , ,
, .

3.
( ).

. , .

4. .

5.
.
6. .
7. (
,

).

8. .

9.
(
, ).


1900 .

(
20 25
1930 . 58-6, 58-10 .2, 58-12,
121 122
10

10.
.
11. (
, , ,
, ).
12.
(, ,
).
13.

(: , , ).

. .
- ,

*5

*5

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

227

Suimtojo anketa
1. Pavard, vardas, tvo vardas. MA

TULIONIS Teofilius, Jurijaus s.________________

2. Gimimo metai, vieta.

3. Pastovi gyvenamoji vieta iki su


mimo (tikslus adresas).
4. Profesija ir specialyb.
5. Paskutin darbo vieta ar usi
mimo pobdis iki sumimo.
6. Tautyb.
7.Pilietyb (nesant paso, nurodyti,
koks dokumentas patvirtina piliety
b)..
8. Partikumas.
9. Isilavinimas bendras ir specialu
sis.

1873 m., Kudariki km., Utenos


apskritis, Lietuvos TSR
Kaiiadorys, Lietuvos TSR
Katalik vyskupas
Kaiiadori vyskupijos vyskupas
lietuvis
TSRS, pasas atiduotas pakeisti
nepartinis
vidurinis dvasinis,
1910 m. baig kunig seminarij Peter
burge

10. Socialin ir politin praeitis.

kils i valstiei (tvai nuomojo 20-25 ha


ems)

11. Teistumas (ar buvo tardytas ir


teistas, kur, kada, dl ko, nuospren
dis).

1930 metais pagal RTFSR BK 58-b, 58-10


2 d., 58-12, 121 ir 122 strp. OGPU kolegi
jos nuteistas 10 met PDS5
nedalyvavo

12. Dalyvavimas Tvyns kare (kur,


kada, kuo).
13. Ar buvo prieo okupuotoje teri
torijoje (nurodyti: kur, kada, k
veik).

Pataisos darb stovykla.

Kaiiadorys ir Kaunas, Lietuvos TSR kunigas, Kaiiadori vyskupijos vyskupas

228

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6

14.

, , ,


1875 .
52 .
50 .1910
1878

()

.
.
.
.


.

15.
9. : , ,
1. : (171 -180 ),
, , , .
( 180 ), (15510. : , -,
164 ), ( 155 ),
, . : ,
(165-170 )
, .
2. : , , ,
: , ,
, .
.
3. : , ,
11. : , . :
.
, .
4. : , ,
12. : , ,
, .
5. : , , ,
, , , 13. : , ,
.
, , ,
6. : , , , ,
, , .
14. : , -,
7. : , , , , , ,
, , . : , ,
8. : , , , . : ,
, .
, , .
: ( : , , ,
, , , , ) -

.
: )
: 18 1946 . 489
: . 14/12 1948 .
:
.
: . ,
: . . 3 ,

*6

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

229

14. EIMOS SUDTIS


Giminysts laips
nis

Pavard, vardas, tvo vardas, gimimo


metai ir vieta

Gyvenamoji ir darbo
vieta, pareigos

Tvas

MATULIONIS Jurijus, Martyno s.


Matulionien Ona, Gavrilo d.
neveds
neturi
Matulionis Juozas 1875 m.
Matulionis Jurgis 52 m.
Matulionis Antanas 50 m.
Matulionis Jeronimas
Matulionis Pranas
eidukien Grasilda
Baronien Albieta

mir 1910 metais


mir 1878 metais

Motina
mona (vyras)
Vaikai
Broliai, seserys

Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Amerikoje
neinoma
Kaunas

15. ODINIS PORTRETAS


1. gis: auktas (171-180 cm), labai
auktas (per 180 cm), emas (155-164 cm),
labai emas ( i k i 155 cm), vidutinis (165170 cm).
2. Figra: storas, pilnas, vidutin,
liekna, liesas. pakils, horizontalus, nuleistas.
3. Peiai: pakelti, nuleisti, horizontals.
4. Kaklas: trumpas, ilgas, matomas gys,
ikilus Adomo obuolys.
5.Plauk spalva: blondinas, viess, tamss,
juodi, rausvi, prail, ili.
6. Aki spalva: mlynos, pilkos, alsvos,
viesiai rudos, rudos, juodos.
7. Veidas: apvalus, ovalinis, keturkampis,
trikampis, piramidinis, rombo pavidalo.
8. Kakta: aukta, ema, tiesi, nusklembta,
ikili.

9. Antakiai: tiess, ilink, banguoti;


plats, siauri, suaug.
10. Nosis: maa, didel, stora, plona,
plati. Nosies virutin dalis: linkus;,
tiesi, ikilusi su ranteliu. Nosies pagrindas:
11. Burna: maa, didel. Burnos kampai:
pakil, nusileid.
12. Lpos: plonos, storos, apatin lpa
atvpusi, virutin pakilusi.
13. Pasmakr: nusklembta, tiesi, isikiusi,
dviguba, su duobute, su skersiniu grioveliu,
14. Ausys: maos, didels, ovalins, trikamps,
kvadratins, apskritos. Aus atsikiimas: viruje,
apaioje, bendras. Ausies spenelis: suaugs, atskiras,
nuoulnus, kampuotas, ovalus,

Ypatingi poymiai: (fiziniai trkumai, sualojimai, ataugos, karpos, nereikalingi pirtai,


randai, nuplikimas, veido asimetrija, skirtingos spalvos akys, tatuiruots ir kiti) - neturi
Kitos ypatybs ir proiai: nenustatyti
Kada suimtas: 1946

m. gruodio 18 d., orderis Nr. 489


XII 14 MVD Karo prokuroro sankcija
Kieno skaitoje: Lietuvos TSR MGB Tardymo skyrius
Anketa upildyta: Lietuvos TSR MGB pastate Vilniuje
Kas [upild]: LTSR MGB Tardymo sk. 3-iojo poskyrio vir. pav. vyresnysis
leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Sumimo pagrindas: 1948

230

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*7


// 13 1930 .
:
14. 102235 . . .

. 58/6, 58/10
122 . ,
. 58/6,
58/10 .2, 58/12, 121 122 . ,

,
,
. .
17-58/6 58/14 .
/ . . . .
9/6-27 ./

:
1.
-
2.

3.
4.

5.
-
, :
24/11 29 .,
9/10 29.

.


( )
()
: . . 3-

.


590614 .
.

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*7

231

IRAAS I PROTOKOLO
OGPU6 Kolegijos 1930 m. rugsjo 13 d. (teismo) posdio
SVARSTYTA:
14. Byla Nr. 102235 pil. PREREMBELIO Stanislavo, Boleslovo s., pagal BK 58/6,58/10 ir 122 str.,
MATULIONIO Teofiliaus, Jurijaus s., pagal BK 58/6, 58/10 2 d.,
58/12, 121 ir 122 str.
JUREVIIAUS Boleslovo, Kaimiero s.
EKANO Michailo, Kazimiero s.
RODOVIIAUS Michailo, Stanislavo s.
pagal BK 17-58/6 ir 58/14 str.
(Byla per. pagal TSRS CVK Prez.
1927. 6. 9. nut.)

NUTARTA:
1. RODOVIIMichail, Stanislavos. Suaudyti
2. PREREMBEL Stanislav, Boleslovo s.
3. MATULION Teofili, Jurijaus s.
4. JUREVII Boleslov, Kazimiero
s.
5. EKAN Michail Kazimiero s. udaryti koncentracijos stovykl
10 m., bausms pradi skaiiuojant:
MATULIONIUI nuo 29. 1.24, kitiems nuo 29. X. 9.
Visu turt konfiskuoti.
Byl perduoti archyv.

OGPU kolegijos sekretorius


(paraas neskaitomas)
(Spaudas)
Kopija tikra: LSTR MGB Tardymo dalies 1-ojo
skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav.
vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Payma
io protokolo originalas yra archyvinje MATULIONIO ir kt. tardymo
byloje Nr. 590614.
Vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

Obedinennoe gosudarstvennoe politieskoe upravlenie (rus.) - Jungtin valstybin politi


n valdyba

232

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*8


() 27 1933 .
:

104. 2733 .
,
,


,

- . 58/10,11
. .
. 13.8.28 .
.
;
. . .
13.9.30 . .
;

. . . 3.1.29 .
.
;
. . .
22.6.27 . .
.

,
,.

,

,
21.11.32 .


( ).
: . . 3-

.


590614 .
.

Vysk. T.Matulionis soviet[niame teisme

*8

233

IRAAS I PROTOKOLO
OGPU Kolegijos 1933 m. gegus 13 d. (teismo) posdio
SVARSTYTA:

NUTARTA:

104. Perirta byla Nr. 2733 pil. DEINIO Vikentijaus, Vikentijaus s.7, MA
TULIONIO Teofiliaus, Jurijaus s.,
MELNIKOVO Antono, Tomao s.,
PANKEVI Stanislavos, Stanislavo d.,
CHOMIIAUS Pavelo, Semiono s.,
TYSOVSKIO
Kazimiro,
Andriejaus
s.,
kaltinam pagal BK 58/10,11. DEINYS
Vikentijus, Vikentijaus s., OGPU Kom.
1928.8.13 nut. nuteistas kalinti koncen
tracijos stovykloje septyneriems me
tams; MATULIONIS Teofilius, Jurijaus
s., OGPU Kom. 1930.9.30 nut. nuteis
tas kalinti koncentracijos stovykloje
deimiai met; PANKEVI Stanisla
va, Stanislavo d., OGPU Kom. 1929.1.3
nut. nuteista kalinti koncentracijos sto
vykloje deimiai met; CHOMIIUS
Pavelas, Semiono s., LVO PP Tribuno
lo8 1927. 6.22 nut. kalinti koncentraci
jos stovykloje deimiai met.

DEIN Vikentij, Vikentijaus s., MA


TULION Teofili, Jurijaus s., PANKEVI Stanislav, Stanislavo d.,
CHOMII Pavel, Semiono s., per
kelti bausms izoliatori vieneriems
metams. MELNIKOV Anton, Toma
o s., TYSOVSK Kazimir, Andriejaus
s., kalinti pataisos darb stovykloje
trejiems metams, skaiiuojant nuo 1932.
1 1 .2 1 .

OGPU KOLEGIJOS SEKRETORIUS


(paraas neskaitomas)
Kopija tikra: LTSR MGB Tardymo dalies
1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav.
vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Payma
io protokolo orginalas yra archyvinje MATULIONIO ir kt. tardymo
byloje Nr. 590614.
Vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
7 Turi bti - Vincentas Dainys, kunigavo Leningrade, 1928 m. bolevik nuteistas 7 m. kal
jimo, 1933 m. kartu su vysk. T. Matulioniu buvo ikeistas politnius kalinius ir gro Lie
tuv.
8 Pogranpolk Leningradskogo Vojennogo okruga (rus.) - Leningrado karins apygardos
pasienio pulkas.

234

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*9

1946 18

, . . ,
. , - ,
. .
,
,
: . , .
:
1. 12 117 .;
2. 066424-26, 673177
1 800 .;
3. , ;
4. ;
5. 11- ;
6 ;
7. (4);
8. (2);
9. ;
10. ;
11. ;
12. ;
13. ;
14. ;
15. (2);
16. 160 ;
17. ;
18. ;
19. (3);
20. () ;
21. (7);
22. , , ( ).


.
()

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*9

235

Kratos protokolas
Kaiiadorys

1946 m. gruodio 18 d.

Mes, LTSR MGB Kaiiadori skyriaus vir. pav. majoras LEONENKA, LTSR MGB Kaiiadori tardymo dalies virininkas majoras KISELIOVAS, dalyvaujant kurijos eimininkei Prancikai NORVILAITEI ir
Kaiiadori vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojui KUKUKINUI,
atlikome krat aretuoto Teofiliaus MATULIONIO, gyvenusio kurijos pa
talpose, bute.
Kratos metu rasta ir paimta:
1. Pinig tarybiniais banknotais 12 117 rubli;
2. Karo paskolos obligacij, serijos Nr. 066424, 066425, 066426,
673177 1800 rubli sumai;
3. Balto metalo kieninis laikrodis Chronometr, veikiantis;
4. Geltono metalo raktas futliare;
5. Geltono metalo Pijaus XI medalis;
6. Balto metalo kieninis laikrodis;
7. Balto metalo taurels (4);
8. Atplti plono paauksuoto popieriaus vokai (2);
9. Geltono metalo dut su kryiumi;
10. Geltono metalo medalis;
11. MATULIONIO faksimil;
12. Religinio antspaudo tipografinis atspaudas;
13. Binoklis odiniame futliare;
14. Spausdinimo mainl futliare;
15. Automatiniai raikliai su geltono metalo plunksnomis (2);
16. 160 vienet sen balto metalo monet;
17. Matulionio diplomas lietuvi kalba;
18. Geltono metalo auktas;
19. Geltono metalo duts (3);
20. Balto metalo stiklins padklas;
21. Albumai su fotografijomis (7);
22. Ryulys vairi susirainjimo dokument, ura knygeli.
Kurijos eiminink NORVILAIT nepareik joki nusiskundim dl
kratos tvarkos ir dingusi, nerayt protokol daikt.
Krat vykdiusij ir kviestini paraai
Protokolo kopij gavau (P. NORVILAITS paraas)

236

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*10

Akt

1946 19
,
, ,

. .
- 1 103 .
:
1. - 1 ();
2. - 2 ( .);
3. ;
4. - (40 10 ).
.

*10

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

237

Aktas
1946 m. gruodio 19 d.
Mes, emiau pasiraiusieji MGB Kaiiadori apskrities skyriaus dar
buotojai, majoras KISELIOVAS, kapitonai SUCHAREVAS ir KATAJEVAS, dalyvaujant Kaiiadori kurijos eimininkei Agotai MISINAITEI,
apirjome aretuoto T.MATULIONIO kanceliarijos seif. [Pamme]
pinig vokika valiuta - 1103 markes.
I kambario-kanceliarijos paimta:
1. Telefono aparatas - 1 (vienas).;
2. eki knygels lietuvi kalba - 2 (du vnt.);
3. vairs susirainjimo dokumentai ir fotografijos;
4. Seni lietuviki pinigai litais-40 lit 10 cent.
Visi ivardyti daiktai buvo atveti MGB Kaiiadori aps. skyri.
(paraai)

238

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*11

Akt

1946 20
,
. ,

.
:
1. , ;
2. ;
3. ;
4. (7);
5. ;
6. ;
7. ;
8. ( );
9. ,
( );
10. ( ,
) - 30 ;
11. (2);
12. - 4 ( );
13. (1).

.
.

*11

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

239

Aktas
1946 m. gruodio 20 d.
Mes, LTSR MGB Kaiiadori apskrities skyriaus darbuotojai majoras
KISELIOVAS ir jaunesn. leitenantas VLASOVAS, dalyvaujant kurijos
eimininkei Agotai MISINAITEI, atidarme uantspauduotas archyvo ir
sandlio patalpas, kad paimtume dokumentus ir daiktus:
Paimta:
1. Kino juostos - trys rits, dvi i j siauros;
2. Metalinis rotatorius;
3. Komutatorius;
4. Telefono aparatai - (7);
5. Dangtelis nuo kino aparato rits;
6. Akumuliatorius;
7. Medinis rotatorius;
8. Maias su vairiais dokumentais ir fotografijomis;
9. Maias su fotografijomis, albumais ir laikais lietuvi ir vokiei
kalbomis;
10. Knygos rus kalba (Lenino ratai, kita politin literatra) - 30 knyg;
11. Spausdinimo mainls - (2).12. Daai rotatoriui - 4 ttels (pus inaudota);
13. Vakuot rotatoriui.
Ivardyti daiktai paimti LTSR
nurodymu perduoti LTSR MGB.

MGB

papulkininkio

Apie tai ir suraytas is aktas.


(paraai)

LIAPNIKOVO

240

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*12

Akt

1946 28
,

,
,

,
.
:
290 ;
551 ;
200 .
924982-83, 584161.
469 .
.

*12

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

241

Aktas
1946 m. gruodio 28 d.
Mes, emiau pasiraiusieji LTSR MGB darbuotojai majorai LEON
ENKA ir KISELIOVAS, leitenantai MICHEJEVAS ir MAINISTOVAS,
vykdydami LSSR MGB nurodym, dalyvaujant Kaiiadori kurijos atsto
vams: kurijos sekretoriui kunigui Mykolui BALNIUI ir vienuolei Agotai
MISINAITEI, zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, atidarme uant
spauduot patalp kurijos rsyje, kur buvo laikomi grdai, kad perduotume
juos valstybs fond.
Paimta ir perduota grd primimo punkt:
Kviei - 290 kg;
Rugi-551 kg;
Miei - 200 kg.
Grd pristatymo kvit numeriai: 924982-83, 584161. U pristatytus
grdus gauta 469 rubliai.
Apie tai ir suraytas is aktas.
(paraai)

242

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*13

Akt

1946 30
, ,
, ,


,
:

- 12;
:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)?
.

*13

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

243

Aktas
1946 m. gruodio 30 d.
Mes, LTSR MGB darbuotojai papulkininkis KRASINECAS, majoras
KISELIOVAS, leitenantai MICHEJEVAS ir MAINISTOVAS, dalyvau
jant Kaiiadori kurijos atstovams: kurijos sekretoriui kunigui Mykolui
BALNIUI ir zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, atidarme uantspau
duotus aretuoto Teofiliaus MATULIONIO kambarius, nordami paimti
MATULIONIO asmeninio susirainjimo dokumentus ir antitarybin lite
ratr. Rasta ir paimta:
vairi susirainjimo dokument penkiuose vokuose;
Ura knygeli - 12;
Antitarybins literatros - septynios broiros:
1) Rusijos pogromininkai
2) Tikjimo gynimas
3) Kienin teologija
4) Religijos ir komunizmo polemika
5) Apie pagrindinius tundizmo paklydimus
6) Staiatikyb ir katalikyb
7)?
Apie tai ir suraytas is aktas.
(paraai)

244

LIETUVOS VYSKUPAI KANKINIAI SOVIETINIAME TEISME

*14

Akt

1946 30
, ,
, ,
: ,

, :
131 ;
- ;
50 .
.

*14

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

245

Aktas
1946 m. gruodio 30 d.
Mes, MGB darbuotojai: papulkininkis KRASINECAS, majoras KISE
LIOVAS, leitenantai MICHEJEVAS ir MAINISTOVAS, dalyvaujant
Kaiiadori kurijos atstovams: kurijos sekretoriui kunigui Mykolui BAL
NIUI ir zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, atidarme uantspauduot
kurijos kanceliarij, nordami paimti vyskupijos susirainjimo dokumen
tus ir antitarybin literatr. Rasta ir paimta:
vairi susirainjimo su vyskupijos parapijomis dokument- 131 aplankas.
Biblija rus kalba - 3 knygos;
vairi antitarybin literatra - 50 broir.
Apie tai ir suraytas is aktas.
(paraai)

246

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*15

Akt

1946 30

,
, . ,
,
,
,

:
1. - 36 .
2. - 17 .
3. - 11 .
4. - 10 .
5. - 13 .
6.
7. \ - 2 .
8. - 2 .
9.
10.
11. - 5 .
12.
13.
14. - 4 .
15. - 22
16. - 3 .
17. - 16 .
18. - 44 .
19.
20. - 1
21. - 15 .
22. - 10 .
23.
24. - 25
25.
26.
27.
28. - 2 .
29. - 4 .

*15

247

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Aktas
1946 m. gruodio 30 d.

Kaiiadorys

Mes, emiau pasiraiusieji, LTSR MGB Kaiiadori apskrities skyriaus


virininkas papulkininkis KRASINECAS, LTSR MGB Kaiiadori apskri
ties skyriaus tardymo dalies virininkas majoras KISELIOVAS, LTSR
MGB centrinio aparato darbuotojai leitenantai MICHEJEVAS ir MAI
NISTOVAS, dalyvaujant Kaiiadori kurijos sekretoriui kunigui Mykolui
BALNIUI, zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, sudarme aretuotam
vyskupui Teofiliui MATULIONIUI asmenikai priklausiusio turto sra,
kur traukme:
1. vairs rankluosiai - 36 vnt.
2. Paklods - 17 vnt.
3. Staltiess - 11 vnt.
4. Apatins kelns - 10 vnt.
5. Vyriki markiniai - 13 vnt.
6. Vilnonis pledas - 1 vnt.
7. Vyriki naktiniai chalatai (nenaudoti) - 2 vnt.
8. Avietins spalvos sutanos - 2 vnt.
9. Juodas vasarinis paltas - 1 vnt.
10. Juodos vyrikos kelns - 1 vnt.
11. Juodos sutanos - 5 vnt.
12. Juodas demisezoninis paltas -1 vnt.
13. Juoda brezentin sutana - 1 vnt.
14. Avietins spalvos pelerinos sutanai - 4 vnt.
15. Drob atraiomis - 22 metrai
16. vairios kepurs - 3 vnt.
17. vairs uvalkalai - 16 vnt.
18. vairios apykakls - 44 vnt.
19. Juoda liemen - 1 vnt.
20. Avietins spalvos kojins - 1 pora
21. vairs vyriki rankogaliai - 15 vnt.
22. Pagalvi uvalkalai - 10 vnt.
23. Juoda karakulin kepur - 1 vnt.
24. Drob gabalais - 25 metrai
25. Juodas sktis - 1 vnt.
26. Antklods uvalkalai - 1 vnt.
27. Pagalv - 1 vnt.
28. Lovatiess - 2 vnt.
29. Takeliai stalui - 4 vnt.

248

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*16

30. 18 .
31. - 8 .
32. - 5
33. - 10 .
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. - 2 .
42.
43. \
44. \
45. \
46. \
47. \
48. \
49.
50. - 2 .
51. (, , ) -
52.
53.
54.
55.
56.
..
.

*16

249

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

30. vairios servetls - 18 vnt.


31. Nosins - 8 vnt.
32. Puskojins - 5 poros
33. Stalo servetls - 10 vnt.
34. Raudona kepur - i vnt.
35. Megztas takelis ant stalo - 1 vnt.
36. Avietins spalvos getrai - 1 vnt.
37. Kojins - 1 pora
38. Megzti balti markiniai - 1 vnt.
39. Rudos spalvos vyrikos puskojins - 1 pora
40. Juoda megzta liemen - 1 vnt.
41. Avietins spalvos juostos sutanai - 2 vnt.
42. Balta servetl - 1 vnt.
43. Vyriki chrominiai batai ( neneioti) - 1 pora
44. Vyriki kalioai (neneioti) - 1 pora
45. Juodi pusbaiai - 1 pora
46. Vyriki batai (neneioti) - 1 pora
47. Rudos lepets (neneiotos) - 1 pora
48. Vilnons lepets (neneiotos) - 1 pora
49. Kanceliarinis stalas su sienele - 1 vnt.
50. Lagaminas - 1 vnt.
51. Biblioteka (urnalai, laikraiai, knygos)
52. Akiniai su geltono metalo rmeliais futliare - 1 vnt.
53. Tamsaus stiklo akiniai su baltais rmeliais futliare - 1 vnt.
54. Skaidraus stiklo akiniai su baltais rmeliais - 1 vnt.
55. Skaidraus stiklo akiniai su aliais rmeliais - 1 vnt.
56. Vardin taur su geltono metalo dangiu - 1 vnt.

Visi ivardyti daiktai yra atskirame kambaryje, uantspauduotame


LTSR MGB Kaiiadori apskrities skyriaus antspaudu, ir palikti saugoti
Kaiiadori kurijos udarame uantspauduotame ketvirto aukto kambaryje
kurijos sekretoriui dvasininkui BALNIUI. Apie tai ir suraytas is aktas.
(paraai)

250

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*17

1946 30

,
, ,
,

,
.
,
.

, ,

:
1. ;
2. 2 ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. - ;
7. - ;
8. - ;
9. ().
1946 . 23

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*17

251

sipareigojimas saugoti turt


Kaiiadorys

1946 m. gruodio 30 d.

Mes, emiau pasiraiusieji, kurijos sekretorius kunigas Mykolas BAL


NYS ir zakristijonas Jonas SABALIAUSKAS, iuo sipareigojame saugoti
aprayt turt, priklausant aretuotiems Teofiliui MATULIONIUI ir Juozui
LABUKUI9, esant uantspauduotame LTSR MGB Kaiiadori apskrities
skyriaus antspaudu kurijos kambaryje. sipareigojame saugoti ir niekam
neatiduoti be LTSR MGB organ leidimo. Dl to ir pasiraome.
(paraai)

Gavimo ratelis
A, Teofilius MATULIONIS, iuo patvirtinu, kad i pilieio KAUBO
gavau iuos man priklausanius daiktus:
1. Vilnon spalvot antklod;
2. Ma pagalvl su 2 uvalkalais;
3. Trikotaines baltas puskojines;
4. Muilin su gabaliuku muilo;
5. Rankluost;
6. Nosines-tris;
7. Naminio audinio markinius - trejus;
8. Apatines kelnes - dvi poras;
9. Apatinius markinius drauge su apatinmis kelnmis (kombinezon).
1946 m. gruodio 23 d.

T. MATULIONIS (paraas)

J. Matulaitis-Labukas (1894-1979)- tuo metu Kaiiadori vyskupijos generalvikaras.


1946-1955 m. kaljo lageryje. Nuo 1965 m. - vyskupas, Kauno arkivyskupijos ir Vilkavi
kio vyskupijos valdytojas.

252

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*18

Akt

1947 22

, 3- 1-
, ,
8709
. . 17-58-la, 58-10 .2 58-11 ,

:
,
, ,
. ,
:
, ,
,
.
. . 3- 1-
.

*18

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

253

Aktas
1947 m. gegus 22 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio viri


ninko pavaduotojas vyr. leitenantas GOLICYNAS, perirjs Teofiliaus
MATULIONIO, kaltinamo pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11
str. tardymo byl nr. 8709,
Nustaiau:
Aretuojant MATULION buvo konfiskuota daug susirainjimo do
kument, antitarybins literatros, bloknot su uraais ir kitoki dokumen
t. Pasibaigus bylos tyrimui,
Nutariau:
Visus i MATULIONIO konfiskuotus susirainjimo dokumentus, anti
tarybin literatr, bloknotus su uraais ir kitus dokumentus perduoti Lie
tuvos TSR MGB 0 skyri tolesniam tyrimui ir saugojimui.
LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio virininko
pavaduotojas vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

254

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*19


1946 , 19 .

. .

, . 3-
, , :
, 1873 ,
, ,
, , /
/ , - , /.,
, 1900
. , 1930

10- ,
. , . .
:
?
:
.
: .
: 1873 ,
, , , ,
/ 20 30 /.
1891 .
1892
, 1900 . 1901
. ,
//, 1902 1910 .
. 1910 .

.
. ()
. ,
6- ,
,
1919 . 1923
. .

*19

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

255

TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. gruodio 19 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio virininko pavaduo


tojas vyresnysis leitenantas GOLICYNAS, apklausiau suimtj:
MATULION Teofili, Jurijaus s., g. 1873 m.
Kudariki k., Aluntos valsiuje, Utenos aps.,
Lietuvos TSR, valstiei eimoje (tvas nuomo
jo em), lietuv, TSRS piliet, nepartin, isila
vinimas - vidurinis dvasinis, 1900 m. baigs
dvasin seminarij Peterburge, 1930 m. teist
u antitarybin veikl ir piona 10 m. kalti
PDS, iki sumimo- Kaiiadori vyskupijos
vyskupas, gyveno Kaiiadoryse.
KLAUSIMAS: Ar mokate rus kalb ir galite ja duoti savo parodymus?
ATSAKYMAS: Rus kalb moku gerai ir galiu ja duoti savo parodymus.
KLAUSIMAS: Pateikite savo biografinius duomenis.
ATSAKYMAS: A gimiau 1873 metais Lietuvos TSR, Utenos apskrities,
Aluntos valsiaus Kudariki kaime, valstieio eimoje (jis nuomojo em
20-30 ha).
1891 m. baigiau penkias realins mokyklos klases Dvinske ir 1892 m.
stojau Peterburgo dvasin seminarij, kuri baigiau 1900 m. ir buvau pa
ventintas kunigu. 1901 m. buvau vikaras Varklian mstl., Rygos apskrityje
(Latvija), o nuo 1902 iki 1910 met - klebonas Bykove, toje paioje apskri
tyje. 1910 m. Reic (Rezekns. - A. S.) miesto apylinks teismas nuteis
mane vieneriems metams udaryti vienuolyn u vaiko i mirios santuo
kos tarp motinos kataliks ir tvo staiatikio pakriktijim. Bausm atlikau
Petrograde (Leningrade), vienuolyne prie v. Kotrynos banyios. Teismo
nuosprend a apskundiau, dl ko bausm man buvo sumainta iki ei
mnesi. Po bausms atlikimo buvau paskirtas v. Kotrynos banyios vi
karu ir jau ias pareigas iki 1919 m. Po to iki 1923 m. buvau Iganytojo
irdies banyios Leningrade klebonu.

256

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*20

B 1923


, .
. .
1925 1929
. 1923

/ XI/ ,
.
1929
10-
, .
, ,
, ,
. ,
.
, 1933
. .
1933 16-
, ,
. 1934 ,
, , .
/ XI/,
15-20 .
.
. , 1934
, , ,
1936 : , -
, - .
, .
// - , ,
,
15 .

*20

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

257

1923 metais OGPU mane sum dl pasiprieinimo vertybi nusavini


mui10 i Jzaus irdies banyios ir dl to, kad nepasiraiau sutarties dl
banyios nuomos, ir nuteis mane trejiems metams kaljimo. Bausm atli
kau Sokolnik kaljime Maskvoje. I kaljimo buvau paleistas anksiau
laiko.
Nuo 1925 iki 1929 metu vl buvau Jzaus irdies banyios klebonu.
1923 met vasario pradioje11 Leningrado apatalinio vikariato vyskupas
Anatolijus MALECKIS12, su popieiaus (PIJAUS XI) pritarimu, slapta pa
ventino mane vyskupu, atvirai vyskupo titulo Leningrade a nenaudojau.
1929 m. lapkriio mnes OGPU organ a buvau suimtas u antitary
bin veikl ir piona ir nuteistas 10 m. PDS, bausm atlikti buvau pasis
tas Solovk sal stovyklas. Kas konkreiai mano byloje buvo nustatyta, a
nepamenu, tik pamenu, kad mane kaltino pionau Pranczijai, Lenkijai ir
Lietuvai. Kaltas pagal man pateikt kaltinim a neprisipainau, nes antita
rybine veikla ir pionau neusimiau. Bnant Solovkuose, 1933 m. mane
vl teis ir paskyr vienerius metus bausms stovykloje. U k mane nutei
s, neinau. 1933 m. spalio mnes, kartu su kitais 16 kalini a buvau i
keistas politinius kalinius, buvusius Lietuvoje, ir tais paiais metais grau
Lietuv. Iki 1934 m. pavasario a ilsjausi gyvendamas Kaune, o po to
ivykau Rom, kur ibuvau apie mnes. Bdamas Romoje buvau audien
cijoje pas popiei (PIJ XI), kuri truko ne ilgiau, kaip 15-20 minui.
Popieius mane palaimino ir atminimui padovanojo medalion su savo por
tretu.
Grs i Romos Kaun, 1934 m. ruden lietuvi, gyvenani Ameri
koje, kvietimu a ivykau iaurs Amerik, kur gyvenau iki 1936 m. pa
vasario vairiuose miestuose: ikagoje, Niujorke ir kituose, atlikau apeigas
katalik banyiose kaip vyskupas sveias. Grdamas i Amerikos Lietu
v, uvaiavau Helijono miest (Egiptas) ir Palestin- ventj em,
taip pat aplankiau Rom, kur buvau antroje audiencijoje pas popiei, tru
kusioje ne ilgiau, kaip 15 minui.

10 Vykdytas pagal soviet valdios 1922 m. vasario 26 d. dekret, sakius rekvizuoti vertin
gus daiktus (taip pat ir ventus) i vis religini konfesij maldos nam. Tai buvo gelbji
mosi nuo 1921 m. al itikusio bado priemon. Pasiprieinimas banytini vertybi nusavi
nimui panaudotas ir kaip pretekstas represijoms prie dvasininkij. T. Matulionis buvo tei
siamas kartu su Mogiliovo arkivyskupu J. Cieplaku ir dar 13 kit katalik kunig.
11 I tikrj T. Matulionis vyskupu buvo paventintas 1929 m.
12 Vysk. A. Maleckis (1861-1935) - lenkas, slapta paventintas vyskupu popieiaus pasiun
tinio vysk. DHerbigny, kuris 1925-1926 m. lanksi Soviet Sjungoje. 1930 m. soviet
valdios represuotas, o 1934 m. deportuotas Lenkij.

258

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*21

1936 , .
. 1940
,
,
. 1943

;
.
: ?
: 1933 , . . .
: ?
:
. ,
,
, .
:
?
: , .
:
?
:
.
: , , 1933

.
: . , 1933 , ,
1934
,
,
. ,
, .
, .
: ,
?

*21

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

259

1936 m. pavasar grau Lietuv, Kaun, ir buvau paskirtas v. Mi


kalojaus banyios rektoriumi. Nuo 1940 m. gegus iki Taryb valdios
vedimo Lietuvoje arkivyskupo metropolito SKVIRECKO skyrimu jau
vyriausiojo Lietuvos kariuomens kapeliono pareigas, o po to vl buvau v.
Mikalojaus banyios rektoriumi. 1943 m. balandio mn., po vyskupo
KUKTOS mirties, popieiaus buvau paskirtas Kaiiadori vyskupijos vys
kupu ir iame poste buvau iki sumimo.
KLAUSIMAS: Nuo kada js atvirai pradjoti naudotis vyskupo titulu?
ATSAKYMAS: Nuo 1933 m. pabaigos, t. y. nuo tada, kai grau Lietuv.
KLAUSIMAS: U kokius nuopelnus js buvote paventintas vyskupu?
ATSAKYMAS: Iki paventinimo vyskupu a buvau eiliniu kunigu ir joki
nuopeln neturjau. A manau, kad mano paventinimas buvo susijs su
labai ribotu buvusi Leningrade katalik kunig, kurie galt turti vysku
po titul, pasirinkimu.
KLAUSIMAS: O argi js buvote paventintas vyskupu ne u ypatingus
nuopelnus Vatikanui?
ATSAKYMAS: Dar kart kartoju, joki nuopeln Vatikanui neturjau.
KLAUSIMAS: Kokioms politinms partijoms ar organizacijoms js pri
klauste?
ATSAKYMAS: Politinms partijoms ir organizacijoms a niekada nepri
klausiau.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad grs Lietuv js pradjote
antitarybin meiikik kampanij prie Taryb Sjung.
ATSAKYMAS: A tai neigiu. A pamenu, kad 1933 m. iem ar 1934 m.
pradioje vienas korespondentas i Rygos antitarybiniame laikratyje pa
skelb straipsn apie mano gyvenim Taryb Sjungoje, aikiai meiikiko
pobdio, taiau to korespondento a nepastu ir jokio interviu jam neda
viau. Laikraio pavadinimo, kuriame buvo skelbtas is straipsnis, a dabar
nepamenu. A io straipsnio pats neskaiiau, apie tai man pasakojo pas
tami.
KLAUSIMAS: O argi vairiuose susirinkimuose js nesakte Taryb S
jung meiiani kalb?

260

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*22

: , ,
, ,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*22

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

261

ATSAKYMAS: Gali bti, kad a kada nors dalijausi prisiminimais apie


buvim Taryb Sjungoje, bet kiek pamenu, Taryb Sjungos nemeiiau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

262

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*23

27 1946 .
11 .
17 .

: ,
,

.
: ,
.
: : ,
.
: ,
.
: ?
: , .
: ?
: .
: ,
, ,
.
?
: ,
, . ,
,

,
,
.

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*23

263

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
Vilnius

1946 m. gruodio 27 d.
Tardymas pradtas 11 valand.
Tardymas baigtas 17 valand.

KLAUSIMAS: Mums yra inoma, kad js iki sumimo dienos kelet met
aktyviai dirbote antitarybin darb palaikte ryius su antitarybiniu nacio
nalistiniu pogrindiu Lietuvoje ir padjote iam pogrindiui.
ATSAKYMAS: A niekada antitarybinio darbo nedirbau, ryi su pogrin
diu nepalaikiau ir jam nepadjau.
KLAUSIMAS: Netiesa, mes turime dokument, patvirtinani js antita
rybin veikl.
ATSAKYMAS: Atvirkiai, a buvau suinteresuotas nacionalistinio po
grindio Lietuvoje ir jo ginkluot gauj likvidavimu.
KLAUSIMAS: K gi Js dl to padarte?
ATSAKYMAS: Nieko, iskyrus krikionik tikjimo ir morals ties idstym.
KLAUSIMAS: Ar Js neturjote kitoki priemoni?
ATSAKYMAS: Ne.
KLAUSIMAS: Kai kurie vyskupai para atsiaukimus, smerkianius ban
ditizm o kai kurie kunigai banyiose ragino, kad giminaiiai paveikt
banditus ir grint juos taik gyvenim. Kodl Js to nedarte?
ATSAKYMAS: inoma, prie banditizm buvo galima padaryti dar k
nors, bet a to nedariau. Pagrindinis motyvas buvo tas, kad a nebuvau tik
ras, jog legalizavsi banditai Taryb valdios nebus nubausti u j padary
tus nusikaltimus, ir dl to a nenorjau imtis moralins atsakomybs bandi
t formuoi nariams, j eimoms ir artimiems giminaiiams.

264

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*24

, ,


,
,
,
.
: ,
, ,
,
.
:
, ,

.
,
, ,
, .
,
, .
: , ,
,
, ,
.
:
,
.

, ,
,
, -
.
: ,
, .
: .

*24

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

265

Be to, a maniau, kad atsiaukimai, smerkiantys banditizm, ir ragini


mai banyiose dl to, kad giminaiiai paveikt banditus, nra veiksminga
ir radikali priemon likviduojant banditizm, nes bandit formuoi daly
vi nuomone, dvasininkija tai daro ne savo iniciatyva, o dl Taryb val
dios organ spaudimo.

KLAUSIMAS: Js odiai rodo, kad Js pats nieko nepadarte dl bandi


tizmo inaikinimo Lietuvoje, ir, matyt, davte Js vyskupijos kunigams
nurodymus, kad jie nenaudot turim priemoni prie banditizm.
ATSAKYMAS: Kaiiadori vyskupijos kunigams a daviau nurodymus
ratu ir odiu, kad jie nesikit politini klausim sprendim ir nenaudo
t banyios kaip vien ar kit Taryb valdios priemoni tribnos.
Speciali nurodym, kad kunigai vengt dti pastang likviduojant
banditizm Lietuvoje, a nedaviau, bet nedaviau ir nurodymo usiimti tokia
veikla.
Mano nuomone, ymiai radikalesn priemon, kovojant su banditizmu,
kuri gali panaudoti kunigai, yra krikionik ties ir morals dstymas.
KLAUSIMAS: Mums inoma, kad didel dalis Js valdomos Kaiiadori
vyskupijos kunig nepanaudoja turim priemoni prie banditizm tik to
dl, kad Js tai daryti jiems udraudte.
ATSAKYMAS: A tik perspjau man pavaldius kunigus nesikiti politi
ni klausim sprendim ir kad jie nenaudot banyios kaip Taryb val
dios priemoni tribnos.
Jei Kaiiadori vyskupijos kunigai neinaudojo vis turim priemoni
prie banditizm tai a manau, kad jie, kaip ir a, nenorjo imtis moralins
atsakomybs prie banditus, j eimas ir gimines, taip pat bijodami antita
rybinio pogrindio kerto.
KLAUSIMAS: Js nesuinteresuotas banditizmo likvidavimu Lietuvoje dl
to, kad esate arus Taryb valdios prieas.
ATSAKYMAS: A tai neigiu.

266

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*25

: ,

.
: ,

.
: 12-
1943 :
,

, , ,
,
, ,
,
, .
, .
, ,
...
, ,
, 1940
, , ...

. ?
: , 1943
,
,
1940-1941 ,
.
: ,
.
: ,

.
: , ,
?
: 1943 ,
, , .

*25

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

267

KLAUSIMAS: Jus ne tik pats dirbote antitarybin darb, bet ir davte Jums
pavaldiems dvasininkams nurodymus dl antitarybinio darbo vykdymo.
ATSAKYMAS: Antitarybinio darbo a nedirbau, todl negaljau duoti nu
rodym dirbti tok darb man pavaldiems dvasininkams.
KLAUSIMAS: Jums skaitoma itrauka i Js 1943 m. liepos 12 d. cirku
liaro kunigams:
Ms tvyn, ms taut taip pat paliet iauraus
karo sunkumai, mes igyvenome iaurius bolevik
okupacijos laikus su enkavedist kaljimais, kanki
nimais, udymais, be to, keletas tkstani ms s
n ir dukr itremta tolim Sibir tik dl to, kad jie
buvo geri katalikai arba myljo savo krat ir tvyn.
Bolevikai mus naikino ne tik fizikai, bet ir mora
likai. Bolevikai, bdami bedieviai, mgino ir ms
taut padaryti bediev, sunaikinti Lietuvoje bany
i... iuo sunkiu metu btent Jums, kunigai, bany
ia paved skelbti Kristaus moksl kad vl nepasi
kartot 1940 metai su kaljimais, kankinimais, u
dynmis ir trmimais..."
ioje itraukoje aikiai matyti Js prieikas nusistatymas Taryb valdios
atvilgiu. Ar Js su tuo sutinkate?
ATSAKYMAS: A pripastu, kad 1943 m. paraytame cirkuliare kuni
gams idsiau prieikas Taryb valdiai mintis, bet a tai paraiau vei
kiamas 1940-1941 met vyki spdi, kai Taryb valdios organai ive
i Lietuvos didel dal lietuvi.
KLAUSIMAS: I Lietuvos buvo iveti ne apskritai lietuviai, bet asmenys,
dirb antitarybin darb.
ATSAKYMAS: A susidariau nuomon, kad Taryb valdios organai i
Lietuvos ive didel dal lietuvi, nepriklausiusi antitarybiniams ele
mentams.
KLAUSIMAS: Ar Js pripastate, kad iame cirkuliare Js davte nuro
dym kunigams dl antitarybinio darbo?
ATSAKYMAS: Mint cirkuliar a paraiau 1943 metais, kai Taryb val
dios jau nebebuvo, jos atkrimo galimybs buvo neaikios.

268

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*26


,
.
.
:
?
: , ,

.
: 1943-1944
,
,
. ?
?
:
, .
: , 1943
, .
,
, .
: ,
, , ,
, . ,
,
, ,
,
, , 1940 ,
.
: ,
,
?
: ,
.
: ,

?

*26

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

269

I esms is cirkuliaras i tikrj buvo akstinas kunigams dirbti antita


rybin darb, taiau a tokio tikslo raydamas cirkuliar neturjau. Po vo
kiei ivarymo i Lietuvos kunigai iuo cirkuliaru nesinaudojo.
KLAUSIMAS: Kok gi tiksl Js turjote raydamas antitarybin cirkuliar
kunigams?
ATSAKYMAS: Man sunku atsakyti klausim taiau turiu paymti,
kad, raydamas cirkuliar kovos su Taryb valdia tiksl a neturjau.
KLAUSIMAS: 1943-1944 m. Js parate ne vien [ganytojik] laik
vyskupijos tikintiesiems, kuriuose kviette juos kov prie Taryb valdi
o okupacin faistin reim Lietuvoje laikte laisve. Koks buvo i kreipi
msi tikslas? Prie k jie buvo nukreipti?
ATSAKYMAS: Laikai buvo skirti tarybiniams valdininkams i lietuvi
tarpo, kad jie gyvent krikionikai.
KLAUSIMAS: inoma, kad 1943 metais Lietuvoje nebuvo joki tarybini
valdinink", nes ji buvo okupuota vokiei. Js ratai buvo nukreipti prie
Taryb valdi arba, kaip Js rate, prie bolevizm komunizm.
ATSAKYMAS: Pripastu, kad mano laikai tikintiesiems buvo prie bol
evizm prie Taryb valdi prie lietuvius, prijauianius Taryb val
diai, komunistus. Prieastis, paskatinusi mane parayti iuos kreipimusis,
buvo mano nepritarimas Taryb valdios politikai religiniu klausimu, mano
nuomone, Taryb valdia persekiojo religij todl a ir raginau tikiniuo
sius melstis u tai, kad nebepasikartot 1940 metai, kai Lietuva jo Tary
b Sjungos sudt.
KLAUSIMAS: Ar Js antitarybinius laikus Js valdomos Kaiiadori
vyskupijos kunigai turjo btinai perskaityti tikintiesiems banyiose?
ATSAKYMAS: Visi mano laikai buvo privalomi vyskupijos kunigams, ir
jie juos perskaitydavo tikintiesiems banyiose.
KLAUSIMAS: Ar Js pripastate, kad kunigai, vykdydami Js nurody
mus, dirbo antitarybin darb ir tuo tikslu naudojo sakyklas?

270

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*27

: , , ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
.
: ,
,

,
,
,
.


?
: ,
, ,
.
: ,

.
:

.
,
,

,
,
.
.
,
, .
: . . 3-
, .

*27

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

271

ATSAKYMAS: inoma, a pripastu, kad mano valdomos vyskupijos ku


nigai, supaindindami tikiniuosius su iais laikais, drauge dirbo antitary
bin darb panaudodami banyi taiau tai buvo vokiei okupacijos me
tais, kai Taryb valdia Lietuvoje neegzistavo ir a nebuvau tikras, kad ji
vl bus atkurta, o jeigu Taryb valdia vis dlto bt grusi Lietuv a
norjau, kad tikintys lietuviai grietai laikytsi religijos, nepasiduot bole
vik ir j sukurt organizacij vykdomai antireliginei propagandai.

KLAUSIMAS: Tardymo pradioje Js teigte, kad po vokiei ivijimo i


Lietuvos udraudte Jums pavaldiems kunigams kitis politini klausim
sprendim ir nenaudoti banyios vien ar kit Taryb valdios priemoni
vykdymui, kad jie banyiose neskaityt joki skelbim, padedani gy
vendinti Taryb valdios politik, konkreiai banditizmo likvidavimo klau
simu.
Kodl tuomet vokiei okupacijos metu Lietuvos TSR Js leidote kuni
gams sakyti antitarybinius politinius pamokslus ir davte nurodymus tai
daryti?
ATSAKYMAS: Tai a dariau grynai religiniais sumetimais, kad Lietuvoje
religijos neitikt toks pat likimas kaip Taryb Rusijoje, kad Lietuvoje nesi
galt bedievyb.
KLAUSIMAS: Js esate Taryb valdios pralaimjimo alininkas, todl
ir dirbote antitarybin darb pats ir raginote tai daryti Jums pavaldius
kunigus.
ATSAKYMAS: A nesu Taryb valdios pralaimjimo alininkas, o tik
nepritariu jos politikai religiniu klausimu.
Be to, kad a vokiei okupacijos metais paraiau kelis antitarybinius
laikus tikintiesiems, a nieko daugiau prie Taryb valdi nedariau ir man
pavaldi kunig neraginau to daryti, iskyrus tai, kad jie skait tikintiesiems
mano antitarybinio turinio laikus. Po vokiei ivijimo i Lietuvos a poli
tik i viso nebesikiau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

272

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*28

27 1946 .
11 .
17 .

: ,
,
.
: ,
.
: : ,
.
: ,
, .
: ?
: , .
: ?
: , .
: ,
, ,
.
?
: ,
,
,

.
, ,


,
,
,
.

*28

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

273

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS13
Vilnius

1946 m. gruodio 27 d.
Tardymas pradtas 11 valand.
Tardymas baigtas 17 valand.

KLAUSIMAS: Mums yra inoma, kad js kelet met aktyviai dirbote an


titarybin darb palaikte ryius su antitarybiniu nacionalistiniu pogrindiu
Lietuvoje ir padjote iam pogrindiui.
ATSAKYMAS: A antitarybinio darbo nedirbau, ryi su pogrindiu nepa
laikiau ir jam nepadjau.
KLAUSIMAS: Tai netiesa, mes turime dokument, patvirtinani Js an
titarybin veikl.
ATSAKYMAS: Atvirkiai, a buvau ginkluot gauj, veikiani Lietuvos
teritorijoje, likvidavimo alininkas.
KLAUSIMAS: K Js dl to padarte?
ATSAKYMAS: Nieko, iskyrus krikionik tikjimo ir morals ties idstym.
KLAUSIMAS: Ar js neturjote kitoki priemoni?
ATSAKYMAS: Ne.
KLAUSIMAS: Kai kurie vyskupai para atsiaukimus, smerkianius ban
ditizm o kai kurie kunigai banyiose ragino, kad giminaiiai paveikt
banditus ir grint juos taik gyvenim. Kodl Js to nedarte?
ATSAKYMAS: Pagrindinis motyvas buvo tas, kad a nebuvau tikras, jog
legalizavsi banditai Taryb valdios nebus nubausti u j padarytus nusi
kaltimus, ir dl to nenorjau imtis moralins atsakomybs bandit formuo
i nariams, j eimoms ir artimiems giminaiiams.
Be to, a maniau, kad atsiaukimai, smerkiantys banditizm ir ragini
mai banyiose dl to, kad giminaiiai paveikt banditus, nra veiksminga
ir radikali priemon likviduojant banditizm nes bandit formuoi daly
vi nuomone, dvasininkija tai daro ne savo iniciatyva, o dl Taryb val
dios organ spaudimo.
13

io tardymo metu buvo surayti du protokolai, tarp j yra kai kuri skirtum.

274

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*29

:
, ,
,
.
:
, ,


.
,
, ,
, .
: , ,
,
, ,
.
:
,

.
:
, .
: ,

,
,
.
, , ,
,
, .
:
?
: , ,

,
.

*29

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

275

KLAUSIMAS: Vadinasi, Js pats nieko nepadarte dl banditizmo inaiki


nimo Lietuvoje ir, matyt, davte Js vyskupijos kunigams nurodymus, kad
jie nenaudot turim priemoni prie banditizm.
ATSAKYMAS: Kaiiadori vyskupijos kunigams a daviau nurodymus
ratu ir odiu, kad jie nesikit politini klausim sprendim ir nenaudo
t banyios kaip vien ar kit Taryb valdios priemoni tribnos.
Speciali nurodym, kad kunigai vengt dti pastang likviduojant ban
ditizm Lietuvoje, a nedaviau, bet nedaviau ir nurodymo, kad jie usiimt
tuo klausimu.

KLAUSIMAS: Mums inoma, kad didel dalis Js valdomos Kaiiadori


vyskupijos kunig nepanaudoja turim priemoni prie banditizm tik to
dl, kad Js tai daryti jiems udraudte.
ATSAKYMAS: A tik perspjau man pavaldius kunigus dl nesikiimo
politini klausim sprendim ir kad jie nenaudot banyios kaip Taryb
valdios priemoni tribnos.
KLAUSIMAS: Kodl gi Js draudte kunigams skaityti banyiose lai
kus, kurie bt padj likviduoti banditizm?
ATSAKYMAS: Kiek atsimenu, mane kreipsi vienas ar du kunigai, pra
ydami leidimo perskaityti banyioje tikintiesiems arkivyskupo REINIO ir
prelato JOKUBAUSKO laikus, kvietusius banditini formuoi dalyvius
grti taik gyvenim taiau a to neleidau daryti.
Jeigu mane bt kreipsi ir daugiau kunig dl leidimo iuo klausimu,
a taip pat biau neleids to daryti, nes banyiose skaitomi tik savo vys
kupijos vyskupo arba vis Lietuvos vyskup pasirayti pastoraciniai laikai.
KLAUSIMAS: Koki motyv tai darydamas Js dar turjote?
ATSAKYMAS: Iskyrus tai, kad, kaip jau parodiau anksiau, a neigia
mai vertinu visokius dvasinink atsiaukimus, smerkianius banditizm
kitoki motyv a neturjau.

276

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*30

: ,
, .
: .
: ,

.
:

,

.
: 12-
1943 :
,
... . .

. ?
: , 1943
,
,
1940-1941 ,
.
:
.
: ,

.
: 1943-1944
,
. ?
?
: , ,

.
,
,

1940-1941 .

*30

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

277

KLAUSIMAS: Jus nesuinteresuotas banditizmo likvidavimu Lietuvoje dl


to, kad esate arus Taryb valdios prieas.
ATSAKYMAS: A tai neigiu.
KLAUSIMAS: Js ne tik pats dirbote antitarybin darb, bet ir davte Jums
pavaldiems kunigams nurodymus dirbti antitarybin darb.
ATSAKYMAS: Antitarybinio darbo a nedirbau, todl negaljau duoti nu
rodym dirbti tok darb man pavaldiems kunigams.
KLAUSIMAS: Jums skaitoma itrauka i Js 1943 m. liepos 12 d. cirku
liaro kunigams:
Bolevikai mus naikino ne tik fizikai, bet ir mora
likai ir t. t.
ioje itraukoje aikiai matyti Js prieikas nusistatymas Taryb valdios
atvilgiu. Ar Js su tuo sutinkate?
ATSAKYMAS: A pripastu, kad 1943 m. paraytame cirkuliare kuni
gams idsiau prieikas Taryb valdiai mintis, bet a tai paraiau vei
kiamas 1940-1941 met vyki spdi, kai Taryb valdios organai ive
i Lietuvos didel dal lietuvi.
KLAUSIMAS: I Lietuvos buvo iveti asmenys, dirb antitarybin darb.
ATSAKYMAS: A susidariau nuomon, kad Taryb valdios organai ive
i Lietuvos ir asmenis, nepriklausiusius antitarybiniams elementams.
KLAUSIMAS: 1943-1944 m. Js parate ne vien laik vyskupijos ti
kintiesiems, kuriuose kviette juos kov prie Taryb valdi.
Koks buvo i laik tikslas? Prie k jie buvo nukreipti?
ATSAKYMAS: Man sunku atsakyti klausim taiau turiu pasakyti,
kad, raydamas cirkuliar kovos su Taryb valdia tiksl a neturjau.
A pripastu, kad mano laikai tikintiesiems i dalies buvo prie bole
vizm prie Taryb valdi ir prie lietuvius, 1940-1941 metais aktyviai
vykdiusius Taryb valdios politik Lietuvoje.

278

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*31

:
?
: , ,

, ,
, ,
, 1940 ,
.
,

1940-1941 .
:
?
: , , ,
,
,
, ,
, ,
,
.
:
?
: ,
, .
:
.
?
: ,

, ,

.
: ?
:

, .

*31

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

279

KLAUSIMAS: Kas paskatino Jus parayti antitarybinio turinio laikus?


ATSAKYMAS: Pagrindin prieastis, paskatinusi mane parayti iuos lai
kus, buvo mano nepritarimas Taryb valdios politikai religiniu klausimu,
mano nuomone, Taryb valdia persekiojo religij, todl a ir raginau ti
kiniuosius melstis u tai, kad nebepasikartot 1940 metai, kai Lietuva jo
Taryb Sjungos sudt.
Be to, tam mane paskatino atskir katalik pokalbi apie Taryb val
dios organ baudiamj politik 1940-1941 metais taka.

KLAUSIMAS: Ar Js antitarybiniai laikai atitiko Js politinius sitiki


nimus ir nuotaikas?
ATSAKYMAS: Tuo metu, kai juos raiau, atitiko, taiau tai buvo vokiei
okupacijos metais, kai Taryb valdia Lietuvoje neegzistavo ir a nebuvau
tikras, kad ji vl bus atkurta, o jeigu Taryb valdia vis dlto bt grusi
Lietuv a norjau, kad tikintys lietuviai grietai laikytsi religijos, nepasi
duot bolevik ir j sukurt organizacij vykdomai antireliginei propa
gandai.
KLAUSIMAS: Ar Js laikus kunigai turjo btinai perskaityti tikintie
siems?
ATSAKYMAS: Taip, visi mano laikai buvo privalomi vyskupijos kuni
gams, ir jie juos perskaitydavo tikintiesiems banyiose.
KLAUSIMAS: Vadinasi, Js davte nurodymus Jums pavaldiai dvasinin
kijai skleisti antitarybin propagand.
Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: I dalies pripastu, taiau raydamas iek tiek antitarybi
nio turinio laikus a neturjau tikslo skleisti antitarybin propagand tarp
tikinij, todl ir nenoriu pripainti, kad a daviau nurodymus pavaldiai
dvasininkijai vesti antitarybin propagand.
KLAUSIMAS: K gi Js laikote antitarybine propaganda?
ATSAKYMAS: Kai asmuo arba grup asmen, turdami apibrt tiksl
skleidia tarp gyventoj meiikikus prasimanymus prie Taryb valdi
raginanius j nuversti.

280

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*32

: .
: ,
, .

.
: ,
,
,
, .


?
:
.
.
:
,


. ?
:
.
: ,

.
: ,

.
,
,

,
,
.
: ,
.
?

*32

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

281

KLAUSIMAS: Js laikai kaip tik ir atitinka apibrim.


ATSAKYMAS: A nepripastu, kad savo laikais skleidiau antitarybin
propagand, nes tokio tikslo neturjau. Antitarybinio turinio laikus para
iau dl anksiau mint prieasi.
KLAUSIMAS: Tardymo pradioje Js teigte, kad po vokiei ivijimo i
Lietuvos udraudte Jums pavaldiems kunigams kitis politini klausim
sprendim ir nenaudoti banyios vien ar kit Taryb valdios priemoni
vykdymui.
Kodl tuomet vokiei okupacijos metu Lietuvos TSR Js leidote kuni
gams skaityti antitarybinius politinius laikus?
ATSAKYMAS: klausim a jau atsakiau atsakindamas ankstesnius
klausimus. Be to, a nenorjau leisti Lietuvoje paplisti bedievybei.
KLAUSIMAS: Vokiei okupacijos metais Js kviette tikiniuosius mels
tis u tuos, kurie kovojo prie Taryb valdi, ir leidote cirkuliarus kuni
gams dl l rinkimo ivetj tolimuosius Taryb Sjungos rajonus ir
bandit bri dalyvi eimoms. Kas paskatino Jus tai daryti?
ATSAKYMAS: Tam mane skatino krikioniki ir labdaringi tikslai.
KLAUSIMAS: Js esate Taryb valdios pralaimjimo alininkas, todl
ir dirbote antitarybin darb pats ir raginote tai daryti Jums pavaldius
kunigus.
ATSAKYMAS: A savs nelaikau Taryb valdios pralaimjimo alininku,
o tik nepritariu jos politikai religiniu klausimu ir represyvinei politikai.
Be to, kad a vokiei okupacijos metais paraiau kelis i dalies antita
rybinio turinio laikus tikintiesiems, a nieko daugiau prie Taryb valdi
nedariau ir man pavaldi dvasinink dirbti antitarybinio darbo neraginau,
iskyrus tai, kad jie skait tikintiesiems mano antitarybinio turinio laikus.

KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad ir po vokiei ivijimo i Lietu


vos TSR Js aktyviai dirbote antitarybin darb. Ar pripastate tai?

282

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*33

:
.


.

.
,
, .
: . . 3-
, .

*33

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

283

ATSAKYMAS: Jokio antitarybinio darbo po vokiei ivijimo i Lietuvos


TSR a nedirbau. Visus neaikius klausimus ir savo nesutikim su vienomis
ar kitomis Taryb valdios priemonmis a stengiausi isprsti oficialiu
bdu, kreipdamasis iais klausimais vadovaujanius Taryb valdios or
ganus.
Pogrindinio darbo a nedirbau ir ryi su pogrindiu nepalaikiau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai, as
menikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

284

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*34

28 1946 .
20 .
24 .

: ,
.
: .
: ,
?
: 1946
, 40 ,
. ,

.
, -
,
.

. , ,
, .

,
, ,
.
.
,
200 ,
.

. ,
, 200
, , .

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*34

285

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


T ARDYMO PROTOKOLAS
Vilnius

1946 m. gruodio 28 d.
Tardymas pradtas 20 valand.
Tardymas baigtas 24 valand.

KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad js palaikote nusikalstamus ry


ius su antitarybiniu pogrindiu ir teikiate jam pagalb.
ATSAKYMAS: A tai neigiu.
KLAUSIMAS: Ar buvo toki atvej, kai jus kreipdavosi pogrindio at
stovai?
ATSAKYMAS: 1946 met vasar mane kreipsi man nepastamas vyras
apie 40 met amiaus su praymu padti jam materialiai. Nepastamasis
man sak, kad jis dvejus metus slapstosi nuo Taryb valdios organ per
sekiojimo ir dl tojo eima atsidr sunkioje materialinje padtyje. Savo
odiams patvirtinti jis isitrauk i varko kiens paym, patvirtint ka
kokios staigos antspaudu ir jos vadovo parau, kad jo eima negauna mais
to korteli, ir padav i paym man. Man kilo tarimas, kad tai provokaci
ja, ir a jam jokios pagalbos nesuteikiau. Kas tai per mogus, i kur, kokia
jo pavard ir kur gyvena jo eima, a neinau. Kiek vliau pas mane atjo
jaunas pilietis Tarybins armijos kario uniforma, jo pavards a neprisime
nu, ir papra mans pinig, motyvuodamas tuo, kad pas j atvaiavo sesuo
ir jie nori pirkti karv. Karys buvo lietuvi tautybs.
Patikrins praaniojo dokumentus ir sitikins, kad jie tvarkingi, da
viau jam 200 rubli ir pamiau i jo ratel apie pinig gavim, kuriame
uraiau jo karinio bilieto numer. is ratelis iki sumimo buvo mano bute
ir turbt buvo paimtas kratos metu. Po kiek laiko a suinojau, kad karikis,
kuriam a daviau 200 rubli, su tokiu pat praymu buvo kreipsis ir kitus
kunigus, bet kas i tikrj buvo tas mogus, a neinau.

286

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*35

1946
25, , 1939
,
.
, 1945
,
.
.
, .
, .


, . . ,

, .

,
.
, ,

, ,
, .
, ,
. .
.

, , .
:
.
: .
.
: ,
. ?
: .
. , 1946
,
. ,
,
, .

*35

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

287

1946
met ruden materialins pagalbos i mans pra ir dar vienas 25
met pilietis, jo pavards a neinau, bet buvau j sutiks apie 1939 metus
Kaune, kai jis dirbo remontuojant v. Mikalojaus banyi. is pilietis papasa
kojo, kad 1945 m. be teismo buvo Taryb valdios organ ivetas i Lietuvos
Vorkutos stovyklas, o dabar i ten paleistas ir dl to jam reikia materialins
pagalbos. Patvirtinimui jis man parod paym apie paleidim i kalinimo
vietos. Mintam mogui a daviau maisto produkt ir pinig kiek, nepamenu.
Daugiau apie mog praneti negaliu ir kur jis dabar yra, neinau.
Madaug prie savait iki sumimo pas mane buvo atjusi nepastama
moteris ir perdav laik nuo nepastamo mogaus, gyvenanio Kaune.
Savo laike jis ra, kad karo metu tarnavo viename i lietuvi batalion,
kuris kovojo prie Taryb valdi Minsko apylinkse, ir kad po vokiei
ivijimo i Lietuvos buvo Taryb valdios organ suimtas ir ivetas i Lie
tuvos, iuo metu paleistas ir prao mane materialins pagalbos. atvej a
supratau kaip provokacij, todl liepiau savo eimininkei grinti laik j
perdavusiai moteriai ir pasakyti jai, kad a to mogaus visikai nepastu ir
padti jam negaliu. Moters, perdavusios man laik i nepastamo asmens,
pavards a neinau ir su ja nekalbjau. Laik ji perdav per eiminink.
Ar buvo mano minti asmenys pogrindio dalyviai, a neinau. Atvej, kai
mane bt kreipsi antitarybinio pogrindio dalyviai, apie kuriuos a b
iau inojs, kad jie i tikrj tokie yra, nebuvo.
KLAUSIMAS: Js sakote neties ir bandote nuslpti savo ryius su antita
rybiniu pogrindiu.
ATSAKYMAS: A sakiau ties. Ryi su antitarybiniu pogrindiu a netu
rjau.
KLAUSIMAS: Js ne tik turjote ryi su antitarybiniu pogrindiu, bet ir
savo namuose slpte jo dalyvius. Ar tai pripastate?
ATSAKYMAS: A tai neigiu. Savo namuose pogrindio dalyvi neslpiau.
Tiesa, 1946 m. gruodio pradioje MGB organ buvo suimta kurijos tarnai
t Kazimiera KAZEMYT*, kuri gyveno viename name su manimi. Dl ko
ji buvo suimta ir ar ji buvo antitarybinio pogrindio dalyv, a neinau, nes
su ja joki ryi nepalaikiau.

* Turt bti Kemeyt.

288

*36

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

: ,

. ?
: .
,
.
:
?

: 1945 1946 .
,
.
: , ?
: .
: ?
:
.
: , ?
: .
, .
:
, ?
: ,
, ,
.
:
?
: , .
.
,
, .
: . . 3-
, .

*36

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

289

KLAUSIMAS: Js namuose vykdavo vairi asmen susirinkimai, kuri


metu buvo isakomi antitarybinio pobdio prasimanymai ir skaitoma anti
tarybin literatra. Ar tai pripastate?
ATSAKYMAS: Jokie susirinkimai mano namuose nevykdavo. Kai kada
pas mane ateidavo pastami, taiau antitarybini pokalbi tarp ms neb
davo ir antitarybins literatros mes neskaitme.
KLAUSIMAS: O argi Js asmenikai neskaitte laikrai, leidiam anti
tarybinio pogrindio.
ATSAKYMAS: Tiksliai nepamenu, kada tai buvo - 1945 ar 1946 metais.
Man por kart teko skaityti laikraius ar atsiaukimus, leidiamus po
grindio.
KLAUSIMAS: Kas tai buvo per laikraiai ar atsiaukimai, kuriuos js skaitte?
ATSAKYMAS: Neatsimenu.
KLAUSIMAS: Nepamenate ar nenorite apie tai papasakoti?
ATSAKYMAS: A ia literatra nesidomjau ir visikai nepamenu jos pa
vadinimo ir kieno vardu ji buvo leidiama.
KLAUSIMAS: I ko js gaudavote spaud, leidiam pogrindio?
ATSAKYMAS: Nepamenu. Turbt j man duodavo kas nors i mano arti
m pastam, i kit a nebiau ms.
KLAUSIMAS: Js puikiai pamenate, i ko gaudavote pogrindin spaud,
tai kodl gi nenorite vardyti i asmen?
ATSAKYMAS: A iam faktui neteikiau jokios reikms, todl nuoirdiai
pareikiu, kad nepamenu, i ko gaudavau pogrindin spaud.
KLAUSIMAS: Kur js ddavote gautus antitarybinius atsiaukimus ir ne
legalius laikraius, kai juos perskaitydavote?
ATSAKYMAS: Turbt j sudegindavau, o tiksliai ir ito nepamenu. Ki
tiems jos skaityti neduodavau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

290

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*373 1947 .
14 .
17 .
:
. .
:
.
:
?
: , .
1944 .
. 1946 .
: .
.
: 1944
. .
,
.
. .

.
:
?
: : . , , , ,
, ,
.
, .
: ?
: .

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*37

291

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
Vilnius

1947 m. sausio 3 d.
Tardymas pradtas 14 valand.
Tardymas baigtas 17 valand.

KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad js dalyvavote nelegaliuose vys


kup pasitarimuose. Papasakokite apie tai.
ATSAKYMAS: Apie nelegalius vyskup pasitarimus nieko neinau.
KLAUSIMAS: Ar po vokiei okupant ivijimo i Lietuvos vyko Lietu
vos TSR vyskup pasitarimai?
ATSAKYMAS: Taip, vyko. Pirmasis pasitarimas vyko 1944 met rugsjo
mnes Ukmergje, o antrasis - Kaune 1946 m. kovo mnes.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie vyskup pasitarim, vykus Ukmergje.
ATSAKYMAS: 1944 m. rugsjo mnes a gavau i Kauno kurijos kvieti
m atvykti vyskup pasitarim Ukmergje. Ar is kvietimas buvo perduo
tas odiu ar ratu, iuo metu nepamenu, taip pat nepamenu, ir kieno vardu
jis buvo duotas.
Gavs tok kvietim a arkliu atvykau Ukmerg. Vyskup pasitarimas
vyko parapijos banyios klebono name.
KLAUSIMAS: Kas dalyvavo iame pasitarime ir kas buvojo iniciatorius?
ATSAKYMAS: Pasitarime dalyvavo: a, MATULIONIS, Panevio vys
kupijos vyskupas PALTAROKAS, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas ar
kivyskupas REINYS ir Kauno kunig seminarijos rektorius, jo pavards
nepamenu14.
Kas buvo io pasitarimo iniciatorius, a neinau.
KLAUSIMAS: Neinote, ar nenorite pasakyti?
ATSAKYMAS: Neinau.
14

Tai buvo J. Gruodis SJ.

