TRLfClNG SAl HOC NGAN HANG TP.

HCM KHOA TAl CHUC
.,. ,.., AI -.',.

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc
K

BANG KE DIEM THI KET THUC HQC PHAN
Mon thi:

ToAN
SO 80

CAO CAP 1

Ngay thi: 10/05/2012 Khoa hoc: 38 (2011 - 2016)

La-n thl: .
T~i: A1.1:

Lop DHTC: 38A5

50
IT
01

HO

URTtn SinHul~n
AN
18/04/93 15/06/89

so
TIT

DIEm
HIEffiTRR
{

mtm

mcm TOnGHET
BQnn

01

DC

TRVNG
... --------,-

--·····.·-.·------+----I-·---I---+----'----'""-+---I-

-----+---'----

02

02

TRANHOAf

AN AN_H_ _

.. ----I---~h,,----I-_:_'v""'__r__t_-=-'-':,

___ _~03_ ~ _04_

TRAN LAM QUE O~_. NGUY~N THI

---1_17/12/88
-1I-~~_/0_9/_88_11'""------WX-·

V ,r. __ V

THI,.

50

snnG CHU

r7

'""-1_

.iL _JJ

...

-·~-·.·-d
..

cLL, JrlL.,.-c_j

. (r.i!~:~ H)Y p'i__ I

~_A_I__. _..~.NH __ _
. ANH ....

~---'u'c:"·-~- ---.,1L-/--+-__{-l:~.: ~. "\ \.~ .

05
06

05
06

NGUYEN TUAN HUYNH TH! LAN TA VI.N_H

A_N _----I1--17/06._/8_9_, __ H

__

+_-J-l-,/ -1- ...

r;
u

(~. \:;u.J
i/~

ll)_i'lP')~

08/11/87

_--+_",-:{o-+_h'--+_-41'\

-+- t;u<:.t;~_l~n __·~~~= 1·- __

07 _OB
_09 __

07

_Cd
C_UdN_G
CUONG CUONG

t--28_/O_3/_91 ...... __ 02/09/85____ I
17193/B2_ 28/11/87

1_-,",,\1-'_1--/:.:.;2_

ce .... NGUY~N PHUONG HoANG

1-1_O_/07_/8_8-+-__

~c:~----+-----""~-.I- ~

,':1/< /d::; D;)L 9£'11 r~.0.:'. -M.

o_9_ .. _A~U_THE O
11
TOTH!NGOC

..__

--t _

__-..t,)L__+_

S')

_._~0_1_0
11

NGUY~ N MAN H

,------"--1'---t--5-- .
..

--_12-- -12~_3

~RUO~-~'-N-G-O-. C~-=-_-=--=--_--_D-_:_I~---'-t U: ~=-P --_-1_5/08/85
._ _.. DU ... __ __ D_U_NG DUNG DONG._
I_

DlEP

y

6'

_l ~~ __?Chuy@n q
-.J_,.

c-/\.

.' '.

dig~

__ ---1_---',1-"--u-+-_--____cX'----/')

(J2h --.JJ'JiFI_T _

f'v_J.l

f¥2y;---

. __ ..!!_ NGUY~N NAM

-t_1_01_10_/9_2___t---.-I---t--V~/'--02!~2/93 07/0~!7_~ 13/01/93
A

1---14_-I-_1_4._!lGU'(~ N_~_H_O_Y_T_H_UY

_2_~
17 18 __

V.----t---I.

.., .-.---1--

I--------:- __

1_5__ ~~UY~N THI_NG_OC __

.__.

I-___:(""'-.c.:..)----I '-''7/'-----+------'-S;__

_h't
lL'I.__
-j';L.._.· ._

I---~

}

_16_f-_16NG_U~~~_T_U~~__ 17 18 PHAN THI TRAN THI ~!_H !!_H_U_Y

_~_(_jI__

'-_:_':__=-}---t--7,~\'-.i' --+~(~/~,_.

M=

______

H_A_NG
HAN~ H_A_N_G __

1--1__ 9/_02_/9_1--l

-+-O_4_/0_8/_84_1-----I-l-_2_5/_12_/9_3-+-

_::_J_-t _ _:j·0w,. ~J_.. S __ (=--~_+------'·;'----r--_I 1;;~~fvl~T.

