You are on page 1of 29

PRR leidinys Laimt arba mirt pasiryom!

enkime
SU

MALDA
LLKS partizano maldos ir apmstymai

P a d a u g i n o LLKS PRISIKLIMO Apygarda


1950

Dieve, laimink Lietuvos Laisvs Kovos Sjd ir vesi mus tiesiu keliu! Vyr. Vdv nariui M e r a i n i u i Prisiminimui priimkite LK prt. sielos ir dvasios vadov.

Lietuva, Tvyne ms, Tu didvyri eme! I praeities Tavo sns Te stipryb.semia. Tegu Tavo vaikai eina Vien takais dorybs, Tegu dirba Tavo naudai Ir moni gerybei Tegu saul Lietuvos Tamsumus paalina, Ir viesa ir tiesa Ms ingsnius telydi. Tegul meil Lietuvos Dega ms irdyse. Vardan tos LietuvosVienyb teydi!

KRYIAUS KELIAS Kas nenea savo kryiaus ir neseka mans, nra mans vertas. Kryiaus ir erki keli, Viepatie, Tu perjai pirmas. Perjai kaip niekas kitas. Tavo kn nuo galvos iki koj ymi aizd randai. inau, kartus ir kietais tas Tavo kryiaus kelias. Bet kaip tik dlto, kad jis Tavo,mane jis avi ir traukia. Esu vaikas Tautos, kuri pamgo Tavo kryius. Pamgo, nes pati yra prajusi bais kryiaus keli. Ne kart atrod, kad ji puls po savo nata ir nebekels. Bet Tavo kanios stiprinama ji kl. Kania neivengiama ir Kryiaus keliu ir man lemta eiti. Pamokyk mane ir mano Pamokyk sekti Tave keniant. mano dalia. Mokytojau!

taut,

BENDROJI MALDA Dieve Ramintojau, ateik neramias, ivargusias ms irdis, pripildyk jas savo rimtim,isklaidyk abejones ir netikrum, paalink baim. Dieve Paventintojau, pavsk ms darb ir nemigo naktis, ms kani ir sielvartus, ms viltis ir ilgesius. Dieve, didioji viesa, nuskaidrink ms mintis ir jausmus, apvalyk mus nuo pikto. Dieve, ms Vienytojau, laikyk mus viename bry, derink ms nuotaikas, lygink ms pairas, glausk mus vienus su kitais savo didiosios meils ryiais. Dieve, iminties Davjau, mokyk mus tikro gyvenimo kelio, kurstyk mumyse nor painti ties, padk teisingai suprasti vieniems kitus. Dieve,tiesos Liudytojau, duok, kad ir mes ipaintume ties savo odiu ir gyvenimu, ipaintume drsiai ir be baims. Dieve, vali Stiprintojau, grdink dvasines ms galias, didink ms valios ryt, ugdyk mumyse nor pamgti Tavo tvark. Dieve, meils Liepsna, kurstyk geruosius ms pasiryimus, skaidrink ms paproius. Amen. Apsaugok, Aukiausias, t Kur ms sodybos, kur boi kapai. Juk tvika Tavo malon Mes Tavo per amius Lietuvos vaikai mylim daug al gali,

Neapleisk Aukiausias ms ir brangios Tvyns, maloningas ir galingas per visas gadynes. mogus Tvynje tiek gyvas yra, kiek ji jam jo irdyje gyva.

RYTO MALDOS Tavo garbei, Dieve,pavedu i dien. Skiriu j savo eimos, broli partizan ir mielosios Tvyns labui. Darbo sunkumus pakelsiu su auka ir su gera nuotaika. Su Tavimi, Viepatie, nebus sunki jokia auka, ir nepakeliamas joks bandymas. Kiekvienu atveju bsiu ramus, kaip rami mano tautos dvasia ir giedras, kaip mano tautos dangus. Dieve, kuris esi Ties, duok man bti teisiam, kurs esi Meil, bti meiliam, kurs esi Gris bti geram. Amen. Ai Tau, Dieve, kad siunti mums ne vien sauls spindulius, nuo kuri mes galtume tyruma virsti, bet teiki debes ir lietaus, kad galtume gaminti vaisi. apr.3.19.