292

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*38

:
,
. ,
?
:
, ,
,
.

,

-
. .
.
: ?
: ,
.
:
1-
;
2-0

;
3-0 ;
4 - .
:
?
:

. ,

,

. . ,
, ,

.
: , ,
?

*38

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

293

KLAUSIMAS: Kodl pasitarim Ukmergje buvo pakviesti ne visi vys


kupai ir kuo paaikinti t aplinkyb, kad pasitarimas vyko Ukmergje, kuri
nra joks religinis centras?
ATSAKYMAS: Kadangi pasitarime buvo svarstomas Kauno kunig semi
narijos, pavaldios Kauno, Panevio ir Kaiiadori vyskupijoms, klausi
mas, todl pasitarim atvyko tuo suinteresuoti vyskupai.
Vilniaus vyskupijos atstovas REINYS taip pat buvo suinteresuotas
Kauno kunig seminarijos darbu, nes tuo metu Vilniaus kunig seminarija
neveik dl patalp ir dstytoj trkumo15. Kodl pasitarimas vyko Ukmer
gje, negaliu pasakyti.
KLAUSIMAS: Kokie klausimai buvo svarstomi vyskup pasitarime?
ATSAKYMAS: A turiu pasakyti, kad pasitarimo pradi atvykti man
nepavyko. Kiek pamenu, pasitarime buvo svarstomi ie klausimai:
1 - Profesori ir dstytoj parinkimas Kauno kunig seminarijai;
2 - Dl kapelion institucijos tautiniuose Tarybins armijos daliniuose ve
dimo;
3 - Dl tikybos dstymo mokyklose;
4 - Dl ems sklyp banyioms padidinimo.
KLAUSIMAS: Kaip buvo svarstomi ie klausimai ir kokie sprendimai bu
vo priimti?
ATSAKYMAS: Pirmu klausimu buvo susitarta dl kandidat Kauno se
minarijos dstytojus. Dl kit trij klausim buvo nusprsta kreiptis Lie
tuvos TSR vyriausyb praant steigti kapelion institucij lietuvikuose
Tarybins armijos daliniuose, leisti dstyti tikyb mokyklose ir padidinti
ems sklypus banyioms. Pasitarimo protokolas nebuvo raomas. Ne visi
klausimai, turj bti apsvarstyti pasitarime, buvo iki galo isprsti, nes
vietiniai Taryb valdios organai neleido mums pabaigti pasitarimo.
KLAUSIMAS: Js sakote, kad tas pasitarimas buvo legalus, tai kodl tuo
met nebuvo leista jo pabaigti?
15 I tikrj Vilniaus kunig seminarija savo darb nutrauk 1945 m. kovo mnes, negavusi
i soviet valdios leidimo tsti darb.

294

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*39

: ,
,
,
,
.
:
?
:
- . 1944
, ,

.
.

1946 .

.
: .
, .
: ,

.
.
,
, .
: . . 3-
, .

*39

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

295

ATSAKYMAS: A manau, kad mintas vyskup pasitarimas buvo nutrauk


tas tik dl to, kad mes nepraneme vietiniams Taryb valdios organams
apie jo sukvietim, nes nemanme, jog tam reikalingas oficialus leidimas.
KLAUSIMAS: K praktikai Js nuveikte pagal priimtus sprendimus?
ATSAKYMAS: Kauno kunig seminarijos dstytoj sudtis buvo visikai
sukomplektuota. 1944 m. pabaigoje buvo teiktas praymas, pasiraytas,
kiek pamenu, vis vyskup, Lietuvos TSR vyriausybei dl kapelion insti
tucijos steigimo lietuvikuose Tarybins armijos daliniuose. Atsakymo
praym negavome.
Klausimas dl tikybos dstymo mokiniams oficialiai buvo keliamas
Lietuvos TSR Ministr Taryboje 1946 met vasario mnes. Vyskupams
buvo leista dstyti religij mokiniams banyiose po pamok.
KLAUSIMAS: Js ne visk sakote apie vyskup pasitarim Ukmergje ir
slepiate kai kuriuos klausimus, svarstytus jame.
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, a papasakojau visk, kas man buvo inoma
apie vyskup pasitarim Ukmergje ir jame svarstyt klausim pobd. Be
mano nurodyt, jokie kiti klausimai pasitarime nebuvo svarstyti.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,


asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

296

*40

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme3 1947

( )
3 1947

, . . 3- , .
, 7809
,
, 1933
,
.
,
,
,
,
.

, .

, ,
.
:
. . 128 129 ,
.
. 58-1 58-10 .2 ,
.
. 146
.
. . 3-
.
3 1947 .
.

*40

297

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo sk. vir. pav.
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)
1947 m. sausio 3 d.
NUTARIMAS
(dl kaltinimo pateikimo)
1947 m. sausio 3 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav. vyr. leite
nantas GOLYCINAS, perirjs bylos Nr.7809 tardymo mediag ir nu
stats, kad yra pakankami rodym, jog Teofilius MATULIONIS, Jurijaus
s. nuo 1933 m. aktyviai dirbo prieik Taryb Sjungai darb, organizavo
reakcingas jgas palaikyti faistiniam Smetonos reimui.
Vokiei okupacijos metais, bdamas Kaiiadori vyskupijos vadovu,
dav nurodymus kunigams dl antitarybinio darbo, tuo tikslu leido specia
lius cirkuliarus ir kreipimusis, aktyviai talkininkavo vokiei okupantams.
Po vokiei ivijimo i Lietuvos ved aktyvi propagand dvasininkijos
ir tikinij tarpe, kviesdamas juos kov prie Taryb valdi. Inaudo
damas savo vyskupo status skleid antitarybinius provokacinius gandus,
palaik ryius su bandit formuotmis, slp banditus savo rezidencijoje.

NUTARIAU:

Pagal RTFSR BPK 128 ir 129 strp. pareikti Teofiliui MATULIONIUI,


Jurijaus s., kaltinimus pagal BK 58-la ir 58-10 2 d. strp., tai paskelbti kalti
namajam, paimant i jo para, kad su iuo nutarimu susipaino.
Pagal RTFSR BPK 146 strp. nutarimo kopij pasisti prokurorui.
LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)
Su iuo nutarimu susipainau 1947 m. sausio 3 d.
(Vysk. T. MATULIONIO paraas)

298

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*413 1947 .


: , 1933
,

.
,
,
,
,
.

, .

, ,
, . .
, . . 58-1 58-10 .2 .
' ?
: ' . . 58-1 58-10 .2
,
1943 1944

,
.

, 1940 ,
.
.

27 1946
.

*41

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

299

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. sausio 3 d.
Tardymas pradtas
Tardymas baigtas
KLAUSIMAS: Jums pateiktas kaltinimas, kad Js nuo 1933 m. aktyviai
dirbote prieik Taryb Sjungai darb, organizavote reakcingas jgas pa
laikyti faistiniam Smetonos reimui.
Vokiei okupacijos metais Lietuvos TSR, bdamas Kaiiadori vys
kupijos vadovu, davte nurodymus kunigams dl antitarybinio darbo, tuo
tikslu leidote specialius cirkuliarus ir kreipimusis, aktyviai talkininkavote
okupantams.
Po vokiei ivijimo i Lietuvos, vedte aktyvi propagand tarp dvasi
ninkijos ir tikinij, kviesdamas juos kov prie Taryb valdi. Inau
dodamas savo vyskupo status skleidte antitarybinius provokacinius gan
dus, palaikte ryius su bandit formuotmis, slpte banditus savo rezi
dencijoje, t. y. dl nusikaltim pagal RTFSR BK 58-1 a ir 58-10 2 d. strp.
Ar pripastate save kalt pagal Jums pateiktus kaltinimus?
ATSAKYMAS: Dl man pateikt kaltinim pagal RTFSR BK 58-1 a ir
58-10 2 d. strp. pripastu save kalt tik dl to, kad, bdamas Kaiiadori
vyskupijos vadovu, 1943 met antrojoje pusje ir 1944 met pradioje pa
raiau vien cirkuliar kunigams ir du ar tris ganytojikus laikus tikintie
siems, kuriuose idsiau savo prieikas Taryb valdiai pairas. Cirku
liare ir ganytojikuose laikuose a kvieiau kunigus ir tikiniuosius melstis
u tai, kad nepasikartot 1940 metai, kai Lietuva jo Taryb Sjungos
sudt. Taryb valdios vedim Lietuvoje a vertinau kaip bolevik oku
pacij.
Detalius parodymus apie cirkuliaro ir ganytojik laik paraym a
daviau tardymo 1946 met gruodio 27 dien metu ir iuos parodymus pa
tvirtinu.

300

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*42,
,
,
,
, ,
,
.

,

. ,
'
,
,
,
.
, ,
, 1945
1946 , .
.
,

.
,
,
.
,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*42

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

301

Man pavalds dvasininkai, banyiose supaindindami tikiniuosius su


mano antitarybinio turinio ganytojikais laikais i esms dirbo antitarybin
darb pagal mano nurodymus, taiau, raydamas cirkuliar ir ganytojikus
laikus, a neturjau tikslo kovoti prie Taryb valdi nes Taryb valdia
Lietuvoje tuo metu neegzistavo ir a nebuvau tikras, kad ji vl bus atkurta,
o jeigu Taryb valdia vis dlto Lietuvoje bt atkurta, a norjau, kad ti
kintys lietuviai laikytsi religijos, nepasiduot bolevik ir j sukurt orga
nizacij vykdomai antireliginei propagandai.
Po vokiei ivijimo i Lietuvos a daviau nurodym kunigams, kad jie
nesivelt politik ir neleist naudoti banyios Taryb valdios politini
ar ekonomini priemoni gyvendinimo tikslams. I dalies a nepritariau,
kad banyiose bt skelbiami visokie atsiaukimai, smerkiantys banditiz
m Lietuvoje, nes, mano nuomone, tai nebuvo radikali priemon banditiz
mui likviduoti, radikalesn priemon galjo bti dvasinink skelbiamos
krikionikos tiesos ir moral.
A pripastu, kad du kartus skaiiau antitarybin nelegali spaud
leidiam nacionalistinio pogrindio Lietuvoje, tai buvo 1945 ar 1946 me
tais, taiau kas man dav i literatr nepamenu. Perskaits a j sunaiki
nau ir kitiems skaityti nedaviau.
Ryi su antitarybiniu nacionalistiniu pogrindiu a neturjau, jo nie
kaip nermiau ir pogrindio dalyvi neslpiau savo rezidencijoje. Jeigu Ta
ryb valdios organai ir sum k nors i pogrindio dalyvi, gyvenusi
Kaiiadori kurijos patalpose, a su iais asmenimis joki ryi neturjau.
Antitarybiniai susirinkimai mano bute nevyko, antitarybini provokacini
gand a neskleidiau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

302

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*4327 1947 .
20
24
:

?
: 1944
,

.
: ' 541 24 1944 ,
.
?
: , . ' 541
24 1944
.
: ?
: -
.
: ?
: ,
.
... .
:
?
: .

.
:
?

*43

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

303

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. sausio 27 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Ar Js davte nurodymus dvasininkams dl l rinkimo
asmenims, represuotiems Taryb valdios?
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, 1944 metais ileidau cirkuliar Kaiiadori
vyskupijos kunigams, kad banyiose rinkt las politini kalini ir ive
tj TSRS eimoms.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas 1944 met gegus 24 dienos cirkuliaras
Nr. 541 su Js ir kanclerio KIKIO16 parau. Ar Js cirkuliar ileidote?
ATSAKYMAS: Taip, ileidau. Pateikt cirkuliar Nr. 541 a paraiau
1944 met gegus 24 dien ir isiuniau man pavaldios Kaiiadori vys
kupijos kunigams.
KLAUSIMAS: Kas paskatino Jus ileisti tok cirkuliar?
ATSAKYMAS: Religiniai krikioniki sitikinimai - padti nukentjusi
j nuo Taryb valdios eimoms.
KLAUSIMAS: Kaip is cirkuliaras buvo gyvendinamas praktikai?
ATSAKYMAS: klausim man atsakyti sunku, nes asmenikai nekon
troliavau jo vykdymo. Vyskupijos kunigai visas surinktas ... savo parapijos
teritorijoje.
KLAUSIMAS: Ar Js sudarinjote nuo Taryb valdios organ dl antita
rybins veiklos nukentjusi asmen sraus?
ATSAKYMAS: Toki sra a nesudarinjau. Nurodym man pavaldiems
dvasininkams sudarinti nuo Taryb valdios organ dl antitarybins veik
los nukentjusi asmen sraus nedaviau.
KLAUSIMAS: Kuo pasireik Js veikla Tarpusavio pagalbos draugijoje?
16 Prel. S. Kikis - Kaiiadori vyskupijos kancleris 1939-1945 m. Soviet valdios suimtas
ir nuteistas 1945 ir 1957 m.

304

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*44

:
.
. , 541
,
,
.
:
?
:
.
,
, .
: . . 3-
, .

*44

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

ATSAKYMAS: Tarpusavio pagalbos draugijos


lyvavau. ios draugijos veiklos pobdis man
bti, kad cirkuliar Nr. 541 dl l politini
eimoms rinkimo a ileidau po ios draugijos
patvirtinti negaliu.

305

veikloje tiesiogiai a neda


nra visikai inomas. Gali
kalini ir ivetj TSRS
kreipimosi, taiau tiksliai to

KLAUSIMAS: Ar be jau minto cirkuliaro dl l rinkimo Js davte ko


kius nors nurodymus Jums pavaldiai dvasininkijai iuo klausimu?
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, daugiau joki nurodym dl l rinkimo
man pavaldiai dvasininkijai nedaviau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

306

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*45

28 1947 .
10
17

:
?
:

,
,
.
:
?
:
,
.
: , 1945

.
.
: ,
,
: ,
,
.
:
?
:
,

,
.[...]
, ,

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*45

307

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
Vilnius

1947 m. sausio 28 d.
Tardymas pradtas 10 valand.
Tardymas baigtas 17 valand.

KLAUSIMAS: Ar Js davte nurodymus Jums pavaldiems dvasininkams


dl jaunimo aukljimo katalikika dvasia sustiprinimo?
ATSAKYMAS: A daviau man pavaldiems dvasininkams nurodymus ratu
ir odiu dl vaik ir jaunimo aukljimo katalikika dvasia sustiprinimo,
dstant tikyb banyiose, stengiantis, kad jaunuoliai, stojantys komjau
nimo ir pionieri organizacijas, neprarast tikjimo.
KLAUSIMAS: Ar dl to vyko Kaiiadori kurijos darbuotoj pasitarimai?
ATSAKYMAS: Oficiali pasitarim dl jaunimo aukljimo katalikika
dvasia sustiprinimo nebuvo, taiau nuomonmis tarp Kaiiadori kurijos
darbuotoj tuo klausimu pasikeista buvo.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad 1945 met balandio mnes
buvo Kaiiadori kurijos darbuotoj pasitarimas dl jaunimo aukljimo
katalikika dvasia. Papasakokite apie pasitarim.
ATSAKYMAS: Kiek a pamenu, nurodytu laiku vyko ne pasitarimas, o
paprastas pasikeitimas nuomonmis uo klausimu tarp Kaiiadori kurijos
darbuotoj: generalinio vikaro LABUKO, kanclerio KIKIO, Kaiiadori
katedros vikaro PETKEVIIAUS ir mans.
KLAUSIMAS: Koki ivad padarte apsvarst klausim?
ATSAKYMAS: Pasikeit nuomonmis dl vaik ir jaunimo aukljimo ka
talikika dvasia, mes padarme ivad kad katalik banyia grietai drau
dia vaikams ir jaunuoliams priklausyti bet kokiai antireliginei organizaci
jai, nes tokios organizacijos kelia grsm auganios kartos tikjimui ir dorai
[,..]Todl katalik banyia negali sutikti su tuo, kad tikintieji, taip pat ti
kini tv vaikai priklausyt tokioms organizacijoms, kuri nariams, be

308

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*46


, ,
.
,
,

.
:
?
:
, '

- , ,
,
.
.


, 1945 .
'

.
: ,
',
,

. . .
: , '
1945
,
, .
,
.
: ?
: ,
,
,
.

*46

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

309

kit pareig, privaloma kovoti su religiniais prietarais. Pagal katalik ba


nyios mokym nusikalsta kiekvienas, kuris smoningai ir laisva valia si
rao antireligin organizacij kas leidia stoti antireligines organizacijas
savo globotiniams arba kokiu nors bdu daro tak ia linkme.

KLAUSIMAS: Ar buvo nesutarim svarstant klausim?


ATSAKYMAS: Diskutuojant, kunigai KIKIS ir PETKEVIIUS pasisak
u tai, kad banyiose bt paskelbta apie katalik banyios draudim
tikinij vaikams stoti antireligines organizacijas - komjaunim ir pio
nierius, o tvus spti, kad jie atsakingi u savo vaikus, stojanius kom
jaunim ir pionierius.
A ir LABUKAS pasisakme prie tok pasilym. Asmenikai a ban
diau klausim sprsti oficialiu bdu ir savo poir iuo klausimu ids
iau laike Lietuvos TSR vietimo ministrui, kur paraiau 1945 met ba
landio mnes.
Kitokiu bdu jaunimo aukljimo katalikika dvasia klausimo su man
pavaldiais dvasininkais nesvarsiau.

KLAUSIMAS: inom kad kai kurie jums pavalds kunigai banyiose


atvirai skelb, kad katalik banyia draudia tikinij vaikams stoti an
tireligines - komjaunimo ir pionieri organizacijas, kad komjaunuoli ir
pionieri tvai u tai atsakingi banyiai ir t.t. Ar Js jiems davte dl to
nurodymus?
ATSAKYMAS: A inau, kad 1945 met balandio mnes Kaiiadori
katedroje taip kalbjo KIKIS ir PETKEVIIUS, taiau tam a neda
viau jiems leidimo, jie veik savarankikai. KIKIUI ir PETKEVIIUI
u tokias kalbas a nedariau priekait, nes jie tai dar vedini tik religi
ni paskat.
KLAUSIMAS: I kur Js tai inote?
ATSAKYMAS: A taip manau, nes pastu kunigus KIK ir PETKEVI
I kaip idealius dvasininkus, pavyzdingai vykdanius savo religines pa
reigas, taiau jie abu karto temperamento ir dl to ne visada visapusikai
apsvarstydavo savo veiksmus.

310

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*47

:
, ,
,
.
?
: ,
,
.
:
?
: , .
:

?
: ,
.
,
.
: ,
, .
: .
.
:

?
: ,


, ,
.
: ,
?
: .

*47

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

311

KLAUSIMAS: Savo laike Lietuvos TSR vietimo ministrui Js rate,


kad kai kur mokykl vadovai, mokytojai ir komsorgai, duodami melagin
gus paadus, apgaule ir netgi grasinimais urao tikinij vaikus pionie
ri ir komjaunimo organizacijas. Ar Js galite nurodyti tokius faktus?
ATSAKYMAS: A asmenikai toki fakt neinau, apie juos mane odiu
ir ratu informuodavo kai kurie klebonai, kuri pavardi iuo metu nepri
simenu.
KLAUSIMAS: Ar Js tikrinote faktus apie tariamai prievartin tikinij
vaik traukim pionieri ir komjaunimo organizacijas ?
ATSAKYMAS: Ne, netikrinau.
KLAUSIMAS: Kodl gi Js pagal Jums asmenikai neinomus ir nepatik
rintus faktus rate savo laike apie prievartin tikinij vaik traukim
pionieri ir komjaunimo organizacij?
ATSAKYMAS: A maniau, kad kunigai man kaip vyskupui pranedavo tik
apie patikrintus ir i tikrj buvusius atvejus. Bdamas tuo tikras, a ir pa
raiau apie tai laike Lietuvos TSR vietimo ministrui.
KLAUSIMAS: Vadinasi, Js buvote tikras, kad fakt, apie kuriuos jums
pranedavo pavalds kunigai, buvo?
ATSAKYMAS: Buvau tikras. Prieingu atveju nebiau apie tai ras ofi
cialiame laike.
KLAUSIMAS: Kodl gi Js savo laike nenurodte n vieno konkretaus
fakto apie tariamai prievartin vaik traukim pionierius ir komjaunim?
ATSAKYMAS: A nenorjau statyti kebli padt t asmen, kurie i
kreiptai traktavo komjaunimo ir pionieri organizacij nuostatus dl nau
j nari traukimo, taip pat t dvasinink, kurie man pranedavo apie tuos
faktus.
KLAUSIMAS: O gal todl js nepateikte konkrei fakt, kad j ir netu
rjote?
ATSAKYMAS: Toki fakt raydamas laik a turjau.

312

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*48

: ?
:
'


, ,
. ,
1945 .
.
: ,
,
, ?
:
,
,
, .
.
,
, .
: . . 3-
, .

*48

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

313

KLAUSIMAS: Kur iuo metu yra kunigas PETKEVIIUS17?


ATSAKYMAS: Kunigas Marijonas PETKEVIIUS po to, kai banyioje
paskelb apie katalik banyios draudim tikinij vaikams stoti antire
ligines komjaunimo ir pionieri organizacijas ir apie tv atsakomyb u
tai prie banyi, papra mans neterminuot atostog, motyvuodamas
tai bloga sveikata. A daviau PETKEVIIUI atostogas, tai buvo 1945 met
balandio pabaigoje. Nuo tada a su PETKEVIIUMI nebuvau susitiks ir
kur iuo metu jis yra, neinau.
KLAUSIMAS: Argi PETKEVIIUS ne dl to, kad galt ivengti galimo
sumimo, pra js atostog, o js dl to ir davte jam tokias?
ATSAKYMAS: Galbt PETKEVIIUS ir bijojo Taryb valdios organ
areto, o a norjau padti jam ivengti sumimo dl kunig trkumo man
pavaldioje vyskupijoje, ir tai galjo bti prieastis, kad a PETKEVII
ileidau atostog. Taiau detaliai pokalbio su PETKEVIIUMI neprisi
menu.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

17 Kun. M. Petkeviiui pavyko isislapstyti iki 1948 m., kai jis buvo suimtas ir nuteistas
25 m. kalti.

314

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*4929 1947 .
12
17
: ,
.

, .
?
: 1945
- , ,
.
. 6-7 ,
, .
. ,
.
,
.
,
.

.
. , ,


,
. . ,
,
, ,

.
:
.
, .
: .
,
. .

*49

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

315

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. sausio 29 d.
Tardymas pradtas 12 valand
Tardymas baigtas 17 valand
KLAUSIMAS: Mes turime duomen apie tai, kad Js draudte Jums pa
valdiems dvasininkams pasirayti laik drg. Stalinui ryium su Taryb
valdios penkmeiu Lietuvoje ir davte nurodym, kad jie ragint tikin
iuosius nepasirayti io laiko. Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: 1945 met liepos mnes Kaiiadori valsiaus partorgas
su dar trim keturiais monmis, kuri pavardi a neinau, sureng Kai
iadori kurijos darbuotoj susirinkim dl laiko drg. Stalinui siuntimo.
iame susirinkime dalyvavo 6-7 mons, kurijos darbuotojai, i dvasinink
buvau tik a, MATULIONIS.
Po to, kai laikas drg. Stalinui buvo perskaitytas, visiems dalyvavu
siems buvo pasilytj pasirayti. A atsisakiau pasirayti, motyvuodamas
savo atsisakym tuo, kad dvasininkija nesikia politinius reikalus. Kiti
lietuvi tautybs kurijos darbuotojai laiko taip pat nepasira, pasira tik
du rus tautybs kurijos darbuotojai.
Man pavaldiems dvasininkams pasirayti laik drg. Stalinui a nedrau
diau ir nurodymo raginti tikiniuosius nepasirayti nedaviau. Galbt kai
kurie kunigai, remdamiesi tuo, kad a buvau davs bendr nurodym nesi
kiti politini klausim sprendim ir per banyi nevykdyti joki Taryb
valdios priemoni, interpretavo tai kaip draudim pasirayti ir laik drg.
Stalinui. Bet a kartoju, kad joki nurodym kunigams, kaip jie turi elgtis
vienokiu ar kitokiu politini kampanij vykdymo metu, atskirai nedaviau,
daviau tik bendr nurodym nesikiti politik ir banyi naudoti tik Kris
taus mokymui propaguoti.
KLAUSIMAS: Kai kurie Jums pavalds kunigai patys nepasira laiko
drg. Stalinui ir ragino to nedaryti tikiniuosius, remdamiesi tuo, kad Js
kaip vyskupas jiems tai udraudte.
ATSAKYMAS: Tai netiesa. Kiek pamenu, a su niekuo i kunig netgi
nekalbjau, kaip jie turi elgtis renkant paraus drg. Stalino laikui.

316

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*50

:


' . ?
:
, , .
,
,
.
'

,

. ,
'
, .
: ,


?
: .
: ,

?
: ,
'
.
.
: ?
: , , ,
,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*50

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

317

KLAUSIMAS: Rinkim TSRS Aukiausij Taryb metu Js udraudte


pavaldiems dvasininkams dalyvauti balsuojant ir skaityti iuo klausimu
skelbimus banyiose, papraius to Taryb valdios organams. Ar Js tai
pripastate?
ATSAKYMAS: Jeigu kunigai kreipdavosi mane dl dalyvavimo rinki
muose, a jiems sakydavau, kad tai j asmeninis reikalas.
Katalik banyios kanonin teis neleidia katalikams rinkimuose bal
suoti u kandidatus, kurie dirba antireligin darb. Jeigu man pavalds ku
nigai atsisakydavo raginti banyiose tikiniuosius dalyvauti rinkimuose
TSRS Aukiausij Taryb turbt vadovavosi mano bendru nurodymu
nenaudoti banyios Taryb valdios vienoki ar kitoki priemoni vyk
dymui. Tiesioginio nurodymo kunigams, kad jie, praomi Taryb valdios
organ, atsisakyt skelbti rinkim klausimu, a nedaviau.
KLAUSIMAS: Ar buvo atvej, kai kunigai kreipsi jus, praydami leidi
mo kreiptis tikiniuosius banyiose ir raginti juos dalyvauti deputat
TSRS Aukiausij Taryb rinkimuose, ir ar Js leisdavote tai daryti?
ATSAKYMAS: Toki atvej a nepamenu.
KLAUSIMAS: Ar buvo atvej, kai kunigai be Js leidimo tikintiesiems
skaitydavo banyiose politinio pobdio atsiaukimus?
ATSAKYMAS: Buvo kokie trys ar keturi atvejai, kai kunigai, prieingai
mano nurodymams, i sakyklos kalbdavo prievoli valstybei vykdymo
klausimu. Kokiose parapijose tai buvo, dabar nepamenu.
KLAUSIMAS: Koki priemoni prie tuos kunigus Js mts?
ATSAKYMAS: A t kunig, paeidusi mano nurodymus, nebuvau suti
ks, taiau, jeigu man bt tek juos sutikti, a, be abejons, biau juos
spjs dl mano nurodym nevykdymo.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

318

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*5131 1947 .
22
24
:
?
: .
1944 1943 ,
, XI1 ,

.
.
.
, .
: XII?
: XII
.
: XII?
: XII ,
.
: XII?
:
,
.
' .
.
:
?
: , . .
: ?

*51

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

319

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. sausio 31 d.
Tardymas pradtas 22 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Kokias uduotis i Vatikano Js gavote vokiei okupacijos
Lietuvos TSR metais?
ATSAKYMAS: A apskritai niekada nesu gavs uduoi i Vatikano.
1944
met pradioje ar 1943 met ruden, tiksliai nepamenu, a para
iau praym PIJUI XII, kad jis leist pasisti dvasininkus Leningrado
srit tikinij katalik dvasiniam aptarnavimui. praym a atidaviau
Kauno arkivyskupo SKVIRECKO kanceliarijai, kad jis bt perduotas
Vatikan. Kiek a inau, ryys su Vatikanu buvo palaikomas per Vatikano
atstov Berlyne, kurio pavards neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kok atsakym Js gavote i PIJAUS XII?
ATSAKYMAS: PIJUS XII leido man pasisti dvasininkus vokiei oku
puot Taryb Sjungos teritorij.
KLAUSIMAS: Kokius dar specialius nurodymus gavote i PIJAUS XII?
ATSAKYMAS: PIJUS XII tik dav leidim pasisti dvasininkus, o koki
nors speciali nurodym nebuvo.
KLAUSIMAS: Kaip Js praktikai gyvendinote PIJAUS XII leidim?
ATSAKYMAS: Gavs leidim pasisti dvasininkus vokiei okupuot
Taryb Sjungos teritorij, a kreipiausi vokiei okupacin valdi Ry
goje ir Minske, praydamas leidimo kunigams vaiuoti Leningrado ir
Minsko sritis. Mano praymas buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad jis bu
vo pateiktas netinkamu laiku.
KLAUSIMAS: Ar Js buvote atrinks kunigus, kuriuos btumte siunts
vokiei okupuotas Taryb Sjungos sritis?
ATSAKYMAS: Ne, nebuvau, atlikau tik parengiamj darb.
KLAUSIMAS: Kas tai buvo per darbas?

320

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*52

: 11
.
: ?
: '
,
.
: ,
?
: .
:
?
: - 1944

.
: ?
: , .
: ?
: ,
.
:

?
: , .
:
?

: , , 1943
, ,
.
, ,
, ,
.
:
?

*52

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

321

ATSAKYMAS: A usakiau pasiti banytinius rbus madaug vienuoli


kai kunig.
KLAUSIMAS: Kur padjote tuos rbus?
ATSAKYMAS: Kadangi nebuvo leista vaiuoti vokiei okupuotas Ta
ryb Sjungos sritis, rbus a idalinau parapijoms, kurioms labiausiai j
reikjo.
KLAUSIMAS: Ar Js teisingai nurodte tai, kad nepasiuntte n vieno ku
nigo Leningrado ir Minsko sritis?
ATSAKYMAS: Teisingai.
KLAUSIMAS: Ar be nurodyto susisiekimo su Vatikanu atvejo Js turjote
koki nors kit santyki?
ATSAKYMAS: Apie 1944 met gegus-birelio mnes a isiuniau
ataskait Vatikanui apie Kauno kunig seminarijos klierikus ir dstytojus i
Kaiiadori vyskupijos.
KLAUSIMAS: K Js dar rate savo ataskaitoje?
ATSAKYMAS: Atrodo, kad daugiau nieko savo ataskaitoje neraiau.
KLAUSIMAS: O ar taip buvo i tikrj?
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, a daugiau joki ini Vatikanui neperda
viau.
KLAUSIMAS: Ar kiti vyskupai kreipsi Vatikan su praymu leisti pa
sisti dvasinink vokiei okupuotas Taryb Sjungos sritis?
ATSAKYMAS: Kiek a inau, ne.
KLAUSIMAS: Kodl tik Js kreipts Vatikan su tokiu praymu?
ATSAKYMAS: Todl, kad tuo buvau suinteresuotas, nes iki 1943 met,
kai permiau Kaiiadori vyskupij a formaliai buvau Leningrado Apata
linio vikariato vyskupu. A gerai inojau katalik, gyvenani Leningrado
srityje, dvasinius poreikius, todl, nordamas patenkinti katalik dvasinius
poreikius, a ir kreipiausi Vatikan su tokiu praymu.
KLAUSIMAS: Koki kit tiksl Js siekte, sisdamas dvasininkus vo
kiei okupuotas Taryb Sjungos sritis?

322

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*53

: .
:
?
: ,

, .
,
, .
: . . 3-
, .

*53

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

323

ATSAKYMAS: Joki kit tiksl a neturjau.


KLAUSIMAS: Ar Js kalbjots su kunigais, kuriuos buvote numats iai
misijai?
ATSAKYMAS: Kandidat iai misijai a dar nebuvau parinks, bet galbt
su kuo nors i kunig apie tai ir kalbjausi, nes tai buvo daroma visikai
atvirai.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

324

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*541 1947 .
14
17
:
1940
1941 ,
?
: .
: ?
: ,
1943 ,
.
: ?
:
,
, ,
. .
: ?
: , 1944 ,

1940-1941 ,
. ,
.
: ?
: .
: ?

*54

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

325

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 1 d.
Tardymas pradtas 14 valand
Tardymas baigtas 17 valand
KLAUSIMAS: Ar Js davte nurodymus Jums pavaldiems dvasininkams
rinkti duomenis apie Taryb valdios organ veikl 1940-1941 m., siekiant
diskredituoti Taryb valdi ir jos vadovus?
ATSAKYMAS: Toki nurodym a nedaviau.
KLAUSIMAS: O kas Kaiiadori vyskupijoje dav tokius nurodymus?
ATSAKYMAS: A negaliu tiksliai atsakyti klausim, nes vyskupij
valdyti pradjau tik 1943 met gegus mnes, kai ie duomenys jau buvo
surinkti.
KLAUSIMAS: Kas juos rinko?
ATSAKYMAS: Turbt juos rinko Kaiiadori vyskupijos kunigai, taiau
kas dav tam nurodym- ar vyskupas KUKTA18, ar generalinis vikaras
LABUKAS, tiksliai neinau, taiau kuris nors i j. A io dokumento ne
skaiiau.
KLAUSIMAS: Bet Js turbt skaitte iuos duomenis?
ATSAKYMAS: Datos tiksliai neprisimenu, bet tai buvo 1944 met pra
dioje, a susipainau su duomenimis apie Taryb valdios organ veikl
1940-1941 m. Kaiiadori vyskupijos parapij teritorijoje. ie duomenys
buvo apibendrinti atskiru rankraiu, ispausdintu mainle.
KLAUSIMAS: Kaip vadinosi is rankratis?
ATSAKYMAS: Neprisimenu.
KLAUSIMAS: Apie k buvo raoma rankratyje?

18

Vysk. J. Kukta (1873-1942). Kaiiadori vyskupijos ordinaras nuo 1926 m.

326

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*55

: ,
,
, ,
,
.
, . .
.
:
?
: .
: ?
: , :
.
:
?
: ,
.
: ?
:
,
,

,

.
:
?
: , .
: ?
: . ,
.
:
?

*55

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

327

ATSAKYMAS: Rankraio turinio a gerai neprisimenu, taiau ten buvo


raoma apie bolevik veikl Kaiiadori vyskupijos teritorijoje, btent:
banyi naikinim, nuudytus kunigus, bolevik antireligin propagand
ir kitus klausimus. Rankratis buvo paraytas antitarybiniu, taiau gana san
triu tonu, t. y. be atri meiikik ipuoli prie Taryb valdi.

KLAUSIMAS: Ar Jums teko susipainti su tikrais duomenimis, pagal ku


riuos buvo paraytas is rankratis?
ATSAKYMAS: Neteko ir j autori a neinau.
KLAUSIMAS: Kas Jums dav antitarybin rankrat?
ATSAKYMAS: Tiksliai neprisimenu: arba generalinis vikaras LABUKAS
arba kancleris KIKIS.
KLAUSIMAS: Kas buvo io rankraio autorius ir kas j ispausdino mai
nle?
ATSAKYMAS: Tiksliai neinau, bet j para ir ispausdino KIKIS arba
LABUKAS.
KLAUSIMAS: Koki nuomon Js pareikte, perskaits rankrat?
ATSAKYMAS: Mint antitarybin rankrat a turjau kelet dien, o po
to, kiek pamenu, j grinau kurijos kanceliarij - Kikiui, jokios ypatin
gos nuomons nepareikiau, nes jame idstyti faktai man buvo neinomi ir
a nebandiau j tikrinti, nes jie buvo renkami ne mano pavedimu ir raomi
man nedalyvaujant.

KLAUSIMAS: Ar Js su LABUKU ir KIKIU kalbjots dl knygos pagal


rankrat ileidimo?
ATSAKYMAS: Gal ir kalbjoms, dabar neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kur is rankratis saugomas?
ATSAKYMAS: Neinau. Po to, kai a j grinau kurijos kanceliarij,
daugiau jo nebemaiau.
KLAUSIMAS: Koks buvo autori, paraiusi i antitarybin broir,
tikslas?

328

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*56

: ,

.
.
:
?
:
.
: , ,

?
:
.
,
, .
: . . 3-
, .

*56

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

329

ATSAKYMAS: Man atrodo, kad pagrindinis io antitarybinio rankraio


tikslas buvo istorini fakt aminimas ir tikjimo sustiprinimas tarp tikin
ij lietuvi. Tikrj io rankraio autori tiksl a neinau.
KLAUSIMAS: Ar po vokiei ivijimo i Lietuvos TSR KIKIS ir LA
BUKAS k nors sak Jums apie rankrat?
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, apie rankrat mes su KIKIU ir LABU
KU nesikalbjome.
KLAUSIMAS: Ar po vokiei ivijimo i Lietuvos TSR Js sunaikinote
kokius nors dokumentus, saugotus kurijoje, ir ar davte dl to nurodymus
Jums pavaldiems dvasininkams?
ATSAKYMAS: A asmenikai joki dokument nenaikinau ir nurodym
man pavaldiems dvasininkams iuo klausimu nedaviau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

330

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*572 1947 .
10 .
17 .
:
,

?
: , ,
,
28 1947 ,
.
: ?
: 1945 , , ,
, ,
,
, ,
. ,

.

, .
,
.
.
. , ,
.
1946 .
,
,
.
, .
.

*57

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

331

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 2 d.
Tardymas pradtas 10 valand.
Tardymas baigtas 17 valand.
KLAUSIMAS: Kam i kunig asmenikai suteikte neribotas atostogas dl
to, kad jie bijojo Taryb valdios organ sumimo, ir kuriuos kunigus dl
t pai motyv perklte i vienos tarnybos vietos kit?
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, buvo du atvejai, kai a dl mint motyv
suteikiau atostogas kunigams PETKEVIIUI, apie kur pasakojau ankstes
nio tardymo l947 m. sausio 28 d. metu, ir ATUI Adolfui ar Alfonsui.
KLAUSIMAS: Papasakokite, dl ko js davte atostogas kunigui ATUI?
ATSAKYMAS: 1945 metais, datos tiksliai nepamenu, taiau tai buvo vasa
r, kunigas ATAS - kokioje parapijoje jis tuo metu dirbo, nepamenu, atvaiavo kurij ir prane man, kad pas j but buvo atj du ginkluoti
asmenys, pareikalavo parodyti dokumentus, o paskui pasil eiti kartu su
jais. Vedamas ATAS nuo i asmen pabgo, bgant j buvo paleisti keli
viai, jam net buvo perautas batas.
A pasiliau ATUI apie vyk parayti man raport, k jis ir padar.
Raporte ATAS pra duoti jam atostogas ir atleisti i klebono pareig,
paskirti vikar koki nors parapij. Po to ATAS dirbo keliose parapijose
vikaru. Paskutine jo darbo vieta buvo Trak apskrities ilin k. , kur jis
buvo banyios klebonu. i viet jis um po to, kai 1946 m. spalio m
nes Taryb valdios organai sum kunig Donat LINART. Tuo metu
ATUI buvau davs ilgalaikes atostogas, taiau papraiau laikinai eiti ili
n banyios klebono pareigas, su kuo jis sutiko. Mintoje banyioje A
TAS dirbo kiek daugiau nei mnes, o paskui ivyko neinoma man kryp
timi. Kur iuo metu yra ATAS, a neinau.

332

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*58

:
?
: , ,
, .
:
?
: , .
, ,
.

,
, .
: . . 3-
, .

*58

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

333

KLAUSIMAS: Ar ATAS jums pasakojo, dl koki prieasi jis baimi


nosi areto?
ATSAKYMAS: Be to, k a jau papasakojau, ATAS man daugiau nieko
nesak, koks pavojus jam grs, a neinau.
KLAUSIMAS: Ar tik kunigams PETKEVIIUI ir ATUI js davte atos
togas dl i motyv?
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, tik jiems. Kunigai i vienos darbo vietos
kit buvo perkeliami gana danai, taiau ne dl to, kad bt padta jiems
ivengti Taryb valdios organ sumimo.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,


asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

334

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*594 1947 .
21
24
:
, . ?
: , 1945 , ,
.
, .
- . .
: , ,
?
: , , 50,
1944 . ,
, .
1933
,
. , ,
1933
. 1937-1938 .
, ,
.
, , 45-50,
1944 ,
, .
,
, , . ,
.
, , 50,
1937 . ,
,
.
.
.

*59

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

335

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 4 d.
Tardymas pradtas 21 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Ar buvo toki atvej, kad Jus aplankyt pasaulieiai i Vil
niaus ar Kauno?
ATSAKYMAS: Kiek pamenu, 1945 metais, datos tiksliai neprisimenu, pas
mane Kaiiadoryse buvo dvi moterys - LADYGIEN ir JUODIIEN,
gyvenusios Vilniuje, ir kokius trejet kart pas mane buvo OSTAUTAI
T i Kauno.
KLAUSIMAS: Kas tokios yra LADYGIEN, JUODIIEN ir ZOTAU
TAIT, kur su jomis susipainote ir kokiu tikslu jos lank Jus?
ATSAKYMAS: Su LADYGIENE, vardo ir tvo vardo neinau, apie 50
met, susipainau Vilniuje apie 1944 metus, kai dalyvavau vyskupo REI
NIO eiasdeimtmeio minjime. Jos vyro giminaitis kunigas LADYGA
iki 1933 met gyveno Taryb Sjungoje, dirbo kunigu itomiro vyskupijo
je. Buvo Taryb valdios organ aretuotas, dl ko, neinau, o 1933 metais
kartu su manimi buvo ikeistas politinius kalinius i Lietuvos. 1937 ar
1938 metais LADYGA mir. Kur LADYGIEN dirbo ir k veik anksiau
ir dabar, neinau, artimai su ja pastamas nebuvau.
Su JUODIIENE, vardo ir tvo vardo neinau, apie 45-50 met, susi
painau apie 1944 metus, kai dalyvavau vyskupo REINIO eiasdeimtme
io minjime. JUODIIENS profesija man neinoma, kji dirbo ir dirba,
a taip pat neinau, tik inau, kad ji gyvena Vilniuje, adreso neinau.
Su ZOTAUTAITE, vardo ir tvo vardo neinau, apie 50 met, susipa
inau apie 1937 metus Kaune, tuo metu ji buvo moter amat mokyklos,
steigtos prie Kdiklio Jzaus draugijos, vedja. Paskutiniu metu ZO
TAUTAIT, atrodo, dirbo dstytoja Pedagoginiame institute Vilniuje ar
Kaune.

336

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*60

.
,
.
1945
.
, ,
, .
: ?
:
1945 , ,
.
: ?
: ,
,
, ,
1940 .
,
.
:
.
: ,
, ,
.
: ?
:
.
:
?
: , ,
,
.
: ?

*60

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

337

Su ivardytomis moterimis a nebuvau artimai pastamas. Koki nors


speciali susitikim su jomis a neturjau, susitikimai buvo grynai atsitikti
niai. Kiek prisimenu, LADYGIEN ir JUODIIEN 1945 metais aplank
mane vaiuodamos pro al ir mano bute kelet valand lauk traukinio.
Kaiiadoryse gyvena OSTAUTAITS giminait ar pastama, tiksliai ne
inau, kartais pas j atvaiuodavo, kartu aplankydavo ir mane.
KLAUSIMAS: Ar mintos trys moterys buvo kartu Js bute?
ATSAKYMAS: Kaip a jau anksiau minjau, LADYGIEN ir JUODI
IEN buvo mano bute i viso vien kart 1945 metais, visikai gali bti,
kad tuo metu su jomis buvo ir OSTAUTAIT.
KLAUSIMAS: Ar Js pastate LADYGIENS ir JUODIIENS vyrus?
ATSAKYMAS: Asmenikai a j nepastu, taiau i LADYGIENS ir
JUODIIENS odi man inoma, kad j vyrai buvo Lietuvos armijos
karikiai, generolai ar pulkininkai19, 1940 metais jie buvo iveti tolimuo
sius Taryb Sjungos rajonus. LADYGIEN ir JUODIIEN man sak,
kad apie j buvimo viet duomen nra.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie susitikim su iomis moterimis js bute.
ATSAKYMAS: Susitikimo su LADYGIENE, JUODIIEN ir ZOTAU
TAITE metu pokalbi turinio neprisimenu, bet gerai pamenu, kad jie nebu
vo dalykinio pobdio.
KLAUSIMAS: Kas dar dalyvavo tame susitikime?
ATSAKYMAS: Galbt geriant arbat buvo ir generalinis vikaras LABU
KAS.
KLAUSIMAS: O argi pokalbi politinmis temomis io susitikimo metu
nebuvo?
ATSAKYMAS:Gerai neprisimenu, bet man rodos, ne tik su iomis moteri
mis, bet ir su kitais asmenimis pokalbi politinmis temomis a vengdavau.
KLAUSIMAS: Ar Js pasakojote antitarybinio turinio anekdotus?

19 J. Juodiius - Lietuvos armijos generolas, soviet valdios suimtas 1941 m., mir 1950 m.
ypatingajame Abezs lageryje. K. Ladyga- Lietuvos armijos generolas, soviet valdios
suaudytas 1941 m.

338

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*61

:
.
1945 ,
, ,
,
.
,
.
, ,
, .
,
,
. 1946


.
.
: ,
, ?
: .
:
?
: , , .
,
, .
: . . 3-
, .

*61

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

339

ATSAKYMAS: Mintoms moterims a politini antitarybini anekdot


nepasakojau.
1945
met vasar mane aplank TASS- korespondentas, jis sak, kad
lietuvi laikraiuose, leidiamuose Amerikoje, es pasirod praneimai,
jog vyskupas MATULIONIS Taryb valdios organ aretuotas ir su juo
iurkiai elgiamasi. Korespondentas man pareik, kad jis turi uduot i
Maskvos parayti paneigim iam meiikikam praneimui ir pra mane
j parayti. A pasiliau korespondentui, kurio pavards neinau, bet jis
buvo atvyks i Vilniaus, paiam parayti paneigim.
Susitikimo metu TASS- korespondentas man papasakojo anekdot
apie tai, kaip ydai iri Taryb valdi. anekdot generaliniam vikarui
LABUKUI ir pas mane su reikalais atvykusiam religini kult reikal tar
nybos prie TSRS Ministr Tarybos atstovui a perpasakojau 1946 met
pradioje Kaiiadori kurijos priimamajame. Kit atvej, kad a biau
pasakojs anekdotus, neprisimenu.

KLAUSIMAS: Ar buvo atvej, kai Js bute, dalyvaujant keletui asmen,


bt skaitomi laikraiai, leidiami antitarybinio pogrindio?
ATSAKYMAS: Toki atvej niekuomet nebuvo.
KLAUSIMAS: Ar Js skaitte antitarybin literatr kartu su LABUKU ir
KIKIU?
ATSAKYMAS: Neprisimenu, bet, atrodo, kad neskaiiau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

340

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*627 1947 .
20
24
:
'

?
:

. ,
,
,
.
:
, .

,
.
:
,
,


.
:
?
: .
: ,
?

*62

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

341

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 7 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Kodl Js draudte savo vyskupijos kunigams paskelbti
banyiose arkivyskupo REINIO ir prelato JAKUBAUSKO laikus20 dl
bandit formuoi dalyvi legalizacijos?
ATSAKYMAS: Paprastai i sakyklos skaitomi tik tos vyskupijos vyskupo
arba vis Lietuvos vyskup pasirayti ganytojiki laikai. Dl to REINIO ir
JAKUBAUSKO laikai, kad bandit formuoi dalyviai grt taik gy
venim, Kaiiadori vyskupijos banyiose nebuvo skaitomi, nes visi kuni
gai ino laik skaitymo praktik.
KLAUSIMAS: Jus kreipsi kunigai, praydami leidimo skaityti iuos
laikus, bet Js draudte tai daryti. Vadinasi, Js pats buvote nesuinteresuo
tas banditizmo likvidavimu Lietuvoje ir draudte dirbti banditizmo likvida
vimo darb Jums pavaldiems kunigams.
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, mane dl leidimo perskaityti laikus
kreipsi vienas ar du kunigai ir a jiems neleidau to daryti, o jeigu dl to
bt kreipsi ir daugiau kunig, a vis tiek jiems biau neleids banyio
se tikintiesiems skaityti arkivyskupo REINIO ir prelato JAKUBAUSKO
laik dl anksiau nurodyt motyv.
KLAUSIMAS: O kokius kitus motyvus Js turjote, drausdamas skaityti
laikus, skirtus banditizmui likviduoti?
ATSAKYMAS: Kitoki motyv a neturjau.
KLAUSIMAS: Kodl Js atsisakte pats parayti laik, kvieiant gauj
dalyvius grti taik gyvenim?

20

Kauno arkivyskupijos valdytojo prel. St. Jokubauskio (originale raoma klaidingai - Ja


kubauskas) kreipimasis buvo paskelbtas 1945 m. birelio mn., o arkivysk. M. Reiniorugpjio mn. Arkivysk. M. Reinio laikas buvo kiek atsargesnis.

342

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*63

:
. , ' ,
,
. '
,
, .

, ,

.
,
, .
: . . 3-
, .

*63

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

343

ATSAKYMAS: klausim a jau atsakiau per vien ankstesn tardym.


Bet kokius skelbimus banyiose, smerkianius banditizm, a vertinau
kaip neradikali priemon kovojant su banditizmu. Dl i skelbim po
grindio dalyviai buvo tos nuomons, kad dvasininkija tai daro spaudiama
Taryb valdios, o ne savanorikai. Be to, a nenorjau prisiimti moralins
atsakomybs bandit formuoi dalyviams ir j giminms, nes nebuvau
tikras dl to, kad Taryb valdia u padarytus nusikaltimus paliks nenubau
dusi t, kurie legalizavosi.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,


asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

344

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*648 1947 .
21
24
: 28 1946 ,
1945 1946
,
. ?
: , ,

. .
: ,
.
:
. ,
, .
:
?
:
, .

: ?
:
, ,
, .
:
?
: ,
.
: ,
,
?

*64

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

345

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 8 d.
Tardymas pradtas 21 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: 1946 m. gruodio 28 d. tardymo metu Js sakte, kad 1945
ar 1946 metais du kartus skaitte laikraius ar atsiaukimus, ileistus anti
tarybinio nacionalistinio pogrindio, taiau kas juos Jums dav, nenurodte.
Ar ir toliau ketinate tai daryti?
ATSAKYMAS: A dar kart kartoju, kad visikai neprisimenu, kas man
dav laikraius ar atsiaukimus, ileistus antitarybinio pogrindio dalyvi.
J pavadinim ir turinio taip pat neprisimenu.
KLAUSIMAS: Js puikiai prisimenate, kas Jums dav antitarybin nelega
li spaud ir tyia tai slepiate nuo tardymo.
ATSAKYMAS: Joki ksl slpti asmenis, i kuri a gavau mint spau
d neturiu. A manau, kad laikraius ar atsiaukimus man dav kas nors i
mano pastam, nes i kit a biau nems.
KLAUSIMAS: Kokio formato buvo Js gauti antitarybiniai laikraiai ar
atsiaukimai ir kaip jie buvo ispausdinti?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, jie buvo ispausdinti apirografu, lietuvi
kalba, ant puss lapo popieriaus.
KLAUSIMAS: Kas buvo pasiras iuos laikraius ar atsiaukimus?
ATSAKYMAS: Organizacija, leidianti iuos laikraius ar atsiaukimus
man neinoma, taiau, kiek prisimenu, jie buvo pasirayti pirmosiomis rai
dmis, reikianiomis organizacijos pavadinim.
KLAUSIMAS: Kam Js dar davte skaityti iuos laikraius ar atsiauki
mus?
ATSAKYMAS: Pamenu, kad, perskaits iuos laikraius ar atsiaukimus,
sudeginau ir kitiems monms nedaviau.
KLAUSIMAS: Kodl Js, gavs laikraius ar atsiaukimus, leidiamus
antitarybinio nacionalistinio pogrindio, nepranete Taryb valdios orga
nams apie juos platinanius asmenis?

346

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*65

: , ,
,
,

. ,

, .
: ?
: .
,
, .
: . . 3-
, .

*65

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

347

ATSAKYMAS: Man tai neatjo galv, bet jeigu ir bt atj, a vis tiek
nebiau pranes apie asmenis, platinanius antitarybinio pogrindio lei
diam spaud, nes tai bt sugriov mano autoritet tarp dvasininkijos ir
tikinij, ir, be to, tai grs mano asmeniniam saugumui. A taip pat nei
nojau, kad statymas pareigoja kiekvien TSRS piliet praneti apie daro
mus ar rengiamus nusikaltimus, apie kuriuos jis suino.
KLAUSIMAS: Ar tik dl i motyv?
ATSAKYMAS: Tik dl to.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

348

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6610 1947 .
12
17
: ,

, 2/3
?
: 1945
,
. ,
2/3 ,
.

.
:
2/3 ?
:
.
1946 .
: ?
: ,
.
:
?
:
, .
:
?
: , ,
.

*66

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

349

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 10 d.
Tardymas pradtas 12 valand
Tardymas baigtas 17 valand
KLAUSIMAS: Ar Js davte nurodym kunigams, kurie buvo paskirti kle
bonais Taryb valdios organ aretuot kunig viet kad jie 2/3 i para
pijos surinkt l atiduot suimtj giminms?
ATSAKYMAS: 1945 met pabaigoje Taryb valdios organai sum ku
nigus BAU, VALATK ir PUZON. A daviau nurodym juos pava
duojantiems kunigams, kad jie 2/3 u religinius patarnavimus surinkt l
atiduot suimtj giminms. Jie turjo visikai ilaikyti kunigus, i kuri
parapij buvo skiriamos ios los.

KLAUSIMAS: Kuriam laikui buvo duotas nurodymas skirti 2/3 surinkt


l suimtj giminms?
ATSAKYMAS: Iki tol, kol bus paskelbtas teismo nuosprendis suimtiems
kunigams. Konkreiu atveju, mint trij kunig eimoms los buvo at
skaitomos iki 1946 met pabaigos.
KLAUSIMAS: Kas Jums dav tok nurodym?
ATSAKYMAS: Tai buvo mano asmenin iniciatyva, kuri paskatino mei
ls artimui jausmas.
KLAUSIMAS: Ar ir kitose vyskupijose egzistavo tokia l pervedimo
suimt kunig giminms tvarka?
ATSAKYMAS: Kaip sprendiamas l pervedimo suimt kunig gimi
nms klausimas, a neinau.
KLAUSIMAS: Ar los suimtj giminms buvo perduodamos per Kaiia
dori kurijos kanceliarij?
ATSAKYMAS: Ne, ias las perduodavo kunigai, pavaduojantys suim
tuosius.

350

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*67

:
?
: ,
,
, ,
.
:
?
: .
.

.
,
, .
: . . 3-
, .

*67

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

351

KLAUSIMAS: Ar kunigai reik nepasitenkinim dl tokio Js po


tvarkio?
ATSAKYMAS: Man asmenikai niekas toki pretenzij nereik, taiau
buvo atvej, kai suimtj gimins ir kunigai, turj perduoti las, nesutar
davo. Apie tai suinojs, a stengiausi j nedraugikus santykius pataisyti.
KLAUSIMAS: O koki pagalb Js teikte suimt gauj ir antitarybini
organizacij dalyvi giminms?
ATSAKYMAS: Jokios. iuo klausimu a nedaviau joki nurodym man
pavaldiems kunigams. Kaip kunigai paddavo antitarybinio pogrindio da
lyvi eimoms savo iniciatyva, neinau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

352

*68

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme12 1947 .
12
17
:
,
, ?
: ,

, ,
.
:
?
: ,
.
:
?

: ,
,
, .
.
.
: ,
?
: , .
: ,
?
: 1945 , ,
,
,
.

*68

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

353

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 12 d.
Tardymas pradtas 12 valand
Tardymas baigtas 17 valand
KLAUSIMAS: Ar po vokiei ivijimo i Lietuvos TSR Js davte nuro
dym Kaiiadori kurijos tarnautojams paslpti patikimoje vietoje cirkulia
rus, susirainjimo ir kitus dokumentus?
ATSAKYMAS: Gali bti, kad a kalbjausi su Kaiiadori kurijos tarnau
tojais dl btinumo isaugoti kai kuriuos dokumentus, turinius svarbi
reikm kurijai, taiau apie kokius konkreiai dokumentus buvo kalbama,
pasakyti negaliu.
KLAUSIMAS: Kur buvo planuojama isaugoti iuos svarbius kurijai do
kumentus?
ATSAKYMAS: Kaiiadori katedros antrojoje zakristijoje, kur laikomos
knygos ir kiti banytiniai reikmenys.
KLAUSIMAS: Kokie dokumentai buvo perneti i kurijos katedr?
ATSAKYMAS: A inau, kad dalis dokument buvo perneta katedr, bet
kokie dokumentai, negaliu pasakyti, nes iai operacijai a nevadovavau. Tai
turt inoti kurijos kancleris KIKIS. KIKIS atrinko dokumentus savo
nuoira.
KLAUSIMAS: O argi KIKIS Js neinformavo, kokie dokumentai buvo
perneti katedr?
ATSAKYMAS: Gal ir sak, bet to neprisimenu.
KLAUSIMAS: Ar Js inote, kaip buvo sudti dokumentai katedros zakris
tijoje ir ar davte dl to nurodymus?
ATSAKYMAS: 1945 metais, datos tiksliai neprisimenu, KIKIS ar LA
BUKAS man pasak, kad dokumentai perneti i kurijos katedr ir padti
antrojoje zakristijoje, tarp knyg.

354

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*69

:
,
?
:
.
,
,
.
: ?
: ,
, ,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*69

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

355

KLAUSIMAS: Jus gi gerai inote, kokie dokumentai buvo perneti kated


r, kodl nenorite apie tai papasakoti?
ATSAKYMAS: Katedroje esani dokument pavadinim a neinau ir
neturiu ksl nuslpti tai nuo tardymo.
Man atrodo, kad tarp katedroje esani dokument mane ar k nors i
kurijos darbuotoj kompromituojani dokument nra.
KLAUSIMAS: Ar Js pats inote, kur ir kaip sudti dokumentai?
ATSAKYMAS: Po to, kai dokumentai buvo perneti katedros antrj zak
ristij, a mint kambar nebuvau ujs, todl pats ir nemaiau, kaip
sudti dokumentai.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

356

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*7013 1947 .
20
24
: ?
:
.
: ,
?
:
.
,
1944 , :


,
,
.
.
.
: ?
: , , 30 ,
, , ,
, , , , , , ,
.
1945
, ,
,
. ,

, 24 1945 .
: ?

*70

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

357

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


T ARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 13 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Ar Js turite pastam, pavarde KVETKAUSKAS?
ATSAKYMAS: Pavarde KVETKAUSKAS a pastu tik vien Kaiiadori
gimnazijos mokytoj.
KLAUSIMAS: Kada, kur ir kokiomis aplinkybmis Js susipainote su
KVETKAUSKU?
ATSAKYMAS: A nebuvau asmenikai labai artimai pastamas su
KVETKAUSKU. Apie KVETKAUSK suinojau po to, kai tapau Kai
iadori vyskupu, madaug 1944 met pirmojoje pusje, tokiomis aplin
kybmis:
Generalinis vikaras LABUKAS kelet kart buvo pakviets mokytoj
KVETKAUSK Kaiiadori kurij sutaisyti radijo imtuv, sutvarkyti
elektros instaliacij ir skambutin signalizacij, nes KVETKAUSKAS
buvo i dalyk specialistas. KVETKAUSKAS taip pat tais mano radijo
imtuv ir laikrod. i apsilankym metu a ir susipainau su KVET
KAUSKU.
KLAUSIMAS: K Js inote apie KVETKAUSK?
ATSAKYMAS: KVETKAUSKAS, jo vardo ir tvo vardo neprisimenu,
apie 30 met, auktesnis nei vidutinio gio, liesokas, blondinas, plaukus
ukavo dein pus, mogus flegmatikas, velnaus charakterio, kult
ringas ir isilavins, ypating poymi neturi, nenekus, rimtas, domisi
technika.
Iki 1945 met antros puss KVETKAUSKAS dirbo mokytoju Kaiia
dori gimnazijoje, kiek prisimenu, dst fizik, po to buvo suimtas Taryb
valdios organ. KVETKAUSKO sumimo datos neprisimenu, bet jis buvo
suimtas greitai po kanclerio KIKIO sumimo, kuris buvo suimtas 1945
met birelio 24 dien.
KLAUSIMAS: Dl ko buvo suimtas KVETKAUSKAS?

358

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*71

: .
: ?
: ,
.
:
?
: , ,
.
:
?
: , ,
.
.
:
?

: ,
, ,
. , , ,
.
, .
:
?
:
,
. ,
.
:
?
: , .
:
?
:
.

*71

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

359

ATSAKYMAS: A to neinau.
KLAUSIMAS: Kiek laiko KVETKAUSKAS buvo suimtas?
ATSAKYMAS: Tiksliai pasakyti negaliu, taiau jis buvo suimtas kelet
mnesi.
KLAUSIMAS: Kodl KVETKAUSKAS buvo paleistas?
ATSAKYMAS: Turbt tie nusikaltimai, u kuriuos jis buvo suimtas, tar
dymo metu nebuvo nustatyti.
KLAUSIMAS: Ar Js buvote susitiks su KVETKAUSKU po to, kai jis
buvo paleistas?
ATSAKYMAS: Taip, kelet kart buvau susitiks Kaiiadori kurijos pa
talpose, kai jis ueidavo pas LABUK. Daniausiai susitikdavome kurijos
valgomajame.
KLAUSIMAS: Ar KVETKAUSKAS Jums pasakojo apie sumimo ir pa
leidimo aplinkybes?
ATSAKYMAS: Dl ko buvo suimtas, KVETKAUSKAS man nepasakojo,
kalbjo tik apie buvim kaljime Vilniuje, kiek prisimenu, negatyvi nuo
taik neisak. Jo bylos detalmis a nesidomjau, o jis pats man apie tai
nepasakojo.
KLAUSIMAS: Kokiu tikslu po paleidimo laisv KVETKAUSKAS lan
kydavosi pas LABUK ir Jus?
ATSAKYMAS: KVETKAUSKAS, kaip ir anksiau, ateidavo kurij pa
taisyti radijo imtuv, elektros apvietimo ir pan. A asmenikai jo niekada
nekvieiau, jis ateidavo LABUKO kvietimu.
KLAUSIMAS: Ar tik dl to KVETKAUSKAS lankydavosi pas LABUK
ir Jus?
ATSAKYMAS: A inau, kad tik dl to.
KLAUSIMAS: O argi Js ir LABUKAS su KVETKAUSKU nekalbjote
politinmis temomis?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, man dalyvaujant pokalbi politinmis
temomis su KVETKAUSKU nebuvo.

360

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

:
?

*72

: ,

, .
:
?

: ,
, , .
: ?
: 1946
. . ,
.
:
. ? , ?
: .
,
.
: . ?
: , ,
, ,
.
. .
:
?

: , .
: ?
: .
: ?
: .
:
?

*72

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

361

KLAUSIMAS: Ar buvo svarstomi klausimai, susij su antitarybinio po


grindio veikla?
ATSAKYMAS: Galbt, kada nors a, LABUKAS ir KVETKAUSKAS
aptardavome atskirus pogrindio veiklos epizodus, bet dabar neprisimenu.
KLAUSIMAS:
KAUSKU?

Kas

dar

dalyvaudavo

js

pokalbiuose

su

KVET

ATSAKYMAS: Gali bti, kad kai pokalbiai vykdavo prie arbatos puodelio,
juose dalyvaudavo kunigai BALNYS ir IAUSKAS, kurijos notarai.
KLAUSIMAS: Kur iuo metu yra KVETKAUSKAS?
ATSAKYMAS: Apie 1946 met pradi KVETKAUSKAS persikl gy
venti Vilni. Jis sak, kad dirba laborantu Vilniaus universiteto laboratori
joje.
KLAUSIMAS: Ar gyvendamas ir dirbdamas Vilniuje KVETKAUSKAS
atvaiuodavo Kaiiadoris? Jei taip, tai ar susitikdavote su juo?
ATSAKYMAS: KVETKAUSKAS buvo atvaiavs Kaiiadoris kelet
kart ir ueidavo kurij kur su juo ir susitikdavau.
KLAUSIMAS: Ko KVETKAUSKAS atvaiuodavo Kaiiadoris?
ATSAKYMAS: Tiksliai neinau, taiau manau, kad jis atvaiuodavo pas
savo tvus, gyvenanius Kaiiadori apskrityje, kur, tiksliai rteinau, pasi
imti maisto produkt. KVETKAUSKO giminaii a visikai nepastu.
Kiek a inau, KVETKAUKAS neveds.
KLAUSIMAS: Ar KVETKAUSKAS ir kurijos kancleris KIKIS buvo pa
stami?
ATSAKYMAS: A manau, kad buvo pastami, ir netgi esu tuo sitikins.
KLAUSIMAS: Ar Js kada nors matte KVETKAUSK ir KIK kartu?
ATSAKYMAS: Man neteko j matyti kartu.
KLAUSIMAS: Ar KVETKAUSKAS pas Jus domjosi KIKIO byla?
ATSAKYMAS: Buvo kalbtasi galbt tik apie KIKIO buvimo viet.
KLAUSIMAS: Ar KVETKAUSKAS Jums pasakojo apie savo santykius su
KIKIU?

362

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*73

: .
: ?
: 1946
, . .
: ,
?
:

, .
: ,
. ?
: , .
,
, .
,
, .
: . . 3-
, .

*73

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

363

ATSAKYMAS: Nepasakojo ir a apie tai jo neklausinjau.


KLAUSIMAS: Kada Js paskutin kart buvote susitiks su KVETKAUSKU?
ATSAKYMAS: Apytikriai 1946 met lapkriio pradioje Kaiiadori kuri
joje, kai jis buvo atvaiavs i Vilniaus.
KLAUSIMAS: Ar Js inote, kad KIKIS i kurijos savo but pasiimda
vo spausdinimo technik?
ATSAKYMAS: Spausdinimo technika buvo KIKIO inioje ir galbt jis
kada nors buvo pasims spausdinimo mainl ar apirograf pas save
but, taiau a asmenikai to nepastebjau.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad Js i KIKIO gaudavote nele
gali antitarybini laikrai. Ar Js tai neigsite?
ATSAKYMAS: A to neneigsiu, taiau gerai nepamenu. Jeigu KIKIS
sak, kad jis man duodavo nelegali antitarybini laikrai, a jo parody
mus patvirtinu.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

364

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*7420 1947 .
13
17
:
2- ?
: 2-
1944 . .
, 1943 .
.
: 2-
?
:
,
. 10-
1 - .
:
?
: ,
.
:
?

: :
1)
,

.
;
2) ;
3)
;
4) XII
,
.

*74

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

365

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 20 d.
Tardymas pradtas 13 valand
Tardymas baigtas 17 valand
KLAUSIMAS: Ar Lietuvos katalik dvasininkijos vadovyb numat su
rengti 2-j Eucharistin kongres?
ATSAKYMAS: 2-j Eucharistin kongres buvo numatyta suaukti 1944
met birelio mnes Kaune. Sprendimas suaukti kongres buvo priimtas
vyskup konferencijoje, vykusioje 1943 met ruden Kaune.
KLAUSIMAS: Dl ko buvo numatyta surengti 2-j Eucharistin kongres?
ATSAKYMAS: io kongreso iniciatorius buvo metropolitas SKVIREC
KAS, jis ikl klausim vyskup konferencijai svarstyti.
Kongres buvo numatoma surengti 10 met 1-ojo Eucharistinio kon
greso jubiliejaus proga.
KLAUSIMAS: Kokie buvo politiniai io kongreso tikslai?
ATSAKYMAS: Rengiant kongres politini tiksl neturta, tik grynai reli
giniai.
KLAUSIMAS: Kokios kongreso parengiamosios priemons buvo numaty
tos vyskup konferencijoje?
ATSAKYMAS: Konferencijoje buvo numatyta:
1) sudaryti centro komitet, kur pareigoti atlikti vis parengiamj
kongreso darb ir parengti jo program. Centro komiteto narius skyr met
ropolitas SKVIRECKAS;
2) rinkti las kongresui;
3) parengti ganytojik laik tikintiesiems kongreso proga, pasirayt
vis vyskup;
4) parengti sveikinimo laiko PIJUI XII kongreso proga tekst, kur
pasirayt visi tikintieji Lietuvos katalikai.

366

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*75

:
?
: .
:
XII?

: ,
XII,
.
:
?
: 1943 .
: ?
: , .
: .
?
: .
: , ,

,
, ?
: ,
.
: 9- 1943
2- ,
:

.
, ,
1941
...
:
2-
...
,
.

*75

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

367

KLAUSIMAS: Kas jo kongreso parengiamojo centro komiteto sudt?