1--19-+-_19NGUY~

(-,",,-:_~_.
_--l_I---+Y.L..._'

-;~-

~--:-~-I-~~-A-TNH-~-~-HE--.-

.... -.._.-.__.-__ ==-:-~_N-N_:- _.. _-

_~,j,-=--::-7-~-~-:-~~'--_·------1--

~~ i;f!~~~-! .--+-~-:;-~:-;:-~---t---+.-__:; --~:--------:tE~~· ..._(_"'
H_6N_G
1----1--1----------.. -.-/,"

---17
,1
,"_/

-+-_Ll1_.· --t--Jj

fifo~-,

~
-

~i

t,,'4~_--1 leT1 K)
~
:;?'"

~-_----'-"'-;'..L_7 -t---._....L~-, -;':;",
?--!---l~'__ " _

.

_2~
_25 26

24__ LE_V_O
25 26

H_I_~P HI~P HIEU HIEU

06_/11_/8_8_1------11---'L0
15/12/87
.. ·----+------I-__,L-l

vO Due.... -------------j
LE .----.----------+_ TH!
ONG GIA

G)' ..~L,( ,
",'-"";-

J-Jri;;

Ih" ~
hd /~_::_.

I-----t-------

29/12/87

.. ---.----I--~

h)_/:) ;-t---=---+
V

27 f-_--_2-_8

27
_L__-~_.

-8__

~~-~_-~_H-~-_-_----==-~=~~-_._- __-t-_~-O-~!-Q~-/8-~-+~ •.~-::!:1:'..-__-H6-N-G-. _- ·---'----.---L-~ __
Trang 1/3

04/05/82

t. :=:rill:i;;r::..u....'=~~-_:-~-" __.

SO
TT

50 BD

HO u~TEn SinH ulcn

nGR~SinH

SO TU

OI~m HI~mTR~

DIEm THI

flIcm TOnGH~T BAnG50 BAnGCHU

HVTEn

32 33 34 35
I---

32 33
---~

DO

XUAN

.~_-

-~-'-~_'----_',

PHAM THI

34

vAa

THANH

35

NGuyEN uAu
-"--~-"--

36

36
37

HuYNH

va KHAc

f-

37
38

PHAM TAN NGUY~N Qu6c -,-,~-CHU THI
-----,._--_---

38 39
--~ --

39
-1-

40

40

NGUYfN THt

41

41

TRAN THj NHU
....

__

I----~

42 44

1------ -

42

I---------

L~ THJ CHI

43
---~-

43 THAN TRQNG -----_.

44 45

_-,

TRUdN.3_--_. TAN
...

45 46 47 48

--_.-

--._---

WONG THI LOAN NGUY~N LE THIEN

46

47 48

TRAN THj PHAM VI

..

-_-

.

----"

r-----

60
61 ~

60
61

NGUYEN KHOA MAl VAN _-_----

__

----.

62 ~ 62

NGUYEN THI THANH .__._-----._Trang 2/3

SO
TT
~ 63 __

SO
BD
63 L~ c---~--r--~ KIM
_~

HOURTen SinH ul~n
...

nGRVSlnll
._,~~4/_11 /85
I-

Dltm
HICffi TRn

Bltm
THI

DIEm TOnG HET

1~_~_4_~H
--

___IM~ K NGUYEN TH!
---

~_
-----\---..

. _0_7/~~7/~92 01/11/88
__ -.

,.-1------ ._-I---V~~.I __ 1-----:1 ,S C_~--t11~
----i
----'.~_I_

65

65

('

>L,/',~

.

11Li___1'~/

t~ .

<f "i
I~-

_
_

_~ 67

_66_~G_UY_EN 67 68
09

HuYNH H6~G

17/11/91 ----1----+-------l-----(-:c--.,03/05/87

.--I-_L=6-!---"t'/---i--_f~'~-_

LE MINH NGUYEN MINH
.----

68
68 70 71 72
-------

CHAu -THANH

__

-~--..

--------+--

25/10178
.-

._._--4--

b

,

V

,1\1f~.tj_

_--

28/04/87 06/07/93 19/03/92
"'--.....
--

70 71 72

NGUYEN TRaNG LE HoANG VEN

.._'----_.

--r----------,.

NGUVEfIJ NGQG QuYNH
---------------1-----

05102/93 21/01/84
---

73
-_--

73

NGUV~N TH! QUYNH TRUdNG QUANG ... __ HuYNH MINH
----

~

1

74
75

-----+_._ .. _.

74

27/07/86 NHIjT dN PHAN
--------

f

'-'

.-

i

I

l .)
/

..

---

---~-

75

_.'------

25/12/87

V

_':)

76
.'.--1---

76 77 78

LE TH!