I I I ir

Tavo rank, Dieve, gaunu savo ryt, Tavo rank ir viesi darb diena. Tavo rank man ir laim mano krito Ir praeitis, dabartis, ir rytdiena.

KRIST RPINTOJL Viepatie Kristau, kuris tautos krykelse ir paklse Rpintojliu rymai, rpinkis, praome ir toliau ms likimu. Padk ms tautai sunkiomis jos valandomis ir neleisk, kad ji, tiek daug kentjusi, bt nepaguosta ir nesuraminta. Tu susirpins,gerasis Rpintojli, kaip ir mes. Tu ujauti mus ir guodi. Guosime ir mes Tave ir ujausime. Guosime kantriai pakeldami kanias ir auk. Per Tave, ms Rpintojli,ir Tavo kani mes einame garb, kurioje Tu su savo ir ms Tvu gyveni ir viepatauji per amius. Amen. 42 psalm Teisk mane, o Dieve, ir gink mano byl nuo neventos gimins: gelbk mane nuo neteisaus ir klastingo mogaus. I sutem, pro pelkes ir girias, Ateina minios, upm iriasi laivai ir valtys. Tegu, tegu laukus tnojimo marias -Paadins giesms ir auksmai: Mes norim keltis! . Jaunyst sukurta ne diaugsmui,ne malonumams,ji sukurta tik herojizmui.

VAKARO MALDOS Viepatie, Tu valdai dang ir em. Laimink ms Lietuv ir diek ms irdis Tvyns meil. Duok mums bti narsiems, kad mes taptume verti savo protvi. Leisk mums isaugoti savo vent tikjim, ms tv palikim. Laimink lietuvius partizanus, kurie kovoja u teisingum ir savo kiem. Duok mums jg didiausiai aukai u savo taut ir Tvyn. Tau, triasmeni Dieve, pavedu a save i nakt. Apsaugok mane ir mano brolius nuo pavoj. Pavedu Tau, Viepatie, visus ios dienos savo ir mano tautos vargus, kovas ir laimjimus, visa tai, kas buvo gero ar blogo. Koks esu, esu Tavo, Viepatie. Tu Visagalis Dieve, padjai man iandien kovoje u mano taut ir Tvyn, padk man ir toliau. Duok, kad rytoj a biau dar itikimesnis ir tvirtesnis. Per Jz Krist ms Viepat. Amen. Kania tai didvyri mokykla. Teka nuo ami srov kriktolin, Nea ji meil paties Visagalio. Viepatie, stiprink Tu mano Tvyn, Vargt ir kentti neleisk jai be galo,

MALDA U TVYN Dieve, kuris leidai tautas ir diegei joms laisvs trokim, grink ir ms Tvynei laisvs dienas. Tegu tie bandymai, kuriuos Tu skyrei ms aliai, nebna jos praiai,bet greitesniam jos prisiklimui ir didesnei dvasinei gerovei. Laimink, Viepatie, mus, kurie su ginklu stojom prie savo pavergjus. Duok mums jg pakelti didi partizano dali. Padaryk, kad visi mes grtume namus, nedami nauj atgimimo ugn. Sisk, Viepatie, iminties ir stiprybs dvasios tiems, kurie dirba ms tautai ir aukojasi jos labui. Padk savo tvika meile ir globa pasilikusiems namuose ms broliams ir sesms. Stiprink dl Tavo vardo ir tautos laisvs kenianius, guosk lidinius ir nuskriaustuosius, amin vies suteik, Viepatie, tiems, kurie jau yra mir kovos lauke. veniausioji Mergele Marija, Auros Vart gailestingumo Motina, pavesk savo dievikajam Snui Jzui Kristui ms Lietuv, kuri taip nuoirdiai Tave myli ir garbina.
j

Neleisk, kad Tavo snaus vardas bt irautas i lietuvi irdies. ventasis Kazimierai, ms tautas Globjau, vadovauk ms kovai dl laisvs, kaip kitados kad stebklingu bdu vadovavai ms tvams.