ATSAKYMAS: Centro komiteto sudties a neinau.
KLAUSIMAS: Koks buvo vis tikinij Lietuvos katalik para ant
sveikinimo laiko PIJUI XII rinkimo tikslas?
ATSAKYMAS: Kad bt parodyta, jog i tikrj visi Lietuvos katalikai
sveikina PIJ XII - kaip itikimybs apatal sostui iraika.
KLAUSIMAS: Ar buvo paskelbtas tikintiesiems vis vyskup paraytas
ganytojikas laikas kongreso proga?
ATSAKYMAS: Buvo paskelbtas apie 1943 met lapkriio pabaig.
KLAUSIMAS: Ar Js pasirate laik?
ATSAKYMAS: Taip, pasiraiau.
KLAUSIMAS: Jums pateikiama io laiko kopija. Js j pasirate?
ATSAKYMAS: Taip.
KLAUSIMAS: Js sakote, kad kongresas neturjo politini tiksl, tai kodl
Js pasiraytame ganytojikame laike io kongreso proga yra keletas anti
tarybini ipuoli prie bolevizm, prie Taryb Sjung ir jos alininkus
Lietuvoje.
ATSAKYMAS: Todl, kad bolevizmas ir Taryb valdia ipasta
ateizm.
KLAUSIMAS: 1943 met gruodio 9 dien Js parate atskir ganytojik
laik 2-ojo Eucharistinio kongreso proga, kuriame teigte:
Susirink kongres melsims Eucharistiniam Jzui, praydami taikos,
jeigu karas tsis. Jeigu visame pasaulyje viepataus taika, dkosime Jzui,
kad sustabd karo rykt ir sutrukd 1941 metais bolevikams sunaikinti
ms taut... ir toliau:
2-ojo Eucharistinio kongreso proga reikia prisiminti ir pagerbti uvu
sius u tvyn, partizanus..."
Argi i i Js laiko itrauk nematyti, kad kongreso suaukimas tu
rjo politin prasm.

368

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*76

: ,
.

.
:
?
: ,
,
,
.
: ?
: ,
.
.
,
, .
: . . 3-
, .

*76

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

369

ATSAKYMAS: A pripastu, kad mano paraytame laike yra politikos


element. Kodl raiau ias eilutes, jau sakiau prajusi tardym metu ir
daugiau k nors pridti neturiu.
KLAUSIMAS: Kok praktin darb Js atlikote, rengiantis kongresui?
ATSAKYMAS: Paraiau ganytojik laik. Parapijose buvo sudaryti pasi
rengimo kongresui komitetai ir vienoje ar dvejose mano valdomos vyskupi
jos parapijose buvo surinktos los kongreso reikmms.
KLAUSIMAS: Kodl kongresas nevyko?
ATSAKYMAS: Dl to, kad link Lietuvos artjo frontas ir padtis netiko
kongresui. Numatytu laiku kongresas nebt buvs populiarus tarp tikini
j ir dvasininkijos.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

370

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*113 1947 .
20
24
: 20 1947 ,
2-

.
.
:
,

, .
,
,
,
.
:
?
: , 1943
. ,

, ,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*77

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

371

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m.kovo 3 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: 1947 met vasario 20 dienos tardymo metu Js sakte, kad
2-ajam Eucharistiniam kongresui pasirengti Js valdomoje Kaiiadori
vyskupijoje buvo sudaryti parapiniai komitetai. Papasakokite detaliau apie
t komitet sudt ir veikl.
ATSAKYMAS: A buvau davs vyskupijos kunigams nurodym sudaryti
pasirengimo kongresui komitetus parapijose, taiau kiek toki komitet
buvo sudaryta ir kok pasirengimo kongresui darbjie nuveik, a neinau.
Kadangi buvo akivaizdu, jog numatytu laiku kongreso surengti nepa
vyks, visas parengiamasis darbas buvo sustabdytas, ir a netgi nesidomjau,
k iuo klausimu nuveik man pavalds kunigai.

KLAUSIMAS: Ar buvo parengtas sveikinimo Romos popieiui kongreso


proga projektas?
ATSAKYMAS: Vyskup konferencijoje, vykusioje 1943 met ruden
Kaune, buvo nutarta kongreso proga pasisti sveikinim Romos popieiui
su vis Lietuvos katalik paraais, taiau jis nebuvo parengtas, todl nebu
vo renkami ir Lietuvos katalik paraai.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,


asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

372

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*785 1947 .
20
24
: , 1943 .

?
: , ,
.

:
?
:

,
.
: ,
.
?
:
, .
: ,
?
:
,
.

.
.
:
?

*78

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

373

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


T ARDYMO PROTOKOLAS
1947 m.kovo 5 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Ar Js inote apie tai, kad 1943 met balandio mnes
Kaune vyko Lietuvos Generalins srities atstov konferencija?
ATSAKYMAS: Taip, inau, taiau atpasakoti ioje konferencijoje priimt
sprendim turinio negaliau.
KLAUSIMAS: Ar i konferencij buvo siuniami Kaiiadori vyskupi
jos dvasinink atstovai?
ATSAKYMAS: Lietuvos Generalins srities atstov konferencij Kaune
Kaiiadori vyskupijos dvasinink atstovai nebuvo siuniami, taiau ioje
konferencijoje dalyvavo Kaiiadori kurijos prelatas VAIIULIS21.
KLAUSIMAS: Yra inoma, kad ios konferencijos dalyviai buvo renkami.
Sakykite, kas gi konferencij irinko prelat VAIIUL?
ATSAKYMAS: A neinau, kas konferencij irinko prelat VAIIUL,
ir neprisimenu, kad jis man apie tai bt k nors saks.
KLAUSIMAS: Tai i kur Js inote, kad prelatas VAIIULIS dalyvavo
konferencijoje?
ATSAKYMAS: Likus keletui dien iki konferencijos, VAIIULIS kreipsi
mane, praydamas leidimo dalyvauti konferencijoje, taiau a jam tokio
leidimo nedaviau. Po to VAIIULIS dar du ar tris kartus dl to kreipsi
mane ir primygtinai pra leisti jam vykti konferencij. Neatsispyrs jo
spaudimui, a jo praym patenkinau.
KLAUSIMAS: Kodl Js i pradi atmette VAIIULIO praym, o po
to j patenkinote?

21

Vincentas Vaiiulis (18911960) - soviet valdios suimtas 1945 m. ir nuteistas 10 met


lagerio. Taip pat ir p. 31.

374

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*79

: ,
,
.
:
?
: , ,
,
, .
.
:
?
: ,
, ,
, ,
.
:
?
: .
: ?
: , .
: ?
: 1943
,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*79

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

375

ATSAKYMAS: I pradi a atmeiau VAIIULIO praym dl to, kad


nurodytoji konferencija buvo politinio pobdio, taiau po to nusileidau
primygtiniams jo praymams.
KLAUSIMAS: Vadinasi, VAIIULIS konferencijoje dalyvavo savo paties
iniciatyva?
ATSAKYMAS: A manau, kad savo paties iniciatyva, taiau gali bti, kad
VAIIUL kas nors ir delegavo konferencij, taiau tik ne Kaiiadori
kurija, a jam tik daviau leidim dalyvauti konferencijoje.
KLAUSIMAS: Ar po konferencijos prelatas VAIIULIS informavo Jus
apie konferencijos darb ir priimtus nutarimus?
ATSAKYMAS: Prelatas VAIIULIS po konferencijos, tikslios datos ne
prisimenu, bdamas Kaiiadori kurijoje, dalyvaujant prelatui LABUKUI
ir, atrodo, kancleriui KIKIUI, pasakojo man apie konferencij, pakarto
damas tai, kas buvojau inoma i laikrai.
KLAUSIMAS: K Js inote apie prelato VAIIULIO dalyvavim vokie
i kurtose draugijose ir komitetuose?
ATSAKYMAS: A apie tai nieko neinau.
KLAUSIMAS: Argi VAIIULIS Jums nepasakojo apie tai?
ATSAKYMAS: Ne, nepasakojo.
KLAUSIMAS: K Js inote apie VAIIULIO politin veikl?
ATSAKYMAS: Be to, kad VAIIULIS 1943 metais dalyvavo Lietuvos
generalins srities atstov konferencijoje, a daugiau nieko apie jo politin
ar antitarybin veikl neinau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

376

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*806 1947 .
1
3
: ?
: . 1946
.
: ?
:
, ,
, ,

, .

: ,
?
: .
: ?
: , .
: ?
: .
:

?
: .
: ?
: , , ,
,


.

*80

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

377

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m.kovo 6 d.
Tardymas pradtas 1 valand
Tardymas baigtas 3 valand
KLAUSIMAS: Ar Js pastate kunig Kost PETRIK?
ATSAKYMAS: Kunig PETRIK a pastu. Nuo 1946 met vasaros jis
dirbo Kaiiadori vyskupijoje.
KLAUSIMAS: Kokiose banyiose PETRIKAS dirbo?
ATSAKYMAS: I pradi jis dirbo vikaru Stakliki miestelyje, Trak
apskrityje, po to vikaru asliuose, Kaiiadori apskrityje, po to a j pasky
riau laikinai einaniu klebono pareigas Kernavje, Ukmergs apskrityje,
kur jis dirbo iki mano sumimo dienos.
KLAUSIMAS: Kuo paaikinti tai, kad PETRIKAS per pus met net tris
kartus buvo perkeltas i vienos vietos kit?
ATSAKYMAS: Kunig trkumu vyskupijoje.
KLAUSIMAS: Ar tik tuo?
ATSAKYMAS: Taip, daugiau prieasi jo perklinjimui nebuvo.
KLAUSIMAS: I kur PETRIKAS atvyko Js vyskupij?
ATSAKYMAS: PETRIKAS atvyko i Teli vyskupijos.
KLAUSIMAS: Kokios prieastys PETRIK privert palikti Teli vysku
pij ir pereiti dirbti Js valdom Kaiiadori vyskupij?
ATSAKYMAS: Baim, kad Taryb valdios organ bus suimtas.
KLAUSIMAS: PETRIKAS tai Jums pasakojo asmenikai?
ATSAKYMAS: Taip. Atvyks pas mane, PETRIKAS pasak, kad likti
Teli vyskupijoje jis negaljo, nes j galjo suimti Taryb valdios orga
nai, todl, vyskupui RAMANAUSKUI leidus, jis atvyko dirbti mano vys
kupij.

378

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*81

:
?
: ,
, , ,
1946 ,
.
, .
, .
, .
: ?
: .
: ?
: ,
,
.
: ?
: , ,
, .
,
.
: ?
: , .
:
?
: 1946
.
: ?
: , , ,
,
,
.

*81

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

379

KLAUSIMAS: K PETRIKAS Jums pasakojo apie prieastis, dl kuri jis


bijojo, kad bus suimtas Taryb valdios organ?
ATSAKYMAS: Tiksliai neprisimenu detali, taiau PETRIKAS man pasa
kojo, kad, jam dirbant Varni banyioje, Teli apskrityje, pirmojoje 1946
met pusje jis buvo Taryb valdios organ aretuotas, taiau jam pavyko
pabgti. Kokiomis aplinkybmis PETRIKAS pabgo, dabar nebeprisimenu,
taiau jis man apie tai pasakojo. Bgant j buvo audoma, taiau viskas
baigsi laimingai. K PETRIKAS pasakojo apie jo sumimo motyvus, da
bar nebeprisimenu.
KLAUSIMAS: Neprisimenate ar nenorite apie tai pasakoti?
ATSAKYMAS: Neprisimenu.
KLAUSIMAS: Su kokiu dokumentu pas Jus atvyko PETRIKAS?
ATSAKYMAS: Su vyskupo RAMANAUSKO22 laiku, kuriame is patvir
tino, kad PETRIKAS yra Teli vyskupijos kunigas.
KLAUSIMAS: O k dar RAMANAUSKAS Jums ra laike?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, RAMANAUSKAS laike, kur perdav
PETRIKAS, daugiau nieko nera. To buvo utektinai, kad PETRIK bt
galima priimti mano vyskupij.
KLAUSIMAS: Kur dabar yra is laikas?
ATSAKYMAS: Man atrodo, kad a j sunaikinau.
KLAUSIMAS: Ar dirbdamas Kaiiadori vyskupijoje, PETRIKAS buvo
kur nors ivyks?
ATSAKYMAS: 1946 m. rugpjio ar rugsjo mnes PETRIKAS su mano
inia buvo ivyks deimiai dien Vilni ar Kaun.
KLAUSIMAS: Kokiu tikslu?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, PETRIKAS sak, kad jo ivykos tikslas
nusipirkti drabui, nes bgdamas i Teli apskrities, jis visikai nieko
negaljo pasiimti.

22

Vysk. P. Ramanauskas (1893-1959).- Teli vyskupo padjjas nuo 1944 m., nuo
1946 m. pradios - vyskupijos valdytojas. Suimtas t pai dien (1946 m. gruodio 18 d.)
kaip ir vysk. T.Matulionis.

380

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*82

: .
?
: ,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*82

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

381

KLAUSIMAS: K PETRIKAS Jums pasakojo apie savo ivyk Vilni ar


Kaun?
ATSAKYMAS: A PETRIKO to neklausiau, o jis pats apie tai nepasakojo.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,


asmenikai j perskaiiau ir pasiraau
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

382

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*8310 1947 .
22
24
: ,

. .
?
: . ,
.
:
, ?
: ,

.

,

.
,
.
: ?
: , ,
.
:
?
: 1945
.
,
, .
: ?
: 1937
1938 , 1943 .
,
.

*83

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

383

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 10 d.
Tardymas pradtas 22 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Vieno i buvusi tardym metu Js sakte, kad po vokiei
ivijimo i Lietuvos TSR dalis dokument i Kaiiadori kurijos buvo per
neta Kaiiadori katedr Kur dar buvo perneami dokumentai i Kaiia
dori kurijos?
ATSAKYMAS: Dalis dokument buvo isiuntinta po parapijas. Prisime
nu, kad dal dokument pasim saugoti ir prelatas SUIEDLIS23.
KLAUSIMAS: Kokie dokumentai buvo perduoti parapijoms ir kokius do
kumentus konkreiai pasim prelatas SUIEDLIS?
ATSAKYMAS: Parapijoms buvo perduoti su jomis susij dokumentai, tai
buvo iki Lietuvos tarybinio periodo dokumentai, turj tik istorin reikm.
Prelatas SUIEDLIS galjo pasiimti dokumentus dl santuok ir kunig
nusiengim, nes jis Kaiiadori vyskupijos dvasinio teismo pirmininkas.
A pats dokument atranka ir j perdavimu nesidomjau ir todl nega
liu tiksliai atsakyti uduotus klausimus.
KLAUSIMAS: Ar SUIEDLIS pats atsirinko dokumentus?
ATSAKYMAS: A manau, dokumentus, kuriuos jis pasim, atrinko kuri
jos darbuotojai: KIKIS arba LABUKAS.
KLAUSIMAS: Kada prelatui SUIEDLIUI buvo perduoti dokumentai ir
kur jis juos laik?
ATSAKYMAS: Dokumentai buvo perduodami apie 1945 met pradi.
Kur prelatas SUIEDLIS laik pasiimtus i kurijos dokumentus, a nei
nau, taiau SUIEDLIS iki mane suimant dirbo iemari miestelio, Kai
iadori apskrityje, banyioje.
KLAUSIMAS: K Js dar inote apie prelat SUIEDL?
ATSAKYMAS: Prelat SUIEDL a pastu madaug nuo 1937 ar 1938 me
t, taiau artimiau su juo susipainau nuo 1943 met. A inau, kad SUIED
LIS yra rimtas mogus, turintis autoritet tarp dvasininkijos ir tikinij.

23 Prel. B. Suiedlis po vysk. T. Matulionio sumimo tapo Kaiiadori vyskupijos valdyto


ju. 1949 m. taip pat suimtas ir nuteistas 10 m. kalti.

384

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*84

, 1943

, ,
,
.
.
.
, .
1946

.
:
?
:
.
: ,
?
: ,
.
: ?
: , , ,
,
. ,
.
:
?
:
.
.
,
, .
: . . 3-
, .

*84

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

385

Vokiei okupacijos metais Lietuvos TSR 1943 met ruden, buvo su


imtas ir laikomas nelaisvje apie tris mnesius dl to, kad jis man prane
apie vokiei valdios elges su jo parapijieiais, kai jam laikant Miias
buvo suimta apie dvideimt moni. Apie atvej a informavau vokiei
okupacins valdios atstovus Kaune ir po to buvo suimtas SUIEDLIS.
Kit motyv jo sumimui, manau, nebuvo.
1946
met lapkriio mnes a j paskyriau savo pavaduotoju tam atve
jui, jeigu a dl koki nors prieasi negaliau valdyti vyskupijos.

KLAUSIMAS: Kokius nurodymus Jus davte SUIEDLIUI, skirdamas j


savo pavaduotoju?
ATSAKYMAS: Joki nurodym dl vyskupijos valdymo a SUIED
LIUI nedaviau.
KLAUSIMAS: Kas i kurijos tarnautoj inojo, kad Js savo pavaduotoju
paskyrte SUIEDL?
ATSAKYMAS: Tik a ir LABUKAS, nes tokie paskyrimai laikomi paslap
tyje.
KLAUSIMAS: Kodl Js pasirinkote btent SUIEDL?
ATSAKYMAS: Todl, kad a painojau SUIEDL kaip proting, veikl
dvasinink, nesikiant politik, turint autoritet tarp dvasininkijos ir ti
kinij. A maniau, kad susidariusiomis slygomis jis bus vertas valdyti
vyskupij.
KLAUSIMAS: K Js inote apie politin ir antitarybin SUIEDLIO
veikl?
ATSAKYMAS: Apie politin ir antitarybin SUIEDLIO veikl a nieko
neinau. A galiu j apibdinti tik teigiamai.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

386

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*8512 1947 .
20
24
: 10 1947 ,
1945
. ,
?
:
, .
, 1944
1945 .
,
.
,
,
.
: ,
?
: , .
:
?

: ,
,
, .
:
?
: ,
, .
:
?

*85

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

387

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 12 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: 1947 met kovo 10 dien tardymo metu Js sakte, kad
dalis dokument i Kaiiadori kurijos 1945 met pradioje buvo perduota
saugoti prelatui SUIEDLIUI. Kas atrinko ir perdav iuos dokumentus
SUIEDLIUI?
ATSAKYMAS: Pokalbis apie btinyb isaugoti svarbiausius kurijos do
kumentus vyko tarp mans, LABUKO ir KIKIO, io pokalbio datos a
dabar neprisimenu, bet tai buvo madaug 1944 met pabaigoje arba
1945 met pradioje. io pokalbio metu Suiedlio pavard nebuvo mini
ma. kad jam turt bti perduoti dokumentai.
A manau, kad apie dokument perdavim su SUIEDLIU kalbjosi
generalinis vikaras LABUKAS, jis turbt ir atrinko dokumentus.

KLAUSIMAS: Ar LABUKAS Jus informavo, kad jis dal kurijos doku


ment perdav SUIEDLIUI?
ATSAKYMAS: Taip, informavo.
KLAUSIMAS: K konkreiai Jums sak LABUKAS apie dokument per
davim SUIEDLIUI?
ATSAKYMAS: Viso pokalbio tuo klausimu su LABUKU neprisimenu,
taiau LABUKAS man sak, kad jis nusprend perduoti dokumentus SU
IEDLIUI, su kuo a sutikau.
KLAUSIMAS: Kodl Js nutarte perduoti dokumentus SUIEDLIUI?
ATSAKYMAS: Todl, kad maniau SUIEDL esant labiausiai patikimu
mogumi, kuriam buvo galima patikti dokumentus.
KLAUSIMAS: Ar Js asmenikai perdavte kokius nors dokumentus SU
IEDLIUI?

388

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*86

:
.
:
?
:
.
:
?
: 1946 , ,
,
.

, . ,


, .
:
?

: ,
, .
: ,
?
: ,
, ,
, .
:
?
: .
:
, ?
: ,
,
.

*86

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

389

ATSAKYMAS: A pats SUIEDLIUI joki dokument nedaviau.


KLAUSIMAS: O per kitus asmenis ar neperdavte dokument SUIED
LIUI?
ATSAKYMAS: A perdaviau SUIEDLIUI dokumentus per LABUK.
KLAUSIMAS: Kada ir kokius dokumentus Js perdavte SUIEDLIUI
per LABUK?
ATSAKYMAS: 1946 metais, tikslios datos neprisimenu, a perdaviau LA
BUKUI paket su dokumentais, kuriuos iki tol turjau pas save, ir papra
iau perduoti paket SUIEDLIUI. Pakete buvo dokumentai su kom
promituojaniais duomenimis apie kai kuriuos Kaiiadori vyskupijos ku
nigus, kuriuos a gaudavau i tikinij. Gali bti, kad tarp j buvo ir do
kument apie atskir dvasinink prasiengim tyrim bei dekan pranei
mai iuo klausimu, bet dabar to gerai neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kokius nurodymus Js davte, perduodamas iuos doku
mentus LABUKUI?
ATSAKYMAS: A LABUK praiau, kad jis iuos dokumentus perduot
SUIEDLIUI, o koki nors ypating nurodym nedaviau.
KLAUSIMAS: Ar LABUKAS inojo turin dokument, kuriuos Js jam
davte perduoti SUIEDLIUI?
ATSAKYMAS: LABUKAS inojo dokument, gaut i mans perduoti
SUIEDLIUI, turin, nes a jam apie tai pasakojau, taiau jis galjo nei
noti, apie kuriuos konkreiai kunigus buvo tie dokumentai.
KLAUSIMAS: Kokius nurodymus Js davte LABUKUI ir SUIED
LIUI dl dokument saugojimo?
ATSAKYMAS: A jiems nedaviau joki nurodym.
KLAUSIMAS: Kodl Js nusprendte perduoti SUIEDLIUI dokumen
tus, kompromituojanius kai kuriuos Jums pavaldius kunigus?
ATSAKYMAS: A nenorjau, kad ie dokumentai patekt kieno nors
rankas ir nusprendiau juos saugoti patikimesnje vietoje, nes pas mane
toki slyg nebuvo.

390

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*87

:
?
: ,
, ,
,
.
:
.

: .
.

,
, .
: . . 3-
, .

*87

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

391

KLAUSIMAS: O ar pas SUIEDL buvo slygos saugoti iuos dokumen


tus?
ATSAKYMAS: klausim man atsakyti sunku, nes a visikai neinau,
kokiomis slygomis ir kur SUIEDLIS saugo dokumentus, taiau kadangi
LABUKAS jau buvo perdavs jam dal dokument, a taip pat nuspren
diau perduoti jam iuos dokumentus.
KLAUSIMAS: Ar tarp perduot SUIEDLIUI dokument buvo antitary
binio turinio dokument?
ATSAKYMAS: Neinau. A asmenikai antitarybinio turinio dokument
SUIEDLIUI neperdaviau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

392

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*8827 1947 .
21
24
: 20 1947 ,
2- ,
1944 ,

. ,
?
: 2-

,
.
: ?
:
2-
1943 .
.
,

,
.
.

1944 ,
. .
.
:
?

: ,

.

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

*88

393

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
Vilnius

1947 m. kovo 27 d.
Tardymas pradtas 21 valand
Tardymas baigtas 24 valand

KLAUSIMAS: Tardymo metu 1947 met vasario 20 dien Js sakte, kad


Lietuvos vyskup konferencija buvo nutarusi ryium su 2-uoju Eucharisti
niu kongresu, turjusiu vykti 1944 met birelio mnes, pasisti popieiui
sveikinimo laik, pasirayt vis tikinij Lietuvos katalik. Sakykite,
kam buvo pavesta parengti sveikinimo popieiui projekt?
ATSAKYMAS: Sveikinimo popieiui ryium su 2-uoju Eucharistiniu kon
gresu projekt buvo pavesta parengti vyskupui PADOLSKIUI, kuris vys
kup konferencijos metu jo sekretoriaus pareigas.
KLAUSIMAS: Kada sveikinimo popieiui projektas buvo parengtas?
ATSAKYMAS: Sprendimas pasisti sveikinimo laik popieiui ryium su
2-uoju Eucharistiniu kongresu buvo priimtas Lietuvos vyskup konferenci
joje, vykusioje 1943 met ruden Kaune.
ioje konferencijoje taip pat buvo numatyta, kad sveikinimo popieiui
projektas bus isiuntintas vyskupijoms kartu su specialiai parengtais la
pais, ant kuri turjo bti renkami Lietuvos tikinij paraai.
is vyskup konferencijos sprendimas nebuvo vykdytas. Sveikinimo
popieiui projektas Lietuvos vyskupams susipainti ir suderinti buvo teik
tas tik 1944 met balandio mnes, kai jie atvyko konferencij Kaune.
ioje balandio mnesio Lietuvos vyskup konferencijoje dalyvavau ir a.
KLAUSIMAS: Kas teik sveikinimo projektus susirinkusiems konferen
cij vyskupams?
ATSAKYMAS: Gerai nebeprisimenu, bet greiiausiai sveikinimo popie
iui projekt vyskupams teik konferencijos sekretorius vyskupas PA
DOLSKIS.

394

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*89

:
?
: ,

,
,
2- ,
1944 , .
:
?
: ,
, .
: ,
?
: , ,
.
: , ,

?
:
,

.
:

?
: ,

.
,
,
.
:
?

*89

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

395

KLAUSIMAS: Kok nutarim vyskup konferencija prim dl parengto


sveikinimo popieiui projekto?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, ypatingo sveikinimo popieiui projekto
svarstymo vyskup konferencijoje nebuvo ir jokio sprendimo dl to sveiki
nimo nebuvo priimta, nes jau buvo aiku, kad dl susidariusios karo pad
ties 2-ojo Eucharistinio kongreso, numatyto 1944 met birelio mnes,
surengti nepavyks.
KLAUSIMAS: Ar sveikinimo popieiui projektas buvo perskaitytas vysku
p konferencijoje?
'
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, sveikinimo kolektyvinio skaitymo konfe
rencijoje nebuvo, j kiekvienas vyskupas perskait savarankikai.
KLAUSIMAS: Ar Js teisingai sakote, kad sveikinimas popieiui nebuvo
svarstomas vyskup konferencijoje?
ATSAKYMAS: Tvirtinti negaliu, taiau man atrodo, kad sveikinimo pro
jektas vyskup konferencijoje nebuvo svarstomas.
KLAUSIMAS: Vadinasi, visi vyskupai, susirink konferencij pritar
parengtam sveikinimo popieiui projektui.
ATSAKYMAS: Vyskup konferencijoje nebuvo ikeltas klausimas pritarti
ar nepritarti iam sveikinimo projektui, todl niekas i vyskup konferenci
joje neisak savo nuomons dl io sveikinimo projekto.
KLAUSIMAS: Kokia buvo Js asmenin nuomon dl sveikinimo popie
iui projekto ir kaip Js vertinote it siuntin su vis Lietuvos tikinij
paraais?
ATSAKYMAS: A manau, kad sveikinimo projekte buvo idstytos vis
Lietuvos tikinij nuotaikos ir lkesiai Taryb valdios ir bolevizmo
atvilgiu.
Jeigu is dokumentas bt buvs pasistas ne popieiui, o kokios nors
valstybs vyriausybei, tai bt buvs politinis ingsnis.
KLAUSIMAS: O argi io dokumento pasiuntimas popieiui nebt buvs
politinis ingsnis?

396

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*90

: ,
,
.
: ,
,
,
?
: .
:
?
: ,
,
.
: ?
: .
:
?
:
,
, .
: ?
: ,
,
.
,
, .
: . . 3-
, .

*90

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

397

ATSAKYMAS: Tam tikra prasme taip, taiau popieius yra ms vyriau


sias dvasinis tvas, kur mes turime informuoti apie tikinij moralin
bkl.
KLAUSIMAS: Ar Js pripastate, kad, ragindami tikiniuosius pasirayti
tokio turinio sveikinim popieiui, js kviette juos kov prie Taryb
valdi?
ATSAKYMAS: Nepripastu.
KLAUSIMAS: K Js supaindinote su sveikinimo popieiui projektu?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, su sveikinimo popieiui projektu a su
paindinau tik generalin vikar LABUK, kai grau i vyskup konfe
rencijos.
KLAUSIMAS: Koki nuomon pareik LABUKAS?
ATSAKYMAS: Neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kur Js saugojote sveikinimo popieiui projekt ir kiek jo
egzempliori turjote?
ATSAKYMAS: I Kauno a atsiveiau tik vien io sveikinimo egzemplio
ri ir atidaviau j kurijos kanceliarij, taiau kam asmenikai - LABUKUI
ar KIKIUI, neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kur iuo metu saugomas is dokumentas?
ATSAKYMAS: Tarp bendr Kaiiadori kurijos dokument, taiau b
tent kur, atsakyti negaliu, nes ypating nurodym dl jo saugojimo nebu
vo duota.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

398

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*913 1947 .
20
3
: ,

?
: , .
: , , .
: , :
1) , ;
2) , ;
3) , ;
4) . , -
.
: ,
?
: 1945 1946 , ,
,
. , .
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, , .
.
,
.

*91

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

399

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. balandio 3 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 3 valand
KLAUSIMAS: Ar Js inojote, kad kai kurie Jums pavalds kunigai turjo
ryi su bandit formuotmis ir teik jiems pagalb?
ATSAKYMAS: Taip, inojau.
KLAUSIMAS: Pasakykite pavardes kunig, apie kuriuos js inojote, kad
jie palaiko ryius su banditais.
ATSAKYMAS: A inojau, kad ryius su banditais palaiko:
1) Geguins miestelio, Kaiiadori apskrityje, banyios klebonasSteponas RUDIONIS;
2) Nedzings miestelio, Alytaus apskrityje, banyios klebonas - NE
CIUNSKAS;
3) iobikio miestelio, Ukmergs apskrityje, banyios klebonasLiudvikas PUZONAS;
4) Krivoni kaimo, Kaiiadori apskrityje, banyios klebonas - Adol
fas STAEVIIUS.
KLAUSIMAS: I kur Js inojote, kad minti asmenys turjo ryi su ban
ditais ir kokio pobdio buvo is ryys?
ATSAKYMAS: 1945 met pabaigoje ar 1946 met pradioje, tiksliai ne
prisimenu, taiau tai buvo iem Kaiiadori kurij atvyko kunigas Adol
fas STAEVIIUS. Dl ko jis buvo atvyks kurij dabar neprisimenu.
Priimamajame tarp mans ir STAEVIIAUS vykusio pokalbio metu jis
man prane, kad vien kart kai jis lanksi pas ligon i RUDIONIO pa
rapijos, pasikalbjs su ligoniu ir kitais monmis to ligonio namuose, su
prato, kad RUDIONIS palaiko ryius su bandit formuote ir kad jis ne tik
turi ryi, bet netgi uima vadovaujam padt, kaip jis pasak - turi kari
ninko laipsn.
K man dar STAEVIIUS pasakojo apie RUDION, dabar nebepri
simenu. Po io pokalbio su STAEVIIUM a po kurio laiko pasikvieiau
pas save RUDION.

400

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*92

: ?
:
, , ,

.
:
?
: ,
,
.
,
,
.
.
:
?
: ,
,
, .
: ,
?
: .
: ?
:
, ,
, .
: ?
: , . , ,
, ,
.
: ?
: , .
: ?

*92

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

401

KLAUSIMAS: Kam?
ATSAKYMAS: A isikvieiau pas save RUDION, nordamas patikrin
ti, ar tai, k man prane STAEVIIUS, yra tiesa ir ar RUDIONIS i
tikrj palaiko ryius su bandit formuote ir uima joje vadovaujam
vaidmen.
KLAUSIMAS: K Jums RUDIONIS papasakojo apie savo ryius su ban
dit formuote?
ATSAKYMAS: Kai a isikvieiau RUDION pas save,
karto, o madaug po mnesio ir savo pavluot atvykim
uimtumu parapijoje.
RUDIONIS man patvirtino, kad jo namuose danai
kuriems jis palaiko kompanij ir su jais geria. Tai, kad jis
vaidmen bandit formuotje, paneig.

jis atvyko ne i
paaikino dideliu
lankosi banditai,
turi vadovaujam

KLAUSIMAS: Argi RUDIONIS tik tai papasakojo apie savo ryius su


bandit formuote?
ATSAKYMAS: A gerai prisimenu, kad RUDIONIS man nepasakojo
apie savo vadovaujam vaidmen bandit formuotje, taip pat apie bandit
formuots, su kuria jis palaik ryius, praktin veikl.
KLAUSIMAS: Ar RUDIONIS Jums sak bandit formuots, su kuria jis
palaik ryius, pavadinim ir kokiame rajone ji veikia?
ATSAKYMAS: RUDIONIS man to nesak.
KLAUSIMAS: Kaip pasibaig tas Js susitikimas su RUDIONIU?
ATSAKYMAS: A pasiliau RUDIONIUI nutraukti ryius su banditais ir
atleisti i darbo tarnait, pavards jos neinau, bet apie j a turjau ini,
kad ji varo samogon.
KLAUSIMAS: Ar Js atsakymas atitinka tikrov?
ATSAKYMAS: Taip, atitinka. Be to, a planavau perkelti RUDION
kit parapij, taiau neprisimenu, ar apie tai pasakiau RUDIONIUI.
KLAUSIMAS: K Js pasilym atsak RUDIONIS?
ATSAKYMAS: RUDIONIS paadjo, kad mano pasilym vykdys.
KLAUSIMAS: Ar po io susitikimo Js dar buvote susitiks su RUDIO
NIU?

402

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*93

: , ,
, .
:
, ?
: .
1946
, .
:
?
: ,
, .
,
.
,

.
:
?
: ,
.
:
?
: ,
, .
, ,
,
, ,
,
.
: ,
?
: 1946 ,
, ,

.
, 1946 .

*93

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

403

ATSAKYMAS: Ne, nebuvau, nes RUDIONIS greitai po mus susitikimo


buvo suimtas24, o po to buvo suimta ir jo tarnait.
KLAUSIMAS: Kokiomis aplinkybmis ir i ko Js suinojote, kad kunigas
NECIUNSKAS palaiko ryius su banditais?
ATSAKYMAS: Apie NECIUNSKO ryius su banditais a suinojau i jo
paties. Apie 1946 met lapkriio mnes kunigas NECIUNSKAS atvyko
pas mane kurij ir papasakojo apie savo ryius su banditais.
KLAUSIMAS: K konkreiai NECIUNSKAS Jums papasakojo apie ryius
su banditais?
ATSAKYMAS: NECIUNSKAS man papasakojo, kad banditai lankosi jo
namuose ir kai kada pas j nakvoja, kad jis jiems duoda maisto produkt.
NECIUNSKAS papasakojo, kad jis slp savo namuose vien sueist
bandit ir t bandit igyd.
Pabaigoje NECIUNSKAS pasak, kad paskutiniu metu jis m atitolti
nuo bandit ir mano ivis nutraukti su jais ryius.
KLAUSIMAS: Ar NECIUNSKAS Jums pasak pavardes asmen, su ku
riais jis palaiko ryius antitarybinje veikloje?
ATSAKYMAS: NECIUNSKAS man savo antitarybins veiklos ryi nenurod,
taip pat nepasak bandit formuots, su kuria jis palaiko ryius, pavadinimo.
KLAUSIMAS: Dl koki prieasi NECIUNSKAS pradjo atitolti nuo
bandit ir planavo ivis nutraukti ryius su jais?
ATSAKYMAS: Tai buvo jo asmeninis noras, taiau kokiais odiais NE
CIUNSKAS man apie tai pasakojo, dabar nebeprisimenu. Atsimenu, kad
susitikimo metu a klausiau NECIUNSK, ar nra pavojaus pasilikti savo
parapijoje. tai jis atsak, kad niekas jam negresia, kad jo santykiai su Ta
ryb valdios organais normals, ir pra j palikti toje paioje parapijoje.
KLAUSIMAS: Argi kada nors NECIUNSKAS pra perkelti j kit para
pij?
ATSAKYMAS: 1946 met pradioje, gerai neatsimenu, i paties NE
CIUNSKO ar i jo dekano suinojau, kad NECIUNSKAS ketina prayti
ilgalaiki atostog dl prastos sveikatos. Po kurio laiko a ir pasikvieiau
NECIUNSK, taiau jis pas mane atvyko tik 1946 met lapkriio mnes.

24

Kun. S.Rudionis buvo suimtas 1946 m. sausio 28 d., o liepos 3 d. nuteistas 10 met lagerio.

404

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*94

: ?
: ,
1946 ,
.
: ?
: 1945 1946 ,
, , , ' ,
.
, ,
. ,
,
, .
.
1945
, .
,
.
:
?
: 1946
,

. ,
.
:
?
: ,
1945 1946 . , ,
.
:
?
: 1946
,
, ,
, .
.

*94

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

405

KLAUSIMAS: Ar vliau Jus buvote susitiks su NECIUNSKU?


ATSAKYMAS: Greit po mano susitikimo su NECIUNSKU, vykusio 1946
met lapkriio mnes, a suinojau, kad NECIUNSKAS suimtas25, ir a
daugiau su juo nebuvau susitiks.
KLAUSIMAS: K Js inojote apie kunigo PUZONO ryius su banditais?
ATSAKYMAS: 1945 met pabaigoje ar 1946 met pradioje apsilanks
kurijoje PUZONAS man papasakojo, kad, vizituodamas savo parapij,
dviejose parapijiei sodybose buvo susitiks su banditais. Apie i susiti
kim pobd PUZONAS nepasakojo, bet a i jo odi supratau, kad tie
susitikimai buvo atsitiktinio pobdio.
PUZONAS taip pat papasakojo, kad, grtant namo, kelyje j buvo su
laik karikiai, kurie ilaik j per nakt, o paskui paleido. Apie konkreius
savo ryi su banditais faktus PUZONAS man nepasakojo.
1945 met vasar PUZONAS kreipsi mane praydamas perkelti j
kit parapij, taiau to motyv nenurod. A ketinau jo praym patenkinti,
taiau vliau PUZONAS savo praym atsim.
KLAUSIMAS: Kokie buvo kunigo STAEVIIAUS ryiai su banditais?
ATSAKYMAS: Apie 1946 met vasar atvyks kurij kunigas STAE
VIIUS papasakojo man, kad vien kart nakt pas j atjo keletas bandit
ir papra iklausyti gaujos dalyvi ipaint savo banyioje. STAEVI
IUS pasakojo, kad ipainties jo kelios deimtys bandit ir kad jie buvo
ginkluoti.
KLAUSIMAS: Kada STAEVIIUS klaus gaujos dalyvi ipaini?
ATSAKYMAS: Tos ipainties tikslios datos dabar neprisimenu, bet tai
buvo 1945 arba 1946 metais. A tik prisimenu, kad STAEVIIUS sak,
jog ipaini jis klaus nakties metu.
KLAUSIMAS: K dar Jums STAEVIIUS pasakojo apie savo susitiki
mus su banditais?
ATSAKYMAS: 1946 met madaug lapkriio mnes kunigas STAEVI
IUS vl apsilank kurijoje ir kart man papasakojo, kad prie kelet
dien jo namus buvo atj keli banditai, jie atjo pas j nakt, prikl ir
papra valgyti. STAEVIIUS iuos banditus pamaitino.
25

Kun. Z.Neciunskas buvo nuteistas 10 m. lagerio.

406

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*95

:
?
:
.
:
?
: ,

, .
:
?
: ,
-
,
,
.
,
' ,
, ,

.

, ,
,

.
,
, .
: . . 3-
, .

*95

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

407

KLAUSIMAS: Kiek bandit kart buvo atj pas STAEVII ir kiek


laiko jie buvojo namuose?
ATSAKYMAS: STAEVIIAUS detalaus pasakojimo apie jo susitiki
m su banditais dabar neprisimenu.
KLAUSIMAS: Ar STAEVIIUS Jums pasakojo apie kitus susitikimus su
banditais?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, STAEVIIUS man pasakojo apie dar
vien atvej, kai pas j buvo atj banditai prayti maisto, taiau kada tai
buvo negaliu prisiminti.
KLAUSIMAS: Kodl STAEVIIUS Jus informavo apie savo susitikimus
su banditais ir k Js jam dl to sakte?
ATSAKYMAS: A manau, kad STAEVIIUS paprasiausiai norjo, kad
a kaip vyskupas inoiau apie jo susitikimus su banditais, baimindamasis,
kad jeigu apie iuos susitikimus suinos Taryb valdios organai, tai gali
bti vertinta kaip jo parama ir tiesioginis ryys su banditais ir jis gali bti
aretuotas.
A patariau STAEVIIUI paaikinti banditams ir pareikalauti, kad
jeigu jiems reikalinga ipaintis, tegu ateina dienos metu, kai banyia at
dara visiems, ir kad jie savo naktiniais apsilankymais nekelt Taryb val
dios tarimo. Dl bandit apsilankymo STAEVIIAUS namuose, norint
gauti maisto, a jam nieko nesakiau, taiau pats STAEVIIUS sak gau
jos nariams, kad dl j apsilankym jis gali bti kaltinamas Taryb val
dios organ.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

408

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*96

1945 1946
, , ,
,
.
,
, ,

.
, . ,
, .
, .
. .
. .
, ,
, , ,
.
.
,

, .
, ,
, , .
.
, . , .
. ,
,
,

. .
, .
.
, , , ,
,
. , ,
. , ,
. .
, , ,
, ,
, .

*96

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

409

1945 met pabaigoje ar 1946 met pradioje kunigas Adolfas STA


EVIIUS, Krivoni parapijos klebonas, lankydamasis kurijoje, man
papasakojo, kad jis buvo ikviestas pas ligon vien Geguins parapi
jos, kuri ribojasi su jo parapija, kaim. Aprpins ligon sakramentais, jis
i ligonio namuose susirinkusi Geguins parapijiei suinojo, kad tarp
j eina gandai, jog j klebonas RUDIONIS palaiko ryius su aliaisiais
ir netgi yra alij formuots dalinio vadas. Taip pat kunigas STAEVI
IUS primin, kad kun. RUDIONIO eiminink, kurios pavards a
neinau, verda samogon.
Suinojs apie tai, a isikvieiau kun. RUDION kurij tarnybos
reikalais. kurij kun. RUDIONIS pagal mano kvietim atvyko tik
prajus daugiau nei mnesiui. Tok ilg neatvykim kun. RUDIONIS
motyvavo tuo, kad jis buvo usims parapijos reikalais, t. y., atrodo,
lank parapijieius, k klebonai daro kiekvienais metais.
Kai a kun. RUDIONIUI pareikiau, kad negalima turti ryi su
aliaisiais ir ypa bti j vadu, k grietai draudia kanon teis, numa
tanti atitinkamas nuobaudas, kun. RUDIONIS visa tai kategorikai
paneig, tik prisipaino, kad alieji kartais j aplanko, kad jis su jais i
geria, juos pavalgydina. Dl koki nors kitoki ryi su aliaisiais jis
man neprisipaino ir [apie tai] nekalbjo. Dl tarnaits, tai kun. RU
DIONIS pripaino, kad ji vien kart var samogon.
Pabaigoje a pareikalavau, kad RUDIONIS tarnait atleist i dar
bo, o pats nutraukt bet kokius ryius su aliaisiais, be to, ketinau j
perkelti kit, maesn ir labiau nuo Geguins nutolusi parapij ir tik
greitas po to aretas sutrukd tai padaryti. Ar a tada sakiau kun. RU
DIONIUI apie savo ketinim perkelti j kit parapij, neprisimenu.
Atvyks kurij tarnybos reikalais, kunigas STAEVIIUS papasa
kojo man, kad nakt, kokiais metais ir mnes, neprisimenu, alieji pa
adino j i miego, pareikalavo eiti banyi iklausyti alij ipain
ties. Kai jis atjo banyi, pamat, kad ten jo laukia kelios deimtys
ginkluot moni. Nakt iklauss ipaini, suteik jiems Komunij ir
jie ijo. A priminiau STAEVIIUI, kad ateityje aliesiems, jeigu jie
kreipsis j, paaikint ir pareikalaut, jog ipainties ateit tuo laiku,
kai banyia bna atdara visiems maldininkams.

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

410

*97

, .
, , ,
,
. . ,
, ,
,
, ,
. ,
,
, . ,
.
, ,
. . ,
. .
. , . ,
. ,

, ,
,
. , .
1947 4 8

8 1947
:
. . - 1
.

8625
.

Vysk.. T.Matulionis sovietiniame teisme

*97

411

Prie pat mano sumim kun. STAEVIIUS, atvyks kurij tarnybos reikalais, papasakojo, kad neseniai, btent kada, nepamenu,
nakt jo namus buvo atj keletas alij ir pareikalavo duoti valgyti,
kas ir buvo padaryta. Taip pat kun. STAEVIIUS jiems primins,
kad jie ivis palikt j ramybje, nebeueidint, nes tokiais apsilan
kymais gali sukelti tarim dl ryi su jais ir jeigu valdios organai
apie tai suinot, galt patraukti j baudiamojon atsakomybn. Kiek
prisimenu, kun. STAEVIIUS man pasakojo apie dar vien pana
atvej, kai pas j nakt buvo atj alieji, bet nei met, nei mnesio, nei
dienos neprisimenu.
Apie Krivoni vargonininko, kurio pavards neprisimenu, sumim
a suinojau i kun. STAEVIIAUS. Sumimo prieasties neinau,
nes ir pats kun. STAEVIIUS to neinojo. Kur jis buvo suimtas, taip
pat neprisimenu. Prisimenu, kad kun. STAEVIIUS sak, jog vargo
nininkas moksi Vilniaus konservatorijoje. Taip pat sak, kad vargoni
ninkas lankydavosi pas Geguins banyios vargoninink dl nat gro
ti ir kad is pra paleisti vargoninink kaip nekalt. Kur vargonininkas
gyveno, a neinau.

1947. IV. 8

T. MATULIONIS (paraas)

Paties MATULIONIO ranka 1947 met balandio 8 dien raytus pa


rodymus primiau:
LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav. vyr.
leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Paties MATULIONIO rayti parodymai yra Adolfo STAEVIIAUS
tardymo byloje Nr. 8625.

412

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*9816 1947 .
10
17
: ,
.
?
: 2-
,
1943 . .
1944 .
.
,
10-
1 - .
:
2- ?
:
,

.
,
,
.

,

.

.

XII,
.

*98

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

413

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. balandio 16 d.
Tardymas pradtas 10 valand
Tardymas baigtas 17 valand
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad Lietuvos vyskupai planavo su
rengti Lietuvos katalik kongres. Papasakokite, kada ir kokia proga buvo
planuojama surengti kongres.
ATSAKYMAS: Sprendimas suaukti 2-j tautin Eucharistin kongres
buvo priimtas vyskup konferencijoje, vykusioje 1943 met ruden Kaune.
kongres buvo numatyta suaukti 1944 met birelio mnes Kaune,
jame turjo dalyvauti keliasdeimt tkstani Lietuvos katalik. Kongreso
iniciatorius buvo metropolitas SKVIRECKAS, o apskritai kongres buvo
planuojama surengti 10 met nuo 1-ojo Eucharistinio kongreso jubiliejaus
proga.
KLAUSIMAS: Kokie nutarimai dl 2-ojo Eucharistinio kongreso suauki
mo buvo priimti vyskup konferencijoje?
ATSAKYMAS: Dl kongreso suaukimo konferencijoje buvo nutarta suda
ryti centro komitet kuris turjo atlikti vis parengiamj kongreso darb ir
parengti jo program. Centro komiteto narius turjo skirti metropolitas
SKVIRECKAS, o centro komiteto ryiui su vyskupijomis palaikyti vysku
pai turjo paskirti savo atstovus centro komitet
Be to, kiekvienoje vyskupijoje buvo nutarta sudaryti komitetus parapi
jose, kurie turjo parengti tikiniuosius dalyvauti kongrese ir surinkti l
kongresui. Taip pat buvo priimtas nutarimas kongreso proga parengti gany
tojik laik tikintiesiems, pasirayt vis vyskup, bei nusisti sveikini
mo laik Vatikan PIJUI XII, kur pasirayt visi tikintieji Lietuvos kata
likai.

414

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*99

: ,
?
: ,
. ,
,
, .
.

.
XII.
,
,
.
: .
:

.
-
.


,
.
, ,
.
:
?
: XII
,
.
: ?
:
1944 ,
. .
:
XII?

*99

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

415

KLAUSIMAS: Kaip buvo atliekami konferencijos nutarimai, susij su pasi


rengimu kongresui?
ATSAKYMAS: A inau, kad Kaune buvo sudarytas pasirengimo kongre
sui centro komitetas, kurio nariai daugiausia buvo Kauno arkivyskupijos
dvasininkai, bet kas konkreiai jo t komitet a neinau. Parapijose
buvo renkami pinigai kongreso reikalams, ileistas vis vyskup ganytoji
kas laikas, kad jis bt perskaitytas tikintiesiems banyiose ir isiuntin
tas vyskupijoms. Buvo parengtas sveikinimo PIJUI XII projektas.
Kaip buvo ruoiamasi kongresui atskirose vyskupijose, negaliu pasaky
ti, galiu informuoti apie pasiruoim kongresui tik Kaiiadori vyskupijoje.
KLAUSIMAS: Papasakokite.
ATSAKYMAS: Kongreso proga a paraiau ir isiuntinjau parapijoms
ganytojik laik kad bt perskaitytas tikintiesiems banyiose. Buvo
sudaryti pasirengimo kongresui komitetai parapijose ir paskirtas vyskupijos
atstovas centro komitet- tai Kaiiadori vyskupijos generalinis vikaras
LABUKAS.
Apie parapij komitet sudt negaliu pasakyti, nes inios apie tai ku
rij nebuvo perduodamos, a ir nedaviau nurodymo klebonams apie tai pra
neti tik pavediau sudaryti parapij komitetus i labiausiai autoriteting
parapijiei.
Vienoje ar dviejose parapijose buvo surinkti pinigai kongreso reik
mms.
KLAUSIMAS: Kam buvo pavesta parengti sveikinimo PIJUI XII kongreso
proga projekt?
ATSAKYMAS: Parengti sveikinimo PIJUI XII projekt buvo pavesta vys
kupui PADOLSKIUI, kuris konferencijos metu buvo jos sekretorius.
KLAUSIMAS: Kada is sveikinimo projektas buvo parengtas?
ATSAKYMAS: Sveikinimo projektas buvo parengtas ir teiktas Lietuvos
vyskupams susipainti ir suderinti 1944 met balandio mnes, kai mes
atvykome eilin vyskup konferencij Kaune.
KLAUSIMAS: Koks nutarimas dl sveikinimo PIJUI XII projekto buvo
priimtas Lietuvos vyskup konferencijoje?

416

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*100

: ,
XII ,
,
, ,
2- ,
1944 , .
: ?
:
,

.
: ,
XII?
:
XII .
:
XII?
: ,
1943 . , ,

,
.
.
.
:
XII ?
: ,
XII,
.
: XII
,
?
: ,

.

*100

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

417

ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, sveikinimo PIJUI XII projektas vyskup


konferencijoje specialiai nebuvo svarstomas, j perskait kiekvienas vysku
pas savarankikai, o nutarimas dl jo isiuntimo Rom nebuvo priimtas,
nes jau buvo aiku, jog dl susiklosiusios karo fronte padties 2-ojo Eu
charistinio kongreso, numatyto surengti 1944 met birelio mnes, sureng
ti nepavyks.
KLAUSIMAS: Argi i tikrj buvo taip, kaip Js sakote?
ATSAKYMAS: Klausimas, pritarti ar ne parengtam sveikinimo projektui,
vyskup konferencijoje nebuvo svarstomas, todl konferencijoje niekas i
vyskup savo nuomons dl io sveikinimo projekto neisak.
KLAUSIMAS: Vadinasi, vyskupai pritar sveikinimo PIJUI XII projektui?
ATSAKYMAS: Nei pritarimo, nei prietaravim dl sveikinimo PIJUI XII
projekto vyskupai nepareik.
KLAUSIMAS: Kaip praktikai turjo bti perduotas sveikinimas PIJUI XII?
ATSAKYMAS: Lietuvos vyskup konferencijoje, vykusioje 1943 met
ruden Kaune, buvo susitarta, kad sveikinimo projektas bus isiuntintas
vyskupijoms kartu su specialiai parengtais lapais, kur turjo bti surinkti
Lietuvos tikinij katalik paraai. Paraus turjo rinkti banyi klebo
nai. Dl man neinom prieasi is Lietuvos vyskup konferencijos nuta
rimas nebuvo vykdytas.
KLAUSIMAS: Koks buvo vis Lietuvos tikinij katalik pasirayto
sveikinimo PIJUI XII tikslas?
ATSAKYMAS: Tam, kad bt parodyta, jog Lietuvos katalikai tvirtai lai
kosi tikjimo ir sveikina PIJ XII - kaip itikimybs Apatal Sostui i
raika.
KLAUSIMAS: Kodl sveikinimo PIJUI XII projektas buvo iimtinai itin
antitarybinis, grubiai meiiantis Taryb Sjung ir Bolevik partij?
ATSAKYMAS: A manau, kad sveikinimo projekte buvo idstytos vis
Lietuvos tikinij nuotaikos ir lkesiai Taryb valdios ir bolevizmo
atvilgiu.

418

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*101

XII,
,
,
.
XII ,
.
: ,

,
?
: . XII
,

,

, .
:
?
:
,
, .
, ,
.
:
XII. ,
, 1944 ?
: , .
: XII

?
: XII
.
.

.

*101

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

419

Jeigu is dokumentas bt buvs pasistas ne PIJUI XII, o kokios nors


valstybs vyriausybei, tai bt buvs svarbus politinis ingsnis, nukreiptas
prie esam Taryb valdi Lietuvoje ir stojim Taryb Sjung.
PIJUS XII yra ms vyriausiasis dvasios tvas, kur mes turime infor
muoti apie tikinij moralin bkl.
KLAUSIMAS: Ar Js pripastate, kad, ragindami tikiniuosius pasirayti
antitarybin sveikinim, drauge js kviette juos kov prie Taryb val
di, u Lietuvos atsiskyrim nuo Taryb Sjungos?
ATSAKYMAS: A to pripainti negaliu. Sveikinime PIJUI XII, toks, koks
jis buvo parengtas, paprasiausiai idstytos Lietuvos katalik nuotaikos
Taryb valdios ir bolevik atvilgiu, ir, man atrodo, tuo nebuvo siekiama
tikiniuosius sukelti kovai prie Taryb valdi ir dl Lietuvos ijimo i
Taryb Sjungos sudties.
KLAUSIMAS: Kur Js saugojote sveikinimo popieiui projekt ir kiek jo
egzempliori turjote?
ATSAKYMAS: I Kauno a atsiveiau tik vien io sveikinimo egzemplio
ri ir atidaviau j kurijos kanceliarij, taiau kam asmenikai - LABUKUI
ar KIKIUI, neprisimenu. Kokioje byloje saugomas is dokumentas, pasa
kyti negaliu, nes ypating nurodym dl jo saugojimo nebuvo duota.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas sveikinimo PIJUI XII projekto pavyzdys.
Sakykite, ar Js gavote projekt vyskup konferencijoje, vykusioje 1944
met balandio mnes?
ATSAKYMAS: Taip, .
KLAUSIMAS: Ar Js padauginote sveikinimo PIJUI XII projekt ir supa
indinote su juo Jums pavaldius kulto tarnautojus?
ATSAKYMAS: Sveikinimo PIJUI XII projekto a nedauginau ir nesupa
indinau su juo man pavaldi kulto tarnautoj. dokument galjo per
skaityti tik kurijos kanceliarijos tarnautojai. is sveikinimo projektas Kai
iadori vyskupijoje nebuvo svarstomas.

420

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*102

: 2- ?
:
,
. ,

.
:
?
:

,
, ,
.
: 2-
?
: ,
,
1940
. .
:
,
?

, ?
: ,
. ,

.
,
,
.
: 9- 1943
:
2-

, ?

*102

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

421

KLAUSIMAS: Ar buvo galimybs 2-j tautin Lietuvos katalik Eucharis


tin kongres surengti vokiei okupacijos Lietuvoje slygomis?
ATSAKYMAS: Surengti numatyt kongres vokiei okupacijos Lietuvoje
slygomis buvo sunku, taiau manoma esant ribotam dalyvi skaiiui.
Kiek a inau, derybos su vokiei okupacine valdia dl kongreso suren
gimo dar nebuvo pradtos.
KLAUSIMAS: Ar buvo numatyta kitokiomis aplinkybmis surengti kon
gres?
ATSAKYMAS: Kit aplinkybi vyskup konferencija nenumat ir toks
klausimas nebuvo svarstomas, taiau dauguma vyskup ir kunig apskritai
buvo sitikin, kad numatytu laiku kongreso surengti nepavyks, todl pasi
rengimas kongresui savaime sustojo.
KLAUSIMAS: Kokie buvo politiniai 2-ojo tautinio Eucharistinio kongreso
tikslai?
ATSAKYMAS: Tikslai buvo grynai religiniai - sustiprinti lietuvi tautos
moral ir tikjim, kurie buvo itin susvyrav, 1940 metais Lietuvoje pasi
keitus politinei santvarkai ir karo metu. Politini tiksl kongreso rengjai
neturjo.
KLAUSIMAS: Kodl gi vis vyskup pasiraytame ir atskirame Js gany
tojikuose laikuose, paskelbtuose kongreso proga, atsispindi ir politiniai
kongreso tikslai?
Ar Js laikuose raginama kovoti prie Taryb valdi, prieintis jos
atkrimui Lietuvoje?
ATSAKYMAS: Todl, kad bolevizmas ir Taryb valdia propaguoja at
eizm. A pripastu, kad vis vyskup ir mano paties paskelbtuose ganyto
jikuose laikuose yra aiki politikos element. Kodl savo laike vartojau
antitarybinius pasakymus, jau sakiau viename i pirmj tardym ir dau
giau ko nors pridti neturiu, o apskritai eucharistiniai kongresai politini
tiksl neturi.
KLAUSIMAS: Savo 1943 met gruodio 9 dienos ganytojikame laike
Js rate: 2-ojo Eucharistinio kongreso proga pagerbti uvusius u tvy
n partizanus.
U koki tvyn uvo Js vadinamieji partizanai?

422

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

* 103

: ,
, ,
. .
:
XII ?
:
XII ,
.

,
, .
: . . 3-
, .

*103

Vysk.. T.Matulionis sovietiniame teisme

423

ATSAKYMAS: A raginau pagerbti partizanus", uvusius kovoje dl Lie


tuvos nepriklausomybs", prie visus, kurie ksinosi i nepriklauso
myb". Kito atsakymo klausim neturiu.
KLAUSIMAS: Ar buvo renkami paraai po sveikinimu PIJUI XII kongreso
proga?
ATSAKYMAS: Mano valdomoje vyskupijoje paraai po sveikinimu PIJUI XII
kongreso proga nebuvo renkami ir a esu sitikins, kad ir kitose vyskupijo
se tai nebuvo daroma.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,


asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

424

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*10425 1947 .
20
24
: .

?
:

. .
, ,
,
.

,
.
: ?
:
.

:

.
?
: , .


, ,
.
:
, 1930 ,
, 1933 . ?

*104

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

425

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. balandio 25 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Sumimo metu i Js buvo paimta keletas antitarybinio
turinio knyg. Sakykite, kokiu tikslu Jus sigijote antitarybin literatr ir
kodl j laikte savo bute iki sumimo dienos?
ATSAKYMAS: Antitarybines knygas, paimtas sumimo metu, a sigijau
vairiu laiku vokiei okupacijos metais Kauno knygynuose. Antitarybin
literatr a sigijau i smalsumo, norjau suinoti, k apie Taryb valdi
ir bolevizm, apie bolevik partijos ir Tarybins vyriausybs vadovus
rao Taryb Sjungos prieai.
Antitarybin literatr iki sumimo laikiau savo bibliotekoje be jokio
tikslo, man paprasiausiai neatjo galv mintis sunaikinti i literatr.

KLAUSIMAS: Kam Jus davte skaityti antitarybin literatr?


ATSAKYMAS: Turtos antitarybins literatros a niekam skaityti neda
viau.
KLAUSIMAS: Js panaudojote antitarybin literatr antitarybinei propa
gandai ir kai kuriuos pasakymus i antitarybini knyg panaudojote ray
damas savo ganytojikus laikus. Ar Js pripastate tai?
ATSAKYMAS: Ne, nepripastu. Antitarybins literatros antitarybinei
propagandai a nenaudojau ir jeigu mano ganytojikuose laikuose yra pa
sakym, panai antitarybini knyg pasakymus, tai yra atsitiktinis suta
pimas, nes rengdamas ganytojikus laikus antitarybinmis knygomis a
nesinaudojau.
KLAUSIMAS: I Js buvo paimtos dvi knygos: vienos pavadinimas Bol
evik kaljimuose", autorius DOGELIS, ileista 1930 metais, ir Boleviz
mas Europos teisme", ileista 1933 metais. Kur Js gavote ias knygas?

426

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*105

:
22 1933 ,
.

1919 .
. .

27 1934 ,
. ,
1940 .
: ,
.
:
:
1.
, ;
2. , ;
3. , ;
4. ,

5. , ;
6. , .
, ,
.
: , ,
?
:
, .
,
, .
: . . 3-
, .

*105

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

427

ATSAKYMAS: Knyg Bolevik kaljimuose" man padovanojo pats ios


knygos autorius - kanauninkas Povilas DOGELIS26 1933 met spalio 22
dien, kai a grau Lietuv i kalinimo vietos Taryb Sjungoje. ioje
knygoje DOGELIS pateik savo atsiminimus apie jo ir kit dvasinink su
mim 1919 metais. Dabar DOGELIS yra Kauno katedros klebonas.
Knyg Bolevizmas Europos teisme" man padovanojo kunigas
VAITKEVIIUS 1934 met gegus 27 dien, kaip grusiam i kalinimo
vietos Taryb Sjungoje. Kiek prisimenu, kunigas VAITKEVIIUS 1940
metais mir.
KLAUSIMAS: Ivardykite antitarybines knygas, kurias Js sigijote ir lai
kte savo bibliotekoje.
ATSAKYMAS: A sigijau ir laikiau savo bute ias antitarybines knygas:
1. ydai vieno i bolevik partijos ir Taryb valstybs vadov globoje",
autorius Rudolfas KOMAS;
2. ekist pinklse", autorius DAUNOVAS27;
3. Antausis Pravdai", autorius Erikas BRANDAS;
4. I Baltarusijos politinio ilaisvinimo istorijos", autorius STANKEVI;
5. Kolektyvin tironija", autorius VALUCKAS;
6. Lietuvi archyvas", keturios knygos.
Kit antitarybinio turinio knyg, kiek prisimenu, neturjau.

KLAUSIMAS: Ar Js laikraiuose, urnaluose, knygose spausdinote savo


pasakojimus ar apybraias?
ATSAKYMAS: A apskritai literatrine veikla neusiiminjau ir niekada
joki straipsni laikraiuose, pasakojim ir apybrai nepublikavau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)
26

Kan. P. Dogelis (1887-1951)- aktyvus Banyios veikjas, vienas katalikikos jaunimo


organizacijos krj, para nemaai knyg.
27 Taip originale, i tikrj tai B.Daunoro knyga ekisto naguose".

428

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*10617 1947 .
20
24
:
,
.
?
:
,
.
,
.

.
,
, .
: . . 3-
, .

*106

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

429

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. gegus 17 d.
Tardymas pradtas 20 valand
Tardymas baigtas 24 valand
KLAUSIMAS: Kratos, darytos Kaiiadori kurijoje Jus suimant metu, bu
vo paimta keletas antitarybinio turinio laik, pasirayt metropolito
SKVIRECKO. Ar Js davte nurodym iuos laikus padauginti ir isiunti
nti Kaiiadori vyskupijos kunigams?
ATSAKYMAS: A duodavau nurodymus isiuntinti vyskupijoje tik vis
Lietuvos vyskup pasiraytus laikus, o kiti laikai buvo saugojami kurijos
bylose ir nebuvo skelbiami. Pas mus buvo tokia tvarka, kad Lietuvos vys
kupai susipainimo tikslu keisdavosi savo ganytojikais laikais. tai kodl
Kaiiadori vyskupijos bylose atsidr gana daug kit vyskup laik, ir
dalis j buvo antitarybinio turinio.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(Vysk. T.MATULIONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)

430

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*107


28. 7. 1945 12
18
,

, 1898
, . ,
, , ,
, , ,
. ,
.
:

,
,

:
,
, ,
1945 ,

.
. 4 ,
. .
,
.
: , ,

?
:
,
, .
: , ,
?
: ,
, ,
.

*107

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

431

TARDYMO PROTOKOLAS
Tardymas pradtas 1945 m. liepos 28 d. 12 valand
Tardymas baigtas 18 valand
A, Lietuvos TSR Trak apskrities NKGB skyriaus vyresnysis operaty
vinis galiotinis kapitonas PEREPALA apklausiau kaip liudinink
Kazimier TRIMON, Franco s.,
g. 1898 metais neriki k. Utenos apskrity
je, lietuvis, nepartinis, kunigas,
ratingas, jo teigimu, neteistas, iuo metu
gyvena Auktadvario miestelyje, Trak ap
skrityje.
KLAUSIMAS: Pilieti TRIMONI, papasakokite, kodl Js atsisakte ba
nyioje pasisakyti prie bandit veiksmus.
ATSAKYMAS: A banyioje nepasisakau dl bandit veiksm todl, kad
ms Kaiiadori vyskupas Teofilius MATULIONIS per dekan JAZU
KEVII, Stakliki miestelio klebon, 1945 met gegus mnes dav
nurodym mums, Kaiiadori vyskupijos kunigams, nesikiti joki politi
k ir nieko nepasirainti. Vykdydamas vyskupo MATULIONIO nurody
m, a jokio darbo Taryb valdios naudai nedirbu: nedalyvavau spren
diant 4-osios valstybins paskolos karo reikalams, banditizmo ir laiko
draugui Stalinui klausimus. Jeigu vyskupas mums leis dirbti Taryb val
dios naudai, a su malonumu dirbsiu darb tarp tikinij.

KLAUSIMAS: Pilieti TRIMONI, papasakokite, kieno nurodymu ir koki


propagand Js vykdte tarp tikinij vokiei okupacijos Lietuvoje me
tais?
ATSAKYMAS: A be jokio vyskupo nurodymo praiau tikinij kreiptis
tarybinius partizanus, kad jie neudyt nekalt moni.
KLAUSIMAS: Sakykite, k Js laikote tarybini partizan nuudytais ne
kaltais monmis?
ATSAKYMAS: Nors tarybiniai partizanai neudydavo nekalt moni, a
vis tiek praiau, kad jie neliest t moni, kurie buvo niekuo dti.

432

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*108

: ,

,
, ,
,
.
:
, ()
, 1945
[...]
,

.
:*108

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

433

KLAUSIMAS: Pilieti TRIMONI, kodl gi vokiei okupacijos Lietuvoje


metais Js kreipdavots tikiniuosius vokiei naudai neturdami tam
vyskupo nurodymo, o dabar, kai Taryb Lietuva ivaduota i vokiei oku
pant, Jums tam, kad galtumte kreiptis liaud, reikalingas vyskupo lei
dimas?
ATSAKYMAS: Vokiei okupacijos metais a kreipdavausi mones to
dl, kad vyskupas KUKTA (mirs) mums to nedraud, o dabar vyskupas
MATULIONIS kunigams udraud kitis politik [...]

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir


perskaitytas man suprantama rus kalba.
(K.TRIMONIO paraas)
Tard: LTSR MGB Trak apskrities vyr.
operatyvinis galiotinis kapitonas PEREPALA
(paraas)
Tardymo protokolo originalas saugomas LTSR
MGB 0 skyriuje.

434

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*109

, .
2 1946
: ,

. .
: ,
1945 , .
.
,
...
:
.
:
: , , , .
, ,
...
. , ,
.
,
.
:


6756
.

*109

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

435

Iraas i kaltinamojo Prano SENKAUS, Prano s., 1946 met kovo 2 d.


tardymo protokolo.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad Js esate pogrindins nacionalis
tins organizacijos LLA narys. Duokite parodymus dl duoto klausimo.
ATSAKYMAS: Taip, a i tikrj buvau organizacijos LLA narys nuo
1945 met gruodio mnesio, mane j uverbavo Renavo kunigas Kostas
PETRIKAS.
Kai a sutikau stoti organizacij PETRIKAS su kryiumi rankose
prim i mans priesaik...
KLAUSIMAS: Ivardykite Jums inomus organizacijos narius ir papasako
kite apie j nusikalstam veikl.
ATSAKYMAS: Kaip pogrindins nacionalistins organizacijos dalyviai
man inomi: a, Pranas SENKUS, Renavo kunigas Kostas PETRIKAS,
Vladas NAVARDAUSKAS, Filomena NAVARDAUSKAIT... Ms or
ganizacija buvo padalyta trijules ir kiekvienas galjo inoti tik tris narius.
Trijulei, kurios narys a buvau, vadovavo kunigas PETRIKAS. Visi ivar
dyti organizacijos nariai tarp gyventoj platino antitarybinius atsiaukimus,
spausdinamus LLA tabe.