-------.. ---

-----+----

77
78

vO

NGQC

f---

- --

c--------._:_-~------

NGUYEN THI
... -----.-

PHUQNG
--------1----

1---1----

79

79 80 81

TRAN H6NG

PHUONG PHUdNG

t----

80

NGUYE'IJ ANH MINH
.'"

1----1--.----[--------.. -.-~---'

81

NGUY~ N THI CAM
--' --

PHUONG PHUOC
.,.

82 83

82 83

PHAM vAN
_._----

---..-----

---

-

... _-

NGUYEN VAN OOAN MINH

PHOC QUANG QOV
----1-..------+-----+--------='---

.----1---1

84

84 85

._._--- -------

05/08/92

85

-.-----

va CAD

.------

87

87
88

.-

----

NGUYEN VAN ---

__
-

--

SANG
--_.',

21/08174 ._..

88
--

I----:_--·_:~-----··

PHAM -:-HI MAl HAl

SANG SON SdN

_._- ----.-

04/10/85 23/11/90 10108/93

..

89
90

89
---

oAo

~-

90

f------.

TRAN NGOC

Tong

so' bai:

Tllng so to': Can bQcoi thi (kY, ghi rfi hQ 111n):

"rr_("

;.fA""

Ghi chri: Ke1 qua gifi cho Khoa Tqi chtlc sau ngay Jh; 10 ngay

" . (~20):) Tp. H0 Ch'I M'In,h ngay,Ll C thang ""\, nam ..'
I

VL

Thli 1:-rh ;;- ([(~' (; .; ThO 2: Nff~"{L"""

vy
L~-=Trang 3/3

Can bQ cham thl (!<y, Uhi ro hQ ti'!n): ThU' 1:

zko,_v-L\~~

t;; ·IC~' ()(J;l
/

L/,{------:-

lJi

L.-,/·'"~·P

thef, - J,~;'-;;Va";._ 'ltu

1-+iL·

Thu 2:

Unu

• j - _'-.. .....

TRU~NG DAI HOC NGAN HANG TP.HCM KHOA TAl CHUC
") .-.,:J __',

CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VieT NAM Doc lap - Tll do - Hanh phuc
~

Mon thl: loAN CAO CAP 1 LlYp DHlC: 38A5

~.

BANG KE DIEM THI KET THUC HQC PHAN
Ngay thi: 10/05/2012 Khaa hue: 38 (2011 - 2016) Urn thi: .
T~i: A1.!

SO
TT
01
l-r-:

50
BD
91

HO unTEfl SinH ul~n
BUI TH! MINH TAM THAT THANG
--

nGAVSlnH
09/09/88 30/11/85 _._-_ 22/08/90 .. 30/10/86 ___
.._--

so
TIT

mtm
HI~m TR~

UI~m
THI
/
--t_~'_r--r_

I- _+----".(:__~ "--~--r-: (;
I __ J'

'k~~'
\_
-'

I

d'lli Hltd L __ --

02 03
04

92.- TO THANH 93 NGUY~N D1NH
-

..--j----1-----I-

--j-~---t1_

.

94

Lt: MINH
--

THANH THANH

'-.-

05 06

95 ,__ ..

BUI TAN DANG VIO
._ ..•

25/04/88
_--

_j___6,---"
---t----1-

J_ ,-._l_J _

1
---t---=--'~--

-

r;

-l---'---t--·.z~,~--_",-----_

c:<

~;~__'

~--

'"ll~ _
==---

__

):--I~Y;)
~ "".1

~\ki-~'-

_--

96
97

THANH
-----------1--

19/08/85 +--1 _ __ (

-, ----"----I

t_07 -r-_09_

---- ---

NGUY~N TUAN

THANH

25/11/84

-q _. J/
('

1/

-

(

/[~~ti~ r:~:~;'! (' -~L~ \_' --t~.-"--1l.1v~~'_

_nCl~
r ")

_L _
,-

,

't1!-I-

7tlti,--,

~,~9B--L-f-TH-!

HO'_N_G

THA_'O~ __ ._._T_HA_O .. __ THAo THU T~U__ THLf
>

09_/0_6_/9_3--t-__ -t--_O_5/04/86 r_l16/01/88 10/07/82 +-2_3_/1_2/7_1-+06/08/93

f--_____

__~~_}R~g-NG-T-HANH NGUY~N NGUYtN YtN TRAN ANH

U

f /1

__

,L

'v?Z~J%-,
~.L_

,_

-n;_;_L~ _
~ __

,1_O _ _JOO
r--~-'

v--,~"
-I--. ~----_

11

101

~ 13

_1_o2_ ~GO_T_H_! ~A_CH_AN_~. 103 TRAN TH! ANH TRAN

r_ --t--_l~____
I
!:~'

4- _
/'-t---I

kJi-k.