Per Krist ms Viepat, kur tiki, ipasta ir myli kiekvienas taurus lietuvis. Amen. Virum ems numirusio juoko, Virum plieno, ugnies ir Pro vaigdi ir pro mnesio ok Kakas tiesia kruvin rank. MALDA U MIRUSIUS Tu inai, Viepatie, kokie jausmai mus jungia su tais, kuri jau nebra ms tarpe. Jie buvo ms eimos Broliai - Sess, ms varg ir diaugsm nuoirdiausi dalyviai. Tiesa, jie buvo mons, kaip ir mes, su savo dorybmis ir silpnybmis. Leisk, Viepatie, prisiminti juos ir paprayti jiems Tavo gailestingumo. Uskaityk, Viepatie, ypa auk t, kurie kaip karygiai aukojosi u geresn Tvyns ateit. Suteik jiems ir visiems ms mirusiems Tavo ramyb ir vies per amius. Amen. KRIST KDIKL Nuengei Tu, Viepatie Kristau, kaip rasa idivusi em, ir mes atgajom lyg gls laukuose. Tu apgaubi mus tyla ir rimtim, o mes diaugiams kaip vaikai. patrank,

Gims Kdikli, daryk mus Dievo vaikais. Dievo Snau,duok mums Dievo sn laisvs. Atjusi nauja viesa, leisk ir mums kaip iburiams viesti naujai gimstantiems laikams. Amen Marija, Marija, Skaisiausia lelija! Tu vieti auktai ant dangaus. Palengvink vergij, Pagelbk monij, Igelbk nuo prieo baisaus.

MII MALDOS Suklaup meldiam, Jzau saldiausias, Maldas priimki ms kariausias, Mus imokinki Diev paint, Pildyt Jo vali ir J garbinti. Tavo valia, Viepatie, keliauju lietuvikos Golgotos viekeliu. Vien Tavo garbei ir Tvyns laisvei plakania irdimi, nulenkiu savo galv prie Tavo auk, - ji mano keli vadovas, ji tikroji mano gyvenimo paguoda. Aukojuos Tau, Viepatie. Nuodmingas maldauju Tave -ventj ventj.

A btyb, neivengianti dano melo, kreipiuosi Tave -pai Ties. A, kurio btyje taip dana neapykantos ir abuojumo, noriu vienytis su Tavim - paia meile. Iteisink mane, Tve, ir irauk i mans niekingj mog. Sisk savo vies ir ties - teveda jos mane t didij auk, kuri paruo mums Jzus Kristus Tavo Snus, ms Brolis. Pasigailk mans, Dieve, ir atleids mano nuodmes, nuvesk mane amin gyvenim. Apvalyk, Viepatie, ir mano Taut. Atleisk eidimus, kuriuos mano tautos broliai Tau yra padar. Amen. AUKOJIMUI Nueminta dvasia ir sugraudinta irdimi praau Tave, gerasis Tve, priimk i duonos ir vyno auk. Ji netrukus taps Tavo Snaus Jzaus Kristaus auka. Priimk j prisiminti ms Viepaties Jzaus Kristaus kaniai, prisiklimui ir dang engimui. Priimk pagarbinti garbingajai Mergelei Marijai, ventam Jonui Kriktytojui, ventiems apatalams Petrui ir Povilui ir visiems ventiesiems. Priimk u nesuskaitomas mano nuodmes ir eidimus, apsileidimus ir papiktinimus. Priimk praau ne tik u mane, bet u visus mano kovos Brolius ir Seseris,partizanus - kurie yra gyvj eilse ir kritusij skaiiuje, u artimuosius, tvus, partizanui tvais, seserimis, broliais likusius lietuvius.