Tard: LTSR MVD Tardymo skyriaus tardytojas


PRICHODKA (paraas)
Tardymo protokolo originalas yra Prano SENKAUS
ir kt. tardymo byloje Nr.6756.

436

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*11014 1946 .
12 30
17
: 27 1946 ,
1945
. , ?
: ,
, ,
, ,
.
: ?
:
. ,

,

.
,

. ,
,
.
: ?
:
,
.
.
, ,

, ,
, .
, ,

, ,
.

*110

437

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Suimtojo Stanislovo KIKIO, Petro s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1946 m. lapkriio 14 d.
Tardymas pradtas 12 val. 30 min.
Tardymas baigtas 17 valand
KLAUSIMAS: 1946 met rugsjo 27 dien tardymo metu Js sakte, kad
1945 met balandio mnes Kaiiadori kurijoje vyko pasitarimas. Sakyki
te, kas tai buvo per pasitarimas ir kas jame dalyvavo?
ATSAKYMAS: Turiu patikslinti, kad jokio pasitarimo Kaiiadori kurijoje
nebuvo, tai buvo paprastas pokalbis, kuriame dalyvavo vyskupas MATU
LIONIS, prelatas LABUKAS, vikaras PETKEVIIUS ir a.
KLAUSIMAS: Kokie klausimai buvo svarstomi Js pokalbio metu?
ATSAKYMAS: Mes kalbjoms apie katalikiko jaunimo aukljim. is
klausimas ikilo dl to, kad tuo metu Kaiiadori gimnazijos moksleiviai
buvo smarkiai traukiami VLKSM28, be to, Kaiiadori gimnazijos direkto
rius LESTAS dar tam tikr spaudim nenorintiems stoti VLKSM.
io pokalbio metu mes susipainome su banytine teise, kuri tikintie
siems katalikams draudia stoti antireligines organizacijas. Aikumo dlei
mes susipainome ir su VLKSM statais ir padarme ivad kad komjau
nimas nesuderinamas su katalikybe ir kelia grsm tikintiesiems.
KLAUSIMAS: Ir koki priemoni Js nutarte imtis?
ATSAKYMAS: Aikaus nutarimo iuo klausimu nebuvo priimta, taiau
svarstme dvasininkijos laikysen siekiant moksleivius ilaikyti tikinius.
iuo klausimu nuomons buvo skirtingos. A ir PETKEVIIUS ma
nme, kad reikia banyioje pagarsinti banytins teiss norm draudian
i tikintiesiems stoti antireligines organizacijas, o prelatas LABUKAS
man, kad mintos teiss skelbti banyioje nereikia. gin isprend
vyskupas MATULIONIS, kuris pareik, kad jokio sprendimo iuo klausi
mu nebus daroma ir kad kiekvienas dvasininkas elgtsi taip, kaip jam atro
dys protingiau, ir u savo veiksmus prisiimt atsakomyb.
28

Vsesojuznij leninskij komunistieskij


komunistin jaunimo sjunga

sojuz

molodei

(rus.)-

Visasjungin

Lenino

438

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*111


, 1945
. ,
,
,
.
, ,
,
.
:
?
: , .
:
?
: ,
.
:
, ,
,
?
: , ,
, .
: ?
: ,
.
: ?
: , .
:
, ,
1945 ,
,
, ,
. ?

*111

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

439

Po minto pokalbio a buvau links banyioje paskelbti nurodyt ba


nytins teiss norm, tai ir padariau 1945 met balandio mnes. Kaiiado
ri banyioje pareiks, kad banytin teis tikintiesiems draudia stoti
antireligines organizacijas, a paaikinau, kad antireligins organizacijos
iuo metu yra VLKSM ir pionieriai. Be to, savo kreipimesi nurodiau, kad
tvai turi rpintis savo vaik tikjimu, dl to jie atsakingi Dievui.
KLAUSIMAS: Kokie dar klausimai buvo svarstomi pokalbio pas vyskup
MATULION metu?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, kiti klausimai nebuvo svarstomi.
KLAUSIMAS: Ar savo kreipimesi nieko nekalbjote apie mokytojus?
ATSAKYMAS: Savo kalboje Kaiiadori banyioje a pasakiau, kad ti
kintys mokytojai, aukljantys vaikus, privalo saugoti j tikjim.
KLAUSIMAS: Savo kalboje Kaiiadori banyioje Js pareikte, kad,
jeigu vaikai stos komjaunim ar pionierius, dl to bus kalti tvai ir moky
tojai, kurie kuria ias organizacijas?
ATSAKYMAS: Ne, taip a nekalbjau, o tik priminiau tv ir mokytoj
pareig rpintis, kad vaikai likt tikintys.
KLAUSIMAS: Ar Js pastate Vinc AKSOMAIT?
ATSAKYMAS: Asmenikai jo nepastu, tik inau, kad jis yra Kaiiadori
gimnazijos komsorgas.
KLAUSIMAS: Ar turite su juo asmenini sskait?
ATSAKYMAS: Ne, neturiu.
KLAUSIMAS: Jums skaitoma itrauka i liudininko AKSOMAIIO pa
rodym, kuris pasak, jog Js savo kalboje Kaiiadori banyioje 1945
met balandio mnes sakte, kad, jeigu vaikai stos komjaunim ar
pionierius, dl to bus kalti tvai ir mokytojai, kurie kuria ias organizaci
jas, jie bus ibraukti i banyios sra. Ar Js patvirtinate AKSOMAI
IO parodymus?

440

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

* 112

: .
,
,
, ,
.
: ?
: 1945
, .
, ,
.
: ?
: ,
, .
.
: ,
. ?
: , .
,
.
:. . .
.

5024 .

112

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

441

ATSAKYMAS: AKSOMAIIO parodym a nepatvirtinu. Jis pasak ne


tiksliai, a savo kalboje Kaiiadori banyioje, paaikins banytinius sta
tymus, pasakiau, kad antireligins organizacijos yra pionieriai ir komjau
nimas, taiau dl tv ir mokytoj, kad jie bus ibraukti i banyios sra,
a nekalbjau.
KLAUSIMAS: Ar pas Jus kada nors buvo atjusi Aldona UZAIT?
ATSAKYMAS: 1945 met pavasar Aldona UZAIT su seserimi buvo
atjusi pas mane ir pareik, kad ji stojo VLKSM. A jai papriekaitavau,
kad negalima bti tikinia ir VLKSM nare, o reikia pasirinkti k nors viena.
KLAUSIMAS: Ar Js kalbinjote UZAIT istoti i komjaunimo?
ATSAKYMAS: A priekaitavau UZAITEI, kad stodama komjaunim ji
atsiadjo religijos, taiau ji su manim nesutiko. Istoti i komjaunimo a
jos nekalbinjau.
KLAUSIMAS: Liudininkas AKSOMAITIS teigia, kad Js kalbinjote UZAI
T istoti i komjaunimo. Ar Js patvirtinate AKSOMAIIO parodymus?
ATSAKYMAS: Ne, nepatvirtinu.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir
perskaitytas man suprantama rus kalba.
(S.KIKIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas KISMINAS (paraas)
Tardymo protokolo originalas saugomas KIKIO
tardymo byloje Nr.5024.

442

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*1138 1947 .
13 30
2 20
:
?
: ,
, . .
,
.
,

.
:
.
: ,
.
: .
, ?
: ,
,
,

,
.

,
.
:
.
?

* 113

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

443

Suimtojo Stanislovo KIKIO, Petro s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
Vilnius

1947 m. vasario 8 d.
Tardymas pradtas 13 val. 30 min.
Tardymas baigtas 2 val. 20 min.

KLAUSIMAS: Kokios buvo Js kaip Kaiiadori kurijos kanclerio pa


reigos?
ATSAKYMAS: Bdamas Kaiiadori kurijos kancleris a dirbau kurijos
kanceliarijoje, t. y. Kaiiadori vyskupo nurodymu rengiau tarnybinio susi
rainjimo juodraius, kuriuos vliau perirdavo ir taisydavo Kaiiado
ri vyskupijos vyskupas. Kai kuriuos dokumentus, siuniamus i Kaiiado
ri kurijos, a pats asmenikai spausdindavau mainle ir isiuntindavau
vyskupijos klebonams.
KLAUSIMAS: Ar Js kaip Kaiiadori kurijos kancleris kada nors siuntte
parapij klebonams antitarybinio turinio dokumentus?
ATSAKYMAS: Ne, a niekada antitarybinio turinio dokument i Kaiia
dori kurijos nesiuniau.
KLAUSIMAS: Js sakote neties. Mes turime duomen, kad Js siuntte
antitarybinio turinio dokumentus.
ATSAKYMAS: Turiu prisipainti, kad vokiei laikinos okupacijos Lietu
vos TSR metais man, kaip Kaiiadori kurijos kancleriui, teko isiuntinti
ganytojikus laikus, paraytus Kaiiadori vyskupijos vyskup KUKTOS
arba MATULIONIO, taip pat i Kauno vyskupijos gautus arkivyskupo
SKVIRECKO laikus. Arkivyskupo SKVIRECKO, taip pat vyskup
KUKTOS ir MATULIONIO ganytojiki laikai buvo antitarybinio turinio,
juose buvo meiiama taryb valdia ir komunist partija.

KLAUSIMAS: Jums pateikiamas antitarybinio turinio laikas, pasiraytas


SKVIRECKO. Ar antitarybin laik Js taip pat isiuntinjote Kaiiado
ri vyskupijos parapij klebonams?

444

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*114

:
,
,
.
:
.
? .
:

.
:
16.9.1943 12
1943 2 1942 .
?
: ,
,
.
: ?
:
, .
:
, , ?
:
, , .
:
1940-1941 .
?
:
1940-1941 .

,
.
,
.
,
.

*114

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

445

ATSAKYMAS: Man pateikt SKVIRECKO laik a pats asmenikai pa


dauginau spausdinimo mainle, kad j bt galima isiuntinti Kaiiadori
vyskupijos parapij klebonams, taiau ar is laikas buvo isiuntintas kle
bonams, neprisimenu.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas Lietuvos vyskup pasiraytas antitarybi
nio turinio laikas. Ar laik Js taip pat padauginote?
ATSAKYMAS: Pateikt Lietuvos vyskup laik a padauginau spausdi
nimo mainle ir isiuntinjau visiems Kaiiadori vyskupijos parapij kle
bonams, kad jie j perskaityt tikintiesiems banyiose.
KLAUSIMAS: Jums pateikiami vyskupo MATULIONIO 1943 met gegu
s 12 ir rugsjo 16 dienomis ir vyskupo KUKTOS 1942 met kovo 2 die
n pasirayti antitarybinio turinio laikai. Ar pateiktus laikus Js isiuntinjote?
ATSAKYMAS: Man pateiktus vyskup KUKTOS ir MATULIONIO ga
nytojikus laikus a padauginau spausdinimo mainle ir isiuntinjau vi
siems Kaiiadori vyskupijos parapij klebonams.
KLAUSIMAS: Kas para ganytojikus laikus?
ATSAKYMAS: Laikus para vyskupai KUKTA ir MATULIONIS, o a
juos spausdinau mainle ir isiuntinjau parapij klebonams.
KLAUSIMAS: Kokius dar antitarybinius dokumentus, be ganytojik lai
k, apie kuriuos jau papasakojote, Js siuntte?
ATSAKYMAS: Ar a siuniau dar kokius nors antitarybinio turinio doku
mentus. be ganytojik laik, apie kuriuos jau papasakojau, neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kaip Js prisidjote prie duomen apie Taryb valdios
organ veiksmus 1940-1941 m., skirt Taryb valdiai diskredituoti,
rinkimo?
ATSAKYMAS: Nurodym rinkti duomenis apie Taryb valdios organ
veiksmus 1940-1941 m. dav vyskupas KUKTA ir is nurodymas klausi
m forma buvo isiuntintas visiems Kaiiadori vyskupijos klebonams,
kurie atsiunt Kaiiadori kurij savo atsakymus.
Vyskupo KUKTOS nurodymu a parengiau apvalg kurioje apiben
drinau i parapij klebon gautus atsakymus. ios apvalgos a ispausdi
nau mainle kelis egzempliorius, taiau, kiek, neprisimenu.

446

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*115

: ?
:
1940-1941 . ,
. ,
.
: ,
?
:

, .
: ?
:
, , 1944


.
, .
,
.
:. . .
.

5024 .

*115

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

447

KLAUSIMAS: Koks buvo Js parengtos apvalgos turinys?


ATSAKYMAS: Mano parengtoje apvalgoje apie Taryb valdios organ
veiksmus 1940-1941 m. buvo pateikti banyi sugriovimo, kunig nuu
dym ir kiti faktai. Fakt tikslumo, apie kuriuos prane Kaiiadori vys
kupijos parapij klebonai, kurija netikrino.
KLAUSIMAS: Kokiu tikslu Js parengte apvalg, apie kuri kalbjote?
ATSAKYMAS: Nurodym parengti apvalg apie Taryb valdios organ
veiksmus Kaiiadori vyskupijoje man dav vyskupas KUKTA, taiau kam
jam prireik tokios apvalgos, a neinau.
KLAUSIMAS: Kur iuo metu yra Js parengta apvalga?
ATSAKYMAS: Ar i apvalga iliko Kaiiadori kurijoje, a neinau, nes
1944 metais, vokieiams traukiantis i Lietuvos TSR, kurijos darbuotojai
perirjo Kaiiadori kurijos archyv ir dal nereikaling dokument su
naikino. Tarp sunaikint dokument galjo bti ir apvalga, apie kuri a
pasakojau.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir


perskaitytas man suprantama rus kalba.
(S.KIKIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas KISMINAS (paraas)
Tardymo protokolo originalas saugomas KIKIO
tardymo byloje Nr.5024.

448

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*11617 1947 .
14 30
17
: 8 1947 ,

1940-1941 . ,
?
:
1940-1941 ., ,
,

.
: ?
: ,
.

1940-1941 .


, .
:
?
: ,
.
. ,
. , ,
,
.
:
?

*116

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

449

Suimtojo Stanislovo KIKIO, Petro s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. vasario 17 d.
Tardymas pradtas 14 val. 30 min.
Tardymas baigtas 17 val.
KLAUSIMAS: 1947 metais vasario 8 dien tardymo metu sakte, kad Js
parengte rinkin apie Taryb valdios organ veiksmus Lietuvoje 19401941 m. Sakykite, koks buvo Js parengto rinkinio turinys?
ATSAKYMAS: Rinkinys apie Taryb valdios organ veiksmus 19401941 m. Lietuvoje, kaip a jau sakiau ankstesni tardym metu, buvo pa
rengtas pagal duomenis, gautus i Kaiiadori vyskupijos parapij klebon
ir savo turiniu buvo antitarybinis.
KLAUSIMAS: Kokiu tikslu Js rate rinkin?
ATSAKYMAS: Nurodym parayti rinkin pagal duomenis, gautus i Kai
iadori vyskupijos parapij klebon, man dav vyskupas KUKTA.
Vienas mano parengto antitarybinio rinkinio apie Taryb valdios or
gan veiksmus Lietuvoje 1940-1941 m. egzempliorius vyskupo KUKTOS
nurodymu buvo isistas Kauno kurij generaliniam vikarui AULIUI ar
Kauno seminarijos profesoriui PENKAUSKUI, tiksliai neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kur iuo metu yra js parengtas antitarybinis rinkinys?
ATSAKYMAS: Kaip a jau sakiau prajusi tardym metu, antitarybinio
rinkinio a paraiau kelis egzempliorius. Vienas egzempliorius buvo isis
tas Kaun o kiti liko Kaiiadori kurijoje, taiau kur jie iuo metu yra,
neinau. Manau, kad is rinkinys galt bti Kaiiadori katedroje, vir
kunig persirengimo kambario.
KLAUSIMAS: Ar katedroje, vir kunig persirengimo kambario, yra tik
vienas is rinkinys?

450

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*117

:
,
, , ,
.
1945 ,

, .
: ?
: ,

,
,
.
.
:

?
: 1944
.
:
?
: 1944
1944 .
, ,
1 ,
. ,

, ,
.
: ,
.
.
: 1944
)'
,
,
,
, .


.

*117

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

451

ATSAKYMAS: Kaiiadori katedroje, vir kunig persirengimo kambario,


yra patalpa, kur saugomi vairs Kaiiadori kurijos dokumentai, manau,
kad tarp i dokument yra ir rinkinys, apie kur a pasakojau.
1945
met pavasar kunig persirengimo kambaryje, vir spintos, a
vyskupo MATULIONIO nurodymu paslpiau aplank, kur buvo ypatingi
galiojimai tuo atveju, kai nemanoma susisiekti su popieiumi.
KLAUSIMAS: Kur dar buvo slepiami Kaiiadori kurijos dokumentai?
ATSAKYMAS: A inau, kad, prie Tarybinei armijai ilaisvinant Lietu
vos TSR teritorij i vokiei grobik, dalis Kaiiadori kurijos dokument
buvo nusisti iobikio parapij, taiau kokie, - neinau, nes, dokumen
tus atrenkant, nedalyvavau. iobikio parapij dokument siuntimu rpi
nosi prelatas LABUKAS ir vyskupas MATULIONIS.
KLAUSIMAS: Ar Tarybinei armijai ilaisvinus Lietuvos TSR teritorij i
vokiei grobik, vyskupas buvo pasikviets pasitarti kunigus?
ATSAKYMAS: 1944 met ruden vyskupas MATULIONIS sureng pasi
tarim su Kaiiadori kurijos29 dekanais.
KLAUSIMAS: Kokius nurodymus iame pasitarime dav vyskupas MA
TULIONIS?
ATSAKYMAS: Pasitarime su dekanais 1944 met ruden vyskupas infor
mavo apie 1944 met rugsjo mnes Ukmergje vykusi vyskup konfe
rencij ir dav nurodym mokyti religijos banyiose, nes Taryb valdia
udraud tikybos dstym mokyklose. Be to, dekan pasitarime buvo svars
tomi ekonominiai klausimai, taip pat buvo praneta, kad kunig seminarija
veiks toliau ir kad kunigai atleidiami nuo karins prievols.
KLAUSIMAS: Js sakte, kad pasitarime su dekanais vyskupas MATULIO
NIS informavo apie vyskup konferencij. Papasakokite apie tai smulkiau?
ATSAKYMAS: 1944 met rugpjio mnes vyskupas MATULIONIS
man teik laik ir liep j nuveti Panevio vyskupijos vyskupui PAL
TAROKUI, kartu vyskupas MATULIONIS man sak, kad a su vyskupu
PALTAROKU suderiniau vyskup konferencijos laik ir viet, o esant
reikalui nuvykiau Kaun ir ten informuoiau apie vyskup konferencij
Kauno vyskupijos arkivyskupo pavaduotoj prelat JAKUBAUSK.
29

Turt bti - vyskupijos.

452

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*118

. .

.
. 1944 .

. ,
, .
. . ,
,
.
1944 ,
.
: ?
:
,

,
. ,
,
.
: ?
:
.

.

.
: .
?
: .
,
.

.
,
.
:. . .
.

5024 .

*118

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

453

Vykdydamas MATULIONIO nurodymus a nuvykau Panev, kur su


vyskupu PALTAROKU suderinau vyskup konferencijos laik ir viet.
Vyskupas PALTAROKAS pasil vyskup konferencij surengti Ukmer
gje 1944 met rugsjo pradioje. Kartu vyskupas PALTAROKAS dav
man nurodym usukti Ukmerg ir liepti vietos klebonui DAGILIUI pasi
ruoti priimti vyskupus, k a ir padariau. I Ukmergs a nuvykau Kaun
kur informavau prelat JAKUBAUSK apie numatom vyskup pasitari
m taip pat apie konferencijos dat ir viet.
Vyskup konferencija vyko 1944 met rugsjo pradioje, taiau a
pats toje konferencijoje nedalyvavau.
KLAUSIMAS: Kokie klausimai buvo svarstomi vyskup konferencijoje?
ATSAKYMAS: I pokalbio su vyskupu MATULIONIU a suinojau, kad
vyskup konferencijoje buvo svarstomas kunig seminarijos organizavimo
ir profesori jai paskyrimo, taip pat kunig seminarijos ilaikymo klausi
mai. Be to, vyskup konferencijoje buvo svarstomas, religijos dstymo
klausimas, nes tikybos dstymas mokyklose buvo udraustas.
KLAUSIMAS: Kokius nutarimus vyskupai prim konferencijoje?
ATSAKYMAS: Dl kunig seminarijos buvo priimtas nutarimas pradti
moksl ir nustatyta mokymo pradios data. Dl tikybos dstymo konferen
cija nutar jaunim mokyti religijos banyiose. Be i sprendim, vyskup
konferencijoje buvo nutarta kreiptis vyriausyb su praymu vesti armijoje
kapelion institucij.
KLAUSIMAS: Kas i vyskup dalyvavo konferencijoje Ukmergje?
ATSAKYMAS: Konferencijoje Ukmergje dalyvavo Kaiiadori vyskupi
jos vyskupas MATULIONIS, Panevio vyskupijos vyskupas PALTARO
KAS ir Vilniaus vyskupijos vyskupas REINYS. I Kauno vyskupijos kon
ferencijoje dalyvavo profesorius GRUODIS.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir
perskaitytas man suprantama rus kalba.
(S. KIKIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas KISMINAS (paraas)
Tardymo protokolo originalas saugomas tardymo
byloje Nr. 5024.

454

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*119


21 1947
: ?
:
1944 .
: ?
: 1944
,
, .
,
, , .
,
, .
: . . .
.

5024 .

*119

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

455

Iraas i kaltinamojo Stanislovo KIKIO, Petro s., 1947 m. vasario 21 d.


tardymo protokolo
KLAUSIMAS: Kada buvo ileistas nelegalus laikratis Laisvs varpas"?
ATSAKYMAS: Nelegalus laikratis Laisvs varpas ms buvo ileistas
1944 met lapkriio mnesio pradioje.
KLAUSIMAS: Kam Js davte skaityti nelegal laikrat?
ATSAKYMAS: 1944 met ruden pas mane nakvojo Kaiiadori vyskupi
jos dvasininkai, atvyk dekan konferencij: LISAUSKAS ir VAIIU
LIS, pastarasis pas mane ir vakarieniavo. iems dvasininkams a daviau
skaityti nelegal laikrat, taiau apie tai, kad a prisidjau leidiant laik
rat, jiems nesakiau.
Prisimenu, kad nelegal laikrat a daviau skaityti vyskupui MATU
LIONIUI, kuris pritar laikraio turiniui.
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas KISMINAS (paraas)
Tardymo protokolo originalas saugomas KIKIO
tardymo byloje Nr. 5024.

456

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*120


1947 . 6

, ,
,
, 1888 , . ,
, , , , ,

, . .
: ?
: , 1943 ,
, .
: ?
: .
.
:
?
:

,
.
:
?
: .
:
?
: ,
.
: .
: ,
- .
:
?

*120

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

457

TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 6 d.

Vilnius

A, Lietuvos TSR MGB 0 skyriaus poskyrio virininkas, kapitonas


EIUROVAS apklausiau liudinink Bernard SUIEDL, Vinco sn,
gimus 1883 metais Ulbin k., Varnos apskrityje, lietuv, nepartin, turint
auktj isilavinim neteist iemari parapijos klebon ir laikin Kai
iadori vyskupijos valdytoj gyvenant Kaiiadoryse.
KLAUSIMAS: Ar Js pastate MATULION?
ATSAKYMAS: Taip, asmenikai a MATULION pastu nuo 1943 met,
iki tol su juo susitikdavau retai, tik per banytines ventes.
KLAUSIMAS: Kokie Js santykiai su MATULIONIU?
ATSAKYMAS: Mano santykiai su MATULIONIU normals, asmenini
nesutarim su juo nebuvo.
KLAUSIMAS: Ar Js danai susitikdavote su MATULIONIU banyios
reikalais, kaip kapitulos narys?
ATSAKYMAS: Su MATULIONIU a susitikdavau nelabai danai ir n
viename i susitikim nebuvo svarstomas banyios poiris besitrau
kianius vokieius, taip pat situacij susidariusi po vokiei armijos
ivijimo i Taryb Lietuvos.
KLAUSIMAS: Koks buvo MATULIONIO poiris vokiei valdi?
ATSAKYMAS: A to neinau.
KLAUSIMAS: Ar Js k nors inote apie MATULIONIO antitarybin
veikl?
ATSAKYMAS: Ne, apie MATULIONIO antitarybin veikl a nieko
neinau.
KLAUSIMAS: Js sakote neties.
ATSAKYMAS: A kartoju, kad apie Kaiiadori vyskupijos vyskupo
MATULIONIO antitarybin veikl a nieko neinau.
KLAUSIMAS: Ar Js gaudavote i vyskupo MATULIONIO antitarybinio
turinio laikus?

458

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*121

: , .
: 16
1943 965 .
?
: ,
.
:
?
:
, ,
- KAM .
:
?
: , .
: .
: . .
: 24 1943
541 .
?
: , .
: ?
: , .
: 24 1944
.
?
: , .
:
?
: .

.

*121

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

459

ATSAKYMAS: Taip, gaudavau.


KLAUSIMAS: Jums pateikiama itrauka i 1943 met rugsjo 16 dienos
laiko Nr. 965, kur pasira vyskupas MATULIONIS. Ar Js gavote
laik?
ATSAKYMAS: Taip, antitarybin laik i vyskupo MATULIONIO a,
kaip klebonas, gavau patu.
KLAUSIMAS:
banyioje?

Ar

Js

antitarybin

laik

skaitte

tikintiesiems

ATSAKYMAS: is vyskupo MATULIONIO antitarybinis laikas buvo


perskaitytas tikintiesiems banyioje, tik dabar neprisimenu, kas j skait:
a ar mano vikaras kunigas Zigmas KAMARAS.
KLAUSIMAS: Ar be Jums pateikto antitarybinio laiko Js gavote kitus
analogiko turinio laikus?
ATSAKYMAS: Taip, gaudavau, taiau tik i dalies antitarybinio turinio.
KLAUSIMAS: Duokite pavyzdi?
ATSAKYMAS: A dabar negaliu prisiminti. Praau pateikti fakt.
KLAUSIMAS: Jums pateikiama itrauka i 1943 met birelio 16 dienos
laiko su vyskupo MATULIONIO parau. Ar Js antitarybin laik
gavote?
ATSAKYMAS: Taip, a vyskupo MATULIONIO laik gavau.
KLAUSIMAS: Ar skaitte j banyioje tikintiesiems?
ATSAKYMAS: Taip, skaiiau.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas iraas i 1944 met gegus 24 dienos
laiko Nr. 541. Ar Js gavote antitarybinio turinio MATULIONIO po
tvark?
ATSAKYMAS: Taip, vyskupo MATULIONIO potvark a gavau.
KLAUSIMAS: K Js padarte vykdydamas vyskupo MATULIONIO
potvark?
ATSAKYMAS: Pagal vyskupo potvark, Miias laikiau a. Prie Miias
pasakiau paaikinamj kalb ir paraginau tikiniuosius aukoti.

460

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*122

:
?
: ,
.
: "?
: 1941 , ,
1

.
: 1220 31 1941

, ?
: , .
: .
?
: .
: ?
:
.
.
, .
: ,
?

: , .
: ?
: .
:
?
: .
:
1368 9 1943
?

*122

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

461

KLAUSIMAS: Ar Jus rinkote las, skirtas padti liaudies prie eimoms?


ATSAKYMAS: Dabar tiksliai neprisimenu, matyt, aukos banyiose buvo
renkamos vyskupo nurodymu.
KLAUSIMAS: K Js inote apie Vyriausij iemos pagalbos komitet"?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, 1941 metais kurija informavo mane ir
kitus Kaiiadori vyskupijos klebonus apie 1-ojo Generalinio tarjo prie
vokiei Generalinio gubernatoriaus nutarim dl l keniantiems" bol
evik jung ir kar rinkimo banyiose.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas 1941 m. spalio 31 d. Kaiiadori kurijos
dokumentas Nr. 1220 dl Vyriausiojo iemos pagalbos komiteto" sudary
mo, ar apie dokument Js kalbate?
ATSAKYMAS: Taip, apie .
KLAUSIMAS: Js supaindinamas su io dokumento turiniu. Ar tai tas
dokumentas, apie kur Js pasakojote?
ATSAKYMAS: Taip.
KLAUSIMAS: K konkreiai Js nuveikte, vykdydamas potvark?
ATSAKYMAS: A asmenikai i sakyklos kvieiau mones aukoti iemos
pagalbai. Padariau rinkliav banyioje ir surinktus pinigus perdaviau vie
tos komitetui. Pats asmenikai taip pat aukojau, koki sum, neprisimenu.
KLAUSIMAS: Vadinasi, js rinkote pinigus vadinamosioms bolevikinio
jungo ir karo aukoms"?
ATSAKYMAS: Taip, a banyioje rinkau pinigus i tikinij.
KLAUSIMAS: Ar Js darte rinkliavas vokiei armijos reikmms?
ATSAKYMAS: Ne.
KLAUSIMAS: Ar buvo Kaiiadori kurijos nurodymai dl rinkliav vo
kiei armijos reikmms?
ATSAKYMAS: Dabar neprisimenu.
KLAUSIMAS: Ar Jums inomas 1943 m. gruodio 9 d. MATULIONIO
ganytojikas laikas dl pasirengimo Eucharistiniam kongresui?

462

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*123

: . , , .
: ?
: ,
.
: ,
?
:
,
, .
:
?
:

.
,
.
: .


*123

Vysk.. T.Matulionis sovietiniame teisme

463

ATSAKYMAS: Taip, inomas, a j skaiiau, taiau atmintinai negaliu pakartoti.


KLAUSIMAS: K Js padarte, vykdydamas nurodymus?
ATSAKYMAS: Jokio darbo a nedirbau, nes numaiau, kad surengti kon
gres karo metu nemanoma.
KLAUSIMAS: Ar Js prisipastate kaltas, kad panaudojote banyios sa
kykl antitarybiniams pareikimams?
ATSAKYMAS: A panaudojau banyios sakykl antitarybiniams parei
kimams, kai skaiiau tikintiesiems vyskupo MATULIONIO laikus, ku
riuose buvo ir antitarybini mini.
KLAUSIMAS: Kok dar antitarybin darb, be antitarybini vyskupo MA
TULIONIO laik skaitymo tikintiesiems, Js dirbote?
ATSAKYMAS: Be antitarybinio turinio vyskupo MATULIONIO laik
skaitymo tikintiesiems, jokio kitokio antitarybinio darbo nedirbau.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir


perskaitytas man suprantama rus kalba.
(B.SUIEDLIO paraas)
Tard: LTSR MGB 0 skyriaus poskyrio vir.
kapitonas EIUROVAS (paraas)
Tardymo protokolo originalas saugomas Lietuvos
TSR MGB 0 skyriuje

464

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*124


6 1947
: ?
: 7 1946 ,. 7
1946 .
: ?
: , 13
14 1946 .
.
:
.
:
, .

.
: ?
: ,

.
: ?
: 7 1946
, ,
.

, ,
, .
: 1-


9037

* 124

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

465

Iraas i kaltinamojo Kosto PETRIKO, Vinco s..


1947 met kovo 6 dienos tardymo protokolo
KLAUSIMAS: Kodl Js pabgote Kaiiadori vyskupij?
ATSAKYMAS: 1946 met vasario 7 dien mane sum MVD organ dar
buotojai, taiau a, pasinaudodamas mane aretavusi MVD darbuotoj
neatidumu, pabgau ir. kad ivengiau persekiojimo, ikart ivykau i Re
navo miestelio ir atvykau Kaiiadori vyskupij pas vyskup MATU
LION. Pabgimo metu 1946 met vasario 7 dien a buvau sueistas kai
r koj.
KLAUSIMAS: Nuo kada Js pastate MATULION?
ATSAKYMAS: MATULION a pastu nuo tada, kai 1946 met vasario
13 ar 14 dien atvykau dirbti jo vyskupij. Iki tol a jo nepainojau.
KLAUSIMAS:Nusakykite aplinkybes, kaip Js sidarbinote Kaiiadori
vyskupijoje.
ATSAKYMAS: Prie persikeldamas Kaiiadori vyskupij a gavau do
kument. patvirtinant, kad esu kunigas. Pagal dokument MATULIO
NIS mane ir prim Kaiiadori vyskupij.
KLAUSIMAS: Kas Jums dav tok dokument?
ATSAKYMAS: Teli vyskupijos vyskupas RAMANAUSKAS, pas kur
a buvau prie pabgdamas Kaiiadori vyskupij ir gyvenau ten tris
dienas.
KLAUSIMAS: K Js pasakojote RAMANAUSKUI susitikimo metu?
ATSAKYMAS: Per susitikim su RAMANAUSKU 1947 met vasario 7
dien a jam praneiau, kad mane buvo aretav, bet a pabgau ir kad pa
bgimo metu mane sueid.
A praiau RAMANAUSK man padti pereiti kit mano pasirinkt
Kaiiadori vyskupij, nes toliau pasilikti Teli vyskupijoje buvo pavojin
ga dl buvusio areto, o dar labiau dl pabgimo.
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus
tardytojas AKURATOVAS (paraas)
Tardymo protokolo originalas yra Kosto PETRIKO
tardymo byloje Nr. 9037.

466

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*1257 1947

.
21 . 30 .

: ?
: 1931 ,
,
.
: ?
: 1946
, . ,
, .
: ?
: , 1946 , ,

.
: ?
: ,
, .
:


?
: .
1946 , , ,
.
.
.
:
?
: , .
: ?

*125

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

467

Kaltinamojo Prano RAMANAUSKO, Antano s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 7 d.

Vilnius
Tardymas pradtas 21 val. 30 min.

KLAUSIMAS: Nuo kada Js pastate Kost PETRIK?


ATSAKYMAS: Kost PETRIK a pastu madaug nuo 1931 met, i
pradi kaip Teli kunig seminarijos klierik, vliau kaip Teli vyskupi
jos kunig.
KLAUSIMAS: Kokiose banyiose PETRIKAS dirbo?
ATSAKYMAS: 1946 metais PETRIKAS dirbo Renavo parapijos, Maei
ki apskrityje, klebonu. Kokiose banyiose dirbo iki tol, pasakyti negaliu,
nes neprisimenu.
KLAUSIMAS: ioje banyioje jis dirbo ir prie Js sumim?
ATSAKYMAS: 1946 metais, vasar, datos tiksliai neprisimenu, man lei
dus. PETRIKAS turjo pereiti kit vyskupij.
KLAUSIMAS: kuri btent?
ATSAKYMAS: Vilkavikio arba Kaiiadori, taiau kur jis apsistojo, a
neinau, nes nuo to laiko jo daugiau nemaiau.
KLAUSIMAS: Kokios prieastys privert PETRIK palikti Jums paval
di Teli vyskupij ir pereiti kit?
ATSAKYMAS: Baim, kad Taryb valdios organai j gali suimti. Pirmo
joje 1946 met pusje, datos tiksliai neprisimenu, kunigas Petrikas buvo
suimtas, taiau kas j sum, neinau. Apie tai man prane dekanas Alek
sandras NARKEVIIUS. Po to Petriko sumimo fakt po kurio laiko pa
tvirtino pas mane atvykusi jo eiminink.
KLAUSIMAS: O argi pats PETRIKAS Jums nepasakojo apie sumim?
ATSAKYMAS: Taip, pasakojo.
KLAUSIMAS: Kada ir btent k?

468

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*126

: 1946
,
,
, .
.

, .

. .
: ?
:
.
, . .
,
.
, ,
,
. , .
:
?
: .
, ,

. ,
.
:
?
: , 1945 ,
:
, . .
. , .
.
:
?
:
.

*126

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

469

ATSAKYMAS: Madaug apie 1946 met gegus ar birelio mnes


PETRIKAS atvyko pas mane kurij ir besikalbant papasakojo, kad j savo
bute buvo aretav valstybs saugumo organ darbuotojai, taiau jis pasi
pra tualet ir pasinaudodamas tamsa pabgo. Pabgimo metu jam buvo
sueista koja, paeisti minktieji audiniai.
Po to kur laik jis gyveno vieno kininko sodyboje, kur gydsi. Bai
mindamasis pakartotinio areto, PETRIKAS kreipsi mane su praymu
pereiti kit vyskupij a jam daviau sutikim.
KLAUSIMAS: K PETRIKAS pasakojo apie savo sumimo prieastis?
ATSAKYMAS: Pokalbio metu a domjausi, dl ko jis buvo suimtas. Ta
iau jis man nieko konkretaus iuo klausimu nepasak, teigdamas, kad jis
tartum niekur nesipainiojs.
PETRIKO eiminink sak, kad j turbt taria dl ryi su band na
riais. Tam patvirtinti ji papasakojo apie kakokios merginos, dirbusios tele
foniste, aret pas kuri es buvo rasti sraai asmen, padjusi bandoms.
Ar taip, ar ne, a neinau.
KLAUSIMAS: Kaip praktikai Js padjote PETRIKUI pereiti kit vys
kupij?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, a idaviau PETRIKUI atitinkam doku
ment kad jis yra kunigas ir kad dirbdamas Teli vyskupijoje joki nuo
baud nra gavs. io dokumento pakako, kad PETRIKAS, teiks j vys
kupui, sidarbint kitoje vyskupijoje.
KLAUSIMAS: Kurie dar kunigai i Js vadovaujamos Teli vyskupijos
perjo kitas vyskupijas?
ATSAKYMAS: Kiek inau, 1945 met pradioje, dar iki vyskupo BORI
SEVIIAUS sumimo, Teli vyskupij paliko: Adomas ALMINAS, Rie
tavo parapijos, Teli apskrityje, klebonas ir Kostas JUODVIRIS, Ubiks
ar Viekni parapijos, gerai neprisimenu, taip pat Teli apskrityje, klebo
nas. Apie j tolesn buvimo viet a nieko neinau.
KLAUSIMAS:
vyskupij?

Kodl

ALMINAS

ir

JUODVIRIS

paliko

ATSAKYMAS: Jie taip pat bijojo bti aretuoti Taryb valdios organ.

Teli

470

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*127

: ?
: .

.
: ?
:
.
,
.
: . . 4
.

8914

*127

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

KLAUSIMAS: I kur Js tai inote?


ATSAKYMAS: Tai mano asmenin ivada. I esms kit prieasi palikti
Teli vyskupij ALMINAS ir JUODVIRIS neturjo.
KLAUSIMAS: Kas jiems leido ivykti i Teli vyskupijos?
ATSAKYMAS: Apie ketinim palikti Teli vyskupij ALMINAS ir
JUODVIRIS vadovybei neprane.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir
perskaitytas man suprantama rus kalba.
(P.RAMANAUSKO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 4-ojo
poskyrio vir. pav. vyr. leitenantas TUMANCEVAS
(paraas)
Tardymo protokolo orginalas yra RAMANAUSKO
tardymo byloje Nr. 8914.

471

472

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*12811 1947

.
1 . 10 .

: ,
?
: , ,
,
,
.
1946 .
, .
: ?
:
1946 , .
:
?
: ,
,

, , ,
.
.
:
?
: .
,
. ,
, .
: ,
, ,
?

*128

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

473

Kaltinamojo Prano RAMANAUSKO, Antano s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 11 d.

Vilnius
Tardymas pradtas 1 val. 10 min.

KLAUSIMAS: Patikslinkite, k Jums pasakojo kunigas PETRIKAS apsi


lanks po to, kai buvo suimtas ir pabgo.
ATSAKYMAS: Per ankstesn tardym a jau sakiau, kad susitikimo Teli
kurijos patalpose metu kunigas PETRIKAS, mano nuostabai, atvyks su
civiliais drabuiais, man pasakojo tik apie pabgimo aplinkybes.
is susitikimas buvo 1946 met gegus ar birelio mnes. Apie gali
mas PETRIKO sumimo prieastis man anksiau pasakojo jo eiminink,
jos pavards neinau.
KLAUSIMAS: O kada PETRIKAS buvo suimtas?
ATSAKYMAS: Kunigas PETRIKAS saugumo organ buvo suimtas 1946
met iem tikslios datos neinau.
KLAUSIMAS: Kur gyveno ir k veik PETRIKAS po pabgimo iki susiti
kimo su Jumis?
ATSAKYMAS: I pradi pasak PETRIKO eimininks, o paskui ir jo pa
ties, man buvo inoma, kad PETRIKAS po pabgimo iki susitikimo su ma
nimi gyveno pas kakok kinink sodyboje, nelegaliai, slpdamasis nuo
Taryb valdios organ. Detali apie jo gyvenim toje sodyboje a neinau.

KLAUSIMAS: K Jus inote apie PETRIKO ryius su lietuvi nacionalis


tinio pogrindio dalyviais ir j gaujomis?
ATSAKYMAS: iuo klausimu a nieko neinau. Pats PETRIKAS apie tai
nepasakojo, o i kit nieko negirdjau. A manau, kad PETRIKO sumimas
ir pabgimas nebuvo atsitiktinis, taiau to prieasi negaliu paaikinti.
KLAUSIMAS: Kodl Js, inodamas, kad PETRIKAS padar nusikaltim
prie valstyb, nepranete apie tai Taryb valdios organams, bet padjote
jam pereiti kit vyskupij?

474

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*129

:
.

,

, . . .
,
.
: . . 4
.

8914

*129

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

475

ATSAKYMAS: Man kaip vyskupui buvo nepatogu praneti Taryb val


dios organams apie antitarybin savo pavaldini veikl. Dl to a nutariau
iduoti PETRIKUI reikaling dokument ir patenkinti jo praym pereiti i
mano vadovaujamos Teli vyskupijos kit vyskupij, t. y. saugesn viet.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir


perskaitytas man suprantama rus kalba.
(P.RAMANAUSKO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 4-ojo
poskyrio vir. pav. vyr. leitenantas TUMANCEVAS
(paraas)
Tardymo protokolo originalas yra RAMANAUSKO
baudiamojoje byloje Nr. 8914.

476

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*13010 1947
: 7 . . ,

. ?
: 7 . .
.
. .
:
?
:

. ,
.
:
,
?
: .
: ,
,
?
: , ,
, .
: , ?
: ,
.
:
. ?
: , .

. .

*130

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Ali

Bernardo SUIEDLIO, Vinco s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 10 d.
KLAUSIMAS: i met kovo 7 dien tardymo metu Js sakte, kad gavote
ir paskelbte tikintiesiems Jums pateiktus antitarybinius vyskupo MATU
LIONIO [ganytojikus] laikus. Ar patvirtinate savo parodymus?
ATSAKYMAS: Savo kovo 7 dien duotus parodymus dl vyskupo MA
TULIONIO [ganytojik] laik patvirtinu. I tikrj a iuos laikus gau
davau ir perskaitydavau tikintiesiems iemari banyioje.
KLAUSIMAS: Kur Js laikote iuos vyskupo MATULIONIO [ganytoji
kus] laikus?
ATSAKYMAS: Gautus vyskupo MATULIONIO [ganytojikus] laikus,
pateiktus tardymo metu, a laikiau namuose arba banyios archyve ie
mariuose. Gali bti, kad kai kurie i j neiliko.
KLAUSIMAS: Ar be Jums pateikt antitarybini vyskupo MATULIONIO
laik, gavote kitus analogiko turinio jo laikus?
ATSAKYMAS: ito a neprisimenu.
KLAUSIMAS: Ar pripastate, kad iuose [ganytojikuose] laikuose vys
kupas MATULIONIS skleid bjaur antitarybin meit, pareikdamas,
kad bolevikai okupavo Lietuv?
ATSAKYMAS: Taip, a pripastu, kad viename i MATULIONIO [gany
tojik] laik buvo pasakyta, jog bolevikai okupavo Lietuv.
KLAUSIMAS: Ar pripastate, kad tai antitarybinis meitas?
ATSAKYMAS: A pripastu, kad is MATULIONIO tvirtinimas yra anti
tarybinis.
KLAUSIMAS: Dvasininkai suprato laik kaip nurodym imtis antitary
bins veiklos. Ar Js tai pripastate?
ATSAKYMAS: A neinau, kaip tai suprato dvasininkai. A asmenikai
nemaniau, kad tai kvietimas antitarybinei veiklai. Taiau laik a per
skaiiau tikintiesiems banyioje.

478

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*131

:
?
: .
.

: . .

*131

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

479

KLAUSIMAS: Kokiu tikslu Js skaitte antitarybin MATULIONIO


[ganytojik] laik tikintiesiems?
ATSAKYMAS: 1 klausim atsakyti negaliu. A vykdiau vyskupo nuro
dymus.

Tard: TSRS MGB 0 skyriaus poskyrio vir. pav.


majoras ULIAKAS (paraas)
Tardymo protokolo orginalas yra LTSR MGB 0
skyriuje.

480

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*13211 1947
20
24
:
?
: ,
.
, 1944 ,
- 1946 .
1945
-
, .
:
?
:
,
, ,
, ,
.
: ,
?
: ,
, .
:
?
:

.
, .

*132

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

481

Kaltinamojo Juozo LABUKO, Jono s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 11 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Kur ir kada buvo perneti dokumentai ir visoks susirain
jimas i Kaiiadori kurijos?
ATSAKYMAS: A inau, kad i Kaiiadori kurijos dokumentai 1944 me
t viduryje buvo perkelti iobikio, Ukmergs apskrityje, banyi, ku
rios klebonu buvo kunigas PUZONAS, MGB organ suimtas 1946 metais.
1945
met pradioje dalis dokument i kurijos buvo perduota saugoti
prelatui SUIEDLIUI, iemari, Kaiiadori apskrityje, banyios kle
bonui.
KLAUSIMAS: Kodl dokumentai buvo perkeliami i Kaiiadori kurijos
Js mintas banyias?
ATSAKYMAS: iobikio banyi dokumentai buvo perkelti saugoti
tam, kad nenukentt karo veiksm metu, o iemarius dl to, kad buvo
baiminamasi, jog kai kurie kurijos darbuotojai gali bti aretuoti ir doku
mentai gali bti paimti Taryb valdios organ.
KLAUSIMAS: Kas atrinko dokumentus, numatytus perkelti mintas ba
nyias?
ATSAKYMAS: Dokumentus, kurie buvo perkelti iobikio ir iemari
banyias, atrinkau a pats.
KLAUSIMAS: Kokius dokumentus Js perdavte saugoti mintoms ba
nyioms?
ATSAKYMAS: iobikio banyiai buvo perduoti Kaiiadori vyskupijos
nuosavybs dokumentai, kit dokument neprisimenu. Kas perve iuos
dokumentus, dabar neprisimenu.

482

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*133


,

,
, , .

, .
:
?
:
.
:
?
: ,

, . . .
.
: ,
?
:
,
,
, .
:
?
: ,
.
:
.
: ,
,
.
: .
,
.
?

*133

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

483

iemari banyiai buvo perduoti vyskupijos teismo dokumentai,


Kauno kunig seminarijos klierik i Kaiiadori vyskupijos sipareigoji
mai dl stipendij gavimo ir j grinimo, vairios finansins kurijos s
skaitos, kit dokument neprisimenu. iuos dokumentus a pats nuveiau ir
perdaviau prelatui SUIEDLIUI, o dal j jis pats pasim i kurijos.

KLAUSIMAS: Kokius dokumentus SUIEDLIUI perdav pats vyskupas


MATULIONIS?
ATSAKYMAS: Kokius dokumentus SUIEDLIUI perdav pats vysku
pas MATULIONIS, a neinau.
KLAUSIMAS: O kokius dokumentus vyskupas MATULIONIS perdav
SUIEDLIUI per Jus?
ATSAKYMAS: A gerai prisimenu, kad vyskupas MATULIONIS man
dav perduoti SUIEDLIUI tik vien uklijuot paket su savo asmeni
niais dokumentais, t.y. su tais dokumentais, kuriuos jis laik pas save.
paket a asmenikai perdaviau prelatui SUIEDLIUI.
KLAUSIMAS: Kokie dokumentai buvo pakete, kur Js gavote i MATU
LIONIO ir perdavte SUIEDLIUI?
ATSAKYMAS: Paprastai vyskupas laiko pas save dokumentus apie kunig
veikl, vyskupijos dvasininkus kompromituojanius duomenis, taiau kokie
konkreiai dokumentai buvo MATULIONIO man perduotame pakete, ne
galiu pasakyti.
KLAUSIMAS: O argi MATULIONIS Jums nesak, kokio turinio doku
mentai yra pakete?
ATSAKYMAS: MATULIONIS apie dokument turin man nepasakojo, o
a jo neklausiau.
KLAUSIMAS: Kokius nurodymus Jums dav MATULIONIS teikdamas
paket su dokumentais?
ATSAKYMAS: MATULIONIS man liep paket su dokumentais perduoti
asmenikai SUIEDLIUI, daugiau joki nurodym jis man nedav.
KLAUSIMAS: Js sakote neties. Js gerai inojote i MATULIONIO
gaut dokument turin ir Js su juo ir su prelatu SUIEDLIU kalbjots
apie iuos dokumentus. Ar js ketinate tai nuslpti?

484

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

* 134

: ,
.
:
?

: ,
,
.
.
.
: 1946
?
: , . ,
1946 ,
.
: ,
?
:
.
,
, .
: . . 3-
, .

8710

*134

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

485

ATSAKYMAS: A neprisimenu, kad buiau kalbjs su MATULIONIU ir


SUIEDLIU apie i dokument turin.
KLAUSIMAS: Kur SUIEDLIS saugo jam perduotus dokumentus?
ATSAKYMAS: Konkreiai pasakyti negaliu, bet galbt jie saugomi ben
drame iemari banyios archyve, o galbt kitur. SUIEDLIS man
nesak, kur bus saugoni ie dokumentai. Susitarimo iuo klausimu tarp ma
ns ir SUIEDLIO nebuvo.
KLAUSIMAS: Ar buvo perduoti kokie nors dokumentai SUIEDLIUI
1946 metais?
ATSAKYMAS: Taip. Kiek prisimenu, paket su MATULIONIO
dokumentais a SUIEDLIUI perdaviau 1946 metais, bet tikslios datos
neprisimenu.
KLAUSIMAS: Ar tai buvo prie MATULIONIUI paskiriant SUIEDL
vyskupijos valdytoju, ar po to?
ATSAKYMAS: Gerokai anksiau, negu SUIEDLIS buvo paskirtas vys
kupijos valdytoju.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(J.LABUKO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo
poskyrio vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)
Tardymo protokolo orginalas yra LABUKO tardymo
byloje Nr.8710.

486

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*135

14- 1947

[...]
: .
: 1921
/.
1921 1928 . , 1928 1933
.
.
, , 1936 . [...]
1939 1947 ,
1947 . [...]
:
?
: ,
,
.
,
,
.
.
: 9
1943 ,
. ?
: .
, ,
.
: 2 1944
?

Vysk.. T.Matulionis sovietiniame teisme

*135

487

Liudytojo kunigo JARUEVIIAUS


TARDYMO PROTOKOLAS

Kaiiadorys

1947 m. kovo 14 d.

[...]

KLAUSIMAS: Trumpai papasakokite savo autobiografij.


ATSAKYMAS: Iki 1921 met buvau ilaikomas tv ir dirbau j kyje.
1921-1928 metais mokiausi Prien gimnazijoje, o 1928-1933 Kauno
kunig seminarijoje. J pabaigs buvau paskirtas vikaru iemarius, Kai
iadori apskrityje, kur ibuvau iki 1936 met [...] Nuo 1939 iki 1947 met
buvau Beion banyios klebonu, o nuo 1947 met vasario mnesio laiki
nai dirbu iemari banyios klebonu.
KLAUSIMAS: K Js inote apie buvusio Kaiiadori vyskupijos vyskupo
MATULIONIO antitarybin veikl?
ATSAKYMAS: A inau, kad vyskupas MATULIONIS pateik banyi
klebonams kelet antitarybinio turinio ganytojik laik, taiau kiek j
buvo ir koks j konkretus turinys, dabar neprisimenu. Prisimenu tik, kad
kai kuriuose ganytojikuose laikuose buvo meiikikai teigiama, jog at
jus Taryb valdiai Lietuv bolevikai nuskurdino lietuvi taut. Vysku
po MATULIONIO nurodymu a perskaitydavau iuo laikus tikintiesiems.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas 1943 m. gruodio 9 d. vyskupo MATU
LIONIO laikas, kuriame raoma apie pasirengim Eucharistiniam kongre
sui ir jo suaukim. Ar Js dokument skaitte banyioje?
ATSAKYMAS: dokument a gavau. Jo turinys buvo antitarybinis, ta
iau ar j skaiiau tikintiesiems, neprisimenu.
KLAUSIMAS: O 1944 m. vasario 2 d. vyskupo MATULIONIO laik ar
gavote?

488

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*136

: .
, ,
, .
: 622 ,
, ?
: ,

.
:

.
: ,
.
.
, .
: .
.
: ,
, , ,
, .
:
?
:
. , 1946 ,
, ,
8 , ,
,
.

,
.
: . . ,

*136

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

489

ATSAKYMAS: dokument taip pat gavau. Jame jis meiikikai teigia,


kad Taryb Sjungoje persekiojama religija. Ar j skaiiau tikintiesiems,
taip pat neprisimenu.
KLAUSIMAS: Ar gavote vyskupo MATULIONIO cirkuliar Nr. 622 dl
katekizmo dstymo jaunimui banyiose?
ATSAKYMAS: Dokument, kuriame raoma apie jaunimo aukljim reli
gine dvasia ir jo atitraukimo nuo komunist takos, taip pat gavau.
KLAUSIMAS: Vadinasi, vyskupas MATULIONIS vis laik savo nuro
dymais nuteikinjo dvasininkus prie Taryb valdi?
ATSAKYMAS: Taip, vyskupas MATULIONIS savo nurodymais ir cirku
liarais nuteikinjo kunigus prie Taryb valdi. A asmenikai niekada
nebiau davs toki nurodym. Skaiiau iuos nurodymus tikintiesiems
tik dl to, kad turjau vykdyti savo vadovybs nurodymus.
KLAUSIMAS: Js seniai pastate prelat SUIEDL. Apibdinkite jo
elges.
ATSAKYMAS: SUIEDL a pastu seniai, mogus jis labai oficialus,
udaras, domisi politika, nuolat skaito laikraius, iuo metu prenumeruoja
Ties".
KLAUSIMAS: Kaip konkreiai Js galtumte padti tvirtinti Taryb val
di Lietuvoje?
ATSAKYMAS: Vien kart a jau padjau Taryb valdios organams. Pa
vyzdiui, 1945 met iem, kai a dar dirbau Beiionyse, Semeliki vals
iuje, nakt pas mane buvo uj 8 banditai, kuriuos a pavalgydinau, o ryt
pasiuniau savo vargoninink Juoz BYTAUT valsi praneti apie tai,
kad bt imtasi priemoni.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
perskaitytas man suprantama rus kalba; j ir pasiraau.
(J.JARUEVIIAUS paraas)
Tard; LTSR MGB apskrities skyriaus vir. pav.
majoras LEONENKA (paraas)
Tardymo protokolo originalas yra LTSR MGB 0
skyriuje.

490

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*13728 1947
20
24
: ,
2- ?
: , 2-
,
1943 . .
1944 .
1- .
.
.

, ,
.


.
:
?
:
,

.
.
, ,
,
, ,
.
: ,
. ,
?

*137

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

491

Kaltinamojo Juozo LABUKO, Jono s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. kovo 28 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Papasakokite, k Js inote apie pasirengim Lietuvos kata
lik 2-ajam tautiniam Eucharistiniam kongresui?
ATSAKYMAS: inau, kad surengti 2-j Eucharistin kongres buvo nu
sprsta Lietuvos vyskup konferencijoje, vykusioje 1943 met ruden
Kaune. Kongres buvo planuojama surengti 1944 met birelio mnes
Kaune deimtmeio nuo pirmojo Eucharistinio kongreso proga. Buvo ma
noma, kad Kaun susirinks ne maiau kaip imtas tkstani Lietuvos
katalik.
Kongreso proga Lietuvos vyskupai paskelb bendr ganytojik lai
k, kuris buvo isiuntintas vyskupijoms, ten padaugintas ir isiuntintas
parapij klebonams. Vyskup konferencijoje taip pat buvo nutarta kon
greso proga pasisti sveikinimo laik popieiui su vis Lietuvos katalik
paraais.

KLAUSIMAS: Kaip kongresui buvo ruoiamasi Kaiiadori vyskupijoje?


ATSAKYMAS: Kaiiadori vyskupijos vyskupas MATULIONIS para
ganytojik laik, skirt pasirengti kongresui, kuris buvo isiuntintas pa
rapijoms, kad klebonai j perskaityt tikintiesiems. Buvo duotas nurodymas
sudaryti parapij komitetus ir rinkti las kongresui. Ar parapij komitetai
buvo sudaryti, negaliu pasakyti, nes duomenys apie tai kurijos nepasiek,
taip pat negaliu pasakyti, kiek buvo surinkta l kongresui rengti, bet pri
simenu, kad pinig buvo gauta i dviej ar trij parapij.

KLAUSIMAS: inoma, kad buvo sudarytas ir vyriausiasis pasirengimo


kongresui komitetas. Sakykite, kas vyriausiojo komiteto sudt jo i Kai
iadori vyskupijos?

492

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*138

: ,

, .

,

.
:
?
: ,

, .
:
?
: .
, .
,
.
:
2- ?

:
,
, ,
, ,

,

, .
: ,
2-
?
: ,
, ,
, .

*138

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

493

ATSAKYMAS: inau, kad pasirengimo kongresui vyriausiajam komitetui


vadovavo vyskupas BRIZGYS, kit jo nari neinau.
vyriausij komitet i Kaiiadori vyskupijos vyskupas MATULIO
NIS buvo paskyrs mane, taiau a n viename komiteto posdyje nedaly
vavau ir negavau jokio kvietimo.

KLAUSIMAS: Kodl btent Jus MATULIONIS paskyr Kaiiadori vys


kupijos atstovu vyriausiajame komitete?
ATSAKYMAS: A manau, kad MATULIONIS mane paskyr atsovu vy
riausij komitet dl to, kad umiau vien i svarbiausi post vyskupijo
je, kitoki prieasi neinau.
KLAUSIMAS: Kokius nurodymus Jums dav MATULIONIS, skirdamas
atstovu vyriausij komitet?
ATSAKYMAS: Nurodym i MATULIONIO a negavau. Galbt juos b
iau gavs, jeigu biau vyks vyriausiojo komiteto posdius Kaune,
taiau man neteko dalyvauti io komiteto posdiuose.
KLAUSIMAS: Kokie buvo [kongreso] suaukimo ir 2-ojo tautinio Eucha
ristinio kongreso politiniai tikslai?
ATSAKYMAS: I ganytojik laik, pateikt kongreso suaukimo pro
ga. ir sveikinimo, kur buvo ketinama pasisti popieiui su Lietuvos vis
katalik paraais, projekto a padariau ivad, kad kongresas, be grynai
religini tiksl, turjo suadinti nacionalinius lietuvi tautos jausmus, su
telkti j kovai prie bolevizm ir Taryb valdi, dl Lietuvos istojimo
i Taryb Sjungos sudties, pasinaudojant karo metu susidariusia tarp
tautine situacija.
KLAUSIMAS: Kada, kur ir kokiomis aplinkybmis Js susipainote su
sveikinimo popieiui tekstu 2-ojo nacionalinio Eucharistinio kongreso
proga?
ATSAKYMAS: Tiksliai atsakyti klausim negaliu, bet su iuo doku
mentu a susipainau Kaiiadori kurijoje, galbt su juo mane supaindino
vyskupas MATULIONIS, nors to tvirtinti negaliu.

494

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*139

:

?
: ,
,

.

.
:
?
: ,

.
: ?
: ,
,
.
: ,
?
: ,
, .
:
?
: ,
.
:
?
: ,
1944 , ,


.
: ?

*139

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

495

KLAUSIMAS: Kokia buvo Js nuomon apie sveikinim ir ar Js isa


kte savo nuomon iuo klausimu vyskupui MATULIONIUI?
ATSAKYMAS: Atsakyti klausim man sunku, nes dabar neprisimenu
konkretaus io sveikinimo turinio, taip pat neprisimenu, ar isakiau dl
sveikinimo turinio koki nors nuomon vyskupui MATULIONIUI. Api
bendrintai klausim a jau atsakiau kalbdamas apie politinius kongreso
tikslus, daugiau nieko prie to pridti negaliu.
KLAUSIMAS: Kas pareng sveikinimo popieiui tekst ir kas t sveikini
m tvirtino?
ATSAKYMAS: Sveikinimo popieiui teksto autoriaus a neinau, o tvirtin
ti j pagal taisykles turjo Lietuvos vyskup konferencija,
KLAUSIMAS: Argi MATULIONIS Jums apie tai nieko nesak?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu. MATULIONIS apie tai mans neinfor
mavo, nes tai buvo grynai technin pasirengimo kongresui pus.
KLAUSIMAS: Kur buvo laikomas mintas dokumentas, gautas Kaiiado
ri kurijoje?
ATSAKYMAS: Sveikinimo popieiui projektas buvo laikomas kurijos by
lose, taiau kurioje konkreiai, pasakyti negaliu.
KLAUSIMAS: Ar Js kalbjots su MATULIONIU apie dokument po
to, kai vokieiai buvo ivyti i Lietuvos TSR?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, apie sveikinimo popieiui projekt mes su
MATULIONIU nesikalbjome.
KLAUSIMAS: Ar su sveikinimo popieiui projektu buvo supaindinti Kai
iadori vyskupijos dekanai?
ATSAKYMAS: Nebuvo supaindinti, nes projektas buvo parengtas 1944
met balandio mnes, kai jau buvo aiku, kad numatytu laiku dl padties
fronte kongreso surengti nepavyks, ir tuo metu visas parengiamasis darbas
i esms nutrko.
KLAUSIMAS: Kokiomis slygomis buvo numatyta rengti kongres?

496

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*140

: ,
,
.
,
, .
: . . 3-
, .

8710

*140

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

497

ATSAKYMAS: Tiksliai atsakyti klausim negaliu, taiau, mano nuo


mone, surengti kongres vokiei okupacijos slygomis buvo nemanoma.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai,
asmenikai j perskaiiau ir pasiraau.
(J.LABUKO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo
poskyrio vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(paraas)
Tardymo protokolo orginalas yra LABUKO tardymo
byloje Nr. 8710.

498

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*1414 1947
13
17
: ?
: . 1943

.
: ?
: , ,
1946 , .
: ?
: 1946 ,
,
.
,
. ,

,
.

' ,
. .
: ,
?
: , .
,
.
:
?

*141

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

499

Kaltinamojo Zigmo NECIUNSKO, Jono s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. balandio 4 d.
Tardymas pradtas 13 val.
Tardymas baigtas 17 val.
KLAUSIMAS: Ar Js pastate vyskup Teofili MATULION?
ATSAKYMAS: Vyskup Teofili MATULION a pastu gerai. Nuo
1943 met MATULIONIS pradjo valdyti Kaiiadori vyskupij ir nuo
tada a buvau jam pavaldus.
KLAUSIMAS: Ar Js lankydavots pas vyskup MATULION?
ATSAKYMAS: Prisimenu, a pas MATULION lankiausi vien kart tai
buvo 1946 met vasar tikslios datos neprisimenu.
KLAUSIMAS: Dl ko Js susitikote su MATULIONIU?
ATSAKYMAS: 1946 met pradioje a savo dekano ELNIOS30 papraiau
ilgalaiki atostog dl blogos sveikatos bkls. Be to. po kunig RU
DIONIO. PUZONO ir kit sumimo ketinau pereiti i Nedzings, Var
nos apskrityje, kit parapij nes bijojau, kad ir a galiu bti suimtas Tary
b valdios organ dl ryi su bandit gaujomis, bet apie tai dekanui
ELNIAI nesakiau.
Dekanas ELNIA tikriausiai mano praym dl ilgalaiki atostog per
dav vyskupui MATULIONIUI, kuris ir isikviet mane kurij.

KLAUSIMAS: Ar vyskupas MATULIONIS inojo, kad Js palaikote ry


ius su banditais?
ATSAKYMAS: Taip, inojo. Apie savo ryius su banditais vyskupui MA
TULIONIUI a papasakojau per susitikim apie kur sakiau anksiau.
KLAUSIMAS : K konkreiai Matulioniui Js papasakojote apie savo ry
ius su banditais?
30

Kun. V. elnia- soviet valdios suimtas 1947 m., nuteistas 10 m. kaljimo.

500

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

* 142

:
,
, , ,
. ,
, ,
. ,
: , " ,
, ,
. , ,
,
.
,
. ,
,

. .
:
?
: ,
.
.
:
?
: ,

,
. .
:
,
?
:
, ,
, .
: ?

*142

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

501

ATSAKYMAS: K konkreiai a MATULIONIUI pasakojau apie savo


ryius su banditais, dabar neprisimenu, taiau a jam sakiau, jog banditai
danai lankydavosi mano namuose, nakvodavo ir a juos maitindavau; apie
tai, kad mano namuose slapstsi vienas sueistas banditas, taiau, kiek pri
simenu, jo pavards nesakiau.
Galbt a pasakojau MATULIONIUI apie bandit formuoi vadovus:
VITK, Daktar31 ir kitus, su kuriais palaikiau ryius, taiau to tvirtinti
negaliu, nes neprisimenu. Pabaigoje a MATULIONIUI pasakiau, kad ban
ditai, su kuriais a palaikiau ryius, pasitrauk Suvalkijos mikus ir mano
ryiai su jais nutrko.
MATULIONIS mane paklaus, ar man nepavojinga pasilikti savo para
pijoje. A atsakiau, kad jokio pavojaus nematau, kad mano santykiai su Ta
ryb valdios organais normals ir praiau MATULION mane palikti toje
paioje parapijoje. Jis mano praym patenkino.

KLAUSIMAS: Kokius nurodymus MATULIONIS dav dl santyki su


antitarybinio nacionalistinio pogrindio dalyviais?
ATSAKYMAS: Ar MATULIONIS man dav tokius nurodymus, dabar
visikai neprisimenu. Nieko daugiau, iskyrus tai, k jau papasakojau, i
pokalbio su MATULIONIU neprisimenu.
KLAUSIMAS: K Js inote apie MATULIONIO antitarybin veikl?
ATSAKYMAS: inau, kad vyskupas MATULIONIS vokiei okupacijos
Lietuvos TSR metais para kelet antitarybinio turinio [ganytojik] lai
k, kuriuos mes, kunigai, skaitme tikintiesiems banyiose. Daugiau jo
antitarybins jo veiklos fakt neinau.
KLAUSIMAS: Ar Js gavote MATULIONIO nurodym sustiprinti jauni
mo religin aukljim ir visokiais bdais trukdyti stoti pionieri ir kom
jaunimo organizacijas?
ATSAKYMAS: Nurodym dl jaunimo religinio aukljimo sustiprinimo a
gavau, taiau joki speciali nurodym prieintis jaunimo stojimui pionie
ri ir komjaunimo organizacijas negavau.
KLAUSIMAS: Kas buvo tas sueistas banditas, slapstsis Js namuose, ir
kada tai buvo?
31 Plk. J. Vitkus-Kazimieraitis'- Piet Lietuvos srities partizan vadas. uvo 1946 m.
vasar. A.Kulikauskas-.,Daktaras" - srities tabo narys, suimtas 1946 m. lapkriio mn.

502

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*143

: 1945 , ,
- :
,
"
( ). .
, ,
,
, ,
,

. ,
.
,
,
,
.
, .
.
: ?
: , .

,
.
: . . 3- 1-
.

*143

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

503

ATSAKYMAS: 1945 met vasar, tikslios datos nebeprisimenu, pas mane


atjo gaujos vadas KULIKAUSKAS - Daktaras kartu su gaujos nariais:
Albertu PERMINU - Yrininku32, Felicija KAZLAUSKAITE - Elyte ir
man nepastamas, slapyvardiu Litas (netikslu). PERMINAS buvo su
eistas.
Daktaras" man papasakojo, kad Alytaus apskrityje Varios mike j
gauj upuol karinis dalinys. vyko smarkus mis, kurio metu gauja paty
r dideli nuostoli, o jam ir jo palydovams pavyko isiverti i apsupties,
ir jie atjo pas mane, iekodami laikino prieglobsio. Daktaras" pasak,
kad PERMIN sueid jis pats neatsargiu viu.
Mintiems banditams a leidau pasilikti savo namuose, o pats po dviej
dien ivykau pas motin, bijodamas bti kartu su banditais, nes tuo metu
vyko stambi bandit formuoi likvidavimo operacija. Po keli dien gr
s namo bandit ten jau neradau. Apie sueist bandit PERMIN a ir
papasakojau MATULIONIUI.
KLAUSIMAS: Ar jau visk, k inote apie MATULION, papasakojote?
ATSAKYMAS: Taip, ir nieko daugiau prie savo parodym pridti negaliu.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai ir
perskaitytas man suprantama rus kalba; j ir pasiraau.
(Z.NECIUNSKO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

32

Turt bti - Albinas Puminas-,.Jurininkas. vliau buvo vienas i Dainavos apygardos


partizan vad.

504

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*144


14 1947

: '
10 . ,
?
: ' 10
.
1933
, ,
.

,
.
,
.

.
: 1-


8623 . .

*144

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

505

Iraas i kaltinamojo Jono MATULIO, Mykolo s., 1947 m. balandio 14 d.


tardymo protokolo

KLAUSIMAS: Kratos Js bute metu buvo paimta fotonuotrauka, kurioje


matyti 10 kunig. Kur Js j gavote ir kokiu tikslu laikte?
ATSAKYMAS: Dl i mans paimtos fotonuotraukos su 10 kunig galiu
paaikinti taip.
1933 metais, Smetonos valdymo metu, Lietuvos kaljimuose ir stovyk
lose laikyti politiniai kaliniai buvo ikeisti TSRS kalinimo vietose kalin
tus kunigus. Po i main atvyk Lietuv deimt kunig ikart buvo nufo
tografuoti apsireng drabuiais, su kuriais jie buvo kalinami, ir po to su ku
nig drabuiais. ios nuotraukos vliau buvo padaugintos masiniu tirau ir
pardavinjamos antitarybins propagandos tikslu.
A i nuotrauk gavau i vyskup ir laikiau istorinei atminiai.

Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus


tardytojas leitenantas AKURATOVAS (paraas)
Tardymo protokolo orginalas yra Jono MATULIO
tardymo byloje Nr. 8623.

506

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*14512 1947

(
)
1947 10

, . . 3- .
,
8709
, . . 58-1 58-10 .2 ,
:
, 1873 ,
, , , ,
, - , /., 1900
. , 1930
10 ,
, . , .
18 1946 .
. 20 .
3- 1947 '
. . 58-1 58-10 .2 , 1933

,
.

,
,
,
.

*145

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

507

..Tvirtinu"
LTSR Saugumo ministro pav.
Pulkininkas LEONOVAS (paraas)
1947 m. vasario 12 d.
NUTARIMAS
(pratsti kaltinamojo tardymo ir jo sumimo termin)

1947 m. vasario 10 d.

Vilnius

A. LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav. vyr. leite
nantas GOLICYNAS, perirjs Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,
kaltinamo pagal RTFSR BK 58-1 a ir 58-10 d. 2 str., tardymo bylos Nr.
8709 tyrimo mediag,
NUSTAIAU:
Teofilius MATULIONIS, Jurijaus s., g. 1873 m. Kudariki k., Alun
tos valsiuje. Utenos apskr., Lietuvos TSR. valstiei eimoje, lietuvis,
TSRS pilietis, nepartinis, 1900 m. baig dvasin seminarij Peterburge,
1930 m. teistas u antitarybin veikl ir piona 10 m. kalti PDS, iki
sumimo - Kaiiadori vyskupijos vyskupas, gyveno Kaiiadoryse. Lie
tuvos TSR.
Aretuotas 1946 met gruodio 18 dien. Kalinamas Lietuvos TSR
MGB vidaus kaljime. Tardytas 20 kart33.
1947 met sausio 3 dien MATULIONIUI buvo pateiktas kaltinimas
pagal RTFSR BK 58-la ir 58-10 d. 2 str., kad jis nuo 1933 m. aktyviai dir
bo prieik Taryb Sjungai darb, organizavo reakcingas jgas faisti
niam Smetonos reimui palaikyti.
Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais, bdamas Kaiiadori vys
kupijos vadovu, dav nurodymus jam pavaldiems dvasininkams dl antita
rybinio darbo, tuo tikslu leido specialius cirkuliarus ir [ganytojikus] lai
kus, aktyviai talkininkavo vokiei okupantams.

33

Byloje iki nutarimo primimo buvo 15 tardymo protokol.

508

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*146


, .
,
, ,
.
.

,
,
.

, .


, '

.
, ,
,

,
.
.
,
, .
.
:
1..
2. ,
.
.
3. ,
. .
4. 196732 . ,
.

*146

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

509

Po vokiei ivijimo i Lietuvos skleid aktyvi propagand tarp dvasi


ninkijos ir tikinij, kviesdamas juos kov prie Taryb valdi. Inau
dodamas savo kaip vyskupo status, skleid antitarybinius provokacinius
gandus, palaik ryius su bandit formuotmis, teik prieglobst banditams
savo rezidencijoje.
MATULIONIS prisipaino kaltas dl to, kad vokiei okupacijos Lie
tuvos TSR metais para kelet antitarybinio turinio cirkuliar ir ganytoji
k laik, organizavo l Taryb valdios organ represuot asmen ei
moms rinkim. Vatikano pritarimu rengsi pasisti katalikik misij vo
kiei okupuot RTFSR ir kit Sjungos respublik teritorij.
Po vokiei ivijimo i Lietuvos draud pavaldiems kunigams padti
Taryb valdiai vykdyti savo politik, neleido banyiose skelbti arki
vyskupo REINIO ir prelato JAKUBAUSKO kreipimsi dl bandit lega
lizacijos.
Prisipaino padjs antitarybin darb dirbusiems kunigams ivengti
Taryb valdios organ areto, duodamas jiems neterminuotas atostogas
arba perkeldamas i vienos parapijos kit, o suimt kunig eimoms teik
materialin pagalb. Dav nurodym pavaldiems dvasininkams aktyviau
prieintis jaunimo stojimui komjaunimo ir pionieri organizacijas. Asme
nikai gaudavo ir skaitydavo antitarybinio pogrindio leidiam spaud,
taiau i ko j gaudavo, nenurodo. Ryius su gaujomis neigia.

Tardymui baigti reikia:


1. Tsti MATULIONIO tardym dl jo ryi su antitarybinio
pogrindio dalyviais ir dl vadovaujamo vaidmens organizuojant jam
pavaldi dvasinink antitarybin darb fakt.
2. Patikrinti visus MATULIONIO areto metu paimtus dokumentus.
Dokumentus, kuriuos btina pridti prie bylos, iversti i lietuvi rus
kalb.
3. Tsti suimt kunig CIJNAIIO, LABUKO ir kt. tardym dl
MATULIONIO antitarybins veiklos fakt.
4. Perirti archyvins MATULIONIO tardymo bylos Nr. 1967-32
dokumentus. Nustatyti ir patikrinti asmenis, susijusius su juo dl antitary
bins veiklos.

510

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*147


18 1947 ,

, -
,

, . . 116 159 ,
:, . . 18- 1947 .
. . 3-
.
:

*147

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

511

Tardymo ir kaltinamojo sumimo terminas baigiasi 1947 met vasario


18 d., taiau iki tol baigti tardym nemanoma dl btinybs vykdyti nuro
dytas priemones, o ankstesns kardomosios priemons - areto MATU
LIONIUI pakeisti negalima dl vykdyto nusikaltimo pavojingumo, todl,
vadovaudamasis RTFSR BPK 116 ir 159 str..

NUTARIAU:
Lietuvos TSR MVD kariuomens Karo prokuror prayti pratsti tar
dymo ir kaltinamojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., sumimo ter
min vienam mnesiui, t. y. iki 1947 met kovo 18 dienos.
LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Sutinku": LTSR MGB Tardymo skyriaus
virininkas papulkininkis SOLOIDAS (paraas)
Ant dokumento yra rezoliucija:
Bylos tyrimo termin pratsti iki 1947 met kovo 18 dienos.
LTSR MVD Karo prokuroro pav. justicijos papulkininkis (paraas)
1947 II 14

512

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*148

"


18 1947

(
)
1947 15

, . . 3- .
,
8709
, . . 58-1 58-10 .2 ,
:
, 1873 ,
, , , ,
, - , /., 1900
. , 1930
10 ,
, . .
18 1946 .
. 31 .
3- 1947 '
. . 58-1 58-10 .2 , 1933

,
.

,
,
,
.

*148

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

513

Tvirtinu"
LTSR Saugumo ministro pav.
pulkininkas LEONOVAS (paraas)
1947 m. kovo 18 d.

NUTARIMAS
(pratsti kaltinamojo tardymo ir jo sumimo termin)

1947 m. kovo 15 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav. vyr. leite
nantas GOLICYNAS, perirjs Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,
kaltinamo pagal RTFSR BK 58-la ir 58-10 d. 2 str.. tardymo bylos
Nr. 8709 tyrimo mediag,
NUSTAIAU:
Teofilius MATULIONIS, Jurijaus s., g. 1873 m. Kudariki k., Aluntos
valsiuje, Utenos aps., Lietuvos TSR, valstiei eimoje, lietuvis, TSRS
pilietis, nepartinis, 1900 m. baig dvasin seminarij Peterburge, 1930 m.
teistas u antitarybin veikl ir piona 10 m. kalti PDS, iki sumimoKaiiadori vyskupijos vyskupas, gyveno Kaiiadoryse, Lietuvos TSR.
Aretuotas 1946 met gruodio 18 dien. Kalinamas Lietuvos TSR
MGB vidaus kaljime. Tardytas 31 kart.
1947 met sausio 3 dien MATULIONIUI buvo pateiktas kaltinimas
pagal RTFSR BK 58-la ir 58-10 d. 2 str., kad jis nuo 1933 m. dirbo prie
ik Taryb Sjungai darb, organizavo reakcingas jgas faistiniam Sme
tonos reimui palaikyti Lietuvoje.
Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais, bdamas Kaiiadori vys
kupijos vadovu, dav nurodymus jam pavaldiems dvasininkams dl antita
rybinio darbo, tuo tikslu leido specialius cirkuliarus ir laikus, aktyviai tal
kininkavo vokiei okupantams.

514

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*149


, .
,
, ,
.
,

,
,
- .
, ,
,

,
,
.

. ,
,
. .
10 12 1947 ,
1946 ,
()
,
,
.
.
1947 ,
,
, ,
,
,
.
:
1. ' , ,
, .

.
2.

.

*149

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

515

Po vokiei ivijimo i Lietuvos skleid aktyvi propagand tarp dvasi


ninkijos ir tikinij, kviesdamas juos kov prie Taryb valdi. Inau
dodamas savo kaip vyskupo status, skleid antitarybinius provokacinius
gandus, palaik ryius su bandit formuotmis, teik prieglobst banditams
savo rezidencijoje.
MATULIONIS prisipaino kaltas dl to, kad vokiei okupacijos Lie
tuvos TSR metais para ir ileido kelet antitarybinio turinio cirkuliar ir
ganytojik laik, organizavo l Taryb valdios organ represuot as
men ir bandit maitinink bri eimoms rinkim.
Prisipaino padjs antitarybin darb dirbusiems kunigams ivengti
Taryb valdios organ areto, duodamas jiems neterminuotas atostogas
arba perkeldamas i vienos parapijos kit, priimdavo vyskupij nuo are
to bganius kunigus, o suimt kunig eimoms teik materialin pagalb.
Dav nurodym pavaldiems dvasininkams aktyviau prieintis jaunimo sto
jimui komjaunimo ir pionieri organizacijas. Asmenikai gaudavo ir skai
tydavo antitarybinio pogrindio leidiam spaud, taiau i ko j gaudavo,
nenurodo. Ryius su gaujomis neigia.
Tardym 1947 met kovo 10 ir 12 dien metu MATULIONIS sak,
kad 1946 metais jis per kurijos generalin vikar LABUK (suimtas) per
dav prelatui SUZIEDELIUI saugoti kunigus kompromituojanius visus
dokumentus, bijodamas, kad jie gali patekti Taryb valdios organ ran
kas, sumus kur nors kurijos darbuotoj. LABUKAS iuos MATULIONIO
parodymus patvirtino.
Lietuvos TSR MGB 1947 met kovo mnesi suinojo, jog Lietuvos
vyskupai gavo Vokietijos angl okupacinje zonoje veikiani lietuvi or
ganizacij kreipimsi, kvieiant katalik dvasininkij padti kovojantiems
prie Taryb valdi, ir kad MATULIONIS prie aret supaindino su tuo
kreipimusi artimus asmenis34.
Bylos tyrimui baigti btina:
1. I prelato SUIEDLIO konfiskuoti kunigus kompromituojanius
dokumentus, kuriuos jam perdav MATULIONIS. Dokumentus, kuriuos
btina pridti prie bylos, iversti i lietuvi rus kalb.
2. Tsti MATULIONIO tardym dl jo ryi su antitarybinio pogrin
dio dalyviais ir dl vadovaujamo vaidmens organizuojant kunig antitary
bin darb fakt.

34

Atrodo, kad tai buvo nepatikrintas gandas.

516

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*150

3.


,

,
.

18 1947 ,

, -
,

, . . 116 159 .
:, . . 18- 1947 .
. . 3-
.
:

*150

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

517

3.
Tardant MATULION ir kitus aretuotus bei laisvje esanius kuni
gus, isiaikinti, ar Lietuvos katalik dvasininkija palaiko ryius su lietuvi
organizacijomis, veikianiomis angl okupacinje Vokietijos zonoje, ir pa
tikrinti kreipimosi, raginanio suaktyvinti Lietuvos nacionalinio pogrindio
veikl, gavimo fakt.
Tardymo ir kaltinamojo sumimo terminas baigiasi 1947 met kovo
18 d., taiau iki tol baigti tardym nemanoma dl btinybs vykdyti nuro
dytas priemones, o ankstesns kardomosios priemons - areto MATU
LIONIUI pakeisti negalima dl jo vykdyto nusikaltimo pavojingumo, todl
vadovaudamasis RTFSR BPK 116 ir 159 str.,

NUTARIAU:
Lietuvos TSR MVD kariuomens Karo prokuror prayti pratsti tar
dymo ir kaltinamojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., sumimo ter
min dviem mnesiams, t. y. iki 1947 met gegus 18 dienos.

LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio


vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Sutinku": LTSR MGB Tardymo skyriaus
virininkas papulkininkis SOLOIDAS (paraas)

518

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*151

. .

21 1947

( )
1947 20

, . . 3- .
,
8709
, . . 58-1 58-10 .2 .
:
3- 1947 '
. . 58-1 58-10 .2 , 1933

,
.

,
,
,
.

, .
,
, ,
.
,

,
.

,
.
.

*151

Vysk.. T.Matulionis sovietiniame teisme

519

..Tvirtinu"*
LTSR MGB Tardymo dalies sk. vir. pav.
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)
1947 m. gegus 21 d.
NUTARIMAS
(dl kaltinimo perkvalifikavimo)
1947 m. gegus 20 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio virininko pavaduo


tojas vyr. leitenantas GOLICYNAS, perirjs Teofiliaus MATULIONIO.
Jurijaus s., kaltinamo pagal RTFSR BK 58-la ir 58-10 d. 2 str.. tardymo
bylos Nr. 8709 tyrimo mediag,
NUSTAIAU:
1947 met sausio 3 dien MATULIONIUI buvo pateiktas kaltinimas
pagal RTFSR BK 58-la ir 58-10 d. 2 str., kad jis nuo 1933 m. dirbo prie
ik Taryb Sjungai darb, organizavo reakcingas jgas faistiniam Sme
tonos reimui palaikyti Lietuvoje.
Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais, bdamas Kaiiadori vys
kupijos vadovu, dav nurodymus jam pavaldiems dvasininkams dl antita
rybinio darbo, tuo tikslu leido specialius cirkuliarus ir laikus, aktyviai tal
kininkavo vokiei okupantams.
Po vokiei ivijimo i Lietuvos skleid aktyvi propagand tarp dvasi
ninkijos ir tikinij, kviesdamas juos kov prie Taryb valdi. Inau
dodamas savo kaip vyskupo status, skleid antitarybinius provokacinius
gandus, palaik ryius su bandit formuotmis, teik prieglobst banditams
savo rezidencijoje.
Vliau tyrimo metu buvo rodyta, kad vokiei okupacijos Lietuvos
TSR metais MATULIONIS kartu su kitais Lietuvos vyskupais svarst ir
pasirainjo antitarybinius dokumentus, kuriuose buvo propaguojama Lie
tuvos atskyrimo nuo Taryb Sjungos idja.
Po Lietuvos TSR ilaisvinimo i vokiei ragino jam pavaldius dvasi
ninkus boikotuoti partijos ir Taryb valdios priemones. Siek jaunim ati
traukti nuo komunistins takos.

520

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*152


,
.
,
58-1

. . 17-58-1 , 58-10 .2 58-11 ,
. 204 . . 128 129 .
:
1. . 58-10 .2
.
2. .
. 17-58-1 58-11 .
3. . 58-1
, '
.
. . 3-
.
21
1947 . (. )

*152

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

521

inodamas apie kai kuri jam pavaldi kunig ryius su bandit


formuotmis, padjo jiems dirbti antitarybin darb ir saugojo juos nuo
aret.
Atsivelgiant tai, kad MATULIONIO vykdytas nusikaltimas neati
tinka anksiau jam pateikto kaltinimo pagal RTFSR BK 58-la str. pobdio
ir kad jo nusikalstam veikl galima apibdinti pagal RTFSR BK 17-58-la,
58-10 ir 58-11 str. turin, ir vadovaudamasis RTFSR BPK 128, 129 ir 204b
str.,
NUTARIAU:
1. Palikti galioti anksiau MATULIONIUI pateikt kaltinim
RTFSR BK 58-10 2 d. str.
2. Pateikti MATULIONIUI kaltinim pagal RTFSR BK 17-58-la
11 str.
3.
Panaikinti anksiau MATULIONIUI pateikt kaltinim
RTFSR BK 58-la str. dl nepakankam rodym. Apie tai praneti
namajam.

pagal
ir 58pagal
kalti

LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio


vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
is nutarimas man perskaitytas 1947 m. gegus 21 d.
(Vysk. T. MATULIONIO paraas)

522

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*15323 1947

( )
1947 23

. . . 3- .
,
8709
, . . 17-58-1, 58-10 .2 58-11
,
:

:
1. , . -
;
2. ,
-
,
1943 ;
3. , .
1945 .
.
, ,

, . 117 ,
:
. 25 1947
, 5 1947 28 1947

.
. . 3- 1-
.

*153

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

523

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo dalies sk. vir. pav.
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)
1947 m. gegus 23 d.
NUTARIMAS
(dl dokument perklimo atskir byl)
1947 m. gegues 23 d.

Vilnius

A. LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav. vyr. leite
nantas GOLICYNAS, perirjs Teofiliaus MATULIONIO. Jurijaus s.,
kaltinamo pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d. 2 ir 58-11 str.. tardymo
bylos Nr. 8709 tyrimo mediag,
NUSTAIAU:
Pagal MATULIONIO parodymus antitarybin veikl galima inkrimi
nuoti:
1. Kanauninkui Povilui DOGELIUI, gyvenaniam Kaune, antitarybins
knygos Bolevik kaljimuose" autoriui.
2. Prelatui VAIIULIUI, dirbaniam vienoje i Kaiiadori vyskupijos
banyi, antitarybins Lietuvos Generalins srities atstov konferencijos,
kuri sureng vokieiai 1943 met balandio mnes, dalyviui.
3. Kunigui PETKEVIIUI, gyvenaniam nelegaliai. 1945 met balan
dio mnes Kaiiadori banyioje pasak antitarybin pamoksl.
Atsivelgdamas tai, kad DOGELIO, VAIIULIO ir PETKEVIIAUS
nusikalstam veikl reikia papildomai tirti ir dokumentuoti, pagal RTFSR
BPK 117 str.

NUTARIAU:
Kaltinamojo MATULIONIO 1947 m. balandio 25 d., kovo 5 d. ir sau
sio 28 d. tardymo protokol kopijas perduoti Lietuvos TSR MGB O" sky
riui tolesniam j nusikalstamos veiklos tyrimui.

LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav.


vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

524

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*154

'''23 1947

( )
1947 23

, . . 3- .
,
8709
, . . 17-58-1, 58-10 .2 58-11
,
:
,
,
:
1. 12 1943 ;
2. 541 24 1944
;
3. 600 29 1943
;
4. 16 1943 ;
5. 1 1943 ;
6. 9 1943 ;
7. 2 1944 ;
8. 28 1944 ;
9. ,
10 1944 ;
10. ;
11. XII;
12. 8 9 ;
13. ;
14. 1933
;
15. " ;
16. ;

*154

525

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Tvirtinu
LTSR MGB Tardymo dalies sk. vir. pav.
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)
1947 m. gegus 23 d.
NUTARIMAS
(dl daiktini rodym pridjimo prie bylos)
1947 m. gegus 23 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav. vyr. leite
nantas GOLICYNAS, perirjs Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,
kaltinamo pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d. 2 ir 58-11 str., tardymo
bylos Nr. 8709 tyrimo mediag,
NUSTAIAU:
Kratos Kaiiadori kurijoje, atliktos suimant MATULION, metu buvo
rasta ir paimta antitarybinio turinio dokumentai ir antitarybinio turinio lite
ratra:
1. 1943 m. gegus 12 d. MATULIONIO ganytojikas laikas;
2. MATULIONIO pasiraytas 1944 m. gegus 24 d. cirkulia
ras Nr. 541;
3. MATULIONIO pasiraytas 1943 m. gegus 29 d. cirkulia
ras Nr. 600;
4. 1943 m. rugsjo 16 d. MATULIONIO ganytojikas laikas;
5. 1943 m. gruodio 1 d. MATULIONIO ganytojikas laikas;
6. 1943 m. gruodio 9 d. MATULIONIO ganytojikas laikas ;
7. 1944 m. vasario 2 d. MATULIONIO ganytojikas laikas;
8. 1944 m. gegus 28 d. MATULIONIO ganytojikas laikas;
9. 1944 m. birelio 10 d. MATULIONIO instrukcija Dl kovos prie
girtavim;
10. Praneimas Apie santuok Lietuvoje";
11. Sveikinimo Pijui XII projektas;
12. Lietuvos vyskup konferencij protokolai Nr. 8 ir 9;
13. MATULIONIO laikas Lietuvos TSR vietimo ministrui;
14. Kunig, 1933 m. grusi Lietuv i kalinimo viet TSRS, foto
grafijos;
15. Knyga Bolevik kaljimuose", autorius - DOGELIS;
16. Knyga Bolevizmas Europos teisme";

526

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*155

17.
;
18. , ;
19. , ;
20.
;
21. ;
22. .
,

.
, . 66 ,
:
,
22 ,
8709
.
. . 3- 1-
.

*155

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

527

17. Knyga ydai u vieno i Taryb valstybs vadov pei, auto


rius - KOMAS;
18. Knyga Sveiuose pas ekistus", autorius - DAUNORAS;
19. Broira Antausis Pravdai, autorius - BRAUNDAS;
20. Knyga I Baltarusijos politinio ilaisvinimo istorijos", autorius STANKEVI;
21. Knyga Kolektyvin tironija", autorius - VALUCKAS;
22. Knyga Lietuvos archyvas", 4 tomai.
Atsivelgiant tai, kad ivardyti antitarybiniai dokumentai ir knygos
yra MATULIONIO nusikalstamos veiklos rodymai, pagal RTFSR BPK
66 str.,
NUTARIAU:
Visus ivardytus antitarybinius ganytojikus laikus, cirkuliarus ir kny
gas, i viso 22 pavadinimai, prijungti prie Teofiliaus MATULIONIO tar
dymo bylos Nr. 8709 kaip daiktinius rodymus.

LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav.


vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

528

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*156


1947 . 23 . , . . 3-
. ,
8709
, . . 17-58-1, 58-10 .2 58-11 .
,
, .
206 , ,
,
.

, 206
.
. .
.
.
. . 3- 1-
.
.

. \

, . .
, - ,
.
\
28 1947 .

*156

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

529

Tardymo pabaigos
PROTOKOLAS
1947 m. gegus 23 d. A, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo po
skyrio vir. pav. vyr. leitenantas Golicynas, perirjau Teofiliaus MATU
LIONIO, Jurijaus s., kaltinamo padarius nusikaltimus, numatytus pagal
RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d. 2, ir 58-11 str., tardymo byl Nr. 8709.
Nutars, kad parengtinis tardymas baigtas, o gautj duomen pakanka,
kad byl bt galima pateikti teismui, pagal BPK 206 str. praneiau apie tai
kaltinamajam, pateikiau susipainti vis bylos mediag ir paklausiau, ar
kaltinamasis nori k nors pridti.
Kaltinamasis Teofilius MATULIONIS, Jurijaus s., susipains su tar
dymo bylos dokumentais, pareik, kad: RTFSR BPK 206 str. man paai
kintas, su tardymo bylos dokumentais supaindintas gerai. Skund dl by
los tyrimo ir praym neturiu.

T. MATULIONIS (paraas)
LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Lietuvos apygardos MVD kaiuomens Karo
prokuroro padjjas justicijos majoras
STEPANENKA (paraas)

PAYMA
Iduota LTSR MGB vidaus kaljimo sanitarins dalies Teofiliui MA
TULIONIUI, Jurijaus s., kad jam buvo atliktas medicininis patikrinimas.
Patikrinimo metu buvo nustatyta bendra irdies arterioskleroz, gali
dirbti lengv kanceliarin darb.
LTSR MGB vidaus kaljimo gydytoja TITOVA (paraas)
1947 m. gegus 28 d.

530

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*1574 1947 .

( 8709)
:

, . . 17-58-la, 5810 .2 58-11 .
1946

.
, ,
,
,
.
. 1943-1944
,
.
(. . 59-62, 88, 190, 196-197, 203-205, 214-215, 218-219,
225-226 255)
1943 1944
,

,


(. . 90-91,204-205 255)
1943 1944
,
1944 . 2-
,
.
(. . 149-152, 172-176, 220-223, 232 255)

,


.

*157

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

531

Tvirtinu"
LTSR valstybs saugumo ministras
generolas majoras JEFIMOVAS (paraas)
1947 m. birelio 4 d.
KALTINAMOJI IVADA
(tardymo bylos Nr. 8709)
Kaltinamasis:
Teofilius MATULIONIS, Jurijaus s., padars nusikaltimus,
numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 d. 2 ir 58-11 str.
Lietuvos TSR valstybs saugumo ministerija 1946 met gruodio m
nes dl antitarybins veiklos aretavo Teofili MATULION, Jurijaus s., ir
pateikjam kaltinimus pagal i byl.
Tyrimo metu nustatyta, kad MATULIONIS, bdamas Kaiiadori kata
lik vyskupijos vyskupu, kelet met aktyviai veik prie Taryb valdi ir
jam pavaldiems dvasininkams dav nurodymus dirbti antitarybin darb.
1943-1944 m. sistemingai leido antitarybinius meiikikus ganytoji
kus laikus, kuriuose propagavo Lietuvos TSR atskyrimo nuo Taryb S
jungos idj.
(b. 1. 59-62, 88, 190, 196, 197, 203-205, 214-215, 218-219,
225-226, 255)
1943 m. ir 1944 m. gegus mnes isiuntinjo Kaiiadori vyskupijos
klebonams du cirkuliarus, kuriuose pareigojo rinkti pinigus Taryb val
dios prieams ir j eimoms, ragino padti vokiei sukurtai antitarybinei
organizacijai Tarpusavio pagalba".
(b. 1.90-91,204-205, 255)
1943
m. spalio mnes ir 1944 m. balandio mnes dalyvavo Lietuvos
vyskup konferencijose, kur buvo nutarta 1944 m. birelio mnes Kaune
surengti 2-j tautin lietuvi kongres, kuriame lietuvi tauta turjo bti
paraginta kovoti prie bolevizm ir Taryb valdi.
(b. 1. 149-152,172-176,220-223,232,255)
Po vokiei ivijimo i Lietuvos TSR pavaldiems dvasininkams
draud Taryb valdios organams kaip nors padti gyvendinti Parti
jos ir Tarybins vyriausybs politik, likviduoti banditizm.

532

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*158

(. . 57-59, 88-89, 101-103, 114-115, 191)


1944
.
(. .71-72, 116-117, 202)
1945
,
.
(. . 92-94, 184, 193,219, 255)
1945-1946 ,
(), ()
() ,
.
.
(. . 118-119, 153-157, 166-171,224-227)
1945
()
, 1946
().
(. . 79, 94, 135-136, 192, 207-213)
.
(. . 185-186, 255)
,

,
.
, ,
, ,
.

. ,
,
.
(. .57-62, 87-89, 96-103, 107-109, 112, 114-119, 135-136,
158-174, 185-186)
: (. . 91),
(. . 193-202), (. . 207-208),
(. . 209-213 232), (. . 216-217, 220-223),
(. . 224-227), (. . 237); : (. .
203-206, 214-215), (. . 218-219)
, (. . 255).

*158

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

533

(b. 1. 57-59, 88-89, 101-103, 114-115, 191)


1944 m. ruden i nacionalinio pogrindio dalyvio kunigo KIKIO
gaudavo antitarybini nelegali laikrai, pritarj leidimui ir turiniui.
(b. 1. 71-72, 116-117, 202)
1945 m. balandio mnes sureng pasitarim su Kaiiadori kurijos
kunigais, kur buvo svarstoma, kaip jaunim atitraukti nuo komunistins
takos.
(b. I. 92-94, 183-184,219,255)
1945-1946 m., inodamas apie jam pavaldi kunig RUDIONIO
(nuteistas), NECIUNSKO (nuteistas), STAEVIIAUS (suimtas) ryius su
banditais, padjo jiems dirbti antitarybin darb ir slp juos nuo aret.
Teik materialin pagalb aretuot kunig giminaiiams.
(b. 1. 118-119,153-157, 166-171,224-227)
1945 m. balandio mnes padjo kunigui PETKEVIIUI (iekomas)
ivengti areto dl antitarybini veiksm, o 1946 m. pavasar prim savo
vyskupij pabgus i kalinimo vietos LLA dalyv kunig PETRIK (su
imtas).
(b. 1. 79, 94, 135-136,192, 207-213)
sigijo ir savo namuose laik antitarybin literatr.
(b. 1. 185-186,255)
MATULIONIS prisipaino, kad vokiei okupacijos Lietuvos TSR me
tais pareng ir paskelb kelet antitarybinio turinio ganytojik laik ir
cirkuliar, organizavo l Taryb valdios prieams ir j eimoms rinki
m. Slp nuo aret kunigus, dirbusius antitarybin darb, priimdavo sa
vo vadovaujam vyskupij pabgusius kunigus, o suimt kunig giminms
teike materialin pagalb. Dav nurodym pavaldiems dvasininkams labiau
stengtis jaunim atitraukti nuo komjaunimo ir pionieri organizacij. Gau
davo ir skaitydavo laikraius, leidiamus antitarybinio nacionalistinio po
grindio, savo bute laik antitarybin literatr.
(b. I. 57-62, 87-89, 96-103, 107-109, 112, 114-119, 135-136,
158-174, 185-186)
Jo nusikalstam veikl patvirtina suimtj: TRIMONIO (b. I. 91),
KIKIO (b. 1. 193-202), PETRIKO (b. I. 207-208), RAMANAUSKO
(b. 1.209-213, 232), LABUKO (b. I. 216-217, 220-223), NECIUNSKO
(b. 1. 224-227), MATULIO (b. 1. 237); liudytoj: SUIEDLIO (b. I. 203206, 214-215), JARUEVIIAUS (b. 1. 218-219) parodymai ir daiktiniai
rodymai, esantys atskirame voke (b. I. 255).

534

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*159

:
, 1873 ,
, .
, , , -
, /., 1900
. . 1930
10-
. ,
. .
, :
,
,
,
.
,

,,
.
. . , . . 17-58-1,
58-10 .2 58-11 .
:
8709
,

.
4 1947 .
. . 3- 1-
.
: 1


*159

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

535

Remiantis tuo kaltinamas:


MATULIONIS Teofilius, Jurijaus s., g. 1873 m. Ku
dariki k., Aluntos valsiuje, Utenos aps.. Lietuvos
TSR, valstiei eimoje (tvai nuomojo em), lietu
vis, TSRS pilietis, nepartinis, 1900 m. baig dvasin
seminarij Peterburge, 1930 m. teistas u antitarybin
veikl ir piona 10 m. kalti PDS, iki sumimoKaiiadori vyskupijos vyskupas, gyveno Kaiiado
ryse.
TUO, KAD:
pasinaudodamas vyskupo padtimi, sistemingai skleid antitarybin
agitacij leido ir platino tarp jam pavaldi dvasinink [ganytojikus] lai
kus ir cirkuliarus, kuriuose kviet suaktyvinti kov prie Taryb valdi.
inodamas apie jam pavaldi kunig ryius su banditais, paddavo
jiems dirbti antitarybin darb ir slpdavo juos nuo areto, gaudavo, skaity
davo ir laikydavo savo namuose antitarybin literatr
t. y. vykdius nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir
58-11 str..

SILYIAU:
Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., tardymo byl Nr. 8709 per
MVD kariuomens Lietuvos apygardos Karo prokuror perduoti nagrinti
Ypatingajam Pasitarimui prie TSRS Valstybs saugumo ministerijos.
Kaltinamoji ivada surayta 1947 m. birelio 4 d. Vilniuje.
LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo sk. 3-iojo posk.
vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Sutinkame": LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo sk. virininkas
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)
LTSR MGB Tardymo dalies virininkas
papulkininkis SOLOIDAS (paraas)

536

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*160

21/0/4/2864
2 8 1947 r.


.
:
8709
. .,
, ' ,

.
. ..
,

.
10 .
.

39

27 1947 .

43. 8709
.
. 1873 . .,
, . , \.
.
. . 17-58-1, 58-10 .2
58-11 ., 18 1946
.
.

*160

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

537

Nr. 21/0/4/2864
1947 m. rugpjio 22 d.
TARNYBINIS RATAS
Ypatingojo pasitarimo prie TSRS MGB sekretoriato virininkui
generolui majorui drg. IVANOVUI
Kopija: TSRS MGB A skyriui
Susipain su T.MATULIONIO tardymo bylos Nr. 8709 dokumentais,
kuriuos pateik LTSR MGB, ir atsivelgdami tai, kad pateiktas kaltinimas
rodytas, LTSR MGB pasilymui nagrinti byl Ypatingajame Pasitarime
prie TSRS MGB pritariame.
T. MATULIONIS anksiau buvo kalintas Solovk lageriuose, kur or
ganizavo nuteistj antitarybines grupes ir palaik ryius su usienio antita
rybiniais centrais ir Vatikanu. Dl to silome jam skirti 10 met kalinimo
bausm.

TSRS MGB 0 skyriaus virininko pav.


pulkininkas DUBROVINAS (paraas)
Iraas i protokolo Nr. 39
Ypatingasis Pasitarimas prie TSRS Valstybs saugumo ministro
1947 m. rugsjo 27 d.
SVARSTYTA
43. Lietuvos TSR MGB tardymo
byla kaltin. Teofiliui MATULIO
NIUI, Jurijaus s., g. 1873 m., lietu
vis, TSRS pilietis, nepartinis. Iki
areto buvo vyskupas. Kaltinamas
pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 d.
2 ir 58-11 str.

NUTARTA
Teofili MATULION, Jurijaus s.,
u param antitarybins nacionalis
tins gaujos dalyviams ir antitary
bin propagand kalinti septyne
riems metams, bausms atlikimo
laik skaiiuoti nuo 1946 met
gruodio 18 dienos. Asmenin turt
konfiskuoti.

Ypatingojo Pasitarimo prie TSRS MGB sekretoriato virininkas


(paraas)

538

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*161


.

10 1947 .
16U1- 71244

,
1873 . ,
27 1947 .

.
. . . .
. .

14

*161

539

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Visikai slaptai

TSRS MVD Kaljim valdybos virininkui


pulkininkui drg. KUZNECOVUI
A skyrius
1947 m. spalio 10 d.
16/11-71244
Praome skubiai praneti, kur MVD kaljim bausmei atlikti galima
nukreipti Teofili MATULION, Jurijaus s., g. 1873 m.. Ypatingojo Pasita
rimo prie TSRS MGB 1947 IX 27 u param antitarybins nacionalistins
gaujos dalyviams ir antitarybin agitacij nuteist septyneriems metams.
T. MATULIONIS laikomas Lietuvos TSR MGB vidaus kaljime.

TSRS MGB A skyriaus vir. pav.


pulkininkas IVANOVAS (paraas)
14 poskyrio virininkas
kapitonas KIRINAS (paraas)

540

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*16215 1947 .
20\1-18509

.
.
16\11-71244 10. 10.47 .

: . .
.


- .
, . .
.
.
1

Vysk.. T.Matulionis sovietiniame teisme

*162

TSRS

541

Slaptai

Vidaus reikal ministerija


Kaljim valdyba
1947 m. spalio 15 d.
Nr. 20/1 - 18509

TSRS MGB A skyriaus virininko


pav. pulkininkui drg. IVANOVUI
1947 10 10 Nr. 16/11-71244

Kopija: TSRS MVD Vladimiro kaljimo


vir. pav. papulkininkiui drg. POLIBINUI
Ypatingojo Pasitarimo prie TSRS MGB nuteist Teofili MATULIO
N, Jurijaus s., bausm atlikti nukreipkite TSRS MVD Vladimiro kalji
m Gorkio geleinkelis, st. Vladimiras.
Drg. POLIBINUI priimti nurodyt kalin ir atsisti Kaljim valdyb
jo skaitos kortel.
TSRS MVD Kaljim valdybos l-ojo skyriaus virininkas
pulkininkas VOLCHONSKIS (paraas)

542

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*163

.

.

17 1947 .
16\11-33556

39 27
1947 . 8709
, ,
20\1- 18509 15
1947 . - .
, . .
'
.
. . . .
. .

14

*163

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

543

Visikai slaptai
Lietuvos TSR MGB A skyriaus virininkui
majorui drg. GRIINUI
A skyrius
1947 m. spalio 17 d.
16/ 11 -33556
Kad paskelbtumte ir tuoj pat imtumts vykdyti, siuniame Jums ira
i Ypatingojo Pasitarimo prie TSRS MGB 1947 IX 27 protokolo Nr. 39
dl Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., kur bausmei atlikti, pagal TSRS
MVD Kaljim valdybos 1947 X 15 nurodym Nr. 20/1-18509, isiskite
Vladimiro kaljim, Gorkio geleinkelis, st. Vladimiras.
Pranekite mums dat, kada iraas buvo paskelbtas nuteistajam ir pri
irkite, kad nuteistasis pasiekt bausms atlikimo viet.
T. MATULIONIS laikomas Lietuvos TSR MGB vidaus kaljime.
TSRS MGB A skyriaus vir. pav.
pulkininkas IVANOVAS paraas)
14 poskyrio virininkas
kapitonas KIRINAS (paraas)

544

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme20 1950 . 87

*164

.
, 1873 . ,
27 1947
, . 17-58-la, 58-10 .2 58-11

7- ,

.
,
16- 1948

.

*164

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

TSRS
Vidaus reikal ministerija
Kaljim valdyba
1950 m. sausio 20 d. Nr. 87

545

Visikai slaptai

Lietuvos TSR Valstybs saugumo ministrui

TSRS MGB Vladimiro kaljime laikomas kalinys Teofilius MATU


LIONIS, Jurijaus s., g. 1873 m., YP prie TSRS MGB 1947 09 27 pagal
RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. u pagalb antitarybins na
cionalistins gaujos dalyviams ir antitarybin agitacij nuteistas kalti
7 metus. Jo asmens byloje nra tardymo organ nutarimo dl kalinio lai
kymo Ypatingajame kaljime.
Pagal TSRS MVD, MGB ir Generalinio prokuroro sakym, paskelbt
1948 m. kovo 16 d., praome atsisti nutarim dl Teofiliaus MATULIO
NIO, Jurijaus s., kalinimo Ypatingajame kaljime.

TSRS MGB Vladimiro kaljimo virininkas


papulkininkis URAVLIOVAS (paraas)
Sekretoriato vedjas
kapitonas RADIONOVAS (paraas)

546

*165

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme16 1950

( )
1950 15

. . 1- .
, 8709
,

:
, 1873
,

,
, .
18 1946
.
.
. . 17-58-1 , 58-10 .2 58-11 ,
,
,
,
.
,

,,
.
,
,
:

.
. 1-
.
: . . 1-

.

*165

547

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Tvirtinu"
Lietuvos TSR Valstybs saugumo ministro
pav. pulkininkas LEONOVAS (paraas)
1950 m. vasario 16 d.
NUTARI MAS
(di bausms atlikimo vietos)
1950 m. vasario 15 d.

Vilnius

A, LTSR MGB 1-ojo tardymo skyriaus poskyrio virininkas vyr. lei


tenantas GOLICYNAS, perirjs Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,
tardymo bylos Nr. 8709 mediag,
NUSTAIAU:
Teofilius MATULIONIS, g. 1873 m. Kudariki k.,
Aluntos valsiuje, Utenos aps., Lietuvos TSR.
Aretuotas 1946 met gruodio 18 d. Lietuvos TSR Valstybs saugumo
ministerijos, kalinamas TSRS MVD Vladimiro kaljime.
Kaltinimas pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 d. 2 ir 58-11 str.. kad jis,
panaudodamas savo vyskupo status, sistemingai skleid antitarybin agi
tacij, leido ir siuntinjo pavaldiems dvasininkams [ganytojikus] laikus ir
cirkuliarus, kuriuose ragino suaktyvinti kov prie Taryb valdi.
inodamas apie kai kuri jam pavaldi kunig ryius su bandit
formuotmis, padjo jiems dirbti antitarybin darb ir slp juos nuo aret,
skait ir laik savo bute antitarybin literatr.
Atsivelgiant tai, kad dl vykdyt nusikaltim pobdio MATULIO
NIS yra ypa pavojingas,

NUTARIAU:
Teofili MATULION, Jurijaus s., po teismo atlikti bausm nukreipti
TSRS MVD Ypatingj kaljim.
LTSR MGB 1-ojo tardymo skyriaus
poskyrio virininkas vyr. leitenentas GOLICYNAS
(paraas)
Sutinkame": LTSR MGB 1-ojo tardymo skyriaus poskyrio
vir. pav. kapitonas KISMINAS (paraas)
LTSR MGB Tardymo dalies vir. pulkininkas SOLOIDAS (paraas)

548

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*166


, 22 1873
,
. . . 58-1
11, 58 .10 .2 7
( 18 1946 ),
. , .


, .
.
1954 , ,
,
. ,
, .

. . ,

,
.
,
, .

- (
11 1954 ). ( 83 )
,
. ?
, ,
,
. 58 ,
. 17 . 5 8-1 11
, , ,

.
, 17
. 58-1 11 .

*166

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

549

TSRS Generaliniam Prokurorui


Teofiliaus MATULIONIO, Jurgio s., g. 1873 m. birelio 22 d.
Vilniaus srities MGB teikimu Lietuvos MGB represuoto pagal
BK 58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. 7 laisvs atmimo metams
ir ikaljusio nustatyt laik, gyvenanio Mordovijos ATSR,
st. Potma, Zubovo Polianos invalid namuose.

Skundas
Dar bdamas kaljime a paraiau pareikim TSRS vidaus reikal mi
nisterijai, kuriame praiau leisti man grti Kaun pas brol. 1954 m. pava
sar i TSRS vidaus reikal ministerijos ligonin, kur a buvau gydomas,
atvyko pulkininkas ir man pasak, kad mano praymas patenkintas ir kad
man leista grti tvyn, pas brol. Taiau t pai met gegus mnesio
pabaigoje a i kaljimo kakodl buvau isistas invalid namus35. Tuo
met mano brolis ir jo mona pateik pareikim leisti jiems mane ilaikyti
ir globoti Kaune. kart Mordovijos ATSR vidaus reikal ministerija, o
po to ir TSRS MVD dl man visai nesuprantam prieasi nepagrstai at
met praym, net nepateik joki motyv dl neigiamo atsakymo.
Galbt pagrindin praymo atmetimo prieastis tai, kad anksiau a
buvau vyskupu. Tokiu atveju is neigiamas atsakymas prietarauja partijos
ir valstybs politikai iuo klausimu ir TSKP CK nutarimui Dl mokslins
ateistins propagandos tarp gyventoj klaid" (ispausdintas Pravdoje"
lapkriio 11 d.). A jau labai senas (man 83 metai) ir sunkiai sergu, todl
man liko gyventi paskutiniai metai. Nejaugi man negalima numirti tarp ar
tim moni?
Be to, atkreipiu Js dmes tai, kad Lietuvos MGB nutarimas, priim
tas BERIJOS36 laikais ir pripastantis mane kaltu pagal BK 58 str., yra
visikai nepagrstas ir neteistas. Kai dl kaltinimo pagal 17-58-la ir 11
str., tai pats MGB tardytojas, tyrs mano byl, man sak, kad kalt pagal
iuos BK straipsnius bylos duomenimis nerodyta ir kad jis nutar byl
pagal t dal nutraukti. Dl to Lietuvos MGB nutarimas dl kaltinimo pagal
BK 17-58-la ir 11 str. yra neteistas ir visikai nepagrstas.
35 Vysk. T. Matulionio grimui Lietuv visais manomais bdais prieinosi vietos soviet
valdia Lietuvoje.
36 L.Berija - TSRS NKVD vadovas 1938-1945 m., vliau vienas i SSRS MT pirmininko
pavaduotoj. Suimtas ir suaudytas 1953 m.

550

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*167

. 58 . 10 .2
. ,
,
.
,
. 10 .58 .


.

.
,
.
,
, ,
.
. [...]
. 10 .58
.
,
,
,

,
,
. .
,
.
.
1955 . 16

*167

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

551

Kaltinimas pagal BK 58-10 str. 2 d. taip pat visikai nepagrstas. Savo


laikuose, kuriais buvo grindiamas kaltinimas, a tik nurodydavau neleis
tin administracin savival ir Berijos bendraygi kiimsi Banyios
reikalus. Todl iuose mano laikuose nra nusikaltimo, numatyto BK 5810 str., sudties. Ir jau mintame TSKP CK nutarime pripastama didele
klaida ir smerkiamas administracinis vietos organizacij ir pavieni asmen
kiimasis religini bendrij ir grupi veikl. Tokiomis slygomis mano
laikuose jokiu bdu negalima velgti agitacijos prie Taryb valdi.
Be to, minti mano laikai buvo parayti lietuvi kalba ir j vertimas
rus kalb buvo netikslus. Kai kurie mano pasakymai laikuose buvo i
kreipti, galbt todl, kad lengviau bt galima juos pateikti kaip antitarybi
n agitacij. Laik originalai lietuvi kalba kakodl nebuvo pridti prie
bylos [...] Dl to kaltinimas pagal BK 58-10 str. taip pat yra be jokio pa
grindo.
Visa tai idsts, kreipiuosi Jus kaip asmen, kuris priiri, kad visos
ministerijos teisingai vykdyt statymus, ir praau atitaisyti paeistus sta
tymus ir rekomenduoti TSRS vidaus reikal ministerijai leisti man. sulau
kus gilios senatvs, ligotam invalidui, ivykti i invalid nam Kaun
arba bent jau Kauno apylinkes, kur bsiu visikai ilaikomas gimini, o
jeigu reiks, perirti mano byl.
T. MATULIONIS (paraas)
1955 m. liepos 16 d.

552

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*168


, 22
1873 ,
. , - .

16- . . .

.

.
.
.
1955 . 1-

*168

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

553

TSRS Generaliniam Prokurorui


Teofiliaus MATULIONIO, Jurgio s., g. 1873 m. birelio 22 d.,
gyvenanio Mordovijos ATSR, st. Potma, Zubovo Polianos
invalid namuose.

Pareikimas

i met liepos 16 d. Js vardu isiuniau skund. Primygtinai praau


man praneti, ar is skundas pasiek TSRS prokuratr ir kokioje stadijoje
yra mano bylos nagrinjimas.
Sunki mano sveikatos bkl veria kreiptis ir trukdyti Jus su iuo pra
ymu. Neatsisakykite isisti man atsakym nurodytu adresu.
T. MATULIONIS (paraas)
1955 m. rugpjuio 1 d.

554

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*169, 22
1873 ,
. , - .


. 7
( 18 1946 ).

,
. .
1954 ,
, ,
. ,
, .

. .
,

, .
, ,
.

-
( 11 1954 ).
( 83 ) ,
.
?
, ,
,
. 58 ,
. 17 . 58-1 11 ,
, , ,

.
,
17 . 58-1 11 .

*169

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

555

TSRS Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui


Klimentui Jefremoviiui VOROILOVUI
Teofiliaus MATULIONIO, Jurgio s., g. 1873 m. birelio 22 d.,
gyvenanio Mordovijos ATSR, st. Potma. Zubovo Polianos
invalid namuose.
Skundas
Vilniaus srities MGB teikimu Lietuvos MGB mane nuteis 7 laisvs
atmimo metams (buvau suimtas 1946 m. gruodio 18 d.). Ibuvs nustaty
t septyneri met bausms laik ir dar bdamas kaljime a paraiau pa
reikim TSRS vidaus reikal ministerijai, kuriame praiau leisti man grti
Kaun pas brol. 1954 m. pavasar i TSRS vidaus reikal ministerijos
ligonin, kur a buvau gydomas, atvyko pulkininkas ir man pasak, kad
mano praymas patenkintas ir kad man leista grti tvyn, pas brol. Ta
iau t pai met gegus mnesio pabaigoje a i kaljimo kakodl bu
vau isistas invalid namus. Tuomet mano brolis ir jo mona pateik pa
reikim leisti jiems mane ilaikyti ir globoti Kaune. kart Mordovijos
ATSR vidaus reikal ministerija, o po to ir TSRS vidaus reikal ministerija
dl man visai nesuprantam prieasi nepagrstai atmet praym, net
nepateik joki motyv dl neigiamo atsakymo.
Galbt pagrindin praymo atmetimo prieastis tai, kad anksiau a
buvau vyskupu. Tokiu atveju tas neigiamas atsakymas prietarauja partijos
ir valstybs politikai iuo klausimu ir TSKP CK nutarimui Dl mokslins
ateistins propagandos tarp gyventoj klaid" (ispausdintas Pravdoje11
lapkriio 11 d.). A jau labai senas (man 83 metai)ir sunkiai sergu, todl
man liko gyventi paskutiniai metai. Nejaugi man negalima leisti grti t
vyn ir numirti tarp artim moni?
Be to, atkreipiu Js dmes tai, kad Lietuvos MGB nutarimas, priim
tas Berijos laikais ir pripastantis mane kaltu pagal BK 58 str., yra visikai
nepagrstas ir neteistas. Kai dl kaltinimo pagal 17-58-la ir 11 str., tai pats
MGB tardytojas, tyrs mano byl, man sak, kad kalt pagal iuos BK
straipsnius bylos duomenimis nerodyta ir kad jis nutar byl pagal t dal
nutraukti. Dl to Lietuvos MGB nutarimas dl kaltinimo pagal BK 17-58la ir 11 str. yra neteistas.

556

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*170

. 58 . 10 .2
. ,
,
, .
10 .58 .
,
,
. , ,

.


.
,
.
,
, ,
.
. [...]
,
.
.

. (
) 7 ,
, , 83
.
,

.
, ,
,
,
,
, ,
,
.
.
1955 . 5

*170

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

557

Kaltinimas pagal BK 58-10 str. 2 d. taip pat visikai nepagrstas. Mano


laikuose, kuriais buvo grindiamas kaltinimas, negalima velgti ko nors
prie Taryb valdi, todl juose nra nusikaltimo, numatyto BK 58-10 str.,
sudties. A ne kart raiau Lietuvos TSR ministrams apie neteisingus kai
kuri vietins valdios atstov veiksmus, kiantis Banyios reikalus. Pa
vyzdiui, savo skunduose a raiau, kad visikai neteista yra neleisti kuni
go ligonin aptarnauti mirtanij j pai praymu. Ir jau mintame
TSKP CK nutarime smerkiamas administracinis vietos organizacij ir pa
vieni asmen kiimasis religini bendrij ir grupi veikl.
Be to, minti mano laikai buvo parayti lietuvi kalba, ir j vertimas
rus kalb buvo netikslus. Kai kurie mano pasakymai buvo ikreipti, galbt
todl, kad lengviau bt galima juos pateikti kaip antitarybin agitacij.
Laik originalai lietuvi kalba kakodl nebuvo pridti prie bylos [...]
iomis dienomis man buvo praneta, kad a negaliu grti Lietuv.
Toks rstus sprendimas mano atvilgiu prietarauja iuo metu vykdomai
Partijos ir Vyriausybs politikai. Be to, jis visikai nepagrstas mano bylos
aplinkybmis. Mane represavo Lietuvos MGB ( tuo metu veikusi trijul)
laisvs atmimu 7 metams, t laik vis ikaljau, teiss man nebuvo atim
tos, dabar man 83 metai ir a sunkiai sergu. Argi tokiomis slygomis a
galiu bti toks baisiai pavojingas nusikaltlis, kuriam negalima leisti grti
tvyn ir ten nugyventi minimal laiko tarp iki mirties?
Visa tai idsts, turdamas galvoje, kad pastaruoju metu Js primte
daug humanik statymini akt, nutariau labai Jus prayti, kad Js asme
nikai, neperduodamas kitoms institucijoms, inagrintumte mano byl ir
leistumte man, sulaukusiam gilios senatvs ir sunkiai serganiam grti
Lietuv kur bsiu visikai ilaikomas gimini.
T. MATULIONIS (paraas)
1955 m. rugpjuio 5 d.

558

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*171


, . 1873 .
( , ,
, . - ),
13.12.1946 . . , . . .
1947 . . 17 . 58 . 1, 10 11 7
. . ,
18.12.1953. :
, . , -
.

12 1955 .

23 1955 . 125-27298-47
, 16 1 1955 .
,
, ,

.

,
18.12.1946 . . . , 1)
2) .
7 ,
, .

.
.
- ,
, ,
,
. , ,
, .

. ,

. [...].

*171

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

559

TSRS Vyriausiajai Karo Prokuratrai


Teofiliaus MATULIONIO, Jurgio s., g. 1873 m. birelio
22 d., Kudariki vienkiemyje (pagal dab. administr. suskirs
tym- Lietuvos TSR, Vilniaus sritis, Molt r.); aretuotas
1946. 12. 18 Kaiiadoryse, Lietuvos TSR; YP 1947 m. nuteis
tas pagal BK 58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str.7 laisvs atmimo
metams be teisi atmimo. Bausms atlikimo laikas baigsi
1953. 12. 18.
Gyvenamoji vieta ir adresas: Mordovijos ATSR, st. Potma,
Zubovo Polianos invalid namai.
Pareikimas
iuo patvirtinu, kad 1955 m. rugsjo 12 dien gavau praneim i Vy
riausiosios karo prokuratros prokuroro justicijos papulkininkio IRKOVO
apie tai, kad mano 1955 m. liepos 16 ir rugpjio 1 dien rayti pareikimai
TSRS Generaliniam Prokurorui pateko Vyriausij karo prokuratr ir
tikrinami, kartu aikumo ir papildymo dlei praau pridti prie bylos ma
no pareikim.
Esu Lietuvos TSR Katalik Banyios Kaiiadori vyskupas, Taryb
valdios organai mane aretavo 1946 12 18 Kaiiadoryse. Mane kaltino, jog
a es: 1) agitavau prie Taryb valdi ir 2) turjau ryi su pogrindiu.
YP nutarimu a buvau udarytas kaljim 7 metams, neatimant teisi,
bausm atlikau.
Pasibaigus bausms laikui a kreipiausi TSRS vidaus reikal ministe
rij, praydamas leisti man grti Kaun pas brol, kad biau jo ilaiko
mas. Po kurio laiko i Maskvos Vladimiro kaljimo ligonin, kur tuo metu
a buvau gydomas, atvyko pulkininkas, TSRS kaljim virininkas, ir man
pareik, kad mano praymas patenkintas ir kad a greitai vaiuosiu tvy
n, pas brol. Taiau po kurio laiko vietoj Lietuvos a kakodl buvau i
sistas Zubovo Polianos invalid namus, Mordovijos ATSR.
Tuomet mano brolis ir jo mona pateik pareikim kad jiems bt
leista pasiimti mane Kaun ir visikai ilaikyti. Taiau t j pareikim
atsakymas buvo neigiamas, nenurodant joki motyv. A nesuprantu tokio
dvigubo MVD sprendimo [...].

560

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*172

, ,
.


- (
11 1954 ).
, ,
, ,
,
,
, .
,
, ,

.

.
,
, ,
,

, .
, ,
, ,

,
, ,


, .
,

, . ,
,
.

, ,
, ,
, .
. ,

*172

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

561

Galbt pagrindin praymo atmetimo prieastis tai, kad anksiau a


buvau vyskupas. Tokiu atveju tai prietarauja partijos ir valstybs politikai
iuo klausimu ir TSKP CK nutarimui Dl mokslins ateistins propagan
dos tarp gyventoj klaid (ispausdintas Pravdoje lapkriio 11 d.).
Be to, nors YP man skirt bausm a atlikau, taiau i esms ir kaltini
mas, ir bausm, mano giliu sitikinimu, neturjo tikro teisinio pagrindo, bet
buvo Berijos neteist metod, taikyt daugelio piliei atvilgiu, taip pat
ir mano, idava. Tai aikiai matyti kad ir i emiau pateikiam fakt.
Kaltinant palaikymu ryi su pogrindiu, tardytojas, tyrs mano byl, man
sak, kad bylos duomenimis toks nusikaltimas nerodytas ir kad jis nu
sprend byl dl io kaltinimo nutraukti.
Kaltinant mane antitarybine agitacija, buvo remiamasi kai kuriais mano
ganytojikais laikais. Tarp tardymo dokument kiek man buvo leista su
jais susipainti, buvo tik mano laik vertimai rus kalb. Ar teisingai bu
vo perteiktos mano mintys, esant galimybei suteikti joms norim politin
atspalv, ikreiptai interpretuoti, a abejoju. Savo lietuvi kalba raytuose
ganytojikuose laikuose a neagitavau prie Taryb valdi, o tik tarp kita
ko, netiesiogiai, trumpai kritikai pasisakydavau dl kai kuri NKVD atsto
v kiimosi banytinius reikalus. Tai ir nebuvo jokia paslaptis, juk kiek
vieno siningo pilieio pareiga parodyti atitinkam valstybinioadministracinio mechanizmo pareign ir staig klaidas tam, kad jos ne
bebt kartojamos.
A ne kart raiau Lietuvos TSR ministrams, pranedamas apie netei
singus kai kuri vietins valdios atstov veiksmus, kiantis Banyios
reikalus. Pavyzdiui, savo skunduose a raiau, kad visikai neteista yra
neleisti kunigo ligonin aptarnauti mirtanij j pai praymu.
TSRS kritika ne tik leidiama, bet ir rekomenduojama, juo labiau reikia
turti galvoje, kad to meto NKVD veiksmai vliau, kaip inoma, valstybs
buvo vertinti neigiamai, o pagrindiniai kaltininkai BERIJA ir ABAKU
MOVAS37 buvo demaskuoti ir nuteisti. Todl mano kritiniai, visai ne anti-

37

V. Abakumovas - TSRS MGB vadovas 1946-1951 m. Vliau suimtas ir 1954 m. suau


dytas.

562

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*173

,
, ,
.
, 83- ,
,
,
.
.
. . ,
.
,
, .
, ,
-
, ,
.
,
, ,
, , ,
,
,
, ,
.
, .
.
1955 . 15

*173

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

563

valstybiniai ar antitarybiniai, pastebjimai buvo visikai pateisinami ir jo


kios bausms u juos negaljo bti skiriama, taigi kaltinimai ir bausm man
buvo nepelnyti, neteisingi, neteisti, todl mane reikia reabilituoti.
A esu senas mogus, man 83 metai, vis savo smoning gyvenim a
paskyriau dvasini, religini savo moni poreiki patenkinimui, prie
valstybin valdi nekalbjau ir neagitavau. TSRS Konstitucija fiksuoja ir
teisina sins laisv ir teis ipainti religij. TSKP CK nutarime partijos
sekretorius N. S. CHRUIOVAS primena, kad administracijos pareig
nams nereikia kitis banyi vidaus reikalus. statym turi laikytis kiek
vienas, tai laik venta pareiga jau kultringos senovs tautos, tuo labiau
tai turt daryti tarybin visuomen. Taigi man pateikti kaltinimai buvo
neteisingi, o jais pagrsta bausm ir paskutin grandis - mano pilietini tei
si suvarymas, neleidiant man, senam mogui, grti tvyn Lietuv
praleisti ten paskutini savo gyvenimo dien, - yra neteisti.
Remdamasis TSRS pilieio konstitucinmis teismis ir Tarybine teist
varka, kuri turi ginti statymus ir teisingum, ir atkreipdamas dmes i
dstytus faktus, praau Jus, draugas Prokurore, perirti mano byl ir at
aukti YP nutarim, priemones, ribojanias mano pilietines laisves, taip pat
ir teis gyventi Lietuvoje. Praau man praneti apie bylos perirjimo re
zultatus.
T.MATULIONIS (paraas)
1955 m. rugsjo 15 d.

564

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*174


, . . 41
,
, . , - .


16
, 1 15 . . :
1)


2) ,

,
.
26 1955 .

*174

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

565

TSRS Vyriausiajai karo prokuraturai


Maskva, Kirovo g 41
Teofiliaus MATULIONIO, Jurgio s., gyv. Mordovijos
ATSR, st. Potma, Zubovo Polianos invalid namai.
Pareikimas
Visiko aikumo dlei ir siekiant ivengti galim klaid perirint ma
no byl, leiskite man savo i met liepos 16, rugpjio 1 ir rugsjo 15 die
nos pareikimus papildyti:
1) Kaiiadori vyskupu a tapau Didiojo Tvyns karo metais ir
2) ganytojikus laikus, kuriais buvo remiamasi kaltinant mane neva
skleidus antitarybin agitacij, a taip pat paraiau Didiojo Tvyns karo
metais.
1955 m. rugsjo 26 d.

T. MATULIONIS (paraas)

566

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*175,
, . , - .

5
1955 .

.

.
29 1955 .

*175

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

567

TSRS Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui


Klimentui Jefremoviiui VOROILOVUI
Teofiliaus MATULIONIO, Jurgio s.,
Mordovijos ATSR, st. Potma, Zubovo Polianos
invalid namai.
Pareikimas
Iki iol negaudamas atsakymo 1955 m. rugpjio 5 d. isist savo
pareikim, adresuot TSRS Aukiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkui Klimentui Jefremoviiui VOROILOVUI, turiu garbs prayti in
formuoti mane apie minto pareikimo apsvarstymo rezultatus.
Tikdamasis, kad mano praymas bus patenkintas, lauksiu greito atsa
kymo.
1955 m. lapkriio 29 d.

T. MATULIONIS (paraas)

568

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*17625 1957 .

24 1957

.
,
,
27 1947
. 17-58-1, 58-10 .2 58-11 7- ,
,
:
,
,
. , 1943-1944

.

,
.
(, , . . 251-252)

, , ,
, , (. . 191, 193-202,
207-219) .
.
16.7.55 ., 5.8.55 . 15.9.1955 . ,

,

.
1955 . ().

*176

569

Vysk. T.Matulionis sovietiniame teisme

Tvirtinu
Pabaltijo karins apygardos
Karo prokuroro pavaduotojas
justicijos pulkininkas ELNOKOVAS
(paraas)
1957 m. gegus 25 d.
NUTARTIS
1957 m. gegus 24 d.

Ryga

Pabaltijo karins apygardos Karo prokuroro padjjas papulkininkis


KARAJEVAS, prieiros tvarka inagrinjs Teofiliaus MATULIONIO,
Jurijaus s., 1947 m. rugsjo 27 d. YP prie TSRS MGB pagal RTFSR BK
17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. nuteisto 7-eriems metams PDS su turto
konfiskavimu, archyvin tardymo byl,

NUSTAT:
MATULIONIS kaltintas tuo, kad, bdamas katalik Kaiiadori vys
kupijos vyskupu, kelet met veik prie Taryb valdi. 1943-1944 m.
sistemingai leido antitarybinio turinio ganytojikus laikus ir cirkuliarus ir
ragino padti Taryb valdios prieams.
Po vokiei ivijimo padjo nacionalistiniam bandit pogrindiui, gau
davo ir savo bute laikydavo antitarybin literatr.
(Pagal kaltinamj ivad, b. 1. 251-252).
MATULIONIO kalt patvirtina jo prisipainimas i dalies, suimtj
K. TRIMONIO, S. KIKIO, K. PETRIKO, B. SUIEDLIO, J. LABUKO
ir kit parodymai (b. 1. 191, 193-202,207-219), taip pat daiktiniai rody
mai.
Taigi Matulionis nuteistas pagrstai.
Savo 1955 07 16, 1955 08 05 ir 1955 09 15 raytuose skunduose MA
TULIONIS, neigdamas veiks prie Taryb valdi ir savo veikl vardy
damas kaip vadovavim religiniam junginiui, pra prievarta nelaikyti jo
invalid namuose ir leisti grti Lietuvos TSR, kur j globot gimins. Be
to, MATULIONIS 1955 m. para dar pakartotinius praymus (keturis).

570

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*177

5 1956
.
, ,
,
. 428 .
:
.

*177

Vysk. T.Matulionis sovietiniame

teisme

571

1956
m. gegus 5 d. MATULIONIS MVD buvo paleistas i invalid
nam ir ivyko savo gimini gyvenamj viet.
Atsivelgiant tai. kad MATULIONIS bausm atliko, o bylos duome
nys neduoda pagrindo i reabilituoti, vadovaudamasis RTFSR BPK 428 str.,

SILYIAU:
Prieiros proces baigti ir byl perduoti archyv.

Pabaltijo karins apygardos Karo prokuroro


padjjas papulkininkis KARAJEVAS (paraas)

ARKIVYSKUPAS MEISLOVAS REINYS


SOVIETINIAME TEISME

574

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*1


. / .

( )
. , 1947 . 9
, 1- .

, 1884 , . . , , , , , - , /.,
,
, . . 8.

:
.

.
1940 ,


,
.

.
,
, , ,
.
, .
.

.
,

*1

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Tvirtinu"
LTSR Valstybs saugumo ministro pav.
pulkininkas LITKENSAS

575

Aret sankcionuoju
LTSR MVD kariuomens Karo prokuroras
Justicijos papulkininkis
GRIMOVIIUS

NUTARIMAS
(aretui)
Vilnius, 1947 m. birelio 9 d.
A, LTSR MGB 0 skyriaus 1-ojo poskyrio virininko pavaduotojas
gvardijos majoras ERNIAUSKAS,
Perirjs gaut mediag apie nusikalstam veikl Meislovo REINIO, Jeronimo
s., gimusio 1884 m. Madagaskaro k., Utenos aps., LTSR, lietuvio, kilusio i
buoi eimos. TSRS pilieio, nepartinio, turinio auktj teologin isila
vinim, Vilniaus vyskupijos valdytojo, gyvenanio Vilniuje, Pilies g. 8,

NUSTAIAU:
REINYS yra nesutaikomas Tarybins santvarkos prieas. Lietuvos bur
uazinje vyriausybje tam tikr laik jo usienio reikal ministro pa
reigas.
Nuo 1940 m., atkrus Taryb valdi Lietuvoje, kaip Vilniaus arkivys
kupo padjjas REINYS panaudojo banyi kaip priemon reakciniams
elementams telkti kovai su Taryb valdia, sistemingai sak banyiose
antitarybinius pamokslus.
Vokiei okupacijos metais REINYS glaudiai bendradarbiavo su vo
kiei okupacine valdia. Ne kart oficialioje okupacinje spaudoje mei
Taryb valdi, tarybin liaud ir Raudonj armij, komunist partij ir jos
vadovus. Gyr vokiei okupantus, faist partij ir jos vadeivas. Aktyviai
bendradarbiavo su vokiei sukurta Lietuvos vyriausybe.

Lietuv ivadavus i vokiei grobik REINYS toliau aktyviai kovoja


prie Taryb valdi, i sakyklos banyioje sako antitarybinio turinio pa
mokslus, pavaldiems dvasininkams duoda nurodymus auklti jaunim an
titarybine nacionalistine dvasia. Kategorikai atsisak imtis bet koki prie-

576

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*2

.
,
,

.

.
. 1- . .

1 . .

. .

.

*2

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

577

moni, kurios padt ukirsti keli prieikai kunig veiklai, taip trukdo
didelei daliai dvasininkijos tapti lojaliais Taryb valdios atvilgiu.
REINIO vadovaujama kurija aprpina dokumentais bandit grupuoi
narius.