'v ,7;;'" -,______£f-~ ~ ---;;-_ -L" __'1~1"~~ ~-:(jDi { L(

f-1~~~
16 r--2!_,_107 18
t-t---

r-----.

------~-----I----t--~"-u-----7

HW

THO __ T_H! __ N_H_---t_
--~----.

1-25/04193 ?6/07~

_

I___ ,:~__~_
____Li__ ~

t-;- 'j_J.~;

;1;
'

1_15~ 10_5_I-Lt __C6_N_G
t---i-----j------

__ _!__ _

__

r!; p'l-tLU-' -

I~j' .\~~

\

~\L~/~

1 06

NGUY~;J TH!

THU T_HO_Y __ THUY

10/10/86 ____ ( __ t_1_5_/0_1/_84.___
t

~~

PHI;\M TH! THA_N_H

1.,..__, __

e; _~
(,'_~.

__--+_

,::._,

10B H6 HONG HoANG

29/06/92

1-9,_-'_-1_O-9_----t-N-G-Uy-_~~N_-·-TH=I-,K-IM ·--_~:__·T~_N

_' _-_ -2-6-/O~;;-_f_ ---t-_2_8/_12_/~~_-r-~/_

_';:1 _

--J __,Ie",):~~~;,
()

=~_'"

~':<2---

20
~-

.~

NGUY~N TH[ KIM .

TI~_N __

_1_11 ~_G_UY_fN_S_Y_." __

TOAN_._--+-_04_/0_6J_90-r-_
-----

r
1


1
--.4--~~--

JV;:I~'~_
;_

(---t_~~

1~;11-~~
""""', ... -f---Li~-> -

--.--.---t----

22 23

112

NHAM GIA
-~ -~~--

.-_-

ToAN

---1-

14/11/83 07/11/92

-----1-

1

113

THACH TH! TWET

.. -~,--

TRAM

---

-t-------- -- -"--t--.

'I

-Y i __j__-- ----K_r--.e;rtL-',',
v-

---'

(:

-:I:;,;!

1L~U~~
. __

,J

_24_ ._1_14_~GUY~N TH! MAl
-.-

TRANG TRINH ~ __ __!RUN~ TRUNG
------

20/11/89
---------t-----.

__ _", V!;{'~7~
, __ ..
<-/

/-c---------

25

_"-r--

115

Lt: THI AN
.

26/06/81

_ 26_.~ 27 117

.~_H_[]U~ NGUY~N

0~/~41_~t_-.-[23/12/88
Trang 1J2

_

'Ef-r-j,-- __!-)y- _j~,;rO\
--3L~

.." ._~i{f)~'=-,---.-~

Qu6c

1(;,

¥_ f\/,z;n_l/il'b

50 IT

SO BO

HO URTEn SinH UIEn

nGRV SinH

so

TO

HIEffi TRH

DIEm

Diem
THI

DIEm TOnG H~T snnG so BAnG CHO

HVTEn

I--:-:-Ic ~; ;-:-t-~-~-~-H~-NC-;-.~-Q_C-cc_-_~~~~~~~~~_A-_N
30 120 THAI ANH TO

~--_--_I-_~:_~:_:_~:_: --+I-----';--+~-:.::_~-_ ..-_-~__':D..~c-:!.._):_--f::J..L(;1ol-~_· -':';.~::"_'4-,,-'-\_--I_~~a_i~7. ~:~:.!...W;~~:~'
31/01/82
L
I