Priimk u tuos, kurie sveiose alyse kovoja u Lietuvos laisv, kurie kaljim ir itrmim kankiniai yra, kurie kankiniais paliko gyvj eiles. Duok,Viepatie, kad i auka bt mano ir jj iganymui. Amen. PERSIMAINYMUI Prie Pakyljim tai, keisis duona Kn, ir vynas Krauj. Keisis Tavo, Kristau, valia ir galia. Keisis panaiai kaip tada, kai Tavo rankos pam duon ir vyno taur, o Tavo lpos tar: tai yra mano Knas, tai yra mano Kraujas. io stebuklo pirmieji liudytojai buvo Tavo mokiniai. Paskui liudytoj skaiius augo tiek kart, kiek is stebuklas kartojosi. O kartotis jis turjo. Nes argi Tu nesakei: kiek kart tai darysite, man atminti darykite. Nn, mano Kristau, ir a esu didiojo stebuklo liudytojas. Neinau ar tuo turiau daugiau stebtis, ar didiuotis. Amen. Po Pakyljimo Leisk,gerasis Stebukladari, i valand prayti Tave ir tiktis i Tavs vieno dalyko. Pakeits duon savo Kn ir vyn savo Krauj, ar nepakeisi nordamas ir mano irdies - kietos ir altos - ird, piln meils Tau ir artimui? Ar nepakeisi mano proto - abejingo ir nerangaus prot, jautr Tavo apreiktajai tiesai !

Padaryk, viepatie, stebukl mano sieloje.Padaryk , nors ir nebiau vertas to prayti. Pakeisk, praau ir mano tautos veid, kad jame atsispindt Dievo tautos veidas,- ir mano tautos vali, kad per j reiktsi Tavo valia. Amen. DVASINEI KOMUNIJAI Apvalyk mane, Dieve, nuo vis mano kali buvusi, esam ir bsim, kad gryna irdimi galiau artintis prie Tavo puotos stalo. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, sunaikink ir mansias. Viepatie Kristau, kuris savo apatalams tarei :ramyb palieku jums, ramyb duodu jums,- suteik ir man dvasios giedrum. Be jo taip sunku ms bty. Ateik mano ird pats ir tesigali manyje dvasios rimtis. Per savo veniausi Kn ir Krauj, Viepatie Kristau, ilaisvink mane i vis mano blogybi ir padaryk klusn visiems Tavo sakymams, Tavo Knas, kur kad ir nevertas bdamas ruoiuosi priimti, teneesie mano pasmerkimui ir teismui, bet teateinie mano dvasiai ir knui patobulinti. Ateik, Viepatie, mano ird pats ir mano siela bus pagydyta. Amen. PABAIGAI Priimk, veniausioji Trejybe,i auk, kuri su malonumu Tau aukoju ir bk gailestingas man ir visiems tiems, u kuriuos meldiausi. Tepalaimina mane Visagalis Dievas Tvas ir Snus ir ventoji DvaSia. Amen.

Ilydk mane, Viepatie, i ms ndieni nam, paenklins ta tikrja viesa, kuri padaro mus Dievo vaikais. Garb Tau, Dieve. Amen. MALDA U TVYN Visagalis aminasis Dieve, auktojo Jeruzals miesto statytojau ir sarge, dien ir nakt saugok ms valstyb su jos gyventojais, jos bties saugum ir ramyb. Itiesk, Viepatie, dangikos pagalbos dein ant savo tarn - Lietuvos laisvs kovotoj partizan, kad jie visa irdimi Tavs iekot ir ko teisingai maldauja, pasiekt. Per Krist ms Viepat. Amen. KRISTAUS PRISIKLIM Viepatie Kristau, Tu perjai bais sunaikinimo keli, bet vl grai ms tarp sveikas ir atsinaujins. Tu mums kaip pergaltojas, grts i kovos lauko. Kovojame ir mes, Viepatie ! Daug kart patiriame naikinam nuodms gali. Ir taip sunku mums grti i kovos lauko, grti nugaltojais. Pergals Dieve, Tu vesk mus Prisiklim, Tu isaugok mus savo karalystei nepaliestus dms. Amen.

MALDA U MOTIN. Viepatie, herojizmo yme paenklinai Tu ms motinas. Kas, jei ne jos, ilaik tikjim Tave, kai Tavo vietoje mums buvo brukami svetimi dievai? Kas palaik ms meil savajai Tautai, kai jai iplti buvo vartojama jga ir ginklas? Motinai, Dieve, Tu davei jg, praneani ginklo ir prievartos gali. Tu padarei j galingesn u galinguosius emje. Motina mirta, bet nemirta jos meil. Ir Tu, Dieve, padarei j ms motina, ios nemariosios, meils graiausia reikja. Tik Tu, kuris esi Meil, galjai sukurti itok mums skaisios ir patvarios meils kurin. Kristau, ms Broli, kuo labiau Tu galjai girtis ir didiuotis iam pasaulyje, jei ne savo dievikja Motina? Ko Tu labiau po savo dangikojo Tvo klausei, kieno vali norjai geriau vykdyti, jei ne savo Motinos Marijos? Ir mirdamas ant kryiaus ar neprisiminei jos, kai sakei: Motina, tai Tavo Snus ir kai pavedei j savo mylimiausiam mokiniui. Pagaliau, kas graiau u Tave pagerb savo Motin, u Tave, kuris pamei j pas save ir apvainikavai angel Karaliens vainiku? Kristau, jei i Tavs mes turime daug ko mokytis, tai ypa meils savosioms motinoms. Jei per Tave mes galime ko nors prayti, tai pirmon eiln paguodos savo motinoms. Stiprink jas kenianias kartu su savo tauriausiais vaikais, guosk jas verkianias, iklausyk j praani, vadovauk joms

kovojanioms. Tegul tas vaizdas, kur regjo Tavo mylimiausias mokinys Jonas - vaizdas moters, pamynusios savo kojomis alt - piktojo simbol, virsta tikrove kiekvienoje ms motinoje. Tegu per ms motinas inyksta piktas ms tautoje ir tegu sigali gris, kuriuo esi Tu pats , ms Dieve. Leisk, pagaliau, Viepatie, prisiminti tas ms motinas, kurios krito kaip, kariai, gindamos teises savo vaik irdis. Aminj atils duok joms, Viepatie, ir aminoji viesa tegu joms vieia. Kas savo Tv ir Motin myli, tas kuri dien ir artim myls. Kad ir graesni u mones angelai, bet j akyse aaros neblizga. Motinos aaros ir akmen skelia.

PARTIZANO BTIES M a l d o s Vesk, Viepatie, ir mus per skausmus Tavo garb. MALDA PRIE YG Tavo vardu, Viepatie, pradedame savo yg. Laimink mus, ms veikim ir ms sunk darb. Vesk mus pro pavojus ir vargus laimjim. Laimink Viepatie, savo kovotoj br. Norim gyventi Tavyje, Viepatie, norime mirti Tavyje, Dieve, todl gyvename ar mirtame, visuomet esame Tavo, Viepatie. Pasitikime Tavimi, Kristau, nes esi pasaks: "Be mano valios nenukris nei plaukas nuo galvos. Amen. MALDA PRIE KAUTYNES Gyvybs ir mirties Viepatie! Tu suskaitei mano dienas pirm negu a miau gyventi. Tu esi mano gaivintojas ir apgynjas i pat jaun dien. Ar pridera man iandien bijoti, kada Tavo neitiriamoji galia veda mane, itikim Tvyns sn, kruvinas kautynes? Jeigu norsi Tu mane i mirties pavojaus igelbti ir mano gyvyb bei sveikat apsaugoti, tai lovinsiu a Tavo garb. Jeigu Tu kitaip, nusprendei,- tevyksta Tavo ventoji valia. Tau atsiduodu a, priimk mane savo amin ramyb. Leisk man, Viepatie, kaip garbs vyrui, kaip

krikioniui, kaip nemarybs paveldtojui, narsiai kovoti su kovojaniu, monikai elgtis su nugaltu. Laimink ms vad akylum ir patyrim. Apdovanok pasisekimu jj sumanymus bei ygius. Suteik man ir mano Broliams drsos, narsumo ir itikimybs, o ms partizanams garbingj laimjim. GAILESIO SUADINIMAS U KALTES Viepatie Dieve, visa irdimi a gailiuosi, kad Tau nusidjau. nes Tu Aukiausioji Gryb, veriausioji Meil ir nuodm Tave eidia. Atleisk man dl Jzaus Kristaus, mano Iganytojo nuopeln. Tvirtai pasiadu, padedamas Tavo malons, niekuomet daugiau nebenusidti Tavo ventajai valiai ir u visk atsiteisti. Amen. Tve ms... Sveika Marija... (3 kart). U SUEISTUOSIUS Pasigailk, geriausias Viepatie, sueistj. Tu bk jj gydytojas ir ramintojas. Palengvink jj sopulius ir stiprink juos ligos patale tikjimu Tavo pagalb. Iklausyk, gailestingiausias, j mald. Leisk jiems pasveikti ir kuo greiiausiai sugrti ms eiles. O tuos, kuriuos Tu mirties ranka nori ivaduoti i kani, stiprink ir lamink paskutinje gyvenimo valandoje.

Leisk jiems taikoje su Tavimi mirties angel sekti. Leisk jiems gyvu tikjimu ms Iganytoj, kryiaus mirtimi mirties baisum nugaljus, aminybs keliu eiti, kad jie tenai danguje gaut gerj kovotoj vainik. Tavaisiais, Viepatie, mes norime bti gyvi ir mir. Amen. MALDA U UVUSIUS PARTIZANUS Gyvj ir mirusij Dieve. Daugelis i ms paaukojo u Tvyn savo krauj ir gyvyb - kautyni lauke. Savo irdingiausia meile bei dkingumu mes apgailestaujame j uvim,taiau mes pasitikime, kad Tu, Geriausias Tve, atlyginsi jiems u tai, k jie , dl ms ir Tvyns usitarnavo. Bk jiems maloningas ir priimk j gyvybs auk kaipo atlyginim u jj nusidjimus. Aminj atils duok mirusiems partizanams, Viepatie... (3 kart).

EIMOS NETEKUSI Kodl, Viepatie, leidi taip sunkiai bepakeliam bandym dienas? Kodl tai, kas brangiausia ioje emje mano btyje, Tu atimi? Atimi, ko pats norjai, k pats mano globai buvai paveds, ir su kuo mane neatskiriamai buvai suris? Dieve, ar bandai mane, kaip Abraom? Ar baudi u tai, kad perdaug myldamas savikius, danai nutoldavau nuo Tavo meils? Jei nori, kad Tavo valiai tobulai atsiduoiau duok man viesos itai gerai suprasti ir jg pakelti. Bet jei mane baudi, duok bent iminties ir valios vykdyti tai Tau norimu bdu. Jei baudi mane ar bandai, Viepatie, dl mans bk maloningas bent maniesiems. Lydk juos savo malone ir globa, saugok nuo pikto, nuo sielos ir kno pavoj, nuo piktos moni valios. Stiprink juos viltimi kada nors pasimatyti ir gyventi drauge, tobuliau nei iki iol. Amen. Visa, kas didu, eina pro kentjim vartus. Atleisk, nes jie neino, k daro. Argi i tikro, Viepatie, mogus neino, k daro?

ATSKIR DALINI M A L D O S MANO DIEVE Viepatie, Tave garbinu, Tave i irdies myldamas dkoju Tau, kad mane sutvrei, atpirkai, Kristaus banyion paaukei ir iki iandien ilaikei. Aukoju ios dienos darbus. Atleisk man, Viepatie, jei k blogo a padariau, o teikis priimti visa, k gero vykdiau. Saugok mano poils ir saugok pavojuose. Savo malonje ilaikyk mane ir mano artimuosius. Amen. LRn mons,kurie yra igelbti i pavoj, jau nebeturi savo pai gyvenimo. J gyvenimas turi priklausyti bendruomenei. J udavinys lavintis, iekoti tiesos ir surasti Diev. MALDA MARIJ Marija, Tu puoi Lietuvos al puikiais pavasario iedais, mes meldiame Tave,- papuok j ir laisvs vainiku. Marija, stebuklingoji Auros Vart Mergele, Tu amiais globojai alij rt ir sen pakelse rymani Rpintojli al, tad neapleisk ir dabar, kada suklupusi sunkiam Golgotos viekely, meldia Tavo pagalbos, kada jos skruostais rieda srios aaros ir kraujas. Marija, mes meldiame Tave, laimink Lietuvos snus ir dukras, ijusius Tvynei atneti laisv ir vies rytoj. Marija, vesk juos tiesiu keliu, kad jie galt nuluostyti Tavo pamiltosios ems kruvinj veid, kad j suklupusi pakelt ir sunkius vergijos panius pakeist trispalviais

kaspinais. Marija, mes meldiam Tave, stiprink j jgas ir pasiryim drsiuose ygiuose u tv al. Mari-ja, mes meldiame Tave, neapleisk ms vaikui, sen tveli, mon, broli ir sesi, kad laisvi galt Tave garbinti ir lovinti. Marija, mes meldiame Tave, suteik amin ramyb partizanams, savo priesaik aplaisiusiems krauju. Marija, mes meldiame Tave, grink i tolimj Sibiro ir Altajaus krat ivetuosius. Marija, mes meldiame Tave, suteik kankinio itverm ir didvyrio pasiryim nekaltiems kaliniams j tardymo metu. Marija, duok jiems stiprybs atlikti ventsias pareigas Vyiui. Marija, mes meldiame Tave, itieski rank klaikioje naktyje paklydusiems lietuviams, kad grt ir vliai dirbt pavergtai Tvynei. Marija, stebuklingoji Auros Vart Mergele, mes meldiame Tave neapleiski ms ir brangios Tvyns. Amen.

MALDOS VENTUOSIUS AUROS VART MARIJ O skaisiausioji Mergele Marija, kuri i Auros Vart itisus amius vietei ms kratui ir savo malonius spindulius brei! Pavelk skausmo surakintas Tavo vaikeli irdis. Ne vien dl prieo nedorybi, bet ir dl savo kali netekome valstybs. Taiau inome, kad per Tavo utarym galsime vl atgauti. Tad bgame prie Tavs, ms irdi Valdove, su nuemintu praymu: iprayk i savo mieliausiojo Snaus kali atleidim, suadink ms vilt, praskink mums keli Nepriklausomyb,sutelk lietuvi tarpe vienybs ir galingo pasiryimo dvasi nugalti visoms klitims, kad vl galtume linksmybs aaromis sveikinti Tavo stebuklingj paveiksl ir giedoti Tavo Snui ir Tau meils ir garbs himnus. O Marija, dangaus ir ems Karaliene, sergk ir globok ms Tvyn ir josios vaikelius. Amen. VENT KAZIMIER ventasis Kazimierai, globok ms Tvyn ir josios partizanus. Paadink ms tautai vent vad, kurie kaip Tu kitados nort jai vadovauti imintimi, tiesumu ir meile. Imelsk ms partizanams malon grti savo namus, visiems tremtiniams grti savo em, nuo ami jiems adt, nes ir Tu grai i svetimosios savj. Tepasidaro Tavo utarymo dka maa Lietuva tarsi iburys ant kalno ir tespindi kitoms tautoms

skaidriu tikjimu, graia meile ir viltimi. Amen. VENT JURG

nepalauiama

v. Jurgi, Tavo apsaugai lietuvis kininkas paved visa, kas jam brangiausia - savo em ir savo laisv. Tu bk ne tik ms kinink, bet ir kiekvieno tautieio gerasis gynjas nuo pikto. Tegu per Tavo glob nepalieia ms kinink ems paslio nei audra, nei ledai, nei pikti mons; tegu nedorasis geismas bei darbas nepalieia nei vieno lietuvio irdies. Tegu kiekvienas lieka itikimas ms Dievui ir Tvynei, kaip kad Tavo globojami per penkis imtus met buvo itikimi ms protviams. Kilnusis Riteri, imtmeius simbolizavs ms tautos kov su piktuoju slibinu, vesk mus ir toliau itos kovos keliu. Amen. Juo tamsesn naktis, juo skaidresns vaigds.

LIETUVOS KANKINIUS Tu leidai, Viepatie, ms tautai pakelti daug auk, bet Tu paadinai joje ir kankini dvasi. Tu vienas, Viepatie, inai, kiek daug ms tautiei mir dl Tavo vardo ir tautos laisvs. Tu vienas inai, kokiam j briui suteikei ventj kankini garbs vainikus. Mes tikime, Viepatie, kad per it ventj utarym Tu teiksi mums ir visai ms tautai daug gausios palaimos. Leisk, Viepatie, per juos prayti Tave ir toliau globoti mus ir ms Tvyn. Amen. Kai skausmas tau ird kaip peiliais suspaus, Kai mons pabgs ir tavs neustos, Pakelk tada ird nuo ems aukiau, Ir bus tau be odi kentti lengviau. BROLI - SES! Argi ne Golgotos stebuklas kartojasi ms emje? Ar tu nekalamas prie kryiaus, kad isiadtum savo tvu, gyvenimo? Tave kryiumi nori monijai padaryti, kad prie tave ir tavo gyvenim emje taip kovot monija, kaip tu iandien grmiesi prie komunizm. Sunkus tavo kelias, Broli - Sese! Bet mogaus kantrumu tu pereini erkius ir engi su Lietuva laisv, sau karygio garb. Bet argi lengvesnis kelias t, kurie komunizmo vergais palik, kurie artimj neapykantoje kasdien giliau grimzta? Kur gi jie nueis!

Tu turi prot, pavelk juo ms tv gyvenim; Jie tikjo savo Diev, ito tikjimo nebojo paremti atitinkamais darbais, u tai Viepats laimino Lietuv Vasario 16-j. Tu turi kantrum, juo velki savo ndienos ir rytdienos gyvenim,- neprarask vilties ir sunkiausiomis tau valandomis, tu bsi Lietuvos Prisiklimo pranau ir vadovu. Tu turi ird. Palenk j gyvenimui,kad tau visi lietuviai bt broliai ir seserys. Kilnus tavo aukojimasis u artim savo, gyvenim tau tikrai savu darys. Broli - Sese! Rpintojlis tebnie tau tavo kelyje palydovu ir vadovu ir nuengsi tu nuo Golgotos kalno, kad amiais gyventum Lietuvai ir monijai. Tavo kelio Brolis Didis galingas, Viepatie Dieve, Te ms irdys Tau tiktai plaka. Ms Krjau, ms Valdove, Tau uu visk mes ai sakom.

TURINYS Tautos himnas ......... 3 Kryiaus kelias ....... 5 Bendroji malda ........ 6 Ryto maldos ........... 9 Krist Rpintojl . 10 42 psalm..............11 Vakaro maldos .........12 Malda u Tvyn .......14 Krist Kdikl .... 17 Mii maldos ..........19 Malda u Tvyn .......26 Kristaus Prisiklim 27 Malda u motin .......28 Partizano bties maldos Malda prie yg.......32 Malda prie kautynes . 33 Gailesio suadinimas

u kaltes .............34 U sueistuosius ......35 Malda u uvusius partizanus .........36 eimos netekusi......38 Atskir dalini maldos Mano Dieve .......... 40 Malda Marij....... 41 Maldos ventuosius Auros Vart Marij. 44 v. Kazimier....... 45 v. Jurg ...........46 Lietuvos kankinius . 48 Broli -Sese! ......... 49