LTSR MGB O" skyriaus 1-ojo poskyrio virininko pav.


gvardijos majoras ERNIAUSKAS (paraas)
Sutinkame"

LTSR MGB O skyriaus 1-ojo posk. vir.


kapitonas EIUROVAS (paraas)
LTSR MGB O" skyriaus virininko pav.
kapitonas RASLANAS (paraas)
LTSR MGB tardymo dalies virininkas
papulkininkis SOLOIDAS (paraas)

578

*3

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

. / .

( )
. , 1947 . 9
, 1- .


, 1884 , . . , , , , , - , /.,
,
, . . 8,

:
. . ,
58-1- . , ,
. 145 158
,
:

. , .
146
.

. 1- . .

1 . .

. .

.

1947 . 12

*3

579

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Tvirtinu"
LTSR MVD kariuomens Karo prokuroras
LTSR Valstybs saugumo ministro pav.
Justicijos papulkininkis
pulkininkas LITKENSAS
GRIMOVIIUS

NUTARIMAS
(dl kardomosios priemons parinkimo)
Vilnius, 1947 m. birelio 9 d.
A, LTSR MGB O skyriaus l-ojo poskyrio virininko pavaduotojas
gvardijos majoras ERNIAUSKAS.
Meislovo REINIO. Jeronimo
s., g. 1884 m. Madagaskaro k., Utenos aps., LTSR, lietuvio, kilusio i buo
i eimos, TSRS pilieio, nepartinio, turinio auktj teologin isilavi
nim Vilniaus vyskupijos valdytojo, gyvenanio Vilniuje, Pilies g. 8,
Perirjs gaut mediag apie nusikalstam veikl:

NUSTAIAU:
M.J.REINYS

tariamas padars nusikaltimus, numatytus RTFSR BK

Atsivelgiant tai, kad

REINYS

58-1-a

str.

bdamas laisvje gali pasislpti nuo tardymo ir

teismo ir vadovaudamasis RTFSR BPK 145 ir 158 str..

NUTARIAU:
Kardomja priemone, kad Meislovas REINYS, Jeronimo s., nepasialint nuo
tardymo ir teismo, parinkti sumim; apie tai praneti suimtajam, paimant i jo para.

LTSR MGB O skyriaus l-ojo poskyrio virininko pav.


gvardijos majoras ERNIAUSKAS (paraas)
Sutinkame"

LTSR MGB O skyriaus l-ojo posk. virininkas


kapitonas EIUROVAS (paraas)
LTSR MGB O0 skyriaus virininko pav.
kapitonas RASLANAS (paraas)
LTSR MGB tardymo dalies virininkas
papulkininkis SOLOIDAS (paraas)

Su iuo nutarimu a supaindintas 1947 m. birelio 12 dien


(Arkivysk. M.REINIO paraas)

580

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

283
1947 . 12

. . 1- . .

:
.
: . , . 8

. . .

*4

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

ORDERIS Nr.

581

283

1947 m. birelio 12 d.

Iduota LTSR MGB 0 sk. l-ojo poskyrio vir. pav.


gvardijos majorui ERNIAUSKUI
Daryti krat ir suimti:
Meislov REIN, Jeronimo s.,
gyv. Vilniuje, Pilies g. 8.

LTSR Valstybs saugumo ministro pavaduotojas (paraas)

582

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*5

1
. -

14 1947

( )
1947 13

, . . - 1- . - .
,
10723 ,:
, 1884 ,
. . , , , - , /.,
, ,
, . .
8, 12 1947
.
, ,
. 110 ,:
10723
.

.

. . - 1-
. - .

*5

583

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo dalies
1-ojo skyriaus virininkas papulkininkis ELNOKOVAS
1947 m. birelio 14 d.

NUTARIMAS
(dl bylos tyrimo permimo)
1947 m. birelio 13 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus poskyrio virininko


pavaduotojas - vyr. leitenantas GOLICYNAS, perirjs kaltinamojo Me
islovo REINIO, Jeronimo s.. tardymo bylos Nr. 10723 dokumentus,NUSTAIAU:
Meislovas REINYS, Jeronimo s., g. 1884 m. Madagaskaro k., Utenos
aps., lietuvis, TSRS pilietis, nepartinis, turintis auktj isilavinim, iki tol
neteistas, iki areto Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupas, gyvenantis Vil
niuje, Pilies g. 8, 1947 m. birelio 12 d. LTSR MGB O skyriaus suimtas
dl antitarybins agitacijos ir ryi su nacionalistiniu pogrindiu.
Atsivelgdamas tai, kad byl reikia itirti, pagal RTFSR BPK 110
str.,NUTARIAU:
Paimti tirti kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s., tardymo byl
Nr. 10723.
Nutarimo kopij pasisti Prokurorui ir LTSR MGB A skyriui.

LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus


3-iojo poskyrio virininko pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

584

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme


1. ,

2.

1884 , ,
, .

3.
( ).

. . 8, . 4

4. .

5.
.
6. .

7. (
,


).

20 12 1944
5 .

8. .

6/

9.
(
, ).

, 1909 .
, 1912 .

()

10.
).

( 33 )

11. (
, ,
, , ).

. 1919
,
.

12.
(, ,
).

13.

(: , ,
).

. -

*6

*6

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

585

Suimtojo anketa
1. Pavard, vardas, tvo vardas.
2. Gimimo metai, vieta.
3. Nuolatin gyvenamoji vieta iki
sumimo (tikslus adresas)
4. Profesija ir specialyb
5. Paskutin darbo vieta ar usi
mimo pobdis iki sumimo.
6. Tautyb.
7.Pilietyb (nesant paso, nuro
dyti, koks dokumentas patvirtina
pilietyb).
8. Partikumas.
9. Isilavinimas bendras ir spe
cialusis.
10. Socialin ir politin praeitis.
11. Teistumas (buvo tardytas ar
teistas, kur, kada, dl ko, nuosp
rendis).

REINYS Meislovas, Jeronimo s


1884 m., Madagaskaro k., Utenos
apskritis, Lietuvos TSR
Vilnius, Pilies g. 8, b. 4, Lietuvos TSR
Katalik arkivyskupas
Vilniaus arkivyskupijos apatalinis administrato
rius
lietuvis
TSRS, pasas, iduotas 1944 XII20,
Vilniaus 5-ame milicijos sk.
nepartinis
auktasis, 1909 m. baig Peterburgo dvasin aka
demij 1912 m. Liuveno universiteto filosofijos
institut (Belgija)
kils i valstiei (tvai turjo 33 ha ems)
Neteistas. 1919 metais kaip kaitas buvo suimtas
Vilniaus ir Smolensko kaljimuose

12. Dalyvavimas Tvyns kare


(kur, kada, laipsnis)

nedalyvavo

13. Ar buvo prieo okupuotoje


teritorijoje (nurodyti: kur, kada,
k veik).

Vilnius, Lietuvos TSR. Vilniaus arkivyskupijos


arkivyskupas

586

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*7

14.

, , ,

1891

1913

()

1923 .
1942 .

1901 .
1931 .
1941 .

15.
1. : (171 -180 ),
( 180 ), (155164 ), ( 155 ),
(165-170 )
2. : , , ,
, .
3. : , ,
.
4. : , ,
, .
5. : ,
, ,
.
6. : , ,
, , .
7. : , ,
, .
8. : , , ,
, .

9. : , ,
, , , .
10. : , -,
, . : .
, .
: , ,
.
11. : , . :
, .
12. : , ,
, .
13. : , ,
, , ,
.
14. : , -.
, , .
: , ,
. : ,
, , .

: ( , , , , ,
, , , ) - .
:
12 1947 . 283
. 11/ 1947 .

1 .

*7

587

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

14. EIMOS SUDTIS


Giminysts
laipsnis

Pavard, vardas, tvo vardas,


gimimo metai ir vieta

Gyvenamoji ir darbo vieta,


pareigos

Tvas

Reinys Jeronimas

mir 1891 m.

Motina

Reinien Julijona

mir 1913 m.

mona (vyras)

neveds

Vaikai

neturi

Broliai, seserys

Reinys Izajoius
Reinys Kazimieras
Reinys Jonas
Gruodien Leokadija
Reinyt Veronika
Telynien Emilija
Martinnien Julijona

mir 1923 m.
mir 1942 m.
suimtas ir mir
mir 1901 m.
mir 1931 m.
mir 1941 m
Zastrono k., Utenos aps.

15. ODINIS PORTRETAS


1. gis: auktas (171-180 cm), labai auk
tas (per 180 cm), emas (155-164 cm),
labai emas ( i k i 155 cm), vidutinis (165
170 cm).
2. Figra: storas, apknus, vidutinis,
lieknas, liesas.
3. Peiai: pakelti, nuleisti, horizontals.
4. Kaklas: trumpas, ilgas, matomas gys,
ikilus Adomo obuolys.
5.Plauk spalva: viess, rusvi, tam
ss, juodi, prail, ili.
6. Aki spalva: mlynos, alsvos,
viesiai rudos, rudos, juodos.
7. Veidas: apvalus, ovalinis,
trikampis, piramidinis.
8. Kakta: aukta, ema, tiesi, nusklembta,
ikili.

9. Antakiai: tiess, ilink, banguoti:


plats, siauri, suaug.
10. Nosis: maa, didel, stora, plona,
plati. Nosies virutin dalis: linkusi.
tiesi, ikilusi su ranteliu. Nosies pagrindas:
pakils, horizontalus, nuleistas.
11. Burna: maa, didel. Burnos kampai:
pakil, nusileid.
12. Lpos: plonos, storos, apatin lpa
atvpusi, virutin pakilusi.
13. Smakras: nusklembtas, tiesus, isikiantis,
dvigubas, su duobute, su skersiniu grioveliu.
14. Ausys: maos, didels, ovalins, trik.,
kvadratins, apskritos. Aus atsik.: viruje,
apaioje, bendras. Ausies spenelis: suaugs.
atskiras, nuoulnus, kampuotas, ovalus.

Ypatingi poymiai: (fiziniai defektai, sualojimai, ataugos, karpos, nereikalingi pirtai, ran
dai, nuplikimas, veido asimetrija, skirtingos spalvos akys ir kiti) - neturi.
Kitos ypatybs ir proiai: nenustatyti

birelio 12 d., orderis nr.283


1947. VI. 11 MVD kariuomens Karo prokuroro sankcija
Kieno skaitoje: Lietuvos TSR MGB Tardymo dalies 1 skyriaus
Suimtas: 1947m.

Sumimo pagrindas:

588

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*8

, , - ,

, , 1884 . ., . , .
8.
:
1.
2. - 17 .
3. 186 .
4. - 3 .
5. - 3 .
6.
7. - 20 .
8. - 13 .
9. - 6 .
10. - 345 .
11. - 5 .
12.
13. . - 2 .
.
.
(. )

*8

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

589

A, LTSR NKGB darbuotojas leitenantas JANSONAS, dalyvaujant


LTSR NKGB darbuotojui JAKNUI, padarme krat arkivyskupo Meis
lovo REINIO, Jeronimo s., g. 1884 m., gyv. Vilniuje, Pilies g. 8, bute.
Kratos metu rasta ir paimta ie daiktai ir dokumentai:
1. Knyga - Hitlerio Mein Kampf
2. Pamoksl konspektai - 17 vnt.;
3. Vizitins kortels - 186 vnt.;
4. Ikarpos i laikraio Vilner Zeitung- 3 vnt.;
5. Ikarpos i laikraio Naujoji Lietuva - 3 vnt.;
6. Laikratis ,,Karys1;
7. vairs laikai - 20 vnt.;
8. Fotografijos - 13 vnt.;
9. Knyg skelbimai vokiei k. - 6 vnt.;
10. Iraai i laikrai ir knyg - 345 vnt.;
11. Korespondencijos kvitai - 5 vnt.;
12. Darbo federacijos2 nari fotografija;
13. Arkivysk. REINIO autobiografija - 2 vnt.
Visi paminti dokumentai ir daiktai mano bute konfiskuoti. Dl kratos
tvarkos pretenzij neturiu.
(Arkivysk. M.REINIO paraas)

1 Vilner Zeitung", Naujoji Lietuva", Karys - laikraiai, leisti Lietuvoje vokiei


okupacijos metais.
2 Lietuvos darbo federacija - 1919 m. Lietuvos krikioni demokrat partijos kurta
profsjung federacija.

590

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*9

. , 12 1947 .
,
, ,
283 7 1947
, . ,
. , . 8.
:
1. - 8 .;
2. ;
3. , - 3 .;
4. ;
5. ;
6. , , ;
7. 9872 .;
8. ;
9. (400 .);
10. : ,
1895 ., , , 1922 .;
11. ;
12. 1500 .;
13. ;
14. ;
15. ;
16. ;
17. - 8 .;
18. - 138 .;
19. - 260 .;
20. 200 ;
21.
- 2 .;
22. , .

*9

591

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Vilnius, 1947 m. birelio 12 d.


Mes, LTSR MGB darbuotojai BACHASOVAS, IUROVAS, KOZ
LOVSKIS ir ABROVAS, dalyvaujant kviestiniui Norbertui SKURKIUI,
Povilo s., pagal 1947 m. birelio 7 d. iduot order Nr. 283, padarme kra
t pas Meislov REIN, Jeronimo s., gyv. Vilniuje, Pilies g. 8.
Kratos metu paimta:
1. Ordinai ir medaliai - 8 vnt.;
2. Geltono metalo vyskupo raktas futliare;
3. Apvals guminiai antspaudai - 3 vnt.;
4. Apvalus geltono metalo antspaudas:
5. Geltono metalo ordinas su dvigalvio erelio atvaizdu;
6. Geltono metalo ordinas su kaspinu, su Vatikano emblema, futliare;
7. Pinigai - 9872 rub.;
8. Vienas Amerikos doleris;
9. Vokas au pinigais (400 rub.);
10. Asmens dokumentai: asmens liudijimas, 1895 m. iduotas
liudijimas, registracin kortel, 1922 m. iduotas paymjimas;
11. Vokikas pasas;
12. Pinigai - 1500 rub.;
13. Laikinas paymjimas;
14. Kieninis laikrodis Zenit su grandinle;
15. Geltono metalo iedas su brangakmeniu;
16. Payma ivykti kurort gydytis;
17. Ura knygels - 8 vnt.;
18. Vokai su laikais ir atvirukai - 138 vnt.;
19. Fotografijos - 260 vnt.;
20. vairs susirainjimo dokumentai - 200 lap;
21. Lietuvi katalik mokslo akademijos baigimo diplomai lotyn
kalba - 2 vnt;
22. Saleziei centro valdybos veiklos dokumentai.

(Paraai)

592

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*10

. , 13 1947 .
,
, , ,
,
. , .
, . 8.
:
1. 21;
2. - 240 ;
3. ;
4. .

. , 13 1947 .
, .
.
,

:
1. 38 ;
2. 7-8 1937 ;
3. 29.

*10

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

593

Vilnius, 1947 m. birelio 13 d.


Mes, toliau pasira LTSR MGB darbuotojai BACHASOVAS, (I
ROVAS, KOZLOVSKIS, ABROVAS ir KOVALECAS, dalyvaujant
kviestiniui Norbertui SKURKIUI, Povilo s., padarme pakartotin krat pas
suimtj Meislov REIN, Jeronimo s., gyv. Vilniuje, Pilies g. 8.
Kratos metu paimta:
1. Aplankai su vairiais susirainjimo dokumentais 21;
2. vairs susirainjimo dokumentai atskiruose lapuose - 240 lap;
3. Susirainjimo su Vatikanu dokument aplankas;
4. Vokas su lenkikais popieriniais pinigais.
(Paraai)

Vilnius, 1947 m. birelio 13 d.


Mes, emiau pasira LTSR MGB darbuotojai vyr. leit. KOZLOVSKIS
ir kapitonas KOVALECAS dalyvaujant kurijos sekretoriui BASIUI, sura
me akt, kad kratos Vilniaus vyskupijos kurijoje metu buvo rasta ir
paimta:

1. Ikarpos i laikrai rus k. - 38 lapai;


2. urnalo Katolieskij Vestnik 1937 m. Nr. 7-8, rus k.;
3. urnalo Gracija Justicija 29 numeris.
(Paraai)

594

*11

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

. , 12 1947 .
,
, ,
, ,
. , .
, . 8.


,

,

5.
6.
7.
8.
9. ,
10.
11. ,

12. ,
13.
14. ,
15.
16. ,
17. ,
18.
19. ,
20. ,
21. ,
22. ( )
23.
24.
25
26.
27.
28
29

1.
2.
3.
4.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
2
4
7
10
3
3

*11

595

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Vilnius, 1947 m. birelio 12 d.


Mes, toliau pasira LTSR MGB darbuotojai BACHASOVAS, IU
ROVAS, KOZLOVSKIS ir ABROVAS, dalyvaujant kviestiniui Norbertui
SKURKIUI, sudarme turto, priklausanio suimtajam Meislovui REI
NIUI, Jeronimo s., gyv. Vilniuje, Pilies g. 8, sra.

Pavadinimas
1. Raomasis stalas
2. Paprasta poliruota komoda
3. Poliruota spintel
4. Metalin lova, nulakuota juodai
5. Spinta
6. Stalin lempa
7. Raalin
8. Kilimliai prie lovos
9. Juodas gelumbinis paltas
10. Juoda pelerina
11. Juodos spalvos vilnonis demisezoninis paltas
12. Juodos spalvos arkivyskupo sutana
13. Avietins spalvos liemens
14. Juodas demisezoninis paltas
15. Juodos spalvos liemens
16. Vilnon juodos spalvos sutana
17. Juodos spalvos vilnon liemen
18. Avietins spalvos sutana
19. Juodos spalvos vyrikas kostiumas
20. Juodas demisezoninis paltas
21. Vyriki ieminiai kailiniai
22. Kikio kailio berankovis
23. Juodos spalvos vyrikos puskojins
24. Markiniai
25. Vyrikos apatins kelns
26. Rankluosiai
27. Nosins
28. Dideli pagalvi uvalkalai
29. Mai pagalvi uvalkalai

Kiekis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13 por
2
4
7
10
6
3

Bkl
geras
sena
sena
sena
sena
sena
sena
seni
neiotas
neiota
neiotas
neiota
neiotos
neiotas
neiotos
neiota
neiota
neiota
neiotas
neiotas
neioti
senas
senos
senos
senos
seni
senos
seni
seni

596

*12

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

30.
31.
32.
33.
34.

35. ,
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
640 .

*12

597

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

30. Pagalvs dangalas


31. Uuolaida
32. Paklods
33. Antklods antvalkiai
34. Rudos ir pilkos spalvos lagaminai
35. Odinis juodas portfelis
36. Juodos spalvos batai
37. Faneruotas staliukas
38. Sofa su raudonais apmualais
39. Knyg etaer
40. Krslas
41. Pintos kds
42. Staliukai
43. Raalin
44. Minktas krslas
45. Knygos vairiomis kalbomis

1
1
2
3
2
1
2 poros
1
1
1
1
2
2
1
l
640

senas
sena
senos
seni
nauji
senas
seni
naujas
nauja
sena
naujas
senos
seni
nauja
naujas

598

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*13


, .
1947 . 12

, . 3- 1- .
- . :

, 1884
, , , , .,
( 33 ), , -
, /, - 1909
. , 1912
.
(), ,

,
. . 8.
20
24
: .
: 1884 , ,
, , , 33 .
1899 4 . ,

. 1901
,
1905 ,
. 1909 ,
. 1907
.
1909 1912
,
. 1912-1913 .
, 1913-1914 .
.
1914 .
. . 1915 1917

*13

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

599

Suimtojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. birelio 12 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio viri


ninko pavaduotojas vyr. leitenantas GOLICYNAS. apklausiau suimtj:
Meislov REIN, Jeronimo s., gimus 1884 m. Madagas
karo k., Daugaili valsiuje, Utenos aps., kinink ei
moje (tvai turjo 33 ha ems), lietuv, TSRS piliet, ne
partin, turint auktj isilavinim- 1909 m. baig Pe
terburgo dvasin akademij, 1912 m. filosofijos institut
[fakultet] Liuveno universitete (Belgija), iki tol neteist,
prie suimant buvus Vilniaus arkivyskupijos apatalin
administratori, gyvenus Vilniuje. Pilies g. 8.

Tardymas pradtas 20 val.


Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Papasakokite savo biografij.
ATSAKYMAS: A gimiau 1884 m. Madagaskaro k., Utenos aps., Lietu
voje, kinink, turjusi 33 ha ems, eimoje. 1899 m. baigiau keturias
gimnazijos klases Rygoje, po to dvejus metus mokytojavau privaiai ir ren
giausi stoti kunig seminarij. 1901 m. stojau Vilniaus kunig semina
rij, kuri baigiau su puikiais paymiais 1905 m. ir tais paiais metais bu
vau pasistas tsti mokslo Peterburgo dvasin akademij. 1909 m. j bai
giau, paraiau disertacij ir gijau teologijos magistro laipsn. 1907 m. bu
vau paventintas kunigu.

1909-1912 m. mokiausi Belgijoje, Liuveno universiteto filosofijos ins


titute, kur baigs gijau mokslin filosofijos daktaro laipsn. 1912-1913 m.
studijavau biologij Liuveno universitete, o 1913-1914 m. Strasbro uni
versitete religijos filosofij.
1914 m. grau Vilni ir buvau paskirtas vikaru v. Jono banyioje.
1915-1917 m. buvau kapelionu Vilniaus gimnazijoje ir pedagoginiuose

600

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*14

, 1922
, .
1916 1922
.
1919
,
, .
,
.
1922 1940
. 1917 1926
,
. 25 1925 21 1926

.
1926 XI
. 1927 1940
,
.
1940 XII

,

,
.

.
:
?
: 1) - 1891 .
2) - 1913 .
3) - 1923 .

*14

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

601

kursuose, po to iki 1922 m. dsiau psichologij, logik ir kitus dalykus.


1916-1922 m. taip pat dsiau filosofij ir sociologij Vilniaus kunig se
minarijoje.
1919 m. vasario mn. Taryb valdios organai pam mane kaitu, t
pai met birelio mnes buvau ikeistas politinius kalinius i Kauno
kaljimo. Kaip kaitas buvau kalinamas Vilniaus, Daugpilio ir Smolensko
kaljimuose.
1922-1940 m. buvau Kauno universiteto psichologijos katedros profe
sorius. Nuo 1917 iki 1926 m. aktyviai dalyvavau politinje veikloje, buvau
krikioni demokrat partijos narys. Nuo 1925 m. rugsjo 25 d. iki
1926 m. balandio 21 d. buvau usienio reikal ministru BISTRO3 vado
vaujamoje Lietuvos vyriausybje.
1926 m. balandio mn. popieius PIJUS XI paskyr mane tituliniu
vyskupu ir Vilkavikio vyskupo koadjutoriumi. 1927-1940 m. dalyvavau
Katalik akcijos4 veikloje, taiau vadovaujani pareig joje njau.
1940 m. birelio mn. popieius PIJUS XII paskyr mane tituliniu arki
vyskupu ir Vilniaus metropolito JALBYKOVSKIO5 padjju, o po kiek
laiko gavau galiojimus, JALBYKOVSKIUI dl koki nors aplinkybi
negalint valdyti arkivyskupijos, bti arkivyskupijos apataliniu administ
ratorium. JALBYKOVSKIUI ivykus, a iki sumimo buvau Vilniaus
arkivyskupijos apataliniu administratorium.

KLAUSIMAS: Kur iuo metu gyvena ir kur dirba Js gimins?


ATSAKYMAS: 1) Tvas - Jeronimas REINYS mir 1891 m.
2) Motina - Julijona REINIEN mir 1913 m.
3) Brolis - Izajoius REINYS mir 1923 m.

3 Leonas Bistras (1890-1971) - ymus Lietuvos politikos ir valstybs veikjas, 1925


1926 m. - ministras pirmininkas, keliose vyriausybse vietimo ministras, 1926-1940 m.
LKDP pirmininkas, 1940-1956 m. kaljo soviet lageriuose.
4 Katalik pasauliei apatalavimo sjdis, kuriam nepriklausomybs metais Lietuvoje
vadovavo Katalik veikimo centras.
5
Arkivyskupas Romualdas Jalbykovskis (1876-1955) - Vilniaus arkivyskupij vald
nuo 1926 m. 1945 m. soviet valdios itremtas Lenkij, gyveno Bialystoke.

602

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

* 15

4) - 1941
1942 1943 .
5) - 1941
.
6) - 1901 .
7) - 1931 .
8) - 1941
.
9) -
, .
:
?
: 1917
1944 .
. 1921
-
. 1939
.
: ?
: 1909 1913 . , 1913 1914 .
. : , , , ,
, , , .
.
: . 3- 1-
. - .

*15

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

603

4) Brolis - Kazimieras REINYS 1941 m. Taryb valdios organ ivetas


Altajaus krat ir ten mir 1942 ar 1943 m.
5) Brolis - Jonas REINYS 1941 m. ivetas Altajaus krat ir ten mir.
6) Sesuo - Leokadija GRUODIEN mir 1901 m.
7) Sesuo - Veronika REINYT mir 1931 m.
8) Sesuo - Emilija TELYNIEN 1941 m. iveta Altajaus krat ir ten
mir.
9) Sesuo - Julijona MARTINNIEN gyvena ir kininkauja Zastrono k.,
Daugaili valsiuje, Utenos aps.
KLAUSIMAS: Nuo kada Js usiimate literatrine veikla?
ATSAKYMAS: Literatrine veikla a usiiminjau nuo 1917 iki 1944 me
t. Raiau straipsnius vairiais klausimais laikraiams ir urnalams.
1921 m. iveriau profesoriaus ELPANOVO6 psichologijos vadovl
lietuvi kalb. 1939 m. paraiau knyg Rasizmo problema, kuri tais pa
iais metais buvo ileista.
KLAUSIMAS: Ar Js gyvenote usienyje?
ATSAKYMAS: 1909-1913 m. gyvenau Belgijoje, 1913-1914 m. Vokieti
joje. Be to, buvau Olandijoje, Danijoje, vedijoje, Pranczijoje, veicari
joje, Austrijoje, Italijoje, JAV ir Kanadoje.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav.
vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

Georgijus elpanovas (1862-1936) - rus mokslininkas, psichologas, filosofas.

604

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*16


, .
13 1947
10
17
: .
: 1917 1926 .
1917 .
, ,
,
,
.
.
,

. , .
1917 , [...]
, ,
,

.
,
. .
:
?
: 1917 1918 1922 1926
, 1926
.

,
.

, , .
, ,
, ,
.

*16

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

605

Suimtojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. birelio 13 d.
Tardymas pradtas 10 val.
Tardymas baigtas 17 val.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie savo politin veikl.
ATSAKYMAS: Mano politin veikla tssi nuo 1917 iki 1926 m.
1917 m., aktyvi Vilniaus katalik brelio, kuriam vadovavo agrono
mas STULGINSKIS, pavedimu a kartu su kunigu IBIRU ir vienu lietu
viu inteligentu, kurio pavards neprisimenu, parengme Krikioni de
mokrat partijos program7. Rengdami program naudojoms vairi kit
partij programomis.
Po to programa buvo pateikta aktyviems Vilniaus katalik brelio na
riams apsvarstyti ir jie j patvirtino.
1917
m. lietuvi konferencijoje, pertraukose tarp posdi, kieno
iniciatyva neprisimenu, buvo sukviestas vis norini pasitarimas ir jiems
perskaityta krikioni demokrat partijos programa. ia pat visi norintys
galjo stoti i partij. iame pasitarime buvo irinktas Krikioni de
mokrat partijos Centro komitetas, kurio nariu tapau ir a. Kit jo nari
neprisimenu.
KLAUSIMAS: Kuo pasireik Js veikla Krikioni demokrat partijoje?
ATSAKYMAS: Nuo 1917 m. rugsjo iki 1918 m. pabaigos ir nuo 1922 iki
1926 m. a buvau Krikioni demokrat partijos CK narys, o 1926 m. i
stojau i partijos.
Mano praktin veikla krikioni demokrat partijoje pasireik tuo, kad a
dalyvavau Centro komiteto posdiuose ir savo patarimais padjau gyvendinti
ios partijos nuostatas. Partijos CK pavedimu skaiiau paskaitas krikioni
demokrat partijos nari susirinkimuose Kaune, Marijampolje, Kelmje. Ra
iau straipsnius spaudai, kuriuose populiarinau kai kuriuos partijos sumany
mus. J turinio dabar neprisimenu, taiau raiau juos savo iniciatyva.
7
Tai nebuvo galutin LK.DP programa. Kun. Kristupas ibiras (1888-1942) - Vilniaus
krato visuomens veikjas; Aleksandras Stulginskis (1885-1969) - pirmasis Lietuvos
prezidentas. Vasario 16-osios nepriklausomybs akto signataras.

606

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*17

B 1925
1926
.
:
?
:
1917 220
, ,
, .
.
,
. :
, .

,
,
1920 . .
: ?
: ,
, .
: ?
: .
:
, ?
:
.
,
. 1926
. ,
.
: , 1926
.
?
: 5 1926 XI
.

.
: ,
, ,
, 1926
?

* 17

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

607

1925 m. rugsjo mnes, pasilius ministrui pirmininkui BISTRUI, ta


pau Lietuvos ministr kabineto nariu ir iki 1926 m. balandio mnesio u
miau usienio reikal ministro post.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie savo dalyvavim konferencijoje, irinku
sioje Lietuvos Taryb.
ATSAKYMAS: Lietuvi konferencija, irinkusi Lietuvos Taryb buvo su
rengta 1917 m. rugsjo mnes. Joje dalyvavo apie 220 ymiausi lietuvi
inteligent. Dalyvauti joje mane pakviet komisija, kurios sudt jo
SMETONA, AULYS ir kt.
Konferencija vyko penkias dienas. Buvo irinkta Lietuvos Taryba, tur
jusi atlikti vyriausybs funkcijas. Vadovaujant jos branduol sudar SME
TONA, ILINGAS ir STAUGAITIS. Konferencija paskelb apie Lietuvos
ijim i Tarybins Rusijos sudties ir sudarym savarankikos Lietuvos
valstybs, kurios pobd buvo pavesta nustatyti Steigiamajam seimui, kuris
vyko 1920 m. Kaune.
KLAUSIMAS: Ar Js kalbjote ioje konferencijoje?
ATSAKYMAS: Konferencijos metu a sakiau vien kalb, taiau apie k
kalbjau, negaliu prisiminti.
KLAUSIMAS: Ar Js buvote irinktas Lietuvos Taryb?
ATSAKYMAS: Ne.
KLAUSIMAS: Kokias sutartis rengiant ir sudarant Js dalyvavote, bda
mas Lietuvos usienio reikal ministru?
ATSAKYMAS: Usienio reikal ministru a buvau septynis mnesius. Per
laik a parengiau nepuolimo sutart su Taryb Sjunga; rengiant kokias
nors kitas sutartis a nedalyvavau. 1926 m. kovo mnes dalyvavau Taut
Lygos8 posdyje enevoje, kuriame buvo sprendiamas Vokietijos stojimo
Taut Lyg klausimas.
KLAUSIMAS: Anksiau Js sakte, kad 1926 m. istojote i Krikioni
demokrat partijos. Ar po to dalyvavote politinje veikloje?
ATSAKYMAS: 1926 m. balandio 5 d. popieius PIJUS XI mane paskyr
tituliniu vyskupu ir Vilkavikio vyskupo koadjutorium. Dl io paskyrimo
a istojau i Krikioni demokrat partijos ir daugiau politinje veikloje
nebedalyvavau.
KLAUSIMAS: inoma, kad Js dalyvavote Katalik akcijos, kuri buvo
politin organizacija, veikloje. Tad kodl Js teigiate, kad nuo 1926 m. nebedalyvavote politinje veikloje?

8
Taut Sjunga (Lyga) - tarpukariu veikusi tarptautin saugumo organizacija, kurta
Versalio taikos konferencijoje.

608

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*18

:
1927 1940 , .
,
,
.
1927

,

.
:
, , ,
,
.
: ,
, .
: ?
: 1927
,
.[...]
,
,
, ,
.
:
?
: . 1925
XI

.
.
: . 3- 1-
. - .

*18

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

609

ATSAKYMAS: Katalik akcijos veikloje a dalyvavau 1927-1940 m., ta


iau vadovaujani pareig joje neturjau. Kiek a inau, tuo metu Katalik
akcija politins veiklos nevykd, o jos nuostatai draud politinms parti
joms dalyvauti Katalik akcijos veikloje.
Apie 1927 m. a pagal autoriaus IVARD knyg Katalik akcija
parengiau tezes apie Kataliku akcijos tikslus ir udavinius; j pagrindu bu
vo sudarytas ios organizacijos statutas, kur vliau patvirtino arkivyskupas
metropolitas SKVIRECKAS.
Pagal statut Katalik akcijos sudt jo: Vyr sjunga, Moter
sjunga, Ateitininkai, Pavasarininkai ir, atrodo, Angelo Sargo vaik s
junga. Kitos organizacijos ir draugijos Katalik akcij nejo.
Katalik akcijos tikslai buvo religinis ir kultrinis ugdymas, jaunimo
aukljimas itikimybs Banyiai ir Tvynei dvasia; kit tikslj neturjo.

KLAUSIMAS: Kokioms organizacijoms Js dar priklauste?


ATSAKYMAS: Apie 1927 m. Lietuvos katalikiko jaunimo sjunga Pava
sarininkai pakviet mane bti j globju, taip pat buvau irinktas Ateiti
nink tarybos nariu. [...] Mintoms organizacijoms a teikiau pinigin pa
galb, j nariams skaiiau paskaitas, raiau straipsnius j leidiamus leidi
nius, atspindinius i organizacij tikslus ir udavinius.

KLAUSIMAS: Ar Js turjote apdovanojim i buruazins Lietuvos vy


riausybs ir Vatikano?
ATSAKYMAS: I buruazins Lietuvos vyriausybs apdovanojim nebu
vau gavs. 1925 m. popieius PIJUS XI apdovanojo mane medaliu u da
lyvavim komisijoje, rengusioje katalik atstov i Lietuvos dalyvavim
jubiliejini met ikilmse Romoje.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

610

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme


, .
14 1947
20
24
:
?
: 1919
,
,
,
. ,
.
1944
.
.
.
: . 3- 1-
. - .

*19

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

611

Suimtojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. birelio 14 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Ar Jus kada nors buvo represav Taryb valdios organai?
ATSAKYMAS: 1919 m. vasario mn. Taryb valdios organai pam ma
ne kaitu ir kalino Vilniaus, Daugpilio bei Smolensko kaljimuose. T pa
i met liepos mnes buvau ikeistas politinius kalinius i Kauno ka
ljimo ir grau Lietuv. Areto motyv neinau, nes man nebuvo pateik
tas joks kaltinimas.
1944
m. rugsjo mn. mane buvo sulaik LTSR MGB organai, taiau
po dviej par paleido. Daugiau represij i Taryb valdios organ nepa
tyriau.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

612

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*20


, .
15 1947
20
24
: ,

. ?
: , .
.
, ,
,
13-15 ,
-.
,
XX ,
.
: ,
?
:

:
1) - ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) ;
7) .
,
, XX ,
,
1937 .

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

*20

613

Suimtojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. birelio 15 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Yra inoma, kad Js kelet met dirbote antitarybin darb
ir raginote lietuvi taut kovoti su Taryb valdia. Ar pripastate tai?
ATSAKYMAS: Ne, nepripastu. Antitarybinio darbo a nedirbau ir lietu
vi tautos kovoti su Taryb valdi neraginau.
Pripastu, kad vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais laikraiuose
Naujoji Lietuva" ir Karys" buvo ispausdinta 13-15 mano straipsni,
kuri dauguma buvo nukreipti prie bedievik bolevizm-komunizm
Kelet panaaus turinio straipsni a publikavau ir iki Taryb valdios k
rimo Lietuvoje laikratyje XX amius"9, kur leido iniciatyvin Lietuvos
katalik draugijos grup.
KLAUSIMAS: Ar prisimenate Js parayt ir publikuot spaudoje
straipsni pavadinimus?
ATSAKYMAS: I straipsni, kuriuos a paraiau vokiei okupacijos Lie
tuvos TSR metais ir kurie buvo ispausdinti laikraiuoseNaujoji Lietuva"
ir Karys", prisimenu iuos:
1) Kova su bolevizmu - kultros pareiga visam pasauliui";
2) Generolas iema";
3) Bolevikai ir Raudonasis kryius";
4) Naujo tipo beiekant";
5) JAV dmesiui";
6) Ruzvelto dividendai";
7) Spartus mokymasis".
Kit straipsni pavadinim neprisimenu, taip pat neprisimenu pavadi
nim ir t straipsni, kurie buvo ispausdinti laikratyje XX amius", pri
simenu tik, kad vienas antibolevikinio turinio mano straipsnis iame laik
ratyje buvo publikuotas 1937 metais.

1936-1940 m. leistas katalikikos krypties dienratis.

614

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*21

:
?
: , .

,
,
,
,
.
: -

,
. ,
?
: ,
,
,
,
. .
, ,
, .
,
,
.
:
,
,
, .
.
?
: , .
, ,
, ,
,
,
.

*21

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

615

KLAUSIMAS: Kok tiksl turdamas Js rate ivardytus straipsnius?


ATSAKYMAS: Bdamas prieikai nusistats bolevizmo-komunizmo
atvilgiu, a prie j kovojau idjin-kultrin kov.
Savo straipsniais a siekiau atkreipti visuomens dmes kovos prie
bolevizm-komunizm btinyb, norint isaugoti tikinij krikioni
tikjim ir kultr pagrst krikionikomis vertybmis ir privaios nuo
savybs principais, kaip atsvar bolevikinei socialistinei kultrai, pagrstai
materialistine pasaulira ir visuomenins nuosavybs principu.

KLAUSIMAS: Js straipsniai Kova su bolevizmu - kultros pareiga


visam pasauliui ir kiti yra antitarybinio meiikiko pobdio, juose ai
kiai ireikta Taryb Sjungos lugimo idja. Ar Js pripastate, kad savo
straipsniais Js raginote siekti Taryb Sjungos pralaimjimo?
ATSAKYMAS: A prisipastu, kad kai kuriuose savo straipsniuose netei
singai vartojau kai kurias svokas, neatitinkanias tikrovs, taiau pripa
inti, kad bendras mano straipsni turinys buvo antitarybinio meiikiko
pobdio, negaliu, nes tokio tikslo visikai neturjau. Dl i savo klaid
dabar gailiuosi. Mano straipsniai, kaip sakiau, buvo antibolevikinio pob
dio, taiau raginimo kovoti prie Taryb valdi juose nebuvo. Savo
straipsniuose a kritikavau kai kurias Taryb valdios organ priemones,
kuri idjinis pobdis buvo susijs su bolevizmu.

KLAUSIMAS: Kiekviena kritika nors dal kritikuojamo objekto vertina


teigiamai, tuo tarpu Js straipsniuose nra n vieno teigiamo odio apie
Taryb valdi ar, kaip Js sakote, bolevizm. Tokius straipsnius galima
rayti tik turint iankstin tiksl kuo labiau pakenkti Taryb valdiai. Ar
pripastate tai?
ATSAKYMAS: Ne, nepripastu. Visikai savo straipsni turinio dabar
neprisimenu, taiau prisimenu, kad kritikavau atskirus Taryb valdios or
gan veiksmus, kuriuos a vertinau neigiamai. Tai darydamas a naudojausi
duomen altiniais, kuriais pasitikjau ir j pagrindu dariau savo ivadas
apie kritikuojamas priemones.

616

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*22

:
?
: ,
,
, .
.
: . 3- 1-
. - .

*22

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

617

KLAUSIMAS: Ar Js antibolevikinio turinio straipsniai atitinka Js


pairas ir sitikinimus?
ATSAKYMAS: Viskas, k a esu paras, atitinka mano pairas ir sitiki
nimus, iskyrus kai kurias mano neteisingai pavartotas svokas, kaip jau
minjau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

618

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*23


, .
16 1947
20
24
:
, , -?
: ,
, , ,
.
, , 1919 ,

1940-1941 .

.
1919 , ,

.
. 1919 .
,
,

.
,
' .
16 1919 ,
, .
, .
,
.


, , 22 1919
,
1919
, .

*23

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

619

Suimtojo Meislovo REINIO. Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. birelio 16 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Kas Jus paskatino rayti antitarybinio ar, kaip Js vadinate,
antibolevikinio-antikomunistinio turinio straipsnius?
ATSAKYMAS: Prie bolevizm nukreiptus straipsnius spaudoje a raiau
visikai smoningai, kaip mogus, nepritariantis bolevikinei ideologijai ir
pasaulirai. Mano prieikumas bolevizmui prasidjo 1919 m., ir nuo
tada nuolat didjo ir ypa sustiprjo 1940-1941 m. Mano antibolevikini
nuostat susiformavimui tak dar ie faktai.
1919 m. pradioje, kai Lietuvoje buvo kurta Taryb valdia, ikart bu
vo ikeltas klausimas dl religijos mokymo mokyklose udraudimo. A
nepritariau iai Taryb valdios priemonei. 1919 m. vasario mnes v.
Mikalojaus banyios [parapijos] salje Vilniuje a perskaiiau paskait
tema Mokykla ir religija, kur bandiau rodyti, kad religijos mokym ti
kinij vaikams mokykloje reikia isaugoti ir Taryb valdios egzistavimo
Lietuvoje slygomis. Nors paskaitoje a nepadariau antitarybini ar antibol
evikini ipuoli, taiau tuo metu jusiame laikratyje vietimo reikaiai
ji buvo vertinta kaip kontrrevoliucin.
1919 m. vasario 16 d., Lietuvos nepriklausomybes dienos metini pro
ga, Vilniuje buvo suorganizuotas ikilmingas posdis, kuriame, be kit, ir
a sakiau kalb. Savo kalbos turinio dabar neprisimenu, taiau tikriausiai ji
buvo savarankikos nepriklausomos Lietuvos valstybs susikrimo tema.
Po io ikilmingo posdio Taryb valdios organ atstovai patikrino akty
viausi posdio dalyvi dokumentus, tai pat ir mano, o 1919 m. vasario
22 d. a buvau suimtas ir kalintas i pradi Vilniaus, vliau Daugpilio ir
Smolensko kaljimuose, ir tik 1919 m. birelio mnes buvau ikeistas
politinius kalinius i Kauno kaljimo.

620

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*24, ,
,
,
.
,

.
,
, , .

.
1940
. ,
1937 , XX
, .
1939 .
1940 ,

, ,
1925 .


,

, .
1940
,
, . 1940

,
.
1941
16 ,
, .
1941
, .
,

.

*24

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

621

Nors a nebuvau apkaltintas vykds kontrrevoliucinius nusikaltimus ir


kaljime buvau laikomas kaip kaitas, taiau manau, jog sumimo motyvas
buvo minta paskaita ir kalba Lietuvos nepriklausomybs metini dien, ir
tai vertinau kaip neteist Taryb valdios organ veiksm mano atvilgiu.
Vliau pradta leisti daug literatros, Lietuvos ir kit valstybi spau
doje pasirod straipsni, kur tarybin tikrov buvo vaizduojama neigiamo
mis spalvomis. I literatros ir praneim spaudoje buvo taip pat matyti,
kad Taryb Sjungoje es persekiojama religija. Antibolevikins literat
ros a perskaiiau gana daug ir tai taip pat dar tak susiformuoti mano
antibolevikinms pairoms.
Iki 1940 m. a paraiau kelet antibolevikinio pobdio straipsni.
Kiek prisimenu, vien i toki straipsni a paraiau 1937 m., jis buvo i
spausdintas laikratyje Rytas10 arba XX amius, tiksliai neprisimenu.
Keletas antibolevikini pasisakym buvo ir 1939 m. ileistoje mano kny
goje Rasizmo problema".
1940 m. Lietuvos teritorij eng Tarybin kariuomen; tai a verti
nau kaip Lietuvos okupacij ir nepuolimo sutarties, kuri Lietuva buvo su
dariusi su Taryb Sjunga ir kuri parengiant a pats dalyvavau, sulau
ym. Pats Taryb valdios vedimo Lietuvoje ir jos stojimo Taryb S
jung faktas man buvo neaikus ir lieka neaikus iki iol, nes a visikai
nieko neinau apie pasilymo Lietuvai stoti Taryb Sjung pateikimo ir
paties balsavimo procedr.
1940 m. krus Taryb valdi Lietuvoje, katalik banyios teiss bu
vo ymiai susiaurintos, udrausta Katalik akcijos veikla, katalikika spau
da. Taip pat 1940 m. Taryb valdios organai konfiskavo beveik visas ma
no asmenines santaupas, taip paeisdami vien i Tarybins konstitucijos
straipsni. I Lietuvos TSR vietimo liaudies komisariato biudeto anti
religinei propagandai 1941 metais buvo skirta 16 milijon rubli, apie tai
buvo paskelbta viename i Vilniaus dienrai, kurio pavadinimo dabar
neprisimenu.
1941 m. i Lietuvos TSR buvo iveta didel dalis lietuvi, tarp j ir
atuoni mano giminaiiai. io iveimo politiniai tiksl a neinojau, taiau
vertinau tai kaip Tarybins konstitucijos paeidim ir siekim sunaikinti
lietuvi taut.

10

1923-1936 m. leistas LKDP aplinkos dienratis.

622

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*25

,
.
: ,
.
: .
: -
?
: ,
.

,
, ,
. ,
.
: ,
,
. ,


. , ,
,
. ?
: , .
: ,

?
:
,

.
: , ,
,
?

*25

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

623

tai svarbiausi motyvai, kurie stiprino mano prieikum bolevizmo


atvilgiu.
KLAUSIMAS: I Lietuvos buvo iveti ne paprasti lietuviai, o antitarybi
niai elementai ir j talkininkai.
ATSAKYMAS: A to neinau.
KLAUSIMAS: Kodl daugum antitarybini-antibolevikini
Js parate vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais?

straipsni

ATSAKYMAS: Tarybin konstitucija utikrina sins, odio ir spaudos


laisv. A ia teise pasinaudojau ir vokiei okupacijos Lietuvos TSR me
tais paskelbiau lietuvi spaudoje kelet antibolevikinio turinio straipsni,
kuriuose kritikavau kai kurias Taryb valdios priemones, kurios idjikai
buvo susijusios su bolevizmu. A maniau, kad tuo metu buvo galimyb
rayti tokius straipsnius.
KLAUSIMAS: Tarybin konstitucija visus veiksmus, kuriais siekiama pa
kirsti ir susilpninti Taryb valdi, vertina kaip nusikaltim ir u tai baudia.
Js straipsniai, spaudinti vokiei okupacinje spaudoje taip pat buvo skirti
susilpninti Taryb valdi ir padjo okupantams vokieiams kovoti prie Ta
ryb valdi.Vadinasi. Js Tarybins konstitucijos teikiamas teises panau
dojote prie Taryb valdi ir taip j paeidte. Ar tai pripastate?

ATSAKYMAS: Ne, a to nepripastu.


KLAUSIMAS: Ar prisipastate, kad savo straipsniais palaikte Hitlerio
Vokietijos ir jos satelit yg prie demokratijos jgas ir konkreiai prie
Taryb Sjung?
ATSAKYMAS: Savo straipsniais a tik kovojau idjin kov prie bole
vizmo ideologij ir neturjau tikslo palaikyti Hitlerio Vokietijos yg prie
demokratijos jgas ir prie Taryb Sjung.
KLAUSIMAS: Kodl Js, bdamas tarybinis pilietis, niekuo neprisidjote
prie pergals prie Hitlerio Vokietij, bet, prieingai, propagavote Taryb
Sjungos pralaimjimo idj?

624

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*26

:


.
, 19
. , 13
.
: ,
?
: ,
.
.
: . 3- 1-
. ^ .

*26

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

625

ATSAKYMAS: Koks nors prisidjimas prie pergals prie Hitlerio Vokie


tij- politinis klausimas ir dl to nepriklauso religins-moralins ar kultrins-vieiamosios veiklos sferai, kuri man pridera.
Mano pilietybs klausimas man taip pat neaikus, nes per 19 gyvenimo
Vilniuje met 13 kart keitsi valstybs valdia.
KLAUSIMAS: Ar pripastate, kad idjin kova prie bolevizm ir jo ide
ologij yra politin kova?
ATSAKYMAS: Mano supratimu, tai ne politinis, o pasauliros klausi
mas.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

626

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*27

.

25 1947

( )
25 1947

, . . 3- 1- , .
,
10723 ,
,
1940
.
.


,
.

.

.

.
.
:
. . 128 129 ,
. . 17-58la 58-10 .2 58-11 ,
.
. 146
.
. . 3- 1-
.

*27

627

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

TVIRTINU"
LTSR valstybs saugumo ministro pav.
pulkininkas LITKENSAS
1947 m. birelio 25 d.
NUTARIMAS
(dl kaltinimo pareikimo)
1947 m. birelio 25 d.

Vilnius

A, LTSR MGB tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.


pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS, perirjs bylos Nr. 10723 tardymo
mediag ir atsivelgdamas tai, kad yra pakankamai rodym, jog Meis
lovas REINYS, Jeronimo s., nuo 1940 m., kai buvo kurta Lietuvoje Taryb
valdia, panaudojo banyi kovos prie Taryb valdi aktyvinimui. Pats
asmenikai sak banyioje antitarybinio turinio pamokslus.
Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais sistemingai ra oficialiai
okupacinei spaudai antitarybinius straipsnius, kuriuose kviet kov prie
Taryb Sjung ir liaupsino okupantus vokieius.
Drauge su kitais vyskupais aktyviai propagavo Lietuvos liaudiai Lietu
vos atskyrimo nuo Taryb Sjungos idj.
Okupantus vokieius ivijus i Lietuvos TSR, banyiose sak antita
rybinius pamokslus. Trukd didelei daliai eilini ir vadovaujani dvasi
nink tapti lojaliems Taryb valdios atvilgiu. Jo vadovaujama kurija ap
rpindavo bandit formuoi dalyvius dokumentais.

NUTARIAU:
Pagal RTFSR BPK 128 ir 129 str. pareikti REINIUI Meislovui, Jero
nimo s., kaltinimus pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str., tai
paskelbti kaltinamajam ir paimti i jo para.
Pagal RTFSR BPK 146 str. nutarimo kopij pasisti prokurorui ir Lie
tuvos TSR MGB A" skyriui.
LTSR MGB tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio
vir. pav.vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

628

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*2825 1947
14
18
: . . 17-58-la, 58-10 .2
58-11 , 1940

.
.


,
.

.

.

.
.
?
: . . 17-58-la, 58-10 .2
58-11 .

,

,
, ,

.
.
,
, ,

.

*28

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

629

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. birelio 25 d.
Tardymas pradtas 14 val.
Tardymas baigtas 18 val.
KLAUSIMAS: Pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. Js kal
tinamas tuo, kad nuo 1940 m. krus Taryb valdi Lietuvoje Js pa
naudojote banyi kovos prie Taryb valdi aktyvinimui. Pats asmeni
kai sakte banyioje antitarybinio turinio pamokslus.
Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais sistemingai rate oficialiai
okupacinei spaudai antitarybinius straipsnius, kuriuose kviette kov prie
Taryb Sjung ir liaupsinote okupantus vokieius.
Drauge su kitais vyskupais aktyviai propagavote Lietuvos liaudiai Lie
tuvos atskyrimo nuo Taryb Sjungos idj
Okupantus vokieius ivijus i Lietuvos TSR banyiose sakte antita
rybinius pamokslus. Trukdte didelei daliai eilini ir vadovaujani dvasi
nink tapti lojaliems Taryb valdios atvilgiu. Js vadovaujama kurija
aprpindavo bandit formuoi dalyvius dokumentais.
Ar prisipastate kaltas dl pareikto Jums kaltinimo?

ATSAKYMAS: Man pareiktas kaltinimas pagal RTFSR BK 17-58-l 5810 2 d. ir 58-11 str. yra aiks.
Dl pareikto kaltinimo pripastu savo kalt tik dl to, kad bdamas
prieikai nusiteiks bolevizmo atvilgiu, kovojau prie j idjin kultrin
kov ir tuo tikslu raiau spaudai antibolevikinio pobdio straipsnius, juo
se kritikavau kai kurias Taryb valdios priemones, kurias vertinau nei
giamai dl j bolevikins idjins kilms. Daugiausia toki straipsni a
paraiau vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais.
Visus straipsnius raiau visikai smoningai savo paties iniciatyva ir
pagal savo pairas bei sitikinimus, taiau pripastu, kad kai kuriuose sa
vo straipsniuose neteisingai vartojau tikrovs neatitinkanias svokas. Dl
i savo padaryt klaid dabar gailiuosi.

630

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*29.
: ,
?
: ,
.
,

, .


.
,
1941 ,

1941
16 .
,
.
, ,
.
: , , ,
:
-.
?
:


,
[...].
:
?
:
,

.

*29

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

631

Smulkiau apie savo antibolevikinius straipsnius spaudoje pasakojau


ankstesni apklaus metu ir iuos parodymus dabar patvirtinu.
KLAUSIMAS: Ar prisipastate kaltas dl to, kad banyioje sakte antita
rybinio turinio pamokslus?
ATSAKYMAS: Prisimenu, kad vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais,
dviejuose ar trijuose Vilniuje sakytuose pamoksluose kalbjau apie tai, kad
Taryb valdios organai ive dal lietuvi tolimuosius Taryb Sjungos
rajonus, ir apie bolevik vykdyt antireligin propagand.
Apie iveimus a kalbjau kaip apie neteising Taryb valdios organ
akt lietuvi tautos atvilgiu ir kvieiau melstis u ivetuosius. Dl bole
vik vykdytos antireligins propagandos a minjau fakt apie kur buvo
skelbta 1941 m. pradioje viename i laikrai, kad i Lietuvos TSR vie
timo liaudies komisariato biudeto 1941 metams skirta daugiau kaip 16
milijon rubli antireliginei propagandai. Pamoksle vertinau fakt kaip
neteisyb tikinij atvilgiu, nes biudeto las sudaro ir tikinij mo
kesiai.
Pripastu, kad savo pamoksluose kalbjau prie materialistin bole
vizmo pasaulir.

KLAUSIMAS: Vieno i Js konfiskuoto pamokslo konspekte Js ranka


parayta: vokiei karys padeda lietuvi kariui vyti bolevikus-komunistus. Kodl Js vartojote savo pamoksluose tokias svokas ir kaip jas reikia
suprasti?
ATSAKYMAS: Bolevizmas su savo materialistine pasaulira ir jos pa
sekmmis, su savo antireligine propaganda, mano manymu, buvo nepriim
tinas tikiniai lietuvi tautai, dl to a ir kalbjau apie bolevik paalinim
ir ia prasme savo pamoksle pavartojau mint svok.
KLAUSIMAS: Ar sakte antitarybinius pamokslus ivijus okupantus vo
kieius i Lietuvos TSR?
ATSAKYMAS: Pamoksluose, sakytuose ivijus vokieius i Lietuvos
TSR, a pasisakydavau prie materialistin mokym taiau joki antibole
vikini ar antitarybini svok nevartojau.

632

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*30

8- 1947 .
XII,
,
.
,
- ,
.
: ,?
: , , .
.
: . 3- 1-
. - .

*30

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

633

1947 m. birelio 8 d. Vilniaus katedroje a pasakiau pamoksl popie


iaus PIJAUS XII vardo dienos proga; jame, be kita ko, taip pat neigiamai
kalbjau apie asmenis, bandanius griauti popieiaus autoritet. Toki kal
b paskatino straipsnis, ispausdintas laikratyje Sovetskaja Litva ir pa
vadintas Vatikanas - tarptautins reakcijos idinys44, kurio turinys man
nepatiko.
KLAUSIMAS: Ar prisipastate kaltas dl to, kad trukdte didelei daliai
eilini ir vadovaujani dvasinink bti lojaliems Taryb valdios atvilgiu
ir kad Js vadovaujama kurija aprpindavo bandit formuoi dalyvius
dokumentais?
ATSAKYMAS: Ne, neprisipastu, nes a nieko panaaus nedariau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

634

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*3124 1947
14
18
:
?
: 2426 1945 . , .
:
?
: 18 1945
, . . 24 ,
.
26 .
:
.
:
,
,

.
,
,.
,
.
:
?

*31

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

635

Suimtojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. birelio 24 d.
Tardymas pradtas 14 val.
Tardymas baigtas 18 val.
KLAUSIMAS: Kada paskutin kart Js buvote susitiks su Teli vysku
pijos vyskupu BORISEVIIUMI?
ATSAKYMAS: Su vyskupu BORISEVIIUMI paskutin kart buvau su
sitiks 1945 m. gruodio 24-26 d. savo bute Vilniuje.
KLAUSIMAS: Kokiomis aplinkybmis vyko Js susitikimas su BORI
SEVIIUMI?
ATSAKYMAS: 1945 m. gruodio 18 d. Borisevii sum Lietuvos TSR
valstybs saugumo ministerija, o po ei dien, t. y. gruodio 24 d., pa
leido. Ijs laisv BORISEVIIUS aplank mane ir ibuvo iki gruodio
26 d.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie Js pokalbi su BORISEVIIUMI
turin?
ATSAKYMAS: Mes su BORISEVIIUMI aptarme galimyb ileisti
kreipimsi nacionalistinio pogrindio dalyvius, raginant juos legalizuotis,
nes su BORISEVIIUMI apie tai buvo kalbjs religini kult reikal ga
liotinis GAILEVIIUS.
Paskui BORISEVIIUS man papasakojo, kad jam. suimtam Valstybs
saugumo organ, buvo bandoma inkriminuoti tai, kad jis vokiei okupa
cijos Lietuvos TSR metais paras antitarybinio turinio ganytojik laik
o vokieius ivijus i Lietuvos palaiks ryius su nacionalistinio pogrindio
atstovais ir teiks jiems materialin pagalb.
BORISEVIIUS pasak, kad jis dav ratik sipareigojim Valstybs
saugumo organams pateikti vyskup charakteristikas.
KLAUSIMAS: Kaip Js reagavote BORISEVIIAUS teigin apie jo ra
tik sipareigojim Valstybs saugumo organams?

636

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*32

:
, ,

,
, . . ,
.
: ?
:
,
.
,
, , ,
,
, 1944
.
.
,

,
.

.
: ,

?
: , .
:

?
: , ,
,

. , ,
,
.

*32

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

637

ATSAKYMAS: A dl BORISEVIIAUS ratiko sipareigojimo Valsty


bs saugumo organams ragavau neigiamai, nes maniau, jog is sipareigo
jimas gali neapsiriboti vienkartiniu Lietuvos vyskup charakteristik patei
kimu, bet tapti nuolatiniu ryiu, t. y. tokia forma, kuri nesuderinama su
vyskupo sine ir padtimi.
KLAUSIMAS: K dl Js nuomons atsak BORISEVIIUS?
ATSAKYMAS: BORISEVIIUS ir pats nesivaizdavo, koki form gali
gyti jo bendradarbiavimas su Valstybs saugumo organais, todl mano
pastab nieko konkreiai neatsak. Taiau kadangi jis buvo paadjs para
yti vyskup charakteristikas, a jam pasiliau susipainti su dokumentu,
kuriame buvo ufiksuota, kaip a, REINYS, suprantu lojalum Taryb val
diai. dokument sura majoras TODESAS, kai 1944 m. rugsjo mn.
mane buvo sulaik Lietuvos TSR Valstybs saugumo organai. A pritariau
iame dokumente idstytiems principams ir buvau pasidars jo kopij11.
Supaindindamas BORISEVII su mintu dokumentu, a norjau,
kad vyskupai ir kiti dvasininkai Taryb valdios atvilgiu laikytsi t prin
cip, kurie buvo idstyti dokumente. A rekomendavau BORISEVIIUI,
raant charakteristik apie mane, pasinaudoti iuo dokumentu.

KLAUSIMAS: Jus rekomendavote BORISEVIIUI, kokio turinio turi bti


Lietuvos vyskup charakteristikos Valstybs saugumo organams?
ATSAKYMAS: Ne, nerekomendavau.
KLAUSIMAS: K BORISEVIIUS Jums papasakojo apie savo ryius su
nacionalistiniu pogrindiu ir materialins pagalbos jam teikim?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, BORISEVIIUS sak, kad jis buvo susi
tiks su pogrindio atstovais ar j tarpininkais ir aptar materialins pagal
bos pogrindiui tiekim. BORISEVIIUS sutiks padti materialiai tiek,
kiek tai neprietaraus jo sinei ir teisei.

11
is dokumentas buvo parengtas 1944 m. rugsjo 6-8 d. vykusi tardym metu, kai
arkivysk. M. Reinys buvo suimtas dl dalyvavimo Ukmergje vykusiame nelegaliame
vyskup pasitarime. Jame arkivyskupas, neduodamas konkrei sipareigojim, paadjo
bti lojalus soviet valdiai ir, kiek nuo jo priklausys, neleisti Banyios panaudoti antisovietinms intrigoms.

638

*33

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

:
, ?
: ,

,
, .

.
:

?
: .
: ,
1945 , ?
: .
: ?
: 1946 ,
, ,
,
.
:
?
: ,
.
, ,
,

, .
: ?
: .
:
?
: .

*33

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

639

KLAUSIMAS: Ar BORISEVIIUS pasak pavardes pogrindio atstov ar


j tarpinink, su kuriais jis buvo susitiks?
ATSAKYMAS: BORISEVIIUS pasak dvi ar tris pavardes, i kuri a
prisimenu tik KUBILIAUS pavard, nes BORISEVIIUS minjo, kad bu
vo surengta jo akistata su KUBILIUMI ir kad pastarasis yra inteligentas,
lyg ir mokytojas. N vieno i BORISEVIIAUS pamint asmen a vi
sikai nepainojau.
KLAUSIMAS: K BORISEVIIUS Jums papasakojo apie tai, kaip prak
tikai jis teik materialin pagalb pogrindio dalyviams?
ATSAKYMAS: Apie tai BORISEVIIUS nekalbjo.
KLAUSIMAS: Ar po susitikimo 1945 m. gruodio mn. Js dar kada nors
buvote susitiks su BORISEVICIUMI?
ATSAKYMAS: Ne, nebuvau.
KLAUSIMAS: Ar Js susirainjote su BORISEVIIUMI?
ATSAKYMAS: Gal 1946 m. sausio mn. per pasiuntin, taiau kas jis toks
neinau, uantspauduotame voke a gavau i BORISEVIIAUS doku
ment, adresuot Lietuvos TSR valstybs saugumo ministrui
KLAUSIMAS: Koks buvo io dokumento turinys ir kodl BORISEVIIUS
atsiunt j Jums?
ATSAKYMAS: Dokumento esm buvo tai. kad BORISEVIIUS katego
rikai atsisak bendradarbiauti su Valstybs saugumo organais.
Pasisdamas man dokument BORISEVIIUS, mano manymu, no
rjo mane informuoti, kad jis atsisako bendradarbiauti su Valstybs sau
gumo organais tais klausimais, kurie nesuderinami su vyskupo pareigomis
ir sine, kitokio tikslo a nemaiau.
KLAUSIMAS: Kas Jums perdav dokument?
ATSAKYMAS: Neprisimenu.
KLAUSIMAS: Ar Js pasiuntte kok nors atsakym BORISEVIIUI dl
io dokumento?
ATSAKYMAS: Nepasiuniau.

640

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*34

:
?
:
.
.
: . 3- 1-
. - .

*34

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

641

KLAUSIMAS: Ar gavs dokument vliau Js dar turjote koki nors


ryi su BORISEVICIUMI?
ATSAKYMAS: Gavs dokument vliau joki ryi su BORISEVI
IUMI neturjau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

642

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*3510 1947
20
24
: 1943
1944 . 2-
.
. ,
?
: , , 2-

.
, , .
1942 1943 , ,

,
,

,
.
:
2- ?
: ,
-
.
:
XII
.
?
: XII
.
: XII
?

*35

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

643

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. liepos 10 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: 1943 m. spalio mn. Lietuvos vyskup konferencijoje buvo
nutarta 1944 m. birelio mn. Kaune surengti 2-j tautin Eucharistin kon
gres. ioje konferencijoje dalyvavote ir Js. Papasakokite, kodl buvo
numatyta surengti kongres ir kas buvo jo iniciatorius?
ATSAKYMAS: Gerai neprisimenu, taiau atrodo, kad 2-j tautin Eucha
ristin kongres buvo numatyta surengti dl to, kad buvo praj jau deimt
met nuo pirmojo kongreso. io kongreso iniciatorius, mano manymu, bu
vo arkivyskupas metropolitas SKVIRECKAS.
Nuo 1942 m. pabaigos ar 1943 m. pradios, tiksliai neprisimenu, a
dalyvavau Lietuvos vyskup konferencijose kaip sveias be sprendiamojo
balso teiss, nes buvau gavs Apatal sosto nurodym kad a, priklausy
damas Vilniaus banytinei provincijai, negaliu kaip pilnateisis narys daly
vauti Kauno banytins provincijos vyskup konferencijose, taiau galiu
dalyvauti kaip sveias.
KLAUSIMAS: Koki politini tiksl siek Lietuvos vyskupai rengdami
2-j tautin Eucharistin kongres?
ATSAKYMAS: Joki politini tiksl rengiant kongres nebuvo siekiama,
tik religini - pakelti lietuvi tautos moral ir sustiprinti katalik tikjim.
KLAUSIMAS: Kongreso proga vyskup konferencija nutar pasisti svei
kinim PIJUI XII, pasirayt vis Lietuvos katalik. Koks buvo io sveiki
nimo ir vis Lietuvos katalik para rinkimo po juo tikslas?
ATSAKYMAS: Pasiuniant vis Lietuvos katalik pasirayt sveikinim
PIJUI XII buvo siekiama pademonstruoti itikimyb Banyiai ir jos galvai.
KLAUSIMAS: Ar buvo parengtas sveikinimas PIJUI XII kongreso proga?

644

*36

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

: .
: ?
: XII
. :
, .
,
, ,

,
.
, ,
.
:
?

XII

: ,

.
:
?
: , .
: ,
?

:
,
.
: XII
?
: .
: XII,
.
XII ?

*36

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

645

ATSAKYMAS: Buvo parengtas io sveikinimo projektas.


KLAUSIMAS: Kas pareng sveikinimo PIJUI XII projekt?
ATSAKYMAS: Buvo sudaryta trij asmen komisija, turjusi parengti
sveikinimo PIJUI XII projekt. J sudar arkivyskupas metropolitas
SKVIRECKAS, a ir vyskupas PADOLSKIS.
Paskirtas i komisij a pareikiau, kad jos darbe nedalyvausiu, nes
Vilniaus arkivyskupijos dalyvavimas aukiamame kongrese dl jos parapij
tautinio mirumo nebuvo numatytas.
Sveikinimo projekt mano manymu, pareng vyskupas PADOLSKIS.

KLAUSIMAS: Ar sveikinimo PIJUI XII projektas buvo svarstomas vys


kup konferencijoje ir ar jis buvo priimtas?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, sveikinimo projektas buvo tik perskaitytas
ir po to idalytas visiems vyskupams, kad jie galt detaliau su projektu
susipainti ir pateikti savo pataisas.
KLAUSIMAS: Ar Js pateikte koki patais iam projektui?
ATSAKYMAS: Ne, nepateikiau.
KLAUSIMAS: Vadinasi, Js pritarte pateikto projekto turiniui?
ATSAKYMAS: A nedalyvavau svarstant sveikinimo projekt ir neparei
kiau jokio savo pritarimo, nes Vilniaus arkivyskupijos dalyvavimas kon
grese nebuvo numatytas.
KLAUSIMAS: Kodl sveikinimo PIJUI XII projektas buvo paraytas
grietu antitarybiniu tonu?
ATSAKYMAS: A to neinau.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas sveikinimo PIJUI XII projektas, konfis
kuotas atliekant pas Jus krat. Kaip Js vertinate sumanym pasisti do
kument PIJUI XII, pasirayt vis Lietuvos katalik?

646

*37

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

: XII
,
,
,
.
:
?

2-

: ,
, .

.
.
: . 3- 1-
. - .

*37

Arkivysk.. M.Reinys sovietiniame teisme

647

ATSAKYMAS: A nepritariau, kad bt siuniamas tokio turinio sveiki


nimas PIJUI XII, nes jame religiniai-moraliniai kongreso tikslai sumaiyti
su politiniais tikslais. Tai neleistina, nes stumia Banyios galv konflik
tus su vairiomis valstybmis.
KLAUSIMAS: Kokiomis slygomis buvo numatyta rengti 2-j tautin Eu
charistin kongres?
ATSAKYMAS: A visikai neprisimenu, koki slyg tikjosi Lietuvos
vyskupai, priimdami nutarim suaukti mint kongres. Suaukti kongres
tuo metu susidariusiomis aplinkybmis buvo nerealu.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

648

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*3811 1947
13

:
.
:
.

- ,

.
: ?
: :
1) ,
.
2) .
.
3) .
4) .
:
?
: , .
: ,
?
: 1942


. 1942
,
.

*38

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

649

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. liepos 11 d.
Tardymas pradtas 13 val.
Tardymas baigtas
KLAUSIMAS: Papasakokite apie savo ryius su Romos Popieiumi vokie
i okupacijos Lietuvos TSR metais?
ATSAKYMAS: Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais a susirainjau
su Apatal sostu. Visus Apatal sostui adresuotus laikus a sisdavau
per Kauno kurij - vyskup BRIZG. Taip pat ir Apatal sosto man siun
iam korespondencij gaudavau per mint kurij.

KLAUSIMAS: Kokias inias Jus sisdavote Romos Popieiui?


ATSAKYMAS: Popieiui a raiau:
1) apie vokiei valdios vykdomus dvasinink, vienuoli, Vilniaus
kunig seminarijos aukltini ir jos dstytoj sumimus;
2) apie metropolito JALBYKOVSKIO itrmim Marijampol;
3) apie Vilniaus kunig seminarijos veikl
4) kitus grynai banytinio gyvenimo klausimus.
KLAUSIMAS: O argi Js neteikte Popieiui politinio pobdio informa
cijos?
ATSAKYMAS: Ne, neteikiau.
KLAUSIMAS: Kokius potvarkius, nurodymus ir galiojimus Js gavote i
Popieiaus?
ATSAKYMAS: 1942 m. vasar Apatal sostas man prane, kad a pa
skirtas Vilniaus arkivyskupijos apataliniu administratorium su reziduojan
io vyskupo teismis metropolitui JALBYKOVSKIUI pasitraukus.
1942 m. ruden gavau Apatal sosto galiojimus duoti jurisdikcij dvasi
ninkams, kurie nort vykti dirbti pastoracin darb Minsk.

650

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

:
?

*39

: 1943


.
.
:
?
: .
:
?

:
.
.
: . 3- 1-
. - .

*39

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

651

KLAUSIMAS: Ar Apatal sosto nurodymu Js rate charakteristikas


dvasininkams?
ATSAKYMAS: Apatal sosto praymu madaug 1943 m. a paraiau cha
rakteristikas Teli kunig seminarijos rektoriui RAMANAUSKUI ir Kai
iadori vyskupijos generaliniam vikarui LABUKUI. Charakteristikas
iems asmenims raiau kaip kandidatams vyskupus.
KLAUSIMAS: Ar turjote ryi su Apatal sostu ivijus vokieius i Lie
tuvos?
ATSAKYMAS: Neturjau.
KLAUSIMAS: O ar bandte atnaujinti ryius su Apatal sostu?
ATSAKYMAS: Atnaujinti ryius su Apatal sostu a nebandiau.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

652

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*4025 1947
20
24
:
?
: ,

. ,
, ,

,
, .

. , ,

.
,
,
, ,


.
: ,
,
,
. .
: 1940 ,
1942 , .

.
1942 , ,
,
, 1943

*40

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

653

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. liepos 25 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie lietuvi katalik dvasinink nacionalis
tin veikl Baltarusijos TSR?
ATSAKYMAS: Kiek a inau, lietuvi katalik dvasininkai nacionalistins
veiklos Baltarusijos TSR rajonuose nevykd. Tiesa, kai kurie lietuvi kata
lik dvasininkai, pavyzdiui, kunigas prof. Fabijonas KEMIS12 literat
riniuose darbuose band pagrsti lietuvi ir baltarusi taut interes ir kul
tros bendrum, slygot es i dviej taut istorins praeities.
Toki nuomon gyn ir kai kurie lietuviai pasaulieiai. Kiek prisimenu,
tai dar Petras KLIMAS13, kuris prie kar tarp Vokietijos ir Taryb Sjun
gos buvo buvusios Smetonos vyriausybs pasiuntiniu Pranczijoje.
Atskir asmenybi keltos nacionalistins idjos Baltarusijos atvilgiu
nebuvo populiarios lietuvi tautoje ir, atrodo, todl jokios praktins nacio
nalistins veiklos Baltarusijos rajonuose nei lietuvi tauta, nei lietuvi ka
talik dvasininkai nevykd.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad Js vykdte prieik naciona
listin veikl Baltarusijos rajonuose, kurie ribojosi su Lietuva, ir tam pa
naudojote nacionalistikai nusiteikusius lietuvi kunigus. Papasakokite apie
tai.
ATSAKYMAS: Vilniaus arkivyskupij a atvykau 1940 m. vasar ir iki
1942 m. kovo mnesio buvau arkivyskupo JALBYKOVSKIO padjju.
Tuo metu a jokios savarankikos banytins veiklos nevykdiau ir mano
teiss buvo ribotos.
Nuo 1942 m. kovo mnesio, ivykus JALBYKOVSKIUI, a pradjau
valdyti Vilniaus arkivyskupij, kurios sudt jo ir dalis Baltarusijos TSR
rajon. Taiau madaug 1943 m. lapkriio mn. vokiei okupacin valdia
12
Kan. Fabijonas Kemis (1879-1954) - ymus tarpukario Lietuvos visuomens
veikjas, ekonomistas. 1940 m., gyvendamas Vilniuje, pareng studij apie lietuvi ir
baltgudi etnografines ribas, kuri liko neispausdinta.
13
1917 m. P.Klimo paraytoje broiroje Lietuva, jos gyventojai ir sienos idstyta
bsimos Lietuvos valstybs teritorijos koncepcija, kurios esm - etnografinis principas.

654

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*41

,
.
, ,
, , . .
.

, ,
,

. :
, ;
. ; .
.
.
,
, ,
,
.


. ,
.
,
, ,
.
, , .

.
: ?
, ?
: , 1944
. ,
, ,
- . .
. ,
.
:
.

*41

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

655

man galutinai udraud valdyti dvasininkij, buvusi Baltarusijos teritori


joje. Neturdamas galimybs vadovauti ios dalies kunigams, a suteikiau
dekanams, dirbusiems Baltarusijoje, generalini vikar teises, t. y. jie gavo
teis savarankikai valdyti savo dekanatus. Dekan veiklai kontroliuoti a
paskyriau tris Vilniaus arkivyskupijos delegatus, taiau dl vest judjimo
apribojim j praktin veikla nebuvo efektyvi ir a netgi nebuvau gerai in
formuotas apie kunig veikl Baltarusijos rajonuose. Delegatais a buvau
paskyrs kunig dekan ZENKEVII Glubokojs miestelyje, Molodeno
srityje; kanaunink BOJARUNEC Lydoje ir kanaunink KURILOVII
Gardine. Su iais paskirtaisiais delegatais a neturjau pastovaus ryio ir j
veiklai i esms nevadovavau. Joki nurodym vykdyti kok nacionalistin
darb kunigams, dirbantiems Baltarusijoje, a nedaviau ir netgi neinau,
kiek lietuvi kunig ten dirbo, atrodo, kokie penki.
Lenk katalik dvasininkai Baltarusijos TSR, matyt, vykd kakoki
nacionalistin veikl. Apie tai a sprendiu i vieno laiko, kur teko skai
tyti Vilniaus kurijoje. iame laike kunigas PUTILOVSKIS prane kurijai,
kad jis savo pamoksluose aikins, jog tie, kurie yra katalikai, turi usiray
ti lenkais. laik kunigas PUTILOVSKIS ra i vienos parapijos Molo
deno srityje, taiau kuriais metais, negaliu pasakyti. Lietuvi kunig pana
ios veiklos atvej a neinau.

KLAUSIMAS: Ar Jus siuntte kunigus Baltarusijos TSR rajonus? Jei


siuntte, tai kokius davte jiems nurodymus?
ATSAKYMAS: Buvo tik vienas toks atvejis, kai 1944 m. pirmoje pusje a
pasiuniau Minsk kunig, kurio pavards neprisimenu, baltarusi tauty
bs. J rekomendavo kunigas Adamas STANKEVIIUS, v. Mykolo ba
nyios Vilniuje klebonas. Joki ypating nurodym iam kunigui a neda
viau, tik jurisdikcij atlikti kunigo pareigas.
KLAUSIMAS: Js akivaizdiai slepiate Js vykdytos prieikos naciona
listins veiklos Baltarusijos TSR rajonuose faktus.

656

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*42

: , .
:
?
:

.
,
,
, .

, .

.
: . 3- 1-
. - .

*42

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

657

ATSAKYMAS: A sakau tai, kas buvo i tikrj.


KLAUSIMAS: O k Js inote apie prieik nacionalistin arkivyskupo
JALBYKOVSKIO veikl?
ATSAKYMAS: A nieko neinau apie konkreius JALBYKOVSKIO
veiklos Baltarusijos TSR rajonuose faktus ir niekada su juo apie tai nekal
bjau. A prisimenu tik vien arkivyskupo JALBYKOVSKIO potvark,
draudiant sakyti pamokslus banyiose baltarusi kalba, taiau kada jis
buvo duotas, neprisimenu. A pats daviau nurodym per tikybos pamokas
mokyklose ir per apeigas banyioje vartoti t kalb, kokios pageidauja
tikintieji.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau.


(Arkivysk. M.REINIO paraas).
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

658

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*439 1947
13
17
: , 12 1946

.
.
:
. ,


, , ,

.
: ,
12 1946 ?
: ,
, ,
, : (
), , .
, .
: , ,
.
?
: ,

,
, ,
,
.
: ,
?
: ,
.
:
. ?

*43

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

659

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugpjio 9 d.
Tardymas pradtas 13 val.
Tardymas baigtas 17 val.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad 1946 m. gegus 12 d. kunigo
DUBIEIO bute Js kalbjots antitarybinmis temomis. Papasakokite
apie tai.
ATSAKYMAS: Antitarybinmis temomis kunigo DUBIEIO bute a ne
kalbjau. Gali bti, kad nurodytu metu a i tikrj pietavau pas DUBIET
banytins vents proga, ir galbt piet met buvo kalbama politinmis
temomis pagal tarybins spaudos praneimus ir inias, perduodamas per
radij, taiau gerai prisimenu, kad a joki antitarybinio pobdio komen
tar ar prognozi nedariau.
KLAUSIMAS: Ar prisimenate piet pas kunig DUBIET 1946 m. gegus
12 d. dalyvi pavardes?
ATSAKYMAS: Tiksliai pasakyti, kas dalyvavo pietuose pas kunig DU
BIET, negaliu, taiau paprastai banytini veni proga rengiamuose pie
tuose dalyvaudavo kunigai: IKNELIS (ivyko Lenkij), STANK
NAS, ANTECKIS ir reiau kun. BIELIAUSKAS. Manau, kad ir mint
piet metu ie asmenys galjo dalyvauti.
KLAUSIMAS: inoma, kad Js piet pas kunig DUBIET metu, daly
vaujant Js mintiems kunigams, kalbjote antitarybinmis temomis. Ar
pripastate tai?
ATSAKYMAS: Nei a, nei kiti dvasininkai kunigo DUBIEIO bute nekal
bjome antitarybinmis temomis. Vyko pokalbiai vairiomis atsitiktinmis
temomis, taip pat buvo aptariami ir politiniai klausimai, apie kuriuos ra
tarybin spauda, taiau joki antitarybini ipuoli nebuvo.

KLAUSIMAS: Js gerai prisimenate, kad piet pas kunig DUBIET metu


nebuvo antitarybini kalb?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, toki kalb nebuvo.
KLAUSIMAS: Jums perskaityta itrauka i Js kalbos piet pas kunig
DUBIET metu. Ar Js tai sakte?

660

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*44

: , ,
, .
: ,

,
.
?
: , .
:
?
: , .

, .
:
?
: , , ,
, ,
,
,
,
.
: ,
?
:
,
, .
:
, , -
. ?
: -
.
.
: . 3- 1-
. - .

*44

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

661

ATSAKYMAS: A gerai prisimenu, kad toki odi, kokie man buvo per
skaityti, a kunigo DUBIEIO bute nekalbjau.
KLAUSIMAS: inoma, kad mint piet pas kunig DUBIET metu Js
antitarybiniams teiginiams pritar visi dalyvavusieji, taip pat antitarybikai
kalbjo ir kiti ten buv kunigai. Kodl Js tai slepiate?

ATSAKYMAS: A sakau tai, kas buvo i tikrj.


KLAUSIMAS: Ar Js pastate Vilniaus katedros zakristijon GRATU
LEVII?
ATSAKYMAS: A inau, kad zakristijonais Vilniaus katedroje dirbo Ma
rijanas OLKOVSKIS ir Kajetonas MALYKA, o GRATULEVIIAUS
pavard girdiu pirm kart.
KLAUSIMAS: Ar Js kada nors kalbjots su zakristijonais OLKOVSKIU
ir MALYKA j ivykimo Lenkij reikalu?
ATSAKYMAS: Prisimenu, jog vien kart, datos tiksliai neprisimenu, a
kalbjausi su OLKOVSKIU ir MALYKA, su kiekvienu atskirai, dl vy
kimo Lenkij. A jiems nepatariau vaiuoti Lenkij, mat jie buvo geri
banyios tarnautojai ir turjo didel darbo patirt, todl a stengiausi juos
ilaikyti darbui katedroje.
KLAUSIMAS: K Js dar sakte OLKOVSKIUI ir MALYKAI, kai ne
patarte jiems vaiuoti Lenkij?
ATSAKYMAS: Galbt kalbdamasis su OLKOVSKIU ir MALYKA a
pasakiau, kad Taryb Sjungos taka Lenkijoje gan didel ir kad Lenkijos
likimas dar neaikus, kitoki pokalbi neprisimenu.
KLAUSIMAS: Js savo aplinkoje skleidte gandus apie es greit angl ir
amerikiei bloko kar prie Taryb Sjung. Ar pripastate tai?
ATSAKYMAS: Gand apie galim angl ir amerikiei bloko kar prie
Taryb Sjung savo aplinkoje a neskleidiau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

662

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*4511 1947
20
24
: , 4- 1944
, . .
,
?
: , 4- 1944
. , ,
.
,
,
, .
.
. : , ,
,
,
. :
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5)
;
6) .
:
?
:
, , .

1944 ,

. ,
.

*45

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

663

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugpjio 11d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad Js dalyvavote 1944 m. rugsjo
4 d. Ukmergje vykusiame nelegaliame vyskup pasitarime. Papasakokite,
kokie klausimai buvo svarstomi iame pasitarime ir kas buvo jo iniciato
riumi?
ATSAKYMAS: 1944 m. rugsjo 4 d. Ukmergje vykusiame vyskup pa
sitarime a i ties dalyvavau, taiau kas buvojo iniciatoriumi, a neinau.
Atvykti pasitarim mane pakviet vyskupas MATULIONIS, kurio trump
laikel man perdav viena moteris. Jos pavards ir kur ji gyvena bei dirba,
neinau.
Pasitarimas vyko Ukmergje, kunigo DAGILIO bute. Dalyvavo: a,
REINYS, Kaiiadori vyskupijos vyskupas MATULIONIS, Panevio
vyskupijos vyskupas PALTAROKAS, Kauno kunig seminarijos rektorius
profesorius GRUODIS. Pasitarimo metu buvo svarstomi ie klausimai:
1) Kauno kunig seminarijos padtis;
2) religijos dstymas Lietuvos TSR mokyklose;
3) dl kapelion lietuvikuose Raudonosios Armijos daliniuose;
4) katalik banyios nuostoliai karo metu;
5) dl Taryb valdios nacionalizuot katalik banyiai priklausiusi
emi ir pastat grinimo;
6) vyskupij centr ilaikymo tvarka.
KLAUSIMAS: Kas pasil svarstyti Js ivardytus klausimus ir kokie
sprendimai buvo priimti?
ATSAKYMAS: Kauno kunig seminarijos padt apsvarstyti, kiek prisi
menu, pasil profesorius GRUODIS. Buvo pareiktas pageidavimas, kad
Kauno kunig seminarija darb pradt nuo 1944 m. rugsjo mn., numa
tytos seminarijos dstytoj kandidatros ir rektoriumi paliktas profesorius
GRUODIS. ie sprendimai nebuvo susij su Vilniaus arkivyskupija, nes ji
tuo metu dar turjo savo kunig seminarij.

664

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*46


, 30 1944
,
.
,
,
, ,

.
,
,
,
, ,
.

. , .


.
,
,
.

,


,
. ,


. ,
,
.


.

,
,
.

*46

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

665

Apsvarstyti klausim dl religijos dstymo Lietuvos TSR mokyklose


pasiliau tikriausiai a, nes 1944 m. rugpjio 30 d. dl io reikalo buvau
kreipsis Lietuvos TSR vietimo ministr, taiau aikaus atsakymo i jo
negavau. Minto pasitarimo metu a odiu idsiau praymo dl leidimo
dstyti mokyklose religij projekt, kur siliau pateikti Lietuvos TSR Vy
riausybei. Projekte a paymjau, kad io praymo patenkinimas atitikt
tikinij Lietuvos katalik nuotaikas. Mano pasilymui pritar visi daly
vavusieji ir buvo nusprsta, kad kiekvienas vyskupas atskirai arba visi ben
drai kreiptsi vyriausyb, praydami leisti dstyti tikyb mokyklose, i
skyrus Vilniaus arkivyskup, nes jis turi asmenikai pats su tokiu praymu
kreiptis Lietuvos TSR vyriausyb..
Klausim dl kapelion institucijos lietuvikuose Raudonosios Armijos
daliniuose steigimo ikl profesorius GRUODIS. Jis papasakojo, kad
Kaune yra atvej, kai lietuvik Raudonosios Armijos dalini kariai krei
piasi kunigus dvasini patarnavim reikalais ir kad Lenkijos Berlingo ar
mijoje14 yra kapelionai. Nuodugniai apsvarst klausim, nutarme kreip
tis Lietuvos TSR Vyriausyb su praymu leisti steigti karo kapelion ins
titucij lietuvikuose Raudonosios armijos daliniuose.
Klausim dl duomen apie katalik banyios patirtus nuostolius karo
metu pasiliau taip pat a, nes Vilniaus arkivyskupas JALBYKOVSKIS
buvo gavs praym i Lietuvos TSR vyriausybs parengti tokius duomenis
ir jis pra mane pasitarti su kitais vyskupais, kaip praym vykdyti. Pa
sitarime buvo nutarta, kad kiekvienas vyskupas duos nurodym parapij
klebonams surinkti duomenis apie katalik banyios nuostolius ir juos
perduoti vyskupij kurijoms. Gav tokius duomenis, vyskupai turjo juos
apibendrinti ir atiduoti Taryb valdios organams, jei ie toki duomen
prays.
Klausimas dl nacionalizuot katalik banyiai priklausiusi emi ir
pastat grinimo nebuvo baigtas svarstyti.
etuoju klausimu nutarme pareigoti parapij klebonus pajam dal,
numatyt kanon teiss, skirti vyskupij centr ilaikymui ir tuo tikslu
rinkti aukas i tikinij.

14
Buvusio lenk kariuomens pulkininko Z. Berlingo vadovaujami lenk daliniai, kovsi
Soviet Sjungos pusje.

666

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*47

: , ,

,


?
:
,
,


.
: .
?
: ,
.
. , .
:
?
: , ,
,
,
. . .
:
?
:


,
.
:
,
, ?
:
,
.

*47

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

667

KLAUSIMAS: Kodl Js, inodami, kad Lietuvos TRS mokyklose religi


jos mokymas udraustas statymo ir kad Raudonojoje armijoje nra kape
lion, bandte tai atkurti ir tuo tikslu kreipts Taryb valdios organus
dl leidimo dstyti religij mokyklose ir kapelion paskyrimo lietuvikuose
Raudonosios armijos daliniuose?
ATSAKYMAS: I Raudonosios armijos kareivi ir karinink pasakojim
susidar spdis, kad Tarybins vyriausybs poiris religij i esms pa
sikeit. Todl mes ir pabandme gauti Lietuvos TSR vyriausybs leidim
dstyti religij mokyklose ir paskirti kapelionus lietuvikuose Raudonosios
armijos daliniuose.
KLAUSIMAS: Kiek laiko vyko vyskup pasitarimas Ukmergje?
ATSAKYMAS: Pasitarimas truko ne ilgiau kaip par, nes Ukmergs karo
komendantas pasil mums nutraukti pasitarim ir ivykti i Ukmergs;
tatai mes ir padarme.
KLAUSIMAS: Kodl Js neprate leidimo rengti pasitarim?
ATSAKYMAS: Todl, kad mes visikai neinojome, jog rengti tok pasita
rim reikalingas leidimas, nes anksiau i ms niekas joki leidim rengti
vyskup konferencijas, pasitarimus nereikalaudavo.
KLAUSIMAS: Kaip praktikai Js vykdte minto vyskup pasitarimo
nutarimus?
ATSAKYMAS: Mes kartu su metropolitu JALBYKOVSKIU ratu krei
pms Lietuvos TSR vyriausyb, praydami leisti dstyti religij mokyk
lose ir paskirti kapelionus lietuvikuose Raudonosios armijos daliniuose,
taiau negavome jokio atsakymo.
KLAUSIMAS: Ar negav leidimo mokyti religijos mokyklose Js aukl
jote jaunim religine dvasia, jei taip, tai kokiu bdu?
ATSAKYMAS: Jaunimo aukljimas religine dvasia vyko banyiose apei
g metu, sakant pamokslus ir dstant tikjimo tiesas. Kaip paaikjo vys
kup pasitarime su Lietuvos TSR vyriausybs atstovais, vykusiame

668

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*48

,
,
5- 1946 .
:
?
:
.
.
: . 3- 1-
. - .

*48

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

669

1946 m. vasario 5 d.15, Taryb valdia tokio jaunimo aukljimo religine


dvasia metodo nedraud.
KLAUSIMAS: Kokius Js davte nurodymus pavaldiems kunigams dl
jaunimo atitraukimo nuo komunistins takos?
ATSAKYMAS: iuo klausimu a nedaviau nei ratik nei odini nuro
dym pavaldiems kunigams.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

15

Pasitarime buvo reikalaujama, kad vyskupij valdytojai pasmerkt ginkluot


pasiprieinim soviet reimui

670

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*4912 1947
21

: ,

, .

?
:
,
, .
,
, . .
: .
, ?
: ,
. , 1943 .
,
.
.
:
?
:
.

,
.
:
?
: .
.
: . 3- 1-
. - .

*49

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

671

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugpjio 12 d.
Tardymas pradtas 21 val.
Tardymas baigtas
KLAUSIMAS: Per krat, padaryt Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, buvo
rasta ir paimta keliasdeimt antitarybini straipsni, ikirpt i laikraio
Segodnia. Sakykite, kokiu tikslu Js rinkote antitarybinius straipsnius ir
kodl juos laikte kurijos patalpose?
ATSAKYMAS: Man pateiktus straipsnius i laikraio Segodnia a ma
tau pirm kart ir neinau, kas juos rinko bei kaip jie pateko Vilniaus ar
kivyskupijos kurij. Laikraio Segodnia a niekuomet neprenumeravau
ir neskaiiau, tik girdjau, jog jis leidiamas Rygoje.
KLAUSIMAS: Ant vieno straipsnio yra udtas kunigo TOLOKOS ant
spaudas. Ar Js pastate kunig TOLOK?
ATSAKYMAS: Kunigas TOLOKA dirbo Vilniaus vyskupijoje, gyveno
Vilniuje, o 1943 m. mir. TOLOKA ra straipsnius, labai mgo rinkti
vairias naujienas ir visada inojo apie visus vykius. Painoj TOLOK
asmenys stebjosi jo dideliu informuotumu visais klausimais.
KLAUSIMAS: Ar kunigas TOLOKA dirbo Vilniaus arkivyskupijos ku
rijoje?
ATSAKYMAS: Kunigas TOLOKA kurijoje nedirbo ir apskritai i savo
nam ieidavo labai retai. Kunigas TOLOKA neturjo savo parapijos ir
padjo Bernardin banyios klebonui klausyti ipaini.

KLAUSIMAS: Kokiu bdu laikraio Segodnia straipsni ikarpos ga


ljo patekti Js vadovaujam kurij?
ATSAKYMAS: Apie tai a visikai nieko neinau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

672

*50

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme13 1947
20
24
:
?

:
110 , .
, .
:
?
:
,
, .
,
,

. ,
,
.


.
:
?
:
, , . .
.
: ?

*50

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

673

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugpjio 13 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Kiek kunig i Js vadovaujamos Vilniaus arkivyskupijos
ivyko Lenkij?
ATSAKYMAS: Iki mano sumimo dienos i Vilniaus arkivyskupijos
Lenkij ivyko apie 110 lenk tautybs kunig16. Kokiose Lenkijos vietose
jie iuo metu yra, neinau.
KLAUSIMAS: Koks buvo Js poiris dl lenk tautybs kunig ivy
kimo Lenkij?
ATSAKYMAS: Dl man pavaldi kunig ivykimo Lenkij mano po
iris buvo toks, kad a stengiausi sulaikyti tuos kunigus, kurie turjo para
pijas. Be to, norjau, kad tikintieji nebt palikti be dvasinink, nes juos
pakeisti kitais, ypa paskutiniu metu, nesant rezervo, nebuvo manoma.
Taiau nordamas ivengti nesusipratim su Taryb valdios organais, a
sutikau, kad gali ivykti tie kunigai, kurie labai norjo ivaiuoti.
Dl lenk tautybs pasauliei ivykimo Lenkij a joki klii ne
dariau ir niekam joki nurodym iuo klausimu nedaviau.

KLAUSIMAS: Dl koki politini motyv Js trukdte daliai kunig i


vykti Lenkij?
ATSAKYMAS: Ne dl politini, o tik dl religini, L y. nenordamas pa
likti tikinij be kunig.
KLAUSIMAS: Ar js turjote ryi su Lenkijos dvasininkija?

16
Lenk tautybs kunigai turjo ivykti Lenkij pagal 1944 m. rugsjo 22 d. Liubline
pasirayt Lenkijos ir Lietuvos SSR sutart dl i ali piliei repatriacijos.

674

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*51

: ,
. , , 1946 , ,
,

,
, ,
.
,
,
, .
, ,
,
, .
.
:
, ?
:
. . ,
.
: ,
, ?
: , ,
, . ,
1946 .
.
. ,
. ,
,
, ,
, .
. ,
, .

.
:
,

*51

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

675

ATSAKYMAS: Ryi su dvasininkais, gyvenaniais Lenkijoje, a netur


jau. Tiesa, vien kart 1946 m., tikslios datos neprisimenu, pas mane apsi
lank viena nepastama moteris, kuri perdav linkjimus nuo metropolito
JALBYKOVSKIO, gyvenanio Bialystoke, ir prane, kad jo sveikata ne
bloga ir viskas sekasi normaliai. Susitikimas su nepastamja truko ne il
giau kaip deimt minui. Jam baigiantis, a papraiau, kad ji, jei dar turs
progos susitikti su metropolitu JALBYKOVSKIU, perduot jam nuo ma
ns linkjimus.
Kas buvo i moteris, kur ji gyvena ir k dirba, a neinau ir jos neklau
siau, taiau susidariau nuomon, kad ji gali bti geleinkelio tarnautojai
Kitoki ryio su Lenkijos dvasininkais atvej, net ir panaaus pobdio,
man nepasitaik.
KLAUSIMAS: Ar palaikte ryius ir ar buvote asmenikai susitik su ku
nigais, dirbusiais Baltarusijos TSR?
ATSAKYMAS: Man teko du kartus susitikti su kunigais i Baltarusijos
TSR. ie susitikimai vyko Vilniuje, mano darbo kabinete.
KLAUSIMAS: Pasakykite kunig, su kuriais Js susitikote, pavardes, kada
ie susitikimai vyko ir koks buvo j tikslas?
ATSAKYMAS: Vieno kunigo pavard, kiek prisimenu, buvo PIONT
KOVSKIS, kito neprisimenu. Gerai neprisimenu ir i susitikim datos,
taiau, atrodo, kad tai buvo 1946 metais.
Pirmas susitikimas buvo su dekanu ar vicedekanu i Bresto PIONT
KOVSKIU. Mano manymu, PIONTKOVSKIO atvykimo Vilni pagrin
dinis tikslas buvo ne su manimi susitikti, o kiti motyvai. Greiiausiai jis
norjo susitikti su savo giminmis ar pastamais, tiksliai neinau, nes jis
man apie atvykimo tikslus nepasakojo, o a jo apie tai neklausiau. Nau
dodamasis proga, jis aplank ir mane kaip arkivyskup, kas buvo prasta
dvasininkijai. Susitikimas su PIONTKOVSKIU truko ne ilgiau kaip va
land ir jokio konkretaus tikslo neturjo.

KLAUSIMAS: Papasakokite, kokius klausimus Jus svarstte su PIONT


KOVSKIU per susitikim.

676

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*52

:
, ,
, .
: ,
, ,
.
?
:
, .
: ,
,
. .
:
, ,
.
.
:
?
:
,
,
.
,
.
,
1905 ,
.
,
, .
X
, .
,
,
,
. ,
, , ,
, .

*52

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

677

ATSAKYMAS: Kokius klausimus konkreiai mes su PIONTKOVSKIU


svarstme, negaliu pasakyti, taiau gali bti, kad mes kalbjome apie ba
nyi registracij.
KLAUSIMAS: Mums inoma, kad susitik su PIONTKOVSKIU Js tar
ts, kokios pozicijos katalik banyios dvasininkija turi laikytis banyi
registracijos, banytini komitet krimo ir lenk ivykimo Lenkij klau
simais. Ar Js bandysite paneigti ms duomenis?
ATSAKYMAS: A neneigsiu, kad mes svarstme iuos klausimus, taiau
svarstymo pobdio a gerai neprisimenu.
KLAUSIMAS: Mes inome, kad Js davte nurodymus PIONTKOVSKIUI
dl banyi registracijos, banytini komitet ir lenk ivykimo Lenkij.
Papasakokite apie tai.
ATSAKYMAS: Kadangi PIONTKOVSKIS nebuvo man pavaldus, a ne
galjau duoti jam joki nurodym, taip pat ir mint. A pasakiau tik savo
nuomon iais klausimais.
KLAUSIMAS: Koki nuomon iais klausimais Js pasakte PIONT
KOVSKIUI?
ATSAKYMAS: Dl banyi registracijos ir banytini komitet suda
rymo a negaljau pasakyti konkreios nuomons, nes nebuvau susipains
su statymu dl banyi registracijos, banytini komitet sudarymo ir su
paia registracijos sutartimi. A tik paymjau, kad dl banyi registra
cijos ir banytini komitet sudarymo reikia bti labai atsargiems.
Ta paia proga a priminiau, kad analogikas atvejis buvo 1905 m.
Pranczijoje, kai ten buvo priimtas Banyios atskyrimo nuo valstybs sta
tymas. is statymas numat steigti religinio kulto bendruomenes, kurioms
turjo bti perduotas banyi valdymas. J reikm lygiavert ba
nytiniams komitetams. PIJUS X udraud katalikams steigti religinio kulto
bendruomenes, nes jose nebuvo garantuotos vyskupo teiss.
A paymjau, kad ir dabar banyi registracija ir banytini komitet
sudarymas turi neapriboti vyskupo teisi banyi, parapij ir kunig at
vilgiu. Nepavaldi vyskupui banytini komitet krimas, mano ma
nymu, negalimas, taiau ar toki nuomon a ireikiau PIONTKOV
SKIUI, neprisimenu.

678

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*53

:

?
: ,
.
:
?

:
, .
:
?
:
.
: ?
:
,
.
:
?
:
, .
,

, ,
.
,

,
, ,
,
, ,
.
.
:
1947 . ?

*53

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

679

KLAUSIMAS: Kaip PIONTKOVSKIS reagavo Js nuomon dl bany


i registracijos ir banytini komitet krimo?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, PIONTKOVSKIS man neprietaravo.
KLAUSIMAS: Koki nuomon Js pareikte PIONTKOVSKIUI dl len
k ivykimo Lenkij?
ATSAKYMAS: klausim a jau atsakiau atsakydamas antr man i
kelt klausim. Toki pat nuomon a isakiau ir PIONTKOVSKIUI.
KLAUSIMAS: Kuo pasibaig Js susitikimas su kunigu PIONTKOV
SKIU?
ATSAKYMAS: PIONTKOVSKIS padkojo, kad a j primiau, ir ijo.
KLAUSIMAS: O argi Js su juo nesusitarte dl tolesnio ryio palaikymo?
ATSAKYMAS: Jokio susitarimo tarp mans ir PIONTKOVSKIO ne
buvo, ir a po io susitikimo daugiau jo nebemaiau ir joki ryi su juo
nepalaikiau.
KLAUSIMAS: K Jums pasakojo PIONTKOVSKIS ir k Js i viso apie j
inote?
ATSAKYMAS: Minto susitikimo metu PIONTKOVSK a pamaiau
pirm kart ir k nors apie j papasakoti negaliu. Vilniaus kunig semina
rijoje kartu su manimi moksi buvs teismo tardytojas PIONTKOVSKIS, ir
a paklausiau kunig PIONTKOVSK, ar tai njo giminaitis, taiau jis at
sak neigiamai.
Susitikimo metu kunigas PIONTKOVSKIS man taip pat prane, kad
vyskupo NEMIRO pagalbininkas iuo metu gyvena Lenkijoje, Pinsko vys
kupijos dalyje, atitekusioje Lenkijai, ir kad j vyskupij valdo kakoks de
kanas, kurio pavards dabar neprisimenu, o iki tol vyskupij vald kanau
ninkas ar prelatas VASILEVSKIS, vliau suimtas Taryb valdios organ,
bet u k- PIONTKOVSKIS nepasakojo. Daugiau i pokalbi su PIONT
KOVSKIU nieko neprisimenu.

KLAUSIMAS: Ms duomenimis, PIONTKOVSKIS pas Jus lanksi


1947 m. gegus mnes. Ar taip buvo i tikrj?

680

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*54

: ,
1946 .
:
, .
: ,
, .
, , .
.
,
. 1520 .
,
,
. ,
, . ,
, .
.
: ?
: , , .
: ?
: , .
:
?
: ,
.
:
?
: 1947 .
, -
.
, ,
, .
: ?

*54

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

681

ATSAKYMAS: Susitikimo su PIONTKOVSKIU datos neprisimenu, taiau


man atrodo, kad tai buvo 1946 metais.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie susitikim su kitu kunigu i Baltarusijos
TSR, kurio pavards Js neprisimenate.
ATSAKYMAS: Su kunigu i Baltarusijos TSR, kurio pavards a neprisi
menu, susitikau jau po susitikimo su PIONTKOVSKIU. Jis nuosavu auto
mobiliu atvyko i Pinsko srities, taiau i kokios vietovs, neprisimenu.
Anot jo paties, jis norjs Vilniuje aplankyti savo giminaiius ar pasta
mus. Ms susitikimas, kurio metu kunigas papasakojo, kad jis turi nuo
sav automobil ir juo be problem atvyko Vilni, truko 15-20 minui.
Jis taip pat papasakojo, kad j vyskupij valdo dekanas, kurio pavard
a umirau. Sak, kad jo parapija jau usiregistravo, taiau yra parapij,
negavusi leidimo registruotis. Daugiau i pokalbio su juo nieko neprisi
menu.

KLAUSIMAS: Ar is kunigas buvo pastamas su PIONTKOVSKIU?


ATSAKYMAS: Neinau, jis man to nesak ir a jo neklausiau.
KLAUSIMAS: Ar nepastamas kunigas paliko Jums savo adres?
ATSAKYMAS: Ne, nepaliko.
KLAUSIMAS: Ar io kunigo vizitas pas Jus buvo atsitiktinis ar jis turjo
koki prasm ar tiksl?
ATSAKYMAS: Mano nuomone, is vizitas buvo atsitiktinis, neturjs
konkretaus tikslo.
KLAUSIMAS: Ar dar turjote koki ryi su kunigais i Baltarusijos TSR?
ATSAKYMAS: 1947 m. vasario ar kovo mnes Pelesos kaimo, Gardino
srityje, klebonas VIENAINDYS atsiunt man Pelesos banyios registra
cijos sutarties kopij. Kas man perdav dokument, neinau, nes kakoks
asmuo j perdav mano eimininkei, o a pats jo nemaiau.
KLAUSIMAS: Kodl VIENAINDYS atsiunt Jums dokument?

682

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*55

: ,

. ,

, .
: ?
:
, .

:
?
:
.
.
: . 3- 1-
. - .
. . . -

*55

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

683

ATSAKYMAS: Galbt kunigas VIENAINDYS inojo, kad a domiuosi


banyi registracijos sutartimis, ir atsiunt man j susipainti. Kokio nors
kito motyvo neinau, nes prie io dokumento nebuvo jokio laiko, o j atne
s mogus taip pat nieko odiu neperdav.
KLAUSIMAS: K Js inote apie kunig VIENAIND?
ATSAKYMAS: Kunig, pavarde VIENAINDYS, a inojau, taiau ar
buvau su juo kada nors susitiks, neprisimenu.
KLAUSIMAS: Papasakokite apie kitus Js ryi su dvasininkais i Balta
rusijos TSR atvejus?
ATSAKYMAS: Daugiau ryi su kunigais i Baltarusijos TSR atvej ne
buvo.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
LTSR MGB 0 skyriaus vir. pav. kapitonas RASLANAS (paraas)

684

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*56


20 1947
20
24
: ,
?
: ,
, .
,
, . .,
.

, , ,
,
,
, , ,
,
,
.
,
, .

,
, .
:


?

*56

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

685

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,

TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugpjio 20 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Papasakokite, kokius santykius Js palaikte su vokiei
okupacine valdia?
ATSAKYMAS: A nebendradarbiavau su vokiei okupacine valdia. Per
vis Lietuvos TSR okupacijos laikotarp n karto nedalyvavau jokiuose
pasitarimuose, posdiuose ar komisijose, organizuotose vokiei okupaci
ns valdios.
A kelet kart kreipiausi vokiei okupacins valdios atstovus tik
dl grynai religini klausim sprendimo, pavyzdiui, dl Vilniaus kunig
seminarijos veiklos ar buvusi vakar Baltarusijoje katalik parapij, ku
rios iki vokiei okupacijos Lietuvos TSR priklaus Vilniaus arkivyskupi
jai, valdymo. Taiau dl vokiei vykdyto administracinio suskirstymo
man buvo udrausta valdyti ias parapijas, kas, mano manymu, buvo netei
singa.
Kai vokieiai Lietuvoje rinko spalvotuosius metalus, buvo ileistas sa
kymas dl vis banyi varp rekvizavimo. Dl to a kreipiausi vokiei
okupacin valdi, praydamas palikti banyiose istorin ar menin reik
m turinius varpus, taip pat nors po vien varp kiekvienoje banyioje.

KLAUSIMAS: Ar Jus kreipsi vokiei okupacins valdios atstovai, kad


vienaip ar kitaip padtumte vykdyti j numatomas politinio ar kinio po
bdio priemones?

686

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*57

: B 1943 , ,

5-6
. .

.
, ,
.
1943 , ,

, . ,


.
: ?
:
,
, ,

,
.
: 13
1943 24 1943 ,
. , ?
: , .
: ,
,
. ,

?
:
,
.
, ,
,

*57

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

687

ATSAKYMAS: 1943 m., datos tiksliai neprisimenu, mane isikviet Vil


niaus gebytskomisaras HINGSTAS ir pasil pasirayti su dar 5-6 ymiais
Vilniaus monmis atsiaukim lietuvi taut, raginant lietuvius savano
rikai stoti kuriamus karinius dalinius kovai prie Tarybin armij. A at
sisakiau pasirayti atsiaukim, motyvuodamas, kad tai grynai politinis
klausimas ir a, kaip banyios atstovas, negaliu dalyvauti j sprendiant.
Tais paiais 1943 metais, kiek vliau, man atsiunt oficial laik pir
masis Lietuvos generalins srities generalinis tarjas generolas KUBI
LINAS. Jis pra, kad a duoiau nurodym kunigams banyiose ai
kinti, jog btina mobilizuoti visas jgas kovai prie Taryb Sjung.

KLAUSIMAS: K Jus atsakte laik KUBILINUI?


ATSAKYMAS: Atsakydamas KUBILINO laik, a jam praneiau, kad
dedu visas pastangas, spaudoje ir pamoksluose pasisakydamas prie blog,
skleidiam bedieviko komunizmo, taiau sakyti kunigams pamoksluose
kalbti pasaulietiniais klausimais negalima, nes tai visikai pagrstai drau
dia Apatal sosto dekretas.

KLAUSIMAS: Jums pateikiami 1943 m. balandio 13 d. KUBILINO


laikas ir 1943 m. balandio 24 d. Js pasiraytas atsakymas laik. Ar
apie iuos dokumentus Js kalbate?
ATSAKYMAS: Taip.
KLAUSIMAS: Atsakydamas KUBILINO laik Js teigte, kad dedate
visas pastangas spaudoje ir pamoksluose prie blog, skleidiam bedie
viko komunizmo.Vadinasi, Js ir pavaldiems kunigams davte nurodym
visomis pastangomis kovoti prie Js vadinam blog?

ATSAKYMAS: Savo antikomunistinio turinio straipsnius spaudoje a pasi


raydavau ne kaip arkivyskupas, o kaip REINYS. Ratik nurodym man
pavaldiems kunigams iuo klausimu a niekada nedaviau, taiau kartais
privaiuose pokalbiuose su kunigais a atkreipdavau j dmes btinyb
objektyviai skleisti krikioniko tikjimo tiesas tam, kad visuomen nepa-

688

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*58

,

.
, .
: . ,
?
: 1942 1943
. 1942
, .
,
, . ,
,

. , , .
,
. , ,
,
,
,
.
.

, .
,
. , ,

. ,
.

, - ,
,
, .
.
:
?
: 1943
1944 . ,
, .

*58

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

689

siduot bolevik materializmo griaunamajai takai. Pamoksl konspekt


kunigams a neduodavau, jie pamokslus sakydavo savo iniciatyva.

KLAUSIMAS: Ar Jus buvote kada susitiks su gestapo darbuotojais? Jei


taip, tai kokio pobdio buvo tie susitikimai?
ATSAKYMAS: 1942 ir 1943 m. a tris kartus buvau susitiks savo bute su
gestapo atstovais. Pirmas susitikimas vyko 1942 m. sausio mnes su ges
tapo vadovu MIULERIU, kuris atvyko i Kauno kartu su daktaru OLCU,
taiau neinau, ar pastarasis buvo oficialus gestapo bendradarbis. MIULE
RIS man prane, kad jie turi duomen, jog metropolitas JALBYKO
SKIS palaiko politinio pobdio ryius su usieniu ir per Ryg perduoda
slaptas inias, taiau kam ir kokias inias, MIULERIS nesak. MIULERIS
band igauti i mans duomen apie JALBYKOVSK, kurie turjo pa
tvirtinti j prielaidas. A atsakiau MIULERIUI, kad neinau joki fakt,
patvirtinani JALBYKOVSKIO politin veikl, ir pasiliau jam, kad
jeigu yra patikrint fakt apie toki JALBYKOVSKIO veikl, kreiptis
Apatal sost. Tuo ms susitikimas su MIULERIU baigsi.
Kiti du susitikimai buvo su Vilniaus gestapo virininku, kurio pavards
neprisimenu. Pirmo susitikimo metu jis man pasil perspti kunig LIP
NIN, tuo metu kunigavus Auros Vartuose Vilniuje, kad jis savo pa
moksluose nepropaguot nepriklausomos Lietuvos valstybs idjos. A
paadjau atkreipti tai LIPNINO dmes.
Antro susitikimo metu Vilniaus gestapo virininkas man prane, kad
jie sum Kamaj klebon kunig PAVLOVII, kuris atsisak paven
tinti vienos moteriks nam tik dl to, kad ten gyveno vokieiai. A nepa
tikjau tokiu praneimu ir joki priemoni nesimiau.

KLAUSIMAS: Kur iuo metu yra kunigai LIPNINAS ir PAVLOVI


IUS?
ATSAKYMAS: LIPNINAS 1943 m. buvo ivetas Vokietij ir ten mir
1944 m. PAVLOVICIAUS likimo a neinau, taiau manau, kad jis buvo
suaudytas.

690

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*59

: ?
: , .
:

?
: .
.
: . 3- 1-
. - .

*59

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

KLAUSIMAS: Ar gestapo darbuotojai Jums sil bendradarbiauti?


ATSAKYMAS: Ne, nesil.
KLAUSIMAS: Ar Js antikomunistiniai straipsniai spaudoje nebuvo
gestapo ar vokiei okupacins valdios spaudimo rezultatas?
ATSAKYMAS: A raiau spaud savo iniciatyva.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

691

692

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*605 1947
12
17
:


?
:
.
: ?
: .
:
, ?
: .
: ,


?
: 1947
, ,

.
, ,
,
. ,
, .
:
?
: , .
.
: . 3- 1-
. - .

*60

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

693

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugsjo 5 d.
Tardymas pradtas 12 val.
Tardymas baigtas 17 val.
KLAUSIMAS: Kokius ryius Js palaikte su antitarybinio nacionalistinio
pogrindio dalyviais ir k i io pogrindio atstov Js pastate?
ATSAKYMAS: A nepalaikiau joki ryi su antitarybiniu nacionalistiniu
pogrindiu ir nieko i jo atstov nepastu.
KLAUSIMAS: K Js inote apie aliojo velnio bandit formuot?
ATSAKYMAS: Bandit formuots pavadinim aliasis velnias girdiu
pirm kart.
KLAUSIMAS: Ar Js paskyrte kunig UK Zaras apskrities Tels*
miestelio banyios klebonu?
ATSAKYMAS: A UKIO ten neskyriau.
KLAUSIMAS: Ar Js inojote, kad UKYS, bijodamas bti Taryb val
dios organ suimtas, sigijo fiktyvius dokumentus EPULIONIO pavarde
ir su jais ilg laik slapstsi?
ATSAKYMAS: 1947 m. pavasar UKYS atvyko Vilniaus kurij ir papa
sakojo, kad jis kelet kart buvo kvieiamas MGB Lazdij apskrities skyri ir
kad paskutin kart kvieiamas jis nenujo, bijodamas bti suimtas. Jis mans
pra paskirti j koki nors parapij, taiau a atsisakiau tai padaryti, nenorda
mas sukelti tarim kurijos atvilgiu, nes neinojau tikrj jo baiminimosi moty
v. A neinojau, kad UKYS turi dokumentus EPULIONIO pavarde.
KLAUSIMAS: Argi UKYS Jums nenurod prieasi, dl kuri jis bai
minosi, kad gali bti suimtas?
ATSAKYMAS: Ne, nepasakojo, ir a jo to neklausiau.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
* Turi bti Tils.

694

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*617 1947
20

: ,
.
,
?
: , ,

.
,
. .
:
?
:

.
:
,
?
:
.
: ,

,
?

*61

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

695

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugsjo 7 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas
KLAUSIMAS: Jums pateikiami atuoni Js paties ranka parayti pa
moksl konspektai17 , kurie buvo paimti kratos metu. Kada Js parengte
iuos konspektus ir kada pagal juos sakte pamokslus?
ATSAKYMAS: Man pateiktus konspektus, o tiksliau pamoksl planus, a
paraiau skirtingu metu vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais. Pagal
iuos konspektus pamokslus sakiau tik vokiei okupacijos metais daugiau
sia Vilniaus katedroje.
KLAUSIMAS: Ar iais Js pamoksl planais naudojosi kiti Jums paval
ds kunigai?
ATSAKYMAS: Pagal pateiktus pamoksl planus pamokslus sakiau tik a
pats ir nesiuntinjau j pavaldiems kunigams.
KLAUSIMAS: Ar davte nurodym sau pavaldiems kunigams sakyti pa
mokslus pagal iuose Js pamoksl planuose dstomus klausimus?
ATSAKYMAS: Joki nurodym nei ratu, nei odiu pavaldiems kuni
gams a nedaviau.
KLAUSIMAS: Ar pripastate, kad Js parengti pamoksl planai yra an
titarybiniai ir kad pagal juos Js sakyti pamokslai ragino kovoti prie Ta
ryb valdi?

17

r. 3 pried: Arkivyskupo M.Reinio pamoksl, sakyt vokiei okupacijos metais


Vilniuje, konspektai (p. 770-775).

696

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*62

: ,
,
. ,

.
,
- ,
.
.
: . 3- 1-
. - .

*62

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

697

ATSAKYMAS: Savo pamoksluose a pasisakiau ne prie bolevizm kaip


komunistin ekonomin doktrin, o prie materialistin pasaulir sujos
pasekmmis. A manau, kad visi mano pamoksluose idstyti reikiniai yra
materialistins pasauliros vaisius. Pamoksluose nebuvo raginimo kovoti
prie Taryb valdi, o tik prie bedievikj bolevizm - komunizm,
prie jo materialistin pasaulir.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

698

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6310 1947
12
17
: ,
.
?
:

.

,
.
: , ,

. ?
: ,
,
.
.
: ?
: .
: ?
: , , ,
,
. 60
,
,
.

*63

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

699

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugsjo 10 d.
Tardymas pradtas 12 val.
Tardymas baigtas 17 val.
KLAUSIMAS: Mes turime duomen, kad Js buvote susijs su nacionalis
tine organizacija Lietuvos ilaisvinimo komitetas". Papasakokite apie savo
ryius su ia organizacija.
ATSAKYMAS: A nieko neinau apie Lietuvos ilaisvinimo komitet" ir
apie i organizacij neteko su kuo nors kalbtis. Jeigu tardymo organai turi
koki nors duomen apie mano ryius su Lietuvos ilaisvinimo komi
tetu", jie yra neteisingi ir neturi kokio nors pagrindo mane tuo kaltinti.

KLAUSIMAS: Mes turime liudytojo parodymus, kad Js kartu su kunig


seminarijos rektorium TULABA ir jos ekonomu JUODGALVIU buvote
Lietuvos ilaisvinimo komiteto" nariais. Ar Js tai neigsite?
ATSAKYMAS: Taip, nes neturjau nieko bendro su ia organizacija ir taip
pat manau, kad ir TULABA bei JUODGALVIS su ja nebuvo susij. Liu
dytojo parodymai yra akivaizdiai melagingi ir nepagrsti.
KLAUSIMAS: O kokie buvo Js ryiai su nacionalist partija?
ATSAKYMAS: Neturjau joki.
KLAUSIMAS: Ar Js pastate Kaz KLEIV?
ATSAKYMAS: Pastu, bet labai maai. Jis vokiei okupacijos Lietuvos
TSR metais dirbo treste Valgis", asmenikai su juo pastamas nebuvau.
Galbt jis dalyvavo pietuose mano 60-meio jubiliejaus proga, nes a kvie
iau piet visus moni direktorius, prisidjusius rengiant jubiliejaus ikil
mes.

700

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

:
?
: .

.
: . 3- 1-
. - .

*64

*64

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

701

KLAUSIMAS: Ar Jus kada nors kalbjots su KLEIVA politinmis temo


mis?
ATSAKYMAS: Ne, nekalbjau.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

702

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6511 1947
14
18
:
, ?

: .
,
,
.
,

,
.

300
, .
: ?
: ,
.
: 18
1943 ,
.
, ?
: , .
: ?
: 1941 1942 ,
. ,
, .

, .

*65

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

703

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugsjo 11 d.
Tardymas pradtas 14 val.
Tardymas baigtas 18 val.
KLAUSIMAS: Kaip Js padjote lietuvi karinms formuotms, sukur
toms kovai prie Tarybin armij?
ATSAKYMAS: Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais Vilniuje buvo
suformuotas lietuvi savigynos batalionas, kurio tabas buvo sikrs J
zuit gatvje, tame paiame name, kur buvo ir laikraio Karys" redakcija.
Tiksliai neprisimenu, kada laikratyje Karys" buvo ispausdintas savi
gynos bataliono vadovybs kreipimasis Lietuvos gyventojus, kuriame bu
vo praoma padti bataliono kariams sigyti knyg ir kit kultringam lais
valaikio praleidimui reikaling priemoni. A atsiliepiau kreipimsi ir
per Kario" redakcij du kartus perdaviau batalionui apie 300 marki, u
kuriuos bataliono kariams turjo bti usakyta laikrai, taip pat daviau
kelet knyg ir achmatus.
KLAUSIMAS: Ar u Js dovanas Jums buvo atsidkota?
ATSAKYMAS: Gerai neprisimenu, taiau galbt laikratyje Karys" man
ir buvo pareikta padka.
KLAUSIMAS: Jums perskaitytas straipsnis ispausdintas 1943 m. rugsjo
18 d. laikratyje Karys", kur vienas karininkas bataliono kari vardu dko
ja Jums u geras dovanas. Dabar Js prisimenate, kad Jums buvo ireikta
padka?
ATSAKYMAS: Taip, prisimenu.
KLAUSIMAS: Ar Js pats asmenikai lankts pas savigynos bataliono
karius?
ATSAKYMAS: Lietuvi savigynos bataliono suformavimo dien, tai bu
vo 1941 m. pabaigoje ar 1942 m. pradioje, Vilniuje, Katedros aiktje,
vyko io bataliono karinis paradas, o po jo buvo surengti ikilmingi pie
ts, kuriuos buvau pakviestas ir a. Ten dalyvavo vokiei karins va
dovybs ir bataliono vadovybs atstovai, i pasauliei ir dvasinink - tik
a. Piet metu kalbas sak vokiei karins vadovybs ir bataliono atsto-

704

*66

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

.
, .
1943 1944 ,
,
. ,
, ,
1919 ,
1919 , ,
, ,
,
.
:
?
:
,
, ,
.
: ?
: , , ,
.
:
, ?
:

.
: . 3- 1-
. - .

*66

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

705

vai. A taip pat norjau pasakyti kalb, taiau man neleido vokiei va
dovybs atstovas.
1943 m. pabaigoje ar 1944 m. pradioje a vl dalyvavau pietuose, ku
rie, atrodo, buvo surengti laikraio Karys jubiliejaus proga. A pasakiau
kalb, kurios turinio gerai neprisimenu, prisimenu tik tai, kad usiminiau,
kaip mane buvo sum Taryb valdios organai 1919 metais. Mat tuo metu
i pradi a buvau laikomas suimtas to paties namo, kuriame vyko ir mi
nti piets, rsyje. Tai namas Vilniaus ir Gedimino gatvi kampe, numerio
neinau.

KLAUSIMAS: Ar Jus gavote koki nors dovan nuo savigynos bataliono?


ATSAKYMAS: 60-meio proga nuo bataliono kari a gavau dovan labai
graiai padaryt medin raitelio statull su specialiu urau. Ji ir dabar yra
mano bute.
KLAUSIMAS: Ar Js rate straipsnius Kario laikrat?
ATSAKYMAS: Taip, kiek prisimenu, paraiau du straipsnius, taiau j
turinio visikai neprisimenu.
KLAUSIMAS: Koki motyv skatinamas Js dovanojote dovanas kari
niam junginiui, suformuotam kovai prie Taryb valdi?
ATSAKYMAS: Dl tautini motyv, kaip savo tvynainiams.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

706

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6712 1947
21
24
: ,
27 1941
.
?
:
,
,

, 1941
, .. .
:
?
:

,
,
.
.
.
: . 3- 1-
. - .

*67

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

707

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugsjo 12 d.
Tardymas pradtas 21 val.
Tardymas baigtas 24 val.
KLAUSIMAS: Jums pateikiamas 1941 m. gegus 27 d. vis Lietuvos
vyskup paraytas memorandumas Lietuvos TSR vyriausybei. Ar Js daly
vavote rengiant ir svarstant memorandum?
ATSAKYMAS: A dalyvavau svarstant man pateikt memorandum Lie
tuvos TSR vyriausybei, taiau prie jo rengimo neprisidjau. Kiek prisi
menu, io memorandumo projekt pareng vyskupas BRIZGYS ir pateik
j svarstyti ir priimti Lietuvos vyskup konferencijai, vykusiai 1941 m. ge
gus mnes. Projektas buvo patvirtintas ir vyskupams KUKTAI bei BO
RISEVIIUI pavesta j perduoti Lietuvos TSR Liaudies Komisar Tary
bos pirmininkui, o vertim rus kalb - TSRS vyriausybs atstovui Lietu
voje drg. POZDNIAKOVUI.

KLAUSIMAS: Kokiu tikslu is memorandumas buvo teiktas Lietuvos


TSR vyriausybei?
ATSAKYMAS: Memorandumu Lietuvos vyskupai siek, kad bt paa
linti jame idstyti faktai, ir isikovoti Tarybins konstitucijos katalik ba
nyiai garantuotas teises, kurios daugeliu atveju nebuvo vykdomos. Memo
randumas nebuvo ultimatumas ar koks ikis Tarybinei vyriausybei.

Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau


(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

708

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*6813 1947
20

: ,
.
?
:

(, . .).
:

. ,
?
: ,
,
. ,
,
.
: .
?
: 1940 , ,
,
1939 .
:
?
: ,
.
: ,
?
:
.
.
: . 3- 1-
. - .

*68

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

709

Kaltinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s.,


TARDYMO PROTOKOLAS
1947 m. rugsjo 13 d.
Tardymas pradtas 20 val.
Tardymas baigtas
KLAUSIMAS: Tardomas Js kelet kart teigte, kad kovojote prie bol
evizm kultrin kov. Sakykite, kaip Js suprantate kultrin kov?
ATSAKYMAS: Kultrin kov prie bolevizm a suprantu kaip idjin
kov nenaudojant prievartini fizini priemoni (karas, teroras ir t.t.).
KLAUSIMAS: Atliekant krat buvo paimta keliasdeimt Js paties ranka
padaryt ira i vairi antitarybini knyg ir straipsni. Kokiu tikslu Js
darte iuos iraus ir kaip juos panaudojote?
ATSAKYMAS: A dariau iraus i perskaityt vis mokslo srii knyg,
urnal ir laikrai, taip pat ir bolevizmo bei Taryb valdios klausimu.
Kai kuriuos iraus, kurie, mano nuomone, buvo patikimi, prireikus a nau
dojau vairiomis progomis ir vairiomis formomis.
KLAUSIMAS: Kratos metu buvo paimta HITLERIO knyga Mein
Kampf. Kada ir kokiu tikslu Js sigijote i knyg?
ATSAKYMAS: Mint knyg a sigijau dar prie 1940 metus tam, kad
galiau susipainti su HITLERIO teorija, kuri kritikavau 1939 m. para
ytoje savo knygoje Rasizmo problema".
KLAUSIMAS: Ar HITLERIO knyg Mein Kampf" Js panaudojote ray
damas antibolevikinius straipsnius?
ATSAKYMAS: Kiek prisimenu, raydamas straipsnius, Hitlerio knygos
nenaudojau.
KLAUSIMAS: Kur Js padjote t literatr, i kurios padarte iraus?
ATSAKYMAS: Vis antitarybin literatr a sunaikinau ivijus vokieius
i Lietuvos TSR.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(Arkivysk. M.REINIO paraas)
Tard: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

710

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*69


, . 1945 15

[-]
:
- ,
?
: -

. :
- ;
, ,
,
,
,
, 4- ,
.

,

.

.
:
,
?
:
: -
,
. 1944
,
.

. , .

,
.

.

*69

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

711

Itrauka i suimtojo Antano MIKNO, Juozo s.,


1945 m. sausio 15 d. tardymo protokolo

[...]
KLAUSIMAS: Kokios kontrrevoliucins formuots egzistuoja tarp ems kio
akademijos profesori ir dstytoj? Kas jas sudaro ir kas joms vadovauja?
ATSAKYMAS: Tarp akademijos profesori ir dstytoj egzistuoja kontr
revoliucin organizacija, kuri vadinasi Lietuvos ilaisvinimo komitetu. Jai
priklauso: profesorius KEMIS, kontrrevoliucins organizacijos vadovas;
dstytojas Antanas ZUPERSKAS, asistent Kotryna PALIULYT, dsty
tojas Juozas KUNSKAS, asistentas Jonas PROKEVIIUS (vadovauja
akademijos sodui), akademijos bandym stoties vedjas Petras KAZ
LAUSKAS, bandym stoties darbuotojai Vladas AIKAUSKAS ir An
tanas LAUKAITIS, IV kurso studentas STATKEVIIUS, asistentai Mar
celinas LUKOIUS ir Kazys DARAKEVIIUS.
Visi ivardyti asmenys nelegaliai renkasi pas profesori KEME, kur
jie klausosi usienio radijo stoi, numato priemones, kaip atstatyti nepri
klausom Lietuv, ir svarsto kovos prie Taryb valdi bdus. ios kontr
revoliucins organizacijos nariai agituoja studentus siekdami parengti kad
rus kovai prie Taryb valdi.

KLAUSIMAS: Kur yra Js nurodytos kontrrevoliucins organizacijos


centrai, kas jiems vadovauja ir kas su jais palaiko ry?
ATSAKYMAS: Vienas i ios kontrrevoliucins organizacijos centr yra
Vilniuje, jam vadovauja vyskupas REINYS, kunig seminarijos rektorius
TULABA ir jo pavaduotojas JUODGALVIS. 1944 m. balandio mn. TULABAI a nuveiau konspiruot profesoriaus KEMIO laik bei atve
iau atsakym i JUODGALVIO.
Antras kontrrevoliucins organizacijos centras, kuriam vadovauja vysku
pas BRIZGYS, yra Kaune. Su nurodytais kontrrevoliucins organizacijos
centrais ryys palaikomas per agentus, akademijoje tokie agentai yra Kotryna
PALIULYT ir Alfonsas PEMP. Taip pat, be i agent, ir pats KEMIS
apsilankydavo pas kontrrevoliucini organizacij centr vadovus.

712

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*70

:
, , ,
, ?
: , ,
.
.
: .

*70

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

713

KLAUSIMAS: I kur Js inote apie KEMIO vadovaujam kontrrevo


liucin organizacij, jos tikslus, vadovaujanius centrus, esanius Vilniuje
ir Kaune?
ATSAKYMAS: Man, kaip bendraminiui, apie visas kontrrevoliucins or
ganizacijos ir jos centr veiklos detales papasakojo ZUPERSKAS ir KAZ
LAUSKAS.
Protokolas pagal mano odius suraytas teisingai; j perskaiiau
(A.MIKNO paraas)
Tard: NKGB operatyvinis galiotinis jaun. leitenantas FOMINAS
(paraas)

Toliau byloje:
Vincento Boriseviiaus 1946 m. vasario 10 d. tardymo protokolo kopija
(r. Vysk. V. Boriseviiaus byl)

Juozo Labuko 1947 m. kovo 28 d. tardymo protokolo kopija ( r. Vysk.


T. Matulionio byl)
Teofiliaus Matulionio 1947 m. balandio 16 d. tardymo protokolo kopi
ja (r. Ten pat)

714

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*7130 1947

(
)
1947 29

, . . 1- .
,
10723
, . . 17-58-1, 58-10 .2 58-11
,
:
, 1884 , .
. , , , , - ,
/., ,
,
. . 8.
12 1947 .
. 15 .
25- 1947 '
. . 17-58-1, 58-10 .2 58-11 ,
1940
.
.


,
.

.

*71

715

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo dalies
virininko pav. pulkininkas ZACHAROVAS
(paraas)
1947 m. liepos 30 d.

NUTARIMAS
(pratsti kaltinamojo tardymo ir jo sumimo termin)

1947 m. liepos 29 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo dalies skyriaus poskyrio vir. pav. vyr. leite
nantas GOLICYNAS, perirjs Meislovo REINIO, Jeronimo s., kalti
namo pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d. 2 ir 58-11 str., tardymo bylos
Nr. 10723 tyrimo mediag,

NUSTAIAU:
REINYS Meislovas, Jeronimo s., g. 1884 m. Madagaskaro vienk.,
Utenos aps., kils i buoi eimos, lietuvis, TSRS pilietis, nepartinis,
turintis auktj teologin ir pasaulietin isilavinim, iki areto Vilniaus
arkivyskupijos apatalinis administratorius, gyveno Vilniuje, Pilies g. 8.
Suimtas 1947 m. birelio 12 d., kalinamas Lietuvos TSR MGB vidaus
kaljime. Tardytas 15 kart.
1947 m. birelio 25 d. REINIUI buvo pareiktas kaltinimas pagal
RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d.2 ir 58-11 str., jog nuo 1940 m., atkrus
Taryb valdi Lietuvoje, panaudojo banyi kovos prie Taryb valdi
aktyvinimui. Pats asmenikai banyioje sak antitarybinius pamokslus.
Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais sistemingai ra oficialiajai
okupacinei spaudai antitarybinius straipsnius, kuriuose kviet kov prie
Taryb valdi ir liaupsino okupantus.
Drauge su kitais vyskupais aktyviai propagavo Lietuvos atskyrimo nuo
Taryb Sjungos idj.

716

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*72


.

.
.
, , 1919
-.
, ,
.
:
1.
.
2. ,
.
3.

.
4.

,
.
,
,
12 1947 ,
. . 116 159 ,
:, . . 12- 1947 .
. . 1-
.
: . 1-

*72

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

717

Po vokiei ivijimo i Lietuvos TSR banyiose sak antitarybinius


pamokslus. Trukd didelei daliai eilini ir vadovaujani dvasinink bti
lojaliais Taryb valdios atvilgiu. Jo vadovaujama kurija aprpindavo
bandit formuoi dalyvius dokumentais.
REINYS prisipaino kaltas, kad nuo 1919 m. ved idjin kov prie
bolevizm-komunizm, tuo tikslu ra antitarybinius straipsnius ir bany
ioje sak antibolevikinius pamokslus, ir kad aktyviausiai antibolevikin
darb dirbo vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais. Dl kit kaltinim
REINYS kaltas neprisipaino, taiau pakankamai rodyta kita byloje esan
ia mediaga.
Tardymui baigti btina:

1. Tsti REINIO tardym, siekiant nustatyti jo vadovaujam vaidmen


dvasininkijos antitarybinje veikloje.
2. Patikrinti duomenis, liudijanius jo ryius su antitarybiniu nacio
nalistiniu pogrindiu.
3. Kaip liudininkus REINIO byloje apklausti suimtuosius vyskupus
MATULION ir RAMANAUSK.
4. Iversti i lietuvi rus kalb antitarybinio turinio dokumentus, pa
imtus kratos pas REIN metu.
Atsivelgiant tai, kad ivardyt veiksm atlikimas uims nemaai lai
ko, o bylos tyrimo ir kaltinamojo kalinimo laikas baigiasi 1947 m. rug
pjio 12 d., pagal RTFSR BK 116 ir 159 str.,

NUTARIAU:
Prayti MVD LTSR apygardos Karo prokuror pratsti tardymo ir kal
tinamojo Meislovo REINIO, Jeronimo s., sumimo laik vienam mne
siui, t. y. iki 1947 m. rugsjo 12 d.
LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus poskyrio vir. pav.
vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Sutinku: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus vir.
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)

718

*73

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

. .

18 1947

( )

1947 18

, . . 1- .
,
10723
, . . 17-58-la, 58-10 .2 58-11
,

:


:
1. 8 , ;
2. XII
;
3. 8
5-6 1943 ;
4. 13 1943
;
5. 24
1943 .;
6. ;
7. XX
, ;
8. ,
;
9.
, 19 1942 ;
10.
,
;

*73

719

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo dalies skyriaus vir. pav.
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)
1947 m. rugsjo 18 d.

NUTARIMAS
(dl daiktini rodym prijungimo prie bylos)

1947 m. rugsjo 18 d.

Vilnius

A, LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus poskyrio vir. pav. vyr.
leitenantas GOLICYNAS, perirjs Meislovo REINIO, Jeronimo s.,
kaltinamo pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d. 2 ir 58-11 str., tardymo
bylos Nr. 10723 tyrimo mediag,

NUSTAIAU:
Kratos kaltinamojo REINIO bute metu buvo rasta ir paimta antitarybi
nio turinio dokumentai ir literatra:
1. REINIO parengt pamoksl 8 konspektai;
2. Sveikinimo popieiui PIJUI XII projektas, parengtas katalik tauti
nio kongreso proga;
3. Lietuvos vyskup konferencijos, vykusios 1943 m. spalio 5-6 d.,
protokolas Nr. 8;
4. 1943 m. balandio 13 d. generolo KUBILINO ratas Nr. 442,
adresuotas REINIUI;
5. 1943 m. balandio 24 d. paraytas REINIO atsakymas KUBI
LINO rat;
6. HITLERIO knyga Mein Kampf";
7. REINIO paraytas straipsnis laikraiui XX amius", pavadinimu
Komunizmo rezultatai III Internacionalo tvynje";
8. REINIO paraytas straipsnis laikraiui Naujoji Lietuva", pavadi
nimu Generolas iema";
9. 1942 m. liepos 19 d. REINIO paraytas straipsnis Kova su bole
vizmu - kultros pareiga visam pasauliui";
10. REINIO paraytas straipsnis Bolevikai ir Raudonasis kryius";

720

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*74

11. 18 1943 ;
12. , ;
13. 21 1941
;
14. 115 ,
.
,
. ,
. 66 ,
:
, 14
, 10723

.
. . 3- 1-
.

*74

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

721

11. Iraas i laikraio Karys 1943 m. rugsjo 18 d. numerio;


12. REINIO paraytas straipsnis Naujo tipo beiekant";
13. Lietuvos vyskup 1941 m. gegus 21d. memorandumas Lietuvos
TSR vyriausybei;
14. 115 vairi antitarybini REINIO ira i knyg ir laikrai.

Atsivelgiant tai, kad ivardyti antitarybiniai dokumentai ir knygos


yra kaltin. REINIO nusikalstamos veiklos rodymai, pagal RTFSR BPK 66
str.,
NUTARIAU:
Visus ivardytus dokumentus, straipsnius ir knygas, i viso 14 pavadi
nim, prijungti prie Meislovo REINIO, Jeronimo s., tardymo bylos Nr.
10723 kaip daiktinius rodymus.

LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav.
vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

722

*75

1947 . 20 . , . . 3- 1-
. ,
10723
, . . 17-58-1,
58-10 .2 58-11 .
,
, .
206 , ,
,
.

,
, .
. . 3- 1-
.
.

. \
, . .
, .
: .
\
20 09 1947

*75

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

723

Tardymo pabaigos
PROTOKOLAS
1947 m. rugsjo 20 d. A, LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3iojo poskyrio vir. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS, perirjau Meislovo
REINIO, Jeronimo s., kaltinamo padarius nusikaltimus, nurodytus pagal
RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d. 2 ir 58-11 str., tardymo byl Nr. 10723.
Nutars, kad parengtinis tardymas baigtas, o gautj duomen pakanka,
kad byl bt galima pateikti teismui, pagal BPK 206 str. praneiau apie tai
kaltinamajam, pateikiau susipainti vis bylos mediag ir paklausiau, ar
kaltinamasis nori k nors pridti.
Kaltinamasis Meislovas REINYS, Jeronimo s., susipains su tardymo
bylos dokumentais, pareik: skund dl tardymo bylos neturiu.
LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir.
pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Lietuvos apygardos MVD kariuomens Karo prokuroro
padjjas justicijos majoras STEPANENKA (paraas)

PAYMA
LTSR MGB vidaus kaljimo sanitarin dalis paymi, kad M. REINIUI
atliktas medicininis patikrinimas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad jis netinka fiziniam darbui.
Diagnoz: bendra arterioskleroz ir dl senatvs.
1947 09 20 LTSR MGB vidaus kaljimo gydytoja TTTOVA (paraas)

724

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*76

.

26 1947


( 10723)
:

, . . 17-58la, 58-10 .2 58-11 .
12 1947


.
:

1917 1926
.
1917
,
.
1925 7
.
1926 1940
,

, .
,
.
(. . 31-35, 37, 40-41, 55 )

*76

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

725

Tvirtinu"
LTSR Valstybs saugumo ministro pav.
pulkininkas LEONOVAS (paraas)
1947 m. rugsjo 26 d.

KALTINAMOJI IVADA
(tardymo bylos Nr. 10723)
Kaltinamas:
Meislovas REINYS, Jeronimo s., padars nusikaltimus, numa
tytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d. 2 ir 58-11 str.

1947 m. birelio 12 d. Lietuvos TSR MGB [organ] suimtas u aktyvi


antitarybin veikl ir kaltinamas pagal i byl Meislovas REINYS, Jero
nimo s.

Tardymo metu nustatyta:


REINYS buvo vienas i Lietuvoje egzistavusios reakcingos krikioni
demokrat partijos organizatori ir nuo 1917 iki 1926 m. jos CK narys.
1917 m. rugsjo mnes dalyvavo konferencijoje, irinkusioje Lietuvos
taryb"; konferencija prim nutarim dl Lietuvos atsiskyrimo nuo Taryb
Rusijos18.
1925 m. septynis mnesius buvo Lietuvos buruazins vyriausybs u
sienio reikal ministru.
1926-1940 m. buvo vadovaujaniu nacionalistins reakcingos organi
zacijos Katalik akcija" nariu, vadovavo nacionalistinms jaunimo organizcijoms Pavasarininkai" ir Ateitininkai", padjo joms materialiai.
Aktyviai skleid prieik Taryb Sjungai propagand, ra antitarybi
nius meiikikus straipsnius.
( b. 1. 31-35, 37, 40-41, 55 ir daiktiniai rodymai)

18

1917 m. rugsjo mnes, kai vyko lietuvi konferencija, taryb Rusija dar neegzistavo,
taiau vargu ar ia tik tardytojo klaida. Tai greiiau rodo imperini tradicij tstinumo
smon.

726

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*77


.
,
.
(. . 37-39, 46-48, 51-52, 102-103 )
1943 ,
,
, , ,
.
(. . 96-97 )

, ,
1943
.
(. . 106-108 )
1943 ,
1944 . 2-

.
,
.
(. . 62-64, 119-121, 123-124 )
1944 .
,

.
(. . 74-78)
1945
()
.
(. . 58-61)
1947 .
, -
,
.
(. . 57)
, (. . 54-57, 74-78, 102-103, 106108). ,
.

*77

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

727

Vokiei okupacijos Lietuvos TSR metais faistinje spaudoje siste


mingai publikavo antitarybinius straipsnius, sak pamokslus, kuriuose kvie
t kov prie Taryb valdi.
( b. 1. 37-39, 46-48, 51-52, 102-103 ir daiktiniai rodymai)
1943 m. balandio mnes oficialiame laike vokiei statytiniui, pir
majam Generaliniam tarjui generolui KUBILINUI teig, kad jis, REI
NYS, per spaud ir pamokslus visomis jgomis kovoja prie komunizm.
( b. 1. 96-97 ir daiktiniai rodymai)
Teik materialin pagalb lietuvikam kariniam daliniui, vokiei su
formuotam kovai su Tarybine armija, u tai 1943 m. rugsjo mnes i dali
nio vadovybs gavo vie padk.
( b. 1. 106-108 ir daiktiniai rodymai)
1943 m. spalio mnes dalyvavo Lietuvos vyskup konferencijoje, kuri
prim nutarim 1944 m. birelio mnes Kaune surengti 2-j tautin Lie
tuvos kongres, turjus mobilizuoti lietuvi taut kovai prie bolevizm ir
Taryb valdi19. Dalyvavo komisijoje, parengusioje antitarybinio laiko
popieiui projekt.
( b. 1. 62-64, 119-121, 123-124 ir daiktiniai rodymai)
1944 m. rugsjo mnes Ukmergje dalyvavo nelegaliame vyskup pa
sitarime, kur buvo nusprsta siekti leidimo dstyti tikyb mokyklose ir pa
skirti kapelionus lietuvikiems Tarybins armijos daliniams.
(b. 1. 74-78)
1945 m. gruodio mnes savo bute tikinjo vyskup BORISEVI-I
(nuteistas) nebendradarbiauti su Taryb valdios organais.
(b. 1. 58-61)
1947 m. birelio mnes Vilniaus katedroje pasak pamoksl, nukreipt
prie straipsn Vatikanas - tarptautins reakcijos idinys", publikuot laik
ratyje Sovetskaja Litva.
(b. 1. 57)
REINYS prisipaino kaltas ( b. 1. 54-57, 74-78, 102-103, 106-108).
Jo kalt patvirtina daiktiniai rodymai ir dokumentai, prijungti prie by
los atskirame voke.
19
Vargu ar tai netikslus renginio vardijimas, veikiau siekimas itrinti rib tarp religinio
jo pobdio ir sivaizduojamojo politinio angauotumo.

728

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*78

:
, 1884 , .
. , , 1917 1926

, 1926 1940

. 1909
, 1912
(). 1919
,
,
,
,
. . 8.

, :
1917 1940

,
,
.


, ,
,
.

, .
1943 ,
1944 . 2-

.
1944 .

,
.

*78

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

729

Pagal tai kaltinamas:


Meislovas REINYS, Jeronimo s., gims 1884 m. Madagaskaro vienk.,
Utenos aps. 1917-1926 m. buvo Lietuvoje egzistavusios reakcingos krik
ioni demokrat partijos narys ir jos CK narys. 1926-1940 m. buvo vado
vaujantis nacionalistins reakcingos organizacijos Katalik akcija narys.
1909 m. baig Peterburgo dvasin akademij, 1912 m. - filosofijos fakul
tet Liuveno universitete (Belgija). 1919 m. vasario mnes Taryb val
dios organ buvo suimtas u antitarybin veikl, taiau t pai met lie
pos mnes ikeistas politinius kalinius, Lietuvos buruazins vyriausybs
kalintus Kauno kaljime. Prie suimant buvo Vilniaus arkivyskupijos apa
talinis administratorius, gyveno Vilniuje, Pilies g. 8.

Tuo, kad:
1917-1940 m. buvo vienas i Lietuvoje egzistavusios reakcingos krik
ioni demokrat partijos ir nacionalistins organizacijos Katalik akcija
organizatori, aktyviai skleid prieik Taryb Sjungai propagand, ra
antitarybinius meiikikus straipsnius.
Didiojo Tvyns karo metais padjo faistiniams okupantams kovoti
su Tarybine armija, faistinje spaudoje publikavo antitarybinius straips
nius, sak pamokslus, kuriuose kviet kov prie Taryb valdi.
Teik materialin pagalb lietuvikam kariniam daliniui, vokiei su
formuotam kovai su Tarybine armija.
1943 m. dalyvavo Lietuvos vyskup konferencijoje, kuri prim nuta
rim 1944 m. birelio mnes Kaune surengti 2-j tautin Lietuvos kon
gres, turjus mobilizuoti lietuvi taut kovai prie bolevizm ir Taryb
valdi.
1944 m. rugsjo mnes Ukmergje dalyvavo nelegaliame vyskup pa
sitarime, kur buvo svarstomi pasiprieinimo Taryb valdios priemonms,
turjusioms utikrinti banyios atskyrim nuo valstybs, bdai.

730

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*79

1945
, 1947
. ,
- ,
.
, . . 1758-la, 58-10 .2 58-11
:
10723
,
,
.
10

.

.
20 1947
. .
. . 3- 1-
.
: 1-


*79

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

731

1945
m. gruodio mnes tikinjo vyskup BORISEVICI nebendra
darbiauti su Taryb valdios organais, o 1947 m. birelio mnes Vilniaus
katedroje pasak pamoksl, nukreipt prie straipsn Vatikanas - tarptauti
ns reakcijos idinys", publikuot laikratyje Sovetskaja Litva.

T. y. padarius nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10


2 d. ir 58-11 straipsniais,
silyiau:
Meislovo REINIO, Jeronimo s., tardymo byl Nr. 10723, tarpininkau
jant Lietuvos TSR apygardos MVD Karo prokurorui, perduoti Ypatingajam
Pasitarimui prie TSRS MGB.
Kaip bausm REINIUI skirti kalinim 10 met, konfiskuojant jam pri
klausant turt.
Suimtj toliau perduoti Ypatingojo Pasitarimo prie TSRS MGB inion.

Kaltinamoji ivada parengta 1947 m. rugsjo 20 d. Vilniuje.

LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio vir. pav.
vyr. leitenantas GOLICYNAS (paraas)
Sutinkame: LTSR MGB Tardymo dalies l-ojo skyriaus virininkas
papulkininkis ELNOKOVAS (paraas)
LTSR MGB Tardymo dalies virininkas
papulkininkis SOLOIDAS (paraas)

732

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*80

10723
, ,
. . 17-58-1, 58-10 .2 58-11
,

,
.
.

26 1947

*80

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

733

PAYMA

Meislovo REINIO, Jeronimo s., kaltinamo padarius nusikaltimus, nu


matytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 straipsniais, tardymo
byl Nr. 10723 siuniame Ypatingajam Pasitarimui prie TSRS MGB, nes
kalt rodyta ne tik paties REINIO prisipainimu ir daiktiniais rodymais,
bet ir duomenimis, kuri negalima skelbti teismo posdyje.

Lietuvos TSR MGB ministro pavaduotojas


pulkininkas LEONOVAS (paraas)
1947 m. rugsjo 26 d.

734

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*81

.
.

, 11 30 8- 1947
,
.
,
, ,
.
,

XII. ,
, .
. -
,
4- 1947 . :
,
40 .
,
. ,
, ,
. ,
...
. 1- .

*81

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

735

LTSR MGB O skyriaus virininko pavaduotojui


kapitonui drg. RASLANUI

RAPORTAS
Praneu, kad 1947 m. birelio 8 d. 11 val. 30 minui a ujau Vil
niaus katalik katedr, kur tuo metu pamoksl sak arkivyskupas REINYS.
Didelis atstumas nuo tos vietos, kur a stovjau, iki sakyklos, prislopin
tas REINIO balsas ir aidas sutrukd man igirsti visk, k pasak REINYS,
todl a negaliu atpasakoti viso pamokslo turinio.
Taiau i atskir frazi a supratau, kad jis primin tikintiesiems apie
kakok Romos popieiaus jubiliej ir paragino melstis u PIJAUS XII
sveikat. Toliau REINYS pasak, kad nereikia ir netgi nuodminga tikti
skleidiamu meitu, kuriuo siekiama sugriauti Vatikano autoritet. Kaip
pavyzd REINYS nurod drg. ZABRUSKOVO straipsn Vatikanas - tarp
tautins reakcijos idinys", ispausdint laikratyje Sovetskaja Litva"
1947 m. birelio 4 d.
Gindamas" Vatikan REINYS pasak:
Netgi straipsnyje pripastama, kad Vatikanas palaiko diplomatinius
santykius su 40 dideli ir ma valstybi. Tai dar kart patvirtina, kad Va
tikanas turi pasaulinio masto autoritet. Bergdios pastangos primesti Va
tikanui tai, ko nepripasta milijonai tikinij ir iaip smoning moni.
Greit kai kas" turs atsakyti u Vatikano eidinjimus..."

LTSR MGB O44 skyriaus 1 -ojo poskyrio


vir. pav. gvardijos majoras ERNIAUSKAS (paraas)

736

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*82


213 -

27.. 1940 . ,
30.X. 1940 . ,
,
, :
, ,
, . :
? , , ,
. , ,
, .
, ,
.
, .

4 1940 , 5.XI.1940 . , 1000 ,


, :

, ,
, .

, .

737

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

*82

Visikai slaptai
Agentros pateikt duomen apie pagal byl-formuliar
Nr. 213 tiriam Meislov REIN, Jeronimo s.
MEMORANDUMAS
altinis ir data

Praneimo turinys

Januonis" 1940 X 27 septint valand vakare Vilniuje, prie Auros


1940 10 30 Vart, dalyvaujant daugybei moni, po trump pamald
kalbjo vyskupas REINYS, kuris pasak:
iuo metu yra moni, kurie bando rodyti, kad Dievo nra, kad Diev
igalvojo kunigai. Kas atsirado anksiau: liga ar gydytojai? inoma, liga,
atsiradus ligai pradta iekoti bd, kaip j gydyti. Taip ir Dievas, pamats,
kad be mokytojo mons negali patekti dangaus karalyst, sukr Kristaus
sekjus - kunigus.
Kristus, ne taip kaip dabartiniai valdovai, iekantys sau naudos liedami
moni krauj. Kristus pats praliejo savo krauj, pats dl moni kentjo".

Nomis
1940 11 05

1940 m. lapkriio 4 d., sekmadien, i Auros Vart kop


lyios balkono, dalyvaujant beveik tkstaniui tikinij,
REINYS pasak pamoksl:
Banyios prieai visokiais bdais siekia irauti Diev i tikinij
lietuvi dvasios, taiau jiems tai nepavyks, Dievas stiprus ir visagalis, visi
jo prieai buvo nugalti. Dabar skleidiama propaganda, raginanti atmesti
ventuosius Kristaus priesakus, ir visas is darbas skirtas griauti banyios
ir kunig autoritetui".

738

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

10. 1. 1940 .

*83
.
.
,
. , .
,
, .

.
[...] , ,
.
, .
...
,
, , .
20
.
, ,

, :
.
, .
, 1 . ,
, [...].
, ,
. ,
, ,
...
, ,
...
,
...
, ...

*83

Vargdienis
1940 11 10

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

739

Arkivyskupas REINYS visada buvo stambus politinis


krikioni demokrat partijos veikjas ir ios partijos
deleguotas tapo Lietuvos usienio reikal ministru. REI
NYS niekuomet neiskyr politikos ir religijos. Jo veiklos principas - lai
kyti mones kuo ariau religijos, kad bt ukirstas kelias bolevizmui.
Anot jo, faizmas yra paskutin pakopa prie komunizm. Nors tautininkai
pam valdi lugus socialistinei vyriausybei, taiau jeigu katalikai bus
nuoalje, socialistai susigrins valdi. Dl to REINYS visuomet aktyviai
dalyvavo politinje veikloje ir stengsi j traukti kitus.
[...] jis sak, kad bolevizmas yra monijos nelaim, su kuria visi geri
mons turi kovoti. Katalikai neturi bijoti kankinysts, kai kovojama dl
vento reikalo. Katalikai negali susitaikyti su bolevizmu...
Bolevikai siekia mones paversti gyvuliais, kurie vietoj savo krjo
garbint Stalin, Lenin ir kt. Jie vien per ems kolektyvizacij imarino
badu apie 20 milijon moni.
Atsakydamas altinio klausim, kaip kovoti su bolevizmu, jeigu to
kia stipri alis kaip Vokietija nedrsta stoti kov prie j, REINYS pasak:
Artinasi palankus metas kontrrevoliucijai. Bolevizmui niekuomet
nebuvo ikilusi tokia grsm kaip dabar. Mes parodysime, kad tik 1 proc.
gyventoj remia bolevizm, o visi kiti stos kov su juo. [...]
Pagal vokiei duomenis bolevik armija silpnesn, vokieiai ino
kiekvien jos manevr. Penktoji kolona Lietuvoje stipri, kai tik jiems bus
duotas smgis, bolevikai pamatys, kaip mes pirmieji duosim garo Raudo
najam teismui...
Kontrrevoliucij, kuri organizuoja Roma ir piet valstybs, nebus
lengva numalinti...
iuo metu kai kurie auliai ginkluoti, o i kinink retas kuris atidav
ginkl. Mes teikiame moralin ir materialin pagalb tiems monms, kurie
ruoiasi svarbiai kovai...

740

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*84

4.1. 1941 .

:

. , [...].
100 ,
200 ... ,
-,
...
,
,
.

2.3. 1941 .

,
,
,

:
-
,
,
.
, , ,
:
) - ;
) ,
;
) ,
,
, ;
) ,
.
,
, ,
.
.

*84

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

741

Vargdienis
1941 01 04

Pokalbio apie rinkim eig metu REINYS sak:


Bolevik propaganda Lietuvoje neatlieka savo vaid
mens. Lietuvos kultra daug auktesn [...]. Jeigu eko
nominiu poiriu Rusija nuo Europos atsilikusi 100 met, tai kultriniu200 met. Labai bjauru, kai visi aklai paklsta Generalinei partijos linijai ir
marksizmui-leninizmui, pas mus tokie mons yra pajuokos objektas...
Valdia, monijos tikslu laikanti geresn ekonomin gyvenim ir bolevik
vad garbinim, Lietuvoje neturi jokio pagrindo ir gali egzistuoti tik dur
tuv pagalba.

Vargdienis"
1941 03 02

Atsakydamas klausim, ar turi pagrind kalbos apie es


Lietuvoje egzistuojani faistin partij ir dl opozicijos
Taryb Sjungoje, REINYS sak:
Katalikiki nacionalistiniai elementai Lietuvoje, jeigu ir toliau bus ge
rai organizuota j agitacija prie Taryb valdi, labai pads nacionalisti
niam rus faist sjdiui. Taryb valdios Lietuvoje nebus, kad ji bt
nuversta, pagrindiniai lietuvi udaviniai yra ie:
a) aktyvus religinis ir nacionalistinis aukljimas;
b) aktyvi agitacija prie Taryb valdi, kas dabar ir daroma;
c) organizuoti darb taip, kad lietuviai nepasiduot komunistinei propagan
dai, dl to dabar leidiama nelegali spauda, kurioje rodomos blogosios ko
munizmo puss;
d) vienas i faistins partijos programos pagrindini udavini - siekti ap
siginkluoti, kad palankiu momentu bt galima sutriukinti komunistin
santvark i vidaus.
Dabar reikia suvienyti visas jgas nepriklausomai nuo j tautybs,
kad tik bt jos nepatenkintos Taryb valdia, kovai prie j. Svarbiausia
faistinei partijai - Vokietijos pagalba.

742

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*85

19.4. 1945 .

,
-:
,
,
,
...

.

6.6. 1945 .,
.

22.6. 1945 .

, ,
:
.
, ,
, ...

9.7. 1945 .


, :
,
.
.
, .

*85

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

743

,,uolas
1945 04 19

Pokalbio apie RUZVELTO mirt metu REINYS altiniui


sak:
TRUMENAS bus daug geresnis u RUZVELT, nes
pastarasis buvo bolevik ir yd draugas ir nepripaino Dievo, o TRU
MENAS20 visose savo kalbose mini Diev, jis, skirtingai nei RUZVEL
TAS, kovos su bolevikais..."
REINYS planuoja panaudoti TRUMENO kalb pamokslams.

Kudirka"
1945 06 06 -

Vokiei okupacijos metais REINYS kur laik ra ve


damuosius laikraiui Naujoji Lietuva", be to, atrodo,
tai dar veriamas vokiei okupacins valdios.

Voskresenskis"
1945 06 22

Atsakydamas altinio klausim - kas pas Jus naujo,


REINYS sak:
Kol kas dar laikausi tvirtai. Pasiuntme tam tikrus
popierius apie ms padt Vatikanui ir tai laukiame i ten nurodym, bet
Js pats inote, kaip prastai dabar dirba ryi skyriai, todl teks turbt pa
laukti por mnesi..."

Voskresenskis"
1945 07 09

altinis paklaus REIN, ar isiunt jis laik Romai,


REINYS atsak:
Metropolitas painojo mog, gimus Romoje. Jis
turi Italijos pilietyb. Dabar jis ivyksta Maskv, kur bandys gauti leidim
ivykti namo. Su juo mes ir pasiuntme praneim, taip maiau pavojinga".

20
F.D.Ruzveltas - JAV prezidentas 1933-1945 m.; H. Trumenas - JAV prezidentas
1945-1952 m.

744

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*86

28.4. 46 .


:

-
.
- ...
,
, ,
,
, ,
.

, ,
...

29.4.46 .

:

, ,
, , .
,
.

25.8. 46 .


,
,
,
.

,
, ...

*86

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

745

Jakubas"
1946 04 28

Pokalbio metu apie politin padt Lietuvos TSR, REI


NYS altiniui sak:
Viena i nepageidautinos situacijos Lietuvoje ir miki
ni" atsiradimo prieasi - labai dani sumimai ir vadinamj liaudies
prie iveimai. Didelis procentas suimam ir iveam moni - nekalti
ar bent jau ne smoningai nusikalt.
Kuo toliau, tuo labiau Lietuvos pilieiams didja grsm bti suim
tiems ar ivetiems, tai slegia mones, maina j darbingum ir gyvenimo
diaugsm ir anaiptol negali prisidti prie to, kad mons Taryb valdi
imt laikyti sava, kad j pamgt.
Kai kurie Taryb valdios organ Lietuvoje veiksmai smerkiami pai
Taryb Sjungos atstov Niurnberge, inoma, netiesiogiai...."

Jakubas"
1946 04 29

Pokalbio su altiniu metu REINYS sak:


Tarybin konstitucija ir statymai tikrai demokra
tiki, taiau realus gyvenimas su teroru, sumimais, tr
mimais, lageriais ir kt. daug kuo primena smerkiam Italijos, Vokietijos ir
Ispanijos faizm bei nacionalsocializm".
Kedrovas"
1946 08 25

REINYS ilgai ir tikinamai altiniui aikino, kad dabarti


niu metu baisiausias reikinys yra tai, jog mons, gsdi
nant Sibiru, veriami sksti kitus, palauiami netgi kata

lik kunigai.
Ir profesorius universitete, ir visur kitur mones veria rayti skundus,
kai kada pas kunigus prie pamoksl ueina nepastami ir sako, kad jie turi
klausyti jo pamoksl..."

746

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*87

16.5.46 .

12 1946 .
:
,
. ,

.

3.5.46 .

,

,
, .

, , .
- ,
.

26.1.47 .

:
,
, ,
.
, .
,
- ...

*87

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

747

Juzefas"
1946 05 16

1946 m. gegus 12 d. pas v. Petro ir Povilo banyios


klebon pokalbio metu REINYS pasak:
Mums reikia kantriai laukti, nes tai tik laiko klausimas.
Dievas duos, kad greitai i sunki nelaisv ms tautoms baigsis ir mums
pateks tikros krikionikos ir demokratins laisvs aura".

Suimtasis ILIUS21 altiniui papasakojo, kad jis pra


vyskupo REINIO perspti vyskup BORISEVII apie
gresiant aret, taiau REINYS to nepadar, nes nerado, k pasisti. I
LIUS taip pat pra REINIO perspti alij Velni", kad jo tabe yra mo
teris - MGB agent. Kaip ILIUS palaik ry su REINIU - tiesiogiai, ar
ne, nesak.
Petraitis"

Kedrovas"
1947 01 26

Pokalbio apie mokesi politik metu REINYS sak:


Mokesiai, kuriuos valstieiai turi mokti valstybei, yra
miliniki, palyginti su mokesiais nepriklausomoje Lie
tuvoje. Dabar kur tik geresnis namas, tai jau buos namas. Vienas ki
ninkas turjo u dideles kainas turguje pirkti grdus, kad po to juos ati
duot valstybei u ma kain. Tai - spekuliacija..."

21
Antanas ilius - tragiko likimo asmenyb. 1945 m. vengdamas mobilizacijos soviet
armij, stojo NKGB mokykl, kuri baigs dirbo LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo
poskyrio, vykdiusio Banyios persekiojim, operatyviniu galiotiniu. Jam inomus
duomenis apie rengiamus dvasinink aretus stengsi perduoti kunigams. Jausdamas, kad jo
veikla gali bti iaikinta, 1946 m. kovo mnes savo bute nuud 2-ojo poskyrio virinink
leit. J. Petkevii, u tai buvo nuteistas suaudyti. (Pagal jo tardymo byl, Lietuvos
ypatingasis archyvas, tardymo byl fondas, b. Nr. 41227/3.)

748

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*88

45

15 1947 .

43. 10723
.
, . , 1884
. ., , . , \.
. . 17-58-la, 58-10 .2
58-11 .

, .

,
, 12
1947 .
.

*88

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

749

Irasas i protokolo Nr. 45


Ypatingasis Pasitarimas prie TSRS Valstybs saugomo ministro
1947 m. lapkriio 15 d.

SVARSTYTA
51. Lietuvos TSR MGB byla kaltin.
Meislovui REINIUI, Jeronimo s.,
g. 1884 m., lietuvis, TSRS pilietis,
nepartinis.
Kaltin. pagal RTFSR BK 17-58-la
58-10 d.2 ir 58-11 str.

NUTARTA
Meislov REIN, Jeronimo s., u
param tvyns idavikams, pri
klausym antitarybinei nacionalisti
nei organizacijai ir antitarybin agi
tacij kalinti atuoneriems metams,
bausms atlikimo laik skaiiuoti
nuo 1947 met birelio 12 dienos.
Asmenin turt konfiskuoti.

Ypatingojo Pasitarimo prie TSRS MGB sekretoriato virininkas (paraas)

750

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*89

.

.

26 1947 .
16\11-74984

, , .
, 1884 . ,
15 1947 . . 17-58-la, 58-10 .2 58-11
.
- .
.
. .

14

*89

751

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

Visikai slaptai
TSRS MVD Kaljim valdybos virininkui
pulkininkui drg. KUZNECOVUI
A skyrius
1947 m. lapkriio 26 d.
16/ 11 -74934
Praome skubiai praneti, kur MVD kaljim bausmei atlikti galima
nukreipti Meislov REIN, Jeronimo s, g. 1884 m.. Ypatingojo Pasitarimo
prie TSRS MGB 1947 XI 15 pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 5811 strp. nuteist kalti atuonerius metus.
REINYS laikomas Lietuvos TSR MGB vidaus kaljime.

TSRS MGB A skyriaus vir. pav.


pulkininkas IVANOVAS (paraas)
14 poskyrio virininkas
kapitonas KIRINAS (paraas)

752

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*90


.
.
2 1947 .
20\ 1-20676
16\11-74934 26. 11.47 .
: .
.

, .
- .
, . .
.
.
1

*90

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

TSRS
VIDAUS REIKAL
MINISTERIJA
KALJIM VALDYBA
1947 m. gruodio 2 d.
Nr. 20/1 - 20976

753

Slaptai
TSRS MGB A skyriaus virininko pav.
Pulkininkui drg. IVANOVUI
1947 11 26 Nr. 16/11 -74934
Kopija: TSRS MVD Vladimiro kaljimo
vir. papulkininkiui drg. ELVAKOVUI

Ypatingojo Pasitarimo prie TSRS MGB nuteist Meislov REIN, Je


ronimo s., atlikti bausm nukreipkite TSRS MVD Vladimiro kaljim,
Gorkio geleinkelis, st. Vladimiras.
Drg. ELVAKOVUI priimti nurodyt kalin ir atsisti Kaljim valdyb jo skaitos kortel.

TSRS MVD Kaljim valdybos l-ojo skyriaus virininkas


pulkininkas VOLCHONSKIS (paraas)

754

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*91

.

.

6 1947 .
16\11-37850


45 15.
11.1947 . 10723 , .
,
20\1- 20976 2. 12. 1947 .
- . , . .
'
.
. .

. .

14

*91

755

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

,,A skyrius
1947 m. gruodio 6 d.
16/ 11 -37850

Visikai slaptai

Lietuvos TSR MGB A skyriaus virininkui


majorui drg. GRIINUI

Siuniame, kad paskelbtumte ir tuoj pat imtumts vykdyti, ira i


Ypatingojo Pasitarimo prie TSRS MGB 1947 XI 15 protokolo Nr. 45 dl
Meislovo REINIO, Jeronimo s., kur bausmei atlikti, pagal TSRS MVD
Kaljim valdybos 1947 XII 2 nurodym Nr. 20/1 - 20976, isiskite
Vladimiro kaljim, Gorkio geleinkelis, st. Vladimiras.
Pranekite mums dat, kada iraas buvo perskaitytas [nuteistajam] ir
priirkite, kad nuteistasis pasiekt bausms atlikimo viet.
REINYS laikomas Lietuvos TSR MGB vidaus kaljime.

TSRS MGB A skyriaus vir. pav.


pulkininkas IVANOVAS (paraas)
14 poskyrio virininkas
kapitonas KIRINAS (paraas)

756

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*92

DOKUMENTAI BYLOJE LIETUVI KALBA *

Lietuvos TSR Prokuratra Lietuvos TSR aukiausiajam teismui


1989 02 03

Nr. 13/1257-88

Lietuvos TSR VSK 10 skyriaus virininkui

Siuniame archyvin tardymo byl Nr. 35951/3 M. REINIO atvilgiu


su Lietuvos TSR prokuroro prieiriniu protestu nagrinjimui.

Lietuvos TSR prokuroro vyresnysis padjjas


vyr. justicijos patarjas J. BAKUIONIS (paraas)

* i bylos dokument originalai parengti lietuvi kalba. Publikuojant j kalba netaisyta.

*93

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

757

Lietuvos TSR prokuratrai. Lietuvos TSR aukiausiojo teismo Teisminei


baudiamj byl kolegijai
PROTESTAS
prieiros tvarka REINIO M. J.
baudiamojoje byloje
Lietuvos TSR valstybs saugumo organ 1947 m. birelio 9 d. nuta
rimu buvo suimtas ir ypatingojo pasitarimo prie TSRS valstybs saugumo
komiteto 1947 m. lapkriio 15 d. nutarimu u antitarybin veikl 8 metams
kalintas, konfiskuojant turt.
Meislovas REINYS, Jeronimo, gim. Madagaskaro km. Zaras rajone,
Lietuvos TSR, isilavinimas - auktasis teologinis.
M. REINYS buvo kaltinamas tuo, kad nuo 1917 iki 1940 m. bdamas vie
nu i krikioni demokrat partijos organizatori, aktyviai vykd prieik
Taryb Sjungai propagand, ra antitarybinius meiikikus straipsnius.
Didiojo Tvyns karo metais padjo faistiniams okupantams, faisti
nje spaudoje sistemingai publikavo antitarybinius straipsnius, sak pa
mokslus, kuriuose kviet kov prie Taryb valdi.
1944 m. rugsjo mnes Ukmergje dalyvavo nelegaliame vyskup pasita
rime, kur buvo svarstomi pasiprieinimo Taryb valdios priemonms, turju
sioms utikrinti banyios atskyrim nuo valstybs, bdai. T. y. vykdius nusi
kaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 straipsniais.
Ypatingojo pasitarimo nutarimas turi bti panaikintas ir byla nutraukta
dl sekani aplinkybi.
M. REINYS neteistai pripaintas kaltu u veikl buruazins Lietuvos
laikotarpyje, t. y. tuo laiku, kada ioje teritorijoje RTFSR BK negaliojo.
M. REINIO veikla 1940-1947 m. tardymu charakterizuojama kaip anti
tarybin, prieika, tuo tarpu jo veikla, kaip matyti i bylos mediagos, pa
sireik siekimu isaugoti banyios ir religijos interesus.
Tokiu bdu M. REINYS buvo nepagrstai pripaintas kaltu ir kalintas.
Vadovaudamasis LTSR BPK 422 str. 1 d.,
praau:
Ypatingojo pasitarimo prie TSRS valstybs saugumo komiteto 1947 m.
lapkriio 15 d. nutarim Meislovo REINIO atvilgiu panaikinti ir byl
nutraukti, nesant jo veikloje nusikaltimo sudties.
Lietuvos TSR prokuroras
3 klass valstybs justicijos patarjas L. SABUTIS (paraas)
Payma: byla patikrinta ryium su Vilniaus arkivyskupijos Kurijos praymu.

758

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

*94

NUTARTIS
Vilnius
1989 m. vasario 20 d.
Lietuvos TSR aukiausiojo teismo teismin baudiamj byl kole
gija, susidedanti i pirmininkaujanio J. BURNEIKIO. nari L. ILIENS
ir St. ATRAUSKO, dalyvaujant prokurorui A. KIRIJENKAI, vieame
teisminiame posdyje prieiros tvarka inagrinjo baudiamj byl pagal
Lietuvos TSR prokuroro prieirin protest dl ypatingojo pasitarimo prie
TSRS valstybs saugumo komiteto 1947 m. lapkriio 15 d. nutarimo, ku
riuo:
Meislovas REINYS, Jeronimo, gim. 1884 m. Madagaskaro km. (Za
ras raj.), turintis auktj teologin isilavinim, iki sumimo gyv. Vilniuje,
Pilies g. 8, pagal RTFSR 1926 m. BK 17 str. ir 58-la str., 58-10 str. 2 d. ir
58-11 str. kalintas atuoniems metams u tai, kad priklaus (iki 1926 m.)
Lietuvos Respublikoje veikianiai krikioni demokrat partijai ir jos va
dovaujaniam centriniam organui. Ved aktyvi kov prie TSRS - ra ir
skelb antitarybinius melagingus straipsnius. Didiojo Tvyns karo metais
antitarybiniais straipsniais ir pamokslais kviet Lietuvos gyventojus kovai
prie TSRS. 1944 m. rugsjo mn. dalyvavo Lietuvos vyskup pasitarime,
kuriame svarst Taryb valdiai prieikus klausimus. 1945 m. tikinjo
vyskup V. BORISEVII nebendrauti su valdios organais.
Lietuvos TSR prokuroras, laikydamas, kad M. REINIO veikloje, u
kuri jis buvo kalinamas, nra nusikaltim sudties, numatyt RTFSR
1926 m. BK 17 str. ir 58-la str., 58-10 str. 2 d. ir 58-11 str., prao panaikin
ti ypatingojo pasitarimo nutarim, o baudiamj byl prie M. REIN nu
traukti.
Teismin baudiamj byl kolegija, iklausiusi teismo nario prane
im ir prokuror, praius patenkinti paduot protest,
nustat:

Sutinkamai su RTFSR 1926 m. BK 4 str. pagal Taryb Sjungos bau


diamuosius statymus atsak usienieiai tik u nusikaltimus, padarytus
jos teritorijoje.
RTFSR 1926 m. BK Lietuvos teritorijoje sigaliojo nuo 1940 m. gruo
dio 1 d. Todl M. REINYS u veikas, padarytas kitos suverenios valsty
bs - Lietuvos respublikos teritorijoje (iki 1940 m. rugpjio 3 d.) neatsak
pagal RTFSR baudiamuosius statymus, jeigu jos ir bt nusikalstamos.
Taiau M. REINIO veika - priklausymas suverenios valstybs Krikioni

*95

759

Arkivysk. M.Reinys sovietiniame teisme

demokrat partijai, jos vadovaujaniam centrui ir dalyvavimas jos veikloje


yra nenusikalstama.
Bylos rodymais nustatyta, kad M. REINIO veikla 1940-1947 metais
buvo nukreipta ne prie Taryb valdi, o tai, kad apginti dvasininkijos ir
tikinij teises, garantuotas Lietuvos TSR Konstitucijos. Todl ir i jo
veikla nebuvo nusikalstama. Dl pasakyto prokuroro protestas tenkintinas.
Teismin baudiamj byl kolegija, vadovaudamasi LTSR BPK 5 str.
2 p. ir 425 str. 2 p.,
nutar:
Lietuvos TSR prokuroro prieirin protest patenkinti ir ypatingojo
pasitarimo prie TSRS valstybs saugumo komiteto 1947 m. lapkriio 15 d.
nutarim panaikinti. Baudiamj byl prie Meislov REIN nutraukti,
nesant jo veikloje nusikaltimo sudties.
(Paraai)

1989 02 22

Vilniaus Arkivyskupijos kurijai

Siuniame Jums Lietuvos TSR aukiausiojo teismo teismins baudia


mj byl kolegijos 1989 m. vasario 20 d. nutarties nuora, kuriuo panai
kintas ypatingojo pasitarimo prie TSRS valstybs saugumo komiteto
1947 m. lapkriio 15 d. nutarimas ir baudiamoji byla prie Meislov
REIN nutraukta, nesant jo veikloje nusikaltimo sudties. M. REINYS rea
bilituotas.

Pirmininko pavaduotojas

M. IGNOTAS (paraas)

PRIEDAI
1 PRIEDAS*

Pilieiui NKGB Generolui Vilniuje


Teli vyskupo Vincento Boriseviiaus apklaus,
vykusi 1945 m. gruodio 18-23 d., papildymai
A nusikaltau Taryb valdiai paskelbdamas ganytojik laik
(1943 m. rugpjio 8 d.), kuriuo i tikrj pasisakiau prie materialistin
komunizm ir jo pasekmes. A neneigiu komunistins sistemos kaip socia
linio klausimo sprendimo bdo, nes ir katalik banyios vienuolynai for
muojami tokiu pat principu.
Neteisinga daryti ivad, kad is ganytojikas laikas ragina vykdyti
pogromus. Tai patvirtina laike cituotos 94 psalms odiai: Jei iandien
jo bals igirsite, irkite, kad js irdys nelikt suakmenjusios"; taip
pat pranao Ezekielio odiai: nenoriu nusidjlio mirties, o kad jis pasi
taisyt ir gyvent". Be to, bet kokie pogromai ir neapykanta nesuderinami
ne tik su mano asmeniniu charakteriu, bet vis pirma katalik vyskupo pa
dtimi. Apie mano pagalb idjiniu atvilgiu skirtingiems monms liudija
tokie faktai: igelbjau ydait, Teli gydytojo dukter; pamaitinau ne
laisv patekusius rus kareivius; daviau maisto ir tarybiniams pilieiams,
kuriuos Lietuv atve vokieiai. Su dabar jau mirusiu vyskupu [J. Stau
gaiiu] sisdavome kunigus tarpininkauti, kad nebt audomi komunistai,
i kuri pavyko igelbti 5 mones: utaut, Abramovii ir kt. A pats
praiau, kad i koncentracijos stovyklos bt paleista Teliuose gyvenusi
aikn eima. Kartu su kitais Lietuvos vyskupais vokiei valdiai tei
kme memorandum, kad nebt udomi ydai. Negaliu tvirtinti, kad visi
laike idstyti faktai buvo teisingi, nes jie buvo paimti i kit altini.
Antras klausimas, dl ko a esu kaltinamas, - tai pogrindio reikalai.
tai galiu atsakyti:
* L Y A. F.K-1. Ap.45. B.71,1.145-147.

762

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

1) niekada ir jokios pagalbos pogrindiui a neteikiau;


2) nesakiau ir neraginau kunig, kad jie remt pogrind;
3) u udymus ir padegimus draudiama duoti nuodmi atleidim;
4) kad liudininkas Kubilius yra vokiei paraiutininkas, pirm kart su
inojau apklaus metu;
5) mano pasakymas Kubiliui, kad adjau padti materialiai kaliniams ir
besislapstantiems nuo valdios kiek tai neprietaraus teisei ir sinei, te
buvo kurtuazinis atsakymas iprususiam mogui (Kubilius, kiek prisimenu,
saksi ess mokytojas); be to, teis leidia padti tik esantiems kaljimuose,
o ne pogrindiui, vadinasi, a kalbjau tik apie kalinius. Su kitais prayto
jais a kategorikai atsisakydavau svarstyti politinius klausimus. Sksti to
kius praytojus milicijai - nesuderinama su mano padtimi.
6) Kubiliaus kalbos apie politinius vykius ir ivada, kad es pasibaigus
karui gali kilti naujas karas, - nuomon girdta mitinge (?). Ar a pritariau
tokiai ivadai, neprisimenu. Apklausos metu a norjau tai paminti, taiau
pamirau.
Dl mano antitarybins veiklos", kitaip sakant, dl 1943 m. rugpjio
8 d. ganytojiko laiko, man buvo daromas moralinis spaudimas, kad a
praneiniau apie politines mane supani moni nuotaikas ir taip ipirk
iau savo kalt. 1945 m. gruodio 23 d. man buvo sakyta parayti politines
charakteristikas apie artimiausius savo bendradarbius. A vykdiau rei
kalavim ir paraiau politin charakteristik apie penkis savo bendradar
bius. Pagal man inomus faktus a padariau ivad, kad visi jie lojals
TSRS valdiai. Dl to man buvo ireiktas nepasitikjimas.
Po to, k a igyvenau paskutinmis dienomis, v. Jono Evangelijoje
(10,11) perskaityti Atpirkjo odiai: Geras ganytojas u avis guldo gyvyb, mane giliai sukrt. Dl to a pareikiu, kad skundimai visikai nesu
derinami nei su mano titulu, nei su pareigomis, nei su sine ir tai daryti
kategorikai atsisakau. Jei a nusikaltau, turiu pats ipirkti savo kalt, o ne
kas nors kitas u mane. To reikalauja mano religija.

Teliai, 1946 m. sausio 3 d.

Teli vyskupas V. Boriseviius

Priedai

763

2 PRIEDAS*

Vincentas Boriseviius,
Dievo gailestingumu ir Apaial Sos
to malone tituliarinis Lyzijos Vysku
pas, Teli Vyskupijos Apaslalikasis
Administratorius, Gerbiamajai Dvasi
ninkijai ir tikintiesiems siunia sveiki
m ir ganytojiski laiminim

*
Vysk. V.Boriseviiaus 1943 07 08 ganytojiko laiko faksimil // LCV1A. F. 1650.
Ap 1. B. 36,1.4-7.

764

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Priedai

765

766

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Priedai

767

768

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Priedai

Vyskupas Vincentas Boviseviius,


Teli Vyskupijos Apatalikasis Administratorius

769

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

770

3 PRIEDAS*

Arkivysk. M. Reinio pamoksl, sakyt vokiei


okupacijos metais Vilniuje, konspektai
Nr.l. Ateik ventoji Dvasia, pripildyk savo tikinij irdis ir savo meils
ugn juose udek - v. Mii sekvencija.
vadas: Kristaus gimimas.
I numirusi prisiklimas.
v. Dvasios atsiuntimas.
Dstymas
I. v. Dvasios vaisiai:
1) Atsipeikti.
2) Giliau suprasti.
Gyvoji dvasia - idava
II. Itrmimas:
1) atskir veikj,
2) urmu,
3) kari,
4) planai.
Bausms: aretas, kaljimas, itrmimas, turt konfiskata, Sibiras ir
kitos vietos.
Trokimas: Leiskit Tvyn, leiskit pas savus, ten pradiugs krtin.
Maldos, kietas veikimas atgaivins jausmus.

Nr.2. Painsite juos i j vaisi (Mt 7,16).


vadas
Kristaus pasakymas: vaisiai, gaila minios.
I. Bedievybs vaisiai:
Nr Dievo, gailestingumo.
Nr sielos, mogaus, lieka gyvulys.
* L Y A. F.K-1. .45. B.71.1.303-309.

Priedai

771

Nr teisybs, lieka melas, apgaul, inaudojimas, skurdas, tamsyb.


K padar bolevikai.
II. Kristus - viesa ir gyvenimas
Dievo tvarka:
gamtai, monms - tiesa,
teisyb,
gailestingumas,
dorybs.
kultringumas,
laim.
Pabaiga: Igyvenimas ir pomirtinis
I vaisi painsite

Nr3. venta ir iganinga yra mintis melstis u mirusius, kad jie bt iva
duoti i nuodmi" (2 Mak 12,46).
vadas:
gimimas - mirtis: gyvenimas asmeniui, tautai,
kratas - laidotuvs, maldos.
Dstymas:
Lietuvi tauta: gintaro krate, palaimingame, Vytauto Did., knyg
neio, laisvo pilieio, socialins pusiausvyros, religingos dvasios - Ma
rijos em, katalikybs avanpostas Europos iaurje.
Bolevizmas - bedievikas komunizmas: be Dievo, sielos, religijos,
teisingumo, su melu, apgaule, mogus - bedvas maina, baisi prievar
ta, skurdas.
Kovoje u krikionik kultr, lieka mums:
1) pasitikjimas Dievu ir tauta;
2) kieta rytis;
3) dvasios atgimimas;
4) itverm - kalnus nuveria.

772

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Nr. 4. Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viepats (Ps 143, 15)
Palaiminti mirusieji, kurie mirta Viepatyje.
Tavo, Viepatie, itikimiems gyvenimas ne atimamas, bet tik
(Gedui. Mii prefacija).
Teisumas iauktina taut, o nuodm j emina (Pat 14, 34).
vadas:
Asmuo, eima, tauta, valstyb pareina nuo Dievo.
Gera, kai nenusikalstama Dievo tvarkai.
Dstymas:
Lietuvos nepriklausomas gyvenimas daug gera dav.
Komunizmas bedievikasai apgaudinjo, skriaud.
Lietuvi tauta gynsi ir ginasi, daug krito. Itrmimuose mir.
Garb, kurie gina tvyn.
Blaivumas,
darbtumas,
teisyb,
uuojauta.
Pabaiga:
Dkingumas tautos, istorijos.
Maldos: gyv. mainosi.

Nr. 5. Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viepats" (Ps 143, 15).
vadas:
1. Kristus.
2. Banyia.
3. v. Petras.
4. Mokslas.
5. Faustas.
Dstymas:
A. Dievo tvarka:
Kilns Dievo sakymai.
Paventintas mogaus asmuo.

Priedai

Teisyb ir taika.
Graus bendradarbiavimas.
Vienyb teydi.
Tegul Dievas Lietuvoje tamsumas praalina"..
B. Dievo tvarkos ardytojai: skriaudikai, mueikos, samogonikai, paleis
tuviai, tinginiai Diev garbinti.
Pabaiga:
Dkoti Dievui.
Uuojauta.
Atsakomyb.
Banyios balso klausyti.

Nr. 6. Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbk mus Viepatie!" (Suplikacij
giesm).
vadas: Baisios monijos rykts.
,Iblaivyk tautas, kurios nori karo (Ps 67, 31).
Karai i moni eina.
Dstymas:
A. Pasekms:
Dori mons praranda turt.
Nedorliai pasipelno.
moni dora menkja.
monijos turtai sumta.
Kai kur technika patobulja.
B. Slygos:
1. Autoritetas: Valdovas su tauta?
2. Teisinga prieastis: padaryta neteisyb reikalauja pulti ar gintis?
3. Teisinga intencija: kiek reikalinga bausti?
Rams gyventojai ir j turtas nelieiami, bet
kontribucijos,
represalijos,
tarptautin teis.
Pabaiga:
Sutaikymo tribunolai.
Kanias nuksti ir aukoti.

773

774

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Nr. 7. Vyrai, mylkite savo moteris, kaip Kristus myljo Banyi ir pats
save atidav u j (Ef 5, 25).
vadas:
1) Banyia rpinasi iganymu,
2) Banyia budi,
3) Banyia turi sakym mokyti,
4) Banyia nustato, kas Evangelija,
5) Banyia nustato, kas privalu katalikui,
6) Vl pavojus moterysts sakramentui.
Dstymas:
I. Nuo eimos be galo daug pareina,
eima - nuo moterysts
suirus moterystei - nedorov, bedievyb, nelaims.
II. Moteryst Dievo kurta, moteryst - sakramentas
Tridento santaryba.
Leo XIII Arcanum 1880.
Pius XI Casti connubii.
Ban. statymai 1016.
III. Moterysts dalykas:
vaikas,
itikimyb,
sakramentas: malon, vienumas, nesuardomyb,
Banyia rpinasi sakramentais.
IV. Pasaulin valdia tegali rpintis:
a) turto suskirstymu,
b) pdinysts teise.
Negali pati:
a) nustatyti klii,
b) duoti visik atsiskyrim
c) leisti vl susituokti.
V. Civilin metrikacija:
1) Mart. Liuteris: moter. pasaul.
2) Holandijoje 1580 m. vesta.
Pranczijoje 1792 m. visiems privaloma.
Bolevikuose visiems privaloma.
Laisvamani ir mason tikslas - vesti.
Kas nukenia: moteris, eima, dora, Banyia, tauta.
Koks reikalas? Kas suinteresuotas? Kiek pasisak?
Statistika Lietuvoje.

Priedai

Civilins metrikacijos biuras - pagund biuras.


Ar leid. agit. biuras svetimavim v. naudai.
Banytins bausms.
Pabaiga:
1) Ar Lietuvos pilietis gali nepildyti prievols?
2) Ar leidiama nebti niekieno pilieiu?
3) Ar paveldjimas neutraukia ...
4) Ar nuostat gyvendinimas laisvas?
5) K. Banyia rimtai iri dalyk.
6) Tai inoti ir taip kiekvienam privalu elgtis.

Nr. 8. Eik, tavo snus gyvas (Jn 4, 49)


vadas:
Krikionika kultra
Kristus: stebuklai, mokslas, gyvyb.
I. Gyvyb:
kno: sveikata, jga, grois, darbas;
sielos: mokslas, dora. religija.
II. Gyvybs slygos:
Asmuo: kryba, drausm, idealizmas;
eima: meil, itikimyb, aukljimas;
Tauta: solidarumas, blaivumas, pasiaukojimas;
Valstyb: saugumas (vok. karys pad. liet. praalinti bolevikus), taika,
teisyb, nuosavyb.
Pabaiga:
v. Tvas rpinasi Lietuva
Apatal. administratorius,
Kunig seminarija.
Daug gali jaunimas (akad., gimn., amat m.)
Kiekvienas gali padti: valdininkas, karys.
Akys Krist.

775

ASMENVARDI RODYKLE
Abakumovas Viktoras 561
Abramoviius 761
Adomauskas, kun. 59, 63
Afoninas 169
Aksomaitis Vincas 439, 441
Akuratovas Vasilijus 465, 505
Alkeviius 37
Alminas Adomas, kun. 93,469, 471
Anteckis, kun. 659
Arlauskas A.O. 195, 197
Bachasovas 591, 593, 595
Bakuionis J. 756
Balinas, kun. 59
Balys, r. Kubilius Adolfas
Balnys Mykolas, kun. 241, 243, 245,
247, 249, 361
Baltinis Andrius 11
Baltruaitis Jurgis 219
Barauskas Bronius, kun. 87
Barauskas Vidutis 187, 191, 213
Basys Edmundas, kan. 593
Bauys Zenonas, kun. 349
Berija Lavrentijus 549, 561
Berlingas Zigmuntas 665
Bernotas, kun. 53
Bernotas 103
Bieliauskas Pr., kun. 659
Bistras Leonas 601, 607
Bytautas Juozas 489
Blatas Maua Aronas 181
Blatien Mirijam 181
Bojarunecas, kun. 655
Boriseviius Vincentas, vysk. 5, 11,
12,
15, 16, 18,21-216,469, 635,
637, 639, 707, 713, 727, 731, 758,
762, 763, 769

Boruta Jonas SJ, vysk. 7, 216


Braundas 527
Brizgys Vincentas, vysk. 47, 53,493,
649, 707, 711
Bubnys Arimas 4
Budraitis P. 57
Burneikis J. 214, 758
Burokas 171, 183
Butkus, kun. 57
Chaliavinas Stepanas 171, 183
Chomiius Pavelas 233
Chruiovas Nikita 563
Cieplakas Janas, arkivysk. 35, 257
Cijnaitis Motiejus, kun. 509
aikauskas Vladas 711
atrauskas St. 758
eiurovas Leonidas 14, 221, 223,
225, 457,463, 577, 579
ekanas Michailas 231
elnokovas Aristonas 41, 53, 69, 81,
87, 93, 95, 99, 297, 519, 523, 525,
533,569,583,717,719,731
elpanovas Georgijus 603
erniauskas Vladas 575, 577, 579,
581,735
ibiras Kristupas, kun. 605
iurovas 591, 593, 595
ivard 609
Dagilis Juozas, kun. 453, 663
Darakevius Kazys 711
Daunoras Bronius 527
Daunovas, r. Daunoras Bronius
Dervinskas 135

778

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Dogelis Povilas, kan. 425,427,


523, 525
Dovydnas Liudas 45,215
Dubietis J., kun. 659, 661
Dubrovinas 537
Eismuntas Eduardas 187, 191,216
Ezekielis, pranaas 761
Fedotovas
11,13
Felicitat, v. 7
Fiodorovas
169
Fominas 713
Gaida-Gaidamaviius P. 10
Gaidelionis Jonas, kun. 93
Gaileviius Alfonsas 9, 13, 15, 635
Gelasijus, pop. 7
Golicynas Nikolajus 231, 233,253,
255, 261, 271, 283, 289,295-305,
313, 317, 323, 329, 333, 339, 343,
347, 351, 355, 363, 369, 371, 375,
381, 385, 391, 397, 407, 411, 423,
427, 429, 485, 497, 503, 507-513,
517-529, 535, 547, 583, 599, 603,
609, 611, 617, 625, 627, 633, 641,
647, 651, 657, 661, 669, 671, 683,
691,693,697, 701,705-709,
715-723, 731
Gratuleviius 661
Grauslys Povilas 195, 197
Grimoviius S. 23, 219, 223, 575, 579
Griinas 543, 755
Gruodien Leokadija 587, 603
Gruodis Stasys SJ, prof. 453, 663, 665
Gudraitis, kun. 59, 61
Gustaitis Pranas, kun. 39, 65-69, 79,
89, 95, 115-119, 123-127, 131,
133, 137-143, 147-151, 163-171,
175,183,187, 191,211-215
Guzeviius Aleksandras 13
D'Herbigny, vysk. 257
Hingstas Hansas 687
Hitleris Adolfas 709, 719

Ignotas M. 759
Ivanovas 537, 539, 541, 543, 751,
753, 755
Jakubauskas Steponas, r. Jazdauskas
arnas
Jaknas 589
Jalbykovskis Romualdas, arkivysk.
601,649, 653,657, 665, 667,'
675, 689
Jankauskas A. 214
Jansonas 589
Jarueviius Juozas, kun. 487,
489, 533
Jatulis Izidorius 59, 61, 63
Jazdauskas arnas (arnas") 57,
63-77, 83, 95, 97, 99, 101-103,
107, 111, 115, 123, 127, 129, 143,
147, 149, 151, 157, 159, 165, 167,
175, 177, 185, 191,203,205,
210,214
Jazukeviius Vladas, kun. 431
Jefimovas Dmitrijus 11, 23, 25, 531
Jokubauskis (Jakubauskas) Stanislo
vas, prel. 10, 275, 341,451,
453,509
Jonas Paulius II, pop. 5, 6
Juodaitis Justinas, kan. 15
Juodgalvis Juozas, kun. 699, 711
Juodiien 335, 337
Juodiius Jonas 337
Juodviris Konstantinas, kun. 93,
469, 471
Jurikovas 169
Jureviius Boleslovas 231
Kadalis Antanas 157, 159
Kamaras Zigmas, kun. 459
Kaplanas Dovydas 181
Konajevas 569, 571
Karosas Antanas, vysk. 47
Karpinskis V. 125, 133
Karpovas V. 9
Katajevas 237
Kaupas S. 57, 59

Asmenvardi rodykl

Kauys Pranas 119, 163, 165, 169,


171, 183.211-215
Kazlauskait Felicija 503
Kazlauskas Petras 711,713
Kaemyt r. Kemeyt
Kemis Fabijonas 653, 711,713
Kemeyt Kazimiera 287
Kiela Antanas, kun. 65-77, 79, 93, 97,
103-107, 127, 149, 165, 167,
177, 191
Kiprijonas, v. 7
Kirijenka A. 189, 214, 758
Kirinas 539, 543,751,755
Kiseliovas 235,237, 239, 241,243,
245, 247
Kisminas Eduardas 441, 447, 453,
455,547
Kikis Stanislovas, kun. 307, 309, 327,
329, 339, 353, 357, 361, 363, 375.
383, 397,419,441, 443,447,449,
453,455,533,569
Kleiva Kazys 699, 701
Klimas Petras 653
Klovas Kazys. kun. 71, 127
Kolevzonas 171, 173, 183
Komas Rudolfas 427, 527
Kovalecas 593
Kozlovas 95, 119, 153
Kozlovskis 591, 593, 595
Krasinecas Piotras 243, 245,247
Krinko 171, 183
Kristus 6, 770, 775
Krupaviius Mykolas, kun. 39
Ksenodaovas 33
Kubilinas Petras 18, 53, 687,
719, 727
Kubilius Adolfas (Balys") 11, 16, 23,
55,57,63-81,91,95,97,101-105,
107, 111-115, 121, 123, 125, 127,
129, 131, 135, 137, 139, 143, 147,
149, 151, 165, 167, 175, 177, 185,
639, 762
Kukta Juozapas, vysk. 47,259, 325,
433, 443, 445, 447, 449, 707
Kukukinas 235

Kulabinas 113
Kulikauskas A. 501, 503
Kunskas Juozas 711
Kuriloviius, kun. 655
Kurovas 115
Kuznecovas 539, 751
Kvetkauskas 357, 359, 361, 363
Labukas Juozas, kun. 251, 307, 309,
327, 329, 339, 357, 359, 361, 375,
383, 387, 389, 391, 397,419,437,
451, 481, 485,491,497, 509, 515,:
533,569, 651,713
Ladyga Jonas, kun. 335
Ladyga Kazys 337
Ladygien Stefanija 335, 337
Laukaitis Antanas 711
Leninas Vladimiras 8
Leonas XIII, pop. 774
Leonenka 235,241, 489
Leonovas Matvejus 115, 117, 119,
145, 155, 159, 163, 167
Leonovas Andrejus 219, 223, 507,
513, 547, 725,733
Lestas 437
Liaudis Kazimieras 19, 20
Liganovas 65
Linartas Donatas, kun. 331
Lipkus 61
Lipninas Alfonsas, kun. 689
Lisauskas, kun. 455
Litkensas Sergejus 575, 579, 627
Liuteris Martynas 774
Lokys Steponas 157, 159
Lukoius Marcelinas 711
Maleckis Anatolijus, vysk. 257
Malyka 661
Marcinkus R. 216
Martinnien Julijona 587, 603
Mainistovas 241, 243, 245, 247
Matulaitis-Labukas, r. Labukas Juozas
Matulionis Teofilius, arkivysk. 5, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 20,219-571,
663, 713, 717

779

780

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Matulis Jonas 505, 533


Medeckien Eugenija 173, 179
Melnikovas Antonas 233
Michejevas Nikolajus 23, 25, 27, 33,
241,243,245, 247
Miiulis Pijus 37
Miknas Antanas 711, 713
Mineika Eugenijus, r. Miseviius
Eduardas
Miseviius Eduardas 37, 39, 63-71,
77-81, 89. 91, 97-107, 115-121,
129, 131, 135-139, 143, 147-151,
153, 163, 165-171, 175-177, 183
193, 199,211,214
Misinait Agota 237, 239, 241
Miuleris Augustas 689
Molotovas Viaeslavas 9
Nalnas Jonas, kun. 67, 7377, 95,
99, 129, 143, 149, 165-167, 177,
185, 191
Navardauskait Filimona 435
Navardauskas Vladas 435
Neciunskas Zigmas, kun. 17, 399, 403,
405, 499, 503, 533
Nemiras, vysk. 679
Norvilait Prancika 235
Obrazeova Tamara 195, 203
Ochrimenka 11, 12
Olkovskis Marijanas 661
Olauskas Juozas, kun. 89, 121, 157
159, 191
Padolskis Vincentas, vysk. 47, 393,
415,645
Paliulyt Kotryna 711
Paltarokas Kazimieras, vysk. 11, 12,
15, 18, 291,451,453,663
Pankevi Stanislava 233
Pakauskas A. 193, 197, 199, 201205, 209-211
Pavloviius, kun. 689
Pemp Alfonsas 711
Penkauskas 449

Perepala431, 433
Permins Albertas 503
Perpetua, v. 7
Petkeviius Henrikas 101, 103, 107,
121, 123, 157, 159, 191
Petkeviius Marijonas, kun. 307, 309,
313, 331, 333, 437, 523, 533, 747
Petkeviius Juozas 23, 33, 109
Petkus Henrikas, r. Petkeviius Hen
rikas
Petrikas Kostas, kun. 377, 379, 381,
435, 465, 467, 469, 473, 475,
533, 569
Petruitis Jonas 45,215
Pijus X. pop. 677
Pijus XI, pop. 257, 601, 774
Pijus XII, pop. 16, 319. 365, 367,413,
415419, 601, 643-647, 719, 737
Piontkovskis, kun. 675-679, 681
Pokajus Uja 23
Polianskis J. 9, 10, 12, 13
Polibinas 541
Polikarpas, v. 7
Polonskis Vladislovas, kun. 55, 57, 73,
83, 85
Ponomariova 171, 183
Pokus (Poius) 121, 157, 159, 191
Pozdniakovas Nikolajus 47, 707
Prichodka 435
Prakeviius Jonas 711
Prerembelis Stanislavas 231
Pukys Povilas 63, 65
Putilovskis, kun. 655
Puzinaviius Bronius 9
Puzonas Liudvikas, kun. 349, 405, 481
Radionovas
545
Radionovas D. 9
Radvilas, kun. 53
Ramanauskas Pranas, vysk. 59, 89,
377, 379, 465, 467. 471, 473, 475,
533,651, 717
Rambergas (Rombergas) Zenonas
(,,Zero) 133-137
Raslanas Petras 577, 579, 683, 735

Asmenvardi rodykl

Reinien Julijona 587, 601


Reinyt Veronika 587, 603
Reinys Izajoius 587, 601
Reinys Jeronimas 587, 601
Reinys Jonas 587, 603
Reinys Kazimieras 587, 603
Reinys Meislovas, arkivysk. 5, 9, 11,
12, 14, 15, 17, 18, 19. 275,291,
335,341,453,509, 575-759, 770
Radoviius Michailas 231
Rozauskas Eusiejus 23, 117, 143,
157, 167
Rudionis Steponas, kun. 17, 399403,
409,533
Rugienis Justas 171, 183
Ruzveltas Franklinas 743
Saakianas Aramais 119, 131, 141, 143,
145, 151-161
Sabaliauskas Jonas 241-251
Sabutis Liudvikas 757
SadovskisJ. 14
Senkus Pranas, kun. 435
Simaitis Antanas, prel. 6, 7
Sirvydis A. 214
Skipitis Rapolas 39
Skurkis Norbertas 591-593
Skvireckas Juozapas, arkivysk. 47,
259,365,413,443,445,609,
643, 645
Sladkeviius Vincentas, vysk. 20
Smetona Antanas 607
Sniekus Antanas 19, 20
Soloidas Piotras 221, 223, 511,517,
533,547, 577,579, 731
Stalinas Josifas 9, 12, 19
Stankevi 427, 527
Stankeviius Adamas, kun. 655
Stankeviius Juozas, kun. 15, 19
Stanknas, kun. 659
Staeviius Adolfas, kun. 399, 401,
405,407, 409,411, 533
Statkeviius 711
Staugaitis Justinas, vysk. 49, 51, 173,
607,761

781

Stepanenka 529, 723


Steponaviius Jonas, kun. 53
Streikus Arnas 7, 20
Stulginskis Aleksandras 605
Sucharevas 237
Suiedlis Bernardas, kan. 383, 385,
387, 389, 391, 457,463, 477, 481,
483.485.489.515.533.569
abrovas 591, 593, 595
aiknai 761
alkovskaja Irina 195, 203
arkauskas Valerijonas 157, 159
atas Alfonsas, kun. 331, 333
aulys Kazimieras, prel. 449, 607
ertvytis Algirdas 111,113, 167
estel 161
idlauskas Gintaras 213
iknelis, kun. 659
iknys Valentinas, kun. 93
ilauskien 133
ilingas Stasys 39, 607
ilius Antanas 747
liapnikovas Piotras 221,223, 239
olcas 689
ukys Juozas (epulionis), kun. 693
uliakas 479
Telynien Emilija 587, 603
Tysovskis Kazimieras 233
Titova 529, 723
Todesas Danielius 637
Toloka, kun. 671
Trimonis Kazimieras 431, 433,
533.569
Tugovas 161, 169
Tulaba Ladas, kun. 699, 711
Tumancevas 471, 475
Trumenas Haris 743
Ulrichas V. 187
Umbrasas, kun. 127
Uzait Aldona 441

782

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Vaiiulis Vincentas, prel. 373, 375,


455, 523
Vaiius Antanas, vysk. 216
Vaigauskait Valerija 135, 157, 159
Vaigauskas Petras 135, 137, 157, 159
Vailokaitis Juozas, kun. 37
Vaivila", r. Balys
Vaivilait Irena 4
Vaitkeviius, kun. 427
Valatka, kun. 349
Valickait Valerija 117, 119, 163, 165,
169, 171, 183,211-215
Valuckas 427, 527
Vasilevskis, prel. 679
Varkinas 169
Vereikis 61
Veitas 37
Venskaitis Juozas 133, 144
Vienaindys, kun. 681, 683
Virkietis Aloyzas 157, 159
Vitkus Juozas 501
Volchonskis 541, 753

Voldemaras Augustinas 39
Voroilovas Klimentijus 555, 567
Vsevolodskis 109

Zabruskovas 735
Zacharovas 715
Zaleckas 171, 173, 179, 183
Zenkeviius Antonas, kun. 655
Znotinas Jonas, kun. 59
Zotautait 335, 337
Zuperskas Antanas 7 1 1 , 7 1 3

danovas Andrejus 12
elnia Vaitiekus, kun. 499
elvakovas 753
ilien L. 758
iauskas, kun. 361
uravliovas 545
utautas 761
M. 9, 10

TURINYS

PRATARM (Vysk.

Jonas Boruta SJ)................................................................................5

VADAS
Represijos prie vyskupus - sudtin sovietu valdios
antireligins politikos

Lietuvoje dalis (Arnas

Streikus)........................................8

Vyskupas Vincentas Boriseviius sovietiniame teisme.................................................. 21


Vyskupas Teofilius Matulionis sovietiniame teisme................................................... 217
Arkivyskupas Meislovas Reinys sovietiniame teisme............................................... 573
Priedai.......................................................................................................................................761
Asmenvardi rodykl...........................................................................................................777

LIETUVI KATALIK MOKSLO AKADEMIJA

LIETUVOS VYSKUPAI KANKINIAI SOVIETINIAME TEISME


Redaktors J.Kardelyt, L.Sidarien
Maketavo Katalik akademijos" leidykla,
A. Jakto 9, Vilnius
SL 1902 49 sp. 1. Tiraas 500 egz. Usak. 173
Spaud UAB Rotas", Pylimo 42, Vilnius
Kaina sutartin