1--3-1-+--12-1---1-£)-AO~TH-I-C-A-M~~~~-T-O-~~-----!-1-5-/O'-9/-85---+~---+~x-~}--+-6~-

----;-,I.----"""---"l VF"-'r7+::'_'-,c:-,

f t

j

--I-Ch-uy-e-n~ii~

t-...-_3-2-.-+._-.1-_2-2 -+N-G-~-~-N-T-H-!K-_I-M-cc-_c-_.--TUY.. __
33 123 TJ;\ TH! THANH
_~~1124_

__-E_N-_-_----j- 2_-6~/O-3_1-90_-I__ __ ~,1-·_-I_+----:-:-G-,'----4-----c-'1.-_.-4_-. ---')+---._~~'!L_ _ TUYEN
29/08/89

-l~tr-

TRUdNG_T_H1 A_N=H=======T=U-Y_t='T===:=0=6=/1=1/=8-1_ ++--_ UY_EN_ _ VINH --l_1_0/ __ 0~~9_3 10/11/81

-_l=:==-i=-~)=::=':-r,--_
c __

1--3_5 -+-_12_5---1_U_OA_' N_VI_M

_!_
I

~-_l
.'\

_~j,_' ·-+----"'Li_+-.
.'1

.l _ ;,1

v~~~

-\4-')==:'~-_J_-~:i):__~!)- ~-~lL= .._-~-_~-_..
+-t,-'..l.l!/.J_j-ll..._-

==

=.
38 39 40 41
I~--+

36

126

TRAN NGUY~N BAo

127__t-M_A_1 N_-H_--~_A_~_'~_--~~~~~=V-I _TA_"' N-H---l-0-7128 129 NGUY~N THI ANH DUdNG THI ..... ".._.~~~N __ XU.A.N

10-5/-83-+-(-+----'I(I..L;)---t~(-<..-:
19/03/88 18/02/92 12/06/85..
i

L_'

t.--f--J::.LJrr;;;L:..(~~c
/

_/l-c-l=-ttV-,r.L-_" P7~:~~

MY

(-.L~
r

(~

-i...

9

!)

S

_:Lv fJVj[,:rj(~,/
1'llL~

130____ n__ NGUY~N THI HAl 131
__

yE' N
Y_E_N
'''c_

--nC

-,tt-l J___:_L- ... :_-ftZC(
---,"~4~lc~f;'' -.c,r'--l_f; __
\~

1(C('lJJV'--2=
~i~~

PHf\M l_t~_H_A_1
I__ ~ __ '''

.

30/09_/9_0_+__ 1 --+-----+c:!---+-~3'____1J.../~'+iL__-

f-----t--I-----42 43
44
n

CHUY~N KHOA DEN

.....

-------+------

··--~l--__+--+_---+----l..

.. ··

132

DANG TUAN

----_._----+_._..

Df\ T

21/05/84

7 -I----+---+---I-----+----+-----1

Bao lul

133 NGUY€N TH! KIM ..-......- _ ------___:___-------..... 134 135 va TH I t N HO_N_G NGUYt N T_H_I_CA_M __
$ ~

NGAN

_1 30/10/82 1-_-1- __

5

1

+__
c'

--+

Sao Iw _

N_G_:_Q_G _ __Oc_1_/11_90--+__ __ . _1 NH_~_N_G -+-_04_/0_1 __ __ /_91---+_ TA_' 1
ToAN
_

1 _1--__.,5L__-+------=:Z---lf---'-"-t;_+-----'--'(1l.L!.!.{c.L.~~.:_c·
..
I __

-+--~-,,-10"""----=----

45

----+__

~'/~~J ~--n--

......

~~_46 1_1_36--+N_G_UY_E VT~~ ~_ 137 PHJ?,M ANH '-4-8 -f-1-3B--~~Ud-N-G-T-H-I-HO-N-G---V-A-~

.. 08/_1 0_/8_7-+-_--l_---".~\_+_-6-_+_--'C"--; 20/12/12 16/04/87
,..

-----1-'..-+ '-""'!~~!L_lJ.___1---B-ao-llf ..,

47

_+__

+__

f

...

q"K

Vi -"~~~~li+-~-+-_c..L__j_..::_L..l..1..!.-~-

--y--....
G

__

I

n-{:"'(~

LI

~/ ~

49

139~GUY~N

THI THANH

XUA_N__

1--15_/O_7/_90

J.

1

L{l(~
)

!\_,~.

Hing
TOng

so hili: so to':
ThCt 1:

\)1:1_ ...
.

Ghi chti: Kef qua git; cho Khoa TlJ; chllc sau ngay tnt 10 ngaj ,2:1 ,:'" T p. H0 Ch'I M'In,h ngay ,l!-I.. tha ang "7'" nam 20"'/' I(l_(
.>
v

Can bl) coi thi (kY, ghi ro hQ U! n):

n' rf:Cir0

\'\bJy(,

r" '

.>:

Ak}:f\
.

(V'

Can bi) cham thi (kY. ghi ro hQ ten): ! .. ; /1 :i Th' 1
(J :

(,f,f/}..__~________ ---

Th(f 2:

Ld" 'rt)'

-~~'

ITv;l

/}J~.~_./'

Trang 2/2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful